__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Årgang 8

Marts 2020

• SCHWEITZ FÅR RYTTERI • BAYERN ØGER RYTTERIET MED 60 HESTE • HOLLAND ØGER RYTTERIET MED 18 HESTE • HVAD KOSTER POLITIHESTENE? - VI HAR FÅET AKTINDSIGT • INTERVIEW MED POLITIFORBUNDETS FORMAND CLAUS OXFELDT


3      FORORD 5      INTERVIEW MED CLAUS OXFELDT

8

8      SCHWEIZ 14      NYTÅRSKUR I KØBENHAVN 3.1.2020 16      MATTHÄUS 22      HESTEKUNST 26     POLITIFORLIG ER I FULD GANG 29     HVAD ER POLITIHESTE VÆRD? 32     HAR DU EN POLITIHEST TIL SALG?

14 Annoncetegning,

Oplag

Kontakt Redaktionen

tryk og opsætning

2000 eksemplarer

politihesten@politihesten.dk

Bemærk at ophavsretten er Politihestens Venners. Eftertryk er ikke tilladt uden aftale med Politihestens Venner.

Kontakt Politihesten

Wihlborg, Østergaard & Hansen ApS. Telefon 32 96 00 64 blad@tilsend.dk Alle spørgsmål vedrørende annoncering bedes rettet hertil.

Per Thuesen Kommunikationsansvarlig c/o Bøstrupvej 45 4200 Slagelse thue@sport.dk

Forsidefoto Lars Kimer, Sjællandske Medier. Foreningens formål At drage omsorg for pensionerede politiheste. Herunder arbejdet for at blive modtager af fremtidige pensionerede politiheste. At arbejde for at den nye Rytteriafdeling i fremtiden får de bedste arbejdsbetingelser, opgavehenvisninger, faciliteter, bemanding, køretøjer, uniformer, materiel m.v. At arbejde for at tilsikre Rytteriafdelingen ved dansk politi også i fremtiden har de nødvendige økonomiske midler til drift af Rytteriafdelingen, herunder indkøb af heste m.v.’ Foreningen består af frivillige civile borgere.

Besøg vores Facebookside - "Bevar det ridende politi i København"

Twitter


FORORD AF BIRGITTE PRESTOV Vi er helt klar over at tingene er begyndt at

ter at anvende?? Vi er naturligvis interesseret i at

"spidse til” - forhandlingerne om politiforliget er

vide hvad det indtil videre har kostet at etablere

startet. Vi har fra start og frem til nu nået vores

rytterisektionen, og hvad Politiet forventer at

mål og delmål - nye mål er også sat.

etableringen af Rytteri samlet set, kommer til at koste. De tal, vi har fået oplyst fra Rigspolitiets

Vi har koncentreret os om politikerne, og har hen

Koncern økonomi, ser således ud:

over vinterhalvåret afholdt en række møder med

I år 2018, er der blevet anvendt 1,4 mill. Kr.

de fleste af dem - vi er ikke helt færdige ….

I år 2019, er der ca. anvendt 2,8 mill. Kr

Det har været overvejende positivt, konstruktivt,

2020, forventes der et forbrug på 6 mill. Kr.

og med gode dialoger. Vi har fået lejlighed til at

2021, forventes et forbrug på 8 mill. Kr.

overlevere dokumenteret viden og fakta om politiheste, til politikkerne, nemlig den videnskabeli-

(Sektionen skal op på 20 operative heste, og der-

ge rapport; “Making and Breaking Barriers”, fra

for antager vi at de lidt højere beløb for årene

Oxford University - hvor vi i dette nummer har

2020 og 2021, er forventede indkøb af flere he-

valgt at bringe en oversættelse af den samlede

ste, hvilket naturligvis giver en øget udgift til op-

konklusion fra rapporten, se side 41.

staldning af udvidet hestehold). De oplyste tal er uden lønninger idet, betjentene jo uanset om de

Et emne, som tydeligvis ofte optager “kritikker-

sidder på en hest, en cykel, i en bil, på en MC,

ne” (?), og som ind i mellem kommer til diskussi-

bag et skrivebord etc., fortsat skal have deres

on, er økonomi. Nogen synes 38 mill. Kr. er man-

løn).

ge penge - men hvad er mange penge - og set i hvilket perspektiv? Borgernes tryghed? Da vi ef-

