Page 1

2016

VUOS KERTOMUS


2016

VUOS KERTOMUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS ELINTARVIKETEOLLISUUS

EU:hun liittymisen myötä Euroopan laajuinen regulaatio

Elintarviketoimialan kysyntä on erittäin kuluttajavetois-

lainsäädännön kehitys vaikuttaa kuitenkin huomattavasti

on määritellyt toimialan lainsäädäntökehyksen. Kansallisen

ta, minkä takia tuotteiden brändäys, kuluttajien mielikuvat

elintarviketoimialan kilpailutilanteeseen verotuksen ja kil-

yrityksistä ja raaka-aineista sekä viimeisimmät ruokavaliot-

pailulainsäädännön osalta. Toimialan keskeisenä haasteena

rendit vaikuttavat suoraan alalla toimivien yritysten liiketoi-

nähdään markkinan luontaisen kasvun puute, minkä vuoksi

mintaan ja tuotekehityksen fokukseen. Elintarviketoimialan

kotimaiset elintarvikealan yritykset näkevät tärkeimmiksi

tulee pystyä vastaamaan sekä lyhytkestoisiin trendeihin, että

kasvualueiksi jalostusarvon nostamisen ja uusille markkina-

pidemmän aikavälin trendeihin. Lyhyen aikavälin trendit

alueille laajentumisen sekä kotimaassa että ulkomailla.

mahdollistavat innovatiivisille ja ketterille yrityksille mah-

Kustannustehokkuuden varmistamiseksi on tehtävä jatkuvaa

dollisuuden nopeaan kasvuun sekä tarjoavat uusille yrityk-

kehitystyötä prosessien ja toimintatapojen osalta. Elintarvi-

sille mahdollisuuden murtautua mukaan suomalaisen elin-

kemarkkinan kilpailu kiristyy entisestään myös kansainväli-

tarviketeollisuuden kenttään. Vastaavasti pitkän aikavälin

sen kilpailun lisääntyessä.

muutokset vaativat laajempia muutoksia yritysten prosesseihin, kuten esimerkiksi hankintaan ja pakkausteknologiaan,

[Lähde: Suomen elintarviketoimiala 2017, Strateginen toimi-

mutta eivät lyhyellä aikavälillä luo selkeää kilpailuetua.

alakatsaus, Balance Consulting ja Valor]

Heikko talouskasvu on heikentänyt kuluttajien ostovoimaa,

MAITOMARKKINAT SUOMESSA

mikä on näkynyt kokonaisostojen vähentymisenä. Tämä on puolestaan voimistanut hintakilpailua toimialalla. Kaupat

Maitotuotteiden markkinatilanne Suomessa jatkui haasta-

ovat viime vuosina käyneet kovaa hintakilpailua asiakkaista,

vana. Venäjän syksyllä 2014 asettama tuontikielto on edel-

mikä on osaltaan vaikuttanut siihen, että mm. maitotuotteet

leen voimassa. Toisaalta maitotuotemarkkina on kokenut

maksoivat vuonna 2016 keskiarvona 2,4 % edellisvuotta vä-

uudistuksia viime vuosina, tuotevalikoiman laajentuessa ja

hemmän, kun elintarvikkeet yleensä halpenivat keskimää-

muuttuessa jatkuvasti. Sekä suomalaiset että ulkomaiset toi-

rin 1,2 %. Elintarvikkeiden hintojen lasku ei välttämättä

mijat tuovat jatkuvasti uusia maito-, rahka ja jogurttituotteita

ole pitkällä ajanjaksolla kuluttajien etu, mikäli yritysten in-

markkinoille. Erityisesti juuston kulutus Suomessa on kas-

vestointihalukkuus korkean jalostusarvon tuotteisiin laskee.

vanut vahvasti ja suomalaiset kuluttajat ovat yhä enemmän

Tuotteiden hintojen lasku vaikuttaa brändituotteiden hinta-

alkaneet suosia voimakkaampia makuja ja erikoisempia juus-

mielikuvaan ja kuluttajien käsitykseen siitä, mitä ruoan te-

toja, mikä on luonut mahdollisuuksia pienemmille tuottajil-

keminen maksaa.

le. Pientuottajat ovatkin suurilta osin erikoistuotesegmentti-

Kuluttajasegmentit muovautuvatkin jatkuvasti, mikä on näh-

en voimakkaan kasvun takana.

tävissä niin globaalisti kuin Suomessakin. Esimerkiksi hy-

Kaikkien maitotuotteiden kulutus maidoksi muutettuna kas-

vinvoinnin ja terveellisen elämäntyylin korostaminen näkyy

voi enää vain hienoisesti (+0,3 %), kun kasvua edellisvuosi-

Euroopassa ja Pohjoismaissa, missä melkein 50 % kuluttajista

na oli 1-2 %/vuosi. Juustojen osuus kulutuksesta kohosi jo

ilmoittaa olevansa valmiita maksamaan enemmän tuotteis-

60 prosenttiin. Juustojen kulutus jatkoi edelleen kasvuaan.

ta, joilla on todettuja terveysominaisuuksia mutta, se ei vielä

Kypsytettyjen juustojen suosio kasvoi yli 6 %. Maidon kulu-

kerro realisoituneesta kulutuksesta. On kuitenkin todennä-

tuksen laskeva trendi jatkui ja vähennystä tuli viime vuonna

köistä, että vuoteen 2020 mennessä hyvinvointitrendit sekä

jopa 4,0 % (2015: -2,8%). Syynä tähän on mm. maustettujen

alkutuotantoon ja jalostusketjuun liittyvät arvot nousevat yh-

maitojuomien sekä kasviperäisten maitojen suosion lisään-

deksi keskeisimmistä ajureista elintarvikkeiden kysynnälle.

tyminen. 2


2016

VUOS KERTOMUS

Piimän juonti väheni edellisvuotta vähemmän: -4,7 % (2015:

toiminnan ohjausjärjestelmät sekä hygienia- ja ympäristö-

-7,3 %). Jogurttien kulutus kääntyi uudelleen laskuun: -5,8 %

järjestelmät.

(2015: +0,9 %). Viilien käyttö puolestaan kasvoi vajaalla kah-

Osuuspääomalle esitetään maksettavaksi 6 %:a korkoa.

della prosentilla (2015: -7%). Kerman kulutus jatkoi kasvu-

Olemme sitoutuneet maksamaan pitkällä aikavälillä maidos-

aan +4,7 % (2015: +3,6%).

ta kilpailukykyistä, valtakunnan keskitason ylittävää tuotta-

Muiden tuoretuotteiden käyttö väheni selvästi edellisvuo-

jahintaa. Hämeenlinnan Osuusmeijeri yhdessä Arla Suomi

sien voimakkaan kasvun jälkeen. Maitonesteiden (pakattu-

– yhteistyöryhmän kanssa kehittämme jatkossakin raken-

jen) tuonti väheni 3 %, kun edellisvuonna tuonti kasvoi 10

teita ja toimintatapoja kustannustehokkaasti, suomalaisen

%. Jogurttien tuonti väheni 1,5 %. Jogurtin kulutuksen ko-

maidontuottajan ja asiakkaan hyväksi.

timaisuusaste laski prosenttiyksikön, 70 %:iin. Muiden nestemäisten maitotuotteiden tuonti aleni 6 % (pakkaamaton maito +4 %, hapatetut kermavalmisteet +15 %, kermat -21

Lämpimät kiitokset vuodesta 2016 maidontuottajille, osuus-

%). Maitonesteiden vienti kasvoi lähes 8 %, kun edellisvuon-

kunnan hallinnolle, henkilöstölle, Arla Oy:lle, Arla Suomi

na vähennystä oli yli 20 %. Viennistä jogurttien osuus laski

yhteistyöryhmän jäsenille sekä asiakkaille.

47 prosenttiin. Maitojen ja muita tuotteita vietiin enenevässä määrin. Kuluttajat ja asiakkaat ovat entistä enemmän kiinnostuneita elintarvikkeiden alkuperästä ja tuotantotavoista. Suoma-

Risto Koski, toimitusjohtaja

laisen kuluttajan omakohtainen kosketus maaseutuun on

Hämeenlinnan Osuusmeijeri

muuttunut, maitotilojen arki on monelle asiakkaalle vieraskin asia. Tuotantoon, eettisyyteen, eläimiin ja turvallisuuteen liitetään paljon kysymyksiä, toiveita ja mielikuvia. Tämä luo pohjan myös tulevien vuosien toimille ja edellyttää yhä enenevässä määrin läpinäkyvyyttä ja avoimuutta joka osoittaa asiakkaille ja kuluttajille nykyisenkin vastuullisen tuotannon. Tämä takaa suomalaisten maitotuotteiden menestymisen kotimaisilla maitomarkkinoilla.

HÄMEENLINNAN OSUUSMEIJERI Hämeenlinnan Osuusmeijeri maksoi omistajilleen keskipitoisesta maidosta 40,91 snt/ltr, kun se Suomessa oli keskimäärin 38,15 snt/ltr (jälkitili arvioitu 0,4 snt/ltr). Tuotonvolyymi pysyi vuoden 2015 tasolla. Maitojen osuus kokonaisvolyymista laski hieman, kun vastaavasti kermojen, piimien ja ESL-tuotteiden osuus kasvoi. Korkeammasta jalostusasteesta huolimatta tuotantokustannukset pysyivät vuoden 2015 tasolla. Vakavaraisuutta kuvaava omavaraisuusaste parani hieman edellisvuoteen verrattuna ollen 42,5 %. Vuonna 2016 investointiin 759 tEur, mikä oli selvästi edellisvuosia vähemmän. Keskeisimmät investointi kohteet olivat prosessin ohjaustekniset järjestelmät,

3


2016

VUOS KERTOMUS

HALLINTO EDUSTAJISTO

HALLINTONEUVOSTO

Jäsenten ylintä päätösvaltaa käyttää osuuskunnassamme jä-

Hallintoneuvosto kokoontui kertomusvuonna neljä kertaa:

senten vaaleilla valitsema edustajisto. Edustajat valitaan kol-

8.4.2016, 16.8.2016, 7.10.2016 ja 20.12.2016.

meksi vuodeksi kerrallaan. Kertomusvuosi oli edustajiston

Vuoden viimeisessä kokouksessa valittiin maanviljelijä Janne

kauden ensimmäinen vuosi. 16.3.2016 pidetyssä edustajiston

Näsi Hämeenlinnasta hallintoneuvoston puheenjohtajaksi

vaalissa valittiin 27 jäsentä edustajistoon vuosiksi 2016–2018.

vuodeksi 2017 sekä varapuheenjohtajaksi Sinikka Lakkinen

Edustajiston varsinainen kevätkokous pidettiin 28.4.2016 ja

Sastamalasta.

varsinainen syyskokous 23.11.2016. Edustajiston puheenjohtajana toimi maanviljelijä Heikki Linna Janakkalasta.

HALLITUS

Kevätkokouksessa hyväksyttiin hallituksen toimintaker-

Hallintoneuvoston edustajana hallituksen kokouksissa on

tomus, vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vastuu-

ollut hallintoneuvoston puheenjohtaja Janne Näsi. Hallitus

vapaus tilikauden 2015 hallinnosta ja tileistä. Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin maksaa 6 prosenttia korkoa

kokoontui vuoden aikana 12 kertaa.

2 850 090,00 euron osuuspääomalle.

Hallintoneuvosto on vuoden viimeisessä kokouksessaan

Syyskokouksessa suoritettiin henkilövalintoja. Hallintoneu-

valinnut erovuoroisen Barbro Sumelius-Koljosen uudelleen

voston jäsenmääräksi vuodelle 2017 vahvis-tettiin 14 jäsentä.

hallitukseen toimikaudeksi 2017–2019.

Hallintoneuvostoon toimikaudeksi 2017–2019 valittiin uu-

Hallitus on valinnut puheenjohtajaksi vuodelle 2017 maan-

delleen erovuoroiset Pirkko Jauhiainen Janakkalasta, Eero

viljelijä Olli Palmun ja

Järvenpää Hämeenkyröstä, Mirja Koljonen Teuvalta, Sinikka

varapuheenjohtajaksi agronomi Barbro Sumelius-Koljosen.

Lakkinen Sastamalasta sekä Janne Näsi Hämeenlinnasta.

Kuvassa hallintoneuvoston puheenjohtaja Janne Näsi, hallituksen jäsen Altti Sillanpää, hallituksen sihteeri talouspäällikkö Minna Tamminen, hallituksen puheenjohtaja Olli Palmu, hallituksen jäsen toimitusjohtaja Risto Koski, hallituksen varapuheenjohtaja Barbro Sumelius-Koljonen ja hallituksen jäsen Ilkka Ojala.

4


2016

VUOS KERTOMUS

JÄSENISTÖ 2016

EDUSTAJISTO 31.12.2016 2015

2014

2013

2012

Markku Anttila

Sastamala

Juha Peltoniemi

Ikaalinen

Hämeenlinna

Mauri Ruokola

Hämeenlinna

Sastamala

Maija Salonen

Hämeenkyrö

141

149

154

165

172

Antti Ekholm

Liittynyt

6

13

8

3

5

Teuvo Ellimäki

Eronnut

16

21

13

14

12

Jäseniä 31.12.

131

141

149

154

165

Osuuksia 31.12.

94 579

102 216

99 809

103 464

98 755

Osuuksia / jäsen

722

725

670

672

599

Jäseniä 1.1.

HALLINTONEUVOSTO 2016 alkaen Janne Näsi, puheenjohtaja

Hämeenlinna

01.01.2005

Ari Eskola

Hämeenlinna

Jyrki Salminen

Hämeenlinna

Jari Haapamäki

Sastamala

Maija Salonen

Hämeenkyrö

Satu Haapanen

Pori

Riitta Siivola

Janakkala

Risto Johansson

Heinävesi

Merja Sorvari

Hämeenkyrö

Juha Kirjavainen

Hämeenlinna

Anna-Maija Suolahti

Forssa

Satu Kujanpää

Sastamala

Tuomo Torttila

Hämeenlinna

Jonna Levoniemi

Loppi

Mika Tuovio

Punkalaidun

Heikki Linna

Janakkala

Heli Turunen

Hämeenlinna

Jouni Mattila

Hattula

Jaakko Vähätalo

Sastamala

Jussi Mattila

Janakkala

Marjut Marttila

Hämeenlinna

Mika Oksa

Loppi

HALLITUS 2016

erovuorossa 31.12.2019

alkaen

erovuorossa

Olli Palmu, maanviljelijä, puheenjohtaja

Karkkila

01.01.2006

31.12.2017

Barbro Sumelius-Koljonen, agronomi, varapuheenjohtaja

Hämeenlinna

01.01.2005

31.12.2019

Sinikka Lakkinen, varapuheenjohtaja

Sastamala

25.04.2012

31.12.2019

Timo Helppolainen

Hämeenlinna

01.01.1994

31.12.2018

Jarkko Härkki

Hämeenkyrö

01.01.2007

31.12.2017

Juhani Ingman

Hämeenlinna

01.01.2010

31.12.2017

Pirkko Jauhiainen

Janakkala

01.01.1998

31.12.2019

Ari Jokinen

Hattula

01.01.1994

31.12.2017

Eero Järvenpää

Hämeenkyrö

25.04.2012

31.12.2019

Mirja Koljonen

Teuva

28.04.2016*

31.12.2019

Maria Leino

Loppi

01.01.2014

28.04.2016*

Aaro Rantala

Hauho

01.01.2007

31.12.2018

Tapio Saukko

Sastamala

01.01.2005

31.12.2018

Edustajiston 27.11.2015 valitsemina vuoden 2016 hallinnon ja tilien tarkastajina ovat olleet:

Pirkko Suominen

Turku

01.01.2013

31.12.2017

Jari Määttänen, KHT

Hämeenlinna

VARATILINTARKASTAJA:

Hannu Viitanen

Hämeenlinna

01.01.2008

31.12.2017

Maija Keurulainen, KHT

Seinäjoki

Helge Natunen, HTM

Elina Vuorinen,

Hämeenkyrö

10.12.2014

31.12.2018

Ilkka Ojala, maanviljelijä

Janakkala

01.01.2012

31.12.2017

Altti Sillanpää, maanviljelijä

Huittinen

01.01.2013

31.12.2018

Risto Koski, toimitusjohtaja

Hämeenlinna

01.01.2007

TILINTARKASTAJAT 2016

5

Kuopio


TUOTTAJAPALVELUT

2016

2016

VUOS KERTOMUS

TILASÄILIÖT JA NIIDEN HUOLTO

MAITOTILANEUVONTA

Meijeri on ostanut tilasäiliöt maidontuottajien käyttöön.

Maitotilaneuvontaa tuettiin maksamalla näytteiden analysointikulut sekä näytepullot ja -laatikot.

Tilasäiliöistä ei ole peritty vuokraa ja meijeri on hoitanut tilasäiliöiden huollon.

TUOREREHU-, HEINÄ- JA VILJANÄYTTEET

LEHMIEN JA HIEHOJEN SIEMENNYSMAKSUT

Tuorerehu-, heinä- ja viljanäytteitä ovat tuottajat voineet lähettää tutkittavaksi tarpeen mukaan. Meijeri on maksanut

Meijeri suoritti aloitusmaksun ja yhden uusintamaksun py-

säilörehunäytteen analysoinnin.

hätyökorvauksineen elokuusta tammikuuhun. Vastaava korvaus suoritettiin toimilupasiemennyksistä laskua vastaan.

KOULUTUS JA VIRKISTYS

Lisäksi tuettiin alkionsiirtoja 33,00 euroa/siirto.

Katisten Kartanolla Hämeenlinnassa pidettiin tuottajatilai-

JALOSTUSSUUNNITELMAT

suus, jossa palkittiin hyvää maitoa tuottaneet maidonlähettäjät. Tuottajapäivät pidettiin meijerin kesänviettopaikassa

Jalostussuunnitelmien teossa meijeri on avustanut perus-

Karikossa heinäkuussa. Yhteistyömeijereiden ja hanketoi-

maksulla 85 euroa/tila.

minnan kanssa yhteistyössä on järjestetty koulutuspäiviä ja matkoja.

RUOKINNAN SUUNNITTELU LOMITUSAVUSTUS

Tuettiin ruokintasuunnitelmien tekoa 50 %:lla, max 250 eurolla/tila.

Meijeri on avustanut lomituksessa maksamalla yhden tuetun lomapäivän/tila.

TALOUSSUUNNITELMAT TIEDOTUSTOIMINTA

Avustettiin tiloja tulosanalyysien teossa.

Tiedotustoiminta hoidettiin kiertokirjeiden avulla ja muu

SALMONELLAVAKUUTUS

ammattitieto Arla Suomi Yhteistyöryhmän yhteisessä Maitoa

Meijeri on vakuuttanut jäsentilat salmonellan varalta.

Tulevaisuus, Pellervo ja Koneviesti lehtiä.

Suomesta -lehdessä sekä välittämällä tuottajille Maaseudun

TUOTANTORAKENNUSTEN LAAJENTAMINEN

ELÄINTEN TERVEYDENHUOLTO

Tuotantorakennusten laajentamista meijeri avusti 110 eurol-

terveydenhuoltoon yhteistyössä eläinlääkäreiden kanssa.

Tuotantoneuvonnassa ohjattiin tuottajia liittymään eläinten

la/hyväksytty lehmäpaikka.

6


2016

VUOS KERTOMUS

PALKINNOT WALTER EHRSTRÖMIN SÄÄTIÖN MITALIT MAIDONLAATUPALKINNOT Walter Ehrströmin säätiön mitaleilla palkitaan pitkäaikai-

Hyvän maidon tuottamisesta vuonna 2016 palkittiin 109

sesti, moitteetonta maitoa tuottaneita tiloja.

maidonlähettäjää lusikalla.

KULTAISELLA MITALILLA 25 perättäisenä vuonna sää-

VÄHINTÄÄN 55 VUOTTA E-luokan laatuvaatimukset

tiön säännöt täyttävästä maidontuotannosta on palkittu Ari

täyttäneestä maidontuotannosta on palkittu Päivi ja Eero

Jokinen ja Jaana Neuvonen Hattulasta.

Järvenpää Hämeenkyröstä.

HOPEINEN MITALI 20 perättäisenä vuonna säätiön sään-

VÄHINTÄÄN 15 VUOTTA E-luokan laatuvaatimukset

nöt täyttävästä maidontuotannosta on palkittu seuraavat

täyttäneestä maidontuotannosta on palkittu Teija ja Mark-

maidontuottajat: Leila ja Jari Hakkola Hämeenlinnasta,

ku Anttila Sastamalasta, Päivi ja Ilkka Ojala Janakkalasta

Kirsti ja Lasse Soini Sastamalasta sekä Tikan Maatila Oy

sekä Riitta ja Juha Siivola Janakkalasta.

Kurikasta. PRONSSINEN MITALI 10 vuodesta on myönnetty seuraa-

Lisäksi VÄHINTÄÄN VIISI VUOTTA E-luokan laatu-

ville maidontuottajille: Taru ja Jani Harjunpää Kauhajoelta

vaatimukset täyttäneestä maidontuotannosta on palkittu

sekä Essi ja Mikko Plihtari Ylöjärveltä.

Merja ja Hannu Jyrkinen Lempäälästä, Tapio Kuusniemi Kankaanpäästä sekä Sinikka Lakkinen Sastamalasta.

7


2016

VUOS KERTOMUS

TOIMINTAKERTOMUS LIIKEVAIHTO JA MYYNTI

RAAKA-AINEEN HANKINTA

Hämeenlinnan Osuusmeijerin liikevaihto oli 67,1 M€ (ed.

Raaka-ainetta hankittiin omilta tuottajilta 47,5 (44,2) miljoo-

vuonna 68,7 M€). Kuluttajapakkausten myyntivolyymi oli

naa litraa, kasvua oli 7,4 %. Tuottajamäärän edelleen laskusta

108,7 (106,5) miljoonaa litraa. Muulle teollisuudelle myytiin

huolimatta, kasvu tuli olemassa olevien tilojen laajentaessa

erilaisia raaka-aineita 8,4 (9,5) miljoonaa litraa, myynti yh-

tuotantoaan sekä uusien tuottajien liittyessä jäseniksi. Muul-

teensä oli 117,1 (116,1) miljoonaa litraa.

ta teollisuudelta ostettiin raaka-ainetta 69,9 (73,3) miljoonaa litraa. Yhteensä raaka-aineen ostot olivat 117,4 (117,6) mil-

TILIKAUDEN TULOS JA TALOUDELLINEN ASEMA

joonaa litraa. Maidon tuottajia meijerillä oli vuoden lopussa

Liikevoittoa syntyi tilikaudella 54 t€ (762 t€). Tulos ennen

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYSTOIMINTA

131 (142) kpl, vähennystä 7,7 %.

tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 34 t€ (740 t€) ja tilikauden ylijäämä oli 38 t€ (256 t€). Suunnitelman mukaiset poistot

Tuotekehitys hoidetaan yhteistyössä Arla Oy:n kanssa. Toi-

olivat 1 787 t€ (1 853 t€).

mintojen ja teknologian kehittämisestä vastaa johtoryhmä.

Vakavaraisuutta kuvaava omavaraisuusaste oli 42,5 % (41,7 %). Tuotantovolyymi kasvoi kattavan tuotevalikoiman sekä

HENKILÖSTÖ

tehokkaan markkinoinnin ja myynnin ansiosta. Omistajajäsenille maksettiin maitoraaka-aineesta selvästi valtakunnan keskiarvon ylittävää tilityshintaa.

Henkilöstökulut olivat kaikkiaan 4,5 M€ (4,1 M€). Henkilös-

Liikevaihdon lasku johtui edelleen jatkuvasta kireästä mark-

koko henkilöstön osalta 6,2 % (6,9 %).

töä oli keskimäärin 85 (79) henkeä. Sairauspoissaolot olivat

kinatilanteesta perusmaitomarkkinassa ja siitä seuranneesta

Henkilöstön hyvinvointia ja tyytyväisyyttä mitataan sään-

hintojen laskusta vuoden 2016 aikana. Maitotuotteet mak-

nöllisesti, minkä pohjalta kehitetään toimintaa yhdessä koko

soivat kaupassa vuonna 2016 keskiarvona 2,4 % edellisvuotta vähemmän.

henkilöstön kanssa. Edellisen kerran mittaukset suoritettiin

Venäjän EU:lle asettamat vastapakotteet heijastuivat edelleen

tun mittariston, palaverikäytänteiden, kehityskeskustelujen

vuoden 2014 lopulla. Onnistumista seurataan yhdessä sovi-

vuoden 2016 Suomen maitomarkkinoihin.

sekä edellä mainittujen työtyytyväisyysselvitysten avulla.

Euroopassa maidon tuotanto kääntyi vuoden 2016 aikana laskuun, mikä johti siellä tuottajahinnan voimakkaaseen

JÄSENET JA OSUUSPÄÄOMA

kasvuun.

Jäseniä oli tilivuoden lopussa 131 kpl (141 kpl). Jäsenten osuuspääoman määrä oli tilivuoden lopussa 3 010 t€ (3 021

INVESTOINNIT JA RAHOITUS

t€). Velvoiteosuuksien lukumäärän mukaan määräytyvästä osuuspääomasta on peritty 62 % (58%).

Vuoden 2016 investointien määrä oli selvästi aikaisempia vuosia maltillisempi. Merkittävinä kohteina olivat mm. ohjaustekniset järjestelmät sekä hygienia ja ympäristöasiat. In-

RISKIT, EPÄVARMUUSTEKIJÄT JA YMPÄRISTÖ

vestointien kokonaisarvo oli 759 t€ (1 240 t€). Nettorahoituskulut olivat 35 t€ (37 t€)

Hämeenlinnan Osuusmeijerin liiketoiminnan riskejä arvioidaan sekä omistajahallinnon että operatiivisen johdon 8


2016 2015

VUOS KERTOMUS toimesta. Riskien analysointi, hallinta ja vastuut on kirjattu

Perusmaitomaitomarkkinoilla erikoismaitojen ja – kermojen

osaksi johtamisjärjestelmää.

merkitys vahvistuu ja lajivalikoima sekä erilaiset pakkausvariaatiot laajenee edelleen lähitulevaisuudessa.

Maailmanmarkkinassa ja sitä kautta etenkin EU:n sisämarkkinassa tapahtuvat vaihtelut heijastuvat myös Suomeen. Mer-

Hämeenlinnan Osuusmeijeri vastaa markkinatilanteeseen

kittävimmät riskit liittyvät maitovalmisteiden markkinoilla

kustannustehokkaalla toiminnalla, kilpailukykyisellä tuote-

tapahtuviin muutoksiin. Hämeenlinnan Osuusmeijeri toimii

valikoimalla ja tuomalla uusia tuotteita vastaamaan kulutta-

tuoretuotemarkkinassa, jolloin kotimarkkinassa tapahtuvat

jien muuttuneita tarpeita.

muutokset ovat oleellisimpia toiminnan kannattavuuden kannalta.

HALLITUKSEN ESITYS YLIJÄÄMÄN JA MUUN VAPAAN PÄÄOMAN KÄYTÖSTÄ

Yhteistyön sujuminen Arla Oy:n ja Arla Suomi yhteistyöryhmän kanssa on tärkeää. Arla Oy jakelee ja markkinoi kaikki Hämeenlinnan Osuus-

Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 38 725,19 euroa

meijerin valmistamat tuotteet. Tiiviillä yhteistyöllä varaudu-

siirretäään edellisten vuosien voittovaroihin, mistä jäsenten

taan ja voidaan vastata markkinoilla tapahtuviin muutoksiin

1.1.2016 olleelle 2 718 338,29 euron osuuspääomalle makse-

niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti. Maitoraaka-aineen

taan 6 %:n korko, 163 100,30 euroa.

saatavuus niin oman raaka-maidon kuin täydennysraaka-aineen osalta liittyy merkittävällä tavalla sen kannattavuuteen.

TALOUDELLISTA JA TOIMINNALLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

Raaka-aineen saatavuuteen vaikutetaan kehittämällä sekä omaa, että Arla Suomi Yhteistyöryhmän raaka-ainepohjaa. Hämeenlinnan Osuusmeijerillä on voimassaoleva ympäristölupa. Käyttöhyödykkeiden kulutusta seurataan jatkuvasti

2016

2015

2014

2013

2012

ja kulutusta vähennetään suunnitelmallisesti. Meijeri liittyi

Liikevaihto milj.eur

67

69

69

74

70

energiatehokkuussopimukseen vuosille 2017–2025 ensim-

Liikevaihdon muutos %

-2,1

-1,0

-6,1

5,4

9,1

Liikeylijäämä teur

54

762

4

600

-275

– % liikevaihdosta

0,1

1,1

0

0,8

-0,4

Tilikauden ylijäämä teur

39

256

30

203

-311

– % liikevaihdosta

0,1

0,4

0

0,3

-0,4

Quick Ratio

0,76

0,72

0,69

0,83

0,77

Omavaraisuusaste

42,5*

41,7*

39,5

41,5

40,8

Oman pääoman tuotto -%

0,4*

9,7*

-0,5

7,4

-4,5

85

79

82

79

78

mäisten liittyjien joukossa. Vuoden 2016 ympäristönsuojeluinvestointi on osa energiatehokkuussopimukseen liittyviä energiansäästötoimenpiteitä. Nestepakkausten kierrätystä toteutetaan yhdessä Suomen Kuitukierrätys Oy:n kanssa. Maitorullakoiden- ja laatikoiden uudelleenkäyttöä sekä kier-

MAKSUVALMIUS:

rätystä tehdään yhdessä valtakunnan muiden meijereiden kanssa meijeripakkauspoolin puitteissa.

NÄKYMÄT JA TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Henkilöstö keskimäärin Palkat ja palkkiot milj.eur

3,7

3,4

3,4

3,3

3,1

Bruttoinvestoinnit teur

759

1240

4412

1247

878

117,4

117,6

104,9

119,7

117,4

Käsitelty maitomäärä milj.ltr

Vuoden 2016 lopulla ja 2017 alussa ruoka- ja juomayrityk-

*Esitystapaa on muutettu vastaamaan eronneiden osuuspää-

sissä tilauskanta on vähitellen vahvistunut ja ala investoi voi-

oman käsittelyä vieraassa pääomassa.

makkaasti. Ruoka- ja juomayritysten kirkastuneita näkymiä varjostaa kuitenkin tiukka hintakilpailu, joka näkyy hintojen

tulos ennen satunnaiseriä - verot x 100 Oman pääoman tuotto -% = oma pääoma (sis.poistoero - lask.verovelka)

kehityksessä erityisesti perusmaitomarkkinassa. Maitomarkkinoilla näkyy edelleen myös Venäjän EU:lle asettamat vastapakotteet. Suomessa on maidosta ylitarjontaa, joka heijastuu

Omavaraisuusaste =

oma pääoma (sis.poistoero - lask.verovelka) x 100 taseen loppusumma - saadut ennakot

Quick Ratio =

rahoitusomaisuus lyhytaikainen vieras pääoma

edelleen heikentyneinä vientihintoina johtaen siihen, että kova hintakilpailu jatkuu edelleen Suomen markkinoilla. 9


2016

VUOS KERTOMUS

TILINPÄÄTÖS TULOSLASKELMA 1.1.–31.12. LIIKEVAIHTO Valmistevaraston muutos

2016

2015

67 141 439,44

68 743 879,21

-154 474,98

12 326,00

Valmistus omaan käyttöön

175,85

847,38

Liiketoiminnan muut tuotot

1 494 024,22

1 254 763,09

Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varaston lisäys/vähennys Ulkopuoliset palvelut

54 675 077,29

55 981 379,63

30 991,62

25 908,80

141 942,55 -54 848 011,46

222 899,93 -56 230 188,36

Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot

3 677 811,04

3 408 975,42

Henkilösivukulut Eläkekulut

682 113,92

Muut henkilösivukulut

187 283,69

585 915,50 -4 547 208,65

139 000,68

-4 133 891,60

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO

-1 787 176,53

-1 853 476,71

-7 244 449,80

-7 031 885,81

54 318,09

762 373,20

Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista

13 927,60

13 788,35

Muut korko- ja rahoitustuotot

64 014,30

62 682,18

Korkokulut ja muut rahoituskulut

-98 648,13

Ylijäämä ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

-20 706,23

-99 261,48

-22 790,95

33 611,86

739 582,25

Tilinpäätössiirrot 9 574,18

-480 451,34

Tilikauden verot

Poistoeron vähennys / lisäys

-4 460,85

-3 462,07

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

38 725,19

255 668,84

10


2016

VUOS KERTOMUS

TASE 31.12. VASTAAVAA

31.12.2016

VASTATTAVAA

31.12.2015

PYSYVÄT VASTAAVAT

OMA PÄÄOMA

Aineettomat hyödykkeet

Osuuspääoma

Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

20 535,75 308 969,18

380 975,80

Vararahasto

401 511,55

Edellisten tilikaus. voittovarat

Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet

234 264,06

234 264,06

Rakennukset ja rakennelmat

2 221 434,37

2 275 514,49

Koneet ja kalusto

7 313 664,88

8 578 168,10

4 415,93

4 415,93

Muut aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset hankinnat

406 339,65 10 180 118,89

31.12.2015

3 009 700,55

3 021 065,01

247 980,96

247 980,96

2 402 749,38

2 311 165,98

Muut rahastot

20 535,75 329 504,93

31.12.2016

Tilikauden ylijäämä

38 725,19 5 699 156,08

255 668,84 6 203 632,53

2 484 013,57

2 493 587,75

18 708,00

29 407,00

Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Pakolliset varaukset

42 688,39 11 135 050,97

Eläkevaraukset Sijoitukset Osakkeet ja osuudet

427 090,50

VIERAS PÄÄOMA

427 090,50

Pitkäaikainen VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lainat rahoituslaitoksilta

Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet

Muut velat 518 720,62

538 971,04

Keskeneräiset tuotteet

64 443,04

34 195,23

Valmiit tuotteet

54 376,90

227 311,69

Muu vaihto-omaisuus

35 891,30

673 431,86

58 420,50

Lainat rahoituslaitoksilta 858 898,46

2 968 416,21

2 742 858,05

222 327,02

365 018,03

Muut saamiset

342 081,46

451 531,29

Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset

344 733,31 1 355 797,31

3 393,35 1 720 769,35

706 312,00

706 312,00

Ostovelat

5 380 849,08

4 915 721,53

Muut velat

1 589 672,70

1 875 429,20

Siirtovelat

Lyhytaikaiset

Lainasaamiset

1 717 376,00

Lyhytaikainen

Saamiset

Myyntisaamiset

1 011 064,00

9 608,63 3 542 433,32

45 638,99 3 605 046,36

2 949 312,37

2 356 700,44

18 101 891,87

18 784 298,28

11

870 383,13 8 544 216,91

839 438,92 8 336 901,65

18 101 891,87

18 784 298,28


2016

VUOS KERTOMUS TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

TASEEN LIITETIEDOT 1000 EUR

01.01.2016 – 31.12.2016

PYSYVÄT VASTAAVAT

TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET PYSYVIEN JA VAIHTUVIEN VASTAAVIEN ARVOSTUS

1.

Rakennukset ja laitteistot

10–25

Tuotantokoneet

10

3.

Kevyet koneet ja kalusto

5–10

4.

Kuljetuskalusto

5–10

5.

Atk-laitteet ja -ohjelmat

3–5

6.

Muut pitkävaikutteiset menot

10

Siirto keskeneräisistä

402

4

Vöhennys tilikaudella

Tilikauden SUMU-poistot

Kirjanpitoarvo 31.12.2016

18

-94

330

12

-138

2221

-1556

7314

Aineelliset hyödykkeet

vuotta

2.

Lisäys tilikaudella

Aineettomat hyödykkeet

Taseen pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. POISTOAJAT OVAT:

Kirjanpitoarvo 1.1.2016

Maa-alueet

234

Rakennukset

2276

71

234

Koneet ja kalusto

8578

292

Muut aineelliset hyödykkeet

4

Keskeneräiset hankinnat

43

394

-30

11135

757

-18

Aineelliset hyödykkeet yht.

0

0

4

0

407

-1694

10180

Vaihtuvat vastaavat on arvostettu välittömään hankintamenoon. SIJOITUKSET

Taseen esitystapaa on muutettu siten, että tilivuonna eronneiden osuuspääoma käsitellään taseen pitkäaikaisessa vieraassa pääomassa.

Tasearvo tilikauden alussa Muutos Tasearvo tilikauden lopussa

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1000 EUR

Osuuskunta MS Tuottajapalvelut omistusosuus -% Oma pääoma tilivuoden lopussa

2016

2015

Kuljetustuotot

361

367

Vuokratuotot

95

90

Työkorvaukset

496

302

Tuottajille välitetyt palvelut ja muut tuotot

542

497

1494

1256

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT

Yhteensä

Tilikauden tulos

Osuuspääoma tilikauden alussa Lisäys Vähennys Osuuspääoma tilikauden lopussa

Tuotantohenkilöstöä

74

69

Muuta henkilöstöä

11

10

Yhteensä

85

79

15

15

Hallitus

38

40

Hallintoneuvosto

30

31

Edustajisto

8

8

Yhteensä

76

79

1694

1777

Vararahasto

Käytetty osuuspääoman korkoon

TOIMIELINTEN JÄSENTEN SAAMAT PALKAT JA PALKKIOT

Edellisen vuoden ylijäämästä Edellisten tilikausien ylijäämävarat tilikauden lopussa

63

427

427

28,4

28,4

232

166

67

-56

3 021

3 107

330

282

94

76

1788

1853

-341

-368

3 010

3 021

248

248

2 311

2 450

0

-139

92

0

2 403

2 311

YLIJÄÄMÄ

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

Poistot aineettomista hyödykkeistä

364

0

MUUT RAHASTOT

Edellisten tilikausien ylijäämävarat tilikauden alussa

Yhteensä

427

Osuuspääoma

Osuuskunnan palveluksessa ollut henkilöitä keskimäärin

Poistot aineellisista hyödykkeistä

2015

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

Luontaisetujen raha-arvo

2016

Osakkeet ja osuudet

Ylijäämä tilikauden alussa

256

30

Käytetty osuuspääoman korkoon

-164

-30

Lisäys / vähennys edellisten tilikausien voittovaroihin

92

0

Tilikauden ylijäämä

38

256

Ylijäämä tilikauden lopussa

38

256

5 699

5 836

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

Tase-eräkohtainen poistoerittely sisältyy kohtaan käyttöomaisuus.

12


2016

VUOS KERTOMUS Palautettava osuuspääoma tilikauden alussa

LEASINGVASTUUT

Pitkäaikainen tiliv. 2016 eronneiden osuuspääoma

341

368

Seuraavalla tilikaudella maksettavat

9

9

Lyhytaikainen tiliv. 2015 eronneiden osuuspääoma

368

271

Myöhemmin maksettavat

5

14

14

23

1 807

2 127

94 579

102 216

2016

2015

Lainat lähipiiriin kuuluville jäsenille

254

373

Lainat muille jäsenille

251

394

Yhteensä Suorittamatta oleva osuuspääoma 1000 eur, Sääntöjen mukaisia velvoiteosuuksia kpl LAINAT JÄSENILLE

ELÄKEVASTUUT Osuuskunnan 4.4.1989 päättyneen eläkesäännön mukainen eläkevastuu on kirjattu täysimääräisenä taseen vastattavien pakollisissa varauksissa.

MUUT VASTUUT

Lainat ovat kaikille jäsenille samoin ehdoin myönnettäviä karja- ja koneluottoja sekä maitotiliennakoita. Lainat on kirjattu lyhytaikaisiin laina- ja muihin saamisiin ja ovat kaikki korollisia. Maitotiliennakoiden korko on 8 % ja lainojen 5 %. Lainojen vakuudet muodostuvat osuuspääomasta ja maitotilistä. Lainoihin on kohdistunut tilivuonna luottotappio 103 tuhatta euroa.

Arvonlisäverolain mukainen arvonlisäveron palautusvastuu tilivuosien 2009–2015 rakennusinvestoinneista enimmillään, viimeinen tarkistusvuosi 2024.

LASKENNALLISET VEROVELAT JA -SAAMISET Laskennalliset verosaamiset Verosaamiset eläkevastuuvarauksesta 1.1.

6

18

Muutos

-2

-12

Verosaamiset eläkevastuuvarauksesta 31.12.

4

6

499

403

-2

96

497

499

5 189

5 189

5 189

5 189

-

-

1 718

2 424

Laskennalliset verovelat Poistoerosta johtuva verovelka 1.1. Poistoerosta johtuvan verovelan muutos Poistoerosta johtuva verovelka 31.12. ANNETUT KIINTEISTÖKIINNITYKSET - josta omien velvotteiden vakuutena - muiden velvotteiden vakuutena - vastaava velka tai velvoite tilinpäätöshetkellä

13

100

115


2016

VUOS KERTOMUS

HALLINTONEUVOSTON LAUSUNTO Hallintoneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa tutustunut hallituksen toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen vuodelta 2016 sekä tilintarkastuskertomukseen. Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista ja yhdymme hallituksen esitykseen ylijäämän käyttämisestä ja osuuspääoman koron maksamisesta.

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa 31.12.2017: Jarkko Härkki, Hämeenkyrö Juhani Ingman, Hämeenlinna Ari Jokinen, Hattula Heikki Linna, Janakkala Pirkko Suominen, Turku

Hämeenlinnassa maaliskuun 24. päivänä 2017 Hallintoneuvoston puolesta, Janne Näsi, puheenjohtaja

HÄMEENLINNAN OSUUSMEIJERIN EDUSTAJISTOLLE

TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUSLAUSUNTO (OTE) Olemme tilintarkastaneet Hämeenlinnan Osuusmeijerin (Y-tunnus 0146887-9) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2016. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annetttu kertomus

14


. o t i Ma

Luonnollinen osa elämää.


Meijerikatu 4 13130 Hämeenlinna Konttori avoinna arkipäivisin klo 8.20–16.00 puhelinvaihde faksi konttori faksi tuotevarasto / lähettämö

03 6575 1 03 6575 256 03 6575 262

sähköposti: osuuskunta@hmlosuusmeijeri.fi etunimi.sukunimi@hmlosuusmeijeri.fi www.hmlosuusmeijeri.fi ohivalintanumeroita: Toimitusjohtaja Risto Koski (03) 6575 243 / 040 5328 174 Talouspäällikkö Minna Tamminen (03) 6575 275 / 040 5328 171 Logistiikkapäällikkö, jakelu, Mika Kivistö (03) 6575 263 / 0400 576 421 Tuotantopäällikkö Sari Lundahl (03) 6575 239 / 0500 453 235 Laatu- ja ympäristöpäällikkö Anne Isokangas (03) 6575 255 / 040 5138 196 Tehdaspalvelupäällikkö Toni Elfving (03) 6575 240 / 040 5328 175 Hankinta-asiamies Esa Yrjölä (03) 6575 218 / 040 5328 173 Laboratorio (03) 6575 244 Maidontilitys (03) 6575 234 Maidon vastaanotto (03) 6575 248 Tuottajajakelu (03) 6575 247

Hämeenlinnan Osuusmeijeri - Vuosikertomus 2016  

Hämeenlinnan Osuusmeijeri - Vuosikertomus 2016

Hämeenlinnan Osuusmeijeri - Vuosikertomus 2016  

Hämeenlinnan Osuusmeijeri - Vuosikertomus 2016

Advertisement