Poilithesten marts2016 web

Page 1

Ă…rgang 3

Marts 2016


4      FORORD

6 Formand Torben Mikkelsen

Næstformand og Redaktør Kristian Madsen

6     GUARDIA URBANA BARCELONA

Redaktør Birgitte Prestov

14      HESTEKUNST

16 Kasserer

Presseansvarlig

Fundraiser

Anne Lobanoff

Tobias Flint

Kirsten Mikkelsen

16      ORANGE COUNTY SHERIFF'S MOUNTED PATROL

20

Bestyrelsesmedlem Marianne Fich

Bestyrelsesmedlem Korrektur

Bestyrelsesmedlem

20

Julie Marie Christensen

Ingrid Buhl

ATTILA

30     INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Foreningens formål

Foreningens adresse

Kontakt redaktionen

Annoncetegning,

At drage omsorg for de pensionerede politiheste, at arbejde for en genindførelse af den nu ned-

Politihestens Venner

politihesten@politihesten.dk

tryk og opsætning

lagte Rytterisektion samt skabe og vedligeholde et økonomisk grundlag for ovenstående.

c/o Formand Torben Mikkelsen

Besøg vores Facebookside - "Bevar det ridende politi i København"

Twitter

Wihlborg, Østergaard & Hansen

Krumningen 18, Trørød

Bemærk at ophavsretten er

Telefon 32 96 00 64

2950 Vedbæk

Politihestens Venners. Eftertryk

logo@tilsend.dk

er ikke tilladt uden aftale med

Alle spørgsmål vedrørende

Politihestens Venner.

annoncering bedes rettet hertil.

Oplag 2000 eksemplarer


4

FORORD AF FORMAND TORBEN MIKKELSEN Vores fælles arbejde for at genindføre ridende

ger fra Københavns Politi, for der er jo en begrun-

politi i Danmark har ført til en meget vigtig ”halv

det risiko for, at de ikke nødvendigvis er de mest

sejr”.

objektive i denne sag.

I tillæg til finansloven for 2016 står der i delaftalen

Det er selvfølgelig en lidt hård anklage, men ”spo-

om politiets og anklagemyndighedens økonomi i

rene skræmmer” fra dengang Københavns Politi

2016-2019:

tilbage i 2012 valgte at lukke afdelingen. Det viste

”Endvidere vil aftalepartierne i 2016 drøfte mulig-

sig jo nemlig - via vores aktindsigt i beslutnings-

hederne for genindførelse af politiheste i

grundlaget - at der slet ikke var foretaget en ana-

Københavns Politi”.

lyse i forhold til beslutningen.

Det er en meget vigtig sæt-

Altså reelt en beslutning, som

ning, som vi alle kan være

var taget med baggrund i en-

særdeles glade for.

kelte personers følelser og an-

I en periode, hvor Politiet er

tagelser om at politiheste ikke

presset som følge af terror-

kan bruges til politiarbejde.

truslen, hvor flygtningesituati-

Alle de lande som vi i Danmark

onen belaster økonomien,

sammenligner os med har

hvor sygehusvæsenet mang-

ridende politi og det er jo nok

ler midler, hvor forsvaret står

fordi det – alt andet lige – giver

overfor store investeringer til

rigtig god mening at have

kampfly og meget andet, så

ridende politi.

ville det have været nærlig-

Vi har heldigvis også forsk-

gende at glemme vores – i

ningsbaseret empiri på, at det

den store sammenhæng - lille

giver god mening at have ri-

sag – trods alt.

dende politi. Det er bl.a. den

Det kunne selvfølgelig have

såkaldte ”Oxford undersøgelse”

været rart, hvis der allerede

fra 2014, hvor man i

nu stod, at beslutning om

Storbritannien netop gennem-

genindførelse var taget. At muligheden for genind-

førte en analyse om værdien af ridende politi.

førelse skal behandles i dette år, kan dog kun tol-

Undersøgelse påviste selvfølgelig, at det giver rig-

kes som et meget positiv politisk ønske om at

tig god mening at have ridende politi såvel økono-

genindføre politiheste i Danmark.

misk som i forhold deciderede politimæssige for-

Vi har i bestyrelsen forberedt os på dette arbejde

dele.

og udarbejdet en projektbeskrivelse i forhold til en

Vi står dermed overfor en meget vigtig periode,

genindførelse af ridende politi og vi vil i den kom-

hvor alle kræfter skal generes, for det er i de

mende tid fortsætte drøftelse med relevante poli-

kommende måneder det afgørende slag skal stå.

tiske partier.

Vi glæder os til det vigtige arbejde.

Det er nemlig vigtigt, at dem der skal drøfte mulighederne ikke alene skal forholde sig til oplysnin-


6

7

160 ÅR TIL HEST I BYENS TJENSTE AF GEMMA BOCHADA MAYNARD, KORPORAL, UNIDAD MONTADA

eller ride forrest i juleoptoget, er

stilling har heste og ryttere fra

derfor de samme, som rider i of-

Barcelonas ridende politi gjort

ficiel eskorte i gallauniform ved

Barcelona kendt rundt om i ver-

store begivenheder eller recep-

den, blandt andet i Paris, Frank-

tioner.

furt, Haag, Bruxelles, London

rundt om natten og at forhindre

trafikken, overvågning af par-

kampe med stenkast, som på

ker og skovområder, at sørge

Det seneste eksempel på inter-

den tid var en hobby, de unge

for borgernes sikkerhed ved at

national medieomtale af korpset

dyrkede.

være til stede i turistområder og

var i november 2014, hvor re-

En af de mest spektakulære op-

I august 2016 kan Barcelo-

områder, hvor der færdes mange

præsentanter fra korpset deltog

visninger af Barcelonas ridende

nas ridende politi fejre 160 års

mennesker), og de påtager sig

i en international konference

politi var korpsets deltagelse i

uafbrudt tjeneste for byen, og

også funktioner af officiel og re-

for ridende politi, organiseret af

åbnings- og afslutningsceremo-

det er således et af de ældste

præsentativ karakter. Kort sagt,

Centre for Criminology, Univer-

nien ved De Olympiske Lege i

korps af ridende politi og et af

de skaber nærhed til borgeren

sity of Oxford (Storbritannien),

Barcelona i 1992, hvor korpset

de mest anerkendte på interna-

og fungerer i offentlighedens

med deltagelse af ridende politi

optrådte med sin ”carrusel”.

I 1856, kun 13 år efter opret-

tionalt niveau. Vi betragtes som

tjeneste.

fra hele verden. En anden vigtig

telsen af Barcelonas politikorps,

et symbol for Barcelona nationalt

la Guardia Urbana de Barcelona,

og internationalt, idet vi deltager

blev det ridende politi, la Unidad

i adskillige begivenheder.

Montada, etableret for dette po-

og Wien, og korpset har været i nogle af byerne flere gange.

begivenhed var i 2012 i ”Olym-

En del af de betjente, der er

De tager sig også af skolebesøg,

pia, The London International

med i det ridende politi, er også

hvor der er lejlighed til at for-

Horse Show”, en international

medlemmer af byens politior-

klare eleverne, hvordan man bør

rytterbegivenhed, som var under

kester, la Banda Musical de la

diverse officielle begivenheder

verdenspressens bevågenhed,

Guàrdia Urbana,

med tilstedeværelse af bl.a. poli-

og hvor korpset repræsenterede

behandle dyrene.

litikorps. Enheden bestod af otte

Enheden består i dag af 50 poli-

heste, og dens første opgave

tibetjente og 38 heste, og deres

var at bevogte byportene – i de

funktioner er de samme som

Korpsets officielle og repræsen-

tikere. Vi deltager ved offentlige

sin by, trak presseomtale til

år var byen stadig omkranset af

resten af korpsets (at opret-

tative funktioner indbefatter gal-

arrangementer og byfester, både

Barcelona og havde stor suc-

en bymur – at opløse grupper af

holde lov og orden i kommunen,

laopvisninger, hvor vi repræsen-

i Barcelona og i andre byer og

ces over for tusinder af tilskuere

farlige mennesker, der flakkede

overvågning og regulering af

terer Barcelonas Kommune ved

lande, for eksempel ved at ride i

hver dag. Korpset opførte sin

spidsen for et optog. Derfor rå-

historiske og spektakulære ”car-

der rytterkorpset over en række

rusel”, en koreografisk opvisning

uniformer til hver enkelt funk-

med 12 eller 16 heste, som ud-

tion, hvad enten der er tale om

fører en række øvelser i klassisk

politiarbejde eller galla. Vores

dressur i hestens tre gangarter.

gallauniform udmærker sig ved

Øvelserne kompliceres yderlige-

at være meget iøjnefaldende.

re af, at de udføres med lansen i

Den har en rød uniformsfrakke

den ene hånd, således at ryt-

med dekorationer, en fjerprydet

teren skal styre hesten med kun

hjelm og en sabel (hvis det er

én hånd.

galla til fods) eller en lanse med byens flag (hvis det er til hest).

Den første opvisning af denne

De ryttere, der kan ses patrul-

art fandt sted i 1910 i anledning

jere til hest i den gamle bydel,

af Kong Alfonso 13.’s besøg i

ride ”carrusel” i andre lande,

byen. Siden denne første fore-11

MEDLEMSKAB AF FORENINGEN, SAMT BIDRAG TIL POLITIHESTENE

som blev dannet i 1954. Det var

rutiner vedrørende hestenes

diæt for hver hest, der tager

oprindeligt et trompetorkester,

ernæring og træning. Hestene

hensyn til hestens alder, vægt

men har med tiden udviklet

kommer ud hver dag, enten på

og træning. De spiser otte gange

sig til at være et orkester med

træningsbane, i fold så de kan

om dagen af vekslende foder,

forskellige messingblæser- og

løbe frit, eller på patrulje på of-

lucerne og frisk grønt, som pluk-

percussioninstrumenter.

fentlige veje. De bliver striglet

kes hver dag i området.

og vasket hver dag. Deres foder

Hestene, som alle er hingste af

Dagligdagen i korpset er karak-

bliver kontrolleret af deres eget

den rene spanske race, erhver-

teriseret ved nogle bestemte

dyrlægehold, som opstiller en

ves når de er føl, og de dresseres af betjente fra korpset, som

Du kan betale dit Kontingent eller bidrag, (små som store), via Swipp, MobilePay på telefon

21 33 86 94 eller du kan overføre til vores konto: Jyske Bank Reg. nr.: 0697 Konto: 0003119041

HUSK at oplyse os dit navn og din email adresse.

er eksperter i dressurteknik med en erfaring, som er anerkendt i hesteverdenen. Hestene vænnes ligeledes til bymiljøet, så de kan gøre tjeneste på offentlig vej uden at blive forskrækket over høje lyde og uforudsete begivenheder, som kan ske i byen. Når hesten når en vis alder, eller dens funktionalitet i korpset svækkes, overføres den til et


12

13

passende anlæg, hvor den gives den frihed og omsorg, som er nødvendig for at få et værdigt otium. Der udføres løbende kontrol via eksperter, som er specialiseret i at kontrollere, at hesten har optimale betingelser, og at den, der er ansvarlig for hesten, har de nødvendige færdigheder og den rette holdning til dens pleje. Medlemmerne af dette specialiserede korps anser hvervet for et kald, og vi sætter en ære i at gøre tjeneste i en enhed, som repræsenterer vores idealer. Vi

Vi er symbolet på det politikorps

er stolte over at bære den uni-

i Barcelona, hvis historie i by-

form, hvormed vi repræsenterer

ens tjeneste går længst tilbage i

vores by, og vi glæder os over at

tiden. Vi blev dannet for 160 år

udføre det arbejde, som vi kan

siden og har modtaget adskillige

lide, med de dyr, som vi føler

hæderstegn og anerkendelser af

passion for.

såvel kommuner som nationale og internationale sammenslutninger og foreninger.


14

HESTEKUNST Jeg kan kun opfordre til, at man besøger Frédérique Lavergne’s hjemmeside og facebookside, og tager et kig på al hendes smukke og fantastisk (heste)kunst, samt læse mere om kunstneren selv. Med artiklen fra Barcelona, Spaniens smukke heste deres arv, ridekultur og traditioner, er valget faldet på disse malerier til “Hestekunst”.

Frédérique Lavergne Artist Frédérique Lavergne er kunstner med stor kærlighed til heste. Allerede i en meget tidlig alder begyndte hun at tegne. Hun voksede op med kreative forældre som også havde heste.

Om det er en skulptur, et maleri - et foto - så formår Frédérique Lavergne at fange præcis dét - poesien, mystikken, det dragende, det indre. Det “u-definerbare” i - og omkring hestens væsen - også når den er i samspil med mennesket.

Det er stort set umuligt at vælge ud, hvad som skulle Interessen, evnerne og mu- med i dette nummer. For lighederne for at nærstude- når man først er gået igang med at se på alle de ting re, forstå og skabe det Frédérique Lavergne, har smukke og helt unikke, kommer til udtryk i hendes lavet, har man svært ved at begrænse sig - man får helt fantastiske kunst. lyst til at vise det hele ....

Web.: frederiquelavergne.com

15


16

17

AF KRISTIAN MADSEN I december i år var jeg en tur i

sted, hvor der var opstaldet pri-

Florida og benyttede selvfølgelig

vatheste og hvor man red we-

lejligheden til at få besøgt en

sterstyle. Stort (meget stort)

bereden politiafdeling. Blot den-

åbent ridehus, hvilket vil sige, at

ne gang blev det til en Sheriff

der kun var tag over, men ingen

bereden afdeling.

sider på. Hvis noget med at der kan være ret så varmt i den del

Jeg havde i forbindelse med vo-

af verden ! Så havde de selvføl-

res ophold i USA bemærket, at

gelig også en udendørs bane

der kørte patruljevogne rundt

som var indrettet som perma-

med påmalet Politi eller Sheriff

nent miljøtræningsbane, så kun-

og undrede mig lidt derover. Så

ne man da bare når man havde

da jeg i forbindelse med famili-

lyst gå ud og træne sin hest ! Så

ens pigers shopping i et Outlett

havde de også rigeligt med folde

havde brug for en lille pause fra

til hestene.

shoppingen så en sheriff, ja så ”greb” jeg fat i ham og spurgte

Jeg havde forsøgt at ringe til af-

efter deres beredne afdeling.

delingen, men den gik på tele-

Greb i sitationstegn for sådan en

Men ham her tøede nu hurtigt op

hele Countyet som deres ar-

fonsvarer og jeg ville ikke på

amerikansk betjent har man ikke

da jeg havde præsenteret mig

bejdsområde medens Politiet

skoleengelsk prøve at præsente-

bare lige lyst til at gribe fat i –

og forklaret mit ærinde.

”kun” tog sig af byerne. Derud

re mig selv i telefonen, så jeg

over er chefen for Sherifferne,

smuttede ud til adressen en søn-

de udstråler en vis afstandtagen og parathed som danske betjen-

Og da jeg nu havde fat i en she-

altså den rigtige Sheriff, en valgt

dag formiddag i stedet og mødte

te ikke lige har eller har brug for.

riff, så spurgte jeg også lige til

person med lov mæssig bag-

i stalden kun staldmesteren og

forholdet Politi/Sheriff. Han for-

grund. Der fulgte flere ting med i

en staldhjælp. Præsenterede mig

klarede, at Sherifferne havde

forklaringen, men det er altså

for hende og forklarede mit

essensen af delingen.

ærinde. Hun så lidt overrasket

tale om store heste – racen

søndagen. De sagde, at de hav-

ud, men kunne da vise mig lidt

Clydsdale – heste som i stang-

de hørt, at der havde været en

Nå, men efter lidt ringen rund til

rundt og forklare, at ingen af

mål let når op i nærheden af 2

mand fra et sted som hedder

kollegaer, kunne han så give mig

Sheriffens mænd var på arbejde

meter ! De spændes så for en

Denmark ! og at jeg ville komme

en adresse til Sheriffernes stald,

denne dag, men at de næste dag

ølvogn a la Carlsberg og det ser

ud til dem igen. Florida har 20.

hvor sheriffhestene var opstal-

havde en travl dag, hvor man

altså ret vild ud. Til at fragte

millioner indbygger og vi i lille

det.

havde et par forskellige opgaver

rundt med kæmperne og deres

Danmark har ca. 5, 5 så vi fylder

at løse, hvorfor det nok var bed-

vogn har Budweiser ”kun” tre

ikke så meget i deres bevidst-

re at jeg kom igen tirsdag.

mega lastvogne – det er mega

hed. Det vil sige, Andrew som

reklame.

den ene kollega hed, havde fak-

Equestrian Drive ! århhh, fedt navn… De kan altså et eller andet Amerikanere.

På stedet var ikke kun besøg fra

tisk været på studietur i England

lille Danmark, nej også

Det gjorde jeg så. Tirsdag for-

og det viste sig, at vi havde fæl-

Og hvilke omgivelser de bor i.

Budweiser hestene var på besøg.

middag var jeg tilbage og i stal-

les bekendte inden for politiet –

Kæmpe stort staldanlæg, hvor

De havde en opgave i området

den traf jeg tre kollegaer. Jeg

politihesteverdenen er noget

Sheriffen har leaset en del af

og havde derfor opstaldet deres

præsenterede mig igen og for-

mindre end det ovenfor beskrev-

komplekset. Som tidligere var et

heste på stedet. Der kan man

talte, at jeg havde være der om

ne.


18

19

Andrew tog sig tid til at vise mig lidt rundt på stede for forklare om stede, deres heste og deres arbejde. Deres afdeling blev grundlagt i 1984, de har 12 heste, 5 2-hestes traileres og 7 polititrucks til at trække trailerene. Hestene er alle donerede til deres afdeling, dvs at de ikke køber heste, men får dem doneret af folk ! det er ikke lige noget vi kender til i Europa, men sådan er det altså i Amerika. De nye heste er på en 90 dages afprøvning inden man tegner kontrakt med ”sælger”. Kan de ikke bruges returneres de til ejeren. Til at hjælpe med staldarbejdet bruger man blandt andet indsatte fra fængslerne når disse er i færd med at blive udsluset efter endt ophold ! Det er igen så noget som vi lige som ikke rigtig

Andrew kunne i øvrigt fortælle

Som noget nyt, at afdelingen sat

kender ?

mig, at også Orlando Police har

til at patruljere omkring Disney i

en bereden politiafdeling, som

Orland. I disse tider er det af al-

består af 8 ryttere og heste.

ler største betydning, at politiet

Man rider både westernstyle og engelsk ridning. Hesten har såle-

kan lægge High Visibility patrul-

des både westernsaddel og en-

I hele staten Florida har man 13

jer ind, hvor mange mennesker

gelsk saddel og trense. Mest

– 14 forskellige beredne politiaf-

er forsamlet og udgør interes-

bruger de western når de er på

delinger !

sante mål for tosser.

patrulje. De forskellige afdelinger kan så sammensættes efter behov hvis der er brug for en større styrke. Men de kender ikke til fodboldhooliganisme som vi kender det her i Europa. Ved deres kampe foregår det mere roligt. Men crowd control kender de selvfølgelig og bruges også ved større forsamlinger, hvor politiet har brug for overblik og for at kunne kontrollere situationen.


20

21

ATTILA CHRISTINA ROERSEN Tidl. Politirytter vede når vi skulle til fodbold,

skal tisse og ikke vil gøre det på

sommertogter mv. Attila blev

gaden.

derfor trænet meget i køreliner

Attila var altid dejlig at have med

– specielt de sidste år - med

på længere togter som sommer-

stor hjælp fra Peter Amris.

togterne mv. Han var nem og

Kørelinearbejdet er jeg helt sik-

omgængelig, og altid klar til at

ker på, gjorde en stor forskel

yde. Jeg havde helt utroligt man-

for, at Attila holdt så fint som

ge gode timer og ture med ham,

patruljehest.

og det at arbejde med ham i så mange år, og trods svære odds

Jeg startede i afdelingen i for-

Attila var en svær hest at ride i

mærke, en så stor fremgang

ridehuset, men en helt igennem

med ham, var en utrolig dejlig

fantastisk patruljehest. Attila

oplevelse og en skøn tid, og jeg

havde en dejlig fast skridt, hvil-

vil altid huske tilbage på den tid,

ket gjorde ham rar at være på i

som noget helt unikt.

mange timer.

året 2004. Jeg fik Attila i

Jeg havde Attila i alle årerne

2005/2006 som politihest. Attila

Attila skilte sig også ud i forhold

frem til afdelingen blev lukket i

var den mest søde og omgæn-

til de andre politiheste, pga sin

2012. Udover Attila havde jeg

gelige hest, man kunne ønske

fine gule farve. Han blev ofte

også andre heste, men han er

sig. Altid arbejdsom, positiv og

kaldt barbie hesten – både pga.

den mest arbejdsomme og glade

glad. Selvom Attila indimellem

farven samt hans man og hale.

hest, jeg nogensinde har arbej-

kunne have 10.000 ben, hvis han

Man’en var ret svær at styre, og

det med – på trods af hans svæ-

ikke gad stå stille eller blev lidt

et stort arbejde for staldpigerne.

re odds. Han er savnet hver dag.

urolig på gaden, kunne man altid

Attilas blære var også en del

Jeg har heldigvis haft den store

stole 100% på ham. Han blev al-

mindre end de andres – eller

glæde af at besøge ham hos

tid der, hvor man bad ham om at

også var han bare glad for at tis-

Marianne, som valgte at tage

stå. Han gjorde blot opmærksom

se, når vi var på patrulje. Jeg

ham i pleje i en periode. Dejligt

på, at han godt ville videre.

kunne altid være sikker på, at

at se hvor godt han trivedes.

hvis Attila skulle tisse, skulle han Attila havde en svag bagpart og

nok få det gjort. Ingen grund til

en meget stærk forpart, hvilket

at vente til vi kom hjem. Trods

gjorde at der skulle lægges en

alt en dejlig egenskab at have

masse træning i ham for at han

som politihest, idet de godt kan

kunne holde til at gå og stå så

blive svære og urolige, hvis de

meget, som det indimellem kræ-


22

23

Anne Houmann Carlsson

KARSTEN SØRENSEN

Tidl. Staldmester, Københavns Politis Rytterisektion

Tidl. Politirytter

ge at glemme det - med staldside, men vi besluttede at købe

gangsvask til følge.

ham på grund af det fantastiske

Den anden særhed var, at han

temperament.

kunne hyle, når det var fodertid. Det var ikke en vrinsken, men en

Christina fik ham som hest og

hylen, når han kunne høre eller

lagde et kæmpe arbejde med

fornemme, at man kom med fo-

den grundlæggende træning af

dervognen om aftenen.

ham, og han blev en helt fantastisk fin hest. Dygtig til sit arbej-

Det jeg husker bedst fra Atilla

de, og sådan en hest der appel-

som aktiv politihest var, at den

lere til noget i alle mennesker –

sidste tur jeg red i afdelingen,

og det er jo en rigtig god egen-

var på ham. Det var en motions-

skab for en politihest.

tur på Amagerfælled. Det blev

Attila var på alle måder en speciel hest i afdelingen.

en god lang en med det hele. Vi I stalden var han så sød at have

sluttede af med at ride op på hø-

med at gøre, men ikke nødven-

jen, feltherrehøjen, og få et sid-

For det første er han

digvis en hest der gjorde arbej-

Fra dagligdagen husker jeg ikke

Den ene var at han med garanti

ste blik ud over København og

Frederiksborg, og dermed den

det let for os. Han var en gris i

meget omkring Atilla, måske for-

skulle tisse, når vi kom hjem.

Amager. Næste dag blev hestene

eneste hest, som er af dansk

sin boks og havde en egenskab

Jeg er så heldig at Attila bor tæt

di han var en af dem, jeg ikke

Den var helt sikker hver gang.

transporteret væk.

race.

til at vende hele boksen på en

på mig, og så sent som i dag,

red så meget ud på.

Så det kunne være en fordel, at

Yderligere faldt han lidt ved si-

nat. Hans man var tyk og kru-

har jeg gået tur med min hund,

den af med sin fine gule farve.

set, og det var lidt svært for

forbi folden hvor Attila går sam-

Fra træning husker jeg ham som

gyndte at klargøre ham til at

Attila at leve op til den ”frisure”

men med sin gamle kollage

ganske stabil. Han havde dog

komme i boksen. Til trods for at

Attila har et helt specielt tempe-

vi havde valgt for hestene i afde-

Cassius. Jeg råber lige hej dren-

nogle særheder hjemme, som

det var sikkert som amen i kir-

rament, jeg tror aldrig jeg har

lingen. Når vi ordnede Attila på

ge – de løfter hovedet, lidt som

jeg kan huske.

ken, lykkedes det mig flere gan-

mødt så glad og positiv hest som

staldgangen, kunne han godt bli-

om de tænker ”har vi ikke hørt

Attila. Et helt specielt glimt, og

ve lidt som et 1000 ben, som om

den der skærbrænder før” så

arrangement i de ting man fore-

han var lidt ivrig, og dårligt hav-

sænker de hovederne igen... Og

tog sig sammen med ham.

de tid at vente på at vi blev fær-

jeg glæder mig over at se hvor

dige. Yderligere så kunne han

godt de har det !

Jeg husker ham tydeligt helt fra

tisse alle steder – og han tissede

starten for hans temperament.

altså mere end normalt meget!

Da vi havde haft ham en måned, skulle han til dyrlæge, og have

Men på trods af de småting var

sit tjek inden vi købte ham en-

hans vores lille “barbie hest” (ja

deligt. Vi havde en lang snak

han ligner i alt fald den jeg hav-

med vores dyrlæge om Attila,

de som barn), og alle gæster

idet han er en hest der er meget

samt praktikanter vi havde i af-

stærk på sin forpart, og knapt så

delingen troede han var en hop-

stærk på bagparten. Det kræver

pe.

en del forståelse fra rytterens

lade ham stå ude, når man be-


24

25

FAMILEN PITZNER Tidl. Plejeforældre

Det var i umiddelbar forlængelse

til netop at undgå slåskampe –

Branderups teknikker. Det var

af nedlægningen af Det Beredne

hvor Fanden ud af den blå luft

navnlig her Clara fik undervis-

Politi pr. 1. december 2012 - pri-

pludselig tog Melgar og med et

ning på såvel Attila som gamle

mært forårsaget af daværende

afsæt, som kun var en fuldblods-

Janus. Både Kristian M. og

justitsminister Morten Bødskov -

hest i en startboks på en væd-

Kirsten R.M. kom på besøg på

at Claras farmor blev plejemor

deløbsbane værdig, styrtede han

Viggaarden og gav Clara lidt råd

for Attila.

med omtrent 180 km/t (billedligt

og vejledning, hvilket modnede

Fra Attilas daglige færd i de

talt), strakt hals, ørene tilbage

hende rigtig meget. Attilla har et

Københavnske gader, lige fra det

og hans lange man liggende fladt

fantastisk sind. Han er meget til-

mondæne kvarter nord for Kgs.

ned langs ryggen med kurs di-

lidsfuld. Han piver ikke. Går de

Nytorv - også kaldet

rekte mod Attila. Attila benytte-

kilometer, der skal gås uden

Frederiksstaden med

de sig altid af de sidste 2 splitse-

brok. Har aldrig været bange i

Amalienborg og Marmorkirken i

kunder til lige at spise lidt græs

Claras tid. En springende fasan

centrum – til Strøget med tu-

før han reagerede på den frem-

fra buskadset rørte ham ikke.

sindvis af indtryk og lyde fra de

adstormende hvidskimlede ild-

Læg en saddel på ryggen eller

mange handlende, gøglere, mu-

kugle, der var på vej på 200 me-

lad vær’. Vi marcherer bare i

sikanter og andet godtfolk, og

ters afstand. I sidste sekund

takt med rytterens tempera-

helt ud til det ”mørke” Nørrebro

trådte Attila til side, men blev

ment.

med Mjølnerparken som et

fortsat jagtet og først når Attila

”must” eller checkpoint om man

havde givet et par raske og vel-

Hovedtøj? Hvorfor det? En grime

vil, må det have været noget af

placerede spark retur, fik han sat

med halmballesnor er alt rigeligt

en omvæltning for Attila at kom-

Melgar lidt på plads. Politirytter

Også selv om man traver

me i selskab med gamle Janus

Kristian Madsen, der ofte kom

langs stranden ved Sommerbyen

(27-årig halv fuldblod og halv

på besøg på Viggaarden, fortalte

med solbadende gæster og hvi-

Oldenborg) samt den kårede

at ”problemet” med Attila var, at

nende unger. Alting har som re-

spanske hingst Melgar (PRE) på

han var alt for sød. ”Han skal

gel en ende. Claras farmor hav-

idylliske græsmarker og åbne

bare lære at sige fra”. Det gjorde

de efterhånden rundet et par og

vidder helt ned til Vellerup Vig i

han så også, når det til sidst var

halvfjerds år og hun påtænkte at

Hornsherred med uovertruffen

ubærligt at blive bombarderet.

sælge sin smukke går efter 23

udsigt ud over Isefjorden.

års ejerskab. Så i god tid fik hun Men Clara har heldigvis også ta-

hjælp fra Politihestens Venner til

Ikke desto mindre fandt Attila

get ”forsoningsbilleder”, hvor

at finde en afløser til Attila.

sig hurtigt tilrette i dens nye

Attila og Melgar står og gnubber

Valget faldt heldigvis på Hanne.

omgivelser. Han fik masser af

hinanden som best pals. Som

Hun var sød at give Clara lov til

motion, for i selskab med den el-

noget nyt skulle han også lige

at besøge ham alt det hun ville

lers noget mindre spanske hingst

vænne sig til at gå i fold sam-

og for Clara blev det en fast tra-

Melgar, der meget gerne ville

men med råvildtet og harer, der

dition at køre en lørdagstur med

dominere, måtte Attila tit slippe

kom og gik.

sin far ud for at fodre Attila (og

afgnavningen af græsstrå for at

ikke mindst den ”bette” Cassius)

parere et potentielt ”angreb” fra

Claras farmor havde en gård-

med gulerødder, som vi heldigvis

Melgars side. Clara, der var 11

medhjælper Joel, der var eks-

kunne få i Hannes butik. Clara

år, husker tydeligt, hvordan de

trem hestesagkyndig og som

siger tak for tiden med Attila.

kunne stå i hver sin ende af fol-

blandt andet underviser i akade-

den – som ellers var rigelig stor

misk ridekunst i stil med Bendt


26

27 FAMILIEN GAARSDAHL Plejeforældre

Vi som plejefamilie er meget

han kan for at glæde sin rytter.

glade for at få mulighed for at passe på Attilla.

lut kun rosende ord at sige om ham..........

Attilla er nem at omgås alle steder - om det er i stalden, på

Han er virkelig en sød og char-

folden eller i ridningen, så er det

merende hest som gør alt hvad

altid en fornøjelse. Der er abso-

Efter at have holdt en pause fra

en flok køer og det var tydeligt

ridning i nogle år, var jeg meget

at det var ikke lige dem Atilla

spændt da dagen, hvor vi mod-

havde set flest af i sin tjeneste-

tog Atilla, kom.

tid hos politiet.

Jeg kunne ikke vente med at

Men man er vel politihest, så

komme i gang med at ride igen

selvom han havde øjne på stør-

og lære ham at kende.

relse med tekopper, skulle der

Hanne Gaardsdahl

hverken flygtes eller laves numAtilla bliver passet og redet af

re. Nej de skulle undersøges, de

min mor og jeg, og vi har stor

mærkelige væsner. Så Atilla trak

glæde af ham. Han har et blidt

over mod dem for at se dem an

sind, et stort hjerte og appetit.

og vi kunne stille fortsætte vores skovtur, da han erfarede at der

Atilla bliver holdt i gang med

ingen farer var.

jævnlige miljø-træninger, som

Atilla har lært mig meget efter

han klare i stiv arm. Dressur

Hverken flyvende plastikposer,

mange års pause fra ridningen

bliver det også til en del af, men

hjorte på spring eller fasaner i

og jeg ser frem til endnu flere

det bedste han ved er dog en

vejkanten kan hyle den stærke

gode dage og oplevelser med

skovtur.

Frederiksborg’er ud. En mere

ham.

stabil og sikker hest er svær at Første gang vi skulle på skovtur, red vi forbi en indhegning med

opdrive.

Line Gaardsdahl


28

29 29

Vidste du at... • Attila er af racen

• Attilas far er Hingsten

• Attila gik daglige politipatruljer,

Frederiksborg hest.

Sæddings Adonis

samt deltog i mange andre opgaver.

• Han er født d. 15. maj 2000 i

• Freja hed hans mor, og morfar

Stoholm, Jylland.

var hingsten Mignon Vejvad

• Politiassistent Christina Roersen, var hans daglige rytter.

• Attila hed dengang Felix af

• Attila kom til rytteriet d. 16.

Iglsø, inden han fik nyt navn i

august 2005 - og var rytteriets

• Attila bor idag hos Fam.

Rytteriet.

eneste Frederiksborg hest.

Gaarsdahl, sammen med Cassius (tidl. politihest)

• Han er opkaldt efter den hun-

• Attila er en meget mild hest,

niske kong Attila, der regerede

let at omgås og accepterer alle

• Attila er en af de heste man

datidens største rige, som strak-

situationer. Han var ikke redet

har kunnet se - og hilse på, ved

te sig fra Centraleuropa til

meget, da han ankom til rytteri-

Politihestens Venners opvisnin-

Sortehavet og Donau til

et. Men han kom godt efter det.

ger og arrangementer.

Østersøen, fra år 434 til sin død, hvor hans rige brød sammen TAK FOR LÅN AF BILLEDER TIL FOTOAGRAFERNE JESPER CLAUSEN, HELLE ZEBITZ, FAM. PITZNER, CHRISTINA ROERSEN, KARSTEN SØRENSEN OG FAM. GAARSDAHL


30

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Politihestens Venner, Torsdag den 19. maj 2016 kl. 19.00 i De Kgl. Stalde, Christiansborg, København K

Dagsorden: Valg af dirigent Formandens beretning Kassererens fremlægning af det reviderede regnskab Godkendelse af næste års budget Indkomne forslag Valg til bestyrelsen Fastsættelse af kontingent Eventuelt Der gøres opmærksom på, at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Foreningen byder på en kop kaffe og kage.

Vel mødt til generalforsamling!

På bestyrelsens vegne

Torben Mikkelsen Formand


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.