Man kan hurtigt regne ud, at de udgifter, der

terhånden har lært pr. erfaring at det er et emne

frem til nu og som forventes at blive anvendt,

til evig diskussion, har vi søgt aktindsigt i økono-

langt fra er, eller giver et samlet beløb på 38 mill.

mien. Vi ville nemlig gerne vide præcist hvor

Kr. Det er ikke engang halvdelen af beløbet

mange penge, ud af de 38 mill. kr., der på nuvæ-

…………! 18,2 mill. Kr. er det forventede samlede

rende tidspunkt er brugt. Ligesom vi gerne vil

beløb på ETABLERINGEN af rytteriet. En gennem-

vide hvor mange penge der forventes at blive

snitspris på 4,55 mill. Kr. årligt.

brugt frem til periodens udløb? (altså beløbet på

Driftomkostninger vil givetvis være på et endnu

de 38 mill. Kr. fordelt over den fireårige periode

lavere årligt beløb …! Er det dyrt for en optime-

2018 - 2021).

ring og udvidelse af politiets værktøjskasse, med et virkemiddel - heste - som har en bred anven-

Selvom man nu kan læse flere steder at politihe-

delighed, og er dokumenteret tryghedsskaben-

stene koster 38 mill. Kr. at genindføre, er det

de!?

langt fra korrekt. Det er korrekt at der i Finansloven, der blev vedtaget i dec. 2017, blev

Vi har jo selv, via fotos og artikler - også fra poli-

sat 38. mill. Kr. af til genindførelse af politiheste.

tiet - kunne se den popularitet, den brobygning

Men hvem VED hvad det i virkeligheden har ko-

og de interaktioner der er mellem politiet til hest

stet undervejs? Hvem VED hvad der egentlig er

og borgerne.

brugt af penge frem til nu, og hvad man forven-


Hvilket også gør sig gældende i andre lande.

bund, Claus Oxfeldt, også været ude i den nye af-

Flere Europæiske rytterier udvider deres beredne

deling. Netop Hr. Claus Oxfeldt, har vores maga-

afdelinger, Schweiz er igang med at etablere en

sin "Politihesten" fornøjelsen af, at bringe et in-

helt ny rytterisektion. Chefen der skal lede pro-

terview med, i årets første blad.

cessen har allerede besøgt Københavns Politis rytteri. Hans besøg er vi glade for at kunne brin-

Rigtig god fornøjelse med bladet!

ge i vores blad. Det er nye tider, behovet har ændret sig, også hos politiet. En opblødning og et nyt syn på heste i politiet. Der er taget godt i mod erhvervsrytterne - internt og eksternt. Rytteri sektionen har haft mange besøgende. Men interessant nok har både politikkerne, Politidirektøren og Formanden for Politiets fagfor-

Kære læsere Redaktionens arbejde og hermed bladets indhold, var afsluttet inden vi blev klar over Corona-krisens store omfang og dens indgreb i vores dagligdag og måden at være sammen på. Vi har derfor ikke kunne afdække den vinkel og brugen af politiet til hest, nu hvor det er vigtigt at vi står sammen og ikke være alt for tæt. Politiheste er et eminent værktøj at bruge i en sådan krisesituation hvor det er vigtigt med politiets tilstedeværelse, deres synlighed, og hvor der helt per automatik skabes kontakt mellem borger og et fysisk tilgængeligt politi - samtidig med den menneskelige kontakt er på afstand. Det er vigtigt at politiet er synligt tilstede - de er også vores omsorgspersoner der skal sikre vores sikkerhed - også i krisesituationer.

Nyt fra Bestyrelsen i Politihestens Venner: Bestyrelsen i PHV har besluttet, at nu der nu kun findes én medlemstype, til et kontingent på kr. 120 pr. år. Yderligere støttebeløb modtages med stor tak! Politihestens Venner har Mobilepay nr: 60535


5

INTERVIEW MED POLITIFORBUNDETS FORMAND CLAUS OXFELDT AF JULIE MARIE CHRISTENSEN Den nye rytterisektion er rigtig

PHV: Så din overordnede reak-

de, selvom det er et kæmpedyr,

godt i gang, og politihestene er

tion på det her, den er egentlig

der lige pludselig står foran én,

ude og løse opgaver. Hestene er

ikke så overrasket?

så er det noget som befolknin-

populære i befolkningen, som

gen værdsætter. Og det har jeg

man kunne læse i

CO: Nej, det er den faktisk ikke,

stor respekt for. Det er en god

Politiforbundets medlemsblad i

altså det som vi jo har drøftet

ting, det er der ingen tvivl om.

