__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Ă…rgang 8

Juni 2020


FORORD

3      FORORD 4      CORONAEN/COVID-19 INDFLYDELSE PÅ POLITIETS RYTTERISEKTION

8

8      MEGET BORGERNÆRE POLITIHESTE I DRAGØR 10      POLITIHESTEN KEANE 15     FIGO OG SIMONE

AF BIRGITTE PRESTOV Siden sidste blad, har Danmark været igennem

For Politihestens Venners bestyrelse betød

en periode og landet været i en nødsituation. En

Coronakrisen et midlertidigt stop i nogle af vores

periode og situation, ikke set før, i nyere tid.

planer og arbejdsprocesser. Bl.a. mødedeltagelse

Landet blev lukket ned, for nu at skulle til at åb-

ved Rigspolitiet, samt vores aktiviteter og møder

nes igen. Så småt vender vi retur til en mere

på Christiansborg, med politikerne. Det er natur-

genkendelig dagligdag.

ligvis hvad vi genoptager og fortsætter med, nu hvor dette er blevet muligt.

20      HESTEKUNST

Ændring og anden dagligdag fik Politiet også.

23     PENSIONEREDE POLITIHESTE FYLDER ÅR

10

Også Københavns Politis Rytteri måtte “sadle

Vi starter med at afholde vores generalforsam-

om”. Dagligdagen blev en anden. Politihestene

ling, (som vi måtte aflyse), d. 25. juni. referatet

indgik i den operative beredskabsplan, og skulle

bringer vi i næste nummer, ligesom det vil kunne

være med til at sikre borgerne tryghed, og politi-

læses på vores hjemmeside, som bestyrelsen har

Annoncetegning,

Oplag

Kontakt Redaktionen

ets synlige tilstedeværelse, - skabe tryghed og

arbejdet på at få løftet, og opdateret.

tryk og opsætning

2000 eksemplarer

politihesten@politihesten.dk

sikre at de nye hastelove, der blev vedtaget, blev

Efter sommerferien gælder det vores politiske ar-

overholdt. Særligt i parker, store områder og

bejde.

Wihlborg, Østergaard & Hansen ApS. Telefon 32 96 00 64 blad@tilsend.dk Alle spørgsmål vedrørende

Bemærk at ophavsretten er Politihestens Venners. Eftertryk er ikke tilladt uden aftale med Politihestens Venner.

annoncering bedes rettet hertil.

Kontakt Politihesten

hvor folk normalt samler sig i større grupper, har

Per Thuesen

Politiet til hest været flittigt tilstede, mange ste-

Kommunikationsansvarlig

der - morgen, middag og aften. Med flere patrul-

c/o Bøstrupvej 45

jer ude, på samme tid - også uden for

4200 Slagelse

København. Hvordan periode har været frem til

thuesport@gmail.com

nu, for rytteriet, fortæller Politirytter, og miljø-

Vi ønsker alle vores læsere en rigtig god sommer.

træner, Kristian Madsen om i dette nummer.

Foreningens formål At drage omsorg for pensionerede politiheste. Herunder arbejdet for at blive modtager af fremtidige pensionerede politiheste. At arbejde for at den nye Rytteriafdeling i fremtiden får de bedste arbejdsbetingelser, opgavehenvisninger, faciliteter, bemanding, køretøjer, uniformer, materiel m.v. At arbejde for at tilsikre Rytteriafdelingen ved dansk politi også i fremtiden har de nødvendige økonomiske midler til drift af Rytteriafdelingen, herunder indkøb af heste m.v.’ Foreningen består af frivillige civile borgere.

Besøg vores Facebookside - "Bevar det ridende politi i København"

Twitter

GENERALFORSAMLINGEN AFHOLDES PÅ NY DATO, D. 25. JUNI 2020. REFERAT FØLGER I SEPTEMBER NUMMERET AF BLADET.


4

5

CORONAEN/COVID-19 INDFLYDELSE PÅ POLITIETS RYTTERISEKTION AF REDAKTIONEN Specielle "hot spots" var

patruljerne haft stor glæde af

but i forbindelse med coronaen i

fuldført lignende opgaver i deres

Fælledparken, hvor det gode

deres høje synlighed og samti-

Danmark.

respektive lande.

forårsvejr trak mange menne-

dig deres høje appel om åben-

sker til og hvor det selvfølgelig

hed og parathed til kommunika-

Afslutningsvist kan KM fortælle,

Redaktionen siger tak til Kristian

blev lidt svært for folk at undgå

tion. Denne synlighed har resul-

at ikke kun de danske politihe-

Madsen for at give indsigt i poli-

at være for mange samlet på et

teret i de mange indsendte fotos

ste har haft denne opgave, at

tiarbejdet fra hesteryg under

for lille område.

af politirytterne og deres politi-

vejlede og være til stedet under

Corona krisen.

Andre områder var

heste. Og at flere af

pandemien. Flere af de europæ-

Frederiksberg Have, Islands

Rytterisektionens nye heste for

iske politirytterafdelinger har

Brygge og Amager Strandpark.

øvrigt har haft deres patruljede-

Alle disse steder er rekreative områder, hvor borgerne naturligt søger ud når vejret tillader det og hvor det således også hurtigt bliver overfyldt. På redaktionens spørgsmål om, Politihestens Venner har siden

deres blotte tilstedeværelse

hvordan politiheste- og ryttere

begyndelsen af marts haft den

være med til at informere og

blev modtaget, svarer KM, at

glæde, gennem de mange fotos

skabe ro og almindelighed for

langt den overvejende del af de

som borgerne har sendt ind og

borgernes bedste.

borgere som de ridende politipa-

delt, at kunne følge med i

truljer mødte på deres vej og

Rytterisektions mange patruljer

KM fortæller yderligere, at som

som de var nødt til at bede for-

i forbindelse med

dagene gik, ændrede strategien

lade et givent område, tog det

Coronapandemien.

sig. Patruljerne blev målrettet

ganske fornuftigt og med det

Men hvordan har det politimæs-

de områder, hvor mange

samme efterlevede patruljernes

sige arbejde udviklet sig i løbet

Københavnere og Frederiksberg

anvisninger.

af en så uvant periode?

borgere var i risiko for at samle sig for mange på et sted ad

KM forklarer, at det under hele

Redaktionen har talt med

gangen set i lyset af forsam-

perioden er blevet til rigtig man-

Politiassistent Kristian Madsen

lingsforbuddet og smitterisiko-

ge patruljer, idet

(KM) som oplyser, at allerede fra

en. Også her blev der vejledt og

Rytterisektionen har været til

begyndelsen af epidemien/pan-

såmænd også formanet ind i

stede formiddag, eftermiddag

demien var politihestene på ga-

mellem.

og aften de pågældende steder.

den for at ride patrulje og ved

Rytterne har i forbindelse med


MEGET BORGERNÆRE POLITIHESTE I DRAGØR

plankeværkerne, som vi har en del af herude med alle de små haver mod vejen. Så de kan jo se, hvad der foregår bag hegnet. Henrik supplerer Henrik: Når politiet er er synli-

AF JULIE MARIE CHRISTENSEN

ge er de jo altid tryghedsskabende og når de er til hest,

Det er en dejlig solskinsdag i

som jo er et voldsomt stort dyr,

starten af juni og Politihestens

har man nok mere respekt. Og

Venner (PHV) har inviteret sig

med den tid vi lever i, så bliver

selv til kaffe hos Pia og Henrik,

der jo mindre og mindre re-

som bor lige midt i den char-

spekt for politiet i nogle kredse.

merende gamle fiskerby.

Derfor kan det også være konflikt nedtrappende, at betjenten

Pia er nemlig en af mange, som

er meget magtfuld i sin position

har delt billeder af politihestene

til hest. Det er da en god ting.

på patrulje på Facebook under Corona-krisen. Og i Dragør er

PHV: Hvad tænker I om at

hestene virkelig nærværende

møde politiet på en anden

og tæt på. Som man kan se på

måde, end på en motorcykel el-

billederne virker det nærmest

ler i en patruljevogn? Nu næv-

som om at hestene går gennem

ner I selv, at politiet også har

forhaven, når de patruljerer

været tilstede i båd i havnen?

ude på vejen.

Hvordan har det påvirket jeres opfattelse af politiet?

Vi synes derfor det kunne være spændende med en lille snak

Pia: Jeg synes det er anderle-

der bliver gjort for lidt når der

Og med denne afsluttende be-

om, hvordan det er, at have po-

des, når de er ude af vognende.

har været indbrud og andre

mærkning siger Politihestens

litiet til stede på så nært hold i

Også da de kom ind med båd

ting. Det virker som om at poli-

Venner tak for snakken, kaffen

en tid der har været mærkelig

for den sags skyld. Man kom-

tiet har haft rigtig mange andre

og - ikke mindst - Pias hjem-

for os alle.

mer tættere på dem, du kan

opgaver at tage sig til, så der

mebagte citronmåne.

tale til dem, og de kan svare.

ikke rigtigt har været afsat res-

PHV: Hvordan er det, at have

Du kan spørge om noget. De

sourcer til det. Så når politiet

polithestene på patrulje så tæt

bliver mere nærværende.

så er synlige, så synes man jo

på?

det er godt, og de er jo mere PHV: Har I bemærket, om det

synlige hvis de ikke bare er i en

Pia: Det er jo et stort dyr, så

PHV: Giver det en øget tryg-

Men nu under Coronaen har

er noget der bliver lagt mærke

bil, men synlige på en anden

det er lidt skræmmende men

hedsfølelse, at politiet har væ-

der, udover hestene, også væ-

til her i nærområdet, at der er

måde, end vi er vant til at se

samtidig hyggeligt og rart. Vi

ret så meget til stede?

ret politibiler i den gamle by og

mere synligt politi herude?

dem. Om det så er i en båd el-

kan jo også høre dem i de an-

politibåde i havnen. Og politihe-

ler til hest. Og det bliver da

dre gader og stræder, når deres

Pia: Vi synes jo det er rart at

stene er jo synlige fordi be-

Henrik: Jeg tror alle i

også lagt ud på Facebook, at

hove rammer mod brostenene.

have politi her, for normalt er

tjentene sidder så højt oppe, at

Danmark, synes jo at politiet

'nu har politiet været her igen’.

der ikke meget politi herude.

de kan se, hvad der foregår bag

har været for lidt synlige, og at


10

11

KEANE AF SUSANNE R.C. HVEM ER KEANE

bedst, når han kan læne sig op

Keane er af afstamningen; Irsk

Kean var ikke i den bedste kon-

ad de andre mere erfarende po-

Sportshest. Han er født i byen

dition, og da han samtidig lå i

litiheste.

Limerick i det sydlige Irland den.

den tunge ende af vægtskalaen,

Nu hvor der er gået et stykke

23. juni 2009, og hans oprindeli-

kom han nærmest i ”trænings-

tid, bliver han udfordret lidt

ge navn er Ballyneety Blu.

lejre” – ”vi” (nok mest jeg) lave-

mere med ”forhindringer” – det

Han blev importeret til Danmark

de en aftale om, at vi ville stå

vil sige at der bliver handlet

i august 2017, og blev den 16.

”snore lige” til strandsæsonens

mere på egen hånd (en mands-/

oktober 2019 hentet fra en fa-

start. Træningen blev intensive-

hest stationer) – her bliver han

milie i Lille Skensved på

ret og her fandt han stille og ro-

nogle gange lidt mere betænk-

Sjælland til Dragør, hvor rytteri-

ligt ind i den ramme, som vores

som.

sektionen holder til.

berider ønsker. Han er en hest,

Her skulle han bestå en 4 ugers

som gerne vil - men da han er

PATRULJER

prøveperiode, og i november

en lidt stor hest, så er noget af

Keane var allerede under sin

2019 blev han ”fastansat” i

arbejdet stadig hårdt for ham –

prøveperiode på nogle små træ-

Københavns Rytterisektion. Han

men han bliver stille og rolig

ningspatruljer i det nærliggende

fik (ligesom alle de andre politi-

bedre og bedre.

villakvarter, men patruljerne er

heste) tildelt sit politinavn efter

med tiden ligeledes intensiveret

en fodboldspiller – i dette tilfæl-

I dag står han ”snore lige”, men

– både i afstand og tid.

de en Irsk fodboldspiller; Roy

der arbejdes fortsat på hans

Keane havde sin første skarpe

Keane.

kondition og videre træningsud-

patrulje 28. november 2019 i

vikling. (Rytterens træningstil-

Dragør.

Keane er ca. 175 høj i stang, og

stand – den snakke vi ikke om!)

med hans kropsbygning syner

Keane har fra starten været lidt

Selvom at Keane viser rigtig

han af meget mere. Han er en

svær at ”imponere” i forbindelse

gode takter under miljøtrænin-

rigtig sød og omgængelig hest,

med miljøtræningen – faktisk

gen, skal man huske, at man

men når han løfter hoved – og

tror vi nogle gange, at han ikke

ikke kan sætte lighedstegn mel-

det gør han, hvis han får lov –

aner, hvad der rammer ham -

lem miljøtræning i ridehuset og

så er han svær at nå. Men med

han vader lige igennem ”forhin-

patruljeringe på gaden. Så ting,

lidt tålmodighed, så kommer

dringerne”, selv ild er for Keane

som er lette i ridehuset, kan

han selv ned i et leje, hvor man

ret uimponerende! Dog er der

pludselig være ”meget” farlig

kan arbejde med ham igen.

stadig nogle udfordringer i mil-

ude på gaden.

Daglig træning

jøtræningen, og her har han det


12

13

POLITIHESTENS VENNER KEANE

at stå stille, mens borgene for

hans patruljer – og han bliver tit

FREMTIDEN

del af hans dagligdag. Se hans

lov til at hilse på ham. Han er,

rost af borgerne på gaden.

Keane befinder sig pt. i et sta-

store udvikling mod en patrulje-

Keane har fra starten været 100

på trods af sin størrelse, utrolig

die, hvor udviklingen går i en ri-

hest – for Keane bliver, uden

meter mester i, ”at stå stille”, og

blid og rolig, når han møder

vende fart fremad. Jeg glæder

tvivl med tiden, en rigtig god en

det virker som om, at han nyder

børn, ældre og handicappet på

mig hver dag over, at jeg er en

af slagsen.


15

Simones møde med TAK! Politihestens Venner og redaktionen, vil gerne takke alle de borgere, der har sendt os et par ord, og billeder (til vores frie brug), og postet på vores Facebook side, samt selv delt ud i de sociale medier, bl.a. i byernes egne Facebook grupper. Det er dejligt, at vi har muligheden for at følge med, i deres rigtige politi arbejde.

Misforståelser Ind imellem, støder vi på misforståelser, fordi man ikke ved bedre - eller tror på noget som ikke er korrekt. Det er særligt på de sociale medier, der er en fejlagtig opfattelse - hos nogen - i forhold til Politihestens Venner og Politiet. Foreningen Politihestens venner er ikke en del af - eller under Politiet. Foreningen består af civile og den drives af frivillige kræfter. Vi får ingen statsstøtte - eller tilskud - og Politiet bidrager heller ikke økonomisk - til driften af vores hestehold. Det er penge vi selv skal indtjene, så vi fortsat kan passe og betale de udgifter der er til vores allerede pensionerede politiheste. Af udgifter kan nævnes, sundhedskontrol og vaccination årligt, samt udgifter til smed. Sker der ulykker eller sygdom som ligeledes kræver dyrlæge behandling, opfølgende behandling, etc., er dette yderligere ekstraudgifter for foreningen. Foreningen er derfor afhængig af medlemmernes kontingent, indtjening fra vores blad, samt de pengegaver, og bidrag vi får i støtte. Må vi her samtidig minde om at vi har en medlemstype - ens pris. Medlemskab af foreningen koster 120 kr. årligt. Støttebeløb - små som store - modtages med stor tak! Politihestens Venner har mobilepay 60535. Jyske Bank: reg nr.: 0697 konto nr.: 0003119041 Bliv medlem af Politihestens Venner - og vær med til at sikre Politihestenes pension.

FIGO

AF BETINA SNEDKER (SIMONES MOR) Politihesten takker Simones

Simone er meget glad for dyr,

Figo, som hesten hed, viste stor

mor, for denne rørende historie,

og vi nyder at tage billeder af

interesse i Simone der sad ved

samt for tilladelse

vores oplevelser og ting vi ser

siden af.

til at må bringe billederne.

på vores turer. Da Simone pga.

Nogle af billederne har været

sin sjældne kromosomfejl, ikke

Ørerne var helt fremme, og for-

vist og har slået rekord i

er særlig verbal, bruger vi også

sigtigt strakte den sin smukke

“Likers” på Politihestens

tit billederne til at kommunikere

hals langsomt ned for at snuse

Venners Facebookside (og må-

med efterfølgende.

til hende. Rytteren gav Figo lov

ske også på andre sider?).

til at træde et skridt nærmere,

Simone er i hvertfald blevet in-

På slotspladsen var en hyggelig

og blidt og langsomt stak han

ternational kendt, idet andre

stemning, til trods for at

mulen ned til Simones fødder.

beredne afdelinger har delt op-

Dronningen ikke var hjemme på

Mens Simone sad med det stør-

slaget, til deres Facebookside.

Amalienborg. Dog var der sta-

ste smil, kom Figos mule tætte-

dig en del fremmødt, og blandt

re og tættere på. Man var ikke i

Det er ikke mindre end fanta-

alle menneskerne, spottede vi 2

af ham. Mulen kom på forsigtig

stisk, at “hele verdenen” følger

smukke politiheste. Dem ville vi

vis længere og længere op mod

med og interesserer sig for

gerne hilse på, så vi gik pænt

Simones ansigt. Simone var

Københavns Rytterisektion.

hen og spurgte om vi gerne

meget begejstret, hun grinte og

måtte tage lidt billeder af ople-

tog sin hånd ud af den voksipo-

velsen.

se hun er placeret i, i klapvog-

SIMONE OG FIGO

nen for at holde varmen. Hun

Torsdag d. 16 april, var Simone

Vi blev mødt af 2 utrolig venlige

nussede blidt Figo på mulen,

og hendes ledsager på gåtur i

ryttere, der gav os lov til at stil-

mens hun havde det største

København. I forbindelse med

le Simone i sin klapvogn ved si-

smil på læben. Synet var guld

dronningens fødselsdag, skulle

den af den ene hest, så vi kun-

tvivl om, at han var fuld op-

vi selvfølgelig også ind forbi

ne få et billede af dem sammen.

slotspladsen og kigge på solda-

mærksom og respekterede den lille pige ved siden værd. Det

terne i deres gallauniform, som

Her oplevede vi et unikt og spe-

var tydeligt for alle der stod

Simone synes er særdeles un-

cielt øjeblik, som sent går i

rundt om og overværede situa-

derholdende.

glemmebogen.

tionen,


Fotos: Peter Anderson - Amalienborg.

Fotos: Peter Anderson - Amalienborg.

16 16 17 17


19 at dette var et så smukt, ander-

Tak fordi i passer på os, viser

det har været en virkelig røren-

kendende og tillidsfuldt øjeblik

tryghed og barmhjertelighed i

de, glædelig og fantastisk ople-

fra både Figo og Simones side.

bybilledet. Det var en fornøjelse

velse Simone har fået.

