Jordbrukaren nr 7, 2020

Page 1

En branschtidning i Länstidningen

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till lantbrukare sedan 1926

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

Nummer 7 • Årgång 94 Maj 2020

Gläntan vid Fågelmossens naturreservat har parkering med kolarkoja, vindskydd, grillplats och informationstavlor. Här finns flera fina vandringsleder.

Naturreservaten är alltid öppna SKOG. Så här i coronatider är inget sig likt. Många evenemang har fått ställas in och man vet inte när detta coronaelände slutar. Vad kan man då göra när man ska hålla avstånd till sina medmänniskor och ändå vilja uppleva eller göra något? Ett förslag är att ta sig till Fågelmossens naturreservat med infart på vägen mellan Degerön och Hättorp, väg 1096, i norra delen av Motala kommun. Tydliga skyltar visar vägen. Gläntan man kommer till har en fin kolarkoja med eldstad där man kan övernatta. Likaså finns ett vindskydd med grillmöjligheter. SIDAN 6

Tallplantor säljer över förväntan SKOG. Försäljningen av tallplantor fortsätter att slå nya rekord. Andelen sålda tallplantor från Södra har ökat från drygt tre miljoner till strax över sex miljoner på fyra år. – Nästa år har vi som mål att öka produktionen ytterligare och sälja 7,5 miljoner tallplantor, vilket är mer än en fördubbling sedan 2016, säger Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog.

Janne Carlsson driver ett av sex mjölkföretag i Ödeshögs kommun.

För öppna landskap Åkermark och betesmark minskar i snabb och oroande takt LANTBRUK. Vårt land är 40,7 miljoner hektar stort och av det är 2,6 miljoner hektar åkermark samt 0,4 miljoner hektar betesmark. Andelen åkermark och betesmark minskar i snabb och oroande takt. Något som det även blir fär-

på Länstidningen Östergötland och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

för KD i Miljö- och jordbruksutskottet, är rädd för utvecklingen. Han träffade Jan Carlsson i Frätsabola, Boet, som driver en av de sex mjölkbesättningarna i Ödeshögs kommun och diskuterade situationen. SIDAN 4

De planerar för jordgubbar till midsommar Till midsommar vill många av oss svenskar ha sill och färskpotatis med jordgubbar till efterrätt. Vi tänker kanske då inte på hur mycket arbete som ligger bakom kartongen med jordgubbar. Några som vet är Christer och Kerstin Petersson på Nykyrke gård i Nykyrka i Motala kommun. De har odlat jordgubbar i 29 år och började redan i mars med att täcka stora tunnlar med plast. Ett arbete som är ganska slitsamt, då det är 18 stora tunnlar med 100 meters längd. SIDAN 8

SIDAN 4

Du som är prenumerant

re av är landets mjölkbesättningar. 93 av 100 mjölkföretag har lagts ned de senaste 40 åren. Mjölkföretagen har blivit större, men det har ändå inneburit att mängden kossor har sjunkit i snabb takt. Magnus Oscarsson, riksdagsman

VECKANS BORRING

SKOG

LANTBRUK

Samernas sak blir vår sak

Omställning räddar planteringssäsongen

Brist på utländska jordgubbsplockare

SIDAN 2

SIDAN 6

SIDAN 12


2

Nummer 7 • Maj 2020

AKTUELLT

Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen.se

Veckans Peter Borring:

Samernas sak blir vår sak Ja, så är det faktiskt. Fast kanske inte som du tror. Min rubrik siktar inte främst i riktning mot att vi i södra halvan av Sverige ska kämpa för samernas och deras rättigheter. Det får folk göra om de vill, men för mig är ”samefrågan” inte alls så enkel. Det är så lätt att sitta i södra halvan av Sverige och ha en stark åsikt i ”samefrågan". Men frågan är verkligen komplex och vem som har rätt och fel låter sig inte besvaras rakt av. Många pratar sig varma för ”samernas rättigheter”, och tror sig verka för en god sak och en ursprungsbefolknings hävdvunna rätt. Men är den hävdvunnen och var samernas verkligen först eller var kvänerna (en sorts jagande, fiskande Tornedalingar från Finland) först? 1886 och 1928 antog Sveriges riksdag lagar där staten skiljde på renskötande och icke-renskötande samer. Staten bestämde att en same är nomadiserad och sysslar med renskötsel. De som blev bofasta räknades inte som riktiga samer och uteslöts från de rättigheter rennäringens samer fick, exempelvis

att nyttja land- och vattenresurser, och de tvångsassimilerades i det svenska samhället. 1971 års rennäringslag skapar samebyarna, en slags ekonomisk förening i ett geografiskt område för samer inom rennäringen. Sedan 1993 säger lagen att renskötselrätt tillkommer den som har samisk härkomst – om den är medlem i en sameby. Det är samebyns medlemmar som bestämmer vem som ska få vara medlem eller ej. När man säger att vi ska stå upp för samernas rätt innebär det i praktiken att man tar ställning för att cirka tio procent av detta folkslag får privilegier på ett sätt som vi inte accepterar i någon annan rättsordning i Sverige. Varför bryr jag mig över huvud taget om ”samefrågan”? Låt norrlänningarna hantera det, kan man ju tycka. Dessvärre så tycks just de historiska delarna av

Men frågan är verkligen komplex och vem som har rätt och fel låter sig inte besvaras rakt av.

denna fråga skapa så mycket påverkan på samhällsdebatt och olika frågor som rör brukande av naturen, även i vår tid. Man skulle önska att man bara kunde stryka ett streck över historien och börja om på nytt men så funkar inte människan. Eftersom rennäringen är en viktig komponent i avvägningarna i den svenska politiken rörande våra rovdjur får faktiskt ”samefrågan” större betydelse och påverkan än vad många förstår, även för oss i de mera södra delarna av landet. Den svenska rovdjurspolitiken, hårt driven av EU:s Art- och habitatdirektiv, har lyckats med att undanta renbetesland från att vara naturligt utbredningsområde för våra stora rovdjur. Det innebär att cirka 55 procent av Sverige yta är undantagen och vi ska klara en livaktig rovdjursstam på de 45 procent av södra halvan av landet, där vi har mest människor, mest trafikerade vägar,

mest naturbetesmarker med betande djur, mest jägare och jakthundar och mest hästar. Jag har den största respekt för hur hårt drabbad rennäringen är av skador från rovdjur. Uppskattningsvis påverkas cirka 40 000 renar per år av rovdjur på olika sätt och detta i en renstam på 240 000 djur. Men å andra sidan får samerna ungefär lika mycket för detta problem i ersättning som man säljer renkött för. Det är uppenbart att svenskarnas historiskt dåliga samvete över hur vi hanterat samerna får tillåtas blir en låsning i ett antal frågor, inte bara en dysfunktionell rovdjurspolitik, men även andra frågor som äganderätt vs sedvanerätt med mera. Det senare är aktuellt nu i samband med domen om Girjas samebys jakt- och fiskrättigheter på statens mark, där andra med sameblod, rätt eller fel, också gör anspråk på detta. I all ödmjukhet tror jag att samefrågan i sin komplexitet är större och påverkar oss mer än vad de flesta av oss här nere förstår. Må så gott i ett ovetande Sverige önskar Peter Borring PETER BORRING peter.borring@telia.com

samhällsdebattör och opinionsbildare

Dags att hylla våra svenska bönder Det är hög tid att det offentliga Sverige ändrar synen på den svenska bonden. Det är en ny generation av unga bönder som tar över lantbruket idag. De har ofta någon form av högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning och är vår tids nya hjältar som förtjänar att bli lyssnade på och även att hyllas.