december sidste år.

tidligere, det er, om vi har ressourcer til at kunne etablere et

PHV: Der er jo sket en hel del

Men hvordan ser Politiforbundet

rytteri. Det er det, i al sin en-

på den politiske scene fra 2012,

på den nye sektion? Vi (PHV)

kelthed, der har været akilles-

da det daværende rytteri blev

har stillet Politiforbundets for-

hælen. Men ellers jeg har kun

nedlagt, og så frem mod nu,

mand Claus Oxfeldt (CO) en

godt at sige om det. Billedet på

hvor det er ved at blive reetab-

håndfuld spørgsmål.

forsiden af vores blad siger jo

leret. Har du nogle betragtnin-

det hele, med to søde små piger

ger i forhold til forskellen, både

PHV: Vi er spændte på at tale

der gerne vil klappe hestene og

politisk og i forhold til sam-

med dig, da vi jo nu har haft

tale med politifolkene. Det er en

fundsdebatten om det borger-

den nye rytteriafdeling i gang si-

uvurderlige reklame, det er der

nære og tryghedsskabende poli-

den december 2017 og hestene

ingen tvivl om. Det er den gode

ti?

har allerede trukket overskrifter.

historie. CO: Der er nok nogle ting, som

De blev medie-darlings på Bornholm og de kom på forsiden

PHV: Hestene var ude og pa-

jeg måske lidt har undervurde-

af jeres medlemsblad. Havde du

truljere i Brønshøj ved en skole,

ret, at det også har en præven-

forventet det?

hvor børnene også flokkedes om

tiv værdi. At det, at man kom-

hestene.

mer som rytter til hest og at det

CO: Jeg er jo med til at beslut-

ikke kun er at tale med befolk-

te, at vi meget gerne vil fortælle

CO: Jeg ved, at en politimand/

ningen og turister. Når man ri-

om, hvad rytteriet laver. Så ja,

kvinde på hest, det er bare en

der ude i boligområder og villa-

det er bestemt noget, jeg havde

god historie, og det er noget

kvarterer, så har du altså et an-

forventet, at vi kunne gøre. Der

som både borgere, men også

det overblik, når du sidder høje-

er ingen tvivl om, at politiheste

turister, folk værdsætter. Det

re, end en gående, cyklende el-

jo er populære alle steder i be-

hænger også sammen med det,

ler kørende patrulje. Og måske

folkningen, så det er jeg ikke så

vi siger, at vi politi skal tættere

kan det, at man på afstand kan

overrasket over, det er jeg fak-

på borgerne. Og det kommer

høre, at nu kommer der altså en

tisk ikke.

man altså, når man kommer ri-

hest, det kan jo også skræmme

dende. Det er meget afvæbnen-


6

Bladet

Bliv medlem af foreningen Politihestens Venner, og få vores blad “Politihesten”, 4 gange årligt.

Bladet er for alle der elsker heste, heste historier, billeder og kunst fra hesteverdenen, og for dem som følger foreningens egne pensionerede politiheste, samt har interessere i seriøs information om politiheste, fra de beredne afdelinger verden over. Vi bestræber os på at få et interessant, informativt og underholdende blad, der favner bredt og flest mulige læsere. Prisen for et medlemskab er kr. 120,- årligt eller kr. 10,- pr. måned. Vi modtager med stor glæde og taknemlighed, alle bidrag - små som store! Jyske Bank: reg. nr. 0697 konto nr.: 0003119041 MobilePay Til nr. 60535 Dine personlige oplysninger, opbevares i en lukket database og benyttes kun i forbindelse med drift af Politihestens Venner samt udsendelse af medlemsblad.


7 nogen væk. Det har en værdi,

meget godt. Og jeg hører ikke

årskur. Og der var synergi mel-

ingen tvivl om det.

noget negativt.

lem betjente til fods, på cykler, motorcykler, i biler og så også til

PHV: Vi kommer ikke udenom

PHV: Der har været udfordrin-

hest. Hvad betyder det for jer

lige at vende, at der var negati-

ger med at finde heste og stalde

som forbund, og som samlet po-

ve røster, både politisk men

og betjentene har arbejdet fra

litistyrke, at I har den diversitet,

også internt i politiet da hestene

en skurvogn. Og er alligevel har

altså disse forskellige værktø-

kom på finansloven. Vi har be-

de relativt hurtigt været i stand

jer?

mærket, at der sket en hold-

til at komme ud og patruljere.

ningsændring i takt med de po-

Hvad er din kommentar til den

CO: Det er godt. Helt overord-

sitive historier. Er det noget du

arbejdsindsats?

net har vi som Politiforbund den

har bemærket, og hvad er sta-

tilgang til politiarbejde, at det er

tus?

ufatteligt vigtigt at vi er i øjenhøjde. Så kan man sige lidt iro-

CO: Der er ingen tvivl om, at

nisk, er man det, når man sidder

der var mange i politiet, der

oppe på en hest? Nej, men man

havde den tilgang, og jeg var

er tæt på borgerne og man har

måske selv en af dem, hvor jeg

typisk en rigtig god dialog med

indledningsvist tænkte, har vi

borgerne. Vi kan blive nok så

ressourcer til at smide x antal

dygtige som politi, men hvis ikke

millioner, efter en opgave som

vi har nogle borgere, der ønsker

politiheste, hvad er vigtigst, når

at hjælpe politiet, har nogle

der mangler politifolk rundt om-

gode oplevelser med politiet,

kring i hele landet? Nu er det

hvad enten om det er på hest,

kommet og det er politisk be-

Foto: Politiforbundet

sluttet og det skal vi selvfølgelig

gående eller cyklende, eller i patruljebil. At man møder politiet

bakke op, det er i den grad en

CO: Nu var jeg jo ude og besø-

på en god og ordentlig måde,

del af politistyrken.

ge dem og jeg må bare sige, at

det har en kæmpe værdi, det

De er lige så velkomne som alle

jeg er meget imponeret over det

mener jeg. Jo mere forskelligt,

andre, og det er min opfattelse,

engagement og den lyst de har

altså den diversitet der er i de

at der ikke er nogen der kigger

til at lave politiarbejde på hest.

forskellige former for politiarbej-

skævt til, at vi har et rytteri.

Det er der ingen tvivl om. Jeg

de, jo bedre.

Det er mit klare indtryk.

var meget imponeret over den enormt positive tilgang til deres

Og dermed sagde PHV tak for,

PHV: Politihestene er jo endnu

job, og det på trods af at de sad

at Politiforbundets formand på

ikke færdiguddannet, og allige-

ude i en skurvogn med ringe

en travl dag, havde taget sig tid

vel har de allerede løst opgaver,

forhold og var alligevel motive-

til at tale med os.

bl.a. fandt de en lille dreng i

rede til at gøre en forskel og

Aarhus, som var blevet væk fra

gøre hvad de kunne for at he-

sine forældre. Hvad får du af

stene blev gode nok. De er van-

feedback internt fra politiet i

vittigt engagerede i det her job,

den forbindelse?

og det synes jeg er fedt.

CO: Det er jo mange gange så-

PHV: Vi kunne se, at hestene nu

dan i mit job, at når jeg ikke hø-

er så dygtige, at 2 af de nye he-

rer noget negativt, så går det

ste deltog ved Dronningens nyt-


SCHWEIZ AF KRISTIAN MADSEN

Ny bereden politienhed ser

små patruljer på. Disse patruljer

man avlet mere fuldblod ind i

dagens lys i den schweiziske

fandt primært sted i områder

racen for at få en hest, som er

kanton Genéve.

hvor de ikke politiuddannede he-

mere velegnet som ridehest.

ste kunne færdes uden probleI februar 2020 havde

mer.

Københavns politis rytterisekti-

Vi glæder os til at følge udviklingen i Schweiz og skriver selvføl-

on besøg af den schweiziske kol-

Indenrigsministeriet har nu be-

gelig mere herom når nyheder-

lega Carl Emery. Hr. Emery hav-

sluttet, at den kommende afde-

ne kommer til os.

de udtrykt ønske om at komme

ling til at begynde med skal

og se hvordan og hvor langt vi i

være med 6 heste. Og i dette

Danmark var fremme i forbin-

forår, 2020, forventer man at

delse med genetableringen af

indkøbe hestene som formentlig

politiheste i Danmark.

bliver af racen Freiberger. Disse er det så planen, at man vil sen-

Grunden til Hr. Emerys interesse

de til Belgien i 10 måneder med

for emnet var, at han var sat i

henblik på at uddanne dem til

spidsen for en ligeledes gen-

politibrug.

etablering af politiheste i Schweiz. Seneste afdeling der

I mellemtiden fortsætter rytter-

blev nedlagt i 1866 !! Men nu

ne med at ride patrulje på indle-

havde politiet udtrykt ønske om

jede heste. Arbejdsområdet er i

igen at kunne gøre brug af poli-

begyndelsen henlagt til kanto-

tiheste i det daglige politiarbej-

nen Genéve, men senere kan

de.

det ikke udelukkes, at hestene også vil kunne bruges uden for

Det af politiet i Schweiz ønskede

kantonen.

projekt blev godkendt af indenrigsministeriet og startede op i

Freibergerracen er en

2018. 10 ryttere blev udvalgt

Schweizisk race som omtales

blandt de lokale politifolk og

som let koldblod. Den er på

sendt på kursus hos kollegaerne

grund af sit temperament veleg-

hos Belgiens ridende politi.

net til arbejdsbrug og bruges

Herefter lejede man nogle he-

således allerede i det schweizi-

ste, som kollegaerne fra marts

ske militær som træk og pak-

2018 til december 2019 red

hest. Gennem de senere år har


12


13


14

NYTÅRSKUR I KØBENHAVN 3.1.2020 AF JULIE MARIE CHRISTENSEN

Traditionen tro afholdt H. M.

folk flyttede rundt for at få de

stimlede folk sammen om

Dronningen nytårskure i årets

bedste pladser. Det var koldt,

Politihestene og der var plads og

allerførste dage. D. 3. januar af-

som det jo er en januar morgen

stemning til små drillerier mel-

holdtes store kur,med eskorte

og en del helt små forventnings-

lem politifolk til fods og til hest.

fra Garderhusarregimentet. I år

fulde royalister blev noget utål-

Da kareten kom til syne inde fra

blev Hendes Majestæt også

modige. ”Hvornår kommer

Palæet på Amalienborg tog

eskorteret af to politiheste fra

Dronningen?” spurgte børne-

eskorten igen form, og satte

den nye rytterisektion.

stemmerne.

kursen mod Christiansborg.

Men så kom hestene, først poli-

Vejret var ikke helt med os den-

Mange nysgerrige var mødt

tihestene efterfulgt af husarer.

ne januar dag, men på disse si-

frem på Amalienborg Slotsplads

Mens husarerne tog opstilling og

der er der alligevel lidt billeder

omkring kl. 9 om morgenen og

alle ventede på Majestæten,

fra dagen.


15


16

MATTHÄUS AF POLITIASSISTENT KRISTIAN MADSEN

Politi. Hvilket han gjorde i august

lighed med de øvrige heste, at

måned 2019.

han introduceres til nye arbejdsopgaver på den rigtige måde og

Med købet af Matthäus har vi

at vi ikke overgøre ham blot for-

gjort lidt af et scoop da han på

di han er dygtig. Det vil altid

alle parametre slår de andre po-

være fristende, at sætte ham i

litiheste i at være den perfekte

opgaver, men kommer disse op-

politihest. Han er let ridelig, han

gaver for tidligt og for mange, er

er super cool og så ser han også

risikoen for at ødelægge ham alt

bare godt ud. Det sidste er ikke

for stor. Det gælder selvfølgelig

en nødvendighed, men det ska-

også for de øvrige heste.

der heller ikke. For øjeblikket handler det om at Han blev oprindeligt spottet i

tilvænne ham til opgaverne i for-

forbindelse med en civil miljø-

bindelse med eskorter af

træning og siden fik vi en hen-

Gardehusarregimentets

vendelse fra en god ven om at

Hesteskorte. Det vil sige eskor-

han eksisterede og at han var til

ter af regimentet i forbindelse

salg. Så var det ellers bare med

med deres onsdags byridt i

at komme til Nordsjælland og af-

Slagelse og

prøve ham. I forbindelse med

Ambassadørmodtagelser og si-

denne afprøvning, hvor vi skal

den kommer så de store eskor-

give hesten karakterer, spræng-

ter med H.M. Dronning.

I vores føljeton om de nye dan-

te han alle rammer og strøg i

ske politiheste, er vi nu nået til

mål med den højeste karakter vi

Sin unge politialder til trods age-

Matthäus.

endnu har givet en hest.

rer han allerede støttehest for de nye heste og for de som el-

Matthäus borgerlige navn er

Så efter dyrlægegodkendelsen,

lers har brug for det! Det er lidt

Stenvænge Poda, han er født

ankom han til vores stald for at

usædvanligt når man tager

23-04-2011 og registreret i

aflægge sin 4 ugers prøveperio-

Matthäus alder og erfaring i be-

Verband der Züchter des

de og igen - klar vinder :)

tragtning. Han er god til at holde

Oldenburger Pferdes e.V. Men

hovedet koldt i de lidt mere til-

som alle heste der "trækker i

Matthäus giver os ikke anledning

spidsede situationer og om det

uniformen", så skiftede han navn

til bekymring i forhold til arbej-

så handler om en gruppe "vilde"

da han blev ansat i Københavns

det, vi sørger selvfølgelig for, i

børnehavebørn (og tro mig, de


17 17


18 18


19 19

kan være ret vilde i en hests

handle på de opgaver vi som po-

verden) eller om det handler om

litifolk skal handle på.

at besøge forskellige bykerner, så giver han sin rytter en god

Matthäus er pt. tildelt og rides

tur og muligheden for at kunne

til dagligt af Rikke.


20

JUBILÆUM HELE 2 JUBILARER FRA KØBENHAVNS POLITIS RYTTERI! VI ØNSKER HJERTELIG TILLYKKE TIL: SUSANNE INGEMANN, MED SIT 25 ÅRS JUBILÆUM TOMMI GILSGAARD, MED SIT 40. ÅRS JUBILÆUM

2 Jubilarer og kolleger fra Rytterisektion.


21

Buffon og Matthäus, deltog i Politiets Nytårsparole, Københavns Rådhus, Rådhuspladsen.

Tommi og Bülow.

Susanne og Figo.

Susanne Ingemann og Københavns Politis Politidirektør, Anne Tønnes.


22

HESTEKUNST AF BIRGITTE PRESTOV

Det er heldigt at vi i dette nummer, igen kan bringe hestekunst fra en dansk kvindelig kunster. Med et netop overstået “World Tølt” (konkurrence for islandske heste), afviklet i Odense Kongres Center - og med flotte placering til Danmark, er det en fornøjelse at kunne bringe (islandshesteejer) og kunstnerinde, Birgitte Sandvik’s kunst og bronzefigurer, hvor netop den islandske hests særlige gangart “Tølt” fortolkes i et par af de viste bronze figurer - ud over at arbejde i bronze, maler Birgitte Sandvik også smukke billeder.

Billedkunstner og skulptør Birgitte Sandvik Midt i skoven på et lille idyllisk beliggende firlænget landsted har billedkunstner og skulptør Birgitte Sandvik forenet drømmen om heste og kunst på et sted. Ud over ejendommens

hendes kunst. Her kan hun vise

den, da hun valgte at gå lidt ned

stuehus har hun indrettet galle-

kunsten frem i de omgivelser,

i tid, så hun også kunne hellige

ri, atelier og stald i de tre læn-

den bliver skabt i.

sig maleriet.

ger samt et lille feriehus.

Lige siden har kunsten taget om Birgitte Sandvik har malet og

sig, og for 12 år siden fyldte den

Fra atelieret er der direkte ud-

beskæftiget sig med kreative

så stor del af hendes liv, at hun

sigt til de græssende heste og

udtryksformer det meste af sit

skippede trygheden med fast

naturen, som er de helt store in-

liv, men kunstnerkarrieren tog

løn, pension og daglig kontakt til

spirationskilder i skabelsen af

for alvor til for snart 24 år si-

kolleger for at satse på det hun


JEG SKABER IKKE FRYGT

Jeg er nærværende, synlig og skaber rum, som er trygt!


25

brænder allermest for heste og

på lag teknik, der giver dybde i

året er der åbent hus sammen

kunst og i mange af hendes

maleriet og er med til at få de

med andre kunstnere.

værker forener hun netop de to

gamle historier i maleriet til at

ting.

træde frem mellem de nye.

Man kan læse mere om kunstneren på www.birgittesandvik.

Hestene er nogle af mine yng-

Fordybelsen ved maleriet giver

lings motiver. De er store, stær-

mig en stor ro, som kan være

ke, smukke, stolte og mystiske.

svært at opnå i en travl hver-

De har kæmpe personligheder,

dag. Jeg bliver altid utrolig glad

og det tætte forhold man kan få

af at male, og for mig er maleri-

til en hest er næsten ubeskrive-

et og arbejdet med bronzeskulp-

ligt, men det føler jeg kan ud-

turer og keramik en meget vig-

trykkes gennem kunsten. Jeg

tig del af min måde at udtrykke

har redet siden jeg var otte år,

mig på. Det er gennem kunsten,

og helt fra barnsben har jeg for-

jeg får jeg sat billeder på mange

søgt at fange hestens personlig-

af de indtryk og små finurlighe-

hed og styrke i mine værker.

