New Testament Bible - Urdu Version

Page 1

1

≈ä © ýNË≥ Ł ◊ â íŠ P ˛ ò © \üŠ√ ñ≈Šdèvý ˛©b ³ Pîvä èm ¢ (38-23:3èuü≠)

.èåý≈ ¼ aèÐv èiVèŠâЬP XèÖÐÈIH±d .èåý≈ ¼ aèÐv èiVèt@PVèŠâЬP .èåý≈ ¼ aèÐv èiö„øü’Š≈ èt@P

8

ø ³bPîävè m ¢ © U `PU V` . ñ≈Šdèvý ˛äƒPîävè m ˛©ñËŠ ≥ \üŠ√ d`P ¢ šØ ¢

1

Øš ¢ ø ³bPîävè m ¢ © Xèšl£Ð¬P, U `PU .¢

.èåý≈ ¼ aèÐv èiXPdüŠ√ ö„øü’Š≈ .èåý≈ ¼ aèÐv èiVèŠvNŽ˙∫XPdüŠ√ .èåý≈ ¼ aèÐv èiXèväüŠ√VèŠvNŽ˙H∫

9

.èåý≈ ¼ aèÐv èiŽ£ ±@PXèväüŠ√ .èåý≈ ¼ aèÐv èiVèŠâ¡Ž£± Ž£ ±@P .èåý≈ ¼ aèÐv èiò‰Nä¯n VèŠâ¡ Ž£±

10

èåý≈ ¼ aèÐv èiWdPŽd d`PZdèsVPUü’Š≈ òÓý≈˙ÿý≈ bèn ˛©³bP .èåý≈ ¼ aèÐv èi³b`˚ı± Zdès

11

.èåý≈ ¼ aèÐv èiXPd ³b`˚ı± .èåý≈ ¼ aèÐv èi aPŽîŠâŸ∫ XPd

4

.èåý≈ ¼ aèÐv èi³büÂ◊ä≈ aPŽîŠâŸ∫ .èåý≈ ¼ aèÐv èi³büŸ“t ³büÂ◊ä≈ .èåý≈ ¼ aèÐv èiŽ˙∫üÐ√³büŸ“t

5

È´ ¢ ≠ ü©íÐvèÐv ¢ © £©îŠâ¡ ü©büŠ√Uü’Š≈ ½ ¸¿`^P ¢ Ôý≈ .¢ ©¢ ä√ èŁm ¢ ≠ íÐvèÐv ü©büŠ√Uü’Š≈ ø îÖÐ√ ¢ ˛©³bPîävè m ¢ .: ñ≈Šdèvý .èåý≈ ¼ aèÐv èiíŠvPòýË≠èŠâø VèŠâä¬üœ Šv

12

.èåý≈ ¼ aèÐv èi_`îp d`Ždèr .èåý≈ ¼ aèÐv èióŠË ±P_`îp .èåý≈ ¼ aèÐv èiUü’ŠË≠PóŠË ±P

3

.òÓý≈ †±Pdbèn ˛©Ž˙∫üÐ√

.èåý≈ ¼ aèÐv èiíÐvèÐvNdŽd íŠvPòýË≠èŠâø .èåý≈ ¼ aèÐv èiUü’ŠËЬPíÐvèÐv dNŽd .èåý≈ ¼ aèÐv èióŠË¡èŠâ≠PUü’ŠËЬP .èåý≈ ¼ aèÐv èid`Ždèr óŠË¡èŠâ≠P

2

œt Pd`PVPUü’Š≈ aüÁ·Š√ .èåý≈ ¼ aèÐv èi˛ ƒèåÐ≈ ¢

.èåý≈ ¼ aèÐv èi³bü≥P ò‰Nä¯n .èåý≈ ¼ aèÐv èiVèŠâøüŠ√ ³bü≥P © ^Pd`PVèŠâä¬üœ .èåý≈ ¼ aèÐv èi˛ƒèåÐ≈ ¢ Šv VèŠâøüŠ√

.èåý≈ ¼ aèÐv èi_èÄ∂PXèšl£Ð¬P .èåý≈ ¼ aèÐv èi aüÁ·Š√ _èÄ∂P

13

.èåý≈ ¼ aèÐv èiîŠâЬüª Ž˙∫üÐ√ ý≈ Ó ò ½ a`dbèn ˛©îŠâЬüª .èåý≈ ¼ aèÐv èiòN‰Š√ îŠâЬüª .èåý≈ ¼ aèÐv èiVè−tUèÐv U `PU òN‰Š√

14

6

.èåý≈ ¼ aèÐv èi³bèÅŠË”t U `PU .òÓý≈ òŒłm VdYüŠÈЬ ˛©VèŠv d`Pbèn ˛©³bèÅŠË”t .èåý≈ ¼ aèÐv èiXèÖÐÈIH±d ³bèÅŠË”t

7


2

5:2-15:1 òýËN≥

© ^îà≠P W`Hd V` ïC©büŠÈ©.èvä üšØ ïäv VUŽd ]ü ± üý√ ˛ ƒ üšØ ï~nèm ïÖŠ√dŽU ¢

.èåý≈ ¼ aèÐv èidŽ˙‡ŠÈ≠PUü’ŠË≠P

þÈŠ¯Ðv ê Xèvä èiïłÄNÐ≈ ^IP üý√ d`P .˛´c£©PîŠâð¬ ü©¢ šØ ŠvP V` 21 .¢ © ³bP ü© bü´ü≠ ¢ äȬð P V` ïC© büŠÈ© .èâä Ô®d* \üŠ√ büšØèâä H´ ¢

.èåý≈ ¼ aèÐv èi³bèâNý≥dŽ˙‡ŠÈ≠P .èåý≈ ¼ aèÐv èi aüÁ·Š√ ³bèâNý≥

15

√ TU a ø Í.èj¢ ½ èŁÄ≈ä ¢ .èåý≈ ¼ aèÐv èiúHøüŠ√H aüÁ·Š√ 16 ä√ îäv`Pî m ½ ¸º˙‡≥ ˛©òËäÐ ¬ ïC©büŠÈ©22 üð√ V` èåý≈ èŠvèâýЬ •ł◊®üŁ± ¢ .èåý≈ ˚šlü−µ èióŠ≈˙≤úHøüŠ√H ® È≠ ¢ ©¢ ä√ üšØ Pd ê .òÓý≈ bèn ˛©\üŠ√ óŠ≈˙≤ ŠvPÎ ïC©èjüšØ büŠ√ V` 23 .P üšØ •ł◊ †ø ïŠv ¢ ý√ dè|ð√ ¢ ø Xèvä ¢ © * ñËŠ ≥ ü©\üŠ√ íŠvPüä√HèNÅI∫ü©^Pd`P.˛´c£©PîŠâð¬ü©ïłÄNÐ≈ ê .°Š¯šl ¢ ŠvP£©üšØ ï~nèm YdPüäÈ© Øš •ý≈èt cdèÅšÆ PîH mÎòäË·Š√ íŠvPüä√HèNÅI∫)*Í.¢ ´ °Š¬UXèvä èi (Í¢ ø U `PU °Š¯ vüšØ °Š¯ýâ−Âð√ VUüł± ê ø Xèšl£Ð¬P17 äÈ’®¢ ©¢ ý¯−t ˙º ¢ © îäv`Pî m üý√ èjèŁm ¢ ø îä⊯äv †Ł± úHøüŠ√H24 bü´ü≠ ¢ ¢ ýv U `PU ¢ √ ≈ ≈ ð ≠  − Šâ 25 .èŠâ≠ £©SüÐÈ¡ òýËšØèŠâЬ ü©óŠ ˙≤ ûÐ√èÑ≥ ¢ © óŠ ˙≤ ³°œ ä√ èŁm ¢ È© dèâýΩ£´°Š¯n íÐvèÐv ü© © °Š¯n íÐvèÐv .°Š¯ vüšØ °Š¯ýâ VUüł± ê õ ∑` ¢ ýv ¢ ≥ ∞ √ © ¢ äÈØš d îŠâ¡ ä√ üšØ PîŠâ𬠢 © ñËŠ ¢ ø îÖÐ√ ¢ ø ^P úHøüŠ√H ê ä√ üšØ íÅ °Š¯ýâ−Âð VUüł± ê úHøüŠ√H d`P .èå®d ïäv û”Öý√ ò‰ä¯Łm ¢ ýv ¢ ýv ¢ ä√ .°Š¯ vüšØ .èŠvUXèvä èiÍ\üŠ√Îü©ïłÄN≈Ð ^P¢

©¢ Èä ”n ¢ ø \üŠ√ È ≠ ¢ înP@˛©b ` PüÂ−Š¯vð òËÐ Øš îŽ n ¢ ¨ ÷ ä√ ènŽd ¢ © Vè−tUèÐv ùŠ√U`˚Š˜šl © ïŠvUü’Š≈ \üŠ√ °Š¯n ¢ ó ½ †ŠÈЬ ¢

¦ √ PîŠâ¬ð ˛©\üŠ√ (a ½ UT` èŠv)ù (7-1:2èuü≠)

2

© ¦ ù √PîŠâð¬ ˛©\üŠ√ .P üšØ PîŠâ𬠰Š¯n b `èj ò¿˚−˝≥ îÖÐ√ ¢ ä√ büŸ¨èr ³bP 2 .¢ © ê √ @P°Š¯n ó“−t`£Š¬ ó¨èr îäâł± ¢ bü´ü≠ ¢ kèÅ≤ ø Øš PüšØ PîŠâð¬ bè Š≈ üŁ± Vè−tUèÐv èibüŠ√Uü’Š≈΢ ^P?¢ šØ bè ®èåł∞üð√ ¢

≥ W˙π^P¦ ù √PîŠâð¬ ˛©\üŠ√ .òÓý≈ óŠ≈˙≤bèn ˛©ñËŠ \üŠ√ 18 Šâ≠ .òÓý≈ ˛ ƒüšØ ˛ ƒè}ø ˛©óŠ≈˙≤¢ ø úHøüŠ√H ¢ È≠ ¢ © YUè−t ˛ ƒ üšØ ³°œ ” ð≈ ¢ ø YUè−t aèÐv ^Pü©^PòšÆ ¢ .¢ šØ ò Ë´üšØ ï~nèm V`ïC©èåý≈ ó“r èi½

Øš PüšØ \ü”q °Š¯n _˚−˝≥ Vdèâýøê ä√ èâýЬ ¦ ø óŠ≈˙≤ 19 .¢ Øš ò Ë´üšØ ï~nèm ¢ ø £Þ¬P ¢ © *^îà≠P W`HdóŠ≈˙≤ ü©ùŁ± ¢ ù √PîŠâð¬ ˛© ¢ ŠvPTP`¢ √ @P¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ £©VîŁÄæü©^PóšÆ £©•œ © bü´ü≠ ü©óŠ≈˙≤.èåý≈ ³bèáä√Pèåł∞N Pê ä√ èłmd YUè−t ŠvU ¢ Í.°Š¯šl ¢ ŠvPúHøüŠ√HTP`¢ © ó“−t`£Š¬ d`P *ùŠ√U`˚Š˜šl †Ł±3 ø ïŁm` ˛©ùŁ± .èåý≈ ïäv îäâÂð√ ü©^P èv䣩Vîäâ≥˚−¥ ` XUèvä ¢ äÈ≥ èt büŠ√U ü’Š≈ ü©bü´ü≠ XèÅý≈ ¢ V` ¢ © Vè−tUèÐv ¢ Èä¬ ¢ © È´ üšØ ³bè−áŠ√£ð¬ üý√ PüšØ Xü”Ö≥ °Š¯n cdèÐv ¢ .èåý≈ èâýšØèłm èv䣩 WüÂä¯n ü©˛ ƒè}ø £ð¬ düπ ïŠâ„ ± 4 .¢ “≥ ä√ ùŠ√U`˚Š˜šl èiîäv`Pî m , ïC©èåý≈ èšld òÆš ²Wüµ W˙π ^P úHøüŠ√H †Ł± 20 © büäÈšØèi YUü’Š≈ XèÅý≈ JPdüΩ ¢ ³°Š¯Å Ö d`P èÅäËØš d ¢ ø ³bPd`P, èŠâ©VèŁÄŒŠv ü© ½ © \üŠ√ ïC©èŠâ©½ ¸ºèŠvdU ¢ †·Š√˚−¥ PîŠâ𬠢 ä√ bü’ä≈P 5 ?¢ © ïŠvUü’Š≈ V`ÎïC©è ®¢ ä√ üšØ †ŠÈЬ ¢ ½ šØ ò‰ä√ü©ïC— Łm ˛©¢ ¨ ≈ ý ä√ òÐËä¬ ïC©büŠÈ©.èjüšØ PîŠâ𬠰Š¯n ˚ˆ−æ ó÷ W˙π òæIP °Š¯n b`£Š¬£◊ ¢ Øš èåŒk .¢ © Xèvä \üŠ√ \üŠ√ ͽ aèŁÄä≈ΰŠ¯šl òäË·≥ ¢ ¯ å √ ´ 14:7VèŠâ·ÂŠ ¢ °Š ®d ˇ YdPüäÈ©ê ŠvP ≥ Ðâ¡ Œm ≈ flª Ë 4-40ñŠ í ³bP˙ÿ ì ð èiïŠvUü’Š≈ (óŠË )?`˚Š˜šl ùŠ√U`˚Š˜lš

ä√ ¢ ý¯−t ˙º ^Pd`P .èŠv@P˙ flä√ °Š¯n aPü ± ü©úHøüŠ√Hïýâ−ø˙º cPÎ, è ®¢ þȯŠÐv ¢ © U `PU ø ¢ ä√ £©SüÐÈ¡ èvä üšØ YüŠÈЬ Y˚Š˜ýv èióŠ≈˙≤,úHøüŠ√H *¢ ¢ ≥ © ùŁ± ñËŠÂ≥ .ïÐâ ◊ýËä¯n èiPî m èŠv (ñËŠ )˛äƒèðv ^îà≥òäË·≥ ¢ ø ¢ Ê√Š ˙π ³° ¯Åfi≥ d`P W`d ˛©ñËŠ ≥.¢ Øš ˛ýƒì ®òÓÐ≈ W`Hd ˛©PîH m ïŠv ^îà≠PW`dH d`P PîH m ¢ ≥ ý√ £©Xèi¢ © PîH m ³bèŠâ≥dU¢ © bü´ü≠ ¢ ≠ P`¢ äÈšØ d°Š¯n èŠâä¬HU ïŠv ¢ .°Š¯šl ¢ šØ ˛ýƒìnü©ñËŠ ä√ @P¢ ø ³bPîävè m ¢ © U `PU èâþ¯ŠvÐ èiU` PU d`P ,èåý≈ Vè−tUèÐv P˚¥`HU èiíŠâ ¬P˚¥IP U `PU .¢ šØ TP` ¢ ä√ üšØ PîŠâð¬ñËŠ ≥ .èåý≈Vè−tUèÐv ïŠv íÐâ¡ Sèt dPŽ˚šl ê P¢ Šv ø ¢


3

22-6:2 òýËN≥ ä√ °Š¯nÎ ¢ ä√ ˙≤ ¢ šØ èâý’®îäv` PîH m èšld °Š¯n òÆš ˚ı≥ úHøüŠ√H ê ýv ¢ ø °Š¯n ˚ı≥ü©¢ þÈŠ¯Ðv c˚Š˜C≥ ò‘®˛©PîH m ½ ¸º˙‡≥ ˛©òÐËä¬ Í.* èŠv ìÐv ¢ .˛ ƒüšØ Ydüð√ W˙π^P½ aèÐv ïŠv ˛ ƒüšØ ¨ ÔËä ä¬ °Š¯n ó÷ † ½ ŠÈ¬Ð Xèr Iíâý¡ èibüł◊NÐ≈¢ ø P¢ ä√ büŸ¨èr ïC©PüšØ Xü”Ö≥ ïŠv †Ł± ü©ùŠ√U`˚Š˜šl 16 ¢ ≈ Øš èŠv èâä Ь ]ü¡üŠÈЬ ©¢ ÷NłÐ ^P ïC© †Ł± .PüšØ Qèâä Я É ª ½ †’Ð≈ V` üý√ ¢ ¢ ø büŸ¨èr ³bP ¢ ä√ ùŠ√U`˚Š˜šl ½ ä√ üšØ PîŠâð¬ d`P .èåý≈ èŠâ≠ ³bèŁm ¢ ¸¿` èi¢ ø ïŁm` ^P .¢ Ôý≈ ¢ È´ dŽ£´Sèt`U ¢ √ üšØ PîŠâð¬ ü©ïłÄN≈Ð ^P aP ¢ ¨ © ^Pd`P°Š¯n ó÷ ½ ä√ ùŠ√U`˚Š˜šl †ŠÈЬ ¢ ˙ÿ∫ ˛©Sèt `U°Š¯n ]P˙πP¢ ® Œ m ø ^P d`P ¢ © ÔäËä¬ XèÅý≈ ¢ © ˙ÿ∫ ó ¢ ä√ £©íýâ¡ ü©büł◊NÐ≈ ¢ ó èi¢ © VèŠâ≥£Š¬ òËäÐ ¬ ˛©PîH m W˙π^P 17.èŠvU üð√ ½ aèÐv ïŠv ˛ ƒ üšØ ò‘®ïÖŠ√dŽU ¢ .˛ ƒ üšØ Yd

ä√ `d½ ¢ †’Ð≈ V`.èŠvU˛ ƒèâä øèvä`ddPŽd dPŽd d`Pïmüä√ °Š¯n ïC≥PdÎ 18 äȬð PíI mPd.òÓý≈ŽdP`@P˛©Žd`îävPó ∫ d`P È≠ ¢ © bNüł◊Ð≈ ¢ ¢ ø ïŁm`˛©¢ ä√ èŁm˙≤¢ © ³bPòÓý≈ òÆš d `d ïäv ò“áý√ ü©³bPI¢

15: 13VèŠâ≥£Š¬

Í.è|ø cU

ø ˚ı≥ èióŠ≈˙≤ d`P úøH üŠ√H èväP@ùð√P` ¢ © ¢ ä√ ˙≤ ¢ © ùŠ√U`˚Š˜šl úHøüŠ√H ïýâ−ø˙º èiîäv`Pî m îÖÐ√ ¢

19

¨ © ïŠvUü’Š≈ †ŠÈЬ °Š¯n ïuìr ¢ ˛äƒP˙ÿŒm £ð¬ ïŠvUü’Š≈ òÆš ó÷ ½ ® Æ ä√ £© ó èm ê šØ óš P òšÆ üý√ °Š¯n bü≠P` ¢ ŠvP bèšl d`P ¢ © íŠâ ¬P˚¥IP ½ √ @P¢ ø °Š¯n •Ł◊ý≈ ¢ †N≥HPY˚Š˜C≥ d`P èj¢ Í.èjc£©˛äƒP˙ÿŒm òÆš `£ð¬bü´ü≠

6

2 : 5 .Vè|ŠÈ≥ © ê ä√ ùŠ√U`˚Š˜šl ¸ý¬ òËÐ šØŽîn ¢ kèÅ≤ ò¿˚−˝≥ £ð¬ düπ ïŠâ„ ±¢

7

ø ³bP d`P èŠvìHÐv ü© büŸ¨èr √ä ^HPïC©èŠâ©½ ¸ºèŠvdU ¢ ü©cdèâýø ^HP¢ ø büŸ¨èr òËÐ Øš Žîn ³bP ¢ ä√ ùŠ√U`˚Š˜šl 8 .è匊vU £ð¬ ½ ¢ ¸¿` ù©ê ŠâÔþ≈ ø YdèŠâ−ø üšØ d`P `èŁm †ø óý≈H ÎïC©è ® ˙Ôð≈ ¢ šØ bè ®ïłÄNÐ≈ V`ïC©`žîävü…žU ¢ H≤ Ô÷Ł £©@Püý√ ¢ ”n ïłÄNÐ≈ Í.b`£©VîŁÄæ ü©^P£©èŁm òÓÐ≈ °Š¯n ïC©èvý `èâýЬ ¢ ”|ä√ ¢ ø bèšl` †Ł± £œäâø ½ aèÐv ˛©Vè−tUèÐv ó¨èr òËÐ šØŽîn V9 bü’ä≈P,¢ √ üšØ \ü”q °Š¯n _˚−˝≥ ¢ ä√ ^P V` d`P .è匊vU ü©cdèâýø ^P. ¢ ¬ Ë Š ð ÷ äÈ≥ èt ¢ © ³bP Vdèâýø V` d`P .¢ È≠ üšØ ¢ Ôł ¢ © cdèâýø ^HP d`P ìłm ¢ ü©cdèâýø ^P V` 10.èåý≈ ïłÄNÐ≈ V` £ð¬ bè Ł∞ èŠâ´˚ˆþ≈ £©èŁm £ð¬ ïC— Łm √ @P°Š¯n ˙Ô™^HPV` †Ł± 1 1 .¢ √ üšØ ¦ √Ð £œåŒŠvU ïłÄN≈Ð d`P¢ ^ü ± îm ¢ äÈ≥ èt ¢ © ^HPüý√ èŠvèðv ^èðv ¢ © óŠ≈˙≤bèn òäˬðP ü© d`P,èŠâ©VîŁÄæ £©£I´¢ ‚◊ý≈ òýËŸŠË¡ ¢ äÈð¬ P ø °Š¯n ^HP£©SüÔ®¢ dŽîäv ü©^HP˙I≤ d`P b ³ èÐâH≠, èväüµ ¢ Šâ≠ 12 .èŠâ© ä√ PîH m ³°œ YU½ ¸Š¬Pîšl °Š¯n aPü ± ü©büŸ¨èr òËÐ šØŽîn ³bPH¢ Šâ≠. `èŁm ïäv VdèÐv`U^èðv ¢ ø VPdY˚¥`Uó¨èr V`³°œ © ùŠ√ U`˚Š˜šl óý≈H ïC© ¢ È´ ü©ê äȬð P .¢ ~n ¢

©¢ äÈšØ d°Š¯n ˚ı≥ ¢ © úø üŠ√ d`P.èŠv@P˙ flä√ ˙Ôð≈ °Š¯n aPü ±ü© òÆš d`U¢ ø ^P ¢ ä√ ïýâ−ø˙º 20 .òÓý≈ ˛ ƒ@Pù ïłÄNÐ≈ èŁm •þ≈HPÎè ®¢ ¦Š¯ðv ½ aèÐv ïŠv °Š¯n

© \üŠ√ È ´ ¢ ≠ ü©˚ı≥ ü©^HPa ¼ èÐv bèn ¢ ¢ ©¢ ä√ èŁm ¢ ”mł ó¨èr òËÐ šØŽîn 13 ≠ •ý≈èt ü©bèn ˛©^Pd`P ü© ü©úHøüŠ√Hïýâ−ø˙ºèiîäv`Pî m îÖÐ√ ¢ ü©ïłÄN≈Ð ïC©è ®d`P.èŁm ìłm ü©íŠâ ¬P˚¥IP£©¢ È´ ˙≤ aP¢ ≠ P`¢ ä√ £©¦ ä√ £©íýâ¡ •ý≈èt ü©bèn ˛©^P d`P ü©ïłÄN≈Ð ^P èŁm •þ≈HP Î è ®d`P èŠv@P˙ flä√ °Š¯n aPü ± Í.°Š¯šl ¢ ù−µ ü©˛©¢

Šâ≠ •ý≈èt ü©bèn ˛©^P d`P ü©ïłÄNÐ≈ d`P èåþ≈HP úHøüŠ√H ¸ý¬ 21 £œ Šâ≠22 .èŠâ´ìłm ü©íŠâ ¬P˚¥P © ùŠ√U`˚Š˜šl ïC©PüšØ Xü”Ö≥ ü©^P³°œ ˙≤¢ ©¢ ä√ èŁm Øš èŠâ´³°Ð¬ Vè−tUèÐv èiïŠvUü’Š≈,^ `ì m èâþŠ¯Ðv èi^PîÖÐ√ ¢ V` üý√ .¢

Šâ≠ ^ìýv ˛©ïłÄNÐ≈ ^PùŠ√U`˚Š˜šl ïC©büŠÈ©.èŁm RèåÐ≈ ü©˚ı≥ £œ ïC©¢ šØ °Š¯n ¦ ≠ PžU dèn ü©^P ø XPd@P°Š¯n òÆš ˚ı≥ üý√ bü’®ïäv °Š¯n ê ¢ ýv †Ł± d`P.¢ Í.èâä šØd © ^P 14 •ý≈èt ü©bèn ˛©^P d`P ïłÄN≈Ð èåþ≈HPúHøüŠ√H îÖÐ√ JPdüΩ ¢

1:11õŠ¯tüšØèŠvìÐvH ˇ °Š¯n

© ùŠ√U`˚Š˜šl 15.èŠâ´ìłm ü©˚ı≥ °Š¯n ½ © ½ ≠ ¢ ¸¿` ¢ aPd £©¢


4 äȬð P óý≈H 8 ? ¢ ä√ £©V èj@Pü©óý≈H ¢ ø † › ª ¢ © PîH m ¢ šØ ³bü©TP` ¢ ∂ ± © SèÅ∫P d`P bü≥èiñË◊Š ¸Ð¬èvÞ ïÖŠ√dŽU ¢ °Š¯n ½ †ÊŠÈÁ ïC© `£© ½ ýÈ’®ïŠv ¢ Øš ¼ ¢ aèÐv PdèÅšÆ Xèšl£Ð¬P9 .c˙Ôð≈ ]˙π˛©PîH m SIU cdè ÿý≈H ø óý≈°Š¯n `U ïäv ¸Š¬˙º ü©¼ äȬð P ¢ √ üšØ a P@¢ PîH m £´P ïC©büšØ èâý’®¢

14:3-23:2 òýËN≥ È≠ ¢ ©¢ ä√ èŁm bèšl` V`£ð¬ èâä Ь ˛©½ ¸Š¬Pîšl ò Ë´YU°Š¯n aPü ± d`PèŠâ´džU ¢ © Xèvä ½ © íŠâ”j£©ždüÔł∞ ü©ïC— ¢ a˚∆èvä 23 .èŠâ´ìłm ü©ïuìr ¢ Łm ^P ≥ ≥ ËÁ È”tPÎ .èŠâ´üšØ óŠ £©èŁm £ð¬ Xèà≥ ^P .èŠvì ®*T P` a ½ ˚∆èvä ñËŠ ¢ ä√ büŠÈЯäv •ł◊®üŁ± W˙π .PüšØ Pdüð√ V`èåý≈ è ®¢

© büä√èâþł± ¢ ≠ P `¢ ä√ èŁm ¢ √ èðv bè Š≈ ¢ È≠ ¢ © Xèšl£Ð¬P üý√ èâýšØèłm ¢ ø b`˙ÔýËð¬ aèiü©*büýÈ ±dU aP10.¢ ¾ šØ èâýœt£©PîŠâð¬ ü©UT`P¢ ≠ P` ¢ äȬŠ U ïäv íåð≈ ¢ Ô∞Nł P .¢ Øš dèŠâN ý¬ Yždè “i¢ È≠ ¢ © ¢ äÈ≠ PžU XèÅý≈ ¢ √ èŁm èŠvUìŁm°Š¯n R@P£©¾ .èj¢ aèiü©büýÈ ±dU ©½ ¢ aèÐv ^P Í °Š¯šl \üŁ±Hd ]˙π ˛©PîH m SIU cdè ÿý≈HÎ 11 Šâ≠ büšØ èâýŠ¬U ïʼný¯ðâЬ ¢ ø ˛äƒèðv ü©óý≈H °Š¯n °Š¯n½ aüÐÈÞ¬ @PîÖÐ√ c˚Š˜C≥ ³°œ ª fl Ë ä√ ÿ‰ý√ ¢ © büŠÈý¬ üŁ± ˛©^P °Š¯n ¢ Øš óŠ ¢ ø •Ł◊≤ TP` ¢ äÈ≠ üÔ®¢ ¢

≠ P` ¢ Èä ¬Š U ïʼn¯ýâð¬Ð èâNä ±üŠ√ Xèièi¢ (28-19:1èâä ±üŠ√ ;17-15,9-1:3èuü≠ ;8-1:1) äȬŠ U ïʼný¯ðâЬ °Š¯nbüä√U ³bPHI © ïŠvUü’Š≈ èâNä ±üŠ√ TP` ¢ °Š¯n ³bèÐvèŠâЬ ¢

3

ä√ èâNä ±üŠ√ 2 .èŠvU £©\`˚−¥ èâä Š¬U Y`èâä ≥ ˛äƒèÅæ@Pè ®£©dè|ð√ ¢ © £©ïÐvüý√ ¢ ø büšØèâä H´¢ äÈð¬ P óý≈H Î ¢ PîH m ¢ Š¬˙¿ ½ †šØè−tUèÐv šØ ò Ë´@P¸

äȬŠ UY`èâä ≥V`W˙π^PÍ ` èŁm üšØ ïŁmüýÈ≥ N ]˙π ˛© .è}≠ ¢

ø R@Pd`P ^Hîà≠P W`Hd ü©óý≈H üý√ V` büšØ °Š¯ ä≈ û √T òÓÐ≈ ¢ © ïʼný¯ðâЬ ¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ £©]èp ü©ïävPU V` 12 .èjcU ïävPU V` d`P ¢ šØ dèŠâN ý¬ ¢ ® ýÈNÔ ü©*³WèväP¢ Ô∞Nł P¢ © £©ë ø ït üÔÐ≈H ü© d`P¢ šØ èâýŠ¬UP`˙ÔÐ≈ °Š¯n ¢ kP¢ ≈ H Ð © ^PïC© è ® √ èŁm èŠvUìŁm °Š¯n R@P˛≠P`¢ äÈÔ÷Ł ïäv ü©ït üÔÐ≈H¢ Í.èj¢

È≠ ¢ © îäv`Pî mÎ büšØPd ˛© ^P `£© dPüŸšÆ VPd ¢ ∂ … îŠâøü© ä√ dè|ð√ °Š¯n P£◊ W˙π ^P, ` èâä Ь ¢ dè|ð√ TP` ¢ Øš èšld 3 : 40VèŠâ·ÂŠ√ Í¢

3

ä√ òËäÐ ¬ VèŠâ·ÂŠ√ £©üšØ †πè Ä≤ ü©èâä ± üŠ√ ¢ ≠ P` ¢ äȬŠ U ïʼný¯ðâЬ büŠ√ ¢ šØ èâý¬ŠU ïʼn¯ýâðЬ ü©\üŠ√ èâNä ±üŠ√ ¢ (22-21:3èuü≠ ;11-9:1ù¡˙≤)

ø bü≠èÐv ¢ ©¾ ˛©^P d`P .èåý≈PüšØ dèŠâý¬ ¢ ¸ä¬`P ^èÐâ≠ èièâä ± üŠ√ 4.è ® ü©î −æ ò“}äÈŁ± d`PbèŠvNžîþv V`d`P.èåý≈ PüšØ è}≠ ïʼný√ ê ŠvPèicž˙ÿł∞ °Š¯n ˙ÿ®

È≠ ¢ ©¢ äȯŠk *ïʼný¯ðâЬ ¢ ©¢ äÈä¯t ü©Y`èâä ≥ ˛©èâNä ±üŠ√ Rü≠ 5 .èåý≈ èvý£©SèŇý¯tP PŽî r düflÐ√ ø èâä ±üŠ√ü©\üŠ√ ïC©PüšØ èáŠ√P ¸ý¬ 13 ¢ ¢ Šâ≠ 14 .èŠv @P^èðv ¢ È≠ © ^èðv ^@P¢ © ³bU£Š¬¢ √ èŠvdUd`PïuìrPdüð√ èiïŠvUü’Š≈ ó“−t`£Š¬ ¢ ä√ èâä ±üŠ√ ³°œ © èŠvdU b ø íŠâ”j ¢ °Š¯n Îè ®¢ ³ U£Š¬¢ H≤ Hý≈ Šâ≠ b`U ïʼný¯ðâЬ ¢ Ôý≈ ¢ ý√ £©d˙¿IPèibüšØèâä H´¢ äÈð¬ PRü≠ †Ł± 6 .¢ Ôý≈ ¢ ý√ @P¢ ø bü¡ìr Ô÷Ł üý√ ³°œ Ô÷Ł ïC©°Š¯ ä≈ û √T ^P ¢ °Š¯n d`P cU ïʼný¯ðâЬ ¢ ø •Ł◊H≤ üý√ ˙Ôð≈ üý√ .büšØ ³Wèâý◊≤ è|øHP È≠ ¢ ©¢ äȯŠk ïʼný¯ðâЬ ¢ √ èŠvdUü©³bPèâNä ±üŠ√ üý√ ? èŠv @PbüŠÈ©¢ .èåý≈ èâýŠ¬Uïʼný¯ðâЬ °Š¯n ³bU£Š¬¢ äÈ©`dü©^HP¢ ä√ ^HP¢ √ üšØ ¢ ýÈ’®W˙π^P ¢ ø èâNä ±üŠ√ *òæ`îp d`P* ò‰Š√˙º ò Ë©7 È≠ ¢ ©¢ äȯŠk ïʼný¯ðâЬ ¢ Í.˛©¦ ù−µ ü©˛©¢ ä√ èâNä ±üŠ√ ¢ √ @P ≠ P`¢ ä√ @PüšØ ¼ ŠvUü©³bP¢ ¢ ¸ä¬èt †ø óý≈HÎïC©è ®£©•œ È© °Š¯ ä≈ óŠË”áý√ ü©\üŠ√ Rü≠ üŁ± büýȱ dU èŠvU¾ aèiü©³bPHd`P°Š¯šl W˙π˛©ÍbüýÈ ±dUÎV`¢ √ èŁm .èj¢ ø °Š¯n bü´ü≠ c£Ð¬H ü©bü´ü≠ ¢ Ôł∞ P \üŠ√ °Š¯šl òäË·≥ ¢ © èâä ±üŠ√ W Ôł∞ P èâýŠ¬U£©ë ³ èväP¢ kP ¢ Øš .¢ ä˛ƒèðv °Š¬Ž˚Š˜Cł± ˚ıýÈ ◊≤ èŠv èv£©³°ºUü©ò≤U@PèŠv èvüÐ√žU ÏèvüÐ√žUÌòäË·≥ ¢ ä ± ‰ ƒ Â Ø Ł¢ š ö„≠˛ èväüŠ√ ïŠv ïÅ ¯ýâÐ ¬ð ä ä ä ä¬ © .¢ ł÷ŠË ¢

−æ © òäË·≥ ¢ © Í Wè−tÎJèÐâ≠è r Xèvä ïŠv TP`¢ äÈØš dèi˚ˆ−æ ½ ½ ˚∆èvä düπ ¢ a˚∆èvä ô ◊ ê ŠvP TP` a Øš èvýüšØ SèŇý¯tP £ð¬ (11:10VèŠâ·ÂŠ√ üÔŒŠvU)¢ Ø .¢ šØ V`£´òÐËš Žîn YUü’Š≈ ò‰Š√˙ºïŠv ò‰Š√˙º ” ð≈ ]˚∆ ˛©ïC≥èvä î ∫èväP£ð¬H üŁ± V`£´òÐ˚؎în YUü’Š≈ óšÆPê òšÆ büÐ√èâý©²ñä≈èðv ˛©¢ ŠvP òæ`îp ©¢ ä√ èŁm˙G≤¢ © ò‰©d`P¢ Øš èŠâ©SüÐÈ¡ ü© ýÈä¬ èn °Š¯ ä≈ èväüšØ VîävŽd è|øHPîÖÐ√ ¢ .¢


5

16:4-15:3 òýËN≥ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 7 Øš èåŒk°Š¯n XìiòÓÐ≈ ïŠvÎïC©èŠvU aPüŁ± ¢ ¢ ≠ ïäv ³bèÄýË≥Püý√ èiPî m îäv`Pî m c˚Š˜ýv Í¢

ä√ üšØ òÆš èáŠ√P ½ ä√ \üŠ√ 15 ¸¿ü≠P òº Ó èŠvU aPüŁ± ¢ cU ¢ N ∞ ÈšØ èłm èv䣩°Š¯šl ê Ôł P üŁ± XèiXèÅý≈ V` °Š¯ÅšÆd`P èâNä ±üŠ√ ¸ý¬ Í ¢ Šâä¬ d`P ¢ ä√ .èŠâ≠£©dü fläÈ≥ èâä Š¬Uïʼný¯ðâЬ ü©\üŠ√ ¢

16: 6 Vèâä−Âý¯tP

©¢ äȯŠk ïáý¯ðâЬ \üŠ√ 16 ø ˛äƒèðv îÖÐ√ ¢ ³bèÅæ@PòÆš JPdüΩ .èŠv@P£ð¬`P¢ ä≈ © ^P ˙Ôð≈ 8 ˛þƒüł± ò÷ł `PH˛©ždè ð≈ ò‰©ü©\üŠ√ ³bèÑŠ¯−t îÖÐ√ ¢

äȬð P \üŠ√ d`P .èŠâ´ íåH® °Š¯n í|−ø ˛©£ý¬üÐÈ©ü©W`Hd ˛©PîH m £ð¬`HP ¢

ø ³b èÅæ @P¸ ≠ £ð¬ V`ïŠv ÎïC©˛ ƒ@PŽdP`@Pê √ üšØ ¢ ý√ £ý¬HP ý¬ 17 .è匊vU¢ èå®U ü©½ ¸©ü−µ ` b ³ è−t ˛©³bP d`P ü©büýÈ≥üœmXèÅý≈ ˛©èŠâä¬U£©èŁm¢ ŠvP¢ ø ^P ¢ ä√ ³bèÑŠ¯−t 9 .èŠv ø ^Pd`P¢ Øš èâþŠ¯Ðv èâýŠ¯ ł∞ PdèŠâð¬ P˚Š˜C≥ äÈ≥ ètc˚Š˜C≥ üý√ £´P Î ïC©è ®¢ VîŁÄæ ¢ Í.büšØ ¦ ^üH ± ½ †’Ð≈ °Š¯n ¢ ≈ ý H Ô÷Ł °Š¯n üý√ c£© Í.èjb`£©èѪ°Š¬Ž˚Š˜Cł± XèÅý≈ ïŠv ¢ ø bè Š≈ üý√!³bèÑŠ¯−t ÎcPè ®¢ ø ³bèÑŠ¯−t ¢ ä√ \üŠ√ 10 d`U¢ Øš PüšØ èåŒk°Š¯n XìièáŠ√P.èŁmüšØ .¢

”⊩P ^P d`P èv䣩VîŁÄæ òÆš ü©PîH m îäv`Pî m c˚Š˜ýv òÆš ¢ Íèv䣩½ aUèÐâª˛© v √ @P¢ ý¯−t ˙º˙Ôð≈ .èŠâ´ìłm £©ždüÔł∞ ü©\üŠ√ ùŠ¯~Ð P ¸ý¬ 11 d`P¢

13: 6 Vèâä−Âý¯tP

¦ ù√ èndŽ @P˛©\üŠ√ (13-1:4èuü≠ ;13-12:1ù¡˙≤) ≠ ¢ Ȕ⊩¢ ä√ ènŽd @P¢ ø ³bèÑŠ¯−t °Š¯n í}äÈŁ±ü©\üŠ√ W`Hd ¸ý¬ ¢ ä√ \üŠ√ 2 .ò Ë´ aPdd`P³bUùŠ¯kèłm ¢ ¸ý¬ .èŠv èå®ïäv •ł◊®½ ø P È≠ ¢ ©¢ äȯŠk ³bèÄËý≥P èi^P ¸ý¬ 3 .ò–k QüÔÐ≈H ½ †’Ð≈ ¢ ³bèÑŠ¯−t ¢

4

ä√ ïC©£©óŒm ü©b`˙ÔýË𬠳bPüý√ ¢ šØ òšÆ èâþŠ¯Ðv èiPîH m üý√ £´PÎïC©è ®£©@P¢ Í.°Š¯ vèŁm ³°Ð¬ bèŠâþ¬`d V`

È´ ë .¢ †≥î m ˛©^P k °Š¯n ½

ä√ \üŠ√ 4 èŠvU aPüŁ± ü©^HP¢ aèr`˚¥− ˛©† ½ ½ ≥îm ˛©\üŠ√ °Š¯n íŠâ”j (15-14:4èuü≠ ;15-14:1ù¡˙≤)

òÆš ˛þƒ`d ]˚∆ ³bèáä√P ïC©¢ šØ èåŒk °Š¯n * £Š¬£◊ý≈ ïŠv Î ø ø Xìiê © PîH m ïCœ~Ðv,èâýŠ¯Łm °Š¯ ä≈ ¢ aèÐv ïŠv ü©\üŠ√ 12 ^PüŁ± ¢ èŠvU£©îäâЬ °Š¯n îŠâ¡ ü©èâNä ±üŠ√ ïC©˛ ƒüšØ Xü”Ö≥ ½ ŠvP˚šl ¢ ø ïŁm`˛©ùŁ± ¢ Øš èŠâ´ ä√ \üŠ√13 .èŠâ´¾ aü≠ ùð√P`ü©íŠâ”j\üŠ√ ¢ 3 : 8 Vèâä−Âý¯tP Í.°Š¯ ®¢ ø íŠâÔŁ∞ ¢ √ üšØ ¢ ýÈ”łm ˚Š˜ ÖÐ√ ¢ ≠ °Š¯n ó“−t`£Š¬ ˚ˆ−æ ^îà≥ü©\üŠ√ ³bèÑŠ¯−t ¸ý¬ 5 a˚∆èvä èŁm£I´£©èŁm¢ Xèvä Xü◊ä≈ ˙‚© ¸Š¬˙¿ ¢ šØ d °Š¯n ½ © PîH m üý√ £´PÎè ®¢ © © £©Pž˙Ô®£ð¬ ïC— ä√ ùŠ¯~ÐvP 6 .è ®¢ b`îm˚¥ ˛©˛≠èâý„ä√ d`P ³bü≠HüÐ√HŽd b `èjïŠv d`P ..èáÐ√ èŁm °Š¯n b `èj¢ Łm îäâ”Ðv ˛ ƒè ýËä¬P ¢ © òËäÐ ¬ VèŠâ·ÂŠ√ 14 .¢ ø ïÖŠ√dŽU ¢ Øš ¸Š¬˙¿ ¢ ø ˛ ƒüšØ ò‘®˛©PîH m ¢

È≠ ^IP?büŠÈ©.èŁmUü©¢ ÷łËŠä¬ üý√ ¢ Øš èâþŠ¯Ðv èi Øš èåŒk°Š¯n £Š¬£◊ý≈ ïC©¢ ,¢

aèÐv ïC©˛ ƒ üšØ Ydüð√ W˙π^P ½ È≠ c˚Š˜ýv ü©büý¯−t˙º ¢ äȬð P PîH m ïC©èjcU óŒm ¢ äÈØš d ]˙π ˛©dîäâŸæ îm˚¥ ˛äƒèâý„ä√ îm˚¥ ³bü≠HüÐ√ HŽdÎ ¢ ≈ð © Yîäv ³bU£Š¬˛≠P` © íŠâ”jîm˚¥ óÓł÷ ¢ YUü’Š≈ ˚Š˜C ª ¢

15

.Rü≠ Ô≈ý ¢ ³bP ¸ ý¬ .¢ šØ ddPŽ£´˛´îävIŽd °Š¯n c˚Š˜yîävP Rü≠ †Ô™W˙π ˛©˚Иu ˛ ƒ @P˙ flä√ òäË−ø`d Ž˚Š˜ýv Yž£Ð¬ ê ¼ ŠvP ü©

√ @Pïäv ¾ ø b`˙ÔýËð¬ äȬð PV``P¢ aüł± ü©˚Š˜ðv c˚Š˜ýv ¢ ¢ Hý≈ ´ °Š¯kèåþ≈P¢ Ô÷Ł £ð¬ büÔý≈èšl Í¢

12.1 1 : 9 1 düÐ√Žd 16 ïC≥èvä î ∫óŠ≈îu .°Š¬£Š¬£◊ý≈ ^îà≥ b`£Š¬£◊≈ý


6

7:5-17:4 òýËN≥

äȬŠ U YUèâä ≥ ˛©Y˚ИC ± ¦ ^üH ± °Š¯n ˛©bü´ü≠ XèÅý≈ \üŠ√.è}≠ ¢

≠ P`¢ ä√ dPŽ£H´˛´îävIŽd °Š¯n ê bü´ü≠ ³bPH¢ ~n c˚Š˜yîävP

© £©èåł∞N P ü©büŠÈЬP£ ± d`P büŠ√dèÅŠËЬ ˛©\üŠ√ 24 .èŠvU eèÜ−ø ¢ ≈ ü©b`dèŊˬРXèÅý≈ Rü≠ .°Š¯ â´íŠâÔð °Š¯n ïŠvdüHµ ê ~n XèÅý≈ °Š¬˚ИC ± © ó‰¡ ú”ýâ ◊≤ üŁ± Rü≠ V` .¢ È© \`˚−¥ èväT ^èðv ¢ © \üŠ√ ZP˙≤P ¢ × Ôý≈ ìýâЯn °Š¯n úŠÈ≠è|ý√ d`P ¢ ô·Ð√ d`P.¢ Ð√ °Š¯n UdUd`PúŠÈ”|ý√ îŠvî−t üý√ × Ôý≈ £Þ¬èâýH≥ ¢ ø ½ © bü±`Hd îÐv × Ôý≈ ³°Š¯łm aP£Þ¬P¢ ô·Ð√ d`P.¢ °Š¯n ³bP.¢

© È≠ ¢ Ͳ ƒüšØ †ŠÈ›ä√ òäË−ø`d¢

ø ³bU ^P 17 ˛äƒèÅæ@P .èŠâ©\`˚−¥ èâä Š¬U YUèâä ≥ \üŠ√ ¢ äȬð P óý≈H ¢ ø ïŁm` ˛©ùŁ± ¢ ä√ @Pî~Łm ½ †šØè−tUèÐv †’Ð≈ ½ bü≠U ¢ šØ ˛≠P` ¢ Í. `Tò“ŠvîÐâý¬ °Š¯n büŠÈ´îävŽd òäËð¬Pd`P ü©

© ³ñ¨ès × Ôý≈ ìýâЯn °Š¯n YdèŊˬР˛©˛´˙≤ × × Š√˙≤ ¢ ô ô·Ð√ d`P .¢ ô·Ð√ ≈ Ôý≈ ä√ \üŠ√ .¢ √Ð 25 .ò−‰ ◊Ð èÜI−ø ü© †ø ³bP ¢ \üŠ√ Rü≠ dèÅ−æ ¢ ¬ Ë ø *büý√è Š≈U^U ¢ ø íŠâ”jRü≠ ïŠv .¢ È≠ üšØ ¢ Ô÷łŠð ¢ © ó“−t`£Š¬ d`P¢

I èt− ¢ © \üŠ√ √ üšØ ¢ Èä ±ł ¢ U£´ (11-1:5èuü≠ ;20-16:1ù¡˙≤)

ø ø ¢ ¿ ìr¢ ≠ P`dèðv ^HP¢ © ³bU£Š¬¢ √ èŠvdUd`P¢ ø ïŠvUü’Š≈ d`P ¢ @P¢ Ôý≈ ¢ √ üšØ¢ √ .¢ ” √ý óŠË Ö ü©bü´ü≠ ˛©\üŠ√ (23-20:6èuü≠) © ždè ð≈ üý√ è匊vU ü©ž˚Š˜åÐ≈ ^P ˛©bü´ü≠ †Ł± ¢ ä√ \üŠ√ £ð¬H`P ¢ √ @P^èðv ¢ © ^PòÓÐ≈ U£I´è−t ¢ © ^HP.èŠâ´•þ˯ŠÐv £© fž£ł± .¢ ý√ ä√ è ®d`P.˛©\`˚−¥ òäˬŠUóŠË”Ö ïŠv ¢ \üŠ√ ¸ý¬ 2

5

2 -1 : 9VèŠâ·ÂŠ√

© íŠâÔŁ∞ íŠâ”j18 V` .èåý≈ èšld í þ≈ \üŠ√ £ð¬ cdèâä ©¢ ä√ èŁm èŠâ©UèŠv ¢ ø Xèvä ¢ © ^˙flð√ ü©òæIèväü·Ÿ−æ ˛ ƒèåÐ≈ èi³bü·Ÿ−æ d`P(è}≠ ¢ ≤ © Xèvä ^èŠvdîävP ³bU ^P c˚Š˜åł÷ büä√`U ïŠv .è匊vU ü©büŠÈ ¬èåÐ≈ `U ¢ Ôý≈ ¢ © íŠâÔŁ∞ ðv bèŠâ”åł÷≤ £©SPžU SèŁm £ð¬ cdèâä ©¢ \üŠ√ 19 .¢ šØ dž£œ ˬ ø ³bP¢ ä√ Ô÷łŠð c˚Š˜C≥ ` P@ÎïC©è ®¢ W˙πc˚¥`Uü©óý≈H °Š¯n .ü≠ üšØ¢ ∞ ≤ ý≈ H Øš èv䣩õŸŁ üŁ± ü©ó .èjb `èâä Ь ˚Š˜C´òÆš èn èi ïCœ~Ðv °Š¯ ä≈ bèŠâ”åł÷ V`¢ äȬð P ^èŠvdîävP d`P ³bü·Ÿ−æ JPdüΩ 20 Í. ü©bü´ü≠ £©ždüÔł∞ ü©bü≠èŁm ¢ ˬ È≠ üšØ ¢ Ô÷łŠð ¢ © ^P .¢ ∞ ÔŁ ”j äÈ”łm ¢ ´ @Pcdèâä ©¢ © íŠâ ˛©íŠâ \üŠ√ 21 YîÐvŽd üý√ è}≠ ¢ þȯŠvÐ `U ¢ © äȬð P büä√`U V` .è匊vU ü©büä√`U èâNä ± üŠ√ d`P a aèÐv ¢ ¼ üÁ·Š√ ¢ ≤ ©¢ ä√ £©dè|−ø èibüŠÈ”åł÷ V`d`P.¢ Ôý≈ dPüµ £ð¬ òýË−©•ý≈èt ¢ © YîÐvŽd ¢

© SIU üŁ± V` QdèÐâH≥ Ó ˛äƒèÅæ@PïC©büŠÈ©.°Š¯šl ¸Š¬˙ ∫ ¢

3

Øš ¢ È≠ ¢ © °Š¯ ä≈HP† .¢ ½ šØè−tUèÐv ∫ ¯ ¯ ]˙π˛©PîH m ïC©büŠÈ©°Š šl VUŽd ó üŁ± °Š šl Rü≠ V` QdèÐâH≥ ”n ò“áý√¢ ø .˛´¢

Ôý≈ ¢ äȬð P¢ È≠ ä√ \üŠ√ ¢ †N≥˙≤˛©bü≠èŁm ¢ 4 22 .èŠv ìÐv ü©³bP¢ šØ d£©½ äÈð¬ Pd`Pü©òýË−©V` ¸ý¬ È≠ üšØ •ý≈èt ¢ © \üŠ√ £©ždüÔł∞ ü©¼ aèÐv ¢ .¢

© PîH m V` ïC©büŠÈ©°Š¯šl óŠË”m üŁ± °Š¯šl Rü≠ V` QdèÐâH≥ ¢ ´ büšØ ¹ © ³°Š¯nŽd ¢ ø Vîr` .¢ adP`¢

5

ø èŠâð¬ d`P ¢ © üÔÐ≈ ŽdèÐâý¯tPd üŁ± °Š¯šl Rü≠ V` QdèÐâH≥ °Š¯šl ¢

6

.èjc£©SèÄ−æüH ± d`PVUüHµ@Pü©³bPHPî m ïC© büŠÈ© £ð¬ ³bP ïC©büŠÈ©°Š¯šl SIîÅ∞d üŁ± °Š¯šl Rü≠ V` °Š¯šl QdèÐâH≥ ´ °Š¯ vèŁm ¢ È© ó∞d .¢

√ý eèÜø− ü©b`dèŊˬРd`P óŠË”Ö ˛©\üŠ√ (19-17:6èuü≠) © íŠâ”j\üŠ√23 ä√ ˙Ôð≈ °Š¯n ïuìrXèÅý≈ ¢ büŠ√Uü’Š≈ \üŠ√ .è}≠ ¢

©½ ä√ èåŒt °Š¯n *büšØè}ý√UèÐ⪠¢ © 7 cdèÐv ¢ †šØè−tUèÐv ˛©PîH m d`P è}≠ ¢

© aTèvý íŠâ”jïuìr ïŠv ÍùI≠üð√ èŠâ©YžUÎ ³bèväüŠ√ b` èj^U ê šØ ]˙π _˚−˝≥ ¢ ŠvP .¢ Ôý≈ b `èj^Ubè Š≈ °Š¯n ¢ ä√ ènŽd .¢

½ UèÐ⪠YUü’≈Š aUèÐ⪠YUü’Š≈ büšØèja aUèÐ⪠YUü’Š≈ bè Ł∞ ¢ ½ šØ ïC— Łm ò‰Š√P ê ŠvP Vèj½ ÷≤ ý√ üšØ õŸŁ∞ ¢ Øš èvýèŁm èyž£ð¬ ü©b`£Š¬£◊ý≈ .°Š¯šl ¢ È≠ ¢ © ¢ ä√ £© ^P õŸŁ Xèr c˚¥`HU d`P ¢ ¯n .°Š Vèj½ aUèÐâª


24-8:5 òýËN≥

7

È≠ ¢ ©¢ ä√ £©dèi¢ aèÅŠË”Öý√ ˛© ü©³bP°Š¯n .büšØ èŠv@P¢ Ð√ èŠv WüÂä¯n ü©½ È≠ ¢ ©¢ ä√ £©Pd üð√ ü©³bP ¢ √ èŁÄÐ≈ ˛©¢ ä√ £© WüÂä¯n 18 .büšØ èŠv@P¢ ø óý≈H °Š¯n ä√ üšØèâä Ω ¢ © ³bèÅæ@P` ° ê ³ Š¯nŽd ïC©büšØ èâý’®òÆš ²ñæ¢ ýv ¢ ø ½ †·Š√˚−¥ ^PèŠv ]£± ê †·Š√˚−¥ .èjüšØ ïäv ¸ ¬è r òÓÐ≈ •ł◊®¢ ŠvPèi½ ≈ √ üšØ ïäv Pdüð√ •ł◊® †ø ê .¢ ýv †Ł± .èjüšØ ïäv ¸ ¬è r òÓÐ ö„≠ê ŠvPèi √ ‡ý Œ m Ÿ ÈšØ èłm ü©³bèáä√P˚šl 19 þ√ üÔł∞ ïCœ~Ðv ó ˚šl V`ïC©¢ íŠâ ˛©½ aènè|±P¢ ø °Š¯n ½ ˛©ê aènè|± ³bP ˛ ƒü©£´P °Š¯äâЬ dPU£Ð¬ bèn˙º °Š¯n ŠvP ò‰©¢ ‡ý√ ˛©˛äƒèn˙ºèvä ^PòÓÐ≈ ü©bü´ü≠ c˚¥`Ud`Pc£©˛äƒèn˙ºèvä °Š¯níŠâŸ ý√ Šâ≠ .èjüšØ ˚Š˜à± ˛ ƒè ýËä¬P°Š¯n ½ V`£´P³°œ †šØè−tUèÐv ˛©PîH m V`üý√ cUóŠË”Ö

ü©PîH m V` ïC©büŠÈ©°Š¯šl Qèðv üŁ± °Š¯šl Rü≠ V` QdèÐâH≥ ´ °Š¯åŒŠvU .¢

8

© PîH m üý√ V` °Š¯šl ¢ ý√ P£©ñ“p üŁ± °Š¯šl Rü≠ V` QdèÐâH≥ ¢ ´ °Š¯ vì ®¢ þȯŠvÐ .¢

9

ø †Ð¯t¢ ©¢ ä√ £©YŽdèÐâý¯tPdüŁ± °Š¯šl Rü≠ V`QHdèÐâ≥ ¢

10

È´ ¢ √ èâýø © °Š¯ ä≈HP ½ ¢ †šØè−tUèÐv ˛äƒèÅæ@PïC©büŠÈ©.¢ È≠ .˛´üšØ¢

ä√ dPŽ£´˛´îävIŽd £©üšØ dPU£Ð¬ bèn˙º èi ½ ü©b`˚¥`U d`P ¢ †·Š√˚−¥

ø ïŁm` ˛©¢ ä√ £©Y`˚Š˜ðv Y˚Š˜C≥ Rü≠Ó 11 P _PŽîn Pdè ÿý≈ ¢ ´ °Š¯ vPždH büý√èÐv ˛þƒüÔŁ∞d`P ö” r £ð¬ óý≈H d`P °Š¬£©˛ýƒUèŠvŽd` ó“ q d`P ¢ ´ üšØ UèÐv QdèÐâ≥ íÐvèu óý≈H üý√ , ¢ ´ °Š¯ vè}≠ XPŽ£≠P ¢ © ò−æü ± 12 .¢

ä√ £©³°Š¯à”ýv ˛©¢ ä√ üšØ îäâЬèðv èi½ °Š¯n ½ †šØè−tUèÐv ˛©PîH m TP` ¢ †·Š√˚−¥ ≥ “ Šâ≠ 20 .èj üšØ óšÆP ½ ø óý≈H °Š¯n ³°œ †’Ð≈ ³°Š¯Å Ö ïC©büšØ èâý’®¢ ÈØš èłm èv䣩ü©óý≈H òÆš Xèi˚ý˜ ≈Ð ¢ ø büŠ¯áŠ√˙º d`P ¢ ø ½ ïävd` ¢ †·Š√˚−¥

È≠ ^P .èvä üšØ bènUè−t d`P èv䣩 ïkîÐv Pž£Ð¬ èi^P óý≈H °Š¯n ½ †äÈŁN± ïC©¢ ´ `èðv © büŠÈЯäv ¢ √ üšØ cdŽ£´¢ ” ≈ð ¢ ø óý≈H ïC©büŠÈ© .¢ òÓÐ≈ •ý≈èt ¢ Ôý≈ ¢ ý√ £©èŠâ©Qü”t òÆš èáŠ√P Rü≠ .¢

´ üœtüšØïäv í mPU°Š¯n ½ .¢ †šØè−tUèÐv ˛©Pî m óý≈H ý≈H üšØ W˙π ˛©òäËø− `d d`P îâä ¬ä èn ˛©ê Å≈ä ó (35-34:14èuü≠ ;50:9ù¡˙≤) ” √ý ø ïÉ óŠË Ö ˛©\üŠ√ û”ÖÈý≥ ¢ N ª H

È≠ ¢ © ³°Š¯nŽd óý≈H Î13 VŽ˙≤ èâä ð¬P ê Åä≈ £´P .üšØ îäâä¬èn ˛©ê Åä≈¢ ø P VdèÐv`U üý√cUüÔ® ø ê ýÈœt èâä Ь °Š¯ ä≈ ³°Š¯CœÅä≈ ¢ ü©¢ Åä≈ ^P d`P .¢ ”ýv b`˚Š˜ðv £©ê °Š¬îäv`d ¢ ä⊯åð≈ ˚šlèÐv ü©^P Rü≠ èjüšØ ïäv Vî vès ˛ ƒ

ø bü´ü≠ ¢ ” ð≈ ¢ ø ïp˙∫ ê òÓý≈ ò Ë´ò‘®¢ ½ èÐv V` Î 21 ŠvP a æ − ÈØš èłm èv䣩ïäv íýâ¡ èiò‰©.èåý≈ èâä ø ¢ ä√ óý≈H üœáŁ± ü©ò‰©ô ◊ üŁ±* ¢ Šâ≠ 22 .èj¢ ´ ø óý≈H °Š¯n ³°œ √ èŁm èŠâ©]èÉä√P èi^P c£©íýâ¡ .¢ üŁ± ¢ ý≈H È≠ ¢ © èŠâä¬U Ydèt óý≈HÎ14 £´P.¢ šØ ˛ ƒèåÐ≈ Pdè ÿý≈H ê ŠvP˚šl .`£©ïäv ïNÉ ª £ð¬ ò‰©ó ïC©büšØ èâý’® £ð¬ ˛þƒüł± ˛©ždè ð≈ ˚ˆ−æ üŁ± üšØ òäË−ø`d ¢ ´ `£©ïNÉH ª £ð¬ b`˚¥`U óý≈ ¢ ©° ò‰©óý≈H £´P d`P èjüšØ ï~ÉŠÈΩ Pdè ÿý≈ üý√ ¢ ³ ý¬£Ð¬ ü©òäË−ø`d Rü≠ 15 .èâýœt °Š¯ ä≈ ¼ †Ôł∞ V` ¢ šØ èvýèŁm èŠv èâä Ь ý≈ H ø ó üý√ ¢ ´ ü’® PH£Ð¬ü© .°Š¯šl¢ ýÈÔ®d °Š¯ ä≈ ¢ ÷łËŠä¬ ýÈÔ®d °Š¯n ³bPîÖŸ−æ ü© \P£ł± ^P Rü≠ ïCœ~Ðv .¢ .˛´üšØ ˛ ƒüŁ± Pdèłm °Š¯n ½ ¸≠Pîr ˛©büŠ√Uü’Š≈ ¢ ≈ © R@P˛© WŽd`U üý√¢ ´ `dè|ð√ ¢ ø Xèvä¢ © žîŁmP ` b Øš òýËł◊äË’ð ü©bü´ü≠ ¢ © ˙Ô™XèÅý≈ òäË−ø`d °Š¯ ® ¸ý¬ ¢ ³ PUèvä ü©ò‰©óý≈H£´P òæP 16 PI .¢ ´ büšØ û◊ýËÂ≥ •œ ≠ P`¢ äȬŠ UòäË−ø`dü©bü´ü≠ óý≈HW˙π Šâä¬ Ydè ÿý≈ ïC©.üäÈЬ ¢ ŠvUü©büŠÈœ Í.¢ ä√ £©¦ È≠ ^IPÎ 23 `@P¢ ùŠ¯ðv °Š¯n Vèj³bèÐv˙¿dŽîäv òäËð¬Póý≈H †Ł± ¢ aèÐv cdè ÿý≈H V` £© üŁ± ïC©°Š¬£©úŠÈ∑üý√` úŠ√˙‡ý√ d`P îÅ∞ ˛©¼ √ èŁm @PUèŠv òÓÐ≈ ïŠv d`P Øš ò– pPdèvä ˛©˛ ƒèåÐ≈ cdè ÿý≈H £ð¬ óý≈H ïC©¢ , üý√ ¢

Øš °Š¯n büä√èÅæ@P .¢

© Vèj³bèÐv˙¿dŽîäv Ydè ÿý≈ ¸ý¬24 ” ≈ð d`P°Š¬UždüÔł∞ òÆš ê ¢ ŠvUŽîäv ¢

È Øš èłm èv䣩ïäv ˇ ü©ò‰© 17:5.èâä −Âý¯tIP,13:20³W`£ ± ¢

èåŒkèi† ½ ·Š√˚¥− d`P \üŠ√ ÿæ büŠÈЯäv d`P½ †·Š√˚−¥ aèâý©˛©Mòæü≥ °Š¯n ïC©üÔŁ÷ ïäv ïŠv Î 17


8

41-25:5 òýËN≥

© ^HP £©èŁm √ Püµ ¢ © ^P ˙Ôð≈ d`P c£©PîŠâ𬠼 ø c˚¥`U ò‰©V` ïC©^P ¢ aìn íŠâ≥ •ý≈èt ¢ aèà”Öý√ ò‰ä¯Łm ¢ ½ šØ èâýŠ¬U_ìq £©@PîÖÐ√ ¢ ® .c`èyž£ł± dŽîäv òäËð¬P YüŠÈЬ ˛©^P£´P.¢ šØ èâýä¯Ðv †Ð¯tèiYdèiXP£± ü©^Püý√ ¢ šØ òýËÔ d ® ý ≈ æ − ¯ ≈ ø U˙≤˚Š˜C ª ò‰© üý√ üšØ èšl dèŁm ¢ ≠ ²ñäËŠå °Š¯n ½ ü©^P°Š¯n ½ adü∑ ^Püý√ c£©ó èu û”Öý√ ò‰ä¯Łm ¢ ¸≠Pîr °Š¯ Hÿ ³°Ÿ HU Pdè ÿý≈ £´PÎ25 ä√ £©YUè−t VdèÐv`U ¢ ø ½ ø ¢ ä√ èŁm ½ © ^Pî~Łm óý≈H ò≤U@PTP` ¢ adüª ïà”Ñ≥ ^P .cUždüÔł∞ ˚ý˜á−Š¯ðv ¢ ¸≠Pîr ü©óý≈Hd`P. `èŁm üšØ ½ †ø`U¢ ©¢ ä√ £©Ydè|≥P£± °Š¯ ÿý≈H V` üý√ ¢ ´ üäÈЬ ïäv ½ © ^P óý≈H £´P .¢ ÈØš èłm èv䣩èáŠ√P òÆš .èjüšØ ]IUP˚ý˜CH≥ ¢ †ø`U¢ ≠ Pü± ¢ © òšÆèðâø °Š¯ ÿý≈H úI›äÈH≥ èj¢ √ èŁm ¢ ≠ ¢ äÈ≥ èt ¢ © ú›äÈIH≥ ¢ ¡ √ý © Š√ ¯n ‰ ” ý≈ H Ö Ë ý≈ H ©¢ √ä èå®°Š¯Å √ èŁm TPžU °Š¯n îŠâ¡ °Š¯ ÿ ïC©èvý èjc £© ø ó °Š¯n2 6 .¢ óŠ ˛ \ü °Š cdèÐv ¢ èâý’®²ñæ ¢ ø U PîŁmP cdè ÿý≈H üšØ ¢ œmHł ³°Hø óý≈H VdèÐv`U Î 33 ø îŠâ¡ óý≈H `£©ïäv PUP ü©Yždü©Yždü©óý≈H ê ˛ ƒ üšØ ò‘®¢ üšØ ïäv èšld ¢ ýv †Ł± ïC©büšØ ý≈ H ¡ ‰ ´ © îäv`Pî m d`P büšØ ˛ƒè客 ä√ ó üŁ± `ždüý√ ½ .¢ aèÐv ¢ †≥ ü©büŸ ïC© ½ ¡ ý≈ H ‰ ≠ Šâ 34 .`£©*Pdüð√ ü©ó ˛ƒ üšØ ˛ƒè宣ð¬ Xèvä ø ó ³°œ ïC©büšØ èâý’®¢ √ý ¡ ¡ ø Vèâä ´ ©½ H ˛äƒèá„√ä ò‰¯ä mIŁ óŠË”Ö ˛©\üŠ√ û”ÖÈý≥ ¢ †äÈŁN± . `èå®ïäv Ž£´˚šl ó‰ †äÈŁN± ïC©büŠÈ© `èå®ïäv ó‰ òÓÐ≈ £ð¬ Xèvä ¢ ½ ¡ œmł ³°Hø óý≈H ü©½ Øš èŠâ´è ®ïŠv ïC©.üšØH ¢ © ³°Š¯nŽd 3 5 .¢ Øš ½ aèÐv ^PÎ 27 ïC©büŠÈ© `èå®ïäv ó‰ òÓÐ≈ £ð¬ Xèvä ¢ † ◊ý≈ èiPîH m èväŽd óý≈HÏ¢ ¡ ÓÐ≈ ¬ © “Šâ−ø ¬ Ø © ± © ˜ðv © ý≈ H ‰ ¯ ¯ ø ó °Š n 28 .Ì üšØ ïäv †œýv˙H≤ ¢ © * ïäv ó ò £ð Xèvä ¢ ó `£Š ¢ š ˛ üł ˛ b`˚Š ¢ PîH m ³°Š nŽd ˛ƒü©£´P ïC©büšØ èâý’®¢ flª äÈð¬ Póý≈H 36 .¢ ˛©b`˚¥ ¢ šØ ˚ˆ−æ èiVè−áä¯ −æ óŠË V`ïC©büŠÈ© `èå® ‰¡ ≈ èŠv VèŠâø òÓÐ≈ SèÐv ê ŠvP èi˚¥ cdè ÿý≈H ïC©büŠÈ© `èå®ïäv °Š¯Å òÓÐ ∂ Øš ñË◊Š £´P 37 .°Š¯ ä≈ ³°œÅ≤ ¢ È≠ cdè ÿý≈H èv䣩îŠâ„ø ü’®üý√ ¢ ∂ ^P óý≈H ü’®¢ šØ °Š¯ ä≈ ê šØ °Š¯ ä≈ ñË◊Š £´P d`P ¢ šØ ê ŠâÔþ≈ üý√ ¢ ŠâÔþ≈ ø YîÐv V`üý√ üšØ ¢ ýÈ’®üŁ± £©fž£Ð¬¢ ø .¢ šØ ¢ ” √ý ©¢ äȯŠk ïkîÐv óŠË Ö ˛©\üŠ√ °Š¯n cdèÐv ¢ (30-29:6èuü≠) Hœłm ³°Hø óý≈H Î 38 ≠ îÐv ¢ © •œäv@PïC©èåý≈ èŠâ´è ®ïŠv ïC©üšØ ¢ •œäv@P¢ ø óý≈H°Š¯n 39 . * ½ ≠ îÐv ¢ ©½ büšØ èâýšØèłm èâä ’®üŁ± ¢ ¸ä¬PU¢ ¸ä¬PUd`P © c£Ð¬N ïC©ïŠv V` … îŠâø cdè ÿý≈H ˛ ƒü©£´P .üšØ ïäv cž˙Ô®ï~Ðvèà≥ ¢ ¢

−æ ø ^P d`P ¢ ÔŒvŠ U ¢ ø ˙ flä√ ˛©èväŽd ü©½ ò‰ä¯IŁm ¢ adüª ˚Š˜C ª ò‰© ô ◊ ø ½ äȬð P ¢ ä√ ^P èŠv ü´üý√ ¢ Øš èłm èv䣩ó ≈èuû”Öý√ èväŽd ¢ adüª °Š¯n ³°šØŽU ¢ Hý≈ © Vèâä H´¢ Ô÷Ł •œäv@Pò»îŠâø Y˚Š˜ýv £´P 29 .èŠâ© aü”n °Š¯n bü≥èi¢ ¹ È≠ ^IP .cU ê Pd üð√ P˚Š˜ýv ïC©¢ ä⊯åð≈ £©Sè|ä√ü©^P üý√ üý√ cU£© © ³bîÐv ïC©èjüšØ ò‘Š≈ ˚ý˜ Ð≈ ¢ √ èŁÄÐ≈ ˛©¢ ä√ èŁm °Š¯n óäË’Ł∞³bîÐv ïNɱ ê ŠvP¢ ý≈ Ô÷Ł •ý≈èšl èyîŠâø P˚Š˜ýv £´P 30 .¢ √ èŁm èŠvU £©ë †œýv˙≤ èiVèâä H´¢ kP ü© È≠ ^IP.cUê ³bîÐv Pdüð√H P˚Š˜ýv ïC©¢ aèiü©^Püý√ c£© ä⊯åð≈ £©¾ © ³bîÐv ïC©èjüšØ ò‘≈Š ˚ý˜ ≈Ð ¢ √ èŁÄ≈Ð ˛©¢ ä√ èŁm °Š¯n óäË’Ł∞ ü©ïNɱ ê ŠvP ¢ √ èŁm èŠvU£©ë .¢ kP ” √ý © _ìq óŠË Ö ˛©\üŠ√ °Š¯n cdèÐv ¢ N) (18:16èuü≠ ,12-11:10ù¡˙≤,9:19òýË≥

È≠ ¢ © ^Püý√ cdèn ž˚ð˜åý≈ £ð¬ Sèj .`£©¦ ùŠ¯ðv òÓÐ≈ SèjbèŠvèÐv P˚¥`U¢ ≠ ²ñä˯Šå®°Š¯n ½ ø óý≈H£´P 40 èâä Š¬U _ìq ü©YüŠÈЬ òäËð¬P˛ ƒü©üŁ± ïC©¢ È≠ ¢ ©¢ äÈŠ¯k èvý£H©˛ ƒü©¢ ¢ ¸≠Pîr ü©óý≈H¢ aèÐv ïŠv Î31 šØ ò Ë´ò‘®½ ≈ ý≈ ý≈ H ≈ ý Øš èłm ÈØš èłm üœtP üHý√ ¢ √ èŁm 32 .cU * ïC≥èvä _ìq Y£Š¬£◊ ü©^P V` ïC©¢ ü©ó ˛ ƒü©£´P 41 .`U cU òÓÐ ïN Öł± èâä ð¬P ü©^P ó üý√,¢ © ^P üý√ ¢ ’® ¢ È≠ ¢ ©¢ äÈ”mł dè|ŠÈЬ íŠâ≥ ê íŠâ≥ `U •ý≈èt ¢ ŠvP òýËøU£Ð¬Žd

Šâ≠ ø ïŁm`ò‰©ü©YüŠÈЬ òäËð¬P˛ ƒ ü©üŁ± ÎïC©büšØ èâý’®¢ ø óý≈H °Š¯n ° ¢ ³œ

21:23eèâä −Âý¯tIP,2:30òýËä¯C´,12:19dèÐâ±P `£©Pdüð√ ˇ îvä `Pîm © •œvä P@ ½ ä¬PU ˇ ¢ 20:24dèÐâ±P,24:21³W`£ ± ¸

18:5èâä −Âý¯tIP,14:20³W`£ ± üšØ ïäv ˇ èvädŽ óý≈H 1:24eèâä −Âý¯tIP cUˇ ˛ ƒü©üŁ±


9

10:6-42:5 òýËN≥ £©èŁÄ≈Ð ü©bü—äâø£ä¬ °Š¯n büł± ü©ò“jd`P °Š¯n büšØèj½ aUèÐ⪠YUü’Š≈ ø bü´ü≠ d`P °Š¯šl ¢ ý√ £©³bìrP îÉÁ≥ èi³bP òšÆ èv䣩ípèm úŠ√˙‡ý√ ¢ ý√ £©ípèm V`üŁ± ¢ Øš ï~pV`üý√ ò‘Š≈ büšØ èâý’®°Š¯n .¢ Øš èvý üšØ .°Š¯šl ¢ ^P ïC©èvý `U £ð¬ düπ ïŠâ„ ± V` üý√ `U •ł◊®óý≈H ü©büÐÈŠ¬˙ ∫ òÓÐ≈ †Ł± d`P 3 © aèÐv ^Pü©ò‰©û”ÖýÈ≥ ¢ aP˚Š˜C ± Pdè ÿý≈HW˙π^P 4 .üšØ ïäv ó“r èi½ ½ ≠ Šâ èjüšØ VîŠâ−ø üð√ èâä Š¬U aèÐv Pdè ÿý≈H ³°œ èŠâ©èŠâ©VîŠâ−ø üð√ ïC©¢ šØ èâýÔŒŠvU ¼

Ô∞ł üð√ Ž˚Š˜Cł± ˛ ƒ ü©£´P ¢ ø óý≈H òÓÐ≈ ˛ ƒü©42 . `èŁm¢ ”łm cdè ÿý≈H üŁ± ¢ ý≈ H √ @P¢ È≠ ¢ ©¢ äÈŠ¯k × ø ó ˛ƒü©£´P`îŠvUü©^PV`üý√,¢ ¢ Z˙¿¢ šØ ^èðv .`£©ïäv dè|ä√IPü©^Póý≈H üý√ ø † ø `£©† ½ ÐÈ◊N≤ ¢ (36-32,28-27:6èuü≠)

Øš èŠâ´ a ø ³°Ÿ−æU¢ äȬð Pd`P£©½ ø òæ`ž£ð¬ ¢ äȬð Püý√ Î 43 Øš èâýŠ¬Uï~pèåł∞N Pèi^Pü©óý≈Hd`P ¢ †ÐÈN◊≤ ¢ .¢ ½ ˙‚ä√¢ Šâ≠ 44 *.¢ Øš èâä ø ¢ ä√ óý≈H ü©½ óý≈H °Š¯n ³°œ aèÐv ˛ ƒüšØ ò‘®^P.£© ø ø büäÈŸ−æU ¢ äȬð P óý≈H ïC©büšØ èšld ï ® ¢ Pdè ÿý≈H d`P `£©½ †ÐNÈ◊≤ ¢ √ý © Š√ ”ÖÈý≥ ø ” Ö Ë ý≈ H ý≈ H È≠ ¢ © ¢ ≠ P` ¢ ä√ èłÄä≈ü’ð≈ ³bèÉÁä√ ½ UèÐ⪠d`P èrUH óŠ ˛ \ü û ¢ a ó üý√H ¸ý¬ 45 .`£©èrU ó ¢ ± ≈ (4-2:11èuü≠) —äv üšØ ¢ ÷NłÐ òÊŠÈÁ ¢ ©¼ ≠ P`¢ äÈØš d°Š¯n ³bèÅæ@P büŠÈ©.¢ aèÐv cdè ÿý≈H¢ È≠ ¢ © büä√`U¢ Øš èvýè|Ÿ∞ł d`Pèâý≠è|ä√ ü©³Wdüµ ¼ aUèÐ⪠óý≈H †Ł± Î 5 dèièŠvd .`£©ïäv W˙π ˛©b`dèièŠvd üý√ `£©½ d`Pb`£Ð¬N ¢ aèÐv Pdè ÿý≈H ïC© ≈ È≠ ¢ © büä√`U ¢ È≠ ¢ © büœ © büŠÈ”jd`P°Š¯n büšØè}ý√UèÐ⪢ © büŠ√Uü’Š≈Rü≠ ˚Š˜C ª d`P ŽdèÐâý¯tPd ¢ ^dèÐv ¢ d`Žd £©˚ˆþ≈ £ð¬ büä√ü©¢ šØ èâýŁ◊ËŠÔÐ ¦ Šâä¬ ≈ ý≈ H ý≈ H ® ≤ ≤ ý ø bü≠P` ¢ äÈÔ d † ø ó 46 .ŽdèÐâý¯tPd ý√ £©îäâÂð√ ü©¢ ä√ £© èrU¢ ø ½ †ÐNÈ◊ òÓÐ ó £´P ¢ ½ ÐÈN◊ ¢ ùšØPü ± ïŠv òŒävP d`P °Š¯šl ¢ ïC©¢ šØ ˛ƒ üšØ ¦ ý≈ H ≤ ø ó °Š¯n .°Š¯åŒŠvU ü©½ ø ^P ü©óý≈H üý√ ¢ ´ üÔ®d È≠ ^P? èj¢ ”n ï~p èŠâ©¢ aUèÐ⪠˛©³bP Rü≠ Sü›◊ ïC©¢ V` èŠvü´ïC©büšØ èâý’®²ñæ ¢ ý√ £©òÆš èáŠ√Püý√ òÓÐ≈ ¢ ≠ P`¢ ä√ £©Sü∑` ]˚∆ óý≈H £´P 47 .°Š¯šl ¢ Ô∞Nł P °Š¯n û± ¢ © büý¯t`U ¢ äȬð P Â√Š P üý√ üšØ ¢ ýÈØš èłm èâä ä¯Ðv ¢ `£©½ aUèÐ⪠˛©¼ aèÐv cdè ÿý≈H d`P ü≠ £©îäâЬ VŽdP`dU £©èŁm °Š¯n c˙ÿ® óý≈H °Š¯n ¢ ýÈœt •œ Ô∞Nł P ¢ äÈý¬ P ˛ ƒü©¢ ø b`˚¥`U äÈä¬ èłÄ‘ð≈ ïäv ü©PîH m ïC©¢ È≠ ^P .¢ äÈЬ ïäv ¢ ŠvU °Š¯ ä≈ óý≈H ü©ùŁ± ¢ èŠâ´èŠâ©VîŠâ−øüð√ üŁ± .¢ aèÐv Pdè ÿý≈H ¢ šØ èâýÔŒŠvU ¼ ý≈ H Øš È”tP 48 .°Š¯šl ¢ ýÈØš d ¢ Ô∞Nł P ¢ ø büý¯t`U ¢ äȬð P òÓÐ≈ Rü≠¢ ≠ P` èኯŁm ¢ .èjcUï~Ip ü©ó V`d`P¢ Øš °Š¯n büä√èÅæ@P¼ .`£©ïäv ½ aUèÐâªW˙π˛©b`dèièŠvdüý√ `£©½ aUèÐâªóý≈H †Ł± Î 7 èâä ä¯Ðv ínèiòÓÐ≈ ü©óý≈H W˙π òæP ¢ a èÐv Pdè ÿý≈H ïC© ¡ ÈØš èłm ýÈØš d ¢ ý√ P˚š lHU ü©büý√èÐv òäË·≥ ¢ .¢ ˛©ó‰ ^P .°Š¯šl ¢ Ð√ V` ïC©büŠÈ© æ ÿ ýÈÔ÷Ł òÓÐ≈ ïŠv V` d`P .`£©ïäv óý≈H½ aUèÐ⪠°Š¬£©°Š¯ývèÐv VUèŠvŽd £´P ïC©°Š¯šl ¢ √ý ý≈ ©a È≠ ^IP.üäÈЬ ïäv W˙π˛©³bPó 8 .¢ Øš èâýHä¯t ü©èrHU ˛©³bP PîH m üý√ ½ P˚Š˜C± óŠË”Ö ˛©\üŠ√ °Š¯n cdèÐv ¢ ¢ äȬð Póý≈Hüý√ üšØèłm èv䣩½ äȬð P½ È≠ èðv ü©ï~p¢ aUèÐâªóý≈H£´P6 .¢ ¢ ¸¿` òæP

ý≈H Ø ”Ö≥ © ” ≈ð ¢ ø ¢ äÈ—ävèn cdè ÿý≈ ïC© SèŠâ ± ^IP ¢ äÈ≥ èt ¢ © bü´ü≠ Xèi¢ Ô∞Nł P óý≈H! üšØd dèŠâ−ø üšØ Î aèÐv cdè ÿý≈H ¢ °Š¯ ÿ ïC©¢ š Xü ü ¼ ø ïŁm`^IP9 .¢ ø ≠ P` ¢ äÈØš d °Š¯n ³bèÅæ@Püý√ °Š¯åŒŠvU ü©^HPRü≠ ïC©`£©ïäv¢ ÈØš èłm èŠâ© ¢ :`£©½ aUèÐâªW˙π^IPóý≈H¢ ý≈ H ÿ ”n ïäv £Ł±P˛ƒ ü©èi^P°Š¯ ¢ ø ]˙π˛©¼ .èj¢ aèÐv cdè ÿý≈H

6

≠ P` ¢ äÈØš d °Š¯n ³bèÅæ @P Xèvä P˚Š˜ýv ¼ aèÐv cdèÅšÆ cP ¢ Øš d^îHà≥ .¢ √ @PòÆš è−tUèÐv Y˚Š˜ýv 10 büä√èÅæ @P è−áä¯n P˚Š˜ýv ˛©W˙π ùŁ± , ¢ .üšØ Pdüð√ òÓÐ≈ °Š¯n èŠâä¬UòæIPW˙πòæP¢ šØ èvý üšØ Pdüð√ °Š¯n

ïäv ˚Š˜ −‰ý√ ˛©^P üý√ `U ½ aP˚Š˜C ± ü© ¸Š¬˙ ∫ óý≈H †Ł± Î 2 ýȬŠ U ½ °Š¯šl ¢ aP˚Š˜C ± dèièŠvId òÓÐË© †Ł± üäÈЬ ïäv W˙π ˛©büÁΩèâä H≥.`£©

Øš èâä øH ˇ üý√ 18:19dèÐâ±P ¢


10 ðv ë .èjcž£œ ävŽd ˛ ƒü©ïäv d`P èjc£©VèÐâý¬ Pž˚Š˜C©˛ ƒ ü©üý√ ïäv ü© ³bP © ˛äƒŽd † Êä√ düł± ˛ ƒü©ïäv d`P ïC©büŠÈ©21 .è}ŠÈ ¬P£ł±H ü©^P ïÖŠ√dŽU ¢ Øš dè}≠ òÓÐ≈ SIU P˚Š˜ýv £ð¬ °Š¯šl`èjüšØ ïävPŽ£ ± P˚Š˜ýv bè Ł∞ .èj¢ Øš òäË−ø`d ¢ È≠ ¢ © ³bîÐv •œäv@PÎ 22 òÓł∞N P °Š¯åŒäv@PY˚Š˜ýv £´P .¢

30-11:6 òýËN≥ .cU³bUòæIPü©óšÆ ˛þƒ`d˛©Žd`dYdèÅšÆ11 ø óšÆ W˙π ùŁ± £©]èÖ≥ ü©büšØèâä ´cdèÅšÆ12 òfi” r ¢ ý√ £©]èÖ≥óšÆ ü©bü≠P`¢ ä√ £© .°Š¯šl ¢ Æ Šâ≠ SPžU ïäv °Š¯n ¦ ø ˛ ƒP£Ð¬ ³°œ † πèܱYdèÅšÆ ¢ ½ ù √ènŽdP@°Š¯Åš 13

°Š¯n büÔŒvä @PY˚Š˜ýv £´P 23 .èjüšØ ³°−ø`d ³bîÐv Pdèt P˚Š˜ýv üý√ büšØ ø òŒŠvdèvý ³bîÐv Pdèt P˚Š˜ýv üý√ üšØ ˛ƒÐ P£ ± √ èŁm ˙ÔÐ≈ ¢ ˛ ƒèðv °Š¯n •Ł◊ý≈ .èj¢ √ èŁm üšØ ê ä√ èŁm P˚Š˜yîävP¼ †Ô™èâä ý¯C©üý√ ¢ Švdèvý V`£´PòäË−ø`dê ŠvP˛≠P` ¢ æ − √ èŁm üšØ £©½ †≥î m ˛©büœkèn `U½ ¸¿`ê ŠvPô ◊ ˛ ƒü©Î 24 .èj¢

. *èn˙º ý≈ ´ ` £©]èÖ≥ ó £´P ü©büŠÈfl” r ˛ƒ üšØ ¢ ø b`˚¥`U Ï bèšl 14 ¢ Øš °Š¯n ½ c£©]èÖ≥ ü©büŠÈfl” r Ydè ÿý≈ ¢ †äÈŁ± üŁ± òÓÐ≈ ¼ aèÐvPdè ÿý≈H ´ `£©ïäv ]èÖ≥ü©büŠÈfl” r ˛©bü´ü≠ £´P15 .èj °Š¯n büä√èÅæ@Püý√ ¢

ø ê œt £©½ ø c˚¥`U¢ © £©½ ¢ †ÐÈN◊≤ ¢ a˙‚ä√ ¢ ŠvPV`.èâýœt°Š¯ ä≈

äÈØš d .èjc£©ïäv ]èÖ≥ü©büŠÈfl” rcdè ÿý≈HòÓÐ≈ ¼ aèÐv Pdè ÿý≈HTP` ¢

ŽdPîävP ˙ flä√ü©c˚¥`U üý√ èjc£©Y`˚Š˜ðv ˛©ê kèn ê ŠvP £´P èŠv , èj °Š¯ ä≈ £©½ †≥î m ˛©½ ¸≠`U` Sèn d`PPî m ½ ¸¿` ê ŠâЬPüý√ .èjc£© Í.èâýœt

½ †šØèt− UèÐv ˛©Pîm H ïŁmdU ì ≈ð (34-22:12èuü≠)

” √ý ©¢ Èä Ô®d VdŽ `d óŠË Ö ˛©\üŠ√ °Š¯n cdèÐv ¢ œâŠÔ≈ð ü©b`˚ˆł∞ ¢ äȬð Póý≈H üý√ üÔN®dVŽd`dóý≈H †Ł±Î 16 ^PUHPd`P¢ ý√ £©òÆš èáŠ√` ¢ ≠ P` dèièŠvdI. `èâä Ь ïäv ˛©b`dèièŠvd b ³ P óý≈H üý√ .°Š¯šl ¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ £©P`èå®Uü©bü´ü≠ °Š¯n ½ V`¢ ¸≠èm ˛©VŽd`dV`.üäÈЬ ïävW˙π ø óý≈H °Š¯n °Š¯šl ¢ ýȯŠk ždè}Ð√ ü©½ äȬð P ³bPbüšØ èâý’®²ñæ ¢ †ŠÈ ¯šl ˛©b`˚ˆł∞ ¢

ø óý≈H °Š¯n ¢ È≠ ^IPÎ25 È≠ ¢ © PŽî r ü©óý≈H ïC©büšØ èâý’®¢ £œs¢

Øš è|Hł± ínIïkîÐv Pdüð√ èi¢ È© ¢ äȬð Pü©b`dèièŠvd È≠ ^IP17 .¢ †Ł± ¢ È≠ ¢ ©¢ äÈœävèyžU ü©³bîÐv d`P °Š¯ ä≈ ½ ä√ üšØ îäâ≥ 18 . `è}≠ íŠâý¬ °Š¯n ˚¥ d`P `£©èŠv ü…U a ètüÐÈH”n ¢ ad`˚ ∆ ˛©¢ üH ± ü©ïäâH≥ üý√ üÔN®d VŽd `d óý≈H Šâ≠ .üšØ¢ È≠ ¢ © ½ ø cŽd`dóý≈HïC©˛ýƒ üšØ °Š¯ ä≈ Xü”Ö≥ ½ ø PŽî r ˛´îävIŽd ïC©büŠÈ©.èväüšØ ïäv îäâ≥ £œsóý≈H ¢ aèÐv ïŠv ü©bü´ü≠ ¸ý¬ a ³°œ ³bîÐv d`P ¢ ý≈ H Æ Øš èâýÔŒŠvUü©ó d`˚ ∆ üý√ ¼ ø b`˙ flä√ Ydè ÿý≈ Øš óš P£©fž£Ð¬ ¢ ø b`ž˚ð˜C© .¢ aèÐv Pdè ÿý≈H VîŠâ−ø üð√ ¢ üý√ ïäv .ü≠PžU ˙ flä√ ê ŠvP£ð¬ b`îäv£ð¬ 2 6 .¢ Øš èâýä¬èŁmü©½ ≠ P` ¢ ä√ üšØ õ¡P` °Š¯n ˛´îŠâ−ø üð√ V` d`P √ý üÐ√ ³ñˊЬ V` d`P ¢ ýÈþ¬ èiíÉΩ ïävd`P °Š¯šl ¢ ¸≠èm XèÅý≈ ¢ ³WèväP °Š¯n büŠÈÔþ≈ ü©ïäv d`P .°Š¯šl ¢ ý≈H Šâ≠ .°Š¯šl ¢ äÈØš d °Š¯n büä√èÅæ@PUüŁ±`èÐv ¢ © ^P ³°œ ý√ £©õŸŁ∞ £ ¬è mŽd ¢ © .èjcUïkîÐv èåł∞N P°Š¯ ÿ ¼ aèÐv Pdè ÿý≈H ¢ ý≈ H Æ ä≈ ýÈä¬ èŁm ó d`P¢ ¼ èÐv Pdè ÿý≈H TP` £ð¬ ³bPïC©üšØ ¢ šØ èvý£©óš P˙ºPŽî r °Š¯ HPa ý≈ H ø ¸ © ½ ø b`îäv ½ ŠÈŸšÆP ˛©PîmH £©f£žÐ¬ ¢ † ½ ≠`U d`P 27 .üšØ û √T ¢ †ŸŠË¡ `dîu òäËý¯C©ó £©fž£Ð¬ ¢ ø ïŁm`˛©Yîäâ≥ £œsYdè ÿý≈ .˛´üšØ ïäv ˙ÿ∫ ˛ ƒŽdPdU˛ ƒü©Ydè ÿý≈ ¢

(13:16èuü≠ ;36-34:11èuü≠ ;34-33:12èuü≠)

√ èðv °Š¯n büýÈŠ¯å®ïCœ ý√ £©büŠÈ©£œs˛©^èÐâ≠ Î 28 ¢ Ð⣱ ? üšØ ¢

ä√ PŽ£ ± £ð¬ ³°Š¯nŽd ^IP¢ È≠ ¢ äȬð PÎ 19 bè Š≈ ïC©büŠÈ©.üÔ®dïäv ¢

≠ P` ¢ ä√ èŁm äÈ… ž£Ð¬ ¢ © ³bPHd`P .`£©dü ª £ð¬ bü≠üÔð≈ ¢ V` .`£©dü ª £ð¬ ¢ ≈ ý√ £©°Š¯ ä≈ òÓÐ ½ È≠ ¢ äȬð P ïäv d`P .¢ †äÈ◊≤ †ÊN−Â≥ ½ cž˚ð˜C© ˛ ƒü© ¢ ø óý≈H °Š¯n 29 .°Š¯šl ¢ ýÈä¯vÐ üŁ± ³bèÅŠË”t ïC©ïŠv V`büšØ èâýšØèłm èâä ’®üŁ± ¢ ≈ ©½ †Ÿ fiª ` b ³ èÐv ³bP@òäËý¬P ˛©SüÔð≈ ê ŠvP ò‰©V` òÓÐ ¸ý¬ èšld •ý≈èt¢

ý√ èŁm üšØ õ √Pè p £©üšØ Uü≠@Pë b`˙Ô™cdè ÿý≈H düł± .°Š¯šl ¢ ävŽd d`P Vž˚Š˜C© ý≈ H ýÈœt P£ł±H V` üšØ ¢ ýÈÔ®d ó °Š¬Ž˚Š˜Cł± üŁ± d`P °Š¯šl ¢ ýÈœt üšØ í mPU °Š¯n .°Š¯šl¢

© ˛ýƒdü›Ð√üH ± °Š¯n ³bPîŠâ≥ 30 .èŠâ©ïäv ³°ý¬ ¸Š¬Žd ^èÐâ≠ £Ð¬P£Ð¬ ¢

È≠ ¢ ©½ äȬð P óý≈H ¢ È≠ ^IP20 †äÈŁN± ü©büä√PŽ£ ± ¢ bè Ł∞ ïC©`£©dèŠâý¬ ¢ Øš ínè−t ½ ½ Š¬@P d`P ¸ ½ ¿èq d`P † ½ ≥üœmòŒtHPÎ .¢ ¸Š¬@PïŠv °Š¯n bü ◊‰ä√ ˛äƒèväüŠ√ îäâł± .13 ¸ .³°Š¯n@P.¢ šØ dï−áŠ¯ÅšÆ ï−áŠ¯ÅšÆ P˚Š˜ýv SìŁm


16:7-31:6 òýËN≥

11

ø Pîm H ü©büýȱŁ èm òäˬðP `£©è}ä√èn ¢ (13-9:11èuü≠) ý≈H èðv óý≈H°Š¯ ® ¸ý¬ ,`£©¦ ^ìýv .èjcU°Š¯ ÿ PîH m ¸ý¬ ,ü—ävèn Î 7 ”åH®¢ È≠ cdè ÿý≈H V` °Š¯ ® ¸ý¬ `èâþÔŒþâÔ®VŽdP`dU .¢ ´ ` bèšl 8 .èj¢ ä√ žîävü…žU dèvýè}≠ d`P ¢ äÈØš d ¢ ýÈÔ∞ł üð√ ï−áŠ¯ÅšÆ èðv TP`¢ šØ èâý”n ü©òÆš cP` ¢ È≠ ¢ ©¢ ≠ P`¢ ä√ èâþÔŒþâÔ®dèvý è}≠ d`P¢ èvýèŁm òšÆ íåH®VŽdP`dU¢ šØ èâýŠ¯k òšÆ Øš ´ `U ˙ÔýËð¬ ü©^P óý≈èŠâ©üý√ ¢ —äv èn ˛þƒ`d ïłÄNÐ≈ Pdè ÿý≈H £´PÎ9 .¢ .¢ ≤ ´ `U¼ Ô∞ł üð√ ò“åł÷ V`£´P10 ¸ä¬èt ü©^HPèŠâ©üý√ ¢ ˛©PîH m óý≈H11 .¢ Šâ≠ .üšØ aP£ ± ïCœ~Ðv .üšØ ïäv ¢ NÔ∞ł P W˙π © ^IP³°œ äȬð Póý≈H UüŁ±`èÐv ¢ büł◊NÐ≈ ¢ ýÈšØ èłm èâä Š¬UŽ˚Š˜Cł± òÓł∞P ü© ¢ †äÈŁN± òÓÐ≈ ¼ aèÐv Pdè ÿý≈HW˙π^P.üšØ ¢ šØ °Š¯n ½ äÈÔ∞ł üð√ .èjcU°Š¬Ž˚Š˜Cł± òÓł∞HPü©bü≠P`¢ ½ ’Ð≈ .† ½ ·Š√˚¥− óšÆP † ý≈ H ý≈ H ø ³bPó ˛©ùŁ± `£© `èvý£Ð¬ èåł∞N Pó •ý≈èt ¢ © b`˚¥`UÎ12 ¢ ý√ £©îŠâ≥HP ˛©¢ ä√ £©¢ È≠ cdè ÿý≈H d`P † ½ ·Š√˚−¥ ˛©Mòæü≥ ïŠv .üšØ ¢ Øš ïpìH m èi½ .¢ aèÅŠË”Öý√ ˛©büŠÈЯäv

šØ VU úŠÈ”|√ý ïýâøPd èi˛´îvä dŽI YîÐvP ¢ (24:13èuü≠)

Øš aPüŁ± ^èå™ïCœ äÈ´HP d`P¢ šØ èvýèâä ’ð≈ Qè−t üð√ PîH m ü©^èå™˛≠P` ¢ Ð⣱ .¢ √ èâä ’ð≈ VUèŠvŽd èâä ý¯C©ü©óý≈H PîH m ¢ È≠ ^P˛´¢ ”Łm °Š¯n R@Pü© íi ó®.èj¢ ý≈ H Æ ≠ P` b aèÐv ^P ó 31 .üäÈЬ ïäv ¢ èŠâ©óš ïC©`£©ïäv £œs˛©½ ³ èÅŠ≈P ´ °Š¯äâ’ð≈ èŠâ©d`P ? ¢ ´ °Š¯ âð¬ èŠâ©d`P? ¢ ´ °Š¯ vèå® üŁ± Rü≠ 32 ? ¢ ý√ £©¦ ä√ èðv ü©eèŠâ−øP b ýÈä¬ èŁm °Š¯ ä≈ ü©PîH m óý≈H .°Š¯šl ¢ ù−µ ü©˛©¢ ³ PHV` ¢ äÈšØ d °Š¯n ½ aèÐv Pdè ÿý≈H TP` ¢ †äÈŁN± ïC©büŠÈ©`£©ïäv £œs óý≈H ïC©¢ šØ èâýä¬èŁm ¼ È≠ ¢ ©½ È”t IP 33 .¢ ÈØš èłm °Š¬Ž˚Š˜Cł± XèÅý≈ ïŠv ü© ¢ †šØè−tUèÐv ˛©PîH m óý≈H ¢ © ò ∂ ˙≤ ˛©^P d`P ÈØš èłm èv䣩¦ ùšØPü ± ˛©bü≥èiû√Ð èÑ≥ ¢ ¸ý¬ .¢ ýÈØš èłm óý≈H üŁ± ˛´°Š¯ vèŁm YUòÓÐ≈ °Š¬Ž˚Š˜Cł± Y˚¥`U°Š¯ ÿý≈H ^IP34 .üšØ ¢ ÈšØ èłm èv䣩ïäv £œs˛©íiü©óý≈H¢ È≠ äÈð¬ P¢ © ³bU˚šl ïC©büŠÈ©¢ aì|−ÂH≥ ¢ ½ ≈ ´ büšØ dè|ΩP¢ äȬð P¢ © ^PòÓÐ íi°Š¯šl ¢ ý√ üšØ .¢

ø û”Ö√ý ¢ © b`˚¥`U ©¢ √ä £©ï~ÉŠÈΩ ¢ cdèÐv¢ √ý © Š√ ¯n ” Ö Ë óŠ ˛ \ü °Š (42-41,38-37:6èuü≠) © b`˚¥`U Î û± cdè ÿý≈H PîH m ¸ý¬ .`U ïäv ï~ÉŠÈΩ û”ÖýÈ≥ ¢ ý≈ H © b`˚¥`U ó £´P 2 .èjcU ïäv ï~ÉŠÈΩ òÓÐ≈ °Š¯n °Š¯n û± ¢ ¡ ´ `U ï~ÉŠÈΩ £´P .èjüšØ ï~ÉŠÈΩ èió‰ ^P òÓÐ≈ °Š¯n û± cdè ÿý≈H üý√ ¢

7

© b`˚¥`U óý≈H •ý≈èt cdè ÿý≈ XPîuP òÆš ` üý√ `£©XPîuP üŁ± •ý≈èt ¢ ≠ P` ¢ ä√ èŁm ¢ √ èðv °Š¯n •œäv@PòäˬðP Y˚Š˜ýv Î3 .èjüšØ òÓÐ≈ ä√ èŁm ü©óäË’Ł∞ üý√ ü©˚Š˜ýâ’−æ ¢ Rü≠ ò Ë©.¢ šØ Pždüł± ê ävèŠâÔÐ≈ Pž£Ð¬ d`P ³bèt @PïýâøPd TP` ¢ Šâ≠ 14 .°Š¯šl ¢ © ^P ¢ ý√ üšØ í mPUïÖŠ√dŽU ¢ œäâý¬ ¢ ≠ P` ¢ ä√ èŁm ¢ √ èðv °Š¯n •œäv@P˛©˛ ƒèåÐ≈ ¢ äÈð¬ P büŠÈ©üý√ èâýÔŒŠvU °Š¯ ä≈ ” m PU¢ © ˛´îävIŽd YîÐvP³°œ ¢ ≤ Øš èvþüÔł∞ ½ ø ˛ ƒèåÐ≈ c˚Š˜ýv üý√H 4 .¢ Øš í|−Â≥ ïýâøPdd`P¢ Øš èâýœt ï ®¢ ¯ŠC©¢ Øš èâýÔŒŠvU ü© Ô÷Ł üý√H ïC©¢ †’Ð≈ VŽdP`dUèi ¢ ^PRü≠ òÆš îäâł± ]˚I∆ ¢ ýȯŠk èðv ü©ïýâøPd aPïC©!•œ ” ≈ð ïCœ äÈ≠ è|ä√ ïCœäâý¬ èi•œäv@PY˚Š˜ýv ŠvUü©•œäv@PòäËð¬Püý√ ¢ .°Š¯šl ¢ Ð⣱ cU¢ ø ¢ ý¯t Pd¢ © cŽdP`dUë . `èŁm üšØ í mPU°Š¯n ½ †äÈŁN± ¢ äâý¬ Î 13

!¢ šØ UüŁ±ü≥ ˚Š˜ýâ’−æ °Š¯n •œäv@PY˚Š˜ýv ê šØ dèièŠvd ê ýv ŠvP üý√üý√H 5 .¢ © bü´ü≠ `£©dü ª £ð¬ dPU£©¢ (27-25:13;44-43:6èuü≠)

È≠ c˚Š˜ýv °Š¯ ® ¸ý¬ Sè|ä√ üý√ ü©˚Š˜ýâ’−æ¢ © •œäv@PòäËð¬Püý√¢ ” ð≈ c˚Š˜ýv ¢

√ @P˙ flä√ ]èp èâä ≠è|ä√ ü©¢ œäâý¬ ¢ ≠ P`¢ ä√ èŁm èŠvèðv °Š¯n •œäv@P˛©˛ ƒèåÐ≈ .èj¢ © büŠÈЯäv ¢ þ√ üÔŁ∞H Î 15 È≠ ^P.ü≠PžU ïäv ¢ ´ @P¢ © büýÈ© H óý≈Hü©b`Ž˚Š˜Cł± ^îà≥Î6 b`ž˚Š˜åÐ≈ V`.üšØddèŠâ−ø üšØ °Š¯n cdèÐv ¢ V`ïC©¢ ý≈H Šâ≠ .¢ äÈ≥ èt ¢ © b`dNüHµ .¢ ´ °Š¯k ¾ √ ž˚Š˜åÐ≈ V`°Š¯n ½ ´ °Š¯ v@P^èðv cdè ÿý≈H W˙π ˛© ü©büŠÈý¬ü≥ ¢ äȬð P ¢ aèi°Š¯ ÿ £©¾ †”ðv ˛©¢ †ÊŠÈÁ± ³°œ ý≈ H ´ °Š¯kPžU îäv`d¢ ”ýv ¢ © b`˚Š˜ðv ü©büŠÈý¬ü≥ V`ïC©büŠÈ©.ü≠PžU ïäv ´ büšØ Qèvä ˙fl ± W˙π © ³bP ó 16 .¢ ŠvU ü©bü≥èi¢ .¢ ü©³bPH£©•œ


12 ý√ ä√ \üŠ√ †Ł± 28 òŒtPRü≠ üý√ ˛©óýË ± óŠË”Ö ˛©b`Ž˚Š˜Cł± ³bP¢ ø óŠË”Öý√ ä√ ^HP ïC©büŠÈ©29 .¢ È´ž£ð¬ °Š¯n ½ üœävHP ¢ a˚Š˜C± ½ †’Ð≈ ¢ Ë”Öý√ H≥ © ½ †·Š√˚−¥ †±èp ê ŠvP ïCœ~Ðv YU °Š¯ ä≈ óŠ W˙π ˛©büŸIN“Ö ¢ √ ý .YUóŠË”Ö W˙π˛©dPîýâ¡P

√ä üšØ a èŠv † ½ ◊∂ ò»dž ü©˛≠P` ¢ (16-12:5èuü≠ ;45-40:1ù¡˙≤) © ^HP _üŁ± dU _üŁ± Rü≠ .èŠâ´@P¢ ÷łŠËä¬ £©£ý¬HP ¢ ø ždè ð≈ \üŠ√ ¢ ˬ © \üŠ√ ò»ždü©ê È≠ üšØ ¢ Ô÷łŠð d`P .èŠv @P^èðv ¢ ŠvP ¸ý¬ 2 .¢ H≤ Ô÷Ł üý√ ¢ äÈ≥ èt ¢ © \üŠ√ ¢ šØ èłm üý√H £´Pîäv`Pî m cPÎè ®d`PèŠâ´ê åŁ∞H ¢ Øš èâýœtcU½ Í.¢ †◊∂ ø P¢ ä√ \üŠ√ 3 èvý£©¦ ùšØPü ± ˛©èÜI−ø Y˚Š˜ýv °Š¯n ÎïC©è ®£©üÔł∞ ¢

8

ø YdèÅŠËЬ ˛©fžd ü©ü©^P ïÄÿ¨ òæP Í èŁm üšØ ê .ò“n èÜI−ø ¢ ŠâÔþ≈ büšØ ø ^HP¢ ä√ \üŠ√ 4 ø ò‰©üý√ PüšØ W˙πù©ïŠv ÎïC©è ®¢ .èâä ’®ïäv ¢ ø ³°šØèid`P èŁm aP üHý√ ≠ P` ¢ ä√ èðv ½ ˛©Mòæü≥ ¢ †◊∂ d`P èväèâýЬ ¢ ©½ †·Š√˚−¥ V` £ð¬ ˛ƒÐ èŠv ½ †◊∂ Y˚Š˜ýv d`P .£©PUP ü©dŽîäv Vd˙Ê≥ û√Ð èÑ≥ ¢ È≠ ¢ © bü´ü≠ .˛´¢ aèÐv ¢ šØ dVPü´½

≠ P` ¢ ä√ èðv † ½ ◊∂ XUè m èidPîŠvî ∫ ¢ (54-43:4èâä ±üŠ√ ;10-1:7èuü≠) üý√ PüšØH íI mPU°Š¯n ˚ˆ−æ V` †Ł± .èŠâ´ìłm ü©˚ˆ−æ Xü◊ä≈ ˙‚©\üŠ√5 √ üšØ ¢ ý√ £©½ © ^HPdPU˚¥ ê IN d`P 6 .èŠv @P^èðv ¢ Uîn ¢ †äÈ≥ ŠvPèi³WüΩ Øš dèŊˬРXUè m P˚Š˜C≥ îäv`Pî mc˚Š˜C≥ cP Î è ®¢ È≠ ¢ © ˚ý˜áÐ√ V` d`P ¢ Øš ìýâЯn °Š¯n úŠÈ”|ý√ îŠvî−t V`d`P¢ Øš Pž£ð¬£ð¬ Í.¢ ø dPîŠvî ∫^P¢ ä√ \üŠ√ 7 b`UèÜI−ø ü©^HP£©@P°Š¯n ÎïC©è ®¢

9:8-17:7 òýËN≥

ø büŠ√ždèåŁ∞ dPU ¢ þÈä¬ èióý≈H W˙π ùŁ± .¢ ´ ü≠ ³bèłÄ‘ð≈ èðv °Š¯ ä≈ dü—ävP ¢ ýÈœt èðv °Š¯ ä≈ ˚Š˜ŁÄä≈P ¢ ýÈœt ø ½ þÈä¬ èid`P.¢ òNÓł∞P W˙π òæP.¢ † ±dU dPU ¢ ˚šl W˙πòæPê ŠâÔþ≈ 17 .°Š¯ýv üšØ °Š¯ ä≈ °Š¯n bü´ü≠ c£Ð¬H °Š¬Ž˚Š˜Cł± Øš èâýŠ¬UòÆš íåð≈ èåł∞N P½ aP£ ± ½ † ±dU aP£ ± d`P.¢ † ±dU èNåł∞P ê ŠvP ≈ ä≈ ¯ aP£ ±d`P èâýŠ¬U °Š íåð aP£ ± ½ † ±dU èåł∞N P 18 .¢ šØ èâýŠ¬U íåð≈ † ±dU °Š¯ ä≈ íåð≈ èåł∞N PüŁ± ü©½ † ±dUV`˚šl 19.èâýŠ¬U°Š¯ ä≈ íåð≈ èåł∞N P½ È≠ ^P 20 .èj¢ √ èŁm èŠvU ìŁm °Š¯n R@P£©¾ aèiü©^PèâýŠ¬U ˛þƒüÔŁ∞ ¢ ´ ü≠ ³bèłÄ‘ð≈ ¢ ø bü”åð≈ ¢ © ³bPHü©bü≠P`¢ äȬŠ UóŠË”Öý√ .¢ ø ¢ äÈ’®èâä ý¬P ]˚∆ Î 21 °Š¯n ½ †šØè−tUèÐv ˛ ƒPî m ò≤U@P˛ ƒü©¢ H≤ Ô÷Ł ]˚∆ üŁ± èâýœt üšØ °Š¯ ä≈ í mPU cdè|ð√ £©ï ®îäv`Pî m cPîäv`Pî m ¢ © ò ∂˙≤ ˛©¼ ≠ P` ¢ äÈØš d °Š¯n ³bèÅæ@P ˛´îävIŽd ûÐI√èÑ≥ ¢ aèÐv cdèÅšÆ ¢ ´ büšØ í mPU °Š¯n ½ ≠ P` ¢ ä√ dPŽ£´ 22 .¢ †šØè−tUèÐv ˛©PîH m òÆš ¢ ´ °Š¯ ®¢ ø •Ł◊H≤ Rü≠ ò Ë©³bU Y£ ±@P !¢ šØ îäv`Pî m PdèÅšÆ òÆš Hüý√ ïC©¢ ø Xèvä òšÆ c˚Š˜ýv .¢ ä√ óšÆ °Š¯n cdèÐv òšÆ c˚Š˜ýv ¢ aNüÐÈä¬ ¢ šØ YU½ ≤ Ø ä√ óšÆ ü©bü≥èi˛≠üŸ‡≥˚Š˜C ª ú”ýâ ◊ d`P ¢ š èŠv Pž˙Ôł∞ ü©bü±`Hd îÐv ¢ Šâ≠ 23.¢ ø ³bP £ð¬ düπ ]èp °Š¯n ³°œ Øš èŠvU XèŁÄ≈ä P ïC©èjb`î ®¢ ý≈H ä√ ¯n Ø ø ◊≤ ´ ≠ ?èväèŁm °Š¯ ä≈ òÓÐË©°Š¯ ÿ ¢ °Š `èŁm üš d`U¢ •Ł !ü ü dèiîÐv cP √Ð d`P îâä Ÿ“ઠ]ü¡` ¢ (49-47:6èuü≠) ä√ £©YdPU£Ð¬ bèn˙ºòŒtP£©³°ø ü©büý√èÐv ³bPY˚Š˜C≥ Î 24 ¢ −æ ³bèâþł± ˛©˙NÔýËð¬ ˙Ô™èâä ð¬PüŁ± ïC©èjüšØ W˙π˛©îä⟓ઠ^HPô ◊ ˚šl TP` £ð¬`P ˛äƒèðv èi¦ ^dèÐv d`P òæ£Ð¬ ¦ ^dèÐv îŠvî−t d`P ½ † ◊æ 25 .üšØ èŠvèâä Ь £ð¬ äÈ… ž£ł± ä√ P£œþv¢ ø ˙Ô™^P°Š¯ vPüšØ Ž˚Š˜ýv .è}≠¢ ˙Ôýˬð ˙Ô™V`ïCœävüł± .°Š¯C—k¢ ø ï Ł∞`˛©ùŁ± ¢ Y˚Š˜C≥26 .°Š¯ ä≈ P£´V`¢ šØ èŠâ´èŠv èâä Ь£ð¬ ³bèâþł± ˛©

© ¢ äÈä¯t ü©büý√èÐv³bP Í. èj V` c£©ïäv ½ †ªèqIP ˛©^P ˛ ƒü©üŁ± UüŁ±èÐv ¢ ® ä√ dPîŠvî ∫^HP£ð¬ ½ Øš èáŠ√P òÆš ò≤U@Píઠó d`P èjüšØ ]ü¡`¢ √Ð ä√ ùŁ± ïC©¢ aèÐv ^P 8 îäv`Pî m c˚Š˜C≥ cPÎïC©è ®¢ £ð¬ ½ ¸Š¬d ¢ äÈ… ž£ł± £ð¬`P ˛äƒèðv d`P òæ£Ð¬ ¦ √ @P˙Ô™c˚Š˜C≥ üý√ ïC©büšØ °Š¯ ä≈ û √T ^P °Š¯n d`P è}≠ ¢ ^dèÐv îŠvî−t 27 .èŠv èâä Ь ˙Ô™ èâä ð¬P ï ®ïŠv ]˚∆ P˚Š˜ýv .¢ √ èŁm èðv ½ √ èðv ½ ø ˙Ô™^P °Š¯ vP üšØ Ž˚Š˜ýv ø ŽdP`@P dPUd`Žd˙Ô™V` d`P°Š¯ vP£œþv¢ †◊∂ V` ïC©¢ ¢ †◊∂ XUè m P˚Š˜C≥ Jèâä Š¯àŠ√ üý√ ¢ šØ òºèièâä Š¬U £´¢ © b`dPîŠvî ∫ Mò“rP c˚¥`U òÓÐ≈ °Š¯n 9.èj c˚Š˜C≥ .büšØ õÐ√èvý ¢ Í.èŠâ´


13

26-10:8 òýËN≥ `£©\èÐâ¬ýP ˛©\üŠ√ (62-57:9èuü≠)

∞ äȬð P ¢ ä√ \üŠ√ 18 è匊vU ü©bü´ü≠ XèÅý≈ VîH−t õŸŁ ]P˙πP ¢ ä√ ^HP üý√ © íŠâÔŁ∞ èŠvU óŒm ¢ ¸ý¬ 19 . `èŁm £ð¬ cdèâä ©dèðv ^HP ¢ H≥ äÈ’®d`P.èŠv@P^èðv ¢ © \üŠ√ ½ †·Š√˚−¥ óIN“Ö ê üý√ UèâýøPcPÎïC©è}≠ ¢ ŠvP Ë𬠊 ÷ © √ èŁm ïC— Ôł c˚Š˜ýv °Š¯n bèšl`èj¢ Í.èjbü”łm ¢ Łm ò‰ ùŁ± ø ^HP¢ ä√ \üŠ√ 20 © büŠ√ž˙≤ü≠ Î ïC©è ®¢ ý√ üšØ VüÔ®üý√ ¢ ¢ Šâ≠ .°Š¯šl ¢ © b`îäv£ð¬ d`P °Š¯šl ý√ üšØ ¢ ”áä√üÔ™¢ XPd@Pü©* XU@P³° I ЬP ° ³œ

ø òÆš èðâøê †◊ý≈èn V`üý√ èŁm ìłm ïC©b`î ®ïŠv ¢ ŠvP£´P°Š¯n .°Š¯šl òÆš èðâø ½ © b`î ®ïŠv ¢ ø òšÆèðâø c˚¥`U £´P d`P¢ èvýèŁm@PV` üý√ èŁm@P¢ šØ èvýèŁmìłm ø XUè m ¢ äȬð P °Š¯n£´P .¢ Øš Øš èvý£©ü©^P V` üý√ £©ïŠv bü’®ïŠv ¢ ¢ ≈ ý H Ô÷Ł ïC©büšØ èâýä¬èŁm °Š¯n Øš dèŠâý¯ mP£ð¬ büý√èÐv ˛©ó‰I¡ ^PòÓÐ≈ ¢ Í.¢ œt HPd`P ˛ ƒ üšØ ½ aèÐv ^P 10 ¢ a˚Š˜C± Yž£Ð¬ ü©\üŠ√ £©³°Hø ü©½ ý≈ H æ ¬ ø büŠÈÔý≈èt ø ó °Š¯n ïC©Îè ®¢ ä√ °Š¯n ïC©büšØ èâý’®²ñ ¢ íŠâ P˚¥P ¢ ≠ P` ¢ äÈÔ®d UèàýȪP èáŠ√P òÓÐ≈ °Š¯n Rü≠ ò Ë©11 .è匊vU ïäv ü©U˙º ò‰©¢

È≠ ¢ © Øš °Š¯ ä≈ ïC— Í.¢ Łm ˛ ƒü©¢

ý√ @P¢ ø a˙ ‡≥ d`P _˚−˝≥ Xèšl£Ð¬P°Š¯n ½ †šØè−tUèÐv ˛©PîH m V`d`P.°Š¯šl ¢ ´ °Š¯ vèå®èväè宣©•þËŠ¯Ðv •ý≈èt ¢ © aüÁ·Š√ _èÄ∂P ïC©è ®d`P 12 .¢

ä√ ê ø °Š¯n b`U£I´è−t21 ø \üŠ√ ¢ Îîäv`Pî m cPè ®¢ ŠvP¢ H≤ ” ≈ð ¢ Ô÷Ł üý√ äȬð P°Š¯n ïC©cU½ aŽdèŁmP˛©½ aèÐv ^P¢ ³°Š¯sîýv ˛©¼ aèÐv ¢ ˬ © © ^P˙Ôð≈ .b`UXèŁÄ≈ä Pü©óæP˙≤ ¢ Ô÷łŠð c˚Š˜ýv °Š¯n îÖÐ√ ¢ bü≠ üšØ ¢

√ U ê ≠ P` ¢ ä√ èðv ü©½ ¢ †šØè−tUèÐv ˛©PîH m ä⊯åð≈ °Š¯n c˚Š˜yîävP ˚šlèÐv ¢ ± ø UdU d`P ¢ ´ °Š¬£©dè|ð√` ñ ´ °Š¯ vèŁm ¸ä¬PU ¢ ½ ËŠł bèšl` V` d`P ¢ ´ °Š¯áŠ¯Iðv Í.¢

ø dPîŠvî ∫ ^HP ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 13 Í èj èŁm ìłm ˙ԙΠïC©è ®¢ ¬ Ë Š ð ≠ ÷ Šâ 22 ø ^HP ¢ ä√ \üŠ√ ³°œ Ôł c˚Š˜C≥ üý√ ïC©è ®¢ √ èðv eèÜ−øIXUè m P˚Š˜ýv ûIÐ√èHÑ≥¢ © VîŠâÁª c˚Š˜ýv d`P íłm ¢ °Š¯n ½ ¸¿`òæHPÍ.èj¢ ä√ £©³°ºUcU˙H≤¢ äȬð Pü©b`U˙H≤ © ^HP Í.cU¢ Í.˛ ƒ üšØ eèÜ−ø ü©XUè m ¢ © \üŠ√ ½ †ªèqP ˛©PüšØ ˛äƒèsüπ £ð¬ óŒm ¢ (25-22:8èuü≠ ;41-35:4ù¡˙≤)

≤ ≠ √ä P` ¢èðv eèÜø−I Rü≠ ú”âý◊ ¢ ≠ (41-38:4èuü ;34-29:1ù¡˙≤)

© ^P òÓÐ≈ U£I´è−t¢ © ^HP .PüšØH dPüµ °Š¯n òýË−©\üŠ√ 23 ¢ ©¢ ä√ èŁm í|ä√ ¢ ø cdèâä ©¢ © íŠâÔŁ∞ òýË−©24.¢ È≠ üšØ •ý≈èt îÖÐ√ ¢ © íŠâÔŁ∞ PüšØ ˛äƒèsüπ ü©òýË−©°Š¬˚ˆ¨ d`P .˛ ƒüšØ \`˚−¥ òäË”łm £ð¬`HP ¢

ä√ ø dèH Ä≈Ð V`üý√ PüÔł∞ •ý≈èšl èi^HP¢ d`P˛ ƒ üšØ Yž˙Ô®•þ≈HPV` ¸ý¬ .˛þƒüÔł∞ ¢

Šâ≠ .ò–k¢ äÈ≠ èåł∞HP © \üŠ√ 25 .èåý≈ èšld £©îä⊯äv \üŠ√ ³°œ ^IPU£I´è−t ¢

.˛©½ †≥î m ˛©³bPH

—k ¢ äÈ’®d`P ¢ È© dPîŠâЬ ü©^HP £©èŁm ¸Š¬˙¿ ¢ © îäv`Pî m cP Î ïC©¢ Øš d a`HžU óšÆ èn˙º½ Í.°Š¯šl ¢ † πèܱYdèÅšÆ ø ³bPH¢ ä√ \üŠ√ 26 ý√ £©]ü ± büŠÈ©óý≈HÎïC©è ®¢ óý≈H?üšØ ¢ ä≈ √ üšØ ¢ ýÈ’®ïŠv Í ¢ øèâä ≥ °Š¯n ³bPHd`P PüšØH Pž˙Ô®•þ≈HPV` ¢ šØ °Š¯ ³bèÅŠ≈P † © ^HP .èŠâ©óŒm ü©b`˚ˆ¨ d`P ü©b` `PüšØ ˛äƒèsüπ Yž£Ð¬ îÖÐ√ YdüΩ ¢ ∞ Œn .èŠâ´èåł∞ ½ aüœHtíÅ £ð¬ íŠâÔŁ d`P.ò Ë´QHdPüšØ ˛äƒèsüπ

© ^˙flð√ \üŠ√ 14 ^˙flð√ ïC©è匊vU bèšl` d`P .èŠâ´ü©˙Ô™¢ Øš Yž£ð¬ £ð¬ ˚ý˜áÐ√¢ ø ½ aNîI−t ˛©dè Ä≈HÐ ^èt ˛© \üŠ√ †Ł± 15 .¢

ø bü±`Hd îÐv Rü≠ ½ © Xè−t ïC©P üšØ èáŠ√P ³bU ^HP16 ¢ ¸¿` ¢ —k ¢ ä√ T ^èðv ¢ © \üŠ√ ü©UP˙ºP ò Ë© £INÞ¬èâý≥ ø Xìi¢ äȬð P \üŠ√.¢ ¢ ø UP˙ºP ³bPHü©bü±`Hd îÐv †◊∂ ü©b`dèÅŠËЬ XèÅý≈ ³bPHd`P .èŠvU è}ÔÐ≈ ¢ ½ ø ïàŠ√˙π ^IP½ ˛ ƒ üšØ Yd üð√H ¢ aèÐv ˛ ƒüšØ ò‘®˛©òÐËä¬ VèŠâ·ÂŠ√ 17 .è−á ◊Ð≈ ïC© ≠ ü©UdU •©HU cdèÅšÆ ¢ ø óšÆ V` Î YdèÅšÆ d`P èŠâ≠ ¢ Í.èŠâ≠èåþ≈HPü©büŠ√dèÅŠËЬ

È≠ ¢ äȬð PUüH ± \üŠ√ Xèvä ïŠv XUP@° ³ ЬP .èŠâ©SèŇý¯tP¢

4 : 53 VèŠâ·ÂŠ√


14 äȬð PV`d`P.¢ √ TìÐv ^èðv ¢ © \üŠ√ ä√ \üŠ√ .èåý≈ PüšØH Pž£ð¬ £ð¬ ˚ý˜áÐ√ ¢ P¢ ý≈ ôŠ√˙≤ ³Wü”Ü≥ V` üý√ òÓ ½ × aîŠâÁª Yž£Ð¬ °Š¯n ³bP ïC©è匊vU ü©bü´ü≠ ³b äÈ’®¢ ø ^Hü ± üý√H ³bPüŁ±üä√ cPÎ ïC©è}≠ ¢ Vèâä H´c˚Š˜ýv ïC©büŠÈ©.èŁm üšØ ¦

