Page 1

1

Eesti tekstiilikunst Estonian Textile Art

Detail Eva Jakovitsi tööst

1915–2015


Eesti professionaalne tekstiilikunst 1915–2015 Estonian professional textile art in 1915–2015 Toimetajad / Editors Sigrid Huik, Riste Laasberg, Kadi Pajupuu, Aet Ollisaar, Kaire Tali Keeletoimetaja / Language Editor Ellen Arnover Tekstide tõlkija / Translator of the texts Kersti Luhaäär-Linask PhD CV-de tõlkija / Translator of the CV-s Maie Kuning Kujundaja / Designer Kadi Pajupuu Fotograaf / Photographer Toomas Huik Fotod / Photos Rahvusarhiivi Filmiarhiiv ja erakogud / National Archives Film Archive and Private Collections Täname / Thanks to: Maasike Maasik Tiina Puhkan Helen Adamson Aime Andresson Ain Pert Külliki Villemi Raamatu väljaandmist on toetanud / The publicationhas been supported by: Eesti Kultuurkapital / The Cultural Endowment of Estonia Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum / Estonian Museum Of Applied Art And Design Eesti Rahva Muuseum / Estonian National Museum Eesti Kunstimuuseum / Art Museum of Estonia Tartu Kõrgem Kunstikool / Tartu Art College Eesti Kunstiakadeemia / Estonian Academy of Arts Väljaandja / Publisher Eesti Tekstiilikunstnike Liit / Estonian Textile Atrists Association


Eesti tekstiilikunst Estonian Textile Art

1915–2015


Kasutatud nimetused ja lühendid / Titles and abbreviations AS

aktsiaselts / PLC (public limited company)

EDL

Eesti Disainerite Liit / Estonian Association of Designers (EAD)

EKA

Eesti Kunstiakadeemia / Estonian Academy of Arts (EKA)

1914–1916 Eesti Kunstiseltsi Tallinna Kunsttööstuskool 1916–1920 Tallinna Kunsttööstuskool 1920–1924 Eesti Vabariigi Tallinna Kunsttööstuskool 1924–1940 Riigi Kunsttööstuskool 1938–1940 Riigi Tarbe- ja Kujutava Kunsti Kool 1938–1940 Riigi Kõrgem Kunstikool 1940–1941 Jaan Koorti nim Riigi Rakenduskunsti Kool 1941–1943 Tallinna Kujutava ja Rakenduskunsti Kool 1943–1944 Tallinna Rakenduskunsti Kool 1944–1950 Tallinna Riikil Tarbekunsti Instituut 1951–1989 Eesti NSV Riiklik Kunstiinstituut 1989–1996 Tallinna Kunstiülikool 1996– Eesti Kunstiakadeemia

EKA RKK= EKA Rakenduskunsti Kolledž / EAA CAA College of Applied Art EKKM

Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum / Estonian Museum of Modern Art (EMMA)

EKL

Eesti Kunstnike Liit / Estonian Artists´ Association (EAA)

EMÜ

Eesti Moekunstnike ühendus / Estonian Association of Fashion Designers (EAFD)

ERKI

Eesti Riiklik Kunstiinstituut / State Art Institute of Estonia (SAIE)

Riigi Kunsttööstuskool /Tallinn State School of Arts and Crafts

ERR

Eesti Rahvusringhääling / Estonian Public Broadcasting (EPB)

ESL

Eesti Sisearhitektide Liit / Estonian Association of Interior Designers (EAID)

ETDM

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum / Estonian Museum of Applied Art and Design (EMAAD)

FIE

sole trader

MTÜ

mittetulundusühing / NPO (non-profit organization)

osaühing / Ltd (private limited company)

RaKÜ

Rakenduskunstnike Ühendus / Applied Artists Association (AAA)

TKK

Tartu Kõrgem Kunstikool / Tartu Art College (TAC)

TKM

Tartu Kunstimuuseum / Tartu Art Museum (TAM)

TPÜ

Tallinna Pedagoogika Ülikool / Tallinn Pedagogical University (TPU)

Tartu Ülikool / Tartu University (TU)

Viljandi Kultuuriakadeemia / TU Viljandi Culture Academy (TU VCA)

Eesti Kujundusgraafikute Liit / Estonian Graphic Designers Association

Rahvusooper Estonia talveaed / Winter Garden of National Opera Estonia

Tallinna Kunstihoone Galerii / Gallery of Tallinn Art Hall

Tallinna Kergetööstuse Tehnikum / Tallinn Technical School of Light Industry

Eesti Rahvusraamatukogu / Estonian National Library (ENL)

Eesti Kultuurkapital / The Cultural Endowment of Estonia

Eesti Näituste Paviljon / Estonian Pavilion of Exhibitions

Eesti Kujundusgraafikute Liit / Estonian Graphic Designers Association

UKM

Uue Kunsti Muuseum / Museum of New Art (MNA)


Sisu / Contents

Eessõna / Preface

7

Erika Pedak. Eesti professionaalse tekstiilikunsti sünd ja kujunemine 1940. aastani The emergence and formation of Estonian professional textile art to 1940

11

Inge Teder. Eesti tekstiilikunst aastatel 1940–1990 Estonian textile art in the years 1940–1990

21

Maasike Maasik. Muutuste aeg Changing times - from the 1990s

39

Kai Lobjakas. Palju uut ja palju vana. Eesti tekstiil aastatel 2009–2014 Much that is new and much that is old. Estonian textile from 2009 to 2014

55

Kunstnikud / Artists

63

CV

282


Epp Mardi


Eessõna Eesti professionaalne tekstiilikunst tähistab väärikat juubelit. Peaaegu ühel ajal kunstiakadeemia ja erialase kunstiõppega... Sada aastat!

Preface Estonia’s professional textile design is celebrating, along with the Academy of Art and of art as a field of study, its centennial. Professional textile design began in Estonia in 1915 with the

Professionaalse tekstiilikunsti alguseks loeme maalijana tun-

national romantic textile creations of Oskar Kallis, best known for

tud Oskar Kallise rahvusromantilist tekstiililoomingut aastast

his paintings. The founding, in 1914, of women’s handicraft as a

1915. Riigi Kunsttööstuskooli naiskäsitöö eriala asutamisega 1914.

specialization at the National Vocational Art Academy guaranteed

aastal kindlustati eesti naiskäsitöö ja tekstiilikunsti asjatundjate pi-

a continuous succession of Estonian women artists and of textile

dev järelkasv.

design students.

Meie tekstiilisajand on kui kümnenditeks triibutatud värvi-

Our design century is like a yardstick striped into tenths,

line joonlaud. Huvitav ja omanäoline. Sealt paistab tähenduslikke

compelling and original. One sees in it designations of significant

aastanumbreid, ajaloo ilu ja valu, rahvuslikku uhkust, traditsioo-

years, the beauty and the pain of history, national pride, tradition

nilist ning alalhoidlikku, aga ka uudsust, ekstreemsust ja suuri

and conservation, but also innovation, extremism, and grand sen-

tundeid.

sations.

Tekstiilikunstnikke on koolitatud mitmekülgseteks loojateks.

Textile artisans are multifaceted creators. Their broad-based

Laiapõhjalisest haridusest on olnud kasu nii tööstustoodangut ka-

education has been useful both in designing production pieces as

vandades kui ka autoriloomingus. Saja aasta jooksul on muutu-

well as in the creation of original works. In one hundred years,

nud paljugi. Nii nagu maailmas, nii ka Eestis – ühiskonnas, meie

much has changed, in Estonia as in the rest of the world - in soci-

teadvuses, hariduses, kultuuris ja kunstielus. Meie tekstiilikunsti

ety, in our consciousness, in education, in culture, and in art. As

tekkeloos, nagu iga teisegi nähtuse arengus, on värelenud vahel-

with the development of every phenomenon, the establishment of

dumisi kaks suurt muutujat – võimalused ja tegelikkus. Nende

our textile art hovered between two great influences for change

omavahelist seost võib nüüd mõõta sajandiga. Samal ajal hindame

- possibility and reality. The connection between them can now

oma saavutusi eelkõige kunstnike kaudu. Meie keskel on alati ol-

be measured within the span of a century. At the same time we

nud suurepäraseid loojaid ja värvikaid isiksusi. Meil on rikas aja-

acknowledge our accomplishments first of all through our artists.

lugu.

We have always had splendid creators and colorful personages.

Pidupäevadel vaatame uudishimulikult tagasi oma minevik-

We have a lavish history.

ku. Vanameistrite tööd mõjuvad endiselt võimsalt ja muutuvad

On days of celebration we look back with inquisitiveness to

üha väärtuslikumaks. Klassikud ja katsetajad on tänapäeval võrd-

our own past. The works of old masters still have a strong impact


8 se tähelepanu all. Meie eriala on jätkuvalt eesti tarbekunsti vääri-

as they become ever more valuable, while both classics and innova-

kas alustala. Tekstiilikunsti tulevikku on püütud ennustada ja suu-

tive experimenters receive equal attention. Our specialty remains

nata, aga traditsioonid püsivad. Uus on tihti hästiunustatud vana

the cornerstone of Estonian applied arts. People have tried to give

– kiirelt teisenevas maailmas, uute materjalide ja leiutiste, ulmelis-

direction to and to forsee the future of textile art, but traditions

te tehniliste võimaluste kõrval on kunstniku võimed, oskused ja

remain strong. The new is often enough a long forgotten old; in the

käeline tegevus endiselt asendamatud. Tekstiilikunstnikud on läbi

midst of ever new materials and inventions and fantastic new pos-

aegade olnud traditsioonide hoidjad, püsivate väärtuste kandjad.

sibilities, it is still the artists‘ abilities, skill, and hands-on mastery

Millised ka pole olnud eri kümnendite sisu ja vormi dialoogid, es-

that are irreplaceable. Textile artists have, through the ages, been

teetilised muundumised, võimalused ja tegelikkus – kunstnikud

keepers of tradition and of abiding values. Through decades, no

on pürginud aina edasi.

matter what have been the dialogues between form and substance,

Tänapäeval eeldatakse, et tekstiil on ühtaegu nii kaunistav kui tarbitav, tark ja praktiline. Mõjutab selle kandjat või ruumi

the transformations in aesthetics, possibility and reality, artists have aspired ever forward.

emotsionaalselt, kaitseb, soojendab, tekitab erinevaid dimensioo-

It is assumed that textiles are, at one and the same time, both

ne. Tekstiilikunstnikud võivad ja saavad oma ideedega mõjutada

decorative and useful, sagacious and practical, that they affect a

paljusid eluvaldkondi. Unikaalloomingut imetletakse ja hinnatak-

wearer or a room emotionally, that they protect, warm, and gener-

se. Traditsioonid kohustavad nii täna kui ka homme. Meid ootab

ate varying dimensions. Textile artists can and do influence many

ees värviline tulevik – inimsõbralik materjal ja pehmed väärtused

spheres with their ideas. Unique creations are admired and appre-

ei kao kuhugi.

ciated, while traditions entail their own obligations, both now and

Sajandit tekstiilikunstis analüüsivad neli asjatundjat. Tekstiilikunstnik Erika Pedak on Tartu Ülikoolis kaitsnud teadusma-

in the future. Before us lies a colorful future - a material friendly to people and with soft values will not disappear.

gistri kraadi teemal, mis käsitleb professionaalse tekstiilikunsti

There are four experts who have analyzed textile art of the

tekke- ja arengulugu kuni 20. sajandi neljakümnendate aastateni.

past century. Textile artist Erika Pedak has defended her Master’s

Kunstiteadlane Inge Teder, meie tarbekunstiajaloo üks parimaid

degree on the subject of the emergence and development of textile

asjatundjaid, vaatleb ja süstematiseerib muutustest tulvil aasta-

art up to the 1940s. Art scholar Inge Teder, one of the most knowl-

kümneid 1940–1990. Taasiseseisvuse algusaegu ja protsesse on

edgeable experts in our applied arts, has examined and system-

lahti mõtestanud tekstiilikunstnik ja pikaajaline õppejõud Maasike

atized the great changes of the years 1920-1990. Maasike Maasik,

Maasik. Kunstiteadlane Kai Lobjakas, Eesti Tarbekunsti- ja Disai-

textile artist and lecturer of long standing, has given meaning to

nimuuseumi direktor ja disainikogu kuraator, selgitab viimase viie

the movements and ideas of the beginning years of restored inde-

aasta seisu ja saavutusi.

pendence, from 1991, while art scholar Kai Lobjakas, director and

Juubelikataloog annab ülevaate eesti tekstiilikunstist, sisaldades teavet kunstnike eluloo ja loomingulise tegevuse kohta ning fotomaterjale.

curator of the Museum of Applied Art and Design, explains the positions and accomplishments of the past five years. This centenary catalogue gives an overview of Estonian textile art, including material about the biographies and works of the

Kaire Tali

artists as well as photos. Kaire Tali


Teema * Theme

Adamson-Eric

9


10

August Roosileht


Erika Pedak

Eesti professionaalse tekstiilikunsti sünd ja kujunemine 1940. aastani

The emergence and formation of Estonian professional textile art to 1940

Eesti professionaalse tekstiilikunsti teke ja areng jäävad aega,

The emergence and development of Estonian professional

mil Inglismaalt kui arenenud tööstusriigist alguse saanud kunsti ja käsitöö liikumise (ingl Arts and Crafts movement, 1850–1920) ideoloogia ja põhimõtted olid omaks võetud Euroopast kaugemalgi. Käsitöökunsti taaselustamine oli toimunud ebavõrdses konkurentsis tööstusliku masstootmisega. Protsessi käigus kujunes uueaegne unikaalne tarbekunst, mis konveiersüsteemi kõrval võitis endale kitsa, kuid kvalitatiivselt väärtusliku kunsti niši. Juba 19. ja 20. sajandi vahetuseks oli paljudes Euroopa riikides tekkinud õppeasutusi, kus valmistati ette tarbeesemete kavandajaid ja teostajaid, kellest said võrdväärsed professionaalid teiste kunstnike kõrval. Kunstiliste tarbeesemete loomisel olid eeskujuks rahvuslikud käsitöökogud. Lääne kultuuripildis hakkasid üha sõnakamalt esinema noored tärkavad rahvuskultuuri koolkonnad. Sellises kultuurisituatsioonis hakkas otsima oma teed eesti tarbekunst, sealhulgas tekstiilikunst. Sajandivahetuse Eestis sai baltisaksa mõjuväljas ja uute vabrikutoodete kütkeis rahvakunstist võõrdumas olnud eesti rahvas orienteerumiseks moodsa käsitöö vallas tuge ja toetust eelkõige põllumajandusseltsidelt. Nende asutamise idee ja tegevuse sisu pärines paljuski soomlastelt: oli ju ärkamisajast peale eestlaste teadvuses olnud eriline koht ühistundel hõimurahvaga, kelle sarnane keel ja geograafiline lähedus meelitasid kontakte looma. Tartu Eesti Põllumajandusselts (TEPS) tegi Tõnissoni ajal, 20. sajandi algusaastatel asjatundliku organisaatorina jõupingutusi eesti rahva esteetiliste eelistuste suunamiseks. Vajadust kunstimeele arendamise järele toovad teiste hulgas esile Kristjan Raud ja soomlanna Ilona Jalava oma arvamustes ja sõnavõttudes. Nii näiteks tunnistas 1905. aastal kursusi korraldav põhjanaaber, et Eesti naiskäsitöö taset võib võrrelda 20 aasta taguse seisuga Soomes.

applied arts belong to a time when the ideology and principles of the Arts and Crafts movement of 1850 to 1920, that had begun in industrialized England, had been adopted even beyond Europe. The rebirth of the art of handicraft had taken place in the unequal competition with industrial mass production. In the process there developed unique applied art, which took its place beside the conveyor system as a narrow but qualitatively valuable niche of the arts. By the turn of the 19th century, many European nations, led by England, had instituted schools that prepared both designers and actual fabricators of useful artifacts; they became professionals on a par with other artists. The models for these artifacts were collections of folk handicrafts. Burgeoning schools of folk culture began to figure ever more eloquently and influentially within the framework of western culture. It was in just such a cultural environment that Estonia’s applied arts, including textile design, began the search for its own path. Also by the turn of the century, the population, which, under the sway of Baltic-German culture as well as of factory made articles, had turned away from its national arts, found support and guidance in finding its way in the modern handicraft culture mainly from agricultural societies. The idea as well as the substance of these societies originated in great part with the Finns: from the era of the Awakening on, a mutual understanding with its kinsfolk had been part of the consciousness of Estonians, in which a kindred language and geographic closeness invited forming contacts. In the early years of the 20th century, the Tõnisson-era Tartu Estonian Agriculture Society (TEPS) was particularly active in channelling people’s aesthetic inclinations. In their views and

11


12

...1940 TEPS-i rahvahariduslik tegevus oli laiapõhjaline, sest käsitöö edendamise kaudu suunatav kunstiharidus oli mõeldud laiadele rahvahulkadele. Käsitööalase hariduse andmisega oli küll katsetatud, kuid see ei olnud veel kestlik. Meenutagem siinkohal esimest kaheaastase õppeajaga Natalie Johanson-Pärna eesti käsitöökooli (1880–1885) Tallinnas. Tähelepanuväärseteks koolideks kujunesid ka Louise Rebenitzi tütarlaste kunstnäputöö- ja kudumiskool (1892–1914) Tallinnas ja 1895. aastal alustanud Reet Kurriku käsitöökool Suure-Jaanis. Teisalt, kasvatades loojat, suurendati ja koolitati tema töö nautijat ning vastuvõtjat. Oskar Kallise märgilise tähendusega tekstiilid aastast 1915. Kallise (1892–1917) lühikesest loomeajast on meile pärandina jäänud maalid, mööbli- ja vaibakavandid. Maalijana tuntud Kallise küpsem loomeperiood kestis vaid neli aastat. Kalevipoja kõrval olid tema loomingu põhiteemad päike, armastus, muusika ja surm. Oskar Kallis, üks Ants Laikmaa lemmikõpilastest, elas vaid 25-aastaseks. Enamik Kallise tekstiili- ja mööblikavandeist ilmusid esmakordselt ajakirjas Tallinna Kaja rubriigis Tubade ehtimise katsed Eesti stiilis. 1915. aasta jooksul ilmunud vaipade, eesriiete, sohvapatjade, tugitoolikatete, laudlinade, saanitekkide ning kabinetimööbli, laudade, toolide, voodite, öökappide, kapp-kummutite, riidekapi, sohva, lastetoolide ja pesulaua kavandid olid inspireeritud Eesti Rahva Muuseumi kogudest. Paljudest vaibakavanditest on osutunud populaarsemaks eesti rahvapärimuse ja muinasjutu ainetel loodud juugendliku voolava stiliseeringuga Ussikuningas. Pärast Eesti taasiseseisvumist kinkis Lea Veiler-Silverson (snd 1913 Tallinnas) Eestist Kanadasse kaasa võetud vaiba Eesti Rahva Muuseumile. Kinkija õe mäletamist mööda kooti Ussikuninga kavandi järgi kolm vaipa OÜ-s Kodukäsitöö Kullasepa 9 kolmandal korrusel, kus olid mitmed teljed. Keerulisema kompositsoonilise lahendusega vikerkaare all lendavat muinasjutulist lindu kujutav Kallise vaip Siuru (1915) on teostatud 1992. aastal. Sümbolistlik-eksistentsiaalne Manala uks (1915) on loodud nii pastelltehnikas kui ka dekoratiivse vaiba kavandina guašis ja tušis.

talks, both Kristjan Raud and Ilona Jalava, a Finn, enunciate the need for the development of artistic sensibility. In organizing courses in 1905, she stated that the level of Estonian women’s handicraft is comparable to that of Finland of 20 years previous. TEPS’ activity in educating the populace was wide-ranging, as the promotion of arts education by way of handicrafts was meant for the broad public. Education in handicraft had been tried earlier, but it was not yet stable. Recall here the first two-year Estonian handicraft school of Natalie Johanson-Pärna (1880–1885) in Tallinn. Noteworthy were also Louise Rebenitz’s girls’ needlework and knitting school in Tallinn (1892–1914) and Reet Kurrik’s handicraft school in Suure-Jaani, begun in 1895. Secondarily, educating creators also fostered and educated their works’ admirers and recipients. Oskar Kallis’ emblematic textiles of 1915 Of the brief creative lifetime of Oskar Kallis (1892-1917) we have a legacy of paintings as well as of furniture and tapestry designs. Recognized as a painter, Kallis’ period of mature creativity lasted a mere four years. His main themes, in addition to that of Kalevipoeg, were the sun, love, music, and death. A favorite student of Ants Laikmaa, Oskar Kallis lived only to the age of 25. Most of Kallis’ textile and furniture designs appeared originally in the journal Tallinna Kaja during the whole of 1915 in the section Room Decoration in the Estonian Style. All these designs - for rugs, curtains, cushions, chair covers, tablecloths, sleigh rugs, as well as for office furniture, tables, chairs, beds, night tables, dressers, wardrobes, sofas, children’s chairs, and vanities - were inspired by the collections of the Estonian National Museum. Of the many tapestry designs, one of the most popular is that based on the folklore of The Snake King, the myth of which Kallis has formed into a decorative, art déco-like stylized flow, thus making a strong decorative statement. After the restoration of independence in 1991, Lea Veiler-Silverson (born in Tallinn in 1913), gave the tapestry, which she had brought with her to Canada, to the Estonian National Museum. Her sister remembers that it was woven at the firm Kodukäsitöö on the third floor of Kullasepa 9, where there were


13

Oskar Kallis


14

Karin Luts


Oskar Kallise vaibakavandeid võib julgelt võrrelda sisult ja vormikeelelt muinasromantikast kantud Akseli Gallén-Kallela ja Gerhard Munthe kuigi 15–20 aastat varem kavandatud ja teostatud tekstiilidega. Kallise vaibad jäid tekstiili valdkonnas ainukesteks pea viieteistkümneks aastaks. Ometi kandsid need märgilist tähendust professionaalse tekstiilikunsti suurteostena Eestis, kus rahvuslik ja modernne said kokku omanäolises rahvusromantilises sümbioosis. Kodumaine käsitöö- ja tekstiilikunstialane haridus. Oskar Kallise komeedina tõusnud professionaalne tekstiililooming oli üksikjuhtum. Poolprofessionaalsesse ümbrusesse sündinuna ei olnud sellel geniaalsel loomingul edasiarendajaid. Professionaalsuse kasvamise teguriks sai olla haridussüsteem, millest sõltus tekstiilikunsti saatus. Kuigi Eestis oli selle pikk ja käänuline tee alanud juba 19. sajandi lõpus, jõuti süsteemsele arvestatavale naiskäsitööalasele koolitusele alles 20. sajandi teisel kümnendil. Mitmekülgsete teadmiste ja oskustega tekstiilialast ettevalmistust võimaldava haridussüsteemi rajamine vajas teadlikke eestvedajaid. Kodumaiste naiskäsitöö- ja tekstiilialaste õppimisvõimaluste rajamine oli suuresti aktiivsete naiste õlgadel. Oma aja ettevõtlike naiste hulgas olid üldsusele vähem tuntud, kuid professionaalse tarbe- ja tekstiilikunsti seisukohalt tähtsad eelkõige Alma Koskel-Johanson, Juuli Suits ja Vanda Juhansoo. Nemad kuulusid esimeste, sajandi esimesel kümnendil peamiselt Soomes erialast koolitust alustanud naiste hulka, kelle jõuline tulek ühiskondlikku ellu mõjutas naiskäsitöö arengut, aidates ühtlasi kaasa kogu kodukultuuri moderniseerimisele. Siin joonistub ereda figuurina välja veel Anni Varma. Esimeste välismaal hariduse saanud eesti kutseliste tarbekunstnike ja õpetajate originaalkavandeid hakati avaldama naisteja käsitööajakirjades. Nii näiteks ilmusid Alma Koskeli kavandid Käsitöölehes (1917–1918), mille toimetajaks ta lühikest aega oli. Kireva ja huvitava elulooga Juuli Suits oli esimesi kutselisi naiskeraamikuid, kes saavutas märkimisväärseid tulemusi pigem tekstiilikunstnikuna. Tema 1920. aastate esimesel poolel ajakirjades ilmunud rahvuslikke tekstiilikavandeid peetakse eesti professionaalse

Erika Pedak

many looms. A more complicated composition is that of the tapestry Siuru (1915), depicting a mythological bird under a rainbow, finally realized as a weaving in 1992.The symbolic-existential design for the rug Manala uks (1915, Gate to the Netherworld) is executed in pastels, though the design for the rug is in gouache and India ink. Kallis’ tapestry designs, in content and form, are comparable to the antique-romanticist based textiles, which were not only designed but also executed, of Akseli Gallén-Kallela and Gerhard Munthe of the previous 15–20 years. Though for fifteen years Kallis’ weavings remained unique in the realm of tapestry, we can say without hesitation that they are works of emblematic textile art that bring together the modern with the national in a symbiosis of national romanticism. Native handicraft and textile art education Oskar Kallis’ meteoric rise in the sphere of professional textile art was unique. In the semi-professional atmosphere of the time, it was not possible to find creative artists to continue this development. The rise of professionalism in this area was dependent on the education system, upon which, in turn, was dependent the standing and position of textile art. The long and uneven road of this art had begun already at the end of the 19th century, though it was not until the second decade of the 20th century that education in women’s handicraft in Estonia achieved a systematic and significant stature. The creation of a specialization that would provide the knowledge and the skills necessary for textile design and weaving required knowledgeable initiators. The development of native women’s handicraft and of textiles as an education specialization lay largely in the hands of women activists. Alma Koskel-Johanson, Juuli Suits, and Vanda Juhansoo, though not well-known, were of utmost importance in the professionalization of applied art and textile art. Among the first women to have received, mostly in Finland, an education in their specialization in the first decade of the 20th century, their enthusiastic appearance in society affected the development of women’s handicraft, while simultaneously propagating the modernization of the approach to Estonian home decoration. Another outstanding figure here is Anni Varma.

15


16

...1940 tekstiilikunsti sünni oluliseks tähiseks Kallise 1915. aastal loodu kõrval. Säraval loovisiksusel Vanda Juhansool kujunes 1930-ndaiks välja eesti lillkirjast inspireeritud omapärane tikandistiil omakootud hõredal kangal. Professionaalse tekstiilikunsti järjepideva arengu kontekstis oli oluline 1914. aastal Tallinnas avatud Riigi Kunsttööstuskool (RKTK). Seal sai õppida naiskäsitööd algusest peale ja kutseoskuste kõrval oli lõpetajatel võimalik omandada süsteemne ja tugev üldkunstiharidus. 1932–1940 oli eriala juhatajaks end välismaal täiendanud kooli endine kasvandik Linda Ormesson. Tuntud tekstiilikunstnikest on RKTK-s õppinud Mari Adamson, Leesi Erm ja Ellen Hansen. RKTK naiskäsitöö eriala kõrval tuleb nimetada ka 1919. aastal alustanud Tartu Naisühingu Käsitöökooli, mida algusest peale juhatas Alma Koskel ja kus muu hulgas oli ka kudumise eriala. Nimetatud koolidele pakkus hiljem konkurentsi Anni Varma eestvedamisel 1921. aastal alustanud loova keskkonna poolest tuntud Tallinna Naiskutsekool ja sealne naiskäsitöö haru. Haridussüsteemi loomine kindlustas Eestile naiskäsitöö ja tekstiilikunsti asjatundjate järjepideva järelkasvu. Naiskäsitöö eriala lõpetaja sai kasutada oma oskusi ja teadmisi kitsamas pereringis, ta võis areneda tunnustatud käsitöömeistriks, nõutud teostajaks või ambitsioonikamate originaalteoste loojaks. Igal juhul kandsid tekstiili eriala lõpetanud edasi rahvustunnet ja tutvustasid Eesti eripära ka väljaspool kodumaad. Kuigi kõikjal Euroopas oli tarbekunstnikke koolitavaid õppeasutusi, said suunanäitajateks tekstiili-, eriti vaibakunstis oma ala õppinute kõrval paljud teiste kunstialade esindajad, kelle tööd moodustavad suure osa tekstiilikunsti klassikast. Eestis pakkusid oma ideid tekstiilikunstis eelkõige maalijana tuntud Oskar Kallis (1915) ja 1920. aastate lõpust Euroopa kunstikultuuri arenguprotsessidest otseseid mõjutusi saanud Adamson-Eric. Adamson-Ericu fenomen. Adamson-Eric, õieti Erich Karl Hugo Adamson (1902–1968) oli eesti tarbekunstis suunanäitaja ja uue epohhi looja. Tollane tuntud kunstikriitik Hanno Kompus märgib, et tänu Adamson-Ericule on eesti rakenduskunsti lisandunud eeskätt „[---] rõõmus hoiak, lõbus muretus”. Tema tööd mõ-

The original designs, including textile designs, of these first artists and teachers to have gained their specialized education abroad, began to be published in women’s and in handicraft journals. In this manner the designs of Alma Koskel were published in Handicraft Journal (1917-1918), where she was herself the editor for a short period. Juuli Suits, with her colorful and interesting background, was one of the first professional women ceramicists, though she achieved more noteworthy outcomes rather as a textile artist. Together with Kallis’ 1915 designs, her ethnic textile designs, published in the first half of the 1920s, are seen as critical to the birth of professional Estonian textile art. Vanda Juhansoo, a brilliant creative personage, had, by the 1930s, developed an original embroidery style, inspired by flower designs and executed on coarse fabric of her own weaving . The National School of Applied Arts, opened in Tallinn in 1914, was important for the continuing development of professional textile arts. From its inception, it provided the means for studying women’s handicraft as well as gaining a systematic and strong background in art. From 1932 to 1940 the director for the specialization was Linda Ormesson, a graduate of the school who had also studied abroad. Renowned textile artists who have studied at that institution are Mari Adamson, Leesi Erm, and Ellen Hansen. In addition to the National School of Applied Arts, one should also mention the Tartu Women’s Society Arts and Crafts School, founded in 1919 with Alma Koskel as director from its inception, which also taught weaving among its other subjects. The aforementioned schools later competed with the Tallinn Women’s Vocational School with its women’s handicraft branch, founded in 1921 under the direction of Anni Varma and known for its creative environment. Creation of a system of education provided for a constant renewal of practitioners of women’s handicraft as well as of textile art experts. A graduate of the specialty of women’s handicraft could use her skills and knowledge within the circle of her family, develop into a renowned practitioner of her art, or, more ambitiously, into a creator of original works of art. At any rate, those women educated in this specialty passed on the awareness of national identity and introduced Estonian singularity to the outside world.


juvad esmapilgul kergelt tulnud improvisatsioonidena. Need on originaalsed, värsked ja veenvad, „[---] vaev näib neist kaugel [--]”. Sellest oli olnud puudus. Olgugi et rahvakunsti eeskujudena oli pakutud kriiskav-kirevaid värve, arvas kriitik, et liiga suur truudus muuseumiesemetele oli jätnud senisest rakenduskunsti loomingust liigtõsise ja akadeemilise käsitöö mulje. Esimesed tekstiilikavandid tegi kunstnik pärast neli aastat kestnud kunstiõpinguid Saksamaal ja Pariisis. 1928. aastal ilmuvad ajakirjas Taie fotod tema kavandite järgi kootud kolmest sohvapadjast ja ühest vaibast. 1931. aastal välja antud mapi Vaibakirjad I eesmärgiks olid kõrgel professionaalsel ja loomingulisel tasemel kavandid, mille järgi võis kodustes tingimustes ise valmistada. Kavandama olid kutsutud paljude kunstialade esindajad. Adamson-Ericult oli selles mapis kaksteist kavandit. Liitunud 1935. aastal Rakenduskunsti Ühinguga, pühendus Adamson-Eric pärast lühikest vaheaega taas dekoratiivkunstidele. Tema vaipade kompositsioonid olid nüüd tugevate ja kontrastsete toonidega. Rangete geomeetriliste konstruktivistlike vormide asemele tulid pehmemate kontuuridega „[---] eriti primitiivseks aetud loodusesemed”. Adamson-Ericu vaipade teostamiseks kasutatud flossatehnika aitas suurepäraselt välja tuua värvirütmide nüansse, samal ajal mahendades joone teravust. 1937. aasta Pariisi maailmanäitusel pälvisid audiplomi (diplôme d’honneur) tema kaks vaipa. Tänu sõltumatule mõtteviisile ja rahvusvahelisele haardele aitas Adamson-Ericu eeskuju välja kasvada provintslikkusest, mis eesti rakenduskunsti, eriti tekstiilikunsti, arengut oli pidurdanud. Eesti tekstiilikunsti arengus räägivad kaasa veel paljud eri kunstiliikide loojad. Nii tegi maalija Karin Luts 1929. aastal, pärast Pallase lõpetamist, tekstiili kui ühe tarbekunsti vahendi ja võimalusega tutvust Pariisis. Lutsu kui tekstiilikunstniku roll jätkus Vaibakirjade mapis esitatud tööde kavandajana. Pariisi maailmanäitusel tuli tema kavandatud suuremõõtmeline art déco’lik gobelään kolmandale kuldmedali diplomiga (diplôme de médailles d’or) auhinnatud kohale. Sisearhitekt ja mööblikujundaja Richard Wunderlich kavandas sümmeetrilise kompositsiooniga, sh rahvuslikel ainetel, vaipu. Tarbekunstnik ja -graafik Aarne Mõttus oli edukas mitmel kon-

Erika Pedak

Centers of education in the applied arts sprang up in the whole of Europe. Trendsetters in textiles, and most especially in weaving, included not only graduates of those specialties but also many artists from other fields, whose works comprise a large portion of the classics of textile art. In Estonia, foremost among those who proffered their ideas Were Oskar Kallis (1915) and Adamson-Eric, having been directly influenced by the European late 1920s processes of the development of the arts. The phenomenon of Adamson-Eric Adamson-Eric, in full, Erich Karl Hugo Adamson (1902–1968), was a trendsetter for Estonian applied art and creator of a new era. Contemporary art critic Hanno Kompus finds that, thanks to Adamson, Estonian applied art had added an “attitude of delight, of blithe insouciance”. At first glance, his works seem to be effortless improvisations: they are fresh and original, “achieved seemingly with little toil”. All that had been missing. Even though folk art was exemplified by bright, even strident, colors, which had been its correct and distinctive direction, being faithful to the art of the museum collections had left applied art creativity with a disposition that was too serious and academic. His first textile designs were made after his four years of study in Germany and Paris. In 1928 the journal Taie published photos of one tapestry and three sofa cushions. The year 1931 saw the publication of Vaibakirjad I [Tapestry Designs I], designs of high professional and creative standard, meant to be executed in the home setting. Many representatives of the arts were included here, among them Adamson-Eric’s twelve tapestry designs. After an interval of a few years, subsequently having joined the Applied Arts Association in 1935, he devoted himself again to decorative arts. His tapestry designs now comprised strong and contrasting tones. In the place of former strict geometric constructionist forms, there were now more softly contoured and “primitively phrased elements of nature”. The flossa technique used in the weaving of Adamson-Eric’s designs helped bring out nuances of rhythms in the colors, at the same time softening the strength of the lines. Thus, two tapestries were awarded the diplôme d’honneur at the 1937 world exhibition in Paris.

17


18

...1940 kursil. Ta võitis nii Kadrioru administratiivhoone gobelääni (1939) kui ka presidendi kantselei vapivaiba (1940) kavandite konkursi. Maali- ja tekstiilikunstnik Viida Pääbo-Juse rahvapärastest kirjadest inspireeritud kavandite paremikku näeme Vaibakirjade mapis. Graafik ja tarbekunstnik August Roosileht kavandas rahvusromantiliste mööblikavandite, väravapostide ja pisiesemete kõrval ka vaipu, millest on säilinud vaid paar. 1930. aastate teisest poolest saadab loominguline edu Mari Adamsoni, kümnendi lõpul alustab näitustel esinemist Leesi Erm. Tarbekunstnikke ühendavad keskused. 1920-ndate teisel poolel sai oluliseks kunstnikke ja käsitöömeistreid ühendavaks ning nende loomingut realiseerivaks keskuseks OÜ Kodukäsitöö (1927). Propageeriti käsitööd ja rahvakunsti traditsioonide jätkamist, ühtlasi suurendati sellega tööhõivet. Ettevõttes teostati kunstnike kavandeid (Oskar Kallis, Richard Wunderlich, Vanda Juhansoo, Leesi Erm jt). Rahvakunsti ainetel loodud tooteid saatis müügiedu ka välismaal. 1930. aastatel tuli OÜ Kodukäsitöö kõrvale väiksemaid eraettevõtteid, mis võimaldasid tekstiilikunstnikel oma ideid teostada. Nii näiteks kooti Karin Lutsu Pariisi maailmanäitusel eksponeeritud gobelään Enn Veskaru töökojas. 1935. aastal asutas Linda Ormesson koos õega tarbekunsti eraõppetöökoja, kus 1940. aastal valmistuti Aarne Mõttuse Kadrioru koosolekuruumi gobelääni teostamiseks. Professionaalseid rakenduskunstnikke ja kunstikriitikuid ühendava Rakenduskunsti Ühingu (RaKÜ, 1932) tähelepanu keskmes oli muu hulgas uuendusliku ja ajakohase rakenduskunsti loomine. Korraldati näitusi ja osaleti suuremate välisnäituste, sh 1937. aasta Pariisi maailmanäituse, kus eestlased esinesid esimest korda, ettevalmistustes. Pärast Eesti iseseisvumist kultuurikontaktid laienesid ja eesti kunst sai osaks üleeuroopalise kunsti arengust. 20. sajandi teisel kümnendil oli eesti professionaalne tekstiilikunst mõjutusi saanud rahvusromantilistest ilmingutest sajandivahetuse Põhjamaades. 1920-ndate lõpust ja 1930. aastate algusest oli tunda kokkupuuteid eri ideoloogilistest allikatest pärit nii bauhauslike kui ka Prantsusmaa särava ja kalli elitaarse art déco’ga. Aastakümnendi lõpul

Due to his independent thinking and international scope, Adamson-Eric’s example helped Estonian applied art, and especially textile art, to outgrow the provincialism that had been holding it back. The development of Estonian textile art was a collaboration of artists from various art specializations. Thus, painter Karin Luts, having graduated from Pallas, in Paris became acquainted with textile as medium and potential. Her role as textile artist continued, as in the layout artist of the works included in the portfolio Vaibakirjad [Tapestry Designs]. At the Paris world exhibition, her large-scale art déco-like gobelin won the third place diplôme de médailles d’or. Interior and furniture designer Richard Wunderlich composed his tapestries symmetrically, including also those with ethnic themes. Aarne Mõttus, working both in graphics and the applied arts, won many competitions. He won the competitions to design the gobelins for both the Kadriorg administration building in 1939 as well as for the President’s office in 1940. Painter and textile artist Viida Parbus-Juse shows the best of her ethnic inspired tapestry designs in the Vaibakirjad [Tapestry Designs] portfolio. Graphic and applied artist August Roosileht designed national romantic furniture, gateposts, and smaller articles, as well as tapestries, of which only a few have survived. From the second half of the 1930s, Mari Adamson achieves success with her creativity, while at the end of the decade Leesi Erm begins exhibiting. Associations of artists in applied arts Founded in 1927, Home Handicraft LLC was one of the most important promoters of the continuation and realization of folk art traditions, and, via this vehicle, helped alleviate unemployment in the second half of the 1920s. The enterprise executed the designs of artist such as Oskar Kallis, Richard Wunderlich, Vanda Juhansoo, Leesi Erm, and others. The sale of these artifacts based on ethnic designs was also internationally successful. Kodukäsitöö LLC was joined in the 1930s by smaller enterprises, which allowed textile artists the possibility of realizing their ideas. Thus, for example, Karin Luts’ gobelin, exhibited at the Paris world exhibition, was woven in Enn Veskaru’s workshop. In 1935


sugenes eesti tekstiilikunsti pehmemaid ja maalilisemaid jooni. 1930. aastatel olid käsitöötraditsioonide ja uute, funktsionalistlike suundumuste ühendamise eeskujuks ilmselt Soome ja Rootsi sellealased saavutused. Ajavahemikul 20. sajandi teisest kümnendist kuni 1940. aastani arenes eesti tekstiilikunst rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliseks. Saadud kogemused, head tehnilised võimalused ja tekkinud rahvuslik pedagoogiline potentsiaal olid loonud valmisoleku ja tahte alustada 1944. aastal tekstiilikunstnike järelkasvu tagamist kõrghariduse tasemel. Seda aga sootuks uutes ideoloogilistes tingimustes ja totalitaarse riigi kunstikaanonite haardes. Erika Pedak

Erika Pedak

Linda Ormesson, together with her sister, established the private applied arts school and workshop, which made preparations for the execution of Aarne Mõttus’ conference room gobelin in 1940. A focal point of the Association of Applied Arts (RaKÜ, 1932), which allied applied arts artists and art critics, was the creation of innovative and contemporary applied arts. They organized exhibitions and prepared for participation in the larger international shows, as in the 1937 Paris world exhibition, at which Estonians exhibited for the first time. Following the restoration of independence, cultural contacts broadened, and Estonian art became a participant in the evolution of art that was taking place across Europe. In the second half of the 1920s, Estonian professional textile art had been influenced by the appearance of national romanticism in the Nordic countries at the turn of the century. The end of the 1920s and beginning of the 1930s demonstrated familiarity with both the Bauhaus school as well as with the French resplendent, expensive, and elite art déco. By the end of the decade, there are softer and more painterly characteristics. In the 1930s the combination of handicraft traditions with the new functionalist wave drew its inspiration from the accomplishments of Finland and Sweden. From the second decade of the 20th century to 1940, Estonian textile art developed to being internationally competitive. The acquired experience, excellent technical capability, and the materialized national educational potential had created the readiness and the desire to initiate, in 1944, the ensuring of the successive growth of future textile artists by education at the higher education level. Unfortunately, this all had to comply with the new ideology and the dominance of the arts canon by a totalitarian nation. Erika Pedak

19


20

Leesi Erm


Eesti tekstiilikunst aastatel 1940–1990 Aastate 1940–1941 poliitilised sündmused avaldusid eelkõige kunstielu organisatoorsetes ümberkorraldustes. Sarnaselt teiste elualadega natsionaliseeris uus võim kõik tekstiilivabrikud ja eraettevõtted. Hakati ette valmistama Eesti NSV Kunstnike Liidu loomist. 1940. aasta 1. augustil moodustati Riigi Kõrgema Kunstikooli baasil Jaan Koorti nimeline Riigi Rakenduskunsti Kool (Tallinna Riikliku Tarbekunsti Instituudi eelkäija 1944–1950). 1945–1949 juhatas kooli tegevust Adamson-Eric (1902–1968). Eesti tarbekunsti arengu seisukohalt oli oluline, et Adamson-Eric suutis ja oskas Moskvas kinnitada koolile väga laialdase tegevusprofiili. Tööd jätkas ka tekstiiliosakond. Sõltuvalt materjalide tootmisvõimaluste piiratusest jäi kõigi tarbekunstnike, ka tekstiili omade, praktiline tegevus sel ajajärgul tagasihoidlikuks. Tekstiilikunsti edasist arengut püüti propageerida selliste sekundaarsete materjalide nagu õled, paber, nöör jms kasutuselevõtuga. Rahvakunsti traditsioonide säilitajad 1945. aastal leidis aset esimene sõjajärgne tarbekunstinäitus. Mari Adamson (1908–2000) esitas näitusele rüiuvaiba Kiigel ja Adamson-Eric suure valiku rahvuslikel motiividel põhinevaid tekstiilikavandeid. Tekstiilikunstnikest osales näitusel ka Leesi Erm (1910–1989). Järgmisel, 1947. aasta tarbekunstinäitusel tõusis vaibakunsti alal esile eelkõige Adamson-Eric oma põimevaibaga Laulupidu (1946). Selle kompositsiooni põhimotiiviks on rahvarõivais neiud põimituna Adamson-Ericule omasesse rikkalikku tähtedest ja sõnadest moodustuvasse paelornamenti. Ajastu nõudeid peegeldab kompositsiooni lülitatud loosunglik tekst Meie kätes kerkib tehas, viljarikkaks muutub muld… . Neil aastatel kavandas Adam-

Inge Teder

Estonian textile art in the years 1940–1990 The political events of 1940-1941 were manifest first and foremost in the organizational rearrangement of the arts. As in other walks of life, the new authorities nationalized all textile factories and private enterprises. Preparations were begun to establish the Estonian SSR Artists’ League. On August 1, 1940, the Jaan Koort State School of Arts and Crafts (predecessor of the Tallinn State Institute of Arts and Crafts 1944-1950 ) was founded under the auspices of the State Art College. During 1945-1949 the school was directed by Adamson-Eric (1902–1968). From the standpoint of continued development of Estonian arts, it was critical that Adamson-Eric have the ability and knowledge to confirm in Moscow a very broad functional profile for this school. The textile department also continued to operate. Due to limited material production capabilities, the activity level of all applied artists, including those of textiles, was limited during this time period. Continued advancement of the textile arts was promoted by utilizing such secondary materials as straw, paper, rope, and other substitutes. The Conservators of Folk Art Traditions The first postwar applied arts exhibition took place in 1945. Mari Adamson (1908-2000) exhibited a rya rug, Kiigel [At the Swing], while Adamson-Eric showed a great many designs based on national motifs. Textile artists were also represented by Leesi Erm’s (1910-1989) participation. At the next applied arts exhibition in 1947, prominent among tapestry artists was Adamson-Eric with his weaving Laulupidu [Song Festival 1946]. The principal motif of this tapestry is girls in native costume woven into Adamson-Eric’s signature profuse ribbon ornamentation of letters and words. Affixed to the

21


22

1940–1990 son-Eric ka hulgaliselt eesti rahvakunsti motiividele rajatud põrandavaipade ja sohvapatjade kavandeid. 1947. aasta näitusele esitas Günther Reindorff (1889–1974) põimevaiba Ülesehitus (Taastamine, kavand 1944). See teos oma selgetes arhitektuursetes vormides ja rütmides erines oluliselt tolle aja enamikus põikitriibulise rahvavaiba eeskujusid järgivast vaibaloomingust ja mõjus väga uudsena. Üldiselt domineeriski 1940. aastate lõpul, 1950. aastate esimesel poolel rahvusliku kattevaiba eeskujusid järgiv laad, kuhu mõnikord ajastu nõudel lisati ka Nõukogude sümboolikat. 1940. aastate lõpul, 1950. aastate esimesel poolel hakati sarnaselt kõigi kunstialadega ka vaibakunstis nõudma rõhutatult poliitiliste teemade käsitelu koos ülimalt realistlikku akadeemilist joonistust järgiva käsitluslaadiga. Igasugune kujundi dekoratiivsust rõhutav stiliseering või värvikäsitluse tinglikkus loeti põlatud formalismiks. 1947. aastal alanud diskussioonis kuulutati ka individuaalne lähenemine rahvakunsti motiividele lubamatuks. Niisuguse poliitika tulemusena lõid kunstnikud neil aastatel suuri vaibakavandeid poliitiliselt ajaloolistel teemadel nagu Eesti rahva tervitus suurele Stalinile (1952, Ellen Hansen, Leesi Erm, Oskar Raunam, Aleksander Peek), Au Lenini-Stalini parteile (1951, Mari Adamson, Ella Külv, Lepo Mikko, Evald Okas). Need võltspaatosest kantud tööd jäid siiski vaid kavanditeks. Ainult Mari Adamsoni, Adamson-Ericu ja Evald Okase (1915–2011) ühistööna valminud kavand Kalevi pojad (1955) valmis kudumina 1959. aastal. 1950. aastate alguses valitses tekstiilikunstis range rahvakunsti traditsioone järgiv laad. Eesti tekstiilikunsti arengu seisukohalt oli oluline, et 1950. aastate esimesel poolel võeti Eestis, esialgu Kunstiinstituudis, hiljem ka Kunstitoodete Kombinaadis kangaste kudumisel kasutusele žakaarteljed. Selle tehnika ornamendis mitmekesisust võimaldav laad surus senises kangakunstis valitseva geomeetrilise käsitluslaadi tagaplaanile. Ellen Hansen (1910–2012) ja Leesi Erm lõid 1950. aastate esimesel poolel temaatiliselt mitmekesiseid, sageli looduse teemal kavandeid. Nendega ühinesid ka noorema põlvkonna tekstiilikunstnikud Mall Tomberg (1927), Inge Nurmoja (1924), Tamara Vaskova (Vaskoff) (1924–2013), Galina Leškina (1925–2009) jt. 1940.–1950. aastate tarbekunstinäitus-

composition and reflecting the requirements of the time is the slogan-like text From our hands rises a factory, the earth becomes fecund … . In these years Adamson-Eric also employed Estonian folk art motifs in numerous designs for floor rugs and sofa cushions. At the 1947 exhibition, Günther Reindorff (1889-1974) displayed a weaving, Ülesehitus [Construction] (Taastamine [Restoration], design 1944). That work, in its clearly architectural forms and rhythms, differed significantly from the striped native inspired rugs of the time, and had the effect of being very novel. On the whole, at the end of the 1940s and the beginning of the 1950s, the dominant fashion was tapestry in national motifs. in which at times, according to the requirements of the time, Soviet symbols were included. At the same time, as in all the arts so also in tapestry art, it was required to emphasize political themes along with following an emphatically realistic academic draftsmanship style. Any sort of decorativeness in the stylized pattern or conditional approach to color was seen as unacceptable formalism. Beginning with the discussions of 1947, any individualized approach to folk art themes was deemed impermissible. As a result of such politics, the artists of that era created designs for large tapestries on politically historical themes, such as Eesti rahva tervitus suurele Stalinile [The Estonian People Greet the Great Stalin] (1952, Ellen Hansen, Leesi Erm, Oskar Raunam, Aleksander Peek), Au Lenini-Stalini parteile [Honor to the Party of Lenin-Stalin] (1951, Mari Adamson, Ella Külv, Lepo Mikko, Evald Okas). Those works of sham pathos survived only as designs. Only the collaboration of Mari Adamson, Adamson-Eric and Evald Okas (1915–2011) in Kalevi pojad [Sons of Kalev] (1955) resulted in a finished weaving, in 1959. At the beginning of the 1950s the dominant style of textile art was the strict pursuance of traditional folk arts. Significant for textile art was the use in Estonia in the first half of the 1950s, first in the Arts Institute, later also at the Arts Production Plant, of the jacquard loom. The variegated ornamentation that this technique allowed relegated the heretofore dominant geometric approach to the background. Ellen Hansen (1910–2012) and Leesi Erm created, in the first half of the 1950s, designs on variegated themes, often based on


Inge Teder tele esitati sageli ka silmuskoes esemeid [Hilja Kulles (1921–2013), Saima Loik (1922–2011), Emmi Vahelaid (1923–2004), Lea Walter (1926–2013) jt]. Piltvaiba võidukäik Tekstiilikunstis algas 1960. aastatel piltvaiba tõeline võidukäik. Eesti vaip muutus temaatiliselt mitmekesiseks ja tehnilistelt võtetelt rikkalikuks. Traditsioonilise villa ja lina kõrval võeti kasutusele uusi materjale. Ilmselt Põhjamaade innustusel tuli kuuekümnendatel aastatel eesti vaibakunsti tagasi seal vahepeal tabuks kuulutatud rüiutehnika. See võimaldas elavat pinnakäsitlust ja intensiivistas otsinguid vaiba faktuuri väljenduslikkuse rõhutamisel. Vaip hakkas omandama üha tähtsamat rolli kogu ruumi dekoratiivsel organiseerimisel. Selles protsessis omasid suunda andvat tähendust nii loojate kui ka õpetajatena Mari Adamson ja Leesi Erm. Need jõulised ja sügavalt eripärased loomingulised natuurid jäid eesti tekstiilikunsti ilmet kujundama ka järgmistel aastakümnetel. Mari Adamsoni põimevaip Tallinn (1956) oli üks esimesi suurejoonelise lahendusega silma paistnud piltvaip 1950.–1960. aastate eesti tekstiilikunstis. Ajalooline Tallinn oma vormide ja värvide rangetes, jõulistes rütmides viis kunstniku ka hiljem selle teema juurde – rüiu Tallinna katused (1962), põimevaip Tallinna pildid I–V (1977–1980). 1960.–1980. aastatel tegeleski kunstnik põhiliselt suurte põimevaipade loomisega. 1960-ndatel ammutas Mari Adamson oma vaipade ainese enamasti loodusest. Tema põimevaibad Hobused (1965), Kivilill (1966), Käbi (1967) haaravad oma jõuliste rütmide ja koloriidiga. Edasi liigub kunstnik üha üldistatumate teemade ja abstraktsema kujundikeele poole, mille väljendusteks on vaibad Tants (1966), Helid (1969), Nimetu (1969), Ärkamine (1970), Teed (1972) jm. Kõik need tööd on jäänud oma meisterliku kompositsiooni, meeleoluka koloriidi, huvitava faktuurikäsitluse ja kõigest sellest johtuva emotsionaalsusega eesti vaibakunsti tähtteosteks. Mari Adamsoni vaipade käsitluslaad on nii kujundite liikumises kui ka vaoshoitud koloriidis jõuline ja dünaamiline, lausa monumentaalne. Viimasest johtuvalt on tema tekstiililoomingut lülitatud sageli ka interjööri-

nature. They were joined by the younger generation of textile artists Mall Tomberg (1927), Inge Nurmoja (1924), Tamara Vaskova (Vaskoff) (1924–2013), Galina Leškina (1925–2009), and others. At the applied arts exhibitions of 1940–1950 there were also knit artifacts[Hilja Kulles (1921–2013), Saima Loik (1922–2011), Emmi Vahelaid (1923–2004), Lea Walter (1926–2013) and others]. The triumph of narrative tapestry The 1960s witnessed the beginning of a veritable triumph of narrative tapestry. Estonian tapestry diversified thematically and acquired an abundance of techniques. The traditional wool and linen were augmented with new materials. Also in the 1960s, the Nordic countries inspired the renewed utilization of the rya technique, which had previously been declared taboo. This allowed lively surface treatments and intensified searches for accentuating expressiveness in texture. Tapestry began to occupy a more prominent place in the composition of interior decoration. Trailblazers in this process, as both authors and teachers, were Mari Adamson and Leesi Erm. These vigorous and singularly creative spirits continued to mold the mien of Estonian textile art for the next several decades. Mari Adamson’s weaving Tallinn (1956) was one of the first monumental narrative tapestries of distinction in the textile art of 1950s and 1960s. The artist was to return to the theme of historical Tallinn with the robust and severe rhythms of its forms and colors with the rya tapestry Tallinna katused [The Rooftops of Tallinn] (1962), and the weaving Tallinna pildid I–V [Pictures of Tallinn I–V] (1977– 1980). In effect, from 1960 to 1980, she dealt primarily with the creation of large-scale weavings. During the 1960s Mari Adamson derived the subject matter of her tapestries largely from nature. Her weavings Hobused [Horses] (1965), Kivilill [Rock Flower] (1966), Käbi [Pine Cone] (1967) are riveting in the vigor of their rhythms and colors. She then progresses toward more generalized themes and abstract treatments, such as expressed in Tants [Dance] (1966), Helid [Sounds] (1969), Nimetu [Unnamed] (1969), Ärkamine [Awakening] (1970), Teed [Roads] (1972), and others. All these, in their masterful composition, spirited color schemes, compelling textural treatment, and consequent emotionality, have endured as masterpieces of Estonian tapestry.

23


24

1940–1990 de kujundusse, nt Tare Viru hotelli banketisaalis (1972), Ärkamine omaaegses Juri Gagarini nimelises uurimislaevas. Väga viljakas periood algas alates 1950. aastate teisest poolest ka Leesi Ermi (1910–1989) loomingus. Eesti tekstiilikunsti ajalukku on ta läinud teerajajana uute materjalide ja tehniliste võtete väljendusvõimaluste rõhutamisel. Leesi Ermi pillavasse materjalivalikusse kuuluvad traditsioonilise lina ja villa kõrval kuld ja hõbe, kard, mitmesugused kunstmaterjalid, linnusuled jms. 1950. aastate lõpul, 1960. aastatel lõi ta palju rüiutehnikas vaipu. Kunstnik kudus oma vaipadesse rahvuslikke motiive – Muhu I–II, Muhulased (1958), teaduse sümboleid – rüiud Mateeria (1962), Dekoratiiv (1963). Kunstnik on loonud ka figuraalseid kompositsioone – Noorte brigaad (1962), Juubeliball (1967). Kuid tema loomingu peateemaks kujunes loodus ja sellest tulenev lüürilis-poeetiline elamus. 1960. aastatel loodud rüiudest ja gobeläänidest – Lillepaviljonis (1962), Matsalu linnukaitseala (1964), Sinilind (1965), Põdrad tuisus (1964), Kalad, Paabulinnud (1964), Loojang (1969) jm –, liigub kunstnik 1970. aastatel looduse üha mastaapsema käsitluse poole. Seitsmekümnendatel aastatel valminud vaipades Härmatis (1973), Purikad (1973), Rohelus I–II (1975), Sügiskollane (1978), Kobarad (1980) rõhutab Leesi Erm vaiba faktuuri elavas, lausa plastilises ja ruumilises käsitelus loodusvormide sisemist struktuuri, protsesside dünaamikat. Seejuures ei kaota kunstniku värvipalett mitte kunagi maalilist sillerdust ja sära. Leesi Ermist kujunes Eesti tekstiilikunsti tundlikumaid ja peenemaid koloriste. Nende töödega liikus kunstnik avangardsete otsingute radadel. Ammendamatult rikkalik oli ka Leesi Ermi dekoratiivkanga-alane looming. Kunstnik lõi 1960. aastatel hulgaliselt temaatiliselt mitmekesiseid žakaarkangaid, kuid tema 1970.–1980. aastatel loodud käsimaalitehnikas kangastes Vesi ja veelinnud (1974), Rand (1978), Jäälilled (1976), Pilvitus (1980), Tähetolm on dekoratiivne funktsioon andnud maad erakordse tundlikkusega joonistatud või maalitud poeetilisele looduspildile. Need teosed on täiesti eripärane peatükk eesti tekstiilikunsti arengus.

Mari Adamson’s approach to tapestry is, both in the movement of patterns as well as in the understated colors, vibrant and dynamic, utterly monumental. As a consequence of the last, her textiles have often been welded into interior design, as in Tare [Cabin] in the Viru hotel banquet hall (1972), or Ärkamine [Awakening] in the erstwhile Juri Gagarin research vessel. The second half of the 1950s saw the start of a very prolific period in the work of Leesi Erm (1910-1989). She is notable in the history of Estonian textile art as a pathfinder for her emphasis on new materials and on the evocative potential of her techniques. Leesi Erm’s extravagance in choice of material includes, in addition to the traditional linen and wool, gold and silver, tin plate, various synthetics, feathers, and others. At the end of the 1950s and in the 1960s, she created many rugs in the rya technique. She wove national motifs into her works - Muhu I–II, Muhulased [Muhu Island I-II, People of Muhu] (1958), as well as symbols of knowledge – rya rugs Mateeria [Matter] (1962), Dekoratiiv [Ornament] (1963). She has also created figurative compositions - Noorte brigaad [Youth Brigade] (1962), Juubeliball [Anniversary Ball] (1967). The main theme of her creative work, though, became nature and the lyrical poetic experience derived from it. From the 1960s rya rugs and tapestries - Lillepaviljonis [In the Flower Pavilion] (1962), Matsalu linnukaitseala [Matsalu Bird Sanctuary] (1964), Sinilind [Bluebird] (1965), Põdrad tuisus [Moose in a Snowstorm] (1964), Kalad, Paabulinnud [Fish, Peacocks] (1964), Loojang [Sunset] (1969) and others - she progresses in the 1970s toward a more large-scale treatment of nature. In her 1970s works - Härmatis [Frost] (1973), Purikad [Icicles] (1973), Rohelus I–II [Verdure] (1975), Sügiskollane [Autumn Yellow] (1978), Kobarad [Clusters] (1980) - she emphasizes, in her lively, ductile, and tridimensional treatment of textures, the inner structure of natural forms and the dynamics of processes. Nevertheless, her palette never loses its painterly iridescence and brilliance. Leesi Erm became one of the most delicate and refined colorists of Estonian textile art. With these works the artist journeyed toward the pursuit of the avante-garde. Leesi Erm’s creation in decorative textiles was inexhaustibly profuse. In the 1960s she created a great many jacquard fabrics on various themes, but in her creations of


Teema * Theme

Mall Tomberg

25


26

Ellen Hansen


Inge Teder Tulnud 1940. aastate lõpul eesti tekstiilikunsti rahvuslike vaipade eeskujusid järgivate kattevaipadega, jäi Ellen Hansen (1910–2012) ka uuenduslikel kuuekümnendatel kindlameelselt nende traditsioonide juurde. Kuid tema suhe esivanemate looduga muutus üha loomingulisemaks ja isikupärasemaks. 1957. aastal kootud ja 1958. aastal Brüsseli maailmanäitusel esitatud naastpõimes vaip Rahvuslikud nukud on rahvavaiba ornamentika ja tehnika loova kasutamise kunstiküps näide. Säilitades talle ainuomase suurejoonelise lihtsuse nii kompositsioonis kui ka koloriidis liikus Ellen Hanseni looming ikka suurema emotsionaalse avatuse poole. Tavana rajas kunstnik oma 1960. aastate vaipade kompositsiooni üheainsa rahvakunstist pärineva motiivi – koonal, täht vms – jõulisele töötlusele. Motiivi sisepinget toetas reeglina napp värvikäsitlus. Nendes töödes on kunstniku suhe rahvuslike traditsioonidega muutunud keerukamaks ja mitmekesisemaks. Motiivide käsitluses on tugevnenud autoripoolne tõlgendus. Üks 1960. aastate silmapaistvamaid vaipu kunstniku loomingus oli tema rahvamuistendite alusel kootud rüiu Kullaketrajad (1963). 1960. aastatel töötaski Hansen põhiliselt lopsakas rüiutehnikas – Lõõsk, Vormsi (1962). Hiljem pöördus ta enamasti põimetehnika poole ja tedagi huvitasid vaiba faktuuri elavdamise võtted – Muistne, Pooled, Täht (1968). Järgmised aastakümned viivad Ellen Hansenigi üha üldistatumate teemade juurde, nt Episood (1969), Mets (1972), Maarjamaa heliseb (1976), Helise-kumise (1981), aga ka neis jääb ta truuks lakoonilisele kompositsioonile ja napile koloriidile. Kunstniku loomingus on valitsenud tundehell meeleolu. 1960. aastatel lõi Ellen Hansen ka suurejoonelisi sisustuskangaid. Oma tolleaegsetes koekirjalistes dekoratiivkangastes pöördus Ellen Hansen eelmise kümnendi žakaarkangastes kasutatud detailselt läbijoonistatud laadist hoopiski lakoonilisema geomeetrilise vormikõne poole, nt Gooti, Roosa plokk (1962). 1960. aastatel on rahvakunsti eeskujude järgimine veel küllaltki populaarne. Selles võtmes jätkas tööd ka Nette Liivak (1916– 1993). Kuid temagi komponeeris neid tuttavaid motiive senisest jõulisemas, monumentaalsemas võtmes. Kuuekümnendatel aastatel alustasid iseseisvat loomingulist tegevust ka eelmisel kümnen-

hand-painted textiles of 1970-1980, Vesi ja veelinnud [Water and Waterbirds] (1974), Rand [The Beach] (1978), Jäälilled [Ice Flowers] (1976), Pilvitus [Clouding] (1980), and Tähetolm [Starcloud], the decorative function has given way to to an especially sensitive drawing or painting of a poetic picture of nature. These works are a singular chapter in the development of Estonian textile art. Ellen Hansen (1910-2012) came to Estonian textile art espousing the exemplar of ethnic tapestry and remained, even in the innovative 1960s, true to that tradition. Nevertheless, her relationship to the creations of her ancestors modified to become more creative and more individual. Her 1957 weaving, Rahvuslikud nukud [Ethnic Dolls], shown in 1958 at the Brussels international exhibition, is a sophisticated example of ethnic tapestry ornamentation and imaginative use of technique. Retaining her unique expansive simplicity in both composition and color, Ellen Hansen’s work moved increasingly toward more emotionally expressive openness. Typically the artist built her 1960s tapestry compositions around only one folk art derived motif - distaff, star, or some such - with impelling treatment. Tension within the motif was usually supported by the minimal use of color. In these works the artist’s relationship with national traditions has become more complicated and variegated. The author’s own interpretation has become stronger as an approach to the motifs. Outstanding among her 1960s tapestries is the rya rug, Kullaketrajad [Goldweavers] (1963), based on national myth. In the 1960s Hansen worked basically with the luxuriant rya technique - Lõõsk [Blaze], Vormsi (1962). She later turned generally to weaving, where her interest lay in enlivening the work with texture - Muistne [Antique], Pooled [Moieties], Täht [Star] (1968). The following decades bring Ellen Hansen to ever more generalized themes, as Episood [Episode] (1969), Mets [Woods] (1972), Maarjamaa heliseb [Maarjamaa Resonates] (1976), Helise-kumise [Chime-resound] (1981), but even in these she remains true to her laconic composition and spare color palette. A sensory tenderness predominates in her works. In the 1960s Ellen Hansen also created expansive textiles for interior decoration. In her knitting pattern based decorative fabrics of the time, she turned from detailed drawing of the jacquards to more laconic geometric forms, as in Gooti [Gothic], Roosa plokk [Rose Block] (1962).

27


28

1940–1990 dil lõpetanud noored tekstiilikunstnikud Lea Walter, Mall Tomberg, Galina Leškina, Tamara Vaskova (Vaskoff) jt. Nende looming piirdub sellel perioodil põhiliselt rahvuslike vaipade traditsioonidest lähtuvate kattevaipade ja linikute loomisega. Selles laadis jätkasid nad tööd kuni aastakümne lõpuni. Üldpilt avardub, sünnib suurteoseid Rahvakunsti teema arendusse lülitus 1960. aastatel väga jõuliselt Elgi Reemets (1910–1987). Tema vaipades sai etnograafiline materjal omapärase sügavalt individuaalse, läbi rahvusliku huumori tunnetatud tõlgenduse. Kunstnik tõi 1970. aastatel vaibakunsti rahvaluulest pärineva süžeelise jutustuse ning selle monumentaalse esituse. Vaip Väägvere mängukoor a. 1839 (1977) kujunes oma rahulikus ülevaatlikus kompositsioonis, detailide vaimukas esituses ja talupoeglikult tõsises värvigammas eesti vaibakunsti suurteoseks. Süžeelise arendusega võluvad ka Elgi Reemetsa vaibad Jaanikuu öö (1975) ja Käina valla kohus (1983). Väga loovalt ja üldistust otsivalt lähenes 1970. aastatel rahvusromantilisele teemale Anu Raud (1943). Etnograafilise motiivi käsitluses keskendus kunstnik eelkõige selle sümboolse tähenduse esiletoomisele ning rahva ja tema kultuuri igikestva ilu ja tunnetusliku rikkuse rõhutamisele. Anu Raua kompositsioonid Kodutuled (1977), Kamber (1983), Linnaöö (1979), Oma saar (1979), Seitse suitsu (1984) on rahvusromantilise teema loova arenduse suurejoonelised näited. Anu Raua kompositsiooni Elupuu (1995) kinkis Eesti Vabariik ÜRO-le selle 50. juubeliaasta puhul. Kogu Anu Raua ühiskondlik ja pedagoogiline tegevus on olnud alati seotud rahvakunsti propageerimisega. 2007. aastal autasustati teda Venezuelas Caracases toimunud näitusel Artextil rahvakunsti traditsioonide loova edasiarenduse eest. 1970. aastatel rikastus vaibakunsti üldpilt nii temaatiliselt kui ka väljenduslaadilt. Selles leiab käsitluse küll looduse ja Tallinna vanalinna teema, otsitakse väljendust ka luulest ja muusikast tulenevatele emotsioonidele. Käsitluslaadidesse mahtuvad nii impressionistliku maaliga sarnanevad looduspildid Miralda Pajumaalt (1934) kui ka jõulist konstruktsiooni rõhutavad Milvi Pärnamäe (1931–1998) ja Merike Männi (1936) tööd.

During the 1960s, espousing the standards of folk art is still popular. Though Nette Liivak (1916 - 1993) carried on with her work in that key, even she orchestrated those familiar motifs in a more vigorous and monumental key. In the decade of the sixties, the young textile artists who had completed their studies in the previous decade, Lea Walter, Mall Tomberg, Galina Leškina, Tamara Vaskova (Vaskoff), and others, began work as independent artists. Their work comprised, in the main, tapestries and table mats originating in the traditions of the national tapestries. They continued in that fashion to the end of the decade. The picture expands, giving birth to magnum opuses In the 1960s Elgi Reemets (1910–1987) contributed vigorously to the development of the folk art theme. Her tapestries showed a deeply original and individual interpretation, realized through native humor, of the ethnographic material. In the 1970s, the artist brought to the art of tapestry narratives derived from the subjects of folk verse, rendered monumentally. The tapestry Väägvere mängukoor a. 1839 [Väägvere Folk Orchestra in 1839] (1977) developed, through its calm and clearly arranged composition, ingenious presentation of detail, and severe rustic color palette, into the magnum opus of Estonian tapestry. In their development of subject matter, Elgi Reemets’ tapestries Jaanikuu öö [June Night] (1975) and Käina valla kohus [Court of Käina Township] (1983) are also engaging. In the 1970s Anu Raud (1943) approached the national romantic theme both creatively and conceptually. In her treatment of the ethnographic motif, she concentrated above all on revealing its symbolic meaning and on emphasizing the beauty and the perceptual richness of the people and their culture. Anu Raud’s compositions Kodutuled [Homefires] (1977), Kamber [Chamber] (1983), Linnaöö [City at Night] (1979), Oma saar [One’s Own Island] (1979), Seitse suitsu [Seven Smokes] (1984) are monumental examples of her creative development of the national romantic theme. Her composition Elupuu [Tree of Life] (1995) was presented by the Republic of Estonia to the United Nations on its 50th anniversary. Her public and educational activity has always involved the propagation of folk art. In 2007 she was honored at the exhibition Artextil in Caracas, Venezuela, for her creative enhancement of the traditions of folk art.


Inge Teder 1966. aastal hakati Kunstiinstituudis sisearhitekt Bruno Tombergi (1925) juhendamisel õpetama tööstuskunsti eriala. 1968. aastal asutati koolis iseseisev tööstuskunsti kateeder. Bruno Tombergi osa kuuekümnendate ja järgnevate aastakümnete kujundus- ja tarbekunsti arengu suunajana on olnud väga oluline. Ta avas eesti tarbekunstis konstruktiivse-geomeetrilise suuna, mida märgivad ära tema 1960. aastate lõpul loodud nahkalbumid, karbid (1962), vaibasari Perspektiivid (1968) jm tööd. Bruno Tombergi initsiatiivil pandi 1969. aastal alus ka näitusesarjale Ruum ja vorm, millel oli oluline osa uute disainilike ideede arendamisel. Bruno Tombergi avaldatud uudsed teoreetilised seisukohad andsid meie vormi-ja kujunduskunstile uue nägemise. Sellel perioodil tuli järjekindla konstruktiivse käsitluslaadi viljelejana eesti vaibakunsti Peeter Kuutma (1938). Koos ruumikujundajatega on ta olnud tegev paljude nii tavaelu kui ka ajalooliste ruumide (presidendi loss Kadriorus, Toompea loss) tekstiilide loojana. Nii ühe kui teise tarbeks loodud vaipades säilis kunstnikule omane kompositsiooniline rangus ja selge geomeetria. Neidki vaipu iseloomustab aja tihe seos looduse meeleoludega, neisse on sisse kootud sügavalt tunnetuslikud meeleolud – vaibad Põhjala (1989), Tallinna vaade I–II (1980. aastad), Postivaip Tallinna Postimajale (1985), Virumaa valgus Haljala rahvamajale (1996), Mälestuste linn Narva linnavalitsusele (1994). Peeter Kuutma loomingusse kuuluvad ka mitmed žakaar- ja trükitehnikas dekoratiivkangad, nt restoranidele Gloria (1968), Kevad (1973), Kungla (1980), Regati baar (1980). Tema loodud on ka tekstiilid Eesti Draamateatrile ja Vene Draamateatrile (1989–1984) ja Estonia kontserdisaalile (1985). 1960. aastatel avanesid kangakunstis teed uuenduslikule liikumisele. Rikkalikult ornamenteeritud, kuid koloriidilt siiski vaoshoitud žakaarkanga kõrval hakkasid mõju omandama jõulised, dekoratiivsed, ruumi tervikuna organiseerivad trükikangad. Hakati osutama üha suuremat tähelepanu trükikangastele ning batika- ja käsimaali kasutamisele. Ühe jõulisema väljamurde uuele laadile tegi 1961. aastal Kunstiinstituudi lõpetanud Evi Nerva (1935), pöördudes otsustavalt käsitrükitehnika poole. Sel ajal lõi ta oma dekoratiivselt mõjult silmapaistvad, lausa vitraažilikult mõjuvad

In the 1970s the vision of the art of tapestry was enriched both in theme as well as in expression. There one finds portrayed themes based on nature along with those of Tallinn’s Old Town; there is a quest for the expression of emotions derived from poetry and from music. There is room for an approach to depictions of nature resembling impressionist painting, as with Miralda Pajumaa (1934), as well as vigorous structurally emphatic works by Milvi Pärnamäe (1931–1998) and Merike Männi (1936). Under the direction of interior architect Bruno Tomberg (1925), in 1966 the Arts Institute initiated the teaching of industrial art as a specialization. In 1968 the school established an independent chair of industrial art. Bruno Tamberg has had a very substantial role as a policymaker in the development of design and applied arts during the 1960s and succeeding decades. He initiated the constructivist-geometric direction in Estonian applied art, as indicated in his leather albums of the late 1960s, boxes (1962), The tapestry series Perspektiivid [Perspectives] (1968), and other works. At his initiative, in 1969 the foundation was laid for the exhibition series Ruum ja vorm [Space and Form], which played a significant role in the development of new design ideas. His promulgation of new theoretical stances gave our form and design art a new vision. In this period Peeter Kuutma (1938) appeared as a cultivator of a consistently constructivist approach in Estonian tapestry art. Together with interior decorators, he has been active in creating textiles for many ordinary domestic rooms as well as for historic chambers (the President’s palace in Kadriorg, Toompea palace). For the one as for the other, his tapestries retained his fundamental austerity of composition and clear geometry. Even these tapestries are characterized by a strong connection to the moods of nature – woven into them are deeply sensitive moods -- the tapestries Põhjala [Nordic] (1989), Tallinna vaade I–II [Views of Tallin I-II] (1980s), Postivaip [Postal Tapestry] for the Tallinn Post Office (1985), Virumaa valgus [Virumaa Light] for the Haljala civic center (1996), Mälestuste linn [City of Memories] for the Narva city government (1994). Peeter Kuutma’s designs include also many jacquard and print decorative fabrics, as those for the restaurants Gloria (1968), Kevad (1973), Kungla (1980), and for the Regati bar

29


30

1940–1990 sisustuskangad mitmele asutusele, nt Gloria restoranile Tallinnas (1963) ja Kaunase restoranile Tartus (1969). Kahjuks jäi selle paljutõotava kunstniku tegevus episoodiliseks, kuid tema töödel oli kindlasti oluline mõju eesti kangakunsti ilme avardamisele. Traditsioonilise sisustuskanga kõrvale astus alates 1980. aastatest ekspressiivsete kompositsioonidega Ülle Raadik (1948). Uus tõus, liikumine uue mõtlemise poole Uus ühiskondlik-poliitiline situatsioon tõi 1980.–1990. aastatel Balti vabariikides esile uue patriootilis-rahvusliku liikumise ka kunstis. Noored kunstnikud Helen Kauksi (1950–2008), Elna Kaasik (1957), Anna Gerretz (1959), Kaire Tali (1960) liikusid üha jõulisemalt eripärase käsitluslaadi poole. Selles vaimus lõi neil aastatel oma kõige suurejoonelisemad vaibad Lea Walter. Katrin Pere (1952) pööras selja siledapindsele põimetehnikale ja hakkas oma vaipades kasutama väga dünaamilist, täiesti omalaadselt mõjuvat kollaaži ning erisuguseid nõelumisvõtteid, traageldusi jms. Siit ka tema vaipade ekspressiivsus, tundelisus.

(1980). He has also created textiles for the Estonian Drama Theater and Russian Drama Theatre (1989-1984) as well as for the Estonia Concert Hall (1985). The 1960s opened the way for a movement toward innovation in fabric art. In addition to richly ornamented, though still subdued in color palette, jacquards, vigorous, decorative, and print fabrics meant to be a whole with the organization of a room began to have an effect. Increasingly more attention was paid to the use of print, batik, and hand-painted fabrics. A vigorous breakout toward the new mode was by Evi Nerva (1935), a 1961 graduate of the Arts Institute, turning decisively toward hand printing. It was then that she created her decoratively spectacular, imparting veritably a stained glass effect, fabrics for several establishments, for example the Gloria restaurant in Tallinn (1963) and the Kaunas restaurant in Tartu (1969). Unfortunately, though the work of this artist of great promise remained episodic, her works surely had a significant influence on the amplification of Estonian fabric art. Beginning with the 1980s, traditional interior fabrics were augmented by the expressive composition fabrics of Ülle Raadik (1948).

Kunstniku vaibad Vana kummut (1981), Mälestuste maja, Vana linn mere ääres (1986) on tulvil emotsionaalset tähenduslikkust. Katrin Pere teostega seostatakse uue, tollastest ühiskondlik-poliitilistest sündmusest ajendatud, isegi ootamatult esile kerkinud rahvusromantilise suuna esilekerkimist Eestis. See haaras ju kogu Baltikumi. Lausa krestomaatilisena mõjus selles liikumises neil aastatel Läti tekstiilikunstniku Egils Rozenbergsi loodud gobelään Raamatumärgid läti ornamendile (1982), kus kunstnik dokumentaalse täpsusega tsiteerib rahvuslikke vöökirju. Eesti kunstnik Ene Pars (1952) kudus hiigelsuure etnograafilist eeskuju täpselt järgiva objekti Mulgi sõrmik (1982). Vahetult ja avalikult osutasid oma 1980. aastatel valminud vaipades rahvakunsti motiividele Malle Antson (1950) ja Riina Tomberg (1956). Olulise teisenemise tegi alates 1970. aastate lõpust läbi Lea Walteri (1926–2013) vaibalooming. Tulnud viiekümnendatel aastatel eesti tekstiilikunsti põhiliselt rahvakunsti eeskujude järgijana, vabanes ta mainitud aastakümnel nostalgilisest suhtest rahvatekstiiliga. Tema laad kujunes oma kujundlikus nappuses ja

A resurgence, a movement toward new thinking The new social and political situation, which in 1980 to 1990 brought to the forefront a new patriotic and national movement, did so also in art. Young artists Helen Kauksi (1950–2008), Elna Kaasik (1957), Anna Gerretz (1959), and Kaire Tali (1960) moved ever more vigorously toward an original approach. In just that spirit, Lea Walter created her most monumental tapestries in those years. Katrin Pere (1952) turned her back to smooth surfaced plainweaving and began to use a very dynamic collage technique employing various sewing, tacking, and other methods, thus creating a completely singular impact. From that emerged her tapestries’ expressiveness and emotionality. Her tapestries Vana kummut [The Old Bureau] (1981), Mälestuste maja, Vana linn mere ääres [House of Memories, The Old City by the Sea] (1986) are brimful of emotional significance. The new national romantic trend in Estonia, having arisen, perhaps even unexpectedly, from the social and political events of the time, is associated with Katrin Pere’s works. This penchant, after all,


Teema * Theme

Katrin Pere

31


32

TEKSTID

Signe Kivi


Inge Teder monumentaalsuses silmapaistvalt ainulaadseks. Lea Walteri vaipade kompositsioonid on rajatud vaid mõjusale triibule ja siksakile, rahvavaibast on alles jäänud ka leegimotiiv. Need seob kunstnik suurejoonelisse kompositsiooni. Viimast hoiab koos jõuliselt särav, kuid lakooniline koloriit. Tema vaibalooming – Matkamälestused Porvoost (1985), Põhjala (1987), Sünnimaa (1988), Küünlakuu (1991) – edastab napisõnaliselt, kuid emotsionaalselt täpselt looja imepeeneid suhteid inimeste, looduse ja oma kodumaaga. See on rahvalikkuse väljenduse uus ja sügavalt isikupärane tasand eesti vaibas. 1970. aastate tarbe-, ka tekstiilikunst liikus üha julgemalt uute kunstiliikumiste suunas ja võttis häbenematult omaks popkunstist, hüperrealismist, ka slaidimaalist inspireeritud võtteid. Eeskuju selleks saadi põhiliselt Poola ja Jugoslaavia tekstiilikunstist. Selle liikumise ilmekaks näiteks on Merike Männi looming. Alustanud oma kunstitegevust elavas pinnakäsitluses loodusmeeleoludest ajendatud vaipadega nagu Prelüüd (1970), Kosmos (1972), Märts (1976), jõudis kunstnik vaadeldud aastakümne lõpul eesti esimeste ruumiliste tekstiiliteoste loomiseni. Selle näiteks on tema neljaosaline kompositsioon Hellas (1979), millesse on sisse põimitud slaidilikus laadis pildid Antiik-Kreeka mälestistest. Merike Männilt pärinevad ka eesti esimesed ebakorrapärase kujuga vaibad, nt Meri (1976), Keskpäev (1975). Ruumiliste vaibakompositsioonide loojana tõusid 1970. aastatel esile Ilme-Anu Neemre (1940), samuti Kai Luiga (1948) ja Aili Kivioja (1945). On oluline, et seitsmekümnendatel aastatel suundus eesti vaibakunst üha suurema monumentaalsuse poole, ilmselge sooviga muutuda ruumis üha domineerivamaks elemendiks. Selle silmapaistvaks näiteks on Mall Tombergi nende aastate vaibalooming. Kunstnik oli kunstipublikut üllatanud juba piltvaipadega Kodumaa I ja II (1973), mis oma säravas koloriidis ja pinnatöötluses kasutatud kudumisvõtete mitmekesisuses loovad poeetilise koondpildi Eesti loodusest. Vaibakunsti suurteoseks kujunes ka Mall Tombergi seitsmeosaline vaip-pannoo Vana linn (1976). Selles rakendas kunstnik slaidimaali stiilis pilte vana Tallinna motiividest. 1979. aastal valmis Mall Tombergil 61 ruutmeetri suurune vaip Tartu

took hold in the whole of the Baltics. In those years Lätvian textile artist Egils Rozengergs’ gobelin Raamatumärgid läti ornamendile [Ex Libris of Latvian Ornamentation] (1982), in which the artist reproduces native sash patterns with documentary exactitude, served as the textbook example for the movement. Estonian artist Ene Pars (1952) knit a gigantic piece, Mulgi sõrmik [Mulgi Glove] (1982), adhering precisely to the ethnographic example. Malle Antson (1950) and Riina Tomberg (1956) denoted, directly and overtly, folk art motifs in their tapestries of the 1980s. Beginning at the end of the 1970s, Lea Walter’s (1926-2013) tapestries underwent a transformation. Though she had entered the world of textile art in the 1950s essentially espousing the examples of folk art, in the above mentioned decade she freed herself from that nostalgic relationship with folk textiles. Her mode, in its figurative sparsity and its monumentality, evolved to become eminently unique Lea Walter’s tapestry compositions comprise but effective stripes and zigzags, though the flame motif of folk art has also been retained. The artist conjoins these into an expansive composition, held together by a vigorously refulgent though laconic color palette. Her works -- Matkamälestused Porvoost [Hiking Remembrances from Porvoo] (1985), Põhjala [Nordic] (1987), Sünnimaa [Land of One’s Birth] (1988), Küünlakuu [February] (1991) -- communicate, laconically but emotionally with precision, the artist’s wonderfully delicate relationships with people, nature, and her homeland. This is a new and deeply individual stratum in the expression of national character in Estonian tapestry. The applied and textile arts of the 1970s advanced ever more daringly in the direction of movements in the arts generally and unabashedly adopted approaches inspired by pop art, hyperrealism, and photorealism. Models for this came primarily from Polish and Yugoslav textile art. A pronounced example of this movement was the work of Merike Männi. Having begun her work as an artist with tapestries motivated by the spirits of nature in a vivid surface treatment in works such as Prelüüd [Prelude] (1970), Kosmos [Cosmos] (1972), Märts [March] (1976), she achieved, by the end of the above-mentioned decade, the creation of the first Estonian tridimensional textiles. An exam-

33


34

1940–1990 Ülikooli raamatukogu konverentsisaali. Vaibal on kujutatud Tartu Ülikooli esimese rektori Parroti ja raamatukogu direktori Morgensterni portreed, komponeeritud ühenduses vanade raamatutekstide lehekülgedega. Moskva olümpiamänge kajastab Mall Tombergi vaip Velotuur (1979). Malevaip (1980) on pühendatud Paul Kerese mälestusele. 1980. aastatel avardus äramärkimist väärivalt Eesti tekstiilikunsti arenguline horisont. Sellesse lülitusid ka aastakümne lõpul tekstiilikunsti astunud meistrid Erika Pedak (1948), Kadi Pajupuu (1963), Kadri Viires (1964) jt. Rahvusromantiline liikumine ilmutas ennast aktiivselt ka 1980. aastate teisel poolel. Traditsioonilise sisustuskanga kõrvale astus ekspressiivne, ka mitmekihiline tekstiilimaal või ruumiline kompositsioon, mida viljeles Ülle Raadik (1948). 1980. aastatel esinesid tarbe- ja dekoratiivkunsti üldpildis suveräänsena nii auväärne klassikute põlvkond kui ka noorema generatsiooni esindajad. Ikka olid imetlemise objektideks ja eeskujudeks Mari Adamsoni, Leesi Ermi, Ellen Hanseni, Elgi Reemetsa, Lea Walteri ja Mall Tombergi looming. 1980. aastatel elas olulise uuenemise eesti tekstiilikunstis läbi eelkõige kangakunst. Just siin astuti väga jõuliselt art design’i valdkonda. 1985. aastal väljakuulutatud tekstiiliaasta demonstreeris kanga- ja moekunstnike come back’i näitustele. Traditsioonilise sisustuskanga kõrvale astus ekspressiivne tekstiilimaal või ruumiline kompositsioon kui ruumi unikaalne kunstiobjekt. Sellise liikumise oli algatanud juba 1970. aastate lõpul Ülle Raadik, kes esitas nii näitustel kui ka oma sisekujunduslikes projektides küll maalitud, trükitud, teisteski tehnikates teostatud suuri ekspressiivseid, kogu ruumikujunduses peamiseks dominandiks jäävaid tekstiilkompositsioone, nt Kirovi-nimelise kolhoosi kalabaarile (1978), Neptuni restoranile Võsul (1978), Moskva Kinomaja baaridele tekstiilid Bonjour, monsieur Léger (1990–1991). 1980. aastatel arenes välja Ülle Raadiku tihe koostöö arhitektide ja sisekujundajatega kontseptuaalsete kompositsioonide loomisel (Artikkel 422 koos arhitekt Rein Murulaga, 1985). Väga mitmed tööd on kunstnik lahendanud art déco’likus geomeetrilise stiili võtmes,

ple is her four-part composition Hellas (1979), into which are woven pictures, in photorealistic style, of monuments of ancient Greece. Marike Männi also produced Estonia’s first irregularly shaped tapestries, for example, Meri [The Sea] (1976), Keskpäev [Midday] (1975). Ilme-Anu Neemre (1940), Kai Luiga (1948), and Aili Kivioja (1945) stood out as creators of tridimensional tapestries in the 1970s. Significantly, in an obvious desire to shape dimensionality into a more dominant element, Estonian tapestry art oriented itself toward greater monumentalism in the seventies. Prominent examples are Mall Tomberg’s tapestries of those years. The artist had already surprised the public with the narrative tapestries Kodumaa I ja II [Homeland I and II] (1973), which, in their resplendent color palette and the use of a variety knitting techniques on the surface, create a poetic and integrated picture of Estonian nature. Mall Tomberg’s seven part tapestry panel Vana linn [Old Town] (1976) came also to be a magnum opus of tapestry art. Here she employed photorealistic pictures of old Tallinn motifs. In 1979 she completed a 61 square meter tapestry for the conference hall of the library of Tartu University. The tapestry depicts the portraits of the University’s first rector Parrot and the library director Morgenstern, incorporated in composition with pages of texts from old books. The Moscow Olympic Games are denoted in Mall Tomberg’s tapestry Velotuur [Cycle Race](1979), while Malevaip [Chess Tapestry] (1980) is dedicated to the memory of Paul Keres. The scope of Estonian textile art developed and broadened considerably in the 1980s. Erika Pedak (1948), Kadi Pajupuu (1963), Kadri Viires (1964), and other masters of the art joined this expansion in the late eighties. The movement of national romanticism was also actively on display in the second half of the eighties. In addition to the traditional interior fabric, there appeared, fostered by Ülle Raadik (1948), multilayered textile painting or tridimensional composition. During the 1980s in the applied and decorative arts, there figured unconditionally both the generation of the revered classics of the era as well as representatives of the younger generation. Still admired and exemplary were the creations of Mari Adamson, Leesi Erm, Ellen Hansen, Elgi Reemets, Lea Walter, and Mall Tomberg. Most innovative in the 1980s in Estonian textile art was fabric


Inge Teder kuid võib esitada ka fooviliku maalilisusega teostatud töid. Oma edasises loomingus keskendus Ülle Raadik mitmekihiliste ruumiliste tekstiilkompositsioonide loomisele. 1988. aasta lõpul toimus Eesti Tarbekunstimuuseumis tekstiilikunstnike Leesi Ermi, Signe Kivi (1957), Milvi Thalheimi (1946) ja sisekujundaja Helle Gansi (1940) ühisnäitus Peegeldused. See oli must-valges värviskaalas koos hoitud suurepärane tekstiilikunsti demonstratsioon. Sellel, kahjuks oma viimaseks jäänud näitusel esitas Leesi Erm imepeenelt mustale kangale valgega maalitud emotsionaalselt läbitunnetatud loodusvaateid, millele liitusid Signe Kivi ja Milvi Thalheimi suurejoonelises geomeetrilises võtmes lahendatud kangad. Signe Kivi kujunes 1980. aastate tekstiilikunsti art design’i suuna üheks jõulisemaks natuuriks. Ta viis oma loomingu tänavale, loodusesse. 1985. aastal tekstiiliaasta raames korraldas ta koostöös Kalju Kiviga suure tekstiilide vabaõhunäituse tollase Oktoobri kino õues, nagu ka näitliku vaibategemise demonstratsiooni Müürivahe tänaval. Signe Kivi loomingulisesse ampluaasse mahuvad eri tehnikates trükikangad ja vaibad, kuni ready-made- objektideni välja. Kunstniku kangaloomingule omane kirgas väljenduslikkus johtub jõuliselt geomeetriliste kujundite ja ekspressiivse värvikäsitluse kooskõlast ning ka kasutatud tehnikatega julgest eksperimenteerimisest. Tihe on olnud tema koostöö maalijate (ühisnäitus Jaak Arroga) ja sisekujundajatega (ühisnäitus Maile Grünbergiga 1992). Ka Milvi Thalheimi tekstiilikunsti iseloomustab jõuline lakoonilisus nii kujundite vormis kui ka värvikäsitluses. Spontaanselt maalilise üldmõjuga lahendusi pakkusid 1980. aastatel oma kangastes Liivia Leškin (1956), Lylian Meister (1966), Aili Kivioja jt. Selles üldpildis ilmutas täielikku omanäolisust Elna Kaasiku (1957) tekstiililooming. Tema kangad ja vaibad on väljapeetud, rabavalt lihtsad, napis, kuid täpselt väljaarvestatud kujundi, joone ja faktuuri vahekorras. Ehkki vaibakunstis distantseeruti eelmise kümnendi eksperimentidest ruumiliste vaipade loomisel, liikus vaibakunstki uue mõtlemise poole. Tõsi, siin jäid domineerima meeleolukad ja lüü-

design. It was here that a vigorous march toward art design took place. Proclaimed the year of the textile, 1985 demonstrated in its exhibitions a comeback for fabric and fashion design. Alongside traditional interior fabrics, there appeared the expressive textile painting or tridimensional composition as a unique objet d’art. Already at the end of the 1970s, Ülle Raadik had initiated this trend, showing, at exhibitions as in her interior design projects, techniques of painting, printing, or others, in large expressive compositions meant to be the dominant effect in the whole room. Examples of these were at the Kirov collective fish bar (1978), the Neptune restaurant in Võsu (1978), the textiles Bonjour, monsieur Léger (1990– 1991) for the Moskva Film house bars. In these years also Ülle Raadik developed her close collaboration with architects and interior designers in the creation of conceptual compositions (Artikkel 422 [Item 422] with architect Rein Murul, 1985). Many of her works are resolved in the art déco geometric style, while works in the fauvist painterly style also appear. In her subsequent works Ülle Raadik concentrated on multilayered tridimensional textile compositions. At the end of 1988, textile artists Leesi Erm, Signe Kivi (1957), Milvi Thalheim (1946), and interior designer Helle Gans (1940) presented a joint show, Peegeldused [Reflections] at the Estonian Applied Arts and Design Museum. This was a wonderful demonstration of textile art, synchronized in a black and white color palette. Leesi Erm, unfortunately, in this, her last, show, featured extremely fine painting, in white on black fabric, of emotionally apprehended views of nature. These were joined by Signe Kivi’s and Milvi Thalheim’s expansive geometric fabrics. Signe Kivi became one of the most vigorous spirits of the art design trend in the textile art of the 1980s. She brought her creations onto the street and into nature. Together with Kalju Kivi, she organized, within the framework of the 1985 year of the textile, a large outdoor textile exhibit at the then October cinema house grounds, as well as a precise demonstration of weaving on Müürivahe Street. Signe Kivi’s creative métier comprises printed fabrics and tapestries in various techniques all the way through ready-made objects. The artist’s inherent radiant expressiveness in her textile creations emanates from an accord of vigorous geometric patterns with

35


36

1940–1990 rilised loodus- või linnapildid – Miralda Pajumaa (1934), Kaie Tilk (1938), Aili Kivioja –, sageli ka luulest või muusikast saadud elamused – Kai Luiga (1946) jt –, kuid neis on fikseeritav kunstnike üha selgemini väljenduv pürgimus läheneda vaibale uue realistliku tahvelmaali võtete kaudu. Neid tunnuseid kannavad Miralda Pajumaa väga varjundirikkas koloriidis hoitud, tundehellad loodusvaated Lahemaa õhtu (1983) ja Vaikus (1986), samuti Maasike Maasiku (1945) akvarellilikus õhulisuses välja peetud maastiku- ja merevaated (Põhjarannik, 1984). Meelelis-tundliku laadiga äratas tähelepanu Ehalill Halliste (1948) vaibalooming, nt Põhjavalgus (1979), Hoian, kaitsen (1986), Näeb (1987). Kõrgendatud temperamendi tõid 1980. aastate tundehella vaibapilti aga noored meistrid Anna Gerretz, Kaire Tali, Helen Kauksi ja Katrin Pere. Nende käsitluses muutus vaip ruumis üha aktiivsemaks, väljendusvahenditelt sugestiivsemaks ja jõulisemaks, mis annab õiguse võrrelda nende loodud vaipa tahvelmaali väljenduslikkusega. Anna Gerretz liigub selle ülesande lahendamise poole abstraktsete lakooniliste kujundite ja napi jõulise värvikäsitluse kaudu, nt Kapriis (1985), Kohtumine I (1987). Kaire Tali kujundikeel ulatub geomeetrilistest märkidest – Suur lumelagedus (1985), Hallad (1987) – kuni sugestiivsete ekspressionistlike kompositsioonideni, nt Teine elu (1991). Helen Kauksi (1950–2008), kes töötas aastatel 1980–1992 tootmiskoondises Mistra, rakendas oma küllalt ambitsioonikate loominguliste taotlustega unikaalvaipades tehases kasutatavat nõeltöötlustehnikas töödeldud materjali. Koos sellega tõi Helen Kauksi eesti vaibakunsti lausa kirglikult mõjuva värvijõu ja jõulise kujundikeele, nt Elame puude keskel (1983), Põhjatuul (1989), suured seinapannood Tallinna Kõrgepingevõrkude peahoones (1991). Nõeltöötlustehnikas vaipadega tegelesid ka Mistra tehase teised kunstnikud Ivika Kärmik (1942), Erika Tammpere (1942), Helgi Polli (1952), Ene Pars (1952). 1980. aastaid iseloomustavast ühisest stiilist on raske rääkida. Dekoratiiv-tarbekunst keskendus enam oma eriala sisemistele, juba eelmisel kümnendil alguse saanud arengutendentsidele, eel-

an expressive approach to color as well as from bold experimentation in the techniques employed. She has collaborated closely with painters (joint show with Jaak Arro) and with interior designers (joint show with Maile Grünberg 1992). Milvi Thalheim’s textile art is also characterized by a robust concision in form as in color. A spontaneously painterly effect in their fabrics was proffered in the 1980s by Liivia Leškin (1956), Lylian Meister (1966), Aili Kivioja, and others. Within this overall picture, Elna Kaasik (1957) presented a distinctive originality in her textiles. Her fabrics and tapestries are dignified, strikingly straightforward, in a sparse but precisely calculated design in proportion of line and texture. Even though tapestry art distanced itself from the previous decade’s experiments in tridimensional weaving, the art still progressed toward new lines of thought. True, dominant themes continued to be vibrant and lyrical pictures of nature or cities -- Miralda Pajumaa (1934), Kaie Tilk (1938), Aili Kivioja - and often stimuli from poetry or music - Kai Luiga (1946) and others -- but in these, one sees the artists’ ever more clearly expressed attempts to approach the tapestry through the new realistic painterly techniques. These markers are seen in Miralda Pajumaa’s sensitive scenes of nature Lahemaa õhtu [Evening in Lahemaa] (1983) and Vaikus [Silence] (1986) with their very nuanced palette, as well as in the watercolor-like airiness of Maasike Maasik’s (1945) elegant landscapes and seascapes (Põhjarannik [Northern Coast] 1984). Ehalill Halliste’s (1948) tapestries drew attention with their sensitive sensuality, as in Põhjavalgus [Northern Light] (1979), Hoian, kaitsen [I Cherish and Defend] (1986),and Näeb [One Sees] (1987). Young virtuosos Anna Gerretz, Kaire Tali, Helen Kauksi, and Katrin Pere brought heightened temperament into the 1980s sensitively emotional tapestry scene. In their treatment the tapestry became ever more active in its space, more suggestive and vigorous in its media, allowing the tapestries to be comparable to the expressiveness of painting. Anna Gerretz progresses toward the solving of this task through laconic forms and sparsely vigorous use of color, as in Kapriis [Caprice] (1985) and Kohtumine I [Encounter I] (1987). Kaire Tali’s pattern vocabulary extends from geometric markings – Suur


Inge Teder kõige puhta kunsti ambitsioonide väljaarendamisele. 1980. aastate lõpu kriitika rõhutab juba, et ta liigub siiski suurema vabaduse ja ekspressiooni suunas, milles väärtustakse eelkõige eneseväljendust. On huvitav märkida, et Eesti tarbekunstialane kunstielu kujunes kaheksakümnendatel aastatel enneolematult rikkalikuks ja mitmekesiseks. 1980. aastal avatud tarbekunstimuuseum hakkas oma põhiekspositsiooni kõrval aktiivselt korraldama nii eesti kui ka väliskunsti näitusi. 1980. aastad olid Balti vabariikide tarbekunstitriennaalide aeg. Esimesele, 1979. aastal toimunule järgnesid uued 1983., 1985., 1988., 1991. ja 1994. aastatel – ühtekokku kuuel korral aset leidnud tarbekunstitriennaalid. 1980. aastate Tallinna tarbekunstitriennaalid äratasid tähelepanu ka kogu tollases NSV Liidus, kinnitades kõrge professionaalsusega silma paistvate Balti vabariikide rahvuslike koolkondade eripära NSV Liidu tarbekunsti foonil. Selle äratundmine oli neil aastatel meile väga tähtis. 1991. aastal taastati Eesti Vabariik ja dekoratiiv-tarbekunstis algas uus arenguetapp. Inge Teder

lumelagedus [Great Snow Field] (1985), Hallad [Frost] (1987) – through to suggestive expressionistic compositions, as in Teine elu [Another Life] (1991). Helen Kauksi (1950-2008), who worked from 1980 to 1992 at the production association Mistra, employed needleworked material used in the production plant for her ambitious creative endeavors in unique tapestries. With this she brought to Estonian tapestry art a passionate strength of color and a vigorous pattern vocabulary, as in Elame puude keskel [We Live in the Midst of Trees] (1983), Põhjatuul [North Wind] (1989), and large wall panels in the home office of the Tallinn High Voltage Grid (1991). Needlework technique in tapestries was employed also by other artists of Mistra: Ivika Kärmik (1942), Erika Tammpere (1942), Helgi Polli (1952), and Ene Pars (1952). It is hard to speak of a single style that would characterize the 1980s. Decorative and applied art concentrated more on the development trends of each specialty, begun already in the previous decade, most particularly in the ambition to evolve to pure art. Appraisal at the end of the 1980s emphasizes the progression toward more freedom and expressiveness, valuing self-expression above all. It is interesting to note that in the 1980s Estonian applied arts became unprecedentedly rich and varied. The Applied Arts Museum, opened in 1980, began, along with its permanent exhibits, to actively organize exhibitions of both Estonian and international art. The 1980s was the decade of the Baltic republics’ applied arts triennials. The first, in 1979, was followed by those of 1983, 1985, 1988, 1991, and 1994 -- all together six applied arts triennials. The Tallinn applied arts triennials drew attention across the whole of the Soviet Union, affirming the high professionalism of the Baltic republics’ distinguished national schools’ singularity in the context of the Soviet Union’s applied arts. That recognition was very important to us in those years. The Republic of Estonia was restored in 1991, and a new period of development began for the decorative and applied arts. Inge Teder

37


38

Aet Ollisaar


Maasike Maasik

Muutuste aeg 2008. aastal möödus 15 aastat Eesti Tekstiilikunstnike Liidu loomisest. Selleks tähtpäevaks korraldatud rahvusvahelise konverentsi Eesti-poolse ettekande tegemine oli usaldatud siinkirjutajale. Ettekandeks kogutud materjale kasutades ja täiendades olengi koostanud järgneva ülevaate, mis peegeldab eesti tekstiilikunsti arengu ligi paarikümneaastast perioodi möödunud sajandi üheksakümnendatest alates. Koos 1990-ndatel toimunud muudatustega ühiskonnas teisenes olukord kunsti sees ja ümber. Toimus hulk organisatsioonilisi ümberkorraldusi, sealhulgas ka kunstnike erialaliitude loomine. Sealtpeale saigi Eesti Tekstiilikunstnike Liit (ETeKL) keskmeks, kust hakkasid hargnema tekstiilikunstnike tegevuse ideelised ja praktilised suunad. Eesti Tekstiilikunstnike Liit loodi 15. veebruaril 1993. Loomulikult ei tekkinud meie erialaliit tühjale kohale – tekstiilisektsioon oli toiminud Eesti NSV Kunstnike Liidu osana selle liidu algusaastatest peale. Tekstiilikunst (rõhuga küll vaibakunstil) oli olnud aastakümnete vältel vägagi sõnaõiguslik ja dominantne näitusepildis ja ühtlasi hellitatud-armastatud kunstipubliku hulgas. 1993. aastal oli meie taasiseseisvunud riigis ka meie tegevusvaldkonnas veel alles struktuure ja ametiisikuid, kes korraldasid ja vahendasid tarbekunstialast tegevust ja vastutasid selle käekäigu eest. 1990-ndate keskpaigaks oli aga olukord niivõrd muutunud, et kunstnikkonnal tuli oma probleemistikuga (loomingu- ja näitusetegevus, suhtlus rahvusvaheliste kunstiorganisatsioonidega, rahvusvaheline näitusetegevus jne) ise hakkama saada. Tagantjärele vaadates oli see ümberorienteerumise aeg meile keeruline ja põhjustas ka arusaamatusi ja peataolekut.

Changing times - from the 1990s The changes that took place in Estonian society in the 1990s also altered the situation in and around the arts. A great many reorganizations occurred, including the founding of associations of various specific areas of the arts. From that time the Association of Estonian Textile Artists (ETeKL) became the center from which began to radiate the directions, both of ideas and of practice, of textile artists. The Association of Estonian Textile Artists was founded on the 15th of February, 1993. Of course this association did not emerge out of a void; from the establishment of the Association of Artist of the Estonian Soviet Socialist Republic, there had been a subsection of textile artists. Textile art, with an emphasis on tapestry art, had been dominant and forceful in exhibitions as well as beloved by the public. In 1993 there were still, in this nation in its regained independence, both the structures and personnel who organized the activities of the applied arts and assured their progress. By the mid-1990s the situation had changed to such a degree that artists had to deal with all their problems (such as the provinces of both creativity and exhibition, relations with international arts organizations, and international exhibitions) themselves. In retrospect, this reorientation was complicated for the artists and gave rise to misunderstandings and bewilderment. In such a kaleidoscopically variegated time, textile artists had to attend to not only problems related to their creativity and to exhibiting, but also with the incisive question of how to survive in these changed circumstances. One solution was the inauguration, under the initiative of textile artists, of the first sales gallery for the applied arts, Lühikese Jala Gallery. Later appeared the gallery

39


40

1990... Sellel kaleidoskoopiliselt kireval ajal ei tegelnud tekstiilikunstnikud ainuüksi loomingu- ja näituseprobleemidega. Teravalt

Portaal, the sales and exhibition gallery Kunst ja Disain in the Viru center, and others in succession.

esile tõusnud küsimuse – kuidas muutunud tingimustes üldse

In 1995 a group of applied artists joined forces to become the

ellu jääda? – ühe lahendusena loodi tekstiilikunstnike initsiatiivil

Katariina Guild, where Kaire Tali’s Textile Studio and Ene Pars’

esimene tarbekunsti müügigalerii – Lühikese Jala Galerii. (Hiljem

Quilting Studio began to operate. Some few artists created their

galerii Portaal, müügi- ja näitusegalerii Kunst ja Disain Viru kesku-

own firms, many began to work as single entrepreneurs.

ses, seejärel lisandus neid veelgi.) 1995. aastal ühines rühm tarbekunstnikke Katariina Gildiks,

Traditions

mille all hakkasid tegutsema Kaire Tali Tekstiilistuudio ja Ene Parsi

In 1993 the large annual overview applied arts exhibition,

Lapikoda. Üksikud kunstnikud lõid oma firmad, mitmed hakkasid

one that had become a tradition, still took place at the Tallinn Arts

tegutsema üksikettevõtjana.

Building, at the time our only prestigious and dignified exhibition hall. The system of galleries was just beginning to take shape.

Traditsioonid 1993. aastal leidis veel Tallinna Kunstihoones aset suur, traditsiooniliseks kujunenud iga-aastane tarbekunsti ülevaatenäitus, mis tollal oli meie põhiline prestiižne ja pea ainus esinduslik näitusesaal. Galeriide süsteem oli tollal veel kujunemisjärgus. Aastavahetusel 1993-94 toimus ulatuslik vaibanäitus Eesti Ajaloomuuseumi filiaalis Orlovi lossis. Näitus kujunes nagu punkti panekuks lõppenud epohhile, mil vaibakunst oma autoriterohkes koosluses, tehnilises küpsuses ja tollele ajale (ning eelnenud kümnele aastale) omases vormilises suurejoonelisuses kujukalt esile oli pääsenud. Kunstiteadlane Inge Teder kirjeldab üsna dramaatiliselt pealkirjastatud arvustuses Jumalagajätt temaatilise põimevaibaga: Olen kindel, et sellist temaatilist vaibakunsti näitust nagu praegune oma 29 kunstniku ja 32 vaibaga enam vist ei tule... Kunsti, ka vaibakunsti liikumine toimub põhiliselt kunstigaleriide ja eratellimuste, ka välismaiste tellimuste kanaleid mööda. Koguda mõne kunstiala paremaid saavutusi kümmekonna aasta pärast suurele ülevaatenäitusele vaevalt et on võimalik, nagu ka ei ole reaalne, et temaatiline vaip elaks oma elu endist viisi edasi. Uued tellijad, uued nõudmised... (Eesti Elu 1/1994). Ajas ette rutates peatuksin veel üle kümne aasta hilisemal sündmusel (2007. aastal), kui vaibakunstnike rühmitus Vaba Tahe tuli Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis välja ulatusliku väljapanekuga nimetuse all Muutumised, tähistades sellega oma kümnendat tegevusaastat. Esinema oli kutsutud ka rühmitusse mittekuuluvaid vaibakunstnikke.

In the winter of 1993-94, an extensive tapestry exhibition took place at the Orlov palace branch of the Estonian History Museum. The show came to be the culmination to the previous era, in which the art of weaving, with its many practitioners, its technical maturity, and the expansiveness inherent in the form, had vividly come to the fore at that point and in the previous ten years. Art critic Inge Teder describes this dramatically: A farewell to the theme-based woven tapestry: I am sure that such an exhibit of theme-based weaving art, as is this with its 29 artists and 32 tapestries, will probably not be repeated . . . The art movement, along with the tapestry art movement, transpires basically via art galleries, individual orders, and international orders. It will hardly be possible in ten years to gather the best of the works of a specific sphere of art for a comprehensive exhibition, just as it is not realistic that the theme-based tapestry will survive in its present form. New customers, new requirements . . . (Eesti Elu 1/1994). Fast forwarding, I should stop at an event occurring over ten years later, in 2007, when the group of tapestry artists Vaba Tahe presented their comprehensive show named Modulations to celebrate their tenth anniversary. Weavers not belonging to the group had also been invited to participate. Vaba Tahe emerged in 1997 as a counterbalance to an attitude, espoused by some, that derogated traditional tapestry art. The group’s founder and promoter has been accomplished tapestry


Maasike Maasik

Vaba Tahe tekkis 1997. aastal otsekui vastukaaluks mõnele

artist Peeter Kuutma. The affiliation unites three generations of

maad võtnud hoiakule, mis halvustasid traditsioonilist vaibakuns-

artists basically according to weave form: they all express their art

ti. Rühmituse algataja ja promootor on olnud vanameister Peeter

through the techniques of weaving or gobelin technique. In their

Kuutma. See on kooslus, mis ühendab kolme põlvkonna kunstnik-

lengthy period of activity, the association has organized numerous

ke küll põhiliselt vormilise määratluse järgi – kõik nad kasutavad väljendusvahendina pindpõime või gobeläänpõime tehnikat. Pika tegevusperioodi vältel on rühmitus korraldanud arvukalt näitusi üle kogu Eesti ning jõutud on ka mitmesse paika Soomes. Missugused muutumised iseloomustavad siis vaibakunsti neil kümnenditel? Vormiline eelistus on liikunud 1970.–1980. aastate abstraktselt vormikõnelt konkreetsemale. (Üheks trendiks tõusis 1980-ndatel juba nähtud fotorealistlik kujutamine.) Formaadid muutusid väiksemaks – napp nõudlus tekstiili suurvormide järele sundis kunstnikke tegelema pigem kammerliku alatooniga teostega. Ka meie vaibakunsti mõjutasid 1990-ndate lõpu ja sajandivahetuse üldisemad kunstisuundumused, mis rõhutasid kunstnike sõnumi erksust, idee kandvust ja originaalsust. Noorem generatsioon näitaski arhailise põimevaibakunsti uusi väljendusvõimalusi ja erinevat esteetikat (Siiri Minka, Mari Haavel). Osa autoreid lisas oma väljendusvahendite arsenali isikupärased kudumisvõtteid ja tundliku materjalikoosluse (Maasike Maasik, Tiina Puhkan), Kadi Pajupuu ja Aet Ollisaare tehnilised eksperimendid lubasid oodata ka edaspidist arengut. Helen Kauksi ei tõmmanud oma värvilõõma koomale, tema vaibad muutusid vaid selgepiirilisemaks ja üldistatumaks, Kaire Tali liikus oma märgisüsteemi tähendusväljas. Väljakujunenud käekirjaga autorid (Lea Walter, Peeter Kuutma) jätkasid klassikalisele vaibakunstile omasel, dekoratiivset ainekäsitlust edastaval suunal. Nii nende kui ka Sigrid Huigi looming viitab jätkuvalt vaibale kui väärtustatud komponendile ruumikujunduses. Ajastule iseloomulik oli ühe teema esitamine rohkearvulise teosteseeriana (Ehalill Halliste, Elna Kaasik). Anu Raud aga, kelle looming on läbinisti tema-enda-pärane, sügavalt läbitunnetatud juurtega, jätkas ka neil kümnenditel oma vao ajamist.

exhibitions across all Estonia as well as in many places in Finland.

Eelnev arutlus käsitleb põimevaibaga seonduvat, kuid vaiba-

the art of rugmaking also includes Ene Pars’ grandly scaled patch-

kunsti määratlusse kuuluvad ka Ene Parsi suuremõõtmelised etno-

work quilts in the ethnic key as well as Katrin Pere’s strongly ex-

What sorts of variations then characterize tapestry art during those decades? In format, preference has shifted from the abstraction of 1970 - 1980 to the more concrete, with one trend, already from the 1980s, having been photorealism. Formats became smaller; scarce demand for large format rugs compelled artists to take up works with undertones of chamber rather than symphonic. Our tapestry art was influenced also by the general direction at the turn of the century to an emphasis on the fervor of the message, the conveyance of ideas, and originality. The younger generation displayed new possibilities for interpretation of the archaic art of weaving and of varying aesthetics (Siiri Minka, Mari Haavel). Some authors added individual weaving methods and delicate combinations of materials to their arsenal of techniques (Maasike Maasik, Tiina Puhkan). The experimental techniques of Kadi Pajupuu and Aet Ollisaare gave promise of further development. Helen Kauksi did not rein in her blaze of color, but changed her tapestries to have clearer boundaries and more abstractions. Kaire Tali proceeded in her marking system’s semantic purport. Lea Walter, Peeter Kuutma, authors with a mature signature style, continued in the direction of classic weaving with its decorative approach. Both their and Sigrid Huig’s creations continue to denote the tapestry as a valuable component of interior design. Characteristic of the age was the presentation of a theme through a series of works (Ehalill Halliste, Elna Kaasik). Anu Raud, whose work is thoroughly individual, with an intense consciousness of roots, continued even in these decades to plough her own furrow. While the previous discussion has concerned plain weaving,

41


42

1990... võtmes lapitehnikas vaibad ja Katrin Pere jõuliselt ekspressiivsed autoritehnikas teosed. (1990-ndatel oli Katrin Pere kindlasti eesti tekstiilikunstnikest üks välisnäitustel enam esinenud ja tunnustust saanud autoritest.) Oluline osa eesti tekstiilikunsti üldpildis on kangal. Võib öelda, et vaadeldavatel kümnenditel pälvis trükitud, maalitud ja ka kootud kangas teenitud tähelepanu. 1996. aastal toimus Kunstihoone galeriis ulatuslik tekstiilinäitus Kirjutised, mille üks märksõna oli läbipaistvus ja kust valiti Ülle Raadiku töö rahvusvahelisele sama nimetusega näitusele Belgias. Ülle Raadik, üks kirglikumaid kangakunstnikke, selle ala eestkõnelejaid, osales ka järgnevatel aastatel mitmel välisnäitusel, oli seal edukas ja võitis preemiaid. Kunstnik deklareerib: Ma armastan just seda osa tekstiilist, sisemas ja pikaajaliselt. Sest ma tahan, et ka teie paneksite tähele, et see on hoopis teistmoodi kui vaip. Kangas on spontaanne. Kiire. Efektne. Nagu maal ja nagu graafika. Mõnikord hoopis skulptuur. Just nagu lüüriline või lakooniline, kui hetkel tarvis. Enesetunnet täielikult muutev. Hubane. Lihtne ja lööv. Särav. Muide – läbipaistvus ja ka mitmekihilisus oligi sellest näitusest saadik arvatavasti mitme autori pikemaajaline loominguline taotlus. Ülle Raadik liikus sealtpeale mitmekihiliste installatsioonide poole, Aune Taamal tuli välja ka sisult väga mitmekihilist tulemust lubava autoritehnikaga. Milvi Thalheim saavutas suurepärase tulemuse põletustrüki arendustes, mis oma lakoonilises suurejoonelisuses pääsesid eriti mõjule 2007. aastal Jõhvi Kontserdimajas ETeKL-i aastanäitusel Positsioonid. Juba 1990-ndate aastate alguses elavnes kangakunstnike koosseis mitme särava kangamaalijaga: Tiina Puhkan kehtestas oma positsiooni eriliselt tundlik-lüüriliste loodusimprovisatsioonidega, Lylian Meistri kangastel elas oma elu salapäraste seostega asjade maailm. Suuri temaatilisi pilte-pannoosid esitas Ilme Rätsep, jõulist värvimängu abstraktses laadis näitas Sigrid Huik. Tugeva isikupäraga kootud kangaste loojad olid Elna Kaasik oma elegantse hommikumaise (või hoopis põhjamaise?) materjalitunnetusega ja Mare Kelpman, kelle faktuursed struktuursed kudumid olid muljetavaldavalt uudsed ja omapärased – kord võib neid liigitada kangasteks, kord vaipadeks.

pressive work in the author’s own techniques; in the 1990s Katrin Pere was the most widely internationally exhibited and acclaimed Estonian textile artist. Fabric itself is a significant element in the overall view of Estonian textile art. One can say that in the decades under discussion, both printed and painted, as well as woven, fabric was worthy of the attention it received. In the artist’s words: It is just this part of textile that I love, intimately and enduringly. For I wish that you also would discern that it is quite different from tapestry. Fabric is spontaneous. Swift. Effective. Like painting and like graphics. At times even sculpture. Lyrical or laconic, whichever is needed at the moment. With the ability to completely change one’s feelings. Cozy. Simple and striking. Sparkling. Incidentally, from this exhibition on, transparency and a multilayered quality became, in all probability, the long-term creative aspiration for many of the artists. Ülle Raadik moved toward multilayered installations, while Aune Taamal came out with an original technique that promised also a many layered result. Milvi Thalheim achieved great success in her development of etching printing, the laconic and expansive results of which were especially effective at the 2007 ETeKL annual exhibition Positsioonid [Positions] in the Jõhvi Concert Hall. Already from the beginning of the 1990s, the company of fabric artists was joined by several ardent fabric painters: Tiina Puhkan realized her position in particularly delicate and lyrical improvisations of nature; a world of clandestine objects lived in Lylian Meister’s fabrics. Ilme Rätsep presented large narrative panels, while Sigrid Huik demonstrated a strong play of colors in abstract forms. Two weavers of strongly personalized textiles were Elna Kaasik, with her elegant Eastern (or Nordic?) sensibility, and Mare Kelpman, whose texturally structured weavings were impressively novel and original - one might classify some as fabric, some as tapestry.


Teema * Theme

Milvi Thalheim

43


44

TEKSTID

Ene Pars


Järelkasv, uuendusmeelsus ja alternatiivsed suundumused Päris noor generatsioon eristus neil aastatel kogenud tegijaist üsna tublisti – tuldi välja oma teemade ja väljendusviisiga, harrastades nii mõnelgi korral meeskonnatööd, mis tähendas ka ajutiste või kestvamate rühmituste moodustamist (Neoeksprepost, Tekstiil Ruumis, Disainkombain jt). Atraktiivsete ideede realiseerimiseks leiti optimaalne viis: kiiret tulemust andev tehniline lahendus, köitev tööprotsess ja käepärane materjal. Tihe omavaheline suhtlus ja informatsioonivahetus välismaailmaga, mida noorem põlvkond neil aastail hoogsalt harrastas, oli tähtsal kohal ja kajastub resultaatides. Vaadeldaval perioodil olid väga populaarsed meistriklassid, töötoad ja muud sellelaadsed kollektiivsed üritused, kus tihti juhendajateks väljastpoolt tulnud oma ala tipud. Nimetaksin siin viltimistehnoloogia-alaseid ettevõtmisi, töötubasid Hiiumaal ja Vormsil, tekstiili- ja keraamika avatud töökoda Värskas, kus organisaatoriteks-korraldajateks olid Liisa Tomasberg, Monika Järg, Kadi Pajupuu, Lylian Meister jt. Noore põlvkonna loomingus ei puudunud ka kunstile üldiselt igiomane sündroom – ammuste endisaegade voolude taasavastamine ja vaimustunult esiletoomine. Taasiseseisvunud riigis oli algusaastatel teisitimõtlemise ja tegutsemise vajadus ja õhin möödapääsmatu pea kõigis valdkondades. Nii ka tarbekunsti ringkondades tõusid neil aastail esile suundumused, millele oli omane eeskujude ja traditsioonide tahtlik trotsimine, teostuse tehnilise poole rõhutamise ignoreerimine ja tarbekunstile seni omase tingimuse – dekoratiivsuse eiramine. Ka tarbekunstialase loomingu eesmärgiks seati pigem taotlus üllatada, intrigeerida, šokeerida. 1990-ndate alguses ühines rühm uuendusmeelseid tarbekunstnikke ON-gruppi, kus realiseeriti oma erimeelsusi aktiivse näitusetegevuse kaudu. Grupiga liitus ka rida tekstiilikunstnikke. Lisaksin siia ajastut iseloomustavasse ritta samuti Tallinna rakenduskunsti triennaali, mis tundus olevat orienteeritud just uuenduslikumale loomingule ja nooremale esinejaskonnale. Juba 1997. aastal paistsid Tarbetute asjade nimetuse all toimunud triennaalil silma Signe Kivi vaimukad leiud. Seni oma lennu-

Maasike Maasik

Successors, innovative views, and alternative directions The young generation differed considerably from experienced weavers in those years - they came out with their own themes and modes of expression, pursuing at times teamwork, which led to the formation of temporary or more permanent affiliations, such as Neoeksprepost, Tekstiil Ruumis, and Disainkombain. Master classes, workshops, and other such collaborative ventures, in which the instructors were often masters in their field from abroad, were very popular during this period. I would mention here ventures in the technique of felting, workshops on the islands of Hiiumaa and Vormsi, and the textile and ceramic open workshop in Värska organized and operated by Liisa Tomasberg, Monika Järg, Kadi Pajupuu, Lylian Meister, and others. The new generation partook also of that syndrome ever common to art, the rediscovery of the trends of previous generations and their enthusiastic revelation. In the early years of the nation’s regained independence, the need and fervor for nonconformist thinking and practicing was unavoidable in virtually all spheres. So also in the applied arts circles there arose new directions of defiance of standards and tradition, of ignoring the emphasis on technique, and the denial of that which had been central to applied art - the decorative component. The goal for applied arts also became the endeavor to surprise, intrigue, and shock. At the beginning of the 1990s, a group of innovative artists of the applied arts formed the group ON, through which they could realize their dissension through active participation in exhibitions. Several textile artists also joined the group. Another format that characterized the age was the Tallinn triennial, which seemed to be oriented exactly toward innovation and younger exhibitors. As early as at the 1997 triennal Tarbetud asjad [Useless Things], Signe Kivi’s ingenious discoveries attracted attention. Having authored textiles assertively expressive of her vivacious temperament, at this exhibit she played instead with conceptual art. I tend to think that her ideas from that time were so significantly emblematic that they inspired other artists in the following years. That was also a time when Estonian textile art added, to the tried and true, new (or forgotten old) technical resolutions and ad-

45


46

1990... kale temperamendile vastavate jõuliselt ekspressiivsete kangaste autorina tuntud Kivi toimetas sellel näitusel hoopiski kontseptuaalse kunsti mängumaal. Kaldun arvama, et Signe Kivi tookordsed teravmeelsed ideed olid sedavõrd märgilise tähendusega, et inspireerisid järgnevatel aastatel ka teisi autoreid. See oli ka aeg, kus eesti tekstiilikunsti lisandus teada-tuntud võtete kõrvale uusi (või unustatud vanu) tehnilisi lahendusi ja võeti kasutusele ebatraditsioonilisi materjale. 1997. aastal sai Erika Pedak, keda hiljem võib samuti nimetada pigem ideekunsti radadel kõndijaks, II koha Jaapanis Kyoto konkurss-näitusel. 2004. aastal võitis Kadri Viires Belgias pitsitriennaalil omapärases autoritehnikas tööga Hõbepooli auhinna. Kadri Viirese loomingu lähtepunktiks on enamasti autori kultuurantropoloogiline huvi. Juba mainitud Tallinna rakenduskunsti triennaalil Kaks lähedast saab 2005. aastal II preemia Piret Valk, kes oli tutvustanud ennast uperpallitavate mõtete ja laia skaalaga tehniliste võtete kaudu. Ka tema auhinnatöö kuulub pigem vabade kunstide rubriiki. Elevust tekitava debüüdi tegi 1990-ndate lõpus Tarmo Mäesalu, kellelt edaspidi sai näha nii käsitelgedel kootud monumentaalseid struktuure kui ka kolmemõõtmelist silmuskoelist kunsti ja mida veel... Üsna isemeelselt silmatorkavalt astus areenile Monika Järg. Otsides ja leides harmoonilisi ja ka intrigeerivaid kooslusi tekstiilist ja muudest materjalidest, näitas ta oma võimekust nii vabaloomingus kui ka disainerina. Eelnenud kümnenditest originaaldisaini valdkonnast tuttavate pindpõimeliste põrandavaipade kõrval eristuvad Monika Järgi ja Annike Laigo moodsaid sisustustrende arvestavad ja tiražeerimisele orienteeritud eriilmelised kudumid. Jätkates uuenemise ja piiride avardumise teemal tuleb sellesse ritta lisada sotsiaalsele sõnumile üles ehitatud teoste autorid, kelle tööd nii mõnelgi korral on esinenud nn vabade kunstide väljapanekutes. Neist kõige järjekindlamana tooksin välja iroonilis-sotsiaalse hoiakuga Krista Leesi. Olgu lisatud, et tikand arvestatava tekstiilikunsti tehnikana tõusis meil Eestis ausse just kõne all oleval perioodil. Erilise tähelepanu pälvis tikand 2006. aastal Kadi Pajupuu kureeritud näitusesarjaga Tallinna mitmes näitusepaigas. Sarja kuuluval näitusel Okaskroon eksponeeriti Eestis esimest korda professionaalsete tegijate loodud kirikutekstiile.

opted the use of nontraditional materials. In 1997 Erika Pedak, who can also later be referred to as following the path of the art of ideas, won second place at Japan’s Kyoto competition-exhibition. In 2004 Kadri Viires won, in the lace triennial in Belgium, the Silver Spool award for her original technique. The source for her creativity is principally her interest in cultural anthropology At the already mentioned Tallinn Arts and Crafts triennial, Kaks lähedast [Two Intimates], of 2005, the second place award went to Piret Valk, who had introduced herself by way of upside down thoughts and large scale technical contrivances. Her award winning work belongs more precisely to the sphere of fine art. Tarmo Mäesalu’s exhilirating debut in the late 1990s was followed by hand loomed monumental structures as well as three dimensional knit art and more. With outstanding originality Monika Järg stepped onto the arena. Searching for and finding harmonious and simultaneously intriguing combinations of textiles and other materials, she displayed her prowess both in original creations and in design. Standing apart from the already familiar sphere of original design tapestry rugs of the previous decades, Monika Järg’s and Annike Laigo’s marvelous weavings take into account modern interior design trends as well as an orientation toward replication. Continuing with the theme of innovation and expanded boundaries, one must include those artists whose works are built around a social message and whose works have, on several occasions, been exhibited in the fine arts. The most consistent of these has been Krista Leesi, with her ironic-social stance. Additionally, embroidery became respected as a relevant technique of textile art in Estonia in just this period under discussion. Embroidery gained special attention in 2006 with Kadi Pajupuu’s curated series of shows in many Tallinn venues. One of the exhibitions of this series, Okaskroon [Crown of Thorns], showed, for the first time in Estonia, professionally produced ecclesiastical textiles.


Maasike Maasik

Veel näitusetegevusest, kriitikast ja meediakajastusest

More about exhibitions, criticism, and press perspectives

Juba 1990-ndate algusest võib jälgida meie tekstiilikunsti

Already from the beginning of the 1990s we can follow our

südikat osalust nii välisnäitustel-konkurssidel kui ka kohalikus

textile artists’ intrepid participation in both international exhibi-

kunstielus. Arvukatel näitustel osalejate seas saab osutada nii au-

tions and competitions as well as in the activities of the art local-

toritele, kes tekitasid elevust üksikute sähvatustega, kui ka neile,

ly. Among the many participants were both those who created

kes jätkusuutliku isikupäraga said tuntuks just sel perioodil. Näi-

excitement with a single flash as well as those whose sustainable

tusetegevus oli siis varasemaga võrreldes palju laiahaardelisem ja

originality became known in just this period. In contrast to earli-

kunstnikul oli valida erineva eesmärgi ja korraldusega näituste va-

er periods, exhibitions were more wide-ranging, and artists could

hel. Kõrvaltvaataja võib küll jälgida kunstnike aktiivsust arvukatel

choose among shows of varying goals and arrangements. A by-

näitustel osalemises, kuid kvaliteedimärki loomingule saab anda

stander could observe artists’ active participation in numerous

ikkagi vaid suurtel rahvusvahelistel näitustel-konkurssidel saavu-

shows, but the hallmark of quality for an oeuvre can be gained

tatud edu põhjal. (Riina Tombergi gobeläänvaip sai I preemia Jaa-

only by success at large international exhibitions and competitions.

panis Yuzawaya tekstiilikunsti konkursil juba 1992. aastal!) Kunst-

Riina Tomberg’s gobelin tapestry won first prize at Japan’s Yuza-

niku kõrgest loomingutasemest võib rääkida ka rahvusvaheliselt

waya textile art competition already in 1992. Acceptance to juried

tuntud pikema traditsiooniga näituste žüriisõelast läbipääsemise

international exhibitions that have a long tradition, in itself speaks

puhul. Kui nüüd loetleda autoreid eespool väidetut silmas pida-

to the preeminence of the artist’s work. These artists, who have

des, siis tooksin välja järgnevad nimed, kellest mitmed esinevad

already been cited above, appear continuously in exhibition cata-

selle aja näitusekroonikates korduvalt: Katrin Pere, Ülle Raadik,

logues: Katrin Pere, Ülle Raadik, Erika Pedak, Elna Kaasik, Anna

Erika Pedak, Elna Kaasik, Anna Gerretz, Kaire Tali, Peeter Kuutma,

Gerretz, Kaire Tali, Peeter Kuutma, Pilvi Blankin-Salmin, Mare

Pilvi Blankin-Salmin, Mare Kelpman, Kadi Pajupuu, Aet Ollisaar,

Kelpman, Kadi Pajupuu, Aet Ollisaar, Piret Valk, Mari Haavel, Tii-

Piret Valk, Mari Haavel, Tiina Puhkan, Monika Järg, Helen Kauksi,

na Puhkan, Monika Järg, Helen Kauksi, and Erika Tammpere.

Erika Tammpere.

To characterize these almost two decades of development, I

Peaaegu kahe aastakümne pikkuse perioodi vältel aset leid-

should compare some Estonian shows, of wider scope and signifi-

nud arengu iseloomustamiseks võrdleksin nüüd veel mõnd suu-

cance, which were also referenced and judged by outside art histo-

rema ulatusega ja tähenduslikumat kodumaist näitust, mis said

rians and critics and by artists of other spheres.

vastukaja ja millele anti hinnanguid ka väljastpoolt – kunstitead-

In the beginning of 1998, Visioonid [Visions], an extensive ex-

lastelt-kriitikutelt, teiste alade kunstnikelt. 1998. aasta alguses

hibition of textile art, organized at length by the directors of EteKL

toimus Tallinna Kunstihoones suur tekstiilinäitus Visioonid, mida

and curated by Katrin Pere, took place at the Tallinn Arts Building.

EteKL-i juhatus (kuraator Katrin Pere) oli pikemat aega ette val-

The works displayed also reflected a lengthy time period as there

mistanud. Ka kunstnike looming kajastas pikemat perioodi – va-

had been no large exhibitions for several years. Such an extensive

hepeal ei olnud mitu aastat suuremaid näitusi toimunud. Muidugi

undertaking - filling four large halls with textile art - was a bold

oli niisugune suurejooneline ettevõtmine – täita tekstiilikunstiga

venture on the part of the organizers. In the Eesti Ekspress maga-

neli suurt saali – korraldajate suur julgustükk. Selle näituse koh-

zine Areen of January 1998, Tiina Käesel writes: No one is rebuffed,

ta kirjutab Tiina Käesel jaanuaris 1998 Eesti Ekspressi lisas Areen

nothing is forgotten. Observers retain freedom of their own preferences,

järgmist: Kedagi pole tõrjutud, midagi pole unustatud. Vaatajale jääb

to remember the illustrious eras of arts and crafts, to contemplate the

vabadus teha ise oma eelistused, tuletada meelde tarbekunstinäi-

succession of generations, of traditions, and of roots. At the end of the

47


48

1990... tuste hiilgeaegu, mõtiskleda põlvkondade vaheldumisest, tradit-

critique, the author adds, the exhibition is certainly grounded in tra-

sioonidest ja juurtest. Arvustuse lõpus lisab autor, et näitus on kül-

dition. That, for me, is not a negative; sometimes one would wish to see,

laltki traditsioonis kinni. See ei tähenda minu jaoks negatiivset, mõnikord

in the midst of innovative bubbles, something permanent and familiar,

lausa tahaks novaatorite mullistuste asemel näha midagi püsivat ja tut-

standing on its own feet, dealing with its own things, and even just being

tavat, oma jalgadel seisvat, oma asjaga tegelevat ja kasvõi ainult silmale

a pleasure to view.

mõnu pakkuvat.

In conjunction with the Visioon show, there ensued a confer-

Visioonide näitusega seoses toimus ka teoreetiline konverents,

ence on theory, with participation by art historians and critics. In

kus esinejate hulgas võtsid sõna kunstiteadlased. Eha Komissa-

her talk, Eha Komissarov reproached Estonian textile artists for

rov tegi oma ettekandes etteheiteid eesti tekstiilikunstnike liigsele

excessive commercialism, for placing too great an importance on

kommertslikkusele, tehnilise teostuse ületähtsustamisele ja ideede

technique, and for a dearth of ideas. Projecting the future course,

vähesusele. Prognoosides tekstiilikunsti edaspidist käekäiku arvas

she thought that the future of textile art is in totality (design), or in

esineja, et tekstiilikunsti tulevik on kas totaalsuses (disain) või margi-

marginalization, or in works requiring special dexterity in techniques.

naalsuses ehk erilist käelist osavust nõudvates tehnikates teostatud töödes. Neli aastat hiljem – 2002. aasta kevadel – korraldati ulatuslik tekstiilinäitus Oma element jällegi Tallinna Kunstihoones. Eesti Päevalehes kirjutab kunstiteadlane ja tolleaegne ETDM-i tekstiilikogu kuraator Kai Lobjakas: Tekstiilikunst oma kõige traditsioonilisemas tähenduses on hästi materjali- ja tehnikaspetsiifiline ning intiimne, ikka loodusest ja lapsepõlvemälestustest ammutav. Selle suuna selgemaks väljendusvormiks on sageli vaip. Arvustaja eristab näitusel esinejatest veel kunstnikegruppi, kellel on ambitsiooni tegelda millegi kontseptuaalsemaga kui lihtsalt osavuse ja materjalikesksusega. Kolmandaks suundumuseks peab Kai Lobjakas nn tootjaid, st kunstnikke ja rühmitusi, kes tegelevad disainiprobleemidega. Nende teosed ei taotle mitte ainult esteetilist, vaid ka müügiedu. 15 aasta möödumist ETeKL-i asutamisest tähistas aastanäitus Mitmus Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis hilissuvel 2008. Näitusepilt oli vormilt ja värvilt üsna vaoshoitud. Paistis ka, et vahepealsetel aastatel värskendust toonud struktuuriotsingud ja õhulised suurvormid olid kuhugi kadunud. Kümne aasta tagune õhin näis olevat maad andnud kainele ja praktilisele meelele. Tugev rõhuasetus disainile oli selleks ajaks Eesti ühiskonnas selgesti tuntav, sellest annavad tunnistust nii tekstiilialase kõrgkoolituse suunad kui ka vastav meediahuvi. (Käesolevas kirjatöös, kus olen keskendunud vabaloomingule, olen jätnud disainiaine käsitlemata. See on omaette teema ja nõuab nii asjatundlikku lähenemist kui ainest ülevaate omamist.)

Four years later, in the spring of 2002, an extensive textile exhibition, Oma element [One’s Own Element], was organized again in the Tallinn Arts Building. Art critic and curator of the ETDM collection of textiles Kai Lobjakas wrote of this in Eesti Päevaleht: The traditional expression of textile art is specific to the material and to the technique, and is intimate, derived from nature and from recollections of childhood. This orientation’s clearest form of expression is often tapestry. The critic distinguishes among the exhibitors between those who have the ambition to deal with something more conceptual than simply concentrating on skill or material. As the third orientation, Kai Lobjakas sees producers, artists, and associations who deal with problems of design. Their works pursue not only the aesthetic, but also success in marketing. In the late summer of 2008, the Arts and Crafts and Design Museum celebrated the the fifteen year anniversary of the founding of ETeKL with the show Mitmus [Plural]. The exhibition was rather restrained in both form and color. It seemed that the innovative structural quests and the airy large formats of the intervening years had been lost. The excitement of ten years ago had given way to a sober and practical mindset. An emphasis on design was clearly evident in Estonian society; this is attested to in both the directions of higher education in textiles as well as the interest of the media. (In the present work, in which I have concentrated on tapestry, I have not dealt with design. That is a separate theme that


49

Maasike Maasik, Tiina Puhkan


50

Krista Leesi


Tekstiilikunsti aukartustäratavalt pikk ajalugu oma arvukate traditsiooniliste tehnikatega on tänapäevalgi ammendamatuks

Maasike Maasik

requires competence in the approach along with a comprehensive view of the subject.)

loominguliseks inspiratsiooniallikaks. Ükskõik kui palju meid ka

The long and awe-inspiring history of textile art, with its many

sarjatakse liigse tehnikate- ja materjalikesksuse pärast, on siiski

traditional techniques, is even in the present day an inexhaustible

selge, et need – tehnikad ja materjalid – tähendavad tekstiilikuns-

wellspring of creative inspiration. No matter how much we are

tile, ja tarbekunstile üldse, midagi ainuomast. Meenutan siinkohal,

scolded for too great a concentration on technique and material,

et paljud ülemaailmsed, üle-euroopalised ja regionaalsed tekstii-

it is still clear that those same elements - technique and material

likunsti organisatsioonid ja ka selles valdkonnas korraldatavate

- comprise for the textile artist, as for the applied artist generally,

ürituste spetsiifika on enamasti piiritletud tehnika või materjalide

something exclusive. Note that many international, European, and

etteantusega, mis peegeldub juba ürituse nimetuses (linabiennaal,

regional applied arts organizations and the events organized by

pitsibiennaal, vildifestival, gobeläänikonkurss jne).

them are specifically demarcated by a given technique or material,

Mis siis ikkagi eristab professionaalset tekstiilikunstnikku tublist käsitööinimesest, kui nad ometi mõlemad tegelevad samalaadsete tehnikate ja materjalidega? Vahe on selles, et kunstnik käsitab tehnikaid ja materjale kui vahendit, mitte kui eesmärki. Ta suudab ka traditsioonilisi tehni-

reflected in the name of the event (linen biennial, lace biennial, felt festival, gobelin competition, and so forth). But what is it that differentiates the professional textile artist from a competent handicraft artisan, for both finally deal with similar techniques and materials?

kaid loominguliselt rakendada, täiendada, improviseerida, reeg-

The difference is that the artist uses technique and material

leid lõhkuda – selleks et luua originaalne, emotsionaalselt mõjus

as a resource, not as an end. She is able to creatively exploit even

kunstiteos. Just niisugune reeglite rikkumine võib tekitada selle

traditional techniques, to supplement, to improvise, to break rules

nihke, kiiksu, mis on kunstiloomingule seesmiselt omane para-

- all in order to create an original, emotionally efficacious work

meeter. Käsitööinimese eesmärk on enamasti püüdlus sooritada

of art. Just such an ignoring of rules can create the displacement,

oma töö just ja ainult täpses reeglipärases perfektsuses. Loomu-

the kink that is the internally distinctive parameter of a work of

likult pole välistatud, et ka selline tulemus on ülimalt nauditav.

art. A handicrafter’s goal is generally to execute her work perfect-

Muidugi toimib eespool öeldu kunstniku puhul seda paremini,

ly and only in accord with the exact rules. It is of course not to be

mida rohkem autor oma tehnikat valdab või mida suurem asja-

denied that such an effect is also highly pleasurable. Of course, in

tundja on ta materjali spetsiifikas. Ka kogemust oleks rumal ala-

the case of the artist the results are better the better she is versed

hinnata.

in technique and the specifics of materials. It would be foolish to

Suured ühtsele kontseptsioonile suunatud näitused on küll

undervalue experience.

terviklikumad ja sügavamat mõtteainet pakkuvamad kui oma-

Large exhibitions oriented to a single concept are surely more

aegsed ülevaatenäitused, kuid enamasti on isikunäitus just see

integrated, suggestive of deeper thinking, than the survey exhibi-

indikaator, mis annab kunstniku loomingulistest taotlustest üle-

tions of the previous era, but more often it is the personal exhibi-

vaatlikuma pildi ja viitab autori asukohale kunstiloomingu kva-

tion that is indicative of the artist’s creative aspiration and signals

liteediskaalal.

the position of the author on the scale of quality of artistic creation.

Vaadeldavatel kümnenditel peeti mitut tekstiilikunstnikku

In the decades under consideration, there have been several

ihaldusväärse Kristjan Raua nimelise kunstipreemia vääriliseks:

textile artists deemed worthy of the prestigious Kristjan Raud art

1995 – Anu Raud, 1996 – Mari Adamson, 1999 – Katrin Pere, 2000

prize: 1995 – Anu Raud, 1996 – Mari Adamson, 1999 – Katrin Pere,

51


52

1990... – Elna Kaasik. Täienduseks veel Anu Raua, Mall Tombergi, Ehalill

2000 – Elna Kaasik. Additionally, Anu Raud, Mall Tomberg, Ehalill

Halliste, Kadi Pajupuu erinevad riikliku tähtsusega preemiad.

Halliste, and Kadi Pajupuu have won various national awards.

1996. aastast valitakse meil aasta tekstiilikunstnikku. Järg-

In 1996 we initiated the selection of the textile artist of the

nevatel aastatel lisandus veel mitu auhinda: Lühikese Jala Galerii

year. The following years saw many more awards: the Lühikese

auhind aasta parima tekstiiliteose eest, noore tekstiilikunstniku

Jala Gallery award for the year’s best work of textile art, the young

auhind, auhind Aasta tegu.

textile artist award, the award Aasta tegu [The Year’s Undertaking].

Kui nüüd loetleda neid, kes kuuluvad pärjatute hulka, võib

To enumerate the award winners, one could generalize that

üldistada, et väljavalitud ei ole üksnes meie loominguline eliit,

they are not only our creative elite, but they have acted also as

vaid nad on esinenud enamasti ka kuraatoritena, õpetajate-kooli-

curators, teachers, and organizers of events. Many names are re-

tajatena, ürituste organisaatoritena. Mitmed nimed korduvad eri

peated in the winning of various awards and in various years: Lea

auhindu pälvinute valikus ning erinevatel aastatel: Lea Walter,

Walter, Merike Männi, Katrin Pere, Erika Pedak, Elna Kaasik, Ülle

Merike Männi, Katrin Pere, Erika Pedak, Elna Kaasik, Ülle Raadik,

Raadik, Maasike Maasik, Annika Künnap, Ene Pars, Kadi Pajupuu,

Maasike Maasik, Annika Künnap, Ene Pars, Kadi Pajupuu, Krista

Krista Leesi, Peeter Kuutma, Aune Taamal, Tiina Puhkan, Mare

Leesi, Peeter Kuutma, Aune Taamal, Tiina Puhkan, Mare Kelpman,

Kelpman, Milvi Thalheim, Piret Valk, Annike Laigo, Monika Järg,

Milvi Thalheim, Piret Valk, Annike Laigo, Monika Järg, Aet Olli-

Aet Ollisaar, Marta Kisand, and Anu Raud.

saar, Marta Kisand, Anu Raud.

My essay, as variegated as a patchwork quilt, patched togeth-

Minu kirjatöö, mis sai kirju nagu lapitekk, kokku pandud ühe

er from pieces of a very colorful period, comprises choices and de-

väga värvirohke ajaperioodi tükikestest, sisaldab valikuid ja arut-

bates, viewing our textile art from the inside. For that reason I shall

lusi, nähtuna meie tekstiilikunsti sisepoolelt. Seetõttu kordan ikka

repeat the worrisome wish echoing from the 1993 founding assem-

juba alates 1993. aasta EteKL-i asutamiskoosolekust palju kordi

bly of EteKL - the need for professional analysis and criticism of

kõlanud murelikku sooviavaldust – vajadust professionaalse ana-

our vital and enduring domain.

lüüsi ja kriitika järele meie täiesti elujõulisel alal. Maasike Maasik Maasike Maasik


Tarmo M채esalu

Teema * Theme

53


54

K채rt Ojavee


Palju uut ja palju vana. Eesti tekstiil aastatel 2009–2014

Kai Lobjakas

Much that is new and much that is old. Estonian textile from 2009 to 2014

Aastaid tagasi toimus Tallinnas Briti Nõukogu koostatud uus-sub-

Years ago the British Council compiled a design exhibit of the new

jektiivsust käsitlev disaininäitus, mille kesksed teemad olid disaini

subjectivity, the main themes being changing design, the relation-

muutumine, kunstniku-disaineri suhe, nende alade piiride segu-

ship between the artist and designer, and the blending of those

nemine. Tootmise standardiva mõju all kujunenud selgete eristus-

borders. A universal style with no discriminating features that had

teta universaalsest keelest nähti tänu disainerile vormumas isik-

arisen under the standard of production was seen to be giving way

likumat maailma. Selle väljapaneku Eesti osa kuraatorina leidsin

to, thanks to designers, a more personal world. As the curator of

üldpilti vaadates, et disainis on tekstiili ala üks paindlikumaid ja

the Estonian section, I saw, upon viewing the whole, that textile is

otsingurohkemaid. Olen endiselt seisukohal, et tekstiili valdkond

one of the more flexible and searching areas in design. My stance

on paljus tänu oma meediumi paindlikkusele üks mitmekesise-

is still that, because of its flexibility, textile art is one of the most

maid eesti materjalikeskses disainis.

diversified in the material focused Estonian design.

Just selles valdkonnas on võrdlemisi lühikese aja jooksul

In just that field and within a relatively short time, there has

väljendatud väga selgelt ideede paljusust ja toimunud on pööre

been expressed very clearly a plethora of ideas and a turning from

unikaalkunstilt disainile, mis on omamoodi sümptomaatiline, sest

unique art to design, a development somewhat symptomatic, as,

samal ajal on säilitatud pika traditsiooniga unikaalkunsti segment.

at the same time, the long tradition of unique art has also been

Ka on unikaalteosed sageli prototüübi loomuga ja ootevalmis toi-

preserved. These unique works often serve as prototypes, ready to

mima mitte üksnes ideena, vaid ka resultaadina. Vähemalt sama

function not only as an idea but also as a result. At least as impor-

oluline on kontseptuaalne pool: mängimine konventsioonide ja

tant is the conceptual aspect: playing with conventions and tradi-

traditsiooniliste tähendustega on toonud tekstiilikäsitlustesse oo-

tional interpretations has brought unexpected and fresh solutions

tamatuid, värskeid lahendusi.

to the treatment of textiles.

Haridus

Education

Tekstiilikunsti ja -disaini saab endiselt õppida Tallinnas ja Tar-

As also previously, textile art and design can be studied in

tus, mõlemast sealsest koolist on tulnud püsivalt tegutsema jää-

both Tallinn and Tartu; both schools have continuously produced

nud loojaid. Tartu Kõrgemas Kunstikoolis on selle suuna õppetööd

productive artists. Aet Ollisaar has for a long time successfully di-

kaua ja edukalt vedanud Aet Ollisaar. Sealt on tulnud moemaas-

rected textile art education at the Tartu School of Art. It has grad-

tikul aktiivseid disainereid, nt Triinu Pungits, Liisa Soolepp, Kairi

uated active fashion designers, for instance Triinu Pungits, Liisa

Lentsius Johanna Nurm, ning tugeva kontseptuaalse lähenemisega

Soolepp, Kairi Lentsius, and Johanna Nurm, as well as artists with

55


56

2009–2014 kunstnikke – Eva Jakovits on kindlasti üks viimaste aastate põne-

a strong conceptual orientation - Eva Jakovits is surely among the

vamaid uusi tulijaid.

most exciting of the newcomers.

Eesti Kunstiakadeemia tekstiiliosakonda on alates 2003. aas-

At the Estonian Academy of Art, Mare Kelpman has directed

tast kindlal meelel juhtinud Mare Kelpman ja sealt on võrsunud

the textile department since 2003 with a sure hand, and has grad-

kindlalt jalad alla saanud disainereid, nt Annike Laigo, Kärt Oja-

uated firmly independent designers, such as Annike Laigo, Kärt

vee, Stella Kalkun jt, neist mitu otsib uusi võimalusi tekstiili erialal

Ojavee, Stella Kalkun, and others, many of whom are also looking

tegutsemiseks ka väljaspool Eestit. Olulise suunana kujunes Kelp-

for new possibilities for working in textile art outside Estonia. Un-

mani käe all välja nn tarkade tekstiilide temaatika, mis on avanud

der Kelpman’s hand, an important direction emerged in so-called

tekstiilidisaini olulise, siin seni võrdlemisi tundmatu poole, aida-

smart textiles; this has opened an important new, hitherto quite

tes nii kaasa olulise tekstiili tahu laiemalt tutvustamisele. Õppetöö

unknown, side to the art, thus helping to introduce an important

raames teostati ühisprojekte ka sotsiaalselt kõnekatel teemadel ja

facet of textile art.

mitme tootmisettevõttega, sealhulgas Suva sokitootjaga. Rahvusli-

As part of their education, the artists also implemented group

ke sokkide projektist alguse saanu on tekstiili erialal lõpetanutele

projects in themes of social importance with several production en-

järjepidevalt väljundit pakkunud.

terprises, Suva sock manufactory among them. What began with

2013. aastast on esimest korda tekstiilidisaini osakonna ees-

a project on native design socks has provided continuing outlets

otsas rahvusvahelise taustaga juht. Nithikul Nimkulrat on Soome

for graduates of the textile specialty. Since 2013 the textile design

Aalto Ülikooli doktorikraadiga tekstiilidisainer, kelle kogemuse

department has, for the first time, a director with an internation-

ja kunstnikuhaarde mõju on veel vara hinnata, kuid kes kindlasti

al background. Nithikul Nimkulrat is a textile designer with a

suunab märkimisväärselt siinse tekstiilihariduse arengut.

doctoral degree from Finland’s Aalto University. It is early yet to

Pikka aega on õppejõududena osakonda oluliselt toetanud

assess the influence of his experience and artist’s perception, but

Krista Leesi ja Piret Valk, kes püsivad ka kunstnikena vaateväljal.

he will certainly affect the direction and development of Estonian

2014/15. õppeaastal tähistab Eesti Kunstiakadeemia eesti tekstiili-

textile education to a considerable degree.

hariduse 100. aastapäeva. Tähtpäevakohaste ettevõtmistega tahe-

For a long time Krista Leesi and Piret Valk have supported the

takse mõtestada tekstiilikunsti ja -disaini praegust seisu, aga kavas

department as faculty members, while continuing to be a presence

on ka tagasivaatavaid projekte.

as artists on the textile art scene. During the 2014/15 academic year the Estonian Academy of Art is celebrating the 100th anniversary

Püsiv uuendus

of Estonian education in textile art. Projects appropriate to the oc-

Uued loojad on positiivse stsenaariumi loomulik käik, nende

casion will be able to give meaning to the present state of textile art

kõrval on püsivalt tegutsema jäänud hulk varem alustanud kunst-

and design as well as reflect on the past.

nikke. Tarkade tekstiilide ja arukate toodete teema ning tekstiili ja

Continuous renewal

elektroonika ühendamisega hakkas kõige aktiivsemalt ja väljun-

New creators are the natural instrument of a positive scenar-

dirohkemalt tegelema Kärt Ojavee, kes on oma töös keskendu-

io; a number of artsits with earlier beginnings have remained to

nud elusorganismide mustritele, protsessidele, struktuuridele ja

work alongside them.

püüab nende abil leida lahendusi disainiprobleemidele. Tema tõ-

The subject of smart textiles and discerning products and of

sist ja süvenenud huvi võisime tõdeda 2012. aastal näitusel UUO

uniting textile and electronics was dealt with most actively and


Kai Lobjakas

(Undefined Useful Objects) Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis

expressively by Kärt Ojavee, who has concentrated on living or-

ning see päädis 2013. aastal kaitstud doktoritööga Aktiivsed tekstii-

ganisms in their patterns, processes, and structures, and through

lid interjööris. Kunstnik on jõudnud koostöös Eszter Ozsvaldiga

them tries to find solutions to design problems. We witnessed her

SymbiosisO projektide kaudu rahvusvahelisele areenile ja saanud

serious and profound interest in the 2012 exhibition UUO (Unde-

hinnatud disaineriks. 2012. aastal oli SymbiosisO: Voxel väljas Is-

fined Useful Objects) at the Arts and Crafts and Design Museum;

sey Miyake New Yorgi Tribeca poes. Lisaks tegeleb ta 2011. aastast

this culminated in the 2013 defense of her doctoral thesis Aktiivsed

oma kaubamärgiga KO!, kus on põimitud traditsioonilised tekstii-

tekstiilid interjööris (Active Textiles in Interior Design).

litehnikad, innovaatiline tehnoloogia ja leidlikud lahendused.

In working with Eszter Ozsvaldig on the projects SymbiosisO,

Iseseisva disaineritöö ja kaubamärgi käivitamisega on esi-

the artist has achieved a place in the international arena and be-

le tõusnud veel mitu kunstnikku ja jäänud oma alal püsima. See

come a highly regarded designer. In 2012, SymbiosisO: Voxel was

on ajale, mil disainerit vajav kohalik tööstus on kokku kuivanud,

installed in Issey Miyake’s New York’s Tribeca store. as of 2011 she

sümptomaatiline. Isemajandav disainer on tekstiilikunstnike seas

also has her own brand, KO!, where she interweaves traditional

ilmselt üks levinumaid ettevõtlusvorme.

textile techniques, innovative technologies, and resourceful solu-

Annike Laigo alustas juba uue sajandi alguses, kui ilmus di-

tions.

sainipilti vilditud istmetega, mille arendamise on ta vormi säilita-

Several more artists have come into prominence by virtue of

mise ja uute materjalidega taas ette võtnud. Ta ei loo lihtsalt uusi

their independent designing and launching their own brand, and

dekoratiivseid esemeid, vaid tugevaid kontraste materjali ja algal-

have maintained their position in their sphere. This is symptomatic

lika või lõpptulemuse vahel. Kunagise käsitsi tuftitud 3D Stripe

of a time in which production that requires designers has dried up.

vaiba kõrval on ta viimastel aastatel keskendunud käsitöövaipada-

The self-sustaining enterprise is now the prevalent form of opera-

de kavandamisele ja teostamisele, tuues tänapäeva traditsioonilisi

tion among textile artists.

materjale, mustreid ja värve.

At the beginning of the century Annika Laigo appeared on

Konventsionaalsete, olemuslikult tekstiililike võtetega män-

the scene with felted seating, which she is again developing in re-

gib seniajani Krista Leesi, kes esitab oma töödega küsimusi ning

taining the form with new materials. She creates not merely new

pakub mänguliste, irooniliste ja vaimukate lahendustega vastu-

decorative articles, but also a strong contrast between the material

seid, muu hulgas ka ühiskonnateemadel (nt Rahapesu). Krista Leesi

and its source or result. Beside her earlier hand tufted 3D Stripe

on tekstiilikunstnikuna tegutsenud mitmel alal – kujundanud trü-

rug, she has recently concentrated on the design and crafting of

kikangaid, loonud unikaalobjekte, õpetanud. 2004. aastal ilmus tal

handmade rugs, conveying traditional materials, patterns, and

kogumis- ja mõttetöö tulemusena raamat, kus keskseks teemaks on

colors into the present.

eesti tekstiiliterminoloogia ja mõistete analüüs ning teravmeelsete

Conventional, quintessentially textile-employing methods

vastete leidmine materjalis. Tegu on võttega, omamoodi sõnamän-

are the purview of Krista Leesi, who in her works presents ques-

gulise verbaariumiga, mida ta kasutab juba pikemat aega ja mis

tions and proffers answers that result in playful, ironic, and clev-

pärast mõningast kogumist sähvatab aeg-ajalt väikese isikunäituse

er solutions, on, among others, societal themes, such as Rahapesu

või suurema kooslusena.

(Money Laundering). Krista Leesi has worked as a textile artist in

Monika Järg asutas oma stuudio kümmekond aastat tagasi

many spheres - designing print fabrics, creating unique articles,

ning on sellest ajast peale tegelnud kodutekstiilide ja heli sum-

and teaching. The year 2004 saw the publication of one result of

mutavate paneelidega. Ta on suutnud algselt ühekordse loomuga

her collecting and pondering, a book whose central theme is the

57


58

2009–2014 kontseptuaalsed tööd arendada toodeteks ja muutnud olemuslikult traditsioonilise tekstiili nägu. 2009. aastal lisandus tekstiilidisaini kaardile uue tulijana Stockholmis sündinud ja üles kasvanud Liina Viira, kes rõiva- ja aksessuaaridisainerina mugandab edukalt kaubamärgi Naiiv kaudu meie tekstiilipärandit, viidates oma stiliseeringutes pidevalt ka materjali universaalsusele. Omamoodi kõrvalpilguna mõjub see värske ja julgena. 2012. aastal muutis kurssi pikaajalisest professoritööst loobunud ja omanimelise kaubamärgi nimel tegutsema hakanud Mare Kelpman. Praeguse seisuga on sellest saanud üks edukamaid siinseid tekstiilile keskendatud brände, kus omakujundatud ja -toodetud kangastest loodud rõivad ja aksessuaarid ning pleedide kollektsioon on pälvinud võrdselt tähelepanu nii sisustus- kui ka moevaldkonnas. Kelpman on sulandunud loomulikuna elustiili- ja rõivadisaini, justkui oleks tema tooted alati olemas olnud. Näitusekunst Disaineri- ja õpetajatöö kõrvalt on üks aktiivsemaid näitustel tegutsejaid Kadi Pajupuu, kes on viimastel aastatel koostöös Marilyn Piirsaluga loonud põnevaid lahendusi nt vilditud toodetele ja mõtestanud tekstiili ka laiemalt. 2012. aastal valmis neil ühistööna Eesti Loodusmuuseumile mahukas ja füüsiliselt pika elueaga installatsioon Tagurpidi puu, kus on osaliselt kasutatud juba olemasolevaid töid (käbipadjad). Viimatiseks näituseks oli 2013. aastal Pärnu Uue Kunsti Muuseumis Mõterjal, kus tekstiilikunstnik ja graafik jutustasid lugusid, samal ajal esitades küsimusi. Lausa igiliikur on kindlasti Anu Raud, kel rändnäitusena liikuvate vaibakoosluste kõrval toimus 2013. aastal Tallinna Kunstihoones seni olnuist mahukaim isikunäitus Eesti asi, millega kaasnes ka seminar. Sellega Anu Raud omamoodi tsementeeris oma tähtsa koha tekstiilikunstis nii isiklikus kui ka ühiskondlikus plaanis. Tema aktiivsust ja mõju arvesse võttes tundub lausa kummaline talle igal aastal preemiat mitte anda. Järjekindlalt liigub oma rajal Katrin Pere, kelle poeetilised ja teravad tööd on olnud eksponeeritud nii isiku- kui ka ühisnäitustel.

analysis of Estonian textile terminology and definitions along with astute counterparts in materials. The undertaking involves a device, in its own way word-play in verbiage, that she has employed for some time, and which, after some accumulation, flares from time to time in a personal exhibit or within a larger assemblage. Monika Järg established her studio ten years ago and has since then worked with interior design textiles and sound dampening panels.She has managed to transform what were originally conceptual works of a one-time nature into production and thus essentially changed the image of traditional textiles. In 2009 Liina Viira, born and raised in Stockholm, became a new addition to the textile design roster. As a designer of clothes and accessories, through her brand Naiiv, she successfully adapts our textile heritage, continuously pointing to the universality of material in her stylizing. As something of a diversion, the effect is fresh and bold. In 2012 Mare Kelpman relinquished her longstanding duties as a professor and changed course to practice under her own brand. At present, hers is one on the most successful textile brands here, whose clothes, accessories, and collection of throws, made of materials of her own design and production, have drawn attention both in fashion and interior design. Kelpman has blended life-style and clothing design in a natural manner, just as if her products had always existed. The Art of the Exhibition Beside her design and teaching, one of the most active participants in exhibiting has been Kadi Pajupuu, who, along with Marilyn Piirsalu, has in the last years created exciting solutions, for example for felted works, and given meaning to textiles in a larger perspective. In 2012 they collaborated on a long-lasting installation, Tagurpidi puu (Upsidedown Tree), at the Estonian Museum of Natural History, incorporating also some previously created works (pine cone cushions). Their latest show was in 2013 at the Pärnu Museum of New Art, in which the textile artist and the graphic artist wove tales, simultaneously raising questions. Surely in perpetual motion is Anu Raud, who, in addition to her peripatetic tapestry shows, in 2013 in Tallinn’s Arts Building


59

Monika J채rg


60

ornaMENTAALNE


Paljudel kunstnikel on õnnestunud aktiivne professionaalne tegevus säilitada tänu tellimustöödele. Muu hulgas on valminud nimetamisväärsel hulgal kirikutekstiile, nt Peeter Kuutmal vene õigeusu kiriku patriarh Kirillile ja korporatsioonile Rotalia, Ehalill Hallistel Hageri kirikule, Aune Taamalil Järva-Jaani kirikule, Tiina Puhkanil Tallinna Kaarli kirikule, Reet Talimaal Citeaux’ kloostrile ja Peterburi Jaani kirikule. Tekstiilikunstnike Liit on olnud püsikindlalt aktiivne ühisnäituste korraldamisel. Peale erialakesksete üle-eestiliste väljapanekute oli mitme aasta üheks suuremaks ettevõtmiseks 2014. aasta suvel Tallinna Kunstihoones laiemat kunstnikeringi kaasav OrnaMENTAALNE, mille kuraatorid olid Maasike Maasik ja Monika Järg ning mis oma ambitsioonikusega pakkus põnevat kooslust ja tekitas suuri ootusi, kuid pälvis tavapärase tähelepanu kõrval ka üsna teravat kriitikat. Tunnustus Kohalikus ulatuses jagab igal aastal tunnustust Eesti Tekstiilikunstnike Liit. Siin on peamiseks tendentsiks tuua esile unikaallooming, mis muidu loomemajanduse retoorika varju kipub jääma. Nii tunnustatakse kolleege, kelle tööd on aasta lõikes või pikema aja vältel silma paistnud: 2013 – Kadi Pajupuu, 2012 – Katrin Pere, 2011– Mare Kelpman, 2010 – Ene Pars, 2009 – Maasike Maasik. 2011. aastal lisandus elutööpreemia, mille on pälvinud Merike Männi ja Anu Raud. Kultuurkapitali preemia pälvis 2012. aastal Mare Kelpman. Oluline oli kindlasti ka Kadi Pajupuu väljatöötatud reguleeritava kangasoa AdRe kaasamine rahvusvahelisele naisleiutajate näitusele (KIWIE) Lõuna-Koreas 2010. aastal. Sealt tuli hõbemedal. Samal aastal sai noore disaineri Säsi laureaadiks Karin Luuk mitmetasandilise interaktiivsust pakkuva tooteseeriaga Mine metsa. Vana kordus ja uued nimed Ei saa jätta mainimata veel üht ettevõtmist, milles ka mu oma käsi mängus on. Nimelt on Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumil pikem plaan kaardistada meie kaasaja disainimaastikku ja uurida

Kai Lobjakas

unveiled its heretofore largest individual exhibition, Eesti asi (Estonia’s affair), which also comprised a seminar. With that Anu Raud secured her decisive place in textile art both personally and in the public aspect. Taking into account her activism and her influence, it seems almost anomalous that she should not receive an award annually. Resolutely following her own path, Katrin Pere’s poetic and incisive works have been exhibited in both individual and group exhibitions. Many artists have been successful in remaining professionally active through contracted work. Among others, a considerable number of works have been executed as ecclesiastic textiles, for example, by Peeter Kuutma for the Russian Orthodox patriarch Kirill and for the fraternity Rotalia, Ehalill Halliste for Hageri church, Aune Taamal for Järva-Jaani church, Tiina Puhkan for Tallinn’s Kaarli church, and Reet Talimaa for the Citeaux’ cloister and the St. Petersburg Jaani church. The Association of Textile Artists has been conscientiously active in organizing collaborative exhibitions. In addition to Estonia-wide specialized shows, the 2014 summer exhibition at the Tallinn Arts Building, curated by Maasike Maasik and Moika Järg, was ambitious in its combining of various spheres of art. While it ambitiously presented several exciting collaborations and aroused great expectations, it generated only routine attention along with rather sharp criticism. Accolades The Estonian Association of Textile Artists annually grants awards within the local community. Here the tendency is to recognize unique creativity that might otherwise remain hidden in the shadow of the creative industry rhetoric. Thus are recognized colleagues whose work has drawn attention within the past year or even a longer period: 2013 – Kadi Pajupuu, 2012 – Katrin Pere, 2011– Mare Kelpman, 2010 – Ene Pars, 2009 – Maasike Maasik. A lifetime achievement award was added in 2011; this went to Merike Männi and Anu Raud. The Culture Capital prize was awarded to Mare Kelpman in 2012. Certainly significant was also Kadi Pajapuu’s development of the adjustable reed AdRe at the international women

61


62

2009–2014 mineviku oma. On ju muuseum aastakümneid keskendunud peamiselt unikaalkunstile ja seetõttu on ka info lünklik selle kohta, mis toimus paralleelselt tööstuses. Tekstiilitööstus on olnud vägagi laia haardega ja selles on pikka aega olulist rolli õnnestunud mängida kujundajal – kunagisel tööstuskunstnikul, tänasel disaineril. Näituse eesmärk oli tuua välja kujunduslikud aspektid ja kujundaja roll eesti tööstustekstiilis ning siduda nii palju kui võimalik nimed, aastad, kavandid, kangad. Just kangaloomele keskendunud näituse üldpilt oli tihe ja kirju, sellest koorus välja põnevaid seiku ja unustatud nimesid. See on osa eesti disainiajaloo baasist, mille alusel tuleb tekitada huvi ja leida võimalusi edasiminekuks väga mitmete teemade ja suundadega. Arvestades tekstiilitööstuse olude sunnil kokkutõmbumist viimaste aastakümnete jooksul on rõõm näha noorte disainerite liikumist ettevõtetesse, mis on säilinud või loodud. Nii töötab Katrin Trumm OÜ-s Liliina, Heleri Alexandra Sits Valleys, Eesti suurima tekstiiliettevõtte Wendre juurde on värskelt disainer tööle asunud, Narma LV-s teeb disaineritööd Kaidi Ploomipuu, kelle kujundatud vaibaseeria BOG 4053 pälvis paari aasta eest maineka Punase Täpi disainiauhinna (Red Dot Award). Vaadates tagasi möödunud viiele aastale ei saa ma kuidagi tõdeda raskust, seisakut ega kordust. Tekstiilimaastik kihab tegevusest. Kai Lobjakas

inventors exhibition (KIWIE) in South Korea in 2010, where she won the silver medal. In the same year the young designer award Säsi went to Karin Luuk for her multilayered interactive product series Mine Metsa (Into the Woods). Vintage replay and new names I cannot leave unmentioned one other venture, one in which I also have a hand: namely, the long-term plan of the Estonian Arts and Crafts and Design Museum to document our current design scene and to research the past one. The Museum has for decades concentrated on unique works of art, and thus there is fragmentary information about what transpired concurrently in the area of production. Textile production has had a very wide reach in which, for a long time, the designer has had a significant role, the one time production artist, today’s designer. The goal of the exhibition was to highlight the design aspects and the role of the designer in Estonian production textiles as well as to connect, as far as possible, names, dates, designs, and materials. Precisely that part of the exhibition devoted to material creation was intense and varied; from that emerged exciting particulars and forgotten people. This is part of the basis of Estonian design history, by which we must arouse interest and find opportunities for going forward with many themes and in many directions. Considering the contraction, under the pressure of circumstances, of textile production in the last decades, it is a pleasure to view the movement of young designers to enterprises that have endured or been newly launched. Thus, Katrin Trumm works at OÜ Liliina, Heleri Alexandra at Sits Valley, a designer has recently started working at Wendre, Estonia’s largest textile manufacturer. Kaidi Ploomipuu is a designer at Narma LV; her tapestry series BOG 4053 won the prestigious Red Dot Award a few years ago. Looking back at the past five years, I can in no way see hardship, or a standstill, or repetitiveness. The textile scene shimmers with activity.

Kai Lobjakas


Kunstnikud Artists


64

AAKRE

Mari Aakre

Valik isikunäitusi

snd 1940 Narvas

1985 Draakoni galerii, Tallinn

Haridus

Liikmelisus

1964–1969 EKA, mood

1986 EKL

1959–1962 Tallinna Kergetööstuse

1993 EMÜ

Tehnikum, rõivaste konstrueerimine ja

1993 ETeKL

modelleerimine Publikatsioonid Töö

Kaastööd Tallinna Moemaja väljaandele

1973–2003 EKA moekunsti eriala

Siluett 1970. aastatel

õppejõud, 1992. aastast dotsent

Kaastööd kirjastuse Kunst väljaandele

1969–1973 Tallinna Moemaja, kunstnik

Käsitöö album aastatel 1972–1975 (nr

1962–1964 õmblusvabrik Baltika,

8–10)

kunstnik Valik grupinäitusi 1993 rahvusvaheline minitekstiilide näitus, Mehhiko 1987 Eesti kunsti näitus, Moskva 1981, 1983–1986, 1990, 1991 Eesti minitekstiilide näitused; Eesti, Soome, Jaapan, Venemaa 1987 Eesti moekunstnike tööde näitus, Riia 1983, 1985–1987 moekunsti näitused, Tallinn


65

Mari Aakre Seinapannoo / Panel 1984 k채simaal (puuvill) / painting (cotton) 100 x 150 cm


66

ABEN

Virve Aben snd 1930 Tallinnas Haridus

Valik isikunäitusi 2005 Lapitekid ja põimevaibad, Nõmme Sotsiaalkeskus

1948–1954 EKA, tekstiil

Liikmelisus

Töö

1993 ETeKL

1988–1997 kangakudumise ringi juhendaja, Keila 1981–1985 Eesti Informatsiooni Instituut, tööstusdisaini sektori insener 1965–1980 Tallinna Moemaja, kunstnik 1954–1965 tekstiilivabrik Punane Koit, kunstnik ja trükikangaste kujundaja Valik grupinäitusi 2008 lapitööde näitus, Nõmme Sotsiaalkeskus 2001 lapitööde näitus, Tallinna Laululava 1994 Eesti lapitekk, Eesti Rahvusraamatukogu 1991, 1993 minitekstiilide näitused 1956–1964 tööstuskunsti näitused; Tallinn, Moskva

1960 EKL


67

Virve Aben Dekoratiivkangas / Decorative fabric 1965 k채sitr체kk (linane) / handprinted (linen) 81 x 400 cm ETDM / EMAAD Foto/Photo Toomas Huik


68

ADAMSON-ERIC 1930 Kõrgem Kunstikool Pallas, Tartu (koos K. Tederiga) 1930 Rakenduskunstnikkude Koondise Dekoor I Eesti rakenduskunsti näitus, Tallinn (tekstiil) 1929 Eesti kunsti näitus, Helsingi, Lübeck, Pariis (maalid) 1928 Pariisi eesti kunstnike grupi tööde näitused, Blomqvisti kunstigalerii, Oslo; Tallinn (koos K. Tederi ja E. Wiiraltiga); Pärnu (koos K. Tederi, E. Wiiralti, A. Starkopfiga) (maalid, vaibad ja sohvapadjad) 1927–1938 Pariisi Sõltumatute salong, Sügissalong ja Salon de Tuileries (maalid) 1926 Eesti Kunstnike Liidu näitus, Tallinn 1925 Novembergruppe, Berliin (maalid) 1925 Eesti kunsti ülevaatenäitus, Tallinn (maalid)

Adamson-Eric

1920. aastatest alates tegi tekstiilikavandeid, viljeles ka metall- ja nahkehistööd

Haridus 1924–1927 F. Colarossi, P. Ransoni, Montparnasse’i, André Lhote’i vabaakadeemia ja V. Šuhhajevi eraakadeemia, Pariis 1923–1924 Charlottenburgi kunsttööstuskool, Berliin 1921–1923 Kunstiühingu Pallas kunstikool 1920–1923 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, vabakuulaja

Valik grupinäitusi 1958 – esineb maalidega 1947 NSV Liidu kunstinäitus, Moskva (gobeläänikartoon XII üldlaulupeo teemal, mis hiljem teostati) 1942–1944 näitused Jaroslavli kunstnike kollektiiviga, Venemaa 1940 RaKÜ 7. näitus, Tallinna Kunstihoone 1939 maalinäitus, Tallinna Kunstihoone (koos Aleksander Bergman-Vardi, Jaan Grünbergi, Kaarel Liimandi, Karl Pärsimäe ja Kristjan Tederiga) 1939 Eesti kunsti näitus; Rooma, Budapest, Antwerpen (maalid) 1938 käsitöönäitus, Berliin (nahkehistöö) 1937 Pariisi maailmanäitus (vaibad, portselan, keraamika) 1935 Eesti kunsti näitus, Moskva 1930 Eesti kunsti näitus, Berliin, Köln, Kopenhaagen

(Erich Karl Hugo Adamson) snd 1902 Tartus, srn 1968 Tallinnas

Töö 1953–1968 ERKI nahkehistöö kateeder, õppejõud 1951–1953 jalatsikombinaat Kommunaar, tööline 1945–1949 Tallinna Riiklik Tarbekunsti Instituut, direktor; 1946. aastast professor 1932–1941 vabakutseline maalikunstnik ja tarbekunstnik

Valik isikunäitusi 1972 Tallinn 1968 Tallinn, Kaunas 1967 Tartu Kunstimuuseum 1962 Tallinna Kunstihoone; Moskva 1939 Konstnärshuset, Stockholm (maalid, tekstiil, portselan, nahkehistöö) 1938 Tallinna Kunstihoone (maalid, tarbekunst) 1936 Strindbergi kunstisalong, Helsingi (maalid) 1934 väljapanek Kreekas valminud maalidest, kunstniku ateljee, Tallinna Kunstihoone 1929 Eesti Kunsti Muuseum, Tallinn (maalid, Tallinna Naiskutsekoolis teostatud tekstiilid) Tunnustused 1945 I auhind vaibakavandite võistluselt (koos Evald Okasega) 1943–1950 ENSV teeneline kunstitegelane, 1962 aunimetus taastati 1938 aumedal nahkehistöö eest käsitöönäituselt, Berliin 1937 kaks audiplomit (diplôme d’honneur) vaipade, portselani ja

keraamika eest Pariisi maailmanäituselt 1936 preemia RaKÜ vaibakavandite konkursilt 1930 I auhind Rakenduskunstnike Ühingu plakativõistluselt Töid kogudes ETDM Tartu Kunstimuuseum EKM Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum Virumaa Muuseumid SA Tallinna Linnamuuseum Töid ühiskondlikes hoonetes 1967 dekoratiivmaalid kohvikule Tallinn 1938 seinakate Vabariigi Presidendi Kantselei hoone koosolekute saalile Liikmelisus 1940–1950, 1957–1968 EKL 1935–1940 RaKÜ 1927–1936 EKKKÜ Bibliograafia Soonpää, Leo. Adamson-Eric. Kunst, Tallinn, 1969. Kirme, Kaalu. Autoportree silmusega: Adamson-Ericu dokumentaalne eluromaan. Kunst, Tallinn, 1999. Koll, Kersti; Kruus, Ülle. AdamsonEric 100. [Kataloog] Tallinn: Eesti Kunstimuuseum, 2002. Lauer, Liisi; Purre, Anu. Kaugetest maadest lihtsate asjadeni: AdamsonEricu natüürmordid, maastikud ja lillemaalid [Kataloog] Tallinn: Eesti Kunstimuuseum, 2008. Lauer, Liisi; Purre, Anu. Rääkivad portreed ja vallatud figuurid: portreed, figuurid ja tarbekunst Adamson-Ericu loomingus. [Kataloog] Tallinn: Eesti Kunstimuuseum, 2008. Seotud sündmused 2011 asutas Lions Club Tallinn Hansa Adamson-Ericu nimelise noore kunstniku stipendiumi 1983 avati Tallinnas Adamson-Ericu muuseum


69

Adamson-Eric Vaip 1937 / koopia 1992 Tapestry 1937 / copy 1992 Pälvis Diplome d’ Honneur Pariisi maailmanäitusel 1937 Was awarded the Diplome d’Honneur in Paris in 1937 flossa (vill, lina) / flossa-technique (wool, linen) 213 x 138 cm EKM, Adamson-Eric muuseum / AME, Adamson-Eric museum EKM j 43838 (AE 1073)


70

ADAMSON Mari Adamson

Valik isikunäitusi

Töid kogudes

1996 Kilpkonna galerii, Viljandi

ETDM

snd 1908 Volossovos, srn 2000 Tallinnas

(monotüüpiad)

Tartu Kunstimuuseum

1995 Chaplini kunstikeskus, Pärnu

Disainimuuseum, Helsingi

Haridus

(vaibad ja monotüüpiad)

(Marie Adamson)

1994 Rahvusooperi Estonia talveaed

Liikmelisus

(vaibad)

1944 EKL

1992 Tartu Kunstimuuseumi pildigalerii

1993 ETeKL

1923–1927 Riigi Kunsttööstuskool

(monotüüpiad)

1932–1940 RaKü

1988 Adamson-Ericu muuseum, Tallinn

1930–1932 Rakenduskunstnikkude

Töö

1985 Kuressaare, Kärdla (monotüüpiad)

Koondis Dekoor

1928 vabaakadeemiad ja tarbekunstiateljeed, Pariis 1927 Kõrgem Kunstikool Pallas

1944–1977 ERKI tekstiilikateeder, juhataja; 1964. aastast professor, 1944–1950 Kunstitoodete Kombinaat Ars, tekstiili- ja dekoratiivkudumise ateljee kunstiline juht 1942–1944 noorte töökoja juhataja 1933–1941 vabakutseline kunstnik 1930–1931 tarbekunstitöökoda Medea,

1984 Eesti Kunstimuuseum, Jõhvi, Paide (monotüüpiad)

Bibliograafia

1978 Tallinn

Kuma, Helene. Mari Adamson. Kunst,

1976 Moskva (vaibad, monotüüpiad ja

Tallinn, 1960.

segatehnikas tööd)

Pruuli, Lea. Mari Adamson.

1970 Tartu

[Elektrooniline teavik] Tallinn:

1969 Tallinna Kunstihoone (vaibad,

Tarbekunstimuuseum, 2002.

monotüüpiad, kangad ja segatehnikas

dekoratiivosakonna kunstnik

tööd)

Valik grupinäitusi

(monotüüpiad)

1975 I rahvusvaheline vaibakunstitriennaal, Łódź 1969 IV rahvusvaheline tekstiilibiennaal, Lausanne 1955 Balti liiduvabariikide tarbekunstija laiatarbekaupade näitus, Tallinn, Moskva, Vilnius, Riia 1948 NSV Liidu dekoratiiv- ja tarbekunstinäitus, Moskva 1937 Pariisi maailmanäitus 1935 Eesti-Leedu rändnäitus, USA 1934 rahvusvaheline nukunäitus, Antwerpen 1933 Rakenduskunstnikkude Koondise Dekoor II Eesti rakenduskunsti näitus, Tallinn 1930 Rakenduskunstnikkude Koondise Dekoor I Eesti rakenduskunsti näitus, Tallinn 1929 nukunäitus, Börsihoone, Tallinn Alates 1929 osales arvukatel näitustel Eestis ja välisriikides

1967 Tallinna Kunstihoone

Tunnustused 1999 Valgetähe III klassi teenetemärk 1996 Kristjan Raua preemia 1975 ostupreemia I rahvusvaheliselt vaibakunstitriennaalilt Łódźis 1974 Eesti NSV rahvakunstnik 1954 I koht ENSV Kultuuriministeeriumi gobeläänikavandite võistlusel (koos Adamson-Ericu ja Evald Okasega) 1937 Audiplom (diplôme d’honneur) dekoratiivloomade eest Pariisi maailmanäituselt 1934 esimene auhind Antwerpeni rahvusvaheliselt nukunäituselt 1932 kuldauraha dekoratiivnukkude ja -loomade eest Tallinna näitusemessilt 1931 suur hõbeauraha dekoratiivnukkude ja -loomade eest Tallinna põllumajandusnäituselt, 1932, 1933, 1935 kuldauraha Tartust, 1936 Tallinnast 1929 kuldauraha nukunäituselt Börsihoones, Tallinn


71

Mari Adamson Teed / Roads 1972 p천ime (vill) / weave (wool) 310 x 155 cm ETDM / EMAAD Foto/Photo Toomas Huik


72

ALLING

Helga Alling

Tunnustused

snd 1925 Valgamaal Tõllistes, srn 2001

1978 hõbemedal vabriku Tekstiil

Tallinnas

toodete kujundamise eest Moskva Rahvamajandussaavutuste Näitusel

Haridus

1978 I preemia Kaubanduspalati

1969–1972 Villu Tootsi kirjakool

olümpiateemaliste toodete võistlusel

1945–1953 EKA, tekstiil

1969 II preemia Kaubanduspalati uute toodete võistlusel

Töö 1966–1985 vabrik Tekstiil, toodete

Liikmelisus

kujundaja

1993 ETeKL

1960–1966 vabakutseline kunstnik,

EKL

tekstiilikavandid ajakirjale Nõukogude Naine ja Kunstitoodete Kombinaadile Ars 1953–1960 artell Lina, kunstnik Valik grupinäitusi 2001 Aja küsimus, Kuressaare 2000 Visioonid II, Tallinna Kunstihoone 1998 Visioonid I, Tallinna Kunstihoone 1996 Kirjutised, Tallinna Kunstihoone galerii 1990 60 aastat tarbekunsti, ETDM 1987 kirjakunstinäitus, Tallinn 1981 Kiri kui kunst, Tartu 1975 Nõukogude tarbekunst, Pakistan, Indoneesia, Malaisia ja Birma 1968 Eesti graafika ja kunstkäsitöö, Berliin 1953, 1973–1976, 1978 vabariiklikud tarbekunstinäitused, Tallinn


73

Helga Alling Kiired / Rays 1975 k채sitr체kk (puuvillane) / hand printed (cotton) 80 x 488 cm ETDM / EMAAD Foto/Photo Toomas Huik


74

ALTPERE

Keret Altpere

2003 Ruum ei ole tühi, ETDM, Tallinn

snd 1977 Tallinnas

2002 Oma element, Tallinna Kunstihoone

Haridus

Valik isikunäitusi

2009–2011 TÜ, kunstiõpetuse õpetaja, MA

2008 Je ne me souviens de rien, Saint-

1996–2001 EKA, tekstiil, BA

Brieuc’ kunsti ja ajaloomuuseum, Prantsusmaa

Töö

2008 Estonie-France, La Maison des

2012– TÜ, kunstide osakond, külalislektor

Toiles, Saint-Thélo; Saint-Brieuc’ kunsti

2011– Tartu Erakool; kunsti, käsitöö ja

ja ajaloomuuseum, Prantsusmaa

kodunduse õpetaja

2007 Orav, SooSoo galerii, Tallinn (koos

2011– 2014 Tartu Lastekunstikool,

Monika Järgiga)

disainiklassi juhendaja 2007– TKK, lektor

Tunnustused

2008 MTÜ Disainiöö näituse Made in

2009 ETeKL-i preemia Aasta tekstiiliteos

Iceland kuraator; Kultuurikatel, Tallinn;

2008

Helsingi disaininädal, Kaablitehas 2000– 2004 AS Sunorek, disainer

Liikmelisus 2005 EDL

Valik grupinäitusi

2002 ETeKL

2011 Mees, naine ja elekter, 2. rahvusvaheline nukunäitus, UKM, Pärnu 2009 Avatud, SooSoo galerii, Tallinn 2007 Smart Hotel, Arhitektuuri- ja Disainigalerii, Tallinn; Design Forum Finland, Helsingi 2007 Koer, Viljandi Linnagalerii (kureerimine ja osalemine) 2006 Eesti disainiauhinna Bruno nominentide näitus, Arhitektuuri- ja Disainigalerii, Tallinn 2005 Estonian textile artists in… Läti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum, Riia ja Pihkva 2003 Hallo, kosmos... Linnagalerii, Tallinn 2003 Notes: 3 Dimentional Estonian Art, Szentendre Kunstiveski, Ungari

Bibliograafia Coughlin, Maura. Narratives, Images and Objects of Piety and Loss in Brittany. – Material Culture Review 71, 2010, lk 54–66.


75

Keret Altpere Rocky 2003 Poksikott, nahk, puuvill, tikand / punchbag, leather, cotton, embroidery 80x30


76

ANTSON

Malle Antson

Tallinna Kunstihoone

Liikmelisus

1979, 1983 Tartu VII, VIII

1998 Eesti Kunstiõpetajate Liit,

snd 1950 Kehras

tarbekunstinäitus, TKM

kunstiõpetajate ühingu ESTSEA liige

1978 vabariiklik noortenäitus, Tartu

1998 Kaljo Põllu asutatud Ydi

Haridus

Kunstimaja

kunstirühmitus

(Malle Pakarinen)

2002–2005 Eesti Humanitaarinstituut, humanitaarkultuur, doktorant 1989–2002 Tallinna Pedagoogikaülikool, kunstiteadus, MA

1994 ERM-i Sõprade Selts Valik isikunäitusi

1993 ETeKL

1998 Vaibad. Minu lugu, Eesti

1986 EKL

Vabaõhumuuseum, Tallinn

1974–1979 EKA, tekstiil

1992/93 Uued ja vanad vaibad, UKM,

Bibliograafia

Pärnu

Raud, Anu. „Kaasavara“ Malle Antsonilt ja

Töö

1990 Meil aiaäärne tänavas ETDM (koos

kaasavara Malle Antsonile: Malle Antsoni

Anu Paali ja Mall Metsaga),

vaipadest – Vikerkaar. 1986, nr 5, lk 64.

1985 Malle Antsoni vaibad, Tallinna

Toomet, Tiia. Tartlane Tallinnas ehk

Kunstisalong, Pärnu koduloomuuseum

Malle Antson vaibanäitusest Tallinna

ja Kihnu koduloomuuseum

Kunstisalongis. – Tartu Postimees.

2.03.1985.

Töid kogudes

Halliste, Ehalill. Teeline – Noorte Hääl.

ETDM, ERM, EVM, UKM, TKM

10.03.1985.

2002–2007 EKA kunstipedagoogika osakond, õppejõud 1986–2002 TPÜ kunstiosakond, õppejõud 1985–1987 Tartu Laste Kunstikool ja Tallinna Laste Kunstikool, kunstiõpetaja 1979–1985 Tartu Kunstitoodete Kombinaat Ars, autoritiraaži kunstnik

Töid ühiskondlikes hoonetes

Publikatsioonid

Valik grupinäitusi

1998/89 Eesti Vabaõhumuuseum

Antson, Malle. Kaasaja välitööd.

2011 Ornament – võti maailma.

1992 Boo kiriku pastoraat, Stockholm

Kunstiõpetaja koolituse traditsioonist

Traditsioonist disainini, Eesti

1988/89 Pirgu mõis

Eestis. Thesis of Contemporary Fieldwork

Rahvusraamatukogu; UKM, Pärnu

1986/87 Rakvere täitevkomitee

and Estonian Art Education Traditions.

2005–2006 Arhiiv, ETDM

1986 Põlva perekonnaseisu amet

Pedagogical University of St. Peterburg,

2001/2002 Eesti vaip läbi aegade, UKM,

1984 Tartu perekonnaseisu amet

2000. Antson, Malle. Visual stories: the image of

Pärnu 1998, 2002 kunstirühmituse Ydi

Tunnustused

Kopli lines of Tallinn and Kohtla-Nõmme.

aastanäitused, UKM, Pärnu

1985 II järgu diplom, Balti III

– Aeg ja lugu: esseid eesti kultuuriloost.

2001 rahvusvaheline projekt Rings in

tarbekunstitriennaal

Koostaja Aivar Jürgenson. Tallinn, Ajaloo

Water, Tallinn;

1985 Noore kunstniku aastapreemia

Instituut, 2003.

2001 näitus Anu Raud ja tema õpilased

1984 stipendium osalemiseks rahvusvahelisel

Antson, Malle. Voices of Estonian Art

1985 III Balti tarbekunstitriennaal,

gobelääni sümpoosionil Jūrmalas

Educators – Constructing the Meanings

Tallinn

1980 EKL noortekoondise tarbekunsti

of the Changing Roles. Workingpapers,

1980, 1984 Baltimaade noorte

preemia

University of Art and Design Helsinki F

tarbekunstitriennaalid, Riia

1980 Balti noorte tarbekunstitriennaali

36; lk 27, 2008.

1980, 1982 vabariiklikud noortenäitused,

peapreemia


77

Malle Antson Leegikiri / Flame Pattern 1984 p천ime (vill) / weave (wool) 135 x 153 cm ETDM / EMAAD Foto/Photo Toomas Huik


78

BLANKIN-JONES

Pilvi Blankin-Jones

1992 De Thermen en Perestroika,

1991 3 kunstnere fra ost. Leningrad /

Cultureel Centrum Fidei et Arti,

Estland, Nordnorskeri Kunstikeskus,

Oudenbosch, Holland

Svolvær

Haridus

1992 Vlaamse Toeristenbond, Focus op

1990 Sanctus II, Tallinna Raemuuseum

2008–2010 TÜ Kunstide Instituut,

Oost-Europa, Antwerpen

1989 Sanctus I, Kiek in de Kök, Tallinn

kunstiõpetaja

1991 Kunst uit Oost-Europa, Museum

1979–1984 EKA, tekstiil

Genootschap Oud Rijnsburg, Holland

Töid ühiskondlikes hoonetes

1990 Salon Osteuropäischer Kunst

Tartu Ülikooli Raamatukogu

Töö

– Brücke zwischen ost und west, Städt,

Valga Keskraamatukogu

2007– Tallinna Kunstikool, kunstiõpetaja

Turmgalerie, Saksamaa

Justiitsministeerium, Tallinn

2002–2012 kunstiteraapia-alane tegevus

1989 Minitextil USSR, Riia

2011 Avinurme elulaadikeskus

oma ateljees (gobeläänikudumine), sh

1989 Vrouw en haar kunst, Gemeentehuis

2012 Avinurme kirik

projekt vähi diagnoosiga patsientidele

Prinsenbeek, Holland

koostöös Eesti Vähiliiduga (2003)

1989 vabariiklikud tarbekunstinäitused

snd 1955 Rakveres

Liikmelisus 1993 EKL

1994–1995 Paldiski Algkool,

1993 ETeKL

kunstiõpetaja

Valik isikunäitusi

1984–1993 vabakutseline kunstnik

2014 800 aastase kolonisatsiooniaja lõpp,

1973–1975 Torma Põhikool,

Torma Rahvamaja

Bibliograafia

kunstiõpetaja

2012 Pühendusega Bettyle, Betty Alveri

Sanctus tapestries: Pilvi Blankin.

muuseum, Jõgeva

[Kataloog] Tallinn: Tallinna

Valik grupinäitusi

2008/2009 Kapteni jälg, Rahvusooperi

Raamatutrükikoda, 1990.

1996–1998 Ülem-Normandia

Estonia talveaed

linabiennaal, Prantsusmaa

1999/2000 Milenniuminäitus,

1994 IV tekstiilikonkurss The Aesthetics

Rahvusooperi Estonia talveaed

Publikatsioonid

of Textile – Message for the 21st Century,

1999 Peatuv puudutus, Rakvere

Blankin-Salmin, Pilvi; Salmin,

Kyoto muuseum

muuseum

Aleksander. Mood läbi aegade.

1993–1994 rahvusvaheline

1992 Sanctus III, Markiezenhof ja Bergen

Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, 1998.

minitekstiilide näitus, Mehhiko

op Zoom, Holland

Blankin-Salmin, Pilvi. Kadunud maailm.

1993 Minitextile, Eesti-Soome ühisnäitus,

1992 Sanctus III, Rahvusooperi Estonia

Keila Joa – unustatud ja unustamatu.

Raemuuseum, Tallinn

talveaed

Varrak, Tallinn, 2011.


79

Pilvi Blankin-Jones Teel tagasi koju / On the Way Back Home 1991 autoritehnika (vill, lina, sisal) / author`s technique (wool, linen, sisal) 170 x 166 cm Foto/Photo Toomas Huik


80

EISKOP

Ainikki Eiskop snd 1966 Viljandis

1998–2002 Ruuduvaip, rändnäitus, Eesti linnad; 2000 Ungari, 2001 Rootsi, 2002 Taani

Haridus 1986–1991 EKA, tekstiil

Valik isikunäitusi 2012 Ornamendi võlu. Saaremaa

Töö

Kunstistuudio, Kuressaare

2013– galerii Kunstiaken, galerist 1997–1999 Lühikese Jala Galerii, galerist

Liikmelisus

1993–1998 Kunstitoodete Kombinaadi

1999 ETeKL

Ars dekoratiivkudumise ateljee, kunstnik Valik grupinäitusi 2014 Kolmekordne, Hopneri Maja, Tallinn 2013 Kõik on muinasjutt, Võru Linnagalerii 2012 Vahelduv pilvisus selginemistega, Kuressaare Raegalerii 2011 Lillesonaat, Rahvusooperi Estonia talveaed, Tallinn 2010 EXPO, Hiina 2008 Rätikunäitus, Art Café, Rakvere 2002–2006 Triibuvaip, rändnäitus, Eesti linnad 2001 Personal II, Lühikese Jala Galerii, Tallinn 1999–2001 Väike kanganäitus, rändnäitus, Eesti linnad; 2001 Ungari ja Leedu 1998 Visioonid I, Tallinna Kunstihoone


81

Ainikki Eiskop Aed II / Garden II 2010 p천ime (vill, lina, s체nteetiline kiud) weave (wool, linen, synthetics) 96 x 96 cm foto / photo Jaanus Eiskop


82

ERM Leesi Erm

aastapreemia vaiba Koduseinad ja

snd 1910 Harjumaal Kodasoo vallas, srn

maalitud kangaste eest

1989 Tallinnas

1975 Eesti NSV rahvakunstnik 1971 pronksmedal NSV Liidu

Haridus

rahvamajanduse saavutuste näitusel

1936 Tartu Naisühingu Kutsekooli

vaiba Poeesia eest

kangakudumise osakond 1924–1930 Riigi Kunsttööstuskool, tekstiil 1930–1932 Tallinna Pedagoogium, naiskäsitöö Töö 1969–1989 vabakutseline kunstnik 1942–1969 ERKI tekstiilikunsti osakond, õppejõud (alates 1947 dotsent, alates 1963 professor)

1967 Nõukogude Eesti preemia väljapaistva vaibaloomingu eest 1963 Eesti NSV teeneline kunstnik 1960 NSV Liidu rahvamajanduse saavutuste näituse hõbemedal ning Kultuuriministeeriumi aukiri 1958 Brüsseli maailmanäitusel eksponeeritud vaip Muhu kuulus tööde hulka, mille eest Kunstitoodete

1934–1942 Tallinna Linna Naiskutsekool,

Kombinaati autasustati kuldmedaliga

õpetaja

Töid kogudes

1934–1937 Harjumaa rahvaülikool

ETDM

Ravilas, õpetaja 1932–1934 Naisseltsi Võru Hõim Erakutsekool, õpetaja Valik grupinäitusi

Liikmelisus 1946 EKL

1988 Peegeldused, ETDM (koos Signe Kivi,

Publikatsioonid

Milvi Thalheimi ja Helle Gansiga)

Erm, Leesi; Loik, Saima. Käsitöid

1970 maailmanäitus EXPO 70, Osaka

kooliõpilastele. Kunst, Tallinn, 1959.

Osales alates 1960. aastatest eesti tarbekunsti välisnäitustel ja rahvusvahelistel näitustel Osales vabariiklikel näitustel alates

Bibliograafia Tiivel, Anne. Klassikud. Leesi Erm.

1939. aastast

[Kataloog] Eesti Tarbekunsti- ja

Valik isikunäitusi

Reinholm, Vilma. Eesti NSV

1985 Tartu Kunstnike Maja

rahvakunstnik Leesi Erm. [Kataloog]

1981 Moskva Kuznetski Mosti näitusesaal 1980 Tallinna Kunstihoone 1970 Tallinna Kunstisalong

Disainimuuseum, 2004.

Tallinn: Eesti NSV Kunstifond, 1980. Teder, Inge. Leesi Erm. [Kataloog] Tallinn: Eesti NSV

1965 Tartu Kunstimuuseum ja Viljandi

Kultuuriministeerium, Tallinna Riiklik

muuseum (koos Aino Alamaaga)

Kunstimuuseum, 1964.

1964 Eesti Kunstimuuseum

Tomberg, Mall. Leesi Ermi monograafia.

Tunnustused 1981 Kristjan Raua nimeline

Käsikirjaline uurimus. ENSV Riiklik Kunstiinstituut, Tallinn, 1970.


83

Leesi Erm Sinilind / Blue Bird 1965 r端iu (vill, kapron, metallniit) / rya rug (wool, caprone, metal thread) 135 x 137 ETDM / EMAAD


84

GERRETZ

Anna Gerretz (Anna Leskin de Muynck)

1983–1995 osales eesti tarbekunsti ja disaini aastanäitustel

snd 1959 Tallinnas Valik isikunäitusi Haridus

1997 Island, Raevangla, Tallinn (foto)

1977–1982 EKA, tekstiil

1997 Thessaloniki – Euroopa kultuuripealinn, Kloostri Ait, Tallinn

Töö

(foto)

1994–2002 Anna Gerretzi Stuudio OÜ

1992 ETDM

1992–1994 AS Ars, juhatuse esimees

1992 galerii Sammas

1982–1990 vabakutseline kunstnik

1992 Rahvusooperi Estonia talveaed 1989 galerii Draakon

Valik grupinäitusi

1987 Tallinna Kunstihoone galerii

1995 International Triennial of Tapestry, Łódź

Töid kogudes

1992 Three Generations, Karlsruhe

ETDM

1993 Other Europe, Tournai II tekstiilitriennaal

Tunnustused

1990–1995 ON-grupi näitused Eestis,

1989 Balti vabariikide noortetriennaali

Rootsis, Soomes

grand prix

1989 Ruum ja vorm, Tallinn

1986 Haapsalu linna kunstipreemia

1988 Europäisches Kunsthandwerk,

1985 EKL noore kunstniku aastapreemia

Stuttgart 1988, 1991, 1994 Baltimaade

Liikmelisus

tarbekunstitriennaal, Tallinn

EKL,1991–1993 aseesimees

1986 Kosmos kunstis, Moskva

1990–1996 ON-grupp

1987–1996 osalenud ja kureerinud grupinäitusi Soomes, Ameerikas, Rootsis, Islandis, Saksamaal, Leedus, Lätis ja Venemaal


85

Anna Gerretz Corrida 1990 p천ime (vill) / weave (wool) 160 x 320 cm ETDM / EMAAD


86

HAAVEL

Mari Haavel snd 1970 Tallinnas

1998 ja 2000 Visioonid I ja Visioonid II, Tallinna Kunstihoone 1999–2014 rühmituse Vaba Tahe

Haridus

näitused Eestis ja Soomes

1992–1996 EKA, tekstiil Valik isikunäitusi Töö

2013 Kolmekesi, HOP galerii, Tallinn

2006– Kardinastuudio OÜ, disainer

(koos Siiri Minka ja Christel Allikuga)

2002–2005 Trendtekstiil OÜ, disainer

2013 Ajalikud peegeldused, Hopneri Maja,

2000–2002 AS Teaspon, disainer

Tallinn

1997–2000 Lühikese Jala Galerii OÜ,

2012 Ajalikud peegeldused, Saaremaa

galerist

Kunstistuudio, Kuressaare 2009 Armas aeg, Art Café, Rakvere

Valik grupinäitusi

2002 Näeb jälle, Art Café, Rakvere

2011 Sõna, Eesti Rahvusraamatukogu

2000 Näeb. Vaatleb, galerii Sammas,

2010–2011 Omadega mäel, ETeKL-i aastanäitus, Eesti Rahvusraamatukogu, Võru ja Pärnu 2007 Muutumised, ETDM 2007 Positsioonid, ETeKL-i aastanäitus, Jõhvi Kontserdimaja 2006 Väike ja Suur, ETeKL-i aastanäitus, UKM, Pärnu 2005 Estonian Textile Artists in Riga, Läti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum, Riia 2002 Oma element, Tallinna Kunstihoone 2001 Traditsioon ja innovatsioon, Riia ja Panevėžys 2001 Kárpit, Budapest

Tallinn (koos Kadi Pajupuuga) Töid kogudes ETDM Liikmelisus 2000 ETeKL 1998 vaibakunstnike rühmitus Vaba Tahe


87

Mari Haavel Silmamaa / Eyeland 2000 p천ime (vill, siid, puuvill) weave (wool, silk, cotton) 200 x 150 cm Foto/Photo Mari Haavel


88

HALLISTE

2010 tarbekunstinäitus, Tsaritsõno

Töid ühiskondlikes hoonetes

Muuseum, Moskva

2013 EELK Hageri Lambertuse kirik

2009 Eesti tekstiilikunst eile ja täna,

2013 Kaiserslauterni maavalitsuse

Vene Etnograafiamuuseum, Peterburi;

administratiivhoone, Saksamaa

Kohtla-Järve

2012 Riigikohtu hoone, Tartu

2005 Ordinary Treasures, Gdansk,

2009 Taani saatkond, Tallinn

Szczecin, Poola

2000 Hageri hooldekodu

1993 Other Europe, Tournai II

1995 Rapla maavalitsus, vapivaip

tekstiilitriennaal

Ehalill Halliste snd 1948 Kohilas www.ehalillhalliste.com Haridus 1971–1976 EKA, tekstiil Töö 2002– vabakutseline kunstnik 1994–2002 Kohila Gümnaasium, kunstiõpetaja 1978–1994 Kunstitoodete kombinaat Ars, autoritiraaži kunstnik 1976–1978 Eesti Energia, kunstnik Valik grupinäitusi 2014 OrnaMENTAALNE, Tallinna Kunstihoone

1992 Three Generations, Karlsruhe

Tunnustused

1988 tarbekunstinäitus, Göteborg ja

2014 Aasta Tekstiilitegu 2013

Helsingi

2008, 2013 Eesti Kultuurkapitali

1987 tarbekunstinäitus, Kopenhaagen

aastapreemia

1985 Eesti tekstiilikunsti näitus,

2006 Eesti Kultuurkapitali preemia

Peterburi

Raplamaa Kultuuripärl

1982, 1988, 1994 Baltimaade

2004 Raplamaa kultuuripreemia ja

tarbekunstitriennaal, Tallinn

stipendium

1980 ARS-Grupp, Brüssel, Helsingi ja

1996 Põlva Maavalitsuse eripreemia

Moskva

näituselt Järv

1978 tarbekunstinäitus, Moskva

1981 EKL-i noore kunstniku preemia

Valik isikunäitusi

1978 EKL-i noortekoondise preemia

2013 Läte, Vabaduse galerii

1978–1988 Eesti Kultuuriministeeriumi

2011 Tanu all, Jõhvi linnagalerii

teemakonkursside preemiad

2009 Etno M10:1, Toompea lossi kunstisaal

Liikmelisus

2008 Loitsulilled, Vabaduse galerii

1981 EKL

2006 Talvepäike, Rahvusooperi Estonia

1993 ETeKL

talveaed 1981–2006 arvukalt isikunäitusi Eestis,

Bibliograafia

Soomes, Rootsis, Saksamaal

Cole, Drusilla. Textiles Now. Lawrence King Publishing Ltd, 2008, lk 15, 19.

Töid kogudes

Hingega siin – Ehalill Halliste vaibad

ETDM

1976–2008. [Kataloog] Eessõna Anne

Venemaa Föderatsiooni

Untera, Kohila: Kohila Vallavalitsus,

Kultuuriministeerium

Põltsamaa 2008.

Bornholmi Kunstimuuseum Tsaritsõno Muuseum, Moskva


89

Ehalill Halliste

Hageri Lambertuse kiriku altarikate liturgilisest vaibaseeriast

Sanctus

Antependium for Hageri St Lambertus church from Sanctus series of lithurgical paraments 2013 gobel채채n / tapestry 100 x 250 cm


90

HANSEN

Ellen Hansen Snd 1910 Tallinnas, srn 2012 Tallinnas Haridus 1944–1948 EKA, tekstiil 1925–1931 Riigi Kunsttööstuskool, tikandi- ja pitsitöö eriala Töö 1964–2012 vabakutseline kunstnik; teostas ulatusliku valiku põime- ja gobeläänvaipu ning trükikangaid 1949–1964 Tallinna Kunstitoodete Kombinaadi dekoratiivkudumiseja tekstiiliateljee kunstiline juht; autoritiraaži kunstnik Valik grupinäitusi 1960 NSV Liidu rahvamajanduse saavutuste näitus, Moskva 1960 Eesti tarbekunsti näitus, Helsingi 1958 Brüsseli maailmanäitus 1954 Eesti tarbekunsti näitus, Peterburi 1930 esmaesinemine Dekoori näitusel, Tallinn Osales tarbekunstinäitustel Eestis ning valiknäitustel paljudes välisriikides Valik isikunäitusi 2011 Peegeldused, UKM, Pärnu (koos Aet Ollisaarega) 2008 Läbi aja, Rahvusooperi Estonia talveaed (koos Aet Ollisaarega) 2007/2008 Ellen Hansen – kavandist vaibani, ERM, ETDM 2005 Peidus pool, Rahvusooperi Estonia talveaed 1999 Põlvkonnad, ETDM (koos Aet Ollisaarega) 1998 Vanaema ja tütretütar, Chaplini

keskus, Pärnu (koos Aet Ollisaarega) 1996 Tallinna linnagalerii 1964 Läti Ajaloomuuseum, Riia (koos Elgi Reemetsaga) 1964 Tartu Kunstimuuseum 1963 Moskva Kunstifondi näitusesaal (koos Elgi Reemetsaga) 1962 Tallinna Riiklik Kunstimuuseum Töid kogudes ETDM, ERM, Eesti Ajaloomuuseum Tallinna Linnamuuseum Juhan Liivi muuseum Töid ühiskondlikes hoonetes 1967 Vanemuise teater 1963 Tallinna Kirjanike Maja 1962 Estonia kontserdisaal Tunnustused 2011 Uue Kunsti Muuseumi kunstiauhind TriikRaud (elutööpreemia) 1996 Eesti Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemia pikaajalise loometegevuse ning isikunäituse eest Tallinna Linnagaleriis 1964 Eesti NSV teeneline kunstnik 1964 Kultuuriministeeriumi aastapreemia 1961 I järgu diplom Moskvast 1960 suur hõbemedal NSV Liidu rahvamajanduse saavutuste näituselt Moskvas 1958 kuldmedal Brüsseli maailmanäituselt Liikmelisus 1993 ETeKL 1949 EKL

Bibliograafia Klaus, Karin. Näitusel kohtub eri ajastute tekstiilikunst. – Pärnu Postimees. 11.05.2011. Ollisaar, Aet; Reemann, Vaike. Portreefilm Aeg. Režissöör Maido Selgmäe, Eesti Rahva Muuseum, 2007. Thurlow, Vappu. Vabadus, raskus, vabadus. – Sirp. 30.11.2007. Ollisaar, Aet; Reemann, Vaike. Aja jälg vaibal. – Sirp. 30.11.2007. Piirimäe, Krista. Suurmeistri vaibakunst. – Postimees. 24.05.2007. Tago, Kaidi. Gobelään ühendab sõnumi ja traditsiooni. – Sirp. 08.12.2006. Eller, Mart-Ivo. Eesti kunsti ja arhitektuuri biograafiline leksikon. Tallinn, Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1996, lk 99. Toom, Maire. Kullaketraja – Ellen Hanseni tähtpäeva puhul. – Kunst. 14.07.1995, lk 7. Raud, Anu. Pilgupeatus Eesti vaibaloomingul. – Töid kunstiteaduse ja -kriitika alalt. Tallinn, 1976. Kuma, Helene. Tagasivaade Ellen Hanseni ja Elgi Reemetsa näitusele. – Kunst, 1963, nr 2, lk 18–24. Teder, Inge. Kaasaegne ja rahvuslik. – Sirp ja Vasar. 1963. Eesti Tekstiilikunstnike Liidu kataloog. [Kataloog] Eessõna Inge Teder; Maasike Maasik, Tallinn, 1997, lk 1, 11, 81. Tarbekunstnike Elgi Reemetsa ja Ellen Hanseni personaalnäitus. Ringvaade Nõukogude Eesti nr 3, 5/7, režissöör Reet Kasesalu, kestus 01:22, 1963. Ellen Hansen. [Kataloog] Eessõna L. Kruuse, Tallinn: Tallinna Riiklik Kunstimuuseum, 1962.


91

Ellen Hansen Helise, kumise / Sound, Resound 1980 p천ime (vill) / weave (wool) 150 x 165 cm ETDM / EMAAD Foto/Photo Toomas Huik


92

HEAPOST

Lehti Heapost snd 1939 Muhus

konkursile Ungaris 1976 aukiri Haapsalu KEK-i administratiivhoone sisekujunduse eest

Haridus 1966–1971 EKA, tekstiil 1954–1958 Tallinna Kergetööstuse Tehnikum, rõivaste konstrueerimise ja modelleerimine

(koos sisearhitekt Maimu Pleesiga) 1971 I preemia Eesti NSV Kõrgema ja Keskerihariduse Ministeeriumilt Üliõpilaste Teadusliku Ühingu vabariiklikul konkursil töö eest Kuus rõivakangast

Töö 1988– vabakutseline kunstnik 1959–1993 Tallinna Õmblusvabrik Lembitu, kunstnik 1971–1988 Kunstitoodete Kombinaat Ars, autoritiraaži kunstnik Valik grupinäitusi 1985 Kunstitoodete Kombinaadi Ars juubelinäitus 1979 olümpiateemaline näitus Regatt, Brno, Tśehhoslovakkia 1975 Eesti tarbekunsti näitus, Szolnok, Ungari 1972 Eesti tarbekunsti näitus, JoškarOla, Marimaa 1972 Eesti kultuuripäevade näitus, Moskva 1971 Kangad ja ehted, Tallinna

Liikmelisus 1975 EKL 1993 ETeKL Töid kogudes ETDM Töid ühiskondlikes hoonetes 1987 Tõravere Füüsika ja Astronoomia Instituut 1981 Antsla Sovhoostehnikum 1981 Haapsalu KEK 1980 Pärnu Merekool 1974 Mereranna puhkekodu, NarvaJõesuu 1974 Tootmiskoondis Silikaat

Kunstihoone

Bibliograafia

Alates 1971. aastast osales vabariiklikel

Raud, Anu. Hea kunstnik Lehti Heapost. –

tarbekunstinäitustel

Sirp ja Vasar. 21.06.1974.

Valik isikunäitusi 1974 Tallinna Kunstihoone galerii

Publikatsioonid Kaastööd ajakirjadele Kunst ja Kodu,

Tunnustused 1976 NSV Liidu Kaubandusministeeriumi kiituskiri temaatiliste laudlinade kujundamise eest rahvusvahelisele lauakatmise

Siluett, Käsitöö Album


93

Lehti Heapost Suvi / Summer 1974 k채simaal (puuvill) / hand painting (cotton) 77,5 x 476 cm ETDM / EMAAD Foto/Photo Toomas Huik


94

HUIK

Valik grupinäitusi

2011 Lillesonaat, Rahvusooperi Estonia

2014 Estonian Contemporary Textiles,

talveaed (koos Merike Roodla ja Ainikki

Guimarães (biennaali Contextile 2014

Eiskopiga)

raames)

2010 Läinud talve vaibad, Rahvusooperi

2014 Welcome 1964, Eesti

Estonia talveaed

Ajaloomuuseumi Maarjamäe loss

2008 Rätikunäitus, Art Café, Rakvere

2014 Minanihe, Vabaduse galerii

(koos Ainikki Eiskopiga)

2013 Kõik on muinasjutt, Võru

2008 Kevadkangad, Rahvusooperi Estonia

linnagalerii

talveaed (koos Sirje Raudsepa ja Silja

2012 Vahelduv pilvisus selginemistega,

Lambiga)

Kuressaare Raegalerii

2007 Maalitud kangad, Art Café, Rakvere

2012/2013 Järje hoidja, ETeKL-i

2006 Maalitud kangad, Saaremaa

näituseprojekt; Pärnu, Viljandi, Võru ja

Kunstistuudio, Kuressaare

Kohtla-Järve

2004 Peegeldused, Lühikese Jala Galerii,

2010– 2011 Omadega mäel, ETeKL-i

Tallinn

aastanäitus; Eesti Rahvusraamatukogu, Võru ja Pärnu

Töid kogudes

2007, 2009, 2012–2014 Vaba tahe ja sõbrad,

ETDM

Eesti linnad

Sigrid Huik snd 1964 Tallinnas Haridus 1984–1988 EKA, tekstiil 1982–1984 EKA, ruumi- ja mööblikujundus Töö 2008– Eesti Ajaloomuuseum, muuseumipoe juhataja 1997–2008 vabakutseline kunstnik 1989–1997 Tartu Kunstitoodete Kombinaat Ars, (alates 1992 AS Artes) siidimaali ateljee, autoritiraaži kunstnik

2007 Positsioonid, ETeKL-i aastanäitus;

Töid ühiskondlikes hoonetes

Jõhvi, Viljandi

2004 Kai Noore silmakliinik, Tallinn

2007 Asjade seis, ETeKL-i aastanäitus,

2002 Eesti Vabariigi suursaadiku

Tallinna Kunstihoone

residents, Haag

2004 Must, valge ja värv, ETDM

2001 Restoran-pubi Paat, Viimsi

2003–2005 Triibuvaip, rändnäitus, Eesti

1998 Tartu Maavalitsus

linnad

1997 Välisministeerium, Tallinn

2000 Visioonid II, Tallinna Kunstihoone

1995 SEB Eesti Ühispank, Võru

1999–2001 Väike kanganäitus, rändnäitus,

1992 kohvik Meedium, Tallinn

Eesti linnad; 2001 Ungari ja Leedu 1998–2002 Ruuduvaip, rändnäitus, Eesti

Liikmelisus

linnad; 2000 Ungari, 2001 Rootsi, 2002

1999 EKL

Taani

1999 ETeKL (juhataja 2013– )

Valik isikunäitusi

Bibliograafia

2014 Kolmekordne, Hopneri Maja,

Thurlow, Vappu. Sünnipäeva peegeldused.

Tallinn (koos Ainikki Eiskopi ja Sirje

– Postimees. 03.03.2004, lk 15.

Raudsepaga)


95

Sigrid Huik Kreete 2010

Laura 2010

p천ime (vill) / weave (wool)

p천ime (vill) / weave (wool)

140 x 140 cm

140 x 140 cm

foto / photo Toomas Huik

foto / photo Toomas Huik


96

JAKOBSOO

Vaike Jakobsoo snd 1933 Paldiskis

Töid ühiskondlikes hoonetes 1989 Vanemuise teatri väike maja 1988 pangahoone, Võru

Haridus 1953–1959 EKA, tekstiil

Töid kogudes Eesti Ajaloomuuseum

Töö

1977 Moskva Kultuuriministeerium

1971–1992 Tartu Kunstitoodete Kombinaat Ars, sh peakunstnik 1975–

Liikmelisus

1980 ja autoritiraaži kunstnik 1988–1992

EKL

1959–1871 tekstiilivabrik Areng,

1993 ETeKL

kunstnik Bibliograafia Valik grupinäitusi

Vaino, L. Maie Lukats: keraamika. Vaike

1994 Tartu tarbekunstinäitus, Jyväskylä

Jakobsoo: tekstiilid. [Kataloog] Tartu: Eesti

1990 Uppsala, Rootsi

NSV Kunstnike Liit, 1977.

Osalenud näitustel alates 1961. aastast Valik isikunäitusi 1977 Tartu Kunstnike Maja (koos Maie Lukatsiga)


97

Vaike Jakobsoo Sula / Thaw 1979 p천ime (vill) / weave (wool) 142 x 117 cm AM 24565TE1502 / Estonian History Museum Foto/Photo Toomas Huik


98

JAKOVITS

Eva Jakovits

2010 Pentecost, Sofia Kyrkan, Stockholm

snd 1984 Tartus

2010 Konstfack Vårutställning, Stockholm

www.evajakovits.com

2009 Medium Rare, Galleri Konstfack, Stockholm

Haridus 2008–2010 Konstfack, Stockholm, MA

Valik isikunäitusi

2006–2011 TÜ, semiootika ja

2014 Nõele, HOP galerii, Tallinn

kulturoloogia, BA

2013 Niit, nõel ja õhupall, Tampere Maja,

2002–2006 TKK, tekstiil

Tartu

Töö

Töid kogudes

2007– TKK, tekstiiliosakonna

ETDM

külalisõppejõud

Västeråsi kunstimuuseum, Rootsi

Valik grupinäitusi

Tunnustused

2014 Estonian Contemporary Textiles,

2014 Aasta Noor Tekstiilikunstnik 2013

Guimarães, (biennaali Contextile 2014

2008 Eduard Wiiralti nimeline

raames)

stipendium

2014 Luunja protsess, galerii Noorus, Tartu 2014 Aasta tekstiilikunstnik, galerii Kunstiaken, Tallinn 2013 Näitus, Emil-galerii, Tampere 2011 Eesti (tekstiili)kunst, biennaali Textile 11 satelliitprojekt, galerii Meno Parkas, Kaunas 2010 DesignSPIEL, Mäsu galerii, Tallinn 2010– 2011 Omadega mäel, ETeKL-i aastanäitus, Eesti Rahvusraamatukogu, Võru ja Pärnu


99

Eva Jakovits Naisefiguur sarjast Nõele

Female figure from series Nõele 2012 autoritehnika (puuvill) author’s technique (cotton) 168 x 45 cm


100

JUHANSOO

Vanda Juhansoo (Johanson) snd 1889 Tartumaal Ahja vallas, srn 1966

1918 Kunstiühingu Pallas näitus 1912 Noor-Eesti alaline kunstinäitus

Valgemetsas

Töid kogudes

Haridus

Põlva Talurahvamuuseum

1909–1914 Soome Kunstiühingu kool

ERM Tallinna Linnamuuseum

Ateneum, sisedekoratsioon ja keraamika

ETDM

Töö

Bibliograafia

1920. aastail valmistas OÜ-le Kodukäsitöö ja välisturule omakootud linasele kangale tikitud kardinaid, vaipu, linu jms 1919–1959 Tartu Õpetajate Seminar, Tartu Naisühingu Kutsekool, Tartu II Tütarlastekeskkool; õpetaja 1914–1919 Tallinna Vene Gümnaasium,

Pihlik, Liis. Vanda Juhansoo tikitud maailm. Diplomitöö, Tartu Kõrgem Kunstikool, 2008. Aas, Elve. Mis hull – see huvitav. Põlva: Põlva Talurahvamuuseum, 2004. Otter, Karin. Vanda Juhansoo elu ja looming. Uurimustöö, Tartu 2. Keskkool, 1986, käsikiri Põlva

joonistusõpetaja

Talurahvamuuseumis.

Valik grupinäitusi

24.07.1986.

1945 tarbekunstinäitus, Tallinn 1939 Eesti naiskunstnike tööde näitus, Tallinn 1938 Berliini rahvusvaheline näitus 1937 Stockholmi kodutööstuse näitus 1936 Pariis 1932 Eesti Põllumeeste Seltsi näitus 1929 Eesti kodukäsitöö näitus, Helsingi 1919 Eesti kunsti ülevaatenäitus

Otter, Karin. Võluaia perenaine. – Edasi. Varma, Anni. Rahvuslikud tikandid Vanda Johansoni kogust. – Kodutööstus. 1939, nr 1, lk 19–25. Publikatsioonid Vanda Juhansoo kavandeid ilmus ajakirjades Eesti Naine, Maret ja Taluperenaine


101

Vanda Juhansoo Naistekampsun / Woman’s Jacket 1936 tikand /embroidery Kampsuni valmistas tekstiilikunstnik Vanda Johansoo oma sþbrannale Helmi Varesele, kes kandis seda 1936-1939 / Artist Vanda Johansoo made this woollen jacket for her friend Helmi Vares who wore it in 1936-1939 ERM A 728:148 / Estonian National Museum


102

JUNG

Aili Jung snd 1955 Tallinnas

1981 minitekstiilide näitus, Tšehhoslovakkia 1980 tarbekunstinäitus, Tallinna

Haridus

Kunstihoone

1974–1979 EKA, tekstiil

1979 minitekstiilide näitus, Tartu 1979 noorte kunstnike näitus, Tartu

Töö

1978 noortenäitus, Tartu

1989– Saaremaa Ühisgümnaasium,

1978 Noorte ehted, Tallinna

kunsti ja kunstiajaloo õpetaja 1998– Saaremaa Kunstistuudio; joonistamise, akvarellmaali, gobelääni ja tekstiili õpetaja 2004–2011 Eesti Vabaharidusliit, täiskasvanute kursuste juhendaja 1981–1989 vabakutseline kunstnik 1979–1981 Eesti Riiklik Vabaõhumuuseum, kunstnikrestauraator Valik grupinäitusi 2010 Saaremaa kunstnike näitus, Riia 2009 Saaremaa kunstnike näitus, Bornholm 1995, 1996 Saaremaa kunstnike näitus,

Linnamuuseum 1978 minitekstiilide näitus, Tallinna Linnamuuseum Valik isikunäitusi 2013 Kapist välja, Saarema Kunstistuudio, Kuressaare 2012–2014 Vanaema juures maal, Pidu I, Pidu II, Mustjala galerii 2007 Puud, Mustjala galerii 2000–2011 Vaibad, Lihtsalt puud, Saarema Kunstistuudio, Kuressaare 2000 Mehed ja naised, Saarema Kunstistuudio, Kuressaare 1997–2000 Naine, Mees, Kalad, Ussid,

Kuressaare

Mustjala galerii, Kuressaare

1993 Eesti vaibakunsti ülevaatenäitus,

1991 Vaibad, Kuressaare raekoda

Maarjamäe loss, Tallinn

1989 Vaibad, Kiek in de Kök, Tallinn

1984 Maa ja rahvas, Moskva 1982 tarbekunstinäitus, Tallinna

Liikmelisus

Kunstihoone

ETeKL


103

Aili Jung Väga külm / Very Cold 2012 gobeläänpõime (segamaterjal) / tapestry (mixed materials) 73 x 90 cm


104

JÄRG

Monika Järg

2011 Eesti (tekstiili)kunst, biennaali Textile

2008 Kasvamise kunst, HOP galerii,

snd 1975 Tallinnas

11 satelliitprojekt, galerii Meno Parkas,

Tallinn

www.tekstiilruumis.ee

Kaunas; näituse kuraator

2006 Palju õnne!, HOP galerii, Tallinn

2010– 2011 Omadega mäel, ETeKL-i

2002 3Dekstiil, ETDM, Tallinn

Haridus

aastanäitus; Eesti Rahvusraamatukogu,

2000–2003 EKA, tekstiil, MA

Võru ja Pärnu

Töid kogudes

1996–2000 EKA, tekstiil, BA

2009 Eesti tekstiilikunst eile ja täna, Vene

ETDM

Etnograafiamuuseum, Peterburi; näituse

Contextile’i tekstiilikogu, Portugal

Töö

kuraator

2002– OÜ Tekstiil Ruumis, disainer ja

2009 Eesti, Läti ja Leedu tekstiilikunsti

Tunnustused

juhatuse liige

näitus Via Baltia, Vilnius; näituse Eesti

2012 Eesti disainiauhinna Bruno

2011– Narma LV, disainijuht

osa kuraator

nominent, lisaks 2 äramärgitud tööd

2004–2012 Tartu Kõrgem Kunstikool,

2009 Biennaal Textile 09, Kaunas

2010 Eesti disainiauhinna Bruno

tekstiiliosakond, õppejõud

2008 Mitmus, ETeKL-i aastanäitus,

nominent

2004–2009 Tallinna Rahvaülikool,

ETDM

2009 ETeKL-i preemia Aasta noor

kursuste juhendaja

2006– Disainiöö festivali korraldamine

tekstiilikunstnik

2003–2004 OÜ Smartiina, disainer

ja näitustel osalemine

2006 ETeKL-i preemia Aasta tekstiiliteos 2006 Eesti disainiauhinna Bruno

2002–2004 EKA Rakenduskunsti Valik isikunäitusi

nominent

2013 Kangast ja klaasist, Helsingi Eesti

2000 äramärgitud töö

Maja

tarbekunstitriennaalil Omand

2014 ornaMENTAALNE, Tallinna

2012 Home, sweet home!

1999 preemia Aasta tekstiiliüliõpilane

Kunstihoone; näituse kuraator

biennaali Contextile 2012 raames

2014 Estonian Contemporary Textiles,

(residentuuriprojekt), Guimarães

Liikmelisus

Guimarães (biennaali Contextile 2014

2012 White – set of structures, Joensuu

2011 Eesti Disainikeskuse nõukogu liige

raames)

2010 Connected with the Past, (koos

2006 MTÜ Disainiöö (asutajaliige)

2014 Size Doesn’t Matter! Design

Monika Žaltauskaitė ja Severija

2006 EKL

Flanders Gallery, Brüssel

Inčirauskaitėga), Hop Galerii, Tallinn

2005 Eesti Disainerite Liit (altes 2008

2011 rahvusvaheline

2009 Kivist, puust ja villast. Vaibad, Võru

juhatuse liige)

keraamikasümpoosion, Kohila

linnagalerii

2003 ETeKL (2006–2010 juhataja)

Kolledž, õppejõud Valik grupinäitusi


105

Monika J채rg

P체hap채ev / Sunday 2011 tikand (peitsitud lepp, siid) embroidery (stained alder, silk) 525 x 300 cm foto / photo Sandra Urvak


106

KAASIK

Elna Kaasik snd 1957 Lääne-Virumaal Rutjal

1999 VI rahvusvaheline tekstiili

2008 Aasta tekstiiliteos 2007

konkurss-näitus, Kyoto

2005 Aasta Kodu, ajakirja Kodu ja Aed preemia

www.ongrupp.ee www.facebook.com/ElnaKaasik Haridus 1978–1983 EKA, tekstiil Töö 2014–

vabakutseline kunstnik

Valik sikunäitusi

2000 Kristjan Raua nimeline kunsti

2008 MerePiir, Eesti Maja, Stockholm

aastapreemia

2008 Viru Vill – Kreenholmi Manufaktuur.

2000 Edda Hakkeri stipendium, EKK

AJAPIIRID, Vabaduse galerii, Tallinn

Stockholm

2004 KuldValgus, Galerii 2104, Tokyo

2000 Aasta tekstiilikunstnik 1999

2004 MereSild, Eesti saatkond, Helsingi

1987 EKL-i noortekoondise preemia

2003 MäeTee, Toompea lossi kunstisaal

2012–2013 Ars Kangaspuu MTÜ,

2002 HingeTuli, Korso kirik, Vantaa

Liikmelisus

juhataja/kunstnik

2002 ÖöTuli, Põhjamaade Ministrite

1993 ETeKL

1996–2012 Viru Vill OÜ, juhataja/

Nõukogu galerii, Kopenhaagen

1989 EKL

kunstnik

2001 MinuTee, ETDM

1989 EDL

1988–1995 Kunstitoodete Kombinaat

2001 Volvo salong, Stockholm

Ars, dekoratiivkudumise ateljee

1999 MereTee; Kuressaare Raegalerii,

Bibliograafia

kunstiline juht

Rakvere Muuseum, Stockholmi Eesti

Ringström, Ulf. Grannar. – Forum. 1993,

1983–1987 vabrik Keila, kunstnik-

Maja

nr 1, lk 49–51. Peil, Mirjam. Üks päikesekiir, üks särav

dessinaator Töid kogudes

triip. – Diivan. 1997, nr 11, lk 9–14.

ETDM

Hornez, Chaterine. 80 m2 d´astuces. –

2012 Kevadnäitus, EKL-i XII aastanäitus,

ERM

Avantages. 2005, nr 11, lk 176–181.

Tallinna Kunstihoone

EV presidendi kingitused Taani

Läkk, Ene. Tekstiiliga rüütatud

2012 Ragulka, Tallinna Kunstihoone

kuningannale, Jaapani keisrinnale,

jaapanipärasus. – Diivan. 2005, nr 2, lk

2011, 2012 XVIII ja XIX rahvusvaheline

Soome presidendile, Portugali, Ukraina

20–24.

aktinäitus Mees & Naine, UKM, Pärnu

ja Horvaatia riigipeale

Randküla, Ell-Maaja. Põhjamaiselt jahedas

Valik grupinäitusi

2009 On aeg, ON-grupi näitus, Tallinna Kunstihoone ja UKM, Pärnu, 2009 Tallinna joonistustriennaal Manu Propria, Tallinn 2007 Asjade seis, Tallinna Kunstihoone 2007 Elamise kunst, EKL-i VII aastanäitus, Tallinna Kunstihoone 2007, 2008 The Global Artists Movement exhibition, Toyota, Aichi prefektuur, Jaapan 2000, 2002 rahvusvaheline disainibiennaal, Saint-Étienne

lõimes peitub killuke ida. – Ruum. 2008, nr Töid ühiskondlikes hoonetes 2010 Karepa rahvamaja 2009 Eesti Vabariigi presidendi kantselei 2002 Korso kirik, Vantaa 1996 Agape keskus, Pärnu 1990 Väike-Maarja õppekeskus Tunnustused 2013 III preemia, konkurss-näitus Kunstnikult raamatukogule 2008 äramärgitud töö, Eesti disaini konkurss Bruno

2, lk 48–54. Grünfeldt, Inna. LUULEtiivul lendavad VAIBAD. – Virumaa Teataja. 11. 04.2014, lk 4. Publikatsioonid Kaasik, Elna. Kas looming ja teadus on terviku kaks poolt? – Horisont. 2010, nr 4.


107

Elna Kaasik Meri: Kirg / Sea: Passion 2012 p천ime (puuvill) / weave (cotton) 117 x 103 cm ETDM / EMAAD Foto/photo Toomas Huik


108

KAARMA

1984 tekstiilikunsti näitus, Tartu Kunstimuuseum 1979 tarbegraafika näitus, Tallinna Kunstihoone 1979 akvarellide näitus, Tallinna Kunstihoone 1977 noorte tekstiilikunstnike ja keraamikute näitus, Tallinna Kunstisalong 1977 Eesti noorte tekstiilikunstnike ja keraamikute näitus, Peterburi 1974. aastast osales vabariiklikel tarbekunstinäitustel Valik isikunäitusi

Tallinn

Kammerkoor 1

1983 Akvarellid ja tekstiilid, Tartu

1974–1978 teinud moelehekülgede

Kunstimuuseum

kujundusi ajakirjale Nõukogude Naine

ERM, Narva Muuseum 1990 rahvarõivapiltide näitus, Kristjan Raua majamuuseum, Tallinn (koos Melanie Kaarmaga)

1980 Akvarellid ja tekstiilid, Tallinna Kunstihoone

Haridus 1969–1974 EKA, mood

Bibliograafia Põldmäe, Asta. Pildid loodusest. – Sirp ja Vasar.12.08.1983, lk 13. Käesel, Tiina. Kunstisalongis. – Sirp ja Vasar. 5.09.1980, lk 9.

1983 akvarellide näitus, Kinomaja,

originaalide näitus Rahvarõivad posti teel;

snd 1951 Tallinnas

Töid kogudes ETDM Eesti Vabaõhumuuseum ERM-i postimuuseum

Publikatsioonid 2011–2014, 1994–2005 kujundanud postmarke ja -kaarte SA-le Eesti Postmark 1982–1989 kujundanud heliplaadiümbriseid firmale Melodija: Hortus Musicus 2, Fred Jüssi loodushäälte salvestused 5, Eesti Filharmoonia

2014 postmarkide ja -kaartide

Mari Kaarma

Liikmelisus 1983 EKL 1983 Eesti Kujundusgraafikute Liit

Illustratsioonid Laos, Külli; Soosaar, Mark. Aett, eit ning

Tunnustused

mia. SA Kihnu Kultuuriinstituut, 2011.

2012. aasta 25 kauneima raamatu

Astel, Eevi. Eesti vööd. Tartu, Ilmamaa,

Töö

preemia, aasta viie kauneima

1998. (3 reproduktsiooni)

1974 vabakutseline kunstnik

lasteraamatu preemia ja Eesti

Kippar, Pille. Muinasjutuvestja.

Lastekirjanduse Keskuse eripreemia raamatu Aett, eit ning mia (2011) kujundamise eest 1988. aasta 25 kauneima raamatu preemia raamatu Põder, kes käis varvastel (1987) illustratsioonide eest

Läänemeresoome väikerahvaste muinasjutte.

Valik grupinäitusi 2008 Eesti Kujundusgraafikute Liidu näitus Trükitud 4/5, Eesti Rahvusraamatukogu 1993 Estonian Folk Costumes and Textiles, Lincoln

Tallinn, Kunst, 1993. Vunder, Elle. Eesti rahvapärane taimornament tikandis. Tallinn, Kunst, 1992.


109

Mari Kaarma Dekoratiivkangas / Decorative Fabric 1978 k채simaal (siid) / hand painting (silk) 93 x 260 cm ETDM / EMAAD


110

KALLAM

2004– Tallinna Rahvaülikool, Eesti

2009 Duo, Rahvusooperi Estonia

Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu

talveaed (koos Liisa Tomasbergiga)

koolituskeskus; kursuste juhendaja

2008 Tuubipark, SooSoo galerii, Tallinn

2003– MTÜ Vildiarenduskeskus,

(koos Liisa Tomasbergiga)

juhatuse liige 2003– Vanalinna Hariduskolleegium,

Töid ühiskondlikes hoonetes

kunstiõpetaja ja huviringide juhendaja

2004 Anneli Viigi šokolaadikohvik 2002 restoran Olde Estonia

Valik grupinäitusi

2002 restoran Revalia

2013 Stuudio Emma Leppermann näitus

2002 Automaatika KB OÜ, Lesta tn 14,

Ööviiul; HOP galerii, Tallinn; Kondase

Tallinn

keskus, Viljandi

Liisa Kallam snd 1977 Tallinnas www.emmaleppermann.ee

2011 Stuudio Emma Leppermann näitus Meta incognita, HOP galerii, Tallinn 2009 Eesti, Läti ja Leedu tekstiilikunsti näitus Via Baltia, Vilnius 2009 Eesti tekstiilikunst eile ja täna, Vene Etnograafiamuuseum, Peterburi 2008 Mitmus, ETeKL-i aastanäitus, ETDM 2008 Eesti tekstiilikunsti valiknäitus, ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) peahoone, Rooma 2007 Kohtumine (Gotlandi ja Eesti

Haridus 2002–2004 EKA, tekstiil, MA 2001–2003 EKA, kunsti ja kunstiajaloo õpetaja 1996–2001 EKA, tekstiil, BA 1995–1996 TÜ, kunstiõpetuse ja joonestamise õpetaja

vildimeistrite näitus), Visby ja Eesti

Töö 2011– Rocca al Mare Kool, käsitööõpetaja

2002 Projekt Vilt ja vorm, JURY SAD

Käsitöö Maja, Tallinn 2007 Positsioonid, ETeKL-i aastanäitus, Jõhvi kontserdimaja 2004–2005 On The Map, Rahvusvahelise Vildiassotsiatsiooni rändnäitus, Inglismaa (Société des Artistes et Décorateurs) European way(s) of life, Louvre, Pariis

2009– Stuudio Emma Leppermann, kunstnik

Valik isikunäitusi

2005–2007, 2009–2012 EKA projekt

2010 Duo, UKM, Pärnu (koos Liisa

Käsitööga tööle, kunstnik-mentor

Tomasbergiga)

Tunnustused 2004 Põhjamaade Ministrite Nõukogu reisistipendium Islandisse 2003 Põhjamaade Ministrite Nõukogu reisistipendium Soome Liikmelisus 2006 EDL 2005 Rahvusvaheline Vildiassotsiatsioon (International Felt Association, IFA) 2002 ETeKL Publikatsioonid Kallam, Liisa; Tomasberg, Liisa; Veskimägi-Iliste, Liina. Taasleitud vilt. Ajakirjade Kirjastus, 2010. Kallam, Liisa; Tuubel, Virve; Virve, Eelike. Taimedest tulnud. Tallinn, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, 2012. Kallam, Liisa; Tomasberg, Liisa. Taasavastamas turbakiudu. – Studia Vernacula. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, rahvusliku käsitöö osakond, Viljandi Kultuuriakadeemia, 2013.


111

Liisa Kallam Kaasautor/co-author Liisa Tomasberg

Snowtube iste Seat Snowtube 2007 punase diameeter 50 cm, valge 80 cm / red diameeter 50cm, white 80cm k채sitsi valmistatud vilt / handmade felt


112

KALLAS

Mariann Kallas

1996–1999 KO’ND-grupi näitused

1995 Haapsalu metsaamet

1990–2010 Viljandi kunstnike

1988 9. Mai kolhoos

ülevaatenäitused, Eesti linnad

1987 Pärnu kuursaal

Haridus

Alates 1980. aastast osalenud

1987 Kuusalu kolhoos

1977–1982 EKA, tekstiil

vabariiklikel tarbekunstinäitustel ja

1982 Hortus Musicus

1965–1969 Tallinna

välisnäitustel

snd 1949 Tallinnas

Tunnustused

Kergetööstustehnikum, kunstnikValik isikunäitusi

1984 II koht Kultuuriministeeriumi

2012 Rahvusooperi Estonia talveaed

ideekonkursil

Töö

2012 Valga Kultuurikeskus

1986 III koht Kultuuriministeeriumi

1995– Kallas Disain OÜ, juhataja ja

2011 Paide Kultuurikeskus ja Suure-

ideekonkursil

autoritiraaži kunstnik

Jaani külalistemaja

2002 II koht konkursil Rakvere – 700

1982–1992 Kunstitoodete Kombinaat

2009 Viljandi

Ars, autoritiraaži kunstnik

2003 Rahvusooperi Estonia talveaed

Liikmelisus

1982–1998 EKA, tekstiiliosakonna

2001 Haapsalu võõrastemaja

1989 EKL

õppemeister

2000 Endla teater, Pärnu

1993 ETeKL

1980–1982 EKA, kursuste juhendaja

1999 Kärdla ja Suuremõisa, Hiiumaa;

1969–1977 vabrik Tekstiil, batikamaalija

Saku mõisahoone, Harjumaa

kolorist

1996 Raekoja Galerii, Tallinn; Valik grupinäitusi

Rahvusooperi Estonia talveaed

2013 Järje hoidja, ETeKL-i näituseprojekt,

1992 Hämeenlinna Kunstigalerii ja

Pärnu, Viljandi, Võru ja Kohtla-Järve

Järvenpää Kunstikeskus, Soome

2013 Kunstnikult raamatukogule, Eesti

1991 Viljandi

Rahvusraamatukogu 2012 Tähesära, Lühikese Jala Galerii

Töid kogudes

2003–2005 Triibuvaip, rändnäitus, Eesti

ETDM

linnad 1998–2002 Ruuduvaip, rändnäitus, Eesti

Töid ühiskondlikes hoonetes

linnad; 2000 Ungari, 2001 Rootsi, 2002

1996 Viljandi baptistikoguduse palvela

Taani

1996 Viljandi maavalitsus


113

Mariann Kallas

Koduigatsus – hoia ja kaitse Homesickness –

Hold and Protect 2013 gobelään (vill, lina) tapestry (wool, linen) 205 x 220 cm


114

KALLIS

Oskar Kallis

1913 I auhind maalide ja kavandite eest

Kultuuriministeerium, Tartu Riiklik

snd 1892 Tallinnas, srn 1918 Jaltas

1912 II auhind joonistuste eest

Kunstimuuseum, 1968.

Haridus

Töid kogudes

1964, nr 3.

1912–1913 Eesti Kunstiseltsi

ERM

Kaelas, Lili. Oskar Kallise elust ja

joonistuskursused

EKM

loomingust. – Eesti Looming. 1944, nr 2.

1907, 1913–1917 Ants Laikmaa

Tartu Kunstimuuseum

Solomõkova, Irina. Oskar Kallis. – Kunst.

ateljeekool Liikmelisus Töö 1914–1917 Peeter Suure merekindluse ehitusvalitsus, joonestaja 1910 insener Ernst Boustedti büroo, joonestaja Valik grupinäitusi 1915 Ants Laikmaa õpilaste näitus 1913, 1917 Eesti Kunstiseltsi näitus 1912–1916 Tallinna Eesti Põllumeeste Seltsi näitused Valik isikunäitusi 1992 ETDM 1968 Tartu Kunstimuuseum Tunnustused Tallinna Eesti Põllumeeste Seltsi näitustel: 1916 I auhind lastemööbli kavandite eest 1915 I auhind rahvuslike kirjade näidiste eest

Eesti Kunstiselts 1917 Kunstiühing Vikerla (asutajaliige) Bibliograafia Levin, Mai; Toom, Maire. Oskar Kallis 1892–1917. [Kataloog] Tallinn: Eesti Kunstimuuseum, 1992. Sirkel, E. Üks Koidu ja Hämariku lugu: Oskar Kallise kirjad. – Kogude teatmik. Tallinn: EKM, 1990. Toom, Maire. Kalevipoeg, Liiva-Annus ja Päike Tarbekunstimuuseumis. – Sirp. 13.11.1992. Liivrand, Harri. Tagantjärele tähtis. – Eesti Ekspress. 20.11.1992. Beier, Priidu. Loomata müüt. – Postimees. 24.11.1992. Toom, Maire. Energiline eestlane. – Maaleht. 4.02.1993. Toom, Maire; Solomõkova, Irina. Oskar Kallis. [Kataloog] ENSV


115

Oskar Kallis Ussikuningas * Snake King 1915 p천ime (vill, lina) / weave (wool, linen) 254 x 142 cm (narmad/ fringes 11 cm) ERM / Estonian National Museum


116

KAROLIN

Lija Karolin snd 1953 Tallinnas

Valik isikunäitusi 1994 galerii Sammas, Tallinn (koos Viivi Aaviku ja Mare Saarega)

Haridus

1991 Tartu (koos Tiiu Esnariga)

1975–1980 EKA, tekstiil Töid kogudes Töö

EKM

1996– kardinastuudio Flomis OÜ,

ETDM

disainer 1980–1996 ERKI, õppejõud

Töid ühiskondlikes hoonetes

1972–1975 Riia Moemaja, kunstnik

Lions-klubi peakontor, Stockholm

Valik grupinäitusi

Liikmelisus

1994 VI Balti tarbekunstitriennaal,

1993 EKL

Tallinn

1993 ETeKL

1994 Eesti tekstiilinäitus, Reykjavík 1993–1994 Eesti põimevaip

Bibliograafia

1984–1994;Tallinn, Pärnu, Narva

Sirp ja Vasar. 14.10.1988.

1992 Eesti tarbekunstinäitus, Rootsi

Sirp. 28.08.1992.

1990 rahvusvaheline minitekstiilinäitus,

Hommikuleht. 15.12.1994.

Ungari

Eesti Sõnumid. 14.06.1994.

1989 Balti noorte tarbekunstitriennaal,

Tarbekunst ´94. – Sirp. 13.01.1995.

Riia 1982, 1987 noorte kunstnike näitus, Moskva 1984 Eesti vaip, Tartu Osalenud alates 1980. aastast tarbekunsti ülevaatenäitustel


117

Lija Karolin Resonants / Resonance 1993 p천ime (vill, manilla) / weave (wool, manila hemp) 125 x 170 cm ETDM / EMAAD


118

KARU

Heli Karu snd 1945 Tallinnas

Valik grupinäitusi 2006 Väike ja suur, UKM, Pärnu 1999–2001 Väike kanganäitus, Eesti; 2001

Haridus

Ungari ja Leedu

1966–1971 EKA, tekstiil

1998 Valge, Linnagalerii, Tallinn 1998 Visioonid, Tallinna Kunstihoone

Töö

1997 Kevadkangad, Rahvusooperi Estonia

1998–2007 vabakutseline

talveaed

tekstiilikunstnik

1973, 1975 vabariiklik tarbekunsti

1985–2004 AS Suva, kunstnik

näitus, Tallinna Kunstihoone

1984–1985 Tallinna Laustekstiili TeadusTootmiskoondis Mistra, kunstnik

Liikmelisus

1973–1983 ENSV Teatriühingu

1999 ETeKL

Tööstuskombinaat, tekstiilikunstnik 1971–1973 ERKI, ettevalmistuskursuste juhendaja


119

Heli Karu Kuke päevaraamat / Diary of a Cock 2002 Autoritehnika (segamaterjal) / author’s technique (mixed material) 165 x 305 cm


120

KAUKSI

Helen Kauksi

Valik isikunäitusi

1999 F. R. Kreutzwaldi

2008 Erakogu, Saaremaa Kunstistuudio,

Memoriaalmuuseum

Kuressaare

1997 Lääne-Viru maavalitsus

Haridus

2007 akvarellinäitus Rannad, Kuke

1987 Oru Põhikool

1975–1980 EKA, tekstiil

galerii, Haapsalu

1985 Eesti Rahvusraamatukogu

1965–1969 Tartu Kunstikool,

2006 Top 10, Lühikese Jala Galerii

1984 Valgeranna pansionaat

kujunduskunstnik

2006 Erakogu, Vabaduse galerii

snd 1950 Noarootsis, srn 2008 Tallinnas

2005 Vaibad, Saaremaa Kunstistuudio,

Liikmelisus

Töö

Kuressaare

1999 Struktuurisemiootika Edendamise

1995–2008 vabakutseline kunstnik

2003 Retked, Lühikese Jala Galerii

ja Rakenduse Rühm (S. E. R. R.)

1980–1995 EKA, üldmaali kateeder,

2003 Ahvatlus, Kastellaanimaja galerii

1997 vaibakunstnike rühmitus Vaba

õppejõud

2002 Akvarellid, Tallinna Teadlaste Maja

Tahe (asutajaliige)

1980–1992 Tallinna Laustekstiili Teadus-

Küberneetikamaja

1993 ETeKL

Tootmiskoondis Mistra, tekstiilidisainer,

2000 Akordid, Rahvusooperi Estonia

1989 EDL

sh 1989–1992 peakunstnik

talveaed

1984 EKL

1994 Trepist üles-alla, Tallinna Õpetajate Valik grupinäitusi

Maja galerii

Bibliograafia

2008 Vaibasadu, ERM, Tartu 2007 Asjade seis, Tallinna Kunstihoone 2006 Lööb nõelu, ETDM 2006 rahvusvaheline tekstiilikunsti biennaal Scythia 6, Herson 2005 rahvusvaheline tekstiilikunsti biennaal Textile 05, Kaunas 2004 fotonäitus Tekstiilikunstnik pildistab, Tallinn, Kuressaare, Hiiumaa, Pärnu 2003–2005 Triibuvaip, rändnäitus, Eesti 2001 rahvusvaheline tekstiilinäitus Soft World, Kaunas 1998–2002 Ruuduvaip, rändnäitus, Eesti linnad; 2000 Ungari, 2001 Rootsi, 2002 Taani 1999–2008 rühmituse Vaba Tahe näitused, Eesti, Soome 1996 Esto´96, Stockholm 1986 rahvusvaheline tarbekunsti kvadriennaal, Erfurt 1984 Balti vabariikide noorte

1990 Vaibad, Tartu Kunstnike Maja

Tevet, John-Tagore. Kes on Helen

1984 Tekstiilid, Tallinna Kunstihoone

Kauksi? Tallinn, Struktuurisemiootika

galerii

Edendamise ja Rakenduse Rühm, 2010.

tarbekunstitriennaal, Riia

Tunnustused 1984 Balti vabariikide noorte tarbekunstitriennaali peapreemia 1983 III koht vabariiklikul trükikangaste kujundamise konkursil 1978 peapreemia üliõpilaslaulupeo Gaudeamus suveniirrätiku konkursil Töid kogudes ETDM Eesti Ajaloomuuseum Töid ühiskondlikes hoonetes 2002 Noarootsi vallamaja 2000 AS Emor 2000 Commercial Group Vector, Peterburi 1999 Leedu presidendi residents


121

Helen Kauksi www.muhu.eu 2007 p천ime (puuvill, akr체체l, vill) weave (cotton, acrylic, wool 175 x 175 cm ETDM / EMAAD foto / photo Toomas Huik


122

KELPMAN

Mare Kelpman

Krasnojarsk

Bibliograafia

snd 1958 Saaremaal Orissaares

2009 Eesti tekstiilikunst eile ja täna, Vene

Tamm, Liivi. Mare Kelpman: otsusekindel

www.marekelpman.eu

Etnograafiamuuseum, Peterburi

katsetaja. – Sisustaja. 2012, nr 12, lk 6.

2008 Treasury of Digital Form,

Tamm, Liivi. Digitehnika ja kunsti

Handwerkskammer, München

kohtumine. – Sisustaja. 2011, nr 12, lk 6.

1985–1990 EKA, tekstiil

2008 Cloth and Culture NOW, Sainsbury

Veenre, Tanel. Tekstiilipioneerid. – Eesti

1974–1978 Tartu Kunstikool

Centre for Visual Arts, Whitworth Art

Päevaleht. 26.11.2011.

Gallery; Manchester

Läkk, Ene. Pildid näituselt. – Sirp.

Haridus

09.12.2011.

Töö

Valik isikunäitusi

Paulus, Karin. Meisterlik. Täpne. Üllatav.

Tekstiilistuudio, disainer

2012 Galerija Trofejas, Berliin

– Eesti Ekspress. 01.10.2007.

2003–2012 EKA tekstiilidisaini osakond,

2011 Lood, HOP galerii, Tallinn

Jagodin, Karen. Noppeid Eesti

professor

2009 Mare Kelpmani tekstiilid, Saaremaa

disainikihist. Mare Kelpmani

1998–2004 EKA Rakenduskunsti

Kunstistuudio, Kuressaare

sisustuskangad. – Eramu & Korter. 2007,

Kolledž, tekstiili ja moe osakond,

2007 Mare Kelpmani kangad, SooSoo

nr 5.

professor

Galerii, Tallinn

1992–1998 Tallinna

2003 Crossing, ETDM, Tallinn

Publikatsioonid

Kergetööstustehnikum, õpetaja

1992 Kangad, Galerii Molen, Tallinn

Kelpman, Mare. Kui odav on odav? –

2013–

Mare Kelpman

Äripäev. 07.06.2013.

1991–1994 Vanalinna Hariduskolleegium, tekstiiliateljee

Töid kogudes

Kelpman, Mare. Kangatehnikad. Tartu,

õpetaja

ETDM

Eesti Muuseumiühing, 2000.

Valik grupinäitusi

Töid ühiskondlikes hoonetes

2014 Size Doesn’t Matter! Design

Kelpman, Mare. Kangakudumine. Tallinn, 2014 e-Estonia esitluskeskus (EAS)

Flanders Gallery, Brüssel 2013 International Triennial of Tapestry,

Tunnustus

Łódź

2012 Eesti Kultuurkapitali kujutava ja

2012 Wonderwater Baltic Sea Helsinki. Old

rakenduskunsti sihtkapitali aastaauhind

Customs Warehouse, Helsingi

2011 Aasta tekstiilikunstnik 2010

2012 Rock Paper Scissors: is the hotel

2008 parim tootedisain, Eesti

recyclable? Biblioteca Santa Maria

disainiauhind Bruno

Incoronata, Milano

2004 Aasta tekstiilikunstnik 2003

2011 Experiments with Light, Kaunas

2005, 2006 Japan Textile Contest preemia

Arena

Work with Superior Quality, Jaapan

2011 Uutmoodi. Innovatsioon Eesti disainis, ETDM

Liikmelisus

2010 Kaasaegne Eesti tekstiilikunst,

2004 EDL

Surikovi-nimeline Kunstimuuseum,

1998 EKL 1998 ETeKL

Koolibri, 1998.


123

Mare Kelpman Lood 5 / Stories 5 2011 탑akard (lina, puuvill, pol체ester, vill) jacquard weave (linen, cotton, polyester, wool) 140 x 105 cm foto / photo Meeli K체ttim


124

KELT

Heli Kelt snd 1957 Tallinnas

2006 Oma element (koos Viktor Tõnissooga), Saaremaa Kunstistuudio, Kuressaare

Haridus

1995 Kümme vaadet, Rahvusooperi

1979–1984 EKA, tekstiil

Estonia talveaed, Tallinn 1990 Tallinna Kunstihoone galerii

Valik grupinäitusi 1997–2012 rühmituse Vaba Tahe

Töid kogudes

näitused, 20 näitust

ETDM

Näitustel esinenud alates 1984. aastast; Eesti, Läti, Soome, Rootsi, Taani,

Liikmelisus

Venemaa, Malaisia, Mehhiko

EKL ETeKL

Valik isikunäitusi 2011 Värvide süntees, Tammisaari, Soome 2001 Vaarao tütar, Kleopatra (koos Viktor Tõnissooga), Vaal galerii, Tallinn

vaibakunstnike rühmitus Vaba Tahe


125

Heli Kelt Rohelised niidud / Green Meadows 2007 p천ime (vill,lina) weave (wool, linen) 130 x 160 cm


126

KIRSIMÄE

Salme Kirsimäe snd 1919 Kuusalus, srn 2002 Kuusalus

Bibliograafia Tomberg, Mall. Salme Kirsimäel on juubel. – Sirp ja Vasar, 6.11.1969.

Haridus

Remmelgas, Valve. Linaste kangaste

1946–1952 EKA, tekstiil

kujundaja. – Nõukogude Naine, 1970, nr 10.

Töö alates 1975. aastast vabakutseline kunstnik 1952–1975 Pärnu Linakombinaat, kunstnik Valik grupinäitusi 1967 Tallinna Kunstisalong (koos Tarbeklaasi kunstnikega) 1959 Eesti tööstuskangaste näitus, New York


127

Salme Kirsimäe Mööblikangaste näidised Samples of fabrics for furniture 1950–1960 ETDM / EMAAD Foto/Photo Toomas Huik


128

KIVI Signe Kivi

Kasega www.kunstikeskus.ee 24h

snd 1957 Tallinnas

virtuaalgalerii

Haridus 1975–1980 EKA, tekstiil

Disainigalerii, Tallinn

2007 24. veebruar, Arhitektuuri- ja 2007 24, EKA galerii, Tallinn

Liikmelisus 2010 Cumuluse nõukogu valitud liige 1993 ETeKL 1990 ON-grupi asutajaliige 1988 EKL

2007 Võimuvaibad, Toompea lossi Töö 2005–2015 EKA, rektor 2003–2005 riigikogu liige 1999–2002 Eesti Vabariigi kultuuriminister 1998–1999 EKL, president 1997–2000 EKA, tekstiilikunsti osakonna professor 1995–1998 EKL, asepresident 1988– EKA, õppejõud 1985–1991 Kunstitoodete Kombinaat Ars, autoritiraaži kunstnik 1980–1985 Rahvatööndusettevõte Kodu, kunstnik Valik grupinäitusi 2014 Läti, Leedu ja Eesti kunstiakadeemia rektorite ühisnäitus, Mark Rothko Kunstikeskus, Daugavpils 2012 Smart House, Rotermanni kvartal, Tallinn 2011 Rewind Personal Story, rahvusvaheline tekstiilibiennaal, Kaunas 2009 Manu Propria, rahvusvaheline joonistustriennaal, Eesti Rahvusraamatukogu, EKA 2009 ON aeg, ON-grupi näitused, Tallinna Kunstihoone; UKM, Pärnu 2009 Lilleflirt, ETDM 2008 Parim sõber, autoriraamatute näitus, Eve Kask / Signe Kivi Reisipäevik, Draakoni galerii, Tallinn 2008 Põhi ja kirre – kontinentaalne alateadvus, Kumu 2008 Vabaduse väljak, EKL-i aastanäitus, Tallinna Kunstihoone Valik isikunäitusi 2010 KUNST on TÖÖ HING, EKA galerii, Tallinn 2008 Bus Stops, koostöös Eve

kunstisaal, Tallinn 2004 Sinine. Must. Valge, Arhitektuurija Disainigalerii, Tallinn, (koos Maile Grünbergiga) 2004 Bussiputkad, fotoprojekt, Tartu vana bussijaam, (koos Eve Kasega) 1999/2000 tekstiilinäitus Rutiin, Narva Kunstigalerii, Tallinna Linnagalerii Töid kogudes ETDM Eesti Arhitektuurimuuseum Töid ühiskondlikes hoonetes 1994 Eesti Rahvusraamatukogu Tunnustused 2009 Väinö Tanneri Fondi stipendium 2008 II koht Veneetsia XI arhitektuuribiennaalil Eesti paviljoni ideekavandi konkursil (koostöö: Eve Kask, Andrus Kõresaar, Signe Kivi) 2008 Eesti Rahva Muuseumi 100. aastapäevale pühendatud vaibakavandi konkursi finalist 2008 Belgia Kuningriigi Krooni ordeni Komandöri aumärk 2006 Portugali Vabariigi Komandöriristi orden 2004 Eesti Vabariigi Valgetähe V klassi orden 2001 Soome Vabariigi Lõvi Rüütelkonna Suurristi orden 1998 Tallinna rahvusvaheline tarbekunstitriennaal, preemia 1994 Kristjan Raua preemia nominent 1991 Eesti Vabariigi kultuuristipendium 1987 EKL-i noortekoondise aastapreemia 1984 Baltimaade noorte tarbekunstitriennaal, diplom

Bibliograafia Kalm, Anu; Ruusing, Helle. 60 kunstnikku Riigikogu kunstisaalis. Riigikogu Kantselei, Tallinn, 2012. Vitkienė, Virginija. Kaunas Biennial Textile ´11: Rewind – Play – Forward. [Kataloog] Kaunas: Kauno dailininkų paramos fondas, 2011. ON ajaleht: ON-grupi näitus Tallinna Kunstihoones. Toimetaja Lylian Meister, Tallinn, 2009. Sutrop, Margit; Lõuk, Kristi; Kiho, Toomas. Eesti Vabariigi naisministrid: koguteos naistest poliitika tipus. Eesti Keele Sihtasutus, Tartu, 2007. Thurlow, Vappu. Kuul kangasse. – Lähenemised: kunstitekstid ja näitused 1988–2001. Kunst.ee, Tallinn, 2006. Lobjakas, Kai. Märkmeid eesti disainist. Eesti Disainerite Liit, Tallinn, 2004. Eesti tekstiilikunstnikud... . [Kataloog] Eessõna Maasike Maasik, Tallinn: Eesti Tekstiilikunstnike Liit, 2004, lk 37. Eesti Tekstiilikunstnike Liidu kataloog. [Kataloog] Eessõna Inge Teder; Maasike Maasik, Tallinn, 1997. Publikatsioonid Kask, Eve. Eesti bussiputkade peaaegu täielik teejuht: 2004–2007. Tänapäev, fotod, kujundus: Eve Kask, joonistused: Signe Kivi; kujundus: Jüri Kaarma, 2008.


129

Signe Kivi Põrandavaip Rush AS Lindströmile

Carpet Rush for AS Lindström 2011 digitaaltrükk (kummialus, sünteetiline narmas) digital printing (rubber, synthetics) 115 x 240 cm


130

KIVIOJA

Aili Kivioja snd 1945 Hiiumaal Kassaris

1985 Eksperimentaaltekstiil, Tallinn 1984 Eesti nõukogude vaip 1972–1984, Eesti Näituste Paviljon, Tallinn

Haridus 1970–1975 EKA, tekstiil

Valik isikunäitusi

1965–1968 Tartu Kunstikool, kunstiline

2009 aktikrokiid, Tallinn, Kuressaare,

kujundamine

Vaemla, Rapla 1992 Göteborg

Töö

1986 Tallinna Kunstihoone Galerii

1998–1999 Harku naistevangla,

1984 Kärdla, Hiiumaa (koos Tiiu

kunstiõpetaja

Valdmaga)

1996–1997 projekti Kunstiõpetusest

1980 vaibad, Rakvere, Tartu, Võru,

vangidele algataja ja läbiviija Rummu ja

Tallinn (koos Kai Luigaga)

Ämari vanglas 1977–1997 EKA üldmaali ja

Töid kogudes

-joonistamise õppejõud, kunstistuudio

ETDM

Grafeem juhendaja

Eesti Ajaloomuuseum

1975–1976 vabrik Tekstiil, kangamaalija Töid ühiskondlikes hoonetes Valik grupinäitusi

1988 Tallinna Ühisgümnaasium

2012 Järje hoidja, ETeKL-i näituseprojekt,

1980 Tallinna Teletorni kohvik

Pärnu, Viljandi, Võru ja Kohtla-Järve 2011 Sõna, Eesti Rahvusraamatukogu 2011 Ragulka, Tallinna Kunstihoone

Liikmelisus

2010–2011 Omadega mäel, ETeKL-i

1989 EKL

aastanäitus; Eesti Rahvusraamatukogu,

1993 ETeKL

Võru ja Pärnu

Eesti Kodu-uurimise Selts

2004 Tekstiilikunstnik pildistab, Tallinn, Kuressaare, Vaemla, Pärnu (näituse kuraator ja osaleja) 2002 Ecce homo, ETeKL-i aastanäitus, ETDM 2002 Eesti vaip läbi aegade, UKM, Pärnu 1998– 2002 Ruuduvaip, rändnäitus, Eesti linnad; 2000 Ungari, 2001 Rootsi, 2002 Taani 1987 Eesti kunst, Moskva, Veneetsia, Göteborg


131

Aili Kivioja Pargis / In the Park 1983 segatehnika (vill) / mixed media (wool) 174 x 240 cm ETDM / EMAAD foto / photo Toomas Huik


132

KRUUS

Maija-Liisa Kruus snd 1976 Tallinnas

2013 Järje hoidja, ETeKL-i aastanäitus, UKM, Pärnu 2012 Katariina Gildi näitus 4+6,

Haridus

Haapsalu linnagalerii

1999–2003 EKA, tekstiil

2008–2012 Piparkoogimaania,

1995–1998 Tallinna

Arhitektuuri- ja Disainigalerii, Tallinn

Kergetööstustehnikum, rahvuslik

2012 Katariina Gildi näitus Paradiisiaed,

käsitöö ja kangakudumine

Tarvastu kirik 2012 Katariina Gildi näitus Pidulikud

Töö

lauad, Katariina kirik, Tallinn

2008– Katariina Gild, Ene

2011 väiketekstiilide näitus Sõna, Eesti

ja Anni lapikoda; töötanud

Rahvusraamatukogu

kangakudumiskursuste ja kunstiringide

2010 ETeKL-i aastanäitus Omadega mäel,

juhendajana

Eesti Rahvusraamatukogu

Valik grupinäitusi 2013 Katariina Gildi teemanäitus Valge daami tuba, Haapsalu linnagalerii


133

Maija-Liisa Kruus Üksikute sokkide müsteerium Mystery of Lonely Socks 2012 segatehnika ( puuvill, siid, polüester) / mixed media (wool, silk, polyester) 100 x 210 cm Foto/Photo Toomas Huik


134

KULLES

Hilja Kulles snd 1921 Tallinnas, srn 2013 Tallinnas

90, ETDM 1983 Tartu Kunstnike Maja (koos Helene Kumaga)

Haridus

1972 Tallinna Kunstihoone galerii

1944–1950 EKA, mood 1937–1940 Tallinna Linna Naiskutsekool

Tunnustused 1979 II auhind Olümpia hotelli vaipade

Töö

kavandite võistlusel

1950–1986 ERKI, kostüümieriala

1951 I preemia vabariiklikult

õppejõud, alates 1960. aastast dotsent

tarbekunstinäituselt

1951–1968 Kunstitoodete Kombinaadi Ars tekstiiliateljee, kunstnik

Liikmelisus

1941–1945 Töölisteatri õmblustöökoja

1957 EKL

juhataja

1993 ETeKL

1954 kavandas eesti rahvarõivaste ainetel Riikliku Akadeemilise Meeskoori

Bibliograafia

esinemiskostüümid

Raud, Anu. Mis on selle ukse taga? – Nõukogude Naine, 1970, nr 2.

Valik grupinäitusi

Kirme, Kaalu. Neli kunstnikku – neli

1981 Tallinna Kunstihoone (koos Juhan

ilmet. – Sirp ja Vasar, 28.08.1981.

Raudsepa, Ilmar Ojalo, Alise Stein-

Pill, Mari. Helene Kuma ja Hilja Kullese

Anveltiga)

loomingust. – Edasi, 19.06.1983.

1979 Baltimaade tarbekunstitriennaal 1977 tekstiilinäitus, Tartu

Publikatsioonid

1960 tarbekunstinäitus, Helsingi

Kaastööd kirjastuse Kunst väljaandele

1951–1989 osales vabariiklikel

Käsitöö album, nr 1–3 (1955–1959)

tarbekunstinäitustel

Kaastööd ajakirjale Nõukogude Naine ja albumile Tänapäeva kostüüme

Valik isikunäitusi 2011 Õhtu. Tekstiilikunstnik Hilja Kulles

rahvarõivaste ainetel (1955)


135

Hilja Kulles Luigelend / Swan Flight 1978 / 1979 gobel채채n (vill, lina) / tapestry (wool, linen) 235 x 225 cm ETDM / EMAAD Foto/Photo Toomas Huik


136

KUUTMA

Peeter Kuutma snd 1938 Tallinnas

1990 Tampere, Soome 1990 ETDM (koos keraamik Anne Keegiga)

Haridus

1882 Tallinna Kunstihoone galerii (koos

1961–1966 EKA, tekstiil

Anne Keegiga) 1968 Kunstisalong (koos Friedrich Reigoga)

Töö 1994–

Tallinna Kunstikool,

joonistamise ja kompositsiooni õpetaja

Töid kogudes

1995– Arsi Vaibastuudio juhataja

ETDM

1987–1994 Eesti Kultuuriministeerium,

Eesti saatkond Helsingis, Stockholmis,

kunstiekspert

Oslos

1985–1987 EKL, juhatuse sekretär

Narva Volikogu kingitus Vene Õigeusu

1967–1985 Tekstiilivabrik Punane Koit,

kiriku juhile

kunstnik 1965–1994 Kunstitoodete Kombinaat

Töid ühiskondlikes hoonetes

Ars, kunstnik

2014 Eesti Sisekaitseakadeemia 2012 Korp! Rotalia Tartu konvendi

Valik grupinäitusi

hoone

1997– rühmituse Vaba Tahe näituste

2011 Korp! Rotalia Tallinna konvendi

kuraator

hoone

1993–2013 Rahvusooperi Estonia

1995 Narva linnavolikogu

talveaia tekstiilikunsti näituste kuraator

1992–2000 Toompea loss ja Riigikogu

alates 1970. aastast osales

hoone (koostöös sisearhitekt Leila

kõikidel suurematel vabariiklikel

Pärtelpojaga)

tarbekunstinäitustel

1990–1993 Tallinna Pank, Harju tn

alates 1997. aastast osales kõikidel

kontor

vaibakunstnike rühmituse Vaba Tahe

1986 Tallinna Postimaja

näitustel

1988 Haljala rahvamaja

Valik isikunäitusi

Tunnustused

2013 Vabaduse galerii, Tallinn

2012 Aasta tekstiilitegu 2011

2013 Läti Seltsi Maja galerii, Riia

2006 Aasta tekstiilikunstnik 2005

2008 Arhitektuuri- ja Disainigalerii, Tallinn

Liikmelisus

2008 ETDM

1994 Eesti Sisearhitektide Liit

1996 Rohrschach, Šveits

1993 ETeKL

1990 Bern, Šveits

1969 EKL


137

Peeter Kuutma Asetub kohale Takes the place 2008 p천ime (vill, lina) / weave (wool, linen) 180 x 150 cm


138

KÄRMIK

Ivika Kärmik snd 1942 Rakveres www.art-karmik.com Haridus 1987–1991 Moskva Tekstiiliinstituut, aspirantuur 1971–1976 Peterburi Kunstide Akadeemia Repini-nimeline Maali, Skulptuuri ja Arhitektuuri Instituut, kunstiteadus Töö 1972–1992 Tallinna Laustekstiili TeadusTootmiskoondis Mistra, kunstnik Valik grupinäitusi 1994 tarbekunstinäitus ETDM-i kogudest, ETDM 1992 Suurvormid skulptuuris ja vaibas, Eesti Näituste paviljon, Tallinn 1990 Vaip ja keraamika, Eesti Näituste paviljon, Tallinn 1989 tekstiilidisaini näitus, Moskva Kunstihoone 1988 disainvaipade näitus, Lillepaviljon, Tallinn (koos Moskva kunstnikega) 1982 Eesti tekstiilikunsti näitus, Tartu Kunstimuuseum

1980 Eesti tarbekunsti näitus, Tallinna Kunstihoone Valik isikunäitusi 1999 Autorivaibad ja -kangad, Toompea Kunstigalerii 1993 sõlmvaipade näitus Peegelmaastikud, galerii Sammas, Tallinn 1990 disainvaipade näitus, Lillepaviljon, Tallinn 1985 Vorm ja värv tekstiilis, Tallinna Raemuuseum (koos Anu Põdraga) 1979 Viltvaibad, Kiek in de Kök, Tallinn Töid kogudes ETDM Liikmelisus 1993 EKL 1989 EDL Publikatsioonid Kärmik, Ivika. Ivika Kärmik. Tallinn, Eesti Disainerite Liit, 1991.


139

Ivika Kärmik Kosmogoonilisi etüüde / Cosmogonic Etudes 2005 sõlmvaip tihedusega 430 000 sõlme (siid) / knotted rug (silk) 100 x 130 cm Foto /Photo Toomas Huik


140

KÜNNAP

Annika Künnap snd 1963 Tartus, srn 2004 Sangastes

Valik isikunäitusi 2004 RAPOOR – Annika Künnapi (9.01.1963 – 30.03.2004)

Haridus

trükikangakavandite näitus, ERM

1982–1987 EKA, tekstiil

1999 Herbaarium, Eesti Loodusmuuseum 1998 Soolost kvartetini, Lühikese Jala

Töö

Galerii, Tallinn

2000–2004 Tartu Kõrgem Kunstikool,

1996 Akord, Katariina Gild, Tallinn

tekstiiliosakond, õppejõud

1995 Värvid raamis, galerii Draakon,

1997–2004 Tartu Kunstikool,

Tallinn

tekstiiliosakond, õppejõud U-Disain

Liikmelisus EKL

Valik grupinäitusi

ETeKL

2003–2004 Triibuvaip, rändnäitus, Eesti 2003 Tekstiilikunstnikud Tartus, Tartu

Bibliograafia

Kunstnike Maja

Kalder, Siim. Mehelikud trellid ja võred

1997 Tarbe Kunst. Maastikud, Katariina

ERMis. Tartu Postimees.17.07.1997.

Gildi savikoda (koos Küllike Lauriga)

Kolk, Tiina. ERR-i telesaade Ennäe imet!

1997 Võred ja trellid, ERM (koos Ivar

Kampsunite tikkimine. Osa nr 15,

Feldmanniga)

indeks: 1996-081075-0015, esmaeeter:

1995 Kaktus, galerii Illegaard, Tartu;

18.03.1996.

galerii Draakon, Tallinn (koos Küllike

Kalder, Siim. Mehelikud trellid ja võred

Lauriga)

ERMis. Tartu Postimees.17.07.1997.

1992 Aaa-Bee-Tsee, galerii Molen, Tallinn (koos Küllike Lauriga) 1991 Kampsunid ja keraamika, galerii Illegaard, Tartu (koos Küllike Lauriga)


141

Annika K체nnap Mittet채ielik kollektsioon Incomplete Collection 1997 silmuskudumine, tikkimine (s체nteetiline materjal) knitting, embroidery (synthetics) 137 x 504 cm ETDM / EMAAD


142

LAASBERG

Riste Laasberg

1998– Vaba tahe, Eesti ja Soome

snd 1973 Tallinnas

1998 Visioonid I, Tallinna Kunstihoone

Haridus

Valik isikunäitusi

1996–1998 EKA, tekstiil, MA

2009 Muhu joonistused, Jerez de la

1992–1996 EKA, tekstiil, BA

Frontera Kunstikooli raamatukogu, Hispaania

Töö 2013– Lühikese Jala Galerii, galerist

Töid ühiskondlikes hoonetes

1999–2013 Tallinna Kunstikool,

2014 EMK Tartu Püha Luuka kirik

projektijuht (1999–2009) ja õppealajuhataja (2009–2013)

Tunnustused

2005–2008 Euroopa koolide

2004 Põhjamaade Ministrite Nõukogu

koostööprojekti Europ’art Puzzle

Sleipniri stipendium

koordinaator Liikmelisus Valik grupinäitusi

1998 rühmitus Vaba Tahe

2014 OrnaMENTAALNE, Tallinna

2003 ETeKL

Kunstihoone 2012–2013 Järje hoidja, ETeKL-i

Publikatsioonid

aastanäitus, Pärnu, Viljandi, Võru ja

Laasberg, Riste. Elu märgid: Tekstiil ja

Kohtla-Järve

loodus. – Tekst ja loodus. Tartu, Eesti

2011 väiketekstiilide näitus Sõna, Eesti

Kirjanduse Seltsi Kirjastus, 2000.

Rahvusraamatukogu

Laasberg, Riste. Teekond tekstiilikunstini.

2009 Zoom in, HOP galerii, Tallinn

– Muhu meistrid. Kuressaare; Järvesalu,

2001 Põhjamaade Ministrite Nõukogu

Irma, 2001.

Sleipniri stipendiaadid, Tallinna raekoja keldrisaal 2001 Tekstiililood – tavalised aarded Harjumaa Muuseum, Keila


143

Riste Laasberg Sügisheleenium / Helenium Autumnale 2014 gobeläänpõime (vill, lina, sünteetiline kiud) tapestry (wool, linen, synthetics) 78 x 70 cm Foto/Photo Priit Grepp


144

LAIGO

Anita Laigo (Obst-Oeste)

1926 Pallase lõpetajate näitus (koos Anna Põllusaare ja Jaan Grünbergiga)

snd 1901 Tartumaal Kavastus, srn 1984 Tartus

Töid kogudes ERM

Haridus

Tartu Linnamuuseum

1936–1935 Tartu Naisseltsi Käsitöökool

ETDM

1925–1926 Kõrgem Kunstikool Pallas, Nikolai Triigi maaliateljee, maal

Bibliograafia

1919–1923 Kõrgem Kunstikool Pallas,

In memoriam. – Sirp ja Vasar. 11.05.1984.

joonistusõpetaja

Anita Laigo juubel. – Sirp ja Vasar. 24.09.1971.

Töö

Mehilane, Lea. Anita Laigo: Tartu

1946–1969 Tartu Kunstitoodete

tekstiilikunstnik 70. – Edasi. 19.09.1971.

Kombinaadi Ars tekstiiliateljee kunstiline juht ja ateljee juhataja

Publikatsioonid

1937–1940 ERM-i rahvarõivanõuande

Laigo, Anita. Eesti rahva käsitöö tehnikast.

büroo

Käsikiri, ERM-i etnograafiline arhiiv,

1926–1930 Ambla

1955.

Põllumajandusgümnaasium,

Eesti rahvarõivad ja käsitööd. [Kataloog]

joonistusõpetaja

Tartu: Teaduslik Kirjandus, 1946. Kaastöö ajakirjadele Maret,

Valik grupinäitusi 1964 vabariiklik tarbekunsti näitus, EKM 1962 tarbekunsti näitus, Tallinn 1961 tarbekunsti näitus, Tartu Kunstimuuseum 1960 Eesti NSV XX aastapäevale pühendatud kunstinäitus, Tallinn

Taluperenaine ja Eesti Naine.


145

Anita Laigo Dekoratiivkangas / Decorative fabric 1962 – 1963 Şakard (puuvill) / jacquard (cotton) 100 x 500 cm ETDM / EMAAD


146

LAIGO

Annike Laigo snd 1972 Tartus fb.com/annike.laigo http://www.via.fr/agora-createur-1684 Haridus 2003–2004 Kunsti- ja Disainiülikool, Helsingi 1994–2000 EKA, tekstiil, BA 1994–1995 Koldingi Disainikool, Taani 1988–1991 Tartu Kunstikool Töö 2000– Studio Annike Laigo, disainer 1999–2000 Valley OÜ, disainer Valik näitusi ja messe 2014 Habitare, Helsingi 2014 Talents Interior Lifestyle, Tokyo 2014 Size Doesn’t Matter!, Brüssel 2013 Talentstreet Design Trade, Kopenhaagen 2013 17 vaadet Eesti kaasaegsele tarbekunstile, 9. rahvusvaheline tarbekunstibiennaal, Cheongju, Korea 2013 VALIK/VÄRV. Float, HOP galerii 2012 Oasis / Floating Gardens, Fiskars 2011 Uutmoodi. Innovatsioon Eesti disainis, ETDM 2008 Kantlijnen – The Face of Lace, Brugge, Belgia 2008 100% Design, London 2007 Salone Satellite, Moskva 2006, 2010 Designmai, Berliin 2006, 2010 Talents Ambiente, Frankfurt 2005, 2006 Now!, Maison & Objet, Pariis 2006 Inspired by Cologne. The Show of Design Talents, Köln

2005 Redesign Europe, Museum für

Läkk, Ene. Disainielevaator esitleb:

Kommunikation, Berliin

näitus Mateeria. Eesti Disaini Leht No. 2,

2004 Biennale internationale design, Saint-

Eesti Disainerite Liit, 2013, lk 19.

Étienne, Prantsusmaa

Let me give you a pack of art! [Kataloog]

2002 Estonian Design, Design Forum

Art in Post, Korea, 2013.

Finland, Helsingi

International Design Festival Berlin 2010. [Kataloog]

Töid kogudes

Kantlijnen – The face of Lace. [Kataloog]

ETDM

Brugge Plus, 2008.

Pierre Staudenmeyer’ disainikogu

Kamphuis, Hanneke; van Onna,

Mouvements Modernes, Prantsusmaa

Hedvig. Atmosphere: The Shape of Things to Come. Frame Publishers, 2007.

Tunnustused

Issentials 06. [Kataloog] Koelnmesse

2012 stipendium Artist-in-residence;

GmbH, 2006.

Fiskars

We need more design! Life in Estonia.

2006 Eesti disainiauhind Bruno parima

[Ajakiri] Lifestyle publishers, Spring

disainiprojekti eest

2007, lk 41–45.

2006 ajakirja Ruum arhitektuuri-,

Jehe, Ülle. Vaiba-Anni. Eesti Ekspress,

interjööri- ja disainikonkurss, parima

Areen, 31.03.2005, lk B10.

disaini preemia 2006 ETeKL-i preemia Aasta noor

Publikatsioonid

tekstiilikunstnik

Laigo, Annike; Pikk, Kersti. Vaibaga või

2006–2014 edukas konkureerimine

vaibata. Diivan, 3/2014, lk 79–82.

rahvusvahelistele disainimessidele 2005 EKA Mari Adamsoni nimeline stipendium parimale tekstiiliüliõpilasele Liikmelisus EDL Töid ühiskondlikes hoonetes AS Delfi Muuga tööstuspark, Muuga sadam A. H. Tammsaare muuseum Bibliograafia


147

Annike Laigo Float 2013

autoritehnika (vill, k채sitafting) author`s technique (wool, tufted) 140 x 210 cm


148

LAMP

Silja Lamp snd 1950 Äksis Tartumaal

Valik isikunäitusi 1995 Hilpharaka kelder 1991 Lihula rahvamaja

Haridus 1971–1976 EKA, mood

1990 Haapsalu linnagalerii 1987 Maalitud siid, Tallinna Kunstifondi aknanäitus

Töö 2007– vabakutseline kunstnik 1997–2007 Rakenduskunsti Erakool, tekstiili- ja maaliõpetaja 1979–1995 Kunstikombinaat Ars, autoritiraažikunstnik 1976–1979 Rahvatööndusettevõte Kodu, kunstnik Valik grupinäitusi 2008 Kevadkangas, Rahvusooperi Estonia talveaed 1999–2001 Väike kanganäitus, rändnäitus, Eesti linnad; 2001 Ungari ja Leedu 1992 2 + 2 Vilniuse linnagalerii 1991 2 + 2 Haapsalu kultuurikeskuse galerii 1990 2 + 2 Kuressaare loss 1989 Haapsalu linnagalerii 1989 tekstiilikunstinäitus (koos Milvi Thalheimi ja Ülle Raadikuga) Riia planetaarium 1988 Kipsala messikeskus, Riia 1979–1995 Kunstikombinaadi Ars näitused

1984 Tallinna Kunstisalong Töid ühiskondlikes hoonetes 1988 Saare Maavalitsus, Kuressaare 1987 Tallinna Pedagoogiline Instituut 1985 Tallinna Konservatoorium 1983 Ajakirjandusmaja 1982 Tartu Ülikooli raamatukogu Liikmelisus 1988 EKL 1993 ETeKL


149

Silja Lamp Lilledeta linn / Town without flowers 1982 batik (batist) /batik (cambric) 80 x 500 cm


150

LAUR

Tiiu Laur snd 1944 Tartus

2001 Eesti vaip läbi aegade, UKM, Pärnu 1973–1990 osales vabariiklikel tarbekunstinäitustel

www.hot.ee/tiiulaur Valik isikunäitusi Haridus

2008 Gobeläänid, Aleksandria Kunstide

1967–1972 EKA, tekstiil

Keskus, Egiptus

1964–1967 Tartu Kunstikool,

2004 Vaibad, Rahvusooperi Estonia

dekoratsioon

talveaed 2002 Vaip, vaip, vaip... , Šveitsi Maja,

Töö

Tallinn

1994– Eesti Rahvusraamatukogu,

2001 Vaibaraamat; Eesti

näituste osakond, kunstnik

Rahvusraamatukogu, Tartu Ülikooli

1992–1994 käsitööfirma OÜ

Pärnu kolledž

Toomkangur, asutajaliige ja kunstiline

1997 Padjamäng, Eesti

juht

Rahvusraamatukogu

1979–1992 Harju Teenindus-

1977 Kunstihoone galerii (koos Aet

tootmisvalitsus, peakunstnik

Andresma-Tamme ja Maret Sõmeriga)

1973–1979 Rahvaloomingu Maja, kunstiosakonna konsultant

Töid kogudes Eesti Rahvusraamatukogu

Valik grupinäitusi

ETDM

2011 väiketekstiilide näitus Sõna, Eesti Rahvusraamatukogu

Töid ühiskondlikes hoonetes

2010 Omadega mäel, ETeKL-i aastanäitus,

2000, 2001, 2003 Eesti

Eesti Rahvusraamatukogu

Rahvusraamatukogu

2008 Mitmus, ETeKL-i aastanäitus, ETDM

Liikmelisus

2007 Positsioonid, ETeKL-i aastanäitus;

1993 ETeKL

Jõhvi, Viljandi

1980 EKL

2006 Väike ja suur, UKM, Pärnu 2005 Estonian Textile Artists in…, Läti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum, Riia; Pihkva 2002 Oma element, Tallinna Kunstihoone 2002 Ecce homo, ETeKL-i aastanäitus, ETDM


151

Tiiu Laur Minuraamat / My Book 2010 gobel채채np천ime (vill, siid, puuvill) tapestry (wool, silk, cotton) 135 x 110 cm


152

LEESI 2007 Briti ja Eesti disainerite näitus Minu maailm: uus subjektiivsus disainis, ETDM 2006 Tallinna 4. rakenduskunsti triennaal Kaks lähedast, ETDM 2005 rahvusvaheline tekstiilikunsti biennaal Textile’05, Kaunas Valik isikunäitusi 2014 Souvenirs de Paris, Prantsuse Instituut Eestis, Tallinn 2013 From Estonia with love, galerii

2005 žürii eritunnustus raamatule tekkSTIILIkunsti SÕNAraamat 25 kauneima Eesti raamatu konkursil 2002 Kultuuriministeeriumi kultuuristipendium 2002 ETeKL-i preemia Aasta tekstiilikunstnik 2001 Liikmelisus 1998 EKL ETeKL 1995 Stuudio 22

Corridor, Cité Internationale des Arts, Pariis (koos Heino Prunsveltiga) 2011 Remark, HOP galerii 2011 From Estonia with Love, galerii Artifex, Vilnius (koos Heino Prunsveldiga) 2008 Oma tuba oma luba, HOP galerii 2003 f-mail Laste Maailma galerii (koos Lylian Meistriga) 2001 Tekstiilikunsti viimane sõna, Tallinna Linnagalerii (koos Aune Taamaliga) 1999 Märgid ja kangastumised, Kuressaare loss 1999 Sidused ja eosed, galerii Sammas (koos Kreg A-Kristringiga)

Krista Leesi snd 1966 Kuressaares www.kristaleesi.ee Haridus 1989–1993 EKA, tekstiil Töö 2005– EKA tekstiilidisaini osakond, dotsent 1999–2005 EKA tekstiilidisaini osakond ja EKA RKK moe- ja tekstiiliosakond, õppejõud 1998–2005 EKA, tekstiilikunsti osakonna juhataja abi 1995–1997 AS Kangur, vaateakende kunstnik 1994–1995 Tallinna Kergetööstustehnikum, õpetaja

Valik grupinäitusi 2013 Eesti ekspositsioon paviljonis Craft Meets Market Lõuna-Koreas Cheongju rahvusvahelisel tarbekunstibiennaalil Something Old Something New 2012 Tallinna 6. rakenduskunsti triennaal Kogumise kunst, ETDM 2011–2012 En Face, Klaipėda Kultuurikommunikatsiooni Keskus, Leedu 2011 Tallinna 15. graafikatriennaal Armastuse, mitte raha pärast, Kumu kunstimuuseum 2010 Global Intrique II, Riia 4. rahvusvaheline tekstiilitriennaal 2008 Cloth and Culture NOW, Sainsbury Center for Visual Arts, Norwich, Suurbritannia 2008 Rauma Biennale Balticum 2008 Flower Power, Rauma, Soome

1999 Variatsioonid Tekstiili teemal, Kuressaare Raegalerii (koos Piret Valguga) Töid kogudes ETDM Töid ühiskondlikes hoonetes 2009 Eesti Vabariigi suursaatkond Pekingis Tunnustused 2013 stažeerimine fondi La Cité internationale des arts toel, Pariis 2010 peapreemia ETDM-i muuseumimeene konkursil 2007 Eesti Kultuurkapitali üheaastane loominguline stipendium 2006 Baruto tseremoniaalpõlle kujunduskonkursi võit (koos disainer Heino Prunsveldiga)

Bibliograafia Herald, Jackie. Experimental Pattern Sourcebook. Rockport Publishers, 2010. Millar, Lesley. Cloth and Culture Now. University College for the Creative Arts at Canterbury, Epsom, Farnham, Maidstone and Rochester, 2007. Cheongju rahvusvaheline tarbekunstibiennaal Let me give you a pack of art. [Kataloog] 2013. Tallinna 6. rakenduskunsti triennaal Kogumise kunst. [Kataloog] Koostaja Kristi Paap, Tallinn: Tallinna Rakenduskunsti Triennaali Ühendus, 2012. Tallinna 15. graafikatriennaal Armastuse, mitte raha pärast. [Kataloog] Tallinn: Tallinna Graafikatriennaal 2011. 4th Riga International Textile and Fibre Art Triennial Global Intrigue II. [Kataloog] 2010. Rauma Biennale Balticum Flower Power. [Kataloog] 2008. Publikatsioonid Leesi, Krista. tekkSTIILIkunsti SÕNAraamat, Eesti Kunstiakadeemia, 2004.


153

Krista Leesi Tallinn Toile 2014 muster kangale v천i tapeedile / pattern for a fabric or wallpaper


154

LEHISMETS

Helen Lehismets snd 1974 Haapsalus

Töid kogudes ETDM Tallinna Linnamuuseum Tallinna Tehnikaülikool

Haridus 1993–1998 EKA, tekstiil

Tunnustused 2000 ArtLink@Sotheby’s Interntional

Töö 2010–

Eesti Ajalehed AS,

Young Art finalist

projektijuht

1999 EKM 80. aastapäeva tähistamiseks

2008–2010 Maaleht AS, projektijuht

ETDM korraldatud vaibakavandite

2003–2008 Tallinna Kaubamaja

konkursi Kootud pildid võitja

AS, turundusteenistus, väljapanekuspetsialist 2001–2002 Selver AS, vanemdekoraator 2000–2001 Tallinna Kaubamaja AS, dekoraator Valik grupinäitusi 2007 The Elfriede Jelinek School of English Language, Hobusepea galerii 2001 10. rahvusvaheline vaibatriennaal,

Łódź

1999 Kootud pildid, ETDM 1999 Full Scale, Skulpturens Hus, Stockholm 1999 Töötud armastajad, Kunstihoone galerii 1998 Metadialoog, Kastellaanimaja galerii


155

Helen Lehismets Aed / Garden 1999 p천ime (vill, siid) / weave (wool, silk) 153 x 98 cm ETDM / EMAAD


156

LIIVAK

Nette Liivak

Valik grupinäitusi

(Anette-Wilhelmine Liivak)

1951. aastast osales vabariiklikel

snd 1916 Arukülas, srn 1993 Tallinnas

tarbekunstinäitustel

Haridus

Valik isikunäitusi

1945–1951 EKA, tekstiil

1976 Tallinna Kunstihoone väike salong

1940 Kehtna Kõrgem Kodumajanduskool, kodutööstus

Töid kogudes ETDM

Töö 1971– vabakutseline kunstnik

Publikatsioonid

1967–1971 ERKI, õppejõud

Kaastööd ajakirjadele Nõukogude

1953–1967 ERKI, õppealameister

Naine, Sotsialistlik Põllumajandus ja

1951–1953 ERKI, tekstiilikunsti kateeder,

Käsitöö Album

laborant 1943–1945 Vana-Võidu kodunduskeskkool, kangakudumise õpetaja 1942–1943 Polli põllu- ja aianduskool, õpetaja 1940–1942 Veskaru kudumistöökoda Tallinnas, kangur


157

Nette Liivak P천randavaip Ornamentaalne Ornamental Carpet 1967 p천ime (vill) / weave (wool) 127,5 x 222 cm ETDM / EMAAD


158

LUIGA

Kai Luiga snd 1946 Elvas

Töid kogudes ETDM ERM

Haridus 1970–1975 EKA, tekstiil

Töid ühiskondlikes hoonetes 1990 Tartu psühhiaatriakliinik

Töö

1990 Elva Põhikool

2003– vabakutseline kunstnik

1989 Tartu Ülikooli muuseum

2002–2003 Tartumaa Muuseum,

1986 Tartu Metsakombinaat

muuseumipedagoog

1984 Tartu Ehitustrust

1980–1987, 1989–2000 TÜ, kaunite

1980 Jõgeva perekonnaseisuosakond

kunstide osakonna rahvakunsti kabinet, lektor

Liikmelisus

1975–1979 vabrik Areng, kunstnik

1981 EKL (1987–1989 EKL Tartu osakonna juhatuse esimees)

Valik grupinäitusi 1980 kuue tarbekunstniku loomingu näitus, Tartu Kunstnike Majas ja Tallinnas A. H. Tammsaare muuseumis 1975. aastast osales vabariiklikel tarbekunstinäitustel Valik isikunäitusi 2001 Tekstiilid, Kastellaanimaja galerii, Tallinn 2001 Meenutades, Tartu Ülikooli raamatukogu ja Tartumaa muuseum 2000 Põimumine, Rahvusooperi Estonia talveaed (koos Kersti Pukiga) 1987 Kai Luiga vaibad & Marget Tafeli keraamika, Tartu Kunstimuuseum

1993 – 2014 ETeKL Bibliograafia Kai Luiga ja Marget Tafeli kaksiknäitus Tartu Kunstimuuseumis. – Sirp ja Vasar. 8.01.1988, lk 8. Mehilane, L. Mõned küsimused Marget Tafelile, Kai Luigale ja Andres Toltsile Kunstimuuseumis eksponeeritava näituse puhul. – Edasi. 9.01.1988, lk 4.


159

Kai Luiga Pildid albumist / Photos from the Album 1981 p천ime (vill, sisal, lina) / weave (wool, sisal, linen) 245 x 180 cm ETDM / EMAAD


160

MAASIK Maasike Maasik snd 1945 Tallinnas Haridus 1973–1977 Moskva Kõrgem Tööstuskunstikool, mittestatsionaarne aspirantuur, tekstiil 1963–1968 EKA, tekstiil Töö 2000– vabakutseline kunstnik, EKA külalisõppejõud 1999–2000 Akadeemia Nord, professor 1971–1997 EKA tekstiilikateeder, õppejõud, sh 1986–1994 tekstiili- ja kostüümikateedri juhataja 1968–1971 Narva Kreenholmi Manufaktuuri viimistlusvabrik, trükitekstiili kunstnik Valik grupinäitusi 2014 ornaMENTAALNE, Tallinna Kunstihoone (näituse kuraator) 2011 Eesti (tekstiili)kunst, biennaali Textile 11 satelliitprojekt, galerii Meno Parkas, Kaunas 2009 Eesti tekstiilikunst eile ja täna, Vene Etnograafiamuuseum, Peterburi 1999 rühmituse Vaba Tahe näitus, Helsingi, Lahti 1993 Eesti vaibakunsti ülevaatenäitus, Tallinn, Pärnu, Narva 1988 Eesti tekstiili- ja klaasikunstnike grupinäitus, Riia 1987 Eesti kunsti ülevaatenäitus, Moskva 1986 Tarbekunsti kvadriennaal, Erfurt 1985 Eesti tekstiilikunst, Peterburi 1984 Eesti maal ja gobelään, Thbilisi 1979, 1983, 1985 Balti tarbekunstitriennaalid, Tallinn Valik isikunäitusi 2010 Teine kohtumispaik, Toompea lossi kunstisaal (koos Tiina Puhkaniga) 2009 Kohtumispaik, Kastellaanimaja galerii (koos Tiina Puhkaniga)

2007 Ilus ilm, Eesti Rahvusraamatukogu galerii 2006 Kodutee, Rahvusooperi Estonia talveaed 2003 Vaibastuudio, Arhitektuuri- ja

Bibliograafia Meister, Lylian. 2009. aasta tekstiilipreemiad. – Sirp. 16.04.2010. Paulus, Karin. Maasike Maasik – aasta tekstiilikunstnik. – Eesti Ekspress.

Disainigalerii (koos Peeter Kuutmaga) 2001 Sole mio, Rahvusooperi Estonia talveaed 1996 Hommikud ja õhtud, Kastellaanimaja galerii 1993 Rahvusooperi Estonia talveaed 1979, 1986 Kunstihoone galerii

1.04.2010. Thurlow, Vappu. Vabadus, raskus, vabadus. – Sirp. 30.11.2007, lk 8. Kivi, Signe. Visioonid, illusioonid ja trendid Eesti tekstiilikunstis. – Postimees. 30.01.1998. Tooming, Rando. Laste Maailmas näeb põhjamaiseid vaipu. – Eesti Päevaleht. 29.08.2003, lk 2. Viitol, Livia. Kadriorus satud vaba tahte ja vaipade vangi. – Postimees. 9.08.2001. Nõmberg, Ebe. Tarbekunst ´90. – Sirp ja Vasar. 24.08.1990, lk 8. Liivrand, Harry. Nelja tarbekunstniku näitus. – Sirp ja Vasar. 28.12.1986. Eesti Televisiooni videofilm Tekstiilikunstnik Maasike Maasik, režissöör Tiina Park, 1986.

Töid kogudes ETDM Eesti Ajaloomuuseum Eesti Vabariigi Presidendi kantselei kingitused Islandi, Iisraeli ja Tšehhi Vabariigi presidentidele Töid ühiskondlikes hoonetes 2008 ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) peahoone, Rooma 2006 Eesti Vabariigi Põllumajandusministeerium 2000–2005 Akadeemia Nord 1999 Eesti Vabariigi saatkond, Praha 1999 Eesti Vabariigi saatkond NATO juures, Brüssel 1995 Läänemaa perekonnaseisuamet 1992 EELK Haapsalu toomkirik 1989 (2001) Eesti Rahvusringhäälingu hoone Tunnustused 2010 ETeKL-i preemia Aasta tekstiilikunstnik 2009 2009 EKA aumedal 2003 Lühikese Jala Galerii preemia Aasta tekstiiliteos 1987 ENSV teenelise kunstitegelase aunimetus Liikmelisus 1993 ETeKL 1979 EKL

Publikatsioonid Maasik, Maasike. Kaheksakümnendaist tänaseni. – Eesti Tekstiilikunstnike Liidu kataloog. 1997, lk 5–7. Uurimused ja ettekanded Maasik, Maasike. Kodukäsitöö algusaegadest. Ettekanne konverentsil Ellen Hansen – 100, ETDM, 2010. Maasik, Maasike. Kas oleme piisavalt elus? Ettekanne ETeKL-i korraldatud rahvusvahelisel konverentsil, ETDM, 2008. Maasik, Maasike. Presidendilossi koosolekute saali gobeläänvaiba lugu. Uurimus, 2006. Maasik, Maasike. Trükikangaste kavandamisest ja teostamisest. ENSV Riiklik Kunstiinstituut. Tallinn, 1978.


161

Maasike Maasik Tempel / Temple 2008 gobel채채np천ime (vill, lina, siid) tapestry (wool, silk, cotton) 105 x 165 cm Foto/photo Pelle Kalmo


162

MARDI

Epp Mardi snd 1977 Tartus

Valik isikunäitusi 2014 Palju väikseid asju..., Tasku keskus, Tartu

Haridus

2014 Enne suurte asjade juhtumist..., Võru

1996–2001 TKK, tekstiil

Linnagalerii 2014 Palju väikseid asju..., kohvik-

Töö

restoran L.U.M.I, Otepää

2012 Kangaspuudel OÜ, Frida & Lonni

2013 Maailmad, kohvik Spargel, Tartu

stuudio-pood

2001, 2002 Tekstiil, Kopenhaagen ja

2006–2010 FIE

Aalborg, Taani

2002–2005 Antoniuse Gild, portselanikoda Valik grupinäitusi 2012 Näeme Tartus, kohvik-restoran L.U.M.I, Otepää 2011 Tee ära tee, Tampere Maja, Tartu 2010 Trükitud tikandid, stuudio-pood Frida & Lonni, Tartu 2007 Ühes mestis, Albu mõis 2004 10 aastat tekstiilikunsti Tartus, ERM 2003 Tekstiilikunstnikud Tartus, Tartu Kunstnike Maja


163

Epp Mardi N채htamatu / Invisible 2014 segatehnika (tekstiil raamil, siiditr체kk, fototr체kk) mixed media (textile on a frame, hand printed, photo printed) 50 x50 cm


164

MATSIN

Ave Matsin snd 1973 Viljandimaal

2011 TÜ aumärk 2010, 2011, 2014 TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia aastapreemia

Haridus 2000– EKA, doktorant

2002, 2005 Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri Sihtkapitali preemia

2000–2002 EKA, tekstiil, MA 1999–2000 EKA, kunsti ja kunstiajaloo

Liikmelisus

õpetaja

ETeKL

1995–1999 EKA, tekstiil, BA 1988–1993 Tartu Kunstikool, kunstnik-

Publikatsioonid

dekoraator

Matsin, Ave. The 13th–16 th Century Tablet-woven Bands from Estonia. –

Töö

Ancient Textiles, Modern Science. Re-

2001– TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia,

creating Techniques through Experiment.

rahvusliku käsitöö osakonna juhataja,

Oxford, Oxbow Books, 2013, lk 64–78.

rahvusliku tekstiili lektor ning

Matsin, Ave. Varakeskaegse naise

pärandtehnoloogia magistriõppekava

sõba rekonstruktsioon Siksali (Siksälä)

programmijuht, juhtinud

kalmistu leiu põhjal. – Ilusad asjad.

kultuuriakadeemiaga seotud projekte

Tähelepanuväärseid leide Eesti

2003–2014 Viljandi pärimusmuusika

arheoloogiakogudest. Tallinn, Tallinna

festivali lavakujunduste kavandaja

Ülikooli Ajaloo Instituut, 2010, lk

ja teostusgrupi juht (koos Kersti

171–192.

Rattusega)

Jõeste, Kristi; Matsin, Ave; Kütt,

1998–2001 Tallinna Vanalinna

Christy. Etnograagilised sõbad ja tekid:

Hariduskolleegium, tekstiiliateljee

lühike õpetusraamat. Viljandi, Eesti

õpetaja ja kunstialase huviõppe

Loomeagentuur, 2009.

projektijuht

Matsin, Ave; Kaljus, Astri. Vaselistest nii ja naa. – Käsitöö. 2008, nr 3, lk 36–38.

Arheoloogiliste tekstiilide rekonstruktsioonid 2014 rekonstruktsioon 14. sajandi naise rõivakomplektist Siksälä kalme (LõunaEesti) matuse nr 220 leiu põhjal 2003 rekonstruktsioon 13. sajandi naise sõbast Siksälä kalme (Lõuna-Eesti) matuse nr 200 leiu põhjal Tunnustus


165

Ave Matsin Rekonstruktsioon 13. sajandi lõpu- 14. sajandi alguse Lõuna-Eesti sõbast Siksälä kalme matuse nr 220 põhjal / detail Reconstruction of a blanket from a mound of Siksälä`s funeral no 220, from 13. – 14. century / detail 2014 kudumine (vill, messing) weaving (wool, brass) 85 x 114 cm


166

MEISTER Lylian Meister snd 1966 Tallinnas Haridus 2005–2009 Räpina Aianduskool, maastikuehitus, kutsehariduse diplom 2005–2008 Luua Metsanduskool, maastikuehitus 1989–1990 Eesti Humanitaarinstituut, kultuuriteooria 1984–1989 EKA, tekstiil Töö 2009– EKA külalisprofessor; disainiteaduskond, dekaan 2013–2014 ajakiri 101 Ideed, peatoimetaja 2008–2009 vabakutseline kunstnik; Terra Magica OÜ, disainer 2007–2008 ajakiri Deko, sisustustoimetaja 2006–2007 ajakiri Kodukolle, rubriikide Sisustus ja Aed toimetaja 2005–2006 vabakutseline kunstnik, Kultuurkapitali stipendiaat 1998–2005 EKA, akadeemiline prorektor 1995–1997 EKA, rakenduskunsti teaduskond, dekaan 1994–1998 EKA, tekstiilikunsti osakond, juhataja 1994–2006 EKA, tekstiilikunsti osakond, dotsent 1989–1993 Kunstitoodete Kombinaat Ars, kunstnik Valik grupinäitusi 2014 ornaMENTAALNE, Tallinna Kunstihoone 2012 Tallinna 6. rakenduskunsti triennaal Kogumise kunst, ETDM, Tallinn 2011 Eesti (tekstiili)kunst, biennaali Textile 11 satelliitprojekt, galerii Meno Parkas, Kaunas 2011 PIN Anonimum, Chiado Garrett Gallery, Lissabon; Marta Ortigão Sampaio muuseum, Porto 2010 Kaasaegne Eesti tekstiilikunst,

Riiklik Surikovi-nimeline Kunstimuuseum, Krasnojarsk; Divnogorski Kunstimuuseum, Atšinski Kunstimuuseum, Venemaa 2009 Eesti tekstiilikunst eile ja täna, Vene Etnograafiamuuseum, Peterburi 2009 Elu-69. Seks ja erootika Eesti kaasaegses kunstis, Rakvere Näitustemaja 2003 Balti-Rootsi tekstiilinäitus Forever Young, INFRA galerii, Stockholm 2003 Notes. 3-dimensional Estonian Art, Szentendre Kunstiveski, Ungari 2001 grupinäitus, galerii XX, Panevėžys, Leedu 2001 Väike kanganäitus, Péter-Pál Galéria, Szentendre, Ungari 1998 Balti kunstinäitus Stair Colour & Patterns, London 1993 Contemporary Estonian Textile Art, Reykjavík 1992 NEOEKSPREPOST Siid, Lillepaviljon, Tallinn Valik isikunäitusi 2009 Erailu HOP galerii, Tallinn (koos Katarina Meistriga) 2008 1001, Tallinna Kunstihoone galerii; UKM, Pärnu 2007 Siidile sulanud, Rahvusooperi Estonia talveaed ja Saaremaa Kunstistuudio, Kuressaare 2003 f-mail, Arhitektuuri- ja Disainigalerii, Tallinn (koos Krista Leesiga) 1996 Põhja-Norra Kunstikeskus Svolværis ja Altas, Norra 1996 Igatsevad asjad, galerii Sammas, Tallinn 1996 Loviisa Sadamagalerii, Soome 1996 Kuld Orient, Raekoja Tarbekunsti Galerii 1994 Lühikese Jala Galerii, Tallinn -Liikmelisus 2011 Eesti Kultuurikoda (asutajaliige) 2011 Eesti Disainikeskuse nõukogu

2011 Tallinna Kunstihoone Fondi nõukogu 2005–2007, 2009–2011 Eesti Kultuurkapitali Kujutava ja Rakenduskunsti Sihtkapitali esimees 2007 Briti Kuninglik Aiandusselts 2006 Eesti Dendroloogia Selts 1994 EKL 1994 ETeKL Tunnustused 2012 Tallinna rakenduskunsti triennaal, Kaido Ehasoo preemia 2010 TÜ teenetemärk 2009 ESL ruumipreemia 2008 ETeKL-i preemia Aasta meister tekstiiliprojekti 1001 eest 2007 Eesti Kultuurkapitali Kujutava ja Rakenduskunsti Sihtkapitali aastane loomingulise töö stipendium 2001 Eesti Kultuurkapitali stipendium ja Eesti Rahvuskultuuri Fondi stipendium erialaseks enesetäiendamiseks Indias 2001 Sleipniri stipendium erialaseks tööks Rootsis Publikatsioonid Meister, Lylian; Lehari, Ionel; Melioranski, Ruth-Helene; Pärn, Martin; Siimar, Janno. Kuidas leiutada jalgratast? Disainimeelselt ettevõtlusest. Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Disainikeskus, 2012.


167

Lylian Meister Kadunud armastus / Lost Love 2011 taaskasutatud taskur채tik, paberv채ljal천iked, plastikkleebised, portselan, p채rlid, litrid recycled handkerchief, paper, plastic, porcelain, beads, spangles 39,5 x 42 cm Foto/Photo Priit Grepp


168

MINKA

Siiri Minka

snd 1973 Tallinnas Haridus 1991–1996 EKA, tekstiil Töö 2007– Tallinna Vaimse Tervise Keskus, rehabilitatsioonimeeskond, tegevusterapeudi assistent 2003– Tallinna Vaimse Tervise Keskus, Pelguranna Teraapiakeskus, tegevusjuhendaja ja psühhodraama teraapia grupijuht 2000–2004 SA PERH psühhiaatriakliinik, laste ja noorukite osakond, tegevusjuhendaja 1994–1995 Loo laste huviring, kunstiringi juhendaja Valik grupinäitusi 2013 14. rahvusvaheline vaibatriennaal, Łódź, Poola 2013 Kolmekesi, HOP galerii (koos Mari Haaveli ja Christel Allikuga) 2010 Omadega mäel, Eesti Rahvusraamatukogu 2009 Nimed ja näod, Evald Okase muuseumi galerii, Haapsalu 2009 Vaibasadu, ERM, Tartu 2005 Tavalised aarded, Harjumaa Muuseum, Keila 2005 Eesti tekstiilikunsti näitus, Gdańsk, Poola

2002 Ecce homo, ETeKL-i aastanäitus, ETDM 2002 Talvevarud, Rahvusooperi Estonia talveaed (koos Kadi Pajupuu, Mari Haaveli ja Kertu Sillastega) 2001 Eesti vaip läbi aegade, Chaplini keskus, Pärnu 1999–2014 rühmituse Vaba Tahe näitused Eestis ja Soomes (1999 Helsingis, 2000 Lahtis) Valik isikunäitusi 2011 Roheline tüdruk, Hop Galerii, Tallinn 2008 Skisofreenia, Hobusepea galerii, Tallinn (koos Tarmo Saliniga) 2007 Kohtumine, Draakoni galerii, Tallinn (koos Tarmo Saliniga) Töid ühiskondlikes hoonetes 1999 hotell Kolm Õde, Tallinn Liikmelisus 2011 Eesti Psühhodraama Ühing 2007 MTÜ Loovmeel 2000 ETeKL 1998 vaibakunstnike rühmitus Vaba Tahe Bibliograafia Veenre, Tanel. Siiri Minka kahe maailma piiril. – Eesti Päevaleht. 30.07.2011.


169

Siiri Minka Roheline t체druk / Green Girl 2011 gobel채채np천ime (vill, lina) / tapestry (wool, silk) 165 x 140 cm


170

MUSTONEN

Eva Mustonen snd 1986 Kärus Raplamaal

galerija, Kaunas, Leedu 2010 Masterpieces Connected, ORO galerii, Göteborg, Rootsi

Haridus

2010 Omadega mäel, ETeKL-i aastanäitus,

2013– TÜ, semiootika

Eesti Rahvusraamatukogu, Võru

2010–2012 Göteborgi Ülikool (HDK),

Linnagalerii; UKM, Pärnu

tekstiilikunst, MA 2006–2010 TKK, tekstiil

Valik isikunäitusi 2014 Argipoeesia, Tartu Kunstimaja

Töö 2012–2014 Y-galerii, galeristi assistent Valik grupinäitusi 2014 Luunja protsess, galerii Noorus, Tartu 2013 Ebaselged kehad, Y-galerii, Tartu 2012 Maxa dagar, HDK, Göteborg, Rootsi 2011 For a Body, Kauno paveikslų


171

Eva Mustonen Ja nii ma ei peagi sind puudutama / So I Do Not Need to Touch You 2014 kudum (angooravill) / knitting (angora) 27 x 20 cm Foto/Photo Kaisa Reimand


172

MÄNNI

Viivi-Merike Männi snd 1936 Tallinnas www.merike.manni.ee

Valik isikunäitusi

Liikmelisus

2011 juubelinäitus, Rahvusooperi Estonia

1967 EKL

talveaed

1993 ETeKL

2006 Nõmme Kultuurikeskus 2004 Glamuursed tekstiilid,

Haridus

Kastellaanimaja galerii

1956–1961 EKA, tekstiil

2003 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus

Töö 1978–1998 EKA, tekstiilikateeder, dotsent 1964–1968 vabrik Punane Koit, tekstiilikunstnik 1961–1964 vabrik Lembitu, moekunstnik Valik grupinäitusi 2007, 2009, 2010, 2013 Vaba Tahe ja sõbrad, Eesti linnad 2012–2013 Järje hoidja, ETeKL-i aastanäitus; Pärnu, Viljandi, Võru ja Kohtla-Järve 2004 Must, valge ja värv, ETeKL-i aastanäitus, ETDM 2003–2005 Triibuvaip, rändnäitus, Eesti linnad 2002 Ecce homo, ETeKL-i aastanäitus, ETDM 2000 Visioonid II, Tallinna Kunstihoone 1998–2002 Ruuduvaip, rändnäitus, Eesti linnad; 2000 Ungari, 2001 Rootsi, 2002 Taani

2002 Rahvusooperi Estonia talveaed 2001 Nõmme Kultuurikeskus Töid kogudes ETDM Norra saatkond Eestis Rootsi saatkond Eestis Töid ühiskondlikes hoonetes 2007 Tallinna Linnavolikogu hoone 1997 Tallinna Linnavalitsuse hoone 1981 Glehni loss, Nõmme 1980 Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse kirik 1978 Hotell Viru restoran Tunnustused 2012 ETeKL-i elutöö preemia 1996 ETeKL-i Aasta tekstiilikunstniku konkursil auhinnaline koht

Bibliograafia Metsis, Anne. Elutööga kaunistatud kodu. – Eesti Naine, 2012, nr 12. Kivimäe, Juta. Glamuur gobeläänides. – Postimees 4.01.2005. Uusiniitty, Liina. Kangaissa kuvastuu kotimaani. – ET-Lehti. 20.11. 2003, lk 90–93. Peil, Mirjam. Õhuline suvekardin. – Kodukiri, 1999, nr 7. Maasikamäe, Sirje. Hea tuju vaibad. – Sirp 9.03.1995.


173

Merike M채nni Aura 2014 gobel채채n (vill, lina, s체nteetiline kiud) tapestry (wool, linen, synthetic fibre) 120 x 90 cm


174

NEEMRE

Ilme-Anu Neemre snd 1940 Tallinnas

1975 Eksperimentaalnäitus, Kiek in die Kök, Tallinn Alates 1971. aastast osalenud

Haridus

vabariiklikel tarbekunstinäitustel ja

1963–1968 EKA, tekstiil

välisnäitustel

Töö

Valik isikunäitusi

1988–

vabakutseline kunstnik

1995 Tallinna Linnamuuseum (koos

1978–1988 Kergetööstuse Ministeeriumi

Inese Jakobiga)

kunstinõukogu, sekretär

1990 Kalamaja galerii (koos Inese

1968–1977 tekstiilivabrik Keila, kunstnik

Jakobiga) 1977 Tallinna Kunstihoone salong

Valik grupinäitusi

1987 minitekstiilide näitus, Gurzuf,

2013 Järje hoidja, ETeKL-i aastanäitus;

Krimm, Ukraina

Pärnu,Võru, Viljandi, Kohtla-Järve

1983 minitekstiilide näitus, Palanga,

2010 Omadega mäel, ETeKL-i aastanäitus,

Leedu

Eesti Rahvusraamatukogu; UKM, Pärnu 1995 Tallinna Linnamuuseum

Töid kogudes

1992 Eesti ja Soome minitekstiilide

ETDM, Eesti Ajaloomuuseum

näitus, Tallinna Raemuuseum 1991 vabariiklik tarbekunstinäitus,

Töid ühiskondlikes hoonetes

Tallinna Kunstihoone

Tallinna Jaani kirik

1987 Trükikangad ’87, Eesti Näituste paviljon, Tallinn (näituse kuraator)

Tunnustused

1984 Eesti Nõukogude vaip 1972–1984,

1995 ergutuspreemia niplispitsi

Eesti Näituste paviljon, Tallinn

konkursilt Soomes

1982 Juhan Smuuli mälestusnäitus, Tallinna Kunstihoone

Liikmelisus

1979 Eesti, Läti ja Leedu tarbekunst, Eesti

1993 ETeKL

Näituste paviljon, Tallinn

1978 EKL


175

Ilme-Anu Neemre H채rmatis Frost 1978 niplispits (tamiil) / lace (fishing line) 330 x 210 cm ETDM / EMAAD


176

OJAVEE Kärt Ojavee snd 1982 Rakveres

2012 UUO, ETDM 2012 SymbiosisO: Voxel, Issey Miyake Tribeca (koostöös Eszter Ozsvaldi ja Alex

Haridus

Dodge’iga), New York

2007–2013 EKA, kunst ja disain, PhD

2011 Kärt Ojavee Retrospective,

2000–2004 EKA, tekstiil

projektiruum März, Tallinn 2010 UUO P1 (p), SooSoo galerii, Tallinn

Töö

2008 Põhk ja Piksel, SooSoo galerii,

2014– EKA, teadur

Tallinn

2014– Kaun OÜ, disainer

2007 Heimatdesign, Madonnen Galerie,

2011– KO! OÜ, disainer

München, Saksamaa

2010–2011 EKA, dotsent 2007–2010 EKA, lektor ja juhendaja

Tunnustused 2013 ETeKL-i preemia Aasta noor

Valik grupinäitusi

tekstiilikunstnik 2012

2014 Building With Textiles, Tilburgi

2012 Beopen Award London, teine

tekstiilimuuseum, Holland

preemia,

2014 Human Play, Scin Gallery, London,

2012 parima noore disaineri auhind Säsi

Suurbritannia

2012 Core77 disainipreemia nominent

2014 Köler Prize’i nominentide näitus,

2007 ETeKL-i preemia Aasta noor

EKKM, Tallinn

tekstiilikunstnik rühmitusele

2014 Rethinking the Everyday, Farmleigh

Disainkombain

Gallery, Dublin, Iirimaa

2004 kolmas preemia näitusel Mitmik,

2012/2011 SIGGRAPH 2012, Los

Tallinna Kunstihoone galerii

Angeles; SIGGRAPH Asia 2011,

2003 EKA innovatsioonipreemia

Hongkong

2003 EKA Mari Adamsoni nimeline

2012/2010 ÖÖ – Was it a dream? Helsingi,

stipendium parimale tekstiiliüliõpilasele

Stockholm, London 2011 Ambience11, Boråsi

Töid kogudes

tekstiilimuuseum, Rootsi

ETDM

2010 INPUT_OUTPUT: Adaptive Materials and Mediated Environments,

Publikatsioonid

Philadelphia, USA

Ojavee, Kärt. Active smart interior textiles:

2010 Pixelache, Kerava kunstimuuseum,

interactive soft displays. Tallinn, Eesti

Helsingi

Kunstiakadeemia, 2013.

2007 My World: New Subjectivity in

Ojavee, Kärt; Ozsvald, Ezster.

Contemporary Design, ETDM

SymbiosisS. – Leonardo. 2012, nr 4. Ojavee, Kärt. Me seome: sallide

Valik isikunäitusi 2014 First Views on Mars. Lost Lands, Saaremaa Kunstistuudio, Kuressaare 2013 Mem:brains (koostöös Eszter Ozsvaldiga), Wythe Hotel, New York 2012 Four Future, Eesti saatkond, Helsingi

sidumisest. Tallinn, Ilo, 2005.


177

Kärt Ojavee Lightning Cushion 2010 – 2012 kombineeritud tehnikad, siiditrükk, masintikand (kombineeritud materjalid, pehme elektroonika, puuvill, polüester, valguselemendid) combined technology, hand printed, embroidery (combined materials, electronics, cotton, polyester, light elements) Foto/Photo Anu Vahtra


178

OLLISAAR Aet Ollisaar

Valik isikunäitusi

snd 1966 Tallinnas

2015 Mälestused tulevikust, HOP

www.aetollisaar.com

2014 Sisukord, Eesti Maaülikooli

Haridus

2011 Elulugu, Võru linnagalerii

1986–1991 EKA, tekstiil Töö 2000– TKK, tekstiiliosakonna juhataja; alates 2001 professor 1997–1999 Tartu Kunstikool, direktori asetäitja 1993–2000 Tartu Kunstikool, tekstiilikunsti osakonna juhataja 1992–2000 Tartu Kunstikool, värvusõpetuse õpetaja 1992–1994 AS Tartumaa Uku, kunstnik 1984–1992 Rahvakunstimeistrite Koondis Uku, käsitelgedel kuduja, sh 1991-1992 kunstnik Valik grupinäitusi 2014 Estonian Contemporary Textiles, Guimarães (biennaali Contextile 2014

galerii, Tallinn raamatukogu, Tartu 2011 Peegeldused, UKM, Pärnu (koos Ellen Hanseniga) 2010 Naiste Maailm, HOP galerii, Tallinn 2010 Teekond, UKM, Pärnu 2008 Läbi aja, Rahvusooperi Estonia talveaed (koos Ellen Hanseniga) 2008 Ajatus, Emil-galerii, Tampere 2007 Ajastatud unenäod, HOP galerii, Tallinn 2006 Pilt kangal – maa ja ilm, ERM (koos Aino Kajaniemiga) 1999 Põlvkonnad, ETDM (koos Ellen Hanseniga) Tööd kogudes ETDM ERM UKM, Pärnu Tampere Kunstimuuseum, Soome Pentikmäen galleria, Soome

raames) 2014 Kohtumispaik, Arhitektuuri- ja

Tööd ühiskondlikes hoonetes

Disainigalerii, Tallinn

2014 Tallinna Tehnikakõrgkool

2014 ornaMENTAALNE, Tallinna Kunstihoone

Tunnustused

2012 Järje hoidja, ETeKL-i aastanäitus;

2011 Eesti Tekstiilikunstnike Liidu

UKM, Pärnu ja Võru linnagalerii

preemia Aasta tekstiilitegu pikaajalise

2012 Sea, galerii Filosoffen, Odense,

töö eest noortega

Taani

2008 Kristjan Raua preemia nominent

2011 Ragulka, Tallinna Kunstihoone 2010 Ars Häme, Finlaysoni tehas, Forssa, Soome 2007–2008 ETDM-s ja ERM-s toimunud näituse Ellen Hansen – kavandist vaibani kuraator 2006 Lööb nõelu, ETDM 2006 Kaks lähedast, Tallinna 4. Rakenduskunsti triennaal, ETDM 2005 rahvusvaheline tekstiilikunsti biennaal Textile’05, Kaunas

2008 ETeKL-i preemia Aasta tekstiilikunstnik 2007 2007 Tartu Kultuurkapitali aasta loominguline stipendium kunsti valdkonnas 2006 Ado Vabbe preemia nominent Liikmelisus 1999 Euroopa tekstiilikunstnike võrgustik European Textile Network 1993 ETeKL 1993 EKL

Bibliograafia Adamson, Helen. Dünaamiline ja mitmetahuline tekstiilikunst. – Sirp. 3.01.2013. Klaus, Karin. Näitusel kohtub eri ajastute tekstiilikunst. – Pärnu Postimees. 11.05.2011. Kangor, Eero. Galeriiring meeste ja naiste maailmas. – Sirp. 29.07.2010. Veenre, Tanel. Jalutuskäik kolmel lõimel. – Eesti Päevaleht. 6.02.2010. Paulus, Karin. Päris oma asjast. – Eesti Ekspress. 11.04.2008. Thurlow, Vappu. Vabadus, raskus, vabadus. – Sirp. 30.11.2007. Tago, Kaidi. Gobelään ühendab sõnumi ja traditsiooni. – Sirp. 08.12.2006. Eesti Tekstiilikunstnike Liidu kataloog, Eesti Tekstiilikunstnike Liit 1997, lk 45, 93. Vesala, Jarno; Keskinen, Teemu. Ajatus. [DVD] Tampereen Kaupungin kulttuuripalvelut, 2008. Publikatsioonid Ollisaar, Aet; Reemann, Vaike. XXI sajandi vaipa otsides. – Sirp. 21.03.2008. Ollisaar, Aet; Reemann, Vaike. Aja jälg vaibal. – Sirp. 30.11.2007. Ollisaar, Aet; Reemann, Vaike. Aja jälg Eesti vaibal.[ DVD] Režissöör Maido Selgmäe. ERM, 2009. Ollisaar, Aet; Reemann, Vaike. Kogujad. Anu Raud. [video] Režissöör Maido Selgmäe. ERM, 2009. Ollisaar, Aet; Reemann, Vaike. Aeg. Ellen Hansen. [video] Režissöör Maido Selgmäe. ERM, 2007. Ollisaar, Aet. Kavandamise tehnikad. [e-kursus] http://laura.artcol.ee/e-ope/courses/ Koopiajoonise_valmistamine/ollisaara. sauropol.com/index.html Remmel, Mari-Ann. Hiie ase. Hiis eesti rahvapärimuses. Illustratsioonid Aet Ollisaar. Eesti Kirjandusmuuseum, 1998.


179

Aet Ollisaar Valikuv천imalus / Alternatives 2010 kudumine, autoritehnika (lina, erinevad materjalid, vabriku Punane Koit sukad 1960-ndatest aastatest weaving, author`s technique (linen, different materials, stockings made in Punane Koit factory (Tallinn) from 1960ies) 150 x 200 cm


180

ORMESSON

Linda Ormesson

Valik grupinäitusi

snd 1902 Lätis Naukšēnis, srn 1989 New

1979 eesti rahvariiete tikandite näitus

Yorgis

kultuuripäevadel New Yorgis

Haridus

Liikmelisus

1930 õppereisid Rootsi, Belgiasse,

1935–1938 RaKÜ

Prantsusmaale ja Hollandisse 1929 Viini Kunsttööstuskool

Publikatsioonid

1917–1923 Tallinna Kunsttööstuskool,

Ormesson, Linda. Jacobean Iron-on

naiskäsitöö ja pedagoogika

Transfer Patterns. 24 Authentic Embroidery Motifs. Dover Publications, Inc. New

Töö

York, 1978.

1966–1985 The Embroiderers’ Guild

Ormesson, Linda. Pesu õmblemine ja

of America Inc. New Yorgi peakorter,

kaunistamine. A.R.T. Põllumajandusliit,

disaininõunik

1934.

1944 emigreerus Saksamaale ja 1950

Päts, Voldermar. Eesti rahvariie ja

USA-sse New Yorki, kus töötas

ornament I–II. Tallinn, Riigi trükikoda,

ajalooliste tekstiilide restaureerijana

1926.

1935–1940 Tallinna tarbekunsti

Ormesson, Linda. Rahvakunst moodsas

eraõppetöökoda, asutaja (koos Johanna

tarbekunstis. – Kunst,1934, nr 1.

Ormessoniga) ja õpetaja 1932–1940 Riigi Kunsttööstuskool,

Kaastööd ajakirjadele Eesti Naine,

käsitöö ja vabajoonistamise õppejõud

Taluperenaine, Uus Talu ja Naiste Hääl;

1932–1933 ajakiri Maanaise Kodu,

USA-s elades kaastööd ajakirjadele

peatoimetaja ja illustraator

Needle Craft ja Triinu

1925–1933 Kehtna Kõrgem Kodumajanduskool, õpetaja 1924–1925 Tallinna Rahvaülikooli Selts ja Eesti Naisliit, käsitööinstruktor


181

Linda Ormesson Pesu 천mblemmine ja kaunistamine Sewing and Embroidery 1934


182

PAJUMAA

Miralda Pajumaa

1984 rahvusvahelise tekstiilikunsti

Publikatsioonid

sümpoosioni näitus, Riia

Kaastööd kirjastuse Kunst väljaandele

1977 Dzintarsi loomingulise grupi

Käsitöö album aastatel 1963–1986 (nr 5–8,

Haridus

näitus, Jūrmala

10, 12, 13, 15–17, 19–21)

1957–1963 EKA, tekstiil

1972 NSV Liidu gobeläänide näitus,

1952–1957 Tartu Kujutava Kunsti Kool

Moskva

Töö

Valik isikunäitusi

1975–1989 Kunstitoodete Kombinaat

2000 Rahvusooperi Estonia talveaed

Ars, autoritiraaži kunstnik

2000 Kastellaanimaja galerii

1966–1967 Eesti NSV Teatriühingu

1972, 1984 Tallinna Kunstihoone galerii

snd 1934 Venemaal Oudovas

Tööstuskombinaat, kunstnik 1963–1966 Narva Kreenholmi

Töid kogudes

Manufaktuur, kunstnik

ETDM

1962–1963 vabrik Tekstiil, kunstnik

Moskva Kunstifond Eesti Ajaloomuuseum

Valik grupinäitusi 2005 Estonian Textile Artists in…, Läti

Tunnustused

Tarbekunsti- ja Disainimuuseum, Riia

1988 Eesti Looduskaitse Seltsi preemia

2004 Vaba Tahe ja sõbrad, UKM, Pärnu 2002 Oma element, Tallinna Kunstihoone

Liikmelisus

1998, 2000 Visioonid I–II, Tallinna

1972 EKL

Kunstihoone

1993 ETeKL

1996 Kogu, Tallinna Kunstihoone galerii 1996 Osa, Rahvusooperi Estonia

Bibliograafia

talveaed

Kolk, Tiina. Dramaatiliselt klassikaline

1982, 1985, 1988 Baltimaade

aastanäitus. – Äripäev. 2.07.2014.

tarbekunstitriennaalid, Tallinn 1987 Eesti tarbekunsti näitus, Moskva 1987 minitekstiilid, Eesti, Soome


183

Miralda Pajumaa Vaikus Silence 1986 p천ime (vill) weave (wool) 120 x 145 cm ETDM / EMAAD foto / photo Toomas Huik


184

PAJUPUU 2007 Asjade seis, Tallinna Kunstihoone 2005 rahvusvaheline tekstiilikunsti biennaal Textile’05, Kaunas 2004 Tradition and Innovation, Riia 2003 Right and Wrong Sides, Kaunas 2003 Notes. 3-dimensional Estonian Art, Szentendre Kunstiveski, Ungari 2003 Kättevõtmise asi, Tallinna Kunstihoone Valik isikunäitusi 2013 Mõterjal, Pärnu Muuseum (koos Marilyn Piirsaluga) 2012 Puutari, Pro Puu Galleria, Lahti (koos Marilyn Piirsaluga) 2010 Kadi Pajupuu Textiles, Ateljé Gamla Skokällan, Märsta, Rootsi 2009 Invent-tuur, Arhitektuuri- ja Disainigalerii, Tallinn 2008 Soomusrong, galerii SooSoo, Tallinn 2000 Näeb. Vaatleb, galerii Sammas (koos Mari Haaveliga)

Kadi Pajupuu snd 1963 Tallinnas www.kadipuu.berta.me Haridus 1981–1986 EKA, tekstiil Töö 2009– Kadipuu OÜ, disainer 2005– TKK tekstiiliosakond, õppejõud 1990–2004 EKA tekstiilikunsti osakond, õppejõud 1986–1992 AS Suva, kunstnik Valik grupinäitusi 2014 ornaMENTAALNE, Tallinna Kunstihoone 2011 Eesti (tekstiili)kunst, biennaali Textile 11 satelliitprojekt, galerii Meno Parkas, Kaunas 2011 Harilik, Kunstihoone galerii 2010 Łódźi 13. rahvusvaheline vaibatriennaal, Poola 2009 Eesti tekstiilikunst eile ja täna, Vene Etnograafiamuuseum, Peterburi 2008 Mitmus, ETDM

Tunnustused 2014 ETeKL-i preemia Aasta tekstiilikunstnik 2013 2010 Hõbemedal rahvusvaheliselt naisleiutajate näituselt Koreast reguleeritavate piivahedega kangasoa AdRe (Adjustable Reed) leiutamise eest 2010 ETeKL-i preemia Aasta Tekstiilitegu 2009 2009 Euroopa Naisleiutajate Liidu ja võrgustiku (European Union Women Inventors and Innovators Network) eripreemia 2009 aasta 25 kaunima raamatu preemia 2008 Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia Liikmelisus EKL ETeKL Bibliograafia Honkanen, Anne. Pyörät rullaavat virolaiskaksikon töissä. – Etelä-Suomen Sanomat. 18.07.2012 Ignell, Tin. Kadi Pajupuu–Adventuring into Technique, Material and Yarn Design.

– Vävmagasinet, Number 3: 2010. Veenre, Tanel. Kadi Pajupuu nostalgilised leiutised disainigaleriis. Eesti Päevaleht,12.02.2009 Kadi Pajupuu – traditsioonide murdja Ajakiri Naised. 23.10.2009 Mets, Risto. Eesti tekstiiliõppejõud sai Euroopa naisleiutajate eripreemia. Tartu Postimees. 13.10.2009 Laurisaar, Riho. Suga tõi tekstiilikunstnikule naisleiutajate eriauhinna. EPL. Delfi, 07.11.2009 Koit, Katre. Kadi Pajupuu autorimaterjalid. Sisustaja, aprill, 2008. Lk 92–93 Publikatsioonid Pajupuu, Kadi. Ihmisaihe Äänisen kalliopiirroksissa. Swansongs : Rock Art from Lake Onega 40002000 B.C. : exhibition catalogue and reports = Joutsenen kynällä : Äänisen kalliotaidetta 4000-2000 eKr. : näyttelykatalogi ja -esitelmat. [Tartu], 1990. Pp. 39-48 Pajupuu, Kadi. Legendaarse tekstiilimaadami elutööd : Tallinnas tarbekunstimuuseumis saab vaadata retrospektiivnäitust Mari Adamsoni elust ja loomingust. Postimees (2001) 16. veebr., lk. 19 Väike ja SUUR: tekstiilinäitus Pärnu Uue Kunsti Muuseumis = Mini & MAXI: textile exhibition in Pärnu Museum of New Art / [kataloogi koostaja ja kujundaja: Kadi Pajupuu] Eesti Tekstiilikunstnike Liit, 2006 Lööb nõelu: viis tekstiilinäitust Tallinnas. Suvi, 2006: [14.07. - 13.08.2006, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum] = Needles and Pins : five textile exhibitions in Tallinn, Summer, 2006 / [koostaja ja kujundaja Kadi Pajupuu] Eesti Tekstiilikunstnike Liit, 2008 1993 – Eesti Tekstiilikunstnike Liidu infolehe Koiliblikas toimetaja ja kujundaja Käsitöö album nr 24 (1989), 25 (1990), Kirjastus Kunst. [Koostaja Kadi Pajupuu]


185

Kadi Pajupuu Vaatleja / Observator 2009 digiprint spoonil, p천ime digital printing, wood veneer, weave 80 x 120 cm


186

PAJUPUU

Veevi Pajupuu snd 1929 Võrumaal Rõuges, srn 1992

Töid kogudes Tallinna Linnamuuseum

Tallinnas Töid ühiskondlikes hoonetes Haridus

1992 restoran Trööst, Tallinn

1948–1954 EKA, mood 1947–1948 TÜ, arstiteadus

Liikmelisus 1980 EKL

Töö 1962–1985 ajakirja Nõukogude Naine

Bibliograafia

moe- ja käsitööosakond, toimetaja

Piip, Helina, Mägi, Milla. Meie Eesti

1969 oli üks laulu- ja tantsupeo

Naine. Ajakirjade Kirjastus, 2014.

esinemiskostüümide kujundajatest

Veevi Pajupuu, monument juba eluaajal.

1954–1967 Klementi

Käsitöötoimetaja 1962–1985. Lk 64–68.

õmblustootmiskoondis, alates 1957 ka

Kaar, Kati. Näputöö näitus ja

Tallinna Moemaja, kunstnik

ettenäitamine. – Maaleht, 1991, nr 41.

Kunstitoodete kombinaat Ars, autoritiraažikunstnik

Publikatsioonid Kaastööd ajakirjale Nõukogude Naine

Valik grupinäitusi

Naine Nõukogude Eestis: [artiklite

1981. aastast alates osales minitekstiilide

kogumik] / koostanud Veevi Pajupuu.

näitustel

Perioodika, 1981.

1980ndatel kureeris ja kujundas mitmeid käsitöönäitusi 1959. aastast alates osales näitustel Valik isikunäitusi 1979 Tallinna Kunstihoone salong 1991 Tallinna Lillepaviljon


187

Veevi Pajupuu Keelatud vili Forbidden Fruit 1979 p천ime (sisal, puu) / weave (sisal, wood) 80 x 80 cm


188

PARS

Ene Pars

2003–2005 Triibuvaip, rändnäitus, Eesti

konkursil Tallinna suveniir 2005

linnad; näituse kuraator

1999 Eesti Tekstiilikunstnike Liidu ja

2004 Must, valge ja värv, ETDM

Lühikese Jala Galerii preemia 1999.

Haridus

2003 Kättevõtmise asi, Tallinna

aasta tööde eest

1970–1975 TPÜ; joonistamine,

Kunstihoone

1983 Baltimaade noorte

joonestamine ja tööõpetus

2002 Enampakkumine, ETDM

tarbekunstinäituse medal, Riia

snd 1952 Järva-Jaanis

2002 Oma element, Tallinna Kunstihoone Töö

1998–2002 Ruuduvaip, rändnäitus, Eesti

Liikmelisus

2008– Ene Pars Disain OÜ (MTÜ Katariina

linnad; 2000 Ungari, 2001 Rootsi, 2002

ETeKL (juhataja 2011–2013)

Gild lapitöökojas), juhataja

Taani

EKL

1993–2007 Ene & Anni Lapitööd (1995.

1998, 2000 Visioonid I, II; Tallinna

Eesti Lapitöö Selts

aastast MTÜ Katariina Gild lapitöökojas),

Kunstihoone

MTÜ Katariina Gild

1991–2014 Eesti Lapitöö Selts, näituste

Valiki isikunäitusi

Publikatsioonid

kuraator

2012 Eesti triibukood, Vabaduse galerii

Pars, Ene. Kakskümmend aastat eesti

1979–1993Tallinna Laustekstiili Teadus-

2007–2011 Uuesti uus, 15 näitust Eestis

lapitööd. Eesti Lapitöö Selts, 2014.

Tootmiskoondis Mistra, kunstnik

ja Soomes

Pars, Ene. Kümme aastat eesti lapitööd.

2005 Uneaeg, galerii Kunst ja Disain,

Ene & Anni Lapitööd, 2002.

juhataja

Valik grupinäitusi

Tallinn

2014 ornaMENTAALNE, Tallinna

2003 Gloria, Kastellaanimaja galerii

Kunstihoone

2002 Ene & Anni 110, Tallinna raekoja

2012–2013 Järje hoidja, ETeKL-i

keldrisaal (koos Anni Kreemiga)

aastanäitus; Pärnu, Võru, Viljandi, Kohtla-

2001–2002 Valge valgus, 8 näitust Eestis

Järve; näituse kuraator

(koos Ehalill Hallistega)

2011 tarbekunstinäitus Ragulka, Tallinna

2000 Lilled ja liblikad, Rahvusooperi

Kunstihoone

Estonia talveaed

2010 Eesti mustrid,Tartu Kunstimaja (koos

1999 Meri, mu meri, Lühikese Jala Galerii

Ehalill Halliste ja Mare Kelpmaniga) 2010 Omadega mäel, ETeKL-i aastanäitus;

Tunnustused

Eesti Rahvusraamatukogu, Võru ja Pärnu

2013 Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu

2009 Eesti tekstiilikunst eile ja täna, Vene

preemia Pärandihoidja

Etnograafiamuuseum, Peterburi

2011 ETeKL preemia Aasta

2006 Väike ja SUUR, UKM, Pärnu

tekstiilikunstnik 2010

2006 Tallinna IV rakenduskunsti

2008 Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri

triennaal Kaks lähedast, ETDM

sihtkapitali aastapreemia

2003–2005 European Art Quilt III;

2007 Eesti Tekstiilikunstnike Liidu ja

Holland, Prantsusmaa, Itaalia, Taani,

Lühikese Jala Galerii eripreemia

Inglismaa, Saksamaa, USA

2005 V koht Tallinna linnavalitsuse


189

Ene Pars Igaüks peab oma risti kandma Everyone has his own cross to bear 2014 lapitöö (lina) / patchwork (linen) 215 x 140 cm Foto/Photo Toomas Huik


190

PEDAK

Erika Pedak snd 1948 Viljandimaal

1997 5. rahvusvaheline tekstiilikonkurss

1991 Haapsalu hotell

ja näitus Kyoto’97, Jaapan

1989 Tartu Ülikool

1993 rahvusvaheline Haridus

tekstiilisümpoosion, Jena, Saksamaa

Tunnustused

2001–2007 TÜ, kunstiajalugu, MA

1992 Baltimaade tarbekunst ja disain;

1997 Excellence Award rahvusvaheliselt

1981–1985 EKA, tekstiil

Hamburg, Kiel, Hannover, Bonn,

tekstiilikonkursilt ja näituselt Kyoto’97

1971–1977 TÜ, ajalugu

Saksamaa

1998 ETeKL preemia Aasta

1990 ON-grupi näitus, Tallinna

tekstiilikunstnik 1997

Töö

Kunstihoone

2012– MTÜ Elaan, juhatuse liige

1989, 1991 rahvusvaheline

Liikmelisus

2001–2004, 2005–2011 TKK,

tekstiilisümpoosion, Jūrmala, Läti

1993 ETeKL 1990 ON-grupp

õppeprorektor 2004–2005 TKK, rektori kohusetäitja

Valik isikunäitusi

1990 Tartu Kunstnike Liit

1999–2001 Tartu Kunstikool,

2011 ERM (koos Hans Ragnar

1987 EKL

õppedirektor

Mathiseniga)

1996–2000 Eesti Maaülikool,

2009 Võru linnagalerii

Bibliograafia

tekstiilikunsti ajaloo õppejõud

2008 Tartu Kunstimaja

Lõhmus, Alo. Erika Pedak eelistab rahale

1994– TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ja

monumentaalgalerii

vaba aega. – Postimees Extra. 01.1998.

TKK, tekstiilikunsti ajaloo õppejõud

2004 Rahvusooperi Estonia talveaed

Talvistu, Enriko. Meeleline geomeetria

1992–1993 Sinimandria galerii, galerist

2001 Tartu Kunstimaja

vaibakunstis. – Postimees. 21.01.1994.

1985–1992 Tartu Kunstitoodete

monumentaalgalerii (koos Tambet

Nurk, Kaire. Neoliitiline põder ja moodne

Kombinaat Ars, kunstnik

Pedakuga)

aeg. – Postimees. 22.10.1996.

1984–2002 EKA, tekstiilikunsti ajaloo

1998 Chaplini kunstikeskus, Pärnu

Sinijärv, Siiri. Tekstiilikunstnik Erika

õppejõud

1998 Rahvusooperi Estonia talveaed

Pedak. [Video] ETV, 1992.

1977–1981 Tartu Kunstitoodete

(koos Mall Metsaga)

Kombinaat Ars, kunstnik

1996 Viljandi

Publikatsioonid

1968–1977 ERM, kunstnik

1996 Raatuse galerii, Tallinn

Pedak, Erika. Eesti professionaalse

1994 Rüütli galerii, Tartu

tekstiilikunsti sünd ja kujunemine 1940.

Valik grupinäitusi 2013 Schleswig-Holsteini Tarbekunsti Ühingu näitus, Lübeck, Saksamaa 2002, 2003, 2009 rahvusvaheline tekstiilisümpoosion ja näitused, Graz, Austria 2000 Tallinna rakenduskunsti triennaal Omand, ETDM 1998 Visioonid, Tallinna Kunstihoone 1998 9. rahvusvaheline vaibatriennaal Łódź’98, Poola

aastani. Tartu Kõrgema Kunstikooli Töid kogudes

Toimetised 9, 2008.

ETDM

Pedak, Erika. Łódźi triennaal – kuhu

UKM, Pärnu

küll kõik vaibad jäid? – Postimees Extra.

Matti Miliuse kunstikogu

31.01.1998.

Tüüringi liidumaa ja Euroopa asjade

Pedak, Erika. Protsess. – Postimees.

ministeerium, Saksamaa

26.06.1998.

Töid ühiskondlikes hoonetes


191

Erika Pedak Kasta mind! Masu / Water me! Recession 2010 autoritehnika (elastik) / author`s technique (elastic) 150 x 240 cm


192

PERE 1996 Normandia linabiennaal, Prantsusmaa 1995 7. Põhjamaade tekstiilitriennaal, Põhjamaad, Baltimaad 1993/1994 From Dreams to Reality; Tallinn, Riia, Vilnius, Göteborg, Helsingi 1993 Euroopa 2. tekstiilitriennaal L’autre Europe, Tournai, Belgia 1992/1993 Flexible I; Bayreuth, Saksamaa; Tilburg, Holland; Manchester, Suurbritannia 1992/1998 rahvusvaheline tekstiilitriennaal, Łódź, Poola 1985, 1988, 1991 Balti

2011 Laoseis, Parikaste maja, Tallinn 2003 Tallinna Kunstihoone galerii 2002 Jonnakad, Rahvusooperi Estonia

2005/2006 Estonian textile artists in…; Haridus

Läti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum,

1972–1977 EKA, tekstiil

Läti Ajaloomuuseum, Riia; Pihkva Kremli muuseum 2004 Roos on Roos on Roos, ON-grupi

Töö 1991–

vabakutseline kunstnik

näitus, Tallinna Kunstihoone galerii

1977–1991 ERKI, üldmaali kateeder,

2004 Traditsioon ja innovatsioon, Riia

joonistuskateeder, tekstiili kateeder

tekstiilibiennaal, Läti

1970–1972 Kunstitoodete kombinaat Ars

2002 Ecce homo; Nõia nõu; Enampakkumine; ETDM

Valik grupinäitusi

2002 Oma element, ETeKL-i aastanäitus,

2014 Pikk laud, Valev Sein ja sõbrad, Reigi

Tallinna Kunstihoone

pastoraat, Hiiumaa

2002 Meistriteosed, Torino, Itaalia

2013 Järje hoidja, ETeKL-i aastanäitus,

2002 Kättevõtmise asi, Tallinna

UKM, Pärnu

Kunstihoone

2011/2012 kevadnäitus, Tehnoobia, EKL-i

1998/2000 Visioonid I–II, Tallinna

aastanäitus, Tallinna Kunstihoone

Kunstihoone

2010 Omadega mäel, ETeKL-i aastanäitus,

1997/2000 Tallinna rakenduskunsti triennaal Omand, ETDM

1993 ETeKL, (juhataja 1993–2002) ON-grupi asutajaliige Bibliograafia Kruus, Ülle ja Koll, Kersti. 2 + 2 = 5: Urve Küttner, Katrin Pere, Lorilea Jaderborg, Karin Röh: Taani-Eesti koostööprojekt. [Kataloog] Tallinn: Eesti

Katrin Pere. On-grupi trükis. Lea Pruuli

Annika Tederiga)

2010 Ragulka, Tallinna Kunstihoone

1989 EKL, volikogu liige 1993–2005

Valik isikunäitusi

ja Rahvusooperi Estonia talveaed (koos

snd 1952 Tallinnas

Liikmelisus

Kunstimuuseum: Adamson-Ericu

2012 1 + 1 Tallinna Kunstihoone galerii

Eesti Rahvusraamatukogu

Harri Männili kunstikogu

tarbekunstitriennaal, Tallinn

2013 Rahvusooperi Estonia talveaed

Katrin Pere

EV Kultuuriministeerium Rahvusraamatukogu Tallinna kunstikogu

talveaed 1998 Pimedusele vastu, Eesti Arhitektuurimuuseum (koos Peeter Perega) 1998 Rahvusooperi Estonia talveaed 1993 Konversioonid ETDM (koos Egils Rozenbergsi ja Indulis Urbānsiga) 1988 Tallinna Kunstihoone galerii (koos Peeter Perega) Tunnustused 2000 Gmündi külalisstuudio, Austria 1999 Kristjan Raua nimeline kunstipreemia 1998 Eesti Kunstifondi preemia 1996, 1998, 2012 ETeKL-i preemia Aasta tekstiilikunstnik 1988 Stuttgardi linna preemia Töid kogudes ETDM EKM

muuseum, 2009. eessõna. Päeva kunstitöö: Üks versus. Katrin Pere. [Video] Elo Selirand, ERR, 2011. Publikatsioonid Pere, Katrin. Elamise kunst: Eesti Kunstnike Liidu 7. aastanäitus. Jaan Elkeni eessõna, Tallinn, Eesti Kunstnike Liit, 2007 Pere, Katrin; Raadik, Ülle. Gastatelier Maltator April 2000. [Kataloog] Tallinn, K. Pere, Ü. Raadik, 2000.


193

Katrin Pere

Muretiib / Wing of Sorrow 2012 autoritehnika (siid, kajaka-, luige-, varese-, ronga-, pardi-, kotka- ja hane suled, kajaka ja luige luud, s체nteetika, vill, PVA liim, PVC v채rv, viskoos) author`s technique (silk; gull, crow, raven, duck, eagle and goose feathers; gull and swan bones; synthetics, wool, glue, viscose) 250 x 450 cm ETDM / EMAAD


194

PLOOMIPUU

Kaidi Ploomipuu snd 1985 Põltsamaal

Tunnustused 2012 Eesti Disainiauhinnad 2012, äramärgitud töö: vaibakollektsioon

Haridus

Unlimited koos Monika Järgiga;

2004–2008 TKK, tekstiil

Lennusadam, Tallinn 2011 Red Dot Design Award winner 2011

Töö 2008– Narma LV OÜ, disainer

auhind tootedisaini kategoorias Narma LV AS newWeave® vaibadisainile BOG 4053; Red Dot Design Museum, Essen,

Valik grupinäitusi 2014 Väli/Field, galerii Noorus, Tartu 2014 Eesti disain. Tööstustekstiil, Narma LV OÜ väljapanek, ETDM 2012 Eesti disainiauhinna Bruno nominentide näitus, Arhitektuuri- ja Disainigalerii, Tallinn 2011–2014 Vaiba- ja põrandakatete mess Domotex, Narma OÜ stend, Hannover 2010 100 meetrit disaini, Narma LV AS-i newWeave® vaibakollektsioonid; Elevaator, Tallinn 2009 Stockholmi mööblimess, Narma LV AS-i stend, Rootsi 2008 Koosolek, TKK tekstiiliosakonna näituseprojekt, HOP galerii, Tallinn

Saksamaa


195

Kaidi Ploomipuu 2009 newWeave速 tehnoloogia (puuvill, pol端ester) newWeave速 technology (cotton, polyester) 70 x 140 cm kuni 160 x 230 cm


196

POLLI

Helgi Polli

Valik isikunäitusi

snd 1952 Raplas

2007 Rahvusooperi Estonia talveaed (koos Tauno Kangroga)

Haridus

1995 Kunstihoone galerii, Tallinn

1970–1975 TPÜ, joonistamise,

1990 Kuusankoski, Soome

joonestamise ja tööõpetuse õpetaja

1985 Rakvere teater

Töö

Töid kogudes

1991– Indigo AS, Indigo Galerii omanik

Eesti Ajaloomuuseum

ja galerist

Moskva Dekoratiiv- ja

1980 l–1991 Tallinna Laustekstiili

Tarbekunstimuuseum

Teadus-Tootmiskoondis Mistra, kunstnik-dessinaator

Töid ühiskondlikes hoonetes

1980. aastast lepingulised tööd

Magadani kullakaevanduse

kostüümikunstnikuna Viljandi ja

kultuurihoone

Rakvere teaterile

Rapla vallavalitsuse hoone Eesti Maapanga hoone

Valik grupinäitusi

1984 6. Kutsekeskkool

2012 ühisnäitus Soomes

1982 Rapla Vesiroosi Gümnaasium

2002 Oma element, Tallinna Kunstihoone

1981 Rakvere teater

2000 Visioonid II, ETeKL-i aastanäitus,Tallinna Kunstihoone

Tunnustused

1998 Visioonid, ETeKL-i

1982 EKL-i noortekoondise preemia

aastanäitus,Tallinna Kunstihoone 1988 osales grupinäitustel Ukrainas

Liikmelisus

Kiievis ja Indias ning Soome-Eesti

1991 EKL

ühisnäitusel Tallinnas

1993 ETeKL

1987 üleliiduline noortenäitus, Moskva; rändnäitus, Saksamaa, USA 1986 kosmoseteemaline näitus, Moskva 1985 tarbekunstinäitus, Tallinna Kunstihoone 1984 tekstiilikunsti ülevaatenäitus, Tallinn 1982 üleliiduline näitus, Moskva; Tallinn, Tartu 1981 kujutava- ja tarbekunstinäitus; Tallinn, Tartu


197

Helgi Polli Linnud I – IV / Birds I – IV 1987 vill, art protis / wool, art protis 220 x 400 cm


198

PRAKS

Ele Praks snd 1969 Viljandis Haridus 1991–1995 EKA, tekstiil 1990–1991 Tartu Kunstikool, dekoratsioon 1987–1989 TÜ, arstiteaduskond, stomatoloogia Töö 2009– Ajakirjade Kirjastus AS, ajakiri Käsitöö, peatoimetaja 2005–2009 Ajakirjade Kirjastus AS, ajakiri Kodukiri, sisustus- ja disainitoimetaja

1999 Töötud armastajad, Tallinna Kunstihoone galerii (koos Kadi Estlandi ja Helen Lehismetsaga) 1998 Radar, galerii Sammas (koos Kadi Estlandi ja Anneli Leppikuga) 1998 Tempo, galerii Graniit, Pärnu (koos Kadi Estlandi ja Anneli Leppikuga) 1998 (meta)dialoog, Kastellaanimaja galerii 1998 OUT ´98, Tallinna linnaruum 1997 Hortus hostium, Tallinna Kunstihoone 1997 Naine ´97, Pirita messikeskus

Praks, Ele. Kaunis Eesti kodu. Tallinn, Ajakirjade Kirjastus, 2005. Praks, Ele. Memme mälestuseks. Liidia Mälksoo 100. – Sirp. 17.06.2005. Praks, Ele. Tarbekunsti lagedad piirid. Rakenduskunsti Triennaal. – Eesti Päevaleht. 29.09.2003. Praks, Ele. Mida tarbekunstnikud kardavad? – Sirp. 08.08.2003. Praks, Ele. 100% eesti sisustustekstiil. – Maja. 2003, nr. 1. Praks, Ele. Rohkesti kiudaineid, kaasaegne tekstiilikunst. – Sirp. 06.08.1999.

Valik isikunäitusi 1999 Kõik inimlik on mulle võõras, Raatuse galerii

2002–2005 Ajakirjade Kirjastus AS, ajakiri Stiil, disainitoimetaja 2001–2002 Klementi AS, disainer-stilist

Töid kogudes ETDM

1997–2005 EKA, tekstiilikunsti osakond, õppejõud Valik grupinäitusi 2005 Homo grandis natu, Tallinna Kunstihoone 2001 Kolmeteistkümnel moel näitusel Fabric of Fashion, Tallinna Kunstihoone 2000 Väiksed rollimängud, Tartu Kunstimaja 2000 AIDS kultuuris, Rotermanni soolaladu 2000 Supernoova moe-show, Salme kultuurikeskus (koos Anu Lensmendiga) 1999 Anglomaania moe-show, Tallinna Kunstihoone (koos Anu Lensmendiga) 1999 FAS4 (Fiber Art Sweden 4), Vinterviken Skulpturens Hus, Stockholm

Tunnustused 2000 II koht moedisainerikonkursil SuperNoova – Life Still Exists professionaalide kategoorias (koos Anu Lensmendiga) 1997 II preemia näituselt Naine ´97 Pirita messikeskuses Publikatsioonid Praks, Ele. Silmaterad: Kudumid ja heegeldused lastele. Tallinn, Ajakirjade Kirjastus, 2013. Praks, Ele. Hingekirjad: Käsitöö kuldraamat. Continuum of Pattern. Tallinn, Ajakirjade Kirjastus, 2011. Praks, Ele. Subjektiivselt disainist. Näitus Minu maailm: uus subjektiivsus kaasaegses disainis tarbekunsti- ja disainimuuseumis. – Sirp. 23.03.2007.


199

Ele Praks Sagevere lapsed / Children from Sagevere 1995 siiditr체kk, k채sikiri (lina) / hand printed ( linen) 380 x 140 cm ETDM / EMAAD


200

PUHKAN 2009 Kohtumispaik, Kastellaanimaja

Pajupuu, Kadi. Lööb nõelu. Viis

galerii (koos Maasike Maasikuga)

tekstiilinäitust Tallinnas. [Kataloog]

2008 Portreestikud, HOP galerii (koos

Tallinn: Eesti Tekstiilikunstnike Liit,

Piret Valguga)

2008, lk 36.

2007 Võrade varjus, Rahvusooperi

Pajupuu, Kadi. Suur ja väike:

Estonia talveaed (koos Piret Valguga)

tekstiilinäitus Pärnu Uue Kunsti

2006 Villased võsad ja siidised salud,

Muuseumis. [Kataloog] Tallinn: Eesti

Toompea lossi kunstisaal (koos Piret

Tekstiilikunstnike Liit, 2007, lk 12–13.

Valguga)

Art for Sustainability. [Kataloog] Galleri

2004 Väike uinak, Rahvusooperi Estonia

Abbekås, Lund, Rootsi, 2007, lk 18–19.

talveaed

Paap, Kristi. Kaks lähedast: Tallinna IV

2003 Eeden, Lühikese Jala Galerii, Tallinn

rakenduskunsti triennaal. [Kataloog]

2002 Leitud aed, Kastellaanimaja galerii,

Tallinn: Tallinna Rakenduskunsti

Tallinn

Triennaali Ühendus, 2006, lk 74. Eesti tekstiilikunstnikud... . [Kataloog]

Töid kogudes

Eessõna Maasike Maasik, Tallinn: Eesti

ETDM

Tekstiilikunstnike Liit, 2004, lk 37. Laats, Tiina. Notes. 3-dimensional

Töid ühiskondlikes hoonetes

Estonian Art. [Kataloog] Tallinn:

Tallinna Jaani kirik

Estonian Institute, 2003, lk 67.

