Jordbrukaren nr 9, 2023

Page 1

Blöt säsong ger problem i skördetid

JORDBRUK Årets skördesäsong h a r v a r i t b l ö t o c h b e s v ä r l i g i s t o r a d e l a r a v l a n d e t , n å g o t s o m v e r k l igen har satt press på spannmålslog i s t i k e n u t e p å g å r d a r n a M o t t a gn i n g o c h m e l l a n l a g r i n g a v v å t s p a n n m å l b l i r d å e n v i k t i g a s p e k t f ö r a t t k u n n a h å l l a a l l t r u l l a n d e En torkkonstruktion som på senare år fått mer spridning är planl a g e r t o r k D e t ä r e n t o r k s o m u tgörs av ett körbart golv med luftkan a l e r n e d g j u t n a i b e t o n g g o l v E n avgörande fördel med denna typ av tork är dess mångsidighet

SISTA SIDAN

Vad är det vi gör för fel?

VECKANS BORRING Lite statistik kan väl pigga upp? I Sverige brukar vi säga idag som någon form av accepterad och odramatisk sanning a t t v i h a r e n h a l v e r i n g a v a n t a l e t

mjölkbönder var 10:e år Men man frågar sig filosofiskt var detta planar ut? Vi har bland de största medelbesättningarna i Europa men ända över tid minskande total mjölkproduktion Eller hänger detta kanske ihop ?

SIDAN 2

Från lister till hela hus

Ett

BYGG Företaget Karlsson's Träkonstruktion e r g r u n d a d e s a v F r e d r i k K a r l s s o n i m a j f ö r fyra år sedan Det har sin adress i Varv i Motala kommun Man utför en rad olika arbeten som snickerier och byggnationer, vare sig det

handlar om privata hem eller offentliga byggnader, inomhus och utomhus Fredrik har sitt eget snickeri och kan själv tillverka det som be hövs Just nu håller han och hans pappa Mats bland annat på med en renovering i en 1800-

talsvilla i Mjölby Just den här sortens uppdrag, a t t r e n o v e r a ä l d r e h u s , l i g g e r F r e d r i k e x t r a varmt om hjärtat, men han har mycket mer på sin repertoar

SIDAN 4

Vill ge väderstödet till unga lantbrukare

D e n 1 7 a u g u s t i f i c k J o r d b r u k s v e r k e t i u p p d r a g a t t l ä m n a k o m p l e t t e r a n d e f ö r s l a g t i l l u t f o r mning av ekonomiskt stöd till jordbruksföretag som har drabbats av vädersituationen under våren och sommaren Efter utredning förordar jordbruksverket att stödet fördelas till mottagare av det befintliga stödet till unga jordbrukare “För Sveriges långsiktiga livsmedelsproduktion spelar unga jordbrukare stor roll”, säger Andreas Mattisson på Jordbruksverket SIDAN 2

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till lantbrukare sedan 1926 En branschtidning i Länstidningen
prenumerant på Länstidningen Östergötland och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger. Ödeshög lyfter arkitekturen SIDAN 10 GÅRD TILL SALU I böljande anrikt landskap SIDAN 6 BYGG Mats
L t t d g J db k T Ö gö d tb k d 1926
Nummer 9 • Årgång 97 September 2023 Du som är
och Fredrik på övervåningen av 1800-talsvillan som de renoverar
har en enorm mottagningskapacitet
jobb som kräver finger toppskänsla och skicklighet Planlagertorken

Veckans Peter Borring:

är det vi gör för fel?

Lite statistik kan väl pigga upp? I

Sverige brukar vi säga idag som någon form a v a c c e p t e r a d o c h o d r a m a t i s k s a n n i n g a t t vi har en halvering av antalet mjölkbönder var tionde år Men man frågar sig filosofiskt var detta planar ut? Vi har idag under tretusen mjölkföretag Kommer det plana på

2 0 0 0 e l l e r 1 5 0 0 ? E l l e r b e v a r e m i g v ä l ,

1 0 0 0 ? F ö r c i r k a 1 5 å r s e d a n n ä r j a g v i a

LRF-uppdrag började fördjupa mig mera i m j ö l k e n s u t v e c k l i n g h a d e v i c i r k a 3 9 k o r per besättning, idag cirka 103 Vi har bland d e s t ö r s t a m e d e l b e s ä t t n i n g a r n a i E u r o p a m e n ä n d a ö v e r t i d m i n s k a n d e t o t a l p r oduktion Eller hänger detta kanske ihop ?

Även om Arla mycket glädjande rapporterar att man har 15 helt nya mjölkproduc e n t e r p å g å n g i n – v a r a v f l e r t a l e t ä r m edelstora besättningar – så kan man lite glädj e s m o l k a n d e k o n s t a t e r a a t t v a d ä r v ä l 1 5 mot de tusentals som kastat in handduken bara de senaste 15 åren?

I Belgien – med en yta som Västra Göt a l a n d s o c h H a l l a n d s l ä n i h o p – s a m s a s motsvarade drygt Sveriges befolkning med knappt 6 100 mjölkbönder som på denna trångbodda yta producerar drygt 4,3 miljarder kilo mjölk, vilket ska jämföras med S v e r i g e s 2 , 8 m i l j a r d e r k i l o S n i t t b e s ä t tningen är väsentligt mindre än i Sverige I

m j ö l k l a n d e t T y s k l a n d h a n t e r a r c i r k a

51 700 mjölkbönder i snitt 73 kor per besättning Även här sker så klart en strukturr a t i o n a l i s e r i n g m e d f ä r r e m e n s t ö r r e g å rd a r m e n h e l t k l a r t h a r u t v e c k l i n g e n v a r i t måttfullare där än här

I Österrike finns hela 21 500 mjölkgårdar, med en medelkobesättning som är a v s e v ä r t m i n d r e ä n i S i Ö t e r r i k e ä r l i t e e x t r a i n d e , i h o p m e d F i n l a n m e d l e m m a r s a m t i d

1 9 9 5 Ö s t e r r i k a r n a o c h s n a b b t a t t d e a l d p r o d u c e r a v o l y m p r o i n t e r n a t i o n e l l b u l u t a n s a t s a d e k r a f t f u m a t h a n t e r k , l o k a l f ö l i n g o c h l a n d s b y g d s r i s m i o l i k a k o m b i n t i o n e r D e r a s u t v e c k l i n g v a d g ä l l e r l o k a l a matproducenter har varit betydligt kraftfullare än den svenska S å v a d ä r d å d e tta, en hyllningstext t i l l l o k a l h a n t e rv e r k s m ä s s i g l i v s -

Jordbruksverket har kompletterat förslaget på utformning av ekonomiskt stöd till jordbruksföretag som drabbats av vårens och ommarens torka och enare regn.

Jordbruksverket har utrett l i k a f ö r s l a g t i l l f ö r d e l n i n g , och förordar att stödet riktas till de som är mottagare av det

b e f i n t l i g a s t ö d e t t i l l u n g a jordbrukare

D e n 1 7 a u g u s t i f i c k J o r db r u k s v e r k e t i u p p d r a g a t t lämna kompletterande förslag till utformning av ekonomiskt stöd till jordbruksföretag som har drabbats av vädersituationen under våren och sommar e n B a k g r u n d e n v a r a t t v äderläget förändrats sedan det u r s p r u n g l i g a r e g e r i n g s u p pdraget den 13 juli Den rikliga nederbörden under den se-

medelsproduktion och ett sågande av internationell konkurrenskraft och effektivt företagande? Inte alls, faktum är att även i mathantverkslandet Österrike förädlas 89 proc e n t a v a l l m j ö l k p å e t t m e j e r i o c h e n d a s t knappt fyra procent förädlas och eller konsumeras på ursprungsgården Det är alltså inte hela svaret på varför Österrike kunnat behålla sina mindre familjegårdar i mycket h d d d i S v e r i g e b l i v i t e n e kan eller ska kundre gårdar över tid essa tre länder och länder i Europa är har världens dyraste d d s l a g m e d e x e mkrav på att djuren gå på bete på somr t i d Ä n d å h a r d e mera produktion bea r a d i n o m l a n d e t och detta av kossor som i hög grad faktiskt också betar utomhus på sommar e n ! J a g s e r d o c k e t t s a m b a n d N ä r j a g l ä s t e t i l l L a n tm ä s t a r e å r 2 0 0 0 h a d e v i 4 2 4 0 0 0

m j ö l k k o r i S v e r i g e , i d a g ä r v i n e r e p å

3 0 0 0 0 0 k o r m e n h a r s a m t i d i g t ö k a t f ö rbrukningen av mejeriprodukter i takt med ö k a d b e f o l k n i n g V i s v e n s k a r h a r a l l t s å 124 000 kor för vår konsumtion som står uppstallade i andra länder med helt andra regler för betesdrift, avel, GMO-frihet i foder etcetera I konsumtionen av dessa produkter duger uppenbarligen det landets regl e r å t o s s K o m b i n a t i o n e n a t t a l l a s v e n s k a bönder ska underkasta sig den mest ambitiösa djurskyddslagen i världen, men med ett internationellt påverkat mjölkpris och en polariserande debatt där vi tror att antingen gårdsbutiker och lokal förädling ska rädda livsmedelsproduktionen ELLER en övertro till strukturutveckling och rationalisering IHOP med fega politiker som inte vågar ta i grundproblemet – har vi facit på Andra länder har lyckats bättre, när får vi se ett led a r s k a p b å d e i p o l i t i k e n , p å m y n d i g h e t e r och i lantbrukets organisationer som vågar ta inspiration av andra länder som både beh å l l i t s i n m j ö l k p r o d u k t i o n O C H b e v a r a t f ö r u t s ä t t n i n g a r n a f ö r m i n d r e o c h m e d e lstora producenter?

Må så gott i det mjölksinande Sverige önskar Peter

PETER BORRING

peter borring@telia com samhällsdebattör och opinionsbildare

Jordbrukaren

Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB

kan anmäla publicer ng som du anser är felaktig til PO Allmänhetens pressombudsman Adress Box 22310 104 22 Stockholm

Tel: 08-692 46 00 Fax: 08-692 46 05

ANNONSAVDELNING E–post: annons@ anst dn ngen se Felakt ga annonser: reklamation ska göras inom s u dagar från nföring T dn ngens ansvar för fel är högst annonskostnaden För skada på grund av uteb ivet el er felaktigt införande ansvaras nte Rek amation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått

n a r e d e l e n a v s o m m a r e n h a r inneburit ytterligare problem för jordbruket, utöver den tidigare torkan Regeringen önskade därför att förslaget även tar hänsyn till detta Jordbruksverket har utrett följande alternativ för fördelning av stödet:

• F ö r d e l n i n g t i l l m o t t a g a r e a v b e f i n t l i g t s t ö d f ö r u n g a jordbrukare

• F ö r d e l n i n g t i l l m o t t a g a r e av befintligt gårdsstöd

• Fördelning till jordbrukare med växtodling samt grovf o d e r b a s e r a d a n i m a l i e p r oduktion

• F ö r d e l n i n g t i l l s ä r s k i l t d r a b b a d e j o r d b r u k a r e genom individuell ansökan – Jordbruksverket förordar att stödet fördelas till mottag a r e a v d e t b e f i n t l i g a s t ö d e t t i l l u n g a j o r d b r u k a r e U n g a jordbrukare som nyligen etablerat sig är en grupp som är särskilt utsatt när det uppstår s t ö r n i n g a r i p r o d u k t i o n e n o c h p å m a r k n a d e n D e h a r s m å r e s e r v e r o c h h a r s v å r a r e att få förmånliga krediter För Sveriges långsiktiga livsmed-

e l s p r o d u k t i o n s p e l a r u n g a j o r d b r u k a r e s t o r r o l l , s ä g e r

A n d r e a s M a t t i s s o n , b i t r äd a n d e a v d e l n i n g s c h e f p å Jordbruksverket

03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www lanstidningen se Öppettider: Måndag - fredag 09 00-16 00

TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i L nköp ng ett Svanengodkänt tryckeri MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden Pressgrannar är Svanengodkänt och ngår tillsammans med bl a Sveaskog Holmen Skogssällskapet Ragnsel s som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www vatmarksfonden com) som arbetar med att restaurera torr agda våtmarker i Sverige och även skapa nya Läs mer på www pressgrannar se

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND

2 Nummer 9 • September 2023 AKTUELLT Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen se ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gun lla Nor én E–post: gunil a norlen@kurirengruppen se REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen se Länstidningen ansvarar inte för nsänt ej beställt materia Allt materia i Länstidningen kan komma att lagras i dig tal form och pub iceras på Länstidningens hems da Förbehåll mot sådan agr ng och/el er pub icering ska göras innan mater a et pub iceras Missnöjd? Du
E–post:
Prenumerationspris: Helår 475:– Halvår 260 –Utebliven tidning? Ring 0141-560 03 Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten
pren@ anstidningen se
Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560
Benny Andersson Brånstorp, 575 91 Eksjö Tel 0380-810 34 Nya startmotorer och gener. Även andra nya delar. TRAKTORER KÖPES för demont, kontant betalning. Hämtas! BEGAGNADE TRAKTORDELAR Vi köper & säljer Halm och grovfoder Diesel och oljor Spannmål, konv & KRAV Gödning Vallfrö och utsäde Hanna eller Anders når ni på: Tel 013-23 44 64/65 www.bengtsbilmaskiner.se 070-180 73 73 Moms och frakt tillkommer Släpvagnsaxlar 750-1500 kg 2400-6000kr Traktorstol Höj- och sänkbar. Tygklädsel. 3900kr ! " Jordbruksverket har utrett fler förslag på ekonomiskt stöd till väderdrabbat lantbruk Översvämmad havreåker Bild: HELENA ELOFSSON, JORDBRUKSVERKET
Vad
MASKINSERVICE

Gullviks är Sveriges ledande företag när det gäller växtskydd

Gullviks är ett företag med lång tradition inom växtskydd och vi står för en djup och aktuell kunskap inom vårt område. Vi har en tradition att alltid göra lite mer än vad som förväntas av oss.

HEJ JORDBRUKARE, VI VET HUR DU HAR DET!

Som jordbrukare är det alltid mycket att stå i. Därför ser vi till att du får diesel, eldningsolja och smörjmedel levererat till din gård precis när du behöver den. Vi är ett litet och personligt bolag som känner våra kunder väl. Våra chaufförer kan trakten in till minsta avtagsväg. Från det att du ringer in din beställning till att du får leverans hoppas vi att du känner att vi bryr oss om dig. Vi svarar i telefon alla dagar i veckan, precis som goda vänner gör. Välkommen till Östergötland och Sörmlands minsta oljebolag.

www.ostkustenenergi.se

Telefon 011-49 60 400

Nummer 9 • September 2023 3
NÄRKE MARTIN OLSSON tfn 070-221 01 66 ERIK ERIKSSON tfn 073-075 02 18 SÖDERMANLAND DANIEL WESSMAN tfn 076-118 77 31 ÖSTERGÖTLAND - ÖSTRA NILS WIKLUND tfn 072-234 84 99 ÖSTERGÖTLAND - VÄSTRA DANIEL TEVELL tfn 076-118 77 38 ANDERS GUSTAFSSON tfn 076-118 77 39 www.gullviks.se www.gullvikspraktikan.se

Fingertoppskänsla och skicklighet

Karlssons Träkonstr uktioner renoverar allt från lister till hela hus

VARV (JB)

Fredrik Karlsson är välmeriterad och åtar sig många sorters uppdrag när något ska göras med ett hus. Ett av de aktuella projekten är en renovering i en 1800-talsvilla

F ö r e t a g e t K a r l s s o n ' s T r äkonstruktioner grundades av Fredrik Karlsson i maj för fyr a å r s e d a n D e t h a r s i n a d r e s s i V a r v i M o t a l a k o mm u n M a n u t f ö r e n r a d o l ik a a r b e t e n s o m s n i c k e r i e r o c h b y g g n a t i o n e r , v a r e s i g d e t h a n d l a r o m p r i v a t a h e m eller offentliga byggnader, inomhus och utomhus Fredrik har sitt eget snickeri och kan s j ä l v t i l l v e r k a d e t s o m b ehövs

J u s t n u h å l l e r h a n o c h hans pappa Mats bland annat p å m e d e n r e n o v e r i n g i e n

1800-talsvilla i Mjölby (dater i n g e n a v h u s e t ä r i n t e h e l t säker Fastighetsregistrering-

e n i n l e d d e s 1 9 0 9 m e d f ö l jden att även många äldre villor fick 1909 som byggår Mer rätt är alltså 1909 eller äldre)

Just den här sortens uppd r a g , a t t r e n o v e r a ä l d r e h u s , ligger Fredrik extra varmt om hjärtat, men han har mycket mer på sin repertoar – Jag gick gymnasieutbildn i n g e n p å b y g g p r o g r a m m e t på Carlsund i Motala, berättar han Sedan blev han anställd på A d d e r a l i n k , d e t ä r e t t s t ö r r e företag så det var mycket storbyggen – J a g t r ö t t n a d e s e d a n p å Addera och flyttade till Norge och körde där Då kom vi i n m y c k e t m e r p å s p e c i a lsnickerier Jag hamnade på ett företag som höll på a t t r e n overa lyxlägenheter och då var d e t m i l l i m e t e r p r e c i s i o n o c h beslag i guld och allt möjligt s å d a n t , e x k l u s i v t D å f i c k m a n ö g a f ö r d e t a l j e r i s t ä l l e t s å n u f ö r s ö k e r v i k o m b i n e r a det

Är det i första hand renoveringar av äldre hus ni sysslar med?

– N e j d e t ä r e g e n t l i g e n i s i s t a h a n d , f ö r d e t ä r i n t e s å många som vill lägga de pengarna på gamla hus Mycket är n y p r o d u k t i o n , u t b y g g n a d e r , a l t a n e r , ö v r i g a r e n o v e r i n g a r och vanliga husrenoveringar

– Det är andra gången vi är h ä r n u o c h d ä r v i l l d e h a d e t gamla, det är optimalt för oss I mitt snickeri kan jag tillverka det som fattas Det är häråt jag strävar, men det tar ett tag att komma dit

H a n s p a p p a , M a t s , h a r o c k s å f ö r e t a g d ä r h a n h å l l e r p å m e d k ö k , m e n f ö r n ä r v ar a n d e ä r d e t m e s t s n i c k e r i som står på programmet

Varsamhet och hänsyn till u r s p r u n g e t b e t y d e r i n t e a t t m a n e n b a r t a r b e t a r m e d a nt i k a m e t o d e r o c h m a t e r i a l

D e t ä r l i t e a v e n m i x , s ä g e r

Fredrik

– Vi kombinerar det gamla m e d d e t m o d e r n a s å d e t s k a

fungera Idag bygger man på ett annat sätt, men de senaste fem-sex åren har det kommit mer och mer att man ska bevara det gamla – Det kommer se likadant ut, men det finns lättare verktyg idag

Han berättar vidare att det h a r k o m m i t f r a m n y a b y g gt e k n i k e r s o m f u n g e r a r i h o p m e d d e t g a m l a E t t e x e m p e l är isolering, något som behövs i den här renoveringen av en närmast oisolerad övervåning

D e n v a r e n k a l l ö v e r v åning eller sommarövervåning s

å d e n ä r n e d r i v e n , i s o l e r a d o c h å t e r s t ä l l d s å d e t s e r u t s o m i n n a n D e t s y n s k n a p p t att man har gjort något

H ä r v a r d e t t v å , v a d m a n antar varit, pigkammare förr, e n i v a r j e ä n d e a v v å n i n g e n D e h a d e v a r s i n k a k e l u g n , men var bristfälligt isolerade D e n e n a p i g k a m m a r e n ä r nästan helt klar och har blivit ett vackert rum man omedelb a r t t r i v s i F ä r g e n p å v ä g -

garna är också så exakt att det är svårt att tänka sig en annan Ä g a r n a h a r ö g a f ö r s å d a n t

En ny vägg med dolda dörrar har satts upp och ser ändå ut att vara ursprunglig Gångj ä r n e n ä r s p e c i a l t i l l v e r k a d e i F r e d r i k s m o r b r o r s s m e d j a Paneler har bytts och ser ändå s a m t i d a u t G o l v e t v a r n e ds l i t e t s å d e t h a r s l i p a t s E n k a t t v i n d h a r f ö r v a n d l a t s t i l l

ett unikt gästrum M y c k e t h a r g j o r t s h ä r o c h m e d d e n s t ö r s t a h ä n s y n t i l l b y g g n a d e n s u r s p r u n g V ån i n g e n h a r r e n o v e r a t s m e d största fingertoppskänsla och skicklighet Det återstår dock en del småsaker som att sätt a upp räcken till

Text och bild: BO BÄCKMAN

trappan
4 Nummer 9 • September 2023
BYGG Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län Mats och Fredrik på övervåningen som de renoverar
”Pigkammaren” är nästan
blivit
Trappräcket
Övervåningen
Kattvind som blivit ett intressant gästrum
klar och har
mycket trevlig
ska upp, men annars börjar det mesta bli klart
i det vackra 1800-talshuset renoveras En ny vägg med dolda dörrar har satts upp och ser ändå ut att vara ursprunglig

Allt för installningen!

Slitdelar till plogen, även orginaldelar

Dags för djupborrad vattenbrunn? Eller härlig bergvärme?

FBB är regionens mest anlitade borrentreprenör och hjälper hushåll i både Östergötland och Sörmland. Branschens bästa trygghet får du på köpet. Ring 0122-10064 och berätta om ditt behov.

Välkommen till FBB!

VATTENBRUNNAR

Djupborrad brunn med pumpmontage

BERGVÄRME

VATTENRENING

För (ännu) friskare vatten

PUMPSERVICE

Servar och byter pumpar

Brett sortiment och bra priser på djurfoder!

En smidig, stark, enkel och lättmanövrerad traktorprocessor – omtyckt och populär allroundmaskin som fungerar lika suveränt i klenare slutavverkning som i förstagallring. Har både Hög- och Lågfart (med upp till 5 m/s)!

HYPRO

En rationell, smidig, trepunktsburen gallringsprocessor som trots sin litenhet och ringa vikt på 800 kg utför ett snabbt och e ektivt arbete! Med eget hydraulsystem, lastkännande ventil för mjukare köregenskaper och matarhjulsmotor i bottenrullen.

Nummer 9 • September 2023 5
www.fbb.se
CERTIFIERAD ISO 14001 ISO 45001
NORRKÖPING Importgatan 38 011-18 11 66 LINKÖPING Kolfallsgatan 9 013-31 30 60 Foder för hund, häst, katt, nöt, får och höns
För villan och fritidshuset
www.ostergyllen.se
HYPRO 450 XL
300
TEL. 0479 220 59 • WWW.HYPRO.SE

I bölj ande anr ikt lands kap

Rinna ÖsteRgåRd 1

Två bostadshus, flera ekonomibyggnader och 10 hektar mark. Fyra hästboxar finns i ladugården. Välkommen till välskötta Rinna Östergård 1 som är veckans gård till salu.

För de flesta torde den här bygden och vad man finner här, längs E4:an och i s y n n e r h e t n o r r o m d e n v a r a v ä l k ä n d Rinna Östergård är fågelvägen belägen endast ett par tre kilometer från Väders t a d o c h n å g o n k i l o m e t e r f r å n E 4 : a n Bilvägen är förstås en aning längre

D e t k a n s k e k a n f ö r v å n a n å g o n a t t R i n n a m e d d e t h ä r l ä g e t t i l l h ö r B o xholms kommun, men kommungränsen beskriver en båge uppåt de här trakterna

A n t o n R i d d e r s t a d s k r i v e r i B e s k r i fn i n g ö f v e r Ö s t e r g ö t l a n d , f r å n 1 8 7 5 -

1877:

”Rinna nämnes 1382 i ett gåfvobref t i l l W a d s t e n a k l o s t e r , ä f v e n s o m 1 3 9 9 och 1437 ”

Han skriver vidare i andra bandet av en annan sammanställning om Östergötland från 1917-1918: ”Rinna gränsar i n till Yäderstad, i no // I sin helhet k a n s o c k n e n a n s e s s o m e n ö v e r g å n g s -

trakt från slätten till Holavedens bergstrakt i Jönköpings län ”

B y g d e n s a n o r s t r ä c k e r s i g d o c k mycket längre bakåt i tiden I stort sett b o k s t a v l i g e n p å a n d r a s i d a n E 4 , f r å n

Rinna räknat, grävdes 1996 fram mångtusenåriga stenålderslämningar Man har som vanligt bara att konstatera att där människor en gång funnit en bra plats att leva på så låg det något bakom Kontinuiteten finns här

Rinna Östergård är vackert belägen i ett härligt jordbrukslandskap Gårdsbil-

den är slående prydlig och fin Bostadshusen och ekonomibyggnaderna är, som på så många håll, separerade av vägen Från gården ser man mycket av byn och kyrkan Dagens kyrkobyggnad uppf ö r d e s 1 8 0 0 - 1 8 0 2 , m e n d e n h a r h a f t föregångare Den första antas varit från tidigt 1200-tal Lite kuriosa angående den nya kyrkan är att byggnadskostnad e r n a u p p g i c k t i l l 2 2 4 0 , 2 3 r i k s d a l e r

Här i byn Rinna finns även både förs k o l a o c h e n t r e v l i g b a d p l a t s i R i n n asjön

Det stora bostadshuset är 1 ½ plan och har fyra rum och kök fördelade på 150 kvadratmeters boyta Byggåret ang e s t i l l 1 9 0 9 , m e n h ä r i n n e ä r d e t m odernt och väldigt fräscht Bland de moderna tilläggen finns fiber

K ö k e t h a r m a t p l a t s o c h ä r u t r u s t a t m e d s å d a n t s o m e l h ä l l o c h u g n , m e n h ä r f i n n s ä v e n e n v e d s p i s H ä r f i n n e r man också ett generöst skafferi Entrép l a n e t h a r v i d a r e s å d a n t s o m e t t v a rd a g s r u m m e d t r ä g o l v o c h k a k e l u g n H ä r f i n n s o c k s å e t t h e l k a k l a t r y m l i g t badrum med dusch, wc med mera

En trappa upp möts man av en möblerbar hall med trägolv Här finns sådant som två stora sovrum, samt en to-

Bostadshus: Byggår 1909 1½ plan 4 r o k Boarea 150 kvm Fiber finns

Flygelbyggnad: Byggår 1909 1½ plan Boarea 84 kvm Biarea 6 kvm

Ekonomibyggnader: Ladugård och

loge Fyra hästboxar i ladugården Garage med gjuten platta och två portar

Äldre höns och svinhus Vid bostadshusen f nns en förrådsflygel

alett med wc och handfat

Den något mindre flygelbyggnaden är även den modern inuti Liksom det stora huset är det här 1 ½ plan Byggnaden har en boarea om 86 kvadratmeter och ytterligare några kvadrat i biarea Köket är ljust och modernt utrustat mas k i n e l l t H u s e t h a r ä v e n e n k ä l l a r d e l som kan användas till förvaring Intill bostadshusen finns förrådsflygel På andra sidan vägen ligger gårdens l a d u g å r d o c h l o g e , g a r a g e s a m t ä l d r e höns- och svinhus I ladugården finns fyra hästboxar Mäklaren understryker att direkt intill stallet börjar betet om sju hektar Den som vill hålla djur har det med andra ord väl förspänt Rinna Östergård 1 är en mycket fin liten gård som lämpar sig för en mindre djurhållning, vare sig det är hästar ell e r a n d r a d j u r M e d d e b å d a v ä l s k ö t t a b o s t a d s h u s e n ö p p n a r s i g m ö j l i g h e t e r Här har man dessutom väldigt nära till E4 och Väderstad För pendlare är läget minst sagt fördelaktigt Man förstår varför människorna red a n f ö r m å n g a t u s e n å r s e d a n s l o g s i g ner här

Text: BO BÄCKMAN

Areal: Totalt 10,5 ha enligt Lantmäteriet, varav 7 ha utgörs av betesmark i anslutning ti l ladugården

Pris: 4 500 000 kr

Ansvarig mäklare: Gustaf Eriksson, Länsförsäkr ngar Fastighetsförmedling, 0703-51 05 77 gustaf eriksson@lansfast se

6 Nummer 9 • September 2023 GÅRD TILL SALU Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län
KORTA FAKTA RINNA ÖSTERGÅRD 1

Rebecca Regnander................................0709-992 375

Gustaf Eriksson.........................................0703-510 577

Caroline Lundén......................................0761-153 211

Ska du sälja eller värdera din gård?

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Ett strå vassare

GRIPARTS

Välkommen att anlita oss för värdering eller försäljning av din jordbruksfastighet!

Tema höstvete

lönsamheten i din odling.

27 september 10:00-12:00 Klostergården

OBS! Ny plats!

Alla lantbrukare hälsas välkomna, kostnadsfritt att delta!

Läs mer och anmäl dig på hushallningssallskapet.se/ eller skanna

Sista anmälningsdag är den 25 september.

5 oktober 09:30-12:00

Hägerstad

Välkommen!

Etablera

vall på hösten

Läs mer och anmäl dig på eller skanna 3 oktober.

Nummer 9 • September 2023 7
50 36
27 27
Micka Hagve 0720-50
Johan Westergren 0708-70
Pannor Konsilos Spannmålskärror Elevatorer Silotorkar Båghallar Planlager Mobiltorkar JL Agriparts SKÖVDE 0500-42 51 00 | www.jlagriparts.se

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län

Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT

till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler

bsmeab@gmail.com

Levererar allt i grusbranschen.

Vi utför: Bredgrusning och spårgrusning

Lossning och lastning med lastmaskin

Större och mindre schaktarbeten

Joakim 070-600 19 72

Flytgödselkörning

Fastgödselkörning

Fyrkantspressning

Slåtterkrossning

Rundbalspressning

Sådd Rapid 4m

Fälthack Claas

Krokvagnar

Andreas: 070-888 25 80

Marcus: 070-535 90 08

Allt inom ventilation!

Allmän service samt service av styrregler, ACJ luftvärme, ACF, byte av styrregler

Husventilation, OVK-besiktningar, Injustering av luft, installationer med mera.

20 års erfarenhet i branschen • F-skattsedel • kenneth0142@hotmail.com

Från missväxt till tillväxt!

070-696 19 44

Levererarfärdigbetong

VIMMERBY · Tel 0492-152 55 · www.geba.se

Johan 073-0474271

Välkomna!

Villa- & fastighetsägare!

TILLÄGGSISOLERA VINDEN OCH SPARA PÅ DIN VÄRMEKOSTNAD

Underhåll av grusvägar

Kantskärning och väghyvling med moderna maskiner. Grus och dammbindning.

Hjertstedt Hyveltjänst AB 070-651 07 96 www.vaghyvlar.se

VÄLKOMNA ut i skogen

Intresserad av skog? Följ med ut på våra utflykter i skogen i Östergötland!

Söndag 17/9 Bankeböte gård, strax sydöst om Valdemarsvik

Torsdag 21/9 Rosenkälla, precis söder om Linköping

Vi bjuder på fältfika och kunskap om skogen, om hyggesfria metoder, återvätning av dikad torvmark och naturnära skogsbruk.

Dragkraft 1400/1700/2200 kp Manuell och radiostyrd. Enkel montering på alla kranar.

We-1400 med 2 kanal radio. 16.900:+ moms o frakt

Tel 0381-710 10 | www.weimer.se

Takplåt, väggplåt, självbärande plåt

1:a- & 2:a-sortering på lager 019-103040 / 070-875 88 60 · info@lindtech.se Personlig service

FÖR MER INFO besök gärna Naturskyddsföreningen Östergötland på Facebook Kontakt: carlalexander.lindman@naturskyddsforeningen.se

8 Nummer 9 • September 2023 AKTUELLT
certifierad av
REJÄLT! och samtidigt ökar du värdet på din fastighet. Kostnadsfri besiktning av vinden. Tel 0142-570 10 • Företaget är miljödeklarerat och kvalitetscertifierat. www.mb-isolering.se VI STÖDJER MISSING PEOPLE SWEDEN 20 Försäljning och service av garageportar, industriportar, grindar, dockningar med mera! Solcellsbyggarna.se 070-696 49 22 FRI OFFERT! Skörda solenergi! SEDAN 2014 Titta in på vår hemsida, följ länken ”Fri offert” Blixholmsvägen 1 602 38 Norrköping Tel: 011-165180 VI KOPER DITT SKROT! VA-produkter www.inrapipe.se · info@infrapipe.se · 013-39 30 90
VA-sortimentet finner ni markrör, vägtrummor, fiberduk, avvattningsrännor, pumpbrunnar, avskiljare för olja/fett, enskilda avlopp. Kontakta oss för prislista eller offert till ert projekt. Besök vår butik Algolgatan 7 i Linköping HS Perifal AB, Storgatan 50, 521 43 Falköping www.baxi.se - info@baxi.se Tel: 0515-171 10 Värmepumpar och pannor säljs och installeras av VVS installatörer LUFT/VATTENVÄRMEPUMP & VEDELDNING Bonus Light Vi utför grävarbeten! Diplomerade för avloppsanläggningar Skrukeby Maskin 0142-809 60, 070-659 67 63 Tegelbruksv 1, Kisa · 0494-128 50 www.kisamotorservice.se inkl moms KINGQUAD LT-A500XPM 2023 134.900:Nya Suzuki KingQuad är bättre än någonsin! Den har fått helt ny ram, ny servostyrning och ny växellåda, vilket gör att den tar sig fram ännu bättre i tuff terräng och kan dra ännu tyngre släp – upp till 600 kg. Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats på 0141-560 09
I vårt

Få betalt för ditt skrot!

Vi tar emot kabelskrot och andra sorters metaller, t ex jordbruksskrot, industriskrot och batterier.

Vi hyr också ut containers och lastväxlarflak.

Vi välkomnar kunder i hela Östergötland!

Granhultsgatan 20, Motala Tel 010-164 79 79 skrot-anders@boremail.com www.skrotanders.se

Bo Johansson Skogsentreprenad AB

Vi ser långsiktigt på ditt skogsägande

•Avverkningsuppdrag

• Leveransvirke

• Skogsbränsle

• Certifierat företag med markskonande maskiner enligt PEFC-standard

Telefon: 070-217 65 93

Hitta din målgrupp med en annons i Jordbrukaren!

Jordbrukaren utkommer var tredje vecka till alla jord-, lant- och skogsbruksföretag i hela Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län Ring 0141-560 09 så hjälper vi dig!

Dina gårdsmäklare

Vi är din gårdsmäklare i Östergötland och som landets största förmedlare av skogs- och lantbruksfastigheter förbereder vi nu vårens försäljningar. Har du funderat på att sälja är det hög tid att höra av dig till oss. Marknaden för skogs- och lantbruksfastigheter står stadigt och priserna har stabiliserat sig på historiskt hög nivå.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Thomas Nordén 070-372 71 44, Erik Hansson 073-814 25 00, Stefan Wärdig 076-696 40 03, Lars Ektander 076-127 16 49, Roland Hultman 070-611 49 08

Missa inte våra webbinarie och fysiska event på ludvig.se/event

Spannmålskylning

ludvigfast.se

Solljuset lyser upp gläntan där vi samlats. Vi står i den mjukaste mossan, känner skogens dofter och lyssnar till naturen. Vinden susar mjuk högt upp i trädens kronor, en fågel kvittrar längre bort och vi hör bäcken porla.

Aldrig har vi varit så nära naturen, aldrig har vi varit så nära varandra. Avskedets stund är här och nu, i den stilla friden.

Med vänlig hälsning, Erika Hellberg

Besök oss på något av våra kontor

Norrgårdsgatan 5, Mjölby alt.

Storgatan 31, Boxholm eller boka hembesök på tel 0142-164 40.

Det mest naturliga sättet att konservera spannmål:

• Skydd mot insekter och bakterier

• Avlastar torkprocessen

• Inget behov av gasning

• Låga energikostnader

• Oberoende av omgivande väderförhållanden

Nummer 9 • September 2023 9 AKTUELLT
Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län FSC-C147284 | www.fsc.org Genom att köpa denna produkt hjälper du ill med att ta hand om världens skogar
, , , ,  
Originalet sedan mer än 60 år!
GRANIFRIGOR ™ Svensk distributör: KALLAND Technology AB • info@kalland.se FrigorTec GmbH • info@frigortec.com • www.frigortec.com

Ödeshög lyfter arkitekturen

Skolhuset i Stora Åby från 1930-talet har återskapats

ÖDESHÖG (JB)

2023 är ett arkitekturens år, i varje fall i Ödeshög Kommunen har ett digert höstprogram, som börjar med en stor invigning av tre unika vindskydd Det fortsätter med öppet hus för en nästan lika unik insats för att bevara och återskapa den gamla skolan i Stora Åby socken.

Det finns många hus, som tidigare har varit skola Några omvandlas till bostäder, till exempel Åsa och Västra Tolls t a d , a n d r a b l i r v ä r d s h u s , s a m l i n g s s a l a r e l l e r f å r e t t b l a n d a t i n n e h å l l S k o l a n i S t o r a Å b y b l i r å t t a s a l a r o c h en gästlägenhet att hyra Skolan byggs på 1930-talet a v E n g w a l l s B y g g f i r m a o c h f u n g e r a r s o m s k o l a t i l l å r

1965 Huset är fyra våningar inklusive källare, totalt 1400 kvadratmeter

Joakim ”Jocke” Gustavsson köper fastigheten år 2020 för a t t b e v a r a o c h å t e r s k a p a d e n gamla skolan J o c k e ä g n a r m y c k e t t i d , f r ä m s t k v ä l l a r o c h h e l g e r , u n d e r n ä s t a n t r e å r t i l l a t t r ä d d a o c h l y f t a h u s e t , s o m l i g g e r s n e t t e m o t S t o r a Å b y k y r k a M e d i a r b e t e t ä r ä v e n s o n e n J o s e f G u s t a v s s o n o c h

Carolin Axelsson Nu återstår b a r a e t t r u m p å v i n d e n S edan är hela huset färdigt

Eleverna går i klass 1-2, 34 , 5 - 6 o c h 7 i f y r a k l a s s r u m U t ö v e r s k o l s a l a r n a i n n e h å ll e r h u s e t b l a n d a n n a t g y mn a s t i k s a l , v a k t m ä s t a r b o s t a d och kommunsal där fullmäkt i g e h a r s i n a s a m m a n t r ä d e n så länge Stora Åby är en egen kommun År 1952 slås Ödesh ö g o c h S t o r a Å b y s a m m a n D e t ä r ö p p e t h u s i s k o l a n under några lördagstimmar i b ö r j a n p å h ö s t t e r m i n e n J o c k e b e r ä t t a r a t t d e t k o mm e r m e l l a n 8 0 0 o c h 1 0 0 0 p e r s o n e r f ö r a t t s e d e n n yg a m l a s k o l a n E n a v d e m ä r Ingrid Staaf, före detta lärare i B o e t s s k o l a H o n s k r i v e r i g ä s t b o k e n a t t i s k o l b ä n k e n sitter man bra

Denna skolbänk har en särskild historia Det är den end a o r i g i n a l b ä n k e n i J o c k e s skola På locket har några elever ristat in sina initialer En a v d e m h a r s k r i v i t B K D e t s t å r f ö r B i r g i t t a K a r l s s o n I d a g h e t e r h o n B i r g i t t a F r e driksson och bor i Mjölby Många före detta elever dyk e r u p p p å ö p p e t h u s d a g e n Jocke nämner Stig Örnstedt H a n b o r i S t o c k h o l m f y r a t i m m a r s r e s a b o r t o c h å k e r

f r a m o c h t i l l b a k a u n d e r d agen för att besöka skolan

Jocke får många fina komm e n t a r e r E n k l a s s h a r k l a ssträff under dagen

Å r 1 9 7 2 h å l l e r Ö d e s h ö g s k o m m u n e n a u k t i o n p å i n -

ventarierna och Birgitta ropar b l a n d a n n a t i n s i n g a m l a b ä n k o c h t r e s k o l p l a n s c h e r m e d b l o m b i l d e r D e t f i n n s i d a g m å n g a g a m l a s k o l p l a ns c h e r p å v ä g g a r n a m e n b a r a

t r e ä r f r å n d e n u rsprungliga skolan, de t r e b l o m b i l d e r n a B i r g i t t a h a r s k ä n k t b å d e d e m o c h s k o lb ä n k e n t i l l J o c k e s skola P å g r u n d a v k o mm u n e n s a u k t i o n h a r J o c k e h a n d l a t d e t m e s t a s o m f i n n s i s k o l a n i d a g E n d e l h a r h a n köpt på loppis, annat är nytt H a n h a r b l a n d a n n a t s k a f f a t t v å o r g l a r , m å n g a p l a n s c h e r , bord, stolar och långa bänkar, toaletter, tvättställ och hyllor m e d k r o k a r f ö r b a r n e n s k l äder

Om själva återskapandet av huset säger Jocke att det gäller att börja i rätt ände Han startar sitt projekt med taket o c h s l u t a r m e d a t t s l i p a g o l v och måla väggar Nu hoppas

Jocke att det ska hända olika saker i huset och att alla lokaler hyrs ut så att det går runt ekonomiskt

Jockes mamma har gått sin a s j u å r i S t o r a Å b y s k o l a J o c k e s j ä l v h a r f å t t s i n s k o lk u n s k a p i F r i d t j u v B e r g s k olan Den byggnaden ska snart e r s ä t t a s a v e n h e l t n y s k o lbyggnad Kanske kommunen l ö s e r ö v e r g å n g e n g e n o m a t t tillfälligt öppna skola i Stora Åby och låta eleverna uppleva e n s k o l m i l j ö s o m s n a r t ä r hundra år

Nytt kan komma till i komm u n e n s h ö s t p r o g r a m N u h i t t a r v i e n k u l t u r h i s t o r i s k v a n d r i n g i T r e h ö r n a s ö n d ag e n d e n 1 7 s e p t e m b e r D e n

18 september - 29 oktober visas ”Utställning Norden” om f r a m t i d e n s a r k i t e k t u r p å

b i b l i o t e k e t o c h t i s d a g e n d e n 26 september visar Ann-Sofie B r a x b i l d e r i R i d d a r s a l e n u r den digitala hembygdsboken med tema arkitektur Tre aktiviteter avverkas i septembers första del H ä s t h o l m e n s s t a d s v a nd r i n g m e d e t t 3 0 - t a l s k y l t a r , s o m b e r ä t t a r o m s a m h ä l l e t s g a m l a h u s o c h m ä n n i s k o r som har bott i dem, är numera permanent och kan studer a s h e l a å r e t S k y l t a r n a , s o m är placerade vid sin fastighet, består av en kortare text Mer text finns att läsa på Hästholm e n s B y g d e g å r d & B y a l a g s h e m s i d a o c h d ä r f i n n s ä v e n e n k a r t a d ä r a l l a h u s m e d skyltar är markerade

Text och bild:

10 Nummer 9 • September 2023
BYGG Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län
LJUNGHOLM
KATARINA
En sal har bänkar med ryggstöd och dyna En sal har runda bord och stolar Husets enda ursprungliga skolbänk, skänkt av Birgitta Fredriksson Stora Åby skola i återskapat skick Skolan byggdes på 1930-talet av Engwalls Byggfirma och fungerade som skola till år 1965 Huset har fyra våningar inklusive källare, om totalt 1400 kvadratmeter Jocke Gustavsson visar krokar där eleverna ska hänga sina kläder Han har ägnat mycket tid, främst kvällar och helger, under nästan tre år för att återskapa och bevara skolan

SM i Plöjning 2023

% $ " $ " # " & ! !

' & " !! $ ! ' # %! # ' " ! $ !

' ! $ ! ' & $

f o ... re för omgående leverans.

Nya & begagnade.

Tömningsfläktar från 11 till 37 kw med mycket hög kapacitet KK1600 och KK1800

Svensktillverkade jordkällare. I plast. Sandström tillverkar färdiginredda gammaldags jordkällare modern tappning. Tillverkade i glas berarmerad plast. En lätt, stark och välbeprövad konstruktion, som håller i era mansåldrar. Mer information får du på vår hemsida eller per telefon. Välkommen!

www.jordkallare.se / 0910 - 941 00 w ww.sandstromwebshop.se

Boka rödfärgning!

Vi sprutmålar med Falu rödfärg

Vi erbjuder även:

• Fasadtvätt • Taktvätt

• Skyliftarbeten • Försäljning av Teknos färgsortiment

SOFAB Sanering & färg AB

Butik Östanåg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751 www.sofabskanninge.se

30 september-1 oktober, Danbyholm, Björkvik Plöjning med häst, veterantraktorer, modern traktor i växel- och tegplöjning, skol-SM, utställare och servering. Entré 100kr per dag, barn upp till 15 år gratis. Gratis parkering.

RADON

Dricker du ohälsosamt radioaktivt vatten?

Radonett är Europas mest sålda och effektiva radonavs iljare med högsta reningsgraden av radon i samtliga tester utförda av bl.a SSI.

RADONETT

•garanteradreningsgrad avradonpå97–99,9%

•tarbortsvavelväte, metangasochCO2

Radonett gerdigochdinabarn ettsuntochfriskt v atten!

•höjerpH-värdettillca7,5 pånaturligvägutankemikalier

50.000 brunnar i Sverige har hälsofarligt vatten m ed för hög radonhalt som måste åtgärdas!

Ring:0248-10278såhjälpervidig Radonett,Box64,79521Rättvik•info@radonett.com www.radonett.com

www.bevattningsteknik.se

Vi målar

följande

fasader:

Rödfärgade

Reveterade

Oljefärgade

Vi utför även: Epoxibeläggningar

Handmålning

Hetvattentvättning

Invändig målning i stall Även färg- och tapetbutik

Uthyrning av liftar

SOFABSanering & Färg AB 0705-300 751, 0730-36 71 36

www.sofabskanninge.se

Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här köper du även sand, grus, bergkross och matjord.

Direktförsäljning till företag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smörjmedel och ordnar självklart med transporten.

Telefon: 013-809 00 · www.vikingstadakeri.se

Besöksadress: Fålåsavägen 11, VIKINGSTAD

Biobränslepannor

Satseldade- och flödesmatade pannor

Säljare norra och

mellersta Sverige

Andreas Brunåker

Lantmästare

076-846 22 22

Andreas.brunaker@faust.dk

mail@faust.dk

www.faust.dk

Nummer 9 • September 2023 11 AKTUELLT Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare
$ ! ! "& & & & ! & ! " & ! #" #!" & & !! & $ "$ ' ' "$ +* ) ) " *++(,. -/ ** ) %%%'! " '!
i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.
www.juf.se
www jordbrukaren se

Blöt säsong ger problem i skördetid

Många lantbr uk går över till planlager tork

SVERIGE (JB) Årets skördesäsong har varit blöt och besvärlig i stora delar av landet, något som verkligen har satt press på spannmålslogistiken ute på gårdarna Mottagning och mellanlagring av våt spannmål blir då en viktig aspekt för att kunna hålla allt rullande

När stora volymer våt vara från fältet kommer in på gården, måste det hanteras utan s k a d o r o c h n e d k l a s s n i n g a v s p a n n m å l e n N ä r v a t t e n h a lt e r n a ä r h ö g a i n n e b ä r d e t e n u t m a n i n g f ö r l a n t b r u k a r n a D e t k r ä v s a t t b å d e k u n n a t a e m o t , l a g r a o c h t o r k a s t o r a

volymer

En torkkonstruktion som på senare år fått mer spridning är planlagertork Det är en tork som utgörs av ett körbart golv m e d l u f t k a n a l e r n e d g j u t n a i betonggolv En avgörande för-

del med denna typ av tork är dess mångsidighet Samma anläggning kan fylla flera funkt i o n e r u n d e r s k ö r d o c h e f t e r s ä s o n g D e n k a n a n v ä n d a s s o m l a g e r o c h t o r k n i n g f ö r spannmål, gräsfrö, oljeväxter m e n ä v e n a n d r a v a r o r s o m halm, ved eller flis

N ä r p l a n l a g e r t o r k e n s t å r tom fungerar den även som ett l a g e r f ö r m a s k i n e r e l l e r r e dskap Mångsidigheten blir där i g e n o m e n i n v e s t e r i n g s o m passar olika typer av lantbruks f ö r e t a g , o a v s e t t p r o d u k t i o n och storlek Med en planlagertork (ben ä m n s ä v e n u n i v e r s a l t o r k ) k a n m a n b å d e l u f t a o c h t o rk a v a r a n s o m l a s t a t s i n , m e d eller utan varmluft Det innebär en flexibilitet som är värd e f u l l u n d e r s v å r a f ö r h å l l a nden En planlagertork byggd i anslutning till en konventionell sats/kontinuerlig tork gör s å a t t d e b å d a a n l ä g g n i n g a rna kompletterar varandra Planlagertorken kan fungera som en tork i sig själv, och

k a n ä v e n f u n g e r a s o m l u f tningsficka med hög kapacitet framför varmluftstorken Den fungerar även som lager med kylning för torkad vara

V å t s p a n n m å l i n n e i p l a nlagertorken kan ligga och luftas under längre tid Det gör även varan jämnare och lättar e a t t t o r k a I o c h m e d a t t luftningen är inbyggd i golvet undgås momentet att monter a o c h f l y t t a r u n t s p j u t e l l e r rör i spannmålen för luftning, i e x e m p e l v i s e n m a s k i n h a l l med gjutet golv Det snabbar upp både mottagning och utlastning

Denna konstruktion har en svårslagen mottagningskapacit e t I s t ä l l e t f ö r a t t h a v a g n a r stående i väntan på att tippa eller att fylla upp våt- eller luftningsfickor med begränsad volym inför torkning, är det bara att backa in, tippa och därefter hantera med lastmaskin

M e d v ä r m e t i l l s a t s k a n p l a n l a g e r t o r k e n h a n t e r a v å t s p a n n m å l m e d v a t t e n h a l t e r p å ö v e r 2 0 p r o c e n t t i l l l a g -

ringsduglighet Med omrörare kan torktiden för stora vol y m e r s p a n n m å l m i n s k a s t i l l bara ett dygn med cirka 1 kW v ä r m e t i l l s a t s p e r t o n V i d h ö g a v a t t e n h a l t e r u p p å t 3 0 procent kan den snabbt få ner d e t t i l l r u n t 2 0 p r o c e n t e f t e r i n l a s t n i n g f ö r a t t g ö r a v a r a n mer hanterbar inför torkning D e n v a r s a m m a l u f t n i n g e n under torkprocessen, antingen i plantorken eller framför

k o n v e n t i o n e l l t o r k , ä r s k o ns a m f ö r s p a n n m å l e t s f a l l t a l

Hö och halm i form av exempelvis storbalar kan med förd e l t o r k a s i p l a n l a g e r t o r k e n utan större svårigheter Sett till mängden spannmål s o m h a n t e r a s i e n p l a n l a g e rtork, är det en väldigt ekonom i s k l ö s n i n g I n v e s t e ri n g s k o s t n a d e n p e r t o n ä r a vs e v ä r t l ä g r e ä n a n d r a s ä t t a t t

bygga för tork och lagring, och värdet ligger också i att byggnaden i sig har stort alternativv ä r d e E n k o s t n a d r u n t 2 500–3 500 kronor per ton för en ny hall med planlagertork ä r r i m l i g t i d e f a l l e n d a s t e n omgång torkas och lagras per s ä s o n g O m f l e r a s a t s e r k ö r s f a l l e r k o s t n a d e n p e r t o n d å s t ö r r e v o l y m e r h a n t e r a s m e d samma kapitalkostnad Kostnaden betalar tillbaka sig förv å n a n s v ä r t s n a b b t , g e n o m m ö j l i g h e t e n a t t k u n n a l a g r a och sälja spannmål under eftersäsong

I m å n g a f a l l b e t a l a r sig inv e s t e r i n g e n p å s j u t i l l å t t a å r v i l k e t k a n v a r a e n l o c k a n d e lösning för det nystartade företaget eller för gården som vill utöka sin kapacitet En trettio år gammal planlagertork beräknas ha ett restvärde av cirka 60 procent vilk e t k a n j ä m f ö r a s m e d o mr ö r a r s i l o s o c h t r a d i t i o n e l l a t o r k a r s o m o f t a s t h a r e t t b etydligt lägre restvärde, om ens något alls

NUMMER 9 September 2023 Årgång 97 JORDBRUK
Lantmannatidn ngen Jordbrukaren • Til Östergöt ands antbrukare sedan 1926
Med varmluftstillsats kan man torka även vid höga vattenhalter. Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.
Planlagertorken har en enorm mottagningskapacitet