Page 1

IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

KOSTEN

MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN DUURZAME ONTWIKKELING

De Landsverordening instelling ministeries 2014 van 19 december 2013 is in het Afkondigingsblad van Aruba (AB 2013 no. 94) gepubliceerd. Conform deze verordening dient de minister belast met het ministerie van Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie en Duurzame Ontwikkeling zorg to dragen voor de volgende

beleidsterreinen, namelijk; het algemene regeringsbeleid; het algemene voorlichtingsbeleid; het Koninkrijks-, samenwerkings- en buitenlands beleid; de staatsveiligheid; de openbare orde en veiligheid; het bevorderen van innovatie in het algemeen; het bevorderen van beleid op het gebied van duurzame ontwikkeling; het bevorderen van algemeen wetenschappelijk onderzoek; de bevolkingsadministratie; de overheidsdocumentatie; de overheidsautomatisering; de hulpbestuurskantoren of de multifunctionele accommodaties; de overige administratieve aangelegenheden. Vanwege de wijziging van de Landsverordening instelling ministeries (L.I.M.) is een vergelijking ten opzichte van vorig jaar van alle bureaus, diensten en directies niet meer volledig mogelijk. De kostenbegroting van dit ministerie voor het dienstjaar 2014 bedraagt Afl. 85.790.500,= en is als volgt onderverdeeld; 4100 Personeel 43,8% Afl. 37.536.300,= 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 12.206.700,= 14,2% Afl. 13.250.200,= 15,4% 4300 Goederen en diensten Afl. 4600 Subsidies 25.000,4619 Overdrachten binnenland Afl. 2.166.800,= 2,5% Afl. 1,0% 4629 Overdrachten buitenland 873.600,= 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl. 19.731.900,= 23,0% Afl. 85.790.500,= Totaal

Personeel en werkgeversbijdragen Conform het PSA-systeem bedragen de totale personeelskosten inclusief werkgeversbijdragen Afl. 49.743.000,= voor 2014, gebaseerd op een personeelsbezetting van 543 waarvan 25 personen/functies tot besparingen leiden. Vacatures Conform het personeelsbeleid worden (vrijgekomen) vacatures niet begroot c.q. vervangen.

Deel 5, pagina I

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Goederen en diensten De totale materiele kosten voor 2014 bedragen Afl. 13.250.200, =. Dit is het resultaat van de verschuiving van de kostenplaatsen DRH en Studie-opdrachters naar het ministerie van Financien en Overheidsorganisatie en de bezuinigingen teneinde het financieel kader conform het Balanced Budget Akkoord d.d. november 2013 te behalen.

Subsidies De totale kosten bedragen Afl.25.000, =. Deze raming is ten behoeve van het Arubahuis en wordt toegekend aan organisaties in Nederland die culturele-, sport- en welzijnsactiviteiten organiseren.

Overdrachten binnenland De totale kosten bedragen Afl. 2.166.800,=. Het betreft hier de duurtetoeslag en pensioenen ten behoeve van ex-ambtsdragers.

Overdrachten buitenland De totale kosten bedragen Afl. 873.600, =. Het betreft hier voornamelijk de overdracht van geinde gelden terzake paspoorten, naturalisatiegelden naar het buitenland (Nederland).

Bijdragen en afschrijvingen De totale kosten bedragen Afl. 19.731.900,=. De ramingen bestaan grotendeels uit de landsbijdragen aan de Staten, Algemene Rekenkamer Aruba en de Raad van Advies voor een totaalbedrag van Afl. 17.526.700,-.

Rekening houdend met de kostenbegroting ad. Afl. 85.790.500,= en de begroting van de investeringen ad. Afl. 196.000,= bedraagt de totale begroting van dit ministerie Afl. 85.986.500,= voor het dienstjaar 2014.

16000001

Bureau Minister van Algemene Zaken

De kosten van het bureau worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 14.074.600,=. Ten opzichte van 2013 zijn de kosten met Afl. 78.700,= (1%) toegenomen. Dit is het resultant van een toename per saldo in de salariskosten en de bezuinigingen in de Goederen en diensten conform het financieel kader. Hierna volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort 2013 2014 4100 Personeel Afl. 8.215.300,= Afl. 9.416.100,15% 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 2.140.600,= Afl. 2.189.300,= 2% 4300 Goederen en diensten Afl. 3.635.000,Afl. 2.449.200,= -33% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl. 5.000,= Afl. 20.000,= 300% Totaal Afl. 13.995.900,= Afl. 14.074.600,-

Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van dit bureau bedragen Afl. 11.605.400,= waarvan 7 functies/personen tot volledig besparingen leiden terwijl het overig personeel afhankelijk van de hoogte van hun inkomen, exponentieel een percentage tussen 5 a 8% inleveren. De personeelsbezetting van dit bureau is van 137 personeel inclusief het personeel van het Bureau Europese en Koninkrijkrelatie (BEUK), Sociale Vorming en Multifunctionele Accommodaties en de eventueel nog in te stellen bureaus, namelijk Bureau Innovatie respectievelijk Departamento Desaroyo Comunitario. Afhankelijk van het resultaat uit de onderzoeksfase zal overwogen worden of de instelling van de twee laatste geformaliseerd wordt of niet. Ontwerp- begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 179

5,

pagina

2


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Goederen & diensten Naar aanleiding van het actief kostenbeperkend beleid bedragen de goederen en diensten Afl. 2.449.200,= voor 2014. Dit betreft een afname van Afl. 1.185.800,= (33%) ten opzichte van 2013. 4312

Huur kantoorinventaris Het leasen van 2 fotokopieerapparaten, namelijk e-Studio6530 ad Afl. 1.595,r-en e-Studio4520 ad Afl. 1.795,= per maand.

4319

Overige bureaukosten Inbegrepen zijn de representatiekosten. Bij speciale aangelegenheden, zoals o.a. buitenlandse bezoeken, biedt de minister een lunch of geschenk aan de bezoekers.

4320

Huur gebouwen Huur kantoorruimten te Royal Plaza ad Afl. 5.000,= per maand en te L.G. Smith Boulevard 68 ad Afl. 4.500,= per maand.

4324

Onderhoud gebouwen Klein onderhoud ten behoeve van het kantoor van de Minister.

4330

Voorlichting en promotie In het kader van het beleid van de minister zullen seminars en conferenties daaromtrent worden georganiseerd, onder andere Sociaal Dialoog. Tevens worden de kosten in verband met de informatievoorziening aan het yolk inzake het kabinetsbeleid hieronder geraamd. Ten opzichte van 2013 is deze raming met 62% afgenomen.

4334

Huur/lease voertuigen Het leasen van 4 dienstwagens, namelijk A-43271 ad Afl. 1.530,-, A-11684 ad Afl. 1.930,- en A-25024 ad Afl. 1.852,=. De auto A-20813 ad Afl. 1.825,- per maand wordt per 1 juni 2014 aan Korps Politie Aruba overgedragen.

4350

Bewakingsdiensten Hieronder wordt het geldtransport ten behoeve van de hulpbestuurskantoren begroot.

4361

Deskundig advies Bestemd voor het aantrekken van deskundigen die de Minister bij diverse aangelegenheden aangaande zijn beleid bijstaan. Ten opzichte van 2013 is deze raming met 31% afgenomen.

4362

Overige uitbestedingen Bestemd voor o.a. uitbestede schoonmaakwerkzaamheden en andere werkzaamheden verricht door derden. Ten opzichte van 2013 is deze raming met 44% afgenomen.

4393

Overige kosten Hieronder worden de voorbereidingskosten voor het instellen van Bureau Innovatie, Departamento Desaroyo Comunitario en Multifunctionele Accommodaties (MFA) geraamd.

Deel

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 179

5,

pagina

3


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

16000002

Gevolmachtigde Minister in Nederland

De totale kosten bedragen Afl. 5.087.400,=. Ten opzichte van 2013 zijn de kosten met Afl. 2.119.400,= (29%) afgenomen. De afname is het resultaat van de opschoning van het personeelsbestand en de bezuinigingen binnen 4300 Goederen en diensten conform het financieel kader. Hierna volgt een vergelijking met 2013: % 2014 2013 Kostensoort -19% Afl. 3.361.400,= Afl. 4.128.200,= 4100 Personeel 6% Afl. 748.400,= Afl. 709.300,= 4200 Werkgeversbijdragen -60% Afl. 881.500,= Afl. 2.220.300,= 4300 Goederen en diensten -52% 25.000,= Afl. Afl. 51.600,= 4600 Subsidies -27% 71.100,= Afl. Afl. 97.400,= 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl. 5.087.400,= Afl. 7.206.800,= Totaal

Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van Arubahuis bedragen Afl. 4.109.800,= en de personeelsbezetting van Arubahuis is van 25 personeel, waarvan 11 uitgezonden ambtenaren, 5 plaatselijk aangeworven en 9 arbeidscontractanten. 4105

Vergoedingen e.d. Op deze post wordt geraamd het suppletiebedrag bij overmaking van de nettosalarissen.

4203

Premies buitenland Aangezien de A.Z.V. niet van toepassing is voor het personeel van het Arubahuis dient er een afzonderlijke ziektekostenverzekering to worden afgesloten.

Goederen & diensten 4301

Geneeskundige behandeling Het betreft hier een raming ter dekking van de kosten van medische keuringen en de controles in verband met ziektemeldingen bij de Achmea/Arbo Management Groep.

4305

Dienstkleding & -toelage Kledingtoelage ten behoeve van de chauffeur van de Gevolmachtigde Minister respectievelijk zijn plaatsvervanger, evenals voor de interieurverzorgster en receptioniste.

4306

Reis- en verblijfkosten Het betreft hier voornamelijk dienstreizen naar Aruba. Ten opzichte van 2013 is de raming met Afl. 17.500,= toegenomen.

4308

Huur-/detacheringtoelage Bestemd voor een aantal medewerkers van het kabinet.

4311

Kantoorinventaris Aankoop van lessenaars, stoelen, kasten etc.

4312

Huur kantoorinventaris Deze raming is bestemd voor de huur van fotokopieermachines, kosten van de SDSL lijnen, de onderhoudscontracten van E-synergie en Exact Globe.

Deel

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 179

5,

pagina

4


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4319

Overige bureaukosten Het gaat hier om o.a. een geschenk of een lunch aan speciale bezoekers aan het Kabinet. Het Kabinet ontvangt regelmatig hoge bezoekers van de Nederlandse gemeenschap.

4330

Voorlichting en promotie Deze raming is o.a. bestemd voor: voorlichtingsbijeenkomsten voor Arubaanse studenten; promotiecampagne voor de economische ontwikkeling op Aruba. Ten opzichte van 2013 is de raming met 48% toegenomen.

4334

Huur/lease voertuigen Leasekosten van dienstwagens en indien nodig worden incidenteel wagens gehuurd.

4362

Overige uitbestedingen Bestemd voor o.a. het ophalen schoonmaakwerkzaamheden etc.

van

vuilniscontainers,

uitbestede

4370

Verzekeringen Het betreft hier o.a. opstal, inboedel etc.

4393

Overige kosten De kosten in verband met de viering van de Arubadag worden door de ATA bekostigd.

Subsidies 4615

Exploitatiesubsidies instellingen Het betreft hier subsidies aan organisaties die belast zijn met culturele- sporten welzijnsactiviteiten.

16000003

Gevolmachtigd Minister U.S.A.

Op basis van werkelijke cijfers 2012 worden de kosten van Gevolmachtigd Minister U.S.A. voor het dienstjaar 2014 op Afl. 426.600,= geraamd en dit is een afname van Afl. 108.300,= oftewel 20% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 534.900, =).

16000004

Bureau Vertegenwoordiging Europese Unie

Op basis van werkelijke cijfers 2012 worden de kosten van het Bureau Vertegenwoordiging Europese Unie voor het dienstjaar 2014 op Afl. 221.000,= geraamd en dit is een afname van Afl. 487.800,= oftewel 69% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 708.800, =). De raming 2014 is op basis van voorlopige cijfers 2013 bijgesteld.

16000005

Bureau Rampenbestrijding

De kosten van Bureau Rampenbestrijding worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 867.600,= geraamd en dit is een verhoging van Afl. 3.500,- ten opzichte van de begroting 2013 (Afl.

Ontwerp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 179

5,

pagina 5


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

864.100,=). Deze verhoging is het resultaat van de toename in salariskosten en de bezuinigingen binnen Goederen en diensten conform het financieel kader. Hierna volgt een vergelijking met 2013:

Kostensoort

2013 Afl. 439.500,= Afl. 181.400,= Afl. 225.700,Afl. 1.000,= Afl. 16.500,= Afl. 864.100,-

4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4629 Overdrachten buitenland 4700 Bijdragen en afschrijvingen Totaal

2014 Afl. 494.900,= Afl. 213.900,= Afl. 141.300,Afl. 1.000,= Afl. 16.500,= Afl. 867.600,-

cyo

13% 18%

-37%

Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van dit bureau bedragen Afl. 708.800,= en de personeelsbezetting van Bureau Rampenbestrijding is van 6 personeel. 4105

Vergoedingen e.d. Het betreft hier presentiegelden ten behoeve van de niet ambtelijke leden van de raad voor de Rampenbestrijding.

Goederen & diensten 4305

Dienstkleding en -toelage Aanschaf van laarzen, jas met kap etc. in verband met de te verrichten werkzaamheden bij oilspills.

4311

Kantoorinventaris Raming ten behoeve van vervanging van diverse versleten kantoormeubilair. Ten opzichte van 2013 is de raming met 70% afgenomen.

4312

Huur kantoorinventaris Huur van een fotokopieerapparaat e-Studio 2830-C ad Afl. 750,= per maand.

4320

Huur gebouwen Huur pand te L.G. Smith Boulevard 158 ad Afl. 4.875,= per maand.

4330

Voorlichting en promotie 0.a. bestemd voor het bijwonen van diverse workshops, seminars etc. aangaande de rampenbestrijding. Ten opzichte van 2013 is de raming met 66% afgenomen.

4334

Huur/lease voertuigen Het leasen van D-513 ad Afl. 1.793,= per maand.

4393

Overige kosten Deze raming dient om o.a. de kosten van oefeningen te dekken en van coordinatie bij eventuele rampen of hulpacties.

16000006

Bureau Europese Unie en Koninkrijksrelaties

Afl. 2014 op het dienstjaar voor BEUK worden De kosten van 146.900,= geraamd en dit is een afname van Afl. 21.400,= ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 168.300,=).

Deel 5, pagina 6

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 6 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Personeel & Werkgeversbijdragen Hieronder worden de salariskosten van een halve dag werkster begroot. Goederen & diensten 4320 Huur gebouwen Huur pand to Italiestraat 46 ad Afl. 8.287,50 per maand. Per 1 juni 2014 wordt de huurprijs ad Afl. 7.663,50 per maand.

16002001

Ministerraad

De totale kosten bedragen Afl. 4.415.700,=. Ten opzichte van 2013 zijn de kosten met Afl. 229.100,= (5%) toegenomen. De toename wordt veroorzaakt door een toename van de salariskosten en de duurtetoeslag en pensioen van ex-ambtsdragers en de bezuinigingen binnen de Goederen en diensten conform het financieel kader. Hierna volgt een vergelijking met 2013: 2014 2013 Kostensoort 7% Afl. 1.331.700,= Afl. 1.246.000,= 4100 Personeel 8% Afl. 434.600,= Afl. 401.700,= 4200 Werkgeversbijdragen -33% Afl. 477.100,= Afl. 710.400,= 4300 Goederen en diensten 19% Afl. 2.166.800,= Afl. 1.823.000,= 4619 Overdrachten binnenland Afl. 5.500,= Afl. 5.500,4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl. 4.415.700,= Afl. 4.186.600,= Totaal

Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van de Ministerraad bedragen Afl. 1.766.300,= inclusief de verwerking van een inlevering van exponentieel percentage tussen 5 a 8% afhankelijk van hoogte inkomen. De personeelsbezetting van de Ministerraad is van 17 personeel.

Goederen & diensten 4306

Reis- en verblijfkosten Bestemd voor dienstreizen van de Secretaris in het kader van de ministeriele samenwerking. Ten opzichte van 2013 is de raming met 60% afgenomen.

4312

Huur kantoorinventaris Huur van een fotokopieerapparaat model E-Studio5520 ad Afl. 1.400,= per maand.

4314

Telefoon, fax & interne Telefoonkosten ten behoeve van het Bestuurskantoor. De afname van 40% is op basis van de verwachte besparingen met de introductie van account calling systeem.

4319

Overige bureaukosten Het betreft hier uitgaven die gemaakt worden in verband met bijzondere aangelegenheden en bezoeken uit het buitenland. Ten opzichte van 2013 is de raming met 5% afgenomen.

4323

Huisvestingsartikelen Aanschaf van diverse huishoudelijke benodigdheden.

Deel 5, pagina

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 7 van 179

7


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4334

Huur/lease voertuigen Het leasen van 3 dienstwagens, namelijk A-25822 ad Afl. 1.852,=, D-481 ad Afl. 860,= en A-22327 ad Afl. 1.129,= per maand. De dienstauto A-22327 wordt per 1 juni 2014 aan Douane overgedragen.

Overdrachten binnenland 4622

Duurtetoeslag pensioenen. Het betreft hier de kosten van de duurtetoeslag gewezen ambtsdragers (exministers, ex-gedeputeerden). Conform PSA-systeem is er sprake van 38 exambtsdragers.

4623

Overige pensioenen Het betreft hier pensioenen aan voormalige ambtsdragers (ex-ministers, exgedeputeerden). Conform PSA-systeem is er sprake van 39 ex-ambtsdragers.

16002003

Bureau Pers, Protocol en Evenementen

De kosten van Bureau Pers, Protocol en Evenementen worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 43.600,= geraamd en dit is een afname van Afl. 24.800,= oftewel 36% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 68.400,=). De afname is het resultaat van het actief kostenbeperkend beleid.

Goederen & diensten 4311 Kantoorinventaris Raming ter vervanging van versleten kantoormeubilair. 4330

Voorlichting en promotie Kosten in verband met o.a. het mede co6rdineren van diverse evenementen. Ten opzichte van 2013 is de raming met 30% afgenomen.

4334

Huur/lease voertuigen Het leasen van dienstwagen A-31752 ad Afl. 907,= per maand en huren van auto's gedurende buitenlandse bezoeken.

4335

Brandstof Benzinebonnen ten behoeve van de dienstwagen.

16004002

Sociaal Economische Raad

De totale kosten bedragen Afl. 1.003.900, =. Ten opzichte van 2013 zijn de kosten met Afl. 108.800,= toegenomen. De toename wordt voornamelijk veroorzaakt door de verhoging in personeelskosten en werkgeversbijdragen. Hierna volgt een vergelijking met 2013: % 2014 2013 Kostensoort 21% All. 588.300,= Afl. 485.600,4100 Personeel 25% Afl. 241.000,= Afl. 193.400,= 4200 Werkgeversbijdragen -23% 136.200,= Afl. Afl. 177.700,= 4300 Goederen en diensten 5.000,= Afl. Afl. 5.000,= 4629 Overdrachten buitenland 33.400,= Afl. Afl. 33.400,= en afschrijvingen 4700 Bijdragen Afl. 1.003.900,= Afl. 895.100,Totaal Deel

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 8 van 179

5,

pagina 8


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van SER bedragen Afl. 829.300,- en de personeelsbezetting van SER is van 8 personeel. 4105

Vergoedingen e.d. Het betreft hier schadeloosstelling ten behoeve van de voorzitter en presentiegeld voor de leden.

Goederen & diensten 4312 Huur kantoorinventaris Huur van een fotokopieerapparaat Toshiba model e-Studio2040 ad Afl. 465,= per maand. 4320

Huur gebouwen Huur pand van een huisvesting te L.G. Smith Boulevard 134 ad Afl. 9.828,= per maand. Per 1 juni 2014 wordt de huurprijs ad Afl. 7.371,- per maand.

4334

Huur/lease voertuigen Het leasen van dienstwagen D-502 ad Afl. 1.312,= per maand. Deze dienstauto wordt per 1 juni 2014 aan Korps Politie Aruba overgedragen.

Bijdragen & afschrijvingen 4702

Verrekening en afschrijvingen Bijdrage aan D.I.A.

16006001

Bureau Voorlichting

De kosten van Bureau Voorlichting worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 1.156.700,= geraamd en dit is een afname van Afl. 234.600,= oftewel 17% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 1.391.300,-). De afname is te wijten aan de bezuinigingen conform het financieel kader. Hierna volgt een vergelijking met 2013: 2014 2013 Kostensoort -14% Afl. 627.600,Afl. 731.200,= 4100 Personeel Afl. 282.100,= 7% Afl. 262.700,= 4200 Werkgeversbijdragen -41% Afl. 218.600,= Afl. 369.000,= 4300 Goederen en diensten 28.400,= Afl. Afl. 28.400,= 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl. 1.160.800,Afl. 1.391.300,Totaal

Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van BUVO bedragen Afl. 909.700,= en dit is een afname van Afl. 84.200,= ten opzichte van 2013. In 2013 is er een bevordering met terugwerkende kracht uitbetaald. De personeelsbezetting van BUVO is van 10 personeel.

Goederen & diensten Vergoedingen vervoer Autotoelage ten behoeve van diverse medewerkers.

4304

4309

Overige vergoedingen Het betreft hier telefoontoelage ten behoeve van het hoofd van Dienst.

Deel

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 9 van 179

5,

pagina 9


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4312

Huur kantoorinventaris Lease van een fotokopieerapparaat model imageRUNNER32351 ad Afl. 528,= per maand.

4320

Huur gebouwen Huur pand to L.G. Smith Boulevard 26 ten bedrage van Afl. 6.028,= per maand. Per 1 juni 2014 wordt de huurprijs ad Afl. 4.818,= per maand.

4324

Onderhoud gebouwen Bestemd voor onderhoud airco's en kleine reparaties.

4330

Voorlichting en promotie Deze raming is bestemd voor het plaatsen van advertenties in media ten behoeve van de bureaus, diensten en directies van alle ministeries met uitzondering van o.a. de Bureaus van de Ministers, het Arubahuis en het Bureau Pers, Protocol en Evenementen. Ten opzichte van 2013 is de raming met 36% afgenomen.

4332

Huur bedrijfsmiddelen Huur en onderhoud audiovisueel- en fotografiematerieel. Bij bijzondere gelegenheden worden audiovisueel apparatuur gehuurd.

4334

Huur/lease voertuigen Leasen van een dienstwagen D-276 ad Afl. 904,= per maand.

Bijdragen & afschrijvingen 4702

Bijdrage aan D.I.A.

16007001 & 16007003

Departamento Recurso Humano en Studie-opdrachten

Comform L.I.M. 2014 ressorteren de kostenplaatsen Departamento Recurso Humano en Studie-opdrachten onder het ministerie van Financien en Overheidsorganisatie.

16009001

Bureau Interne Diensten

De kosten van Bureau Interne Diensten worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 6.032.900,= geraamd en dit is een toename van Afl. 83.200,= ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 5.949.700, =). De toename is het resultaat van de hogere salariskosten conform PSA-systeem en de bezuinigingen in Goederen en diensten conform het financieel kader. Hierna volgt een vergelijking met 2013: 2014 2013 Kostensoort 4% Afl. 3.270.400,= Afl. 3.157.200,= 4100 Personeel 5% Afl. 1.440.500,= Afl. 1.365.600,= 4200 Werkgeversbijdragen -9% Afl. 1.061.700,= Afl. 1.166.600,= 4300 Goederen en diensten Afl. 260.300,= Afl. 260.300,= 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl. 6.032.900,= Afl. 5.949.700,= Totaal

Deel 5, pagina 10

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 10 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van BID bedragen Afl. 4.710.900,= en de personeelsbezetting van BID is van 59 personeel, waarvan 3 functies/personen tot besparingen leiden. Goederen & diensten Schrijf-/bureaubehoeften 4310 Aanschaf van schrijfbenodigdheden. 4312

Huur kantoorinventaris Het betreft bier het leasen van diverse fotokopieerapparaten en licenties. De diverse B.I.D. verricht kopieerwerkzaamheden ten behoeve van overheidsdiensten alsmede scholen.

4313

Portikosten Deze post dient ter dekking van de kosten in verband met de postverzorging ten behoeve van de diverse overheidsdiensten.

4320

Huur gebouwen Huur pand to Caya Betico Croes 67 ten bedrage van Afl. 46.177,= per maand.

4334

Huur/lease voertuigen Er worden 7 dienstwagens ten behoeve van BID geleased. Per 1 juni 2014 wordt een dienstwagen ingeleverd en het contract van twee dienstauto's wordt bij vervaldatum niet verlengd.

4350

Bewakingsdiensten Bewaking ten bedrage van Afl. 6.333,33 per maand.

Bijdragen & afschrijvingen 4702

Verrekeningen en bijdragen Bijdrage aan D.I.A.

16009002

Centraal Magazijn

De totale kosten bedragen Afl. 1.167.400,= Ten opzichte van 2013 zijn de kosten met Afl. 522.100,= (31%) afgenomen. Dit het resultaat van het actief kostenbeperkend beleid. Hierna volgt een vergelijking met 2013: cyo 2014 2013 Kostensoort 5% Afl. 171.800,= Afl. 163.800,= 4100 Personeel 8% 80.300,= Afl. Afl. 74.400,= 4200 Werkgeversbijdragen -37% Afl. 915.300,= Afl. 1.451.300,4300 Goederen en diensten Afl. 1.167.400,Afl. 1.689.500,= Totaal

Personeel & Werkgeversbijdragen salariskosten van Centraal Magazijn bedragen personeelsbezetting van Centraal Magazijn is van 4 personeel. De totale

Afl.

252.100,= en

de

Goederen & diensten Schrij Pbureaubehoeften 4310 De raming op deze post is bestemd voor de aankopen van kantoorartikelen door het centraal magazijn, welke vervolgens aan de diverse overheidsdiensten Deel 5, pagina 11

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 11 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

en scholen doorverkocht worden. Ten opzichte van 2013 is de raming met 34% afgenomen.

4329

Overig huisvesting Het betreft hier de aankoop van schoonmaakartikelen, welke vervolgens aan de diverse overheidsdiensten etc. doorverkocht worden. Ten opzichte van 2013 is de raming met 47% afgenomen.

16010001

Archivo Nacional Arubano

De kosten van Archivo Nacional Arubano worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 3.287.100,= geraamd en dit is een toename van Afl. 13.500,= ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 3.273600,=). Hierna volgt een vergelijking met 2013: 2014 2013 Kostensoort -3% Afl. 1.511.900,= Afl. 1.555.100,= 4100 Personeel 1% Afl. 627.800,= 623.200,= Afl. 4200 Werkgeversbijdragen -3% Afl. 965.200,= Afl. 997.300,= 4300 Goederen en diensten 86% Afl. 182.200,= Afl. 98.000,= 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl. 3.287.100,= Afl. 3.273.600,Totaal

Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van ANA bedragen Afl. 2.139.700,= en de personeelsbezetting van ANA is van 24 personeel, waarvan een functie/persoon tot besparing leidt.

diensten 4310

Schrijf-/bureaubehoeften Aanschaf van kantoorbenodigdheden.

4312

Huur kantoorinventaris Huur van een kopieerapparaat model Canon3080 ad Afl. 674,= per maand.

4320

Huur gebouwen Huur pand to Sabana Blanco 60 (oud WIMCO gebouw) ten bedrage van Afl. 75.000,= maand.

4334

Huur/lease voertuigen Het leasen van twee wagens, namelijk D-362 ad Afl. 1.320,= en D-363 ad Afl. 860,- per maand. De dienstauto D-363 wordt per 1 juni 2014 aan DWJZ overgedragen.

Bijdragen & afschrijvingen 4701

Afschrijvingen De afschrijvingen voor 2014 bedragen Aft 84.200,=.

4702

Verrekeningen en bijdragen Bijdrage aan D.I.A. ad Afl. 98.000,=.

Deel 5, pagina

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 12 van 179

12


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

16011001

Bureau Burgerlijke Stand en Bevolking

De totale kosten bedragen Afl. 6.323.800,=. Ten opzichte van 2013 zijn de kosten met Afl. 314.400,= oftewel 5% afgenomen. De verlaging is het resultaat van de verhoging van de salariskosten en het naar beneden bijstellen van de goederen en diensten wegens de geraamde kosten rondom verkiezingen 2013.

Hierna volgt een vergelijking met 2013:

Kostensoort 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4629 Overdrachten buitenland 4700 Bijdragen en afschrijvingen Totaal

Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl.

2013 2.579.500,= 1.005.400,= 1.883.300,= 885.000,= 285.000,= 6.638.200,=

2014 Afl. 2.703.400,= Afl. 1.099.500,= Afl. 1.274.300,= Afl. 827.000,= Afl. 419.600,= Afl. 6.323.800,=

04

5% 9% -32% - 7%

47%

Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van dit bureau bedragen Afl. 3.802.900,= en de personeelsbezetting van dit bureau is van 43 personeel, waarvan 2 functies/personen tot besparingen leiden.

Goederen & diensten Dienstkleding &-toelage 4305 Het personeel dat dienstverlening aan het publiek verricht, dient representatief gekleed te zijn. 4310

Schrijf-/bureaubehoeften Aanschaf van schrijfbenodigdheden. Ten opzichte van 2013 is de raming met 67% afgenomen.

4312

Huur kantoorinventaris Het leasen van drie fotokopieermachines voor een totaal bedrag van Afl. 1.605,= per maand en de licentie van Centric Netherlands B.V.

4320

Huur gebouwen Huur pand te Wilhelminastraat nr. 8 ad Afl. 47.592,- en huur pand te L.G. Smith Boulevard 66 ad Afl. 12.500,= per maand.

4333

Bedrijfsbenodigdheden Het betreft hier o.a. de kosten in verband met de aanschaf van paspoorten, identiteitskaarten en trouwboekjes.

4393

Overige kosten De raming is naar beneden bijgesteld wegens de in 2013 geraamde kosten ten behoeve van verkiezingen 2013.

Overdrachten buitenland 4633

Overdrachten internationaal Op deze post worden onder andere de afdracht van gende paspoortgelden geraamd.

Dee!

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 13 van 179

5,

pagina

13


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Bijdragen & afschrijvingen 4701

Afschrijvingen De afschrijvingen voor 2014 bedragen Afl. 134.600,=.

4702

Verrekeningen en bijdragen Bijdrage aan D.I.A. ad Afl. 285.000,-.

16012001

DIVA

De kosten van Veiligheidsdienst Aruba worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 5.565.100,= geraamd en dit is een toename van Afl. 151.500,= oftewel 3% ten opzichte van de begroting 2013 (Aft 5.413.600,=). De toename is grotendeels to wijten aan de verhoging van de salariskosten. Hierna volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort 2013 2014 4100 Personeel Afl. 2.626.800,Afl. 2.465.200,= 7% 15% 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 938.800,= Afl. 1.075.500,Afl. 1.893.600,= Afl. 1.735.700,= - 8% 4300 Goederen en diensten Afl. 127.100,10% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl. 116.000,= Totaal Afl. 5.413.600,= Afl. 5.565.100,-

Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van DIVA bedragen Afl. 3.702.300,= en de personeelsbezetting van DIVA is van 33 personeel, waarvan een persoon/functie tot besparing leidt.

Goederen & diensten 4306

Reis- en verblijfkosten Gezien de aard van de werkzaamheden is het noodzakelijk dat medewerkers en hoofd van dienst dienstreizen verrichten naar voornamelijk Nederland, de Verenigde Staten en landen in het Caribische gebied.

4312

Huur kantoorinventaris Huur van 2 fotokopieerapparaten model Canon 3900 imageRunner 1025 IF ad Afl. 178,= en e-Studio 281c ad Afl. 895,= per maand. Tevens worden de licenties en het onderhoud van speciale apparatuur hieronder geraamd.

4320

Huur gebouwen Huur van kantoorruimte bij Aruba Airport Authority N.V. ad Afl. 2.612,23 en Post N.V. ad Afl. 60.280,= per maand.

4323

Huisvestingsartikelen Aanschaf van beveiligingsapparatuur, rookdetectors, brandblusapparaten e.d..

4332

Huur bedrijfsmiddelen Huurkosten van portofoons.

4334

Huur/lease voertuigen. Het leasen van 8 dienstwagens voor een totaal bedrag van Afl. 8.172,- per maand. Bij vervaldatum van twee lease auto's worden deze niet verlengd.

Deel

Ontweip- begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 14 van 179

5,

pagina

14


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4336

Motorrijtuigenbelasting Nummerplaten bestemd voor dienstauto's.

4339

Overige kosten vervoer Bestemd voor kosten die niet in de leasecontracten zijn opgenomen, zoals autowassen, autobandenreparaties en dergelijke.

16012002

Defensie

De totale kosten bedragen Afl. 8.696.900,=. Ten opzichte van 2013 zijn de kosten met Afl. Afl. 1.376.700,- (14%) afgenomen. Op deze kostenplaats worden de personeelskosten van de kustwacht, burgerpersoneel en Arumil conform PSA-systeem geraamd. Grotendeels van deze kosten worden door Nederland gedragen en hierdoor is er een raming aan de middelenkant

opgenomen.

16013001

Directie Buitenlandse Betrekkingen

De begroting van Directie Buitenlandse Betrekkingen wordt voor het dienstjaar 2014 op Afl. 1.766.800,= geraamd en dit is een afname van Afl. 172.900,= (9%) ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 1.939.700,-). Dit het resultaat van het actief kostenbeperkend beleid. Hierna volgt een vergelijking met 2013: % 2014 2013 Kostensoort -10% Afl. 1.141.300,= Afl. 1.027.700,= 4100 Personeel - 3% Afl. 450.900,= Afl. 463.500,= 4200 Werkgeversbijdragen 242.300,= Afl. Afl. 289.000,= 4300 Goederen en diensten 40.600,= Afl. Afl. 40.600,= 4629 Overdrachten buitenland 5.300,= Afl. Afl. 5.300,= 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl. 1.939.700,= Afl. 1.766.800,= Totaal

Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van DBB bedragen Afl. 1.478.600,- en de personeelsbezetting van DBB is van 12 personeel, waarvan een persoon/functie tot besparing leidt.

Goederen & diensten 4306

Reis- en verblijfkosten Het betreft dienstreizen in verband met bijwoning van diverse seminars en conferenties.

4312

Huur kantoorinventaris Huur van een fotokopieerapparaat model e-Studio2830C ad Afl. 825,= per maand.

4314

Telefoon, fax & internet Telefoonkosten ten behoeve van de directie.

4320

Huur gebouwen Huur pand to Wayaca 33-E ad Afl. 12.750,= per maand. Per huurprijs ad Afl. 10.710,= per maand.

1

juni wordt de

Deel 5, pagina

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 15 van 179

15


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4334

Huur/lease voertuigen Lease van D-15 ad Afl. 1.836,= per maand en incidentele huur van V-wagens ter gelegenheid van hoog buitenlands bezoek.

4339

Overige kosten vervoer Wasbeurten ten behoeve van D-15.

4362

Overige uitbestedingen Kosten in verband met vertaling van overheidsdocumenten en wetten.

4631

Contributies buitenland De bijdrage van Aruba als lid van de "Association of Caribbean States" wordt hieronder geraamd.

Bijdragen & afschrijvingen 4702

Verrekening en bijdragen Bijdrage aan D.I.A. voor 2014 bedraagt Afl. 5.000,=

16014001

Hulpbestuurskantoor Noord

De kosten van HBK Noord worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 427.200,= geraamd en dit is een afname van Afl. 170.700,= ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 597.900, =). De verlaging is wegens een correctie van een incidentele post in 2013. Hierna volgt een vergelijking met 2013: cyo 2014 2013 Kostensoort -11% Afl. 269.700,= Afl. 302.300,= 4100 Personeel -15% Afl. 109.800,Afl. 128.800,= 4200 Werkgeversbijdragen -88% Afl. 16.200,Afl. 135.300,4300 Goederen en diensten Afl. 31.500,Afl. 31.500,= 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl. 427.200,= Afl. 597.900,= Totaal

Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van HBK Noord bedragen Afl. 379.500,= en de personeelsbezetting van HBK Noord is van 7 personeel.

Goederen & diensten 4311

Kantoorinventaris Aanschaf van schrijfbenodigdheden.

4312

Huur kantoorinventaris Huur van een kopieerapparaat ImageRUNNER1025N ad Afl. 131,95 per maand.

4314

Telefoon, fax & internet Telefoonkosten ten behoeve van HBK Noord.

4350

Bewakingsdiensten Het geldtransport gaat ten laste van het Bureau Minister-President.

4393

Overige kosten De raming voor 2014 wordt bijgesteld wegens de incidentele kosten in 2013. Deel

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 16 van 179

5,

pagina

16


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

16014002

Hulpbestuurskantoor San Nicolas

De totale kosten van HBK San Nicolas bedragen Afl. 629.200,=. Ten opzichte van 2013 zijn de kosten met Afl. 19.900,= afgenomen. Deze afname is wegens de bezuinigingen conform het financieel kader. Hierna volgt een vergelijking met 2013: 2014 2013 Kostensoort - 6% Afl. 358.600,Afl. 380.200,4100 Personeel 13% Afl. 178.700,= Afl. 158.600,= 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 41.900,= -34% Afl. 54.900,= 4300 Goederen en diensten Afl. 55.600,= Afl. 55.400,= 4700 Bijdragen en afschrijvingen Aft 629.200,Afl. 649.100,= Totaal

Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van HBK San Nicolas bedragen Afl. 537.300,= en de personeelsbezetting van HBK San Nicolas is van 10 personeel, waarvan 3 personen/functies tot besparingen leiden.

Goederen & diensten 4312

Huur kantoorinventaris Het leasen van een fotokopieerapparaat.

4314

Telefoon, fax & internet Telefoonkosten ten behoeve van HBK San Nicolas.

4350

Bewakingsdiensten Het geldtransport gaat ten laste van het Bureau Minister-President.

Bijdragen & afschrijvingen 4702

Verrekening & bijdragen Bijdragen aan D.I.A. ad Afl. 35.200,=.

16014003

Hulpbestuurskantoor Santa Cruz

De begroting van HBK Santa Cruz wordt voor het dienstjaar 2014 op Afl. 546.400,= geraamd en dit is een afname van Afl. 151.700,= oftewel 22% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 698.100,=). De afname is to wijten aan de correcties in PSA-systeem en het actief kostenbeperkend beleid. Hierna volgt een vergelijking met 2013: 2014 2013 Kostensoort -21% Afl. 338.200,= Afl. 428.600,= 4100 Personeel -18% Afl. 156.500,= Afl. 192.100,= 4200 Werkgeversbijdragen -56% Afl. 20.400,= Afl. 46.100,= 4300 Goederen en diensten Afl. 31.300,= Afl. 31.300,4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl. 546.400,= Afl. 698.100,= Totaal

Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van HBK Santa Cruz bedragen Aft 494.700,= en de personeelsbezetting van HBK Santa Cruz is van 8 personeel, waarvan een persoon/functie tot besparing leidt.

Deel 5, pagina 17

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 17 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Goederen & diensten 4312

Huur kantoorinventaris Leasen van een fotokopieerapparaat model ImageRUNNER1025N ad Afl. 189,= per maand.

4350

Bewakingsdiensten Het geldtransport gaat ten taste van het Bureau Minister-President.

Bijdragen & afschrijvingen 4702

Verrekening & bijdragen Bijdragen aan D.I.A. ad Afl. 31.300,=.

16014004

Hulpbestuurskantoor Savaneta

De kosten van HBK Savaneta worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 604.000,= geraamd en dit is een afname van Afl. 68.600,= oftewel 10% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 672.600,-). De verlaging is het resultaat van de correcties in het PSA-systeem en het actief

kostenbeperkend beleid. Hierna volgt een vergelijking met 2013:

Kostensoort

2014

2013

4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen en afschrijvingen Totaal

Afl. Afl. Afl. Afl. Afl.

412.500,184.900,= 43.900,= 31.300,--

672.600,-

Afl. Afl. Afl. Afl. Afl.

379.700,-

-

174.600,= 18.400,=

-

8% 6% -58%

31.300,604.000,=

Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van HBK Savaneta bedragen Afl. 554.300,= en de personeelsbezetting van HBK Savaneta is van 8 personeel. Goederen & diensten 4304

Vergoedingen vervoer Kilometervergoeding ten behoeve van een medewerker.

4312

Huur kantoorinventaris Lease van een kopieerapparaat model ImageRUNNER1025N ad Afl. 120,= per maand.

4314

Telefoon, fax & internet Telefoonkosten ten behoeve van Hulpbestuurskantoor Savaneta.

4350

Bewakingsdiensten Het geldtransport gaat ten Taste van het Bureau Minister-President.

16014005

Hulpbestuurskantoor Paradera

De totale kosten van HBK Paradera bedragen Afl. 542.700,=. Ten opzichte van 2013 zijn de kosten met Afl. 110.200,- (17%) afgenomen. De afname is het resultaat van de correcties in het PSA-systeem en het actief kostenbeperkend beleid.

Deel 5, pagina 18

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 18 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Hierna volgt een vergelijking met 2013:

Kostensoort 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen en afschrijvingen Totaal

2013 Afl. 402.400,= Afl. 136.700,Afl. 82.500,= Afl. 31.300,= Afl. 652.900,=

%

2014 Afl. 346.000,= Afl. 97.000,Afl. 68.400,= Afl. 31.300,= Afl. 542.700,-

-14% -29% -17%

Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van HBK Paradera bedragen Afl. 443.000,= en de personeelsbezetting van HBK Paradera is van 9 personeel, waarvan een functie/persoon tot besparing leidt.

Goederen & diensten 4312

Huur kantoorinventaris Het betreft hier het leasen van een fotokopieerapparaat ImageRUNNER1025N ad Afl. 106,= per maand.

4320

Huur gebouwen Huur pand to Paradera 134 ten bedrage van All 4.530,= per maand.

4350

Bewakingsdiensten Het geldtransport gaat ten laste van het Bureau Minister-President.

16015001

Directie Informatievoorziening en Automatisering (D.I.A.)

model

De begroting van DIA wordt voor het dienstjaar 2014 op Afl. 3.238.300,= een afname van Afl. 152.700,= oftewel 5% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 3.391.000, =). De afname is het resultaat van de correcties in PSA-systeem en het actief kostenbeperkend beleid. Hierna volgt een vergelijking met 2013: % 2014 2013 Kostensoort -4% Afl. 1.514.800,= Afl. 1.579.900,4100 Personeel -7% Afl. 570.600,Afl. 613.700,4200 Werkgeversbijdragen -4% Afl. 1.127.500,= Afl. 1.171.800,= 4300 Goederen en diensten 25.400,= Afl. 25.600,= Afl. 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl. 3.238.300,= Afl. 3.391.000,Totaal

Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van DIA bedragen Afl. 2.085.400,= en de personeelsbezetting van DIA is van 19 personeel, waarvan een functie/persoon tot besparing leidt.

Goederen & diensten 4312

Huur kantoorinventaris Het leasen van een kopieerapparaat en de licentie van IBM.

4314

Telefoon, fax en internet. Telefoon- en internetkosten ten behoeve van DIA.

Deel 5, pagina 19

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 19 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4320

Huur gebouwen Huur pand to L.G. Smith Boulevard 34 ten bedrage van Afl. 21.750,= per maand. Per 1 juni 2014 wordt de huurprijs ad Afl. 16.312,50 per maand.

4332

Huur bedrijfsmiddelen Op deze post worden de volgende kosten geraamd: - Huur WAN interne Netrelay + 65F/R + 4* 2MB LL - ISDN lijn en analoge lijnen - Onderhoud centrale servers AS/400 en NT-servers - Onderhoud centrale WAN-componenten - Onderhoud/reparaties werkstations - Hosting en onderhoud website - Onderhoud intranet - Onderhoud RPL3, KAS en DDS - Onderhoud generator en UPS

4333

Bedrijfsbenodigdheden Aanschaf van tape, cartridges, diskettes, usb-sticks en dergelijke.

4334

Huur/lease voertuigen Het leasen drie voertuigen voor een totaal bedrag van Afl. 3.015,= per maand. Een dienstauto wordt per 1 juni 2014 aan Directie Onderwijs overgedragen.

4350

Bewakingsdiensten Kosten in verband met particuliere bewaking.

16016001

Overig AZWIDO

De totale kosten bedragen Afl. 19.494.400,=. Ten opzichte van 2013 zijn de kosten met Afl. 2.221.300,= (16%) afgenomen. Dit is het resultaat van het afvoeren van de eenmalige kosten in verband met Koninklijk bezoek in 2013 en de verlaging van de uitkering aan Hoge Colleges. De kosten in verband met de Sociale Vorming worden door Nederland bekostigd en hierdoor wordt een raming aan de middelenkant opgenomen. Hierna volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort 2013 2014 4100 Personeel Afl. 156.800,= Afl. 156.800,= 4300 Goederen en diensten Afl. 1.885.800,= Afl. 1.003.500,= -47% 4629 Overdrachten buitenland Afl. 100.000,= 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl. 19.573.100,= Afl. 18.334.100,= - 6% Totaal Afl. 21.715.700,Afl. 19.494.400,-

Personeel 4105

Vergoedingen e.d. Op deze post wordt de schadeloosstelling ten behoeve van de Arubaanse lid aan de Raad van State geraamd.

Goederen & diensten 4310

Schrijf- en bureaubehoeften Raming ten behoeve van de Sociale Vorming.

Ontwerp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 20 van 179

5,

pagina 20


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4311

Kantoorinventaris Raming ten behoeve van de Sociale Vorming.

4329

Overig huisvesting Raming ten behoeve van de Sociale Vorming.

4330

Voorlichting en promotie Raming ten behoeve van de Sociale Vorming.

4333

Bedrijfsbenodigdheden Raming ten behoeve van de Sociale Vorming.

4361

Deskundig advies Op deze post worden o.a. de kosten van advocaten ten behoeve van het ministerie geraamd. Ten opzichte van 2013 is de raming met 39% toegenomen.

4362

Overige uitbestedingen In 2013 waren de kosten in verband met Koninklijk Bezoek hieronder

geraamd. 4393

Overige kosten Deze raming is bestemd voor de Sociale Vorming.

Bijdragen & afschrijvingen 4707

Uitkering a/ landsbedrijf De raming 2014 is Afl. 17.526.700, =. Dit is Afl. 976.000,= oftewel 5,3% lager dan voor 2013. Hierna volgt een vergelijking ten opzichte van 2013: 2014 2013 Afl. 13.129.900,= Afl. 12.878.100,= Staten van Aruba Algemene Rekenkamer Aruba Afl. 3.463.600,Afl. 2.883.000,= Afl. 1.909.200,Afl. 1.765.600,= Raad van Advies Afl. 18.502.700,= Afl. 17.526.700,= Totaal

Deel

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 21 van 179

5,

pagina

21


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

MIDDELEN

MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN DUURZAME ONTWIKKELING De totale middelen bedragen Afl. 18.128.500, =. Ten opzichte van 2013 zijn de middelen van dit ministerie met Afl. 3.267.800,= (15%) afgenomen. De afname is grotendeels te wijten aan de bijstelling van de middelen op basis van de raming van de kosten ten behoeve van Defensie en Sociale Vorming.

16000001

Bureau Minister-President

De totale middelen bedragen Afl. 13.400,-. 8921

Pensioenbijdragen Het betreft hier de door de minister of te dragen pensioenpremie.

16006001

Bureau Voorlichting

8412

Bijdragen in kosten Het innen van publicatierecht ad Afl. 10.000,= voor 2014.

16009002

Centraal Magazijn

De totale middelen voor 2014 bedragen Afl. 914.800, =. Ten opzichte van 2013 zijn de middelen met Afl. 536.000,= oftewel 37% afgenomen. Wegens de bezuinigingen op de variabele kosten dienen de middelen (verrekeningen) gelijk naar beneden te worden bijgesteld. 8815

Overige bijdrage Het betreft hier verrekeningen in verband met het verstrekken van kantoorbehoeften en schoonmaakartikelen aan de bureaus, diensten en directies van het Land. Raming ad Afl. 914.800,-.

16011001

Bureau Burgerlijke Stand en Bevolking

De totale middelen voor 2014 bedragen Afl. 3.400.000,-.

8312

Retributies en leges Het betreft de inkomsten in verband met het uitgeven van paspoorten, uittreksels van geboortebewijzen, uitgifte van identiteitskaarten en andere dienstverleningen. Raming ad Afl. 3.400.000,=.

Deel

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 22 van 179

5,

pagina 22


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

16012002

Defensie

De totale middelen voor 2014 bedragen Afl. 8.684.100, =. Ten opzichte van 2013 zijn de middelen met Afl. 1.303.300,= (13%) afgenomen. De bijstelling van de middelen is op basis van de in PSA-systeem opgenomen personeelskosten ten behoeve van Kustwacht, burgerpersoneel en Arumil. 8791

Overdrachten van het Rijk Het betreft hier de raming van de door Nederland gerestitueerde personeelskosten van het personeel van de Kustwacht, burgerpersoneel en Arumil.

16014001

Hulpbestuurskantoor Noord

De totale middelen voor 2014 bedragen Afl. 90.000,=. 8413

Dienstverlening derden Het betreft hier de vergoeding die in rekening wordt gebracht bij het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Setar N.V., F.C.C.A. en W.E.B. N.V.

16014002

Hulpbestuurskantoor San Nicolas

De totale middelen voor 2014 bedragen Afl. 30.000,=. 8413

Dienstverlening derden Het betreft hier de vergoeding die in rekening wordt gebracht bij het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Setar N.V., F.C.C.A. en W.E.B. N.V.

16014003

Hulpbestuurskantoor Santa Cruz

De totale middelen voor 2014 bedragen Afl. 60.000,=. 8413

Dienstverlening derden Het betreft hier de vergoeding die in rekening wordt gebracht bij het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Setar N.V., F.C.C.A. en W.E.B. N.V.

16014004

Hulpbestuurskantoor Savaneta

De totale middelen voor 2014 bedragen Afl. 132.000,-. 8413

Dienstverlening derden Het betreft hier de vergoeding die in rekening wordt gebracht bij het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Setar N.V., F.C.C.A. en W.E.B. N.V.

Ontwerp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 23 van 179

5,

pagina 23


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

16014005

Hulpbestuurskantoor Paradera

De totale middelen voor 2014 bedragen Afl. 90.000,=. 8413

Dienstverlening derden Het betreft hier de vergoeding die in rekening wordt gebracht bij het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Setar N.V., F.C.C.A. en W.E.B. N.V.

16015001

D.I.A.

De totale middelen bedragen Afl. 3.994.700,=. Ten opzichte van 2013 zijn de middelen met Afl. 326.500,= (8%) afgenomen. 8413

Dienstverlening derden De doorberekening van de kosten voor het technisch beheer door de DIA aan de stichting EPB, SKOA, SMOA en AZV wordt onder deze post geraamd. De raming is Afl. 145.000, =.

8815

Overige bijdrage De doorberekening van de kosten voor het technisch beheer door de DIA aan de overheidsdiensten wordt onder deze post geraamd. Raming: Afl. 3.849.700,=. De raming is conform opgave van de D.I.A..

16016001

Overig AZWIDO

De totale middelen bedragen Afl.709.500,=. Ten opzichte van 2013 is de raming met Afl. 1.123.300,= afgenomen. De bijstelling van de middelen is op basis van de in PSA-systeem

opgenomen personeelskosten ten behoeve van Sociale Vorming. 8791

Overdrachten van het Rijk Het betreft hier de door Nederland over to maken gelden ter dekking van de kosten van de Sociale Vorming. Raming ad Afl. 709.500,=.

Dee! 5, pagina 24

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 24 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

INVESTERINGEN & KAPITAALUITGAVEN

MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN DUURZAME ONTWIKKELING De begroting van de investeringen voor het dienstjaar 2014 van dit ministerie bedraagt Afl. 196.000,=. Ten opzichte van 2013 zijn de investeringen met Afl. 1.502.400,= afgenomen. In de begroting 2013 was er een raming ad Afl. 1.100.000,= ten behoeve van het verbouwen en uitbreiden van het Gouverneurshuis.

17016001

Overig AZWIDO

6403

Projecten (inbreng AUA) Het betreft hier de raming voor de centrale investeringspot bestemd voor het verrichten van kleine investeringen ten behoeve van de bureaus, diensten en directies van het ministerie. Raming ad Afl. 110.000,- conform het financieel kader.

6551

Investeringsbijdragen De raming 2014 voor de investeringen ten behoeve van de Hoge Colleges bedraagt Afl. 86.000,=. Ten opzichte van 2013 zijn de investeringen met 12.400 oftewel 13% afgenomen. De onderverdeling voor 2014 is als volgt: Afl. 50.000,= Staten van Aruba Afl. 36.000,= Algemene Rekenkamer Aruba

Deel

Onriverp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 25 van 179

5,

pagina 25


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

KOSTEN

MINISTERIE VAN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, INFRASTRUCTUUR EN INTEGRATIE Ingevolge de nieuwe bepalingen inzake de instelling van ministerie volgens de Landsverordening van 19 december 2013 houdende nieuwe bepalingen ten aanzien van de instelling voor ministeries (Landverordening instelling ministeries 2014, AB 2013 no. 94) behoort tot de aangelegenheden die tot de zorg van het ministerie van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie behoren: de ruimtelijke ontwikkeling; de volkshuisvesting; de infrastructuur; het beheer van de onroerende overheidseigendommen; de registratie van kadastrale gegevens; de instelling voor de inzameling van afval; de technische- en veiligheidsinspectie; het vreemdelingen- en integratiebeleid; de afgifte van verblijfvergunningen; de advisering ter zake van naturalisatieverzoeken. Hier dient vermeld te worden dat er met de wijziging van LIM 2014 diverse verschuivingen in de opbouw van de ministeries heeft plaatsgevonden. De diensten die het beleidsterrein Milieu vormden van het Ministerie van Integratie, Infrastructuur en Milieu, te weten Directie Natuur en Milieu en Bureau City Inspector zijn overgedragen aan het ministerie van Economische Zaken, Communicatie, Energie en Milieu, en is de Dienst Technische Inspecties ondergebracht bij het Ministerie van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie. Conform LIM 2014 is tevens onderscheid gebracht tussen vuilinzameling (ophalen) en vuilverwerking. De kostenbegroting van dit ministerie voor het dienstjaar 2014 bedraagt Afl. 132.832.900,=. Hierna volgt de onderverdeling van de kostensoorten voor de begroting 2014 samen met een weergave van de verdeling in percentage van de totale kosten.

Kostensoort 4100 4200 4300 4600 4619 4629 4700

Personeel Werkgeversbijdragen Goederen en diensten Subsidies Overdrachten binnenland Overdrachten buitenland Bijdragen & afschrijvingen Totale kosten begroting:

2014 Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl.

20.763.200,=

7.138.000,39.103.000,= 2.959.100,= 6.736.000,= 3.000,= 56.130.600,-132.832.900,=

% van het totaal 15,6 % 5,4 % 29,4 % 2,2 % 5,1 % 0 % 42,3 % 100 %

Personeel en werkgeversbijdragen De totale personeelskosten inclusief werkgeversbijdragen voor 2014 bedragen Aft 27.901.200,=, zijnde 20,9% van de totale kosten. De totale personeelsbezetting bij het Deel

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 26 van 179

5,

pagina 26


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Ministerie van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie was begin januari 315 personen. Besparingen zijn verwerkt van de 6 personen die de dienst verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Tevens zijn er 3 arbeidsovereenkomsten die dit jaar zullen eindigen niet worden verlengd. De overige arbeidsovereenkomsten zijn verlaagd via deeltijdwerken of een algehele verlaging door middel van een percentuele verlaging.

Goederen en diensten De totale materiele kosten van 2014 bedragen Afl. 39.103.000,=, zijnde 29,4% van de kosten.

Subsidies Het betreft hier de subsidies instellingen ten behoeve van de FCCA.

Overdrachten binnenland Het betreft hier enerzijds raming ten behoeve van de F.C.C.A. voor de huursubsidies ten behoeve van de huur voor het bedrag van Afl. 6.719.000,= en anderzijds ten behoeve van DIP voor de aanleg van elektriciteitsvoorziening door Elmar N.V. in onrendabele gebieden voor het bedrag van Afl. 17.000,= (conform opgave DTI).

Overdrachten buitenland Het betreft hier contributies aan het buitenland bij DTI.

Bijdragen en afschrijvingen De ramingen onder deze rubriek beslaat zowel de kostenposten `Afschrijvingen' en `Bijdragen en Verrekening' tussen de diverse overheidsdiensten als `Uitkering a/landsbedrij f, zijnde DOW.

16120001 Bureau van de minister van Ruimtelijke Ontwikkeling,

Infrastructuur en

Integratie De totale kosten voor 2014 bedragen Afl. 10.045.800,=. Ten opzichte van 2013 is deze raming per saldo met Afl. (26,5%) afgenomen. Deze verlaging wordt gerealiseerd doordat de diverse voorbereidingen die voor rekening van het Land kwamen in de PPPprojecten grotendeels zijn afgerond.

Kostensoort 4100 4200 4300 4700

2013

Personeel Werkgeversbijdragen Goederen en diensten Bijdragen & afschrijvingen Totaal

Afl. Afl. Afl. Afl. Afl.

5.378.200,= 1.261.200,= 7.019.700,= 5.000,= 13.664.100,=

0/0

2014 Afl. Afl. Afl. Afl. Afl.

5.554.800,= 1.168.100,= 3.317.900,= 5.000,= 10.045.800,=

3,3 % -7,4 %

-52,7 % 0 % -26,5 %

Personeel en werkgeversbijdragen Er is een toename met Afl. 83.500,= (1,3%) bij de ramingen voor de rubrieken 4100 en 4200. De personeelsbezetting bij het Bureau van de minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie is 73 personen. Hiervan zullen 14 personen deeltijd gaan werken. Bij 52 andere personen is het salaris verlaagd met 1%.

Goederen en diensten 4334 Huur/lease voertuigen De lease van de volgende voertuigen drukken op de begroting van het bureau: Maandbedrag Nummer Merk en type Deel 5, pagina 27

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 27 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

A-32410 A-42128

4361

Ford Taurus Hyundai Sonata GLS atm Zilver

Afl. 1.890,00 Afl. 1.675,00 Afl. 3.565,00

Deskundig advies De afname in kosten bij het Bureau wordt voornamelijk veroorzaakt door de verlaging op de post 4361 Deskundig advies. Merendeel van de voorbereidingskosten van de verschillende PPP-projecten zullen dit jaar van start gaan en behoeven geen voeding meer uit deze post. Ook is een groot aantal van de projecten voor de verbetering van de binnenstad afgerond waardoor er minder beroep op externe deskundigen gedaan hoeft te worden. Anderzijds zullen ten behoeve van het beleid om in 2014 een extra 1000 terreinen te meten landmeterassistenten worden ingehuurd die bekostigd zullen worden vanuit deze post. Ten opzichte van 2013 is deze raming met 62,5% afgenomen.

16128001 Dienst Technische Inspectie De totale kosten voor 2014 bedragen Afl. 9.153.500,=. Ten opzichte van 2013 is deze raming per saldo met Afl. 153.400,= (1,7%) toegenomen.

Kostensoort 4100 4200 4300 4629 4700

2013

Personeel Werkgeversbijdragen Goederen en diensten Overdrachten buitenland Bijdragen & afschrijvingen Totaal

Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl.

2.672.100,= 1.110.100,= 5.036.200,= 3.000,= 178.700,= 9.000.100,=

cyo

2014 Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl.

2.838.200,= 1.211.500,= 4.922.100,= 3.000,= 178.700,= 9.153.50013,=

6,2 % 9,1 % -2,3 % 0 % 0 % 1,7 %

Personeel en werkgeversbijdragen Er is een toename met Afl. 267.500,= (7,1%) van Afl. 3.782.200,= naar Afl. 4.049.700,= bij de ramingen voor de rubrieken 4100 en 4200. Dit is o.a. het gevolg van bevorderingen terugwerkende kracht en het aantal ambtjubilea. De personeelsbezetting bij DTI is 42 personen. 3 personen zullen deeltijd gaan werken.

Goederen en diensten 4303

Opleidingen en cursusgelden Deze raming is ter dekking van de kosten voor de internationaal vereiste certificering van de verschillende medewerkers zoals de NEN 1010 voor het technisch personeel. Tevens cursus Nederlands benodigd voor het schrijven van de diverse rapportages.

4305

Dienstkleding & toelage Betreft naast de kosten voor de aankoop van de normale uniformen voor het personeel ook speciale uitrusting zoals brillen, helmen, veiligheidsschoenen en regenjassen conform de veiligheidsverordening inspectieambtenaren.

4306

Reis- en verblijfkosten Nodig voor o.a. bezoek aan Curacao in verband met verandering wetgeving.

Deel 5, pagina 28

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 28 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4310

Schrij f-/bureaubehoeften Op deze kostensoort worden

kosten geraamd van aanschaffingen voor administratief materiaal, vakliteratuur, filekaarten, het drukken van (de 36 verschillende) formulieren en controlestickers ten behoeve van de veiligheidsinspecties stoom- en ijkwezen, voertuigenkeuring, hinder- en electrokeuring, alien conform de bestaande verordeningen. 4320

Huur gebouwen Hier worden geraamd de kosten van huur ten bedrage van Afl. 58.000,= per maand van het gebouw D.T.I. (keuringslokaal en hoofdkantoor) die vanaf 2009 onder een dak is gehuisvest te Pos Chikito 47. Per 1 september zal de huurprijs worden verlaagd naar Afl. 44.000,= per maand, hetgeen voor 2014 een besparing van Afl. 55.900,- (8%) oplevert.

4321

Elektriciteit Hier worden o.a. geraamd de abonnementskosten ten behoeve van straatverlichting die vanaf 2009 onder de begroting van de D.T.I. worden opgenomen. De D.T.I. is ook verantwoordelijk voor de plaatsing van straatverlichting op bestaande masten. Dit met name ter uitvoering van het Project Bo Bario, het vernieuwen of extra installeren van de openbare verlichting. De verwachting is dat in de komende jaren c.a. 3000 HPL lampen vervangen worden door LED lampen. Daarnaast het plaatsen c.a. 3000 extra LED lampen.

4323

Huisvestingsartikelen Ter aanschaf van aanduidingsborden ten behoeve van klanten, aanvulling aantal brandblussers tot het niveau benodigd volgens de brandweer, een industriele stofzuiger voor installatieputten rollentestapparaten en verder o.a. verlengsnoer, surgeprotectors, bezems en servies.

4324

Onderhoud gebouwen (en installaties) Materiaal voor het maandelijks klein onderhoud 2 autokeuringapparaten door eigen personeel (Afl. 6.000, =). Er dient groter onderhoud te geschieden aan de autokeuringapparaten door derden waarvoor verwacht nodig te zijn Afl. 6.500,=.

4329

Overig huisvesting DTI verricht veel vuilwerk bij o.a. buitendienst maar ook bij ijken en justeren weegwerktuigen in het laboratorium DTI, bij keuringen en onderzoeken. Vandaar dat het verbruik aan schoonmaakartikelen hoger is dan bij een gewone dienst. Verder voor het schoonhouden van de glazen wanden en verwijdering van motorolie op vloer van de keuringsruimte.

4331

Bedrij fsmiddelen

Vervanging van 1 gaslekdetector (elke 2 jaar) voor keuringen, Deadweight-tester met gecertificeerde nanometers, luchtvochtigheidsmeter/temperatuurmeter met datalogger i.v.m. metingen bij klachten en vervanging van 1 van de meer dan 5 jaar oude explosiemeters (gassen). 4332

Huur (en onderhoud) bedrijfsmiddelen Betreft de kosten voor o.a. onderhoud/reparatie en kalibratie van de apparaaturen en werktuigen, meetinstrumenten e.d. ten behoeve van jaarlijkse her-certificaties conform internationale standaard. Het gaat om o.a. Psychrometer (VS) voor binnenklimaat meting (arbeidsomstandigheden), 2 stralingsmeters Radiation Alert

Deel 5, pagina 29

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 29 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4334

(VS), ijkbron geluidsmeter (NL). Verder worden hier ook de huurkosten van communicatiemiddelen geraamd. Huur/lease voertuigen De op deze kostensoort geraamde kosten zijn lease-kosten van een 11-tal voertuigen. Maandbedrag Nummer Merk en type 1.220,00 Afl. Hyundai Tucson GL atm Benzine D-515 1.155,00 Afl. Isuzu PUDC Diesel D-516 1.175,00 Afl. Isuzu PUDC std diesel wit D-517 1.147,00 Wit Afl. Frontier Nissan D22 DC Pick Up D-518 860,00 Afl. Hyundai Accent GL atm Benzine D-519 880,00 Afl. Hyundai Accent GL atm (Wit) D-520 Afl. 1.155,00 Isuzu PUDC Diesel D-521 Afl. 1.175,00 wit Isuzu PUDC std diesel D-522 Afl. 1.320,00 Hyundai H-1 Panel Van 3 seater Wit D-523 Afl. 1.111,00 Isuzu PUSC Diesel D-524 Afl. 1.155,00 Isuzu PUDC Diesel D-525 Afl. 12.353,00

Per 1 juni zullen er verschuivingen in het voertuigenpark binnen Land Aruba en DOW plaatsvinden. Met verschuivingen is reeds rekening gehouden in deze begroting. Hierdoor is voor 2014 een besparing bereikt van Afl. 36.300,= (25,3%). 4350

Bewakingsdiensten Voor de storting geldbedragen door een beveiligingsbedrijf.

4361

Deskundig advies Er is o.a. advies en technische bijstand nodig voor de opzet danwel uitbreiding van diverse richtlijnen en de vernieuwing van sterk verouderde verordeningen en besluiten. Hier is technische bij stand benodigd van de Arbeidsinspectie Nederland, het Nederlandse Meetinstituut, de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), en van TNO Nederland bijvoorbeeld.

4370

Verzekeringen Het betreft hier verzekering t.b.v. de dienstauto's.

4385

BanIcko sten

Voor statements, niet geYnde cheques, kopie, wegwerp deposit bags (CMB). 4393

Overige kosten Ter dekking van de invoerrechten en inklaringskosten diverse instrumenten, onderdelen en autoruitstickers uit het buitenland.

Overdrachten buitenland 4631

Contributies buitenland Toegang tot benodigde informatie online is alleen verkrijgbaar indien men lid is van organisaties als EuroNorm, ANSI, NEN e.a.. Verder vakbladen met betrekking tot codes, standaardbladen en supplementen ter aanvulling op de regelgeving etc.

Dee!

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 30 van 179

5,

pagina 30


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Bijdragen en afschrijvingen 4702

Verrekening en bijdragen Bijdrage aan DIA (E-forms, upgrade en nieuwe database) en Directie Wetgeving en Juridische Zaken. DIA is bezig met de opmaak van een nieuwe overheidswebsite om online via E-forms aanvragen in te dienen. DTI zal meedoen aan project. Ook is het de bedoeling een afspraakmodule aan te schaffen voor autokeuring. Rekening dient gehouden te worden met het gegeven dat registratie RTIK (Registratie Technische Inspecties en Keuringen) conform DIA niet meer te onderhouden is en vervangen dient te worden. Dit door DIA of via ander softwarebedrij f.

16133001 Dienst Openbare Werken De totale kosten die hier onder Bijdragen & afschrijvingen worden geraamd voor 2014 bedragen Afl. 48.622.800,= en beslaat de componenten `Afschrijvingen' en `Uitkering aan het landsbedrijf DOW. Ten opzichte van 2013 is deze raming met Afl. 5.714.900,= (10,5 %) afgenomen. De afname wordt veroorzaakt door bezuinigingen conform financieel kader 2014.

Kostensoort 4700 Bijdragen & afschrijvingen 4701 Afschrijvingen 4707 Uitkering a/landsbedrijf

2013 Afl. Afl. Afl.

54.337.700,=

2.250.000,= 52.087.700,=

2014 Aft. 48.622.800,= Afl. 5.035.100,= Afl. 43.587.700,=

0/0

10,5 %

123,8 % -16,3 %

Bijdragen & afschrijvingen 4701

Afschrijvingen De geactiveerde afschrijvingen geboekt onder deze kostenpost is met Afl. 2.785.100,= (123,8%) verhoogd van Afl. 2.250.000,-- naar Afl. 5.035.100,=. Dit is conform de meest recente geactualiseerde afschrijvingslijst, betreffend andere en investering betreffende infrastructurele afschrijving op werken/proj ecten.

4707

Uitkering a/landsbedrijf De verlaging in de bijdrage aan DOW op deze post bedraagt formeel Afl. 8.500.000,= (16,3%), van Afl. 52.087.700,= naar Afl. 43.587.700,=. Echter deze vermindering is ten opzichte van de goedgekeurde suppletoire begroting van 2013 van het Land waarin 5 min. extra is toegekend die niet in een suppletoire begroting van 2013 van DOW geeffectueerd werd en 3,5 min. aan bezuinigingen conform financieel kader 2014 op basis van het Balanced Budget Akkoord (BBA). De begroting van DOW zelf betreft feitelijk een verlaging van Afl. 3.500.000,= (7,4%) van Afl. 47.087.700,= naar Afl. 43.587.700,=.

16135001 Directie Infrastructuur & Planning De totale kosten voor 2014 bedragen Afl. 26.051.300,=. Ten opzichte van 2013 is deze raming met Afl. 2.306.500,= (8,1%) afgenomen. Deze afname is het gevolg van verlagingen conform financieel kader 2014 op basis van het Balanced Budget Akkoord (BBA).

Deel

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 31 van 179

5,

pagina 31


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Kostensoort 4100 4200 4300 4619 4700

2013

Personeel Werkgeversbijdragen Goederen en diensten Overdrachten binnenland Bijdragen & afschrijvingen Totaal

Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl.

cyo

2014

3.696.400,= 1.332.800,I8.627.900,= 17.000,= 4.683.700,= 28.357.800,=

Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl.

3.769.600,= 1.320.500,= 16.114.300,= 17.000,4.829.900,= 26.051.300,=

2,0 -0,9 -13,5 0 3,1

8,1

% % % %

% %

Personeel en werkgeversbijdragen Er is een toename met Afl. 60.900,= (1,2%) van Afl. 5.029.200,= naar Afl. 5.090.100,= bij de ramingen voor de rubrieken 4100 en 4200. Dit is o.a. het gevolg van bevorderingen terugwerkende kracht en het aantal ambtjubilea. De personeelsbezetting bij DIP is 54 personen. 3 personen verlaten de dienst vanwege bereiken pensioengerechtigde leeftijd danwel het niet verlengen van het arbeidscontract. 1 persoon zal deeltijd gaan werken.

Goederen en diensten De afname wordt vrijwel geheel veroorzaakt door de aanpassing van de raming voor levering van elektriciteit.

4302

Uit- en terugzendingen Kosten ten behoeve van terugzending

1

contractant.

4303

Opleidingen & cursusgeld Diverse cursussen. Vooral zijn trainingen voor het personeel noodzakelijk in de omgang met het GIS systeem.

4309

Overige vergoedingen De vergoedingen aan de Raad voor de Ruimtelijke Ontwikkeling.

4310

Schrijf-/bureaubehoeften De raming is bedoeld voor aanschaf van diverse kantoorbehoeften, vakliteratuur, vakbladen etc.

4311

Kantoorinventaris Deze post is ten opzichte van 2013 met Af1.7.800,- (94,0%) verlaagd.

4312

Huur kantoorinventaris Leasekosten fotokopieerapparaten en onderhoudskosten voor het onderhoud van de plotters, printers en faxmachines en Aanschaf "drums" voor deze machines en licentie GIS Software. Upgrading en uitbreiding GIS software. Deze post is ten opzichte van 2013 met Afl.4.300,= (9,6%) verlaagd.

4314

Telefoon-, fax & interne ISDN subscription & maintenance, call tracer etc. Deze post is ten opzichte van 2013 met Afl. 2.700,- (4,2%) verlaagd.

4320

Huur gebouwen Huurkosten Infra-complex to Sabana Blanco 68, ten bedrage van Afl. 54.904,15 per maand.

4321

Elektriciteit Op deze kostensoort worden de kosten voor het elektriciteitsverbruik door de Deel

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 32 van 179

5,

pagina 32


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

diverse bureaus, diensten en directies geraamd. Deze post is ten opzichte van 2013 met Afl. 2.500.000,= (16,1%) verlaagd als verwacht resultaat naar aanleiding van een studie van TNO en overleg met Elmar N.V.

4322

Water levering Op deze kostensoort worden de kosten geraamd voor waterlevering aan diverse directies en diensten. Ten opzichte van 2013 is deze raming gelijk gebleven.

4324

Onderhoud gebouwen De raming op deze post is voor klein onderhoud werkzaamheden bij de diverse diensten en directies van de overheid, dienst- en ambtswoningen en het onderhoud woningen to Seroe Colorado. Ten opzichte van 2013 is deze raming met 2% afgenomen.

4325

Luchtkoelingapparatuur De raming op deze post is voor klein onderhoud bij spoedwerkzaamheden aan airco's bij de diverse diensten en directies van de overheid.

4332

Huur bedrijfsmiddelen De raming op deze post is voor de kosten voor de aanschaf van diverse materialen en gereedschappen.

4333

Bedrijfsbenodigdheden De raming op deze post is voor de kosten voor het huren van heavy equipement voor het verwijderen van o.a. illegale structuren.

4334

Huur/lease voertuigen De op deze kostensoort geraamde kosten zijn lease-kosten van een 5-tal voertuigen. Nummer Merk en type Maandbedrag Isuzu PUDC 4x4 atm diesel D-268 Afl. 1.445,00 Isuzu PUDC 4x4 atm diesel D-269 Afl. 1.445,00 Isuzu PUDC 4x4 std diesel D-270 Afl. 1.290,00 Ford Fiesta / wit D-271 Afl. 1.090,00 Isuzu PUDC 4x4 std diesel D-272 Afl. 1.290,00 Afl. 6.560,00 Per 1 juni zullen er verschuivingen in het voertuigenpark binnen Land Aruba en DOW plaatsvinden. Met verschuivingen is reeds rekening gehouden in deze begroting. Hierdoor is voor 2014 een besparing bereikt van Afl. 18.200,= (23,1%).

4350

Bewakingsdiensten De raming op deze post is voor de bewaking van tijdelijk leegstaande panden.

4361

Deskundig advies Ondersteuning en juridisch advies Ruimtelijke Ontwikkeling en risico analyse invoering ROPV's.

4362

Overige uitbestedingen Levering kaart materiaal voor DOW en DLV, taxatierapporten van woningen, gebouwen en gronden, onderhoud Database DBSys en schoonmaakkosten binnenen buitenkant DIP-gebouw conform contract SOGA. Deel 5, pagina 33

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 33 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4365

Onderhoud infrastructuur Op deze kostensoort worden de onderhoudskosten geraamd voor de overheidsbegraafplaatsen in Oranjestad, San Nicolaas en Sabana Basora a Afl. 3.082,= per maand.

4366

Onderhoud recreatie Het betreft hier de kosten van een overeenkomst tot onderhoud van de boeien, afbakening zwem- en vaarzones conform bestaande wetgeving en reparatie boeien.

4370

Verzekeringen Verzekeringen ten behoeve van diverse overheidspanden.

4372

Publiekrechterlij k Deze raming dient om de kosten in verband met o.a. mogelijke grondruil to dekken (Afl. 15.000,-). Tevens aankoop van zegels conform zegelverordening en Retributie- en leges besluit DIP.

4393

Overige kosten Vergoeding i.v.m. huurbeeindiging, opmaak notariele aktes i.v.m. aankoop wegen in particuliere verkavelingplannen, voorbereidingskosten projecten, explootkosten huurprojecten en onvoorziene kosten.

Overdrachten binnenland 4628

Overige gezinnen Aanleg elektriciteitsvoorziening door de Elmar N.V. in onrendabele gebieden. Ten opzichte van 2013 is deze raming gelijk gebleven.

Bijdragen & afschrijvingen 4701

4702

Afschrijvingen Afschrijving op werken/proj ecten.

investering

betreffende

infrastructurele

andere

en

Verrekening & bijdragen Bijdrage aan DLV wegens meetwerkzaamheden en aan DIA wegens onderhoud computerapparatuur, technisch beheer LAN & WAN, ondersteuning en helpdesk.

16135002 Fundacion Cas pa Comunidad Arubano (FCCA) De totale kosten voor 2014 bedragen Afl. 9.862.300,=. Ten opzichte van 2013 is deze raming per saldo met Afl. 688.400,= (6,5%) afgenomen. De afname wordt volledig veroorzaakt door verlaging in de afschrijvingen.

Kostensoort 4600 Subsidies 4619 Overdrachten binnenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen Totaal

2013 Afl. Afl. Afl. Afl.

2.959.100,= 6.719.000,= 872.600,= 10.550.700,=

cyo

2014 Afl. 2.959.100,= Afl. Afl. Afl.

6.719.000,= 184.200,= 9.862.300,=

0 % 0 % -78,9 %

Deel

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 34 van 179

-6,5 %

5,

pagina 34


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Subsidies 4615

Subsidie instellingen Op deze kostensoort worden geraamd de kosten voor bijdrage aan de FCCA inzake de beheerskosten van verhuurde volkswoningen.

Overdrachten binnenland 4620

Huur-, koop- en bouwsubsidie Op deze post wordt de huursubsidies ten behoeve van de huurwoningen van het Land en van de FCCA geraamd.

Bijdragen & afschrijvingen 4701

Afschrijvingen Deze verlaging wordt enerzij ds veroorzaakt doordat een aantal gebouwencomplexen zijn overgedragen aan FCCA zelf en anderzijds doordat de oude gebouwen al zijn afgeschreven.

16136001 Dienst Landmeetkunde en Vastgoedregistratie (DLV) De totale kosten voor 2014 bedragen Afl. 5.774.200, =. Ten opzichte van 2013 is deze raming per saldo met Afl. 93.200,- (1,6%) afgenomen. Enerzijds is er een verlaging in de personeelskosten ten opzichte van vorig jaar omdat in 2013 een groot aantal medewerkers in aanmerking kwamen voor bevorderingen met terugwerkende kracht. Anderzijds is voor het komende jaar zowel overwerk als een aantal bedrijfsposten verhoogd voor de uitvoering van het beleid om in 2014 1000 extra terreinen to meten die door verlagingen van andere

kostenposten gecompenseerd wordt.

Kostensoort 4100 4200 4300 4700

2013

Personeel Werkgeversbijdragen Goederen en diensten Bijdragen & afschrijvingen Totaal

Afl.

Aft Afl. Afl.

Aft

3.323.600,= 1.414.200,= 1.092.000,= 37.600,= 5.867.400,=

2014 Afl. 3.227.100,= Afl. Afl. Afl.

Aft

1.348.200,= 1.082.900,= 116.000,= 5.774.200,=

0/0

-2,9 -4,7 -0,8 208,5 -1,6

% % % % %

Personeel en werkgeversbijdragen Er is een verlaging met Afl. 162.500,= (3,4%) van Afl. 4.737.800,= naar Afl. 4.575.300,= bij de ramingen voor de rubrieken 4100 en 4200. De totale personeelsbezetting bij DLV was begin januari 48 personen, waarvan besparingen zijn verwerkt van 2 personen die de dienst verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Goederen en diensten 4303

Opleidingen en cursusgelden Ten behoeve van het volgen van een cursus met betrekking tot het GPS-systeem.

4305

Dienstkleding & toelage Het betreft hier dienstkleding ten behoeve van het personeel dat buitendienst verricht.

4310

Schrijf-/bureaubehoeften Bestemd voor verbruik van plot-materiaal voor (re)productie van kaarten, meetbrieven etc. toner, abonnementskosten, computermateriaal, drukken van Deel

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 35 van 179

5,

pagina 35


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

kwitantieboeken alsmede toepassing van beveiligd papier voor daarvoor aangemerkte eindproducten. 4311

Kantoorinventaris Deze post is ten opzichte van 2013 met 86,7% verlaagd.

4312

Huur kantoorinventaris Leasekosten fotokopieerapparaten; netwerkversie software RAKA; IT netwerk MS Office pakket; licenties CAD-software en MOVE3 netwerkversie. Deze post is ten opzichte van 2013 tbv het meetbeleid met 12,0% verhoogd.

4314

Telefoon, fax & internet Deze post is voor huur & onderhoud telefooncentrale en uitbreiding toegangscontrole/ werktijdregistratie. Deze post is ten opzichte van 2013 met 8,5% verlaagd.

4319

Overige bureaukosten Deze post is ten opzichte van 2013 met 93.1% verlaagd.

4320

Huur gebouwen Het betreft hier de huurkosten van het Infragebouw to Sabana Blanco 68 ten bedrage van Afl. 43.620,50 per maand.

4323

Huisvestingsartikelen Ten opzichte van 2013 is deze raming met 82,6% afgenomen ter compensatie van verhoging van andere posten in het kader van het meetbeleid.

4324

Onderhoud gebouwen Ten opzichte van 2013 is deze raming met 82,6% afgenomen ter compensatie van verhoging van andere posten in het kader van het meetbeleid.

4329

Overig huisvesting Ten opzichte van 2013 is deze raming met 14,7% afgenomen ter compensatie van verhoging van andere posten in het kader van het meetbeleid.

4332

Huur bedrijfsmiddelen Geraamd wordt de kosten van communicatiemiddelen, vergunningsrecht van communicatiemiddelen, onderhoud van tachymeters en onderhoud van het GPSapparatuur. Ten opzichte van 2013 is deze raming met 68% verhoogd.

4333

Bedrij fsbenodigdheden Deze raming is bestemd voor o.a. de aanschaf van markeringspennen. Deze post is ten opzichte van 2013 verlaagd met 10,2% conform financieel kader 2014 op basis van het Balanced Budget Akkoord (BBA).

4334

Huur en lease voertuigen Geraamd voor de leasekosten van de 12 dienstvoertuigen. Maandbedrag Nummer Merk en type Afl. 1.339,00 D-259 Mitsubishi L-300 Afl. 1.339,00 D-260 Mitsubishi L-300 Afl. 1.339,00 D-261 Mitsubishi L-300 Afl. 1.339,00 D-262 Mitsubishi L-300 Deel

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 36 van 179

5,

pagina 36


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

D-263 D-264 D-265 D-266 D-390 D-391 D-394 D-395

Mitsubishi L-300 Mitsubishi L-300 Toyota Landcruiser Mitsubishi L-300 Toyota Rav-4 Mitsubishi L-300 Mitsubishi L-300 Mitsubishi L-300

Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl.

1.339,00 1.339,00 1.339,00 1.339,00 1.420,00 1.339,00 1.339,00 1.339,00 14.810,00

Per 1 juni zullen er verschuivingen in het voertuigenpark binnen Land Aruba en DOW plaatsvinden. Met verschuivingen is reeds rekening gehouden in deze begroting. In totaal is voor 2014 een besparing bereikt van Afl. 11.200,= (6,3%). 4335

Brandstof Deze post is met 7,9% verhoogd in het kader van het meetbeleid.

4339

Overige kosten vervoer Ten opzichte van 2013 is deze raming met 37,5% afgenomen ter compensatie van verhoging van andere posten in het kader van het meetbeleid.

4361

Deskundig advies Deze raming is voor het inhuren van een deskundige adviseur in het kader van de projecten Landmeetkundig Kartografisch Informatiesysteem (LKI) en Grootschalige Basiskaart Aruba (GBKA) waaraan een overheidsbrede GIS nauw gerelateerd is, alsmede bredere/verdiepte toepassing GPS. Ten opzichte van 2013 is deze raming met 46.6% toegenomen.

4362

Overige uitbestedingen Op deze kostensoort worden o.a. volgende kosten geraamd: het inhuren van meetploegen van particulieren; het uitzetten en direct kadastraal opmeten van percelen domeingrond; het uitzetten en direct kadastraal opmeten van percelen domeingrond in verkavelingplannen. Deze post is ten opzichte van 2013 met 30.8% verlaagd omdat de extra landmeterassistenten die zullen worden ingehuurd voor het meetbeleid ten laste van de begroting deskundig advies van het Bureau van de Minister van ROII zullen komen.

Bijdragen & afschrijvingen 4701

Afschrijvingen Afschrijving op werken/proj ecten.

investering

betreffende

infrastructurele

andere

en

16137001 Overig Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie De totale kosten voor 2014 bedragen Afl. 14.651.600,=. Ten opzichte van 2013 is deze raming per saldo met Afl. 7.536.500,= (34,0%) afgenomen.

Deel

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 37 van 179

5,

pagina 37


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Kostensoort

2013

4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen

0/0

2014

Afl. Afl.

21.830.800,=

357.300,-

Afl. Afl.

Totaal Afl.

22.188.100,=

Afl.

12.830.800,= -41,2 % 1.820.800,-- 409,6 % 14.651.600,= 34,0 %

Goederen en diensten 4362 Overige uitbestedingen Het betreft hier enerzijds de kosten in verband het schoonmaken van de wegen, op basis van Ministeriele Beschikking no. DOW6385, zonder datum. Anderzijds komt ten laste van deze begrotingspost de to verrichten diensten aan het Land door Serlimar S.G. ter grootte van Afl. 12.350.000,=. Dit ligt in het kader van werkzaamheden met betrekking tot de kwaliteit van de leefomgeving, alsmede de publieke ruimtes en wijk- verbeteringsprojecten in het kader van het Bo Bario programma. Een vergelijk ten opzichte van 2013 is niet mogelijk, daar in de LIM 2014 een onderverdeling van beleidsgebieden is gekomen van de werkzaamheden van Serlimar S.G. over 2 ministeries. "Vuil ophalen" valt hierdoor onder MinROII en "Vuil verwerking" onder MinEZCEM. Verder is er een verlaging doorgevoerd omdat de ministerraad akkoord ging dat in 2014 Serlimar S.G. gaat innen voor de vuilnisophaal.

Bijdragen & afschrijvingen 4701

Afschrijvingen Afschrijving op investering betreffende infrastructurele en andere werken/projecten bedraagt Afl. 1.463.500, =. Ten opzichte van 2013 een toename met 409,6%.

4702

Verrekening & bijdragen Deze post is met Afl. 357.300,= gelijk gebleven met vorig jaar.

16138001

DINA

De raming en verantwoording van ex-ambtenaren DINA staan op de kostenplaats DINA ressorterende onder het ministerie van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie. De totale kosten voor 2014 bedragen Afl. 521.700,=. Dit is een verlaging van Afl. 264.300,= (33,6%). Deze verlaging komt grotendeels door de her-intreding binnen de overheid van 1

personeelslid.

Kostensoort

2013

4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen

Totaal

Afl. Afl. Afl.

561.000,= 225.000,= 786.000,=

0/0

2014 Afl. Afl. Afl.

De totale personeelsbezetting bij DINA is 7 personen. Er zal vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

1

369.400,= 152.300,= 521.700,=

-34,2 % -32,3 % -33,6 %

persoon uit dienst treden

16138002 DIMAS De totale kosten voor 2014 bedragen Afl. 8.149.700,=. Ten opzichte van 2013 is deze raming per saldo met Afl. 60.700,= (0,8%) toegenomen. Deze verhoging komt door de verhoging in personeelskosten, gedeeltelijk gecompenseerd door de verlaging aan de goederen en diensten. Ontwerp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 38 van 179

5,

pagina 38


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Deze verlaging is bereikt omdat DIMAS in 2014 gaat verhuizen naar de Paardenbaaistraat. Hierdoor zullen de huurkosten afnemen. Een groot deel van de verhuizings- en richtingskosten komen ten laste van de FDA.

Kostensoort 4100 4200 4300 4700

Personeel Werkgeversbijdragen Goederen en diensten Bijdragen & afschrijvingen

Afl. Afl. Afl. Afl.

Totaal

Afl.

2013 4.725.700,=

2014 Afl. 5.004.100,-

1.943.300,= 1.046.800,= 373.200,=

Afl. Afl. Afl.

1.937.400,= 835.000,= 373.200,=

8.089.000,=

Afl.

8.149.700,=

% 5,9 % -0,3 % -20,2 % 0 %

0'8

Personeel en werkgeversbijdragen Er is een verhoging met Afl. 272.500,= (4,1%) van Afl. 6.669.000,= naar Afl. 6.941.500,= bij de ramingen voor de rubrieken 4100 en 4200. Deze verhoging is enerzijds het gevolg van de aanname van 16 contractanten en anderzijds het gevolg van de verbetering in de rechtspositie van personeel in 2013. De totale personeelsbezetting bij DIMAS was begin januari 91

personen, waarvan besparingen zijn verwerkt door het niet verlengen van 1 arbeidsovereenkomst en 2 personen die de dienst verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Goederen en diensten 4305

Dienstkleding & -toelage Ten behoeve van de buitendienstmedewerkers.

Front-Office

medewerkers

alsmede

de

4306

Reis- en verblijfkosten De beleidsmedewerkers zullen 1 keer per jaar een cursus/training volgen in Nederland. Ook zal er stage worden gelopen voor de duur van 3 weken in Nederland. De directeur zal in het kader van afstemmingsoverleg met diverse ketendiensten en organisaties vergaderen in het buitenland.

4310

S chrij f-/bureaubehoeften

Deze post is ten opzichte van 2013 met Afl. 25.000,= (47,2%) verlaagd conform financieel kader 2014 op basis van het Balanced Budget Akkoord (BBA). 4311

Kantoorinventaris Deze post is ten opzichte van 2013 met Afl. 400,= (44,4%) verhoogd.

4312

Huur kantoorinventaris Betreft de leasekosten van een viertal kopieermachines model xerox wc4118, eStudio5520CT, e-Studio455 en e-Studio655. Tevens voor onderhouden telefooncentrale, voicemail systeem en het punch klok systeem. Deze post is ten opzichte van 2013 met Afl. 19.300,= (32,2%) verlaagd conform financieel kader 2014, en bekostiging van het punch klok systeem door FDA.

4313

Portikosten Conform beleid worden de beschikkingen per aangetekend post verzonden.

4320

Huur gebouwen Huurkosten Zoutmanstraat nr. 21 (archief) en Wilhelminastraat nr. 31-33 (huidige DIMAS gebouw). Oplevering van het gebouw aan de Paardenbaaistraat wordt

Ontwerp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 39 van 179

5,

pagina 39


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

verwacht in juni. Voor de begroting is rekening gehouden met verhuizing in augustus van het kantoorpand en in de loop van het jaar het archief. 4323

Huisvestingsartikelen Deze post is voor de aanschaf van noodzakelijke huishoudelijke artikelen die gebruikt worden door de medewerkers en de dagelijkse bezoekersstroom van de DIMAS.

4330

Voorlichting en promotie Deze raming dient ter dekking van de kosten in verband met het verstrekken van informaties e.d. omtrent de LTU, vreemdelingen- visum- en naturalisatiebeleid. Verder in het kader van klantvriendelijke dienstverlening door optimalisatie van de website.

4333

Bedrijfsbenodigdheden Lease van portable radio voor de buitendienst, 4 stuks a Afl. 150,= per maand per stuk en andere bedrijfsbenodigdheden.

4334

Huur/lease voertuigen Ten behoeve van 4 dienstvoertuigen: Nummer Merk en type A-38643 Hyundai Tucson GL atm wit D-10 Isuzu PUSC std (Wit) D-211 Isuzu PUSC std (Wit) D-347 Hyundai Accent GL atm wit

Maandbedrag Afl. 1.220,00 Afl. 910,00 Afl. 910,00 Afl. 880,00 Afl. 3.920,00

Per 1 juni zullen er verschuivingen in het voertuigenpark binnen Land Aruba en DOW plaatsvinden. Met verschuivingen is reeds rekening gehouden in deze begroting. In totaal is voor 2014 een besparing bereikt van Afl. 6.100,= (13%). 4350

Bewakingsdiensten DIMAS heeft thans 1 CEA bewaker per dag die 8 uren werkt op haar vestiging aan de Wilhelminatraat 31-33. Voor het nieuwe gebouw wordt via FDA uitbreiding van het camerabeveiligingssysteem bekostigd.

4361

Deskundig advies Het betreft bier het inhuren van (juridisch) deskundigen om over o.a. procesvertegenwoordiging, wetgeving- en beleidsonderwerpen advies uit te brengen. Ook dient hierbij rekening te worden gehouden met deskundig advies m.b.t. projectmanagement en kwaliteitsmanagement. Deze post is ten opzichte van 2013 met Afl. 7.700,= (33,9%) verlaagd conform financieel kader 2014.

4362

Overige uitbestedingen Het betreft bier de maandelijkse leegkosten van de afvalcontainers en software licencefee. Om de continditeit te waarborgen van de service van de DIMAS is het noodzakelijk een post ter beschikking te hebben om tijdelijke krachten in te kunnen schakelen bij uitval wegens ziekte van personeel bij de receptie, telefonistes en werksters. Deze raming is ten opzichte van 2013 met Afl. 10.000,= (47,69%) verlaagd conform financieel kader 2014.

Ontwerp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 40 van 179

5,

pagina 40


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

MIDDELEN

MINISTERIE VAN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, INFRASTRUCTUUR EN INTEGRATIE De middelen voor 2014 bedragen Afl. 37.268.600,=.

2014

Bureau minister ROII Dienst Technische Inspectie DIP FCCA DLV DIMAS

Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl.

13.400,1.496.900,= 22.489.800,= 4.000.000,= 1.560.300,= 7.708.200,= 37.268.600,=

% van

totaal 0,04 % 4,0 % 60,3 % 10,7 % 4,2 % 20,7 % 100 %

16120001 Bureau Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie De totale middelen bedragen Afl. 13.400,=. Ten opzichte van 2013 zijn is dit een verhoging met Afl. 8.300 (162.7%). 8921

Pensioenbijdragen Het betreft hier de pensioenbijdrage van de minister.

16128001 Dienst Technische Inspecties De totale middelen bedragen Afl. 1.496.900,=. De raming is met Afl. 100.000,= (7,2%) toegenomen ten opzichte van 2013. 8312

Retributies en leges Op deze post worden geraamd de opbrengsten voor het keuren van elektrische Installaties, gashouders, het afgeven van een verklaring van vrijstelling van veiligheidsvoorschriften, het ijken van gewichten en het afgeven van keuringsbewijzen voor motorrijtuigen ingevolge AB 1987 no. 59, zoals gewijzigd.

16135001 Directie Infrastructuur & Planning De totale middelen bedragen Afl. 22.489.800,=. De raming is ten opzichte van 2013 afgenomen met Afl. 784.500,= (3,4%). Dit komt met name door bijstellingen op bijna alle ramingen, vooral bij vergoedingen voor dienstverlening aan derden (8413), doorberekende metingskosten (8432) en optierechten (8743).

Ontwerp-begroting 2014

Deel 5, pagina 41

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 41 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Indirecte belastingen 8218

Zegelbelastingen Opbrengsten door gebruik plakzegels. Hiervoor is een bedrag van Afl. 42.000,= geraamd: Carnavalopbrengsten (Afl. 24.000,=) en Algemeen (Afl.18.000,-). De raming is met Afl. 25.300,= (37,6%) afgenomen ten opzichte van 2013.

Retributies, Leges & Rechten 8312

Retributies en leges Op deze kostensoort worden de opbrengsten ten bedrage van Afl. 207.900,= geraamd. De raming is met Afl. 16.500,= (8,6%) toegenomen ten opzichte van 2013. Deze opbrengst is ingevolge het Retributie- en legesbesluit Dienst Domeinbeheer AB 1988 no. 77, zoals gewijzigd, to weten voor het volgende: - Commercieel: bestemmingswijzigingen, prijsgevingen en uitgifte erfpacht commercieel; - Precario: vergunningen algemeen, watersport en kavels carnaval; - Optie: optieverleningen (lste en 2de); - Erfpacht: Overeenkomst nieuwe verlening, reservering, aanvraag en uitbreiding woningbouw, verleningen 60 jr, volkswoning, omzetting huur in erfpacht, diverse splitsingen (niet comm.) en prij sgevingen; - Overige: diverse kopieen, adreswijzigingen, precario aanvraag, verkoop grond, verzoeken prijsgevingen, verlenging 60 jr, afgifte MB's ivm goedgekeurde verkavelingplannen.

Rechten, boeten & Overig De raming voor Rechten, boeten & Overig is Afl. 504.900,=. De raming is met Afl. 380.900,= (43%) afgenomen ten opzichte van 2013. 8413

Dienstverlening derden Aan de erfpachtaanvragers wordt een bedrag van Afl. 25,=, Afl. 35,=, Afl. 75,=, Afl. 150,= en Afl. 300,= voor precario, optieverlening, uitgifte huurgrond, uitgifte erfpacht woningbouw of commerciale doeleinden etc. in rekening gebracht. Raming Afl. 72.200,=. De raming is met Afl. 84.500,= (53,9%) afgenomen ten opzichte van 2013. Deze afname is geraamde verlaging bij uitgifte erfpacht voor commerciele doeleinden, optieverleningen en omzetting huur in erfpacht.

8414

Incidentele middelen Inning van verschuldigde vergoeding voor het gebruik van domeingrond anders dan precario. Hiervoor is een bedrag van Afl. 60.000,= geraamd. De raming is met Afl. 2.000,= (3,4%) toegenomen ten opzichte van 2013.

8432

Doorberekende metingskosten DLV Het betreft hier de metingskosten die doorberekend worden aan de aanvragers volgens een door de DLV verstrekte lijst van meetopbrengsten. Raming Afl. 297.700,=. De raming is met Afl. 373.400,= (55,6%) afgenomen ten opzichte van 2013. Deze verlaging wordt met name verwacht bij de uitgifte van commerciale doeleinden (15 in 2014 ten opzichte van 46 in 2013) en overenkomsten woningbouw (255 in 2014 ten opzichte van 500 in 2013).

8449

Ink. voorgaande jaren Raming voor 2014 is Afl. 75.000,=.

Ontwerp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 42 van 179

5,

pagina 42


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Niet-belastingopbrengsten De raming voor Niet-belastingopbrengsten bedraagt Afl. Afl. 21.735.000,=. Ten opzichte van 2013 zijn de middelen met Afl. 394.800,= (1,8%) afgenomen. 8741

Erfpachtrechten Het betreft hier de heffingen voor erfpachtgelden ingevolge AB 1989 GT 2. De raming bedraagt Afl. 20.950.000,= en is met Afl. 50.000,= (0,2%) afgenomen ten opzichte van 2013.

8742

Verhuuropbrengsten Het betreft hier de verhuur van de woningen en gebouwen van het Land welke onder het beheer van DIP vallen. Raming woningen Seroe Colerado (Afl. 401.200,-) en dienst- en ambtswoningen ed. (Afl.43.800,=). Totaalraming Afl. 445.000,=. De raming is met Afl. 114.800,- (20,5%) afgenomen ten opzichte van 2013. Dit vanwege verwachte verkoop danwel tijdelijke leegstand vanwege renovaties.

8743

Optierecht Het betreft hier de opbrengsten uit hoofde van het optierecht: Optievergoedingen voor percelen met commerciele doeleinden @ Afl. 2.500,= (van 54 voor 2014 ten opzichte van 150 geraamd voor 2013) en percelen i.v.m. middelgrote commerciele projecten @ Afl. 20.000,=. (raming van 1 voor 2014 ten opzichte van 4 voor 2013). De raming bedraagd Afl. 150.000,= en is met Afl. 305.000,- (67%) afgenomen ten opzichte van 2013. De raming is op basis van de realisatie 2013 bij gesteld.

8745

Verhuur gronden Hiervoor is een bedrag van Afl. 190.000,= geraamd. De raming is met Afl. 25.000,= (11,6%) afgenomen ten opzichte van 2013. De raming is op basis van de realisatie 2013 bijgesteld.

16135002

Fundacion Cas pa Comunidad Arubano (FCCA)

De totale middelen bedragen Afl. 4.000.000, =. Ten opzichte van 2013 zijn de middelen gelijk gebleven.

Andere inkomsten uit bezittingen 8742 Verhuuropbrengsten Het betreft hier de door FCCA of to dragen bruto-huurbedragen ten bedrage van Afl. 4.000.000,= van de huur woningen van het Land Aruba.

16136001 Dienst Landmeetkunde en Vastgoedregistratie (DLV) De totale middelen bedragen Afl. 1.560.300,= De raming is met Afl. 15.500,= (1%)

afgenomen ten opzichte van 2013.

Rechten, boeten & Overig Dienstverlening derden 8413 Op deze middelensoort worden geraamd de middelen uit hoofde van dienstverlening aan derden. Raming Afl. 975.000,=. De raming is met Afl. 15.000,= (1,5%) afgenomen ten opzichte van 2013.

Deel 5, pagina 43

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 43 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Landsbedrijven en fondsen De raming voor Landsbedrijven en fondsen bedraagt Afl. Afl. 585.300,-. Ten opzichte van 2013 zijn de middelen met Afl. 500,= (0,1%) afgenomen. 8812

Bij drage landsbedrijven

Op deze begrotingspost worden geraamd de middelen ten bedrage van Afl. 31.000,= wegens bijdrage van de Dienst Openbare Werken in verband met de

afname van digitaal kaartmateriaal en meetwerkzaamheden, volgens Kadasterbesluit AB 1990 GT 63 t.u.v. artikel 3 van Kadasterverordening AB 1989 GT 23. Raming Afl. 31.000,=. De raming is met Afl. 4.500,= (12,7%) afgenomen ten opzichte van 2013. 8815

Overige bijdrage Het betreft hier verrekeningen met diverse overheidsdiensten ingevolge: AB 1989 GT 53 t.u.v. artikel 49 v.d. Landsverordening hypotheekbewaring zoals gewijzigd bij AB 1987 GT2: Departamento di Impuesto, beslag, inzage en kopie (Afl. 20.000,=); Directie Infra. en Planning, inzage (Afl. 6.000,=). AB 1990 GT 63 t.u.v. artikel 3 v.d. Kadasterverordening AB 1989 GT 23: Directie Infra. en Planning, waaronder metingskosten bij minimaal 400 percelen (Afl. 450.000,=); - Directie Infra. en Planning, de helft v.d. totale kosten van inhuren van meetploegen (Afl. 71.300,=); - Directie Infra. en Planning, technische/kadastrale informatie of ondersteuning (Afl. 3.000,=) Totaal raming Afl. 554.300,=. De raming is met Afl. 4.000,= (0,7%) toegenomen ten opzichte van 2013.

16138002 DIMAS

huidig Conform het totale middelenraming bedraagt Afl. 7.708.200,=. beleid/retributiebesluit kan de DIMAS geen leges vorderen voor verklaringen. Dit soepele beleid heeft er tevens toe geleid dat er veel klanten een vergunning voor onbepaalde tijd hebben ontvangen en dit brengt met zich mee dat zij geen nieuwe aanvraag meer behoeven in to dienen. Hierdoor is er een lichte daling (3,7%) van de inkomsten van DIMAS geweest in 2012. In 2013 zijn de inkomsten gedaald naar Afl. 7.659.600,= van de verwachtte Afl. 8.000.000,= (verlaging van 4.3%). Ten opzichte van 2013 zijn de geraamde middelen met Afl. 391.800,= (4,8%) afgenomen. De

Deel 5, pagina 44

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 44 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

INVESTERINGEN EN KAPITAALUITGAVEN

MINISTERIE VAN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, INFRASTRUCTUUR EN INTEGRATIE De totale geraamde investeringen voor dienstjaar 2014 bedragen Afl. 3.610.000,-. Ten opzichte van 2013 is de raming investeringen en kapitaaluitgaven met Afl. 4.390.000,= (54,9%) afgenomen.

17137001 Overig Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie

Kostensoort 6000 Aankoop duurzame goederen 6400 Overheidsprojecten 6500 Vermogensoverdrachten

Afl. Afl. Afl.

2013 8.000.000,= 3.000.000,= 5.000.000,=

Afl. Afl. Afl.

2014 3.610.000,= 110.000,= 3.500.000,=

% -54,9 % -96,3 %

-30,0 %

Overheidsprojecten 6403

Projecten (inbreng AUA) Net als voor de andere ministeries is voor 2014 het bedrag van Afl. 110.000,= geraamd ten behoeve van diensten en directies die onder het Ministerie van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie vallen voor het verrichten van investeringen. Deze raming is ten opzichte van 2013 met Afl. 2.890.000,= (96,3%) afgenomen.

Vermogensoverdrachten 6551

Investeringsbij dragen Het betreft bier de bijdrage aan het Interim-Wegeninfrastructuurfonds (I.W.I.F.). Deze raming van Afl. 3.500.000,= is ten opzichte van 2013 met Afl. 1.500.000,= (30,0%) afgenomen.

Deel 5, pagina 45

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 45 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

FINANCIERINGSMIDDELEN

MINISTERIE VAN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, INFRASTRUCTUUR EN INTEGRATIE De totale financieringsmiddelen voor het dienstjaar 2014 bedragen Afl. 205.000,=. Ten opzichte van 2013 is de raming financieringsmiddelen met Afl. 105.000,= (105,0%)

toegenomen.

17135001 Directie Infrastructuur en Planning

Verkoop kapitaalgoederen 7201

Verkoop onroerend goed Verwacht wordt dat er acht woningen to Seroe Colorado verkocht worden in 2014. De raming is Afl. 160.000, =. Ten opzichte van 2013 is dit een verhoging met Afl. 105.000,= (190,9%).

Verkoop grond & overig 7402

Verkoop grond Het betreft de verkoop van kleine domeingronden ter verbetering van bestaande domein- of eigendomspercelen. De raming is met Afl. 45.000,= gelijk aan de raming van 2013.

Ontwerp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 46 van 179

5,

pagina 46


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

KOSTEN

MINISTERIE VAN TOERISME, TRANSPORT, PRIMARE SECTOR EN CULTUUR

In het Afkondigingblad van Aruba 2013 no. 94 wordt de Landsverordening van 19 december 2013 houdende nieuwe bepalingen ten aanzien van de instelling van ministeries (Landsverordening instelling ministeries 2014) gepubliceerd. In de Landsverordening instelling ministeries 2014 is het ministerie van Toerisme, Transport, Primaire sector en Cultuur ingesteld en treedt in werking met ingang van 1 januari 2014. Conform deze verordening dient de minister belast met dit ministerie zorg to dragen voor de volgende beleidsterreinen, namelijk: het toerisme; de lucht- en scheepvaart; het openbaar vervoer; het monumentwezen; de cultuur; de landbouw, de veeteelt en de visserij.

Vanwege de wijziging van de Landsverordening instelling ministeries (LIM) is een vergelijking ten opzichte van vorige jaar op totaalniveau niet meer mogelijk. De kostenbegroting van dit ministerie voor het dienstjaar 2014 bedraagt Afl. 49.517.900 en is als volgt onderverdeeld: 4100 Personeel Afl. 21.264.200 43% 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 7.831.600 16% 4300 Goederen en diensten Afl. 6.241.700 13% 4600 Subsidies Afl. 9.272.900 19% 4629 Overdrachten buitenland Afl. 283.500 1% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl. 4.624.500 9% Afl. 49.517.900 100%

16240001

Bureau Minister van Toerisme, Transport, Primaire Sector en Cultuur

De totale kosten bedragen Afl. 3.414.210. Ten opzichte van 2013 zijn de kosten van dit bureau met Afl. 1.351.900 oftewel 28% afgenomen. Deze afname is het resultaat van de

doorgevoerde bezuinigingen conform het financieel kader, o.b.v. het Balanced Budget Akkoord (BBA) van november 2013.

Ontwerp-begroting 2014

Deel 5, pagina 47

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 47 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4100/4200

Personeel en Werkgeversbijdragen De personeelskosten nemen enerzijds af als gevolg van een opschoning van het personeelsbestand, en anderzijds als gevolg van een afname van het aantal personen onder dit bureau. In 2013 zijn de overbruggingsuitkeringen van een tweetal voormalige medewerkers van de Aruba Tourism Authority (ATA) geeindigd, en in 2014 neemt de overbruggingsuitkeringen van de overige voormalige medewerkers van de ATA verder af. De personeelsbezetting is van 27 personen.

4300 4304

Goederen en diensten

4306

Reis- en verblijfkosten Het maken van dienstreizen door de minister en indien nodig zijn adviseurs is noodzakelijk ter uitvoering van het beleid op het gebied van toerisme, transport, primaire sector en cultuur. T.o.v. 2013 is deze raming met 31%

Vergoedingen vervoer De vergoedingen voor het gebruik van eigen vervoer ten behoeve van het Land door de minister en het personeel werkzaam bij dit bureau worden onder deze post geraamd. Het betreft hier de vergoeding vervoer aan 19 personen.

toegenomen. 4309

Overige vergoedingen Op deze post worden de kosten van representatietoelage en telefoontoelage van de minister en medewerkers van zijn bureau geraamd. Het betreft hier de telefoontoelage aan 19 personen.

4310

Schrijf- en bureaubehoeften Ter realisatie van het financieel kader is 58% op deze post bezuinigd t.o.v. 2013.

4330

Voorlichting en promotie Deze raming is bestemd voor de kosten van voorlichting en promotie ten behoeve van het bureau van de minister van TTPSC. Ter realisatie van het financieel kader is 48% op deze post bezuinigd t.o.v. 2013.

4334

Lease/huur voertuigen De kosten voor het leasen van voertuigen ten behoeve van dit bureau worden onder deze post geraamd. Ter realisatie van het financieel kader is 15% op deze post bezuinigd t.o.v. 2013.

4361

Deskundig advies Deze raming is bestemd voor de externe deskundigen gebonden aan dit bureau en om tijdelijk deskundigen aan to trekken voor bijstaan bij de ontwikkeling en implementatie van het beleid van de minister van TTPC. Ter realisatie van het financieel kader is 42% op deze post bezuinigd t.o.v. 2013.

Ontwerp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 48 van 179

5,

pagina 48


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

16240004

Inspectie Beveiliging Scheep- en Luchtvaart

De totale kosten bedragen Afl. 792.900. Ten opzichte van 2013 zijn de kosten met Afl. 14.100 toegenomen. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt door de toename van de post Goederen en diensten.

4100/4200

Personeel en Werkgeversbijdragen De personeelsbezetting is van 6 personen.

4300 4303

Goederen en diensten Opleidingen & cursusgelden In de beginjaren van deze dienst zal veel aandacht moeten worden besteed aan training en opleiding van de beveiligingsinspecteur. De beveiligingsinspecteurs dienen op de hoogte te zijn diverse veiligheidsaspecten, te weten: -Survey and Inspections Technical Outreach, -Management of Aviation and Maritime Security Course, -Senior Management on Aviation and Maritime, -Transport of Dangerous Goods by Air, -Problem Solving and Conflict Handling, -Effectieve communicatie en -Basis computer kennis.

4310

Schrij f-/bureaubehoeften Op deze post worden de kantoorbenodigdheden voor de werkzaamheden van deze dienst geraamd. Daarnaast kan ook abonnementen/aanschaffen van gespecialiseerde bladen hieronder gebracht worden.

4312

Huur kantoorinventaris Ten behoeve van de bedrijfsvoering van de IBSL dient deze raming verhoogd te worden. T.o.v. 2013 is de raming met 89% toegenomen.

4334

Huur/lease voertuigen Gezien de aard en werkzaamheden van deze dienst, dienen de inspecteurs naar verschillende locaties te gaan. De inspectie werkzaamheden zullen voornamelijk bij de luchthaven, de haven te Oranjestad en Barcadera en de haven van Valero plaatsvinden.

4370

Verzekeringen Doordat de inspecteurs op de luchthaven en andere havens zullen werken, is het noodzakelijk dat aansprakelijIcheidsverzekering afgesloten wordt.

16248001

Overig TTPC

4704

Reserves en fondsen Op deze post wordt de voeding van de TPEF geraamd. De raming voor 2014 bedraagt Afl. 3.200.000 en is gelijk aan 2% toeristenheffing op timeshare, welke conform afspraak aan de TPEF wordt toebedeeld.

Deel 5, pagina 49

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 49 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

16248101

Directie Luchtvaart

De totale kosten voor 2014 bedragen Aft. 10.081.700. Ten opzichte van 2013 zijn de kosten met Afl. 374.400 (4%) afgenomen. Deze afname wordt voornamelijk veroorzaakt door de afname van de post personeel.

4100/4200

Personeel en Werkgeversbijdragen In de begroting 2014 is rekening gehouden met de verzelfstandiging van het onderdeel van de luchtverkeersbeveiliging van de Directie Luchtvaart ingaande 1 november 2014. Geraamd wordt dat 49 van 90 medewerkers van de Directie Luchtvaart per 1 november 2014 over zullen gaan naar het verzelfstandige onderdeel luchtverkeersbeveiliging. De raming van de post Vakantie-uitkering neemt als gevolg van deze verzelfstandiging toe. Namelijk per 1 november 2014 zullen aan het personeel dat over zullen gaan naar het verzelfstandige onderdeel luchtverkeersbeveiliging de vakantie-uitkering over de periode van 1 juni tot en met 31 oktober 2014 afgerekend moeten worden.

4201

Toes lag AOV/AWW De post toeslag AOV/AWW neemt als gevolg van de verhoging van de AOV/AWW premies en loonpremiegrens AOV/AWW ingaande 1 januari 2014 toe.

4300 4303

Goederen en diensten Opleidingen en cursusgeld Gezien de taken en werkzaamheden van de Directie Luchtvaart is het van belang dat voortdurend opleidingen en cursussen gevolgd worden door het personeel. De diverse cursussen en opleidingen dienen gevolgd te worden door de Inspectie afdeling Onderhoud en Luchtwaardigheid, de inspecteurs Luchtvaartongevallen en toezicht LVB, de Inspectieafdeling Vliegoperaties, de afdeling Luchtverkeersbeveiliging en de Afdeling Vervoer, Juridische en Internationale Aangelegenheden. Ten opzichte van 2013 neemt de raming op deze post of met 87%, gezien in 2013 enkele personeelsleden van de Directie Luchtvaart een opleiding in het buitenland volgden.

4306

Reis- en verblijfkosten De luchtvaart is een internationale aangelegenheid en hierdoor wordt er bij de Directie Luchtvaart veel gereisd om de luchtvaartbelangen van Aruba te kunnen behartigen. Hoewel zoveel mogelijk wordt getracht dienstreizen te beperken, dienen sommige dienstreizen gemaakt te worden voor o.a. werkbezoeken aan de F.A.A., bijwonen van ICAO vergaderingen, dienstreizen naar Nederland in verband met Koninkrijk werkbezoeken etc. Ter realisatie van het financieel kader is met 60% op deze post bezuinigd.

4310

Schrij f-/bureaubehoeften Op deze post worden de kantoorbenodigdheden voor de werkzaamheden van de Directie Luchtvaart geraamd. Daarnaast heeft deze directie abonnementen op een aantal gespecialiseerde bladen. Doordat de Directie Luchtvaart de meeste drukwerken zelf verzorgt, kunnen de kosten tiv deze post beperkt worden. Ter realisatie van het financieel kader is met 43% op deze post bezuinigd.

Ontwerp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 50 van 179

5,

pagina 50


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4314

Telefoon, fax en interne Naast de normale telefoon-, fax- en internetkosten is ook een overeenkomst gesloten met Americom inzake communicatiewerkzaamheden ten behoeve van de directie. Ter realisatie van het financieel kader is op deze post bezuinigd. In 2014 zal aanvangen met call accounting, waardoor verwacht wordt dat de telefoonkosten of zullen nemen.

4320

Huur gebouwen De directie huurt ruimte in het gebouw van de A.A.A. nv ten behoeve van het A.R.O.- kantoor en de radiokamer. Conform de Concessievergunning is huur verschuldigd aan de A.A.A. N.V..

4324

Onderhoud gebouwen De onderhoudsko sten van de no odstroomaggregaten, de luchtkoelingsapparaturen, het gebouw van de Directie Luchtvaart en het onderhoud van de NAVAID en RTS shelters en antenna masten NAVIAD/RTS worden onder deze post geraamd. Ter realisatie van het financieel kader is met 71% op deze post bezuinigd.

4334

Huur/lease voertuigen Huur van 7 wagens worden onder deze post geraamd voor Afl. 10.725 per maand. Per 1 juni 2014 zal het aantal lease voertuigen met drie voertuigen worden verlaagd tot 4 voertuigen.

4362

Overige uitbestedingen Ingevolge de internationale regelingen en verplichtingen, dient elk jaar de navigatiehulpmiddelen geijkt to worden. Dit geschied door de FAA of een andere buitenlandse organisatie, aangezien Directie Luchtvaart niet over de benodigde apparatuur beschikt. De schoonmaakwerkzaamheden van het gebouw van de directie is aan een particulier bedrijf uitbesteed. Daarnaast zijn de kosten tbv Americom uitbesteed.

4370

Verzekeringen De verzekeringskosten tbv de brandverzekering NAVAIDS, brandverzekering inventaris, het aandeel aansprakelijkheidsverzekering A.A.A. NV, het aandeel oorlog risico buyback, de aanvullende autoverzekering voor gebruikers van het luchthaventerrein en de aanvullende aansprakelijkheidsverzekering in verband met luchtvaartongevallen/incidenten worden onder deze post geraamd. Rekening wordt gehouden met een mogelijke stijging van de verzekeringspremies. T.o.v. 2013 neemt de raming met 11% toe.

16248201

Meteorologische Dienst

De totale kosten bedragen Afl. 1.501.000. De kosten van de Departamento Meteorologico Aruba (DMA) omvatten voornamelijk personeelskosten en de overdrachten buitenland. De personeelskosten is afgenomen agv het niet vervangen van een persoon.

4100/4200

Personeel en Werkgeversbijdragen De personeelsbezetting is van 12 personen.

Ontwerp-begroting 2014

Deel 5, pagina 51

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 51 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4102

Overwerkvergoedingen Gezien de werkzaamheden van deze dienst is het onvermijdelijk dat incidenteel overwerk gemaakt moet worden.

4300 4303

Goederen en diensten Opleidingen en cursusgelden Hierbij wordt rekening gehouden met opleidingskosten in het buitenland en in het bijzonder Nederland voor opleidingen op het gebied van meteorologie aan het personeel in het kader van een opzet voor een meer verzelfstandig Meteorologische departement.

4306

Reis- en verblijfkosten Deze raming is bestemd voor deelnemen aan conferenties, seminars en symposiums op het gebied van meteorologie, seismologie, tsunami en klimaat omstandigheden.

4312

Huur kantoorinventaris De leasekosten en onderhoud van een fotokopieerapparaat wordt hieronder geraamd.

4314

Telefoon, fax & interne Naast de reguliere telefoon, fax en internetkosten wordt ook rekening gehouden met de aansluiting en contracten op het regionale VSAT netwerk, MCl/Verizon en service contract tbv de FWS apparatuur.

4332

Huur bedrijfsmiddelen Deze raming is o.a. bestemd voor het onderhoud van het meteorologische instrumentarium, nl. Forecaster Workstation, GVAR Workstation en Sutron Workstation.

4333

Bedrij fsbenodigdheden Bestemd voor o.a. kosten van parkeerkaarten, ID cards, aanschaf van gereedschappen in verband met onderhoud van de diverse meteorologische

apparatuur. 4334

Huur/lease voertuigen Deze raming is ter dekking van de leasekosten van een leaseauto.

4361

Deskundig advies Deze raming betreft de kosten van externe deskundigen voor bij stand van het meteorologische departement.

4362

Overige uitbestedingen Deze raming is voor de schoonmaakwerkzaamheden van de kantoorruimte door een schoonmaakbedrijf.

Dee[ 5, pagina 52

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 52 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4629 4633

Overdrachten buitenland

16248301

Directie Scheepvaart

Overdracht internationaal Het betreft de vergoeding aan de buitenlandse organisaties voor meteorologische dienstverlening. Na de instelling van de DMA zal na verloop minder diensten van buitenlandse organisaties (met name Meteorologische dienst N.A.) worden gebruikt.

De totale kosten bedragen Afl. 2.546.000. Ten opzichte van 2013 zijn de kosten met Afl. 25.000 oftewel 1% toegenomen. De post goederen en diensten en de post afschrijvingen nemen toe, en de post personeel en werkgeversbijdragen nemen anderzijds af. De post goederen en diensten neemt voornamelijk door de post contributies toe en de post afschrijvingen neemt toe als gevolg van de in 2013 opgenomen investeringen in de materiele vaste activa (MVA), welke tot een hoger bedrag aan afschrijvingen leiden. De personeelskosten nemen af als gevolg van mutaties in het personeelsbestand (overplaatsingen) en door het bereiken van 60 jarige leeftijd van een personeelslid en niet verlengen van een arbeidscontractant, welke niet vervangen wordt. De post toeslag AOV/AWW neemt toe als gevolg van de verhoging van de AOV/AWW premies en loonpremiegrens AOV/AWW ingaande 1 januari 2014.

4100/4200

Personeel en Werkgeversbijdragen De huidige personeelsbezetting is van 22 personen. Vervullen van vacatures zal middels (interne) overplaatsingen binnen de algemene dienst plaatsvinden.

4300 4311

Goederen en diensten

4312

Kantoorinventaris De vervanging van versleten kantoorinventaris worden onder deze post geraamd. Huur kantoorinventaris Huur en onderhoud van

1

fotokopieerapparaat wordt hieronder geraamd.

4314

Telefoon, fax en internet Ter realisatie van het financieel kader is met 48% op deze post bezuinigd. In 2014 zal aanvangen met call accounting, waardoor verwacht wordt dat de telefoonkosten af zullen nemen.

4320

Huur gebouwen De maandelijkse huurkosten bedraagt Afl. 10.687,50.

4330

Voorlichting en promotie Ter informeren over nieuw beleid/regels is de post voorlichting en promotie noodzakelijk.

4334

Huur/lease voertuigen Leasekosten van de dienstauto is hieronder geraamd. Per leaseauto ingeleverd.

1

juni 2014 is een

Deel 5, pagina 53

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 53 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4361

Deskundig advies Ten behoeve van de directie dient externe deskundigen aangetrokken te worden om o.a. de invoering van de Lightering and Anchoring regelgeving gedurende de voorbereiding en uitvoering te ondersteunen en adviseren. Verwacht wordt deze medio 2014 in te voeren.

4362

Overige uitbestedingen Onder deze post worden de kosten van uitzendkrachten ten behoeve van de DTP geraamd.

4390

Contributies Sinds 1996 is Aruba lid van de Caribbean Memorandum of Understanding on Port State Control. De toename van deze post met 414% is ten behoeve van achterstallige bijdrage van Aruba aan buitenlandse organisaties. Deze achterstand dient geraamd en betaald te worden zodat de achterstand ingehaald wordt.

16248401

Departamento Transporte Publico (DTP)

De totale kosten bedragen voor 2014 Afl. 3.595.300. Ten opzichte van 2013 zijn de kosten met Afl. 173.900 oftewel 5% toegenomen. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van de personeelskosten. De personeelskosten van de DTP nemen toe als gevolg van de in 2013 op arbeidscontract aangenomen dispatchers, welke voorheen op dienstverleningsovereenkomst werkzaam waren. De dienstverleningsovereenkomsten waren verantwoord onder de post 4362 overige uitbestedingen van de DTP en het bureau van de minister van TTA.

4100/4200

Personeel en Werkgeversbijdragen De personeelsbezetting is van 39 personen. Vacature zal middels (interne) overplaatsing vervult worden.

4201

Toes lag AOV/AWW De post toeslag AOV/AWW neemt o.a. als gevolg van de verhoging van de AOV/AWW premies en loonpremiegrens AOV/AWW ingaande 1 januari 2014 toe.

4300 4305

Goederen en diensten Dienstkleding en -toelage Uniforme dienstkleding t.b.v. personeel buitendienst.

4312

Huur kantoorinventaris Huur van 2 fotokopieerapparaten model E3511 en E350.

4320

Huur gebouwen Huur pand Caya Ernesto Petronia 21-C op basis van huidige overeenkomst van Afl. 13.110 per maand.

Deel

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 54 van 179

5,

pagina 54


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4334

Huur/lease voertuigen Het betreft hier de leasekosten van 4 auto's (D-430, D-431, D-432 en D-433).

4362

Overige uitbestedingen Betreft hier de uitbestede schoonmaakwerkzaamheden en eventuele gebruik van takelwagenservice bij ongeregeldheden in het personenvervoer. In 2013 waren de dienstverleningsovereenkomsten van de dispatchers hieronder geraamd, welke thans onder de post 4100 vallen. T.o.v. 2013 neem deze raming met 75% af.

16248402

Arubus NV

De subsidie aan Arubus NV is voor 2014 op 6.576.000 geraamd. Dit bedrag is onderverdeeld in: Overeenkomst Arubus AIB: Achterstallige afdrachten Arubus van LB, AOV/AWW en BBO: CAO Arubus: Beheerskosten Arutram (2 trams): T.o.v. 2013 is deze raming met 30% afgenomen.

-

16248601

4.000.000 1.000.000 376.000 1.200.000

Directie Landbouw, Veeteelt en Visserij

De totale kosten voor 2014 bedragen Afl. 6.379.100. Dit is een afname van Afl. 399.400 oftewel 6% ten opzichte van 2013. Deze afname wordt voornamelijk veroorzaakt door post goederen en diensten. De afname van de post goederen en diensten is het resultaat van de doorgevoerde bezuinigingen. De afname van de personeelskosten is het gevolg van het niet vervangen van drie personen welke in 2014 met pensioen gaan.

4100/4200

Personeel en Werkgeversbijdragen De personeelsbezetting is van 44 personen.

4201

Toeslag AOV/AWW De post toeslag AOV/AWW neemt als gevolg van de verhoging van de AOV/AWW premies en loonpremiegrens AOV/AWW ingaande 1 januari 2014 toe.

4300 4304

Goederen en diensten Vergoedingen vervoer De vergoeding vervoer aan de hiervoor in aanmerking komende personeel wordt hieronder geraamd.

4305

Dienstkleding & -toelage Geraamd wordt voor het aanschaffen van werkkleding, veiligheidsschoenen, werkschoenen en "coveralls" ten behoeve van het personeel dat vuilwerkzaamheden uitvoert. Daarnaast wordt speciale kleding voor medewerkers die met schadelijke stoffen (pesticide) werken aangeschaft en uniforme kleding voor de herkenbaarheid van medewerkers van de diverse afdelingen.

Dee[ 5, pagina 55

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 55 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4310

Schrijf- /bureaubehoeften Aanschaf van de noodzakelijke bureaubehoeften, abonnementen, vakliteratuur, aankoop van diskettes, software, CD-ROM, programma's en licenties.

4312

Huur kantoorinventaris Het leasen van een kopieerapparaat en onderhoud van computerapparatuur en kantoormachines.

4324

Onderhoud gebouwen Geraamd wordt het onderhoud van airco's en van het overige kleine onderhoud aan de gebouwen van de Dienst LVV.

4330

Voorlichting en promotie Deze raming is bestemd voor het organiseren opendagen en het geven van voorlichting. T.o.v. 2013 is deze raming met 53% afgenomen.

4332

Huur bedrijfsmiddelen Op deze post wordt geraamd de onderhoudskosten van een boot van de afdeling visserij, het onderhoud en keuring van duikflessen welke voor onderzoeken gebruik worden, het huren van zwaar materieel voor het schoonmaken van stranden, het terrein van de DLVV en particuliere terreinen, het onderhoud van weegschalen, landbouwmachines, landbouwtrekkers en werktuigen, bulldozers en watertrucks e.d. Ter realisatie van het financieel kader is met 34% op deze post bezuinigd.

4333

Bedrij fsbenodigdheden Op deze post worden de aanschaf van materialen, ras fokdieren ter verbetering van de veestapel, veevoer, vaccines, landbouwproducten, pesticiden e.d. voor eigen gebruik binnen de DLVV geraamd. Ter realisatie van het financieel kader is met 34% op deze post bezuinigd.

4334

Huur/lease voertuigen Deze raming is bestemd voor het leasen van dienstvoertuigen en heavy equipement. Per 1 juni 2014 is het aantal leasevoertuigen verlaagd.

4350

Bewakingsdiensten De bewakingskosten van het terrein en gebouwen van DLVV wordt hieronder geraamd. Zoveel mogelijk wordt getracht fysieke bewaking te beperken en van bewakingssystemen gebruik te maken.

4362

Overige uitbestedingen Hieronder vallen de kosten van de DLVV.

6

contractploegen werkzaam voor de

4600 Subsidies 4606 Project ondernemingen Het betreft watersubsidie aan landbouwers en aan veehouders.

Ontwerp-begroting 2014

Deel 5, pagina 56

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 56 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

16248701

Directie Cultuur

De begroting 2014 van de Directie Cultuur bedraagt Afl. 5.717.200. De Directie Cultuur ressorteerde voorheen onder het ministerie van Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur, waardoor de vergelijking met de begroting en realisatie niet onder dezelfde kostenplaats vallen. Ter vergelijking wordt de begrote kosten van Directie Cultuur in 2013 naast de begrote kosten voor 2014 weergegeven: 2013 2014 Vs. 4100 Personeel 2.036.000 2.303.700 13% 4200 Werkgeversbijdragen 727.400 872.200 20% 4300 Goederen en diensten 1.036.700 531.500 -49% 4600 Subsidies 1.976.500 1.887.200 -5% 4700 Bijdragen en afschrijvingen 122.600 122.600 0% Totaal 5.899.200 5.717.200 -3%

4100/4200

Personeel en Werkgeversbijdragen Bij de Directie Cultuur worden drie arbeidscontracten, welke in 2014 aflopen, niet verlengd en/of vervangen. De huidige personeelsbezetting is van 34

personen. 4300 4304

Goederen en diensten Vergoedingen vervoer Autotoelage ten behoeve van een medewerker.

4310

Schrijf- /bureaubehoeften Aankoop van vakliteratuur, computermateriaal en schrijf- en bureaubehoeften ten behoeve van het personeel.

4312

Huur kantoorinventaris Het leasen van een kopieerapparaat a Afl. 860,= per maand en onderhoud van computers en/of printers.

4314

Telefoon, fax & internet Kosten voor telefoon, fax en internet.

4320

Huur gebouwen De huur van het pand aan de LG Smith Blvd 134 tbv de Directie Cultuur en een pand aan de L.G. Smith Blvd 26 tbv de Comision Celebracion Dianan Nacional (CCDN) wordt hieronder geraamd. Per 1 juli 2014 is een verlaging van de huurprijzen onderhandeld.

4334

Huur/lease voertuigen Het leasen van A-43114 en D-483 worden hieronder geraamd. Per zal een van deze voertuigen ingeleverd worden.

4350

1

juni 2014

Bewakingsdiensten Raming voor particuliere bewaking.

Ontwerp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 57 van 179

5,

pagina 57


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4393

Overige kosten Kosten in verband met het organiseren, deelnemen en bevorderen van de culturele evenementen, het aankopen van plakkaten en trofeeen en het bijdragen aan organisaties met culturele en educatieve doeleinden. Ook de kosten in verband met het vieren van de Nationale feestdagen zoals Dia di Betico, Celebracion 18 maart, Dia di San Juan (Dera Gai), Kerstboomproject en Festival di Dande die door de Comishon Celebracion Dianan Nacional worden georganiseerd, worden hieronder geraamd. Tevens de kosten voor overlegbijeenkomsten "Gang di Arte", exposities, ijs en jugs ten behoeve van exposities en culturele evenementen, vergoeding aan entertainers, ontwikkeling beeldende kunst, theater en dramatische vorming en muzikale vorming, het verrichten van sociale wetenschappelijk onderzoek, het huren van lokalen, het vervoeren van schoolkinderen in verband met buitenschoolse culturele activiteiten en het bevorderen van Bon Bini Festival. T.o.v. 2013 is deze raming met 64% afgenomen.

4600 4615

Subsidies Subsidie instellingen Exploitatiesubsidie ten behoeve van FDEC conform Subsidieverordening AB 1990 no. GT 34. De afname in exploitatiesubsidie is in verband met de bezuinigingen conform het financieel kader. Voor de specificatie hiervan wordt verwezen naar de bijlage van subsidies.

4618

Sal. instellingen

Salarissubsidie ten behoeve van Stichting Arubaanse Muziekschool, Stichting Schouwburg Aruba en FDEC conform Subsidieverordening (AB 1990 no. GT 34). Voor de specificatie hiervan wordt verwezen naar de bijlage van subsidies.

16248702

Erediensten

De begroting 2014 van Erediensten bedraagt Afl. 1.073.400. Erediensten ressorteerde voorheen onder het ministerie van Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur, waardoor de vergelijking met de begroting en realisatie niet onder dezelfde kostenplaats vallen. Ter vergelijking wordt de begrote kosten van Erediensten in 2013 naast de begrote kosten

voor 2014 weergegeven: 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen Totaal

2013 824.200

229.000 1.053.200

2014 787.800 229.200 1.073.400

Ontwerp-begroting 2014

Vs. 2% 0% 2%

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 58 van 179

5, pagina

58


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

16248703

Musea

De begroting 2014 van de Musea bedraagt Afl. 1.550.200. Musea (AMA) ressorteerde voorheen onder het ministerie van Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur, waardoor de vergelijking met de begroting en realisatie niet onder dezelfde kostenplaats vallen. Ter vergelijking wordt de begrote kosten van Musea in 2013 naast de begrote kosten voor 2014 weergegeven:

2013 901.900 265.800 362.700 2.000 11.100 1.543.500

4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4629 Overdrachten buitenland 4700 Bijdragen en afschrijvingen Totaal

4100/4200

2014 922.400 291.200 316.000 2.000 18.600 1.550.200

Vs. 2% 10% -13% 0% 68% 0%

Personeel en Werkgeversbijdragen Bij de Musea wordt een arbeidscontract, welke in 2014 afloopt, niet verlengd en/of vervangen. De personeelsbezetting is van 13 personen.

4300 4305

Goederen en diensten Dienstkleding & -toelage Beschermende kleding zoals "coverall", veiligheidsschoenen en andere kleding dienen vaak in verband met het verrichten van veldwerk to worden aangeschaft.

4310

Schrijf- /bureaubehoeften Het aankopen van schrijf en bureaubehoeften, vakliteratuur, computer materiaal, druk en bindwerk.

4314

Telefoon, fax & internet Kosten in verband met telefoon, fax en internet voor AMA.

4334

Huur/lease voertuigen Het leasen van een dienstwagen (D-482).

4335

Brandstof Benzinekosten voor D-482.

4350

Bewakingsdiensten Bewaking voor het museumcomplex.

4362

Overige uitbestedingen Onder andere kosten verbonden aan contracten van schoonmaak en tuinonderhoud.

4370

Verzekeringen Brandverzekering voor de expositie en het museumcomplex.

Ontwerp-begroting 2014

Deel 5, pagina 59

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 59 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4393

Overige kosten Al le kosten verbonden aan het organiseren van tentoonstellingen en dergelijke.

16248704

Monumentenbureau

begroting 2014 van de Monumentenbureau bedraagt Afl. 939.500. Het Monumentenbureau ressorteerde voorheen onder het ministerie van Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur, waardoor de vergelijking met de begroting en realisatie niet onder dezelfde kostenplaats vallen. Ter vergelijking wordt de begrote kosten van Monumentenbureau in 2013 naast de begrote kosten voor 2014 weergegeven: 2013 2014 Vs. 4100 Personeel 506.000 519.000 3% 4200 Werkgeversbijdragen 208.600 3% 215.100 4300 Goederen en diensten 196.800 172.600 -12% 4629 Overdrachten buitenland 2.500 2.500 0% 4700 Bijdragen en afschrijvingen 30.300 30.300 0% Totaal 944.200 939.500 0% De

4100/4200

Personeel en Werkgeversbijdragen Bij het Monumentenbureau wordt een persoon welke in 2014 met pensioen gaat niet worden vervangen. De personeelsbezetting is van 8 personen.

4300 4310

Goederen en diensten Aanschaf van schrijf en bureaubehoeften, vakliteratuur, druk en bindwerk, aankoop bij Centraal Magazijn en computermateriaal.

4312

Huur kantoorinventaris Het leasen van een kopieermachine model WC5020N en een faxmachine estudio170F, netwerk contract ad Afl. 440,= per maand en licentie Microsoft.

4314

Telefoon, fax & internet Kosten van telefoon, fax, internet en het ISDN systeem.

4319

Overige bureaukosten Aankoop van koffie, thee, melk en dergelijke ten behoeve van vergaderingen met ministers en buitenlandse bezoek.

4320

Huur gebouwen Huur Henriquez-pand gelegen to Schelpstraat 36/38 a Afl. 7.380,- per maand.

4331

Bedrijfsmiddelen Het aanschaffen van meetlinten, foto- en diarollen, ontwikkelingskosten en videocassettes voor het vastleggen van 333 panden op dia's en foto's.

4334

Huur/lease voertuigen. Het leasen van D-353 a Afl. 1.145,= en D-354 a Afl. 1.220,= per maand. Per juni 2014 zal een van deze voertuigen ingeleverd worden.

Ontwerp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 60 van 179

5,

1

pagina 60


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4335

Brandstof Benzinekosten voor twee dienstvoertuigen.

4336

Motorrijtuigenbelasting Kosten nummerplaat voor D-353 en D-354.

16248705

Bureau Culturele Ontwikkeling en Nationaal Erfgoed

De begroting 2014 van het Bureau Culture le Ontwikkeling en Nationaal Erfgoed bedraagt Afl. 1.404.700. Het Bureau Culturele Ontwikkeling en Nationaal Erfgoed ressorteerde voorheen onder het ministerie van Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur, waardoor de vergelij king met de begroting en realisatie niet onder dezelfde kostenplaats vallen. Ter vergelijking wordt de begrote kosten van Bureau Culture le Ontwikkeling en Nationaal Erfgoed in 2013 naast de begrote kosten voor 2014 weergegeven, echter in 2013 vielen de subsidies tbv Parke Nacional Arikok en Cede Aruba nog onder dit Bureau: 2013 2014 Vs. 4100 Personeel 451.700 439.200 -3% 4200 Werkgeversbijdragen 161.000 151.400 -6% 4300 Goederen en diensten 7.300 7.800 7% 4600 Subsidies 2.948.600 806.300 -73% Totaal 3.568.600 1.404.700 75%

4100/4200

Personeel/Werkgeversbijdragen Salariskosten van het Hoofd van Bureau CONE en de directeur ter beschikking van UNOCA en de invallers ter beschikking van Museo Historico worden hieronder geraamd. De personeelsbezetting is van 6 personen.

4600

Subsidies Conform Subsidieverordening AB 1990 no. GT 34 kunnen de instellingen ressorterende onder deze kostenplaats, namelijk UNOCA en Museo Historico, in aanmerking komen voor subsidie. De afname in subsidies is to wijten aan de bezuinigingen conform het financieel kader en in 2013 vielen de subsidies aan Cede Aruba en Parke Nationaal Arikok onder Bureau CONE in tegenstelling tot de begroting 2014. In het Subsidie-overzicht 2014 (zie bijlage) wordt de begrote bedragen per stichting aangegeven.

4617

Projecten instellingen Hieronder worden de projectsubsidies aan UNOCA geraamd. T.o.v. 2013 is de raming met 50% verlaagd.

4618

Sal. instellingen Op deze post worden de salarissubsidie voor UNOCA geraamd.

Ontwerp-begroting 2014

Deel 5, pagina 61

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 61 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

16248706

Unescoraad

De begroting 2014 van de Unescoraad bedraagt Afl. 349.400. De Unescoraad ressorteerde voorheen onder het ministerie van Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur, waardoor de vergelijking met de begroting en realisatie niet onder dezelfde kostenplaats vallen. Ter vergelijking wordt de begrote kosten van Unescoraad in 2013 naast de begrote kosten voor 2014 weergegeven:

2013 202.800 80.200 72.100 4.000 359.100

4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4629 Overdrachten buitenland Totaal

4100/4200

2014 212.200 87.100 46.100 4.000 349.400

Vs. 5% 9% -36% 0% -3%

Personeel/Werkgeversbijdragen De personeelsbezetting is van

3

personen.

4300 4314

Goederen en diensten Telefoon, fax & internet Kosten voor telefoon, fax en internet.

4320

Huur gebouwen Huur gebouwen te L.G. Smith Boulevard a Afl.2.520,= per maand. De huur te L.G. Smith Boulevard wordt geraamd voor 6 maanden, gezien deze per 1 juli niet verlengd zal worden. De Unescoraad zal naar Zoutmanstraat 1 verhuizen.

4334

Huur/lease voertuigen Het leasen van D-221 a Afl. 1.014,= per maand. Per leaseauto ingeleverd.

4335

Brandstof Benzinekosten voor D-221.

4336

Motorrijtuigenbelasting Nummerplaat van D-221.

4629 4631

Overdrachten buitenland

1

juni 2014 is de

Contributies buitenland Lidmaatschap aan Unesco sinds 1988 als geassocieerd lid.

Deel 5, pagina 62

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 62 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

MIDDELEN

MINISTERIE VAN TOERISME, TRANSPORT, PRIMARE SECTOR EN CULTUUR

Vanwege de wijziging van de Landsverordening instelling ministeries (LIM) is een vergelijking ten opzichte van vorige jaar op totaalniveau niet meer mogelijk. De middelenbegroting van dit ministerie voor het dienstjaar 2014 bedraagt Afl. 10.889.800 en is als volgt onderverdeeld:

16240001

Bureau Minister van Toerisme, Transport, Primaire Sector en Cultuur

8921

Pensioenbijdragen Het betreft hier de door de minister of to dragen pensioenpremie.

16248001

Overig TTPC

8431

Overige middelen Geraamd wordt de middelen van de Passenger Facility Charge (PFC) ten gunste van het Land. Rekening wordt gehouden die ingaande 1 juli 2014 de AAA N.V. $2,50 per persoon aan PFC aan het Land zal overdragen.

8731

Uitkering deelneming De winstuitkering van AAA N.V. over 2013, welke in 2014 wordt uitbetaald wordt geraamd op Afl. 3,6 min.

16248101

Directie Luchtvaart

De totale middelen voor 2014 bedragen Afl. 1.620.600. Dit is gelijk aan de raming van 2013. 8413

Dienstverlening derden Deze raming is gemaakt met in achtneming van het feit dat de overheid doorgaat met het IASO buitenlandse registratie project. Indien de retributie wordt verhoogd zoals is voorgesteld door de Directie Luchtvaart, kunnen de aangegeven bedragen worden verhoogd.

Ontwerp-begroting 2014

Deel 5, pagina 63

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 63 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

16248301

Directie Scheepvaart

8431

Overige middelen De opbrengsten van de Lightering en Bunkering activiteiten worden voor 2014 op Afl. 2.000.000 geraamd. Dit rekening houdend met de uitvoering en naleving hiervan per eind 2014.

16248401

Departamento Transporte Publico (DTP)

De totale middelen voor 2014 bedragen Afl. 727.000. Dit is gelijk aan de raming van 2013.

8312

Retributies en leges Het betreft hier leges die verschuldigd zijn bij het vernieuwen van de diverse vergunningen zoals taxi, bus, verhuurwagen, toerwagen en ongeregeld vervoer.

16248601

Directie LVV

De totale begrote middelen voor 2014 bedragen Afl. 600.000. Ten opzichte van 2013 zijn de middelen met Afl. 400.000 oftewel 37,1% afgenomen. Bijstelling is o.b.v. realisatie 2013.

8312

Retributies en leges De opbrengsten in verband met het verkopen van landbouw- en bedammingmaterialen, varkens, pluimvee, veevoer, vismaterialen aan vissers en andere landbouw-, veeteelt- en visserijproducten wordt hieronder geraamd.

Ontwerp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 64 van 179

5,

pagina 64


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

INVESTERINGEN EN KAPITAALUITGAVEN

MINISTERIE VAN TOERISME, TRANSPORT, PRIMARE SECTOR EN CULTUUR

17248001

Overig TTPC

6403

Projecten (inbreng AUA) De centrale investeringspot voor de diensten/directies vallende onder het ministerie van TTPC wordt hieronder geraamd, voor een bedrag van Afl. 110.000.

Ontwerp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 65 van 179

5,

pagina 65


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

KOSTEN

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, COMMUNICATIE, ENERGIE & MILIEU Ingevolge de nieuwe bepalingen inzake de instelling van ministeries (Landsverordening van 19 december 2013 houdende nieuwe bepalingen ten aanzien van de instelling van ministeries /Landsverordening instelling ministeries 2014 AB 2013 no. 94) behoort tot de taak van het ministerie van Economische Zaken, Communicatie, Energie en Milieu o.a. de zorg voor: -

-

-

het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van de economie; het verzamelen, verwerken en publiceren van statistische gegevens; de ontwikkelingssamenwerking; de grondstofwinning; het water- en energiebeleid; het telecommunicatiewezen; het deelnemingsbeleid ten aanzien van de overheids-n.v.'s; de verwerking van afval; de natuuraangelegenheden; de milieuaangelegenheden.

Vanwege de wijziging van de Landsverordening instelling ministeries (LIM) is een vergelijking ten opzichte van vorige jaar niet meer overal mogelijk. De kostenbegroting van dit ministerie voor het dienstjaar 2014 bedraagt Afl. 33.630.600,= en is als volgt onderverdeeld: 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4600 Subsidies 4629 Overdrachten buitenland 4700 Bijdragen en afschrijvingen Totaal

Afl. 14.117.300,Afl. 4.909.400,= Afl. 11.237.800,= Afl. 2.268.500,= Afl. 244.200,= Afl. 715.100,= Afl. 33.492.300,=

42.2% 14.7% 33.6% 6.8% 0.7% 2.1% 100%

Personeel en werkgeversbijdragen De totale personeelskosten inclusief werkgeversbijdragen voor 2014 bedragen Afl. 19.026.700,=. Het voornemen bestaat om een deel van de in 2014 aflopende arbeidsovereenkomsten niet te vernieuwen alsook om het personeel dat uit dienst zal treden in 2014 wegens bereiken pensioengerechtigde leeftijd niet te vervangen.

Goederen en diensten De totale materiele kosten van 2014 bedragen Afl. 11.237.800,=. Dit is conform het financieel kader op basis van het Balanced Budget Akkoord d.d. november 2013.

Ontwerp-begroting 2014

Deel 5, pagina 66

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 66 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Subsidies De subsidies ten behoeve van de gesubsidieerde instellingen openbaar nut, niet zijnde onderwijs of vervoer die onder dit ministerie ressorteren bedraagt voor salarissubsidie Afl. 2.268.500,=. Onder de kostenplaats van de Dienst Huur- en Consumentenzaken valt de Stichting Consumentenbond (CAS). Directie Natuur en Milieu De Directie Natuur en Milieu die voorheen onder het ministerie van Integratie, Infrastructuur en Milieu ressorteerde, ressorteert vanaf 1 januari 2014 (conform LIM 2014) onder het ministerie van Economische Zaken, Communicatie, Energie en Milieu. Onder de kostenplaats van de Directie Natuur en Milieu valt de Stichting Parke Nacional Arikok.

Overdrachten buitenland De overdrachten buitenland zijn geraamd op Afl. 244.200,=. Het betreft hier o.a. de contributie voor lidmaatschappen met internationale organisaties en instellingen op het terrein van telecommunicatie, milieu en postwezen alsmede het afsluiten van nieuwe lidmaatschappen.

Bijdragen en afschrijvingen Voornamelijk de verrekeningen met DIA worden bier geraamd. Rekening houdend met de kostenbegroting ad. Afl. 33.492.300,= en de begroting van de investering en vermogensoverdrachten ad. Afl. 2.110.000,= bedraagt de totale kostenbegroting van dit ministerie Afl. 35.602.300,= voor het dienstjaar 2014.

16330001

Bureau Minister van Economische Zaken, Communicatie, Energie & Milieu

De kosten van het Bureau worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 6.114.700,= geraamd. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2014:

Kostensoort 4100 Personeel 4200 Werkgeversbij dragen 4300 Goederen en diensten 4629 Overdrachten buitenland 4700 Bijdragen en afschrijvingen Totaal

Afl. 3.028.200,= Afl. 576.100,= Afl. 2.445.400,= Afl. 60.000,= Afl. 5.000,= Afl. 6.114.700,=

Personeel De totale personeelsbezetting van het Bureau is van 36 personen.

Goederen en diensten Vergoedingen vervoer Autotoelage voor het gebruik van eigen vervoermiddel ten behoeve van het

4304

Bureau.

Ontwerp-begroting 2014

Deel 5, pagina 67

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 67 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4306

Reis- en verblijfkosten Kosten voor het bijwonen van symposia, conferenties en vergaderingen in het buitenland op het gebied van o.m. economie, communicatie, energie en milieu.

4309

Overige vergoedingen Telefoon- en representatietoelagen van de minister en het personeel van het Bureau.

4312

Huur kantoorinventaris Leasen van een fotokopieermachine WC7545 a Afl. 1.009,93 per maand en een faxmachine #5360/F116 a Afl. 80,= per maand.

4314

Telefoon, fax & internet Kosten voor telefoon, fax en internet.

4320

Huur gebouwen Huurkosten pand to Italiestraat 46 ten behoeve van huisvesting TNO ad Afl. 17.892,50,= per maand en per 1 juni 2014 verlaagd naar Afl. 16.545,30,= per maand.

4330

Voorlichting en promotie Kosten van conferenties, promotieartikelen.

advertenties

en

publicaties,

drukwerk

en

4334

Huur /lease voertuigen. Het leasen van 3 dienstwagens.

4335

Brandstof Benzinekosten voor de dienstwagens.

4361

Deskundig advies Het betreft bier o.a. de kosten van contracten met deskundigen en de kosten van de samenwerkingsovereenkomst met TNO bestaande uit een vast bedrag van USD 700.000/ Afl. 1.260.000,= en USD 210.000/ Afl. 378.000,= aan ad hoc opdrachten.

4631

Contributies buitenland Lidmaatschappen aan buitenlandse organisaties en internationale instellingen. De contributies aan de organisaties Union Postale Universelle en Union de las Americas, Espana y Portugal worden onder deze post geraamd.

Bijdragen en afschrijvingen 4702

Verrekening & bijdragen Verrekening DIA ad Afl. 5.000,-.

Ontwerp-begroting 2014

Deel 5, pagina 68

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 68 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

16333001

Huur- en Consumentenbescherming

De begroting van Huur- en Consumentenbescherming wordt voor het dienstjaar 2014 op Afl. 1.683.600,= geraamd en dit is een verlaging van Afl. 50.400,= oftewel 3% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 1.734.000,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2014 en vergelijking met 2013:

Kostensoort 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4600 Subsidies 4700 Bijdragen & afschrijvingen Totaal

2013 Afl. 899.000,= Afl. 375.600,= Afl. 163.300,Aft 248.200,= Afl. 47.900,= Afl. 1.734.000,=

Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl.

2014 980.500,= 406.600,= 144.000,= 104.600,= 47.900,= 1.683.600,=

9% 8% -12% -58% 0% - 3%

Personeel en Werkgeversbijdragen Ten opzichte van 2013 zijn deze kosten met 9% verhoogd. De totale personeelsbezetting bij Dienst Huur- en consumenten bescherming is van 13 personen. Goederen en diensten 4309

Overige vergoedingen Raming voor vergoeding van de leden bij huurprijsvaststelling. Per aanvraag voor huurprijsvaststelling zijn er 3 leden aanwezig en de vergoeding bedraagt Afl. 100,= per lid. Per jaar kan het aantal aanvragen/verzoeken voor huurprijsvaststelling varieren.

4312

Huur kantoorinventaris Lease kopieerapparaat e-Studio232 ad Afl. 395,= per maand voor een gedeelte van het jaar.

4314

Telefoon, fax & internet Raming voor telefoonkosten bedraagt Afl. 15.000,-.

4320

Huur gebouwen Huur pand to Wayaca 33 ad Afl. 7.740,= per maand. Wordt per verlaagd naar Afl. 5.733,- per maand.

4334

Subsidies 4615/ 4618

1

juni 2014

Huur/lease voertuigen Het leasen van dienstwagen D-448 ad Afl. 925,= per maand.

Exploitatie- en salarissubsidies Het betreft salarissubsidie ten behoeve van Consumentenbond (CAS). De exploitatiesubsidie is stopgezet in 2014. Ten opzichte van 2013 is de raming met Afl. 143.600,=, oftewel 58% gedaald.

Bijdragen en afschrijvingen 4702

Verrekening & bijdragen Verrekening DIA ad Afl. 47.900,=.

Ontwerp-begroting 2014

Deel 5, pagina 69

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 69 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

16340001

DEZHI

De kosten van DEZHI worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 4.024.900,= geraamd en dit is een verlaging van Afl. 235.000,= oftewel 6% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 4.259.900, =). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2014 en vergelijking met 2013:

Kostensoort

2013

4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen Totaal

Afl. 2.581.200,Afl. 1.013.700,= Afl. 665.000,= Afl. Afl. 4.259.900,-

2014 Afl. 2.413.800,= Afl. 940.900,Afl. 649.200,= Afl. 21.000,Afl. 4.024.900,-

-6% -7% -2%

-6%

Personeel en Werkgeversbijdragen Ten opzichte van 2013 zijn deze kosten met 7% verlaagd. De totale personeelsbezetting bij DEZHI is van 32 personen.

Goederen en diensten 4303

Opleidingen & cursusgeld Het voornemen van deze directie is om haar personeel verder te professionaliseren door middel van cursussen te laten volgen om een nog beter functioneren te bewerkstelligen.

4312

Huur kantoorinventaris Huur van 2 fotokopieerapparaten model e-Studio2830C ad Afl. 1.695,= per maand, de huur van een telefooncentrale, onderhoud kantoormachines en onderhoud netwerk.

4314

Telefoon, fax & interne Raming ad Afl. 37.200,= conform financieel kader.

4320

Huur gebouwen De huur van de kantoorruimte te Sun Plaza ad Afl. 27.700,= per maand.

4330

Voorlichting en promotie Raming ten behoeve van het organiseren van workshops en seminars en het plaatsen van advertenties inzake maximale prijzen.

4334

Huur/lease voertuigen Het leasen van een zestal dienstwagens ad Afl. 967,= per maand en D-383 ad Afl. 1.095,- per maand voor het eerste gedeelte van het jaar. 4 van deze wagens zullen per 1 juni 2014 overgedragen worden aan andere diensten. DEZHI krijgt per 1 juni 2014 twee auto's van de CBS overgedragen en een van BIE.

4361

Deskundig advies Het inhuren van deskundige voor het bijhouden van het macro-economische model.

Deel 5, pagina 70

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 70 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

16340002

Bureau High Commissioner

De begroting van Bureau High Commissioner wordt voor het dienstjaar 2014 op Afl. 570.800,= geraamd en dit is een verlaging van Afl. 66.200,= oftewel 10% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 637.000,-). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2014 en vergelijking met 2013:

Kostensoort 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4629 Overdrachten buitenland Totaal

2013 Afl. 352.200,= Afl. 126.900,= Afl. 156.900,Afl. 1.000,= Afl. 637.000,=

2014 Afl. 294.100,= Afl. 115.500,= Afl. 160.200,= Afl. 1.000,= Afl. 570.800,=

-16% - 9% 2% 0% -10%

Personeel en Werkgeversbijdragen Ten opzichte van 2013 zijn deze kosten met 15% verlaagd. De totale personeelsbezetting bij Bureau High Commissioner is van 3 personen.

Goederen en diensten 4312 Huur kantoorinventaris Huur fotokopieerapparaat e-Studio305 en onderhoud kantoormachines. 4320

Huur gebouwen Huur pand to Vondellaan 6-D ad Afl. 6.510,= per maand en per verlaagd naar Afl. 5.145,= per maand.

1

juni 2014

4334

Huur/lease voertuigen Het betreft bier incidentele huur van V-wagens in verband met bezoeken van buitenlandse gasten.

4361

Deskundig advies Inhuren van (buitenlandse) deskundigen in het kader van onder andere FATF.

16340003

Aruba Investment Agency (Arina)

Per 1 juni 2011 is Aruba Investment Agency conform Sociaal Dialoog ingesteld. De kosten van ARINA worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 359.800,= geraamd en dit is een verlaging van Afl. 105.700,= oftewel 23% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 465.500,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2014 en vergelijking met 2013:

Kostensoort 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten Totaal

2013 Afl. 195.900,= Afl. 83.400,= Afl. 186.200,= Afl. 465.500,=

2014 Afl. 174.000,= Afl. 40.600,= Afl. 145.200,= Afl. 359.800,=

Ontwerp-begroting 2014

0/0

-11% -51% -22% -23%

Deel 5, pagina

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 71 van 179

71


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Personeel en Werkgeversbijdragen Ten opzichte van 2013 zijn deze kosten met 21% verlaagd. De totale personeelsbezetting bij Aruba Investment Agency is momenteel van 2 personen.

Goederen en diensten 4320 Huur gebouwen Huur pand te Weststraat z/n ad Afl. 7.052,50,= per maand. 4330

Voorlichting en promotie Raming ad Afl. 6.800,= conform financieel kader.

4361

Deskundig advies Het inhuren van consultants op het gebied van internationale investeerders.

16350001

Centraal Bureau Statistiek

De begroting van Centraal Bureau Statistiek wordt voor het dienstjaar 2014 op Afl. 4.384.700,= geraamd en dit is een verlaging van Afl. 105.600,= (2%) ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 4.490.300,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2014 en vergelijking met 2013:

Kostensoort 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen Totaal

2013 Afl. 2.836.300,= Afl. 1.019.000,= Afl. 535.000,= Afl. 100.000,Afl. 4.490.300,=

Afl. Afl. Afl. Afl. Afl.

2014 2.703.300,= -5% 943.700,= -7% 503.100,= -6% 234.600,= 135% 4.384.700,= -2%

Personeel en Werkgeversbijdragen Ten opzichte van 2013 zijn deze kosten met 5% verhoogd. De totale personeelsbezetting bij Centraal Bureau Statistiek is van 33 personen.

Goederen en diensten 4310 Schrij f-/bureaubehoeften De aanschaf van schrijf- en bureaubehoeften, aanschaf van vakliteratuur ter ondersteuning van de werkzaamheden en de kosten van (re-) produceren van publicaties. 4312

Huur kantoorinventaris Het leasen van kopieerapparaat model e-Studio6530C ad Afl. 2.375,= per maand, onderhoud van kantoormachines/computers en de kosten van softwarelicenties.

4320

Huur gebouwen Huur van de kantoorruimte te L.G. Smith Boulevard 160 ad Afl. 18.672.50,= per maand.

Ontwerp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 72 van 179

5,

pagina

72


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4330

Voorlichting en promotie Elk jaar worden diverse survey's gedaan om basisstatistieken op sociaal, economisch, demografisch en regionaal gebied to krijgen. Deze statistieken worden gebruikt als input voor verschillende publicaties en analyses van het CBS, zoals de Nationale Rekeningen van Aruba.

4334

Huur/lease voertuigen Het leasen van 4 voertuigen ad Afl. 952,= elk per maand voor het eerste gedeelte van het jaar. Per 1 juni 2014 worden 2 auto's aan de DEZHI overgedragen.

Bijdragen en afschrijvingen 4701

Afschrijvingen De afschrijvingen bedragen Afl. 229.600,=.

4702

Verrekening & bijdragen Verrekening DIA ad Afl. 5.000,=.

16350002

Commissie bevolking & ontwikkeling

De raming voor Goederen en diensten ten behoeve van Commissie bevolking & ontwikkeling bedraagt Afl. 10.900,= voor het jaar 2014 en dit is een verlaging van Afl. 1.600,- (13%) ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 12.500,=).

16370001

BIE

De begroting van het Bureau Intellectuele Eigendommen wordt voor het dienstjaar 2014 op Afl. 1.109.700,= geraamd en dit is een toename van Afl. 10.200,= ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 1.099.500,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2014 en vergelijking met 2013:

Kostensoort 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4629 Overdrachten buitenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen Totaal

2013 Afl. 605.000,= Afl. 230.500,= Afl. 176.000,= Afl. 27.700,= Afl. 60.300,= Afl. 1.099.500,=

2014 Afl. 607.900,= Afl. 248.700,= Afl. 165.100,= Afl. 27.700,Afl. 60.300,= Afl. 1.109.700,=

-

0% 8% 6% 0% 0% 1%

Personeel en Werkgeversbijdragen Ten opzichte van 2013 zijn deze kosten met 3% verhoogd. De totale personeelsbezetting bij BIE is van 7 personen.

Ontwerp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 73 van 179

5,

pagina

73


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Goederen en diensten Schrijf-/bureaubehoeften Het aankopen van schrijf- en kantoorbehoeften, aanschaf bij Centraal Magazijn, vakliteratuur, druk- en bindwerk en de aankoop van computermateriaal. Bijstelling is conform financieel kader.

4310

4320

Huur gebouwen Huur pand te Adriaan Lacle Boulevard 3 ad Afl. 11.078,= per maand. Per september 2014 wordt de huur verlaagd naar AIL 10.314,=.

1

4330

Voorlichting en promotie Kosten voor het plaatsen van advertenties en voorlichtingscampagnes (Pirateria to Ladronicia).

4334

Huur/lease voertuigen Het leasen van een dienstwagen (D-209) ad Afl. 925,= per maand. Per 2014 wordt de dienstwagen overgedragen aan DEZHI.

4362

1

juni

Overige uitbestedingen Kosten voor uitbestede schoonmaakwerkzaamheden. Bezuiniging is conform financieel kader.

Overdrachten buitenland 4633

Overdracht intemationaal WIPO (in verband met aansluiting op Madrid systeem) en Bureau voor de industriele eigendom (Rijswijk).

Bijdragen en afschrijvingen 4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen

16371001

Afl. 600,= Afl. 59.700,=

Directie Telecommunicatie (ressorteert conform LIM 2014 vanaf 1 januari 2014 onder het ministerie van Economische Zaken, Communicatie, Energie & Milieu)

De kosten van de Directie Telecommunicatie voor 2014 worden geraamd op Afl. 2.63 8.900,=.

Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij Directie Telecommunicatie is van 20 personen en zal de dienst gedurende 2014 verlaten.

1

persoon

Goederen en diensten 4303

Opleidingen & cursusgeld De technologische ontwikkeling in de telecommunicatie gaat met grote snelheid voor, dagelijks zijn er veranderingen op dit gebied te constateren. Dit brengt mede dat het personeel van de DTZ op peil moet blijven met de meest recente ontwikkelingen op het telecommunicatiegebied. Het bedrag op deze post is conform het financieel kader.

Ontwerp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 74 van 179

5,

pagina

74


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4306

Reis- en verblijfkosten De ITU, CTU, CITEL en andere organisaties houden in verband met de ontwikkeling van nieuwe telecommunicatiediensten voortdurend mogelijkheden voor het jaarlijks bijwonen van conventies en seminars. Getracht wordt enkele conventie of seminar bij te wonen. Het bedrag op deze post is conform het financieel kader.

4311

Kantoorinventaris Voor de vervanging van versleten kantoormeubilair wordt een bedrag hieronder geraamd.

4320

Huur gebouwen Gedurende 2011 is de DTZ verhuisd van de pand te Caya Betico Croes naar Camacuri. De maandelijkse huurprijs bedraagt Afl. 27.600 en zal vanaf 1juli 2014 Afl. 22.080,= bedragen.

4334

Huur/lease voertuigen De leasekosten van de door de DTZ in gebruik zijnde 3 leaseauto's worden onder deze post geraamd. Per 1 juni 2014 zal den van deze leaseauto's ingeleverd worden.

4361

Deskundig advies Gezien de ontwikkeling en complexiteit van de telecommunicatie dient externe deskundigen ingehuurd te worden bij het formuleren van overheidstelecommunicatiebeleid en ten behoeve van bijstand bij rechtszaken. Getracht wordt zoveel mogelijk het inhuren van te beperken.

4362

Overige uitbestedingen De schoonmaak van de kantoorruimtes en pand wordt door een particulier bedrijf verricht.

Overdrachten buitenland 4631

Contributies buitenland Betreft bier een bedrag ter betaling van het aandeel van het Land in de contributie van het Koninkrijk aan de international Telecommunication Union.

16372001

Directie Natuur en Milieu (ressorteert conform LIM 2014 vanaf 1 januari 2014 onder het ministerie van Economische Zaken, Communicatie, Energie & Milieu)

De totale kosten voor 2014 bedragen Afl. 4.038.400,= en dit is een verhoging van Afl. 306.600,= oftewel 8% ten opzichte van de begroting 2013 (3.731.800,=). De ramingen waren onder `Inspectie Milieu' tot en met 2011 geraamd onder de kostenplaats 16135003 en in 2012 op 16137003. Na een overgangsfase is middels het instellingsbesluit d.d 19 april 2012 (gewijzigd via landsbesluit van 30 november 2012) de diensteenheid Directie Natuur en Milieu ingesteld met tegelijkertijd de integratie van de Inspectie Milieu in deze nieuwe dienst.

Ontwerp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 75 van 179

5,

pagina

75


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Vanaf 1 januari 2014 ressorteert deze dienst onder het ministerie van Economische Zaken, Communicatie, Energie & Milieu en worden de salarissubsidies ten behoeve van Stichting Parke Nacional Arikok voor een bedrag van Afl. 2.163.900,= ook hieronder geraamd. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2014 en vergelijking met 2013:

Kostensoort 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4600 Subsidies 4629 Overdrachten buitenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen Totaal

2013 Afl. 873.400,= Afl. 359.800,= Afl. 170.600,= Afl. 2.100.900,= Afl. 35.500,Afl. 191.600,= Afl. 3.731.800,=

2014 Afl. 1.069.800,= Afl. 405.400,Afl. 172.200,= Afl. 2.163.900,= Afl. 35.500,= Afl. 191.600,= Afl. 4.038.400,-

Personeel en Werkgeversbijdragen Ten opzichte van 2013 zijn deze kosten met 20% verhoogd. De totale personeelsbezetting bij Directie Natuur en Milieu is van 16 personen.

Goederen en diensten 4303

Opleidingen en cursusgelden Deze zijn kosten voor de opleiding tot buitengewone agenten van politie (BAP) en omgaan met moeilijke personen.

4305

Dienstkleding & toelage Ten behoeve van de medewerkers

4312

Huur kantoorinventaris Lease- en onderhoudskosten kopieerapparaten en onderhoud computerapparatuur.

4332

Huur bedrijfsmiddelen Huur en onderhoud van apparatuur in verband met het uitvoeren van speciale werkzaamheden.

4333

Bedrijfsbenodigdheden Deze raming is bestemd voor reagencia, ijk-gassen en laboratoria reagencia ter implementatie FDA project, lucht- en watermonitoring.

4334

Huur/lease voertuigen Geraamd voor de leasekosten van 2 Isuzu d-max diesel dienstvoertuigen ad Afl. 1.490,= elk per maand. Per 1 juni 2014 zal den van deze leaseauto's overgedragen worden aan DOW.

4361

Deskundig advies Deze raming is voor het inhuren van deskundige bijstand voor natuuronderzoek en implementatie Managementbeheer EEZ (voornamelijk natuurbeheer) en deskundige bij stand om de procedures Milieu uit te breiden en te vernieuwen.

Ontwerp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 76 van 179

5,

pagina 76


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4362

Overige uitbestedingen Ter uitvoering van zowel de wekelijkse als de specifieke jaarlijks voorkomende laboratoriumtesten bij de implementatie van het watermonitoringsproject. Tevens voor de testen die op Aruba niet uitgevoerd kunnen worden.

4370

Verzekeringen Deze raming is voor de verzekering van de dienstvoertuig(en).

Subsidies Salarissubsidie (Sal. Instellingen) Het betreft salarissubsidie ten behoeve Stichting Parke Nacional Arikok. Ten opzichte 2013 is dit een verhoging van 3.0%.

4618

Overdrachten buitenland 4631

Contributies buitenland Jaarlijkse contributie Regional Trust Fund Caribbean Environmental Programme (CEP) van het United Nations Environmental Programme (UNEP). Jaarlijkse contributie Caribbean Conservation Association (CCA). Jaarlijkes Management EEZ DC.

16372002

Bureau City Inspector (ressorteert conform LIM 2014 vanaf 1 januari 2014 onder het ministerie van Economische Zaken, Communicatie, Energie & Milieu)

Deze sedert 6 september 2011 bij landsbesluit ingestelde Bureau City Inspector laatste kwartaal 2012 begonnen met de fysieke invulling van haar taken. De begroting van Bureau City Inspector wordt voor het dienstjaar 2014 op Afl. 923.100,= geraamd en dit is een verhoging van Afl. 313.800,= oftewel 52% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 609.300, =). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2014 en vergelijking met 2013:

Kostensoort 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten Totaal

Afl. Afl. Afl. Afl.

2013 289.500,= 122.800,= 197.000,= 609.300,=

2014 Afl. 546.100,Afl. 225.200,Afl. 151.800,= Afl. 923.100,=

Voorlopig is het Bureau City Inspector gehuisvest to L.G. Smith Boulevard 134 (Horizonte Building) op de verdieping alwaar het vroegere Bureau Arbeidsvoorziening D.A.O. onder huurcontract gehuisvest was.

Personeel en Werkgeversbijdragen Ten opzichte van 2013 zijn deze kosten met 87% verhoogd. De totale personeelsbezetting bij Bureau City Inspector is van

8

personen.

Goederen en diensten 4303 Opleidingen en cursusgelden Deze zijn kosten voor de opleiding tot buitengewone agenten van politie (BAP).

Ontwerp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 77 van 179

5,

pagina 77


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4305

Dienstkleding & toelage Zowel het hoofd van dienst als de City Inspectors dragen uniforme kledij.

4306

Reis- en verblijfkosten Reis- en verblijfkosten voor conferenties, seminars en symposiums door het hoofd C.I.

4309

Overige vergoedingen Telefoontoelage directeur, eventuele maaltijd/teerkosten personeel.

4310

Scluij Pbureaubehoeften Bestemd voor aankoop kantoorartikelen (papier, abonnement vakliteratuur) en aankopen bij centraal BID.

4311

Kantoorinventaris Aanschaf van nieuw computers met bijbehorende installaties, bureaus en stoelen (ergonomisch meubilair voor minimaal 5 medewerkers), faxmachine en printers.

4312

Huur kantoorinventaris Lease- en onderhoudskosten voor 1 kopieerapparaat (Toshiba E-studio 2040c) en 2 computers (HP Compaq elite 8200).

4313

Portikosten Ter dekking van kosten bij gebruik van koeriersdiensten voor postverzending.

4314

Telefoon, fax & internet Ter dekking van kosten voor gebruik telefoon, fax & internet.

4319

Overige bureaukosten Ter dekking van kosten (voor koffie, thee etc.) tij dens bijeenkomsten met bezoekers.

4323

Huisvestingsartikelen Aanschaf van EHBO-kits t.b.v. de surveillancevoertuigen van de city inspectors en ook voor het Bureau. Eventueel benodigde stofzuiger en percolator etc.

4330

Voorlichting en promotie Ter dekking kosten in verband met milieuvoorlichting en promotiemateriaal en relaties via de pers (TV, kranten en radio spots) en het huren van ruimte voor publiek ter informatie/voorlichtingsontmoetingen etc.

4331

Bedrij fsmiddelen Aanschaf van audiovisueel materiaal en apparatuur (video- en taperecorders, verrekijker en tv's) noodzakelijk bij de dienstuitvoering.

4334

Huur/lease voertuigen Ter dekking van de kosten van de gehuurde 2 Isuzu d-max diesel dienstvoertuigen ad Afl. 1.585,= elk per maand.

4339

Overige kosten vervoer Voor o.a. het wassen en reparatie van banden etc van de voertuigen.

Ontwerp-begroting 2014

Deel 5, pagina 78

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 78 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4370

Verzekeringen Deze raming is voor de verzekering van de dienstvoertuigen en ten behoeve van het kantoorgebouw en inventaris.

16390001

Overig Economische Zaken, Communicatie, Energie & Milieu

De raming voor Overig Economische Zaken, Communicatie, Energie & Milieu is Afl. 7.632.800,=. Onder deze kostenplaats worden ook de ramingen ten behoeve van afvalverwerking Serlimar (Parkietenbos en Sabanilla Abao) opgenomen voor een bedrag van Afl. 5.400.000, =.

Vanaf 2011 worden ambtenaren, voormalig werkzaam bij de Dienst Posterijen, en die nog niet onder een andere dienst zijn geplaatst, onder de kostenplaats van Overig Communicatie namelijk het bureau van de desbetreffende minister belast hiermee geraamd. Aangezien Post NV vanaf 1 januari 2014 onder dit ministerie ressorteert worden ze hieronder geraamd. Naar mate de voormalige personeelsleden van de Dienst Posterijen definitief overgeplaatst worden of afvloeien zal deze raming verder afnemen. Het betreft 16 personen waarvan 1 persoon in 2014 de pensioengerechtigde leeftijd zal bereiken. Onderverdeling van begroting 2014:

Kostensoort 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrij vingen Totaal

Afl. 897.200,= Afl. 406.600,= Afl. 6.179.300,= Afl. 149.700,= Afl. 7.632.800,=

Goederen en diensten 4330

Voorlichting en promotie Voorlichtingscampagne (dagblad - en tv-advertenties) en drukkosten voor de diverse projecten.

4361

Deskundig advies De kosten in verband met inhuren van externe adviseurs en/of advocaten ten behoeve van alle directies, diensten en bureaus van dit ministerie. Ook de `retainer fee' ten behoeve van AIB wordt hier geraamd voor een bedrag van Afl. 124.000, =. Raming is bijgesteld conform financieel kader op basis van het Balanced Budget Akkoord d.d. november 2013.

4362

Overige uitbestedingen Kosten (Afl. 5.400.000, =) in verband met de afvalverwerking Serlimar (Parkietenbos en Sabanilla Abao).

4393

Overige kosten Kosten in verband met evenementen/projecten op het gebied van energie en milieu. Kosten bij het implementeren van diverse projecten.

Ontwelp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 79 van 179

5,

paging

79


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

MIDDELEN

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, COMMUNICATIE, ENERGIE & MILIEU De middelenbegroting van dit ministerie voor het dienstjaar 2014 bedraagt Afl. 30.273.100,=.

16340001

DEZHI

8312

Retributies en leges Inkomsten ten bedrage van Afl. 360.500,= in verband met het uitgeven van vestigingsvergunningen, winkelsluitingsvergunningen en vergunning voor het invoeren van kippeneieren conform Legesbesluit DEZHI AB 2010 no. 104. Ten opzichte van 2013 is de raming hetzelfde gebleven.

8815

Overige bijdrage Inkomsten ten bedrage van Afl. 95.900,= van het FDA-fonds ten behoeve van een projectcoordinator bij DEZHI.

16340002

Bureau High Commissioner

8312

Retributies en leges Betreft de inkomsten ten bedrage van Afl. 10.000,= in verband met het uitgeven van "offshore" vestigingsvergunningen en in afwijking van voorgaande jaren wordt hier ook geraamd de opbrengst voor het afgeven van de verklaring van geen bezwaar voor NV's en VBA's door deze dienst namens de Minister van Justitie (gemiddeld 472 verklaringen x Afl. 300, =).

8321

A.V.V. rechten Het vastrecht van een A.V.V. bedraagt Afl. 500,= per A.V.V. Raming voor het jaar 2014 die aan vastrecht zou kunnen worden geind ad Afl. 766.500,= is op basis van het aantal A.V.V.'s die per 1 februari 2014 in het handelsregister ingeschreven staan, namelijk 1533 x Afl. 500,=.

16350001

Centraal Bureau Statistiek

8412

Bijdragen in kosten Opbrengsten ten bedrage van Afl. 12.000,= van verkoop geografisch kaartmateriaal, boek- en drukwerk.

Ontwerp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 80 van 179

5,

pagina 80


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

16370001

BIE

8312

Retributies en leges De opbrengsten ten bedrage van Afl. 1.100.000,- als gevolg van de registraties van merken (Merkenverordening AB 1989 no. GT 46), octrooien (Octrooiverordening) en auteursrechten (Auteursverordening) bij het Bureau Intellectuele Eigendommen. Ten opzichte van 2013 is de raming hetzelfde gebleven.

16371001

Directie Telecommunicatie

8431

Overige middelen De totale inkomsten in verband met concessierechten voor mobiele telefonie en de overige categorieen worden onder deze post geraamd, voor een bedrag van Afl. 20.200.000, =. Ten opzichte van 2013 is deze raming een verhoging van 7%.

16373004

SETAR

8731

Uitkering deelneming Het verwachte aandeel van het Land Aruba voor het dienstjaar 2014 in de winst van de SETAR wordt op Afl. 7.500.000,- geraamd. Ten opzichte van 2013 is de raming hetzelfde gebleven.

Ontwerp-begroting 2014

Deel 5, pagina 81

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 81 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

INVESTERINGEN & KAPITAALUITGAVEN

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, COMMUNICATIE, ENERGIE & MILIEU De begroting van de investeringen en kapitaaluitgaven voor het dienstjaar 2014 van dit ministerie bedraagt Afl. 2.110.000,=.

17390001

Overig Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur

6403

Projecten Onder deze post staat het bedrag van Afl. 110.000,= centraal geraamd voor diverse noodzakelijke investeringen van dit ministerie.

6541

Vermogen ander bedrijf De raming (ad Afl. 2.000.000,=) onder deze post is bestemd voor een kapitaalstorting in Post NV. Ten opzichte van 2013 is deze raming een verlaging van 62%.

Ontwerp-begroting 2014

Deel 5, pagina 82 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 82 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

KOSTEN

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, OUDERENZORG EN SPORT De Landsverordening Instelling Ministeries 2014 d.d. 19 december 2013 is in het afkondigingblad van Aruba (AB 2013 no.94) gepubliceerd. Conform deze verordening dient de Minister belast met Volksgezondheid, Ouderenzorg en Sport zorg te dragen voor: - de volksgezondheid; - de sociale- en volksverzekeringen; - de ouderenzorg en - de sportaangelegenheden. De kostenbegroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Ouderenzorg en Sport voor het dienstjaar 2014 bedraagt Afl. 187.368.000,=. Dit betreft een afname per saldo van Afl. 5.256.200,= oftewel 3% ten opzichte van 2013 (Afl. 192.624.200,=) welke mede te wijten is aan de verschuiving van ouderenzorg als beleidsterrein binnen dit Ministerie en het onderbrengen van verslavingszorg bij het Ministerie van Justitie conform Landsverordening instelling ministeries 2014. Hierna volgt de onderverdeling van de kostensoorten voor de begroting 2014 samen met een weergave van de verdeling in percentage van de totale kosten:

Kostensoort 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4600 Subsidies 4629 Overdrachten buitenland 4700 Bij dragen en afschrij vingen Totaal

2014 Afl. 19.581.700,= Afl. 7.508.500,= Afl. 23.243.600,= Afl. 30.374.700,= Afl. 109.100,= Afl. 106.550.400,= Afl. 187.368.000,=

11%

4% 13% 16%

56%

Personeel en werkgeversbijdragen Voor het begrotingsjaar 2014 is de raming aan personeelkosten Afl. 19.581.700,- en aan werkgeversbijdragen Afl. 7.508.500, =. Besparingen als gevolg van niet vervangen uitdiensttreding pensioengerechtigde en/of niet verlengen arbeidsovereenkomsten en/of inkorting werkweek zijn in totaal van 75 functies verdeeld over het ministerie voor een totaal ad. Afl. 667.400,= aan personeelskosten en Afl. 229.400,= aan werkgeversbijdragen voor 2014. Op jaarbasis levert dit een totale besparing op van Afl. 896.800,=. Goederen en diensten De totale kosten voor 2014 bedragen Afl. 23.243.600,=. Ten opzichte van begroting 2013 (Afl. 27.909.900,=) is dit een afname van Afl. 4.666.300,= oftewel 17%. Het resultaat is als gevolg van het actief kostenbesparend beleid teneinde het financieel kader conform het Balanced Budget akkoord (BBA) d.d. 5 november 2013 te behalen. Subsidies De subsidies ten behoeve van de gesubsidieerde instellingen van openbaar nut die onder dit ministerie ressorteren bedragen voor exploitatiesubsidie Afl. 4.143.500,=, salarissubsidie Afl. 23.055.000,= en projectsubsidie Afl. 3.176.200,= voor een totaal aan subsidies ad. Afl. 30.374.700, =. Dit is een toename per saldo van Afl. 18.486.400,= oftewel 156%

Onhverp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 83 van 179

5,

pagina 83


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

vergeleken met 2013 (Afl. 11.888.300,=), wat het gevolg is van de verschuiving van ouderenzorg als beleidsterrein binnen dit ministerie en het verplaatsen van verslavingszorg naar het Ministerie van Justitie conform Landsverordening instelling ministeries 2014.

Overdrachten buitenland De overdrachten buitenland zijn geraamd op Afl. 109.100,= en vertoont een toename van 290% vergeleken met 2013 (Afl. 28.000, =). Deze toename is het gevolg van het hemieuwen van lidmaatschappen met internationale organisaties op het terrein van volksgezondheidszorg en het afsluiten van nieuwe lidmaatschappen met buitenlandse organisaties.

Bijdragen en afschrijvingen De landsbijdrage voor de Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV) wordt op de begrotingspost 16568001.4707 voor een bedrag van Afl. 105 min. geraamd. Ten opzichte van 2013 (Afl. 115 min.) is dit een afname van Afl. 10 min. oftewel 9%. De afname van Afl. 10 min. is gedeeltelijk (Afl. 5.9 min.) ten behoeve van de betaling van de huurkoopovereenkomst aan de SOGA in verband met de uitbreiding en renovatie van de HOH geraamd onder de

begrotingspost 16568001.4320. Rekening houdend met de kostenbegroting ad. Afl. 187.368.000,= en de begroting van de investering en vermogensoverdrachten ad. Afl. 110.000,= bedraagt de totale begroting van dit ministerie Afl. 187.478.000,= voor het dienstjaar 2014.

16560001 Bureau Minister Volksgezondheid, Ouderenzorg en Sport De kosten van het Bureau worden voor dienstjaar 2014 op Afl. 2.694.300,= geraamd. Hierna volgt de onderverdeling van de kostensoorten voor de begroting 2014 samen met een weergave van de verdeling in percentage van de totale kosten:

Kostensoort 4100 Personeel 4200 Werkgeversbij dragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen en afschrijvingen Totaal

Afl.

Aft Afl. Afl. Afl.

2014 1.636.600,= 427.600,= 625.100,= 5.000,= 2.694.300,=

61% 15% 24%

Personeel en werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij het Bureau van Minister Volksgezondheid, Ouderenzorg en Sport is van 19 personen. Besparingen als gevolg van niet vervangen uitdiensttreding pensioengerechtigde en/of niet verlengen arbeidsovereenkomsten en/of inkorting werkweek betreft 7 functies met als totaal Afl. 164.200, = aan personeelskosten en Afl. 41.300,= aan werkgeversbijdragen voor 2014.

Goederen en diensten 4306

Reis- en verblijfkosten Kosten voor het bijwonen van symposium, conferenties in het buitenland op het gezondheidsterrein, ouderenzorg en sportgebied. Deze post vertoont een afname van Afl. 2.800,= oftewel een afname van 5% ten opzichte van 2013.

4330

Voorlichting en promotie Advertentie met betrekking tot het beleid en op het gebied van gezondheidsterrein en sportgebied.

Ontwerp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 84 van 179

5,

pagina 84


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4334

Huur/lease voertuigen Het leasen van dienstwagens A-23987 ad. Afl. 1.639,= per maand en A-59479 ad. Afl. 1.974,= per maand. Ten opzichte van 2013 vertoont deze raming een afname van Afl. 11.500,- oftewel 34%.

4361

Deskundig advies Deze raming is bestemd voor het inhuren van deskundigen en/of eventuele assistentie van advocaten bij rechtszaken. Ten opzichte van 2013 is dit een afname van Afl. 21.500,= oftewel 11%.

Bijdragen en afschrijvingen 4702

Verrekening & bijdragen Verrekening DIA ad. Afl. 5.000,=.

16561001

Directie Volksgezondheid

De kosten van de Directie Volksgezondheid worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 33.130.000,= geraamd en dit is een toename van Afl. 21.759.200,= oftewel 191% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 11.370.800,=). De toename is te wijten aan de verschuiving van ouderenzorg als beleidsterrein naar de Directie Volksgezondheid en door vernieuwing en of verhoging van lidmaatschappen afgesloten met internationale organisaties op volksgezondheidsterrein. Hierna volgt de onderverdeling voor begroting 2014 en een vergelijking met 2013: Kostensoort 2013 2014 4100 Personeel Afl. 4.418.600,- Afl. 5.068.700,15% 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 1.709.800,= Afl. 1.834.100,= 7% 4300 Goederen en diensten Afl. 1.247.400,= Afl. 829.100,= -34% Afl. 3.966.400,= Afl. 25.312.500,= 4600 Subsidies 538% 4629 Overdrachten buitenland Afl. 28.000,= Afl. 85.000,204% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl. 900,- Afl. 600,= -33% Totaal Afl. 11.370.800,= Afl. 33.130.000,=

Personeel en werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij Directie Volksgezondheid is van 73 personen. Besparingen als gevolg van niet vervangen uitdiensttreding pensioengerechtigde en/of niet verlengen arbeidsovereenkomsten en/of inkorting werkweek betreft 21 functies met als totaal Afl. 183.800,= aan personeelskosten en Afl. 69.600,= aan werkgeversbijdragen voor 2014.

Goederen en diensten 4304 Vergoedingen vervoer De medewerkers van diverse afdelingen maken regelmatig gebruik van eigen vervoer om consultatie en voorlichting te verrichten bij onder andere de scholen. De raming vertoont een afname van Afl. 7.700,= oftewel 48% ten opzichte van 2013. 4310

Schrijf-/bureaubehoeften Aankoop van onder andere computermateriaal en kantoorbehoeften. Ten opzichte van 2013 vertoont deze raming een afname van Afl. 11.400,- oftewel 51%.

Deel 5, pagina 85

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 85 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4312

Huur kantoorinventaris Het leasen van kopieerapparaten ten behoeve van de diverse afdelingen. Ten opzichte van 2013 vertoont deze raming een afname van Afl. 75.800,= oftewel 76%.

4330

Voorlichting en promotie In het jaar 2014 zal aandacht geschonken worden aan een totale gezondheidsbevorderende takenpakket en onderzoeken (surveys). Hiervoor zal voorlichting worden gedaan in verband met: - bevorderen Mortaliteitsgegevens in samenwerking met PAHO Washington; - het geven van workshops en voorlichting omtrent "Besmettelijke ziekten"; - verder ontwikkelen Surveillancesysteem voor chronische ziekten op Aruba.; - onvoorziene outbreaks van besmettelijke ziekten, zoals Dengue. Ten opzichte van 2013 vertoont deze raming een afname van Afl. 57.500,= oftewel 40%.

4333

Bedrij fsbenodigdheden

Aankoop van onder andere E.H.B.O.- materialen, fluoride middelen, medicamenten, vaccinaties, spuitmateriaal voor de directie, materiaal voor diagnostiek bij sectie Tandzorg en sectie Jeugdzorg. Ten opzichte van 2013 vertoont deze raming een inkorting van Afl. 68.900,= oftewel 15%. 4334

Huur/lease voertuigen Het leasen van dienstwagens D-29 en D-30 ad. Afl. 2.500,= per maand.

Subsidies 4615

Subsidie instellingen Hieronder is een bedrag geraamd voor exploitatiesubsidie aan F.E.P.O., Stichting Wit Gele Kruis, Fundacion pa Nos Grandinan en de Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba. De raming van Afl. 3.460.800,- is een toename van Afl. 2.729.200,= oftewel 373% conform verschuiving ouderenzorg als beleidsterrein bij de Directie Volksgezondheid. Voor verdere specificatie wordt verwezen naar de bijlage Subsidie-overzicht 2014.

4617

Projectsubsidie instellingen Projectsubsidie ten behoeve van dagverblijf Cas Marie en Ambiente Nobo worden hieronder begroot. De raming van Afl. 226.200,= is per saldo een toename van Afl. 201.200,= oftewel 805% vergeleken met 2013 (Afl. 25.000,=) conform verschuiving ouderenzorg als beleidsterrein bij de Directie Volksgezondheid. Voor verdere specificatie wordt verwezen naar de bijlage Subsidie-overzicht 2014.

4618

Salaris instellingen

Salarissubsidie ten behoeve van F.E.P.O., de Stichting Wit Gele Kruis, Fundacion pa Nos Grandinan en de Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba wordt hieronder begroot. De raming van Afl. 21.625.500,= is een toename van Afl. 18.416.000,- oftewel 574% conform verschuiving ouderenzorg als beleidsterrein bij de Directie Volksgezondheid. Voor verdere specificatie wordt verwezen naar de bijlage Subsidie-overzicht 2014.

Dee! 5, pagina 86

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 86 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Overdrachten 4631

Contributies buitenland Hieronder worden de bijdragen en lidmaatschappen aan buitenlandse organisaties en internationale instellingen op volksgezondheidterrein zoals PAHO, CAREC en CARFA, waar het Land lid van is, begroot. Ten opzichte van 2013 vertoont deze raming een toename van Afl. 57.000,= oftewel 204%.

16561002 Inspectie Geneesmiddelen De kosten van Inspectie Geneesmiddelen worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 1.835.300,= geraamd en dit is een toename van Afl. 247.300,= oftewel 16% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 1.588.000,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2014 en een vergelijking met 2013: 0/0 2014 2013 Kostensoort 20% Afl. 977.100,= Aft 1.170.800,4100 Personeel Afl. 486.700,= 20% 4200 Werkgeversbijdragen Aft 406.800,177.800,= 13% 4300 Goederen en diensten Afl. 204.100,= Afl. Afl. 1.588.000,= Afl. 1.835.300,Totaal

Personeel en werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij de Inspectie Geneesmiddelen is van 16 personen. Besparingen als gevolg van niet vervangen uitdiensttreding pensioengerechtigde en/of niet verlengen arbeidsovereenkomsten en/of inkorting werkweek betreft 2 functies met als totaal Afl. 6.300,= aan personeelskosten en Afl. 1.200,= aan werkgeversbijdragen voor 2014.

Goederen en diensten 4309

Overige vergoedingen Telefoontoelage ten behoeve van de Inspecteur.

4320

Huur gebouwen Huur pand to Codemsa Cumana 69 ad. Afl. 8.025,00 per maand. Ten opzichte van 2013 vertoont deze raming een afname van Afl. 4.800,= oftewel 5%.

4362

Overige uitbestedingen Kosten in verband met onderzoek van geneesmiddelen aan buitenlandse erkende laboratorium conform artikel 21 lid 1 en 3 Landsbesluit verpakte geneesmiddelen (AB 1990 GT no.48).

16561003 Laboratorium De begroting van het Laboratorium wordt voor het dienstjaar 2014 op Afl. 14.452.800,= geraamd. Ten opzichte van 2013 (Afl. 16.805.200,=) is deze raming een afname van Afl. 2.352.400,= oftewel 14%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2014 en een vergelijking met 2013: 2014 2013 Kostensoort -14% Afl. 5.428.400,= Afl. 4.644.500,= 4100 Personeel -9% Afl. 1.976.100,= Afl. 1.805.600,= 4200 Werkgeversbijdragen -14% Afl. 9.299.300,= Afl. 7.960.500,= 4300 Goederen en diensten 42.200,= -58% Afl. 101.400,= Afl. 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl. 16.805.200,= Afl. 14.452.800,= Totaal

Deel

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 87 van 179

5,

pagina 87


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Personeel en werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij het Landslaboratorium is van 72 personen. Besparingen als gevolg van niet vervangen uitdiensttreding pensioengerechtigde en/of niet verlengen arbeidsovereenkomsten en/of inkorting werkweek betreft 23 functies met als totaal Afl. 187.100,= aan personeelkosten en Afl. 73.000,= aan werkgeversbijdragen voor 2014.

Goederen en diensten 4303 Opleidingen & cursusgeld Opleidingen en bijscholing cursussen ten behoeve van zowel de leiding als het technisch en administratief personeel zullen zowel in het buitenland als op Aruba gevolg worden, ter optimalisering/verbetering van de dienstverlening. 4305

Dienstkleding & -toelage De aanschaf van labjassen, schoeisel en uniformen voor de prikkrachten, bodes en werksters worden hieronder geraamd.

4312

Huur kantoorinventaris Het o.a. leasen van vijftal kopieerapparaten Lab HOH ad. Afl. 595,= per maand, Lab Oranjestad ad. Afl. 495,= per maand, Afdeling Pathologic, Bacteriologic en afdeling crediteuren administratie ad. 3 x Afl. 445,- per maand. Ten opzichte van 2013 vertoont deze raming een afname van Afl. 8.700,= oftewel 16%.

4320

Huur gebouwen Huur pand Piedra Plat ad. Afl. 2.070,= en Sasaki ad. Afl. 40.500,= per maand.

4332

Huur bedrijfsmiddelen Onder deze post vallen de licentiekosten en onderhoudskosten voor het Laboratorium Informatie Systeem (LIS), PALGA systeem en overige software programma's. Daarnaast wordt ook het onderhoud van de instrumenten en apparaten van het Laboratorium geraamd.

4333

Bedrij fsb eno di gdheden De aankoop van laboratorium

benodigdheden en reagentia's voor laboratoriumonderzoek worden hieronder geraamd. Tevens de aankoop van kleine laboratoriumapparatuur. Ten opzichte van 2013 vertoont deze raming een afname van Afl. 898.800,= oftewel 14%. 4350

Bewakingsdiensten De bewakingskosten van het Landslaboratorium gebouw to Sasaki worden hieronder geraamd.

4361

Deskundig advies Externe deskundig advies en bij stand, zoals Philips en FWG. Ten opzichte van 2013 vertoont deze raming een afname van Afl. 10.000,- oftewel 6%.

4362

Overige uitbestedingen De kosten van testen die in het buitenland worden uitgevoerd en de kosten voor schoonmaak van de gebouwen worden hieronder begroot. Ten opzichte van 2013 vertoont deze raming een afname van Afl. 262.800,= oftewel 33%.

Dee(

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 88 van 179

5,

pagina 88


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Bijdragen en afschrijvingen 4701

Afschrijvingen Afschrijving op inventaris ad Afl. 42.200,=.

16561005 Inspectie Gezondheidzorg De kosten van Inspectie Gezondheidzorg voor het dienstjaar 2014 bedragen Afl. 215.400,= en dit is een toename van Afl. 8.600,= oftewel 4% ten opzichte van 2013 (Afl. 206.800,-). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2014 en een vergelijking met 2013: % 2013 2014 Kostensoort 4300 Goederen en diensten Afl. 101.500,= Afl. 86.000,= -15% Afl. 4629 Overdrachten buitenland 0,= Afl. 24.100,= 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl. 105.300,= Afl. 105.300,Totaal Afl. 215.400,= Afl. 206.800,=

Personeel en werkgeversbijdragen De personeelbezetting van het Inspectie Gezondheidzorg wordt samen met de Directie Volksgezondheid geraamd.

Goederen en diensten 4314

Telefoon, fax & internet Kosten in verband met telefoonlijnen en internet.

4324

Onderhoud gebouwen Bestrijding van ongedierte, aanleggen tegels en onderhoud voor

4330

Voorlichting en promotie Voorlichtingscampagne en tv- en dagbladadvertenties.

4334

Huur/lease voertuigen Lease van 1 voertuig D-568 ad. Afl. 860,= per maand.

4361

Deskundig advies Deskundig advies in verband met rechtszaken en tuchtcollege.

4362

Overige uitbestedingen Schoonmaakwerkzaamheden die door derden worden verricht.

5

split-units.

Overdrachten 4631

Contributies buitenland Hier worden de kosten van de samenwerkingsovereenkomst tussen Inspectie Gezondheid Nederland en de Inspectie Gezondheidszorg geraamd.

Bijdragen en afschrijvingen 4702

Verrekening & bijdragen Verrekening DIA ad. Afl. 105.300,=.

Deel

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 89 van 179

5,

pagina 89


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

16562002 Dienst Besmettelijke Ziekten De begroting van Dienst Besmettelijke Ziekten wordt voor het dienstjaar 2014 op Afl. 1.553.300,= geraamd en dit is een toename van Afl. 108.700,= oftewel 8% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 1.444.600,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2014 en een vergelijking met 2013: Kostensoort 2013 2014 4100 Personeel Afl. 940.100,= Afl. 999.500,= 6% 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 366.800,= Afl. 424.800,= 16% 4300 Goederen en diensten Afl. 137.700,- Afl. 127.500,= -7% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl. 0,= Afl. 1.500,= Totaal Afl. 1.444.600,= Afl. 1.553.300,=

Personeel en werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij het Dienst Besmettelijke Ziekten is van 16 personen. Besparingen als gevolg van niet vervangen uitdiensttreding pensioengerechtigde en/of niet verlengen arbeidsovereenkomsten en/of inkorting werkweek betreft 2 functies met als totaal Afl. 5.300,= aan personeelkosten en Afl. 1.000,= aan werkgeversbijdragen voor 2014.

Goederen en diensten 4310 Schrij f-/bureaubehoeften Dit bedrag is bestemd voor de aanschaf van kantoorbehoeften voor deze dienst. Ten opzichte van 2013 vertoont deze raming een afname Afl. 17.300,= oftewel 78%. 4333

Bedrij fsbenodigdheden Aankoop van onder andere vaccins in verband met bestrijding van besmettelijke ziekten voor reizigers, vaccins voor risicogroepen en contacten. Aankoop van beschermingsmateriaal ten behoeve van o.a. tuberculose en materiaal voor onderzoek/monsters afnemen bij patienten en animeermeisjes. Aankoop van antivirale medicaties tijdens influenza pandemie.

16562003 Sociaal-psychiatrisch Dienst De kosten van deze dienst worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 1.362.300,= geraamd en dit is een toename van Afl. 188.300,= oftewel 16% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 1.174.000,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2014 en een vergelijking met 2013: Kostensoort 2013 2014 4100 Personeel Afl. 669.700,= Afl. 828.700,= 24% 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 287.100,= Afl. 373.600,30% 4300 Goederen en diensten Afl. 217.200,= Afl. 160.000,= -26% Totaal Afl. 1.174.000,= Afl. 1.362.300,=

Personeel en werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij het Sociaal-psychiatrische Dienst is van 13 personen. Besparingen als gevolg van niet vervangen uitdiensttreding pensioengerechtigde en/of niet verlengen arbeidsovereenkomsten en/of inkorting werkweek betreft 2 functies met als totaal Afl. 9.500,= aan personeelkosten en Afl. 5.200,= aan werkgeversbijdragen voor 2014.

Ontwerp-begroting 2014

Dee! 5, pagina 90

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 90 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Goederen en diensten 4312 Huur kantoorinventaris Het leasen van een kopieerapparaat e-Studio205L ad. Afl. 350,= per maand. 4320

Huur gebouwen De huur van de kantoorruimtes to IMSAN-gebouw.

4324

Onderhoud gebouwen Kleine verfbeurten, reparaties binnen de diverse kantoren en onderhoud van de luchtkoelingapparatuur.

4333

Bedrijfsbenodigdheden Aankoop van medicamenten en spuitartikelen.

4334

Huur/lease voertuigen Het leasen van D-3 ad. Afl. 1.129,= per maand en D-4 en D-360 ad. Afl. 860,= elk per maand.

16562004 Epidemiologie en Onderzoek De kosten van Epidemiologie en Onderzoek voor het dienstjaar 2014 bedragen Afl. 18.500,= en dit is een afname van Afl. 3.800,= oftewel 17% ten opzichte van begroting 2013 (Afl. 22.300,=).

16562007 Dienst Gele Koorts De begroting van Dienst Gele Koorts wordt voor het dienstjaar 2014 op Afl. 2.482.000,= geraamd en dit is een afname van Afl. 146.800,= oftewel 6% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 2.628.800, =). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2014 en een vergelijking met 2013: Kostensoort 2013 2014 -4% 4100 Personeel Afl. 1.665.800,= Afl. 1.596.300,= 4200 Werkgeversbijdragen Afl. -8% 714.400,= Afl. 654.900,= Afl. 192.200,= Afl. 174.600,= -9% 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl. 56.400,= Afl. 56.200,= Totaal Afl. 2.628.800,= Afl. 2.482.000,=

Personeel en werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting van de Dienst Gele Koorts is van 34 personen. Besparingen als gevolg van niet vervangen uitdiensttreding pensioengerechtigde en/of niet verlengen arbeidsovereenkomsten en/of inkorting werkweek betreft 8 functies met als totaal Afl. 39.700,= aan personeelskosten en Afl. 11.200,= aan werkgeversbijdragen voor 2014.

Goederen en diensten 4305 Dienstkleding & -toelage Het personeel van de Dienst Gele Koorts draagt uniforme dienstkleding, welke regelmatig vervangen moeten worden. 4312

Huur kantoorinventaris Het leasen van een kopieerapparaat Xerox PH3635MFP ad. Afl. 309.58 per

Deel

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 91 van 179

5,

pagina

91


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

maand. 4324

Onderhoud gebouwen Service en tropicalisering van 10 airco's en vervanging van buitendeuren ten behoeve van opslagruimte.

4332

Huur bedrijfsmiddelen Onderhoud fogmachines en handpompen.

4333

Bedrijfsbenodigdheden Aankoop van larvaciden, adulticiden, fogmachine onderdelen, pompen en EHBO materiaal. Ten opzichte van 2013 vertoont deze raming een afname van Afl. 800,= oftewel 2%.

4334

Huur/lease voertuigen Het leasen van 6 diesel pick-ups met name D-34, D-35, D-36 en D-38 voor een totaal bedrag van Afl. 5.516,= per maand wat een afname is van 24% ten opzichte van 2013.

16562008 Hygienische Dienst De kosten van de Hygienische Dienst worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 1.178.700,= welke ten opzichte van 2013 een toename is van Afl. 215.200,= oftewel 22%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2014 en vergelijking met 2013: 0/0 2014 2013 Kostensoort 4100 Personeel Afl. 612.300,- Afl. 751.700,= 23% 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 261.600,= Afl. 353.000,35% Afl. 85.700,= Afl. 70.100,= -18% 4300 Goederen en diensten Afl. 3.900,= 4700 Bijdragen en afschrijvingen 3.900,= Afl. Totaal Afl. 963.500,= Afl. 1.178.700,=

Personeel en werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij de Hygienische Dienst is van 13 personen. Er zijn geen besparingen als gevolg van niet vervangen uitdiensttreding pensioengerechtigde en/of niet verlengen arbeidsovereenkomsten en/of inkorting werkweek.

Goederen en diensten 4312

Huur kantoorinventaris Het leasen van een kopieerapparaat e-Studio205L ad. Afl. 375,= per maand.

4314

Telefoon, fax & internet Bijdrage in kosten met de Directie Volksgezondheid voor een nieuwe server en een nieuwe telefooncentrale ad. Afl. 1.800,= per maand.

4333

Bedrijfsbenodigdheden Aanschaf van thermometers, torchgun en gas voor het nemen van watermonsters en materiaal voor onderzoek van eet- en drinkwaren.

Deel

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 92 van 179

5,

pagina 92


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4334

Huur/lease voertuigen Het leasen van D-26 ad. Afl. 1.170,= per maand en D-27 ad. Afl. 860,= per maand. Ten opzichte van 2013 vertoont deze raming een afname van Afl. 7.200,= oftewel 23%.

4335

Brandstof Benzinebonnen ten behoeve van 2 dienstwagens.

16563001 Veterinaire Dienst De begroting van Veterinaire Dienst wordt voor het dienstjaar 2014 op Afl. 1.236.500,= geraamd welke een afname ten opzichte van 2013 (Afl. 1.250.400,=) is van Afl. 13.900,= oftewel 1%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2014 en een vergelijking met 2013: cyo 2013 2014 Kostensoort -6% 4100 Personeel Afl. 752.700,= Afl. 711.100,= Afl. 296.900,= Afl. 308.400,4% 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 134.200,= Afl. 150.700,= 12% 4300 Goederen en diensten 66.300,= 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl. 66.600,= Aft Afl. 1.250.400,= Afl. 1.236.500,Totaal

Personeel en werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij de Veterinaire Dienst is van 11 personen. Besparingen als gevolg van niet vervangen uitdiensttreding pensioengerechtigde en/of niet verlengen arbeidsovereenkomsten en/of inkorting werkweek betreft 2 functies met als totaal Afl. 8.700,= aan personeelskosten en Afl. 4.400,= aan werkgeversbijdragen voor 2014

Goederen en diensten 4304 Vergoedingen vervoer De autokostenvergoeding voor 2 dierenartsen, 2 keurmeester en medewerker wordt hieronder geraamd. 4310

1

administratieve

Schrij f-/bureaubehoeften

Vakliteratuur inzake vleesdistributie en vleestechnologie en handleiding voor de veterinaire laboratorium worden hieronder geraamd. Tevens de drukkosten van keuringsformulieren en overige schrijf en bureaubehoeften vallen onder deze post. 4312

Huur kantoorinventaris Het leasen van een kopieerapparaat PH610MFP ad. Afl. 171,53 per maand.

4314

Telefoon, fax & internet Bijdrage in kosten met de Directie Volksgezondheid voor een nieuwe server en een nieuwe telefooncentrale ad. Afl. 1.900,= per maand.

4333

Bedrij fsbenodigdheden De aanschaf van laboratorium benodigdheden,

slachthuis materialen en gereedschappen, propaangas, schoonmaakartikelen en euthanasie- en sedatiemiddelen worden onder deze post geraamd. 4334

Huur/lease voertuigen Het leasen van twee dienstwagens, namelijk D-48 en D-49 ad. Afl. 1.270,= per

Deel

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 93 van 179

5,

pagina 93


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

maand. 4335

Brandstof Benzinebonnen ten behoeve van twee dienstwagens.

4362

Overige uitbestedingen Hier onder worden de kosten in verband met onderzoek laboratoria in het buitenland, de kosten van Serlimar voor afvoer van dode dieren en de kosten van Grofvuil verbranding begroot.

Bijdragen en afschrijvingen 4700

Bijdragen & afschrijvingen 4701 Afschrijvingen op inventaris 4702 Verrekening DIA

Afl. 28.800,= Afl. 37.500,=

16566002 IBISA De kosten van IBISA worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 6.280.700,= geraamd. Ten opzichte van 2013 vertoont deze raming een afname van Afl. 201.300,- oftewel 3%. Hierna volgt de onderverdeling van de begroting 2014 en vergelijking met 2013: 04 2013 2014 Kostensoort 4100 Personeel Afl. 2.501.500,= Afl. 2.173.800,-13% 839.800,= 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 840.700,= Afl. 21% 4300 Goederen en diensten Afl. 752.700,= Afl. 913.500,= -2% 4600 Subsidies Afl. 2.146.400,= Afl. 2.112.200,Afl. 240.700,= Afl. 241.400,= 4700 Bijdragen en afschrijvingen Totaal Afl. 6.482.000,= Afl. 6.280.700,-

Personeel en werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij IBISA is van 36 personen. Besparingen als gevolg van niet vervangen uitdiensttreding pensioengerechtigde en/of niet verlengen arbeidsovereenkomsten en/of inkorting werkweek betreft 8 functies met als totaal Afl. 62.800,= aan personeelskosten en Afl. 22.500,= aan werkgeversbijdragen voor 2014.

Goederen en diensten 4304 Vergoedingen vervoer Km-vergoeding en autotoelage ten behoeve van het personeel. 4305

Dienstkleding &-toelage Uniforme kledij ten behoeve van het personeel bij uitvoeren van buitendiensten.

4334

Huur/lease voertuigen Het leasen van de volgende dienstwagens: D-219 ad. Afl. 1.320,= per maand, D-220 ad. Afl. 1.685,= per maand en D-551 ad. Afl. 1.115,= per maand.

4335

Brandstof Benzine voor de dienstwagens.

Deel

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 94 van 179

5,

pagina 94


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4350

Bewakingsdiensten Bewaking ter voorkoming van inbraak en vandalisme bij het San Nicolas Sport Centrum.

4393

Overige kosten Organisatie van jaarlijkse interinsulaire schoolsportwedstrijden op Aruba. Participatie aan jaarlijkse interinsulaire wedstrijden te Curacao en Bonaire. De Aruba International Half Marathon in verband met het vieren van Dia di Himno y Bandera. Organisatie- en voorbereidingskosten in verband met de 10 km loop van Turibana - Sta. Cruz, Betico Croes Memorial Run 10 km en Fire Prevention 10km. Activiteiten "Sport voor allen" bijvoorbeeld Ciclovia, wandelmarsen, funrun, sportinstuiven en fietstochten. Het jaarlijkse vakantieprogramma in het Sport Centrum San Nicolas. Kosten in verband met het uitvoeren van toernooien ten behoeve van San Nicolas Sport Centrum. Ten opzichte van 2013 (Afl. 108.300, =) vertoont deze raming een toename van Afl. 294.200,= oftewel 272%.

Subsidies 4615

Subsidie instellingen Exploitatiesubsidie ten behoeve van Vereniging Aruba Sport Unie, Comite Olympico Aruba en Stichting Fundacion Arubano pa Maneho di Facilidadnan Deportivo wordt hieronder geraamd. De raming ad. Afl. 682.700,- is ten opzichte van 2013 (Afl. 758.500,=) afgenomen met Afl. 75.800,= oftewel 10%. Voor verdere specificatie wordt verwezen naar de bij lage Subsidie-overzicht 2014.

4618

Salaris instellingen Salarissubsidie ten behoeve van Vereniging Aruba Sport Unie, Comite Olympico Aruba en Stichting Fundacion Arubano pa Maneho di Facilidadnan Deportivo. De raming voor 2014 ad. Afl. 1.429.500,= vertoont een toename van 3% ten opzichte van 2013 (Afl. 1.387.900,=). Voor verdere specificatie wordt verwezen naar de bijlage Subsidie-overzicht 2014.

Bijdragen en afschrijvingen 4700

Bijdragen & afschrijvingen 4701 Afschrijvingen op inventaris 4702 Verrekening DIA

Afl. 135.000,= Afl. 106.400,=

16568001 Overig Volksgezondheid, Ouderenzorg en Sport De kosten van Overig Volksgezondheid, Ouderenzorg en Sport worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 120.927.600,= geraamd. Ten opzichte van 2013 (Afl. 134.149.600,=) is dit een afname van 10% welke grotendeels te wijten is aan de voornemens om de Sportsubsidiecommissie als overheidsstichting in te stellen en aanpassing landsbijdrage AZV. Hierna volgt de onderverdeling van de kostensoorten voor de begroting 2014 samen met een weergave van de verdeling in percentage van de totale kosten:

Kostensoort 4300 Goederen en diensten 4600 Subsidies 4700 Bijdragen en afschrijvingen Totaal

2014 Afl. 11.950.200,= Afl. 2.950.000,= Afl.106.027.400,= Afl.120.927.600,=

10% 3% 87%

Deel

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 95 van 179

5,

paging 95


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Goederen en diensten 4301

Geneeskundige kosten De aanvullende verzekering (AZV+) bij de AZV ten bedrage van Afl. 2.400.000,= voor ambtenaren, overheidsgepensioneerden en gelijkgestelden wordt hieronder geraamd.

4320

Huur gebouwen De betaling aan de SOGA vanaf juli 2014 ten behoeve van de huurovereenkomst in verband met de uitbreiding en renovatie van HOH ad. Afl. 5.9 miljoen is hieronder geraamd.

4347

Overige kosten on-&minvermogenden Kosten ten behoeve van verzorging van zowel geestelijke als lichamelijke gehandicapten in het buitenland. Tevens worden de kosten voor het verblijf van Arubanen bij de Stichting Zorg voor Geestelijk Gehandicapten te Curacao hieronder geraamd.

4393

Overige kosten De kosten van de door SVB/BGD verrichte werkzaamheden worden hieronder geraamd ad. Afl. 900.000,=. Ten opzichte van 2013 (Afl. 6.188.000,=) vertoont deze post per saldo een afname van Afl. 5.288.000,= oftewel 85%, dit te wijten aan de voornemens om de Sportsubsidiecommissie als overheidsstichting in te stellen.

Subsidies 4617

Projectsubsidie instellingen Subsidie voor het beheer van sportfaciliteiten, Fundacion Facilidadnan Deportivo ad. Afl. 2.950.000,=. Ten opzichte van 2013 (Afl. 4.300.000, =) vertoont deze raming een afname van Afl. 1.350.000,= oftewel 31%. Voor verdere specificatie wordt verwezen naar de bijlage Subsidie-overzicht 2014.

Bijdragen en afschrijvingen 4701

Afschrijvingen Afschrijvingen op inventaris ad Afl. 1.027.400,=.

4707

Uitkering/landsbedrij f De Landsbijdrage ten bedrage van Afl. 105 miljoen van het Land aan de AZV wordt hieronder geraamd. Ten opzichte van 2013 (Afl. 115 miljoen) vertoont deze raming een afname van Afl. 10.000.000,= oftewel 9%. De afname van Afl. 10 min. is gedeeltelijk (Afl. 5.9 min) ten behoeve van de betaling aan de SOGA vanaf juli 2014 ten behoeve van de huurovereenkomst in verband met de uitbreiding en renovatie van de HOH gealloceerd op post 16568001.4320.

Deel

Oniwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 96 van 179

5,

pagina 96


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

MIDDELEN

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, OUDERENZORG EN SPORT De middelenbegroting van dit ministerie voor het dienstjaar 2014 bedraagt Afl. 24.571.400, =.

16560001 Bureau Minister van Volksgezondheid, Ouderenzorg en Sport 8921

Pensioenbijdragen Pensioenbijdrage van de minister ad. Afl. 13.400,=.

16561001 Directie Volksgezondheid 8412

Bijdragen in kosten Ontvangsten ten bedrage van Afl. 2.664.000,= van de A.O.V.-uitkeringen van personen die voor rekening van het Land Aruba worden verpleegd in diverse bejaardentehuizen. Dit is to danken aan de verschuiving van ouderenzorg als beleidsterrein naar het Ministerie van Volksgezondheid, Ouderenzorg en Sport conform de Landsverordening Instelling Ministeries 2014.

16561002 Inspectie Geneesmiddelen 8312

Retributies en leges De middelen ten bedrage van Afl. 145.000,= bestaan uit de registratie van verpakte geneesmiddelen en leges op aceton, narcotica, en dergelijke conform Landsbesluit verpakte geneesmiddelen (AB 1993 no.4). Ten opzichte van 2013 (Afl. 160.000,=) vertoont deze raming een afname van Afl. 15.000,= oftewel 10%.

16561003 Laboratorium 8312

Retributies en leges De middelen voor het verrichten van onderzoeken. Raming ad. Afl. 18.040.000,= miljoen. Ten opzichte van 2013 (Afl. 17.400.000, =) vertoont deze raming een toename van Afl. 640.000,= oftewel 4%.

Deel

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 97 van 179

5,

pagina 97


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

16562002 Dienst Besmettelijke Ziekten 8312

Retributies en leges Retributies en leges als gevolg van AB 1987 No. 68. Raming ad Afl. 482.000, =. Ten opzichte van 2013 ( Afl. 492.000,=) vertoont deze raming een afname van Afl. 10.000,= oftewel 2%.

16562008 Hygienische Dienst 8312

Retributies en leges Retributies en legesbesluit DV G (AB 1987 No.68) voor gezondheidsverklaringen. Raming ad. Afl. 217.000,=. Ten opzichte van 2013 (Afl. 210.000,=) vertoont deze raming een toename van Afl. 7.000,= oftewel 4%.

16563001 Veterinaire Dienst 8312

Retributies en leges Retributies en legesbesluit als gevolg van AB 1983 no. 2. Raming ad. Afl. 3 miljoen. Ten opzichte van 2013 (Afl. 3.310.000, =) vertoont deze raming een afname van Afl. 310.000,= oftewel 11%.

16566002 IBISA 8412

Bijdragen in kosten Middelen ten bedrage van Afl. 10.000,= die van marathons. Idem geraamd als bij 2013.

gind worden

bij het organiseren

Deel

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 98 van 179

5,

pagina 98


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

INVESTERINGEN & KAPITAALUITGAVEN

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, OUDERENZORG EN SPORT De begroting van de investeringen voor het dienstjaar 2014 van dit ministerie bedraagt Afl. 110.000,=.

Dee! 5, pagina 99

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 99 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

KOSTEN

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, JEUGD EN ARBEID Het ministerie van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid is conform de Landsverordening instelling ministeries 2014 d.d. 19 december 2013 ingesteld en de aangelegenheden die tot zorg van het ministerie behoren, betreffen: - de sociale aangelegenheden; de jeugdaangelegenheden; - de arbeidsaangelegenheden. De totale kostenbegroting van het ministerie van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid voor het dienstjaar 2014 bedraagt Afl. 64.215.800,=. Vergelijkende cijfers met 2013 en percentuele -

toenames of afnamen zijn niet beschikbaar, daar het een nieuwe ministerie conform Landsverordening instelling ministeries 2014 betreft. Hierna volgt de onderverdeling van de kostensoorten voor de begroting 2014 samen met een weergave van de verdeling in percentage van de totale kosten:

Kostensoort 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4600 Subsidies 4619 Overdrachten binnenland 4700 Bijdragen en afschrijvingen Totaal

Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl.

2014 13.833.000,= 5.670.500,=

22% 9%

2.918.200,-

5%

16.093.500,= 24.403.400,= 1.297.200,= 64.215.800,=

25% 38% 1%

Personeel en werkgeversbijdragen Voor het dienstjaar 2014 is de raming aan personeelskosten Afl. 13.833.000,- en aan werkgeversbijdragen Afl. 5.670.500,=. Besparingen als gevolg van niet vervangen uitdiensttreding pensioengerechtigde en/of niet verlengen arbeidsovereenkomsten en/of inkorting werkweek worden geraamd op 18 functies verdeeld over het hele ministerie voor een totaal van Afl. 292.800,= aan personeelskosten en Afl. 140.000,= aan werkgeversbijdragen voor 2014. Op jaarbasis levert dit een totale besparing op van Afl. 432.800, =.

Goederen en diensten De totale kosten aan goederen en diensten voor 2014 bedragen Afl. 2.918.200,=. Het resultaat is als gevolg van het actief kostenbesparend beleid teneinde het financieel kader conform het Balanced Budget Akkoord (BBA) d.d. 5 november 2013 to behalen.

Subsidies De subsidies ten behoeve van de gesubsidieerde instellingen van openbaar nut, niet zijnde Onderwijs of Vervoer, die onder dit ministerie ressorteren bedragen voor exploitatie subsidie Afl. 1.600.000,=, salarissubsidie Afl. 12.465.800,= en aan projectsubsidie Afl. 2.027.700,=.

Ontwerp- begroting 2014

Dee(

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 100 van 179

5,

pagina 100


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Overdrachten binnenland De totale kosten voortvloeiende uit Landsbesluit Bijstandverlening (AB 1988 no.88), zoals bijstanduitkering, bijzondere ondersteuning en hulp aan minder draagkrachtigen is geraamd op Afl. 24.403.400,= voor 2014.

Rekening houdend met een kostenbegroting ad. Afl. 64.215.800,= en de begroting van de investeringen ad. Afl. 110.000,- bedraagt de totale begroting van dit Afl. 64.325.800,= voor het dienstjaar 2014.

16660001

Bureau Minister van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid

De kosten van het Bureau van de Minister van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 1.656.700,= geraamd. Hierna volgt de onderverdeling van de kostensoorten van begroting 2014 samen met een weergave van de verdeling in percentage van de totale kosten:

Kostensoort

0/0

2014 Afl. 996.300,Afl. 265.900,Afl. 394.500,= Afl. 1.656.700,-

4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten Totaal

59% 16% 25%

Personeel en werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij het Bureau van Minister Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid is van 11 personen. Er zijn geen besparingen als gevolg van niet vervangen uitdiensttreding

pensioengerechtigde en/of niet verlengen arbeidsovereenkomsten en/of inkorting werkweek.

Goederen en diensten Vergoedingen vervoer 4304 Autotoelage van de minister en het personeel van het Bureau zijn hier geraamd ad. Afl. 3.100,= per maand. 4306

Reis- en verblijfkosten Kosten voor het bijwonen van symposia, conferenties en vergaderingen in het buitenland op het sociaal, jeugd en arbeid gebied.

4309

Overige vergoedingen Telefoon- en representatietoelagen aan de minister en het personeel van het Bureau ad. Afl. 3.100,- per maand.

4312

Huur kantoorinventaris Hieronder zijn geraamd het leasen van e-Studio4540C ad. Afl. 815,- per maand en e-Studio347CS ad. Afl. 350,= per maand. Ook het leasen van computers voor het Bureau ad. Afl. 1.115,- per maand.

4314

Telefoon, fax & internet Kosten voor telefoon, fax en internet.

4330

Voorlichting en promotie Kosten van conferenties, seminars en advertenties.

Deel 5, pagina 101

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 101 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4334

Huur /lease voertuigen Het leasen van 1 dienstwagen voor een totaal bedrag van Afl. 1.930,- per maand voor de Minister.

4335

Brandstof Benzinekosten voor de dienstwagen.

4393

Overige kosten Voorbereidingskosten in verband met diverse evenementen op sociaal, jeugd en arbeid gebied.

16661001 Directie Arbeid en Onderzoek De kosten van Directie Arbeid en Onderzoek worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 6.657.600,= geraamd, wat een toename/afname van 0% ten opzichte van 2013 (Afl. 6.656.300,=) Hierna volgt de onderverdeling voor begroting 2014 en een vergelijking met 2013: 2013 2014 Kostensoort 4100 Personeel Afl. 3.799.200,= Afl. 4.084.900,= 8% 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 1.576.200,= Afl. 1.692.200,7% 4300 Goederen en diensten Afl. 911.700,= Afl. 565.100,= -38% 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl. 369.200,= Afl. 315.400,-15% Totaal Afl. 6.656.300,= Afl. 6.657.600,=

Personeel en werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij de Directie Arbeid en Onderzoek is van 66 personen. Besparingen als gevolg van niet vervangen uitdiensttreding pensioengerechtigde en/of niet verlengen arbeidsovereenkomsten en/of inkorting werkweek betreft 5 functies met als totaal Afl. 35.100,= aan personeelskosten en Afl. 6.600,= aan werkgeversbijdragen voor 2014.

Goederen en diensten 4312

Huur kantoorinventaris Onderhoud van het punchkloksysteem en het leasen van 2 kopieerapparaten ad. Afl. 995,= respectievelijk Afl. 895,= per maand. Betaling van licentiekosten van SPSS-systeem wordt ook hieronder geraamd.

4320

Huur gebouwen De huur van het gebouw Horizonte Building aan de L.G. Smith Blvd. 134 ten bedrage van Afl. 18.900,- per maand wordt hieronder geraamd voor 5 maanden tot de geplande verhuizing in juni 2014.

4330

Voorlichting en promotie De raming is bestemd voor een arbeidsmarktonderzoek en voorlichtingscampagne van nieuwe en/of aangepaste arbeidswetten.

4334

Huur/lease voertuigen Het leasen van 5 auto's, namelijk D-370, D-373, D-375, D-377 en D-378 wordt bier geraamd.

Ontwerp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 102 van 179

5,

pagina 102


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4361

Deskundig advies DAC, heeft zijn netwerk in eigen beheer, waardoor een particulier bedrijf voor het beheer en support zorgt.

4362

Overige uitbestedingen De schoonmaakwerkzaamheden van de DAO wordt aan een particulier bedrijf uitbesteed. Daarnaast wordt ook uitzendkrachten ingehuurd voor invoerwerkzaamheden. Ten opzichte van 2013 (Afl. 249.200,-) is deze raming met Afl. 129.200,= oftewel 52% afgenomen.

16661002 Landsbemiddelaar De totale kosten van de Landsbemiddelaar voor 2014 bedraagt Afl. 301.700,=. Ten opzichte van de begroting van 2013 (Afl. 305.600, =) is dit een afname van Afl. 3.900,= oftewel 1%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2014 en een vergelijking met 2013: Kostensoort 2013 2014 4100 Personeel Afl. 196.100,= Afl. 183.100,= -7% 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 30.600,= Afl. 30.800,= 1% 4300 Goederen en diensten Afl. 87.800,= 11% 78.900,= Afl. Totaal Afl. 305.600,= Afl. 301.700,=

Personeel en werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij het Landsbemiddelaar is van 2 personen. Er zijn geen besparingen als gevolg van niet vervangen uitdiensttreding pensioengerechtigde en/of niet verlengen arbeidsovereenkomsten en/of inkorting werkweek. Goederen en diensten 4314

Telefoon, fax & interne Telefonische adviezen aan vakbonden en werkgevers en communicatie met ILO en Landsbemiddelaar Curacao, Bonaire en de bovenwindse eilanden.

4320

Huur gebouwen De huur van het gebouw to Dr. Henriquerstraat 19 bedraagt Afl. 3.500,= per maand.

4323

Huisvestingsartikelen Huur alarmsysteem Dr. Henriquerstraat 19 ad. Afl. 206,= per maand.

4334

Huur/lease voertuigen De kosten van lease auto D-226 ad. Afl. 1.070,= per maand wordt hieronder geraamd.

16661004 Departamento di Progreso Labor De raming 2014 van de Departamento di Progreso Laboral bedraagt Afl. 3.355.100,= en dit is een afname van Afl. 223.300,= oftewel 6% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 3.578.400,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2014 en een vergelijking met 2013:

Deel 5, pagina 103

Ontweip- begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 103 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Kostensoort

2013 1.861.400,= 786.900,= 772.500,= 157.600,=

4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen Totaal

Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. 3.578.400,-

2014 1.788.400,= 760.700,= 648.400,= 157.600,=

Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. 3.355.100,-

-4% -3% -16%

Personeel en werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij het Departamento di Progreso Laboral is van 27 personen. Er zijn geen besparingen als gevolg van niet vervangen uitdiensttreding pensioengerechtigde en/of niet verlengen arbeidsovereenkomsten en/of inkorting werkweek.

Goederen en diensten 4303

Opleidingen & cursusgeld Raming voor cursussen en training van het personeel om de kwaliteit en effectiviteit van de dienstverlening alsook de productiviteit te bevorderen.

4312

Huur kantoorinventaris Leasen van drie fotokopieermachines ad. Afl. 950,-, respectievelijk Afl. 995,= en Afl. 775,= per maand.

4320

Huur gebouwen De huurkosten APFA gebouw en DPL filiaal te Pos Chiquito worden hieronder geraamd ad. Afl. 23.100,= respectievelijk Afl. 3.640,= per maand.

4334

Huur / lease voertuigen Het leasen van D-372 en D-376 ad. Afl. 1.222,= per maand.

4362

Overige uitbestedingen De schoonmaakwerkzaamheden van de DPL is aan een particulier bedrijf uitbesteed ad. Afl. 4.815,- per maand. Deze raming vertoont een afname van Afl. 104.000,= oftewel 47% ten opzichte van 2013.

16666001 Directie Sociale Zaken De begroting van Directie Sociale Zaken wordt voor het dienstjaar 2014 op Afl. 7.767.700,= geraamd. Ten opzichte van de begroting van 2013 (Afl. 6.838.400,=) is dit een toename van Afl. 929.300,- oftewel 14%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2014 en een vergelijking met 2013:

Kostensoort 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen Totaal

2013 Afl. 4.323.600,= Afl. 1.851.900,= Afl. 485.300,= Afl. 177.600,= Afl. 6.838.400,=

Afl.

Aft Afl. Afl. Afl.

2014 4.666.700,= 1.979.300,= 319.100,= 802.600,= 7.767.700,=

8% 7%

-34% 352%

Personeel en werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij de Directie Sociale Zaken is van 72 personen. Besparingen als gevolg van niet vervangen uitdiensttreding pensioengerechtigde en/of niet verlengen

Dee1 5,

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 104 van 179

pagina 104


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

arbeidsovereenkomst en/of inkorting werkweek betreft 9 functies ad. Afl. 106.700,= aan personeelskosten en Afl. 55.000,- aan werkgeversbijdragen voor 2014.

Goederen en diensten 4310

Schrijf- en bureaubehoeften Aanschaf van schrijf- en bureaubehoeften, wetboeken, documentatie wetswijzigingen, toners voor de fotokopieerapparaten en software. Kosten van drukwerk en bindwerk van sociaal jaarverslag, ondersteuningsmateriaal voor cursussen maatschappelijk zorg en jeugdwerk, bijstandskaarten en diverse formulieren. Abonnementskosten van diverse vaktijdschriften.

4312

Huur kantoorinventaris Leasen van twee fotokopieermachines namelijk een WC3550 ad. Afl. 142,= per maand en een e-Studio656 ad. Afl. 895,- per maand.

4314

Telefoon, fax & internet Raming voor telefoonkosten bedraagt Afl. 107.300,-. Ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 133.200,=) vertoont deze raming een afname van Afl. 25.900,= oftewel 20%.

4334

Huur / lease voertuigen Het leasen van 5 dienstauto's. ten opzichte van 2013 vertoont deze raming een afname van Afl. 30.000,= oftewel 25%.

4350

Bewakingsdiensten Beveiliging bij Lagoenweg nr. 11 wordt hieronder geraamd. Ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 100.000,=) vertoont deze raming een afname van Afl. 67.000,= oftewel 67%.

4393

Overige kosten Kosten in verband met activiteiten en speciale internationale evenementen voor o.a.: - Dia international di Trabou Social - Dia international di Hende Muhe - Dia international di Mucha Kosten van ongedierte bestrijding service ad. Afl. 80,= per maand

Bijdragen en afschrijvingen 4701 Afschrijvingen Afschrijvingen op inventaris ad. Afl. 802.600,=. Vergeleken met het begrotingsjaar 2013 (Afl. 177.600,-) vertoont deze raming een toename van Afl. 625.000,- oftewel 351.9%. 16666002 Materiele Hulpverlening De kosten van het bureau Materiale Hulpverlening worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 25.719.400,= geraamd. Ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 30.344.700,=) is dit een afname van Afl. 4.625.300,= oftewel 15%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2014 en een vergelijking met 2013:

Deel

Onnverp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 105 van 179

5,

pagina 105


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Kostensoort

2013 Afl. 693.800,= Aft 308.900,= Afl. 788.600,= Afl. 28.553.400,= Aft 30.344.700,=

4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4619 Overdrachten binnenland Totaal

Afl. Afl.

Aft Afl. Afl.

2014 641.500,= 295.000,= 379.500,= 24.403.400,= 25.719.400,=

-8% -4% -52% -15%

Personeel en werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij het bureau Materiele Hulpverlening is van 10 personen. Besparingen als gevolg van niet vervangen uitdiensttreding pensioengerechtigde en/of niet verlengen arbeidsovereenkomsten en/of inkorting werkweek betreft 2 functies ad. Afl. 64.100,= aan personeelkosten en Afl. 33.600,= aan werkgeversbijdragen voor 2014.

Goederen en diensten 4347 Ov. kosten on- & minvermogen Kosten in verband met onder andere projecten ten behoeve van rechtszaken in verband met Kosteloze Rechtskundige Bijstand en kosteloze begrafeniskosten. Ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 760.000-) is deze raming een afname van Afl. 360.000,- oftewel 53%.

Overdrachten binnenland 4624

Onderstand Bijstandsuitkeringen als gevolg van Landsbesluit Bijstandverlening (AB 1988 no.88). Uitbetaling van bij stand aan bij standgerechtigde gezinshoofden, inclusief schooluitkeringen, kerstbonus en administratie kosten. Ten opzichte van begroting 2013 (Afl. 28.300.000,=) betreft deze raming een afname van Afl. 4.000.000,= oftewel 15%.

4628

Overig gezinnen Kosten in verband met ondersteuning aan onvermogende conform artikel 10 Landsbesluit Bijstandsverlening, bijzonder hulp aan minderdraagkrachtigen en gerechtigden en (her)integratie arbeidsgeschikte bijstandgerechtigden in het arbeidsproces. Ten opzichte van begroting 2013 (Afl. 250.000,=) betreft deze raming een afname van Afl. 150.000,= oftewel 60%.

16666003 Maatschappelijk Zorg De begroting van Maatschappelijk Zorg wordt voor het dienstjaar 2014 op Afl. 18.295.600,= geraamd. Ten opzichte van begroting 2013 (Afl. 39.463.000,=) betreft dit een afname van Afl. 21.167.400,= oftewel 54%. De afname wordt veroorzaakt door de verschuiving van ouderenzorg als beleidsterrein naar het Ministerie van Volksgezond, Ouderenzorg en Sport conform de Landsverordening Instelling Ministeries 2014. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2014 en een vergelijking met 2013:

Kostensoort 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4600 Subsidies 4700 Bijdragen en afschrijvingen Totaal

Afl.

Aft Afl. Afl. Afl. Afl.

2013 1.395.200,= 599.400,= 371.500,= 37.095.900,= 1.000,= 39.463.000,=

Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl.

2014 1.291.300,= 581.500,= 328.300,= 16.093.500,= 1.000,= 18.295.600,=

0/0

-7% -3% -12% -57%

Deel

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 106 van 179

5,

pagina 106


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Personeel en werkgeversbijdrage De totale personeelsbezetting bij de Maatschappelijk Zorg is van 17 personen. Besparingen als gevolg van niet vervangen uitdiensttreding pensioengerechtigde en/of niet verlengen arbeidsovereenkomsten en/of inkorting werkweek betreft 1 functie met als totaal Afl. 62.500,= aan personeelskosten en Afl. 31.700,= aan werkgeversbijdragen voor 2014.

Goederen en diensten 4312 Huur kantoorinventaris Het leasen van drie kopieerapparaten respectievelijk model WC5225 ad. Afl. 142,= en 2 keer model e-Studio256 ad. Afl. 375,= respectievelijk Afl. 315,= per maand. 4320

Huur gebouwen Huur pand to Tanki Flip 53 A ad. Afl. 7.060,- per maand.

4334

Huur/ lease voertuigen Leasen van 6 dienstauto's ad Afl. 925,= per maand. Dit is in verband met het "outreach werken" van de districtteams. Ten opzichte van 2013 vertoont deze raming een afname van Afl. 26.200,= oftewel 22%.

4393

Overige kosten Kosten verbonden aan de ontplooiing van diverse activiteiten gericht op de jeugd en het gezin. Middels een buurtgerichte integrale aanpak, namelijk Programmatisch Werken in de Districten (PWD), zal er een duurzame welzijnsbevordering binnen de Arubaanse samenleving kunnen plaatsvinden. Programmatisch Werken in de Districten betreft de volgende programma's: 1. Zelfwerkzaamheid van Individuen en Gezinnen; 2. Activering Buurtbewoners en Buurtontwikkeling; 3. Arbeid, Inkomen en Educatie en 4. Kinderen en Jongeren, de toekomstige generatie.

Subsidies 4615

Subsidie instellingen Hieronder worden de exploitatiesubsidies aan diverse stichtingen van openbaar nut ten behoeve van werkzaamheden op sociaal en jeugd gebied geraamd, ten bedrage van Afl. 1.600.000,=. Voor verdere specificatie wordt verwezen naar de bijlage Subsidie-overzicht 2014.

4617

Projecten instellingen Hieronder worden de projectsubsidies aan diverse stichtingen van openbaar nut ten behoeve van projecten op sociaal en jeugd gebied geraamd ten bedrage van Afl. Voor verdere specificatie wordt verwezen naar de bijlage Subsidie-overzicht 2014.

4618

Salaris instellingen Op deze post worden de salarissubsidies voor diverse stichtingen van openbaar nut geraamd ten bedrage van Afl. 12.465.800, =. Voor verdere specificatie wordt verwezen naar de bijlage Subsidie-overzicht 2014.

Deel

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 107 van 179

5,

pagina 107


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

16666004 Advies en Meldpunt Kindermishandeling De kosten van dit bureau worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 337.000,= geraamd. Ten opzichte van begroting 2013 (Afl. 360.900,=) is dit een afname van Afl. 23.900,= oftewel 7%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2014 en een vergelijking met 2013:

Kostensoort 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen en afschrijvingen Totaal

Afl. Afl. Afl. Afl. Afl.

2013 189.700,=

71.400,72.200,= 20.600,= 360.900,=

2014 Afl. 180.800,= Afl. 65.100,= Afl. 70.500,= Afl. 20.600,= Afl. 337.000,-

-5% -9% -11%

Personeel en werkgeversbijdrage De totale personeelsbezetting bij het bureau Advies en Meldpunt Kindermishandeling is van 3 personen. Besparingen als gevolg van niet vervangen uitdiensttreding pensioengerechtigde

en/of niet verlengen arbeidsovereenkomsten en/of inkorting werkweek betreft 1 functie met als totaal Afl. 24.400,= aan personeelskosten en Afl. 13.100,= aan werkgeversbijdragen voor 2014.

Goederen en diensten 4320

Huur gebouwen Huur pand to Wilhelminastraat 19 ad. Afl. 3.010,= per maand.

4330

Voorlichting en promotie Kosten in verband met medische wereld symposium en drukkosten voor nieuwe stickers en posters.

4334

Huur/lease voertuigen Het leasen van D-359 ad. Afl. 860,= per maand.

Bijdragen en afschrijvingen 4702

Verrekening & bijdragen Verrekening DIA ad Afl. 20.600,=.

16669001 Overig Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid De raming voor Overig Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid is Afl. 125.000,=. Hierna volgt de onderverdeling voor begroting 2014: 2014 Kostensoort Afl. 125.000,= 4300 Goederen en diensten Afl. 125.000,= Totaal

4300 Goederen en diensten 4330 Voorlichting en promotie Voorlichtingscampagne (dagblad - en tv-advertenties) en drukkosten voor de diverse projecten met betrekking van het jeugdbeleid.

Dee!

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 108 van 179

5,

pagina 108


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4393

Overige kosten Kosten in verband met evenementen/projecten op sociaal- en jeugdgebied. Kosten bij het implementeren van diverse proj ecten.

Deel

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 109 van 179

5,

pagina 109


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

MIDDELEN

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, JEUGD EN ARBEID De middelenbegroting van dit ministerie voor het dienstjaar 2014 bedraagt Afl. 779.900,-.

16660001 Bureau Minister van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid 8921

Pensioenbijdragen De pensioenbijdrage ad. Afl. 13.400,= van de minister conform Landsverordening rechtspositionele bepalingen ministers en gewezen ministers AB 2000 no. GT 12.

16661001 Directie Arbeid & Onderzoek 8312

16666002 8312

Retributies en leges De opbrengsten in verband met overwerkvergunningen, ontslagvergunningen, arbeidsregisters, werkboeken en monsterboeken worden geraamd op Afl. 66.500,=. Ten opzichte van begroting 2013 (Afl. 26.800, =) betreft deze raming een toename van Afl. 39.700,= oftewel 149%.

Materiele Hulpverlening Retributies en leges Incidentele terugstortingen ex artikel 10 en terugvordering van onterechte bijstand. Raming 2014 idem raming 2013 ad. Afl. 700.000,=.

Deel

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 110 van 179

5,

pagina 110


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

INVESTERINGEN & KAPITAALUITGAVEN

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, JEUGD EN ARBEID De begroting van de investeringen voor het dienstjaar 2014 van dit ministerie bedraagt Aft 110.000,=.

Deel 5, pagina 111

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 111 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

KOSTEN

MINISTERIE VAN ONDERWIJS & GEZIN De Landsverordening instelling ministeries 2014 van 19 december 2013 is in het Afkondigingsblad van Aruba (AB 2013 no. 94) gepubliceerd. Conform deze verordening dient de minister belast met het ministerie van Onderwijs en Gezin zorg te dragen voor de volgende beleidsterreinen, namelijk; het onderwijs de kinderopvang

het bibliotheekwezen de her-, om- en bijscholing; de gezinsaangelegenheden

Vanwege de wijziging van de Landsverordening instelling ministeries (L.I.M.) is een vergelijking ten opzichte van vorig jaar van alle bureaus, diensten en directies niet meer mogelijk. De kostenbegroting van dit ministerie voor het dienstjaar 2014 bedraagt Afl. 281.801.100,= en is als volgt onderverdeeld: 2014 Kostensoort Afl. 78.733.000,- 28% 4100 Personeel Afl. 31.624.900,= 11% 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 16.870.600,= 6% 4300 Goederen en diensten Afl. 147.841.300,53% 4600 Subsidies Afl. 91.000,= 4619 Overdrachten binnenland Afl. 2.500,= 4629 Overdrachten buitenland 2% 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl. 6.637.800,= Afl. 281.801.100,= Totaal

Personeel en werkgeversbijdragen Conform het PSA-systeem bedragen de totale personeelskosten inclusief werkgeversbijdragen Afl. 110.357.900,= voor 2014, gebaseerd op een personeelsbezetting van 1.295 waarvan 17 personen/functies tot besparingen leiden. Vacatures Conform het personeelsbeleid worden (vrijgekomen) vacatures niet begroot c.q. vervangen.

Goederen en diensten De totale materiele kosten voor 2014 bedragen Afl. 16.870.600,=. Dit is het resultaat van de verschuiving van de kostenplaatsen naar diverse ministeries en de bezuinigingen teneinde het financieel kader conform het Balanced Budget Akkoord d.d. november 2013 te behalen. Subsidies De subsidies ten behoeve van de onderwijssector en andere bedragen totaal Afl. 147 .841.300,=, onderverdeeld: Afl. 12.993.800,= 4614 Subs. expl. onderwijs Afl. 56.100,= 4615 Subsidie instellingen Afl. 134.458.600,4616 Subs.sal.kosten onderwijs Afl. 332.800,= 4618 Sal. instellingen Deel

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 112 van 179

5,

pagina 112


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Totaal subsidies

Afl. 147.841.300,=

Overdrachten binnenland De totale kosten bedragen Afl. 91.000,-. Het betreft Overig gezinnen onder de kostenplaats

Overig bevordering studie Aruba.

Overdrachten buitenland De totale kosten bedragen Afl. 2.500,=.

Bijdragen en afschrijvingen De totale kosten voor 2014 bedragen Afl. 6.637.800, =. De onderverdeling is als volgt: Afl. 6.280.800,= 4701 Afschrijvingen Afl. 357.000,= 4702 Verrekening & bijdragen

Rekening houdend met de kostenbegroting ad. Afl. 281.801.100,= en de begroting van de investeringen ad. Afl. 110.000,- bedraagt de totale begroting van dit ministerie Afl. 281.911.100,= voor het dienstjaar 2014.

16770001

Bureau Minister van Onderwijs en Gezin

De totale kosten bedragen Afl. 3.299.700,= voor 2014. Er kan geen vergelijking met 2013 verricht worden aangezien deze kostenplaats aan de Minister van Justitie en Onderwijs behoorde. Hier volgt een onderverdeling voor 2014: 61% Afl. 1.994.500,4100 Personeel 16% Afl. 525.300,4200 Werkgeversbijdragen 23% Afl. 774.900,= 4300 Goederen en diensten Afl. 5.000,= 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl. 3.299.700,= Totaal

Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van dit bureau bedragen Afl. 2.519.800,= en de personeelsbezetting van dit bureau is van 21 personeel, waarvan 2 functies/personen tot besparingen leiden.

Goederen & diensten 4306

Reis- en verblijfkosten De op deze kostensoort geraamde bedragen zijn ter dekking van de reiskosten in verband met het bijwonen door de minister van vergaderingen in het buitenland.

4309

Overige vergoedingen Hieronder worden de representatietoelage, teerkosten en overige vergoedingen geraamd.

4310

Schrijf- en Bureaubehoeften Raming voor de aanschaf van noodzakelijke kantoorbenodigdheden.

4312

Huur kantoorinventaris Geraamde kosten voor de huur van een faxmachine, een kopieermachine en computers.

Deel 5, pagina 113

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 113 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4320

Huur gebouwen Hieronder worden de huurkosten van DOC International N.V. ten behoeve van Mon Plaisir College begroot. De huurprijs bedraagt ad Afl. 13.702,50 per maand.

4330

Voorlichting en promotie Het betreft kosten in verband met voorlichting aangaande het beleid van het ministerie.

4334

Huur /lease voertuigen. Het leasen van 3 dienstauto's, namelijk A-43297 ad Afl. 1.785,=, A-39454 ad Afl. 1.675,= en A-16028 ad Afl. 1.490 per maand. Per 1 juni 2014 wordt een dienstauto ingeleverd.

4335

Brandstof Benzinekosten voor de dienstwagens.

4361

Deskundig advies De kosten in verband met inhuren van externe adviseurs en/of advocaten en buitenlandse gastsprekers voor Women's Day.

4362

Overige uitbestedingen Kosten in verband met de diverse uitbestedingen bij het implementeren van de diverse projecten.

16771001

Directie Onderwijs

De raming voor Directie Onderwijs is Afl. 14.114.000,= en dit is een afname van Afl. 764.700,= oftewel 5% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 14.878.700,=). Dit is het resultaat van een toename in de personeelskosten en een afname in de post 4343 Innovatie project onderwijs welke door FDA en Onderwijsfonds bekostigd zullen worden. Hier volgt een vergelijking met 2013: 0/0 2014 2013 Kostensoort Afl. 7.182.600,= 4% 4100 Personeel Afl. 6.873.600,6% Afl. 2.929.100,= Afl. 3.097.300,= 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 2.395.400,-39% 4300 Goederen en diensten Afl. 3.954.300,= Afl. 1.438.700,= 28% Afl. 1.121.700,= 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl. 14.878.700,= Afl. 14.114.000,Totaal

Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van dit bureau bedragen Afl. 10.279.900,= en de personeelsbezetting van dit bureau is van 103 personeel, waarvan een persoon/functie tot besparing leidt.

Goederen & diensten 4312 Huur kantoorinventaris Het leasen van 7 kopieerapparaten en licenties. 4314

Telefoon, fax & interne Raming voor telefoon en internetkosten. Er is sprake van een verlaging van de raming wegens opzegging van een lease line.

Deel 5, pagina 114

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 114 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4320

Huur gebouwen Deze zijn kosten voor het huren van gebouwen. Het betreft o.a. de huurcontracten met FCCA, Codemsa en APFA. Verschillende gebouwen kennen een lagere huurprijs per 1 juni 2014.

4334

Huur/lease voertuigen Het leasen van 8 voertuigen waarvan een dienstauto per DLVVM wordt overgedragen.

1

juni 2014 aan

4343

Innovatie projecten onderwijs Alle kosten voor innovatie projecten onderwijs worden op deze kostensoort geraamd. De raming wordt met Afl. 1.135.000,= oftewel 68% verlaagd wegens bekostiging middels FDA en/of het Onderwijsfonds.

16771002

Task Force schoolgebouwen

De begroting van Task Force wordt voor het dienstjaar 2014 op Afl. 3.488.300,= geraamd en dit is een afname van Afl. 346.100,= (9%) ten opzichte van de begroting 2013 (Afl.

3.834.400,=). Hier volgt een vergelijking met 2013:

Kostensoort

2013 Afl. 935.700,= Afl. 384.800,= Afl. 442.200,= Afl. 2.071.700,= Afl. 3.834.400,=

4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen Totaal

2014 Afl. 858.800,= Afl. 365.600,= Afl. 166.100,= Afl. 2.097.800,= Afl. 3.488.300,=

8% - 5% -62% -

1%

Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van Task Force bedragen Afl. 1.224.400,= en de personeelsbezetting van dit bureau is van 17 personeel, waarvan 2 functies/personen tot besparingen leiden.

Goederen & diensten 4324

Onderhoud gebouwen Het onderhoud van de schoolgebouwen van het openbaar onderwijs wordt op deze post geraamd.

Bijdragen & afschrijvingen 4701

Afschrijvingen Op deze post worden de afschrijvingskosten van de diverse schoolgebouwen geraamd.

Deel

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 115 van 179

5,

pagina 115


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

16771004

Traimerdia

De kosten van Traimerdia worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 3.916.300,- geraamd en dit is een afname van Afl. 761.700,= ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 4.678.000,-). Hier volgt een vergelijking met 2013: cyo 2014 2013 Kostensoort -10% Afl. 2.665.000,= Afl. 2.972.700,= 4100 Personeel Afl. 1.078.500,= -30% Afl. 1.534.800,4200 Werkgeversbijdragen Afl. 172.800,= 1% Afl. 170.500,= 4300 Goederen en diensten Afl. 3.916.300,= Afl. 4.678.000,= Totaal

Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van Traimerdia bedragen Afl. 3.743.500,= en de personeelsbezetting van dit bureau is van 65 personeel.

Goederen& diensten 4320

Huur gebouwen Huur pand te Cumana 69 ad Afl. 8.250,= per maand. Per huurprijs ad Afl. 7.500,= per maand.

1

juni 2014 wordt de

4333

Bedrijfsbenodigdheden Hieronder worden de kosten van aankoop van ijs en materialen voor de kinderen geraamd.

16771005

Naturalisatietoets

In juli 2008 is bij besluit van de Ministerraad besloten om deze Dienst in te stellen die bovenvermeld kostenplaats toegewezen heeft gekregen en wordt in de begroting 2014 opgenomen voor een bedrag van Afl. 20.500,=.

16771007

Dienst Publieke Scholen

Bovenvermelde dienst wordt in de begroting 2014 opgenomen voor een totaal bedrag van Afl. 1.686.800,=. Ten opzichte van 2013 is de raming met Afl. 13.100,= afgenomen. Hier volgt een vergelijking met 2013:

Kostensoort

2013

4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten Totaal

Afl. Afl. Afl. Afl.

887.100,377.300,= 435.500,= 1.699.900,=

Afl. Afl. Afl. Afl.

2014 970.700,= 426.200,= 289.900,= 1.686.800,-

9% 13% -33%

Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van Dienst Publieke Scholen bedragen Afl. 1.396.900,- en de personeelsbezetting van dit bureau is van 15 personeel, waarvan een persoon/functie tot besparing leidt.

Goederen & diensten 4320

Huur gebouwen Deze zijn kosten voor het huren van ruimte voor huisvesting van de dienst te Caya G.F. Betico Croes 38 voor een maandbedrag van Afl. 13.895,83.

Deel 5, pagina 116

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 116 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4334

Huur/lease voertuigen Het leasen van D-365 voor Afl. 860,= per maand.

16771008

Bureau Meldpunt Leerplicht

In de begroting 2014 wordt voor een totaal bedrag van Afl. 780.600,= opgenomen. Dit is een toename in salariskosten van Afl. 169.800,= oftewel 28% ten opzichte van 2013. Sinds 2013 zijn de Goederen en diensten van Bureau Meldpunt Leerplicht en Dienst Inspectie Onderwijs samengevoegd ter bevordering van de efficientie.

Hier volgt een vergelijking met 2013:

Kostensoort

2013 Afl. 420.900,Afl. 189.900,=

4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten Totaal

Afl. 610.800,-

Afl. Afl. Afl. Afl.

2014 532.500,= 242.100,= 6.000,= 780.600,=

% 27% 27%

Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van dit bureau bedragen Afl. 774.600,= en de personeelsbezetting van dit bureau is van 9 personeel, waarvan een persoon/functie tot besparing leidt.

16771009

Dienst Inspectie Onderwijs

Voor 2014 wordt een raming opgenomen voor een totaal bedrag van Afl. 1.786.800, =. Ten opzichte van 2013 is de raming met Afl. 19.900,= afgenomen. Hier volgt een vergelijking met 2013: 2014 2013 Kostensoort Afl. 1.034.700,- 5% Afl. 1.091.800,4100 Personeel 11% Afl. 443.600,= Afl. 400.400,= 4200 Werkgeversbijdragen 2% Afl. 308.500,Afl. 314.500,= 4300 Goederen en diensten Afl. 1.786.800,= Afl. 1.806.700,Totaal

Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van dit bureau bedragen Afl.1.478.300,= en de personeelsbezetting van dit bureau is van 11 personeel.

Goederen & diensten 4306

4310

Reis- en verblijfkosten Betreft de kosten van dienstreizen in het kader van samenwerking en overleg Inspectie op Curacao.

Schrijf-/bureaubehoeften Raming voor de aanschaf van noodzakelijke kantoorbenodigdheden ten behoeve van de dienst. Aanpassing raming conform financieel kader.

4320

Huur gebouwen Deze zijn kosten voor het huren van ruimte voor huisvesting van de dienst to Schotlandstraat 48.

Deel 5, pagina 117

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 117 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

16772

Openbaar/bijzonder kleuteronderwijs

4614

Subsidie exploitatiekosten onderwijs Op deze post worden o.a. uit- en terugzendingen, vergoedingen vervoer, huur kantoorinventaris, leer- en hulpmiddelen, onderhoud gebouwen en overige

kosten onderwijs geraamd (uitgezonderd openbaar kleuteronderwijs). 16773

Openbaar/bijzonder basisonderwijs

4614

Subsidie exploitatiekosten onderwijs Op deze post worden onder andere uit- en terugzendingen, vergoedingen vervoer, huur kantoorinventaris, leer- en hulpmiddelen, onderhoud gebouwen en overige kosten onderwijs geraamd (uitgezonderd openbaar basisonderwijs).

16774

4614

Openbaar/bijzonder speciaal onderwijs Subsidie exploitatiekosten onderwijs Op deze post worden onder andere uit- en terugzendingen, vergoedingen vervoer, huur kantoorinventaris, leer- en hulpmiddelen, onderhoud gebouwen en overige kosten onderwijs geraamd (uitgezonderd openbaar speciaal onderwij s).

16775

Openbaar/bijzonder M.A.V.O. -onderwijs

4614

Subsidie exploitatiekosten onderwijs Op deze post worden o.a. uit- en terugzendingen, vergoedingen vervoer, huur kantoorinventaris, leer- en hulpmiddelen, onderhoud gebouwen en overige kosten onderwijs geraamd (uitgezonderd openbaar MAYO onderwijs).

16776001

Colegio Arubano

De totale kosten voor het begrotingsjaar 2014 bedragen Afl. 20.998.600,=. Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2013 zijn de totale kosten voor 2014 met Afl. 547.300,= oftewel 3% toegenomen. Hier volgt een vergelijking met 2013: 0/0 2014 2013 Kostensoort Afl. 1.981.900,= 4614 Subs.expl.onderwijs Afl. 1.981.900,3% Afl. 18.394.700,= Afl. 18.946.500,= 4616 Subs.sal.kosten ond. 70.200,= -6% Afl. 74.700,= Afl. 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl. 20.451.300,= Afl. 20.998.600,= Totaal 4614

Subsidie exploitatiekosten onderwijs Op deze post worden onder andere uit- en terugzendingen, vergoedingen vervoer, huur kantoorinventaris, leer- en hulpmiddelen, onderhoud gebouwen en overige kosten onderwijs geraamd.

Deel 5, pagina 118

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 118 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

16777001

Educacion Professional Basico

De totale kosten voor het begrotingsjaar 2014 bedragen Afl. 24.996.700, =. Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2013 zijn de totale kosten voor 2014 met Afl. 634.900,oftewel 3% toegenomen. Hier volgt een vergelijking met 2013: 0/0 2014 2013 Kostensoort Afl. 3.199.100,Afl. 3.199.100,4614 Subs.expl.onderwijs 3% Afl. 21.797.600,= Afl. 21.162.700,= 4616 Subs.sal.kosten ond. Afl. 24.996.700,Afl. 24.361.800,Totaal

4614

Subsidie exploitatiekosten onderwijs Op deze post worden onder andere uit- en terugzendingen, vergoedingen vervoer, huur kantoorinventaris, leer- en hulpmiddelen, onderhoud gebouwen en overige kosten onderwijs geraamd.

16781001

MAVO Openbare Avondleergangen

De totale kosten geraamd voor 2014 zijn Afl. 2.344.400,=. Ten opzichte van 2013 zijn de kosten voor 2014 met Afl. 271.900,= oftewel 10% afgenomen. Deze verlaging is in 4100 en 4200 terug to vinden. Hier volgt een vergelijking met 2013: 2014 2013 Kostensoort Afl. 1.904.200,= -10% Afl. 2.114.900,= 4100 Personeel Afl. 400.400,= -12% Afl. 457.100,= 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 39.800,= 44.300,= Afl. 4300 Goederen en diensten Afl. 2.344.400,= Afl. 2.616.300,= Totaal

Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van dit bureau bedragen Afl. 2.304.600,= en de personeelsbezetting van dit bureau is van 106 personeel.

16781002

Technisch Onderwijs

Voor 2014 wordt een raming opgenomen voor een totaal bedrag van Afl. 1.005.300,=. Ten opzichte van 2013 is de raming met Afl. 52.500,= afgenomen. Hier volgt een vergelijking met 2013: 2014 2013 Kostensoort Afl. 734.100,= -10% Afl. 813.500,= 4100 Personeel Afl. 23% 162.500,= Afl. 131.600,= 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 108.700,= - 4% Afl. 112.700,= 4300 Goederen en diensten Afl. 1.005.300,= Afl. 1.057.800,= Totaal

Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van dit bureau bedragen Afl. 896.600,= en de personeelsbezetting van dit bureau is van 26 personeel.

Deel

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 119 van 179

5,

pagina 119


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

16781051

HAVO/ VWO Avondleergang

De totale kosten voor het begrotingsjaar 2014 bedragen Afl. 1.960.100,-. Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2013 zijn de totale kosten voor 2014 met Afl. 247.600,- oftewel 14% toegenomen. Hier volgt een vergelijking met 2013: 2014 2013 Kostensoort 160% Afl. 325.300,4614 Subs.expl.onderwijs Afl. 125.300,= Afl. 1.634.800,= 3% Afl. 1.587.200,4616 Subs.sal.kosten ond. Afl. 1.960.100,= Afl. 1.712.500,= Totaal

16782001

EPI sector Economie

De totale kosten geraamd voor 2014 zijn Afl. 4.764.700,=. Ten opzichte van 2013 zijn de kosten voor 2014 met Afl. 220.900,= oftewel 5% afgenomen. Hier volgt een vergelijking met 2013: 2014 2013 Kostensoort Afl. 3.330.700,= 5% 4100 Personeel Afl. 3.166.500,= 10% Afl. 1.281.600,= Afl. 1.162.900,4200 Werkgeversbijdragen -30% Afl. 142.400,= Afl. 204.400,= 4300 Goederen en diensten Afl. 10.000,10.000,= 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl. Afl. 4.764.700,= Afl. 4.543.800,Totaal

Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van dit bureau bedragen Afl. 4.612.300,= en de personeelsbezetting van dit bureau is van 45 personeel.

Goederen & diensten 4302 Uit en terugzendingen Op deze post wordt geraamd de kosten voor het aantrekken van nieuwe leerkrachten in het buitenland.

4310

Schrijf- en bureaubehoeften Kosten voor aankoop kantoorbenodigdheden.

4340

Leer- en hulpmiddelen De raming is op basis van voorlopige cijfers met 42% bijgesteld.

16782002

EPI- Stafbureau

Voor 2014 wordt een raming opgenomen voor een totaal bedrag van Afl. 4.618.400,=. Ten opzichte van 2013 is de raming met Afl. 241.800,= (6%) toegenomen. Dit is het resultaat van de toename in salariskosten en de bezuinigingen in de goederen en diensten conform het financieel kader.

Deel 5, pagina 120

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 120 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Hier volgt een vergelijking met 2013:

Kostensoort

2013 Afl. 2.737.100,Afl. 1.196.300,Afl. 443.200,= Afl. 4.376.600,=

4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten Totaal

2014 Afl. 2.939.900,= Afl. 1.311.000,= Afl. 367.500,= Afl. 4.618.400,-

7% 10% -17%

Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van dit bureau bedragen Afl. 4.250.900,= en de personeelsbezetting van dit bureau is van 60 personeel. Goederen & diensten 4305 Dienstkleding & -toelage Op deze kostensoort worden de kosten geraamd voor de aanschaf van uniformen. Raming ad Afl. 55.000,= voor 2014.

4350

Bewakingsdiensten De bewakingskosten van de EPI worden hier centraal geraamd.

16783001

EPI sector Horeca

Voor 2014 wordt een raming opgenomen voor een totaal bedrag van Afl. 3.755.800,=. Ten opzichte van 2013 is de raming met Afl. 117.000,= (3%) toegenomen. Hier volgt een vergelijking met 2013: 0/0 2014 2013 Kostensoort Afl. 2.520.200,= 4% 4100 Personeel Afl. 2.427.000,= Afl. 961.000,= 8% Afl. 890.100,= 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 226.400 ,= -17% Afl. 273.600,= 4300 Goederen en diensten Afl. 48.200,= 48.100,= 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl. Afl. 3.755.800,Totaal Afl. 3.638.800,=

Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van dit bureau bedragen Afl. 3.481.200,= en de personeelsbezetting van dit bureau is van 37 personeel.

Goederen & diensten 4310

Schrijf- en bureaubehoeften Kosten voor aankoop kantoorbenodigdheden. Ten opzichte van 2013 is de raming met 52% afgenomen wegens bezuinigingen conform financieel kader.

4340

Leer- en hulpmiddelen Kosten van aanschaf van onderwijsleer- en hulpmiddelen, alsmede onderhoud ervan. Ten opzichte van 2013 is de raming met 36% afgenomen wegens bezuinigingen conform financieel kader.

16784001

EPI sector Techniek

De totale kosten geraamd voor 2014 zijn Afl. 4.785.000,=. Ten opzichte van 2013 zijn de kosten voor 2014 met Afl. 705.400,= oftewel 17% toegenomen. De grote toename is terug to zien in de personeelskosten en werkgeversbijdragen.

Deel 5, pagina 121

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 121 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Hier volgt een vergelijking met 2013:

Kostensoort

2013 Afl. 2.847.800,= Afl. 1.056.400,Afl. 170.000,Afl. 5.400,= Afl. 4.079.600,-

4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen Totaal

Afl. Afl. Afl. Afl. Afl.

2014 3.255.000,= 1.316.400,= 183.700,= 29.900,= 4.785.000,=

cyo

14%

25% 8% 454%

Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van dit bureau bedragen Afl. 4.571.400,- en de personeelsbezetting van dit bureau is van 42 personeel.

Goederen & diensten 4312

Huur kantoorinventaris Geraamde kosten voor de huur van faxmachines en kopieermachines.

4340

Leer- en hulpmiddelen Op deze post wordt de aanschaf en onderhoud van leer- en hulpmiddelen geraamd. Ten opzichte van 2013 is de raming met 3% toegenomen.

16785001

EPI sector D.G.O

Voor 2014 wordt een raming opgenomen voor een totaal opzichte van 2013 is de raming met Afl. 173.700,= oftewel Hier volgt een vergelijking met 2013: 2013 Kostensoort 4100 Personeel Afl. 3.308.200,Afl. 1.223.400,4200 Werkgeversbijdragen Afl. 136.000,= 4300 Goederen en diensten Totaal Afl. 4.667.600,-

bedrag van Afl. 4.493.900,-. Ten 4% afgenomen. 2014 Afl. 3.155.900,Afl. 1.216.700,Afl. 121.300 Afl. 4.493.900,-

-

5%

- 1%

-11%

Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van dit bureau bedragen Afl. 4.372.600,= en de personeelsbezetting van dit bureau is van 42 personeel.

Goederen & diensten 4311 Kantoorinventaris Op deze post wordt de vervanging van diverse meubilair, computer onderdelen en dergelijke geraamd. Ten opzichte van 2013 is de raming met 78% afgenomen. 4333

Bedrijfsbenodigdheden Op deze post wordt de aanschaf van bedrijfsbenodigdheden voor de praktijklokalen van deze unit geraamd.

4340

Leer- en hulpmiddelen Op deze post wordt de aanschaf en onderhoud van leer- en hulpmiddelen geraamd. Ten opzichte van 2013 is de raming met 4% toegenomen.

Deel 5, pagina 122

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 122 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

16785002

EPI Open leercentrum

Het voormalig onderdeel van het EPI- Stafbureau kreeg vanaf 2012 een eigen kostenplaats toegewezen en wordt in de begroting 2014 opgenomen voor een totaalbedrag van Afl. 98.200,=. Een afname van Afl. 7.500,= oftewel 7% ten opzichte van 2013.

16786001

Instituto Pedagogico Arubano

De totale kosten geraamd voor 2014 zijn Afl. 10.026.900,=. Ten opzichte van 2013 zijn de kosten voor 2014 met Afl. 326.700,= oftewel 3% toegenomen. De toename is terug to zien in de personeelskosten en werkgeversbijdragen. Hier volgt een vergelijking met 2013: 2014 Kostensoort 2013 Afl. 6.749.600,= Afl. 7.045.400,= 4% 4100 Personeel Afl. 2.425.400,= 2% 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 2.374 .000,= Afl. - 3% Afl. 571.700,= 552.700,= 4300 Goederen en diensten Afl. Afl. -31% 4700 Bijdragen & afschrijvingen 4.900,= Afl. 9.700.200,= Afl.10.026.900,= Totaal

Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van IPA bedragen Afl. 9.470.800,= en de personeelsbezetting van IPA is van 84 personeel.

Goederen & diensten 4302

Uit- en terugzending De kosten van uitzending van leerkrachten.

4340

Leer- en hulpmiddelen Geraamd wordt de aanschaf van onderwijsleermiddelen en hulpmiddelen en tevens wordt rekening gehouden met readers ten behoeve van diverse vakken, kosten in verband met ICT -lessen en de aanschaf van onderwijsleermiddelen ten behoeve van nascholing, niet zijnde 2e graadsopleiding en ten behoeve van de opleiding `movecion i salud'.

4342

Overige kosten onderwijs Raming ad Afl. 135.000,= in verband met opleiding zittende leerkrachten.

16786002

Universiteit van Aruba

De totale kosten voor het begrotingsjaar 2014 bedragen Afl. 10.869.600,=. Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2013 zijn de totale kosten voor 2014 met Afl. 148.900,= oftewel 1% afgenomen. Deze afname is het resultaat van de verlaging in subsidie exploitatie onderwijs wegens de verhoging van inschrijf- en collegegeld voor het schooljaar 2014-2015 (Landsbesluit inschrijvings-, college en examengeld Universiteit van Aruba (AB 1988 no.102)) en de toename in de salarissubsidie. Hier volgt een vergelijking met 2013: 2014 2013 Kostensoort Afl. 2.250.000,-15% Afl. 2.650.000,4614 Subs.expl.onderwijs Afl. 8.619.600,= 3% Afl. 8.368.500,= 4616 Subs.sal.kosten ond. Afl. 11.018.500,= Afl. 10.869.600,= Totaal

Deel 5, pagina 123

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 123 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Subsidies 4614

Subsidie exploitatie onderwijs Hieronder worden de kosten voor huisvesting, onderwijs, onderzoek, dienstverlening en algemeen geraamd.

4616

Subsidie salariskosten onderwijs De kosten van de salarissen e.d. van de docenten worden hier begroot.

16786003

Overige bevordering studie Aruba

Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2013 zijn de totale kosten voor 2014 met Afl. 57.700,= oftewel 1% toegenomen. Dit is het resultaat van de introductie van Rietveld Aruba en het opzeggen van huurcontracten ten behoeve van La Salle en Mon Plaisir, deels opzegging van trailers en hondenbewaking. Hier volgt een vergelijking met 2013: Kostensoort 2013 2014 4100 Personeel Afl. 180.500,= Afl. 183.900,= 2% Werkgeversbijdragen Afl. 4200 56.400,= Afl. 59.100,= 5% 4300 Goederen en diensten Afl. 6.885.100,= Afl. 6.979.300,= 1% 4600 Subsidies Afl. 42.600,= 4619 Overdrachten binnenland Afl. Afl. 91.000,= 91.000,= Totaal Afl. 7.255.600,= Afl. 7.313.300,=

Goederen & diensten 4342

Overige kosten onderwijs Schoolvervoer: De kosten van schoolvervoer van leerlingen voor diverse schoolactiviteiten worden hieronder geraamd, tevens worden de kosten van de leerlingen die in aanmerking komen voor kosteloos schoolvervoer hieronder geraamd.

Examenbureau:

De kosten voor het leveren van examen door Nederland en andere partners in het Koninkrijk, de vergoedingen aan gecommitteerden en toezichthouders/surveillance van de examens, de vergoeding voor het ontwikkelen van de diverse examenprogramma's AVO, EPB en EPI en andere kosten in verband met examens vallen hieronder, inclusief de kosten in verband met de Cito-toetsen.

Curriculumontwikkeling:

De kosten betreffende het project schoolzwemmen, de kosten t.b.v. de mediatheek op alle scholen, de kosten van de educatieve programma's via de televisie, de ontwikkeling van het drugscurriculum voor de scholen op deze post geraamd.

Huurkosten: Hieronder worden de huurkosten van trailers en andere tijdelijke huisvesting van scholen in renovatie geraamd.

Rietveld Aruba: De huur- en operationele kosten van Rietveld Aruba worden hieronder geraamd. 4350

Bewakingsdiensten De raming voor bewaking is gehalveerd wegens deels stopzetting van hondenbewaking bij sommige scholen.

Deel 5, pagina 124

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 124 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Subsidies 4615

Subsidie instellingen De raming ten behoeve van Centro Deportivo Playa wordt afgevoerd aangezien deze middels SMOA wordt gesubsidieerd.

16786004

Bevordering studie buitenland

4105

Vergoedingen e.d. De mentoren vergoeding in Nederland gehalveerd.

16787005 4616

wordt conform nieuw beleid

Bureau SMOA Subsidie salariskosten onderwijs Op deze post worden onder andere salariskosten, vergoedingen, kindertoelage, vakantie uitkering, toeslag AOV/ AWW en bijdrage APFA geraamd. Raming voor 2014 ad Afl. 399.700,-. Dit is een toename van Afl. 11.600,= oftewel 3% ten opzichte van 2013 (Afl. 388.100,=).

16787005

Bureau SKOA

4616

Subsidie salariskosten onderwijs Op deze post worden onder andere salariskosten, vergoedingen, kindertoelage, vakantie uitkering, toeslag AOV/ AWW en bijdrage APFA geraamd. Raming voor 2014 ad Afl. 1.749.400,-. Dit is een toename van Afl. 313.400,= oftewel 22% ten opzichte van 2013 (Afl. 1.436.000,=).

16787008

Stichting EPB

4616

Subsidie salariskosten onderwijs Op deze post worden onder andere salariskosten, vergoedingen, kindertoelage, vakantie uitkering, toeslag AOV/ AWW en bijdrage APFA geraamd. Raming voor 2014 ad Afl. 2.753.700,=. Dit is een toename van Afl. 80.200,= oftewel 3% ten opzichte van 2013 (Afl. 2.673.500, =).

Deel

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 125 van 179

5,

pagina

125


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

16788701

Biblioteca Nacional Aruba

De totale kosten geraamd voor 2014 zijn Afl. 7.317.100, =. Ten opzichte van 2013 zijn de kosten voor 2014 met Afl. 33.800,= afgenomen. Dit is het resultaat van de toename in de werkgeversbijdragen en de verlaging van de goederen en diensten conform het financieel kader. Hier volgt een vergelijking met 2013: cyo Kostensoort 2013 2014 4100 Personeel Afl. 4.215.400,Afl. 4.214.400,4200 Werkgeversbijdragen Afl. 1.776.300,= Afl. 1.834.900,= 3% 4300 Goederen en diensten Afl. 1.143.800,Afl. 1.069.300,= -7% 4619 Contributies binnenland Afl. 2.500,= Afl. 2.500,= 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl. 212.9001 Afl. 196.000,= -8% Totaal Afl. 7.350.900,= Afl. 7.317.100,=

Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van dit bureau bedragen Afl. 6.049.300,= en de personeelsbezetting van dit bureau is van 71 personeel, waarvan 7 functies/personen tot besparingen leiden.

Goederen & diensten 4310

Schrijf- en bureaubehoeften Op deze kostensoort worden o.a. de kosten van bureaubehoeften, druk- en bindwerk en aankoop computermateriaal geraamd.

4311

Kantoorinventaris Aankoop van klapstoelen, opklaptafels bureaustoelen, bureau's en PC's.

en

rolluikkasten met slot.,

4320

Huur gebouwen Betreft de huurkosten voor huisvesting van de afdeling Arubiana, ten bedrage van Afl. 14.493,= per maand. Per 1 augustus 2014 wordt de huurprijs ad Afl. 10.540,= per maand.

4323

Huisvestingsartikelen Betreft de kosten van monitoren en onderhoud van het beveiligingssysteem.

4324

Onderhoud gebouwen De kosten van onderhoud liften en klein onderhoud en onderhoud van de gebouwen van de BNA worden hier geraamd.

4331

Bedrijfsmiddelen Aankoop van language-trainers, videorecorder en monitor, videocassettes, digitale camera, onderdelen van audiovisueel apparatuur en batterijen.

4333

Bedrij fsbenodigdheden Hieronder worden de kosten geraamd voor aanschaf van boeken en tijdschriften, materialen en gereedschappen voor de uitleen klaar maken van boeken en binding.

Ontwerp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 126 van 179

5,

pagina 126


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4334

Huur/lease voertuigen Het leasen van twee dienstauto's en de dienstwagen D-477 ad Afl. 1.749,= per maand wordt per 1 juni 2014 ingeleverd.

4350

Bewakingsdiensten Betreft de kosten van (24 uurs-) bewaking ten behoeve van de vestigingen van Bibliotheek. Raming is conform contractenbeheer bijgesteld.

16788901

Enseriansa pa Empleo

(16248503)

De totale kosten voor 2014 bedragen Afl. 1.942.500,=. Dit is een afname van Afl. 210.600,= ten opzichte van 2013. Deze afname wordt voornamelijk veroorzaakt door de post goederen en diensten en dit is het resultaat van de doorgevoerde bezuinigingen om aan het financieel kader te voldoen. Hier volgt een vergelijking met 2013:

Kostensoort

2014

2013

4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen Totaal

Afl. Afl. Afl.

903.400,295.800,= 953.900,=

Afl. 2.153.100,=

Afl. 775.700,= Afl. 260.800,= Afl. 889.800,= Afl. 16.200,= Afl. 1.942.500,=

-14% -12% - 7%

Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van dit bureau bedragen Afl. 1.036.500,= en de personeelsbezetting van dit bureau is van 19 personeel, waarvan 3 functies/personen tot besparingen leiden.

Goederen & diensten 4303

Opleidingen & cursusgeld De aankoop van materiaal en gereedschappen voor de cursussen welke door EpE worden gegeven, het drukken van diploma's, het onderhouden van machines ten behoeve van praktijkcursussen en andere kosten gemoeid met het organiseren van cursussen worden hieronder geraamd.

4309

Overige vergoedingen Vergoedingen aan de docenten die de cursussen verzorgen.

4312

Huur kantoorinventaris Het leasen van 2 fotokopieermachines ad Afl. 1.480,- per maand en onderhoud kantoormachines worden hieronder geraamd.

4320

Huur gebouwen De huurkosten voor het kantoor van EpE te Engelandstraat 33 worden hieronder geraamd. De maandelijkse huurkosten bedragen Afl.18.500,=.

4334

Huur/lease voertuigen Het leasen van twee dienstwagens voor een totaal bedrag van Afl. 2.009,= per maand. De dienstauto's D-356 ad Afl. 880,= per maand wordt per 1 juni 2014 aan DRH overgedragen.

Deel 5, pagina 127

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 127 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

16789001

Overig Onderwijs & Gezin

De totale kosten geraamd voor 2014 zijn Afl. 2.216.600, =. Er kan geen vergelijking met 2013 verricht worden aangezien deze kostenplaats aan Overig Justitie en Onderwijs behoorde. Hier volgt een onderverdeling voor 2014: Afl. 4300 Goederen en diensten 85.000,= 4% Afl. 388.900,= 18% 4600 Subsidies 79% 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl. 1.742.700,= Totaal Afl. 2.216.600,=

Goederen & diensten Deskundig advies 4361 De kosten in verband met inhuren van extern adviseurs en/of advocaten ten behoeve van alle directies, diensten en bureaus van dit ministerie.

Subsidies 4615

Subsidie instellingen Conform Subsidieverordening AB 1990 no. GT 34 wordt exploitatiesubsidie ten behoeve van Famia Planea ad Afl. 56.100,- geraamd. De raming ad Afl. 52.300,- ten behoeve van de stichting Te Aworo wordt bezuinigd aangezien deze instelling haar verzoek voor exploitatiesubsidie al jaren niet heeft ingediend.

4617

Projecten instellingen De raming ten behoeve van de projecten I Love My Body (Famia Planea) ad Afl. 9.700,= en Stevig Ouderschap (Wit Gele Kruis) ad Afl. 101.000,- worden uitgesteld.

4618

Sal. instellingen

Conform Subsidieverordening AB 1990 no. GT 34 wordt salarissubsidie ten behoeve van Famia Planea ad Afl. 332.800,= geraamd.

16789002

Bureau Vrouwenzaken (16331009)

De begroting van Centro di Desaroyo pa Hende Muhe (Bureau Vrouwenzaken) wordt voor het dienstjaar 2014 op Afl. 560.700,= geraamd en dit is een toename van Afl. 2.000,= ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 558.700, =). Hierna volgt de vergelijking met begroting 2013: 2014 Kostensoort 2013 4100 Personeel Afl. 270.000,= Afl. 292.300,= 8% - 14% Afl. 88.300,= Afl. 76.100,4200 Werkgeversbijdragen Afl. 204.000,Afl. 192.300,= - 6% 4300 Goederen en diensten Totaal Afl. 558.700,= Afl. 560.700,-

Personeel & Werkgeversbijdragen De totale salariskosten van dit bureau bedragen Afl. 368.400,= en de personeelsbezetting van dit bureau is van 5 personeel.

Deel

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 128 van 179

5,

pagina

128


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Goederen & diensten Huur gebouwen Huur pand to Oranjestraat 28 ad Afl. 12.300,= per maand. Per wordt de huurprijs ad Afl. 9.225,= per maand.

4320

1

juni 2014

4330

Voorlichting en promotie Drukkosten voor folders en kosten in verband met voorlichtingscampagne.

4393

Overige kosten Kosten in verband met het organiseren van workshops in buurtcentrums.

Deel

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 129 van 179

5,

pagina 129


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

MIDDELEN

MINISTERIE VAN ONDERWIJS & GEZIN De totale middelen voor het dienstjaar 2014 bedragen Afl. 1.363.400, =.

16770001

Bureau Minister van O&G De totale middelen bedragen Afl. 13.400,-.

8921

Pensioenbijdragen Het betreft hier de door de minister of to dragen pensioenpremie.

16771001

Directie Onderwijs

8412

Bijdragen in kosten De raming van de inkomsten van examengelden bedraagt Afl. 150.000,= voor 2014.

16771004

Traimerdia

8412

Bijdragen in kosten De raming van de inkomsten van Traimerdia bedraagt Afl. 300.000,= voor 2014.

16771005

Naturalisatietoets

8312

Retributies en leges Hieronder worden de opbrengsten voor het afleggen van Naturalisatietoets deel I en II en herkansing I en II. Raming voor 2014 is Afl. 58.000,=.

16788701

Biblioteca Nacional Aruba

8312

Retributies en leges Ingevolge het Retributiebesluit Nationale Bibliotheek Aruba (AB1987, no. 17). De inkomsten van de BNA worden voor het vermelde bedrag ad Afl. 175.000,= geraamd voor 2014.

16788901

Enseriansa pa Empleo

De totale middelen voor 2014 bedragen Afl. 607.000, =.

Deel

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 130 van 179

5, pagina 130


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

8412

Bijdragen in kosten De opbrengsten ten bedrage van Afl. 332.000,= zijn afkomstig van de inschrijfgelden voor de cursussen van Enseansa pa Empleo.

8815

Overige bijdrage Hieronder worden de opbrengsten ad Afl. 275.000,- van de cursussen van de "Aruba Certification Program" geraamd, welke middels de Tourism Product Enhancement Funds (TPEF) bekostigd worden. Deze cursussen worden door de Ensefiansa pa Empleo verzorgd.

Deel

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 131 van 179

5,

pagina

131


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

INVESTERINGEN & KAPITAALUITGAVEN

MINISTERIE VAN ONDERWIJS & GEZIN De begroting van de investeringen voor het dienstjaar 2014 van dit ministerie bedraagt Afl. 110.000,=.

17789001

Overig Onderwijs & Gezin

6403

Projecten (inbreng AUA) Het betreft hier de raming voor de centrale investeringspot bestemd voor het verrichten van kleine investeringen ten behoeve van de bureaus, diensten en directies van het ministerie. Raming ad Afl. 110.000,=.

Deel 5, pagina 132

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 132 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

KOSTEN

MINISTERIE VAN JUSTITIE Ingevolge de nieuwe bepalingen inzake de instelling van ministeries (Landsverordening van 19 december 2013 houdende nieuwe bepalingen ten aanzien van de instelling van ministeries /Landsverordening instelling ministeries 2014 AB 2013 no. 94) behoort tot de taak van het ministerie van Justitie o.a. de zorg voor: de rechtshandhaving; - de vertegenwoordiging van het Land bij rechterlijke procedures; - de advisering inzake de bestuursrechtelijke en juridische aangelegenheden van alle -

ministeries; - de wetgeving voor alle ministeries; - de kansspelen; - de grensbewaking; - de verslavingszorg.

Vanwege de wijziging van de Landsverordening instelling ministeries (LIM) is een vergelijking ten opzichte van vorige jaar niet meer overal mogelijk. De kostenbegroting van dit ministerie voor het dienstjaar 2014 bedraagt Afl. 200.025.700,= en is als volgt onderverdeeld: 4100 Personeel Afl. 111.040.600,= 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 39.808.400,= 4300 Goederen en diensten Afl. 43.285.300,= 4600 Subsidies Afl. 2.741.300,= 4619 Overdrachten binnenland Afl. 400.000,= 4629 Overdrachten buitenland Afl. 120.500,= 4700 Bijdragen en afschrijvingen Afl. 2.629.600,= Totaal Afl. 200.025.700,=

55.5% 19.9% 21.6% 1.4% 0.2% 0.1% 1.3% 100%

Personeel en werkgeversbijdragen De totale personeelskosten inclusief werkgeversbijdragen voor 2014 bedragen Afl. 150.849.000,=. Het is de voornemen om een deel van de in 2014 aflopende arbeidsovereenkomsten niet te vernieuwen alsook om het personeel dat uit dienst zal treden in 2014 wegens bereiken pensioengerechtigde leeftijd niet te vervangen.

Goederen en diensten De totale materiele kosten van 2014 bedragen Afl. 43.285.300, =. Dit is conform het financieel kader op basis van het Balanced Budget Akkoord d.d. november 2013.

Ontwerp-begroting 2014

Dee!

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 133 van 179

5,

paging 133


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Subsidies De subsidies ten behoeve van de gesubsidieerde instellingen openbaar nut, niet zijnde onderwijs of vervoer die onder dit ministerie ressorteren bedragen voor exploitatie subsidie Afl. 1.150.300,= en voor salarissubsidie Afl. 1.591.000,= voor een totaal aan subsidies ad Afl. 2.741.300,=. Directie Voogdijraad Onder de kostenplaats van de Directie Voogdijraad vallen de subsidies van de volgende stichtingen, namelijk Stichting Reclassering en kinderbescherming, Stichting GUIA-MI en gedeeltelijk die van Stichting Casa Cuna en Stichting Imeldahof. In de bijlage subsidie wordt dit toegelicht en gespecificeerd.

Bureau Ondersteuning Verslavingszorg Het Bureau Ondersteuning Verslavingszorg die voorheen onder het ministerie van Volksgezondheid en Sport ressorteerde, ressorteert vanaf 1 januari 2014 (conform LIM 2014) onder het ministerie van Justitie. Onder de kostenplaats van Bureau Ondersteuning Verslavingszorg vallen de subsidies van de stichting FMAA (voormalig Stichting Bestrij ding Alcoholmisbruik) en de stichting FADA.

Overdrachten binnenland De overdrachten binnenland zijn geraamd op Afl. 400.000,-. Het betreft hier de post Overig Gezinnen bij de DWJZ waaronder de kosten van rechtszaken van het Land en

schadevergoedingen geraamd worden.

Overdrachten buitenland De overdrachten buitenland zijn geraamd op Afl. 120.500, =. Het betreft hier de contributie voor lidmaatschappen met internationale organisaties en instellingen op het terrein van Politiele zaken en de FATF.

Bijdragen en afschrijvingen Voornamelijk de verrekeningen met DIA worden hier geraamd. Rekening houdend met de kostenbegroting ad. Afl. 200.025.700,= en de begroting van de investering en vermogensoverdrachten ad. Afl. 110.000,- bedraagt de totale begroting van dit ministerie Afl. 200.135.700,= voor het dienstjaar 2014.

Ontwerp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 134 van 179

5,

pagina 134


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

16880001

Bureau Minister van Justitie

De kosten van het Bureau worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 5.515.400,= geraamd. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2014:

Kostensoort 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten Totaal

Afl. 3.101.500,= Afl. 866.600,Afl. 1.547.300,= Afl. 5.515.400,=

Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij Bureau Minister van Justitie is van 43 personen. functie zal niet vervangen/ vervuld worden.

1

persoon/

Goederen en diensten 4306

Reis- en verblijfkosten De op deze kostensoort geraamde bedragen zijn ter dekking van de reiskosten in verband met het bijwonen door de minister (eventueel vergezeld van assistentie) van vergaderingen in het buitenland.

4309

Overige vergoedingen Hieronder worden de representatietoelage, teerkosten en overige vergoedingen geraamd.

4310

Schrijf- en Bureaubehoeften Raming voor de aanschaf van noodzakelijke kantoorbenodigdheden.

4312

Huur kantoorinventaris Geraamde kosten voor de huur van een faxmachine, een kopieermachine en computers.

4320

Huur gebouwen Geraamd ter dekking van de huurkosten ten bedrage van Afl. 405.000,= voor o.a. de medische kamer van de Justitie arts in het gebouw te Tanki Flip van Goldmine Properties voor een gedeelte van het jaar, een deel van de ruimte van de Centro di Husticia te Sta Cruz conform overeenkomst en voor de huisvesting van een deel van het personeel van het Bureau.

4330

Voorlichting en promotie Het betreft kosten in verband met voorlichting aangaande het beleid van het ministerie.

4334

Huur/lease voertuigen Lease van voertuigen ten behoeve van het Bureau.

4361

Deskundig advies De raming is bestemd voor; - betaling kosten diverse rechtszaken - overige adviezen

Dee!

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 135 van 179

5,

pagina 135


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

16881001

Korps Politie Aruba

De kosten van de Korps Politie Aruba worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 73.884.000,= geraamd en dit is een minimale verlaging van Afl. 1.587.000,= oftewel 2% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 75.471.000,-). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2014 en vergelijking met 2013:

Kostensoort

2013 2014 4100 Personeel Afl. 47.498.000,= Afl. 45.266.800,= 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 15.346.300,= Afl. 15.388.200,= 4300 Goederen en diensten Afl. 12.378.400,= Afl. 12.967.000,= 4629 Overdrachten buitenland Afl. 66.500,- Afl. 66.500,= 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl. 181.800,= Afl. 452.000,= Totaal Afl. 75.471.000,- Afl. 73.884.000,=

-5% 0% 3% 0% 149% -2%

Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij Korps Politie Aruba is van 570 personen. 17 personen zullen de dienst verlaten en niet vervangen worden. Ten opzichte van 2013 zijn deze kosten met 3% verlaagd.

4100/4200

Personeelsko sten/ Werkgeversbijdragen Er wordt voor 2014, zoals vorig jaar al het geval was, geen ramingen voor vacatures aspirant politie agenten opgevoerd. Tevens wordt de raming voor overwerkvergoeding met Afl. 2.192.300,= naar beneden bijgesteld door efficientere roosterindeling.

Goederen en diensten 4303

Opleidingen en cursusgelden Betreft de kosten voor cursussen voor upgrading van het personeel, cursussen ten behoeve van het arrestatie team, cursussen en opleidingen/ AVO lessen/ stages in het buitenland en aanschaf van leer- en hulpmiddelen en sportartikelen ten behoeve van de Politie Opleiding Instituut. Ook kosten van workshops en seminars ten behoeve van staf Korpschef, T.O.H.D. e.a. worden hierop geraamd.

4305

Dienstkleding en toelagen Het kledingpakket per jaar in verband met de uniformiteit in kleding en herkenbaarheid van het personeel werkzaam bij het KPA (politie, administratief en garage-personeel, bike-team en strandpolitie).

4306

Reis- en verblijfkosten Bestemd voor dienstreizen Hoofd Commissaris ten behoeve van KPA (Interpol, Kustwacht, IACP, ACCP, IAASP en RSP), justitiele onderzoeken en dienstreizen personeel KPA.

4310

Schrijf/bureaubehoeften Kosten geraamd voor o.m. schrijf- en bureaukosten, druk- en bindwerk en aankoop vakliteratuur en computermateriaal. Ten opzichte van 2013 is deze raming met 37% naar beneden toe bijgesteld conform het financieel kader op basis van het Balanced Budget Akkoord d.d. november 2013.

Deel

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 136 van 179

5, pagina

136


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4311

Kantoorinventaris Betreft de kosten voor de aankoop van bureaux, bureaustoelen, andere kantoormeubilair en kantoormachines ten behoeve van de verschillende districten en afdelingen.

4312

Huur kantoorinventaris Hierop worden de volgende kosten geraamd; - onderhoudsovereenkomst nieuwe K.P.A. Netwerk Infrastructuur, - onderhoudsovereenkomst SENSUS en ACTS Curacao, - onderhoudsovereenkomst DECOS BV postregistratie 35 gebruikerslicentie; - Edison TD abonnement; - Antivirus abonnement; - Brigth Star ARC serve backup agent for open files, - Surfcontrol Internet en Web/filtering/monitor upgrade en 100 licenties; - lease fotocopieerapparaten t.b.v. het hoofdkantoor en andere politieposten. Deze raming is met 2% afgenomen ten opzichte van 2013.

4320

Huur Gebouwen Onder andere de huur van: Frankrijkstraat 7 Gebouw Esso Petrolera Valero Kantoor Lagoenweg 33 Huurpand Zuidstraat Huur ruimte to luchthaven (AAA) Huurkosten ivm nieuwbouw PB Shaba/Noord Huurkosten ivm nieuwbouw JC Sta Cruz

Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl.

435.000.6.000.34.980.33.600.155.944.512.070.538.140.-

4323

Huisvestingsartikelen Hier worden geraamd o.a. de kosten van brandkasten voor het opbergen van inbeslaggenomen- en transactie gelden, sieraden en andere waardevolle artikelen in de vier districten.

4324

Onderhoud gebouwen Op deze post worden geraamd de kosten voor onderhoud airco's, noodaggregaten, onderhoud liftinstallatie, politiewacht Balashi.

4331

Bedrij fsmiddelen Betreft de kosten voor de aankoop van rollen films en voor het ontwikkelen van foto's e.d. bij technische recherche- onderzoeken, aanschaf van speciale technische apparatuur in verband met ingewikkelde recherche onderzoeken ten behoeve van de grensbewaking.

4332

Huur bedrijfmiddelen Op deze kostensoort worden de volgende kosten geraamd; - lease portofoons (tetra radio's); - tapkamer interceptie e-mail; - huur van moles 'A en 4 ademhalingsapparatuur; - onderhud overige bedrijfsmiddelen en de radarguns.

Ontwerp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 137 van 179

5,

pagina 137


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4333

Bedrij fsbenodigdheden. Op deze kostensoort worden de kosten geraamd voor gevangenen en gedetineerdenzorg, aanschaffing van vuistvuurwapens, lange schouderwapens, munitie en overige uitrustingen en materiaal voor rijbewijzen, kogelwerende vesten. Deze raming is met 36.45% naar beneden toe bijgesteld conform het financieel kader op basis van het Balanced Budget Akkoord d.d. november 2013.

4334

Huur/lease voertuigen - huur leaseauto's, - huurauto's speciale opdrachten, - vervanging afgekeurde auto's.

4335

Brandstof Kosten brandstof voor de voer- en vaartuigen.

4339

Overige kosten vervoer Onderhoud van het wagenpark en de aanwezige politievaartuigen. Eveneens is rekening gehouden met vergoedingskosten wegens aanrijdingen met

dienstauto's. 4361

Deskundig advies De raming is bestemd voor; - ondersteuning in verband met trainingen VIP en BIZO, - deskundig advies van Nederlands Forensisch Instituut en - reiskosten automatiseringsexpert.

4362

Overige uitbestedingen Betreft de kosten voor de lease van de politie helikopter, de takelwerkzaamheden door derden, vergoeding gedetineerden en uitbestede schoonmaakwerkzaamheden.

4370

Verzekeringen Het betreft hier de verzekering voor; - dienstvoertuigen KPA, - arrestatieteam, - boarding team, - duik- team, - born- team, - overige kosten verzekering

4393

Overige kosten Betreft de kosten van aankoop ijs, ijsjugs, diversen en de kosten van surveillance t.b.v. speciale opdrachten.

Overdrachten buitenland 4631

Contributies buitenland Op deze kostensoort worden geraamd de kosten voor contributie aan IACP, ACCP en Interpol.

Ontwerp-begroting 2014

Deel 5, pagina 138

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 138 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

16881002

Cuerpo Especial Arubano

De kosten van de Cuerpo Especial Arubano worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 13.521.900,= geraamd en dit is een verlaging van Afl. 1.248.200,= oftewel 9% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 14.770.100,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2014 en vergelijking met 2013:

Kostensoort 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten Totaal

Afl. Afl. Afl. Afl.

2013 10.628.800,= 3.678.300,= 463.000,= 14.770.100,=

2014 Afl. 9.737.500,= Afl. 3.300.400,= Afl. 484.000,= Afl. 13.521.900,=

-8% -10% 5% - 9%

Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij Cuerpo Especial Arubano is van 157 personen. 3 personen zullen de dienst verlaten. Ten opzichte van 2013 zijn deze kosten met 9% verlaagd. 4102

Overwerkvergoedingen Het geraamde bedrag is bestemd voor de kosten van overwerk. Ten opzichte van 2013 is deze raming met 27% naar beneden toe bijgesteld als gevolg van de doorgevoerde bezuinigingen conform het financieel kader op basis van het Balanced Budget Akkoord d.d. november 2013 (door efficientere roosterindeling).

Goederen en diensten 4309

Overige vergoedingen Betreft o.a. de kosten van maaltijden e.d. bij overwerk.

4320

Huur gebouwen Huur gebouw to Schotlandstraat 45-F, ten bedrage van Afl. 13.860,= per maand. Per 1 juli 2014 wordt de huur verlaagd naar Afl. 11.781,= per maand.

4333

Bedrijfsbenodigdheden Op deze kostensoort worden de kosten geraamd voor aanschaf van koppelriemen, pepperspray en peppersprayholders, aanschaffing van patronen, en de aanschaf van batons, batonhouders, handboeien en handboeihouders.

4334

Huur/lease voertuigen Het leasen van D-341, D-44, D-45 en D-40. Per 1 juni wordt 1 auto overgedragen aan KPA en 1 contract dat is verlopen zal niet worden verlengd.

Ontwerp-begroting 2014

Deel 5, pagina 139

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 139 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

16881003

I.A.S.A

De kosten van de I.A.S.A. worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 11.057.400,= geraamd en dit is een verlaging van Afl. 574.500,= oftewel 5% ten opzichte van de begroting 2013 (Aft

11.631.900,-). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2014 en vergelijking met 2013:

Kostensoort 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen Totaal

2013 Afl. 7.805.700,= Afl. 2.804.800,Afl. 945.100,= Afl. 76.300,= Afl. 11.631.900,=

2014 Afl. 7.318.600,= Afl. 2.730.000,= Afl. 932.200,= Afl. 76.300,= Afl. 11.057.400,=

-6% -3% -1%

-5%

Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij I.A.S.A is van 125 personen. 4 personen zullen gedurende 2014 de dienst verlaten. Ten opzichte van 2013 zijn deze kosten met 5% verlaagd.

Goederen en diensten 4305 Dienstkleding en -toelage Uniforms ten behoeve van het personeel van Immigratie (lucht en zee) en Warda Nos Costa. 4309

Overige vergoedingen Betreft o.a. de kosten van maaltijden e.d. bij overwerk.

4312

Huur kantoorinventaris Betreft de kosten van drie leaseovereenkomsten voor drie fotokopieerapparaten ten behoeve van de dienst en de jaarlijkse licentiekosten voor speciale softwares worden ook hier geraamd.

4314

Telefoon, fax en internet De raming betreft de kosten van telefoon, telex, fax en internet.

4320

Huur Gebouwen Huur gebouw te Cumana 69 en te Tanki Flip 14-A (bovenverdieping) en huur ruimte te Airport Aruba (AAA). De huur van de ruimte te Cumana wordt per 1 juli 2014 verlaagd en de huur van Tanki Flip 14-A wordt per 1 september 2014 opgezegd.

4333

Bedrij fsbenodigdheden Het betreft hier de aanschaf van wapens en munitie. Voorts worden de kosten van parkeerabonnementen ook onder deze kostensoort verantwoord. Daarnaast worden de kosten voor het verwijderen van vreemdelingen ook onder deze kostensoort verantwoord.

4334

Huur/lease voertuigen Betreft het leasen van 4 wagens, voor een bedrag van Afl. 4.734,= per maand. Een van deze wagens zal per 1 juni 2014 ingeleverd worden.

Ontwerp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 140 van 179

5,

pagina 140


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

16882001

Dienst Brandweer

De kosten van de Dienst Brandweer worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 14.341.800,= geraamd en dit is een verlaging van Afl. 1.982.500,= oftewel 12% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 16.324.300,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2014 en vergelijking met 2013:

Kostensoort 4100 Personeel 4200 Werkgeversbij dragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen Totaal

2013 Afl. 10.029.100,= Afl. 3.954.100,= Afl. 1.840.100,= Afl. 501.000,= Afl. 16.324.300,-

2014 8.682.900,= 3.734.700,= Aft 1.433.800,= Afl. 490.400,= Afl. 14.341.800,= Afl. Afl.

- 13% -

-

6% 22% 2%

- 12%

Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij Dienst Brandweer is van 156 personen. 7 personen zullen gedurende 2014 de dienst verlaten. Ten opzichte van 2013 zijn deze kosten met 11% verlaagd. 4100/4200

Personeelskosten/ Werkgeversbijdragen Er wordt voor 2014, zoals vorig jaar het geval, geen ramingen voor vacatures opgevoerd.

4102

Overwerkvergoedingen Kosten van overwerk ten opzichte van 2013 zijn met 53% naar beneden toe bijgesteld door efficientere roosterindeling.

Goederen en diensten 4301

Geneeskundige kosten Op deze kostensoort worden o.a. de kosten geraamd van de periodieke geneeskundige keuring van brandweerlieden.

4303

Opleidingen en cursusgelden Er zullen in 2014 diverse cursussen worden georganiseerd.

4305

Dienstkleding en toelagen Op deze kostensoort worden de kosten geraamd voor de aanschaf van uniformen beroepspersoneel, beroepspersoneel, uitruk-kleding brandweerhandschoenen, brandweerlaarzen en -helmen, werkschoenen etc. Deze raming is ten opzichte van 2013 bijgesteld als gevolg van de doorgevoerde bezuinigingen conform het financieel kader op basis van het Balanced Budget Akkoord d.d. november 2013.

4309

Overige vergoedingen Op deze kostensoort worden de kosten geraamd voor vergoeding maaltijden bij overwerk en telefoontoelage aan personeelsleden.

4312

Huur kantoorinventaris De op deze kostensoort geraamde kosten zijn voor huur van een tweetal fotokopieerapparaten; Afl. 8.000.- (posten Tanki Flip en Post Vliegveld) en het onderhoud van computers en overige apparatuur.

Ontwerp-begroting 2014

Dee(

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 141 van 179

5,

pagina 141


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4332

Huur bedrijfsmiddelen Betreft de kosten voornamelijk bedoeld voor onderhoud van brandputten/ hydranten die aan de WEB betaald moet worden, abonnementskaart Satcom, onderhoud wagenpark brandweer, onderhoud communicatiemiddelen onderhoud 6 E-one autospuiten en onderhoud 'Mack' autospuiten en ook de lease van communicatienetwerk.

4333

Bedrij fsbenodigdheden Betreft de kosten van

o.a. pomponderdelen, aankoop banden tbv uitrukvoertuigen, Rescue materialen, onderdelen tbv persluchttoestellen en Foam-poederen en andere materialen ten behoeve van transportwagens bij brandbestrij ding. 4334

Huur/lease voertuigen Betreft de leasekosten van o.a. D-442, D-441, D-155 en D-501. ten van deze auto's (D-501) zal per 1 juni 2014 ingeleverd worden en den zal overgedragen worden aan KPA.

4335

Brandstof Betreft de kosten voor brandstof voor het wagenpark en drums benzine en gasolie voor gebruik bij oefeningen en aanvullen voorraadtank. Deze raming is ten opzichte van 2013 bijgesteld o.a. als gevolg van de doorgevoerde bezuinigingen conform het financieel kader op basis van het Balanced Budget Akkoord d.d. november 2013.

4339

Overige kosten vervoer Het betreft bier de kosten voor bandenreparatie en olieverversing van de dienstvoertuigen en uitlaatsystemen- reparatie aan het wagenpark.

4361

Deskundig advies De aandeel van Land Aruba in de kosten voor de samenwerkingsovereenkomst tussen de koninkrijkspartners (Jumelage) wordt bier geraamd.

16883001

Korrektie Instituut Aruba

De kosten van de KIA worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 20.938.400,= geraamd en dit is een verlaging van Afl. 1.793.900,- oftewel 8% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 22.732.300, =). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2014 en vergelijking met 2013:

Kostensoort 4100 Personeel 4200 Werkgeversbij dragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen Totaal

2013 2014 Afl. 13.889.000,= Afl. 12.220.800,= Afl. 4.685.600,= Afl. 4.479.300,= Afl. 3.210.500,= Afl. 3.284.200,= Afl. 947.200,= Afl. 954.100,= Afl. 22.732.300,= Afl. 20.938.400,=

Ontwerp-begroting 2014

-12% - 4% 2% -

1% 8%

Dee!

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 142 van 179

5,

pagina 142


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij KIA is van 206 personen en 6 personen zullen gedurende 2014 de dienst verlaten. Ten opzichte van 2013 zijn deze kosten met 10% verlaagd. 4100/4200

Personeel sko sten/ Werkgeversbij dragen Er wordt voor 2014, zoals vorig jaar het geval, geen ramingen voor vacatures aspirant gevangen bewaarders opgevoerd. Tevens wordt de raming overwerkvergoeding met Afl 1.522.900,= door efficientere roosterindeling naar beneden bijgesteld conform het financieel kader op basis van het Balanced Budget Akkoord d.d. november 2013.

4105

Vergoedingen Bestemd voor stagiaires e.d..

Goederen en diensten Opleidingen en cursusgeld Er zullen diverse cursussen worden georganiseerd zoals basisopleiding, kaderopleiding, voortgezette opleiding I en II bijscholing technische ambtenaren etc.

4303

4305

Dienstkleding en toelagen Betreft de kosten voor het kledingpakket voor gevangenbewaarders.

4309

Overige vergoedingen Op deze kostensoort worden de kosten geraamd voor het gebruik van mobiele telefoon voor dienstaangelegenheden en de vergoeding van maaltij den ten behoeve van het personeel bij het verrichten van overwerk.

4310

Schrijf-/bureaubehoeften Het betreft de kosten voor schrijf- en kantoorbehoeften, druk- en bindwerk vakliteratuur en verbruik en uitbreiding computer-software.

4312

Huur kantoorinventaris Betreft de kosten van huur van twee fotocopiers, huur computerapparatuur, onderhoud p.c's en printers, onderhoud kantoormachines en onderhoud fax en software alsook huur van licenties software voor computer.

4323

Huisvestingsartikelen Op deze kostensoort worden onder meer geraamd de kosten voor inbraak/brand beveiliging en de kosten voor huishoudelijke artikelen en diverse huisvestingskosten.

4324

Onderhoud gebouwen Betreft de kosten voor onderhoud, liften, noodaggregaat, waterreservoirs, traliewerk, sluisdeurenschuifpoorten, douche- en spoelsystemen, celsloten en sleutels e.d..

4325

Luchtkoelingsapparatuur Vervangingsonderdelen van versleten luchtkoeling apparatuur.

4329

Overig huisvesting Raming ten behoeve van o.a. de aankoop van schoonmaakartikelen en insecticide.

Ontwerp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 143 van 179

5,

pagina 143


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4332

Huur bedrijfsmiddelen Betreft de kosten voor onderhoud/ reparatie van portofoons, pagers en basestations van oorspronkelijk systeem en van de trunkingsystem en verder preventief en correctief onderhoud aan installaties en omroepsystemen. De lease van een cellular-blocking system.

4333

Bedrijfsbenodigdheden Op deze kostensoort worden de kosten geraamd voor de verlichting van de sluizen bij de vrouwenafdeling, gereedschappen en de aankoop van gloeilampen en munitie e.d. Gedetineerdenzorg: (voedingscontract), ijsleveringscontract, toiletartikelen en de bijdrage van Land in de medische behandeling van gevangenen.

4362

Overige uitbestedingen Op deze kostensoort worden de kosten geraamd voor de vergoeding aan gedetineerden voor werk in eigen beheer. Deze raming is ten opzichte van 2013 met 47.03% afgenomen o.a. als gevolg van de doorgevoerde bezuinigingen conform het financieel kader op basis van het Balanced Budget Akkoord d.d. november 2013.

4393

Overige kosten Kosten van presentiegelden Commissie van Toezicht Afl. 2.400.-, (per jaar) en voor eventuele overige aankopen en leveringen.

16884001

Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ)

De kosten van de DWJZ worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 5.760.300,= geraamd en dit is een verhoging van Afl. 289.200,= oftewel 5% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 5.471.100,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2014 en vergelijking met 2013:

Kostensoort 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4619 Overdrachten binnenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen Totaal

2013 Afl. 3.142.700,= Afl. 1.142.900,= Afl. 722.100,= Afl. 400.000,= Afl. 63 .400,= Afl. 5.471.100,=

2014 3.032.300,=

Afl. Afl. 1.209.000,Afl. 734.100,= Afl. 454.000,= Afl. 330.900,= Afl. 5.760.300,=

Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij DWJZ is van 36 personen en 1 persoon zal de dienst gedurende 2014 verlaten. Ten opzichte van 2013 zijn deze kosten met 1% verlaagd.

Deel 5, pagina 144

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 144 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Goederen en diensten Dienstkleding en -toelagen Betreft de kosten van kledingsbijdrage om de 3 jaar voor de gedeeltelijke vergoeding van aanschaf van uniforme kleding voor het administratieve

4305

personeel. 4306

Reis- en verblijfkosten De raming is bestemd voor dienstreizen die de directeur en andere medewerkers zullen maken. De directeur vertegenwoordigt de minister op ambtelijk niveau bij diverse aangelegenheden binnen het Koninkrijk, zoals bij justitiele beraadslagingen, bij overleg van ontwerpen van rijkswetten etc.

4310

Schrijf/bureaubehoeften Raming is met 19% afgenomen conform financieel kader op basis van het Balanced Budget Akkoord d.d. november 2013.

4312

Huur kantoorinventaris De geraamde kosten betreffen huur van kantoormachines en voor uitgaven voor inktcartridges voor laserprinters, drumunits voor kopieerapparaten en van zeer frequente onderhoud van kopieer- en computerapparatuur door intensief gebruik daarvan.

4320

Huur Gebouwen Betreft o.a. het aandeel van de DWJZ, voor een bedrag van Afl. 27.300,= per maand, van de Centro di Husticia te Santa Cruz.

4330

Voorlichting en promotie Betreft de kosten van onder meer wettelijk verplichte publicaties, bekendmakingen o.g.v.d. Hinderverordening en de Vergunningsverordening, advertenties en dergelijke in dagbladen e.a.

4334

Huur lease/voertuigen Leasewagen A-49607. Dit leasecontract is verlopen en de wagen zal overgedragen worden aan ANA met een vernieuwde leasecontract.

4361

Deskundig advies Als gevolg van het tekort aan o.a. wetgevingsjuristen zal DWJZ externe deskundigen moeten aantrekken om als dienst te kunnen voldoen aan zijn wettelijke taakstelling. Onder deze kostensoort worden bedragen geraamd ter dekking van externe adviezen en bij stand met betrekking tot het inhalen van de achterstand en de uitvoering van de verdragsrechtelijke bepalingen in nationale wetgeving.

Ontwerp-begroting 2014

Deel 5, pagina 145

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 145 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

16884002

Bezwaaradviescommissie LAR

De kosten van de Bezwaaradviescommissie LAR worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 1.108.800,= geraamd en dit is een verlaging van Afl. 120.200,= oftewel 10% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 1.229.000, =).

Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2014 en vergelijking met 2013: 2014 Kostensoort 2013 4100 Personeel Afl. 692.400,- Afl. 606.900,= 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 255.800,= Afl. 228.000,4300 Goederen en diensten Afl. 248.500,= Afl. 241.600,= 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl. 32.300,= Afl. 32.300,Totaal Afl. 1.229.900,= Afl. 1.108.800,=

Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij Bezwaaradviescommissie LAR is van opzichte van 2013 zijn deze kosten met 12% verlaagd.

10 personen. Ten

Goederen en diensten Kantoorinventaris Aankoop van meubilair.

4311

4312

Huur kantoorinventaris Geraamd wordt hier een bedrag voor het leasen van een fotokopieerapparaat (contract).

4320

Huur gebouwen Betreft huurkosten ten behoeve van de huisvesting.

4334

Huur/lease voertuigen Leaseauto D-299.

16884003

Casinowezen

De kosten van de Casinowezen worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 5.229.000,= geraamd en dit is een verlaging van Afl. 112.900,= oftewel 2% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 5.341.900, =). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2014 en vergelijking met 2013:

Kostensoort 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen Totaal

Afl. Afl. Afl. Afl. Afl.

2013 3.703.500,= 1.495.200,114.800,=

28.400,5.341.900,=

2014 Afl. Afl. Afl. Afl. Afl.

3.563.400,1.477.400,= 159.800,= 28.400,= 5.229.000,=

Deel 5, pagina 146

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 146 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij Casinowezen is van 60 personen en 10 personen zullen de dienst gedurende 2014 verlaten. Ten opzichte van 2013 zijn deze kosten met 3% verlaagd.

Goederen en diensten 4305 Dienstkleding en -toelage Dienstkleding bestemd voor de casinocontroleurs. 4312

Huur kantoorinventaris Huur van fotokopieerapparaat.

4324

Onderhoud gebouwen Betreft de kosten ten behoeve van de nodige onderhoud aan het gebouw te Lagoenweg 31.

Bijdragen en afschrijvingen 4702

Verrekeningen en bijdragen Op deze kostensoort worden o.a. de verrekening met DIA en andere verrekeningen en bijdragen geraamd.

16885001

Griffie Gerecht Eerste Aanleg

Zoals bekend is in oktober 2010 de ontmanteling van het Land Nederlandse Antillen werkelijkheid geworden, hetgeen o.a. tot vernieuwde samenwerkingsvormen tussen de `nieuwe' landen onderling en met Aruba heeft geleid en zo ook voor het rechtswezen. De nieuwe Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie werd in 2010 ingevoerd en had gevolgen voor de organisatorische aspecten van de griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba (GEA).

Van belang is dat in deze vernieuwde structuur van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (verzelfstandiging van het Hof) van de `nieuwe' landen en Aruba, wordt uitgegaan van een orgaan met rechtspersoonlijkheid met eigen budget en eigen beheersbevoegdheden. Het Hof krijgt een eigen budget toegekend dat het zelf beheert.

Aruba wordt voor het dienstjaar 2014 doorbelast voor een totaalbedrag van Afl. 12.251.800,(aandeel Land Aruba in de bekostiging van het gemeenschappelijk Hot) op basis van een calculatie opgesteld door het Hof en gebaseerd op 'activity based costing'. Dit bedrag wordt voor 2014 op de kostenplaats van GEA op kostensoort 4393 geraamd en in deze raming zijn in principe alle kosten van uitvoering inbegrepen, te weten personeelskosten en operationele kosten, behalve de huurkosten. Onder de post 4320 Huur gebouwen staat een bedrag van 47.000,= geraamd die de huur van het gebouw te Wayaca 33e voor de maand januari 2014 betreft en die voor rekening van Land Aruba loopt. Het GEA is inmiddels terug verhuisd naar het gerestaureerd gebouw.

Ten opzichte van 2013 nemen de kosten per saldo met Afl. 501.900,= oftewel 3.8% af, inclusief de ramingen opgenomen onder hoofdkostensoorten 4100 en 4200 die de personeelskosten van de Gerechtsdeurwaarders betreft die voorlopig hieronder worden geraamd.

Ontwerp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 147 van 179

5,

pagina 147


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2014 en vergelijking met 2013:

Kostensoort 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen Totaal

2013 Afl. 339.900,= Afl. 75.100,= Afl. 12.816.500,= Afl. 400,= Afl. 13.231.900,=

2014 Afl. 349.400,= Afl. 79.700,= Afl. 12.300.500,= Afl. 400,= Afl. 12.730.000,=

Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij Griffie Gerecht Eerste Aanleg is van 2 personen. Ten opzichte van 2013 zijn deze kosten met 3% verhoogd.

16886001

Openbaar Ministerie

De kosten van het Openbaar Ministerie worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 8.924.100,= geraamd en dit is een verhoging van Afl. 715.000,= oftewel 9% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 8.209.100, =). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2014 en vergelijking met 2013:

Kostensoort 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen Totaal

Afl. Afl. Afl. Afl. Afl.

2013 5.354.300,= 2.044.400,= 809.500,= 900,= 8.209.100,=

cyo

2014 Afl. Afl. Afl. Afl. Afl.

5.930.400,= 2.250.400,= 742.400,= 900,= 8.924.100,=

11% 10% - 8% 0% 9%

Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij Openbaar Ministerie is van 72 personen en 4 personen zullen de dienst gedurende 2014 verlaten. Ten opzichte van 2013 zijn deze kosten met 11% verhoogd.

Goederen en diensten 4304 Vergoedingen vervoer Het betreft de vergoeding voor het gebruik van eigen vervoermiddel door de deurwaarders ten behoeve van de dienst en de kilometervergoeding aan personeel. 4306

Reis- en verblijfkosten In verband met bestrijding van georganiseerde internationale en interregionale criminaliteit en verder de kosten in verband met de taken van de ProcureurGeneraal inzake de maritieme rechtshandhaving en het interregionaal rechercheteam. Met betrekking tot strafrechtelijke onderzoeken dienen de diverse officieren van Justitie dienstreizen naar het buitenland te maken. In verband met het verschil in aard, aantal en grootte van te verrichten onderzoeken is het niet mogelijk een exacte kostenplanning van dergelijke dienstreizen aan te geven. De op ervaringscij fers geschatte raming is ten opzichte van 2013 bijgesteld o.a. als gevolg van de doorgevoerde

Ontwerp-begroting 2014

Dee[

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 148 van 179

5,

pagina 148


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

bezuinigingen conform het financieel kader op basis van het Balanced Budget Akkoord d.d. november 2013. 4310

Schrijf- en kantoorbehoeften Op deze kostensoort worden de kosten van aankoop van vakliteratuur, druk- en bindwerk en verbruiksgoederen voor computers en printers geraamd.

4312

Huur kantoorinventaris Op deze kostensoort worden geraamd de huur van fotocopiers en het onderhoud van computerapparatuur en andere kantoormachines.

4314

Telefoon- fax en Internetkosten Het Openbaar Ministerie heeft vanuit haar taakopdracht veel contact met andere justitiele en aanverwante instanties zowel lokaal, regional als internationaal.

4323

Huisvestingsartikelen Betreft de kosten van aanschaf, lease en onderhoudskosten voor o.a. brandblusapparaten, inbraak-brandmelding, alarm en gesloten TV beveiligingssystemen en overige huishoudelijke artikelen.

4324

Onderhoud gebouwen en installaties Hier worden geraamd de kosten van reparatie-, service- en onderhoudskosten van de airco's en liften. Ook voor kleine reparaties en onderhoud aan het gebouw. Door het aantrekken van een eigen onderhoudsman worden veel werkzaamheden nu in eigen beheer uitgevoerd en is o.a. een van de redenen waarom de raming zo laag kan worden gehouden.

4330

Voorlichting en promotie Betreft de relevante kosten t.a.v drukkosten materiaal, folders, public relations via de media, visitekaartjes, campagnes e.d.

4334

Huur/ lease voertuigen Het betreft de kosten van 6 lease- contracten van dienstauto's. ten van deze auto's zal per 1 juni 2014 overgedragen worden aan DOW en den zal aan KPA overgedragen worden.

4393

Overige kosten Onder deze post worden de proceskosten bij civiele procedures waarbij het O.M. betrokken is geraamd. Voorts worden de kosten van lijkschouwing en lijktransport ook op deze kostensoort verantwoord.

Ontwerp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 149 van 179

5,

pagina 149


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

16886002

Landsrecherche

De kosten van de Landsrecherche worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 1.805.800,= geraamd en dit is een verhoging van Afl. 65.600,= oftewel 4% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 1.740.200,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2014 en vergelijking met 2013:

Kostensoort 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten Totaal

Afl. Afl. Afl. Afl.

2013 1.067.500,= 331.800,= 340.900,= 1.740.200,=

Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij Landsrecherche is van zijn deze kosten met 7% verhoogd.

2014 Afl. Afl. Afl. Afl.

11

1.125.200,370.100,= 299.900,1.805.800,=

personen. Ten opzichte van 2013

Goederen en diensten 4303 Opleidingen en cursusgelden Ten behoeve van hun upgrading zullen enkele medewerkers cursussen moeten volgen. Deze cursussen zullen voornamelijk op Curacao worden verzorgd. 4306

Reis- en verblijfkosten Hier worden o.a kosten geraamd in verband met onderzoeken in het buitenland.

4310

Schrijf en kantoorbehoeften Kosten ten behoeve van noodzakelijke administratieve benodigdheden en abonnementen.

4312

Huur kantoorinventaris De huur van een fotokopieermachine en onderhoud computerapparatuur.

4320

Huur gebouwen Op deze post wordt een bedrag geraamd voor de huurkosten van het gebouw alwaar de dienst gehuisvest is to Vondellaan.

4333

Bedrijfsbenodigdheden Op deze kostensoort worden geraamd de maaltijden van arrestanten en de kosten i.v.m. het uitvoeren van specifieke werkzaamheden.

4334

Huur/lease voertuigen De kosten van lease-contracten voor een 3-tal dienstvoertuigen. De bestaande piketregeling bij de landsrecherche is aanleiding dat het hoofd van dienst en een rechercheur altijd bereikbaar moeten zijn. Een van de leasecontracten is verlopen en zal niet verlengd worden.

4339

Overige kosten vervoer Op deze kostensoort worden de kosten van huur van auto's en kosten van reparatie aan dienstauto's (b.v. reparatie autobanden) geraamd. Deskundig advies en bijstand

4361

Ontwerp- begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 150 van 179

5,

pagina 150


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

In verband met bepaalde onderzoeken is een bedrag voor deskundig advies en bij stand voor 2014 geraamd.

Voogdijraad

16887001

De kosten van de Voogdijraad worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 6.453.500,= geraamd en dit is een verhoging van Afl. 45.500,= oftewel 1% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl.

6.408.000,-). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2014 en vergelijking met 2013:

Kostensoort 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4600 Subsidies 4700 Bijdragen & afschrijvingen Totaal

Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl.

2013 2.878.200,=

1.227.100,769.900,= 1.387.400,145.400,= 6.408.000,=

Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl.

2014 3.047.100,= 1.251.800,= 720.400,= 1.289.200,= 145.000,= 6.453.500,=

%

-

6% 2% 6% 7% 0% 1%

Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij Voogdijraad is van 45 personen en 2 personen zullen de dienst gedurende 2014 verlaten. Ten opzichte van 2013 zijn deze kosten met 5% verhoogd. 4105

Vergoedingen e.d. Kosten van vergoedingen ten behoeve van stagiaires.

Goederen en diensten 4310 Schrijf en bureaubehoeften Op deze kostensoort worden de kosten geraamd voor abonnementen op vakliteratuur, kantoorbehoeften en drukwerk. Deze raming is ten opzichte van 2013 bijgesteld o.a. als gevolg van de doorgevoerde bezuinigingen conform het financieel kader op basis van het Balanced Budget Akkoord d.d. november 2013. 4320

Huur gebouwen Betreft o.a. de kosten van huur van het gebouw waarin de dienst gehuisvestigd is to Fergusonstraat, ten bedrage van Afl. 34.800,= per maand.

4330

Voorlichting en promotie Betreft de kosten van onderhouden van de website, uitgifte van brochures, eventuele tv spots e.a.

4333

Bedrijfsbenodigdheden 1. Kosten voor gevangenen- en gedetineerdenzorg, verblijf in KIA inzake lijfsdwang in verband met alimentatie. 2. Vaccinatie en quarantaine ten behoeve van de Sociale afdeling die huisbezoeken afleggen in zeer onhygienische situaties. 3. Kosten leer- en hulpmiddelen ten behoeve van de Sociale Afdeling in verband met de begeleiding van kinderen door sociale werkers en orthopedagogen/ psycholoog.

Deel

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 151 van 179

5,

pagina 151


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4334

Huur/ lease voertuigen Directie Voogdijraad heeft 6 dienstauto's om onmiddellijk hulp te kunnen bieden bij crisissituaties en in verband met onderzoeken van klachten. Twee van deze auto's zullen overgedragen worden aan DOW.

4345

Geneeskundige kosten on- en minvermogenden Op deze post worden geraamd de geneeskundige kosten van kinderen geplaatst bij pleeggezinnen en betreft hospitaalkosten, levering van medicijnen en laboratorium.

4347

Overige kosten on- en minvermogenden. Het betreft hier de kosten van de door de rechter gewezen plaatsing van een aantal kinderen in het GOG te Curacao, namelijk verpleegkosten, reiskosten en airport-facility fee.

4350

Bewakingsdiensten 12 maanden x Afl. 2.250,= plus kosten ten behoeve van nachtdienst.

4361

Deskundig advies Geraamd worden hier de kosten van extra expert bij rechtszaken en van expert op het gebied van psychosociale hulpverlening.

4393

Overige kosten Op deze kostenpost worden de kosten geraamd ten behoeve van minderjarigen, legaal dan wel illegaal, zoals laisser-passer en pasfoto's, kledingstukken en andere benodigdheden. Verder worden ook de kosten bij afwijzing van een zaak (schatting 5 gevallen per jaar) en de kosten van klein onderhoud bier geraamd.

Subsidies 4615

Subsidie instellingen Op deze kostensoort worden geraamd kosten voor het verblijf en de verzorging van kinderen door middel van exploitatie-subsidies aan de volgende stichtingen: - Imeldahof & Casa Cuna - Stichting Reclassering en Kinderbescherming - Fundacion Guia-Mi Voor de specificatie hiervan wordt verwezen naar de bijlage van subsidies. Deze raming is bijgesteld conform het financieel kader op basis van het Balanced Budget Akkoord d.d. november 2013.

4618

Salarissubsidie Op deze kostensoort worden de kosten geraamd voor de subsidie voor salariskosten aan de volgende stichting: - Fundacion Guia-Mi - Reclassering Voor de specificatie hiervan wordt verwezen naar de bijlage van subsidies. Deze raming is bijgesteld conform het financieel kader op basis van het Balanced Budget Akkoord d.d. november 2013.

Deel

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 152 van 179

5,

pagina 152


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

16887002

Bureau Orthopedagogisch Centrum

Aangezien het wenselijk is om een orthopedagogisch centrum op te richten ter versterking van de werkwijze waarop de overheid vorm geeft aan haar verantwoordelijkheid in de aanpak van sociale en maatschappelijke problematiek, met name met betrekking tot de opvang van jongeren met gedragsproblemen, is er bij Landsbesluit van 12 januari 2006 het Bureau Orthopedagogisch Centrum ingesteld. Bovenvermeld Bureau heeft o.a. als doel om jongeren met ernstige gedragsproblemen in de leeftijdcategorie van 12 tot en met 18 jaar te leren verantwoording te nemen voor zichzelf en hun gedrag en zo zelfstandig mogelijk te worden. De kosten van Bureau Orthopedagogisch Centrum worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 3.539.600,= geraamd en dit is een verlaging van Afl. 181.500,= oftewel 5% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 3.721.100,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2014 en vergelijking met 2013:

Kostensoort 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten Totaal

Afl. Afl. Afl. Afl.

2013 2.201.300,= 873.000,= 646.800,= 3.721.100,-

Afl. Afl.

Aft Afl.

2014 2.077.100,= 832.800,= 629.700,= 3.539.600,=

Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij Bureau Orthopedagogisch Centrum is van 37 personen en 3 personen zullen de dienst gedurende 2014 verlaten. Ten opzichte van 2013 zijn deze kosten met 5% verlaagd.

Goederen en diensten 4303

Opleidingen en cursusgeld De kosten van cursussen en bijscholing op het gebied van o.a. agressietraining, gedragsbeelden, calamiteiten en psychopathologie ten behoeve van het personeel worden hier geraamd.

4312

Huur kantoorinventaris Geraamd worden hier de kosten voor het leasen van

1

kopieermachine.

4325

Luchtkoelingsapparatuur Betreft de kosten van aanschaf en onderhoud van airco's voor vestiging Tarabana en Noord.

4330

Voorlichting en promotie Geraamd worden de kosten van het plaatsen van advertenties, voorlichtingscampagnes en het maken van folders en brochures.

4333

Bedrijfsbenodigdheden Betreft kosten voor test materiaal ten behoeve van psycholoog/ orthopedagoog en testen voor drugsgebruik en zwangerschap.

4345

Geneeskundige kosten on- en minvermogenden Geraamd worden de kosten voor tandarts, oogarts en benodigdheden voor beugels, bril, de pil en prikpil etc.

Dee1 5, pagina 153

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 153 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4350

Bewakingsdiensten Hieronder worden o.a. de kosten geraamd voor het inhuren van 24 uur bewaking. Gezien de doelgroep is het van groot belang dat deze jongeren worden bewaakt, opdat de veiligheid van zowel de jongeren, het personeel als de direct omwonenden gewaarborgd wordt.

4362

Overige Uitbestedingen Hieronder worden de kosten geraamd voor het inhuren van een schoonmaakbedrijf, huiswerkbegeleiding, vakantieactiviteiten en het verzorgen van activiteiten en benodigdheden. Deze raming is ten opzichte van 2013 bijgesteld conform het financieel kader op basis van het Balanced Budget Akkoord d.d. november 2013.

4393

Overige kosten her worden de kosten geraamd van o.a. voeding, paspoorten, identiteitsbewijzen, schoolgeld, activiteiten, vieringen, kleding, toiletartikelen en dergelijke. Deze raming is ten opzichte van 2013 bijgesteld conform het financieel kader op basis van het Balanced Budget Akkoord d.d. november 2013.

16887003

Bureau Slachtofferhulp

De kosten van Bureau Slachtofferhulp worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 39.600,= geraamd en dit is een verlaging van Afl. 374.700,= oftewel 90.4% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 414.300,=). De geraamde bedragen voor Personeel en Werkgeversbijdragen ten behoeve van vervulling van vacatures worden afgevoerd in verband met de personeelstop van het Land.

4320

Huur gebouwen. Betreft de kosten van huisvesting voor het personeel in de pand L.G. Smith Boulevard no. 26 ad Afl. 3.100,= per maand. De huur zal per 1 juli 2014 verlaagd worden.

16888001

Bureau Ondersteuning Verslavingszorg (ressorteert conform LIM 2014 vanaf 1 januari 2014 onder het ministerie Justitie)

De kosten van Bureau Ondersteuning Verslavingszorg worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 5.286.300,= geraamd en dit is een verhoging van Afl. 426.300,= oftewel 9% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 4.860.000,=). Deze verhoging is met name in hoofdkostensoort 4100 terug to vinden. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2014 en vergelijking met 2013: Kostensoort 2013 2014 4100 Personeel Afl. 1.981.300,= Afl. 2.389.600,= 21% 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 766.900,= Afl. 740.400,= 4% 4300 Goederen en diensten Afl. 590.400,= Afl. 640.100,8% 4600 Subsidies Afl. 1.475.800,= Afl. 1.452.100,= - 2% 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl. 45.600,Afl. 64.100,41% Totaal Afl. 4.860.000,= Afl. 5.286.300,= 9%

Ontiverp-begroting 2014

Deel 5, pagina 154

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 154 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij Bureau Ondersteuning Verslavingszorg is van 43 personen en 12 personen zullen de dienst gedurende 2014 verlaten. Ten opzichte van 2013 zijn deze kosten met 14% verhoogd. Goederen en diensten 4310 Schrijf-/bureaubehoeften Op deze post worden de aankoop van toners, hangmappen, ordners, schrijfbehoeften, e.d. geraamd. Daarnaast vallen ook de kosten voor het maken van voorlichtingsmateriaal en aanschaf van vakliteratuur onder deze post. 4312

Huur kantoorinventaris Het leasen van een kopieerapparaat.

4320

Huur gebouwen Huurkosten voor o.a. een gebouw van Budlex Holdings te L.G. Smith boulevard 134. De huurprijs zal per 1 juli 2014 verlaagd worden.

4333

Bedrijfsbenodigdheden Op deze post worden o.m. de aankoop van materialen en gereedschappen voor het uitvoer van onderhoud/concierge werkzaamheden, aankoop van drugstesten, aankoop van verzorgingsmateriaal en aankoop van sportartikelen geraamd.

4334

Huur/lease voertuigen Het leasen van drie dienstauto's. Twee van de desbetreffende leasecontracten zullen in 2014 verlopen en zullen niet verlengd worden.

Subsidies 4615

4618

16888002

Subsidie instellingen Exploitatiesubsidie voor F.M.A.A. respectievelijk F.A.D.A. specificatie hiervan wordt verwezen naar de bijlage van subsidies.

Voor

de

Salaris instellingen Salarissubsidie ten behoeve van F.M.A.A. respectievelijk F.A.D.A. Voor de specificatie hiervan wordt verwezen naar de bijlage van subsidies.

Opvangcentrum Drugsbestrijding (ressorteert conform LIM 2014 vanaf 1

januari 2014 onder het ministerie Justitie) De kosten van de Opvangcentrum Drugsbestrijding worden voor het dienstjaar 2014 op Afl. 4.643.800,= geraamd en dit is een verlaging van Afl. 1.386.400,= oftewel 23% ten opzichte van de begroting 2013 (Afl. 6.030.200,=). Deze verlaging is met name in hoofdkostensoorten 4100, 4200 en 4300 terug te vinden. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2014 en vergelijking met 2013: Kostensoort 2013 2014 4100 Personeel Afl. 3.094.000,= Afl. 2.553.100,= -18% 4200 Werkgeversbijdragen Afl. 1.113.200,= Afl. 861.900,= -23% 4300 Goederen en diensten Afl. 1.823.000,= Afl. 1.184.600,= -35% 4700 Bijdragen & afschrijvingen Afl. Afl. 44.200,= 100% Totaal Afl. 6.030.200,= Afl. 4.643.800,--23%

Ontwerp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 155 van 179

5, pagina 155


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Personeel en Werkgeversbijdragen De totale personeelsbezetting bij Opvangcentrum Drugsbestrij ding is van 51 personen en 10 personen zullen de dienst verlaten gedurende 2014. Ten opzichte van 2013 zijn deze kosten met 19% verlaagd.

Goederen en diensten 4312 Huur kantoorinventaris Het leasen van een kopieerapparaat. 4320

Huur gebouwen Huur ex-hotel Centraal Afl. 18.375,= per maand.

4333

Bedrij fsbenodigdheden Op deze post worden o.m. de aankoop van materialen en gereedschappen voor het uitvoer van onderhoud/concierge werkzaamheden, aankoop van drugstesten, maaltij den en aankoop van sportartikelen geraamd.

4334

Huur/lease voertuigen Het leasen van een drietal auto's ten behoeve van de dienst.

4350

Bewakingsdiensten Kosten ten behoeve van bewaking voor o.a. Centro Colorado, `Dak riba Cabes' (ex hotel centraal), Balashi en halfway house mannen.

16890001

Overig Justitie

De totale kosten geraamd voor 2014 zijn Afl. 5.246.000,=.

Goederen en diensten 4301 Geneeskundige kosten Het betreft hier een bedrag dat geraamd wordt ter dekking van eventuele medische kosten enz. van personen die illegaal in het Land verblijven en toeristen die geen medische verzekering hebben en het land verlaten zonder hun medische behandeling to betalen. 4393

Overige kosten Betreft het aandeel van Aruba in de bekostiging van Kustwacht. Voor 2014 is een raming van Afl. 5.000.000,= opgevoerd als bijdrage van Aruba aan Kustwacht.

Ontwerp- begroting 2014

Deel 5, pagina 156

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 156 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

MIDDELEN

MINISTERIE VAN JUSTITIE De totale middelen voor het dienstjaar 2013 bedragen Afl. 8.874.600,-. 16881001

Korps Politie Aruba

Het betreft een totaalbedrag van Afl 1.091.000,= voor 2014. De raming wordt bij gesteld conform realisatie 2012 en 2013 en is een verhoging van 179% ten opzichte van 2013. 8312

Retributies en Leges Op deze post worden geraamd de opbrengsten voor het afgeven van: - Rij-, duplicaat-, en internationale rijbewijzen, kentekenbewijzen - Retributies en leges ingevolge AB. 1987 No. 58, zoals gewijzigd. - Legesverkeerbesluit

16882001

Dienst Brandweer

8312

Retributies en Leges Op deze post worden geraamd de opbrengsten voor incidenteel verrichte diensten ten behoeve van de luchtvaartmaatschappijen. Betreft een bedrag van Afl. 33.600,= voor 2014. De raming is hetzelfde gebleven als ten opzichte van 2013.

16884001

Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ)

Voor 2014 is een raming van Afl. 1.350.000,= opgevoerd. Deze raming is opgesteld uit de volgende onderdelen. De raming is hetzelfde gebleven als ten opzichte van 2013. 8311

8312

Vergunningen Op deze post worden geraamd de vergunningen vergunningsverordening AB 1988 no. 37 en AB 2004 no. 23.

ingevolge

de

Retributies en leges Op deze post worden geraamd de retributies en leges geInd op grond van AB 2004 no. 23 en betreft de abonnementen op de Landscourant en het Afkondigingsblad van Aruba, publicatiekosten in de Landscourant van Aruba, de index van de Arubaanse wetgeving en de jaarlijkse supplementen daarop en ook inkomsten uit de losse verkoop van kopieen.

Dee!

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 157 van 179

5,

pagina 157


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

16884003

Casinowezen

8413

Bijdragen in de kosten Op deze post worden geraamd de bijdragen van de casinohouders in de controlekosten van de casinocontroleurs. De door het Land betaalde kosten wegens toezicht op de hazard spelen worden aan de casinohouders in rekening gebracht. De bureaukosten komen ten laste van het Land. Tot nu toe wordt een bedrag van Afl. 25.- per m2 per maand in rekening gebracht. Het betreft een bedrag van Afl 3.100.000,= voor 2014. De raming wordt bijgesteld conform realisatie 2012 en 2013 en is een verhoging van 7% ten opzichte van 2013.

16885001

Griffie Gerecht in Eerste Aanleg

8312

Retributies en Leges Op deze post worden de griffierechten geraamd die overgemaakt worden aan Land Aruba door de Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, voor een bedrag ad Afl. 1.000.000,= voor het dienstjaar 2014. De raming wordt opgevoerd conform realisatie 2013, en nadat het e.e.a. duidelijk werd gemaakt door de Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

16886001

Openbaar Ministerie

8421

Boeten Op deze post worden geraamd de opbrengsten uit hoofde van het aantal door de politie opgemaakte processen- verbaal enerzijds en het succes van executieactiviteiten anderzijds. Er is voor 2014 een raming van Afl. 2.300.000,= opgevoerd. Deze raming wordt bijgesteld conform realisatie 2012 en 2013 en is een verhoging van 77% ten opzichte van 2013.

Ontwerp-begroting 2014

Dee! 5, pagina 158

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 158 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

INVESTERINGEN & KAPITAALUITGAVEN

MINISTERIE VAN JUSTITIE De totale geraamde investeringen en kapitaaluitgaven voor dienstjaar 2014 bedragen Afl. 110.000,=. Onder de post Overig Justitie en Onderwijs (kostenplaats 17890001) staat het bedrag van Afl.110.000,= centraal geraamd (onder investeringssoort 6403) voor diverse

noodzakelijke investeringen van dit ministerie. Ten opzichte van 2013 is deze raming een verlaging van Afl. 390.000,= oftewel 78%.

Ontwerp-begroting 2014

Dee! 5, pagina 159

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 159 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

KOSTEN

MINISTERIE VAN FINANCIEN EN OVERHEIDSORGANISATIE Algemeen De totale kosten voor het dienstjaar 2014 worden geraamd op Afl. 1.347.509.700, wat overeenkomt op een afname van Afl. 76.956.300 ten opzichte van de vastgestelde begrotingen 2013 inclusief wijzigingen. Ondanks het per 28 mei 2014 bereikte akkoord met de vakbonden, wordt vooralsnog een stelpost ad Afl. 30.000.000 voor pensioenbijdragen APFA in het kader van de verhoging van de pensioenleeftijd van ambtenaren, begroot in afwachting formalisering daarvan. Een bedrag van Afl. 8.000.000 aan subsidies en overdrachten dient op een sociaal-economisch verantwoord manier uitgewerkt te worden en Afl. 1.000.000 voor afvloeiing non-actieven, die bij Nota van Wijziging invulling zullen krij gen. De volgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan de berekening/raming van de

personeelskosten, namelijk: Personeel en werkgeversbijdragen De personeelskosten inclusief werkgeversbijdragen voor 2014 zijn conform PSA-lijsten d.d. maart 2014 en geprojecteerd op jaarbasis in de begroting opgenomen. Er is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten: - Ten behoeve van bevorderingen inclusief TWK is 2% afronding opgenomen; - Vakantie-uitkering ad 8 1/3% van jaarbezoldiging; - Bashi-premie ad Afl. 1.500; - Gelijkbedrag ad Afl. 1.500; - Ingaande 1 januari 2014 wordt 10,0% AOV/AWW (werkgeversdeel) tot maximaal Afl. 8.500 berekend; - 8,9% (+1%) AZV (werkgeversdeel) tot maximaal Afl. 7.565; - 33,1% APFA (NPR 2011) plus 3% aan herstelpremie; - Geen vacatures geraamd voor 2014; - Aflopende contracten en uitdiensttredingen agv bereiken 60 jr. leeftijd gedeeltelijk niet vervangen. De onderbouwing van de APFA-premie (NPR 2011) is als volgt: Totale APFA-premie: 33,1% van pensioengevend jaarsalaris Werknemersdeel: 5% van (pensioengevend jaarsalaris -/- franchise) Werkgeversdeel: totale premie -/- werknemersdeel Franchise 2012: Afl. 14.061 Herstelpremie: 3% van pensioengevend jaarsalaris

Middelen De geraamde middelen voor 2014 bedragen Afl. 1.130.355.000, dit is een afname van Afl. 6.994.900 ten opzichte van de vastgestelde begroting 2013 incl. wijzigingen. Deze afname is met name aan de indirecte belastingen te wijten. De belastingopbrengsten 2014 zijn geraamd op basis van een verwachte economische groei van 3% en alsmede rekening houdend met extra invorderingsacties in 2014.

Deel 5, pagina 160

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 160 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Investeringen De investeringen voor het jaar 2014 bedragen Afl. 27.576.000, inclusief de bijdrage van Aruba ten bedrage van Afl. 23.000.000 aan de FDA. De investeringen middels landsbegroting zijn onderverdeeld in: Centrale investeringsport ministeries 1,0 min. 110.000 per ministerie Investeringsbijdrage Staten en ARA 0,9 min. Investeringsbijdrage IWIF 3,5 min. Voeding IWIF Samengevat levert deze ontwerpbegroting 2014 het volgende resultaat op: Begroting

Begroting 2012 incl. wijzigingen

KOSTEN Personeel Stelposten personeel Werkgeversbijdrage Stelposten werkgeversbijdrage Goederen & diensten Rente Subsidies Overdrachten Stelpost Subsidies & overdrachten Afschrtyvingen Verrekeningen & bijdragen Totaal

MIDDELEN Directe belastingen Indirecte belastingen Retributies Rechten, boeten & overig Renten Niel belastingopbrengsten Landsbedrilven & fondsen Overige ontvangsten Totaal

Exploitatietekort

KAPITAALUITGAVEN Investeringen Lokale vermogensoverdrachten Lokale kredietverlening Rollover schatkistpromessen Aflossing LV & VV Totaal FINANCIERINGSMIDDELEN Verkoop onr. goederen en grond Onttrekking fondsen Lokale kredietaflossing Rollover schatkistpromessen Vrijgekomen afschrijvingen Schenkingen Totaal Tekort kapitaaldienst Financieringsbehoefte Aflossingen Netto schuldtoename GDP

Nettofinancieringsbehoefte toy GDP

2013 incl.

Ontwerp begroting

wijzigingen

2014

346.653.000

365.788.400

0

0 132.137.200 0

Vs OB 2014 en

begroting

Vs in %

2013

-I %

20.886.000 195.213.300

362.671.200 -1.000.000 134.548.600 -30.000.000 180.233.400 180.121.500 211.576.300 116.341.500 -8.000.000 27.309.400 173.707.800

-3.117.200 -1.000.000 2.411.400 -30.000.000 -26.978.600 14.900.600 -1.617.300 -8.473.100 -8.000.000 6.423.400 -21.505.500

1.351.428.300

1.424.466.000

1.347.509.700

-76.956.300

502.275.000 394.656.100 39.813.700 32.112.700 934.000 78.270.700 6.082.900 55.035.700

504.100.000 447.292.300 40.836.200 30.112.000 855.000 57.460.000 6.658.700 50.035.700

507.130.000 431.992.000 42.843.900 38.173.500 780.000 53.521.100 5.793.900 50.120.600

3.030.000 -15.300.300 2.007.700 8.061.500 -75.000 -3.938.900 -864.800 84.900

1.109.180.800

1.137.349.900

1.130.355.000

-6.994.900

-3% 5% 27% -9% -7% -13% 0% -1%

242.247.500

287.116.100

217.154.700

-69.961.400

-24%

28.872.400 53.926.300 31.400.000 73.000.000 211.564.900 398.763.600

12.000.000 50.598.400 31.400.000 73.000.000 246.420.300 413.418.700

990.000 28.586.000 31.400.000 73.000.000 159.191.000 293.167.000

-11.010.000 -22.012.400

-92% -44% 0% 0% -35% -29%

40.000.000 9.600.000 10.406.000 73.000.000 19.772.900 4.800.000 15Z578.900

23.600.000 100.000 10.208.000 73.000.000 20.866.000 18.200.000 145.974.000

205.000

241.184.700

267.444.700

175.142.600

-92.302.100

483.432.200

554.560.800

392.297.300

-162.263.500

211.564.900 271.867.300

246.420.300 308.140.500

159.191.000 233.106.300

-87.229.300 -75.034.200

4.553.540.000

4.634.100.000

4.772.700.000

138.600.000

6,0%

6,6%

4,9%

-1,7%

120.001.700 0 202.120.800 150.271.200 207.282.700 111.004.000 0 19.772.900 194.322.000

207.212.000 165.220.900 213.193.600 124.814.600 0

0

17.510.000 73.000.000 27.309.400 0

118.024.400

0

0

-87.229.300 -120.251.700 -23.395.000 -100.000 7.302.000 0

6.443.400 -18.200.000 -27.949.600

2% -13% 9% -1% -7%

31% -11% -5% 1%

-99% -100% 72% 0% 31% -100% -19% -35% -29% -35% -24% 3%

Ministerie van Financial en Overheidsorganisatie In het Afkondigingblad van Aruba 2013 no. 94 wordt de Landsverordening van 19 december 2013 houdende nieuwe bepalingen ten aanzien van de instelling van ministeries (Landsverordening instelling ministeries 2014) gepubliceerd. In de Landsverordening

Ontwerp-begroting 2014

Dee! 5, pagina 161

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 161 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

instelling ministeries 2014 is het ministerie van Financien en Overheidsorganisatie ingesteld en treedt in werking met ingang van 1 januari 2014. Conform deze verordening client de minister belast met dit ministerie zorg te dragen voor de volgende beleidsterreinen, namelijk: het financieel-economisch beleid; het algemeen beheer van en het toezicht op de inkomsten en uitgaven van het Land; het toezicht op de toepassing van de begrotingen en op de doelmatige besteding van s'Lands middelen; het beheer in vermogensrechtelijke zin van de roerende en de onroerende zaken die aan het Land toebehoren; het geldwezen; het meldpunt ongebruikelijke transacties; de heffing en inning van belastingen; de algemene personeelsaangelegenheden van alle ministeries; de overheidsorganisatie.

Vanwege de wijziging van de Landsverordening instelling ministeries (LIM) is een vergelijking ten opzichte van vorige jaar op totaalniveau niet meer mogelijk. De kostenbegroting van dit ministerie voor het dienstjaar 2014 bedraagt Afl. 312.465.500. Dit is inclusief de drie stelposten, die nog uitgewerkt en onderverdeeld dienen te worden onder de ministeries, waardoor de opgevoerde ramingen onder de ministeries nog geen weerspiegeling is van de te realiseren begrote kosten voor 2014.

16990001

Bureau Minister FinanciEn en Overheidsorganisatie

De kosten van dit bureau voor 2014 worden op Afl. 2.854.500 geraamd.

4100/4200

Personeel en Werkgeversbijdragen De afname van de personeelskosten is gezien de huidige personeelsbezetting van dit bureau van 5 personen is, waarvan een op tijdelijke basis.

4300 4304

Goederen en diensten

4306

Reis- en verblijfkosten De raming op deze post is bestemd voor de noodzakelijke dienstreizen van de minister eventueel met adviseurs.

4309

Vergoedingen vervoer De vergoedingen vervoer van de minister en het personeel werkzaam bij dit bureau worden onder deze post geraamd.

Overige vergoedingen representatie toelage en telefoontoelage van de minister en de telefoontoelagen aan het personeel werkzaam bij dit bureau worden onder deze post geraamd. De

Ontwerp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 162 van 179

5,

pagina 162


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4330

Voorlichting en promotie Deze raming is bestemd voor voorlichting en promotie ten behoeve van zaken betrekking hebbende op het gebied van Financien en Overheidsorganisatie.

4334

Huur/lease voertuigen De kosten van de bestaande leaseauto's vallen onder deze post geraamd.

4361

Deskundig advies Deze raming is bestemd voor de deskundig advies geleverd aan het ministerie in het algemeen, de kosten gemoeid met de kredietbeoordeling van het Land en voor het inhuren van deskundigen voor advies en bij stand.

4362

Overige uitbestedingen De kosten (Afl. 20.000 p/m) voor onderhoud en support van de servers van het bestuurskantoor door Setar N.V. wordt hieronder geraamd.

16990002

MOT

De begroting 2014 van het MOT is met Afl. 173.800 (10%) toegenomen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2013. Deze toename is voomamelijk aan de personeelskosten toe te schrijven, namelijk gedurende 2013 zijn 2 personen bij het MOT aangesteld.

4100/4200

Personeel en Werkgeversbijdragen De personeelsbezetting is van 12 personen.

4300 4302

Goederen en diensten

4306

Reis- en verblijfkosten Om aan lidmaatschappen inhoud te geven en om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de veiligheidsgemeenschappen/organisaties buiten Aruba en waarvan een aantal Aruba lid is (FATF, CFATF, Egmont Group) en waarvan het meldpunt de aangewezen instantie is, moet regelmatig aan conferenties/conventies/plenaire en werkgroep vergaderingen deelgenomen kunnen worden. Op deze post is ook bezuinigd.

4310

Schrij f-/bureaubeho eften De werkzaamheden van het Meldpunt maken het noodzakelijk dat veel kantoorbenodigdheden aangeschaft dienen te worden. Daarnaast vallen de kosten voor het laten drukken van de meldformulieren voor de meldplicht inen uitvoer contant geld als het drukken en uitgeven van het jaarverslag hieronder geraamd.

4312

Huur kantoorinventaris De lease van twee fotokopieermachines, evenals de aanschaf van drums en toners voor de fotokopieermachines en printers worden hieronder begroot. De jaarlijkse licentiekosten van de applicaties worden ook hieronder geraamd ad. Afl. 102.000.

Uit- en terugzendingen Rekening wordt gehouden met mogelijke terugzendingkosten van een personeelslid van het MOT.

Ontwerp-begroting 20/4

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 163 van 179

5,

paging 163


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4320

Huur gebouwen De huurkosten van het pand van het MOT worden hieronder geraamd.

4350

Bewakingsdienst De kosten voor de bewakingspatrouille en het alarmsysteem worden onder deze post geraamd.

4361

Deskundig advies Deze raming is bestemd voor het inhuren van deskundig advies ten behoeve van het MOT.

4629

Overdrachten buitenland

4631

Contributies buitenland De contributies aan de Egmont Group wordt hieronder geraamd. De contributies aan de Caribbean Financial Action Task Force vallen vanaf 2014 onder de DWJZ. Ten opzicht van de raming voor 2013 neemt deze post met 87% af.

16992001

Directie Financial

Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2013 zijn de kosten van deze directie met Afl. 785.400 (8%) toegenomen. Deze toename is voornamelijk aan de personeelskosten to wijten, namelijk o.a. als gevolg van de diverse overplaatsingen naar deze directie in 2013. 4100/4200

Personeel en Werkgeversbijdragen Bij de Directie Financien worden vier personen die in 2014 met pensioen gaan niet vervangen. De personeelsbezetting begin 2014 was van 72 personen.

4300 4303

Goederen en diensten Opleidingen & cursusgeld Deze raming is voor het volgen van cursussen en opleidingen door het personeel van de Directie Financien.

4310

Schrij f-/bureaubehoeften Deze raming is voor de aanschaf van schrijf-/bureaubehoeften en IT-materialen ten behoeve van de directie, evenals de kosten voor het drukken van de begrotingsexemplaren en jaarrekeningen.

4312

Huur kantoorinventaris Huur en onderhoud van fotokopieermachines wordt hieronder geraamd. Vanaf 2011 wordt de licentiekosten van nieuw applicatiesysteem El en vanaf 2012 het nieuwe payroll systeem PSA naast de bestaande applicaties hieronder geraamd.

4314

Telefoon, fax & internet De kosten van telefoon, internet en communicatie lijnen via SETAR worden hieronder geraamd.

Ontwerp-begroting 2014

Dee!

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 164 van 179

5,

pagina 164


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4320

Huur gebouwen In juni 2008 is de Directie Financien naar het Belfin gebouw verhuisd. De maandelijkse huurprijs voor deze directie bedraagt Afl. 82.915, oftewel Afl. 994.980 per jaar.

4361

Deskundig advies Onder deze post wordt geraamd de kosten voor het inhuren van externe deskundigen voor met name het ondersteunen bij het beheer van de applicatiesystemen van deze directie.

4362

Overige uitbestedingen De kosten voor de schoonmaakwerkzaamheden, de kosten van uitzendkrachten en de kosten voor het onderhouden van de landscaping van het Bel Fin gebouw worden hieronder geraamd. De raming ten behoeve van uitzendkrachten is verlaagd. Ten opzichte van de raming voor 2013 is deze post met 32% verlaagd.

16993002

DRH

De begroting 2014 van de DRH bedraagt Afl. 7.860.100. De DRH ressorteerde voorheen onder het ministerie van Algemene Zaken, waardoor de vergelijking met de begroting en realisatie niet onder dezelfde kostenplaats vallen. Ter vergelijking wordt de begrote kosten van de DRH in 2013 naast de begrote kosten voor 2014 weergegeven: 2013

4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen en afschrijvingen Totaal

4100/4200

5.473.500 2.223.600 340.600 10.000 8.047.700

2014 5.366.400 2.224.700 259.000 10.000 7.860.100

Vs. -2% 0% -24% 0% -2%

Personeel en Werkgeversbijdragen Bij de DRH worden vier arbeidscontracten, welke in 2014 aflopen, niet verlengd en/of vervangen. De personeelsbezetting begin 2014 was van 78

personen. 4300 4304

Goederen en diensten

4310

Schrijf-/bureaubehoeften Aanschaf van schrijfbenodigdheden, papier en toners.

4312

Huur kantoorinventaris Huur van 3 fotokopieerapparaten model e-Studio 2830.

4314

Telefoon, fax & interne Telefoonkosten ten behoeve van de dienst.

Vergoedingen vervoer Deze vergoeding is bestemd voor diverse medewerkers.

Onlwerp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 165 van 179

5,

pagina 165


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4334

Huur/lease voertuigen Het betreft de leasekosten van D-461 ad Aft 845,=, D-8 ad Aft 1.398,= en D459 ad Afl. 1.645,= per maand. Per 1 juni 2014 zal de DRH twee voertuigen inleveren.

16993003

Studieopdrachters

De begroting 2014 van Studieopdrachters bedraagt Afl.

906.100. Studieopdrachters ressorteerde voorheen onder het ministerie van Algemene Zaken, waardoor de vergelijking met de begroting en realisatie niet onder dezelfde kostenplaats vallen. Ter vergelijking wordt de begrote kosten van Studieopdrachters in 2013 naast de begrote kosten voor 2014 weergegeven: 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten Totaal

16994008

379.100 231.300 85.300 695.700

775.000 45.000 86.100 906.100

104% -81% 1% 30%

Departamento di Impuesto

De totale kosten voor 2014 bedragen Afl. 35.266.600. Dit is een afname van Afl. 4.307.000 oftewel 11% ten opzichte van 2013. Deze afname wordt voornamelijk veroorzaakt door de post goederen en diensten. Onder de post goederen en diensten in 2013 was Afl. 2.300.000 onder de post Deskundig advies geraamd voor de standaardisatie van de SAP applicatie. Voor 2014 is de raming voor het project standaardisatie SAP opgenomen onder Overig F&O. Daarnaast nemen de personeelskosten of als gevolg van het niet verlengen en of vervangen van 41 arbeidscontracten en personen welke in 2014 met pensioen gaan.

4100/4200

Personeel en Werkgeversbijdragen De personeelsbezetting begin 2014 was van 299 personen.

4300 4303

Goederen en diensten Opleidingen & cursusgeld De opleidingen worden in vier categorieen ingedeeld, namelijk: Categorie I - Cursus/opleiding ter uitvoering van huidige en toekomstige werkzaamheden Categorie II - Cursus/opleidingen ter uitvoering van huidige werkzaamheden en positieverbetering Categorie III - Cursus/opleiding uitsluitend voor positie verbetering of functie verandering Categorie IV - Bijscholingscursussen De raming op deze post neemt met Afl. 109.600 toe t.o.v. 2014, gezien de raming in 2013 niet is aangewend en dusdanig afgevoerd ter compensatie van andere kosten.

4304

Vergoedingen vervoer Autovergoeding ten behoeve van het management, de controleurs, de deurwaarders en de sub kassiers zijn hieronder geraamd wegens het gebruik van eigen auto t.b.v. de dienst.

Ontwerp-begroting 2014

Deel 5, pagina 166

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 166 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4305

Dienstkleding & toelagen De vergoeding voor dienstkleding aan de deurwaarders, huishoudelijke medewerkers en bodes wordt hieronder geraamd.

kassiers,

4306

Reis- en verblijflcosten De kosten voor het bijwonen van vergaderingen, besprekingen en conferenties in buitenland worden hieronder geraamd.

4310

Schrijf-/bureaubehoeften De aanschaf van kantoorbenodigdheden bij o.a. het centrale magazijn, toners, computer forms, enveloppen en vakliteratuur worden hieronder geraamd.

4311

Kantoorinventaris De aankoop van nieuwe cq. vervanging van oude computerschermen, calculators, camera, bureaustoelen, leggerstellingen en leggerkasten, en computerapparatuur e.d. zijn hieronder begroot.

4312

Huur kantoorinventaris Huur van 11 fotokopieermachines, onderhoud van de enveloppeermachine, onderhoud generator, het onderhoudscontract voor de computerapparatuur e.a. worden hieronder geraamd. Daarnaast worden de diverse licenties hieronder geraamd.

4313

P ortiko sten

Rekening houdend met het groot aantal pakketten dat het Belastingkantoor jaarlijks aan het publiek moet versturen, wordt deze post op Afl. 700.000 begroot. T.o.v. 2013 neemt deze post met 168% toe. In 2013 was onvoldoende rekening gehouden met de portikosten. 4320

Huur gebouw De maandelijkse huurkosten van het Belfin gebouw voor de Departamento di Impuesto bedraagt Afl. 264.931, ofwel Afl. 3.179.177 per jaar.

4330

Voorlichting en promotie Een van de centrale doelstellingen van de Departamento di Impuesto is het onderhouden en versterken van de bereidheid van belastingplichtigen tot het op tijd en vrijwillig nakomen van de wettelijke fiscale verplichtingen (compliance). Daarnaast blijft het geven van voorlichting door de Departamento di Impuesto van belang om de kwaliteit van de dienstverlening en de klantvriendelijkheid van de dienst te bevorderen. Het geven van voorlichting/informatie op wetswijzigingen, beleidswijzigingen, uiterlijke inleveringdata, de verkoop van in beslag genomen goederen e.d. worden hieronder geraamd. Daarnaast wordt jaarlijks de hulp bij aangifte "Huba" campagne gehouden.

4333

Bedrij fsbenodigdheden Doordat het SAP applicatie in eigen beheer is, dienen de kosten voor het beheer hiervan onder de Departamento di Impuesto geraamd te worden. De kosten bestaan uit o.a. Frame Relay (netwerk Setar), ISDN, licenties en onderhoud aan de printers. Het betreft hier voomamelijk jaarlijkse terugkerende kosten.

Ontwerp-begroting 2014

Deel 5, pagina 167

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 167 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4334

Huur/lease voertuigen De lease van terreinwagens en stationwagens zijn hieronder geraamd.

4350

Bewakingsdiensten Het beleid zal zijn om zoveel mogelijk alarminstallaties aan te schaffen in plaats van beveiliging door personen. De monitoring door een beveiligingsbedrijf wordt ook hieronder geraamd. Desondanks dient bij het hoofdkantoor en de hulpbestuurskantoren beveiligingsmedewerkers ingezet te worden. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van geldtransportbedrijven.

4361

Deskundig advies Hieronder worden de kosten van deskundig advies voor de Departamento di Impuesto geraamd. T.o.v. 2013 nemen de kosten met 95% af, gezien in 2013 de kosten van de standaardisatie van de SAP applicatie hieronder geraamd was. Voor 2014 worden de kosten voor het project standaardisatie SAP geraamd onder Overig F&O. Daarnaast dient in verband met het opmaken van taxatierapporten van onroerende goederen voor belastingdeurwaarders en controleurs der belastingen externe deskundigen ingehuurd te worden.

4362

Overige uitbestedingen In de periodes van meer drukte wordt extra mankracht via uitzendbureaus ingehuurd. T.o.v. 2013 nemen de kosten met 87% af, gezien minder gebruik van uitzendkrachten zullen worden.

4372

Publiekrechtelijk Het betreft hier de jaarlijkse kosten i.v.m. drukwerk van onder anderen aangiftebiljetten IB, LB, WB, loonbelasting kaarten, afdracht formulieren loonbelasting en AOV/AWW, toeristenheffing en casinorechten, aanmaningen, retourenveloppen, BBO aangiften en labels voor het verzenden van aangiftebiljetten.

4390

Contributies De jaarlijkse lidmaatschappen van de CIAT (Centro Interamericano de Administradores Tributarios), IBFD, IFA en CCLEC zijn hieronder geraamd.

16994009

Departamento di Aduana

De totale kosten voor 2014 bedragen Afl. 20.699.900. Dit is een afname van Afl. 242.600 oftewel 1% ten opzichte van 2013. Deze afname wordt voornamelijk veroorzaakt door de

afschrijvingskosten. 4100/4200

Personeel en Werkgeversbijdragen De formatie van de Departamento di Aduana neemt af met 6 personen agv het niet vervangen van personen die met pensioen gaan en met 13 personen agv het niet verlengen van de arbeidsovereenkomsten. E.e.a. als gevolg van de vermindering van o.a. data-entry werkzaamheden door invoering van het Asycuda systeem. De personeelsbezetting begin 2014 was van 226 personen.

Ontwerp-begroting 2014

Deel 5, pagina 168

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 168 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4300 4303

Goederen en diensten Opleidingen & cursusgeld De opleidingen worden in vier categorieen ingedeeld, namelijk: Categorie I - Cursus/opleiding ter uitvoering van huidige en toekomstige werkzaamheden Categoric II - Cursus/opleidingen ter uitvoering van huidige werkzaamheden en positieverbetering Categoric III - Cursus/opleiding uitsluitend voor positie verbetering of functie verandering Categoric IV - Bijscholingscursussen

4305

Dienstkleding & -toelage Deze raming wordt jaarlijks opgevoerd voor de aanschaf van dienstkleding en schoeisel voor het Douanekorps.

4309

Overige vergoedingen Teerkosten bij overwerk geregeld in AB 1983 no. 136 en de representatie toelage van de Departamento di Aduana vallen onder deze post.

4310

Schrijf-/bureaubehoeften De aanschaf van kantoorbenodigdheden bij o.a. het centrale magazijn, toners, computer forms, enveloppen en vakliteratuur worden hieronder geraamd.

4311

Kantoorinventaris De aanschaf van kantoorinventaris ter vervanging van versleten kantoor inventaris wordt hieronder geraamd.

4312

Huur kantoorinventaris Huur van fotokopieermachines, drums voor deze machines, onderhoud kasregisters en onderhoud computerapparatuur worden jaarlijks geraamd.

4319

Overige bureaukosten Kosten voor de viering van de Internationale Douane dag en voor het aankopen van koffie e.d. tijdens vergaderingen worden hieronder geraamd.

4320

Huur gebouwen Huurcontracten voor gebouwen op het haventerrein ten bedrage van Afl. 28.826, op het luchthaven terrein ten bedrage van Afl. 513.726, op het luchthaven vrachtterrein en abonnement op parkeerplaatsen voor 50 parkeerplaatsen worden hieronder geraamd.

4324

Onderhoud gebouwen Dit bedrag is voornamelijk voor het onderhoud luchtkoelingsapparaturen en huisvestingen van dit departement.

4332

van

de

Huur bedrijfsmiddelen In 2009 heeft de Douane de mobiele containerscan, welke door FDA werd gefinancierd, in gebruik genomen. Hiervoor dient de jaarlijkse kosten voor het onderhoud geraamd to worden. Daarnaast worden de vergunningsrechten voor de in gebruik zijnde communicatiemiddelen geraamd.

Ontwerp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 169 van 179

5,

pagina 169


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4333

Bedrij fsbenodigdheden Gereedschappen en materiaal

voor het wagenpark en de Douane Recherche/Surveillance worden hieronder geraamd. Daarnaast dienen ook patronen voor o.a. het trainen aangeschaft te worden. Met de loskoppeling van de Douane van de Directie Belastingen is de Douane wederom met de Asycuda systeem te werk gegaan. Dit brengt de nodige kosten met zich mee. 4334

Huur/lease voertuigen Op deze post wordt het leasen van de in gebruik zijnde 30 auto's voor de douane geraamd. Per 1 juni 2014 is het aantal leaseauto's teruggebracht.

4339

Overige kosten vervoer Aankoop van onderdelen, olie, banden, uitlaatpijpen en voor reparatie/onderhoud en wasbeurten bij de autowasserij voor de dienstauto's.

4361

Deskundig advies In verband met de invoering van de Asycuda systeem heeft de Departamento di Aduana externe deskundigen nodig voor ondersteuning hiervan.

4372

Publiekrechtelij k Kosten van reizigers kwitanties, scheepsregisters, dagregisters, comptabiliteitsregisters, dienstbrieven, documenten, vrachtlij sten, akte van inklaringen, verpakkingsbiljetten en voor de kosten van aanschaf van accijnsen plombeerzegels.

4390

Contributies De contributie van het lidmaatschap aan CCLEC ad US$ 7.500 wordt onder deze post begroot.

4393

Overige kosten De raming onder deze post is voor de verzorgingskosten van de drugshonden, de nodige trainingsmaterialen, veterinaire behandeling voor deze honden en overige aankopen bestemd voor de aanschaf van materialen en leveringen die niet onder een ander kostensoort categorie zijn te rangschikken.

16995001

Centrale Accountants Dienst

De totale kosten voor 2014 bedragen Afl. 1.227.500. Dit is een afname van Afl. 234.700 oftewel 16% ten opzichte van 2013. Deze afname wordt veroorzaakt door de personeelskosten en de post goederen en diensten. Op de begroting 2013 waren vacatures voor de CAD geraamd, die niet compleet vervuld zijn. De afname van de post goederen en diensten is als gevolg van het niet opnemen van een raming onder de post deskundig advies voor ondersteuning en bijstand door SOAB aan de CAD in 2014 in tegenstelling tot 2013.

4100/4200

Personeel en Werkgeversbijdragen De personeelsbezetting is van 8 personen.

Ontwerp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 170 van 179

5,

pagina 170


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

4300 4303

Goederen en diensten Opleidingen & cursusgeld Voor registeraccountants geldt de verplichting van permanente educatie door het volgen van cursussen en opleidingen. Daarnaast vallen de van opleidingen en cursussen voor het personeel van de CAD hieronder.

4304

Vergoedingen vervoer Aan het personeel wordt een maandelijkse autotoelage toegekend voor het gebruik van eigen voertuig.

4310

Schrijf-/bureaubehoeften De kosten voor de aanschaf van schrijf-/bureaubehoeften, vakliteratuur en computermateriaal zijn hieronder geraamd.

4312

Huur kantoorinventaris Huur van een fotokopieerapparaat, onderhoud meubilair en onderhoud computers.

4390

Contributies Het betreft hier de contributies aan het NIVRA voor de registeraccountants werkzaam bij de CAD.

16996003

Financiering

4385

Bankkosten De afsluitprovisie van de leningen in 2014 worden hieronder geraamd.

4530

Rente LV & VV De rentekosten over de uitstaande leningen per 2014 (exclusief schatkistpromessen) worden op Afl. 179.551.500 geraamd. De uiteindelijke kosten zijn afhankelijk van de koers op het moment van de vervaldata. Ten opzichte van de begroting 2013 zijn de rentekosten met Afl. 15.760.600 gestegen. Deze toename wordt veroorzaakt door de in 2013 aangegane leningen a.g.v. de financieringsbehoefte 2013.

16996008

Algemene kosten/middelen

Onder de kostenplaats Algemene kosten/middelen zijn de stelposten, met negatieve ramingen, opgenomen. Deze stelposten betreffen nog uit te werken besparingen op de begroting 2014, die nog gealloceerd zullen worden. 4101

Salarissen & toelagen Op deze kostensoort worden de kosten voor de uitbetaling van kerstbonus aan ambtenaren die hiervoor in aanmerking komen geraamd.

4101.11

Stelpost wachtgeldregeling overtolligheidspoel Dit bedrag is als een stelpost op de begroting 2014 opgenomen voor nog te bezuinigen bedrag op de personeelskosten van het overtollige personeel. Deze beoogde bezuiniging op de personeelskosten dient uitgewerkt en in mindering

Ontwerp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 171 van 179

5,

pagina 171


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

op de personeelskosten over alle ministeries gebracht te worden, en zal bij Nota van Wijziging op onderhavig ontwerp geschieden. 4370

Verzekeringen De kosten voor de aansprakelijkheid verzekering van het Land worden hieronder geraamd.

4615.10

Stelpost subsidies en overdrachten Dit bedrag is als een stelpost op de begroting 2014 opgenomen voor nog te bezuinigen bedrag op de post subsidies en overdrachten. Deze beoogde bezuiniging op de post subsidies en overdrachten dient uitgewerkt en in mindering op de posten subsidies en overdrachten over de desbetreffende ministeries gebracht te worden. Dit laatste zal bij Nota van Wijziging op onderhavig ontwerp plaatsvinden.

16997001

Overig Financien en Overheidsorganisatie

4300 4303

Goederen en diensten

4361

Deskundig advies Deze raming is bestemd voor de diverse projecten van het ministerie van Financien en Overheidsorganisatie.

4619 4625

Opleidingen & cursusgeld De kosten voor het organiseren van de LOFA-cursus ten bedrage van Afl. 6.600 wordt onder deze post geraamd. De LOFA-cursus wordt onder leiding van de Directie Financien georganiseerd.

Overdrachten binnenland Reparatietoeslag De kosten voortvloeiend uit de reparatietoeslag worden onder deze post geraamd. Voor 2014 zijn deze op Afl. 35.200.000 geraamd. Dit is een toename van 21% t.o.v. 2013. Deze toename is als gevolg van de verhoging van de reparatietoeslag per 1 januari 2014 en van een toename van het aantal personen dat de reparatietoeslag ontvangen.

16997003

Algemeen Pensioenfonds Aruba

4622

Duurtetoeslag pensioenen De duurtoeslagen aan de gepensioneerde ambtenaren worden hieronder geraamd. T.o.v. de raming van 2013 neemt deze post met Afl. 10.600.000, oftewel 22% af. Deze afname is het gevolg van de voorgenomen aanpassingen in de duurtetoeslag uitkeringen.

16997004

Niet verzekerden

De kosten van de uitkeringen bij wijze van pensioenen aan voormalige ambtenaren en gelijkgestelden, welke niet in vaste pensioengerechtigde dienst waren, worden hieronder geraamd. Het betreft 493 personen.

Ontwerp-begroting 2014

Deel 5, pagina 172

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 172 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

MIDDELEN

MINISTERIE VAN FINANCIEN en OVERHEIDSORGANISATIE

Algemeen De geraamde middelen voor 2014 bedragen Afl. 1.130.355.000, exclusief exploitatie tekort. Dit is een afname van Afl. 6.994.900 ten opzichte van 2013. De belastingopbrengsten nemen met Afl. 12,3 miljoen of in 2014 ten opzichte van 2013. Echter de begrote belastingopbrengsten 2013 zijn niet geheel gerealiseerd, waardoor indien de begrote belastingopbrengsten 2014 t.o.v. de gerealiseerde belastingopbrengsten in 2013 vergelijkt, deze toenemen. De belastingopbrengsten 2014 zijn geraamd op basis van een verwachte economische groei van 3%, alsmede de extra invorderingsacties.

Hierna volgt een overzicht van de geraamde belastingopbrengsten over 2014: Beschrijving

Begroting 2013 incl. wijzigingen

Ontwerp begroting

Verschil

2014

begroting

tov 2013

Belastingopbrengsten 8111 Loonbelasting 8112 Inkomstenbelasting 8114 Rente belastingvordering 8115 Vervolging nat. persoon 8116 Winstbelasting 8120 Dividendbelasting 8131 Grondbelasting 8132 Successie-/overgangsbel. 8133 Overdrachtsbelasting 8135 Motorrijtuigenbelasting 8141 Logeergastenbelasting 8142 Zegelbelasting 8100 Directe belastingen

259.400.000 5.900.000 6.000.000 100.000 149.500.000 7.000.000 39.900.000 300.000 14.000.000 20.000.000

255.200.000 0

4.000.000 100.000 160.900.000 6.000.000 43.000.000 300.000 14.500.000 21.130.000

-4.200.000 -5.900.000 -2.000.000 0

11.400.000 -1.000.000 3.100.000 0

500.000 1.130.000

0

0

2.000.000 504.100.000

2.000.000 507.130.000

8219 Dienstverlening IUD 8220 Vergunningen 8221 Milieubelasting op hotels e.a. 8222 Milieubel. op verhuur voertuigen 8200 Indirecte belastingen

175.300.000 22.500.000 20.900.000 30.700.000 62.500.000 101.200.000 3.000.000 25.400.000 5.000.000 725.000 447.225.000

179.700.000 20.150.000 13.400.000 26.600.000 58.750.000 94.800.000 2.750.000 23.700.000 12.100.000

431.950.000

4.400.000 -2.350.000 -7.500.000 -4.100.000 -3.750.000 -6.400.000 -250.000 -1.700.000 7.100.000 -725.000 -15.275.000

Totale belastingopbrengsten

951.325.000

939.080.000

-12.245.000

8211 Invoerrechten 8212 Accijns gedestilleerd 8213 Accijns sigaretten 8214 Accijns bier 8215 Accijns minerale olien 8216 B.B.O.

0

0 0

3.030.000

Ontwerp-begroting 2014

Deel 5, pagina 173

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 173 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

16994008

Departamento di Impuesto

8111

Loonbelasting De LB wordt geraamd op grond van de Landsverordening Loonbelasting. Voor de loonbelasting zijn o.a. de volgende wettelijke regelingen van belang: de regeling AOV/AWW en loonbelasting, gezamenlijke regeling AOV/AWW en loonbelasting en gedeeltelijk separate belastingheffing gehuwde vrouw.

8112

Inkomstenbelasting De IB wordt op grond van de Landsverordening Inkomstenbelasting geraamd.

8116

Winstbelasting De WB wordt geraamd op grond van de Landsverordening Winstbelasting.

8131

Grondbelasting De grondbelasting wordt geraamd op grond van de Landsverordening Grondbelasting.

8132

Successie-/overgangsbelastingen De successie-/overdrachtsbelasting wordt geraamd op grond van het Landsbesluit Successiebelasting en Landsverordening Successiebelasting.

8133

Overdrachtsbelastingen De overdrachtsbelasting wordt geraamd op grond van de Landsverordening Overdrachtsbelastingen.

8135

Motorrijtuig- en motorbootbelastingen De motorrijtuig- en motorbootbelastingen worden geraamd op grond van de motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening en Algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 9, vierde lid van de motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening.

8216

Be lasting op bedrijfsomzetten De Be lasting op bedrijfsomzetten wordt geraamd op grond van de Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten (BBO) (AB 2006 no.83). Per 1 januari 2010 is het heffingspercentage BBO gehalveerd tot 1,5%.

8220

Vergunningen De casinovergunningen worden geraamd op grond van AB 1991 GT 40.

8221

Milieubelasting op hotels e.a. De opbrengsten van de Landsverordening milieubelasting voor timeshare resorts, logementen en hotels worden hieronder geraamd.

8222

Milieubelasting op verhuur voertuigen De opbrengsten van de Landsverordening milieubelasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen worden hieronder geraamd.

8751

Toeristenheffing De opbrengsten van de toeristenheffing welke ten gunste van het TPEF komt wordt hieronder geraamd. Voor 2014 wordt rekening gehouden met een bedrag

Ontwerp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 174 van 179

5,

pagina 174


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

van Afl. 3.200.000. Daarnaast wordt Afl. 2.000.000 geraamd welke ten gunste van de algemene middelen komen.

16994009

Departamento di Aduana

8211

Invoerrechten De invoerrechten worden geraamd op grond van de wettelijke bepalingen van de Landsverordening In-, uit en doorvoer en het tarief van invoerrechten.

8212

Accijns gedestilleerd De accijns op gedistilleerd wordt geraamd op grond van AB 1989 GT 32, zoals laatst gewijzigd in AB 2011 no. 100.

8213

Accijns sigaretten De accijns op sigaretten wordt geraamd op grond van AB 1989 GT 31, zoals laatst gewijzigd in AB 2011 no. 100.

8214

Accijns bier De accijns op bier wordt geraamd op grond van AB 1989 GT 32, zoals laatst gewijzigd in AB 2011 no. 100.

8215

Accijns minerale 째lien De accijns minerale 째lien wordt geraamd op grond van de Landsverordening Accijnzen op Minerale (lien AB 1989 GT 56, zoals laatst gewijzigd in AB 2002 no. 87. Ook van belang is de Landsverordening Invoer, Uitvoer en Doorvoer. Sinds mei 2007 wordt een gedeelte van de accijns op de minerale 째lien door de overheid geabsorbeerd. Voor 2014 wordt vanuit gegaan dat de absorptie op de minerale 째lien van kracht blijft.

8219

Dienstverlening in-, uit- en doorvoer De dienstverlening in-, uit- en doorvoer wordt geraamd op grond van AB 1945 nr. 143.

16996003

Financiering

8999

Exploitatie tekort De totale geraamde kosten bedragen Afl. 217.154.700 meer dan de totale geraamde middelen, waardoor een exploitatietekort bestaat. Ten opzichte van 2013 betreft dit een verlaging van Afl. 70,0 min.

16996005

Reserveringen

8501

Rente algemeen De renteopbrengsten op de tijdelijke uitstaande termijndeposito's worden op deze post geraamd.

Ontwerp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 175 van 179

5,

pagina 175


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

16996010

Studieleningen

8502

Rente verstrekte leningen De in rekening to brengen rente op studieleningen wordt op deze post geraamd.

16997001

Overig Financien en Overheidsorganisatie

8971

Deviezenprovisie Verwacht wordt dat de opbrengsten deviezenprovisie over 2014 Afl. 50.000.000 zullen bedragen.

Ontwerp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 176 van 179

5, pagina

176


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

INVESTERINGEN & KAPITAALUITGAVEN

MINISTERIE VAN FINANCIEN en OVERHEIDSORGANISATIE

De investeringen en kapitaaluitgaven (exclusief het te financieren exploitatietekort ad Afl. 217.154.700) voor het dienstjaar 2014 bedragen Afl. 293.167.000. De geraamde investeringen voor 2014 middels landsbegroting, inclusief de investeringen ten behoeve van de IWIF (Afl. 3,5 min.) en de Staten en Algemene Rekenkamer (0,086) min.), bedragen Afl. 4.576.000.

17996002

Schatkistpapier

6932

Aflossing schatkistpromessen Zie bijlage III

17996003

Financiering

6931

Aflossing lokale valuta Zie bijlage III

6933

Aflossing obligatielening Zie bijlage III

6935

Aflossing in vreemde valuta Zie bijlage III

6989

Exploitatietekort De totale geraamde kosten bedragen Afl. 217.154.700 meer dan de totale geraamde middelen, waardoor een exploitatietekort bestaat. Het exploitatietekort wordt via het financieringstekort cq. de financieringsbehoefte gefinancierd.

17996010

Studieleningen

6621

Andere kredietverlening De te verstrekken studieleningen over 2014 worden hieronder geraamd voor een bedrag van Afl. 31,4 miljoen. Het koersverloop heeft, naast het aantal nieuwe instromen en aantal afgestudeerden, ook invloed op de realisatie van de post studieleningen.

Ontwerp-begroting 2014

Deel 5, pagina 177

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 177 van 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

17997001

Overig Financien en Overheidsorganisatie

6403

Projecten (inbreng AUA) De centrale investeringspot voor de diensten/directies vallende onder het ministerie van Financien en Overheidsorganisatie wordt hieronder geraamd, voor een bedrag van Afl. 110.000.

6531

Vermogen financiele instellingen Voor 2014 wordt de bijdrage van Aruba in de FDA op Afl. 23.000.000 geraamd.

Deel

Ontwerp-begroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 178 van 179

5,

pagina 178


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

FINANCIERINGSMIDDELEN

MINISTERIE VAN FINANCIEN en OVERHEIDSORGANISATIE

De financieringsmiddelen (exclusief de aan te gane leningen) voor het dienstjaar 2014 bedragen Afl. 118.024.400 (incl. rollover schatkistpromessen). De totale financieringsbehoefte bedraagt Afl. 392.297.300. Hiervan betreft Afl. 159.191.000 aflossingen op bestaande schulden, zodat het financieringstekort Afl. 233.106.300 bedraagt, wat overeenkomt met 4,9% van de geschatte BBP.

17996003

Financiering

7641

Aflossing leningen Op deze kostensoort worden de aflossingen van de aan derden verstrekte leningen geraamd, tot een bedrag van Afl. 2.510.000.

7735

Financiering VV Het te lenen bedrag voor de financieringsbehoefte over 2014 ten bedrage van Afl. 392.297.300 is hieronder geraamd. Dit is inclusief de reeds aangegane lening ad Afl. 175.000.000 conform machtiging verkregen van de Staten begin 2014 voor de herfinanciering van aflossingen en rente verplichtingen in de l e semester van 2014.

7821

Vrijgekomen afschrijving Op deze kostensoort worden de door afschrijving vrijgekomen middelen geraamd, ten bedrage van Afl. 27.309.400.

17996010

Studieleningen

7641

Aflossing leningen Op deze post zijn de verwachte aflossingen voor 2014 van de verstrekte studieleningen geraamd, voor een bedrag van Afl. 15.000.000.

Ontwerp-begroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 179 van 179

5,

pagina 179

Memorie van Toelichting Ontwerp-Landsbegroting Aruba 2014 DEEL IV  
Memorie van Toelichting Ontwerp-Landsbegroting Aruba 2014 DEEL IV  
Advertisement