Page 1

Staten 2009-2010 - 503

Ministerie van Integratie, Infrastructuur en Milieu L.G. Smith Blvd. 76, Oranjestad, Aruba / Tel (+297) 582-4900, fax (+297) 582-7564 • STATEN VAN ARUBA Aan: de Voorzitter van de Staten van Aruba drs, A. Lee LG.Smith Blvd. 72 @EfRL Lli Oranjestad, 5 maart 2010 Uw kenmerk: UVO7/09- JO tiw Brief: 6 november 2009 Ons kenmerk: IIM/09-142 Onderwerp: Antwoorden op de vragen van het Statenlid de heer Juan David 13. Irausquin aan de minister van Integratie. lnfrastructuur en Milieu Gcachte heer Lee. I lierbij doe 1k aan u toekomen antwoorden op de vragen van het Stazenlid Juan David 13. Irausquin aan de minister van Integratie. Tnfrastructuur en Milieu, ingevolge artikel 111.7 van de Staatsregeling en artike[ 59 van bet Reglement van Orde van de Staten van Aruba. Vraag 1: Kunt u eon gedetailleerde lUst (omvattende naam erfpachter, locahe, grootte. aantal toegestane kamers of keys. andere relevanie voorwaarden etc.) verstrekken van alle in erfpaeht uitgegeven terreinen voor de bouw van hotels en/of condominiums, welke (nog) nict voldoen aan de voorwaarden in do erfpachtovereenkomst en/of erfpachtakte? Antwoord op uraug I: Onderstaand treft ii eon overzicht van aBe in erfpaeht uitgegeven terreinen voor de bouw van hotels en/of condominiums welke (nag) niet voldoen aan de voorwaarden in de cr1 pachtovcreenkomst en/of crfachtakte onderverdeeld naar naam van de crfpachter, ocatie, grootte van het (do) in erfpacht uitgegeven perce(e)I(en) en de bestemming. Voor de overige voorwaarden waaronder do respectieveijke rechten van erfpacht zijn uitgegeven wordi u hierhij verwezen naar hijgaande kopicen van de erfpachtovereenkomsten. Desarollos 1-lotelco Hadicurari 45.569 voor het daarop hebben, Corporation DI-IC Aruba NV. /Basiruti optrekken en exploiteren van eon * Transient Five Star Luxury

0


Staten 2009-2010 - 503

Resort and Casino” van 320 sleutels (units) met bj behorende voorzien ingen. Caledonia Properties NV. Palm Beach 20.322 voor bet bouwen van cell resort bcstaandc nit maximaal 154 twee saapkamers timeshare cenheden met lock-outs voor een totaal van 308 skutels met de daarbij hehorende I1ciliteiten en voorzien ngen. Ray Gar Properties NV. Palm Beach 19,984 voor bet daarop hehhen, optrekken en expoiteren vail ccii luxe condominium resort annex bibehorcnde voorzieningen en recreatielheiliteiten. Dc hehouwingsdichtheid norm is 64 units (sleutels) per hectare. Bi/zonderheid: hestenn,ing.vwi/ziging aange w’aagd en gehonoreerd your luxury condo-ho (ci. Er/)x,ehio vereenkomsi flog tile! opgesie/d Aruba Sands Development Co. NV. Eag’e Beach 29684 voor bet daarop hebben, optrekken en exploiteren van een [uxe condom Ilium resort annex hijbehorendc voorzieningen en reereatiefadiliteitenDe hehouwingsdichtheid norm is 40 units (sleutek) per hectare. Brickd Bay Real Estate NV. Pa’m Beach 6444 voor bet daarop houwen en exploiteren van een hote’ van 80 kamers met hijhehorende facfliteiten. Rosini Devclopment N.V.* Eagk 35672 voor bet daarop hebben. optrekkcn en exploiteren van een zogenaarnde Business/lesure I-bid met hijhehorende faci liteiten van 203 units/s}eutels. Buzonderheid: e,jpach!o vereenkonist we! getekend, echier e,j,achtakle is nog nice vet/eden. Natura Development NV. Palm Beach 14.075 voor bet daarop hebben, optrekken en exploiteren van een kwalitatief hoogwaardige

0


Staten 2009-2010 - 503

condominiurncomplcx met bibchorende voorzmernngen van naxiniaal 20 units. Faberge Group NV. Eagle Beach 1138! voor het daarop hebben, optrekken en exploiteren van ecu kwalitatief hoogwaardig condominiumneomplex met bijbehorendc voorzieningen. Wesley Development Corporation NV. Palm Beach 2475 voor het hebben, optrekken en exploiteren van cen kwalitaticf hoogwaardig apparternen tencorn p cx (condominium) met ecu hehouwingsdichtheid van 66 units utels)er hectaje EG Developers NV. Eagle Beach 8.767 voor bet daarop optrekken en hebben van een condominium complex van maximaal 35 units (sleutels) annex hijbehorende voorzieningen en recreatiefac ii IL iL n. The Boardwalk NV. Bakval 3.137 voor bet daarop optrekken. hebben en exploiteren van een luxe condominium boutique hotel, met hijhehorende voorzicningen en recreatieiadllitehen. Dc hehouwingsdIchtheid norm is 66 units (sleutels) per hectare. 131/zonderhe ul: er/juichto iereenkonist wel getekend, ce/i/er c/c er/jaehtakte IS ‘log tile! ‘et-lcden, Tierra dcl Sol Real Estate Nv. Arashi 10209 0 voor bet daarop optrekken en hebben van ecu luxucuze (vijf sterren) nix—use resort en casino, bestaande uit een luxucus hotel annex vacation ownership component van maximaal 400 sleutels met hijhehorende facilitciten en voorzieningen in het allooi van cell Ritz—Carlton. Four Seasons. Fairmont, St. Regis. Mandarin Oriental of Shangri-La of gelijkwaardig. en ecu luxucuze woonbuurt bcstaande uit maximaal 50

0


Staten 2009-2010 - 503

vrij staande kavels en villas. Bi/zonderheid: er/jachto ve,-eenkon,si we! getekend, echier erfrachrakie is nie! vet/eden en (IC crf jx.chcovereenkorns is 11CflVlle11. Brown Go!i& Leisure NV. Palm Beach 38.! 15 voor het hebbcn, optrekken en exploiteren van een luxe condomi nurncomplex annex bijbehorende voorzieningen en Iheihteiten. Dc bebouwingsdichtheid is 40 Un its (sleutels) per hectare. liUzonderiw id: erfpaehtovereenkorns! tile! gele/cend door hc!rokkene en Lv in,niIdeL ven’allen. Sandra NV. Fiag!e Beach 2009 voor het hebben, optrekken en exp!oitcrcn van cen Iuxc condomi ii umcomplex annex bijbehorende voorzieningen en faciliteiten. Dc hehouwingsdichtheid is 40 units (s!eutels) per hectare. Buzondeiheid: etjbc,chto i’ereenko ins! dienuanguande is nog ftc! Voor het hebben. optrekken en exp!oiteren van een luxe condominium resort annex bijbehorende voorzieningen en rccreatiefaci!iteilen. Dc hebouwingsdichtheid is 40 units (s!eute!s) per hectare CystaI Real Estate NV. Scroc Colorado 6.309 Vraag 2: Kunt u een gedetailleerde !ist (omvattende naam optiehouder, !ocatic, grootte. aantal toegestane karners of keys, andere re!evantc voorwaarden etc.) verstrekken van a!Ie in optic verleende lerrcincn voor de bouw van hotels en/of condominiums wel ke (flog) niet voldoen aan de optievoorwaarden?

0


Staten 2009-2010 - 503

voor de houw van een 4 sterren hotel van maximaal 500 kaniers met bijbehorende voorziernngen Cli recreatiefaciliteiten met cell maximale bouwhooge van 3 verdiepingen. alsook voor de bouw. aanleg en expioitatie van een 8-hole golfcourse. ci ubgehouw(en). overige Ihciliteiten en voorzeningdn. alsook voor de bouw en exploitatie vail eefl 4 sterren hotel vali maximaal 232 kamers met bi] behorende voorzicningen en recreatiefac H ite i ten met een niaximale houwhoogte van 3 Dc minister van Onderwijs, Sociale Zaken en Infiastructuur heeft middels besluit. dd, 27 oktober 2009, bet onderhavige perceet voor 2 aren gereserveerd ten hehoeve van hetrokkene. Dc Ministerraad heeft middels brief. dd. 17 juni 2009. aan de Sunrise Rock Development Group NV. hericht dat aan haar het recht van erfpacht ( cc äsc) zal worden verLeend op de percelen inhoudende de eerste fasc van het project. Dc hewuste percelen worden thans door de Diensi Landnieetkunde en V asigoed regi strati e opgemeten en zullen eerdaags in het concept van de erfpachtove reenkom st opgenomen warden en ter goedkeuring aan de niinister van huegratie. infrastructuur en Milieu worden verstuurd. Ant woord op vraaq 2: Onderstaand treft u een overz[cht van de optierecht-houders die thans een project in de pijpiijn hebben onderverdeeld naar naam van de optiehouder, locatie. grootte ha (de) in optic afgegeven perce(e)I(en), de bestemming atsook de huidige status van bet project. Natura Palm 18. 44 voor ccii boutique Development NV. Beach hotel. fractional, time—share en condominium (inixuse project). Sunrise Rock Development Group NV. Sero Colorado 1310.0 00

0


Staten 2009-2010 - 503

verdiepngen. alsook yoUr de houw en exploitatie van ceo 5 stereo hotel van niaximaal 400 kamers met ceo maximale houwhoogte van 3 verdiepingen. voor de houw en exploiteren van villa’ s/won ngen en condominium met aanbehoren. Manor Beach Eagle 45.000 Voor liet Manor Beach Resort Resort NV. u[tbre[den van (IC NV. heefl enkele aan erfpachter documentaties inzake toebehorende haar project ingediend. erfpachtpeitee te Thans worden deze Eagle Beach en stukken doorgenomen tevens voor het ter opstel Ii ng van een uitbreidcn van advies aan de minister Amsterdam Manor van Integralie, Beach Resort met Infrastructuur en maximual 57 Milieu. hotelkamer per hectare. Boogaard Eagle 8000 voor let houwen. Dc minkter van Exploitatie hehhen en Onderwijs, Sociale Maatschappi NV. expoiteren van Zaken en ceo I uxe I nfrastructuur heet’t op condommium he! advics van de DIP. resort annex d.d. 0 november hijbehorende 2006. nader advies voorzieningen en aangevraagd. Hierop recreatiefticiliteiten is tot an toe geen Dc advies zijdens DIP hehouwingsdichth uitgebracht. eid norm is 40 units (sleulels) per hectare. ________________________ Aangezhi hij heE afegcven van optierechtcn on, relatiel heel veel docurnenlatie gaat S Cr gekozen deze niet met doze flora te verzenden. Dc DIP is te allen rude hered. mochi u daarvoor kiezen. de respectievel ijke dossiers aan Statenhd Juan David E. rausquin to alan inzien, Vraag 3: Kant u ecu overzicht geven van wgzigngen (bijvoorhedd wijziging in het dod van

0


Staten 2009-2010 - 503

condominium nan hotel, wijziging van de bouwvoorschriften) welke in de afgelopen driejaren hebben plaatsgevonden voor wat betreft de voorwaarden waaronder de betrefl’ende terreinen in optic het4 in erThacht zijn uitgegeven? Ant woord op woag & In de afgclopen dde jaren hebben de volgende bestemmingswijzigingen plaatsgevonden, te wan; • Van en timeshare nan condominium in bet geval van do naamloze vennootscbappen Dlvi Village I NY. en Dlvi Golf Aruba N.y. (Dlvi Links). waarbij ccii dccl van het onderhavige timesbare project in 44 condominium units wad geconverteen • Van en got tbaan, met clubgebouw, bar/restaurant, got fshop en souvenirwinkel nan condominium in bet geval van de naamloze vennootscbap Brown Golf en Leisure N.y., we Ike erfjiachtovereenkomst niet door voomoeinde vennootschap is getekend; • Van condominium naar mix-use resort in bet geval van de naamtoze vennootse hap Natura Development N.y., welk pactel thans gedeeltelijk aan voomoemde vennootse hap in erfpacht is uitgcgeven voor condominiums (I — Ibse) en het restant pence) voor 2jaren ten behoeve van voornoemde vennootschap is gereservetrd; • Van condominium naar “Lwcury Condo-Howl” in bet geval van de naamloze vennooucbap Ray Oar Properties N.y.. welke erfpachtovereenkomst nog niet door de DTP is opgesteld; • Van een exclusief restaurant naar condominium in het geval van do neamloze vennootschap Sandra N.V. (ex-Le Dome Restaurant), welke erfpachtovereenkomst nog niet door do DIP is opgesteld. Vraag4: Kunt ii ondergetekende informeren wat u voornemens bent te doen als niet of lijdig voldaan wordi aan de voorwaarden van do optieverlening of de erfpachtvoorwaarden vow de betreffende terreinen vow de bouw van howls en/of condominiums? Ant woctd op wang 4: Bij niet of niet tijdig voldoen awi de optievoorwaarden of erIj,achtvoorwaarden en geen verzoek van do zijde van de ontwikkelaar om optierechtvertenging is ontvangen zal overgaan tot beeindiging van het optierecht otter opstarting van de procedure tot vervallenverkiaring van bet erft,achtrecht. In elk afwndedjk geval zal worden bezien wat do mogelijkheden zijn voor bet terugkrijgen van do respectievelijke rechten op de bewuste percelen. Vraag 5: Kunt u ondergetekende additionele infonnatie verschaffen inzake de in optie en/of erThacht uitgegeven terrein(en) welke zijn bestemd voor de bouw van en Ritz-Canton Hotel ten noorden van het huidige Marriott Hotel. Voorts wenst ondergetekende nader te worden geTnfomieerd innlce toegezegde of overeengekomen “incentives” op tlscaal gebied (bijvoorbecld preferentiele invoerrechten) of op bet gebied van werkvergunningen. Ant woord op wang 5: Met betrckking het zogenaamde “Ritz-Canton” project, welk project door do naamloze vennootsehap Desarollos Hotetco DHC Aruba N.y. zal woMen ontwikkeld, sliwn

0


Staten 2009-2010 - 503

ondergetekende U een versbg als hijiage. (zie hijiage — Ontwikkelingen Hoteco Corp. DI-IC Aruba NV. Project Ritz Canton Amba) Vraag 6: Graag ontvangt ondergetekende ovenige rekvante inlhrrnatie die van helang kan zijn yoUr het vorinen van een goed inzicht in de materie van de uitgifte vail terreinen voor hotel- ol condominium dockinden. Antwoord op vraaq 6: Bijgaand treft u het tot nu toe gevoerde heleid met hetrekking tot het ontwikkelen van projecten voor cornmerciele. toeristische en industriele dodeinden. (zie kopie brochure) Het heleid van de regermg is nict uitgeven van [fleer terreinen met bestemming tot het construcren van condominium en hotel projecten. Projecten zoals boutique hoteR zullen per project worden geevalucerd.. de minister van Integratie. lnfrastructuur en Milieu OR. Sevinger l3jlagen: diversen (19 stuks)

0

Beantwoording Statenvragen Hotels, Timeshares, Condominiums  

Dit document vertegenwoordigd de beantwoording van Statenvragen door de Minister van Infrastructuur van een zestal vragen welke in november,...

Advertisement