__MAIN_TEXT__

Page 1

Ă…rgang 6

December 2018


3

FORORD

3     FORORD

AF TOBIAS FLINT 4      INTERVIEW MED JAKOB SØNDERGAARD

6

8      ET FØRSTE GLIMT

16      HESTEKUNST

14

Et år er gået, siden det blev vedtaget, at der på

Alt i alt er vi i Politihestens Venner meget tilfred-

finansloven var afsat penge til en genetablering af

se, og kan se tilbage på et meget spændende år.

en Rytterisektion i dansk politi. En nyhed, som

Men det har også været et år, med bump på ve-

ikke overraskende, blev meget vel modtaget i vo-

jen. Vi kan igen og igen konstatere, at der blusser

res forening Politihestens Venner.

en negativt ladet debat op om politiheste. En debat, som desværre bygger på antagelser og på-

18    PHV HAR I 2018 MISTET TO MARKANTE STØTTER

Der var ikke blot allokeret midler til nye politihe-

stande der ikke er funderet i fakta og objektiv vi-

ste og en genetablering af rytterisektionen fra

den. Debat er vigtig, og i dette blad kommenterer

den allerede eksisterende økonomiske ramme, da

vi også lidt på, hvad vi undrer os over, når debat-

midlerne var tildelt udover de øvrige bevillinger til

ten pludselig stikker af.

politiet. Et rent ønskescenarie set fra Politihestens

20     POLITIET TIL HEST PÅ DERES FØRSTE OPGAVE

24     I POLITIHESTENS VENNER UNDRER VI OS

27

Venners synsvinkel.

Vi vil gerne takke alle støtter, samarbejdspartnere og relationer for et godt samarbejde omkring

Genetableringsprocessen har været altså været i

genetableringen. Og vi ser frem til at følge det

gang i et år, og hvad er status?

fortsatte arbejde med genetableringen af

I dette nummer af Politihesten, kan vi løfte lidt af

Rytterisektionen i 2019.

sløret for, netop hvor langt arbejdet er nået. Vi

Godt nytår!

har interviewet chefen for den nye Rytterisektion, Annoncetegning,

Oplag

Kontakt Redaktionen

Jakob Søndergaard, som fortæller om, hvordan

Tobias Flint

tryk og opsætning

2000 eksemplarer

politihesten@politihesten.dk

det konkrete arbejde skrider frem.

Formand

Ligeledes har vi fanget billeder, af en af de første

Politihestens Venner

Wihlborg, Østergaard & Hansen ApS. Telefon 32 96 00 64 blad@tilsend.dk Alle spørgsmål vedrørende

Bemærk at ophavsretten er Politihestens Venners. Eftertryk er ikke tilladt uden aftale med Politihestens Venner.

annoncering bedes rettet hertil.

Kontakt Politihesten

gange, de nye heste kunne ses i gadebilledet. På

Per Thuesen

forsiden har vi et par af de nye politiheste og de-

Kommunikationsansvarlig

res politi-ryttere med Tivoli i baggrunden. Så

c/o Bøstrupvej 45

langt er vi kommet! Det synes jeg sagtens politiet

4200 Slagelse

og resten af Danmark kan være stolte af.

thue@sport.dk Forsidefoto Sebastian Birk Foreningens formål At drage omsorg for de pensionerede politiheste, at arbejde for en genindførelse af den nu nedlagte Rytterisektion samt skabe og vedligeholde et økonomisk grundlag for ovenstående.

Besøg vores Facebookside - "Bevar det ridende politi i København"

Twitter

Der kan nu indbetales til foreningen på MobilePay

Til nr. 60535


4

5

INTERVIEW MED CHEFEN FOR DEN NYE RYTTERISEKTION VICEPOLITIINSPEKTØR JAKOB SØNDERGAARD (JS) AF JULIE MARIE CHRISTENSEN

PHV: Hvordan er situationen

PHV: I det store hele, går det så

PHV: Hvornår forventer du den

med lokation, altså staldfacilite-

som forventet? Er der noget der

første rigtige patrulje ned af

ter?

har været en større udfordring

Strøget?

end forventet? JS: Vi blev presset af, at det

JS: trækker på smilebådet og si-

skulle gå hurtigt. Dvs. at vi lige

JS: Personligt set, så havde jeg

ger: Det var det spørgsmål, jeg

nu er på en lokation, som vi godt

nok forestillet mig, at det havde

havde frygtet du ville stille. Hvis

ved ikke er den gangbare. Ikke

været nemmere at finde heste.

jeg kunne sige, hvornår hestene

sådan som det ser ud nu derude.

Men det er nok min egen uviden-

var 100% klar, så var jeg rigtig

Det er en midlertidig løsning.

hed, der gør, at jeg ikke var klo-

dygtig. Men det kan jeg ikke, for

Spørgsmålene er mange, og

at finde heste, og det har været

Men vi arbejder på at få en su-

gere dér. Jeg havde en idé om,

det er et dyr vi arbejder med og

nysgerrigheden stor. Vi hopper

en stor udfordring. Men jeg vil

per-løsning, til når vi bliver flere.

at det måske var nemmere. Jeg

det bliver i dyrets tempo. Jeg

ud i det:

sige, at vores Facebook-opslag,

Vi var presset af tid, og måtte

synes, det er en stor udfordring

håber på, at vi måske kan vise

PHV: Allerførst, tak fordi, du ta-

det satte skred tingene. Og vi

tage til takke med, hvad vi kun-

at finde heste. Det er også en

os lidt frem til den store nytårs-

ger dig tid til at tale med os. Det

har faktisk en del navne, som vi

ne få. For ledige hestepladser,

stor udfordring at finde den rette

kur, at vi måske bare kan have

er vi rigtig glade for, for vi er

venter på at kunne kom til at

set med vores øjne, de hænger

lokalitet for os, det må vi også

en stationær position, men ren

meget nysgerrige i PHV, for at

tale med igen. Det er sådan, at

ikke på træerne.

sige. For stederne de hænger

patruljering i strøg-områder, der

høre, hvordan det går, og hvad

lige nu er vi ramt af udbudsreg-

ikke på træerne.

skal vi nok lidt længere frem.

status er?

ler, og de udbudsregler er vi

PHV: Det er også derfor vi er

nødt til at respektere. Lige nu

nysgerrige for at høre hvor he-

PHV: Hvordan ser den nærme-

PHV: Dronningens fødselsdag

JS: Lige nu har vi indkøbt 4 he-

har vi udbud, og det kører lige i

stene er, og hvad I gør i praksis?

ste fremtid ud nu?

måske?

ste. Vi har haft et testforløb,

øjeblikket, hvilket gør, at ca. om

hvor vi nok har været i kontakt

en måned, så kan vi tage fat i

JS: Vi har 6 bokse derude nu, vi

JS: Vores dygtige ryttere der-

JS: Jeg ved det ikke. Jeg vil ger-

med ejere af 100-110 heste. Det

alle de gode henvendelser vi har

har en mandskabsvogn stående

ude, vi har ansat 6 nu, de arbej-

ne sige ja, men jeg ved det sim-

Det er en kold, mørk og tidlig

er ikke allesammen heste vi har

fået.

derude, vi ved godt, at det ikke

der sten-hårdt. Hestene de ar-

pelthen ikke. Jeg skal jo være

morgen sidst i november, hvor

set, men vi har været i dialog

er en politistation, det bliver det

bejder også sten-hårdt derude.

sikker på, at jeg kan stole på, at

JS byder velkommen til

med rigtig mange mennesker,

PHV: Så kommer der en runde

i fremtiden. Vi skal have nogle

Og dem vil vi jo gerne have gjort

hestene ikke kommer til at lave

Politihestens Venners udsendte

omkring indkøb af heste. Vi har

mere?

superforhold til vores ryttere i

klar så hurtigt som muligt, så vi

skade på andre. Rytterne er jeg

(PHV) på Politigården i

haft 6 heste på prøve, vi ville

fremtiden. Men vi ved godt, at

kan komme ud og vise vores nye

ikke i tvivl om er superdygtige,

København.

