Duurzaamheid en Energiegids editie 1 van 2023

Page 1

1 Lange levensduur EPDM verlengd Kansen voor groene waterstof Waterstofpilot op Ameland
& Energiegids Powered by NBD & HC Natuurinclusief bouwen meetbaar Energievoorziening voor bedrijven 1/2023
DuurzaamheidDE

Unieke en effectieve isolatie

Geeft meer besparing en is het meest duurzaam

TONZON staat met de Thermoskussens en Bodemfolie bekend als dé pionier op het gebied van vloerisolatie. Maar wat veel mensen niet weten is dat TONZON naast het trefzekere vloerisolatiesysteem ook andere effectieve isolatie oplossingen heeft. Denk aan radiatorfolie, bandagefolie en vensterbankfolie voor het voorkomen van onnodig warmteverlies, maar ook veel mogelijkheden en folies om de warmte buiten te houden. TONZON isolatiematerialen zijn breed toepasbaar, zoals bij: renovatie, nieuwbouw, woonboten en houtskeletbouw

2 Uitstoot kg CO2 eq. bij 46m vloerisolatie met RC = 7 m2K/W

Klimaatefficiënt

Volgens Milieu Centraal wordt de energie om isolatiemateriaal te maken, tijdens de levensduur 40 tot 400 keer terugverdiend. Woningisolatie is dus goed voor het klimaat. Bij de Thermoskussens van TONZON bedraagt deze factor maar liefst 6.500 Zo gering is de CO2 van deze Nederlandse uitvinding (zie tabel). Een belangrijk ander milieuvoordeel is dat er geen vrachtwagens nodig zijn om het materiaal op de plaats van bestemming te krijgen. Daardoor wordt bij transport veel minder broeikasgas, stikstof, fijnstof en ultra-fijnstof uitgestoten. Ook de overlast van vrachtwagens op de snelwegen, in binnensteden en op de bouwplaats wordt hiermee beperkt.

Thermoskussens

Bodemfolie

TONZON werkt met een dubbele aanpak. Naast de Thermoskussens die tegen de onderkant van de vloer worden aangebracht wordt de bodem van de kruipruimte afgedekt met een stevige bodemfolie. Die stopt de verdamping van vocht uit de bodem en remt radongas.

jaargang 2023 2

10 Waterstofpilot op Ameland laat toekomstige energievoorziening zien

16 Drie trends in energieopslag

21 Nederlandse lichtgewicht zonnepanelen

25 In vijf stappen naar elektriciteitsnet van morgen

31 Kansen voor groene waterstof in Zeeland en Groningen

35 Natuurinclusief bouwen meetbaar met NL Greenlabel

39 Energievoorziening voor bedrijven

43 Lange levensduur EPDM verlengd door slim bevestigingssysteem

Duurzaamheid & Energiegids Powered

Duurzaamheid & Energiegids is een print en online uitgave van Jetvertising b.v., onder redactie van Nederlandse Bouw Documentatie en De HandelsCourant.

Uitgever Jetver tising b.v

Tiendweg 12

2671 SB Naaldwijk

Tel. +31 (0)70 - 399 00 00 directie@jetver tising.nl

Redactie Gebouwde omgeving

Nederlandse Bouw Documentatie (NBD-Online) redactie@jetver tising.nl

Industrie De HandelsCourant (HC) redactie@jetver tising.nl

Persberichten info@jetver tising.nl

Vormgeving

MSU

Nikkelstraat 1C

8211 AJ Lelystad

Advertenties

Jetver tising b.v

Tiendweg 12

2671 SB Naaldwijk

Tel. +31 (0)70 - 399 00 00 rob@jetver tising.nl

3 4 Nieuws 28 Nova 47 Market Lounge 48 Producten 50 Agenda
Inhoud DE
NBD &
by
HC
10 21 31 39 43 25 16 35
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, gekopieerd of hergebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Industrieel onderzoeksproject voor goedkope groene waterstofproductie

koolstofneutrale energie, evenals koolstofneutrale waterstof als

2-neutrale,

Het Hydrohub Innovatie Programma is gericht op het ontwikkelen van grootschalige, duurzame en kostenderdeel van dit programma is het centrum voor het onderzoeken en tes-

nieuwe apparatuur, electrolyser stack, Deze state-of-the-ar t onderzoeks-

faciliteit voor het optimaliseren en opschalen van elektrolyse is uniek in

jaargang 2023 4
-
-
WWW.NBD - ONLINE.NL

Inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten bedreiging voor mkb-bedrijven

intellectuele-eigendomsrechten vormen een groot risico voor de winstgevendheid en zelfs voor het

mkb-bedrijven te maken krijgen met

beslag zijn genomen vanwege inbreu-

ken op intellectuele-eigendomsrechten

speelgoed behoren nog steeds tot de producten die het vaakst in beslag

China is veruit de belangrijkste bron

de bevindingen van de studie: ,, Deze baanbrekende studie bevestigt dat innovatieve mkb-bedrijven meer risico lopen schade te ondervinden door na-tie door namaak en andere inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten ondermijnt de overlevingskansen van die mkb-bedrijven, die normaal gesproken de werkgelegenheid en de welvaar t van zorg dragen voor de bescherming van hun intellectuele-eigendomsrechten, maar het is ook van essentieel belang om een doeltreffende handhaving te

van het net uitgebreid m et 425 megawatt extra vermogen op ons

Met dit nieuwe vermogen kun je

meer kabels en leidingen aan en

invloed op de energievoorziening van voor het verbeteren en uitbreiden van een bestaand hoogspanningsstati-

drievoudigen we de capaciteit in dit

het verstevigen van de energie-infragroei van laadpalen, zonnepanelen,

Het tempo van de energietransitie is hoog en het elektriciteitsnet zit mid-

projecten die hiervoor nodig zijn voert

en IJsselstein verder verduurzamen en verwarmen de bewoners van de mogelijk toekomstige nieuwbouwwijk Rijnenburg hun huizen volledig

en planologische voorbereidingen te treffen werken we aan het optimaal ontwikkelen van de energie-infra-

5
-
--
Nieuws
Stedin bouwt sneller als antwoord op de toenemende energievraag

Circulaire doelen in Nederland nog ver buiten bereik

Er is de afgelopen jaren nauwelijks vooruitgang geboekt bij het reali-

meeste grondstoffen is niet gedaald. Alleen het gebruik van fossiele -

productontwerp een sleutelrol: dat bepaalt materiaalkeuze, levensduur

zicht te brengen is meer verplichtend beleid nodig en is het cruciaal dat producten al in de ontwerpfase zo worden vormgegeven dat hoogwaardige recycling, langduriger gebruik en minder inzet van nieuwe

keuze van de Nederlandse overheid voor een gedifferentieerd beleid per productgroep is een stap in de

verplichtende instrumenten, zoals beprijzen en normeren, de afgelopen

circulariteit ‘het nieuwe normaal’ te maken, geldt nog steeds de

voor het realiseren van een circulaire economie meer ‘drang en dwang’

aandelen secundair materiaal in gebruik van fossiele grondstoffen

nog te vaak waardevolle materialen in de verbrandingsoven, mede door maar dit bestaat grotendeels uit

materiaalstromen niet goed van elkaar gescheiden worden, worden ze alsnog verbrand of laagwaardig

kan hoogwaardige recycling

zijn nu nog kleinschalig en breken niet

Grondstoffenvoorziening is een

Het is prijzenswaardig dat de Nederlandse overheid ambitieuze circulariteitsdoelen heeft vastgesteld, maar voorlopig bestaat er een mismatch tussen de gestelde doelen

beleid richt zich vooral op vrijwillige

niet afdoende om een transitie te realiseren die het grondstofgebruik

praktijk is dat de inzet van nieuwe

Met de huidige trends en het ingezette beleid wordt de door het kabinet beoogde halvering van het abiotische grondstoffengebruik

hoeveelheden verbrand en gestor t

zijn de leveringsrisico’s van kritieke grondstoffen toegenomen voor de de hoeveelheid plastic verpakkingen de afgelopen jaren toegenomen, en is de gebruiksduur van meubels en

