Page 1

En branschtidning i Länstidningen

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till lantbrukare sedan 1926

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

Nummer 12 • Årgång 95 November 2021

Den skogspolitiska överenskommelsen är ett stort steg framåt för Sveriges familjeskogsbrukare, menar Lena Ek, Södras styrelseordförande.

Ny skogspolitik välkommen SKOG. Stärkt äganderätt med frivillighet som utgångspunkt när skog ska skyddas. Det väntar för Sveriges skogsägare enligt en ny politisk överenskommelse. Beskedet välkomnas av Södra och ordförande Lena Ek. Centerpartiet och regeringen är överens om reformer för ett förändrat strandskydd och stärkt äganderätt i skogen. Förslagen om skogen presenterades under onsdagen och överenskommelsen innebär att äganderätten för Sveriges drygt 300 000 familjeskogsbrukare stärks. SIDAN 11

Prisbelönt humle i Ydre

En specialdragare fanns också på veteranplöjningsdagen. Vid hytten står Thor Johansson och på flaket sitter från vänster Holger Larsson, Olle Johansson, Anton Edberg, Isak Åsenhed och Oskar Johansson.

26 traktorer på gärdet Veterantraktorplöjning vid Fågelstad storgård LANTBRUK. En solig, men ack så blåsig, lördag i mitten av oktober var det åter full fart av veterantraktorplöjare på ett gärde vid Fågelstad Storgård i Motala kommun. Janne Philipsson hade välvilligt sparat ett gärde åt plöjarna. Det

JORDBRUK. De fyra i Kalvsved Humle har segeryra. Det blev storslam när juryn i Nordic Natural Beauty Awards fördelade priserna. Apelsini var en favorit. Den eteriska oljan är en ingrediens i tre av de fyra prisvinnande produkterna.

på Länstidningen Östergötland och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

ra traktorträffar i närheten, bland annat DMplöjning. Vid en snabbräkning kunde man konstatera att det var hela 26 traktorer som plöjde på samma åker. SIDAN 4

Minst fyra nya vargvalpar i länet I september kunde Länsstyrelsens viltspårare konstatera att det hade fötts valpar i Långbogenreviret under året. En vuxen varg och fyra valpar fastnade på en film tagen med en av Länsstyrelsens viltkameror i omrdet. ”Att det fötts nya valpar var ganska väntat eftersom Länsstyrelsen under sommaren har fått rapporter från personer som har sett valpar i reviret. Dessa observationer har vi inte kunnat bekräfta förrän nu”, säger Fredrik Näsman, vilthandläggare på Länsstyrelsen. SIDAN 8

SIDAN 6

Du som är prenumerant

var tionde året i rad som Henke Larsson och Henrik Carlsson anordnat en plöjträff. Carl Hjalmarsson, den tredje mannen i trojkan, hade tyvärr förhinder att vara med. Det kom traktorer från alla håll trots att det var två sto-

VECKANS BORRING

LANTBRUK

SKOG

Med svenska glasögon...

Här görs glass på strutsägg

Samarbete för att bevara vildbin

SIDAN 2

SISTA SIDAN

SIDAN 9


2

Nummer 11 • November 2021

AKTUELLT

Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen.se

Veckans Peter Borring:

Med svenska glasögon... ... blir världen allt bra konstig. Jag brukar när jag föreläser om mat och klimat lägga upp World value surveys bild på hur kulturella, religiösa och monetära aspekter kokar ned till olika värdegrunder i olika delar av världen. Den bilden som organisationen sammanställer och årligen uppdaterar är ganska intressant. Sverige sticker ut helt ensam upp i ena hörnet som det landet i världen med det mest sekulariserade och mest självförverkligande folket. Utan att göra värderingar av detta i sig kan man ändå konstatera att detta måste vara yttersta tecknet på välstånd att vi kommit så långt upp på Maslows behovstrappa så vi kan ta alla grundläggande behov för givet och i stället lägga vår kraft på att bidra till en bättre värld och hur vi ska förverkliga oss själva. Om vi hittar oss själva, för märkligt nog tycks det också finnas ett samband över att ju bättre materiell levnadsstandard ett folk har, desto mera psykiskt dåligt mår samma folk. Som ett eko av detta är just Sverige ett

av de länder i världen som har störst andel med klimatångest. Jag har faktiskt ingen klimatångest. Är jag bara naiv, klimatförnekare eller obotlig optimist? Inget av det fullt ut hoppas jag. Min oro för att vår planet utsätts får hårda miljö- och klimatmässiga prövningar är absolut och tydlig. Vi får varje dag exempel på allt mera extrema väder runt om på jorden och ingen kan nog förneka att vintrarna genomsnittligt ändå är mildare nu än för 30-40 år sedan. Men jag roar mig med att blicka tillbaka i gamla lantbrukstidningar ibland. Både för 35 och 45 år sedan. Rubrikerna och innehållet är förvånansvärt likt dagens, trots att både lantbruket i sig och förutsättningarna ändå förändrats högst väsentligt, både

…men jordbruket i åtminstone Sverige har gjort en enorm resa och förbättrat sitt hushållande av växtnäring rejält.

marknadsmässigt, politiskt och praktiskt. Hur blir vi effektivare för att klara framtidens högre energipriser? För få unga vill ta över gårdarna! Kraven från konsument och politik blir allt högre, samtidigt som prispressen fortsätter. Hur kan jordbruket leva upp till högre miljökrav? Ska vi göra energi av råvara som kan gå till mat, när folk svälter? Exempel på narrativ från 70-talet som alltjämt är lika aktuella idag. Men samtidigt har vi också löst många problem. Skogsdöden på grund av av svavelnedfall på 80-talet. Svavelgödsel i växtnäring är i dag en självklarhet. Övergödningen av sjöar och vattendrag finns alltjämt kvar, men jordbruket i åtminstone Sverige har gjort en enorm resa och förbättrat sitt hushållande av växtnäring rejält. Freonerna som via hårsprayerna till 80-tals frillorna, skulle bli vår planets död. Nu är

det tvärtom, nu är för tätt ozonskikt det största problemet Även om jag är fullt medveten om att ingen av tidigare miljömässiga utmaningar varit i närheten av vad klimatfrågan är i allvarsgrad och magnitud, så är det faktiskt exakt samma domedagsretorik och dystopiska apokalyps som kommer från miljöorganisationerna och vissa opinionsbildare för att beskriva dagens miljöproblem som när man beskrev gårdagens. Flera av de senare har vi i alla fall kommit närmare att lösa. Varför skulle jag inte våga lita på att kombinationen av att människor sakta – om än kanske för sakta – ändrar beteende, tekniken utvecklas och miljö och klimatvänliga produkter blir sund ekonomi och att detta inte kan leda till förändringar. För sent kanske, men ändå. Min egen positiva känsla kanske ändå utgår ifrån att jag själv trots allt i mitt lilla företag bidrar med att binda 900 ton koldioxid varje år, netto. Må så gott i ett apokalyptiskt men ändå framtidsinriktat Sverige önskar Peter PETER BORRING peter.borring@telia.com

samhällsdebattör och opinionsbildare

”Löser inte naturkrisen i skogen” Naturskyddsföreningen kritisk mot regeringens skogsproposition Naturskyddsföreningen anser att regeringens nya proposition om skogen inte löser de problem som finns i det svenska skogsbruket. Föreningen är också kritisk till förslaget att områdesskyddet i skogen i huvudsak ska utgå från frivillighet, vilket kan leda till att områden med höga skyddsvärden inte skyddas. Men det finns också några ljuspunkter, som exempelvis flera ersättningsmodeller till markägare. Det som nu krävs är en ny politik och lagstiftning för skogen.

