Page 1

Escola de la Dona Curs 2012/20013

Català III: Pronoms febles M. Dolors Vinyoles

LLIÇÓ 1 – Introducció als pronoms febles 1- Els pronoms febles donen agilitat al text, claredat i cohesió. Cohesionar un text vol dir aconseguir que les diferents parts estiguin ben travades, fer que les frases estiguin ben lligades. Els pronoms febles són un dels mecanismes que contribueixen a cohesionar els textos. La mateixa paraula pro-nom (etimològicament “en lloc del nom”) ja ens indica que pot substituir noms. Tanmateix, tindrem ocasió de veure que pot reemplaçar altres classes de paraules, com adjectius, adverbis, etc. Per altra banda, pot substituir tot un sintagma. Vegem-ne un exemple:

-Voldria parlar amb la cap de seguretat... La podrien avisar? Els pronoms no tenen un significat fix, sinó que aquest pot variar constantment prenent el significat de l’antecedent. Passa com els miralls, que reflecteixen una imatge o una altra segons què tenen al davant. 2- Pronoms forts i febles Els pronoms personals poden ser de dues menes: -

forts, si tenen vocal tònica: jo, mi, tu, ell, ella, nosaltres, vós, vostè febles, si tenen la vocal àtona: em, et, es...

Pronoms personals forts

1a persona 2a persona 3a persona

singular jo, mi tu, vós, vostè ell, ella, si

plural nosaltres vosaltres, vostès ells, ells, si

Pronoms que no substitueixen Hi ha verbs que porten el pronom incorporat, de tal manera que aquest no substitueix res, no té antecedent. Per exemple: haver-hi, veure-hi, sentir-hi, tocar-hi, anar-se’n, sortir-se’n... En canvi, a diferència del castellà, no són pronominals callar, caure, marxar. Haver-hi Veure-hi Sentir-hi Tocar-hi (pejoratiu)

Anar-se’n Sortir-se’n (tenir èxit)

Callar Caure Marxar

1


Escola de la Dona Curs 2012/20013

Català III: Pronoms febles M. Dolors Vinyoles

Els Pronoms personals febles s’arrapen fort al verb Aquí hi són tots: tots. No en falta ni un. Oi que semblen bufons? Però, Déu n’hi do la feina que ens portaran!

EN ET ES ENS US EL LA ELS LES LI HO HI EM

Abans cons. vol pentines canvien canviàvem portaran vol vol canvien canvien tornen volen van troben

Abans vocal obliden obliden obliden oblidàvem oblidàveu obliden obliden obliden obliden envien envien envien obliden

Després cons. /u trobeu va portar va oblidar oblidem oblideu oblideu oblideu oblideu oblidem enviem envieu van enviar oblideu

Després vocal porta pentina oblidi canta atreure canta canta canta canta truca porta envia porta

Col·loquem guionet, apòstrof o res? Si el pronom feble conserva la vocal, hauràs de separar-lo amb guió després del verb. Si no la conserva, tant abans com després del verb, l’hauràs de separar amb apòstrof. 1. Separeu amb apòstrof o guionet, només quan calgui, les següents combinacions de pronom i verb: 1. 2. 3. 4.

Ve a preguntarme Pregunteume alguna cosa! Li vull contestar Vull contestarli

2


Escola de la Dona Curs 2012/20013

Català III: Pronoms febles M. Dolors Vinyoles

5. Ho vol demanar 6. Vol demanarho 7. No pensen escoltarlo 8. Fesli una pregunta 9. Aquelles sabates manaven molt bé 10. Vols quedarte els mitjons? 11. Va veurel bé 12. Vindrà a barallarse amb mi 13. Buscal lluny 14. Dónat la gran vida 15. Rebaixal de preu 16. Tu volies guanyarlo 17. Ell creia perdrel 18. Veuret venir em fa plorar 19. Fesla ara mateix 20. Rentat ara mateix 21. Deixans tranquils 22. Va treures l’abric 23. Van dirme que tornaries 24. Van sortirne malparats 25. Vaig beuren molta 2. Torna a escriure les frases següents posant els pronoms darrere del verb: 1. Em pots dir on són les fotos? 2. Els vénen a esperar cada dia a les vuit 3. Ens van dir que serien aquí al matí 4. Us vau llevar molt d’hora 5. Es pot emportar dos llibres més 6. L’estan operant del cor 7. La volen utilitzar com a esquer 8. Us vau endur gaires sorpreses? 9. Els van veure sols. 10. Em paga tots els deutes 11. Et volen escriure 12. Ens volen espantar 13. El vaig asseure a la taula 14. En va trobar una colla 15. La vam avisar 16. Li van donar esperances 17. Us volen examinar 18. Es va perdre 19. Els vaig parlar baixet 20. Ens volen creure 21. Els vol treure de casa 22. En va portar 23. Es van tombar

3


Escola de la Dona Curs 2012/20013

Català III: Pronoms febles M. Dolors Vinyoles

Repassem: Morfologia – Categories gramaticals NOM o SUBSTANTIU

És una paraula variable (amb gènere i nombre) que designa persones, animals, coses, accions, idees concretes o abstractes. És independent: Anna, casa, tomb, desig...

ADJECTIU

És una paraula variable (amb gènere i nombre) que modifica el nom tot indicant-ne qualitats. Depèn del nom: bonica, bonic, llarg, llargues superficial...

DETERMINANT

Són paraules variables (amb gènere i nombre) precedeixen el nom i el determinen. Depenen del nom: articles: el, la, els les. demostratius: aquest, aquell... possessius: meu, teu, vostre... indefinits: un, algun, cada... numerals: dos, dues, tres, segon, cinquè... quantitatius: més, menys, força, poc...

VERB

És el nucli de l’oració. És una paraula independent. (Coneixeràs que és verb perquè la podràs conjugar)

PRONOM

Substitueixen noms i altres classes de paraules. Són independents: ell, li, algú... N’hi ha de forts i de febles.

PREPOSICIÓ

Relacionen mots: verbs, substantius o adjectius amb els seus complements: a, de, amb, entre, per, des, durant, entre, fins, malgrat, mitjançant, segons, sense, sobre, sota, per a, a causa de, no obstant això, arran de, quant a, en comptes de...

CONJUNCIÓ

Relacionen oracions o elements d’una mateixa oració. Poden ser de coordinació o de subordinació: i, que, ni, sinó, però, doncs, com...

INTERJECCIÓ

És considerada una oració en si mateixa: ai!, oh!, ep!, fora!...

ADVERBI

Modifica el verb. És una paraula invariable i independent: de manera: bé, malament, de pressa, lentament... de lloc: aquí, allà, lluny, a la dreta... de temps: ahir, avui, sempre, mai... de quantitat: molt, bastant, no gaire, massa, poc... d’afirmació o negació: efectivament, sí/ no, de cap manera. d’instrument: amb llapis, amb un martell...

4

que


Escola de la Dona Curs 2012/20013

Català III: Pronoms febles M. Dolors Vinyoles

Racó de l’accentuació - Pronoms relatius Alguns d'aquests pronoms s'accentuen i d'altres no. A veure si ho endevines! •

La bicicleta amb que va guanyar ha estat destruïda

He rebut el regal que em vas enviar

El president, que no ha dormit, fa mala cara.

L'emissora en que ens trobem s'ha reparat no fa gaire.

Allò que esperàvem ja ha arribat.

El fet de que parleu no m'nteressa

El fet que parleu no em preocupa, però sí que em preocupa que no feu la feina.

El vi que beus no és gaire bo.

El martell amb que has clavat els claus és meu.

La casa a que et refereixes ja és venuda.

L'home que veig no és en Ramon

La casa en que vius és espaiosa

L'assumpte de que parlàvem era molt greu

Et torno el bolígraf que em vas deixar.

El xicot de qui parlàvem era eixerit

El tren amb que anàvem era molt ràpid

Era el dia que el Joan feia anys

La novel·la a que et refereixes, ja l'he llegida.

El senyor que ha passat és el meu metge.

He perdut les tisores amb que he retallat aquests anuncis.

M'agrada que vinguis a dinar

5


Escola de la Dona Curs 2012/20013

Català III: Pronoms febles M. Dolors Vinyoles

LLIÇÓ 1 – Introducció als pronoms febles

CORRECCIONS EN ET ES ENS US EL LA ELS LES LI HO HI EM

Abans cons. EN vol ET Pentines ES Canvien ENS Canviàvem US portaran EL Vol LA Vol ELS Canvien LES Canvien LI Tornen HO Volen HI Van EM troben

Abans vocal N’obliden T’obliden S’obliden ENS oblidàvem US oblidàveu L’obliden L’obliden ELS obliden LES obliden LI envien HO envien HI envien M’obliden

Després cons. /u Trobeu-NE Va portar-TE Va oblidar-SE Oblidem-NOS Oblideu-VOS Oblideu-LO Oblideu-LA Oblideu-LOS Oblidem-LES Enviem-LI Envieu-HO Van enviar-HI Oblideu-ME

Després vocal Porta’N Pentina’T Oblidi’S Canta’NS Atreure-US Canta’L Canta-LA Canta’LS Canta-LES Truca-LI Porta-HO Envia-HI Porta’M

1. Separeu amb apòstrof o guionet, només quan calgui, les següents combinacions de pronom i verb:

1.Ve a preguntar-me 2.Pregunteu-me alguna cosa! 3.Li vull contestar

6


Escola de la Dona Curs 2012/20013

Català III: Pronoms febles M. Dolors Vinyoles

4.Vull contestar-li 5.Ho vol demanar 6.Vol demanar-ho 7.No pensen escoltar-lo 8.Fes-li una pregunta 9.Aquelles sabates m’anaven molt bé 10. Vols quedar-te els mitjons? 11. Va veure’l bé 12. Vindrà a barallar-se amb mi 13. Busca’l lluny 14. Dóna’t la gran vida 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Rebaixa’l de preu Tu volies guanyar-lo Ell creia perdre’l Veure’t venir em fa plorar Fes-la ara mateix Renta’t ara mateix Deixa’ns tranquils Va treure’s l’abric Van dir-me que tornaries Van sortir-ne malparats Vaig beure’n molta

2. Torna a escriure les frases següents posant els pronoms darrere del verb:

7


Escola de la Dona Curs 2012/20013

Català III: Pronoms febles M. Dolors Vinyoles

1. Pots dir-me on són les fotos? 2. Vénen a esperar-los cada dia a les vuit 3. Van dir-nos que serien aquí al matí 4. Vau llevar-vos molt d’hora 5. Pot emportar-se dos llibres més 6. Estan operant-lo del cor 7. Volen utilitzar-la com a esquer 8. Vau endur-vos gaires sorpreses? 9. Van veure’ls sols. 10. Paga’m tots els deutes 11. Volen escriure’t 12. Volen espantar-nos 13. Vaig asseure’l a la taula 14. Va trobar-ne una colla 15. Vam avisar-la 16. Van donar-li esperances 17. Volen examinar-vos 18. Va perdre’s 19. Vaig parlar-los baixet 20. Volen creure’ns 21. Vol treure’ls de casa 22. Va portar-ne 23. Van tombar-se Per si el vols repetir:

EN ET ES ENS US EL LA ELS LES LI

Abans cons. vol Pentines Canvien Canviàvem portaran Vol Vol Canvien Canvien Tornen

Abans vocal obliden Obliden obliden oblidàvem oblidàveu obliden obliden obliden obliden envien 8

Després cons. /u trobeu Va portar Va oblidar oblidem oblideu oblideu oblideu oblideu oblidem enviem

Després vocal porta pentina oblidi canta atreure canta canta canta canta truca


Escola de la Dona Curs 2012/20013

HO HI EM

Català III: Pronoms febles M. Dolors Vinyoles

Volen Van troben

envien envien obliden

envieu Van enviar oblideu

porta envia porta

Racó de l’accentuació - Pronoms relatius Alguns d'aquests pronoms s'accentuen i d'altres no. A veure si ho endevines! •

La bicicleta amb què va guanyar ha estat destruïda

He rebut el regal que em vas enviar

El president, que no ha dormit, fa mala cara.

L'emissora en què ens trobem s'ha reparat no fa gaire.

Allò que esperàvem ja ha arribat.

El fet de què parleu no m'nteressa

El fet que parleu no em preocupa, però sí que em preocupa que no feu la feina.

El vi que beus no és gaire bo.

El martell amb què has clavat els claus és meu.

La casa a què et refereixes ja és venuda.

L'home que veig no és en Ramon

La casa en què vius és espaiosa

L'assumpte de què parlàvem era molt greu

Et torno el bolígraf que em vas deixar.

El xicot de qui parlàvem era eixerit

El tren amb què anàvem era molt ràpid

Era el dia que el Joan feia anys

9


Escola de la Dona Curs 2012/20013

Català III: Pronoms febles M. Dolors Vinyoles

La novel·la a què et refereixes, ja l'he llegida.

El senyor que ha passat és el meu metge.

He perdut les tisores amb què he retallat aquests anuncis.

M'agrada que vinguis a dinar DICTAT . 1913 – ANY ESPRIU

La Generalitat de Catalunya va designar el 2013 com a “Any Espriu”, coincidint amb el centenari del naixement de l’escriptor. S’organitzaran actes i celebracions de caràcter cultural i cívic per difondre i actualitzar l’obra de l’escriptor i per fer memòria del seu compromís. En virtut del conveni signat avui es concreta la cobertura dels actes centrals i més rellevants de la commemoració per part de TV3 i Catalunya Ràdio per fer-ne difusió. Avui han presentat el protocol de col·laboració per al programa d'activitats de l'Any Espriu 2013 Actualment hi ha una quarantena d’activitats preparades que es presentaran a principis de gener. “Cada mes farem públiques unes frases d’Espriu, una per cada dia, i tots els mitjans són convidats a difondre-la i generar la comunicació amb el poble de Catalunya que Espriu hauria volgut tenir i no va poder tenir perquè va viure tota la seva vida en una època de ferotge censura”. EL CATALÀ GENUÍ: PASSA’L 1. No había mucha gente. 2. No veía bien porque tenía que comprarse una gafas nuevas. 3. No oigo bien a la vecina. 4. ¿Desde cuándo no oyes bien? 5. Tu hermana se fue pronto de la fiesta. 6. El se calló inmediatamente. ¿Te diste cuenta? 7. El jarrón de la China se cayó y se rompió. 10


Escola de la Dona Curs 2012/20013

Català III: Pronoms febles M. Dolors Vinyoles

8. ¿Cuándo te marchaste de tu pueblo? 9. ¿Te pasa algo? Sí, tengo frío. Yo también tengo. Imatges Nadales Escola

http://edonablogs12-13.blogspot.com.es/

EL CATALÀ GENUÍ: PASSA’L - CORRECCIONS 1. No había mucha gente. No hi havia gaire gent, massa molta 2. No veía bien porque tenía que comprarse una gafas nuevas. No s’hi veia bé perquè havia de comprar-se unes ulleres noves. 3. No oigo bien a la vecina. No sento bé a la veïna. 4. ¿Desde cuándo no oyes bien? Des de quan no hi sents bé? Fa gaire que no hi sents bé. Quant fa que……….. 5. Tu hermana se fue pronto de la fiesta. La teva germana se’n va anar aviat de la festa. Va anar-se’n… Se n’anà………….. Ta germana

11


Escola de la Dona Curs 2012/20013

Català III: Pronoms febles M. Dolors Vinyoles

6. Él se calló inmediatamente. ¿Te diste cuenta? Ell va callar immediatament, de seguida, de sobte. Te’n vas adonar? Vas adonar-te’n? Et vas adonar d’una cosa? Sí, me’n vaig adonar 7. El jarrón de la China se cayó y se rompió. El gerro de la Xina (xinès) va caure i es va trencar, esmicolar. I es trencà. 8. ¿Cuándo te marchaste de tu pueblo? Quan vas marxar del teu poble? Quan en vas marxar? Quant fa que vas marxar del teu poble? Quan te’n vas anar 9. ¿Te pasa algo? Sí, tengo frío. Yo también tengo. Et passa res? Sí, tinc fred. Jo també en tinc. (de fred)

12

Pronoms febles 1  

Primera lliçó

Pronoms febles 1  

Primera lliçó

Advertisement