Jordbrukaren nr 7, 2023

Page 1

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till lantbrukare sedan 1926

Nummer 7 • Årgång 97 Maj 2023

Vy mot ett av stallen och ridbanan Skinnarbo i Krokek erbjuder mycket för hästmänniskor

Härlig hästgård till salu

GÅRD TILL SALU Tre bostadshus och 18 hektar i ett skifte Sjöläge, två stall med många boxar, ny ridbana och god jakt Välkommen t i l l K r o k e k S k i n n a r b o 1 s o m ä r v e c k a n s g å r d t i l l s a l u M a r k e n ä r samlad i ett skifte och uppgår totalt t i l l 1 8 , 5 8 h e k t a r A v d e s s a u t g ö r s 3 , 3 4 a v b e t e s m a r k o c h 8 , 3 8 a v åkermark Varken betes- eller åkerm a r k ä r u t a r r e n d e r a d S k i n n a r b o h a r t v å v ä l u t r u s t a d e s t a l l m e d m å n g a b o x a r f ö r d e l a d e p å t r e a vdelningar, det ena stallet har två avdelningar En stor nyanlagd ridbana som mäter 22 x 60 meter bidrar till att göra Skinnarbo till en ovanligt väl försedd hästgård Man kan s n a r a s t b ö r j a p r a t a o m e n h ä s t a nläggning SIDAN 6

Stolt dag för Lantmännen

LANTBRUK Lantmännen Biorefineries nya produktionsanläggning f ö r u t v i n n i n g a v v e t e p r o t e i n , g l ut e n , p å H ä n d e l ö i N o r r k ö p i n g ä r nu klar Den invigdes under en cer e m o n i d ä r f ö r e t r ä d a r e f ö r b r a nschen, kommun och regering höll t a l P å p l a t s f a n n s ä v e n l a n d s h ö vd i n g C a r l F r e d r i k G r a f m e d f l e r a

SIDAN 10

Du som är prenumerant

på Länstidningen Östergötland och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

Skogskörning på Veda

Östergötlands br ukshästklubb höll distriktsmästerskap

SKOG I början av maj anordnade Östergötl a n d s b r u k s h ä s t k l u b b D i s t r i k t s m ä s t e r s k a p i skogskörning på Veda Enbacken i Ljungsbro Vinnaren får representera Östergötland vid SM i skogskörning 2024 Sex tappra ekipage som

deltog trots ihållande duggregn hela dagen Av h ä s t a r n a v a r f e m n o r d s v e n s k a r o c h e n a r d e nner Medhjälpare och publik fanns också med Tävlingen bestod av fem tävlingsmoment där det gällde att ha stor lydnad och precision: Start

kontroll, Kälkbana, Vagnsbana, Lunnbänk och Långstock ”Det är så spännande att se hur olika ekipagen och hästarnas temperament är och hur fint samspelet mellan häst och kusk flyter” uttalade en av de närvarande S I D A N 4

Sidoflöden kan bli till ny innovativ mat

Mycket av de livsmedel som produceras blir aldrig till mat utan går förlorade i livsmedelskedjan Det innebär ett stort resursslöseri IVL Svenska Miljöinstitutet leder ett nytt projekt som har som mål att utveckla nya livsmedel från sidoflöden som i dag blir till avfall eller foder Målet är att öka resurseffektiviteten och lönsamheten inom den svenska livsmedelssektorn genom att erbjuda innovativa matvaror SISTA SIDAN

VECKANS BORRING

Samernas sak

är vår, fast inte som du tror

SIDAN 2

SIDAN 8

SIDAN 2

En branschtidning i Länstidningen
Miljö viktig del i jordbrukarstöden
JORDBRUK Pengar att söka för klimatsmarta idéer
JORDBRUK
L t t d g J db k T Ö gö d tb k d 1926
Roger Axelsson från Boxholm med ardennerhästen Balder i momentet vagnbana

Veckans Peter Borring: Samernas sak är vår, fast inte som du tror

I veckan delade jag ett inlägg på Facebook Det handlade om hur Girjasdomen nu tolkas olika för olika samebyar Girjasd o m e n ä r d e n d o m e n f ö r n å g r a å r s e d a n som fastställde att Girjas sameby har genom sin hävdvunna rätt, rätt till jakt och fiske Inte markägaren som i detta fallet råkade vara staten

Jag blev lite peppad av kommentarerna på min inledande text till inlägget Jag tycker det är synd att så många så instinktivt och r y g g r a d s m ä s s i g t s t ä l l e r u p p p å s a m e r n a s verklighetsbild Missförstå mig rätt, jag är den första att ”erkänna” att Sverige som nation historiskt behandlat samerna som folkslag på ett allt annat än smickrande sätt Men ska den historien för all framtid ge samerna en form av VETO-rätt och skapa låsningar i en rad frågor som även berör oss här nere?

Ett exempel är vargfrågan Eftersom att vi beslutat om att vi ska ha frilevande varg i hela Sverige UTOM i renbetesland som faktiskt rent fysiskt utgör cirka 50 procent av

Sveriges totala landyta (exklusive Gotland), så har vi samtidigt då sagt att vi ska klämma i n e n g e n e t i s k t h å l l b a r v a r g p o p u l a t i o n p å södra halvan av Sveriges yta Den södra halvan som råkar ha mest trafikerade vägar, städer, mest befolkning, mest hundar och hästar och flest hektar naturbetesmarker med hög biologisk mångfald och tillhörande naturbetesdjur Samtidigt som vi då med hänsyn till rennäringen varg i den norra halva s o m r å k a r v a r a d e n n v a n d r i n g s v ä g e n f ö r n och nytt genetiskt mate mer aldrig någonsin k g o d t a g b a r k o m p r o m i gan ” så länge vi har de ning som mycket få up barligen vågar tala om byggd

En annan aspekt är a vi i jakten på att bygg f r a m t i d e n s h å l l b a r a samhälle behöver me-

( ) så har vi samtidigt då sagt att vi ska klämma in en genetiskt hållbar vargpopulation på södra halvan av Sveriges yta

Växthusodling

Besök webbsidan www.ttshop.se

Tel: 0431-222 90

E-post: info@tradgardsteknik.se www.tradgardsteknik.se

Fram till 2027 finns ett innovationsstöd på över en halv miljard att söka för nya idéer inom jordbruk, trädgård och rennäring Tanken med stödet är att förbättra konkurrenskraften och hållbarhetsarbetet, och att innovationerna ska delas och få bred spridning.

European Innovation Partn e r s h i p , E I P , ä r e t t p r o g r a m s o m E U - k o m m i s s i o n e n h a r s k a p a t f ö r a t t g y n n a i n n o v at i o n e r o c h f å f r a m n y a p r odukter, tjänster och metoder i p r i m ä r p r o d u k t i o n e n T i d i -

MASKINSERVICE

Benny Andersson Brånstorp, 575 91 Eksjö Tel 0380-810 34

BEGAGNADE TRAKTORDELAR

Nya startmotorer och gener. Även andra nya delar.

TRAKTORER KÖPES

för demont, kontant betalning. Hämtas!

