Jordbrukaren nr 5, 2024

Page 1

Nummer 5 • Årgång 98 April 2024

Gårdsbutiken ska bli större

LANTBRUK Sunnegården grönsakers planer inför den här säsongen är riktigt spännande – Den här säsongen är tanken att vi ska odla med superstor bredd, säger Cecilia Jag tror vi är uppe i 50, 60 grödor

En del grödor är försådda inomhus och har börjat gro med försiktig a s t e g , m e n d e t ä r b a r a b ö r j a n a v a p r i l o c h d e t s k a b l i m y c k e t m e r Gårdsbutiken förbereds och ska bli ännu större framöver Nu inför den väntande säsongen, är förstås butik e n ä n s å l ä n g e t o m , ä n d å s e r d e n nästan startklar ut med trälådor, tavlor och snidade träfåglar

Små, mobila hönshus

När begreppet mo-

förefalla aningen märkligt,

n ågon form av flyttbar vagn De har funnits i olika skepnader och storl e k a r , m e n n u g e s , i v ä s t r a G ö t al a n d , o r g a n i s e r a d e k u r s e r i b y g g e t a v s m å s k a l i g a m o b i l a h ö n s h u s f ö r ekologiska höns SISTA SIDAN

Du som är prenumerant på Länstidningen Östergötland och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

Bara östgötskt i boden

Fröö gård har både köttomat och gårdsbutik

tina Forsberg

utanför Norsh o l m G å r d e n h a r v ä x t o d l i n g , f å r , o c h k ö t tdjur Här finns även en välsorterad gårdsbutik – Den här butiken har vi haft ungefär nio eller tio år, berättar Kristina Vi började i mindr e o m f a t t n i n g D å v a r d

Fröö

r oduktion där alla djur går ute på sommaren och föds upp på enbart gräs, inte att förväxla med

ekologiskt, det är det inte Vi hade vi en lokal som vi kunde tömma hyfsat enkelt så investeringskostnaden var väl inte så hög S e d a n h a r d e t n a t u r l i g t v i s b y g g t s p å m e d k o s t n a d e r D e h a r e x e m p e l v i s k ö p t b å d e k y lr u m o c h f r y s r u m S I D A N 8

Stöd finns för att öppna gårdsbutik

För den som tänker öppna en gårdsbutik finns investeringsstöd Det är en del att uppfylla och en bra strategi är att också fråga andra hur de gjort Man ansöker via Jordbruksverket, men sedan är det som mws andra investeringsstöd att det är

Lantmannatidningen
• Till
sedan 1926
branschtidning i Länstidningen
Jordbrukaren
lantbrukare
En
Vi
redo – nästa gång heller! SIDAN 2 SLU lanserar skolmaterial om älg SIDAN 2
s
u s
e
t
m l i
e x a k t s o m d e
l
t e r : E t t
s h u s
GÅRD TILL SALU Välskött hus med mycket mark SIDAN 6 LANTBRUK
är inte
LANTBRUK
b i l t h ö n
h
k o m m e r u p p s å k a n det
men d e t ä r e g e n t l i g
n
ä
g e n
t
å
h ö n
p å
L t t d g J db k T Ö gö d tb k d 1926
Kristina Forsberg i gårdsbutiken på Fröö, här finns många produkter – alla östgötska
LANTBRUK
Lars-Åke Gustafsson och Kris- driver gård
e t k a n s k e 1 5 k v a d r a t och idag är det 40 – D e t b ö r j a d e m e d a t t f o l k f r å g a d e o m d e k u n d e k ö p a k ö t t a v o s s V i h a r e n k ö t t p
Länsstyrelsen som har hand om alla frågor och med att de är de som handlägger och beslutar Det är två olika enheter på Länsstyrelsen, en som handlägger
jordbrukarstöden och en enhet som hanterar investeringsstöd och projektstöd, så det gäller att prata med rätt enhet SIDAN 10
Cecilia Bevervik Sunnerud i den lilla gårdsbutiken som ännu är tom, men ändå känns startklar till säsongen VECKANS BORRING SIDAN 4

Veckans Peter Borring:

Vi är inte redo – nästa gång heller!

Det är nog ungefär 10 år sedan jag lyfte tankarna i denna spalt om hur Sverige hanterar framtida migrationsströmmar

D e t ä r n o g d a g s a t t l y f t a d e t i g e n U n d e r 2 0 0 0 - t a l e t s f ö r s t a å r h a d e v i , i h o p m e d T y s k l a n d , E u r o p a s m e s t l i b e r a l a m i g r ationspolitik Kombinerar man det med den religionsfriheten och ett välmenande häns y n s t a g a n d e t i l l a n d r a k u l t u r e r o c h t r a d itioner ihop med ett ökande politiska stigm a k o p p l a t t i l l S v e r i g e d e m o k r a t e r n a s f r a m v ä x t O C H e n b r i s t a n d e f ö r m å g a a t t sysselsätta alla nya svenska – får vi den samhällsutveckling vi nu sett Ett samhälle med k r a f t i g t ö k a n d e k l y f t o r b e r o e n d e p å v a r man bor oavsett om vi tittar på möjligheterna att få en rättvis skola och start eller att hitta en meningsfull sysselsättning som inte är konstgjord- med ökat utanförskap och parallella samhällen som följd ”Vi har varit naiva” är ett återkommande uttryck från ledande politiker inom breda p o l i t i s k a r ö r e l s e r s o m M o d e r a t e r n a o c h S o s s a r n a V ä n s t e r l i b e r a l e r n a v i l l f o r t f ar a n d e i n t e e r k ä n n a a t t k o m b i n a t i o n e n a v att vara en av världens dyrare länder att leva i med en högkvalificerad arbetsmarknad som inte kan betala för några ”enkla” jobb och att ha en stor invandring av individer s o m ä r s v å r a a t t p l a c e r a p å d e n n a a r b e t sm a r k n a d ä r i p r i n c i p o m ö j l i g i f ö r l ä n gningen

Sverigedemokraternas framväxt under 2000-talets fö ske av flera skäl Ett

M v ä g r a d e e r k ä n n a m e d m i g r a t i o n e n b l e m o c h i t a k t m e vanliga människor f a t t a d e s S D s o m d e v e r k l i g h e t e n S D h många väljare i bred inom inte minst de liga delarna av LOlektiven SD har ald

Ska man då tro framtida klimatprognoser kommer norra Europa vara en av de platser på jorden som blir minst allvarligt påverkade av klimatförändringarna. Det innebär att enormt många människor – klimatflyktingar från när och fjärran – kommer söka sig hit upp

Vi målar följande fasader: Rödfärgade

Reveterade

Oljefärgade

Vi utför även: Epoxibeläggningar Handmålning

Hetvattentvättning

Invändig målning i stall Även färg- och tapetbutik

Uthyrning av liftar

SOFABSanering & Färg AB

0705-300 751, 0730-36 71 36 www.sofabskanninge.se

MASKINSERVICE

BEGAGNADE

velat lyfta lösningarna på allvar hur vi integrerar nya svenskar på arbetsmarknaden av två skäl Dels för att partiets samlande fråga i grunden är att man är tveksam till uto m n o r d i s k i n v a n d r i n g m e n o c k s å f ö r a t t man just draggat så mycket arbetarväljare så vill man inte lyfta vad som krävs för att integrera och sysselsätta fler En reformerad arbetsmarknad

Det vågade dock Centern som på något sätt ändå förstod innebörden av sin föri b e r a l a m i g r adärför Centern n a v å g a d e l y f t a d LAS och andarröre ls e n u ppkning av arbetsk a m a n s n a b b t e r a m ä n n i s k o r n a v v ä r l d e n s are arbetsmarka d e r i e t t h ö gostnadsland m e d h ö g a s k a tt e r m e n o c k s å v ä l d i g t m å n g a f r i a f ö r m å n e r f r å n v ä l f ä r d ssamhället krävs d e t a t t m a x im a l t a n t a l ä r med och betal a r f ö r d e t t a

Då måste man få in fler i riktiga jobb och eftersom att väldigt många av de som komm e r t i l l o s s i n t e h a r s v e n s k g y m n a s i e u tbildning måste det till fler enkla jobb och v ä g a r i n p å a r b e t s m a r k n a d e n D e s s u t o m visar demografin att de flesta utförarroller kommer ha kraftig brist på arbetskraft om några år så en del som tutas i att man måst e v a r a h ö g s k o l e u t b i l d a d f ö r a t t v a r a v ä r d något måste inse att deras framtid ligger i handens kraft

Ska man då tro framtida klimatprognos e r k o m m e r n o r r a E u r o p a v a r a e n a v d e platser på jorden som blir minst allvarligt p å v e r k a d e a v

hålla två tankar i huvudet! Må så gott i ett icke planerande Sverige önskar Peter PETER BORRING peter borring@telia com samhällsdebattör och opinionsbildare

Inför älgvandringen – SLU lanserar lektionsmaterial om älg

TRAKTORDELAR

Benny Andersson Brånstorp, 575 91 Eksjö Tel 0380-810 34 Nya startmotorer och gener. Även andra nya delar.

