Page 1

PERÍODE DE GAUDIMENT I TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ D'ALGUNS PERMISOS DAD

TERMINI MÀXIM PER RESOLDRE'L

SILENCI

23

15 DIES HÀBILS*

ESTIMATORI

23

05 DIES HÀBILS*

ESTIMATORI

23

CONCEDIT A PARTIR DE LA COMUNICACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA

ESTIMATORI

23

CONCEDIT A PARTIR DE LA COMUNICACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA

ESTIMATORI

1 JORNADA DE TREBALL SI COINCIDEIX AMB LA CIRUGIA

23

03 DIES HÀBILS*

ESTIMATORI

23

05 DIES HÀBILS*

ESTIMATORI

23

05 DIES HÀBILS*

ESTIMATORI

PERMÍS PER HORES ACUMULADES (HA)

2 JORNADES PLANIFICADES DE TREBALL CONSECUTIVES EL TORN DE NIT ANTERIOR A L'ASSISTÈNCIA A JUDICI (ES COMPUTARÀN NOMÉS 5h. DE TREBALL EFECTIU). DIES SOL·LICITATS

32

07 DIES HÀBILS*

ESTIMATORI

PERMISOS DE FLEXIBILITAT HORÀRIA RECUPERABLE

MÍNIM D'01h. MÀXIM 07h. QUE S'HAURÀN DE RECUPERAR

23

03 DIES HÀBILS*

ESTIMATORI

ESTIMATORI

ESTIMATORI

PERMÍS RECUPERABLES I AMB JUSTIFICACIÓ.

"ALGUNS" PERMISOS RETRIBUÏTS, NO

PERMÍS PER MATRIMONI O PER INICI DE CONVIVÈNCIA PERMÍS PER MATRIMONI D'UN FAMILIAR DE FINS A SEGON GRAU D'AFINITAT O COSANGUINITAT PERMÍS PER MORT, ACCIDENT O MALALTIA GREU D'UN FAMILIAR DE PRIMER GRAU D'AFINITAT O COSANGUINITAT

PERMÍS PER HOSPITALITZACIÓ D'UN FAMILIAR FINS A SEGON GRAU. PERMÍS PER MORT, ACCIDENT O MALALTIA GREU D'UN FAMILIAR DE SEGON GRAU. PERMÍS PER CIRUGIA MAJOR AMBULATÒRIA (SENSE INGRÈS HOSPITALARI) D'UN FAMILIAR DE PRIMER GRAU. PERMÍS PER TRASLLAT DE DOMICILI

JUSTIFICACIÓ JUSTIFICACIÓ

PERMÍS

PERMÍS

RETRIBUÏT, NO RETRIBUÏT, PERMÍS NO RETRIBUÏT I AMB RECUPERABLE I RECUPERABLE JUSTIFICACIÓ SENSE I AMB

PERMÍS PER AL TORN DE NIT ANTERIOR A L'ASSISTÈNCIA A JUDICI

PERÍODE DE GAUDIMENT 15 DIES NATURALS CONSECUTIUS DINTRE D'1 ANY DES DE LA DATA D'INICI CONVIVÈNCIA O MATRIMONI. 1 DIA D'ABSÈNCIA SI COINCIDEIX AMB JORNADA DE TREBALL, SI ÉS FORA DE CATALUNYA 2 DIES. .-3 JORNADES CONSECUTIVES DE TREBALL DINS ELS 5 DIES NATURALS SEGÜENTS A LA DATA EN QUÈ ES PRODUEIX EL FET CAUSANT (DINS LA MATEIXA LOCALITAT DE DESTINACIÓ) -5 JORNADES CONSECUTIVES DE TREBALL DINS ELS 10 DIES NATURALS SEGÜENTS A LA DATA EN QUÈ ES PRODUEIX EL FET CAUSANT (EN LOCALITAT DIFERENT A LA DE DESTINACIÓ) .-2 JORNADES CONSECUTIVES DE TREBALL DINS ELS 5 DIES NATURALS SEGÜENTS A LA DATA EN QUÈ ES PRODUEIX EL FET CAUSANT (DINS LA MATEIXA LOCALITAT DE DESTINACIÓ) -4 JORNADES CONSECUTIVES DE TREBALL DINS ELS 10 DIES NATURALS SEGÜENTS A LA DATA EN QUÈ ES PRODUEIX EL FET CAUSANT (EN LOCALITAT DIFERENT A LA DE DESTINACIÓ)

PERMÍS PER ASSUMPTES PERSONALS (AP)

DIES SOL·LICITATS

32

ORDINARIAMENT S'HAN DE SOL·LICITAR AMB 10 DIES NATURALS D'ANTERIORITAT A LA DATA DE GAUDIMENT I L'ADM. HA DE RESOLDRE EN 3 DIES HÀBILS* DES DE LA DATA DE PETICIÓ.

PERMÍS SENSE RETRIBUCIÓ PER ATENDRE UN FAMILIAR DE FINS A SEGON GRAU.

DIES SOL·LICITATS, PER UN PERÍODE MÍNIM DE 10 DIES I MÀXIM DE 03 MESOS, ES POT PRORROGAR, EXEPTUALMENT, FINS A 03 MESOS MÉS.

21

15 DIES HÀBILS*

* DIES HÀBILS EN L'ADMINISTRACIÓ SÓN DE DILLUNS A DISSABTE (AMBDÓS INCLOSOS).

Tots els permisos estan supeditats a la necessitat de servei, per una altra banda, hem de ser nosaltres qui hem d’instar a que l’administració a que compleixi allò que ella mateixa instrueix; • Hem de quedar-nos la pestanya signada conforme hem demanat el permís (amb data) o fotocòpia del DAD corresponent. • Sempre hem d’exigir els nostres drets, sempre hem d’exigir que tots aquells permisos que se’ns deneguin, se’ns deneguin i motivin per escrit. • Arxivar tota aquesta documentació, un dia o l’altre ens farà falta.

resolucio-dels-permisos  
resolucio-dels-permisos  
Advertisement