Jordbrukaren

r a m e t a l l e r a v o l i k a s l a g I N o r r l a n d f i n n s t r a d i t i o n , k u n s k a p o c h t i l l r ä c k l i g t l å g b ef o l k n i n g s t ä t h e t f ö r a t t s t o r s k a l i g m i n e r a lbrytning kan vara hanterbar Det är mycket få platser i södra Sverige som detta är realiserbart på om vi ska beakta alla olika formella skydd, närboende överallt och andra a r e e l l a n ä r i n g a r s o m e x e m p e l v i s h ö g p r oduktivt jordbruk Men även här kommer p e k t i v ” k r a f t f u l l t o k a l y p t i s k m i l j ödriver ned minea Sverige om alltid kommer mernas rätt till marh sitt sätt att leva finns både förpliker i internationella o n v e n t i o n e r o m r f o l k s r ä t t i g h e t e r o c h d e t k o l l e k t i v a d å l i g a s a m v e t e t ö v e r ” s a m e f r åg a n s ” h i s t o r i s k a h a n t e r i n g s o m k r a f t f u l l a d r i vk r a f t e r M e n v i m å s t e v å g a p r oblematisera mera Var verkligen sa-

merna först överallt i norra halvan av Sverige? Eller är att ge samebyar gräddfiler över äganderätten – samebyar som egentligen är en ekonomisk förening som själva väljer vilka som ska få ingå i dessa och inkluderar endast tio procent av alla etniska samer – verkligen rätt verktyg för att kompensera historiska oförrätter?

R e a k t i o n e r n a i m i t t i n l ä g g o c h k a n s k e framför allt de uteblivna reaktionerna från personer som annars brukar engagera sig på olika sätt visar att det finns många men fortfarande alltför få i södra halvan av Sverige som förstått hur komplex samefrågan är och hur mycket den verkligen påverkar oss i hela Sverige Reagera inte ryggmärgsmässigt m e d ” t y c k a s y n d o m - n e r v e n ” n ä s t a g å n g Börja fundera och reflektera hur vi ska hant e r a v i k t i g a f r a m t i d s f r å g o r d ä r v i b å d e r espekterar urfolks rätt till sina sedvänjor och s a m t i d i g t p å e t t b ä t t r e s ä t t b e h å l l e r d e n grundlagsskyddade äganderätten kvar värd namnet

Må så gott i det ryggmärgsmässigt reagerande Sverige önskar Peter

PETER BORRING peter borring@telia com samhällsdebattör och opinionsbildare

g a r e h a r p r o j e k t o m a l l t f r å n svampprotein och könssorter i n g a v ä g g t i l l d i g i t a l s t ä n gs e l ö v e r v a k n i n g o c h a l g b a s erat fodertillskott fått finansiering Nu öppnar ansökan för n y a p r o j e k t o c h s a m m a n l a g t ska över en halv miljard delas ut fram till 2027

S y f t e t m e d i n n o v a t i o n ss t ö d e t ä r a t t s t ä r k a k o n k u rrenskraften och hållbarheten inom jordbruk, trädgårdsnäring och rennäring Stöd kan exempelvis ges till en ny prod u k t , e n n y m e t o d , e n n y form av tjänst, en ny produkt i o n s p r o c e s s , e t t n y t t s ä t t a t t n å m a r k n a d e n e l l e r e t t n y t t sätt att organisera arbete 525 m i l j o n e r k r o n o r h a r a v s a t t s till satsningen inom strategisk a p l a n e n f ö r E U : s g e m e ns a m m a j o r d b r u k s p o l i t i k

2 0 2 3 - 2 0 2 7 D e t ä r J o r dbruksverket som administre-

Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB

annonser: reklamation ska göras inom s u dagar från nföring T dn ngens ansvar för fel är högst annonskostnaden För skada på grund av uteb ivet el er felaktigt införande ansvaras nte Rek amation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått

r a r o c h f a t t a r b e s l u t o m s t ö -

d e t A n s ö k n i n g a r k a n g ö r a s

löpande, men beslut fattas fyra eller fem gånger per år

– Det är många personer i de gröna näringarna som bär på goda idéer och det här stödet är en unik chans att förverkliga dem Upplägget är mycket förmånligt eftersom du kan få 100 procents täckning för l ö n e k o s t n a d e r , i n k ö p , d e l t ag a n d e v i d m ä s s o r o c h a n d r a liknande utgifter, säger Arne Bergh, ansvarig för EIP-Agristödet på Jordbruksverket

En bärande idé är att stödet s k a g y n n a s a m a r b e t e n o c h

p a r t n e r s k a p m e l l a n r å d g i vn i n g , f o r s k n i n g o c h f ö r e t a -

g a n d e i n o m p r i m ä r p r o d u ktion

Syftet är att resultaten ska s p r i d a s o c h a t t i n n o v a t i o -

nerna ska komma till bredare a n v ä n d n i n g o c h i n t e b a r a stannar i ett bolag Vi vill att det ska ske ett kunskapsutbyt e o c h g y n n a s a m v e r k a n mellan olika parter, säger Arne Bergh

För den som är i inledningsfasen av ett innovationsprojekt finns ett introduktionsstöd på 80 000 eller 120 000 kronor Tanken är att ge möjlighet att

Innovation med stor potential Ekobot är ett robotsystem som kan bidra till en ökning av skörden jämfört med konventionell odling där kemiska bekämpningsmedel används för att bekämpa ogräs Bild: EKOBOT

göra en förstudie och bilda en innovationsgrupp för att sedan kunna gå vidare med en regelrätt EIP-ansökan – O m m a n ä r i b ö r j a n a v s i t t p r o j e k t , k a n s k e b a r a p å idéstadiet, så finns en databas där man kan ta del av tidigare projekt som har beviljats stöd T a n k e n ä r d e l s a t t s k a p a i ns p i r a t i o n o c h h i t t a m ö j l i g a samarbetspartners, dels ge en möjlighet att kontrollera om någon har gjort något snarlikt i Sverige eller i utlandet, säger Arne Bergh

Text: TOBIAS PETTERSSON

Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala

Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www lanstidningen se Öppettider: Måndag - fredag 09 00-16 00

TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i L nköp ng ett Svanengodkänt tryckeri MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden Pressgrannar är Svanengodkänt och ngår tillsammans med bl a Sveaskog Holmen Skogssällskapet Ragnsel s som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www vatmarksfonden com/) som arbetar med att restaurera torr agda våtmarker i Sverige och även skapa nya Läs mer på www pressgrannar se

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@ anstidningen se

Prenumerationspris: Helår 475:– Halvår 260 –Bankg ro: 386-0020

Utebliven tidning? Ring 0141-560 03

Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten

Pengar att söka för klimatsmarta idéer 2 Nummer 7 • Maj 2023 AKTUELLT Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen se ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gun lla Nor én E–post: gunil a norlen@kurirengruppen se REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen se Länstidningen ansvarar inte för nsänt ej beställt materia Allt materia i Länstidningen kan komma att lagras i dig tal form och pub iceras på Länstidningens hems da Förbehåll mot sådan agr ng och/el er pub icering ska göras innan mater a et pub iceras Missnöjd? Du kan anmäla publ cer ng som du anser är felaktig til PO, Al mänhetens pressombudsman Adress: Box 22310, 104 22 Stockholm Tel: 08-692 46 00 Fax: 08-692 46 05 ANNONSAVDELNING E–post: annons@ anst dn ngen se Felakt ga

TILLFÄLLE!

UTFÖRSÄLJNING Betongrör

Vi säljer ut ett parti betongrör med hög hållfasthet.

Lämpliga till dagvatten, igenläggning av diken, vägrör mm.

Priser från (alla priser ex moms):

Ø 400mm (L=2200mm)........150 kr/m

Ø 500mm (L=2200mm)........200 kr/m

Ø 600mm (L=2200mm)........240 kr/m

Ø 1200mm (L=2200mm)......818 kr/m

För beställning

och frågor, ring:

Tel: 010-455 24 20

Frakt kan ordnas.

Nummer 7 • Maj 2023 3
Jönköping • Linköping • Borås • Göteborg • Helsingborg Pajala • Nyköping • Ulricehamn • Tranås Agri Advokater är en personlig advokatbyrå med spetskompetens inom lantbrukssektorn och de gröna näringarna.
Anno Advokater blir Agri Advokater
S:t Larsgatan 10C Linköping 013-462 02 60 • Bagaregatan 37 Nyköping 0155-20 11 60 www.agriadvokater.se

DM i skogskörning har avgjorts

Roger Axelsson får representera Östergötland i SM 2024

LJUNGSBRO (JB)

I början av maj anordnade Östergötlands brukshästklubb distriktsmästerskap i skogskörning på Veda Enbacken i Ljungsbro. Vinnaren får representera Östergötland vid SM i skogskörning

2024

Tävlingen inleddes kl 10 på förmiddagen med sex tappra ekipage som deltog trots ihåll a n d e d u g g r e g n h e l a d a g e n

A v h ä s t a r n a v a r fem nords v e n s k a r o c h e n a r d e n n e r

Medhjälpare och publik fanns också med T ä v l i n g e n b e s t o d a v f e m

tävlingsmoment där det gällde att ha stor lydnad och pre-

cision:

• Start kontroll

• Kälkbana

• Vagnsbana

• Lunnbänk

• Långstock

T ä v l i n g s b a n o r n a v a r n ygjorda och fick positivt bemötande Äntligen kan vi känna att verksamheten är bra igång igen efter att ha varit tynande u n d e r p a n d e m i n ” D e t ä r s å spännande att se hur olika eki-

pagen och hästarnas temperament är och hur fint samspel e t m e l l a n h ä s t o c h k u s k f l yt e r K u s k a r n a p r a t a r m e d s ina hästar och en del dirigerar genom att ange höger, vänster e t c e t e r a D e t ä r i n t e m å n g a centimeter som behövs för att riva hinder i stället för att pass e r a m e l l a n p o r t a r n a ” u t t alade en av de närvarande Grillbrasan var tänd hela tid e n f ö r a t t d e s o m p a s s e r a d e s k u l l e k u n n a v ä r m a s i g o c h

många grillkorvar samt kaffe gick åt i pauserna

Ö v e r d o m a r e V å g e a v s l utade med att uttala sig positivt ö v e r d e l t a g a n d e e k i p a g e

D u k t i g a k u s k a r o c h v ä l i nkörda hästar Det är i de små detaljerna det avgörs vem som hämtar hem segern

O r d f ö r a n d e i Ö B K , A n n a Lundberg, delade ut pris och t a c k a d e f ö r d a g e n S e g r a d e g j o r d e R o g e r A x e l s s o n m e d h ä s t e n B a l d e r V i g r a t u l e r a r Roger och Balder som därmed blir Östergötland representant v i d S M i s k o g s k ö r n i n g å r 2024

Text:

INGELA WIKLUND

Bild:

ANDREAS MOLIN

4 Nummer 7 • Maj 2023
SKOG Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län Roger Axelsson från Boxholm med ardennerhästen Balder i momentet vagnbana Jessica Göransson, Ljusfallshammar, med nordsvenska hästen Ripa, lastar lunnbänk Thomas Eriksson Nykil med nordsvenska hästen Hälge kör momentet lasta lunnbänk Jessica Göransson och Ripa lastar på i momentet vagnbana Prisutdelning, från höger på bild: Vinnaren Roger Axelsson, tvåan Micke Sjöberg, trean Jessica Göransson, fyran Eloona Klasson, femman Tomas Eriksson och sexan Jan Örntorp.

Dina gårdsmäklare

Vi är din gårdsmäklare i Östergötland och som landets största förmedlare av skogs- och lantbruksfastigheter förbereder vi nu vårens försäljningar. Har du funderat på att sälja är det hög tid att höra av dig till oss. Marknaden för skogs- och lantbruksfastigheter står stadigt och priserna har stabiliserat sig på historiskt hög nivå.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Thomas Nordén 070-372 71 44, Erik Hansson 073-814 25 00,

Stefan Wärdig 076-696 40 03, Lars Ektander 076-127 16 49,

Roland Hultman 070-611 49 08

Missa inte våra webbinarie och fysiska event på ludvig.se/event

Solljuset lyser upp gläntan där vi samlats. Vi står i den mjukaste mossan, känner skogens dofter och lyssnar till naturen. Vinden susar mjuk högt upp i trädens kronor, en fågel kvittrar längre bort och vi hör bäcken porla. Aldrig har vi varit så nära naturen, aldrig har vi varit så nära varandra. Avskedets stund är här och nu, i den stilla friden. Med vänlig hälsning, Erika Hellberg

Besök oss på något av våra kontor

Norrgårdsgatan 5, Mjölby alt. Storgatan 31, Boxholm eller boka hembesök på tel 0142-164 40. 

Nummer 7 • Maj 2023 5 Rebecca Regnander................................0709-992 375 Gustaf Eriksson.........................................0703-510 577 Caroline Lundén......................................0761-153 211 Ska du sälja eller värdera din gård? Kontakta oss så hjälper vi dig. ludvigfast.se
FSC-C147284 | www.fsc.org Genom att köpa denna produkt hjälper du till med att ta hand om världens skogar
, , , ,   •

KroKeK SKinnarbo 1

Tre bostadshus och 18 hektar i ett skifte. Sjöläge, två stall med många boxar, ny ridbana och god jakt Välkommen till Krokek Skinnarbo 1 som är veckans gård till salu

Säger man Krokek eller Stavsjö så vet d e f l e s t a v a r d e t ä r T r o l i g e n k o m m e r o c k s å n å g o t o m ” J a s å , K o l m å r d e n ” Trakten är ändå så mycket mer än närheten till en djurpark Här övergår Östergötland i Södermanland eller tvärtom beroende på hur man ser det

R ä k n a t n å g o n m i l r a k t n o r r u t f r å n själva orten Krokek så hamnar man också norr om E4:an och vid Björnsjön där gården Krokek Skinnarbo 1är belägen

Längs den lilla vägen norr om E4 syns mycket skog i landskapet Det finns förstås en del öppen mark och gårdar Man kommer fram till gården Skinnarbo och

B j ö r n s j ö n i s l u t e t a v v ä g e n U t a n f ö r ägorna tar naturen och skogen vid

M e d d e t h ä r l ä g e t k a n m a n a n a a t t gårdens historia inte börjar i och med att de nuvarande byggnaderna uppfördes

Den går tillbaka lite till Mäklaren skriv e r b l a n d a n n a t : ” G å r d e n h a r g a m l a anor och nämndes första gången 1612 i en jordebok // På gården fanns en humlegård // Mjölkbilen började åka till Skinnarbo 1943 och 1949 fick gården elektricitet

