Page 1

DECRET 15/1997, DE 21 DE GENER, PEL QUAL ES REGULA EL RÈGIM DE LLICÈNCIES, PERMISOS I VACANCES DELS MEMBRES DEL COS DE MOSSOS D'ESQUADRA La Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, regula en el títol tercer el règim estatutari dels membres del cos de mossos d'esquadra, i estableix els drets i els deures que els pertoquen com a funcionaris de la Generalitat, dins el marc de l'especificitat de llur funció i d'acord amb la normativa vigent. Pel que fa concretament a les vacances, permisos i llicències, l'article 48 de la Llei estableix que la distribució dels períodes de vacances i la concessió de permisos i llicències resta condicionada a les necessitats del servei, de manera que és la via reglamentària l'adient per al desenvolupament d'aquests drets. Tenint en compte aquestes previsions, el present Decret té per objecte la regulació del règim de vacances , permisos i llicències dels membres del cos de m ossos d'esquadra. La regulació dels esmentats drets, en els casos en què és procedent, s'ajusta a allò previst en la normativa bàsica estatal en matèria de funció pública, i en determinats supòsits el seu contingut és molt similar al propi dels funcionaris de la Generalitat de Catalunya, recollit a la Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la funció pública de la Generalitat de Catalunya, modificada per la Llei 9/1994, de 29 de juny. En concret, el Decret regula en els capítols 2 i 3 les diferents modalitats de llicències i de permisos, i estableix els supòsits en què es poden concedir, condicionats sempre a les necessitats i al bon funcionament del servei, ateses les tasques desenvolupades pels membres del cos de mossos d'esquadra. El capítol 4 del Decret desenvolupa el gaudiment de les vacances, i l'adequa al règim de jornada i horari dels mossos d'esquadra, previst en el Decret 146/1996, de 30 d'abril, pel qual s'aproven la jornada i l'horari de treball dels membres del cos de mossos d'esquadra. Així mateix, el capítol 5 preveu el procediment de concessió de les vacances, dels permisos i de les llicències, i estableix el sentit del silenci, en els casos en què no hi hagi resolució expressa del director general de Seguretat Ciutadana. Finalment, cal destacar la previsió recollida en la disposició addicional, relativa a la regulació de les condicions de treball de les funcionàries del cos de mossos d'esquadra durant el període de gestació, ateses les especials característiques de les funcions atribuïdes als mossos d'esquadra.

Quant a l'elaboració del Decret, cal assenyalar que d'acord amb l'article 53.e) de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, aquest ha rebut l'informe del Consell de la Policia-mossos d'esquadra. Per tot l'exposat, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, en ús de les competències que atribueix la disposició final de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, a proposta del conseller de Governació, i am b la deliberació prèvia del Govern, Decreto: Capítol 1 Objecte Article 1 Objecte 1.1 L'objecte d'aquest Decret és la regulació del règim de llicències, permisos i vacances dels membres del cos de mossos d'esquadra. 1.2 Correspon al director general de Seguretat Ciutadana la concessió de les llicències, dels permisos i les vacances, les quals estan condicionades a les necessitats del servei, ateses les característiques del cos de mossos d'esquadra. Policia de la Generalitat - Decret 15/1997 Capítol 2 Llicències Article 2 Modalitats Es poden concedir llicències als membres del cos de mossos d'esquadra: a) Per a estudis. b) Per a assumptes propis. c) Per malaltia. d) Per a l'exercici de funcions sindicals. Article 3 Per a estudis 3.1 Es poden concedir llicències per fer estudis sobre matèries directament relacionades amb el lloc de treball, sempre que hi hagi un informe favorable del cap de l'àrea o, quan s'escaigui, del cap de la divisió, en la qual el funcionari presta els seus s erveis. Només si aquesta llicència es concedeix per interès propi de l'Administració el funcionari té dret a percebre totes les seves retribucions. L'apreciació d'aquest interès de l'Administració correspon a la Direcció General de Seguretat Ciutadana. 3.2 Als efectes de compliment de la jornada de treball anual, quan es tracti d'estudis inclosos dins les activitats programades per l'Escola de Policia de Catalunya i d'aquells altres que determini la Direcció General de Seguretat Ciutadana, es computaran les hores de treball que corresponguin d'acord amb la planificació de la jornada de l'interessat. Article 4 Per a assumptes propis 4.1 Es poden concedir llicències per a assumptes propis, sense cap retribució, la duració acumulada de les quals no podrà excedir en cap cas els tres mesos cada dos anys. 4.2 La

duració mínima d'aquesta llicència és de deu dies naturals. La concessió d'aquesta llicència és subordinada a les necessitats del servei. L'òrgan competent per concedir-la valorarà conjuntament els motius al·legats pel sol·licitant, i també la possible pertorbació dels serveis amb la seva concessió. Article 5 Per malaltia 5.1 Els membres del cos de mossos d'esquadra, en els supòsits de malaltia i accident que els incapaciti per al desenvolupament de les func ions policials, tindran dret a llicència, d'acord amb el règim de previsió social al qual el funcionari estigui acollit. 5.2 La Direcció General de Seguretat Ciutadana, mitjançant els serveis mèdics corresponents, pot fer el seguiment i la verificació de l'estat de la malaltia del funcionari amb l'objectiu de tenir coneixement d'aquesta, prestar l'ajut necessari i aconseguir la seva total i prompta recuperació. Article 6 Per a l'exercici de funcions sindicals Les llicències per exercir funcions sindicals, de formació sindical o de representació de personal s'han d'atenir al que sigui determinat per reglament, amb consulta prèvia al Consell de la Policia- mossos d'esquadra. Capítol 3 Permisos Article 7 Permisos El membres del cos de mossos d'esquadra poden gaudir dels permisos següents: 7.1 Retribuïts, no recuperables i amb justificació: a) Pel naixement d'un fill i per la mort o la malaltia greu d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. b) Per a traslladar-se de domicili. c) Per a exàmens finals en centres oficials i per a altres proves definitives d'avaluació i alliberadores en els esmentats centres. d) Per a deures inexcusables de caràcter públic o personal. e) Per raó de matrimoni d'un familiar fins al segon grau d'afinitat o consanguinitat. f) Per fills menors de nou mesos. g) Per maternitat o adopció. h) Per matrimoni. 7.2 Retribuïts, no recuperables i sense justificació: Policia de la Generalitat - Decret 15/1997 Per assumptes personals. 7.3 No retribuïts amb justificació: a) Per raó de guarda legal. b) Per incapacitat del cònjuge, pare o mare de funcionari o del cònjuge. Article 8 Permisos retribuïts, no recuperables i amb justificació 8.1 Pel naixement d'un fill i per la mort o la malaltia greu d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, dos dies si el succés es produeix a la localitat de residència del funcionari, tres dies si es produeix en una localitat distant de la de residència fins a 300 quilòmetres i quatre dies si es produeix en una


localitat distant de la de residència més de 300 quilòmetres. Els dies de permís s'han de gaudir a partir de l'immediat posterior a aquell en què s'hagi produït el fet causant de la concessió del permís. 8.2 Per traslladar-se de domicili, dos dies. 8.3 Per a exàmens finals en centres oficials, un dia, i per a altres proves definitives d'avaluació i alliberadores en els esmentats centres, el temps indispensable per a ferles. Els membres del cos de mossos d'esquadra que el dia dels exàmens finals en centres oficials treballin en torn de nit podran optar, quan ho sol·licitin, entre gaudir de descans el torn de nit immediatament anterior o immediatament posterior a la data que tinguin l'examen. 8.4 Per a deures inexcusables de caràcter públic o personal, durant el temps indispensable per a complir-los, sempre que no puguin efectuar-se fora de la jornada de treball. 8.5 Per raó de matrimoni d'un familiar fins al segon grau d'afinitat o consanguinitat, el temps indispensable per assistir-hi. 8.6 El funcionari amb fills de menys de nou mesos té dret a un permís d'una hora diària d'absència del treball per atendre'ls. Aquest període de temps pot ésser dividit en dues fraccions o bé ésser substituït per una reducció de la jornada diària de treball de mitja hora. Si el pare i la mare són funcionaris, només un d'ells pot exercir aquest dret. 8.7 En el cas de part les funcionàries tenen dret a un permís de setze setmanes ininterrompudes, ampliables en el supòsit de part múltiple fins a divuit setmanes. El període de permís es distribueix a opció de la interessada, sempre que sis setmanes siguin immediatament posteriors al part. En cas de mort de la mare, el pare pot fer ús de les setmanes que restin del permís per tenir cura del fill o dels fills. No obstant això, en el cas que la mare i el pare treballin, la mare, en iniciar el període de permís per maternitat, pot optar perquè el pare gaudeixi de fins a quatre de les últimes setmanes del permís, sempre que siguin ininterrompudes i al final de l'esmentat període, llevat que en el moment de fer-se això efectiu, la incorporació al treball de la mare suposi risc per a la seva salut. En el cas d'adopció d'un menor de nou mesos, el funcionari té dret a un permís de setze setmanes, que es computen, segons la seva elecció, a partir del moment de la decisió administrativa o judicial d'acolliment o bé a partir de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció. Si el fill adoptat es major de nou mesos i menor de cinc anys, el permís té una durada màxima de sis setmanes. En el cas que el pare i la mare treballin,

solament un d'ells pot exercir el dret esmentat. En els casos d'acolliment o d'adopció, les referències legals al moment del part s'entén que són fetes a la decisió administrativa o judicial d'acolliment o a la resolució judicial d'adopció. 8.8 Per raó de matrimoni el funcionari té dret a un permís de quinze dies naturals, a gaudir amb anterioritat o posterioritat a la celebració del matrimoni, incloent aquesta data dins del període de gaudiment del permís. Article 9 Permís per a assumptes personals 9.1 Es pot disposar de seixanta-vuit hores de permís l'any, com a màxim, per a assumptes personals sense justificació. 9.2 El temps de gaudiment del permís per a assumptes personals ha d'abastar la totalitat de la jornada planificada de treball. 9.3 La concessió d'aquest permís és subordinada a les necessitats del servei i en tots els casos caldrà garantir que la mateixa àrea on es presten els serveis assumirà sense dany per a terceres persones o per a la pròpia organització les tasques del funcionari al qual es concedeix el permís. Article 10 Permís per raó de guarda legal El funcionari que per raó de guarda legal té cura directa d'un infant de menys de sis anys o d'un disminuït psíquic o físic que no desenvolupa cap activitat retribuïda té dret a una reducció d'un terç o de la meitat de la jornada de treball, amb la reducció proporcional de les seves retribucions, tant bàsiques com complementàries, amb inclusió dels triennis. La concessió de la reducció de jornada per raó de guarda legal és incompatible amb el Policia de la Generalitat - Decret 15/1997 desenvolupament de qualsevol altra activitat, sigui o no sigui remunerada, durant l'horari que sigui objecte de la reducció. Article 11 Permís per incapacitat del cònjuge, pare o mare del funcionari o del cònjuge En casos degudament justificats, per incapacitat física del pare o la mare, o del cònjuge, o del pare o la mare d'aquest si conviuen amb el funcionari, es pot també demanar permís amb les mateixes condicions previstes en l'article 10. Article 12 12.1 Quan l'assistència a judicis, citacions per prestar Assistència a judicis declaracions i similars, per raó del servei policial, és en dies lliures de servei, es computen tres hores de treball efectiu quan es produeix dins la comarca de destinació, i cinc hores de treball efectiu quan es produeix fora de la comarca de destinació, sens perjudici que puguin ser més hores si aquestes són degudament justificades. Quan l'assistència comporti

l'estada fora de la comarca de destinació del funcionari per una durada superior a vint-iquatre hores, es computaran set hores i mitja de treball efectiu per cada dia. Si l'assistència és assenyalada per al matí següent a un torn de nit en què el funcionari hagi de treballar, aquest podrà demanar permís aquell torn de nit, i es computaran a efectes de jornada de treball anual cinc hores de treball efectiu, les quals poden ser objecte d'increment si es requereix de més hores. 12.2 Quan l'assistència del funcionari es produeix en dies de treball efectiu, es concedeix el temps indispensable per al seu compliment. Article 13 Hores acumulades Els membres del cos de mossos d'esquadra poden sol·licitar permisos per hores acumulades, d'acord amb els criteris fixats pel Decret 146/1996, de 30 d'abril, pel qual s'aprova la jornada i l'horari de treball dels membres del cos de mossos d'esquadra. Capítol 4 Vacances Article 14 Temps 14.1 Els membres del cos de mossos d'esquadra tenen dret a gaudir de les vacances a què fan referència els apartats següents a aquest article per cada any complert de servei prestat, o la part proporcional que correspongui quan el temps realment treballat sigui inferior a l'any. 14.2 Per als membres del cos subjectes al règim de torns que desenvolupin la jornada de treball en els cicles previstos en els quadrants de cinc setmanes, el gaudiment del període vacacional serà de 218 hores. 14.3 Per als membres del cos subjectes al règim de torns que desenvolupin la jornada de treball en els cicles previstos en els quadrants de tres setmanes, el gaudiment del període vacacional serà de 208 hores. 14.4 Per als membres del cos subjectes al règim d'horari especial, la planificació o el desenvolupament de la jornada de treball anual dels quals inclogui un 25% de treball en caps de setmana i/o nits, el gaudiment del període vacacional serà de 180 hores. 14.5 Per a la resta de membres del cos, subjectes a qualsevol dels règims horaris, la planificació de treball dels quals no s'ajusti a cap dels supòsits anteriors, el gaudiment del període vacacional serà de 165 hores. Article 15 Períodes de gaudiment A l'efecte de gaudir de les vacances, es determinen els períodes següents: a) Primer període, comprès entre l'últim dilluns de maig i el primer diumenge d'octubre. b) Segon període: la resta de l'any excepte els mesos de desembre i gener. Cadascun


d'aquests períodes es subdividiran en cicles que comprendran les setmanes planificades de treball. Cada unitat, àrea o divisió repartirà proporcionalment els seus efectius entre els cicles de cada període garantint en el primer període 20 dies naturals consecutius. Per instrucció del director general, s'especificaran els cicles que formen cada un dels períodes, la seva distribució i el seu gaudiment. El funcionari demanarà, per ordre preferencial, els cicles de gaudiment de cadascun dels períodes. Policia de la Generalitat - Decret 15/1997 Article 16 Vacances del personal subjecte als horaris especials Les vacances del personal subjecte als horaris especials es distribueixen, amb el límit d'hores previst als articles 14.4 i 14.5. Per instrucció del director general, s'especificaran els cicles que formen cada un dels períodes i la seva distribució i gaudiment. Article 17 Presència mínima La distribució de les vacances planificades ha de permetre que en els serveis de cada divisió, àrea o unitat es garanteixi la presència en cada cicle del 80% del personal que hi està adscrit. No obstant això, el percentatge esmentat podrà ser inferior en funció de la proporció entre el nombre d'efectius de cada unitat i el nombre de cicles de cada període. Els efectius es distribuiran proporcionalment entre tots els cicles de cada període. Article 18 Garantia La setmana i/o dies lliures de serveis immediatament anteriors, intermedis i immediatament posteriors a les assenyalades com a vacances, el personal no podrà ser cridat al servei. Article 19 Modificacions de la distribució de les vacances El gaudiment de les vacances, una vegada concedides, resta sotmès a les modificacions que s'escaiguin com a conseqüència del canvi de destinació del funcionari. No obstant això les vacances concedides es respectaran quan el canvi de destinació sigui obligatori. Als efectes anteriors no es consideraran canvis de destinació obligatoris els que resultin dels processos selectius de promoció interna per a l'accés a escales i categories del cos de mossos d'esquadra i de les convocatòries de provisió de llocs de treball. Capítol 5 Procediment de concessió de les llicències, permisos i vacances Article 20 Concessió de llicències Excepte en el supòsit de malaltia regulat a l'article 5, que està lligat a la seva normativa específica, les peticions de llicències s'han de resoldre en el termini de tres mesos.

Transcorregut aquest termini sense resolució expressa del director general de Seguretat Ciutadana, s'entendran desestimades. Article 21 Concessió de permisos 21.1 Les peticions de permisos per naixement d'un fill i per la mort d'un familiar s'entendran concedides a partir de la comunicació de l'interessat per a la seva concessió, sens perjudici de la justificació posterior del fet, dins el termini de cinc dies. La petició de permís per malaltia greu d'un familiar l'ha de resoldre l'òrgan competent en el termini de tres dies; i les peticions per trasllat de domicili, per a exàmens finals i altres proves definitives d'avaluació i alliberadores, per a deures inexcusables de caràcter públic o personal i per raó de matrimoni d'un familiar, en el termini de cinc dies. Si no es dicta resolució expressa en els terminis esmentats, les sol·licituds s'entendran estimades. 21.2 En relació amb les peticions de permís per assumptes personals i per hores acumulades, un cop transcorregut el termini de quinze dies des de la finalització del termini màxim que, si s'escau, s'estableixi per a la presentació de sol·licituds del permís, sense resolució expressa, la petició s'entendrà desestimada. 21.3 Les peticions de permís per fills menors de nou mesos, per raó de guarda legal, per incapacitat del cònjuge, pare o mare, per maternitat i adopció i per matrimoni s'han de resoldre en el termini d'un mes. Transcorregut aquest sense resolució expressa del director general de Seguretat Ciutadana, la sol·licitud s'entendrà estimada. Article 22 Concessió de vacances Les peticions de vacances s'entendran desestimades si transcorregut un mes des de la finalització del termini que s'estableixi per a la presentació de la sol·licitud el director general de Seguretat Ciutadana no ha dictat resolució expressa. Policia de la Generalitat - Decret 15/1997 Disposició addicional Regulació de les condicions de treball durant el període de gestació Les funcionàries del cos de mossos d'esquadra que es troben en període de gestació, prèvia presentació de la certificació mèdica acreditativa del seu embaràs, poden demanar l'exempció de dur l'arma reglamentària i passar a realitzar, en horari diürn, dins la mateixa unitat orgànica a què es trobin adscrites, tasques que no comportin esforços físics ni perill per a la seva integritat física. Les funcionàries del cos, amb la comunicació prèvia al seu comandament, poden prescindir

de l'obligatorietat de dur l'uniforme reglamentari que correspongui. A les funcionaries, se'ls reservarà el lloc de treball d'origen i, a partir del quart mes de gestació, podran sol·licitar una comissió de serveis de caràcter voluntari en el centre de treball més pròxim al seu domicili, per tal d'evitar trasllats innecessaris durant aquest període Disposició final Aquest Decret entrarà en vigor a l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

decret-15-1997-21-generllicencies-permisos-vacances  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you