Page 1

Emissor:

Secretaria d’Acció Sindical

Destinataris: Membres del cos de mossos d’esquadra Data: 23 de maig del 2013 Assumpte: Indisposicions Companyes i Companys, Ahir va tenir lloc la reunió de la Comissió Permanent del Consell de la Policia a la qual hi han assistit representants de l’Administració (encapçalat pel Subdirector General de Recursos Humans) i les organitzacions sindicals. El primer punt i que a continuació us passem a detallar és el següent: Proposta d’instrucció sobre les incapacitats temporals i les justificacions d’absència per motius de salut i per assistència a consulta mèdica dels membres del cos de mossos d’esquadra. Amb aquesta instrucció l’Administració vol regular vàries situacions. La primera és la que fa referència a les “indisposicions”. La segona fa referència a la regulació en temps i forma sobre la documentació que cal presentar en aquells casos per incapacitats temporals per contingència comuna amb les quals el professional té dret a rebre el 100% de les retribucions (processos oncològics, hospitalització, intervenció quirúrgica, violència de gènere i embaràs) i la tercera i última fa referència a les obligacions específiques en casos d’accidents laborals. 1.- Absències per motius de salut o malaltia que no originen una situació d’incapacitat temporal (antigues indisposicions). Primerament cal que tingueu present que aquesta instrucció deroga l’antiga instrucció 7/2001 de 29 de novembre, sobre les incapacitats temporals i les indisposicions dels funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra. Per tant, en el mateix moment que aquest projecte d’instrucció acabi essent una realitat, la figura de les indisposicions passaran a la història. Ara bé. Aquesta instrucció passa a reconèixer una nova situació anomenada absència justificada per motius de salut de durada màxima d’un dia. Segons el projecte d’instrucció, el professional del cos de mossos d’esquadra podrà absentar-se per motius de salut UN COP AL MES. A partir de la segona absència dins del mateix mes i malgrat estigui justificada, el professional haurà de retornar les hores. I com es poden justificar aquestes absències és la pregunta que cal fer-se immediatament. Doncs de dues maneres: 1.

Mitjançant justificació de presència o document acreditatiu d’atenció mèdica, en el qual ha de constar expressament el nom i cognoms del pacient o de la pacient, la data d’atenció i les dades identificatives del centre o consulta mèdica. És a dir, un justificant d’assistència al centre.

1 L’àmbit d’aquesta circular és d’ús de comunicació interna del sindicat, no penjar als plafons sindicals.


2. Mitjançant una declaració responsable de la persona interessada, de conformitat amb el model que es crearà a tal efecte i que serà el DAD80. Amb aquesta declaració no caldrà que ni tant sols el professional hagi d’anar al centre mèdic. Aquests dos documents s’hauran de lliurar al personal d’administració de la unitat de destinació el dia de la reincorporació al lloc de treball i com a molt tard aquestes absències, si es produeixen abans d’entrar al servei, han de comunicar-se una hora abans al superior. Per tant i per posar un exemple: Un mosso destinat a USC Eixample que es troba malament durant la nit del 22 al 23 de maig i que ha d’entrar a les 06:00 hores, com a molt tard abans de les cinc del matí haurà de posar en coneixement (per correu electrònic, per telèfon, etc.) del seu cap que s’absentarà del seu lloc de treball. Durant el dia del 23 de maig el professional pot anar o no al metge (en funció de les seves necessitats). Si es reincorpora al servei el dia 24 de maig podrà acreditar l’absència del dia anterior o bé amb el justificant d’assistència mèdica o bé amb la declaració de responsabilitat (si no ha anat al metge). En cas que el 27 de maig es tornés a trobar malament i tornés a absentar-se, les hores corresponents a aquest dia les hauria de retornar. 2. Absència justificades per assistències a consulta mèdica. Aquesta instrucció també regula aquells casos que els membres del cos tenen hores concertades per visites mèdiques que no es poden fer fora de l’horari de la seva jornada laboral. Segons la instrucció els membres del cos han de concertar les visites mèdiques fora de l’horari de treball. Quan no sigui possible els membres del cos hauran de tornar a fer el DAD80 de declaració responsable quedant acreditat d’aquesta manera dita circumstància. 3.- Terminis per les justificacions de les baixes, confirmacions de baixes i altes dels membres del cos. L’article 10 d’aquesta instrucció parla de responsabilitats disciplinàries que poden incórrer els membres del cos de mossos d’esquadra davant l’incompliment dels terminis i de les obligacions que tenen els membres del cos de mossos d’esquadra. Des de la Subdirecció General se’ns va informar que la tipicitat de les faltes en concret i els terminis que han de complir els membres del cos, no es faran constar en aquesta instrucció. Tot i això sí ens van manifestar que aquests seran els següents: Terminis de presentació de comunicats mèdics. • • • •

Comunicat de baixa: 3 dies a partir del fet causant. Comunicat de confirmació de baixa: es dóna a partir del quart dia de baixa i el professional té 3 dies per entregar-lo a administració un cop el té. Segon comunicat de confirmació de baixa: es dóna a partir del 7è dia de baixa i el professional té 3 dies per entregar-lo. Alta: 24 hores.

Responsabilitat en l’incompliment del lliurament de la documentació: • 1r incompliment: Avís. • 2n incompliment: nou avís administratiu. • 3r incompliment: Falta lleu (amonestació per escrit). • 4t incompliment: Falta lleu (en funció del retard la sanció podria anar fins a 14 dies de suspensió de feina i sou).

2 L’àmbit d’aquesta circular és d’ús de comunicació interna del sindicat, no penjar als plafons sindicals.


5è incompliment: Falta greu (1 mes de suspensió de feina i sou)

El període de prescripció de terminis per no incórrer en una reiteració en els incompliments serà de dos anys. 4.- Incapacitats temporals per circumstàncies especials que donen dret a rebre el 100% de les retribucions. Informar-vos que aquesta instrucció també regularà la forma sobre com els membres del cos que hagin patit o estiguin patint una incapacitat temporal especial (intervenció quirúrgica, hospitalització, embaràs, violència de gènere i processos oncològics) han d’acreditar dita especialitat. Per aquests casos hauran de ser SEMPRE els membres del cos de mossos d’esquadra qui sol·liciti l’abonament íntegre de totes les retribucions per l’especialitat de la incapacitat patida i ho haurà de demanar amb el nou document DAD83. Juntament amb el DAD83 el professional haurà d’aportar el corresponent comunicat de baixa i, dins d’un sobre tancat la circumstància que acredita l’especialitat de la incapacitat. • • • •

Per casos d’embaràs: informe assistencial. Per casos de violència de gènere: ordre de protecció a favor de la víctima o excepcionalment informe del Ministeri Fiscal. Per casos d’hospitalització o intervenció quirúrgica: acreditació d’hospitalització o de la intervenció quirúrgica emesa pel centre hospitalari o l’informe mèdic d’alta hospitalària. Processos oncològics: informe mèdic acreditatiu de la diagnosi o còpia del comunicat de baixa adreçat al membre del cos, sempre i quan hi consti la diagnosi.

Quan es comprovi per part del funcionari, el qual haurà de signar la rebuda de tota la documentació, que tota aquesta està correctament es retornarà el contingut del sobre novament al membre del cos. Si es detectés que manca informació, l’Administració pot demanar-ne de nova que acrediti amb major seguretat l’especial característica de la incapacitat temporal. 5.- Obligacions específiques en cas d’accident laboral. Quan un membre del cos pateixi un accident laboral, el primer que haurà de fer és comunicar-ho al seu servei d’administració i en cas que no ho pogués fer, qui ho hauria de comunicar hauria de ser el seu cap immediat. Un cop comunicat, el personal d’administració li donarà un volant d’assistència el qual li permetrà rebre la visita a ASEPEYO. Si l’accident es produeix fora de l’horari laboral de personal d’administració, ASEPEYO atendrà al company sense volant i la comunicació al personal d’administració s’haurà de fer dins les 24 hores següents de l’accident o el següent dia hàbil si aquest és festiu. Per aquests casos serà el personal d’administració qui entregarà el volant a ASEPEYO. 2.- Posicionament del Sindicat Autònom de Policia. Des de la nostra organització sindical ja estem preparant esmenes al document, de les quals i per tal que en tingueu un coneixement general (a l’espera de ser treballades específicament) aniran en aquesta direcció: 1. Des del SAP creiem que aquest és un nou pas enrere en els drets dels membres del cos de en tant que les 48 hores consecutives d’indisposició es perden.

3 L’àmbit d’aquesta circular és d’ús de comunicació interna del sindicat, no penjar als plafons sindicals.


2. Existeix un nou greuge comparatiu amb la resta de la funció pública en tant que la instrucció 5/2012, de 15 d’octubre, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal de l’administració de la Generalitat i la instrucció 6/2012, de 5 de novembre, de modificació de la instrucció anterior parla que, el personal de la resta de al Funció Pública hauran de retornar les hores a partir de la tercera i següents absències justificades (article 6.1 instrucció 5/2012). 3. Per tant, des del SAP volem ser tractats com a la resta de la Funció Pública ja que així hem estat tractats per ser retallats. 4. Demanarem la retirada del darrer punt de l’article 4.3 el qual diu “les persones que sol·licitin la millora del complement per incapacitat temporal per circumstàncies excepcionals han de conservar la documentació justificativa durant un any des del dia de l’inici de la situació d’IT. Des de la nostra organització sindical considerem que un cop acreditada la situació, ja s’ha demostrat l’especial característica de la IT i per tant és absurd temporalitzar el temps que el professional ha de guardar la documentació. 5. Demanarem que el Departament faci gestions amb salut per tal que els comunicats emesos per Salut (i a l’igual com passa amb els comunicats per contingència professional) siguin tramesos telemàticament. Així evitarem retards en el lliurament de la documentació i obertures d’expedients disciplinaris. 6. Demanarem que s’especifiqui el temps que tenen els membres del cos de mossos d’esquadra per acreditar l’especial característica de la incapacitat temporal que pateixen, així com també el temps amb el qual l’administració ha de regular les retribucions. Aquestes són alguna de les esmenes que el nostre sindicat presentarà. Us demanem que sigueu curosos amb aquesta informació en tant que a dia d’avui és provisional i mot ser modificada en funció d’un estudi més profund. Aquesta instrucció serà tractada en el proper Consell de la Policia que tindrà lloc el proper 31 de maig del 2013 a les 08:00 hores, temps que finalitza el termini per fer esmenes al document.

Secretari d’Acció Sindical del SAP-UGT Barcelona, 23 de maig del 2013

4 L’àmbit d’aquesta circular és d’ús de comunicació interna del sindicat, no penjar als plafons sindicals.

circular_indisposicions-23_05_2013  
circular_indisposicions-23_05_2013  
Advertisement