godt have haft dem alle 6, men

JS: Så kommer vi til at tage fle-

lige nu, der byder vi dem nogle

produkt. For vi er selvfølgelig

de ved godt hvad de skal gøre,

de to blev desværre dømt ude af

re heste ind, løbende med at vi

hårde arbejdsvilkår ude på stald-

stolte af, at vi har fået det her

men hvordan hestene reagerer,

Der er gået ca. et år siden fi-

vores dyrlæge, hvilket gør at vi

finder dem.

faciliteterne. Men vi er også igen

produkt, og vi vil rigtig gerne ud

jeg ved det ikke. Men hvis vi er

nansloven, der blev vedtaget i

har købt 4 heste. Og vi har 4

ramt af udbudsregler på staldfa-

og vise os frem. Vi laver nu træ-

klar til at fejre Dronningen, så

starten af december 2017, kun-

dygtige heste.

ciliteter. Vi er lige ved at lægge

ningsture rundt i København, og

gør vi det.

sidste hånd på i øjeblikket, at få

prøver at udvide ringen hele ti-

PHV: Hvad med materiel?

ne afsløre, at Danmark igen vil få et ridende politi. Og i PHV var

PHV: Vi kunne se på Facebook

JS: Vi har nogle dygtige leve-

lavet det her udbud færdigt, det

den, så vi kommer længere og

PHV: Hvordan ser du hestenes

det svært at få armene ned.

at I efterlyste heste. Har det

randører af materiel. Materiel er

kommer så i udbud, og så er det

længere ud. Men vi er også me-

rolle på længere sigt? Vil det pri-

Et år er altså gået, og hvad er

været sværere end forventet at

heldigvis en vare, som rigtig

jo at vi skal have, forhåbentligt,

get opmærksomme på, hvad det

mært være patruljering i

status så? Hvor langt er proces-

finde heste der både mentalt og

mange har. Og vi har selvfølge-

en masse der har plads til at

er vi byder hestene. Det må hel-

København? Hvordan er planerne

sen ift. den nye sektion? Hvor

fysisk lever op til de krav der

lig valgt noget rigtig godt udstyr

have sådan nogle som os, eller

ler ikke gå for hurtigt. Vi skal

for at komme ud i landet?

mange heste er der købt ind?

er?

til vores ryttere. Vi har priorite-

vil hjælpe os med at gøre plads,

lige huske, at det er et dyr vi ar-

ret sikkerhed højt, de har fået

til at byde ind på sådan et ud-

bejder med kontra vores egne

JS: Rytterisektionen i

JS: Vi har haft store udfordrin-

en rigtig fin vest med airbag-

bud.

ambitionere om, hvor hurtigt tin-

København, er jo et nationalt

ger med at finde heste. Vi star-

metoden, så vi synes selv vi har

gene de skal gå.

produkt, dvs. det er hele

tede tilbage i juni måned, med

fundet noget godt udstyr. Så vi

Danmarks heste. Vi skal rundt i

at afsøge markedet, og forsøge

er fortrøstningsfulde.

hele Danmark. Vi er sat i verden,

Hvor er hestene opstaldet? Går det som forventet?


6

7

for at udføre opgaver med hono-

kan se det gode formål, og vi

være, vi måske finder på nogle

rere formål, Kongehus, osv., og

kan sagtens se det gode formål

nye ting, for det er jo en ny sek-

patruljering i turistområder. Det

ved at være med rigtig mange

tion denne her gang. Det skal

kan også være når danskere

steder. Men jeg tror vi skal tage

ikke køre som det var engang,

samles til byfest i Aarhus, eller

ét skridt af gangen.

vi vil rigtig gerne have det kører

hvad der kan være. Dér skal vi

på en ny parameter, og det er

også være. Så vi kommer til at

PHV: Hvad er målet ift. antal.

også set i forhold til, hvordan at

få mange heste rundt omkring i

Hvor mange heste regner I at

man ser politihestene rundt om-

hele landet. Og der kommer vi

skulle have på den lange bane?

kring. Vi vil rigtig gerne ud og

til at lave en planlægning på,

promovere os, og vi vil rigtig

hvordan vi kommer rundt, så vi

JS: Vi regner med vi skal have

rammer hele landet. Vi vil rigtig

20 heste, med tilhørende ryttere

gerne have alle store byer, men

selvfølgelig. Så derfor skal vi

Og med dette svar, sagde vi tak

også mellemstore byer, de kom-

også have en god kapacitet, der

for nu, mens JS kunne forberede

mer til at se politiheste i gade-

kan rumme os. Og vi vil have

sig til næste hold nysgerrige

billedet.

den rigtige kapacitet første

gæster, i form af journalister fra

gang.

TV2 Lorry, som også gerne ville

PHV: Der har været snak om, at

gerne vise, at vi kan noget.

se og høre mere om de nye he-

hestene også kan bruges præ-

PHV: Så det vil være en større

ventivt ved store fodboldkampe.

sektion end den der blev lukket

Er det også i jeres planer, eller

ned 2012?

ste.

er det først på den rigtigt lange bane?

JS: Ja, det bliver større denne

JS: Der skal vi ud på en længe-

alle de gode ting med fra den

re bane. Vi vil jo rigtigt gerne

tidligere sektion. Alt det gode

være med alle steder, hvor vi

trækker vi med, og så kan det

Foto: Anders Clausen

her gang. Vi trækker selvfølgelig


8

9

AF JULIE MARIE CHRISTENSEN | FOTO SEBASTIAN BIRK Mange mennesker, ikke mindst

billeder og optagelser. Disse

Vi glæder os meget til at se

os i Politihestens Venner (PHV),

blev taget af TV2 Lorry, og

mere til hestene og ikke mindst

har glædet os til igen at kunne

bragt i et indslag på kanalen

se flere heste i gadebilledet

møde politiheste i gadebilledet.

samme aften.

Og en dag i november 2018, fik vi et tip om, at der ville være politiheste på gaden midt i København. Det var en mulighed, som undertegnede hverken kunne eller ville gå glip af! Så frokostpausen blev skiftet ud med en cykeltur til det sted hvor hestene ville være. Og forventningens glæde blev indfriet. Efter et par minutters venten, blev lyden af hestesko mod asfalt tydeligere og tydeligere… Og så var de der, og et af de første glimt af de nye politiheste realitet! De to heste opførte sig eksemplarisk, og stillede velopdragent op til fotografering. Ekvipagerne fremstod flotte og meget harmoniske, selvom hestene endnu ikke er færdiguddannede. Vi skyndte os at få taget et par billeder, som kan ses her. Og så skulle hestene videre til nye opgaver, et par runderinger blev det til og endnu flere


FLERE BILLEDER, TAGET UNDER TRÆNINGSTURE

Optimus og Mie.

Optimus og Victor på gaden.


12

13


14

15


16

17

HESTEKUNST AF BIRGITTE PRESTOV Det materiale vi får samlet ind til bladene, giver nogen gange lidt udfordringer med hensyn til plads i bladet og få det til at gå op sideantalmæssigt. Nogen gange må vi udelade noget og gemme til et senere tidspunkt, andre gange anvende mere plads for at få det sidste fyldt ud, så det i sidste ende passer med antal sider.

ægte politihest, der udstråler mod og fremdrift - den er nysgerrig og er klar til opgaven. Den har en vis stolthed over sig! Samtidig repræsenterer dette maleri hele den proces vi har været igennem, og hvad vi alle i fællesskab, alle hver især, har bidraget med og til! 

