Jordbrukaren nr 3, 2023

Page 1

Nummer 3 • Årgång 97

Mars 2023

De traditionella konamnen står sig väl En orsak är att de ärvs

Klassiska konamn står sig

LANTBRUK Konamn hämtas ofta från naturen och går dessutom i arv genom generationerna Det gör a t t d e k l a s s i s k a n a m n e n p å v å r a kossor fortsätter att dominera i de s v e n s k a l a d u g å r d a r n a å r e f t e r å r Men ser man historiskt så har namnet faktiskt ändrats en hel del Rosa och Stjärna är ganska “moderna” n a m n i d e t t a s a m m a n h a n g , p å 1 7 0 0 - t a l e t d o m i n e r a d e i s t ä l l e t namn som Bleka, Dåsta, Svana och G r i m l a D e t ä r s v å r t a t t f å t a g i dagsaktuell statistik över de svenska k o n a m n e n T i d i g a r e h a d e b r a ns c h o r g a n i s a t i o n e n S v e n s k m j ö l k s t e n k o l l p å n a m n e n m e n d e n f ö reningen är nu nedlagd SIDAN 10

Jordbruksverket har börjat podda

J O R D B R U K I h ö s t a s s t a r t a d e J o r d b r u k s v e r k e t p o d c a s t e n ” U p p på bordet” som fokuserar på svensk l i v s m e d e l s f ö r s ö r j n i n g u r e t t beredskapsperspektiv Hur robust ä r S v e r i g e s l i v s m e d e l s f ö r s ö r j n i n g ?

Podden ger svar I premiäravsnittet av podcasten Upp på bordet medv e r k a d e b l a n d a n d r a C h r i s t i n a Nordin, Jordbruksverkets generaldirektör

SISTA SIDAN

Du som är

på Länstidningen Östergötland och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

Landsbygden i fokus

Nytt initiativ riktar ljuset mot landsbygdsfrågor

LANDSBYGD Den första veckan i maj skapas en ny nationell arena för alla som vill sätta fokus på landsbygdernas roll i en hållbar samhällsutveckling Den 2-7 maj är det premiär för L a n d s b y g d s v e c k a n , s o m s k a m ä r k a s a v i h e l a

landet Bakom initiativet till Landsbygdsvecka n s t å r S v e r i g e s l a n t b r u k s u n i v e r s i t e t ( S L U ) , Landsbygdsnätverket och Tillväxtverket, vilka alla arbetar för att lyfta landsbygders viktiga roll för den hållbara framtiden

L a n d s b y g d e r f ö r t j ä n a r e n t y d l i g a r e p l a t s i r a m p l j u s e t , s ä g e r Å s a B j e l k e b y e n h e t s c h e f p å T i l l v ä x t v e r k e t , s o m h a r e n s a m o r d n a n d e r o l l för landsbygdsfrågorna

Allt fler vill anlägga solcellsparker

Under senare delen av 2022 har anmälningarna om markanvändning för solcellsparker ökat dramatiskt, som en effekt av den rådande energikrisen Nu gör Länsstyrelserna i Östergötland, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Halland, Skåne, Jönköping och Västra Götaland en gemensam kartläggning över solceller på mark, hur vi handlägger dem och synen på regelverk Otydliga regelverk har nämligen gjort att det kan vara svårt att göra snabba och rättvisa bedömningar SIDAN 4

VECKANS BORRING

SIDAN

SIDAN

GÅRD TILL SALU 563 hektar i sammanhängande skifte SIDAN 6

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till lantbrukare sedan 1926 En branschtidning i Länstidningen
prenumerant
Liknande landskap, olika nyttjande
Dags att ansöka om jordbrukarstöd
2
8
LANTBRUK
L t t d g J db k T Ö gö d tb k d 1926
Första veckan i maj anordnas den första nationella Landsbygdsveckan med aktiviteter i hela landet
SIDAN 8

AKTUELLT Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen se

Veckans Peter Borring:

Liknande landskap, olika nyttjande

H e m k o m m e n f r å n s k i d s e m e s t e r i Frankrike med familjen Med svenska vänn e r b o f a s t a p å p l a t s f å r m a n e n l i t e b ä t t r e koll på de lokala förutsättningarna än om m a n ” b a r a ” ä r t u r i s t l a n d a d i e n s k i d a nl ä g g n i n g I d e n n a a l p d a l p å g r ä n s e n m o t

Italien är förutsättningarna för lantbruk ann o r l u n d a j ä m f ö r t m e d ö s t g ö t a s l ä t t e n , d i -

plomatiskt uttryckt

M e s t f a s c i n e r a n d e ä r a l l a d e s m å g r ö n a ytor i sluttningarna som för ett mindre tränat öga skulle kunna vara klippta ytor, men v i s a r s i g v a r a b e t e - e l l e r s l å t t e r v a l l A l l t s å effekter av produktivt och aktivt jordbruk

O c h d e t g å r å t f ö r a l l t u t ö v e r e n h y f s a d

skörd gräs per år är bonus

Än mera intressant var att se en bondes

fältkarta som han likt oss har tillgång till i

mobilen Små ytor, mindre än våra biytor

på gårdsplanen utgör ofta olika jordbrukss k i f t e n i d e r a s E U - s t ö d s a n s ö k a n s o m i n t e

s ä l l a n o c k s å b y t s o c h a r r e n d e r a s k o r s o c h

tvärs av bönderna i trakten Det är svårt att

inte göra en jämförelse till svensk mellanoch skogsbygd Om vi åker på skidsemester i Sverige är en vanlig resväg från Östergötl a n d u p p ö v e r v ä s t r a Ö r e b r o l ä n , u p p genom Dalarna Med några undantag omges färdvägen av fält betydligt större än alpböndernas som – i bästa fall – hålls öppna med hjälp av betesputs och i sämsta fall besegrats av vedartade växter med eller utan hjälp av mänsklig

D e t ä r f ö r e t t o d l a r digt nedslående syn o n e l l s å r b a r h e t m e n o m i s k t p e r s p e k t i v m i s med resurser

I ovan nämnda alpda tvärtom sådan konkur om marken att det av k a s s k o g f ö r a t t b r u m a r k e n H u r f r a n s o serna gör för att runda

E U : s a v s k o g n i n g s d i -

Än mera intressant var att se en bondes fältkarta som han likt oss har tillgång till i mobilen

Små ytor, mindre än våra biytor på gårdsplanen utgör ofta olika jordbruksskiften i deras EUstödsansökan

rektiv som anger att beteskött inte får säljas

från djur på före detta skogsmark, framgår inte av historien De får tvärtom hyfsade stöd för att röja upp till bete/åker

E f t e r s o m a t t a v v e r k n i n g e n m å s t e g o dkännas av kommunen och grannar (!!) kan man tänka sig att fransmännen i sann cent r a l e u r o p e i s k p r a g m a t i s k a n d a l u t a r s i g emot det faktum att en stor del av mars k o g f ö r 5 0 - 6 0 å r e n h e l d e l a v d e i eklädda sluttningessant reflektion v d j u r s k r a m a r n a i e g ä r n a r e f e r e r a r a t t s a m e x i s t e n s llan varg och tamu r f u n g e r a r b r a i ödra Europa Varg e n å t e r k o m t i l l denna dal -96 Nu l ö s e r d e s o m m a rbetet genom att gå ihop flera bönder f ö r a t t f å i h o p d e 5 0 0 d j u r s o m krävs för att kunna ha en herde på

sommarbetet, vars kostnad delas till 80% av s t a t e n o c h 2 0 a v b o n d e n I h o p m e d r o vdjursavvisande hundar funkar det hjälpligt För mig blev det tydligt att målkonflikten mellan varg och betesdjur alltid kommer kvarstå hos oss då svenska kollektivavtal vad gäller arbetstid, löner och arbetsmilj ö o c h s v e n s k a l l e m a n s r ä t t i k o m b i n a t i o n med folkilskna hundar i princip omöjliggör d e s s a l ö s n i n g a r O m m a n r e n t t e o r e t i s k t skulle hitta någon som skulle vilja ha jobbet som herde

