Page 1

Dansk - Filippinsk Forening (Nrestved og omegn) Vedtregter af26.02.2012. §J Foreningens naVD og Hjcmsted. ~: Forcningens navn er" Dansk - Filippinsk Foreningen, (N~tved og omegn)", forkortet DFF-NOO. Forcningcns hjcmstcd cr Na:stved KommW'IC. Foremngens CVR nr. er 3J895135 §2 Foreningens formAl SlliJ.: Det er foreningens fol'Tl1l\! at: - formidle kendskab til den danske og den filippinske kuJtur. - lette integrationen for oom og nytilkomne - samarbcjde med andre lignende dansk/filippinske foreninger i Danmark. - samt afholde 1 eller 2 fester om !ret - $Ommerfestljulefest, men primren julcfest §3 Erik & moral. Foreningens medlemmer opfordres til at opretholde god og ordentlig tone i al kommunikation medlemmer imellem, og helt at undg! personlige angreb, bAde verbalt og skrifUig. Personlige angreb vii pA ingen mAde blive accepteret. Overholdes dette iUe, viI medlemmel ikke lrengere vrere enskel i foreningen, og m! derfor ansc sig sclv som udmeldt af foreningcn.

SlU.

§4 Kommunikalion. ~: Ideer, forslag, kritik (bAde positiv som negativ) skal sendes til bcslyrelsen, 08 vii blive laget op pA f0tStkommende bestyrelsesmooe. Her bliver svar udfrerdiget, og del vurdetcS om det indkomne indhold har generd bctydning. og dermcd skal kommunikeres ud til resten af mcdlerrunemc. ~: c-mail vedrorende foreningen cller dens medlemmer, sendes kun til bestyrclscn. Masse c­ mails med indhold der er bagtalcnde I umoralsk acccptercs pA ingen mAde. Aile e-mail henvenddscr til bestyrelsen, vii blive behandlet $Om beskrevet ovenfor i §4, slk. 1

§5 Medlemslulb. ~: Som medlemmcr optagcs pcrsoner med interesse for foreningens form!l, der cr fyldt 18 AT, og $Om har boprel i Darunark. Hjenuneboende bern under 18 ar er dreUet af forreldrenes medlemskab, regnskabs-<\ret ud. Ocr er 2 Typer medlemskab: Singlemedlemskab og familiemedlemskab, der hver kun har I slemmc ¢ gcneralfotSamlinger. fu.!i.....l: Optage1se sker ved henvendelse til et besryrelsesmedlem mod aflevering af udfyldt indmeldelses-blanket. Stk, J: Kontingcnt fasts<ettesfreguleres vcd den ordin;ere generalforsamling. Stk. 4: Mcdlemmcmc belaier for I !r af gangen, og kontingentet skal betales scnesl den I. juni hvert AT. DeUe kan g0tcS enten kontant til et af bestyrelsesmcdlemmerne eller vcd at betale ind pA Dansk-Filippinsk forcningskonto. Hvis kontingentet iUe er betalt scnest I. juni anses man iUe lrengere for at vrere medlem og kan ikke deltage i foreningens arrangementer med medlemsfordele. Der vii omkring I maned for, blive udscndt pAmindelse om den forestAende belaling. Kontingcnt skal vrere betal\, scnest vcd tilmeldingsfristens udl0b til arrangementer. .fut.J.: Vcd enke1t arrangementer kan der opkra:ves sa:rskih betaling for deltagelse. ~: For foreningens forpligtigclser tuefter alene foreningens midler, idel ingen medlenuner hrefter for foreningens eventuellc greld.

1/4


~

~

Stk. 7: Udmeldelse skal ske skriftligt. vcd henvcndclsc Iii ci bcstyrelsesmedlem, med virkning fra

forstkommende kvartal. Indbetalt kontingent tilbagcbctales iUe.

~; Bestyrelsen kan med simpelt flertal ekskludcre ct medlcm, der objektivt modarbejder

forcningens ronnAl og retningslinjer i 0VTigl. Dog skal deT f"rsl vrerc give! en skriftlig advarsel,

deT er underskrevet afel flertal afbestyrelscn.

~:

ยง6 KontingcDI og regnskab. Medlemmernes kontingentindbctaling 08 overskud Fra arrangcmcntcr, er grundlagct for

forcningens ekonomi. Kassebeholdningcn bruges til drekning afcvcntuclle underskud eller aktivitctcr. Sik. 2: Foreningens regnskabsAr er kalenderAret. .fu.!s.:..1: Kassereren aflregger statusrappon p.'\ bcslyrclscsmoocrne. Stk. 4: Bcslyrclscn forelaegger pA den ordina::re gcneralforsamling, det revidcrede Arsregnskab for det foregAende regnskabsar, samt et budget og forslag til kontingent for det nye regnskabsar.

ยง7

Revi~ion.

futJ-: Arsrcgnskabct revideres af den p! gcneralforsamlingcn valgte revisor. ยง8 OrdinK!rgeneralfonamling.

S!k....!: Gencralforsamlingen er forcningens lWerste myndighed.

fu&.l: Qrdinrer generalforsamling skal afholdes inden udgangen af fcbruar. Medlemmeme (hver familic) indkaldes skriftligt moo dagsordcn mcd 2 ugers varsel.

S!&1: Stcmmebcrcnigede er medlemmer, der opfylder medlcmskritcrict (d.v.s. er indmeldt senest I mAned fur genera.lforsamlingen og ikke er i restanec). Hvert medlcm har I stemrne.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, nar den er lovlig indvarslet. Beslutninger trreffes

ved simpelt flertal blandl de tilstedevrrende stcrnmeberettigcde. Til vedtagelse af

vedlregtsrendringer kneves 213 flertal af de frernmoote. samt at de palrenkte vedta:gtsrndringer

fremg;\r af indkaldelscn.

Stk. 5: Opstilling til bestyrelsesvalg, kan ske enten ved frcmmooe pd generaLforsamlingen. eller

vcd skriftlig accept til generalforsamlingen.

fu&...ยง.: Dagsordenen skal mindst indeholde f",lgende punklt:r:

- Velkonunen til generalforsamlingen ved bestyrelsen.

- Valg af dirigent (ikke et bestyrelscsmedlem).

- Valgaftostcmmctrllere.

- Bcstyrelscn aflregger beretning for del forgangne AT.

- Kassercrcn frcmla:gger del reviderede drsrcgnskab til godkendclsc.

- lndkommende forslag. Skal vrere bestyrclscn i hrende scnest 10 dagc fer

general forsamlingen. - Fremlreggelse og godkendelse afdrsbudgct, inkl. konlingent for det nyc ar. - Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 ar af gangen. I lige it er 2 medlemmcr p! valg. 1ulige iter 3 medlemmer p! valg. Del er muligt at Corclage gcnvalg.

- Valg af op til 2 suppleanter for 1 At af gangen.

- Valg af revisor og revisorsuppleant (ikke et bestyrelscsmedlem).

- Evcntoelt.

~ Afstemninger sk.al vrere skriftlige sAfreml mindst 10% af de fremnuxlte medlemmer krrever

dette.

~: Ocr kan stemmes vcd fuldmagt nAt denne er aflcverct til bestyrelscn og godkendt ved

mooets bcgyndelse. Fuldmagt skal vrere skriftlig. Fuldrnagtshaver skal va:n: tilstede ved

afstcmninger.

S!&....2;. Gencralforsamlingen ledes af en dirigenl, der ikke rnA va:rc m(:dlcm af bestyrelscn.

2/4 ~:


§9 F.:kstrlloordinrer gcncralforsamling.

fukJ.: Ekstraordinrer generalforsamling skal indkaldes afformanden, nar mindst 10 medlemmer af bestyrelsen eller mindsl 10% af medlemmeme fremstetter begnmdet anmodning herom til formanden. ~: Ekstraordimcr generalforsamling skal afholdes scnesl6 uger efter anmodning er fremsat og skal indkaldes skriftligt senest 7 dugc for. S!!L.1: Afslcmninger skal vrere skriflligc. §IOBcstyrelsen.

Sl!s.....l: Forcningens daglige IOOelse er bestyrelsen, sam bestAr af 5 mcdlcmmer (personer) valgt for en 2-Arig periode. ~: Bcslyrelsen leder foreningen i overensstemmelse moo foreningens vedtregter og generalforsamlingens beslulninger. ~: Bestyrelsen fastsretter selv sin forretningsorden og indkaJdelsesvarsel for bcstyrelscsmOOer. FOITetningsordcncn skal indeholde beslemmclscr om dagsorden og referal ~: Bestyrelsen f"rer en protokol over bestyrclsens arbejde samt en gcneralforsamlingsprotokol. Protokolleme skal vrere lilgrengeiige for medlemmeme bortset fra personf0lsommc oplysninger. ~: Beslyrelsesmoder holdes mindst 2 gange Arlig!. fut.....§:: Senest 7 dage efter generalforsamlingcn konsliluerer bcstyrelsen sig med formand, r¢Stformand, sekretrer og kasserer. .fuk....l: Safremt ci bestyrelsesmedlem udtrreder af beslyrelsen i valgperioden indlroeder valgte suppleanler i beslyrclscn. En enig bcslyrelse bemyndiges til at supplcre sig med el ekstra bestyrelsesmedlcm fra forcningskredsen, sAfremt aile valgle suppleanter er "brugt op" ~: Bestyre!scn er bcslulningsdyglig, nar mindst 3 bcslyrelsesmedlemmer er IiI slede vcd et indvarslel bestyrelsesmode. Alle afgorelser sker ved simpell flerta!. Ved stemmelighed er fonnandens stenune afgorende. ~: BestyTelsen simr, al foreningens regnskab inkl. medfinansiering, revideres og underskrives af den generalforsamlingsvalgte revisor 08 af bestyrelscn, inden generalforsatlliingcn.

§1l Tegningsregler og forpligtigelser. Foreningen tegnes udadlil ved underskrift af formanden plus yderligcrc et bestyrclsesmedlem. I formandens frava::r tcgnes foreningen af nrestfonnanden plus yderligert: et beslyrelsesmedlcm. Ved. evt. optagelse af Ian, samt pantsretning af lilgodehavender, tegnes foreningen af den samledc beslyrelse. En sAdan handling skal godkendes pa generalforsamling med mindsl213 flcnal. S!!L...l: For foreningens forpligtigelscr hrefter alene foreningens midler, idet ingen medlcmmer hrefter for foreningcns evcntuelle ~Id. ~.

§12 Vedtregtslr-ndringer sammenslutninger: opl9sning. Stk. I: Til vedtagclsc af vedta:gtsamdringer krreves mindst 213 flertal af de fremm0Che. samt at de pAlrenkte vedtregrsrendringer fremgAr af indkaldelscn, men sproglige pra:ciseringer kan godkendes vA gencralforsamlinger. S!&..l: Sammenslulning med andre foreninger kan leun finde sted, nar mindst 213 af de fremmoote er enige heri pi 10, pA hinanden felgcnde g.eneralforsamlinger med mindst 2 ugers mellemrum. .fu!iJ: Endelig beslutning om oplesning af foreningen kan kun finde sled, ndr mindsl 2/3 af de fremmoolc er enige heri p6. to, pA hinanden f01gende generalforsamlinger moo mindsl 2 ugers mellemrum. ~: Den oplesende ekstraordinrerc generalforsamling tager stilling til fordelingen afforeningens eventuelle formue Iii et eller flere almennyttige formdl.

J 14


ยง13 MeddeJdser era foreningen. e-mail er den forctrukne kommunikatioll for al sende invitalioner, meddclelser 08 indkaldelsc IiI gencralforsamling pA. Hvis enkeltc medlcmmer ikkc kan I viI modtage infonnation p! denne mAde. skal medlemmet selv, skriftligl meddele bcstyrelsen dette. Det er til hver en tid mcdlcmmemes egcn pligt at oplysc bcslyrelsen om nyc e-mail adresser, der i stedcl onskes bcoynel til modtagelse afmeddelelscr fro foreningen.

~:

ยง 14 DSlering. SAledes vedtagel pi foreningens generalfonamling l>llto: 26-02-2012

Flemming lindegaard

Generalforumlingens dirigent.

4/4

Dansk Filippinsk Forening vedtægter 26.02 2012  

vedtægter for Dansk Filippinsk Forening (Næstved Og Omegn) af 26.02.2012. CVR. 33895135

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you