Page 1

2010

Jaarverslag Land Aruba

29/05/2012

|1


Inhoudsopgave

Jaarrekening

blz.

1. Balans per 31 december 2010

5

2. Exploitatierekening over 2010 a. per kostensoort

8

b. per ministerie

9

c. kosten per hoofdbudgethouder

10

d. middelen per hoofdbudgethouder

29

3. Staat van investeringen 2010 a. investeringen 2010 per ministerie

40

b. investeringen 2010 per ministerie per hoofdbudgethouder

41

Toelichting algemeen op de jaarrekening 2010

49

Toelichting op de balans per 31 december 2010

54

Toelichting op de exploitatierekening over 2010

96

4. 5. 6.

Bijlagen A. Opgenomen geldleningen 1. Meerjarenplanleningen

109

2. Staatsobligaties

110

3. Overige leningen

111

|2


B. Exploitatierekening in detail 1. Exploitatierekening kosten per ministerie per kostensoort

112

2. Exploitatierekening middelen per ministerie per kostensoort

127

3. Exploitatierekening totale kosten Algemene Dienst per kostensoort

135

4. Exploitatierekening totale middelen Algemene Dienst per kostensoort

138

|3


|4


1. Balans per 31 december 2010 Activa

31-12-2010

31-12-2009

(in Arubaanse florins) Vaste activa Materiële vaste activa Grond en terreinen Gebouwen, water- en wegenbouwkundige werken Overige duurzame bedrijfsmiddelen Totaal materiële vaste activa Financiële vaste activa Deelnemingen Kapitaalverstrekkingen aan overheidsbedrijven en bij Landsverordening ingestelde rechtspersonen Verstrekte langlopende geldleningen Verstrekte langlopende voorschotten Totaal financiële vaste activa

26.993.814 383.082.606 38.313.903 448.390.323

Rekening courant saldi met overheidsbedrijven en bij Landsverordening ingestelde rechtspersonen Debiteuren Overige vorderingen Totaal vorderingen

433.620.510

312.850.067

315.122.935

23.957.709 174.520.682 0

23.957.709 165.651.455 0

Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen Vorderingen op deelnemingen Vorderingen op overheidsbedrijven en bij Landsverordening ingestelde rechtspersonen Kortlopende gedeelte langlopende geldleningen

22.229.349 370.932.717 40.458.444

511.328.458

504.732.099

959.718.781

938.352.609

11.639.162

9.403.851

524.279 27.804.641

516.941 27.524.472

7.111.284 78.578.511 6.140.499

5.225.079 46.620.852 21.172.565 131.798.376

110.463.760

Liquide middelen

302.902.995

277.368.969

Totaal vlottende activa

434.701.371

387.832.729

1.394.420.152

1.326.185.338

Totaal activa

|5


Passiva

31-12-2010

31-12-2009

-1.152.013.608

-1.033.776.974

(in Arubaanse florins) Geaccumuleerde exploitatietekorten Reserves en fondsen Garantiefonds Totaal reserves en fondsen

0

Voorzieningen Langlopende schulden Meerjarenplan leningen Langlopende staatsobligaties Overige Totaal langlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva Schulden aan deelnemingen Schulden aan overheidsbedrijven en bij Landsverordening ingestelde rechtspersonen Kortlopende gedeelte langlopende leningen Rekening courant saldi met overheidsbedrijven en bij Landsverordening ingestelde rechtspersonen Crediteuren en nog te betalen kosten Overige kortlopende schulden Totaal vlottende passiva

Totaal passiva

0 0

0

91.352.544

85.352.661

81.101.240 798.753.000 1.262.107.894

99.165.978 535.120.000 1.347.960.039 2.141.962.134

1.982.246.017

9.031.354

15.130.655

19.810.254 122.545.458

31.278.192 93.854.152

12.764.170 72.693.702 76.274.144

1.290.415 73.673.131 77.137.089 313.119.082

292.363.634

1.394.420.152

1.326.185.338

|6


|7


2a. Exploitatierekening over 2010 (per kostensoort) 2010

2010

2009

werkelijk

begroot

werkelijk

Personeel Werkgeversbijdragen

309.323.662

319.297.500

305.879.739

103.852.758

110.111.100

86.975.710

Goederen en diensten Rente en koersverschillen

193.612.331

200.970.900

183.171.451

128.363.777

129.108.700

120.842.905

Subsidies en overdrachten Verrekeningen, bijdragen en afschrijvingen

248.786.969

265.384.700

256.790.531

286.693.556

263.981.700

231.699.286

13.934.950

0

16.937.604

0

0

3.601.497

1.284.568.003

1.288.854.600

1.205.898.723

(in Arubaanse florins) Kosten

Voorzieningen Resultaat deelnemingen Totaal kosten Middelen Directe belastingen

424.796.731

423.740.000

453.615.072

Indirecte belastingen Retributie, leges en rechten

567.164.818

562.075.000

449.761.975

39.214.257

43.741.900

39.563.833

Rechten, boeten en overige Rente

29.547.375

24.820.800

22.967.203

2.055.415

1.054.000

1.219.115

Niet-belastingopbrengsten Landsbedrijven en fondsen

51.094.950

54.933.200

56.446.420

9.196.657

10.006.200

7.304.799

Koerswinst en deviezenprovisie

50.718.253

30.035.700

40.201.030

Totaal middelen

1.173.788.456

1.150.406.800

1.071.079.447

Saldo dienstjaar

-110.779.547

-138.447.800

-134.819.276

|8


2b. Exploitatierekening over 2010 (per ministerie) Hfdst

Ministerie

2010 werkelijk

2010 begroot

81.504.477 130.956.674 94.550.701 91.312.915 226.574.941 407.899.260 251.769.035

81.126.100 131.010.200 101.876.700 93.688.700 202.858.100 419.332.400 258.962.400

Totaal kosten

1.284.568.003

1.288.854.600

Middelen Algemene Zaken Infra, Integratie & Milieu Toerisme, Transport & Arbeid Economische Zaken, Sociale Zaken & Cultuur Volksgezondheid & Sport Justitie & Onderwijs Financien, Comm, Utiliteiten & Energie

17.582.527 32.698.843 6.379.736 7.329.717 17.960.998 11.011.401 1.080.825.234

18.262.200 38.190.400 7.984.500 9.269.200 19.759.200 9.904.500 1.047.036.800

Totaal middelen

1.173.788.456

1.150.406.800

Saldo dienstjaar

-110.779.547

-138.447.800

(in Arubaanse florins)

0 1 2 3 5 7 9

0 1 2 3 5 7 9

Kosten Algemene Zaken Infra, Integratie & Milieu Toerisme, Transport & Arbeid Economische Zaken, Sociale Zaken & Cultuur Volksgezondheid & Sport Justitie & Onderwijs Financien, Comm, Utiliteiten & Energie

|9


2c. Exploitatierekening over 2010 (kosten per hoofdbudgethouder) Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk

6.983.235 1.895.786 3.847.550 0 200.283 0 79.932 13.006.786

4.518.600 966.500 1.737.600 0 56.200 1.000 104.400 7.384.300

4.428.017 969.450 2.720.369 -107.727 273.785 0 81.106 8.365.000

5.295 5.295

4.800 4.800

3.265 3.265

003 Ministerraad 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4619 Overdrachten binnenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 003 Ministerraad

1.283.708 491.228 1.013.554 1.516.823 1.765 4.307.078

1.438.400 269.700 795.900 1.740.000 38.900 4.282.900

1.634.011 527.870 1.123.103 1.550.606 25.515 4.861.105

005 Adviesraden 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 005 Adviesraden

302.899 111.981 35.676 47.000 497.556

492.100 197.400 47.100 29.500 766.100

451.573 140.421 37.889 47.275 677.158

007 Voorlichting 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 007 Voorlichting

542.349 217.044 386.546 27.338 1.173.277

627.800 270.000 388.000 28.400 1.314.200

560.573 195.435 365.621 45.350 1.166.979

(in Arubaanse florins) 0 Algemene Zaken 001 Minister van Algemene Zaken 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4509 Rente en koersverschillen 4600 Subsidies 4629 Overdrachten buitenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 001 Minister van Algemene Zaken 002 Gouverneur 4300 Goederen en diensten 002 Gouverneur

| 10


Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk

008 Personeel en Organisatie 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4619 Overdrachten binnenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 008 Personeel en Organisatie

7.597.358 2.521.128 939.135 29.114 432.860 11.519.595

8.348.800 2.825.500 1.372.300 0 367.900 12.914.500

5.841.796 1.568.521 967.164 81.704 316.191 8.775.376

010 Interne Diensten 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 010 Interne Diensten

3.018.829 1.274.182 2.381.125 196.840 6.870.976

2.640.900 1.183.600 2.567.800 196.700 6.589.000

2.667.550 928.874 2.269.131 171.540 6.037.095

011 Archieven 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 011 Archieven

1.292.563 476.090 984.524 177.317 2.930.494

1.177.300 463.300 1.042.200 222.400 2.905.200

1.219.729 384.592 1.018.033 184.119 2.806.473

012 Burgerlijke Stand en Bevolking 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4619 Overdrachten binnenland 4629 Overdrachten buitenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 012 Burgerlijke Stand en Bevolking

1.339.395 454.317 1.125.799 0 680.187 230.194 3.829.892

1.447.800 524.200 1.286.600 0 747.500 240.000 4.246.100

1.395.273 424.447 1.543.511 23.304 962.365 230.534 4.579.434

7.800.010 2.105.158 1.595.205 0 752.323 12.252.696

8.640.900 2.284.500 2.108.900 0 372.400 13.406.700

8.125.623 1.925.831 1.532.620 -1.137 665.491 12.248.428

013 Nationale Veiligheid 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4619 Overdrachten binnenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 013 Nationale Veiligheid

| 11


Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk

014 Buitenlandse Betrekkingen 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4629 Overdrachten buitenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 014 Buitenlandse Betrekkingen

973.488 382.573 142.629 40.645 254 1.539.589

1.255.000 517.300 165.900 40.600 5.300 1.984.100

1.070.630 341.144 162.305 40.500 254 1.614.833

016 Hulpbestuurskantoren 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 016 Hulpbestuurskantoren

1.718.403 716.618 260.315 155.621 2.850.957

1.588.200 682.100 374.800 183.200 2.828.300

1.698.843 561.318 277.499 155.546 2.693.206

017 Automatisering 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 017 Automatisering

1.323.699 414.761 997.975 512.452 3.248.887

1.474.700 515.500 1.401.500 523.100 3.914.800

1.405.836 405.432 1.063.397 639.077 3.513.742

019 Overige Algemene Zaken 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4629 Overdrachten buitenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 019 Overige Algemene Zaken

154.608 1.986 699.146 0 16.615.659 17.471.399

130.000 5.800 651.600 100.000 17.697.700 18.585.100

130.910 0 525.463 144.350 15.475.010 16.275.733

| 12


Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk

1.133.712 268.940 2.954.806 1.642 445 4.359.545

1.244.500 256.200 3.953.100 0 47.900 5.501.700

19.324.412 5.407.638 3.813.293 82.311 354.231 28.981.885

033 Openbare Werken 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 033 Openbare Werken

-673.000 45.399.104 44.726.104

0 45.228.300 45.228.300

0 27.431.674 27.431.674

035 Infrastructuur 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4600 Subsidies 4619 Overdrachten binnenland 4629 Overdrachten buitenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 035 Infrastructuur

3.354.423 1.193.119 16.950.157 3.113.710 6.249.134 0 5.796.505 36.657.048

3.146.300 1.279.600 15.396.900 3.223.400 7.231.000 22.000 6.142.500 36.441.700

3.437.828 1.029.938 15.912.164 0 0 0 6.280.464 26.660.394

036 Vastgoedregistratie 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 036 Vastgoedregistratie

3.122.436 1.343.072 1.046.755 502.197 6.014.460

3.111.400 1.424.000 1.288.800 238.700 6.062.900

3.170.556 1.106.749 973.677 439.832 5.690.814

16.497.863 15.313.223 31.811.086

16.787.200 14.196.100 30.983.300

5.252.632 1.081.715 6.334.347

1 Infra, Integratie & Milieu 020 Minister van Infra, Integratie & Milieu 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4619 Overdrachten binnenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 020 Minister van Infra, Integratie & Milieu

037 Overig Infra, Integratie & Milieu 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 037 Overig Infra, Integratie & Milieu

| 13


Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk

121 Immigratie & Naturalisatie 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4619 Overdrachten binnenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 121 Immigratie & Naturalisatie

4.181.187 1.634.806 1.185.525 -1.139 388.052 7.388.431

3.719.500 1.508.300 1.339.500 0 225.000 6.792.300

4.720.676 1.530.256 1.185.532 -503 315.083 7.751.044

165 Volkshuisvesting 4600 Subsidies 4619 Overdrachten binnenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 165 Volkshuisvesting

0 0 0 0

0 0 0 0

2.792.888 6.105.618 374.778 9.273.284

| 14


Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk

1.160.669 221.377 1.648.988 2.198 3.033.232

1.016.100 204.900 1.282.600 6.500 2.510.100

1.656.411 303.330 1.778.031 1.448 3.739.220

044 Toerisme 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4509 Rente en koersverschillen 4700 Bijdragen & afschrijvingen 044 Toerisme

4.659.813 1.361.794 34.720.718 268.503 23.206 41.034.034

6.797.600 2.097.900 35.522.700 0 14.800 44.433.000

5.564.367 1.696.096 30.892.465 -153.972 3.577 38.002.533

046 Cruise Toerisme 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 046 Cruise Toerisme

503.969 170.669 -1.418.218 24.100 -719.480

485.200 156.500 679.100 24.500 1.345.300

400.463 104.520 545.055 24.000 1.074.038

048 Overig Toerisme, Transport & Arbeid 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 4800 Resultaat op deelnemingen 048 Overig Toerisme, Transport & Arbeid

0 18.261.792 0 18.261.792

0 18.255.500 0 18.255.500

20.259 117.721 1.486.000 1.623.980

122 Luchtvaart 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 122 Luchtvaart

5.287.117 2.123.849 981.091 793.924 9.185.981

5.448.300 2.303.100 1.161.800 884.900 9.798.100

5.292.449 1.740.437 1.219.925 860.477 9.113.288

123 Meteorologie 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4629 Overdrachten buitenland 123 Meteorologie

676.588 266.363 358.708 0 1.301.659

689.800 281.400 133.700 450.000 1.554.900

689.081 218.516 73.918 0 981.515

2 Toerisme, Transport & Arbeid 038 Minister van Toerisme, Transport & Arbeid 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 038 Minister van Toerisme, Transport & Arbeid

| 15


Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk

124 Scheepvaart 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 124 Scheepvaart

1.001.671 414.819 250.564 109.710 1.776.764

1.206.000 457.100 872.800 0 2.535.900

947.537 311.574 163.454 109.710 1.532.275

125 Openbaar Vervoer 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4600 Subsidies 4700 Bijdragen & afschrijvingen 125 Openbaar Vervoer

1.564.735 606.212 369.596 4.250.000 61.861 6.852.404

1.468.200 605.400 412.100 4.250.000 2.000 6.737.700

1.308.042 454.632 348.911 6.000.000 60.636 8.172.221

137 Arbeid 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4619 Overdrachten binnenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 137 Arbeid

5.130.713 1.876.071 1.897.497 22.643 437.291 9.364.215

4.840.200 1.886.000 2.310.200 0 366.000 9.402.400

4.996.849 1.575.480 1.724.868 92.338 467.816 8.857.351

140 Landbouw, Veeteelt & Visserij 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4600 Subsidies 4619 Overdrachten binnenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 140 Landbouw, Veeteelt & Visserij

2.008.913 793.968 1.529.591 52 0 127.576 4.460.100

2.085.700 862.100 2.235.300 10.000 0 110.700 5.303.800

1.761.960 607.155 771.176 2.327.863 -1.526 120.863 5.587.491

| 16


Omschrijving

3 Economische Zaken, Sociale Zaken & Cultuur 126 Minister van Econ. Zaken, Soc. Zaken & Cultuur 4100 Personeel Cultuur 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4629 Overdrachten buitenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 126 Minister van Econ. Zaken, Soc. Zaken & Cultuur 127 Soc. Voorziening en maatsch. werk 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4600 Subsidies 4619 Overdrachten binnenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 127 Soc. Voorziening en maatsch. werk 129 Consumentenorganisaties 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4600 Subsidies 4700 Bijdragen & afschrijvingen 129 Consumentenorganisaties 134 Overig Econ. Zaken. Soc. Zaken & Cultuur 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 134 Overig Econ. Zaken. Soc. Zaken & Cultuur 150 Ec. Zaken, Handel & Industrie 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4619 Overdrachten binnenland 4629 Overdrachten buitenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 150 Ec. Zaken, Handel & Industrie

2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk

1.374.720 333.411 600.599 0 2.600 2.311.330

1.050.500 278.700 658.700 101.000 51.800 2.140.700

0 0 0 0 0 0

6.395.645 2.556.047 2.038.696 29.399.855 19.391.751 509.054 60.291.048

6.518.400 2.747.500 2.269.800 32.528.500 19.203.400 129.400 63.397.000

7.682.339 2.409.644 2.502.725 29.790.706 15.259.000 198.011 57.842.425

959.801 300.568 163.502 180.576 43.000 1.647.447

1.022.700 391.100 226.600 248.900 40.100 1.929.400

676.225 235.821 154.960 180.529 38.140 1.285.675

289.637 410.692 700.329

314.000 0 314.000

0 0 0

2.635.717 990.168 943.347 5.649 0 20.856 4.595.737

2.873.500 1.107.400 1.377.300 0 1.000 11.900 5.371.100

2.210.935 712.619 754.249 63.188 0 171.209 3.912.200

| 17


Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk

151 Statistiek 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 151 Statistiek

2.243.034 764.871 2.796.579 237.399 6.041.883

2.163.300 748.600 2.946.900 5.000 5.863.800

2.115.525 575.227 796.103 0 3.486.855

168 Cultuur 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4600 Subsidies 4619 Overdrachten binnenland 4629 Overdrachten buitenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 168 Cultuur

5.352.205 1.928.688 1.259.318 5.933.914 15.512 0 169.535 14.659.172

4.361.900 1.625.900 1.303.400 6.090.600 0 4.500 185.600 13.571.900

3.881.950 1.153.855 1.426.842 1.745.533 49.262 0 168.540 8.425.982

176 Intelectuele eigendommen 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4619 Overdrachten binnenland 4629 Overdrachten buitenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 176 Intelectuele eigendommen

600.728 224.497 186.745 -412 0 54.411 1.065.969

576.300 230.400 209.000 0 27.200 57.900 1.100.800

658.005 192.196 180.314 4.575 1.530 51.936 1.088.556

| 18


Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk

1.320.801 264.079 839.866 900 2.425.646

1.300.400 368.300 893.800 51.800 2.614.300

1.270.419 292.453 538.890 242.531 2.344.293

060 Volksgezondheid 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4600 Subsidies 4619 Overdrachten binnenland 4629 Overdrachten buitenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 060 Volksgezondheid

10.700.360 3.825.029 8.659.615 3.125.631 3.766 105.034 467.341 26.886.776

10.941.700 4.042.000 7.545.300 3.715.900 0 310.000 308.800 26.863.700

10.836.943 3.218.160 8.154.481 3.231.380 158.688 60.784 502.104 26.162.540

061 Zorgdiensten 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4619 Overdrachten binnenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 061 Zorgdiensten

3.373.815 1.421.148 956.609 13.363 88.515 5.853.450

2.896.400 1.264.800 1.154.800 0 100.000 5.416.000

3.422.166 1.150.128 1.717.466 46.491 87.965 6.424.216

064 Sport 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4600 Subsidies 4619 Overdrachten binnenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 064 Sport

1.426.182 573.706 1.283.186 2.053.965 26.733 235.995 5.599.767

1.534.100 619.300 1.171.000 2.366.000 0 213.700 5.904.100

1.546.297 517.246 1.252.097 2.049.724 89.941 240.695 5.696.000

7.909.343 708.495 162.165.628 5.998.819 176.782.285

6.805.000 1.123.600 145.201.600 0 153.130.200

27.560.716 810.831 160.208.776 0 188.580.323

5 Volksgezondheid & Sport 058 Minister van Volksgezondheid & Sport 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 058 Minister van Volksgezondheid & Sport

066 Overig Volksgezondheid & Sport 4300 Goederen en diensten 4600 Subsidies 4700 Bijdragen & afschrijvingen 4799 Voorzieningen 066 Overig Volksgezondheid & Sport

| 19


Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk

118 Veterinaire Dienst 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 118 Veterinaire Dienst

798.542 296.150 186.782 100.923 1.382.397

843.400 291.300 212.100 81.500 1.428.300

834.537 253.122 168.424 102.373 1.358.456

152 Drugsbestrijding 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4619 Overdrachten binnenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 152 Drugsbestrijding

4.617.852 1.485.612 1.482.086 0 59.070 7.644.620

4.307.700 1.354.100 1.794.100 0 45.600 7.501.500

5.232.933 1.371.972 1.987.924 12.819 45.550 8.651.198

| 20


Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk

3.207.706 678.210 695.277 1.750 4.582.943

1.720.800 469.000 845.200 47.900 3.082.900

1.801.733 353.120 909.352 52.813 3.117.018

10.080.628 3.470.111 4.544.626 19.456 3.956.275 22.071.096

14.637.700 6.085.900 6.444.900 0 3.071.500 30.240.000

10.259.597 2.939.984 4.827.702 125.237 3.435.151 21.587.671

070 Openbaar kleuteronderwijs 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 070 Openbaar kleuteronderwijs

3.386.453 1.165.460 162.644 130.563 4.845.120

3.798.800 1.195.800 184.900 130.700 5.310.200

3.357.867 939.127 99.676 130.563 4.527.233

071 Bijzonder kleuteronderwijs 4300 Goederen en diensten 4600 Subsidies 4700 Bijdragen & afschrijvingen 071 Bijzonder kleuteronderwijs

0 10.034.645 107.792 10.142.437

0 9.404.600 82.400 9.487.000

210 9.531.358 107.792 9.639.360

072 Openbaar basisonderwijs 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 072 Openbaar basisonderwijs

12.247.014 3.765.592 654.433 329.800 16.996.839

12.879.800 3.612.300 675.000 421.600 17.588.700

11.548.817 3.031.554 512.931 467.030 15.560.332

073 Bijzonder basisonderwijs 4300 Goederen en diensten 4600 Subsidies 4700 Bijdragen & afschrijvingen 073 Bijzonder basisonderwijs

2.623 37.279.791 241.858 37.524.272

0 35.962.300 104.200 36.066.500

53.996 35.133.372 241.858 35.429.226

7 Justitie & Onderwijs 067 Minister van Justitie & Onderwijs 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 067 Minister van Justitie & Onderwijs 068 Directie Onderwijs 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4619 Overdrachten binnenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 068 Directie Onderwijs

| 21


Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk

074 Openbaar speciaal onderwijs 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 074 Openbaar speciaal onderwijs

5.125.892 1.554.278 124.795 144.965 6.949.930

5.354.000 1.453.700 152.800 145.000 7.105.500

4.504.961 1.257.852 109.194 144.965 6.016.972

075 Bijzonder speciaal onderwijs 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4600 Subsidies 4700 Bijdragen & afschrijvingen 075 Bijzonder speciaal onderwijs

455.515 186.356 1.547 3.802.177 2.386 4.447.981

602.600 271.800 0 2.741.000 2.500 3.617.900

565.663 189.083 1.340 3.162.785 2.386 3.921.257

076 Openbaar MAVO onderwijs 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 076 Openbaar MAVO onderwijs

3.937.457 1.142.388 197.622 34.791 5.312.258

4.727.000 1.302.500 252.100 34.900 6.316.500

3.999.721 1.004.979 219.984 34.791 5.259.475

077 Bijzonder MAVO onderwijs 4200 Werkgeversbijdragen 4600 Subsidies 4700 Bijdragen & afschrijvingen 077 Bijzonder MAVO onderwijs

11.423 19.926.141 48.833 19.986.397

11.600 19.188.600 18.300 19.218.500

5.720 18.365.951 48.833 18.420.504

078 Bijz. HAVO en VWO onderwijs 4600 Subsidies 4700 Bijdragen & afschrijvingen 078 Bijz. HAVO en VWO onderwijs

18.401.490 69.774 18.471.264

18.430.200 125.200 18.555.400

17.785.571 69.774 17.855.345

079 Lager beroepsonderwijs / EPB 4100 Personeel 4600 Subsidies 4700 Bijdragen & afschrijvingen 079 Lager beroepsonderwijs / EPB

133 22.376.085 0 22.376.218

0 24.236.600 43.000 24.279.600

0 21.851.512 0 21.851.512

| 22


Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk

1.699 8.666 10.365

0 8.700 8.700

1.699 8.666 10.365

0 6.961 6.961

0 7.000 7.000

379 6.961 7.340

406 406

0 0

0 0

084 Openbare avond leergangen 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 084 Openbare avond leergangen

1.313.951 191.416 65.996 1.571.363

1.336.100 165.500 121.600 1.623.200

1.183.909 146.289 62.615 1.392.813

085 Bijzonder avond leergangen 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4600 Subsidies 085 Bijzonder avond leergangen

775.148 123.538 108.494 1.502.124 2.509.304

760.500 118.200 101.400 1.455.700 2.435.800

661.127 81.475 83.092 1.326.524 2.152.218

086-089 EPI 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 086-089 EPI

12.708.197 3.930.402 868.450 159.599 17.666.648

12.662.800 3.726.500 1.358.100 0 17.747.400

12.359.813 2.969.607 673.018 397.088 16.399.526

090 IPA 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 090 IPA

6.087.007 1.704.174 607.181 4.898 8.403.260

5.896.700 1.700.700 616.700 4.900 8.219.000

6.217.502 1.465.884 465.214 4.898 8.153.498

080 Openbaar ETAO 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 080 Openbaar ETAO 082 Bijz. lager huishoud onderwijs 4200 Werkgeversbijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen 082 Bijz. lager huishoud onderwijs 083 Openbare LTS 4300 Goederen en diensten 083 Openbare LTS

| 23


Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk

091 Universitaire opleidingen 4300 Goederen en diensten 4600 Subsidies 091 Universitaire opleidingen

68.053 9.191.900 9.259.953

0 12.278.700 12.278.700

54.472 9.191.900 9.246.372

092 Bevordering studie op Aruba 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4600 Subsidies 4619 Overdrachten binnenland 092 Bevordering studie op Aruba

156.425 27.683 6.668.340 0 33.741 6.886.189

373.000 4.700 7.077.000 46.300 91.000 7.592.000

109.919 20.989 5.103.664 0 20.166 5.254.738

0 33.422 33.422

667.400 70.000 737.400

0 46.197 46.197

4.547.517 0 4.547.517

6.705.700 140.000 6.845.700

4.124.760 0 4.124.760

1.363.711 228.054 4.790.867 9.084.762 15.467.394

0 0 5.384.000 1.813.200 7.197.200

1.522.310 256.490 359.605 16.429.457 18.567.862

3.999.339 1.730.355 909.187 89.991 126.503 6.855.375

4.426.100 1.900.000 1.094.100 2.500 285.200 7.707.900

4.194.471 1.418.027 991.568 0 152.285 6.756.351

093 Bevordering studie i/h buitenl 4100 Personeel 4300 Goederen en diensten 093 Bevordering studie i/h buitenl 094 Gesubs. stichtingen Onderwijs 4600 Subsidies 4700 Bijdragen & afschrijvingen 094 Gesubs. stichtingen Onderwijs 096 Overige Justitie & Onderwijs 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 096 Overige Justitie & Onderwijs 149 Bibliotheek 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4619 Overdrachten binnenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 149 Bibliotheek

| 24


Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk

162 Voogdijraad & Jeugdzaken 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4600 Subsidies 4619 Overdrachten binnenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 162 Voogdijraad & Jeugdzaken

4.011.556 1.191.167 1.279.683 481.252 0 108.648 7.072.306

4.163.500 1.250.800 1.997.300 1.193.500 0 198.200 8.803.300

1.931.210 573.206 1.243.689 464.161 -888 109.898 4.321.276

169 Politie 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4619 Overdrachten binnenland 4629 Overdrachten buitenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 169 Politie

54.379.749 17.089.118 13.259.889 3.816 43.161 796.362 85.572.095

53.400.900 18.168.300 12.304.400 0 65.000 311.200 84.249.800

37.080.154 9.816.976 8.204.463 71.779 44.368 843.032 56.060.772

170 Juridische & Algemene Zaken 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4619 Overdrachten binnenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 170 Juridische & Algemene Zaken

8.438.475 3.059.902 871.699 192.419 353.665 12.916.160

9.052.400 3.420.300 1.827.300 400.000 70.300 14.770.300

8.519.378 2.419.951 1.082.502 194.055 213.546 12.429.432

171 Brandweer 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 171 Brandweer

8.848.445 3.413.176 2.262.913 868.322 15.392.856

9.507.600 3.727.200 2.383.600 408.800 16.027.200

9.068.928 2.913.461 1.252.820 403.668 13.638.877

172 Gevangeniswezen 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4619 Overdrachten binnenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 172 Gevangeniswezen

9.172.939 3.052.765 3.187.236 0 987.125 16.400.065

9.958.800 3.238.700 3.398.000 0 792.800 17.388.300

9.353.492 2.675.008 3.191.848 27.888 1.036.592 16.284.828

| 25


Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk

173 Technische Inspecties 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4619 Overdrachten binnenland 4629 Overdrachten buitenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 173 Technische Inspecties

2.356.277 950.416 4.718.171 -86 0 181.477 8.206.255

2.360.300 1.025.600 4.915.300 0 2.500 184.800 8.488.500

2.428.036 779.708 3.987.448 1.796 990 202.951 7.400.929

174 Gerecht in eerste aanleg 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4619 Overdrachten binnenland 4629 Overdrachten buitenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 174 Gerecht in eerste aanleg

4.518.931 1.316.642 1.557.798 4.366 0 244.937 7.642.674

4.610.100 1.400.100 1.346.800 0 740.000 166.400 8.263.400

4.504.612 1.135.915 1.311.012 23.864 0 204.485 7.179.888

175 Openbaar ministerie 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4619 Overdrachten binnenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 175 Openbaar ministerie

5.150.922 1.695.281 773.390 120.702 31.642 7.771.937

5.125.800 1.679.800 987.600 0 279.700 8.072.900

4.624.538 1.234.970 743.522 97.830 23.085 6.723.945

| 26


Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk

9 Financien, Comm, Utiliteiten & Energie 097 Minister van FCUE 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4629 Overdrachten buitenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 097 Minister van FCUE

2.205.901 355.768 3.102.854 83.449 133.549 5.881.521

2.328.800 418.600 2.839.500 48.200 116.400 5.751.500

2.143.398 399.437 3.216.950 89.052 134.089 5.982.926

098 Directie Financien 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 098 Directie Financien

4.499.990 1.685.086 1.497.200 1.148.279 8.830.555

4.634.900 1.851.800 1.521.100 738.200 8.746.000

5.069.050 1.466.697 1.497.207 698.077 8.731.031

101 Belastingen en I&A 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4509 Rente en koersverschillen 4619 Overdrachten binnenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 101 Belastingen en I&A

28.191.604 10.540.198 13.427.393 -76.622 70.334 4.014.589 56.167.496

28.721.300 10.965.300 14.193.400 0 0 1.074.900 54.954.900

28.372.107 8.978.470 14.279.953 284.748 145.295 3.118.645 55.179.218

1.045.530 410.352 104.540 131.915 1.692.337

1.241.400 502.000 188.000 133.300 2.064.700

1.172.657 366.400 109.310 169.621 1.817.988

283.000 0 1.363.793 0 129.560.941 0 131.207.734

482.400 16.500 1.567.600 0 129.108.700 20.000 131.195.200

326.177 7.552 1.626.876 4.308.675 115.420.639 43.245 121.733.164

102 Centrale Accountantsdienst 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 102 Centrale Accountantsdienst 104 Fin. & Alg. dekkingsmiddelen 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4509 Rente en koersverschillen 4530 Rente LV & VV 4619 Overdrachten binnenland 104 Fin. & Alg. dekkingsmiddelen

| 27


Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk

108 Overige FCUE 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4509 Rente en koersverschillen 4530 Rente LV & VV 4600 Subsidies 4619 Overdrachten binnenland 4629 Overdra chten buitenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 4800 Resultaat deelnemingen

105.739 376.153 2.835.379 -1.389.126 81 10.150 43.396.910 0 118.787 0

2.984.500 794.600 100.000 0 0 0 40.000.000 8.690.000 712.600 0

82.113 242.333 76.030 1.090.399 143 287.918 60.473.207 0 1.103.287 2.115.497

108 Overige FCUE

45.454.073

53.281.700

65.470.927

1.354.136 505.409 553.706 11.020 97.492 13.556 2.535.319

1.451.900 536.000 820.600 0 90.000 69.900 2.968.400

1.350.626 391.178 658.765 28.592 90.253 24.808 2.544.222

178 Telecommunicatie 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4619 Overdrachten binnenland 4629 Overdrachten buitenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 178 Telecommunicatie

| 28


2d. Exploitatierekening over 2010 (middelen per hoofdbudgethouder) Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk

5.040 5.040

5.100 5.100

5.040 5.040

003 Ministerraad 8400 Rechten, boeten & overig 003 Ministerraad

0 0

0 0

205 205

005 Adviesraden 8400 Rechten, boeten & overig 005 Adviesraden

0 0

0 0

270 270

007 Voorlichting 8400 Rechten, boeten & overig 007 Voorlichting

25.296 25.296

0 0

0 0

0 0

0 0

777 777

010 Interne Diensten 8400 Rechten, boeten & overig 8810 Landsbedrijven en fondsen 010 Interne Diensten

14.564 1.302.396 1.316.960

0 1.200.000 1.200.000

14.688 1.051.384 1.066.072

011 Archieven 8810 Landsbedrijven en fondsen 011 Archieven

13.261 13.261

0 0

9.676 9.676

012 Burgerlijke Stand en Bevolking 8300 Retributies,leges & rechten 8400 Rechten, boeten & overig 012 Burgerlijke Stand en Bevolking

3.195.638 0 3.195.638

3.012.500 700 3.013.200

3.679.915 0 3.679.915

013 Nationale Veiligheid 8400 Rechten, boeten & overig 8700 Niet-belastingopbrengsten 013 Nationale Veiligheid

0 7.411.426 7.411.426

0 7.709.600 7.709.600

-4.267 7.375.095 7.370.828

(in Arubaanse florins) 0 Algemene Zaken 001 Minister van Algemene Zaken 8900 Overige ontvangsten 001 Minister van Algemene Zaken

008 Personeel en Organisatie 8400 Rechten, boeten & overig 008 Personeel en Organisatie

| 29


Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk

192.139 192.139

215.500 215.500

129.486 129.486

017 Automatisering 8400 Rechten, boeten & overig 8810 Landsbedrijven en fondsen 017 Automatisering

321.069 5.096.468 5.417.537

416.000 5.602.800 6.018.800

526.808 5.720.294 6.247.102

019 Overige Algemene Zaken 8300 Retributies,leges & rechten 8400 Rechten, boeten & overig 8700 Niet-belastingopbrengsten 019 Overige Algemene Zaken

4.591 639 0 5.230

100.000 0 0 100.000

242.758 -565 3.000.000 3.242.193

016 Hulpbestuurskantoren 8400 Rechten, boeten & overig 016 Hulpbestuurskantoren

| 30


Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk

0 840 840

0 5.100 5.100

-220.170 5.040 -215.130

035 Infrastructuur 8200 Indirecte belastingen 8300 Retributies,leges & rechten 8400 Rechten, boeten & overig 8700 Niet-belastingopbrengsten 035 Infrastructuur

9.692 180.007 1.613.140 22.058.497 23.861.336

75.000 264.000 1.016.200 24.630.600 25.985.800

15.025 284.138 2.106.970 18.892.604 21.298.737

036 Vastgoedregistratie 8400 Rechten, boeten & overig 8810 Landsbedrijven en fondsen 036 Vastgoedregistratie

783.397 408.685 1.192.082

1.035.000 890.500 1.925.500

1.106.778 540.560 1.647.338

121 Immigratie & Naturalisatie 8300 Retributies,leges & rechten 8400 Rechten, boeten & overig 121 Immigratie & Naturalisatie

7.644.585 0 7.644.585

10.200.000 74.000 10.274.000

8.035.705 0 8.035.705

165 Volkshuisvesting 8700 Niet-belastingopbrengsten 165 Volkshuisvesting

0 0

0 0

4.305.639 4.305.639

1 Infra, Integratie & Milieu 020 Minister van Infra, Intergratie & Milieu 8810 Landsbedrijven en fondsen 8900 Overige ontvangsten 020 Minister van Infra, Intergratie & Milieu

| 31


Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk

10.080 10.080

5.100 5.100

10.080 10.080

3.000.000 3.000.000

5.000.000 5.000.000

0 0

0 840.685 840.685

0 750.900 750.900

-620 814.619 813.999

1.079.000 1.079.000

0 0

0 0

125 Openbaar Vervoer 8300 Retributies,leges & rechten 125 Openbaar Vervoer

924.260 924.260

727.000 727.000

458.386 458.386

137 Arbeid 8300 Retributies,leges & rechten 8400 Rechten, boeten & overig 137 Arbeid

26.284 203.993 230.277

18.500 250.000 268.500

60.430 82.495 142.925

140 Landbouw, Veeteelt & Visserij 8300 Retributies,leges & rechten 8700 Niet-belastingopbrengsten 140 Landbouw, Veeteelt & Visserij

295.434 0 295.434

1.160.000 73.000 1.233.000

308.906 0 308.906

2 Toerisme, Transport & Arbeid 038 Minister van Toerisme, Transport & Arbeid 8900 Overige ontvangsten 038 Minister van Toerisme, Transport & Arbeid 048 Ov Toerisme, Transport & Arbeid 8700 Niet-belastingopbrengsten 048 Ov Toerisme, Transport & Arbeid 122 Luchtvaart 8300 Retributies,leges & rechten 8400 Rechten, boeten & overig 122 Luchtvaart 124 Scheepvaart 8400 Rechten, boeten & overig 124 Scheepvaart

| 32


Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk

0 0

5.100 5.100

0 0

127 Soc. Voorziening en maatsch. w 8400 Rechten, boeten & overig 127 Soc. Voorziening en maatsch. w

2.234.741 2.234.741

3.825.700 3.825.700

3.148.723 3.148.723

150 Ec. Zaken, Handel & Industrie 8300 Retributies,leges & rechten 8400 Rechten, boeten & overig 8810 Landsbedrijven en fondsen 150 Ec. Zaken, Handel & Industrie

2.002.905 6.700 0 2.009.605

1.971.000 0 95.900 2.066.900

1.136.451 5.748 0 1.142.199

151 Statistiek 8400 Rechten, boeten & overig 8810 Landsbedrijven en fondsen 151 Statistiek

3.521 2.035.501 2.039.022

11.500 2.200.000 2.211.500

3.713 0 3.713

168 Cultuur 8400 Rechten, boeten & overig 8300 Retributies,leges & rechten 168 Cultuur

17.434 200 17.634

210.000 0 210.000

44.998 0 44.998

176 Intelectuele eigendommen 8300 Retributies,leges & rechten 176 Intelectuele eigendommen

1.028.715 1.028.715

950.000 950.000

849.218 849.218

3 Economische Zaken, Sociale Zaken & Cultuur 126 Minister van ESC 8900 Overige ontvangsten 126 Minister van ESC

| 33


Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk

5.040 5.040

5.100 5.100

5.040 5.040

060 Volksgezondheid 8300 Retributies,leges & rechten 8400 Rechten, boeten & overig 8810 Landsbedrijven en fondsen 060 Volksgezondheid

14.474.830 3.685 195.408 14.673.923

16.200.000 0 0 16.200.000

16.375.482 0 178.145 16.553.627

061 Zorgdiensten 8300 Retributies,leges & rechten 061 Zorgdiensten

454.467 454.467

544.100 544.100

236.070 236.070

9.022 9.022

10.000 10.000

3.583 3.583

2.818.546 2.818.546

3.000.000 3.000.000

2.440.175 2.440.175

5 Volksgezondheid & Sport 058 Minister van Volksgezondheid & Sport 8900 Overige ontvangsten 058 Minister van Volksgezondheid & Sport

064 Sport 8400 Rechten, boeten & overig 064 Sport 118 Veterinaire Dienst 8300 Retributies,leges & rechten 118 Veterinaire Dienst

| 34


Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk

9.240 9.240

5.100 5.100

5.040 5.040

068 Directie Onderwijs 8300 Retributies,leges & rechten 8400 Rechten, boeten & overig 068 Directie Onderwijs

1.225.356 441.010 1.666.366

1.101.500 300.000 1.401.500

0

086-089 EPI 8810 Landsbedrijven en fondsen 086-089 EPI

45.810 45.810

0 0

4.000 4.000

0 0

104.600 104.600

0 0

149 Bibliotheek 8300 Retributies,leges & rechten 149 Bibliotheek

68.998 68.998

175.000 175.000

94.052 94.052

169 Politie 8300 Retributies,leges & rechten 169 Politie

717.491 717.491

391.000 391.000

673.559 673.559

1.580.215 3.024.862 4.605.077

1.250.000 2.900.000 4.150.000

1.264.094 2.765.310 4.029.404

16.969 16.969

35.000 35.000

2.565 2.565

7 Justitie & Onderwijs 067 Minister van Justie & Onderwijs 8900 Overige ontvangsten 067 Minister van Justie & Onderwijs

092 Bevordering studie op Aruba 8400 Rechten, boeten & overig 092 Bevordering studie op Aruba

170 Juridische & Algemene Zaken 8300 Retributies,leges & rechten 8400 Rechten, boeten & overig 170 Juridische & Algemene Zaken 171 Brandweer 8300 Retributies,leges & rechten 171 Brandweer

0

755.694 755.694

| 35


Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk

172 Gevangeniswezen 8300 Retributies,leges & rechten 8400 Rechten, boeten & overig 8810 Landsbedrijven en fondsen 172 Gevangeniswezen

8.530 27 1.490 10.047

0 0 0 0

0 12.539 0 12.539

173 Technische Inspecties 8300 Retributies,leges & rechten 8810 Landsbedrijven en fondsen 173 Technische Inspecties

1.501.192 195 1.501.387

1.542.300 0 1.542.300

1.340.597 195 1.340.792

174 Gerecht in eerste aanleg 8300 Retributies,leges & rechten 8400 Rechten, boeten & overig 8810 Landsbedrijven en fondsen 174 Gerecht in eerste aanleg

1.045.544 3.920 11.345 1.060.809

1.100.000 0 0 1.100.000

1.073.815 19.160 675 1.093.650

175 Openbaar ministerie 8400 Rechten, boeten & overig 175 Openbaar ministerie

1.309.207 1.309.207

1.000.000 1.000.000

1.021.488 1.021.488

| 36


Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk

9 Financien, Comm, Utiliteiten & Energie 097 Minister van FCUE 8300 Retributies,leges & rechten 8400 Rechten, boeten & overig 8900 Overige ontvangsten 097 Minister van FCUE

-500 69.000 5.040 73.540

0 0 5.100 5.100

1.008.137 27.000 5.040 1.040.177

098 Directie Financien 8400 Rechten, boeten & overig 8810 Landsbedrijven en fondsen 098 Directie Financien

10.447 10.067 20.514

0 0 0

9.072 0 9.072

101 Belastingen en I&A 8100 Directe belastingen 8200 Indirecte belastingen 8400 Rechten, boeten & overig 8700 Niet-belastingopbrengsten 8810 Landsbedrijven en fondsen 101 Belastingen en I&A

424.796.731 567.155.126 0 0 38.853 991.990.710

423.740.000 562.000.000 1.000.700 20.000 0 986.760.700

453.615.072 449.746.950 5.507 0 0 903.367.529

1.575.313 8.255.377 9.830.690

1.054.000 0 1.054.000

1.167.641 0 1.167.641

108 Overige FCUE 8400 Rechten, boeten & overig 8500 Rente 8700 Niet-belastingopbrengsten 8900 Overige ontvangsten 108 Overige FCUE

381 480.102 10.000.000 42.427.596 52.908.079

0 0 10.000.000 30.000.000 40.000.000

15.489 51.474 12.000.000 40.165.750 52.232.713

177 Overheidsbedrijven 8700 Niet-belastingopbrengsten 177 Overheidsbedrijven

8.625.027 8.625.027

7.500.000 7.500.000

0 0

104 Fin. & Alg. dekkingsmiddelen 8500 Rente 8900 Overige ontvangsten 104 Fin. & Alg. dekkingsmiddelen

| 37


Omschrijving

178 Telecommunicatie 8400 Rechten, boeten & overig 8700 Niet-belastingopbrengsten 8810 Landsbedrijven en fondsen 178 Telecommunicatie

2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk

17.339.496 0 37.178 17.376.674

11.700.000 0 17.000 11.717.000

10.350.915 10.873.082 20.040 21.244.037

| 38


| 39


3a. Staat van investeringen 2010 (per ministerie) Hfdst Ministerie

2010 werkelijk

2010 begroot

1.799.076 7.008.679 578.294 485.640 425.356 2.801.323 2.505.504

1.060.000 7.334.300 500.000 500.000 500.000 2.950.000 3.405.300

Telling Lokale vermogensoverdrachten

15.603.872 32.908.476

16.249.600 25.690.000

Totaal

48.512.348

41.939.600

(in Arubaanse florins) 0 1 2 3 5 7 9

Algemene Zaken Infra, Integratie & Milieu Toerisme, Transport & Arbeid Econ. Zaken, Soc. Zaken & Cultuur Volksgezondheid & Sport Justitie & Onderwijs Financi ĂŤn, Communicatie, Utiliteiten & Energie

| 40


3b. Staat van investeringen 2010 (per ministerie, per hoofdbudgethouder) Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

0 Algemene Zaken 019 Overige Algemene Zaken 6100 Onroerende goederen 6300 Roerende goederen 6400 Overheidsprojecten 019 Overige Algemene Zaken

741.031 416.320 641.725 1.799.076

0 0 1.060.000 1.060.000

0 Algemene Zaken

1.799.076

1.060.000

(in Arubaanse florins)

| 41


Omschrijving

1 Infra, Integratie & Milieu 035 Infrastructuur 6100 Onroerende goederen 6200 Infrastructurele werken 6300 Roerende goederen 035 Infrastructuur 037 Ov. Infra, Integratie & Milieu 6400 Overheidsprojecten 037 Ov. Infra, Integratie & Milieu 1 Infra, Integratie & Milieu

2010 werkelijk

2010 begroot

6.526.298 6.520 0 0 6.526.298

6.850.000 0 0 6.850.000

482.381 482.381

484.300 484.300

7.008.679

7.334.300

| 42


Omschrijving

2 Toerisme, Transport & Arbeid 048 Ov Toerisme, Transport & Arbei 6400 Overheidsprojecten 048 Ov Toerisme, Transport & Arbei 140 Landbouw, Veeteelt & Visserij 6100 Onroerende goederen 6300 Roerende goederen 140 Landbouw, Veeteelt & Visserij 2 Toerisme, Transport & Arbeid

2010 werkelijk

2010 begroot

567.539 567.539

500.000 500.000

10.755 0 10.755

0 0 0

578.294

500.000

| 43


Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

3 Economische Zaken, Sociale Zaken & Cultuur 134 Overig ESC 6400 Overheidsprojecten 134 Overig ESC

485.640 485.640

500.000 500.000

3 Economische Zaken, Sociale Zaken & Cultuur

485.640

500.000

| 44


Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

5 Volksgezondheid & Sport 066 Overig Volksgezondheid & Sport 6300 Roerende goederen 6400 Overheidsprojecten 066 Overig Volksgezondheid & Sport

0 425.356 425.356

0 500.000 500.000

5 Volksgezondheid & Sport

425.356

500.000

| 45


Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

096 Overige Justitie & Onderwijs 6100 Onroerende goederen 6400 Overheidsprojecten 096 Overige Justitie & Onderwijs

36.735 1.314.588 1.351.323

0 1.500.000 1.500.000

171 Brandweer 6100 Onroerende goederen 6300 Roerende goederen 171 Brandweer

0 1.450.000 1.450.000

0 1.450.000 1.450.000

7 Justitie & Onderwijs

2.801.323

2.950.000

7 Justitie & Onderwijs

| 46


Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

2.133.182 2.133.182

2.600.000 2.600.000

101 Belastingen en I&A 6100 Onroerende goederen 6300 Roerende goederen 101 Belastingen en I&A

44.353 195.431 239.784

45.000 260.300 305.300

108 Overige Financien, Comm., U&E 6400 Overheidsprojecten 108 Overige Financien, Comm., U&E

132.538 132.538

500.000 500.000

9 Financien, Comm, Utiliteiten & Energie

2.505.504

3.405.300

Telling Lokale vermogensoverdrachten

15.603.872 32.908.476

16.249.600 25.690.000

Totaal

48.512.348

41.939.600

9 Financien, Comm, Utiliteiten & Energie 098 Directie Financien 6300 Roerende goederen 098 Directie Financien

| 47


| 48


4.

Toelichting algemeen op de jaarrekening 2010

4.1

Algemeen

De jaarrekening van het Land Aruba beslaat de financiële huishouding van de Arubaanse Overheid. Met ingang van 1 januari 2010 is de indeling in ministeries gewijzigd ten opzichte van 2009 en is met ingang van die datum als volgt: 0. Ministerie van Algemene Zaken; 1. Ministerie van Infrastructuur, Integratie en Milieu; 2. Ministerie van Toerisme, Transport en Arbeid; 3. Ministerie van Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur; 5. Ministerie van Volksgezondheid en Sport; 7. Ministerie van Justitie en Onderwijs; 9. Ministerie van Financiën, Communicatie, Utiliteiten en Energie. In 2009 was de indeling als volgt: 0. Ministerie van Algemene Zaken; 1. Ministerie van Justitie; 2. Ministerie van Toerisme en Transport; 5. Ministerie van Volksgezondheid, Milieu, Administratieve en Vreemdelingenzaken; 6. Ministerie van Arbeid, Cultuur en Sport; 7. Ministerie van Onderwijs, Sociale Zaken en Infrastructuur; 9. Ministerie van Financiën en Economische Zaken. Als gevolg van de herindeling van de verschillende ministeries zijn in onderhavige jaarrekening de vergelijkende cijfers met betrekking tot het jaar 2009 daar waar mogelijk vermeld. Ingeval vergelijkende cijfers vanwege de inhoudelijke wijziging van de (gedeeltelijke) toedeling van kostenplaatsen aan andere kostendragers / ministeries niet meer vergelijkbaar zijn is vermelding achterwege gelaten. In de jaarrekening van het Land Aruba zijn niet geconsolideerd:         

de overheidsbedrijven, bij landsverordening ingesteld; bij landsverordening ingestelde rechtspersonen; deelnemingen; het Narcotica fonds; het wegen-infrastructuurfonds; het Schuldsanerings- en Investeringsfonds; Algemene Rekenkamer Aruba; de Staten van Aruba; de Raad van Advies.

De financiële verhouding met deze instanties en begrotingsfondsen is wel in de jaarrekening van het Land tot uitdrukking gebracht.

| 49


Het ontbreken van de ‘Staat van Herkomst en Besteding van Middelen’ in de jaarrekening Een onderdeel van de jaarrekening van het Land conform artikel 42, lid 2 onder d is een Staat van Herkomst en Besteding van Middelen. Sinds een aantal jaren wordt dit echter niet opgenomen in de jaarrekening. Dit gezien onder de alsdan heersende omstandigheden een dergelijke staat weinig betrouwbare informatie kon verschaffen. Dit laatste vloeide voort uit het zeer beperkt aanwezig zijn van mogelijkheden hiertoe in het Geautomatiseerde Financiële Systeem (GFS) welke tot maart 2011 operationeel was geweest. De voor dergelijke staat benodigde kasmodule binnen GFS is namelijk indertijd niet even goed onderhouden en na verloop van tijd niet langer bruikbaar. Binnen GFS waren verder geen andere mogelijkheden voorhanden. Met de overgang in maart 2011 naar GFS/EnterpriseOne zijn aanvullende mogelijkheden gecreëerd. Hiernaast waren, na de overgang tot verantwoording van de belastingontvangsten in 2006 op kasbasis, een aantal aansluitingsmoeilijkheden geconstateerd met de Servicio di Impuesto y Aduana (SIAD) welke het opstellen van een deugdelijke staat verder bemoeilijkten. Inmiddels zijn de oorzaken hiervan geïdentificeerd. In de jaarrekening 2011 kan het met de technische mogelijkheden van EnterpriseOne mogelijk zijn een Staat van Herkomst en Besteding van Middelen te presenteren, mits de aansluiting over meerdere jaren met de SIAD betreffende de belastingontvangsten, op verantwoorde wijze kan plaatsvinden. Vergelijkende cijfers In deze jaarrekening zijn niet in alle onderdelen vergelijkende cijfers boekjaar 2009 opgenomen. Met name in de Exploitatierekening 2B en de Staat van Investeringen ontbreken de vergelijkende cijfers. De reden hiervan is dat er in het jaar 2010 verschuivingen hebben plaatsgevonden tussen ministeries, hoofdbudgethouders en kostensoorten. De consistente vergelijkbaarheid is door deze verschuivingen verloren gegaan.

| 50


4.2

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Per 1 januari 1990 is de Comptabiliteitsverordening 1989 (CV89) (AB 1989 No. 72) in werking getreden. Uit de CV89 blijkt niet eenduidig welke grondslagen van waardering en resultaatbepaling toegepast dienen te worden. In 2011 is de regering gastart met de voorbereiding van een herziening van de Comptabiliteitsverordening, waarbij dit wordt meegenomen. De CV89 vermeldt als definitie van kosten en middelen in Artikel 1: Kosten: in het verleden aangegane, huidige en toekomstige betalingsverplichtingen van het Land betrekking hebbende op één dienstjaar; Middelen: in het verleden ontvangen, huidige en toekomstige inkomsten van het Land betrekking hebbend op één dienstjaar. Ten overvloede zij vermeld dat de Staatsregeling (AB 1987 No. GT1) spreekt over ontvangsten en uitgaven. Op grond van de geldende wetgeving bestaat dan ook geen éénduidigheid omtrent de te hanteren uitgangspunten voor de inrichting van de administraties en de op basis daarvan op te stellen verantwoordingen. Bij de in de jaarrekening opgenomen gerealiseerde kosten, middelen en investeringen zijn zoveel mogelijk dezelfde grondslagen van waardering en resultaatbepaling gehanteerd als welke gehanteerd zijn bij de begroting.

4.2.1

Grondslagen van resultaatbepaling

De grondslagen van resultaatbepaling in de jaarrekening van het Land Aruba zijn tegen deze achtergrond en rekening houdend met de bepalingen opgenomen in de Regeling centrale begrotings- en financiële administratie (AB 1990 No. 58) als volgt ingevuld: Middelen worden toegerekend aan het dienstjaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders is vermeld: Inkomsten uit belastingen en heffingen worden verantwoord in het boekjaar waarin de ontvangst plaatsvindt. Inkomsten uit deelnemingen, participaties en bij Landsverordening ingestelde rechtspersonen worden verantwoord op het moment dat deze ter beschikking komen van het Land. 

Kosten worden verantwoord op het moment dat deze voorzienbaar zijn, tenzij anders is vermeld: Salarisnabetalingen en sociale lasten als gevolg van salariswijzigingen die met terugwerkende kracht tot een vorig dienstjaar gelden worden, tenzij anders vermeld, verantwoord in het jaar van uitbetaling. Duurtetoeslag pensioenen wordt op basis van declaratie door het pensioenfonds verantwoord. Pensioenkosten politieke ambtsdragers, Overbruggingstoelage Ministers en Statenleden en Uitkeringen bij wijze van pensioen worden op kasbasis verantwoord. 

| 51


4.2.2

Waarderingsgrondslagen

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld. Activa en passiva luidende in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de valutakoers per balansdatum, tenzij anders is vermeld. Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor onvolwaardigheid. Deelnemingen (kapitaalbelangen van het Land, waarvoor geldt dat dit kapitaalbelang voor eigen rekening wordt gehouden en duurzaam bedoeld is) worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lager zichtbaar eigen vermogen. Kapitaalinbreng in overheidsbedrijven en bij landsverordening ingestelde lichamen wordt gewaardeerd tegen nominale waarde. MateriĂŤle vaste activa worden gewaardeerd tegen historische aanschaffingswaarde verminderd met lineaire afschrijving, welke gebaseerd is op de geschatte levensduur. In de rekening worden tevens de vaste activa verantwoord die het Land middels schenking heeft verkregen en naar hun aard duurzaam dienstbaar zijn. Aangesproken borgstellingen en garanties worden als verplichting in aanmerking genomen indien en voor zover er uit de borgstelling of garantie een betalingsverplichting is ontstaan.

| 52


| 53


5.

Toelichting op de balans per 31 december 2010

Materiële vaste activa Het verloop van de opgenomen materiële vaste activa is als volgt: Gronden en terreinen

Gebouwen, water- en wegenbouwkundige werken

Overige duurzame bedrijfsmiddelen

Totaal

Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen

22.229.349 0

723.384.386 352.451.669

184.877.102 144.418.658

930.490.837 496.870.327

Boekwaarde

22.229.349

370.932.717

40.458.444

433.620.510

Investeringen

4.764.465

30.100.179

13.647.704

48.512.348

Afschrijvingen

0

-17.631.749

-15.792.245

-33.423.994

Desinvesteringen Aanschafwaarde Afschrijvingen Per saldo

0 0 0

-715.181 396.640 -318.541

0 0 0

-715.181 396.640 -318.541

4.764.465

12.149.889

-2.144.541

14.769.813

Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen

26.993.814 0

752.769.384 369.686.778

198.524.806 160.210.903

978.288.004 529.897.681

Boekwaarde

26.993.814

383.082.606

38.313.903

448.390.323

(in Arubaanse florins) Stand 1 januari 2010

Mutaties boekjaar

Mutaties in de boekwaarde Stand 31 december 2010

Gronden en terreinen zijn uitsluitend verantwoord voor zover deze door een aankoop zijn verkregen. Domeingronden (al dan niet verhuurd of in erfpacht uitgegeven door het Land) zijn niet geactiveerd. De Staten van Aruba, de Algemene Rekenkamer Aruba en de Raad van Advies hebben eigen begrotingen en dienen eigen financiële verantwoordingen op te stellen. De vaste activa welke in gebruik zijn bij de Staten, de Algemene Rekenkamer Aruba en de Raad van Advies en de afschrijvingen daarop worden echter wel in de jaarrekening van het Land verantwoord. Reden hiervoor is dat de aangegeven organen van het Land geen rechtspersoonlijkheid bezitten en aldus ook geen eigenaar kunnen zijn van activa en passiva.

| 54


FinanciĂŤle Vaste Activa Deelnemingen Algemeen Onder de deelnemingen worden kapitaalbelangen van het Land verantwoordt, waarvoor geldt dat dit kapitaalbelang voor eigen rekening wordt gehouden en duurzaam bedoeld is. De specificatie van de post deelnemingen is als volgt: 31-12-2010

31-12-2009

Deelnemingspercentage

Aruba Airport Authority N.V. Free Zone Aruba N.V. Utilities Aruba N.V. Arubus N.V. Aruba Ports Authority N.V. Setar N.V. Dutchco N.V. Post Aruba N.V.

72.071.000 0 10.000 1.000.000 31.751.000 204.809.000 0 3.209.067

72.071.000 0 10.000 1.000.000 30.672.000 204.809.000 0 6.560.935

100%

Totaal

312.850.067

315.122.935

(in Arubaanse florins)

100% 100% 100% 100% 100%

Aruba Airport Authority N.V.

31-12-2010

31-12-2009

72.071.000 91.292.447 -3.734.046 12.435.323

72.071.000 78.765.720 -2.409.457 14.936.184

172.064.724

163.363.447

(in Arubaanse florins) Geplaatst en gestort aandelenkapitaal Algemene reserve Uitgekeerd dividend Resultaat boekjaar Eigen vermogen

De hierboven weergegeven cijfers zijn gebaseerd op de jaarrekening van Aruba Airport Authority N.V.. Aruba Airport Authority N.V. is op 18 februari 1994 opgericht. Het maatschappelijke kapitaal bestaat uit 100.000 aandelen van Afl. 1000 per aandeel, waarvan 72.071 aandelen zijn geplaatst en gestort. In 2010 is het dividend over 2008 vastgesteld op Afl. 3.734.046. Aangezien het eigen vermogen van Aruba Airport Authority N.V. hoger is dan de verkrijgingsprijs, is de deelneming op verkrijgingsprijs gewaardeerd.

| 55


Free Zone Aruba N.V.

31-12-2010

31-12-2009

(in Arubaanse florins) Geplaatst en gestort aandelenkapitaal Aanvullende kapitaalbijdragen Algemene reserve Eigen vermogen

20.000 1.900.000 -4.348.480 0

-2.428.480

Ten tijde van het samenstellen van deze jaarrekening was de jaarrekening van Free Zone Aruba N.V. niet beschikbaar. Op 16 oktober 1996 is Free Zone Aruba N.V. opgericht. Het Land Aruba heeft Afl. 20.000 als kapitaalstorting op het aandelenkapitaal ingebracht. De verwachting is dat het resultaat over 2010 van Free Zone Aruba N.V. niet zodanig is dat dit van invloed zal zijn op de waardering van deze deelneming in deze jaarrekening. De deelneming blijft derhalve gewaardeerd op nihil.

Utilities Aruba N.V.

31-12-2010

31-12-2009

Geplaatst en gestort aandelenkapitaal Algemene reserve Uitgekeerd dividend Resultaat boekjaar

10.000 393.073.000 0 22.080.000

10.000 377.729.000 -3.000.000 20.258.000

Eigen vermogen

415.163.000

394.997.000

(in Arubaanse florins)

De hierboven weergegeven cijfers zijn gebaseerd op de jaarrekening van Utilities Aruba N.V. Utilities Aruba N.V. is op 23 augustus 1990 opgericht met het doel als houdstermaatschappij in het algemeen op te treden, doch in het bijzonder het direct dan wel indirect houden van alle aandelen in ELMAR N.V. Daarnaast bezit Utilities Aruba N.V. alle aandelen in WEB N.V. In 1990 is door het Land Aruba een bedrag ad Afl. 10.000 als kapitaalstorting op het aandelenkapitaal ingebracht. Het maatschappelijke kapitaal bestaat uit 500 aandelen van Afl. 100 per aandeel, waarvan 100 aandelen zijn geplaatst en gestort. Aangezien het eigen vermogen van Utilities Aruba N.V. hoger is dan de verkrijgingsprijs, is de deelneming op verkrijgingsprijs gewaardeerd. | 56


Arubus N.V. 31-12-2010

31-12-2009

Geplaatst en gestort aandelenkapitaal Algemene reserve Resultaat boekjaar

1.000.000 2.853.293 -2.574.568

1.000.000 3.376.304 -352.460

Eigen vermogen

1.278.725

4.023.844

(in Arubaanse florins)

De hierboven weergegeven cijfers zijn gebaseerd op de jaarrekening 2010 van Arubus N.V. De vennootschap is opgericht als West End Transportation N.V. Op 3 januari 1983 is de naam gewijzigd in Compania Arubiano di Bus N.V. en zijn tevens de statuten in zijn geheel opnieuw vastgesteld. Het maatschappelijke kapitaal bedraagt Afl. 5.000.000, verdeeld in 5.000 aandelen van Afl. 1.000 elk, waarvan 1.000 aandelen zijn geplaatst en gestort. Aangezien het eigen vermogen van Arubus N.V. hoger is dan de verkrijgingsprijs, is de deelneming op verkrijgingsprijs gewaardeerd.

Aruba Ports Authority N.V.

31-12-2010

31-12-2009

Geplaatst en gestort aandelenkapitaal Algemene reserve Resultaat boekjaar

38.302.000 -7.630.000 1.079.000

38.302.000 -6.144.000 -1.486.000

Eigen vermogen

31.751.000

30.672.000

(in Arubaanse florins)

De hierboven weergegeven cijfers zijn gebaseerd op de jaarrekening van Aruba Ports Authority N.V. Het maatschappelijke kapitaal van Aruba Ports Authority N.V (A.P.A. N.V) bedraagt Afl. 40.000.000, verdeeld in 40.000 aandelen van Afl. 1.000 elk, waarvan 15.475 aandelen zijn geplaatst en gestort. Het geplaatste aandelenkapitaal dat in de jaarrekening is opgenomen bedraagt Afl. 38.302.358. In 1999 is het schenkingsdeel van de lening containerhaven (Afl 19.268.618) en het schenkingsdeel van de meerjarenplanleningen (Afl 3.559.740) overeenkomstig artikel 22 van de goedgekeurde beheersovereenkomst als aandelenkapitaal verwerkt. Formalisering van deze plaatsing en storting van aandelenkapitaal heeft nog niet plaatsgevonden.

| 57


In de beheersovereenkomst wordt onder andere vermeld dat voor wat betreft het leningsdeel door het Land onder dezelfde voorwaarden als geldend voor de meerjarenplanleningen een lening aan A.P.A. N.V. verstrekt zal worden. Dit houdt in dat de koersverschillen op de leningen voor rekening van A.P.A. N.V. dienen te komen. A.P.A. N.V. verwerkt in haar administratie de leningen echter alsof het koersverschil voor rekening van het Land komt. Inmiddels vindt overleg plaats tussen A.P.A. N.V. en het Land over de afstemming van de stand van de leningen en de overige onderlinge vorderingen en schulden. Aangezien het eigen vermogen van A.P.A. N.V. lager is dan de verkrijgingsprijs, is de deelneming op de waarde van het zichtbaar eigen vermogen volgens de jaarrekening van A.P.A. N.V. gewaardeerd.

SETAR N.V.

31-12-2010

31-12-2009

Geplaatst en gestort aandelenkapitaal Agio Algemene reserve Uitgekeerd dividend Resultaat boekjaar

174.765.000 19.392.000 76.842.000 -8.625.000 14.937.000

174.765.000 19.392.000 70.466.000 -10.873.000 17.249.000

Eigen vermogen

277.311.000

270.999.000

(in Arubaanse florins)

De hierboven weergegeven cijfers zijn gebaseerd op de jaarrekening van SETAR N.V. Op 24 januari 2003 is SETAR N.V. opgericht, waarbij het uitgegeven en volgestorte aandelenkapitaal Afl. 174.765.000 bedroeg. Het agio bedroeg per 31 december 2003 Afl 30.044.000, waardoor de totale verijgingsprijs een bedrag ad Afl. 204.809.000 bedroeg. Het agio betrof een aanpassing van het vermogen gebaseerd op de van een accountantsverklaring voorziene overname balans per 31 januari 2003. Volgens de verzelfstandigingovereenkomst had dit bedrag in aandelenkapitaal uitgegeven dienen te worden. Blijkens haar jaarrekeningen heeft SETAR N.V. nadien voor een totaalbedrag ad Afl. 10.652.000 op het agio in mindering gebracht vanwege in de overnamebalans begrepen oninbare vorderingen. Deze waardecorrectie is door het Land Aruba vooralsnog niet gevolgd. Aangezien het eigen vermogen van SETAR N.V. hoger is dan de verkrijgingsprijs, is de deelneming op verkrijgingsprijs gewaardeerd.

| 58


Dutchco N.V.

31-12-2004 (in Arubaanse florins) Geplaatst en gestort aandelenkapitaal Algemene reserve Resultaat boekjaar

25.920.000 -131.604.206 -6.955.465

Eigen vermogen

-112.639.671

De hierboven weergegeven cijfers zijn gebaseerd op de laatste jaarrekening van Dutchco N.V. per eind december 2004. Het maatschappelijke kapitaal bedraagt Afl. 270.000.000, verdeeld in 15.000 aandelen van Afl. 1.800 elk, waarvan 14.400 aandelen zijn geplaatst en gestort. Op 29 november 1996 is een akkoord bereikt over de overname van de aandelen van Dutchco N.V. voor de aankoopprijs van Hfl 1. Voorwaarde voor deze aankoop is een bedrag van $28.000.000 te betalen aan de Nederlandse Participatie Maatschappij ter aflossing van de leningen van Dutchco N.V. Met deze aflossing vervalt de door het Land Aruba verstrekte garantie voor de leningen van Dutchco N.V. Gedurende 1998 is Dutchco N.V. een partnership overeenkomst aangegaan met Radisson Aruba LLC/Radison Curaçao LCC. Als inbreng in dit partnership heeft Dutchco N.V. de grond en het gebouw waarop het Radisson Resort en Casino gevestigd is, minus de hypothecaire lening voor een waarde van US$ 20.000.000 ingebracht. Door overschrijding van het constructie budget diende er additioneel kapitaal ingebracht te worden, waarvoor Dutchco N.V. niet voldoende fondsen had. Door Dutchco N.V. is via een verrekening een bedrag ingebracht van US$ 3.630.000. Het restant van het door Dutchco N.V. in te brengen bedrag is door Radisson Ltd ingebracht, waarvoor een aanpassing van de overeenkomst heeft plaatsgevonden en waardoor het aandeel van Dutchco N.V. in het partnership is verwaterd van 66% naar 49.95%. In 2003 heeft Dutchco N.V. een overeenkomst met de Radisson Group getekend waarin is overeengekomen dat Dutchco N.V. haar aandeel in de Aruba Caribbean Hotel Limited Partnership verkoopt. Met deze verkoop zijn verschillende verplichtingen van Dutchco N.V., waaronder de verplichting tot aanvulling van budgetoverschrijdingen en eventuele default posities bij financiers verrekend. In 2006 is de Minister van FinanciÍn en Economische Zaken bij Landsverordening gemachtigd tot het verlenen van kwijtscheldingen in verband met de liquidatie. Momenteel worden stappen genomen om Dutchco N.V. te liquideren. De deelneming is vanwege het negatieve eigen vermogen op nihil gewaardeerd.

| 59


Post Aruba N.V.

31-12-2010

31-12-2009

23.301.698 -16.740.759 -3.351.872

23.301.698 -14.625.270 -2.115.493

3.209.067

6.560.935

(in Arubaanse florins) Geplaatst en gestort aandelenkapitaal Opgelopen tekort Resultaat boekjaar Totaal

De hierboven weergegeven cijfers zijn gebaseerd op een opgave van Post Aruba N.V. inzake het over het jaar 2010 verwachte resultaat. Een jaarrekening over het jaar 2010 was ten tijde van het opmaken van onderhavige jaarrekening van het Land Aruba nog niet beschikbaar. Post Aruba N.V. is op 24 augustus 2005 opgericht en op 1 september 2005 heeft de feitelijke verzelfstandiging plaatsgevonden (AB 2005 no.43). Het Land bezit 100% van de aandelen in Post Aruba N.V. Aangezien het eigen vermogen Post Aruba N.V. lager is dan de verkrijgingsprijs, is de deelneming op de waarde van het zichtbaar eigen vermogen volgens de jaarrekening van Post Aruba N.V. gewaardeerd.

| 60


Kapitaalverstrekking aan overheidsbedrijven en bij Landsverordening ingestelde rechtpersonen Algemeen Het Land Aruba financiert bepaalde activa van DOW. Deze financiering wordt in de post kapitaalverstrekking tot uitdrukking gebracht. De hoogte van het in de balans opgenomen bedrag van de kapitaalverstrekking met betrekking tot de activa is bepaald door de in activa ge誰nvesteerde bedragen te verminderen met de verantwoorde afschrijvingen over deze activa. Daarnaast heeft het Land Aruba kapitaal ingebracht in de Centrale Bank van Aruba, de Volkskredietbank van Aruba en Fondo Nacional di Garantia pa Vivienda. De specificatie van de post kapitaalverstrekkingen aan overheidsbedrijven en bij Landsverordening ingestelde rechtspersonen is als volgt:

31-12-2010

31-12-2009

Centrale Bank van Aruba Dienst Openbare Werken Volkskredietbank van Aruba Fondo Nacional di Garantia pa Vivienda

10.000.000 5.577.291 5.980.418 2.400.000

10.000.000 5.577.291 5.980.418 2.400.000

Totaal

23.957.709

23.957.709

31-12-2010

31-12-2009

Kapitaal Algemene reserve

10.000.000 76.313.000

10.000.000 66.331.750

Totaal zichtbaar eigen vermogen

86.313.000

76.331.750

(in Arubaanse florins)

Centrale Bank van Aruba (in Arubaanse florins)

De hierboven vergegeven cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening van de Centrale Bank van Aruba. Het opgenomen bedrag van Afl. 10.000.000 betreft het per 1 januari 1986 door het Land Aruba ingebrachte kapitaal in de Centrale Bank van Aruba.

| 61


Dienst Openbare Werken Het verloop van de kapitaalverstrekking is als volgt: 31-12-2010

31-12-2009

5.577.291

5.577.291

5.577.291

5.577.291

(in Arubaanse florins) Saldo per 1 januari Bij: Investeringen Af: Afschrijvingskosten Verstrekkingen wit zand

Saldo per 31 december

Vanwege het feit dat de jaarrekening van de Dienst Openbare Werken (DOW) over het jaar 2010 ten tijde van het opmaken van onderhavige jaarrekening van het Land Aruba nog niet beschikbaar is, is het bedrag van de verantwoorde kapitaalverstrekking onveranderd gebleven en is dus conform het boekjaar 2009. Eventuele aanpassingen op grond van de dan ter beschikking zijnde jaarrekening van de DOW zullen in een volgende jaarrekening van het Land Aruba worden verwerkt.

Volkskredietbank van Aruba 31-12-2010

31-12-2009

(in Arubaanse florins) Kapitaal

5.980.418

Reserve

1.255.376

Totaal zichtbaar eigen vermogen

7.235.794

7.235.794

Ten tijde van het samenstellen van deze jaarrekening was de jaarrekening 2010 van de Volkskredietbank van Aruba niet beschikbaar. De waardering van de kapitaalverstrekking aan de Volksbank van Aruba wordt vooralsnog onveranderd gelaten en is conform het boekjaar 2009. Het Land Aruba heeft het kapitaal in de Bank ingebracht. De inbreng is tot op heden niet geformaliseerd. Conform artikel 5 van de Landsverordening Volkskredietbank dient de Bank in enig boekjaar gemaakte winst te reserveren, nadat daarop eventuele verliezen van vorige boekjaren zijn verhaald. De reserve is bestemd voor het | 62


compenseren van eventuele toekomstige verliezen. Indien de reserve een bedrag gelijk aan 10% van de uitgeleende gelden heeft bereikt, wordt het meerdere als winst uitgekeerd aan Land Aruba, voor zover niet nodig ter aanvulling van inmiddels ingetreden verminderingen van de reserve. Fondo Nacional di Garantia pa Vivienda

31-12-2010

31-12-2009

100 2.400.000 -574.843 8.792.530

100 2.400.000 -574.843 7.968.327

10.617.787

9.793.584

(in Arubaanse florins) Oprichtingskapitaal Agioreserve Stichtingsreserve Kapitaal Totaal zichtbaar eigen vermogen

De hierboven weergegeven cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening van Fondo Nacional di Garantia pa Vivienda. Op 14 februari 1997 is de Stichting Fondo Nacional di Garantia pa Vivienda opgericht met als doel de bevordering van eigen woningbouw. Deze stichting verstrekt garanties tot zekerheid van geldleningen van woningeigenaren.

| 63


Verstrekte langlopende geldleningen Algemeen Onder de langlopende geldleningen worden de verstrekte leningen met een looptijd langer dan een jaar verantwoord. Het gedeelte van de leningen dat in 2010 dient te worden afgelost, is onder de vlottende activa verantwoord. De specificatie van de post verstrekte langlopende geldleningen is als volgt:

31-12-2010

31-12-2009

FCCA Aruba Ports Authority N.V. Dutchco N.V. Tele Aruba N.V. Water- en Energiebedrijf N.V. Imsan Studieleningen Telling Af: voorziening voor oninbaarheid

12.483.862 9.408.909 69.813.165 4.825.956 19.525.050 7.300.000 260.526.614 383.883.556 209.362.874

14.835.216 10.428.605 69.813.165 4.825.956 20.678.201 7.300.000 239.418.865 367.300.008 201.648.553

Totaal

174.520.682

165.651.455

31-12-2010

31-12-2009

Tele-Aruba N.V. Studieleningen Dutchco Imsan

4.825.956 127.423.753 69.813.165 7.300.000

4.825.956 119.709.432 69.813.165 7.300.000

Totaal

209.362.874

201.648.553

(in Arubaanse florins)

De voorziening voor oninbaarheid is als volgt samengesteld:

(in Arubaanse florins)

FCCA Op 3 oktober 1997 heeft de Ministerraad een beslissing genomen inzake het balanssaneringsvoorstel met FCCA. De balanssanering is reeds in de jaarrekening 1997 verwerkt. De reeds vervallen rente- en aflossingstermijnen tot en met 1998 met betrekking tot deze lening zijn in de jaarrekening verantwoord onder de Overige vorderingen.

| 64


De modaliteiten van de leningen zijn vastgesteld en zijn als volgt: - Leningen luiden in Arubaanse florin vanaf het moment van verstrekking; - Rentepercentage bedraagt 2.5%; - Aflossingstermijn bedraagt 30 jaar, waarvan de eerste acht jaar aflossingsvrij zijn. De leningen en de leningsvoorwaarden dienen nog te worden geformaliseerd.

Aruba Ports Authority N.V. Voor de leningen aan Aruba Ports Authority N.V. (A.P.A. N.V.) wordt in de jaarrekening van het Land dezelfde modaliteiten gehanteerd als thans worden gehanteerd voor FCCA Deze modaliteiten zijn als volgt: - Leningen zijn in Arubaanse florin vanaf het moment van verstrekking, hetgeen inhoudt dat de koersverschillen voor deze oorspronkelijke in Nederlandse guldens luidende leningen niet voor rekening van A.P.A. N.V. komen. - Rentepercentage bedraagt 2,5%. - Aflossingstermijn bedraagt 30 jaar, waarvan de eerste acht jaar aflossingsvrij zijn. De verwerking is gedeeltelijk in strijd met de door het Bestuurscollege van het eilandgebied Aruba goedgekeurde concept-beheersovereenkomst van 24 februari 1984. Hierin wordt onder andere vermeld dat voor wat betreft het leningsdeel door het Land onder de zelfde voorwaarden als geldend voor de meerjarenplanleningen een lening aan A.P.A. N.V. verstrekt zal worden. Dit houdt in dat de koersverschillen op de leningen voor rekening van A.P.A. N.V. dienen te komen. Deze verstrekte geldleningen hebben betrekking op de havens Barcadera en Oranjestad, het bouwrijp maken van het industrieterrein en de verbetering van de binnenhaven. A.P.A. N.V. heeft in haar jaarrekening een deel van de lening opgenomen als achtergestelde lening welke terzijnertijd omgezet zou worden in aandelen. Over dit gedeelte van de lening wordt door A.P.A. N.V. geen rente berekend (betaald). Het Land Aruba heeft geen splitsing, alle leningen zijn 8.5% leningen. A.P.A. N.V. heeft in haar jaarrekening 1998 met terugwerkende kracht de door Nederland uit hoofde van ontwikkelingshulp aan Aruba om niet verstrekte gelden (schenkingsdeel) verwerkt als aandelenkapitaal waarvan de plaatsing en storting echter nog niet geformaliseerd is. Hieromtrent dient nog overeenstemming te worden bereikt tussen A.P.A. N.V. en het Land. In 2005 is A.P.A. N.V. gestart met het bepalen van aflossing en rente op basis van de volgens hun administratie verschuldigde bedragen.

| 65


Dutchco N.V. Deze vordering op Dutchco N.V. betreft een in 1997 geformaliseerde langlopende lening ad Afl. 50.400.000. In mei 1998 heeft Land Aruba een lening van Air Aruba N.V. bij Dutchco N.V. overgenomen en verrekend waarna een leningsbedrag ad Afl. 36.503.568 resteert. De modaliteiten van de lening luiden als volgt: - Rentepercentage bedraagt 6% - Aflossingstermijn bedraagt binnen 60 maanden na 16 december 1998 Daarnaast bestaat de vordering uit in 1999 en later door het Land aan Dutchco N.V. verstrekte voorschotten. Deze vordering betreft een lening van Afl 33.309.597. De voorwaarden waaronder de voorschotten zijn verstrekt zijn niet formeel overeengekomen. In 2006 is de Minister van FinanciĂŤn en Economische Zaken bij Landsverordening gemachtigd tot het verlenen van kwijtscheldingen in verband met de liquidatie van Dutchco N.V. Momenteel worden stappen ondernomen om Dutchco N.V. te liquideren. De totale vordering op Dutchco N.V. bedraagt per ultimo 2010 Afl. 69.813.165. Wegens de verwachte oninbaarheid van deze vordering is zij voor het volledige bedrag voorzien.

Tele Aruba N.V. Sinds 1986 verstrekt het Land Aruba bedragen als lening aan Tele Aruba N.V. ter dekking van hun tekorten. De lening is echter nooit geformaliseerd. Evenmin zijn rente- en aflossingsschema’s overeengekomen. Bij de overname van de aandelen in Tele Aruba N.V. door Setar N.V. in 2004 is het volgende overeengekomen. Tele Aruba N.V. heeft tot 1 januari 2014 geen verplichting tot aflossing van de lening en is tot deze datum geen rente verschuldigd. Vanaf 1 januari 2014 zal een in nader overleg te bepalen rentepercentage gelden. Vanaf 1 januari 2014 zal Tele Aruba N.V., voor zover haar winsten over enig jaar vanaf 2014 dit toelaten, jaarlijks een bedrag dienen te betalen aan het Land ter aflossing van voornoemde schuld en rente. Vanwege de hoge exploitatietekorten van Tele Aruba N.V. is de lening geheel voorzien. Tegen eind 2008 heeft Setar N.V. aangegeven dat in verband met het opschonen van hun balans zij bereid zijn om de schuld van Tele Aruba N.V. vervroegd af te lossen. Wel heeft Setar N.V. hierbij als voorwaarde gesteld dat hetgeen vermeld is in de bereidverklaring uitgevoerd wordt; te weten de verrekening van de door het Land Aruba te betalen aanvullende bijdrage aan Tele Aruba N.V. van Afl 1 mln met de door Tele Aruba N.V. af te dragen loonbelasting van Afl. 1 mln. Een ontwerplandsverordening tot machtiging van de van de Minister van FinanciÍn en Economische Zaken tot het verrichten van een schenking van Afl. 1 mln aan Tele Aruba N.V. is aan de Staten aangeboden ter goedkeuring. Zodra deze landsverordening goedgekeurd is door de Staten zal Setar N.V. het bedrag van de vervroegde aflossing in de landskas storten. Nadat deze landsverordening door de Staten wordt goedgekeurd valt de voorziening vrij.

| 66


Water- en Energiebedrijf N.V. De lening betreft een door KABNA aan het Land Aruba verstrekte lening die het Land onder dezelfde voorwaarden doorgeleend heeft aan WEB N.V. Onder de overige langlopende leningen van het Land Aruba wordt derhalve een zelfde bedrag aan schuld aan KABNA verantwoord. De interest wordt zonder tussenkomst van het Land direct door WEB N.V. aan KABNA betaald. Vanaf 2004 wordt er door WEB N.V. op deze lening afgelost.

Instituto Medico San Nicolas Volgens het Landsbesluit van 17 augustus 2006 is IMSAN een vergoeding ad Afl. 7,3 mln aan het Land verschuldigd vanwege de overdracht van opstallen aan IMSAN bij haar verzelfstandiging. Blijkens de Landsverordening van 28 februari 2007, no. 12, wordt de Minister van Onderwijs, Sociale Zaken en Infrastructuur gemachtigd om, in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Milieu, Administratieve- en Vreemdelingenzaken, onderhavige schuld van IMSAN aan het Land kwijt te schelden. Op basis hiervan is een voorziening van 100% voor deze vordering getroffen.

Studieleningen Voor het uitstaande bedrag aan studieleningen is vooralsnog wegens mogelijke oninbaarheid een voorziening van 50% getroffen.

| 67


Vorderingen op deelnemingen De specificatie van de post vorderingen op deelnemingen is als volgt:

31-12-2010

31-12-2009

Aruba Ports Authority N.V. Water- en Energiebedrijf N.V. Free Zone Aruba N.V. Setar N.V. Emar N.V. Dutchco N.V. Post Aruba N.V. Utilities Aruba N.V. Aruba Airport Authority N.V. Telling Af: voorziening voor oninbaarheid

833.031 2.694.209 7.095.965 1.595.831 47.039 29.064.040 639.034 0 4.136.309 46.105.458 34.466.296

745.827 2.610.685 4.744.609 1.532.413 47.039 29.064.040 1.025.796 0 4.099.738 43.870.147 34.466.296

Totaal

11.639.162

9.403.851

31-12-2010

31-12-2009

Aruba Ports Authority N.V. Water- en Energiebedrijf N.V. Dutchco N.V. Free Zone Aruba N.V.

567.395 1.830.553 29.064.040 3.004.308

567.395 1.830.553 29.064.040 3.004.308

Totaal

34.466.296

34.466.296

(in Arubaanse florins)

De voorziening voor oninbaarheid is als volgt samengesteld:

(in Arubaanse florins)

Aruba Ports Authority N.V. Het opgenomen bedrag betreft voor een deel head tax. De vordering uithoofde van head tax is geheel voorzien. Het overige deel van de vordering betreft vervallen aflossingen en interest.

| 68


Water- en Energiebedrijf N.V. Deze vordering heeft onder andere betrekking op waterrekeningen. Deze waterrekeningen zijn door Utilities Aruba N.V. bij de vervroegde aflossing op de door het Land verstrekte lening verrekend en vervolgens door het Land aan WEB N.V. betaald. Daarnaast bestaat de vordering uit een bedrag van circa Afl. 1.8 mln dat betrekking heeft op door het Land voorgeschoten waarborgsommen in verband met verkavelingen. Naar rato dat er huizen gereed komen dienen deze waarborgsommen door WEB N.V. aan het Land terugbetaald te worden. In 2002 en 2003 zijn toezeggingen gedaan aan WEB N.V. om middels een bijdrage van de overheid bij te dragen in de kosten van sommige projecten indien niet binnen een vastgestelde periode huizen gebouwd zijn. Vanwege deze toezeggingen is een voorziening getroffen voor oninbaarheid inzake de waarborgsommen. Om de problematiek op te lossen is reparatie (wetgeving) noodzakelijk.

Free Zone Aruba N.V. De vordering op Free Zone Aruba N.V. betreft de door deze vennootschap tot september 2001 ge誰ncasseerde huurpenningen van gebruikers van betreffende faciliteiten in de vrije zone welke ten gunste van het Land Aruba dienen te komen. Een en ander onder verrekening van kosten die door Free Zone Aruba N.V. in samenhang met haar taak dienaangaande voor en namens het Land Aruba zijn gemaakt. In verband met verwachte oninbaarheid van deze vordering is deze grotendeels voorzien.

Setar N.V. De vordering op Setar N.V. bestaat grotendeels uit erfpacht en vorderingen van de hulpbestuurskantoren voor het ontvangen van betalingen ten behoeve van rekeningen van Setar N.V.

Dutchco N.V. Deze vordering betreft voor het overgrote deel in rekening gebrachte rente in verband met de aan Dutchco N.V. verstrekte lening van Afl 50,4 miljoen (US $ 28 miljoen). In mei 1998 heeft het Land Aruba een lening van Air Aruba N.V. bij Dutchco N.V. overgenomen en verrekend. Voor een nadere toelichting op de oorspronkelijke lening van Afl. 50,4 miljoen wordt verwezen naar de toelichting op de deelnemingen onder Dutchco N.V. Deze vorderingen zijn voor 100% voorzien.

| 69


Vorderingen op overheidsbedrijven en bij Landsverordening ingestelde rechtspersonen De specificatie van deze post is als volgt: 31-12-2010

31-12-2009

Sociale Verzekeringsbank APFA FZOG AZV Telling Af: voorziening voor oninbaarheid

211.080 312.654 170.726 18.545 713.005 188.726

207.392 309.004 170.726 18.545 705.667 188.726

Totaal

524.279

516.941

31-12-2010

31-12-2009

AZV FZOG

18.000 170.726

18.000 170.726

Totaal

188.726

188.726

(in Arubaanse florins)

De voorziening voor oninbaarheid is als volgt samengesteld:

(in Arubaanse florins)

APFA De vordering op APFA bestaat grotendeels uit doorberekende diensten van het Landslaboratorium FZOG De vordering op FZOG bestaat uit een in 2001 door het Land verrichte betaling bestemd voor het AZV die per abuis aan FZOG is betaald. Daar FZOG in staat van liquidatie verkeert is voor het gehele bedrag van de vordering een voorziening getroffen. AZV De vordering op A.Z.V. betreft grotendeels huur. De vordering inzake de huur wordt door AZV bestreden. Voorzichtigheidshalve is voor het totale bedrag van deze vordering een voorziening getroffen.

| 70


Kortlopend gedeelte langlopende geldleningen Algemeen Onder deze post worden de in 2010 te ontvangen aflossingen alsmede de reeds vervallen aflossingen van de verstrekte langlopende geldleningen verantwoord. De specificatie van de post kortlopend gedeelte langlopende geldleningen is als volgt:

31-12-2010

31-12-2009

Water- en Energiebedrijf N.V. Banco Arubano di Desarollo FCCA Aruba Ports Authority N.V. Studieleningen Telling Af: voorziening voor oninbaarheid

1.153.150 1.561.791 21.802.427 1.019.696 7.658.735 33.195.799 5.391.158

1.125.025 1.561.791 21.802.428 989.462 7.215.114 32.693.820 5.169.348

Totaal

27.804.641

27.524.472

(in Arubaanse florins)

De hierboven weergegeven cijfers zijn ontleend aan de jaarrekeningen van de overheidsbedrijven.

De voorziening voor oninbaarheid is als volgt samengesteld:

31-12-2010

31-12-2009

Banco Arubano di Desarollo Studieleningen

1.561.791 3.829.367

1.561.791 3.607.557

Totaal

5.391.158

5.169.348

(in Arubaanse florins)

Banco Arubano di Desarollo Daar Banco Arubano di Desarollo al met ingang van het jaar 2001 haar activiteiten gestaakt heeft, maar nog niet formeel geliquideerd is, is voor de totale vordering per 31 december 2010 een voorziening getroffen.

| 71


Studieleningen Voor het uitstaande bedrag aan studieleningen is vooralsnog wegens mogelijke oninbaarheid een voorziening van 50% getroffen.

| 72


Rekening courant met overheidsbedrijven en bij Landsverordening ingestelde rechtspersonen Algemeen De onder deze post opgenomen bedragen betreffen de saldi van de in rekening courant geboekte bedragen met overheidsbedrijven en bij Landsverordening ingestelde rechtspersonen. De specificatie van deze post is als volgt:

31-12-2010

31-12-2009

Sociale Verzekeringsbank Imsan Serlimar Narcotica Staten ARA RvA Tourism Prod. Enh. Fund AZV Telling Af: voorziening voor oninbaarheid

2.352 777.318 1.742.446 22.148 107.659 102.697 -1.072 223.464 6.255.535 9.232.547 2.121.263

2.352 777.318 1.741.027 22.148 -108.889 95.839 3.253 0 4.813.294 7.346.342 2.121.263

Totaal

7.111.284

5.225.079

31-12-2010

31-12-2009

Imsan Serlimar

581.263 1.540.000

581.263 1.540.000

Totaal

2.121.263

2.121.263

(in Arubaanse florins)

De voorziening voor oninbaarheid is als volgt samengesteld:

(in Arubaanse florins)

Imsan De vordering heeft onder andere betrekking op de boekwaarde van de roerende zaken bij de instelling van Imsan. Volgens de Landsverordening Instelling Imsan is Imsan voor de verwerving van deze goederen een bij Landsbesluit vast te stellen vergoeding aan het Land Aruba verschuldigd. Dit landsbesluit is nog niet geslagen. De vordering met betrekking tot de vergoeding is geheel voorzien. | 73


Serlimar De vordering op Serlimar heeft voornamelijk betrekking op de boekwaarde van de roerende goederen bij de instelling van Serlimar als rechtspersoon sui generis. Volgens de Landsverordening instelling Servicio di Limpiesa di Aruba is Serlimar voor de verwerving van deze goederen een bij landsbesluit vast te stellen vergoeding schuldig aan het Land. Dit landsbesluit is nog niet geslagen. De vordering met betrekking tot de vergoeding is geheel voorzien.

AZV Het verantwoorde saldo betreft de rekening courant-verhouding van het AZV met de Ontvanger der belastingen. De Ontvanger der belastingen ontvangt de premies AZV van de bedrijven en instellingen en draagt deze af aan het AZV.

| 74


Debiteuren De specificatie van de post debiteuren is als volgt:

31-12-2010

31-12-2009

210.237.428 131.658.917

179.929.434 133.308.582

78.578.511

46.620.852

(in Arubaanse florins) Debiteuren overige middelen Af: voorziening voor oninbaarheid Totaal

Debiteuren overige middelen In de post debiteuren overige middelen zijn onder andere vorderingen begrepen in verband met het in rekening brengen van de kosten van casinocontroleurs aan de casino’s. Een deel van deze vorderingen werd door de casino’s betwist en is voorzien. In middels is overeenstemming met de casino’s bereikt. Dit betekent dat een deel van de vordering voor kwijtschelding moet worden voorgedragen. Hiervoor zullen tezijnertijd de Staten benaderd worden. Vanaf januari 2000 tot nader order dient er Afl. 25 per m2 betaald worden door de casino’s. De financiële gevolgen hiervan zijn in de voorziening verwerkt.

| 75


Overige vorderingen De specificatie van de post overige vorderingen is als volgt: 31-12-2010

31-12-2009

Schuldsanering- en Investeringsfonds (SIF) Debiteuren Arubahuis Te verrekenen subsidievoorschotten Vordering op Monumentenfonds Voorschotten Vordering op Stichting Ziekenverpleging Aruba Vooruitbetaalde bedragen 10% eigen bijdrage AZV Salarissen per mandaat Overige Inhoudingen tbv derden

539.471 466.169 0 312.383 3.659.429 1.641.726 10.842 -22.044 491.295 79.837 -1.038.609

13.770.966 530.436 0 312.383 3.500.017 2.117.856 267.003 -14.318 450.946 643.417 -406.141

Totaal

6.140.499

21.172.565

(in Arubaanse florins)

Schuldsanering- en Investeringsfonds Dit betreft door het Land Aruba gepleegde investeringen in materiele vaste activa welke door het Schuldsanering- en Investeringsfonds gefinancierd zullen worden.

Te verrekenen subsidievoorschotten De onder deze post verantwoorde bedragen hebben betrekking op teveel betaalde subsidievoorschotten. Vanwege verwachtte oninbaarheid van deze vordering is zij volledig voorzien. De specificatie van deze post is als volgt: 31-12-2010

31-12-2009

367.209 367.209

367.209 367.209

0

0

(in Arubaanse florins) Te verrekenen subsidievoorschotten Af: voorziening wegens oninbaarheid Totaal

| 76


Voorschotten Het grootste deel van de post voorschotten bestaat uit voorgeschoten kosten medische behandeling. Vanaf 1999 hebben invorderacties plaatsgevonden van de verstrekte ziektekosten aan derden. Onder de post debiteuren overige middelen staat ultimo 2010 een groot deel van deze vorderingen open. Hierbij zijn patiĂŤnten individueel gefactureerd. In diverse gevallen betaalt de verzekeringsmaatschappij van de particulieren (een deel van) de vordering. Inmiddels is er een ontwerp Landsverordening geconcipieerd waarin bepaald wordt om onder bepaalde voorwaarden een (aanzienlijk) deel van de vorderingen uit hoofde van voorschotten ziektekosten kwijt te schelden. De specificatie van deze post is als volgt: 31-12-2010

31-12-2009

402.841 16.825.076 193.222 13.175 174.593 17.608.907 13.949.478

403.046 16.825.463 193.222 9.575 25.917 17.457.223 13.957.206

3.659.429

3.500.017

(in Arubaanse florins) Personeelsvoorschotten Voorschot ziektekosten derden General Air & Sea Agency Voorschot benzinestations Overige voorschotten Telling Af: voorziening voor oninbaarheid Totaal

De specificatie van de voorziening voor oninbaarheid voor de diverse voorschotten is als volgt: 31-12-2010

31-12-2009

Voorschot ziektekosten derden General Air & Sea Agency

13.756.256 193.222

13.763.984 193.222

Totaal

13.949.478

13.957.206

(in Arubaanse florins)

| 77


Stichting Ziekenverpleging Aruba De specificatie van deze post is als volgt: 31-12-2010

31-12-2009

Vordering op St. Ziekenverpleging Aruba Af: voorziening voor oninbaarheid

6.541.726 4.900.000

7.017.856 4.900.000

Totaal

1.641.726

2.117.856

(in Arubaanse florins)

De vordering op de Stichting Ziekenverpleging Aruba betreft voornamelijk de door de stichting aan het Land Aruba verschuldigde vergoeding vanwege aflossing en rente inzake de bouwkosten van het ziekenhuis en de hierop in mindering gebrachte medische kosten vanwege de zorg voor onverzekerden. Vooruitbetaalde bedragen De specificatie van deze post is als volgt: 31-12-2010

31-12-2009

184.420 173.578

440.581 173.578

10.842

267.003

31-12-2010

31-12-2009

Overige Af: voorziening voor oninbaarheid

98.077 18.240

661.657 18.240

Totaal

79.837

643.417

(in Arubaanse florins) Vooruitbetaalde bedragen Af: voorziening voor oninbaarheid Totaal

Overige vorderingen De specificatie van deze post is als volgt:

(in Arubaanse florins)

| 78


Liquide middelen De specificatie van deze post is als volgt: 31-12-2010

31-12-2009

Kassen Banken Termijndeposito's Kruisposten LOP

1.900.114 111.546.253 202.282.883 -12.903.684 77.429

1.996.908 160.163.851 128.595.770 -13.463.709 76.149

Totaal

302.902.995

277.368.969

31-12-2010

31-12-2009

Garantiefonds hotels RBTT termijndeosito ABN termijndeposito Arubahuis Fondo Desaroyo Aruba commerciële banken

148.059 5.134 6.129.690 196.000.000

148.059 5.351 5.442.360 123.000.000

Totaal

202.282.883

128.595.770

(in Arubaanse florins)

De specificatie van de termijndeposito’s is als volgt:

(in Arubaanse florins)

Fondo Desaroyo Aruba (FDA) In 2000 is er een protocol gesloten door het Land en Nederland waarin onder andere is overeengekomen dat er in 2000 een stichting Fondo Desaroyo opgericht zal worden. Deze stichting is belast met het beheer van een fonds waarin Nederland en Aruba conform een overeengekomen stortingsschema in de periode 2000 tot en met 2009 respectievelijk Nlg 220mln en Afl. 180 mln zullen storten welke middelen besteed zullen worden ten behoeve van door de stichting toe te kennen gelden voor de uitvoering van door beide landen overeengekomen meerjarige samenwerkingsprogramma’s en daarvan afgeleide jaarprogramma’s. In het protocol zijn diverse voorwaarden gesteld aan de storting en besteding van het gelden. De middelen zijn eigendom van het Land en worden aangehouden op een speciale rekening bij de Centrale Bank van Aruba ten name van het Land met dien verstande dat de Stichting FDA is gemachtigd om een deel van de middelen op termijndeposito’s bij solide banken, dat onder toezicht van de Centrale Bank van Aruba staan, onder te brengen. Ultimo 2010 stond er met betrekking tot de gelden FDA Afl. 17.861.244 op de bankrekening van de Centrale Bank van Aruba. Daarnaast was Afl. 196.000.000 aan termijndeposito’s uitgezet. In 2010 is door Nederland Afl. 967.604 en door Aruba Afl. 12.000.000 in het fonds gestort. In 2010 is Afl. 38.724.448 van de gelden aangewend voor projecten.

| 79


Geaccumuleerde exploitatietekorten Het verloop van deze post is als volgt: 31-12-2010

31-12-2009

Geaccumuleerde exploitatietekorten per 1 januari Exploitatietekort lopend boekjaar Stortingen door Nederland in FDA Beheerskosten FDA Renteopbrengsten FDA Projectkosten FDA Ontvangen investeringsbijdrage van het Schuldsanerings- en Investeringsfonds (SIF) Vrijval schuld inzake Eagle Beach Hotel Afboekingen oude vorderingen en schulden

-1.033.776.974 -110.779.547 967.604 -2.486.073 3.794.994 -11.920.674

-952.534.403 -134.819.276 22.623.562 -1.713.826 7.168.220 -18.758.668

2.187.062

20.000.000 24.256.812 605

Totaal

-1.152.013.608

-1.033.776.974

(in Arubaanse florins)

Inkomsten en uitgaven Fondo Desaroyo Aruba (FDA) De inkomsten en uitgaven met betrekking tot FDA worden niet in de begroting van de kosten en middelen geraamd, maar lopen via de zogenaamde kapitaaldienst. Om zoveel mogelijk aan te sluiten op de begroting zijn deze mutaties direct ten gunste of ten laste van de geaccumuleerde exploitatietekorten verantwoord. De middels FDA verrichte investeringen in vaste activa zijn wel via de staat van investeringen in de jaarrekening opgenomen. Ontvangen investeringsbijdrage van het Schuldsanerings- en investeringsfonds (SIF) In 2009 heeft het Land Aruba een bedrag van Afl. 20.000.000 ontvangen vanuit het Schuldsanerings- en investeringsfonds als bijdrage in de financiering van de in 2009 gepleegde investeringen in materiĂŤle vaste activa. Deze bijdrage is in onderhavig boekjaar als schenking rechtstreeks ten gunste van het vermogen gebracht.

Reserves en fondsen Onder dit hoofd is het Garantiefonds Hotels verantwoord waarvan het saldo per ultimo 2010 nihil bedraagt. Vanaf 1993 werden gelden afgezonderd voor de vorming van een garantiefonds ter dekking van mogelijke financiĂŤle gevolgen van door het Land Aruba verstrekte garanties voor de bouw en inrichting van hotels. In 1999 is het gehele saldo van het fonds aangewend ter vorming van de schulden aan SACE in verband met een tussen het Land en SACE gesloten overeenkomst inzake de betaling van schulden uit hoofde van de garanties voor Eagle Beach Hotel, Beta Hotel en Plantation Bay Hotel.

| 80


Het Garantiefonds Hotels is ingesteld bij Landsverordening van 14 juli 1995 houdende instelling van drie begrotingsfondsen (AB 1985, no. 50). Het fonds is formeel nog niet opgeheven.

Voorzieningen Algemeen De specificatie van de voorzieningen is als volgt: 31-12-2010

31-12-2009

Voorziening verplichting Sociale Verzekeringsbank Voorziening borgstelling jegens Interbank inz lening CSS

88.352.544 3.000.000

82.352.661 3.000.000

Totaal

91.352.544

85.352.661

(in Arubaanse florins)

Voorziening verplichting Sociale Verzekeringsbank Gezien de verplichtingen van SVB gegarandeerd worden door het Land Aruba wordt een voorziening getroffen voor het geaccumuleerd tekort van het ZV-fonds. Blijkens de jaarrekening over het jaar 2010 van de SVB bedragen de geaccumuleerde exploitatietekortenten per 31 december 2010 van het ZV-fonds Afl. 88.352.544. Voor dit geaccumuleerde tekort is een voorziening getroffen.

Voorziening borgstelling jegens Interbank Aruba N.V. inzake lening Caribbean Satellite Systems Door schriftelijke toezeggingen van voormalige ministers heeft het Land Aruba zich borg gesteld jegens Interbank Aruba N.V. voor een lening verstrekt aan Caribbean Satellite Systems (CSS), oorspronkelijk Afl. 1.530.000 (US$ 850.000), inclusief rente en kosten. Ultimo 2000 was het saldo van de lening Afl. 8,9 miljoen, inclusief rente en kosten. In 2001 zijn het Land Aruba en Interbank Aruba N.V. tot een schikking gekomen tot een bedrag van Afl. 3.000.000. De schikking is echter niet geformaliseerd en evenmin afgewikkeld.

| 81


Langlopende schulden Algemeen Onder deze post zijn de schulden opgenomen met een looptijd langer dan een jaar. De bedragen die in 2010 eerder dienen te worden afgelost, zijn onder de vlottende passiva als kortlopend gedeelte langlopende leningen opgenomen. Meerjarenplanleningen 31-12-2010

31-12-2009

81.101.240

99.165.978

(in Arubaanse florins) Meerjarenplan leningen

In 2010 zijn geen nieuwe leningen ontvangen ten behoeve van het meerjarenplan trajecten, terwijl een bedrag van circa Afl. 7 mln aan koersverlies ten laste van het resultaat is gebracht. Dit koersverlies is het gevolg van de verandering in waarde van de Arubaanse florin ten opzichte van de Euro van Afl. 2,5916 per 31 december 2009 naar Afl. 2,4038 per 31 december 2010. Voor een specificatie van de meerjarenplanleningen wordt verwezen naar bijlage A-1.

Langlopende staatsobligaties

31-12-2010

31-12-2009

798.753.000

535.120.000

(in Arubaanse florins) Langlopende staatsobligaties

In 2010 een vijftal obligatieleningen, voor een totaalbedrag ad Afl 347.980.000, rentende van 4,00% tot 6,00%, uitgegeven. Tevens is de 6% staatsobligatielening voor een bedrag ad Afl. 54.000.000 in zijn geheel afgelost. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar bijlage A-2.

| 82


Overige langlopende schulden De specificatie van deze post is als volgt: 31-12-2010

31-12-2009

Langlopende waarborgsommen Overige langlopende geldleningen

24.565.466 1.237.542.428

24.103.312 1.323.856.727

Totaal

1.262.107.894

1.347.960.039

31-12-2010

31-12-2009

Vreemdelingen Elmar N.V. Overige

24.780.960 1.023.686 -1.239.180

23.471.846 1.022.186 -390.720

Totaal

24.565.466

24.103.312

(in Arubaanse florins)

Langlopende waarborgsommen Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

(in Arubaanse florins)

Overige langlopende geldleningen Per 31 december 2010 bedraagt het schuldrestant van de overige geldleningen Afl 1.264.919.145 terwijl hiervan een bedrag van Afl 27.376.717 in 2011 dient te worden afgelost. Dit bedrag is onder de vlottende passiva opgenomen. Het onder het langlopende gedeelte opgenomen bedrag bedraagt derhalve Afl. 1.237.542.428. Voor een specificatie van de overige langlopende geldleningen wordt verwezen naar bijlage A-3.

| 83


Schulden aan deelnemingen De specificatie van de post schulden aan deelnemingen is als volgt: 31-12-2010

31-12-2009

Aruba Airport Authority N.V. Water en Energiebedrijf N.V. Arubus N.V. Cable T.V. Tele Aruba N.V. Elmar N.V. SETAR N.V.

670.806 1.517.058 467.891 2.000 14.368 3.692.913 2.666.318

853.540 242.876 411.873 6.327 22.771 3.698.835 9.894.433

Totaal

9.031.354

15.130.655

(in Arubaanse florins)

Aruba Airport Authority N.V De schuld bestaat onder andere uit door Aruba Airport Authority N.V. (A.A.A. N.V.) doorbetaalde salariskosten van ambtenaren die niet overgegaan zijn naar de A.A.A. N.V., welke kosten voor rekening van het Land komen..

Water- en Energiebedrijf N.V. De schuld aan het Water- en Electriciteitsbedrijf N.V.bestaat bijna geheel uit schulden met betrekking tot waterleveringen.

Elmar N.V. De schuld aan Elmar N.V. Heeft voornamelijk betrekking op schulden met betrekking tot elektriciteitsleveringen.

Setar N.V. De schuld bestaat onder andere uit telefoonkosten en kosten telefooncentrales welke niet door het Land betaald worden maar verrekend met de winstuitkeringen.

| 84


Schulden aan rechtspersonen

overheidsbedrijven

en

bij

Landsverordening

ingestelde

De specificatie van deze post is als volgt: 31-12-2010

31-12-2009

AZV Sociale Verzekeringsbank APFA Volkskredietbank Dienst openbare Werken Centrale Bank Aruba

15.939.865 1.280.865 2.198.585 -536 389.059 2.416

26.323.842 1.488.204 2.864.595 210.076 389.059 2.416

Totaal

19.810.254

31.278.192

(in Arubaanse florins)

AZV Vanaf 1 januari 2001 is de Landsverordening Algemene Ziektekostenverzekering volledig van kracht geworden voor de ingezetenen op Aruba. De schuld van het Land Aruba aan AZV bestaat voornamelijk uit het door het Land verschuldigde bijdrage in het exploitatietekort van AZV, de nog te betalen Landsbijdrage, de nog te betalen aanvullende ziektekostenregeling van ambtenaren en daaraan gelijkgestelden, verminderd met de declaraties van het landslaboratorium en de reeds betaalde voorschotten door het Land.

APFA Hieronder worden onder andere de aan het APFA verschuldigde pensioenbijdragen, duurtetoeslagen en buitengewone bijdragen verantwoord.

| 85


Kortlopend gedeelte langlopende leningen Algemeen Onder deze post is het gedeelte van de langlopende leningen dat in 2011 dient te worden afgelost verantwoord. De specificatie van deze post is als volgt: 31-12-2010

31-12-2009

10.878.687 84.347.000 27.319.771

12.901.884 54.000.000 26.952.268

122.545.458

93.854.152

(in Arubaanse florins) Meerjarenplan leningen Staatsobligaties Overige Totaal

| 86


Rekening courant met overheidsbedrijven en bij Landsverordening ingestelde rechtspersonen Algemeen De onder deze post opgenomen bedragen betreft het saldo van de in rekening courant geboekte bedragen met overheidsbedrijven en bij Landsverordening ingestelde rechtspersonen. De per saldo te vorderen bedragen zijn aan de debetzijde van de balans opgenomen De specificatie van deze post is als volgt: 31-12-2010

31-12-2009

Universiteit van Aruba Sociale Verzekeringsbank, fonds AOV Interim-Wegeninfrastructuurfonds Serlimar

29.655 -3.670.768 15.074.292 1.330.991

685.381 -1.193.244 878.191 920.087

Totaal

12.764.170

1.290.415

(in Arubaanse florins)

Sociale Verzekeringsbank, fonds Algemenen Ouderdomsverzekering (AOV) Het opgenomen bedrag betreft de rekening-courantverhouding van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), met de Ontvanger der belastingen. Als gevolg van onderlinge compensatie van vorderingen en schulden uit hoofde van rekening-courant verhoudingen tussen de fondsen van de SVB, is de financiĂŤle verhouding tussen SVB en de Ontvanger der Belastingen volledig bij het fonds AOV verantwoord. De compensatie dient nog formeel te worden overeengekomen. Vooruitlopend op deze formalisatie is de verhouding van het Land Aruba met de SVB bij het fonds AOV tot uitdrukking gebracht.

| 87


Crediteuren en nog te betalen kosten De specificatie van deze post is als volgt: 31-12-2010

31-12-2009

Overige crediteuren

72.693.702

73.673.131

Totaal

72.693.702

73.673.131

(in Arubaanse florins)

| 88


Overige kortlopende schulden De specificatie van deze post is als volgt: 31-12-2010

31-12-2009

(in Arubaanse florins) Crediteuren Arubahuis Schulden aan instellingen i.v.m. subsidieverlening Nog af te dragen alimentatiegelden Zekerheidsstelling Landsverordening Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Inhoudingen FCCA Uit te keren gelden landsloterij Schatkistpromessen Schuldvergelijking Aruba-Nederlandse Antillen Waarborgsommen Griffie Waarborgsommen Douane

292.610 1.065.075 208.169

526.173 698.305 229.475

633.831 1.420.051 19.776.571 713.418 40.000.000 5.599.763 3.908.986 2.655.670

633.831 1.413.934 12.691.064 713.418 48.000.000 5.318.902 4.255.317 2.656.670

Totaal

76.274.144

77.137.089

Schulden aan instellingen i.v.m. subsidieverlening De onder deze post verantwoorde bedragen betreffen de per balansdatum nog te verstrekken subsidies.

Inhoudingen Onder de inhoudingen worden onder andere de op het salaris ingehouden maar nog niet aan derden betaalde bedragen verantwoord.

Schulden aan FCCA Betreft door het Land Aruba verschuldigde vergoeding voor het beheer dat door FCCA over een groot aantal huurwoningen, die eigendom zijn van het Land Aruba, wordt gevoerd. Een en ander gebaseerd op een concept beheersovereenkomst uit 1979 welke tot op heden nog nimmer geformaliseerd is.

Uitgegeven schatkistpapier De uitstaande schatkistpromessen hebben een looptijd van 3 maanden.

| 89


Niet uit de balans blijkende verplichtingen Garantie ziektekosten Vóór de invoering van de AZV heeft het Land Aruba zich garant gesteld voor de medische kosten van een patiënt. Omdat de patiënt niet in staat is om de medische kosten te betalen heeft het Land Aruba inmiddels veel medische kosten van de patiënt betaald. Zolang de garantiestelling niet wordt ingetrokken zal het Land Aruba de medische kosten van de patiënt blijven betalen. In het boekjaar heeft het Land Aruba Afl. 0,6 mln aan medische kosten van de patiënt betaald (t/m 2007: Afl. 2,0 mln). Het Land heeft getracht de garantie 1 juli 2009 te beëindigen echter hiertegen is in kort geding het Land veroordeeld tot de nakoming van de in 2000 afgegeven garantie. Een hoger beroep is thans aangehouden in verband met de beproeving van een minnelijke regeling over de kosten die vanaf 1 juli 2009 betaald moeten worden door het Land. De garantie van het Land is in ieder geval geëindigd met het overlijden van de betrokken patiënt in december 2009. Claim Fuentes / Rogans Corporatio N.V. Op 17 mei 1994 heeft het Land Aruba een overeenkomst aangegaan met Fuentes / Rogans Corporation N.V. inzake de verkoop van het Beta-hotel voor US$ 16 miljoen (Afl. 28.800.000). In de overeenkomst heeft het Land Aruba diverse voorwaarden gesteld aan Fuentes / Rogans Corporation NV. Volgens het Land Aruba heeft Fuentes / Rogans Corporation N.V. niet voldaan aan de gestelde voorwaarden. Vervolgens heeft het Land Aruba het Beta-hotel verkocht aan een andere partij. In 2005 heeft Fuentes / Rogans Corporation N.V. een claim ingediend tegen het Land Aruba van US$ 24.407.064 (Afl. 43.932.715) voor de geleden schade als gevolg van wanprestatie van het Land. Het Land Aruba bestrijdt de claim van Fuentes / Rogans Corporation N.V. In de tussenvonnissen van 1 februari 2006 en 28 februari 2007 heeft het Gerecht in Eerste Aanleg Fuentes / Rogans Corporation N.V. in de gelegenheid gesteld om de geleden schade te bewijzen met feiten en omstandigheden. Inmiddels is een deskundige ingehuurd door het Land om de schadestaat door te lichten. Het is onduidelijk wanneer de rechtszaak zal aflopen. Het Land Aruba verwacht niet de claim te moeten betalen. Fundacion Lotto pa Deporte In de jaarrekening 2009 van de Fundacion Lotto pa Deporte wordt een bedrag ad Afl. 3.555.413 als vordering op het Land verantwoord inzake exploitatietekorten ontstaan uit hoofde van het beheer van het stadion Compleho Deportivo Guillermo Trinidad over de jaren 1997 tot en met 2008. Dit stadion is eigendom van het Land en de Fundacion Lotto pa Deporte fungeert als beheerster van het stadion. Er zouden toezeggingen zijn gedaan dat het Land de exploitatietekorten van het beheer van het stadion zou dragen. Deze toezeggingen zijn nooit geformaliseerd. Na bekomen juridisch advies is gebleken dat er geen afspraken bestaan waaruit nakoming door het Land kan worden gevorderd. Aan de Fundacion Lotto pa Deporte is bij schrijven van de Directie Financiën begin 2010 verzocht om de vermeende vordering uit hoofde van de exploitatie en beheer van het stadion Compleho Deportivo Guillermo Trinidad af te boeken. | 90


Claim Trias Resort / Justo Lopez Trias Resort / Justo Lopez heeft in 1989 een claim ingediend vanwege gederfde winsten en schade, omdat het Land Aruba geweigerd heeft een overheidsgarantie af te geven voor de bouw van een hotel genaamd Laguna Dorada aan de monding van het Spaans Lagoen. Volgens Trias Resort / Justo Lopez heeft het Land Aruba de verwachting gewekt dat de overheidsgarantie zou worden afgegeven. Op 27 april 2005 heeft het Gerecht in Eerste Aanleg het Land Aruba veroordeeld tot betaling van een schade van US$ 10 miljoen (Afl. 18 miljoen) na aftrek van de reeds betaalde voorschotten. Het Land Aruba en Trias Resort / Justo Lopez zijn in hoger beroep gegaan. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba heeft op 16 januari 2007 de volgende beslissing genomen: -

Vernietigt het bestreden vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg van 27 april 2005. Wijst de vordering van Trias Resort / Justo Lopez af. Veroordeelt Trias Resort /Justo Lopez, hoofdelijk, in de proceskosten in de schadestaatprocedure.

Trias Resort / Justo Lopez is vervolgens in hoger beroep gegaan waarin een schadevergoeding van Afl. 47.339.490 (US$ 26.299.717) wordt geĂŤist. De Hoge Raad heeft in haar vonnis van 31 oktober 2008 het beroep verworpen. In de uitspraak van 5 oktober 2011 zijn Trias n.v. en de heer Justo Lopez hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor het terugbetalen van Afl. 14,8 miljoen aan het Land. Het Land heeft met het vonnis een titel om over te gaan tot executie van het conservatoir beslag op Afl. 2,29 miljoen aan belastingrestitutie aan Trias N.V. alsook op het woonhuis met een geschatte waarde van Afl. 1,5 miljoen. Het is onduidelijk of er nog overige verhaalsmogelijkheden bestaan. Claim Coastal Palm Beach N.V. Coastal Palm Beach N.V. en anderen hebben in de periode maart 1995 tot en met maart 1999 waterschade geleden. Het Hof van de Nederlandse Antillen en Aruba heeft in 2006 het Land Aruba veroordeeld om 80% te betalen van de helft van de schade die Coastal Palm Beach N.V. en anderen hebben geleden. In eerste aanleg is het Land in de schadestaatprocedure veroordeeld om aan Coastal Palm Beach N.V. de hoofdsom ad Afl. 254.870 vermeerderd met wettelijke rente en kosten te betalen. Het Land is tegen deze veroordeling in hoger beroep gegaan. In het hoger beroep heeft het Hof op 19 april 2011 een deskundigenbericht bevolen en een deskundige aangewezen. Het hoger beroep is nog aanhangig en staat begin 2012 voor pleidooi. Garantstelling voor de verplichtingen van de SVB Volgens artikel 21 van de Landsverordening Sociale Verzekeringsbank worden de verplichtingen van de Sociale Verzekeringsbank zonder enig voorbehoud door Land Aruba gegarandeerd. Met betrekking tot de tekorten van het ZV-fonds ten bedrage van ca. Afl. 82,3 miljoen is op de balans per ultimo 2009 een voorziening getroffen.

| 91


Garantstelling voor de tekorten van de AZV Volgens artikel 38q, 38r en 38s van de Landsverordening Algemene Ziektekostenverzekering dient Land Aruba eventuele tekorten van de Algemene Ziektekostenverzekering (AZV) aan te zuiveren.

Garantstelling voor de leningen van de Volkskredietbank Het Land Aruba staat garant voor de betaling van rente en aflossing op door de Volkskredietbank opgenomen gelden. Ultimo 2009 was het saldo van de opgenomen deposito’s van de Volkskredietbank Afl. 8,2 miljoen. Lease- en huurcontracten Het Land Aruba heeft diverse langlopende lease- en huurcontracten van auto’s, apparatuur, machines, communicatielijnen en gebouwen, met een maximum looptijd van 5 jaar. Er is geen totaal overzicht van de hieruit voortvloeiende verplichtingen. Ingaande 1 september 2005 heeft het Land Aruba twee langlopende huurkoopovereenkomsten afgesloten met een looptijd van 25 jaar. De huur bedraagt in totaal Afl. 125.417,50 per maand. De in de toekomst te betalen huurbedragen zijn per 31 december 2009 als volgt te specificeren: Afl. -

binnen een jaar

1.505.000

-

na een jaar, maar niet meet dan vijf jaar

6.020.000

-

na vijf jaar

Totaal

23.579.000 31.104.000

Indien de huur door het Land Aruba op welke grond dan ook tussentijds wordt beëindigd zal het Land Aruba een niet voor matiging vatbaar bedrag aan verhuurder zijn verschuldigd dat gelijk is aan de resterende huurtermijnen tot aan 31 augustus 2030. Na afloop van de huurperiode worden de gehuurde panden om niet eigendom van het Land Aruba. Duurtetoeslag Aan gepensioneerde ambtenaren wordt door het Land Aruba duurtetoeslag betaald. De duurtetoeslagen zijn vaststaande pensioenverplichtingen. De verplichting tot betaling van de duurtetoeslag vloeit voort uit het ‘Landsbesluit duurtetoeslag overheidsgepensioneerden’. De duurtetoeslag is een aanvulling op het basispensioen dat via APFA wordt betaald.

| 92


Pensioenen politieke ambtsdragers Voormalige politieke ambtsdragers ontvangen een pensioenuitkering van het Land Aruba. De pensioenen van politieke ambtsdragers zijn vaststaande pensioenverplichtingen, waarvan op balansdatum niet bekend is in welke omvang zij zullen ontstaan. Pensioenen ten laste van de begroting Voormalige arbeiders en werksters van het Land Aruba ontvangen een pensioen van het Land Aruba, genaamd ‘pensioenen ten laste van de begroting’. Voorheen was er geen pensioenregeling voor arbeiders en werkster. Daarom heeft het Land Aruba destijds besloten om niettemin aan deze voormalige werknemers een pensioen toe te kennen. Over het pensioen wordt ook duurtetoeslag betaald. Er zijn overigens geen arbeiders en werksters meer in dienst van het Land Aruba.De pensioenen zijn vaststaande pensioenverplichtingen, waarvan op balansdatum niet bekend is in welke omvang zij zullen ontstaan. Uitkeringen bij wijze van pensioen Er zijn gepensioneerde ambtenaren die geen pensioenuitkering ontvangen van het APFA, omdat ze destijds geen gebruik hebben gemaakt van de pensioenregeling van het Land Aruba. Deze gepensioneerde ambtenaren ontvangen niettemin een pensioenuitkering van het Land Aruba, genaamd ‘uitkeringen bij wijze van pensioen’.De pensioenen zijn vaststaande pensioenverplichtingen, waarvan op balansdatum niet bekend is in welke omvang zij zullen ontstaan. Pensioenregeling Land Aruba Het Land Aruba heeft twee toegezegde pensioenregelingen. Een pensioenregeling op basis van het eindloonstelsel en een pensioenregeling op basis van het middelloonstelsel. Ambtenaren die vanaf 1 mei 2005 in dienst zijn genomen vallen onder de pensioenregeling op basis van het middelloonstelsel. Niet alle ambtenaren maken gebruik van de pensioenregeling van het Land Aruba. Ambtenaren die vanaf 1 mei 2005 in dienst zijn genomen zijn echter verplicht om gebruik te maken van de pensioenregeling van het Land Aruba. Het beheer en uitvoering van de pensioenregeling van het Land Aruba is ondergebracht bij de Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba. Eventuele tekorten van de Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba worden evenredig in rekening gebracht aan het Land Aruba in de vorm van een verhoging van het werkgeversdeel van de pensioenpremie.

| 93


Declaraties advocatenkantoren Reeds jaren bestaan er binnen het Land belangrijke verschillen bij de verstrekking van opdrachten aan advocatenkantoren in hun rol van juridische vertegenwoordigers van het Land in rechtsgedingen (soms ook juridische adviseurs buiten rechte) en als gevolg daarvan bij de afwikkeling van declaraties van deze kantoren. Waar opdrachten door Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) werden uitbesteed, werden en worden (in de tijd wisselende) richtlijnen gehanteerd voor onder andere uurtarieven, opslagen en maximale bedragen voor bepaalde zaken. Waar opdrachten door individuele ministers worden en werden verstrekt wordt en werd in het algemeen geen verwijzing opgenomen naar de door DWJZ gehanteerde richtlijnen. Deze richtlijnen zijn in sommige gevallen in het verleden door de Ministerraad goedgekeurd en aan de advocatenkantoren respectievelijk de orde van advocaten bekend gemaakt. In veel gevallen, met name waarbij de opdrachtverstrekking aan de advocatenkantoren via DWJZ verliepen maar ook wel in gevallen waarbij de opdrachten door ministers zijn verstrekt, werden de declaraties naar DWJZ gezonden ter accordering. Daarbij zijn veelal belangrijke aanpassingen in tarieven, opslagen en gedeclareerde uren doorgevoerd door DWJZ. Enkele advocatenkantoren hebben kenbaar gemaakt zich niet te conformeren aan de door DWJZ gehanteerde richtlijnen. EĂŠn van de advocatenkantoren heeft aangegeven nog een vordering ad Afl. 900.000 te hebben op het Land inzake door DWJZ aangepaste declaraties. Het risico bestaat dat ook andere advocatenkantoren bedragen op het Land zullen vorderen inzake door DWJZ aangepaste declaraties. In 2006 is besloten dat het Land het verschil tussen de gedeclareerde bedragen en de door DWJZ verlaagde bedragen in de meeste gevallen toch zal betalen. In verband met bovenstaande problematiek zijn geen schulden of voorzieningen in de jaarrekening 2009 opgenomen. Deze kosten zullen op basis van opgestelde declaraties met betrekking tot het verschil in de administratie van het Land verantwoord worden.

Schuldverhouding Faillissementscurator van Eagle Beach Hotel en Land Aruba In 1994 heeft het Land Aruba het Eagle Beach Hotel in aanbouw en inventaris gekocht van de curator van Eagle Beach Hotel N.V. De koopsom was Afl. 16.000.000 voor het onroerend goed en Afl. 6.650.000 voor de roerende goederen. Van de koopsom is tot op heden een bedrag van Afl. 700.000,- als aanbetaling betaald. Aan de andere kant heeft het Land Aruba zich in 1987 garant gesteld jegens de Zwitserse bank Ultrafin verzekerd bij de Italiaanse exportkredietverzekeraar Servizi Assicurativi del Commercio Estero (SACE). Eagle Beach Hotel N.V. is in 1993 failliet gegaan. SACE heeft Ultrafin de lening betaald. SACE heeft vervolgens de garantie van het Land Aruba aangesproken. Op 11 oktober 2002 en 7 maart 2003 heeft het Land zich met instemming van de faillissementscurator bij wijze van schikkingsovereenkomst verplicht om onder de garantie het bedrag van US$ 39.624.822,-- aan SACE te betalen. In 2003 heeft het Land Aruba een betalingsregeling getroffen met SACE en heeft inmiddels meer dan 50% van de garantie betaald. Volgens de aflossingsschema, zal de laatste betaling aan SACE in 2018 plaatsvinden. Op die wijze heeft het Land Aruba het recht van eerste hypotheek op het onroerend goed verkregen en is dus bevoorrecht in de opbrengst van het onroerend goed Afl. 16.000.000. Enerzijds heeft het Land Aruba een schuld aan de faillissementscurator vanwege de aankoop van het gebouw en inventaris en anderzijds een vordering op de curator vanwege de betaling van de garantie aan SACE. Het verrekenen van de vorderingen met de schulden zal pas na de laatste betaling aan SACE in maart 2018, kunnen gaan plaatsvinden. De faillissementscurator heeft ingestemd met de schikking tussen Ultrafin/SACE en het Land en de daarbij overeengekomen spreiding van de betaling aan SACE. | 94


| 95


6.

Toelichting op de exploitatierekening over 2010

Algemeen In dit hoofdstuk worden de materiële afwijkingen toegelicht die bestaan tussen de gerealiseerde kosten en middelen over 2010 en de begroting van 2010. Vanaf 1997 is de exploitatierekening ingedeeld conform de opzet van deel 1 van de begroting, op het niveau van budgethouder – kostensoortcategorie. Voorts worden een aantal posten welke niet begroot worden, wel opgenomen in de verantwoording van de exploitatierekening. Het betreft de volgende posten:  Voorzieningen  Koersverschillen  Rente wegens late betaling  Kasverschillen  Kosten die betrekking hebben op voorgaande jaren  In 2010 zijn voorts, gezien de wijziging in de indeling van Ministeries, evenals de kabinetswisseling op een aantal budgetplaatsen de personeelsgerelateerde kosten onder hoofdkostensoorten 4100 Personeel en 4200 Werkgeversbijdragen een hogere realisatie te constateren dan hetgeen begroot is. Dit is goeddeels te verklaren door het gelijktijdig bij budgetplaatsen geplaatst zijn van binnenkomend personeel als vertrekkend personeel bij overplaatsingen. Bij peilmoment (november 2009) was het kabinet net aangetreden waardoor geen rekening met een aantal zaken genomen kon worden, waaronder de aanpassingen in de ministeriële indeling. Het jaar 2010 kan dientengevolge beschouwd worden als een overgangsjaar. Omwille van de overzichtelijkheid, continuiteit en leesbaarheid is overgegaan tot opname van vergelijkende cijfers voor het jaar 2009 daar waar dit mogelijk is. Ingeval vergelijkende cijfers vanwege de inhoudelijke wijziging van de (gedeeltelijke) toedeling van kostenplaatsen aan andere hoofdbudgethouders / ministeries niet meer vergelijkbaar zijn is vermelding achterwege gelaten.

| 96


Algemene Zaken (0) Algemeen De kosten van het Ministerie van Algemene Zaken zijn Afl. 378.377 hoger dan begroot. De middelen zijn Afl. 679.473 lager dan begroot.

2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk*

Kosten

81.504.477

81.126.100

73.617.827

Middelen

17.582.527

18.262.200

21.751.564

Als gevolg van de herschikking van de indeling van de ministeries zijn ten opzichte van het jaar 2009 bij het Ministerie van Algemene Zaken de volgende hoofdbudgethouders bijgevoegd. Deze allemaal afkomstig van het voormalige Ministerie van Volksgezondheid, Milieu, Administratieve en Vreemdelingenzaken. In de vergelijkende kolommen met de realisatie van de kosten over het dienstjaar 2009 zijn dientengevolge bedragen opgenomen welke horen tot de voormalige hoofdbudgethouders zoals hier volgt: Thans 010 Interne Diensten 011 Archieven 012 Burgerlijke Stand en Bevolking 016 Hulpbestuurskantoren 017 Automatisering

Voorheen* 155 Interne Diensten 156 Archieven 157 Burgerlijke Stand en Bevolking 158 Hulpbestuurskantoren 159 Automatisering

* Allen voormalig Ministerie van Volksgezondheid, Milieu, Administratieve en Vreemdelingenzaken

001 Minister van Algemene Zaken Bij hoofdkostensoorten 4100 Personeel, 4200 Werkgeversbijdragen en 4300 Goederen en diensten overstijgen de werkelijke kosten de begrote bedragen met respectievelijk Afl. 2.464.635, 929.286 en Afl. 2.109.950. Reden voor de bereikte realisatieresultaten ligt grotendeels in de gewijzigde omstandigheden na de opstelling van de begrotingsramingen. Wat betreft de personeelsgerelateerde kosten kan opgemerkt worden dat de grondslagen van de ramingen te vinden zijn in de personeelsbestanden op peildatum November 2009. Dit was tijdens de kabinetswisseling. Op dat ogenblik was er sprake van een overgangssituatie waar geen rekening gehouden kon worden met komende wijzigingen in personeelsbestand, werkterreinen en organisatiestructuur bij de hoofdbudgethouder. Naderhand is tijdlang sprake geweest van gelijktijdige plaatsing van vertrekkend als aankomend personeel uit andere entiteiten. Dit door het trage verloop van de hier bijhorende overplaatsingsprocedures. Wat betreft de kosten ten behoeve van de aanschaf van goederen en diensten zij gemeld dat de aan te tonen toestand toe te schrijven valt aan de met de kabinetswisseling gekoppelde kosten evenals onvoorziene kosten

| 97


betrekking hebbend op de huisvesting van de Gevolmachtigde minister in ‘s Gravenhage. 003 Ministerraad De werkelijke kosten in de rubriek 4200 werkgeversbijdrage overstijgen de begroting met Afl. 221.528. De in de begroting opgenomen ramingen hiervoor bleken niet in verhouding te staan met de begrote bedragen in de rubriek 4100 Personeel aan welke rubriek de werkgeversbijdragen immers gerelateerd zijn. Dit duidt op een mogelijke fout in de begrotingsopstelling. De kostenrealisatie in de hoofdkostensoort 4300 Goederen en diensten laat eveneens een overstijging zien ten opzichte van de begroting van Afl. 217.654n. De kosten welke verband houden met de kabinetswisseling liggen hier grotendeels debet aan. 010 Interne diensten De kostenrealisatie van de hoofdkostensoorten 4100 Personeel en 4200 Werkgeversbijdragen overstijgen de begroting met respectievelijk Afl. 377.929 en Afl. 90.582. Reden hiervoor ligt in tussentijdse wijzigingen in het personeelsbestand welke bij de ramingopstelling niet voorzien waren. 011 Archieven Evenals de toestand bij de voorgaande hoofdbudgethouder vallen overstijgingen te constateren in gelijknamige hoofdkostensoorten. Dit voor dezelfde reden als bij hoofdbudgethouder 010 Interne diensten . 016 Hulpbestuurskantoren Net als de twee voorgaande hoofdbudgethouders zijn om dezelfde reden als hiervoor kostenoverstijgingen waar te nemen in de rubrieken 4100 Personeel en 4200 Werkgeversbijdragen. Dit in omvang respectievelijk Afl. 130.203 en Afl. 34.518. 019 Overig Algemene Zaken De begrotingsraming bij de rubriek 4100 personeel werd overstegen door de kostenrealisatie. Dit als gevolg van de aanpassing in de vergoeding voor het Arubaanse lid van de Raad van State.

| 98


Infra, Integratie en Milieu (1) Algemeen De kosten van het Ministerie van Infra, Integratie en Milieu zijn Afl. 53.526 lager dan begroot. De middelen zijn Afl. 5.491.557 lager dan begroot.

Kosten Middelen

2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk*

130.956.674

131.010.200

112.123.442

32.698.843

38.190.400

35.072.289

Als gevolg van de herschikking van de indeling van de ministeries zijn ten opzichte van het jaar 2009 bij het nieuwe Ministerie van Infrastructuur, Integratie en Milieu een aantal hoofdbudgethouders ongewijzigd overgenomen uit andere (voormalige) Ministeries. Wat betreft het Ministerie van Infrastructuur, Integratie en Milieu zijn het meestal hoofdbudgethouders afkomstig uit het gewezen Ministerie van Onderwijs, Sociale Zaken en Infrastructuur evenals het gewezen Ministerie van Volksgezondheid, Milieu, Administratieve en Vreemdelingenzaken. In de vergelijkende kolommen met de realisatie van de kosten over het dienstjaar 2009 zijn dientengevolge bedragen opgenomen welke horen tot de voormalige hoofdbudgethouders zoals hier volgt: Thans 035 infrastructuur 121 Immigratie & Naturalisatie

Voorheen* 167 Volkshuisvesting en 165 Infrastructuur ** 160 Immigratie en Naturalisatie ***

**Voormalige Ministerie van Onderwijs, Sociale Zaken en Infrastructuur ***Voormalige Ministerie van Volksgezondheid, Milieu, Administratieve en Vreemdelingenzaken

035 Infrastructuur De kostenrealisatie in de rubriek 4100 overstijgt de begroting als gevolg van tussentijdse aanpassingen in het personeelsbestand als gevolg van overplaatsingen. Dit zijnde in omvang Afl. 208.123. De werkelijke kosten wat betreft de hoofdkostensoort 4300 goederen en diensten overstijgen de begroting als gevolg van tegenvallers in de kosten van elektriciteits- en waterlevering, grotendeels als gevolg van niet voorziene tariefsaanpassingen. Op de posten bestemd voor de aangegeven kosten vallen overstijgingen van Afl. 1.502.491, respectievelijk Afl. 467.454 te constateren. Kosten die in het voorgaande jaar verantwoord werden bij hoofdbudgethouder 165 Volkshuisvesting zijn in 2010 opgegaan in hoofdbudgethouder 035 Infrastructuur. 121 Immigratie en Naturalisatie De werkelijke kosten in de rubriek 4100 Personeel, evenals de rubriek 4200 Werkgeversbijdragen als gevolg van tussentijdse aanpassingen in het personeelsbestand. | 99


Toerisme, Transport en Arbeid (2) Algemeen De kosten van het Ministerie van Toerisme,Transport en Arbeid zijn Afl. 7.325.999 lager dan begroot. De middelen zijn Afl.1.604.764 lager dan geraamd.

Kosten Middelen

2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk

94.550.701

101.876.700

78.683.912

6.379.736

7.984.500

1.734.296

038 Minister van Toerisme, Transport en Arbeid In rubrieken 4100 Personeel en 4200 Werkgeversbijdragen worden de begrote bedragen door de kostenrealisatie overstegen door het eerder gemelde trage verloop van overplaatsingen en andere aanpassingen in het personeelsbestand als gevolg van de regeringswisseling. In de rubriek 4300 Goederen en diensten worden de begrote bedragen kennelijk eveneens niet toereikend om de gerealiseerde kosten te dekken. Dit heeft te maken met groter dan verwachte kosten welke betrekking hebben op het reorganisatieproces bij Directie Arbeid en Onderzoek evenals een aantal rechtszaken.

046 Cruise Toerisme Een substantieel negatief kostenrealisatieresultaat valt in de rubriek goederen en diensten te melden. Dit is toe te schrijven aan de terugvordering op een derde van ten onrechte in voorgaande jaren door het Land gedragen kosten van waterlevering aan cruise-schepen.

048 Overig Toerisme en Transport Onder deze hoofdbudgethouder wordt de bijdrage van het Land in de Tourism Marketing Fund verantwoord. Dit onder hoofdkostensoort 4700 Bijdragen en afschrijvingen.

123 Meteorologie Bij de hoofdkostensoort 4300 Goederen en diensten valt te melden een kennelijke kostenoverschrijding als gevolg van het verantwoorden in het onderhavige jaar van kosten uit voorgaande jaren.

125 Meteorologie Als gevolg van tussentijdse overplaatsingen zijn de begrote ramingen in de rubrieken 4100 Personeel en 4200 Werkgeversbijdragen overschreden. | 100


137 Arbeid Niet voorziene, met de formalisering van de rechttrekking van de rechtspositie van een ambtenaar, te maken kosten hebben ertoe geleid dat de kostenraming betreffende rubriek 4100 Personeel niet afdoende is gebleken om de gerealiseerde kosten te dekken. De kostenrealisatie overstijgt dientengevolge de begrotingsraming met Afl. 290.513.

| 101


Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur (3) Algemeen De kosten van het Ministerie van Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur zijn Afl. 2.375.785 lager dan begroot. De middelen zijn Afl.1.939.483 lager dan geraamd.

Kosten Middelen

2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk*

91.312.915

93.688.700

76.041.693

7.329.717

9.269.200

5.188.851

Als gevolg van de herschikking van de indeling van de ministeries zijn ten opzichte van het jaar 2009 bij het nieuwe Ministerie van Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur een aantal hoofdbudgethouders overgenomen uit andere (voormalige) Ministeries. De meeste hoofdbudgethouders zijn ongewijzigd overgenomen uit het gewezen Ministerie van FinanciĂŤn en Economische Zaken en het gewezen Ministerie van Onderwijs, Sociale Zaken en Infrastructuur. In een hierna te volgen gevallen zijn uit andere Ministeries hoofdbudgethouder uit andere (voormalige) Ministeries overgenomen. In de vergelijkende kolommen met de realisatie van de kosten over het dienstjaar 2009 zijn dientengevolge bedragen opgenomen welke horen tot de voormalige hoofdbudgethouders zoals hier volgt: Thans 168 Cultuur 176 Intellectuele eigendommen

Voorheen* 139 Cultuur ** 032 Intellectuele eigendommen ***

** Voormalige Ministerie van Arbeid, Cultuur en Sport *** Voormalige Ministerie van Justitie 126 Minister van Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur In de rubrieken 4100 Personeel en 4200 Werkgeversbijdragen vallen kostenrealisatieoverstijgingen ten opzichte van begrote bedragen te constateren. In omvang bedraagt de overstijging Afl. 324.220 respectievelijk Afl. 54.711. Dit als gevolg van de eerder gemelde toestand van gelijktijdige plaatsing van vertrekkend en binnenkomend personeel bij de onder deze hoofdbudgethouder vallende organisatie-eenheden ten tijde van de regeringswisseling.

168 Cultuur De kostenrealisatieoverstijging in rubrieken 4100 Personeel en 4200 Werkgeverbijdragen valt toe te schrijven aan fouten in de personeelsadministratie waardoor de kosten van inactief personeel afkomstig van de voormalige Directie Posterijen (onterecht) onder deze hoofbudgethouder verantwoord worden terwijl de gemoeide kosten begroot zijn onder hoofdbudgethouder 108 Overig FinanciĂŤn, Communicatie, Utiliteiten en Energie. | 102


Volksgezondheid en Sport (5) Algemeen De kosten van het Ministerie van Volksgezondheid en Sport zijn Afl. 23.716.841 hoger dan geraamd. De middelen zijn Afl. 1.798.202 lager dan de begrote middelen.

Kosten Middelen

2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk*

226.574.941

202.858.100

249.749.978

17.960.998

19.759.200

19.238.495

Als gevolg van de herschikking van de indeling van de ministeries zijn ten opzichte van het jaar 2009 bij het nieuwe Ministerie van Volksgezondheid en Sport een aantal hoofdbudgethouders overgenomen uit andere (voormalige) Ministeries. De meeste hoofdbudgethouders zijn ongewijzigd overgenomen uit het gewezen Ministerie van Volksgezondheid, Milieu, Administratieve en Vreemdelingenzaken, Hiernaast is de volgende hoofdbudgethouder overgenomen uit het gewezen Ministerie van Arbeid, Cultuur en Sport. Thans 064 Sport

Voorheen* 141 Sport

*Voormalige Ministerie van Arbeid, Cultuur en Sport

060 Volksgezondheid Bij de hoofdkostensoort 4300 Goederen en diensten valt een significante kostenrealisatieoverstijging te constateren. Dit vloeit voort uit het feit dat testen welke door het Landslaboratorium naar Nederland gestuurd worden, een eveneens significante toename in aantallen heeft laten zien welke bij de opstelling van de begrotingsraming niet was voorzien. De overstijging is in omvang bij deze hoofdkostensoort Afl. 1.079.729.

061 Zorgdiensten Een combinatie van tussentijdse overplaatsingen welke niet voorzien was, aangevuld met de uitbetaling met terugwerkende kracht van rechtspositietoekenningen heeft ertoe geleid dat de begrote bedragen onder de rubrieken 4100 Personeel en 4200 Werkgeversbijdragen niet afdoende zijn gebleken voor de dekking van de gerealiseerde kosten. De overstijgingen zijn in omvang Afl. 477.415 respectievelijk Afl.156.348. 064 Sport Bij de hoofdkostensoort 4300 Goederen en diensten worden de begrote kosten overschreden door de gerealiseerde kosten als gevolg van het uitblijven van de geplande verhuizing van IDEFRE naar Centro Medico San Nicolas. Hierdoor bleek de in de begroting opgenomen huurkostenraming niet afdoende. Dit levert een overstijging op van Afl. 112.186. | 103


066 Overig V&S Onder de rubriek 4700 Bijdragen en afschrijvingen en 4799 Voorzieningen worden de tekorten van de Algemene Ziektekostenverzekering en voorzieningen ten behoeve van de garantieverplichtingen van het Land ten aanzien van de Sociale Verzekeringsbank verantwoord.

152 Drugsbestrijding Bij de raming van de kosten onder rubrieken 4100 Personeel en 4200 Werkgeversbijdragen onder deze budgethouder werd geen rekening gehouden met een aangepast personeelsbestand. De hiermee gemoeide bedragen zijn in omvang Afl. 310.152 respectievelijk Afl. 131.512n.

| 104


Justitie en Onderwijs (7) Algemeen De kosten van het Ministerie van Justitie en Onderwijs Afl. 11.433.140 lager dan geraamd. De gerealiseerde middelen zijn Afl. 1.106.901 hoger dan de begrote middelen.

Kosten Middelen

2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk

407.899.260

419.332.400

359.337.812

11.011.401

9.904.500

9.032.783

Bij de herschikking van de Ministeries in het jaar 2010 zijn diverse hoofdbudgethouders ongewijzigd vanuit het voormalige Ministerie van Justitie en het voormalige Ministerie van Onderwijs, Sociale Zaken en Infrastructuur overgenomen. 067 Minister van Justitie en Onderwijs Op moment van de oorspronkelijke begrotingsramingsopstelling, in November 2009, bestond het Ministerie van Justitie en Onderwijs nog niet. Dientengevolge bleek het zeer bezwaarlijk te komen tot een begrotingsopstelling welke rekening hield met de samenstelling en omvang van het Ministerie. Als gevolg hiervan bleken de ramingen wat betreft rubrieken 4100 Personeel en 4200 Werkgeversbijdragen, niet afdoende, hetgeen ook blijkt uit de kostenrealisatie. In aanvulling hierop bleken eveneens, net als bij andere Ministeries het geval is geweest, dat gelijktijdig vertrekkend als binnenkomend personeel op dezelfde kostenplaatsen zijn blijven drukken.

071 Bijzonder kleuteronderwijs Bij de hoofdkostensoort 4600 Subsidies valt een significante overstijging van de begrote bedragen als gevolg van overstijgingen in de salarissubsidies onder deze hoofdbudgethouder. De grootste in omvang zijn de overstijgingen in salarissubsidies bij de volgende scholen:  Trupialschool  Prome pasoschool  Aterimaschool

073 Bijzonder basisonderwijs Evenals bij de vorige hoofdbudgethouder vallen hier kostenrealisatieoverstijgingen in de sfeer van de salarissubsidies te bespeuren. De volgende scholen laten de grootste overstijgingen zien:  Paulusschool  Fatimaschool  St. Annaschool

| 105


075 Bijzonder speciaal onderwijs Zoals het geval bij de voorgaande hoofdbudgethouders is geweest valt bij deze eveneens overstijgingen in salarissubsidies aan te melden met dientengevolge een overstijging in de hoofdkostensoort 4600 subsidies. De volgende scholen laten overstijgingen in deze kostensoort zien:  Caquetioschool  Dun’un manschool

077 Bijzonder MAVO onderwijs De salarissubsidies laten hier, evenals de voorgaande hoofdbudgethouders, overstijgingen zien. De grootste overstijgingen zijn te melden bij de volgende scholen:  La Salle College  Filomena College  Mon Plaisir College  John Wesley College

096 Overig Justitie en Onderwijs In de hoofdkostensoort 4700 Bijdragen en afschrijvingen worden verantwoord de voorzieningen welke getroffen worden ten behoeve van oninbare studieleningen. De getroffen voorziening is in omvang Afl. 7.936.131.

169 Politie In de rubriek 4100 Personeel valt een overstijging van de kosten te constateren welke grotendeels verband houdt met niet voorziene overwerkvergoedingsuitbetalingen. De overstijging in deze kostensoort is in omvang Afl. 2.626.708 bij het Korps Politie Aruba en Afl. 922.964 bij Cuerpo Especial Arubano. In de rubriek 4300 Goederen en diensten valt te melden de verantwoording van kosten uit voorgaande jaren in omvang Afl. 1.469.144 bij het Instituto di Alarma y Seguridad Aruba (IASA).

174 Gerecht in eerste aanleg In de rubriek 4300 Goederen en diensten valt een overstijging te constateren als gevolg van hoger dan begrote kostenrealisatie in de sfeer van de huur- en detacheringstoelage, uit- en terugzendingen van personeel en portikosten.

| 106


Financiën, Communicatie, Utiliteiten en Energie (9) Algemeen De kosten van het Ministerie van Financiën, Communicatie, Utiliteiten en Energie zijn Afl. 7.193.365 lager dan begroot. De middelen zijn Afl. 33.788.434 hoger dan de begrote middelen.

Kosten Middelen

2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk*

251.769.035

258.962.400

259.343.979

1.080.825.234

1.047.036.800

979.061.169

Bij de herschikking van de Ministeries in het jaar 2010 heeft het nieuwe Ministerie van Financiën, Communicatie, Utiliteiten en Energie de hieronder gemelde hoofdbudgethouder bijgevoegd gekregen. Een aantal hoofdbudgethouders is voorts verhuisd naar het Ministerie van Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur. Dit vanuit het voormalige Ministerie van Financiën en Economische Zaken. Thans 178 Telecommunicatie

Voorheen* 120 Telecommunicatie

097 Minister van Financiën, Communicatie, Utiliteiten en Energie In de realisatie bij de hoofdkostensoort 4300 Goederen en diensten laat zich een overstijging ten opzichte van de begroting zien. De rubriek 4629 Overdrachten buitenland laat eveneens een overstijging zien als gevolg van niet voorziene kosten welke betrekking hebben op het lidmaatschap aan de “Union Postale Universelle”.

| 107


| 108


Bijlage A - 1 Meerjarenplanleningen

Oorspronkelijk Bedrag (EUR) 2,5 % Lening N.I.O. 3e fase IV 1978 2,5 % Lening N.I.O. 3e fase V 1979 2,5 % Lening N.I.O. 3e fase VI 1980 2,5 % Lening N.I.O. 3e fase VII 1980 2,5 % Lening N.I.O. 3e fase VIII 1982 2,5 % Lening N.I.O. 3e fase IX 1983 (onrend.) 2,5 % Lening Staat der Nederlanden 1985 2,5 % Lening N.I.O. 1986 3e fase X 2,5 % Lening N.I.O. 1987 3e fase XI 2,5 % Lening N.I.O. 1988 3e fase XII 2,5 % Lening N.I.O. 1989 3e fase XIII 2,5 % Lening N.I.O. 1990 Begrotingslening ex 1991 Begrotingslening ex 1992 Begrotingslening ex 1993 Begrotingslening ex 1994 Begrotingslening ex 1995 Totaal in EURO's Totaal in Arubaanse florins Kortlopend gedeelte Langlopend gedeelte

9.302.494 4.805.079 7.387.893 8.915.970 4.678.224 1.485.130 45.378.022 4.707.970 6.806.703 6.806.703 6.806.703 3.947.888 6.637.207 7.375.519 4.248.023 1.635.455 258.826

Stand Lening 31-12-2009 (EUR)

Aflossing lening 2010 (EUR)

Rente lening 2010 (EUR)

Stand Lening 31-12-2010 (EUR)

0 0 0 518.836 537.829 252.995 16.336.088 1.546.761 2.577.832 2.911.052 3.236.145 2.060.920 4.060.914 4.831.774 2.962.245 1.207.795 201.544

0 0 0 518.836 265.594 82.258 1.815.121 242.145 341.551 333.220 325.093 183.955 294.364 319.130 179.324 67.354 10.399

0 0 0 12.971 13.446 6.325 408.402 38.669 64.446 72.776 80.904 51.523 101.523 120.794 74.056 30.195 5.039

0 0 0 0 272.234 170.737 14.520.967 1.304.616 2.236.281 2.577.832 2.911.052 1.876.965 3.766.550 4.512.644 2.782.921 1.140.440 191.145

43.242.732

4.978.347

1.081.068

38.264.385

112.067.864

91.979.927

12.901.884 99.165.978

10.878.687 81.101.240

Koers Euro per 31 dec 2009: 2,5916 Koers Euro per 31 dec 2010: 2,4038

| 109


Bijlage A - 2

Staatsobligaties

Oorspronkelijk bedrag Afl. 7,125% CBA 2001 / 2008 6,25% CBA 2002 / 2009 6% CBA 2003 / 2010 6,8% CBA 2004 / 2016 6,3% CBA 2004 / 2011 6,7% CBA 2004 / 2016 6,5% CBA 2005/ 2011 6,0% CBA 2007/2011 7,125% CBA 2008/2018 7,0% CBA 2008/2018 5,750% CBA 2009/2015 6,750% CBA 2009/2019 6,000% CBA 2009/2016 6,500% CBA 2009/2021 6.500% CBA 2009/2019 5.500% CBA 2010-2020 6.00% CBA 2010-2025 4.75% CBA 2010-2015 4% CBA 2010-2017 5.25% CBA 2010-2022

25.020.000 30.000.000 54.000.000 57.452.000 25.197.000 34.000.000 40.000.000 19.150.000 33.900.000 50.000.000 23.628.000 133.893.000 34.751.000 63.249.000 19.900.000

Stand lening 31-12-2009 Afl.

Nieuwe leningen 2010 Afl.

0 0 54.000.000 57.452.000 25.197.000 34.000.000 40.000.000 19.150.000 33.900.000 50.000.000 23.628.000 133.893.000 34.751.000 63.249.000 19.900.000

Aflossing lening 2010 Afl.

54.000.000

100.000.000 80.000.000 23.480.000 70.000.000 74.500.000

Totaal in Arubaanse florins

589.120.000

Kortlopend gedeelte Langlopend gedeelte

54.000.000 535.120.000

347.980.000

54.000.000

Stand lening 31-12-2010 Afl. 0 0 0 57.452.000 25.197.000 34.000.000 40.000.000 19.150.000 33.900.000 50.000.000 23.628.000 133.893.000 34.751.000 63.249.000 19.900.000 100.000.000 80.000.000 23.480.000 70.000.000 74.500.000 883.100.000 84.347.000 798.753.000

| 110


Bijlage A - 3 Overige leningen

Vervaldatum lening

EIB Luchthaven 1% EIB Luchthaven #80392 KABNA lening WEB Lening APFA 6,7% SVB Boedelscheiding Staalbankiers Overeenkomst SACE Loan Phoenix Life (bullet-len) 6,19% Loan The Lincoln National (bullet) 6,19% RBTT obligatielening 7,375% Bear Sterns 6,71% (bullet-len) RBTT loan 6,8% CMB loan 6,925% RBTT loan 6,4% RBTT loan 7% CMB loan 7% CMB Loan 7.25% AIB Bank 7.5% Deutsche Bank Securities AIB Bank 7.5% AIB Bank 7.0% Bear,Stearns & Co 6,5% RBTT loan 6.05%

2028 2034 2026 2039 2049 2018 2012 2012 2012 2013 2014 2017 2015 2010 2010 2015 2017 2018 2017 2017 2019 2013

Valuta soort

EUR EUR AFL AFL AFL EUR USD USD USD USD USD USD AFL USD AFL AFL AFL AFL USD AFL AFL USD USD

Oorspronkelijk bedrag lening 5.161.770 1.629.375 28.000.000 220.000.000 39.164.170 1.045.811 55.000.000 15.000.000 20.000.000 30.000.000 55.000.000 67.000.000 29.000.000 93.000.000 40.000.000 20.280.000 24.420.000 34.300.000 51.910.393 75.000.000 50.000.000 45.800.000 57.300.000

Stand lening 31-12-2009 vreemde valuta 3.446.465 1.366.068 21.803.224 210.682.737 47.436.054 906.953 37.225.362 15.000.000 20.000.000 30.000.000 55.000.000 67.000.000 29.000.000 55.800.000 40.000.000 20.280.000 24.420.000 34.300.000 51.910.393 75.000.000 50.000.000 45.800.000 57.300.000

Nieuwe leningen

Aflossing lening 2010 vreemde valuta 165.693 49.370 1.125.024 2.266.898

2.371.803 23.143 3.446.118

0 0 9.300.000 40.000.000 20.280.000 0 0 0 0

Stand lening 31-12-2010 vreemde valuta 3.280.772 1.316.698 20.678.200 208.415.840 49.807.857 883.810 33.779.243 15.000.000 20.000.000 30.000.000 55.000.000 67.000.000 29.000.000 46.500.000 0 0 24.420.000 34.300.000 51.910.393 75.000.000 50.000.000 45.800.000 57.300.000

Stand lening 31-12-2010 Afl 7.886.321 3.165.078 20.678.200 208.415.840 49.807.857 2.124.503 60.802.638 27.000.000 36.000.000 54.000.000 99.000.000 120.600.000 29.000.000 83.700.000 0 0 24.420.000 34.300.000 93.438.707 75.000.000 50.000.000 82.440.000 103.140.000

Totaal in Arubaanse florins

1.264.919.199

Kortlopend gedeelte Langlopend gedeelte

27.376.771 1.237.542.428

| 111


Bijlage B - 1. Exploitatierekening kosten per ministerie 2010 Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

29.752.729 512.702 208.120 2.236.517 1.620.476 2.357.065 151.824 258.607 6.185.157 2.110.199 8.885 220.005 224.298 229.634 12.176 580.104 1.800 230.141 207.474 1.267.077 88.754 930.422 115.289 1.352.097 140.002 3.961.029 80.425 7.281 22.270 183.861 12.093 374.021 889.855 12.638 161.319 202.487

29.076.900 582.200 209.100 2.397.500 1.514.800 2.333.100 73.000 175.800 6.087.800 2.035.700 15.800 102.000 383.900 157.900 50.500 323.900 4.000 262.400 69.200 1.253.100 143.900 1.116.300 234.200 885.200 66.500 4.410.000 136.400 6.100 41.100 97.000 5.600 514.500 541.500 26.100 774.400 248.000

(in Arubaanse florins) 0 Algemene Zaken 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4201 Toeslag AOV/AWW 4202 Premies contractanten 4203 Premies buitenland 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4301 Geneeskundige kosten 4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel 4308 Huur-/detacheringtoelage 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4321 Electriciteit 4322 Waterlevering 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden

| 112


Omschrijving

4334 4335 4336 4339 4350 4361 4362 4365 4370 4372 4385 4386 4390 4392 4393 4398 4399 4511 4615 4622 4623 4626 4631 4633 4701 4702 4707

Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Bewakingsdiensten Deskundig advies Overige uitbestedingen Onderhoud infrastructuur Verzekeringen Publiekrechterlijk Bankkosten Koersverschillen Contributies Geheime uitgaven Overige kosten Voorschotten kosten Kosten voorgaande jaren Koersverschillen Subsidie instellingen Duurtetoeslag pensioenen Overige pensioenen VUT en wachtgeld Contributies buitenland Overdracht international Afschrijvingen Verrekening & bijdragen Uitkering a/landsbedrijf

0 Algemene Zaken

2010 werkelijk

2010 begroot

414.715 98.414 10.039 52.222 181.150 840.522 50.416 0 133.681 0 26.781 -87.186 168.340 120.000 178.290 648.187 63.466 0 200.283 1.270.368 246.455 29.114 40.645 680.187 3.423.690 1.121.131 14.684.734

403.600 134.200 14.300 52.600 290.500 564.200 20.300 2.300 205.100 1.200 12.300 1.300 14.200 120.000 239.400 0 0 0 56.200 1.450.000 290.000 0 41.600 847.500 1.547.900 1.190.000 17.272.000

81.504.477

81.126.100

| 113


Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

10.869.226 10.711 96.599 807.903 7.319 829.856 17.420 2.770.937 821.724 0 35.661 6.932 40.422 21.264 106.484 0 0 52.536 115.579 27.865 240.983 100.678 380.654 23.836 1.986.632 13.004.990 2.167.454 7.485 493.598 6.830 25.132 69.395 3.031 8.001 23.981 317.216 53.545 13.904

10.169.600 5.000 90.800 829.900 126.400 828.900 0 2.811.700 827.500 0 51.600 45.300 31.900 25.200 106.800 1.000 0 37.700 138.800 61.000 331.600 206.700 488.500 35.100 1.878.600 11.500.000 1.700.000 17.700 647.600 17.000 45.300 82.500 11.300 42.700 46.500 344.100 103.800 16.000

1 Infra, Integratie & Milieu 4101 4102 4103 4104 4105 4201 4202 4204 4206 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4319 4320 4321 4322 4323 4324 4325 4329 4330 4331 4332 4333 4334 4335 4336

Salarissen en toelagen Overwerkvergoedingen Kindertoelage Vakantie-uitkering Vergoedingen e.d. Toeslag AOV/AWW Premies contractanten Bijdrage APFA AZV-premie Geneeskundige kosten Uit- en terugzendingen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Werving personeel Huur-/detacheringtoelage Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Electriciteit Waterlevering Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting

| 114


Omschrijving

4339 4343 4350 4361 4362 4365 4366 4370 4372 4392 4393 4399 4615 4620 4626 4627 4628 4631 4701 4702 4704 4705 4707 4799

Overige kosten vervoer Innovatie proj. onderwijs Bewakingsdiensten Deskundig advies Overige uitbestedingen Onderhoud infrastructuur Onderhoud recreatie Verzekeringen Publiekrechterlijk Geheime uitgaven Overige kosten Kosten voorgaande jaren Subsidie instellingen Huur, bouw en koopsubsidie VUT en wachtgeld Gunstgaven Overig gezinnen Contributies buitenland Afschrijvingen Verrekening & bijdragen Reserves en fondsen Verrekening landsbedrijf Uitkeringen aan landsbedrijven Voorzieningen

1 Infra, Integratie & Milieu

2010 werkelijk

2010 begroot

17.027 0 0 2.164.758 16.720.199 6.699 39.284 47.801 75.761 0 -585.260 141.749 3.113.710 5.930.592 503 318.542 0 0 12.409.622 944.059 14.196.100 0 35.408.801 4.440.944

36.100 0 64.300 3.252.300 16.743.300 55.000 120.000 64.100 78.000 0 338.100 0 3.223.400 7.219.000 0 0 12.000 22.000 9.814.300 523.100 14.196.100 145.000 0 41.400.000

130.956.674

131.010.200

| 115


Omschrijving

2 Toerisme, Transport & Arbeid 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4201 Toeslag AOV/AWW 4202 Premies contractanten 4203 Premies buitenland 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4301 Geneeskundige kosten 4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel 4308 Huur-/detacheringtoelage 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4321 Electriciteit 4322 Waterlevering 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof

2010 werkelijk

2010 begroot

19.463.038 409.719 174.110 1.534.117 413.204 1.471.483 640 68.264 4.909.919 1.384.816 765 28.904 27.025 108.592 25.160 934.572 16.378 667.326 540.694 139.148 77.144 209.349 4.327 529.920 35.527 1.758.941 12.332 0 26.113 30.661 4.010 30.791 31.809.691 4.271 232.896 900.898 587.450 152.649

20.834.900 543.400 167.200 1.697.600 794.000 1.620.200 0 667.900 5.088.000 1.478.300 500 77.500 242.500 138.800 66.200 1.127.400 11.500 678.100 773.800 259.000 224.500 319.500 184.500 810.900 66.600 2.546.300 95.500 2.100 50.400 73.000 11.100 141.900 31.398.900 331.500 321.100 1.037.100 632.600 189.800

| 116


Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Innovatie proj. onderwijs Bewakingsdiensten Deskundig advies Overige uitbestedingen Onderhoud infrastructuur Verzekeringen Bankkosten Koersverschillen Contributies Overige kosten Kasverschillen Voorschotten kosten Kosten voorgaande jaren Koersverschillen Subsidie bedrijf Project ondernemingen VUT en wachtgeld Overdracht international Afschrijvingen Verrekening & bijdragen Reserves en fondsen Resultaat op deelnemingen

26.626 76.186 80.575 498.351 960.802 472.978 0 257.999 -36.572 0 701.417 6.385 0 4.779 -1.606.525 268.503 4.250.000 52 22.643 0 942.257 739.401 18.160.000 0

30.500 120.800 0 474.000 729.600 485.500 0 518.100 23.000 1.000 385.100 30.100 0 0 0 0 4.250.000 10.000 0 450.000 915.200 589.700 18.160.000 0

2 Toerisme, Transport & Arbeid

94.550.701

101.876.700

4336 4339 4343 4350 4361 4362 4365 4370 4385 4386 4390 4393 4397 4398 4399 4511 4601 4606 4626 4633 4701 4702 4704 4800

| 117


Omschrijving

3 Econ. Zkn, Soc. Zkn & Cultuur 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4201 Toeslag AOV/AWW 4202 Premies contractanten 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4301 Geneeskundige kosten 4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4321 Electriciteit 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4347 Ov. kosten on- & minverm.

2010 werkelijk

2010 begroot

17.976.207 17.430 128.255 1.423.035 16.923 1.335.349 209 4.406.978 1.355.714 375 1.521 24.809 37.761 2.822 207.489 0 85.502 167.437 113.892 296.573 3.706 480.730 24.962 1.268.880 2.200 25.887 86.805 3.450 34.122 2.465.654 8.428 0 1.098 477.880 69.089 11.913 23.813 803.935

16.948.800 67.900 129.000 1.383.600 37.300 1.373.200 0 4.357.600 1.398.800 0 0 151.200 48.500 6.800 223.300 200 99.300 248.200 153.500 359.400 6.200 396.900 43.600 1.372.700 0 60.200 58.100 26.600 61.400 2.650.000 22.400 5.400 3.600 458.900 115.700 14.100 52.700 700.000

| 118


Omschrijving

4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4385 Bankkosten 4390 Contributies 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4615 Subsidie instellingen 4615.01 Funari 4615.04 S.G.G. 4615.05 St.gezinsverv.tehuis 4615.08 S.A.B.A. 4615.11 Imeldahof 4615.13 St.pa nos muchanan 4615.14 Te Aworo 4615.17 Famia Planea 4617 Projecten instellingen 4618 Sal. instellingen 4618.06 Consumentenbond 4618.15 Funari 4618.16 F.A.V.I. 4618.17 F.E.P.O. 4618.18 S.G.G. 4618.19 St. Ambiente Feliz 4618.21 Fund. pa Nos Grandinan 4618.22 S.A.B.A. 4618.24 Casa Cuna 4618.25 Imeldahof 4618.27 St. pa nos muchanan 4618.28 Centronan di bario 4618.29 Famia Planea 4618.30 Y.M.C.A. 4621 Landsongevallenverzek. 4624 Onderstand 4626 VUT en wachtgeld 4628 Overig gezinnen 4631 Contributies buitenland 4633 Overdracht international

2010 werkelijk

2010 begroot

204.816 273.923 158.829 24.305 0 15.584 611.444 258.789 1.523.871 50.130 915.210 132.210 2.333.670 391.410 128.700 47.070 54.000 1.644.575 8.746.638 48.038 53.709 262.204 58.949 3.050.633 639.576 51.548 11.468.315 1.398.986 1.463.475 240.601 509.328 193.786 107.713 0 19.274.265 47.865 90.370 0 0

255.500 534.700 188.000 65.600 5.000 26.000 892.000 0 6.314.800 0 0 0 0 0 0 0 0 1.910.200 30.643.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.400 19.120.000 0 80.000 114.500 19.200

| 119


Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4705 Verrekening landsbedrijf

1.213.304 234.243 0

150.400 315.300 16.000

91.312.915

93.688.700

3 Econ. Zkn, Soc. Zkn & Cultuur

| 120


Omschrijving

5 Volksgezondheid & Sport 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4201 Toeslag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4301 Geneeskundige kosten 4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4346 Kn on- & minvermogenden 4347 Ov. kosten on- & minverm. 4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies

2010 werkelijk

2010 begroot

19.849.153 586.041 186.082 1.587.287 28.989 1.542.044 4.782.623 1.541.057 3.402.760 16.092 48.790 167.516 57.333 116.069 107 48.768 182.606 59.419 171.583 131.488 378.225 50.913 1.246.364 43.838 196.697 13.217 77.829 619.865 10.490 231.893 6.532.255 413.536 112.873 18.864 32.980 515.084 3.000.000 425.154 255.384

19.273.900 556.300 183.200 1.587.700 222.600 1.591.800 4.809.300 1.538.700 2.430.000 14.000 66.300 250.900 101.900 137.100 3.400 65.100 203.600 99.100 183.800 145.100 399.100 52.500 735.800 85.000 171.500 48.100 112.500 659.600 31.600 269.500 6.290.000 436.100 151.300 25.700 60.700 0 3.475.000 524.800 303.300

| 121


Omschrijving

4362 4370 4372 4385 4390 4393 4399 4615 4617 4618 4626 4631 4633 4701 4702 4707 4799

Overige uitbestedingen Verzekeringen Publiekrechterlijk Bankkosten Contributies Overige kosten Kosten voorgaande jaren Subsidie instellingen Projecten instellingen Sal. instellingen VUT en wachtgeld Contributies buitenland Overdracht international Afschrijvingen Verrekening & bijdragen Uitkering a/landsbedrijf Voorzieningen

5 Volksgezondheid & Sport

2010 werkelijk

2010 begroot

1.221.287 70.985 438 0 2.282 1.137.375 307.128 1.946.463 30.000 3.911.628 43.862 105.034 0 1.677.091 377.800 161.063.481 5.998.819

816.600 64.300 400 1.100 1.500 1.159.800 0 2.295.100 30.000 4.880.400 0 310.000 0 642.800 360.200 145.000.000 0

226.574.941

202.858.100

| 122


Omschrijving

7 Justitie & Onderwijs 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4201 Toeslag AOV/AWW 4202 Premies contractanten 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4301 Geneeskundige kosten 4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel 4308 Huur-/detacheringtoelage 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4321 Electriciteit 4322 Waterlevering 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof

2010 werkelijk

2010 begroot

135.328.693 13.341.380 1.334.389 10.705.960 1.011.448 11.054.981 37.911 29.289.377 11.295.638 795 477.825 166.653 252.950 887.111 721.667 47.853 93.776 391.194 797.646 689.760 1.431.548 77.243 2.789.423 82.923 5.722.025 3.623.188 0 191.364 681.425 60.886 268.078 68.734 41.765 1.343.881 3.504.447 3.008.591 1.185.247

143.713.700 9.886.400 1.377.800 11.522.300 1.522.500 12.910.900 163.900 31.189.300 11.664.900 253.100 831.000 354.600 238.500 1.421.400 572.700 72.000 6.000 395.900 905.000 910.700 1.581.000 39.100 2.653.800 159.900 6.810.100 3.779.100 16.100 340.500 815.000 151.100 349.100 121.900 118.500 1.614.500 3.754.800 3.046.700 1.443.100

| 123


Omschrijving

4336 4339 4340 4342 4343 4345 4347 4350 4361 4362 4365 4366 4370 4372 4385 4390 4392 4393 4399 4614 4615 4616 4617 4618 4620 4624 4626 4627 4628 4631 4633 4701 4702 4704 4705 4707 4799

Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Leer- en hulpmiddelen Overige kosten onderwijs Innovatie proj. onderwijs Geneeskundige kosten PPK Ov. kosten on- & minverm. Bewakingsdiensten Deskundig advies Overige uitbestedingen Onderhoud infrastructuur Onderhoud recreatie Verzekeringen Publiekrechterlijk Bankkosten Contributies Geheime uitgaven Overige kosten Kosten voorgaande jaren Subs. expl.onderwijs Subsidie instellingen Subs.sal.kosten ond. Projecten instellingen Sal. instellingen Huur, bouw en koopsubsidie Onderstand VUT en wachtgeld Gunstgaven Overig gezinnen Contributies buitenland Overdracht international Afschrijvingen Verrekening & bijdragen Reserves en fondsen Verrekening landsbedrijf Uitkering a/landsbedrijf Voorzieningen

7 Justitie & Onderwijs

2010 werkelijk

2010 begroot

129.437 493.357 1.346.598 6.786.949 629.384 3.843 6.450 854.712 504.806 1.508.828 0 0 333.905 8.249 0 6.094 20.600 4.624.990 2.550.241 13.010.597 352.584 114.051.273 0 128.668 0 0 269.484 0 194.921 43.161 0 8.873.242 1.222.981 0 0 0 7.936.131

141.700 460.800 1.867.500 6.660.300 2.425.300 95.000 95.000 867.000 991.300 1.508.500 0 2.900 357.500 8.500 15.400 170.800 25.700 5.089.700 0 14.775.300 494.800 115.628.100 0 745.000 0 0 0 0 491.000 70.000 740.000 6.384.400 2.390.500 0 123.500 0 0

407.899.260

419.332.400

| 124


Omschrijving

9 Financien, Comm, Utiliteiten & Energie 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4201 Toeslag AOV/AWW 4202 Premies contractanten 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel 4308 Huur-/detacheringtoelage 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4321 Electriciteit 4322 Waterlevering 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten

2010 werkelijk

2010 begroot

33.830.030 822.552 311.713 2.659.060 62.545 2.622.059 30.601 8.220.471 2.999.835 34.363 147.023 294.747 127.211 151.696 1.338 0 117.284 524.979 80.862 447.119 110.011 904.300 109.449 5.299.298 101 221 54.982 126.018 5.258 93.661 171.879 63 861.683 455.271 616.071 138.123 23.459 59.109 166.305

37.599.700 930.000 295.100 2.914.700 105.700 2.902.300 51.100 9.116.200 3.015.200 52.000 316.800 289.800 148.000 159.500 2.500 0 112.200 521.700 115.600 450.200 122.400 663.900 124.400 5.342.500 0 0 74.800 252.400 6.500 123.900 126.000 14.000 751.600 797.700 597.400 166.700 25.700 72.500 177.000

| 125


Omschrijving

4361 4362 4370 4372 4385 4386 4387 4390 4393 4397 4399 4511 4512 4531 4532 4533 4534 4535 4617 4622 4623 4626 4627 4630 4631 4635 4636 4701 4702

Deskundig advies Overige uitbestedingen Verzekeringen Publiekrechterlijk Bankkosten Koersverschillen Betalingsverschil (deb) Contributies Overige kosten Kasverschillen Kosten voorgaande jaren Koersverschillen Rente wgs late betaling Rente geldleningen LV Rente schatkistpromessen Rente obligatielening LV Rente overig leningen LV Rente geldleningen VV Projecten instellingen Duurtetoeslag pensioenen Overige pensioenen VUT en wachtgeld Gunstgaven Solidariteitsfonds Contributies buitenland Pensioenen buitenland Duurtetoeslag buitenland Afschrijvingen Verrekening & bijdragen

9 Financien, Comm, Utiliteiten & Energie

Totaal

2010 werkelijk

2010 begroot

4.990.272 395.314 170.050 1.280.377 1.264.789 436 -43 66.090 3.442.045 -2 153.653 -1.749.910 284.162 46.405.754 176.400 38.562.692 81 44.416.095 10.150 39.939.708 3.457.202 81.354 0 0 180.941 0 0 4.884.790 675.885

6.172.500 316.500 124.800 1.319.800 1.550.000 0 0 90.700 48.200 0 0 0 0 42.304.400 1.235.000 40.769.200 0 44.800.100 0 38.150.000 1.850.000 0 20.000 8.600.000 138.200 50.000 40.000 2.138.400 706.900

251.769.035

258.962.400

1.284.568.003

1.288.854.600

| 126


Bijlage B - 2. Exploitatierekening middelen per ministerie 2010 Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

3.200.229 25.935 513.208 14.564 0 0 7.411.426 132.830 6.279.295 5.040

3.112.500 0 631.500 700 0 0 7.709.600 145.000 6.657.800 5.100

17.582.527

18.262.200

(in Arubaanse florins) 0 Algemene Zaken 8312 Retributies en leges 8412 Bijdragen in kosten 8413 Dienstverlening derden 8431 Overige middelen 8449 Ink. voorgaande jaren 8731 Uitkering deelneming 8791 Overdrachten v.h. Rijk 8812 Bijdrage landsbedrijven 8815 Overige bijdrage 8921 Pensioenbijdragen 0 Algemene Zaken

| 127


Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

1 Infra, Integratie & Milieu 8212 Accijns gedestilleerd 8218 Zegelbelastingen 8311 Vergunningen 8312 Retributies en leges 8412 Bijdragen in kosten 8413 Dienstverlening derden 8414 Incidentele middelen 8421 Boeten 8431 Overige middelen 8432 Doorb.metingskst. DLV 8449 Ink. voorgaande jaren 8741 Erftpachtrechten 8742 Verhuuropbrengsten 8743 Optierecht 8745 Verhuur gronden 8812 Bijdrage landsbedrijven 8815 Overige bijdrage 8921 Pensioenbijdragen

48 9.644 0 7.824.592 75 828.247 452.311 820 63.865 800.225 250.994 20.067.451 1.806.821 85.610 98.615 0 408.685 840

0 75.000 0 10.464.000 74.000 1.155.200 200.000 0 0 646.000 50.000 19.831.200 4.561.200 222.500 15.700 48.000 842.500 5.100

1 Infra, Integratie & Milieu

32.698.843

38.190.400

| 128


Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

2 Toerisme, Transport & Arbeid 8312 Retributies en leges 8412 Bijdragen in kosten 8413 Dienstverlening derden 8414 Incidentele middelen 8431 Overige middelen 8731 Uitkering deelneming 8742 Verhuuropbrengsten 8921 Pensioenbijdragen

1.245.978 203.993 840.685 0 1.079.000 3.000.000 0 10.080

1.905.500 250.000 749.500 1.400 0 5.000.000 73.000 5.100

2 Toerisme, Transport & Arbeid

6.379.736

7.984.500

| 129


Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

3 Econ. Zkn, Soc. Zkn & Cultuur 8312 Retributies en leges 8321 A.V.V. rechten 8412 Bijdragen in kosten 8413 Dienstverlening derden 8431 Overige middelen 8449 Ink. voorgaande jaren 8815 Overige bijdrage 8921 Pensioenbijdragen

2.282.820 749.000 2.190.966 3.521 17.434 50.475 2.035.501 0

1.945.000 976.000 3.837.200 0 210.000 0 2.295.900 5.100

3 Econ. Zkn, Soc. Zkn & Cultuur

7.329.717

9.269.200

| 130


Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

5 Volksgezondheid & Sport 8312 Retributies en leges 8413 Dienstverlening derden 8414 Incidentele middelen 8431 Overige middelen 8812 Bijdrage landsbedrijven 8815 Overige bijdrage 8921 Pensioenbijdragen

17.747.843 9.022 3.685 0 0 195.408 5.040

19.744.100 10.000 0 0 0 0 5.100

5 Volksgezondheid & Sport

17.960.998

19.759.200

| 131


Omschrijving

7 Justitie & Onderwijs 8218 Zegelbelastingen 8311 Vergunningen 8312 Retributies en leges 8412 Bijdragen in kosten 8413 Dienstverlening derden 8414 Incidentele middelen 8421 Boeten 8431 Overige middelen 8432 Doorb.metingskst. DLV 8449 Ink. voorgaande jaren 8741 Erftpachtrechten 8742 Verhuuropbrengsten 8743 Optierecht 8745 Verhuur gronden 8815 Overige bijdrage 8921 Pensioenbijdragen 7 Justitie & Onderwijs

2010 werkelijk

2010 begroot

0 1.373.041 4.791.254 454.240 3.001.321 0 1.295.977 3.947 0 22.716 0 0 0 0 59.665 9.240

0 1.100.000 4.494.800 404.600 2.900.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.100

11.011.401

9.904.500

| 132


Omschrijving

9 Financien, Comm, Utiliteiten & Energie 8111 Loonbelasting 8112 Inkomstenbelasting 8114 Rente belastingvordering 8115 Vervolging nat. persoon 8116 Winstbelasting 8120 Dividenbelasting 8131 Grondbelasting 8132 Successie-/overgangsbel. 8133 Overdrachtsbelasting 8135 Motorrijtuigenbelasting 8141 Logeergastenbelasting 8142 Zegelbelasting 8211 Invoerrechten 8212 Accijns gedestilleerd 8213 Accijns sigaretten 8214 Accijns bier 8215 Accijns minerale olien 8216 B.B.O. 8218 Zegelbelastingen 8219 Dienstverlening IUD 8220 Vergunningen 8312 Retributies en leges 8321 A.V.V. rechten 8412 Bijdragen in kosten 8413 Dienstverlening derden 8431 Overige middelen 8449 Ink. voorgaande jaren 8501 Rente algemeen 8502 Rente verstrekte lening 8731 Uitkering deelneming 8742 Verhuuropbrengsten 8812 Bijdrage landsbedrijven 8815 Overige bijdrage 8921 Pensioenbijdragen

2010 werkelijk

2010 begroot

231.055.000 -11.810.000 10.358.555 0 84.661.000 4.463.497 25.964.679 315.000 17.954.000 18.436.000 41.802.000 1.597.000 138.755.126 17.207.000 10.604.000 24.759.000 57.469.000 294.240.000 27.000 2.215.000 21.879.000 0 -500 0 0 17.350.324 69.000 500.806 1.554.609 18.625.027 0 0 86.098 5.040

220.000.000 0 8.000.000 100.000 72.000.000 5.500.000 29.200.000 8.000.000 18.000.000 19.500.000 41.140.000 2.300.000 140.000.000 18.000.000 14.000.000 28.000.000 60.000.000 275.000.000 0 4.000.000 23.000.000 0 0 1.000.000 700 11.700.000 0 50.000 1.004.000 17.500.000 20.000 17.000 0 5.100 | 133


Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

9.382.973 41.300.000

0 30.000.000

9 Financien, Comm, Utiliteiten & Energie

1.080.825.234

1.047.036.800

Totaal

1.173.788.456

1.150.406.800

8961 Koerswinst 8971 Deviezenprovisie

| 134


Bijlage B - 3. Exploitatierekening totale kosten Algemene Dienst Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk

267.069.076 15.700.535 2.439.268 20.953.879 3.160.904 21.212.837 238.605 326.871 60.565.462 21.508.983 3.413.580 814.371 645.530 1.131.622 1.133.077 2.818.081 67.476 991.243 1.443.452 3.194.472 1.137.696 3.727.577 542.742 6.815.349 467.612 21.243.169 16.723.236 2.174.956 371.939 1.799.065 105.744 903.634 36.095.073 80.686 2.839.673 11.620.437

277.617.500 12.571.200 2.452.200 22.333.300 4.323.300 23.560.400 288.000 843.700 63.459.900 21.959.100 2.699.400 1.128.100 1.560.600 1.156.300 1.820.000 2.650.700 94.600 946.500 1.553.200 3.529.400 1.708.300 4.341.800 938.200 6.298.300 548.600 23.096.000 15.511.000 1.724.300 669.700 2.114.600 266.000 1.348.600 35.580.400 555.400 3.779.200 12.177.700

265.111.454 14.161.856 2.524.830 20.922.721 3.158.878 20.763.157 225.283 609.007 44.013.673 21.364.590 3.157.590 839.090 843.413 893.224 1.199.555 2.824.817 83.078 1.096.802 916.403 3.250.002 874.517 3.768.411 625.786 7.198.110 448.526 21.303.043 14.322.359 1.553.915 313.461 1.560.152 67.604 1.040.459 27.593.809 106.072 1.666.483 11.114.178

(in Arubaanse florins) 4101 4102 4103 4104 4105 4201 4202 4203 4204 4206 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4319 4320 4321 4322 4323 4324 4325 4329 4330 4331 4332 4333

Salarissen en toelagen Overwerkvergoedingen Kindertoelage Vakantie-uitkering Vergoedingen e.d. Toeslag AOV/AWW Premies contractanten Premies buitenland Bijdrage APFA AZV-premie Geneeskundige kosten Uit- en terugzendingen Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Werving personeel Huur-/detacheringtoelage Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Electriciteit Waterlevering Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden

| 135


Omschrijving

4334 4335 4336 4339 4340 4342 4343 4345 4346 4347 4350 4361 4362 4365 4366 4370 4372 4385 4386 4387 4390 4392 4393 4397 4398 4399 4511 4512 4531 4532 4533 4534 4535 4601 4606 4614 4615

Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Leer- en hulpmiddelen Overige kosten onderwijs Innovatie proj. onderwijs Geneeskundige kosten PPK Kn on- & minvermogenden Ov. kosten on- & minverm. Bewakingsdiensten Deskundig advies Overige uitbestedingen Onderhoud infrastructuur Onderhoud recreatie Verzekeringen Publiekrechterlijk Bankkosten Koersverschillen Betalingsverschil (deb) Contributies Geheime uitgaven Overige kosten Kasverschillen Voorschotten kosten Kosten voorgaande jaren Koersverschillen Rente wgs late betaling Rente geldleningen LV Rente schatkistpromessen Rente obligatielening LV Rente overig leningen LV Rente geldleningen VV Subsidie bedrijf Project ondernemingen Subs. expl.onderwijs Subsidie instellingen

2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk

5.835.459 1.809.940 234.242 754.694 1.346.598 6.786.949 709.959 3.843 515.084 3.810.385 2.330.488 9.990.467 20.527.851 6.699 39.284 1.038.726 1.364.825 1.254.998 -86.750 -43 959.807 140.600 9.416.192 -2 652.966 1.867.578 -1.481.407 284.162 46.405.754 176.400 38.562.692 81 44.416.095 4.250.000 52 13.010.597 11.189.311

5.919.400 2.304.600 268.000 856.200 1.867.500 6.660.300 2.425.300 95.000 0 4.270.000 2.653.100 12.547.900 20.078.700 57.300 122.900 1.399.500 1.407.900 1.606.800 2.300 0 688.300 145.700 7.797.300 0 0 0 0 0 42.304.400 1.235.000 40.769.200 0 44.800.100 4.250.000 10.000 14.775.300 12.384.300

5.495.285 1.553.552 236.380 545.716 1.065.389 4.960.071 1.115.828 3.065 178.810 4.043.246 2.651.285 10.580.777 23.863.905 14.404 101.201 1.185.891 973.564 1.450.694 1.369 38 1.068.338 134.100 7.348.294 617 -694.298 6.633.071 4.065.308 1.356.815 44.348.941 277.125 24.951.484 143 45.843.089 6.000.000 109 10.816.939 11.575.436 | 136


Omschrijving

4616 4617 4618 4620 4621 4622 4623 4624 4626 4627 4628 4630 4631 4633 4635 4636 4701 4702 4704 4705 4707 4799 4800

Subs.sal.kosten ond. Projecten instellingen Sal. instellingen Huur, bouw en koopsubsidie Landsongevallenverzek. Duurtetoeslag pensioenen Overige pensioenen Onderstand VUT en wachtgeld Gunstgaven Overig gezinnen Solidariteitsfonds Contributies buitenland Overdracht international Pensioenen buitenland Duurtetoeslag buitenland Afschrijvingen Verrekening & bijdragen Reserves en fondsen Verrekening landsbedrijf Uitkering a/landsbedrijf Voorzieningen Resultaat op deelnemingen

Totaal

2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk

114.051.273 1.684.725 32.333.795 5.930.592 0 41.210.076 3.703.657 19.274.265 494.825 318.542 285.291 0 369.781 680.187 0 0 33.423.996 5.315.500 32.356.100 0 215.597.960 13.934.950 0

115.628.100 1.940.200 36.268.400 7.219.000 3.400 39.600.000 2.140.000 19.120.000 0 20.000 583.000 8.600.000 696.300 2.056.700 50.000 40.000 21.593.400 6.075.700 32.356.100 284.500 203.672.000 0 0

109.656.794 673.294 31.706.479 5.708.628 0 58.234.776 3.787.159 14.623.890 1.402.282 396.990 716.123 0 384.917 1.106.715 0 0 32.587.425 6.241.019 4.000.000 0 188.878.568 16.937.604 3.601.497

1.284.568.003

1.288.854.600

1.205.898.723

| 137


Bijlage B - 4. Exploitatierekening totale middelen Algemene Dienst Omschrijving

2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk

231.055.000 -11.810.000 10.358.555 0 84.661.000 4.463.497 25.964.679 315.000 17.954.000 18.436.000 41.802.000 1.597.000 138.755.126 17.207.048 10.604.000 24.759.000 57.469.000 294.240.000 36.644 2.215.000 21.879.000 1.373.041 37.092.716 748.500 2.875.209 5.196.004 455.996 1.296.797 18.529.134 800.225 393.185 500.806 1.554.609 21.625.027

220.000.000 0 8.000.000 100.000 72.000.000 5.500.000 29.200.000 8.000.000 18.000.000 19.500.000 41.140.000 2.300.000 140.000.000 18.000.000 14.000.000 28.000.000 60.000.000 275.000.000 75.000 4.000.000 23.000.000 1.100.000 41.665.900 976.000 5.565.800 5.446.900 201.400 1.000.000 11.910.700 646.000 50.000 50.000 1.004.000 22.500.000

231.076.160 -1.212.200 13.110.890 0 103.161.420 4.638.732 28.688.830 271.560 18.221.200 19.620.220 33.693.330 2.344.930 137.775.760 16.372.340 9.332.990 25.001.950 58.625.460 171.418.070 31.185 4.200.160 27.004.060 1.025.124 37.528.709 1.010.000 3.698.270 5.326.597 727.342 1.021.488 10.449.647 872.600 870.434 105.166 1.113.949 25.873.082

(in Arubaanse florins) 8111 8112 8114 8115 8116 8120 8131 8132 8133 8135 8141 8142 8211 8212 8213 8214 8215 8216 8218 8219 8220 8311 8312 8321 8412 8413 8414 8421 8431 8432 8449 8501 8502 8731

Loonbelasting Inkomstenbelasting Rente belastingvordering Vervolging nat. persoon Winstbelasting Dividenbelasting Grondbelasting Successie-/overgangsbel. Overdrachtsbelasting Motorrijtuigenbelasting Logeergastenbelasting Zegelbelasting Invoerrechten Accijns gedestilleerd Accijns sigaretten Accijns bier Accijns minerale olien B.B.O. Zegelbelastingen Dienstverlening IUD Vergunningen Vergunningen Retributies en leges A.V.V. rechten Bijdragen in kosten Dienstverlening derden Incidentele middelen Boeten Overige middelen Doorb.metingskst. DLV Ink. voorgaande jaren Rente algemeen Rente verstrekte lening Uitkering deelneming

| 138


Omschrijving

8741 8742 8743 8745 8791 8812 8815 8921 8961 8971

Erftpachtrechten Verhuuropbrengsten Optierecht Verhuur gronden Overdrachten v.h. Rijk Bijdr. overheidsbedr. etc Overige bijdrage Pensioenbijdragen Koerswinst Deviezenprovisie

Totaal

2010 werkelijk

2010 begroot

2009 werkelijk

20.067.451 1.806.821 85.610 98.615 7.411.426 132.830 9.064.652 35.280 9.382.973 41.300.000

19.831.200 4.654.200 222.500 15.700 7.709.600 210.000 9.796.200 35.700 0 30.000.000

17.935.157 4.877.077 215.762 170.247 7.375.095 136.435 7.169.189 35.280 0 40.165.750

1.173.788.456

1.150.406.800

1.071.079.447

| 139

Jaarrekening Land Aruba 2010  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you