Page 1

Hoofdstuk

Altijd nieuwsgierig

Informatiebrochure 2016-2017

000 0 0

Junior C0llege Junior College & Tiener College Innovatief en persoonlijk leren voor 4-14 jaar

1


Een doorlopende leerlijn 4-14

Een doorlopende leerlijn 4-14 In augustus 2012 startte Tiener College, een programma voor kleinschalig, innovatief en persoonlijk onderwijs voor leerlingen van groep 7-8 en klas 1-2. Dit vierjarig programma biedt leerlingen kans om selectie voor voortgezet onderwijs uit stellen, door te groeien en in basisonderwijs al vakken voortgezet onderwijs te volgen. In augustus 2015 begonnen we met de voorloper, Junior College. De eerste groep telde leerlingen van groep 4-6 (JC unit 2). In augustus 2016 begon ook een unit Junior College voor groep 1-3 (JC unit 1). De uiteindelijke ambitie is een onderwijsomgeving te realiseren voor leerlingen van 2-18 jaar. De kracht van zo´n omgeving is dat leerlingen vanuit dezelfde onderwijskundige en pedagogische principes leren, in een omgeving waar leerlingen van jong tot oud samenwerken.

2


Een doorlopende leerlijn 4-14

Junior College maakt als innovatieve stroom deel uit van CBS De Regenboog, een school van LOGOS. Tiener College is een samenwerking van LOGOS en CS De Hoven. Leerkrachten basisonderwijs zijn verantwoordelijk voor het onderwijs van basisschoolleerlingen. Docenten voortgezet onderwijs zijn verantwoordelijk voor het programma van leerlingen voortgezet onderwijs. Binnen de programma´s werken leergroepbegeleiders (leerkrachtenmentoren) en een aantal vakspecialisten.

3

“De kracht van zo’n omgeving is dat leerlingen vanuit dezelfde onderwijskundige en pedagogische principes leren, in een omgeving waar leerlingen van jong tot oud samenwerken.”


Vanuit waarden

Vanuit waarden Junior College en Tiener College vormen

daarin op een open en respectvolle wijze

samen een leergemeenschap. Samen

om met andere levensbeschouwingen. Dat

dragen we zorg voor het welzijn van

betekent dat leerlingen met verschillende

iedereen en het leren van en met elkaar. In

achtergronden leren binnen onze onder-

die leergemeenschap zijn we geĂŻnspireerd

wijsomgeving. We verwachten van alle

door drie waarden. Christelijke inspiratie,

leerlingen dat zij deelnemen aan activiteiten

respect en verbinding.

als dagopeningen, lessen levensbeschouwing en de vieringen van Kerst en Pasen.

We zijn christelijk. We laten ons inspireren door verhalen uit de Bijbel en voorbeelden

Naast de christelijke inspiratie werken we

uit de christelijke geloofstraditie. We gaan

expliciet vanuit de waarden respect en ver-

4


Vanuit waarden

binding. We verwachten van alle leerlingen respect voor elkaar en voor hun omgeving. We werken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor elkaar en de schoolomgeving. Dat betekent dat we een initiatiefrijke houding en een inspanning van leerlingen vragen om te zorgen voor oplossingen. Ons pedagogisch handelen is duidelijk en consequent. We werken vanuit deze principes. Hiertoe herleiden we al onze besluiten. Door dagelijkse reflectiekringen zetten we sterk in op een goede verbinding binnen de groep en bewust handelen door de leerlingen.

“We laten ons inspireren door de verhalen uit de Bijbel en voorbeelden uit de christelijke geloofstraditie.�

5


Een nieuwsgierige leeromgeving

Een nieuwsgierige leeromgeving Nieuwsgierigheid is een kernwoord binnen

“Nieuwsgierigheid is een kernwoord binnen Junior College en Tiener College”

Junior College en Tiener College. Vragen van leerlingen krijgen volop ruimte. Iedere dag start de dag met een Pick Me Up, een interactieve, enerverende start van de dag. Deze PMU is bedoeld om te raken aan de nieuwsgierigheid van iedere leerling, te verwonderen en vragen te stellen bij onderwerpen. Leerlingen krijgen de ruimte om meer ingewikkelde (niet meteen op te lossen) vragen die ze zich stellen planmatig te onderzoeken. Deze ´eigen leervragen´ (ELV) zoeken de leerlingen samen met een van de leergroepbegeleiders/ specialisten tot de bodem uit. Regelmatig ontvangen we gastdocenten die vanuit maatschappelijk of cultureel werk of vanuit hun beroep veel over een onderwerp weten te vertellen. Ook ouders vragen we uitdrukkelijk aan PMU´s en eigen leervragen van leerlingen een bijdrage te leveren. 6


Een nieuwsgierige leeromgeving

Het onderwijsprogramma over bijvoorbeeld

De dag heeft een duidelijke structuur. Op

geschiedenis, natuur en kunst geven we

die manier kunnen we leerlingen de ruimte

in de middagen vorm met leerpleinen en

bieden om delen van de dag zelf in te vul-

ateliers. Leerlingen gaan naar interactieve

len. Na instructies en reken- en taaltaken

instructies waar veel te beleven valt en

kunnen leerlingen werken aan taken die

leren vanuit concrete doelen. Op de

zij zelf kiezen.

leerpleinen en in de ateliers krijgen de leerlingen de nodige ruimte om hun kennis van het onderwerp op creatieve en ondernemende manieren te laten zien.

7


Een nieuwsgierige leeromgeving

8.45 uur Pick Me Up

10.30 uur Pauze

Tiener College start samen de dag, Junior College unit 1 en 2 starten afwisselend samen of in units de dag 10.45 uur Taalaanbod basisonderwijs / wiskunde of een taal in het voort9.00 uur

gezet onderwijs

Rekenaanbod basisonderwijs / wiskunde of een taal in het voortgezet onderwijs

8


Een nieuwsgierige leeromgeving

12.00 uur

14.15 uur Reflectiekring

Lunchpauze en werken aan het

Per unit kijken de leerlingen in een

persoonlijk leerplan (leerlingen

kring terug op de dag, op het leren in

kiezen taken)

de groep en op de eigen taken

13.00 uur

14.30 uur Einde schooldag

Leerpleinen en Ateliers (leerlingen

(voortgezet onderwijs reflecteert om

werken een middag aan taken over

14.45 uur en gaat 15.00 uur naar huis)

maatschappij, science of kunst)

9


Een persoonlijk leerplan

Een persoonlijk leerplan Iedere leerling heeft een persoonlijk bege-

In het persoonlijk leerplan brengen we de

leider. Deze leergroepbegeleider maakt

doelen samen onder een klein aantal vak-

driemaal per jaar een persoonlijk leerplan

of leergebieden. In de praktijk werken deze

(PLP) voor de leerling en evalueert het plan

gebieden intensief samen binnen projecten

met de leerling en zijn/haar ouders.

en taken.

In het persoonlijk leerplan staan de doelen

Taal

voor een periode van drie maanden. De

Rekenen/ wiskunde

doelen zijn uitwerkingen van de verplichte

Maatschappij

kerndoelen basis- en voortgezet onderwijs.

aardrijkskunde, economie, geschiedenis, levensbeschouwing Science biologie, verzorging, natuurkunde, techniek Engels Duits Frans Latijn Grieks Kunst en cultuur Moderne media Sport Sociale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling

10


Een persoonlijk leerplan

Alle leerlingen en ouders hebben toegang

Feedback is een evaluatie van producten

tot het (online) leerplan. De leergroep-

en processen. Bewijzen zijn bijvoorbeeld

begeleiders en specialisten beschrijven in

(poster)presentaties, verslagen, proeven en

het leerplan feedback, leermiddelen, de

verhalen. Feedforward zijn de belangrijkste

bewijzen van de leerling en feedforward.

aandachtspunten waarop de leerling en de

We gebruiken bewust geen cijfers in basis-

leergroepbegeleiders en specialisten zich in

en voortgezet onderwijs. De doelen staan

een volgend persoonlijk leerplan richten.

centraal. Docenten en leerlingen beoordelen of doelen zijn behaald aan de hand van concrete criteria. Op die manier krijgen leerlingen inzicht in welke kennisonderdelen en vaardigheden ze verder moeten bestuderen en oefenen.

11

“Iedere leerling heeft een persoonlijk begeleider.�


Een persoonlijk leerplan

Met verschillende toetsinstrumenten toetsen we leerlingen formatief en summatief. Formatieve toetsen zijn tussentijdse (vaak korte) toetsvormen, zoals wekelijkse testen van enkele vragen, korte presentaties tijdens projecten en regelmatige leerplan-

“We geloven dat toepassen, uitvinden, verklaren en ontwerpen een krachtig effect hebben op leren.�

gesprekken met leerlingen. Summatieve toetsen zijn grotere- en eindtoetsen en bedoeld om te bepalen of een leerling een groter geheel beheerst. Bijvoorbeeld een repetitie of cito-volgtoetsen. We gebruiken deze toetsen vooral om eventuele hiaten in kennis en vaardigheden vast te stellen en het aanbod nader af te stemmen. Driemaal per jaar vindt een persoonlijkleerplangesprek (PLP-gesprek) plaats van leergroepbegeleider, leerling en ouders. In dit gesprek presenteert de leerling het leerplan aan de hand van bewijsstukken. Leergroepbegeleider en ouders geven feedback en stellen vragen. In het gesprek wordt ook het nieuwe persoonlijk leerplan besproken.

12


Leren door doen

Leren door doen Leerlingen leren niet alleen (vanuit) de theorie. Ze krijgen ook volop kans toe te passen. We geloven dat toepassen, uitvinden, verklaren, ontwerpen e.d. een krachtig effect hebben op leren. Leren is doorleefd als leerlingen het met zoveel mogelijk zintuigen hebben kunnen ervaren. Veel instructies en excursies kennen daarom kleine en grotere doe-opdrachten. Zelf mogen uitvinden leidt tot doorvragen en veel nieuwe onderzoeksvragen. Die nieuwsgierigheid prikkelen we graag omdat het leidt tot sterke intrinsieke motivatie. Deze doe-opdrachten hebben verschillende vormen: - proeven - modellen bouwen van steden, landschappen, technische constructies, - mindmapping - rollenspellen - filmen - zelf workshops of een (interactieve) instructie verzorgen over een begrip of een principe 13


Buiten leren

Buiten leren De wereld rondom school is een belangrijke bron. Om die reden leren alle leerlingen minimaal een dag(deel) per maand buiten school. Bijvoorbeeld in het bos, op het strand, op een boerderij of in een museum. Deze dagdelen noemen we LAB´s. Leerlingen richten als het ware een laboratorium in om op die locatie enkele kleine leerdoelen te behalen. Bij de LAB´s reizen we samen met ouders naar de locaties. Leerlingen van Tiener College fietsen met leerkrachten/docenten naar de locaties nabij school. Op de LABlocatie zijn deskundige gidsen aanwezig of verzorgen de leergroepbegeleiders/ specialisten een instructie en een reeks doe-opdrachten.

“De wereld rondom school is een belangrijke bron. Om die reden leren alle leerlingen minimaal een dag(deel) per maand buiten school.”

De doelen van het LAB worden in de voorafgaande week besproken en grondig voorbereid. Na het LAB (soms al tijdens) zorgen alle leerlingen voor een bewijsstuk van wat ze leerden. Bijvoorbeeld een model van bouwmaterialen, een posterpresentatie of een proef. 14


Buiten leren

Jaarlijks organiseren we in elk geval enkele LAB´s in de natuur en enkele LAB´s in musea. Ook maken we regelmatig gebruik van unieke tijdelijke exposities die aansluiten op een kernconcept.

15


Samen leren

Samen leren Leerlingen leren veel door samen te werken. Binnen Junior College en Tiener College bieden we leerlingen de leerervaring door feedback te geven aan jongere leerlingen, te presenteren voor jongere groepen en door workshops aan te bieden aan jongere leerlingen. Oudere leerlingen doen zo ervaring op in het organiseren van activiteiten. De Pick Me Up (PMU) van elke morgen onderstreept de gemeenschappelijke waarden en verantwoordelijkheid naar elkaar toe. De stamgroepen beginnen en eindigen elke dag in een kring. Binnen dit gesprek is plaats voor reflectie op het leren, feedback en feedforward, het groepsproces en voorstellen vanuit de groep. Op deze manier stimuleren we alle leerlingen om verantwoordelijk te zijn voor het geheel. Feedback en feedforward spelen ook

“Feedback en feedforward spelen ook in de groep een centrale rol.�

16


Samen leren

in de groep een centrale rol. Leerlingen krijgen niet op alles direct een antwoord. We stimuleren het zelf ontdekken onder gedegen begeleiding. In de groep geven de leerlingen elkaar feedback tijdens/na taken, zelfstandig werken en samenwerking. Samen met de leergroepbegeleider of specialist formuleren leerlingen feedforward bij de start van een nieuwe taak. Zo leren leerlingen belangrijke principes in de praktijk. Ook feedback van ouders benutten we structureel. Bij het persoonlijk leerplangesprek geven ouders feedback na de presentatie van hun zoon/dochter. Daarnaast organiseren we elke maand een maandsluiting. Leerlingen presenteren hier een groot project of enkele kleinere projecten. Ouders en familie zijn van harte welkom om te komen kijken. Alle bezoekers van de maandsluiting vragen we nadrukkelijk om vragen te stellen en (in de vorm van tops en tips) feedback te geven.

17


Ouderparticipatie

Ouderparticipatie We betrekken ouders intensief bij het leer-

schap van ouders. We vragen ouders

proces. We zien in de praktijk dat betrokken-

samen met ons het onderwijsprogramma

heid van ouders van doorslaggevende be-

nog beter te maken.

tekenis is voor succesvol leren en een sterke persoonlijke vorming van kinderen.

Ook verwachten we van iedere ouder jaarlijks een bijdrage binnen het grote activitei-

Ouders zijn van harte welkom bij Pick Me

tenaanbod. We bieden een rijk programma

Ups (PMU´s) en LAB´s, andere excursies en

(met excursies, workshops en bijzondere

gastlessen.

dagen) en kunnen dat alleen met hulp van alle ouders realiseren. Elk jaar spreken we

We verwachten alle ouders bij de jaarlijkse

met elke ouder af welke bijdrage hij of zij

drie persoonlijkleerplangesprekken en op

levert. Bijvoorbeeld door mee te gaan met

de jaarlijkse drie ouderavonden die gaan

een of meer LAB´s, te helpen bij de organi-

over onderwijsinhoudelijke en pedagogische

satie van sportactiviteiten en festiviteiten

onderwerpen. We geven deze avonden na-

of door een of meer PMU´s of workshops te

drukkelijk de vorm van een leergemeen-

verzorgen.

18


Kernconcepten

Kernconcepten Iedere drie maanden staat een kerncon-

Leven

cept centraal. Een kernconcept is een

Archeologie, vroege geschiedenis, bouw-

omvangrijk geheel rondom een belangrijk

stenen van leven, voeding, spijsvertering

kernbegrip aan de hand waarvan leerlingen inzichten en principes leren. Op deze

Wereldburger

manier verwerven leerlingen veel direct

Grieken en Romeinen, mythen, culturen,

toepasbare kennis en vaardigheden. Het

handel, samenwerking, reizen

ene jaar leren leerlingen met de reeks Leven, Wereldburger en Ontdekkingen.

Ontdekkingen

Het andere jaar leren zij met de reeks

Uitvinders, kunstenaars, ruimtevaart,

Communicatie, Kracht en Duurzaamheid.

ontdekkingsreizigers, wetenschap, techniek

Binnen elk kernconcept ontwikkelen leergroepbegeleiders en specialisten enkele

Communicatie

grote projecten.

Nieuws, (social) media, film, taal, kunst, symbolen

“Een kernconcept is een belangrijk kernbegrip aan de hand waarvan leerlingen inzichten en principes leren.�

Kracht Constructies, vervoer, natuurkrachten, spieren, kleine sterke dieren, natuurkrachten Duurzaamheid Oerwoud, ecosysteem, natuurbeheer, nieuwe technologie

19


Krachtige leermiddelen

Krachtige leermiddelen Junior College en Tiener College hebben

De leermiddelen zijn een combinatie van

voor alle leergebieden kwalitatieve leer-

met papier en digitaal werken. We menen

middelen. We verrijken deze leermiddelen

dat leerlingen niet alles op een tablet of

met sterke projecten ontworpen door eigen

laptop moeten leren. Het is ook belangrijk

docenten en docenten van andere scholen.

te schrijven. Zeker in de onder- en bovenbouw basisonderwijs waar handschrift nog

Leerlingen werken vanaf JC unit 2 met een

volop moet worden ontwikkeld. Voor het

eigen Ipad. Op de Ipad werken de leerlingen

automatiseren van taal, rekenen en Engels

met taal- en rekenprogramma´s en maken

gebruiken we in zowel basis- als voortgezet

zij bewijsstukken bij projecten, zoals films,

onderwijs een aantal handige toepassingen

foto´s, presentaties en woordwebs.

zoals Oefenweb en Muiswerk. De Ipad gebruiken leerlingen met name om bewijsstukken zoals verslagen, posters, presentaties en filmpjes te creëren. Als aanvullend materiaal maken we veel gebruik van Schooltv (Beeldbank), Kahn Academy en (digitale) kranten en tijdschriften. Leerlingen leren tussen 4 en 14 jaar ook om zelf bronnen (beeld en tekst) te kiezen voor mondelinge en schriftelijke presentaties en voor het vinden van meer uitleg bij vragen.

20


Bewijzen wat je hebt geleerd zonder cijfers

Bewijzen wat je hebt geleerd zonder cijfers Leerlingen leren binnen Junior College en

Op grond van deze feedback ondernemen

Tiener College bewijzen te leveren voor

leerlingen met leergroepbegeleiders en

wat ze hebben geleerd. Leerlingen krijgen

specialisten nieuwe leeractiviteiten.

in principe geen cijfers. In het persoonlijk leerplan van elke leerling staan voor alle

Om vorderingen van leerlingen objectief te

vakgebieden leerdoelen. Leergroepbegelei-

toetsen maken de leergroepbegeleiders

ders en specialisten gaan met de leerlingen

zowel in basis- als in voortgezet onderwijs

in gesprek aan de hand van deze doelen en

wel gebruik van cito. De uitkomsten dienen

bewijsstukken van leerlingen, zoals ver-

met name om ontwikkeling van leerlingen

slagen, posters, presentaties en filmpjes.

op het gebied van taal, rekenen/wiskunde

Leerlingen bewaren bewijsstukken in een

en Engels te analyseren. De leergroepbe-

portfolio. Regelmatig bespreken leergroep-

geleiders kiezen het verdere aanbod van

begeleiders en specialisten het portfolio

de leerling gedeeltelijk aan de hand van

met leerlingen en formuleren samen met

deze toetsen.

hen feedback in het persoonlijk leerplan.

21


Brede algemene kennis & grote zelfstandigheid

Brede algemene kennis & grote zelfstandigheid Met leerlingen die aan het einde van Tiener College van school gaan, reflecteren we op hun ontwikkeling. In de gesprekken geven leerlingen vaak aan dat ze een brede kennis hebben opgedaan. Leerstof wordt steeds intensief verbonden met de actualiteit in de eigen leefomgeving en het (wereld)nieuws. Ouders geven hetzelfde aan. Deze relaties binnen de leerstof leert leerlingen verbanden leggen.

“Leerstof wordt steeds intensief verbonden met de actualiteit in de eigen leefomgeving en het (wereld)nieuws.�

22


Brede algemene kennis & grote zelfstandigheid

Ook geven leerlingen en ouders aan door

goed inzicht ontwikkeld voor waar hun

het programma een aanmerkelijk grotere

eigen kracht ligt en waar ze hulp nodig

zelfstandigheid te zien. Leerlingen kennen

hebben.

veel strategieĂŤn om taken uit te voeren en problemen op te lossen. Door veel te

Leerlingen zijn in de regel goed in staat te

presenteren zijn leerlingen communicatief

reflecteren op hun eigen leren. Zowel op

sterk. Het voorbereiden van presentaties

product als op proces. In de persoonlijke

hebben leerlingen al veel gedaan. Samen-

overdracht van informatie over de leerling

werkend leren speelt een grote rol in het

aan de nieuwe mentor bespreken we de

programma. Daardoor hebben leerlingen

ontwikkeling van de leerling.

23


Naar het voortgezet onderwijs klas 3

Naar het voortgezet onderwijs klas 3 Na Tiener College stromen leerlingen in de

lessen die leerlingen op hun toekomstige

derde klas van het voortgezet onderwijs in.

school volgen, maken deel uit van hun per-

In het voortgezet onderwijsprogramma van

soonlijk leerplan.

Tiener College oriënteren de leerlingen op een vervolgschool. Leerlingen vmbo basis

Tiener College zorgt samen met de scho-

en kader doen dat door praktijklessen te

len van CVO-AV voor een doorlopende

volgen bij Gilde, Windroos, Schans of Hee-

leerlijn en optimale voorbereiding van elke

renlanden College. Leerlingen vmbo ge-

leerling. De leergroepbegeleider van de

mengd en theoretisch kunnen lessen vol-

leerling in het laatste jaar Tiener College

gen bij Calvijn, Uilenhof en Heerenlanden

begeleidt de oriëntatie en informeert de

College. Leerlingen oriënteren voor havo

vervolgschool persoonlijk over het gevolg-

en vwo binnen het aanbod van Lyceum

de aanbod en de ontwikkeling van de

Oudehoven en Heerenlanden College. De

leerling.

