Page 1


15

Fjädring Suspension

Mars/March 1975

24().ser., 264, 1975 14().ser., 164 t.o.m. 1974

Art.nr 283088-2 Part No Art.nr 282Sn-0 Part No

240-series, 264, 1975 140-series, 164 up to 1974

BAKRE STÖTDÄMPARE MED TILLSATSFJÄDER

REAR SHOCK ABSORBERS WITH AUXILlARY SPRING

Ovanstående stabi liserande enheter eller även populärt kallade "Husvagnsdämpare", ger samma egenskaper som en styvare vagnfjäder, men är lättare att montera. Bättre komfort vid körning med tung last eller med tillkopplad husvagn Lätt att montera Ger bra stabi litet Levereras per styck

The above stabilizing units, populary called "caravan dampers", have the same properties as stiffer ear springs, but are easier to install. Improved driving comfort with heavy loads or with a caravan attached Easy to fit Give good stability Supplied in units

Monteringssats för äldre vagnar

Installation kit for older vehicles

På vagnar ti Ilverkade före vecka 40, 1971, ti II kommer:

In regard to cars manufactured prior to Week 40 1971, you will also need:

Monteringssats, det.nr 282761-6

(för en stötdämpare)

Vagn 142 144 145 164

Installation kit, Part No. 282761-6 (for one shock absorber)

T o m ch nr

-260324

-274585

-116029

- 56016

ear 142 144 145 164

Up to chassis No. -260324 -274585 -116029 - 56016

Lämpliga stötdämparkombinationer, se nästa sida Suitable shock absorber combinations, see overleaf

VOLVO ORIGINAL TILLBEHÖR

GENUINE VOLVO ACCESSORIES 15-3


.j:>,

I

...c.n

,!

r

1

OJ

m

m U)

JJ

O

U)

m U)

n

» n

< O

r

< O

m

Z C Z

II

II l

II

I

273393-9

273351-7

16

17

273393-9

273346-7

14

15

273346-7

282697-2

282697-2

13

12

11

282697-2

283085-9

10

282697-2

9

C')

283631-0

283084-2

8

I'

Användning

Tillbehör

Tillbehör

Tillbehör

Tillbehör

Tillbehör

Prodlti II behör

Tillbehör

Prod/t iII beh ör

Tillbehör

Prodlti II behör

Tillbehör

1206641-1 Prod

1228344-6 Prod

1206641-1 Prod

1206641-1 Prod

X

X

X

X

X

(X)

X

X

X

X

X

e

X

(X)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

,X

X

X

X

X

X

X

X

X

242 244 245

X

(X)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

dämpare för snabb och sportig körning

Bra komfort vid normal körning

Förlängd bakre stötdämpare används tillsammans med förstärkt fjäder (specialvagnar)

"Högfartsdämpare" h~rdare än komb 1 (används på polis och taxi­ vagnar) r'

X Bra komfort vid normal körning med tung last (X) Eventuellt i komb ination med 245-ans ba kfjäder

Bra komfort vid normal körning

"Automatisk" niv~reglering för körning med mycket last. (Manövreras med knappsa1s på instrumentpanelen)

Halvautomatisk niv~reglering, för körning med varierande last med möjlighet till justering av höjdläget genom ändring av lufttrycket i dämparen.

Bakre dämpare med tillsatsfjäder. Används fölr körning med mycket last (utan möj Iigheter ti II justeri ng av höjdläget, progressiv ti lisatsfjäder)

Högfartsdämpare

Enligt kombination 14, men med förstärkt främre dämpare.

"Automatisk" niv~reglering för körning med mycket last, manövreras med knappsats p~ instrumentpanelen.

Enligt kombination 5, men med förstärkt främre dämpare

Halvautomatisk niv~reglering för körning med varierande last, med möjlighet till justering av höjdläget genom ändring av lufttrycket i dämparen.

Bakre dämpare med tillsatsfjäder tillsammans med förstärkt främre dämpare. För körning med mycket last. (Bättre kombination än 3)

Bakre dämpare med tillsatsfjäder. Används för körning med mycket last utan möjlighet till justering av höjdläget, (progressiv tillsatsfjäder)

H~rda

H~rda dämpare för snabb och sportig körning

264 164 Egenskaper, anmärkning

Modell

LÄMPLIGA STÖTDÄMPARKOMBINATIONER

Prodltillbehör

1205916-8 Prod

283631-0

283632-8

283088-3

283631-0

273346-7

7

283632-8

283632-8

:::I: O: JJ

273346-7

283088-3

283084-2

5

283084-2

283088-3

273346-7

3

4

283085-9

283085-9

283084-2

273393-9

2

1

Stötdämpare, art.nr Bak Kombination Fram

6

m

r r

-l

I' » r I'

-Z

C')

JJ

O

O

<

<

O r

I I

­

ti

I

I

I

II I

"'T1

(O

...en

:T

n

~

~

s:: Vl

Q)

cc

:l

a­...

Qi;

~

O

~

---­

.....

~


....

C11

I

C11

<

C/)

::o -

m

O

C/)

C/)

m

(')

» (')

< O

r

< O

m

Z C Z

t

283-88-3

17

1206641-1

1228344-6

273393-9

273351-7

1206641-1

1206641-1

1205916-8

273393-9

273346-7

14

15

273346-7

282697-2 283631-0

282697-2 283632-8

282697-2 283088-3

282697-2 283085-9

13

12

11

10

9

283084-2 283631-0

Prod

Pro d

Prod

Pro d

Prod

Accessories

Accessories

Accessories

Accessories

Accessories

Prod/Accessories

273346-7 283631-0

7

8

Accessories

Prod/Accessories

Accessories

Prod/Accessories

283084-2 283632-8

273346-7 283632-8

283084-2 283088-3

273346-7

6

5

l'6

I

I

C)

m

I

I

I

I

4

3

X

(Xl

(X) X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Accessories

283084-2 283085-9

I 2

~

X

X

Prod/Accessories

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(X)

X

X

X

X

X

Good comfort with normal driving

Extended rear shock absorber, used tagether with reinforced spring (special vehicles)

"High-speed" shock absorbers, harder than Comb. 1 (used in pol ice cars and tax is)

X = Good comfort with normal driving and heavy loads (X) = Passibly in combination with 245-rear springs

Good comfort with normal driving

"Automatic" levelling system for driving with heavy loads (operated by buttons on the instrument panels)

Semi-automatic revel regulation, for driving with loads of varying weights with the passibility of adjusting the vertical position by changing the air-pressure in the shock absorbers

Rear shock absorber with auxiliary spring Useful in driving with very heavy loads (without the passibility of adjusting the vertical position, progressive auxiliary spring)

High speed shock absorbers

Same as Comb. 14, but with reinforced front shock absorber

"Automatic" levelling system for driving with heavy loads, opera­ ted by buttons on the instru ment panel

X

X

Same as Comb. 5, but with reinforced front shock absorbers

Semi-automatic levelling system for driving with loads of varying weights, with the passibility of adjusting the vertical position by changing the air-pressure in the shock absorbers

Rear shock absorber with auxiliary spring tagether with rein­ forced front shock absorber. For driving with very heavy loads. (Better combination than Comb. 3)

Rear shock absorber with auxiliary spring. Used for driving with very heavy load without you having the passibility of adjusting the vertical position, (progressive auxiliary spring)

Hard shock absorbers for fast and sporting driving

Hard shock absorbers for fast and sporting driving

164 Properties. Notes

X

X

X

X

X

X

Model 242 244 245 264

273393-9 283085-9

Utilization

1

,I

II

::o

O:

:I:

m

r r te

--t

-Z » r

C)

::o

O

O

<

O r

Combination

Shock absorber Part No. Excl. USA + Canada 1 front rear

SUITABLE SHOCK ABSORBER COMBINATIONS

• • e

\

: I

I I

O>

il

C/)

;:,

o'

en

;:,

CD

"O

en

c:

U1

(,() -..I

.....

