Page 1

OM JN DATA

2013


Virksomhed JN Data A/S Frichsvej 18 DK-8600 Silkeborg CVR-nr: 26404657 Hjemsted: Silkeborg Regnskabsår: 01.01.2013 – 31.12.2013 Telefon: +45 63636363 Telefax: +45 63636364

Bestyrelse Per Ladegaard, Nykredit, Formand, Leif F. Larsen, Jyske Bank, Næstformand, Ole Selch Bak, Djurslands Bank Søren Holm, Nykredit Kaj Thyrrestrup, JN Data Frank Petersen, JN Data Observatører John Lundsgaard, SDC Gert Jonassen, BEC

Direktion Erling Jensen Revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Papirfabrikken 26 DK-8600 Silkeborg

Fra venstre: Steen Elsborg Pedersen, Vicedirektør, IT Drift; Henrik Badstue, Underdirektør, Teknik; Christian B. Lund, Områdedirektør, IT Sikkerhed; Finn Hansen, Områdedirektør, Teknik Infrastruktur; René Boesen, Områdedirektør, Teknik Platforme; Erling Jensen, Adm. direktør; Niels Høyer, Områdedirektør, Økonomi, Ejendomme & Indkøb; Mads M. Lundsteen, Underdirektør, Planlægning & Styring; Michael Hillerström, Underdirektør, IT Arkitektur og Sikkerhed; Villy Nielsen, Områdedirektør, Drift Implementering; Stine Maria Hestbæk, Områdedirektør, Operation & Servicedesk; Mogens Steffensen, Underdirektør, Partnere, Kommunikation & HR.

2


Indholdsfortegnelse Introduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 Hovednøgletal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 Ledelsesberetning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9 JN Data og partnerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 JN Data og medarbejderne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Forretningsgrundlaget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Aftalte leverancer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Lønsomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Kompetencefleksibilitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Afslutning Strategi 2011-13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Strategi 2014-16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3


introduktion

Vores partnere

»Om JN Data 2013« sætter ord på tallene fra årsrapporten. Du kan få indblik i JN Data som arbejds­plads og som leveran­dør af ­sikker, stabil og effektiv it-drift til den finansielle sektor. Du kan læse om udvalgte ­aktiviteter for 2013, vores fokus for 2014 samt hovedpunkterne i vores strategi for de kommende tre år.

•  Jyske Bank • Nykredit • Bankdata • SDC • BEC JN Data betjener omkring en tredjedel af arbejds­pladserne i den finansielle sektor. Det svarer til: • Omkring 200 pengeinstitutter kører på vores infrastruktur • Vores partnere har en samlet andel på 50 % af real­kredit­markedet og 35 % af bankmarkedet

Kort om jn data JN Data leverer sikker, stabil og effektiv it-drift til den finansielle sektor og er et af de største it-driftcentre i Danmark.

4


Hoved- og nøgletalsoversigt Hoved- og nøgletal

Resultatopgørelsen (t.kr.) Nettoomsætning Bruttoresultat Driftsresultat Resultat af finansielle poster Årets resultat

2013

2012

2011

2010

2009

t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

1.669.007 1.713.490 1.446.524 1.005.775 747.263 645.033 607.801 559.353 389.184 261.694 7.720 8.895 8.429 2.360 827 -1.816 -3.236 -3.195 1.156 1.561 5.264 4.244 3.826 2.598 1.756

Balancen (t.kr.) Samlede aktiver Investering i materielle anlægsaktiver Egenkapital Gennemsnitligt antal medarbejdere

739.298 827.218 699.762 497.848 363.567 151.468 217.783 349.593 187.848 60.311 197.053 191.789 187.544 183.718 181.120 531

518

492

345

241

Nøgletal Nettomargin (%) Soliditetsgrad (%)

0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 26,7 23,2 26,8 36,9 49,8

5


Ledelsesberetning Med udgangen af 2013 har vi afsluttet JN Datas første overordnede strategiperiode. Jeg kan med tilfredshed konstatere, at vi har nået de mål, vi satte for strategiperioden 2011-13. Vi satte os et økonomisk mål om at levere synergieffekter for 350 millioner kroner. Det har vi i den grad efterlevet med et resultat, der overstiger målet med omkring 80 millioner kroner og lander på godt og vel 430 millioner kroner.

udpegede en Direktørsponsor for hver partner, og i slutningen af 2013 har vi yderligere fokuseret på dette område ved at udpege dedikerede Partnerteams, alt sammen med det formål at sætte partneren i centrum. På tærsklen til en ny strategiperiode Når vi afslutter en strategiperiode, åbner vi samtidig døren til en ny. En ny periode hvor vi skal bygge videre på alt det gode arbejde og sikre, at vi bliver endnu bedre dér, hvor vi har haft udfordringer.

Stabil drift har i hele perioden været vores primære mål. Sammen med de øvrige strategiske mål, har vi i strategiperioden leveret det, der kan forventes af os. Det er sagt velvidende, at der er ting, som vi kan og skal blive bedre til.

JN Datas bestyrelse og IT-komiteen har været med til at fastsætte rammerne for Strategi 2014-16, og det giver i mine øjne et optimalt grundlag for at nå vores mål. Sikker, stabil og e ­ ffektiv drift er fortsat vores øverste mål. Som noget nyt bliver det et strategisk mål at komme tættere på vores partnere og øge forståelsen og værdien af fællesskabet med en større gen­sidig indsigt i hinandens infrastruktur, forretning og udvikling.

Den altdominerende opgave i strategiperioden har været at gennemføre flytteprojekterne for BEC, SDC og Bankdata og samle infrastrukturen i Silkeborg. Det har været en kompleks og forretningskritisk opgave, som vi har håndteret sikkert og kompetent stort set uden påvirkning af systemernes tilgængelighed. Det er for mig et bevis på, at vi har en kompetencebase, der ligger helt i top.

På de interne linjer står JN Data over for en stor opgave i forhold til den videre konsolidering. Vi skal effektivisere ved at få skabt mere ensartethed, mere standardisering og færre værktøjer. Kort sagt skal vi have fjernet kompleksiteten i JN Data, hvor det kan skabe værdi for vores partnere. Det er helt afgørende for de næste tre år, at vi kommer i mål med den opgave.

Sammen træder vi vejen mod en fælles kultur Vi er en sammenbragt flok. I den seneste strategiperiode er vi vokset fra 250 til 530 medarbejdere, og vi har nu rundt regnet fire forskellige kulturer under samme tag. Det giver udfordringer. Det er derfor afgørende, at vi sammen bevæger os imod en ny fælles kultur. En kultur der ­bygger på fælles værdier og fælles mål. Vi er nået et pænt stykke, men som alle kulturprojekter skal det have tid. Og det bliver et fortsat fokus i den kommende strategiperiode.

Verden forandrer sig omkring os, og de nye teknologiske muligheder betyder, at det sker i et rasende tempo. Nye tjenester, nye løsninger som vores partnere også begynder at efterspørge. Jeg ser en periode, hvor det bliver mere afgørende end nogensinde før, at vi mestrer kunsten at sikre kerneforretningen; sikker, stabil og effektiv drift, samtidig med at vi tænker langsigtet og gør os klar til fremtiden. Jeg har fuld tiltro til, at det er en udfordring vi kan løse sammen.

Det er et år siden, vi etablerede JN Datas nye organisation. Den nye organisation skulle blandt andet sikre udfordringen med distanceledelse. Det er min oplevelse, at vi har fundet den rette kombination med et ledelsesteam, hvor den nære personaleledelse er til stede tæt på medarbejderne, og hvor det faglige ansvar kan ske på tværs af lokationer. Den nye organisering skulle endvidere sikre større fokus på den enkelte partner, hvorfor vi

Erling Jensen Adm. Direktør

9


JN Data og partnerne JN Data er sat i verden for at levere fælles løsninger. Det er grund­ laget for de stordriftsfordele, som vores partnere får ud af fællesskabet. Men samtidig har vi i løbet af det seneste år oplevet et større og større behov for, at vi evner at sætte partneren i centrum, blandt andet når vi skal levere partnerspecifikke løsninger.

vil vi understøtte på de tre årlige lederdøgn. Derfor vil TEKSAM, formandskabet og IT-komiteen være vores omdrejningspunkt for lederudviklingen i 2014 med fokus på, hvordan vi bedst kan udvikle fællesskabet. Udvikling gennem PTA PTA er vores årlige partnerskabstilfredshedsanalyse. Vi bruger partnernes input til at fokusere indsatsen i forhold til, hvor vi skal udvikle og forbedre os. Fremover vil vi øge den indsats, og i Strategi 2014-16 bliver partner­skabstilfredshed et strategisk mål.

Fra kunde til partner Vi har i 2013 indført et begrebsskifte fra kunde til partner. Vi vil styrke forståelsen af, at det er fællesskabet og det tætte sam­ arbejde med partnerne, der er omdrejningspunktet i JN Data. Vi skal spille hinanden gode, ellers får vi ikke etableret de bedste IT services til sektoren. Med de nye partnerteams dedikeret til hver af vores partnere, vil vi i højere grad blive i stand til at møde partnerne, hvor de er.

Partneren i centrum For at kunne opbygge et stærkt fællesskab med vores partnere vil JN Data have partneren i centrum. Det betyder blandt andet, at JN Datas services og leverancer skal bidrage til at etablere den bedste løsning for partnerskabet og partnernes kunder. At have partneren i centrum handler i høj grad om hele tiden at blive bedre til at forstå partnerens forretningsmæssige behov og levere værdi på den baggrund. Derfor har vi blandt andet etableret dedikerede partnerteams, som skal løfte kvaliteten i opgaveindgangen og visiteringsprocessen i JN Data.

Vi introducerede pr. 1. januar 2014 fire partnerteams. Partnerteams skal medvirke til at løfte kvaliteten i beskrivelsen af de projekter og opgaver, som vi skal løse i samarbejde med vores partnere. Dette vil ske i tæt dialog med partnerne og via et indgående kendskab til partnernes infrastruktur. De enkelte partnerteams skal tage udgangspunkt i partnernes behov men altid have øje for potentielle fællesskabsløsninger, hvor det kan give værdi på tværs. Samarbejdsorganisationerne styrket Det er en forudsætning for den fælles udvikling, at samarbejds­ organisationerne fungerer optimalt. I 2011-13 har vi arbejdet med at få den rette struktur og rette arbejdsområde på plads. Det arbejde er vi i mål med, og vi ser frem til i 2014 at høste frugterne af en veletableret samarbejdsorganisation.

»Vi vil i den kommende strategiperiode arbejde for et partnerskab baseret på samarbejde, kommunikation, åbenhed og transparens.«

Lederdøgn med fokus på fællesskabet I 2013 har fokus til JN Datas lederdøgn været på dialogen med hver enkelt partner. Det har givet den samlede ledelse i JN Data en fælles forståelse for vores partneres forretningsmo­ deller og deres individuelle behov i forhold til leverancer fra JN Data. Fællesskabet er et nøglebegreb i Strategi 2014-16. Det

– Mogens Steffensen, Underdirektør for Partnere, Kommunikation og HR i JN Data

10


11


JN Data og medarbejderne Fokus på ledelseskvalitet God ledelse er en forudsætning for at få medarbej­der­ne og virksomheden godt i gennem den forand­ring, vi er i gang med. Vi har et stærkt fundament. 81 procent af medarbejderne tilkendegiver, at de er tilfredse ­eller meget tilfredse med ledelseskvaliteten i virksomheden. For at gøre fundamentet endnu stærkere er det besluttet, at chefgruppe, ledergruppe og HR partnere i 2014 skal igennem lederudviklingsprogrammet Transition ­Manage­ment Programme. Udover lederudviklingsprogrammet vil lederne i starten af 2014 modtage resultaterne fra medarbej­der­til­freds­heds­analysen, som skal danne grundlag for handlingsplaner og dialog med medarbejderne.

På medarbejdersiden har 2013 været et travlt år. Vi er stort set i mål med teamudvikling for alle afdelinger i JN Data. Med teamudviklingen mødes medarbejderne i de enkelte afdelinger på tværs af lokationer, faglig­heder og forskelligheder. Tanken er, at vi, som den sammenbragte flok vi er, hele tiden skal komme tættere på hinanden. Det er vejen, hvis vi i fremtiden skal mødes i en fælles kultur. Vi har ligeledes sagt velkommen til mange nye med­arbejdere i 2013. Vi har gennemført 32 rekrutteringer. Den 1. juli 2013 startede 52 medarbejdere fra Frede­ricia nyt arbejdssted i JN Data. Det blev fejret med en velkomstreception i både Roskilde og Silkeborg. Medarbejderne fik derudover et særligt introforløb og en mentor.

Kvindelige ledere JN Data har fastsat et måltal på 25 procent for andelen af general­forsamlingsvalgte kvinder i bestyrelsen for JN Data. Måltallet søges opnået ved udgangen af 2016. I ledergruppen er 19 procent kvinder, hvilket betyder en stigning på 2 procentpoint i 2013 sammenlignet med 2012.

Overblik over jobstruktur og karriereveje Når en organisation vokser, stiger kompleksiteten. Vi har derfor i 2013 lagt mange kræfter i at skabe et overblik over jobprofiler og karriereveje i JN Data. Vi har kortlagt 14 jobprofiler i JN Data, som alle med­arbej­dere er blevet indplaceret i. Jobprofilerne skal skabe holdbare job- og lønstrukturer for organisation og medarbejdere. Og så skal de synliggøre, hvilken vej en medarbejder kan gå, hvis han eller hun ønsker at udvikle sin karriere.

Strategiarbejde en central opgave i 2014 Et af de vigtigste fokusområder ud over lederudviklingen i 2014 bliver udviklingen af en kompetencestrategi. Vi skal identificere, hvilke kompetencer medarbej­derne skal have for at understøtte den overordnede forret­nings­strategi og retningen for den tekniske infrastruktur. Og vi skal undersøge hvorvidt vi har de kompetencer, der skal til. Dertil vil der ligge en stor opgave med implementering­ en af den nye overordnede strategi i organisationen.

MTA 2013: Stolte medarbejdere trods forandringer Det er godt et år siden, at vi etablerede en ny organisation i JN Data. En forandring af den størrelse skal have tid til at falde på plads med nye ledere, nye kolleger og nye opgaver. Vi ser nu tegn på, at organisationen har fundet sin rytme. Resultatet fra den netop gennemførte medarbejdertilfredshedsundersøgelse, MTA, fra december 2013 vidner om en generel meget høj tilfredshed med ansættelse og glæde ved at gå på arbejde. Samtidig vil langt størstedelen af vores medarbejdere anbefale JN Data som arbejds­plads til andre.

Test af ny vagtordning: Adgang til rette kompetencer 24/7 Den første januar 2014 opstarter en 6 måneders prøveperiode på en generisk vagtordning i JN Data. Formålet med ­vagtordning­en er, at vi hurtigt kan få tilkaldt de rette kompetencer, når der opstår incidents uden for almindelig arbejdstid. Vagtordningen vil blive fulgt nøje og evalueret efter 4 måneder.

Stolte medarbejdere er en af hjørnestenene i JN Data. Det er et område vi har rykket os på s­ ammenlignet med en måling, vi gennemførte i april kort efter organ­isationsændringen. I april svarede 88 procent, at de var stolte eller meget stolte af at arbej­ de i JN Data. I december var det tal steget til 90 procent. Vi har i MTA’en nået vores mål og sætter et positivt punktum for 201113. Målingen vil være udgangspunktet for den næste strategiperiode og gennemføres igen i slutningen af 2015.

Overenskomstforhandlinger Der skal forhandles overenskomst i 2014. JN Data har sin egen overenskomst, som ved etableringen i 2012 byggede på Nykredits overenskomst. JN Datas lokale overenskomstforhandlinger planlægges at blive afholdt i april og maj 2014.

12


500

400 antal

Udvikling i medarbejdertal

600

300

200

100

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

책r

14,0

12,0

10,0 antal 책r

Gennemsnitsanciennitet

16,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

2007

2008

2009

2010

책r

13

2011

2012

2013


120

antal medarbejdere

Anciennitetsfordeling

140

100 80 60 40 20 0

0-56

56 -10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

41-44

anciennitet i år

3,5 3 2,5 Procent

sygefraværsprocent pr. år

4

2

3,79

3,46 3,02

1,5

2,69

2,5

2,27

1

2,33

2,45

2012

2013

0,5 0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

81%

17%

87%

2011

13%

87%

2010

83%

13%

90

4

27

2013

4

33

27

70

2010

2011

13%

87

87%

60

13% 87%

2012

17% 83%

2013

19%

40

11

9

5

87

4

83

33

27

81%

50

2010

2011

46

46

44

Procent

33

46

2010

2013

5

50

11

80

2011

44

9 44 5

2012

46 9

2010

11

Kønsfordeling på ledere

100

44

81 2012

Antal ledere

19%

2013

år

2013

40

30

33 20

27

30 20 10 0

10

13 2010

17

13 2011

2012

19 0

2013

år

4

5

2010

2011

9 2012

år

14

11

2013


100 80 antal

Aldersfordeling

120

60 40 20 0

20-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

66-

alder

48

47

år

Gennemsnitsalder

49

46

45

44

43

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

år

2012

81%

27

2010

400

11

9

46

44

13%

13%

87%

87%

2013

5 4

17% 83%

33

27

19% 81%

2010

2011

2012

2012

2013

365

428

300

2012

446

2011

458

2010

2013

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007 år

15

203

100

198

200 204

27

2013

201

4

4

185

33

46

33

168

5

11

164

44

2011

9

2012

46

9 44 5

165

11

500

antal medarbejdere

87%

2010

87%

13%

2013

13%

2011

83%

2010

17%

Udvikling i kønsfordeling

19%

2013

600

2008

2009

2010

2011


Forretnings­ grundlaget I det følgende gennemgås udvalgte aktiviteter og udvikling inden for forretningsgrundlagets fokusområder: •  Aftalte leverancer  • Lønsomhed  • Kompetencefleksibilitet

Partnerrelation Support Service Management

Drift Platforme

Arkitektur og Sikkerhed

Infrastruktur Intern forretningsudvikling og -støtte

JN Datas leverancemodel: Leverancemodellen giver et billede af, hvad og hvordan JN Data leverer kernekompetencerne.

18


Aftalte leverancer JN Data arbejder vedholdende på at øge evnen til at levere til aftalt tid, økonomi og kvalitet. I løbet af 2013 har vi arbejdet på at komme tættere på partnernes forretning, så vi bedre kan skabe værdi for partnerne. Vi har i den forbindelse evalueret Direktørsponsorrollen. Direktørsponsoren vil fremover tage sig af det strategiske niveau, hvor partnerteams og Account Managerne vil håndtere det taktiske og operationelle niveau. Det skal sikre, at vi bruger tiden optimalt på alle niveauer.

Data holder fokus på at løse de vigtigste projekter og opgaver. Der er en løbende dialog med partnerne om prioritering i forhold til porteføljen. Vi har forankret porteføljestrukturen organisatorisk. I 2014 er fokus for det videre arbejde med porteføljestrukturen at forbedre kommunikation af beslutninger både internt og eksternt. Beredskab ved Major Incidents Måden vi håndterer nedbrud var et fokuspunkt, som kundetilfredshedsundersøgelsen fra 2012 viste, at vi skulle arbejde med. Vi har i løbet af 2013 i tæt samarbejde med vores partnere og væsentlige leverandører strammet yderligere op på ­beredskabet med klar governance, kommunikation og entydig ansvars­ placering. Partnerne har efterfølgende kvitteret positivt for den nye proces.

En stor opgave i 2013 og fremadrettet er arbejdet med Service Level Agreements. Vi skal oprette Service Level Agreements, hvor de mangler. Og vi skal gennemgå og vurdere om de eksisterende aftaler fortsat lever op til partnernes krav og behov. I efteråret 2013 har vi etableret dedikerede partnerteams til hver partner (Bankdata og Jyske Bank deler team). De nye partnerteams skal øge kvaliteten i visiteringsprocessen fra modtagelse til prioritering. Det skal stille os optimalt på banen i forhold til at arbejde effektivt med projekter og opgaver fra vores partnere.

Synlig Forvaltning Vi har med projektet Synlig Forvaltning arbejdet på vores evne til at planlægge, prioritere og skabe gennemsigtighed i vores for­ valt­ning. Implementeringen af Synlig Forvaltning er startet op i 2013, hvor vi allerede har set en forskel. Synlig Forvaltning har ført til en synliggørelse af fordelingen i forvaltningsrammen. Vi vil fortsætte og videreudvikle arbejdet i organisationen den kommende strategi­periode.

Procesoptimering Vi har i 2013 arbejdet intensivt med en ny Change Management proces. Formålet med processen er, at vi bliver endnu bedre til at styre ændringer til aftalt tid uden ikke-planlagte forstyrrelser i IT-miljøet. Processen er dokumenteret og Service Manager er blevet tilrettet, så værktøjet kan understøtte de nye arbejdsgange. Ligeledes er alle medarbejdere blevet uddannet i den nye proces.

FAK udrulning påbegyndt Udrulningen af JN Datas Fælles Arbejdsplads Koncept, FAK, er påbegyndt i 2013. Arbejdet fortsætter i 2014. FAK bliver i første runde rullet ud hos Jyske Bank og Nykredit og derefter hos JN Data.

De resultater, der i løbet af 2013 er skabt med projektet Intern Proces Optimering, bliver videreført som en central del af Strategi 2014-16. Igangværende projekter omkring dokumentation, IT servicebeskrivelser, ­Service katalog med mere bliver således en del af det strategiske program, Kvalitetsstyring.

Ensrettet servicerapportering Vi har i løbet af 2013 ensrettet servicerapporteringen, og alle partnere er i løbet af året kommet på JN Datas fælles adviserings- og straksrapportsystem. Vi rapporterer månedligt på 100 IT services til vores partnere. Overordnet kan driftsleverancen for året 2013 betegnes som tilfredsstillende.

Ny porteføljestruktur til prioritering JN Data har i 2013 indført en ny porteføljestruktur. Den nye struktur skal sikre den rette allokering af r­ essourcer, og at JN

19


Lønsomhed Konsolideret kontraktportefølje Vi har konsolideret hele vores kontraktportefølje. Vi har indgået en stor konsolideret Microsoft aftale, lavet en ny generation af vores IBM aftale og slanket leverandørporteføljen, hvor der ikke kunne konsolideres. Det bliver et fortsat fokus i 2014, så vi hele tiden har den optimale leverandørsammensætning.

Vi måler lønsomheden, der er ved at være en del af JN Data fælles­ skabet, på to punkter: • Den årlige Compass-måling skal vise, at vi ligger i den bedste tredjedel for 80 procent af de omkostninger, der benchmarkes. •  Faldende enhedspriser med 10 procent.

Konsolidering af DB2 værktøjer og log management I 2013 har vi taget hul på to business cases i ramme­projektet kaldet ‘100 millioner kroners casen’. De to business cases, som handler om konsolidering af DB2 værktøjer og log management, har overskredet deres forventede besparelsespotentiale og tilsammen afledt 30 millioner i varige besparelsesomkostninger. Omkost­ninger, som vi forventer, vil vise sig allerede medio 2014. Dermed er der gode tegn på, at rammeprojektet vil overstige de oprindeligt estimerede besparelser på 100 millioner kroner.

Resultatet af Compass-målingen viser år for år, at samarbejd­ et med JN Data kan betale sig. Vi har nået målet i den seneste benchmark i 2013. Med fortsat fokus på effektivisering og auto­ matisering forventer vi som minimum at kunne fastholde vores konkurrencefordel. Synergiberegning Vi gik ind i strategiperioden 2011-13 med et mål om at levere synergieffekter for 350 millioner kroner. Det mål har vi nået og mere til. Vi har haft faldende enhedsomkostninger samtidig med, at vi har haft kapacitetsudvid­elser og taget nye opgaver ind. Den endelige synergiberegning kommer til at ligge på godt og vel 430 millioner kroner.

I pipeline til 2014 ligger blandt andet Application Perform­ance Management, omlægning og modern­isering af netværk, modernisering af Oracle-hotel og SQL-hotel. Stillingtagen til Cloud på vej I forhold til omkostningseffektive løsninger er Cloud-baserede løsninger en stærk tendens. Vi har i løbet af 2013 oplevet et skred i fællesskabets og partnernes parathed overfor cloud-baserede løsninger. Det vil vi i 2014 se, om vi kan imødekomme i JN Data uden at gå på kompromis med de tekniske og sikkerhedsmæssige standarder, vi står for.

Med afslutningen af strategiperioden 2011-13 afslutter vi også synergiberegningen. Det betyder dog ikke, at vi stopper med at forfølge de økonomiske fordele. For den næste strategiperiode vil fokus fortsat være på omkost­ningsudvikling der sikrer vores partnere konkurrencedygtighed i markedet, hvad angår omkost­ninger til drift og IT-infrastruktur. JN Data vil i den kommende strategiperiode bidrage positivt til en reduktion i omkostningerne for vore partnere. Vi er i den forbindelse bevidste om, at det er vigtigt at holde det samlede omkostningsbillede for øje og dermed tænke ind, at det er den samlede besparelse for vore partnere der tæller. Altså kombinationen af regningen fra JN Data på driftsydelserne og de omkostninger vore partnere måtte have ved siden af disse.

»Der er indgået en ny IBM SW aftale, der skaber stor værdi for JN Data og partnerne. Det er en mere fleksibel og prismæssigt attraktiv aftale, end vi har haft tidligere.« – Jacob M. Lundsteen, Underdirektør for Planlægning & Styring i JN Data

20


21


Kompetencefleksibilitet IT automatisering Med IT automatisering skal vi automatisere og derigennem effektivisere arbejdsgange. Der arbejdes i de enkelte afdelinger med scripts som automatisering af arbejdsgangene. I den kommende strategiperiode skal vi have skabt overblik over dette arbejde og træffe valg om et fælles værktøj til IT automatisering.

Resultatmålet for kompetencefleksibilitet har været at bringe vores kompetencer optimalt i spil målt på en medarbejdermæssig effektivisering efter den samlede integration af medarbejdere fra BEC, SDC og Bankdata i JN Data. Der er blevet udarbejdet et indrapporteringsværktøj til at registrere effektiviseringerne. Resultatet af det indrapporterede viser, at målet for kompetencefleksibilitet er nået. Værktøjet har vist sig at være særdeles brugbart til at skabe et kvalificeret billede over vores kompetencer i JN Data og vil fortsat blive benyttet i den kommende strategiperiode. Det er uddybet i afsnittet om JN Data og medarbejderne, hvordan vi har arbejdet i dybden med kompetencefleksibilitet i forhold til medarbejderudvikling og ledelseskvalitet.

Der er i 2013 således skabt et godt forarbejde for at komme videre fra nuværende stadie. Vi forventer, at arbej­det med automatisering, standardisering og konsolidering af infrastruktur, værktøjer og processer vil kræve en stor arbejdsindsats i den kommende strategiperiode. Når det arbejde er fuldbragt, vil vi til gengæld kunne høste resultaterne med en mere ensrettet og strømlinet organisation.

Lønsomme og effektive Kompetencefleksibilitet handler også om at kunne levere JN Datas kompetencer stadig mere lønsomt og effek­tiv. En forudsætning for at lykkes med det på en bæredygtig måde gennem kompetencefleksibilitet, er ved hjælp af IT automatisering, standardisering og konsolidering. JN Data har i 2013 påbegyndt arbejdet med disse tre områder.

Standardisering Standardisering af arbejdsgange og den tekniske infrastruktur er grundlaget for automatisering. Vi arbejder derfor med standardisering på flere niveauer lige fra tekniske strategier til fælles strukturer og governance. Der er igangsat en række tværgående projekter i den forbindelse.

»Vi har fået nye medarbejdere fra SDC, BEC og Bankdata. Det er fire forskellige kulturer under samme tag. Det er en stor opgave at komme til at spille sammen som en enhed, der servicerer alle vores partnere effektivt og ensartet. Der er ingen tvivl om, at vi skal i mål. Men vi skal gå til opgaven med respekt for, at det er mennesker, vi har med at gøre. Vi skal hele tiden nærme os hinanden gennem dialog, involvering og de rette løsninger.« – Henrik Badstue, Underdirektør for Teknik i JN Data.

22


•  Release Management Fokus i Release Management er at forbedre vores mulighed for planlægning. Der skal laves governance og et samarbejde med partnerne omkring release management på udvalgte produkter. Der er udpeget en ekstern samarbejdsgruppe og arbejdet er igangsat. • Patch Management Patch Management projektet har udarbejdet en fælles proces for patches til produkter, som JN Data har ansvaret for. Formålet med Patch Management processen er at sikre rettidig implementering af sikkerheds­patches og at involvere partnerne i beslutningen om implementering af andre patches. • Sundhedstjek Sundhedstjek er blevet udviklet i 2013. Det er en standardiseret metode til at vurdere sundhedstilstanden på hele den tekniske infrastruktur. Vi kan med Sundhedstjek hurtigt og effektivt få svar på, hvordan det står til på den samlede tekniske infrastruktur eller på enkelte domæner. Konsolidering Konsolidering af infrastrukturen og værktøjer er en central fokusopgave. Vi understøtter rundt regnet omkring 7-800 værktøjer, og det antal skal vi have nedbragt. Første skridt er taget i arbejdet med de tekniske ­strategier, hvor der vil blive tænkt konsolidering ind i alle domæner. De næste skridt, det egentlige arbejde med konsolidering og en realisering af synergieffekterne heraf, ligger foran os.

23


Afslutning Strategi 2011-13 Velgennemførte flytteprojekter Det overskyggende succeskriterium for flytningerne har været at gennemføre disse uden væsentlige forstyrrelser i driften (Bankdatas flytning afsluttes endeligt i 1. kvartal 2014). Dette er realiseret gennem grundigt forarbejde, og at JN Data over tid har opbygget en unik kompetence på flytninger. Man kan pege på tre gennemgående principper, som har understøttet flytteprojekternes succes.

Formålet med flytteprojekterne har været at få konsolideret infra­strukturen i Silkeborg, og der er primært fire områder, som har bidraget til at øge synergien: •  Konsolidering på ensartet hardware •  Ensretning af softwareprodukter •  Optimering af antal maskiner •  Øget virtualisering

• Veldokumenteret governancemateriale: Vi har gennemført tre flytninger for tre meget forskellige partnere. Udfordringerne har været forskellige i de tre flytninger. Alligevel har vi kunnet bruge viden på tværs med det governancekoncept, vi har udarbejdet. Konceptet er baseret på omfattende tests og grundig dokumentation.

Vi har i JN Data lagt de første sten i fundamentet til den videre kapacitetsmæssige konsolidering. Målet er, at vi på endnu flere punkter kan tilpasse kapaciteten efter behov og i sidste ende kan tilbyde en mere differentieret service baseret på systemernes forretningsbetydning. Drift samlet i grønt datacenter i Silkeborg JN Datas drift er samlet i to driftcentre i Silkeborg. Forud for flyt­ ningerne blev driftcenter 2 bygget. JN Datas driftcenter 2 er et af Danmarks mest energioptimerede driftcentre. Det er designet fra bunden med tanke på energiøkonomisk drift med eksempelvis frikøl. På en måned, hvor der kan køres fuld frikøl, sparer de to driftcentre tilsammen 600.000 kroner på elregningen.

•  Flyttepakker: Når man skal flytte noget så komplekst og forretningskritisk som finansielle IT-systemer og finansielle data, er det vigtigt ikke at gøre det på én gang. Flytningerne er foregået i en kontrolleret proces, som har været opdelt i flere flyttepakker med dedikerede flytteteams af specialister med kendskab til både teknikken og forretningen. • Primært logiske flytninger: Det er meget lidt fysisk udstyr, vi har flyttet til JN Datas data­ center. Vi har opbygget nye miljøer i Silkeborg og primært flyttet data via nogle af de hurtigste forbindelser på markedet. Det øger fall-back muligheden og minimerer risikoen for tab af data.

Den fysiske konsoliderings bidrag til øget synergi.

26


Sikkerhedstendens: Vi skal tænke s ­ ektorcentrisk Det er en generel udvikling, at de udefrakommende sikkerhedstrusler bliver mere og mere avancerede. Samtidig har JN Data i den seneste strategiperiode overtaget driften for Danmarks Nationalbank og flere af JN Datas partnere er udpeget som systemisk vigtige banker. Det betyder, at vigtigheden af tillid, stabilitet og sikkerhed er øget. Vi vil følge udviklingen i trusselsbilledet særligt inden for de udfordringer, som rammer finans­ sektoren. Det bliver således et fokus for de kommende år at udvide JN Datas sikkerhedstanke mod at blive mere sektorcentrisk med tværgående samarbejde og videndeling. Den indsats er i gang og i 2013 har vi indgået et samarbejde med TDC, som blandt andet handler om et ydre værn mod DDoS-angreb.

27


Strategi 2014-16

– På tærsklen til en ny strategiperiode Strategi 2014-16 bygger videre på de tre år, vi k­ ommer fra. Ændringerne i den nye strategi skal ses som en fokusering på de områder, der kan gøre det mere fordelagtigt for vores partnere at være en del af fælles­ skabet. Strategien skal således gennem fokus på kvalitetsstyring og automatisering understøtte, at JN Data også frem­over leverer sikker, stabil og effek­tiv drift til faldende enhedsomkostninger.

»JN Datas Strategi 2014-16 er en naturlig næste fase i JN Data. En fase som bygger videre på, at vi har fået samlet infrastrukturen. I den næste strategiperiode skal vi øge fordelene ved at være en del af JN Data fælles­skabet blandt andet ved at øge fokus på automatisering af datacenter og kvalitetsstyring.« – Steen Elsborg Pedersen, Vicedirektør i JN Data

28


Mission

JN Data giver partnerne sikker, stabil og effektiv IT-drift

Vision

JN Data vil i samarbejde med partnerne levere de bedste IT-services til den finansielle sektor

Automatiseret datacenter

Kvalitetsstyring

Strategier

Sikker, Stabil & Effektiv IT-drift

Partnerskabstilfredshed

Fællesskabsløsninger

Vores værdier

JN DATAS STRATEGIHUS: Vores samlende fundament, Strategihuset, viser hvordan vi har tilrettet strategien:

29


Strategi 2014-16 Ny mission og vision Med en ny mission og vision har vi taget afsæt i de markedsmæssige og forretningsmæssige muligheder og skabt en klar sammenhæng mellem vores marked og JN Datas forretningsmodel. JN Datas to topprioriteter er slået fast. Første­prioritet vil altid være stabil drift og nødvendig forvaltning. Vores eksistensberettigelse er sikker, stabil og effektiv drift for vores partnere. Dernæst kommer understøttelsen af vores partneres projekter.

To strategiske programmer I den kommende strategiperiode står vi over for den egentlige konsolidering, som handler om at få nedbragt antallet af værktøjer og automatiseret og ensrettet processer. Det betyder, at vi skal arbejde anderledes end vi gør i dag. Det skal vi investere ressourcer i, hvis vi skal være sikre på at komme i mål. Det kræver omtanke og benarbejde at finde den bæredygtige vej. Med de to strategiske programmer ­Automatiseret ­datacenter og Kvalitetsstyring fokuserer vi ­udviklingen af JN Data omkring de vigtigste strateg­iske indsatser i strategiperioden.

Visionen er en af de væsentligste ændringer i Strategi 2014-16. Den signalerer vigtigheden af fællesskabet og et nødvendigt skifte i samarbejdet fra kunde til partner. Principperne bag den nye ­vision er: • Partnerskabet er ligeværdigt • Vi bygger partnerskabet på aftalte holdninger og principper

»JN Datas strategier skal sikre fælles retning og fokus­ering for ­bestyrel­sen, vores partnere, ledelsen og med­arbejderne de næste tre år.«

• JN Datas services og leverancer skal bidrage til at etablere den bedste løsning for partnerskabet og partnernes kunder • JN Data har partneren i centrum • Understøttelse af partnernes projekter er JN Datas 2. prioritet efter stabil drift.

– Steen Elsborg Pedersen, Vicedirektør i JN Data

IT-strategi skal sætte retningen for fællesskabets løsninger Sammen med den overordnede strategi for JN Data lancerer vi en række understrategier, hvor rygraden er en IT-strategi. IT-strategien bliver den overordnede ramme for den fremtidige udvikling af de fælles løsninger, som JN Data driver og har ansvaret for. Dertil vil der i løbet af 2014 blive udviklet planer for alle de underlæggende domæner, som skal spille op mod den overordnede retning i IT-strategien. Med en IT-strategi som denne, skal JN Data blive endnu bedre til langsigtet planlægning til gavn for vores egen organisation og vores partnere.

30


De to strategiske programmer i Strategi 2014-16

Automatiseret datacenter – konkurrence­dygtigt datacenter i fremtiden

Kvalitetsstyring – vedholdende fokus på effektiv­isering og ensretning

» Da vi for år tilbage valgte at satse på virtualisering,

» I Strategi 2011-13 har vi lagt et solidt fundament for

valgte vi rigtigt. Det har udviklingen og efterspørgs­ len vist. Nu skal vi bygge videre på den strategi med auto­matiseret datacenter.

effek­tivisering og ensretning af vores processer. Det bygger vi videre på med det strategiske program, Kvalitetsstyring, som gennem effektive processer skal højne driftskvaliteten og give veldokumente­ rede snitflader mellem JN Data og vore partnere.

Med automatiseret datacenter skal vi igen se frem­ ad, efter vi har haft fokus på at samle teknikken med flytteprojekterne, der har fyldt den seneste strategiperiode. «

Én af ambitionerne med Kvalitetsstyring er at skabe et miljø og en kultur, der kontinuerligt arbejder med forbedringe. «

Michael Hillerström, Under­direktør for Arkitektur og S ­ ikkerhed i JN Data.

Steen Elsborg Pedersen, Vicedirektør i JN Data.

De vigtigste mål for strategiperioden er 5 strategiske mål: Sikker IT-drift: Partnerne oplever, at data og system­er er beskyttede mod uheld og uautoriseret misbrug og aftalt ­beredskab overholdes

Stabil IT-drift: Partnerne oplever, at JN Data leverer stabil IT Drift med aftalt tilgængelighed (og performance)

Effektiv IT-drift: Partnerne oplever, at JN Data er konkurrencedygtig og afleverer til aftalt tid og økonomi

31

Partnerskabstilfredshed: Vi bygger partner­ skabet på godkendte holdninger og løsninger

Fællesskabs­ løsninger: Partnerne oplever, at JN Data altid ­sætter fællesskabet i fokus


JN Data - Om JN Data 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you