afhankelijk van grondstoffen, ook nu de afhankelijkheid verschuift van Russische olie en gas naar Chinese kritieke grondstoffen voor en circulair productontwerp is een voorwaarde voor toekomstige beschikbaarheid van secundaire

voldoende grondstoffen voor de energietransitie beschikbaar te

volledig circulaire economie bereiken en ziet monitoring als een belangrijk instrument om de voor tgang van de transitie te kunnen van het kabinet eens in de twee jaar een

de transitie naar een circulaire economie in

op substantieel minder en radicaal

Het wereldwijde grondstoffengebruik is de afgelopen vijftig jaar verdrievoudigd en zal zonder

jaargang 2023 6

produceren en consumeren is een belangrijk middel om negatieve milieueffecten te verminderen en toekomstige grondstoffencrises te economie slaat meerdere vliegen in één klap, doordat klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en verschillende vormen van milieuverontreiniging nauw verweven zijn met

een circulaire economie kondigt de concrete wetgevingsinitiatieven

levensduur, en geschiktheid voor

minimumgehalte aan gerecycled

een digitaal productpaspoor t om reparateurs en recyclers beter te informeren over de samenstelling en

richtlijn voor een brede groep producten eisen gaan stellen aan

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving

7
Nieuws

Nieuwe duurzame woonwijk aan de Maas

verander t de komende jaren van bedrijventerrein in een nieuwe en

voor een betere bereikbaarheid en ver-

hebben samengewerkt om een ambitie is de verwachting dat de eerste wonin-

leverd en worden voorzien van een -

bestendig, rekening houdend met de lokale natuur, de warme zomers en goede wateropvang, veel groen voor voldoende schaduw en een getijdenoever langs de kade waar de natuur haar

Samenwerking tot warmtekrachtkoppeling die klaar is voor

waterstofklare systemen

deze samenwerking wordt er ingespeeld op de behoefte aan geïntegreerde waterstofoplossingen.

Dit is een belangrijk instrument voor het koolstofvrij maken van gedecenwaterstofnetwerk zich ontwikkelt,men blijven draaien op traditionele

langere levensduur van de activa en maakt daarmee de investeringen

mogelijk om naast conventioneel -

den voor sommige projecten, blijft op het gebied van energiebesparing, terwijl het tegelijker tijd de veerkracht van bedrijven vergroot en de bedrijfs-

-

jaargang 2023 8

Nederland wereldleider in carbontech?

zetten we in op een tienjarig programma voor concepten en technieken

materialen, voeding en brandstoffen -

nemann, hoogleraar Rijksuniversiteit

onder de noemer ‘carbontech’ oftewel

Met een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds kan Nederland kansen verzilveren en de ontwikkeling en demon-

pers, een sterke technologische en chemische industrie die wil innoveren en investeren, en we beschikken

Nederland een unieke cultuur van samenwerken tussen wetenschap en

meest innovatieve, vernieuwende

meer dan vijftig par tijen aangesloten

Het totale innovatieprogramma

voor alle par tijen uit de private en pua closed shop van de indieners van ditform voor concurrentie tussen de besom de grote uitdagingen samen op

tionaal Groeifonds investeer t het kaeuro in projecten die zorgen voor eco-

Nederland en de Groeifonds-commissie buigen zich de komende maanden

neemt het kabinet een besluit over de

9
--
-
Nieuws
Foto: Team FutureCarbonNL, door Rob ter Bekke

Nederland wil steeds meer duurzame energie opwekken en gebruiken. Maar zeker als het gaat om alternatieven, zoals het gebruik van waterstof om duurzaam opgewekte stroom in om te zetten als het net dit niet kwijt kan. Op Ameland is eind vorig jaar een tijdelijke proef gestar t, waarin werd gekeken hoe in de gebouwde omgeving waterstof kan helpen om het energienet te ontlasten.

Waterstofpilot op Ameland laat toekomstige energievoorziening zien

jaargang 2023 10
Van eind november vorig jaar tot begin januari dit jaar hebben woningen op Ameland tijdelijk stroom gekregen uit waterstof via een brandstofcelsysteem. Door Harmen Weijer

Het idee om duurzaam opgewekte elektriciteit op te slaan aantal projecten waar dit concreet wordt uitgevoerd, is op één hand te tellen, zeker als het gaat om projecten in de

pilot op het gebied van waterstofbijmenging, dus waterverder, en vindt zijn oorsprong opmerkelijk genoeg in het -

waterstof met als doel te onderzoeken of soortgelijke projecten aan de Duitse en Nederlandse Waddenzeekust een waterstofketen kunnen opzetten, dus van productieturbines, die via een elektrolyser wordt omgezet naar waom daar weer omgezet te worden naar elektriciteit die het Duitse eiland Borkum een soor tgelijke waterstofketen vliegende star t mogelijk te maken was in dat geval een

in hoeverre de toepassing van waterstof als energiedrager mogelijk buffer voor lokaal opgewekte duurzame energie, kijkt Borkum naar het

Meer info: www.h2watt.eu

11
Actueel
jaargang 2023 12
In de tijdelijke proef werd getest of de brandstofcel kon aansluiten op de stroomvraag vanuit de woningen. De resultaten zijn nog niet bekendgemaakt.

IANOS

contacten gelegd met een Brits bedrijf, dat een elektroly-

terstof in tubetrailers naar het eiland te halen, ver telt Jan die als distributeur in Nederland fungeer t van het brandtubetrailers en de groene waterstof zijn geleverd door de-

ontwikkeling van een vir tuele duurzame energiecentrale op basis van verschillende vormen van duurzame energieopwekking in

Meer info: www.ionaos.eu.Meer info: www.h2watt.eu

Dat laatste betreft een getijdenenergie project, waarbij uit de beweging van eb en vloed in het Borndiep bij Hollumrent heeft daarvoor een speciale techniek ontwikkeld om de stromingsenergie van het water om te zetten in elek-

nereer t dit gevaarte een trekkracht als het van links naarzaam opgewekte stroom het net overbelast raakt, zeker

veel meer stroom produceren dan op het eiland wordt

In de tijdelijke brandstofceltest, die van eind november mobiele opstelling de brandstofcel en de waterstoftank nog niet, maar de test biedt nu al perspectief voor meer-

of aan een mobiel systeem als duurzaam aggregaat voor bijvoorbeeld festivals, want die worden ook gehouden op

13
Actueel

eiland in zijn ambitie om fossielvrij en zelfvoorzienend op plekken in Nederland interessant om in de gaten te houden en kan als blauwdruk dienen voor verdere verduurzadat geval aan kleine communities en dorpen, die een verhuidige net kan nooit de toenemende hoeveelheid lokaal mooi voorbeeld zijn bedrijvenparken, waarin vraag en aanbod van energie op elkaar afgestemd kunnen worden door middel van productie, opslag en gebruik van water-

niet het net te verzwaren, maar om met lokale waterstofiedereen dat in zijn eigen woning afzonderlijk gaat doen Want als iedereen tegelijker tijd zijn accu gaat laden, zijn

dorp of wijk - dan is energieuitwisseling veel makkelijker

duurzame energie in verschillende vormen beschikbaar: elektriciteit, vraag en aanbod kan de energierotonde duurzame energie opslaan en

jaargang 2023 14 -
Het te realiseren zonnepark in de Ballumerbocht is gepland op de voormalige vuilstortplaats en het terrein van Wetterskip Fryslân. Het wordt het tweede zonnepark op Ameland, nadat in 2016 al een zonnepark naast het vliegveld bij Ballum is gerealiseerd.
15 Actueel
Bovengrondse deel van een put voor ondergrondse warmteopslag. Foto: ECW Energy, HEATSTORE.EU

-

2-neutrale energie uit zon, wind, biomassa, restwarmte en geother-

Drie trends in energieopslag

nog dat het overstappen op klimaat neutrale energie nog enigszins stapsgewijs zou gebeuren, met stapsgewijs

we variabiliteit in prijzen die we eigenlijk pas zouden verwachten bij hogere aandelen duurzame energie in het

en daarmee gepaarde een hoge gasprijs zien we soms enorme prijspieken

er overschotten zon en wind zijn, zie

De thema’s leveringszekerheid en

kan een deeloplossing zijn, maar niet de enige oplossing – om congestie ondergrondse opslag van energie in gasvelden en cavernes en wordt gas

opgeslagen gas kan worden aangesproken wanneer de vraag groot is verleden en ook nu nog voor een erg groot deel voor de balans in ons huizo snel mogelijk minder afhankelijk

consultant systeemintegratie en ener-

tieplannen is de inzet van duurzame is ook de aandacht voor energieop-

Nederland heeft al op diverse plekken

aantal aangesloten duurzame energiebronnen groeit terwijl steeds meer mensen van het gas af willen door de

hybride warmtepompen de standaard worden voor het verwarmen van -

stallaties moeten mensen overstappen op een duurzamer alternatief wat

zien we een toename van aanvragen

17
Actueel
-
Door Evi Husson

geen Powerwalls, maar een groot batterijpark zoals een

gaat om een enorme hoeveelheid energie die je moet zien op te slaan om ook in de toekomst de leveringszekerheid dit niet alleen met batterijen of met opslag in elektrische-

slagsystemen zijn hiervoor een geschikte oplossing, mits zijn huiverig voor te hogen pieken en grote batterijparken

jaargang 2023 18 -
Foto: ECW Energy, HEATSTORE.EU

over dergelijke niet technologische maar contractuele

zijn dus een goede zaak om de pieken en dalen af te vlakken, zolang aan de juiste randvoorwaarden wordt voldaan

Het investeren in elektriciteitsopslag wordt de komende

batterijen maar ook alternatieven, steeds competitiever maar je ziet de trend dat ze op de langere termijn gelei-

vaak gingen discussies met betrekking tot de energietransitie in het verleden over de transitie van bronnen voor de productie van elektriciteit terwijl het ook moet gaan over

gas opslaan voor onze behoefte aan warmte in de winter Zowel in de industrie als in de gebouwde omgeving wordt en op momenten waar het gunstig is, elektriciteit kunnentenetten aanwezig, dan is het slim om in opslagsystemen

teopslag krijgt niet alleen aandacht, maar ook kleinere systemen op het niveau van wijk en woningen voor de

hierbij aan warmteopslagsystemen ter grootte van een zwembad maar ook warmteopslagsystemen bij mensen op zolder om de gebouwde omgeving van warmte te geschikt voor de gebouwde omgeving en daar verwacht ik

nes, zijn geschikt voor energieopslag in de vorm van gas -

onze havens aan routes om waterstof te importeren in ver-

Dit kan in de haven tijdelijk worden gebufferd alvorens het wordt omgezet of wordt doorgevoerd naar de eindMIX

mogelijkheden, afhankelijk van de situatie en omstan-

19
-
-
-
-
Actueel

Goed geïnformeerd

Via de nieuwsbrief van NBD- Online b ent u altijd op de hoo gte van nieuws , trends en productinnovaties in de b ouw - en installatiese ctor.

Inclusief extra aandacht voor thema’s als isoleren, ventileren, daken, gevels en zonne - energie.

Wilt u de NBD Nieuwsbrief ontvangen?

Meld u gratis aan op info@jetvertising.nl o.v.v. NBD Nieuwsbrief.

Nieuwsbrief van 14-02-2023 Online bekijken

WWW.NBD - ONLINE.NL

Akoestisch houten plafond brengt comfort in winkelcentrum

Een juiste geluidsdemping in een ruimte is bepalend voor het comfort die gebruikers van deze ruimte ervaren. Vooral openbare ruimtes waar veel mensen vertoeven hebben baat bij een goede akoestiek. Te veel nagalm en storende geluidsbronnen zorgen ervoor dat mensen sneller hun concentratie verliezen, vermoeid raken en zich minder prettig voelen. Om ervoor te zorgen dat iedereen met plezier zich in een ruimte bevindt, is goede geluidsisolatie wenselijk.

Lees verder Vraag informatie aan

Groene akoestiek

De belangstelling voor “groen” in de ruimte, neemt toe. Daarnaast is een optimale ruimte akoestiek cruciaal voor de ruimtebeleving en voor gezondheid en welzijn. Soundless Acoustics heeft beide elementen samengevoegd tot een hoogwaardig geluidsabsorberende groene moswand.

Vraag informatie aan

Lees verder

Kleurrijke Akoestiek

Breng kleur in de ruimte en optimaliseer de ruimteakoestiek met een naadloze akoestische plafondoplossing! Behalve het functionele aspect van geluidsdemping is ook het esthetische aspect belangrijk voor de ruimtebeleving.

jaargang 2023 20

Nederlandse lichtgewicht zonnepanelen

aan een productiefaciliteit voor lichtjaar rollen de eerste panelen uit de de panelen bestellen via onze web-

eerste stroom bestaat uit de productie van lichtgewicht panelen die los -

bijvoorbeeld het energiedak voor reno-

vaties dat we samen met bouwbedrijf

installateur niet achteraf het dak nog op en worden de eigenschappen van -

helft van een conventioneel zonnepazonnecellen plaatst op een kunststof bestaat uit een sandwichpaneel met sterke en stijve ondersteuning voor deconstructie komen glasvezelversterktussen twee beschermende folies en het geheel wordt afgesloten met een

21
Actueel
Door Ronald van Bochove

me markt aan bestaande daken van distributie centra, bedrijfshallen en daken in de agrarische sector die het gewicht van conventionele zonnepa-

nauwelijks gewicht toe en is geschikt om ook een constructieve bijdrage te schakelen kan een paneel van nok tot dakgoot als dakelement op de bouw-

zich in de omvang van de panelen

Huib van den Heuvel is één van de gaf ik leiding aan onderzoeksbuZo ontwikkelden we een machine die wat ver op de markt vooruit, maar zo kwam ik wel op het spoor van chemie-

onze ambitie om in een paar uur een

Ik zag hierin een mogelijkheid een composiet materiaal met zonnepane-

waarbij we met de par tners geen

onze solar producten op basis van het

en subsidies is het bedrijf voor tva-

geleden verhuisden we naar Weer t naar een mooie fabriek met een grote

Hier komen nu de machines voor de productielijn samen uit verschillende delen van de wereld om straks in april op te star ten en in juni de eerste producten aan de markt te kunnen

met weinig inzet van mensen in het -

dekking en kunnen compleet met de Day Makeover’ is daar een voorbeeld

lijk om een par tij te vinden die dit zou

netwerk van High Tech bedrijven zelf de lichtgewicht zonnepanelen te

Dankzij uitvoerige tests in de afgelopen vijf jaren met blootstelling aan -

melingen, mechanische belastingen die wind en sneeuwlast simuleren er een terugname garantie omdat het materiaal weer grondstof is voor een

de onderdelen te verhitten scheiden we de folies van de zonnecellen en kunnen we alle onderdelen scheiden en hergebruiken voor dezelfde toepassing, dus zonder ‘downgrading’ van demee draagt ons paneel op positieve

zonnepanelen die niet gemakkelijk te recyclen zijn en dat aantal groeit

dat met de huidige slecht recyclebare zonnepanelen jaarlijks een denk-

die groeit de komende jaren tot een

jaargang 2023 22 -
-
-
-
-

We hebben een heel goede MPG -

heid tot demontage en de kringloop van het toegepaste polymeer en de silicium voor de zonnecellen dragen

database scoren we drie keer beter

haar producten door steeds meer hergebruik toe te passen en streeft er-

Wij hebben straks twee productstrovoetafddruk en een versie waarbij de zonnecellen grotendeels -

enorme impact hebben op de milieuprestatie van gebouwen, werken

brandveiligheid betreft, bijvoorbeeld, een belangrijk punt voor verzekeraars, -

die aan de ‘glas-glas’ zonnepanelen

De prijs van het paneel ligt nu nog relatief iets hoger vergeleken de regulie-

en dat ze over zo’n drie jaar de panelen kunnen produceren tegen een con-

vele bedrijfspanden die geen traditionele panelen kunnen dragen, zitten

Dankzij de hoge tarieven voor stroom is de businesscase erg gunstig, bovendien is er weinig tot geen concurrentie in de markt voor de installatie

commercieel directeur verwacht dat de vraag vanuit bedrijfseigenaren er toe leidt dat sommige installateurs zich zullen specialiseren in de installa-

van de professionele markt en daarna

den Heuvel met een toepassing te komen voor de agrarische markt waarbij

zonnedaken die van nok tot goot op maat gemaakt kunnen worden, met

leidt deze zelf op om met het product ook op een hoogwaardige manier op -

de pv installatie moet een kwaliteits-

echt op moet toeleggen maar het segminder concurrentie en er is ruimte

23
Actueel
jaargang 2023 24 • 3 fase 100A • Duidelijke LCD display • Verkrijgbaar in diverse modell > D, Standaard model > Bi, Met separaat register import en export > DR, Met separaat register welke welke resetbaar is > DM, met RS485 Modbus • Allen MID gekeurd, dus toegestaan voor verrekening SDM630 Modbus MID SDM72 series MID gekeurd Volledige controle over energieverbruik? E&S Electrading Distributeur van Eastron energie en kWh meters voor de Benelux • 3 fase 100A of -/5A i.c.m. stroomtrafo’s • Meet kWh Kvarh, KW, Kvar, KVA, P, F, PF, Hz, dmd, V, A, etc. KW KKVA PFPFH dd VA t • Bidirectionele meting, import en export • RS485 Modbus • MID gekeurd, mag voor verrekening gebruikt worden Direct uit voorraad leverbaar Direct naar de WEBSHOP en WWW.NBD - ONLINE.NL

Jaap Deinum, directeur van Fedet

-

25
In vijf stappen naar het elektriciteitsnet van morgen Actueel Door Evi Husson Foto’s: Fedet

worden geschud en dingen anders gaan doen om de duurzaamheidsbe-

op treinrails naar het lanceerplatform

jaar hebben gedaan, brengt ons niet naar de toekomst, dus we moeten het

weldegelijk invloed op wat we nu in

nodig hebt tussen de wielen van een paardenkar als je twee paarden voor

Wil je met een paardenkar over een weg rijden, dan heeft een landweg ook

de wielen van een paardentram en ook de afstand tussen de rails van een stoomtrein, dieseltrein en hogesnel-

heeft dezelfde maatvoering omdat hij

werken, maar omdat er geen vragen meer afhankelijk van oude beslissinenergietransitie en de wijze waarop we ooit de elektriciteitsinfrastructuur hebben gebouwd dan is de conclusie dat dit systeem in de afgelopenteitsverbruik met een factor drie tot terawattuur verbruikten, hebben we

bijvoorbeeld aan het aanleggen vanbestaande elektriciteitsstations en er moet nog veel meer personeel worden

jaargang 2023 26
-
-
-
-
Zorg dat je gebouw zo energiezuinig

ting toe te passen en het gebruik van isolatie, maar ook door de gebouwen

daglichtsensoren kunnen onnodige energieverspilling eenvoudig voorko-

in kaar t en bieden de mogelijkheid om elk geval beschikbaar dus nu moet imte geven om het ook daadwerkelijk te gebruiken, maar energieopslag voegt

net van morgen moet slim zijn om daadwerkelijk toekomstbestendig te zijn, zeker nu we zowel energiegebrui-

zon in Nederland schijnt, schijnt hij overal dus ontstaat er een piek in duurzame energie in tijden van overvloed tijdelijk opslaan om deze vervolgens weer in te zetten als er

je dit op huisniveau dan zet dit geen zoden aan de dijk aangezien deze

kunnen maken, dan zijn batterijsystemen op wijkniveau wellicht inte-

meer plekken in Nederland sprake van netcongestie waardoor er vrijwel geen ruimte is voor nieuwe pv-projecten terDaarnaast zul je ook tijdens energietekor ten moeten zorgen voor een mechanisme dat kan helpen om die met enige omvang kunnen hieraan

vooralsnog een toekomstscenario, is een volledige verknoping van het grote voordeel van een slim aanstuurbaar landelijk elektriciteitsnet is dat je

het belangrijk om eerst te kijken naar microgrids waarbij je een deel van de energieopwekking en het - verbruik in een kleiner gebied kunt samenvoegen

controleerbaar systeem ontstaat waarbij gebruikers en producenten onderling kunnen handelen in ener-

-

nologie is inmiddels beschikbaar en een aantal pilots hebben het succes ervaring op te doen hoe je dergelijke microgrids het beste kunt inrichten hiermee voorkomen dat er een enoraangelegd aangezien dit misschien dit wel de eerste stap worden – is het opstellen van een nationaal program-

ma’s in Nederland met lang termijn plannen en doelstellingen, zoals voor Deze thema’s worden decennialang in goede banen geleid waarbij diverse -

triciteitsgebied is er momenteel nog

Moet de overheid de handschoen rol, maar ook de netbeheerders moeten hun verantwoordelijkheid nemen, we nu de handschoen op met de-

een basis nodig die duidelijkheid geeft aan alle betrokken par tijen waar we

succesvol te kunnen realiseren hebben De straten gaan niet vanzelf open en roadmap ontstaat een plan wanneer

verleden hebben gedaan gaat ons zeker helpen maar brengt ons niet snel

27 Actueel

Bouwmateriaal verandert van kleur om energie te besparen

reldwijde uitstoot van broeikasgassen. Ongeveer de helft van deze koelen van binnenruimtes.

dat warmte absorbeer t of afgeeft

het bevat uitstralen, waardoor de binnenruimte van een gebouw wordt

uit, waardoor een gebouw warm die twee conformaties kan aannemen: massief koper dat de meeste infraroodwarmte vasthoudt of een waterige oplossing die infrarood uitschakelt, hoef je geen energie meer toe te passen om in een van beide

We hebben het hier over aanpassing

Laboratoriumonderzoek toont aan: Bacteriën

eten plastic

uit laboratoriumonderzoek door

plastic in nagemaakt zeewater in het lab, berekende Goudriaan dat

van het gevoerde plastic per jaar en andere, probleem van de plastic soep in onze

van het antwoord op de vraag waar al het ‘missende plastic’ in de ocea-

Goudriaan liet speciaal voor deze

met een apar te vorm van koolstof voorbehandeling met ‘zonlicht’ in een

door het gebouw aan het klimaat in plaats van aanpassen van het biner zijn immers maar weinig bewoonde plekken op aarde die het hele jaar Men onderzoekt nu verschillende manieren om het materiaal te fabri-

en andere mole-

oplossing is voor het enorme probleem van al het plastic dat op en in

zie het als één van de puzzelstukjes in het vraagstuk waar al het plastic

Want als je alles op een rijtje zet, dan het wild’ plastic eten en niet alleen in het lab, moet vervolgonderzoek

enkele eerste voorzichtige proeven met echt waddenzeewater en wat sediment dat zij van de bodem had

van lijken aan te tonen dat ook in dat

jaargang 2023 28
-
boven
-
-
-
Maaike Goudriaan (rechts) en Helge Niemann in het lab. Foto: NIOZ Foto: Pixabay.

Europa kijkt naar aardwarmte

als alternatief voor gas

meer dan een eeuw op gas, dat vaak van ver komt. Maar steeds

om het aantal diepe geothermische

vaardigde de regering in oktober een decreet uit om het gebruik van

miljard euro om de geothermische energie te ontwikkelen en de verwarming van de stad koolstofneutraal

gering een plan om de productie van

bitieuze doel te bereiken, wil Duitsdonderdag een plan gepubliceerd

Italiaanse regering bereidt zich ook voor om uitbreiding te ondersteunen,

Bron: AFP München, Duitsland.

geologische locatie, in een regio die bekend staat om zijn thermale ba-

zal de nieuwe fabriek in München via een uitgebreid netwerk van leidingen -

voor aardwarmte projecten de afgelopen jaren toegenomen, op zoek naar manieren om energiesystemen

invasie bracht de Russische gas-

tot stilstand en veroorzaakte een alarmerende piek in de energiekosten kwetsbaarheden van het continent op het gebied van energie onder-

die van onder het oppervlak wordt

aardwarmte koolstofvrije verwarming

29 Nova
-
-
-
-
-
-

Een manier om niet-recyclebaar plastic te recyclen

en gevaarlijk afval op. In deze -

verminderen en te hergebruiken. Aangezien het de minst

de gemakkelijke afgifte van weekmakers en bijtend zoutzuurgas.

van Michigan hebben een manier

vonden een manier om de ftalaten in de weekmakers, een van de meest schadelijke componenten wordt meestal gerecycled door het

Onderzoekers testen

Nanodraad zonnecellen

om te smelten en om te vormen tot

lekken weekmakers heel gemakkelijk uit het materiaal, wat alles in de voor het milieu en tast de recywereldwijd een van de meest voorkomende kunststoffen is, wordt er is waar elektrochemie om de hoek

cule antennes voor het verzamelen van zonnestraling ontwikkeld: nano-

licht zijn en per oppervlakte-eenheid weinig materiaal nodig hebben, wor-

te bouwen met drie verschillende één en dezelfde nanodraad bestaat uit drie verschillende materialen die reageren op verschillende delen

over de hele wereld doen steeds meer onderzoek naar zonnecellen

De onderzoekers hebben een nieuwe recyclingmethode ontwikkeld

regelt de temperatuur van het mate-

af maar met een snelheid die goed te controleren is, waardoor het zoutzuur vervolgens door de industrie kan worden gebruikt als reagens

Deze vinding kan het recyclen van plastic in de toekomst veel gemak-

jaargang 2023 30 Nova
-
-
Foto: Henry & Co, Unsplash. Foto: Pixabay.

-

se overheid besloten om helemaal te stoppen met de winning van aardgas

overgebleven aardgasinfrastructuur wel blijven gebruiken, bijvoorbeeld

Daarom ontwikkelt HyNetherlands een elektrolyzer om groene waterstof te kunnen produceren, ver telt Bar-

grote elektrolyzer ontwikkelen voor de

we een elektrolyzer van 1 GW ontwik-

-

In Nederland zijn zeven projecten voor waterstofproductie gesubsidieerd met projecten zijn gerealiseerd, kunnen zeterstof produceren, iets meer dan een -

31
Kansen voor groene waterstof in Zeeland en Groningen Actueel Door Harmen Weijer Foto’s: Engie en Ørsted/Sky Pictures
De aanleiding voor het ontwikkelen van groene waterstof is volgens Gregory Bar tholome, projectleider

dro Roggeveen is adviseur regulatory affairs bij Ørsted en legt uit waarom -

ceren op basis van duurzame elektriI en II en willen deze windparken op

Nu is de grootste elektrolyzer werelduiteindelijk naar een elektrolyzer van 1 de ontwikkeling opgedeeld in fases, Die ontwikkelen we nu samen met beginnen, dan meteen voor 1 GW te bouwers en aannemers nodig die

waterstof kunnen maken, wordt veel andere belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van groene waterstof

nieuwe wetgeving in de maak, waardoor groene waterstof meer waarde

niveau bezig om de groene waterstof -

voor groene waterstof bevinden zich maken groene waterstof voor met

-reductie is heel groot als je grijze waterstof, geproduceerd met fossiele energie, kunt vervangen door groene

terstofcluster van Nederland, gekeken

belangrijk en die zijn lager als we beook par tners in de vorm van afnemers werken samen met Bio MCN, een me-

beeld gebruikt voor de productie van kunstmest, maar ook bij het maken

waterstof produceren om zo industrivergeten wordt in de energietransitie, is dat we niet alles kunnen elektri-vrije oplossing voor molecuulgerelateerde nog maar het begin, aldus Roggeis de Gasunie bezig met het aanleg-

deze infrastructuur groene waterstof nationaal verhandelen en ben je nietheid heeft ferme doelstellingen als het gaat om de productie van waterstof,

dat is niet genoeg om het volledige gebruik van grijze waterstof op te de juiste randvoorwaarden daar zijn om de eerste projecten te kunnen

voor de productie van groene water-

processen en zwaar weg- en watervervoer weinig alternatieven om te verduurzamen behalve via hetscheepsvervoer een belangrijk doel,

groene waterstof betreft zijn er veel

jaargang 2023 32
-
-
-

hebben een aannemer, een terrein en een aansluiting op het elektriciteitenergiebedrijf en brengen energie mogelijk en leveren we dus een dienstdien een bijdrage te kunnen leveren

De verwachting is dat elektrolyzers zo meer groene waterstof te producontinue verbeteringsslag bezig op dit van groene waterstof omlaag te bren-

nog een stuk goedkoper, benadruktsidie nodig om groene waterstof te

de realisatie van infrastructuur om de waterstof te transpor teren naar afnemers en bijvoorbeeld ook de verbin-

Heel belangrijk om verder te kunnen met investeringen in groene water-

geproduceerd worden met hernieuw-

-

regelgeving kent de ontwikkeling van waterstof nog genoeg andere hinderis er op dit moment nog geen markt voor groene waterstof, de eerste con-

Gelukkig zijn er ook actuele factoren die de waterstofeconomie in de hand

heel belangrijk voor ons, omdat elek-

33
Actueel

VOOR EEN TOCHTVRIJ BINNENKLIMAAT

Kenmerken Plafair luch tverdeelpanelen

Tochtvrije luch tverdeling

Volledig geïntegreerd in het sy steemplafond (geen uitstekende delen onder plafond)

Geschikt voor inleg in standaard systeemplafond 60 0 x 60 0 mm en 1200 x 60 0 mm

Luchtverdeelpanelen zijn koppelba ar boven het systeemplafond

Gering gewicht

Eenvoudig te monteren

Toepasbaar bij geringe hoogte boven het systeemplafond

Eenvoudig te demonteren voor onderhoud

Schonere inblaasluch t

Lage druk ken dus ener giezuinig

Leverbaar in vele kleuren en afmetingen

De text iele onderzijde van het Plafair luchtverdeelpaneel is luchtdoorlatend over het gehele opper vlak. Hierdoor ontstaat een gelijkmatig uitblaaspatroon met een zeer lage luchtsnelheid.

Het Plafair luch tverdeelpaneel is in combinatie met systeemplafonds uitermate geschikt voor toepassing in kantoren, scholen, laboratoria en ziekenhuizen.

jaargang
34
2023
MEER INFORM ATIE OVER PL AFAIR LUCHT VERDEELPA NELEN: BLT LUCHT TECHNIEK MINERV UM 7329, 4817 ZD BRED A, NEDERL AN D. T: +31 (0 )76 542 76 37

-

ambities op dat vlak borgen. Veel par tijen willen graag iets met groen en duurzaamheid doen, maar weten

Natuurinclusief bouwen meetbaar met NL Greenlabel

Natuurinclusief bouwen is de met groen omringde woningbouw De kruidentuin, de nestkast en de wadi. Ontwikkelaar VDG Real Estate vroeg aan Denkkamer Architectuur en Onderzoek, om een natuurinclusief logistiek centrum te ontwerpen in de Haarlemmermeer. Het resulteerde in het vorig jaar opgeleverde BREEAM-NL Excellent VDG Warehouse Schiphol. Verschillende hoogtes van de volumes in de schil, verbinden het maaiveld met de nieuwe biotopen op de daken en langs de gevels van het gebouw

saties die natuurinclusieve projecten

van den Braak, ecoloog én procesmastaat voor een duurzame leefomge-

kijken hierbij naar de hele keten, alleen dan kan je namelijk écht duurzaam ont-

gevalideerd door een onafhankelijke

We geven met onze methodieken

inzicht in de mate van duurzaamheid waardoor het eenvoudiger wordt om

naast hebben we ook nog een uitgebreid par tnernetwerk met par tijen die we toe naar onze gezamenlijke missie, het verdubbelen van de waarde van is voor iedereen, die met gebieds-

We kijken daarbij op een integrale

manier naar een ontwikkeling waarbij thema’s zoals bodem, water, klimaat, biodiversiteit en gezondheid centraal

‘’Het mooie vind ik dat de methodieken laagdrempelig zijn en het daardoor -

gevers die de methodiek vaker toepassen gaan ook heel andere vragen gaan

inhoudt, wordt door hen steeds beter begrepen en daardoor vast onderdeel

35
Actueel Door Ronald van Bochove Foto’s: NL Greenlabel -
-

van de werkwijze en zichtbaar in de uitniet alleen een prestatiedoel maar men leer t ook om duurzamere afwegingen en keuzes te maken bij een gebiedsont-

Het voordeel van onze methodieken is dat ze op verschillende momenten in kun je vooraf een ambitie vaststellen en gedurende het proces meten of de

ken is dat je duurzaam ontwikkelen onderdeel van het proces maakt en dit

Dat kan bijvoorbeeld het bouwproces versnellen doordat je veel zaken al

De uiteindelijke beoordeling van een project gebeur t altijd op onafhankelijk

gebiedsontwikkelaar Heijmans gereHeijmans heeft hoge ambities als het noemen zichzelf ook wel ‘makers van ambities aantoonbaar te maken door onze methodieken in te zetten bij

lever t toekomstbestendige woonwijregenval, hittestress en droogte én

Hieronder valt bijvoorbeeld waterdoorlatende verharding op parkeerplaatsen, meer gebiedseigen plantensoor ten en bodemsanering dieper dan wettelijk

de praktijk altijd nog uitdagingen tegen zoals bewoners die hun tuinen volstraten of hagen die vervangen worden door stalen hekken omdat ze niet snel

de knop en op basis van de meest hoogwaardige data waardoor we elke

Door bijvoorbeeld vooraf en achteraf te meten kun je ook de progressie inzichbeoogde ambities waargemaakt zijn of De wereld om ons heen is nog erg

vanuit de eigen ‘kolom’ en projecten worden van bureau naar bureau kansen liggen en worden koppelkansen

het ontwikkelen van twee opleidingen

Gebiedslabel werken we met vaste

projecten met een label C al zichtbaar

Het veranderende klimaat vraagt om meer inzicht om risico’s in te kunnen van wateroverlast, hittestress en droogstresstesten voor vastgoed inzake klimaatrisico’s verplicht gesteld en ookbaar kunnen maken van de impact

verwachting is dat eisen op dit vlak in de toekomst alleen maar toe zullen -

gen hebben we onlangs het ‘Register

Duurzame

Hier kun je jouw terrein of gebied aanmelden om de huidige kwaliteit inzichtelijk te maken op de thema’s klimaat, biodiversiteit en gezond-

hebben onder tussen ook al heel wat mensen opgeleid de afgelopen jarenvoor beleidsmakers, gebiedsmanagers

neemt een casus mee om het geleerde meteen toe te passen binnen de eigen -

werpen die voorbijkomen zijn ecosystemen, wateroverlast, hittestress, duurzame mobiliteit, beheer stadsnagroei naar ambassadeur staat centraal in de opleiding middels een persoonlijk -

sant voor par tijen die zich bezighouden met de inrichting, realisatie en het

mag na het succesvol afronden van

opleiding wordt in samenwerking met IPC Groene Ruimte georganiseerd en

jaargang 2023 36
-
-
-

op de agenda bij de overheid en par tijen in onderzoek naar deze nieuwe manier van

ze hoe de vastgoedsector hiermee aan de slag kan gaan en welke succesfactoren en

vasthoudendheid van de betrokken partijen is Deze ervaring, analyse van dergelijke projecten

resulteer t onder meer in een tool over het wat, waarom en hoe van natuurinclusief bouwen, een wervende brochure voor de vastgoedsector en een communicatietool die inzichtelijk maakt hoe natuurinclusief bouwen

Hoewel groen vaak nog een sluitpost is, verwachten Dijkshoorn en haar team dat de gestage groei van natuurinclusief bouwen

zijn om natuur in hun projecten te integreren, verwacht bijna twee derde dit binnen vijf jaar te

De uitgebreide versie van het onderzoek is te vonden in het KennisOnline Magazine 2022, een WUR publicatie. (www.magazines.wur.nl/ ko-magazine-2022)

bij natuurinclusief bouwen een belangrijke rol

Meer informatie: De brochure is via de website Rijksoverheid.nl gratis te downloaden

In de bijlage verwijst de handreiking naar meer voorbeelden en achtergrondinformatie die te vinden is bij het platform Samen Klimaatbestendig, he t platform Bouwadaptief en het platform KlimaatAdaptief bouwen met Natuur (KAN).

PRODUC TEN

een bescheiden hoek ingericht voor ver tegenwoordigers van gebouwschil

dat innovatieve groensystemen ontwikkelt en lever t zoals kant en klare hagen, groene daken,

De Trudo Toren in Eindhoven staat nu symbool voor een goede combinatie van groen en wonen. Het is het eerste natuurinclusieve bouwproject voor de sociale huursector in de wereld. Foto: Choinowski

die dit natuur inclusief, sociaal woongebouw met de kenmerkende balkons met struiken

Belangrijk was bijvoorbeeld dat alle leden van de Raad van Commissarissen de ambitie deelden een vooruitstrevend project te

zorgden er vervolgens voor dat de groene ambities in het hele proces, van ontwerp tot

tegenvallers het groen niet wegbezuinigd, maar bleef het natuurinclusieve aspect voorop

REGELGEVING

de ‘Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, tonen lokale regelgevers wat er binnen

zijn bijvoorbeeld populaire instrumenten

door het ministerie van Binnenlandse

uiteindelijk bedroegen de meerkosten voor natuurinclusief bouwen minder dan 1 procent

voorbeeldregels in de handreiking zijn gericht

besteedt veel aandacht aan de beheerfase, die

milieuvriendelijke producten naar voren en bezoekers leken zich ook erg te interesseren in natuurinclusief bouwen, want de bijeenkomst in het Circle theater van adviseurs en

voorbeelden van projecten waar groen tegen de gevel en op het dak ruimte biedt aan

Zo werkten ze mee aan de nieuwbouw wijk Haagse Hendrik, in samenwerking met en het circulaire woningbouwconcept met

name ver ticaal groen vraagt om deskundige juiste planten kiezen en installateurs die de uitgekiende waterhuishouding kunnen ontwerpen en of uitvoeren zijn belangrijke voorwaarden voor het slagen van een groene aan steeds meer variaties in groen, ook de retentie- en detentiedaken bij renovatie, zorg je ervoor dat er ruimte komt voor groen en

37 Actueel
ONDERZ OEK

Duurzaamheid & Energiegids

Voor u ligt de digitale editie van Duurzaamheid & Energiegids. Wilt u (ook) de print versie? Of wilt uw collega voortaan (ook) een exemplaar? Laat het ons weten!

info@jetvertising.nl

Powered by NBD & HC

hoe je met deze uitdagingen om kunt gaan.

Toekomstige energievoorziening voor bedrijven

39
Actueel
Door Evi Husson Foto’s: Fudura

je alle energie die je nodig had uit het -

gieprijzen doen en hoe kun je hierop inspelen? Hoeveel energie kun je het energie terugleveren of moet je rekening houden met beperkingen waardoor een deel zelf opslaan nodig is?

je nu maar ook in de toekomst nog uit het net halen zonder het net te overbelasten? Wat zullen de ener-

over je huidige én over je toekomstige energiebehoefte en hoe je je lokale netwerk daarop nu al kunt aanpassen om het toekomstbestendiger

is de schakel tussen ondernemen besparen, verduurzamen en enerbedrijf verantwoordelijk voor het team nieuwe energiesystemen, een combinatie van energieopwek-, -opslag en laadinfrastructuur, aangestuurd door een energiemanagementsysteem dat

jaargang 2023 40

zorgt voor een gebalanceerde enerDe wereld van energievoorziening is volop in beweging en bedrijven moe-

gen voor een goed uitgebalanceerd energiesysteem moet je er als eerste voor zorgen dat je inzicht krijgt in je

wel hoeveel energie ze per maand in totaal verbruiken, maar het is veel interessanter om te weten wat je verbruik is per product, proces of per

delijkse energierekening kijkt, kun je niet meteen de vinger op de zere plek leggen als blijkt dat je op een bepaald moment een hoger energieverbruik

ten van de vraagsturing is vaak heel specialistisch werk waarbij je het proces goed moet begrijpen en ook zul je daarbij rekening moeten houkoppelingen zodat de processen nog steeds optimaal kunnen draaien mét -

entie? In de praktijk gebeur t het nog regelmatig dat men bij een hoger verbruik even gaat rondvragen wat er

eigenlijk wil je realtime een signaal kunnen ontvangen wanneer er een

Immers, inzicht in het energieverbruik op detailniveau leidt tot optimalisatieis mogelijk door meetdata te verzamelen per proces, productielijn of per

analyseren door ze ook in verband

meten, analyseren en verbeteringen aanbrengen, daar moeten bedrijven

energieverbruik gedetailleerd in kaar t is gebracht, weet je op welke manier welke processen en machines gedurende welke periode energie nodig

kritisch zijn of niet en of je bufferca-

je tijdelijk – op gunstige momenten – meer energie gebruiken zodat je in

een bassin volpompen op het moment dat de energie goedkoper is of er een overschot aan energie is schaarste of hoge energieprijzen kan ook met buffervaten van e-boilers, tijdelijke warmteopslag, batterijsystemen en slimme laadpalen die het gunstige laadmoment afwachten kun

wanneer je meer investeer t in pv-panelen? Heb je dan op zonnige dagen een energieoverschot? Is het slim om dit zelf op te slaan of kun je dit terug

en je verwarming die nu op gas draait moet plaatsmaken voor een warm-

vermogen dat je nodig hebt? Is de netaansluiting hiervoor toereikend?

productiecapaciteit de komende jaren verder groeit? Dankzij de simulatie van verschillende scenario’s kun je

geeft een voorbeeld uit de praktijk waar het niet helemaal goed liep door onbedachtzaam voor één oplossing

een bedrijf dat het hele dak van zijn distributiecentrum vol pv-panelen had gelegd maar de grote hoeveelheid opgewekte energie niet kon terug

batterijsysteem is in dit geval maar

het beperkte eigen verbruik buiten

41 Actueel
-
-
-
-

zonuren zou de batterij van maart tot oktober namelijk nagenoeg volledig -

spreken we met de netbeheerder of -

is het mogelijk om ’s nachts een deel

het zinvol om de te sturen in het verbruik zodat het beter aansluit bij het

inrichten van een DC-laadplein kan

oplossing, waarbij door het laden met goedkope eigen zonne-stroom een -

te gemakkelijk gedacht wordt over congestie en dat dit probleem snel zal worden opgelost, maar in de praktijk

nemer een probleem heeft met zijn aansluiting en hij verwacht of hoopt volgend jaar wel een aansluiting te krijgen, dan kijkt hij teveel naar de streven naar een toekomstbestendige energievoorziening door je nu al af te

met collega’s op het bedrijventerrein

een langere adem nodig om te organiseren dus ook daar zul je rekening

groei, hoeveel opwek moet worden gerealiseerd om te voldoen aan

voorzien om het energieverbruik te verlagen? Dit bepaalt welke aansluitcapaciteit je nodig hebt, hoe de middenspanningsinfrastructuur eruit

tekor t wordt verwacht kan tijdig de afweging worden gemaakt tussen oplossingen achter de eigen aansluiting

Maar hoe je het ook wendt of keer t, het is zaak om vandaag te beginnen,

en afwachten en veronderstellen dat het wel goed zal komen, maar dan kom je vroeg of laat toch in de pro-

met 1 locatie, maak met een grondige analyse en een plan op systeemni-

jaar, maar ook naar leerervaring, mét

jaargang 2023 42
-
Actueel

Lange levensduur EPDM verlengd door slim bevestigingssysteem

43 Actueel
ontwerpen.
Lenner t Schreurs, Productmanager Prefab bij Tectum Group legt het systeem uit. Door Ronald van Bochove

in Nederland en voer t merken als; -

de lange levensduur, de hoge duur-

maar dat is niet alleen een verkoop praatje; grote opdrachtgevers vragen -

een project, nu nog in uitvoering, van vele duizenden vierkante meters dak-

dakbedekking door inductie worden

uitgebreid uitleg over de kwaliteit voordelen van deze losmaakbare verbindingstechniek boven verlijmen

bevestigen kan de dakbedekking on-

als volwaardige grondstof weer toe-

een onafhankelijk onderzoeksbu-geen veroudering zichtbaar en de waterdichting was optimaal’, schrijft

stand toonde het bedrijf bijzondere projecten waar het aan meewerkt;-

Maar ook beelden van dakdekkers die enorme aan elkaar bevestigde

dekking vindt plaats door middel van eind van de gebruiksduur weer ingezet wordt om de dakbedekking te voor de-vulkanisatie aangeboden

de materiaal- en productieverschillen om een gebruiksduur van circa vijftig

De levensduur verlengt bij hergebruik

realiseerde onlangs een dakrenovatie waarbij ze het eerste volledige circulaire plat dak plaatsen op een

jaargang 2023 44

len maken het daksysteem integraal -

membraan met een langere levensduur dan andere oplossingen voor waterdichting, kan later een tweede leven krijgen, evenals de aluminium

te ondersteunen, maar ook om bij -

Boekhandel aan de Mechelsesteen-

Tectum Group en hoofd innovatie:

Belgische Tectum Group is hiermee de basis gelegd voor een kwalitatief

daksysteem met de naam BossCo-

graag onze dakrenovatie voor deze

zijn wij als bedrijf op zoek gegaan naar het circulaire dak dat demonteerbaar en dus gewoon opnieuw herbruikbaar is, met liefst een twee-

je de materialen niet en kun je het waterdichtingsmembraan er in zijn

de verduurzaming van onze winkels, want ook wij willen meer leren over duurzame en circulaire toepassin-

Het dak bevindt zich op het win-

waterdichtingsmebraan is als folie terug te winnen en ook de opstanden worden niet verlijmd, in de kim gaan

45 Actueel-
Tectum Group wil pionier zijn in

we de waterdichtingsfolie vastklik-tenteerd systeem dat wij de naam worden vastgeschroefd aan de rand van het dak, ook hier met een gepaervan deden wij in samenwerkingals waterdichting te hergebruiken -

braan wordt hergebruikt, en dus niet gerecycled voor gebruik in een

gaat veel verder en betekent echt een grote stap in circulariteit in de

Het demonteerbare en herbruikbare

verdieping op je woning of gebouw zetten, het zogenaamde optoppen, wordt gemakkelijk en duurzaam, want je demonteer t het volledige dak en monteer t daarop vervolgens de anticiperen op eventuele strengere je aanvullend wenst te isoleren, dan kan je makkelijk de folie eraf halen, na-isoleren en vervolgens de folie

een heel belangrijke stap in de juiste -

er blijven ook heel wat uitdagingen, want mijn droom is een volledig circulaire, functionele en smar t bouwvolle toeren draaien en inzetten op ook nog verder op zoek naar hoe we zoveel mogelijk waarde geven aan en als een tweedehands membraan

Technisch adviseurs bij leveranciers -

ten zeggen bij lange levensduur niet

waarin we dakmembranen die aan het einde van de levensduur zijn, vol-

den gewapende stroken aangebracht ter versteviging, die ons toelaten het membraam in de toekomst opnieuw

de dakranden kunnen ook gewoon

levensduur, de bestendigheid tegen

mm, hetgeen gewicht en materiaal-

tweede keer overlagen waarmee de levensduur gemakkelijk weer tien-

bitumineuze dakbedekking die na mechanische verwijdering vrijkomt van daken, vindt haar weg naar nieu-

kwaliteiten eenvoudiger te voldoen aan de levensduur- en circulaire eisen van de bouwmaterialen van

jaargang 2023 46 Actueel

BINNEN KLIMA AT

Alklima

LUCHTTECHNIEK

BLT Luchttechniek

Panasonic Netherlands

VERWARMING

Magnum Heating

Vaillant

WEER SERVICE

Aeolis Forecasting Ser vices

ISOL ATIE

Isobouw Systems

Schöck Nederland

Sc irocco , windhandel met voorkennis ...

Tonzon

KWH METERS

E&S Electrading

Hetweer wordt maar al te vaak ervaren als een ongrijpbare factor in de energiehuishouding. Toch is het weer een van de weinige terreinen waar u voorkennis in uw voordeel kan en mag gebruiken.

Ten behoeve van de windenergie bijvoorbeeld heeft Aeolis forecasting services de hoogwaardige windaanbodvoorspeller Scirocco ontwikkeld. Hiermee kan een nauwkeurige voorspelling van de productie van windmolens opgesteld worden.

Aeolis forecasting services combineer t meteorologie, statistiek en informatietechnologie voor de ondersteuning van de weergerealateerde handel en industrie, de energiesector in het bijzonder

Voor meer informatie bel 030- 251 56 02 of kijk op onze website www.aeolis.nl

47
Market Lounge

Nieuwe energiekostenmeter met datalogger van Voltcraft

Energie is ook voor het bedrijfsleven een relatief grote kostenpost

energiekosten te verlagen is het daadwerkelijke energieverbruik van

alleen het verbruik, maar bewaakt desgewenst ook de juiste werking van stroom gaat gebruiken, kan dat op

communiceer t niet via Bluetooth of

is het niet mogelijk het apparaat te misbruiken als sluipweg voor onge-

om het apparaat in de toekomst aan

ren van onnodig energieverbruik is

ne schakelingen en hoogwaardige componenten een zeer nauwkeurige energiekostenmeter met logging-

het stopcontact en de verbruiker geplaatst en meet vervolgens spanning, stroom, energieverbruik, frequentie

rechtstreeks op het display te be-

computer eenvoudig te beoordelen en verder te verwerken, bijvoorbeeld

huidige elektriciteitstarief op te slaan in het apparaat, dat vervolgens de werkelijke energiekosten weergeeft in

geeft op basis van de ingestelde grenswaarden voor energieverbruik in watt en stroom in ampère, een alarm-

mogelijkheid defecte verbruikers tijdig te herkennen en vervolgens te repare-

jaargang 2023 48
-
-
De Voltcraft SEM5000 meet het energieverbruik van de aangesloten verbruikers en bewaar t de gegevens op een SD-kaar t.Geen toegang tot het IT-netwerk nodig.

Alternatief voor hoogwaardige verwarmings- en koelinstallaties

aantasten en is de corrosiebescherming die bij veel koelinstallaties wordt

- verwarmen en koelen - is herkenbaar aan twee brede bruine lijnen op de leidingen, een stip op de persaansluitingen in dezelfde kleur en de gebruikelijke “geen drinkwater” logo’s.

bouwplaatsen verwisseling voorko-

alleen voor een fraaie optiek maar staan door de goede corrosie-eigenschappen ook garant voor een lange

lende leidingsystemen wordt zo

de beschermingsmaatregelen voor

Naast bochten, T-stukken, moffen enlatieonderdelen voor verwarmings- en-

binding is een aantrekkelijk alternatief voor kwalitatief veeleisende

roestvast stalen buisleidingen en de

bijzondere materiaaleigenschappen betrouwbaar beschermd is tegen uitwendige corrosie, biedt het een optimale oplossing voor allerlei toepas-

maakwater, dat bij de reiniging van de vloer langs de radiatoraansluitingen in de vloer loopt, het materiaal niet

oplossing voor machines op de emissieloze bouwplaats.

en mobiele energie, zijn een samenwerking aangegaan voor het

gramma voor tdurend worden uitgebuisleidingsysteem worden standaard

nodig zijn voor aansluitleidingen van

-

ingebouwde zonnepanelen en back-up waar mogelijk opgeladen met groene stroom en hebben dus zo goed als

bouwplaatsen waarop de hoogwerkers worden ingezet, liggen vaak ver weg van de nodige netwerkaansluitingen, waardoor het niet mogelijk is om

Daarbij is het ook vaak het geval dat hoogwerkers de eerste machines zijn

op een bouwproject, dan is er dus nog geen verdere infrastructuur beschik-

structuur wel beschikbaar is, veroorzaakt het opladen van veel machines tegelijk een overbelasting voor het

door een mobiele energie-oplossing

deze duurzame voordelen, zorgen deze hernieuwbaar aangedreven energie systemen er voor dat diesel ma-

de huidige geopolitieke veranderingen wordt diesel in rap tempo duurder, dit zorgt ervoor dat elektrische machines niet alleen duurzamer en gezonder zijn

49
-
-
-
-
-
-
Producten
De

Agenda

Duurzaam Verwarmd

14 maart - 16 maar t

energietransitie op gang komt, is dit de plek waar alle vragen beantwoord worden over verwarming, koe-

nieuwste innovaties, praktische seminars en netwerkLocatie: Expo Greater Amsterdam, Vijfhuizen.

Solar Solutions International

14 - 16 maart

lar-markt volwassen is, wordt het tijd voor de volgen-

de nieuwste ontwikkelingen rondom energieopslag, slimme producten, en een steeds breder aanbod aan

Locatie: Expo Greater Amsterdam, Vijfhuizen.

Circulair Real Estate NL

21 maart 2023 -

goedsector raakt steeds verder op slot: door de energiecrisis, stikstofproblematiek, personeelstekort en de grondstoffenschaarste zien we te weinig nieuwe-

aliseerbaar? Het draait straks veel minder om locatie, locatie, locatie – maar waar kunnen we hergebruiken, her ontwikkelen en renoveren om nog rendabele pro-

Locatie: C-Bèta, Hoofddorp.

GeoBIM

4 mei - 5 mei -

overzicht te geven van hoe de gebouwde omgeving van vandaag zich klaarmaakt voor de toekomst met

Locatie: Postillion Hotel & Convention Centre WTC, Rotterdam

jaargang 2023 50
-

Duurzame elek trische vloerver warming voor iedere situatie .

We gaan in rap tempo van het gas en stappen over naar duur zame energiebronnen. De innovatie hierin gaat snel, maar we zijn eigenlijk pas net begonnen. Of het nu de renovatie van een oud of een geheel nieuw te bouwen huis betref t; onze elektrische systemen zijn al voorbereid op de toekomst om het maximale comfor t te kunnen bieden voor iedere situatie..

In veel situaties is het mogelijk om vloerver warming als enige warmtebron (hoofdverwarming) te installeren. Wanneer de isolatiewaarde van de woning niet toereikend is, bijvoorbeeld bij een oudere woning, kan met ex tra isolatie en het eventueel installeren van wandverwarming toch een hoge warmteopbrengst gerealiseerd worden.

De juiste vloerver warming voor jouw situatie kiezen is simpel. Een verwarmingsvraag kan eenvoudig onder verdeeld worden in 3 categorieën: Nieuwbouw, Renovatie of Droogbouw

Kijk voor al onze elek trische verwarmingsoplossingen op magnumheating.nl/vloerver warming

MAGNUM Heating B.V. Stevinweg 8 4691 SM Tholen T +31 166 609300 E info@magnumheating.nl W www.magnumheating.nl
Droogbouw | MAGNUM HeatBoard E Nieuwbouw | MAGNUM Cable Renovatie | MAGNUM Mat

GROENE CLUB.

Alklima en KNVB: Samenwerking met meerwaarde

W ij zijn koplopers in het veld van klimaatoplossingen en leveren warmtepompen en airconditioners van Champions League niveau. Voor thuis, op het werk en bij jouw sportvereniging. Samen met de KNVB streven we er naar om de volgende stap te zetten in het verder en sneller verduurzamen van alle amateurclubs in Nederland. Daarom zijn wij de duurzaamheidspartner van de KNVB Groene Club.

alklima.nl/knvb

jaargang 2023 52

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.