Resan gick via Schweiz, ett annat land som också nyttjar varje potentiell yta för livsmedelsproduktion Undrar hur illa det ska behöva blir för svensken innan vi lär oss uppskatt a f ö r s ö r j n i n g s v ä r d e t a v j o r d b r u k s m a r k e n även utanför de stora slätterna med sitt så av stadsborna ifrågasatta intensiva jordbruk Det finns många mer reflektioner men de sparar jag till kommande krönikor

Må så gott i ett bortskämt Sverige önskar Peter

PETER BORRING peter.borring@telia.com samhällsdebattör och opinionsbildare

Skogsgård 55 ha

KINDA FLARKA 3:3, 3:4 samt 3:5.

Mycket virkesrik fastighet med sedvanligt byggnadsbestånd

Visning: 22/3 kl 15:00-16:00

Fastighetsmäklare: Roland Hultman, 0706114908, roland.hultman@ludvigfast.se, Lars Ektander, 0761271649, lars.ektander@ludvigfast.se

utkommer var tredje vecka till alla jord-, lant- och skogsbruksföretag i hela Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län Ring och boka annonsplats på 0141-560

Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www lanstidningen se Öppettider: Måndag - fredag 09 00-16 00

UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gun lla Nor én

gunil a norlen@kurirengruppen se

Jordbrukaren

göras inom s u dagar från nföring T dn ngens ansvar för fel är högst annonskostnaden För skada på grund av uteb ivet el er felaktigt införande ansvaras nte Rek amation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått

TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i L nköp ng ett Svanengodkänt tryckeri MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden Pressgrannar är Svanengodkänt och ngår tillsammans med bl a Sveaskog Holmen Skogssällskapet Ragnsel s som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www vatmarksfonden com/) som arbetar med att restaurera torr agda våtmarker i Sverige och även skapa nya Läs mer på www pressgrannar se

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND

pren@ anstidningen se

2 Nummer 3 • Mars 2023
E–post:
REDAKTION E–post:
se Länstidningen ansvarar inte för nsänt ej beställt materia Allt materia i Länstidningen kan komma att lagras i dig tal form och pub iceras på Länstidningens hems da Förbehåll mot sådan agr ng och/el er pub icering ska göras innan mater a et pub iceras Missnöjd? Du kan anmäla publ cer ng som du anser är felaktig til PO, Al mänhetens pressombudsman Adress: Box 22310, 104 22 Stockholm Tel: 08-692 46 00 Fax: 08-692 46 05 ANNONSAVDELNING E–post: annons@ anst dn ngen se Felakt ga annonser: reklamation ska
ANSVARIG
redaktionen@lanstidningen
Prenumerationspris: Helår
Halvår
Bankg ro: 386-0020 Utebliven tidning? Ring
Postutdelning Jordbrukaren
E–post:
475:–
260 –
0141-560 03
kommer med posten
ludvigfast.se Levererarfärdigbetong certifierad av VIMMERBY · Tel 0492-152 55 · www.geba.se VA-produkter www.inrapipe.se · info@infrapipe.se · 013-39 30 90 I vårt VA-sortimentet
Kontakta oss för prislista eller offert till ert projekt. Besök vår butik Algolgatan 7 i Linköping Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler Solcellsbyggarna.se 070-696 49 22 FRI OFFERT! Skörda solenergi! SEDAN 2014 Titta in på vår hemsida, följ länken ”Fri offert” Blixholmsvägen 1 602 38 Norrköping Tel: 011-165180 VI KOPER DITT SKROT! VÄGSLADD 15.500:+moms 0761-30 92 82 · www.gruvdalen.se Fri frakt inom 25 mil gruvdalens däck & allservice Jordbrukaren
Hitta din målgrupp med en annons i Jordbrukaren! Presentbekymmer? Ge bort en prenumeration på Länstidningen, ring 0141-560 03
finner ni markrör, vägtrummor, fiberduk, avvattningsrännor, pumpbrunnar, avskiljare för olja/fett, enskilda avlopp.
03.

VIKINGSTAD ÅKERI AB

Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning.

Här köper du även sand, grus, bergkross och matjord.

VIKINGSTAD ÅKERI FÖRSÄLJNING AB

Direktförsäljning till företag, lantbruk och privatpersoner.

Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smörjmedel och ordnar självklart med transporten.

Telefon: 013-809 00 · www.vikingstadakeri.se

Besöksadress: Fålåsavägen 11, VIKINGSTAD

Boka rödfärgning!

•Rekommenderade sprutmålare av Falu Rödfärg

•Över 35 års erfarenhet av branschen

•Lämnar kostnadsfri offert på plats

•Lagerförsäljning av Gjøcos kompletta färgsortiment

Vi målar allt ifrån Småland till Uppland

Carl Stråkander 0730 66 00 04 carl@stragard.se www.stragard.se

VI UTFÖR TVÄTT OCH

MÅLNING AV FASADER

• Sprutning av Falu rödfärg

• Målning av fasader

• Fasadrengöring

• Skyliftarbeten

Ödeshög · 070-333 38 05 info@viktoranderssonsmaleri.se www.viktoranderssonsmaleri.se

Annan silo

Tratt-tömning försämrar

foderkvaliteten

vid tömning då partiklarna separeras och gammalt foder stannar kvar. Begränsad ventilation

ökar risken för försämrad foderhygien.

Vår UNIK Silo har m ass-strömning o ch ventilation för bästa möjliga foderhygien.

Först in, först ut ger bestående foderkvalitet och en ekonomisk produktion.

FÖRST IN, FÖRST UT Ekonomiskt

och hygieniskt

KONTAKT: Fredrik Trybom Marknadsansvarig Lantbruk 0431- 44 92 80 • fredrik@mafa.se

mafa.se

Är det dags för generationsskifte?

Vi på Anno Advokater har ett starkt team som kan lotsa er till ett lyckat generationsskifte nu och i framtiden. Besök oss gärna våra kontor i Nyköping eller Linköping.

Anno Advokaters generationsskiftesteam i Östergötland och Södermanland

Vi hälsar våra nya medarbetare Jeanette Apelstig och Johan Lindevall välkomna!

Borås, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Linköping, Nyköping, Pajala, Stockholm och Tranås Bagaregatan 37, Nyköping 0155-20 11 60 och S:t Larsgatan 10 C, Linköping 013-462 02 63 • www.annoadvokater.se

Nummer 3 • Mars 2023 3 AKTUELLT
Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län
20 000 läsare kan se din annons i Jordbrukaren! Ring 0141-560 03 så hjälper vi dig att få ut ditt budskap!

Fler

ÖSTERGÖTLAND (JB)

I takt med att elpriset ökat har även intresset för solceller stigit Antalet anmälningar om solcellsparker har ökar explosionsartat, och nu menar många att regelverken behöver bli tydligare för att gå hand i hand med utvecklingen.

U n d e r s e n a r e d e l e n a v 2022 har anmälningarna om m a r k a n v ä n d n i n g f ö r s o l c e l lsparker ökat dramatiskt, som e n e f f e k t a v d e n r å d a n d e e n e r g i k r i s e n , o c h d e t m e s t a t y d e r p å a t t ö k n i n g e n k o mmer fortsätta Det är flest anmälningar längst i söder, vilket sammanfaller med att beh o v e t ä r s t ö r s t i e l o m r å d e 4 , o c h d e t ä r b ä t t r e f ö r u t s ä t tn i n g a r n a f ö r s o l e l i s ö d e r I Ö s t e r g ö t l a n d n ä r m a r v i o s s ett 40-tal anmälningar

N u h a r L ä n s s t y r e l s e r n a i sydlänen, det vill säga Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Hall a n d , Ö s t e r g ö t l a n d , S k å n e , J ö n k ö p i n g o c h V ä s t r a G ö t al a n d , g j o r t e n g e m e n s a m kartläggning över solceller på mark, både omfattning av anmälningar, hur vi handlägger

de m oc h s y n e n på re ge lve rk Otydliga regelverk har nämlig e n g j o r t a t t d e t k a n v a r a svårt att göra snabba och rättvisa bedömningar

– Anledningen till att vi gör detta är att vi vill hitta ett gemensamt förhållningssätt och göra det lättare och snabbare att bygga ut alternativa energikällor men också för att solc e l l s b r a n s c h e n s k a v e t a v a d s o m g ä l l e r D e n g r ö n a o ms t ä l l n i n g e n m å s t e g ö r a s o c h s o l k r a f t e n ä r e n d e l i d e t a rb e t e t , s ä g e r l a n d s h ö v d i n g

Carl Fredrik Graf A n m ä l n i n g a r n a o m f a t t a r a l l t s t ö r r e a r e a l e r N u f i n n s anmälningar som rör upp till

5 5 0 h e k t a r , v i l k e t m o t s v a r a r c i r k a 1 0 0 0 f o t b o l l s p l a n e r Dagens regelverk är dock inte anpassade för stora solcells p a r k e r D e b e h ö v e r u t v e c kl a s , b å d e f ö r a t t l ä n s s t yrelserna ska kunna vara effekt i v a o c h f ö r a t t s o l c e l l s b r a ns c h e n s k a v e t a v a d s o m g ä ller

O l i k a i n t r e s s e n s t å r m o t v a r a n d r a o c h l a g s t i f t n i n g e n r i s k e r a r a t t t o l k a s o l i k a D e t behöver till exempel göras avv ä g n i n g a r m e l l a n m ö j l i g h ete n till jordb ruks produktion o c h e n e r g i p r o d u k t i o n , b å d a

är viktiga för vår försörjning, inte minst i kris Andra regelv e r k ä r t i l l e x e m p e l s t r a n dskydd vid små diken och dammar, som försvårar hanteringen i vissa regioner Det är svåra avvägningar och det saknas

e r f a r e n h e t e r a v h u r b e d ö mn i n g a r o c h a v v ä g n i n g a r s k a

göras

– Förutom att anmälningarna är fler ser vi att många av dem omfattar allt större arealer Nu

f i n n s a n m ä l n i n g a r s o m r ö r u p p t i l l 5 5 0 h e k t a r , v i l k e t motsvarar cirka 1000 fotbollsp l a n e r , s ä g e r E m m a P o l d e r ,

L ä n s s t y r e l s e n Ö s t e r g ö t l a n d I Ö s t e r g ö t l a n d ä r a n m ä lningarna relativt jämnt

4 Nummer 3 • Mars 2023
ENERGI Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län
lade över jordbruksmark och skogsmark
anmälninga
ö
kommun
TOBIAS
Solcellsparkerna blir fler och större, men regelverket måste moderniseras Bild: PIXABAY Anmälningarna omfattar allt större arealer Nu finns anmälningar som rör upp till 550 hektar, vilket motsvarar cirka 1000 fotbollsplaner Dagens regelverk är dock inte anpassade för stora solcellsparker Bild: PEXELS
förde-
Flest
r h a r v i i d a g i N o r r k
p i n g s
Text:
PETTERSSON
vill anlägga solcellsparker Översyn av regelverk behövs för att underlätta gröna omställningen

Hitta din målgrupp med en annons i Jordbrukaren!

Jordbrukaren utkommer var tredje vecka till alla jord-, lant- och skogsbruksföretag i hela Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län Ring och boka annonsplats på 0141-560 03 eller 054-21 70 10

Vi optimerar och säkrar dina EU-stöd

Våra erfarna EU-specialister hjälper vi dig att optimera din SAM-ansökan. Med vår kunskap och våra hjälpmedel kommer vi tillsammans fram till hur du bäst utnyttjar EUstöden och får ut maximal ersättning.

Vi gör tusentals SAM-ansökningar varje år - det gör att vi är ledande i Sverige.

Kontakta oss på Ludvig & Co (fd LRF Konsult) så berättar vi mer, 0771 27 27 27 eller läs mer på ludvig.se/sam

ludvig.se

Modell NORDIC 42+

HK38

Lyfthöjd 288 cm

Tipplast 1500 kg

Bredd 110-148 cm

Höjd223 cm

FOPS

[falling object protective structure]

ISO-godkänd säkerhetsbåge ingår i priset på alla Schäffer

Kvalitet & säkerhet från

När du behöver ett riktigt lyft! 0142-809 60 • 070-399 90 09

Se mer på: www.skrukeby.se

Nummer 3 • Mars 2023 5 AKTUELLT Jordbrukaren
i Östergötland,
Rebecca Regnander..................................0709-992 375 Caroline Lundén.........................................0761-153 211 Gustaf Eriksson............................................0703-510 577 Kontakta oss, vi kan Östergötland! Vill du ha en värdering av din gård hjälper vi dig även med det. www.bengtsbilmaskiner.se 070-180 73 73 Migsvetsar MIG200A/230V COMBI TIG/pinne 7 500kr MIG250A /400V COMBI TIG/pinne 11 500kr Moms och frakt tillkommer Släpvagnsaxlar 750-1500 kg 2 300-6 000kr % $ " $ " # " & ! !
utkommer till alla jordbrukare
södra Södermanland, norra Småland och Örebro län
Skrukeby Maskin Mjölby

563 h ektar i v a cker b y g d

Bocksätters gård

Flera bostadshus, ekonomibyggnader, goda jaktmöjligheter och 563 hektar mark i ett sammanhängande skifte Välkommen till Bocksätters gård, som är till salu

Bocksätters gård är belägen i det skön a l a n d s k a p e t l ä n g s v ä g 2 1 0 c i r k a 1 5 k i l o m e t e r s y d v ä s t o m S ö d e r k ö p i n g Strax innan vägen viker av mer bestämt mot Sankt Anna, breder ägorna ut sig på ömse sidor av vägen Fågelvägen är det bara några kilometer till den förr så betydelsefulla sjöleden Slätbaken Idag är den fortfarande p o p u l ä r o c h u p p s k a t t a d o c h u t g ö r b l a n d a n n a t i n l o p p e t t i l l G ö t a k a n a l Man finner även Stegeborg, ett intress a n t o c h t r e v l i g t o m r å d e a t t b e s ö k a Här finns bland annat Skällviks kyrka från 1300-talets första hälft Inte långt f r å n S t e g e b o r g f i n n e r m a n d e t a n a rtrika Svartdalen naturreservat Fortsätter man väg 210 åt sydost så väntar härliga Sankt Anna, som knappast behöver någon närmare presentation

Bocksätters byggnation är tämligen s a m l a d D e n g u l a s t i l f u l l a m a n g å r d sb y g g n a d e n ä r u p p f ö r d i e t t h ö g t l ä g e som ger en god utsikt över de kringligg a n d e m a r k e r n a F r a m f ö r h u s e t f i n n s en trevlig detalj, en dropp- eller hjärtformad gårdsrondell Till entrén via en f i n v e r a n d a u n d e r t a k k o m m e r l e d e r h a l v t r a p p a p å b å d e s i d o r B a l k o n g e n ovanför fulländar det representativa int r y c k e t D e t h ä r ä r e t t h u s s o m ä r l ä t t att tycka om Huset har en taxerad boarea på 206 kvm och en biarea på 25 Här finns sex r u m o c h k ö k P å e n t r é p l a n e t f i n n e r m a n s å d a n t s o m v a r d a g s r u m , m a t s a l o c h k o n t o r K ö k e t m e d s k a f f e r i o c h m a t p l a t s ä r f r å n 2 0 1 8 E n t r a p p a u p p

finns ytterligare två rum, sovrum, med klädkammare Här finns också ett badrum med hörnbadkar och dusch I källaren som sträcker sig under del av huset inryms pannrum, bastu med mera E n a v d e t v å f l y g e l b y g g n a d e r s o m f l a n k e r a r m a n g å r d s b y g g n a d e n ä r b o s t a d D e n n a ä r u t h y r d B y g g n a d e n stammar från 1700-talet och är hitflyttad från sin ursprungliga plats Boytan är 85 kvm

N å g r a m e t e r n ä r m a r e v ä g e n f i n n s Nergården Huset är från 1949 och har torpargrund Här finns 125 kvm taxerad boarea som fördelas på sex rum och kök Bostaden är uthyrd Asptorpet, ett stycke längre bort, är som namnet anger ett torp Här finns v a r d a g s r u m , e t t s o v r u m , k ö k o c h duschrum Torpet är uthyrt Fastigheten har flera ekonomibyggn a d e r s å s o m l a d u g å r d e n m e d l o g e , verkstad, maskinhall samt ett magasin m e d m e r a D e ä r u p p f ö r d a b e k v ä m t praktiskt nära varandra och bostadshus, m e n h a r ä n d å g å t t o m s v ä n g r u m o c h luft mellan sig

Till Bocksätter hör 563 hektar mark

A v d e s s a ä r 3 9 3 p r o d u k t i v s k o g s m a r k som domineras av tall som utgör cirka 62 procent av trädbeståndet Gran, som

är näst vanligast, utgör 25 Virkesförrådet bedöms uppgå till 62 700 skogsk u b i k , v i l k e t b e t y d e r e t t s n i t t p å 1 6 0 kubik per hektar Åkermark och bete anges enligt taxeringen till 97 respektive 10 hektar Som så ofta skiljer det sig något i arealuppgifter mellan taxering och skogsbruksplan och här även i förhållande till arrendekontraktet från 2020 som upplåt e r j o r d e n u n d e r f e m å r A r r e n d a t o r n har rätt att använda maskinhall, spannmålstork med mera

Att en fastighet med såhär bra och fin arrondering och i den här miljön, med varierande marker, har en ”god viltbiot o p ” ä r i n g e n ö v e r r a s k n i n g H ä r l e v e r s t a m m a r a v r å d d j u r , d o v v i l t , ä l g o c h vildsvin Köparen får tillgång till jakten f r å n 1 j u l i 2 0 2 3 F a s t i g h e t e n i n g å r f ö r övrigt i ett älgskötselområde P å B o c k s ä t t e r s g å r d s ä g o r f i n n s m å n g a t i l l g å n g a r m a n k a n t a t i l l v a r a Med fastighetens läge i den här vackra a n r i k a b y g d e n f ö l j e r o c k s å a n d r a f ö rdelar och mervärden

Text: BO BÄCKMAN

Bild: LUDVIG & CO

KORTA FAKTA BOCKSÄTTERS GÅRD

Skogsmark 393 ha

Myr/kärr/mosse 1,9 ha

Berg/hällmark 50,3 ha

Inägomark 93,4 ha

Väg och kraftledning 9,5 ha

Övrig mark 15,1 ha

Total areal 563,2 ha

Virkesförråd: 62 700 m³sk

Antal bostadsbyggnader: 4 st

Boarea: 416 m²

Biarea: 25 m²

Fastighetsbeteckning: SÖDERKÖPING BOCKSÄTTER 3:1

Prisindikation: 75 000 000 SEK, bud

senast 2023-04-14

Visning: 2023-03-15 klockan 14:0015:00

Mäklare: Ludvig & Co Thomas Nordén, 070 - 372 71 44 Erik Hansson, 073 - 814 25 00

6 Nummer 3 • Mars 2023 GÅRD TILL SALU Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län

Solljuset lyser upp gläntan där vi samlats.

Vi står i den mjukaste mossan, känner skogens dofter och lyssnar till naturen.

Vinden susar mjuk högt upp i trädens kronor, en fågel kvittrar längre bort och vi hör bäcken porla.

Aldrig har vi varit så nära naturen, aldrig har vi varit så nära varandra.

Avskedets stund är här och nu, i den stilla friden. Med vänlig hälsning, Erika Hellberg

Besök oss på något av våra kontor

Norrgårdsgatan 5, Mjölby alt. Storgatan 31, Boxholm eller boka hembesök på tel 0142-164 40.

ti

ll

Häng med till landets

v s te ma k nt llve k

maskintillv r are!

vassaste maskintillverkare!

Öka din kunskap om mekanisk bearbetning och vässa din odl a upp vi etagen visar själv För

ing! din kunskap om mekanisk bearbetning och vässa din odl gar erbjuderr.

lka tekniska lösningar de erbjuder a

Gullviks är Sveriges ledande företag när det gäller växtskydd

9 mars

8:30-13:00

22 mars

9:00-14:30

4 april

8:30-15:30

Lyckegård Samling utanför entr

Väderstad Samling utanför entr

ornåsa. én i F

én i Väderstad.

Överum Gemensam bussfär kl. 8:30. Vid fär samling kl. 10:00 vid Öv

eta Kluster rån Vr d f l, d med med egen bi erum.

Kostnadsfritt att delta,

Skanna k di k komm id

oden så l i ssidan er du re n! ! kt till

lskapet.se/kalender/studiebesoklningssalhushal

Hushållningssällskapet Östergötland

e@hushallningssal o 013-35 53 00 | inffo

lskapet.selningssal

anmälningssidan d/egarck-ly

Gullviks är ett företag med lång tradition inom växtskydd och vi står för en djup och aktuell kunskap inom vårt område. Vi har en tradition att alltid göra lite mer än vad som förväntas av oss.

Nummer 3 • Mars 2023 7
NÄRKE MARTIN OLSSONtfn 070-221 01 66 ERIK ERIKSSONtfn 073-075 02 18 SÖDERMANLAND DANIEL WESSMAN tfn 076-118 77 31 ÖSTERGÖTLAND - ÖSTRA NILS WIKLUNDtfn 072-234 84 99 ÖSTERGÖTLAND - VÄSTRA DANIEL TEVELLtfn 076-118 77 38 ANDERS GUSTAFSSON tfn 076-118 77 39 www.gullviks.se
FSC-C147284 | www.fsc.org Genom att köpa denna produkt hjälper du till med att ta hand om världens skogar
 , , , ,  
-

L ANDSBYGD

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län

Landsbygdsvecka ska lyfta landet

Nytt initiativ riktar ljuset mot landsbygdsfrågor

SVERIGE (JB)

Den första veckan i maj skapas en ny nationell arena för alla som vill sätta fokus på landsbygdernas roll i en hållbar samhällsutveckling. Den 2-7 maj är det premiär för Landsbygdsveckan, som ska märkas av i hela landet.

B a k o m i n i t i a t i v e t t i l l Landsbygdsveckan står Sverig e s l a n t b r u k s u n i v e r s i t e t (SLU), Landsbygdsnätverket o c h T i l l v ä x t v e r k e t , v i l k a a l l a arbetar för att lyfta landsbygders viktiga roll för den hållbara framtiden – Landsbygder förtjänar en tydligare plats i rampljuset, säger Åsa Bjelkeby enhetschef på T i l l v ä x t v e r k e t , s o m h a r e n s a m o r d n a n d e r o l l f ö r l a n d sbygdsfrågorna L a n d s b y g d s v e c k a n a n o r dnas den 2-7 maj, i anslutning till Sveriges ordförandeskap i EU och den årliga kampanjen ” E U i m i n r e g i o n ” V e c k a n blir en kraftsamling för att tills a m m a n s j o b b a f ö r s t a r k a r e , r e s i l i e n t a , v ä l m å e n d e o c h sammanlänkade landsbygder – Nu kraftsamlar alla medl e m s l ä n d e r f ö r a t t n å E U : s l a n d s b y g d s v i s i o n L a n d sb y g d s v e c k a n b l i r e t t v i k t i g t steg på vägen och en arena för samtal och samarbete mellan b e s l u t s f a t t a r e o c h l a n d s b y gdernas röster på alla nivåer, säg e r M a r i a G u s t a f s s o n , v e r ks a m h e t s l e d a r e f ö r L a n d sbygdsnätverket D e n s o m ä r i n t r e s s e r a d a v att bli en del av programmet a n m ä l e r e t t e v e n e m a n g p å Landsbygdsveckans hemsida Alla evenemang ska arrangeras tillsammans av civilsamhället e l l e r p r i v a t s e k t o r o c h m i n s t e n o f f e n t l i g a k t ö r P r o g r a mmet fylls på hela tiden och redan nu finns flera evenemang a n m ä l d a f r å n f ö r e t a g , f ö re n i n g a r o c h k o m m u n e r s o m vill dela med sig av hur de arbetar Veckan har en gemen-

Årets

Den 9 februari öppnade årets ansökan om jordbrukarstöd, den så kallade SAM-ansökan. Sista dag att söka är den 13 april. 2023 är startåret för en helt ny jordbrukspolitik som ska gälla de kommande fem åren

Jordbrukarstöden är viktiga f ö r Ö s t e r g ö t l a n d u r f l e r a a sp e k t e r L a n t b r u k e t s p e l a r e n viktig roll för att vi ska kunna h a n t e r a u t m a n i n g a r s o m k l im a t f ö r ä n d r i n g a r o c h h o t a d

sam inledning och avslutning o c h e n h a l v d a g m e d E U - f okus – Vi vill skapa en arena för att synliggöra allt det innovativa och spännande som händ e r i s v e n s k a l a n d s b y g d e r , men också skapa ett sammanhang som möjliggör nya samtal på lokal och regional nivå Sveriges landsbygder är så viktiga för de framtids lös ningar o c h d e n o m s t ä l l n i n g s o m v i s t å r i n f ö r , s ä g e r T h o m a s Norrby, statskonsulent på avd e l n i n g e n f ö r l a n d s b y g d s u tveckling, SLU

I Östergötland sammanfaller L a n d s b y g d s v e c k a n m e d V år e n s Ö s t g ö t a d a g a r 6 - 7 m a j , d e t s o m i n f ö r d e s f ö r r a å r e t

u n d e r n a m n e t Ö s t e r g ö t l a n d Spirar Höstens Östgötadagar h a r a r r a n g e r a t s s e d a n 2 0 0 1 och har blivit en jättesuccé då mängder av östgötar beger sig ut på landsbygden för att bes ö k a g å r d s b u t i k e r , c a f é e r , h a n t v e r k a r e o c h a n d r a v e r ks a m h e t e r u t a n f ö r s t ä d e r n a Vårens Östgötadagar håller s o m b ä s t p å a t t e t a b l e r a s i g , o c h m å n g a p r o g r a m p u n k t e r är redan klara I Svärtinge kan man upptäcka Billbäcks vackr a t r ä d g å r d s o m s p i r a r a v blommande träd och vårlökar, botanisera bland trädgårdsbut i k e n s s t o r a u t b u d a v v ä x t e r och få rådgivning av kunniga t r ä d g å r d s m ä s t a r e p å p l a t s I Ulrika kan man besöka Eksjö-

b i o l o g i s k m å n g f a l d M i l j ö n och klimatet har en tydlig roll i jordbrukspolitiken och flera av s t ö d e n ä r u t f o r m a d e f ö r a t t

stödja miljömålen, exempelvis genom att minska kväveläckage och binda kol i marken

En annan aspekt är jordbrukets ekonomi, för att kunna ha e n k o n k u r r e n s k r a f t i g , m o tståndskraftig och diversifierad jordbrukssektor som garanterar livsmedelsförsörjningen

– D e t ö s t g ö t s k a l a n t b r u k e t bidrar med många viktiga värden för vårt län Närodlad mat

av god kvalitet, bevarande av natur- och kulturmiljövärden, j o b b p å l a n d s b y g d e n o c h mycket mer Jordbrukarstöden är en stor del i att ge lantbruket fortsatta förutsättningar att leverera de värdena, säger Kristoffer Hellberg, enhetschef för

E n h e t e n f ö r j o r d b r u k a r s t ö d

Då vi går in i en helt ny period för jordbrukspolitiken är d e t o c k s å e n d e l s o m ä r n y t t Bland annat finns det nya ettåriga ersättningar att söka

Ersättningar för fånggröda, (en gröda som sås in i befintlig gröda), och vårbearbetning

hela landet

hult småbruk med gårdsbutik o c h ö p p e n t r ä d g å r d m e d plantförsäljning Och utanför Skänninge kan man stanna till hos Södergårdens interiör, en

mysig butik på landet med ett inspirerande utbud av inredn i n g s p r o d u k t e r F l e r p r ogrampunkter finns på ostgötad a g a r n a s e o c h L a n d s b y g d s -

v e c k a n s a k t i v i t e t e r h i t t a s p å landsbygdsveckan se Text och bild:

TOBIAS PETTERSSON

i nitratkänsliga områden med syfte att minska kväveläckage S a m t o d l i n g a v m e l l a n g r ö d a , (en gröda som sås in mellan två huvudgrödor), för att lagra kol i marken

Ersättning för planering av p r e c i s i o n s j o r d b r u k , f ö r a t t minska risken för att näringsä m n e n o c h v ä x t s k y d d s m e d e l ska läcka ut i våra vattendrag Ersättning för ekologisk produktion Detta var tidigare två o l i k a e r s ä t t n i n g a r , e n f ö r a t t ställa om och en för att producera ekologiskt Från och med

i år slås dessa ersättningar ihop till en ettårig ersättning

E n a n n a n n y h e t ä r a t t d e t som tidigare kallades tvärvillkor nu heter grundvillkor De flesta grundvillkoren är oförändrade jämfört med tvärvillk o r e n M e n d e t f i n n s e n d e l nyheter att ha koll på, mer information finns på Jordbruksv e r k e t s h e m s i d a D e t f i n n s o c k s å s t ö r r e m ö j l i g h e t e r f ö r lantbrukare att ändra i sin ansökan från 2023 Det beror på att Jordbruksverket och länsstyrelserna regelbundet kom-

mer att använda satellitbilder för att följa upp all jordbruksmark i Sverige, för att se att de uppfyller vissa grundläggande krav för att ge rätt till stöd – O m d e t v i s e r i u p p f ö l jningen skiljer sig från de uppgifter som man lämnat i sin ansökan kommer vi att informera lantbrukaren Denne får då möjlighet att genomföra de åtgärder som behövs för att inte få avdrag på stöden, säger Kristoffer Hellberg

Källa: Länstyrelsen Östergötland

Landsbygdsveckan är ett sätt att sätta fokus på allt spännande som händer på den svenska landsbygden.
8 Nummer 3 • Mars 2023
ansökan om jordbrukarstöd öppen – satsning på klimat och konkurrenskraft

Visste du? Det första numret av Jordbrukaren utkom redan 1926.

Från missväxt till tillväxt!

070-696 19 44

Rudskoga Flaktank 200-300-400l

10%

Lågbyggd flaktank 220 liter för montering under flaklock

rabatt under september Från 11990:– + moms

Välkommen att anlita oss för värdering eller försäljning av din jordbruksfastighet!

RUDSKOGA SVETS MEKANISKA AB S. Upplanda, 681 96 Kristinehamn

Daniel: 070-213 78 18

Verkstad 0551-604 66 rudskogasvets.se

Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats på 0141-560 03

Effektivitet i småskaligt skogsbruk är viktigt

Vimek 870.1 Next Generation ligger i en egen viktklass, 7 ton, och har en teknik som annars endast finns i större maskiner. Ett avancerat styrsystem på bakboogien gör den smidig i skogen. Det kompakta utförandet och den unika styrningen gör att du lätt tar dig fram. Smarta funktioner gör dig effektivare och ger möjligheter att justera maskinen efter dina önskemål. Kontakta oss för provkörning!

Lastkapacitet: 7 ton Bredd: 1,95m - 2,25 m, beror på val av hjul Kran: Cranab CF4 6,7m Styrning: Dubbelstyrning med midja och styrning på bakvagnen Motor:

Kontakt: Christer Wiström 070-333 03 54, wistromsgallring@telia.com Kenny Wiström 070-333 57 62, kennyvistrom@hotmail.se

2023

Auktioner

Nu pågår bokning av auktioner 2023

Tänker du sälja? Hör av dig för förslag på hur vi löser just din försäljning för att uppnå bästa resultat!

Vi har under 2022 genomfört 20 stycken liveauktioner där vi salufört Hästar, Nötkreatur, Maskiner för lantbruk, skog, verkstad o entreprenad, Fordon, Innebo med mera. Därutöver nätauktioner med liknande utbud för den som så önskat.

Vi har personal med över 35 års erfarenhet av försäljning av djur och maskiner vilket borgar för en korrekt värdering av din djurbesättning och/eller maskinpark.

Hittills bokade

11/3 Samlingsauktion Brännebrona Götene

18/3 Samlingsauktion Backamo Ljungskile

15/4 Samlingsauktion Gamla Mejeriet Dingle

22/4 Samlingsauktion Örsta Kumla Fler under bokning!

Vi nås på tel: 070-5443117, 076-4288386, www.farmarauktion.se

Nummer 3 • Mars 2023 9
kW Transmission: 8-hjulsdriven hydrostatisk/mekanisk Vikt: 7 ton Maxfart: 18 km/h Markfrigång: 47 cm
CAT 55
Micka Hagve 0720-50 50 36
$ ! ! "& & & & ! & ! " & ! #" #!" & & !! & $ "$ ' ' "$ +* ) ) " *++(,. -/ ** ) %%%'! " '!
Johan Westergren 0708-70 27 27

L

Klassiska konamn står sig över tid

Rosa, Maja och Stjärna är populära år efter år

SVERIGE (JB)

Namnen hämtas ofta från naturen och går dessutom i arv genom generationerna. Det gör att de klassiska namnen på våra kossor fortsätter att dominera i de svenska ladugårdarna år efter år.

D e t ä r s v å r t a t t f å t a g i d a g s a k t u e l l s t a t i s t i k ö v e r d e svenska konamnen Tidigare h a d e b r a n s c h o r g a n i s a t i o n e n S v e n s k m j ö l k s t e n k o l l p å namnen men den föreningen är nu nedlagd Det finns dock e n f a k t o r s o m g ö r a t t n a m ns t a t i s t i k e n h å l l e r s i g g a n s k a stabil över tid och det är tradit i o n e n a t t k o r ä r v e r s i n a namn P å e n o c h s a m m a m j ö l kg å r d k a n d e t f i n n a s f l e r a k o r s o m h e t e r e x e m p e l v i s R o s a , vilket beror på att kvigkalvar ofta ärver sina namn De enhetliga familjenamnen gör att man får en överblick över olik a k o s l ä k t e r s k a r a k t ä r s d r a g och man kan följa kofamiljens utveckling genom flera generationer

Korna särskiljs istället med h j ä l p a v s i n a ö r o n n u m m e r , det vill säga at de heter saker som Rosa 123, Rosa 456 och så vidare

F ö r b å d e m ä n n i s k o r o c h hundar märker man ofta tydl i g a n a m n t r e n d e r m e n i n t e n ä r d e t g ä l l e r k o r M e n s e r man historiskt så har namnet faktiskt ändrats en hel del Rosa och Stjärna är ganska “ moderna” namn i detta sammanhang, på 1700-talet dominerade istället namn som Bleka, Dåsta, Svana och Grimla

A n d r a , m e r f ä r g s t a r k a n a m n ä n d a g e n s , v a r t i l l e xe m p e l S o m m a r l ö f , P ä h r l a n ,

Satsning

Norsk torsk är marknadsledande i Sverige. Men 2022 minskade volymen jämfört med föregående år. Nu

stärker Norges sjömatråd marknadsföringen av torsk och skrei på den svenska marknaden

I fjol exporterade Norge 5 3 7 3 t o n v i t f i s k t i l l e t t v ä r d e a v 4 5 1 m i l j o n e r n o r s k a k r onor till Sverige Torsk är den a b s o l u t s t ö r s t a a r t e n ( 2 9 1 miljoner NOK), följt av häll e f l u n d r a ( 4 3 , 9 m i l j o n e r N O K ) , s e j ( 4 2 , 7 m i l j o n e r NOK) och kolja (28,7 miljoner NOK)

R o s ö g a , S t i ä r n r o s , B l å m s t r a , K r u s b å l l a , K y n d e l l a o c h Ä ppelros

A v t r a d i t i o n a n s p e l a r k on a m n o f t a s t p å n a t u r e n m e n förr var det också vanligt att ge namn efter djurets födelsetid, som exempelvis Söndagsmön, F r e g å s , L ö r d r o s , S o m m a r g å s

o c h M o r g o n l i n n a E n l i g t e n tidigare undersökning har 64 procent av mjölkbönderna en favoritko Egenskaper hos favoritkor är att de mjölkar bra, är kloka och trygga med människor

D e t f i n n s o c k s å e n s t u d i e f r å n e t t b r i t t i s k t u n i v e r s i t e t s o m v i s a r a t t m j ö l k k o r m e d

n a m n g e r m e r m j ö l k D ä re m o t s å v i s a d e e n u n d e r s ö kn i n g a t t b a r a v a r f e m t e b o nd e u p p l e v t a t t d e v a r i t m e d o m a t t k o r r e a g e r a t p å s i t t namn

D e n s e n a s t e t i l l g ä n g l i g a s t a t i s t i k e n k r i n g d e s v e n s k a kornas namn har några år på

n a c k e n D å h a d e d r y g t

2 5 6 0 0 0 a v d e ö v e r 3 0 0 0 0 0 svenska korna ett tilltalsnamn, o c h a l l r a v a n l i g a s t v a r R o s a med drygt 14 000, före Stjärna med nästan 12 000 och Krona med 8000 Därefter följde Sara, Maja, Lilja, Majros, Linda, Blomma, Lisa, Stina och Saga

O c h ä v e n o m s i f f r o r n a m å -

hända har skiftat något sedan undersökningen gjordes så är det rimligt att tro att det fortfarande är samma namn som ligger högt upp på topplistan över vad de svenska korna heter

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

– S v e n s k a r n a t y c k e r o m t o r s k o c h h a r e n r e l a t i v t h ö g k o n s u m t i o n p å 3 , 3 k i l o p e r invånare och år Norsk torsk ä r m a r k n a d s l e d a n d e m e d e n a n d e l p å 5 5 p r o c e n t , m e n k o n s u m t i o n e n h a r g å t t n e r med 18 procent de senaste tre å r e n N ä r p r i s e r n a d ä r t i l l ö k a d e m e d 1 7 p r o c e n t f ö r r a å r e t , ä r d e t e n k r ä v a n d e u tv e c k l i n g , s ä g e r C h a r l o t t e

Rapp, Manager Sverige, Norges sjömatråd

2023 genomför Sjömatrådet e n e x t r a s a t s n i n g p å t o r s k i S v e r i g e D e t b e t y d e r b l a n d

a n n a t ö k a d s y n l i g h e t i n o m

flera områden

Vi kommer vara med på

olika relevanta arrangemang, delta i paneldiskussioner och hålla presentationer Dessuto m s k a v i u t v e c k l a e t t n y t t kommunikationskoncept m e d h å l l b a r h e t s o m t e m a D e t t a k o m m e r s y n a s b r e t t i media, tidningar och digitala kanaler, förklarar Rapp

V a d ä r h u v u d o r s a k e n t i l l

nedgången i volym för norsk torsk i Sverige?

– Prisökningen är självklart e n b i d r a g a n d e o r s a k , m e n den viktigaste förklaringen är

a t t n o r s k t o r s k s o m f å n g a t s i n o m 1 2 n a u t i s k a m i l f r å n k u s t e n i n t e l ä n g r e ä r M S C -

c e r t i f i e r a d E f t e r s o m m å n g a svenska dagligvarukedjor har

k r a v p å a t t a l l f i s k d e s ä l j e r ska vara certifierad, är det färr e k u n d e r s o m k ö p e r f ä r s k norsk torsk För fryst torsk är d e t e n h e l t a n n a n s i t u a t i o n , d e n f å n g a s u t a n f ö r 1 2 - m i l sgränsen och är därmed fortfarande MSC-certifierad Hur kan vi lösa utmaninge n m e d d e n f ä r s k a t o r s k e n ?

– H å l l b a r h e t ä r e t t v ä l d i g t v i k t i g t t e m a i S v e r i g e , o c h MSC har en stark position på m a r k n a d e n S a m t i d i g t h a r t o r s k o c h s k r e i e n u n i k o c h stark historia De växer upp i e t t r å t t , k a l l t o c h k l a r t h a v och är några av de mest hållb a r a p r o t e i n e r d u k a n ä t a , oavsett om de är MSC-certifierade eller inte Det är detta v i n u s k a p å m i n n a k o n s umenterna om Östersjön hade tidigare ett s t o r t t o r s k b e s t å n d , m e n d e t h a r ö v e r f i s k a t s o c h i d a g f å r m a n i n t e l ä n g r e f i s k a t o r s k där – Detta vet svenska konsum e n t e r , o c h d e t k a n h a l e t t t i l l e n f e l u p p f a t t n i n g o m a t t norsk torsk inte heller är hållb a r , s ä g e r C h a r l o t t e R a p p

Källa: Norges sjömatråd

10 Nummer 3 • Mars 2023
De traditionella konamnen står sig väl En orsak är att de ärvs ANTBRUK Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län
Charlotte Rapp, Manager Sweden på Norges sjömatråd Bild: NORGES SJÖMATRÅD
på norsk torsk i Sverige

Levererar allt i grusbranschen, även bergmaterial.

Vi utför: Bredgrusning och spårgrusning Lossning och lastning med lastmaskin Större och mindre schaktarbeten

Joakim 070-600 19 72

Flytgödselkörning

Fastgödselkörning

Fyrkantspressning

Slåtterkrossning

Rundbalspressning

Sådd Rapid 4m

Fälthack Claas

Krokvagnar

Allt

Andreas: 070-888 25 80

Marcus: 070-535 90 08

inom ventilation!

Allmän service samt service av styrregler, ACJ luftvärme, ACF, byte av styrregler

Husventilation, OVK-besiktningar, Injustering av luft, installationer med mera.

20 års erfarenhet i branschen • F-skattsedel • kenneth0142@hotmail.com

Svensktillverkade jordkällare. I plast. Sandström tillverkar färdiginredda gammaldags jordkällare modern tappning. Tillverkade i glas berarmerad plast. En lätt, stark och välbeprövad konstruktion, som håller i era mansåldrar. Mer information får du på vår hemsida eller per telefon. Välkommen!

www.jordkallare.se / 0910 - 941 00 www.sandstromwebshop.se

f o ... re för omgående leverans.

Nya & begagnade.

Vi levererar grus och grusar dina vägar!

Vi levererar grus och grusar dina vägar!

Containrar uthyres. Unicrental.se • 070-875 67 35 Vifinnsiområdetmellan BoxholmochLinköping.

Tömningsfläktar från 11 till 37 kw med mycket hög kapacitet KK1600 och KK1800

certifierat. www.mb-isolering.se

Diplomerade för avloppsanläggningar

Skrukeby Maskin

0142-809 60, 070-659 67 63

KINGQUAD LT-A500XPM 2022

Underhåll av grusvägar

Kantskärning och väghyvling

Hjertstedt Hyveltjänst AB 070-651 07 96 www.vaghyvlar.se

Boka rödfärgning!

Tegelbruksv 1, Kisa · 0494-128 50 www.kisamotorservice.se

Den har fått helt ny ram, ny servostyrning och ny växellåda, vilket gör att den tar sig fram ännu bättre i tuff terräng och kan dra ännu tyngre släp – upp till 600 kg.

Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats på 0141-560 03

Nummer 3 • Mars 2023 11 AKTUELLT Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län. Du bidrar till en bättre värld, samtidigt som du sänker dina kostnader. Det blir inte mycket bättre än så. Kontakta oss redan idag för personlig rådgivning 0142-100 01 | mjolby@elians.se | www.elians.se Vi är med dig hela vägen –från idé till nyckelfärdig elproduktion Tel 0381-710 10 | www.weimer.se Dragkraft 1400/1700/2200 kp Manuell och radiostyrd. Enkel montering på alla kranar. We-1400 med 2 kanal radio. 16.900:+ moms o frakt ! " Biobränslepannor Satseldade- och flödesmatade pannor Säljare norra och mellersta Sverige Andreas Brunåker Lantmästare 076-846 22 22 Andreas.brunaker@faust.dk mail@faust.dk www.faust.dk HS Perifal AB, Storgatan 50, 521 43 Falköping www.baxi.se - info@baxi.se Tel: 0515-171 10 Värmepumpar och pannor säljs och installeras av VVS installatörer LUFT/VATTENVÄRMEPUMP & VEDELDNING Bonus Light SOFAB Sanering & färg AB Butik Östanåg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751 www.sofabskanninge.se
Vi
av
Vi sprutmålar med Falu rödfärg
erbjuder även:
Fasadtvätt
Taktvätt
Skyliftarbeten
Försäljning
Teknos färgsortiment
med moderna maskiner. Grus och dammbindning. Villa- & fastighetsägare! TILLÄGGSISOLERA VINDEN OCH SPARA PÅ DIN VÄRMEKOSTNAD REJÄLT! …och samtidigt ökar du värdet på din fastighet. Kostnadsfri besiktning av vinden. Tel 0142-570 10 • Företaget är miljödeklarerat och kvalitets-
VI STÖDJER MISSING PEOPLE SWEDEN 20
inkl moms Nya Suzuki KingQuad
än
är bättre
någonsin!
129.900:-
Viutför grävarbeten!
' & " !! $ ! ' # %! # ' " ! $ ! ' ! $ ! ' & $

