Jordbrukaren nr 4, 2023

Page 1

L t t d g J db k T Ö gö d tb k d 1926

Nummer 4 • Årgång 97

Mars-April 2023

LIVSMEDEL Vegetarisk mat har blivit allt populärare och är numera ett obligatoriskt inslag på svensk a r e s t a u r a n g m e n y e r M e n v a n o r tar tid att förändra och fortfarande håller köttet ställningarna väl Nästa n a l l a v u x n a i S v e r i g e ä t e r k ö t t , och allra helst ska det vara svenskt Media har stort fokus på pris i sin rapportering men undersökningen visar bland annat att 74 procent av konsumenterna är villiga att betala m e r f ö r d e t s v e n s k a k ö t t e t ä n f ö r det importerade Hälften kan dessutom tänka sig att lägga mer av sin d i s p o n i b l a i n k o m s t p å l i v s m e d e l

SIDAN 6

Du som är prenumerant

Semester

riktigt

gar dit Lars Vikinge berättar om vad som gör hans skogsbruk hållbart:

– Det är på flera sätt Dels så försöker vi köra ekologiskt så man följer de naturliga ekologiska kretsloppen så nära som möjligt så som tajg a n s , d e t ä r e k o s y s t e m s o m s t ö r s a v b r a n d ,

s t o r m o c h i n s e k t e r S å h a r m a n c y k l e r d ä remellan Det är grunden för skogsbruket – För att det ska vara hållbart så måste det på något sätt följa de naturliga störningar och naturliga cykler den här skogen har SIDAN 4

Det har varit några osäkra år på rad och det avspeglas i viljan att investera i att uppföra eller bygga om stallbyggnader inom lantbruket Moderna stallar är viktigt men investeringsviljan var låg under 2022 Investeringsviljan mäts genom länsstyrelsernas förprövningar inför ny- eller ombyggnation a v s t a l l a r F ö r m j ö l k k o r o c h d i k o r v a r f ö r p r ö v n i n g a r n a 2 0 2 2 p å d e n l ä g s t a n i v å n s e d a n 2 0 1 9 respektive 2014 och för suggor har det inte varit så få platser på mer än 15 år SIDAN 2 Ha koll på opastöriserad mjölk Svenskarna gillar kött, men det ska produceras i Sverige Bild: SVENSKT KÖTT VECKANS BORRING Köttet håller ställningarna Klimatsmart gård Följer naturliga kretslopp och är självförsörjande på el

LIVSMEDEL

Rapport

LANDSBYGD

På guidad vandring i gammal gruvbygd

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till lantbrukare sedan 1926 En branschtidning i Länstidningen
på Länstidningen Östergötland och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger. (nästan)!
avslöjar våra korvvanor
SIDAN 2
SIDAN 6
LANTBRUK Opastöriserad mjölk kan innehålla bakterier som till exempel ehec och campylobacter Bakt e r i e r n a k a n g e a k u t a m a g s m ä r t o r o c h d i a r r é I b l a n d k a n d e l e d a t i l l svåra sjukdomar som ledinflammation och njurskador För att undvika att bakterier sprids är det viktigt att både mjölkproducenter och konsumenter känner till reglerna kring opastöriserad mjölk SISTA SIDAN
8
SIDAN
Lars Vikinge framför solanläggningen 48 paneler producerar gårdens hela årskonsumtion av el
SKOG Lars Vikinge på gården Melskog följ e r d e n a t u r l i g a e k o l o g i s k a k r e t s l o p p e n i s i t t skogsbruk Han har dessutom en solanläggning som producerar den el hushållet behöver Hållb a r h e t k a n b e t y d a l i t e o l i k a m e t o d e r o c h v ä -
Få lantbrukare investerar i nya stallar

AKTUELLT Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen se

Veckans Peter Borring:

Semester på riktigt (nästan)!

S o m j a g s k r i v i t f ö r u t v a r v i i v ä g p å sportlovet på en bilturné Eftersom att resan tar lite längre blev frånvaron hemifrån längre än på många år för mig För säkerh e t s s k u l l t o g j a g m e d m i g d a t o r n f ö r a t t kunna jobba lite om det blev något lämpligt läge Men tro det eller ej så låg datorn k v a r i b i l e n o ö p p n a d , d ä r j a g s t u v a d e i n den Förutom att svara på något mail eller två om dagen och något enstaka jobbrelaterat samtal blev det således nästan en äkt a s e m e s t e r l i k n a n d e d e t v a n l i g t f o l k h a r

N u h a r j a g f ö r s t å t t a t t i t a k t m e d a t t lantbruket strukturrationaliserar och man har möjlighet att anställa duktiga stadigvarande medarbetare blir det allt vanligare att även lantbrukare både vill och kan ta äkta l e d i g t o c h k o p p l a i f r å n g å r d e n h e l t o c h kanske t o m blir lika lite imponerade som vanliga knegare över folk som bevakar jobbet på semestern

Men för mig är det ingen uppoffring att beta av något mail eller genom ett snabbt telefonsamtal lösa ut något problem direkt i stället för att någon ska vänta en vecka på ett svar på en förhållandevis enkel fråga Så har jag alltid agerat i alla roller jag haft och har Min telefon är alltid öppen och mail e n t i l l g ä n g l i g , m e n u t a n f ö r ” o r d i n a r i e

kontorstid” väljer jag så klart på ett annat sätt när och om jag svarar

Jag lägger ingen negativ värdering i hur andra väljer att göra på sin semester och jag a n s e r v e r k l i g e n a t t a n s t ä l l d a m e d a r b e t a r e har rätt till en helt jobbfri semester Jag har dessutom full förståelse för att de flesta tjänstemän har en sprängfylld mailbox så att bara svara på något ” ens k ” il lå ter sig inte göras, lika sortera vad som skulle v i k t i g a m a i l e t e l l e r s a man skulle prioritera ter eller helg

J a g s e r o c k s å a t t m t a n s a r b e t e s e d a n p a n just en betydligt friare ro för många medarbe m e d b ä t t r e m ö j l i g h e att kombinera yrkeska r i ä r m e d n ä r v a r a n d föräldraskap, egen tid e t c S a m t i d i g t s t ä l l e r d e t t a ä n s t ö r r e k r a v på förmågan och disciplinen hos den enskilda medarbetaren a t t s ä t t a s i n a e g n a g r ä n s e r m e l l a n j o b b och fritid För några

blir det då än viktigare att vara strikt frånskild jobbet på sin fritid Med all rätt som sagt

M e n m e d d e t t a s a g t h a r j a g i a l l t h ö g r e grad börjar störa mig på det ”myndighetsf e n o m e n ” s o m b ö r j a r g e n o m s y r a m å n g a tjänstemannakulturer även i privata organii All fl jä temän även upp i h chefsroller börjar h svåra att överhuk o n t a k t m e d u tSjälvklart har även ögre chefer rätt till en med ökad löneh ansvar finns ocke r a f ö r v ä n t a n a t t det bränner till elär lite bråttom för t l ö s a a k u t a p r ol e m m å s t e m a n k u n n a f å t i l l e t t m ö t e e l l e r s a m t a l ä v e n u t a n f ö r v a d s o m b r u k a r k a l l a s f ö r o r d i n a r i e t i d De avgörande bes l u t e n o c h p r oc e s s e r n a f ö r a l l a v i k t i g a f r å g o r

s k e r o f t a s t i n t e u n d e r o r d i n a r i e a r b e t s t i d utan när flexibla människor kavlar upp ärmarna och löser problem tillsammans på ett s n a b b fo t a t s ä t t Så s k e r v a r j e da g b å de i nom den offentliga sektorn och i privata företag att de högsta cheferna faktiskt får bita tag i s a k e r , i b l a n d b å d e p å h e l g e r o c h k v ä l l a r

I n t e s ä l l a n n u m e r a k o m m e r j a g p å m i g s j ä l v s o m e g e n f ö r e t a g a r e m e d m å t t l i g i nkomst vara beredd att hitta mötestider med stor flexibilitet som man är van vid som sin egen, men i den grupp av nyckelpersoner av tjänstemän man ingår i med väsentlig högre månadslön, finns inte alls samma flexibilitet Inte ens när det bränner till Jag hade ibland önskat att alla de strateger, konsulter och olika policymakers och organisatörer, inte minst i offentliga organisationer – som lägger mängder med tid på a t t h y l l a e n t r e p r e n ö r e r o c h j o b b s k a p a r e ibland själva hade ett lite mera entreprenöriellt och flexibelt arbetssätt

Må så gott i det alltmera sönderplanerade Sverige önskar Peter

PETER BORRING peter.borring@telia.com samhällsdebattör och opinionsbildare

Få lantbrukare investerar i nya stallar

Snabba kostnadsökningar och en osäker marknad drar ner satsningarna

SVERIGE (JB)

Det har varit några osäkra år på rad och det avspeglas även i viljan att investera i att uppföra eller bygga om stallbyggnader inom lantbruket. Moderna stallar är viktigt men investeringsviljan var låg under 2022

J o r d b r u k s v e r k e t s h a r t a g i t f r a m s t a t i s t i k f ö r l ä n s s t y r e lsernas förprövningar av stallb y g g n a d e r s o m v i s a r a t t i nt r e s s e t f ö r a t t i n v e s t e r a v a r mindre 2022 än tidigare Inv e s t e r i n g s v i l j a n m ä t s g e n o m länsstyrelsernas förprövninga r i n f ö r n y - e l l e r o m b y g g n ation av stallar Förprövningen är en granskning av stallarna u r d j u r s k y d d s s y n p u n k t o c h g ö r s i n n a n e n b y g g n a t i o n s ä t t s i g å n g E r f a r e n h e t e n ä r att de förprövningar som görs o c k s å l e d e r t i l l s t a l l b y g g e n F ö r p r ö v n i n g ä r e t t f ö rhandsgodkännande som läns-

styrelserna prövar Kravet på f ö r p r ö v n i n g r e g l e r a s i d j u rskyddslagstiftningen och gäll e r b l a n d a n n a t v i d n y, t i l leller ombyggnad av stallar ell e r a n d r a f ö r v a r i n g s u t r y mmen för djur samt hägn Kravet på förprövning gäller inte alla typer av djurhålln i n g u t a n e n d a s t s å d a n a u tr y m m e n s o m ä r a v s e d d a f ö r hästar, djur som föds upp ell e r h å l l s f ö r p r o d u k t i o n a v livsmedel, ull, skinn eller päls a r , e l l e r f ö r u n d e r v i s n i n g sdjur som inte är försöksdjur För mjölkkor och dikor var förprövningarna 2022 på den l ä g s t a n i v å n s e d a n 2 0 1 9 r espektive 2014 och för suggor har det inte varit så få platser på mer än 15 år Det kan finnas flera orsaker t i l l d e t s v a l a i n t r e s s e t f ö r a t t i n v e s t e r a i s t a l l b y g g n a d e r 2022 har präglats av stor osäk e r h e t p å m a r k n a d e n m e d snabba kostnadsökningar för flera viktiga produktionsme-

Jordbrukaren

d e l F ö r e n l å n g s i k t i g v e r ksamhet som jordbruk brukar o s ä k r a f ö r h å l l a n d e n d ä m p a investeringsviljan

Y t t e r l i g a r e e n v i k t i g orsak ä r a t t 2 0 2 2 v a r s i s t a å r e t a v budgetperioden för jordbruksp o l i t i k e n s o m p å g å t t s e d a n 2014 Det kan finnas företag s o m v a l t a t t i n v ä n t a d e n n y a budgetperioden för att få längre tid på sig att utnyttja de inv e s t e r i n g s s t ö d s o m f i n n s f ö r ny-, till - och ombyggnader av stallar – För att bibehålla och utv e c k l a e n g o d d j u r v ä l f ä r d ä r d e t n ö d v ä n d i g t a t t d e t k o ntinuerligt sker investeringar i s t a l l b y g g n a d e r O m i n t e s å s k e r f i n n s ä v e n r i s k f ö r a t t k o n k u r r e n s k r a f t e n i s v e n s k a n i m a l i e p r o d u k t i o n f ö r s ä mras, säger Gunnar Palmqvist, djurskyddshandläggare

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB

ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gun lla Nor én E–post: gunil a norlen@kurirengruppen se

REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen se Länstidningen ansvarar inte för nsänt ej beställt materia Allt materia i Länstidningen kan komma att lagras i dig tal form och pub iceras på Länstidningens hems da Förbehåll mot sådan agr ng och/el er pub icering ska göras innan mater a et pub iceras

Missnöjd? Du kan anmäla publ cer ng som du anser är felaktig til PO Al mänhetens pressombudsman Adress: Box 22310 104 22 Stockholm Tel: 08-692 46 00 Fax: 08-692 46 05

ANNONSAVDELNING E–post: annons@ anst dn ngen se Felakt ga annonser: reklamation ska göras inom s u dagar från nföring T dn ngens ansvar för fel är högst annonskostnaden För skada på grund av uteb ivet el er felaktigt införande ansvaras nte Rek amation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått

Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www lanstidningen se Öppettider: Måndag - fredag 09 00-16 00

TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i L nköp ng ett Svanengodkänt tryckeri MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden Pressgrannar är Svanengodkänt och ngår tillsammans med bl a Sveaskog Holmen Skogssällskapet Ragnsel s som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www vatmarksfonden com/) som arbetar med att restaurera torr agda våtmarker i Sverige och även skapa nya Läs mer på www pressgrannar se

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@ anstidningen se

Prenumerationspris: Helår 475:– Halvår 260 –

Bankg ro: 386-0020

Utebliven tidning? Ring 0141-560 03 Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten

2 Nummer 4 • Mars-April 2023
Under 2022 var intresset litet bland djurhållarna att investera i stallbyggnader, det gäller både nyinvesteringar och ombyggnationer Bild: Tobias Pettersson
Nummer 4 • Mars-April 2023 3 Lokalproducerad el Solceller för lantbruk 013-20 80 80 foretag@bixia.se

KLIMATSMART GÅRD

En hållbar klimatsmart skogsgård

Följer de naturliga cyklerna och har solel

SKOG (JB)

Lars Vikinge följer de naturliga ekologiska kretsloppen i sitt skogsbruk Han har dessutom en solanläggning som producerar den el hushållet behöver.

H å l l b a r h e t k a n b e t y d a l i t e o l i k a m e t o d e r o c h v ä g a r d i t Lars Vikinge på gården Melskog berättar om vad som gör hans skogsbruk hållbart:

Det är på flera sätt Dels så försöker vi köra ekologiskt så man följer de naturliga ekologiska kretsloppen så nära som möjligt så som tajgans, det är ekosystem som störs av brand, s t o r m o c h i n s e k t e r S å h a r man cykler däremellan Det är grunden för skogsbruket

F ö r a t t d e t s k a v a r a h å l lbart så måste det på något sätt f ö l j a d e n a t u r l i g a s t ö r n i n g a r o c h n a t u r l i g a c y k l e r d e n h ä r skogen har Ibland dröjer det ett par hund r a å r m e l l a n s t ö r n i n g a r n a , i b l a n d g å r d e t b a r a t j u g o å r m e l l a n d e m i n a t u r e n M ä nniskans bidrag till störningar är avverkning, hyggen H ä r k o m m e r t r ä d s l a g e n också in som en viktig pusselbit När en skog drabbats av en störning, så är björk och tall de f ö r s t a t r ä d e n s o m k o m m e r efteråt Det är också en del av Lars Vikinges sätt att följa naturen och sorterar under ekologisk hållbarhet – N ä r s k o g e n f ö r ö k a r s i g själv efter en sådan störning är d e t i n t e g r a n s o m k o m m e r först, för gran är ett sekundärt träd som växer upp i skugga Det kan man se jättetydligt där man haft de stora skogsbränderna på senare år till exempel i Västmanland – Jag sätter björk, men även tall

Varför skog

är klimatsmart

Trots att Lars Vikinge avverkar ganska mycket så har han byggt virkesförråd genom åren så det är mer skog per hektar än när han tog över från s n pappa i början på 90-talet Varje kub kmeter skog som står lagrar koldioxid, det är en koldioxidsänka Skog som avverkas och bl r till plankor och bräder och som fastnar i byggnader och hus är också kolsänka ”Skogen som vi avverkar och blir långvariga produkter bidrar till att stapla så kallade minusutsläpp av kold oxid

Man lagrar in mer koldioxid

än man släpper ut Så därför är det hål bart på två sätt Både rent ekologiskt och också när det gäller ko dioxidbalanser ”

Man kan följa naturen även o m m a n a v v e r k a r H a n v i s a r e t t h y g g e f r å n 2 0 1 7 o c h d ä r syns tydligt vad han talar om – Björken planterades direkt i d e t g r ö n a r i s e t v å r e n 2 0 1 8 Det har varit torra somrar och d e t h a r j u b r o m s a t , m e n n u börjar det komma igång Det här blir riktig skog Det här är naturens eget Nu kommer det l i t e g r a n a r u n d e r p r e c i s s o m naturen hanterar det på egen hand

– Det finns egentligen bara t v å - t r e t r ä d s l a g s o m v i l l v ä x a upp vid kontinuitetsskogsbruk o c h d e t ä r b o k o c h g r a n o c h ask Ska vi få några andra trädslag än gran så behövs det hyggen Det här är ett förhållandevis begränsat och inte så stort hygg e H ä r f i n n s o c k s å e t t l i t e t område med granar som kommit längre och de är ”kvittot” på det Lars berättar – Det var en kant precis där g r a n s k o g e n s l u t a r N ä r s t o rmarna Gu dru n och Pe r kom

blåste det ner och där blev inte planterat Där är en skuggzon i k a n t e n a v e n g r a n s k o g o c h d ä r k o m m e r d e t u p p g r a nskog Det är en otrolig tydlig bild av hur det blir med kontinuitetsskogsbruk Då får man den här granskogen – Jag säger att den som vill ha kontinuitetsskogsbruk att då får ni också förklara varför det är så fantastiskt med grans k o g ö v e r a l l t G r a n s k o g e n kommer upp och förr eller senare drabbas den av en katastrof, alltid

På Melskog finns sedan ett och ett halvt år en fristående solanläggning med 48 paneler Att producera solel är ytterli-

gare en del i det hållbara klimatsmarta Anläggningen producerar nu hela hushållets årskonsumtion av el

– Det är jättebra att man kan sätta solcellerna på ett sätt så de inte tar bort mark från produktion av vare sig skog eller grödor I mitt fall har jag satt dem på en berghäll bakom huset Naturligtvis producerar anläggningen sommartid mer än v a d h a n k o n s u m e r a r o c h p å

vintern mindre Lars Vikinge ser dock en lösning vid horisonten och det är vätgas – Den är på väg Det finns redan nu anläggningar att kö-

p a s å m a n k a n l a g r a i n s o l e l , göra om till vätgas som sedan göra om till el igen på vintern d å m a n b e h ö v e r e l e n D e t ä r

r ä t t s å d y r t , m e n h å l l b a r t ä r

det

– Vätgas är vatten som man spjälkar till vätgas och syre och n ä r d e t b r i n n e r u p p b l i r d e t vatten igen

Ett tillägg för att spara i vätgas kostar tio gånger så mycket som solanläggningen, men han ser ändå den tekniken som en betydande del av lösningarna på energi framöver

P å g å r d a r n a b ö r j a r d e t

långsamt komma vätgastraktorer och det kommer säkert till

skogen också, vätgasmaskiner – Om tio år kommer säkert l a n t b r u k a r n a k ö r a s i n a b i l a r , skogsmaskiner och sina traktorer på vätgas Sedan kommer man ha så många solceller som g å r å t f ö r a t t p r o d u c e r a d e t här Det är en stor omvandling på gång – E g e n t l i g e n d e t g e m e ns a m m a m e l l a n s o l c e l l e r o c h träden är att solen är det ytters t a e n e r g i g i v a r e n , s ä g e r L a r s Vikinge Det är två olika sätt a t t o m v a n d l a e n e r g i n s o m kommer från solen Även träden är solenergi

Text och bild: BO BÄCKMAN

Lars Vikinge framför solanläggningen Lars Vikinge avverkade den här ytan 2017, björk och tall som han planterat börjar växa till även om det ser lite trist ut en mulen dag i mars
4 Nummer 4 • Mars-April 2023
48 paneler på en bergknalle producerar gårdens hela årskonsumtion av el Solanläggningen producerade runt 1200 watt även denna mulna dag Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län

Rebecca Regnander..................................0709-992 375

Caroline Lundén.........................................0761-153 211

Gustaf Eriksson............................................0703-510 577

Kontakta oss, vi kan Östergötland!

Vill du ha en värdering av din gård hjälper vi dig även med det.

Dina gårdsmäklare

Vi är din gårdsmäklare i Östergötland och som landets största förmedlare av skogs- och lantbruksfastigheter förbereder vi nu vårens försäljningar. Har du funderat på att sälja är det hög tid att höra av dig till oss. Marknaden för skogs- och lantbruksfastigheter står stadigt och priserna har stabiliserat sig på historiskt hög nivå.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Thomas Nordén 070-372 71 44, Erik Hansson 073-814 25 00, Stefan Wärdig 076-696 40 03, Lars Ektander 076-127 16 49, Roland Hultman 070-611 49 08

Missa inte våra webbinarie och fysiska event på ludvig.se/event

ludvigfast.se

Är det dags för generationsskifte?

Vi på Anno Advokater har ett starkt team som kan lotsa er till ett lyckat generationsskifte nu och i framtiden. Besök oss gärna på våra kontor i Nyköping eller Linköping.

Anno Advokaters generationsskiftesteam i Östergötland och Södermanland

David Svenn, Katarina Wiklund, Jeanette Apelstig, Johan Lindevall, Siri Grönqvist, So e Pettersson, Josephine Einar-Sjöö

Vi hälsar våra

nya medarbetare

Jeanette Apelstig

och Johan Lindevall välkomna!

Borås, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Linköping, Nyköping, Pajala, Stockholm och Tranås Bagaregatan 37, Nyköping 0155-20 11 60 och S:t Larsgatan 10 C, Linköping 013-462 02 63 • www.annoadvokater.se

Nummer 4 • Mars-April 2023 5

Köttet behåller sin starka ställning

Den absoluta majoriteten av vuxna äter for tfarande kött och helst svenskt

SVERIGE (JB)

Vegetarisk mat har blivit allt populärare och är numera ett obligatoriskt inslag på svenska restaurangmenyer. Men vanor tar tid att förändra och fortfarande håller köttet ställningarna väl. Nästan alla vuxna i Sverige äter kött, och allra helst ska det vara svenskt

En ny undersökning som är genomförd via webb-intervjue r i N o v u s s l u m p m ä s s i g t r ek r y t e r a d e S v e r i g e p a n e l p å u p p d r a g a v S v e n s k t K ö t t i S v e r i g e A B h a r u n d e r s ö k t målgruppens köttkonsumtion och inställning till kött

T o t a l t g e n o m f ö r d e s 1 0 5 6 intervjuer under perioden 2431 januari med personer i åldern 18-84 år Resultatet blev a t t n ä s t a n a l l a i S v e r i g e ä t e r k ö t t o c h i n s t ä m m e r i a t t s v e n s k t k ö t t g y n n a r l o k a l a b ö n d e r o c h s v e n s k m a t p r oduktion

H e l a 9 4 p r o c e n t av de svarande uppger att de äter kött Av de som svarade att de inte äter kött är yngre kvinnor och de med lägre inkomster överrepresenterade Man bör dock ha i åtanke att frågan ”Äter du kött?” inte säger något om vilken typ av kött man äter, hur ofta och mycket kött man äter, om man ökat, minskat eller på annat sätt förändrat sitt köttintag, om man planerar att sluta äta kött och så vidare, men det visar ändå att kött som livs-

medel fortfarande har en viktig roll

D e s e n a s t e å r e n m e d p a nd e m i , k r i g o c h i n f l a t i o n h a r påverkat konsumenternas prio r i t e r i n g a r o c h v ä r d e r i n g a r

M e d i a h a r s t o r t f o k u s p å pris men undersökningen visar bland annat att 74 procent a v k o n s u m e n t e r n a ä r v i l l i g a att betala mer för det svenska köttet än för det importerade

H ä l f t e n k a n d e s s u t o m t ä n k a sig att lägga mer av sin dispon i b l a i n k o m s t p å l i v s m e d e l

Att svenskt kött är det främsta valet för konsumenten bekräftas också av att 87 procent anger att de oftast köper svenskt kött När det gäller vilka mervärden man ser att det svenska köttet har så anger nio av tio att det handlar om att gynna lokala bönder och stärka den svenska livsmedelsproduktionen (85 procent) som kommer i topp – Med tanke på det ekonomiska läget så är pris så klart i fokus för konsumenten Men pris kan handla om så mycket mer än bara de billigaste kal o r i e r n a M a t e n ä r d y r m e n n ä r m a n s k a k ö p a k ö t t s å ä r det helst det svenska man vill ha och det är för att värna om den svenska bonden och den s v e n s k a p r o d u k t i o n e n s o m man anger som främsta anledningarna, säger Isabel Moretti, vd för Svenskt Kött I undersökningen kan man läsa att sju av tio har en positiv i n s t ä l l n i n g t i l l s v e n s k a d j u ruppfödare Svenskarna lägger e n s t o r d e l a v s i n d i s p o n i b l a i n k o m s t p å l i v s m e d e l m e n

många kan tänka sig att betala ännu mer, särskilt de med månadsinkomster på 40-50 000 och de som bor i region Östra Och även om det talats mycket om vegetarisk mat på senare år så var det bara sex procent som uppgav att de inte äter kött – Ä v e n h ä r t r o r v i p å S v e n s k t K ö t t a t t p a n d e m i , k r i g o c h i n f l a t i o n h a r p å v e rkat konsumenterna I tider av

öve rflöd är de t e nke lt att våga testa nytt men i kris så behöver man prioritera och fokusera på vad som är viktigast o c h h ä r h a r s v e n s k a f o l k e t s a g t s i t t o m d e t s v e n s k a k ö ttet Uppenbarligen ser konsumenten att svenskt kött är betydligt mycket mer än ett klim a t a v t r y c k u t a n d e s e r d e t s o m e t t n ä r i n g s p a c k a t l i v smedel som produceras av ansvarsfulla bönder och som är e n f ö r u t s ä t t n i n g f ö r d e n svenska livsmedelsproduktio-

Kor vrapporten 2023 – svenskt kött viktigare än pris

Hela 92 procent av alla svenskar äter korv!

Men vilka faktorer är viktigast vid val av korv, vilken är favoritkorven och hur står sig team kokt vs grillad?

Det och mycket mer får du svar på i Korvrapporten 2023, en undersökning om svenska folkets korvpreferenser och attityder till korv.

Nästan alla, 92 procent, äter korv (kött eller växtbaserad) D e t ä r e n n å g o t h ö g r e a n d e l män (95 procent) än kvinnor ( 9 0 p r o c e n t ) s o m ä t e r k o r v U n d e r s ö k n i n g e n v i s a r o c k s å att män äter korv vid fler tillf ä l l e n ä n k v i n n o r o c h y n g r e äter korv vid fler tillfällen än äldre personer

De flesta, 54 procent , äter k o r v t i l l m i d d a g , e n ö k n i n g med 13 procentenheter jämfört med 2022 Andelen som äter korv till lunch har också ö k a t f r å n 3 9 p r o c e n t t i l l 4 3

p ro c e n t De t ä r o c k s å e n ö kning med 4 procentenheter i gruppen som tar en stödkorv Falukorv är fortsatt ohotad e t t a p å k o r v t o p p e n ! D e n ä r s v e n s k a r n a s f a v o r i t k o r v m e d god marginal: 42 procent anger att falukorv är deras favoritkorv och det är favoritkorven i a l l a å l d e r s g r u p p e r A n d r a platsen kniper uppstickaren salami (28 procent) och på tredje plats kvalar varmkorven/wie n e r k o r v e n ( 2 6 p r o c e n t ) i n Fjärdeplatsen innehas även i år av den vanliga grillkorven (24 procent) De tre viktigaste faktorerna vid val av korv är smaken (57 p r o c e n t ) , f ö l j t a v k ö t t h a l t e n (54 procent) och att köttet är svenskt (41 procent) På fjärde plats kommer det faktum att korven är tillverkad i Sverige (30 procent) A t t k o r v e n ä r g j o r d p å s v e n s k t k ö t t o c h t i l l v e r k a d i S v e r i g e k o m m e r f ö r e p r i s e t s betydelse Pris hamnar på femte plats (27 procent) och där-

efter kommer korvens kryddning (24 procent)

Nästan tre av fyra (73 procent) av korvätarna tycker det är viktigt att korven är gjord av svenskt kött

Den eviga frågan när du ska v ä l j a k o r v : k o k t e l l e r g r i l l a d ?

Resultatet i Korvrapporten visar på att team grillad korv vinner överlägset Tre av fyra (73 procent) föredrar grillad korv f r a m f ö r k o k t k o r v ( 2 3 p r oc e n t ) M e n ä v e n o m g r i l l a d korv är det alternativ som alla grupper anger så finns det viss a s k i l l n a d e r B l a n d k v i n n o r föredrar 27 procent kokt korv m e d a n m o t s v a r a n d e a n d e l bland män är 19 procent

Det finns också vissa regionala skillnader I norra Sverig e ä r d e n k o k t a k o r v e n m e r

populär (35 procent) jämfört m e d i s ö d r a S v e r i g e ( 1 8 p r ocent) och mellersta Sverige (24 procent)

Klassikerna senap (74 proc e n t ) o c h k e t c h u p ( 6 6 p r oc e n t ) t o p p a r f a v o r i t l i s t a n f ö r

Korvrapporten 2023 är en undersökning om svenska folkets korvpreferenser och attityder till korv, som Demoskop genomfört på uppdrag av Svenskmärkning

toppings på korven På tredje p l a t s k o m m e r r o s t a d l ö k ( 4 4 procent)

D e s o m ä r y n g r e ä n 2 9 å r föredrar helt klart ketchup (83 p r o c e n t ) f r a m f ö r s e n a p ( 5 9 procent) på sin korv Medan s e n a p e n ä r f a v o r i t t o p p i n g i den grupp som är äldre än 65 å r ( 8 8 p r o c e n t ) , s å h a m n a r

ketchupen på andra plats (44 procent)

Om surkålen med s i n a s j u procent är en bubblare på väg upp får framtiden visa Räksall a d / s k a g e n r ö r a ( 2 1 p r o c e n t ) ligger stadigt i mitten av listan En majoritet föredrar att äta korv i ett vanligt korvbröd (59

procent) Det är det vanligaste tillbehöret i alla åldersgrupp e r D ä r e f t e r f ö l j e r m o s ( 3 1 p r o c e n t ) , p a s t a ( 1 9 p r o c e n t ) o c h p o m m e s ( 1 3 p r o c e n t )

Rankningen är likadan för all a å l d e r s g r u p p e r i u n d e r s ö kn i n g e n T r e p r o c e n t ä t e r s i n k o r v r a k t u p p o c h n e r u t a n några som helst tillbehör

6 Nummer 4 • Mars-April 2023
JORDBRUK Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län nen, säger Isabel Moretti Text: TOBIAS PETTERSSON Svenskarna gillar kött, men det ska produceras i Sverige Bild: SVENSKT KÖTT

Spannmål, konv & KRAV

Gödning

Vallfrö och utsäde

Hanna eller Anders når ni på: Tel 013-23 44 64/65

MASKINSERVICE

BEGAGNADE

Vi är med dig hela vägen –från idé till nyckelfärdig elproduktion

Du bidrar till en bättre värld, samtidigt som du sänker dina kostnader. Det blir inte mycket bättre än så. Kontakta oss redan idag för personlig rådgivning 0142-100 01 | mjolby@elians.se | www.elians.se

Hitta din målgrupp med en annons i Jordbrukaren!

Bo Johansson Skogsentreprenad AB

Vi ser långsiktigt på ditt skogsägande

•Avverkningsuppdrag

• Leveransvirke

• Skogsbränsle

• Certifierat företag med markskonande

maskiner enligt PEFC-standard

Telefon: 070-217 65 93

Vi tar emot kabelskrot och andra sorters metaller, t ex jordbruksskrot, industriskrot och batterier.

Vi hyr också ut containers och lastväxlarflak.

Vi välkomnar kunder i hela Östergötland!

Granhultsgatan 20, Motala Tel 010-164 79 79 skrot-anders@boremail.com www.skrotanders.se

Var tredje vecka delas Jordbrukaren ut gratis med post till alla lantbrukshushåll i Östergötland, Örebro län, norra Småland och södra Södermanland

Ring och boka annonsplats på 0141-560 09

HEJ JORDBRUKARE, VI VET HUR DU HAR DET!

Som jordbrukare är det alltid mycket att stå i. Därför ser vi till att du får diesel, eldningsolja och smörjmedel levererat till din gård precis när du behöver den. Vi är ett litet och personligt bolag som känner våra kunder väl. Våra chaufförer kan trakten in till minsta avtagsväg. Från det att du ringer in din beställning till att du får leverans hoppas vi att du känner att vi bryr oss om dig. Vi svarar i telefon alla dagar i veckan, precis som goda vänner gör. Välkommen till Östergötland och Sörmlands minsta oljebolag.

Telefon 011-49 60 400

Nummer 4 • Mars-April 2023 7 AKTUELLT Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län Eksjö Lantbruks Service AB Verkstad • Reservdelar • Hydraulik • Foder Skog & trädgårdsbutik Gjuterigatan 2, Eksjö Tel: 0381-390 00 Öppet: Vardag 7-17 Skogs- & Jordbruksmaskiner Verkstad och försäljning På jakt efter fyrhjuling? w w w . l a n t b r u k s s e r v i c e . s e 4490:Husqvarna Automower monterad från VÅRKAMPANJ Husqvarna PW235 12 000:NU 1790:Vi har sättpotatis!
www.ostkustenenergi.se
Få betalt för ditt skrot!
Benny
Brånstorp, 575
Eksjö Tel 0380-810 34
Även andra
delar.
Andersson
91
Nya startmotorer och gener.
nya
TRAKTORER KÖPES för demont, kontant betalning. Hämtas!
Halm
Diesel
TRAKTORDELAR Vi köper & säljer
och grovfoder
och oljor

Att evenemanget blev välbesökt gladde Nartorp Börrums Hembygdsförening mycket som inte är främmande för fler vandringar i framtiden.

Guidad vandring i gammal gruvbygd

Nar torp Börr ums Hembygdsförening bjöd på intressant vandring

NARTORP (JB)

Söndagen före sportlovet bjöd Nartorp Börrums Hembygdsförening in både nyinflyttade till Sankt Anna-bygden och de som bott länge i trakten till en guidad vandring genom Nartorps gamla gruvbygd Ett evenemang som blev välbesökt

I strålande solsken genomfördes söndagen före sportlovet, den guidade tur i Nartorps gamla gruvområdet, som Nart o r p B ö r r u m s H e m b y g d sförening bjudit in till genom a n n o n s e r i n g i s o c i a l a m e d i e r men också genom inbjudan på H e m b y g d s f ö r e n i n g e n s h e msida

E n g u i d a d v a n d r i n g i d e t som tidigare varit den trakt där gruvbrytning ägde rum i större omfattning under perioden

1 8 5 0 f r a m t i l l 1 9 2 7 Å r e t d å g r u v a n s t ä n g d e s Ä v e n o m g r u v d r i f t i m i n d r e s k a l a ä g t rum i gruvan långt innan dess Uppgifter finns att gruvbrytn i n g p å b ö r j a d e s i N a r t o r p s gruva redan i slutet av 1600talet

S u n e D i d r i k s s o n b ö r j a d e vandringen genom att berätta kring den modell av Nartorps Gruvsamhälle som finns att se i N a r t o r p B ö r r u m s H e mb y g d s f ö r e n i n g s l o k a l p å Malmkullen En skalenlig modell där de flesta av gruvsamh ä l l e t s b y g g n a d e r f i n n s m e d f r å n t i d e n d å d e t b r ö t s j ä r nm a l m i g r u v a n S å ä v e n d e n linbana som fraktade järnmalmen från höjden bakom Nartorps Gård ner till Gropviken d ä r j ä r n m a l m e n s e d a n f r a ktades vidare med fartyg Nära 330 000 ton järnmalm bröts i gruvan fram till dess att g r u v a n s t ä n g d e s 1 9 2 7 Ä n d å v a r i n t e N a r t o r p s g r u v a d e n enda gruvan i området mellan Söderköping och Sankt Anna även om den var den största

Mindre gruvdrift har exempelvis bedrivits runt Ormestorp och Björnstorp Den guidade turen fortsatte sedan bort till den plats där e n a v i n g å n g a r n a t i l l g r u v a n f i n n s B e s ö k a r n a f i c k s j ä l v a stifta bekantskap med känslan av att närma sig gruvan som på sina platser sägs vara 450 meter djup Det är inte svårt att f ö r s t å d e u t m a n i n g a r s o m gruvarbetarna upplevde i samb a n d m e d g r u v driften Inte minst utifrån den brist på teknisk utrustning som saknades då jämfört med idag, men även utifrån ett säkerhetsperspektiv

De drygt 30-talet besökare som valt att följa med på den arrangerade vandringen bjöds även på information kring de byggnader från gruvdriftens tid som passerades under vandringen och som fortfarande finns kvar Vilken funktion husen fyllde när Nartorp var som ett eget samhälle Med planerade stopp bjöds besökarna på historier kring huset som fungerade som läkarstation tätt följt av huset som fungerade som apotek Hus som nu fungerar som bostäder Med pålästa Nartorpsbor som Sune Didriksson, Margaretha Nilsson och Fredrik Lönnberg bjöds besökarna på spännande berättelser blandade med faktamässig information om bygden och hur livet kunde gestalta sig för de som bodde här för snart hundra år sedan

Besökarna fick möjlighet att ställa frågor som besvarades eft e r b ä s t a f ö r m å g a u t i f r å n d e historier som lever vidare, int e m i n s t g e n o m H e m b y g d sföreningens försorg Exempelv i s g e n o m n e d s k r i v n a b e r ä tt e l s e r m e n ä v e n g e n o m l j u du p p t a g n i n g a r m e d p e r s o n e r som bott och verkat i bygden o c h s o m b l i v i t i n t e r v j u a d e Dokumentation med syfte att

bevaras till kommande generationer Vad hände den där natten år 1927 när man precis hade fått besked om att gruvan skulle läggas ned tidigare på dagen? Vad det en olyckshändelse att gruvkontoret då brann ned till grunden eller berodde branden på något annat? Kommer vi någonsin att få veta?

Margaretha Nilsson som själv bor i Nartorpsbygden sedan snart 50 år tillbaka i tiden berättade vidare om bland annat fastigheterna Dalhem och Fogdehem Fogdehem som nu fungerar som åretruntbostad och som byggdes omkring 1850 med avsikt att fungera som både bostad till gruvfogden men också som lönekontor Det lönekontor där gruvarbetarna hämtade ut sina lö-

ner Dessutom fungerade huset periodvis som bostad till tillfälliga hyresgäster Ett hus om totalt 5 rum och kök

Efter promenaden hälsades besökarna välkomna till föreningslokalen uppe på Malmkullen där Hembygdsföreningen bjöd på grillad korv med bröd och kaffe med kaka Syftet med denna guidade tur var att fler skulle få kännedom om den gruvhistoria som finns helt i Sankt Anna bygdens närhet Men också möjlighet för nyinflyttade att lära känna trakten närmare och även stifta bekantskap både med andra nyinflyttade och med de som redan bor i bygden

Evenemanget var tänkt som en försmak inför sommarens årligen återkommande evene-

mang som kommer att anordn a s a v N a r t o r p B ö r r u m s H e m b y g d s f ö r e n i n g E v e n e -

mang då det vid några tillfällen d e s s u t o m e r b j u d s m ö j l i g h e t till guidad tur i gruvområdet N a r t o r p B ö r r u m s H e mb y g d s f ö r e n i n g ä r e n a k t i v h e m b y g d s f ö r e n i n g T r a d itionsenligt midsommarfirande

genomförs varje år på Malmk u l l e n o c h f ö r e n i n g e n h å l l e r ä v e n ö p p e t v i d n å g r a a n d r a tillfällen under sommarsäsongen Ett annat evenemang som också genomförs varje år är det t r a d i t i o n s e n l i g t a d v e n t s k a f f e som serveras första advent H e m b y g d s f ö r e n i n g e n h a r även haft en berättarafton ino m s l ä k t f o r s k n i n g s o m r å d e t under den gångna hösten En berättarafton som gick under

t e m a t : ” S l ä k t e n , t r a k t e n o c h h i s t o r i e n ” E n b e r ä t t a r a f t o n d ä r a v s i k t e n ä r a t t b e s ö k a r e också ska dela med sig av egn a b e r ä t t e l s e r o c h e r f a r e n h eter om man så önskar Utifrån att de arrangemang, s o m a n o r d n a t s , h a f t m å n g a b e s ö k a r e s e r m a n p o s i t i v t p å f r a m t i d e n H e m b y g d s f ö re n i n g e n v i l l g ä r n a s e s i g s o m e n l e v a n d e H e m b y g d s f ö reningen och tar tacksamt emot förslag till aktiviteter Förslag från både nya och gamla medlemmar Nästa evenemang är föreningens årsmöte som äger rum på Malmkullen söndagen den 12 mars Mer information finns på hembygdsföreningens hemsida, https://nartorp se/ Text och bild: MARIA LÖNNBERG

8 Nummer 4 • Mars-April 2023
L
ANDSBYGD Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län Margaretha Nilsson (gul jacka) som själv bott i Nartorp i nära 50 år berättade om de hus som gruvvandringen passerade och vilken uppgift de fyllt när det bedrevs gruvdrift i trakten. Ett drygt 30-tal besökare på den arrangerade vandringen bjöds även på information om de byggnader från gruvdriftens tid som passerades under vandringen Sune Didriksson, mångårig och engagerad styrelseledamot berättade om gruvdriften och en av ingångarna till gruvan som lades ned 1927. Bild: LILLEMOR BJÖRLING

Solljuset lyser upp gläntan där vi samlats.

Vi står i den mjukaste mossan, känner skogens dofter och lyssnar till naturen.

Vinden susar mjuk högt upp i trädens kronor, en fågel kvittrar längre bort och vi hör bäcken porla.

Aldrig har vi varit så nära naturen, aldrig har vi varit så nära varandra.

Avskedets stund är här och nu, i den stilla friden. Med vänlig hälsning, Erika Hellberg

Besök oss på något av våra kontor

Norrgårdsgatan 5, Mjölby alt. Storgatan 31, Boxholm eller boka hembesök på tel 0142-164 40.

Totalentreprenad i egen regi

Vadstena villavärme installerar och borrar i hela Östergötland, allt från den mindre villan till större industrifastigheter. Vi erbjuder service och serviceavtal, med jour dygnet runt för maximal trygghet. Vi sköter alla delar i ledet i egen regi utan dyra mellanhänder. Det innebär att vi kan kvalitetssäkra hela kedjan och du som kund behöver endast ha kontakt med oss direkt.

Totalentreprenad även för vattenborrning

Vadstena villavärme genomför hela processen från brunnsborrning, dimensionering, installation av pump och vattenreningsutrustning. Självklart tas vattenprover för att säkerställa en god vattenkvalite.

Nummer 4 • Mars-April 2023 9 Linköping 013-17 80 80 Motala 0141-508 30 Norrköping 011-16 35 34 Vadstena 0143-249 20 Åtvidaberg 0120-154 00 www.vadstenavillavarme.se info@vadstenavillavarme.se
En av Sveriges största återförsäljare av
FSC-C147284 | www.fsc.org Genom att köpa denna produkt hjälper du till med att ta hand om världens skogar
Kontakta oss för att få veta mer om NIBE S-serien!
, , , ,   •

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län

Levererarfärdigbetong

certifierad av

VIMMERBY · Tel 0492-152 55 · www.geba.se

Containrar uthyres.

Unicrental.se • 070-875 67 35 Vifinnsiområdetmellan

Fyrkantspressning

Slåtterkrossning

Underhåll av grusvägar

Kantskärning och väghyvling med moderna maskiner. Grus och dammbindning.

Hjertstedt Hyveltjänst AB 070-651 07 96 www.vaghyvlar.se

Att synas är bra för affärerna!

Boka annonsplats på 0141-560 09

Levererar allt i grusbranschen, även bergmaterial.

f o ... re för omgående leverans.

Nya & begagnade.

Tömningsfläktar från 11 till 37 kw med mycket hög kapacitet KK1600 och KK1800

Villa- & fastighetsägare!

TILLÄGGSISOLERA VINDEN OCH SPARA

i tuff terräng och kan dra ännu tyngre släp – upp till 600 kg.

Boka rödfärgning!

•Rekommenderade sprutmålare av Falu Rödfärg

•Över 35 års erfarenhet av branschen

•Lämnar kostnadsfri offert på plats

•Lagerförsäljning av Gjøcos kompletta färgsortiment

Vi målar allt ifrån Småland till Uppland Carl Stråkander 0730 66 00 04 carl@stragard.se www.stragard.se

Svensktillverkade jordkällare. I plast. Sandström tillverkar färdiginredda gammaldags jordkällare modern tappning. Tillverkade i glas berarmerad plast. En lätt, stark och välbeprövad konstruktion, som håller i era mansåldrar. Mer information får du på vår hemsida eller per telefon. Välkommen!

www.jordkallare.se / 0910 - 941 00 www.sandstromwebshop.se

PÅ DIN VÄRMEKOSTNAD REJÄLT! och samtidigt ökar du värdet på din fastighet. Kostnadsfri besiktning av vinden. Tel 0142-570 10 • Företaget är miljödeklarerat och kvalitetscertifierat. www.mb-isolering.se

VI STÖDJER 20

Allt inom ventilation!

Allmän service samt service av styrregler, ACJ luftvärme, ACF, byte av styrregler

Husventilation, OVK-besiktningar, Injustering av luft, installationer med mera.

20 års erfarenhet i branschen • F-skattsedel • kenneth0142@hotmail.com

bsmeab@gmail.com

Vi utför grävarbeten!

Diplomerade

% $ " $ " # " & ! !

Vår specialité:

Vi använder oss av Äkta Falu Rödfärg. Jobben utförs med skylift upp till 25 m.

Ett familjeföretag med traditioner.

Ring 0705-64 00 93 eller 0144-400 07. Välkommen!

VI UTFÖR TVÄTT OCH MÅLNING AV FASADER

• Sprutning av Falu rödfärg

• Målning av fasader

• Fasadrengöring

• Skyliftarbeten

Ödeshög · 070-333 38 05 info@viktoranderssonsmaleri.se www.viktoranderssonsmaleri.se

Nummer 4 • Mars-April 2023 10 AKTUELLT
för avloppsanläggningar Skrukeby Maskin 0142-809 60, 070-659 67 63
levererar grus och grusar dina vägar! levererar grus och grusar dina vägar!
BoxholmochLinköping. Vi
Vi utför: Bredgrusning och spårgrusning Lossning och lastning med lastmaskin Större och mindre schaktarbeten Joakim 070-600 19 72 Flytgödselkörning Fastgödselkörning
Claas
Andreas: 070-888 25 80 Marcus: 070-535 90 08 HS Perifal AB, Storgatan 50, 521 43 Falköping www.baxi.se - info@baxi.se Tel: 0515-171 10 Värmepumpar och pannor säljs och installeras av VVS installatörer LUFT/VATTENVÄRMEPUMP
Bonus Light Tegelbruksv 1, Kisa · 0494-128 50 www.kisamotorservice.se inkl moms KINGQUAD LT-A500XPM 2023 134.900:Nya Suzuki KingQuad är bättre än någonsin! Den har fått helt ny ram, ny servostyrning och ny växellåda, vilket gör att den tar sig fram ännu bättre
Rundbalspressning Sådd Rapid 4m Fälthack
Krokvagnar
& VEDELDNING
! !! %!#% ( $# & ! ( # " ' % Boka målningen hos oss!

Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här köper du även sand, grus, bergkross och matjord.

Direktförsäljning till företag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smörjmedel och ordnar självklart med transporten.

Telefon: 013-809 00 · www.vikingstadakeri.se

Besöksadress: Fålåsavägen 11, VIKINGSTAD

Biobränslepannor

Satseldade-

Andreas Brunåker

Lantmästare

076-846 22 22

Andreas.brunaker@faust.dk

Vi

för små och stora fastigheter.

VÄRME • VATTEN •KYLA

Vi borrar till alla värmepumpsmärken samt vattenhål

mail@faust.dk www.faust.dk

Tel. 070-575 80 34 · info@ostgotaborrning.se www.ostgotaborrning.se

Välkommen att annonsera i Jordbrukaren!

Ring 0141-560 09 så hjälper vi dig!

Gullviks

Dricker du ohälsosamt radioaktivt vatten?

Radonett är Europas mest sålda och effektiva radonavs iljare med högsta reningsgraden av radon i samtliga tester utförda av bl.a SSI.

RADONETT

•garanteradreningsgrad avradonpå97–99,9%

• tarbortsvavelväte, metangasochCO2

Radonett g erdigochdinabarn e ttsuntochfriskt v atten!

•höjerpH-värdettillca7,5 pånaturligvägutankemikalier

50.000 brunnar i Sverige har hälsofarligt vatten med för hög radonhalt som måste åtgärdas!

Ring:0248-10278såhjälpervidig Radonett,Box64,79521Rättvik•info@radonett.com www.radonett.com

Välkommen

oss

Gullviks är ett företag med lång tradition inom växtskydd och vi står för en djup och aktuell kunskap inom vårt område. Vi har en tradition att alltid göra lite mer än vad som förväntas av oss.

www.gullviks.se

Nummer 4 • Mars-April 2023 11 AKTUELLT
Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.
NÄRKE MARTIN OLSSONtfn 070-221 01 66 ERIK ERIKSSONtfn 073-075 02 18 SÖDERMANLAND DANIEL WESSMAN tfn 076-118 77 31 ÖSTERGÖTLAND - ÖSTRA NILS WIKLUNDtfn 072-234 84 99 ÖSTERGÖTLAND - VÄSTRA DANIEL TEVELLtfn 076-118 77 38 ANDERS GUSTAFSSON tfn 076-118 77 39
är Sveriges ledande företag när det gäller växtskydd
din jordbruksfastighet! Micka Hagve 0720-50 50 36 Johan Westergren 0708-70 27 27 $ ! ! "& & & & ! & ! "( & ! #" #!" & & !! & $ "$ ' ' "$ +* ) ) " *++(,. -/ ** ) %%%'! " '! 070-696 19 44 Från missväxt till tillväxt! Certifierad borrare
att anlita
för värdering eller försäljning av
utför
borrningar
Se oss på Facebook
och flödesmatade pannor
Säljare norra och mellersta Sverige
! "
RADON
' & " !! $ ! ' # %! # ' " ! $ ! ' ! $ ! ' & $

www jordbrukaren se

Har du koll på opastöriserade mjölken?

Viktigt att känna till vilka regler som finns för att undvika att bli sjuk

ÖSTERGÖTLAND (JB)

Vi målar följande fasader:

Rödfärgade

Reveterade

Oljefärgade

Vi utför även:

Epoxibeläggningar

Handmålning

Hetvattentvättning

Invändig målning i stall Även färg- och tapetbutik Uthyrning av liftar

Opastöriserad mjölk kan innehålla bakterier som till exempel ehec och campylobacter Bakterierna kan ge akuta magsmärtor och diarré. Ibland kan de leda till svåra sjukdomar som ledinflammation och njurskador. Barn, gravida, äldre och sjuka löper särskilt stor risk att bli allvarligt sjuka.

För att undvika att bakterier sprids är det viktigt att både mjölkproducenter och konsum e n t e r k ä n n e r t i l l r e g l e r n a kring opastöriserad mjölk O p a s t ö r i s e r a d m j ö l k ä r m j ö l k s o m i n t e h a r h e t t a t s u p p t i l l e n v i s s t e m p e r a t u r Upphettningen, pastöriseringen, görs för att avdöda bakte-

r i e r s o m k a n g ö r a o s s s j u k a Företag som levererar opastöriserad mjölk direkt till kons u m e n t e r i l ä n e t m å s t e f ö l j a regler för livsmedelshygien, att konsumenterna får rätt inform a t i o n o c h a t t e n d a s t s m å mängder säljs eller skänks

Den som är mjölkproducent och ska sälja eller ge bort opastöriserad mjölk måste registrera det hos Länsstyrelsen Observera att man ska registrera en produktionsinriktning för m j ö l k p r o d u k t i o n e n o c h e n annan produktionsinriktning f ö r o p a s t ö r i s e r a d m j ö l k U tl ä m n i n g a v o p a s t ö r i s e r a d m j ö l k r e g i s t r e r a s g e n o m l ä n s s t y r e l s e r n a s e - t j ä n s t e l l e r via blankett O p a s t ö r i s e r a d m j ö l k s o m levereras direkt till konsument f å r e n d a s t l ä m n a s u t p å g å rd e n , p r o d u k t i o n s p l a t s e n

Mjölken får inte levereras till detaljhandeln Den ska tappas upp i samband med överlåtelsen till konsumenten Det är alltså inte tillåtet att tappa upp m j ö l k i f ö r v ä g S o m p r o d ucent får man lämna ut max 70 l i t e r o p a s t ö r i s e r a d m j ö l k i veckan För varje leverans ska m a n l ö p a n d e d o k u m e n t e r a d a t u m o c h l e v e r e r a d m ä n g d mjölk – M a n f å r i n t e h e l l e r s ä l j a opastöriserad mjölk via Rekoring För att sälja mjölk via en Reko-ring måste mjölken vara p a s t ö r i s e r a d D e n s o m s ä l j e r mjölken måste också skicka in e n a n m ä l a n o m r e g i s t r e r i n g till kommunen eftersom pastörisering av mjölk är en verks a m h e t s o m h ö r t i l l l e d e t e fte r primärprodu ktione n, b erättar Johanna Andersson, Prim ä r p r o d u k t i o n s - o c h d j u r -

skyddshandläggare vid Länsstyrelsen Östergötland

N ä r m j ö l k e n l e v e r e r a s s k a en skriftlig information lämn a s t i l l k o n s u m e n t e n D e n s k r i f t l i g a i n f o r m a t i o n e n s k a innehålla: upplysning om att mjölken är opastöriserad och därför kan innehålla hälsofarl i g a b a k t e r i e r , r e k o m m e n d ation om att mjölken ska kokas eller användas i maträtter som värms upp innan konsumtion, u p p l y s n i n g o m a t t d e t ä r särskilt viktigt att barn, gravida och personer med nedsatt immunförsvar inte konsumer a r m j ö l k e n i n n a n d e n h a r v ä r m t s u p p s a m t a n v i s n i n g om hur mjölken ska förvaras Vid leverans av opastöriser a d m j ö l k d i r e k t t i l l k o n s ument ska de allmänna hygienreglerna för primärproduktion i h y g i e n f ö r o r d n i n g e n v a r a u p p f y l l d a D e t f i n n s ä v e n

särskilda hygienkrav för prod u k t i o n a v o p a s t ö r i s e r a d mjölk, särskilda hygienkrav på produktionsanläggningen, och särskilda kvalitetskriterier f ö r o p a s t ö r i s e r a d m j ö l k i förordningen om hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung

Det innebär att den som levererar opastöriserad mjölk direkt till konsument har ansvar f ö r a t t m j ö l k e n ä r s ä k e r o c h inte medför en risk för människors hälsa Mjölken får inte bli förorenad eller utsättas för annan skadlig påverkan innan den levereras Till exemp e l m å s t e m j ö l k e n f ö r v a r a s tillräckligt svalt och rent samt hanteras under hygieniska förhållanden

Text:

TOBIAS PETTERSSON

I vårt VA-sortimentet finner ni markrör, vägtrummor, fiberduk, avvattningsrännor, pumpbrunnar, avskiljare för olja/fett, enskilda avlopp. Kontakta oss för prislista eller offert till ert projekt. Besök vår butik Algolgatan 7 i Linköping

NUMMER 4 Mars-April 2023 Årgång 97 EFTERTEXT Jordbrukaren
Lantmannatidn ngen Jordbrukaren • Til Östergöt ands antbrukare sedan 1926 Blixholmsvägen 1 602 38 Norrköping Tel: 011-165180
KOPER DITT SKROT!
tillverkar och monterar BETONGELEMENT till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler
utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.
VI
Vi
Färg
0705-300 751, 0730-36 71 36 www.sofabskanninge.se www.bevattningsteknik.se Solcellsbyggarna.se 070-696 49 22 FRI OFFERT! Skörda solenergi! SEDAN 2014 Titta in på vår hemsida, följ länken ”Fri offert” Försäljning och service av garageportar,
VÄGSLADD 15.500:+moms 0761-30 92 82 · www.gruvdalen.se Fri frakt inom 25 mil gruvdalens däck & allservice VA-produkter www.inrapipe.se · info@infrapipe.se · 013-39 30 90
SOFABSanering &
AB
industriportar, grindar, dockningar med mera!
Opastöriserad mjölk säljs från gårdar men alla känner inte till reglerna Viktigt för både producent och kund att ha kunskap Bild: PIXABAY