Vi har allt för många självutnämnda experter som vet hur jordbruk ska bedrivas och som gärna för fram goda råd i olika forum. Fler av oss bor-

de uttrycka respekt för denna yrkeskårs kunskap och att de faktiskt möjliggör att vi har mat på våra bord. Låt mig lyfta fram några fak-

ta som visar att vi har ett jordbruk i världsklass när det gäller att vara klimatsmart och visa bra djuromsorg. Svensk mjölkproduktion ger 44 procent lägre utsläpp av växthusgaser och svenskt nötkött produceras med 70 procent lägre utsläpp jämfört med världssnittet. Betesdjur bidrar till den biologiska mångfalden och det finns många insekter och andra sju som inte skulle överleva utan de svenska hagarna. Svensk betesmark är nästan li-

ka artrik som regnskogen men färre djurgårdar utgör ett hot mot artrikedomen. Johan Rockström, en av Sveriges mest kända klimatoch miljöforskare skrev redan 2018: ”Världens duktigaste bönder finns i Sverige. Det är ni som producerar vår mat inom ramen för världens mest långtgående regler för djurskydd, smittskydd, antibiotikabegränsning och miljökrav. Överlag är reglerna bra, även om vi ser en obehaglig tendens till förföljelse av bönder när okunskap och förutfattade meningar får styra.” Jag vill också lyfta fram jordbruket som motorn i den

Jordbrukaren Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gunilla Norlén E–post: gunilla.norlen@kurirengruppen.se REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen.se Länstidningen ansvarar inte för insänt, ej beställt material. Allt material i Länstidningen kan komma att lagras i digital form och publiceras på Länstidningens hemsida. Förbehåll mot sådan lagring och/eller publicering ska göras innan materialet publiceras.

Missnöjd? Du kan anmäla publicering som du anser är felaktig till PO, Allmänhetens pressombudsman. Adress: Box 22310, 104 22 Stockholm. Tel: 08-692 46 00. Fax: 08-692 46 05. ANNONSAVDELNING. E–post: annons@lanstidningen.se Felaktiga annonser: reklamation ska göras inom sju dagar från införing. Tidningens ansvar för fel är högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras inte. Reklamation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått.

gröna näringen som skapar arbetstillfällen både i stan och på landet. Lantmännen är ett bondeägt bolag som förutom direkta arbetstillfällen ute på gårdarna även bidrar till en växande livsmedelsindustri. Många lantbruk är också skogsbruk och bidrar till en allt viktigare skogsindustri som t ex kan svara upp till ökade behov av biobränsle till vår fordonsflotta. Det finns således många

goda skäl för att samhället ska stå upp för våra hårt arbetande bönder. Svenska jordbrukare och deras familjer ska känna sig trygga och sova gott om natten utan oro för nattliga be-

sök av aktivister eller stöldligor. Vi måste också ta ett större ansvar för att framtida kriser kan kräva ett lager av insatsvaror likt gödning, växtskyddsmedel och diesel – det är ett gemensamt ansvar som inte kan avkrävas en enskild lantbrukare. Avslutningsvis – vi kan göra mer på kommunal nivå. Vi kan värdesätta svensk mat högre genom att öka andelen svenska livsmedel i det offentliga köket och även stimulera lokala restauranger och affärer att lyfta fram svenskproducerat som en konkurrensfördel. I rådande tider blir det tydligt hur skört vårt samhälle kan vara och det är viktigt att ha

en kapacitet för att kunna producera mat. Vi moderater har under den-

na mandatperiod lagt fram flera motioner som skulle underlätta i vardagen för den enskilde bonden i Norrköpings kommun. Den styrande Kvartetten har tyvärr inte bifallit våra motioner men vi kommer fortsätta jobba för de gröna näringarna. De är en viktig del av Norrköpings näringsliv nu och i framtiden. Vi tror på svenskt lantbruk och kommer fortsätta hylla den svenska bonden – även blått kan vara grönt. Per Helgesson,

Vikbolands Moderaterna

Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www.lanstidningen.se Öppettider: Måndag - fredag 09.00-16.00 TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i Linköping, ett Svanengodkänt tryckeri. MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden. Pressgrannar är Svanengodkänt och ingår tillsammans med bl.a. Sveaskog, Holmen, Skogssällskapet, Ragnsells, som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www.vatmarksfonden.com/) som arbetar med att restaurera torrlagda våtmarker i Sverige och även skapa nya. Läs mer på www.pressgrannar.se

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@lanstidningen.se Prenumerationspris: Helår 425:– . Halvår 230:– Bankgiro: 386-0020 Utebliven tidning? Ring 0141-560 03. Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten.


Nummer 7 • Maj 2020

3 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

AKTUELLT

Biobränslepannor Satseldade- och flödesmatade pannor Vi målar följande fasader:

Säljare norra och mellersta Sverige

Andreas Brunåker

Rödfärgade Reveterade Oljefärgade

Lantmästare

076-846 22 22

Att synas är bra för affärerna!

Vi utför även: Epoxibeläggningar Handmålning Hetvattentvättning Invändig målning i stall Även färg- och tapetbutik Uthyrning av liftar

Andreas.brunaker@faust.dk

mail@faust.dk www.faust.dk

Boka annonsplats på 0141-560 03.

ARNE ANDERSSONS MÅLERI Tel 070-643 06 52 www.sofabskanninge.se

MERASYSTEMPLÅ MERASYSTEM ÅT AB A TAKPLÅT T A AKPLÅ ÅT - T TAKPANNOR A AKP PAN ANNOR A - FALSTAK FAL ALST TAK A

Vi köper & säljer Halm och grovfoder Diesel och oljor Spannmål, konv & KRAV Gödning Vallfrö och utsäde Anders eller Elisabeth når ni på:

MERASYSTEM SYSTEM tillverkar välbeprövade produkter till lant brukssektorn. Tillförlitligt, snabb och priseffektivt

Klassisk

Estelle falstak

pannplåt

info@merasystem.se nfo@merasystem.se | www w..merasystem.se .merasystem.s tel 0410-205 30 | fax 0410-211 66

Tel 013-23 44 65/66 Jordbrukaren utkommer var tredje vecka till alla jord-, lant- och skogsbruksföretag i hela Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

UPP TILL 90 DAGARS KREDIT MOT RÄNTA!

Beställ på 011-49 60 400 – dygnet runt, alla dagar i veckan!

BRÄNSLE TILL VÅRSÅDDEN!

dom stora oljebolagen. Vi garanterar alltid bästa service Ostkusten Energi är ett lokalt alternativ till och ett personligt engagemang. Som återförsäljare till Preem erbjuder vi ett fullständigt produktsortiment av bränsle & smörjmedel. Välkommen till Östergötlands & Sörmlands minsta oljebolag.

Hämtlager: Alholmsgatan 15A (Vid Slottshagen) i Norrköping. Öppet mån-fre 8 - 16.30. info@ostkustenenergi.se · www.ostkustenenergi.se

DIESEL, ELDNINGSOLJA & TEXACO SMÖRJMEDEL.

Jonas Gustafsson Chaufför/Försäljning 011-49 60 402 jonas.gustafsson @ostkustenenergi.se

Helena Johansson Administration/Försäljning 011-49 60 403 helena.johansson @ostkustenenergi.se

Mikael Strömberg Chaufför/Försäljning 011-49 60 404 mikael.stromberg @ostkustenenergi.se

Marcus Petersson Chaufför/Försäljning 011-49 60 405


4

LANTBRUK

Nummer 7 • Maj 2020 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Försäljningen av tallplantor går långt över förväntan Försäljningen av tallplantor fortsätter att slå nya rekord. Andelen sålda tallplantor från Södra har ökat från drygt tre miljoner till strax över sex miljoner på fyra år. Skylten visar vägen till Jannes gård. Den gamla grusvägen där timmer lastas går runt byn Klöverdala. Klöverdala har sin egen bonde i Karl-Rune Karlsson och hans amkor som hjälper till med att hålla landskapet öppet.

Stefan Karlsson har kommit till Frätsabola med sin gödselspridare och traktor för att hjälpa mjölkbonden Janne Carlsson med utkörning av den fasta gödseln.

Försörjning som inte får försvinna De öppna landskapen är hotade när mjölkbönder försvinner ÖDESHÖG (JB)

Vårt land är 40,7 miljoner hektar stort och av det är 2,6 miljoner hektar åkermark samt 0,4 miljoner hektar betesmark. Andelen åkermark och betesmark minskar i snabb och oroande takt. Något som det även blir färre av är landets mjölkbesättningar. Magnus Oscarsson, riksdagsman för KD i Miljö- och jordbruksutskottet, är rädd för utvecklingen.

– Det finns flera skäl till att

Jan Carlsson, mjölkbonde, och Magnus Oscarsson träffades och diskuterade situationen. – Det är viktigt att vara ute hos jordbrukarna, få intryck och se hur verkligheten ser ut. Jan driver sitt jordbruk i mina hemtrakter där min far hade ett jordbruk med mjölkkor. Själv bor jag och familjen på gården och numera är jordbruket utarrenderat. Men under sommarhalvåret betas fortfarande markerna av djur, kommenterar Magnus.

Janne Carlsson driver ett av sex mjölkföretag i Ödeshögs kommun. Under våren är det viktigt att få ut gödseln som är en del i jordbrukets kretslopp.

Enbart i Tingstad, en by

mellan Boet och Ödeshög, där Magnus med familj bor, fanns när han växte upp fyra mjölkbönder. Numera finns i Ödeshögs kommun endast sex mjölkföretagare kvar. Statistik från Jordbruksverket talar ett tydligt språk. Vart tionde år halveras mjölkföretagen från att det för 40 år sedan fanns 46 000 företag med mjölkkor till för 10 år sedan 6 000. Det har inneburit att 93 av 100 mjölkföretag lagts ned. Mjölkföretagen har blivit större, men det har ändå inneburit att mängden kossor har sjunkit i snabb takt. Numera finns i hela landet endast 3 000 mjölkföretag. Sverige är dessutom det enda landet i Europa där antal invägd mjölk minskar. Fortsätter utvecklingen kan mjölkföretagen försvinna i framtiden. En vd på ett av Sveriges mejerier är oroad.

– Efterfrågan är så stor att det uppstått brist på tallplantor, trots att vi haft en mycket offensiv plan. Planen innebar en stor affärsrisk när den lades fram, även om vi hoppades och trodde på en ökad efterfrågan. Det är mycket glädjande att intresset för tallen till och med överträffat våra förväntningar. Nästa år har vi som mål att öka produktionen ytterligare och sälja 7,5 miljoner tallplantor, vilket är mer än en fördubbling sedan 2016, säger Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog. Södra har aktivt informerat om vikten av att plantera mer tall i landskapet under flera år. Inte minst genom projektet Kraftsamling Tall som pågått sedan januari 2019. Detta arbete ger nu resultat.

Magnus Oskarsson, riksdagsman för KD, är här på en plats där han trivs. Bild: PRIVAT

– När en mjölkleverantör försvinner blir det problem eftersom det inte finns någon som tar över, betonar han. Jan Carlsson i Frätsabola Boet driver en av de sex mjölkbesättningarna i Ödeshögs kommun. Just i Boetbygden med omnejd finns tillsammans tre mjölkföretag. Besättningar med amkor finns även. Det gör att bygden erbjuder många öppna inbjudande ängar och hagar. Jan Carlsson tillsammans med sina kollegor i branschen håller det ovanligt vackra landskapet öppet.

Glädjande för de boende är att se och höra hur en mjölkbil trafikerar vägarna med sin dyrbara last. Jan har varit bonde i ungefär 30 år och förhoppningsvis kan han fortsätta många år till. Djuren betar på ungefär på

50-60 hektar under en säsong. Kretsloppet är viktigt i ett lantbruk och Janne sprider i runda tal ut 900 till 1 200 ton gödsel per säsong. När det är dags att skörda foder till höst och vinter går maskinerna ibland långt in på natten. – Att leva som jag är en livsstil som man måste gilla.

Arbetsdagarna kan vara långa. Varje dag tar arbetet med djuren ungefär sex timmar men det är mycket annat som ska skötas. Semester blir det om vi lyckas hitta en avbytare, kommenterar Janne. Magnus och Janne är alltså bekymrade över att det blir allt färre mjölkbönder kvar. Inte minst med tanke på den globala pandemin och oron över vår självförsörjningsgrad av livsmedel är det förskräckande. Mjölkgårdarna är ryggraden

i svenskt jordbruk. Förutom samtliga mejeriprodukter bidrar tjurkalvarna och ungdjuren till köttproduktionen. Det är något som gärna mörkas av somliga som motarbetar en levande landsbygd med betande djur. Det är ett miljöinriktat kretslopp där spannmål tas tillvara som foder och korna bidrar till gödsling för jorden både som betande och uppstallade djur för att inte tala om hur det

kommer att se ut när 0,4 miljoner hektar betesmark växer igen. Till viss del kan de öppna markerna räddas av djurbesättningar med amkor och får- men utan betande djur kommer emellertid ingen i trakten omkring Tingstad och Frätsabola att kunna njuta av promenader bland ängar och hagar. Ett land utan betande djur

blir ett fattigt land. Därför måste det bli en ändring. Insikten att ett livskraftigt jordbruk måste vara lönsamt för brukarna är grunden. Därefter måste riktade åtgärder till så att svenskt jordbruk kan överleva. Bönderna sliter enormt med ett tungt och ansvarsfullt arbete. Ansvaret att göra något måste genomföras fort innan kossor, svenska mejerivaror och ett öppet landskap är ett minne blott. Text och bild: INGA BIRGITTA WIDÉN

intresset för att ha rätt träd på rätt plats har ökat. Vi ser att det kommer ge ökad lönsamhet och bättre tillväxt, gynnsammare skogar för viltet och ljusare och öppnare miljöer. Men för att det ska lyckas krävs inte enbart fler tallplantor. Vi behöver också en ökad avskjutning i närtid, annars riskerar den här satsningen att ätas upp av klövviltet, säger Tomas Andersson, projektledare Kraftsamling Tall Södra. – Under många år har alltför stora arealer i Götaland planterats med gran. Även arealer som är bäst lämpade för tall. På grund av de alltför höga viltstammarna har markägare inte vågat ståndortsanpassa i rätt utsträckning utan ofta ersatt tall med gran. På sikt är detta inte hållbart då gran på fel mark inte växer lika bra, får nedsatt vitalitet och motståndskraft mot allehanda sjukdomar, insekter och stormar. Detta får förödande konsekvenser för markägarna, biodiversiteten, klimatet, ekonomin och inte minst viltet. Vi ser nu att trenden har vänt och att ökningen av försäljning av tallplantor ökar i mycket snabb takt. Statistiken visar att försäljningen av tallplantor ökat med 100 procent från 2016. Efterfrågan är dock ännu högre än beräknat och på plantskolorna jobbar man nu med att så in ännu mer tallplantor som kan säljas 2021 och framåt. Målet är att ta fram 7,5 miljoner plantor till 2021.


Nummer 7 • Maj 2020

5 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

VI KOPER DITT SKROT!

AKTUELLT

Levererar färdig betong certifierad av

Blixholmsvägen 1 602 38 Norrköping Tel: 011-165180

VIMMERBY · Tel 0492-152 55 · www.geba.se

www.jordbrukaren.se

KINGQUAD LT-A500XPZ 2019 Nya Suzuki KingQuad är bättre än någonsin! Den har fått helt ny ram, ny servostyrning och ny växellåda, vilket gör att den tar sig fram ännu bättre i tuff terräng och kan dra ännu tyngre släp – upp till 600 kg.

Tegelbruksv 1, Kisa · 0494 -128 50 www.kisamotorservice.se

Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats på 0141-560 03.

112.375:inkl moms

Timmerstugor från Östergötland

MÄLAREN Ett reningsverk som renar utan kemikalier enligt svenska normer.

Standardstugor eller efter egna mått och önskemål.

Nya och begagnade reservdelar – beställ direkt i webbutiken! www.laholmstraktordem.se

Ljusfallshammar · Tel. 0122-43185 www.lindalenstimmerhus.se

För mer information www.reningsverketmalaren.se

Vi utför dina golv- och kakelarbeten!

FÄRG • TAPET • GOLV • KAKEL VÄLKOMNA IN TILL OSS! COLORAMA MOTALA Mineralvägen 14. Tel: 0141-545 40 Öppet: Vardag 07-18 Lördag 10-15. Söndag 10-14


6

SKOG

Nummer 7 • Maj 2020 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Skogsbolagets snabba omställningar klarar planteringssäsongen Sveaskog, inklusive affärsområdet Svenska Skogsplantor, har som mål att få ner 60 miljoner plantor i markerna under maj-september. En tuff uppgift som har krävt snabba omställningar både för entreprenörer och även internt på Sveaskog.

tare och vi startar även ett eget röjlag i Lycksele för att stärka upp både röjarresursen och brandvakten, säger Mattias Torger, och fortsätter med att understryka vikten av att jobba för att vi får ta in arbetskraft från flera olika delar av världen. Det är otroligt viktigt. – I norr har vi en fördel på de

– I Älvsbyn, Åsele och Sorsele kör vi med ett eget planteringslag, säger Karl Tiger, skogsvårdsledare. Utländska gästarbetare har länge utgjort ett viktigt tillskott när plantor ska ner i backen. Karl berättar att det främst handlat om ukrainare som uteblivit under vårens uppstart. Reserestriktioner på grund av coronapandemin har fått Sveaskog att snabbt finna nya vägar för att få plantorna i backen. Med hjälp av en god dialog med entreprenörerna och även internt med veckovisa avstämningar har bolaget effektivt kunnat ställa om efter rådande situation.

Gläntan vid parkeringen med kolarkoja, vindskydd, grillplats och informationstavlor.

– Både i Norrbotten, Väster-

En bit av vandringsleden. Observera den väl synliga oranga markeringen på trädstammen.

Vindskyddet med grillplatsen framför. Grillplatsen ska renoveras.

Naturreservaten är öppna Vandring i Fågelmossens naturreservat bjuder på naturupplevelser MOTALA (JB)

Så här i coronatider är inget sig likt. Många evenemang har fått ställas in och man vet inte när detta coronaelände slutar. Vad kan man då göra när man ska hålla avstånd till sina medmänniskor och ändå vilja uppleva eller göra något?

Ett förslag är att ta sig till Fågelmossens naturreservat med infart på vägen mellan Degerön och Hättorp, väg 1096, i norra delen av Motala kommun. Tydliga skyltar visar vägen. Gläntan man kommer till har en fin kolarkoja med eldstad där man kan övernatta. Likaså finns ett vindskydd med grillmöjligheter. Det är Länsstyrelsen som sköter om platsen och enligt förvaltare Staffan Carlsson kommer man att renovera grillplatsen. Trä ruttnar som bekant med åren. Dock är vindskyddet tätt och väl tilltaget för att flera personer kan sova över där. Något dass finns inte, här gäller ”kissa i busken”.

Vid parkeringsplatsen utgår vandringsleder. Man kan följa dem på en bra karta över naturreservaten. Kartan finns i en låda vid en stor informationstavla. Vandringslederna går genom flera naturreservat, förutom Fågelmossen går den genom Hästtumla tallskog, Bromossens naturreservat och Stora Boda naturreservat. En orange färgmarkering runt trädstammarna visar vägen och det kvittar åt vilket håll man än går, så syns markeringen bra ändå. Lederna går genom skogar, mossar, kärr och berg. Här gäller det att ha bra stövlar på fötterna. Det är ingen vandring som passar handikappade, utan man får kliva över trädstammar, stenar och gå i smala passager. På vissa ställen där det är riktigt blött har man lagt ut smala spänger. Sammanlagt kan man gå cirka 1,2 mil vandringsled. Man kan gå tillbaka på flera ställen, via de små vägar som finns vid reservaten, om man tycker det blir för långt. Om man har lust och orkar kan man gå lederna ner till södra delen av Stora Bodareservatet. Alldeles vid vägen som går till Karlsby, finns ett

rejält bord att äta sin matsäck vid. Därefter kan man gå en annan väg tillbaka och får på så sätt nya upplevelser. Reservaten bjuder inte på vida vyer som vid Hålebergets naturreservat norr om Motala eller på Kärnskogmossens enorma mosse, men har sin egen charm ändå. Reservatet bildades för

mer än 20 år sedan, är 144 hektar stort och har en omväxlande natur. På många ställen växer rikligt med blåbärsoch lingonris. I gläntorna svävar fjärilar kring som små juveler. Man hör inga andra ljud än fågelsång och skogens sus. Olika hänglavar som liknar skägg, hänger från träden. Det är ett bevis på frisk luft. Reservaten ligger långt från bebyggelse, så den som vill uppleva tystnad, har här ett riktigt ”smultronställe”. På vårarna kan man höra sparv-, katt- och pärlugglors ljud. Likaså är här fina marker för orre och tjäder. Det ligger trädstammar här och var och ibland över stigarna. En del har blåst omkull andra har sågats ner och lämnats kvar. Varför har man gjort så?

– Död ved, främst då tallved, finns det relativt lite av i skogen, berättade Staffan Carlsson via telefon. Olika insekter behöver denna döda ved. Till exempel raggbock som det finns få av, och är rödlistad som sårbar (VU). Den är beroende av grova solbelysta döda tallstammar. Trädstammarna nyttjas sedan flitigt av en myriad av insekter, svampar, lavar och mossor. På en del ställen har vi ringbarkat träden för att de ska dö långsamt, vilket gynnar andra grupper av djur, växter och svampar. Det ser lite skräpigt ut först, men bristen på död ved i våra skogar är en stor huvudorsak till varför många djur och växter blir sällsynta. I en riktig urskog är var femte träd dött, avslutade Staffan. Varför inte ta en dag med familjen, ta med sig matsäck och stövlar och undersöka vad som finns vid Fågelmossens naturreservat? Se alla detaljer som finns i en stor skog. Uppleva dofter och ljud eller bara vara.

Text och bild: EVA CARLSSON

botten och Jämtland har några av Sveaskogs entreprenörer underrättat oss om att de i år, på grund av effekterna av coronapandemin, haft svårigheter när det gäller att få tag i sin ordinarie arbetskraft. I Norrbotten har även några entreprenörer aviserat att de, av samma anledning, tvingas att dra ned på sin verksamhet. Det finns också entreprenörer som gett beskedet att de vill utöka då de lyckats anställa svensk arbetskraft. Även entreprenörer som vanligtvis inte planterar har ställt upp, säger Karl Tiger, skogsvårdsledare i Norrbotten. – Vår och våra entreprenörers utmaning nu är att säkerställa att vi hittat rätt kandidater bland den stora grupp som i år signalerat att de skulle kunna tänka sig att jobba med skogsplantering, säger Mattias Torger, produktionschef Sveaskog. Sedan effekterna av covid-

19 blev uppenbara i slutet på mars har ett stort omställningsarbete genomförts av Sveaskog och av de cirka 45 entreprenörer som genomför planteringen. Verksamheter har prioriterats om. Ny arbetskraft i Sverige och från EU-området har rekryterats. I Jämtland och Västerbotten handlar det om drygt 12 miljoner plantor och i Norrbotten om cirka 18 miljoner plantor som entreprenörerna och de egna arbetslagen ska få ner i marken. – I Västerbotten har vi två egna plantlag sedan tidigare i Åsele och Sorsele, dessa förstärks nu med fler medarbe-

mindre orterna. Där är entreprenörerna nära lokalsamhället och kan genom sina nätverk finna den arbetskraft som behövs gällande plantering, säger Karl Tiger och tillägger att beslutet om plantering i egen regi i Älvsbyn var påtänkt redan före corona. Inom biltestverksamheten i Arvidsjaur går de som är säsongsanställda på vintern in sommartid och jobbar i skogen med röjningsarbete. De ställer nu om och ökar istället andelen planteringstimmar. Med de resursförstärkningar som genomfördes så sent som den senaste veckan har Sveaskog planer som ser ut att hålla tidplanen. Det är dock fortfarande en bit kvar innan Sveaskog kan vara säkra på att dessa resurser kommer räcka. Behöver vi få fler ungdomar att plantera skog? – Absolut, det är en grund för intresse för de gröna näringarna. Jag själv var 14 år när jag började plantera skog. Ett lärorikt sommarjobb, både utifrån att passa tider och med en enkel ekvation som… ju mer du arbetar ju mer tjänar du. Sedan får du lära dig vad ett kvalitetsarbete innebär eftersom du behöver följa en instruktion, säger Karl Tiger. Varför är det ändå så pass få ungdomar som väljer att plantera skog? – De flesta ungdomarna bor vid kusten. Då är det svårt att pendla sju, åtta mil, säger Karl Tiger och tillägger att bolaget mest har skog inåt landet. – Vi har varit inne i en högkonjunktur med en mångfald av sommarjobb de sista tio åren. Nu är det andra förutsättningar så vi ser en trendförändring, fler unga söker sig till oss. Det finns ju även andra skogliga arbeten som behöver göras, som röjningar och inventeringar. Vad behöver du för erfarenhet om du ska plantera skog? – Det är ett fysiskt krävande jobb och säkert dagar då många hellre vill ligga på stranden och äta glass. Men det här är ett riktigt bra första jobb. Det är en merit att ha planterat skog en hel sommar. Fint i ett CV. För det visar att du har rätt inställning och inte är rädd för att anta utmaningar, säger Mattias Torger.