der, jeg oplever og ser i min

Jeg red store heste til jeg

hverdag.

var 38 år og skiftede så til de islandske heste. da jeg syntes, de

Det skal gerne være sådan, at

var vidunderligt sjove og energi-

selv om man fornemmer både

ske at ride på. På nuværende

heste og skikkelser i malerierne

tidspunkt har jeg tre islændere,

er de malet med abstrakte tek-

hvor jeg rider konkurrencer på

nikker, der gør at beskueren

to af dem og er ved at tilride

også selv kan gætte med. Jeg

den tredje. Til sommer kommer

kan godt lide, at der ikke er et

der et lille føl, og så er der god

facit, men at værkerne sætter

inspiration til nye motiver.

tanker i gang.

Mine malerier er en symfoni af

Galleriet har altid åbent efter af-

farver, idet jeg arbejder hele pa-

tale, hvor Birgitte gerne fortæl-

letten rundt og anvender en lag

ler om sin kunst. To gange om

dk og www.overdrevhus.dk.


26

FORHANDLINGERNE OM DET NYE POLITIFORLIG ER I FULD GANG

Inger Støjberg.

Kristian Hegaard.

"Gode, konstruktive dialoger på tværs af politiske skel, som medvirker til arbejdet for politihestene og rytterisektionen i Danmark."

Søre Pape Poulsen.

Peter Skaarup.

Karina Lorentzen Dehnhardt.

Rosa Lund.


27 Politihestens Venner har med

Vores møder har været overve-

til) - har orienteret om hvordan

næstformand Per Thuesen og

jende positive, konstruktive og

de faktuelle forhold for økono-

bestyrelsesmedlem Birgitte

vi har haft mulighed for at over-

mien reelt er. Vi har ligeledes

Prestov, afholdt en række mø-

bringe dokumenteret viden og

opfordret til at man tager ud til

der, hen over vinterhalvåret,

fakta om politiheste - udleveret

rytterisektionen og endnu bedre

med forskellige politikere og

Oxford Rapporten, Making and

- deltager i en patrulje med poli-

retsordførere fra Folketinget (-

Breaking Barriers, samt vores

tiet til hest. En oplevelse der

og vi er ikke helt færdige).

eget materiale i form af facts-

helt sikkert er mere overbevi-

Det blev til glædelige gensyn

heets, ydermere, (idet nogen

sende end et skrivende ord og

med en del - og et glædeligt

fejlagtigt tror at genetableringen

tal …..

goddag til nye ansigter.

koster 38 mill. kr. hvilket den ikke gør - og ej heller kommer

Politihestens Venner er en forening med mange medlemmer og støtter. Vi har forskellige politiske holdninger og ståsteder.

Ét har vi til fælles: Vi vil vise politikerne hvor godt, effektivt og socialt værktøj en politihest er, og dermed bevare dem i det danske politi.


28 GENERALFORSAMLING Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Politihestens Venner, torsdag d. 28. maj 2020, kl. 19.00 - 19.30, i De Kgl. Stalde. Inden generalforsamlingen starter, vil der i tidsrummet kl. 18.00 - 18.45, være en kort rundvisning i De Kgl. Stalde. DAGSORDEN: * Valg af dirigent * Formandens beretning v/ Tobias F. * Kasserens fremlægning af det reviderede regnskab. * Godkendelse af næste års budget. • Indkomne forslag (skal sendes til formanden senest d. 14. maj). (Bestyrelsens forslag; se punkt “Valg til bestyrelsen og revisor). * Valg til bestyrelsen og revisor. Vores formand, Tobias F., træder af. Næstformand Per T. - ønsker genvalg - og stiller op til formandposten. Best. mdl.: Birgitte P. - ønsker genvalg - og stiller op til posten som næstformand. Best. mdl.: Julie M.C. - ønsker genvalg. Kasser, Anne L. - ej på valg. Revisor Helle J. - ønsker at stille op og træde ind i bestyrelsen. Ny revisor skal vælges - her ønsker Vera T. at træde til. Vi ser meget gerne at der er politiryttere der træder ind i bestyrelsen igen. * Fastsættelse af kontingent * Eventuelt Vel mødt!


