Wiadomości Jutrosińskie 151

Page 133Od 1971 roku przez 16 lat Marian Jakubowski był Przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego Szkoły Podstawowej im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie. Był inicjatorem zakupu i ufundowania sztandaru dla szkoły. W roku 1989 otrzymał tytuł: „Honorowego Obywatela Szkoły”

3B

udżet Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2021 został przyjęty przez Radę Miejską w Jutrosinie podczas Sesji w dniu 28 stycznia 2021 roku, uchwałą Nr XXV/169/2021. Przyjęcie budżetu uwieńczyło cały okres prac poświęconych zebraniu materiałów od wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, porządkowaniu ich, a następnie opracowaniu projektu budżetu, który został przekazany do dalszej pracy organom Rady. Budżet Miasta i Gminy jest dokumentem obszernym, określającym cały zakres zadań finansowych i gospodarczych w poszczególnych działach oraz obowiązków i uprawnień oddanych w ręce organu wykonawczego gminy, tj. Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin oraz podległych mu jednostek organizacyjnych. Ze względu na określoną ilość miejsca w gazecie, niemożliwe jest zamieszczenie całości tego dokumentu i przekazanie wszystkich danych, wskaźników, planów i informacji w nim zawartych. Dlatego poniżej podajemy jedynie najważniejsze dane, po stronie dochodów i wydatków budżetu na rok 2021, natomiast wszystkie osoby zainteresowane całym dokumentem, mogą zapoznać się z nim w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy, bądź też na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu www.bip.jutrosin.eu.

333333


2


3w

tym roku, ze względu na epidemię, kolęda w jutrosińskiej parafii odbywała się w innej formie niż zazwyczaj. Nie było wizyt w domach, ale tym razem parafianie byli zapraszani do kościoła na Mszę Świętą i wspólne śpiewanie kolęd. Kolęda trwała przez cały styczeń. Obecność przedstawicieli rodzin wynosiła ponad 75%. Parafianie przy okazji spotkań kolędowych składali ofiary, które w całości zostaną przeznaczone na remonty. Zebrano na ten cel ponad 37 tys. złotych.

 Kościół parafialny: renowacja i rekonstrukcja balasek komunijnych, odnowienie figury św. Józefa z Jezusem, odnowienie polichromii w kruchcie kościoła.  Cmentarz i kościół św. Krzyża: konserwacja dachu na kościele św. Krzyża; naprawa organów; dokończenie chodników na cmentarzu; zagospodarowanie stawu i terenu wokół stawu: oczyszczenie stawu, przycięcie drzew i krzewów, wyrównanie terenu, zasianie trawy, postawienie ławeczek, połączenie chodnikiem parkingu z cmentarzem.33Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.