I sidste nummer valgte vi at vise et Ja rent faktisk symboliserer dette maleri Politihestens Venner og arbredt udpluk af kunstneren bejdet med at genindføre heste i Thorbjørn Olanders kunst. politiet. Politihesten i den rigtige form, Oprindeligt var dette kunstværk og tilknyttede ord, valgt, men blev med mange mange menneskers udeladt. Men det er jeg senere hen indflydelse og opbakning! blev opfordret til at bringe. Derfor Umiddelbart ligner det at hesten er dette maleri valgt igen, til “Kunst”. Det er mit favorit kunst- er malet af små firkanter/ små brikker - en form for "patchwork" værk, og hvorfor det er det, kan I - Thorbjørn selv kalder det læse her: "Skrabeteknik"— hver og en af de Jeg finder lige præcis dette maleri små brikker/felter repræsenterer en proces, en arbejdsgang, et delabsolut fantastisk på mange måmål og mål, en succes - et menneder. Fantastisk, fordi det - for mit skes opbakning - indflydelse og vedkommende - rummer hele flid - undervejs.  processen på starten, på en ende, og samtidig en start, på en ny beHver eneste brik har været med til gyndelse. at gøre en forskel og få hele pusle  spillet samlet. Hver eneste brik Nedlukning af rytteriet - og nu har været med til at vi nu står her: her 6 år efter, tager et nyt rytteri Genindførelsen af politiheste.  form! Et nyt rytteri tager form - fakta er For mit vedkommende, repræsen- at vi har politiheste i Danmark terer dette maleri en Politihest. En igen!

Det er præcis hvad jeg ser, tolker, føler og oplever, når jeg betragter dette fantastiske maleri. Desværre er maleriet solgt til Sverige og er privatejet, men heldigvis kan vi alle få glæde af det her i vores blad. Tusind tak for det. Jeg har haft fornøjelsen af at tale med kunstneren i telefon, og det med politiheste viste sig at være ikke helt fjernt, og langt væk, idet Thorbjørn rent faktisk har undervist politiet, dengang de havde et ridehold på Ballerup Rideskole, tilbage i starten af 90’erne!  I kan se og læse meget mere om Thorbjørn Bosse Olander, samt se mange af hans fantastiske farverige malerier på hans hjemmeside www.gallerikonge.dk  og på Facebooksiden; facebook.com/gallerikonge/  Thorbjørn har sit Galleri  Konge i det gamle skovløberhus Rødeporthus på adressen Kongevejen 99, 3450 i Allerød. Han har fast åbent torsdage i lige uger i sit Galleri Konge i Allerød fra 15-17.


18

19

PHV HAR I 2018 MISTET TO MARKANTE STØTTER Foto Marianne Wiil Henriette A. Kjærning gik desværre bort i oktober 2018.

Marianne Wiil, gik desværre bort i starten af november 2018.

Henriette deltog med entusiasme i demonstrationen for bevarelse af politiheste i Danmark i 2012.

Vi i PHV har nydt godt af Mariannes store støtte og opbakning. Ikke mindst i form af de mange fanta-

Siden nedlæggelsen har Henriette støttet op om arbejdet med genindførelsen af heste i politiet i

stiske billeder hun har taget, og stillet til rådighed for foreningen gennem årene. Vi har fået lov af

Danmark. Ligeledes lå galop- og travhestene Henriettes hjerte nær, hvilket man som hendes facebook

Mariannes efterladte, at dele nogle af de mange billeder, fra både hverdag og fest med politihestene,

ven ikke kunne være i tvivl om.

som Marianne tog gennem årene.

Æret være Henriettes minde.

Æret være Mariannes minde.


20

21

POLITIET TIL HEST PÅ DERES FØRSTE OPGAVE FOLKETINGETS ÅBNING D. 2. OKTOBER 2018 AF JULIE MARIE CHRISTENSEN

D. 2 oktober 2018 var på man-

første gang siden 2012, hvor

trappe, hvor mange prominente

yaliuster og andre der havde

kongefamilien ind på Borgen,

nalist førsøgte enddog at få en

ge måder en historisk dag. Det

den daværende Rytterisektion

personer stod klar til at tage

lagt vejen forbi Christiansborg

hvor den officielle åbning af

kommentar fra en af hestene.

er det altid, når Folketinget åb-

blev lukket, at man kunne se

imod medlemmerne fra

Folketinget tog sted.