Marken är samlad i ett skifte och uppgår totalt till 18,58 hektar Av dessa utgörs 3,34 av betesmark och 8,38 av åkermark Varken betes- eller åkermark är utarrenderad

Fastigheten har flera byggnader Tre av dessa är bostadshus Det äldre är från

1876 och i 1 ½ plan Boarean är gene-

r ö s , d e n u p p g å r t i l l 2 1 0 k v a d r a t m e t e r som fördelas på sju rum och kök En stor

glasveranda med målat trägolv är ett idag uppskattat rum man använder hela året

På entréplanet finner man sådant som ett vardagsrum med trägolv och rörspis, ett matrum även det med trägolv Köket har såväl ny inredning som utrustning, f r å n 2 0 2 2 H ä r f i n n s b l a n d a n n a t i nbyggnadsugn, inbyggnadsmikro och induktionshäll Nedre planet inrymmer även två sovrum och ett badrum som renoverats 2022

E n t r a p p a u p p m ö t s man av en hall med trägolv Här finns också kattvind o c h v i n d s l u c k a L i k s o m p å n e d e r v åningen finns två sovrum, båda med trägolv och kattvind

Under huset finns en källardel där en bergvärmepump är inrymd

Det andra bostadshuset är från 2021 och även det är i 1 ½ plan Boytan uppg å r t i l l 1 1 8 k v m s o m f ö r d e l a s p å f e m rum och kök Huset är redan i och med det sena byggåret modernt och köket är därmed motsvarande utrustat som det äldre efter renoveringen 2022

K ö k e t f i n n s p å e n t r é p l a n , d ä r m a n även finner ett matrum och ett tv-rum samt ett duschrum En trappa upp är de

Bostadshus 1: Byggår 1876 1 ½

plan 7 rum Boarea 210 kvm

Bostadshus 2: Byggår 2021 1 ½ plan 5 rum Boarea 118 kvm

Sommarstuga: 1-plan 2 rum

Ekonomibyggnader: Stall 1, 319 kvm, uppfört cirka 2006

12 boxar, sadelkammare med mera

Traktorgarage Stall 2, 501 kvm 5 boxar varav 2 ponnyboxar Sem nkök, sadelkammare, med mera Sta l med

11 boxar med mera Magasin 66

kvm Snickarbod, två förråd, magasin med loft med mera

två sovrummen, ett kontor och ett badrum Huset har ett altandäck som vetter mot sjön och en balkong på framsidan Här finns alla chanser att ha det gott och njuta Till fastigheten hör även en sommarstuga med två rum

Skinnarbo har två välutrustade stall med många boxar fördelade på tre avdelningar, det ena stallet har två avdelningar En stor nyanlagd ridbana som mäter 22 x 60 meter bidrar till att göra S k i n n a r b o t i l l e n o v a n l i g t v ä l f ö r s e d d hästgård Man kan snarast börja prata om en hästanläggning Ägaren kan ha sin egen eller sina egna hästar och ändå hyra ut stallplatser Läget med de stora skogarna som breder ut sig öppnar för olika sorters hästaktiviteter, som ridturer och körning

K r o k e k S k i n n a r b o 1 b e s k r i v s b l a n d a n n a t s o m e n ” t r e v l i g h ä s t a n l ä g g n i n g med ypperligt läge” och det är ändå bara en del av tillgångarna Det naturnära ostörda och bekväma moderna boendet ger underbara möjligheter

Text: BO BÄCKMANx

Areal: Totalt 18,58 hektar, varav 3,34 utgörs av betesmark och 8,38 av åkermark

Övrigt: Nyanlagd r dbana, 22 x 60 meter

Jakt: Kronhjort, älg och vildsvin Ingår i älg- och kronh ortsområde Jakten tillfaller köparen vid ti lträdet

Pris: Utgångspris 14 000 000 kr

Ansvarig mäklare: Rebecca Regnander, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, tel 0709-99 23 75, rebecca regnander@lansfast se

6 Nummer 7 • Maj 2023 GÅRD TILL SALU Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland,
Södermanland,
Småland och Örebro län
södra
norra
KORTA FAKTA KROKEK SKINNARBO 1
Härlig häs tgård i g ränsb y g d

Vi köper & säljer

Halm och grovfoder

Diesel och oljor

Spannmål, konv & KRAV Gödning

Vallfrö och utsäde

Hanna eller Anders når ni på:

Tel 013-23 44 64/65 30 000 läsare kan se din annons!

Ring 0141-560 09 när du vill annonsera!

fasader: Rödfärgade Reveterade

Oljefärgade

Vi utför även:

Epoxibeläggningar

Handmålning

Hetvattentvättning

Invändig målning i stall Även färg- och tapetbutik Uthyrning av liftar

SOFABSanering & Färg AB

0705-300 751, 0730-36 71 36 www.sofabskanninge.se

Gullviks är Sveriges ledande företag

det gäller växtskydd

Gullviks är ett företag med lång tradition inom växtskydd och vi står för en djup och aktuell kunskap inom vårt område. Vi har en tradition att alltid göra lite mer än vad som förväntas av oss.

Glöm ej inventering av granbarkborre, välkommen att höra av dig. Skogen –en del av själen www.tpskogstjanst.se

Thore 070-539 40 62 Andreas 070-349 48 54 David 070-606 7510

VI UTFÖR

• Skogsvård

• Trädfällning ·

GLÄDJE I VARJE TRÄD

Att vandra genom den egna skogen är glädje i dess renaste form. Varje frö som är början på något stort. Timret som en dag ska bli trähus. Hoppet om klimatet.

samma skogsägarglädje som vi? Hör gärna av dig så kan vi

Tillsammans för en framtidssmart skog.

holmen.com/skog

Nummer 7 • Maj 2023 7 AKTUELLT
Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län
NÄRKE MARTIN OLSSONtfn 070-221
ERIK ERIKSSONtfn 073-075 02 18 SÖDERMANLAND DANIEL WESSMAN tfn 076-118 77 31 ÖSTERGÖTLAND - ÖSTRA NILS WIKLUNDtfn 072-234 84 99 ÖSTERGÖTLAND - VÄSTRA DANIEL TEVELLtfn 076-118 77 38 ANDERS GUSTAFSSON tfn 076-118 77 39
01 66
www.gullviks.se
när
Trädbeskärning
Trädgård
– häckklippning m m
Bortforsling
– ris och virke
Erfaren
trädfällning
inom avancerad
Innehar
är certifierad.
Kostnadsfri offert benny@bennysskogsvard.se · Läggesta 410 ASKERSUND OBS! NY HEMSIDA: www.bennysskogsvard.se
Välkommen
anlita oss för värdering eller försäljning av din jordbruksfastighet! Micka Hagve 0720-50 50 36 Johan Westergren 0708-70 27 27 $ ! ! "& & & & ! & ! "( & ! #" #!" & & !! & $ "$ ' ' "$ +* ) ) " *++(,. -/ ** ) %%%'! " '! Vi målar följande
full ansvarsförsäkring och
Nu även med RUT-avdrag
att

till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län

Miljö viktig del i jordbrukarstödet

Nya ettåriga ersättningar är några av nyheterna för 2023

SVERIGE (JB)

Från 2023 har jordbrukspolitiken i Sverige och resten av EU fokus på miljö och hållbarhet samt konkurrenskraftiga företag. Mycket är sig likt från tidigare år, men det finns också en del nyheter.