12:9-27:8 òýËN≥

—k ¢ ä√ £©½ Ôý≈ VUŽd ½ a˚Š˜C± Rü≠27 ïŠv Î.¢ aèÐv °Š¯n ùð√@Pd`P¢ I¡ ä ä © ^IP ˛ƒèðv d`P°Š¯ vPüšØ ˛ƒèsüπ ? ¢ dPU£Ð¬ bèn˙º ¢ šØ ò≤U@Pèió‰ ù© Í.°Š¯šl

È´ ¢ √ U£©]èÖ≥ Í.°Š¯šl ¢ IN“ H≥ ä√ ½ üý√ èâä øü©^HP† Ł± ¢ †·Š√˚−¥ ³°Š¯Å Ö UüŁ±ü≥ £ð¬ bèšl`îäâł± 3 —k ¢ äÈ’®°Š¯n ùð√@P © PîH m ïŠv ÎïC©¢ Í.¢ šØ èšldï ®]ì m ¢

ø bü±`Hd îÐv Vdè|ÈþÔł∞H ü©b üŠÈ≥UP@`U £¬Þèâý≥ ¢ (39-26:8èuü≠ ;20-1:5ù¡˙≤) © íŠâÔŁ∞ \üŠ√ 28 ø ³bP ¢ ä¯t HP.PüšØ Xü”Ö≥ ü©\üŠ√ èâä ł±üµ W˙π ^P èi³bP 4 †øèŠvd ³°Š¬dîC´£ð¬ cdèâä ©c˚¥`HU ¢ ½ è ®¢ ø W`Hd îÐv bèšl` .èŠv@P°Š¯n Øš èŠâ©³bèt@P5 . üšØ ¢ ýȱł üµ ½ √ @P^èðv ¢ © \üŠ√ ò≤U@P`U V£INÞ¬èâý≥ ¢ aTèŠâ ± c£Ð¬H büŠÈ©óý≈H Î ïC© V` .¢ ^IP ? ¢ ø × √ U£©]èÖ≥Vèâä H´c˚Š˜ýv ïC©¢ Ôý≈ ¢ ýÈØš d°Š¯n b`˚Иu Ôý≈ bètdd˚ ∆ òÆš ½ ôŠ√˙≤ ³Wü”Ü≥ ùŁ± .¢ ¢ †’Ð≈ büä√`UV`d`P.¢ šØ ³bèt@Pèâä ’®ïŠv èŠâ©¢ Šâ≠ 6 .Ïíłm d`P •þ≈HPÌ °Š¯šl ¢ ø ïŁm`˛© È´ V` 29 ¢ √ èŁm £ð¬ VPd^PïC©òÓý≈ ˛ýƒ üšØ ïäv ½ XU@P³°Ð¬P ïC©èjb `èâýЬ ü©óý≈H °Š¯n ³°œ †NŸÆš °Š¯n bü´ü≠ ¢ Æ ý≈ H √ üšØ ¢ ý√ èN~łmI büä√`U —k ¢ äÈ’®d`P¢ √ @P^èðv ¢ © \üŠ√ ¢ Øš dèŠâý¯ mP £ð¬ °Š¯nŽd ^P ¢ È≠ ¢ © ¢ ä√ £©]èÖ≥ ü© büšØèâä H´èi óš üý√H ÎïC©¢ ó¢ ≤ H þȯŠvÐ ¢ © PîH m cP?¢ Øš èâýšØèłm èŠâ© ¢ ø ´ `èŁm³bèŁm ¢ ” ≈ð ¢ ø ½ © ^P¢ Øš dèŠâý¯ mPV`¢ Ô÷Ł ïC©¢ ä√ \üŠ√ îÖÐ√ ¢ ¸¿`Vd˙ÊN≥ üý√ èŠâ©¢ ³Wü”Ü≥I^P¢ È≠ ¢ ©¢ äȬŠ UPŽ˚¥ °Š¯ÅšÆ òÆš äȬð P ¢ √ üšØ ¢ ýȯŠk ˚ý˜áÐ√ èâä ð¬P üý√ d`P •þ≈HPè ®¢ ø ò≤U@P Í¢ 7 Í èŁm ìłm ü©˙Ô™¢ šØ èŠv@Pbè Š≈ ¢ ŠvUü©½ ]ü ± £©•œ aèÐv ^PRü≠ 8 .èŠâ´ìłm ü©˙Ô™d`Pèåþ≈HPò≤U@PV` ¸ý¬

ø ïC— .èåý≈ èšld £ł± Sü ª Pž£Ð¬ ê Łm ^P 30 ŠvP èib`dHüµ ¸Š¬˙¿ ¢ Æ È´ üšØ VUŽd büä√`U³bPóš ïC©¢ —k ¢ ä√ £©½ —k ¢ ä√ £©úŠ√˙‡ý√ ˛©PîH m Rü≠ .¢ ä√ ^HPïC©¢ Øš èâýšØèłm üý√H ÎïC©¢ N °Š¯m`Hd îÐv 31 †äÈ≥ ïŠv ü©bü´ü≠ ¢ © b`dNüµ °Š¯ÅšÆ £©èn˙º ˛äƒèÐv˚ˆ≤ üý√H °Š¯ vèŁm ¢ ”mł £©ždüÔł∞ ü© .èŠvU dèŠâý¯ mPI Sü ª ^P ¢ ≈ Í.cU³ñËÔÐ Š °Š¯n ˬ © \üŠ√ (YüŠÈ≠) òýËN ≥ Ô÷łŠð ¢ ø ³bP ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 32 ”łm Ó ïC©è ®¢ èŠâ≠üšØ ¢ V` ¸ý¬ Í `èŁm ¢ ¡ (32-27:5èuü≠ ;17-13:2ù ˙≤) dNüµ XèÅý≈ V`JPdüΩ .°Š¯ â´ò“łm °Š¯n b`dNüµ £©ždüÔł∞ ü©büä√`U³bP °Š¯m`Hd N ¢ © Xèvä òýË≥ ä√ ^HPüý√ èåý≈ èšld èŁm †Ł± \üŠ√ 9 ü©ò≤U@Pê ŠvP ¢

È´ a`žU °Š¯n ˛äƒèðv £©£´°Š¯n íŠâÔŁ∞ d`Pcžd`U°Š¯n †Š¯−áä√¢ © ždè ð≈ .¢

ø ^P ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ .è匊vU èåþËŠ¯Ðv °Š¯n ˚ý˜sU ¢ © Sü›◊≤ Ó ïC©è ®¢ ˬ ˬ N ˙Ôð≈ Í¢ ≠ üšØ ¢ Ô÷łŠð c˚Š˜C≥ üý√H Ô÷łŠð ¢ © \üŠ√ d`Pèåþ≈HPòýË≥ .èŠâ≠üšØ ¢ N \üŠ√ 10 © òýË≥ È≠ ¢ ©¢ ä√ èå®èväèå®°Š¯n ˙Ô™¢ ò Ë©.èŠâ´•þ˯ŠÐv ¢

È´ cžd`U °Š¯n ˚ˆ−æ ¢ ≠ P` ¢ ä√ P£ł±G ü©b`dNüHµ d`P ü©b`dNüµ ¢

33

√ üšØ ¢ √ @P¦ Ô≈ý £INÞ¬èâý≥ ¢ ø büä√èÑŠ¯−t üŁ± ïC©ü©bü´ü≠ ³bP ¢ ùŠ¯ðv ¢

≠ P` ¢ ä√ £©Sü∑` Sü›◊≤ © \üŠ√ òÓÐ≈ Rü≠ c£Ð¬H d`P ¢ d`P •ý≈èt ¢

© ˚ˆ−æ ¸ý¬ 34 .¢ È© ³bèŠâЬ ¢ ø bü´ü≠ V`ü©½ Rü≠ XèÅý≈ ¢ aèÖ¡P` Œ v Œ v © ´ ” Ô â ø Ô ø È ” È È ä m N ¢ ^HPüý√ ¢Š U¢HPV` †Ł± .¢ ¢ †äÈ≥ ½ ł ¢Š ¢ŠUü©\üŠ√

È´ •þËŠ¯Ðv¢ ä√ èå®èväè宕ý≈èt ¢ © b`U£´è−t ¢ © ^P büŠ¯áŠ√˙º 11 .¢

—k ¢ ä√ £© √ èŁm ìłm £©ždüÔł∞ ïC— .¢ Łm òäˬðPV`ïC©¢

ä√ © bü´ü≠ ³bPH\üŠ√ ïC©è匊vU ¢ büŠ¯áŠ√˙º .¢ šØ èšld èå®èväè宕ý≈èt ¢ ≤ ä√ ø b`U£´è−t ¢ © \üŠ√ ¢ Sü›◊ UèâýøP Pdè ÿý≈H büŠÈ©Î èåł∞üð√ ¢

√ä èðv eèÜø− × ³ ü”Ü≥ TP` ¢ ôŠ√˙≤ W (26-17:5èuü≠ ;12-1:2ù¡˙≤)

Øš èvýèå®èväè宕ý≈èt ¢ © b`dè}’äË´d`Pbü≠P`¢ ä√ £©Sü∑` Í?¢ ä√ büŠ¯áŠ√˙º•ł◊®üŁ±12 ø ³bPHd`PèŠâ≠³°Hø ¢ ä√ \üŠ√ è ®¢ √ üšØ ¢ ý√ £©düÐȪ ü©íŠâÔŁ∞ d`PP üšØ dPüµ °Š¯n òýË−© \üŠ√ Îè ®¢ ¢ ä√ bü´ü≠ îäâł± 2 .èŠâ´ìłm ü©˚ˆ−æ Zè m È≠ ¢ © bü´ü≠ îäâ≥ ½ ³ ü”Ü≥ ê ]˚∆ .°Š¯ ä≈ ½ ad`˚ ∆ ˛©óŠËœmò‰©¢ †◊∂ ïC© ü©ò≤U@PW ŠvP¢

9


15

30-13:9 òýËN≥

© ^HP d`P èŠâ´ìłm •ý≈èt ¢ © dPU˚¥ d`Pèåþ≈P \üŠ√ ¸ý¬ 19 ¢ ”łm òÓÐ≈ U£I´è−t ¢ © \üŠ√ •ý≈èt .¢ ý≈ ^£Ð¬ VdèÐv ü©ùŁ± òÓ ½ adüª dèŊˬРò‰Š√Pê ŠvP£ð¬ bèšl` 20 ¬ Ë ø ø ¢ Ô÷łŠð ¢ © \üŠ√ ½ adüª V` .èåý≈ YdèŁm ³bü ± ¢ d`P £©@P¸ Š¬˙¿ ¢

H≤ Ô÷Ł ïC©ü’®d`P `èŁm óý≈H 13 .¢ ÈØš èłm †ŠÈЯq üý√ ¢ È≠ ¢ © òÆš b`dèÅŠËЬ ¢ ÈšØ èłm °Š¯ ä≈ ˛äƒèÐv˙¿ ÈšØ èłm X£©` ó∞d ] ˚∆ ïCœ~Ðv ¢ ò≤è ¨P W˙π ùŁ± *¢ Øš PüšØ èåŒk °Š¯n b`£Š¬£◊ý≈ © ï~ÅŁ∞ ^P .¢ Šâø òäË·≥ ¢ ê Šâä¬ °Š¯n .ü≠ •œ

äȱł üµ ½ ©¢ ý√ £©¢ © ^P adüª V` 21 .˛≠üÔł∞Hü©³°≥PU¢ ÎïC©ò–k¢

È≠ ¢ ©¢ ä√ ìHÐv ü© Í.büšØ èŠv@P¢

äȬŠ U ½ aüªU ü© b`ŽdèÐâý¯tPd b`dèjVèâä H´]˚∆ ïCœ~Ðv .büšØ èŠv@P°Š¯ ä≈ ¢

Í.˛´b `èŁm èðv ½ †◊∂ d`˚ ∆ °Š¯n üý√ bü≠üÔł∞H èvý£©èi^P°Š¯n£´P ä√ \üŠ√ 22 `³bèâä Š¯Å∏Püý√ òþËŠ¯Ðv Îè ®d`Pè匊vUü©½ adüª ^P¢ ≈ Ð ◊∂ ý√H Æ ø ø ³büœt Í ˛ ƒ üšØ ¦ ù ◊ ½ † ü òš ¢ ïŁm` ˛©³bèÅŠ≈P c˚Š˜ýv Vd ¢ .ò Ë´üšØ ½ †ødîäâý¬ V` ¸ý¬ © ^P PüšØ èâý…ž£Ð¬ ¢ ´ @P•ý≈èt ¢ © dPU˚¥ \üŠ√ ¸ý¬ ˙Ô™¢

23

ä√ èŁÄ≈Ð èŁm èÐv d`P¢ √ üšØ ¢ √ @P°Š¯n VŽdèâä Ł± ïC©è匊vUd`P.èŠâ´ìłm °Š¯n bü≠P`¢ ø bü≠P` ¢ ä√ `d d`P ü©V`£´¢ © ä√ \üŠ√ ¢ üšØ d`U Î 24ÏïC©è ®¢ Šâ≠ Í ¢ ä√ bü’ä≈P ° ³œ ¢ šØ °Š¯ ä≈ Y˙≤ ˛©ž£≠ ïŠv ïC© `èŁm šØ òÆš d üµ V` ïCœ~Ðv ¢ ≈ ©¢ äÈŠ¬ U³ñËÔÐ ø ˙Ô™ü©bü´ü≠ 25 .èŠvPždHP_PŽîn èi\üŠ√ îÖÐ√ ¢ Š ˚šlèÐv ¢

ŠvU \üŠ√ šØ °Š¯ ä≈ W˙π ˛©büŠ√Uü’≈Š òËÐ Øš îŽ n £— ¢ (39-33:5èuü≠ ;22-18:2ù¡˙≤) © èâNä ±üŠ√ ¸ý¬ 14 √ @P^èðv ¢ © \üŠ√ U£I´è−t ¢ ø \üŠ√ V`.¢ ¢ ® ≠ √ Šâ .°Š¯šl ¢ —k ¢ äÈÔ∞ł üð√ ýÈÔ d VŽd`d ˚Þ˜C©P ò‰Š ˙º d`P óšÆ Î ïC©¢ c˚Š˜ýv ³°œ ýÈÔ®d°Š¯ ä≈ VŽd`dbüŠÈ©U£I´è−t Í?¢ © è ¨`U ¸ © YUè−t Î è ®¢ ø ³bP ¢ ä√ \üŠ√ 15 ¢ ½ ¿` ¢

ý√ üšØ °Š¯ ä≈ VîŠâŁ◊ä≈d aèÐâ±P ½ © ^P ¢ ≠ P` ¢ äÈØš d •ý≈èt ,¢ †ø`U¢ Šâ≠ ø ³bP è ¨`U °Š¯n ùŁ± èj¢ √ @PòÓÐ≈ ½ èŠvU £©ë ¸¿` V` ê ³œ kP ¢ ŠvP ° ä√ \üŠ√ òÓý≈ ˛©ž£≠ °Š¯n ùŁ± èŠâ´°Š¯n V˙ÿ®^P \üŠ√ ´ °Š¯å®dVŽd`dV` ¸ý¬ .èj¢ √ èŁm ˛©ž£≠I^P †Ł± ¢ Í.¢ © ]èâä ©P ` ]P˙πP ˚ИC ± 2 6 .˛ ƒüšØ Yž˙Ô®•þ≈HPV` üý√ P £ž œ ý√ H£©¢ ä√ P£ð¬H ¢ √ üšØ ¢ þÈÔ≈ð Î 16 Èä¬ °Š¯n ¢ ðv •ý≈èšl èi èicž˚ð˜C©cdü©¢ ¢ ≈ ø ¢ ý√ H£©£©ž£œHt îävüŠÈð¬üý√ òÓÐ≈ èŠv è}≠ ˛ ƒü©£´Pèvý è}≠ °Š¯ ä≈ ˛ ƒü© îävüŠÈð¬ .ò Ë´íŠâÔð °Š¯n bü¡ìr ¢ 17 .¢ †Ôð≈ VUèŠvŽd òÓÐ≈ d`Pïýv £H©V` ¸ý¬ .¢ šØ èvýèŁm í|ä√ë šØ èvýèŁm ¾ kP ½ †◊∂ ü©bü´ü≠ ò Ë© © ^P¢ … îävP`Uüý√ èåý≈ èšld¾ ø bèšl` †Ł± \üŠ√ ¢ aü≠ ¢

27

ˬ —k ¢ ä√ dè|Hð√ ¢ ø d`Žd V` d`P .¢ È≠ üšØ ¢ Ô÷łŠð © U `PU cP Î ïC©¢ îävŽd˙º ¢ Í£©ó∞d£ð¬ óšÆ © ^P òÓÐ≈ ò≤U@P¢ … îävP .èŠâ´ìłm °Š¯n ˙Ô™\üŠ√ 28 •ý≈èt ¢ È´ ¢ ”łm ý√ £©³°Š¯àŠ√ óý≈H èŠâ©Î è ®¢ ø ³bPH ¢ ä√ \üŠ√ .¢ °Š¯n ïC©üšØ ¢ ä√ bü…îävP Í? büšØ èâýœt cU èÜI−ø °Š¯ ÿý≈H PüŁ± ¢ bèšl Î ïC©èŠvU a ýÈÔ®d³°Š¯àŠ√ óšÆ îäv`Pî m Í.°Š¯šl ¢

œt P °Š¯n bü”ŠâÔý≈ ˛© aP˚−¥ ˛äƒP£ð¬ ü© aP˚−¥ ò Ëä¬ Rü≠ V`ìr ¢ ýÈÔ®d°Š¯ ä≈ ï Ð≈ aP˚−¥d`P.°Š¯šl ˛ýƒèŁm ¾ †Ôð≈ bèŠâ”ŠâÔý≈ ˛äƒP£ð¬ ïC©büŠÈ©.¢ ø ïŁm` ^IP .¢ °Š¯n òÆš bü”ŠâÔý≈ ò Ëä¬ aP˚−¥ ò Ëä¬ ï−áŠ¯ÅšÆ Rü≠ ¢ šØ ˛ýƒèŁm ý√ ˙ÔÐ≈ ýÈšØ d [ü„◊≤ büä√`UV` ¸ý¬ d`P.°Š¯šl ¢ Í.°Š¯šl ¢

√ä üšØ a √ä üšØ Vîvä dŽ VdèÐv`U adüª ˛≠P` ¢ ½ èŠv eèÜø− d`P ˛©£ž ≠ ˛≠P` ¢ (56-40:8èuü≠ ;43-21:5ù¡˙≤) aèÖ¡P` ³bP †Ł± \üŠ√ YUü’Š≈ ¸ý¬ èåý≈ èšld ï ®ü©½

18

ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 29 Pdè ÿý≈H èኯŁmÎïC©è ®£©üÔł∞H °Š¯åŒäv@P˛©³b HP¢ ˛ ƒèâä Š¯Ðv ü©³bPòÆš JPdüΩ 30 Í.üšØ •ý≈èt cdè ÿý≈H òÆš èáŠ√`¢ šØ UèàýȪP

äÈ≥ èt ¢ © ^HP d`P èŠv@P^èðv ¢ © ^HP dPîŠvî ∫ ê ¢ aUèÐ⪠ŠvP èiVèj½ Øš ò Ë´˙≤ òÓÐ≈P òþËŠ¯Ðv Y˚Š˜C≥ Î è ®d`P èŠâ´ê •ý≈èšl èâä ð¬P £©@PHüý√ £´P .¢ åŁ∞ ® N √ èŁm üšØ VîävŽd VdèÐv`UV`üý√ ¢ Ô d£ð¬ ^HP Í.˛´¢

ø òýË ◊æ °Š¯ ä≈HP¢ ä√ \üŠ√ .ò Ë´@P ø ò‰©ïÖ¡P` ïŠv Î ïC©˛©îŠâ©èvý¢ ïäv ¢

≤H Ô÷Ł ÈØš èłm ó∞d ˇ ¢ 6:6õŠ¯tüšØ .¢


16

15:10-31:9 òýËN≥

ø bèšl`¢ … îävPV` †Ł± 31 Í. èâä ’® È´ ¾ aü≠ ¢ Sü∑` Sü›◊≤ d`P ,ènüý√, ˛ ƒèÅ“ýv£Ð¬ d`P ùð¯N~s 3 .èâä ± üŠ√ ˛ ƒèåÐ≈ èi ^Pü©˚ИC ± ^IPd`P¢ ”m N TP` ¢ ä√ £© √ UìŠâÔð≈ ]˙πb`dèłm ¢ © ¢ ¿ ìr üÁ·Š√ èâþŠ¯Ðv èiò‚ ,òýË≥ Xü¡ ò≤èm ìŠâ−ø ü± 4 .YNîýv , a .¢ ä√ ùŁ± ˛ýƒüŠ√£œtPPUü’Š≈ d`P, ˛äƒèâý¡³bü·Ÿ−æ*½ †ø£ð¬ büäÈŸ−æUü©\üŠ√ ¢

ä√ bü´ü≠ îäâł± üý√ ¢ Ôý≈ ¢ Øš dèŁm büä√`U V` †Ł± 32 ê ŠvP ò‰©¢

ø ½ ŠvU½ ¢ †šØè−tUèÐv d`P£œ aènè|±Pîäâł± ü©bü≠üµdVdèÐv ³bP\üŠ√5 ≈ ËÔÐ È≠ ¢ ©¢ ä√ £©óšÆP˙º½ aènü”Ö≥ ü©bü´ü≠ û”ÖýÈ≥ \üŠ√ d`P.èŠvU³ñŠ ¢

√ T^èðv ¢ © \üŠ√ ü© ø ïŁm`^Pèåý≈ ïŠvèt èiW`Hd îÐv £ð¬ ^PïCœävüł± ¢ ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 33 .èåý≈ èŠâ´üšØ è}ä√ü´V` V` ïC©èŠvUóŒmü©W`HdîÐv ^P¢ ä√ bü´ü≠ .è}≠ ¢ äÈ≠ üÐ√ V` ¸ √ èŁm ìłm £©ždüÔł∞ üœtHP üý√ è匊vU ¢ ý¬ .¢

ø ³bP¢ ä√ © büŠ√Uü’Š≈ ˚Š˜C ª Î ïC©ïŠv V` è ®üŁ± ¢ b`˚ˆ−æ ³bP d`P ^èðv ¢

ä√ óšÆ X èièáŠ√P °Š¯n íŠâ ¬P˚¥IP Î ¢ —k ¢ äÈ’®d`P .¢ È´ž£ð¬ °Š¯n †Ł◊‡ý√ ¢

© íŠâ ¬P˚¥IPïCœ~Ðv 6 .èväèŁm ïäv büšØ ¢ ýÈØš dY˙≤èt bè Ł∞ °Š¯n `èŁm ^èðv ¢

Í.°Š¯ ä≈ òÆš è匊vU Šâ≠ 34 —k ¢ äÈ’®ò‰Š√˙º³°œ © bü±`HdîÐv ïŠv ÎïC©¢ dPU˚¥ `ê kèn ¢

≠ Pü± ¢ © .èŠâ©¢

`£©YUèâä ≥ ˛©³bP d`P 7 .°Š¯šl W˙π ˛©b`ž˚Š˜åÐ≈ ˛ ƒüšØ ˛ ƒ üÔ®üŁ± Š¬˙¿ ½ †šØè−tUèÐv ˛©½ †äÈŁN± d`P .`U èÜI−ø ü©b`dèÅŠËЬ 8 .¢ šØ òšÆd@P¸ bü±`dîÐv ü©bü´ü≠ d`P.`U½ †◊∂ ü©büŠÈ…ždü©d`P.`UìŁm ü©b`U˙H≤ ý≈H ø ^IP.büšØ èšldcUïävPUPŽd@P°Š¯ ÿ ½ aPdèŠâý¯ mPXèÅý≈ ïŠv °Š¯n . `Pž˙Ôł∞H ¢ È≠ Yîävèłm,èÐâä¬èvý èŠv ó¿dóý≈H9 .`£©½ †≥î m ¹ aü≠ ¢ Ð√ ˛©b`˚Š˜C ª óý≈H¢ ý≈ ≠ ïäv •ý≈èt ¢ äÈð¬ PŽ˚Š˜Cł± ˛ ƒü©èväüµ èŠv VUèŠvŽd èŠv ò“ŠâÔ ˛ ƒü©ïäv 10 .èväèŁm¢

ø ½ Øš èvý Pž˙Ôł∞H ü©bü±`HdîÐv ¢ ¸¿èq `½ aü¡ ˛© Í.¢

© bü´ü≠ èväèåþ≈HP•©UH èi\üŠ√ °Š¯n cdèÐv ¢

ä√ \üŠ√ 3 5 \üŠ√ d`P .èŠâ©Vd`U èib`˚ˆ−æ d`P b `èjXèÅý≈ ¢ √ ý Ë”Ö © ½ √ üšØ ¢ ýÈŠ¬ U óŠ °Š¯n büšØè}ý√UèÐ⪠˛© ³bPH ¢ ä√ ¢ †šØè−tUèÐv ¢ ¡ ‰ √ üšØ ¢ ýȯŠk °Š¬Ž˚Š˜Cł± ïŠv PžîävžU ˛ ƒ ü©ïäv °Š¯kbèŠâý¬ üŁ±H ïäv, cž˚ð˜C© .è−á ◊Ð≈ èÜI−øü©büŠ√dèŊˬР˛©ó XèÅý≈ ˛ ƒ èâä ø Y˚ИC ± ¦ . `èŁm ïäv ¢ ^ü ± °Š¯n cdèÐv ≤ ≥ ÷ © ´≠ Øš û◊ýË èib`Ž˚Š˜Cł± ˛©½ √Ð ìýâHЯn °Š¯n úŠÈ”|ý√ 36 ŠvU ü©õŸŁ ¢ ad`˚∆ òäËð¬Pd`UŽ˙≤ \üŠ√ £©•œ ò‰©óý≈H †Ł±Î 11 .¢ bü ü Pdè æ ¢ ∫ −æ ©¢ ü©½ †ŠÈ› ◊ £Þ¬P YIŽU òÓł∞P òI‰©üý√ büšØ í mPU °Š¯n ˚ˆ−æ ò‰©èŠv b ` èj .¢ šØ îäâä¬èn ˛©ždüŠ√d ˛©b`ž˚Š˜åÐ≈ ¢ šØ P`£ł± ˚Š˜ ÖÐ√ V` .P üšØ ³°Š¯C—Å ∞ †’Ð≈ üý√ íÉΩ Î è ®¢ ý≈H ä√ \üŠ√ 37 äÈð¬ P ¢ © òæHPê ä√ ždüÔł∞ ü©ïC— .`£©XèŠâ¡°Š¯n ˙Ô™¢ šØ òÓł P ½ Łm ^HPó d`P `žîävü…žU ¢ ýv ¢ ø b`U£I´è−t ¢ ý≈ H ý≈ H Ω Šâ≠ ø ³b HPüý√ büšØ í mPU°Š¯n ˙Ô™^HPó †Ł± 12 PîH m ê ä√ ^HP d`P 38 .°Š¯šl ó®d`UŽ˙≤ ³°œ ó òýË≥ìtïC©ü’®¢ kèn èiíÉ ïC©è ®¢ ≈ È≠ ^P .¢ Øš È≠ ¢ © ¢ äÈþ¬ èiíÉΩ ¢ © ˙Ô™^P 13.üšØ £ð¬ ¢ © ¢ äÈ◊ŁŠËÔÐ ü©b`d`UŽ˙≤ VUèŠvŽd¢ cdè ÿý≈HV`üý√°Š¬£©SèÐâÁý¯tPPdè ÿý≈ £´PRü≠ ¢ Â≥ © ýË≥ ø ^P ¢ È≠ √ èrU Í.`£©èrHU ¢ .üšØ ípèm °Š¯ ä≈P òýË≥ìt V` üý√ büšØ û◊ýË ¢ ò ìt ` ˚Š˜C ± ¢ ý≈H Šâ≠ © ˚Š˜C ± ¢ √ èrU Ydè ÿý≈ üý√ °Š¯ ®ïäv îŠvîn@P¦ ¢ ^ü ± °Š¯ ÿ V` £´P ³°œ ø \üŠ√ þ√ ü≠ ùð√P` òÆš £ð¬ óý≈H d`P °Š¯šl °Š¯ ä≈ û◊ýËÂ≥ ≠ P` ˙Ô™ê óŒm èŠâ´èŠvU ü©bü≠üµd ¢ ¢ ŠvP 14 .¢ ý≈H ≠ ;13-7:6;19-13:3ù¡˙≤) ïäv °Š¯ývèÐv Ydè ÿý≈ èŠv °Š¯ ®ïäv îŠvîn@P^ ¦ ü ± °Š¯ ÿ £´P¢ P`b `èjê ŠvP èŠv (6-1:9;16-12:6èuü≠ ÈØNš èłm ü©óý≈H üý√ ¢ ä¯t ” ≈ð ¢ ø ¢ ä√ ždüÔł∞ ü©ïC— b`˚Š˜ðv cdè ÿý≈H ¢ Łm ^HPïC©¢ ø óý≈H °Š¯n 15.`U ê © £©õŸŁ∞ •ý≈èt ê äÈð¬ P \üŠ√ ïC©büšØ èâý’®²ñæ ¢ ŠvP ü©b`U£I´è−t VdèÐv¢ þâÔŁ∞ £ð¬ °Š¯šl` Sü…U ò–k ü© ¢ ≈ ø VPdüŸ∫ d`PX`ît Sèm èib `èj^HPb © ï~ÉŠÈΩ ü©bü±`d îÐv V` ïC©èŠvU dèŠâý¯ mP èi½ aèÐv ^P ü©³bP P£Ð¬HVUèŠvŽd òÓÐ ¢ ³ U¢ ø YdèŊˬР¢ © ó‰¡ ˚šld`P ¢ √ Pž˙Ôł∞ .èjüšØ VdèÐv ³bPI 2 .cU èÜI−ø ¢ © ^˙flð√ üœáŁ± ³bü·Ÿ−æ .°Š¯šl W˙π^PXèvä¢ © bü≠üµd èväèŁm ^Xèvä ¢ √ ý ø büŠ√Uü’Š≈ ¼ ½ ø£ð¬ Xü¡ a`H£´òæèŠâøïŠv † .¢ šØ èâýÔ®ddû”Ö ¢ ^Pd`P, aüÁ·Š√ èâþŠ¯Ðv èiYîÐvŽd ,^èŠvdîävP˛ƒèåÐ≈ èi^Pd`P .¢ šØ èvýèŁm

10


36-16:10 òýËN≥

17

(7-2:12èuü≠) ø b ü´ü≠ ¢ ø ïŁm` ^IP Î 26 üŁ±Ž˚Š˜Cł± V` ˚šl ïC©büŠÈ©.`džU ïäv ¢ ≤ ≈ Øš ò‚ ◊ Ž˚Š˜Cł± òÓÐ üŁ± .˛´¢ √ èŁm üšØ ˚šlè q V` ¢ Øš VîŠâ−ø üð√ üšØ ˚šlè q V` ¢ √ èŁm ø óý≈H ½ ï ®¢ aèÖ¡P` XèÅý≈ ïŠv °Š¯n c˚Š˜yîävP °Š¯n 27 .˛´ ¢ Šâ≠ büšØ èšld © ³bU ü©½ ¢ aèÖ¡P` ³bPI óý≈H ïC©¢ šØ èâNä Ÿý≈``Ždd@PïŠv Y˚Š˜C≥ ³°œ ≠ èŁmHP © ò–ýâšØ@P¢ ø óý≈H °Š¯ývèÐv Ydèt ïŠv °Š¯n .ü’®°Š¯n ¢ èšld ï ®•ý≈èt ¢ ø ŽdP`@P¢ ø b ü´ü≠ óý≈H ü©b`Ž˚Š˜Cł± ³bPI £—n.b üšØ óý≈H 28 . `èâä ø ¢ Šâ≠ °Š¯šl ¢ ýÈœtdèn üý√ ü©ó‰Ł± ]˚∆ V`ïC©büŠÈ©. `P˚Иå™ïäv ¢ ø bü´ü≠ ³°œ ∞ ± ýÈœt °Š¯ ä≈ dèn ü©W`Hd V` ø PîH m ïCœ~Ðv.¢ óäË’Ł ü©ó‰Ł d`P W`Hd üŁ± `d žU ¢ ü©büŠ√ž£ł± `U °Š¯n ïCœt ê šØ èâýœt£©UüÐ√Hèvä °Š¯n ŠvP °Š¯n dPŽdèÐv 29 .¢

© ˛ýƒUèŠvdIŽ ` ó“q îŠâ©èvý ˛©\üŠ√ °Š¯ncdèÐv ¢ (17-12:21èuü≠ ;13-9:13ù¡˙≤) © büŠ√ž˚Š˜åÐ≈ W˙π˛©b`ž˚Š˜åÐ≈ °Š¯ ÿý≈H °Š¯n !Hüä¯tÎ16 ³bèŠâ≥dU¢ ≈ ø ïŁm`^P.büšØ èšld³ñËÔÐ b`£ý¬üÐÈ©.üšØddèŠâ−ø üšØ W˙π˛©büðÈä¬èt óý≈H¢ Š © bü´ü≠ 17 .`£©ïäv òfi” r ˛ ƒü©W˙π ˛© .üšØd ˚ИC ± èÐv °Š¯n cdèÐv ¢ ´ °Š¬U£©˚ ∆èm °Š¯n ½ © £©îŠâ¡ V` ü©óý≈H YUü’Š≈ òäËð¬P V` .¢ ¸≠Pîr ¢ ´ °Š¯ vèt£Ð¬ cNdU£ð¬ óý≈H °Š¯n büšØè}ý√UèÐ⪠© büŸ®èm ü©óý≈ 18.¢ ¢ ø ïŁm` Y˚Š˜C≥ .¢ ´ °Š¬£©¦ äÈ≥ èt ¢ © büšØè−tUèÐv d`P¢ äÈ≥ èt ¢ ùŠ¯ðv V` ¢ Šâ≠ .¢ ´ °Š¬£©èáŠ√P •ý≈èt cdè ÿý≈H R d`P ü©büšØè−tUèÐv ³bPH óý≈H ³°œ ü≠

´ ü’®°Š¯ncdèÐv c˚Š˜C≥ ü©bü´ü≠ YUü’Š≈ ˚Š˜C ª d`P ü©büŸ®èm .¢ ¬ Ë Šâ≠ .°Š¯šl ¢ © ½ ýÈ◊łŠÐ W˙πù©ïC©`£©ïäv £œs˛©½ È© îŠâ¡óý≈H aèÐv ^Póý≈H üý√ `èŁm ¢ †Ł±19 ˛ ƒ ü©°Š¯n ³bPI ˚Š˜ ÖÐ√ ¢ aŽdèŁmIP ˛©¼ aèÐv cdè ÿý≈H ³°œ ý≈H ¿ äÈý¯C©°Š¯n ˚¥ cdè ÿý≈H 30 .˛ýƒ˙≤ °Š¯ ä≈ òÓÐ≈ ê ÈØš èłm èâä ’®èŠâ©°Š¯ ÿý≈Hd`P,°Š¬£©ü— ýâ„´ ¸ `^HP°Š¯ývèÐv †ø V`¢ ü©PîH m °Š¯šl SèÐv ¢ ŠvP °Š¯ ÿ ½ È≠ ^IP31 .¢ ´ büšØ ïäv óý≈ ¢ ≠ P`¢ ä√ £©Xìi°Š¯n ½ †ÊŠÈÁ± 20 .˛´büšØ èѪ ò Ë©óý≈HïC©büŠÈ©.`£©ïäv ]ü ± óý≈H¢ šØ ó“r èi ^IP .¢ Ë¡ ø büŠ√ž£ł± .˛´c£©½ ø ¢ ‡Š√ dŽUcdè ÿý≈ òšÆ W`Hd ˛©¼ .üšØ òýËŸŠ VUèŠvŽd ½ aèÐv ¢ aèÐv cdè ÿý≈HïCœ †’Ð≈ ¢ ~Ðv ± √ @P]ì m ¢ © òÊŠÈÁ ¢ äȬð P˛ ƒèåÐ≈Î 21 ˛©½ aü≥ ü©^Pd`Pèj¢

© UT`P Zè m òäËð¬P a ≠ Pü± ¢ © P Ž˚¥ aü≥ ]ì m ¢ ½ ¼ èÐv .èjc£©¢ ©b ³ èÅŠ≈P cdè ÿý≈H šØ VPü´˚š lèq Pdè ÿý≈H°Š¯n cdèÐv ¢ ¢ (9-8:12èuü≠) ’® ïŠv ¢ äÈ≥ èt ¢ © bü´ü≠ ô ◊−æ ˛ ƒü©£´PÎ32 £ð¬ •Ł◊≤ V` ïC©¢ äÈ≥ èt ¢ ©¼ Øš èâýÔ®d b °Š¯n büä√èÅæ@PüŁ± ¢ aèÐv c˚Š˜C≥ òÓÐ≈ °Š¯nüý√ ¢ ³ èÅŠ≈P äÈ≥ èt ¢ © bü´ü≠ ô ◊−æ ˛ ƒü©£´P 33 .èjb `èâýЬ èâä ð¬Pü©^P¢ ïŠv ¢ šØ ≈ ä≈ ’® ≠ P` ¢ äÈšØ d °Š¯n büä√èÅæ@PòÓÐ °Š¯n üý√ büšØ °Š¯ èi^P °Š¯n ïC©¢ ¢

© ³°Š¬îkP` UT`P d`P.¢ ´ °Š¬£©¢ ≠ Pü± ¢ © PŽ˚¥ ˛© cž˙Ô®]ì m ¢ ý≈ H ´ °Š¬£©¢ ≠ Pü± ¢ © PŽ˚¥ ˛©½ aü≥ £©üšØ Y˚Š˜C≥ ó ïC©büŠÈ©22 .¢ ý≈ H ø ó Rü≠ †ø ¢ ø ïŁm` ^P üšØ ¢ ý√ £©Y`˚Š˜ðv ´ °Š¬£©½ .¢ a˙‚ä√ ¢ Šâ≠ √ èðv ½ ä√ £©˚Иp ê £´P 23 .èj¢ aèŁÄ≈ä òÆš TP` ¢ ¸¿` Y£ ±@P° ³œ ýv ½ ”łm ü©b `èjc˚¥`U üý√ üšØ ˛ýƒUèŠvŽd ` óH“ q £ð¬ óý≈H °Š¯n b `èjê ¢ ŠvP ò‰© ø óý≈H °Š¯n . `èŁm ” ð≈ ¢ ø ¢ ä√ @PVdèÐv`U XU@P° óý≈H ¢ ³ ЬP ïC©büšØ èâý’®²ñæ ¢

ø ¼ Øš °Š¯ ä≈ P˚Š˜C≥ ò≤U@PïŠv ïC©èjbü’®ïŠv ¢ aèÐv c˚Š˜C≥ .¢

´ `èðv ïäv òÓÐ≈ ¢ ä√ dŽ£´°Š¯n büŠ√UèÐv @PXèÅý≈ ˛©íŠâ ¬P˚¥P .¢ äȬð P £©üä√ òÆš ïäv d`P .èjüšØ ïäv ˚ý˜ Ð≈ ¢ ø UèâýøHP¢ äȬð P U£I´è−tÎ24 ¢

šØ VU úŠÈ”|√ý Y`˚Š˜vð ˛©\üŠ√ ¢ (27-26:14;53-51:12èuü≠) æ ä√ £©ó ≈èu ³°≥P °Š¯n èŠâä¬U °Š¯n ïC©üÔŁ÷ÿ ïäv ïŠv óý≈ Î 34 büšØèŠv@P¢

√ èŁm Pdè|ð√ ¢ ø Xèvä ¢ © ùŠ¯~ÐvP £´P ü©òÆš ³bPîävè m dîp èŠâ©üý√ .¢

ä√ £©Pdüð√ ü©^P 3 5 .36 .büšØ èŠv @P¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ ìłmdPü”ýv ïCœ~Ðv ¢

√ èŁm ïäv Pdè|ð√ ¢ ø b ü≥èvä c£Ð¬H VUèŠvŽd d`P ü©UP˙ºP £— © ³bPîävè m ŠvU ¢ ¢

È≠ ¢ © :büšØ èŠv @P¢ æ − Øš èáŠ√P ô ◊ ê © ^P ïC©¢ ≠ P` ˙Ô™¢ ^P òÆš ¢ ŠvP ïC©

.èj

äȬð P V` ïC©èjüšØ òºèiïŠv ü©U£I´è−t 25 .èjüšØ ˚ý˜ ≈Ð ¢ ø ê UèâýHøP ¢ kèn È≠ ¢ © £©üä√ d`P.¢ äÈЬ èኯŁm äÈð¬ PV`ïC©èjüšØ òºèiïŠv ¢ äÈЬ èኯŁm ê .¢ kèn ¢

ø òÆš Pîm H È Øš èłm èvädUž ¢ ø bü´ü≠ ïC©ïäv ¢ ¢


18 © b`Ž˚Š˜Cł± ³bP ü©^P .èåý≈ °Š¯n îŠâ¡ TP` ¢ äȬŠ U üŁ± P HüšØ Xü”Ö≥ û”ÖýÈ≥ ¢ äÈð¬ P¢ ä√ èâä ±üŠ√ ¢ È≠ ^P.èåý≈ èšld£© ñËŠ ≥ © \üŠ√ ü©b`U£I´è−t îäâł± ¢ ¢ ≈ © èâNä ±üŠ√ 3 .èŠvU³ñËÔÐ —k ¢ äÈÔ∞ł üð√ ¢ ø \üŠ√ U£I´è−t ¢ @PV`èŠâ©ÎïC©¢ Š ^èðv ©¢ ≠ P` ¢ ä√ @Pc˚¥`U ò‰I©èŠv ¢ Øš òÆš üý√ TP` ¢ ä√ óšÆ °Š¯n dè ÑýÈä¬IP ¢ Í. °Š¯šld È≠ ¢ © ^P 4 ä√ óý≈H ÎèŠvU aPüŁ± ¢ ä√ \üŠ√ ¢ ü©½ aèÖ¡P`³°Ł±I ¢ ý≈ H Øš è匊vU d`P èâä Hø bè Š≈ 5 .`U \ìqP ü©èâNä±üŠ√ •ł◊® †ø d`P `èŁm ó ¢ äÈ”mł W ˙π òÓł∞P cž£—äâ≠ d`P °Š¯šl ¢ … îävP ©¢ ä√ ˙Ôð≈ ¢ ýȯŠk èðv ü©˙ flä√ ¢ ¢

12:11-37:10 òýËN≥ © ¼ ´ büšØ ³°Ÿ−æU ¢ © bèn òþ˯ŠÐv ]ì m ¢ aèÐv èâþŠ¯Ðv .¢ æ − © © ^èt ü’Ð≈ d`P]ì m ¢ .˛´üšØ ³°Ÿ U,]ì m ¢

6 : 7 Vè|ŠÈ≥ −æ äȬð P £œyž£Ð¬ ¢ ø ½ èŠv ¼ aèÐv ¢ †ÐÈN◊≤ Y˚Š˜C≥ ô ◊ ˛ ƒ ü©£´PÎ 37 ©¢ ä√ £©Y`˚Š˜ðv Y˚Š˜C≥ V` üý√ ¢ ø bèn òäˬðP ïäv û √T ¢ †ÐÈN◊≤ ¢ šØ èvý£©½ ø ¢ þÈŠ¯Ðv ¢ äÈð¬ P £œyž£Ð¬ ¢ ø ½ òäËð¬P èŠv ¢ †ÐÈN◊≤ Y˚Š˜C≥ ˛ ƒü©üŁ± d`P .èj üšØ Â≥ ä√ ® ˜ðv ˜C≥ ÓÐ≈ ý√ © ÐNÈ◊≤ ø þËŠ¯Ðv .èjüšØ ïäv û◊ýË èi¢ ì `˚Š P˚Š ò V`ü c£ ½ † ¢ò ≠ © √ ä √ ä ”p ¡ èi¢£ SüÐÈ ü© †ŠÈ ˛P` ¢èŁm YU ü©^P ˛ ƒü©üŁ± 38

©¢ äÈä¯t c˚ˆÐ≈ d`P°Š¯šl ¢ ý√ èðv èÜI−ø òÓÐ≈ ò»žd ü©d`P°Š¯šl ¢ ý√ üšØ íÐvèu Y˚Š˜C≥39 .èjüšØ ïäv û √T¢ ©¢ ä√ üšØ õÐÈNý¬PP˚Š˜C≥ V`üý√ üšØ ïävîäâŸ−‰šØPü ± ¢ ýÈä¯Ðv íÐvèu ü©^P V` ¢ ø ³bèŁm òäËð¬P ˛ ƒü©üŁ± £©fž£Ð¬ ¢ ø ½ ü©büÐÈŠ¬˙ ∫ d`P .¢ †ÐNÈ◊≤ ¢ †ÐNÈ◊≤ šØ òýË”n ˛´îävIŽd VdèÐv`U ü©b`U˙H≤ d`P °Š¯šl ¢ šØ èvý£©½ H≤ Øš èâýŠ¯k£©SüÐÈ¡ ¢ Ô÷Ł ˛ ƒü©üŁ± 6 .¢ Øš ˛ýƒèŁm ˛ ƒHèâä øY˚ИC ±¦ Øš èâýŠ¬UüÔ®ü©³bèŁm òäËð¬P˛ ƒ ü©üŁ± ¢ ø ˙πè m Y˚Š˜C≥ ¢ Øš èâýŠ¬U üÔ® V`üý√ ¢ ^üH ± V`üý√ ¢ Øš èvýèŁm üšØ Q˚Ð ˜NýâH≥ Í.¢ Ôý≈ ¢ © èâNä ±üŠ√ †Ł± ä√ \üŠ√ üý√ ¢ aü≠ U£I´è−t ¢ bü´ü≠ ¢ šØ d ¾

√ èðvü©^P .èj¢

7

´ °Š¬£©SüÐÈ¡ °Š¯ ÿý≈HüŁ± èjc£©ó∞d £ð¬ bü´ü≠ b ¢ ³ HPPîm H ä√ £©°Š¯ývèÐv °Š¯n cdèÐv ¢ © èâNä ± üŠ√ ¢ ø ø ³bPH¢ ä√ \üŠ√ .è}≠ ¢ è ®¢ ¡˙≤) (41:9ù ý≈ H äÈ”lš ¢ ø P üšØ èŠâ©? ¢ Ôý≈ ¢ È´ ü©³bèÐv èŠâЬ ¢ È≠ ¢ © ¢ äÈÔŒvŠU èŠâ©ó Î ïC© ¢ H≤ ä√ £©SüÐÈ¡ òÓÐ≈ ¢ Ô÷Ł V` ¢ ä√ £©SüÐÈ¡ °Š¯ ÿý≈ üŁ± 40 šØ TP` ¢ äÈÔŒvŠU èŠâ©óý≈H °Š¯n ½ ≠ P` ¢ ¢ †ÊŠÈÁ± ˙Ôð≈ üý√ 8 ! °Š¯ ä≈ ? cžîäâ©˚¥ ¢ ≈ ÷≤ H≤ ≈ ≠ P` ¢ äÈŁ◊ŠËÔÐ ¢ ÔŁ V` ¢ ä√ £©SüÐÈH¡ ¢ Ô÷Ł üŁ± ¢ šØ TP` ¢ šØ TP` Ôý≈ ¢ È´ ¢ È≠ ¢ © òÓÐ ü©Pî mH ¢ ! °Š¯ ä≈ ü©ò≤U@P^üÐÈH”n°Š¯n ^èÐâ≠ ˙ flä√ aŽdèŁm èŠâ©? ¢ æ Øš èvý£©SüÐÈ¡ ä√ £©SèÐâÁý¯tPèi^P£©•Ł◊ÿ òËäÐ ¬ ü©òËäÐ ¬ 41 .¢ © b üšØè−tUèÐv üý√ Rü≠ ¢ ≠ P` ¢ äÈä¯ ð≈ Qè−t üð√ òýËŸŠË¡d`P ¢ Èä¬ TP`¢ °Š¯n bü”Ä≤ ¢ √ èðv V` ü©£Ł±P ¢ © òËäÐ ¬ ^P èŠv ü´ ýÈØš d èi^IP £©³bèŁm èłÄNæ ü©û± .èj¢ Ôý≈ ¢ È´ ¢ È≠ ¢ ©¢ äÈÔŒvŠUèŠâ©óý≈H üý√ ¸ý¬ 9 .°Š¯šl¢ òËäÐ ¬ ê ŠvPèŠâ©?¢ ≠ P`¢ äÈ”n ü©û± ^PèŠvü´TP`¢ ä√ £©SèÐâÁý¯tP Øš £©fž£Ð¬ ¢ ø òËäÐ ¬ èâä N± üŠ√ ïC©büšØ èâý’®¢ ø óý≈H°Š¯n ? ü© .èjüšØ dPîà±V`èiû± ¢ èâä ±üŠ√ 10 .¢ æ ≥ ÿ ”Ü © †øèâä ≥ ˛ƒ ü©£´P ïC©•Ł◊ `˚Š˜ðv P˚Š˜C≥ üŁ± ïC©ü©ù ¸Š¬˙ ∫ 42 :¢ šØ PüšØH èåŒkW˙π^P°Š¯n b`£Š¬£◊ý≈ °Š¯n cdèÐv ¢ ä√ £©Y`˚Š˜ðv Y˚Š˜C≥ .èj¢ √ èðv £Ł±P èi^P Jèâä Š¯àŠ√ V` üý√ c£©UPînP ¢ ≈ ” ≈ ø ◊ý≈ © ˜Å ‡ŠÈð¬ .büšØ èâýŁ◊ŠËÔÐ ¢ ð ¢ •Ł ü ˚Ð c˚Š˜C≥ °Š¯n !ü≠ ïŠv

© ^Pd`˚ ∆ V`üý√ ¢ √ ìðv òÆš ˛äƒèðv PžîäâÔþ≈ ïkèŠâð¬ ê ¢ ŠvP˛ ƒü©£´Pü©bü≠P`

ý¯t Pd¢ È≠ c˚Š˜ýv V `d`P .èjc£©dPüŸšÆ ü©¢

Í.èjüšØ dPîà±èi£Ł±P

3 .1 : 11 ˛©ìn Øš Pž£Ð¬ ¢ ø ³bP °Š¯šl cdŽ£´üŁ± ¢ ” ≈ð ¢ ≠ P` ¢ äȬŠ U ïʼný¯ðâЬ èâNä ±üŠ√ .¢ ø óý≈H °Š¯n äÈØš d °Š¯n ½ †šØè−tUèÐv ˛äƒèÅæ@PïC©Î büšØ èâý’®²ñæ ¢ èvþüÔł∞ TP` ¢ ø †Ł± èâNä ±üŠ√ TP`¢ äȬŠ Uïʼný¯ðâЬ 12.èjüšØ òÆš Pž£Ð¬ ¢ ø èâä ±üŠ√ òÓÐ≈ èŠv@P¢ ø ¸ý¬ ¢ Rü≠ .¢ †šØè−tUèÐv ˛äƒèÅæ@P¢ šØ ˛ ƒ üšØ dè|−ø èibü”Å∞ düýÈ¡èq ½ šØ

Èä ¬Š U ïʼn¯ýâð¬Ð d`P \üŠ√ èâNä ±üŠ√ TP` ¢ (35-18:7èuü≠) © ¢ ä√ èâä Hø ü©½ ø b`U£I´è−t VdèÐv ¢ äȬð P \üŠ√ aèÖ¡P` b ³ P¢ îÖÐ√ ¢ ©¢ ä√ £©YUèâä ≥d`P õ ¢ ŠÈ”Ðâý¬ .èŠâ©óýË ± èâä Š¬U ü©½ aèŠvPîšl © íŠâ”jV` ¢ È≠ ïʼný¯ðâЬ èâä ±üŠ√ 2 .èŠâ´ìłm ü©büÐÈ›¡ ¢

11


19

26-13:11òýËN≥

© `d üœ äȬð P ¢ ø bü≥èi¢ © Vèâä H´ïäv d`P ¢ √ T ïäv ò“ŠvîÐâý¬ .èNå®d ¢ ðv@P¢ ä√ \üŠ√ 21 ø *³°Š¬ŽdP£ ± ¢ ü≠P`³°Š¬ŽdP£ ± cPÎ è ®£©üšØ †πè Ä≤ ¢ Øš ^üÂΩP ! cPP d`P ?b `èâýЬ ü©XèŁÄä≈P ò‰©cdè ÿý≈H °Š¯n , £ð¬ óý≈H ¢ Øš ^üÂΩP, b `èâýЬ XèŁÄ≈ä P èŠâ©òÓÐ≈ Pdè ÿý≈H !* PîŠâ∑ ½ £ð¬ óý≈H ¢ †ŠÈЬ ø ½ †’Ð≈ aPŽ£Ł◊‡≥ ¢ cŽ£Ł◊‡≥ d`P Xèi˛≠üŸ‡≥ ˚Š˜C ª V` £´P .büšØ èŠvèâýЬ ½ ” ð≈ ïp˙∫ê ≠ P`¢ äÈšØ d¢ © ³bPHüý√ ¢ ý√ üšØ °Š¯n* PîŠâ∑ d`P dü∑ ¢ ŠvP¢

ý√ £©¦ ä√ £©ípèm ü©½ © £©SèŇý¯tP èi½ ¢ ù−µü©˛©¢ †≥üœm¢ aüN¡ ä√ @P¢ © èâNä ±üŠ√ ¢ ä√ Mòæü≥ ½ ê †·Š√˚−¥ d`PbüŠÈЯäv XèÅý≈ 13 .°Š¯šl ýv ¢ ” ≈ð °Š¯n cdèÐv ¢ ©½ †šØè−tUèÐv˛äƒèÅæ@P †·Š√˚−¥ 14 .èåý≈ èŠvUèâýЬ òÆš ¢ ½ ýÈÔ®d ³b èÅŠ≈P óý≈H £´P £ð¬ ^P ¢ Øš ò‘®½ ä√ büŠÈЯäv d`P óý≈H üý√¢ aèÐv üŁ± ¢ ýÈÔ®d b ©¢ ä√ @P¢ © ^P ¢ ³ èÅŠ≈P °Š¯n cdèÐv ¢ šØ VèŠâ”ŠvP , èâä ±üŠ√ ïC©üšØ ¢ ≈ ä√ büŠÈЯäv d`P † ½ ·Š√˚−¥ üŁ± °Š¯n !bü´ü≠ cP 15 .¢ šØ è ®òÓÐ ¢

√ üšØ ¢ È© ¢ äȬð P d`P ¢ ý√ üšØ ¢ √ T a ¢ ìàä√P °Š¯n büŠÈ´îävŽd òäËð¬P òÆš .`UïŁmN üý√ d`Püä¯tü©^PbüšØ èvýèâýЬ½ aèÐv ≈ ð ¯ ¯ ÷ ¯ n n œ ¬ ¬ k © © √ √ ý È ý v þ © ¥ aèvþ¢ üšØ ¢èâýÔł £ð bü≥èi è|ä√P?b `èâýЬ èŠâ©°Š °Š cdèÐv ¢ bü´ü≠ ¢ d`U ^PÎ16 SPžU • Pd£ð ˚ d`P¢ Š fîävèÐv Pž£ èi¾ Ω ø óý≈H°Š¯n 22.¢ È≠ ^P b`£©¢ ø ù© ï~ÐvèàH≥ ýȯŠk °Š¯n b`dPŽdèÐv Rü≠ ¢ © d`U ^IP ïC©¢ ø PîŠâ∑ d`Pdü∑ ³bU¢ © ï~ÉŠÈ ïC©büšØ èâý’®¢ ¢ √ üšØ ¢ Ôþ˯ŠÐv ´ büšØ W˙π˛©büł◊N≈Ð ¢ Nł÷≈Ð ¢ © V`£´ê Hüý√ èŠâ©!Xü◊ä≈ ˙‚©cP23 .˛´üšØ ïÐv ïýâ„´ïäv ½ ¸≠èm Ydè ÿý≈ £© fž£Ð¬ ¢ ŠvPïC© †Ł± .¢ © V`£´c˚¥`U ´ °Š¯ ®W˙π^P¢ ø büł◊NÐ≈ ¢ Øš èvý£©òÓÐ≈ £œs` dü ª °Š¯n cdèÐv ¢ ©¢ ä√ èŁm ¢ √ èåþ≈P °Š¯n ½ .¢ ?¢ †äÈŁN± ä√ °Š¯n .èjc£ý¬HP°Š¯n WP`dPIó¨èr üý√ ïCœ~Ðv , °Š¯ ä≈ √Ð °Š¯n •Ł◊ý≈ ¢ dèÅ−æ ¢ È≠ cdè ÿý≈H ¢ ä√ óšÆ 17 √ èâýЬ ½ .¢ aPŽ£Ł◊‡≥ V` èJâä Š¯àŠ√ üý√ èvý üšØ èvý èå®U ü©½ aPŽ£Ł◊‡≥ ³bP °Š¯n X`ît £´P ¢ ł∞ èvä ïäv óý≈H £—n.èŠv èŁÄ≈Ð èŁmèÐv ê ŠvP¢ ≈ Šâ≠ èŠvHèâä øïŠâÞ¬˙≤¢ ý√ èŁm ²ñ≈Ð ¢ ø bü≥èi¢ © Vèâä H´Rü≠ ä√ óý≈H³°œ ä√ óšÆ èłÄÐ≈ òšÆ ˚ˆ−æ ½ †ŠÈÞ¯Šâ◊Ð V`ê .èŠâ©ïäv óý≈èn ¢ ýv ³WP@d`P¢ ø óý≈H °Š¯n 24 .èâýšØd © ï~ÉŠÈΩ ïC©büšØ èâý’®¢ ¸≠èm Ydè ÿý≈ ³bU ¢ ½ ø X`ît Í.˛´üšØ £ý¬ îÐv VUèŠvŽd òÓÐ≈ ¢

ø óý≈H °Š¯n 18 © ³W P@ïC©büšØ èâý’®¢ .°Š¯šl W˙π ˛©büł◊NÐ≈ ³bP Rü≠ ¢

šØ èvýèłÄäË’≈ð XPdP@ü©bü´ü≠ \üŠ√ ¢ (22-21:10èuü≠)

°Š¯ ä≈ èväèå®W˙π ˛©bü´ü≠ c˚¥`U V` £—n¢ šØ èŠâ´@PèâNä ±üŠ√ ïC© büŠÈ© ≠ Šâ ˛ƒð ïäv ¢ ýÈ’®°Š¯n cdèÐv ¢ œt HPRü≠ ³°œ È≥ ˛©dü—ävP d`P èŠv èå® ïC©°Š¯šl ¢ Øš èŠâ´@PXU@P³°Ð¬P 19 . °Š¯šl ½ © W`Hd îÐv £ð¬ ^IP V` ¢ aP£Þ¬P ¢

© ³bèÅæ@P`³°Š¯nŽd ÎcPè ®¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 25 d`P Íîäv`Pî m ¢ aèÐv .büšØH èvý£©úŠ√˙‡ý√ Y˚Š˜ýv °Š¯n .büšØ èvý£©PUP £œH−t P˚Š˜ýv °Š¯n ¼

Øš èâýŠ¯ðv òÓÐ≈ ^dèidü—ävPd`P¢ Øš èvýèå®èväèå®W˙π˛©bü´ü≠c˚¥`U .¢ ýÈ’®Rü≠ d`P È≥ V`d`P.¢ Sü›◊≤ .¢ šØ dü ± ¢ šØ üþÈŠ¯ðv V`!üÔŒŠvUïC©°Š¯šl ¢

œt P òšÆ Rü≠ c£Ð¬H d`P £— ≠ P` ¢ ä√ £©Sü∑` √ èðâIÔł∞ ¢ ø b`îä⟓ઠd`P b ` èväPU ü©½ ä√ üý√H ïC©büŠÈ© a ŠvU ¢ èÐâ±P ½ †ø`U ¢ ¢ aèIÖ¡P` ³bP ¢ Šâ≠ .èNå®d ˛ýƒ£©˚šlèq ü©½ Šâ≠ .°Š¯šl þ√ üÔł∞ üŁ± ïC©£ð¬ bü´ü≠ ³bP ³°œ ø bü≥èi¢ äȬð PòÆš ½ üý√ £ð¬ ³bPI °Š¯šl W˙π ˛©büł◊NÐ≈ ¢ †ŠÈ±ìpòäËð¬P¢ †ŸŒm ³°œ Øš Øš èŠvU £©˚šlè q aèÐv c˚Š˜C≥ bèšl 2 6 .¢ Y˚Š˜ýv ïŠv °Š¯n ½ †ÊŠÈÁ± ¼ Í.¢ Øš èŠâ©èáŠ√P¢ ä√ üý√ ¢ ø ïŁm`˛©¢ ä√ üšØ îäâÂð√ d`P ò ∂˙≤ .¢ H≤ Øš ˛©èѪ Ž˚Š˜Cł± ˚šl ¢ Ô÷Ł ¢ ä√ ¼ òÓÐ≈ ˛ ƒ ü©.¢ aèÐv c˚Š˜C≥ Î 27

© bü´ü≠ ¢ ≠ P`¢ √ä T ïäv b ³ èÅŠ≈P îŠâ©èvý ˛©\üŠ√ °Š¯n cdèÐv ¢ (15-13:10èuü≠ ) äȬð P °Š¯n b`˚ˆ−æ ³°Ł± ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 20 d`P cŽ£Ł◊‡≥ ¢

© aTèvý ò“Šâ”j˚ˆ−æ büä√`UïŠv ,PîŠâ∑ † ½ ŠÈ¬Ð , ° ³ Š¬dŽ P£± ˛©bü´ü≠ \üŠ√ bè Ł∞ °Š¯šl ¸Š¬˙¿¢ .èåý≈èvý£©èŠvUYUèâä ≥ Ôý≈ ¢ ý√ £©èšldRü≠ c£Ð¬Hbè Ł∞ °Š¯šl Xèvä ¢ © b `èj³bPH PîŠâ∑ d`P dü∑H .¢

√ üšØ ¢ ý√ £©½ †≥NŽ˙≤ ¢ ½ †≥ìn V` ˛©b`˚ˆ−æH³bP èåý≈ èŠv èå®U bèŠâä¬è−áä√ ä√ £© © b`˚ˆ−æ ³bPïC©büŠÈ©.è}≠ ¢ ˛ ƒ ü©°Š¯n büŠÈ´îävŽd òäËð¬PRü≠ ¢


20 H≤ H≤ ÈØš èłm °Š¯ ä≈ ˛äƒèÐv˙¿˛©b`düä√èŁm ¢ Ô÷Ł ïC©¢ Ô÷Ł ïCœ~Ðv ¢ òÆš *X£©`ó∞d¢ šØ ± ý≈ H ý≈ H ≥ Á ä≈ È ýÈä¬ èŁm °Š¯ ó òäË· òÊŠ ¢ È≠ ^IP .¢ ÈšØ èłm © ^P ïC©¢ ó £´P .¢ ý≈ H √Ð ³bP üý√ ¢ ý√ üšØ ú¡P` ¢ ø òäË·≥ ¢ © ^P dP` dü›H¡ ó ü©b`dü›H¡ ¢ ä√ üšØ ýȬŠ Uïäv ï~ÉŠÈΩ èi¢ .¢ Øš îäv`PîH m èi³bU¢ ©½ Í.¢ †Ð¯tXU@P³°Ð¬PÎïC©ïŠv ¢ šØ è ®d`P 8

≠ P` ¢ √ä èŁm •©üµ ¢ © •ý≈èšl ˛ƒÐ èŠv eèÜø− ü©¢ (11-6:6èuü≠ ;6-1:3ù¡˙≤) .èŠâ´°Š¯n Vèj½ aUèÐ⪠˛©büŠ√U ü’Š≈ £©ždüÔł∞ü©ïC— Łm ^P \üŠ√ 9 ü’Š≈ .èåý≈ d`ŽîÖ≥ •ý≈èšl èiò≤U@Pê ŠvP °Š¯n Vè}ý√UèÐ⪠^P ˛©büŠ√Uü’Š≈ 10 ä√ bü’ä˱Ł ¢ Ôý≈ Rü≠ V`× ©¢ ä√ £…UXPŽ£≠P£ð¬ \üŠ√ ¢ ô·Ð√ °Š¯n büŠ√U ¢

15:12-27:11 òýËN≥

þȯŠÐv ¢ äȬð P òÆš ¼ þȯŠÐv aèÐv ]˚∆ .èâýä¬èŁm °Š¯ ä≈ ü©¢ èâýä¬èŁm W˙π òNÓł∞P ü©¢ −æ aèÐv ô ◊ ˛ ƒ ü©d`P .¢ ü©¼ aèÐv ]˚I∆ òšÆ èâþŠ¯Ðv .èâýä¬èŁm °Š¯ ä≈ ü©¼ šØ Øš èâýä¬èŁm Øš èvý£©¦ ä√ £©˚šlè q £ð¬ ùŁ±I ü©¼ aèÐv èâþŠ¯Ðv .¢ üý√ ¢ ùšØPü ± ˛©¢ ýȯŠk ³bèłÄ‘ð≈ ü©¼ äȬð P òÆš ` .°Š¯šl ¢ aèÐv ¢ ä√ £©½ †äÈ◊≤ cP Î28 ü©•Ł±üÐ√ ˛äƒŽd` d`P ! ü≠P` ¢ †NÊ−Â≥ ½ ý≈H ä√ èåþ≈P XPd@P °Š¯ ÿ °Š¯n . `èŁm @P ^èðv c˚Š˜C≥ †ø óý≈H ,ü≠P` ¢ √ üšØ ¢ ýȬŠ U èyîäâ©ü©cNüŁ±H c˚Š˜C≥ 29.èjb `èłÄäË’ð≈ ø •Ł◊≤ ¢ ¢ òäËð¬P óý≈Hd`P .büšØ ³WPŽ˙ÿ¨P £œäâ≥d`P úŠ√˚−¥ PüŁ±°Š¯n .üÔŒŠâø °Š¯ývèÐv ø Hóý≈ °Š¯n XèiüŁ± !bèšl 30 .¢ ´ `èðv òN‚−Âý√ ¢ È≠ ¢ © büä√èŁm SüÐÈH¡ ¢ ý≈ H ÿ È≠ ¢ © ¢ ä√ èåþ≈HP °Š¯ .¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ £© üŁ± ¢ šØ ³bèt@PbüšØH èâý’®¢ Øš °Š¯ ä≈ ˛äƒŽd`büšØH èšldcU •Ł±üÐ√ Í.¢

ø ïŁm` ^IP .¢ —k ¢ ä√ £©¦ ä√ b ü’ä≈HP ¢ È≠ ^ìýv ë \üŠ√ ¢ äâ≠ dŽîr ¢ Øš ½ ©½ ø Í?¢ †ødUèâä Š¬UeIèÜ−ø ³bU¢ †Ð¯tèŠâ©Îèåł∞üð√¢ ý≈ H © ø ³bP¢ ä√ \üŠ√ 11 © ò‰ ¢ ø °Š¯n ó £´PïC©Îè ®¢ ^èðv ¢ √ èŁm £´°Š¯n ¢ … ž£´ê ©½ ¢ †Ð¯tž˚Š˜åÐ≈ V`d`PüšØ ž˚Š˜åÐ≈ ê ŠvP³bU¢ ŠvP ý≈ H ≈ ´ ´ ø … Ð ˜ å Jèâä Š¯àŠ√ 12 ?¢ ü≠è|ä√ ïäv ¢ ¢ž£ ^P ü©ž˚Š ^P ó èŠâ©üý√ © dîu `½ ø ž˚Š˜åÐ≈ ^IPb ^P.¢ aŽ˙∫£©fž£Ð¬ Hèâä ´ò Ë©¢ ³ èáä√IP šØ û √T¢ ¬ ä N ∞ © òŒŠâ d`P ¢ Ôł P b ©½ È≠ †·Š√˚−¥ ˛©Mòæü≥ èv䣩Xèi¢ ½ ³ U¢ †Ð¯t ¢ Øš òÆš û√Ð èÑ≥ ¢ © Í.¢ © •ý≈èšl ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ ø ò≤U@Pd`ŽîÖ≥ ^PH¢ üý√ Î è ®¢

13

´ @P] ˙π ˛©^HP ü©•ý≈èšl ¢ äȬð P ¢ ä√ ò≤U@P^HP ¸ý¬ ÍèâýЬ •ý≈èšl èâä ð¬P ¢

© \üŠ√ ˛©büŠ√Uü’≈Š îâä ±ł îŠâÁÈä ¬ý ò Ë´ò Ë©°Š¯ncdèÐv ¢ (5-1:6èuü≠ ;28-23:2ù¡˙≤) ø VPd ˛©büýÈŠ¯å®¢ © ³WèväP \üŠ√ èåý≈ ³bU èi½ †Ð¯Nt V` èšld èŁm £©íłm ¢ Ôý≈ •ý≈èt ¢ © ^P U£I´è−t ¢ © \üŠ√ d`P .èåý≈ V` d`P .¢ ø ïŁm` ˛©ùŁ± .¢ Ôý≈ ¢ © üHÔÐ≈ £©ždüý√ °Š¯kèÐv U£I´è−t ¢

12

ä√ büŠ¯áŠ√˙º †Ł± 2 .¢ —k ¢ äÈ’®¢ ø \üŠ√ üý√ è匊vU¢ —k ¢ ä√ èå® ÎïC©¢ © ³°Ł± XèiXèÅý≈ ¢ ≠ P`¢ ä√ èŁm ¢ È© ³bU¢ ©½ ŠvU °Š¯n cdèÐv ¢ †ÐN¯t •œ ©½ È´ ¢ √ èâýЬ °Š¯n ½ £©U£I´è−t c˚Š˜ýv°Š¯šl ]ì m ¢ aènè|±P ¢ †·Š√˚−¥ Í.°Š¯šl ¢ šØ d

.P üšØ Qèåþ≈ ê ŠâÔþ≈ W˙π ˛©•ý≈èšl c˚¥`U •ý≈èšl èi^HP PJdüΩ .èŠvèyž£Ð¬

ä√ \üŠ√ £ð¬ ^P3 äÈð¬ Pd`PUü ± ÎïC©è ®¢ †Ł± Rü≠ UüŁ±ü≥ •ý≈èt ¢ ý≈ H ä√ U `PU ¸ý¬,¢ √ üšØ ¢ © üHÔÐ≈ È´ ¢ ”mł ò‰Š√˙º ¸ý¬ 14 PîH m U `PU 4 ?¢ Øš Xü”Ö≥ ü©ó èŠâ©èŠâ©¢ ä√ £©íýâ¡ ü©\üŠ√ d`P ¢ °Š¬˚Š˜Ðvîýv ˛©¢ © ä√ U `PU bèŠâþ¬`d ˛ ƒ üšØ ˛©d Žîäv ˛©PîH m .èŠâ´ìłm ü©˙Ô™ ¢ —k ¢ ä√ £© d`P èŠvè客 .¢ ä√ büŠÈÔý≈èt ¢ œt P †·Š√˚−¥ èväèå®ü©˛þƒ`d ^PIèi³bPI ïCœ ½ Ð⣱ .°Š¯ vè客 XUèm ïÐâ ◊Ëýä¯n èiîäv`Pîm H \üŠ√

ä√ èŁm ˛©¢ ø büŠ¯áŠ√˙º 15 .èåý≈ ó“r ü©\üŠ√ èi˚Š˜Ðvîýv ˛≠P` ¢ ø ïŁm` ^P ˛©^IP Rü≠ ò Ë© †Ł± .èŠâ´ìłm £©ždüÔł∞ ü©ïC— Łm ^IP \üŠ√ ¢

È≠ ¢ © büäÈšØèi]˚∆ èväèå®èi^HP d`P .èåý≈ ]ì m ¢ © P`d ¢ ý≈ H ä√ ó èŠâ©5 .èåý≈ †·Š√˚−¥ ¢ †Ð¯t ˚šl ?ïC©èyž£ð¬ °Š¯ ä≈ °Š¯n Mòæü≥I½ ½ © ¢ ä√ £©YŽdd` ]ì m ¢ © bü≠ü∑P ¢ © èŁm£I´³°šØ èi³bU ¢ © ¢

Šâ≠ 6 .¢ ”Ðv èà≥¢ © èŁm£I´³°œ ä√ ^HPd`P .¢ —k ¢ ä√ £©Y` ˚Š˜ðv ° ý√ ì ®dü›¡¢ 16 .YU èÜI−ø ü©b`dèÅŠËЬ XèÅý≈ ¢ ³ Š¬£ý¬ í ÉΩP°Š¯n ¢ Ð√ UüŁ±`èÐv ≤H È Øš èłm ˇ ¢ Ô÷Ł 6:6õŠ¯tüšØ ¢

ä√ üšØ bè Š≈ ³bèáä√IP aèÐv ˛©¢ òýË’®£Š¬£◊ý≈ 7 .büšØ èvýèâýЬ ü©óý≈H °Š¯n ½


33-16:12 òýËN≥

21

ä√ ^HP ø ò‰©½ äȬð Pü©bü±`Hd îÐv òÆš ³bèÑŠ¯−t £´P°Š¯n ½ aèÐv ïŠv ¢ °Š¯n ¢ adüH∑ ò‰Š√P2 6 .˛´ .°Š¯ ®ïäv ¢ šØ ³bü©V`ïC©˛©îŠâ©èvýü©bü´ü≠ ¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ üšØ Ydüð√H ½ ä√ \üŠ√ ¢ äÈð¬ P V` èŠvü´üý√ cUè}ÔÐ≈ ˚šlèÐv ¢ ø aèÐv ˛ ƒ üšØH ò‘®˛©òÐËä¬ VèŠâ·ÂŠ√ 17 ¢ c£©PîŠâ𬠽 aèsìýâ ±P°Š¯n òšÆ ¼ aP@¢ ≤ ¯C© ý¯ ≥ †šØè Uè òŒtIP d`U è ^IP ¸ Øš ïŠv V`¢ Øš è ®üŁ± ¢ ä√ VèŠâ·ÂŠ√ .¢ Øš èŠâ© †øïŠv ïC©¢ üšØ ³°œÅ ¢ Š XèŠâ¡ íÐâÁ á èi½ −t Ðv i ý¬ .èj “ v Ð ýÈ’®óý≈H 27 .èj¢ ø ½ œt ü©bü±`Hd îÐv ¢ aNüH¡ ˛©íÐâŁ◊ °Š¯n ïC©üšØ ¢ ä√ °Š¯n d`P.¢ èŠâ© aè ÄËýä¬IPèi^IP¢ ˛©ùI©Rü≠ cdè ÿý≈H üý√ üšØ òËäÐ ¯n £ð¬ ½ aèÐv ïŠv £´P.büšØ èâý≠è|Iä√ †ÊŠÈÁ± ½ šØ XUè m P˚Š˜C≥ üý√ ïŠvÎ 18 ø ^IP °Š¯n .bHüšØ èvý£©dèŠâ𬠢 ø ^P °Š¯n.¢ ø ïŁm` ˛©³°Ł± .°Š¯šl ¢ ý√ TIU ½ ø bü±`Hd îÐv ¢ ø ½ ^ü ±¢ ¦ ¢ aèŁÄä≈ ¢ aNüH¡ šØ ý≈ H ý√ £©³°Š¯àŠ√ èi¢ ä√ üšØ ò∏è m °Š¯ ÿ òÆš Rü≠ Zè m ¢ äȬð P cdè ÿý≈H bü≥ü¡ ïŠv d`P.èjb`dèvHýP£ð¬ ^IPü©W`Hd òäËð¬P°Š¯n .büšØ ¢ Šâ≠ 28 .°Š¯šl © ½ aNüH¡ ˛©W`Hd ˛ ƒPî m °Š¯n ³°œ ü©bü±`Hd îÐv ïÖŠ√dŽU¢ .èjcUï~ÉŠÈΩ ïävèÜ›äÈH≥ ü© ø ½ aèÐv ^IP d`P .büšØ èâý≠è|ä√ †ÊŠÈÁ± ^IP ¢ ˛ ƒPî m ïC©¢ ïäv d`P .èjc£©dè|Hð√ ` ñ ËŠł± ïäv d`Pèjc£©Pž£—åŁ∞ ïŠv ïäv 19 šØ èâý”łm ïýâð¬ èi½ .¢ †šØè−tUèÐv .˛´cU˛ ƒèâä øŽdP`@P˛©^IP°Š¯nbüŠÈ”j šØ ˛ ƒ@P^èðv cdè ÿý≈H ½ ≈ © èväPüý√ ` düýÈ¡èq ˛ ƒ ü©£´PÎ 29 © ^IP £©ùÔ™°Š¯n ˙Ô™¢ ≠ P`¢ äÈÔ÷HŁÐ d`P.èjcžd üý√ V`ü©cžîäâ©˚¥ ¢ √ üšØ¢ œå∞Ł 20 ¢ ¢ ÈØš èłm ü©I^P¢ ” ≈ð üý√ ¢ Øš èvýP£ł±H ü© aèÐâøP Sèn èväPüý√ `[üÐÈ ›≥ ^IPV`ïC©¢ © düýÈ¡èq ^IP ü©^IP °Š¯ ® ¸ý¬ .¢ … îävèÐv £©ù©ü© © ˙Ô™¢ ¢

© ]èÉä√P.èj¢ √ èåŁ÷HÐ≈ïäv V`ü© \P£ł± ˛©ï~ÉŠÈΩ •ý≈èt ¢

œt üšØ ³°œÅ≤ èväP£ł±H èi aèÐâøP .èj¢ Øš èŠâ´üšØ ú≠Hè Ä≤ P˚Š˜C≥ V`¢ Øš °Š¯ ä≈ òÓý≈èt P˚Š˜C≥ üŁ±Î30 d`P.¢ ä√ ˚Š˜åŒÐv òÆš `¢ Øš °Š¯ ä≈ TP`¢ ä√ £©V˚Š˜C ±ŽU üŁ± •ý≈èt c˚Š˜C≥ ˚−˝ý¯äâ≥ d`P¢ ä√ £© óý≈H °Š¯n £ð¬ UèŠâä¯Ðv ˛©büý√èÐv XèÅý≈ ³bP 31 .¢ šØ èvý üšØ TP` ¢

´ °Š¬£©îŠâ≥P£ð¬ ^PRü≠ XèÅý≈ d`P Í.¢

ä√ èŁm ò‘®d`P Vèâä H´˚šl TP` ¢ ø ä√ üšØUŽd ˚¥ ¢ ø bü´ü≠ ïC©b üšØ èâý’®¢ ¢ © ^P .¢ Øš òºèÖ≥ ¢ È≠ ¢ © XPŽ£I≠P d`P ˛ ƒPH£Ð¬ ˛©½ £Ð¬ ¢ aèÐv ˚šl ˛≠P` È≠ ¢ © ò ∞èâýÂH´¢ ø W`Hd ^îNàH≥ ]ì m 32 .°Š¯ ä≈ Ž£´˚šl òºèÖ≥ ¢ Øš òºèÖ≥¢ È≠ ¢ © ^Püý√ ¢ ¢ †‚≠è Ä≤ ˛©XU@PI³°Ð¬P šØ èâý’®˛ ƒ ü©£´P°Š¯n ½ Šâ≠ ^IPüý√ cU¦ ùЯäâHŁ± ü©büÐÈ≠ ˛ ƒü©£´P°Š¯n ½ †‚≠è Ä≤ ˛©WH`d^îà≥³°œ Øš òºèÖ≥˛ ƒ ü©°Š¯n èŠâä¬U˛≠P`¢ ä√ @Pïäv °Š¯n èŠâä¬U^IPïäv ¢ È≠ ¢ © .¢

√ P`£©V`ü©˛ÐƒèŠâ≥èi .èj¢

21

4 -1 : 42 VèŠâ·ÂŠ√ šØ èiòÆš Pîm H V` dèŠâ¯ým P èŠâ´èŠvU ü©\üŠ√ ¢ (10:12;23-14:11èuü≠ ;30-20:3ù¡˙≤) © \üŠ√ ü©ò≤U@Pê ý¬ 22 ^èðv ¢ ŠvP Rü≠ îäâł± ïC©PüšØH èáŠ√P ¸ ©½ © W`HdîÐv £ð¬ ^P ¢ √ T Š¯äv ¢ üšØè}ä√Hü´d`P èyîävP V` °Š¯n ïŁÄËý aP£Þ¬P ¢ ä√ \üŠ√ .èåý≈ èŠâ´ äÈ≠ üÐ√ d`P ¢ äÈÔŒvŠU V` d`P ò−‰ ◊Ð≈ èÜI−ø ü©ô ◊−æ ^IP ¢ ¢ —k ¢ ä√ £©°Š¯ývèÐv °Š¯n ùð√ @Pd`P.¢ È´ üšØ ³bP˚Š˜C± Rü≠ 23 ..è}≠ ΢ Øš èâýœtüšØ U `PU³°Ð¬Pò≤U@PïŠv èŠâ© Í.?¢

¡ NÔ∞ ý√ ÈØ È≥ ∫ ¯ ÿý≈H ´ èvä è}≠ ½ † ±dU èió‰ ¢ ł Pü ¢ š èłm VüŠ VîÅ °Š £ P Î33 ¡ Ô∞N ´ òÆš íåð≈ aP£ ± d`P Vdèièvä V` üý√ üšØ ïäv ½ † ±dU èió‰ ¢ ł P £ P .èjüšØ

büŠ¯áŠ√˙º £©³°Hø ü©½ †ŠÈł± ½ aèÐv °Š¯n ùð√@P˛©bü´ü≠24 “Ðv ä√ ©½ ø bü±`HdîÐv ü©bü´ü≠ ïÖŠ√dŽU ¢ aü¡ ˛©íÐâŁ◊ \üŠ√ ÎïC©è ®¢ ¢ “ v Ð ◊ Ł ½ èŁÄä≈ Í.¢ šØ èvIýTUa šØ dPU˚¥ èibü±H`dîÐv íÐâ .¢ Ôý≈ ¢ ý√ £©dü ª £ð¬ ½ aèÖ¡P` ° ³ Ł± ò‰Š√˙º 25 Xü”Ö≥ ü©\üŠ√ V` ¢ ø ïŁm` ˛©ùŁ± .èåý≈ ø ³bPH ¢ ä√ \üŠ√¢ °Š¯n ½ †≥üœmùŁ± Î ïC©è ®¢

ø òÆš íåð≈ ¢ ≠ P` ¢ ä√ @P °Š¯n ^HP d`P èj cU èâýœt èŁm èväèłÄ‘ð≈ ü©^HP ¢ Š√ P üý√ ! üšØ ó¨è q †ø óý≈H d`P ! üšØ ¼ ¢ ¸ä¬èt †ø óý≈ 34 .¢ šØ

ø ½ ¢ aèsìýâ ±IPò“ mPU.¢ aèsìýâ ±IPò‰ð√@P šØ ˛ýƒèŁm üšØ UèÐv£Ð¬ `VèÐâý¬ V`büšØ ½ ä√ üšØ dè|I−ø èi ¾ üšØ ïäv ½ ¸Ð¬èvÞ èðv £Š¬Ud`Pó ≈èu ³bPîävè m d`P˚ˆ−æ ˛≠P`¢ aüÔð≈H

È ≠ ¢ © Sèm † ½ ÊŠÈÁ± Ydè ÿý≈ °Š¯lš VPü´òšÆ SèÅ∫P cdè ÿý≈H¢ (45-43:6èuü≠)


22

49-34:12 òýËN≥

ý√ ´ üœtï ®½ aèÐv òNÓł∞P£©büŠÈ©óý≈H °Š¯n óŠË”Ö ˛©½ †ŸŒm ˛©³bèÅŠË”t ïCœ~nV`ïC©büŠÈ©.ò–Šâ ¬P˚ˆþ≈ dP`dü›H¡ ü© büý√èÐv ³°Ł± SIU cdè ÿý≈H?¢ È≠ ¢ ©¢ äÈHä¯t 35 .˛´c£©½ ø ³bèÅŠË”Ht °Š¯n d`P .òÓý≈ ˛ ƒ@P¢ ø d`HU ½ ø √ üšØ c˙ÔÐ≈ ¢ VUèŠvŽd ¢ †’Ð≈ ¢ aèÐv òšÆ ` b ³ èÐvŽd Ydè ÿý≈H °Š¯šl ¢ ≠ ∞ äȬð P ò≤U@Pù„äÈ P úŠ√˚−¥ Í.büšØ XîNàH≥ ïC— Łm ü©òÆš büý√èÐv òNÓł P d`P ê Šâä¬ °Š¯n SIU ¢ ©W ³ P@ ½ ¸≠èm ˛©bü´ü≠ £Ð¬èŁm ` ó¨èq ¢ (26-24:11èuü≠) Øš ˛ýƒ@P˚šlèÐv ¢ ø ò≤U@P †Ł± W`Hd Y£Ð¬H Î 43 ³büœt` XPd@Pd`P ¢ È≠ ¢ © ¢ ä√ èðv ä√ èŁm ¢ √ èðv ïäv ˛äƒèðv ¢ √ üšØ ¢ ý√ £©¦ ˛≠P` ¢ ^ìýv ˛©ïC— Łm ¢ ® ³büœtü©W`Hd Y£Ð¬H ^PòÓÐ≈ ¸ý¬ .¢ šØ ˛ýƒ£©˙‚ø £ð¬ ïC— Łm òÓ üµ ê −á ± ä≈ ’® W`Hd V` ¸ý¬ 44 .òýË”n °Š¯ ïC— È≠ ¢ ©¢ ä√ èðv °Š¯n ïC©˛´¢ Łm ˛ƒü©¢ ” ≈ð b `èŁm ü©˙Ô™^PVdèÐv`U˙Ôð≈ aPbüšØ ˛ ƒ@PïC©£©ždüÔł∞ ü©˙Ô™ùŁ±I ¢ √ @P^èðv ¢ © ^P VdèÐv`U W`Hd ˙Ôð≈ †Ł± .˛´ ˛≠è m ˙Ô™V` üý√ ˛´¢

äÈ”|ä√ ¢ ø SIU ¢ äȬð PV`¢ ø ïŁm`^P.¢ Øš èâýŠ¬U ü©òÆš büý√èÐv òNÓł∞P˛≠P`¢ Šâ≠ .¢ äȬð P üý√ V` èjüšØ üŁ± ó¨è q d`P P£Ð¬H ¢ © ^P ³°œ °Š¯n SIU ¢ šØ èâý≠üÐ√ ø ïŁm` ^IP .¢ YH£Ð¬ òšÆ` V` ¢ šØ èvý£©V˚Š˜C ±ŽU èiòšÆ büŠÈ ¬P£Ð¬]˚∆ ø SIU ¢ © ^P üŁ± èj¢ ≠ è|ä√ ¢ ø ³bèÐvŽd °Š¯ývèÐv d`P 36 .°Š¯šl òýË”|ä√¢ ø óý≈H °Š¯n ø òÆš P`£ð¬ T d`P † °Š¯ývèÐv üŁ± ¢ ½ ”Ü ª Rü≠ ïC©büšØ èâý’®¢ ý√ £© © ï~ÉŠÈΩ d`P]èÉä√Pü©³bPH°Š¯šl ¢ òÆš U aPüŁ± ˛©½ aèÐv ˚šl ³bU¢ ý≈H ©¢ ä√ £©½ ¢ ¸Ð¬èvÞ ŽdèÐâý¯tPd °Š¯ ÿ [èÜ≠P òšÆ c dè ÿý≈ 37 .˛´üšØ ø òÆš büý√èÐv cdè ÿý≈H .¢ ´ b üšØ SèŇý¯tP ¢ È≠ d`P ê Šâä¬ Pdè ÿý≈H ¢ ä√ üšØ dP`dü›¡ dèjVèâä H´d`P ŽdèÐâý¯tPd √ èŁm èŠâ©ï~ÉŠÈΩ èi¢ Í.èj¢

45.èjüšØ PüšØ èŠâ©ïýâøP˚Š˜ðv `ïýâøPd@Pd`PèŠvU`ždèåŁ∞ P˙ÔýËø ]èp èj¢ šØ d ø Uü ± £©èŁm ˚šlèÐv W `Hd Y£Ð¬H V` ¸ý¬ Y£Ð¬H ½ aèt ó¨è q ½ † ◊æ VUèŠvŽd ¢

È ≠ ¢ ©¢ √ä £©˚š lèq ü©büŠÈ¬ä èá− √ä ( ïÐâ≠èÑ≥) ë vä èn ˛©büŠ√U ü’≈Š ¢ (32-29:11èuü≠ ;12-11:8ù¡˙≤)

Øš ˛ýƒ @P¢ √ üšØ ¢ È≠ •ý≈èt ü©bü±`Hd °Š¯n ò≤U@P^P °Š¯m`Hd V` ˙Ôð≈ .¢ N“ H≥ ”vÐ èà≥ ¢ ©¢ ” ≈ð ü©ò≤U@P^Pd `P .°Š¯šl òýËŠ¯k £©˙Ô™£©ùÔ™ Îè ®¢ ä√ ½ ø \üŠ√ ¢ îŠvŽ˙≤ °Š¯n ¢ †·Š√˚−¥ ³°Š¯IÅ Ö d`Pò‰Š√˙ºîäâł± ¸ý¬ 38 ä√ £©½ ä√ üý√ UèâýøP cdèÅšÆ cP c£Ð¬H d`P ó¨è q °Š¯n ïävènŽd ^P ïC©è ®d`P .èjüšØ èv䣩èâä ≥èt èi ¸ ¬èÉ≥ ¢ ¸Ð¬èvÞü©³bP ¢ šØ è ®ü©büý√èÐv ³°Ł± ¢ ≈ È≠ ¢ © Í.èjüšØ W˙πòæPòÓÐ ˚−˝± èibü´ü≠ Í.£©¦ ùŠ¯ðv VŽ£Ł◊‡≥ ê ŠvP¢

´ büšØ b © ^P òÆš U£´ © \üŠ√ I èt− ¢ ³ Pîvä èm íšlP ¢ ¢ (21-19:8èuü≠ ;35-31:3ù¡˙≤) ø bü´ü≠ †Ł± \üŠ√ 46 bèn ˛©^P ¸ý¬ èåý≈ èšld£©°Š¯ývèÐv ¢ © H^Pd `P ø ^P V` d`P ¢ È´ üšØ cž˙Ô®£©@P˚šlèÐv ˛ ƒèåÐ≈ ¢ èv䣩°Š¯ývèÐv ¢ ä√ ò‰©47 .¢ ø \üŠ√ ¢ Ôý≈ ¢ ýÈØš èłm ˛ ƒèåÐ≈ d`P bèn Y˚Š˜ýv ÎïC©è ®¢ È≠ c˚Š˜ýv ø •Ł◊ý≈ V` d`P °Š¯šl cž˙Ô®°Š¯n dè ÑýÈä¬P ˚šlèÐv ¢ èv䣩°Š¯ývèÐv ¢ ýÈšØ èłm Í.°Š¯šl ¢ ä√ \üŠ√48 PüŁ± ü©ò≤U@P^P ¢ ? ³bü©bèn Y˚Š˜C≥ ïC©Î èŠvU a

ä√ \üŠ√ 39 äÈÔŒvŠU ü©VŽ£Ł◊‡≥ Rü≠ dèjVèâä H´d`Pc£Ð¬H Î è ®¢ ˛©¢ Šâ≠ .°Š¯šl ¢ È≠ ¢ © ³bP ° ý√ £© `Ždd@P √ èŁm ïäv èŠv èå®U VŽ£Ł◊‡≥ ˛ ƒü©¢ ³œ .¢ √ Püµ òËäÐ ¬ Vèvä üŠ√ W˙π ùŁ± 40 .èåý≈ èŠâ´èŠâ©˚šlè q £ð¬ Vèvä üŠ√ òËäÐ ¬ üŁ± ¢ ≤ ≥ ÷ © ò“åł Yž£Ð¬ ê ¢ †ŠÈ𬠢 aPd d`P ³bU ³°Š¯ýv íá”á šØ d °Š¯n ¾ ŠvP ½ ≥ °Š¯n ˚Иu ½ aPd d`P b ³ U° ³ Š¯ýv íá”á òÓÐ≈ XU@P³°Ð¬P W˙π òæP ê ŠâÔþ≈ √ èŁm ˛ ƒèå®U ïäv ˛äƒè−áä√ ˛ ƒ ü©d`P ü©³bP V`ìr ¢ © ^P .èj ¢ Øš d ¢ © ]èÉä√P ` û± 41.˛´ © VüäÈŠ¯äv ˚ˆ−æ ³bU ¢ © ï~ÉŠÈΩ ¢ Rü≠ ¢ ≤ H © bü´ü≠ VîävŽd ¢ √ üšØ cž˙Ô®•ý≈èt cdè ÿý≈H üšØ X£Ł◊ °Š¯n cdèÐv ¢ ¬ ý ´ °Š¬£©³bìrP èi¢ ä√ V` üý√ èåý≈ èvý£© õŠÈ”Ðâ †Ł± Vèvä üŠ√ ïC©büŠÈ©.¢

Šâ≠ .¢ ø óý≈H °Š¯n ³°œ Ôý≈ ¢ √ T ò“ŠvîÐâý¬ °Š¯n büŠÈ´îävŽd òäËð¬P äȬð P 49 Í? b Vdè−tIP ]˙π ˛©b`U£I´è−t ¢ ³ ü©˛ ƒèåÐ≈ c˚Š˜C≥ d`P üšØ èâý’®¢ © ï~ÉŠÈΩ`]èÉä√P 42 .büšØ XîNàH≥ VUèŠvŽd ¢ ø Vèvä üŠ√ °Š¯nïC©b √ üšØ ¢ ý√ £© ^P¢ ˛ ƒèåÐ≈ c˚Š˜C≥ ò‘≈Š d`P bèn Y˚Š˜C≥ ò‘≈Š üÔŒŠvU Î ïC©è ®¢ © †ø óý≈HïCœ~n˛©ïuìr˛ƒÐ üäÈŁ± ³bU © ò ∂ ˙≤ ˛©¼ ≠ P` ¢ äÈšØ d °Š¯n büä√èÅæ@P50 .°Š¯šl †ø óý≈Hd`P˛´üšØ Yž˙Ô®•þ≈HP•ý≈èt ¢ ¢ aèÐv c˚Š˜C≥ ¢


23

17:13-50:12 òýËN≥

ÿæ äÈÔ÷Ł ü©˛ ƒèłÄæ VîŠâ−ø üð√ ³bPHd `P .¢ †ŠÈ±ìp °Š¯n óý≈H ]˚∆ ˛© ¢ šØ ½ ý√ èðv °Š¯ ä≈ •Ł◊ÿæ Rü≠ £— ŠvU èŠâ´èŠvU óŒm ` ó“r PždüÔý≈ ü©ùŁ± 12 .¢ “ “ “ Šâ≠ .èj¢ Øš © £©ípèm ó r îŠvŽ˙≤ V`¢ äȬРTP` † ½ ŸŒm ` ó r ¢ ` ó r üŁ± ³°œ √ P£Ð¬ V`èi^èðv ¢ © ^HP.èjüšØ Ydèr ¢ ø ½ †ŸŒm üÔ®òÓÐ≈ ó“r Xèvä ¢ ý√ © bü”ŠâÞ¯Åý≈ ³bP°Š¯n ¢ È≠ òæP 13 .èj cU óŠË”Ö ü©bü´ü≠ ïÖŠ√dŽU ¢

± ä√ dPŽ£H´˛´îävIŽdûÐ√èÑ≥ è ®d`PèjüšØ ˛ ƒèåÐ≈ P˚Š˜C≥ °Š¯n büäÈ·≥ òÊŠÈÁ òÆš TP`¢ ≈ ≈ Í.˛´üšØ òÓÐ ³°’Ð Y˚Š˜C≥ d`Pbèn Y˚Š˜C≥ òšÆ` ïC©

äÈÔŒvŠU°Š¯ ä≈ òÓÐ≈ £©•œ ŠvUïŠv ïC©¢ ïC©¢ šØ ïŠv Sèm èibü´ü≠ ³bPH.büšØ èâýŠ¬U © bü´ü≠¢ Â√Š P 14 .°Š¯šl £Ð¬P£Ð¬ ¢ ©¢ äÈä¯Ht ïäv òÓÐ≈ £©³°Hø dP £Ð¬P£Ð¬ ¢ ä√ VèŠâ·ÂŠ√ °Š¯n cdèÐv :PüšØH ²ñæ V`è ®üŁ± ¢

© íŠâÔŁ∞ £©í|ä√ ¢ ø ˙Ô™\üŠ√ ³bUòæHP 2 .èŠâ´•þËŠ¯Ðv £©èŁm cdèâä©¢

Šâ≠ .üšØ ¢ ýÈä¯Ht d`P üšØ ¢ ý√ £©£œs`dü ª óý≈H °Š¯ ä≈ óý≈H ³°œ ÿæ Šâ≠ üšØ ¢ ýÈÔ÷Ł ýÈÔŒvŠU óý≈H ïCœävTèm ¢ ýÈÔŒvŠU óý≈H •ł◊H®üŁ± ³°œ üšØ ¢ ý√ @P°Š¯ ä≈ °Š¯n •Ł◊ÿæ ü©óý≈HòäË·≥ ¢ © ^IP .¢ È´ üšØ îHä⩳°šØŽU ¢ © bü´ü≠ ³bPH bèšl ³bèid`P °Š¯šl ¢

15

È´ üšØ c˚ˆÐ≈ ò Ë´ž£ð¬ îävèn òäË−ø`d ˛©büÔŒäv@Pd`P °Š¯šl ¢ ≈ äÈÔŒvŠU ïäv òÓÐ £©•œ ø büÔŒäv@PòäËð¬P V` .¢ Øš ŠvU ¢ bü≠P` ¢ äÈä¯Ht ïäv òÓÐ≈ £©³°Hø ¢ ø büä√èi¢ äȬð P d`P W˙π ˛© ¢ æ √ üšØ ¢ ýÈÔ®d SIU d`P W˙π ˛© bü≠P` @P°Š¯n •Ł◊ÿ ïäv òÓÐ≈ ¢ ä√ üšØ ïäv ïŁmüýÈ≥ ä√ N ]˙πY˚Š˜C≥ W˙π˛©bü≠P` ¢ bü≠P`¢ ø ïŁm`˛©¢ ä√ èðv ïäv eèÜ−ø ¢ ø ]˙πY˚Š˜C≥d`PW˙π ˛© ¢ .PüšØ èáŠ√P

10-9 : 6 VèŠâ·ÂŠ√ ≠ P` ¢ ä√ @P˙ flä√ ¢ äÈ≥ èt cdè ÿý≈H .üšØUèÐv QdèÐâ≥ íÐvèu üý√ óý≈H 16 ¢ ≠ P` ¢ ä√ èŁm ¢ Hä¯t d`P a ýÈœt •Ł◊ÿæ W˙π òÓł∞P óý≈H ü©½ aTèm ¢ ½ èÖ¡P` .üšØ ¢ ø óý≈H °Š¯n 17 © ¢ äÈÔŒvŠU ¢ È≠ cdè ÿý≈H aP ïC©büšØ èâý’®²ñæ ¢ ¢

” √ý √ä \üŠ√ £©è ¬Ð íŠâ¯ÞÅ≈ý ü©Y£Š¬d ó÷ ≈ý YU óŠË Ö ¢ Ž âä (8-4:8èuü≠ ;9-1:4ù¡˙≤)

È´ üšØ õŸŁ∞ ]P˙πP ¢ © \üŠ√ Rü≠ ò Ë©d`P ¸ý¬ .¢ ∞ © íŠâÔŁ Rü≠ XèÅý≈ d`P .èåþ˯ŠÐv èŁm °Š¯n òýË−©\üŠ√ ¢ © bü”ŠâÞ¯Åý≈ ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 3 .¢ Ôý≈ cž˙Ô®cdèâä © ò Ë©ïÖŠ√dŽU ¢ äÈŠ¬ U íŠâÞ¯Åý≈ ïŠv ü©³bP \üŠ√ d`P .°Š¯ vèåŒt °Š¯ ä≈P °Š¬Ž˚Š˜Cł± ïC©è}≠ ¢ ý≈ È≠ ¢ ©¢ ä√ üÐ√ ³ñËŠ¬Ð ³bèá©ê èåý≈ èšld£©YŽ£Š¬dó ÷ V` †Ł± 4 .èŠâ´¢ ŠvPÎ

13

© ïýâøPd ñ XèÅý≈ ³bP £©@Pcîäv £ð¬ d`P .c£´£ð¬ cdèâä ©¢ ³ËŠÐ¬ îäâł± üý√ ¬ È≠ ë È´ £´°Š¯n ³°Š¯nŽd ò“Šv˙Ôýˬð ³ñËŠ¬Ð îäâł± 5 .¢ ³°Š¯nŽd ^P.¢ łmH ü©büŁ◊ËŠÐ Šâ≠6 .¢ ø ïŁm`˛©¢ ä√ üšØ ïäv òþË≥ VUèŠvŽd °Š¯n √ @PRHPî~Łm ½ †’Ð≈ ³ñËŠ¬Ð ¢ ³°œ √ üšØ ¢ ´ HPV`üý√ .èŠvUèá”åŁ∞H ü©b`Uüð√ ¢ ä√ ^P,P˙ÔÐ≈HPW ³ düHµ †Ł± üð√ ¢ È≠ ^IP .¢ È´ •©üµ cU ïäv ê ³ P ïC© ¢ ýv ˛ ƒP˚ˆ™°Š¬ž£Ł± ˛© b È´ £´°Š¯n büŠ√ždèåŁ∞ dPUdè m ³ñËŠ¬Ð îäâł± £— ŠvU 7 .°Š¯CœtèŁm dPUdè m V`d`P.¢ Ô∞Nł P³bPH£©£©èÐvUü©³bPH¢ ä√ büŠ√ždèåŁ∞ äÈ… ž£Ð¬ ¢ ´ @Pü©íÉΩ ˛©büŁ◊ËŠ¬Ð ¢ ¢ N ∞ ¬ ø £´°Š¯n ³°Š¯nŽd Ž˚Š˜C ±dŽd òÓł P ñ ³ËŠÐ îäâł± c˚¥`U 8 .èŠvU Q `d ¢ √ üšØ d`@P˙ÿÞ≈ £©èðv èÅä≈ü−Âä√ V` d`P .¢ È´ îÉŠÈΩ îp cUüð√ × ô·Ð√ ¢

ä√ × √ U ³ñˊЬ ùŠ¯Iýv ¢ ô·Ð√ d`PVUèŠvŽd îÉŠÈΩ 6 0 cUüð√ × ô·Ð√ ,¢ ≠ P` ¢ ä√ £…U b √ U ³ñËŠ¬Ð î vPŽd îÉŠÈΩ ¢ ³ èi£ð¬ büý√èÐv Y ˚Š˜C≥ 9.¢ ä¯Ht ¢ ø dü ª òÆš R Í¢ ü≠

©¢ äÈä¯t ò Ë©d`P ¢ È≠ ¢ ©¢ äÈÔŒvŠU V` °Š¯šl üŁ± ½ ³bPH°Š¯šl ½ aTèm ¢ aèÖ¡P` ä√ bü´ü≠ ê ä√ büŠÈЯäv òäË©¢ È≠ ¢ ©¢ äÈä¯Ht ü© V`ïC©.˛©`Ždd@P¢ Šâä¬ d`P¢ Ë© ý≈ H Šâ≠ üšØ ¢ Øš d•œ ä√ bü’ä≈HP³°œ ŠvUó °Š¯ äËŁ± °Š¯åŒŠvU °Š¬Ž˚Š˜Cł± °Š¯ ä≈ òÓÐ ¢

√ä \üŠ√ ?èŠâ©büŠÈ©SèŇ¯ýtP èibü”Šâ¯ÞÅ≈ý ¢ (10-9:8èuü≠ ;12-10:4ù¡˙≤)

ä√ bü´ü≠ ê üŁ± èšlèłm èâä ä¯Ht °Š¬Ž˚Š˜Cł± V` ¢ Šâä¬ d`P büŠÈЯäv ò Ë©d`P è匊vU Šâ≠ üšØ ¢ ä√ bü’ä≈HP³°œ .èâä Hø °Š¯ ä≈ òÓÐË©¢ šØ d³°Hø óý≈H ≥ ø YŽ£Š¬d ó÷ ≈ý ½ ±èp † ` ˛©\üŠ√ û”ÖÈý ¢

—k ¢ äÈÔ∞ł üð√ £©@P^èðv ¢ © \üŠ√ U£I´è−t ¸ý¬ 10 bü”ŠâIÞ¯Åý≈ üý√Î ¢ ý√ © Í?¢ šØ èâýŠ¬UóŠË”Ö büŠÈ©ü©bü´ü≠ ïÖŠ√dŽU ¢ ä√ \üŠ√ 11 ü©˛ ƒèłÄæ VîŠâ−ø üð√ ˛©½ †šØè−tUèÐv ˛©PîH m ïC©Î è ®¢


24 © ^Püý√ èŠâ´³°Ð¬ dPUïävPU£©èðv èÅä≈ü−Âä√ © `˙Ô®ü´•ý≈èt ¢ òÓÐ≈ cUüð√ ¢

34-18:13 òýËN≥ (15-11:8èuü≠ ;20-13:4ù¡˙≤)

© íŠâÞ¯Åý≈ ò Ë´ò‘®û”ÖýÈ≥ ¢ © ³bèá©°Š¯n ½ ¢ adü∑ ò‰Š√PÎ 18 Ô∞Nł P°Š¯n ½ äȬð Püý√H ïC©èŠâ© ½ ø ³ñËŠ¬Ð ¢ ≠ P`¢ ä√ £´°Š¯n cdèâä ©¢ © Qž˚¥ 19.üä¯HtòäË·≥ ¸ºèŠvdU èŠâ©UP˙H≤¢ †ŠÈÔ®¢ `˙Ô®ü´V` £—n.èŠvüÐ√ ü©ïävPU ¢ ø bè ®ïävPUèi ˛äƒèÅæ@PüŁ± ¢ Øš îäâä¬èn ˛©ò≤U@P^HP³ñˊЬ c£´cdèâä I©¢ ©¢ ý¯t Pd?¢ Øš ?èŠv @P¢ æ Šâ≠ Ø −æ ä√ ^HP28 ©½ ³bP ¸ ý¬ .¢ ¢ aèÅŠË”Öý√ û”ÖýÈ≥ ¢ †šØè−tUèÐv èšld °Š¯ ä≈ •Ł◊ÿ ³°œ šØ Xèièi³°Ÿ U ïŠv Î ïC©èŠvU aPüŁ± ¢ š èšld ³°ø ü©½ æ ÿ Æ ÷ ä√ bü≥Uè m üšØ c£´cdèâä ©¢ © ¢ ý¯t Pd òšÆ ³bèáä√P TP` ¢ äÈÔŁ ïäv ü©^P .¢ © `˙Ô®ü´^P £©èŁm óš èŠâ©ïC©èåł∞ üð√ ¢ ždèå®P ü©cU üð√ ¢ šØ ≈ æ − ¬ Øš W˙π˛©³ñËŠÐ ¢ √ √ üÐ√ °Š¯n SIU ¢ © ò≤U@P^P£©@Pô ◊ P£Ð¬H .¢ .°Š¯Cœä⊯åð ¢ © ^HP¢ ä√ XUè m ¢ © ³bèá©^P ¸ý¬ 27 .¢ —k ¢ äÈ… ž£Ð¬ £©@P^èðv ¢

ä√ ò≤U@P^HPÎ29 †≥ èáŠ√PïC©è ®¢ ü©`˙Ô®ü´óý≈H ïC©büŠÈ©`£©½ ´ üœä⊯åð≈ Sè|ä√ òÓÐ≈ ü©bü’ŠË´¢ √ üšØ ¢ ýÈ≠ è|ä√ ˛ ƒèâþ©˛©íÉΩ 30 .¢ äÈ´HP•ý≈èt ê ä√ PU`˙Ô®ü´ê ˛©íÉΩ .`U¢ ýv ŠvPü©büä√`Ubü’ŠË´d`P¢ ø b`d`UŽ˙≤°Š¯n ½ © ˛ ƒèâþ© ” ≈ð ïC©büšØ èâý’®¢ ¸¿`¢ ü©büŁ◊ŠËЬ `˙Ô®ü´¢ ÔþË´¢ © ³bP¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ ìŁm d`P`£©õŸŁ∞ œt HP˙Ôð≈ d`P,`UfîävèÐv ¢ îÖÐ√ ¢ NýÈÔ™c˚Š˜C≥ ü©^P¢ © £©VèŁÄŒŠv ü©bü’ŠË´ Í.üÔ®d°Š¯n ¢

© bü”Šâ¯ÞÅ≈ý ú”âý◊ ≤ ³°Š¯à”vý ˛©\üŠ√ ïÖŠ√dŽU ¢ (21-18:13èuü≠ ;34--30:4ù¡˙≤) ø bü´ü≠ íŠâÞ¯Åý≈ d`Pê ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 31 ˛äƒèÅæ@PÎò‘®¢ ŠvP¢ äȬð P ¢ ä√ ò‰©.¢ Øš ïÐvè−á≥ ¢ © ¢ ä√ PU ¢ © ˛ ƒPd ½ †ŠÈÔ®¢ ½ †šØè−tUèÐv ≈ ý © ó‰I¡ ˚šl V` 32 .˛©YŽ£Š¬d ó ÷ ˛©^P °Š¯n †’Ð≈ °Š¯n büä√PU ¢ ½ © ½ Ł± d`P .¢ ¢ †ŠÈÔ®üý√ ¢ šØ ïävPU èvþüÔł∞ šØ èâý…ž£Ð¬ £©èðv èÅä≈ ü−Âä√ V` † ø büýÈ ±dU c˚¥`U üý√ ¢ † ±dU V` †Ł± .¢ šØ èvý üšØ ½ šØ èvý üšØ èÐ⟨ ¢ ý√ èâä Ь ¢ ”áä√üÔ™°Š¯n bü ±è−t ˛©^P£©@Pcîäv£ð¬ Í.°Š¯šl ¢ ≈ ý ø bü´ü≠ ¢ ä√ \üŠ√ ˙Ôð≈ 33 ˛äƒèÅæ@PÎ ò‘®íŠâޯŠd`P ê ŠvP ¢ ©¢ ä√ è|ð√ ˛þƒ`d ¢ ä√ ½ ±Ł ¢ ¢ adüª ê †šØè−tUèÐv šØ îäâä¬èn ˛©˚Š˜Å ∞ ½ ŠvP ¢ ± ‰Ł ∞ È≠ ü´.¢ šØ èŠvUìn˚Š˜Å °Š¯n ^Pd`P¢ šØ èvþ@P°Š¯Å ³°ý¬£Ð¬ cž£Ð¬ ê ŠvP¢ Øš èŠâ´üšØ W˙π˛©˚Š˜Å ∞ èvþ@PPdüð√ V`èŠv Í.¢ © bü”ŠâÞ¯Åý≈ ü©büý√èÐv XèÅý≈ ³bPI\üŠ√ 34 ä√ £©³bèŠâЬ ïÖŠ√dŽU ¢ ¢ æ © bü”ŠâÞ¯Åý≈ üý√ èvý£©³°Š¯à”ýv ` óŠË”Öý√ V` òÓÐ≈ †Ł±.è}≠ .èvýèåŁ÷ÿ ïÖŠ√dŽU ¢ © bü”ŠâÞ¯Åý≈ õ≥ ˛ ƒüšØ Ydüð√ W˙π^IPa ¢ ½ èÐv ïŠv ˛ ƒüšØ ò‘®˛©òÐËä¬ 35

¬ È´ Øš èâýŠ¬U ê ³ Š¯nŽd ò“Šv˙Ôýˬð d`P 20.¢ ° ä⊯åÐ≈ ˚šlèÐv Sè|ä√ ü©büŁ◊ŠËÐ ¢ −æ ø ³ñˊЬ ¢ √ üšØ cI£´ °Š¯n îäâä¬èn ˛©ô ◊ ^P³ñËIŠÐ¬ V`?¢ šØ èŠâ©UP˙H≤¢ aèÅŠË”Öý√ ³bP d`P ¢ aèÅŠË”Öý√ üŁ± ò−æü ± ïÐv ¢ ò−æüH ◊≈Ð ü©½ šØ èâýä¯Ht ü©½ šØ Šâ≠ 21 ¢ Øš èâýŠ¯k£©SüÐÈ¡ JPdüΩ °Š¯n ˛´îävIŽd òäËð¬P ü©XìiüŁ± ò≤U@PV` ³°œ ýËÂ≥ ≤ È≠ ¢ ©½ È≠ ^Pèvýèâä Ь °Š¯ ä≈óŒÄ ¢ ¸¿`˚ıýÈ ◊ ê ŠvP£ð¬ Xìi^HPV`¢ ∫ ø ïŁm` ˛©¢ ä√ £©SüÐÈ¡ ü©Xìi^P d`P .¢ £ð¬ Uü ± ¢ šØ èvý£© íÅ Øš èâýŠ¬UždüÔł∞ òšÆ î~Łm ü©^PV`üý√ ¢ †ÐÈŠ¯É≥ èŠv úŠÈ”|ý√ ˛ ƒü© .¢ šØ ˛ýƒ @P½ Øš UPH˙≤èŠâ©¢ ø ³ñËŠ¬Ð ¢ ≠ P`¢ ä√ £I´°Š¯n ²ñËŠ¬Ð ¢ © büŠ√ždèåŁ∞ dPUdè m 22 ¢ ©¢ äÈHä¯t ü©óŠË”Öý√ © ˛´îävIŽd îÖÐ√ ¢ †ÐNÈ◊≤ ˛©½ ½ ¸≠`U d`P °Š¯n ½ aPN£œNÜý√ ¢ ä√ èyž£ł± ïäv ³bP`£ð¬ °Š¯n ¢ äȬð P ü©óŠË”Öý√ °Š¯n °Š¯n ³°Š¯nŽd dPU dè m òÆš TP` ¢ ý√ Ø ≠ P`¢ ä√ £´¢ © ³ñËŠ¬Ð ˛©ò≤U@P^PóŠË”Ö ïC©¢ š ïŁm`ò‘Š≈ .¢ šØ W˙π˛©¢ °Š¯n ³°Š¯nŽd òNÓł∞P ïC©è ®d`P 23 .˛´cU ïäv íåð≈ •ł◊®°Š¯n ˛´îävIŽd ý√ Ø æ ø ³ñˊЬ ¢ ≠ P` ¢ ä√ £´ •Ł◊ÿ ü©^P d`P £©³°Hø ü©óŠË”Ö ?¢ š UP˙H≤ èŠâ©¢ ä√ èŁm £© √ üšØ c£I´£ð¬ ³°Š¯nŽd òÓł∞PòÆš ô ◊−æ TP`¢ .èjüšØ W˙π˛©³ñˊЬ ¢ √ √ •þ≈èt ½ aèu `P × ô·Ð d`P îÉŠÈΩ üµ ½ aèu`P × ô·Ð £©fž£ł± ³bP`£ð¬ ò≤U@PV` Í.èjcUíåð≈ îÉŠÈΩ ùŠ¯ýv ½ aèu`P× ô·Ð√ d`PîÉŠÈΩ ≈ý © `˙Ô®ü´d`Pbü’ËŠ´ íŠâ¯ÞÅ ˛©ïävPU ¢ © íŠâÞ¯Åý≈d `P ê äÈŠ¬ U óŠË”Öý√ ïÖŠ√dŽU ¢ ¢ ŠvP ü©³bP \üŠ√ ¸ý¬24 ¬ Ô∞Nł Pê ø ½ äȬð Pü©³ñËŠÐ ¢ †šØè−tUèÐv ˛©³bèÅæ@PÎïC©ïŠv V` .è}≠ ¢ ŠvPUP˙H≤¢ Øš W˙π ˛©³bèá©ê ≠ P` ¢ ä√ üÐ√ °Š¯n ½ aPd ^HP25.¢ ½ †ŠÈÔ® ŠvP ¢ −æ Ôý≈ ¢ bü’ŠË´d`PèŠv @P³°Ÿ Uê šØ düµ †ø Rü≠ ïC© †Ł± ŠvPèi^HPüý√ ¢ © ä√ PU¢ © `˙Ô®ü´°Š¯n ³ñËŠ¬Ð ¢ PUüð√ èibü’ŠË´ †Ł± 26 .èŠâ´ìłm £©üÐ√ ¢


25

54-35:13 òýËN≥

ä√ ò≤U@P^P .èŠâ≠îŠv£ ± ü©½ †ŠÈÔ®^P£©²ñˊЬ ü©UPîŠâ ¬ èŁm Ydèt òäˬðP¢ ä√ žîävü…žU ü©büŠÈý¬ü≥ ò“pP d`P VîÅH∫ ½ ¢ †šØè−tUèÐv ˛äƒèÅæ@PÎ 45 Ë¡ Ø ≠ P` èvý£©¦ ^ìýv ü©büŠÈý¬ ü≥ òýËŸŠ üŁ± ¢ š W˙π ˛©£´PU üµ ê ŠvP ¢ Ë¡ Øš .ìn ˛ýƒ ü≥ ê ³ Uê †’Ð≈ ü©£Ł±èvý ^HPb ŠvP òýËŸŠ òÆš ½ ŠvP 46 .¢ © £©½ ü©˛ýƒü≥ ^P ¢ † ±`˙º ü©UPîŠâ ¬ èŁm XèÅý≈ òäˬðP d`P èŠâ´V` ¸ý¬

ïÖŠ√dŽU ©¢ ä√ @P°Š¯nUüŁ±`¢ © èŠâä¬U,büšØèâýŠ¬U óŠË”Öý√Î ø îÖÐ√ ¢ ¢ aèÖ¡P` ³bPI ü©³bP°Š¯n °Š¯šl cž£ð¬ cU£ð¬ £ð¬ ³°Ł± ïC©£ð¬ ½

2 : 7 8 düÐ√Žd

Í.èjb`£©³bèŠâЬ

È ≠ ¢ © íŠâ¯ÞÅ≈ý í|Â−≥ ½ †±èp ` ˛©\üŠ√ ¢ © ^HP.èŠâ´ìłm ˙Ô™£©ždüÔł∞ ü©bü´ü≠ \üŠ√ ¸ý¬ 36 U£I´è−t ¢ ≤ ý ≈ © ò“åł÷ ø SèŁm ¢ ø ^HPd`P¢ È´ ¸Š¬˙¿¢ © ^HP ø büŁ◊ŠËЬ `˙Ô®ü´ïC©Îè ®¢ íŠâ¯ÞÅ û”ÖÈý≥ ¢ û”ÖýÈ≥ ¢ ≤ ý≈ æ È´ ¢ ≠ PžU °Š¯n dîäâŸæ ½ Í. `èåŁ÷ÿ ü©óšÆ íÞ⟠ò“åł÷ ê †šØè−tUèÐv ˛äƒèÅæ@PÎ 47 ŠvP ¢ ¡ ≤ ≈ ä√ \üŠ√ 37 Ô∞Nł P°Š¯n ½ © ó‰¡ ¢ †ŠÈÔ®,ïC©èŠvU aPüŁ± W˙π^P¢ ùä¯åð bèŠâ”åł÷≤ ˛©ó‰ ú”ýâ ◊ °Š¯n SèŁm ^P.¢ šØ W˙π˛©SèŁm ¢ ý≈ ≤ ≤ Øš XU@P³°Ð¬PòÆš TP`¢ ä√ £©YŽ£Š¬dó ÷ ˛©büŁ◊ŠËЬ ¢ © ø büŠÈ”åł÷ SèŁm V` ¸ý¬ 48.°Š¯ â´ ïŠv ½ †ŠÈÔ®38 .¢ SèŁm ^P c˚Š˜åł÷ .èŠâ´˙ÔÐ≈ ¢ ∞ ≠ P` ¢ ä√ üšØ ínè−t °Š¯n ½ Ô∞Nł P .¢ Øš èŠâä¬U ø ^P d`P ¢ √ T cdèâä ©¢ © íŠâÔŁ ü© PîH m ¢ °Š¯n büŠ√£©üþ√ bèŠâ”åł÷≤ òÓł∞P ¢ †šØè−tUèÐv ˛äƒèÅæ@PòÆš ³ñˊЬ ¢ ≤ ≠ P`¢ äÈÔ®d¢ ý¯−t d¢ ø b`dèiîÐv`c£Ð¬Hd`P°Š¯šl ¢ Nł÷Ð≈ ¢ © © èŠâä¬U ^P 49 .èŠvU ê ¢ ä⊯åð≈ ü©büŠÈ”åł÷ aP£ ± d`P °Š¯k SPžU `£©üÔ™V`òÆš ¢ æ − ≈ ¬ ¬ Ë Ë ä√ üÐ√ ü©³ñŠÐ c`ž£©Î 39 .°Š¯šl ³ñŠÐ ¢ © ´ °Š¯ v@P¢ ý¯−t ˙º .èjüšØ òšÆ èáŠ√` òÓÐ £ð¬ Xèâýý¯ mP ³bèÑŠ¯−t V` òšÆ ³°Ÿ U TP` ¢ îÐv ü©b`dèiê Šâä¬ d`P ¢ .èŠâ≠îŠv£ ±

´ °Š¬£©ë ø b`dèi õŸŁ∞ ü©^P d`P ¢ Øš Øš Xèâýý¯ mP èièŠâä¬U òÆš óæü≥ èi˛ ƒèâþ©˛©íÉΩ .¢ ý¯−t ˙º 50 .¢ ˛©R@Pü©bü´ü≠ c£Ð¬H ¢ kP ¢ ≈ ´ °Š¬Uê ý¯−t ˙º˛ ƒPî m òÆš d`UŽ˙≤¢ ≠ P` ¢ ä√ £© ´ °Š¯ v`dRü≠ ïC— úŠÈ”|ý√`UdU.¢ .°Š¯šl ¢ Łm ^P.¢ ä⊯åð≈ °Š¯n òþËÔÐ © büä√PU c`ž£©Î 40 ´ °Š¯áŠ¯ðv ü©büýÈä¬PU¢ äȬð P °Š¯n °Š¯n R@Pü©^HP£©ždèå®P ü©b`U üð√ ¢ Í.¢ ý≈ H ø b`U£I´è−t ¢ äÈð¬ P \üŠ√ 51 ä√ üšØ £ð¬ Xèâýý¯ mP ¢ © èŠâä¬U d`P °Š¯šl ¢ ýÈŠ¬ U ìŁm XèÅý≈ ³bP ó èŠâ©ïC©Î èåł∞ üð√ ¢ 41 .¢ šØ Xèiò‘Š≈ TP` ¢ ≈ æ ÔÐ Ë È´ •Ł◊ÿ ü©büý√èÐv °Š¯n büšØèâä H´¢ ý¯−t ˙º ¢ © ^HPd`P .èj¢ ÷ŁŠ ü©büý¯−t˙º¢ äȬð P XU@P° Í?üšØ ¢ ³ ЬP ä√ b`U£I´è−t È´ •Ł◊ÿæ óšÆ ÎïC©èŠvU aPüŁ± ¢ Í°Š¯šl ¢

´ °Š¬£©õŸŁ∞ ü©bü´ü≠ îäâÂð√ N˚−¥ d`Pc£Ð¬H ¹ ^HPü©³bPHV`d`P.¢ aü”n

ø b`U£I´è−t ¢ äȬð P ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 52 ´ °Š¬USè|ä√ ˚šlèÐv ¢ ø ½ ý¯−t ˙º 42 .¢ ˛äƒèÅæ@PïC©Î è ®¢ †šØè−tUèÐv ˛© R@Pü©bü´ü≠ ³bP¢ √ ý ≥ Ë”Ö “ Ö äÈŠ¬ U óŠ °Š¯n cdèÐv ¢ © ½ äÈð¬ P ¢ √ üšØ ¢ ý√ `d ¢ ø úŠÈ”|ý√ V` bèšl`d`P.¢ ´ °Š¬U ê †šØè−tUèÐv ¢ †·Š√˚−¥ ó ê ½ ŠvP ˚šl TP` ¢ ä⊯åð≈ °Š¯n ∞ © £©õŸŁ °Š¯n ˙Ô™^Pü©b`Ž˚Š˜Cł± ˛äƒP£ð¬ üŁ± èjüšØ W˙π˛©³bè|≥ ê ´ °Š¯šld¢ ý¯á¯Šðv ü© büýÈä¬PU Ô∞Nł P ¸ ¢ ý¬ 43 .¢ kèn îIäâä¬èn ˛©³WdüµH Rü≠ ¢ ´ °Š¯CœÅł∞ ≠ è|ä√ ˚šlèÐv ˙Ôð≈ ü©³bPH büý√èÐv Y˚Š˜C≥ .¢ ´ büšØ °Š¯n òÆš è−tUèÐv ˛©¼ äȬð PV`.¢ Í.èj¢ aèÐv ¢ ø dü ªü´ü≠ ¢ ≠ P`¢ äȬŠ U ïŁmüý√£ð¬ .üä¯t¢ È ≠ ¢ © b` èjò‰−√ PîŠâ¬ð ˙‚ø èi\üŠ√ ¢ (30-16:4èuü≠ ;6-1:6ù¡˙≤)