Dog uden held.

ner. En dag hvor demokratiet

politi til hest i Danmark.

Kongehuset.

Én efter én ankom kronebiler-

Her ventede de roligt, omgivet

ne, og den kongelige familie

Herefter kunne ekvipagerne

Ekvipagerne skridtede roligt fra

af hujende og syngende de-

ventede på dagens hovedper-

begive sig tilbage til staldene,

I år var det også en historisk

staldene på Christiansborg og

monstranter, flag, tilskuere ro-

son, H.M. Dronningen. Da ma-

hvor mange nysgerrige blikke

dag, da denne efterårsdag blev

tog opstilling overfor den store

jestæten var vel ankommet, gik

og spørgsmål ventede. En jour-

fejres.


22

23


24

25

I POLITIHESTENS VENNER UNDRER VI OS AF BIRGITTE PRESTOV OG JULIE CHRISTENSEN Vi undrer os over, hvorfor sinde-

samme har mange andre lande

Det er ærgerligt at forældede

Uden at det er på bekostning af

vigtigt for den nye rytterisekti-

det for at få nye politiheste til-

ne kommer i kog, når heste ind-

over hele verden, hvor velfunge-

udsagn anvendes og henvises til

andre grene inden for politiet.

on.

bage i gadebilledet i Danmark.

går i den politiske debat – og

rende enheder samarbejder på

som endegyldig sandhed. Der er

Polithestene muliggør fokus på

ikke mindst koblingen mellem

tværs af de mange specialer et

mange forskellige holdninger og

at skabe relationer, være bro-

Endelig undrer det os, at politi-

Så derfor skal der herfra lyde et

hest og politi.

moderne politi bør have.

meninger for og imod politihe-

byggende, synlige og trygheds-

hestene bliver omtalt som sym-

stort tillykke til hele Danmark,

Er en betjent på motorcykel

Hvorfor skulle dansk politis ’kon-

ste. Og om brugen af dem. Og

skabende.

bolpolitik? Vi er glade for al den

som nu har fået politiheste tilba-

mindre betjent, end én i patrul-

cept’ være så unikt, at heste

sådan skal det være i et demo-

politiske opbakning og støtte

ge. Processen er i gang, hestene

jebil? Og er en betjent på cykel

ikke bør være en del af det? Det

kratisk samfund.

Med andre ord, et politi der ind-

som PHV har fået i forbindelse

bliver dygtigere og dygtigere for

mere værd end én til fods? Hvad

virker som om, at nogle ikke har

PHVs ønske er, at de mange me-

byder til dialog, interaktion og

med arbejdet for at genindføre

hver dag der går, og snart vil vi

er en politihund værd? Uanset i

tiltro til, at dansk politi har kom-

ninger bygger på fakta, frem for

samtidig tilbyder politiet bedre

politihestene.

igen møde politi til hest.

hvilken kontekst, er en uddan-

petencer nok til at håndtere en

nem mudderkastning og udsagn

muligheder for at overskue fol-

Og vi har oplevet både opbak-

net betjent, en uddannet be-

rytterisektion? Det synes vi, i

der ikke er baseret på reel vi-

kemængder og få et overblik.

ning og støtte fra flere politike-

Tak for støtten til alle, og godt

tjent, der udfører politiarbejde.

PHV er meget beklageligt. For vi

den.

re, partier, og endog et par mi-

nytår!

Og det kan eksempelvis være

synes, at dansk politi er blandt

på motorcykel, i lufthavnen, i

de dygtigste i verden!

patruljebil, med en hund ved si-

Og vi har, det seneste år siden

nistre. Det har gjort det muligt

Sket er sket, og nu ser vi frem-

det blev vedtaget, kunnet kon-

at deltage i spændende arran-

ad!

statere mange positive udmel-

gementer, hvor vi har kunnet

dinger fra politiet ifm. genetab-

vise de nu pensionerede heste

leringen. Det er glædeligt, og

frem, og sætte fokus på arbej-

den, og på cykel…

Den negativt ladede debat om

I denne sammenhæng handler

politiheste referer ofte til

Et synligt, tryghedsskabende og

det om de betjente, der snart

Politiledelsens udsagn år tilbage,

borgernært politi er noget de

igen vil patruljere til hest.

hvor det fremgik, at denne le-

fleste danskere skatter højt. Det

Vi undrer os over, den del af de-

delse ikke havde et ønske en

undrer os derfor, at nogen men-

batten om politiheste som har

genindsættelse af Politiheste.

nesker hidser sig voldsomt op,

en negativ klang. For hvorfor

Udsagn som refererer til et no-

over at politiet på finansloven er

egentlig?

tat der fik kritik for at være fak-

blevet tildelt et beløb til gen-

Og hvorfor fokuserer man ikke

tuelt forkert. Dette fremgår sta-

etableringen af en rytterisekti-

netop, på styrken af den alsidig-

dig i dele af debatten, som være

on, på toppen af de øvrige bevil-

hed, som de forskellige typer

gældende og værende en fælles

linger. Pengene til reetablerin-

politi, vi er så privilegerede at

holdning fra hele politiet.

gen af rytterisektionen, er altså

have i Danmark, tilbyder?

En mere nuanceret tilgang til

ikke taget fra en anden bevilling

Hvorfor er fokus ikke på, hvor-

debatten ville nok kunne have

til politiet.

dan alsidigheden kan styrke po-

belyst den en hel del. Måske

Der er allokeret et ekstra-beløb,

litiet i deres mere og mere kom-

man også skulle give taletid til

for at give politiet flere mulighe-

plekse arbejde?

de politifolk som har specialvi-

der, for at gøre politiet mere

den om arbejdet med politihe-

synligt. Et ønske som ofte er

I Danmark kan vi godt lide at

ste? Ved man ikke, hvad heste-

fremme i medier og debatter.

sammenligne os med andre lan-

ne kan tilføje politiets værktøjs-

Genindsættelse af politiheste, er

de. Særligt vores nærmeste na-

kasse, er det det mest umiddel-

en politisk handling bl.a. for at

boer. Disse har politiheste. Det

bare at takke nej.

imødekomme disse ønsker.


27 27

26

Bladet

Bliv medlem af foreningen Politihestens Venner, og få vores blad “Politihesten”, 4 gange årligt.

Bladet er for alle der elsker heste, heste historier, billeder og kunst fra hesteverdenen, og for dem som følger foreningens egne pensionerede politiheste, samt har interessere i seriøs information om politiheste, fra de beredne afdelinger verden over.

Vi bestræber os på at få et interessant, informativt og underholdende blad, der favner bredt og flest mulige læsere.

Prisen for et medlemskab er kr. 120,- årligt eller kr. 10,- pr. måned.

Vi modtager med stor glæde og taknemlighed, alle bidrag - små som store!

Jyske Bank: reg. nr. 0697 konto nr.: 0003119041 MobilePay Til nr. 60535


28

29 FINLAND

11

NORGE

14

SVERIGE

LETLAND

60

6

DANMARK

?

STORBRITANIEN

272

IRLAND

14

Antal politiheste i EU's 28 medlemslande

LITAUEN

20

HOLLAND

150

BELGIEN

110

23 lande har politiheste TYSKLAND

POLEN

234

5 har ikke Cypern, Estland, Grækenland, Kroatien, Luxenborg

62

TJEKKIET

40

Kilde: justistministeriet SLOVAKIET

(Norge er ikke et EU land og er sat på kortet af os i skandinavisk sammenhæng. Redaktionen)

20

ØSTRIG FRANKRIG Antal usikkert ca. 26 afdelinger

?

UNGARN

37

RUMÆNIEN

51

SLOVENIEN

18

BULGARIEN

30

PORTUGAL

483

ITALIEN

SPANIEN

210

454

MALTA

17

Profile for jumach

Politihesten december 2018  

Politihesten december 2018  

Profile for jumach
Advertisement