Nummer 7 • Maj 2020

7 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Ă–stergĂśtland, sĂśdra SĂśdermanland, norra SmĂĽland och Ă–rebro län.

AKTUELLT

VIKINGSTAD Ă…KERI AB Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här kĂśper du även sand, grus, bergkross och matjord.

SOFAB Sanering & färg AB

VIKINGSTAD Ă…KERI FĂ–RSĂ„LJNING AB

Vi utfÜr tvättning och sanering av djurstallar och ekonomibyggnader samt mülning FÜrsäljning och service av hÜgtryckstvättar

www.jordbrukaren.se

NILFISK ALTO • NyfĂśrsäljning • Auktoriserad service

FĂ„RGBUTIK med Teknos-färger samt äkta Falu RĂśdfärg Passa även pĂĽ att boka rĂśdmĂĽlning infĂśr säsongen 2020!

SOFAB Sanering & färg AB Butik Ă–stanĂĽg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751

www.sofabskanninge.se

DirektfÜrsäljning till fÜretag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smÜrjmedel och ordnar självklart med transporten. Telefon: 013-809 00 ¡ www.vikingstadakeri.se BesÜksadress: Fülüsavägen 11, VIKINGSTAD

Falu rÜdfärg

Mobil 070-53 00 751, även 0142-400 13 www.sofabskanninge.se

Lantbrukare, nu är det hÜg tid att beställa rÜdfärgning!

20 000 läsare kan se din annons! Ring 0141-560 03 sü hjälper vi dig att fü ut ditt budskap.

Vi utfĂśr mĂĽlning, alltid med garanti. Ring sĂĽ kommer vi och lämnar kostnadsfĂśrslag. Vi är rekommenderade sprutmĂĽlare av Falu rĂśdfärg. Vi säljer även Gjøco färg – bäst i Folksams färgtest 2010.

Svensktillverkade jordkällare. I plast. SandstrÜm tillverkar färdiginredda gammaldags jordkällare i modern tappning. Tillverkade i glasfiberarmerad plast. En lätt, stark och välbeprÜvad konstruktion, som hüller i flera mansüldrar. Mer information für du pü vür hemsida eller per telefon. Välkommen!

3EKO -IXERVAGNAR fĂšR ALLA BEHoV...

Dessutom fÜrsäljning i vürt lager. Ring innan: Carl.......................................................073-066 00 04

&YLLTĂšMMAre

www.stragard.se carl@stragard.se

fĂśr omgĂĽende leverans.

Nya & begagnade. s TĂśmningsfläktar frĂĽn 11 till 37 kw med mycket hĂśg kapacitet s +ASTmĂ‹KTAR KK1600 och KK1800

www.jordkallare.se / 0910 - 941 00

www.sandstromwebshop.se

LE! L Ă„ F L TIL

UTFĂ–RSĂ„LJNING BetongrĂśr Lämpliga till dagvatten, igenläggning av diken, vägrĂśr mm.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( +%( $" +$(% ( ( $ ( %%(% ** +$ ( * ( ( ( * %+% ( +%( +%( $" +$(% ( ( $ ( %%(% ** +$ ( * ( ( ( * %+% ( +%(

Priser frĂĽn (alla priser ex moms): Ă˜ 1000mm (L=2200mm)..........450 kr/m Ă˜ 1200mm (L=2200mm)..........450 kr/m

( $ (( ( ( ( ( (* ( ( ( $ ( ( (%( $" +$( $" (+$( $" +$( $ ( ( * ( $ ( +%( $" +$( +($"%% ( *+& (# *( ( ( + ( +($("%(% ( ( *+&( (# *( ( ( ( ( ( ( ( ( ( & ( ( ( (* (# ($ ( ( % %( ( ( *( & & ( * & & $(( $( ( ( & ( * (# $ ( % % ( * & & * & & $( ( ( $( "* +$( "* +$( ( + ( +% ( ( (

( +( ( +%( ( ( ( ( ( (

Vi säljer ut ett parti betongrÜr med hÜg hüllfasthet.

Frakt kan ordnas! FÜr beställning och frügor, ring: Tel: 010-455 24 20

( (

( (

( (

(

(

( (

(

(

, ,+*)('+&%+$(#" %+$ (•( * ( ( +*)('+&%+$(#" %+$ (•( * ( (

www.meag.se


8

LANTBRUK

Nummer 7 • Maj 2020 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Kerstin tar prov på substratet som plantorna växer i och mäter vattenhalt, temperatur och näringsbehov.

I den gamla ladugården ryms numera ett avancerat bevattnings- och gödningssystem.

Jordgubbsodlarna Kerstin och Christer Petersson, Nykyrke gård, i en av sina 18 odlingstunnlar.

Här vankas snart jordgubbar Avancerad anläggning för att få jordgubbar till midsommar Nykyrka (LT)

Till midsommar vill många av oss svenskar ha sill och färskpotatis med jordgubbar till efterrätt. Många av oss har inte tillgång till egen odling, utan vi åker till affären och köper delikatesserna. Vi tänker kanske då inte på hur mycket arbete som ligger bakom kartongen med jordgubbar. Några som vet är Christer och Kerstin Petersson på Nykyrke gård i Nykyrka i Motala kommun. De har odlat jordgubbar i 29 år.

Växtsäsongen är redan i full gång. Man börjar redan i mars med att täcka stora tunnlar med plast. Ett arbete som är ganska slitsamt, då det är 18 stora tunnlar med 100 meters längd. Det blir en yta på cirka 1,8 hektar. 18 000 tråg har man i sin tunnelodling. Sedan har paret cirka tre hektar på friland också. Tillsammans blir det minst 100 000 plantor. Varje år planteras nya plantor på hälften av arealen. I varje tunnel är det fem rader med jordgubbsplantor i tråg med tre plantor i varje. I trågen finns ett substrat bestående av torv och pimpsten som plantan växer i. De ledtalsvattnas genom en väl avvägd gödningsanläggning. Man tar prov ute vid plan-

torna och ställer in gödningsmängden efter vad plantan behöver. Det är olika recept till olika plantor. En nysatt planta behöver en viss blandning, en blommande en annan, en med kart en tredje och så en med mogna jordgubbar en fjärde sorts blandning. Allt sköts genom en dataterminal. Vattnet tar man från tre stora dammar som man byggt på gården, det kommer från en upprinna. Bevattningen sker via droppslangar. – Vi räknar med att skörda de första jordgubbarna i

Jordgubbsplantor i långa rader, satta på lagom höjd för att kunna plockas lätt.

slutet på maj, början på juni, sa Christer. De i tunnlarna kommer först. Vi har fem olika sorters jordgubbar som mognar olika, så säsongen varar från maj-juni till augusti–september. – Malling Centernary, Rumba och Sonsation är några av dem vi har, sa Kerstin. Malling är tidig medan Sonsation är klar till midsommar ungefär. I år har det dock varit besvärligt med frost. Även i tunnlarna, så vi har fått täcka med dubbel fiberduk några nätter. När bärsäsongen är över slutar inte arbetet för Kerstin och Christer. I början av oktober ska revor klippas bort och plasten på de stora tunnlarna tas ner. De plantor som ska övervintra täcks omsorgs-

fullt med fiberduk i flera lager. Det är redan väldigt mycket arbete med odlingen och när högsäsongen kommer behövs det många händer som plockar. – Ja, det behövs mellan 715 personer, svarade Kerstin. Vi har en polsk familj som varit här i minst 20 år och hjälpt till med plockningen vid högsäsong. De är otroligt duktiga. Vi är väldigt nöjda med dem. Kerstin visade på de små hus där säsongsarbetarna bor under sommaren. Christer och hon har verkligen sett till att plockarna har det bra. Det finns stugor och vagnar med tvätt-, dusch- och hygienutrymme samt särskilda köksvagnar där de kan tillreda och

äta sin egen mat. Förutom det har man också små trevliga sovstugor till sitt förfogande. På Nykyrke gård har man även några pyttesmå arbetare. De surrade runt bland de blommande jordgubbarna och hade sitt humlebo i en liten låda. De hade varit aktiva, så på en del plantor fanns redan riktigt stora kart. – Vår granne har bin, men de är inte ute och flyger under vissa grader, sa Kerstin. Humlorna är inte lika känsliga som synes. Alla jordgubbar man plockar säljs via butiker i närområdet och vid den hemförsäljning man har på Nykyrke gård. Vid en vagn som står ute vid jordgubbslandet, säljer man direkt till kund. Vag-

Redan stora kart på många av plantorna.

nen står på en särskild plats ute på frilandet med bra avfart och plats att stanna på för bilister. Jordgubbsplantorna på friland ger skörd endast i cirka tre år. I tunnlarna ger de skörd endast i två år. För att få så färska jord-

gubbar som möjligt sker den mesta plockningen tidigt på morgonen. Men paret Petersson har numer investerat i ett kylrum, så man även kan plocka jordgubbar sent på

kvällen. Kylrummet gör att bären håller sig fräscha och kan levereras direkt på morgonen. Nu kan man bara hoppas att det inte blir mera frostnätter, än att vi här i Sverige kan få svenskodlade och smakrika jordgubbar till midsommar. För inget smakar väl sommar mer än just jordgubbar. Text och bild: EVA CARLSSON


Nummer 7 • Maj 2020

9 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT

till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler

AKTUELLT

Fönster och dörrar till stallar, garage och industrier m.m.

Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats på 0141-560 03.

0514-310 10 info@westerbyggtra.se • www.westerbyggtra.se

Skörda solenergi! RT! FRI OFFE

$ ! ! "& ! #" #!"

Solcellsbyggarna.se 070-696 49 22

&

& &

&

!!

&

& $ "$

!

& ' '

Titta in på vår hemsida, följ länken ”Fri offert”

Vi kan gårdar

+* )

) " *++(,. -/ ** ) %%%'!

"

Kontakta mig för ett kostnadsfritt möte

Inget jobb Ar fOr tufft

Johan Carlfjord

UPPDATERAD MOTOR

johan.carlfjord@bjurfors.se 076-051 44 04

DUBBELKOPPLING LÅGA DRIFTSKOSTNADER En del av

"$

!

!

"

www.hondamc.com

!

www.bjurfors.se · Sankt Larsgatan 24, Linköping

Överlåta gården?

Erik Hansson

Caroline Lundén

Roland Hultman

Thomas Nordén

Jägmästare 0738-142 500 erik.hansson @ludvig.se

Fastighetsmäklare Västra Östergötland 0766-977 184 caroline.lunden @ludvig.se

Fastighetsmäklare Centrala Östergötland 0706-114 908 roland.hultman @ludvig.se

Fastighetsmäklare Östra Östergötland 0703-727 144 thomas.norden @ludvig.se

Välkommen till Areal Vi hjälper dig med försäljning, generationsskifte, arrende, upplösning av samägande eller värdering. Välkommen att höra av dig.

Fastighetsmäklarna som kan landet och ser möjligheterna. LRF Konsult har blivit Ludvig & Co. Vi fortsätter att förmedla och värdera skogs- och lantbruksfastigheter. Vi har stor erfarenhet och kunskap om de frågor som kan uppkomma vid köp eller försäljning av lantbruksfastigheter. Välkommen att kontakta oss. Läs mer om våra objekt till salu på ludvig.se

Magnus

Mats

Johan

Göran

Linköping | 013-24 20 00 Vadstena | 0143-134 50

'!


10

Nummer 7 • Maj 2020

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Ă–stergĂśtland, sĂśdra SĂśdermanland, norra SmĂĽland och Ă–rebro län.

Bli prenumerant pü Länstidningen Du ocksü!

Varmt välkommen att bli prenumerant pĂĽ Länstidningen Du ocksĂĽ – eller testa tidningen HELT GRATIS i 4 veckor! Lägg den ifyllda talongen i ett kuvert och lägg pĂĽ närmaste postlĂĽda. Portot är redan betalt!

TALTIDNINGEN + PAPPERSTIDNINGEN N HELĂ…RSPRENUMERATIO

475:-

Ja Tack! Jag vill bli prenumerant!

Frankeras ej

Länstidningen

HelĂĽr 475 kr

HalvĂĽr 260 kr

4 veckor gratis

betalar portot

LĂ„NSTIDNINGEN Svarspost 580003400

591 20 MOTALA

Har Du svürt att läsa den vanliga tidningen? Ibland sviker synen, man kan vara dyslektiker eller ny i Sverige. Att läsa en vanlig tidning kan ibland kännas besvärligt, men att lyssna kan vara ett uppskattat alternativ! DärfÜr finns Länstidningen som taltidning. Självklart hjälper Dig att komma igüng och kostnaden är densamma som fÜr papperstidningen som även den ingür i Din prenumeration.

Ring oss pĂĽ 0141-560 03 eller maila pren@lanstidningen.se eller skriv adress och telefonnummer nedan och skicka in sĂĽ hĂśr vi av oss! Namn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adress/ort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bild: KARIN WAHLSTRĂ–M

Telefonnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skickas portofritt i ett kuvert till Länstidningen Ă–stergĂśtland, Drottninggatan 20C, Svarspost 580003400, 591 35 Motala. Märk kuvertet â€?Taltidningâ€?.

Länstidningen


Nummer 7 • Maj 2020

SÜdra utvidgar stÜdpaket Sveaskog utvidgar sitt stÜdpaket till fÜretagets skogs- och transportentreprenÜrer med anledning av coronapandemin och erbjuder nu mÜjlighet till stillestündsersättning.

I bÜrjan av april lanserade Sveaskog ett stÜdpaket fÜr bolagets entreprenÜrer inom avverkning, skogsvürd och transport. Nu utvidgas stÜdpaketet ytterligare med bland annat mÜjlighet till stillestündsersättning vid exempelvis utebliven avverkning och rundvirkes- eller flistransporter pü grund av coronapandemin. Beslutet gäller i fÜrsta hand till den 18 juni 2020, men kan fÜrlängas vid behov.

11

Nytt SOL-erbjudande 2020! LANTBRUKSPAKET XL

LANTBRUKSPAKET L

32 kW, ca 30 000 kWh per ĂĽr

26,9 kW, ca 25 000 kWh per ĂĽr

238 800:- +moms

213 700:- +moms

Färdig anläggning inkl std montage pĂĽ stĂĽlplĂĽt och std elinkoppling. Frakt tillkommer. Statligt stĂśd 20% avgĂĽr. TRĂ„ & MILJĂ– AB ¡ GISTAD stefan@traochmiljo.se ¡ 0708-27 34 88 www.traochmiljo.se

MAFA SILOPROGRAM

Vi har även villapaket!

Kompletta system fĂśr lagring och hantering av foder och spannmĂĽl

Att synas är bra fÜr affärerna!

• Skonsam fyllning

Boka annonsplats pĂĽ 0141-560 03. T! NYHE

• Naturlig ventilation • TÜmning utan separation

VA-produkter

• Stort modellurval

I vürt VA-sortimentet finner ni mark rÜr, vägtrummor, fiberduk, markrännor, pumpbrunnar, avskiljare fÜr olja/ fett, enskilda avlopp. Münga av produkterna finns i lager fÜr omgüende leveranser.

• Tillverkad i Sverige

Kontakta oss fĂśr prislista eller offert till ert projekt.

Nu med genomskinlig manlucka i skruvlüdan fÜr bästa koll pü fodret!

info@infrapipe.se 013-39 30 90

Frün missväxt till tillväxt!

070-696 19 44

Duktiga polska hantverkare Fasad, mĂĽlning, tak, bygg – och pooler! Under svensk arbetsledning, svenska fĂśrsäkringar och garantier. ROT-avdraget gäller även hos oss!

Birkas AB

Tel. 0431-44 52 60 • info@mafa.se

070-383 44 61 • www.birkas.se

Skogs- & Jordbruksmaskiner Verkstad och fÜrsäljning

Viktigt!

PĂĽ jakt efter fyrhjuling?

avverkning Behandla även vid adad skog. sk rre av granbarkbo

Vi kan automower OmgĂĽende leverans Monterad fr 12.500:-

BESTĂ„LL NU! www.lantbruksservice.se

Vi säljer även ammunition

PĂĽ jakt efter motorsĂĽg? Husqvarna 445 II e Ord pris 6.000:-

Husqvarna 550XPG Mark2

8500:-

Nu

4490:-

EksjĂś Lantbruks Service AB Verkstad • Reservdelar • Hydraulik • Foder Skog & trädgĂĽrdsbutik

Gjuterigatan 2, EksjĂś Tel: 0381-390 00 Ă–ppet: Vardag 7-17


12

LANTBRUK

Nummer 7 • Maj 2020 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

De svenska jordgubbarna hotade Bristen på utländska plockare gör det svårt med jordgubbar till midsommar ÖSTERGÖTLAND (JB)

Vill vi ha några jordgubbar till midsommar? I år om något så behövs det som gör oss glada och får sommarkänslan att komma till oss. Ett problem är om vi kommer att få några jordgubbar. Jordgubbar måste plockas för hand och tidigare år har människor från andra länder kommit och tagit hand om skörden. Får de inte komma blir det katastrof för svenska odlare.

– Nu är oron stor och vi vill få besked om våra plockare från Ukraina får komma, betonar Alf Bjelkenstedt från Lida trädgård. Han är en av dem som driver Lida trädgård utanför Norrköping och nu är det 30 hektar jordgubbsodlingar som riskerar att inte kunna skördas. Då riskerar Norrköping och flera orter med dem att bli utan sina efterlängtade jordgubbar. Att ta in utländska arbetare är förenat med mycken byråkrati men Alf är van och han har arbetstillstånden klara. Dessutom betalar han halva biljettpriset för sina arbetare. Nu är det väldigt brått och den situationen delar han med trädgårds- och jordgubbsodlare i hela Sverige. Spontant tänker nog de flesta att varför inte då anställa svensk arbetskraft? Alf vill helst ta in arbetskraft från Sverige, men erfarenheterna är att det är svårt att få det att fungera. Att plocka jordgubbar är ett tungt jobb men bra betalt. – Visst är det ett hårt och tungt arbete. Problemet är även att det är säsongsarbeten under en begränsad tid och därför inte attraktivt, kommenterar Alf. Alf och många flera med honom har hoppet ställt till

Eva-Britt Sjöberg, kommunalråd i Norrköping, Magnus Oscarsson, riksdagsledamot KD, Alf Bielkenstedt och regionrådet Per Larsson, diskuterar situationen för årets jordgubbsskörd.

att få ta in sina säsongsarbetare. Finlands utrikesminister Pekka Haavisto har fört samtal med Ukrainas regering för 1 500 säsongsarbetare. Tysklands jordbruksminister Julia Klöckner har agerat för att Lufthansa ska flyga in säsongsarbetare till trädgårdsodlingarna. Just nu är det sparrisodlingarna där som ska räddas. Hur blir det i Sverige? Jordgubbsodlingen står för dörren och om den ska räddas är det bråda tider. Odlarna som Alf Bjelkenstedt med flera har förberett sig sedan långt

tillbaka, men tiden går och nu är det ont om tid. Med anledning av den krisartade situationen har Magnus Oscarsson, riksdagsman (KD), som sitter i Miljö- och jordbruksutskottet engagerat sig i frågan. Han lyfter i en fråga till utrikesminister Ann Linde upp vilka åtgärder den svenska regeringen ämnar ta för att säkra arbetskraften till trädgårdsnäringen. Han undrar också vilka initiativ hon är beredd att ta i internationella sammanhang.

Magnus Oscarsson betonar med kraft att ett agerande samt tydliga besked måste komma omedelbart för att skörden ska kunna räddas. Alf och många odlare över

hela Sverige arbetar i en bransch som många gånger får arbeta i motvind. Förutom det tunga och hårda arbetet är pappershantering och byråkrati en stor och arbetskrävande uppgift. Som engagerad i jordbruksnäringen ställer jag mig frågorna: När ska detta vända?

När ska Sverige börja värna om sina brukare inom trädgårds- och jordbruksnäringen? Här blommar redan jordgubbsplantorna. När ska insikten komma till regeringen att i en ra inhemska röda och lockanframtid kan vår inhemska de bär. Tillsammans med den produktion vara en räddning vita inhemska vispgrädden för Sveriges livsmedelsförsörj- kan dessa tårtor bli en välbehövlig tröst i dessa svåra tider. ning? Just nu är det jordgubbarna som måste räddas och odText: larna måste få svar omedelINGA BIRGITTA WIDÉN bart. För visst vill väl även de Bild: styrande i landet njuta av våMAGNUS OSCARSSON

43 miljoner till skogsägare ska stärka skogens värden Under 2019 betalade Skogsstyrelsen ut nära 43 miljoner kronor till skogsägare i stöd för att stärka skogens natur- och kulturvärden eller för att utveckla ädellövskog. Mest pengar gick till skogsägare i Skåne: 9,8 miljoner kronor.

– Vi vet att det finns ett stort behov av naturvårdande skötsel i de 1,2 miljoner hektar skog som skogsägarna frivilligt avsatt till naturvård.

Det är därför glädjande att det finns ett sådant stort intresse och att vi kunnat dela ut mer pengar i år, säger Anders Frisk, stödspecialist vid Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen hanterar

flera ekonomiska stöd som skogsägare kan söka. Stöden Skogens miljövärden och Nokås vänder sig till skogsägare som vill göra åtgärder för att stärka natur- och kulturvärden i sin skog, till exempel gynna naturvärdesträd och hugga bort gran och björk för

att ge gamla tallar och ekar med vida kronor tillräckligt med plats. Stödet till ädellövskogsbruk kan handla om åtgärder som plantering och röjning i ädellövskog. Under 2019 betalade Skogsstyrelsen ut 23 miljoner kronor från stödet Skogens miljövärden, 6 miljoner kronor i Nokås-stöd och 13,8 miljoner kronor i stöd till ädellövskogsbruk. Skåne är, liksom år 2018, det län där skogsägarna fått mest stödpengar, sammanlagt 9,8 miljoner kronor. Av des-

sa är närmare 8 miljoner kronor stöd till ädellövskogsbruk. – Det finns stora arealer ädellövskog i Skåne. Markägarna är sedan länge väl insatta i vilka möjligheter som finns att söka stöd för åtgärder som utvecklar ädellövskogen, säger Anders Frisk. När det gäller stöd till natur- och kulturmiljöer, har största summan gått till Östergötland. Under 2019 betalade Skogsstyrelsen ut drygt 3,5 miljoner kronor till Östergötlands skogsägare för oli-

ka typer av åtgärder som höjer skogens natur- och kulturvärden, till exempel att hugga bort träd som skuggar grova gamla ekar. Ekarna får då mer solljus vilket gynnar både ekarna och de många arter som lever på dem. Stödet Skogens miljövär-

den är en del av landsbygdsprogrammet och avslutas i år. Sista dag att söka stödet är den 2 september 2020. Stödet till ädellövskogsbruk och Nokåsstödet går att söka under hela 2020.

Anders Frisk är stödspecialist vid Skogsstyrelsen.


Nummer 7 • Maj 2020

13

Vår hemsida hittar du på www.jordbrukaren.se

AKTUELLT

Stanislav Snäll, konsult, Rebecca Petersen, Linköpings universitet och Nicklas Jansson, Länsstyrelsen, vid en av insektsfällorna som nyligen satts ut.

Artrikedomen i länets granskogar kartläggs Samarbetsprojekt under sommaren Under 2020 genomförs ett projekt för att få fram kunskap om artrikedomen i Östergötlands granskogar. Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Östergötland, Linköpings universitet och fem stora skogsägare i länet.

Sveriges skogar nyttjas i dag till stora delar för produktion av massa och timmer. Jämfört med hur skogslandskapet har växt fram historiskt sett står granen, på bekostnad av tall och lövträd, för en allt större andel av arealen. Detta har fått konsekvensen att många arter som lever i granskogar är trängda och har svårt att hitta sina livsmiljöer. För att öka kunskapen om

länets granskogar har Länsstyrelsen Östergötland i samarbete med Linköpings universitet, Sveaskog, Holmen skog, Box-

holms skogar, Linköpings stift och Baroniet Adelswärd startat ett nytt projekt där artrikedomen ska kartläggas. Totalt ska 36 skogsområden i olika delar av Östergötland studeras. – Det saknas kunskap om

vilka arter som lever både i de gamla skyddade skogarna och i de olika produktionsskogarna samt vilka som har det extra svårt i dag. Det hoppas vi kunna ta reda på i det här projektet, säger Nicklas Jansson, biolog och projektledare på Länsstyrelsen Östergötland. En grupp arter som kommer att studeras i projektet är skalbaggar som lever under barken, i murken ved eller i svampar som bryter ned ved. Studierna väntas även ge kunskap om mossor, lavar och svampar samt hur mängden död ved, ålder på skogsbestånd, stammar per hektar, solinstrålning och andra faktorer påverkar arterna. – Vi kommer att lära oss

om likheter och skillnader i artsammansättningen i skyddad skog respektive produktionsskog, men även vilka och hur många av granbarkborrens fiender som finns i de olika skogarna, säger Nicklas Jansson. Studien kommer att utgå från naturreservat som förvaltas av Länsstyrelsen. Inom tre kilometer från naturreservatet kommer sedan fyra grandominerande produktionsbestånd av olika ålder att väljas ut med hjälp av markägarna som deltar i projektet. För att samla in skalbaggar i de utvalda skogsområdena kommer två olika typer av insektsfällor att sättas ut. Fällorna sätts upp och sköts av två biologistudenter från Linköpings universitet som genomför studien som en del av sitt examensarbete. Fällorna placeras ut i början av maj och planeras sitta ute till mitten av juli.