::T

en

." ...Il

~

~

l~

~

s:

~

s:


~

en

I

U1

en

O ::XJ m

en en

m

("') ("')

l>

O

<

O r

<

Z m

Z C

m

e;)

::c

o:

r r O:J m :::I:

-i

­

r

l>

­Z

e;)

::c

O

l

~i

I

j

l

I I

I

!

l

I

, I

r1

d •

I

2

1

9

8

7

273348-3

273348-3

273354-1

273354-1

282770-7

5

6

282697-2

4

282697-2

282697-2

273354-1

273350-9

273349-1

273349-1

273355-8

282771-5

282877-0

273349-1

282698-0

282877-0

Stötdämpare art.nr Exkl USA + Canada Bak Kombination Fram

, 3

I'

II

< o r < ~ O

273348-3

273348-3

273351-7

273351-7

282770-7

282697-2

282697-2

282697-2

273351-7

273350-9

273353-3

273353-3

273352-5

282771-5

282877-0

273353-3

282698-0

282877-0

Stötdämpare art.nr USA + Canada Fram Bak

Prod

Prod

Prod

Prod

Tillbehör

Tillbehör

TillbehÖr!Prod.

Tillbehör

Prod!tillbehör

Användning

X

(X)

X

X

X

X

X

(X)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(Xl

X

(X)

X

X

X

X

X

Varuvagn med konstant hög last. Förlängd bakre dämpare. Används tillsammans med förstärkt fjäder bak.

"Förstärkta" främre och bakre dämpare (används pil polis och taxivagnarl

"Förstärkt" bakre dämpare. Komfortabel kombina­ tion. Möjligen något för mjuk fram vid hård körning med mycket last. Ev även för 142, 144 och 164 med 145-fjäder bak. (X) Passar till modell

Komfortabel kombination, tillilter relativt höga krängn i ngshast igheter

Enrörs gastrycksdämpare (typ de Carbon) spec. Utprovad p1l164 för "Autobahnkörning", komfort­ dämpare. Bör ej monteras separat fram eller bak. Passar även 142, 144.

Bättre alternativ än komb 1.

BI'a alt till komb 7 vid snabb körning och med mycket last. Ev även för 142, 144 och 164 med 145-fjäder ba k.

Bra högfartsdämpare, bättre krängningdämpad än komb 6 i övrigt samma sättning

Bakre dämpare med tillsatsfjäder. Möjligen nllgot för mjuk fram vid hård körning med mycket last

Modell 142 144 145 164 Egenskaper, anmärkning

LÄMPLIGA STÖTDÄMPARKOMBINATIONER

I

mi

'"

U1

.....

ID

~

-

'"~

~

<il

s:

(.Q

:J

~.

Q.

lll:

"'T1 .....

~ Q

I ~

."


r

....I

Ut

...

en

::o m

en en O

m

() (")

»

< O

O

<

m

Z

C

Z

m

c;)

I

6

I

.

9

8

J7

I

I:

::o

I

3

2

, 1

273348-3

273348-3

273354-1

273354-1

282770-7

282697-2

282697-2

282697-2

273354-1

273350-9

273349-1

273349-1

273355-8

282771-5

282877-0

273349-1

282698-0

282877-0

Shock absorber Part No. Combi­ Excl. USA + Canada nation front rear

:I: O:

rrOJ m

-i

» r­

Z

c;)

::o

O

o< r­ < O

273348-3

273348-3

273351-7

273351-7

282770-7

282697-2

282697-2

282697-2

273350-9

273353-3

273353-3

273352-5

282771-5

282877-0

273353-3

282698-0

282877-0

Shock absorber Part No. USA + Canada front rear

273351-7

• •

Prod

Prod

Prod

Prod

Accessories

Accessories

Accessories/ Prod

Accessories

Prod/ Accessories

Utilization

X

(X)

X

X

X

X

X

(Xl

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(X)

X

(X)

X

X

X

X

X

Parcel vans with constant heavy loads. Extended rear shock absorber. Used together with reinforced rear spri ngs.

"Heavy duty" front and rear shock absorbers (used by polis and taxis)

"Reinforced" rear shock absorbers. Comfortable combination. Possibly somewhat too soft up front for fast driving with heavy load. Also suitable for 142, 144 and 164 with 145-rear spring. (X) also suitable for these models

Comfortable combination, permits relatively high amount of snaking

Single tube gass pressure shock absorber (de Carbon typel. Tested on 164 for "Motorway Driving" , a good shock absorber for comfort. Should not be installed separately front or rear. Also suitable for 142 and 144

Setter alternative than Comb. 1

Good alternative to Comb 7 for fast driving and heavy load. Also acceptable for 142, 144 and 164 with 145-rear springs

Good high-speed shock absorber, better anti-roll properties than Comb. 6, otherwise same setting

Rear shock absorber with auxiliary spring. Possibly somewhat too soft up front when driving hard with heavy load

142 144 145 164 Properties, Notes

Model

SUITABLE SHOCK ABSORBER COMBINATIONS

• •

• r

rI

I

l

II

l

II

-

I

I

s:

c: CIl

~

C

~

W

~

::l

ö'

CIl

::l

(Il

't:l

(,I)

()1

-.J

<.D

~

:T

öl

~ Q)

Vl

Q)


Kupå(P11)

Passenger compartment (P 11)

Strömbrytare och varningslampor för tunnelfack. Vippströmbrytaresats, äldre utförande. Ink!. kontrollampa och förkromad panelbricka.

Switches and indicator lamps for tu n­ nel consoles Toggle switch kit, early production. Including warning lamp and chromed tri m washer. Det nr

• •

281433-4

Part No

Switch, late production

Strömbrytare, senare utförande.

Det nr

282326-8

Part No

Varningslampa, senare utförande.

Warning lamp, late production

Det nr

282327-6

Part No

Bagage- och lastutrymme (P 12)

Luggage and cargo space (P 12)

Reservdelar till: bensindunk 281466-3 281467-1 281108-1

Parts for: jerricans

Lock Packning

P1

Ingående detaljer/reservdelar till P 10 Parts list for group P 10

Oktober/October 1975

Det nr Det nr

277597-1 277598-9

Tak (P 13)

Part No Part No

281466-3 281467-1 281108-1

Cap Gasket

Roof (P 13)

Reservdelar till äldre takräck

Parts for early production roof racks

Takräck

Roof racks 277167-3,277278-8, 277492-5, 277949-4

277167-3,277278-8, 277492-5,277949-4

Vingskruv (6 mm M-gänga) Gummistropp Plasthatt Plasthatt (sen.utf.) Fot, kompl sen. utf. (plCjstklädd) Fästbricka Plastskydd

277046-9 277048-5 277489-1 281365-1 277546-8 277487-5 277488-3

Thumb screw (6 mm metric thread) Rubber strap Plastic cap Plastic cap, late prod. Foot, cpl, late prod., (plastic coated) Anchorage washer Plastic guard

Reservdel till takräcke (art. nr 281376-4) till Volvo 145, 245. Fästsats beståen­ de av klamma, skruv, bricka, låsbricka och gummifot Gummifot, separat

283829-0

Replace ment parts for ro of rack (Part No. 281376-4) to Volvo 145, 245. Kit consisting of clamps, screws, washers, lockwashers and rubberfeet Rubber feet, separate

283828-2

VOLVO ORIGI AL TILLBEHÖR

GENUINE VOLVO ACCESSORIES 19-1


19

Ingående detaljer/reservdelar till P 10 Parts list for group P 10

Tak (P 13) (forts.)

Roaf (P 13) (cont.)

Parts for ski rack Part No 282337-5.

Delar till skidställ det nr 282337-5

Extra bygel

Spännband

Delar till 277234-1

Det nr Det nr skidställ,

(äldre),

'Z82339-1 282338-3

Part No Part No

!

Extra retainer

Strap

Parts for ski rack, (old), Part No

277234-1

det nr

/

Vingskruv (6 mm M-gängad)

Gummistropp, tid. utf.

Gummistropp, m. ögla

Gummistropp, sen. utf.

Fästbricka

Plastskydd

Fot, kompi. (plastklädd) sen. utf.

Butterfly screw (6 mm M-thread)

Rubber strap, early prod.

Rubber strap with eye

Rubber strap, late prod.

Anchorage washer

Plastic guard

Foot, cpl. (plastic covered) late prod.

277046-9 277269-7 277486-7 277048-5 277487-5 277488-3 277546-8

Släp (P 14)

Trailer equipment (P 14)

Monteringsdetaljer ningar.

för

Installation parts for tow bars

draganord­

Fästsats komplett, best. av brickor, muttrar och fästjärn - fästsats för 277481-8 277482-6 277483-4

bultar, 282782-2 282783-0 282784-8

Det nr

277979- 1

Detaljer för Fästjärnsats

Skruv (20 st/drag)

Bricka (20 st/drag)

Mutter (20 st/drag)

Part No

282785-5 2. ( 'L .J 940115-9 . 10 940097-9 <H 950354-1 " 50

Fästsats komplett, best. av brickor, muttrar och fäst järn

Anchorage kit, complete, consisting of bolts, washers, nuts and anchorage arms - anchorage ki t for 277481-8 277482-6 277483-4

Parts for 277979-1

Anchorage arm kit

Bolt (20 per tow bar)

Washer (20 per tow bar)

Nut (20 per tow bar)

Parts for 283010-7

Detaljer för 283010-7

bultar,

Det nr

282969-5

Part No

Detaljer för 283020-6, 283087-5 Fästsats komplett, best. av sikruv, brickor, muttrar och distansrör. Kula komplett, 50 mm Kula komplett, 60 mm Bult, styck

Anchorage kit, complete, consisting of

bol,ts, washers, nuts and anchorage

arms

Parts for 283020-6,283087-5 Det nr Det nr Det nr Det nr

283459-6 1203078-9 283580-9 946817-4

VOLVO ORIGINAL TILLBEHÖR 19-2

Oktober/Oetober 1975

Part No

Anchorage kit complete consisting of bolts, washers, nuts and spacer tubes

Part No Part No Part No

Ball complete, 50 mm Ball complete, 60 mm Bolt separate

GENUINE VOLVO ACCESSORIES


Yttre belysning Exterior lighting

Januari/January 1975

2

Grill med extraljus

Grille with auxiliary headlights

Elegant och skyddad placering av extraljus.

Lamporna sitter väl skyddade i grillen, vilket minskar risken

för stöld och 1\verkan

Gri Ilsatserna är anpassad för respektive vagnmodell , och

levereras komplett med dim- eller fJi:lrrl,us samt monterings­

detaljer.

E!egant and weil protected locötion of auxiliary headlights

The lights are weil protected by the grille, thus reducing he

risk ot damage All grille ki ts are adapted to the relevant ear models , an are supplied complete with fog or spo tlights and the requisite installation parts.

Volvo 240-ser, 1975

Volvo 240-series, 1975

Dimljusen eller fjärrljusen, som är rektangulära, monteras i kraftiga fäst järn tör att elimin8ra vibrationer. Varje ljus är placerad i en insats med en sarg som ger en snygg inramning. Ljusen är E-märkta enligt Europareglement8t. Grillsatserna levereras komplett med di m- eller tjärrlj us, insatser och övriga monteringsdetaljer.

The auxiliary head!ights, Ifvhich ar- rectangular, are installed on robust anchoragc irons to el im inate vibratiorls. Each individual light is located in a irlsert with a frame which gives it a neat finish. The lights are E-marked in accordance with European regulations. The grille kits are suppliecJ complete with tog on spot lights inserts and othor installa­ tion parts.

Grillsats med dimljus, vitt 283801-9 dimljus, vitt (USA Kanada) 283665-8 dimljus, gult 283803-5 fjärrljus, vitt 283666-6 fjärrljus, gult 283802-7

L OS

'f" {j:lJ/V r------------u-­

L

j

Grille kit with foglight, c1ear foglight, clear (USA, Kanada) foglight, yellow spotlight, clear spotl ight, yellow

97/'

II _ 08~"

5'71J

VOLVO ORIGINAL TILLBEHÖR

tu'

i2iL4

'L J 330

GENUINE VOLVO ACCESSORIES


P21

Yttre belysning Exterior Iighting

----

Januari/Januray 1975

Volvo 14D-ser, 1973-1974

/11

GrilIsat me rektangulär dim ellel fjärrljus, inklusive

halogenglödlampa, typ H 3

Glas och retlekt r sammanfogade i en nllet, vilket minskar

risken f ör rostangrepp och kand ns.

E-märkta enligt Europaregi mentet.

Kr fti monleringskonsoler eliminerar vibrationer.

Grillsats med dimljus, vitt fjärrljus, vitt dimljus, gult tjärrljus, gult

Grille kit with rectangular fog or spotlights, including H 3

halogen bulb-.

Integrated glass and l-etlecLOr lO reduce the risk ot corrosion

and candens te.

E-mar ked in accordance with European regulations.

Powerful tining rack ts to liminat Vibration Grille kit with foglights, white spotl ights, wh ite toglights, yellow spotlights, yellow

282927-3 282928-' 282949-7 282950-5

Strålkastare, separat inkl. halogen glödlampa, H3 14D-ser 1973-74, 24D-ser, 1975

Headlight, separate, including halogen bulb, H3 14D-series 1973-74, 24D-series, 1975

Dimljus, vitt 282929-9 Dimljus, vitt (USA, Kanada) 283957-9 Dimljus, gult 282997-6 Fjärrljus, vitt 282930-7 Fjärrljus, gult 282998'4

Foglight, white Foglight, white (USA, Kanada) Foglight, yellow Spotlight, white Spotl ight, yellow

Volvo 140 Series De Luxe, Grand Luxe up to and inel 1972 model

Volvo 140-serien De Luxe, Grand Luxe t o m 1972

• Grille kit with round fog or spotlights, including H 3 halogen bul bs and installation parts.

Grillsats med runda di m- eller tjärrljus, inklusive halogen­ glödlampor, typ H 3, samt monteringsdetaljer. Grillsats med dimljus, fjärrljus, Strålkastare, separat inkl halogenglödlampa, H 3 DimlJUS, FJärrijus,

282398-7 282397-9

282396-' 282395-3

VOLVO ORIGINAL TILLBEHÖR 21-2

Grille kit with foglights

spotl ights

Headlight, separate, including halogen bulb, H 3

Fog light

Spotlight

GENUINE VOLVO ACCESSORIES


• •

P21

Yttre belysning Exterior lighting

Januari/January 1975

Volvo 14Q.serien, t o m 1970 års modell Volvo 14Q.serien Basutförande, 1971-1972

Volvo 140 Series up to 1970 model Volvo 140 Series Basic Model, 1971-1972

Grillsats med runda dim- ellel fjärrljus, inklusive halogen­ glödlampor, typ H 3, samt monteringsdetaljer

Grille kit with round fog or spotlights, including H 3 halogen bulbs and installation parts.

Grillsats med dimljus, Grillsats med fjärrljus,

Grille kit with foglights

Grille kit with spotlights

282388-8 282389-6 Volvo 164

• •

Auxiliary lights

Extra strålkastare

Fog or spotlights complete with halogen bulbs. Fit in Dim- eller fjärrijus komplett inklusive halogenglödlampa . recesses in front end of ear. Wiring diagram included in kit. Monteras i urtaget i framstycket. Koppl ingsschema med­ följer Fog light, Left 281350-9 Dimljus, vänster Fog Iight, Right 281351-7 Dimljus, höger Spotlight, Leit 281353-3 Fjärrijus, vänster Spotlight. Right 28'1354-1 Fjärrljus, höger Relay kit 282450-6 Reläsats

Auxiliary lamp rims

Sarg för extra strålkastare I glanspolerat rostfritt stål.

Levereras i styck.

Deep gloss stainless steel.

282314-4

Sarg för huvudstrilikastare

Headlight rim

Förkromat stål.

Lätta att montera.

Levereras i styck

Chromed stee l . Easy to fit. Supplied in units.

VOLVO ORIGINAL TILLBEHÖR

281444·0

GENUINE VOLVO ACCESSORIES 21-3


1

Yttre belysning Exterior lighting

Januari/January 1975

1975-

Anchorage iron for auxiliary headlights 24o-series, 264, 1975­

Fästjärnet sätts fast i bärjärneteni. skis­ sen.

The anchorage iron is attached in the bumper support iron as illustrated

- Inga extra borrhål i stötfångaren. - Snabb fCJstsdttning av ljusen ger låg monteri ngskostnad - Ljusen sitter väl skyddade under stöt­ fångaren - Inga extra stag för ljusen. - Levereras per styck

- No extra holes in the bumper. - Fast attachment of the lights results in low fitting costs. - The lights are weil protected under the bumper - No extra stays for the I ights. - Supplied in singl units

Extraljus för stötfångare, exklusive halogenglödlampa.

Auxiliary headlights for fitting on bumper, not including halogen bulbs.

Fästjärn till extraljus 240-ser, 264,

Art. nr

283805-0

Part No

DI mltus, 168 mm DimlJus, 182 mm Fjärrijus, 168 mm FJärrijus, 182 mm Reläsats, 12 V Fästjärnsats fangare

för

Det nrIPan No 282018-1 282020-7 282019-9 282021-5 282450-6

extraljus p§ stöt­

Fog II!Jht, Fog ligl1t, Spot! ight, Spotlight, Relay kit,

168 mm 182 mm 168 mm 182 mm 12 V

Anchorage iron kit for auxiliary head­ lights on bumper

P 120, 130, 220 V el H,

281054-7

140-serien Konsol, vänster Konsol, höger

P 120, 130,220 LIR 140 Series

688662-6 688 63-4

Console, left Console, right

Halogenlampor Hl 6V H3

Osram 277650--8 277651-6

Philips 2816502 281651-0

12V

27 /750-6 277751-4

281750 O 281751-8

Hl H3

Halogen bulbs Hl 6V

H3 Hl

12V

H3

Volvo 140-ser P 120-ser. Strålkastaregaller

Headlight grilles

Monter s på et cigonblick ULan erk- Fitted In jiffy, witt10Ul roa Is_ Erfec­

tyg. kyddar effektivt mot stenskot olively proteets your 11eadlights from

dyl. flying stone, te.

Till rka av förnicklad lråd, med Made of nickel plated wire, with a

kantring lIV plast. Levereras i peJl. lastic rim. Supplied In pairs.

Det nr IPan No Volvo 140-serlen Volvo 140 Series 281185·9 Volvo 120-serien Volvo 120 Series 277328·1

VOLVO ORIGINAL TILLBEHÖR 21-4

• •

GENUINE VOLVO ACCESSORIES

• •


2

Yttre belysning Exterior lighting

November/November 1975

Rött dimbakljus

Red rear fog lights

Viktigt säkerhetstillbehör vid kör­ ning i dimma Särskilt värdefullt vid hög fart på motorväg Dimljuset levereras i sats med kablar, monteringsanvisning, strömställare och övriga monteringsdetaljer.

An important sa fety accessory

when driving in foggy weather

Especially valuable when driving at

high speeds on motorways

This accessory is supplied as complete

kit including cables, installation in­

structions, switch and other installa­

tion parts .

Volvo 240, 264, 1975­ Volvo 140, 164, 1973-74

• H 4 - Strålkastarinsats med halogenglödlampa Starkt vitt ljusflöde, vilket ger god sikt och säker körning.

Direkt utbytbar mot standardstrål kastaren på vagnar i

länder med högertrafi k.

Tät gummikåpa över glödlampans infästning skyddar effek­

tivt mot stötar och fukt. Effekt: helljus 60 watt, halvljus 55 watt. Berör Volvo 164: Vid montering erfordras 1 st 679069-5 distansring, inre 1 st 679273-3 distansring, yttre

Art.nr

Samtliga 12 Volt

283576-7

Part No

All 12V systems

Berör vagnar t o m 1972 års modell

Vid montering erfordras

2 st 683408-9 manöverrelä

Berör vagnar med centrumtapp för torkare

Vid montering på vagnar med äldre typ av stråIkastartor­

kare, erfordras

2 st 282758-2 H-4 insats med tapp

oj

H 4 - Headlights inserts with halogen bulbs

,Strong white beam, resulting in good visibility and safe

driving

,Interchangeable with standard headlights on cars running in

jcountries with right-hand traffic.

:A tight fitting rubber boot on the bulb attachment gives

'effective protection against shocks and moisture.

Output: Full beam 60 W, dipped beam 55 W.

For Volvo 164:

When installing you require

1 67906-5 spacer ring, inner

1 679273-3 spacer ring, outer

Det nr

282757-4

Part No

For cars up to 1972 models

When installing you require

2683408-9 operating relay

For cars with centre pin for wipers

When fitting on cars with early wi pers, you requ ire

2 282758-2 H-4 insert with pin

production

headlight

VOLVO ORIGINAL TILLBEHÖR

GENUINE VOLVO ACCESSORIES

21-5


P21 Samtliga 12V

Yttre belysning Exterior lighting

All 12V systems

Januari/January 1975

Varselljus - rektangulär typ Gula ljus med vilka man syns bättre i trafiken.

Varselljusen följer automatiskt vagnens övriga belysning.

Användning

Användning D~gfunktion

Ordinarie bel.

Parkeri ngsl jus

Skymning Mörker Halv/helljus

Vagnens bakljus lyser alltid oberoende av ovanstående

alternativ.

Varselljusfunktionen kan fr~n- eller tillkopplas med separat

kontakt i bilen.

En sats varselljus innehåller:

2 st varselljus, 2 st glödlampor, kablar, relä, skruv, kontakt,

kabelskor och monteringsanvisning.

Det nr/Part No

T o m -1972 282989-3 Fr o m 1973- 282990-1

Varselljuseffekt 40 watt

10 watt

up to -1972 we f 1973­

Town lights - rectangular Yellow lights which make you more visible to other road users in day-time. The town lights are synchronized with your other lighting. Usage Output Standard lighting 40W Daylight Parki ng I ights Dawn and dusk lOW Headlights Darkness The tai I Iights are always on, independent of the front lights.

The town lights can be switched on or off with separate

switch inside the car.

A town light kit contains:

2 town lights, 2 bulbs cables, relay, screw, switch, cable

terminal and installation instructions.

Det nr/Part No T o m -1972 282851-5 up to -1972 Fr o m 1973- 282958-8 we f 1973­

Varselljus - rund typ Samma funktion och effekt som ovan.

Varselljusen bör, oberoende av typ, monteras så långt ut

som möjligt på eller under stötfiingaren, dock inte så att det

skymmer någon annan belysning.

Town lights - round Same function and output as above.

No matter their shape, town lights should be installed as far

out as possible, above or below the front bumper. But they

must nog get in the way of any of your other Iighting un its.

VO VO ORIGINAL TILLBEHÖR 21-6

GENUINE VOLVO ACCESSORIES


Yttre belysning Exterior lighting

Januari/January 1975

P2

Volvo 140 series, 1973-1974

Volvo 140-ser, 1973-1974

• Art. nr

283536-1

Grillsats med rektangulära varselljus Får snygg inramning i grillen och syns effektfullt mot det

svarta kylargall ret.

Varselljus följer automatiskt bi lens övriga belysni ng.

Varselljus kan kopplas från och till med separat kontakt.

Det gula ljuset ger ej någon bländande effekt.

Ett ti II behör för trafi ksäkerhet

Beträffande funktion - se sid 21-6

Gri lisatsen består av:

Grill, varselljus, glödlampor, kablar, relä, bultar, muttrar,

brickor, fästjärn, kontakt, kabelskor och monteringsanvis­

ning.

Part No

Grille kit with reetangular town lights

Neatly framed in the gri Ile and have a pleasant appenrance

against the black radiator grille

The town lights are synchronized with the standard

lighting.

The town lights can be switched on and off with a separate

switch.

The yellow lamps do not dazzle in any way.

A road safety accessory

Concerning the function - see page 21-6

The gri Ile kit consists of

Grille, town light, bulbs, leads, relay, bolts, nuts, washers,

anchorage arm, switch, cable terminals and installation

instructions.

VOLVO ORIGINAL TILLBEHÖR

GENUINE VOLVO ACCESSORIES 21-7


P2 REKTANGULÄRA EXTRALJUS CIBIE

Yttre belysning Exterior lighting

Januari/January 1975

skyddshätta/I ight cover

Levereras inkl. skyddshätta, men exkl. glödlampa, H2

RECTANGULAR AUXILlARY HEADLlGHTS, CIBIE Supplied c.w. light cover but less H2 bulbs

283590-8

Dimljus, vitt glas

Fog light, clear glass

Reservdel (reflektor + glas) Art.nr 283582-5

Replacement unit (reflector + glass) Part No. 283582-5

Endast USA

283262-4

283509-8

Only USA

Dimljus, gult glas

Fog jights, yellow glass

Reservdel (reflektor + glas) Art.nr 283583-3

Replacement unit (reflector + glass)

Part No. 283583-3

Endast USA

283263-2

283510-6 Only USA

Fjärrljus, vitt glas

Spot light, clesr glass

Reservdel (reflektor + glas) Art.nr 283584-1

Replacement unit (reflector + glass) Part No. 283584-1

283264-0

Fjärrljus, gult ljus

Fog light, yellow glass

Reservdel (reflektor + glas) Art.nr 283585-8

Rcplacement unit (reflector + glass) Part No. 283585-8

283265-7

VOLVO ORIGINAL TILLBEHÖR 21-8

GENUINE VOLVO ACCESSORIES


Augusti/August 1976

P22

Inre belysning Interior lighting

Volvo 140-ser. Volvo 164 -1972 Askkoppsbelysning Tänds automatiskt, sarmidlgl som instrumentbelysningen. Askkoppen syns bättre när det är mörkt, och man undviker därmed risken förigarrettglöd och aska på golvet

Ashtray illumination Synchronized with the instrument lighting By being able to see lile ash-tray in darkness, you avoid burning your facia or gerting ash all over the floor

Art. nr

281460-6

Part No

Volvo 240-, 2OO-ser. 1975­ Motorrumsbelysning Tänds automatiskt när motorhuven öppnas_ Lampan ger ett starkt ljusflöde. En separat kontakt ger möjlighet till manuell tändning och släckning. Strömmen sluts resp. bryts med hjälp aven kvicksiiverkontakt - snabbt och säkert.

Till 140-ser. och 164 t.o.m. 1974- art. nr 282038-9. Kartong om 10 st. Engine lighting unit The engine lighting unit lights up automatically when the bounet is opened. This lighting unit gives extremely good illumination. A separate switch also gives you the opportu­ nity of switching on and off manual ly. The automatic switch is mercury switch - quick, safe and sur.

For 140 series and 164 up to 1974- Part No. 282038-9.

Box of 10 pes.

Art. nr

283971-0

Part No

Volvo 242, 244, 264,1915­

Bagagerumsbelysning Med bagagerums belysning går det lätt att hitta i bagageut­ rymm t_ Tänds automatiskt. MÖjlighet till manuell tändning och släckning. Belysningen levereras komplett med kablar och monteri ngsanvisn ing.

Till 142, 144, 164 t.o.m. 1974- art. nr 28038·9. Kartong om 10 st. . Boot lighting unit Units of this type make things easier for every body. Lights up automatically_ Oppurlunity of switching on and off manual ly. The lighting unit is supplied complete with leads and installation instructions.

Art. nr

283971-0

Part No

To 142, 144, 164 up to 1914- Part No. 282038-9. Box of 10 peso

VOLVO ORIGINAL TILLBEHÖR

GENUINE VOLVO ACCESSORIES 22-1


22

Inre belysning Interior lighting

Augusti/August 1976

Kartläsni ngslampa Lampan ger ett intensivt och koncentrerat ljus.

Armen, som är böjbar, kan ställas in i önskat läge.

Lampan kan monteras på s~väl B- och C-stolpen.

Passar till samtliga Volvo modeller.

Levereras komplett med monteringsdetaljer och monte­

ringsanvisning.

Map reading lamp The Volvo map reading lamp emits an intensive and

concentrated beam ot light.

The tlexible arm allows the lamp to be directed in any

position.

This item can be titted to either the B or C pillar.

Suitable for all Volvo ear modeis.

Supplied complete with installation parts and installa­

tion instructions.

Art. nr 283651-8 Part No

VOLVO ORIGINAL TILLBEHÖR

22-2

GENUINE VOLVO ACCESSORIES


Januari/January 1975

P2

Elektriska kopplingar och manöverorgan Electrical switches and operating units

Elektrisk tönsterhiss

Electric window winder

Tryck pil tangenten "window down" och rutan g~\r' tyst ned - tryck på tan­ genten "up" och rutan går upp Enkelt och bekvämt Komplett sats för vänster och höger framruta bestående av två hissmotorer, kablar, monteringsdetaljer, två mon­ tageknappar och monteringsanvisning.

Press the "window down" button and

the window glides down smoothly and

quictly - press the "window up" but­

ton and up it goes aoain.

Si mple and comfortable

Complete kit for left and right front

door windows, consisting of two win­

dow motors, cables installation parts,

two bultans and cornprehensive instal­

lation instrllctions.

Volvo 240, 264, 1975

Art. nr

Intervallomkopplare tör vindrutetor­ kare Reglerar hastigheten p~i vindrutetor­ karna. Hastigheten kan ökas och minskas steglöst från 2 slag i minuten till normal hastigh t. Speciellt lämplig i dimma och dugg­ regn. Sparar torkarbladen och gör körningen säkrare. Vagntyp 240,264 140,164 l L1 O, 164 183 1800

Intermittent windscreen wiper switch

Part No

Volvo 140-ser. 164, 1800

Regu lates the wi ndscreen wi per speed The strokes can be increased or decrea­ sed smoothly from 2 strokes il minute to normal speed Especially lIseful in wet mist and drillle. Save your wiper blades and increase your road safetY.

Ärsmod. Det nr/Part No 1975 282880-4 1973-1974 282880-4 -1972 282616-2 1973282881-2 -1972 282615-4

Levereras komplett med ledningsmattor och monteringsanvisning. Förpackning i "Skin-pack"

283595-7

Vehicle 240, 264 140,164 140,164 183 1800

Model 1975 1973-74 -1972 1973­ -1972

Supplied complete with harnesses and installations. Skin-packed.

Samtliga 12 Volt, t o m -71 All 12 Volt, up to -1971

Ljussummer

Headlight waming buzzer

En stark summer, som ljuder så fort dörren oppnas om hel- eller halvljus är tänt Man glömmer inte slucka belys­ ningen och undviker därmed kanske ett tomt batteri Standard fr o m 1972 års modeller. Förpackad i "Skin-pack" Kvant. 5 st per kartong.

A loud buzzer, which sounds as soon

as you open your door if your head­

lights are on. In this way you won't

forget to switch off your lights, and

won't finish up with a dead batt ry.

Standard equipment with effect from

1972 model cars.

Skin·packed. 5 in a box.

Det nr

VOLVO ORIGINAL TILLBEHÖR

281377·2

Part No

GENUII\lE VOLVO ACCESSORIES 23-1


Januari/January 1975

P2

Elektriska kopplingar och manöverorgan Electrical switches and operating units

Elektrisk tönsterhiss

Electric window winder

Tryck pil tangenten "window down" och rutan g~\r' tyst ned - tryck på tan­ genten "up" och rutan går upp Enkelt och bekvämt Komplett sats för vänster och höger framruta bestående av två hissmotorer, kablar, monteringsdetaljer, två mon­ tageknappar och monteringsanvisning.

Press the "window down" button and

the window glides down smoothly and

quictly - press the "window up" but­

ton and up it goes aoain.

Si mple and comfortable

Complete kit for left and right front

door windows, consisting of two win­

dow motors, cables installation parts,

two bultans and cornprehensive instal­

lation instrllctions.

Volvo 240, 264, 1975

Art. nr

Intervallomkopplare tör vindrutetor­ kare Reglerar hastigheten p~i vindrutetor­ karna. Hastigheten kan ökas och minskas steglöst från 2 slag i minuten till normal hastigh t. Speciellt lämplig i dimma och dugg­ regn. Sparar torkarbladen och gör körningen säkrare. Vagntyp 240,264 140,164 l L1 O, 164 183 1800

Intermittent windscreen wiper switch

Part No

Volvo 140-ser. 164, 1800

Regu lates the wi ndscreen wi per speed The strokes can be increased or decrea­ sed smoothly from 2 strokes il minute to normal speed Especially lIseful in wet mist and drillle. Save your wiper blades and increase your road safetY.

Ärsmod. Det nr/Part No 1975 282880-4 1973-1974 282880-4 -1972 282616-2 1973282881-2 -1972 282615-4

Levereras komplett med ledningsmattor och monteringsanvisning. Förpackning i "Skin-pack"

283595-7

Vehicle 240, 264 140,164 140,164 183 1800

Model 1975 1973-74 -1972 1973­ -1972

Supplied complete with harnesses and installations. Skin-packed.

Samtliga 12 Volt, t o m -71 All 12 Volt, up to -1971

Ljussummer

Headlight waming buzzer

En stark summer, som ljuder så fort dörren oppnas om hel- eller halvljus är tänt Man glömmer inte slucka belys­ ningen och undviker därmed kanske ett tomt batteri Standard fr o m 1972 års modeller. Förpackad i "Skin-pack" Kvant. 5 st per kartong.

A loud buzzer, which sounds as soon

as you open your door if your head­

lights are on. In this way you won't

forget to switch off your lights, and

won't finish up with a dead batt ry.

Standard equipment with effect from

1972 model cars.

Skin·packed. 5 in a box.

Det nr

VOLVO ORIGINAL TILLBEHÖR

281377·2

Part No

GENUII\lE VOLVO ACCESSORIES 23-1


P23

Elektriska kopplingar och manöverorgan Electrical switches and operating units

Februari/Februarv 1973

Samtliga 12 Volt, t o m-72 All 12Volt,upto-72

Det nr

Det nr

Det nr

282334·2

282972-9

282756-6

Kontaktpanel

Switch panel

Med 3 st strömbrytare och kontrollam­

pa, 12 Volt.

Snabb montering med stark självhäf­

tande teJp

Förpackad i "Skin-pack".

With 3 switches and a warning lamp,

12 V

Quickly fitted with strong self· adhe­

sive tape

Ski n'packed.

Kontakter till tunnelfack

Switches for tunnel consoles

Se P 19

See P 19

Hjälpstartkabel

Jump lead

En smidig kabel av koppar

Bra 11Jalp när batteriet är tomt.

Langd· 2,4 meter

Area 10 mm 2

Material. Kopparkabel med isolering.

Kraftiga kabel klämmor med isolerade

handtag.

Förpackning Pldstp~se med bärhand­

tag.

Flexible copper cable which is of great help if your baHery is dead. Length 2,4 metres Area· 10 mm 2 Material: Insulated copper cable Powerful cable clips with insulated hand les. Wrappings. Plastic carrier bag.

Antistatkabel

Antistatic rubber strap

Avleder statisk elektricitet. Gör del lättare för personer som lider av det ta obehag Dala EDPM - gummi med kol. Längd = 430 mm H~rdhel = 80 shore Motst~nd = 100-500 Ohm/längdcm Draghållfasthet = 100 kp/cm 2

Leads off static electricity. Make things easier for people who suffer from this discomfort. Data: E.D.P.M - rubber and carbon. Length = 430 mm Hardness = 80 Shore Resistance = 100-500 Ohms/cm Tensile strength = 100 kp/cm 2

Spec. vikt = 1,23 Förpackad i "Skin pack" i kartong om 25 st.

Specific gravity = 123 Skin-packed and supplied in boxes of 25.

Part No

Part No

Part No

VOLVO ORIGINAL TILLBEHÖR 23-2

GENUINE VOLVO ACCESSORIES


Januari/January 1975

P23

Elektriska koppl ingar och manöverorgan Electrical switches and opereting units

Volvo 240 series, 264 1975 Volvo 140 series, 164 1973-1974

Volvo 240, 2641975 Volvo 14G-ser, 1641973-74 Kabelsats för extraljus Denna sats är direkt anpassad till Volvo och består av kabel matta, relä, kabelskor och en monteringsanvisning Passar fr5n och med 1973 års modeller. Wiring kit for auxiliary headlights This kit has been specially produced Volvo cars and consist of a cable harness, relay, terminals and an installa­ tion instruction. Suitable for 1973 cars onwards.

Kabelsats till draganordning Satsen, som är direkt anpassad till Volvo, innehåller kabel matta, 7- polig kontaktdosa och en monteringsanvis­ ning Kabelsats utan den 7- pol iga kontakt dosan beställes mot detaljnr 283325-9

Det nr. 283330-9 Part No Volvo 140-ser, 164 1973-74

283460-4

Volvo 140-series, 1641973-74

Från och med 1975 innehåller satsen också en kontrollampa för husvagnens elsystem. Wiring kit for tow bar This kit has been specially produced for Volvo cars and consist of a cable harness,7- pole socket and an installa­ tion instruction. Suitable for tars from tion instruction. This wiring kit, less the 7- pole socket, is available under part number 283325-9 VV.e.f. 1975 the kit also consists a controllamp for the electrical system of the caravan.

Volvo 240, 264 1975 283656-7 D:o USA, Kanada 283657-5

Släpvagnskontakter Tillverkade av aluminium för att elimi­ nera rostangrepp. Den 3-poliga kontak­ ten levereras svartlackerad, de 5-poliga

och 7-poliga är blankpolerade och för­ sedda med stickproppurtag för sladd­ lampa.

Det nr/Part No

3-polig 277271-3 stickpropp 3-polig 277272-1 kontaktdosa 5-polig 277273-9 stickpropp 5-pol ig .277274-7 kontaktdosa stickpropp 7-polig 277275-4 7-polig 277276-2 kontaktdosa stickpropp för 277277-0 sladdlampa ikontaktdosa

Volyo 240, 264, 1975 For USA, Canada Trailer contaets Manufactured of aliminium to elimina­ te all risk of rust. The 3-pole contact is black enamelled and the 5 and 7-pole types are bright and are equipped with a contact for an inspection lamp.

Plug 3-pole

Socket 3-pole

Plug 5-pole

Socket 5-pole

Plug 7-pole

Socket 7-pole

Plug in socket for

inspectlon lamp

VOLVO ORIGINAL TILLBEHÖR

GENUINE VOLVO ACCESSORIES 23-3


P24

Instrument Instrument

Februari/February 1973

Samtliga 12 Volt All models

Batteritester Ger snabbt besked om batteriets och laddningssystemets

kondition

Anslutes Lill cigarenändar uttaget och visar banerispän­

n ingen när enbart tändn ingen är p~slagen. När motorn är

ig~ng visar mätaren generatorspänningen

Lämplig speciellt för vagnar med m nga och stora strömför­

brukare.

Av säkerhetsskäl bör inte le tern lämnas permanent i

urtaget, utan anslutas vid behov för avläsning.

Förpackad i "Skin-pack" i kvantitet om 10 st.

Battery tester Quickly informs you about the conditlon of your battery and charging system Connect"tO the cigar-ette lighter recess and it will show you your battery voltage when you turn on your ignition. When the engine is running it will show you your alternator voltage Especially suitable for vehicles with man y and big power consumer_ For reasons of the safety you sh ou Id not leave the tester permanently in the recess, only connect it when you want to read it off. Skin-packed in quantities of 10

Det nr

282790-5

Part No

VOLVO ORIGINAL TILLBEHÖR

GENUINE VOLVO ACCESSORIES 24-1


24

Instrument Instrument

Februari/February 1973

Samtliga 12 Volt, t o m -70 All models 12 Volt, up to -70

Elektrisk klocka Lättavläst och driftsäker med inbyggd belysning

Tekniska data Driftspänning 12 V

Inbyggnadsmätt 60 mm

Belysning. Glödlampa 12 V (277701-281701)

Anslullling. PIusånslutning för urverket. Godsanlutning via

huset. Speciell anslutning för minus.

Urverk: Robust och tillförlitligt verk som motsvarar påfrest­

ningarna i en bil.

Urtavla Försedd med VO L VO namnet.

G~ngfrekvens 16200 slag/min

Lämpligaste montering: Klockhållare ovanpå instrumen lbrädan, t o m 69 i:lrs modell) Det nr 282056-1 Förvaringsfack Se P 11 Instrumentpanel för säkringslucka Se P 91

(Sverige, endast

Det nr 281374-9 Det nr 282001-7

• •

Det nr 282447-2

Eleetric dock Legi ble and rel iable electric clock wi th built-in iIlum ination.

Technical data

Det nr

277988-2

Power requ irement. 12 V Ext. diam 60 mm (23/8") Lighting 12 V bulb (277701 or 281701) Connections: Positive terminal for clock mechanism. Earth via housing. Special negative terminal Clockwork: Robust and reliable which resists the stresses i mposed by the movement of a ear. Dial: Marked with VOLVO emblem Running frequency: 16200 strokes per minute.

Part No

Best locations: In dock retainer above instrument panel, Part No. 282056-1 Tunnel trav Part No. 281374-9 See P 11 Part No. 282001-7 Instrument panel above fusebox See P 91 Part No. 282447-2

VOLVO ORIGINAL TILLBEHÖR 24-2

GENUINE VOLVO ACCESSORIES

• •


December/December 1976

--

91

Rattar, instrument

Steering wheels, instruments

Volvo 240, 260, 1976

GT-RATT GT-ratten är modernt utformad - beklädd med behagligt material i svart läderimi iation - ratt kransen är k aftigare för ökade greppförm~ga - elegant GT-emblem i rött

GT STEERING WHEEL The GT steering whecl is of modern design It is covered with a comfortable black leatherette

- It is powerfully dimensioned to ensure a safe grip

- It has an elegant GT emblem in the centre

Modell/Model 242 DL, L 244 DL, L 244 G L 245 D L, L

• •

Fr.o.m. chassisnr hM.A.f. chassis No

nS28

122776

122588

78838

Art. nr

GT-RATT Ritad och konstruerad av Volvo. Uppfyller högsta säkerhetskrav.

Beklädd med behagl igt material i svart läderimi tation av

mycket hög klass.

Stötupptagande centrum med graverat GT-emblem. Nav i

lättmetall Rattdiameter 370 mm. (rattdiameter 404 mm

standard fr o m 1973)

Uppfyller "F7 - Bestämmelser om styrinrättning" (Gäller

Sverige).

Volvo 140, 164, 1973-1974

1128127-6

Part No

Volvo 240,260,1975

Art. nr 282882-0

GT STEERING WHEEL Designed and constructed by Volvo.

Meets the highest possible road-sa fet y requirements. Co­

vered with high-quality imitation leather. Shock-absorbant

centre section, with embossed GT-emblem.

Light-alloy hub

Diameter 370 mm (Standard steering wheel diameter on

1973 models is 404 mm).

Volvo 140, 164,1973-1974

Part No 282882-0

VOLVO ORIGINAL TILLBEHÖR

Art. nr

283626-0

Part No

GENUINE VOLVO ACCESSORIES 91-1


pg

Rattar, instrument Steering wheels, instruments

December/December 1976

GT-INSTRUME NT

GT-INSTRUMENTS

Direkt utbytbar mot standard instrumentet - Reflexfritt glas - Gula iättavliista siffror GT ·instrumentet består av varvräknare, hastighetsmätare (km/h eller mph), voltmätare (8V-16V), oljetrycksmätare (0-10 kp/em 2 ) temperaturmätare, bränslemätare och 8 kontroll lampor

Direetly rcpliJces the standard instruments. - Anti-refleetion glass ---: Yellow graduations are easy to read The GT-instruments consist of revolution eounter, speed 0­ meter (Km/h or mph), voltmeter (8V-16V), oil pressure gauge (0-10 kp/em 2 ), temperature gauge, fuel gauge and 8 indieator lamps_

VOLVO 240, 260,1975-1976

VOLVO 240,260,1975-1976

Modell

Benämning

Vägvarvtal

Art. nr/Part No

245 245 242,244 242,244 264 264 265 265

4 eyl. km 4 eyl. miles 4 eyl. km 4 eyl. miles 6 eyl. km 6 eyl. miles 6eylkm 6 eyl. miles

0,585 0,960 0,605 0,980 0,605 0,980 0,585 0,960

283064-4

283065-1

283066-9

283067-7

283068-5

283069-3

283141-0

283142-8

Vid montering av GT-instrument på vagnar med

B20·motorer måste oljetrycksgivaren anslutas med vinkel­

nippel, artikel nr 16218-0

Vid monteri ng av GT-i nstrument måste drivaxel n utbytas

enligt följande

240·ser med B20 och B21 motor vänsterstyrda, M40

växellåda skall ha drivaxel arL nr 1215561-0

med växellåda BW 35 drivaxel art. nr 1215563-6

För 240-5er. med B21 motor skall vinkelnippcl art. nr

809109-2 CJnvändas ti II oljetryeksgivaren .

Till B27 motor användes plugg art. nr 464592-5 till olje­

tryeksgiviJrcn_

VOLVO 140, 164, 1973-1974

Model

245 245 242,244 242,244 264 264 265 265 820

Description 4 eyl. 4 eyl. 4 eyl. 4 eyl. 6 eyl. 6 eyl. 6 eyl. 6 eyl

km mi les km miles km miles km miles

Road speed 0,585

0,960

0,605

0,980

0,605

0,980

0,585

0,960

When installing a GT-instrument panel into vehicles with B20 engines the oil pressure sensor must be eonneeted with elbow nipple 16218-0

B21 engine: When it regards vehicles with B21 engines the oil pressure sensor is eonneeted with elbow nipple 809109-2.

B27 engine: When installing GT-intrument in vehieles with B27 engines you should use plug 464592-5 for the fitting of the oil pressu re sensor.

VOLVO 140, 164,1973-1974

Modell

Benämning

Vägvarvtal

Art. nr/Part No

Model

Description

Road speed

140- ser 140-se( 164 164

4 4 6 6

0,64 1,03 0,990 0,617

283070-1 283071-9 283072-7 283073-5

140-series 140-series 164 164

4 eyl. km 4eyl.miles 6 eyl. miles 6 eyl. km

0,64 1,03 0,990 0,617

eyl. eyl. eyl. eyl.

km miles miles km

För 142 bas och de Iuxe, årsmodell 1974 vänsterstyrd, manuell växellåda B20 motor fr.o.m. ehassinr 433609 skall drivaxel 1214307-9 användas vid montering av GT-instru­ ment.

VOLVO ORIGINAL TILLBEHÖR 91-2

GENUINE VOLVO ACCESSORIES

-•


P9

Rattar, instrument Steering wheels, instruments

JanuarifJanuary 1975

Volvo 14Q-ser. Volvo 164, -1972

GT-INSTRUMENT

GT INSTRUMENTS

Direkt utbytbar mot standardinstrumentet. Ledning för

varvräknare ti II kommer.

GT-instrumentet består av varvräknare, hastighetsmdlare

(km/h eller MPH), temperaturmätare och sex kontroll­

Iampor.

Interchangeable with the standard instruments.

Tachometer lead required.

The GT instruments consist of a tachometer, speedometer

(kph or mph), temperature gauge and six warning lamps.

140-ser. 164 140-ser. ·164 Ledning

km km miles miles för varvräknare

282666-7 282668-3 282667-5 282669-1 282674-1

Volvo 240, 264 1975 Volvo 140, 164, 1973-74

VARVRÄKNARE

TACHOMETER

Volvo 240, 264 från och med 1975 samt 140, 164 1973-74 är förberedd för montecing av denna varvräknare. Placeras i mitten på standard instru­ mentet. Varvräknare är transistoriserad och har rätt varn ingsfält för övervarv. Levereras komplett med kabel. Standard på 244 G L och 264 G L samt Grand Luxe och 164 E 1973-74.

Volvo 264 w.e.f. 1975 and 140, 164 1973-74 are pre-adapted for this tachometer. Locate in centre of stan­ dard instrument cluster. This unit is transistorized and has a red waming field for excessive engine speeds. Supplied complete with wiring. Standard on 244 G L 264 G L and Grand Luxe and 164 E 1973-74

Benämning

Art. nr/Part No

Description

242,244, B20, B21 Km Övriga 4 cy\. alla 6 cy\.

283260-8 283546-0 283547-8

242,244, B20, B21 Km other 4 cyl. all 6 cyl.

140-ser. 1973-74 1641973-74

282772-3 282773-1

140-series, 1973-74 164 1973-74

VOLVO ORIGINAL TILLBEHÖR

140-Ser km 164 km 140-Ser. miles 164 miles Lead for rev.counter

GENUINE VOLVO ACCESSORIES 91-3


P91

Rattar, instrument Steering wheels, instruments

JanuarilJanuary 1975

120-ser. 140·ser. 164

120-ser. 281046-3 140-ser.281047-1 164 28 144 1-6

VARVRÄKNARE

TACHOMETER

Transistoriserad varvräknare för mon­

tering på instrumentbrädan.

Följande gäller i Sverige

Enligt Statens Trafiksäkerhetsverk,

Föreskrifter F8-1968, ang ende be­

stämmelser om instrumentpanel gäller

att montering av varvräknare på in­

strumentpanel icke uppfyller gällande

krav. Detsamma gäller även klockh 1­

lare för bilur.

Bestämmelsen skall tillämpas på for­

don, som betecknas som 1970 eller

senare års modell eller som eljest upp­

tages i typintyg eller första gången

inställs för registreringsbesiktning efter

den 1.1.1970.

Transistorized tachometer for installa­

tion on dashboards.

Supplied complete with wiring.

Volvo 140-ser. Volvo 164 -1971

Volvo 140-ser. Volvo 164 1972

INSTRUMENT - "JET-eOCKPlr'

ROUND INSTRUMENTS

Direkt anpassade för 140-serien och 164 beträffande bl a varningsfält, gra­ dering, kabelmatlor och anslutningar. Monteringsanvisning medföljer.

Specially adapted for 140 and 164 series i n regard to warni ng fields, graduatians, cable harnesses and con­ nections. Installation instructions are included.

'" ~{'i~ .~... ;,~..

.,'

Iftl

Varvräknare

Tachometer

,

Transistoriser d med varningsfält för övervarv.

Transistorized with warning field for excessive engine speeds.

'\ . , : : :

Varningsfältgradering:

Warning field graduations:

140 Orange fr. 6000 r/m Rött fr. 500 r/m

164 5500 r/m 6000 r/m

140 Orange fr. 6000 rpm Red fr. 6500 rprn

164 5500rpm 6000rprn

3D·.

I&O~•

.'

~o

S~D':' ...

~. ~ BD

60 ..

i 1.1()-ser. 282793-9 164 282794-7

VOLVO ORIGINAL TILLBEHÖR 91-4

GENUINE VOLVO ACCESSORIES

.

\,


Rattar, instrument Steering wheels, instruments

Januari/January 1975

Oljetryckmätare

Oil pressure gauge

Elektrisk mätare som visar oljetrycket när motorn är ig ng. Varn ingslampan för oljetryck i bi len, fungerar parClllellt med denna mätare.

Electric gauge which shows oil pres­ sure when engine is running. The oil pressure warning lamp in the car operates in parailei with this unit.

Mätare Givare

282795-4 282796·2

P91

Gauge

Sensor

282795-4

Oljetemperaturmätare

Oil temperature gauge

Elektrisk mätare med varningsfält för överhettn ing. Orange från 1000 e Rött från 11 oOe Vid IJngvarig och hård belastning av motorn, hå Iler mCln lätt kon troll över oljetemperaturen med denna mätare.

Electric gauge with warning field for overheat i ng. Orange from 100 0 e Red from 11 oOe Ideal control instrument when running long distances with a heavy engine load.

Mätare Givare

282797·0 282798-8

Gauge

Sensor

282797 O

Voltmätare

Voltmeter

Visar batterispänningen när enbart tändningen är påslagen. När motorn är igllng visar mät ren generatorspän ningen.

Shows battery vOlt3ge when ignition is on and altern(Jtor VOlltig8 vvhen engine is running

2827996

VOLVO ORIGINAL TILLBEHÖR

GENUINE \;'1LVO ACCESSORIES 91-5


P91

Rattar, instrument Steering wheels, instruments

Januari/January 1975

Yttertemperaturmä1are

Ambient temperature gauge

Elektronisk mätare som visar yttert m­ peraturen ovanför vägbanan. Man behöver inte överraskas av halt väglag.

Electronic gauge when shows ambient temperature just above the road sur­ face. Warns you of icy road conditions.

282597-4

VOLVO ORIGINAL T~LLBEHÖR 91-6

GENUINE VOLVO ACCESSORIES


Januari/Januarv 1975

pg

I nteriör, övrigt Interior, general

GT-Växelspaksknopp

Volvo 140-ser. Volvo 164

-

är ski nn klädd - ett behag Iigt material försedd med pistolgrepp - greppvänl igt - har infällt Volvo-emblem - ger elegant utseende - levereras i "skin-pack" förpackning - praktisk och säljande Kvantitesförpackad om 12 st.

GT -G ear lever knob - leather-covered - comfortable to touch - fitted with pistol grip - convenient to hold - has recessed Volvo emblem - smart appearance - delivered in "skin-pack" wrappingspractical and sales­ promoting Bulk packing containing 12 units

Volvo 140, 164, 1974 283468-7 Volvo 140, 164, 1972-73282690-7 Volvo 140, t o m 1971 282689-9

VOLVO ORIGINAL TILLBEHÖR

GENUINE VOLVO ACCESSORIES 92-1


93

Fälgar, fjädring Rims, suspension

Januari/January 1975

Volvo 240, 264, 1975

Art. nr

283075-0

Part No

SPORTIGT - ELEGANT - ATTRAKTIVT GT-fälg

SPORTY - ELEGANT - ATTRACTlVE GT-Rim

Ett helt nytt GT-hjul i aluminium - legering - ökad komfort vid körning av ojämn väg - låg vikt - endast 5,7 kg per hjul - minskning av ofjädrar vikt med 11,2 kg - förbättrad kurvtagningsförmåga - stabilare gång och ökad spårvidd - max. sid- och radial kast 0,6 mm

A -

completely new GT-wheel of aluminium alloy more comfortable trave I on uneven roads low weight - on ly 5,7 kg per wheel decreases unsprung weight by 11,2 kg better concern ing steadier runnings and wider track - maximum side and radial throw 0,6 mm.

Dimension: 5 1/2" J x 14" x 20 mm

Dimension: 5 1/2" J x 14" x 20 mm

Förpackning: Kartong om 4 st

Wrappings: Box containing 4 rims

Artikel Nr: Fälg 283075.0 Navkapsel 283092-5 Kupolmutter om 20 st 688984-4

VOLVO ORIGINAL TILLBEHÖR

Part No: Rim Hub cap II. o Cap nuts (20 pcsJ Ii,. '" Co

it 7.' 2. o lJ Z:­

GENUINE VOLVO ACCESSORIES 93-1


P93

Fälgar, fjädring Rims, suspension

Volvo 140, 164, t o m 1974

Art. nr

Januari/January 1975

Volvo 140, 164 up to 1974

283513-0

Part No

GT-Fälg

GT-Rim

GT-fälgen uppfyller högt ställda krav på rikt hållfasthet, radial- och sidokast Fälgen är tillverkad av aluminium Väger endast 5,9 kg Fälgen har en bättre rundgång som ger en behagl ig komfort Den är stark och ger få vibrationsstörningar Mindre ofjädrad vikt ger väghållning Inpressade stålbussningar för muttrarna Testad och godkänd av Volvo Fälgen är godkänd för tävlingskörning

The new GT-rim fulfils the highest possible alignments, strength and radial and lateral throw The rim is made of aluminium - It weighs only 5,9 kg - The rim has a better roundness, which gives that extra comfort -It is stronger and vibrates less Less unresilent weight gives better road a bility Pressed in steel bushes for the nuts Tested and proved by Volvo - This rim is approved for competition use

Dimension: 5 1/2" x 15

Dimension: 5 1/2" x 15

Förpackning: Kartong om 4 st

Wrappings: Box containing 4 rims

Artikel nr: Fälg 283513-0 Navkapsel 283605-4 Kupolmutter om 20 st 688984-4

VOLVO ORIGINAL TILLBEHÖR 93-2

Part No: Rim Hub cap Cap nuts (20 pcs)

GENUINE VOLVO ACCESSORIES


3

Fälgar, fjädring Januari/January 1975

Rims, suspension

Volvo 240, 264, 1975

Hjulsidor

- Ser elgant ut

- Ger vagnen ett lyxigt intryck

Fastsättningen sker med hjälp av de

klackar som finns bakom navkapseln

Material: Blankpolerad eloxerad alumi­

nium

Förpackning: Plastpåse om 4 st

Wheel trims

- Give an apperance of elegance

- G ive the car a Iuxu rious apperance

Ättachment assisted by dogs behind

the hub caps

Material: Bright polished anodized alu­

minium

Wrapping: Plastic bag containing 4

units

P 110. 120, 140, 1965-70

277584-9

HJULSIDOR

Hjulsidor i elegant utförande. Lätta att montera och

demontera.

Material: Blankpolerad eloxerad aluminium.

Förpackning: Plastpåse om 4 st

WHEEL TRIMS

Elegant wheel trims which are easy to fit and remove.

Material: Bright anodized aluminium.

Wrapping: Plastic bag containing 4 units

140 ser. De Luxe 1971-74

VOLVO ORIGINAL TILLBEHÖR

LbLO'::1I-:)

GENUINE VOLVO ACCESSORIES 93-3


Accessoires 1973 Suède  
Accessoires 1973 Suède  
Advertisement