EFTERTEXT Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Kunniga har ordet i ”Upp på bordet”

Jordbr uksverket poddar om livsmedelsförsörjningen

SVERIGE (JB) I höstas startade Jordbruksverket podcasten ”Upp på bordet” som fokuserar på svensk livsmedelsförsörjning ur ett beredskapsperspektiv. Hur robust är Sveriges livsmedelsförsörjning? Podden ger svar

D e t g å r a t t l y s s n a p å p o dd e n v i a J o r d b r u k s v e r k e t s h e m s i d a , S p o t i f y e l l e r S o u nd c l o u d D e t f ö r s t a a v s n i t t e t släpptes den 8 november och

MASKINSERVICE

BEGAGNADE TRAKTORDELAR

TRAKTORER KÖPES för demont, kontant betalning. Hämtas!

www jordbrukaren se

h a d e n a m n e t ” M å s t e v i l e v a p å m o r o t s k a k a o m d e t b l i r kris?” Kan vi räkna med att få f o r t s ä t t a v a r a m ä t t a o c h f r i ska om krisen kommer? Vilka

r i s k e r , h o t o c h u t m a n i n g a r finns det som kan påverka vår svenska livsmedelsförsörjning? G å r d e t a t t m i n s k a r i s k e r n a ? Hur då? Och – vem ansvarar för det?

I p r e m i ä r a v s n i t t e t a v p o d c a s t e n U p p p å b o r d e t m e d v e r k a d e C h r i s t i n a N o rdin, Jordbruksverkets generaldirektör, Catrin Molander, tidigare chef för beredskapsenheten på Jordbruksverket samt programledare Jesper Nietsche från kommunikationsenheten på Jordbruksverket

Det är brist på vissa varor och p r i s e r n a s t i g e r k r a f t i g t H u r p å v e r k a r o m v ä r l d e n v å r a s v e n s k a l a n t b r u k a r e o c h d e n svenska livsmedelsproduktion e n ? V i l k a u t m a n i n g a r s t å r l a n t b r u k a r k å r e n i n f ö r 2 0 2 3 ?

Vi målar

följande

fasader:

Rödfärgade

Reveterade

Oljefärgade

Vi utför även:

Epoxibeläggningar

Handmålning

Hetvattentvättning

Invändig målning i stall

Även färg- och tapetbutik

Uthyrning av liftar

SOFABSanering & Färg AB

0705-300 751, 0730-36 71 36

www.sofabskanninge.se

www.bevattningsteknik.se

– På kort sikt skulle jag säg a a t t j a g i n t e ä r o r o l i g D e t finns tillräckligt med mat Vi b e h ö v e r i n t e s v ä l t a M e n p å s i k t s å s k e r l i k s o m i n t e m a tp r o d u k t i o n a v s i g s j ä l v V i måste ha lantbrukare som vill producera mat och så måste vi f ö r s t å s b y g g a e n b e r e d s k a p k r i n g s å r b a r h e t e r , i n l e d d e Christina Nordin Avsnitt två hade temat ”Får vi mindre svensk mat på bordet när lantbrukarens kostnaer ökar?”

Kriget i Ukraina har lett till t o r a s t ö r n i n g a r i h a n d e l n

Vi köper & säljer

Halm och grovfoder

Diesel och oljor

Spannmål, konv & KRAV Gödning

Vallfrö och utsäde

Hanna eller Anders når ni på: Tel 013-23 44 64/65

I d e t a n d r a a v s n i t t e t a v podcasten medverkade Bengt J o h n s s o n , u t r e d a r e p å j o r db r u k s e k o n o m i s k a e n h e t e n o c h m e d i J o r d b r u k s v e r k e t s konkurrenskraftsgrupp, Louise Darius, ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Öst e r g ö t l a n d , M a r c u s H e n r y sson, lantbrukare i Eksjö samt p r o g r a m l e d a r e n J e s s i c a H ag å r d f r å n k o m m u n i k a t i o nsenheten på Jordbruksverket Nyligen kom det tredje avsnittet där Katharina Gielen, smittskyddschef på Jordbruksverket, Karl Ståhl, statsepizootolog på Statens veterinärmedicinsk a a n s t a l t , M a t t i a s E s p e r t , l a n t b r u k a r e o c h o r d f ö r a n d e f ö r S v e r i g e s G r i s f ö r e t a g a r e s a m t p r o g r a m l e d a r e J e s p e r N i e t s c h e a v h a n d l a d e f r å g a n ”Varför hamnade 400 miljoner ägg aldrig på frukostbord e t ? ” U n d e r p e r i o d e n 2020–2022 gick restauranger, b a g e r i e r o c h k o n s u m e n t e r miste om 400 miljoner svensk a ä g g o c h 1 5 m i l j o n e r p o rtioner kött

d j u r a n l ä g g n i n g a r s t ö r r e r i sker?

S m i t t s k y d d ä r n ä r a k o p plat till hållbarhet Jordbrukets strukturomvandling över tid m o t a l l t s t ö r r e b e s ä t t n i n g a r gör att u tb rott av s mitta k an d r a b b a v ä l d i g t

ånga jur, Konseenserna

blir större n ä r d e t

gäller kostnader, livsme-

delsförluster och ibland även djurlidande Samtidigt så har större anläggningar ofta bättr e f ö r u t s ä t t n i n g a r a t t j o b b a systematiskt med smittskydd o c h b i o s ä k e r h e t D e t f i n n s därför inte några tydliga samband mellan storlek på besättningen och sannolikheten att drabbas av smitta

– Jordbruksverket och SVA h a r t i t t a t p å f r å g a n o m s t o rd r i f t i e t t r e g e r i n g s u p p d r a g o m z o o n o s e r D ä r g ö r s b ed ö m n i n g e n a t t v i i d a g i n t e h a r v e t e n s k a p o c h b e p r ö v a d e r f a r e n h e t s o m g e r u n d e r l a g till att införa generella regler o m h u r m å n g a d j u r s o m f å r hållas i en besättning utifrån smittskyddshänseende, säger K a t h a r i n a G i e l e n , s m i t ts k y d d s c h e f p å J o r d b r u k sverket

Text:

TOBIAS PETTERSSON

Generaldirektör Christina Nordin medverkade i det första avsnittet av podden Bild: CARL JOHANSSON
NUMMER 3 Mars 2023 Årgång 97
Under perioden 2020–2022 slog fågelinfluensa, salmonella och andra smittor hårt mot vår livsmedelsproduktion Hur allvarligt är egentligen hotet från olika smittor och innebär stora djuranläggningar större risker? Det avhandlas i tredje avsnittet av Jordbruksverkets podd Bild: PIXHILL
Lantmannatidn ngen Jordbrukaren • Til Östergöt ands antbrukare sedan 1926 Försäljning och service av garageportar, industriportar, grindar, dockningar med mera!
Benny Andersson Brånstorp, 575 91 Eksjö Tel 0380-810 34
gener. Även
Nya startmotorer och
andra nya delar.
dbruksets podd du hittar r Sök på

Articles from Jordbrukaren nr 3, 2023