Tallinna Kaarli kirik

Eesti Tekstiilikunstnike Liidu kataloog. [Kataloog] Eessõna Inge Teder; Maasike

Tiina Puhkan snd 1965 Tallinnas Haridus 1985–1990 EKA, tekstiil Töö 1994– OÜ Asuurkeraamika, kunstnik 1991– EKA, tekstiilidisaini osakond, õppejõud 1989–1994 EKA, tekstiili kateeder; kateedrijuhataja abi, õppejõud Valik grupinäitusi 2014 OrnaMENTAALNE, Tallinna Kunstihoone 2011 Eesti (tekstiili)kunst, biennaali Textile 11 satelliitprojekt, galerii Meno Parkas, Kaunas 2009 Eesti tekstiilikunst eile ja täna, Vene Etnograafiamuuseum, Peterburi

2009 minitekstiilide näitus ZOOM in, HOP galerii, Tallinn 2009–2010 Natural Fibers; FAO hoone, Rooma, Itaalia 2008 Enne, Hobusepea galerii, Tallinn 2007 Eesti tarbekunsti näitus Asjade seis, Tallinna Kunstihoone 2007 12. rahvusvaheline vaibatriennaal, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź, Poola 2006 Tallinna 4. rakenduskunsti triennaal Kaks lähedast, ETDM 1994 6. Balti tarbekunsti triennaal, Tallinna Kunstihoone 1992 rühmituse Neoeksprepost näitus Siid, Tallinna Lillepaviljon Valik isikunäitusi 2012 Sallija, HOP galerii, Tallinn 2010 Teine kohtumispaik, Toompea lossi kunstisaal (koos Maasike Maasikuga)

Tunnustused

Maasik, Tallinn, 1997.

2009 Tallinna Kaarli koguduse

Teder, Inge; Pedanik, Mare; Tali, Andres.

kirikutekstiilide konkursi võit

[Kataloog] VI Balti rakenduskunsti

2005 ETeKL-i preemia Aasta

triennaal, Tallinn 1994.

tekstiilikunstnik 2004 2003 ETeKL-i preemia Aasta

Publikatsioonid

tekstiilikunstnik 2002

Puhkan, Tiina. Tiina Puhkani põimevaibad. – Eesti Naine. 1991, nr 11/12, lk 42–43.

Liikmelisus

Puhkan, Tiina. Lilled talvel. – Eesti Naise

1993 EKL

käsitööalbum. 1992, nr 1, lk 8–9.

1993 ETeKL Bibliograafia Järg, Monika. Estonian exhibition of textile art. – Textilforum. 2011, nr 6, lk 33. Vool, Ene. Gobelään – vaipade kuninganna. – Kodukiri. 2008, nr 4, lk 38–41. Paulus, Karin. Kinnas on puu. – Eesti Ekspress. 31.03.2005, lk B10. Kalm, Anu; Ruusing, Helle. 60 kunstnikku Riigikogu kunstisaalis. [Kataloog] Tallinn: Riigikogu Kantselei, 2012.


201

Tiina Puhkan Kõlakoda / Home of Sound 2014 gobeläänpõime (vill, viskoos, polüester, lina) tapestry (wool, viscose, polyester, linen) 110 x 120 cm Foto/Photo Toomas Huik


202

PUKK

Kersti Külv-Pukk

1997 Eesti tekstiili näitus, Eesti Kultuuri

Töid kogudes

Selts, Riia

ETDM

1994 Perenäitus (koos Udo Külvi, Tiia

Tallinna Linnamuuseum

Haridus

Kiviranna ja Ella Külviga), Kuressaare

Moskva Kunstifond

1971–1976 EKA, tekstiil

loss

snd 1948 Tallinnas, srn 2011 Tallinnas

1993 Tartu tarbekunstnike näitus,

Töid ühiskondlikes hoonetes

Töö

Jyväskylä

hotell Taru, Tartu

2004–2010 Lühikese Jala Galerii ja galerii

1993–1994 Eesti põimevaip 1984–1993,

1988 Peterburi Pulkovo II

Portaal, müüja-galerist

Tallinn, Narva, Pärnu

rahvusvaheline lennujaam

1997–2004 vabakutseline kunstnik

1987 tarbekunstinäitus, Tartu Kunstnike

1994–1997 Kodakondsus- ja

Maja

Liikmelisus

Migratsiooniamet

1985 Eesti vaip, ülevaatenäitus, Vene

1984 EKL

1988–1994 Tartu Kunstitoodete

Etnograafiamuuseum, Peterburi

1993 ETeKL

Kombinaat Ars (alates 1992 AS Artes),

1984 Eesti nõukogude vaip 1972–1984,

tekstiiliateljee, autoritiraaži kunstnik

Eesti Näituste paviljon, Tallinn

Bibliograafia

1986–1988 Tartu Kunstitoodete

1979 Balti vabariikide tarbekunstitriennaal,

Raadik, Ülle. Kunstisalongis – Sirp ja

Kombinaat Ars, siidimaali ateljee

Näituste väljak, Tallinn

Vasar. 1.01.1982.

kunstiline juht

1978 Dekoratiivkangad ja portselan,

Martson, Ilona. Riimimängud vaipade ja

1981–1986 vabakutseline kunstnik

Tallinna Kunstihoone, Tartu

värvidega – Päevaleht. 3.12.1993.

1976–1981 vabrik Keila, kunstnik

Kunstimuuseum

Kersti Pukk: vaibad 1977–1981. [Kataloog] Tallinn, 1981.

Valik grupinäitusi

Valik isikunäitusi

2002 Oma element, ETeKL-i aastanäitus,

2002 Mustamäe kultuurikeskus Kaja

Tallinna Kunstihoone

1999, 2000, 2001,2006, 2009, 2010, 2011

2001 Eesti vaip läbi aegade, UKM, Pärnu

Rahvusooperi Estonia talveaed

1998–2002 Ruuduvaip, rändnäitus, Eesti

1992, 1993 galerii Tokko ja Arrak,

linnad; 2000 Ungari, 2001 Rootsi, 2002

Tallinn

Taani

1992 Hansa galerii, Kuressaare

1998–2010 rühmituse Vaba Tahe

1981 Tallinna kunstisalong

näitused, Eesti ja Soome


203

Kersti Külv-Pukk Mäng Game 1981 gobeläänpõime (vill, lina) / tapestry (wool, linen) ETDM / EMAAD


204

PUNGITS

Triinu Pungits snd 1980 Võrus

2007 noorte moedisainerite konkurss, II koht 2006 noorte moedisainerite konkurss

www.triinupungits.com/

Russkii Siluett, neli auhinda, Moskva

www.pungits.com/

2005 noorte moedisainerite konkurss, Habitus Baltija, grand prix, Riia

Haridus

2005 noorte moedisainerite konkurss,

1999–2003 TKK, tekstiil

II koht, MiMi moekeiser ja Mini Cooperi auhind, Tallinn

Töö 2013–

OÜ Pungitsfashion, tekstiili-

ja moedisainer, juhatuse liige

Bibliograafia

2006–2013 vabakutseline tekstiili- ja

Veenre, Tanel. Kaamos: Eesti mood täna.

moekunstnik

Tallinn, Stiilikanal, 2013.

2003–2006 Antoniuse Gild, Tartu,

Töid esitletud Itaalia, Suurbritannia ja

vabakutseline tekstiili- ja moekunstnik

Prantsuse moeajakirjas Vogue (2013, 2013, 2005)

Valik grupinäitusi 2013 Kaamos, Londoni rahvusvaheline moenäitus, Suurbritannia 2013 Kaamos, Tallinn 2007 audio-visuaalne installatsioon mutato nomine, Võru linnagalerii (koos Alan Proosaga) Tunnustused 2014 Hõbenõel, Tallinn 2009 noorte moedisainerite konkurss, III koht

ning ajakirjas Glamour (2013).


205

Triinu Pungits 2008 p천letus, tepingud (taft, vatiin) burning, stitching (taffeta, batting) suurus 36 / size 36 Foto/Photo Alan Proosa


206

PÄRNAMÄGI

Milvi Pärnamägi

1968 kanganäitus, Suurbritannia,

snd 1931 Tallinnas, srn 1998 Tallinnas

Saksamaa

Haridus

Valik isikunäitusi

1960–1966 EKA, tekstiil

1996 Aja kulg, ETDM; EKM-i Jõhvi filiaal

1958–1960 Tartu Kunstikool

1995 Viljandi Kunstisaal 1981 Kiek in de Kök, Tallinn

Töö

1969 Tallinna Kunstihoone galerii

1965–1986 tekstiilivabrik Punane Koit,

Töid kogudes

kunstnik

ETDM

alates 1986. aastast vabakutseline

Eesti Rahvusraamatukogu

kunstnik Liikmelisus Valik grupinäitusi

1970 EKL

1996 rahvusvaheline minitekstiilinäitus,

1993 ETeKL

Portland, USA 1993–1994 Eesti põimevaip 1984–1993,

Bibliograafia

Tallinn, Pärnu, Narva

Milvi Pärnamägi: vaibad. [Kataloog.]

1993 rahvusvaheline minitekstiilinäitus,

Tallinn: s.n., 1981.

Mehhiko 1987 Nõukogude Eesti kunst, Moskva 1985 minitekstiilinäitus, Soome 1985 Eesti vaip, ülevaatenäitus, Vene Etnograafiamuuseum, Peterburi 1984 Eesti nõukogude vaip 1972–1984, Eesti Näituste paviljon, Tallinn 1977 tekstiilinäitus, Tartu 1973 kolme Balti vabariigi tarbekunstinäitus, Moskva 1979–1988 Balti tarbekunstitriennaalid


207

Milvi P채rnam채gi Ootus / Expectation 1989 gobel채채n (vill, lina) / tapestry (wool, linen) 310 x 180 cm ETDM / EMAAD Foto/Photo Toomas Huik


208

RAADIK 1976–1980 Paide EPT, tehnoloogiainsener toodangu kunstilise kujunduse alal 1969–1970 ja 1975–1976 Tallinnfilmi nukugrupp, kunstnik 1969 plastmasstoodete vabrik Salvo, nukumaalija 1967–1968 TK Reklaam, III kategooria kunstnik Valik grupinäitusi 2009 Eesti tekstiilikunsti valiknäitus, FAO peahoone, Rooma, Itaalia 2003 Notes Szentendre, Ungari 2000 1. Euroopa lapitekitriennaal, Max Berki tekstiilimuuseum Heidelbergis, St. Gallen, Šveits; Scripta manent; kunstisuve kureerimine Narvas; Mood ja tekstiil Sofia, Bulgaaria; Varssavi, Poola 1998/1999 8. rahvusvaheline pitsibiennaal, Brüssel, Šveits; Heidelberg, Saksamaa 1998/2000 Visioonid I ja II, Tallinna Kunstihoone 1996–1997 Betonaci auhinna näitus, Belgia, Šveits, Taani, Tšehhi 1997–1998 European Art Quilts, Holland, Taani, Saksamaa 1998 Baltimaade lapikunst, Vilnius, Leedu 1998 minitekstiilide näitus, Jaapan

2008 Kuressaare Linnagalerii 2007 Kirju liblika suvi, Rahvusooperi Estonia talveaed 2003 näitus WTO ruumides (koos Katrin Pere ja Tiina Puhkaniga), Genf, Šveits 2000 Kuigivõrd kihitsi, Tallinna Kunstihoone galerii 2000 K. Pere & Ü. Raadik, Gmünd, Austria 1996–97 Kooskõlad (Helena Paakkineniga), Kotka, Soome; Madona, Läti 1995 Paide Kolme Kuninga hotelli galerii 1990 Vaal-galerii (koos Kristiina Kaasikuga) 1978 Tallinna Kunstihoone galerii (koos Malle Agabuši ja Ivi-Els Schneideriga) Tunnustused 2001 ETeKL-i aasta tekstiilikunstnik 2000 1997 Euroopa lapitekitriennaali III auhind, Max Berki tekstiilimuuseum, Heidelberg 1998 aasta tekstiilikunstniku 1997, III auhinna diplom 1981 Balti noorte tarbekunstitriennaali diplom 1977 noore kunstniku preemia

1998 linabiennaal, Ülem-Normandia,

Ülle Raadik

Prantsusmaa

snd 1948 Tallinnas

1991–1998 rahvusvahelise

www.ulleraadik.eu

1987 ACTA 87, Tallinna Kunstihoone

Haridus 2002 Tallinna Ülikool, koolipedagoogika 1970–1975 EKA, tekstiil 1998, 2001, 2003, 2006, 2009, 2013 Eesti Noorsootöö Keskus, noortelaagri kasvataja koolitused

1975. aastast esinenud Eesti Tekstiilikunstnike Liidu aastanäitustel ja tarbekunstinäitustel

Töö 1997– Tallinna Nõmme Noortemaja, vanemõpetaja 1987–1996 Kunstitoodete Kombinaat Ars, kunstnik

tekstiilisümpoosioni näitused Riias 1984 Ruum ja vorm, Tallinn

Valik isikunäitusi 2014 Maalitud ja põimitud II (koos Ehalill Hallistega), Jõhvi kontserdimaja 2013 Külma vastu, Rahvusooperi Estonia talveaed 2009 Maalitud ja põimitud (koos Ehalill Hallistega), Valga kultuurikeskus

Liikmelisus 2003 ON-grupp 1999–2003 Eesti Kultuurkapitali nõukogu liige 1993 ETeKL 1979 EKL Töid ühiskondlikes hoonetes 2002 Arensburg Boutique Hotell & Spa, Kuressaare 1998 hotell Old Town Maestro’s, Tallinn 1998 kohvik Bermuda, Tallinn 1997 restoran Linnaisa, Tallinn 1990–1991 Kinomaja restoran, Moskva, Venemaa 1987 telefonimaja Endla tn, Tallinn 1981 restoran Kuldsarv, Saue

1979 restoran Neptun, Võsu 1978 Kirovi-nim kalurikolhoosi kalabaar, Tallinn 1975 Tudu metsamajand, diplomitöö, juh. Mall Tomberg Töid kogudes ETDM Eesti Kultuuriministeerium Moskva KF Loppi Linnaraamatukogu, Soome Skellefteå linna kunstikogu, Rootsi Eesti saatkond Itaalias Bibliograafia Toomsalu-Karro, Laura. Õhkõrnad siidipildid. – Maret. 2014, nr 5. Metsis, Anne. Kas kriisi karta. – Eesti Naine. 2013, nr 10. Pere, Katrin; Raadik, Ülle. Gastatelier Maltator April 2000. [Kataloog] Tallinn, K. Pere, Ü. Raadik, 2000. Peil, Mirjam. Ilus aken. Ajakirjade Kirjastus, 2003. Peil, Mirjam. Kirsiõitemaa lummas. – Kodukiri. 2002, nr 7. Kivimäe, Juta. Visioonid. – Estonian Art. 2000, nr 1. Aunapuu, Anneliis. Harmooniline kodu. – Kodustuudio. 1998, nr 5. Variksoo, Eve. Tekstiil. Kunst. Tekstiilikunst; Sirm kaunistab ja katab. – Kodustiil. 1998, nr 2. Heinvee, Kalju. Saue Kuldsarve restoran avati. – Õhtuleht. 3.11.1981. Liive, Maria. Vormiigavus ja pinnailu. – Sirp ja Vasar. 29.09.1978. Publikatsioonid Raadik, Ülle. Väike kanganäitus. Eesti Tekstiilikunstnike Liit 1998. Halliste, Ehalill; Raadik, Ülle. Ülikooli raamatukogu suur vaip. – Noorte Hääl. 15.04.1984.


209

Ülle Raadik Generatsioon / Generation 2009

autoritehnika, käsimaal (hõre eeltöödeldud puuvill) author`s technique, hand-painted (cotton) 90 x 275 cm 5 osa / 5 parts


210

RAUD Valik grupinäitusi 2014 ornaMENTAALNE, Tallinna Kunstihoone 2012–2013 Järje Hoidja, ETeKL-i aastanäitus, UKM, Pärnu 2010 Tallinn–Budapest 1900–2000, Ungari Instituudi galerii, Tallinn 2009 KnowHow, Tallinna 5. rakenduskunsti triennaal, ETDM 2008 Vaibasadu, ERM 2002 Kunst kuulub lastele, UKM, Pärnu 2002 Rahvusromantiline vaip, Viljandi, Võru 2001 Eesti vaip läbi aegade, UKM, Pärnu 1993 Eesti tekstiilikunsti näitus, Lincoln, Suurbritannia 1979. aastast alates osales Balti tarbekunstitriennaalidel 1969. aastast alates osales vabariiklikel ja välisnäitustel

Anu Raud

snd 1943 Moskvas Haridus 1962–1967 EKA, tekstiil Töö 2009– EKA, emeriitprofessor 2001–2009 EKA, tekstiilikunsti osakond, etnograafilise tekstiili professor 1994–2001 Viljandi Kultuurikolledž, talukujunduse ja rahvusliku käsitöö osakonna juhataja, professor 1992 ostis Heimtali koduloomuuseumi, 2009 kinkis muuseumi riigile (alates 2010 ERM-i Heimtali muuseum) 1972–1995 EKA, tekstiilikunsti osakond, etnograafilise tekstiili dotsent 1970–1972 Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituut, kunstiajaloo sektori aspirant 1967–1970 Rahvakunstimeistrite Koondis Uku, kunstnik

Valik isikunäitusi 2014 Lõpik, Rannarahva muuseum, Viimsi; Üle mere, Loviisa kunstikeskus ja Eesti suursaatkond Helsingis; Villameri, Hiiumaa muuseum; Kütab ilma villaste vaipadega, Palamuse O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseum ja Betti Alveri muuseum, Jõgeva; Mulgi kuue graafika, Saaremaa Kunstistuudio 2013 Eesti asi, Tallinna Kunstihoone; Vaibavõru, Vana-Võromaa galerii; Õnnetähe poole! Teoseid Anu Raua eluteelt, UKM, Pärnu; Eesti asi, Kondase keskus, Viljandi 2012 Rakvere linnagalerii 2011 Tarvastu kirik, Karksi valla kultuurikeskus 2009 Fiskars, Soome; Hobusepea galerii ja Lühikese Jala Galerii, Tallinn; UKM, Pärnu 2008 Tapiola kirik, Soome 2007 Eesti Vabariigi suursaatkond, Moskva 2006 Caracas, Venezuela 2004 Kihnu kördi kuusik, Arhitektuuri- ja Disainigalerii, Tallinn; UKM, Pärnu 2004 Ybbs, Austria; teater Ugala, Viljandi 2001 Eesti Ajaloomuuseum, Rahvusooperi Estonia talveaed

1995 Maailmapank, Washington 1994 Adamson-Ericu muuseum 1993 Lincolnshire muuseum, Suurbritannia 1991 Stockholm 1989 A. H. Tammsaare muuseum 1988 ETDM (koos Anu Soansiga) 1978 Tallinna Kunstisalong

2009 Viljandimaa vapimärk 2000 Eesti Kultuurkapitali aastapreemia 1998 Valgetähe III klassi teenetemärk 1978, 1994 Kristjan Raua preemia 1994 Jakob von Uexkülli Eesti Taassünni auhind 1992 Eesti Rahvuskultuuri Fondi preemia 1981 ENSV teeneline kunstnik

Tööd kogudes ETDM, ERM, Eesti Ajaloomuuseum UKM, Pärnu; Kuninganna Elizabeth II kunstikogu, Suurbritannia

Liikmelisus Rahvakunsti ja käsitöö kutsenõukogu Kultuuriministeeriumi kultuuripreemiate komisjon Kihnu Kultuuriruum SA 1993 ETeKL 1978 EKL (2009 – auliige)

Töid ühiskondlikes hoonetes Välisministeerium, Tallinn Eesti Vabariigi suursaatkond ja Maailmapanga peahoone, Washington ÜRO peahoone, New York Eesti Maja, Stockholm Porvoo haigla, Soome Viljandi linnavalitsus Viljandi perekonnaseisuamet Viljandi Metall AS KEK Trading International AS Viljandi Arenduskeskus SA Võru maavalitsus Võru pulmamaja Töid üldhariduskoolides: Raudna, Halliste, Illuka, Laupa, Lohusuu, Pühajärve, Raudna, Valga, Vara, Ülenurme Töid Eesti kirikutes: Viljandi Jaani kirik, Tartu Jaani kirik, Vainupea kabel Töid Soome kirikutes: Mikkeli Toomkirik, Porvoo Maarja kiriku kabel Tunnustused 2014 riigi kultuuripreemia 2013. aasta loominguliste saavutuste eest 2014 ETeKL-i elutöö preemia 2013 Tartu Ülikooli rahvusmõtte auhind 2012 Eesti Rahvuskultuuri Fondi elutöö tänuauhind 2009 ETeKL-i preemia Aasta tekstiilikunstnik 2008 2009 Kihnu valla aukodanik 2008 Eesti Rahva Muuseumi 100. aastapäevale pühendatud vaibakavandi konkursi võitja

Bibliograafia Reinholm, Vilma. Anu Raud – Eesti tekstiilikunstnik. Tallinn: Valgus, 2013. Reinholm, Vilma. Anu Raud. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2002. Anu Raud, Anu Soans: Vaibad ja keraamika tarbekunstimuuseumis. [Kataloog] ENSV Kultuuriministeerium, Tallinn, 1988. Ollisaar, Aet; Reemann, Vaike; Selgmäe, Maido. Film: Kogujad. Anu Raud. Eesti Rahva Muuseum, 2009. Soosaar, Mark. Film: Anu Raud. Elumustrid, 2002. Publikatsioonid Raud, Anu; Tammsalu, Jaan. Vaimulikud mõtisklused. Kolmas raamat. Tartu: Johannes Esto ühing, 2014. Kotli, Anu; Raud, Anu. Pattern puppets: a book of pattern animals and pattern birds. Viljandi: Eesti Loomeagentuur, 2013. Raud, Anu. Juturaamat. Viljandi: Print Best, 2011. Kotli, Anu; Raud, Anu. Kiri Kari. Viljandi: Eesti Loomeagentuur, 2010. Raud, Anu. Kihnu värvid. Tallinn: Vagabund, 2004. Raud, Anu; Salum, Ants. Rahvatraditsioonidest eesti kunstis. Viljandi Kultuurikolledž, 2001. Raud, Anu. Jutte, muist muinas-, muist muid. Tallinn: Eesti Raamat,1985.


211

Anu Raud Pole kodus / Not at Home 2014 gobeläänpõime (vill, lina) / tapestry (wool, linen) 170 x 125 cm autori kogu / Foto/Photo Stanislav Stepaško


212

RAUDSEPP

Sirje Raudsepp snd 1948 Haapsalus

2003 Kerged tekstiilid Eestist; Boråsi Tekstiiliülikool, Põhjamaade Infobüroo, sihtasutus Mannaminne Nordingrås,

Haridus

Rootsi

1969–1974 EKA, tekstiil

1999–2001 Väike kanganäitus, rändnäitus,

1964–1968 Tartu Kunstikool, kunstiline

Eesti linnad; 2001 Ungari ja Leedu

kujundamine

Osalenud 1988. aastast vabariiklikel tarbekunstinäitustel

Töö 1974–1986 ENSV Teatriühingu

Valik isikunäitusi

Tekstiilikombinaat, kunstnik

2001 Rahvusooperi Estonia talveaed 1997 Rahvusooperi Estonia talveaed

Valik grupinäitusi

1996 kohvik Bogapott, Tallinn

2014 Teddy Fun 2014, Peterburi

1994 Rahvusooperi Estonia talveaed

2014 Kolmekordne, Hopneri maja, Tallinn

1993 raadiomaja kohvik, Tallinn

2013 Kõik on muinasjutt, Võru linnagalerii

Töid kogudes

2013 IV rahvusvaheline nukunäitus

Eesti Vabariigi presidendi riigivisiitide

Mees ja naine: pühadus?, UKM, Pärnu

kingitused (Vabariigi Presidendi

2012 Vahelduv pilvisus selginemistega,

kantselei tellimusel):

Kuressaare Raegalerii

Läti Vabariigi presidendile Vaira

2010 I rahvusvaheline nukunäitus Mees

Vīķe-Freibergale, Ungari presidendile

ja naine, UKM, Pärnu

Árpád Gönczile, Tšehhi Vabariigi

2009–2011 nukukunsti rändnäitus

presidendile Václav Havelile, Kreeka

Koosmäng; Eesti linnad, Petseri,

Vabariigi presidendile Konstantínos

Venemaa

Stefanópoulosele, Saksamaa

2008 Kevadkangas, Rahvusooperi Estonia

Liitvabariigi välisministrile Joschka

talveaed

Fisherile ja kantsler Gerhard Schröderile

2005/2006 Estonian textile artists in …; Läti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum,

Liikmelisus

Läti Ajaloomuuseum, Riia; Pihkva

1993 ETeKL

Kremli muuseum

1993 EKL


213

Sirje Raudsepp Ruuduline / Chequered 2014 k채simaal (siid) / hand-painted (silk) 90 x 200 cm Foto/Photo Toomas Huik


214

REEMETS

Elgi Reemets snd 1910 Tallinnas, srn 1987 Tallinnas Haridus 1944–1949 EKA, keraamika 1942–1944 Tallinna Rakenduskunsti Kool Töö 1954–

vabakutseline kunstnik

1957–1958 NSV Liidu rahvamajanduse saavutuste näituse Eesti NSV paviljoni peakunstnik 1949–1953 Kunstitoodete Kombinaat Ars keraamikaateljee, kunstnik 1947–1953 etnograafilise vanavara koguja, hiljem ERKI vanavaramuuseumi

1968 dekoratiivkunsti näitus, Moskva

Bibliograafia

(tekstiil, metall, nahk, keraamika) 1967 maailmanäitus EXPO 67, Montréal (metall, nahk) 1960 Nõukogude Eesti tarbekunstinäitus, Helsingi (keraamika, nahk, metall, tekstiil) 1958 maailmanäitus EXPO 58, Brüssel (nahk) Alates 1968. aastast kudus monumentaalseid piltvaipu (ligi 30 vaipa) Esinenud vabariiklikel näitustel alates 1947. aastast ja välisnäitustel alates 1960.

Kuma, Helene. Elgi Reemets. Tallinn,

aastast Valik isikunäitusi 1983 Tartu Kunstnike Maja ja Võru

/ etnograafilise kogu juhataja

1976 Tallinna Kunstihoone ja Rakvere

Valik grupinäitusi

1963 Moskva

1977 Eesti NSV graafika ja piltvaibad, Prantsusmaa (tekstiil) 1975 NSV Liidu vaibanäitus, Tšehhoslovakkia (tekstiil) 1973 Balti vabariikide kunstinäitus (tekstiil, metall) 1971 Nõukogude gobelään, Moskva (tekstiil) 1970 maailmanäitus EXPO 70, Osaka (tekstiil, nahk, metall)

1964 Riia (koos Ellen Hanseniga) 1962/63 Riiklik Kunstimuuseum Tunnustused 1976 Eesti NSV rahvakunstnik 1976 Kristjan Raua preemia 1971 kuldmedal näituselt Nõukogude gobelään I, Moskvas 1964 Eesti NSV teeneline kunstnik 1962 hõbemedal rahvusvaheliselt keraamikanäituselt, Praha

Kunst, 1981. Kruuse, L. Elgi Reemets. [Kataloog] Tallinn: Tallinna Riiklik Kunstimuuseum, 1962. Soosaar, Martti; Raa, Age. Õhtu kunstniku ateljees. ERR Audioarhiiv: Eesti Raadio, fonoteegi nr ASCDR-2576.1–14, 1975. Lauri, Lembit. Kirjutamata memuaare. ERR Audioarhiiv: Eesti Raadio, fonoteegi nr ASCDR-2945.1, 1980.


215

Elgi Reemets Aino Tamm 1977 gobel채채n (vill, lina) / tapestry (wool, linen) 160 x 218 cm ETDM / EMAAD


216

REINSOO

Tuuli Reinsoo snd 1981 Tallinnas

2009 Eesti nägu, Tallinna Kunstihoone galerii 2007 Asjade seis, eesti tarbekunsti

Haridus

ülevaatenäitus, Tallinna Kunstihoone

2011 Lapimaa Ülikool 2009–2011 EKA, kunstipedagoogika 1999–2003 EKA, tekstiil 2004–2006 Tallinna Ülikool, kultuurikorraldus

2006 Lööb nõelu, ETDM 2005 Must, valge ja värv, ETeKL-i aastanäitus, ETDM Valik isikunäitusi 2007 Villasilmaja, Kastellaanimaja galerii,

Töö 2012 Eesti Meremuuseumi Lennusadam, külastusjuht 2008 Rocca al Mare Kool, kunstiõpetaja 2006–2007 Eduard Vilde muuseum, haridusprogrammide koordinaator 2003–2007 Kultorg OÜ; MTÜ Maa, Õhk, Tuli, Vesi, vabatahtlik projektikirjutaja 2005 TLÜ, kultuuriprojekti juht 2004 EKA, Heimtali praktikabaasi assistent Valik grupinäitusi 2014 OrnaMENTAALNE, Tallinna Kunstihoone 2011 Abstraktne, Tallinna Kunstihoone 2010 Omadega mäel, ETeKL-i aastanäitus; Eesti Rahvusraamatukogu, Pärnu ja Võru 2009 Nimed ja näod, Evald Okase muuseum, Haapsalu

Tallinn Liikmelisus 2008 ETeKL


217

Tuuli Reinsoo Mulgi memuaarid / Mulk Memoirs 2014 Autori tehnika (segamaterjal) author`s technique (mixed materials) 80 x 80 cm


218

REITAV

Sirje-Mall Reitav snd 1941 Tartus, srn 2008 Tallinnas

1981–1990 Tallinna Tehnikaülikooli aula ning Vändra, Paide ja Emmaste kultuurimaja

Töö

1985 Pärnu perekonnaseisuosakond

1971–1995 Kunstitoodete Kombinaat

1983Tallinna Pedagoogilise Instituudi

Ars, kunstnik 1966–1970 Tallinna Kergetööstustehnikum, kunstialade õpetaja 1961–1963 Tallinna Kaubamaja, kunstnik

raamatukogu 1978 Pärnu raekoda Tunnustused 1979 I preemia Tallinna hotelli Olümpia vaibakavandite konkursil

Haridus 1962–1967 EKA, tekstiil 1956–1961 Tartu Kunstikool, maal Valik grupinäitusi 1972–1987 Kunstitoodete Kombinaadi Ars näitused; Tallinn, Türgi, Alžeeria, Veneetsia, Soome, Hispaania Osalenud 1972. aastast vabariiklikel tarbekunstinäitustel Valik isikunäitusi 1985 Draakoni galerii, Tallinn Töid kogudes ETDM Töid ühiskondlikes hoonetes 1987 Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu

Liikmelisus 1993 ETeKL 1989 EDL 1988 EKL Publikatsioonid Kaastööd kirjastuse Kunst väljaandele Käsitöö Album nr 6–15, 19, 21 (1965– 1986) ja ajakirjale Eesti Naine.


219

Sirje-Mall Reitav R端iu / Rya 1981 r端iu (vill) / rya (wool) 185 x 130 cm ETDM / EMAAD Foto/Photo Toomas Huik


220

ROODLA

Merike Roodla snd 1959 Tartus

1997 Absolutely Estonia, The Line Gallery, Šotimaa, Ühendkuningriik 1996 tekstiilinäitus, Haapsalu

Haridus 1979–1984 EKA, tekstiil

Töid kogudes

1974–1978 Tartu Kunstikool

ETDM

Töö

Liikmelisus

1996– vabakutseline kunstnik

2000 EKL

1984–1996 Tartu Kunstitoodete Kombinaat Ars, autoritiraaži kunstnik Valik grupinäitusi 2013 Vahelduv pilvisus selginemistega, Võru Linnagalerii 2012 Vahelduv pilvisus selginemistega, Kuressaare Raegalerii 2011 Lillesonaat, Rahvusooperi Estonia talveaed, Tallinn 2004 Must, valge ja värv, ETDM 2001 Tradition & Innovation, Riia 2001 Väike kanganäitus, Ungari 2001 Kehkadivei ja tühikargaja; Tallinn, Ungari 2000 Visioonid, Tallinna Kunstihoone 1998 kanganäitus, Rahvusooperi Estonia talveaed, Tallinn 1997 Personal, Lühikese Jala Galerii, Tallinn


221

Merike Roodla Talvine p채ev / Winter day 1987 k채sitr체kk (puuvill) / hand printed (cotton) 78 x 500 cm ETDM / EMAAD Foto/Photo Toomas Huik


222

RÄTSEP

Ilme Rätsep Snd 1958 Tallinnas

2001/2002 TAKTHA art-batik; Łódź,

Liikmelisus

Berliin, Köln

1994 ETeKL

2000 Batik art SUOLAHDEN, Soome

1995 EKL

Haridus

1999 WAX CRACK, Gent, Belgia

1977–1982 EKA, mood

1982–2014 osalenud enam kui 40

Bibliograafia

rahvusvahelisel ja vabariiklikul näitusel,

2008/2009 ERR-i Klassikaraadio

Töö

sh vabariiklikel noortenäitustel, moe- ja

tellimusel saatesari (33 saadet) O

2000– Tallinna Tehnikaülikool, dotsent;

tarbekunstinäitustel

temporo, o mores, toim Marge-Ly

2010–2013 lektoraadi juhataja

Valik isikunäitusi

Rookäär.

1989–1992 Tallinna Tehnikaülikool,

2010 Minu maastikud, Saaremaa

2000 Eesti Raadio tellimusel: kaks

vanemõpetaja; 1992–2000 lektor

Kunstistuudio, Kuressaare

autorisaadet kunstiajaloost, toim Terje

1982–1987 Tootmiskoondis Lembitu,

2008 Draakoni galerii, Tallinn

Soots.

disainer

2008 Võru linnagalerii

1997–1998 Eesti Raadio tellimusel 28

2007 Mustamäe kultuurikeskus Kaja,

autorisaadet kunstiajaloost, saatesarjas

Tallinn

Maailmapilt, toim Terje Soots.

2014 5th Painting and Mixed Media

2003 Lühikese Jala Galerii, Tallinn

2013 Esinemine ERR-i kahes Vikerraadio

Competition 2014–2015, Lessedra,

2001 Õigusinstituut, Tallinn (koos Feliks

saates kostüümiajaloo teemal.

Bulgaaria

Sarvega)

2014 tekstiilinäitus, Cork, Iirimaa

1998 Eesti saatkond Riias (koos Feliks

Publikatsioonid

2014 TEXERE’s Art-Deco-Project,

Sarvega)

Rätsep, Ilme. Siid läbi aegade. Tallinn,

Dominion Theatre, London

1998 Lühikese Jala Galerii, Tallinn

Orion, 2013.

2013 4th Painting and Mixed Media

1997 Randersi raekoda, Taani

Competition 2013–2014, Lessedra,

1996 Eesti Rahvusraamatukogu

Bulgaaria

peanäitusesaal

2012 Tallinna 4. joonistustriennaal

1994 Kuressaare loss, Saaremaa

Joonistuse hääl, Viinistu kunstimuuseum

1994 galerii Sammas, Tallinn

2009 rahvusvaheline joonistuste näitus

1992 galerii Molen, Tallinn

Valik grupinäitusi

Manu propria, Tallinn 2008 Licht und Schatten, Karlsruhe,

Töid kogudes

Saksamaa

ETDM


223

Ilme R채tsep Selection 2011 kuumbatik (viltimine, siid) / batik (felting, silk) 103 x 140 cm ETDM / EMAAD

Loading 2011 kuumbatik (viltimine, siid) / batik (felting, silk) 104 x 141 cm ETDM / EMAAD


224

SAATMÄE

Ülle Saatmäe snd 1966 Pärnus

2000 Visioonid, Tallinna Kunstihoone 1995 Tekstiilid, Läänemaa galerii (koos Merle Suurkase ja Einike Soosaarega)

Haridus 1991–1994 EKA, tekstiil

Töid ühiskondlikes hoonetes

1986–1991 TPÜ, joonistamise,

1999 Ammende villa, Pärnu

joonestamise ja tööõpetuse õpetaja Liikmelisus ETeKL Töö 2006– OÜ Disain Digesto, disainer 1996–2005 OÜ Trendtekstiil, disainer 1994–1995 OÜ Tesva Mood, disainer Valik grupinäitusi 2014 OrnaMENTAALNE, Tallinna Kunstihoone 2011 tarbekunstinäitus Ragulka, Tallinna Kunstihoone 2009 Zoom In, HOP galerii, Tallinn 2010 Omadega mäel, ETeKL-i aastanäitus, Eesti Rahvusraamatukogu, Võru ja Pärnu 2009 Nimed ja näod, Evald Okase muuseum, Haapsalu 2006 Lööb nõelu, ETDM 2004 Light. Things, Design Forum, Helsingi 2003 Superluks, Arhitektuuri- ja Disainigalerii, Tallinn


225

Ülle Saatmäe Mälupulgad / Memory Sticks 2014 pesupulgad, pigmendid, pesunöör clothespin, pigments, clothesline


226

SELISAAR

Eve Selisaar

2012 Kleidid vanast (m)ajast; Haabersti

snd 1955 Laitses Harjumaal

sotsiaalkeskus, Nõmme muuseum 2007 Kleidid vanast (m)ajast, Harjumaa

Haridus

muuseum, Keila

1977–1982 EKA, tekstiil

2006 Portreed ja maastikud; Nõmme galerii, Keila kultuurikeskus

Töö 2000– Tallinna tugikeskus Juks,

Töid ühiskondlikes hoonetes

tegevusjuhendaja

1990 sisustustekstiilid Purtse linnuses

1984–1996 ERKI tekstiilikunsti kateeder, meister

Töid kogudes

1982–1984 Filmituudio Tallinnfilm,

ETDM

nukufilmi stuudio, kujundaja Liikmelisus Valik grupinäitusi

1993 ETeKL

2013 Saorid Eestist ja Jaapanist, Eesti

1988 Eesti Muinastaide Selts

Käsitöö Maja

1986 EKL

2012/2013 Järje hoidja, ETeKL-i aastanäitus; Pärnu, Viljandi, Võru ja KohtlaJärve 2010 väiketekstiilide näitus Sõna, Eesti Rahvusraamatukogu 2005 Kudumid ja trükikangad, Huittineni linnavalitsus, Soome 2004 Jõulujorud, Harjumaa muuseum, Keila Valik isikunäitusi 2013 Minu saorid, Saaremaa Kunstistuudio galerii 2012 Minu saorid, Kullo Lastegalerii


227

Eve Selisaar Killud / Fragments 1987 k채sitr체kk (puuvill) / hand printed (cotton) 75 x 488 cm ETDM / EMAAD


228

SILD

Malle-Maria Sild snd 1942 Tallinnas

2006 Mini & Maxi, UKM, Pärnu 2005 Tavalised aarded; Gdansk, Szczecin, Poola

Haridus

2003–2005 Triibuvaip, rändnäitus, Eesti

1963–1968 EKA, tekstiil

linnad 2002 Ecce homo, ETeKL-i aastanäitus,

Töö

ETDM

1999– vabakutseline tekstiilikunstnik

2002 Tekstiilikunsti viimane sõna, Pärnu

2002–2010 kunstigalerii Portaal,

2001 Ajaküsimus, Kuressaare loss

juhataja-galerist

1998–2002 Ruuduvaip, rändnäitus Eesti

1994–1996 Tallinna

linnades; 2000 Ungari, 2001 Rootsi, 2002

Kergetööstustehnikum, õpetaja

Taani

1993–1999 AS Evilkan, rõivakangaste disainer

Liikmelisus

1968–1993 vabrik Keila, kangadisainer

1993 ETeKL 1993 EKL

Valik grupinäitusi 2013 6. Rahvusvaheline minitekstiilide näitus, Herson, Ukraina 2012–2013 Järje hoidja, ETeKL-i aastanäitus; Pärnu, Viljandi, Võru, Kohtla-Järve 2011 väiketekstiilide näitus Sõna, Eesti Rahvusraamatukogu 2010–2011 Omadega mäel, ETeKL-i aastanäitus; Eesti Rahvusraamatukogu, Võru, Pärnu 2009 Zoom in, HOP galerii, Tallinn 2007 Positsioonid, ETeKL-i aastanäitus; Jõhvi, Viljandi

1989 EDL


229

Malle-Maria Sild J채ine meri / Frozen Sea 2012 gobel채채np천ime (vill, siid, lina) / tapestry (wool, silk, linen) 90 x 110 cm


230

SILLASTE

Kertu Sillaste snd 1973 Tallinnas

Kunstimuuseum 1996 Paber kannatab kõike, ETDM 1996 Näyt 2000, Tallinna linnagalerii ja

Haridus

INTO galerii, Helsingi

1992–1996 EKA, tekstiil Töid Ühiskondlikes hoonetes Töö

2002 Saue linnavalitsus

2002–2013 Tallinna Keskraamatukogu, kunstnik

Tunnustused 2013 I koht konkursil Põlvepikuraamat

Valik grupinäitusi

2011 III koht konkursil Põlvepikuraamat

2009 Eesti tekstiilikunst eile ja täna, Vene Etnograafiamuuseum, Peterburi

Liikmelisus

2007 Vaba tahe ja sõbrad, Tartu Kunstnike

ETeKL

Maja

Eesti Kujundusgraafikute Liit

2006 Lööb nõelu, ETDM

Rahvusvahelise Noorsookirjanduse

2002 Oma element, Tallinna Kunstihoone

Nõukogu Eesti osakond

2001 Tekstiililood – tavalised aarded, Harjumaa Muuseum, Keila

Illustratsioonid

2001 4+1, Rahvusooperi Estonia talveaed

Vainola, Kätlin. Kus on armastus? Päike

2000 Talvevarud, Rahvusooperi Estonia

ja Pilv, 2014.

talveaed

Sillaste, Kertu. Pannkoogiraamat. Päike ja

2000 Vaba Tahe, Tallinna Kunstihoone

Pilv, 2012.

galerii

Vaiksoo, Jaanus. Onu Heino väike pere.

1998 Visioonid, Tallinna Kunstihoone

Vana-Kahuri OÜ, 2011.

1997 Estonian Applied Art, The Line

Sillaste, Kertu; Sillaste-Toots, Liis. Lapsed

Gallery, Edinburgh

sööma! Toitu laiast ilmast. AS Ajakirjade

1996 Kirjutised, Tallinna Kunstihoone

Kirjastus, 2008.

galerii 1996 Nature morte, Eesti


231

Kertu Sillaste Segadused / Mess 1999 p천ime, tikand weave, embroidery 180 x 140 cm


232

SOOSAAR

Einike Soosaar

1995 Tekstiilid, Läänemaa galerii (koos

snd 1970 Tallinnas

Merle Suurkase ja Ülle Saatmäega)

Haridus

Töid ühiskondlikes hoonetes

1990–1995 EKA, tekstiil

2001 Tallinna rahvaülikool

Töö

Tunnustused

2008– Menu Kirjastus OÜ, kujundaja

2010 osalemine Eesti 25 kauneima

2006–2008 Ajakirjade Kirjastus,

raamatu konkursil

kujundaja

2010 II koht aasta kokaraamatute

2005– Lumm Tekstiil OÜ, juhatuse liige,

konkursil

disainer

2008 osalemine Eesti 25 kauneima

1993–2002 Mustpeade maja, kunstnik-

raamatu konkursil

kujundaja Liikmelisus Valik grupinäitusi 2006 Lööb nõelu, ETDM 2004 Must, valge ja värv, ETeKL-i aastanäitus, ETDM 2004 Light.Things, Design Forum, Helsingi 2004 Euroopa lauad, Budapest, Ungari 2004 Lumm, Arhitektuuri- ja Disainigalerii, Tallinn 2003 Oma asi, Haapsalu linnagalerii (koos Merle Suurkase ja Tiina Kulliga) 2002 Oma element, Tallinna Kunstihoone 2001 Ruumi lumm, Haus Galerii (koos Merle Suurkasega) 1998 Visioonid, Tallinna Kunstihoone

2004 ETeKL


233

Einike Soosaar Ruut / Square 2004 p천ime (vill, lina) / weave (wool, linen) 100 x 100 cm


234

SUITS

Juuli Suits snd 1884 Tartus, srn 1957 Tallinnas

tööstusnäitus Peterburis 1912 Noor-Eesti näitus, Tartu 1909 eesti kunsti näitus, Tartu

Haridus

Käsitööväljapanekud Tartu Eesti

1914–1918, 1924–1926 õppis Münchenis

Põllumajanduse Seltsi näitustel

keraamika, skulptuuri ja plaketi erialal 1911–1912 Karlsruhe kunsttööstuskool;

Töid kogudes

keraamika, skulptuuri ja plaketi eriala

EKM

1907–1910 Ateneumi Kunsttööstuskool,

ETDM

kompositsiooni ja keraamika eriala 1910 õppis Tartus Kristjan Raua juures

Tunnustused 1913 hõbeauraha keraamika

Töö

eest ülevenemaalisel käsitöö- ja

1954–1957 ERKI, õppejõud

tööstusnäitusel Peterburis

1945–1954 Eesti NSV Riiklik Kunstimuuseum, restauraator

Bibliograafia

1941–1945 Eesti NSV Riiklik

Raam, Villem. Juuli Suitsu mälestades. –

Kunstimuuseum, kartoteegipidaja

Nõukogude Naine. 1957, nr 2.

1936–1941 NSV Liidu kirjastus

Kuma, Helene. Juuli Suits. Tarbekunstnik

Sovetskaja Kniga Tallinnas,

ja kriitik. – Kunst. 1958, nr 1.

raamatuagent 1918–1924 Treffneri poeglaste

Publikatsioonid

eragümnaasium, joonistusõpetaja;

Suits, Juuli. Helsingi kunstitööstuse koolist

Naisühingu käsitöökool,

„Ateneumist”. – Käsitööleht. 1910, nr 12.

mustrijoonistamise ja keraamika õpetaja

Kaastööd naiste käsitöö ja

1913–1924 joonistusõpetaja

kodukaunistamise ajakirjale Käsitööleht

Valik grupinäitusi 1918 Pallase näitus 1913 ülevenemaaline käsitöö- ja


235

Juuli Suits Lind metsa kohal / A bird above the forest Juuli Suitsu kavand, teostaja Adele Ennus design Juuli Suits, made by Adele Ennus 1930 ETDM / EMAAD Foto/Photo Toomas Huik


236

SUURKASK

Merle Suurkask snd 1970 Paides www.emmaleppermann.ee Haridus 1990–1996 EKA, tekstiil Töö 2013– Roosimölder OÜ; asutaja, kunstnik 2009– Emma Leppermann OÜ; asutaja, kunstnik 2006–2009 ajakiri Käsitöö, tegevtoimetaja 2001– Vanalinna Hariduskolleegium, õpetaja 1999–2009 Lumm Tekstiil OÜ; juhataja, kunstnik Valik grupinäitusi 2013 Ööviiul, Emma Leppermanni stuudio kunstnike näitus, HOP galerii, Tallinn; Kondase Keskus, Viljandi 2011 meta incognita, Emma Leppermanni stuudio kunstnike näitus, HOP galerii, Tallinn 2008 Mitmus, ETeKL-i aastanäitus, ETDM 2006 Eesti ja Leedu tekstiilikunstnike näitus Lööb nõelu, ETDM 2005 Kaks lähedast, Tallinna

rakenduskunsti triennaal, ETDM 2004 Light. Things, Lumm Tekstiil OÜ kunstnike näitus; Design Forum Finland, Helsingi; Eesti saatkond, Berliin 2004 Euroopa lauad, Lumm Tekstiil OÜ kunstnike näitus; Budapest, Ungari 2004 Lumm, Lumm Tekstiil OÜ kunstnike näitus; Arhitektuuri- ja disainigalerii, Tallinn 2003 Oma asi, koos Einike Soosaare ja Tiina Kulliga; Haapsalu linnagalerii 2002 Oma element, Tallinna Kunstihoone 2001 Ruumi lumm, Lumm Tekstiil OÜ kunstnike näitus; Haus Galerii, Tallinn 1998 Eesti noorte kunstnike näitus, Brüssel 1998 Visioonid, ETeKL-i aastanäitus, Tallinna Kunstihoone 1997 video Medeja Un Viaje festivalil, Novi Sad, Serbia Valik isikunäitusi 2009 Hetk, HOP galerii, Tallinn 1997 Veel hoolimisest, Obu galerii, Tartu Liikmelisus 2004 ETeKL Publikatsioonid Suurkask, Merle; Soosaar, Einike. Siidimaal. Avita, 1999.


237

Merle Suurkask Linnutee Milky Way 2014 gobel채채np천ime ja k채situft (vill, lina) tapestry (wool, linen, tufted) 90 x 120 cm


238

SWARCZEWSKAJA

Ljudmila Swarczewskaja

2011 väiketekstiilide näitus Sõna, Eesti

2004/2003 Mezzo voce, Tartu Ülikooli

Rahvusraamatukogu

raamatukogu, Vene Draamateater

2010 Omadega mäel, ETeKL-i aastanäitus,

2002 Post scriptum, Vene saatkond,

Eesti Rahvasraamatukogu

Tallinn

1973–1978 EKA, tekstiil

2009 Eesti tekstiilikunst eile ja täna, Vene

2002 Profit kudumid, Pärnu linnagalerii

1968–1972 Moskva Kalinini-nimeline

Etnograafiamuuseum, Peterburi

2001 Rahvusooperi Estonia talveaed

Kunsttööstuskool

2009 Vaba Tahe ja sõbrad, UKM, Pärnu

2000 Tartu Ülikooli raamatukogu

2008 Positsioonid, ETeKL-i aastanäitus;

Jõhvi, Viljandi

Töid kogudes

2006 Väike ja SUUR, ETeKL-i

ETDM

snd 1949 Põhja-Osseetias Haridus

Töö 2005–

vabakutseline kunstnik

2002–2004 EKA Rakenduskunsti

aastanäitus, UKM, Pärnu

Kolledž

2005 Ordinary Treasures, Gdańsk, Poola

Töid ühiskondlikes hoonetes

1999–2001 Euroülikool, kunstiõpetaja

2005 rahvusvaheline tekstiilitriennaal

2003 Eesti Näitlejate Kodu, Tallinn

1997–2002 Rahvusvaheline

Textile 05, Kaunas

2002 restoran Olematu Rüütel, Tallinn

Sotsiaalteaduste Rakenduslik Kõrgkool

2004 Must, valge ja värv, ETeKL-i

2005/2006 Pivarootsi tuuliku puhkeküla,

LEX, kunstiõpetaja

aastanäitus, ETDM

Läänemaa

1999–2000 Krenholm Holding Ltd,

2003–2005 Triibuvaip, rändnäitus, Eesti

2010 Pärnu Spordihoone

Narva, tekstiilikunstnik

linnad

1998–1999 AS Vikerotekstiil Pärnu,

2003 Kohtumine, Kuresaare Raegalerii,

Tunnustused

tekstiilikunstnik

Tartu Kunstnike Maja

2000 tunnustus Frankfurdi messil

1995–1998 Pärnu Sütevaka

2001 Eesti vaip läbi aegade, UKM, Pärnu

Heimtextil, Saksamaa 1998 Krenholm Holding Ltd – preemia

Humanitaargümnaasium, kunstiõpetaja

trükikangaste kavandite konkursil

1992–1993 Läti Rahvusooper, lavastuse

Valik isikunäitusi

konsultant

2013 Helid ja hääled, Pärnu

1978–1993 Pärnu Linakombinaat,

Keskraamatukogu galerii

Liikmelisus

tekstiilikunstnik

2012 Kanga ja kangaste vahel, Pärnu

1998 ETeKL

haigla galerii; 2011 Tallinna volikogu

1998 EKL

Valik grupinäitusi

aatriumi galerii

2014 2. kaasaegse gobelääni triennaal,

2012 Jutuheie, Jõhvi kontserdimaja;

Tsaritsõno muuseum, Moskva

Majanduse ja Juhtimise Instituut, Tallinn

2014 7. rahvusvaheline kunstitriennaal,

2011 Episoodid, Narva-Jõesuu

Ferrara, Itaalia

koduloomuuseum

2012/2013 Järje hoidja, ETeKL-i

2010 Penelope, Udine, Itaalia

aastanäitus; Pärnu, Viljandi, Võru ja

2009 Estonia sanatooriumi galerii,

Kohtla-Järve

Pärnu; galerii Domini Canes, Tallinn

2011 Venemaa 1. rahvusvaheline

2008 Õhulossi varjud, Rahvusooperi

gobeläänitriennaal Ruutmeeter – oma

Estonia talveaed

ruum, Tsaritsõno muuseum, Moskva

2005 Raske on kergeks saada, Punase torni galerii, Pärnu


239

Ljudmila Swarczewskaja Rõõmu sära / The Shine of Joy 2005 gobeläänpõime (vill, lina) / tapestry (wool, linen) 245 x 90 cm


240

TAAMAL

Manchester, Suurbritannia

Tunnustused

2007 Asjade seis, Tallinna Kunstihoone

2006 ETeKL-i preemia Aasta tekstiiliteos

2005 Kaunase kunstibiennaal, Leedu

2001 ETeKL-i aasta tekstiilikunstniku 2.

Haridus

2003 Notes. 3 Dimensional Estonian Art,

preemia

1988–1993 EKA, tekstiil

Szentendre Kunstiveski, Ungari

1998 Komplektipreemia Kreenholmi

2001, 2004 Tradition & Innovation I, II,

tekstiilivabriku korraldatud

Riia, Läti

trükitekstiilikavandite konkursil

2007–2010 galerii Portaal, galerist

Valik isikunäitusi

Liikmelisus

1994–1996 EKA, tekstiilikunsti kateeder,

2014 Türi linnagalerii

1994 EKL

kateedrijuhataja abi

2014 Nagu ülal, nii ka all, Tallinna Jaani

1994 ETeKL

1984–1988 Vene Draamateater,

kirik

1996 Stuudio 22

dekoraator

2004 Tekstiiliimprovisatsioonid;

Aune Taamal snd 1963 Tallinnas

Töö 2012– Lühikese Jala Galerii OÜ, juhataja

Rahvusooperi Estonia talveaed,

Bibliograafia

Kuressaare Linnagalerii

Toom, Maire. Tekstiilinäitus kirikus. –

2014 Estonian Contemporary Textiles,

2001 Tekstiilikunsti viimane sõna, Tallinna

Eesti Kirik. 26.03.2014.

Guimarães (biennaali Contextile 2014

Linnagalerii (koos Krista Leesiga)

Melder, Katrin-Helena. Järva-Jaani

Valik grupinäitusi

kirikus on nüüd valged altaritekstiilid. –

raames) 2014 ornaMENTAALNE, Tallinna

Töid kogudes

Eesti Kirik. 16.01.2013.

Kunstihoone

ETDM

Transition & Influence Gallery

2011 Eesti (tekstiili)kunst, biennaali Textile

kollektsioon The Textile Traces, Cotsen

[Veebigalerii]

11 satelliitprojekt, galerii Meno Parkas,

Corporation, Los Angeles, USA

www.directdesign.co.uk/testDD/ transition_gallery/aunetaamal.html

Kaunas 2010 Vastandumised, Tallinna

Töid ühiskondlikes hoonetes

Kunstihoone

2012–2014 Järva-Jaani kirik

2010 Eesti kaasaegse tekstiilikunsti

2008 ÜRO Toidu- ja

näitus, Krasnojarsk, Venemaa

Põllumajandusorganisatsiooni (FAO)

2009–2010 Natural Fibers; FAO hoone,

peahoone, Rooma, Itaalia

Rooma, Itaalia

2006 EELK soome Püha Peetruse

2008 Cloth & Culture Now, Norwich,

kogudus, Tallinn


241

Aune Taamal Con Fuoco 2010 l천ikamine, tikkimine (organza, siid) cutting, embroidery (organza, silk) 198 x 89 cm


242

TALI Kaire Tali

1993/1994 Eesti põimevaip 1984–1994;

Bibliograafia

Tallinn, Narva, Pärnu

Vill, Ants. Gobelääninäituse avamine on

1992 Eesti kultuuripäevade

haruldane uudis – Linnaleht 21.06 2013.

Haridus

tarbekunstinäitus, Karlsruhe

Allikmaa, Eda. 7 rauda korraga tules –

1978–1983 EKA, tekstiil

1989 Baltimaade noortetriennaal,

Eesti Naine nr 6/2007.

Jūrmala

Metsis, Anne. Edevus on naise salarelv –

Töö

1988 ESTO päevade tarbekunstinäitus,

Anne nr 11/2004.

1995– Katariina Gildi tekstiilistuudio,

Sidney

Kuntzsch, Lukas. Modernes design

vabakutseline kunstnik

1984 Eesti põimevaip 1972–1984, Tartu

in historiscem Gemäuer – Baltische

snd 1960 Tallinnas

Rundschau, Architektur & Desing nr

1995–1997 Päevaleht AS, käsitööajakirja Sirje toimetaja

Valik isikunäitusi

10/2004.

1990–1995 Hame AS, kunstnik

2011 Haapsalu Linnagalerii

Kruuse, Eve. Siiditrükist siidimaalini –

1990–1993 kirjastus Kunst, Käsitöö

2010 Saaremaa Kunstistuudio

tõelise luksuskaubani – Sõnumileht 30.08

Albumi toimetaja

1998, 1999, 2002, 2006, 2008, 2011, 2012

1997

1983–1990 vabrik Tekstiil, kunstnik

Rahvusooperi Estonia talveaed

Koppel, Annika. Tekstiilikunstnik Kaire

1982–1983 Riiklik

1993 Agora galerii, Helsingi

Tali Katariina käigus – Postimees Extra

Projekteerimisinstituut Eesti Projekt,

1991 Tallinna Kunstihoone galerii

05.08. 1995.

käsitööringi juhendaja

1988 Tallinna Raemuuseum

Lehtmets, Kadi. Eesti Naise uus naiskond

1989 Eesti Maja, Stockholm

13.05.1995. Hatakka, Elina. Gobeliinissa säihkyy

Valik grupinäitusi 2012–2013 Järje hoidja, ETeKL-i

Töid kogudes

spektroliitti – Länsiväylä 13.06.1993.

aastanäitus; Pärnu, Viljandi, Võru,

ETDM

Voor, Valli. Kunstnik pole mustkunstnik –

Kohtla-Järve

Eesti Ajaloomuuseum

Hommikuleht 20.03.1993.

2002 Ecce homo, ETeKL-i aastanäitus,

ERM

Mägi, Milla. Käsitööalbumi koostaja Kaire Tali – Eesti Naine nr 3–4/1991.

ETDM 1998 Visioonid, ETeKL-i aastanäitus,

Töid ühiskondlikes hoonetes

Pajupuu, Liis. Kaire Tali: armastan

Tallinna Kunstihoone

Venemaa suursaatkond Tallinnas

lõimemaagiat – Eesti Ekspress 15.11.1991.

tarbekunstinäitused; Tallinn, Haapsalu,

Tunnustused

Publikatsioonid

Bornholm, Silkeborg, Århus, Stockholm,

2008 Eesti Rahva Muuseumi 100.

Kaastööd kirjastuse Kunst väljaandele

Helsingi, Valga, Kuressaare, Saint-Cyr-

aastapäevale pühendatud vaibakavandi

Käsitöö Album, nr 25–28 (1990–1993)

Sur-Loire ja Loches

konkursi finalist

1997. aastast rühmituse Vaba Tahe

1990 Baltimaade moekunstnike

näitused; Tallinn, Tartu, Pärnu,

konkursi peapreemia

Haapsalu, Valga, Viljandi, Rakvere,

1988 Kultuuriministeeriumi

Narva, Kuressaare, Võru; Helsingi,

kavandikonkursi preemia

1997. aastast kõik Katariina Gildi

Lahti, Kuopio, Soome 1996 Kotka linnaraamatukogu, Soome

Liikmelisus

(koos Lea Walteri ja Peeter Kuutmaga)

1997 vaibakunstnike rühmitus Vaba

1995 VIII rahvusvaheline

Tahe (asutajaliige)

vaibakunstitriennaal, Łódź

1994 Katariina Gild (asutajaliige, 2001–

1995 Baltimaade tarbekunstitriennaal,

2009 gildivanem)

Tallinn

1992 EKL

1993 Euroopa II tekstiilitriennaal L’autre

1993 ETeKL

Europe, Tournai

1989 EDL (asutajaliige)


243

Kaire Tali Tanna 2011 gobel채채np천ime (vill, lina) / tapestry (wool, linen) 200 x 105 cm


244

TALIMAA

Reet Talimaa snd 1964 Tallinnas Haridus

2010 Omadega mäel, ETeKL-i aastanäitus,

Liikmelisus

Eesti Rahvusraamatukogu

2006 ETeKL

2007 Gloria in excelcis Deo, Werkatelier

2006 Kirikutekstiili Sõprade Selts

Richter SK, Den Helder, Holland

2010–2012 EKA, kunstipedagoogika,

2006 Okaskroon, Tallinna Jaani kirik

Publikatsioonid

MA

2002 Oma element, Tallinna Kunstihoone

Talimaa, Reet. Unenäos peegeldub hing.

1984–1990 EKA, tekstiil

1998 Viljandi kunstnike grupinäitus,

Viljandi, 2008.

Borlänge, Rootsi

Talimaa, Reet; Viinapuu, Leili. Väike mütsiraamat. Viljandi Kultuurikolledž,

Töö 2005– Viljandi Kunstikool, kunstiõpetaja

Valik isikunäitusi

2004– TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia,

2009 Harjutused, Kondase Keskus

rahvusliku tekstiili osakond,

2004 Too, tee. Tuu, tii, ERM

külalislektor

2002 Ma ei tiiäqumaimäpühäpäivi, Viljandi

1994–2004 Viljandi Kultuuriakadeemia,

muuseum, Seto talumuuseum

rahvusliku tekstiili eriala õppejõud

1990–1993 Tallina

Töid kogudes

Kergetööstustehnikum, rahvusliku

ERM

käsitöö osakond, õpetaja Töid ühiskondlikes hoonetes Valik grupinäitusi

2010 Peterburi Jaani kirik

2013 ETeKL-i aastapreemiate laureaatide

2008 Pirita kloostri kabel

näitus, HOP galerii (koos Katrin Pere ja

2005 Kõpu Peetri kogudus, Viljandimaa

Kärt Ojaveega)

2002 Viljandi Jaani kogudus

2013 Järje hoidja, ETeKL-i aastanäitus,

2003, 2005, 2013 Tartu Emajõe Kool

Eesti linnad 2012 Viljandi Kunstikooli õpetajate

Tunnustused

näitus, Viljandi Linnagalerii

2012 ETeKL-i preemia Aasta tekstiilitegu

2011 Väiketekstiilide näitus Sõna, Eesti

2011–2012 Viljandi linna Köleri-nimeline

Rahvusraamatukogu

aastastipendium

2010 Zoom in, HOP galerii

2001.


245

Reet Talimaa Lumevaip / Snowy 2013 p천ime (vill, lina) / weave (wool, linen) 120 x 170 cm Foto/Photo Toomas Huik


246

TAMMPERE 2011 vaegnägijate näitus Vaku Turu Ülikool, Soome 2005 5. tekstiilibiennaal, Kaunas, Leedu 2005 Eesti tekstiilinäitus, Gdańsk, Poola 2003–2014 rühmituse Vaba Tahe näitused Eestis 1998–2002 Ruuduvaip, rändnäitus, Eesti linnad; 2000 Ungari, 2001 Rootsi, 2002 Taani 1998/2013 Kunst in der Carlshütte ja NORD ART, Büdelsdorf, Saksamaa 1996–2013 Eesti Tekstiilikunstnike Liidu temaatilised aastanäitused Eestis 1986 Eesti tarbekunst; Peterburi, Moskva 1980 olümpianäitus, Maneež Moskvas; Tartu 1979/1983 Balti vabariikide tarbekunstitriennaal, Tallinn 1976 Eesti tarbekunstinäitus, Peterburi 1973 Balti liiduvabariikide kunstinäitus, Kunstnike Liidu Kesknäitusesaal, Moskva 1967–1995 vabariiklikud tarbekunstinäitused, Tallinn

Erika Tammpere

Valik isikunäitusi

snd 1942 Rakveres

2010 Erika Tammpere gobeläänid, Suurekivi hostel, Salmistu küla 2004/2005 Sajandist sajandisse, Rahvusooperi Estonia talveaed 1997 Mäng, Kuressaare linnus 1997 Mäng, Türi linnakodaniku maja 1997 Erika Tammpere vaibad, Rakvere muuseum 1995 Enne ja nüüd, Viljandi 1995 Enne ja nüüd, ETDM 1992 juubelinäitus, Rakvere muuseum 1991 Unikaalsed taftingpõrandavaibad, Viljandi kultuurimaja ja Põlva kultuurikeskus 1971 Ruumitekstiilid, Tallinna Kunstihoone

Haridus 1960–1966 EKA, tekstiil Töö 1992– vabakutseline kunstnik 1980–1992 Teadus-Tootmiskoondis Mistra, disainer ja peakunstnik 1976–1980 Rahvatööndusettevõte Kodu, peakunstnik 1970–1976 ERKI kunstilise tekstiili kateeder, vanemlaborant 1966–1970 tekstiilivabrik Punane Koit, kunstnik 1966 tekstiilivabrik Sulev, kunstnik

Töid kogudes Valik grupinäitusi 2013/2014 biennaal Art Senses; Grosseto, Massa Marittima, Ancona, Firenze, Itaalia

ETDM Rakvere muuseum Tretjakovi galerii, Moskva

Long House Reserve, New York Turu Ülikool, Soome Töid ühiskondlikes hoonetes 2011 Turu Ülikool, Soome 1990 Põlva kultuurikeskus 1988 Pöide rahvamaja, Saaremaa 1982 kohvik Kadriorg, Tallinn 1972 Eesti Maaparanduse ja Maaviljeluse Instituut, Saku Tunnustused 2013 EKL-i stipendium NORD ART 2013 külastamiseks 2013 diplom ja preemia biennaalilt Art Senses Itaalias töö Naerusambad eest 1980–1992 Moskva Riikliku Patendiinstituudi tööstusnäidiste autoritunnistused (27 tk) 1986 Tööedukuse medal 1983 Rahvamajanduse Saavutuste Näituse pronksmedal 1982 Eesti NSV Riiklik preemia Liikmelisus 2005 Põhja-Eesti Pimedate Ühing 1993 ETeKL 1987 Üleliiduline Disainerite Liit, alates 1989 EDL 1972 EKL Bibliograafia NordArt 2013 – international art exhibition. [Kataloog] Kunst in der Carlshütte gGmbH, 2013. Engler, Katja. Kunst-Rausch in der Gie ßerei. – Welt am Sonntag. 21.07.2013. Engler, Katja. Die größte Kunstausstellung Nordeuropas. – Hamburger Abendblatt. 6.08.2013. Erika Tammpere vaibad. [Kataloog] Kujundus, makett I. Sakk. Tallinn, Mistra, 1991. Publikatsioonid Tammpere, Erika. Gobelääntehnika. – Käsitöö Album. 1974, nr 9. Tammpere, Erika. Taimedega värvimine. – Käsitöö Album. 1975, nr 10.


247

Erika Tammpere Ühegi lasuta / Without a Gunshot 2011 gobeläänpõime (vill) / tapestry (wool) 250 x 320 cm ETDM / EMAAD


248

TARTLAN

Ester Tartlan snd 1929 Narvas, srn 1991 Austraalias

Töid kogudes Tartu Kunstimuuseum ETDM

Haridus 1948–1956 EKA, tekstiil

Töid ühiskondlikes hoonetes 1970 restoran Kungla, Tallinn

Töö

1969 varietee Tallinn

1968–1990 Kohaliku Tööstuse Ministeeriumi Projekteerimise,

Liikmelisus

Tehnoloogia ja Kujunduse Instituut;

1971 EKL

kunstnik ja kunstinõukogu sekretär 1962–1968 vabrik Punane Koit, kunstnik

Bibliograafia

1956–1961 Riia tekstiilikombinaat Rīgas

Kruuse, Lilian. Nelja tarbekunstniku

Audums, kunstnik

näituselt. – Noorte Hääl. 1.11.1970.

Valik grupinäitusi 1970 näitus Tallinna Kunstisalongis (koos nahakunstnike Urve Arraku, Ivi Laasi ja Alina Üksisega) Osalenud 1957. aastast vabariiklikel tarbekunstinäitustel


249

Ester Tartlan Dekoratiivkangas / Decorative Fabric 1965 batik (puuvill) / batik (cotton) 76 x 497 cm ETDM / EMAAD


250

THALHEIM

Eesti Rahvusraamatukogu 2009 ON Aeg, ON-grupi näitus, Tallinna Kunstihoone 2007 Asjade seis, Tallinna Kunstihoone 2006 Suur ja väike, UKM, Pärnu 2005 Textile 05, Kaunase kunstibiennaal, Leedu 2004 Tradition and Innovation 2, Euroopa tekstiilikunsti triennaal, Arsenāls, Riia 2004 Roos on roos... ON-grupi näitus; Tallinn, Haapsalu, Pärnu 2000 Scripta manent II, rahvusvaheline köitekunsti ja kalligraafia näitus, Tallinna Kunstihoone

Milvi Thalheim snd 1946 Pärispeal Harjumaal Haridus 1972–1977 EKA, tekstiil Töö 2003–2006 OÜ Ekar Trükk, kunstnik 2000–2003 EKA rakenduskunsti kolledž, lektor 2000–2004 Tartu Kõrgem Kunstikool, külalislektor 1980–1992 tekstiiliettevõte Kodu, kunstnik 1977–1980 Tartu Kunstitoodete Kombinaat Ars, tekstiiliateljee vanemkunstnik

Valik isikunäitusi 2007 Lõimefantaasiad, Rahvusooperi Estonia talveaed 2006 Crescendo, Raasiku rahvamaja (koos Ülle Raadikuga) 2006 Kihistused, Viinistu kunstimuuseum (koos fotograaf Ove Maidlaga) 1996 Kangad, Raekoja tarbekunsti galerii, Tallinn 1992 Tuulelohed, galerii Molen, Tallinn 1987 Kangad, Kunstihoone galerii, Tallinn 1985 Kangad ja kostüüm, Draakoni galerii, Tallinn Töid kogudes ETDM Tartu Kunstimuuseum Töid ühiskondlikes hoonetes 1980 Viljandi Rannarestoran

Valik grupinäitusi 2013 Järje hoidja, ETeKL-i aastanäitus; Pärnu, Võru, Viljandi, Kohtla-Järve 2010 Omadega mäel, ETeKL-i aastanäitus,

1979 Tartu lasteaed Lepatriinu 1978 Tallinna meresadam 1977 Otepää suusakompleks

Tunnustused 2007 ETeKL-i preemia Aasta tekstiilikunstnik 2006 2004 Lühikese Jala Galerii preemia Aasta tekstiil 2000 ergutuspreemia rahvusvaheliselt köitekunsti ja kalligraafia näituselt Scripta manent II Liikmelisus 1988 EKL 1993 ETeKL 1990 ON-grupi liige Bibliograafia Lobjakas, Kai. Thalheimi tekstiilid söövitavad hinge. – Eesti Ekspress. 15.03.2007. Peegel, Mari. Tekstiilikunstnik 2006 on Milvi Thalheim. – Eesti Päevaleht. 13.03.2007. Peegeldused: Leesi Erm, Signe Kivi, Milvi Thalheim, Helle Gans. [Kataloog] Tarbekunstimuuseum, Tallinn, 1988. Mardna, Kadri. Rütmimängud: tekstiilikunstnik Milvi Thalheim. [Video] Autor: Õie Arusoo, Eesti Televisioon, 1992. ERR-i arhiiv.


251

Milvi Thalheim Kadunud killud / Lost Fragments 2012 k채sitr체kk, kollaa탑, keevitus (pol체ester) hand printed, collage, welding (polyester) 202 x 245 cm


252

TILK

Kaie Tilk

1967–1982 osales vabariiklikel

snd 1938 Suigus Pärnumaal

tarbekunstinäitustel

Haridus

Töid kogudes

1957–1963 EKA, tekstiil

ETDM

Töö

Liikmelisus

1966–1997 ERKI, tekstiilikateeder,

1970 EKL

õppejõud

1993 ETeKL

1963–1966 Narva Kreenholmi Manufaktuuri Georgi kudumisvabrik,

Publikatsioonid

kunstnik

Kaastööd Käsitöö albumitele nr 5 (1963), nr 6 (1967), nr 28 (1993), kirjastus Kunst

Valik grupinäitusi 1979, 1981, 1984, 1985 minitekstiilide näitused Tallinnas, Tartus, Tšehhoslovakkias, Soomes 1984 Eesti nõukogude vaip 1972–1984, Eesti Näituste paviljon, Tallinn 1983 Balti tarbekunstitriennaal, Tallinn 1979 Kehakultuur ja sport, Moskva 1973 noorte kunstnike näitused Saksa Demokraatlikus Vabariigis ja Tšehhoslovakkias 1972 noorte kunstnike näitus, Tallinn 1970 grupinäitus, Tallinn 1969 Eesti tarbekunsti näitus, Vilnius 1968 Eesti tarbekunsti näitus, Saksa Demokraatlik Vabariik


253

Kaie Tilk Kompositsioon * Composition 1970

p천ime (vill) weave (wool) 131 x 91 cm ETDM / EMAAD


254

TOMASBERG

Liisa Tomasberg-Koidu snd 1974 Tallinnas

näitused, Tallinna raekoda, Narva

2002 restoran Revalia

raekoda, ERM

2002 Automaatika KB OÜ

2004 Tekist stiilini, ETDM ja Viljandi 2004 Superluks, Arhitektuuri- ja

Tunnustused

2002–2004 EKA, tekstiil, MA

Disainigalerii

2012 Läänemaa kodanikeühenduste

1996–2000 EKA, tekstiil

2003 Halloo, kosmos, siin Maa, Tallinna

tunnustus Läänemaa sädeinimene Kersleti

linnagalerii

avatud ateljee rajamise eest Vormsi

2003 Ruum ei ole tühi, Pärnu

saarele

2012– MTÜ Kersleti Ateljee, juhataja ja

Kunstimuuseumi ait

2000 EKA Mari Adamsoni nimeline

kunstnik

2003 Notes. 3 Dimensional Estonian Art,

stipendium parimale tekstiiliüliõpilasele

2009–2011 ERKL, projektijuht

Szentendre Kunstiveski, Ungari

2002, 2003, 2005, 2007 Põhjamaade

2009–2012 TÜ Viljandi

2003 Ruum ei ole tühi, ETDM

Ministrite Nõukogu reisistipendium

Kultuuriakadeemia projekt Käsitööga

2003 Eesti tekstiilikunst, Boråsi

Soome ja Islandisse

tööle II, õppejõud

tekstiiliinstituut, Rootsi

2003 Toronto Kunstnike Koondise

2005–2007 EKA projekt Käsitööga tööle;

2003 Taimelava, Tampere, Soome

Margaret Kevendi nim stipendium

projektijuhi assistent ja õppejõud

2002 Oma element, ETeKL-i

2005– MTÜ Vildiarenduskeskus (koos

aastanäitus,Tallinna Kunstihoone

Haridus

Töö

Bibliograafia Kivistik, Gaute. Maalähedasel orbiidil.

Liisa Kallamiga) 2002– juhendanud tekstiilitehnikate

Valik isikunäitusi

[Kuku Raadio saade] 17.08.2012.

kursusi Tallinna Rahvaülikoolis, EKA-s

2010 Duo, UKM, Pärnu (koos Liisa

Jürisson, Anu. Tekstiilikunstnikud

ja ETDM-is 2001–2002 OÜ Ekar Trükk,

Kallamiga)

taasavastasid nõgest – põhjamaa siidi.

projektijuht

2009 Duo, Rahvusooperi Estonia

Pärnu Postimees 30.11.12.

talveaed (koos Liisa Kallamiga) 2008 Tuubipark, Soo-Soo galerii (koos

Publikatsioonid

2007 Asjade seis, Tallinna Kunstihoone

Liisa Kallamiga)

Tomasberg, Liisa. Estonian handicrafts:

2007 Positsioonid, ETeKL-i aastanäitus,

2000 Rõivakollektsioon moeetendusele

Fifteen years of Estonian felt. Lennuk,

Jõhvi

Hoilii-Hoilaa, Expo 2000, Hannover

Journal of the British Estonian

Valik grupinäitusi

Association. Vol. 3, No. 4. Spring/

2007 Koer, Viljandi raamatukogu 2004–2006 rändav vildinäitus On

Liikmelisus

Summer 2012, p. 18.

the Map; Devon, Wimborne Minster,

2004 Rahvusvaheline Viltijate Ühing

Tomasberg, Liisa; Kallam, Liisa;

Beverley, Mani saar, Inglismaal;

(International Feltmakers Association)

Veskimägi, Liina. Taasleitud vilt.

Terrassa, Hispaania; Itaalia; Holland

2002 ETeKL

Ajakirjade Kirjastus, 2010.

2005 vildinäitus Soomused, Eesti Käsitöö Maja

Töid ühiskondlikes hoonetes

2005 Eesti tekstiilikunsti näitus, Riia;

2007 Palmse külastuskeskus

Pihkva Kremli muuseum

2004 Anneli Viigi käsitöökompvekkide

2003–2005 Põhjamaade Ministrite

kohvik

Nõukogu Sleipniri stipendiaatide

2002 klubi Old Estonia


255

Liisa Tomasberg-Koidu Podmotsa II, MMX autoritehnikas vilt (vill, puuvill) / author`s technique, felting (wool, cotton) foto/photo Priit Palomets Taasleitud vilt, Ajakirjadekirjastus, 2010.


256

TOMBERG

Bruno Tomberg

Tunnustused

Bibliograafia

snd 1925 Pärnus

2014 Disainihariduse preemia ja

Portreefilm professor Bruno Tombergist

elutöö preemia (EKA koostöös

– Disainer number üks. Režissöör Peeter

Haridus

Eesti Disainikeskuse, EDL-i, Eesti

Brambat. AD Oculos Film, 2009.

1945–1950 EKA, ruumi- ja

Kultuurkapitali jt partneritega)

mööblikujundus

1996 Eesti Rahvuskultuuri Fondi

Publikatsioonid

tänupreemia

Tomberg, Bruno. Bruno Tomberg –

Töö

1995 Eesti Vabariigi kultuuripreemia

disainer. [Kataloog] Tallinn, Eesti NSV

1966–1995 ERKI tööstuskunsti/

1993 Eesti Vabariigi 75. aastapäeva

Riiklik Kunstiinstituut, 1988.

disaini kateedri juhataja, 1967. aastast

medal

Tomberg, Bruno. ERKI disain. [Kataloog]

dotsent, 1979 – professor, 1994. aastast

1978 NSV Liidu Rahvamajandusnäituse

Tallinn, ENSV Riiklik Kunstiinstituut,

emeriitprofessor

pronksmedal

1981.

1956–1965 Kunstitoodete Kombinaat

1968 NSVL KL diplom

Metoodiline õppevahend: disainitekstid.

Ars, projekteerija

1965 Eesti NSV teeneline kunstitegelane

Tlk Bruno Tomberg. Tallinn, Bruno

1949–1955 ERKI ruumikujunduse ja arhitektuuri kateeder, õppejõud

Tomberg, 2007. Töid kogudes

Kaastööd kirjastuse Kunst väljaandele

ETDM

Käsitöö Album

Valik grupinäitusi

ERM

1969–1972 näituseseeria Ruum ja vorm

Tartu Kunstimuuseum

algataja ja kuraator

Eesti Ajaloomuuseum

EXPO ’67 Kanadas Montréalis,

Moskva Kunstifond

1971. aastal Jaapanis Sapporos,

Venemaa Kultuuriministeerium

Moskvas, Leningradis, Londonis,

Minski Kunstimuuseum

Vilniuses, Soomes, Poolas, Egiptuses,

Praha Rahvusgalerii

Tšehhoslovakkias, Mongoolias, Bulgaarias, Saksamaal, Prantsusmaal,

Liikmelisus

Belgias, Ungaris jm

1953 EKL (1959–1962 loomingusektsiooni juhataja)

Valik isikunäitusi 1995 1925.1945.1995. ETDM

1993 ETeKL


257

Bruno Tomberg Perspektiivid V / Perspectives V 1968 p천ime (vill) / weave (wool) 95 x 135 cm ETDM / EMAAD


258

TOMBERG

Mall Tomberg

EV Kultuuriministeerium Venemaa Kultuuriministeerium

snd 1927 Tartus

Moskva Kunstifond Haridus Töid ühiskondlikes hoonetes

1946–1952 EKA, tekstiil

Tartu Ülikooli Raamatukogu Ehitusfirma A. Puolimatka OÜ Helsingi

Töö 1986–1992 ERKI, tekstiilikunsti kateedri õppejõud, 1992–

emeriitprofessor

Tunnustused

1978–1985 ERKI, kunstilise tekstiili ja

1974 Kristjan Raua preemia

kostüümi kateedri juhataja

1987 ergutuspreemia kunstnike

1952–1977 ERKI, kunstilise tekstiili ja

ideekavandite võistlusel

kostüümi kateedri assistent

1982 ENSV riiklik preemia

Valik grupinäitusi

Liikmelisus

1994 Eesti põimevaip 1984–1994, Tallinn,

EKL (auliige)

Pärnu, Narva

ETeKL

1993 2. tekstiilitriennaal, Tournai, Belgia 1987 Kaasaegne Nõukogude gobelään,

Bibliograafia

Belgia ja Ungari

Adamson, Helen. Klassikud. Mall

1984 Eesti Nõukogude vaip 1972–1984,

Tomberg.[Näituse kataloog]. ETDM,

Tallinn

2010.

1978 3. tekstiilitriennaal, Łódź, Poola 1977 Eesti graafika- ja vaibanäitus, Lyon

Publikatsioonid

ja Pariis, Prantsusmaa

Kaastööd kirjastuse Kunst väljaandele

1972 Eesti põimevaip, Tallinn

Käsitöö Album 1961 (nr 4), 1963 (nr 5).

1960 Eesti tarbekunsti näitus, Helsingi Alates 1953 osales vabariiklikel tarbekunstinäitustel ja välisnäitustel Valik isikunäitusi 2010 Klassikud. Mall Tomberg, ETDM 2003 Rahvusooperi Estonia talveaed 2002 Viljandi 1978 Tallinn, Kuressaare, Pärnu Töid kogudes ETDM


259

Mall Tomberg Tartu Ülikooli Raamatukogu vaip The University of Tartu Library Tapestry 1979 gobeläänpõime (vill, lina) / tapestry (wool, linen) 560 x 1090 cm Foto/Photo Toomas Huik


260

TOOMING Kaja Tooming Buchanan snd 1964 Kuressaares Haridus 2007 Göteborgi Ülikool, disain, PhD 2005 Göteborgi Ülikool, disain, fil. lic. 2002 Göteborgi Ülikool, kunstiajalugu, MA 1987–1992 EKA, tekstiil 1983–1987 EKA, tööstuskunst Töö 2014– Tongji Ülikool, Shanghai, Hiina, külalisprofessor 2014 Illinoisi Ülikool Chicagos, USA, lektor 2013 Milano Polütehnikum, Itaalia, külalisprofessor 2008–2014 Clevelandi Kunstiinstituut, USA, dotsent Valik grupinäitusi 2008–2013 Clevelandi Kunstiinstituudi näitused, Ohio, USA 2004 Tradition and Innovation, Riia 2001 Tradition and Innovation, Riia 2000 Tallinna rakenduskunstitriennaal Omand, ETDM 2000 Visioonid II, Tallinna Kunstihoone 1998 Eesti kaasaegne kunst, Stockholm, Rootsi 1998 Maal ’98, EKM 1998 Visioonid, Tallinna Kunstihoone 1995 Four Artists from Estonia, Röhssi tarbekunstimuuseum, Göteborg, Rootsi 1992 Fiber, galerii Maneten, Göteborg Valik isikunäitusi 2015 Perception II, Jiangnani Ülikool, Wuxi, Hiina 2014 Perception, Tongji Ülikool, Shanghai, Hiina 2007 galerii Gröna Paletten, Stockholm, Rootsi 2003 Backside, Kuressaare Raegalerii 1999 Autumn ‘99, Kuressaare Raegalerii 1999 Aningar, galerii Gröna Paletten,

Stockholm, Rootsi 1999 Jäämaa, Vaal galerii, Tallinn 1996 Eluring, Kuressaare Raegalerii 1996 Nordic Tree, Röhssi tarbekunstimuuseum, Göteborg, Rootsi 1994 Polar Night – Polar Day, galerii Maneten, Göteborg Töid kogudes Rootsi riigi kunstinõukogu Göteborgi kunstiamet Göteborgi Ülikool Handelsbanken, Rootsi Apoteket AB, Rootsi Systempersonalens Konstklubb, Rootsi Tongji Ülikool, Shanghai, Hiina Töid ühiskondlikes hoonetes 2007 Göteborgi Ülikool, Jonseredi mõis, Rootsi 2002 Åtorpi mõis, Örebro maakond, Rootsi 1995 Saaremaa Laevakompanii, Kuressaare Tunnustused 2008–2010 teemagrant, Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University, Cleveland, USA 2002, 2006 Juubelifond, Göteborgi Ülikool, Rootsi 2006 Knut ja Alice Wallenbergi Sihtasutus, Rootsi 2003 Wilhelm ja Martina Lundgreni Sihtasutus, Rootsi 2001 Lääne-Rootsi kultuurifond (kultuurigrandid) väärt panuse eest Lääne-Rootsi kultuuriellu 1999 Põhjamaade Kaasaegse Kunsti Instituut, Sleipniri reisistipendium (Nordiskt Institut for Samtidskonst, Sleipnir Resestipendium, NIFCA) Taani Rahvusvahelise Liikuvuse Keskus (Centre for International Mobility, CIMO) Soome, Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Taani

Liikmelisus 1999 EKL 2000 Disainiuuringute Ühing (Design Research Society, DRS), Suurbritannia 2013 Kolledži Kunstiühing (College Art Association, CAA), USA 2013 Ameerika Ülikooliprofessorite Assotsiatsioon (American Association of University Professors, AAUP), USA Bibliograafia Ingmari Desaix, Ed. Katalog över konstsamlingen Jonsered herrgård. Rundquist Boktryckeri AB: Göteborg, Sweden, 2008. Kedborn, Rebecca. Forskningen som (inte) håller sig på mattan. Göteborske Spionen nr. 2 2003, p. 14. Brunius, Jan; Mörck, Niels-Henry. HDK 150 år Jubileumsskrift 1848–1998. Göteborg, 1998. Käärik, Katrin. Eesti tekstiilikunstniku näitus Stockholmis, Estniska Dagbladet, nr. 42, 28/10 1999, p. 8. Wallerius, Inga. Trolsk Textil. Design Journal FORM, 3/1994. Wall, Åsa. Magisk midnattssol och arktisk kyla. Svenska Dagbladet 27/2 1994. Rudberg, Maria. Trolltagen i Nordkap: Estniska Kaja Tooming fann inspiration under resa i norr. Arbetet 28/2 1994, p. 14. Carlander, Vibeke. Motpoler av Kaja Tooming. Borås Tidning 5/3 1994. Publikatsioonid Tooming, Kaja. Toward a Poetics of Fibre Art and Design: Aesthetic and Acoustic Qualities of Hand-tufted Materials in Interior Spatial Design. Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy in Design, Göteborg University. Stockholm: Intellecta Tryckindustri, 2007. Tooming Buchanan, Kaja. Creative Practice and Critical Reflection: Productive Science in Design Research. Design Issues. Volume 29, Number 4, Autumn 2013.


261

Kaja Tooming Buchanan Rebenenud / Torn 2014 digitaalne print (puuvill) / digital printing (cotton) 140 x 250cm


262

TOOTMAA

Anne Tootmaa snd 1961 Muhus

1997 minitekstiilide näitus, Tallinna Linnamuuseum 1995 Saaremaa kunstnike näitus,

Haridus

Vammala, Soome

1991 Benta Hammeri erastuudio,

1994 tarbekunstinäitus, Tallinna

tekstiilitrükitehnikad, Bornholm, Taani

Kunstihoone

1980–1985 EKA, tekstiil

1992 tarbekunstinäitus, Kuressaare linnus

Töö

1987 minitekstiilide näitus, Tallinna

1992– Saaremaa Kunstistuudio, juhataja

Linnamuuseum

1996–2002 Kuressaare Ametikool,

1985 1. moekunsti näitus, Eesti Näituste

dekoori eriala õpetaja

paviljon, Tallinn

1985–1991 Kuressaare Kunstikool, õpetaja

Valik isikunäitusi 2014 Aja valgusel, Võru linnagalerii

Valik grupinäitusi

2009 Variatsioonid, Saaremaa

2007 eksperimentaaltekstiilide näitus,

Kunstistuudio galerii

Riia

2008 akvarellinäitus Vee valgused,

2006 minitekstiilide näitus, ETDM

Saaremaa Kunstistuudio galerii

2004 Saaremaa kunstnike näitus

1999 Hetked, Saaremaa Kunstistuudio

Armastuse laev, Rügen, Saksamaa

galerii

2003 Kättevõtmise asi, Tallinna

1993 Mustpeade Maja galerii, Tallinn

Kunstihoone

1991 Rønne, Bornholm, Taani

2002 Triibuvaip, rändnäitus, Eesti linnad

1991 galerii Molen, Tallinn

2002 rahvusvaheline land art’i näitus, Rootsi 2000 Visioonid II, Tallinna Kunstihoone

Liikmelisus

1999–2001 Väike kanganäitus, rändnäitus,

EKL

Eesti linnad; 2001 Ungari ja Leedu

ETeKL

1998 land art’i näitus, Solna, Rootsi


263

Anne Tootmaa Ärkamine / Awakening 2012 käsimaal (siid) / hand- painted (silk) 53 x 178 cm OÜ Eesti pandipakendi kogu / Art collection of Eesti pandipakend OÜ


264

TŠESNOKOV

Milvi Tšesnokov snd 1933 Petseris, srn 1990 Tallinnas

Bibliograafia Käesel, Tiina. Kunstisalongis. – Sirp ja Vasar. 20.07.1984.

Haridus

Käesel Tiina. Milvi Tšesnokov. – Reede.

1953–1959 EKA, tekstiil

6.04.1990.

1949–1953 Tallinna TekstiilÕmblustehnikum

Publikatsioonid Käsitöö Album nr 4 1961, kirjastus

Töö 1963–1990 vabrik Tekstiil, kunstnik 1961–1963 Kohaliku Tööstuse Ministeeriumi konstrueerimisbüroo kunstnik Valik grupinäitusi Alates 1962. aastast osales vabariiklikel ja välisnäitustel Valik isikunäitusi 1984 Tekstiilide näitus, Tallinna Kunstisalong (koos Kai Saarega) 1970 Tallinna Kunstisalong (koos Lilian Külmeti ja Viive Limbakuga) Töid kogudes ETDM ERM Liikmelisus 1972 EKL

Kunst.


265

Milvi Tšesnokov-Krasna Vundament eesti talupojale / A Foundation for an Estonian peasant 1989 põime (vill) / weave (wool) 225 x 170 cm ETDM / EMAAD Foto/Photo Toomas Huik


266

VALDMA

Tiiu Valdma snd 1946 Kärdlas

Valik isikunäitusi 2009 Üle vee, Rahvusooperi Estonia talveaed

Haridus

2009 vaibanäitus, Palanga, Leedu

1968–1973 EKA, tekstiil

2009 vaibanäitus; Telšiai Kunstikool, Leedu 2006 Seinätekstiilit, Parainen (Pargas),

Töö

Soome

1992– OÜ Hiiu Vill, kunstnik

2004 Suur vaibanäitus ja Liia Algvere

1973–1992 Hiiumaa teeninduskombinaat,

maalid, Sillamäe muuseum

kunstnik

2003 Vaibad, Sõru muuseum, Hiiumaa 2001 Kärdla kultuurikeskus

Valik grupinäitusi

1996 juubelinäitus, Kärdla kultuurikeskus

2012 Hiiumaa – üksinduse rõõm, Eesti

1993 vaibanäitus, Vaemla villavabrik,

saatkond Moskvas

Hiiumaa

2011 Aastapäev, Sillamäe muuseum

1990 Vaibad, Hiiumaa jahindusklubi, Kärdla

2003–2005 Triibuvaip, rändnäitus, Eesti

1989 Vaibad ja Merike Saimre maalid,

linnad

Kuressaare linnus

1998–2002 Ruuduvaip, rändnäitus, Eesti

1984 Vaibad, Kärdla (koos Aili Kiviojaga)

linnad; 2000 Ungari, 2001 Rootsi, 2002 Taani

Tunnustused

1991 Kvinderne fra Dagö. Kolm Hiiumaa

1993 Kärdla linna kultuuripreemia

naist, Helsinge, Taani

1995 Eesti Kultuurifondi aastapreemia

1990 ülemaailmsed hiidlaste päevad Kärdlas

2003 Hiiumaa aasta kultuuritegelane

1990 Hiiu hingust Virolahtisse, Soome

2010 ERKL-i ettevõtluspreemia

1988 Hiiu kunst, Raemuuseum, Tallinn 1984–1990 vabariiklikud minitekstiilide

Liikmelisus

näitused, Eesti

EKL

1985–2013 Hiiumaa kunstnike

ETeKL

aastanäitused, Kärdla

Hiiumaa loovisikute vabaühendus HiKu


267

Tiiu Valdma Augustikuu lestad / Flounders in August 1996 p천ime (vill, puuvill) / weave (wool, cotton) 151 x 124 cm


268

VALK

Piret Valk snd 1973 Tallinnas

1998 Visioonid, Tallinna Kunstihoone

2001 EKA Mari Adamsoni nimeline

1993 rahvusvaheline minitekstiilide

stipendium parimale tekstiiliüliõpilasele

näitus, Xalapa, Mehhiko Haridus

Liikmelisus

2012–2013 Luua Metsanduskool,

Valik isikunäitusi

2003 ETeKL

maastikuehituse eriala,

2008 Portreestikud, HOP galerii (koos

puukoolimajandus

Tiina Puhkaniga)

Bibliograafia

1999–2002 EKA, tekstiil, MA

2007 Võrade varjus, Rahvusooperi

Ehrenpreis, Piret. Piret Valk annab vanale

1992–1996 EKA, tekstiil

Estonia talveaed (koos Tiina Puhkaniga)

uue näo. – Eesti Naine. 2008, nr 6.

2006 Villased võsad, siidised salud, Toompea lossi kunstisaal (koos Tiina

Publikatsioonid

2005– TKK, külalisõppejõud

Puhkaniga)

2004 – Kaastööd ajakirjadele Kodu &

2004– Tallinna Rahvaülikool,

2002 3DEKSTIIL, Tallinnas

Aed ja Käsitöö

külalisõppejõud

Tarbekunstimuuseumi galerii (koos

2013 – e-õppe materjalid: http://shibori.

2000– EKA, dotsent

Monika Järgiga)

weebly.com/ http://viltimine.weebly.

2000–2006 Häme Ametikõrgkool

1999 Variatsioonid, Kuressaare

com/http://pigmenttrukk.weebly.com/

Soomes, kursused külalisõppejõuna

Linnagalerii (koos Krista Leesiga)

http://kangatrukitehnoloogia.weebly.

1996–1999 EKA; vanemlaborant,

1998 Lubatud viljapuuaed, Pärnu Endla

com/

õppejõud

teatri palmisaal

Valik grupinäitusi

Töid kogudes

Töö

2010 Omadega mäel, ETeKL-i aastanäitus,

ETDM

Eesti Rahvusraamatukogu 2009 Eesti tekstiilikunst eile ja täna, Vene

Tunnustused

Etnograafiamuuseum, Peterburi

2006 II preemia Tallinna 4.

2009 Tekstiilikunsti- ja keraamikanäitus

rakenduskunsti triennaalilt Kaks lähedast

Nimed ja näod, Evald Okase muuseum,

2006 auhind Work With Superior

Haapsalu

Quality Jaapanist Ichinomiya Fashion

2009 Minitekstiilide näitus Zoom in,

Design Cente Inc. korraldatavalt

HOP galerii

tekstiilikonkursilt Japan Textile Contest

2008 tekstiilikunstnike näitus Enne,

2005

Hobusepea galerii

2005 ETeKL-i preemia Aasta noor

2006 Kaks lähedast, Tallinna 4.

tekstiilikunstnik

rakenduskunstitriennaal, ETDM

2004 3 auhinda Work With Superior

2005 Jaapani tekstiilikonkurss (Expofili

Quality Jaapanist Ichinomiya Fashion

erinäitus), Pariis, Prantsusmaa

Design Cente Inc. korraldatavalt

2004 Jaapani tekstiilikonkurss 2004,

tekstiilikonkursilt Japan Textile Contest

Ichinomiya, Jaapan

2004


269

Piret Valk Maa v채gi / Land Power 2005 tikkimine (sinel, vill, p채rlid, litrid) embroidery (greatcoat, wool, beads, spangles) 120 x 60 x 30 cm


270

VALTER

Lea Walter-Berggren snd 1926 Tallinnas, srn 2013 Tallinnas Haridus 1945–1951 EKA, tekstiil Töö 1993–2013 vabakutseline kunstnik 1967–1993 Kunstitoodete Kombinaat Ars, dekoratiivkudumise ateljee kunstiline juht 1966–1967 Kergetööstustehnikum, kompositsiooni õpetaja 1951–1965 Tallinna Kunstitoodete Kombinaat, kavandikunstnik Valik grupinäitusi 1997–2006 vaibakunstnike rühmituse Vaba Tahe näitused Eestis ja Soomes (Tallinnas, Tartus, Narvas, Pärnus, Rakveres, Võrus, Haapsalus, Valgas, Viljandis, Kuressaares ning Soomes Helsingis, Kuopios ja Lahtis) 1951. aastast alates osales vabariiklikel tarbekunstinäitustel ja välisnäitustel (sh Baltimaade tarbekunstitriennaalidel ja näitustel Kanadas, Inglismaal, Soomes, Saksamaal, Rootsis) Valik isikunäitusi 2007 Klassikud. Lea Walter, ETDM

1994, 1995, 2006 Rahvusooperi Estonia

1978 hõbemedal NSV Liidu

talveaed 1996, 2001, 2005 Eesti Rahvusraamatukogu 1992 Kuressaare 1991 Flen, Rootsi 1985 Kohtla-Järve 1985 Lea Walteri vaibad, ETDM 1984 Kärdla 1976 Tallinna Kunstihoone salong

rahvamajanduse saavutuste näituselt

Töid kogudes ETDM Tallinna Linnamuuseum Eesti Ajaloomuuseum ERM Töid ühiskondlikes hoonetes EV Riigikogu EV Riigikantselei Stenbocki maja Eesti Rahvusraamatukogu Tallinna Prantsuse Lütseum Tallinna Purjespordikeskus Narva Keskraamatukogu Tallinna Rootsi-Mihkli kirik Tunnustused 1988 Kristjan Raua nimeline kunstipreemia 1982 ENSV teenelise kunstniku aunimetus

Liikmelisus 1997 vaibakunstnike rühmitus Vaba Tahe 1993 ETeKL 1956 EKL (1965–1968 tarbekunsti sektsiooni esimees)

Bibliograafia Lobjakas, Kai. Klassikud. Lea Walter. [Kataloog] ETDM, 2007. Raamat, Rein. Lea Valter – Eesti vaibakunstnik. [Video] Raamat Film OÜ, 1997. Publikatsioonid Kaastööd kirjastuse Kunst väljaandele Käsitöö Album aastatel 1955–1959 (nr 1–3)


271

Lea Walter Ussikuningas / Snake King 1997 p천ime (vill) / weave (wool) 144 x 198 cm ETDM / EMAAD


272

VASKOVA

Tamara Vaskova

Liikmelisus

(Vaskoff)

1955 EKL

snd 1924 Tallinnas, srn 2013 Tallinnas

1993 ETeKL

Haridus

Bibliograafia

1959 Peterburi Repini-nimeline

Tomberg, Mall. Kallis Tamara Vaskova. –

Kunstiinstituut, kunstiteadus

Sirp ja Vasar. 20.09.1974.

1945–1949 EKA, tekstiil

Kärmik, Ivika. Kunstisalongis. – Sirp ja Vasar. 23.08.1985.

Töö 1970–1971 Rahvatööndusettevõte Kodu,

Publikatsioonid

kunstnik

Kaastööd ajakirjale Nõukogude Naine

1960–1970 Tallinna Moemaja, kunstnik 1949–1960 Tekstiilivabrik Punane Koit, kunstnik Kunstitoodete Kombinaat Ars, autoritiraaži kunstnik Valik grupinäitusi 1952–1980 vabariiklikud tarbekunstinäitused Valik isikunäitusi 1985 Tallinna Kunstisalong Töid kogudes ETDM


273

Tamara Vaskova Lumelinnud / Snow Birds 1982 gobel채채np천ime (vill, lina) / tapestry (wool, linen) 280 x 235 cm ETDM / EMAAD Foto/Photo Toomas Huik


274

VIIRES

Kadri Viires snd 1964 Tallinnas

2005 tekstiilibiennaal, Kurpfalzi muuseumi (Kurpfälzisches Museum) Max Berki tekstiilikunstikogu,

Haridus

Heidelberg, Saksamaa

1984– 1988 EKA, tekstiil

2004 9. rahvusvaheline pitsibiennaal,

1982– 1984 EKA, tööstuskunst

Brüssel, Belgia

Töö

Töid kogudes ja ühiskondlikes

2012– Okupatsioonide muuseum,

hoonetes

direktor

ETDM

2006–2012 EKA, kunsti ja

ERM

kultuuriantropoloogia õppetool, dotsent

Eesti saatkond Roomas

1997–2001 Lühikese Jala Galerii OÜ,

Lace Art Collection Belgias

juhataja 1994–2012 EKA, soome-ugri programmi

Tunnustused

juht

2010 ETeKL-i preemia Aasta tekstiilitegu

1991–1994 vabrik Sulev, peadisainer

2007 Eesti Kultuurkapitali stipendium Ela ja sära

Valik grupinäitusi

2005 Hõbepooli auhind (Silver Bobbin)

2014 Ründed ja ränded, Okupatsioonide

11. rahvusvaheliselt pitsibiennaalilt

muuseum, Tallinn

Belgias

2013 Faces of Cold War; Tallinn; Bodø, Norra; Borne Sulinowo, Poola;

Liikmelisus

Langelandsfort, Saksamaa

2012 Eesti Muuseumiühing, ICOM

2009 8. rahvusvaheline Krasnojarski

1994 MTÜ Fenno-Ugria Asutus

muuseumide biennaal, Venemaa

1993 EKL

2009 Eesti tekstiilikunst eile ja täna, Vene

1993 ETeKL

Etnograafiamuuseum, Peterburi 2009 Nimed ja näod, Evald Okase

Publikatsioonid

muuseum, Haapsalu

Viires, Kadri. Joonistatud dokumendid.

2009–2010 Natural Fibers; FAO hoone,

Tartu, EKM rahvausundi ja meedia

Rooma, Itaalia

töörühm, 2005.

2008 De-IKEA, HOP galerii 2008 Cloth & Culture Now; Sainsbury visuaalkunstide keskus, Norwich; Whitworthi kunstigalerii, Manchester, Inglismaa 2007 Elamise kunst, Tallinna Kunstihoone


275

Kadri Viires H채채letajad / Voters 2004 autoritehnika (puuvill) / author`s technique (cotton) 100 x 130 cm


276

VILLAND

Kersti Villand snd 1962 Otepääl

1993 tarbekunstinäitus, Tallinn 1992 Tallinna raekoja muuseum (koos Kai Vaarandiga)

Haridus

1988 noortenäitus, Tallinn

1985–1990 EKA, tekstiil 1983–1985 EKA, arhitektuur

Liikmelisus

1980–1983 Tallinna Ehitus- ja

1993 ETeKL

Mehaanikatehnikum, arhitektuur

1993 EKL

Valik grupinäitusi 2013 Kõik on muinasjutt, Võru Linnagalerii (koos Sirje Raudsepa, Merike Roodla, Ainikki Eiskopi ja Sigrid Huigiga) 2012 Vahelduv pilvisus selginemistega, Kuressaare Raegalerii (koos Ainikki Eiskopi, Sigrid Huigi, Merike Roodla ja Sirje Raudsepaga) 2009 Eesti tekstiilikunst, Venemaa Etnograafiamuuseum, Peterburi 2006 Maalitud siid, Saaremaa Kunstistuudio, Kuressaare 1996 Adamson-Ericu muuseum, Tallinn (koos Mare Saare, Tiiu Esnari ja Kai Vaarandiga)


277

Kersti Villand

Siid / Silk 2014 k채simaal (siid) / hand-painted (silk) 90 x 180 cm


278

VIRVE

Eelike Virve snd 1968 Tallinnas

Tunnustused 2007 ETeKL-i preemia Aasta noor tekstiilikunstnik (koos rühmitusega

www.sssprint.ee

Disainkombain)

Haridus

Publikatsioonid

1994–1998 EKA, tekstiil

Virve, Eelike. Nõges – põhjamaa siid. – Taimedest tulnud. Tallinn, Eesti

Töö 2010– EKA, moedisaini osakond, lektor 2007–2008 Narma LV, disainer 2000–2006 EKA tekstiiliosakonna kangatrükitehnoloogia meister ja õppejõud 2006– MTÜ Siiditrükikoda Sssprint asutaja, juhatuse liige Valik grupinäitusi 2007 Mutabor, K-Rautakesko, Tallinn 2007 Koer, Viljandi linnagalerii 2006 Lesson 1, Haapsalu linnagalerii 2006 Väike ja Suur, UKM, Pärnu 2006 Lööb nõelu, ETDM 2004 Tekist stiilini, ETDM 2002 Oma element, Tallinna Kunstihoone 2000 Visioonid II, Tallinna Kunstihoone

Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, 2012.


279

Eelke Virve Tööriistad / Tools 2014 käsitrükk (puuvill) / hand printed (cotton) 150 x 300 cm Foto/Photo Toomas Huik


280

Maasike Maasik KUNSTNIK


282

CV Mari Aakre

Virve Aben

Education 1964–1969 Estonian Academy of Arts (EKA), fashion design 1959–1962 Tallinn Technical School of Light Industry, clothes design and modelling

Education 1948–1954 Estonian Academy of Arts, textile

Born in 1940 in Narva

Work 1973–2003 EKA, lecturer of fashion design, since 1992 assistant professor 1969–1973 Tallinn Fashion House, artist 1962–1964 Sewing Factory Baltika, artist Selected Group Exhibitions 1993 International Exhibition of Miniature Textiles, Mexico 1987 Exhibition of Estonian Art, Moscow 1981, 1983–1986, 1990, 1991 Estonian Exhibitions of Miniature Textiles, Estonia, Finland, Japan, Russia 1987 Exhibition of Estonian Fashion Designers, Riga 1983, 1985–1987 Exhibitions of Fasion Design, Tallinn Selected Personal Exhibitions 1985 Gallery Draakon, Tallinn Membership 1986 Estonian Artists Association (EAA) 1993 Estonian Fasion Artists Association 1993 Estonian Textile Artists Association (ETAA) Publications In 1970s in Siluett, magazine of Tallinn Fashion House Edition Käsitöö (Handicraft Album) (No 8-10) edited by the publishing house Kunst in 1972–1975

Born in 1930 in Tallinn

Adamson-Eric

(Erich Karl Hugo Adamson) Born on 18.07.1902 in Tartu, died on 2.12.1968 in Tallinn

Work 1988–1997 instructor of a weaving club, Keila 1981–1985 Estonian Information Institute, engineer, sector of industrial design 1965–1980 Tallinn Fashion House, artist 1954–1965 Textile Factory Punane Koit, artist and designer of printed fabrics

Education 1924–1927 Private Academy of F. Colarossi, P. Ransoni, Montparnasse’i, André Lhote’i and Private Academy of V. Šuhhajev, Paris 1923–1924 Charlottenburg Art Industrial School, Berlin 1921–1923 Art School of Art Society Pallas 1920–1923 Tartu University, faculty of law, non-collegiate

Selected Group Exhibitions 2008 Exhibition of Patchworks, Nõmme Social Centre 2001 Exhibition of Patchworks, Tallinn Song Festival Choir Stand 1994 Estonian Patchwork Quilt, Estonian National Library 1991, 1993 exhibitions of miniature textiles 1956–1964 exhibitions of industrial art; Tallinn, Moscow

Work 1953–1968 State Art Institute of Estonia, chair of leatherwork, lecturer 1951–1953 Footwear Factory Kommunaar, worker 1945–1949 Tallinn State Applied Art Institute, director; since 1946 professor 1932–1941 freelance painter and applied artist Since 1920s made textile designs, fostered also metal and leatherwork

Selected Personal Exhibitions 2005 Patchwork Quilts and Tapestry Carpets, Nõmme Social Centre

Selected Group Exhibitions 1958 exhibited his paintings 1947 Art Exhibition of the USSR, Moscow (thematic tapestry cardboard about the 12th national song festival, which later was carried out) 1942–1944 exhibitions with the group of artists of Jaroslavl, Russia 1940 7th Exhibition of Applied Artists Association (AAA), Tallinn Art Hall 1939 Exhibition of Paintings, Tallinn Art Hall (with Aleksander Bergman-Vardi, Jaan Grünberg, Kaarel Liimand, Karl Pärsimägi and Kristjan Teder) 1939 Exhibition of Estonian Art; Rome, Budapest, Antwerpen (paintings) 1938 Exhibition of Handicraft, Berlin (leatherwork) 1937 Paris World Exhibition (tapestry, porcelain, ceramics)

Membership 1960 EAA 1993 ETAA

1935 Exhibition of Estonian Art, Moscow 1930 Exhibition of Estonian Art, Berlin, Cologne, Copenhagen 1930 Art College Pallas, Tartu (with K. Teder) 1930 First Exhibition of Estonian Applied Artists of the Arts and Crafts Workshops Dekoor (textile) 1929 Exhibition of Estonian Art, Helsinki, Lübeck, Paris (paintings) 1928 Group Exhibitions of Estonian Artists in Paris, Blomqvist Art Gallery, Oslo; Tallinn (with K. Teder and E. Wiiralt); Pärnu (with K. Teder, E. Wiiralt, A. Starkopf) (paintings, tapestry and cushions) 1927–1938 Salon of Paris Independents, Autumn Salon and Salon de Tuileries (paintings) 1926 Exhibition of Estonian Artists Association, Tallinn 1925 Novembergruppe, Berlin (paintings) 1925 Overview Exhibition of Estonian Art, Tallinn (paintings) Selected Personal Exhibitions 1972 Tallinn 1968 Tallinn, Kaunas 1967 Tartu Art Museum 1962 Tallinn Art Hall, Moscow 1939 Konstnärshuset, Stockholm (paintings, textile, porcelain, leatherwork) 1938 Tallinn Art Hall (paitings, applied art) 1936 Strindberg Art Salon, Helsinki (paintings) 1934 Studio Manifestation of the paintings made in Greece, Studio of Tallinn Art Hall 1929 Estonian Art Museum, Tallinn (paintings; textiles made in Tallinn Women´ Vocational School) Awards and Honours 1945 1st prize of the tapestry designs contest (with Evald Okas) 1943–1950 Honoured Artist of ESSR, in 1962 the honorary title was retrieved


283 1938 Medal of Honour for leatherwork of handicraft exhibition, Berlin 1937 two diplomas of honour (diplôme d’honneur) for tapestry, porcelain and ceramics in Paris World Exhibition 1936 prize of tapestry designs contest of the AAA 1930 1st prize of poster contest of the AAA Works in Collections Estonian Museum of Applied Art and Design (EMAAD) Tartu Art Museum Estonian Art Museum Estonian Museum of Theatre and Music Museums of Virumaa Foundation Tallinn City Museum Works in Public Buildings 1967 decorative paintings for the Cafe Tallinn 1938 wall tapestry for the meeting hall in the Estonian President´s Chancellery Membership 1940–1950, 1957–1968 EAA 1935–1940 AAA 1927–1936 Estonian Central Society of Fine Arts Bibliography Soonpää, Leo. Adamson-Eric. Pubished by Kunst, Tallinn, 1969. Kirme, Kaalu. Self-portrait With A Loop: Documentary Novel of Adamson-Eric`s Life. Kunst, Tallinn, 1999. Koll, Kersti; Kruus, Ülle. Adamson-Eric 100. [Catalogue] Tallinn: Estonian Art Museum, 2002. Lauer, Liisi; Purre, Anu. From Far Away Countries to Simple Things: Still Lives, Landscapes and Flower Paintings of Adamson-Eric [Catalogue] Tallinn: Estonian Art Museum, 2008. Lauer, Liisi; Purre, Anu. Speaking Portraits and Frisky Figures: Portraits, Figures and Applied Art In the Artistic Production of Adamson-Eric. [Catalogue] Tallinn: Estonian Art Museum, 2008.

Related Events 2011 founded the Young Artist´s Scholarship named by Adamson-Eric of the Lions Club Tallinn Hanse 1983 Adamson-Eric Museum was opened

Mari Adamson

(Marie Adamson) Born in 1908 in Volossovo, died in 2000 in Tallinn Education 1928 private art academies and studios of applied art, Paris 1927 Art College Pallas 1923–1927 State School of Arts and Crafts Work 1944–1977 State Art Institute of Estonia, head of the chair of textile; since 1964 professor 1944–1950 Arts and Crafts Workshops ARS, art director of textile and decorative weaving studio 1942–1944 Head of the Young Artists´ Workshop 1933–1941 freelance artist 1930–1931 Workshop of Applied Art Medea, artist of the decoration department Selected Group Exhibitions 1975 1st International Triennale of Tapestry, Łódź 1969 4th International Biennale of Textile, Lausanne 1955 Baltic Republics´ Exhibition of Applied Art and Consumer Goods, Tallinn, Moscow, Vilnius, Riga 1948 Exhibition of Decorative and Applied Art of the USSR, Moscow 1937 Paris World Exhibition 1935 Estonian-Lithuanian Travelling Exhibition, USA 1934 International Exhibition of Dolls, Antwerpen

1933 2nd Exhibition of Estonian Applied Art of the Arts and Crafts Workshops Dekoor, Tallinn 1930 1st Exhibition of Estonian Applied Art of the Arts and Crafts Workshops Dekoor, Tallinn 1929 Exhibition of Dolls, Stock Exchange, Tallinn Since 1929 participated in numerous exhibitions in Estonia and foreign countries Selection of Personal Exhibitions 1996 Kilpkonna Gallery, Viljandi (monotypes) 1995 Chaplin Art Centre, Pärnu (tapestry and monotypes) 1994 Wintergarden of National Opera Theatre Estonia (tapestry) 1992 Picture Gallery of Tartu Art Museum (monotypes) 1988 Adamson-Eric Museum, Tallinn 1985 Kuressaare, Kärdla (monotypes) 1984 Estonian Art Museum, Jõhvi, Paide (monotypes) 1978 Tallinn 1976 Moscow (tapestry, monotypes and works in mixed technique) 1970 Tartu 1969 Tallinn Art Hall (tapestry, monotypes, fabrics and works in mixed technique) 1967 Tallinn Art Hall (monotypes) Awards and Honours 1999 State Decoration: The Order of the White Star 3rd class 1996 prize of Kristjan Raud 1975 purchase prize, 1st International Triennale of Tapestry, Łódź 1974 National Artist of the Estonian SSR 1954 1st prize of the tapestry designs contest of the Ministry of Culture of the ESSR (with Adamson-Eric and Evald Okas) 1937 honorary diploma (diplôme d’honneur) for decorative animals at the Paris World Exhibition 1934 1st prize at the International Exhibition of Dolls in Antwerpen

1932 gold medal for decorative dolls and animals at Tallinn Exhibition-Fair 1931 silver medal for decorative dolls and animals at Tallinn Exhibition of Agriculture, 1932, 1933, 1935 gold medal in Tartu, in 1936 in Tallinn 1929 gold medal from the Exhibition of Dolls in Tallinn Stock Exchange Works in Collections EMAAD Tartu Art Museum Museum of Design, Helsinki Membership 1944 EAA 1993 ETAA 1932–1940 AAA 1930–1932 Arts and Crafts Workshops Dekoor Bibliography Kuma, Helene. Mari Adamson. Kunst, Tallinn, 1960. Pruuli, Lea. Mari Adamson. [Electronic reference book] Tallinn: Museum of Applied Art, 2002.


284

CV Helga Alling

Born in 1925 in Tõlliste parish Valgamaa, died in 2001 in Tallinn Education 1969–1972 Calligraphy School of Villu Toots 1945–1953 Estonian Academy of Arts, textile Work 1966–1985 factory Tekstiil, designer of the production 1960–1966 freelance artist, textile designs for the magazine Nõukogude Naine and Arts and Crafts Workshops ARS 1953–1960 cooperative Lina, artist Selected Group Exhibitions 2001 Question of Time, Kuressaare 2000 Visions II, Tallinn Art Hall 1998 Visions I, Tallinn Art Hall 1996 Writings, Gallery of Tallinn Art Hall 1990 60 Years of Applied Art, EMAAD 1987 Exhibition of Calligraphy, Tallinn 1981 Writing as Art, Tartu 1975 Exhibitions of Soviet Applied Art, Pakistan, Indonesia, Malaisia and Burma 1968 Estonian Graphics and Arts and Crafts, Berlin 1953, 1973–1976, 1978 Exhibitions of Applied Art, Tallinn Awards and Honours 1978 silver medal for the production designs of factory Tekstiil at the Moscow Exhibition of National Economy 1978 1st prize of the contest on topic of Olympics of the Estonian Chamber of Commerce 1969 2nd prize of the new products contest of the Estonian Chamber of Commerce Membership 1993 ETAA 1993 EAA

Keret Altpere

Born in 1977 in Tallinn Education 2009–2011 TU, teacher of art, MA 1996–2001 Estonian Academy of Arts, textile, BA Work 2012–present TU, department of fine arts, visiting lecturer 2011–present Tartu Private School; teacher of art, handicraft and homemaking 2011–2014 Tartu Children´s Art School, instructor of design class 2007–present TAC, visiting lecturer 2008 Exhibition of NPO Disainiöö Made in Iceland, curator; Kultuurikatel, Tallinn; Helsinki Design Week, Cable Plant 2000–2004 PLC Sunorek, designer Selected Group Exhibitions 2011 Man, Woman and Electricity, 2nd International Doll Exhibition, MNA, Pärnu 2009 Open, Gallery SooSoo, Tallinn 2007 Smart Hotel, Gallery of Architecture and Design, Tallinn; Design Forum Finland, Helsinki 2007 Dog, Viljandi Town Gallery (curator and participation) 2006 Exhibition of Design Prize Bruno Nominees, Gallery of Architecture and Design, Tallinn 2005 Estonian Textile Artists in… Latvian Museum of Applied Art and Design, Riga and Pihkva, Russia 2003 Hallo, Cosmos... City Gallery, Tallinn 2003 Notes: 3-Dimensional Estonian Art, Szentendre Art Mill, Hungary 2003 Room Isn´t Empty, EMAAD, Tallinn 2002 One´s Own Element, Tallinn Art Hall Selected Personal Exhibitions 2008 Je ne me souviens de rien, Saint-

Brieuc’ Art and History Museum, France 2008 Estonie-France, La Maison des Toiles, Saint-Thélo; Saint-Brieuc’ Art and History Museum, France 2007 Squirrel, Gallery SooSoo, Tallinn (with Monika Järg) Awards and Honours 2009 prize Textile Work of the Year 2008 (for the work Estonie-France) Membership 2005 EAD 2002 ETAA Bibliography Coughlin, Maura. Narratives, Images and Objects of Piety and Loss in Brittany, Material Culture Review 71, 2010, pp. 54–66.

Malle Antson

(Malle Pakarinen) Born in 1950 in Kehra Education 2002–2005 Estonian Institute of Humanities, culture of humanities, doctoral programme 1989–2002 Tallinn Pedagogical University, art critics, MA 1974–1979 Estonian Academy of Art, textile Work 2002–2007 EKA, department of art pedagogy, lecturer 1986–2002 Tallinn Pedagogical University, department of art, lecturer 1985–1987 Tartu Children´s Art School, teacher of art 1979–1985 Tartu Arts and Crafts Workshops ARS, artist of author´ series Selected Group Exhibitions 2011 Ornament – Key To the World. From Tradition To Design, Estonian Natonal Library; Museum of New Art, Pärnu

2005–2006 Archives, Estonian Museum of Applied Art and Design 2001/2002 Estonian Carpet Through Ages, Museum of New Art (MNA), Pärnu 1998, 2002 Annual Exhibitions of the Art Group Ydi, MNA, Pärnu 2001 International Project Rings in Water, Tallinn 2001 Exhibition of Works of Anu Raud and Her Learners 1985 3rd Baltic Applied Art Triennale, Tallinn 1980, 1984 Applied Art Triennales of young Baltic artists, Riga 1980, 1982 Exhibitions of Estonian Young Artists, Tallinn Art Hall 1979, 1983 Tartu 7th, 8th Exhibitions of Applied Art, Tartu Art Museum 1978 Exhibition of Young Estonian Artists, Tartu House of Art Selected Personal Exhibitions 1998 Tapestry. My Story, Estonian Open Air Museum, Tallinn 1992/93 New and Old Tapestry, Museum of New Art, Pärnu 1990 In Our Street Lined By Fences, EMAAD (with Anu Paal and Mall Mets) 1985 Tapestry of Malle Antson, Gallery of Tallinn Art Hall, Pärnu Area Historical Museum, and Kihnu Area Historical Museum Works in Collections EMAAD Estonian National Museum (MNM) Estonian Museum of Open Air MNA Tartu Art Museum Works in Public Buildings 1998/89 Estonian Open Air Museum 1992 Pastorate of Boo Church, Stockholm 1988/89 Pirgu Manor 1986/87 Rakvere Executive Committee 1986 Põlva Registry Office 1984 Tartu Registry Office Awards and Honours


285 1985 diploma of 2nd class, 3rd Baltic Applied Art Triennale 1985 Annual Young Artist prize 1984 scholarship to participate in the International Symposium of Tapestry in Jūrmala 1980 Young Applied Artist´s prize of EAA 1980 Grand Prix, Triennale of Young Baltic Artists of Applied Art Membership 1998 Estonian Assiciation of Art Teachers, Association of Art Teachers ESTSEA 1998 Art Group Ydi founded by Kaljo Põllu 1994 Estonian National Museum´s Society of Friends 1993 Estonian Textile Artists Association 1986 Estonian Artists´ Association Bibliography Raud, Anu. „Dowry“ From Malle Antson and Dowry To Malle Antson: About Malle Antson´s Tapestry – Vikerkaar. 1986, No 5, p. 64. Toomet, Tiia. Inhabitant From Tartu In Tallinn or About Malle Antson´s Tapestry Exhibition In the Gallery of Tallinn Art Hall. – Tartu Postimees. 2.03.1985. Halliste, Ehalill. Honoured – Noorte Hääl. 10.03.1985. Publications Antson, Malle. Thesis of Contemporary Fieldwork and Estonian Art Education Traditions. Pedagogical University of St. Petersburg, 2000. Antson, Malle. Visual Stories: the Image of Kopli Lines of Tallinn and Kohtla-Nõmme. – Time and Story: Essays about Estonian Culture. Compiler Aivar Jürgenson. Tallinn, Institute of History, 2003. Antson, Malle. Voices of Estonian Art Educators – Constructing the Meanings of the Changing Roles. Workingpapers, University of Art and Design Helsinki F 36; p. 27, 2008.

Pilvi Blankin-Jones Born in 1955 in Rakvere

Education 2008–2010 Tartu University, Institute of Arts, teacher of art 1979–1984 Estonian Academy of Arts, textile Work 2007–present Tallinn Art School, teacher of art 2002–2012 activity in the field of art therapy in her studio (weaving tapestry), incl. the project with cancer diagnoosis patients in cooperation with Estonian Cancer Association (2003) 1994–1995 Paldiski Primary School, teacher of art 1984–1993 freelance artist 1973–1975 Torma Basic School, teacher of art Selected Group Exhibitions 1996–1998 Flax and Linen Biennal of Upper Normandy, France 1994 IV textile contest The Aesthetics of Textile – Message for the 21st Century, Kyoto Museum 1993–1994 International Exhibition of Miniature Textile, Mexico 1993 Miniature Textile, Estonian-Finnish cooperative exhibition, Rae Museum, Tallinn 1992 Dit in een periode de thermen en Perestroika, Cultureel centrum Fidei et Arti, Oudebosch, Holland 1992 Vlaams Toeristenbond, Focus on Eastern Europe, Antwerpen 1991 Kunst uit Oosteuropa, Museum Oud Rijnsburg, Holland 1990 Salon Osteuropäischer Kunst – Brücke zwischen ost und west, Städt, Turmgalerie, Germany 1989 Miniature Textile of the USSR, Riga 1989 Vrouw en haar kunst, Prinsenbeekse Gemeentehuis, Holland 1989 all-Estonian Exhibitions of Applied art

Selected Personal Exhibitions 2014 The End of 800-year Colonial Period, Torma House of Culture 2012 With Dedication to Betty , Museum of Betty Alver, Jõgeva 2008/2009 Captain´s Track, Winter Garden of National Opera Theatre Estonia 1999/2000 Millennium Exhibition, Winter Garden of National Opera Theatre Estonia 1999 Halting Touch, Rakvere Museum 1992 Sanctus III, Markiezenhof and Bergen op Zoom, Holland 1992 Sanctus III, Winter Garden of National Opera Theatre Estonia 1991 3 Artists From East. Leningrad / Estlonia, Art Centre of Nordnorskeri, Svolvær 1990 Sanctus II, Tallinn Rae Museum 1989 Sanctus I, Kiek in de Kök, Tallinn Works in Public Buildings Library of Tartu University Central Library of Valga Ministry of Justice, Tallinn 2011 Avinurme Way of Living Centre 2012 Avinurme Church Membership 1993 EAA 1993 ETAA Bibliography Sanctus tapestries: Pilvi Blankin. [Catalogue] Tallinn: Tallinn Printing House, 1990 Publications Blankin-Salmin, Pilvi; Salmin, Aleksander. Fashion Through Ages. Encyclopedia Publishing House, Tallinn, 1998. Blankin-Salmin, Pilvi. The Lost World. Keila Joa – Forgotten and Unforgettable. Varrak, Tallinn, 2011.

Ainikki Eiskop

Born in 1966 in Viljandi Education 1986–1991 Estonian Academy of Arts, textile Work 2013– present Gallery Kunstiaken, gallerist 1997–1999 Gallery Lühike Jalg, gallerist 1993–1998 Arts and Crafts Workshops ARS, studio of decorative weaving, artist Selected Group Exhibitions 2014 Three Together, Hopner House, Tallinn 2013 Everything is Fairy Tale, City Gallery, Võru 2012 Variable Cloudiness With Clearings, Rae Gallery, Kuressaare 2011 Flower Sonata, Winter Garden of National Opera Theatre Estonia, Tallinn 2010 EXPO, China 2008 Scarf Exhibition, Art Café, Rakvere 2002–2006 Stripe Carpet, travelling exhibition, Estonian towns 2001 Personal II, Gallery Lühike Jalg, Tallinn 1999–2001 Small Exhibition of Fabrics, travelling exhibition, Estonian towns; 2001 Hungary and Lithuania 1998 Visions I, Tallinn Art Hall 1998–2002 Checkered Carpet, travelling exhibition, Estonian towns; 2000 Hungary, 2001 Sweden, 2002 Denmark Selected Personal Exhibitions 2012 Charm of Ornament, Saaremaa Art Studio, Kuressaare Membership 1999 ETAA


286

CV Leesi Erm

Born in 1910 in Kodasoo parish, Harjumaa, died in 1989 in Tallinn Education 1936 Tartu Vocational School of Women´s Society, department of weaving 1924–1930 Tallinn State School of Arts and Crafts, textile 1930–1932 Tallinn Pedagogical School, women´s handicraft Work 1969–1989 freelance artist 1942–1969 State Art Institute of Estonia, textile department, lecturer (since 1947 assistant professor, since 1963 professor) 1934–1942 Women´s Vocational School of Tallinn City, teacher 1934–1937 Harjumaa People´s University in Ravila, teacher 1932–1934 Private Women´s Vocational School of Women´s Society Võru Hõim, teacher Selected Group Exhibitions 1988 Reflections, EMAAD (with Signe Kivi, Milvi Thalheim and Helle Gans) 1970 World Exhibition EXPO 70, Osaka Since 1960 participated in International exhibitions of Estonian applied art and in exhibitions in foreign countries Since 1939 participated in all-Estonian exhibitions Selected Personal Exhibitions 1985 Tartu House of Artists 1981 Moscow Exhibition Hall of Kuznetski Most 1980 Tallinn Art Hall 1970 Tallinn Gallery of Art Hall 1965 Tartu Art Museum and Viljandi Museum (with Aino Alamaa) 1964 Estonian Art Museum Awards and Honours 1981 annual prize of Kristjan Raud for the tapestry Walls of Home and painted fabrics 1975 People´s Artist of Estonian SSR

1971 bronze medal of the Exhibition of National Economy of the USSR for the tapestry Poesia 1967 prize of Soviet Estonia for the outstanding creation of tapestry 1963 Honoured People´s Artist of Estonian SSR 1960 silver medal of the Exhibition of National Economy of the USSR and Certificate of Honour of the Ministry of Culture 1958 tapestry Muhu exhibited at Brussels World Exhibition was among the works of Arts and Crafts Workshops which were awarded the gold medal Works in Collections EMAAD Membership 1946 EAA Publications Erm, Leesi; Loik, Saima. Handicraft for Schoolchildren. Kunst, Tallinn, 1959. Bibliography Tiivel, Anne. Classics. Leesi Erm. [Catalogue] Estonian Museum of Applied Art and Design, 2004. Reinholm, Vilma. Peoples´s Artist of the Estonian SSR Leesi Erm. [Catalogue] Tallinn: Art Foundation of Estonian SSR, 1980. Teder, Inge. Leesi Erm. [Catalogue] Tallinn: Ministry of Culture of the Estonian SSR, Tallinn State Art Museum, 1964. Tomberg, Mall. Monography of Leesi Erm. Manuscriptual study. State Art Institute of Estonian SSR, 1970.

Anna Gerretz

(Anna Leskin de Muynck) Born in1959 in Tallinna Education 1977–1982 Estonian Academy of Arts, textile Work 1994–2002 Studio Anna Gerretz Ltd 1992–1994 PLC Ars, chairman of the board 1982–1990 freelance artist Selected Group Exhibitions 1995 International Trienniale of Tapestry, Łódź 1992 Three Generations, Karlsruhe 1993 Other Europe, Tournai 2nd Textile Triennale 1990–1995 ON-group exhibitions in Estonia, Sweden, Finland 1989 Room and Form, Tallinn 1988 European Arts and Crafts, Stuttgart 1988, 1991, 1994 Applied Art Triennale of Baltic Countries, Tallinn 1986 Universe in Art, Moscow 1987–1996 participated in and curated group exhibitions in Finland, America, Sweden, Island, Denmark, Lithuania, Latvia and Russia 1983–1995 participated in annual exhibitions of Estonian applied art and design Selected Personal Exhibitions 1997 Island, Rae Prison, Tallinn (photo) 1997 Thessaloniki – European Capital of Culture, Kloostri Ait (Monastery´s Goods Shed), Tallinn (photo) 1992 EMAAD 1992 Gallery Sammas 1992 Winter Garden of National Opera Theatre Estonia 1989 Gallery Draakon 1987 Gallery of Tallinn Art Hall Works in Collections EMAAD

Awards and Honours 1989 grand prix of Young Artists Triennale of Baltic Republics 1986 art prize of Haapsalu town 1985 annual prize of young artist of the EAA Membership EAA 1991–1993 vice chairman 1990–1996 ON-group https://arhiiv.err.ee/vaata/162899 (1992)

Mari Haavel

Born in 1970 in Tallinn Education 1992–1996 Estonian Academy of Arts, textile Work 2006– Kardinastuudio Ltd, designer 2002–2005 Trendtekstiil Ltd, designer 2000–2002 PLC Teaspon, designer 1997–2000 Gallery Lühike Jalg Ltd, gallerist Selected Group Exhibitions 2011 Word, Estonian National Library 2010–2011 Over the Hill, Annual Exhibition of ETAA, Estonian National Library, Võru and Pärnu 2007 Conversions, EMAAD 2007 Positions, Annual Exhibition of Estonian Textile Artists Association (ETAA), Concert Hall of Jõhvi 2006 Small and Big, Annual Exhibition of ETAA, Museum of New Art, Pärnu 2005 Estonian Textile Artists in Riga, Latvian Museum of Applied Art, Riga 2002 One´s Own Element, Tallinn Art Hall 2001 Tradition and Innovation, Riga and Panevėžys 2001 Kárpit, Budapest 1998 ja 2000 Visions I ja Visions II, Tallinn Art Hall 1999–2014 exhibitions of the grouping


287 Vaba Tahe (Free Will) in Estonia and Finland Selected Personal Exhibitions 2013 Three Together, HOP Gallery, Tallinn (with Siiri Minka and Christel Allik) 2013 Temporal Reflections, Hopner House, Tallinn 2012 Temporal Reflections, Art Studio of Saaremaa, Kuressaare 2009 Lovely Time, Art Café, Rakvere 2002 Seeing Again, Art Café, Rakvere 2000 Sees. Watches, Gallery Sammas, Tallinn (with Kadi Pajupuu) Works in Collections EMAAD Membership 2000 ETAA 1998 grouping of tapestry artists Vaba Tahe

Ehalill Halliste

Born in 1948 in Kohila www.ehalillhalliste.com Education 1971–1976 Estonian Academy of Arts, textile Work 2002- present freelance artist 1994–2002 Kohila Gymnasium, teacher of art 1978–1994 Arts and Crafts Workshops ARS, artist of author´s series 1976–1978 State Enterprise Eesti Energia, artist Selected Group Exhibitions 2014 OrnaMENTAL, Tallinn Art Hall 2010 Exhibition of Applied Art, Tsaritsõno Museum, Moscow 2009 Estonian Textile Art Yesterday and Today, Russian Museum of Ethnography, St.Petersburg; KohtlaJärve 2005 Ordinary Treasures, Gdansk,

Szczecin, Poland 1993 Other Europe, Tournai 2nd Textile Triennal 1992 Three Generations, Karlsruhe 1988 Exhibition of Applied Art, Göteborg and Helsinki 1987 Exhibition of Applied Art, Copenhagen, Denmark 1985 Exhibition of Estonian Textile Artists, St.Petersburg 1982, 1988, 1994 Applied Art Triennale of Baltic Countries, Tallinn 1980 ARS-Group, Brussels, Helsinki and Moscow 1978 Exhibition of Applied Art, Moscow Selected Personal Exhibitions 2013 Origin, Gallery Vabaduse 2011 Married, Jõhvi Town Gallery 2009 Etno M10:1, Art Hall of Toompea Palace 2008 Flowers of Incantation, Gallery Vabaduse 2006 Winter Sun, Winter Garden of National Opera Theatre Estonia 1981–2006 numerous personal exhibitions in Estonia, Finland, Sweden, Germany Works in Collections EMAAD Ministry of Culture of the Russian Federation Bornholm Art Museum Tsaritsõno Museum, Moscow Works in Public Buildings 2013 Hageri Lambertus Church of Estonian Evangelic Lutheran Congregation 2013 Administrative Building of Kaiserslautern County Government, Germany 2012 Building of State Court, Tartu 2009 Embassy of Denmark, Tallinn 2000 Hageri Nursery Home 1995 Rapla County Government, coat of arms´ tapestry Awards and Honours

2014 Textile Deed of the Year 2013 2008, 2013 annual prize of the Cultural Endowment of Estonia 2006 prize of the Cultural Endowment of Estonia Culture Pearl of Raplamaa 2004 Raplamaa culture prize and scholarship 1996 special prize of Põlva County Government for the exhibition Lake 1981 prize of young artist of the EAA 1978 prize of young artists group of the EAA 1978–1988 prizes of thematic contests of Estonian Ministry of Culture Membership 1981 EAA 1993 ETAA Bibliography Cole, Drusilla. Textiles Now. Lawrence King Publishing Ltd, 2008, pp. 15, 19. Here with Soul – Tapestries of Ehalill Halliste 1976–2008. [Catalogue] Foreword by Anne Untera, Kohila: Kohila Municipality Government, Põltsamaa: Vali Press, 2008.

Ellen Hansen

Born in 1910 in Tallinn, died in 2012 in Tallinn Education 1944–1948 Estonian Academy of Arts, textile 1925–1931 Tallinn State School of Arts and Crafts, embroidery and lace work Work 1964–2012 freelance artist; accomplished a wide range of loom-woven and gobelin tapestry, and printed fabrics 1949–1964 Tallinn Arts and Crafts Workshops, studio of decorative weaving and textile, art director; artist of author´s series Selected Group Exhibitions 1960 Exhibition of National Economic

Achievements of the USSR, Moscow 1960 Exhibition of Estonian Applied Art, Helsinki 1958 Brussels World Exhibition 1954 Exhibition of Estonian Art, St.Petersburg 1930 first exposition at the exhibition of Dekoor, Tallinn Participated in exhibitions of applied art in Estonia and in selected exhibitions in lots of foreign countries Selected Personal Exhibitions 2011 Reflections, MNA, Pärnu (with Aet Ollisaar) 2008 Through the Time, Winter Garden of National Opera Estonia (with Aet Ollisaar) 2007/2008 Ellen Hansen – From Design to Carpet, ENM, EMAAD 2005 Hidden Side, Winter Garden of National Opera Estonia 1999 Generations, EMAAD (with Aet Ollisaar) 1998 Granny and Granddaughter, Chaplin Centre, Pärnu (with Aet Ollisaar) 1996 Tallinna City Gallery 1964 Latvian History Museum, Riga (with Elgi Reemets) 1964 Tartu Art Museum 1963 Exhibition Hall of Moscow Art Foundation (with Elgi Reemets) 1962 Estonian Art Museum Works in Collections EMAAD Estonian History Museum Tallinn City Museum Museum of Juhan Liiv Works in Public Buildings 1967 Theatre Vanemuise 1963 Tallinn House of Writers 1962 Concert Hall of Estonia Awards and Honours 2011 Art Prize TriikRaud (Flat-Iron), of the Museum of New Art (prize of life´s work) 1996 Annual Award of Estonian


288

CV Cultural Endowment´s Foundation of Fine Arts and Applied Art for the long creative activity and personal exhibition in Tallinn City Gallery 1964 Honoured Artist of the ESSR 1964 Annual Award of Estonian Ministry of Culture for the carpet Gold Spinners 1961 diploma of 1st class from Moscow 1960 Big Silver Medal at the Exhibition of National Economic Achievements of the USSR 1958 Gold Medal at the Brussels World Exhibition Membership 1993 ETAA (honoured member) 1949 EAA (honoured member) Bibliography Klaus, Karin. The Textile Art of Different Ages Meets at the Exhibition. – Pärnu Postimees. 11.05.2011. Thurlow, Vappu. Freedom, Difficulty, Freedom. – Sirp. 30.11.2007. Ollisaar, Aet; Reemann, Vaike. Sign of Time on Carpet. – Sirp. 30.11.2007. Piirimäe, Krista. Tapestry Art of A Great Master. – Postimees. 24.05.2007. Tago, Kaidi. Gobelin Links the Message and Tradition. – Sirp. 08.12.2006. Eller, Mart-Ivo. Biographic Lexicon of Estonian Art and Architecture. Tallinn, Estonian Publishing House of Encyclopedia, 1996, p. 99. Toom, Maire. On the Anniversary of Ellen Hansen – A Gold Spinner. - Kunst. 14.07.1995, p. 7. Raud, Anu. A Stop of Glance at Estonian Tapestry Creation. – Works in the Field of Art Science and Critics. Tallinn, 1976. Kuma, Helene. Looking Back at the Exhibition of Ellen Hansen and Elgi Reemets. – Kunst, 1963, No 2, pp. 18–24. Teder, Inge. Contemporary and National. – Sirp ja Vasar. 1963. Catalogue of ETAA. [catalogue] Foreword Inge Teder; Maasike Maasik, Tallinn, 1997, pp. 1, 11, 81. Ellen Hansen. [catalogue] Foreword

L. Kruuse, Tallinn: Tallinn State Art Museum, 1962. Ollisaar, Aet; Reemann, Vaike. Portrait Film Time. Film Director Maido Selgmäe, ENM, 2007. The Personal Exhibition of Artists of Applied Art Elgi Reemets and Ellen Hansen. Newsreel Nõukogude Eesti No 3, 5/7, Film Director Reet Kasesalu, length 01:22, 1963.

Contest of Laying Tables in Hungary 1976 Certificate of Merit of Haapsalu KEK (Estonian acronym) for the interior design of the administrative building (with interior designer Maimu Plees) 1971 I prize of the Ministry of Higher and Special Secondary Education of the ESSR for the work Six Clothing Fabrics at the all-Estonian Contest of Students´ Scientific Society (SSS)

Lehti Heapost

Membership 1975 EAA 1993 ETAA

Born in 1939 in Muhu Education 1966–1971 Estonian Academy of Arts, textile 1954–1958 Tallinn Technical School of Light Industry, clothes design and modelling Work 1988–present freelance artist 1959–1993 Tallinn Sewing Factory Lembitu, artist 1971–1988 Arts and Crafts Workshops ARS, artist of author´s series Selected Group Exhibitions 1985 Jubilee Exhibition of Arts and Crafts Workshops ARS 1979 The Olympics-thematic Exhibition Regatta, Brno, Czechoslovakia 1975 Exhibition of Estonian Applied Art, Szolnok, Hungary 1972 Exhibition of Estonian Applied Art, Joškar-Ola 1972 Exhibition of Estonian Days of Culture, Moscow 1971 Fabrics and Jewelry, Tallinn Art Hall Since 1971 has participated in allEstonian exhibitions of applied art Selected Personal Exhibitions 1974 Tallinn Art Hall Awards and Honours 1976 Ministry of Trade of the USSR - Certificate of Merit for designing thematic tablecloths to the International

Works in Collections EMAAD Works in Public Buildings 1987 Tõravere Institute of Physics and Astronomy 1981 Technical School of Antsla Sovkhoz 1981 Haapsalu KEK 1980 Pärnu Meritime School 1974 Health Resort Mereranna, NarvaJõesuu 1974 Production Company Silikaat Bibliography Raud, Anu. A Good Artist Lehti Heapost. – Sirp ja Vasar. 21.06.1974. Publications Contributions to the magazines Kunst ja Kodu, Siluett, Käsitöö Album

Sigrid Huik

Born in 1964 in Tallinn Education 1984–1988 Estonian Academy of Arts, textile 1982–1984 Estonian Academy of Arts, interior and furniture design Work 2008- present Estonian Museum of History, manager of the museum shop 1997–2008 freelance artist 1989–1997 Tartu Arts and Crafts Workshops ARS (since 1992 AS Artes), studio of silk painting, artist of author´s series Selected Group Exhibitions 2014 Estonian Contemporary Textiles, Guimarães (in the frames of Biennale Contextile 2014) 2014 Welcome 1964, Maarjamäe Palace of Estonian Museum of History 2014 Shift of Me, Gallery Vabaduse 2013 Everything is Fairy Tale, Võru Town Gallery 2012 Variable Cloudiness With Clearings, Rae Gallery, Kuressaare 2012/2013 Book Marker, ETAA Exhibition Project, Pärnu, Viljandi, Võru and Kohtla-Järve 2010– 2011 Over the Hill, ETAA Annual Exhibitions, ENL, Võru and Pärnu 2007, 2009, 2012–2014 Free Will and Friends, Estonian towns 2007 Positions, ETAA Aannual Exhibition, Jõhvi Concert Hall 2007 Circumstances, ETAA Annual Exhibition, Tallinn Art Hall 2004 Black, White and Colour, EMAAD 2003–2005 Stripe Carpet, travelling exhibition, Estonian towns 2000 Visions II, Tallinn Art Hall 1999–2001 Small Tapestry Exhibition, travelling exhibition, Estonian towns; 2001 Hungary and Lithuania 1998–2002 Checkered Carpet, travelling exhibition, Estonian towns ; 2000


289 Hungary, 2001 Sweden, 2002 Denmark Selected Personal Exhibitions 2014 Three Together, Hopner House, Tallinn (with Ainikki Eiskop and Sirje Raudsepp) 2011 Flower Sonata, Winter Garden of National Opera Theatre Estonia, Tallinn (with Merike Roodla and Ainikki Eiskop) 2010 Carpets of Bygone Winter, Winter Garden of National Opera Theatre Estonia 2008 Scarf Exhibition, Art Café, Rakvere (with Ainikki Eiskop) 2008 Spring Fabrics, Winter Garden of National Opera Theatre Estonia (with Sirje Raudsepap and Silja Lamp) 2007 Painted Fabrics, Art Café, Rakvere 2006 Painted Fabrics, Saaremaa Art Studio, Kuressaare 2004 Reflections, Gallery Lühike Jalg, Tallinn Works in Collections EMAAD Works in Public Buildings 2004 Eye Clinic of Kai Noor, Tallinn 2002 Residence of Estonian Ambassador, Hague 2001 Restaurant-Pub Paat (Boat), Viimsi 1998 Tartu County Government 1997 Estonian Ministry of Foreign Affairs, Tallinn 1995 SEB Estonian Ühispank (Jointbank), Võru 1992 Café Meedium, Tallinn Membership 1999 EAA 1999 ETAA Bibliography Thurlow, Vappu. Birthday Reflections. – Postimees. 03.03.2004, p. 15.

Vaike Jakobsoo

Eva Jakovits

Education 1953–1959 Estonian Academy of Arts, textile

www.evajakovits.com

Born in 1933 in Paldiski

Work 1971–1992 Arts and Crafts Workshops ARS of Tartu, chief artist (1975–1980) and artist of author´s series (1988–1992) 1959–1871 Textile Factory Areng, artist Selected Group Exhibitions 1994 Tartu Exhibition of Applied Art, Jyväskylä 1990 Uppsala, Sweden Since 1961 has participated in exhibitions Selected Personal Exhibitions 1977 Tartu House of Artists (with Maie Lukats) Works in Public Buildings 1989 The Small Building of Theatre Vanemuine 1988 Bank, Võru 1977 Moscow Ministry of Culture Works in Collections Estonian History Museum Membership EAA 1993 ETAA Bibliography Vaino, L. Maie Lukats: Ceramics. Vaike Jakobsoo: Textiles.. [Catalogue] Tartu: the Artists´ Association of Esonian SSR, 1977.

Born in 1984 in Tartu

Education 2008–2010 Konstfack, Stockholm, MA 2006–2011 Tartu University (TU), semiotics and culturology, BA 2002–2006 Tartu Art College, textile Work 2007–present Tartu Art College, visiting lecturer of textile department Selected Group Exhibitions 2014 Estonian Contemporary Textiles, Guimarães, (in the frames of Biennale Contextile 2014) 2014 Process of Luunja, Gallery Noorus, Tartu 2014 Textile Artist of the Year, Gallery Kunstiaken, Tallinn 2013 Exhibition, Emil-Gallery, Tampere 2011 Estonian (Textile)Art, Satellite Project Textile 11, Gallery Meno Parkas, Kaunas 2010 DesignSPIEL, Mäsu Gallery, Tallinn 2010– 2011 Over the Hill, Annual Exhibition of ETAA, Estonian National Library, Võru and Pärnu 2010 Pentecost, Sofia Kyrkan, Stockholm 2010 Konstfack Vårutställning, Stockholm 2009 Medium Rare, Gallery Konstfack, Stockholm Selected Personal Exhibitions 2014 Needle, Gallery HOP, Tallinn 2013 Thread, Needle and Balloon. House of Tampere, Tartu Works in Collections EMAAD Västerås Art Museum, Sweden Awards and Honours 2014 Young Textile Artist of the Year 2013 2008 scholarship of Eduard Wiiralt

Vanda Juhansoo (Johanson)

Born in 1889 in Ahja parish, Tartumaa, died in 1966 in Valgemetsa Education 1909–1914 School of Finnish Art Society Ateneum, interior decoration and ceramics Work 1920s made curtains embroidered on the self-woven linen fabric, carpets, clothes etc. for the Kodukäsitöö Ltd and foreign market 1919–1959 Teachers´ Seminar of Tartu, Tartu Vocational School of Women´s Society, Tartu Girls´ Secondary School No 2, teacher 1914–1919 Tallinn Russian Gymnasium, teacher of drawing Selected Group Exhibitions 1945 Exhibition of Applied Art, Tallinn 1939 Exhibition of Women-Artists´ Works, Tallinn 1938 Berlin International Exhibition 1937 Stockholm Exhibition of Handicraft 1936 Paris 1932 Exhibition of Estonian Agriculturists Society 1929 Exhibition of Estonian Handicraft, Helsinki 1919 Overview Exhibition of Estonian Art 1918 Exhibition of Art Society Pallas 1912 permanent exhibition of Noor-Eesti Works in Collections ENM Põlva Museum of Peasantry Tallinn City Museum EMAAD Bibliography Pihlik, Liis. Embroidered World of Vanda Juhansoo. Diploma Thesis, Tartu Art College, 2008. Aas, Elve. What´s Crasy – That´s Interesting. Põlva: Põlva Museum of


290

CV Peasantry, 2004. Otter, Karin. The Life And Creation of Vanda Juhansoo. Research, Tartu Secondary School No 2, 1986, manuscript in Põlva Museum of Peasantry. Otter, Karin. Hostess of Magic Garden. – Edasi. 24.07.1986. Varma, Anni. National Embroideries From Collections of Vanda Johanson. – Kodutööstus. 1939, No 1, pp. 19–25. Publications The designes of Vanda Juhansoo were published in the magazines Eesti Naine, Maret and Taluperenaine

Aili Jung

Born in 1955 in Tallinn Education 1974–1979 Estonian Academy of Arts, textile Work 1989–present Saaremaa Co-educational Gymnasium, teacher of art and art history 1998–present Saaremaa Art Studio; teacher of drawing, water-colour, gobelin and textile 2004–2011 Estonian Association of Liberal Education, instructor of courses for adults 1981–1989 freelance artist 1979–1981 Estonian National Open Air Museum, artist-restorer Selected Group Exhibitions 2010 Exhibition of Artists of Saaremaa, Riga 2009 Exhibition of Artists of Saaremaa, Bornholm 1995, 1996 Exhibitions of Artists of Saaremaa, Kuressaare 1993 Overview Exhibition of Estonian Tapestry, Palace of Maarjamäe, Tallinn 1984 Land and Nation, Moscow 1982 Exhibition of Applied Art, Tallinn

Art Hall 1981 Exhibition of Miniature Textiles, Checkoslovakia 1980 Exhibition of Applied Art, Tallinn Art Hall 1979 Exhibition of Miniature Textiles, Tartu 1979 Exhibition of Young Artists, Tartu 1978 Youth Exhibition, Tartu 1978 Jewellery of Youth, Tallinn City Museum 1978 Exhibition of Miniature Textiles, Tallinn City Museum Selected Peronal Exhibitions 2013 Out of the Cupboard, Gallery of Saaremaa Art Studio, Kuressaare 2012–2014 By Granny´s in the Country, Party I, Party II, Mustjala Gallery 2007 Trees, Mustjala Gallery 2000–2011 Tapestry, Simply Trees, Gallery of Saaremaa Art Studio, Kuressaare 2000 Men and Women, Gallery of Saaremaa Art Studio, Kuressaare 1997–2000 Woman, Man, Fish, Snakes, Mustjala Gallery, Kuressaare 1991 Tapestry, Town Hall of Kuressaare 1989 Tapestry, Kiek in de Kök, Tallinn Membership ETAA

Monika Järg

2006– Festival Night of Design organization and participation in it

www.tekstiilruumis.ee

Selected Personal Exhibitions 2013 From Fabric and Glass, Estonian House of Helsinki 2012 Home, Sweet Home! in the frames of Biennale Contextile 2012 (residency project), Guimarães 2012 White – Set of Structures, Joensuu 2010 Connected with the Past, (with Monika Žaltauskaitė ja Severija Inčirauskaitė), Gallery Hop, Tallinn 2009 From Stone, Wood and Wool. Tapestry, Võru Town Gallery 2008 Art of Growing, Gallery HOP, Tallinn 2006 Congratulations!, Gallery HOP, Tallinn 2002 3Dekstiil, Gallery of EMAAD, Tallinn

Born in 1975 in Tallinn

Education 2000-2003 Estonian Academy of Arts, textile, MA 1996-2000 Estonian Academy of Arts, textile, BA Work 2002-present Tekstiil Ruumis Ltd, designer and member of the board 2011-present Narma LV Ltd, design manager 2004-2012 Tartu Art College, textile department, lecturer 2004-2009 Tallinn People´s University, instructor of courses 2003-2004 Smartiina Ltd, Designer 2002-2004 Applied Art College of Estonian Academy of Arts, lecturer Selected Group Exhibitions 2014 ornaMENTAL, Tallinn Art Hall, curator of the exhibition 2014 Estonian Contemporary Textiles, Guimarães (in the frames of Biennale Contextile 2014) 2014 Size Doesn’t Matter! Design Flanders Gallery, Brussels 2011 International Ceramics Symposium, Kohila 2011 Estonian (Textile)Art, Satellite Project Textile 11, Gallery Meno Parkas, Kaunas2010– 2011 Over the Hill, Annual Exhibition of ETAA; Estonian National Library; Võru and Pärnu 2009 Estonian Textile Art, Russian Museum of Ethnography, St.Petersburg, curator of the exhibition 2009 Exhibition of Estonian, Latvian and Lithuanian Textile Art Via Baltia, Vilnius; curator of the Estonian part of the exhibition 2009 Biennale Textile ´09, Kaunas 2008 Plural, Annual Exhibition of ETAA in EMAAD

Works in Collections ETDM Textile collection of Contextile, Portugal Awards and Honours 2012 Nominee of Estonian design prize Bruno, in addition: two recognized works 2010 Nominee of Estonian Design Prize Bruno 2009 Young Textile Artist of the Year, recognition of ETAA 2006 Textile Deed of the Year, recognition of ETAA 2006 Nominee of Estonian Design Prize Bruno 2000 recognized work at the Triennale of Applied Art Property 1999 prize Textile Student of the Year Membership 2011 Design Centre of Estonia, member of the board 2006 NPO Disainiöö (Night of Design), founder member 2006 EAA 2005 EAD (since 2008 member of the board) 2003 ETAA (2006–2010 director)


291 Elna Kaasik

Born in 1957 in Lääne-Virumaa, Rutja www.ongrupp.ee www.facebook.com/ElnaKaasik Education 1978–1983 Estonian Academy of Arts, textile Work 2014 –present, freelance artist 2012–2013 Ars Kangaspuu NPO, director/artist 1996–2012 Viru Vill Ltd, director/artist 1988–1995 PLC Ars, art director of the decorative weaving studio 1983–1987 factory Keila, artistdessinator Selected Group Exhibitions 2012 Spring Exhibition, 12th Annual Exhibition of EAA, Tallinn Art Hall 2012 Slingshot, Tallinn Art Hall 2011, 2012 18th and 19th International Nude Exhibition Man and Woman, Museum of New Art (MNA), Pärnu 2009 ON TIME, Exhibition of Group ON, Tallinn Art Hall and MNA, Pärnu, 2009 Tallinn Drawing Triannale Manu Propria, Tallinn 2007 Circumstances, Tallinn Art Hall 2007 Art of Living, 7th Annual Exhibition of EAA, Tallinn Art Hall 2007, 2008 The Global Artists Movement Exhibition, Toyota, Aichi Prefecture, Japan 2000, 2002 International Design Biennale, Saint-Étienne 1999 6th International Textile ContestExhibition, Kyoto, Japan Selected Personal Exhibitions 2008 SeaBorder, Estonian House, Stockholm 2008 Wool of Viru – Kreenholm Manufacture. TIME BORDERS, Gallery Vabaduse, Tallinn 2004 GoldLight, Gallery 2104, Tokyo

2004 SeaBridge, Estonian Embassy, Helsinki 2003 MountainWay, Art Hall of Toompea Palace 2002 SoulFire, Korso Church, Vantaa 2002 NightFire, Gallery of Nordic Council of Ministers, Copenhagen 2001 MyWay, EMAAD 2001 Volvo Salon, Stockholm 1999 SeaWay, Kuressaare Town Hall Gallery, Rakvere Museum, Stockholm Estonian House Works in Collection EMAAD Estonian National Museum (ENM) Presents of the President of the Republic of Estonia to Danish Queen, Japanese Empress, Finnish President, Heads of State of Portugal, Ukraine and Croatia

No 1, pp. 49–51. Peil, Mirjam. One Ray of Sun, One Bright Stripe. – Diivan. 1997, No 11, pp. 9–14. Hornez, Chaterine. 80 m2 d´astuces. – Avantages. 2005, No 11, pp. 176–181. Läkk, Ene. Japanese Peculiarity Enrobed with Textile. - Diivan. 2005, No 2, pp. 20–24. Randküla, Ell-Maaja. In the Northernly Cool Warp There Is Hidden A Fragment of East. – Ruum. 2008, No 2, pp. 48–54. Grünfeldt, Inna. CARPETS Are Flying on Wings of POETRY. – Virumaa Teataja. 11.04.2014, p. 4. Publications Kaasik, Elna. Are Creation and Science the Two Sides of A Whole? – Horisont. 2010, No 4.

Works in Public Buildings 2010 Civic Centre of Karepa 2009 Estonian President´s Chancellery 2002 Korso Church, Vantaa 1996 Agape Centre, Pärnu 1990 Väike-Maarja Training Centre

Mari Kaarma

Awards and Honours 2013 3rd prize of the Contest-Exhibition From Artist to Library 2008 recognized work, prize of Estonian Design Bruno 2008 Textile of the Year 2007 2005 prize Home of the Year of the magazine Aed ja Kodu (Home and Garden) 2000 annual art prize of Kristjan Raud 2000 Edda Hakker´s scholarship, ECS Stockholm 2000 Textile Artist of the Year 1999 1987 Young Artist´s Annual Prize of EAA

Work 1974 freelance artist

Membership 1993 ETAA 1989 EAA 1989 EAD Bibliography Ringström, Ulf. Grannar. – Forum. 1993,

Born in 1951 in Tallinn Education 1969–1974 Estonian Academy of Arts, fashion

Selected Group Exhibitions 2008 Exhibition of Estonian Graphic Designers Association Printed 4/5, Estonian National Library 1993 Estonian Folk Costumes and Textiles, Lincoln 1984 Exhibition of Textile Art, Tartu Art Museum 1979 Exhibition of Applied Graphics, Tallinn Art Hall 1979 Exhibition of Aquarelles, Tallinn Art Hall 1977 Exhibition of Young Textile Artists and Ceramists, Gallery of Tallinn Art Hall 1977 Exhibition of Young Textile Artists and Ceramists, St.Petersburg Since 1974 has participated in allEstonian exhibitions of applied art

Selected Personal Exhibitions 2014 Exhibition of Original Postage Stamps and Cards National Costumes by Post; ENM, Narva Museum 1990 Exhibition of Pictures Depicting National Costumes, Kristjan Raud House Museum (with Melanie Kaarma) 1983 Exhibition of Aquarelles, Cinema House, Tallinn 1983 Aquarelles and Textiles, Tartu Art Museum 1980 Aquarelles and Textiles, Tallinn Art Hall Awards and Honours 2012 prize of the 25 Most Beautiful Books of the Year; prize of the Five Most Beautiful Children´s Books of the Year and special prize of Estonian Children´s Literature Centre for designing the book Aett, eit ning mia (Aett, Old Woman and Mia), 2011 1988 prize of the 25 Most Beautiful Books of the Year for the illustrations of the book Põder, kes käis varvastel (Moose Who Walked on Tiptoes), 1987 Membership 1983 EAA 1983 Estonian Graphic Designers Association Works in Collections ETAA Estonian Open Air Museum Postage Museum of ENM Bibliography Põldmäe, Asta. Pictures From Nature. – Sirp ja Vasar.12.08.1983, p. 13. Käesel, Tiina. In Art Gallery. – Sirp ja Vasar. 5.09.1980, p. 9. Publications 2011–2014, 1994–2005 designed postage stamps and cards to SA Estonian Postage Stamp 1982–1989 designed disc sleeves for the company Melodija: Hortus Musicus 2, Recordings of the Voices of Nature by


292

CV Fred Jüssi 5, Chamber Choir of Estonian Philharmonic 1 1974–1978 designed fashion pages for the magazine Nõukogude Naine Illustrations Laos, Külli; Soosaar, Mark. Aett, Old Woman and Me. Foundation Kihnu Institute of Culture, 2011. Astel, Eevi. Estonian Waistbelts. Tartu, Ilmamaa, 1998. (3 reproductions) Kippar, Pille. Teller of Fairy Tales. Fairy Tales of Baltic-Finnish Small Nations. Tallinn, Kunst, 1993. Vunder, Elle. Estonian National Plant Ornament In Embroidery. Tallinn, Kunst, 1992.

Liisa Kallam Born in 1977 in Tallinn www.emmaleppermann.ee Haridus 2002–2004 Estonian Academy of Arts (EKA), textile, MA 2001–2003 EKA, teacher of art and history of art 1996–2001 EKA, textile, BA 1995–1996 Tallinn Pedagogical University, teacher of art and drawing Work 2011–present Rocca al Mare School, teacher of handicraft 2009–present Studio Emma Leppermann, artist 2005–2007, 2009–2012 project of Estonian Academy of Arts With Handicraft to Work, artist-mentor 2004–present Tallinn People´s University, Training Centre of Estonian Association of National Art and Handicraft, instructor of courses 2003–present NPO Vildiarenduskeskus, member of the board 2003–present Old Town Educational Collegium, teacher of art and and

instructor of hobby groups Selected Croup Exhibitions 2013 Studio Emma Leppermann exhibition Lesser Butterfly Orchid; Gallery HOP, Tallinn; Kondas Centre,Viljandi 2011 Studio Emma Leppermann exhibition Meta Incognita, Gallery HOP, Tallinn 2009 Exhibition of Estonian, Latvian and Lithuanian Textile Art Via Baltia, Vilnius 2009 Estonian Textile Art, Russian Museum of Ethnography, St.Petersburg 2008 Plural, Annual Exhibition of ETAA, EMAAD 2008 Selected Exhibition of Estonian Textile Art, Main Building of FAO, Rome 2007 Meeting, Exhibition of Gotland and Estonian felt masters, Visby and Estonian House of Handicraft, Tallinn 2007 Positions, Annual Exhibition of ETAA, Jõhvi Concert Hall 2004–2005 On The Map, travelling exhibition of International Felt Association, England 2002 Project Felt and Form, JURY SAD (Société des Artistes et Décorateurs) European Way(s) of Life, Louvre, Pariis Selected Personal Exhibitions 2010 Duo, MNA, Pärnu (with Liisa Tomasberg) 2009 Duo, Winter Garden of National Opera Theatre Estonia (with Liisa Tomasberg) 2008 Tube Park, Gallery SooSoo, Tallinn (with Liisa Tomasberg) Works in Public Buildings 2004 Chocolade Cafe of Anneli Viik 2002 Restaurant Olde Estonia 2002 Restaurant Revalia 2002 Automaatika KB Ltd, Lesta Street 14, Tallinn Awards and Honours 2004 Travel Grant of Nordic Council of Ministers to Island 2003 Travel Grant of Nordic Council of Ministers to Finland

Membership 2006 EAD 2005 International Felt Association (IFA) 2002 ETAA Publications Kallam, Liisa; Tomasberg, Liisa; Veskimägi-Iliste, Liina. Refound Felt. Publishing House: Ajakirjade Kirjastus, 2010. Kallam, Liisa; Tuubel, Virve; Virve, Eelike. Come from Plants. Tallinn, Estonian Association of National Art and Handicraf, 2012. Kallam, Liisa; Tomasberg, Liisa. Rediscovering Peat Fibre. – Studia Vernacula. University of Tartu Viljandi Culture Academy, department of national handicraft, 2013.

Mariann Kallas

Born in 1949 in Tallinn Education 1977–1982 Estonian Academy of Arts, textile 1965–1969 Tallinn Technical School of Light Industry, artist-colourist Work 1995– present Disain Ltd, director and artist of author´s series 1982–1992 Arts and Crafts Workshops ARS, artist of author´s series 1982–1998 EKA, master instructor of the textile department 1980–1982 EKA, supervisor of courses 1969–1977 factory Tekstiil, batik painter Selected Group Exhibitions 2013 Book Marker, Exhibition Project of ETAA, Pärnu, Viljandi, Võru and Kohtla-Järve 2013 From Artist to Library, Estonian National Library 2012 Star Shine, Gallery Lühike Jalg 2003–2005 Stripe Carpet, travelling exhibition, Estonian towns

1998–2002 Checkered Carpet, travelling exhibition, Estonian towns; 2000 Hungary, 2001Sweden, 2002 Denmark 1996–1999 KO’ND-group exhibitions 1990–2010 overview exhibitions of the artists of Viljandi, Estonian towns Since 1980 has participated in allEstonian exhibitions of applied art and exhibitions in foreign countries Selected Personal Exhibitions 2012 Winter Garden of National Opera Theatre Estonia 2012 Valga Culture Centre 2011 Paide Culture Centre and the Guesthouse of Suure-Jaani 2009 Viljandi 2003 Winter Garden of National Opera Theatre Estonia 2001 the Guesthouse of Haapsalu 2000 Theatre Endla, Pärnu 1999 Kärdla and Suuremõisa, Hiiumaa; Saku Manor, Harjumaa 1996 Town Hall Gallery, Tallinn; Winter Garden of National Opera Theatre Estonia 1992 Art Gallery of Hämeenlinna and Art Centre of Järvenpää, Finland 1991 Viljandi Works in Collections EMAAD Works in Public Buildings 1996 Viljandi House of Prayer of the Baptist Congregation 1996 Viljandi County Government 1995 Haapsalu Department of Forestry 1988 Collective Farm 9th of May 1987 Pärnu Assembly Hall at the Health Resort 1987 Collective Farm of Kuusalu 1982 Hortus Musicus Awards and Honours 1984 2nd prize of the idea contest of the Ministry of Culture of Estonia 1986 3rd prize of the idea contest of the Ministry of Culture of Estonia 2002 2nd prize of the contest Rakvere – 700


293 Membership 1989 EAA 1993 ETAA

Oskar Kallis

Born in 1892 in Tallinn, died in 1918 in Jalta Education 1912–1913 Estonian Art Society, courses of drawing 1907, 1913–1917 Ants Laikmaa Studio School Work 1914–1917 Peter the Great´s Naval Fortress, draughtsman of the construction bureau 1910 Engineer Ernst Boustedt´s Office, draughtsman Selected Group Exhibitions 1915 Exhibition of Ants Laikmaa´s students 1913, 1917 Exhibition of Estonian Art Society 1912–1916 Exhibitions of Estonian Agriculturists Society of Tallinn Selected Personal Exhibitiond 1992 EMAAD 1968 Tartu Art Museum

Bibliography Levin, Mai; Toom, Maire. Oskar Kallis 1892–1917. [Catalogue] Tallinn: Estonian Art Museum, 1992. Sirkel, E. A Story of Koit (Dawn) and Hämarik (Twilight): Letters of Oskar Kallis. – Manual of Collections. Tallinn: EKM, 1990. Toom, Maire. Kalevipoeg, Liiva-Annus (Sand-John) and the Sun at the Museum of Applied Art. – Sirp. 13.11.1992. Liivrand, Harri. Important After the Event. – Eesti Ekspress. 20.11.1992. Beier, Priidu. Myth Without An Animal. – Postimees. 24.11.1992. Toom, Maire. Energetic Estonian. – Maaleht. 4.02.1993. Toom, Maire; Solomõkova, Irina. Oskar Kallis. [Catalogue] Ministry of Culture of the ESSR, Tartu State Art Museum, 1968. Solomõkova, Irina. Oskar Kallis. – Kunst. 1964, No 3. Kaelas, Lili. About the Life and Creation of Oskar Kallis. – Eesti Looming. 1944, No 2.

Lija Karolin

Born in 1953 in Tallinn

Awards and Honours At the exhibitions of Estonian Agriculturists Society of Tallinn: 1916 1st prize for the designs of children´s furniture 1915 1st prize for the samples of national patterns 1913 1st prize for the paintings and designs 1912 2nd prize for the drawings

Education 1975–1980 Estonian Academy of Arts (EKA), textile

Works in Collections ENM, EAM Tartu Art Museum

Selected Group Exhibitions 1994 6th Triennale of Baltic Applied Art, Tallinn 1994 Exhibition of Estonian Textile, Reykjavík 1993–1994 Estonian Loom-Woven Tapestry 1984–1994;Tallinn, Pärnu, Narva 1992 Exhibition of Applied Art, Sweden

Membership Estonian Art Society 1917 Art Society Vikerla (founder member)

Work 1996–present Curtains Studio Flomis Ltd, designer 1980–1996 EKA, lecturer 1972–1975 Riga Fashion House, artist

1990 International Exhibition of Miniature Textiles, Hungary 1989 Baltic Youth Triennale of Applied Art, Riga 1982, 1987 Exhibition of Young Artists, Moscow 1984 Estonian Tapestry, Tartu Since 1980 has participated in overview exhibitions of applied art Selected Personal Exhibitions 1994 Gallery Sammas, Tallinn (with Viivi Aavik and Mare Saar) 1991 Tartu (with Tiiu Esnar)

1971–1973 State Art Institute of Estonia, instructor of preparatory courses Selected Group Exhibitions 2006 Small and Big, Museum of New Art, Pärnu 1999–2001 Small Fabric Exhibition, Estonia; 2001 Hungary and Lithuania 1998 White, City Gallery, Tallinn 1998 Visions, Tallinn Art Hall 1997 Spring Fabrics, Winter Garden of National Opera Theatre Estonia 1973, 1975 all-Estonian exhibition of applied art, Tallinn Art Hall

Works in Collections EAM EMAAD HQ of Lions-club, Stockholm

Membership 1999 ETAA

Membership 1993 EAA 1993 ETAA

Helen Kauksi

Bibliography Weelky newspaper Sirp ja Vasar. 14.10.1988. Weekly newspaper Sirp. 28.08.1992. Morning paper Hommikuleht. 15.12.1994. Newspaper Eesti Sõnumid. 14.06.1994. Tarbekunst ´94 (Applied Art ´94). – Sirp. 13.01.1995.

Heli Karu

Born in 1950 in Noarootsi, died in 2008 in Tallinn Education 1975–1980 Estonian Academy of Arts, textile 1965–1969 Tartu Art School, design artist Work 1995–2008 freelance artist 1980–1995 State Art Institute of Estonia, chair of general painting, lecturer 1980–1992 Tallinn Scientific-Production Comp.of Non-woven Textile Mistra, textile designer, (1989–1992) chief artist

Born in 1945 in Tallinn Education 1966–1971 Estonian Academy of Arts, textile Work 1998–2007 freelance artist 1985–2004 PLC Suva, artist 1984–1985 Tallinn Scientific-Production Company of Non-woven Textile Mistra, artist 1973–1983 Intergrated Manufacture of Theatre Association of the ESSR, textile artist

Selected Group Exhibitions 2008 Fall of Tapestry, ENM, Tartu 2007 Circumstances,Tallinn Art Hall 2006 Beats Needles, EMAAD 2006 International Biennale of Textile Art, Scythia 6, Herson 2005 International Biennale of Textile Art, Textile 05, Kaunas 2004 Photo Exhibition Textile Artist Takes Pictures, Tallinn, Kuressaare, Hiiumaa, Pärnu 2003–2005 Stripe Carpet, travelling exhibition, Estonia


294

CV 2001 International Exhibition of Textile Soft World, Kaunas 1998–2002 Checkered Carpet, travelling exhibition, Estonian towns; 2000 Hungary, 2001 Sweden, 2002 Denmark 1999–2008 exhibitions of the group Vaba Tahe (Free Will) Estonia, Finland 1996 Esto´96, Stockholm 1986 International Quadrennale of Applied Art, Erfurt 1984 Youth Triennale of Applied Art of the Baltic Republics, Riga Selected Personal Exhibitions 2008 Private Collection, Art Studio of Saaremaa, Kuressaare 2007 Exhibition of Aquarelles Beaches, Gallery Kuke, Haapsalu 2006 Top 10, Gallery Lühike Jalg 2006 Private Collection, Gallery Vabaduse 2005 Carpets, Art Studio of Saaremaa, Kuressaare 2003 Expeditions, Gallery Lühike Jalg 2003 Temptation, Gallery of Castellan House 2002 Aquarelles, Tallinn House of Cybernetics of TUT 2000 Accords, Winter Garden of National Opera Theatre Estonia 1994 Up and Down the Stairs, Gallery of Tallinn Teachers´ House 1990 Carpets, Tartu House of Artists 1984 Textiles, Gallery of Tallinn Art Hall Awards and Honours 1984 Grand Prix of the Youth Triennale of Applied Art of the Baltic Republics 1983 3rd prize at the all-Estonian Printed Fabrics Design Contest 1978 Grand Prix at the Souvenir Scarf Contest for Students´ Song Festival Gaudeamus

2000 Commercial Group Vector, St.Petersburg 1999 Residence of Lithuanian President 1999 F.R. Kreutzwald Memorial Museum 1997 Lääne-Viru County Government 1987 Oru Basic School 1985 Estonian National Library 1984 Valgeranna Boarding House Membership 1999 Group of Promoting and Application of Structural Semiotics (GPASS) 1997 Group of Tapestry Artists Vaba Tahe (founder member) 1993 ETAA 1989 EAD 1984 EAA Bibliography Tevet, John-Tagore. Who Is Helen Kauksi? Tallinn, GPASS, 2010.

Mare Kelpman

Born in 1958 in Saaremaa, Orissaare www.marekelpman.eu Education 1985–1990 Estonian Academy of Arts, textile 1974–1978 Tartu Art School

Works in Collections EMAAD Estonian History Museum

Work 2013–present Mare Kelpman Textile Studio, designer 2003–2012 EKA, textile department, professor 1998–2004 College of Applied Art of EKA, professor 1992–1998 Tallinn Technical School of Light Industry, instructor 1991–1994 Old Town Educational College, instructor of textile studio

Works in Public Buildings 2002 Noarootsi Community Centre 2000 PLC Emor

Selected Group Exhibitions 2014 Size Doesn’t Matter! Design Flanders Gallery, Brussels

2013 International Trienniale of Tapestry, Łódź 2012 Wonderwater Baltic Sea Helsinki. Old Customs Warehouse, Helsinki 2012 Rock Paper Scissors: Is The Hotel Recyclable? Biblioteca Santa Maria Incoronata, Milano 2011 Experiments with Light, Kaunas Arena 2011 In A New Way. Innovation in Estonian Design, EMAAD 2010 Modern Estonian Textile Art, Art Museum named by Surikov Krasnoyarsk 2009 Yesterday and Today of Estonian Textile Art, Russian Museum of Ethnography, St.Petersburg 2008 Treasury of Digital Form, Handwerkskammer, Munich 2008 Cloth and Culture NOW, Sainsbury Centre for Visual Arts, The Whitworth Art Gallery; Manchester Selected Personal Exhibition 2012 Gallery Trofejas, Berlin 2011 Stories, HOP Gallery, Tallinn 2009 Textiles of Mare Kelpman, Saaremaa Art Studio, Kuressaare 2007 Fabrics of Mare Kelpman, SooSoo Gallery, Tallinn 2003 Crossing, EMAAD, Tallinn 1992 Fabrics, Gallery Molen, Tallinn Works in Collections EMAAD Works in Public Buildings 2014 e-Estonia Centre of Presentations, Enterprise Estonia Awards and Honours 2012 annual prize of the Foundation of Descriptive and Applied Art of the Cultural Endowment of Estonia 2011 The Textile Artist of the Year 2010 2008 the best product design, Estonian Design Prize Bruno 2005, 2006 prize of Japanese Textile Contest Work with Superior Quality, Japan

2004 The Textile Artist of the Year 2003 Membership 2004 EAD 1998 EAA 1998 ETAA Bibliography Tamm, Liivi. Mare Kelpman: Determined Experimenter. – Sisustaja. 2012, No 12, p. 6. Tamm, Liivi. The Meeting of Digital Technique and Art. – Sisustaja. 2011, No 12, p. 6. Veenre, Tanel. Textile Pioneers. – Eesti Päevaleht. 26.11.2011. Läkk, Ene. Pictures from Exhibition. – Sirp. 09.12. 2011. Paulus, Karin. Masterly. Accurate. Surprising. – Eesti Ekspress. 01.10.2007. Jagodin, Karen. Pickings from the Estonian Design Layer. Interior Fabrics of Mare Kelpman. – Eramu & Korter. 2007, No 5. Publications Kelpman, Mare. How Cheap Is Cheap? – Äripäev. 07.06.2013. Kelpman, Mare. Fabric Techniques. Tartu, Estonian Association of Museums, 2000. Kelpman, Mare. Weaving Fabrics. Tallinn, Koolibri, 1998.


295 Heli Kelt

Born in 1957 in Tallinn Education 1979–1984 Estonian Academy of Arts (EKA), textile art Selected Group Exhibitions Has performed since 1984 Works have been exposed in Estonia, Latvia, Finland, Sweden, Denmark, Russia, Malaisia and Mexico Selected Personal Exhibitions 2011 Synthesis of Colours, Tammisaari, Finland 2001 Pharaoh´s Daughter, Cleopatra (with Viktor Tõnissoo), Gallery Vaal, Tallinn 2006 One´s Own Element, (with Viktor Tõnissoo), Saaremaa Art Studio, Kuressaare 1997–2012 exhibitions of Grouping Vaba Tahe, 20 exhibitions 1995 Ten Sights, Winter Garden of National Opera Estonia, Tallinn 1990 Gallery of Tallinn Art Hall Works in Collections EMAAD Membership EAA ETAA Tapestry Grouping Vaba Tahe

Salme Kirsimäe

Born in 1919 in Kuusalu, died in 2002 in Kuusalu Education 1946–1952 Estonian Academy of Arts, textile Work Since 1975 freelance artist 1952–1975 Pärnu Integrated Works of Linen and Flax, artist

Selected Group Exhibitions 1967 Gallery of Tallinn Art Hall (with the artists of Tarbeklaas) 1959 Exhibition of Estonian Production Fabrics, New York Bibliography Tomberg, Mall. Salme Kirsimäe Has A Jubilee. – Sirp ja Vasar, 6.11.1969. Remmelgas, Valve. Designer of Linen Fabrics. – Nõukogude Naine, 1970, No 10.

Signe Kivi

Born in 1957 in Tallinn Education 1975–1980 Estonian Academy of Arts, textile Work 2005 –2015 Estonian Academy of Arts, rector 2003–2005 member of Riigikogu (MP) 1999–2002 Minister of Culture of the Republic of Estonia 1998–1999 EAA, president 1997–2000 Estonian Academy of Arts, professor of the department of textile art 1995–1998 EAA, vice-president 1988– Estonian Academy of Arts, lecturer 1985–1991 Arts and Crafts Workshops ARS, artist of author´s series 1980–1985 Enterprise of National Production Kodu, artis Selected Group Exhibitions 2014 Joint Exhibition of the Rectors of Latvian, Lithuanian and Estonian Academies of Arts, in Mark Rothko Art Centre, in Daugavpils 2012 Smart House,, Rottermann Quarter, Tallinn 2011 Rewind Personal Story, International Textile Biennale, Kaunas, Lithuania 2009 Manu Propria International Drawings Triennale, National Library,

Estonian Academy of Arts 2009 ON Time, ON-group exhibitions, Tallinn Art Hall, Museum of New Art, Pärnu 2009 Flower Flirt, EMAAD 2008 Best Friend, Exhibition of Author´s Books, Eve Kask / Signe Kivi Logbook, Gallery Draakon, Tallinn 2008 North and Northeast – Continental Subconscious, Kumu 2008 Freedom Square, Annual Exhibition of EAA, Tallinn Art Hall Selected Personal Exhibition 2010 ART is the SOUL of WORK, Gallery of Estonian Academy of Arts, Tallinn 2008 Bus Stops, in cooperation with Eve Kask, www.kunstikeskus.ee 24h Virtual Gallery 2007 24th February, Gallery of Architecture and Design, Tallinn 2007 24, Gallery of Estonian Academy of Arts, Tallinn 2007 Tapestry of Power, Art Hall of Toompea Castle, Tallinn 2004 Blue. Black. White, Gallery of Architecture and Design, Tallinn (with Maile Grünberg) 2004 Bus Stands, photo project, old Bus Station of Tartu, (with Eve Kask) 1999/2000 Textile Exhibition Routine, Narva Art Gallery, Tallinn City Gallery Works in Collections EMAAD Estonian Museum of Architecture Works in Public Buildings 1994 Estonian National Library Awards and Honours 2009 scholarship of Väinö Tanner Foundation 2008 2nd prize of the contest to represent Estonian Pavilion at the 11th Venice Architecture Biennale (cooperation: Eve Kask, Andrus Kõresaar, Signe Kivi) 2008 selected design at the Tapestry Contest Dedicated to the 100th

Anniversary of Estonian National Museum 2008 Order of the Crown (Commander´s medal) of the Kingdom of Belgium 2006 Commanders of the Order of Christ of the Republic of Portugal 2004 Order of the 5th Class of the White Star of the Republic of Estonia 2001 Grand Cross of the Order of the Lion of Finland 1998 prize of the Tallinn International Triennale of Applied Art 1994 nominee of the prize of Kristjan Raud 1991 culture grant of the Republic of Estonia 1987 annual prize of the young artists group of the EAA 1984 diploma of the Baltic Youth Triennale of Applied Art Membership 2010 elected member of the board of Cumulus 1993 ETAA 1990 founder member of ON-group 1988 EAA Bibliography Kalm, Anu; Ruusing, Helle. 60 Artists in the Art Hall of Riigikogu. Chancellery of the Riigikogu (the Parliament of Estonia), Tallinn, 2012. Vitkienė, Virginija. Kaunas Textile Bienniale ´11: Rewind – Play – Forward. [Catalogue] Kaunas: Kauno dailininkų paramos fondas, 2011. ON Newspaper: Exhibition of ON-group in Tallinn Art Hall. Editor Lylian Meister, Tallinn, 2009. Sutrop, Margit; Lõuk, Kristi; Kiho, Toomas. Women Ministers of the Republic of Estonia: Collection about Women at the Top of Politics. Endowment of Estonian Language, Tartu, 2007. Thurlow, Vappu. Bullet into Fabric. – Approaches: Art Texts and Exhibitions 1988–2001. Kunst.ee, Tallinn, 2006. Lobjakas, Kai. Notes about Estonian


296

CV Design. Estonian Designers Association, 2004. Estonian Textile Artists… . [Catalogue] Foreword by Maasike Maasik, Tallinn: ETAA, 2004, p. 37. Catalogue of Estonian Textile Artists. [Catalogue] Foreword by Inge Teder; Maasike Maasik, Tallinn, 1997. Publications Kask, Eve. Almost A Complete Guide of Estonian Bus Stands: 2004–2007. Tänapäev, photos, design: Eve Kask, drawings by Signe Kivi; design by Jüri Kaarma, 2008.

Aili Kivioja

Born in 1945 in Hiiumaa, Kassari Education 1970–1975 Estonian Academy of Arts, textile 1965–1968 Tartu Art School, artistic design Work 1998–1999 Harku Women´s Prison, teacher of art 1996–1997 originator and executor of the project About Art Study to Prisoners in the Prisons of Rummu and Ämari 1977–1997 Estonian Academy of Arts, instructor of general painting and drawing, instructor of the art studio Grafeem 1975–1976 factory Tekstiil, fabric painter Selected Group Exhibitions 2012 Book Marker, exhibition project of ETAA, Pärnu, Viljandi, Võru and Kohtla-Järve 2011 Word, Estonian National Library 2011 Slingshot, Tallinn Art Hall 2010–2011 Over the Hill, Annual Ehibitions of ETAA, Estonian National Library, Võru and Pärnu 2004 Textile Artist Takes Pictures, Tallinn, Kuressaare, Vaemla, Pärnu (curator and participant) 2002 Ecce Homo, EMAAD

2002 Estonian Carpet Through Ages, MNA, Pärnu 1998– 2002 Checkered Carpet, travelling exhibition, Estonian towns; 2000 Hungary, 2001 Sweden, 2002 Denmark 1987 Estonian Art, Moscow, Venice, Göteborg 1985 Experimental Textile, Tallinn 1984 Estonian Soviet Carpet 1972–1984, Estonian Pavilion of Exhibitions, Tallinn Selected Personal Exhibitions 2009 nude sketches, Tallinn, Kuressaare, Vaemla, Rapla 1992 Göteborg 1986 Gallery of Tallinn Art Hall 1984 Kärdla, Hiiumaa (with Tiiu Valdma) 1980 Carpets, Rakvere, Tartu, Võru, Tallinn (with Kai Luiga) Works in Collections EMAAD Estonian History Museum Works in Public Buildings 1988 Tallinn Co-educational Gymnasium 1980 Cafe of Tallinn TV Tower Membership 1989 EAA 1993 ETAA Society of Estonian Areal Studies (SEAS)

Maija-Liisa Kruus Born in 1976 in Tallinn

Education 1999-2003 Estonian Academy of Arts, textile 1995-1998 Tallinn Technical School of Light Industry, national handicraft and weaving Work 2008- present Katariina Guild, Klooga Youth Centre, instructor of the

children´s art group; Lindakivi Culture Centre, intructor of weaving course Sõbakiri; adults´ instructor of weaving in Keila and Klooga Selected Group Exhibitions 2013 Thematic Exhibition of Katariina Gild The Room of White Lady, Town Gallery of Haapsalu 2013 Book Marker, Annual Exhibition of ETAA, Museum of New Art, Pärnu 2012 Exhibition of Katariina Gild 4+6, Town Gallery of Haapsalu 2008-2012 Gingerbread Mania, Gallery of Architecture and Design 2012 Exhibition of Katariina Gild Paradise Garden, Tarvastu Church 2012 Exhibition of Katariina Gild Festive Tables, Katariina Church, Tallinn 2011 Exhibition of Miniature Textiles Word, Estonian National Library 2010 Annual Exhibition of the ETAA Over the Hill, Estonian National Library

Hilja Kulles

Born in 1921 in Tallinn, died in 2013 in Tallinn Education 1944–1950 Estonian Academy of Arts, fashion 1937–1940 Women´s Vocational School of Tallinn City Work 1950–1986 State Art Institute of Estonia, instructor of costume department, since 1960 assistant professor 1951–1968 Arts and Crafts Workshops ARS, textile studio, artist 1941–1945 Labour Theatre, head of the sewing workshop 1954 designed the scene costumes for the Estonian National Male Choir based on national costumes Selected Group Exhibitions 1981 Tallinn Art Hall (with Juhan

Raudsepp, Ilmar Ojalo, Alise SteinAnvelt) 1979 Triennale of Applied Art of the Baltic Countries 1977 textile exhibition, Tartu 1960 Exhibition of Applied Art, Helsinki 1951–1989 participated in all-Estonian exhibitions of applied art Selected Personal Exhibitions 2011 Evening. Textile Artist Hilja Kulles 90, EMAAD 1983 Tartu House of Artists (with Helene Kuma) 1972 Gallery of Tallinn Art Hall Awards and Honours 1979 2nd prize of the Tapestry Design Contest for the hotel Olümpia 1951 1st prize of the all-Estonian Exhibition of Applied Art Membership 1957 EAA 1993 ETAA Bibliography Raud, Anu. What Is Behind This Door? – Nõukogude Naine, 1970, No 2. Kirme, Kaalu. Four Artists – Four Expressions. – Sirp ja Vasar, 28.08.1981. Pill, Mari. About the Creation of Helene Kuma and Hilja Kulles. – Edasi, 19.06.1983. Publications Contribution to the edition Käsitöö album (Album of Handicraft), of the Publishing House Kunst No 1–3 (1955–1959) Contribution to the magazine Nõukogude Naine (Soviet Woman) and album Modern Costumes Based on National Dresses (1955)


297 Peeter Kuutma

Born in 1938 in Tallinn Education 1961–1966 Estonian Academy of Arts, textile Töö 1994–present Tallinn Art School, instructor of drawing and composition 1995–present Head of the Tapestry Studio ARS 1987–1994 Culture Ministry of Estonia, art expert 1985–1987 EAA, secretary of the board 1967–1985 Textile Factory Punane Koit, artist 1965–1994 Arts and Crafts Workshops ARS, artist Selected Group Exhibitions 1997–present Grouping Vaba Tahe (Free Will), curator 1993–2013 Winter Garden of National Opera Theatre Estonia, curator of exhibitions of textile art Since 1970 has participated in all the bigger all-Estonian exhibitions of applied art Since 1997 has participated in all the exhibitions of the tapestry artists´ grouping Vaba Tahe Selected Personal Exhibitions 2013 Gallery Vabaduse, Tallinn 2013 Gallery of the House of Latvian Society, Riga 2008 Gallery of Architecture and Design 2008 EMAAD 1996 Rohrschach, Switzerland 1990 Bern, Switzerland 1990 Tampere, Finland 1990 EMAAD (with ceramist Anne Keek) 1882 gallery of Tallinn Art Hall (with Anne Keek) 1968 Art Studio (with Friedrich Reigo) Works in Collections EMAAD

Estonian Embassies in Helsinki, Stockholm, Oslo Narva City Council`s present to the Head of the Russian Orthodox Church Works in Public Buildings 2014 Estonian Academy of Security Sciencies 2012 Tartu Convent House of the Fraternity Rotalia 2011 Tallinn Convent House of the Fraternity Rotalia 1995 City Council of Narva 1992–2000 Toompea Palace and the Building of Riigikogu (in cooperation with the interior designer Leila Pärtelpoeg) 1990–1993 Tallinn Bank, office of Harju Street 1986 Tallinn Post Office 1988 Haljala Community Centre Awards and Honours 2012 Textile Deed of the Year 2011 2006 Textile Artist of the Year 2005 Membership 1994 Estonian Association of Interior Designers 1993 ETAA 1969 EAA

Ivika Kärmik

Born in 1942 in Rakvere

Selected Group Exhibitions 1994 Exhibition of Applied Art from the collections of EMAAD, EMAAD 1992 Big Forms in Sculpture and Tapestry, Estonian Exhibitions Pavilion, Tallinn 1990 Tapestry and Ceramics, Estonian Exhibitions Pavilion, Tallinn 1989 Exhibition of Textile Design, Moscow Art Hall 1988 Exhibition of Design Tapestry, Flower Pavilion, Tallinn (with artists of Moscow) 1982 Exhibition of Estonian Textile Art, Tartu Art Museum 1980 Exhibition of Estonian Applied Art, Tallinn Art Hall Selected Personal Exhibitions 1999 Author´s Carpets and Fabrics, Toompea Art Gallery 1993 Exhibition of Knotwork Carpets Mirrow Landscapes, Gallery Sammas, Tallinn 1990 Exhibition of Design Tapestry, Flower Pavilion, Tallinn 1985 Form and Colour in Textile, Tallinn Rae Museum (with Anu Põder) 1979 Felt Carpets, Kiek in de Kök, Tallinn Works in Collections EMAAD Membership 1993 EAA 1989 Estonian Association of Designers (EAD)

www.art-karmik.com Education 1987–1991 Moscow Textile Institute, post-graduate studies 1971–1976 St.Petersburg Academy of Arts named by Repin, Institute of Painting, Sculpture and Architecture, art critics Work 1972–1992 Tallinn Scientific-Production Company of Non-woven Textile Mistra, artist

Publications Kärmik, Ivika. Ivika Kärmik. Tallinn, Estonian Association of Designers, 1991.

Annika Künnap

Born in 1963 in Tartus, died in 2004 in Sangaste Education 1982–1987 Estonian Academy of Arts, textile Work 2000–2004 Tartu Art College, lecturer 1997–2004 Tartu Art School, lecturer U-Disain Selected Group Exhibitions 2003–2004 Stripe Carpet, exhibition project of ETAA, Estonia 2003 Textile Artists in Tartu, Tartu House of Artists 1997 Applied Art. Landscapes, Pottery of Katariina Gild (with Küllike Laur) 1997 Railings and Bars, ENM (with Ivar Feldmann) 1995 Cactus, Gallery Illegaard, Tartu; Gallery Draakon, Tallinn (with Küllike Laur) 1992 Aaa-Bee-Cee, Gallery Molen, Tallinn (with Küllike Laur) 1991 Cardigans and Ceramics, Gallery Illegaard, Tartu (with Küllike Laur) Selected Personal Exhibitions 2004 RAPOOR – Annika Künnap (9.01.1963 – 30.03.2004) exhibition of designs for printed fabrics, ENM 1999 Herbarium, Estonian Museum of Natural History 1998 From Solo To Quartet, Gallery Lühike Jalg, Tallinn 1996 Accord, Katariina Gild, Tallinn 1995 Framed Colours, Gallery Draakon, Tallinn Membership EAA ETAA Bibliography Kalder, Siim. Masculine bars and grilles


298

CV ia Estonian National Museum – Tartu Postimees.17.07.1997. Kolk, Tiina. TV Programme of Estonian National Broadcasting Lo and Behold! Embroidery of Gardigans. Part No 15, index: 1996-081075-0015, first time ether: 18.03.1996.

Riste Laasberg

Born in 1973 in Tallinn Education 1996–1998 Estonian Academy of Arts, textile, MA 1992–1996 Estonian Academy of Arts, textile, BA Work 2013– Gallery Lühike Jalg, gallerist 1999–2013 Tallinna Art School, project manager (1999–2009) and headteacher (2009–2013) 2005–2008 cooperation project of European schools Europ’art Puzzle, coordinator Selected Group Exhibitions 2014 OrnaMENTAL, Tallinn Art Hall 2012–2013 Book Marker, Annual Exhibition of ETAA, Pärnu, Viljandi, Võru and Kohtla-Järve 2011 Word, Estonian National Library 2009 Zoom in, Hop Gallery, Tallinn 2001 Exhibition of Sleipnir grantees of the Council of Ministers of Northern Countries, Basement Hall of the Tallinn Town Hall 2001 Tekstile Stories – Ordinary Treasures, Museum of Harjumaa, Keila 1998 Free Will, Estonia and Finland 1998 Visions I, Tallinn Art Hall Selected Personal Exhibitions 2009 drawings made in Muhu, Library of the Art School of Jerez de la Frontera, Spain Works in Public Buildings 2014 Tartu St.Luke UMC of Estonian Metodist

Awards and Honours 2004 Sleipnir grant of the Council of Ministers of Northern Countries Membership 1998 grouping Vaba Tahe 2003 ETAA Publications Laasberg, Riste. Signs of Life: Textile and Nature. – Text and Nature. Tartu, Publishing House of the Society of Estonian Literature, 2000. Laasberg, Riste. Journey to Textile Art. – Masters of Muhu. Kuressaare, Järvesalu, Irma, 2001.

Grünberg)

2013 Talentstreet Design Trade, Copenhagen

Works in Collections

2013 17 Aspects of Estonian Contemporary

ENM

Applied Art, 9th International Biennale of

Tartu City Museum

Applied Art, Cheongju, Korea

EMAAD

2013 CHOICE/COLOUR. Float, Gallery HOP

Bibliography

2012 Oasis / Floating Gardens, Fiskars

In memoriam. – Sirp ja Vasar. 11.05.1984

2011 Anew. Innovation in Estonian Design,

Jubilee of Anita Laigo. – Sirp ja Vasar.

EMAAD

24.09.1971

2008 Kantlijnen – The Face of Lace,

Mehilane, Lea. Anita Laigo: Textile Artist

Brugge, Belgium

of Tartu – 70. – Edasi. 19.09.1971

2008 100% Design, London 2007 Salone Satellite, Moscow

Publications

2006, 2010 Designmai, Berlin

Laigo, Anita. About Estonians´ Handicraft

2006, 2010 Talents Ambiente, Frankfurt

Technique. Manuscript, ethnographic

2005, 2006 Now!, Maison & Object, Paris

Born in 1901 in Kavastu, Tartumaa, died in 1984 in Tartu

archives of ENM, 1955

2006 Inspired by Cologne. The Show of

Estonian National Costumes and

Design Talents, Cologne

Handicraft. [Catalogue] Tartu: Scientific

2005 Redesign Europe, Museum für

Education 1935-1936 Tartu Women´s Society School of Handicraft 1925-1926 Higher Art School Pallas, painting studio of Nikolai Triik, painting 1919-1923 Higher Art School Pallas, teacher of drawing

Literature, 1946

Kommunikation, Berlin

Contribution to the magazines Maret,

2004 International Design Biennale, Saint-

Taluperenaine and Eesti Naine

Étienne, France

Anita Laigo (Obst-Oeste)

Work 1946-1969 Tartu Arts and Crafts Workshops ARS, textile studio, art director and manager of the studio 1937-1940 Bureau of National Costumes´ Counselling of ENM 1926-1930 Ambla Agricultural Gymnasium, teacher of drawing Selected Group Exhibitions 1964 all-Estonian Exhibition of Applied Art, Estonian Art Museum (EAM) 1962 Exhibition of Applied Art, Tallinn 1961 Exhibition of Applied Art, Tartu Art Museum 1960 Exhibition dedicated to the 20th anniversary of the ESSR 1926 Exhibition of the graduates of Pallas (with Anna Põllusaar and Jaan

2002 Estonian Design, Design Forum

Annike Laigo

Born in 1972 in Tartu Education 2003–2004 University of Art and Design, Helsinki 1994–2000 Estonian Academy of Arts, textile, BA 1994–1995 Kolding School of Design, Denmark 1988–1991 Tartu Art School Work 2000–present Studio Annike Laigo, designer 1999–2000 Valley Ltd, designer Exhibitions and Fairs 2014 Habitare, Helsinki 2014 Talents Interior Lifestyle, Tokyo 2014 Size Doesn’t Matter!, Brussels

Finland, Helsinki Works in Collections EMAAD Pierre Staudenmeyer’s design collection Mouvements Modernes, France Awards and Honours 2012 grant Artist-in-residence; Fiskars 2006 award of Estonian Design Bruno for the best design project 2006 prize for the best design of the Contest of Architecture, Interiors and Design arranged by the magazine Ruum 2006 prize of ETAA Young Textile Artist of the Year 2006–2014 successful competition at the International Design Fairs 2005 EKA´s grant of Mari Adamson to the best textile student Membership EAD


299 Estonian Network of Design Bureaus Works in Public Buildings PLC Delfi Muuga Industrial Park, Port of Muuga Museum of A. H. Tammsaare Bibliography Läkk, Ene. Design Elivator Presents: Exhibition Matter. Eesti Disaini Leht No 2, EAD, 2013, p. 19. Let Me Give You a Pack of Art! [Catalogue] Art in Post, Korea, 2013. International Design Festival Berlin 2010. [Catalogue] ISBN 978-3-9812813-4-7 Kantlijnen – The Face of Lace. [Catalogue] Brugge Plus, 2008. Kamphuis, Hanneke; van Onna, Hedvig. Atmosphere: The Shape of Things to Come. Frame Publishers, 2007. Essentials 06. [Catalogue] Koelnmesse GmbH, 2006. We Need More Design! Life in Estonia. [Magazine] Lifestyle publishers, Spring 2007, pp 41–45. Jehe, Ülle. Carpet-Anni. Eesti Ekspress, Areen, 31.03.2005, p B10. http://www.via.fr/agora-createur-1684 fb.com/annike.laigo Publications Laigo, Annike; Pikk, Kersti. With or Without a Carpet. Diivan, 3/2014, pp. 79–82.

Silja Lamp

Born in 1950 in Äksi, Tartumaa Education 1971–1976 Estonian Academy of Arts, fashion Work 2007–present freelance artist 1997–2007 Private School of Applied Art, teacher of textile and painting 1979–1995 Arts and Crafts Workshops ARS, artist of author´s series 1976–1979 Folk Art Production

Enterprise Kodu, artist Selected Group Exhibitions 2008 Spring Fabric, Winter Garden of National Opera Estonia 1999–2001 Small Fabric Exhibition, travelling exhibition, Estonian towns; 2001 Hungary and Lithuania 1992 2 + 2 Vilnius City Gallery 1991 2 + 2 Gallery of Haapsalu Culture Centre 1990 2 + 2 Kuressaare Castle 1989 Haapsalu Town Gallery 1989 Exhibition of Textile Art (with Milvi Thalheim and Ülle Raadik) Riga Planetarium 1988 Kipsala Fair Centre, Riga 1979–1995 Exhibitions of Arts and Crafts Workshops ARS Selected Peronal Exhibitions 1995 Hilpharaka Basement 1991 Lihula Community Centre 1990 Haapsalu Town Gallery 1987 Painted Silk, Window Exhibition of Art Foundation of Tallinn City 1984 Tallinn Art Hall Works in Public Buildings 1988 Kuressaare County Government 1987 Tallinn Pedagogical Institute 1985 Tallinn Conservatory 1983 Press House 1982 Library of TU Membership 1988 EAA 1993 ETAA

Tiiu Laur

Born in 1944 in Tartu www.hot.ee/tiiulaur Education 1967–1972 Estonian Academy of Arts, textile 1964–1967 Tartu Art School, decoration Work 1994–present Estonian National Library (ENL), department of exhibitions, artist 1992–1994 Handicraft company Toomkangur Ltd, founder member, art director 1979–1992 Harju Servicing-Production Management, chief artist 1973–1979 House of National Creation, art department, consultant Selected Group Exhibitions 2011 Exhibition of Miniature Textiles Word, ENL 2010 Over the Hill, Annual Exhibition of ETAA, ENL 2008 Plural, Annual Exhibition of ETAA, EMAAD 2007 Positions, Annual Exhibition of ETAA; Jõhvi, Viljandi 2006 Small and Big, MNA, Pärnu 2005 Estonian Textile Artists in…, Latvian Museum of Applied Art, Riga; Pihkva 2002 One´s Own Element, Tallinn Art Hall 2002 Ecce Homo, Annual Exhibition of ETAA, EMAAD 2001 Estonian Tapestry Through Ages, MNA, Pärnu 1973–1990 Participated in all-Estonian exhibitions of applied art Selected Personal Exhibitions 2008 Gobelin Tapestry, Aleksandria Centre of Arts, Egypt 2004 Carpets, Winter Garden of National Opera Theatre Estonia 2002 Carpet, Carpet, Carpet…, Swiss

House, Tallinn 2001 Tapestry Book, ENL; Tartu University Pärnu College 1997 Cushion Game, ENL, Tallinn 1977 Gallery of Tallinn Art Hall (with Aet Andresma-Tamm and Maret Sõmer) Works in Collections ENL EMAAD Works in Public Buildings 2000, 2001, 2003 ENL Membership 1993 ETAA 1980 EAA

Krista Leesi

Born in 1966 in Kuressaare www.kristaleesi.ee Education 1989–1993 Estonian Academy of Arts (EKA), textile , MA Work 2005–present EKA, department of textile design, assistant professor 1999–2005 EKA, department of textile design and EAA College of Applied Art, department of fashion and textile, lecturer 1998–2005 EKA, department of textile art, administrative assistant 1995–1997 PLC Kangur, artist/windowdresser 1994–1995 Tallinn Technical School of Light Industry, teacher Selected Group Exhibitions 2013 Estonian Exposition in Pavilion Craft Meets Market in South-Korea, at the Cheongju International Triennale of Applied Art Something Old Something New


300

CV 2012 Tallinn 6th Triennale of Applied Art Art of Collecting, EMAAD 2011–2012 En Face, Klaipėda Centre of Cultural Communication, Lithuania 2011 Tallinn 15th Graphic Triennale For Love, Not For Money, Kumu Art Museum 2010 Global Intrique II, Riga 4th International Textile Triennale 2008 Cloth and Culture NOW, Sainsbury Centre for Visual Arts, Norwich, GB 2008 Rauma Biennale Balticum 2008 Flower Power, Rauma, Finland 2007 Exhibition of British and Estonian Designers My World: New Subjectivity In Design, EMAAD 2006 Tallinn 4th Triennale of Applied Art Two Close Ones, EMAAD 2005 International Exhibition of Textile Art Textile’05, Kaunas Selected Personal Exhibitions 2014 Souvenirs de Paris, French Institute in Estonia, Tallinn 2013 From Estonia With Love, Gallery Corridor, Cité Internationale des Arts, Paris (with Heino Prunsvelt) 2011 Remark, Gallery HOP 2011 From Estonia With Love, Gallery Artifex, Vilnius (with Heino Prunsvelt) 2008 My Home, My Will, Gallery HOP 2003 f-mail Gallery of Laste Maailm (with Lylian Meister) 2001 The Last Word of A Textile Artist, Tallinn City Gallery (with Aune Taamal) 1999 Signs and Mirages, Kuressaare Castle 1999 Ties and Germs, Gallery Sammas (with Kreg A-Kristring) 1999 Variations on Textile Theme, Gallery of Kuressaare Town Hall (with Piret Valk) Works in Collections and Public Buildings EMAAD Works in Public Buildings 2009 Embassy of the Republic of Estonia in Beijing

Awards and Honours 2013 the Foundation La Cité internationale des arts grant of practical experience in Paris 2010 Grand Prix at the contest of Museum Souvenirs of EMAAD 2007 one-year cultural grant of the Cultural Endowment of Estonia 2006 winner of the design contest of Baruto´s ceremony apron (with designer Heino Prunsvelt) 2005 special recognition to the book tekkSTYLEart WORDbook at the contest 25 Most Beautiful Estonian Books 2002 cultural grant of Estonian Ministry of Culture 2002 Award of ETAA Textile Artist of the Year 2001 Membership 1998 EAA ETAA 1995 Studio 22 Bibliography Herald, Jackie. Experimental Pattern Sourcebook. Rockport Publishers, 2010. Millar, Lesley. Cloth and Culture Now. University College for the Creative Arts at Canterbury, Epsom, Farnham, Maidstone and Rochester, 2007. Cheongju International Triennale of Applied Art Let Me Give You a Pack of Art. [Catalogue] 2013. Tallinn 6th Triennale of Applied Art Art of Collecting [catalogue] Compiler Kristi Paap, Tallinn: Association of Tallinn Triennale of Applied Art, 2012. Tallinn 15th Graphic Triennale For Love, Not For Money [catalogue] Tallinn: Tallinn Graphic Triennale 2011. 4th Riga International of Trienniale Textile and Fibre Art Global Intrigue II. [Catalogue] 2010. Rauma Biennale Balticum Flower Power. [Catalogue] 2008. Publications Leesi, Krista. tekkSTYLEart WORDbook, Estonian Academy of Arts, 2004.

Helen Lehismets

Born in 1974 in Haapsalu Education 1993-1998 Estonian Academy of Arts, textile Work 2010-present Eesti Ajalehed PLC, project manager 2008-2010 Maaleht PLC, project manager 2003-2008 Tallinna Kaubamaja PLC, marketing service, display specialist 2001-2002 Selver PLC, senior decorator 2000-2001 Tallinna Kaubamaja PLC, decorator Selected Grop Exhibitions 2007 The Elfriede Jelinek School of English Language, Gallery Hobusepea 2001 10th International Tapestry Triennale, Łódź 1999 Woven Pictures, EMAAD 1999 Full Scale, Skulpturens Hus, Stockholm 1999 Unemployed Lovers, Gallery of Art Hall 1998 Metadialogue, Gallery of Castellan House Works in Collections EMAAD Tallinn City Museum Tallinn University of Technology Awards and Honours 2000 finalist of ArtLink@Sotheby´s International Young Art 1999 winner of the contest of tapestry designs Woven Pictures organized by EMAAD to celebrate the 80th Anniversary of Estonian Art Museum

Nette Liivak

Born in 1916 in Aruküla, died in 1993 in Tallinn

Education 1945–1951 Estonian Academy of Arts, textile 1940 Kehtna Higher School of Domestic Economy, home industry Work 1971-1993 freelance artist 1967–1971 State Art Institute of Estonia (ERKI), lecturer 1953–1967 ERKI, director of studies 1951–1953 ERKI, chair of textile art, laboratory assistant 1943–1945 Vana-Võidu Secondary School of Domestic Science, instructor of weaving 1942–1943 Polli School of Agriculture and Horticulture, teacher 1940–1942 Veskaru Weaving Workshop in Tallinn, weaver Selected Group Exhibitions Since 1951 participated in all-Estonian exhibitions of applied art Selected Personal Exhibitions 1976 Tallinn Art Hall, small hall Works in Collections EMAAD Publications Contributions to magazines Nukogude Naine, Sotsialistlik Põllumajandus and Käsitöö Album

Kai Luiga

Born in 1946 in Elva Education 1970–1975 Estonian Academy of Arts, textile Work 2003–present freelance artist 2002–2003 Museum of Tartumaa, museum pedagogue 1980–1987, 1989–2000 Tartu University, department of fine arts, chair of national art, lecturer 1987–1989 EAA Tartu department, chaiman of the board 1975–1979 factory Areng, artist


301 Selected Group Exhibitions 1980 Exhibition of Six Applied Artists´ Creation, Tartu House of Artists and Tallinn in A.H. Tammsaare Museum Since 1975 has participated in allEstonian exhibitions of applied art Selected Personal Exhibitions 2001 Textiles, Gallery of Castellan House, Tallinn 2001 Reminding, TU Library and Museum of Tartumaa 2000 Interweaving, Winter Garden of National Opera Theatre Estonia (with Kersti Pukk) 1987 Tapestry of Kai Luiga & Ceramics of Marget Tafel, TAM Works in Collections EMAAD ENM Works in Public Buildings 1990 Tartu Clinic on Psychiatry 1990 Elva Basic School 1989 TU Museum 1986 Tartu Forestry Integrated Plant 1984 Tartu Construction Group 1980 Jõgeva Registry Office Membership 1981 EAA 1993–2014 ETAA Bibliograafia Kai Luiga and Marget Tafel Twin Exhibition in Tartu Art Museum. – Sirp ja Vasar. 8.01.1988, p. 8. Mehilane, L. Some Questions to Marget Tafel, Kai Luiga and Andres Tolts in case of the Exhibition at the Art Museum. – Edasi. 9.01.1988, p. 4. Poster of Marget Tafel and Kai Luiga. Author Ülo Emmus, EAM´s collection of graphic design, EKM j51255/1-2 GD 1157/ 1-2.

Maasike Maasik

Born in 1945 in Tallinn Education 1973–1977 Moscow College of Industrial Art, post-graduate studies by correspondence, textile 1963–1968 Estonian Academy of Arts, textile Work 2000–present freelance artist, visiting lecturer of Estonian Academy of Arts 1999–2000 Akademy Nord, professor 1971–1997 Estonian Academy of Arts, department of textile art, lecturer, incl. 1986–1994 head of the chair of textile and costume 1968–1971 finishing factory of Narva Kreenholm Manufacture, artist of painted textile Selected Group Exhibitions 2014 ornaMENTAL, Tallinn Art Hall, curator 2011 Estonian (Textile)Art, Satellite Project Textile 11, Gallery Meno Parkas, Kaunas 2009 Estonian Textile Art yesterday and today, Russian Museum of Ethnography, St.Petersburg 1999 Exhibition of the Grouping Vaba Tahe (Free Will), Helsinki, Lahti 1993 Overview Exhibition of Estonian Tapestry Art, Tallinn, Pärnu, Narva 1988 Group Exhibition of Estonian Artists of Textile and Glass , Riga 1987 Overview Exhibition of Estonian Art, Moscow 1986 Quadriennale of Applied Art, Erfurt 1985 Estonian Textile Art, St.Petersburg 1984 Estonian Painting and Gobelin Tapestry, Thbilisi 1979, 1983, 1985 Baltic Triennaales of Applied Art, Tallinn Selected Personal Exhibitions 2010 An Another Meeting Place,

Exhibition Hall of Toompea Castle (with Tiina Puhkan) 2009 Meeting Place, Gallery of Castellan House (with Tiina Puhkan) 2007 Nice Weather, Gallery of Estonian National Library 2006 Home Way, Winter Garden of National Opera Theatre Estonia 2003 Tapestry Studio, Gallery of Architecture and Design (with Peeter Kuutma) 2001 Sole mio, Winter Garden of National Opera Theatre Estonia 1996 Mornings and Evenings, Gallery of Castellan House 1993 Winter Garden of National Opera Theatre Estonia 1979, 1986 Gallery of Art Hall Works in Collections EMAAD Estonian History Museum Presents of the President´s Chancellery of the Republic of Estonia to the presidents of Island, Israel and Chech Republic Works in Public Buildings 2008 Main Building of the Food and Agricultural Organisation (FAO) of the UNO, Rome 2006 Ministry of Agriculture of the Republic of Estonia 2000–2005 Academy Nord 1999 Embassy of the Republic of Estonia, Prague 1999 Embassy of the Republic of Estonia by NATO, Brussels 1995 Registry Office of Läänemaa 1992 Haapsalu Dome Church 1989 (2001) the building of Estonian Public Broadcasting Awards and Honours 2010 prize of ETAA Textile Artist of the Year 2009 2009 honorary medal of Estonian Academy of Arts 2003 prize of the Gallery Lühike Jalg Textile Masterpiece of the Year 1987 title of Honoured Artist of the Estonian SSR

Membership 1993 ETAA 1979 EAA Bibliography Meister, Lylian. Textile Prizes of the Year 2009. – Sirp. 16.04.2010. Paulus, Karin. Maasike Maasik – Textile Artist of the Year. – Eesti Ekspress. 1.04.2010. Thurlow, Vappu. Freedom, Gravity, Freedom.– Sirp. 30.11.2007, p. 8. Kivi, Signe. Visions, Illusions and Trends In Estonian Textile Art.– Postimees. 30.01.1998. Tooming, Rando. Nordic Carpets Are Seen In Laste Maailm (Children´s World). – Eesti Päevaleht. 29.08.2003, p. 2. Viitol, Livia. In Kadriorg You Happen To Be Cought by Free Will And Carpets. – Postimees. 9.08.2001. Nõmberg, Ebe. Applied Art ´90. – Sirp ja Vasar. 24.08.1990, p. 8. Liivrand, Harry. Exhibition of Four Artists of Applied Art. – Sirp ja Vasar. 28.12.1986. Video of Estonian TV. Textile Artist Maasike Maasik, film director Tiina Park, 1986. Publications Catalogue of Estonian Textile Artists. [Catalogue] Foreword by Inge Teder; Maasike Maasik, Tallinn, 1997. Studies and reports Maasik, Maasike. From the First Years of Homecrafts. Colloquium at the Conference Ellen Hansen – 100, ETDM, April 2010. Maasik, Maasike. Are We Alive Enough? Colloquium at the International Conference arranged by the ETAA in the ETDM, August 2008. Maasik, Maasike. The Story of Gobelin Tapestry of the Meeting Hall of the Presidential Palace. Research, 2006. Maasik, Maasike. From Eighties Till Today. – The Catalogue of ETAA.1997, pp. 5–7. Maasik, Maasike. About Designing and


302

CV Execution of Printed Fabrics. State Art Institute of Estonian SSR. Tallinn, 1978.

1995–1999 EKA, textile, BA 1988–1993 Tartu Art School, artistdecorator

Epp Mardi

Work 2001–present TU Viljandi Culture Academy, head of the department of native handicraft, lecturer of native textile and MA programme director of inherited crafts technology; has run the projects linked with the Culture Academy 2003–2014 Viljandi Festival of Traditional Music, designer of scenery and leader of the execution group (with Kersti Rattus) 1998–2001 Tallinn Old Town Educational Collegium, teacher of textile studio and project manager of art hobby activity

Born in 1977 in Tartu Education 1996–2001 Tartu Art College, textile Work 2012 Kangaspuudel Ltd, Frida & Lonni Studio-Shop 2006–2010 sole trader 2002–2005 Antonius Gild, Porcelain Chamber Selected Group Exhibitions 2012 Let´s See In Tartu, Cafe-Restaurant L.U.M.I, Otepää 2011 Do, Don´t Do, House of Tampere, Tartu 2010 Printed Embroidery, Frida & Lonni Studio-Shop 2007 In One League, Albu Manor 2004 10 Years of Textile Art in Tartu, ENM 2003 Joint Exhibition of Estonian Textile Artists, Tartu House of Artists Selected Personal Exhibitions 2014 Lots of Tiny Things…, Tasku Centre, Tartu 2014 Before Big Things Happen…, Võru Town Gallery 2014 Lots of Tiny Things…, CafeRestaurant L.U.M.I, Otepää 2013 Worlds, Cafe Spargel, Tartu 2001, 2002 Textile, Copenhagen ja Aalborg, Denmark

Ave Matsin Born in 1973 in Viljandimaa Education 2000–present Estonian Academy of Arts, (EKA), doctoral studies 2000–2002 EKA, textile, MA 1999–2000 EKA, teacher of art and history of art

Reconstructions of Archeological Textiles 2014 Reconstruction of a 14th century woman´s garment outfit based on 220 findings of Siksälä tumulus (SouthEstonia) burial 2003 Reconstruction of a 13th century woman´s shawl based on 220 findings of Siksälä tumulus (South-Estonia) burial Awards and Honours 2011 TU Badge of Merit 2010, 2011, 2014 prize of the year of TU Viljandi Culture Academy 2002, 2005 the awards of the Estonian Cultural Endowment´s Foundation of National Art Membership ETAA Publications Matsin, Ave. The 13th–16 th Century Tablet-woven Bands from Estonia. – Ancient Textiles, Modern Science. Recreating Techniques through Experiment. Oxford, Oxbow Books, 2013, pp. 64–78. Matsin, Ave. Reconstruction of A Woman´s Shawl from Early Middle-Ages Based On

Findings of Siksali (Siksälä) Tumulus. – Beautiful Things. Remarcable Findings from Estonian Archeology Collections. Tallinn, Tallinn University History Institute, 2010, pp.k 171–192. Jõeste, Kristi; Matsin, Ave; Kütt, Christy. Ethnographic Shawls and Blankets: A Short Study Book. Viljandi, Estonian Creation Agency, 2009. Matsin, Ave; Kaljus, Astri. Copper Ornaments In This Way or That Way. Käsitöö. 2008, No 3, pp. 36–38.

Lylian Meister

Born in 1966 in Tallinn Education 2005–2009 Räpina School of Horticulture, landscape building, diploma of vocational education 2005–2008 Luua Forestry School, landscape building 1989–1990 Estonian Institute of Humanities, theory of culture 1984–1989 Estonian Academy of Arts (EKA), textile Work 2009–present EKA, visiting professor; design department, dean 2013–2014 Magazine 101 Ideed, editorin-chief 2008–2009 freelance artist; Terra Magica Ltd, designer 2007–2008 magazine Deko, editor of interior design 2006–2007 magazine Kodukolle, editor of sections Interior and Garden 2005–2006 freelance artist, grante of the Cultural Endowment of Estonia 1998–2005 EKA, vice-rector of academic affairs 1995–1997 EKA, dean of the department of applied art 1994–1998 EKA, head of the textile department 1994–2006 EKA, assistant professor of

textile department 1989–1993 Arts and Crafts Workshops, artist Selected Group Exhibitions 2014 ornaMENTAL, Tallinn Art Hall 2012 Tallinn 6th Triennale of Applied Art The Art of Collection, EMAAD, Tallinn 2011 Estonian (Textile)Art, Satellite Project Textile 11, Gallery Meno Parkas, Kaunas 2011 PIN Anonimum, Chiado Garrett Gallery, Lissabon; Museum of Marta Ortigão Sampaio, Porto 2010 Modern Estonian Textile Art, State Art Museum named by Surikov, Krasnoyarsk; Art Museum of Divnogorsk, Art Museum of Achinsky, Russia 2009 Estonian Textile Art, Russian Museum of Ethnography, St.Petersburg 2009 Life-69. Sex and Erotics In Estonian Modern Art, Rakvere Exhibition Hall 2003 Baltic-Swedish Textile Exhibition Forever Young, Gallery INFRA, Stockholm 2003 Notes. 3-dimensional Estonian Art, Art Mill of Szentendre, Hungary 2001 Group Exhibition, Gallery XX, Panevėžys, Lithuania 2001 Small Exhibition of Fabrics, Gallery of Péter-Pál, Szentendre, Hungary 1998 Exhibition of Baltic Art Stair Colour & Patterns, London 1993 Contemporary Estonian Textile Art, Reykjavík 1992 NEOEXPREPOST Silk, Flower Pavilion, Tallinn Selected Personal Exhibitions 2009 Private Beauty, HOP Gallery, Tallinn (with Katarina Meister) 2008 1001, Gallery of Tallinn Art Hall and MNA, Pärnu 2007 Melted on Silk, Winter Garden of National Opera Theatre Estonia and Saaremaa Art Studio, Kuressaare 2003 f-mail, Gallery of Architecture and Design, Tallinn (with Krista Leesi) 1996 Art Centre of North-Norway in


303 Svolvær and Alta, Norway 1996 The Things Full of Longing, Gallery Sammas, Tallinn 1996 Loviisa Harbour Gallery, Finland 1996 Gold Orient, Applied Art Gallery of Tallinn Town Hall 1994 Gallery Lühike Jalg, Tallinn 1992 NEOEXPREPOST Silk, Flower Pavilion, Tallinn (with Andro Kööp, Tiina and Urmas Puhkan) Membership 2011 Estonian Chamber of Culture (founder member) 2011 Board of Estonian Design Centre 2011 Board of the Foundation of Tallinn Art Hall 2010 Panellist of International Contest of Park Pavilions of the Luua Forestry School 2010 Panellist of International Prize of Product Design Bruno of the EDA 2005–2007, 2009–2011 Board of the Cultural Endowment of Estonia 2005–2007, 2009–2011 Chairman of the Foundation of Descriptive and Applied Art Artists of the Cultural Endowment of Estonia 2009 EKA, council of Master´s study, design department 2009 EKA, council of Master´s study, department of heritage protection and restauration 2009 EKA, council of Doctoral School 2007 British Royal Horticultural Society 2006 Estonian Dendrology Society 1994 EAA 1994 ETAA Awards and Honours 2012 Tallinn Triennale of Applied Art, prize of Kaido Ehasoo 2010 Badge of Merit of Tartu University 2009 prize of space of Estonian Association of Interior Designers (EAID) 2008 Recognition of ETAA Master of the Year for the Textile Project 1001 2007 annual grant of creative work of the Foundation of Descriptive and Applied Art of the Cultural Endowment of Estonia 2001 grant to reside in India, Kerala Publications Meister, Lylian; Lehari, Ionel;

Melioranski, Ruth-Helene; Pärn, Martin; Siimar, Janno. How To Invent A Bicycle?Designfully About Entrepreneurship.Tallinn, Estonian Academy of Arts, Estonian Design Centre, 2012.

Siiri Minka

Born in 1973 in Tallinn Education 1991–1996 Estonian Academy of Arts, textile, BA Work 2007–present Tallinn Mental Health Centre, rehabilitation team, assistant to the acting therapist 2003–present Tallinn Mental Health Centre, Pelguranna Therapy Centre, group leader and activity instructor and group leader of psychodrama therapy 2000–2004 Foundation NERH Psychiatric Clinic, department of children and adolescents, activity instructor 1994–1995 Children´s Hobby Group of Loo, instructor of art group Selected Group Exhibitions 2013 14th International Tapestry Triennale, Łódź, Poland 2013 Three Together (with Mari Haavel and Christel Allik), Gallery Hop 2010 Over the Hill, ENL 2009 Names and Faces, Gallery of Evald Okas´ Museum, Haapsalu 2009 Falling Carpets, Exhibition Hall of ENM, Tartu 2005 Ordinary Treasures (with groupmates), Museum of Harjumaa, Keila 2005 Exhibition of Estonian Textile Art, Gdańsk, Poland 2002 Ecce Homo, Annual Exhibition of ETAA in EMAAD 2002 Winter Provisions (with Kadi Pajupuu, Mari Haavel and Kertu Sillaste), Winter Garden of National

Opera Estonia 2001 Estonian Carpet Through Ages, Chaplin Centre, Pärnu 1999–2014 Exhibitions of the Grouping Vaba Tahe in Estonia and Finland (1999 Helsinki, 2000 Lahti) Selected Personal Exhibitions 2011 A Green Girl, Gallery Hop, Tallinn 2008 Schizophrenia (with Tarmo Salin), Gallery Hobusepea, Tallinn 2007 Meeting (with Tarmo Salin), Gallery Draakoni, Tallinn

2011 For a Body, Kauno Paveikslų Gallery, Kaunas, Lithuania 2010 Masterpieces Connected, ORO galerii, Göteborg, Sweden 2010 Over the Hill, Annual Exhibition of ETAA; ENL, Võru Town Gallery; MNA, Pärnu Selected Personal Exhibitions 2014 Prosy Poetry, Tartu Art House

Viivi-Merike Männi

Works in Public Buildings 1999 gobelin tapestry Matters of Heart, Hotel Kolm Õde (Three Sisters), Tallinn

Born in 1936 in Tallinn

Membership 2011 Estonian Psychodrama Association 2007 NPO Loovmeel 2000 ETAA 1998 Grouping of Tapestry Artists Vaba Tahe

Education 1956–1961 Estonian Academy of Arts, textile

Bibliography Veenre, Tanel. Siiri Minka on the Border of Two Worlds. – Eesti Päevaleht. 30.07.2011.

Eva Mustonen

Born in 1986 in Käru, Raplamaa Education 2013–present Tartu University, semiotics 2010–2012 Göteborg University (HDK), textile art, MA 2006–2010 TAC, textile Work 2012–2014, Y-Gallery, galerist-assistant Selected Group Exhibitions 2014 Luunja Process, Gallery Noorus, Tartu 2013 Indistinct Bodies, Y-galerii, Tartu 2012 Maxa dagar, HDK, Göteborg, Sweden

www.merike.manni.ee

Work 1978–1998 Estonian Academy of Arts, chair of textile, assistant professor 1964–1968 factory Punane Koit, textile artist 1961–1964 factory Lembitu, fashion designer Selected Group Exhibitions 2007, 2009, 2010, 2013 Free Will and Friends, Estonian towns 2012–2013 Book Marker, Annual Exhibition of ETAA; Pärnu, Viljandi, Võru and Kohtla-Järve 2004 Black, White and Colour, Annual Exhibition of ETAA, EMAAD 2003–2005 Stripe Carpet, travelling exhibition, Estonian towns 2002 Ecce Homo, EMAAD 2000 Visions II, Tallinn Art Hall 1998–2002 Checkered Carpet, travelling exhibition, Estonian towns; 2000 Hungary, 2001 Sweden, 2002 Denmark Selected Personal Exhibitions 2011 Jubilee Exhibition, Winter Garden of National Opera Theatre Estonia 2006 Nõmme Centre of Culture


304

CV 2004 Glamorous Textiles, Gallery of Castellan House 2003 Valga Centre of Culture and Activity 2002 Winter Garden of National Opera Theatre Estonia 2001 Nõmme Centre of Culture Works in Collections EMAAD Embassy of Norway in Estonia Embassy of Sweden in Estonia Works in Public Buildings 2007 Building of Tallinn City Council 1997 Building of Tallinn City Government 1981 Glehn Castle, Nõmme 1980 Tallinn Centre of Olympic Yachting 1978 Restaurant of the Hotel Viru Awards and Honours 2012 prize of life´s work ETAA 1996 prize of ETAA contest of Annual Artist of the Year Membership 1967 EAA 1993 ETAA Bibliography Metsis, Anne. The Home Decorated With Life´s Work. – Eesti Naine, 2012, No 12. Kivimäe, Juta. Glamour in Gobelins. – Postimees 4. 01. 2005. Uusiniitty, Liina. Homeland Woven Into Fabrics. – ET-Lehti. 20. XI 2003, pp. 90–93. Peil, Mirjam. Airy Summer Curtain. – Kodukiri, 1999, No 7. Maasikamäe, Sirje. Carpets of Good Mood. – Sirp 9. 03. 1995.

Ilme-Anu Neemre Born in 1940 in Tallinn

1983 Exhibition of Miniature Textiles, Palanga, Lithuania

Education 1963–1968 Estonian Academy of Arts, textile

Works in Collections EMAAD Estonian History Museum

Work 1988–present freelance artist 1978–1988 Ministry of Light Industry, secretary of the art council 1968–1977 factory Keila, artist

Works in Public Puildings Tallinn St John´s Church

Selected Group Exhibitions 2013 Book Marker, Exhibition Project of ETAA; Pärnu, Võru, Viljandi, KohtlaJärve 2010 Over the Hill, Annual Exhibition of ETAA, ENL Tallinn, Pärnu MNA 1995 Inese Jakobi, Ilme-Anu Neemre and Others, Tallinn City Museum 1992 Exhibition of Estonian and Finnish Miniature Textiles, Tallinn Rae Museum 1991 all-Estonian Exhibition of Applied Art, Tallinn Art Hall 1987 Printed Fabrics ’87, Estonian Pavilion of Exhibitions, Tallinn, curator of the exhibition 1984 Soviet Estonian Tapestry 1972–1984, Estonian Pavilion of Exhibitions, Tallinn 1982 Juhan Smuul´s Memorial Exhibition, Tallinn Art Hall 1979 Estonian, Latvian and Lithuanian Applied Art, Estonian Pavilion of Exhibitions, Tallinn 1975 Experimental Exhibition, Kiek in die Kök, Tallinn Since 1971 has participated in allEstonian exhibitions and exhibitions in foreign countries Selected Personal Exhibitions 1995 Tallinn City Museum (with Inese Jakobi) 1990 Gallery of Kalamaja (with Inese Jakobi) 1977 Tallinn Art Hall, small hall 1987 Exhibition of Miniature Textiles, Gurzuf, Krimm, Ukraine

Awards and Honours 1995 premium at the Bobbin Lace contest in Finland Membership 1993 ETAA 1978 EAA

Kärt Ojavee

Born in 1982 in Rakvere Education 2007–2013 Estonian Academy of Arts (EKA), art and design, PhD 2000–2004 EKA, textile art, BA Work 2014–present EKA, research fellow 2014–present Kaun Ltd, designer 2011–present KO! Ltd, designer 2010–2011 EKA, assistant professor 2007–2010 EKA, lecturer and tutor Selected Group Exhibitions 2014 Building With Textiles, Tilburg Textile Museum, Holland 2014 Human Play, Scin Gallery, London, Great Britain 2014 Exhibition of Köler Prize Nominees, EMMA, Tallinn 2014 Rethining the Everyday, Farmleigh Gallery, Dublin, Ireland 2012/2011 SIGGRAPH 2012, Los Angeles; SIGGRAPH Asia 2011, Hongkong 2012/2010 NIGHT – Was it a dream? Helsinki, Stockholm, London 2011 Ambience11, Borås Textile Museum, Sweden

2010 INPUT_OUTPUT: Adaptive Materials and Mediated Environments, Philadelphia, USA 2010 Pixelache, Kerava Art Museum, Helsinki 2007 My World: New Subjectivity in Contemporary Design, EMAAD Selected Personal Exhibitions 2013 Mem:brains (cooperation with Eszter Ozsvald), Wythe Hotel, New York, USA 2014 First Views on Mars. Lost Lands, Saaremaa Art Studio, Kuressaare 2012 For Future, Estonian Embassy in Helsinki 2012 UUO, EMAAD 2012 SymbiosisO: Voxel, Issey Miyake Tribeca (cooperation with Eszter Ozsvald and Alex Dodge), New York, USA 2011 Kärt Ojavee Retrospective, Project Room März, Tallinn 2010 UUO P1 (p), Gallery SooSoo, Tallinn 2008 Bedding Straw and Pixel, Gallery SooSoo, Tallinn 2007 Homeland Design, Madonnen Gallery, München, Germany Awards and Honours 2013 Young Textile Artist of the Year 2012 2012 2nd prize, Beopen Award London 2012 Award of the Best Young Designer Säsi 2012 design awards runner-up, Core77 2007 prize of the Young Textile Artist to the Grouping Disainkombain 2004 3rd prize at the Exhibition Multiple Sibling, Gallery of Tallinn Art Hall 2003 Laureate of Mari Adamson Prize 2003 Innovation Award of EKA for the diploma work The Last Unicorn Works in Collections EMAAD Publications Ojavee, Kärt. Active Smart Interior Textiles: Interactive Soft Displays. Tallinn, Estonian Academy of Arts, 2013. Ojavee, Kärt; Ozsvald, Ezster.


305 SymbiosisS. – Leonardo. 2012, No 4. Ojavee, Kärt. We Tie: About Scarfs´ Tying. Tallinn, Ilo, 2005.

Aet Ollisaar

Born in 1966 in Tallinn www.aetollisaar.com Education 1986–1991 Estonian Academy of Arts, textile Work 2000–present Tartu Art College, head of the textile department; since 2001 professor 2007–2008 Exhibition Ellen Hansen – From Design To Carpet in EMAAD and ENM, curator 1997–1999 Tartu Art School (TAS), deputy director 1993–2000 TAS, head of the textile department 1992–2000 TAS, teacher of the study of colour 1992–1994 PLC Tartumaa Uku, artist 1984–1992 Folk Art Production enterprise UKU, weaver (1991–1992) artist Selected Group Exhibitions 2014 Estonian Contemporary Textiles, Guimarães (in the frames of Biennale Contextile 2014) 2014 Meeting Place, Gallery of Architecture and Design, Tallinn 2014 ornaMENTAL, Tallinn Art Hall 2012 Book Marker, ETAA Exhibition Project; MNA, Pärnu and Võru Town Gallery 2012 Sea, Gallery Filosoffen, Odense, Denmark 2011 Slingshot, Tallinn Art Hall 2010 Ars Häme, Finlayson Plant, Forssa, Finland 2006 Beats Needles, EMAAD 2006 Two Close Ones, Tallinn 4th Triennale of Applied Art, EMAAD

2005 International Kaunas Art Biennale Textile ´05, Lithuania Selected Personal Exhibitions 2015 Memories from Future, Gallery HOP, Tallinn 2014 Content, Estonian University of Life Sciences Library, Tartu 2011 Life Story, Võru Town Gallery 2011 Reflections, MNA, Pärnu (with Ellen Hansen) 2010 Women´s World, Gallery HOP, Tallinn 2010 Journey, MNA, Pärnu 2008 Through the Time, Winter Garden of National Opera Estonia (with Ellen Hansen) 2008 Timelessness, Emil-gallery, Tampere 2007 Timed Dreams, Gallery HOP, Tallinn 2006 Picture on Fabric – Land and World, ENM (with Aino Kajaniem) 1999 Generations, EMAAD (with Ellen Hansen) Works in Collections EMAAD ENM MNA, Pärnu Tampere Art Museum, Finland Art Gallery of Pentikmäe, Finland Works in Public Buildings 2014 Tallinn University of Applied Sciences Awards and Honours 2011 prize of ETAA Textile Deed of the Year for the long-term work with youth 2008 nominee of Kristjan Raud prize 2008 prize of ETAA: Textile Artist of the Year 2007 2007 one-year cultural grant of Tartu Cultural Endowment in the field of art 2006 nominee of Ado Vabbe prize Membership 1999 European Textile Network 1993 ETAA 1993 EAA

Bibliography Adamson, Helen. Dynamic and Manysided Textile Art. – Sirp. 3.01.2013. Klaus, Karin. Textile Art of Different Periods Meets At the Exhibition. – Pärnu Postimees. 11.05.2011. Kangor, Eero. Gallery Circle In the World of Men And Women. – Sirp. 29.07.2010. Veenre, Tanel. Walk On Three Thread.. – Eesti Päevaleht. 6.02.2010. Paulus, Karin. About One´s True Thing. – Eesti Ekspress. 11.04.2008. Thurlow, Vappu. Freedom, Gravity, Freedom. – Sirp. 30.11.2007. Tago, Kaidi. Gobelin Links Message and Tradition. – Sirp. 08.12.2006. Catalogue of Estonian Textile Artists Association, ETAA 1997, pp. 45, 93. Vesala, Jarno; Keskinen, Teemu. Timelessness. [DVD] Tampere City Cultural Service, 2008. Publications Ollisaar, Aet; Reemann, Vaike. Looking For the Carpet of 21st Century. – Sirp. 21.03.2008. Ollisaar, Aet; Reemann, Vaike. Sign of Time on Carpet. – Sirp. 30.11.2007. Ollisaar, Aet; Reemann, Vaike. Sign of Time on Estonian Tapestry.[ DVD] Film Director Maido Selgmäe. ENM, 2009. Ollisaar, Aet; Reemann, Vaike. Collectors. Anu Raud. [video] Film Director Maido Selgmäe. ENM, 2009. Ollisaar, Aet; Reemann, Vaike. Time. Ellen Hansen. [video] Film Director Maido Selgmäe. ENM, 2007. Ollisaar, Aet. Techniques of Designing. [e-course] http://laura.artcol.ee/e-ope/courses/ Koopiajoonise_valmistamine/ollisaara. sauropol.com/index.html Remmel, Mari-Ann. Grove´s Bedstead. Grove in Estonian Folk Tradition. Estonian Literary Museum, 1998.

Linda Ormesson

Born in 1902 in Naukšēnis, Latvia, died in 1989 in New York Education 1930 fact-finding trips to Sweden, Belgium, France and Holland 1929 Vienna School of Arts and Crafts 1917–1923 Tallinn State School of Arts and Crafts, women´s handicraft and pedagogy Work 1966–1985 The Embroiderers’ Guild of America Inc. New York HQ, design consultant 1944 emigrated to Germany and in 1950 to the USA, New York where she worked as a restaurator of historical textiles 1935–1940 Tallinn Private Training Workshop of Applid Art, founder (with Johanna Ormesson) and teacher 1932–1940 Tallinn State School of Arts and Crafts, instructor of handicraft and free drawing 1932–1933 magazine Maanaise Kodu, editor-in-chief and illustrator 1925–1933 Kehtna Higher School of Domestic Economy, teacher 1924–1925 Society of Tallinn People´s University and Estonian Women´s Association, handicraft instructor Selected Group Exhibitions 1979 Exhibition of Embroidery on the Estonian National Dresses, Days of Culture in New York Membership 1935–1938 AAA Publications Ormesson, Linda. Jacobean Iron-on Transfer Patterns. 24 Authentic Embroidery Motifs. Dover Publications, Inc. New York, 1978. Ormesson, Linda. Sewing and Decoration of Underwear. Agricultural Association, 1934. Päts, Voldermar. Estonian National Dress


306

CV and Ornament I–II. Tallinn, State Printing House, 1926. Ormesson, Linda. National Art in Modern Applied Art. – Kunst,1934, No 1. Contributions to the magazines Eesti Naine, Taluperenaine, Uus Talu and Naiste Hääl; to the magazines Needle Craft and Triinu while living in the USA

Miralda Pajumaa

Born in 1934 in Russia, Oudova Education 1957–1963 Estonian Academy of Arts, textile 1952–1957 Tartu School of Fine Arts Work 1975–1989 Arts and Crafts Workshops ARS, artist of author´s series 1966–1967 Intergrated Manufacture of Theatre Association of the ESSR, artist 1963–1966 Narva Kreenholm Manufacture, artist 1962–1963 factory Tekstiil, artist Selected Group Exhibitions 2005 Estonian Textile Artists in…, Latvian Museum of Applied Art , Riga 2004 Free Will and Friends, MNA, Pärnu 2002 One´s Own Element, Tallinn Art Hall 1998, 2000 Visions I–II, Tallinn Art Hall 1996 Collection, Gallery of Tallinn Art Hall 1996 Part, Winter Garden of National Opera Theatre Estonia 1982, 1985, 1988 Triennales of Applied Art of Baltic countries, Tallinn 1987 Exhibition of Estonian Applied Art, Moscow 1987 Miniature Textiles, Estonia, Finland 1984 International Exhibition of Textile Art Symposium, Riga 1977 Exhibition of Creative Group Dzintars, Jūrmala 1972 Exhibition of Soviet Gobelin Tapestry, Moscow

Selected Personal Exhibitions 2000 Winter Garden of National Opera Theatre Estonia 2000 Gallery of Castellan House 1972, 1984 Gallery of Tallinn Art Hall Works in Collections EMAAD Moscow Art Foundation History Museum of Estonia Awards and Honours 1988 prize of the Estonian Society of Nature Conservation Membership 1972 EAA 1993 ETAA Bibliography Kolk, Tiina. Dramatically Classical Annual Exhibition. – Äripäev. 2.07.2014. Publications Contributions to the edition Käsitöö album (Album of Handicraft) of the publishing house Kunst in 1963–1986 (No 5–8, 10, 12, 13, 15–17, 19–21)

Kadi Pajupuu

Born in 1963 in Tallinn http://www.kadipuu.berta.me/ Education 1981–1986 Estonian Academy of Arts (EKA), textile Work 2009–present Kadipuu Ltd, member of the board 2009–present Open Studio Loovala, artist 2005–present Tartu Art College, lecturer 2003–2005 freelance artist 1990–2004 EKA, department of textile art, lecturer 1986–1992 PLC Suva, artist Selected Group Exhibitions 2014 ornaMENTAL, Tallinn Art Hall

2011 Estonian (Textile)Art, Satellite Project Textile 11, Gallery Meno Parkas, Kaunas 2011 Ordinary, Gallery of Art Hall 2010 13th International Tapestry Triennale, Łódź, Poland 2009 Estonian Textile Art Yesterday and Today, Russian Ethnography Museum, St.Petersburg 2008 Plural,EMAAD 2008 Before, Gallery Hobusepea 2007 Changes, Free Will and Friends, EMAAD 2007 Circumstances, Tallinn Art Hall 2006 Small and Big, MNA, Pärnu 2005 Biennale Textile’05, Kaunas 2004 Tradition and Innovation, Riga 2003 Right and Wrong Sides, Kaunas 2003 Notes. 3-dimensional Estonian Art, Art Mill of Szentendre, Hungary 2003 Matter of Taking Charge, Tallinn Art Hall Selected Personal Exhibitions 2013 Mõterjal, Pärnu Museum (with Marilyn Piirsalu) 2012 Puutari, Pro Puu Galleria, Lahti (with Marilyn Piirsalu) 2011 Ratastroof, Loovala, Tallinn (with Marilyn Piirsalu) 2010 Kadi Pajupuu Textiles, Studio Gamla Skokällan, Märsta, Sweden 2009 Invent-tour, Gallery of Architecture and Design, Tallinn 2008 Armoured Train, Gallery SooSoo, Tallinn 2004 Zithers and Handles, Winter Garden of National Opera Theatre Estonia 2000 Sees. Watches, Gallery Sammas (with Mari Haavel) Awards and Honours 2014 prize of ETAA Textile Artist of the Year 2013 2010 silver medal at the International Exhibition of Women Inventors in Korea for inventing the adjustable reed AdRe (Adjustable Reed) 2010 prize of the Five Most Beautiful Children´s Books of the Year for

designing the book of Juhani Püttsepp Väikese hundi lood (Stories of A Small Wolf) 2010 Textile Deed of the Year 2009 2009 special prize of the European Union of Women Inventors and Innovators Network for inventing AdRe Adjustable Reed 2009 prize of the 25 Most Beautiful Books for designing the series of books Alive to the Estonian Theatre and Music Museum 2009 special prize of the year of innovation 2008 the annual award of the Estonian Cultural Endowment´s Foundation of National Art Membership EAA ETAA Bibliography Honkanen, Anne. Pyörät rullaavat virolaiskaksikon töissä. – Etelä-Suomen Sanomat. 18.07.2012 Ignell, Tin. Kadi Pajupuu–Adventuring into Technique, Material and Yarn Design. – Vävmagasinet, Number 3: 2010. Veenre, Tanel. The Nostalgic Inventions of Kadi Pajupuu in Design Gallery. - Eesti Päevaleht, 12.02.2009 Kadi Pajupuu – Breaker of Traditions. Magazine Naised. 23.10.2009 Mets, Risto. Estonian Textile Professor Got A Special Prize of European Women Inventors. - Tartu Postimees. 13.10.2009 Laurisaar, Riho. Currycomb Brought A Special Prize of Women Inventors to the Textile Artist. - EPL. Delfi, 07.11.2009 Koit, Katre. Author´s Materials of Kadi Pajupuu. - Sisustaja, April, 2008. pp. 92–93 Publications Pajupuu, Kadi. Ihmisaihe Äänisen kalliopiirroksissa. Swansongs : Rock Art from Lake Onega 40002000 B.C. : exhibition catalogue and reports = Joutsenen kynällä : Äänisen kalliotaidetta 4000-2000 eKr. :


307 näyttelykatalogi ja -esitelmat. [Tartu], 1990. pp. 39-48 Pajupuu, Kadi. Life Works of Legendary Textile Madam: It is possible to see the retrospective exhibition about Mari Adamson´s life and creation at the museum of applied art in Tallinn. – Postimees, 16.02.2001, p. 19 Mini & MAXI : textile exhibition in Pärnu Museum of New Art [Catalogue compiler and designer: Kadi Pajupuu] ETAA, 2006 Needles and Pins: five textile exhibitions in Tallinn, Summer, 2006 [14.07. 13.08.2006, EMAAD] compiler and designer Kadi Pajupuu, ETAA, 2008 1993 – Information Bulletin of ETAA Koiliblikas editor and designer Käsitöö album No 24 (1989), 25 (1990), Publishing House Kunst. [Compiler Kadi Pajupuu]

Veevi Pajupuu

Born in 1929 in Rõuge, Võrumaa, died in 1992 in Tallinn Education 1948–1954 Estonian Academy of Arts, fashion 1947–1948 Tartu University, medicine Work 1962–1985 magazine Nõukogude Naine, department of fashion and handicraft, editor 1969 one of the designers of the costumes of the Song and Dance Festival 1954–1967 Sewing Factory named after V. Klementi; since 1957 also Tallinn Fashion House, artist Arts and Crafts Workshops ARS, artist of author´s series Selected Group Exhibitions Since 1981 participated in the exhibitions of miniature textiles In 1980-s compiled and designed several handicraft exhibitions

Since 1959 participated in exhibitions Selected Personal Exhibitions 1979 Gallery of Tallinn Art Hall 1991 Tallinn Flower Pavilion Works in Collections Tallinn City Museum Works in Public Buildings 1992 Restaurant Trööst, Tallinn Membership 1980 EAA Bibliography Piip, Helina, Mägi, Milla. Our Estonian Woman. Publisher of Magazines, 2014. Veevi Pajupuu, Monument Already in her Life Time. Handicraft Editor 1962–1985. pp 64–68. Kaar, Kati. Exhibition and Demonstration of Fancywork. – Maaleht, 1991, No 41. Publications Contributions to the magazine Nõukogude Naine Soviet Woman in Estonia: [Collection of articles] / compiled by Veevi Pajupuu. Perioodika, 1981.

Ene Pars

Born in 1952 in Järva-Jaani Education 1970–1975 Tallinn Pedagogical Institute; drawing, technical drawing, manual training Work 2008–present Ene Pars Disain Ltd (NPO Katariina Gild, patchwork studio), director 1993–2007 Ene & Anni Patchwork (since 1995 in NPO Katariina Gild patchwork studio), director 1991–2014 Society of Estonian Quiltmakers, curator of exhibitions 1979–1993 Tallinn Scientific-Production

Company of Non-woven Textile Mistra Selected Group Exhibitions 2014 ornaMENTAL, Tallinn Art Hall 2012–2013 Book Marker, Exhibition Project of ETAA; Pärnu, Võru, Viljandi, Kohtla-Järve; exhibition curator 2011 Exhibition of Applied Art Slingshot, Tallinn Art Hall 2010 Estonian Patterns, Tartu Art House (with Ehalill Halliste and Mare Kelpman) 2010 Over the Hill, Annual Exhibition of ETAA; ENL, Võru and Pärnu 2009 Estonian Textile Art Yesterday and Today, Russian Museum of Ethnography, St.Petersburg 2006 Small and BIG, MNA, Pärnu 2006 Tallinn 4th Triennale of Applied Art Two Close Ones, EMAAD 2003–2005 European Art Quilt III; Holland, France, Italy, Denmark, England, Germany, the USA 2003–2005 Stripe Carpet, travelling exhibition, Estonian towns, exhibition curator 2004 Black, White and Colour, EMAAD 2003 Matter of Taking Charge, Tallinn Art Hall 2002 Competitive Bidding, EMAAD 2002 One´s Own Element, Tallinn Art Hall 1998–2002 Checkered Carpet, travelling exhibition, Estonian towns; 2000 Hungary, 2001 Sweden, 2002 Denmark 1998, 2000 Visions I, II; Tallinn Art Hall Selected Personal Exhibitions 2012 Estonian Bar Code, Gallery Vabaduse 2007–2011 Newly New, 15 exhibitions in Estonia and Finland 2005 Sleeping Time, Gallery Kunst and Disain, Tallinn 2003 Gloria, Gallery of Castellan House 2002 Ene & Anni 110, Basement Hall of Tallinn Town Hall (with Anni Kreem) 2001–2002 Light Light, 8 exhibitions in Estonia (with Ehalill Halliste) 2000 Flowers and Butterflies, Winter Garden of National Opera Theatre Estonia

1999 Sea, My Sea, Gallery Lühike Jalg Awards and Honours 2013 prize of the Estonian Association of National Art and Handicraft Heritage Retainer 2011 prize of ETAA Textile Artist of the Year 2010 2008 annual prize of the Estonian Cultural Endowment´s Foundation of National Art for arranging the exhibition Newly New 2007 special prize of the ETAA and Gallery Lühike Jalg 2005 5th prize at the Contest of Tallinn City Government Souvenir of Tallinn 2005 1999 prize of the ETAA and Gallery Lühike Jalg for the works of 1999 1983 medal of Baltic Youth Exhibition of Applied Art, Riga Membership ETAA EAA Society of Estonian Quilt-makers, (member of the board) NPO Katariina Gild (member of the board) Publications Pars, Ene. Twenty Years of Estonian Patchwork. Society of Estonian Quiltmakers, 2014. Pars, Ene. Ten Years of Estonian Patchwork.. Ene & Anni Lapitööd, 2002.


308

CV Erika Pedak

Born in 1948 in Viljandimaa Education 2001-2007 Tartu University, art history, MA 1981-1985 Estonian Academy of Arts, textile 1971-1977 Tartu University, history Work 2012-present NPO Elaan, member of the board 2001-2004, 2005-2011, Tartu Art College, vice-rector of academic affairs 2004-2005 Tartu Art College, acting rector 1999-2001 Tartu Art School, assistant director 1996-2000 Estonian University of Life Sciences, lecturer of textile history 1994-present TU Viljandi Culture College and Tartu Art College, lecturer of textile history 1992-1993 Gallery Sinimandria, gallerist 1985-1992 Tartu Arts and Crafts Workshops ARS, artist 1984–2002 EKA, lecturer of textile history 1977–1981 Tartu Arts and Crafts Workshops ARS, artist 1968–1977 ENM, artist Selected Group Exhibitions 2013 Exhibition of Schleswig-Holstein Association, Lübeck, Germany 2002, 2003, 2009 International Textile Symposium and exhibitions, Graz, Austria 2002 International Triennale of Applied Art Property, EMAAD 1998 Visions, Tallinn Art Hall 1998 9th International Triennale of Tapestry Łódź’98, Poland 1997 5th International Textile Competition and Exhibition Kyoto’97, Japan 1993 International Textile Symposium, Jena, Germany

1992 Baltic Applied Art and Design, Hamburg, Kiel, Hannover, Bonn, Germany 1990 Exhibition of ON-group, Tallinn Art Hall 1989, 1991 International Textile Symposium, Jūrmala, Latvia Selected Personal Exhibitions 2011 ENM (with Hans Ragnar Mathisen) 2009 Võru Town Gallery 2008 Tartu Art House, Monumental Gallery 2004 Winter Garden of National Opera Estonia 2001 Tartu Art House, Monumental Gallery (with Tambet Pedak) 1998 Chaplin Art Centre, Pärnu 1998 Winter Garden of National Opera Estonia (with Mall Mets) 1996 Viljandi Art Hall 1996 Gallery Raatuse, Tallinn 1994 Gallery Rüütli, Tartu

Lõhmus, Alo. Erika Pedak Prefers Free Time to Money. – Postimees Extra. 01.1998. Talvistu, Enriko. Sensual Geometry In Tapestry Art. – Postimees. 21.01.1994. Nurk, Kaire. Neolithic Elk and Modern Age. – Postimees. 22.10.1996. Sinijärv, Siiri. Textile Designer Erika Pedak. [Video] ETV, 1992. Publications Pedak, Erika. The Birth and Formation of Estonian Professional Textile Art Until 1940. . Tartu Art College, Transactions 9, 2008. Pedak, Erika. Łódź Triennale – Where Have All The Carpets Gone? – Postimees Extra. 31.01.1998. Pedak, Erika. Process. – Postimees. 26.06.1998.

Katrin Pere

Born in 1952 in Tallinn Works in Collections EMAAD MNA, Pärnu Art Collection of Matti Milius Free State of Thuringia and Ministry of European Affairs, Germany Works in Public Buildings 1991 Hotel Haapsalu 1989 Tartu University Awards and Honours 1997 Excellence Award of the International Textile Competition and Exhibition Kyoto’97 1998 prize of ETAA Textile Artist of the Year 1997 Membership 1993 ETAA 1990 ON-grupp 1990 Tartu Artists´ Association 1987 EAA Bibliography

Education 1972–1977 Estonian Academy of Arts, textile Work 1991–present freelance artist 1977–1991 SAIE, chair of general painting, chair of drawing, chair of textile 1970–1972 Arts and Crafts Workshops ARS Selected Group Exhibitions 2014 A Long Table, Light Wall and Friends, Reigi Pastorate, Hiiumaa 2013 Book Marker, Annual Exhibition of ETAA, MNA, Pärnu 2011/2012 Spring Exhibition, Technobia, Annual Exhibition of EAA, Tallinn Art Hall 2010 Over the Hill, Annual Exhibition of ETAA, ENL 2010 Slingshot, Tallinn Art Hall 2005/2006 Estonian Textile Artists in Riga;

Latvian Museum of Applied Art and Design 2004 Rose Is Rose Is Rose, Exhibition of ON-group, Gallery of Tallinn Art Hall 2004 Tradition and Innovation, Riga Textile Triennale, Latvia 2002 Ecce Homo, Witch´s Advice, Auction, EMAAD 2002 One´s Own Element, Annual Exhibition of ETAA, Tallinn Art Hall 2002 Masterpieces, Torino, Italy 2002 Taking the Charge, Tallinn Art Hall 1998/2000 Visions I–II, Tallinn Art Hall 1997/2000 Tallinn Triennale of Applied Art Property, EMAAD 1996 Normandian Biennale of Linen and Flax, France 1995 7th Textile Triennale of Nordic Countries; Nordic and Baltic countries 1993/1994 From Dreams to Reality; Tallinn, Riga, Vilnius, Göteborg, Helsinki 1993 European 2nd Textile Triennale L’autre Europe, Tournai, Belgium 1992/1993 Flexible I; Bayreuth, Germany; Tilburg, Holland; Manchester, Great Britain 1992/1998 International Textile Triennale, Łódź, Poland 1985, 1988, 1991 Triennales of Baltic Applied Art, Tallinn Selected Personal Exhibitions 2013 Winter Garden of National Opera Estonia 2012 1 + 1 (with Annika Teder), Gallery of Tallinn Art Hall and Winter Garden of National Opera Estonia 2011 Inventory, the House of Parkas, Tallinn 2003 Gallery of Tallinn Art Hall 2002 Stubbon Ones, Winter Garden of National Opera Estonia 1998 Meeting the Darkness (with Peeter Pere), Estonian Museum of Architecture 1998 Winter Garden of National Opera Estonia 1993 Conversions (with Egils Rozenbergs and Indulis Urbāns), EMAAD 1988 Gallery of Tallinn Art Hall (with Peeter Pere)


309 Awards and Honours 2000 Visiting Studio of Gmünd, Austria 1999 art prize of Kristjan Raud 1998 prize of Estonian Art Foundation 1996, 1998, 2012 prize of ETAA Textile Artist of the Year 1988 prize of Stuttgart City

Kaidi Ploomipuu

Helgi Polli

Education 2004-2008 Tartu Art College, textile Work 2008-present Narma LV Ltd, designer

Education 1970–1975 Tallinn Pedagogical Institute; drawing, technical drawing, manual training

Works in collections EMAAD EAA Estonian Ministry of Culture ENL Art Collection of Tallinn Art Collection of Harri Männil

Selected Group Exhibitions 2014 Field, Gallery Noorus, Tartu 2014 Estonian Design. Industrial Textile, exposition of Narma LV Ltd, EMAAD 2012 Exhibition of Nominees of the Design Prize Bruno, Gallery of Architecture and Design, Tallinn 2011-2014 Trade Fair of Tapestry and Wall Covering Domotex, stand of Narma Ltd, Hannover 2010 Tapestry collections NewWeave of Narma LV Ltd 100 Metres of Design; Elevator, Tallinn 2009 Stockholm Furniture Fair, stand of Narma Ltd, Sweden 2008 Meeting, Exhibition Project of TAC textile department, Gallery Hop, Tallinn

Work 1991–present PLC Indigo Gallery, owner and gallerist 1980 l–1991 Tallinn Scientific-Production Company of Non-woven Textile Mistra, artist-dessinator Since 1980 Theatres of Viljandi and Rakvere, contractual work, costume designer Selected Group Exhibitions 2012 Joint Exhibition in Finland 2002 One´s Own Element, Tallinn Art Hall 2000 Visions II, Annual Exhibition of ETAA, Tallinn Art Hall 1998 Visions, Annual Exhibition of ETAA, Tallinn Art Hall 1988 participated in group exhibitions in Kiev, Ukraine; India; Finnish-Estonian Co-exhibition in Tallinn 1987 All-Union Youth Exhibition in Moscow; travelling exhibition, Germany, the USA 1986 Space-thematic Exhibition, Moscow 1985 Exhibition of Applied Art, Tallinn Art Hall 1984 Overview Exhibition of Textile Art, Tallinn 1982 All-Union Exhibition, Moscow, Tallinn, Tartu 1981 Exhibition of Fine and Applied Arts; Tartu, Tallinn

Membership 1989 EAA, member of council 1993–2005 1993 ETAA, chairman of the board 1993–2002 Founder member of ON-group Bibliography Kruus, Ülle ja Koll, Kersti. 2 + 2 = 5: Urve Küttner, Katrin Pere, Lorilea Jaderborg, Karin Röh: Danish-Estonian Cooperation Project. [Catalogue] Tallinn: Estonian Art Museum: Adamson-Eric´s Museum, 2009. Katrin Pere. Edition of On-group. Foreword by Lea Pruuli The Masterpiece of the Day: One versus. Katrin Pere. [Video] Elo Selirand, EPB, 2011. Publications Pere, Katrin. Art of Living: The 7th Annual Exhibition of Estonian Artists´ Association. Foreword by Jaan Elkeni, Tallinn, EAA, 2007 Pere, Katrin; Raadik, Ülle. Gastatelier Maltator April 2000. [Catalogue] Tallinn, K. Pere, Ü. Raadik, 2000.

Born in 1985 in Põltsamaa

Awards and Honours 2012 Estonian Design Awards 2012, a marked out work: Tapestry Collection Unlimited with Monika Järg; Seaplane Harbour, Tallinn 2011 Red Dot Design Award winner 2011 in product design category for NewWeave tapestry design BOG 4053; Red Dot Design Museum, Essen, Germany

Born in 1952 in Rapla

Selected Personal Exhibitions 2007 Winter Garden of National Opera Estonia (with Tauno Kangro) 1995 Gallery of Art Hall, Tallinn 1990 Kuusankoski, Finland 1985 Theatre of Rakvere

Works in Collections Estonian History Museum Moscow Museum of Decorative and Applied Art Works in Public Buildings Culture Centre of Magadan Gold Mine Rapla Building of Municipality Government Building of Bank 1984 Vocational School No 6 1982 Rapla Vesiroos Gymnasium 1981 Theatre of Rakvere Awards and Honours 1982 prize of EAA´s Young Artists Group for the works Star and Barn Swallow Membership 1991 EAA 1993 ETAA

Ele Praks

Born in 1969 in Viljandi Education 1991–1995 Estonian Academy of Arts (EKA), textile, BA 1990–1991 Tartu Art School, decoration 1987–1989 Tartu University, faculty of medicine, stomatology Work 2009–present Ajakirjade Kirjastus PLC, magazine Käsitöö, editorin-chief 2005–2009 Ajakirjade Kirjastus PLC, magazine Kodukiri, interior and design editor 2002–2005 Ajakirjade Kirjastus PLC, magazine Stiil, design editor 2001–2002 Klementi PLC, designerstylist 1997–2005 EKA, department of textile art, lecturer Selected Group Exhibitions 2005 Homo Grandis Natu, Tallinn Art


310

CV Hall 2001 Exhibition Fabric of Fashion, In Thirteen Ways, Tallinn Art Hall 2000 Mini Role Plays, Tartu Art House 2000 AIDS in Culture, Rotermann´s Salt Storage 2000 Fashion Show SuperNoova (with Anu Lensment), Salme culture Centre 1999 Fashion Show Anglomaania (with Anu Lensment), Tallinn Art Hall 1999 FAS4 (Fiber Art Sweden 4), Vinterviken House of Sculptures, Stockholm 1999 Unemployed Lovers (with Kadi Estland and Helen Lehismets), Gallery of Tallinn Art Hall 1998 Radar (with Kadi Estland and Anneli Leppik), Gallery Sammas 1998 Tempo (with Kadi Estland and Anneli Leppik), Gallery Graniit, Pärnu 1998 (Meta)Dialogue, Gallery of Castellan House 1998 OUT ´98, urban space of Tallinn 1997 Hortus Hostium, Tallinn Art Hall 1997 Woman ´97, Pirita Fair Centre Selected Personal Exhibitions 1999 Everything Human Is Strange to Me, Gallery Raatuse Works in Collections EMAAD Awards and Honours 2000 2nd prize at the Fashion Design Contest SuperNoova – Life Still Exists (with Anu Lensment) in professionals´ category 1997 2nd prize at the Exhibition Woman ´97 in Pirita Fair Centre Publications Praks, Ele. Nest Eggs: Knitwear and Crochets for Children. Tallinn, Ajakirjade Kirjastus, 2013. Praks, Ele. Continuum of Pattern: Golden Book of Handicraft. Tallinn, Ajakirjade Kirjastus, 2011. Praks, Ele. Subjectively About Design. Exhibition My World: New Subjectivity in

Contemporary Museum of Applied Art and Design. – Sirp. 23.03.2007. Praks, Ele. Beauteous Estounian Home. Tallinn, Ajakirjade Kirjastus, 2005. Praks, Ele. As A Token of Granny. Liidia Mälksoo 100. – Sirp. 17.06.2005. Praks, Ele. Open Limits of Applied Art. Triennale of Applied Art. – Eesti Päevaleht. 29.09.2003. Praks, Ele. What Are the Artists of Applied Art Afraid Of? – Sirp. 08.08.2003. Praks, Ele. 100% Estonian Interior Textile. – Maja. 2003, No 1. Praks, Ele. A Lot of Fibres, Contemporary Textile Art. – Sirp. 06.08.1999.

Tiina Puhkan

Born in 1965 in Tallinn Education 1985–1990 Estonian Academy of Arts (EKA), textile Work 1994–present Asuurkeraamika Ltd, artist 1991–present EKA, department of textile design; lecturer of history of ethnographic textile and textile art 1989–1994 EKA, chair of textile; assistant to the chair, lecturer Selected Group Exhibitions 2014 OrnaMENTAL, Tallinn Art Hall 2011 Satellite Exhibition Estonian Textile Art of the 8th International Textile Biennale Rewind-play-forward, Gallery Meno Parkas, Kaunas, Lithuania 2009 Estonian Textile Art Yesterday and Today, Russian Museum of Ethnography, St.Petersburg 2009 Exhibition of Miniature Textiles ZOOM In, Gallery Hop, Tallinn 2008 Selective Exhibition of Estonian Textile Art, FAO Main Building, Rome, Italy 2008 Before, Gallery Hobusepea, Tallinn

2007 Exhibition of Estonian Textile Circumstances, Tallinn Art Hall 2007 12th International Tapestry Triennale, Central Museum of Włókiennictwa, Łódź, Poland 2006 Tallinn 4th Triennale of Applied Art Two Close Ones, EMAAD 1994 6th Triennale of Baltic Applied Art, Tallinn Art Hall 1992 Exhibition of the grouping Neoeksprepost Silk, Tallinn Flower Pavilion Selected Personal Exhibitions 2012 Tolerator, Gallery Hop, Tallinn 2010 Another Meeting Place (with Maasike Maasik), Exhibition Hall of Riigikogu 2009 Meeting Place (with Maasike Maasik), Gallery of Castellan House 2008 Portraitscape (with Piret Valk), Gallery Hop 2007 In the Shade of Tree Crowns (with Piret Valk), Winter Garden of National Opera Estonia 2006 Woolen Bushwoods and Silky Groves (with Piret Valk), Exhibition Hall of Riigikogu 2004 Catnap, Winter Garden of National Opera Estonia 2003 Eden, Gallery Lühike Jalg, Tallinn 2002 Recovered Garden, Gallery of Castellan House, Tallinn Works in Collections EMAAD Works in Public Buildings Tallinn St. John´s Church Tallinn St. George´s Church Awards and Honours 2009 winner of the contest of Church Textiles´ Design Series Window and Thuya of Tallinn St. George´s Congregation 2005 prize of ETAA Textile Artist of the Year 2004 2003 prize of ETAA Textile Artist of the Year 2002

Membership 1993 EAA 1993 ETAA Bibliography Järg, Monika. Estonian Exhibition of Textile Art. – Textilforum. 2011, No 6, p. 33. Vool, Ene. Gobelin – Queen of Tapestry. – Kodukiri. 2008, No 4, pp. 38–41. Paulus, Karin. Glove Is A Tree. – Eesti Ekspress. 31.03.2005, p. B10. Kalm, Anu; Ruusing, Helle. 60 Artists In the Exhibition Hall of Riigikogu. [Catalogue] Tallinn: Chancellery of the Riigikogu, 2012. Pajupuu, Kadi. Beats Needles. Five Textile Exhibitions In Tallinn. [Catalogue] Tallinn: ETAA, 2008, p. 36. Pajupuu, Kadi. Big and Small:Textile Exhibition at the Museum of New Art of Pärnu. [Catalogue] Tallinn: ETAA, 2007, pp. 12–13. Art for Sustainability. [Catalogue] Galleri Abbekås, Lund, Sweden, 2007, pp. 18–19. Paap, Kristi. Two Close Ones: Tallinn 4th Triennale of Applied Art. [Catalogue] Tallinn: Tallinn Association of Applied Art Triennale, 2006, p. 74. Estonian Textile Artists... . [Catalogue] Foreword: Maasike Maasik, Tallinn: ETAA, 2004, p. 37. Laats, Tiina. Notes. 3-dimensional Estonian Art. [Catalogue] Tallinn: Estonian Institute, 2003, p. 67. Catalogue of ETAA. [Catalogue] Foreword: Inge Teder; Maasike Maasik, Tallinn, 1997. Teder, Inge; Pedanik, Mare; Tali, Andres. [Catalogue] 4th Triennale of Baltic Applied Art, 1994. Publications Puhkan, Tiina. Tiina Puhkan´s Tapestries. – Eesti Naine. 1991, No 11/12, pp. 42–43. Puhkan, Tiina. Flowers In Winter. – Handicraft Album of Eesti Naine 1992, No 1, pp.lk 8–9.


311 Kersti Külv-Pukk

Born in 1948 in Tallinn, died in 2011 in Tallinn Education 1971–1976 Estonian Academy of Arts, textile Work 2004–2010 Gallery of Lühike Jalg and Gallery Portaal, shop assistant-gallerist 1997–2004 freelance artist 1994–1997 Citizenship and Migration Bureau 1988–1994 Tartu Arts and Crafts Workshops ARS (since 1992 PLC Artes), textile studio, artist of author´s series 1986–1988 Tartu Arts and Crafts Workshops ARS, art director of silk painting studio 1981–1986 freelance artist 1976–1981 Factory Keila, artist Selected Group Exhibitions 2002 One´s Own Element, annual exhibition of ETAA, Tallinn Art Hall 2001 Estonian Carpet Through Ages, MNA, Pärnu 1998–2002 Checkered Carpet, Estonian towns; 2000 Hungary, 2001 Sweden, 2002 Denmark 1998–2010 exhibitions of the grouping Free Will, Estonia, Finland 1997 Exhibition of Estonian Textile, Society of Estonian Culture, Riga 1994 Family Exhibition (with Udo Külv, Tiia Kivirand, and Ella Külv), Kuressaare Castle 1993 Exhibition of Applied Artists of Tartu, Jyväskylä 1993–1994 Estonian Gobelin Tapestry 1984–1993, Tallinn, Narva, Pärnu 1987 Exhibition of Applied Art, Tartu House of Artists 1985 Estonian Tapestry, Annual Exhibition, Russian Museum of Ethnography, St.Petersburg 1984 Soviet Estonian Tapestry 1972–1984, Estonian Exhibitions Pavilion, Tallinn 1979 Triennale of Baltic Applied Art,

Estonian Exhibitions Pavilion, Tallinn 1978 Decorative Fabrics and Porcelain, Tallinn Art Hall, Tartu Art Museum Since 1978 participated in all-Estonian and international exhibitions of applied art and miniature textiles Selected Personal Exhibitions 2002 Mustamäe Cultural Centre Kaja 1999, 2000, 2001,2006, 2009, 2010, 2011 Winter Garden of National Opera Theatre Estonia 1992, 1993 Gallery Tokko and Arrak, Tallinn 1992 Hansa Gallery, Kuressaare 1981 Gallery of Tallinn Art Hall Works in Collections EMAAD Tallinn City Museum Moscow Art Foundation Works in Public Buildings Hotel Taru, Tartu 1988 Pulkovo 2nd International Airport, St.Petersburg Membership 1984 EAA 1993 ETAA Bibliography Raadik, Ülle. At the Art Salon – Sirp ja Vasar. 1.01.1982. Martson, Ilona. Rhyme Games With Carpets and Colours. – Päevaleht. 3.12.1993. Kersti Pukk: Tapestry 1977–1981. [Catalogueg] Tallinn, 1981.

Triinu Pungits

Born in 1980 in Võru Education 1999–2003 Tartu Art College, textile Work 2013–present Pungitsfashion Ltd, textile and fashion designer, member of the board 2006–present freelance textile and fashion designer 2003–2006 Antonius Gild, Tartu, freelance textile and fashion designer Selected Group Exhibitions 2013 Kaamos, London International Fashion Exhibition, the UK 2013 Kaamos, Tallinn 2007 Audio-Visual Installation Mutato Nomine (with Alan Proosa), Võru Town Gallery Awards and Honours 2014 Silver Needle, Tallinn 2009 3rd prize of the Contest of Young Fashion Designers 2007 2nd prize of the Contest of Young Fashion Designers 2006 four awards of the Contest of Young Fashion Designers Russkii Siluett, Moscow 2005 Grand Prix of the Contest of Young Fashion Designers Habitus Baltija, Riga 2005 2nd prize of the Contest of Young Fashion Designers MiMi Fashion Kaiser and award of Mini Cooper, Tallinn Bibliogrphy Veenre, Tanel. Kaamos: Estonian Fashion Today. Tallinn, Stiilikanal, 2013. Works have been published in fashion magazine Vogue of Italy, Great Britain and France (2013, 2013, 2005) and in magazine Glamour (2013).

Milvi Pärnamägi

Born in 1931 in Tallinn, died in 1998 in Tallinn Education 1960–1966 Estonian Academy of Arts, textile 1958–1960 Tartu Art School Work 1965–1986 Textile Factory Punane Koit, artist Since 1986 freelance artist Selected Group Exhibitions 1996 International Exhibition of Miniature Textiles, Portland, USA 11993–1994 Estonian Gobelin Tapestry 1984–1993, Tallinn, Narva, Pärnu 1993 International Exhibition of Miniature Textiles, Mexico 1987 Art of Soviet Estonia, Moscow 1985 Exhibition of Miniature Textiles, Finland 1985 Estonian Tapestry, Annual Exhibition, Russian Museum of Ethnography, St.Petersburg 1984 Soviet Estonian Tapestry 1972–1984, Estonian Exhibitions Pavilion, Tallinn 1977 Exhibition of Textile, Tartu 1973 Exhibition of Applied Art of Three Baltic Countries, Moscow 1979–1988 Triennales of Baltic Applied Art 1968 Exhibition of Fabrics, GB, Germany Selected Personal Exhibitions 1996 Time Progression, EMAAD; Jõhvi branch museum of EAM 1995 Viljandi Art Hall 1981 Kiek in de Kök, Tallinn 1969 Gallery of Tallinn Art Hall Works in Collections EMAAD Estonian National Library Membership 1970 EAA 1993 ETAA


312

CV Bibliography Milvi Pärnamägi: Tapestry. [Catalogue] Tallinn: s.n., 1981.

Ülle Raadik Born in 1948 in Tallinn Education 2002 Tallinn University, school pedagogy 1970–1975 Estonian Academy of Arts, textile 1998, 2001, 2003, 2006, 2009, 2013 Estonian Youth Work Centre, trainings of youth camp educator Work 1997–present Tallinn Nõmme Youth House, senior teacher 1987–1996 Arts and Crafts Workshops ARS, artist 1976–1980 Paide EPT, technology engineer in the field of product design 1969–1970 and 1975–1976 Puppet Group of Tallinnfilm, artist 1969 Factory of Plastic Products Salvo, doll painter 1967–1968 TK Reklaam, artist of 3rd grade Selected Group Exhibitions 2009 Selection Exhibition of Estonian Textile Art, Main Building of FAO, Rome, Italy 2003 Notes, Szentendre, Hungary 2000 1st European Triennale of Patchwork Quilts, Max Berk´s Textile Museum in Heidelberg, St. Gallen, Switzerland; Scripta Manent; art summer curating in Narva; Mode and Textile, Sofia, Bulgaria; Warsaw, Poland 1998/1999 8th International Lace Biennale, Brussels, Belgium; Heidelberg, Germany 1998/2000 Visions I and II, Tallinn Art Hall 1996–1997 Exhibition of Betonac Prize; Belgium, Switzerland, Denmark, Czeck Rep.

1997–1998 European Art of Quilts, Holland, Denmark, Germany 1998 Baltic Patchwork Art, Vilnius, Lithuania 1998 Exhibition of Miniature Textiles, Japan 1998 Normandian Biennale of Linen and Flax, France 1991–1998 Exhibitions of International Textile Symposium in Riga 1987 ACTA´87, Tallinn Art Hall 1984 Room and Form, Tallinn Since 1975 has participated in annual exhibitions of ETAA and exhibitions of applied art Selected Personal Exhibitions 2014 Painted and Interwoven II (with Ehalill Halliste), Jõhvi Concert Hall 2013 Against Cold, Winter Garden of National Opera Estonia 2009 Painted and Interwoven (with Ehalill Halliste), Valga Culture Centre 2008 Kuressaare Town Gallery 2007 Summer of Colourful Butterfly, Winter Garden of National Opera Estonia 2003 Exhibition in the rooms of WTO (with Katrin Pere and Tiina Puhkan), Geneva, Switzerland 2000 Somewhat In Layers, Gallery of Tallinn Art Hall 2000 K. Pere & Ü. Raadik, Gmünd, Austria 1996–97 Harmonies (with Helena Paakkinen), Kotka, Finland; Madona, Latvia 1995 Paide Gallery of the Hotel of Three Kings 1990 Vaal-Gallery (with Kristiina Kaasik) 1978 Gallery of Tallinn Art Hall (with Malle Agabuš and Ivi-Els Schneider) Awards and Honours 2001 prize of ETAA Textile Artist of the Year 2000 1997 3rd prize of the European Triennale of Patchwork Quilts, Textile Museum of Max Berk, Heidelberg

1998 3rd prize diploma of Textile Artist of the Year 1997, 1981 diploma of the Triennale of Baltic Young Artists of Applied Art 1977 Young Artist´s Prize Membership 2003 ON-group 1999–2003 member of the council of Estonian Cultural Endowment 1993 ETAA 1979 EAA Works in Public Buildings 2002 Arensburg Boutique Hotel & Spa, Kuressaare 1998 Hotel Old Town Maestro’s, Tallinn 1998 Cafe Bermuda, Tallinn 1997 Restaurant Linnaisa, Tallinn 1990–1991 Restaurant of Cinema Hall, Moscow, Russia 1987 telephone company in Endla Street, Tallinn 1981 Restaurant Kuldsarv, Saue 1979 Restaurant Neptun, Võsu 1978 Kirov Fishing Kolkhoz, Fish Bar, Tallinn 1975 Tudu Forest Farm, diploma work, supervisor Mall Tomberg Works in Collections EMAAD Estonian Ministry of Culture Moscow CF Loppi Town Library, Finland Art Collection of Skellefteå town, Sweden Estonian Embassy in Italy Bibliography Toomsalu-Karro, Laura. Subtle Silk Pictures. – Maret. 2014, No 5. Metsis, Anne. To Be Afraid of Crisis. – Eesti Naine. 2013, No 10. Pere, Katrin; Raadik, Ülle. Gastatelier Maltator April 2000. [Catalogue] Tallinn, K. Pere, Ü. Raadik, 2000. Peil, Mirjam. A Beautiful Window. Publishing House of Magazines, 2003. Peil, Mirjam. In Charm of the Country of

Cherry Blossoms. – Kodukiri. 2002, No 7. Kivimäe, Juta. Visions. – Estonian Art. 2000, No 1. Aunapuu, Anneliis. Harmonic Home. – Kodustuudio. 1998, No 5. Variksoo, Eve. Textile. Art. Textile Art; Screen Decorates and Covers. – Kodustiil. 1998, No 2. Heinvee, Kalju. Restaurant Kuldsarve at Saue Was Opened. – Õhtuleht. 3.11.1981. Liive, Maria. Boredom of Form and Beauty of Surface. – Sirp ja Vasar. 29.09.1978. Publications Raadik, Ülle. A Small Fabric Exhibition. ETAA 1998. Halliste, Ehalill; Raadik, Ülle. The Big Tapestry of TU Library. – Noorte Hääl. 15.04.1984. www.ulleraadik.eu

Anu Raud

Born in 1943 in Moscow Education 1962–1967 Estonian Academy of Arts (EKA), textile Work 2009–present professor emeritus of EKA 2001–2009 EKA, department of textile art, professor of ethnographic textile 1994–2001 Viljandi Culture College, head and professor of the department of farm design and native handicraft 1992 bought Heimtal Museum, 2009 gave the museum to the state (since 2010 ENM Heimtal Museum) 1972–1995 EKA, department of textile art, assistant professor of ethnographic textile 1970–1972 Estonian Academy of Sciences Institute of History, postgraduate studies of art history 1967–1970 Folk Art Production enterprise UKU, artist


313 Selected Group Exhibitions 2014 ornaMENTAL, Tallinn Art Hall 2012–2013 Book Marker, Annual Exhibition of ETAA, MNA, Pärnu 2010 Tallinn–Budapest 1900–2000, Gallery of Hungarian Institute, Tallinn 2009 KnowHow, Tallinn 5th Triennale of Applied Art, EMAAD 2008 Falling Carpets, ENM 2002 Art Belongs To Children, MNA, Pärnu 2002 National-Romantic Tapestry, Viljandi, Võru 2001 Estonian Carpet Through Ages, MNA, Pärnu 1993 Exhibition of Estonian Textile Art, Lincoln, GB Since 1979 has participated in Triennales of Baltic Applied Art Since1969 has participated in allEstonian and foreign exhibitions Selected Personal Exhibitions 2014 Ultimate, Museum of Coastal Folk, Viimsi; Over the Sea, Loviisa Art Centre and Estonian Embassy in Helsinki; Sea of Wool, Hiiumaa Museum; Heats Without Woolen Carpets, Palamuse O. Luts´ Parish School Museum and Betti Alver Museum, Jõgeva; Graphics of Mulgi Coat, Saaremaa Art Studio 2013 Estonian Matter, Tallinn Art Hall; Carpet Circle, Gallery of Old-Võromaa; Towards the Lucky Star! Works From Anu Raud´ Path of Life, MNA, Pärnu; Estonian Matter, Kondas Centre, Viljandi 2012 Rakvere Town Gallery 2011 Tarvastu Church, Culture Centre of Karksi Parish 2009 Fiskars, Finland; Galleries Hobusepea and Lühike Jalg, Tallinn; MNA, Pärnu 2008 Tapiola Church, Finland 2007 Estonian Embassy, Moscow 2006 Caracas, Venezuela 2004 Fir Wood of Kihnu Skirt, Gallery of Architecture and Design, Tallinn; MNA, Pärnu 2004 Ybbs, Austria; teater Ugala, Viljandi

2001 Estonian History Museum, Winter Garden of National Opera Theatre Estonia 1995 World Bank, Washington 1994 Adamson-Eric Museum 1993 Lincolnshire Museum, the United Kingdom 1991 Stockholm 1989 A. H. Tammsaare Museum 1988 EMAAD (with Anu Soans) 1978 Gallery of Tallinn Art Hall Works in Collections EMAAD ENM Estonian History Museum MNA, Pärnu Art collection of the Queen Elizabeth II, the United Kingdom Works in Public Buildings Estonian Minisrty of Foreign Affairs, Tallinn Estonian Embassy and Main Building of the World Bank, Washington Main Building of the UNO, New York Estonian House, Stockholm Porvoo Hospital, Finland Viljandi Town Government Viljandi Registry Office Viljandi Metall PLC KEK Trading International PLC Foundation of Viljandi County Development Centre Võru County Government Võru Wedding House Works in Public Schools: Raudna, Halliste, Illuka, Laupa, Lohusuu, Pühajärve, Raudna, Valga, Vara, Ülenurme Works in Estonian churches: St.John´s Church of Viljandi, St.John´s Church of Tartu, Vainupea Chapel Works in Finnish churches: Dome Church of Mikkeli, Chapel of Porvoo St.Mary´s Church Awards and Honours 2014 State Culture Prize for the creative achievements of the year 2013

2009 prize of ETAA Textile Artist of the Year 2008 2014 Prize for Life Work of ETAA 2013 prize of National Thought of Tartu University 2012 Award of Merit of the Cultural Endowment of Estonia for life work 2009 Citizen of Honour of Kihnu Parish 2008 winner of the Tapestry Design Contest organized to the 100th Anniversary of Estonian National Museum 2009 Coat of Arms Badge of Viljandi County 2000 annual prize of the Cultural Endowment of Estonia 1998 State Decoration: The Order of the White Star 3rd class 1978, 1994 prize of Kristjan Raud 1994 Estonian Rebirth Award of Jakob von Uexküll 1992 award of the Estonian National Culture Foundation 1981 Honoured Artist of the ESSR

Publications Raud, Anu; Tammsalu, Jaan. Sacral Meditations. The Third Book. Tartu: Johannes Esto Society, 2014. Kotli, Anu; Raud, Anu. Pattern Puppets: A Book of Pattern Animals and Pattern Birds. Viljandi: Eesti Loomeagentuur (Estonian Creative Agency), 2013. Raud, Anu. Story Book. Viljandi: Print Best, 2011. Kotli, Anu; Raud, Anu. Ornament Horde. Viljandi: Eesti Loomeagentuur (Estonian Creative Agency), 2010. Raud, Anu. Colours of Kihnu. Tallinn: Vagabund, 2004. Raud, Anu; Salum, Ants. About Folk Traditions in Estonian Art. Viljandi Culture College, 2001. Raud, Anu. Stories, Some of them Fairy Tales, Some Are Others. Tallinn: Eesti Raamat,1985.

Sirje Raudsepp

Born in 1948 in Haapsalu Membership Estonian Qualifications Authority of Native Art and Craft Cultural Awards Committee of Estonian Ministry of Culture Kihnu Culture Space Foundation 1993 ETAA 1978 EAA (2009 – Honoured Member) Bibliography Reinholm, Vilma. Anu Raud – Estonian Textile Artist. Tallinn: Valgus, 2013. Reinholm, Vilma. Anu Raud. Tallinn: Estonian Encyclopedia Publishing House, 2002. Anu Raud, Anu Soans: Tapestry and Ceramics in the Museum of Applied Art. [Catalogue] Ministry of Culture of the ESSR, Tallinn, 1988. Ollisaar, Aet; Reemann, Vaike; Selgmäe, Maido. Film: Collectors. Anu Raud. Estonian National Museum, 2009. Soosaar, Mark. Film: Anu Raud. Life Patterns, 2002.

Education 1969–1974 Estonian Academy of Arts, textile 1964–1968 Tartu Art School, artistic design Work 1974–1986 Textile Manufacture of Theatre Association of the ESSR, textile designer Selected Group Exhibitions 2014 Teddy Fun 2014, St.Petersburg 2014 Three Together, Hopner House, Tallinn 2013 Everything Is Fairy Tale, Võru Town Gallery 2013 4th International Doll Exhibition, Man and Woman: Holiness?, MNA, Pärnu 2012 Variable Cloudiness With Clearings, Kuressaare Rae Gallery 2010 1st International Doll Exhibition, Man and Woman, MNA, Pärnu 2009–2011 Travelling Doll Exhibition Coacting; Estonian towns, Petseri, Russia 2008 Spring Fabric, Winter Garden of


314

CV National Opera Theatre Estonia 2005 Exhibition of Estonian Textile Art, Latvian Museum of Applied Art and Design, Museum of Pihkva Kremlin 2003 Light Textiles From Estonia, Borås Textile University, Nordic Information Office, Foundation Mannaminne Nordingrås, Sweden 1999–2001 Small Exhibition of Fabrics, travelling exhibition, Estonian towns; 2001 Hungary and Lithuania Since 1988 has participated in allEstonian exhibitions of applied art Selected Personal Exhibitions 2001 Winter Garden of National Opera Theatre Estonia 1997 Winter Garden of National Opera Theatre Estonia 1996 Cafe Bogapott, Tallinn 1994 Winter Garden of National Opera Theatre Estonia 1993 Cafe of the Building of Estonian Radio, Tallinn Works in Collections State visits´ presents of the President of the Republic of Estonia (ordered by the Estonian President´s Chancellery): To the President of Latvian Republic Vaira Vīķe-Freiberga, Hungarian President Árpád Gönczi, President of the Czeck Republic Václav Havel, President of Hellenic Republic Konstantínos Stefanópoulos, Minister of Foreign Affairs of the German Federal Republic Joschka Fisherile and the Chancellor Gerhard Schröderile Membership 1993 ETAA 1993 EAA

Elgi Reemets

Born in 1910 in Tallinn, died in 1987 in Tallinn Education 1944–1949 Estonian Academy of Arts (EKA), ceramics 1942–1944 Tallinn State Applied Art Institute Work 1954–1987 freelance artist 1957–1958 the Exhibition of National Economic Achievements, chief artist of the Pavilion of Estonian SSR 1949–1953 Arts and Crafts Workshops ARS, ceramics studio, artist 1947–1953 collector of ethnographic antiquity, later head of the ethnographic collection of TAAS Selected Group Exhibition 1983 gobelin tapestry Court of Käina Parish 1977 Exhibition of Graphic and Picture Tapestry of the ESSR, France (textile) 1975 Tapestry Exhibition of the USSR, Czechoslovakia (textile) 1973 Art Exhibition of Baltic Republics (textile, metal) 1971 Soviet Gobelin Tapestry, Moscow (textile) 1970 World Exhibition EXPO 70, Osaka (textile, leather, metal) 1968 Exhibition of Decorative Art, Moscow (textile, metal, leather, ceramics) 1967 World Exhibition EXPO 67, Montréal (metal, leather) 1960 Exhibition of Applied Art of the Estonian SSR, Helsinki (ceramics, leather, metal, textile) 1958 World Exhibition EXPO 58, Brussels (leather) Since 1968 weaved monumental picture tapestry (in all approximately 30 carpets) Since 1947 participated in all-Estonian exhibitions and since 1960 in foreign countries Selected Personal Exhibitions 1983 Tartu House of Artists and Võru

1976 Tallinn Art Hall and Rakvere 1964 Riga (with Ellen Hansen) 1963 Moscow 1962/63 National Art Museum Awards and Honours 1976 People´s Artist of Estonian SSR 1976 prize of Kristjan Raud 1971 gold medal at the exhibition Soviet Gobelin Tapestry I, Moscow 1964 Honoured Artist of the Estonian SSR 1962 silver medal at the International Exhibition of Ceramics, Prague Bibliography Kuma, Helene. Elgi Reemets. Tallinn, Kunst, 1981. Kruuse, L. Elgi Reemets. [Catalogue] Tallinn: Tallinn National Art Museum, 1962. Soosaar, Martti; Raa, Age. Evening in Artist´s Studio. Audio archive of Estonian Broadcast: Estonian Radio, sound archive No ASCDR-2576.1–14, 1975. Lauri, Lembit. Unwritten Memoirs. Audio archive of Estonian Broadcast: Estonian Radio, sound archive No ASCDR-2945.1, 1980.

Tuuli Reinsoo

Born in 1981 in Tallinn Education 2011 University of Lapland 2009–2011 Estonian Academy of Arts (EKA), art pedagogy 1999–2003 EKA, textile 2004–2006 Tallinn University, organization of culture Work 2012 Seaplane Harbour of Estonian Maritime Museum, guide 2008 Rocca al Mare School, teacher of art 2006–2007 Museum of Eduard Vilde, coordinator of educational programmes 2003–2007 Kultorg Ltd; NPO Maa, Õhk,

Tuli, Vesi, voluntary project writer 2005 Tallinn University, culture project manager, 2004 EKA, Heimtal Traineeship Centre, assistant Selected Group Exhibitions 2014 OrnaMENTAL, Tallinn Art Hall 2011 Abstract, Tallinn Art Hall 2010 Over the Hill; ENL; Pärnu and Võru 2009 Names and Faces, Museum of Evald Okas, Haapsalu 2009 Estonian Face, Gallery of Tallinn Art Hall 2007 Circumstances, Overview Exhibition of Applied Art, Tallinn Art Hall 2006 Beats Needles, EMAAD 2005 Black, White and Colour, Annual Exhibition of ETAA in EMAAD 2002 Exhibition of the Department of Textile Art, Gallery of EKA 2003 Exhibition of Graduation Works of EKA, Estonian Museum of Architecture Selected Personal Exhibitions 2007 Wool Stitcher, Gallery of Castellen House, Tallinn Membership 2008 ETAA

Sirje-Mall Reitav

Born in 1941 in Tartu, died in 2008 in Tallinn Education 1962–1967 Estonian Academy of Arts, textile 1956–1961 Tartu Art School, painting Work 1971–1995 Arts and Crafts Workshops ARS, artist 1966–1970 Tallinn Technical School of Light Industry, teacher of arts 1961–1963 Tallinna Kaubamaja (Tallinn Department House), artist Selected Group Exhibitions 1972–1987 Exhibitions of Arts and Crafts


315 Workshops; Tallinn, Turkey, Algeria, Venice, Finland, Spain Sincs 1972 participated in all-Estonian exhibitions of applied art Selected Personal Exhibitions 1985 Gallery Draakon, Tallinn Works in Collections EMAAD Works in Public Buildings 1987 TUT, library 1981–1990 TUT, ceremony hall; Culture Houses of Vändra, Paide and Emmaste 1985 Pärnu Registry Office 1983Tallinn Pedagogical Institute, library 1978 Town Hall of Pärnu Awards and Honours 1979 1st prize of the Tapestry Design Contest of the Tallinn Hotel Olümpia Membership 1993 ETAA 1989 EAD 1988 EAA Publications Contributions to the Publishing House Kunst edition Käsitöö Album No 6–15, 19, 21 (1965–1986) and magazine Nõukogude Naine.

Merike Roodla

Born in 1959 in Tartu Education 1979–1984 Estonian Academy of Arts, textile 1974–1978 Tartu Art School Work 1996–present freelance artist 1984–1996 Tartu Arts and Crafts Workshops ARS, artist of author´s series Selected Group Exhibitions

2013 Variable Cloudiness With Clearings, Võru Town Gallery 2012 Variable Cloudiness With Clearings, Kuressaare Rae Gallery 2011 Flower Sonata, Winter Garden of National Opera Estonia, Tallinn 2004 Black, White and Colour, EMAAD 2001 Tradition & Innovation, Riga 2001 A Small Exhibition of Fabrics, Hungary 2001 A Pretty Boy and A Coxcomb; Tallinn, Hungary 2000 Visions, Tallinn Art Hall 1998 Exhibition of Fabrics, Winter Garden of National Opera Estonia, Tallinn 1997 Personal, Gallery Lühike Jalg, Tallinn 1997 Absolutely Estonian, The Line Gallery, Scotland, the UK 1996 Textile Exhibition, Haapsalu

2014 Textile Exhibition, Cork, Ireland 2014 TEXERE’s Art-Deco-Project, Dominion Theatre, London 2013 4th Painting and Mixed Media Competition 2013–2014, Lessedra, Bulgaria 2012 Tallinn 4th Drawing Triennale Voice of Drawing, Viinistu Art Museum 2009 International Exhibition of Drawings Manu Propria, Tallinn 2008 Licht und Schatten, Karlsruhe, Germany 2001/2002 TAKTHA art-batik; Łódź, Berliin, Cologne 2000 Batik art SUOLAHDEN, Finland 1999 WAX CRACK, Gent, Belgium 1982–2014 has participated in more than 40 international and all-Estonian exhibitions, including all-Estonian youth and fashion exhibitions, and exhibitions of applied art

Works in Collections EMAAD

Selected Personal Exhibitions 2010 My Landscapes, Saaremaa Art Studio, Kuressaare 2008 Gallery Draakon, Tallinn 2008 Võru Culture House Kannel 2007 Mustamäe Culture Centre Kaja, Tallinn 2003 Gallery Lühike Jalg, Tallinn 2001 Institute of Justice, Tallinn (with Feliks Sarv) 1998 Estonian Embassy in Riga (with Feliks Sarv) 1998 Gallery Lühike Jalg, Tallinn 1997 Randers Town Hall, Denmark 1996 ENL, main exhibition hall 1994 Kuressaare Castle, Saaremaa 1994 Gallery Sammas, Tallinn 1992 Gallery Molen, Tallinn

Membership 2000 EAA

Ilme Rätsep

Born in 1958 in Tallinn Education 1977–1982 Estonian Academy of Arts, fashion Work 2000–present Tallinn University of Technology, assistant professor; 2010–2013 TUT, head of the chair 1989–1992 TUT, senior teacher; 1992– 2000 lecturer 1982–1987 Production company Lembitu, designer Selected Group Exhibitions 2014 5th Painting and Mixed Media Competition 2014–2015, Lessedra, Bulgaria

Works in Collections EMAAD Membership ETAA 1995 EAA Bibliography 2008/2009 O Temporo, O Mores, series

of programmes (33) ordered by Classic Radio of EPB, edited by Marge-Ly Rookäär. 2000 two author´s programmes about art history ordered by Estonian Radio, edited by Terje Soots. 1997–1998 28 author´s programmes about art history in the series of programmes World-view ordered by Estonian Radio, edited by Terje Soots. 2013 Two programmes about costume history on Vikerraadio of EPB. Publications Rätsep, Ilme. Silk Through Ages.Tallinn, Orion, 2013.

Ülle Saatmäe Born in 1966 in Pärnu Education 1986–1991 Tallinn Pedagogical Institute, drawing, technical drawing and manual training 1991–1994 Estonian Academy of Arts, textile Work 2006–2014 Disain Digesto Ltd, designer 1996–2005 Trendtekstiil Ltd, designer 1994–1995 Tesva Mood Ltd, designer Selected Group Exhibitions 2014 OrnaMENTAL, Tallinn Art Hall 2011 Exhibition of Applied Art Slingshot, Tallinn Art Hall 2009 Zoom In, Gallery Hop, Tallinn 2010 Over the Hill, Annual Exhibition of ETAA, ENL, Võru and Pärnu 2009 Names and Faces, Museum of Evald Okas, Haapsalu 2006 Beats Needles, EMAAD 2004 Light. Things, Design Forum, Helsinki 2003 Superlux, Gallery of Architecture and Design, Tallinn 2000 Visions, Tallinn Art Hall 1995 Textiles, Gallery of Läänemaa (with Merle Suurkask and Einike Soosaar)


316

CV Works in Public Buildings 1999 Ammende Villa, Pärnu

Works in Collections EMAAD

Membership ETAA

Membership 1993 ETAA 1988 Estonian Central Board of Antiquities 1986 EAA

Eve Selisaar

Born in 1955 in Laitse, Harjumaa Education 1977–1982 Estonian Academy of Arts, textile Work 2000–present Tallinn Support Centre Juks, activity instructor 1984–1996 State Art Institute of Estonia, chair of textile art, work instructor 1982–1984 Film Studio Tallinnfilm, Studio of Puppet Film, designer Selected Group Exhibitions 2013 Saors From Estonia and Japan, Estonian Handicraft House 2012/2013 Book Marker, Exhibition Project of ETAA; Pärnu,Viljandi,Võru and Kohtla-Järve 2010 Exhibition of Miniature Textiles Word, ENL 2005 Knitwear and Printed Fabrics, Huittinen Town Government, Finland 2004 Christmas Tittle-Tattle, Museum of Harjumaa, Keila Selected Personal Exhibitions 2013 My Saors, Gallery of Saaremaa Art Studio 2012 My Saors, Kullo Children´s Gallery 2012 Dresses From Old Times, Haabersti Social Centre, Museum of Nõmme 2007 Dresses From Old Times, Museum of Harjumaa, Keila 2006 Portraits and Landscapes, Gallery of Nõmme 2006 Portraits and Landscapes , Culture Centre of Keila Works in Public Buildings 1990 Interior Textiles in the Stronghold of Purtse

2001 Matter of Time, Kuressaare Castle 1998–2002 Checkered Carpet, travelling exhibition in Estonian towns; 2000 Hungary, 2001 Sweden, 2002 Denmark Membership 1993 ETAA 1993 EAA 1989 EAD

Malle-Maria Sild Born in 1942 in Tallinn

Education 1963–1968 Estonian Academy of Arts, textile Work 1999–present freelance textile designer 2002–2010 Art Gallery Portaal, directorgallerist 1994–1996 Tallinn Technical School of Light Industry, teacher of different loom-weaving techniques 1993–1999 PLC Evilkan, designer of clothing fabrics 1968–1993 factory Keila, designer of fabrics Selected Group Exhibitions 2013 6th International Exhibition of Miniature Textiles, Herson, Ukraine 2012–2013 Book Marker, Exhibition Project of ETAA; Pärnu,Viljandi,Võru and Kohtla-Järve 2011 Exhibition of Miniature Textiles Word, ENL 2010–2011 Over the Hill, Annual Exhibition of ETAA; ENL, Võru, Pärnu 2009 Zoom In, Gallery Hop, Tallinn 2007 Positions, Annual Exhibition of ETAA; Jõhvi, Viljandi 2006 Mini & Maxi, Pärnu MNA 2005 Ordinary Treasures; Gdansk, Szczecin, Poland 2003–2005 Stripe Carpet, travelling exhibition in Estonian towns 2002 Ecce Homo, Annual Exhibition of ETAA, EMAAD 2002 The Last Word of Textile Art, Pärnu

Kertu Sillaste

Born in 1973 in Tallinn Education 1992–1996 Estonian Academy of Arts, textile, BA Work 2002–2013 Tallinn Central Library, artist Selected Group Exhibition 2009 Estonian Textile Art Yesterday and Today, Russian Museum of Ethnography, St,Petersburg 2007 Free Will and Friends, Tartu House of Artists 2006 Beets Needles, EMAAD 2002 One´s Own Element, Tallinn Art Hall 2001 Textile Stories – Ordinary Treasures, Museum of Harju County, Keila 2001 4+1, Winter Garden of National Opera Theatre Estonia 2000 Winter Provisions, Winter Garden of National Opera Theatre Estonia 2000 Free Will, Gallery of Tallinn Art Hall 1998 Visions, Tallinn Art Hall 1997 Estonian Applied Art, The Line Gallery, Edinburgh 1996 Writings, Gallery of Tallinn Art Hall 1996 Nature Morte, Estonian Art Museum 1996 Paper Bears Everything, EMAAD 1996 Näyt 2000, Tallinn City Gallery, and Gallery INTO, Helsinki Works in Public Buildings

2002 Saue Town Government Awards and Honours 2013 1st prize of the contest Book of Knee-high for designing the book Where Is the Love? 2011 3rd prize of the contest Book of Knee-high for designing the text and book Pancake Book Membership ETAA Estonian Graphic Designers Association International Youth Literature Library, Soviet Estonian department lllustrations Vainola, Kätlin. Where Is the Love? Published by Päike ja Pilv (Sun and Cloud), 2014. Sillaste, Kertu. Pancake Book. Päike ja Pilv, 2012. Vaiksoo, Jaanus. Small Family of Uncle Heino. Vana-Kahuri Ltd, 2011. Sillaste, Kertu; Sillaste-Toots, Liis. Children, Eat! Food From the Wide World. PLC Ajakirjade Kirjastus, 2008.

Einike Soosaar

Born in 1970 in Tallinn Education 1990–1995 Estonian Academy of Arts, textile Work 2008–present Menu Kirjastus Ltd, designer 2006–2008 Ajakirjade Kirjastus, designer 2005–present Lumm Tekstiil Ltd, member of the board, designer 1993–2002 Mustpeade maja/House of Blackheads, artist-designer Selected Group Exhibitions 2006 Beats Needles, EMAAD 2004 Black, White and Colour, Annual Exhibition of ETAA in EMAAD 2004 Light.Things, Design Forum, Helsinki


317 2004 European Tables, Budapest, Hungary 2004 Charm, Gallery of Architecture and Design, Tallinn 2003 One´s Own Business, Haapsalu Town Gallery (with Merle Suurkask and Tiina Kull) 2002 One´s Own Element, Tallinn Art Hall 2001 Room´s Charm, Haus Gallery (with Merle Suurkask) 1998 Visions, Tallinn Art Hall 1995 Textiles, Gallery of Läänemaa (with Merle Suurkask and Ülle Saatmäe) Works in Public Buildings 2001 Tallinn People´s University Awards and Honours 2010 participation in the Contest The 25 Most Beautiful Estonian Books with the children´s book Adventure in Salamander or Morten Viks´s Unbelievable Happenings In Fools´ Land 2010 2nd place at the Contest of Cook Books for the book Game Food 2008 participation in the Contest The 25 Most Beautiful Estonian Books with the book Grandmothers´ Cook Book Membership 2004 ETAA

Juuli Suits

Born in 1884 in Tartus, died in 1957 in Tallinn Education 1914–1918, 1924–1926 studied ceramics, sculpture and plaquette in Munich 1911–1912 Karlsruhe School of Arts and Crafts; ceramics, sculpture and plaquette 1907–1910 Ateneum School of Arts and Crafts, composition and ceramics 1910 studied in Tartu by Kristjan Raud Work 1954–1957 State Art Institute of Estonia,

lecturer 1945–1954 State Art Museum of Estonian SSR, restorer 1941–1945 State Art Museum of Estonian SSR, file keeper 1936–1941 Publication of USSR Sovetskaja Kniga in Tallinn, book agent 1918–1924 Treffner´s Private Gymnasium for Boys, teacher of drawing; Women´s Society School of Handicraft, teacher of pattern drawing and ceramics 1913–1924 teacher of drawing Selected Group Exhibitions 1918 exhibition of Pallas 1913 All-Russian Exhibition of Handicraft and Industry, St.Petersburg 1912 Exhibition of Noor-Eesti, Tartu 1909 Exhibition of Estonian Art, Tartu Handicraft expositions at the Exhibition of Estonian Agricultural Society of Tartu Works in Collections EAM EMAAD Awards and Honours 1913 silver medal for ceramics at the AllRussian Exhibition of Handicraft and Industry in St.Petersburg Bibliography Raam, Villem. Commemorating Juuli Suits. – Nõukogude Naine. 1957, No 2. Kuma, Helene. Juuli Suits. Artist of Applied Art and Art Critic. – Kunst. 1958, No 1. Publications Suits, Juuli. About Helsinki School of Arts and Crafts „Ateneum”. – Käsitööleht. 1910, No 12. Contributions to the women´s magazine of handicraft and home decoration Käsitööleht

Merle Suurkask born in 1970 in Paide

Education 1990–1996 Estonian Academy of Arts, textile Work 2013–present Roosimölder Ltd; founder, artist 2009–present Emma Leppermann Ltd; founder, artist 2006–2009 magazine Käsitöö, managing editor 2001–present Old Town Educational Collegium, teacher 1999–2009 Lumm Tekstiil Ltd; director, artist Selected Group Exhibition 2013 Lesser Butterfly Orchid, Exhibition of artists of Emma Leppermann Studio; Gallery HOP, Tallinn, Kondas Centre, Viljandi 2011 Meta Incognita, Exhibition of artists of Emma Leppermann Studio; Gallery HOP, Tallinn 2008 Plural, Annual Exhibition of ETAA; EMAAD 2006 Exhibition of Estonian and Lithuanian Textile Artists Beats Needles, EMAAD 2005 Two Close Ones, Tallinn Triennale of Applied Art, EMAAD 2004 Light. Things, Exhibition of artists of Lumm Tekstiil Ltd; Design Forum Finland Helsinki, Estonian Embassy in Berlin 2004 European Tables, Exhibition of artists of Lumm Tekstiil Ltd; Budapest, Hungary 2004 Charm, Exhibition of artists of Lumm Tekstiil Ltd; Gallery of Architecture and Design, Tallinn 2003 One´s Own Business (koos Einike Soosaare ja Tiina Kulliga), Haapsalu Linnagalerii 2002 One´s Own Element, Tallinn Art Hall 2001 Charm of Room, Exhibition of artists

of Lumm Tekstiil Ltd; Haus-Gallery, Tallinn 1998 Exhibition of Estonian Young Artists, Brussels 1998 Visions, Annual Exhibition of ETAA, Tallinn Art Hall 1997 Video Medeja at the Festival Un Viaje, Novi Sad, Serbia Selected Personal Exhibitions 2009 Moment, Gallery HOP, Tallinn 1997 Some More Caring, Gallery Obu, Tartu Membership 2004 ETAA Bibliography www.emmaleppermann.ee Publications Suurkask, Merle; Soosaar, Einike. Silk Painting. Avita, 1999.

Ljudmila Swarczewskaja Born in 1949 North-Ossetia

Education 1973–1978 Estonian Academy of Arts (EKA), textile art 1968–1972 Moscow State School of Arts and Crafts named by Kalinin Work 2005–present freelance artist 2002–2004 EKA College of Applied Art, supervisor of diploma works 1999–2001 Euro University, teacher of art 1997–2002 International University of Social Sciences Lex, teacher of art 1999–2000 Krenholm Holding Ltd, Narva, textile designer 1998–1999 PLC Vikerotekstiil Pärnu, textile designer 1995–1998 Pärnu Sütevaka Humanitarian Gymnasium, teacher of art


318

CV 1992–1993 Latvian National Opera, performance consutant 1978–1993 Pärnu Linen Factory, textile designer Selected Group Exhibitions 2014 2nd Triennale of Contemporary Gobelin, Tsaritsõno Museum, Moscow 2014 7th International Art Triennale, Ferrara, Italy 2012/2013 Book Marker, Exhibition Project of ETAA; Pärnu, Viljandi, Võru and Kohtla-Järve 2011 Russian 1st International Gobelin Triennale Squaremeter – One´s Own Room, Tsaritsõno Museum, Moscow 2011 Exhibition of Miniature Textiles Word, ENL 2010 Over the Hill, Annual Exhibition of ETAA, ENL 2009 Estonian Textile Art Yesterday and Today, Russian Museum of Ethnography, St,Petersburg 2009 Free Will and Friends, MNA, Pärnu 2008 Positions, Annual Exhibition of ETAA; Jõhvi, Viljandi 2006 Small and BIG, Annual Exhibition of ETAA, MNA, Pärnu 2005 Ordinary Treasures, Gdańsk, Poland 2005 International Textile Triennale Textile ´05, Kaunas 2004 Black, White and Colour; Annual Exhibition of ETAA, EMAAD 2003–2005 Stripe Carpet, travelling exhibition, Estonian towns 2003 Meeting, Kuresaare Rae Gallery, Tartu House of Artists 2001 Estonian Tapestry Through Ages, MNA, Pärnu Selected Personal Exhibitions 2013 Souns and Voices, Gallery of Pärnu Central Library 2012 Between A Fabric and Fabrics, Gallery of Pärnu Hospital, 2011 Gallery of the Atrium of Tallinn City Council 2012 Yarn Spin, Jõhvi Concert Hall, Institute of Economics and Management, Tallinn 2011 Episodes, Narva-Jõesuu Museum of

Local History 2010 Penelope, Udine, Italy 2009 Gallery of Spa, Pärnu; Gallery Domini Canes, Tallinn 2008 Shades of A Castle In the Air, Winter Garden of National Opera Estonia 2005 It´s Hard to Become Light, Gallery of Red Tower, Pärnu 2004/2003 Mezzo Voce; TU Library, Russian Drama Theatre 2002 Post Scriptum, Russian Embassy in Tallinn 2002 Knittings of Profit, Pärnu Town Gallery 2001 Winter Garden of National Opera Estonia 2000 TU Library Works in Colletions EMAAD Works in Public Buildings 2003 Estonian Actors´ Home, Tallinn 2002 Restaurant Olematu Rüütel, Tallinn 2005/2006 Resort Village of Pivarootsi Windmill, Läänemaa 2010 Pärnu Sport Hall Awards and Honours 2000 tribute for the collection of fabrics Seasons, Heimtextil, Frankfurt, Germany 1998 Krenholm Holding Ltd – prize at the Contest of Printed Fabrics Membership 1998 ETAA 1998 EAA

Aune Taamal

Born in 1963 in Tallinn Education 1988–1993 Estonian Academy of Arts (EKA), textile Work 2012–present Gallery Lühike Jalg, director 2007–2010 Gallery Portaal, gallerist 1994–1996 EKA, chair of textile art, assistant to the chair 1984–1988 Russian Drama Theatre, decorator Selected Group Exhibitions 2014 Estonian Contemporary Textiles, Guimarães (in frames of Biennale Contextile 2014) 2014 ornaMENTAL, Tallinn Art Hall 2011 Exhibition of Estonian Textile Art in frames of Kaunas Art Biennale, Gallery Meno Parkas, Lithuania 2010 Oppositions, Tallinn Art Hall 2010 Exhibition of Estonian Contemporary Textile Art, Krasnoyarsk, Russia 2008–2009 Natural Fibres, Main Building of FAO, Rome, Italy 2008 Clothes & Culture Now, Norwich, Manchester, the UK 2007 Circumstances, Tallinn Art Hall 2005 Kaunas Art Biennale, Lithuania 2003 Notes. 3-Dimensional Estonian Art, Szentendre Art Mill, Hungary 2001, 2004 Tradition & Innovation I, II, Riga, Latvia Selected Personal Exhibitions 2014 Türi Town Gallery 2014 Both the Same, Up and Down, Tallinn St, John´s Church 2004 Textile Improvisations; Winter Garden of National Opera Estonia, Kuressaare Town Gallery 2001 The Last Word of Textile Art (with Krista Leesi), Tallinn City Gallery

Works in Collections EMAAD Collection The Textile Traces, Cotsen Corporation, Los Angeles, the USA Works in Public Buildings 2012–2014 Järva-Jaani Church 2008 UNO Main Building of FAO, Rome, Italy 2006 Finnish St. Peter´s congregation of Estonian Evangelical Lutheran Church, Tallinn Awards and Honours 2006 award of ETAA Textile Work of the Year 2001 2nd prize of Annual Textile Artist of ETAA 1998 award of the Textile Design Contest arranged by Kreenholm Manufactuur Membership 1994 EAA 1994 ETAA 1996 Stuudio 22 Bibliography Toom, Maire. Textile Exhibition in Church. – Eesti Kirik. 26.03.2014. Melder, Katrin-Helena. In Järva-Jaani Church There Are White Altar Textiles Now. – Eesti Kirik. 16.01.2013. Transition & Influence Gallery [WebGallery] http://www.directdesign.co.uk/testDD/ transition_gallery/aunetaamal.html


319 Kaire Tali

Born in 1960 in Tallinn Education 1978–1983 Estonian Academy of Arts, textile Work 1995–present Katariina Gild, textile studio, freelance artist 1995–1997 Päevaleht PLC, editor of handicraft magazine Sirje 1990–1995 Hame PLC, artist 1990–1993 Publishing House Kunst, editor of magazine Käsitöö Album (Album of Handicraft) 1983–1990 factory Tekstiil, artist 1982–1983 State Design Institute Eesti Project, instructor of handicraft group Selected Group Exhibition 2012–2013 Book Marker, Exhibition Project of ETAA; Pärnu, Viljandi, Võru, Kohtla-Järve 2002 Ecce Homo, Annual Exhibition of ETAA, EMAAD 1998 Visions, Annual Exhibition of ETAA, Tallinn Art Hall Since 1997 has participated in all the exhibitions of Katariina Gild; Tallinn, Haapsalu, Bornholm, Silkeborg, Århus, Stockholm, Helsinki, Valga, Kuressaare, Saint-Cyr-Sur-Loire and Loches Since 1997exhibitions of grouping Vaba Tahe; Tallinn, Tartu, Pärnu, Haapsalu, Valga, Viljandi, Rakvere, Narva, Kuressaare, Võru; Helsinki, Lahti, Kuopio, Finland 1996 Kotka City Library, Finland (with Lea Walter and Peeter Kuutma) 1995 8th International Triennale of Tapestry, Łódź 1995 Baltic Triennale of Tapestry, Tallinn 1993 European 2nd Textile Triennale L’autre Europe, Tournai 1993/1994 Estonian Loom-Woven Tapestry 1984–1994; Tallinn, Narva, Pärnu 1992 Exhibition of Applied Art of Estonian Culture Days, Karlsruhe 1989 Baltic Youth Triennale, Jūrmala

1988 ESTO Days´ Exhibition of Applied Art, Sidney 1984 Estonian Loom-Woven Tapestry 1972–1984, Tartu 1981 Youth Exhibition of Applied Art, Moscow 1979 All-Estonian Youth Exhibition, Tartu Since 1979 has participated in allEstonian exhibitions of applied art and in exhibitions in foreign countries Selected Personal Exhibitions 2011 Haapsalu Town Gallery 2010 Saaremaa Art Studio 1998, 1999, 2002, 2006, 2008, 2011, 2012 Winter Garden of National Opera Theatre Estonia 1993 Agora Gallery, Helsinki 1991 Gallery of Tallinn Art Hall 1988 Tallinn Rae Museum 1989 Estonian House, Stockholm Works in Collections EMAAD Estonian History Museum ENM Russian Embassy in Tallinn Awards and Honours 2008 prize of the Tapestry Design Contest organized to the 100th Anniversary of Estonian National Museum for the gobelin tapestry design Spiraal being among the five best designs 1990 Grand Prix of the Baltic Fashion Designers Contest 1988 prize of the design contest of the Ministry of Culture for the gobelin tapestry design Sunk Ship Membership 1997 Tapestry Artists´ Grouping Vaba Tahe (founder member) 1994 Katariina Gild (founder member, 2001–2009 head of the guild) 1992 EAA 1993 ETAA

1989 EAD (founder member) Publications Contributions to the publisher Kunst magazine Käsitöö Album, No 25–28 (1990–1993) Bibliography Ants Vill Opening of a Gobelin Exhibition Is an Exceptional News. Linnaleht 21.06 2013. Eda Allikmaa 7 Irons In the Fire. Eesti Naine No 6/2007. Anne Metsis Vanity Is a Woman´s Secret Weapon. Anne No 11/2004. Lukas Kuntzsch Modernes design in historiscem Gemäuer Baltische Rundschau, Architektur & Desing No 10/2004. Eve Kruuse From Silk Printing To Silk Painting – To the Real Luxury Goods. Sõnumileht 30.08 1997 Annika Koppel Textile Artist Kaire Tali in Katariina Passage. Postimees Extra 05.08. 1995. Kadi Lehtmets New Women´s Team of Eesti Naine. 13.05.1995. Elina Hatakka Gobeliinissa säihkyy spektroliitti Länsiväylä 13.06.1993. Valli Voor An Artist Isn´t a Magican. Hommikuleht 20.03.1993. Milla Mägi Compiler of Handicraft Album of Kaire Tali. Eesti Naine No 3-4/1991. Liis Pajupuu Kaire Tali: I Love the Magic of Thread. Eesti Ekspress 15.11.1991.

Reet Talimaa

Born in 1964 in Tallinn Education 2010–2012 Estonian Academy of Arts (EKA), art pedagogy, MA 1984–1990 EKA, textile Work 2005–present Viljandi Art School, teacher of art 2013–2014 TU Viljandi Culture Academy (TU VCA), department of native textile, lecturer of the course Church Textiles for the Tartu St. John´s Congregation 2003, 2007, 2013 TU VCA, tutor of the course Tactical Book 2011–2014 TU VCA, lecturer of the course For Directors of Extracurricular Creative Activities 1994–2004 TU VCA, lecturer of native textile speciality 1990–1993 Tallinn Technical School of Light Industry, department of national handicraft, teacher Selected Group Exhibitions 2013 Exhibition of Annual Prize Winners of ETAA (with Katrin Pere and Kärt Ojavee), Gallery HOP 2013 Book Marker, Exhibition Project of ETAA, Estonian towns 2012 Exhibition of Viljandi Art School´s teachers, Viljandi Town Gallery 2011 Word, Exhibition of Miniature Textiles, ENL 2010 Zoom In, Gallery HOP 2010 Over the Hill, Annual Exhibition of ETAA, ENL 2007 Gloria in Excelcis Deo, Werkatelier Richter SK, Den Helder, Holland 2006 Thorn Crown, Tallinn St. John´s Church 2002 One´s Own Element, Tallinn Art Hall 1998 Group Exhibition of Viljandi Artists, Borlänge, Sweden


320

CV Selected Personal Exhibitions 2009 Exercises, Kondas Centre 2004 Fetch, Finish. Tuu, Tii, ENM 2002 I Don´t Know If … (tiiäqumaimäpühäpäivi), Viljandi Museum, Seto Farm-Museum Works in Collections ENM Works in Public Buildings 2010–2011 St.Petersburg´ St. John´s Church 2008–2009 Chapel of Pirita Monastery 2005–2007 St. Peter´s Congregation of Kõpu, Viljandimaa 2002–2004 Viljandi St. John´s Church 2003, 2005, 2013 Tartu Emajõe School Awards and Honours 2012 Textile Deed of the Year, award of ETAA 2011–2012 One-year Köler Grant of Viljandi 2008 among 5 finalists of best designs at the Contest of Tapestry Designs arranged for 100th Anniversary of Estonian National Museum Membership 2006 ETAA 2006 Society of Church Textile Friends Publications Talimaa, Reet. Soul Reflects In Your Dream. Viljandi, 2008. Talimaa, Reet; Viinapuu, Leili. A Small Hat Book. Viljandi Culture College, 2001.

Erika Tammpere

Born in 1942 in Rakvere Education 1960–1966 Estonian Academy of Arts, textile art Work 1992–present freelance artist 1980–1992 Tallinn Scientific-Production Company of Non-woven Textile Mistra, designer and chief artist 1976–1980 Folk Art Production Enterprise Kodu, chief artist 1970–1976 SAIE chair of artistic textile, senior laboratorian 1966–1970 textile factory Punane Koit, artist 1966 textile factory Sulev, artist Selected Group Exhibitions 2013/2014 Biennale Art Senses; Grosseto, Massa Marittima, Ancona, Firenze, Italy 2011 Exhibition of Persons With Visual Deficiency Vaku Turu University, Finland 2005 5th Textile Biennale, Kaunas, Lithuania 2005 Exhibition of Estonian Textile, Gdańsk, Poland 2003–2014 exhibitions of Grouping Vaba Tahe in Estonia 1998–2002 Checkered Carpet, travelling exhibition, Estonian towns; 2000 Hungary, 2001 Sweden, 2002 Denmark 1998/2013 Kunst in der Carlshütte ja NORD ART, Büdelsdorf, Germany 1996–2013 Thematic Annual Exhibitions of ETAA in Estonia 1986 Estonian Applied Art; St.Petersburg, Moscow 1980 Olympic Exhibition; Manege in Moscow, Tartu 1979/1983 Triennale of All-Baltic Applied Art, Tallinn 1976 Exhibition of Applied Art, St.Petersburg 1973 All-Baltic Art Exhibition, Central Exhibition Hall of Artists´ Association,

Moscow 1967–1995 All-Estonian Exhibitions of Applied Art, Tallinn Selected Personal Exhibitions 2010 Erika Tammpere´s Gobelins, Hostel Suurekivi, Village Salmistu 2004/2005 From Century To Century, Winter Garden of National Opera Estonia 1997 Game, Kuressaare Castle 1997 Game, Türi House of Town Citizen 1997 Erika Tammpere´s Tapestry, Rakvere Museum 1995 Before and Now, Viljandi Art Hall 1995 Before and Now, EMAAD 1992 Jubilee Exhibition, Rakvere Museum 1991 Unique Taffeta Floor Tapestry, Viljandi Culture House and Põlva Culture Centre 1971 Room Textiles, Tallinna Art Hall, 3rd Floor Gallery Works in Collections EMAAD Rakvere Museum Tretjakov Gallery, Moscow Long House Reserve, New York Turu University, Finland Works in Public Buildings 2011 Turu University, Finland 1990 Põlva Culture Centre 1988 Pöide Community Centre, Saaremaa 1982 cafe Kadriorg, Tallinn 1972 Estonian Research Institute of Plant Production and Land Improvement, Saku Awards and Honours 2013 EAA´s grant for visiting NORD ART 2013 2013 diploma and award for the work Columns of Laughter at the Biennale Art Senses in Italy 1980–1992 utility models (27) of Moscow Central Patent Institute 1986 Medal of Honor for successful work

1983 bronze medal of the Exhibition of National Economic Achievements 1982 state prize of ESSR Membership 2005 North Estonian Association of the Blind 1993 ETAA (founder member) 1987 All-Union Association of Designers since 1989 EAD (founder member) 1972 EAA Bibliography NordArt 2013 – International Art Exhibition. [Catalogue] Kunst in der Carlshütte gGmbH, 2013. Engler, Katja. Kunst-Rausch in der Gie ßerei. – Welt am Sonntag. 21.07.2013. Engler, Katja. Die größte Kunstausstellung Nordeuropas. – Hamburger Abendblatt. 6.08.2013. Erika Tammpere´s Gobelins. [Catalogue] Design, model I. Sakk. Tallinn, Mistra, 1991. Publicationskatsioonid Tammpere, Erika. Gobelin Technique. – Käsitöö Album. 1974, No 9. Tammpere, Erika. Dying With Plants. – Käsitöö Album. 1975, No 10.


321 Ester Tartlan

Born in 1929 in Narva, died in 1991 in Australia Education 1948–1956 State Art Institute of Estonia, textile design Work 1968–1990 Ministry of Local Industry, Institute of Project, Technology and Design; artist and secretary of the art council 1962–1968 factory Punane Koit, textile designer 1956–1961 Riga´s Textile Industry Rīgas Audums, textile designer Selected Group Exhibitions 1970 Exhibition in Gallery of Tallinn Art Hall (with leather designers Urve Arrak, Ivi Laas and Alina Üksine) Since 1957 participated in all-Estonian exhibitions of applied art Works in Collections Tartu Art Museum EMAAD Works in Töid ühiskondlikes hoonetes 1970 restaurant Kungla, Tallinn 1969 music hall Tallinn Liikmelisus 1971 EAA Bibliography Kruuse, Lilian. From the Exhibition of Four Artists of Applied Art. – Noorte Hääl. 1.11.1970.

Milvi Thalheim

Born in 1946 in Pärispea, Harjumaa

1985 Fabrics and A Costume, Gallery Draakon, Tallinn

Kaie Tilk

Education 1972–1977 Estonian Academy of Arts (EKA), textile

Works in Collections EMAAD Tartu Art Museum

Education 1957–1963 Estonian Academy of Arts (EKA), textile

Work 2003–2006 Ekar Trükk Ltd, artist 2000–2003 EKA College of Applied Art, lecturer 2000–2004 Tartu Art College, lecturer extraordinarius 1980–1992 textile enterprise Kodu, artist 1977–1980 Tartu Arts and Crafts Workshops ARS, senior artist of the textile studio

Works in Public Buildings 1980 Viljandi Beach Restaurant 1979 Tartu Kindergarten Lepatriinu 1978 Tallinn Sea Port 1977 Otepää Ski Complex

Work 1966–1997 EKA, chair of textile, lecturer 1963–1966 Narva Kreenholm Manufaktuur Georg´s Weaving Factory, artist

Awards and Honours 2007 prize of ETAA Textile Artist of the Year 2006 2004 prize of the Gallery Lühike Jalg Textile of the Year 2000 premium prize at the International Exhibition of Bibliopegy and Calligraphy Scripta Manent II

Selected Group Exhibition 1979, 1981, 1984, 1985 exhibitions of miniature textiles in Tallinn, Tartu, Czechoslovakia, Finland 1984 Soviet Estonian Tapestry 1972–1984, Estonian Pavilion of Exhibitions, Tallinn 1983 Triennale of Baltic Applied Art, Tallinn 1979 Physical Education and Sports, Moscow 1973 Exhibitions of Young Artists in German Democratic Republic and Czechoslovakia 1972 Exhibition of Young Artists, Tallinn 1970 Group Exhibition, Tallinn 1969 Exhibition of Estonian Applied Art, Vilnius 1968 Exhibition of Estonian Applied Art, German Democratic Republic 1967–1982 participated in all-Estonian exhibitions of applie art

Selected Group Exhibitions 2013 Book Marker, Exhibition Project of ETAA; Pärnu, Võru, Viljandi, KohtlaJärve 2010 Over the Hill, Annual Exhibition of ETAA, ENL 2009 ON Time, Exhibition of ON-group, Tallinn Art Hall 2007 Circumstances, Tallinn Art Hall 2006 Big and Small, MNA, Pärnu 2005 Textile 05, Kaunas Art Biennale, Lithuania 2004 Tradition and Innovation 2, Triennale of European Textile Art, Arsenāls, Riga 2004 Rose is Rose... Exhibition of ONgroup; Tallinn, Haapsalu, Pärnu 2000 Scripta Manent II, International Exhibition of Bibliopegy and Calligraphy, Tallinn Art Hall Selected Personal Exhibitions 2007 Thread Fantacies, Winter Garden of National Opera Estonia 2006 Crescendo (with Ülle Raadik), Raasiku Civic Centre 2006 Stratifications (with photographer Ove Maidla), Viinistu Art Museum 1996 Fabrics, Tallinna Town Hall Gallery of Applied Art 1992 Flying Kites, Gallery Molen, Tallinn 1987 Fabrics, Gallery of Art Hall, Tallinn

Membership 1988 EAA 1993 ETAA 1990 member of ON-group Bibliography Lobjakas, Kai. Thalheim Textiles Cauterize the Soul. – Eesti Ekspress. 15.03.2007. Peegel, Mari. Textile Artist 2006 Is Milvi Thalheim. – Eesti Päevaleht. 13.03.2007. Reflections: Leesi Erm, Signe Kivi, Milvi Thalheim, Helle Gans. [Catalogue] Museum of Applied Art, Tallinn, 1988. Mardna, Kadri. Rhythm Games: Textile Artist Milvi Thalheim. [Video] Author: Õie Arusoo, Estonian TV, 1992. archive of EBC.

Born in 1938 in Suigu, Pärnumaa

Works in Collections EMAAD Membership 1970 EAA 1993 ETAA Publications Contributions to magazine Käsitöö Album No 5/1963, No 6/1967, No 28/1993 published by Kunst


322

CV Liisa Tomasberg

Born in 1974 in Tallinn Education 2002–2004 Estonian Academy of Arts, (EKA), textile, MA 1996–2000 EKA, textile, BA Work 2012–present NPO Kersleti Ateljee, director and artist 2009–2011 Estonian Association of National Art and Handicraft, managing director 2009–2012 TU Viljandi Culture Academy, lecturer of the project With Handicraft to Work II 2005–2007 EKA project With Handicraft to Work; assistant to the project manager and lecturer 2005 with Liisa Kallam founded NPO Vildiarenduskeskus 2002–present has instructed courses on textile techniques (felting, printing) in several educational institutions, incl. Tallinn People´s University, EKA, EMAAD; has read lectures in the frames of projects and seminars about handicraft and handicraft business, incl. the project of International Labour Organization (ILO) More and Better Jobs for Women (2002), Project Väinamere (2003), seminars of Estonian Association of National Art and Handicraft and the training day on launching the handicraft specialty in Haapsalu College (2007) 2001–2002 Ekar Trükk Ltd, project manager Selected Group Exhibitions 2007 Circumstances, Tallinn Art Hall 2007 Positions, Annual Exhibition of ETAA, Jõhvi 2007 Dog, Library of Viljandi 2004–2006 Travelling Felt Exhibition On the Map; Devon, Wimborne Minster, Beverley, Isle of Man, England; Terrassa, Spain; Italy; Holland

2005 Felt Exhibition Armours, House of Estonian Handicraft 2005 Exhibition of Estonian Textile Art; Riga, Museum of Pihkva Kremlin 2003–2005 Exhibition of Sleipnir grantees of the Nordic Council of Ministers, Tallinn Town Hall (2003), Narva Town Hall (2004), ENM (2005) 2004 Exhibition of EKA´s textile department From Blanket to Style, EMAAD and Viljandi 2004 Superlux, Gallery of Architecture and Design 2003 Halloo, Cosmos, This Is Earth, Tallinn City Gallery 2003 Room Is Not Empty, Pärnu Storehouse of Art Museum 2003 Notes. 3-Dimensional Estonian Art, Szentendre, Hungary 2003 Room Is Not Empty, EMAAD 2003 Estonian Textile Art, Boråsi Textile Institute, Sweden 2003 Seedbed, Tampere, Finland 2002 One´s Own Element, Annual Exhibition of ETAA, Tallinn Art Hall Since 1996 has participated in allEstonian exhibitions and exhibitions in foreign countries Selected Personal Exhibitions 2010 Duo (with Liisa Kallam), MNA, Pärnu 2009 Duo (with Liisa Kallam), Winter Garden of National Opera Estonia 2008 Tube Park (with Liisa Kallam), Gallery Soo-Soo 2000 Clothing Collection to the Fashion Show Hoilii-Hoilaa, Expo 2000, Hannover Membership 2004 International Feltmakers Association 2002 ETAA Works in Public Buildings 2007 Palmse Visiting Centre 2004 Anneli Viik´s Café of handmade sweets, Pikk Str 30, Tallinn 2002 Club Old Estonia, Raekoja Square 8, Tallinn 2002 Restaurant Revalia, Raekoja Square

8, Tallinn 2002 Automaatika KB Ltd, Lesta Str 14, Tallinn Awards and Honours 2012 recognition of Läänemaa Citizens´ Association Spark-Person of Läänemaa for founding the Open Atelier of Kerslet on Vormsi island 2000 EKA´s grant of Mari Adamson to the best textile student 2002, 2003, 2005, 2007 travel grant of Nordic Council of Ministers to Finland and Iceland 2003 grant of Toronto Artists´ Association named after Margaret Kevendi Bibliography Kivistik, Gaute. On Close-to-Earth Orbit. [Programme of Kuku Radio] 17.08.2012. Jürisson, Anu. Textile Artists Rediscover Nettle – the Nordic Silk. Pärnu Postimees 30.11.12. Publications Tomasberg, Liisa. Estonian Handicraft: Fifteen Years of Estonian Felt. Lennuk, Journal of the British Estonian Association. Vol. 3, No. 4. Spring/Summer 2012, p. 18. Tomasberg, Liisa; Kallam, Liisa; Veskimägi, Liina. Rediscovered Felt. Ajakirjade Kirjastus, 2010.

Bruno Tomberg

Born in 1925 in Pärnu Education 1945–1950 Estonian Academy of Arts (EKA), interior and furniture design Work 1966–1995 EKA, head of the chair of industrial art/design, since 1967 assistant professor, 1979–1994 professor, since 1994 professor emeritus 1959–1962 Estonian Artists´ Association, head of the creation section 1956–1965 Arts and Crafts Workshops ARS, draftsman 1949–1955 EKA, chair of interior design and architecture, lecturer Selected Group Exhibitions 1969–1972 Exhibition-Series Room and Form, initiator and curator EXPO ’67 in Canada, Montréal, 1971 Japan, Sapporo, Moscow, Leningrad, London, Vilnius, Finland, Poland, Egypt, Czechoslovakia, Mongolia, Bulgaria, Germany, France, Belgium, Hungary etc. Selected Personal Exhibitions 1995, 1925, 1945, 1995, EMAAD Awards and Honours 2014 Awards of Design Education and for life work (from EKA in cooperation with Estonian Design Centre, EAD, Estonian Cultural Endowment and other partners) 1996 Award of Gratitude of the Foundation of National Art 1995 Culture Prize of the Republic of Estonia 1993 Medal of the 75th Anniversary of the Republic of Estonia 1978 bronze medal of the Exhibition of National Economic Achievements of the USSR 1968 diploma of the Artists´ Association of the USSR 1965 Honoured Artist of the ESSR


323 Works in Collections EMAAD ENM Tartu Art Museum Estonian History Museum Moscow Art Foundation Russian Ministry of Culture Minsk Art Museum Prague National Gallery Membership 1953 EAA 1993 ETAA Bibliogrphy Portrait Film about Professor Bruno Tomberg – Designer Number One. Film Director Peeter Brambat. AD Oculos Film, 2009. Publications Tomberg, Bruno. Bruno Tomberg – Designer. [Catalogue] Tallinn, State Art Institute of ESSR, 1988. Tomberg, Bruno. Design of SAIE. [Catalogue] Tallinn, State Art Institute of ESSR, 1981. Methodical study tool: Design texts. Tlk Bruno Tomberg. Tallinn, Bruno Tomberg, 2007. Contributions to the edition Käsitöö Album of the Publishing House Kunst.

Mall Tomberg

Born in 1927 in Tartu Education 1946–1952 Estonian Academy of Arts, textile Work 1986–1992 State Art Institute of Estonia (ERKI), lecturer of the chair of textile art, since 1992 professor-emeritus 1978–1985 ERKI, head of the chair of artistic textile and costume 1952–1977 ERKI, assistant of the chair of artistic textile and costume Selected Group Exhibitions 1994 Estonian Loom-Woven Tapestry 1984–1994, Tallinn, Pärnu, Narva 1993 2nd Textile Triennale, Tournai, Belgium 1987 Contemporary Soviet Gobelin, Belgium and Hungary 1984 Soviet Estonian Tapestry 1972–1984, Tallinn 1978 3rd Textile Triennale, Łódź, Poland 1977 Exhibition of Estonian Graphics and Tapestry, Lyon and Paris, France 1972 Estonian Loom-Woven Tapestry, Tallinn 1960 Exhibition of Estonian Applied Art, Helsinki Since 1953 has participated in allEstonian exhibitions of applied art and exhibitions in foreign countries Selected Personal Exhibitions 2010 Series of Exhibitions Classics in EMAAD 2003 Winter Garden of National Opera Estonia 2002 Viljandi 1978 Tallinn, Kuressaare, Pärnu Works in Collections and Public Buildings EMAAD Culture Ministry of Estonia Library of Tartu University Culture Ministry of Russia

Art Foundation of Moscow Construction company A. Puolimarka, Helsinki Awards and Honours 1974 prize of Kristjan Raud for carpets Home Landscape I and Home Landscape II 1987 premium prize for the carpet Fields at the design contest 1982 state prize of ESSR for the tapestry designed for TU Library, fulfilled in Arts and Crafts Workshops ARS Membership EAA (honorary member) ETAA Bibliography Adamson, Helen. Classics. Mall Tomberg. [Exhibition Catalogue]. EMAAD, 2010. Publications Contributions to the edition of Publishing House Kunst Käsitöö Album 1961 (No 4), 1963 (No 5).

Kaja Tooming Buchanan Born in 1964 in Kuressaare

Education 2007 University of Gothenburg, faculty of fine, applied and performing arts, Sweden, Ph.D in design 2005 University of Gothenburg, faculty of fine, applied and performing arts, Sweden, Fil. Lic. in design 2002 University of Gothenburg, faculty of arts, department of art history, Master of Fine Arts in history of art 1987-1992 Tallinn Art University, chair of textile art 1983-1987 Tallinn Art University, chair of industrial art Work 2014–present Tongji University, College of Design and Innovation, Shanghai, China; visiting professor

2008–2014 Cleveland Institute of Art, USA; assistant professor, design theorist 2014 University of Illinois in Chicago. College of Business Administration, USA; faculty fellow 2013 Politecnico di Milano, School of Design. Master of Science Programme, Milano, Italy; visiting professor 2002 -2007 University of Gothenburg, Sweden; Ph.D candidate Selected Group Exhibitions 2008-2013 Faculty Exhibition, The Reinberger Galleries, The Cleveland Institute of Art. Cleveland, Ohio, USA 2004 2nd European Textile and Fiber Art Trienniale Tradition and Innovation. Exhibition Hall, Arsenals, Riga, Latvia 2001 European Textile Networks (ETN) International Exhibition Tradition and Innovation, Riga, Latvia 2000 Tallinn Triennale of Applied Art Property, EMAAD, Tallinn, Estonia 2000 Visions II, Tallinn Art Hall, Estonia 1998 Estonian Contemporary Art, Solvalla, Stockholm, Sweden 1998 Painting ‘98, Estonian Art Museum – Rotermann Salt Storage, Tallinn, Estonia 1998 Visions, Estonian Textile Art, Tallinn Art Hall, Estonia 1995 Four Artists from Estonia, Röhss’ Museum, Göteborg, Sweden 1992 Fiber, Gallery Maneten, Göteborg, Sweden Selected Personal Exhibitions 2015 Perception II, School of Design, Jiangnan University, Wuxi, China 2014 Perception, College of Design and Innovation, Tongji University, Shanghai, China 2007 Gallery Gröna Paletten, Stockholm, Sweden 2003 Backside, Kuressaare Raegallery, Estonia 1999 Autumn ‘99, Kuressaare Raegallery, Estonia 1999 Aningar, Gallery Gröna Paletten,


324

CV Stockholm, Sweden 1999 Ice Land, Vaal Gallery, Tallinn, Estonia 1996 Circle of Life, Kuressaare Raegallery, Estonia 1996 Nordic Tree, Röhss’ Museum, Göteborg, Sweden 1994 Polar Night – Polar Day, Gallery Maneten. Gothenburg, Sweden Works in Collections The Swedish National Public Art Council (Statens Konstråd), Sweden Art Board of Gothenburg City (Göteborgs Konstnämnd), Sweden University of Gothenburg, Sweden; Konstföreningen Segelduken (Lärarförbundet), Sweden Handelsbanken, Sweden; Apoteket AB, Sweden; Systempersonalens Konstklubb, Sweden University of Tongji, College of Design and Innovation, Shanghai, China Works in Public Buildings 2007 University of Gothenburg, Jonsered Herrgård (Manor), Sweden 2002 Manson House Åtorps (Åtorps Herrgård), Sweden 1995 Saaremaa Ship Company, Kuressaare, Estonia Grants, Awards and Honours 2008-2010 A thematic grant to introduce service design as a new dimension of research and education, Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University, Cleveland, USA. 2002, 2006 Jubileumsfonden, University of Gothenburg, Sweden 2006 Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Sweden 2003 Wilhelm och Martina Lundgrens Stiftelse, Länsstyrelsen, Sweden 2001 cultural grant of Cultural Foundation of Västsvenska (för värdefulla insatser för västsvensk kulturliv), Sweden 1 999 Sleipnir travel grant of NIFCA –Nordic Institute for Samtidskonst, Denmark

CIMO – Centre for International Mobility, Finland. Nordic Ministers Council, Denmark Membership 1999 EAA 2000 DRS – Design Research Society, UK 2013 CAA – College Art Association, USA; AAUP – American Association of University Professors Bibliography Ed. Ingmari Desaix, “Katalog över konstsamlingen Jonsered herrgård.” Rundquist Boktryckeri AB: Gothenburg, Sweden, 2008. Rebecca Kedborn, “Forskningen som (inte) håller sig på mattan. Göteborske Spionen nr. 2 2003, page 14. (Sweden) Jan Brunius Niels – Henry Mörk, “HDK 150 år Jubileumsskrift 1848–1998.” Göteborg, Sweden. 1998. Katrin Käärik, “Exhibition of Estonian Textile Artist in Stockholm.”Estniska Dagbladet, Stockholm No 42, 28/10 1999, page 8. (Sweden) Inga Wallerius, “Trolsk Textil.” Design Journal FORM, 3/1994. (Sweden) Åsa Wall, “Magisk midnattssol och arktisk kyla.”Svenska Dagbldet 27/2 1994. (Sweden) Maria Rudberg, “Trolltagen i Nordkap: Estniska Kaja Tooming fann inspiration under resa i norr.” Arbetet 28/2 1994, page 14 (Sweden) Vibeke Carlander, “Motpoler av Kaja Tooming.” Borås Tidning 5/3 1994 (Sweden) Publications Kaja Tooming, “Toward a Poetics of Fibre Art and Design: Aesthetic and Acoustic Qualities of Hand-tufted Materials in Interior Spatial Design.” Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy in Design, University of Gothenburg, Stockholm: Intellecta Tryckindustri, 2007. Creative Practice and Critical Reflection: Productive Science in Design Research. Design Issues. Volume 29, Number 4, Autumn 2013

Anne Tootmaa

Born in 1961 in Muhu Education 1991 Private Studio of Benta Hammer, textile printing techniques, Bornholm, Denmark 1980–1985 Estonian Academy of Arts, textile Work 1992–present Saaremaa Art Studio, director 1996–2002 Kuressaare Vocational School, teacher of decor 1985–1991 Kuressaare Art School, teacher Selected Group Exhibitions 2007 Exhibition of Experimental Textiles, Riga 2006 Exhibition of Miniature Textiles, EMAAD 2004 Exhibition of Artists of Saaremaa Love Boat, Rügen, Germany 2003 Taking Charge of, Tallinn Art Hall 2002 Stripe Carpet, travelling exhibition, Estonian towns 2002 International Exhibition of Land Art, Sweden 2000 Visions II, Tallinn Art Hall 1999–2001 Small Exhibition of Fabrics, travelling exhibition, Estonian towns; 2001 Hungary and Lithuania 1998 Exhibition of Land Art, Solna, Sweden 1997 Exhibition of Miniature Textiles, Tallinn City Museum 1995 Exhibition of Artists of Saaremaa, Vammala, Finland 1994 Exhibition of Applied Art, Tallinn Art Hall 1992 Group Exhibition of Applied Artists, Kuressaare Castle 1987 Exhibition of Miniature Textiles, Tallinn City Museum 1985 1st Exhibition of Fashion Art, the Pavilion of Estonian Exhibitions, Tallinn

Selected Personal Exhibitions 2014 In the Light of Time, Võru Town Gallery 2009 Variations, Gallery of Saaremaa Art Studio 2008 Aquarelle Exhibition Lights of Water, Gallery of Saaremaa Art Studio 1999 Moments, Gallery of Saaremaa Art Studio 1993 Gallery of the House of Blackheads, Tallinn 1991 Rønne, Bornholm, Denmark 1991 Gallery Molen, Tallinn Membership EAA ETAA

Milvi Tšesnokov

Born in 1933 in Petseri, died in 1990 in Tallinn Education 1953–1959 Estonian Academy of Arts, textile 1949–1953 Tallinn Technical School of Textile and Sewing Work 1963–1990 factory Tekstiil, artist 1961–1963 Ministry of Local Industry, artist of design bureau Selected Group Exhibition Since 1962 participated in exhibitions in Estonia and foreign countries Selected personal exhibitions 1984 Exhibition of Textiles, Gallery of Tallinn Art Hall (with Kai Saar) 1970 Gallery of Tallinn Art Hall (with Lilian Külmet and Viive Limbak) Works in Collections EMAAD ENM Membership 1972 EAA


325 Bibliography Käesel, Tiina. At the Art Salon. Sirp ja Vasar. 20.07.1984. Käesel Tiina. Milvi Tšesnokov. Reede. 6.04.1990. Publications Contributions to magazine Käsitöö Album No 4/1961 published by Kunst

Tiiu Valdma

Born in 1946 in Kärdla Education 1968–1973 Estonian Academy of Arts, textile Work 1992–present Hiiu Vill Ltd, artist 1973–1992 Services Company of Hiiumaa, artist Selected Group Exhibitions 2012 Hiiumaa – Joy of Lonelyness, Estonian Embassy in Moscow 2011 Anniversary, Sillamäe Museum 2003–2005 Stripe Carpet, travelling exhibition, Estonian towns 1998–2002 Checkered Carpet, travelling exhibition, Estonian towns; 2000 Hungary, 2001 Sweden, 2002 Denmark 1991 Kvinderne fra Dagö. Three Women of Hiiumaa, Helsinge, Denmark 1990 Global Days of People From Hiiumaa in Kärdla 1990 Breath of Hiiu to Virolahti, Finland 1988 Art of Hiiu, RaeMuseum, Tallinn 1984–1990 all-Estonian exhibitions of miniature textiles, Estonia 1985–2013 annual exhibitions of artists of Hiiumaa, Kärdla Selected Personal Exhibitions 2009 Over the Water, Winter Garden of National Opera Estonia 2009 Tapestry Exhibition; Palanga, Lithuania 2009 Tapestry Exhibition; Telšiai Art School, Lithuania

2006 Wall Textiles, Parainen (Pargas), Finland 2004 Big Tapestry Exhibition and Paintings of Liia Algvere, Sillamäe Museum 2003 Carpets, Museum of Sõru, Hiiumaa 2001 Kärdla Culture Centre 1996 Jubilee Exhibition, Kärdla Culture Centre 1993 Tapestry Exhibition, Vaemla wool factory, Hiiumaa 1990 Carpets, Hiiumaa yacht club, Kärdla 1989 Carpets and Paintings of Merike Saimre, Kuressaare Castle 1984 Carpets (with Aili Kivioja), Kärdla Awards and Honours 1993 Culture Prize of Kärdla Town 1995 Annual Prize of Estonian Cultural Endowment 2003 prize Hiiumaa´s Cultural Figure of the Year 2010 entrepreneurship prize of Estonian Association of National Art and Handicraft (EANAH) Membership EAA ETAA Voluntary Association of Creative People of Hiiumaa HiKu

Piret Valk

Born in 1973 in Tallinn Education 2012–2013 Luua Forestry School, landscape building, arboretum business 1999–2002 Estonian Academy of Arts (EKA), textile, MA 1992–1996 EKA, textile, BA Work 2005–present Tartu Art College, visiting lecturer 2004–present Tallinn People´s University, visiting lecturer 2000–present EKA, assistant professor 2000–2006 Häme University of Applied Sciences in Finland, courses´ visiting lecturer 1996–1999 EKA; senior laboratory assistant, lecturer Selected Group Exhibitions 2010 Over the Hill, Annual Exhibition of ETAA, ENL 2009 Estonian Textile Art Yesterday and Today, Russian Museum of Ethnography, St.Petersburg 2009 Exhibition of Textile Art and Ceramics Names and Faces, Museum of Evald Okas, Haapsalu 2009 Exhibition of Miniature Textiles Zoom In, Gallery HOP 2008 Exhibition of Textile Artists Before, Gallery Hobusepea 2006 Two Close Ones, Tallinn 4h Triennale of Applied Art, EMAAD 2005 Japanese Textile Contest (Special Exhibition of Expofil), Paris, France 2004 Japanese Textile Contest 2004, Ichinomiya, Japan 1998 Visions, Tallinn Art Hall 1993 International Exhibition of Miniature Textiles, Xalapa, Mexico Selected Personal Exhibitions 2008 Portraitscape (with Tiina Puhkan), Gallery HOP 2007 In the Shade of Tree Crowns (with

Tiina Puhkan), Winter Garden of National Opera Estonia 2006 Woolen Bushwoods and Silky Groves (with Tiina Puhkan), Exhibition Hall of Riigikogu 2002 3DEXSTYLE (with Monika Järg), Gallery of the Museum of Applied Art, Tallinn 1999 Variations (with Krista Lees), Kuressaare Town Gallery 1998 Permitted Orchard, Palm Hall of Endla Theatre Works in Collections EMAAD Awards and Honours 2006 2nd prize at the Tallinn 4th Triennale of Applied Art Two Close Ones 2006 award Work of Superior Quality of the Japanese Textile Contest 2005 arranged by Ichinomiya Fashion Design Centre Inc., Japan 2005 prize of ETAA Young Textile Artist of the Year 2004 three awards Work of Superior Quality of the Japanese Textile Contest 2004 arranged by Ichinomiya Fashion Design Centre Inc., Japan 2001 EKA´s grant of Mari Adamson to the best textile student Membership 2003 ETAA Bibliography Ehrenpreis, Piret. Piret Valk Gives a New Face to an Old. – Eesti Naine. 2008, No 6. Publications 2004–present Contributions to the magazines Kodu & Aed and Käsitöö 2013 – e-learning materials: http:// shibori.weebly.com/ http:// viltimine.weebly.com/http:// pigmenttrukk.weebly.com/ http:// kangatrukitehnoloogia.weebly.com/


326

CV Lea Walter-Berggren

Born in 1926 in Tallinn, died in 2013 in Tallinn Education 1945–1951 State Art Institute of Estonia, textile design Work 1993–2013 freelance artist 1967–1993 Arts and Crafts Workshops ARS, studio of decorative weaving, art director 1966–1967 Tallinn Technical School of Light Industry, teacher of composition 1965–1968 EAA, chairman of applied art section 1951–1965 Tallinn Arts and Crafts Workshops, artist-designer Selected Group Exhibitions 1997–2006 exhibitions of tapestry designers´ grouping Vaba Tahe in Estonia and Finland (Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu, Rakvere, Võru, Haapsalu, Valga, Viljandi, Kuressaare and in Finland Helsinki, Kuopio and Lahti) Since 1951 participated in all-Estonian exhibitions of applied art and in foreign countries (inl. Baltic triennales of applied art and exhibitions in Canada, England, Finland, Germany, Sweden) Selected Personal Exhibitions 2007 Classics. Lea Walter, EMAAD 1994, 1995, 2006 Winter Garden of National Opera Estonia 1996, 2001, 2005 Estonian National Library 1992 Kuressaare 1991 Flen, Sweden 1985 Kohtla-Järve 1985 Tapestry of Lea Walter, EMAAD 1984 Kärdla 1976 Gallery of Tallinn Art Hall Works in Collections EMAAD Tallinn City Museum Estonian History Museum ENM Riigikogu (Parliament) of The Republic of Estonia (Forge Fire) State Chancellery of the Republic of Estonia, Stenbock House (Etnos)

Estonian National Library (Peak of Winter) Tallinn French Lycée (Will-o´- the wisp) Tallinn Yachting Centre Narva Central Library Tallinn St.Michael´s Lutheran Church (Sacral)

textile designer Arts and Crafts Workshops ARS, artist of author´s series

Awards and Honours 1988 Kristjan Raud art prize 1982 Honoured Artist of the ESSR 1978 silver medal at the Exhibition of National Economic Achievements of the USSR for decorative fabrics designed at ARS

Selected Personal Exhibitions 1985 Gallery of Tallinn Art Hall

Membership 1997 grouping of tapestry designers Vaba Tahe (founder member) 1993 ETAA 1956 EAA (honorary member) Bibliography Lobjakas, Kai. Classics. Lea Walter. [Catalogue] EMAAD, 2007. Raamat, Rein. Lea Valter – Estonian Tapestry Designer. [Video] Raamat Film Ltd, 1997. Contributions to the Publishing House Kunst edition Käsitöö Album 1955–1959 (No 1–3)

Tamara Vaskoff (Vaskova)

Born in 1924 in Tallinn, died in 2013 in Tallinn Education 1959 St.Petersburg Academy of Arts named by Repin, art critics 1945–1949 Tallinn State School of Arts and Crafts, textile design Work 1970–1971 Folk Art Production Enterprise Kodu, artist 1960–1970 Tallinn Fashion House, fashion designer 1949–1960 Textile Factory Punane Koit,

Selected Group Exhibitions 1952–1980 all-Estonian exhibitions of applied art

Works in Collections EMAAD Membership 1955 EAA 1993 ETAA Bibliography Tomberg, Mall. Dear Tamara Vaskova. – Sirp ja Vasar. 20.09.1974. Kärmik, Ivika. At the Art Salon. – Sirp ja Vasar. 23.08.1985. Publications Contributions to the magazine Nõukogude Naine

Kadri Viires

Born in 1964 in Tallinn Education 1984–1988 Estonian Academy of Arts (EKA), textile 1982–1984 EKA, design Work 2012–present Museum of Occupations, director 2006–2012 EKA, chair of art and culture anthropology, assistant professor 1997–2001 Gallery Lühike Jalg Ltd, director 1994–2012 EKA, leader of Finno-Ugric programme 1991–1994 factory Sulev, chief designer Selected Group Exhibitions 2014 Attacks and Migrations, Museum of

Occupations, Tallinn 2013 Faces of Cold War; Tallinn; Bodø, Norway; Borne Sulinowo, Poland; Langelandsfort, Germany 2009 8th International Biennale of Krasnoyarsk Museums, Russia 2009 Estonian Textile Art Yesterday and Today, Russian Museum of Ethnography, St.Petersburg 2009 Names and Faces, Museum of Evald Okas, Haapsalu 2008–2009 Natural Fibers; Main Building of FAO, Rome, Italy 2008 De-IKEA, Gallery HOP 2008 Cloth & Culture Now; Sainsbury Centre of Visual Arts, Norwich; Art Gallery of Whitworth, Manchester, England 2007 Art of Living, Tallinn Art Hall 2005 Textile Biennale, textile collection of Max Berk in Kurpfalz Museum (Kurpfälzisches Museum), Heidelberg, Germany 2004 9th International Lace Biennale, Brussels, Belgium Works in Collections and Public Buildings EMAAD ENM Estonian Embassy in Rome Lace Art Collection in Belgium Awards and Honours 2010 prize of ETAA Textile Deed of the Year 2007 grant of Estonian Cultural Endowment Live and Shine 2005 award Silver Bobbin at the 11th International Lace Biennale in Belgium Membership 2012 Estonian Museums Association, ICOM 1994 NPO Fenno-Ugria 1993 EAA 1993 ETAA Publications Viires, Kadri. Drawn Documents. Tartu,


327 EAM Work Team of Folk Religion and Media, 2005.

Kersti Villand

2000–2006 EKA, textile department, master and instructor of fabric printing technology 2006–present NPO Siiditrükikoda Sssprint founder, member of the board

Born in 1962 in Otepää Education 1985–1990 Estonian Academy of Arts (EKA), textile 1983–1985 EKA, architecture 1980–1983 TPSCM, architecture Calligraphy course of Heino Kivihall Selected Group Exhibitions 2013 Everything is Fairy Tale, Võru Town Gallery (with Sirje Raudsepp, Merike Roodla, Ainikki Eiskop and Sigrid Huik) 2012 Variable Cloudiness With Clearings, Kuressaare Rae Gallery (with Ainikki Eiskop, Sigrid Huik, Merike Roodla and Sirje Raudsepp) 2009 Estonian Textile Art, Russian Museum of Ethnography, St.Petersburg 2006 Painted Silk, Saaremaa Art Studio, Kuressaare 1996 Adamson-Eric´s Museum, Tallinn (with Mare Saar, Tiiu Esnar and Kai Vaarandi) 1993 Exhibition of Applied Art, Tallinn 1992 Museum of Tallinn Town Hall (with Kai Vaarandi) 1988 Youth Exhibition, Tallinn Membership 1993 ETAA 1993 EAA

Eelike Virve

Born in 1968 in Tallinn Education 1994–1998 Estonian Academy of Arts (EKA), textile Work 2010–present EKA, department of fashion design, lecturer 2007–2008 Narma LV Ltd, designer

Selected Group Exhibition 2007 Mutabor, K-Rautakesko, Tallinn 2007 Dog, Viljandi Town Gallery 2006 Lesson 1, Haapsalu Town Gallery 2006 Small and Big, MNA, Pärnu 2006 Beats Needles, EMAAD 2004 From Blanket to Style,, EMAAD 2002 One´s Own Element, Tallinn Art Hall 2000 Visions II, TallinnArt Hall Awards and Honours 2007 prize of ETAA Young Textile Artist of the Year (with the group Disainkombain) Publications Virve, Eelike. Nettle – The Northern Silk. – Come From Plants. Tallinn, Estonian Association of National Art and Handicraft, 2012. www.sssprint.ee


Eesti Tekstiilikunstnike Liit www.tekstiilikunst.ee

Profile for Kadi Pajupuu

Eesti tekstiilikunst. Estonian Textile Art. 1915-2015  

Hundred years of Estonian textile art.

Eesti tekstiilikunst. Estonian Textile Art. 1915-2015  

Hundred years of Estonian textile art.

Profile for kadipuu
Advertisement