Page 1

CONCURS GENERAL: PUBLICACIÓ DEL LLISTAT DE MÈRITS

Avui la comissió de valoració del concurs general ha fet públics els llistat de mèrits de les convocatòries del cme. Barcelona, 15 de juliol del 2013.Avui 15 de juliol del 2013, la Comissió de Valoració de les convocatòries dels concursos generals per a la provisió de llocs de treball de les categories de mossos, caporals i sergents del cos de mossos d’esquadra s’ha reunit per tal d’aprovar i fer públiques les llistes definitives de mèrits. Contra aquest acord les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant del Secretari General del Departament d’Interior en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació. Com ja sabeu el llistat el podeu consultar o bé mitjançant la intranet corporativa o bé trucant als nostres delegats i delegades. Així mateix els Serveis Jurídics dels SAP-UGT estan a disposició de tots els seus afiliats i de totes les seves afiliades per defensar qualsevol errada que s’hagi pogut cometre.

75/2013

comunicat-75-concurs-general-publicacio-llistat-merits