24


Naar het voortgezet onderwijs klas 3

Na een half jaar in klas 3 komen leerlingen en ouders voor een evaluatiegesprek terug. In het gesprek evalueren leergroepbegeleider, leerling en ouders de start binnen de nieuwe school. Gedurende de verdere schoolloopbaan houdt de leergroepbegeleider van Tiener College contact met de vervolgscholen en volgt de ontwikkeling van de leerlingen.

“De lessen die leerlingen op hun toekomstige school volgen, maken deel uit van hun persoonlijk leerplan.�

25


Kennismaken

Kennismaken In schooljaar 2016-2017 organiseren we woensdag 23 november en 1 februari van 19.00 tot 21.00 uur een informatieavond. Op woensdagmorgen 7 februari en 22 maart organiseren we met alle scholen in de omgeving een open morgen. Deze activiteiten zijn bedoeld voor zowel leerlingen basisonderwijs als voortgezet onderwijs en hun ouders. Aanmelden Op de websites van Junior College en Tiener College zijn aanmeldingsformulieren te vinden. Na ontvangst nodigen we uit voor een intakegesprek. Leerlingen voor Junior College unit 2 en Tiener College zijn bij het gesprek aanwezig. We vragen aan hen om een klein motivatiewerkstuk te maken waarin zij zichzelf voorstellen. Meer informatie hierover is te vinden op de websites. Dinsdag 13 juni organiseren we van 15.30 tot 16.30 uur een kennismakingsmiddag voor alle nieuwe leerlingen en hun ouders.

26


Kennismaken

Meer informatie: www.juniorcollege-gorinchem.nl www.tienercollege.nl Opdrachtenblogs voor leerlingen: www.juniorcollege-gorinchem.blogspot.nl www.tienercollege.blogspot.nl Social media: @jr_college

@juniorcollege

@tienercollege @tienercollege Contact: info@juniorcollege-gorinchem.nl info@tienercollege.nl Junior College is een onderdeel van CBS De Regenboog van LOGOS. Tiener College is een samenwerking van LOGOS en CS De Hoven (een scholengroep van CVO-AV).

27


Over CS De Hoven

• Calvijn in Hardinxveld-Giessendam

Tiener College VO valt als onderdeel

Vmbo gl/ tl,

van de Christelijke Scholengroep De

onderbouw havo/ atheneum,

Hoven onder verantwoordelijkheid van

Techniek havo

Stichting Christelijk Voortgezet Onder-

• Gilde in Gorinchem

wijs voor de regio Alblasserwaard-Vijf-

Vakcollege Techniek,

heerenlanden (Stichting CVO-AV).

vmbo bb+kb+gl, mbo bbl 2+3, Techniek havo

Behalve de hiernaast aangegeven

• Lyceum Oudehoven in Gorinchem

vestigingen van CS De Hoven horen ook

Havo, atheneum, tweetalig atheneum,

de vestigingen van het Heerenlanden

gymnasium, tweetalig gymnasium,

College in Leerdam bij deze stichting.

Techniek havo • Schans in Sleeuwijk

Wij willen er aan bijdragen dat ieder

BB/ KB Economie & Ondernemen,

mens die met ons in aanmerking komt

BB/ KB Zorg & Welzijn,

een levend voorbeeld is voor anderen.

GL/ TL Dienstverlening & Producten

Ze dragen een wereld uit zoals wij

• Uilenhof in Gorinchem

die voor ogen hebben. Ons onderwijs

Nieuwe Mavo, Havo Junior,

biedt dan ook meer dan alleen het

Talent Ontwikkeling Techniek (TOT)

leren ontdekken van eigen passies

• Windroos in Gorinchem

en talenten en het ontwikkelen van

Vakcollege Zorg & Welzijn,

kennis en vaardigheden: het vormt

Vakcollege Economie & Ondernemen,

mensen die hun toekomst met

Media & Vormgeving

vertrouwen tegemoet kunnen zien. Junior College Tiener College Ondernemend leren voor 10-14

www.csdehoven.nl | www.cvo-av.nl

Top Naeffstraat 28 4207 MT Gorinchem T 0183 - 640 682 / 06 127 963 50 E info@tienercollege.nl

Informatiebrochure 2016 2017  
Informatiebrochure 2016 2017  
Advertisement