HVAD ER POLITIHESTE VÆRD? AF JULIE MARIE CHRISTENSEN Der er kontinuerlig debat om,

højere grad taktisk værdi frem

hvorvidt politihestene er penge-

for engagement i befolkningen

ne værd. Men hvordan definerer

• I særlige tilfælde, hvor magt-

man denne værdi, og hvordan

anvendelse er nødvendig i for-

gør man værdien af politiheste-

hold til kontrol med folkemæng-

ne mere håndgribelige?

der, udgør ridende politi en unik kapacitet der ikke kan findes

Det anerkendte Oxford

blandt politiets øvrige værktøjer

University udarbejdede i 2014

en rapport om værdien af det ri-

ge fællestræk mellem måderne

dende politi i England; ’Making

hvorpå ridende politi benyttes i

and Breaking Barriers’ og iagt-

forskellige lande

tagelser og konklusioner - angi-

Rapportens konklusioner:

vet herunder* - er stadig værd

at gennemlæse.

politiressource med både høj

Generelt er der betydeli-

Ridende politi er en unik

terne om hestenes værdi i den

synlighed og værdi for engage-

Rapporten bygger på analyse af

aktuelle agenda om et borger-

ment i befolkningen

konkret data, fokuseret på bor-

nært og tryghedsskabende poli-

gernær patruljering og kontrol

ti.

påviser, at der er særligt grund-

af større folkemængder.

Undersøgelsens kontekst

lag for at benytte ridende politi

Bemærk at data er indsamlet i

Rapportens iagttagelser:

til borgernær patruljering

England, og at der derfor kan

• Ridende politi benyttes, i un-

være nationale forskelle, samt

dersøgelsens kontekst, i væ-

politihest- og rytter kan ikke ad-

pointer der ikke anses som rele-

sentligste omfang på borgernær

skilles

vante i denne kontekst.

patruljering og lokalt politiarbej-

de

er svær at gøre op i kroner og

Ikke desto mindre er der i andre

• Ved patruljering i lokale om-

øre, men værdien vil være rela-

europæiske lande, som vi også

råder, forbindes det ridende po-

teret til politiets prioriteringer i

normalt sammenligner os med,

liti med høj synlighed, tillid og

et givent område

bred opbakning til ridende politi.

tiltro til politiet

Schweiz er i proces med at åbne

• Ved lokal patruljering i frede-

*Konklusionerne er frit oversat.

en helt ny afdeling, i Holland

lige områder, skaber ridende

Den fulde rapport kan bl.a. læ-

øges antallet af politiheste aktu-

politi i langt højere grad afslap-

ses på www.politihesten.dk

elt fra 160 til 180 heste og i ty-

pet og umiddelbar interaktion

ske Bayern øges antallet fra 40

med borgerne end politi til fods.

til 100 heste. Læs mere herom

Ridende politi og politi til fods

andetsteds i dette blad.

skaber i lige høj grad mere dybdegående relation til borgerne.

Oxford Universitys rapport brin-

• Ved indsættelse af politiheste

ger iagttagelser og konklusioner,

ved demonstrationer og offent-

der bl.a. underbygger argumen-

lig uro, skaber ridende politi i

Samspil og effekt mellem

Værdien af ridende politi


30

NORGE

14

SVERIGE

60

DANMARK

8

STORBRITANIEN

272

IRLAND

14

HOLLAND

168

TYSKLAND

294

BELGIEN

110

TJEKKIET

40

ØSTRIG FRANKRIG Antal usikkert ca. 26 afdelinger

Schweiz

0

?

SLOVENIEN

18

PORTUGAL

483

ITALIEN

SPANIEN

210

454

MALTA

17


31 FINLAND

11

LETLAND

6

Antal politiheste i EU's 27 medlemslande

LITAUEN

20

21 lande har politiheste POLEN

6 har ikke Østrig, Cypern, Estland, Grækenland, Kroatien, Luxenborg

62

Kilde: justistministeriet

(Norge, Schweiz og Storbritanien er ikke EU lande men er med på kortet i europæisk sammenhæng. Redaktionen.)

SLOVAKIET

20

UNGARN

37

RUMÆNIEN

51

BULGARIEN

30


32

HAR DU EN POLITIHEST TIL SALG? Hvis du skal sælge din hest, og du mener den vil være egnet som politihest, så kan du henvende dig til Marianne eller Kristian fra Københavns Politis Rytteri, på følgende numre: Kristian: 61 39 10 98 Marianne 61 19 74 93 Krav til hesten(e): VALLAK Ca. 5 - 12 år. 167 - 180 cm. i stang Solid type Nervefast Samarbejdsvillig

Profile for jumach

Politihesten marts 2020  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded