Page 1

1 2 Szabó Sándor eskü alatti vallomása Fenyves Józsefné RCV 37463 ügyben. (részlet) 3 Q you please state your and spell your name. Kérlek, mond és betűzd a teljes neved 4 Could A Sandor, S-a-n-d-o-r, the first name and the Sandor, S-a-n-d-or, az első név és a second name Szabo, S-z-a-b-o. második név S-z-a-b-o. 5 Mr. Szabo, whenwere you born and where? Q Szabó úr, mikor születtél és hol? A I was born in 1956, June 18 in Hungary. Én 1956 június 18-án, Magyarországon. Q And did you go to school in Hungary? És te jártál iskolába Magyarországon? 6 A Yes I did. Igen, én jártam. Q What college did you attend? Melyik főiskolába jártál? 7 Theological seminary. A Teológikal szeminárium. Q What's the name of the school? Mi a neve az iskolának? 8 Reformed Theological Academy. A Református Theological Főiskola Q What year did you attend? Melyik évben jártál oda? 9 Between 1974 and 1990. A 1974 és 1990 között (16 évig?) Q And 1990? És 1990? A 10 1980 1980 Q So you vent to school there six years? Így te jártál oda hat évig? A 11 Yes Igen Q And did you graduated? És te elvégezted? A 12 Yes Igen Q And sort of a degree did you receive? És milyenféle fokozatot kaptál? A Pastor’s degree Pásztor fokozatot (másodszor elégségest) Q 13 Pastor’s degree. After 1980 when you finished Pásztor fokozat. 1980 miután te elvégezted your education at the academy, did you have a tanulást az főiskolán, van neked valamilyen 14 any future education? további képzettséged? A No. Nincs. Q 15 When did you get your first job as - - is it a pastor, Mikor kaptad az első állást, mint egy pásztor - or you are a reverend? I just want to - vagy te egy pap vagy? Én csak akarom tud - A 16 Either. Valamelyik. Q - - get the term right. Either pastor or reverend? Vegyük a kifejezést pontosan. Valamely pásztor What was your first employment as a pastor? vagy pap? Mi volt az első állásod, mint pásztor? 17 I don’t remember exactly the year. Around 1980. A Nem emlékszem pontosan az évre. 1980 körül. (a Feljelentésében írja"A lelkészi diplomámat 18 1982.November 19-én kaptam meg.) Hogy tölthetett be lelkészi állást 1980-ban? Miért csak 19 novemberben kapta meg a diplomát?) Q 1980. Were was that? 1980. Hol volt az? A 20 In a small village in Hungary. Egy kis faluban Magyarországon. Q The name of the village? A neve a falunak? A 21 Ragály. Ragály. Q You were the pastor of the church there? Te voltál a pásztorja a templomnak? A Yes. Igen. (Lelkészi diploma nélkül?) Q 22 The only pastor? Az egyedüli pásztor? A Yes. Igen. (A teológia elvégzése után 2 éves kötelező 23 segédlelkészi szolgálat, majd vizsga s után kaphatja meg a Lelkészi Oklevelet. Szabó SÁndornál ez nem 24 volt, és az USA-ban se vizsgázott le. Az ügyvéd is előbb ügyvédbojtár, a cipész előbb cipészsegéd, a pásztor előbb bojtár így van az a papoknál is. Hiába a hazugság.) 25 Q About how big was the congregation? Körülbelül milyen nagy volt a gyülekezet? A 26 Excuse me? Bocsáss meg? (itt már kezdett izgulni.) Q About how big was the congregation? Körülbelül milyen nagy volt a gyülekezet? A it was together three small village. Valójában három kis község volt együtt. 27 Actually, All together 1,000 people. Összesen 1,000 ember. (Egyháztag?) Q Okay. And how long did tou work there? Okay. És mennyi ideig dolgoztál ott? A 28 Seven years. Hét évig. (1980+7=1987) Q A

And after you worked there, what was your next job? In a bigger congregation. The name is Cigánd.

És azután, hogy ott dogoztál mi volt a következő munkád? Egy nagyobb gyülekezetben. A neve Cigánd.

Szabó Sándor esküalatti vallomása - 1

.


1 Q where was that located? És az hol van helyileg? 2 And A Northeast of Hungary. Északkelet Magyarországon. Q And how long you were there? És mennyi ideig voltál ott? 3 Five years. A Öt évig. (1987+5=1992. 1989-ben már Ontariban volt . Q So you worked at your first job until 1987, and Így te dolgoztál a első helyen 1987-ig és mond. 4 then you said you were at the other place for tad az után a második helyen voltál öt évig. Ez előrevisz minket körülbelül 1992-re. 5 about five years. That put us to about 1992. (Szabó Sándor 1989-ban már Ontarióban volt. miután Hollandiában volt egy évig Q And then you moved to another church? És akkor te elmentél egy másik egyházhoz? 6 A No. Nem. Q Did you have another job after? Volt neked egy másik munkád később? 7 I left Hungary, and I came to the United States. A Én otthagytam Magyarországot, és jöttem az USA-ba. (Cigándról szó nélkül elszökött, Hamis. jogtalan 8 határátlépés és disszidált Hollandiába) Q And how did you come to the United States? Did És hogy jöttét te az Egyesült Államokba? Valaki 9 someone sponsor you on an employment visa or szponzorált téged munka engedélyű vizával vagy relative visa? rokonsági vizával? 10 Szabó ügyvédje nem akarta, hogy Szabó válaszoljon. Megállt a kihallgatás a két ügyvéd egy másik szobába vitatkozott melyről nincs 11rekord. Itt jön figyelembe A Cigándról való szökés, a jogtalan magyar határátlépés, majd hamis módon az USA-ba jött . Hollandiából. Becsapta az USA Bevándorlási Hivatalt, nem volt jogosítvány az USA-ban munkát vállalni. Saját vallomása szerint egy hazug, emberi mivoltából kivetkőzött csaló, bérgyilkos szándékú, romlott lelkű szélhámos. 12 Q is it that you came to be in he United State Hogy van az, hogy az Egyesült Államokban 13 How Reverend Szabo? jöttél Reverend Szabó? A This church, The Free Magyar Reformed Church Ez az egyház, a Szabad Magyar Református Egyház Ontario 14 in Ontario sponsored me. szponzorált engem. (nem is hallottank Szabóról) Q Who was it in the church that initially Ki volt aki az egyháznál elsőször felvette veled you? a kapcsolatot? 15 contacted A The previous pastor at that time. Az előző pásztor abban az időben. Q 16 And what was his name? És mi volt a neve? A Reverend Bertalan Negyessy Négyessy Bertalan lelkész. Q Did he write to you a letter? Ő írt neked egy levelet? 17 No. He - - the church council. A Nem. Ő - a presbitérium. (Soha! Nem is hallottak felőle) Q The church council wrote you a letter and ask A presbitérium írt neked egy levelet and kérte 18 you if would come over? hogy akarsz e idejönni? A Yes. Igen. (a presbitérium azt sem tudta, hogy létezik) Q 19 And at the time that you received that letter, És abban az időben mikor te megkaptad azt a you werer still employed as the - levelet te még mindig dolgoztál, mint a - A 20 No. I was in Holland at that time. Nem. Én Hollandiában voltam abban az időben. Q What were you doing in Holland? Mit csináltál te Hollandiában? A 21 I just waited to come to the United States. Én csak vártam az Egyesült Államokba jönni. Q Why is it that you left your employment Miért van az, hogy te elhagytad az állásodat at the other church? a másik egyháznál? 22 23 Szabó ügyvédje nem akarta, hogy válaszoljon. Vita volt. Fenyvesné ügyvédje oktatta Szabót, hogy válaszolni kell. A I wan to come to the United States. Én akartam jönni az Egyesült Államokba. Q 24 Why would you go to Holland to come to Miért mentél te Hollandiába, hogy jöhess az the United States? Egyesült Államokba? A 25 Because I didn’t come to the United States. Mert nem jöttem az Egyesült Államokba. Q I’m confused. You say you didn’t come to Én nem értem. Te azt mondod, hogy te nem jöttél the United States, but you’re here. az Egyesült Államokba, de te itt vagy. 26 To stay here, I wanted to stay in Holland A Itt lenni, én akartam Hollandiába lenni waiting for the green card. Várni a zöld kártyát. (azt az USA-ban adják) Q 27 It was easier easier to come to the United Könnyebb volt jönni az Egyesült Államokba States from Holland than Hungary? Hollandiából, mint Magyarországból? A 28 It was easier, because at this time in Hungary Könnyebb volt, mert abban az időben Magyarországon Q

was a communism, and I didn’t make it. Were you affidalited with the Communist Party in Hungary?

kommunizmus volt, és én nem csináltam. Voltál tagja a Kommunista Pártnak Magyarországon?

Szabó Sándor esküalatti vallomása - 1


1 Szabó2 ügyvédje nem akarta, hogy válaszoljon. Hivatkozott az USA törvényre, hogy a kihallgatott megtagadhatja a választ ha az saját maga ellen szól. Szabó elvörösödött, nem mert Horváth Jánosra nézni, A két ügyvéd egy másik szobában vitatkozott, melyről 3nincs rekord. Több helyről többen bizonyították, hogy Szabó Sándor tagja volt a Magyar Kommunista Pártnak. Q had indicated, Mr. Szabo, that one of the Te említetted, Szabó úr, hogy egyik ok, hogy te 4 You reason you left Hungary was because the elhagytad Magyarországot az volt, hogy a communists were in control of Hungary; kommunisták kontrolálták Magyarországot; 5 is that correct? ez korrekt? A At this time, yes. Ez időben, igen. Q did you not like the communist? És te nem szeretted a kommunistákat? 6 And Did they cause you problem? Okoztak ők neked problémát? A They made for my family. Ők okoztak a famíliámnak. 7 Did the communists in any way aid or Q A kommunisták valami úton segítették hinder your education? vagy akadályozták a tanulásodat? 8 Not the communists. My family yes. A Nem a kommunisták. A famíliám igen. Q You family paid yor your education? A famíliád fizették a te iskolázottságodat? 9 Yes. A Igen. Q And the communists did things that hurt your family? És a kommunisták tettek valamit ami fájt a famíliádat? A 10 The communists didn’t help my family so - A kommunisták nem segítették a famíliámat így - Q When I ask you why you left Hungary, you said - Mikor kérdeztelek miért hagytad el Magyarországot, te azt of the reason why you give me was because mondtad nekem, hogy az egyik ok az volt, hogy ott voltak 11 one the communists were there. What is about the a kommunisták. Mi volt a kommunistákkal, hogy te that made you want to leave Hungary? elhatároztad, hogy te elhagyni Magyarországot? 12 communist A They made so many problem to my family. Ők csináltak sok problémákat a famíliámnak. Q What sort of problems? Milyen féle problémákat? A 13 My father - - they took my father to prison Apám - - ők a börtönbe tették az apámat in the the sixties. a hatvanas években. Q 14 Would it be fair to say that you were upset Korrekt lesz, ha azt mondjuk, hogy te fel voltál with the communists? háborodva a kommunisták miatt? A 15 I was. Én voltam. Q You indicated that you left your perevious emloy- Te mondtad, hogy otthagytad az előző állásodat because you wanted to come to Amerika. mert te jönni akartál Amerikába. 16 ment A Yes Igen. Q Were you - - did you voluntarily quit that job, Te voltál - - önként hagytad el azt a munkádat, 17 or were you terminated? vagy téged elbocsátottak? A I voluntarrily quit my job. Én önként hagytam el a munkámat. Q 18 At the time you quit, had any accusation been made Akkor mikor elhagytad az állásodat, volt valami against you at the church, or were you facing any vád ellened az egyháznál, vagy te fegyelmi 19 disciplinary action? eljárás előtt voltál? A No. Nothing. Nem. Semmi. Q 20 When you went to Holland how did you support Mikor Hollandiába mentél hogyan tartottad fen yourself? magadat? Szabó Sándor ügyvédje nem akarta, hogy feleljen a kérdésre, de Fenyvesné ügyvédje követelte, hogy feleljen. 21 A I was a refugee with my family. Én menekült voltam a famíliámmal. Q Your family left with you? A famíliád veled volt? A 22 Yes. Igen. Q Were you feeling the communists? Amikor te menekültél a kommunistáktól? A 23 Excuse me? Bocsánat? (Nem akart a a választ. Nem a kommunistáktól menekült, hanem a dollárért.) Q 24 You were - - it is accurate to say that you were Te voltál - - az pontos mondani, hogy te menekültél feeling the communists, running from the a kommunistáktól, szaladtál a kommunistáktól communists, to get away from them? elmenni tőlük. 25 A Actually not, no. Valóságban nem, nem. Q long were you in Holland? Mennyi ideig voltál Hollandiába? 26 How A One year. Egy évig. Q What was your first communication ever with the Mikor volt a te első érintkezésed valaha a Ontarioi 27 Free Magyar Reformed Church of Ontario? Szabad Magyar Református Egyházzal? A I sent a letter to the church, and they also answered me. Küldtem egy levelet és ők szintén válaszoltak. Q 28 So do you havea copy of thet letter that you Így neked van egy másolat arról a levélről amit te A

initially sent to the church in Ontario? I don’t have this copy. You can find somewhere in the immigration office.

kezdetben küldtél az Ontarioi egyháznak? Nekem nincs ez a másolat. Te megtalálhatod valahol a a bevándorlási hivatalban. (Előzőleg azt vallotta, hogy

Szabó Sándor esküalatti vallomása - 1

.


1 a presbitérium írt neki egy levelet. Ez hazugság.) 2 Did the church sponsor you to come this country Q Az Egyház szponzorált téged ebbe az országba jönni on an eployment visa to work at the church? alkalmazási vízummal dolgozni az Egyháznál? 3 Yes. A Igen. ( Hazugság. Az Egyház nem szponzorálta.) Q And in what year was that? És melyik évben volt az? 4 1989. A 1989. Q When you came from Holland to Ontario, Mikor Hollandiából jöttél Ontarioba 5 did your family come with you? a famíliád jött veled? A Yes. Igen. Q And who is your family? És ki a te famíliád? 6 A My wife and my son. Feleségem és a fiam. Q What was the name of the pastor who was Mi volt a neve annak a pásztornak, aki 7 the presiding pastor in 1989? Elnöklő pásztor volt 1998-ban? A Reverend Bertalan Negyessy. Bertalan, lelkész. 8 And he is the one that arranged for you to come over? Négyessy Q És ő volt, aki intézte, hogy te gyere ide? A he. The church council. Nem ő. A presbitérium: (A presbitérium nem is ismerte) 9 Not Q So you got a letter,that was from the church council Így te kaptál egy levelet ami a presbitériumtól jött That said, „we received your letter, and we would ami mondta, hogy „ mi megkaptuk a leveled és mi 10 like come to our church”? szeretnénk, ha az egyházunkhoz jönnél”? A Not to me. They sent the letter to the Nem nekem. Ők a levelet a Bevándorlási hivatalba küldték. (Nagy hazugság. A Bevándorlási Hivatal senki 11 immigration service. levelére nem engedélyezhet senkit az USA-ba jönni) Q 12 Do you have a copy of that letter? Van neked egy másolat arról a levélről) A Yes. Igen. (előzőleg azt vallotta, hogy nincs.) Q Do you have a copy with you? Van egy másolat nálad? A 13 No. Nincs. (Nem is lehet, mert soha sem létezett) Q Can you make a copy available? egy másolatot rendelkezésre adni? 14 Szabó ügyvédje nem akarta, hogy válaszoljon. Vitatkozik aTudsz két ügyvéd a nem létező levélről. Q I am still confused as to how you come here. Én még mindig nem értem hogyan jöttél ide. Te azt you say this letter came from immigration INS? mondod, a levél a Bevándorlási Hivatalból jött. 15 A Inaudable response. Érthetetlen mormolás. Q 16 Why would INS write a letter on behalf of the church? Miért írna az INS levelet az egyház érdekében? A The church sent to the INS because it is a Az egyház küldte az INS-hez mert az a követelrequirement, one of the requirement. mény az egyik követelmény. (nem igaz, hazudik) 17 Did the church communicate to you directly in any Q Az egyház közölte veled nyíltan valami úton, hogy way that they wanted you to come over? Ők akarják, hogy te ide gyere? A 18 Reverend Négyessy, the previous pastor. Négyessy lelkipásztor, az előző pásztor. Q And did he say why he wanted you to come És ő mondta, hogy miért akarja, hogy te az Egye19 to the United States? sült Államokba gyere? A Because they - - they wanted somebody to help Mert ők -- ők akartak valakit segíteni neki, mint segéd him as assistant pastor. pásztor. (soha sem volt s nem kellett segéd pap) 20 Q He offered you a job? Ő ajánlott neked munkát? A 21 Not he, the churrch council. Nem ő, a presbitérium. (nem is hallottak Szabóról) Q Do you know what the employment visa is: Tudod te mi az alkalmaztatási vízum? A I don’t know. Én nem tudom. Q 22 An employment visa is when someone sponsors an Alkalmaztatási vízum, amikor valaki szponzorál beimmigrant to came over to work. Do you know if itt dolgozni. Tudod hogy alkalmazási vízum 23 it was an empoyment visa that the church got for you? vándorlót volt amit az egyház adott a részedre? A Én nem tudom. (pedig anélkül nem jöhetett az USA-ba. 24 I don’t know Kijátszotta a Bevándorlási Hivatalt deportálni kell ) 25ügyvédje nem akarta, hogy válaszoljon. hogy milyen vísaval jött az USA-ba. A presbitérium soha sem hívta Szabó Szabót, nem is hallottak róla mielőtt megjelent Ontarioba. Négyessy, a Bukarestben született kommunista ügyvéd 26 csinálták a csalást, juttatták állásba a hazug Szabó Sándort, akinek 2013-ban sincs az USA-ban Szabóval kötelező lelkészi diplomája. Aki ellene szólt kilakoltatta az egyház lakótelepéről, a tagság 264-ről lecsökkent 46ra. 27 Az Egyház pénzén utazgatott Zsóka asszonnyal Las Vegasba a Balatonra, becsapta a keleten léve papokat, hogy Texasban Hawaiiban, Colorádóban, Sacramentóban Magyar Református Egyházak vannak és ő azoknak 28és püspöknek jelöltette magát a hazug, bérgyilkosságra felbujtó Cigándról elszökött segédpap, aki Isten és papja emberek törvényeit kijátszva, tönkretette az egyházat, szégyent hozott a magyarságra. Tette ezt iskolatársa a III/III-as besúgó ügynök Bölcskei Gusztáv segítségével, Nem tudják a balgák, hogy tetteikért nekik is felelni kell.

Szabó Sándor esküalatti vallomása - 1

Dok, g szabó s eskü alatti vallomása  

Hazugság netovábbja