Page 1

Autor: JUAN SANZ FERRE Lema: LLUM Títol: La dona i el art

AJUNTAMENT DE BOCAIRENT REGIDORIES EGIDORIES D’IGUALTAT, JOVENTUT I SERVEIS SOCIALS


BASES PARTICIPANTS: Podran participar en aquest concurs qualsevol persona, aficionada o professional de la fotografia, de nacionalitat espanyola o estrangera, a partir de 16 anys d’edat. TEMA: La igualtat entre dones i homes. El jurat tindrà en compte en especial, la representació de la dona lliure d’estereotips sexistes, en qualsevol àmbit social, laboral, etc. CARACTERÍSTIQUES S’admetran obres en color, blanc i negre, sèpia, admetent-se pintats, viratges i imatges per ordinador. FORMAT: Totes les obres seran originals i no hauran sigut premiades en qualsevol altre concurs. La grandària de la imatge fotogràfica serà lliure, però les dimensions màximes seran de 40 x 50 cm. Les obres es presentaran muntades sobre cartolina negra horitzontal o vertical de 40 x 50 cm. IDENTIFICACIÓ: Cada autor/a identificarà amb un sol lema totes les seues obres i aquest constarà en el dors de cada una de les fotografies, junt amb el títol de la mateixa. Les obres aniran acompanyades d'un sobre tancat d'identificació, en el que figurarà en l'exterior del sobre tancat, el “lema”, i en el seu interior una targeta o quartilla amb el nom, cognoms, domicili de l'autor/a i número de telèfon, així com el títol de cada obra. També es presentarà un CD amb les fotografies presentades, en format JPG. En la caràtula del CD posarà el Lema del autor de les fotografies. Totes les obres, el sobre d’identificació i el CD aniran dins d’un sobre gran a l’exterior del qual sols figurarà: 5é Concurs de fotografia 8 de març, Dia de la Dona i el lema. NÚMERO D'OBRES: S'admetrà un màxim de tres obres per autor/a . DRETS DE PARTICIPACIÓ: Exempts. TERMINI D'ADMISSIÓ: Fins dilluns 24 de febrer de 2014 a les 14 hores. ENTREGA: Les fotografies s'entregaran a l’Ajuntament de Bocairent – Serveis Socials (de 9- 14 hores) i al Centre d’Informació Juvenil ( CIJ- Casa de la Joventut) en horari de 17-20 hores. RESOLUCIÓ: Serà pública, i el jurat estarà compost per persones afins al món de la fotografia i per representants de l’Ajuntament de Bocairent relacionats amb l’àrea d’Igualtat. Seran les encarregades de revisar les obres presentades i comprovar que s’ajusten a les presents bases. Al mateix temps, es rebutjaran les obres que no complisquen aquestes bases. Les persones participants només poden optar a un premi. Les obres presentades formaran part d’una exposició que es realitzarà des de l’1 de març fins el 9 de març a la Sala d’Exposicions Joan de Joanes. Serà responsabilitat de l’autor/a qualsevol reclamació per ús de la imatge de les persones que apareguen a les fotografies. La resolució del jurat es realitzarà a las 18 hores del divendres 28 de febrer de 2014 a la Sala Joan de Joanes i serà inapel·lable. L'entrega de premis es realitzarà el dissabte 1 de març a les 19,00 hores a la mateixa Sala Joan de Joanes. PREMI: 1r Premi: 75€. 2n Premi: 50€. Les obres premiades quedaran en propietat de l'Ajuntament i podran ser utilitzades en qualsevol forma i manera, indicant sempre el nom de l'autor/a. DEVOLUCIÓ DE LES OBRES: Podran ser arreplegades a l’Ajuntament de Bocairent – Serveis Socials fins el 11 d’abril de 2014. Es presentarà una especial atenció a la manipulació de les obres, no responsabilitzant-se de pèrdues o deterioraments. El jurat podrà resoldre qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases. El/la concursant accepta íntegrament el contingut específic de les presents bases.

Bases concurs 2014  
Advertisement