att lösa krisen, vilket kan förklaras av att skogsutredningen fick begränsade direktiv. Nu måste regeringen ta ett helhetsgrepp över skogspolitiken och den svenska lagstiftningen om skogen, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen. Naturskyddsföreningen konstaterar att regeringens proposition (2021/22:58) om skogen inte löser de målkonflikter som finns i dagens regelverk för skogsbruket. Inte heller levererar propositionen några konkreta förslag som säkerställer att skogsbruket lever upp till de krav på ett förebyggande och hållbart skogsbruk som EU kräver. Skogsägarna ska idag följa

– Vi befinner oss mitt i en naturkris, där den biologiska mångfalden i skogen utarmas i snabb takt. Tyvärr levererar inte regeringens proposition några konkreta förslag på hur skogsbruket ska förändras för

både skogsvårdslagen och delar av miljöbalken parallellt. Hänsynskraven i skogsvårdslagen är dock lågt ställda och svarar inte upp mot minimikraven i miljöbalken. Detta leder till att många skogsägare

upplever oklarhet om vilka krav lagstiftningen egentligen ställer och därmed en otydlighet kring sin brukanderätt av skogen. Det leder i sin tur till att äganderätten upplevs som hotad. Samtidigt uppnår inte det svenska skogsbruket vare sig miljökvalitetsmålen eller EU:s naturvårdsdirektiv, och inte heller kraven i den svenska miljölagstiftningen uppfylls. – Samtalet mellan Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet borde ha handlat om hur skogsbruket och myndigheterna ska kunna komma till rätta med otydligheter i lagstiftningen och det faktum att skogsbruket inte lever upp till EU:s direktiv och miljöbalkens krav. Detta gäller inte minst bristerna i implementeringen av miljöbalkens kunskapskrav, något som skogsutredningen tittat på, säger Johanna Sandahl.

Jordbrukaren Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gunilla Norlén E–post: gunilla.norlen@kurirengruppen.se REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen.se Länstidningen ansvarar inte för insänt, ej beställt material. Allt material i Länstidningen kan komma att lagras i digital form och publiceras på Länstidningens hemsida. Förbehåll mot sådan lagring och/eller publicering ska göras innan materialet publiceras.

Missnöjd? Du kan anmäla publicering som du anser är felaktig till PO, Allmänhetens pressombudsman. Adress: Box 22310, 104 22 Stockholm. Tel: 08-692 46 00. Fax: 08-692 46 05. ANNONSAVDELNING. E–post: annons@lanstidningen.se Felaktiga annonser: reklamation ska göras inom sju dagar från införing. Tidningens ansvar för fel är högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras inte. Reklamation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått.

Det kommer bli en enorm utmaning för staten att säkerställa ett effektivt skogsskydd med den föreslagna modellen, inte minst blir det nu upp till bevis för skogsägarna att bidra till detta. Både skogsutredningen och artskyddsutredningen har visat att kunskapskravet i miljöbalken gäller även för skogsbruket. Här presenterade skogsutredningen ett tydligt förslag för att komma till rätta med den bristande implementeringen. Detta har dock inte beaktats i skogspropositionen. – Rättsläget i denna fråga är

glasklart. Kunskapskravet gäller för skogsbruket och det är med detta skogsägaren som har ansvar för att ta fram kunskap om naturvärden i skogen och hur dessa värden påverkas av det skogsbruk som planeras, säger Johanna Sandahl.

Naturskyddsföreningen är vidare kritisk till regeringens förslag att arbetet med områdesskydd ska utgå från frivillighet som princip. Enligt föreningen riskerar det att leda till att många områden med höga naturvärden inte skyddas, inte minst eftersom frivilligheten kommer att ställa mycket höga krav på skogsägarna. – För att skydda områden med högst naturvärden på ett effektivt och långsiktigt sätt behövs i första hand kunskap om var dessa områden finns samt ett landskapsperspektiv för att de skyddade områdena ska ge mest nytta för naturvården. Det behövs även

skyddsformer som anpassas efter olika skogsägares villkor och förutsättningar och som samtidigt garanterar ett långsiktigt, kvalitetssäkrat och transparent skydd. Det kommer bli en enorm utmaning för staten att säkerställa ett effektivt skogsskydd med den föreslagna modellen, inte minst blir det nu upp till bevis för skogsägarna att bidra till detta, säger Johanna Sandahl. Men det finns några ljuspunkter för skogen i regeringens proposition. Förslagen om olika ersättningsmodeller för skogsägare, förslaget om bildande av nya nationalparker, förslaget att staten ska vara ett föredöme för ett hållbart skogsbruk liksom att regeringen slår fast att inga skyddsvärda skogar ska avverkas välkomnas av Naturskyddsföreningen. Källa: Naturskyddsföreningen

Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www.lanstidningen.se Öppettider: Måndag - fredag 09.00-16.00 TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i Linköping, ett Svanengodkänt tryckeri. MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden. Pressgrannar är Svanengodkänt och ingår tillsammans med bl.a. Sveaskog, Holmen, Skogssällskapet, Ragnsells, som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www.vatmarksfonden.com/) som arbetar med att restaurera torrlagda våtmarker i Sverige och även skapa nya. Läs mer på www.pressgrannar.se

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@lanstidningen.se Prenumerationspris: Helår 425:– . Halvår 230:– Bankgiro: 386-0020 Utebliven tidning? Ring 0141-560 03. Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten.


Nummer 12 • November 2021

3

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Levererar färdig betong

AKTUELLT

Från missväxt till tillväxt!

certifierad av

VIMMERBY · Tel 0492-152 55 · www.geba.se

070-696 19 44

NILFISK ALTO • Nyförsäljning • Auktoriserad service

3EKO -IXERVAGNAR fÚR ALLA BEHoV...

&YLLTÚMMAre

FÄRGBUTIK med Teknos-färger

för omgående leverans.

Nya & begagnade. s Tömningsfläktar från 11 till 37 kw med mycket hög kapacitet s +ASTmËKTAR KK1600 och KK1800

samt äkta Falu Rödfärg Passa även på att boka rödmålning inför säsongen 2022!

SOFAB Sanering & färg AB

Vi utför grävarbeten! Diplomerade för avloppsanläggningar

Butik Östanåg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751

Skrukeby Maskin

www.sofabskanninge.se

0142-809 60, 070-659 67 63

20 000 läsare kan se din annons här! Ring 0141-560 03 så hjälper vi dig att få ut ditt budskap! LUFT/VATTENVÄRMEPUMP & VEDELDNING KINGQUAD LT-A500XPZ 2022 Nya Suzuki KingQuad är bättre än någonsin! Den har fått helt ny ram, ny servostyrning och ny växellåda, vilket gör att den tar sig fram ännu bättre i tuff terräng och kan dra ännu tyngre släp – upp till 600 kg.

Svensktillverkade jordkällare. I plast. Sandström tillverkar färdiginredda gammaldags jordkällare i modern tappning. Tillverkade i glasfiberarmerad plast. En lätt, stark och välbeprövad konstruktion, som håller i flera mansåldrar. Mer information får du på vår hemsida eller per telefon. Välkommen!

www.jordkallare.se / 0910 - 941 00 Tegelbruksv 1, Kisa · 0494 -128 50 www.kisamotorservice.se

www.sandstromwebshop.se

119.900:inkl moms

2ƞȒȡ3 11"+3ê/*"-2*-"+ ,+20 &/ ǖǗ ê/ -"/#"(1 11 &+01 ))"/ 0,* "11 (,*-)"*"+1 1&)) "+ 3"!- ++ ǽ "+ ( + "+(")1 +0)21 0 *,1 (2*2) 1,/1 +( "))"/ - ++ ǽ ,* 3"!")! /" ( + !2 (,*-)"11"/ "Ɯ+1)&$ +)ê$$+&+$ , % /"'ê)1 *&+0( !&11 3"! "%,3 ǿ ǞǚǿȒ ǙǞ ǽ Ǟ ǽ

,+20 &$%1 ê/ "+ (/ ƞ#2)) *"+ "+(") 3"!- ++ -í ǘǕ ( , % % )3Ȓ *"1"/03"!ǽ "+ ê/ $,!(ê+! "+)&$1 !" +6 ,!"0&$+(/ 3"+ , % !ê/*"! #/ *1&!00ê(/ !ǽ Bonus Light ê/ "+ *6 ("1 -/&03ê/! ǘǜǽǘ ǽ ǿ

ǜǚǿ 3"!- ++ ǽ Ȓ

HS Perifal AB, Storgatan 50, 521 43 Falköping Tel: 0515-171 10 Fax: 0515-155 13 www.baxi.se - info@baxi.se

Värmepumpar och pannor säljs och installeras av VVS installatörer

Nöjd med rådgivningen

9 av 10 &

%

$

%

i kundbetyg

# %

#

"

# " #

% #

# #

#

! "

"

" #

"

"

Lantbruksföretagare - vi har ett vasst erbjudande till dig

"

Som en av Sveriges största redovisningsbyråer vet vi att du som företagare har mycket hålla reda på, inte minst med bolagets ekonomi. Kanske har du redan idag hjälp av en redovisningsbyrå, eller så sköter du det mesta själv? Vi är så säkra på att vi kommer ge dig en tjänst du är nöjd med att vi ger dig ett riktigt bra erbjudande* som ny kund hos oss!

$

# $ !

# "

$

$ ! $

- Tre månader gratis bokföring - 10 % rabatt på all juridisk rådgivning och avtal till ditt företag under året - Kostnadsfritt behovsmöte inom ekonomi, skatt eller juridik Läs mer om erbjudandet på ludvig.se/nykund2021 eller kontakta oss på 0771-27 27 27 så berättar vi mer. *Erbjudandet gäller dig som ny kund hos oss och är giltigt fram till och med 31 december 2021.

ludvig.se


4

JORDBRUK

Nummer 12 • November 2021 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Anders Häggström rattar sin John Deere AR med järnhjul runt om.

Per Johnson på sin Munktell med tändkula.

Vid matdags kunde man se nästan alla traktorer på rad.

26 veteraner plöjde samma åker Veterantraktorplöjning vid Fågelstad storgård FÅGELSTAD (JB)

En solig, men ack så blåsig, lördag i mitten av oktober var det åter full fart av veterantraktorplöjare på ett gärde vid Fågelstad Storgård i Motala kommun.

Janne Philipsson hade välvilligt sparat ett gärde åt plöjarna. Det var tionde året i rad som Henke Larsson och Henrik Carlsson anordnat en plöjträff. Carl Hjalmarsson, den tredje mannen i trojkan, hade tyvärr förhinder att vara med. Det kom traktorer från alla håll trots att det var två stora traktorträffar i närheten, bland annat DM-plöjning. Vid en snabbräkning kunde man konstatera att det var hela 26 traktorer som plöjde på åkern. Det var en stor variation av traktorer, Volvo BM, Bolinder-Munktell, Massey Ferguson, ”Grålle”, John Deere, McCormick, International Harvester, Fordson Major och fler än dessa. De lite nyare traktorerna plöjde med femskäriga plogar medan de med mer patina nöjde sig med tvåeller treskäriga plogar. Bland de äldsta traktorerna fanns Anders Häggströms

John Deere AR. Den hade järnhjul runt om. – Den är från 1940 med 20 hästkrafter under huven, sa Anders. Traktorn köpte jag för sju–åtta år sedan från Värmland. En annan bland de lite äldre traktorerna var Per Johnsons Munktell från 1949-1950. Den har en tändkulemotor och ger 40 hästkrafter. Per hade köpt den 2019 och ”Munken” drog en vackert patinerad tvåskärig bogserplog av märket Deering. Det var bara män som körde,

och några hade många års erfarenhet av traktorer och plöjande. Denna gång fanns dock tre unga killar i tonåren som körde var sin traktor. Thure Abered körde sin fars John Deere 2120 från 1969, Helmer Larsson körde en BM Volvo Boxer från 1965 och Axel Varverud faderns BM Volvo Victor från 1961. Dessa tre kunde verkligen plöja! De höll i nästan från första stund tills det bara var en liten bit vändteg kvar. En liten specialdragare fanns också vid veterantraktorplöjningen. Det var Thor Johansson som körde en trädgårdstraktor, med hytt! Till den hade man kopplat en vagn och

En specialdragare fanns också på veteranplöjningsdagen. Vid hytten står Thor Johansson och på flaket sitter från vänster Holger Larsson, Olle Johansson, Anton Edberg, Isak Åsenhed och Oskar Johansson.

på vagnen fanns en härlig soffa och fåtölj. Där satt flera kompisar och alla kunde åka runt och titta på plöjarna. Kompisarna var Holger Lars-

son, Olle Johansson, Anton Edberg, Isak Åsenhed och Oskar Johansson. Det stora gärdet var snart plöjt och var och en åkte hem

till sitt. En del lastade sin traktor och plog på flak. För som Anders Häggström (med järnhjulstraktorn) sa: – Jag tror inte vägverket blir

Avskjutningen av vildsvin ökar För några dagar sedan presenterades avskjutningssiffrorna av vildsvin för föregående år. Det visar att jägarna återigen har slagit rekord och skjutit nästan 160 000 vildsvin under föregående jaktår.

I praktiken innebär det att de svenska jägarna skjuter ungefär dubbelt så mycket vildsvin som vi skjuter älg. Dessa vildsvin skjuts dock på en yta som är ungefär en tredjedel av den yta vi jagar älg på. – Det är ingen underdrift att säga att jägarna har steppat upp och ökat jakttrycket när vildsvinsstammen har ökat

både i antal och i utbredning säger Mikael Hultnäs, Riksviltvårdskonsulent hos Jägarnas Riksförbund. – Delar av den ökade avskjutningen kan säkerligen förklaras med de regelförenklingar gällande olika former av mörkersikten som kom häromåret. Detta är en fråga som Jägarnas Riksförbund, JRF har jobbat hårt och länge med. Vi ser nu att det bär frukt så att säga fortsätter Mikael Hultnäs. – Även om vi nu återigen har slagit avskjutningsrekord så måste vi fortsätta att kontinuerligt jaga vildsvinen, framför allt på och i kring jordbruks-

mark för att undvika skador i lantbruket. För oss inom JRF finns det fortfarande frågor att arbeta med kring för att förenkla jakten efter vildsvin. – En av de viktigaste frågorna är att det ska bli lagligt för den enskilde jägaren att sälja vildsvinskött privat, vilket också är en fråga vi arbetat med länge. Livsmedelsverket lämnade ett förslag till regeringen i mitten av mars med ovan nämnda innehåll. Trots påtryckningar har ännu inget beslut fattats avslutar Mikael Hultnäs.

Källa: Jägarnas Riksförbund

Jägarna sköt nästan 160 000 vildsvin föregående jaktår. Bild: JÄGARNAS RIKSFÖRBUND

så glada om jag tar traktorn hem på vägen. Text och bild: EVA CARLSSON

OM VILDSVIN Vildsvin återkom i Sverige under 1980 talet. Avskjutningen låg fram till 2007 på några tusen vildsvin per år för att sedan explodera. Jaktåret 2020/2021 sköts det 158 809 vildsvin i Sverige. Under samma period sköts det 80 353 älgar. Vildsvinen finns i princip bara i Götaland och Sveland, medan älgen finns i hela landet. Vildsvin som ska ätas bör testas för trikiner, vilket sedan i somras är helt subventionerat av staten. Vildsvin som skjuts i områden som drabbades av radioaktivt nedfall från Tjernobyl bör även testas för cesium.


Nummer 12 • November 2021

5

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

AKTUELLT

Biobränslepannor Satseldade- och flödesmatade pannor Säljare norra och mellersta Sverige

Andreas Brunåker Lantmästare

076-846 22 22 Andreas.brunaker@faust.dk

Dags för ny anläggning? Akron har marknadens mest kompletta utbud av lösningar för hantering, lagring och torkning av spannmål och biobränsle.

mail@faust.dk www.faust.dk

Kontakta din Akronrepresentant idag! Östergötland: Anders Olausson 070-346 11 11 Södermanland: Linda Karlsson 072-515 18 31 Närke:

$ ! ! "& ! #" #!"

Vi köper & säljer Halm och grovfoder Diesel och oljor Spannmål, konv & KRAV Gödning Vallfrö och utsäde

"$

Anders eller Elisabeth når ni på:

Tel 013-23 44 65/66

&

&

+* )

& &

!!

# # !

& $ "$

"

Läs mer på vår hemsida

akron.se

Du vet väl att du kan läsa Jordbrukaren på nätet?

'!

Klicka bara på Jordbrukarens framsida uppe till höger på www.jordbrukaren.se

20 000 läsare kan se din annons! Ring 0141-560 03 så hjälper vi dig att få ut ditt budskap!

$

& ' '

!

) " *++(,. -/ ** ) %%%'!

&

Kent Folkesson 070-337 16 28

"

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( +%( $" +$(% ( ( $ ( %%(% ** +$ ( * ( ( ( * %+% ( +%( +%( $" +$(% ( ( $ ( %%(% ** +$ ( * ( ( ( * %+% ( +%( ( $ (( ( ( ( ( (* ( ( ( $ ( ( (%( $" +$( $" (+$( $" +$( $ ( ( * ( $ ( +%( $" +$( +($"%% ( *+& (# *( ( ( + ( +($("%(% ( ( *+&( (# *( ( ( ( ( ( ( ( ( ( & ( ( ( (* (# ($ ( ( % %( ( ( *( & & ( * & & $(( $( ( ( & ( * (# $ ( % % ( * & & * & & $( ( ( $( "* +$( "* +$( ( + ( +% ( ( (

( +( ( +%( ( ( ( ( ( (

(

(

( (

( (

(

(

( (

(

(

, ,+*)('+&%+$(#" %+$ (•( * ( ( +*)('+&%+$(#" %+$ (•( * ( (


6

JORDBRUK

Nummer 12 • November 2021 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Kalvsved Humle i Ydre prisbelönt Tog hem fyra priser i Nordic Natural Beauty Awards YDRE (JB)

De fyra i Kalvsved Humle har segeryra. Det blev storslam när juryn i Nordic Natural Beauty Awards fördelade priserna. Apelsini var en favorit. Den eteriska oljan är en ingrediens i tre av de fyra prisvinnande produkterna.

Det snurrar fort för krämoch smörjemakarna i Kalvsved Humle. För två år sedan huserade företaget i en liten lada hemma på gården. Ifjol flyttade de till större lokaler i Rydsnäs och i sommar till ännu större lokaler i Österbymos Gula skolan. Ett hus som kommunfullmäktige vid sitt senaste sammanträde gav sitt ja till att sälja till företaget. – Även med det jaet är vi inte i hamn än med köpet, vill Elina Forsell dra lite i handbromsen. Fast detta ska inte handla om husaffärer och expansion i olika lokaler. Nej, det ska handla om att slå stora och etablerade kosmetikaföretag på fingrarna med produkter innehållande äkta varor som humle från Ydre och olika eteriska oljor från hela världen. Det var i våras s om Kalv -

sved Humle plockade ihop en kartong med krämer och smörjor för både människor och husdjur och skickade in till Nordic Natural Beauty Awards. Tävlingens jury bestod av 50 skådespelare, modeller, idrottare, sångare och musiker från Island, Finland, Norge, Danmark och Sverige. De fick testa 97 nominerade pro-

Olle agerar modell med Humles raska tassar som hjälper onda tassar att bli mjuka.

dukter från 44 olika kosmetikmärken i 21 olika kategorier. – Och vi tog hem guld i tre kategorier, nämligen vår Humle rena smörjan apelsini i balm care, Humle body butter apelsini i body treatment och Humle raska tassar i kategorin pet care product. Dessutom blev vi delad etta som juryns favorit med vår Humle body butter apelsini tillsammans med Grevinnans rum – body scrub de luxe, jublar Elina Forsell och får medhåll av de två medarbetarna Inêz Nunes Rocha och Linda Johannesson. De tre går på rundtur i huset från butiken och packrummet på första våningen till källarplanets kök och lager. Inêz Nunes Rocha förklarar att det är viktigt att hålla god hygien och kontroll på allt som görs. – Varje omgång får sitt eget

batchnummer med identifikationsnummer på de ingående ingredienserna och var de kommer från och i vilken

Superglada kvartetten från Kalvsved Humle. Linda Johannesson, Elina Forsell, Inêz Nunos Rocha och Tobias Helmin gläder sig åt att fått fyra guld vid Nordic Natural Beauty Awards.

mängd. Vi måste ha koll så att vi kan spåra tillbaka om det skulle gå fel vid något tillfälle och på det viset kunna utreda orsaken. Våning två ska bli en evenemangsplats men de planerna får utkristallisera sig längre fram liksom planerna för utveckling av både butik och trädgård. Bakom hörnet väntar en person som är både florist och inredare på att få genomföra sina kreativa idéer om hur Kalvsved Humle ska bli ett ännu mer attraktivt

utflyktsmål i Ydre. – Vi är redan ett sådant mål. Det kommer folk från Örebro, Malmö med flera håll för att komma och handla i vår butik. Det känns stort och viktigt att få den direktkontakten med kunder när den mesta försäljningen sker via webbutik, konstaterar Elina Forsell. Fram till jul kommer Kalvs-

ved Humle att ha öppet på lördagar och söndagar med hjälp av människor som hoppar in och jobbar.

Fast Elina Forsell och Tobias Helmin ser att deras företag Kalvsved Humle fortfarande är i uppbyggnadsfasen. Det tar tid att konsolidera och bygga en trygg ekonomisk bas. – Pandemin gör ju sitt till i detta. Helt plötsligt finns inte metall- eller glasburkarna att köpa från den vanliga leverantören och bytet kanske måste ske till en brittisk leverantör och då blir det plötsligt Brexitregler som försvårar köpet. Det kan komma mer manna från himlen i form av pri-

ser. Nyss deltog Kalvsved Humle i en av de första mässorna sedan pandemirestriktionerna lättades. Det var i Stockholm Beauty Week där det också tävlades i bästa kosmetikprodukter. Juryarbetet från den tävlingen pågår. Återstår att se om det lilla Ydreföretaget Kalvsved Humle får någon utdelning. Svar väntas före årets slut. Text och bild: ANN SOFIE FREDRIKSSON

Cirkulärt foder gör svensk regnbågslax grön En innovation från Axfoundation och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) sjösätter Sveriges första gröna regnbågslax i butik och restaurang.

I stället för soja och vildfångad fisk från jordens alla hörn har regnbågslaxen ätit ett svenskt cirkulärt foder av främst insekter, som i sin tur ätit matsvinn. I projektet har också Axfood, Sorundahallarna, Urban Deli och Älvdalslax deltagit. – Det är ett enormt resursslöseri att låta odlad fisk äta soja från Brasilien och fisk från Stilla Havet, samtidigt som det slängs tonvis med mat i Sverige. Matavfallet kan i stället användas till att föda upp insekter, en utmärkt föda

för fisk. Vår mat ska helt enkelt helst inte äta vår mat, säger Madeleine Linins Mörner, programansvarig för Framtidens mat på Axfoundation. Över 90 procent av världshavens kommersiella fiskbestånd är maximalt nyttjade eller överutnyttjade. Odlad fisk har länge setts som en möjlig lösning för att möta den ökade efterfrågan på fisk och skaldjur utan att öka pressen på världshaven. Samtidigt består konventionellt fiskfoder ofta av importerad vildfångad fisk. Dessutom ingår vanligtvis även soja, en gröda som driver på regnskogsavverkning. Genom att samla aktörer från hela livsmedelskedjan med fiskodlare, fodertillverkare, livsmedelsgrossister, restauranger och dagligvaruhan-

del, har Axfoundation och SLU tillsammans med bland andra Axfood, Sorundahallarna, Urban Deli och Älvdalslax bevisat att det går att odla en miljövänlig och smakrik svensk fisk i stor skala. I ett pilotprojekt delfinansierat av Vinnova har en grön hållbar regnbågslax av hög gastronomisk kvalitet tagits fram. Regnbågslaxen har ätit ett svenskt cirkulärt fiskfoder gjort på bland annat insekter, som i sin tur ätit grönsaksavfall och brödrester. Insekterna omvandlar matsvinn till ett protein som kan användas som foder för att producera mer livsmedel, en cirkulär lösning som borde kunna utnyttjas i långt större utsträckning än vad som görs idag. – Det är fullt möjligt att vända livsmedelsindustrins

avfall från kostnad till resurs och i stor skala odla sjömat som samtidigt minskar övergödningen i Östersjön, säger Anders Kiessling, professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet. I fiskfodret ingår förutom insekter även andra råvaror som vi människor vanligtvis inte äter, exempelvis sjöpung, ett proteinrikt vattendjur som under sin tillväxt ätit växtplankton. På så sätt hämtar sjöpungen hem näring från havet och bidrar till en minskad övergödning. – En av de stora utmaning-

arna inom fiskodling är att utveckla mer hållbara foderlösningar. Inom det här projektet har vi visat att det genom att ta vara på matsvinn går att utveckla fiskfoder på insekter,

är viktigt för oss att bidra till, säger Axfoods hållbarhetschef Åsa Domeij.

Grön regnbågslax i butik. Bild: ROXEN COMMUNIKATION

och på det viset undvika importerad soja. Genom att kunna nyttja ännu fler avfallsströmmar, som till exempel hushållsavfall, skulle man kunna skala upp den här typen av verksamhet och få en mer hållbar sjömatsproduktion, vilket

Regnbågslaxen finns till försäljning från vecka 45 i Hemköp Torsplan och Hemköp Stockholm City i Stockholm, och på ett fåtal restauranger, däribland Urban Deli i Stockholm. Partners i projektet utöver Axfoundation och Sveriges Lantbruksuniversitet är Axfood, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, Fazer, Fiskhallen Sorunda, Grönsakshallen Sorunda, Härnösand Energi & Miljö, Lantmännen, Marine Feed, Raisio, Restaurang- och hotellhögskolan Grythyttan vid Örebro universitet, RISE, Sweco, Tebrito, Vattenbrukscentrum Norr AB och Älvdalslax.


Nummer 12 • November 2021

7

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

VA-produkter

INSERV K S

I vårt VA-sortimentet finner ni markrör, vägtrummor, fiberduk, avvattningsrännor, pumpbrunnar, avskiljare för olja/fett, enskilda avlopp.

MA

E IC

Benny Andersson Brånstorp, 575 91 Eksjö Tel 0380-810 34

BEGAGNADE TRAKTORDELAR

Kontakta oss för prislista eller offert till ert projekt.

Vi målar följande fasader:

Besök vår butik Algolgatan 7 i Linköping www.inrapipe.se · info@infrapipe.se · 013-39 30 90

Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT Nya startmotorer och gener. Även andra nya delar.

till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler

TRAKTORER KÖPES för demont, kontant betalning. Hämtas!

Skörda solenergi! RT! FRI OFFE

Solcellsbyggarna.se

VI KOPER DITT SKROT!

Vi utför även: Epoxibeläggningar Handmålning Hetvattentvättning Invändig målning i stall Även färg- och tapetbutik Uthyrning av liftar

Blixholmsvägen 1 602 38 Norrköping Tel: 011-165180

Du vet väl att du kan läsa Jordbrukaren på nätet?

SOFAB Sanering & Färg AB 0705-300 751, 0730-36 71 36 www.sofabskanninge.se

Klicka bara på Jordbrukarens framsida uppe till höger på www.jordbrukaren.se

070-696 49 22 Titta in på vår hemsida, följ länken ”Fri offert”

Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats på 0141-560 03

VÄGSLADD t Fri frak il 5m inom 2

Visste du? Det första numret av Jordbrukaren utkom redan 1926.

Rödfärgade Reveterade Oljefärgade

12.500:-

Dags att mäta radon! Vi gör mängder av mätningar varje år och kan ge er Sveriges bästa pris. Vid förhöjda radongashalter erbjuder vi kostnadsfri utredning samt åtgärdsförslag.

+moms

0761-30 92 82 · www.gruvdalen.se

www.brabesiktningar.nu info@brabesiktningar.nu

Norrköping 011-10 14 10 Linköping 013-10 14 10

T %TT HELSVENSK OCH FAMILJEI ØG T SLAKTER

Överlåta gården? Välkommen till Areal Vi hjälper dig med försäljning, generationsskifte, arrende, upplösning av samägande eller värdering. Välkommen att höra av dig.

Vi förmedlar era köttraskalvar! Välkommen med din anmälan av kalvar - Snabb hämtning

Mats

: 0 0 3

dosor 2 = t e ak 1 mätp 0:r – 45 o s o d 3

gruvdalens däck & allservice

Magnus

sor o d n o Rad

Johan

Göran

Linköping | 013-24 20 00 Vadstena | 0143-134 50

Anmäl din slakt inför hösten!

6I SKA VARA DIN BØSTA SAMARBETSPARTNER NØR DET GØLLER SLAKT OCH LIVDJUR INKÖPARE:

INKÖPARE:

TRANSPORTÖR/LIVDJUR:

Anders Kälvelid 072-723 61 04

Kenneth Lundgren 073-022 62 41

Sven-Erik Olsson 070-508 94 18

www.skovdeslakteri.com växel: 0500-44 62 80


8

LANDSBYGD

Nummer 12 • November 2021 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Länsstyrelsens viltspårare kan konstatera att det har fötts vargvalpar i reviret även under 2021. Detta efter att en vuxen varg och fyra valpar fastnat på en film som är tagen med en av Länsstyrelsens viltkameror i reviret. Bild: PIXHILL

Minst fyra nya vargvalpar i länet Viltkamera fångade vargarna på film FINSPÅNG (JB)

Under 2021 har det fötts minst fyra vargvalpar i det östgötska vargreviret norr om Roxen. Det framgår av en film från en av Länsstyrelsens viltkameror i reviret.

I början av 2018 bildade två vargar revir mellan Borensberg och Finspång. Reviret fick namnet Långbogen efter en sjö i området. Under vargparets första år i länet uteblev tillökning, men under 2019 och 2020 visade Länsstyrelsen Östergötlands rovdjursinventeringar att det hade fötts sju respektive fyra valpar. En tisdag i september kunde Länsstyrelsens viltspårare konstatera att det hade fötts valpar i reviret även under 2021. Detta efter att en vuxen och fyra valpar fastnat på

en film som är tagen med en av Länsstyrelsens viltkameror i reviret. – Att det fötts nya valpar var ganska väntat eftersom Länsstyrelsen under sommaren har fått rapporter från personer som har sett valpar i reviret. Dessa observationer har vi inte kunnat bekräfta förrän nu, säger Fredrik Näsman, vilthandläggare på Länsstyrelsen Östergötland. Allmänhetens rapporteringar är till mycket stor hjälp i Länsstyrelsens arbete med rovdjursinventeringen. Det går att bidra genom att rapportera rovdjursobservationer via Skandobs.se eller med hjälp av appen Skandobs Touch Sommaren 2020 fälldes den vuxna vargtiken i Långbogenreviret i samband med en skyddsjakt som beslutades efter flera angrepp på nötdjur. Det är därmed oklart

vilken individ som har fött de nya valparna. – Inventeringen av varg pågår mellan 1 oktober och 31 mars. Då kommer vi att samla in spillning i reviret för att få svar på vilka och hur många individer som finns i området, säger Fredrik Näsman. Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur, vilket i Östergötland handlar om lodjur och varg. Alla dessa djur är fridlysta. Länsstyrelsen inventerar, spårar och besiktar skador som misstänks ha gjorts av rovdjur så att djurägaren får ersättning. Mellan 2014–2018 betalades drygt 1,6 miljoner kronor ut till östgötska lantbrukare och markägare för att sätta upp stängsel mot rovdjur.

Källa: Länsstyrelsen Östergötland

Stillbild ur en film som är tagen med en av Länsstyrelsens viltkameror i Långbogenreviret mellan Boxholm och Finspång. Fyra valpar och en vuxen varg syns på filmen. Bild: LÄNSSTYRELSEN


Nummer 12 • November 2021

9 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

SKOG

Samarbete för att bevara vildbin Sveaskog och Länsstyrelsen i Östergötland återskapar livsviktiga miljöer Många arter av vildbin är hotade. Samtidigt är de mycket viktiga pollinerare i naturen. Exempelvis är hela 70 procent av världens viktigaste jordbruksgrödor beroende av pollinering och i Sverige uppgår värdet av pollineringen till minst 900 miljoner kronor per år. Sveaskog samarbetar med Länsstyrelsen i Östergötland för att återskapa livsviktiga miljöer för vildbin i ett pågående naturvårdsprojekt i södra delarna av länet och samarbetet har gett goda resultat på flera platser.

De flesta känner till honungsbiet och den stora nytta det gör som pollinerare av växter och grödor. Mindre känt är att det finns hela 300 arter av vilda bin i Sverige och att de står för den största andelen av pollineringen. I Östergötland har över 200 arter av vildbin påträffats. Av dessa är ett 30-tal rödlistade och 10 arter berörs av särskil-

da åtgärdsprogram. Sedan 2013 har Sveaskog samarbetat med Länsstyrelsen i Östergötland på fem olika platser i de södra delarna av länet kring insatser för att vildbin ska trivas. De livsmiljöer som dessa bin kräver gynnar även många andra blombesökande arter - fjärilar exempelvis. – I och med rationaliseringen av jord- och skogsbruk under 1900-talet har lämpliga livsmiljöer för vildbin minskat kraftigt. Bland annat har många ogödslade ängsoch betesmarker försvunnit och de kvarvarande är ofta isolerade av skogsmark. Bryn och halvöppna marker saknas ofta, landskapet har blivit mer slutet. Många arter riskerar idag att dö ut om inte de viktiga miljöerna skapas och underhålls, säger Louise Åkerstedt som är miljö- och naturvårdsspecialist i Sveaskog. Torra och blomrika marker är livsviktiga miljöer för de hotade vildbina och i dagens landskap återfinns sådana miljöer till stor del i exempelvis gamla grustag, sandiga

FAKTA OM SOLITÄRA VILDBIN De flesta vildbin i Sverige är vad man kallar för solitära. Det innebär att varje hona bygger sitt eget bo där hon föder upp sina larver på pollen. Men hos en del arter lever honorna nära varandra i kolonier. Huvuddelen av våra svenska solitärbin bygger sina bon i marken och behöver för detta lättgrävd sandjord utan för mycket vegetation. Bin är värmeälskande djur och boet anläggs därför på solbelysta och vindskyddade platser.

Bränd yta vid Silverån, en å i södra Östergötland och i norra Småland. Bild: TOMMY KARLSSON

vägslänter, kraftledningsgator och vändplaner. I Östergötlands södra skogsbygd finns både stora sandavlagringar och resterna av ett ålderdomligt odlingslandskap vilket skapar särskilt goda förutsättningar för vildbin och flera andra arter. Gränstrakterna mellan Kinda och Ydre utgör ett nationellt viktigt område för de rödlistade arterna silvergökbi, pärlbi och guldsandbi. Det utgör också ett av landets artrikaste områden vad gäller rödlistade dagaktiva fjärilar. Insatserna som Sveaskog genomför med sina entreprenörer, på platser som Läns-

styrelsen valt ut, är bland annat att genom röjning eller bränning av vegetation som tall, sly, ris och gräs hålla sand och grusblottor öppna så att bina kan bygga bo. Att plantera växter som fle-

ra av bina gynnas av, i eller intill gruset, ingår också i insatserna. Platsernas ses över varje år så att växterna finns kvar och att annan vegetation som inte är lämplig på platserna ska ha tagit över. – Nu ser vi att vårt arbete, tillsammans med våra entreprenörer, har gett goda resultat på flera av platserna, säger Louise Åkerstedt.

Mer än en fjärdedel av våra svenska solitärbin bygger inga egna bon och samlar inte själva pollen till sin avkomma. De parasiterar istället på andra bin genom att lägga sina ägg i en annan arts bo. När parasitens larv kläckts äter den upp värdartens ägg eller unga larv och livnär sig sedan på värdens insamlade pollenförråd. De parasitiska bina parasiterar ofta bara på en eller ett fåtal värdarter. Tillräcklig mängd blommande pollenväxter måste finnas inom flygavstånd från boet för att honan ska kunna livnära sin avkomma. Det måste också finnas växter som förser de vuxna bina med nektar som fungerar som ”flygbränsle”. Ungefär en fjärdedel av de svenska solitärbina samlar endast pollen från en eller fåtal växter. Denna specialisering gör dem mycket effektiva i sin pollensamling men samtidigt känsliga för störningar och variation i blomtillgång. Många av de utrotningshotade arterna är sådana specialister.

Tommy Karlsson, som är biolog på Länsstyrelsen i Östergötland, berättar att de rödlistade arter av vildbin som varit i fokus för åtgärderna snabbt har svarat på de livsbetingelser som insatserna medfört. – Som exempel har arten guldsandbi återetablerat sig

på en plats som den tidigare försvunnit från. Populationen har sedan vuxit till en av de största av arten i Östergötland. Nu väntar vi bara på att guldsandbiets boparasit silvergökbi, som är en starkt hotad art, ska etablera sig på platsen också, säger Tommy Karlsson.

7JMLFO TLPH WJMM EV TF WÊYB VQQ )VS TLPH TLBMM TLÚUBT IBS J BMMB UJEFS JOUSFTTFSBU PDI EJTLVUFSBUT 4LPHFOT GÚSNÌHB TPN LMJNBU PDI NJMKÚTLBQBSF ÊS TÊSTLJMU J GPLVT OV PDI TLPHFO ÊS JOUF MÊOHSF FOCBSU FUU TWFOTLU JOUSFTTF VUBO TFT OVNFSB PDLTÌ J FUU FVSPQFJTLU NJMKÚ PDI IÌMMCBSIFUTQFSTQFLUJW 0N WJ GÚS OFS EFCBUUFO UJMM NFSB NBSLOÊSB OJWÌ LBO WJ LPOTUBUFSB BUU TJHOBMFSOB CMJS BMMt flFS PDI UZEMJHBSF BUU EFU HBMMSBT GÚS IÌSU .FE SFTVMUBU BUU TMVUBWWFSLOJOHT WPMZNFSOB JOUF CMJS EF GÚSWÊOUBEF * FO QSPHSBNGÚSLMBSJOH TPN WJ HÊSOB WJMM BUU EV UBS EFM BW WJTBS WJ IVS .BMXB HBMMSJOH CJESBS UJMM NFSB WJSLFTSJLB PDI TUPSNGBTUB CFTUÌOE NFE NJOJNBMB NBSLTLBEPS 4LBOOB 23 LPEFO PDI MÊT FMMFS TLJDLB FftFS USZDL TBLFO TÌ GÌS EV EFO QÌ QBQQFS (BMMSJOH IBOEMBS PN GSBNUJE PDI WJMLFO TLPH EV WJMM TF WÊYB VQQ 7BS UZEMJH NFE EJOB ÚOTLFNÌM OÊTUB HÌOH EV TLBMM HBMMSB

.BHOVT 8BMMJO

(SVOEBSF PDI EFMÊHBSF

)BOT -JOECFSH 7%

&OLMBTU CFTUÊMMFS EV .BMXBT USZDLTBL PN HBMMSJOH HFOPN BUU NBJMB EJUU OBNO PDI QPTUBESFTT UJMM NJLBFM!NBMXB TF FMMFS SJOHB .JLBFM )FS[CFSH QÌ UFMFGPO

bäst på gallring – både första och andra .BMXB 'PSFTU "# 'ÊMUTQBUTWÊHFO 4LFOF ] JOGP!NBMXB TF ] XXX NBMXB TF


10

Nummer 12 • November 2021

PRENUMERATION

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Ge bort klappen som räcker hela nästa år! Livet på landsbygden står aldrig still. Varje vecka rapporterar vi från Östergötlands alla 13 kommuner och fokus ligger på det som ligger oss varmast om hjärtat – det nära och lokala.

Så vad kan vara en finare julklapp än att ge bort ett helt år med lokal läsning om allt som händer i vårt län, hemburen till postlådan varje fredag. Dessutom kan du läsa på nätet. Och Du! Just nu bjuder vi Dig som beställer på en trisslott. (Vill du ge dig själv denna härliga julklapp fyller du bara i den högra rutan på talongen + önskad period!) PS! Du vet väl att Länstidningen Östergötland även finns som taltidning, för dig som hellre vill lyssna på tidningen. Det finns olika tekniska alternativ och vi hjälper dig att smidigt komma igång. Priset är detsamma och du får dessutom papperstidningen på köpet.

: 5 47 a n betal e v ä n Du ka o 40 kr r i g o t u med a aden! i mån

Din bokning behöver vi ha senast den 16/12 om prenumerationen ska börja direkt efter jul.

Den som ska få tidningen:

Fakturan skickas till mig: Frankeras ej Länstidningen betalar portot

Helår 475 kr

Halvår Önskar Tal260 kr tidningen

Skicka gåvobeviset till:

LÄNSTIDNINGEN Svarspost 580003400

591 20 MOTALA


Nummer 12 • November 2021

11

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

AKTUELLT

Ny skogspolitisk överenskommelse Tre delar välkomnas särskilt av skogsbolaget Södra SVERIGE

Stärkt äganderätt med frivillighet som utgångspunkt när skog ska skyddas. Det väntar för Sveriges skogsägare enligt en ny politisk överenskommelse. Beskedet välkomnas av Södra och ordförande Lena Ek.

Centerpartiet och regeringen är överens om reformer för ett förändrat strandskydd och stärkt äganderätt i skogen. Förslagen om skogen presenterades under onsdagen och överenskommelsen innebär att äganderätten för Sveriges drygt 300 000 familjeskogsbrukare stärks. – Det är glädjande att situ-

ationen för Södras medlemmar och Sveriges familjeskogsbrukare förbättras. Familjeskogsbruket har en inneboende mångfald, där skogsbrukarnas olika mål och hållbara skogsbruksmetoder gynnar biodiversitet och höga naturvärden. En stärkt äganderätt ger ännu bättre möjligheter att fortsätta utveckla familjeskogsbruket och nya

produkter som ersätter fossilt material, säger Lena Ek, Södras styrelseordförande. Tre delar i överenskommelsen är särskilt viktiga för Södras 52 000 medlemmar: • Frivillighet blir utgångspunkt när natur ska skyddas. Formellt skydd av skog, till exempel när det gäller naturreservat, ska alltid ska bygga på en markägares medverkan – förutom ”i väldigt exceptionella fall”, enligt överenskommelsen. • Det blir enklare för skogsägaren att själv ta initiativ till att skydda sin skog och att snabbt få ersättning för detta. Skogsägare som själva vill att deras skog ska vara en del av exempelvis naturvårdsavtal ska prioriteras före myndigheters initiativ. • Det ska finnas en större flexibilitet och fler valmöjligheter för markägare att skydda sin skog. Markägare ska erbjudas olika verktyg för att hitta en lämplig skyddsåtgärd. ”Som en verktygslåda med flera typer av naturskydd där ägaren ges större möjlighet att välja det som passar bäst”, skrivs det i en text om punkten.

Sammantaget är överenskommelsen en framgång för landets familjeskogsbrukare, menar styrelseordförande Lena Ek. – Frivilligheten vid skydd av

natur och snabbare ersättning kommer förbättra Sveriges naturvårdsarbete, samtidigt som skogsägarna också belönas. Vi ser fram emot ett rättssäkert förfarande som är transparent och förutsägbart. Det kommer stärka familjeskogsbruket ytterligare. Skogen är viktig för svensk ekonomi och för att klara av klimatomställningen. Södras

Källa: Far

Också förslagen om ett

mer flexibelt strandskydd gynnar skogsägarna. – De skogsägare som bor i områden nära vatten kan nu lättare fortsätta med miljöförbättrande åtgärder utan risk för att stoppas av strandskyddet. Det blir enklare att bo och verka i våra lands- och glesbygder och utvecklar hela landet.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. Dessförinnan väntar en process att ta fram skarpa förslag och definitioner. Skogsbolaget avvaktar nu de faktiska lagstiftningsförslagen och förändringarna i myndigheters arbetsmetoder

som gör att överenskommelsen kan genomföras. – Det finns delar som måste redas ut, men detta är ett stort steg framåt för Sveriges familjeskogsbrukare, säger Lena Ek. Källa: woodnet.se

Villa- & fastighetsägare! TILLÄGGSISOLERA VINDEN OCH SPARA PÅ DIN VÄRMEKOSTNAD REJÄLT! …och samtidigt ökar du värdet på din fastighet. Kostnadsfri besiktning av vinden. Tel 0142-570 10 • hjertqvist@mb-isolering.se

www.mb-isolering.se

Företaget är VI STÖDJER miljödeklarerat MISSING PEOPLE SWEDEN och kvalitets20 certifierat.

Falu Rödfärg Boka Rödfärgning redan nu inför sommaren 2022!

VIKINGSTAD ÅKERI AB Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här köper du även sand, grus, bergkross och matjord.

VIKINGSTAD ÅKERI FÖRSÄLJNING AB Direktförsäljning till företag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smörjmedel och ordnar självklart med transporten. Telefon: 013-809 00 · www.vikingstadakeri.se Besöksadress: Fålåsavägen 11, VIKINGSTAD

Kund idag? – Tack för förtroendet

ALLT PÅ ETT STÄLLE

medlemmar och enskilda skogsägarfamiljer, som lever av sin skog och strävar efter hållbarhet, kan känna starkare framtidstro och trygghet, säger Lena Ek.

Kund imorgon? – Se möjligheter Vi är bra på branschen och ger breddkompetens från andra branscher

Tveka inte – kontakta oss www.lr-revision.se Linköping: Badhusgatan 4, 582 28 Linköping 013-31 60 80, linkoping@lr-revision.se Rimforsa: Kalmarvägen 29, 590 43 Rimforsa 013-31 60 97, E-post rimforsa@lr-revision.se Borensberg: Hamnvägen 7, 590 31 Borensberg 0141-47 21 10, borensberg@lr-revision.se Motala: Drottninggatan 50, 591 27 Motala 0141-47 21 10, motala@lr-revision.se

• Rekommenderade sprutmålare av Falu Rödfärg • Över 35 års erfarenhet av branschen • Lämnar kostnadsfri offert på plats Vi målar allt ifrån Småland till Uppland Carl Stråkander 0730 66 00 04 carl@stragard.se www.stragard.se


NUMMER 12 November 2021 Årgång 95

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

LANTBRUK

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Andreas Andersson och Helen Strand umgås med en strutshöna.

Rykets gård gör glass på strutsägg Visade verksamheten under årets Östgötadagar ÖDESHÖG (JB)

På Östgötadagarnas hemsida konstateras att det är något visst med den första helgen i september. I alla fall i Östergötland. Och visst är det så, kan man tänka, när man får umgås med ett gäng strutsar utan att behöva åka till en djurpark.

berättar att de två ljusa är hönor och den mörka är en tupp. Strutsar kan inte flyga trots att de är fåglar. Däremot springer de snabbt och kan enligt Wikipedia komma upp i en hastighet på 70 kilometer i timmen. Strutsar har små huvuden, långa halsar och ben, kraftiga fötter och kroppar. Inne finns ytterligare tre

Under årets Östgötadagar är det premiär med öppen gård hos Christer och Cicci Ebbesson i Ryket. Gården ligger mellan Backasand och Hejla vid den väg som en gång är E4:an. Här möter familjens får och lamm och, på en liten gård 500 meter bort, sex strutsar. Ute vandrar tre strutsar

bakom ett stängsel. Besökarna Andreas Andersson och Helen Strand ställer sig intill och strax kommer strutsarna framspringande och vill umgås. En av dem vill till och med äta på Andreas jacka. Paret kan en del om djuren och

strutsar, även här två hönor och en tupp. Här finns också Christer, som berättar om sina fåglar och svarar på besökarnas frågor. Han berättar att strutsar är nyfikna av sig och gärna kommer fram till besökare för att umgås. De är i sin tur också intresserade och stannar länge hos strutsarna och tar gärna upp sina mobiler och fotograferar dem. Hönorna lägger ägg var tredje dag men ibland kan de göra uppehåll under två veckor, berättar Christer. Tuppen ruvar sedan äggen. Det går inte att föra ihop gruppen, som nu är utomhus, med

den, som är inne, fortsätter Christer. Då kommer tupparna att slåss. En besökare undrar hur

gammal en struts kan bli. Vi får veta att i Borlänge, där det finns en farm med många strutsar, finns de som är 30 år gamla. De strutsar, som deltar inomhus i Östgötadagarna i Ryket, är sex år. Efter 20 år går äggproduktionen ner, berättar Christer. Han tillägger att äggen är en biprodukt. Det är köttet man vill åt. Mellan 15 och 20 djur går till slakt varje år och hos Cicci och Christer kan man köpa bland annat färs och biffstek av struts. Köttet tillagas som nötkött och behöver inte vara genomstekt som kyckling, berättar de i sin information vid Reko-ring-försäljningen. Strutsen är inte bara värl-

dens största fågel. Den lägger även de största äggen. Ett ägg brukar väga ett och ett halvt kilo och ha ett skal, som är tre millimeter tjockt, säger Christer och borrar hål

Christer Ebbesson med ett strutsägg i handen.

i ett ägg och får ut innehållet. Paret Ebbesson vill gärna utveckla sin gård och nytt för i år är att de producerar glass gjord på egna produkter. Mjölken kommer från fåren och äggen från strutsarna. Christer och två döttrar har

gått första delen av en kurs i glasstillverkning i Stockholm. Vi får se om det också blir del två och tre. De ska genomföras i Italien, berättar Christer. När Östgötadagarna är över summerar paret Ebbes-

son en otroligt rolig helg med många idéer, som de tar med sig inför nästa år. Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM