Jordbrukaren nr 6, 2024

Page 1

branschtidning i Länstidningen

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till lantbrukare sedan 1926

Nummer 6 • Årgång 98 Maj 2024

Som en gammaldags lantgård

L ANTBRUK Styra gård styrs allt mer över mot renodlad fårproduktion Dorset och lantrasen finull kors

en egen ras På Styra Brunnsgård utanför Fågel-

LANTBRUK Stora krav ställs på både kuskar o

g Un d e r D M

vad de kan Östergötlands brukshästklubb arrangerade DM i skogskörning på Anders Wik-

Du som är prenumerant på Länstidningen Östergötland och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

lunds bana i Enbacken, Veda, utanför Ljungsbro Glädjande nog så sökte sig även en ganska stor och entusiastisk publik till tävlingen Star tfältet var dock litet jämför t med hur det var för några år sedan – Vi samarbetar med Kalmar län, det är nytt för i år Då

GÅRD TILL SALU: Toppenläge vid Yxningen

LANDSBYGD På Jogestorps gård vill man hålla betesmarkerna öppna Här tycks det också mesta finnas som hör till en traditionell lantgård och man i stort sett självförsörjande – In g e n h a d e b o t t h ä r p e r m a n e n t på 40 år, berättar Ann-Sofie, så det blev självklart mycket att rusta upp Det fanns varken el, vatten eller avlopp då SIDAN 4 I dagarna kom Lantbruksbarometern 2024 Även om det är fortsatta utmaningar av flera sorter så finns en viss optimism och förväntan på kommande ökad lönsamhet.

SIDAN 2

Två bostadshus, tre stugor och 90 hektar, varav 42 ha är vatten 900 meter strandlinje med egen sandstrand Enklast tar man sig hit över den aktiva byn Kvarnvik, nära Valdemarsvik men ändå i Åtvidabergs kommun Man tar därefter av norrut och kör vidare förbi Rumhult och ett litet stycke vidare Välkommen till gården Slottet som är till salu

SIDAN 10

En
krav
Dags för kraftag kring orimliga
s o
k n a r k o r
sett som
s t a f a n n s d e t t i d i g t f å r Up p g i f t e r f i n n s o m a t t d e t s å l d e s f å r k ö t t p å
s å t i d i g t s o m 8 j u l i 1 8 9 9
a
c h m a n r ä
s n i n g e n i stort
g å rd e n
SIDAN 8
LANTBRUK
L t t d i g db k T Ö göt d tb k d 1926
Roger Axelsson vid den svåra lunnbänken Bild: BO BÄCKMAN
c h h ä s t a r n ä r d e t ä r t ä v l i n g i s k o g s k
r n i
i Ve d a v i s a d e d e l t a g a r n a p r
ö
n
ov p å
kör vi DM ihop för att de hade bara en deltagare och på så sätt kan vi få ihop våra fem
SIDAN 12
Spännande mästerskap avgjort Distriktsmästerskap
skogskörning
publik
Ska bli mer renodlad fårgård
i
lockade månghövdad
VECKANS BORRING
Ann-Sofie Pettersson med en av de nya Bild: BO BÄCKMAN Anders Larsson bland fåren Bild: BO BÄCKMAN

Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen se

Veckans

Peter Borring:

Dags för krafttag mot orimliga krav

T ä n k d i g a t t e t t l a n d s o m i n f ö r k r a v p å att en hårfrisörska ska anmäla inom två dagar till Naturvårdsverket när hon har lämn a t f ö r b r u k a d e s p r a y b u r k a r t i l l a v f a l l s s t ationen (skyldighet för verksamhetsutövare o m r a p p o r t e r i n g a v a v f a l l e n l i g t E U : s a vfallsförordning) Eller EU:s krav på att rapp o r t e r a i n s k y d d a d e a r e a l e r i s k o g e n , d ä r

Sverige bara skyddat 3 procent av sin bruk a d e s k o g E l l e r n ä r f ö r s l a g e t f r å n E U o m förordning om återställande av naturmiljöer (NRL) innebär att medlemsländerna ska fastställa ett visst årtal/tidshorisont som ref e r e n s f ö r n ä r m a n s k a ” å t e r s t ä l l a t i l l ” o c h

S v e r i g e v ä l j e r f ö r i n d u s t r i e l l t i d E l l e r n ä r

ett land tolkar EU:s avfallsförordning som att det är oförenligt att elda grenar och löv i trädgården Eller ett land där politiken i ett

b r e t t a n t a g e t r i k s d a g s b e s l u t 2 0 1 3 s a g t a t t den Svenska vargstammen ska vara mellan 1 7 0 - 2 7 0 i n d i v i d e r , f a s t d e t i v e r k l i g h e t e n är runt 500

Detta samtidigt som andra länder i samma EU beslutar sig för att tolka avfallsföro r d n i n g e n s å a t t d e t ä r d e n s o m s a m l a r i n f a r l i g t a v f a l l s o m h a r r a p p o r t e r i n g s k r a v e t (ex Ragn-Sells/Stena m fl), inte hårfrisörsk a n e l l e r s k o g s b r u k a r e n m e d s i n a t o m m a förpackningar Eller när länderna väljer att rapportera olika former av skydd som skyddade arealer medan Sverige enbart rapporterat strikt formellt skyddade Om Sverige skulle rapporterat samma typer av ” naturs k y d d ” s o m e x e m p e l v i s T y s k l a n d g j o r t

Vi köper & säljer

Halm och grovfoder

Diesel och oljor

Spannmål, konv & KRAV Gödning Vallfrö och utsäde

Hanna eller Anders når ni på: Tel 013-23 44 64/65

Sverige ser sämre ut statistiskt och ger milj

vänder förindustriell tid som referenshori-

helt olika beting att återställa så klart Eller att det i många andra EU-länder är en ickefråga att elda löv utanför tätbebyggt område

S v a r e t p å d e s s a t o l n a d e r o c h e x c e l l e n s i b e t e e n d e h e t e r N a t u r som bland andra ihop gare tre svenska mynd

g e r i n g e n s u p p d r a g o o m f ö r i n d u s t r i e l l t i d h o r i s o n t , ä n d å f r a m a t t S v e r i g e t o l k a r E U o c h a l l a a n d r a l ä n d e r fel!

I S v e r i g e h a r v i e förvaltningstradition

s o m g ö r a t t v i h a r s t a r k a s j ä l v s t y r a n d e m y n d i g h e t e r s o m endast kan styras via r e g l e r i n g s b r e v o c h s ä r s k i l d a r e g e r i n g su p p d r a g o c h p o l i t ik e n k a n i n t e p e t a i

e n s k i l d a d e t a l j e r I n f o r m e l l t k a n e n r e g ering påverka en myndighet via utnämning av generaldirektör och vilka ledamöter som

i n g å r i m y n d i g h e t e n s i n s y n s r å d / s t y r e l s e

O m p o l i t i k e n p e k a r f ö r t y d l i g t m e d h e l a

h a n d e n k l a s s a s d e t s o m m i n i s t e r s t y r e o c h

l e d e r o f t a s t t i l l m i s s t r o e n d e f ö r k l a r i n g o c h

a v g å n g , i v ä r s t a f a l l f ö r h e l a r e g e r i n g e n I

g r u n d e n o c h h i s t o r i s k t h a r d e t t a v a r i t e n

g o d o r d n i n g o c h t r a d i t i o n , n ä r v i h a r h a f t avvägande myndigheter som utifrån breda

a s p e k t e r g j o r t f ö r h o p p n i n g s v i s k l o k a a v -

ä nin r M n i t kt med att samhället

i o l i k a f i l t e r b u bk o n f l i k t e r – i n t e a r k a n v ä n d n i n g –h a t t a l l t f ä r r e h a r jning till de areelh å l l e r i n t e d e t t a har kommit till ett n ä r d e t ä r t y d l i g t flera myndigheter

o m t e x N a t u rå r d s v e r k e t o c h Havs- och Vattenm y n d i g h e t e n b l iv i t a l l t m e r a s t u prör i sakfrågor och

i n t e g ö r d e k l o k a a v v ä g n i n g a r s o m k r ä v s f ö r a t t v i b å d e s k a l e v a upp till EU:s oli-

ka direktiv och förordningar OCH samtidigt öka produktionen inom jord och skog i S v e r i g e I s t ä l

i g h e t e r i väldigt hög grad tolkat och implementerat E U : s o l i k

och har onödigt högt kostnadsdrivande bet

man gjort det tycks det föga bita på svenska självstyrande myndigheter At t b

här måste vi nog överväga översyn av system

myndigheter helt kan bortse ifrån en polit

detta delikat balansgång för politiska major i t

delser och en regering

rabiat åt andra hållet med ex Miljöpartiet

tastrofal för den stora volymen produktion inom jord- och skogsbruk

Må så gott i det av självstyrande myndigheternas Sverige, önskar Peter

PETER BORRING peter.borring@telia.com samhällsdebattör och opinionsbildare

Kostnadsfri onlinekalkylator för utsädesmängd

JORDBRUK (JB)

tillgängliga i kalkylatorn, där

s t a n d a r d v ä r d e n f ö r v i k t p å t u s e n k o r n o c h g r o b a r h e t r edan är ifyllda

D u k a n o c k s å m a n u e l l t ange alla värden för dina spec i f i k a f r ö n , s o m n o r m a l t finns tryckta på frösäcken

Proffs väljer Greenpower

Väderstad, ett av världens ledande företag inom jordbearbetning, sådd och precisionssådd, har släppt en onlinekalkylator för utsädesmängd som alla kan använda. I kalkylatorn kan lantbrukare enkelt hitta rätt utsädesmängd för sin specifika gröda och även konvertera mellan utsädesmängd och utsädesantal.

D e t ä r o c k s å m ö j l i g t a t t a n g e v ä r d e n f ö r b e r ä k n a d e grobarhetsförluster och effekt e r p å g r o b a r h e t e n p å g r u n d av faktorer som väder, förhållanden och skadedjur Slutlig e n a n g e r d u f ä l t s t o r l e k e n i hektar

S ER SPECIALERBJUDANDE

Traktordrivna elverk:

Från 15 - 130 kVA

Trygghet & Säkerhet!

www.greenpower.se

Tel: 0431 222 40

D e n n y a k a l k y l a t o r n f ö r utsädesmängd finns tillgängl i g v i a V a d e r s t a d c o m , m e n d e n k a n o c k s å e n k e l t a n v ä ndas på mobila enheter som telefon eller iPad, i fält

I k a l k y l a t o r n k a n d u a ntingen rikta in dig på den faktiska utsädesgivan i kg/ha (uts ä d e s v o l y m ) , e l l e r m å l s ä t t a antal plantor per kvadratmeter (utsädesantal)

N i o v a n l i g a g r ö d o r f i n n s

Jordbrukaren

När all data angivits får du en beräknad utsädesmängd I kalkylatorn kan du också växl a m e l l a n d e t m e t r i s k a o c h imperiska systemet, beroende p å v a r t i v ä r l d e n d u b e f i n n e r dig – Vi tror att vår nya kalkylator för utsädesmängd kommer vara till nytta för många lantbrukare och hjälpa dem beräkn a u t s ä d e s m ä n g d e n d e b ehöver för att nå sina mål på si-

Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB

ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF

Gun lla Norlén E–post: guni la nor en@kur rengruppen se REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen se Länstidningen ansvarar nte för nsänt ej bestä lt materia Al t material i Länstidningen kan komma att lagras i d gital form och publiceras på Länstidningens hems da Förbehål mot sådan lagring och/eller pub icering ska göras innan materia et publiceras

Missnöjd? Du kan anmäla publicer ng som du anser är felaktig via A lmänhetens Medieombudsman MOs hemsida www med eombudsmannen se ANNONSAVDELNING E–post: annons@lanst dn ngen se Felakt ga annonser reklamation ska göras inom s u dagar från nföring T dn ngens ansvar för fel är högst annonskostnaden För

I kalkylatorn för utsädesmängd kan lantbrukare enkelt hitta rätt mängd för sin specifika gröda och även konvertera mellan utsädesvolym och utsädesantal Bild: vaderstad com

na fält, säger Gunnar Blackert, Vice President Drills, Product & Development på Väderstad – Eftersom du kan ange all d a t a m a n u e l l t , ä r d e t e t t u tm ä r k t v e r k t y g f ö r a t t h j ä l p a

lantbrukare med alla typer av g r ö d o r o c h f ö r h å l l a n d e n , konstaterar Gunnar Blackert

Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www lanstidningen se Öppettider: Måndag - fredag 09 00-16 00

trycks hos Pressgrannar AB Linköping ett Svanengodkänt trycker MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden Pressgrannar är Svanengodkänt och ingår tilsammans med b a Sveaskog, Holmen, Skogssä lskapet, Ragnsel s, som stöd ande företag i Svensk Våtmarksfond som arbetar med att restaurera torr agda våtmarker Sverige och även skapa nya Läs mer på www pressgrannar se

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@lanstidn ngen se Prenumerationspris: Helår 475:– Halvår 260:–Utebliven tidning? R ng 0141-560 03 Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten

2 Nummer 6 • Maj 2024 AKTUELLT
av uteb ivet el er felakt gt införande ansvaras inte Rek amation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått TRYCKNING Jordbrukaren
skada på grund
s k u l l e ö v e r h ä l f t e n a v S v e r i g e s s k o g s a r e a l h a f t n å g o n f o r m a v s k y d d T r o s j u t t o n a t t
ö r ö r e l s e n b i l l i g a l ö g n e r a t t b y g g a r e t o r i k r u n t E l l e r a t t S v e r i g e s o m e n d a l a n d a n -
s o n t m e d a n d e
f l e s t a a n d r a E U l ä n d e r a nv ä n d e r å r e t d e g i c k m e d i E U V i l k e t g e r
t
y
a r a m v e r k p å e t t s ä t t s o m g ö r a t t
r s v å r a r e a t t
p p r ä t t h
l l a p r o d u k t i o n
i
g a f r å g o r
e n p o l i t i s k a
n s o m s k a g ö r a d e s s a a v v ä g n i n g a r h a r t y v ä r r inte använt de instrument man har och när
t a GD t y
t e t i l l räckl
t a n
e t , f ö r d e t k a n i n t e v a r a m e n i n g e n a t t
i s k m a j o r i t e t i e n f r å g a Å a n d r a s i d a n ä r
t e r k a n s k i f t a m e d t u f f a o m v ä r l d s h ä n -
är
f ö r m i l j ö f r å g o r n a i g e n , s k u l l e m e d ä n n u mera
ka-
l e
h a r v å r a m
n d
v i f å
u
å
n g i m å n
D
n i v å
y
cks i n
i gt u
e
som
som ansvarig
påverkan
myndigheterna vara

Vallfrö i lager!

Både konventionellt och ekologiskt!

Vi har det mesta för dina djur!

LINKÖPING

Kolfallsgatan 9

Tornby Ind.område 013-31 30 60

NORRKÖPING

Importgatan 38

Risängens Ind.område 011-18 11 66

SÖKES!

GRÄVMASKINISTER

Vi söker duktiga grävmaskinister som trivs med att arbeta i omväxlande projekt. Du ska vara van vid yrket med några års erfarenhet. Du är en god kommunikatör, är driven, ansvarsfull, lätt för att samarbeta och bedriver arbetet med stort engagemang. Du är ordningsam och gillar att hålla rent och snyggt omkring dig. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och du ska ha goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.

LASTBILSCHAUFFÖR

Vi söker efter en erfaren chaufför som främst kommer att köra en av våra schaktlastbilar men även vår maskintrailer för flytt av grävmaskiner. Vi söker dig som trivs med omväxlande projekt, såväl stora som små och som vill vara med och forma framtidens samhälle. Du skall trivas med att vara en engagerad lagspelare i nära samarbete med kollegorna. CE-behörighet och YKB är ett krav.

Det här är en perfekt möjlighet för dig som vill jobba med entreprenadarbeten men inte vill ligga ute. Vi utgår ifrån och gör i princip alla våra jobb i Östergötland!

Välkommen med din ansökan redan idag!

Maila din ansökan till: janne@hilbrands.se alt ring Jan Fasching på 070-373 64 35. Märk mailet med antingen Grävmaskinist eller Lastbilschaufför i ämnesraden.

OM FÖRETAGET

Hilbrands Maskinstation AB startades 1984 och är ett lokalt företag som utför arbeten inom en radie på ca10 mil med Väderstad som utgångsort. Vi jobbar med i princip allt inom mark & anläggningsarbeten och då i första hand som UE.

Hilbrands Maskin

Med kunden i fokus

Som jordbrukare är det alltid mycket att stå i. Därför ser vi till att du får diesel, eldningsolja och smörjmedel levererat till din gård precis när du behöver den. Vi är ett litet och personligt bolag som känner våra kunder väl. Våra chaufförer kan trakten in till minsta avtagsväg. Från det att du ringer in din beställning till att du får leverans hoppas vi att du känner att vi bryr oss om dig. Vi svarar i telefon alla dagar i veckan, precis som goda vänner gör. Välkommen till Östergötland och Sörmlands minsta oljebolag.

Nummer 6 • Maj 2024 3
www.ostkustenenergi.se
011-49 60 400 HEJ JORDBRUKARE, VI VET HUR DU HAR DET! *# % ' %,# ! % #& $$ %!# +# # # % % #+ ," # !' $ % ! $ &% $ % ' # # ' $ ! $" %$ ' ! ! $ % %) # % # $)$% ,# %% " $$ % ' # & $ !' ,# %% &"" + $%,#$% % ' % % # !' $ ! # ' $ ! $ )#+ ' $ ! # ,# # % ! % % !$$ ,# # !# % ! ," !% !# $ # !#$ !" # # ' $ ! $ ((( # # ' $ ! $
Telefon
www.ostergyllen.se

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län

Nya generationens landskapsvårdare

Border collien, vallhunden, har en nyckelroll på gården

Handelsträdgårdens växthus syns på långt håll

Jogestorp håller betena öppna

”Som en gammaldags lantgård”

SKÄRBLACKA (JB)

På Jogestorps gård vill man hålla betesmarkerna öppna Här tycks det också mesta finnas som hör till en traditionell lantgård och man är i stort sett självförsörjande.

E t t s t y c k e u t a n f ö r V å n g a ligger gården Jogestorp Mest k ä n d ä r n o g g å r d e n f ö r s i n h a n d e l s t r ä d g å r d , J o g e s t o r p s T r ä d g å r d , m e n g å r d e n ä r mycket mer än så Ann-Sofie o c h M i k a e l P e t t e r s s o n h a r gjort mycket här sedan de flyttade hit 1982

– Ingen hade bott här perman e n t p å 4 0 å r , b e r ä t t a r A n nS o f i e , s å d e t b l e v s j ä l v k l a r t m y c k e t a t t r u s t a u p p D e t f a n n s h e l l e r i n t e v a r k e n e l , vatten eller avlopp då Vi bodde i den där lilla flygeln medan vi renoverade

Idag finns det många sorters djur på gården Foder till djur e n o d l a s a v g å r d e n o c h s å f å r djuren beta en hel del Gården i sig är inte så stor utan de har gjort och gör det mesta av den – D e t v i ä g e r ä r n o g i n t e m e r än e l v a h e k t ar Vi arre nderar till av grannarna Vi får i h o p f o d e r t i l l v å r a 2 0 t j u r a r o c h 4 0 t a c k o r o c h s å b l i r d e t u n g e f ä r 7 0 - 8 0 l a m m V i h a r o c k s å f e m i s l a n d s h ä s t a r o c h en ardenner, höns, ankor och g r i s a r o c h l i t e s å d ä r D e t ä r som en gammaldags lantgård

Ja, en slående del i gårdsbilden syns redan från vägen Det är växthusen och handelsträdgården

– D e t h a r a l l t i d f u n n i t s o dlingsintresse har alltid funnits i f a m i l j e n , b e r ä t t a r A n n - S o f i e

J a g h a r d e t m e d m i g s e d a n uppväxten

F ö r A n n - S o f i e o c h M i k a e l Pettersson är betena är en viktig del i det här även av andra skäl än att djuren ska få mat – Vi försöker behålla landskapsbilden som vi är vana att se den Vi vill hålla betesmark e r n a ö p p n a S k o g s m a r k e r med mycket vilt är inte så lätta a t t o d l a , m e n m a n k a n h å l l a åkrarna öppna Då behöver vi ha betesdjur – Får eller lamm är också en j ä t t e b r a m a t o m m a n s k a ä t a svenskt kött och så har de här i n t e s å m y c k e t k l i m a t p å v e rk a n V i k ö p e r o c k s å i n k ö t tr a s k a l v a r p å h ö s t e n o c h h a r dem drygt år innan de går till slakt – M å n g a a v t r ä d g å r d s k u nderna har tyckt om att titta på djuren också

– J a g o c h m i n m a n h a r byggt upp allt det här och har d r i v i t d e t i 2 5 å r V i b ö r j a d e med att odla på friland och har b y g g t v a r t e f t e r v i h a r f å t t kunder

Idag omfattar anläggningen s a m m a n b y g g d a v ä x t h u s o m cirka 1 000 kvadratmeter samt e n p e r e n n t r ä d g å r d H a n d e l strädgården för det mesta inom blommor, grönsaker och krydd o r P e r e n n o d l i n g e n u p p g e s vara nordöstra Östergötlands största med omkring 400 olika sorter

Nu har någon annan att tagit

ö v e r d e n v e r k s a m h e t e n , Vångabon Lena Blom, som nu

a r r e n d e r a r d r i f t e n o c h k o m -

mer driva handelsträdgården i stort sett som den varit innan

Varför man gör såhär?

– Nu vill jag bli pensionär, säger Ann-Sofie Vi har ju gård e n i ö v r i g t o c h d j u r e n a t t sköta, lamning och så – T r ä d g å r d e n h a r b l i v i t s å p a s s s t o r a t t j a g i n t e m ä k t a r m e d a l l t D e t ä r s k ö t s e l v a r j e d a g o c h j a g h a r i n t e k u n n a t släppa det förrän i september någon gång

D e t h ä r f r a m s t å r m e r o c h

mer just som den där gammald a g s l a n t g å r d e n , s o m d u k a llade den nyss, och då i bemärkelsen att gården är en egen liten värld Vad finns mer här?

– Vi har elpaneler på baksid a n a v l a d u g å r d e n o c h e n s o l f å n g a r e t i l l v a t t e n s y s t emet, säger Ann-Sofie Petterss o n Så h a r v i s a t t u p p e n s å g så vi kan såga eget virke – V i h a r a l l t i d t y c k t d e t ä r b r a a t t v a r a l i t e s j ä l v f ö r s ö rj a n d e p å ä g g o c h g r ö n t o c h k ö t t N u h a r v i o c k s å e n s å g , solpaneler, solfångare och naturligtvis eget vatten så vi ska nog klara oss om det blir kris

Text och bild: BO BÄCKMAN

4 Nummer 6 • Maj 2024
L ANTBRUK
Ann-Sofie Pettersson klappar om en av hästarna På gården finns fem islandshästar och en ardenner Hönsen vågade sig ut i snöslasket På Jogestorp finns ett tjugotal ungtjurar av köttras Jogestorp Idag kan man knappt tro att gården stått öde i 40 år innan Ann-Sofie och Mikael Pettersson tog över den

Att synas är bra för affärerna!

Boka

Från

Besök VÄLKOMMEN

Besök vår och Biototal Mewabs slamdemo och lär dig mer om slam i växtodling! Vi berättar mer om projektet med olika slamgivor i höstvete,

Onsdag 22 maj kl 12:00 Hornstäve

Anmälan senast 17 maj via Hushållningssällskapets hemsida, skanna QR-koden så kommer du direkt till anmälan!

FORTSÄTT KVÄLLEN MED OGRÄSRESAN!

Onsdag 22 maj kl 17:00 Klostergården, Vreta Kloster

Uppdatera dig om bekämpningsstrategier inför säsongen! Tillsammans med Växtskyddscentralen bjuder vi in till en bussresa burgare! Välkommen ombord!

Anmälan senast 15 maj via Hushållningssällskapets hemsida, skanna QR-koden så kommer du direkt till anmälan!

För mer info om evenemangen & anmälan besök hushallningssallskapet.se/kalender

Nummer 6 • Maj 2024 5
PÅ SLAMDAG I HORNSTÄVE Ett helsvenskt och familjeägt slakteri . Välkommen att höra av er angående slakt- och livdjur! Ditt lokala slakteri www.skovdeslakteri.com växel: 0500-44 62 80 Vi ska vara din bästa samarbetspartner när det gäller slakt och livdjur
61 04 INKÖPARE:
41 Modell NORDIC 42+ HK38 Lyfthöjd 288 cm Tipplast 1500 kg Bredd 110-148 cm Höjd223 cm FOPS Se mer på: www.skrukeby.se [falling object protective structure] ISO-godkänd säkerhetsbåge ingår i priset på alla Schäffer Kvalitet & säkerhet från Skrukeby Maskin Mjölby När du behöver ett riktigt lyft! 0142-809 60 • 070-399 90 09 www.bengtsbilmaskiner.se 070-180 73 73 Migsvetsar MIG200A/230V COMBI TIG/pinne 6 900kr MIG250A /400V COMBI TIG/pinne 9 900kr Moms och frakt tillkommer Bensinkompressor 5HK 50L tank 9 900 kr MASKINSERVICE Benny Andersson Brånstorp, 575 91 Eksjö Tel 0380-810 34 Nya
TRAKTORDELAR
INKÖPARE: Anders Kälvelid 072-723
David Gustafsson 073-022 62
startmotorer och gener. Även andra nya delar. TRAKTORER KÖPES för demont, kontant betalning. Hämtas! BEGAGNADE
070-696 19 44
missväxt till tillväxt!
annonsplats på 0141-560 09

Top penläge v i d sjön Yxningen

Gården Slottet, HAnnÄS

Två bostadshus, tre stugor och 90 hektar, varav 42 ha är vatten. 900 meter strandlinje med egen sandstrand Välkommen till gården Slottet som är till salu

Liksom man alltid känner sig lockad a

man i det närmaste åka just hit om man ska få uppleva det här speciella och vack-

Enklast tar man sig hit över den aktiva byn Kvarnvik, nära Valdemarsvik men ä n

därefter av norrut och kör vidare förbi Rumhult och ett litet stycke vidare Gården Slottet är vackert belägen vid Y

kommer först till ett par ekonomibygg-

bostadshusen och stugorna på tomten

mest svårtflirtade Redan här måste framhållas Slottets vatteninnehav om cirka 42 hektar samt a

strandlinje Det stannar inte vid detta Här finns också en egen sandstrand och eget fiske där kräftor ingår

Sjön är med sina 90 öar något av en i n s j ö s k ä r g å r d s o m h ä r b ö r j a r u t a n f ö r

fönstret Med ett siktdjup som når ända ner till sju meter i vattnet som kan vara 74 meter djupt, enligt mätning av den djupaste delen Yxningen en uppskattad d e s t i n a t i o n f ö r f r i l u f t s l i v e t H ä r f i n n s ett rikt fiske, bad, båtliv med mera Sjön kantas även flera naturreservat

B y g g n a t i o n e n p å t o m t e n b i l d a r e n e n h

n ä r a v a r a n d r a , m e n ä n d å m e d d e n d ä r sköna nödvändiga luften mellan sig Mangårdsbyggnaden har en taxerad

b o y t a o m 1 2 0 k v a d r a t m e t e r H u s e t byggdes till 1969 o c h d e t f i n n s k ä l l a r e

f i n n s u n d e r e n d e l a v b y g g n a d e n P å tomten finns ytterligare ett bostadshus, Elias hus, som i likhet med mangårdsb y g g n a d e n ä r i t r a d i t i o n e l l l a n t l i g s t i l , röd och förstås med vita knutar

Mangårdsbyggnad: Boyta 120 kvm

Tillbyggd 1969 Källardel

Bostadshus: Boyta 48 kvm

Stuga: Oliviastugan T digt 1950-tal 25 - 30 kvm 1 rum och kök Vatten och el

Stuga 2: Karlsro Byggår c rka 1965 Boyta 38 kvm Vatten, e och mulltoa

Stuga 3: Slottsv k Tidigt 1930-tal 17 kvm Rum samt pentry

Ekonomibyggnader: Nyare maskinha l och vagnslider

Areal: Totalt 90 5 ha varav b a 8 8 ha inägomark och 41,7 ha vatten 36,4 ha

o s t ö r t boende i Hannäs socken Man har ändå n ä r a t i l

T

mil, om man nu inte föredrar

Text: BO BÄCKMAN Bild: THORBJÖRN GUSTAFSSON, Husfoto

Ä v e n d e t r e m i n d r e s t u g o r n a p å tomten är röda med vita knutar En stuga, Oliviastugan, är från tidigt 1950-tal och har ett rum och kök, boytan är 253 0 k v a d r a t m e t e r D e n a n d r a s t u g a n , K a r l s r o , ä r u p p f ö r d c i r k a 1 9 6 5 o c h ä r något större, 38 kvadratmeter Stugan har vatten och el samt mulltoa D e n t r e d j e s t u g a n , S l o t t s v i k e n , ä r från tidigt 1930-tal Här är det 17 kvadratmeter, rum och pentry Den här lilla stugan är speciell Såhär skriver mäklar e n : ” S l o t t s v i k u t g ö r e n s t y c k e k u l t u rh i s t o r i a S l o t t s v i k v a r d e n f ö r s t a s o mm a r s t u g a n s o m b y g g d e s v i d s j ö n Y xn i n g e n T r o t s s i n l i t e n h e t t j ä n a d e Slottsvik på den tiden som sommarhus t i l l t v å s t y c k e n f a m i l j e r H u s e t ä r v ä l u n d e r h å l l e t o c h f ö r b e r e t t f ö r e l a n s l u tning” Den historiken lämnar också en del att jämföra med Slottets areal uppgår till 90,5 hektar A v d e s s a ä r d r y g t 4 9 l a n d o c h k n a p p t 42 vatten Landarealen utgörs till störst a d e l e n a v s k o g s m a r k I n ä g o m a r k e n o m f a t t a r 8 , 8 h e k t a r P å m a r k e r n a ä r u p p g e s j a k t e n , s o m f ö l j e r k ö p e t , v a r a god jakt efter framförallt klövvilt Fastigheten ingår också i Hannäs älgskötselområde Fiske finns på det egna vattn e t i

skogsmark För mer exakt skogsinfo t ex virkesförråd kontakta mäklaren

Jakt: God jakt Framförallt klövvilt Fastigheten ingår i Hannäs älgskötselområde Jakträtten följer köpet

Fiske: Fiske på eget vatten i Yxningen efter nsjöfisk samt kräftor

Pris: Pr sindikation 12 500 000 kr Öppen budg vn ng

Ansvarig mäklare: Thomas Nordén, Ludvig & Co Fastighetsförmedling Tel: 070-372 71 44

Ma l: thomas norden@ludvigfast se

6 Nummer 6 • Maj 2024 GÅRD TILL SALU Jordbrukaren utkommer
alla jordbrukare
Östergötland,
till
i
södra Södermanland, norra Småland och Örebro län
t t y t t r a o m d e n h ä r b y g d e n s å m å s t e
a v i d s j ö n Y x n i n g e n s s ö d r a s t r ä n d e r
r
d å i Å t v i d a b e r g s k o m m u n M a n t a r
x n i n g e n i e t t a g r a r t l a n d s k a p M a n
a d e r , e n n y a r e m a s k i n h a l l o c h e t t v a g n s l i d e r , s o m f i n n s p å e n a s i d a n a v e t t m i n d r e f ä l t H ä r i f r å n s e r m a n t i l l
e t r e n t i d y l l i s k a l ä g e t v i d s t r a n d e n D e t ä r e n m i l j ö s o m t o r d e f r e s t a d e n
t t
s t i g h e t e n h a r e n 9 0 0 m e t e r l å
g a
n
i d
f a
n
a b o s
a
s o c h s
e t m e d s i n
t
d s h u
t u g o r
Y x n i n g e n o c h i n k l u d e r a r ä v e n
r b j u d e r
t
a r o
g r a k i l o m e t e r h ä r i f r å n
i l l V a l d e m a r s v i k ä r d e
att
o c h n j u t a a v d e n u n d e r s k ö n a m i l j ö n
kräftfiske G å r d e n S l o t t e t e
e t t
l s
ö r r e v ä g
c h o r t e r s o m K v a r n v i k , n å
t b a r a e t t p a r
stanna
här på den egna stranden vid Yxningen
KORTA FAKTA GÄRDSNÄS SLOTTET

Joachim Pettersson

Virkesköpare 073-083 44 69 joachim.pettersson@holmen.com

Med oss kan du prata skog, goda virkesaffärer och andra glädjeämnen.

Hör av dig till mig när du behöver någon som hjälper till att förverkliga dina mål med din skog. holmen.com/skog

Solljuset lyser upp gläntan där vi samlats.

Vi står i den mjukaste mossan, känner skogens dofter och lyssnar till naturen.

Vinden susar mjuk högt upp i trädens kronor, en fågel kvittrar längre bort och vi hör bäcken porla.

Aldrig har vi varit så nära naturen, aldrig har vi varit så nära varandra. Avskedets stund är här och nu, i den stilla friden.

Med vänlig hälsning, Erika Hellberg

Besök oss på något av våra kontor

Norrgårdsgatan 5, Mjölby alt.

Storgatan 31, Boxholm eller boka hembesök på tel 0142-164 40.

Nummer 6 • Maj 2024 7 FSC-C147284 | www.fsc.org Genom att köpa denna produkt hjälper du ill med att ta hand om världens skogar
, , , ,  
Dina gårdsmäklare ludvigfast.se " " ! !! ! ! !! # ! !! ! !! & # ! ( ,3,+/3. 3- 00' ,3/+4-0 .1 ,,' ! ,32+252 0, ,/' ! ,32+-.3 -2 05' " ! ,3,+2-- 05 ,4 ! # $ % # ! " # ) * # !

L ANTBRUK Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län

Samlade i mitten av hallen i väntan på bete

Fem generationer med får på Styra

Nu ska gården bli mer renodlad fårgård

FÅGELSTA (JB)

Styra gård styrs allt mer mot renodlad fårproduktion. Dorset och lantrasen finull korsas för bra tackor. Man räknar korsningen i stort sett som en egen ras

På Styra Brunnsgård utanf ö

m

e generationen som driver gården vars inriktning är fårproduktion Uppgifter finns

g a n s k a ö v e r f l ö d i g t , m e n v a r d e t s j ä l v k l a r t a t t f o r t s ä t t a med får? – N e j , d e t v a r d e t i n t e , s äg e r A n d e r s D e t h a r v a r i t

m y c k e t o m o c h m e n o c h fram och tillbaka

D e t b l e v ä n d å f å r A n d e r s r ä k n a r f ö r d a g e n i n t o t a l t

d r y g t 1 1 0 0 d j u r , v u x n a o c h yngre

– S e d a n h a r j a g f r å n 2018

g j o r t o m p r o d u k t i o n e n f ö r att plocka fram ett riktigt bra

s l a k t d j u r S v e r i g e h a r e n v ä ld i g b r i s t p å s l a k t d j u r S n i t tg å r d e n l i g g e r p å 3 0 - 3 5 t a c ko r i S v e r i g e V i h a r u n g e f ä r 500

Många fårproducenter slu-

t a r , i n t e b a r a d e s o m r ä k n a s som små gårdar med 35 tack-

o r u t a n ä v e n d e m e d 1 0 0 -

2 0 0 t a c k o r S l a k t e n m i n s k a r också – V i h a r e n s å l å g s j ä l v f ö r -

s ö r j n i n g s g r a d o c h ä n d å s å b l i r d e t m i n d r e D e t s k u l l e gå uppåt istället

– M å n g a g å r d a r l ä g g s n e r , m e n m å n g a n y a k o m m e r s o m v i l l s a t s a O m d u s k a f å e k o n o m i i e n f å r p r o d u k t i o n så ska du först veta vad du vill g ö r a D e t g ä l l e r a t t v ä l j a i nriktning

– V i h å l l e r p å m e d a v e l

D e t ä r r e n r a s i g f i n u l l S e d a n har vi finull som betäcks med dorset och då blir det 50 proc e n t f i n u l l o c h 5 0 d o r s e t D e r a s l a m m b l i r j ä t t e b r a korsningstacka för att ta fram slaktlamm

Varför man korsar raser på d e t h ä r v i s e t h a r s a m m a s v a r som varför man korsar hund-

r a s e r , n ö t r a s e r e l l e r a n d r a Det är en fråga om att få fram r ä t t e g e n s k a p e r E n d e l ä r ” b ä t t r e m a m m o r ” , a n d r a g e r m e r k ö t t , y t t e r l i g a r e n å g r a h a r a n d r a f ö r d e l a r M a n s k a d o c k s e u p p m e d a t t a v l a f ö r hårt – D j u r e n s k a m å b r a , d e t ä r d e t v i k t i g a s t e , s ä g e r A nders med eftertryck

E f f e k t i v i t e t o c h o m s o r g ä r e n v i k t i g k o m b i n a t i o n d e l u n d e r l a m n i n g e n D e t g ä l l e r a t t b å d e k u n n a f i n n a s t i l l h a n d s b e r e d d a t t b i s t å , m e n

ändå inte ha för mycket spilltid mellan varje lamm så man går iväg och gör en massa an-

n a t i v ä n t a n p å n ä s t a l a m m Överlevnaden hos lamm kan hänga på sådant – Jag brukar säga att om du h a r l a m n i n g u n d e r t r e - f y r a v e c k o r s å s k a d e t v a r a m i n s t 3 0 0 t a c k o r s o m l a m m a r u n d e r d e n t i d e n M å n g a h a r k a n s k e 5 0 t a c k o r s o m l a mmar under en hel månad Då l ä g g e r d u e g e n t l i g e n l i k a mycket tid och är kanske ändå inte där om du behövs

T i l l s i n h j ä l p h a r A n d e r s a n s t ä l l t E m m a C a r l s s o n s o m har god hand med fåren – J a g ä r u p p v u x e n p å g å r d m e d f å r o c h k ö t t d j u r o c h j a g h a r g å t t d j u r u t b i l d n i n g e n p å Vreta, berättar hon

– J a g b ö r j a d e 2 0 1 9 J a g f i c k h ö r a a t t h a n b e h ö v d e h j ä l p o c h j a g s t o d u t a n j o b b

s å j a g t ä n k t e v a r f ö r i n t e ? S edan blev jag kvar Odlar ni något här? – Nu odlar vi vall, berättar

A n d e r s V i o d l a r f r ö , r ö rsvingel, som vi tröskar och vi

t a r h a l m e n E n å t e r v ä x t s e -

n a r e p å h ö s t e n t a r v i t i l l f å -

r e n D e t b l i r e t t j ä t t e b r a f od e r t i l l f å r e n D e t f o d r e t h a r fungerat så bra att jag vill köra med sådant

Anders Larsson har planer för Styra och fåren framöver,

ä v e n o m a l l t i n t e ä r b e s t ä m t

än – D e t ä r l i t e t r å n g t s å n u vill jag bygga ett hus till Det lutar åt det just för att kunna

ö k a m e d f i n u l l - d o r s e t t a c k -

o r n a s j ä l v E f t e r s o m j a g o c kså säljer livdjur, vill jag få upp

Text och bild: BO BÄCKMAN I servicestationen inför betesdags

slaktlammsantalet – N u l ä g g e r v i o m h e l a produktionen ett steg till Vi k o m m e r h a f l e r l a m n i n g a r , m e n i n t e f l e r v e c k o r N u b et ä c k e r v i 4 0 0 t a c k o r u n d e r två veckor Vi kommer ha en lamning i september – F ö r u t h a r d e t v a r i t f å rp r o d u k t i o n , s p a n n m å l o c h e n m a s s a a n n a t N u b l i r d e t m e r r e n o d l a d f å r p r o d u k t i o n här på Styra Kanske blir det bäääst så

8 Nummer 6 • Maj 2024
På rätt sida eller inte spelar just ingen roll för en del På Styra Brunnsgård finns det runt 1100 får i olika åldrar
å g e l s t a f a n n s d e t t i d i g t
r
a r s s o n
om a t t f ö r f ä d e r t i l l h o n o m s å l d e f å r k ö t t p å g å r d e n s å t i d i g t som
r å g a A n d e r s o m h u r d e t k o
s i g a
r
r F
f å
A n d e r s L
ä r f e
t
8 juli 1899 A t t f
m
t t h a n b ö r j a d e m e d f å r f r a m s t å
d ä r f ö r s o m
Emma Carlsson och Anders Larsson utanför fårstallet

Boka rödfärgning!

Vi sprutmålar med äkta Falu rödfärg

Vi erbjuder även:

• Fasadtvätt • Taktvätt

• Stalltvätt • Teknos färger

Besök webbutik:högtrycksdelar.se

SOFAB Sanering & färg AB

Butik Östanåg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751 www.sofabskanninge.se

1, Kisa · 0494-128 50 www.kisamotorservice.se

f o ... re för omgående leverans.

Nya & begagnade.

Tömningsfläktar från 11 till 37 kw med mycket hög kapacitet KK1600 och KK1800

30 000 läsare kan se din annons!

Boka plats på 0141-560 09

Vi utför grävarbeten!

Diplomerade för avloppsanläggningar Skrukeby Maskin 0142-809 60, 070-659 67 63

Ett familjeföretag sedan 1972.

Telefon: 072-019 19 72

Mail: miniblasterolack@gmail.com

Adress: Skärstad 121, 591 94 MOTALA

VIKINGSTAD ÅKERI AB

Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här köper du även sand, grus, bergkross och matjord.

VIKINGSTAD ÅKERI FÖRSÄLJNING AB

Direktförsäljning till företag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smörjmedel och ordnar självklart med transporten.

Telefon: 013-809 00 · www.vikingstadakeri.se Besöksadress: Fålåsavägen 11, VIKINGSTAD

Vi målar följande fasader:

Rödfärgade

Reveterade Oljefärgade

Vi utför även: Epoxibeläggningar Handmålning Hetvattentvättning

Invändig målning i stall Även färg- och tapetbutik Uthyrning av liftar

SOFABSanering & Färg AB 0705-300 751, 0730-36 71 36 www.sofabskanninge.se

Calle 070-556 20 98 skolds.maleri@gmail.com

www.jordkallare.se / 0910 - 941 00 w ww.sandstromwebshop.se

VI UTFÖR TVÄTT OCH MÅLNING AV FASADER

• Sprutning av Falu rödfärg

• Målning av fasader

• Fasadrengöring

• Skyliftarbeten

Ödeshög · 070-333 38 05 info@viktoranderssonsmaleri.se www.viktoranderssonsmaleri.se

Visste du? Det första numret av Jordbrukaren

du sälja eller värdera din gård? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Nummer 6 • Maj 2024 9
moms KINGQUAD LT-A500XPM 142.900:-
har
ram, ny servostyrning
ny växellåda, vilket gör att den tar sig fram ännu bättre i tuff terräng och kan dra ännu tyngre släp – upp till 600 kg.
Tegelbruksv
inkl
Nya Suzuki KingQuad är bättre än någonsin! Den
fått helt ny
och
HS Perifal AB, Storgatan 50, 521 43 Falköping www.baxi.se - info@baxi.se Tel: 0515-171 10 Värmepumpar och pannor säljs och installeras av VVS installatörer LUFT/VATTENVÄRMEPUMP & VEDELDNING Bonus Light Rebecca Regnander................................0709-992 375 Gustaf Eriksson.........................................0703-510 577 Caroline Lundén......................................0761-153 211 Ska
Svensktillverkade jordkällare. I plast. Sandström tillverkar färdiginredda gammaldags jordkällare modern tappning. Tillverkade i glas berarmerad plast. En lätt, stark och välbeprövad konstruktion, som håller i era mansåldrar. Mer information får du på vår hemsida eller per telefon. Välkommen!
Vår specialité: $ !$ ! # % $ % " Vi blästrar och lackar allt åt alla!
$ ! ! "& & & & ! & ! "( & ! #" #!" & & !! & $ "$ ' ' "$ +* ) ) " *++(,. -/ ** ) %%%'! " '!
utkom redan 1926

Lantbr uksbarometer n 2024

Fakta *Region 1,2, 3 och 6:

1 Stockholms län, Uppsala län, Västmanlands län

2 Östergötlands län Örebro län Södermanlands län Gotlands län

3 Jönköp ngs län, Kalmar län, Kronobergs län, B ekinge län

4 Dalarnas län, Gävleborgs län, Västernorrlands län

Fler tror på ökad lönsamhet framöver

LANTBRUK (JB)

I d a g a r n a k o m L a n tbruksbarometern 2024 Även om det är fortsatt a u t m a n i n g a r a v f l e r a s o r t e r s å f i n n s e n v i s s optimism och förväntan på kommande ökad lönsamhet.

Den 37:e helårsupplagan av L a n t b r u k s b a r o m e t e r n k o m nyligen Efter ett påfrestande 2023 är det en fortsatt osäker t i d f ö r l a n t b r u k e n D e t ä r

m å n g a f a k t o r e r i n b l a n d a d e i

d e t t a o c h m a n v e t i n t e h u r mycket var och en påverkar ell e r o m d e s a m v e r k a r u n d e r 2024 E n f i n e s s k a n v a r a a t t l ä s a Lantbruksbarometern tillsammans med en aktuell upplaga av Grönt Näringslivsindex

L a n t b r u k a r n a s u p p l e v d a l ö n s a m h e t , a l l t s å h u r m a n a n s e r s i n l ö n s a m h e t v a r a , ä r f o r t s a t t p å l å g a n i v å e r J ä mf ö r t m e d f ö r r a å r e t h a r d e n f o r t s a t t s j u n k a , m e n f r å n hösten 2023 går det att skönj a e n f ö r b ä t t r i n g i d e f y r a p r o d u k t i o n s g r e n a r n a v ä x to d l i n g , m j ö l k , n ö t o c h g r i s Om ett år tror 41 procent på

e n g a n s k a e l l e r m y c k e t g o d l ö n s a m h e t B l a n d d e t i l l f r ågade är grisproducenterna de som står för den största optim i s m e n F ö r ö v r i g a ä r f ö rväntningarna betydligt lägre

M a j o r i t e t e n a v l a n t b r uk a r n a i s a m t l i g a r e g i o n e r * upplever att lönsamheten är

Upplevd lönsamhet regionvis Östergötland hör till region 2

ganska dålig eller mycket dålig Störst optimism har man

i b a r o m e t e r n s r e g i o n 3 o c h 6 Lägst är den i region 1 och

2 , d ä r Ö s t e r g ö t l a n d i n g å r

Endast var fjärde lantbrukare

i r e g i o n 1 o c h 2 u p p l e v d e god lönsamhet

Sedan ska det läggas till ett

p a r o m s t ä n d i g h e t e r b e t r ä ff a n d e u p p l e v d l ö n s a m h e t

Den ena är att, med undantag för region 4, minskningen av

a n d e l e n l a n t b r u k a r e ” s o m u p p l e v e r a t t l ö n s a m h e t e n i v e r k s a m h e t e n ä r t i l l r ä c k l i g t god för framtida investeringa r ” h a r m i n s k a t j ä m f ö r t m e d v å r e n 2 0 2 3 K n a p p t v a r tionde lantbrukare eller 8 proc e n t a n s e r a t t ” l ö n s a m h e t e n täcker alla utgifter och räcker till investeringar ” Den andra o m s t ä n d i g h e t e n ä r a t t i s t o r t sett ingen lantbrukare i landet

s ä g e r a t t d e n m å s t e s l u t a p å

grund av dålig lönsamhet För att förbättra lönsamheten är effektivisering av verksamheten och att öka produkt i o n e n d e n v a n l i g a s t e å t g ä rden Det finns många fler

E l v a p r o c e n t a v l a n t b r ukarna svarade att de investerat i energiproduktion, en högsta notering historiskt Dock plan e r a r b a r a å t t a p r o c e n t a t t under det kommande året in-

Lantbruksbarometern

är en årlig rapport som visar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket Barometern har utkommit sedan 1987 och årets Lantbruksbarometer är den 37:e helårsupplagan Rapporten bygger på en Sifo-undersökning med 1000 antbrukare genomförd av Verian på uppdrag av Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankernas R ksförbund Intervjuerna har genomförts mellan 13 februari och 5 mars 2024

Källa: Lantbruksbarometern f a k t a

Lantbruksbarometern inneh å l l e r , s o m v a n l i g t , m y c k e t m e r s o m k a n v a r a v ä r t a t t t a del av

Text: BO BÄCKMAN

v e s t e r a i j u s t e n e r g i p r o d u kt i o n F r a m f ö r a l l t ä r d e t p l an e r n a f ö r i n v e s t e r i n g a r i n o m energi för eget bruk som sjunker från 20 till 12 procent Likadant är det för planerna att i n v e s t e r a i e n e r g i p r o d u k t i o n för försäljning, från 13 till 10 p r o c e n t H ä r ä r d e t o c k s å e n skillnad i omsättning på föret a g e t H a r d e t ö v e r 1 0 m i l j oner kronor ” ses fortfarande energiproduktion som den affärsmöjlighet som flest företag v i l l u t v e c k l a o c h i n v e s t e r a i ” , m e d a n d e m e d m i n d r e o m s ä t t n i n g i h ö g r e g r a d p l an e r a r a t t i s t ä l l e t u t v e c k l a s i n entreprenadverksamhet Det är mycket kämpigt för d e n e n s k i l d a l a n t b r u k a r e n , m e n d e t ä r o c k s å n å g o t s o m måste ses i ett större perspektiv: ”Kombinationen av en forts a t t l å g i n v e s t e r i n g s v i l j a o c h e n s v a g l ö n s a m h e t ä r t y d l i g a o r o s m o l n f ö r a t t l å n g s i k t i g t säkerställa Sveriges livsmedelsp r o d u k t i o n ” , s k r i v e r S w e db a n k o c h s a m m a n f a t t a r d ä rmed en central punkt Ä v e n o m t r i v s e l n m e d y rket som lantbrukare minskat m e d e n p r o c e n t s e d a n f ö r r a å r e t s å ä r d e t ä n d å i m p o n erande 97 procent som uppger att de trivs med sitt yrke Siffran vore intressant att jämföra med andra yrkesgrupper Vidare uppger sju av tio att d e s k u l l e r e k o m m e n d e r a ” e n ung person att bli lantbrukare a l t e r n a t i v t a r b e t a i n o m n äringen” Även den andelen har m i n s k a t , m e n d e n g e r h o p p H ä r s p e l a r s a n n o l i k t m y c k e t annat än den rena lönsamheten in och det är oerhört viktigt De som är mest benägna a t t r e k o m m e n d e r a l a n t b r uk a r e s o m y r k e ä r m j ö l k - o c h grisproducenterna

10 Nummer 6 • Maj 2024 L
alla
södra
Planer
ANTBRUK Jordbrukaren utkommer till
jordbrukare i Östergötland,
Södermanland, norra Småland och Örebro län
för att förbättra lönsamheten Östergötland hör till region 2

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län

•Enskilt Avlopp med Projektering

•Grundarbeten •Markarbeten 013-100290 ljungsgarden.se

Ring oss för elinstallation, nu även solceller!

011-571 80 · Elinstallationer sedan 1957

Villa- & fastighetsägare! TILLÄGGSISOLERA VINDEN OCH SPARA PÅ DIN VÄRMEKOSTNAD REJÄLT! och samtidigt ökar du värdet på din fastighet. Kostnadsfri besiktning av vinden. Tel 0142-570 10 •

VI STÖDJER 20

Företaget är miljödeklarerat och kvalitetscertifierat. www.mb-isolering.se

•Rekommenderade sprutmålare av Falu Rödfärg

•Över 35 års erfarenhet av branschen

•Lämnar kostnadsfri offert på plats

•Lagerförsäljning av Gjøcos kompletta färgsortiment

Vi målar allt ifrån Småland till Uppland

VI KOPER DITT SKROT!

+moms

Stora inom lantbruksdäck

Tel 0142-415 02 · www.skanningegummiverkstad.se

Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT

Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler

Levererar allt i grusbranschen.

Vi utför: Bredgrusning och spårgrusning Lossning och lastning med lastmaskin Större och mindre schaktarbeten

Joakim 070-600 19 72 Flytgödselkörning

Fastgödselkörning

Fyrkantspressning

Slåtterkrossning

Rundbalspressning

Fälthack Claas

Krokvagnar Andreas: 070-888 25 80 Marcus: 070-535 90 08

Carl Stråkander 0730 66 00 04 carl@stragard.se www.stragard.se

Blixholmsvägen 1 602 38 Norrköping Tel: 011-165180

Annonsera i Jordbrukaren! Ring

09 så hjälper vi dig! Hitta din målgrupp med en annons i Jordbrukaren!

• Trädfällning & Skogsröjning

• Försäljning av smörjoljor och smörjfetter

• Service och reparation av lantbruksmaskiner

• Vi tar hand om din spillolja

Var tredje vecka delas Jordbrukaren ut gratis med post till alla lantbruk och lantbrukshushåll i Östergötland, Örebro län, norra Småland och södra Södermanland Ring och boka annonsplats på 0141-560 09.

Sprutmålning med Falu rödfärg

Specialister på sprutmålning och takmålning! www.rodmalare.se k@rodmalare.se

Biobränslepannor

Satseldade- och flödesmatade pannor

Säljare norra och mellersta Sverige

Utnyttja dittRut-avdrag

Har F-skatt, motorsågskort, grönt kort i röjning och försäkring. 070-963 97 22 bragematz@gmail.com VALDEMARSVIK · SÖDERKÖPING · VÄSTERVIK VIKBOLANDET · ÅTVIDABERG

Andreas Brunåker Lantmästare 076-846 22 22

Andreas.brunaker@faust.dk

mail@faust.dk www.faust.dk

Nummer 6 • Maj 2024 11 AKTUELLT
' ! # ! ! # % ! " ! # ! ! &" ! '# ! ! # ! # ! &! % # % ! " " ! ! "! # "$ # "
Ring 0730-72
29 Kenny
02
Boka rödfärgning! Levererarfärdigbetong
VIMMERBY · Tel 0492-152 55 · www.geba.se ! "
certifierad av
till
VÄGSLADD 16.500:-
www.gruvdalen.se Fri frakt inom 25 mil gruvdalens däck & allservice Husventilation, OVK-besiktningar, Injustering av luft, installationer med mera. Allt inom ventilation! Allmän service samt service av styrregler, ACJ luftvärme, ACF, byte av styrregler 20 års erfarenhet i branschen • F-skattsedel • kenneth0142@hotmail.com
0761-30 92 82 ·
0141-560

L ANTBRUK

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

1 Maria Pettersson med fjordhästen Ellen Bee placerade sig på en andraplats Här är de tillsammans med Anders Wiklund 2 Distriktsmästaren Roger Axelsson är på gång 3 Mikael Brinkby

Spännande DM i skogskörning

Roger Axelsson blev östgötsk distriktsmästare

VEDA (JB)

Stora krav ställs på både kuskar och hästar när det är tävling i skogskörning. Under DM i Veda visade deltagarna prov på vad de kan

Ö s t e r g ö t l a n d s b r u k s h ä s tk l u b b a r r a n g e r a d e D M i s k o g s k ö r n i n g p å A n d e r s W i k l u n d s b a n a i E n b a c k e n , V e d a , u t a n f ö r L j u n g s b r o G l ä d j a n d e n o g s å s ö k t e s i g

även en ganska stor och entusiastisk publik till tävlingen

S t a r t f ä l t e t v a r d o c k l i t e t j ä m f ö r t m e d h u r d e t v a r f ö r n å g r a å r s e d a n A n n a L u n d -

b e r g , o r d f ö r a n d e i Ö s t e r g ö tlands brukshästklubb, förklarade: – V i f i c k i n t e t ä v l a u n d e r

coronan så då blev det ett avbrott och så är det ett byte av h ä s t m a t e r i a l o c k s å , t r o r j a g H ä s t a r s o m v a r i t m e d f ö r u t h a r f a l l i t b o r t o c h d e t ä r e n h e l d e l s o m h a r f ö l V i h a d e o c k s å t v å t r e d e l t a g a r e p å gång som fallit bort på grund av sjukdom eller av att hästen blivit halt

– V i s a m a r b e t a r m e d K a lm a r l ä n , d e t ä r n y t t f ö r i å r

Då kör vi DM ihop för att de hade bara en deltagare och på så sätt kan vi få ihop våra fem

Deltagaren från Kalmar var

A n n e l i a f E k e n s t a m m e d fjordhästen Smilla

– H o n t ä v l a r o c h h a r f å t t dispens för att ställa upp i SM

2 0 2 4 D e n s o m v i n n e r i Ö st e r g ö t l a n d k o m m e r f å t ä v l a

2025 Man måste ha tävlingen före oktober för att det ska

gillas som DM, men hon har fått dispens för att det ska bli

e n t ä v l a n d e f r å n K a l m a r D e är större på brukskörning och b r u k s r i d n i n g i K a l m a r l ä n Här är det brukshästklubben s o m ä r a r r a n g ö r , d ä r ä r d e t JUF som samordnare för tävlingen

– J U F v i l l v i s a m å n g s i d i gheten hos brukshästar

F ö r e n o i n v i g d k a n s k o g sk ö r n i n g m e d h ä s t f r a m s t å s o m e n e n k e l h i s t o r i a d ä r m a n m e d h ä s t d r a r s t o c k a r genom skogen eller kör stockar på en vagn S k o g s k ö r n i n g ä r d o c k m y c k e t m e r ä n s å o c h s t ä l l e r h ö g a k r a v p å b å d e k u s k o c h h ä s t D e t ä r e n t ä v l i n g s o m k r ä v e r p r e c i s i o n o c h a t t h ä sten lyder och vet vad den ska göra

D e t g ä l l e r a t t k l a r a d e f e m

s t a t i o n e r n a , f ö r s t å s , s å b r a

s o m m ö j l i g t , a n n a r s b l i r d e t

s t r a f f p o ä n g J u l ä g r e p o ä n g ,

d e s t o b ä t t r e D e n f ö r s t a ä r funktionskontroll och är viktig för att själva tävlingen ska

g e n o m f ö r a s p å s ä k e r t s ä t t

A n d r a s t a t i o n e r v a r K ö r n i n g m e d s l ä p l a s s , K ö r n i n g m e d u p p b u r e n l a s t o c h l y d n a d sp r o v s a m t M a n ö v e r a v h e lstock eller ”långstocken”

Stationen som kallas lunn-

b ä n k t y c k s d o c k a l l t i d v a r a

r y s a r e n f r a m f ö r a n d r a A v kommentarerna, från alla, att

d ö m a s å ä r d e t h ä r t ä v l i n g e n

k a n a v g ö r a s D e t g ä l l e r a t t l ä g g a s t o c k a r i e n s å k a l l a d lunnbänk, fem i bottenvarvet

o c h t v å o v a n p å S t o c k a r n a ska ligga tätt packade och helt

j ä m n t i f r a m k a n t D e t t a

mäts, varje glipa mäts och ger

s t r a f f p o ä n g T i l l ä g g a s s k a

o c k s å s å d a n t s o m a t t d e t ä r s t r ä n g t r e g l e r a t h u r m a n f å r s t y r a s t o c k a r n a m e d s i n e g e n kropp

Inte otippat blev det också

l u n n b ä n k e n s o m t r e e k i p a g e f ö l l p å m e d m a x i m a l a 1 0 0 straffpoäng

V i d s a m m a n r ä k n i n g e n blev Roger Axelsson distriktsmästare för Östergötlands län

o c h A n n e l i a f E k e n s t a m f ö r K a l m a r l ä n R o g e r v a r t ä t t f ö l j d a v M a r i a P e t t e r s s o n , som kom tvåa

H u v u d d o m a r e n V å g e S j öb e r g f r å n H u s k v a r n a , d ö m e r m å n g a s å d a n a h ä r t ä v l i n g a r i Sverige, inte bara i Östergötl a n d u t a n ä v e n p å p l a t s e r i Småland, Kronoborg, Bohuslän och andra län – J a g h a r k ö r h ä s t i k o mm u n e n , t v å d a g a r i v e c k a n , b e r ä t t a d e h a n J a g k ö r i J ö n -

Engagemanget och intresset finns ju DM är dessutom en mycket trevlig tävling

k ö p i n g p å V ä t t e r h e m o c h s a m l a r a l l t r e t u r p a p p e r
r J a g k
d e t n i t t o n d e året och har nordsvenskar
a n h a r e n t a n k e o m h u r man kan öka startfältet fram-
– D e t ä r j u h ä r s o m i a l l a andra län att det börjar fattas l i t e k u s k a r s å n ä s t a å r ä r d e t b r a o m m e d h j ä l p a r e n o c k s å kör, med samma häst Det är ett sätt att öka antalet
s o m b l i
ö r p å
H
över:
Text och bild: BO BÄCKMAN NUMMER 5 Maj 2024 Årgång 96
Lantmannatidn ngen Jordbrukaren • Till Östergöt ands lantbrukare sedan 1926
med nordsvensken Ego i ett precisionsmoment med långstocken 4 Att äta är viktigt även under ett distriktsmästerskap 5 Anna Lundberg ordförande i Östergötlands brukshästklubb 6 Huvuddomaren Våge Sjöberg 7 Maria Kallander med den 26 år gamla fjordhästen Yrja inlånad för dagen 8 Roger Axelsson och Balder är ett välbekant ekipage 1 2 3 4 5 6 7 Östgötska deltagare 1 Roger Axelsson med ardennern Balder 2 Maria Pettersson med
Ellen Bee 3
4
1 Anneli af Ekenstam med fjordhästen Smilla d e l t a g a r e 8
fjordhästen
Mikael Brinkby med nordsvensken Ego
Maria Kallander med fjordhästen Yrja Deltagare från Kalmar
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.