Jordbrukaren nr 4, 2024

Page 1

Nummer 4 • Årgång 98 Mars-April 2024

Väderstads

Lantbruksmaskinerna blir allt klimatsmartare

L A N T B R U K H u r m a n b ä s t a npassar sitt lantbruk och växtodling efter en så klimatvänlig modell som m ö j l i g t f i n n s d e t f l e r a t a n k a r o m E n o f t a y t t r a d t a n k e ä r a t t k ö r a m i n d r e a n t a l t u r e r p å f ä l t e n o c h d ä r m e d s p a r a b r ä n s l e , m e n m a n k a n f a k t i s k t ä n d å s p a r a d i e s e l P å V ä d e r s t a d ä r m a n l å n g t f r a m m e m e d n y t e k n i k V ä d e r s t a d h a r b l a n d m å n g a a n d r a p r o d u k t e r s i n k u l t i v a t o r T o p D o w n m e d E - S e rvice Just TopDown med E-Service blev vinnare av utmärkelsen Farm Machine 2024 i kategorin jordbearbetning under Agritechnica-mässan i tyska Hannover

SIDAN 10

Optimism bland lantbrukarna

LANTBRUK LRF:s konjunkturb a r o m e t e r f ö r d e t f ö r s t a k v a r t a l e t 2 0 2 4 i n d i k e r a r e n v i s s o p t i m i s m b l a n d l a n t b r u k s f ö r e t a g e n A v d e fem branscherna Växtodling, Trädg å r d , A n i m a l i e r , S k o g s b r u k s a m t Förädling och tjänster visar fyra delindex på en återhämtning Endast Skogsbruket visar en, dock synnerligen blygsam, nedgång

SISTA SIDAN

Du som är prenumerant på Länstidningen Östergötland och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

Målet för Mats Weinesson på Götala lantbruk är att magasinera allt regnvatten som dräneras på gården i den egna dammen Vid Jordbrukarens besök var dammen fortfarande gömd under snö och is

Här ska blöta och torra år balanseras

Götalas damm och bevattningssystem minskar dessutom utsläppen

det behövs investeringshjälp för lantbruket

utsläppen Det är dock inte billigt att anlägga sådana här system

Götala lantbruk finns vindkraft sedan länge, det ska bli på solpaneler på de nya byggnader som är på gång, förhoppningen

n s f ö r a t t f å e g e n g ö d s e l , d e n n y a

skogsmaskinen öppnar nya möjligheter och så v i d a r e I d a g ä r m a r k e n p å G ö t a l a h e l t e k o l og i s k , m e n s å h a r d e t i n t e a l l t i d v a r i t ä v e n o m

Mats Weinesson var tidigt ute

SIDAN 8

Greppa ger lantbruken viktig rådgivning

Numera är Greppa Näringen något man kan säga att alla lantbrukare känner till Den kostnadsfria rådgivningen är något som både lantbrukare och miljön tjänar på ”Det är ett väldigt stort projekt där man vill jobba med egentligen alla hållbarhetsdelar inom lantbrukssektorn och det är ju ganska ambitiöst, säger agronomen Lovisa Granberg som är samordnare för Greppa Näringen i Östergötland En mycket aktuell fråga är den som rör vatten och vattendrag S I D A N 4

Lantmannatidningen
lantbrukare sedan 1926
branschtidning i Länstidningen
Jordbrukaren • Till
En
Regeringen går vilse i välviljan SIDAN 2 Miljoner i återbäring delas ut SIDAN 10
GÅRD TILL SALU Representativt i Sörmland SIDAN 6 LANTBRUK
L t t d g J db k T Ö gö d tb k d 1926 L A N T B R U K B l a n d a l l a p r o j e k t s o m M a t s W e i n e s s o n h å l l e r p å m e d e l l e r p l a n e r a r f ö r finns ett bevattningssystem som balanserar torra och
år och
är att
l o g i s k a h ö
blöta
minskar
ha eko-
vice kan förprogrammeras
anpassa sig
behov Bilder: JESPER ANHEDE
ld: MADELEINE SÄLL
TopDown med E-Ser-
och
efter jordens
VECKANS BORRING B

Veckans Peter Borring:

Regeringen går vilse i välviljan!

Det

varit rätt tyst om att regeringen i höstas tillsatte en utredning om hur man kan öppna för att även familjeföretag i form av juridiska personer som driver lantbruk ska kunna äga mark i ett exempelvis ett AB Inspelet och initiativet till detta kommer från delar av branschen där m a n m e n a r a t t j o r d f ö r v ä r v s l a g e n i s i n n u v a r a n d e f o r m ä r e n b r o m sk l o s s I n t e m i n s t f ö r s t ö r r e l a n tbruksföretag med omfattande djurhållning hindrar detta att kunna expandera och investera, menar vissa När juridiska personer inte får köpa jordbruksmark så försvårar detta, enligt samma argumentation, finansie r i n g a v i n v e s t e r i n g i d j u r h å l l n i n g mot säkerhet i mark (som man ju då inte kan äga i företaget) Jag har också hört denna argumentation användas som gisslan i argumentation för att underlätta generations- och företagarskifte

Vår

A l l d e l e s h u r m å n g a u n d a n t a g m a n f ö r s ö k e r h i t t a f ö r a t t m o t v e rka att detta öppnar för att andra än l a n t b r u k a r e o c h f a m i l j e g å r d a r s k a

kunna köpa mark i annat än enskild firma, så har man satt bollen i rullning Detta kommer bara att öka på s t r u k t u r r a t i o n a l i s e r i n g e n ä n m e r och dra isär landsbygden ännu mer I varje bygd är redan de största föret a g e n d e m e s t k o n k u r r e n s k r a f t i g a o m d e n m a r k s o m f i n n s b å d e t i l l

köp och arrende Utan möjlighet att köpa i AB!

Vi har bland Europas större medelbesättningar på mjölkkor, ändå t a p p a r v i p r o d u k t i o n o c h k o r o c h jag instämmer i att det investeras för l i t e i a n i m a l i e p r o d u k t i o n e n o c h svenskt jordbruk överlag Konkurrenskraften – eller snarare bristande sådan – sitter dock inte i att fler stora borde äga sin mark i AB Den sitt e r i a t t g r u n d l ö n s a m h e t e n ä r f ö r

www.jordkallare.se / 0910 - 941 00 www.sandstromwebshop.se

BRYGGBUTIKEN

Allt för bryggan. Färdig brygga eller bygg själv – vi har delarna!

Båtbryggor · Badbryggor

Beslag · Tillbehör

Hela Svenska Flytblocks sortiment Bra priser · Bra frakter

Tel 070-346 54 02 · www.bryggbutiken.se

dålig och ger för dålig amorteringstakt/avskrivningstid av investeringar gentemot andra sektorer När det g ä l l e r f ö r e t a g a r s k i f t e h ä v d a r j a g tvärtom att de största företagen har b ä t t r e m ö j l i g h e t e r t i l l d e t t a ä n d e mindre trots att det är väldigt stora p e n g a r d e t r ö r s i g o m D e s t ö r r e företaget med en "ekonomisk mot o r " – o f t a s t i f o r m a v o m f a t t a n d e d j u r h å l l n i n g – h a r l ä t t a r e m e d e t t gott kassaflöde och hög omsättning a t t h a n t e r a d e f i n a n s i e l l a r a m v e r k s o m l a n t b r u k e t s f i n a n s i n s t i t u t h a r att rätta sig efter Detta jämfört med mindre och medelstora lantbrukare utan samma omsättning och kassaflöde Detta gäller oavsett om man pratar omfattande investeringar eller företagarskifte V i l l m a n u n d e r l ä t t a f ö r s v e n s k a lantbrukare utan att utarma svensk landsbygd på bönder måste man var a m e r a k r e a t i v ä n s å h ä r ! D e s s u t -

om, regeringen ska göra avvägninga r f ö r h e l a l a n d s b y g d e n o c h l a n tbruket, inte bara tillse att produktionen ökar på bekostnad av antalet b ö n d e r V i h a r c i r k a 1 1 0 0 0 f ö r etag mellan 50-250 hektar Hur gör v i f ö r a t t f l e r a v d e s s a ä r m o r g o ndagens företag? I vissa bygder är det fysiskt och biologiskt svårt att växa sig hur stor som helst Hur får vi fler ekonomiskt hållbara familjeföretag med exempelvis en eller två mjölkrobotar att se en framtid i dessa bygd e r I n v e s t e r i n g , f r a m t i d s t r o o c h t i l l v ä x t m å s t e l i k v ä l u n d e r l ä t t a s i m e l l a n s e g m e n t e t s o m ä r d e n s t o r a andelen företagare, inte enbart i de största företagen För detta krävs en översyn av de f i n a n s i e l l a r a m v e r k e n s o m b e r ö r j o r d - o c h s k o g s å a t t d e m e r a t a r hänsyn och beaktar att dagens och m o r g o n d a g e n s l a n t b r u k i h ö g r e grad kommer att baseras på icke ägd

mark s amt att man via e n re jäl u tr e d n i n g s e r ö v e r l a n t b r u k e t s s a mlade skattebas, inte minst i perspektivet hur ett förändrat skattesystem k a n g y n n a f ö r e t a g a r s k i f t e D e t s enare gäller ju för övrigt många branscher F ö r a t t u n d e r l ä t t a f ö r d e s t ö r r e f ö r e t a g e n a t t n å k o n k u r r e n s k r a f t , l ö n s a m h e t o c h m ö j l i g h e t a t t u tvecklas är det mera angeläget att ha en transparent och rimlig tillståndsprocess, proportionerliga villkor och regler samt betydligt lägre kostnader f ö r a r b e t s k r a f t , ä n a t t b ö r j a r i v a i j o r d f ö r v ä r v s l a g e n ! S l ä n g d e n n a i papperskorgen!

Må så gott i utredningarnas Sverige önskar Peter

PETER BORRING peter borring@telia com samhällsdebattör och opinionsbildare

2 Nummer 4 • Mars-April 2024 AKTUELLT Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! E-posta tll redaktionen@lanstidningen se ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gun lla Nor én E–post: gunil a norlen@kurirengruppen se REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen se Länstidningen ansvarar inte för nsänt ej beställt materia Allt materia i Länstidningen kan komma att lagras i dig tal form och pub iceras på Länstidningens hems da Förbehåll mot sådan agr ng och/el er pub icering ska göras innan mater a et pub iceras Missnöjd? Du kan anmäla publicer ng som du anser är felaktig til PO Allmänhetens pressombudsman Adress Box 22310 104 22 Stockholm Tel: 08-692 46 00 Fax: 08-692 46 05 ANNONSAVDELNING E–post: annons@ anst dn ngen se Felakt ga annonser: reklamation ska göras inom s u dagar från nföring T dn ngens ansvar för fel är högst annonskostnaden För skada på grund av uteb ivet el er felaktigt införande ansvaras nte Rek amation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i L nköp ng ett Svanengodkänt tryckeri MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden Pressgrannar är Svanengodkänt och ngår tillsammans med bl a Sveaskog Holmen Skogssällskapet Ragnsel s som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www vatmarksfonden com) som arbetar med att restaurera torr agda våtmarker i Sverige och även skapa nya Läs mer på www pressgrannar se PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@ anstidningen se Prenumerationspris: Helår 475:– Halvår 260 –Utebliven tidning? Ring 0141-560 03 Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten Jordbrukaren Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www lanstidningen se Öppettider: Måndag - fredag 09 00-16 00
har
•Rekommenderade sprutmålare av Falu Rödfärg •Över 35 års erfarenhet av branschen •Lämnar kostnadsfri offert på plats •Lagerförsäljning av Gjøcos kompletta färgsortiment Vi målar allt ifrån Småland till Uppland Carl Stråkander 0730 66 00 04 carl@stragard.se www.stragard.se Boka rödfärgning! Vi utför grävarbeten! Diplomerade för avloppsanläggningar Skrukeby Maskin 0142-809 60, 070-659 67 63 Tömningsfläktar från 11 till 37 kw med mycket hög kapacitet KK1600 och KK1800 Nya & begagnade. f o ... re för omgående leverans. Tegelbruksv 1, Kisa · 0494-128 50 www.kisamotorservice.se inkl moms KINGQUAD LT-A500XPM 142.900:Nya Suzuki KingQuad är bättre än någonsin! Den har fått helt ny ram, ny servostyrning och ny växellåda, vilket gör att den tar sig fram ännu bättre i tuff terräng och kan dra ännu tyngre släp – upp till 600 kg. SOFAB Sanering & färg AB Butik Östanåg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751 www.sofabskanninge.se Boka rödfärgning! Vi sprutmålar med äkta Falu rödfärg Vi erbjuder även: • Fasadtvätt • Taktvätt • Stalltvätt • Teknos färger Besök webbutik:högtrycksdelar.se
familjeföretag
Ett
sedan 1972.
specialité: $ !$ ! # % $ % " Svensktillverkade jordkällare. I plast. Sandström tillverkar färdiginredda gammaldags jordkällare i modern tappning. Tillverkade glas berarmerad plast. En lätt, stark och välbeprövad konstruktion, som håller i era mansåldrar. Mer information får du på vår hemsida eller per telefon. Välkommen!
Fasta bryggor · Flytbryggor Y-bommar
30
läsare kan se din annons här,
Över
000
annonsera
du också! Ring
0141-560 06.
Nummer 4 • Mars-April 2024 3 Lokalproducerad el Solceller för lantbruk 013-20 80 80 foretag@bixia.se

Greppa Näringen är lantbrukets stora hållbarhetsprojekt med fokus på systematik och långsiktighet Genom rådgivning på gårdsnivå har Greppa Näringen ökat kunskapen hos Sveriges lantbrukare i miljö- och klimatfrågor i mer än 20 år

I Östergötlands län erb uds den individuella rådgivningen i första hand till lantbruksföretag som har mer än 50 hektar åkermark och/eller har fler än 15 djurenheter Beräkningsverktyg på Greppa Näringens hemsida samt länsstyrelsens aktiv teter är öppna för alla

Källa: greppa nu

Översvämningar och torka ökar

Greppa Näringen ger rådgivning i den viktiga vattenfrågan

LANTBRUK (JB)

Projektet Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning till lantbruken. Målen är sådana som minskade utsläpp och säker användning av växtskyddsmedel

Numera är Greppa Näringen något man kan säga att alla l a n t b r u k a r e k ä n n e r t i l l D e n k o s t n a d s f r i a r å d g i v n i n g e n ä r n å g o t s o m b å d e l a n t b r u k a r e och miljön tjänar på – D e t ä r e t t v ä l d i g t s t o r t projekt där man vill jobba med egentligen alla hållbarhetsdelar inom lantbrukssektorn och det ä r j u g a n s k a a m b i t i ö s t , s ä g e r agronomen Lovisa Granberg som är samordnare för Greppa Näringen i Östergötland

– M a n s k a j u h a n t e r a och jobba med övergödningsfrågor som Greppa började med Sedan har man lagt till växtskyddet Där har vi också en del rådgivning och aktiviteter

K l i m a t f r å g o r n a h a r s e d a n G r e p p a s t a r t a d e f å t t e n a l l t mer framträdande roll både i verksamheten och i samhället i stort

– Greppa var först med att t a f r a m k l i m a t b e r ä k n i n g a r D e t g j o r d e s r e d a n 2 0 1 0 o c h d å v a r i n t e i n t r e s s e t s å s t o r t för att räkna på klimatberäkningar på gårdarna Några var f ö r s i k t i g t i n t r e s s e r a d e , m e n d e t h a r v a r i t e n r e s a i h e l a samhället –

Det är inte bara slutprodukten utan du får andra värden längs vägen som levande l a n d s b y g d , b i o l o g i s k m å n gf a l d o c h a n n a t s o m i n t e g å r att räkna på E n m y c k e t a k t u e l l f r å g a ä r d e n s o m r ö r v a t t e n o c h vattendrag, om det alls komm e r f i n n a s t i l l r ä c k l i g t v a t t e n f ö r o d l i n g e l l e r k o m m e r d e t f i n n a s f ö r m y c k e t L o v i s a Granberg tar bland annat upp ö v e r s v ä m n i n g a r o c h t o r k a – Det här att vi kommer få de här mer extrema vädersituationerna är en tydlig klimate f f e k t D e t h a r v i a l l a b e l ä g g för att säga – V i m å s t e m i n s k a p å v e rk a n f r å n p r o d u k t i o n e n o c h d e t k a n m a n g ö r a p å o l i k a sätt Där har vi stöd som Klim a t k l i v e t f ö r b i o g a s e l l e r f å e r s ä t t n i n g f ö r o l i k a s y s t e m

Klimatanpassning behöver vi

g ö r a p å a l l a l a n t b r u k p a r a llellt När man pratar om vatten och u ts läpp i vatte ndrag oc h ä v e n i Ö s t e r s j ö n s å f i n n s j u det här med bevattningsdammar Är det något Greppa rekommenderar?

diken Det kommer satsas på a t t t a f r a m e n n y r å d g i v n i n g s o m h a n d l a r o m b e v a t t n i n g

2 0 5 0 D e t ä r i n t e m å n g a å r dit

V a d j o b b a r n i m e s t m e d i Östergötland just nu?

– Framför jobbar vi en del med vattendragsgrupper och så har vi duktiga rådgivare på d r ä n e r i n g o c h u n d e r h å l l a v

– Det skulle jag säga att vi t y c k e r ä r p o s i t i v t I n t r e s s e t v a k n a d e e f t e r 2 0 1 8 d å m a n i n s å g a t t v i b e h ö v e r s p a r a p å v a t t e n o c k s å D e s o m h a r möjlighet att få en kalkyl som g å r r u n t ä r d e s o m o d l a r v a l l och är beroende av det för att man har djur eller någon sorts p o t a t i s - e l l e r g r ö n s a k s o d l i n g som kräver vatten – N u f i n n s e t t i n v e s t e r i n g ss t ö d p å 3 0 p r o c e n t f ö r a t t u p p m u n t r a t i l l b y g g a n d e a v bevattningsdammar, men då ä r d e t b y g g e t a v s j ä l v a d a mmen och inte utrustningen till den Det är väldig dyra grejer, men det är ett otroligt positivt system – Sådana system tror jag att fler kommer att behöva ha för v a t t e n k o m m e r d e t b l i b r i s t p å o c h s k a v i h a e n p r o d u ktion vill man veta att man har vatten sommartid Man kommer inte kunna räkna med att d e t k o m m e r a v v ä d r e t M a n p r a t a r o m a t t 2 0 1 8 k o m m e r vara en vanlig sommar redan

– Det stora inom Greppa nu ä r v ä l a t t m a n t a g i t f r a m e n hållbarhetsmodul för gården s å a t t g å r d a r s o m v a r i t m e d v ä l d i g t l ä n g e i n o m G r e p p a ska kunna fånga upp råd i en hållbarhetssammanfattning

I s t o r a d r a g f å r m a n v e t a

v a d g å r d e n g ö r b r a o c h v a d man kan göra bättre – M a n h a r h e l h e t s g r e p p kring biologisk mångfald, klimat och jordfrågor för det är o c k s å s å a t t m a r k h ä l s a o c h jordhälsa är en jättegrej inom EU också, säger Lovisa Granberg

Text: BO BÄCKMAN

4 Nummer 4 • Mars-April 2024 L ANTBRUK Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län
Agronom Lovisa Granberg är samordnare för Greppa Näringen i Östergötland Bild: MADELEINE SÄLL Vattenfrågan är mycket aktuell Det är en stor utmaning när det blir allt mer av både torka eller översvämning Bild: BO BÄCKMANS ARKIV

HEJ JORDBRUKARE, VI VET HUR DU HAR

Som jordbrukare är det alltid mycket att stå i. Därför ser vi till att du får diesel, eldningsolja och smörjmedel levererat till din gård precis när du behöver den. Vi är ett litet och personligt bolag som känner våra kunder väl. Våra chaufförer kan trakten in till minsta avtagsväg. Från det att du ringer in din beställning till att du får leverans hoppas vi att du känner att vi bryr oss om dig. Vi svarar i telefon alla dagar i veckan, precis som goda vänner gör. Välkommen till Östergötland och Sörmlands minsta oljebolag.

www.ostkustenenergi.se

Telefon 011-49 60 400

erbjuder snabb service och även jour i hela Östergötland.

- Med över 20 års erfarenhet i vår bransch är vi ledande inom Värmepumpar.

Totalentreprenad i egen regi

Vadstena Villavärme installerar och borrar bergvärme i hela Östergötland, allt från den mindre villan till större industrifastigheter. Vi sköter alla delar i egen regi utan dyra mellanhänder. Det innebär att vi kan kvalitetssäkra hela kedjan och du som kund behöver endast ha kontakt med oss direkt.

Totalentreprenad även för vattenborrning

Vadstena Villavärme genomför hela processen från brunnsborrning, dimensionering, installation av pump och vattenreningsutrustning. Självklart tas vattenprover för att säkerställa en god vattenkvalité.

Nummer 4 • Mars-April 2024 5
Kontakta oss för att få veta mer om NIBE S-serien!
En av Sveriges största återförsäljare av
Vi
Linköping 013-17 80 80 • Motala 0141-508 30 Norrköping 011-16 35 34 Vadstena 0143-249 20 • Åtvidaberg 0120-154 00 www.vadstenavillavarme.se • info@vadstenavillavarme.se Energiborrning • Värmepumpsbyten • Service •
Vattenborrning
Vattenrening
VVS-arbeten
En del av Villavärme i Vadstena AB
ENERGI- OCH BRUNNSBORRNING
DET!

Rep resentati v t i Sör mland

Valsta gård, Bettna

380 hektar, varav 221 är produktiv skogsmark. Mycket goda jordar, jakt och fiske. Fem bostadshus Välkommen till sörmländska Valsta gård som är till salu

Det är ungefär tre mil nordväst om Nyköping På vägens högra sida breder Valsta gårds ägor ut sig I Bettna har man inte långt till sjöar Yngaren ligger fågelvägen någon kilometer Mer vatten ligger nästan lika nära och många är förbundna med varandra

Bettna församling har inte mindre än fem medeltida kyrkor som var och en är värd att besöka

Den här bygden är anrik och har en historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden Bland annat vet man att Valsta gårdscentrum bebotts redan på 1000-talet Som ett kvitto på detta finns en runsten inritad på en lantmäterikarta från 1688 Stenen ” stod i en skeppssättning strax öster om byns gravfält och i anslutning till den landsväg som då gick genom Hwalsta by ” Fortfarande 1786 var den 2,4 meter höga runstenen kvar Sedan cirka 200 år är stenen dock försvunnen och många har sökt efter den Mäklaren berättar föredömligt om denna historiska gåta

Valsta gård utgörs sedan 1970-talet av Valsta storgård och Löta Dalbygård Dessa två sammanlades och numera finns följaktligen två gårdscentrum Båda är belägna till höger om väg 52 och i kanten av Bettna Ungefär mitt emellan, fast inne i själva orten finns Bettna Bar & Livs, en liten lanthandel med en lunchrestaurang i anslutning och catering Luncherna är så kallad ”riktig mat ” Valsta gård är så omfattande att all beskrivning här endast kan bli ett axplock

Mangårdsbyggnaden på Valsta är en verkligt representativ och inbjudande byggnad från 1875 Den är i mycket gott skick och väldigt rymligt, en taxerad boyta om 335 kvadratmeter samt biytor om 140 Här finns nio rum och kök Huset har två våningsplan och källardel De väl tilltagna verandorna och balkongerna finns på två sidor av huset taxerad boyta om 335 kvadratmeter och biyta om 140 kvadratmeter Byggnaden smälter harmoniskt in i gårdsmiljön och interiört är det njutbart att vistas Det är verkligen vackert här

Ett sommarhus sannolikt uppfört på 1800-talet har ett rum och kök i ett våningsplan Huset har fungerande kamin och vedspis

Huvudbyggnaden på Dalbygård har två våningsplan är uppfört 1952 på gjuten grund med källare Boytan om 144 kvadratmeter kompletteras av en biarea om 84 Här finns fem rum och kök Bostaden är uthyrd

Det andra bostadshuset på Dalbygård har två våningsplan samt källare med garage och tvättstuga Huset har tre rum

KORTA

och kök Sommarbostaden på Dalbygård har en boyta om 52 kvadratmeter som fördelas på tre rum och kök Här finns en fungerande kakelugn Bostaden är uthyrd Till fastigheten hör även flera ekonomibyggnader

Fastighetens totala areal uppgår till 380,2 hektar Av dessa är 128 åkermark och 221,2 barrdominerad skogsmark med ett virkesförråd om 42 647 skogskubik och med en bonitet om 8,8 Åkermarken har ”för området mycket goda jordar och stora sammanhängande skiften ” och är för närvarande utarrenderad Jakten, som får anses mycket god, är tillgänglig för köpare från och med jaktårets slut Även fiskemöjligheter finns i Yngaren och Mäskaren

Valsta gård är det där verkligt representativa, men ändå rent hemtrevliga Här finns möjligheter i en härlig bygd som är nära många platser Till exempel är Norrköping bara sju mil bort

Text:

BO BÄCKMAN

FAKTA VALSTA GÅRD, BETTNA, FLEN

Mangårdsbyggnad: Huvudbyggnad i mycket gott skick uppförd år 1875 Två våningsplan med källardel Nio rum och kök Taxerad boyta om 335 kvm Biyta 140 kvm F era rymliga hallar, tvättstuga, två badrum, ett duschutrymme och tre toalettutrymmen Huset är väl tilläggsisolerat Totalt finns på de två gårdscentrumen numera fem bostadshus varav tre är permanentbostadshus och två är sommarbostäder

Areal: Totalt 380,2 ha Av dessa är 128 åkermark och 221 2 barrdomine-

rad skogsmark med ett virkesförråd om 42 647 skogskub k och med en bonitet om 8 8 Åkermarken är för närvarande utarrenderad

Jakt: Mycket goda jaktmöjl gheter Jakten ti lgänglig för köpare från och med jaktårets slut Gott om rådjur och v ldsv n Kronvilt och dov finns

Fiske: F skemö ligheter fiskevårdsområdet för Yngaren och Mäskaren

Pris: 68 000 000 kr/ Högstbjudande Ansvarig mäklare: Joakim Aro, Ludv g & Co Fastighetsförmed ing, tel 070-604 64 06

6 Nummer 4 • Mars-April 2024 GÅRD TILL SALU Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län

GLÄDJE I

VARJE TRÄD

Att vandra genom den egna skogen är glädje i dess renaste form. Varje frö som är början på något stort. Timret som en dag ska bli trähus. Hoppet om klimatet.

samma skogsägarglädje som vi? Hör gärna av dig så kan vi

Tillsammans för en framtidssmart skog.

holmen.com/skog

Byt

Dags för djupborrad vattenbrunn? Eller härlig bergvärme?

FBB är regionens mest anlitade borrentreprenör och hjälper hushåll i både Östergötland och Sörmland. Branschens bästa trygghet får du på köpet. Ring 0122-10064 och berätta om ditt behov.

Välkommen till FBB!

VATTENBRUNNAR

Djupborrad brunn med pumpmontage

BERGVÄRME

För villan och fritidshuset

VATTENRENING

För (ännu) friskare vatten

PUMPSERVICE

Servar och byter pumpar

www.fbb.se

Behandla även vid avverkning av granbarkborreskadad skog.

Nummer 4 • Mars-April 2024 7 Viktigt!
CERTIFIERAD ISO 9001 SO 14001 edningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö
SVERIGES NÖJDASTE PRIVATKUNDER 2023
SAKFÖRSÄKRING HEMFÖRSÄKRINGAR MED SVERIGES NÖJDASTE KUNDER, JUST NU: 10 % RABATT!
DINAFÖRSÄKRINGAR
till en hemförsäkring som
riktigt bra skydd för dig, ditt hem
Räkna ut ditt pris på dina.se Erbjudandet gäller 26/2-12/5 och rabatten gäller första året.
ger ett
och dina prylar.

Utan att reda ut de administrativa teknikaliteterna närmare så äger Weinesson motsvarande ett av de fyra vindkraftverken i gruppen vid gården

Mats Weinesson på Götala är mycket påläst och har gott om visioner Bestämmer numera gör dock sonen Philip

Damm säkrar vatten för framtiden

Götala lantbr uk balanserar torra och blöta år

LANTBRUK (JB)

Bland alla projekt som Mats Weinesson håller på med eller planerar för finns ett bevattningssystem som balanserar torra och blöta år och minskar utsläppen.

H ä r f i n n s v i n d k r a f t s e d a n länge, det ska bli på solpaneler på de nya byggnader som är på gång, förhoppningen är att ha ekologiska höns för att få egen gödsel, den nya skogsmaskinen öppnar nya möjligh e t e r o c h s å v i d a r e I d a g ä r marken på Götala helt ekolog i s k , m e n s å h a r d e t i n t e a l ltid varit även om Mats Weinesson var tidigt ute

– Jag började som intensiv konventionell bonde, berättar h a n Ö p p n i n g e n v a r j u a t t m a n e f t e r f r å g a d e e k o l o g i s k p o t a t i s o c h d e t d ö k u p p e n sort som heter Valor som var väldigt motståndskraftig Det var där som det började med ekoodling – V i k ö r s p a n n m å l , å k e rbönor, raps och så vidare, det är de normala grödorna man kör i växtodling Jag har hållit på sedan 1997 med ekoodling Det fanns inte så många som visste så mycket om eko p å d e n t i d e n o c h i n t e s å m å n g a m a s k i n e r T e k n i k e n h a r f ö r f i n a t s v ä l d i g t m y c k e t , liksom kunskapen, så nu har vi inga ogräsproblem längre Vi hade väldiga problem med tistlar i början – Vi har tagit väldigt höga skördar

Dammen är gömd

En rejält spännande del av Weinessons jordbruk handlar om vatten – Det här grundar sig i att d e t 1 9 9 0 f a n n s n å g o t s o m h e t t e N Y L A - s t ö d , b e r ä t t a r han Man ville ha fler öppna v a t t e n y t o r i s l ä t t l a n d s k a p e t Då fick man ända upp till 90 p r o c e n t s t ö d f ö r a t t g r ä v a e n b e v a t t n i n g s d a m m , v i l k e t v i gjorde Jag grävde den på ett s t ä l l e j a g t y c k e t v a r l ä m p l i g , m e n j a g v i s s t e i n t e a t t d e n skulle bli så bra som den blev, effekten av den – D e t v i g j o r d e v a r a t t v i bröt av tre täckdikesledningar som kom in i ett kors och g i c k v i d a r e i n d e n l i l l a s k ogen – M å l e t ä r a t t m a g a s i n e r a a l l t r e g n v a t t e n s o m d r ä n e r a s p å h e l a g å r d e n o c h t a h a n d o m d e t o c h s a m l a i d a m m a r innan det når ett vattendrag Vi kommer alltså inte pumpa u p p u r n å g o n b e f i n t l i g b ä c k e l l e r n å g o n t i n g u t a n v i b r yt e r a v d r ä n e r i n g a r k a n s k e

hundra meter upp i systemet o c h p u m p a r ö v e r d e t I o c h m e d d e t f å r v i n o l l u t s l ä p p i

Östersjön J a , t r o t s l ä g e t p å s l ä t t e n m e l l a n S k ä n n i n g e o c h M o ta l a g å r v a t t n e t ä n d a u t i Ö stersjön Mats Weinesson visar v ä g e n v i a F å g e l s t a b ä c k e n , S k e n a å n , S v a r t å n , R o x e n , Glan och ut i Bråviken L R F h a r g j o r t e n f i l m o m W e i n e s s o n s v a t t e n s y s t e m , m e n d e n ä r i n t e v i s a d ä n I f i l m e n b e r ä t t a r h a n o m v i kt e n a v s å d a n a h ä r å t g ä r d e r

– Det kan säkra livsmedelsförsörjningen för Sverige och

– Det kan säkra livsmedelsförsörjningen för Sverige och hela EU om man bygger sådana här system

h e l a E U o m m a n b y g g e r s ådana här system Kan man balansera torrperioder och mycket våta perioder så är mycket vunnet Det är dock inte billigt att anlägga s å d a n a h ä r s y s t e m s å d e t b ehövs investeringshjälp för lantbruket

– Det här är också en investering för konsumenterna i he-

l a E U , a t t s ä k r a l i v s m e d l e n i framtiden när vi står inför torrare och blötare somrar Vi behöver inte pumpa upp grundvatten, vattnet finns här P l a n e n ä r a t t a n l ä g g a f l e r dammar på gården Den nuvarande rymmer elva tusen kubik och planeras byggas ut till 22 tusen kubik Weinesson behöver 106 000 kubik om året

A t t v a t t n e t i d a m m e n ä r b r a a n s e r h a n s i g h a f å t t e t t biologiskt kvitto på: – Jag har haft kräftor i den s e d a n 1 9 9 1 o c h d e h a r ö v e rlevt så säkert gör vi saker rätt

Vart Weinessons lantbruk är på väg framöver blir intressant att se, men: – D e t ä r i n t e j a g s o m s t y r längre Min son Philip får bestämma Nej, vi har inte gjort n å g o t g e n e r a t i o n s s k i f t e ä n , men det är på gång

Text och bild: BO BÄCKMAN

8 Nummer 4 • Mars-April 2024 L ANTBRUK Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län
under snö och is, men den bidrar både till balans under för torra eller för våta perioder Dessutom tar den bort utsläpp
Nummer 4 • Mars-April 2024 9 FSC-C147284 | www.fsc.org Genom att köpa denna produkt hjälper du till med att ta hand om världens skogar Solljuset lyser upp gläntan där vi samlats. Vi står i den mjukaste mossan, känner skogens dofter och lyssnar till naturen. Vinden susar mjuk högt upp i trädens kronor, en fågel kvittrar längre bort och vi hör bäcken porla. Aldrig har vi varit så nära naturen, aldrig har vi varit så nära varandra. Avskedets stund är här och nu, i den stilla friden. Med vänlig hälsning, Erika Hellberg Besök oss på något av våra kontor Norrgårdsgatan 5, Mjölby alt. Storgatan 31, Boxholm eller boka hembesök på tel 0142-164 40. , , , ,   Dina gårdsmäklare ludvigfast.se " " ! !! ! ! !! # ! !! ! !! & # ! ( ,3,+/3. 3- 00' ,3/+4-0 .1 ,,' ! ,32+252 0, ,/' ! ,32+-.3 -2 05' " ! ,3,+2-- 05 ,4 ! # $ % # ! " # ) * # ! www.ekagard.com Terränglådan Den lite större Ekagårdslådan! Ekagårds produkter Med QuickRack snabbfäste Tel: 0431-222 90 E-post: info@tradgardsteknik.se www.tradgardsteknik.se Växthusodling Besök webbsidan www.ttshop.se www.ekagard.com Ekagårds produkter Laststället ATV Kvalitetslådor Kombinera med Ekagårdslådan Ekagårds produkter 070-696 19 44 Från missväxt till tillväxt! Rebecca Regnander................................0709-992 375 Gustaf Eriksson.........................................0703-510 577 Caroline Lundén......................................0761-153 211 Ska du sälja eller värdera din gård? Kontakta oss så hjälper vi dig. Välkommen att annonsera i Jordbrukaren! Ring 0141-560 09 så hjälper vi dig!

Klimatsmarta lantbruksmaskiner

Att göra så lite som möjligt, men så mycket som behövs

VÄDERSTAD (JB)

Allt mer handlar om precision och klimat i lantbruket Väderstad är långt framme med maskiner för rätt jordbearbetning och precisionssådd.

Hur man bäst anpassar sitt l a n t b r u k o c h v ä x t o d l i n g e fter en så klimatvänlig modell s o m m ö j l i g t f i n n s d e t f l e r a t a n k a r o m E n o f t a y t t r a d tanke är att köra mindre antal t u r e r p å f ä l t e n o c h d ä r m e d s p a r a b r ä n s l e , m e n m a n k a n faktiskt ändå spara diesel På Väderstad är man långt framme med ny teknik V ä d e r s t a d h a r b l a n d m å n g a a n d r a p r o d u k t e r s i n kultivator TopDown med EService Just TopDown med E-Service blev vinnare av utm ä r k e l s e n F a r m M a c h i n e 2024 i kategorin jordbearbetn i n g u n d e r A g r i t e c h n i c amässan i tyska Hannover V a d ä r d e t d å f ö r s p e c i e l l t med den här?

– Man kan ställa in efter en s t y r f i l s å m a n k a n f ö r p r og r a m m e r a h u r m a s k i n e n s k a agera i arbetssätt, anpassa efter jordens behov och justera arbetsdjupet så det blir mindr e p å v e r k a n k l i m a t m ä s s i g t , s ä g e r V i l h e l m E k t a n d e r s o m är Product Marketing Manager på Väderstad – Det är ju en iPad-lösning p å T o p D o w n D e t m a n g ö r ä r e g e n t l i g e n a t t m a n a u t om a t i s e r a r s t y r n i n g e n a v m askinen Man tar in den till en iPad och i nästa steg kan man även förprogrammera så man k a n j o b b a m e d e n k a r t a i n n a n o c h v e t a a t t h ä r h a r m a n e t t o m r å d e s o m ä r p å det här viset och ställa in vad m a s k i n e n s k a g ö r a n ä r d e n k o m m e r d i t : H ä r s k a m a n l y f t a u p p a r b e t s d j u p e t o c h här ska man sänka arbetsdjupet När man kör i fält så gör m a s k i n e n d e t a u t o m a t i s k t På vilket sätt är det här klimatsmart?

b e t s d j u p e t , o c h d ä r m e d b l i r d e t m i n d r e d i e s e l å t g å n g S a m t i d i g t s o m m a n h j ä l p e r j o r d h ä l s a n o c h k o l i n l a g r i n gen

Det man undrar är om det h ä r a l l s ä r m ä t b a r t A t t m a n sparar jordhälsa och kolinlagr i n g ä r s v å r t a t t m ä t a , m e n det är ju känt ändå Däremot ä r d i e s e l f ö r b r u k n i n g e n m ä tbar och ju mindre den är dest o b ä t t r e f ö r k l i m a t e t H u r det fungerar berättar Vilhelm Ektander:

– Man kan ju nå optimalt res u l t a t p å f ä l t e t , m e n g ö r d e t med mindre dieselåtgång för man kanske inte behöver kör a p å 2 0 c e n t i m e t e r p å h e l a f ä l t e t u t a n k a n s k e 1 5 p å v i ssa ställen Sänk snittet på ar-

– E n k l i m a t m ä s s i g k o p pl i n g t i l l d e t b l i r a t t d å h a r m a n m ö j l i g h e t a t t a n p a s s a maskinen efter fältet och gör a s å l i t e s o m m ö j l i g t M a n v i l l j u b e a r b e t a s å l i t e s o m möjligt för att spara på jordh ä l s a o c h ä v e n k o l l a g r a t i m a r k e n D å m ö j l i g g ö r d e n h ä r m a s k i n e n a t t m a n k a n anpassa den till det fältets förhållanden

En annan del i det här med k l i m a t s m a r t a l ö s n i n g a r o c h a r b e t s s ä t t ä r p r e c i s i o n s s å d d , att man kan styra utsädet väldigt exakt – F r å n o s s k o m m e r P r oc e e d n ä s t a å r D e t ä r e n p r ec i s i o n s s å m a s k i n f ö r s p a n nmål, ärtor och specialgrödor V i g ö r j u T e m p o , f ö r m a j s , solrosor och sockerbetor och så, men nu har man hittat en teknik som kan överföras till spannmål, raps, ärtor och allt m ö j l i g t M a n k a n ö k a p r e c isionen i dem också – D e t ä r p r e c i s i o n s o d l i n g a v s p a n n m å l s g r ö d o r s å m a n kan halvera utsädesmängden, men få samma skörd Det blir klimatmässigt bättre

Det här är bara en liten del av allt som Väderstad har på g å n g o c h n o g l å t e r d e t b r a , men man får inte glömma att alla gårdar har sina förutsättningar, vilket man naturligtv i s ä r m e d v e t e n o m p å V äderstad – J a g t r o r i n t e P r o c e e d k o m m e r p a s s a a l l a l a n t b r u k o c h f ö r a l l a f ö r u t s ä t t n i n g a r , m e n d e n h a r s i n p l a t s p å

många, säger Vilhelm Ektander – Vi kommer även med dir e k t s å m a s k i n e n S e e d H a w k till Europa till hösten

Text: BO BÄCKMAN

Miljoner i utdelning till lantbrukare i Östergötland

39 miljoner kronor föreslås delas ut till Landshypoteks lantbrukskunder i region Östgöta. Förslaget presenterades på Landshypoteks regionmöte som även tog beslut om föreningsstyrelse i regionen. Carl-Fredrik Isaksson, spannmålsodlare utanför Linköping, blev omvald som ordförande.

m ö t e n f ö r a t t p r a t a o m d e t s o m

u k a r n a i Ö s t e r g ö tland samlades nylgen för årets regionmöte Regionföreningen består av drygt 3 000 jordoch skogsbrukare L a n d s h y p o t e k B a n k g ö r e t t h i s t o r i s k t s t a r k t r e s u l t a t

D e t t a m ö j l i g g ö r e t t r e k o r ds t o r t k o n c e r n b i d r a g t i l l f ö reningen, som ligger till grund till förslaget på en stor utdelning 3 9 m i l j o n e r k r o n o r f ö r eslås som utdelning till Landsh y p o t e k s l a n t b r u k s k u n d e r i region Östergötland, vilket är 1 0 m i l j o n e r k r o n o r m e r ä n f ö r e g å e n d e å r U t d e l n i n g e n

motsvarar tolv procent i återb ä r i n g f ö r 2 0 2 3 ( a t t j ä m f ö r a med nio procent för 2022) på v a r j e m e d l e m s e k o n o m i s k a insats i föreningen

– Landshypotek är en central del av lantbruks-Sverige, d ä r e n d e l a v s t y r k a n ä r v å r

cirkulära affärsmodell Vi har öv e r t id k u n n at h ålla e n god u t d e l n i n g t i l l v å r a m e d l e m -

mar, men årets utdelningsförs l a g s t i c k e r u t s o m d e t s t a rk a s t e i L a n d s h y p o t e k s h i s t or i a , s ä g e r P e r - O l o f H i l m é r , o r d f ö r a n d e i L a n d s h y p o t e k

Ekonomisk Förening Den föreslagna utdelninge n f a s t s t ä l l s p å s t ä m m a n f ö r h e l a L a n d s h y p o t e k E k o n omisk Förening som hålls den 7 maj

10 Nummer 4 • Mars-April 2024 L ANTBRUK Jordbrukaren utkommer till alla
Småland och Örebro län
k
h
o
Väderstads TopDown med E-Service kan förprogrammeras och anpassa sig efter jordens behov Bilder: JESPER ANHEDE
jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra
I v e c k a n s a m l a s l a n t b r u -
a r e f r å n
e l a l a n d e t p å L a n d s h y p
t e k s e l v a r e g i o n -
ä r a k t u e l l t i j o r d - o c h s k o g s b r u k a r n a s e g e n b a n k o c h d e g r ö n a n ä r i n g a r n a , s a m t b e s l u t a o m v i l k a s o m s k a r e p r e s e n t e r a m e d l e mmarna på stämman i vår L a n t b r

VIMMERBY

Vi har flak och containrar för alla ändamål.

Vi tar emot och hämtar järnskrot och metaller. Vi kör på HVO.

ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB

Vikör påHVO!

Tel 0120-100 32, 070-887 24 54 Spårgatan 1B Åtvidaberg www.östgötametalloskrot.se

• Certifierad betong • Grus, makadam & sand

• Trekammarbrunnar

GRUS & CEMENT AB

ÅTVIDABERG

Tel: 0120-105 05, 070-638 10 88. Vrånghult grustäkt www.grusochcement.se

Vi målar följande fasader: Rödfärgade Reveterade Oljefärgade

Vi utför även: Epoxibeläggningar Handmålning Hetvattentvättning Invändig målning i stall Även färg- och tapetbutik Uthyrning av liftar

SOFABSanering & Färg AB

0705-300 751, 0730-36 71 36 www.sofabskanninge.se

www jordbrukaren

sand, grus, bergkross och matjord.

VIKINGSTAD ÅKERI FÖRSÄLJNING AB

Direktförsäljning till företag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smörjmedel och ordnar självklart med transporten.

Underhåll av grusvägar

Kantskärning och väghyvling med moderna maskiner. Grus och dammbindning.

Hjertstedt Hyveltjänst AB 070-651 07 96 www.vaghyvlar.se

Nummer 4 • Mars-April 2024 11 AKTUELLT Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län )( /& $'(' , '".!# # !-'(& # # )'(& ! $ ".!# # )!* &! & # ! $ $&& 0 # ( $!"' ! ' ! "" + +++ 0 # /% ' ! "" $ $ # 0 Bo Johansson Skogsentreprenad AB Vi ser långsiktigt på ditt skogsägande •Avverkningsuppdrag •Leveransvirke •Skogsbränsle •Certifierat företag med markskonande maskiner enligt PEFC-standard Telefon: 070-217 65 93 $ ! ! "& & & & ! & ! "( & ! #" #!" & & !! & $ "$ ' ' "$ +* ) ) " *++(,. -/ ** ) %%%'! " '! Biobränslepannor Satseldade- och flödesmatade pannor Säljare norra och mellersta Sverige Andreas Brunåker Lantmästare 076-846 22 22 Andreas.brunaker@faust.dk mail@faust.dk www.faust.dk Sprutmålning med Falu rödfärg Specialister på sprutmålning och takmålning! www.rodmalare.se k@rodmalare.se Ring 0730-72 02 29 Kenny VI UTFÖR TVÄTT OCH MÅLNING AV FASADER • Sprutning av Falu rödfärg • Målning av fasader • Fasadrengöring • Skyliftarbeten Ödeshög · 070-333
HS Perifal AB, Storgatan 50, 521 43 Falköping www.baxi.se - info@baxi.se Tel: 0515-171 10 Värmepumpar och pannor säljs och installeras av VVS installatörer LUFT/VATTENVÄRMEPUMP & VEDELDNING Bonus Light Levererarfärdigbetong
av
38 05 info@viktoranderssonsmaleri.se www.viktoranderssonsmaleri.se
certifierad
· Tel 0492-152 55 · www.geba.se Blixholmsvägen 1 602 38 Norrköping Tel: 011-165180 VI KOPER DITT SKROT! VIKINGSTAD ÅKERI AB Telefon: 013-809 00 · www.vikingstadakeri.se Besöksadress: Fålåsavägen 11, VIKINGSTAD Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här köper du även
' ! # ! ! # % ! " ! # ! ! &" ! '# ! ! # ! # ! &! % # % ! " " ! ! "! # "$ # "
se
Ring 0141-560 09 så hjälper vi dig att annonsera! Att synas är bra för affärer na!

AKTUELLT Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland,

Vi köper & säljer

Halm och grovfoder

Diesel och oljor Spannmål, konv & KRAV Gödning Vallfrö och utsäde

Hanna eller Anders når ni på: Tel 013-23 44 64/65

BEGAGNADE TRAKTORDELAR

Nya

TRAKTORER KÖPES

Optimism bland lantbrukare

Grönt näringslivsindex visar kraftig återhämtning i de flesta grenar

SVERIGE (JB)

2023 var ett svårt och tufft år för lantbruket. Det här året startar desto med positivt Grönt näringslivsindex redovisar en stark återhämtning i fyra av fem delindex.

LRF:s konjunkturbaromet e r f ö r d e t f ö r s t a k v a r t a l e t 2 0 2 4 i n d i k e r a r e n v i s s o p t imism bland lantbruksföretag e n A v d e f e m b r a n s c h e r n a V ä x t o d l i n g , T r ä d g å r d , A n imalier, Skogsbruk samt Förä d l i n g o c h t j ä n s t e r v i s a r f y r a delindex på en återhämtning Endast Skogsbruket visar en, d o c k s y n n e r l i g e n b l y g s a m , n e d g å n g o c h l a n d a r ä n d å p å en hög nivå

T o t a l i n d e x l a n d a r p å 99,9 vilket indikerar en neutral syn p å d e n f r a m t i d a k o n j u n k t u -

VÄGSLADD

16.500:-

ren Det är den högsta nivån sedan slutet av 2021

N å g o t a t t v a r a u p p m ä r ks a m p å u n d e r l ä s n i n g e n a v r a p p o r t e n ä r a t t d e n h ä r a ngivelsen av det första kvartalet i n t e ä r f a c i t f ö r d e t t a M ä tningen har genomförts vecka

1 t i l l 5 , a l l t s å u n d e r f ö r s t a kvartalet Totalt har 1 004 företag funnits i panelen och av dessa har 502 svarat

– Precis som i resten av näringslivet är en god lönsamhet o c h e k o n o m i s k s t a b i l i t e t a vgörande för att lantbruksföretagen ska kunna och vilja göra de investeringar som krävs, f ö r a t t u t v e c k l a s i n a f ö r e t a g och bidra till en växande lantbrukssektor ”

S e r m a n p å d e f e m b r a nschernas respektive index och v a d d e b e t y d e r s å u p p v i s a r V ä x t o d l i n g s i n d e x s t ö r s t ö kning, från 60,7 till 84,4 Det stiger alltså med 23 punkter O d l a r n a b l i c k a r f r a m å t e f t e r en, på många håll, katastrofal odlingssäsong 2023 Sjunkand e p r i s e r p å i n s a t s v a r o r o c h f ö r h o p p n i n g o m e t t b ä t t r e skördeår drar upp index

A n i m a l i e i n d e x s t i g e r m e d tolv punkter från 82,2 till 94 Här anges minskade kostnader f ö r f o d e r o c h s t a b i l a a v r ä kningspriser som skäl jämte en förhoppning om kommande räntelättnader Sammantaget n ä r m a r s i g b r a n s c h e n e n n eutral syn på konjunkturen

”Precis som i resten av näringslivet är en god lönsamhet och ekonomisk stabilitet avgörande för att lantbruksföretagen ska kunna och vilja göra de investeringar som krävs, för att utveckla sina företag och bidra till en växande lantbrukssektor” säger Anna Karin Hatt, vd och koncernchef för LRF. Bild: LRF

+moms

Fri frakt inom 25 mil gruvdalens däck & allservice

0761-30 92 82 · www.gruvdalen.se

Vid det här laget är nog alla besvärande medvetna om att 2 0 2 3 k o m a t t b l i e t t m y c k e t tufft år för många jordbruksf ö r e t a g E n l i g t J o r d b r u k sverkets preliminära beräkningar verkar det som att jordbrukets samlade företagsinkomst h a l v e r a d e s u n d e r 2 0 2 3 L R F s k r i v e r o c k s å a t t d e t u t ö v e r detta tillkom många extrakostnader i form av ökande räntor Riktigt positivt är att synen p å l ö n s a m h e t e n f ö r b ä t t r a s i alla delbranscher Den var på ”alarmerande låga nivåer i slut e t a v 2 0 2 3 ” F ö r k l a r i n g e n a n g e s t i l l s t ö r s t a d e l e n v a r a s j u n k a n d e k o s t n a d e r f ö r i ns a t s v a r o r Ä n d å ä r s y n e n p å l ö n s a m h e t e n f o r t f a r a n d e n eg a t i v o c h d e t s ä g e r L R F ” f ö r b l i r l a n t b r u k s f ö r e t a g e n s största utmaning ” Anna Karin Hatt, vd och koncernchef L R F k o m m e n t e r a r d e t t a y t -

terligare:

Levererar allt i grusbranschen.

Vi utför: Bredgrusning och spårgrusning Lossning och lastning med lastmaskin Större och mindre schaktarbeten

Joakim 070-600 19 72

Villa- & fastighetsägare!

TILLÄGGSISOLERA VINDEN OCH SPARA

PÅ DIN VÄRMEKOSTNAD REJÄLT!

…och samtidigt ökar du värdet på din fastighet. Kostnadsfri besiktning av vinden. Tel 0142-570 10 • Företaget är miljödeklarerat och kvalitetscertifierat. www.mb-isolering.se

VI STÖDJER 20

Trädgårdsindex stiger med 11 punkter från 86,7 till 98 Bakom de här siffrorna finns att branschen kunnat planera i n f ö r s ä s o n g e n m e d m e r s t abilitet i kostnaderna samt att m a n r ä k n a r m e d a t t f å s i n a produkter sålda Här ska dock n ä m n a s a t t e f t e r f r å g a n p å krukväxter är lägre samt pressade priser på frukt Förädling och tjänsters index stiger från 101,4 till 108 Som en kommentar till siffror sägs att index lyfts av framför a l l t e n t r e p r e n a d f ö r e t a g ” S m å s k a l i g l i v s m e d e l s f ö r ä dl i n g ä r p o s i t i v a t i l l k o n j u n kturen, men entreprenad väger tyngst Hästföretagare är där e m o t n e g a t i v a t i l l k o n j u n kturutvecklingen ” Skogsbruksindex landar på 1 1 4 , e n m y c k e t b l y g s a m m i n s k n i n g f r å n t i d i g a r e 115,1 Det är på samma höga nivå som under andra halvå-

Stora inom lantbruksdäck

Tel 0142-415 02 · www.skanningegummiverkstad.se

Flytgödselkörning

Fastgödselkörning

Fyrkantspressning

Slåtterkrossning

Rundbalspressning

Fälthack Claas

Krokvagnar

Andreas: 070-888 25 80

Marcus: 070-535 90 08

r e t 2 0 2 3 T r o t s d e n h ä r minskningen är synen på lönsamhet i kvartal ett ” en all-time-high”, vilket beror på att f ö r v ä n t n i n g a r n a p å f r a m t i d a p r i s u t v e c k l i n g ä r s t a r k a r e ä n för ett år sedan D e t ä r a l l t s å e n v i s s o p t imism bland lantbruksföretag e n s o m å t e r s p e g l a s i å r e t s första Grönt näringslivsindex Fortfarande är dock ”spelplanen för lantbrukets ekonomi i många delar fortfarande osäker”

Text:

BO BÄCKMAN

NUMMER 4 Mars-April 2024 Årgång 96
norra Småland och Örebro län. Lantmannatidn ngen Jordbrukaren • Til Östergöt ands antbrukare sedan 1926 Husventilation, OVK-besiktningar, Injustering av luft, installationer med mera. Allt inom ventilation! Allmän service samt service av styrregler, ACJ luftvärme, ACF, byte av styrregler 20 års erfarenhet i branschen • F-skattsedel • kenneth0142@hotmail.com Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler Ring oss för elinstallation, nu även solceller! 011-571 80 · Elinstallationer sedan 1957 •Enskilt Avlopp med Projektering •Grundarbeten •Markarbeten 013-100290 ljungsgarden.se MASKINSERVICE Benny Andersson Brånstorp,
575 91 Eksjö Tel 0380-810 34
startmotorer och gener.
andra nya
Även
delar.
för demont, kontant betalning. Hämtas!
!
"
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.