Kaitse Kodu! nr 7 2017. a

Page 29

Muidugimõista ei garanteerinud misel demonstreeritakse konventvalikatsete füüsiline läbimine veel sionaalsest raamistikust väljaspool sajaprotsendilist edu. Viimane sõna, olevat mõttelaadi ja mentaliteeti. kas võtta isik üksusesse või mitte, jäi öelda instruktorite kolleegiumile Väärt mehed pärast valiku lõppu. Tähtsat rolli erioperatsioonide arenAastatega läbiviidud valikud ei gus on läbi aastate mänginud NATO olnud proovijatele kergete killast. erioperatsioonide peakorter (NSHQ Seda kinnitab ka erioperatsioonide – NATO Special Operations Headquavalikkatsetelt väljalangenute hulk, ter). Näiteks 2008. aastal leidis mis oli tavaliselt 80–85% valikule aset toona veel NATO NSCC (NATO tulnutest. Special Operations Coordination Standardite alandamine ei ole Centre) töögrupi visiit luurepatalolnud erioperatsioonide loomuses ja joni, hindamaks erioperatsioonide sageli ei suudetud kaitseväes mõista, jaoskonna võimekust ja hetkeseimiks nii suur protsent isikkoosseisu. NSCC raport oli kokkuvõtlikult sust kahenädalasel valikatsete pepositiivne, kuid selles anti ka mõista, rioodil välja langeb. Pikapeale siiski et saamaks Eesti riigi väiksusele harjuti mõttega, et erioperatsioonid vaatamata NATO kontekstis arvesvalivad välja vaid parimatest paritavaks erioperatsioonide võimeks, mad, ning ajapikku hakati tundma tuleb meeskonnal veel väga palju ka uhkust oma alluvate üle, kes vatööd teha. Samas avati üksusele likkatsed edukalt läbisid. Tuleb aga uksed NSCC pakutavatele, eriopetõdeda, et erioperatsioonide üksuse ratsioonide planeerimisega seotud arendustegevusse ei suhtutud alati kursustele, kuhu üksuse liikmeid ka positiivselt ja leidus ka kaitseväelasi, saatma hakati. kelle silmis oli see üksus erinevaSamal aastal mõisteti, et üksusel tel põhjustel vaid kamp mõttetuid puudub kompetents ja vajalik kaafriike. derkoosseis NATO erioperatsioonide On ju arusaadav, et iga loodud standarditele vastavate meeskonuus võime toob kaasa lisatööd, vajab dade väljaõpetamiseks. Nii leiti sel ressursse ja kaaderkoosseisu, ning hetkel ainsa töötava lahendusena, see oligi rivaalitsemise peamiseks et isikkoosseisu tuleb saata 2009. põhjuseks. Erioperatsioonid erineaastal Ungaris toimunud rahvusvavad paljuski konventsionaalsetest helisele erivägede kursusele. üksustest – seda varustuse ja juhtiVaatamata 2008. aasta ilusale mise, kuid ka mentaliteedi poolest. avalöögile hakkas erioperatsioonide Nimelt on erioperatsioonide üksuste areng 2009. aastal eri allohvitseridel meeskonna tasandil põhjustel juhtimises väga tugev roll, seega on tasakesi ohvitserid ja allohvitserid omavahel märksa lähedasemad kui konventsionaalsetes üksustes. Nii mõnelegi konventsionaalsele juhile jääb aga arusaamatuks, kui ülesannete täit-

7 | 2017

üksus

Põhjus selleks oli tegelikult lihtne. Luurepataljoni koosseisu kuuluva embrüonaalfaasis üksuse tegemised olid arusaadavatel põhjustel ka enne 2008. aastat salastatud. Seega ei saadud avalikku värbamist teostada enne üksuse ametlikku loomist ega ka sellele kohe järgnenud aastatel. Uusi liikmeid võis värvata vaid juba teenistuses olevate kaitseväelaste hulgast, tehes suunatud pakkumisi. Kuid oma väeliigi või üksuse hülgamine sel ajal mittemidagiütleva nimega erioperatsioonide üksuse nimel tundus paljudele Iraagi ja Afganistani välisoperatsioonide tsüklis osalevatele kaitseväelastele rumalusena. Samuti käis ohvitseridele tihti au pihta, et valikkatsete ajal pidid nad olema reasõduritega samal tasandil. Valiku seisukohalt ei ole auaste ega positsioon oluline, sest valikut läbiviivate instruktorite jaoks oli kandidaat lihtsalt number, mille järgi teda kutsuti. Teisalt hakkas aastatepikkune selgitustöö väeosades vilja kandma, summutades ka tõele mittevastavaid kuulujutte käimasolevate valikute kohta. Valikkatsetele tulid kaitseväelased sageli ka selles mõttes salaja, et sellest ei räägitud oma väeosa kaitseväelastele, sest üksusesse pürgija võis kergesti sattuda põlu alla ja sageli sattuski, eriti kui ta ei osutunud valikkatsetel edukaks. Tuli ette ka juhtumeid, kus otsesed ülemad keelasid kandidaatidel katsetele minna, sest kartsid nende eduka läbimise korral eeskujulikest kaitseväelastest ilma jääda. Hiljem reguleeriti sellised ebakõlad kaitseväe juhataja käskkirjaga, mis lubas kaitseväelastel osaleda valikkatsetel vabal tahtel ja juhul, kui valikkatsed olid edukalt läbitud, garanteeriti liitumine üksusega.

29


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.