Page 1

SAP-UGT es reuneix amb els Caps de la Regió Policial de Camp de Tarragona.

El passat   25   de   maig   s’ha   dut   a   terme   la   reunió   periòdica   amb   els   màxims  responsables  policials  i  administratius  de  la  Regió  Policial.     Camp  de  Tarragona,  25  de  maig  del  2013.  

Durant el  transcurs  de  la  reunió  s’han  tractat  els  temes  següents:   1. ARRO.   2. Remoció  d’efectius  per  la  campanya  d’estiu.   3. URMA.   4. OAC  Mallafré.   5. Prohibició  18  nocturns  a  OAC  Mallafré.   6. Defensa  de  la  honorabilitat  del  cos  davant  acusacions  de  mitjans  de   comunicació.   7. Sistema  operatiu  ABP  Tarragona  

A  continuació  teniu  tota  la  informació:    

54/2013


1. ARRO Ens  informen  que  la  intenció  és  que  durant  l’estiu  els  efectius  d’ARRO  realitzin  suport  a  les  Unitats   de   Seguretat   Ciutadana   de   Salou.   De   totes   maneres   intentaran   respectar   la   uniformitat   reglamentària  de  l’ARRO  sempre  que  sigui  possible.   2. CAMPANYA  D’ESTIU   Davant   la   pregunta   sobre   la   possibilitat   de   moure   efectius   d’altres   poblacions   de   la   Regió   Policial   durant   la   campanya   d’estiu,   la   resposta   que   ens   han   manifestat   ha   estat   que   sí.   Per   tant,   si   calen   reforços   a   al   Costa   de   Tarragona,   al   tenir   base   legal   per   fer-­‐ho,   es   mouran   efectius   sempre   respectant  dites  instruccions  i  decrets  de  jornada  i  horaris.   3. URMA   Ens  informen  que  estan  retirant  la  uniformitat  d’ARRO  als  efectius  de  l’URMA  seguint  les  ordres  que   han  rebut  des  de  Barcelona.     4. OAC  MALLAFRE   SAP-­‐UGT  ha  demanat  que  es  tornin  a  pintar  aquestes  instal·∙lacions,  així  com  també  que  es  dotin   d’ordinadors  als  llocs  on  manquen  (que  són  molts).  La  nostra  organització  sindical  ha  insistit  en  el   fet  que  cal  vigilar  les  àrees  de  neteja  ja  que  hi  ha  llocs  on  s’aprecia  molt  visualment  la  deixadesa  i   brutícia  de  les  instal·∙lacions.     5. 18    NOCTURN  A  MALLAFRE   SAP-­‐UGT  ha  demanat  la  retirada  o  com  a  mínim  la  revisió  de  l’ordre  que  prohibeix  a  tots  els  efectius   que   no   pertanyen   a   la   mateixa   de   realitzar   els   18   nocturns   en   aquestes   instal·∙lacions.   La   nostra   organització  sindical  hem  manifestat  la  nostra  sorpresa  per  aquesta  ordre  i  encara  no  entenem  el   motiu  real,  ja  que  el  soroll  no  és  una  justificació  coherent.   6. HONORABILITAT  DEL  COS  DE  MOSSOS  D’ESQUADRA   La  nostra  organització  ha  traslladat  el  malestar  dels  efectius  destinats  a  la  comissaria  del  Vendrell   pels  articles  que  han  estat  publicats  al  Diari  de  Tarragona,  on  s’han  tergiversat  algunes  actuacions   policials   per   malmetre   el   bon   nom   del   cos   de   mossos   d’esquadra.   Els   caps   regionals   ens   han   manifestat   que   són   coneixedors   de   dit   malestar   i   que   ja   es   va   fer   una   nota   de   premsa   per   aclarir   com  han  estat  i  com  són  les  coses  veritablement.  Tot  i  això  sembla  ser  que  el  periodista  no  rectifica.   7. SISTEMA  OPERATIU  ABP  TARRAGONA   Ens  han  manifestat  que  revisaran  el  sistema  operatiu  d’aquesta  destinació  per  evitar  mals  entesos   entre  els  diferents  serveis  (proximitat,  fures,  etc),  ja  que  alhora  han  arribat  queixes  d’altres  efectius.  

54/2013

c-54-reunio-regional-camp-de-tarragona  
c-54-reunio-regional-camp-de-tarragona  
Advertisement