Lantbruket spelar en viktig roll för att vi ska kunna hantera utmaningar som klimatförändringar och hotad biolog i s k m å n g f a l d M i l j ö n o c h k l i m a t e t h a r e n t y d l i g r o l l i j o r d b r u k s p o l i t i k e n o c h f l e r a av stöden är utformade för att stödja miljömålen, exempelvis genom att minska kväveläcka g e o c h b i n d a k o l i m a r k e n

En annan aspekt är jordbrukets ekonomi, för att kunna ha e n k o n k u r r e n s k r a f t i g , m o tståndskraftig och diversifierad jordbrukssektor som garanter a r l i v s m e d e l s f ö r s ö r j n i n g e n – Utöver lantbrukets arbete för att förbättra miljö och klimat så behövs insatser för att stödja ett konkurrenskraftigt o c h l ö n s a m t j o r d b r u k J o r dbrukarstöden är en viktig del i att ge våra svenska lantbrukare bättre möjlighet att leverera hållbar mat även i fram-

tiden och bibehålla en robust l i v s m e d e l s f ö r s ö r j n i n g s å v ä l i g o d a t i d e r s o m i k r i s , s ä g e r Peter Krause, sektionschef på jordbrukarstödssektionen

2 0 2 3 ä r s t a r t å r e t f ö r e n helt ny jordbrukspolitik som s k a g ä l l a d e k o m m a n d e f e m åren och jordbrukarstöden är v i k t i g a f ö r Ö s t e r g ö t l a n d u r flera aspekter – Det östgötska lantbruket b i d r a r m e d m å n g a v i k t i g a värden för vårt län Närodlad m a t a v g o d k v a l i t e t , b e v ar a n d e a v n a t u r - o c h k u l t u rm i l j ö v ä r d e n , j o b b p å l a n d sb y g d e n o c h m y c k e t m e r J o r d b r u k a r s t ö d e n ä r e n s t o r del i att ge lantbruket fortsatta förutsättningar att leverera d e v ä r d e n a , s ä g e r K r i s t o f f e r

Hellberg, enhetschef för Enheten för jordbrukarstöd

Det finns ett antal nyheter i årets ansökan En är att det som tidigare kallades tvärvillkor nu heter grundvillkor De flesta grundvillkoren är oförändrade jämfört med tvärvillk o r e n , m e n d e t f i n n s e n d e l nya villkor och en del av dem ä r s å d a n a s o m r e d a n f i n n s i svensk lagstiftning Det finns också större möjl i g h e t e r f ö r l a n t b r u k a r e a t t

ä n d r a i s i n a n s ö k a n f r å n 2023 Det beror på att Jordb r u k s v e r k e t o c h l ä n s s t yrelserna regelbundet kommer a t t a n v ä n d a s a t e l l i t b i l d e r f ö r a t t f ö l j a u p p a l l j o r d b r u k sm a r k i S v e r i g e , f ö r a t t s e a t t d e u p p f y l l e r v i s s a g r u n d l ä gg a n d e k r a v f ö r a t t g e r ä t t t i l l stöd F ö r a t t d e t s k a b l i e n k l a r e för unga att starta eller ta över lantbruksföretag har man tagit bort en del villkor i startstödet I stödet till unga jordbrukare höjs gränsen för hur m å n g a h e k t a r m a n k a n f å stöd för

Ettåriga miljö- och klimatersättningar är en nyhet som b e s l u t a t s p å E U - n i v å F r å n o c h m e d i å r ä r e r s ä t t n i n g e n för ekologisk produktion ettå r i g E r s ä t t n i n g e n f ö r e k o l og i s k p r o d u k t i o n v a r t i d i g a r e t v å o l i k a e r s ä t t n i n g a r , e n f ö r a t t s t ä l l a o m o c h e n f ö r a t t p r o d u c e r a e k o l o g i s k t F r å n och med i år slås dessa ersättningar ihop till en ettårig ersättning Alla förändringar av jordbrukarstödet finns att läs a o m p å J o r d b r u k s v e r k e t s hemsida

Text:

TOBIAS PETTERSSON

Grundvillkor

Det som du sedan tid gare känner igen som tvärv llkor ka las grundv llkor från år 2023 De flesta grundvillkor är oförändrade jämfört med tidigare tvärvil kor Men det finns en del nya villkor och en del av dem är sådana som redan finns i svensk agstiftn ng V ssa av de tid gare tvärv llkoren tas bort

Större möjlighet att ändra i SAM-ansökan

I år får du vissa fal större möjligheter än tidgare att ändra i ansökan e ler göra det som krävs för att uppfylla villkoren, för att undvika avdrag på stöden Du kan ändra i din ansökan fram till den 15 jun men i vissa fall kan du ändra fram till den 31 augusti Du kan dra tillbaka hela eller delar av din ansökan fram till den 31 oktober

Stöd till unga jordbrukare

Den övre gränsen för hur många hektar som du kan få stöd för hö s från 90 t ll 200 hektar Det blir krav på minst gymnasieexamen (behöver inte vara inom antbruk) eller motsvarande utländsk utbi dning, eller arbetslivserfarenhet inom jordbruk-, trädgård- el er rennäring från motsvarande 12 månaders heltidsarbete Stödet har förenklats genom att ett antal villkor har tagits bort

Ekologisk produktion

Tidigare fanns det två ersättningar för ekolog sk produkt on – en för att ställa om och en för att producera ekologiskt Nu s ås de båda ersättn ngarna ihop til en 1-årig ersättning Nu kan du också få ersättn ng för aprikos, persika, hasselnötter, valnötter, gojibär, kiwi, minikiwi, blåbärstry och sib riskt blåbär Du kan inte längre få ersättning för dina betesmarker inom ersättn ngen för ekologisk produktion Ersättningsni-

våerna höjs för betesmarker och slåtterängar med allmänna värden och för betesmarker med särskilda värden

Nötkreatursstöd

Du tar inte över fel som d uren har från den som du köper ett djur av, om sä jaren exempelv s inte har märkt journalfört e ler rapporterat djuret på rätt sätt EU har skärpt avdragsreglerna för villkoren om att djuren ska vara märkta, journalförda och rapporterade i rätt t d ti l CDB Det innebär att om du inte föl er villkoren kan du få ett högre avdrag från och med 2023

Djurvälfärdsersättningar

Får: Ersättningsnivån per djurenhet sänks jämfört med tidigare, men eftersom antalet djur per djurenhet ändras från 7 får t ll 5 får är ersättningen per djur högre Det krävs 2 träckprovsanalyser per år

Suggor: Ersättningsnivån per djurenhet höjs jämfört med tidigare, från 2 000 kronor til 2 100 kronor

Mjölkkor: Ersättningsnivån per djurenhet höjs jämfört med tidigare, från 220 kronor till 300 kronor

Investeringsstöd

Det finns flera investeringsstöd som riktar sig till jordbruksföretag Det finns bland annat möjlighet att söka stöd för att öka konkurrenskraften för att utveckla och diversifiera sitt företag men också flera vattenvårdsåtgärder för att bland annat minska förlusterna av fosfor minska problemen vid torka genom att anlägga bevattningsdammar samt stöd för att öka den bio og ska mångfalden Investeringsstöden ingår nte i SAM-ansökan utan söks på annat sätt

Källa: Jordbruksverket se

2023 är starten på en helt ny jordbrukspolitik som ska gälla de kommande fem åren Bild: PIXABAY 8 Nummer 7 • Maj 2023
JORDBRUK
Jordbrukaren utkommer
NÅGRA AV NYHETERNA I JORDBRUKARSTÖDEN 2023

Vi utför grävarbeten!

BRYGGBUTIKEN

Allt för bryggan. Färdig brygga eller bygg själv – vi har delarna!

Båtbryggor · Badbryggor

Fasta bryggor · Flytbryggor

Y-bommar

Beslag · Tillbehör

Hela Svenska Flytblocks sortiment Bra priser · Bra frakter

Tel 070-346 54 30 · www.bryggbutiken.se

VIKINGSTAD ÅKERI AB

Biobränslepannor

Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här köper du även sand, grus, bergkross och matjord.

VIKINGSTAD ÅKERI FÖRSÄLJNING AB

Direktförsäljning till företag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smörjmedel och ordnar självklart med transporten.

Telefon: 013-809 00 · www.vikingstadakeri.se

Besöksadress: Fålåsavägen 11, VIKINGSTAD

Boka rödfärgning!

•Rekommenderade sprutmålare av Falu Rödfärg

•Över 35 års erfarenhet av branschen

•Lämnar kostnadsfri offert på plats

•Lagerförsäljning av Gjøcos kompletta färgsortiment

Vi målar allt ifrån Småland till Uppland Carl Stråkander 0730 66 00 04 carl@stragard.se www.stragard.se

VI UTFÖR TVÄTT OCH

MÅLNING AV FASADER

• Sprutning av Falu rödfärg

• Målning av fasader

• Fasadrengöring

• Skyliftarbeten

Ödeshög · 070-333 38 05 info@viktoranderssonsmaleri.se www.viktoranderssonsmaleri.se

Takplåt, väggplåt, självbärande plåt

1:a- & 2:a-sortering på lager

019-103040 / 070-875 88 60 · info@lindtech.se

Personlig service

RADON

Dricker du ohälsosamt radioaktivt vatten?

Radonett är Europas mest sålda och effektiva radonavs iljare med högsta reningsgraden av radon i samtliga tester utförda av bl.a SSI.

RADONETT

•garanteradreningsgrad avradonpå97–99,9%

•tarbortsvavelväte, metangasochCO2

Radonett gerdigochdinabarn ettsuntochfriskt vatten!

•höjerpH-värdettillca7,5 pånaturligvägutankemikalier

50.000 brunnar i Sverige har hälsofarligt vatten med för hög radonhalt som måste åtgärdas!

5 0.000

Ring:0248-10278såhjälpervidig Radonett,Box64,79521Rättvik•info@radonett.com www.radonett.com

Nummer 7 • Maj 2023 9 AKTUELLT Jordbrukaren
Telecontracting Scandinavia AB Strandvägen 169 519 46 Motala 0141-44 10 00 · www.sunsolutions.se MATTIAS
11 64
BJÖRN KARLSSON Säljare/rådgivare 0141-44 11 50 bjorn.karlsson@sunsolutions.seVarmt välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri offert! Gör
Forsbecks AB ! !! %!#% ( $# & ! ( # " ' % Boka målningen hos oss!
utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län
HOLMBERG Säljare/rådgivare 0141-44
mattias.holmberg@sunsolutions.se
som
Satseldade- och flödesmatade pannor
norra
mellersta Sverige
Lantmästare 076-846
mail@faust.dk www.faust.dk HS Perifal AB, Storgatan 50, 521 43 Falköping www.baxi.se - info@baxi.se Tel: 0515-171 10 Värmepumpar och pannor säljs och installeras av VVS installatörer LUFT/VATTENVÄRMEPUMP & VEDELDNING Bonus Light
Säljare
och
Andreas Brunåker
22 22 Andreas.brunaker@faust.dk
avloppsanläggningar Skrukeby Maskin 0142-809 60, 070-659 67 63
Diplomerade för
! "
070-480 81 92 · info@rormossen.se www.rormossen.se Har du problem med din igenväxta DAMM ? Vi har lösningen ! Den ultimata dammvårdaren GRÄSKARPEN före efter

Ny produktionsanläggning invigd

Stolt dag för Lantmännen

NORRKÖPING (JB)

När Lantmännen Biorefineries nya produktionsanläggning för utvinning av veteprotein invigdes fanns stolthet och framtidstro i luften

L a n t m ä n n e n B i o r e f i n e r i e s n y a p r o d u k t i o n s a n l ä g g n i n g för utvinning av veteprotein, gluten, på Händelö i Norrköping är nu klar Den invigdes u n d e r e n c e r e m o n i d ä r f ö r et r ä d a r e f ö r b r a n s c h e n , k o mmun och regering höll tal På p l a t s f a n n s ä v e n l a n d s h ö vd i n g C a r l F r e d r i k G r a f m e d flera I p r e s e n t a t i o n e n a v d e n n y a a n l ä g g n i n g e n f r a m h ö l l s att den bidrar till robustheten i s v e n s k l i v s m e d e l s p r o d u ktion Vidare ska den tillgodose en ökande efterfråga Man h a r o c k s å r e k r y t e r a t m å n g a n y a m e d a r b e t a r e , e t t 3 0 - t a l

Konferencier för invigninge n v a r H R - c h e f e n T o b i a s Hermansson som inledningsvis nämnde just detta med rek r y t e r i n g e n D e t r ä c k e r i n t e b a r a m e d d e t s o m k o m m e r f r å n å k e r m a r k e n , d e t k r ä v s också kompetens, sa han – I Norrköping har vi lycka t s v ä l o c h h i t t a t m y c k e t kompetent personal D a g e n s t a l a r e l y f t e m å n g a f r å g o r D e p å m i n d e o m u tm a n i n g a r f ö r b r a n s c h e n o c h landet, lösningar man arbetar efter och framför allt de möjl i g h e t e r s o m f i n n s f r a m ö v e r Hållbarhet i olika avseenden, l i v s m e d e l s s ä k e r h e t , s j ä l v f ö rs ö r j n i n g m e d m e r a v a r ä mnen som återkom hos talarna S t o l t h e t e n o c h g l ä d j e n ö v e r d e n h ä r n y a a n l ä g g n i n g e n , d e t s v e n s k a l a n t b r u k e t o c h f r a m t i d s t r o n v a r g e n o m g ående tämligen uppenbar

Några ord från talen:

Lars-Gunnar Edh, chef för Lantmännens division Energi, var först ut: – I d a g ä r e n s t o r d a g f ö r L a n t m ä n n e n , f ö r b i o r a f f i n ad e r i e t i N o r r k ö p i n g , m e n även en stor dag för regionen, k o m m u n e n , s v e n s k l i v s m edelsförsörjning och också för

KORTA FAKTA

Proteinhalten i proteinmjölet:

Cirka 80 procent Årsvolym eller stegring: Produktionskapac tet om 20 000 ton

Typ av kunder idag: Både inhemsk/svensk och internationell kundbas

Främst storska iga bagerier och producenter av vegetabil ska livsmedel avseende proteintillverkningen Andra produkter som t llverkas vid bioraffinader et i Norrköp ng bioetanol med världsledande

klimatprestanda foderråvara och kolsyra

Källa: Lantmännen

s v e n s k s j ä l v f ö r s ö r j a n d e g r a d – J a g ä r v ä l d i g t s t o l t o c h glad för att stå här

L a n t m ä n n e n s s t y r e l s e o r dförande Per Lindahl: – Jag har ju kanske det äldsta och viktigaste jobbet i hel a v ä r l d e n D e t ä r j u a t t v a r a lantbrukare –

Får jag dessutom äran att v a r a o r d f ö r a n d e i L a n t m ä nn e n f ö r 1 8 0 0 0 a v v ä r l d e n s viktigaste människor, då känner jag mig stolt

K o m m u n s t y r e l s e n s o r d f örande Sophia Jarl återknöt till arbetsmarknaden:

– P å e t t d e c e n n i u m h a r v i l y c k a t s ö k a a n t a l e t n y a a rb e t s t i l l f ä l l e n m e d n ä s t a n 10 000 i Norrköping Mängd e n a r b e t s p l a t s e r h a r ö k a t m e d 1 7 0 0 s t y c k e n u n d e r samma tid Det tycker jag vi ska vara stolta över Björn Hellman vd på Livsm e d e l s f ö r e t a g e n g a v b i l d f r å n a n d r a s i d a n t a l l r i k e n : – V i s y s s e l s ä t t e r 5 5 t u s e n p e r s o n e r , v i o m s ä t t e r ö v e r

2 0 0 m i l j a r d e r o c h e x p o r t e r för över 80 miljarder – E n s t o r f ö r d e l ä r m a t s äk e r h e t V i t a r d e n f ö r g i v e n

Hur ofta blir man sjuk i Sver i g e n ä r m a n h a n d l a r i e n

I C A - b u t i k e l l e r i C o o p ? Y t -

terst ytterst sällan L a n d s b y g d s m i n i s t e r P e t e r

Kullgren uppehöll sig mycket v i d L i v s m e d e l s s t r a t e g i n 2 0 som han tror mycket på:

– Jag vill att livsmedelsstrat e g i 2 0 s k a s e d e n e n s k i l d a f ö r e t a g a r e n , s k a p a f ö r u t s ä t t -

Lantmännen Biorefineries nya produktionsanläggning på Händelö i Norrköping är nu klar Den invigdes under en ceremoni med företträdare för branschen, kommunen och regeringen Bild: FILIP LUNDAHL

Något band klipptes inte Man ansåg att det fanns ett mer lämpligt sätt att inviga: att ta en ceremoniell första tugga av det livsmedel som produceras här

ningar för företag och livsmed e l s k e d j a n a t t v ä x a J a g v i l l att myndigheters bemötande ska vara centrerat till att hjälpa företag att uppfylla alla de krav och regler som styr deras v e r k s a m h e t a t t o n ö d i g b y r åk r a t i o c h r e g e l k r å n g e l s k a bort

– J a g m å s t e s ä g a a t t n i ( L a n t m ä n n e n ) ä r e t t f ö r e d öm e n ä r d e t k o m m e r t i l l m i l -

jö- och klimatmässig hållbarhet M a g n u s K a g e v i k , L a n tm ä n n e n s v d o c h k o n c e r n -

chef: – V i v i l l f o r t s ä t t a m e d d e t

här på ett hållbart sätt Vi har t a g i t f r a m e t t k o n c e p t f ö r

hållbar odling Jag vågar påstå att vi har världens bästa lantbruk i industriell skala – V a d s o m k r ä v s n ä r m a n odlar enligt det här konceptet

Operatören Jenna Nicklasson framför skruvpress och båg-

är att alla maskiner på gården och torken ska gå på biodrivm e d e l , i n t e f o s s i l a b r ä n s l e n D e s s u t o m s å h a r v i p r e c isionsodling för att minimera g ö d s l e t i o d l i n g e n V i h a r b l o m m a n d e k a n t z o n e r r u n t fälten för att stimulera pollin e r a r e s o m k o m m e r d i t S å har vi också lagt till lärkrutor

– N ä r v i s k ö r d a r 2 0 2 4 s å kommer Lantmännen ha det

första fossilfritt odlade spannm å l e t i v ä r l d e n i i n d u s t r i e l l s k a l a V i l e d e r u t v e c k l i n g e n N å g o t b a n d k l i p p t e s i n t e M a n a n s å g a t t d e t f a n n s e t t m e r l ä m p l i g t s ä t t a t t i n v i g a : a t t t a e n c e r e m o n i e l l f ö r s t a t u g g a a v d e t l i v s m e d e l s o m produceras här

Text och bild: BO BÄCKMAN

silar Bild: FILIP LUNDAHL
10 Nummer 7 • Maj 2023
Lantmännens styrelseordförande Per Lindahl och konferencier Tobias Hermansson
L ANTBRUK
Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län Landsbygdsminister Peter Kullgren talade vid invigningen Landshövding Carl Fredrik Graf och HR-chefen Tobias Hermansson

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Villa- & fastighetsägare!

TILLÄGGSISOLERA VINDEN OCH SPARA

PÅ DIN VÄRMEKOSTNAD

Du vet väl att du kan läsa Jordbrukaren på nätet?

Klicka bara på Jordbrukarens framsida uppe till höger på www jordbrukaren se

Flytgödselkörning

Fastgödselkörning

Fyrkantspressning

Slåtterkrossning

Rundbalspressning

Allt inom ventilation!

Husventilation, OVK-besiktningar, Injustering av luft, installationer med mera.

VÄGSLADD 15.500:-

Fri frakt inom 25 mil

gruvdalens däck

+moms

& allservice

0761-30 92 82 · www.gruvdalen.se

Levererarfärdigbetong

certifierad av

VIMMERBY · Tel 0492-152 55 · www.geba.se

Från missväxt till tillväxt!

070-696 19 44

Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats på 0141-560 09

Underhåll av grusvägar

Kantskärning och väghyvling med moderna maskiner. Grus och dammbindning.

Hjertstedt Hyveltjänst AB 070-651 07 96 www.vaghyvlar.se

Vår specialité:

Vi levererar grus och grusar dina vägar!

Vi levererar grus och grusar dina vägar!

VA-produkter

vårt VA-sortimentet finner ni markrör, vägtrummor, fiberduk, avvattningsrännor, pumpbrunnar, avskiljare för olja/fett, enskilda avlopp.

Kontakta oss för prislista eller offert till ert projekt. Besök vår butik Algolgatan 7 i Linköping

www.inrapipe.se · info@infrapipe.se · 013-39 30 90

Vi använder oss av Äkta Falu Rödfärg. Jobben utförs med skylift upp till 25 m.

Ett familjeföretag med traditioner.

Ring 0705-64 00 93 eller 0144-400 07. Välkommen!

KINGQUAD LT-A500XPM 2023

gammaldags jordkällare modern tappning. Tillverkade i glas berarmerad plast. En lätt, stark och välbeprövad konstruktion, som håller i era mansåldrar. Mer information får du på vår hemsida eller per telefon. Välkommen!

www.jordkallare.se / 0910 - 941 00

www.sandstromwebshop.se

Nya Suzuki KingQuad är bättre än någonsin! Den har fått helt ny ram, ny servostyrning och ny växellåda, vilket gör att den tar sig fram ännu bättre i tuff terräng och kan dra ännu tyngre släp – upp till 600 kg.

134.900:-

Tegelbruksv 1, Kisa · 0494-128 50 www.kisamotorservice.se inkl moms

f o ... re för omgående leverans.

Nya & begagnade.

Tömningsfläktar från 11 till 37 kw med mycket hög kapacitet KK1600 och KK1800

Nummer 7 • Maj 2023 11 AKTUELLT
uthyres. Unicrental.se
070-875
35 Vifinnsiområdetmellan BoxholmochLinköping.
Containrar
67
20 års erfarenhet i branschen • F-skattsedel • kenneth0142@hotmail.com
Allmän service samt service av styrregler, ACJ luftvärme, ACF, byte av styrregler
Rapid 4m Fälthack Claas Krokvagnar Andreas: 070-888 25 80 Marcus: 070-535 90 08
Sådd
grusbranschen. Vi utför: Bredgrusning och spårgrusning Lossning och lastning med lastmaskin Större och mindre schaktarbeten Joakim 070-600 19 72 Blixholmsvägen 1 602 38 Norrköping Tel: 011-165180 VI KOPER DITT SKROT! Solcellsbyggarna.se 070-696 49 22 FRI OFFERT! Skörda solenergi! SEDAN 2014 Titta in på vår hemsida, följ länken ”Fri offert” Försäljning och service av garageportar, industriportar, grindar, dockningar med mera!
Levererar allt i
REJÄLT!
samtidigt ökar du värdet på din fastighet. Kostnadsfri besiktning av vinden. Tel 0142-570 10 • Företaget är miljödeklarerat och kvalitetscertifierat. www.mb-isolering.se VI STÖDJER 20 Svensktillverkade jordkällare. I plast. Sandström tillverkar färdiginredda
och
' & " !! $ ! ' # %! # ' " ! $ ! ' ! $ ! ' & $ % $ " $ " # " & ! !

EFTERTEXT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Sidoflöden kan bli innovativ mat

Nytt forskningsprojekt ska ta till vara matsvinnet av grönsaker och nötkött

SVERIGE (LT)

Blast, skal och oattraktiva styckningsdetaljer. Om sidoflödena kunde utnyttjas bättre skulle det vara en vinst för både klimat och miljö och dessutom öka effektivitet och lönsamhet i den svenska livsmedelssektorn

Mycket av de livsmedel som produceras blir aldrig mat utan g å r f ö r l o r a d i l i v s m e d e l s k e dj a n D e t i n n e b ä r e t t s t o r t r esursslöseri IVL Svenska Miljöinstitutet leder ett nytt proj e k t s o m h a r s o m m å l a t t u tv e c k l a n y a l i v s m e d e l f r å n s idoflöden som i dag blir till avfall eller foder

Målet är att öka resurseffektiviteten och lönsamheten inom den svenska livsmedelssek-

torn genom att erbjuda innovativa matvaror Projektet genomförs i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, Ips o s , A x f o u n d a t i o n , M a t L u s t och plattformen Matsvinnet

Det har beviljats sex miljoner kronor i stöd från forskningsrådet Formas – Nästan en tredjedel av all m a t s o m p r o d u c e r a s g l o b a l t slängs eller går förlorad idag i l i v s m e d e l s k e d j a n D e t ä r e t t enormt resursslöseri som också orsakar stor miljöpåverkan, och klimatutsläpp, säger Elvira Molin på IVL Svenska Miljöinstitutet Initiativet ska utveckla nya livsmedel genom att använda s i d o f l ö d e n s o m u p p s t å r v i d p r o d u k t i o n e n a v g r ö n s a k e r och nötkött I grönsaksodling kan det handla om blast, skal,

s k a d a d e e l l e r m i s s f o r m a d e grönsaker I produktionen av nötkött blir vissa styckningsdetaljer, blod och inälvor outnyttjade vid slakt Detta är sidoflöden som antingen slängs, a n v ä n d s s o m d j u r f o d e r e l l e r s o m e x p o r t e r a s p å g r u n d a v b r i s t p å s v e n s k e f t e r f r å g a n Vissa delar kan upplevas som mindre aptitliga eller innehålla ämnen som inte är nyttiga att äta i för stor mängd – Det finns utmaningar med a t t t a i n r e s t p r o d u k t e r i d e n svenska matkulturen Vi kommer att pröva råvarorna i vårt labb på IVL för att säkerställa att de är lämpliga att äta För att få fram livsmedel som tilltalar konsumenterna kommer v i a t t j o b b a i n ä r a s a m a r b e t e med innovations- och utvecklingsteamet på Axfoundations

Vida är ett fullserviceföretag som kan hjälpa dig med allt från plantering till avverkning. Vi anlitar lokala och professionella entreprenörer som håller hög kvalitet i allt de gör. Det gör a vi kan erbjuda hög kvalitet till dig, gång e er gång.

centrum för Framtidens mat p å T o r s å k e r g å r d o c h a r b e t a m y c k e t m e d s m a k - o c h d o ftupplevelser Resultatet av produktutvecklingen kommer följas upp och utvärdera med olik a t e s t e r a v I p s o s , s ä g e r E mma Moberg på IVL

P r o j e k t e t k o m m e r a t t t a fram två nya matvaror, en veg e t a b i l i s k o c h e n a n i m a l i s k Flödena ska studeras med tan-

ke på risk, säkerhet och hållbarhet Därefter vidtar arbetet med att utveckla nya smakliga och nyttiga produkter, något s o m s k e r g e n o m u t v e c k l i n gsarbete hos Axfoundation och tester i smak och sensorik som genomförs av Ipsos

F ö r a t t m ä t a m i l j ö n y t t a n och lönsamheten kommer de nya produkterna också att analyseras ur ett livscykelperspekt i v o c h m e d a v s e e n d e p å p o -

tentialen för ökad lönsamhet för svenskt lantbruk och livsm e d e l s i n d u s t r i F o k u s l i g g e r på att utveckla produkter för två målgrupper, dels unga personer, dels äldre Ett mål är att de nya livsmedlen ska kunna s e r v e r a s i d e n o f f e n t l i g a s e ktorn, till exempel i skolor och äldreboenden

Text: TOBIAS PETTERSSON

bsmeab@gmail.com

Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT

till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler

NUMMER 7 Maj 2023 Årgång 97
Matsvinn utvecklas till nya livsmedel Nu ska skal, blast, krokiga grönsaker och sämre styckningsdetaljer tas tillvara Bild: CREATIVE COMMONS
Lantmannatidn ngen Jordbrukaren • Til Östergöt ands antbrukare sedan 1926
Få ut mer av din skog.
Fredrik Wännerstam +46 70-211 27 54 Fredrik.wannerstam@vida.se Område: Boxholm, Aneby, Jönköping, Tranås Granhultsgatan 20, Motala Tel 010-164 79 79 skrot-anders@boremail.com www.skrotanders.se Vi tar emot kabelskrot och andra sorters metaller, t ex jordbruksskrot, industriskrot och batterier. Vi hyr också
Vi välkomnar kunder
Östergötland!
skrot! Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats på 0141-560 09 Vår hemsida hittar du på: www jordbrukaren se
ut containers och lastväxlarflak.
i hela
Få betalt för ditt

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.