Vindkraften fortsätter öka trots ekonomisk oro Under första kvartalet 2020 togs beslut om vindkraftsinvesteringar med en sammanlagd effekt på 676 MW. Bara vid tre tidigare tillfällen har en kvartalsprognos varit högre.

Den pågående pandemin medför förseningar för enskilda projekt men ännu inte i sådan omfattning att prognosen för 2020 påverkas. Det framgår av ny statistik från Svensk Vindenergi. – Investeringshorisonten för vindkraft är över 30 år och siffrorna från årets första kvartal visar att vindkraftsbranschen tänker långsiktigt, trots den oro som finns i samhället just nu, säger Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi.

/ Virkesrik skogsmark Ödeshög, 50 ha Borryd, välskött skog i en ägofigur. Reg Fastighetsmäklare Johan Westman Mats Nilsson

Vadstena | 0143-134 50

.) , ! '- - ++ #2( $$ ) ) , 2- )*#'++ ++ *0$" !&

&,* (1

$$ ) ,+ , (1

%*!

&


14

Nummer 7 • Maj 2020

ETT VINNANDE SKOGSFÖRSVAR Angrip barkborreangreppen med lönsamhet – kör HYPRO!

HYPRO 755 HB

HYPRO 300

HYPRO 450 XL

HYPRO HV14

HYPRO FG45FA

HYPRO 755 VB

För mer information, kontakta HYPRO på tel. 0479 220 59 eller besök www.hypro.se


Nummer 7 • Maj 2020

15

VĂ„GSLADD t Fri frak il 5m inom 2

12.500:+moms

gruvdalens däck & allservice 0761-30 92 82 ¡ www.gruvdalen.se

SĂśdras produktionsanläggningen i MĂśnsterĂĽs. Bild: SĂ–DRA WOOD

NYHET!

SĂśdra drar tillbaka korttidspermitteringar

Att synas är bra fÜr affärerna! Boka annonsplats pü 0141-560 03.

SĂśdra drar tillbaka de korttidspermitteringar som infĂśrdes vid sĂĽgverket och i hamnen i MĂśnsterĂĽs under april mot bakgrund av minskad efterfrĂĽgan relaterad till pĂĽgĂĽende pandemi.

Funderar du pü att kÜpa en ny Vimek-maskin, men avvaktar pü grund av det rüdande läget? Dü kan vi erbjuda en bra lÜsning fÜr dig! VIMEK FINANS erbjuder dig nämligen att kÜpa en maskin idag - som du sedan kan nyttja i 6 münader innan du behÜver bÜrja betala ränta och amortering.* Exempel: kÜp din maskin i maj, bÜrja betala i november. Kontakta oss fÜr mer information! * Efter sedvanlig kreditprÜvning. Gäller endast NYA maskiner. Erbjudandet gäller t.o.m. 2020-08-31.

Kontakt: Christer WistrĂśm 070-333 03 54, wistromsgallring@telia.com Kenny WistrĂśm 070-333 57 62, kennyvistrom@hotmail.se

Vi utfÜr grävarbeten! Diplomerade fÜr avloppsanläggningar

Skrukeby Maskin 0142-809 60, 070-659 67 63

LUFT/VATTENVÄRMEPUMP & VEDELDNING 2ƞȒȥ3 11"+3ê/*"-2*-"+ ,+20 &/ ǖǗ - 00 / ,)&( &+(,--)&+$0-/&+ &-"/ǽ

+01 ))"/ ! *,1 "Ćœ+1)&$ ")Č’Çž ,)'"Č’ "))"/ 3"!- ++ Č›Ć?61 +!" (,+!"+0"/&+$Čœ , %ČĄ "))"/ *,1 "+ (2*2) 1,/1 +( Č›# 01 (,+!"+0"/&+$ČœÇ˝ ,* 3"!Č’ ")! /" ( + !2 (,*-)"11"/ "Ćœ+1)&$ +)ĂŞ$$+&+$ Çż , % *&+0( !&11 ǿȒ 3"! "%,3Ç˝ ǞǞǚ

,+20 &$%1 ĂŞ/ "+ (/ Ćž#2)) *"+ "+(") 3"!- ++ -Ă­ ǘǕ ( , % % )3*"1"/03"!Ç˝ "+ % / "+"/$&Č’ () 00 Çš , % ĂŞ/ #/ *1&!00ĂŞ(/ !Ç˝ Bonus Light är "+ *6 ("1 Ç˜ÇšÇ˝Ç› Ç˝ Çż -/&03ĂŞ/! Ç— 3"!- ++ Ç˝ Çš ǿȒ

ǙǞ ǽ ǽ

HS Perifal AB, Storgatan 50, 521 43 FalkĂśping Tel: 0515-171 10 Fax: 0515-155 13 www.baxi.se - info@baxi.se

– Vi beslutade om korttidspermitteringar pĂĽ grund av att Storbritannien stängde. Marknaden där hĂĽller sakta pĂĽ att Ăśppna upp sig och vi har även hittat nya affärsmĂśjligheter, därfĂśr väljer vi att ĂĽtergĂĽ till normal produktionstakt i MĂśnsterĂĽs redan den 18 maj, säger JĂśrgen Lindquist, affärsomrĂĽdeschef fĂśr SĂśdra Wood. – Vi var lĂĽgt bemannade i MĂśnsterĂĽs redan innan krisen och kommer nu därfĂśr att behĂśva anställa 5-6 nya medarbetare när vi gĂĽr upp i full produktion, säger JĂśrgen Lindquist. Redan i slutet av april meddelades att korttidspermitteringarna i Orrefors dras tillbaka.

100% ELDRIVEN

Framtiden är här med GIANT kompaktlastare Tveka inte att kontakta oss! Maskinparken MjÜlby AB Kungsvägen 13, MjÜlby ¡ 0142-800 40 mjolby@maskinparken.se ¡ www.maskinparken.se


PICKUP PLUSMENY Med värmare och drag!

SPARA ÖVER

ː

*

KONTAKTA DIN LOKA LA ÅTERFÖRSÄLJARE

PICKUP PLUSMENY • Bränslevärmare med fjärr • Dragkrok • Flakinklädnad

MENYPRIS

4.900:– *

Ord. pris 28.330:–

Som LRF-medlem har du dessutom rabatt när du köper en ny Isuzu

exkl. moms

KARLSKOGA HEDIN BIL

NORRKÖPING OLOFSSON AUTO

VADSTENA VADSTENA BIL & DÄCKSERVICE

Tibastvägen 10, 0586-36450

Navestadsgatan 41, 011-142545

www.hedinbil.se/anlaggning/karlskoga

www.olofssonauto.se

Industrivägen 10, 0143-31059 www.vadstenabil.se

KATRINEHOLM BIL WALLIN

NYKÖPING HAAG & CARLSSON BIL AB

ÖREBRO HEDIN BIL

Eriksbergsvägen 19, 0150-55590

Nyköpingsvägen 31, 0155-58014

www.wallinsbil.se

www.hcbil.com

KISA GRAHNS BILAR

TRANÅS GRAHNS BILAR

Västra vägen 2, 0494-79310

Norrabyvägen 6, 0140-18095

www.grahnsbilar.se

www.grahnsbilar.se

Otto E Andersens gata 1, 019-168087 www.hedinbil.se/anlaggning/orebro

Bränsleförbrukning blandad körning 7,0–7,8 l/100 km, CO2 183–205 g/km. *Gäller vid köp av ny Isuzu pickup. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Gäller t.o.m 2020-05-31