Vi vil gerne takke begge betjen-

at møde jer!

te, og selvfølgelig Figo for en

Efter oplevelsen har Simone

Tak for en helt fantastisk ople-

helt fantastisk oplevelse. En stor

dagligt kigget på billederne på

velse - der har givet Simone det

ros til betjentene fordi at de tog

sin iPad. Hun sidder og viser os

bedste minde.

sig tid til at give Simone denne

billederne på sin iPad og vil ger-

mulighed, det var meget røren-

ne have at vi taler med hende

de. Så lidt, gav så meget! I sør-

om at Figo snuser til hende i an-

gede i den grad for, at Simone

sigtet og prøver at sige lyde som

fik en helt fantastisk dag.

en hest. (hun har ikke noget sprog). Det er meget tydeligt at

JEG SKABER IKKE FRYGT

Jeg er nærværende, synlig og skaber rum, som er trygt! Fotos: Simone, der er Simones hjælper.


20

HESTEKUNST AF BIRGITTE PRESTOV

Det er nogen gange forbløffende som ting kan dukke op, og siden hen vise sig at falde i hak og passe ind i en (måske) større sammenhæng, end umiddelbart forventet (?). Det er i hvertfald, hvad der har faldet mig ind, i forhold til dette nummers hestekunst, og præsentation af kunster. Et sammentræf? - For mit vedkommende et pudsigt et, for da jeg spiste på Vig Bio Café, for snart mange måneder siden, uden at kende fremtiden, faldt jeg over et visitkort, med en

Foto af kunstner Nanna Tulinius. lavet.

Vikinge skjoldet har Nanna selv

hest lavet i keramik. En kera-

le holde sammen, på afstand og

stekunstner, Kamilla Marie

mikhest! - Hestekunst. Dansk

hver for sig. Men ikke i (børne)

Svendsen.

hestekunst, dansk kunster.

familierne, og sammenboende.

Og skulle du have lyst til at gæ-

kunstner - Der stod, “Nanna’s keramik” og med et billede af en

ste Nanna og se mere kunst, så Visitkortet røg straks i lommen

Her kom mange helt tæt på hin-

har Nanna ingen faste åbningsti-

med tanken om, og på vores

anden. Det jordnære og måske

der, men har stort set åbent

magasin “Politihesten” -

det helt fundamentale - “back to

hver dag, og man kan ringe på

Hestekunst som vi stort set altid

the roots” - rykkede ind i dag-

52 37 33 34, for at aftale visit.

har med.

ligdagen, hos mange af os.

Adresse er, Fællesskoven 11,

Netop det jordnære og hvad jor-

Overby Lyng, 4583 Sj. Odde.

Siden visitkortet røg i lommen,

den indeholder - ler, og det at

Nanna’s Facebook side hedder:

har vi alle været igennem me-

arbejde med jordens materialer,

https://www.facebook.com/nan-

get, og har skulle ofre os, på

giver kunstner Nanna Tulinius

naskeramik

forskellig vis, idet landet blev

nogle fantastiske bud på i sin

lukket ned, og vores dagligdag

kunst og i sine keramikheste.

vendt helt på hovedet. Det blev

Nanna Tulinius fortæller: Da jeg, Nanna Tulinius, for snart

for mange en helt anden hver-

Det er en fornøjelse at kunne

25 år siden ville lære lidt om ke-

dag - og for en stund (?) et “an-

præsentere Nanna’s kunst i det-

ramikkens verden, var jeg sten-

det liv” der skulle leves. Vi skul-

te nummer, samt Nanna’s gæ-

fisker, og var 20 dage ude 10


22

23

RANTZAU 25 ÅR

Jeg er meget inspireret af heste, fugle, kvinde kroppen - og mænd med hatte. De senere år er jeg blevet mere interesseret i glasurer, og jeg elsker at eksperimentere i flere forskellige materialer. Da vi bor tæt på kattegat, finder jeg smukke sten og drivtømmer som jeg bruger i mine skulpturer f.eks damer med sten-hoveder og sten- bryster. dage hjemme, og kunne derfor

Føl. Kamilla Maria Svendsen Jeg havde en årrække lyst til at

ikke tage nogle kurser.

Mange af mine skulpturer er ret

udstille rundt om på sjælland,

Jeg søgte privat undervisning

store, men de kan tåle at stå

og har udstillet på mange galle-

uden held, men fik i stedet rådet

ude hele året.

rier, fra Helsingør til Sorø.

om at købe en klump ler, og

Jeg samarbejder også med en

I dag har jeg min egen udstilling

bare gå i gang. Siden har jeg

pilefletter og en der arbejder i

hjemme på Sj. Odde, det giver

lært, gennem mange fejl, hvad

uld. Det har givet nogle sjove

en frihed at jeg ikke skal tænke

jeg elsker at fremstille.

resulater som er under udvik-

på hvad der passer til et galleri

ling.

eller ikke - og så er det sjovere at lege og bare have frit spil. I år har jeg en gæstebilledkunstner Kamilla Maria Svendsen. Foto: M. Randrup

Hun er meget dyreglad, mest heste, og laver nogle dejlige TILLYKKE TIL

siden, da han skulle på pension.

den sødeste ven, og hvis han

PENSIONISTERNE

Og det har bare været en vildt

bare brænder for at få lov til at

Indtil år 2012 (hvor vores ved-

god ting, for Rantzau og mig.

galoppere op ad en af bakkerne,

Mit navn er Kamilla Maria

tægter blev ændret første

Jeg har kunne give ham det

spørger han altid om lov, tripper

Svendsen. Jeg arbejder med he-

gang), var foreningens oprindeli-

modsatte af hans liv i

i sine skridt, løfter hovedet lidt

ste hver dag, som uddannet dy-

ge formål at sikre Politiets he-

København. Jeg glemmer

og vender øret, og venter bare

repasser med speciale i heste

ste, en velfortjent pension, hos

aldrig den dag han kom. Jeg vi-

på at jeg siger…; Ja så kom da..

på Stutteri Mosedalen, hvor jeg

godkendte plejefamilier. I denne

ste ham rundt på den kæmpe

- Og så pisker han afsted, tit

derudover snart er færdig som

måned har to pensionerede poli-

fold, med åen og de små halvøer

med et godt vrinsk bagefter.

Hestemannager. Jeg elsker at

tiheste, rundede år. Attila er

på. Da han så at han var fri, løb

være kreativ og vise hestens

fyldt 20 år, og Rantzau er fyldt

han rundt og bukkede,

Han er min bedste ven, der

udtryksfulde, følsomme og

25 år. Det er dejligt at se

vrinskede og kastede sig rundt,

trykker sin mule helt ind ved

kraftfulde væsen frem.

hvor godt de har det, trives og

og løb en ordentlig runde, han

min hals og giver et langt suk

“still going strong”.

så så lykkelig ud…..

fra sig hvis jeg er stresset, lige

Om Rantzau fortæller Line

Vi har gået ture næste hver dag

som om han “ griber “ mig, og

Eckhoff:

i skoven, store og små. Jeg har

siger;

Jeg var så heldig at få Rantzau i

altid redet ham på bar ryg og i

“Rolig det går nok altsammen”

mit liv for ca. 13 og et halvt år

grime, og han har altid været

...

malerier.

KAMILLA, SKRIVER:

FreeSpirit. Kamilla Maria Svendsen


24

25

HAR DU EN POLITIHEST TIL SALG?

Jeg har for tre år siden fået en lille hvid pony der hedder Super, og Rantzau og ham “connecte-

Hvis du skal sælge din hest, og du mener den vil være egnet som politihest, så kan du henvende dig til Marianne eller Kristian fra Københavns Politis Rytteri, på følgende numre:

de” fra første sekund. Så han er med, altid som håndhest, hvis ikke min datter ridder med. Det synes de begge er så hyggeligt, uanset om vi ridder i skoven, el-

Kristian: 61 39 10 98

ler gennem Køge by, ja det gør vi osse når vi skal på stranden, gennem byen, over togskinner-

Marianne 61 19 74 93

ne og forbi havnen, så er vi der. …

Krav til hesten(e):

Og der har Rantzau jo sit fantastiske sind med sig, og hvad han har lært hos Politiet, han er jo

VALLAK Ca. 5 - 12 år. 167 - 180 cm. i stang Solid type Nervefast Samarbejdsvillig

bare så cool til det hele …. stadig på bar ryg og i grime. Han er virkelig min bedste ven ... han har jo også reddet mig fra et par voldsomme fyre, jeg engang mødte på en af vores gå ture, en sommerdag, da jeg bare havde ham med i træktovet, kom de mod mig, og den ene sagde noget til den anden om at hvis han holdte hesten

Foto: Line Eckhoff

først så kunne han os få mig bagefter, og et splitsekund efter greb han voldsomt fat i min

dan får jeg dog fat på Rantzau

fantastisk, han reddede mig vir-

arm, det gik altsammen vildt

igen, de var jo løbet langt ud af

kelig…!

hurtigt, Rantzau sprang op fra

stien... men så kom han pisken-

Lige gyldigt om det regner eller

sin græs tot og bed efter man-

de tilbage, stillede sig lige midt

sner, eller tiden er knap, så skal

den der havde fat i min arm,

foran mig og så vildt glad ud,

jeg altid ud og være sammen

med ørene helt klistret ned af

præcis som en jagthund der

med min bedste ven. Det er en

hans nakke, mændene sprang

kom tilbage med fasanen. Han

kæmpe lykke at jeg har været

forskrækket tilbage og Rantzau

var godt klar over at jeg var ry-

så heldig at ha fået lov at have

løb truende efter dem og

stet, og han lagde sit hovede

Rantzau i mit liv.

vendte numsen mod dem, som

helt ind til mig og lavede sit

om han virkelig ville sparke,

kæmpe dybe suk, og så vendte

Jeg elsker alle vores oplevelser

mændene tog benene på nakken

vi næsen hjemad, hele vejen

vi har, og nu også med hans

og løb alt hvad de kunne og

havde han sin mule på mig, tå-

gode følgesvend

Rantzau lige i hælene... og jeg

rerne trillede ned af kinderne,

Super...

var noget chokeret og stod lam-

mens jeg roste ham som en

met og tænkte, hold nu op hvor-

sindsyg. Nøj hvor var han bare


26

27

PENSIONEREDE POLITIHESTE FYLDER ÅR ATTILA 20 ÅR AF HANNE GAARSDAHL Attila blev fejret i stalden med hjemmelavet lag-

og super gående. Han kommer på 3-4 ugentlige

kage til fødselsdagsbarnet og wienerbrød til hans

skovture som nydes i fulde drag. Så fantastisk.

gæster. Ellers bruger han døgnet på at gå i løsdrift med En dejlig dag for både hest og ryttere. Selv om

sin bedste ven Cassius.

Attila har rundet de 20 år nu, er han stadig frisk

Foto: Hanne Gaarsdahl.

Foto: KS.


28

29 FINLAND

11+

NORGE

14

SVERIGE

LETLAND

60

6

DANMARK

13

STORBRITANIEN

272

IRLAND

14

Antal politiheste i EU's 27 medlemslande

LITAUEN

20

HOLLAND

21 lande har politiheste

168

TYSKLAND

POLEN

294

BELGIEN

110

6 har ikke Østrig, Cypern, Estland, Grækenland, Kroatien, Luxenborg

62

Kilde: justistministeriet

TJEKKIET

40

(Norge, Schweiz og Storbritanien er ikke EU lande men er med på kortet i europæisk sammenhæng. Redaktionen.)

SLOVAKIET

20

ØSTRIG FRANKRIG Antal usikkert ca. 26 afdelinger

Schweiz

0

?

UNGARN

37

RUMÆNIEN

51

SLOVENIEN

18

BULGARIEN

30

PORTUGAL

483

ITALIEN

SPANIEN

210

454

MALTA

17

Profile for jumach

Politihesten juni 2020  

Politihesten juni 2020  

Profile for jumach
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded