Kaitse Kodu! nr 7 2017. a

Page 32

ÜLEELAMInE

Isikunaaste on ühine vastutus. Sest iga elu loeb Enne 19. sajandit ei olnud sõdurite eraldusse sattumine eriti tõenäoline, sest väeüksused liikusid lahinguväljal külg külje kõrval ja relvade laskekaugused olid piiratud. Lahinguväljal kadunuks jäänud sõdur loeti surnuks ja väeülemad ei pidanud kadunud sõduri palgaraha välja maksma.

COLUMBIA PICTURES

Tekst: HEIGO VIJA

32

7 | 2017


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.