TRAKTORER KÖPES för demont, kontant betalning. Hämtas!

28 april kl 10, JUFskogskörnings-DM med häst Östergötlands brukshästklubb bjuder in till Veda Enbacken, Ljungsbro. info Anders 073-919 20 54

30 000 läsare kan se din annons!

Ring 0141-560 09 när du vill annonsera!

Jordbrukaren

Hur ser älgens framtid ut när elever får bestämma? Vilka arter syns i SVT:s sändning och vad kan vi lära oss om dem? Nu lanserar Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) lektionsmaterial från förskola till gymnasiet kopplat till SVT:s direktsändning om älgvandringen

D e n 2 2 a p r i l s t a r t a r å r e t s u p p l a g a a

” D e n s t

ä

g v a n d

s ä n d n

n ” E n g a g e m a n g e t k r i n g s ä n dningen har varit mycket stort Nyfikenheten och intresset har m ä r k t s a v i c h a t t a r , l i v esändningar och grupper på sociala medier

Under åren har flera pedag o g e r h ö r t a v s i g f ö r a t t d e l a

Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB

m e d s i g a v u p p l e v e l s e r , t i p s a om aktiviteter eller ställa frågor till SLU:s forskare Inför årets älgvandring lanserar Sveriges l a n t b r u k s u n i v e r s i t e t e t t n y t t l e k t i o n s m a t e r i a l , Ä l g s k o l a n , med övningar som passar från förskola till gymnasiet

– Att få bidra till att väcka b a r n o c h u n g a s i n t r e s s e f ö r d j u r o c h n a t u r ä r f a n t a s t i s k t roligt och oerhört viktigt, säger

G ö r a n E r i c s s o n , p r o f e s s o r i viltekologi vid SLU och som m e d v e r k a t s o m ä l g e x p e r t i SVT:s sändning

Studier visar att barns relation till naturen är viktig för att främja ett framtida miljöengagemang Med kunskap om natur och arter ökar också förståelsen för hur växter, djur och människor samspelar

P e d a g o g e r , f o r s k a r e o c h k o m m u n i k a t ö r e r h a r t a g i t fram övningar som matchar läroplaner från förskolan upp till gymnasiet Lanseringen i år är e n f ö r s t a s a t s n i n g s o m m a n hoppas utveckla framöver tills a m m a n s m e d e l e v e r o c h l ärare

– Förhoppningen är att SVT fortsätter sända och att vi kan fortsätta utveckla läromedlet tillsammans med pedagoger landet över, säger Jessika Lagrelius, projektledare för SLU:s läromedel om skog, Skogslabbet Förutom lektionsmaterialet k o m m e r ä v e n t v å p r o g r a m m e d s k o l e l e v e r o c h f o r s k a r e

s ä n d a s d e n 7 m a j T i l l p r ogrammen kan skolor över hela landet att kunna bidra med frågor

Inför årets älgvandring lanserar Sveriges lantbruksuniversitet ett nytt lektionsmaterial Bild: SLU

2 Nummer 5 • April 2024 AKTUELLT
ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gun lla Nor én E–post: gunil a norlen@kurirengruppen se REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen se Länstidningen ansvarar inte för nsänt ej beställt materia Allt materia i Länstidningen kan komma att lagras i dig tal form och pub iceras på Länstidningens hems da Förbehåll mot sådan agr ng och/el er pub icering ska göras innan mater a et pub iceras Missnöjd? Du kan anmäla publicer ng som du anser är felaktig til PO Allmänhetens pressombudsman Adress Box 22310 104 22 Stockholm Tel: 08-692 46 00 Fax: 08-692 46 05 ANNONSAVDELNING E–post: annons@ anst dn ngen se Felakt ga annonser: reklamation ska göras inom s u dagar från nföring T dn ngens ansvar för fel är högst annonskostnaden För skada på grund av uteb ivet el er felaktigt införande ansvaras nte Rek amation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i L nköp ng ett Svanengodkänt tryckeri MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden Pressgrannar är Svanengodkänt och ngår tillsammans med bl a Sveaskog Holmen Skogssällskapet Ragnsel s som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www vatmarksfonden com) som arbetar med att restaurera torr agda våtmarker i Sverige och även skapa nya Läs mer på www pressgrannar se PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@ anstidningen se Prenumerationspris: Helår 475:– Halvår 260 –Utebliven tidning? Ring 0141-560 03 Postutdelning Jordbrukaren
Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen se
kommer med posten
Hemsida:
Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 •
www lanstidningen se Öppettider: Måndag - fredag 09 00-16 00
d
a D e t i n n e b ä r a t t e n o r m t m å
l i
t
l y k
g
f
n
o c h f j ä r r a n – k o m m e r s ö k a s i g h i t u p p V i b e h ö v e r s n a r a s t f å i g å n g d i s k u s s i o n i s a m h ä l l e t i s a m t l i g a n o r d i s k a l ä n d e r h u r v i h a n t e r a r k o m m a n d e k r a f t i g a m i g r a t i o n s s t r ö m m a r , v å g a r t a i n ö d v ä n d i g a f ö r ä n d r i n g a r o c h samtidigt inte gör 2000-talets naiva misstag Sverige
o m h a r l
g s t v ä g a t t g å o c h s v å r a s t a t t
k l i m a t f ö r ä n
r i n g a r n
n g a m ä n n i s k o r
k
m a
f
t i n
a r
r å n
ä r
känns därvidlag som det land s
ä n
v S V T : s
i n g
o r a
l
r i n g e

Gården Pikatorp har både bördig åkermark och ett boende utöver det vanliga!

Gårdens åkermark omfattar ca 39 ha och ligger väl samlad runt gårdsbilden.

Gårdsbilden som ligger i mitten av fastigheten omges av en ladugård i vinkel och en fin trädridå av klassiskt trädslag.  Ladugårdens vinkel bidrar till en trevlig arbetsmiljö inomgårds.

Caroline Lundén

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 0761 15 32 11 caroline.lunden@lansfast.se

För mer info kontakta oss på tel: 0479-220 59 / e-post: info@hypro.se @hyproab @hyproforest @hyproforest hypro.se BESÖK HYPRO PÅ MÄSSORNA I VÅR Vi ställer ut på: Emmaboda Skog och Traktor den 3–4 maj Skogsmaskindagarna i Karlskoga den 17–18 maj Varmt välkomna! Nummer 5 • April 2024 3 *# % ' %,# ! % #& $$ %!# +# # # % % #+ ," # !' $ % ! $ &% $ % ' # # ' $ ! $" %$ ' ! ! $ % %) # % # $)$% ,# %% " $$ % ' # & $ !' ,# %% &"" + $%,#$% % ' % % # !' $ ! # ' $ ! $ )#+ ' $ ! # ,# # % ! % % !$$ ,# # !# % ! ," !% !# $ # !#$ !" # # ' $ ! $ ((( # # ' $ ! $

Mer odling och större gårdsbutik

Sunnegården grönsaker utökar sor timentet rejält

VÄSTERLÖSA (JB)

Inför säsongen så satsar Sunnegården grönsaker på en omfattande utökning av sorterna som ska odlas Gårdsbutiken förbereds och ska bli ännu större framöver

Vid ett vägskäl utanför Västerlösa i Linköpings kommun är Sunnegården belägen Här har man nu odlat sockerärtor och sugarsnaps (salladsärtor) i t r e s ä s o n g e r F ö r r a s ä s o n g e n hade även en gårdsbutik kommit till Odlingen hade då utökats till att även omfatta sådant som zucchini, sötpotatis, svartrot och brysselkål

Sunnegården grönsaker beskriver sin verksamhet med enk l a , r e n t b l y g s a m m a , o r d : ”Vårt familjeföretag producer a r n ä r o d l a d e g r ö n s a k e r f r å n frö till ätbar gröda ”

N u i n f ö r d e n v ä n t a n d e s äsongen, är förstås gårdsbutiken än så länge tom Ändå ser den nästan startklar ut med trälådor, tavlor och snidade träfåg l a r D e t ä r m y c k e t s o m s k a startas upp på gården och det pågår många förberedelser

Hur började det här med att odla och att ha gårdsbutik?

– Drömmen om det här har funnits väldigt länge Jag har o d l a t h e m m a , l i t e t i l l h u s b ehov och så, berättar Cecilia Bevervik Sunnerud – Jag är farmaceut och jobb a r p å a p o t e k e t , j a g h a r j o bbat som apotekschef i många å r J a g j o b b a r f o r t f a r a n d e p å apotek, inte som apotekschef utan som farmaceut – Det här min mans föräldragård Mina svärföräldrar bor granne med oss P å g å r d e n h a r d e t i a l l a å r o d l a t s s p a n n m å l p å g å r d e n , men marken har varit utarrenderad i cirka 25 år – Min man vill inte bli bond e H a n ä r d a t a i n g e n j ö r o c h t r i v s v ä l d i g t b r a m e d d e t Under covid så var det jag, sonen och mannen som bestämde oss för att börja odla socke r ä r t e r o c h s u g a r s n a p s D e f i n n s b a r a i m p o r t e r a d e f r å n Kenya och Guatemala Så då o d l a d e v i b a r a d e t V i t ä n k t e köra storskaligt på det Skörden på de 0,25 hektar m a n o d l a d e f ö r s t a å r e t b l e v g o d A t t s ä l j a v i d a r e b e t y d d e d o c k m e r a r b e t e o c h m y c k e t att sätta sig in i De var tvungn a a t t b y g g a p a c k r u m , d e t fanns inga maskiner, det skulle ordnas med etiketter, påsar och så vidare

– V i g i c k d i r e k t p å a t t b l i Kravgodkända Regler och lagar är lite bekant för mig

Ändå har de nu landat i att släppa Krav och istället vara Sigillcertifierade Det är en egen historia bakom detta

Ni har ju en gårdsbutik också Hur kom den i bilden?

– Gårdsbutiken har funnits

m e d i p l a n e r n a f r å n b ö r j a n , m e n d e t b l e v i n t e v e r k l i g h e t förrän förra året, vår tredje säsong Då hade vi också breddat oss lite Vi satsade stort på sötpotatis, svartrot och brysselkål och såklart sockerärtor och

s u g a r s n a p s o c h l i t e a n n a t , men lite mindre

– F ö r s t a å r e n g i c k ä r t o r n a jättebra Förra året gick de inte alls bra Så då var vi lite glad a a t t h a s a t t l i t e a n n a t o c kså

P l a n e r n a i n f ö r d e n h ä r s äsongen är riktigt spännande En del grödor är försådda ino m h u s o c h h a r b ö r j a t g r o

m e d f ö r s i k t i g a s t e g , m e n d e t är bara början av april och det ska bli mycket mer – Den här säsongen är tanken att vi ska odla med superstor bredd, säger Cecilia Jag

t r o r v i ä r u p p e i 5 0 , 6 0 g r öd o r I å r a r r e n d e r a r j a g s e x h e k t a r , r e s t e r a n d e ä r f o r t f ar a n d e k v a r h o s a r r e n d a t o r n som odlar spannmål och raps

k e n i l a d u g å r d e n p å g å r o mbyggnad av ett betydligt större utrymme – V i s k a d e l a a v d e n l o k alen Det ska bli en gårdsbutik, m e n d e t ä r m y c k e t s o m s k a göras Vi kommer troligen inte inviga den i år – J a g h a r o c k s å p l a n e r p å att öppna kafé, säger Bevervik S u n n e r u

I anslutning till gårdsbuti-

4 Nummer 5 • April 2024 GÅRDSNÄRA MAT Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län
r d
men gårdsbutik i första läget Text och bild: BO BÄCKMAN
d D e t ä
r ö m m e n om några år,
I anslutning till gårdsbutiken i ladugården pågår ombyggnad av ett betydligt större utrymme som ska bli gårdsbutik, troligen till nästa säsong Cecilia Bevervik Sunnerud i den lilla gårdsbutiken som ännu är tom, men ändå känns startklar till säsongen. Cecilia med sonen Albert i brysselkålsfältet Bild: PRIVAT
är Sunnegården
Vid ett vägskäl utanför Västerlösa i Linköpings kommun
belägen

Solljuset lyser upp gläntan där vi samlats.

Vi står i den mjukaste mossan, känner skogens dofter och lyssnar till naturen.

Vinden susar mjuk högt upp i trädens kronor, en fågel kvittrar längre bort och vi hör bäcken porla.

Aldrig har vi varit så nära naturen, aldrig har vi varit så nära varandra. Avskedets stund är här och nu, i den stilla friden.

Med vänlig hälsning, Erika Hellberg

Besök oss på något av våra kontor

Norrgårdsgatan 5, Mjölby alt.

Storgatan 31, Boxholm eller boka hembesök på tel 0142-164 40.

Skyllbergsbommen är framtagen för dig som är markägare och vill värna om dina skogar, jaktmarker, grustag, vägar m.m. Det är en vägbom som är ovanligt robust och svår att forcera.

Fakta om vägbommen

• Bommen är tillverkad av kraftiga fyrkantsrör för att uppnå högsta styrka.

• Den är varmförzinkad för att klara av våra fyra årstider på bästa sätt.

• Teleskopisk inom 4,5 – 6,0 meter.

• Stabilt förankrad 1,5 meter ner i marken (stensättning eller gjutning).

• Vägbommen är utrustad med reflexer.

• Lätt att öppna och stänga.

• Låsbar i öppet läge.

• Konstruerad för att fungera i decennier.

Vägbommarna levereras i önskat antal, buntade på EUR-pall, montageanvisning medföljer. Specialkonstruktioner offereras på begäran.

Kontakta oss för mer information!

Tel 0583-403 00 eller info@skyllbergindustri.se www.skyllbergindustri.se

Nummer 5 • April 2024 5 ---*** UPPLEV NÅGOT ALLDELES EXTRA! *** 24
F SC-C147284 | www.fsc.org Genom att köpa denna produkt hjälper du till med att ta hand om världens skogar
, , , ,  
Väl s kött h us m ed my cke t mar k

Tobo Kronhagen

Varsamt renoverat och välskött bostadshus, gäststuga och stor ladugård. 3,4 hektar mark. Välkommen till Tobo Kronhagen som är till salu.

Allt som Vikbolandet erbjuder i form av gårdsbutiker, verksamheter, vyer, nat u r - o c h k u l t u r u p p l e v e l s e r , b a d , f i s k e med mera, gör att området med rätta ofta liknas vid skånska Österlen Lite ber o e n d e p å v a r m a n b e f i n n e r s i g s å n å r man snabbt Norrköping och Söderköping, om man nu behöver eller önskar lite mer urbana tjänster och service Fastigheten Tobo Kronhagen är bel ä g e n i n t i l l v ä g 8 6 7 m i t t i s ö d r a d e l e n av Vikbolandet, lite närmare Söderköping än Norrköping, någon mil i stort sett rakt väster om Arkösund Det är bara några kilometer till Slätbakens norra stränder Här varvas åkrar och fält med skogspartier, gårdar och byar

Tobo Kronhagen är som en uppvisning av lantlig trevnad och omsorgsfull skötsel Det ett vackert naturskönt läge och inte minst finns den ovanligt stora tomten om drygt 3,4 hektar Området eller bebyggelsen längs vägen kallades tidigare för ”Hantverkargatan” Många av de boende var just hantverkare, flera av dem var skomakare Ragnar Askenberg h a r n e d t e c k n a t l i t e o m d e o l i k a g å rdarna Han skriver om Kronhagen: ”Här v a r f ö r r r a s t p l a t s f ö r k r o n a n s f o r d o n Hjalmar Eriksson var byggnadssnickare och den siste hantverkaren

B o s t a d s h u s e t f r å n 1 8 5 4 ä r i 1 1 / 2 plan Det byggdes om 1977 och har en b o y t a o m n ä r m a r e 1 0 0 k v a d r a t m e t e r som fördelas på tre rum och kök Entréplanet har en rymlig hall, varifrån man antingen kan ta trappan till

vänster upp en våning eller gå in i vardagsrummet som är beläget till höger Köket når man från vardagsrummet eller från baksidan av huset, genom köksingången På det här planet finner man även sådant som våtutrymmen och förvaring

E n t r a p p a u p p m ö t s m a n a v e t t mindre allrum eller en övre hall Den leder vidare till en vind och till ett sovrum En lite udda och kul detalj i den nuvarande planlösningen är att man bara når d e t a n d r a s o v r u m m e t f r å n d e t f ö r s t a

N a t u r l i g t v i s h a r h u s e t u n d e r h å l l i t s o c h r e n o v e r a t s s e d a n 1 8 5 4 o c h 1 9 7 7

Det som särskilt förtjänar att lyftas fram är att renoveringen har genomförts med h ä n s y n t i l l h u s e t s u r s p r u n g ” H ä r h a r byggnadsvård, historia, modernitet och hemtrevnad kombinerats i perfekt harmoni Huset bjuder på gammal charm med alla moderna bekvämligheter ” skriver mäklaren och sammanfattar det hela mycket väl Sådant märks Ett vackert trägolv i ett sovrum, spröjsade fönster, kakelugn, gjutjärnskamin och vedeldad spis i köket finns Bakom huset finns en mysig liten fristående gäststuga om cirka 10 kvadrat-

meter och plats för upp till fyra 4 sovplatser Vid sidan av bostadshuset finns en lada med en liten verkstad och en generös förvaringsyta i den tidigare djurdelen Ladan erbjuder också fina möjlighet e r o c h g o d a y t o r f ö r d e n s o m v i l l h a s t ö r r e s a m m a n k o m s t e r e l l e r h a d e d ä r stora festerna Miljön här är som gjord för midsommarfest, släktträff, bröllop och liknande Det finns gott om plats för långbord

Ibland får man möjlighet att ta del av säljares egna ord om fastigheten Så även den här gången Bland annat skriver säljaren: ”Kronhagen har funnits i släkten sedan 1830-talet och de senaste 20 åren har vår stora västgötasläkt på 40 personer använt Kronhagen som sommarställe och alla har firat Midsommar där // gården har en stor inbjudande trädgård med doftande syren och jasmin samt har ett stort fruktbärande päront r ä d / / V i h a r u p p s k a t t a t l u g n e t o c h fridfullheten ”

Tobo Kronhagen är mycket fin och den stora marken erbjuder möjligheter att göra mer

Text: BO BÄCKMAN

KORTA FAKTA TOBO KRONHAGEN

Bostadshus: Byggår 1854 ombyggt 1977 Boarea/biarea 93/2 kvm 3 rum och kök

Gäststuga: Cirka 10 kvm Plats för upp till fyra 4 sovplatser

Ekonomibyggnad: Lada uppdelad i en liten verkstad stor förvaringsyta där man tidigare haft djurhållning Stor yta för fest där man kan duka upp långbord och sitta många

Tomtarea: 3 4 ha (34 175 kvm) Enligt ägarnas inventering finns det ca 80 större barrträd (tall och gran) på fastigheten med ett virkesförråd om ca 40 m3 samt cirka 35 större lövträd

Pris: Utgångspris 2 500 000 kr

Ansvarig mäklare: Malin Lunde Fastighetsbyrån

6 Nummer 5 • April 2024 GÅRD TILL SALU Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län

Biobränslepannor

Satseldade- och flödesmatade pannor

Säljare norra och mellersta Sverige

Andreas Brunåker

Lantmästare

076-846 22 22

Andreas.brunaker@faust.dk

mail@faust.dk www.faust.dk

Vi köper & säljer

Halm och grovfoder

Diesel och oljor

Spannmål, konv & KRAV

Gödning

Vallfrö och utsäde

Hanna eller Anders når ni på:

Tel 013-23 44 64/65

VARMLUFT-VED

Vedeldad mobil

Att synas är

bra för affärerna!

Boka annonsplats på 0141-560 09

Tel: 0431-222 90

www.ttshop.se

info@tradgardsteknik.se

Mattieu Spens-Cossin

Virkesköpare 076-136 35 73

mattieu.spenscossin@holmen.com

gårdsmäklare

Med oss kan du prata skog, goda virkesaffärer och andra glädjeämnen.

Hör av dig till mig när du behöver någon som hjälper till att förverkliga dina mål med din skog.

holmen.com/skog

$ ! ! "& & & & ! & ! "
! #" #!" & & !! & $ "$ ' ' "$ +* ) ) " *++(,. -/ ** ) %%%'! " '!
&
Nummer 5 • April 2024 7
" ! !! ! ! !!
! !! ! !! & # ! (
,,'
,32+252
! ,32+-.3
! ,3,+2--
# $ % # ! " # ) * # !
Dina
ludvigfast.se "
#
,3,+/3. 3- 00' ,3/+4-0 .1
!
0, ,/'
-2 05' "
05 ,4 !

GÅRDSNÄRA MAT Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län

Både gårdsbutik och köttomat

”Så länge det är östgötskt har det en plats här”

N O R S H O L M ( J B ) F r ö ö g å r d h a r n a t u rb e t e s k ö t t . E f t e r a t t d e f å t t f r å g o r o m d e t g i c k a t t k ö p a k ö t t f r å n g å r d e n h a r d e t b l i v i t g å r d s b u t i k s å v ä l s o m e n k ö t t o m a t b o r t a v i d s t o r a v ä g e n L a r s - Å k e G u s t a f s s o n o c h K r i s t i n a F o r s b e r g d r i v e r F r ö ö g å r d u t a n f ö r N o r sh o l m G å r d e n h a r v ä x t o dl i n g , f å r , o c h k ö t t d j u r H ä r f i n n s ä v e n e n v ä l s o r t e r a d g å r d s b u t i k – D e n h ä r b u t i k e n h a r v i h a f t u n g e f ä r n i o e l l e r t i o å r , b e r ä t t a r K r i s t i n a V i b ö r j a d e i m i n d r e o m f a t t n i n g D å v a r d e t k a n s k e 1 5 k v a d r a t o c h i d a g ä r d e t 4 0 – Det började med att folk f r å g a d e o m d e k u n d e k ö p a k ö t t a v o s s V i h a r e n k ö t tp r o d u k t i o n d ä r a l l a d j u r g å r u t e p å s o m m a r e n o c h f ö d s u p p p å e n b a r t g r ä s , i n t e a t t f ö r v ä x l a m e d e k o l o g i s k t , d e t är det inte Däremot föder vi u p p d j u r e n p å n a t u r b e t e o c h s k ö r d a d v a l l – Vi sa att vi ska s e h u r d e t k a n l ö s a s m e d s l a k t , m ä r kning och kylrum Vi hade en l o k a l s o m v i k u n d e t ö m m a h y f s a t e n k e l t s å i n v e s t e r i n g sk o s t n a d e n v a r v ä l i n t e s å h ö g S e d a n h a r d e t n a t u r l i g t v i s byggts på med kostnader De h a r e x e m p e l v i s k ö p t b å d e k y l r u m o c h f r y s r u m – D e t d ä r ä r g a n s k a d y r a g r e j e r s å v i s s t h a r v i i n v e s t er a t V i h a r i n t e h a f t n å g o t i investeringsstöd Vi sökte int e d e t V a d b e h ö v s f ö r t i l l s t å n d ? – D e t f i n n s o l i k a k l a s s i f ic e r i n g a r p å t i l l s t å n d M a n i n g å r i e t t s l a g s r i s k g r u p p H u r r i s k f y l l t ä r m i t t l i v sm e d e l ? D e t m e s t r i s k f y l l d a man kan jobba med är mjölk o c h d e t h a r j u i n t e v i V i h a r h e l l e r i n g e t n a k e t k ö t t – D e e n d a v a r o r v i h a n t er a r ä r f ö r p a c k a d e h o s n å g o n a n n a n V i f å r å r l i g a k o n t r o ll e r f r å n k o m m u n e n D e t i tt a r f r a m f ö r a l l t p å f ö r v a r i n ge n , a t t v i h a r k y l a , a t t v i i n t e h a r r å t t o r o c h m ö s s h o s o s s o c h a t t m ä r k n i n g e n ä r r ä t t D e t h a r v i l ä r t o s s a t t v a r a b r a p å – S k a m a n d r i v a g å r d s b utik får man hacka i sig att det ä r e n m a s s a r e g l e r a t t f ö l j a , k o n t r o l l e r o c h a n n a t När man tittar hos F r ö ö s å ä r d e t i d e l ö s t g ö t s k t p å h y ll o r , i d i s k a r o c h f r y s a r H ä r är det också mycket välsorter a t – Vi har ett sortiment med packat kött, charkvaror, korv o c h r ö k t a v a r o r , l i t e f å r s k i n n f r å n e g n a d j u r H ä r f i n n s o c k s å h o n u n g f r å n e g n a b i n s o m e n s k ö t e r å t o s s H ä r f i n n s s e n a p a v e g n a frön, chips och jordgubbsylt, s a f t m e d m e r a f r å n M o t a l a , r a p s o l j a s o m p r e s s a s i K i ms t a d , ö s t g ö t s k g l a s s m e d m er a – S å l ä n g e d e t ä r ö s t g ö t s k t h a r d e t e n p l a t s h ä r Lammen slaktas av Vikbol a n d s s t r u t s , m e n d e k o m m e r successivt försvinna från gård e n – D e t ä r s v å r t a t t f å e k on o m i p å d e t , m e n f r a m f ö r a l l t h a r v i e n v a r g p o l i t i k s o m i n t e ä r f ö r e n l i g t m e d l a m mp r o d u k t i o n J a g t ä n k e r i n t e h å l l a l a m m i e t t o m r å d e d ä r d e t ä r r i s k f ö r a t t d e t k o mm e r v a r g Nötbesättningen utgörs av S i m m e n t a l o c h A n g u s d ä r A n g u s ä r h u v u d d e l e n R a s e n k a n u t n y t t j a g a n s k a m a g r a b e t e s m a r k e r o c h n a t u r b e t e sm a r k e r ä r o f t a m a g r a r e

S e d a n ä r d e t j u d e t d ä r med den så kallade köttomat e n – T e l i a ä g d e e n g a m m a l a u t o m a t s t a t i o n o c h h ö r d e a v s i g o c h f r å g a d e o m v i v i l l e köpa huset, som ligger på vår m a r k f ö r h u n d r a k r o n o r , b erättar Kristina Forsberg Ligg e r d e t p å v å r m a r k ? D e t v i sste vi faktiskt inte riktigt om – G r ä n s e n s l a d d a r ö v e r 210:an med kanske 20 meter f ö r d e n f ö l j e r n å g o n g a m m a l v ä g

F ö r s t v i l l e d e i n t e h a ä n n u e t t h u s s o m s k a s k ö t a s , m e n s å å k t e d e t i l l B l a c k e r t s l a n tb r u k o c h t i t t a d e h u r d e g j o r t m e d s i n k ö t t o m a t D e t s å g h a n t e r b a r t u t o c h s å k ö p t e s ä n n u e t t h u s t i l l F r ö ö f ö r e n

produkter – alla östgötska

h u n d r i n g H u s e t r u s t a d e s u p p o c h g j o r d e s t i l l e n k ö tt o m a t D e n f u n g e r a r u n g e f ä r s o m

d e f l e s t a o b e m a n n a d e b u t iker Man legitimerar sig med

BankID, kan gå in i butiken, d ä r m a n s c a n n a r v a r o r n a m a n k ö p e r o c h b e t a l a r m e d swish Konstigare är det inte

K u n d e n H å k a n N i l s s o n

f r å n R i n g a r u m h a n d l a d e i köttomaten Han hade gärna h i t t a t i s t e r b a n d , m e n d e v a r s l u t f ö r d a g e n s å h a n k ö p t e a n d r a v a r o r i s t ä l l e t

g
d
n h
n D e t
p p e n T e x t o c h b i l d : B O B Ä C K M A N
– N ä r j a g s v ä n
e r
e
ä r vägen så kan jag bli sugen, sa h a
ä r t o
Kristina Forsberg utanför köttomaten vid väg 210
8 Nummer 5 • April 2024
Håkan Nilsson från Ringarum handlade i köttomaten Köttprodukter i frysen Gårdsbutiken på Fröö

Direktförsäljning till företag, lantbruk och privatpersoner.

Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smörjmedel och ordnar självklart med transporten.

Telefon: 013-809 00 · www.vikingstadakeri.se

Besöksadress: Fålåsavägen 11,

Räckvidd 4,55 m från traktorns centrum. Du når även andra sidan av diket. Kraftig konstruktion, finsk kvalitetsprodukt. Kardandrift med lamellkoppling. Uppvikbart frontkastskydd för maximal körhastighet och kapacitet.

Finansieringförjordnärainvesteringar

Långsiktig finansieringspartner

Även hydrauldriven modell för kranspets / grävmaskinmontage.

DAHLBERG MASKIN AB · Tel 0612-503 62 www.dahlberg-maskinab.se Se video på: www.dahlberg-maskinab.se

HELAUTOMATISK vedhantering

Komplement & alternativ till banklån

Lån för driftskapital och investeringar

Skräddarsydd amortering

SNABB-SAKER-EFFEKTIV

Läs mer på gardskapital.se

- Ny effektiv utmatningstransportör -Ny knivdesign och nytt längdregleringssystem - Lågt effektbehov - Passar alla traktorer Även lämplig för sågytor Se video på hemsidan

- Lägg långved på inmatningstransportören. Maskinen sköter resten. Matar in, kapar/klyver samt lastar. Allt medan du lägger på ny långved...

DAHLBERG MASKIN AB Tel. 0612-503 62 www.dahlberg-maskinab.se

Lastväxlarvagnar Bigab 10-14 G2, 15-19, 7-10, 8-12, 10-14, 2-15

Bigab dumperkärror T8, T10 fördelaktiga priser!

Anders Bil & Maskin AB

www.anders-bilmaskinab.nu

Anders Svensson: 0495-202 80, 070-606 12 23

Anders Johansson: 0456-500 05, 0708-99 27 93

Nummer 5 • April 2024 9 AKTUELLT Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare var tredje vecka
1m 3 /min
NYHET! KRONOS Predator
Traktorer Valtra N174 Frontlyft kraftuttag ..........................................-17 Valtra 6850, lastare .......................-02 Valtra 6750, lastare .......................-02 Valtra 6350, lastare .......................-07 Valmet 800, lastare .......................-00 Valmet 665 ......................................-93 Valmet 755, lastare .......................-90 Valmet 605, lastare .......................-87 Valmet 505, lastare .......................-85 BM 400 2wd, lastare.......................-70 MF 175 2wd, lastare ......................-71 BM 2200, 2WD, lastare ..................-81 Ford 4000, 2WD, servo .................-70 Ford 4000, 2wd, lastare ................-70 Deutz 7207 ......................................-85 IH 955 ...............................................-82 Lastmaskiner BM L90 ............................................-90 BM L30 .............................................-99 Everun ER 2500 teleskop..............-23 Hästtransporter Ifor Williams HBX511, utlastning fram, nyskick ..................................-21 Kylinge boggie 1400......................-03 Balgripar Stora BM & SMS/Trimafäste Dieseltankar Entreprenadtankar 1–3 m3, besiktade Gårdstankar 1,5–6 m3, besiktningsintervall 6–12 år Dieseltank 10 & 20 m3, besiktningsintervall 12 år Miljöcontainers 8–20 fot NYA Griplastarkärror Mowi och Farma till extra fördelaktiga priser och snabba leveranser! Moheda 121, 4WD, M51T ................... Mowi 1050 P30T .............................-23 Mowi 400 12 ton ............................-07 Mowi 400 10 ton, egen pump.....-06 Mowi 300 10 ton ............................-09 Mowi 300 8,5 ton ...........................-06 Farma CT 6.3, 9 ton .......................-22 Farma CT 3.8, 6 ton .......................-13 Niab traktorprocessor 515 B med längdmätning ......................-24 Patruuna 860 9ton 6,5m ..............-13 KTS 6,3 9ton ....................................-10 Valmet 8100 m Moheda 500 kran .-06 Tajfun RCA400 vedmaskin ...........-24 Lunning vinsch, 3–4 ton Star kran med hydraulsväng Skogskärror 3–7 ton Vägsladdar 2-skärig med strängspridare 3-skärig, bogserad med strängspridare Redskap Schaktblad fram-/bakmont. Front-/hjulvikter JD & Valmet Tippkärror & Övrigt Maskintransportsläp, 3-axlad Kreatursvagn, 6 m Tippkärror, 5–12 ton Dumpervagn Utnäs, 14 ton Rundbalsvagn Utnäs
Traktordäck
1700M Kedjeröjare Överlägsen kapacitet och räckvidd
Containers 6–40 fot
nya och begagnade
grus, bergkross och matjord.
VIKINGSTAD Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här köper du även sand,
070-696 19 44 Från missväxt till tillväxt! VI UTFÖR TVÄTT OCH MÅLNING AV FASADER • Sprutning av Falu rödfärg • Målning av fasader • Fasadrengöring • Skyliftarbeten Ödeshög · 070-333 38 05 info@viktoranderssonsmaleri.se www.viktoranderssonsmaleri.se Vi utför grävarbeten! Diplomerade för avloppsanläggningar Skrukeby Maskin 0142-809 60, 070-659 67 63 Tömningsfläktar från 11 till 37 kw med mycket hög kapacitet KK1600 och KK1800 Nya & begagnade. f o ... re för omgående leverans. Tegelbruksv 1, Kisa · 0494-128 50 www.kisamotorservice.se inkl moms KINGQUAD LT-A500XPM 142.900:Nya Suzuki KingQuad är bättre än någonsin! Den har fått helt ny ram, ny servostyrning och ny växellåda, vilket gör att den tar sig fram ännu bättre i tuff terräng och kan dra ännu tyngre släp – upp till 600 kg. SOFAB Sanering & färg AB Butik Östanåg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751 www.sofabskanninge.se Boka rödfärgning! Vi sprutmålar med äkta Falu rödfärg Vi erbjuder även: • Fasadtvätt • Taktvätt • Stalltvätt • Teknos färger Besök webbutik:högtrycksdelar.se Lördag 11 maj · kl 10 -15 Lantbruksmuseet Ljusfallshammar. MUSEETSDAG Boka annonsplats på 0141-560 09

L ANDSBYGD Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län

Stöd för att öppna gårdsbutik

Ekonomisk hjälp finns att få men långt ifrån självklar t vad man ska söka

LANDSBYGD (JB)

För den som tänker öppna en gårdsbutik finns investeringsstöd. Det är en del att uppfylla och en bra strategi är att också fråga andra hur de gjort.

Vad som finns och vad som gäller för investeringsstöd till gårdsbutiker är inte helt självklart och tydligt, så det gäller a t t i n t e g e u p p s i t t s ö k a n d e Regler kan också ändras med nya perioder i landsbygdsprog r a m D e t s o m g ä l l d e f ö r grannen för sju år sedan kans k e i n t e g ä l l e r n u , m e n d e t kan också ha blivit ännu bättre P å J o r d b r u k s v e r k e t g e r man följande besked på telefon: – Man söker stödet via oss, men det är oftast andra myndigheter som handlägger det D e t ä r i n v e s t e r i n g s s t ö d , s å mycket kan jag säga, som det gäller

– T i t t a r m a n p å d e t s o m finns, är det ett stöd som heter investeringsstöd för diversifiering till annan verksamhet än jordbruk Jag skulle misst ä n k a a t t ä v e n g å r d s b u t i k e r s k u l l e g å u n d e r d e t h ä r N ä r jag tittar generellt så är det där som ligger närmast till hands om man inte startar någon Leadergrupp eller liknande

L ä n s s t y r e l s e n h ä n v i s a r , g e n o m e n v ä n l i g o c h h j ä l psam handläggare, också i första hand till diversifieringsstödet och utvecklar: – Det finns ju inget som är uttalat riktat investeringsstöd till gårdsbutiker bland de investeringsstöd vi har på Länss t y r e l s e n D ä r e m o t f i n n s i nv e s t e r i n g s s t ö d f ö r d i v e r s i f i ering Där kan man söka stöd för en gårdsbutik under vissa förutsättningar

– M a n m å s t e h a e t t j o r dbruksföretag och på gården diversifierat sig för att skapa den här gårdsbutiken, som måste ligga på gården, men det är ju ganska självklart Det är två av v i l l k o r e n s o m g ä l l e r f ö r d e t s t ö d e t , j o r d b r u k s v e r k s a m h e t o c h d e t m a n d i v e r s i f i e r a t t i l l finns på gården D e t h a r v a r i t s v å r t a t t f å några raka svar på det här och r e g l e r n a t y c k s l i t e o k l a r a Länsstyrelsen säger: – Vi har också frågat Jordb r u k s v e r k e t l i t e k r i n g g å r d sbutik för att i något fall så fick man inte sälja produkter som man förädlat i den där gårdsbutiken för då skulle det vara inom stödet som heter investeringsstöd för förädling istället

– D e h ä r t v å s t ö d e n är nya för den här programperioden så det har inte varit helt självklart hur man ska tolka in och vad som hamnar var S e r m a n p å d e n e x a k t a l yd e l s e n s å b e s k r i v s d i v e r s i f i eringsstödet vara avsett för: ” e t t j o r d b r u k s f ö r e t a g , t r ä d g å r d s f ö r e t a g o c h r e n n äringsföretag och vill investera i annan verksamhet Syftet är a t t u t v e c k l a n ä r i n g s l i v e t p å

M a n a n s ö k e r a l l t s å v i a J o r d b r u k s v e r k e t , m e n s e d a n är det som med alla andra investeringsstöd att det är Länsstyrelsen som har hand om all a f r å g o r i o c h m e d a t t d e ä r de som handlägger och beslut a r D e t ä r t v å o l i k a e n h e t e r p å L ä n s s t y r e l s e n , e n s o m handlägger jordbrukarstöden och en enhet som hanterar inv e s t e r i n g s s t ö d o c h p r o j e k ts t ö d , s å d e t g ä l l e r a t t p r a t a med rätt enhet

Via investeringsstödet för

landsbygden för att skapa tillv ä x t o c h s y s s e l s ä t t n i n g D e t kan handla om turism, upplevelser, omvårdnad, entreprenad och liknande”

S o m d e t v e r k a r h a r m a n k u n n a t f å i n v e s t e r i n g s s t ö d till gårdsbutik som en del av företagsstöd. Hur är det nu?

– D e t s k u l l e k u n n a h a v arit under förra programperioden Det går inte nu, inte vad vi stött på i vårt län, i alla fall T ä c k d i k n i n g a r , d j u r s t a l l a r och sådant har fått stöd

Sedan finns det startstöd som finns för att ta över eller s t a r t a e t t f ö r e t a g I d e t f a l l e t kanske det finns en gårdsbutik på gården, men det stödet är specifikt riktat till personen s o m s k a t a ö v e r o c h e g e n t l igen inte till gårdsbutiken M a n k a n m e d f ö r d e l ä v e n fråga andra hur de gått tillväg a o c h v i l k a e r f a r e n h e t e r d e h a r e l l e r v ä n d a s i g t i l l r å d g ivare

Text: BO BÄCKMAN

Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk Du kan få stöd för nvesteringar om du har ett jordbruksföretag, trädgårdsföretag och rennäringsföretag och v ll investera i annan verksamhet Både stöd och utbetalning söks i Jordbruksverkets e-tjänst

Syftet med stödet är att utveckla näringslivet på andsbygderna och på så sätt skapa tillväxt och sysselsättning Det kan handla om turism t ll exempel hästturism upplevelser omvårdnad, entreprenad och iknande Sådana investeringar minskar företagens sårbarhet och ger dem ytterligare ett ben att stå på Du kan söka stödet om du driver ett jordbruksföretag, trädgårdsföretag eller rennäringsföretag och divers fierar, det v ll säga breddar, din verksamhet Diversifier ngsstödet kan även ges till förädling som inte är livsmedel för människor, exempelvis träprodukter, smådjursfoder och hudvårdsprodukter samt verksamheter som entreprenad kursverksamhet och turism m m Det är möjligt att få upp till 40 procent av investeringskostnaden som högst 800 000 kronor

Enskilda vägar säkrar maten och energi – även i framtiden?

Idag behöver Sverige landsbygdens enskilda vägar för att säkra att det finns mat på bordet och energi till de svenska hemmen.

Nio av tio lantbrukare i Sver i g e b e d r i v e r s i n v e r k s a m h e t l ä n g s e n e n s k i l d v ä g o c h 9 0 procent av alla skogstransporter börjar där Men ingen vet h u r l ä n g e S v e r i g e k a n l i t a p å d a g e n s e n s k i l d a v ä g a r D e t f r a m k o m m e r i T r a f i k v e r k e t i n r i k t n i n g s u n d e r l a g i n f ö r kommande infrastrukturproposition

Regeringen behöver i kommande infrastrukturproposition säkerställa den potentiella säkerhetsrisk som finns när det saknas data på dagens, och

Mikaela Johnsson, vice förbundsordförande LRF

d ä r m e d f r a m t id e n s , t i l l s t å n d f ö r S v e r i g e s s t ö r s t a v ä g n ä t – Matens och e n e r g i n s b l o domlopp, enskild a v ä g a r , b eh ö v e r e n å r l i g hälsoundersökning Trafikverk e t m å s t e l öpande återkomma med analys över tillståndet för de 7 500 mil som idag är den bidragsberättigade delen av enskilda nätet, säger Mikae l a J o h n s s o n , v i c e f ö r b u n d sordförande i LRF – LRF välkomnar att Trafikverket, till regeringen, föreslår att från 2026 öka myndighe-

t e n s f o k u s p å e f t e r s a t t v ä gunderhåll Det är särskilt vikt i g t f ö r l a n d s b y g d e n s v ä g a r Enskilda och finmaskiga vägn ä t p å l a n d s b y g d e n , s o m p å m å n g a h å l l r e d a n ä r i s ä m s t skick, får inte prioriteras bort igen

Kostnaden för enskilda vägare kommer att öka Tyngre fordon, ökad mängd transport e r , N a t o m e d l e m s k a p e t s b ehov av säkra vägar och allt vanl i g a r e e x t r e m v ä d e r k r ä v e r ökade investeringar

– T r a f i k v e r k e t s f ö r s l a g p å högre anslag till de enskilda vägarna från cirka 15 miljarder till 20 miljarder är en bra börj a n M e n i n g e n v e t o m d e t räcker Idag tar Sveriges lantbrukare från sina egna resurser, i f o r m a v t i d o c h p e n g a r , f ö r

Trafikverket har presenterat inriktningsunderlag inför kommande infrastrukturpropos tion för planperioden 2026–2037 Den remitteras till bland annat myndigheter, regioner och bransch- och intresseorganisationer LRF har, den 15 april 2024, lämnat in s tt remissvar

att säkerställa att det enskilda v ä g n ä t e t f u n g e r a r L a n t b r ukarna står idag för över 30 procent av kostnaderna för Sverig e s e n s k i l d a v ä g a r , a v s l u t a r Mikaela Johnsson Källa: LRF

Enskilda och finmaskiga vägnät på landsbygden, som på många håll redan är i sämst skick, får inte prioriteras bort igen, säger Mikaela Johnsson, vice förbundsordförande i LRF

10 Nummer 5 • April 2024
diversifiering kan man söka stöd för en gårdsbutik Arkivbild: BO BÄCKMAN

Flytgödselkörning

Fastgödselkörning

Fyrkantspressning

Slåtterkrossning

Rundbalspressning

Fälthack Claas

Krokvagnar Andreas: 070-888 25 80 Marcus: 070-535 90 08

Levererar allt i grusbranschen.

Vi utför: Bredgrusning och spårgrusning Lossning och lastning med lastmaskin Större och mindre schaktarbeten Joakim 070-600 19 72

specialité:

Ett familjeföretag sedan 1972.

Läs Jordbrukaren på nätet!

Klicka bara på Jordbrukarens framsida på www jordbrukaren se

Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats på 0141-560 09

Carl Stråkander 0730 66 00 04 carl@stragard.se www.stragard.se

Nummer 5 • April 2024 11 AKTUELLT Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län. Sprutmålning med Falu rödfärg
på sprutmålning och takmålning! www.rodmalare.se k@rodmalare.se Ring 0730-72 02 29 Kenny
av
branschen
Specialister
•Rekommenderade sprutmålare
Falu Rödfärg •Över 35 års erfarenhet av
•Lämnar kostnadsfri offert på plats •Lagerförsäljning av Gjøcos kompletta färgsortiment
Vi målar allt ifrån Småland till Uppland
Boka rödfärgning!
jordkällare. I plast. Sandström tillverkar färdiginredda gammaldags jordkällare modern tappning. Tillverkade i glas berarmerad plast. En lätt, stark och välbeprövad konstruktion, som håller i era mansåldrar. Mer information får du på vår hemsida eller per telefon. Välkommen! www.jordkallare.se / 0910 - 941 00 www.sandstromwebshop.se HS Perifal AB, Storgatan 50, 521 43 Falköping www.baxi.se - info@baxi.se Tel: 0515-171 10 Värmepumpar och pannor säljs och installeras av VVS installatörer LUFT/VATTENVÄRMEPUMP & VEDELDNING Bonus Light Levererarfärdigbetong certifierad av VIMMERBY · Tel 0492-152 55 · www.geba.se Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler '& $ ! ! %*$&(# '&% '' " &'!' # # %)$&% Stora inom lantbruksdäck Tel 0142-415 02 · www.skanningegummiverkstad.se VÄGSLADD 16.500:+moms 0761-30 92 82 · www.gruvdalen.se Fri frakt inom 25 mil gruvdalens däck & allservice ! " Ring oss för elinstallation, nu även solceller! 011-571 80 · Elinstallationer sedan 1957 •Enskilt Avlopp med Projektering •Grundarbeten •Markarbeten 013-100290 ljungsgarden.se Blixholmsvägen 1 602 38 Norrköping Tel: 011-165180 VI KOPER DITT SKROT! Villa- & fastighetsägare! TILLÄGGSISOLERA VINDEN OCH SPARA PÅ DIN VÄRMEKOSTNAD REJÄLT! och samtidigt ökar du värdet på din fastighet. Kostnadsfri besiktning av vinden. Tel 0142-570 10 • Företaget är miljödeklarerat och kvalitetscertifierat. www.mb-isolering.se VI STÖDJER MISSING PEOPLE SWEDEN 20 Husventilation, OVK-besiktningar, Injustering av luft, installationer med mera. Allt inom ventilation! Allmän service samt service av styrregler, ACJ luftvärme, ACF, byte av styrregler 20 års erfarenhet i branschen • F-skattsedel • kenneth0142@hotmail.com
Svensktillverkade
" !
! '# ! !
%
% ! " " ! ! "! # "$ # "
Vår
$ !$ ! # % $ % " ' ! # ! ! # % !
# ! ! &"
# ! # ! &!
#

L ANTBRUK Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Småskaliga och mobila hönshus

Ökat intresse för nya möjligheter

LANTBRUK (JB)

Det finns fördelar med småskaliga mobila hönshus och intresset för dem finns I västra Götaland ges kurser i hur man bygger ett sådant för ekologiska höns.

N ä r b e g r e p p e t m o b i l t hönshus kommer upp så kan d e t f ö r e f a l l a a n i n g e n m ä r kl i g t , m e n d e t ä r e g e n t l i g e n tämligen exakt som det låter: E t t h ö n s h u s p å n å g o n f o r m av flyttbar vagn M o b i l a h ö n s h u s h a r f u nn i t s i o l i k a s k e p n a d e r o c h storlekar, men nu ges, i västr a G ö t a l a n d , o r g a n i s e r a d e kurser i bygget av småskaliga mobila hönshus för ekologiska höns

Det här mobila hönshuset är avsett för 50 hönor Huset är r i t a t a v a r k i t e k t e n L o u i s e Ekeroth Simons, Egnahemsf a b r i k e n , i s a m a r b e t e m e d b y g g r å d g i v a r e n K a r i n A nd e r s s o n p å V ä x a o c h h ö n s p r o d u c e n t e n o c h r å d g ivaren Maria Karlsson Mobila hönshus är nu inte t ä n k t a f ö r n å g r a l ä n g r e r e s o r

u t a n m e r s o m e n m ö j l i g h e t a t t f l y t t a r u n t h ö n s e n p å ägorna

E k o l o g i s k a h ö n s m å s t e j u f å b e t a , m e n h u r l ö s e r m a n

Kombinerat med ett staket som går lätt att ta upp och ner kan hönorna lätt komma till nya beten. Bild: PIXHILL

betet för höns i ett hus på en vagn?

MOBILT HÖNSHUS

Rebecca Regnander................................0709-992 375

Gustaf Eriksson.........................................0703-510 577

Caroline Lundén......................................0761-153 211

Ska du sälja eller värdera din gård?

Kontakta oss så hjälper vi dig.

– D e s o m j a g h a r k o l l p å löser det genom att de ställer sitt hönshus på en vall eller på e n p l a t t a r e b e t e s m a r k d ä r man kan få ut sin vagn, säger r å d g i v a r e n E l i n M a t t s s o n p å

L ä n s s t y r e l s e n i V ä s t r a G ö t aland

– Man sätter upp ett staket

s o m m a n l ä t t k a n s ä t t a u p p och ta ner Det går att koppla till ett batteri så man får el i t r å d e n D å g å r j u h ö n o r n a u t p å b e t e o c h d e t ä r v ä l l i t e grundtanken, att de kan flytta runt och få nytt bete ganska ofta

E f t e r s o m e k o l o g i s k a h ö n s måste få vara ute och beta så kan man lätt föreställa sig att e t t m o b i l t h ö n s h u s ö p p n a r för ökad exponering av smitt a i o c h m e d a t t d e t f l y t t a s omkring H u r s e r d e t u t n ä r d e t handlar om exempelvis fågelinfluensa? – N ä r d e t h a n d l a r o m f å g e l i n f l u e n s a s å ä r d e t s a mma som för alla andra, berätt a r E l i n M a t t s s o n D å f å r d e i n t e g å u t S å g ä l l e r d e t ä v e n för ekologiska höns Även om du har ekohöns så ska de inte gå ut om det finns fågelinf l u e n s a o c h d e t ä r o f t a s t p å

v i n t e r n D e f l e s t a h ö n o r n a k a n s k e f r ä m s t v i l l g å u t p å sommaren De kan ha ett ann a t i n n e b o e n d e p å v i n t e r n

Det mobi a hönshuset är ritat för 50 hönor och kan användas under hela året Huset är 2,4 m brett och 5,8 m långt, men du kan justera ritningen efter dina behov Den beräknade vikten för huset kommer att vara strax under 2 500 kg, men det beror mycket på egenvikten av materialet du väljer Husdesignern vill gärna uppmuntill användning av återbrukat mateal i bra skick Hönshuset är ritat av rk tekt Louise Ekeroth Simons, gnahemsfabr ken til sammans ed byggrådgivare Kar n Anderson, Växa och hönsproducenten ch rådgivaren Maria Karlsson

Kä la: Länsstyrelsen i Västra Götaland och Egnahemsfabriken Tjörn

Reglerna för smittskydd är alltså samma: – D ä r ä r d e t v i k t i g t m e d g o d a r u t i n e r a v v a t t e n - o c h f o d e r f ö r s ö r j n i n g u r h y g i eniskt perspektiv, även att följ a a v m a s k n i n g s p r o g r a m m o t spolmask och salmonellakontroll i övrigt R i s k e n f ö r s a l m o n e l l a k a n öka med kontakt av vilda fågl a r S a l m o n e l l a k o n t r o l l s k a göras när man har 200 hönor eller fler

Samma regelverk gäller för mobila hönshus som för fasta byggnader, både för ekologiska och konventionella hönor D e t f i n n s i n t e h e l l e r n å g r a undantag eller tillägg för mobila hönshus Även om kurs e n h a n d l a r o m h u s f ö r 5 0 h ö n o r f i n n s d e t e x e m p e l p å mobila hönshus för tusen hön o r M e d s t ö r r e a n t a l k r ä v s f ö r s t å s e n s t ö r r e v a g n L ä n s s t y r e l s e n b e h ö v e r k o mm a u t f ö r p r ö v a b y g g n a d e r om det blir 500 höns eller fler inom samma fastighet

Mobiliteten medför möjligh e t e r j ä m f ö r t m e d e n f a s t b y g g n a d o m m a n h a r l ä m pl i g a y t o r f ö r a t t v e r k l i g e n k u n n a u t n y t t j a e t t m o b i l t h ö n s h u s t i l l f u l l o S a m t i d i g t låter det också som en trevlig l ö s n i n g f ö r a t t k u n n a e r b j ud a h ö n o r n a f ä r s k t b e t e H u r ä r d e t m e d i n t r e s s e t f ö r m obila hönshus? – D e t h a r , s k u l l e j a g s ä g a , blivit ganska mycket intresse kring det här de senaste åren, svarar Elin Mattsson

Hitta din målgrupp med en annons i Jordbrukaren!

Var tredje vecka delas Jordbrukaren ut gratis med post till alla lantbruk och lantbrukshushåll i Östergötland, Örebro län, norra Småland och södra Södermanland

Ring och boka annonsplats på 0141-560 09

Text: BO
Ett mobilt
50 hönor Bild: EGNAHEMSFABRIKEN TJÖRN NUMMER 5 April 2024 Årgång 96
BÄCKMAN
hönshus för
ands antbrukare sedan 1926
Lantmannatidn ngen Jordbrukaren • Til Östergöt
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.