Wiadomości Jutrosińskie 152

Page 1333


Grażyna Kalka, Jeziora

Włodzimierz Jędrkowiak, Jutrosin

Kinga Giezek, Szkaradowo


3

Fot. www.rd33.net3


Fot. Jutrosin. Dzieje się. Miasto i Gmina


3

Klub Senior + Miejsce spotkań jutrosińskich seniorów w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji

3


2


3


2


3


Krystyna Konieczna
3
152


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.