≈ý íŠâ¯ÞÅ ˛©büŠÈ¬ýü≥ d`P ïävP£Ž ±

© bü”ŠâÞ¯Åý≈ ³bP \üŠ√ 53 © ¢ äȬŠ U óŠË”Öý√ ïÖŠ√dŽU ¢ bèšl` îÖÐ√ ¢

√ üšØ ¢ … ž£´°Š¯n ½ ˛©ïävPŽ£ ± ¢ †ŠÈÔ®½ †šØè−tUèÐv ˛äƒèÅæ@PÎ

© ^HP V` ¸ ø ý¬ 54.èŠâ´ìłm ¢ YU ü’Š≈ †Ł± \üŠ√ .èŠâ´b `èj¢ √ ý Ë”Ö √ ‡ý —k ¢ ä√ £© †Ł◊ Rü≠ üý√ èåý≈ èšld cU óŠ °Š¯n Vè}ý√UèÐ⪠°Š¯n ùð√@P.¢

ä√ PŽ£ ± ^HP ¢ ä√ ò‰©³bU ê è ýËä¬P ¢ Ð√ d`P .èŠâ≠ èðv ü©¢ šØ îäâä¬èn ŠvP .¢ ® ø ò−æü ± `½ †ŠÈÔ ü©^HP¢ a˚HN˝≥ ˙Ôð≈ ¸ý¬ .èŠvU •©d £©èðâÔł∞H °Š¯n òšÆ ½

44


26 äȱł èvä ¢ äÈ≥ èt ¢ © büä√èÅ‘≤ ¢ © ^HPd`P ùŠ√U`˚Š˜šl ùŠ√U`˚Š˜šl d`P.ò–k¢

16:14-55:13 òýËN≥

æ —k ¢ äÈ’® ä√ èå®U cŽ£Ł◊‡≥ ïŠv d`P ó“r ½ †ŸŒm •Ł◊ÿ ²Wüµ ïŠv ΢ aNüH¡ ˛©¢ ½

ø ^HP d`P.¢ ä√ ^HP¢ È≠ ^IP7 .PüšØH ¦ ø bè ®ïŠv ^ü ± ½ †’Ð≈ ¢ üŁ± üý√H ïC©èŠâ©Vîr`^HP¢ šØ èâþŠ¯Ðv èiò Ë…ž£Ð¬ ^HP]˚∆ üý√ ïŠv 5 5 ?¢ šØ èŠv èðv ¢ ≈ ý H ≈ ø òþËŠ¯Ðv òäËð¬P¢ Øš óŠ ˙≤bèn ˛© ^HP Ô÷Ł °Š¯n V`¢ Øš òýËšØèłm ˛ ƒèåÐ≈ ¢ © ^HP³bü·Ÿ−æ d`PúHøüŠ√H, aüÁ·Š√ .¢ ä√ ^èŠvU`˚Š˜šl 8 .èjb`U¢ è ®¢ äÈ’®¢ ø ùŠ√U`˚Š˜šl V` ¸ý¬ .¢ √ èŁm è}ä√èn èŠâ© ïC© °Š¯n ùð√@Pd`P.°Š¯šl ^èðv cdèÅšÆ °Š¯äâ’Ð≈ †ø ˛©^HPd`P 56 .°Š¯šl äȬŠ U ïʼný¯ðâЬ ïC©ò–k ¢ ¢ ≤÷ ¯n π æ ≠ P` ˛©¢ —k ¢ ä√ £©°Š¯ývèÐv Â√Š P ïC©¢ ÔŁ °Š ½ ä√ èå®IU cŽ£Ł◊‡≥ d`P ½ †ŸŒm ïŠv °Š¯n ¢ 9 Í.cîŠvU ¢ †− ò Pd`P ïC— Łm òHæP ˚¥ èièâä ± üŠ√ Î ¢ È≠ ^P .èåý≈ òÓ®U † ä√ ^HPïC©¢ ä√ ò‰©ü©^HP57 Í?¢ ø bè ®½ ½ ’Ð≈ Vè−tUèÐv ùŠ√U`˚Š˜šl èåý≈ èŠâ©Vîr` ¢ .èŠâ©ïäv SüÐÈ¡ ¢ ¸¿èq šØ èŠv èðv ¢ √ ý · fl Ë Ô∞ł üð√ üŁ± V` ïC© ¢ ý√ £©óŠ ˛©òËäÐ ¬ Rü≠ c˚¥`U Î è ®¢ ø ³bP ¢ ä√ \üŠ√ èväèå®°Š¯n ú∑ ˛©ùŠ√U`˚Š˜šl .èjcU ü©^HP ˛´¢ Šâ≠ °Š¯šl È≠ ^IP.¢ Ôý≈ ¢ ä¯Ht ü©Vîr`^IPòÓÐ≈ Rü≠ ¢ ≠ P` ¢ ä√ èå® ½ © ^HPd`P Rü≠ ¢ © b `èj¢ © òËäÐ ¬ ³°œ ë aNŽ˙∫ ³bPîävè m UP˙ºP ¢ ävèn ˛©^HP¢ ä√ è m îŠâ¡ 10.èŠvUóHŒm ¢ © ä√ ùŠ√U`˚Š˜šl ¢ È≠ ¢ ©¢ äȬŠ UûÐ√èÑH≥¢ ýȬŠ U °Š¯ ä≈ ü©¢ Í.¢ ≈ ä√ ^HP¢ ä√ T¢ © £©ó“u ˚¥ èièâä ±üŠ√ £©èŁm ¢ ä√ ^P¢ ø ïŁm`˛©¢ ä√ üšØ ïäv ³bèÅŠ≈P°Š¯n bü´ü≠ ³bPïCœävüł±H 58 1 .èŠvU³ñËÔЊ ü©büŠÈšØèðâø¢ È© ¢ ≠ Pü± ¢ © ^HP £©T °Š¯n ½ ü©^P V` .¢ †−Âπ˚¥ èièâä ± üŠ√ V` 1 √ @PU£I´è−t ¢ © èâä ±üŠ√ 12 .ò Ë´^èðv ¢ © ^èŠvU`˚Š˜šl bèn òäËð¬P ¢ È≠ ¢ © £©³°ºUü©^HPd`P.¢ È´ ü©¦ ^T˛©^P d`P \üŠ√ V`.YUèâä Ь ˚Иu ¢ √ üšØ ¢ √ @P¦ È´ ^èðv ¢ © .èŠv èâä øü©½ aèÖ¡P`cdèt ¢ ùŠ¯ðv d`P.¢

ÂÁ√ý ³ è P) PîŽ °¯n bü´ü≠ VUè Žd ¢ ²≈ä èðv Ž šl ñ óŠË ˛©(W Šv ø dP˚ vä r Š (14-1:6èâä ±üŠ√;17-10:9èuü≠ ;44-30:6ù¡˙≤)

√ èå®U°Š¯ ä≈ cŽ£Ł◊‡≥ ò Ë©bèšl` .¢ √ Pd ˛©ùŠ√U`˚Š˜lš û”ÖÈý≥ ¢ ø \üŠ√ ¢ (9-7:9èuü≠ ;29-14:6ù¡˙≤) ä√ ènŽd ^HP ø \üŠ√ Rü≠ èåý≈ èvý£©½ †≥üœm°Š¯n íŠâ”jùŠ√U`˚Š˜šl °Š¯n ¢ ¢ ø HP †ø V` ¢ Ôý≈ ¢ ý√ èâä Hø ü©½ ¢ aèÖ¡P` ³°Ł± û”ÖýÈ≥ ä√ ùŠ√U`˚Š˜šl ïC©¢ √ üšØ Xü”Ö≥ ¢ šØ ïŁm` ò‘≈Š 2 .¢

14

ø bü≥Uè m ¢ äÈð¬ P äÈŠ¬ U ïʼný¯ðâЬ òšÆ V`°Š¯n ½ †ÊŠÈÁ± Î ïC©è ®¢ èâä N±üŠ√ TP` ¢ ‡≥ Øš ø ïŁm` òæP .¢ Øš èåþ≈HPò∞Ł VdèÐv`U V` ˙Ôð≈ .¢ ä√ èå®U cŽ£Ł◊ V` ¢ ¢

ý√ © èâä ± üŠ√ ü©\üŠ√ 13 ˛ ƒ üšØ Xü”Ö≥ íŠâ›„ †Ł± °Š¯n cdèÐv ¢ © Šâ≠ èŠâ´ìłm £ð¬ ïC— Øš èâýÔ®d½ Í.¢ ¸¿èq ˛© ^HPRü≠ ³°œ Łm ³bP£Š¬`òÆš ìŠâ©P£©üšØ dPüµ °Š¯n òýË− \üŠ√ üý√ äȬð P †ø V` ¢ È≠ ^IP .¢ Ôý≈ ¢ È´ ³bèŁm û”ÖýÈ≥ ¢ © £©ždüÔł∞ ü©b `èj¢ ©¢ √ä èŁm ¢ È © íâý¡ ¢ © èâä ± üŠ√ ¢ ≠ P` ¢ Èä ¬Š U ïʼn¯ýâð¬Ð È´ ¢ ”łm bèšl` òšÆ SIîŠâ𬠰Š¯n cdèÐv ¢ bèšl` \üŠ√ †Ł± 14 .èåý≈ \üŠ√ bè Ł∞ ¢ ≤ ä√ ùŠ√U`˚Š˜šl ¢ ø ïŁm` ˛©^èŠvU`˚Š˜šl íÐâ¡ ¢ ø ^P3 Øš õŸŁ÷ èibü´ü≠ ïC©è匊vU üý√ èŠv @P£ð¬ cdèâä © ü©èâä ± üŠ√ ¢ ³bP d`P èŠv èå®^£ý¬ £ð¬ ³bPH¢ ≈ Ð © ˛ ƒèåÐ≈ ¢ © ^èŠvU`˚Š˜šl .èåý≈ èŠv Pü≠žU °Š¯n¢ ä√ è mîŠâ¡ £©P `ž£œ Łm °Š¯n b`˚Š˜ŁÄä≈Žd .ò−‰ ◊ èÜI−ø ü©b`dèŊˬР¢ —k ¢ äÈ’®£©@P^èðv ¢ © \üŠ√ U£I´è−t üý√ ˛ ƒ üšØ Xè−t †Ł± 15 ø ùŠ√U`˚Š˜šl èâä ± üŠ√ 4 .òÓý≈ YüŠÈЬ ˛© ùð¯~s ïC©Î¢ ïŠv Î .èåý≈ èšld ï ®¢ ∂ È≠ cdè ÿý≈H © ^èŠvU`˚Š˜šl óý≈H ïC©°Š¯ ä≈ ñË◊Š ¢ d`P.¢ ¸¿` aPd`P.¢ ù √èšld˛©bü´ü≠ ïC— šØ èŠâ´üšØ ½ šØ °Š¯ ä≈ ¦ Łm ^HP òšÆ èâä ’®ïŠv üšØd •ý≈èt ¢ ≈ ¡ ¬ È≠ ¢ äȬð PV`ïC©èvý cU³ñËÔÐ ä√ èŁm îŠâ¡ ¢ È≠ ¢ © ^HP Í.°Š¯k îŠv£ ± èväè客 Š °Š¯n b `èjü©bü´ü≠ £©íýâ ü©èâä ±üŠ√ ^èŠvU`˚Š˜šl 5 Í.òäËÐ ïŁm`˛©¢ Šâ≠ .èåý≈ èâýšØèłm èväP` ø ³bPH¢ ä√ \üŠ√ 16 ä√ èŁm ü©bü´ü≠ ïC©Î è ®¢ ø bü´ü≠ V`³°œ ad`˚ ∆ ˛©¢ ½ èâä ±üŠ√ Rü≠ è|ø P`£©ïäv íýâ¡ £©P˚И噢 È≠ ¢ © ³bPHòÆš óý≈H .°Š¯ ä≈ È≠ ¢ ©¢ ä√ èå®èväèå®èt PždüÔý≈ ¢ Ôý≈ ¢ ýÈä¬ èn ¢ ø ½ Í.`U¢ .¢ †ŠÈÞ¯Šâ± ˛©òËäÐ ¬ ê ŠvP ü© ä√ b`U£I´è−t 17 PüŁ± ¢ ]˚∆ üý√ ^èðv cdèÅšÆ Î ïC©èŠvU a

© V£—kèt ò−‰ √PîŠâð¬ ˛©ùŠ√U`˚Š˜šl 6 òþËŠ¯Ðv ˛©^èŠvU`˚Š˜šl ³bU ¢


27

3:15-17:14 òýËN≥

Í.°Š¯šl bèŠâ”åł÷≤ `Ud`PbèŠâþ¬`d ²ñä≈èðv

Šâ≠ 30 .èŠv ŠvU ü©b`˚ˆ¨d`P P üšØ ˛äƒèsüπ V` ³°œ d`PP üšØ VUŽd ]ü ± £©•œ äÈ’®£©dè|ð√ d`P PüšØ ¸Š¬˙¿ ¢ © ¢ äÈЬ `HžU °Š¯n ˛äƒèðv îäv`Pî m cP Î è}≠ ¢ H≤ Ô÷Ł Í. `èłÄ≈Ð ¢

ä√ \üŠ√ 18 19 Í. `Tü©büŠÈ”åł÷ d`PbüŠÈþ¬`d³bPÎïC©è ®¢

È≠ ¢ © ¢ äÈÔþ˯ŠÐv £ð¬ ^èå™Y˚šl ü©bü´ü≠ ¢ ä√ ^HP ¸ý¬ ²ä≈èðv è ®¢ ñ ´ @P•ý≈èšl èâä ð¬P¢ ä√ \üŠ√ 31 ðv ü©^˙flð√ £©èyž£Ð¬ ¢ èiPîH m d`P è匊vU ]˙π ˛©³b èÅæ @P.°Š¯kè|ä√bèŠâ”åł÷≤ `U d`P bèŠâþ¬`d Îè ®d`P.èŠâ≠ž£œ ä√ óý≈Hü≠P`³bèÅŠ≈Pó®cP b`U£I´è−t d`P .èŠvU °Š¯n b`U£I´è−t ¢ äȬð P £©ždüý√ ü©büŠÈþ¬`d .èŠâ©PUP £Hœ−t Í?èŠâ©ê −t büŠÈ©¢ ý≈ Áý√ ä√ √ üšØ dPüµ °Š¯n òýË−©\üŠ√ d`P ^˙flð√ †Ł± 32 óÓ PüšØ üý√ ¢ ˚Š˜t £©˛ƒð èå®Rü≠ 20 .°Š¬U £©óŠË °Š¯n bü´ü≠ ü©büŠÈþ¬`d ¢ ≈ ©¢ ä√ èå®üý√ ¢ √ üšØ \dès ¢ ø ¢ ä√ èå®Rü≠ †Ł± .¢ È´ üšØ äÈ’®d`P .¢ È´ £´¢ äÈ≥ èt ¢ © \üŠ√ U£I´è−t dPüµ °Š¯n òýË−©33 .ò Ë´ òÓÐ îÖÐ√ ¢ ¢ ∞ ä√ —k © büŠÈþ¬`d˛ ƒ üšØ ò÷ł≈Ð Øš èâþŠ¯Ðv èiPîH m òÆš üý√ °Š¯n ½ VdèÐv üý√ èŠâ©õŸŁ ¢ b`U£I´è−t †Ł± ü©b`ž£œþv¢ Í.¢ †ÊŠÈÁ± ÎïC©¢ ä√ èðv ½ ø ¢ ä√ èå®21 .°Š¯ â´˙ÔÐ≈ bèŠv£©üþ√ °Š¯n bü≠P` ¢ † ªP˙º ¢ šØ èâý¬ŠUeèÜø− ü©b`dèÅŠËЬ ò Ë©\üŠ√ ¢ (56-53:6ù¡˙≤)

© büł◊N≈Ð d`P büý√düª ä√ büŠÈ≥U@PdPŽ˚šl ²ñä≈èðv JèÐ⊬˙Êý√ V`ìr¢ .èŠv èå®èväè客

’ð≈ © bèšl` 3 5 .¢ ©½ ¢ a˚˝Š¯äâ´£©èŁm dèðv V` 34 ł÷äË °Š¯n ïuìIr ¢ ä√ bü´ü≠ ? èåý≈ ³bü©ïŠv ïC©PüšØ Xü”Ö≥ ïŠv °Š¯ ä≈P d`P .è匊vU ü©\üŠ√ ¢

© (˛äƒèðv) ¢ © íŠâÔŁ∞ ò≤îu í ∞ł ˛©\üŠ√ £ð¬`P ¢ (21-15:6èâä ±üŠ√ ;52-45:6ù¡˙≤)

ø ïŁm` ^IP © bü¡ìr ¢ © ]èâä ©P ` ]P˙πP¢ ä√ bü’ä≈HP V` ¢ ¢ ä√ bü´ü≠.YU ˚ИC ± ˛©¢ ä√ @P¢ © \üŠ√ü©b`îäâ−øèÐv b`dèŊˬРXèÅý≈ ¢

ø b`U£I´è−t ¢ äÈð¬ P ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 22 ³bP °Š¯n Î ïC©è ®¢ ý≈ H © £©½ †› ±d ü© bü´ü≠ òýË−© aP Rü≠ ó d`P .èjb `P@°Š¯n îÖÐ√ ¢ ≠ Ë ø ^HP ¢ ä√ bü’ä≈HP d`P 36 .èŠvT ^èðv ¢ © \üŠ√ ü© ü©bü´ü≠ ¢ ÎïC©˛©èŁÄý P ¢ ä√ ^HP23 Í. `èŁm ¢ ”mł dèðv ^HP¢ © íŠâÔŁ∞ £©üšØ dPüµ °Š¯n © ^HP ìłm £ð¬`P ¢ ä√ bü´ü≠ ³°Ł± d`P Í . cU a ä√ üÔł∞ ü©³°šØ˚Š˜ðv ¢ ¢ ½ ŽdèŁmP ˛©¢ © ždè ð≈ è äËý¬ ¢ © ¢ ä√ £© ½ È≠ ¢ © ¢ ä√ £©èrU îÖÐ√ ¢ †› ±d © ^P √ üšØ aèŠvèÜ−ø †ø V`PüÔł∞H ü©³°šØ˚Š˜ðv ¢ .¢ © bü´ü≠ d`P óŒm èiPî mH Sü∑P ¢ (23-1:7ù¡˙≤) “≥ ø ó“Šâ−ø`£Š¬ ½ © \üŠ√ ¢ †·Š√˚−¥ ³°Š¯Å Ö d`Pò‰Š√˙ºîäâł± ¸ý¬ @P^èðv ¢ ≠ P`¢ äÈä¬ èn cdè ÿý≈H Î 2 .è ®d`P¢ √ UPîŁmPcdèÅšÆ ¢ ý√ £©°Š¯ ä≈ büŠÈ©½ © ?¢ †ªèqP˛©½ ¸Š¬P`d`Sü∑P ¢ ¡ ä≈ ø ¢ ä√ èå®èväèå®U£I´è−t c˚Š˜ýv ïC©èåł∞ üð√d`P ü…U°Š¯ büŠÈ©•ý≈èšl íÐâ ¢

15

^P 24 .èåý≈ òšÆ ìŠâ©Pbèšl`V`d`P.òÓý≈ ò Ë´üšØ ½ aPd½ ¸¿` ^HP.èŠâ´ ∞ ý≈ ú≠è Ä≤ V` d`P .òÓ ò Ë´ò“łm ê ¸¿` ½ ’Ð≈ °Š¯n íŠâÔŁ òýË−© ½ ýv d`U † æ ø òýË ◊ èib`ž˚Š˜ðâÔý≈ ¢ © b`˚ˆ¨ d`P PüšØ .òÓý≈ òÆš d£©ï~Ðvèà≥¢ Ôý≈ °Š¯n òÆš òýË−©U£I´è−t òÓÐ≈ ê ©½ .¢ aPd 25 ýv ˚ˆð≈ Y£ ±@P¢ ä√ bü’ä≈P †Ł± 2 6 .èåý≈ èšldíłm £ð¬H`P¢ © ˛äƒèðv °Š¯n íŠâÔŁ∞ V` ü©^HP¢ È´ džU üý√ è匊vU ¢ √ üšØ ¢ ýÈ”mł £ð¬ ˛äƒèðv ä√ bü’ä≈P ¢ aüÔÐ≈ Î ü©^P ¢ ½ —k ¢ äÈ ◊ËŠ±ł ¢ © ]ü ± cdèn d`PèåŁ÷ÿæ Í.¢ äÈ’®¢ √ üšØ ¢ ý√ £©½ ø ³bPH \üŠ√ JPdüΩ 27 aèÐv ¢ £œsÎ ïC©è}≠ ¢

ý√ Í? ¢

Í.½ †≥ `džU büšØ òšÆ °Š¯n `£©½ †≥ ∫ ¬ Š¬ Æ “łm Å √ √ ä ý≈ H ý≈ H í £ð ½ ¸ P`d òš d @Pò ^ èðv cdè ÿ Î è ®¢ \üŠ 3 ä√ ^˙flð√ 28 üý√ üšØ òÆš ó °Š¯n ½ †ÊŠÈÁ± £´Pîäv`Pî m cPÎè ®¢ ý≈ H H≤ ≠ ý√ £©büŠÈ©ó YŽdd`]ì m ˛©Xè|±P˛ƒPî m ¢ È ¢ ©¢ ä√ £© 4 ?üšØ ¢ Ô÷Ł √ üšØ ¢ ýÈ”mł £ð¬ ˛äƒèðv °Š¯n ïC©`£©óŒm ¢ Í.b ` P@^èðv cdè ÿý≈H¢ fl·ý√ aè bè ¢ ý≈H šØ óŒm ˛ ƒPî óŒm P˚¥`U .*`£©óŠË ˛©¼ Ðv n äÈð¬ P ó ïC©¢ m ø ^˙flð√ ¢ ä√ \üŠ√ 29 ÍèŁm@PÎïC©è ®¢ ·√ý fl· 16:5eèâä −Âý¯tIP,12:20³W`£H ± `£©óŠËfl ˇ óý≈

√ üšØ ¢ ýÈ”łm £ð¬ ˛äƒèðv £©£ý¬P¢ © \üŠ√ ¢ ø òýË−©^˙flð√ JPdüΩ @P^èðv ¢


28 ´ °Š¯ vèŁm Í.¢ Øš è ®¢ ø bü´ü≠ üŁ± ¢ ” ð≈ ¢ ä√ üý√H Ó è ®¢ ä√ ^˙flð√ ¸ý¬ 15 ¢ ø óšÆ ˛©½ .£©½ †±è p`¢ aèÐv ^P ý≈H ≈ ÿ ÓÐ ¯ √ ø √ ä aèÐv ïŠv ò aP °Š èŠâ©ïC©Î è ®¢ ³bPH ¢ \üŠ 16 ½ ÿæ ø ïäâH≥ ¢ © ò≤U@Pê °Š¯n ¾ †ŠÈð¬ PŽî r ¢ ŠvP 17 Í?˛ýƒ @P°Š¯ ä≈ °Š¯n •Ł◊ ‰Ł± ø ˛≠èvä ê d`P .¢ šØ ˛ýƒèŁm@P˚šlèÐv V` ¢ šØ ˛ýƒ üšØ í mPU ŠvP˛©ó d`P .¢ Šâ≠ 18 .¢ © ò≤U@Pê Øš Xü”Ö≥ ü©büÔÐËø óý≈H ½ aèÐvïŠv ïäâH≥ ¢ ŠvPüŁ± ³°œ ø ˛ýƒ£©Qèðvèvä ü©ò≤U@PüŁ±.°Š¯šl °Š¬Ž˚Š˜Cł± òÆš ` °Š¯šl òýË”|ä√ °Š¯ývèÐv Y£Ð¬H¢ ø SIU ¢ © ò≤U@Pd`P 19 .°Š¯šl d`P Y dèièväŽd íýâ¡ ½ aTèŠâ ± c£Ð¬H ¢

25-4:15 òýËN≥

äȬð P˛ ƒü©£´PïC©¢ c£©Püµd`íŠâ≠ŽU ü©bèn òäˬðPèŠv ¼ aèÐv ¢ šØ ïŠv èiPîH m ≠ Šâ 5 . *¢ ’® ïŠv £´P ³°œ √ èŁm èŠâ©íýâ¡ V` üý√ äÈð¬ P ò≤U@Pê ¢ ŠvP ïC©¢ ≤ È≠ ’® ïŠv ü©bèn òäËð¬P ü©¼ ³°œÅ ¢ c˚Š˜C≥ èv䣩Uîn Ydè ÿý≈ ïC©¢ aèÐv ≠ ± ł ≥ ƒ © ¬ Ø È © © ˜ C l ˜ C üý√ ¢ š ¢ ¢ ˛ èyž£Ð ˛ PîH m ˚Š ˚š ^èðv c˚Š ïC©büŠÈ °Š¯ ä≈ ä√ £©½ ^HPóý≈H 6 .°Š¯ ä≈ ½ ad`˚ ∆ ˛ ƒ ü©˛©¢ aNŽ˙∫ ˛©¼ aèÐv bèn˙Ôð≈ ýÈŠ¬ U óŠË”Öý√ ˛©½ äÈð¬ P V` ïC©üšØ ¢ aèÐv ^HP c£©ïäv ½ aŽ˙∫ ˛©¼ aèÐv ¢ Œ m ä√ òÆš ½ ¸Š¬P`dYdè ÿý≈ °Š¯n ½ adü∑ èŠvUSPžU † ½ −Âð√ ùð√ ü©ó ˛ ƒPî m ¢ ∂ ä√ VèŠâ·ÂŠ√ .üšØ dèièŠvId † Øš ñË◊Š °Š¯n cdèÐv cdè ÿý≈H ¢ ø óý≈ 7 .¢ .ïC©ïŠv V`¢ šØ è ®

aüÔŁ∞, Ydüł±, Ydè|≥P£± XèÅý≈ ïŠv 20 .°Š¯šl ˛ýƒ@Pí|ä√ bèŠâ≠èjd`P ¾ ” ≈ð ¢ ø ¢ ä√ èå®èväèå®ïC©è ®d`P.°Š¯šl òýËŠ¬Uèâä Ь Qèðvèvä ü©ò≤U@P°Š¯ývèÐv £´P¢ ø ^Püý√ ¢ √ èŁm èŠv ü…Uïäv •ý≈èšl Í.èvý üšØ °Š¯ ä≈ Qèðvèvä d`Pò≤U@P¢

ø a ½ düª YUü’≈Š ˚Š˜Cª Uîn ˛©\ üŠ√ ¢ (30-24:7ù¡˙≤)

ý√ £©½ .°Š¯šl ¢ aNŽ˙∫ Y˚Š˜C≥ ˛äƒèÐvŽd ]˚∆ üý√ Rü≠ ïŠv Šâ≠ © ³bPH° ø •Ł◊H≤SIU ¢ ³œ .°Š¯šl d`HU ¢

8

≈ òŒvä HP .¢ šØ Uüµ ¢ Ð√ òÓÐ èv䣩˛´îäâЬ Y˚Š˜C≥ èi³bP d`P ýÈŠ¬ UóŠË”Öý√ ˛©òšÆ bü≠ü∑HP˛äƒ èáä√P ½ Í.°Š¯šl ¢ aèÅŠË”Öý√ 13: 29 VèŠâ·ÂŠ√

9

© PîŠâ∑ d`P dü∑ £©ždüÔł∞ ü©ïC— .èŠâ´°Š¯n ïuìr¢ Łm ^HP\üŠ√ 21 äÈØš d ˛©ïuìr ^HP 22 © \üŠ√ ½ adüª ˛äƒèÖäÈ©ê ^èðv ¢ ŠvP ˛≠P` ¢

ä√ \üŠ√ 10 äȬð P ü©bü´ü≠ ¢ Y˚Š˜C≥ ïC©Î è ®d`P èŠvHìÐv ^èðv ¢ æ ø ïäâH≥ ¢ äȬð P ò≤U@P˛ ƒ ü©11 .üÔŁ÷ÿ ü©½ aèÐv d`P `£©dü ª £ð¬ büý√èÐv ¢ ± ± Ë Ë ä≈ © Ž˚Š˜Cł± ˛≠P` ¢ ä√ èŁm ˛ƒðèå® äÈ’®£© ñŠł ñŠł d`P ˛ƒP@ ¢ ä√ ^HPïCœ~Ðv èvý üšØ °Š¯ Pîäâ´` Qèðvèvä ïÖŠ√dŽU ¢ þÈŠ¯Ðv ¢ © U `PU îäv` PîH m cP ïC©Î ò–k ¢ c˚Š˜C≥ ¢ ≈ ∞ ø ïäâH≥ ¢ © ^HPïC©è ® ”|ä√ ½ þ√ üÔŁ∞ òÓÐ üŁ± ¢ È´ üšØ ½ © W`Hd îÐv £ð¬ òþËŠ¯Ðv Y˚Š˜C≥ £©ó d£ð¬ Sèm Qèðvèvä ü©^PòÆš V`¢ aèÅ“i¢ V`d`P°Š¯šl ¢ aP£Þ¬P¢ ýȬŠ U £© Øš eìýâЯn °Š¯n úŠÈ”|ý√ òÆš ½ Í.°Š¯šl ¢ Í.¢ †’Ð≈ Šâ≠ ø ïŁm` ^IP.èŠvU ïäv aPüŁ± ˛ ƒü©ü©^HP¢ ä√ \ üŠ√ ³°œ ¢

23

—k ¢ äÈ’®d`P ¢ √ @P^èðv ¢ © \üŠ√ U£I´è−t í|ä√ ü©½ adüª ^HP Î ïC©¢ ¬ Ë ± Š ð Ë È≠ ¢ ©¢ ä√ èŁm Ô÷ł cdèÅšÆ ¢ √ üšØ ¢ ýÈ ◊Šł V` ïC©büŠÈ©cU ï ®¢ @PòÆš ¢ Øš òÆš d Í.¢

—k ¢ äÈ’®¢ ø ^P£©@P ¸Š¬˙¿¢ ø \üŠ√ U£I´è−t ¸ý¬ ÎïC©¢

12

ä√ ò‰Š√˙ºü©½ ýÈä¬ èŁm óý≈H èŠâ© èâä ý¯C©£©³°Hø¢ aèÐv ˛ ƒ üšØ ò‘®Ydè ÿý≈HïC©üšØ ¢ Øš èväèn P£Ð¬H Í?¢

ä√ \üŠ√ 13 ≠ P`¢ äÈØš d°Š¯n büä√èÅæ@PÎèŠvU aPüŁ± ¢ c˚Š˜C≥ ¢ ä√ \üŠ√ 24 ø ]˙π ˛©PîH m °Š¯n ïC©Î è ®¢ ȬŠ U dž èå®P† ä√ ¼ ˛©íŠâ ¬P˚¥P ¢ ¢ ½ ŠÈŸæ ž£Ł± †ø V` èŠv è}≠ °Š¯ ä≈ ü©b`Uüð√ ³°Ł± ¢ aèÐv ≈ √ © ä≈ ≈ © d`Pò‰ PüIµ ¢ © b`ž˚Š˜åÐ ˛ƒüšØ ˛ƒüÔ® `U ¢ ´ °Š¯ vèŁm äÈšØ d ìŠâ©P P` £©ïäv ³bè−áŠ√£ð¬ ü©ò‰Š ˙º ïC©è ®d`P 14 .¢ Í.büšØ èŠâ´èŁÄŠËÔÐ °Š¯ ^èðv ¢ © \üŠ√ ½ … îävP Uü ± òÆš ` © \üŠ√ d`P ˛ ƒ @P ^èðv ¢ ýÈØš èłm èväèå®U ïýâøPd ü©b`˚¥`U d`P °Š¯šl ¢ adüª V` ¸ý¬ 25 ¢ ^P .°Š¯šl ¢ È≠ äÈ’®d`P .ò Ë´£´ ¢ … ž£´büä√`U üý√ c£©˛ ƒ èÅäËØš d ˛©¢ … îävP èyîävP £´P ïC©¢ äÈ≥ èt £´°Š¯n ¢ Uîn Y˚Š˜C≥!îäv`Pî m c˚Š˜C≥ cP Î ïC©ò–k ¢ Í.£© ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 26 ä√ è客 © büł◊N≈Ð Î ïC©èŠvU aPüŁ± ¢ ˛©¢

√ èŁm èŠâ©ˇ ˛ ƒü©£´P 17:21³W`£H ± ¢


29

4:16-26:15 òýËN≥

ø bè Š≈ ïCœ ýÈœt T ¢ ø bè ®bèŠâþ¬`d òäËý¬P óšÆ ¢ È≠ ˛ ƒü©¢ Ð⣱ ? °Š¯šl ¢

© büýÈ© äÈ≥ èt ¢ N ü©^HP£©Sè|ä√ ü©˛þƒ`d Í.°Š¯ ä≈ èåł∞N Pèâä Š¬ îkPžU ¢

ä√ ½ Øš °Š¯ ä≈ ¸Š¬˙¿ b `èj îäv`Pî m c˚Š˜C≥ cP bèšlÎïC©èŠvU aPüŁ± ¢ adüª ^HP27 Í.¢ ä√ ^HP34 Í?°Š¯šl bèŠâþ¬`dòäËý¯C©^èðv cdè ÿý≈HïC©Îèåł∞ üð√ ¢ ä√ b`U£I´è−t PüŁ± ¢ aèt ]˚∆ ^èðv cdèÅšÆ Î ïC©èŠvU a ½ Í.°Š¯šl bèŠâ”åł÷≤ ˛þƒüÔł∞ îäâł± d`PbèŠâþ¬`d äÈÔþ˯ŠÐv £ð¬ ³°Š¯nŽd ü©bü´ü≠ ¢ ä√ ^HP ¸ý¬ 35 36 .èŠvU óŒm èi¢ È≠ ¢ © ³bPH¢ ä√ ^HP£©èåþ≈P ü©büŠÈ”åł÷≤ d`P büŠÈþ¬`d a èiPîH m ¢ ½ èt ³bP ≈ ´ I ´ I © √ ä ü©³bP ¢ b`U£ è−t èŠvU ü©b`U£ è−t £ žd üý√ ü©³bPH ˙Ôð èŠâ©PUP £œ−t √ üšØ ˚Š˜t £©èå®Rü≠ 37 .èŠvU¾ ø ¢ ä√ èå®˙Ôð≈ .¢ ¢ ¸ä¬èÐv °Š¯nbü´ü≠ ∞ ä√ © büŠÈþ¬`d ˛ ƒüšØ òł÷Ð≈ aèt üý√ èŠâ©õŸŁ ¢ ½ b`U£I´è−t †Ł± ü©b`ž£œþv¢ ä√ èå®èväè害bU^HP38 .°Š¯ â´˙ÔÐ≈bèŠv£©üþ√ U˙≤]˚∆ °Š¯n bü≠P`¢

© PŽî r ˛≠P` ¢ ä√ £´¢ ø Ž˚Š˜C≥ ˛©büœkèn ¢ äȬð P üý√ ¢ NýÈ©! üý√ ü©b`ž£œþv¢ ý√ èŁmèå® Í.°Š¯šl¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 28 ³bèÅŠ≈PP˚Š˜ýv !½ adüª cPÓ ïC©èŠvU aPüŁ± ¢ ¨ È© Yd üð√H ü©`Ždd@PY˚Š˜ýv °Š¯n d`P .¢ ïÄÿ òæIP ÍbüšØ èâýŠ¬U ¢ šØ ïýâ ◊≈ð Pž£Ð¬ .˛ ƒ üšØ aèŠv èÜI−ø òþËŠ¯Ðv ˛©^HP

ø \üŠ√ ˛ƒÐ èŠv e èÜø−I ü©bü´ü≠ ò Ë©¢ ∞ ÔŁ ”j © íŠâ ˛© íŠâ £© ždüÔł∞ ü© ïC— ¢ Łm ^P \üŠ√ ˙Ôð≈ 29 .èŠâ´•þ˯ŠÐv £©èŁm £ð¬ ždè ð≈ ê ŠvP£©èŁmcdèâä ©

© ³bPH.¢ Ôý≈ °Š¯n UPîÖý√ ˛©dPŽ˚šl dèłmòÆš ¢ ä√ büł◊NÐ≈ d`P büý√düª V`ìr ¢ äȬð P d`P .¢ √ @P^èðv ¢ © \üŠ√ _ üŁ± d U _ üŁ± Rü≠ 30 ¢ äȬð P ¢ äȬð P ü©bü´ü≠ ³bPH ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 39 .èŠvèå®èväèå®òÓÐ≈ SPžU °Š¯n bü≥îu ¢ © ó‰¡ ú”ýâ ◊≤ •ý≈èt © \üŠ√ £©T ü©b`dèÅŠËЬ ¢ ¢ √ U ä√ èŁm ü©b`˙Ô™ ½ … îävP,d`ŽîÖ≥£ð¬ bèšl`.¢ aŽdèŁmP ˛©¢ †’Ð≈ c˚¥`Ud`Pc˚ˆÐ≈ ,cž£—äâ≠,¢ ³bîC—n£©üšØ dPüµ £ð¬ òýË−©˙Ôð≈ .YU cU ½ ¡ ‰ ¿ ìr¢ © Xèvä bü´ü≠ †Ł± 31 .è−á ◊Ð≈ èÜI−ø ü© †ø ³bPHV` .¢ Ôý≈ Rü≠ ¢ © ó òæ .èŠâ´ìłm °Š¯n ¢ ýÈ”mł cž£—äâ≠.°Š¯šl ¢ ä√ ý√ ˙Ôð≈I ¢ ý√ £©°Š¯ývèÐv ¢ —äv ü´ïC©è匊vU ¢ d`P,°Š¯šl ¢ √ä £©ù ¦ √ ènŽdP@˛©\üŠ√ ³ Š¬îv èu YUü’≈Š ¢ ¦ ùµ−ü©˛©° (56-54:12èuü≠ ;13-11:8ù¡˙≤) © \üŠ√ ò¿`îp d`P ò‰Š√˙º √ @P^èðv ¢ ©¢ ä√ ènŽd@Pü©\üŠ√ d`P .¢ ¢ —k ¢ äÈÔ∞ł üð√ V` ¢ Øš VUèâýø˙º èiPîH m £´P üý√ ïC©¢ È≠ üý√ ¢ © ^HP aüÐÈÞ¬ ¢ 2 .cU èå®U üý√ VŽ£Ł◊‡≥ ê ŠvP °Š¯n ½ æ ø ³bPH¢ ä√ \üŠ√ © aèâýΩ@Pa èvý üšØ èኯC©ó ü≥ ½ ¸¿`¢ `˙ ∫ ÎïC©è ®¢ æ Øš ýÈ’®üý√ èšld W Øš Xü”Ö≥ °Š¯ ÿý≈H¢ ˚¥ ³b èÅæ @P£´P ¢ VîÅ∫ ó ü≥ ïC©üšØ ¢ ý√ üšØ \ü”q ¢ © ³Wdüµ ñË∑ Øš £ð¬ ³bèÅæ@P óý≈H ½ ¸¿` ¢ Ð 3 .¢ ýÈ’®üý√ üšØ W˚¥ d`P VèŠâø Uü≠@PP£Ð¬P õ”Ñ≥ £´P .üšØ ¢ ýÈÔŒvŠU ^dèÐv ³WP@ïC©üšØ ¢ ¦ ø £Ð¬ ü©½ aènìr³bPóý≈H°Š¯šl ½ †≥ìr˛©³bèÅæ@P°Š¬Ž˚Š˜Cł± XèÅý≈ ïŠv .˛´ ¢ æ ÿ ý≈ H ýÈÔ÷Ł òäË·≥ ¢ © ³bPH£©•œ ŠvU aènìr ³°Ł± ó ³WP@W˙π ^IP ê ½ ŠâÔþ≈ .üšØ ¢ Šâ≠ .°Š¯šl ¢ ©½ ýÈÔŒvŠU ü© aènìr³bPü©óý≈H ³°œ ½ †≥ìr`˛äƒè−áä√ düflÐ√ V`üšØ ¢ © ©½ düπ ¢ †≥ìr Rü≠ dèjVèâä H´d`P c£Ð¬H4 .°Š¯ ä≈ Xü”Ö≥ òäË·≥ ¢ ‡≥ Œ v ý√ £©`Ždd @P˛©¢ äÈÔ ŠU VŽ£Ł◊ £ð¬ Vèvä üŠ√ ü©³bPH ïC©èŠvU aPüŁ± d`P .°Š¯šl ¢

16

È´ üšØ èâä Š¯IÐv ¢ … îävPd`P.°Š¯šl ¢ √ èðv ½ ˛ ƒè ýËä¬PV`üý√ °Š¯šl ¢ †◊∂ Rü≠d`ŽîÖ≥ © íŠâ ¬P˚¥P ^HP d`P ¢ È´ž£ð¬ °Š¯n ½ a˚Š˜C± ³bèŠâЬ úŠ√˙‡ý√ ˛©PîH m ¢ —k ¢ ä√ £© .¢

ÂÁ√ý ³ è °¯n bü´ü≠ VUè d ¢ Ž š l dèłm óŠË ˛©W ŠvŽ ø dP˚ väP Š ¡ (10-1:8ù ˙≤) ä√ \üŠ√ 32 äȬð P ¢ òÓÐ≈ °Š¯n Î ïC©è ®£©ìÐv ^èðv ü©b`U£I´è−t ¢ © ³bP •ý≈èt ¢ © bü´ü≠ ³bPH .büšØH ê Šv˚−¥ °Š¯n úŠÈ”|ý√ d`P •©HU ¢ ä√ èå®ü©³bPH aP .°Š¯šl •ý≈èt c˚Š˜C≥ ¢ ø ³bU ³°Š¯ýv ïŠv ïC©büŠÈ© ¢ ≈ √ È≠ ¢ © Øš °Š¯ ä≈ òÓÐ≈ •ł◊®¢ ¸≠èÄ≈Ð ü©³bPHd`P.¢ èâä Š¬U³ñËÔÐ Š ùð P`QüÔÐ≈ ½ H≤ Ô÷Ł √ üšØ ¢ ý√ èŁm ˙Ô™ïŠv è ®d`P .°Š¯ ä≈ VdPü´ ¢ ø QüÔÐ≈ ¢ èŁm ¼ a£ž ý¬ ¢ ´ °Š¯ v Í.¢ ≤÷ ä√ b`U£I´è−t 33 ©¢ ä√ Iìå®ü©õŸŁ ^HPÎïC©è ®¢ ø \üŠ√ ¢ ¢


30 (21-18:9èuü≠ ;30-27:8ù¡˙≤)

© ˛äƒè−áä√ ˛© ü©ïC— Łm ^P\üŠ√ ¸ý¬ Í.òýË”n °Š¯ ä≈ ˛äƒè−áä√ d`P˛ ƒ ü©Püµ ¢

© òðË”s ïŠv ˚ıŠÈ¡ †Ł± \üŠ√ 13 \üŠ√ ¸ý¬.èŠv @P°Š¯n ïuìr ¢ ø b`U£I´è−t ¢ äȬð P ¢ ä√ £©ï ®èŠâ©Rü≠ü©XU P@° ³ ЬP •Ł◊≤ Î ïC©èåł∞ üð√ ¢ ý√ dè|ð√ ÏÍ?°Š¯šl ¢ ä√ bü≠P`¢ äÈä¬ èn 14 äȬŠ Uïʼný¯ðâЬ üý√ × TP`¢ ô·Ð√ ÎïC©èŠvU aPüŁ± ¢ ø Xèvä ¢ © * VèŠâ”ŠvP × ý√ dè|ð√ ¢ ø Xèvä ¢ © èâä ± üŠ√ ¢ ô·Ð√ d`P °Š¯šl ¢ ý√ dè|ð√ ô·Ð√ d`P .°Š¯šl ¢ £©ï ®ê ŠvP °Š¯n büŠÈЯäv èŠv £©ï ®*VèŠâ≥£Š¬ × ý√ dè|ð√ Í.°Š¯šl ¢ ≤÷H ý≈H ø ³bPH¢ ä√ ^HP¸ ý√ dè|ð√ èŠâ©¢ ÔŁ ó Î ïC©èåł∞ üð√ ¢ ý¬ 15 ¢

Í?üšØ ä√ ^˙flð√ ³bü·≥ Øš ñËŠ ≥ üý√H Î ïC©èŠvU aPüŁ± ¢ òÆš Hüý√ d`P ¢

21-5:16òýËN≥

16

Øš èâþŠ¯ÐvèiPîH m VîävŽd Í.¢

.èŠâ´ìłm ïC— Łm Y˚¥`U£©žd üÔł∞

©° ³ Š¬îv èu YUü’≈Š îŠâ©èvý ˛©\üŠ√ °Š¯n cdèÐv ¢ (21-14:8ù¡˙≤) Šâ≠ .èŠâ©düÐÈHª ü©íŠâÔŁ∞ ¢ ä√ b` U£I´è−t ¢ © ^HP d`P \üŠ√ 5 ³°œ ä√ èŁm ¢ ≠ ¢ © ˛þƒ`d •ý≈èt U£´è−t ä√ \üŠ√ 6 .¢ È´ SüÔÐ≈ ü©¢ ¢ ø b`U£I´è−t © ˚Š˜Å ∞ ¢ © büŠÈÁŠ√îp d`Pò‰Š√˙ºüšØddèŠâ−øüšØ ÎïC©è ®¢ ¢ Í.èvä @Pïäv °Š¯n cîäâÔð≈ © ^Pb`U£I´è−t 7 °Š¯ývèÐv °Š¯n ùð√ @Pd`P.˛©ü—ýâ„´£ð¬ büäÈ·≥ ¢ —k ¢ ä√ £© ä√ óšÆ îŠvè−t ïC©Î¢ ø ïŁm`^IP°Š¯šl¢ √ @P£©SüÔÐ≈ ˛þƒ`düŁ± ¢ ¢ ä√ \üŠ√ Í.èjüšØ è ®èáŠ√P¢

ä√ \üŠ√ 17 þȯŠÐv ¢ © Vèvä üŠ√ cP Î ïC©è ®¢ †’Ð≈ üý√H! ³bü·Ÿ−æ ¢ ½ ≈ ý H √ ý Ë”Ö ÷ © I ä≈ ä√ ³bèáä√Pò‰ ¢ ÔŁ óŠ ˛©½ .¢ aèÐv ^P.¢ šØ YU°Š¯ ¢ šØ QdèÐâH≥ Øš èŠâ©˚šlè q ¢ ä√ òÆš ¼ aèÐv ˛äƒèÅæ@Pc˚Š˜C≥ ïCœ~Ðv büšØ ³bü©°Š¯n ïC©¢

ä√ £©ü—ýâ„´£ð¬ \ü ∑ü≥ ^IP ¢ © b`U£I´è−t 8 aèÐv ˛©¢ ü©\üŠ√ ½ ý≈ H ø ïŁm`^PòÓý≈ Xü”Ö≥ ø ³bPH¢ ä√ \üŠ√ ¢ büŠÈ©°Š¯ývèÐv ïŠv ó ïC©Îè ®¢ ý√ £© Øš °Š¯ ä≈ ˛þƒ`d ^èðv cdè ÿý≈H ïC© üšØ ¢ ³bèÅŠ≈P ó®cP? ¢ æ ÿ H ≈ ý H ý≈H Ô÷Ł °Š¯ ä≈ òäË·≥ ¢ © ^P ê Ô÷Ł °Š¯n ¢ ø ïŁm`^IPI18 ? ²ñä≈èðv ? üšØ ¢ Øš ^˙flð√ òÆš üý√H ïC©büšØ èâý’®¢ äÈÔ®d °Š¯n d`P.¢ ýv aP ó èŠâ©9 !ü≠P` ¢ ø büŠÈþ¬`d ¸¿èq ˛©*WP`dP ó¨èrd`P èjb`£©˚Š˜Å‡ý√ èኯ~iòäˬðP £ð¬ ³bèâþł± ^HP ü© óý≈H èväèŁm èŠvU ìå® èväèå® ü© büŠÈ≥U@P dPŽ˚šl ²ñä≈èðv ¢ ½ ý≈ H © ©¢ ä√ èå®èväè客 © bü´ü≠?°Š¯ ä≈UèŠv œt cU ïäv ½ ä√ ó îÖÐ√ ¢ †Âœ−t ü©èኯ~iY˚Š˜C≥ ü©büŠ√£©üþ√ òäËý¯C ¢ ˛©³bèÅæ@PïC©è ®d `P 19 .˛´¢ Hý≈ ø büŠÈþ¬`d ä√ èŁm èŠvU£ð¬ ³°Š¯nŽd ^IP.èjb`U¢ Ô÷Ł °Š¯n bèŠâŁ◊äË©˛©½ √ U P` ˙ÔÐ≈ ¢ P˚Š˜ýv TP`¢ †šØè−tUèÐv ½ aèt èŠâ©10 ? °Š¯ ä≈ UèŠv ü©óý≈H èŠâ©¢ ä√ ìå®èväèå®ü©büŠÈ≥U @PdPŽ˚šldèłm ¢ ø b`ž£œþv¢ © büŠÈþ¬`d ä√ èŁm YU £ð¬ °Š¯nŽd ^IPd`P .èjüšØ ï~ÉŠÈΩ èiPîH m V` ï~ÉŠÈΩ óý≈H ½ aèÐv ˛©¢ V` òºèÖ≥ ˛≠P` ¢ äȬð P¢ ä√ \üŠ√ ˙Ôð≈ 20 Í.˛´üšØ òºèÖ≥˛©PîH m ü©büŠÈþ¬`d°Š¯n büŠ√£©üþ√ òäËý¯C©¢ ©¢ ä√ èå®?°Š¯ ä≈ UèŠv ü© ä√ óý≈H îÖÐ√ ¢ ˛©îŠâ©èvý ü©b`U£I´è−t ¢ ø óý≈H¢ ä√ °Š¯n ¢ ø ïŁm`^P 11 ?°Š¯ ä≈ UèŠv ü©óý≈HèŠâ©èåý≈ P˙ÔÐ≈ ø ò‰©½ ä√ üšØ ñËŠ ≥ c˚Š˜C≥ ïC© è ®üŁ± ¢ .èâä ’®ïäv ¢ aèÐv ˛©¢

©a ½ ü≥ òäˬðP ³bìrP ì ≈ð èi\üŠ√ °Š¯n cdèÐv ¢ N) (27-22:9èuü≠ ;1:9-31:8òýË≥

© ^HPóý≈H d`P.°Š¯ ä≈ ½ Øš °Š¯ ä≈ büŠÈ©òäË·≥ ¢ ¸Ð¬èÐv ˛©büŠÈþ¬`dV` ¢ ÿæ ýÈÔ÷Ł ø ˚Š˜Å ∞¢ © büŠÈÁŠ√îp d`PbüŠ√˙ºïC©è ®d`P .¢ äÈØš ddèŠâ−ø üšØ ¢ ¢ ý≈H Í.büšØ èvý£©îŠâ©èvý °Š¯ ÿ °Š¯n ˛©

æ È´ •Ł◊ÿæ ü©½ ø ½ ä√ \üŠ√ ¢ äÈð¬ P ¢ aèÐv ˛©\üŠ√ U£I´è−t ¸ý¬ 12 ˛þƒ`d ü©³bPHV` ïC©¢ ¸¿üµP 21 \`˚−¥ èväèåŁ÷ÿ ü©b`U£I´è−t ¢ “ © ˚Š˜Å ∞ ¢ √ üšØ ¢ © ž˙Ôł∞ °Š¯n äÈØš d ˚ИC ± èÐv û”ÖýÈ≥ ¢ © büŠ√Uü’Š≈ bèšl` V` ˙Ôð≈ d`P .èåý≈ èâýšØèłm èväèŁm ü©ó −t`£Š¬ V` ïC© èŠâ© ïCœ~Ðv .è ®°Š¯ ä≈ ¢ ¢ √ ý ä√ £©ïäv SüÐÈ¡ ü©£Þ¬P ¢ © óŠË”Ö ˛©büŠÈ¡`îp d`P ò‰Š√˙º aèÐv ˛©¢ ½ ø û”Öý√ ¢ © PîH m ò≤U@PïŠv VèŠâ”ŠvP ø ñËŠ ≥ íÐâ¡ Sèt850JèÐ⊬˙Êý√ ¢ ¢ šØ èâý’®¢ Øš èâý’®¢ ø û”Öý√ ¢ © PîH m ò≤U@PïŠv VèŠâ≥£Š¬ ø ñËŠ ≥ íÐâ¡600JèÐ⊬˙Êý√ ¢ ¢ Øš ÎVŽdP`dUèi WŽd`UÎïŠv ²ñH≤²ñæ WP`dP ó I ¨èr .¢

ø Øš è ®ü©¢ äÈØš d˚ИC ± èÐv ¢ .¢ ≥ Â Ë ©¢ √ä üšØ ñŠ òšÆ \üŠ√ ³ ìrP èi^˙flð√ °Š¯n cdèÐv ¢ b


31

13:17-22:16 òýËN≥

“ ≥ ø äËØ © äÈšØ ¬ ø ½ èÅ š d ¢ bü èi³°Š î vèu RdŽ£Ð¬ †·Š√˚−¥ ³°Š¯Å Ö d`P ¢ 3 .ò Ë´üšØ îŠâ„ø îäâä¬èn ˛©düä√ Qè−t üð√ ˛©^Pd`P.PüšØH ³°−ø`dW˙π ˛© Uü ± ¢ ≤ ä√ £©½ ä√ èŁm ¢ È© íýâ¡ ˙Ôð≈,¢ †−øPU£Ð¬ ü©úŠÈ≠è|ý√ ú”ýâ ◊ b`U˙H≤ ˙Ôð≈ ¢ æ ø °Š¯n äÈÔþ≈Pò∞Ł VdèÐv`U³bUòÆš c˚˝Š¯ýv ¢ √ üšØ¢ ý√ £© Ôý≈ VèŠâ”ŠvPd`PMòæü≥ òÆš `.¢ Ôý≈ cž˙Ô®¢ .˛ ƒèåŁ÷ÿ ½ aèÐv ˛©¢ .¢

© ^IP ä√ bü’ä≈HP V`ìr ¢ © ^HP ïC©è匊vU ¢ °Š¯ývèÐv ò≤U@P`U •ý≈èt ¢

ä√ ^˙flð√4 ø \üŠ√ ¢ èåł∞N P ïŠv! îäv`Pî m cdèÅšÆ cP Î ïC©è ®¢ ÿË Š± ³°Š¯ýv ¢ È≠ cdè ÿý≈ üý√ üšØèłm óý≈H °Š¯šl bè Š≈ óšÆ ïC©¢ b`£© †›ä√ ¢ šØ

≠ £ð¬ ï~pès cždüÔý≈ ü©\üŠ√ ^˙flð√ ¸ý¬ 22 ^P d`P èŠâ´¢ ä√ £© ³WèŁÄËý±P ¢ ø büý√èÐv ³bPH PîH mÎ ïC© è}≠ ¢ ø † πèܱ Y˚Š˜ýv ¢ ½

© VèŠâ”ŠvP ê È≠ ¢ © Mòæ ü≥ ê È≠ cdè ÿý≈H ê È≠ c˚Š˜ýv °Š¯ývèÐv V`! îäv`Pî m cP.c£© ¢ ùŠ¯ðv Ž£´˚šl ¢ ŠvP d`P ¢ ŠvP ¢ ŠvP .èj °Š¯ v @Pïäv ¦ È≠ Í.¢

Í.˛´

≈ © ³bPSIUèÐv Qèâä Ьèvý ê ¢ ŠvPïC©èåý≈ èšldòÆš £©°Š¯ývèÐv òÓÐ P^˙flð√ 5

ø ^˙flð√ ¢ ä√ \üŠ√ ˙Ôð≈ 23 ø bè Š≈ ³bèÑŠ¯−tcPÎïC©è ®¢ ¢

ø °Š¯n SIUèÐv ^HPd`P,èŠâ´üšØ ³°—sïŠvèt £ð¬`P ÎïC©YU˛ ƒ èâä øŽdP`@Pê ŠvP¢

˛äƒèáä√P ]˚∆ £œsY˚Š˜ýv d`P ¢ a`èid °Š¯n VPd Y˚Š˜C≥ üý√H ! èŁm üšØ d`U šØ ¾

ø ^HP°Š¯n .¢ ^HPd`PbüšØ ¦ ^ü ± VUèŠvŽd ½ †’Ð≈ ¢ šØ èâþŠ¯Ðv èâýŠ¯ ł∞ P˚Š˜C≥ ò‘Š≈

Í.£œs˛ ƒPî m ïC©ïäv ¢ šØ £œs

© Í.üäÈЬ dPU£Ð¬ bèn˙º ¢

ø b`U£I´è−t ¢ äȬð P ¢ ä√ \üŠ√ ˙Ôð≈ ˛ ƒü©üŁ± ïC©Î è ®¢

24

© \üŠ√ 6 V` .YU ˛ ƒèâä ø ŽdP`@PïŠv ü©b`U£I´è−t UüŁ±ü≥ •ý≈èt ¢

ÈØš èłm üœtP¢ Øš èâýšØèłm èv䣩Y`˚Š˜ðv Y˚Š˜C≥ b`Ž˚Š˜Cł± ˛©îäâÂð√ òäËð¬PV`ïC©¢

È´ £´£ð¬ ³°Š¯nŽd íÐv ¢ © ïäâ≥ £©üšØ VUŽd ] ü ± VUèŠvŽd † ¸ý¬ 7 .¢ ½ ’Ð≈

√ üšØ ¢ ý√ £©SüÐÈ¡ V`ü© †ŠÈ”p ò Ë´YU˛©^Pd`P.cU£©Ud ü© ¢ ˬ ≠ üšØ ¢ Ô÷łŠð c˚Š˜C≥ òäËð¬P V` èj¢ šØ èłm èvä èłÄÐ≈ ü©³bèŁm òäËð¬P üŁ± 25 .¢ äȬŠ Uü©³bèŁm òäËð¬P¢ È≠ c˚Š˜C≥ .èjcUüÔ®ü© ³bèŁm ³bèŁm ˛©^HPTP`¢

© b`U£I´è−t \üŠ√ †≥ ` P˚Иå™ïC©Î è ®d`P PüÔł∞ ü©³bP £©@P^èðv ¢ ½ ÔŒvŠ U£©SüÔ®°Š¯åŒäv@PòäËð¬PV` †Ł± 8 ÍüÔþ≈P © \üŠ√ £ð¬ bèšl`üý√ ¢ ¢ .èåý≈ °Š¯ ä≈ d`P˛ ƒü©Püµ

−æ ≠ èłÄ≈Ð ü© V` £´P òÓÐ≈ £©èÅ®½ ¸≠`U ˛©˙ÔÐ≈ èŠâä¬U ô ◊ ˛ ƒ ü©2 6 .èj¢

ä¬ ø Ôý≈ ¢ ä√ \üŠ√ üý√ ¢ äȬð P¢ ždè ð≈ V` †Ł± 9 `U£´è−t ¢ šØ d£ý¬P¢ ł÷ŠË ¢ Œm ≈ þ Ô P ïäv òŁ∞ VdèÐv`U £©˙≤ XU@PI³°Ð¬P ê ^HP ¢ ýv †Ł± Î ïC©èŠvU ó ü©b

ø Püý√ èjcUüÔ®ü©W`Hd òäˬðP üŁ± ¢ šØ Ž˚Š˜Cł± ˛ ƒ ü©èŠâ©?èjüšØ ípèm èŠâ©¢

ø ò‰©V` ¢ Øš è匊vU ü©˙ πèâä ≥ ³°Ł± £ð¬ ždè ð≈ ¢ ä√ óý≈H ê ïäv ¢ ¸¿` ýv ½

√ @P£©¾ © büý¯−t˙º¢ äȬð Pd`P •ý≈èt ³ ЬP½ ° ¸¿`^Pd`Pèj¢ aü≠ •ý≈èt ¢

© SìŁm ¢ ©¼ äÈð¬ P XU@P³°Ð¬P 27 ? üšØ SIîÐv èiW`Hd ˛©^HP ¢ aèÐv ¢

© SèÅ∫P¢ © ³bPHü©ê Í.èâä ’® °Š¯n 28 .èjcUïkîÐv †øèâä ≥¢ ŠvP˚šlXU@P ä√ b`U£I´è−t 10 ø \üŠ√ ¢ ø ¢ ä√ @P¢ © ñËŠ ≥ Î ïC©èåł∞ üð√ ¢ ø óý≈H √ üšØ cž˙Ô®bè Š≈ aP.büšØ èâý’®²ñæ ¢ ¢ ü©XU@P° ³ ЬPRü≠ îäâł± ¢ “≥ ÈšØ èłm èvä@Pü©VèŠâ”ŠvP¢ ” ð≈ °Š¬˙≤ °Š¯ ä≈ ˚Š˜ ÖÐ√ ¢ ÔŒvŠ U ¢ √ üšØ ¢ ý√ @P •ý≈èt ¢ © ½ ýÈ’®büŠÈ©½ aèÐv ò‰Š√P¢ †šØè−tUèÐv òäËð¬P Í?°Š¯šl ¢ †·Š√˚−¥ I³°Š¯Å Ö ½ ä√ \üŠ√ £ð¬ ^HP 11 ä√ @P¢ © VèŠâ”ŠvP ïC©Î èŠvU a PüŁ± ¢ ˛©¢ ∂ Øš ñË◊Š °Š¯šl ¢ ýÈ’®üŁ±½ Øš ïŠv ½ √ @PV` ïC©¢ aèÐv †ÊŠÈÁ± ¢ XèÅý≈ d`P èj¢ ý≈ H ≠ ¯ œ â ø ó °Š n ³° Š 12 .èjc£©ím ü© í vèá≥ üý√ VèŠâ”ŠvP büšØ èâý’®¢ Šâ≠ .¢ œt ïäv ³bèŁm ¢ ø HPRü≠ ³°œ ä√ bü´ü≠ d`P?¢ ¢ šØ è|ł±@P šØ ³bü©V`ïC©¢ © ³bP òÓÐ≈ XU@P³° © ^HP èšlèłm èኯŁm I ЬP W˙π òæHP èŠâ©•ý≈èt ¢ büÔý≈èšl ¢ æ È´ •Ł◊ÿ U£I´è−t ¸ý¬ 13 Í.èj¢ ø ³bPH¢ ä√ ^HPïC©¢ √ èåþ≈P úŠÈ”|ý√ ¢ ≠ P`¢ äȬŠ Uïʼný¯ðâЬ èâä N±üŠ√ .¢ ¸Ð¬èÐv ˛©¢ šØ è ®½ ÷łN≈Ð dèÅŠËЬ ê ø ¸ ä¬èŁm ˛©\üŠ√ ˛ÐƒèŠv † ½ ◊∂ ˛©¢ ŠvP ¢

´ Í.¢

≤ °Š¯~|ø− ú”âý◊ ˛©\üŠ√ (36-28:9èuü≠ ;13-2:9ù¡˙≤) © ³bU •ł± ä√ \üŠ√ îÖÐ√ ¢ œt HPd`Pü© aüÁ·Š√ ü©^˙flð√ ¢ èâä ±üŠ√ ˛ ƒèåÐ≈ ¢ ÷łä≈ `P ê ≠ •ý≈èt ü© ³bPHbè Ł∞ .èŠâ´ìłm £ð¬ždè ð≈ ¢ ŠvP £©¢ © ˛©b`U£I´è−t ³bPH 2 .èåý≈ ïäv P˚¥`U ˛ ƒü©Püµ ¢

17

äÈ≥ èt ¢ © b`˙ flä√ äÈ≠ îÐv °Š¯~|−ø ú”ýâ ◊≤ V`òšÆ ¢ ³Wdüµ V˚ˆł∞ èi^HP.è}≠ ¢


32

3:18-14:17 òýËN≥ (43-37:9èuü≠ ;29-14:9ù¡˙≤)

” √ý ø Sü›◊≤ óŠË Ö ˛©\ üŠ√ û”ÖÈý≥ ¢ © ^Pd`P\üŠ√ 24 √ @P°Š¯n Xü◊ä≈ ˙‚©U£I´è−t ¢ YUü’Š≈ îäâł± .¢ ≤ Ôý≈ Vîäâä¯C©Sü∑` Sü›◊ ¢ © èኯ~iV` ¢ √ @P^èðv ¢ © ^˙flð√ .¢ È≠ ¢ © èኯ~ièu@PPdè ÿý≈H èŠâ©Î èåł∞ üð√ ¢ ä√ bü’ä≈P PUP °Š¯ ä≈ Sü›◊≤ ¢

© bü´ü≠ U£I´è−t ¢ © ^P d`P \üŠ√ 14 ùð√P` £©¾ aü≠ ^èðv ¢ äÈþ¯å™d`P èŠv@P^èðv ¢ √ @P © \üŠ√ ò≤U@Pê Î 15 .è ®£©ê Šâþ¬ ¢ ŠvP.¢ þȯŠvÐ c˚Š˜C≥! îäv`Pî m cP YdèŊˬР˛©˛´˙≤ V` ïC©büŠÈ©£©ó∞d £ð¬ ¢ ø Í.èjc£© èvýèŁm£´°Š¯n ˛äƒèðv òÓÐË©d`P°Š¯n R@PòÓÐË©V`.¢ †’Ð≈ ¢ šØ °Š¯n úŠÈ”|ý√ ½ ä√ ^˙flð√ 25 © b`U£I´è−t c˚Š˜ýv ü©¢ þÈŠ¯Ðv c˚Š˜C≥ °Š¯n 16.¢ Í.èjc£©PUPV`bèšl ÎïC©èŠvU aPüŁ± ¢ .èŠvT ^èðv ¢ šØ ≥ √ ≈ ËÁ Šâ≠ œt TUïäv èÜI−ø ü©^HPòÓÐ ˛ ƒ ü©¢ ø °Š¯n ³bPH³°œ ü©½ aèÐv ^HPV` .èåý≈ óŠ \üŠ bè Ł∞ èŠâ´°Š¯n ˙Ô™^˙flð√ ¸ý¬ Í.¢ ” ≈ð ¢ ø ¢ ä√ èâýЬ íáä√ `d ñ ø ^HP¢ ä√ \üŠ√ òÆš ¢ © èŠâä¬U ^P ïC©Îè ®¢ ø ³bP ¢ ä√ \üŠ√ 17 Vè−tUèÐv ¢ ³®d`P b ³ èÅŠ≈P ó®cP ïC©Î è ®¢ H≤ Šâ≠ .°Š¯šl ¢ ø bü´ü≠ ê ý√ £©Sü∑` S ü›◊≤ ¢ © ó‰¡ ú”ýâ ◊≤ ¢ Ô÷Ł ïp˙∫ èâä ý¯C©îŠvŽ˙≤ ³°œ aîn òäËý¯C©d`P.?èjüšØ èâä šØd •ý≈èt cdè ÿý≈H ¢ ýv ½ ý≈H Nł÷≈Ð ¢ © Vè−tUèÐv èŠâ©? ¢ ´ büšØ Rü≠ ³bü©¢ ≠ P` ¢ ä√ £©PUP Sü›◊≤ \üŠ√ 18 Í. `T bè Š≈ ü©¢ Nł÷≈Ð ^IP ?b`£©½ ¢ †−øPU£Ð¬ °Š¯ ÿ °Š¯n ÿæ ýÈÔ÷Ł èŠâ©óý≈H?Rü≠ c˚¥`UèŠv ¢ ´ büšØ d`U¢ ø ^HPV`üý√ èŠvU¾ ä√ èŁm ˛ ƒ èðv °Š¯n ¢ ÷Nł≈Ð ¢ ä√ Í.?³bü·Ÿ−æ üšØ ¢ ¸ä¬PžU ü©W`Hd îÐv ˛≠P`¢ ä√ ^˙flð√ 26 ³bè}≠ Rü≠ òÆš c˚¥`U]˚∆ ïC©ÎèŠvU aPüŁ± ¢ .PüšØ aèŠv èÜI−ø èiž£≠ ïÄÿ¨ òæPd`P.ò Ë´üšØ ´ °Š¬£©PUP ü© dPŽ˚šl óšÆ Î ïC©¢ —k ¢ äÈ’®£©@P^èðv ¢ © \üŠ√ U£I´è−t ¸ý¬ 19 Í¢ ø ^˙flð√ ¢ ä√ \üŠ√ Vè−tUèÐv üý√ ¢ aèÐv òšÆ ò‰ÂŠ√P £´P Î ïC©è ®¢ šØ ½ Æ Šâ≠ 27 .°Š¯ ä≈ ½ © äȬŠ U ³bè}≠ ü©büł◊NÐ≈ ¢ ³bè}≠ óš ³°œ ad`˚ ∆ ˛©¢

ø ¢ © ž£≠ ü©W`Hd îÐv ^HP UüŁ±`èÐv ¢ © ¦ £©°Š¯ ä≈ büŠÈ©d`U ¢ ù−µü©

∞ ä√ £©Sü∑` °Š¯n íŠâÔŁ d`P£©PUPò–äâł± üý√H?büšØ ïNÉH ª büŠÈ©£ð¬ bü≠P`¢ ≤ © ò“åł÷ ˛≠P` ¢ äÈ”n ò“ ð≈ d`P .ž£œ ðv bèŠâ”åł÷≤ £©èŁm ^HPüý√ ,SüÔ®üý√ ü©ïäâH≥ ¢ © Yîävèłm ê © √ èðv ü©ïNCœt¢ d`PTSè|ä√ ü©^P.èj¢ ŠvPüý√ °Š¯n ïäâH≥ ¢

ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 20 òÆš ³bèÅŠ≈Pó®Pdè ÿý≈H ïC©ÎèŠvU aPüŁ± ü©³bPH¢ ø óý≈H °Š¯n .¢ © ˛ ƒPd °Š¯n óý≈H £´P ïC©büšØ èâý’®²ñæ ¢ ¢ šØ ïŁm` ípP ý≈ H ýÈ’®ü©ždè ð≈ ^P ó d`P èvý üšØ ³bèÅŠ≈P £Ð¬P£Ð¬ ¢ ©¢ ä√ PU ïC— Łm òäËð¬P üý√ .ïC©¢

ä√ £©Sü∑`³bè}≠ ¢ ø ]˙πY˚Š˜ýv d`P Y˚Š˜C≥ Í.£©PUPü©bü≠P`¢

≤ È≠ cdè ÿý≈Hd`P .èvýèŁm íšlId`˚ ∆ V` üý√ èŁm íšlI ¢ ø ³°œÅ èvä Xèi˛ ƒü©¢

œt Í?¢

*21 Í.èvý üšØ ïäv M “r P ü©ù©Xèà≥ õΩdP` ò (48-46:9èuü≠ ;37-33:9ù¡˙≤) I è−t ½ √ P@ ^èðv ¢ © \üŠ√ U£´ ¸¿` ^P d`P ¢ ¸ºèŠvdU Mò“rP ü©ù©°Š¯n ½ †šØè−tUèÐv ˛äƒèÅæ@PÎ ïC©èŠâ©½

18

Í.?èjüšØ †ŠÈ›ä√ Xèà≥ ≈ ä√ \üŠ√ 2 ÷NłÐ ¢ þ√ üÔł∞ ê äȬð P ü©¢ äȬð P d`P èŠv ìÐv ^èðv ¢ ¢ ŠvP ¢ äÈ≥ èt ¢ © b`U£I´è−t óý≈H °Š¯n Î 3 .è ®W˙π ^Pd`P èŠâ©Pž˙Ô®ü©^P ¢ ø äȬð Póý≈H ïC©büšØ èâý’®²ñæ¢ þ√ üÔł∞ SIU cè ÿý≈ `£©PîŠâð¬ ò“ŠvîÐâý¬ dîävP¢ ¢ ý≈ H ä büšØ ïäv òšÆ í mPU °Š¯n ½ †šØè−tUèÐv ˛ƒèÅæ@Pó ïävd` büšØ W˙π ˛©büł◊N≈Ð

ø a ½ ü≥ òäˬðP ³bìrP P˚¥`U èi\üŠ√ û”ÖÈý≥ ¢ (45-43:9èuü≠ ;32-30:9ù¡˙≤) √ üšØ VèŁÄŒŠv U£I´è−t †ø °Š¯n íŠâ”jïÐâý¬˙≤ ê \üŠ√ .¢ ŠvP

22

ø bU£´è−t ¢ äȬð P¢ ä√ ≠ Pü± ¢ © bü´ü≠ ü©XU@P° èŠâ©¢ ³ ЬP Î ïC©è ®¢ ≠ ¡ Šâ .¢ ä√ ˙≤ V` ³°œ ´ °Š¬U£©íýâ ü©XU@P° √ èŁm ¢ ³ ЬP ò≤U@P23 .èj¢ © √ @P£©üšØ VîävŽd VdèÐv`U˙Ôð≈ ³bUc˚˝Š¯ýv ¢ Í.èj¢

√ Püµ WP`dPY£Ð¬H˛©ó‰¡ ^PÎ ¢ Øš W˙π^P°Š¯n bü ◊‰ä√ × ½ Š¬@P ô·Ð√ 21 ¸ VŽd`dd`PèrHU ¢ ä≈ ‰ ¯š ¯ œ l t È ý ≠ ø © Í.°Š ¢ èŁm ¢è|ä√ °Š ¢ ïàŠ√˙πd`Pò ©¢


33

20-4:18 òýËN≥

ÿæ äȬð PüŁ± W˙π˛©¢ Nł÷Ð≈ ¢ þ√ üÔł∞ ^HP4 .¢ √ èâä Ь £Ł±èr ü©¼ ´ ýÈÔ÷Ł èŠâ©óý≈H Î12 *11 .°Š¯šl òÆš `¢ aP@¢ °Š¬ ž˚Š˜åÐ≈ üµ ˛©ò≤U@Pò‰©£´PüšØ ¢ ™ ä ø °Š¯n ³bPH £´P büšØ √ èðv Xèà≥õΩdP`ò“rP°Š¯n ½ ò¿èÐv V` èŠâ©üý√cKèŁm üšØ ó £©ê .èj¢ †šØè−tUèÐv ˛ƒèÅæ@P þâÔÐ≈ ê ŠvP ¢ ≈ ≈ ÷NłÐ ¢ þ√ üÔł∞ ê ž˚Š˜åÐ≈ ˛ ƒ üšØ òŒþâÔÐ ê ŠvP˛ ƒü©üŁ±Î5 ŠvP^P£©ždüÔł∞ £ð¬ òÆš ždè ð≈ ü©b`ž˚Š˜åÐ≈ cüä√èâä ä¬ èjc£©SüÐÈ¡ £ð¬ Xèvä c˚Š˜C≥ ü©¢ ≤ Ô÷Ł ¢ ä√ ^PèŠvü´üý√ √ èŁm ïäv °Š¯n ¦ .èŠâ©SüÐÈ¡ òÆš ¢ ?èj¢ ^ìýv ˛© ø óý≈H °Š¯n d`P 13 ín ž˚Š˜åÐ≈ Vî−t ó™V` £´P ïC©büšØ èâý’®²ñæ ¢ ”Ðv èà≥ ¢ © b`ž˚Š˜åÐ≈ ˛≠P` ¢ äÈœþâÔÐ≈ ïäv cüä√èâä ä¬ ³bP V` üý√ ¢ √ èŁm ^P °Š¯n ¢ ≤ äÈ”n ¢ © ž˚Š˜åÐ≈ ê ³bPW˙πòæP14 .èjc£©^üÂ◊ ò−æü ± V`˛©¢ ŠvP ≈ ÓÐ≈ ≈ Ô ¯ ¯ Ð Ø n n ƒ √ þ œ È ä æ â þ TP` ¢ š d °Š ³bèÅ @P¢Ð ïäv ò ê ŠvP ˛ ü©°Š büł◊N ¢üÔł∞ Øš VUPdPïŠv èi¼ .¢ aèÐvcdè ÿý≈H

©† © büšØèâä ´ H Яt ¢ šØ èvý£©dPU˚Ð ˜C± \üŠ√ °Š¯n cdèÐv ¢ ¢ (2-1:17èuü≠ ;48-42:9ù¡˙≤) þ√ üÔł∞ ³bP 6 ä√ £©Y`˚Š˜ðv Y˚Š˜C≥ ¢ ø °Š¯n büł◊N≈Ð ¢ °Š¯nbü≠P`¢ È≠ ¢ © ^HPüý√ èŠvU SPžU £ð¬ VPd ˛©büšØèâä H´ü©ò‰©¢ ä√ ò‰©£´P †’Ð≈ ¢ ½

È Øš èłm èv䣩èŠâ©üý√ c£©òfi”r ¢ ø óý≈H˛ ƒ ü©£´P ?¢ (3:17èuü≠) ø •Ł◊ý≈ V`£´P˛ ƒèåÐ≈ P˚Š˜ýv Î15 £©èŁm ìŠâ©Püý√ üý√ c£©˛ ƒP£Ð¬ ˛ ƒ ü©¢ æ ø ^HP°Š¯n ˛ ƒè äËý¬ ˛©^P aèÐv Y˚Š˜ýv V`£´P.èåŁ÷ÿ ü©òfi” r ˛ ƒ üšØ ˛©¢ ½ äȬР˛ ƒèåÐ≈ P˚Š˜ýv ü©^Püý√ c£…U³bèi£ð¬ äÈØš d¢ VdèÐv`UUîn ˛©^Püý√ £ð¬ ¢

ø ¢ ”j ¢ äȬð P V` ïC©èjüšØ ˚ý˜ Ð≈ ò‘Š≈ ¢ È≠ ¢ ©¢ Â√Š P üý√ .èjüšØ P£Ð¬H ê ŠvP ¢ √ üšØ ¢ √ è|þÈ≠ ü©¾ © òNŒłm a`žU °Š¯n dîäâŸæ c˚ˆ™ê aèðv ¢ ŠvP ¢ √ èŁm büšØèâä H´ü©bü´ü≠ üŁ± £ð¬ b`Ž˚Š˜Cł± ³bPH£ð¬ èŠâä¬U ¢ šØ ^ üÂΩP 7 .¢ Šâ≠ .¢ ´ °Š¯šld òÆš ï−áŠ¯ÅšÆ bèšl` üý√ V` .°Š¯šl ¢ ý√ èŁm ¢ ≠ £ð¬ büšØPd ˛© ³°œ Øš £ð¬ ^HP ^üÂΩP .èjüšØ †Ð¯tèi^PüŁ± ¢ √ èŁm ¢ ≠ ]˙π˛©Vèâä H´V`£´P˚Š˜ðv P˚Š˜ýv ïC©üšØ •ý≈èšl P˚Š˜ýv8 ^Püý√ ¢

aèi ü© šØ èvýèŁm üÔ®ïŠv £´P ˚Š˜ðv ïC©üšØ •ý≈èšl .cU ê ä⊯åð≈ £©¾ ≠ •ý≈èt ü©`UèŠv ê ä√ èn ïäv ½ ¢ aèÐv Y˚Š˜ýv V`£´P 16 .èjc£© d`P ¢ ŠvPüý√ ¢ Æ È≠ c˚Š˜ýv òÆš ` üý√ ¢ Øš òýË”n ¢ ø ^P ˛´îävIŽd ˛©ò–−ኯŚ © ^HPVdèÐv`U ˙Ôð≈ .èjüšØ ˚ý˜ Ð≈ ¢ © ^P PüšØ ïÖ¡P` üŁ± ˙Ôð≈ èŁm ^èðv ¢ VPü´³°Š¯ýv èŠv `U ¢ Æ ø ¢ äÈ”mŁ °Š¯n R@P˛©ò–−ኯŚ £©üšØ TP`b`˚Š˜ðv d`PbüÔý≈èšl büä√`U ä√ èn ïäv ½ ´ °Š¯äâЬ üý√ ¢ aèÐv ˛©³bPV`£´P 17 .¢ . `P£©Xü”Ö≥ ü©èኯ~iüý√ ¢ Hý≈ ¬ © büšØèâä H´¢ Ô÷Ł £´P °Š¯åŒäv@PY˚Š˜ýv 9 .èjüšØ˚ý˜ ≈Ð òÆš ` äÈÔ®d ïäv ³bèÅŠ≈P £ð¬ PîH m ü©^HPüý√ ¢ ä√ èn ïäv òÓÐ≈ ½ TP` ¢ aèÐv ˛©èኯ~iV` £´P £ð bü≥èi¢ äË’Ł∞ √ èá©P ä⊯åð≈ £©ždèå®Pü©³bPHüý√ ¢ ä√ £©Sü∑`Sü›◊≤ èŠv ó £©üšØ TP`büÔŒäv@Pbüä√`UcUê .`£©dèÅ−æ èi^PW˙π˛©TP`¢ Æ š ¯ Øš ˚ý˜ Ð≈ ¢ ø ¢ äÈ”mŁ °Š¯n R@P˛© ˛´îävIŽd ˛©ò–−አŠ£©üšØ èi•œäv@Pê ŠvPïC©¢ ø óý≈H ùŠ¯n Î 18 £ð¬ ³°Š¯nŽd ^P óý≈H ï~ÉŠÈΩ üŁ± ïC©büšØ èâý’®²ñæ ¢ √ èðv .¢ ýȬŠ U Øš èŠvU ¢ ä√ òÆš PîH m ï~ÉŠÈΩ V` ïC©èŠv ü´üý√ üšØ¢ üŁ± Vîr` èiòºèÖ≥ .¢ ä√ óý≈ © PîH m òºèÖ≥ V` èŠv ü´üšØ ¢ ýȬŠ U °Š¯n èŠâä¬U ^P¢ ©¢ äȬŠ U ¢ £Ð¬P£Ð¬ ¢ Øš .¢ ≈ ≈ý ý≈ H íŠâ¯ÞÅ ˛©˚ ž Š˜åÐ≈ ˛ ƒ üšØ òŒâþÔÐ ø °Š¯n ó V`V`ìr¢ © ^PÎ19 üšØ ò ∂ Pd°Š¯n èŠâä¬U^Pò≤U@P`U¢ (7-3:15èuü≠) ® ≠ ë äÈØš d °Š¯n büä√èÅæ@Püý√ ¢ ^P Jèâä Š¯àŠ√ ¼ aèÐv P˚Š˜C≥ TP` ¢ ävèn •ł◊ £´P £© æ þ√ üÔł∞ ïC©üÔŁ÷ÿ ïäv ïŠv dPU˚ИC ±Î10 †ŸŠË¡ `dîu ˛ ƒü©˛©büł◊NÐ≈ ¢ Øš ½ †ÊŠÈÁ± ïŠv 20 .èjc£©Pdüð√ ü© ½ ò≤U@P³°Š¯ýv èŠv ò≤U@P`U †Ł± ïC©¢ È≠ ¢ © ³bP.¢ .¢ šØ °Š¯ ä≈ šØ èŠâ´èŠâ©d˙Ê≥ ü©büý¯−t˙º°Š¯n büä√èÅæ@P¢

©½ √ üšØ¢ H œþâÔ≈Ð XU@P³°Ð¬P°Š¯n bü ◊‰ä√ ˛äƒèväüŠ√ îäâł± 11 ¸ ½ Š¬P@ ¢ † πèܱ`˛ ƒèÅäËØš d˛©bü´ü≠ ¢ Øš èŠâ´èŠâ©ínè−t °Š¯n ½ È≠ .¢ ¸Š¬@P°Š¬`11ü©^P¢ šØ èŠv@P¢

ý¯−t ˙º V` äÈ≥ èt ¢ © ¼ ≠ P` ¢ äÈØš d °Š¯n ³bèÅæ@P¢ ýÈØš d ¢ aèÐv c˚Š˜C≥ ¢ ¢


34

3:19-21:18 òýËN≥

Šâ≠ Î 30 © XUè m ^IPd`P.èŠâ©dè|ä√P¢ ä√ XUè m ¢ ” ≈ð ³°œ cdèÐv ¢ ≠ °Š¯n ½ ˛©^HP d`P èŠâ´¢ ¸≠Pîr ¢ šØ èâä Š¬U Z˙¿ ü©^HP üŁ± ïC©°Š¯n

√ üšØ ¢ ýÈÔ®d³°Š¯àŠ√ £ð¬•Ł◊≤ üý√ °Š¯ v@P^èðv c˚Š˜C≥ £©üšØ èâþÔ®P †ø V`d`P¢ © ³bP °Š¯n Í.büšØ èvý üšØ °Š¯n ²ñËŠ¬Ð ¢

PUP ˛©× Z˙¿ ü©XUè m ^P d`P èŠvU Pü≠žU °Š¯n îŠâ¡ ü©^HPd`P ˛© ½ ¸Š¬è|−ø ¬ ≠ P` ¢ äÈÔŒvŠU ü©ïÖ¡P` ^P 31 .Pž£ð¬ èâä šØd °Š¯n íŠâŁ± ê ¢ ýv ò–Šâ ä√ XUè mc˚¥`U √ üšØ ¢ √ @Pù √ üšØ ¢ ý√ £©^üÂΩP † ½ ’Ð≈ ¢ ¢ ¦Š¯ðv ¢

ø d£Ž ´dU ü„ª ˛äƒè ®û”ÖÈý≥ ¢

√ èâä øü©ê äÈð¬ Pü©ïÖ¡P` .¢ kèn ¢ ä√ ê XUè m P£Ð¬H üý√ ïC©è ®d`P èŠvìÐv dîävP ü©^HP¢ kèn ¸ý¬ Î 32 ≤ Šâ≠ .òÓý≈ ¢ ä√ üý√H ³°œ ÈØš èłm òäËŠ¬U ó¿dU`Ž˙ºP ¢ Ô÷Ł üý√Hüý√ ¢ Øš ø •Ł◊H≤ ¢ ¢ ä√ °Š¯n ¢ ø ïŁm` ˛© ùŁ± òŒâýŁ±èÅæ .èŠvU £©]èÖ≥ × Z˙¿ Pd üð√ P˚Š˜ýv ¢ ä√ °Š¯n W˙π ùŁ± °Š¯n ½ •ý≈èt c˚Š˜ýv ¢ adü∑ ò‰Š√P ïC©è ®d`P 33 Hý≈ © ÈØš èłm òÓÐ≈ ¢ Ô÷Ł ¢ ø £ üä√ c˚¥`UW˙πòæHPèŠâ©Qü”t èiX£©` ó∞d èåý≈ ¢

© \üŠ√ ^˙flð√ 21 P˚Š˜C≥ îäv`Pî m cP èåł∞ üð√ Î d`P èŠv@P^èðv ¢ ¡ ‰ ø HP°Š¯n üý√ èšldòÆš èvý£©˛ ƒP£Ð¬ ˛©ó ò‰©ïäv ò‰©•ý≈èt c˚Š˜C≥ ˛ ƒèåÐ≈ ¢ ø HP°Š¯n èŠâ©?b`£©]èÖ≥ïÐâý¬˙≤ òäËý¯C© Í?b`£©]èÖ≥ïÐâý¬˙≤½ aèt ¢ ý≈H ø ^HP¢ ä√ \üŠ√ 22 ïÐâý¬˙≤ ½ aèt ü©^P °Š¯ ÿ ïC©Î è ®¢ ≈ ý ˛ƒP£Ð¬ ïÐâý¬˙≤˚ý˜t ¢ ÈšØ èłm èv䣩]èÖ≥VUèŠvŽd ¢ ø ø •Ł◊ V`ïC©ïŠv ïłm £´P.¢ Í.VdòÆš èvý£©]èÖ≥ü©^Pc£©ïäv büŠÈ©

¯ŠmŁ ¢ Øš ò‰Š√PSèâÞ≥˛©½ †šØè−t UèÐv ˛äƒèÅæ@PÎ23 d`P .PüšØ Qèâä Я É ª ½ ¸Š¬è ä≈ ê ŠvPïC©¢ kèn 34 .c£© `èvý£Ð¬ èiYUdîÅšÆ ïC© Vè−tUèÐv ê ä√ £©Sü∑` ó¿d ˛©× È≠ ¢ © PŽ˚¥ ¢ ä√ ^HP ï~ÉŠÈΩ èi¢ äȬð P ¢ ä√ Z˙¿ ò Ë´YU ü©bü≥Uè m ¢ ïävè m îŠâ¡ ü©XUè m d`P.èŠvîkPžU °Š¯n îŠâ¡ ü©XUè m ¢ ¿ ä√ Vè−tUèÐv 24 .èŠâ© ¸¿` ^IP °Š¯n ïCœ èŠvU£©PUP ïäv × Z˙¿ Pdüð√ V` ïC©ê ýv †Ł± Pž£ð¬ èâä šØd ê ýv ½ Ð⣱ .èŠâ©\`˚−¥ ï~á”t èi˛≠ü∑` ˛©ó d òäËð¬P ¢ Nœt ¢ © Yîävèłm dPŽ˚šl ^UXUè m ê .èåý≈ èâä Š¬U× Z˙¿düflÐ√ ü©Vè−tUèÐv ¢ ŠvP ≥ Ë ý ÷ ¿ ± ± ¯ Ø ¬ ≥ n Å © © Ł Ł È ä È ä ý≈ H æ ý≈ ˜ C ù • èt cdè ÿ ¼ aèÐv P˚Š TP` ¢ Z˙¿ü©Vè−tUèÐv XUè m V` 25 ˛ ù .èåý≈ ïäv í èi¢ š d °Š büä√èÅ @P@PÎ35 Š Uó d˛ × ≈ ý≈ H ÓÐ æ ä√ Vè−tUèÐv ¢ ø ïŁm` ä√ Vè−tUèÐv ^P W˙π ò P .¢ © ^HPd`Pü©XUè m ïC©èŠvUóŒm ¢ ò ü©ó .¢ šØ èŠâ©¢ šØ èvý£©Qü”t W˙π ü©Ž˚Š˜Cł± ˚šl ˛©^èðv ¢ æ ≈ ± © ^HPd`P YüŠÈЬ ˛©^HP √ èŁm èŠâ©½ ÈšØ èłm ^HPd`P ¢ ø büäÈ’Ð≈ òäËð¬P d`P büŠÈ ¬èåÐ≈ ¢ ø dŽ£´dU °Š¯n ½ äÈð¬ P ïC©¢ † ±`˙º ½ †ŠÈŸ büł◊NÐ ¢ ¢ †ÊŠÈÁ ¢ ≈ Ë© ý≈ Øš °Š¯n büä√èÅæ@PüŁ± ¼ √ èŁm èŠâ©PUP°Š¯n × ä√ üšØ ípèm¢ ø ]èÖ≥òÓÐ òÓÐ ü©ó ¢ aèÐv P˚Š˜C≥ ïävd`.ü≠ Xèi .¢ Z˙¿ü©ó¿d˛≠P`¢ .üšØ

Í.èjc£©ïäv

ø ^HPd`PP£´£ð¬ bü≥îu ¢ © Vè−tUèÐv XUè m ¸ý¬Î YŽ£Ł±èr ¢

26

ø ]˙π Y˚Š˜C≥ d`P .¢ ≠ Xèi¢ ø ½ ä√ £© ¢ †−øPU£Ð¬ ` ˚Иp PdŽU .è}≠ ¢ √ý ø _ìq óŠË”Ö ˛©\üŠ√ û”ÖÈý≥ ¢ (12-1:10ù¡˙≤)

© XUè m ¢ äÈð¬ P ¢ ä√ Vè−tUèÐv 27 .èjb`£©PUP Z × ˙¿Pdèt °Š¯n cdèÐv ¢

© ¢ ä√ èâä ø ü© ½ aèÖ¡P` XèÅý≈ \üŠ√ íŠâ”jîÖÐ√ ¢ © Yîäv ³bU£Š¬£©í|ä√¢ ø õ¡P` £ð¬cdèâä ©c˚¥`U ¢ ¬ Ë Š ð ÷ ø ½ È≠ üšØ ¢ Ôł ¢ © \üŠ√ Rü≠ ¢ © ïŠvUü’Š≈ †’Ð≈2 .èŠâ´°Š¯n ïuìr¢ .¢

ä√ £©PUP .èŠvU£©UPŽd@Pü©^HPd`P°Š¯ ä≈ ½ ad`˚ ∆ ˛©¢ © ^IP ˙Ôð≈Î 28 ü©XUè m d`P ê ŠvP c˚¥`U XUè m òÆš ` îÖÐ√ ¢

√ üšØ ¢ ýÈ’®ïŠv ü©× ø ]˙π ˛©^HPd`P Î è ®d`P èŠâ©^üÂΩP Z˙¿ ¢ ïC©¢

19

ä√ \üŠ√ d`P .YUèÜI−ø ü©b`dèŊˬРbèšl`¢

Nœt ¢ © Yîävèłm üµ ¢ © ^P üŁ± ïC© Ôý≈ ¢ äÈŠ¬ U ¢ ˛©^P d`P è匊vU ü©^P ¢ ≤÷ H ø ^Pd`P˛≠ž£œ Øš èâä Š¬U¢ ÔŁ üŁ± üý√ ïC©è ®¢ ðv³bU£´ .cUcUV`¢

√ @P^èðv ¢ © \üŠ√ ò‰Š√˙º îäâł± 3 °Š¯n òfi” r ü©^P d`P ¢ ø ïŁm`òÓÐ≈ ò‰©˛ ƒ ü©èŠâ©Îèåł∞üð√ ¢ ø ^HP¢ È≠ ¢ © ¢ ä√ èáä¯åð≈ òäˬðP¢

© ^P XUè m V` 29 N d`P Pž£ð¬ £´£ð¬ b`˚Š˜ðv ¢ †Ł±èÅæ ` † ½ ½ äÈ≥ ý÷≈ ¯n H äÈ’®¢ √ üšØ ¢ ý√ £© ÔŁ °Š .¢ ≠ Xèi¢ ø ˚Иp èt PdŽU ïC©è}≠ ¢ üŁ± ¢

Øš P`dèâä Š¬U_ìqü©YüŠÈЬ Í?¢

.èjb`£©PUPPdüð√ V`¢ Z˙¿ šØ èâä Š¬U ×


35

19-4:19 òýËN≥

ý√ ýȬŠ U £©dè|ä√P ¢ ø YUè−t ¢ È≠ ¢ © ½ ¢ †šØè−tUèÐv ˛äƒèÅæ@PüŁ± ïC©°Š¯šl ¢

ä√ \üŠ√ 4 ä√ óý≈H èŠâ©ïC©Î è ®¢ aèÐv ^P ¢ °Š¯n b`£Š¬£◊ý≈ ü©½

ÈšØ èłm ü©^HPüšØ °Š¯n ú¡ü≥ ¢ ©¢ ä√ £©YUè−t üŁ± °Š¯šl YUè−t V` ïC©¢ © È≠ ¢ Í.c£©SüÐÈ¡ ü©½ aèÅŠË”Öý√ ³bPH¢

ä√ Pî m †Ł± .üšØ ¢ ýÈ… ž£ð¬ °Š¯ ä≈ °Š¯n büä√èáä√P üý√ èŠâ©PîŠâð¬ ü©èŠâä¬U ^P ¢ Øš è ®¢ ä√ PîH m ¢ ø ïŁm` ^IP 5 . *èŠâ©PîŠâð¬ ü©½ adüª `U˙≤ U˙≤ ïC©¢ Øš d £©üšØ èiYüŠÈЬ òäËð¬P ]˚∆ £©ždüÔł∞ ü©¼ äȬð P d`P .èj¢ aèÐv bèn ¢

ø ¸ ä¬èŁm ˛©\üŠ√ Xîà≥ ˚Š˜C± èibüł◊N≈Ð ¢

´ °Š¯šld£©üšØ ê È≠ ^P 6 . *¢ °Š¯šld ïäv `U büä√`U ïŠv ¢ ŠvP büä√`U

(17-15:18èuü≠ ;16-13:10ù¡˙≤)

´ ä√ òšÆ PîH m ü©büä√`U³bPd`P°Š¯šl òšÆ ê èâä Ь ê ŠvPü©`U³bHP ¢ ŠvPïCœ~Ðv ¢ ≈ ÈØš èłm èv䣩ïäv VMîMÄ“r òÓÐ ü©ò‰©d`P¢ Øš èŠv Í.¢ ä√ büŠ¯áŠ√˙º 7 ä√ Mòæ ü≥üý√ ¢ Øš òÆš èáŠ√P £´P ïC©Î èåł∞ üð√ ¢ ïŠv ¢

äȬð P Rü≠ ¸ý¬ 13 þ√ üÔł∞ ¢ √ T ^èðv ¢ © \üŠ√ ü©büł◊NÐ≈ ¢ ïC©¢ ä√ b`U£I´è−t c£©èrU ¢ È≠ ¢ œäv HPd `P ¢ ÔN®d •ý≈èšl ¢ äȬð P £ð¬ büł◊NÐ≈ ³bPH ¢

—k ¢ þÈä¬ PžU üý√ è匊vU èâýœt ždüÔł∞ ü©^HPïC©£©•œkïC≥èvä _ìqüý√ ¢ þ√ üÔł∞ V` ïC©¢ ≠ ïäv ^èðv ¢ © \üŠ√ ü©büł◊NÐ≈ ¢ ¢ šØ èłm U˙≤ ˛ ƒ ü©èŠvU óŒm büŠÈ© Šâ≠ 14 .°Š¯ vèŁm ä√ \üŠ√ ³°œ þ√ üÔł∞ ïC©Îè ®¢ ^èðv c˚Š˜C≥ ü©büł◊N≈Ð ¢ Í.? ¢ šØ √ ý Ë”Ö ý≈ H ä√ \üŠ√ 8 ä√ ó ïC©ÎèŠvU aPüŁ± ¢ ä√ @P °Š¯ ä≈ SüÐÈ¡ ü©óŠ ˛ ƒPî m ¢ Øš ˛©òÆš ³bP½ †≥ ü©³bPId`P`U¢ ¢ †šØè−tUèÐv ˛äƒèÅæ@PïC©büŠÈ©ü©`d½ þ√ üÔł∞ ³bP üŁ± YU ½ È≠ ^IPèŠâ© äȬŠ U _ìq ü©YüŠÈЬ °Š¯ ÿý≈H ¢ ä√ Mòæü≥ ïC©¢ büł◊NÐ≈ •ý≈èšl èâä ð¬P èi\üŠ√15 Í. °Š¯šl îäâä¬èn ˛©büł◊NÐ≈ ¢ aŽdèŁmP ˛©¢ ©¢ äÈÔ®d£ð¬`P ¢ © .òÓý≈ °Š¯ ä≈ ½ ø ïC— äȬŠ U_ìqü©YüŠÈЬ ˛ ƒ ü©°Š¯n ePîýâЬP.¢ .èŠâ´í|ä√ ¢ aŽdèŁmP˛©¢ šØ Łm ^HPîÖÐ√ ¢ ý≈ H ø ó °Š¯n 9 £©ždüÔł∞ ü©YüŠÈЬ òäËð¬P ïC©ïŠv V` büšØ èâýšØèłm èâä ’®üŁ± ¢ ä√ èłmd YUè−t ¢ ø ½ ³ PüŁ±üä√ dPîkèn ï~â Â≥ èib ò“ ð≈ £´P .èjüšØ dèiîÐv ` ˛äƒPŽd TP` ¢ adüª Y˚¥`U (30-18:18èuü≠ ;31-17:10ù¡˙≤)

ø ò≤U@Pc˚¥`U ò‰© YüŠÈЬ üšØ ˛≠ £©ó ≈èu ½ aèà”Öý√ ò‰ä¯Łm ` Ž£ ¬èŁmèvä ¢

ä√ ò‰©16 © \üŠ√ ¢ UèâýøP c˚Š˜C≥cP Î èåł∞ üð√ £©@P^èðv ¢ Æ © ˛ ƒìåÐ≈ d`PòŒŠâä¬ ˛©ó‰¡ ù©¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ èðv ˛´îävIŽd ˛©ò–−ኯŚ °Š¯n ¢

ø ½ èâýœt£©YUè−t ¢ adüª Y˚¥`U£©ždüÔł∞ ü©YüŠÈЬ òäˬðPV` ¸ý¬ üý√

ø b`˚¥`U † Í. *£©òÓÐ≈ ¢ ½ ÐNÈ◊≤

ý√ üšØ V` ä√ b`˚¥`U °Š¯ äËŁ± ïC©°Š¯šl ¢ üšØ V` × ô·Ð√ .üšØèŠvU èâä Ь ¹ †äÈ N◊≤ ¢

≈ ø b`˚¥`U ˇ âý¡ eèâä −Âý¯tIP <16-12:20 W ³ `£H ± ,18:19 dèÐâ±P £©òÓÐ ¢ í

´ °Š¯lšd ˇ U˙≤ 1:27,2:5¦ ù √PîŠâ𬠢

20-16:5

2:24¦ ù √PîŠâð¬ èjüšØ ˇ ò≤UP@

Í. ¢ šØ − æ ä√ b`U£´è−t 10 ø \üŠ√ ¢ .b`£©Xèi ]˚∆ ô ◊ ˛ ƒü©£´P ïC©Î è ®¢ È≠ ¢ © ^HPüý√ ¢ Øš èâýŠ¬U _ìq ü©YüŠÈЬ òäËð¬P £ð¬ UèŠâä¯Ðv ˛©½ Øš èâýÔł∞ üð√ büŠÈ©¢ ø •Ł◊≤ üý√ ½ ¸Ð¬èÐv ˛©òŒŠâä¬Î17 ¢ PîH m îäv`Pî m ?¢ aèÐv ^P Æ š ¯ Å Š ≈ – Æ Æ á − ïŠv üý√ ¢ Í.èjüšØ ˚ý˜ Ð òš èv䣩ïäv YUè−t Y˚¥`U šØ èłm èväèðv ü©˛´îävIŽd ˛©ò üý√£´P.¢ šØ ^îà≥d`Pê Šâä¬ òš ≥ √ üšØ ¢ ýÈ’® ½ ä√ \üŠ√ 11 ø YUè−t ïC©ÎèŠvU aPüŁ± ¢ Í.èŁmüšØ îäâЬèðv èi½ aènè|±P³bPHüý√ ïC©èŠvU aPüŁ± ¢ †ÊŠÈÁ± ^PIû”ÖýÈ ¢ ≤ ä√ ò≤U@P^HP18 ä√ £©SüÐÈ¡ ü©^HP.°Š¯ ä≈ ³°œÅ ¢ È≠ ¢ ©ê ¢ Í.°Š¯šl ½ aènè|±PèŠâ©V`ïC©Îèåł∞ üð√ ¢ ŠvP ˚šl èv䣩SüÐÈ¡ ü© ≥ Ë ý ä√ \üŠ√ ¸ý¬ È≠ ¢ © ^HP]˚∆ üšØ èŠv èâä Ь íÅ÷ èi^Pü©ùŁ± ¢ ä√ PîH m ¢ È≠ ¢ © ` èväŽd £©ïäv Y£´½ adè r ` íýâ¡ Î ïC© èŠvU aPüŁ± ¢ ïŠv ¢ ≤ äȬð P üý√H 19 .cU ïäv òÆš Pü´˛þƒüÔŁ∞ d`P ,£©ïäv Ydüł± , £©ïävYdèiîÐv ë ä√ £©ïäv YUè−t ¢ È≠ ¢ © × ¢ aèÐv ô·Ð√ 12 .˛´üšØ ³°œÅ ½ kP ˛©¢ √ ý · fl Ë ≤ ® √ √ ¯ √ ø Uü ± d`P £©óŠ ˛©¼ ý√ üšØ ¢ òšÆ ò‰Š ` ¢ †ÐÈN◊ ò‰Š Łm ¢ aèÐv d`P bèn × aèšlüŁ±` ë ô·Ð d`P .°Š¯šl ¢ šØ èvý£©½ Ł∞ ü ± ò−‰ PîŠâð¬ Rü≠ •ł◊ .°Š¯šl ½ kP


36 Æ Šâ≠ 30 .¢ ´ °Š¯äâЬ ¹ © ˛´îävIŽd ˛©ò–−ኯŚ d`P.¢ ´ ³ Š¯k`P³°œ ° adP`¢ ø °Š¯n ´ büšØ dèÅ−æ °Š¯n ³°Š¬£ ±@P½ ø °Š¯n bü≠P` îÖÐ√ d` P ¢ †’Ð≈ ¢ ¢ ´ büšØ °Š¯n ³°Š¯k`TPVîäâ ¬@P¢ ø ½ .¢ †’Ð≈

√ä £©Xèi°Š¯n \ © dü—vä P ø b`d`U˙Ž ≤ ¢ ≠ P` ¢ èÐv ¢ ˛©\üŠ√ û”ÖÈý≥ ¢ SèâÞ≥ ˛ ƒ üšØ ò‘® © \èÐv ê © dü—ävP ½ ê †šØè−tUèÐv ˛©½ †äÈŁN± Î kèn ¢ ŠvP ¢ Øš ïÐvè−á≥ ¢ © äȬð PV`ñË∑ £ð¬ Xèi°Š¯n \èÐv ¢ ŠvP.¢ Ð ³bUê

20

ä√ è}≠ °Š¯n ³bU ê ^ìýv ˛©b`d`UŽ˙≤ ¢ ŠvP ü©d`UŽ˙≤ ˚šl 2 .ì|ä√ °Š¯n ¦ © ^HPü©³bPH¢ © £©¢ π Yd`UŽ˙≤düflÐ√ ïNCœtèiYîävèłm ê °Š¯n \èÐv ¢ ŠvP ≈ È≠ ¢ © Xèi .èŠvU³ñËÔÐ Š ¢ ÷ŁÐ≈ 9 èJÐ⊬˙Êý√ Î 3 √Ð îäâł± ¢ ä√ ^HP.èŠâ´£ð¬ ïC— ¢ Łm ˛©dPŽdèÐv ê kèn ¢ äÈ’®¢ ø ³bPV` 4 .è匊vUbèšl`ü©bü´ü≠ ¢ √ üšØ cž˙Ô®dèi £´PïC©è}≠ ¢

9:20-20:19 òýËN≥

ä√ ³bPüŁ± üä√ ^HP20 üšØ îäâЬèðv èi½ aènè|±PXèÅý≈ ³bPI°Š¯n ïC©Îè ®¢ H≤ ÈšØ èłm èv䣩èŠâ©d`P¢ Ô÷Ł V`ìr¢ © ^IP.büšØ èŠâ´ Í?¢ ≈ ý H ä√ \üŠ√ ¸ý¬21 Ô÷Ł £´PïC©ÎèŠvU aPüŁ± ¢ üšØ èvä üšØ Pdüð√ `ínèi¢ äÈ”n ¢ ø ^HP d`P cU ²ñˊЬ ü©UPîŠâ ¬èŁm XèÅý≈ òäËð¬PHüý√ üý√ ü©ó¿d ˛≠P` ¢ ý√ È≠ c˚Š˜ýv ¸ý¬ .£© óŠËÂÁ °Š¯n (b`îäâŸý≈d`˚ ∆) d`P büÐÈŠ¬˙ ∫ ¢ ˬ ”n ïävPŽ£ ± ê œt P ˙Ôð≈.èj¢ Ô÷łŠð c˚Š˜C≥ îÖÐ√ ¢ Šâä¬ °Š¯n ½ †äÈŁN± ¢ ŠvP èibüŠÈœ ≠ üšØ Í.¢ © ^HP22 √ üšØ ¢ ý√ £©^üÂΩP òÆš ½ †’Ð≈ ³bPüŁ±üä√ V` îÖÐ√ ¢ ¢ aü≠ .èåý≈ dPîkèn òÆš ½ †’Ð≈ V`ïC©büŠÈ©.èŠâ´¾ ø b`U£I´è−t ¢ äÈð¬ P ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 23 ø óý≈H °Š¯n ïC©Î è ®¢ ¢

ý≈H ýÈšØ èłm èv䣩Xèi°Š¯n \èÐv c˚Š˜C≥ óý≈H èiXèicdè ÿý≈H °Š¯ ÿ °Š¯n üý√ üšØ ¢

È≠ ¢ © bü´ü≠ dPîkèn ïC©büšØ èâý’®²ñæ èvä üšØ í mPU°Š¯n ½ †šØè−tUèÐv ˛äƒèÅæ@P¢ ø óý≈H °Š¯n d`P bèšl 24 .¢ Øš í|−ø ½ èi¾ ¸ä¬`P ïC©büšØ èâý’®¢ †’Ð≈ © ^P ?èj¢ œt üšØ ³bèt@Pèvä üšØ dèðv ¢ ø °Š¯n ¢ © èvä ¢ © ˛ ƒüµ íÐvèà≥¢ Í.èvä üšØ í mPU°Š¯n ½ †šØè−tUèÐv ˛ ƒPî m èidPîkèn ò‰©ïC©

© ^P ¢ È≠ ¢ © Xèid`UŽ˙≤ V` 5 .èjb`U ï p`èÖ≥ †øèâä ≥ ü© \èÐv ¢

ä√ b`U£I´è−t 25 © †Ł◊‡ý√ òÆš ½ †’Ð≈ üý√ èâä øïŠv †Ł± ¢ üð√ •ý≈èt ¢

È´¢ ”mł .¢

Øš ½ ´ büšØ ³bü©V`˙Ôð≈ üý√ ¢ aèÐv ò‘Š≈£´PïC©Îèåł∞ °Š¯ v èðv ½ aèŁÄ≈ä üŁ± ïC©¢

ïÐâý¬˙≤ ê Ł÷Ð≈ 12 W˙π òæP ê Ł÷Ð≈ 3 d`P ¢ ŠâÔþ≈ ê kèn V` Î ŠvP ¢ ≈ ä¯t IPòÓÐ ïÖΩUbüä√`U.èŠâ´ü©dPŽdèÐv È≠ ¢ ©¢ ä√ £©Xèi°Š¯n \èÐv ¢ äÈð¬ P¢ ¢ ≈ ÷ŁÐ ²ñä≈èðv JèÐ⊬˙Êý√ 6 .èŠâ≠£©Xè ÑýÈä¬P èib`d`UŽ˙≤îäâł±c˚¥`U ê kèn V` ¢

´ Í.¢

äÈ’®£©üšØ ïŁmN üýÈ≥ ]˙π ˛©b`U£I´è−t ¢ äÈð¬ P \üŠ√ 26 ïC©Î è}≠ ¢ ≤ Šâ≠ ¢ È≠ ¢ © PîH m ³°œ Øš Xèi³°œÅ èvä ¢ È≠ ¢ © büä√èáä√P ïŠv ` ³bèt@Püý√ ¢ Øš ³°œÅ≤ √ üšØ cž˙Ô®îäâł± bèšl`V`.èŠâ´ü©dPŽdèÐv ïÐâý¬˙≤d`P ê ŠvUü©bü´ü≠ ¢ Í.¢ •œ ŠvP ä√ ^˙flð√ 27 ø \üŠ√ ¢ È© Xèi³bUPdüð√ óý≈HïC©è ®£© ïC©¢ †ł±H òÆš büŠ√ ˚Š˜ ÖÐ√ ¢ .?üšØ cž˙Ô®büŠÈ©¼ šØ Sèm ïŠv üý√ PdèÅšÆ ïC©Î èåł∞ üð√ ¢ ¬ Ë Š Æ ð Æ ® ÷ © ä√ bü’ä≈P Î 7 ä√ ò‰ °Š¯Åš ïC©èŠvU a È≠ üšØ ¢ Ôł c˚Š˜ýv óš £©ždüÔł∞ •ł◊ †ø V`¢ PüŁ± ¢ ¸ý¬ .èŠvU ïäv Xèi¢ .¢ šØ ˚N˝Š¯n •ł◊®üŁ± ü©óšÆ ”n èŠâ©°Š¯ÅšÆ üý√ ä√ ò≤U@P Øš ½ Í?èj¢ °Š¯n \èÐv c˚Š˜C≥ d`P `èŁm óý≈Hüý√ ¢ aèÐv òÆš ò‰Š√P£´PïC©Îè ®¢ äÈ’®W˙π^P¢ ø bU£´è−t ¢ äȬð P\üŠ√ 28 ø óý≈H°Š¯n ïC©Îè}≠ ¢ .`£©Xèi ¢ äȬð P XU@P° SìŁm ` VèŁm ¢ ³ ЬP üý√ ˛´üšØ PîŠâð¬ èŠâä¬U ò Ëä¬ †Ł± ïC©büšØ èâý’®²ñæ ≠ P` ø dèi³bP£—äv ¢ ä√ £©Y`˚Š˜ðv Y˚Š˜C≥ üŁ± †ø óý≈H d`P .èjüšØ ³°NœÅýË≥ £ð¬ ½ £ ±@P.`îŠvUYd`UŽ˙≤ü©XèÅý≈ ³bPHd`PìHÐv ü©b`d`UŽ˙≤.è ®¢ † ◊ý≈ ¢ © íŠâ ¬P˚¥P¢ √ üšØ ¢ Ôþ˯ŠÐv £ð¬büýÈ ◊ý≈ üšØ¢ ≠ P` ≠ P`¢ ä√ @P¢ ” ≈ð d`PYd`UŽ˙≤¢ ” ≈ð ü©bü´ü≠ ¢ ≠ P`¢ ä√ P@ °Š¯n ]èÉä√Pèibü”ŠâЯu VdèÐv ¢ b`d`UŽ˙≤¢ äȬð P ¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ £©Y`˚Š˜ðv Y˚Š˜C≥ 29 .¢ ´ `£© .`U°Š¯n £ ±@Pü© ü©b`˙Ô™¢

© b`d`UŽ˙≤ XèÅý≈ ¢ ä√ ê © \èÐv °Š¯n £ ±@P`P ¢ © ³bU Î 8 ¢ kèn ¢

©¢ ¸¿`¢ .èåý≈ èŠâ´èŠâ≠£ð¬ Xèiü©b`d`UŽ˙≤³°Ł± °Š¯n ½ Ł÷Ð≈ ²ñä≈èðv Î 9

ä√ £©³b èÐv˙¿ ü©UPî vèŁm òäˬðP èŠv ü©¼ äȬð P ü©büäÈ’Ð≈ ˛ ƒèåÐ≈ ¢ aèÐv bèn ¢

È´ @P¢ È≠ ¢ © ¢ ä√ £©ípèm Yd`UŽ˙≤ òäËð¬P ê ŠvP ü©d`UŽ˙≤ ˚šl d`P .¢

ø b`Ž˚Š˜Cł± ˛ ƒüšØ ˛©³bèÐv˙¿˛ ƒüšØ YždüÔł∞ òäËð¬P ¢ ≠ P` °Š¯ v èðv £Ł±P VUèŠvŽd ¢


37

28-10:20 òýËN≥ ^dPŽ£´ò∂ü›± ˛©bèn ¦ (45-35:10ù¡˙≤)

© \üŠ√ YüŠÈЬ ˛©YîÐvŽd ¸ ½ ¿` ^P 20 èi^HP .˛ ƒ@P^èðv ¢ äÈþ¯å™¢ © ^HPïłÄN≈Ðïä⊬£ä¬ äÈ≥ èt ¢ © \üŠ√ V` .èåý≈ •ý≈èt ¢ aUP £©ê Šâþ¬ ¢ ä√ T£Ð¬ ü©¦ ø .˛©¦ ù √èn˙º˛©¢ ^dPŽîC´òäˬðPd`Pò Ë´ê åŁ∞ ¢

√ P£©¢ ” ≈ð üŁ± d`UŽ˙≤ V` ˙Ôð≈ 10 .èŠâ´èŠvU ïNCœt èiYîävèłm ê £ð¬ ¢ ŠvP æ Hÿ ÷ ≈ ý √ @P¢ È≠ ¢ © ¢ äÈŠ¯k Yd`UŽ˙≤ òäËð¬P ¢ ÔŁ ïŠv V` d`P ..¢ Ô ¢ È´ ¢ È≠ ¢ ≈ Šâ≠ .èj¢ Ôý≈ ”n òÆš VUèŠvŽd °Š¯ ä≈HP¢ ø b`d`UŽ˙≤c˚¥`UïC©¢ òÓÐ üœävP³°œ ä√ bü’ä≈HP †Ł± 11.ìnòÆš ïNCœtèiYîävèłm ê ¢ ŠvP]˚∆ °Š¯nYd`UŽ˙≤ © ê © \èÐv d`UŽ˙≤ ïŠvüý√èŠâ≠ ¢ ≠ ïNCœt èiYîävèłm èâä ð¬P °Š¯n cdèÐv ¢ kèn¢

ø ^HP¢ ä√ \üŠ√ 21 Øš èŠâ©UP˙≤Y˚Š˜ýv ïC©Îèåł∞ üð√ ¢ Í?¢ ä√ ^HP ø •Ł◊≤ Î è ®¢ c˚Š˜C≥ °Š¯n òÆš è−tUèÐv Y˚Š˜ýv ïC©`£©Vîr` ¢ ø °Š¯n büþÈŠ¯Ðv °Š¯ vèÐv ü©c˚¥`Ud`P ¸ä¬èŁm òäËšØPUY˚Š˜ýv ü©ê ŠvP¢

ä√ bü’ä≈P 12 .¢ √ @P£ð¬ Xèi¢ ø ˚Š˜C ±èvý ïC©è ®¢ —k ¢ ä√ £©½ ¢ ¸Š¬è|−ø Šâ≠ .¢ Øš èŠâ©Xèiïþâä¯å™ê ä√ b` d`UŽ˙≤ ¢ √ üšØ ^IP ³°œ ŠvP ]˚∆¢ ä√ óšÆ ïCœ Øš YUYd`UŽ˙≤òÆš £Ð¬P£Ð¬ cdèÅšÆ òÓÐ≈ ü©³bP¢ ä√ Uüý√ ¢ Ð⣱.¢

Í.cUèåþËЬ ¸ä¬èŁm

Øš èŠâ©Xèi•ý≈èt ¢ ©½ aü…U˙ÔÐ≈³b .¢ †NÊ−Â≥ °Š¯n ¼

ä√ \üŠ√ 22 ø büł◊≈Ð ¢ ü©^HP.üšØ ¢ šØ d•ł± üð√ èŠâ©óý≈HÎïC©è ®¢ ä√ üšØ ìýâЯHn°Š¯n °Š¯n ½ Øš d°Š¯ ä≈ •Ł◊ÿæ óý≈ ¢ †ÐÈŠ¯É≥ ˛© W˙πùŁ± .üšØ ¢

ä√ ê © \èÐv Î 13 ø ê ïC©è ®¢ ŠvP °Š¯n b`d`UŽ˙≤ ³bP ¢ kèn ¢ Šâ≠).büšØ èŠâ©°Š¯ ä≈ òºèÉä√Pèvä °Š¯n û± c˚Š˜ýv °Š¯n ½ (³°œ †ø`U cP

ýÈœt£©SüÐÈ¡ ¢ ø HPóý≈HèŠâ©büšØ èšld èŁm Í?üšØ ¢

© Yîävèłm ê ä√ üý√H ø ˙πè m ˛©ïNCœt¢ YdPUïC≥ŽU ˛©Xèi¢ ŠvP]˚∆ üý√ ¢

Å≤ ¢ ä√ bü’ä≈P £ð¬^HP È≠ cdèÅšÆ bèšl Î ïC©èŠvU aPüŁ±¢ ³œ ° Í.èjüšØ ø ³bPH¢ ä√ \üŠ√ 23 ü©úŠÈ≠è|ý√ ` ¸ ¬èÉ≥³°Ł± °Š¯n ÎïC©è ®¢ Šâ≠ .¢ ´ üýÈ—åÐ≈ d`˚ ∆ óý≈H ü©³bP büšØ èšld ½ c˚Š˜C≥ ˛ ƒü©üŁ± ³°œ †—åÐ≈ Ôþ˯ŠÐv °Š¯ vèÐv d`P ¢ äÈØš PU ³bP¼ aèÐv P˚Š˜C≥ èjb`£©ïäv °Š¯n aè ÄËýä¬Pèi^HPèj¢ © ³°Ł± ü© bü— Ł∞ È≠ ¢ È≠ ¢ © °Š¯ ä≈PïC©è ®d`P¢ V`¢ šØ èŠâ© † ◊ýËä¯n ¢ Í.èjc£©óšÆP˙º õ¡Pü≥

ä√ b`U£I´è−t ^UïÖŠÈÁÐ√24 `U³bPV`üý√ èâä øü©½ aèÐv ^P †Ł± ¢ ä√ \üŠ√ 25 .¢ √ üšØ ïNÉH ª £ð¬ büŠÈ ¬èåÐ≈ ê ŠvP ü©b`U£I´è−t XèÅý≈ ¢ ý≈ H ® ø ³bP £©ìÐv •ý≈èt ýÈä¬ èŁm ó ïC©èኯŁm ïC©Î è ®¢ ó èm YUü’Š≈ ˚Š˜C ª üšØ¢ ýÈØš èłm èväìłm dèŠâý¯ mP £ð¬bü´ü≠ © ³bP d`P .¢ Øš ó“r °Š¯ ÿý≈H èiùŁ± °Š¯šl ¢ ¢ Šâ≠ 2 6 .°Š¯šl ¢ ýÈØš èłm èväìłm dèŠâý¯ mP èâä ð¬P òÓÐ≈ £ð¬ bü´ü≠ Mò“rPó®èm óý≈H ³°œ äÈä¯Ðv Pž£Ð¬ üŁ± °Š¯n óý≈H èv䣩ïäv èáŠ√P ÈšØ èłm ü©^P¢ V` ïC©¢ šØ èvý£©`Ždd@P˛©¢ `Ždd@P˛©S`P ïŁmdU üŁ±°Š¯n óý≈H 27 .c£©½ †≥î m W˙π ˛©XUè m

√ üšØ ¢ ýȯŠk ü©Y d`UŽ˙≤ òäˬðP üý√H ¢ ø ïŁm` ^P 14 .èŠâ©SüÐÈ¡ ü© èâý”łm ¢ Hý≈ Ô÷Ł °Š¯n d`P .³°Ð¬ °Š¯n îÖÐ√ Yd`UŽ˙≤ òšÆ òäËý¬P büšØ èŠvU Yd`UŽ˙≤ òäËý¯Łm ¢ ≠ P` ¢ ä√ @P °Š¯n ü©ó¿d ˛ýƒPŽU Y˚Š˜C≥ 15 .büšØ èâýšØèłm èâä Š¬U°Š¯n òÓÐ≈ ü©¢ © ò ∂˙≤ òäËð¬P ä√ °Š¯n ïC©è ®d`P büšØ èâýœt cU û√Ð èÑ≥ ¢ •ł◊®üŁ± ¢ © ^P)üý√ èŠâ©¢ .¢ šØ èvý£©îá± °Š¯n cdèÐv ¢ šØ ˛©˛ ƒèåł∞P ´ °Š¯äâЬ , ³°Š¯k`P, ³°Š¬£ ±@PW˙π òæP ê ³°Š¯k`P d`P ¢ ŠâÔþ≈ Î 16 ´ °Š¯äâЬ °Š¬ £ ±@P Í.¢

©a ½ ü≥ òäˬðP ³bìrP P˚˝Š¯vý èi\üŠ√ °Š¯n cdèÐv ¢ (34-31:18èuü≠ ;34-32:10ù¡˙≤)

© ^Pd`P.èåý≈ èšl dèŁm ü©ó“−t`£Š¬ \üŠ√ 17 ^PòÓÐ≈ U£I´è−t VdèÐv ¢ ý¯t Pd.¢ Ôý≈ •ý≈èt ¢ ø °Š¯n ³bPH¢ ä√ \üŠ√ °Š¯n ¢ © ë kP ü©ê ŠvP ˚š l ¢ ü©XU@PI³°Ð¬IP .°Š¯šl ¢ šØ dèŁm ü©ó“−t`£Š¬ óšÆÎ 18 .è ®£©ìÐv ë kP ≥ “ N Ö © büäÈšØèi √ èŁm èŠvU£©¢ ≠ Pü± ¢ ©½ .èj¢ †·Š√˚−¥ ³°Š¯IÅ d`PèÅäËšØd¢ N“ ≥ Øš èâä ’®èi½ ÈØš èłm èvä˙≤ ü©XU@PI³°Ð¬P ïC©¢ †·Š√˚−¥ I³°Š¯IÅ Ö d`P büäÈšØèi 19 .¢

ÈØš èłm ü©^Püý√ c£© ¢ ä√ bü’ä≈P ø XU@P³°Ð¬P V`.èŠvU£©¢ ≠ Pü± ¢ © büŠ√Uü’Š≈ ˚Š˜C ª ü©XU@PI³°Ð¬P ¢ .c£©Y£©èłm W˙π ˛©Xì r M˛äƒUP ê ŠvP V` ¢ ≈ ´ °Š¯ vèyž£ł± £ð¬ †ŠÈ”p£©dèn cžd ü©d`P ¢ ´ °Š¬£©èâþÔþ≈ ` _PŽîn XU@P° ³ ЬP.¢ ³ ЬPípPò‘≈Š ïC©è ®d`P28 .¢ šØ ˛ýƒüšØbèáð¯łm òÓÐ £ð¬ XU@P° Šâ≠ ©¢ ä√ ˙≤V` ³°œ NÔ≈þ PòŁ∞ VdèÐv`U˙Ôð≈ ³bUòšÆc˚˝Š¯ýv îÖÐ√ ¢ ©¢ ä√ £©½ È≠ ½ ø b`˚¥`U ¢ †≥î m ˛©b`˚¥`U òšÆ ˚Š˜ ÖÐ√ ¢ †≥î m ¢ Í.èj¢


38

10:21-29:20 òýËN≥

© ò»îC´ XU@P° È≠ Nł÷Ð≈ ¢ © ò»îC´ê © ¢ ä√ £©½ ø ½ È≠ ¢ ´ üÔŒŠvU óý≈H òÓÐ≈ ü©¢ ³ ЬP ¢ † πèܱ ˛©bü´ü≠ ¢ †’Ð≈ d`P ¢ óŒm d`P.¢ ŠvP •ý≈èt ¢ ø óý≈H 3 . `T ^èðv c˚Š˜C≥ d`P ü≠üÔ®ü©bü…îC´büä√`U b È≠ ¢ ©¢ äÈÔ®d³°šØdü©òšÆ ³bèŁm òäËð¬P ¢ ³ P ïC©èŠvU Í.¢ šØ èŠv@P¢ Ô∞ł üð√ ïŠv ˛ ƒü©£´P Øš dèŁm ¢ ≠ büŠÈ©£©SüÔ®ü©bü…îC´³bPïC©¢ ,üšØ ¢ ÈØš èłm ü©ê … îC´ïŠv ïC©ü’®üý√ ïäâœÅ≤ ü©bü…îC´ü©³bP V` d`P .¢ kèn ¢ ≈ ä√ ^P£©ï ®ïŠv .èj¢ √ èvþü≠ ùð√P`Yî~Łm Í.èŠvU³ñËÔÐ Š ü©³bPI¢ © òÐËä¬ üŁ± ˛ ƒü´³°−Š¯ðv ¢ È≠ ^P .PüšØ ïÖ¡P` ïŠv 4 ò Ë´ò‘®ïÖŠ√dŽU ¢ .˛ ƒüšØ Yd üð√

ø ˚ˆ−æ ³büŠÈN∑ Î c˚Š˜ýv aP Vè−tUèÐv P˚Š˜ýv .`U ï ®¢

5

ø YŽ£Ł±èr òšÆ ½ … îC´¢ †’Ð≈ V`¢ üšØ dPüµ £ð¬ ¢ šØ èšld@P^èðv Øš èšld@P£© Øš èšld@P£©•þ˯ŠÐv £ð¬ ¢ … îC´³bPüŁ± V`bèšl .¢ .¢ Øš düä√èŁm TP`¢ ä√ £©XèiòÆš ¢ ø ¦ Í.¢ ù √PîŠâð¬ üŁ±

ø ¸ eèÜø− ¢ ä¬èŁm ˛©\üŠ√ ü©bü…îvä P `U (43-35:18èuü≠ ;52-46:10ù¡˙≤) œt HP d`P \üŠ√ 29 Øš d ¾ ø üŁ◊≈Š£Š¬ †Ł± U£I´è−t ¢ ¢ aü≠ ¢ ¬ Ë Š ð Ôý≈ ø ½ ©¢ ý¯t Pd 30 .¢ È≠ üšØ ¢ Ô÷ł ¢ © \üŠ√ Rü≠ ¢ †’Ð≈ ¸ý¬¢ ¢ Ôý≈ ¢ √ üšØ ¢ Ôþ˯ŠÐv¢ … îävP `U £ð¬ cdèâä © ïC©PüšØ Xü”Ö≥ ïŠv ü©³bPH †Ł±.¢ ä√ dŽ£´¢ ø VPd ^HP \üŠ√ ä√ bü’ä≈P üý√ ¢ d`P ˛©dè|ð√ ` ñËŠ±ł ¢ šØ TP` ¢ —k ¢ äÈ’® þÈŠ¯Ðv ¢ © U `PUîäv`Pî m cdèÅšÆ cPÎ ïC©¢ Í.£©Uîn YdèÅšÆ ¢ —k ¢ äÈ’®d`P¢ —k ¢ äÈþ¯äv PžU ü©bü…îävP ³bPH Rü≠ 31 ^ü≥è m ïC©¢ ¦ Šâ≠ .üšØd ø d`Žd d`Žd ¢ √ üšØ ¢ ýÈ’®ïŠv ¢ … îävP V` UüŁ±`èÐv ¢ © ^HP ° ¢ ³œ —k ¢ ä√ dè|ð√ √ P£Ð¬! ¢ þȯŠÐv ¢ © U `PU îäv`Pî m cdèÅšÆ cP ïC©Î ¢ ¢

9 : 9 VèŠv£©Žd

Í.£©Uîn YdèÅšÆ ˛äƒèÐv˚ˆ≤ È´ U£I´è−t V` ûÐ√èÑ≥ ¢ ©¢ äÈ’®¢ © \üŠ√ 6 © ^P d`P ò»îC´¢ ¢ ÷NłÐ≈ √ T ^èðv ¢ © \üŠ√ V` ü©¢ © ³bP ü©büÐÈNŁ± ¢ äȬð P V` 7 .¢ £ð¬`P ¢ −ø †’Ð≈ .èŠâ´ìłm ü©ó“Šâ `£Š¬ £©üšØ dPüµ £ð¬ ^P\üŠ√ ¸ý¬ 8 .èŠvU SPžU ½ ä√ bü´ü≠ cdèt äÈð¬ P ¢ ý¯t Pd ¢ ø ˙πè m ˛©\ üŠ√ ü©büÐÈNŁ± ¢ £ð¬ ¢ ¬ ä º ü—−t ¢ ø büýÈ ±dU Rü≠ × —k ¢ ä√ èåł÷Ð≈ °Š¯~ðâ ü©ò Ëä¬ d`P ¢ ô·Ð√ d`P .¢ ´ @P¢ © \üŠ√ üý√ Rü≠ × √ U ìŠâÔð≈ £ð¬ VPd d`P ¢ √ Tždüý√ ô·Ð√ d`P 9 .¢ ¢ ˬ Ôý≈ ¢ Ôý≈ ¢ ýÈ”łm ¢ Ô÷łŠð ¢ © \üŠ√ Rü≠ × ô·Ð√ d`P .¢ d`P .¢ šØ d íłm šØ d@P¢

äÈÔ∞ł üð√ ¢ ø bü…îävP ³bP d`P èŠâ´üšØ Pž˙Ô®\üŠ√ 32 óý≈H ïC©Î è}≠ ¢ ý√ £©îŠâ≥P˛©Xèi¢ © ó‰¡ ù©¢ ø •Ł◊≤ Í.üšØ ¢ Æ ä√ bü…îävP ¸ ý¬ 33 °Š¯Åš ! îäv`Pî m cdèÅšÆ cPÎ ïC©è ®¢ Í.cU˛ ƒèâä Š¯Ðv © ³bP \üŠ√ ä√ £©^üÂΩP °Š¯n cdèÐv ¢ ˛©³bPH d`P è}≠ ¢

34

© ^P˙Ôð≈ d`P.ò Ë´@P˛ ƒèâä Š¯Ðv °Š¯n ³bPJPdüΩ .PüÔł∞ ü©büÔŒäv@P ø îÖÐ√ ¢ V`¢ ˬ È≠ üšØ ¢ Ô÷łŠð ¢ © \üŠ√ .¢

—k ¢ ä√ £©ïC≥è}äÈšØ `dü−µ W˙π^P Rü≠ ¢ ä√ @P£ð¬ Xèvä ¢ © PîH m `£©˛ ƒèyž£Ð¬ `úŠ√˙‡ý√ ˛©U `PU³°Ð¬P Î ¢ ≠ P` .üšØ X£©`˙ flä√ ˛©PîH m ü©¢

2 6 : 1 18düÐ√Žd Í!`£©èâä Þ¬ `îÅ∞ ˛©PîH m ˛äƒèÅæ@P

ï~m PU ïävèšlèt− èi\üŠ√ ;38-28:19èuü≠ ;11-1:11ù¡˙≤) (19-12:12èâä ±üŠ√ © ^HPd`P \üŠ√ ø ]˙π ˛©ó“−t`£Š¬ U£I´è−t ¢ ˙‚ø ¢

21

—s ½ © ždè ð≈ ¢ © ³büýÈŠ¬Žd ¢ √ üšØ ¢ ý√ £© ¢ †ŠÈЬ ê ŠvUŽ£ä¬ ¢ ³bè−áŠ√£ð¬ üý√ ˚ˆ−æ ³bèŠâ”šlP.PüšØ í mPU°Š¯n ó“−t`£Š¬ \üŠ√ ¸ý¬ 10 —k ¢ ä√ £©½ —k ¢ ä√ £©í r `dü−µ ¢ √ üšØ ¸ºèŠvdUd`P¢ ò≤U@P³bü©ïŠv ÎïC©¢ Øš Í?¢

äȬð P ¢ ä√ \üŠ√ bèšl` 2 .¢ ÷łäË’ð≈ ü© è ®£©ìHÐv ü©b`U£I´è−t büä√`U ¢ ≠ P` ¢ ä√ @P˙ flä√ ¢ äÈ≥ èt ¢ äȬð P óý≈H ïC©Î °Š¯n ^P óý≈H †Ł± . `èŁm ü©˚ˆ−æ ¢ √ üšØ ¢ … îäâЬ £ð¬ bèšl` üý√büšØ í mPU ´ `èðv ü©ò»îC´ê ^P .¢ ŠvP¢


39

24-11:21 òýËN≥

ä√ ^HP ¸ý¬ 17 èŠâ´ìłm ü©VèŠâä¯r½ †ŠÈЬ d`PèŠvUždüÔł∞ ü©ïC— Łm ^P¢ .èŠâ©XèŠâ¡£ð¬ °Š¯šl`½ aPd^P\üŠ√ d`P

ä√ \üŠ√ èŠvèâýЬ ü©a ½ ü¡ ˛©b ³ èÅŠ≈P ¢ (24-20;14-12:11ù¡˙≤) aü≠ ü©˚ˆ−æ \üŠ√ ñË∑ ïC©èåý≈ èšl dèŁm ùð√P`£©¾ Ð ³bUc˚¥`U 18 ≈ ø HP © ïýâøPd ¢ ä√ ^HP 19 .ò–k QüÔÐ≈ ¢ èi˚Š˜ŁÄä P ê ŠvP cdèâä ©¢

ˬ ÷ËŠ¬ð Ô÷łŠð ¢ ≠ P` ¢ äÈ”łm ¢ Ôł ¢ © \üŠ√ 11 £©ï ®ïŠv Rü≠ ½ †’Ð≈ ¢ —k ¢ äÈŠ¬ Ua © ïuìríŠâ”jïŠv .¢ PüŁ± Xèvä ½ a˚∆èvä ¢ šØ \üŠ√ ò‘Š≈ ïC©Î¢ Øš òËäÐ ¬èib `èj¢ © Í.¢

I \üŠ√ èŠâ´ü©èŁm£´ ;48-45:19èuü≠ ;19-15:11ù¡˙≤) (22-13:2èâä ±üŠ√

© ^P¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ èå®ü©VüŠÈ≥ ^Pd`Pè匊vU ½ .èŠâ´üšØ ¸Š¬˙¿¢ † ±dU ≈ ý Æ ¯ ¬ Šâ≠ ø ïŁm` ^P .¢ Ô òš ¢ NýÈð ]˚∆ °Š n ½ ä√ \üŠ√ ¢ † ±dU ° ³œ ^HP¢

† ±`˙º ` îŠv£ ± £ð¬ bèšl` .èŠâ´ìłmdîävP °Š¯n èŁm£I´\üŠ√ ½

œt P Î è ®¢ ø ½ † ±dU ^P Í. büšØ ïäv PîŠâð¬ íåð≈ òÓÐË©°Š¯n •Ł◊ý≈ îÖÐ√ ¢ ≈ © èŠâ´üšØ ê † ±dUèi˚Š˜ŁÄä PîÖÐ√ JPdüΩ ¢ −á ± ½ ä√ b` U£I´è−t 20 ŠvU ü©˙ fläÈ≥ ^P ¢ †’Ð≈ £©•œ üð√d`P èŠâ© †Ł◊‡ý√ ½ ≈ —k äÈÔ∞ ¯ŠC©Yî~Łmèâä ý¬P½ † ±dUèi˚Š˜ŁÄä P ïŠv΢ ¢ł Í?èŠâ´•©üµ ¢ ý≈ H ý≈ H æ ø ó °Š¯n ÎèŠvU aPüŁ± ¢ ä√ \üŠ√ 21 ó £´PïC©büšØ èâý’®²ñ ¢ © ½ ä√ °Š¯n W˙π ùŁ± `T ³bèÅŠ≈P ˚Š˜ ÖÐ√ ¢ © ïÐâ−ø` ê ¢ † ±dU ^P ¢ −t

© bü≠P` ¢ ä√ £©½ ä√ £© ïsP˚N∆ Ž˚Š˜C≥ ¢ † ±`˙º £ý¬üÐÈ©d`P ü©bü≠P` ¢

12

ø bèšl` ¢ ä√ ^HP ü©bü´ü≠ XèÅý≈ ¢ ≠ P` ¢ ä√ £© èibüNœt .èŠvU è}ÔÐ≈ ¢

ø bü´ü≠ UüŁ±ü≥ bèšl`¢ ä√ \üŠ√ 13 .¢ √ UP£´ ˙Ô™P˚Š˜C≥ ÎïC©è ®¢ Šâ≠ ¢ √ ì ®* Vèj½ Øš PüšØ èåŒk°Š¯n b`£Š¬£◊ý≈ W˙π òæP .èj¢ aUèÐ⪠³°œ ™ ¬ © PîH móý≈H ýÈŠ Uèâä Ь W˙π˛©dè r ¢ © b`düł± ü©˙Ô ¢ Í. *üšØ ¢

… îävP îäâł± 14 © \üŠ√ °Š¯n èŁm£´Rü≠ cž£—äâ≠ d`P ¢ ^èðv ¢

ø ^P.èj¢ œt üšØ ³°œÅ≤ èv䣩òÓÐ≈ ¢ È≠ cdè ÿý≈HòÆš èáŠ√`¢ Øš èŠâ©•ý≈èt ¢ ø ždè ð≈ ^P óý≈H £´P .èjüšØ ³°œÅ≤ òÓÐ≈ èv䣩VUèŠvŽd d`P £©èŁm Hüý√ ïC©ü’®¢ √ èŁm è ®¢ ø ³bèÅŠ≈Pcdüð√£´PèŁm £´°Š¯n dîäâŸæ üšØ d`˚ ∆ òÓÐ≈ èáŠ√Püý√ ¢

√ @P © büäÈšØèi 15 .YU èÜI−ø ü©³bP ¢ ä√ \üŠ√.¢ d`P èÅäËØš d ¢ “≥ ä√ ½ © \üŠ√ .è匊vU ïŠv ¢ ä√ èå®U cŽ£Ł◊‡≥ ¢ †·Š√˚−¥ ³°Š¯Å Ö d`P ü©¢

©a © \üŠ√ ½ PdèŠâ¯ým P ¢ ïÐâø− ü©° ³ Š¬îv èu YUü’≈Š °Š¯n cdèÐv ¢ ¡ (8-1:20èuü≠ ;33-27:11ù ˙≤)

“≥ © büäÈšØèi16 ä√ ½ ø \üŠ√ ¢ †·Š√˚−¥ ³°Š¯Å Ö d`P èÅäËšØd ¢ üð√ ¢ ä√ üý√ü©³bPèŠâ©°Š¯šl ¢ Øš dï ®°Š¯ývèÐv üŁ± ¢ ÷Nł≈Ð ¢ þ√ üÔł∞ ïŠv ïC©Îèåł∞ Í?èâä ø¢ ä√ \üŠ√ ä√ üý√ , bèšl Î ïC©èŠvU aPüŁ± ¢ þ√ üÔł∞ ¢ d`P ü©büł◊NÐ≈ ¢

þ√ üÔł∞ °Š¯n èŁm£I´ þ√ üÔł∞ ¢ ý√ èj³°H´°Š¯n úŠ√˙‡ý√ ˛©\üŠ√ ü©büł◊N≈Ð ¢ üšØ ¢ ý≈ H ≈ ≈ ý≈ H —k ¢ ä√ £©dü ª V`£©•œ √ Ôý≈ ¢ Øš ddè|ð√ ¢ ÷NłÐ ¢ þ√ üÔł∞ .¢ ”n °Š¯ ÿ V` ¢ ´ ü—ävèn°Š¯n èrU ó òÓÐ •ł◊®üŁ± 22.èj U `PUïC©Î¢ ŠvU¢ Pdè ÿý≈H £´P èj¢ ≥ “ þȯŠvÐ ¢ © ø ïŁm` ˛©³bPÍ.üšØ úŠ√˙‡ý√ ˛©¢ Øš ïýâ ◊ð≈ b †·Š√˚−¥ ³°Š¯Å Ö d`P³°šØèi¢ Í.¢ ³ èÅŠ≈P ½ ÔNþ≈ PQž˙ÔÐ≈ °Š¯n × ôŠÈ ª .¢

ý√ ,èåý≈ èšldcUóŠË”Ö \üŠ√ bèšl` †Ł± .èŠâ´ìłm ü©èŁm£I´\üŠ√ 23

© bü´ü≠ d`P èÅäËšØd ¢ © büäÈšØèi ü©Žîn °Š¯n £Š¬£◊ý≈ ½ © \üŠ√ èÅäËšØd cž£Ð¬ cž£Ð¬ ¢ aèÐv üŁ±* ¢ ¢ šØ èŠvèåŒt èv䣩úŠ√˙‡ý√ ü©büł◊NÐ≈ Xü›·≥ —k ¢ äÈÔ∞ł üð√ ¢ √ @P^èðv ýÈ… ž£ð¬ £Š¬£◊ý≈ óý≈HèŠâ©ïC©èåł∞ üð√ d`P .¢ ø \üŠ√ V` d`P .¢ Í?üšØ °Š¯ ä≈ ¢ ü©büý√èÐv XèÅý≈ ³bP üý√ ïC©Î ¢ šØ d ≈ ý H Øš èŠvU ¢ ä√ ù©¢ Ô÷Ł dèŠâý¯ mP ïŠv d`P ? ¢ Øš èšld £©¢ ø ½ ?¢ aPdèŠâý¯ mP ³°© Æ Í.èâýЬ °Š¯Åš ä√ \üŠ√ 24 ø óý≈H °Š¯n Î ïC©è ®¢ .büšØ èâýÔł∞ üð√ SPüµ ê ŠvP ¢ ý≈ H ä√ óý≈H £´P PüŁ± èi^P ¢ ³°©°Š¯n ïC©èjb`UèâýЬ ü©ó °Š¯n üý√ èŠvU a

√ ì ®ˇ ˙Ô™P˚Š˜C≥ 7:56VèŠâ·ÂŠ√ .èj¢ ¬ © b`düł± ý È ¬ Š U c£©ˇ ¢ 11:7VèŠâ≥£Š üšØ ¢ Øš èŠvèåŒt ˇ üý√ 3:8düÐ√Žd ¢


40 Ë◊∂ © ˛´î IŽd ü©óý≈H 32.¢ ©¢ ä√ èåŒt ë ´ ¢ äv äâ…žU d`P ïàŠ√˙π ñŠ ¢ ý≈ H ≠ Šâ .èåý≈ èŠv@PèâNä ±üŠ√ ¢ ä√ ó ³°œ È≠ ïC©èኯŁm .èŠv T ïäv ³bèÅŠ≈P £ð¬ èâä ± üŠ√ üý√ ¢ ý≈ H √ üšØ ¢ ý√ T³bèÅŠ≈Pü©b `è−á±ès d`Pü©bü≠P`¢ ä√ £©Sü∑`Sü›◊≤ ó¢ Šâ≠ .üšØ ¢ äȬð P óý≈H UüŁ±`èÐv ¢ © ^P ³°œ œmł •œ ŠvU d`P èväT ò“ŠvîÐâý¬ dîävP¢ ä≈ ¯ Ø ý√ £©dè|ä√P¢ ø ¢ ä√ T³bèÅŠ≈P£ð¬ ^Pd`P.¢ ýÈš èłm °Š èväT ³bèÅŠ≈P .üšØ ¢

© Pî mH Èþ¯ŠvÐ Zèm ¢ înP@˛©¢ (19-9:20èuü≠ ;12-1:12ù¡˙≤) V`d`P.èåý≈ \èÐv ˛ýƒPŽU èâä ð¬Pèiò≤U@Pê ŠvP!üä¯tü©˛äƒè ®^PÎ 33 äȬð P © \èÐv .èŠv è}≠ íÉΩ ˛©dü—ävP °Š¯n \èÐv ¢ ,˛©˚Š˜Å‡ý√ dPüŠ√U ]P˙πP ¢ È≠ ¢ © ˛äƒP£—ävd`PèŠvP`î客 … ž£´¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ P`£©dèŠâý¬ ¢ È≥ ˛©dü—ävP ¢ c˚¥`U d`P èŠvU £ð¬ ïCœ ŠâÔþ≈ ü©büä√èá©îäâł± ü© \èÐv ^P V` .èŠvPüäÈЬ ³bèłÄ≤ ä√ žd üý√ íÉΩ ˛©dü—ävP †Ł± 34 .èŠâ´ìłmü©ê ^Püý√ èŠv@P½ ¸¿`èi¢ ~n ≈ ä√ © büä√èá©¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ TïNÉI± èâä ð¬Pü©b`£©üä√ ¢ .èŁÄËÔÐ Š ^èðv ¢

40-25:21 òýËN≥

ýÈ’®óšÆ £´P 25 .büšØ èšld £©ü©³bP ¢ ø ½ èâNä ±üŠ√ ïC©°Š¯šl ¢ aPdèŠâý¯ mP © ø ³bèáä√Pò‰ èŠv ¢ ø PîH m èŠâ©dèŠâý¯ mPèi¢ äÈŠ¬ Uïʼnð¯ýâЬ ü© ¢ šØ ìn¢ šØ ìn¢ H≤ Ô÷Ł ø SPüµ ¢ © \üŠ√ ³°Š¬î vèu YUü’Š≈ d`P ³°šØèi. `èâýЬ ¢ û”ÖýÈ≥ ¢ —k ¢ ä√ £©°Š¯ývèÐv°Š¯n ùð√@P äȬŠ Uïʼný¯ðâЬ ü©èâä ±üŠ√ ïC©°Š¯ ®ïŠv £´PïC©¢ ¢ Ô∞ł üð√ V`üý√ ¢ ø PîH m dèŠâý¯ mP èi Â√Š PïC©èj¢ ³bèÅŠ≈P£ð¬ ^Póý≈H°Š¯n¢ šØ ìn¢ ® ø ³bèáä√P V` ïC©°Š¯ ïŠv £´PÎ 26 .?¢ √ T °Š¯ ä≈büŠÈ© üý√ ¢ šØ ìn ¢ È≠ ^P .¢ ´ °Š¬£©ïNÉH ª £ð¬ óšÆ Rü≠ ä√ büÔÐËø ³bP ïC©¢ ü©èâNä ±üŠ√ ¢ ø ³bP óšÆ ¢ ø ïŁm` ˛©ùŁ± .¢ Øš èŠâ©óŠË”áý√ òËäÐ ¬ ê ^P .°Š¬džU ¢ ŠvP √ ¯ ¯ —k ¢ ä√ £©°Š ývèÐv °Š n ùð @PV` W˙π Í.¢ ä√ bü’ä≈HP ¸ý¬ 27 ä√ ù©ü©èâNä ±üŠ√ Î ïC©èŠvU aPüŁ± ¢ dèŠâý¯ mP ¢ Æ √ U½ aP Í.Xü”Ö≥ °Š¯ ä≈ °Š¯Åš ¢ ä√ \üŠ√ ˙Ôð≈ ø ½ ¢ aPdèŠâý¯ mP³°©°Š¯n ü©büý√èÐv XèÅý≈ ³bPÎïC©è ®¢ ý≈H .!èjb `èâýЬ °Š¯ ä≈ °Š¯ ÿ V`büšØèvý£©

ä√ büä√èÐâ ªèÐv ³bP ïC©PüšØ èáŠ√P ¸ ðv ü©b`£©üä√ ³bP¢ ý¬ 35 èŠâ≠ ž£œ ü©£©üä√ c˚˝Š¯ýv d`P .TPžUdèn ü©c˚¥`U d`P ˛©˛ ƒèâþð¬ üý√ ˛©ê ŠvPd`P äÈý¯Łm ¢ ” ð≈ ¢ ä√ ^HP¢ È≠ ^IP36 .TPžU dèn £©ê ü©b`£©üä√ ¢ ä⊯åð≈ ˙ÔýËð¬

≈ý ø bü©£ž ≠`U íŠâ¯ÞÅ ˛ ƒ üšØ ò‘®˛©\üŠ√ û”ÖÈý≥ ¢ æ ÿ © ò≤U@Pê ýÈÔ÷Ł èŠâ©óý≈H °Š¯n cdèÐv ¢ © ^P Î 28 `U ¢ ŠvP üšØ ¢ ©¢ þÈŠ¯Ðv ¢ ” ð≈ ò≤U@PV`.¢ Ôý≈ © ž£≠ þÈŠ¯Ðv ïC©è ®d`PèŠâ´^èðv¢ ¢ òšÆ ³WP@¢

≈ ≈ Šâ≠ .èŁÄËÔÐ © büä√èÐâ ªèÐv ³bPü©b`£©üä√ £œyž£Ð¬ ¢ ø ³bPHèåý≈ èŁÄËÔÐ ³œ ° Š ^èðv¢ Š

© dü—ävPc˚Š˜C≥ üý√ .£©Xèi£©èŁm °Š¯n \èÐv ¢

ä√ büä√èÐâ ªèÐv ³bPHïÐâý¬˙≤ Y˚¥`U W˙π òæP èåý≈ èŠâ©ïÐâý¬˙≤ ò“ ð≈ W˙flÂŁ± ¢ æ ä√ ^HP ¸ý¬ 37 .èŠâ©òÆš èáŠ√P òÓÐ≈ ü©b`£©üä√ Jèâä Š¯àŠ√ ïC©èåŁ÷ÿ ¢ äȬð P ¢ ä√ ^P ¢ È≠ ^P ¢ ´ °Š¬£©½ þÈŠ¯Ðv c˚Š˜C≥ ³bèÐâ ªèÐv ¢ aŽ˙∫ ˛©¢ ≈ þȯŠvÐ .èŁÄËÔÐ Š ü©òÆš ¢ Šâ≠ Î 38 þȯŠvÐ ¢ ä√ büä√èÐâ ªèÐv †Ł± ³°œ °Š¯n ùð√@Püý√ è匊vU ü©¢ —k ¢ ä√ £© °Š¯ývèÐv © \èÐv üý√ ïŠv ïC©¢ òæPüý√ \èÐv ïŠv .¢ šØ èâþŠ¯Ðv èiê kèn ¢

Šâ≠ .èâýšØèłm °Š¯ ä≈ èväèŁm °Š¯n ïC©è ®¢ ä√ ¢ þȯŠvÐ £ð¬ ^PÎ ^P ³°œ

29

© äȬð PV`îÖÐ√ ¢ .èŠâ´ìłm £ð¬ Xèi˙Ôð≈ £©Tò“ŠvîÐâý¬ °Š¯n SIU ¢ ä√ ¼ ©¢ þÈŠ¯Ðv c˚¥`U ˙Ôð≈ ¢ þÈŠ¯Ðv ïC©è ®£©èŁm ^èðv ¢ aèÐv Î 30 ¢ © dü—ävPüý√ òÆš ³WP@ ä√ ¢ þȯŠvÐ ¸ý¬ .£©Xèi£©èŁm °Š¯n \èÐv ¢ ê ŠâÔþ≈ ïC©è ®¢ Šâ≠ büšØ èvý£©Xèi£©èŁm °Š¯n ¼ Øš èŠâ´£ð¬ XèièâþŠ¯Ðv V`³°œ aèÐv c˚Š˜C≥ cP ¢ .°Š¯ ä≈ òÆš

ø °Š¯n büä√`U³bPÎ 31 È≠ ^P .èjüšØèi Í?PüšØ dPU£Ð¬ bèn˙ºèi¼ aèÐv ³bü©¢ .èjüšØ òšÆ PdèÅšÆ \èÐv ïŠv üý√ °Š¯kPžU dèn ü©^P óšÆ £´P ¢ ® ¯ ä√ ³°Š¬î vèu YUü’Š≈ ¸ý¬ ø \èÐv £©ž£œ þȯŠvÐ ¢ ä√ büä√èÐâ ªèÐv W˙π ^P 39 ðv ü©¢ £©²ñäËŠå ˚šlèÐv¢ ÍèâþŠ¯Ðv ì ð≈ ïC©ÎèŠvU aPüŁ± ¢ ø ³bP ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ ø óý≈H °Š¯n ïC©Î è ®¢ .TPžU £©íýâ¡ ü©^HPd`P èŠvT ïC©büšØ èâý’®²ñæ ¢ ä√ £©Sü∑`Sü›◊≤ √ @PUü ± ê dü›N ý√ Rü≠ c£Ð¬H óý≈H ü©b`dUï−ኯðv d`Pü©bü≠P`¢ ³bP V` üý√ èj¢ aTèm ³bP Î 40 kèn èi \èÐv †Ł± °Š¯n ½ Šâ≠ .üšØ ¢ ” ð≈ ¢ ø óý≈H V` ³°œ ý√ £© †šØè−tUèÐv ˛ ƒPî m ¢ Í?èjc£©èŠâ©èibüä√èá© büšØ í mPU °Š¯n ½


41

14:22-41:21 òýËN≥ ä√ Vè−tUèÐv ¸ý¬ Î ³bP ïC©è ®£©ìÐv ü©b`£©üä√ îäâł± îŠvŽ˙≤ ¢

4

ä√ ³°Š¬î vèu d`PbüäÈšØèiYUü’Š≈ 41 büŸ¨è q ³bPV`Jèâä Š¯àŠ√ ÎïC©è ®¢

ø ³bP .èåý≈èŠv ìÐv òšÆ¢ ” ð≈ ¢ ä√ °Š¯n üý√ ü©bü´ü≠ .èjcU £ð¬ ïCœ ≠ PžU dèn ü© ä√ èå®ü’®¢ èÐv èâä ð¬P d`P èj¢ Ž˚Š˜Cł± ˚šl ˛©¢ ŠâÔþ≈ ü©büä√èá©c˚¥`U \ Øš ˛ ƒPüþÈ©¢ √ èjd`P íŠâЬ ïÐv˙º ¢ ä√ °Š¯n .¢ Øš dèŠâý¬ •ł◊® †ø d`P .¢ Í.°Š¯CœtcUïNɱ èi^P£ð¬ óæü≥ïC©èvý ≈ ø ³bP ¢ ä√ \üŠ√ 42 ä√ óý≈H Jèâä Š¯àŠ√ ïC©Î è ®¢ ø ³bP d`P .¢ Øš dèŠâN ý¬ ü©a È≠ ¢ ©½ ½ èÐv ^P ¢ V` ¢ aüªU ˛©YUè−t ïC©èŁÄËÔÐ Š ì ®ïŠv ¢ .°Š¯ v@P :¢ šØ èyž£ð¬ °Š¯n b`£Š¬£◊ý≈ Šâ≠ .è ®¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ @Pü©bü´ü≠ d`P¢ È´ £©üä√Î 5 bü´ü≠ ³bP³°œ äȬð P üý√ ê ä√ Xèi°Š¯n ½ †ŠÈÔ®¢ aèÐv ˛©b`£©üä√ ¢ ŠvP .òäËø °Š¯ ä≈ ½ È≠ ¢ ©½ È≠ ¢ © ¢ ä√ £© 6 .èŠâ´ìłm ¢ adèŁÄ≈ý òäËð¬P P˚¥`U d`P .èŠâ´ìłm ¢

ä√ ¢ ≠ P`¢ ä√ £©˚Š˜Å‡ý√ ˛©˙Ô™ òÆš ` èŠâ©Ud ü©˙NÔýË𬠳°Ł± ¢

ä√ b`˚¥`U •ł◊®d`P 7 .èŠvU£©Qìšl d`P ,èâþŠ¯ðvPdèn Pž£œðvü©b`£©üä√ ³bP ¢

Øš ¹ È≠ cdèÅšÆ ïŠv d`P .èŠâ© .¢ †ªèÐv èi½ a˚Š˜C± ¢

óýË ± ü©bü”ývèu ³bP èŁÄŠËÔÐ≈ ü©³WüΩ òäËð¬P d`P PüšØ ïNÉH ª ½ †’Ð≈ Vè−tUèÐv ¸ý¬

ä√ îäv`Pî m .èŠâ´³°Ð¬ ˙NÔýˬð èi¢ ä√ ü©c˚Š˜C≥ ˙ÔýËN ¬ð ü©^P¢

23-22 : 1 18 düÐ√Žd

© ³bPd`PèŠvP` £© .èŠv ìŁm ü©˚ˆ−æ ¢ ø b`£©üä√ ¢ äȬð P ¢ ä√ Vè−tUèÐv ˙Ôð≈ Î 8 ø óý≈H °Š¯n ¢ ø ïŁm` òæPÎ 43 aüªU ˛©YUè−t ïC©è ®¢ ½ ˛ ƒPî m ïC©ïŠv V` büšØ èâý’®üŁ± ¢ ä√ °Š¯n d`P .¢ √ èŁm ˛≠ ³°Š¯åł∞ ¢ ø óý≈H ½ V` ¢ aüªU ü©bü´ü≠ ³°Ł± ¢ †šØè−tUèÐv ˛ ƒPî m ^P˛´¢ †šØè−tUèÐv šØ èŠâ©üªîn °Š¯n ½ šØ dèŠâý¬ ˛©PîH m ü©½ ä≈ ä√ ^P d`P 9 .°Š¯šl °Š¯ íšlPVUèŠvŽd ¢ äÈý¬ P¢ © ½ √ èŁm YUü©bü≠P`¢ ä√ £©XèiûÐ√èÑ≥¢ © ò ∂˙≤ aüªU ˙ÔýËN ð¬ ^IP 44 .˛´¢ ò“jïC©è ®¢ ≠ P` ¢ ä√ @P˙ flä√ óý≈H £©èŁm °Š¯n ¢ ä√ ü©¢ ä√ ü©¢ © ü©bü´ü≠ XèÅý≈ ¢

© ò≤U@P˙ÔýËN ð¬ ïŠv £´P .èjüšØ cž£œHþvcž£HœþvòÆš ò≤U@PTP` ¢ ä√ £´£ð¬ £ð¬`P ¢

ä√ @P˙ flä√ £©XüÔ™ò“jò“j£©üä√ W˙πòæP10 .`£©üªîn °Š¯n ½ aüªU ¢ ∞ © ý≈ ˜ ÖÐ√ È© ŠÈ› ◊ý≈ © ¬H Ô∞N © ´ ≠ ý≈ ≠ ŸŁ õ ü XèÅ ˚Š ¢ ô ˛ c£Ð ¢ł P ü bü ü XèÅ ¢P`

√ èŁm ê √ èŁm£´ Í.èj¢ ðâIł± V`üý√ ¢

© büäÈšØèi45 ˛äƒè ®^IP ˛ ƒüšØ ò‘®˛©\üŠ√ ò‰Š√˙º d`P èÅäËšØd ¢ Hÿæ ý≈ Ô÷Ł ïŠv V` £©³°ø ü© © £© XèÅý≈ ³bP ¢ ä√ ^HP£©üšØ †πè Ä≤ ¢ ø Uü ± ïC©¢ √ TìÐv £ð¬ ïC— aüªUbè Ł∞¢ bü´ü≠ ïC— Łm òæP ¢ Łm V`d`P.òÓ dèŠâý¬ ½ ä√ bü’ä≈HP 46.¢ ä√ £©îŠâ¡ ü©\üŠ√ ¢ Øš è ®ü©büý√èÐv ø ˚Š˜Ðvîýv ˛©¢ ò Ë´üšØ £ð¬H¢ Šâ≠ ˛©¦ œt £©ïäv dèâýΩ£´£©P˚И噢 ø bü´ü≠ V` ³°œ Rü≠ ïC©büŠÈ©.¢ ^ìýv

È≠ ¢ ©¢ äÈÔŒvŠU ü©bü´ü≠ XèÅý≈ Vè−tUèÐv ¸ý¬ Ó 11 üŁ± èŠv @PdîävP ¢ Š√ P ê ä√ Vè−tUèÐv .¢ Ôý≈ ¢ YUè−t üŁ± ïC©è匊vU òÓÐ≈ ü©ò≤U@P¢ šØ dèå® ŠvP ¢ √ üšØ ¢ äÈ’≈ð ^èÐâ≠ †øèâä ≥èvä ¢ È≠ ¢ © cP , èåł∞ üð√ d`P 12 .èåý≈ ¢ ¯ŠC©dîävP üý√ ½ È≠ ¢ © YUè−t üý√ üý√ ïC© †Ł± ? èŠv@P¢ †ø`U ` †øèâä ≥ ¢ ® ≠ ä≈ ≈ Ó N ¯ œ ¯ ’ð â ä√ ^P ³° Š .°Š šl ò d ° ïäv aPüŁ± ˛ƒü©¢ ³ °Š Qè−t üð√ b`Ždü≥ œt HPè ®¢ ø b`£©üä√ îäâł± ¢ ä√ Vè−tUèÐv ¸ý¬ 13 .èŠvU fîävèÐv ˚Š˜ðv •ý≈èšl ¢

Ôý≈ ¢ œłm T³bèÅŠ≈P¢ π èvä ¢ ©¢ ä√ üšØ òËäÐ ¬ ê .¢ ŠvP£ð¬ \üŠ√ È © üªîn £ð¬ ¢ √ä èå® ø bü´ü≠ ¢ È ´ ¢ ˛äƒè ®û”ÖÈý≥ ¢ (24-15:14èuü≠) ©¢ äÈ’®¢ ø bü´ü≠ ü©b`Ž˚Š˜Cł± îäâł± £— ä√ \üŠ√ ŠvU ¢ ¢ È≠ òšÆè−tUèÐv ˛©³bèÅæ@PÎ 2 .èŠâ©SèŇý¯tPèibü”ŠâÞ¯Åý≈ ¢

22

Øš ïÐvè−á≥¢ ø Vè−tUèÐv ¢ Â√Š P ê þȯŠvÐ ¢ äȬð PüŁ± ¢ Rü≠ bè Ł∞£ð¬ ïC— aüªU˛©YUè−t ˛©¢ Łm ^P .`U ê ä⊯åð≈ °Š¯n c˚Š˜yîävP ü© ^P £© ˛©½ ŠvP Øš dùŠ¯ðv ü©büýÈä¬PU¢ äȬð PìýâЯn °Š¯n úŠÈ≠è|ý√ .°Š¯šl ¢ Šâ≠ °Š¯šl üªîn Rü≠ ¢ ø ½ aüªUbèšl Î ïÐâ ◊ýËä¯n ³°œ †’Ð≈ üý√ °Š¯n ½

14

äÈHł± ¢ äÈ´ üý√ UP˙ºP Í.°Š¯šl òšÆ ¢

äȬð P ¢ ä√ Vè−tUèÐv ^HP 3 .c£©YdèŠâý¬ ü©bü´ü≠ ³bP ü©b `£©üä√ ¢ ≈ È≠ ¢ Šâ≠ ¢ È≠ ¢ © YUè−t °Š¯ ä˱Ł èŁÄËÔÐ © ¢ ä√ ìÐv V` ³°œ šØ èŠâ´èŠâ©üªîn ¢ Š ¢ ä≈ ÈšØ èłm °Š¯ èvä üšØ ê aüªU Rü≠ .¢ Šv˚−¥ °Š¯n ½


42 ä√ Mòæü≥ ! èu@PcPÎ.è ® √ èŁm˙≤ ô ◊−æ Vî−t ò≤U@P˛ ƒü©£´P è ®¢ d`P ¢

34-15:22 òýËN≥ Èä ¬Š U ¸ Š¬˙º ü©\üŠ√ ¦ ³ Š¬îv èu YUü’≈Š îâä ±ł ¢ ùµ−ü©˛©° (26-20:20èuü≠ ;17-13:12ù¡˙≤)

ø ½ YUè−t¢ adüª ˛ ƒèåÐ≈ èi ^P ¸ý¬ ,üšØ ïäv UT`P ˛ ƒü© ˛© ^HP ø bèšl`ò‰Š√˙º ¸ý¬ 15 È´ í|ä√ ¢ ÷Nł≈Ð ¢ È≠ ¢ © ˛ ƒèåÐ≈ ¢ √ üšØ c˙≤ ¢ ø ³bPH˙Ôð≈ .c£© èšldcUóŠË”Öý√ \üŠ√ bè Ł∞ ¢ ..büšØPîŠâ𬠢 ©¢ ä√ üšØ YUè−t ì ≈ð .¢ Ôý≈ ˛ ƒèåÐ≈ ½ Ôý≈ ¢ Øš d èâä Ь ¢ √Ð ü›äÈ≥ V` .èåý≈ √ üšØ ¢ ýÈ’® ö” r ü© \üŠ√ ïC© ¢ aèt ^èðv cdèÅšÆ 25 ¢ ˙≤ îÖÐ√ ¢ ä√ büŠ¯áŠ√˙º 16 .°Š¯kž£œ È≠ ¢ © ¢ äȬŠ U ¸Š¬˙º ü©\üŠ√ ¢ © ^HPYüŠÈЬ ˛©^HP¢ È≠ ^IP.¢ Ôý≈ °Š¯ ä≈ ¢ Nł÷Ð≈ ¢ © ^HP .èŠâ´ •ł◊®¢ ðv ˛ ƒèåÐ≈ ¢ ≈ ≈ ® äÈð¬ P ¢ ä√ bü’ä≈P .èŁÄŠËÔÐ ü©bü´ü≠ © d`P èŠâ©ïävP`d ü©b`dèi`˚Š˜ðv •ł◊ ¢ W˙π òæP .èŠâ´˙≤ òÓÐ ˛ƒèåÐ≈ P˚¥`U ¸ ý¬ 2 6 .ò Ë´YždüÔł∞ ¢ ≈ ≈ ä√ bü´ü≠ ³bPI .¢ Ôý≈ ¢ ø V`£´ò≤èvä büŠ√U`˚Š˜šl üŁ± ü©bü´ü≠ × È´ òÓÐ ˛ ƒèåÐ≈ ½ ô·Ð√ aèt XèÅý≈ ò¿èÐv W˙πòæPòÓÐ ˛ ƒèåÐ≈ P˚˝Š¯ýv ¢ ³bPH27 .¢ æ − Šâ≠ 28 .ò Ë´˙≤ òÓÐ≈ ½ ýÈä¬ èŁm óšÆ !èu@PcPÎ.è ® ýÈä¬ èŁm óšÆ .¢ Øš ô ◊ dPU˚Иävèn˙ºüý√ ïC©°Š¯šl ¢ © XèÅý≈ ¢ aèt ³bPH ³°œ ½ adüª V` £ ±@PTèÐv îÖÐ√ ¢ ý√ © VPd ˛©Pî m ïC© °Š¯šl ø ^PòÓÐ≈ ¢ ä√ büŠÈ ¬èåÐ≈ üý√ .¢ ä√ bü’ä≈P ¸ý¬.˛©YUè−t ¢ †Ł± ïC©èåł∞ üð√ ¢ šØ èŠvU óŠË”Ö ˛©û± üý√ °Š¯n cdèÐv¢ √ ì ®YüŠÈЬ ˛©ù©½ ´ büšØ VîävŽd VdèÐv`U £©˙≤ V` ¢ adüª V` üý√ ¢

ýÈł± üµ èŠâ©°Š¯n cdèÐv c˚Š˜ýv Rü≠ £— ŠvU ïC©¢ .°Š¯šl ¢ šØ °Š¯ ä≈ VUŽ˙ºü ±

È≠ c˚Š˜ýv ³bèáä√P †ø Í.˛´ ˚šlèq SèŠâ ± èâä ð¬Püý√H ùð√P 17 .°Š¯šl Y`èá≥¢ ∂ ø ³bP¢ ä√ \üŠ√ 29 Øš èåŁ÷ÿæ ö” r üŁ± ¢ ä√ óý≈H ïC©Îè ®¢ Øš ñË◊Š èâä Š¬UèiSü›◊≤ ü©˚ıŠÈ¡ ïC©.£© ^P¢ Í.ö” r èŠv ¢ ý≈H Ø èŠâ©°Š¬£Š¬£◊ý≈ ^îNà≥ ïC©¢ š ïŠv ïŁm` ˛© ïŁm` ^P .èŠâ´³bèŁm ü©YdèŠâNª ` YdèN|≥ ˛©bü´ü≠ ³bP \ üŠ√ 18 šØ Xü”Ö≥ °Š¯ ä≈ ïŠv °Š¯ ÿ ïC©¢ H≤ ý≈ H ä≈ © ½ ø ³bPH¢ ä√ ^P¢ ø ä√ èáä¯åð≈ °Š¯n òfi” r ¢ Ô÷Ł üšØ dèièŠvd óý≈H ïC©è ®¢ °Š¯ ó °Š¯n cdèÐv ¢ ¸¿èq ` ½ adîu ˛©PîH m d`P .°Š¯šl òýË’® ˛©¢ ≤ ´ °Š¯ vèðv ˛´îävIŽd VdèÐv`U †Ł± U˙≤ d`P °Š¯ývdüª 30 .¢ ä√ èŁm èŠvU °Š¯n Sü›◊ 19 ? üšØ ¢ ýÈä¬ èŁm ê ý√ £©¦ V` üý√ ¢ ù−µ ü©büŠÈ©óý≈H ŠvP TP` ¢ ´ °Š¬£©ïäv YUè−t (VdèÐv`U) W˙π ˛©büý¯−t˙º °Š¯n ³bèÅæ@P† ø V` ¢ ´ büšØ ø ˛´îävIŽd VdèÐv`U ˛©bü´ü≠ ¢ √ üšØ c˙≤ 31 .¢ û”ÖýÈ≥ ¢ ý≈ H ≈ ý ä≈ ä√ PîH m ä√ ó èŠâ©32 .ïC©è ®¢ Xèšl£Ð¬P°Š¯n èyž£ð¬ °Š¯ °Š¯n b`£Š¬£◊ ¢

H≤ ä√ bü´ü≠ ¸ý¬ Í. `èâýЬ ¢ Ô÷Ł ïNCœt ø P ïNCœt èiYîävèłm ê .èŠvèâýЬ ¢ ŠvP ¢ ø ³bPH¢ ä√ ^HP¸ Nœt ïC©Î èåł∞ üð√ ¢ ý¬ 20 ¢ šØ £Š¬ü›ý√ ˛©ùI©£ð¬ ¢

Øš Xèvä èiù©d`P Í?¢ ≈ ý≈ H ä√ ó èŠâ©*büšØ PîH m òÓÐ èi aüÁ·Š√ d`P PîH m èi_èÄ∂P , büšØ PîH m èi d`P £Š¬ü›ý√ ˛©˚ıŠÈ¡ üý√ V` ïC©Î èŠvU a ä√ bü´ü≠ ˙Ôð≈ 21 ¢ PüŁ± ¢ Øš ½ Øš èyž£ð¬ ïäv ü©½ Øš Xèväè|øP b`îävŽd PîH m üý√ ¢ aèÐv ò‘Š≈ £´PïC©è ®d`P?¢ aèÐv ^P Í.¢ ø ³bPH¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬P Í.èib`UH˙≤ïC©ïäv ¢ šØ PîH mèi `UcU ü©˚ıŠÈ¡ Ž˚Š˜Cł± ˛©˚ıŠÈ¡ ïC©Î è ®¢ ý√ ä√ bü´ü≠ †Ł± 33 dî−á−ø `³bP˚Š˜C± £ð¬ óŠË”Ö ˛©^Püý√ èâä øïŠv ¢ È´ üšØ .¢

Í.`UcUü©PîH m ¢ šØ èiPîH müŁ±d`P ≠ P` ¢ äÈä¯t ü©büý√èÐv ˛ ƒ üšØ ò‘®˛©\üŠ√ 22 a˚Š˜C± Rü≠ V` ¢ ½ È´ ¢ ”mł ¢ ø bèšl`£©üšØ VUŽd .¢

³ Š¬£¬ý óšÆP ˛ ƒè ýËä¬P ? èáä√ü©óŒm ° (28-25:10èuü≠ ;34-28:12ù¡˙≤) ä√ büŠ√˙º †Ł± 34 ä√ \üŠ√ ïC©èâä ø ¢ ø aPüŁ± ¢ äȬð P ¢ ¢ ∞ Øš èŠvUP£©¦ õŸŁ •ý≈èt ê ^ü≥è m ü©büŠÈ¡`îp ŠvPò¿`îp †ø V`üý√ .¢

6:3³W`£H ± büšØH PîmH ˇ °Š¯n

√ä £©£œn¢ ø \üŠ√ ¦ ùµ− ü©˛©büŠÈ¡`îp îâä ±ł ¢ (40-27:20èuü≠ ;27-18:12ù¡˙≤) √ @P^èðv ¢ © \üŠ√ ò¿`îp îäâł± ³bU òæHP 23 büŠÈ¡`îp ) Î ¢ ©¢ ä√ ˙≤ ô ◊−æ òÓÐ≈ ˛ ƒü©ïC©¢ °Š¯ ä≈ PîŠâð¬ VdèÐv`U îÖÐ√ ¢ šØ ³bèÅŠ≈P èi ä√ bü’ä≈P ¢

ä√ büŠÈ¡`îp .èvýüšØ ø \üŠ√ ¢ 24.èŠâ©SPüµ ¢


43

11:23-35:22 òýËN≥

äÈÔ®d ½ √ üšØ †·Š√˚−¥ 3 5 .¢ adè ≤ ½ †’Ð≈ °Š¯n Mòæ ü≥ ½ ê ŠvP TP` ¢ √ Æ È≠ ¢ © ¢ ä√ ènŽdP@ü©\üŠ√ ò‰Š√˙º ä√ £© Î è ®¢ ä√ ò‰Š ˙º 36 ïC©èåł∞ üð√¢ .è|ø £©ïäv ½ †Ÿš ˛ƒ ü©˛©¢ ø †ø °Š¯n ½ Øš èáä√ ü©óŒm Pž£Ð¬ ¢ ¸Š¬düý√ UèâýøHPcP Í?¢ √ä \üŠ√ ä√ \üŠ√37 ø PîH m îäv`Pî m ¢ äȬð Pü©•Ł◊ý≈ ÎïC©è ®¢ ˛©îŠâÁäȬý £ð¬ ° ³ Š¬îv èu òÐËšØîŽ n ¢ èv䣩½ †ÐNÈ◊≤ ¢ (47-45:20;52-37:11èuü≠ ;40-38:12ù¡˙≤) üý√ d`P ¢ ø ³bèŁm ` SIU ¢ äȬð P üý√ d`P ¢ ø ˛ ƒP˚ˆ™˛©SIU ¢ äȬð P üý√H .¢ ÈØš èłm

ø ³bU ^HP ¢ È≠ òæIP .è|ø È≠ ¢ © ¢ äȬŠ U ¸ SPüµ ¢ Š¬˙º ü©\üŠ√ ¢

ø bü´ü≠ UüŁ±ü≥ bèšl` ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ ^P d`P ¢ ≥ “ N ø b`U£I´è−t ¢ © d`P ½ †·Š√˚−¥ ³°Š¯IÅ Ö Î2 .è ®¢ Øš û±ü©büŠ¯áŠ√˙º ’® ¢ ø •Ł◊Hý≈ ïC©¢ Øš èŠâ©Mòæü≥ ½ .? ¢ †·Š√˚−¥ ïC©¢ ø ïŁm`^P3 ÈØš èłm èvä üšØ dPŽ£´½ ò‘®˛©³bPHd`P.¢ †ªèqPèi³bPHü©óý≈H ¢ ∫ ≠ Šâ .¢ ÈšØ èłm èv䣩íÅ £ð¬ büý√èÐv ˛ ƒ üšØ ˛©Y`˚Š˜ðv bèŠâ´îävŽd ˛©³bPH ³°œ ø óý≈H V`.°Š¯šl °Š¯ ä≈ ïävüŸä≈ `íÅ∫ íÐvèu ¢ È≠ ¢ © ¢ ä√ èŁm °Š¯ývèÐv üŁ± ¢

23

ý√ £©°Š¯ ä≈ íÅ∫ Uü ± V` £ð¬ ^HP °Š¯šl ¢ ýÈ’® ü©b`˚¥`U üý√ V` 4 .¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ £©íÅ∫ £ð¬ ³bPH£©cU½ bü´ü≠ ³bP¢ aènè|±P³°Š¬£ý¬ í|−Â≥

ø \ènU ¢ äÈð¬ P óŒm ³°Š¬£ý¬ óšÆP d`P ì ð≈ ò‘Š≈ 38.* èâä šØèłm ü©^P ¢ ≈ Œ Æ Œ m m ©¢ ” ≈ð òÓÐ ó P˚¥`U 39 .¢ Øš Øš óš P òÆš W˙π ˛©ó ¢ üý√ .¢ Øš èvý£©½ ø UüH ± èኯŁm £©½ ø b`˚¥`U †ÐÈN◊≤ ¢ †ÐÈN◊≤ W˙πòæHP¢ .*¢ PüŁ± d`P 40 °Š¯Ðvèâý©XèÅý≈ ˛©büŠÈЯäv d`P °Š¯ýâ·Š√˚−¥ XèÅý≈ ïC©èŠvU a ≥ √ üšØ ¢ È≠ dîävP¢ äÈð¬ PòäË· ¢ ©½ Í°Š¯šl ¢ aènè|±P`UòšÆ³bP

ø büŠ¯áŠ√˙º èi\üŠ√ SPüµ PüšØ èŠâ©¢ (44-41:20èuü≠ ;37-35:12ù¡˙≤)

Ôý≈ ¢ √ @P£©üšØ õŸŁ∞ •ý≈èt ê ä√ \üŠ√ ¢ ³bPH¢ Ð⣱ ò‰Š√˙º 41 ŠvP ïCœ Øš SèŠâ ± èŠâ©Pdè ÿý≈H °Š¯n cdèÐv ¢ © ñËŠ ≥ Î42 .èŠâ©SPüµ ¢ ø ?¢ Øš èâþŠ¯Ðv èiù©V` d`P ý√ £©¢ È≠ ^P Xèi¢ Ô∞Nł P ¢ ø îÉÁ≥ ê Í?¢ °Š¯šl ¢ ŠvP ]˚∆ V` Î 5 ≥ © ó‰¡ Zè m V`°Š¯åŒŠvUü©³bPRü≠ c˚¥`U ïC© ä√ büŠ¯áŠ√˙º bèŠâ”ŠâÔý≈ ˛©cž˙ÿł∞ ¢ Í.¢ šØ èâþŠ¯Ðv èiU `PUñËŠ ÎïC©èŠvU aPüŁ± ¢ ∂ ® N ý√ üšØ ¢ Ô d¢ ‚ŠÈ◊ °Š¯nùŁ± ¢ ýÈŠ¯k fîävèÐv V`ü©³°Ł± °Š¯šl ¢ ø büŠ¯áŠ√˙º¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 43 ³bPV`d`P.°Š¯šl ¢ šØ òšÆ èáŠ√P£´PïC©Îèåł∞ üð√ ¢ ∞ ý≈ ÷ ý√ èŁm ¢ © büŠÈ”ŠâÔ W`Hd ^îà≥ ¢ ä√ èå®Uü©bü´ü≠ .°Š¯šl ¢ √ üšØ ¢ ý√ èyž£Ð¬ ü©óŁ ¢ ä√ U `PU ? Pdè|Hð√ büŠÈ©£©ï ®îäv`Pî m ü©^P ¢ ä√ U ` PU üý√ ¢ ý√ Pü”t ¢ ÈÐ Ÿ¨ VUèŠvŽd d`P ü©bü©è−tüð√ ˛©ó‰¡ Zè m ¢ È≠ ¢ © äȬð P V` ¢ Øš è ®ïŠv ¢ ä√ U `PU.èåý≈ èŠâ©½ ø ½ ¢ .¢ aèÐv ¢ aNüH¡˛© “≥ ä√ è宽 °Š¯n büý√üªU ˛©¢ †·Š√˚−¥ ³°Š¯Å Ö d`P ò‰Š√˙º V` 6 .°Š¯šl äÈÔþ˯ŠÐv £ð¬ bü’–Łm Zü› ◊≤ d`PZè m ½ ä√ îäv`Pî m 44 †’Ð≈ °Š¯n büšØè}ý√UèÐ⪠YUü’Š≈ ¢ ¸ä¬èŁm òäËšØPUc˚Š˜C≥ è ®ü©îäv`PîH m c˚Š˜C≥ ¢ ø bü´ü≠ V`ïC— ý√ £©èâNä Ÿý≈˛© Ôþ˯ŠÐv ˛ ƒèyž£Ð¬ `½ aŽ˙∫¢ b `èðv c˚Š˜ýv ü©büäÈŸ−æU c˚Š˜ýv °Š¯n ïCœ Łm ˛©b`dPŽdèÐv 7 .°Š¯šl ¢ Ð⣱ üšØd ¢ ø bü´ü≠ d`P .°Š¯šl ¢ ý√ £©`Ždd@P˛©¢ ä√ èðv ”ýv © ¢ ä√ Pü” ®ó“NÖ≥ VU ¢ .èjb`£©Püµd`íŠâ≠ŽU¢ ¢ N ýË≥ ý√ üšØ òäËŸ 1 : 1 10düÐ√Žd .°Š¯šl ¢ ≥ ý≈ H “ N ý≈ H ≠ Ö Šâ Î 8 ø Xèvä ¢ © îäv`PîH m ü©ñËŠ ≥ ¢ ä√ U `PU 45 È≠ ^P.`£©ïäv îäâÂð√ ü©¢ ä√ Pü” ®ó ó ³°œ adü∑ ò‰Š√P .¢ ½ †ø ó ïC©¢ šØ Pdè|ð√ ¢ ≤ ≥ ≈ ý≈ H “ ’Ð Øš èâýœt üšØ ³°œÅ W˙πù©°Š¯n Øš ó NÖ òÆš ê Øš èâþŠ¯Ðv èiU `PU V` ïC©¢ 9 .¢ ŠvP èi †ø ó d`P üšØ °Š¯äâ d`P ˛ ƒèåÐ≈ °Š¯n ùð√@P \üŠ√ 46 Í. ¢ ø °Š¯n a ý√ £©òýËøU£Ð¬Žd £ð¬ ê ½ ènè|±P ³bPH Uü ±Id`P .°Š¯šl ¢ ŠvP ò‰©¢ ý√ £©°Š¯ ä≈ ¦ ä√ £©íÅ∫ òÓÐ≈£ð¬ .¢ ù−µü©˛©¢

≤ È≠ © ‰© ø ¯n ¯ Š√ È≠ ^P.`dè|ð√ ½ © †≥ £©ï ®¼ aèÐv ü©ò‰©óý≈H °Š¯n èŠâä¬U ^P üšØ ïäv ³°œÅ ¢ †ø óý≈H ïC©¢ ¢ ò ¢ °Š büŠ á ˙ºèâä Š¬U aPüŁ± èiSPüµ ¢ òÓÐ≈ UèâýøPóý≈Hd`P10 .¢ aèÐv òÆš ê šØ °Š¯n ³bèÅæ@PV`d`P.¢ šØ ¼ ŠvPèi 5:6eèâä −Âý¯tIPèâä Øš èłm ˇ •Ł◊≈ýH ≥ ËÂ Æ ≠ ® È Ø ý≈ H ∆ øH ¢ ^I P ` ì ï 1 1 .¢ Uè P ò ñ Pdè ]˚ ï ê P ÿ © š š ≤ ä v C Šv âý Š Øš èvý£©† ½ ÐÈN◊ ˇ üý√ 5:6dèÐâ±P ¢


44

27-12:23 òýËN≥

−æ ä√ © ≥ ≠ ó‰¡ £ð¬ Ž˚Š˜Cł± ˛©dŽîäv ˛≠P`¢ ä√ èŁm ˛ ƒèðv £ð¬ Vèj³bèÐv˙¿˛ ƒ ü©£´Pd`P ¢ £½ † î m Ydè ÿý≈ W˙π ˛©XUè m ³ èŠâ≥dU cdè ÿý≈ òÆš ô ◊ TP` ¢ b ¢ šØ ý≈ H ý≈ H √ä £©düN›ý√ õΩdP`Mò“rP¢ ø b`˚¥`Uü©Uü ± 12 .¢ ýÈ’®üý√ TP`¢ ÈšØ èłm òšÆ èv䣩Pdüð√ ü©^P ïC©üšØ ¢ … îävP ó 19 .¢ ó .üšØ¢ šØ ò≤U@PPž£Ð¬ æ ÿ Æ Øš óš P Ž˚Š˜Cł± ò‰ä√ü©.¢ ýÈÔ÷Ł °Š¯ ä≈ •ł◊® ½ ä√ èŁm˚Š˜à± d`P ˚ý˜Å®ü©¢ äȬð P üŁ± d`P .èj¢ √ èŁm èŠvè|ÔŁ∞H °Š¯n dŽîäv ? Vèj³bèÐv˙¿ èŠv dŽîäv ? ¢ aŽ˙∫èÐv V` èj¢ ø ïŁm`^P.¢ ø ïŁm`˛©Vèj³bèÐv˙¿¢ Øš ˛ýƒ üšØ PîŠâð¬ ˛©èðv √ èŁm èŠvUèâä Ь (ïýâΩèŠv ò¿£ý¬` èłÄ≈ä `P) Vèj³bèÐv˙¿¢ .èj¢ ¡ N“ ≥ flª èŠvü´üý√ ¢ †·Š√˚−¥ ³°Š¯IÅ Ö cP Î 13 šØ èvýèå®ó‰ ˛©Vèj³bèÐv˙¿ ˛ ƒü©£´P 20 .¢ šØ óŠË òÆš cdè ÿý≈ ïŠv !büŠ¯áŠ√˙º cP d`P ½ È≠ ¢ © dŽîäv ˛©£ð¬ ^Pd`PVèj³bèÐv˙¿ äÈŠ¯k ó‰¡ ˛©^P¢ ¢ šØ èåN®d•ł◊®üŁ± ¢

È≠ ¢ © bü´ü≠ óý≈ .üšØ ûΩèâä H≥ óý≈H .¢ È≠ †šØè−tUèÐv ˛©³bèÅæ@P¢ ½ šØ P£Ð¬H¢ ý≈ H äȯŠk Vîr`£ð¬ èŁm£´21.¢ © èŁm£I´°Š¯n ½ Øš £Ð¬P£Ð¬ ¢ © íI mPU UüH ± ó .üšØ ¢ ý√ £©U`îá≥ ü©¢ ý¯t Pd ¢ © ¢ ä√ üšØ í mPU °Š¯n d`P¢ †ÊŠÈÁ± TP`¢ © ^P ˛©¢ © ¢ ä√ èå®ó‰¡ £ð¬`P ¢ © °Š¯Cœn¢ ä√ üšØ í mPUüŁ± èŠvUQ`dòÓÐ≈ ü©bü´ü≠ ³bPH¢ ä√ óý≈Hd`P,¢ √ üšØ°Š¯ ä≈ üŁ± 22 .èjüšØ ]UP˚ý˜C≥ ¢ ¡ “≥ äÈÔþËŠ¯Ðv £ð¬ ¦ © PîH m üý√ ¢ ¢ ^˙∫ ^P d`P ¦ ^˙∫ ¢ ù−µü© †·Š√˚−¥ ³°Š¯INÅ Ö cP) *14 .°Š¯šl ¢ šØ èvýèå®ó‰ ˛© ³bèÅæP@ büŠ¯áŠ√˙ºd`P½ šØ d£©¦ ©¢ ä√ èå®ó‰¡ ˛©¢ ≠ P` b `PüŠÈЬ óý≈ ¢ È≠ ^IPÎ.üšØ dèièŠvId üý√ óý≈ .èjb `èâýЬ ˚−˝± èŠâ©Pdè ÿý≈°Š¯n .èjüšØ £Ð¬P£Ð¬ ¢ ¨ ý≈ ý≈ “≥ ý√ £©èrU òËŸ © È≠ cdè ÿý≈ ïŠv !üŠ¯áŠ√˙º cP ½ ýȯŠk ³°Š¯åł∞ ü©b`˙Ô™¢ ¢ †·Š√˚−¥ ³°Š¯Å Ö cP Î 23 °Š¯ ÿ Rü≠ ïC©èvý üšØ ¢ Ð ó d`PüšØ ¢ È≠ ^IP .°Š¯åŒŠvU äÈØš d ^ èðv cdè ÿý≈H .üšØ dèièŠvd óý≈H ! ¢ Øš P£Ð¬H Í.˛´üšØPŽ˚¥ ½ † ◊æ ü©óý≈H¢ üð√ Pdè ÿý≈H , Ž˚Š˜Cł± ˚šl ˛≠P` ¢ “≥ © c£Š¬Žd d`P , ò∞Ł èåÐ≈ ˛©˛ ƒüµ d`P , ïä⊬U XèŁÄ≈ä P Pdè ÿý≈H °Š¯n !üŠ¯áŠ√˙º cP ½ †·Š√˚−¥ ³°Š¯Å Ö cP Î 15 ¸Š¬˙¿ òÓÐ≈ °Š¯n b`U üð√ ¢ ý√ ý≈H Šâ≠ .üšØ ¢ ýÈŠ¬ Uü©PîH m ïNɱ ê óšÆP°Š¯n óŠË”Ö ˛©½ †·Š√˚−¥ ³°œ ŠvP ¸Š¬˙¿ Y`˚Š˜ðv ˛©büšØPd (˛ ƒ üšØ ˛ ƒèâýЬ) Ydè ÿý≈ .üšØ dèièŠvd üý√ ó b `èâýЬ èŠâ© © b`dîäâŸæ óý≈H °Š¯n ¦ ä√ £© d`Pü©X£©` ó∞d óý≈ ü©]èÉä√P ` SIîr òäË·Š√ ü©½ ^ìýv ˛©ê aèÅŠË”Öý√ ³°Š¬£ý¬ dèðv ¢ ŠvP ê ŠvP ˛©bü≠P` ¢ ý≈H Ø ©½ ä√ óý≈Hü©½ õÐ√èvý ¢ aènè|±P³bPUü ± °Š¯ ÿ .¢ †ŠÈ”pP š èŠvU£©Q£ý¬ ¢

ýÈÔŒvŠUü©^P †Ł± d`P.üšØ ¢ ý√ £©cd`U¢ © b`˚ˆ−æ ú”ýâ ◊≤ üý√ üšØ ¢ ø ¢ äȬð Pü©^Póý≈ ” ≈ð °Š¯ ä≈P üšØ ¢ ¯ŠŁm üšØ c£Ð¬H ½ ýȬŠ Uèâä Ь £ý¬îÐv ¢ ÈØš èłm èv䣩òÆš ¢ ¸Š¬è ä≈óý≈H d`PüšØ ¢ ¢ šØ d £©ü©bü≥ èi³°Ł± aP .èjüšØ èvä üšØ óý≈ ¢ Šâ≠ .üšØ ¢ ø óäË’Ł∞ … îävP òšÆ óý≈H ³°œ ý√ £©˛ ƒ èÅäËšØd ˛©bü´ü≠ óý≈H 24 .èåý≈ .üšØ ïýâÂÐ√P`¢ ¢ ≤ þ√ Ôł∞ ø ¯n N“ ≥ ©¢ äȯŠvð Uü ± ¢ ” ≈ð .üšØ P£Ð¬H ¢ È≠ cdè ÿý≈H !üŠ¯áŠ√˙ºcP,½ aèÐv`˚−˝≥ ¢ ü ¢ °Š ½ †·Š√˚−¥ ³°Š¯IÅ Ö cPÎ 16 îÖÐ√ £©Sè|ä√ ü©˙Ôł÷ ¢ Šâ≠ .üšØ ¢ ä√ èŁm í}ä√ ü©¾ ýÈ’®óý≈.üšØ ¢ … îävP óý≈H ³°œ ý√ èâýЬ ïýâøPd ü©bü´ü≠ üý√ óý≈H .èjüšØ .üšØ óý≈HW˙π˛©bü≠P`¢ ¸ä¬`P ¢ “≥ È≠ cdè ÿý≈H ïŠv !üŠ¯áŠ√˙º cP ½ © Xèvä ¢ © èŁm £´ô ◊−æ ˛ ƒ ü©£´PïC© üšØ ¢ †·Š√˚−¥ ³°Š¯Å Ö cP Î 25 üý√ ¢ šØ èâýŠ¯kVîr`£ð¬ SèŇý¯tP¢ ≠ P` ¢ ä√ èŁm ¢ √ èðv °Š¯n èŁm£I´˛ ƒü©£´P d`P .°Š¯ ä≈ dîu ˛ ƒ ü©˛© ^P © b`düþÈ©` ³°ý¬£Ð¬ cdè ÿý≈H óý≈H .üšØ dèièŠvd óý≈H .¢ ˚šlèÐv ¢ šØ P£Ð¬H ¢ Šâ≠ ,üšØ ¢ √Ð ¢ … îävP óý≈H 17 .¢ ≠ Vîr`£ð¬¢ ä√ üµ ÈØš èłm èv䣩Pd üð√ ü©^P üý√ ¢ ý√ £©üý√ V˙ÔýËø ]èp £©ü…Uüý√ ü© ¢ N›±¢ © ¢ ˛äƒ`dîävPèi³bP³°œ ≥ ª Øš óŠË fl Ž˚Š˜Cł± ò‰ä√ü©!üšØ ]ü¡` ø b`Ž˚Š˜Cł± ˛© ¢ ä√ £© ³° ¯Åfi ü© óý≈H d`P ¢ ø ²ñ¨T ïNɱ èŁm£I´]˚∆ èväüµ V`?èŁm£I´èŠv èväüµ,¢ P˙ÔÐ≈ ¢ flª © dîävP ¢ © c düþÈ©¢ ” ≈ð üšØ ¢ … îävP óý≈H üŠ√˙º cP 26.¢ È≠ ^IP P üšØ ^îNàH≥ ¢ ø ïŁm` ˛© ¢ ˛ ƒ ü©£´P 18 .¢ šØ šØ óŠË òÆš èŁm£I´¢ © cdüþÈ©°Š¯ ® ¸ý¬ .ü≠£©]èp W˙π òÓł∞P üý√ ü©ïNɱ Y ˚šlèÐv ¢

ýÈ’®üý√ ¢ √ èå®ó‰¡ ˛©Vèj³bèÐv˙¿ °Š¯ ä≈ òšÆ ½ †ŠÈŸšÆP˛ ƒü©˛©^PïC©üšØ ¢

.èjüšØ P˙ÔýËø ]èp °Š¯n ½ †ÊŠÈÁ± ïNɱ ≥ “ cdè ÿý≈H ïŠv! üŠ¯áŠ√˙º cP , † ½ ·Š√˚−¥ ³°Š¯Å Ö cPÓ 27 È≠ †’Ð≈¢ b`˚Иu ˛ ƒ üšØ ˛ ƒP˙Ôð≈ Y îŠâ„ø óý≈H .üšØ dèièŠvd óý≈H ! ¢ šØ P£Ð¬H ½ adü›Ð√ü ± Pž£Ð¬ üý√ ïNɱ ˛äƒ`˚Š˜Ðv èib`˚Иu ³bP.üšØ îäâä¬èn ˛© èvý üšØ Xü”Ö≥ ½

“≥ ¸Š¬@P óý≈H .üšØ dèièŠvd óý≈ .˛´üšØ ˛ƒÐ P£ ± Ydè ÿý≈H !üŠ¯áŠ√˙º cP † ½ ·Š√˚−¥ ³°Š¯NÅ Ö cP 14½ ¨ ËŸ¨ È≠ © ä√ ® © ´ ≠ ý≈H ∞ ËŸ ¯åł ™ ¯k © ø È ý òÐ òÐ ¢ ¢ ¢èå U ü bü ü ó d`P .üšØ ¢ Š ³°Š ¢ ³bP ˙Ô ¢ b` `PüŠÈЬ È≠ ^IP .üšØ ¢ ý√ £©°Š¯ vèrHU © PŽ˚¥ ½ ´ büšØ û◊ýËÂ≥ ¢ † ◊æ óý≈H ¢ ˛äƒèväüŠ√ îäâł± W˙π ^IP .¢ 47:20èuü≠ ,40:12ù¡˙≤üÔŒŠvU.¢ ¸Š¬@PbP`14°Š¯n bü ◊‰ä√ šØ ò Ë´˛©ínè−t ½


45

7:24-28:23òýËN≥

¡ ≈ Šâ≠ .¢ ø b`˙Ôýˬð ü©³bP èŁÄËÔÐ ä√ PîH m¢ ³œ ¢ šØ šØ èŠâ© büýÈ πì r ˛©ó‰ ˚šl d`P büŠ√Nžîšl ˛©b`UH˙≤ ïNɱ ˛äƒ`dîävP ° Š ^èðv c˚Š˜ýv ü©bü´ü≠ ³°Ł± ¢ ¡ ý≈ H ‰ ý≈ Œ v ¡ ø ≠ P` ¢ äÈÔ ŠU ü©ó .üšØ ¢ © ó òæP ó 28 .¢ ä√ °Š¯n ïÐâý¬˙≤ ò Ë©.¢ ä√ üý√H£©dèn ¢ Uîn ˛©bü´ü≠ c˚Š˜ýv ¢ šØ èvý üšØ P˙ÔÐ≈¢ šØ èŠâ©íýâ ¢ ý≈ H Šâ≠ .°Š¯šl¢ ý√ £©düN›ý√ ê äȬð Pò ∫˙≤W˙πùŁ± .òÆš èłm èv䣩 YdèièŠvd³°πèÐv Pdè ÿý≈H³°œ ”ýv b`£ð¬ ¢ äȬð Pü©b`Ždüł± ¢ òýËŠ¯kèðâÔł∞ ¢ Šâä¬ d`Pèåł∞N P°Š¯ ÿ Rü≠ ≤ H ø ˛≠èÅ∫PîÐv¢ ø Øš èvý üšØ PüšØ P˙ÔÐ≈ ¢ ä√ £©VèŁÄŒŠv ü©bü´ü≠ c˚Š˜ýv òÓÐ≈ ¢ Ô÷Ł W˙πòæP .¢ Øš .¢ .òÓý≈ `Ždd@P˛©¢ Šâ≠ ¢ È≠ cdè ÿý≈H ïŠv !üŠ√˙º cP , † √ èŁm üšØ ˛≠è m W˙π Yd üð√ ˙Ô™Pdè ÿý≈H !üÔŒŠvU 38 .èšlèłm ïäv ïŠv üý√ ³°œ ½ ·Š√˚−¥ ³°Š¯~Ö≥ cP Î 29 ¢ ´ üœt•œ ø aPóý≈HïC©büšØ èšldï ®ü©óý≈H°Š¯n 39.èj ˚Š˜Å‡ý√ üý√ c˚Иà≥ ˛©büŠÈЯäv óý≈H .üšØ dèièŠvd óý≈H ïC©! ¢ ŠvUïäv VdèÐv`U¢ †’Ð≈ ¢ šØ P£Ð¬H ½ ý≈ H ≈ ý≈ ý√ £©˚šlè q óŠ £œýv¢ È≠ ¢ © bü´ü≠ ¢ © b`˚Иu ó d`P .üšØ ¢ ý√ £© ≠ P` ¢ ä√ @P£ð¬ Xèvä ¢ © îäv`Pî m ïC©ü’®ïŠv ó ê QdèÐâ≥ PîH m ü©¢ ýv †Ł± üšØ ¢ ýÈ’®ïŠv d 30.¢ ä√ bü’ä˱Ł Øš YdPŽîC´˛´îävŽd ùŠ¯Üä√ ¢ Í:* c£© £´P ïC©üšØ ¢ © büŠÈЯäv ³bP üý√ ¢ ý√ üšØ °Š¯n ¢ ä√ ènŽd ¢ © UPîŁmP ` èÐv@P cdèÅšÆ ` íýâ¡ ¢ IW ´ °Š¯v èŁm ¢ È © Xî äË≥ èŁm£´ ≠ P` ¢ √ä üšØ Xî äË≥ ² £ł± c£žÐ¬ ¢ ¢ (33-5:21èuü≠ ;31-1:13ù¡˙≤) © ^Püý√ èåý≈ èšldèŁm ¢ ø èŁm£I´ †Ł± \üŠ√ èŁm£I´U£I´è−t ¢

24

© ^P ¢ È≠ ¢ © ¢ ä√ èå®U ü© büý√dèÅ∫ ˛© ^èðv ¢

ý√ £©SüÐÈ¡ óý≈H ¢ È≠ ^P 31 .¢ ý√ üšØ ïäv dèjUîn ¢ © ³bP °Š¯n ³bü ± ¢ ý H ≈ © büŠÈЯäv ³bPïC©üšØ aèÐv cdè ÿý≈H 32 .üšØ òÆš ó UT`P˛©bü”ývèu ¢ ¼ Œ v ´ `èłÄËä ’ð≈ ü©íŠâŸ ý óý≈HXèièiVèâä ´V`PüšØ èŠâ©\`˚−¥ ¢ ø b `PUPU .¢ © büðÈä¬èt ¢ ”Šv ˚šlŽd óý≈H d`P .üšØ W˙π ˛©büðÈä¬èt óý≈ Î 33 ¢

Šâ≠ ! üšØ ¢ ø ³bP ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 2 .¢ √ @P óý≈H .¢ ´ üœt ²ñ≈Ð ïäv ¢ ø † › ª¢ © PîH m óý≈H ³°œ ø ¢ ”á”t ü©büý√dèÅ∫ XèÅý≈ ³bP èŠâ©ïC©Î è ®¢ ™ ∞ ý≈ H ý≈ H äË’Ł ø ó °Š¯n ? üšØ ¢ Øš d •œ þȯŠáÔ °Š¯n ó †ø d`P ˛´¢ —k ˚ˆ≤ ˛©¢ ä√ üšØ XŽ£”n £ð¬ büÔÐËø ŠvU ó ¢ °Š¯ vèŁm üšØ UèÐv£Ð¬ †ø ïŠv büšØ èâý’®²ñæ ¢ ø óý≈H °Š¯n 34 .¢ ´ `èŁm √ èŁm èŠvU ê ´ ^èðv cdè ÿý≈H °Š¯n ïC©b üšØ èâýšØèłm èâä ’®ïŠv ¢ ˙NÔýˬð ê ŠvP d`P .èj¢ ä⊯åð≈ £ð¬ ³°Š¯nŽd ˙NÔýˬð ˚šl èibè Š≈ .¢ ≈ ø °Š¯n ³bP d`P èjbüŁ◊ŠËÔÐ≈ ü©³°Š¯ÅN“Ö≥d`P ü©büŸ¨èr, ü© büŠÈЯäv .èj¢ šØ dïäv ò¿èÐv òÓÐ óý≈H ¢ ´ `èyž£ł± £ð¬ †ŠÈ”p ü©× ´ `£©íýâ¡ ü© × ”Šâ©P U£I´è−t üý√ èåý≈ èåþËŠ¯Ðv £ð¬ ždè ð≈ ¢ © ³büýÈŠ¬Žd \üŠ√ †Ł± 3 îäâł± d`P .¢ ô·Ð√ d`P .¢ ô·Ð√ ^HP ¢ —k ¢ äÈÔ∞ł üð√ £©@P^èðv ¢ © ´ °Š¯ v@Pù óý≈H !¢ ¦Š¯ðv ¸©•ł◊® †ø ïŠv ÎïC©¢ √ @P ¸©½ ä√ üšØ óýË ± ¢ © èŠâä¬Ud`P?¢ ´ `P@ ¸©VdèÐv`U ³bPèj¢ ¸¿`èi¢

´ `dèn cžd ü©°Š¯n büšØèj½ .¢ aUèÐ⪠YUü’Š≈ cdè ÿý≈H ü©b`˚¥`U

´ `è}ÔÐ≈ ü©b `èjc˚¥`U ¢ ø b `èjê ^P 3 5 .¢ ŠvP ü©³bPHd`P ¡ ¡ ¯ ´ © © íýâ ¢ © b`ŽdèÐâý¯tPd XèÅý≈ ¢ È ¢ È íý⠣𬠳°Š nŽd ñfiø ¢ ø ïŁm` Í.˛´büšØ èŠâ©bèŠâä¬è−áä√ ˛© ¢ ý≈ H ý≈ ä≈ ä√ \üŠ√ 4 ≠ ¢ ø ^P èåý≈ dPîävèÅŠ≈P üŁ± íÐvèšl .¢ ´ üšØ ŽUü ±èn Hó °Š¯n XPŽ£≠P PüŁ± ïŠv °Š¯ P ¢ ïC©ü…U ü©ó ! üšØd èâNä ©üł± Î èŠvU a £©¢ © VèŠâ©£Ð¬ ´ °Š¯ v@PRü≠ ½ È≠ ¢ ©¢ Èä ¬Š U ¢ √ @P˚¥ cdè ÿý≈H XPŽ£≠Pèibü≠üýÈÁ≥ ¢ ©ê þȯŠvÐ ¢ ¢ †’Ð≈ ïC©büŠÈ©5 .`U ïäv õ¡ü≥ ü©ò‰©¢ ýv VèŠv£©Žd ¢ ≥ äȬð P £ð¬ Xèvä c˚Š˜C≥ d`P ¢ ø óý≈H °Š¯n 36 .èŠâ´èŠâ©íýâ¡ ³bèŠâ≥dU ¢ © Vèj³bèÐv˙¿ d`P èŁm £´V`èj °Š¯n ïC©ü…Uü©bü´ü≠ ò Ë©£©èâýЬ ñËŠ ü©¼ aP@¢ äÈ”łm °Š¯n ¸Š¬˙¿cdè ÿý≈H 6 .¢ ´ °Š¬USPžU î vèr ½ d`PŽdP`@P˛©büŠÈ ¬Pž£≠ ˛≠P`¢ aènPŽ£≠P †ø ïŠv £ð¬ b`îävŽd † ø óý≈H°Š¯n d`U^P,ïC©büšØ èâý’®²ñæ Šâ≠ .¢ ý√ üšØ ´ üä¯t óý≈H °Š¬˚ИC ± ˛©bü—ä⣱ ˛≠P` ¢ ä√ üšØ õ¡P` d`U ½ .°Š¯šl ¢ ³°œ †’Ð≈ ” ≈ð ¢ ø ïÅý≈è m ¢ © èŠâä¬U.°Š¯ ä≈èväP˚Ð˜å™ Yd`˚ ∆ èvä üšØ õ¡P`èibüý√èÐv ³bP¢ Øš © Xü¡ c˚¥`U Xü¡ ê c£© ë ä⣱ ]ì m ¢ ŠvP 7 .¢

26:118düÐ√Žd c£©ˇ PîmH

© ó“t− `£Š¬ ø \üŠ√ ü©bü´ü≠ ¢ îŠâ©èvý ò Ë´YU ¢ (35-34:13èuü≠) ä√ üý√H ! ó“−t`£Š¬ cP ó“−t`£Š¬ cP Î 37 íýâ¡ ü©büŠÈЯäv ¢


46

31-8:24 òýËN≥

ä√ £©òÿ®°Š¯n ^HP¢ © £©d`Uü© ½ © ½ ¸¿` ö◊¿ d`P ˛´cž£≠ ]ì m ¢ ò‰©ïävd`.¢ †äÈfl”t Y˚¥`U ½ †äÈfl”t ê šØ èŠâ©ï~ÉŠÈΩ èi¢ ŠvP.˛´ ≤ ≈ √ üšØ ¢ äÈłH± ¢ äÈð¬ P V` d`P .èj¢ œt üšØ ïäv ³°œÅ èâä šØd VîävŽd èi ˛©¢ ´ °Š¯ v@P¢ ≠ Ž£≠Žd °Š¯n büNfl ± .˛´büšØ bèŠâ≠èt Nł÷Ð XèÅý≈ ïŠv 8 .¢ ˛©bü´ü≠ ¢ Â√Š P 23.èjc£© òÿ®°Š¯n ½ ø ½ ´ büšØ íÞv èÅ≤ ¢ © úŠÈ”|ý√ ˛©½ °Š¯n ½ ¸¿` ¢ ¸¿` ^P ¢ ¸º˙‡≥ .¢ aUT` ´ °Š¯ ®¢ ø óý≈H × ’® P˚¥`U˛ ƒ ü©d`P¢ Øš bèšl`ñËŠ ≥ üÔŒŠvUïC©¢ äȬŠ U a √ PŽ˚¥ d`P , ¢ ´ °Š¯ vèâýø Rü≠ °Š¯ ÿý≈H ¸ý¬ Î 9 ô·Ð√ ¢ ¢ ½ ü≥ ¢ Šâ≠ !¢ þ√ üÔŁ∞ 24 .`£©ïäv ³°Š¯àŠ√ £ð¬ büý√èÐv ˛©³bP³°œ ´ °Š¬£© ¢ ≠ Pü± ¢ © büŸ®èm ¢ È≠ ¢ © ¢ šØ bè Š≈ V`ïC©èj cdè ÿý≈H Rü≠ XèÅý≈ .¢ ≥ ≤ ý≈ H ‡≥ Ë ≤ ¯ ä Ë ý n ´ °Š¯ v@PòÐËä¬ ¢ © PîH m ïC©èvý ¢ þ√ üÔŁ∞ d`P ñŠ ´ büšØ ú≠è Ä≤ ø ïŁm` ˛©¢ ä√ T b cŽ£Ł◊ ü©bü´ü≠ ïÐâ ◊ ¢ ô◊ .¢ XèÅý≈ ïŠv ¢ ³ èÅŠ≈P £ð¬ •Ł◊ ó × ø ¢ ä√ @P¦ © ^P 25 .¢ ´ °Š¬U ¸Š¬˙º £©èâýЬ bèŠâä¬è−áä√ d`P dPU³bèÅŠ≈Pò Ë©½ ¢ ùŠ¯ðv ¢ ¸¿`^HP10 .˛´°Š¯ v@Pù ¦Š¯ðv •ý≈èt cdè ÿý≈H°Š¯ývèÐv ” ≈ð .büšØ èšldcUVèÐâý¯ävPü©óý≈H°Š¯n òÆš ¢ ≥ ´ ¯ ® ≠ ·Ð√ °Š Rü × ô Î 26 óý≈H üý√ ¢ šØ °Š¯n bèÐvèŠâЬ ñËŠ ïC©¢ ≥ ý≈ H Ë ® ó üý√ ¢ šØ °Š¯n V˙ÿ®ñŠ ïC©°Š¯ ïŠv ˛ƒ ü©£´P .èväèŁm ïäv °Š¯n bèÐvèŠâЬ √ @P¢ Â√Š P XU@P³°Ð¬P 27 .èv䣩ïäv ³°Š¯àŠ√ ä√ @P¢ © ^P ïC©èj¢ XèÅý≈ ü©¢ ≈ ýÈœt•œ ŠvU Rü≠ ò“ŁÄÐ °Š¯n ³bèÅæ@PïC©èኯŁm èjüšØ èáŠ√Pdè ∏PèiXU@P³°Ð¬P°Š¯šl ¢ ∞ ˛ƒèå®U ê ø ¢ ä√ ü©ê © ³bèÅæ@PV` d`P ¢ šØ òŒÅł ýv c˚¥`U ¢ ŠvP ¢ ∞ ý≈H aèÐv ïŠv °Š¯ ÿ 28 .¢ ˛ýƒ üšØ õŸŁ fîC´bè Ł∞ ïC©¢ šØ Xü”Ö≥ ½ šØ òýËŠ¬U ≈ Øš ˛ýƒ üšØ Ž˚Š˜Cł± dPU˙≤bèšl` °Š¯šl ]èp òÓÐ èvä@PP˚Š˜C≥ W˙πòæPê ŠâÔþ≈ .¢

äȬð P © c˚¥`U ê ´ °Š¬U üÔ®ü©³bèÅŠ≈P ¢ büšØ ú≠è Ä≤ ¢ ŠvP d`P .¢ ´ ´ °Š¬£©½ †”ðv d`P ¢ †‚≠è Ä≤ ˛©c˚¥`U ê a˙‚ä√d`P ¢ ½ ŠvP £©¾ þ√ üÔŁ∞ ò Ë©11 .¢ ´ °Š¬£© ¸Š¬˙º ü©bü´ü≠ c ˚ý˜ Ð≈ £©@PòÐËä¬ ¢ “ √ èŁm fž£Ð¬ ˛ýƒUèŠvŽd ` ó q °Š¯n èŠâä¬U 12 .¢ ´ °Š¬U †’Ð≈ .˛´¢ ½ √ èŁm ž£ð¬ U˚¥ ½ 13 .˛´¢ a`˙≤ ` ½ †ÐNÈ◊≤ °Š¯n b`dPîävèÅŠ≈P cdèt Šâ≠ √ èðv ½ .èj¢ aèŁÄ≈ä V` èjüšØ ³°Š¯àŠÈ≠P ñæPd üŁ± ê ¸¿` Y£ ±@P ° ³œ ýv ½ ê ^ü ± ˛©½ †šØè−tèÐv ˛ ƒPî m 14 ýv Xü¡ ˚šl °Š¯n èŠâä¬U ^P Y˚ИC ± ¦ √ èŁm˛ ƒèłÄäË’ð≈ üšØ în@P˛©ïÅý≈è m ¸ý¬ °Š¯äâø ü©^HP°Š¯nü¡ †ø ïC©èvý .˛´¢

.èjüšØ ñ ∂P` d`P © büýÈЯŠâ›≥ ˛©büä√U ³bPH Î ,èjüšØ õ¡P` ïŠv îÖÐ√ YdüΩ ¢

29

√ èŁm üšØ ê :èj¢ Švdèvý ³Wdüµ

äÈä¯Ðv ïŁm` ¢ È≠ ¢ © òÆš èÐâý¬ ˛©ó‰¡ Qèâä Ωü ± Î 15 Ž˚Š˜Cł± ê ŠvP ˛≠P`¢ ä√ òÐËä¬ íŠvP ˛äƒPU °Š¯n cdèÐv ¢ © ùŁ± Qèvä ½ †ÐÈŠ¯šl ïŠv .¢ šØ è ®¢ ý≈ H ´ üÔŒŠvU ó ˛ ƒ üšØ Yž˙Ô®°Š¯n ïC— üœtPÍ.¢ Łm ^îNàH≥ Qèðv ˛© èኯ~iŽ˚Š˜Cł± Øš èâýœt •Ł◊ÿæ òäË·≥ ¢ © ^HPTP` ¢ äÈ… ž£ð¬ ¸¿` ^P Î 16 .¢ ïŠvU ü’Š≈ ½

√ èŁm fž£ð¬ îävèn òäË−ø`d ˛©îävèłm d`P cdèâýø d`P.˛´¢ ´ °Š¯ vèŁm£´¢ ø ³bèÅæ@P XèÅý≈ ˛©³bèÅæ@Pb ü—~Šâä¬ .¢ .˛´°Š¯ vèŁm Žd£≠ °Š¯ývü¡

45: 34, 10: 13 VèŠâ·ÂŠ√ © èŠâä¬U .˛´üšØ ˚šlè q ½ ¢ †≥ìr ˛©în@P˛©XU@P° ³ ЬP ¸ ý¬ Î

.˛´

30

√ üšØ ¢ ý√ @P£ð¬ bü≠UèÐv°Š¯n ³bèÅæ@P.¢ ´ °Š¬£©YdPŽdUïŠv£´Rü≠ XèÅý≈ ¢ ´ °Š¯åŒŠvU ü©XU@P³°Ð¬P Rü≠ ¸©£Ð¬d`P SìŁm d`P ½ ½ aNü¡ òäËð¬P V` d`P .¢ © ³bìrP¢ © ïC—äâø £ä¬ ¢ ø ŽdP`@Pò÷łä≈`P 31 .èj¢ √ @P•ý≈èt ¢ © ïÖŠ√dŽU ¢ ≈ ÷ŁŠËÔÐ ]˙π b`dèłm £ð¬ ³°Š¯nŽd ü©büý¯−t˙º ¢ äȬð P XU@P³°Ð¬P ü©³°Ł± V` èj¢ ∞ ø © ³°Š¯nŽd üœävP ¢ ý¯−t ˙º ¢ °Š¬£©õŸŁ ¢ ]˙π b`dèłm ¢ šØ èŠâ© † ◊ýËä¯n ´ .¢

´ °Š¯ vèŁm RèåÐ≈ °Š¯n b`ždè ð≈ Rü≠ ¢ ≠ P`¢ äÈØš d °Š¯n `P˛©˙Ô™üŁ± 17.¢ ä¬ È≠ °Š¬ Ž˚Š˜Cł± òäËð¬P¢ ø °Š¯n ˙Ô™£©£ý¬P¢ ¢ ł÷ËŠ °Š¯šl ¢ šØ d°Š¯n SŽ˚ä˜C≥ Y£ð¬ ≈ ´ °Š¯ vèŁm ë ä√ £©Xèi°Š¯n ½ èâä ð¬PòÓÐ TP`¢ †ŠÈÔ®18 .¢ åÐ≈ òÆš ˚Š˜ ÖÐ√ È≠ ¢ ©¢ äȯŠk ïÐâN Ł± þ√ ü≠ ïäv ùð√P`ü©˙Ô™¢ ¸¿`^HP!^üÂΩP 19 .èj¢ ½ ýȯŠðv fU`U d`P¢ È≠ ¢ © büý√düª ï~nèm ˛© È≠ ¢ © b `èn ˛©büł◊NÐ≈ ¢ Rüµ ¢ ä√ £©dèŠâý¯ mPdP˙ºVPd ¢ È≠ cdè ÿý≈H20 .èjüšØ ½ ïŠv èi¢ ¸¿`èióý≈ènd`P ä√ @Pïäv ³bU¢ ©½ ¸¿` 21 .`£©èrU˛©¢ †Ð¯tïC©üšØ °Š¯n èn˚¥ óæü≥ ½ © èŠâä¬U.èj¢ √ èŁm ²ñ≤óý≈èn Qèvä ½ UüŁ±`¢ †ÐÈŠ¯šl ê ¸¿`^PïC©büŠÈ© ŠvP½ ©¢ ä√ @P°Š¯n ø îÖÐ√ ¢ Vîäâ ¬@Pd`P.˛ ƒ@Pïäv ¦ ùŠ¯ðv ˛äƒè−áŠ√£ð¬ ½ †ÐÈŠ¯É≥ ò‰Š√P¢ ä√ PîH m 22.èjüšØ ïäv ïàÐ√èt ¢ ø ½ Qèvä ]ü ± ^IP ¢ †ÐÈŠ¯É≥ ò‰Š√PòÓÐ≈


47

8:25-32:24 òýËN≥ ÔN ∞ł P XUè m c£Ð¬Hd`P ¢ (48-41:12èuü≠ Øš èâýœt üšØ ³bü©£©üä√ ït`˙ÔÐ≈ íÐvèu d`P îä⟓àªÎ 45 òÆš ` ? ¢

äȬŠ Uèväè宣𬠽 ±Ł £©üä√ ¸¿`ü©b`£©üä√ c˚¥`Uê YdPUïC≥ŽU ˛©¢ kèn¢ ê šØ èâýð¯ävüµ Ð⣱ ˛´üšØ ò−æ ü ± òšÆ Yž£Ð¬ ü©£©üä√ ^P 46 .¢ kèn V` ïCœ ≈ Øš dèvý£©ü©Xèi¢ È´¢ √ U¢ © √ èŁm@PòÓÐ ê .¢ ¸¿`^P˙Ôð≈ d`P¢ kèn ½ æ ø óý≈H °Š¯n 47 £ð¬ UPîŠâ ¬èŁm Ydèt òäËð¬P ê kèn V` ïC©büšØ èâý’®òÆš ²ñ ¢ ≈ †ŠÈÞ¯Šâ◊Ð ü©£©üä√ ^P ¢ Ð√ £©üä√ V`£´P48 .¢ šØ èvý£©dN˙Ê≥ dèi³bP£—äv½ Ôþ˯ŠÐv •Ł◊ÿæ ïŠv V` d`P P üšØ ès` äÈþ¬ ü≠ ùð√P` Yî~Łm ê TP` ¢ kèn èi^P ïC©¢ √ @Pù È≠ ¢ œt P üý√ ¢ Øš °Š¯ ä≈ £©üä√ V` 49 ? ˛´¢ ¦Š¯ðv ½ aèÐv èŠâ©¢ †ÐÈ◊∂ ˛©büŠÈЬP˚−¥ d`P.èjc£©\`˚−¥ èvädèn ü©b`£©üä√c˚¥`U ½ ≈ düπ õ¡üýÈ≥ ˚Š˜C ª ïC©èj¢ šØ d ïäv òÓÐ dèŠâN ý¬ V` d`P 50 .èj¢ šØ d èâýŠ¯ðv °Š¯n

≈ Æ ± †Ł± .¢ † dU èi˚Š˜ŁÄä P Î 32 šØ èvýèåŒt ûЯt ê ŠvP °Š¯Åš ½ © ˚Š˜ŁÄ≈ä P °Š¯~ðâä¬ ü©X£ä¬ °Š¯n ^P £©üšØ c˚šl °Š¯ mè−t ˛©½ † ±dU ¢ ýȯŠk •Ł◊ÿæ óý≈Hüý√ °Š¯šl ˛ýƒ üšØ \`˚−¥òýË”|ä√ Øš èłÄäË’ð≈@Póæü≥èiò≤£´ïC©üšØ ¢ .¢ √ üšØ ¢ ý√ @Pù ø †Ł± W˙π òæP 33 ¦Š¯ðv ü©½ aTèm ³bP óý≈H ¢ üÔŒŠvU ¢ ÿæ ´ ø óý≈H °Š¯n 34.¢ ²ñæ ¢ ¸¿` V` ïC©üÔŁ÷ üý√ ¢ šØ ¸Š¬˙¿ í|≠èÐv ½ © d`U¢ © ³WP@.büšØ èâý’® ùŠ¯ðv ½ ¦ aèÖ¡P`ïŠv °Š¯n òšÆ ˛´îävIŽd ˛©bü´ü≠ ¢ ´ °Š¯ vèŁm üšØ VèÐâý¬ ³bèÅæ@Pd`P ° ´ °Š¯ v@P .¢ ³ Š¯nŽd èŠâä¬U Yd üð√ 3 5 .¢ Šâ≠ Øš è ®ü©büý√èÐv ³°Ł± ¢ ä√ °Š¯n ³°œ °Š¯ ä≈ ˛´°Š¯þâ≥ V`¢

½ ¿` ( QdŽ èvä) V` ¢ šØ Xü”Ö≥ ü©òÆš Pîm H ]˚∆ ¸ (36-34;30-26:17èuü≠ ;37-32:13ù¡˙≤) √ @P¸ þȯŠvÐ .èâýä¬èŁm °Š¯ ä≈ ˛ ƒ ü©èj¢ ©½ ¸¿` V` èŠv ³bU V` Î 36 ¢

√ èŁm@Pê ïC— Łm V` £©cU PŽ˚¥ ü©^P V` d`P 51 .èj¢ kèn èi^P £ð¬

√ @P ¸©½ ¸¿` V` èŠv ³bU V` ü©büý¯−t˙º ˛äƒèÅæ@Pd`P ü© Xü”Ö≥èj¢

œ ´ büšØ dèièŠvd bè Ł∞ Rü≠ £ð¬ ïC— Łm ^HPd`P .èjcU íŠâ yžU ü©^P ¢

Š¯Łm °Š¯n ¢ ä√ ènŽd ¢ © Wüä√ 37 .¢ aèÐv ]˚∆ .°Š¯ ä≈ ¢ šØ Xü”Ö≥ ü©¼ ä√ ènŽd ¢ ©¢ ä√ @P¢ © XU@P³°Ð¬P½ Â√Š `¢ Ôý≈ ¢ √ @P¦ ¢ aTèm òÆš ¢ ùŠ¯ðv½ aTèm ” ≈ð ¢ ø aìŠâø büä√U b ´ °Š¯ v@P¦ Rü≠ ¢ ³ PH 38 .¢ ùŠ¯ðv òÓÐ≈ °Š¯n

´ °Š¯šld¢ ý¯á¯Šðv ü©büýÈä¬PU¢ äȬð Pd`PìýâЯn °Š¯n úŠÈ≠è|ý√ .¢

ý≈ ø büŠÈ©£ž ≠ YdPüäÈ©^U íŠâ¯ÞÅ û”ÖÈý≥ ¢ ø SèâÞ≥^P½ ˛´üšØ ¢ †šØè−tUèÐv ˛©³b èÅæ@Pb ³ U^PÎ

25

Ôý≈ ¢ ý√ £©VèŠâЬ YUè−t Rü≠ .¢ Ôý≈ òÓÐ≈ ¢ ýȯŠðv ¢ Ôý≈ òÓÐ≈¢ ý√ èå® äȬð Pd`P.¢ ¢ ≈ © ≈ ý Ô ¢ ý√ £©èŠâ©òÓÐ bèŠvUè−t ˛©büł◊N≈Ð £©üšØ dPüµ °Š¯n òýË− èiWüä√ .¢ Ôý≈ ¢ ý√ £©èŠâ©òÆš èáŠ√P Rü≠ ê ” ≈ð ¢ ø ¢ ä√ èŁm ïŠv ü©³bP 39.¢ ýv ¢

ø ¢ ’¨ `U¢ √ üšØ ¢ È≠ \P£ł± ¢ äȬð PbèŠvdPüäÈ©^U ïC© ¢ ø °Š¯n ³bP2 .˛´°Š¯~|ä√ ¢ È≠ ¢ © ½ ŠvUd`P.°Š¯åý≈ ûŸ∞P²ñä≈èðv ¢ £— aèuìn ® äȬð P °Š¯åý≈ bèŠâ©ž£≠ íઠó üŁ± V` 3 .°Š¯åý≈ îä⟓ઠ²ñä≈èðv •ý≈èt ¢ © ½ ad`˚ ∆ °Š¯n bü”Ö−Â≥ îä⟓ઠüŁ± d`P 4 .°Š¯ vT ïäv íŠâý¬ û√Ð èÑ≥ ¢

Øš TP` ¢ ä√ @P¦ ùŠ¯ðv èŠâ©ïC©èåý≈ ïäv Xü”Ö≥ d`P èŠv @P³bèsüπ èi˛äƒèðv îÖÐ√ ˙Ôð≈ .¢

≠ •ý≈èt íŠâý¬ ½ ¢ ad`˚ ∆ †Â±°Š¯n bü”Ö−Â≥ òäˬðP V` °Š¯åý≈ bèŠâ©ž£≠ ’¨ `U 5.°Š¯k ê åý≈ †ø V` .˛ ƒ üšØ ˚Š˜C ±èvý °Š¯n Yd`@PúŠ√˚−˝ý√ ˛©¢

ø °Š¯n ³bPHüý√ büšØ òÆš d òýËŠ¯ðv ³WèväP°Š¯n òNŒłm £´P°Š¯ývdüª `U ü©ê ŠvP¢

ý√ @P¢ © XU@P° ¸¿` ¢ ½ ³ ЬP .èŠvU £©UèÐv£Ð¬ ` VèÐâý¬ ü©bü´ü≠ XèÅý≈ ³bPH ý√ £©Xèiò≤U@P`U °Š¯n ½ ¢ †ŠÈÔ®£´P 40 .èjüšØ W˙π òæP òÓÐ≈ šØ d ¢ √ èŁm èŠâ≠ü©ê √ èŁm èŠvUždüÔł∞ ü©c˚¥`Ud`Pèj¢ 41.èj¢ ŠvPüý√ büšØ

√ èŁm èŠâ≠¢ ≠ √ èŁm èŠvUždüÔł∞ ü©Y˚¥`Ud`P.èj¢ .èj¢ – v ä ´ ¯ Ô â © √ È ý µ Ø Æ .°Š ü ¢üš ¢ `P£ ¢ ä√ @P¢ © îäv`Pî m cdè ÿý≈H .üšØddèŠâN ý¬ ï−ኯŚ ¢ ø ïŁm`^PÎ42 © ‰ » ý≈H ¬ ´ √ ä Ø √ ä !¢ aPdò U@PïC©èŠâ©³bìrP¢ ò Î 6 š èšld@Pè ¨`U£ð ¢dŽ£ ½ aèÐv ïŠv £´P.`£©UèŠv ü©½ ½ aèÐv ^P 43 .èjüšØ ïäv Xü”Ö≥ °Š¯ ÿ ³bU èi ø ^Pd`P `èŁm@P è ¢ .`£©½ aèuìn¢ © ˙Ô™ √ @P½ ¸¿`^HPdüł± ïC©üšØ Xü”Ö≥ ü©ê kèn ¢ j Øš dèâý´èŁm V`üý√ èj¢ ≥  − ø YdèŠâ−ø üšØ bèŠâ©ž£≠ XèÅý≈ ¸ý¬ Î 7 £©dèŠâý¬ °Š¯~Ö XèÅý≈ òäËð¬P¢ È≠ ^IP44 .èjcUïäv ¢ ä√ è}≠ †Êä√ °Š¯n ˙Ô™ü©düł±d`P dèŠâN ý¬ òÓÐ≈ óý≈H¢ ® äÈ’® ¢ ø büŠÈ©ž£≠ îä⟓ઠbèŠâ©ž£≠ íઠó 8 .°Š¯k ïC© °Š¯C—k ¢ ´ üœtïäv òÓÐ≈ ²Wüµ óý≈Hd`P .üšØd √ èŁm@PXU@P³°Ð¬PïC©¢ .èj¢


48

28-9:25 : òýËN≥

Šâ≠ 18 YdèÅšÆ ïC©¢ È≠ ^P ,`U cU òÓÐ≈ °Š¯ÅšÆ èt PždüÔý≈ °Š¯n íŠâý¬ cdè ÿý≈ ä√ ùŁ± ³°œ ê ŠvP °Š¯n ³°Š¯nŽd d`PèŠâ´ìłm V` èåý≈ èŠv èðv Pždüý√ ê ŠvP ¢ ± © ^Pd`PUüÔ®èyž£´ .¢ .èŠvU•©d£©èðâÔł∞ ü©ó¿d˛©èu@P¢ šØ èŠâ´üšØ óýË íŠâý¬ °Š¯n bü”Ö−Â≥ ä√ büŠÈ©ž£≠ îä⟓ઠΠ9 © ŽdPdU ïp˙∫ ê PüŁ± ¢ èi^èðv cdèÅšÆ °Š¯ ä≈ ïC©èŠvU a ˛ ƒ üšØ YU òäËð¬P .èŠv @P˙Ô™ê ŠvP Î 19 kèn îÖÐ√ ¢ √ cdè ÿý≈H d`PcdèÅšÆ íŠâý¬ ø b`£©üä√ ¢ ä√ ^P °Š¯n cdèÐv ¢ © ó¿d £©èŁm ü©³bèiU ïC©è ®d`P.èjüšØ ïäv òºèi¢ V` 20 .èåł∞ üð√ aèá± ¢ È≠ ¢ äȬð PíŠâý¬ Pžd üÔý≈ ä√ ^P ¢ Ôý≈ ¢ √ èðv cždüý√ ²ñä≈èðv ¢ ä√ ùŁ± £©üä√ .ü≠ îŠv£ ± ¢ cždüý√ ²ñä≈èðv îŠvŽ˙≤ ¢ ©ê äÈð¬ P ò“łm ¢ ©¢ ä√ îŠv£ ± íŠâý¬ bèŠâ©ž£≠ íઠó®²ñä≈èðv ¸ý¬ Î 10 äÈ’®d`P¢ √ T¢ äÈ≥ èt ¢ È≠ ¢ ä√ óý≈Hê £ð¬ •Ł◊≤ ¢ kèn ¢ kèn c˚Š˜C≥ ïC©è}≠¢ ä√ °Š¯n üý√ ¢ √ Ucždüý√ ²ñä≈èðv ¢ © £© UèÅý˪P üšØ ˛©YdèŠâý¬ ¢ È≠ ¢ ©¢ äÈ”|ä√ .èŠâ´@Pè ¨`Uüý√ °Š¯åý≈ òÆš dèŁm V` †Ł±.°Š¯ â´ ínè−t °Š¯n dèÐv`dèiü©^P¢ ©¢ ’¨ `UbèŠâ©ž£≠ ˛ ƒ √ èÅ®¢ ä√ °Š¯n cždüý√ ²ñä≈èðv üÔŒŠvUd`P èŠâ© îäâ¬Ð VŽdP`dUîÖÐ√ ˙Ôð≈ .°Š¯ â´ò“łm °Š¯n ½ aüªU•ý≈èt ¢ .°Š¯šl ¢ ä√ ê äÈ’®d`P °Š¯ v @PbèŠâ©ž£≠ íઠó®Î 11 .èŠâ´èŠvU £© £©üä√ ït`˙ÔÐ≈ íÐvèu d`P èåł∞N P ê aèâä Ł± ïC©°Š¯C—k¢ kèn Î 21 ŠvP üý√ ïC©è ®¢ flø P`cdèÅšÆ ¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ èŁm dîävP aèâä Ł± ø ŽdPîävP ¢ Ô∞Nł P ü©ó¿d òæ ˛þƒüÔł∞ ^P .¢ .¢ .`USüÔ®VŽdP`dU¢ šØ šØ èŠv T °Š¯n SèŇý¯tP ¢ ≈ ý H ≈ ≈ ý≈ Šâ≠ Î 12 ä√ ¢ ’¨ `U ³°œ ø ^P ¢ Ô÷Ł °Š¯n ¢ ø ïŁm` ^P èâý’®òÆš ²ñæ ¢ ø ó °Š¯nÎ ïC©èŠvU aPüŁ± ¢ òÓÐ üý√H d`P .èjb`U XèiPž£Ð¬ ê ŠvP òÓÐ ¢ .èŁm üšØ ê .èâýä¬èŁm °Š¯ ä≈ °Š¯n üšØ ³bü©óý≈HïC©büšØ Šv˚−¥ °Š¯n ò−æü ± Y˚Š˜C≥ È”tP.üšØd dèŠâý¬ ï−áŠ¯ÅšÆ óý≈H ¢ ø ïŁm` ^P Î 13 © XU@P° äÈ’®£©@P^èðv ¢ ©ê äȬð P £©üä√ TP` cždüý√ `U ˙Ôð≈ Î 22 ¢ ³ ЬP ïC©¢ ¢ kèn ¢ ≤ H ÷ ä≈ ä√ °Š¯n ¢ √ Ucždüý√ `U]˚∆ ¢ ÔŁ ¢ ä√ üý√H!ê ýÈä¬ èŁm °Š¯ óý≈Hüý√ ½ ä√ @P ^P¢ .¢ ¸¿`èŠv ³bUèi¢ kènc˚Š˜C≥ ïC©è}≠ ¿ ø ^HPd`PèŠâ©SèŇý¯tPü©ó d .büšØ èŠvèÅ®cždüý√ `UîŠvŽ˙≤¢ ≈ý ≈ ø b`£©üä√ ° ä√ ê íŠâ¯ÞÅ û”ÖÈý≥ ¢ ³ Š¯vý üä√ èåł∞N PUèÅý˪PíÐvèu ê kènÎ 23 ŠvPòÓÐ üý√HïC©èŠvU aPüŁ± ¢ ¿ (27-11:19èuü≠) ä√ üý√H.¢ Ô∞Nł Pê .èŠâ©²W£ ± °Š¯n ŽdPîävP¢ šØ £© ŠvPü©ó dòæ ˛þƒüÔł∞ ^P¢ Hý≈ ≈ ø ^HP¢ ø ò≤U@P¢ Š√ Pê È≠ ^P.èjb`UXèiPž£Ð¬ ê Ô÷Ł °Š¯n ¢ ø ïŁm`˛©^HP üŁ± ïC©¢ †šØè−tUèÐv ˛äƒèÅæ@PÎ 14 ¢ šØ ïÐvè−á≥¢ ŠvP½ ŠvPòÓÐ ¢ .èŁm üšØ ínè−t °Š¯n ˛≠èm ¦ ^ü ± Y˚Š˜C≥ üý√ ä√ èðv Pždüý√ ê ©ê äȬð P£©üä√ TP`¢ @P^èðv ¢ ŠvP ¸ý¬ Î kèn ¢

24

üý√ .¢ † ◊æ ê šØ èâý’®£© šØ ò≤U@P½ ŠvP üý√! ê kèn c˚Š˜C≥ cP ïC©¢ ý≈ ÷ Ω ä≈ ý ø ïC— YŽ£Š¬dó bè Ł∞ d`P.°Š¯ ˛ƒ üšØ bè Ł∞ ¢ šØ èvýèðv ü©íÉ ¢ Łm ò‰Š√P ø ïŁm`I^P 25 .¢ ø bèšl`¢ Øš èvý£©°Š¯ ä≈ Øš èâýþ¬èiü©íÉΩ ¢ °Š¯n ¢ Øš èŠvUèðâÔł∞ °Š¯n ³°Š¯nŽd ü©ó¿d Y˚Š˜ýv £©P˚И噢 ä√ üý√ ïC©è ®d`P .¢ ä√ ¢ H≤ ý≈ ® ≠ ¢ ≠ ü©^HP¢ Ô÷Ł .¢ šØ bè Š≈ V`òÓ òNÓ dcUó¿düŁ± ¢

äȬð P ©¢ ä√ £©½ ø ò‰©£ð¬ Xèà≥ c˚¥`U £©ždüÔł∞ ü©˙Ô™¢ ¢ aèuìn ¢ È≠ ” ≈ð ¢ ø ¢ äÈ”|ä√ £ð¬ ˙‚ø ò≤U@PV` üšØ èvý£©˙‚ø ¢ ø £©üä√ ¢ äȬð P ¢ aèÐv ¢ ½ È≠ ¢ © ¢ ä√ £©˛äƒP£—äv˛©UPîŠâ ¬èŁm òäˬðP ¢ © £© ³bP V` 15 .üšØ è ®¢ ©½ √ èŁm YUYdPUïC≥ŽU òäËý¯C©ü©³bPûÐ√èÑ≥¢ †ªèÑý¯tP˛© b`£©üä√ ¢ ä√ ^HPèi^HP ä√ ^HP.èŠâ≠£©ï~ÉŠÈΩ ¢ d`P *cžd üý√ ²ñä≈èðv ü©£©üä√ ê ŠvP¢ V` ˙Ôð≈ .èŠvU Pždüý√ ê ŠvP ü©£©üä√ c˚˝Š¯ýv .èŠvU cždüý√ `U ü©c˚¥`U

ä√ £©üä√ ùŁ± 16 .èŠâ´ìłm ïC— ^P èåý≈ èŠâ≠ cždüý√ ²ñä≈èðv ¢ Łm Y˚¥`U ¿ ≈ ä ä√ ê ø ^IPd`P.èŠv è}≠ °Š¯n ½ ä√ cždüý√ ²ñèðv îŠvŽ˙≤¢ adèŁÄý≈ ü©ó d^HPPJdüΩ ¢ üä√ P£Ð¬Hd`PVP`£ð¬T`½ †Âø ê kèn £ð¬ ^HPÎ 26 ŠvPüý√ ïC©è ®¢ ý≈ ¯ ≈ ý H ÷ Ô÷Ł èŠâ©d`P ¢ Øš £© ^P W˙π òæP èåý≈ èŠvèðv cždüý√`U ¢ Øš °Š¯ ä≈ Xü”Ö≥ ½ ä√ £©üä√ ùŁ± d`P 17 .èŠvèÅ®õ„ä√ aèÐv ïŠv ¢ ïäv YŽ£Š¬d ó °Š n ïC©¢ √ä £© .èŠvèÅ®õΩèâä ≥èicždüý√`Ud`P.èŠv è}≠ °Š¯n dèÐv `dèiü©ó¿d ^PòÓÐ≈ ¢ ø ïC— ä√ bèšl` büšØ èvý üÐ√ °Š¯ ä≈ ³ñˊЬ bè Ł∞ d`P büšØ èvý èðv íÉΩ ¢ Łm ˛©¢ ≈ ý Ô÷Ł ¢ È≠ ^IP 27 .büšØ èâýþ¬èiíÉΩ ¢ ÈØš èłm ¢ ø Y˚Š˜C≥ üý√H ïC©èåý≈ ¢ √ Øš ˛ýƒüšØ dèâä Š¬UdPŽ˚šl ùŠ¯ýv ½ ˛©ò≤U@Pê †ŸŠË¡ ˛©cždüý√ ê ŠvPòäË·Š dèâä Š¬Uê ŠvP.¢ ŠvPcdž üý√ ≈ ¿ © ó dípP ¸ý¬.èâýŠ¬U£ð¬ Uüµ ü©ó¿d .èâýŠ¯kèðv òÓÐ Uüµ °Š¯n •ý≈èt ¢ ˛äƒîn@P˛©³bUê ŠvP


49

2:26-28:25 òýËN≥

ý≈H È≠ ¢ ©¢ äÈä¯ ð≈ Ô÷Ł ¸©¢ ä√ óšÆ 39 .¢ √ U •ł◊H®¢ îŠâ¡ èŠv è匊vU dèÅŠËЬ ¢ .˛©Uîn ˙πè m Y˚Š˜ýv d`P °Š¯n ø óý≈H °Š¯n èjcU a PüŁ± Vè−tUèÐv ¸ý¬ Î 40 ïC©büšØ èâý’®²ñæ ¢ © b`îäâЬ c˚Š˜C≥ bè Š≈óý≈H ý√ £©•ł◊®üŁ± •ý≈èt ¢ c˚Š˜C≥ V`ïC©èŠv ü´üšØ ¢ Øš £Ð¬ P£Ð¬ ¢ ©¢ ä√ £©•ý≈èt .¢ ø bü´ü≠ ¢ © ¸ä¬èŁm òäËšØPUòäËð¬P¢ ä√ Vè−tUèÐv ˙Ôð≈ Î 41 ïC©è ®¢ ý≈ H äȬŠ U PŽ˚¥ °Š¯ ÿ ¢ ä√ Pî m . `èŁm üšØ d`U ¢ ø ^èðv c˚Š˜C≥ ï~ÉŠÈΩ èi¢ √ ìŁm ï−áŠ¯ÅšÆ üŁ± `èŁm °Š¯n R@P.¢ Øš èŠâ≠£©èiòÓÐË© d`P³bèÑŠ¯−t R@PV`.˛´¢ È≠ ¢ © büý¯−t˙º ¢ © ^HP °Š¯n ïC©büŠÈ©42.òÓý≈ ò Ë´˛©dPNèŠâý¬ ¢ ≤ H ý≈ ý≈ H ÷ È´ ¢ ”łm ó d`P.èŠvUïäv èväè客 ÔŁ ¢ ä√ bü´ü≠ ó d`Pèåý≈ èiüÔÐ≈ °Š¯n d`P.¢ H≤ È≠ ¢ ©¢ äȯŠvð ¢ Ô÷Ł ¢ ä√ bü´ü≠ óý≈H èåý≈ètèŠâð¬ è äËý¬ °Š¯n 43.èŠvU ïäv •ł◊®¢ H≤ äȬð P¢ Ô÷Ł ¢ ä√ bü´ü≠ óý≈H d`Pèåý≈ d`HU ¢ ø ˙Ô™d`P,èåý≈ ïäv ³bèÅ‘≤ °Š¯n ˙Ô™¢ ≤ Šâ≠ èåý≈ ˚Š˜ ÖÐ√ ¢ äÈä¯ ð≈ ¢ Ô÷Ł ¢ ä√ bü´ü≠ óý≈H ³°œ © b`ž˚ð˜C©°Š¯n d`P .èŠv P˚ˆþ≈ ¢

ø b`£©üä√ c˚¥`U ¢ äȬð P ¢ ä√ ê ^P ïC©è ®¢ kèn ¸ý¬ Î 28 ≈ ä ä√ ùŁ± `U cU üœtP d`Pd ü≠ ¢ ≠ Pždüý√ ê ø cždüý√ ²ñèðv ¢ ŠvP V` ¢ ¿ √ èðv Øš èvý T°Š¯n XèiüŁ± ó d˛©^èðv ¢ äȬð P 29 .°Š¯šl ¢ ü©ê ŠvP˚šl ¢ ä√ ò‰©ùŁ± d`P èj¢ √ èŁm èŠvU £©èyž£Ð¬ ^P üý√ èŠâ©ïäv SèŇý¯tP èi^P ¢ √ èŁm èŠâ≠ ³°Š¯åł∞ Y üŁ± ü©ó¿d ˛©ùÔÐ≈ è æ èšld èi^èðv ¢ © ò≤U@P .èj¢ © £©üä√ ^P ˙Ôð≈ 30 ïäv ü©Xèi£©üä√ üŁ± ïC©èŠvU óŒm ïŠv °Š¯n cdèÐv ¢ √ @P èiúŠÈ”|ý√ Rü≠ bè Ł∞ ïC©`U íŠâœyžU °Š¯n c˚Š˜yîävP ˚šlèÐv ü©^P ¢ √ üšØ¢ ý√ £©óý≈èn ´ büšØ ¢ ý¯á¯Šðv ü©büýÈä¬PU¢ äȬð P¢ .¢

È ≠ ¢ ©† ø XU@P° √ä èŁm èŠvU ¢ ø¢ ³ ЬP ï~ÉŠÈΩ TP` ¢ ª fl Ë © SìŁm óŠ V` .èj¢ √ @PVdèÐv`U XU@P³°Ð¬P Î 31 •ý≈èt ¢ ´ °Š¯ v@P•ý≈èt ¢ © ^HP ¢ −ø ˙º XèÅý≈ ¢ © ^P .èj¢ √ @P Vè−tUèÐv V` .¢ flª † ◊ý≈ óŠË d`P ¢ ³°Ð¬PRü≠ XèÅý≈ £ð¬ ³°Š¯nŽd 32 .èjüšØ ³°—sVü”Łm £ð¬ ½ šØ

È≠ ¢ © ä√ óý≈H d`P èåý≈ °Š¯n ¢ ä√ è m îŠâ¡ d`P èåý≈ dèÅŠËЬ °Š¯n .èŠvU ïäv •ł◊®¢ ¢

äÈð¬ P W˙π ùŁ± èšlP`£ł± ê ´ büšØ õŸŁ∞ ¢ äÈ≥ èt ¢ © XU@P b`ž˚Š˜åÐ≈ ¢ ŠvP .¢

.˛ ƒèåþ≈Pïäv ˙ flä√ ]˙πY˚Š˜C≥

Øš èvý£©ë ø büŠ√£œ Ðv ü© c£©ë kP ü©³bP V` W˙π òæP ê ŠâÔþ≈ ¢ kP ¢

ä√ óšÆîäv`Pî m cP èŠvU a ä√ bü´ü≠ ³bP ¸ ¢ PüŁ± ¢ ý¬Î 44

Ðv d`P ¸ä¬èŁm òäËšØPU òäËð¬P ü©b`ž˚Š˜åÐ≈ XU@P³°Ð¬P 33.èj òäËð¬P ü©büŠ√£œ

ø ˙Ô™d`P ìŠâ©P ¸©üý√ d`P ? èåý≈ ètèŠâð¬ d`P èiüÔÐ≈ üý√ ïC©è匊vU ¸© d`U ¢ ä√ óšÆ ¸©èŠv ?èåý≈ © b`ž˚ð˜C©˚Š˜ ÖÐ√ •Ł◊ý≈ ¢ ? °Š¯n îŠâ¡ èŠv dèÅŠËЬ èŠv è匊vU ¢ Hý≈ È© Uîn Y˚Š˜ýv óšÆ UüŁ±`èÐv ¢ © ¢ äÈÔŒvŠU ü©büý√èÐv XèÅý≈ ³b P ¢ Ô÷Ł ˚Š˜ ÖÐ√ ¢ ø óý≈H°Š¯n èjcU aPüŁ± °Š¯ ä≈PVè−tUèÐv ¸ý¬ Î 45 ?¢ È´ ¸© ²ñæ ¢ ø b`îäâЬ ½ ä√ óý≈ .büšØ èâý’® òÆš `èŠâ©ïäv üŁ± üŁ± ¢ †äÈ—ävPc˚Š˜C≥ bè Š≈ ¢ ©¢ ä√ £©ïäv òÓÐ≈ •ý≈èt c˚Š˜C≥ .¢ šØ £Ð¬ P£Ð¬ ¢

¸ä¬èŁm òäËØš PUòäˬðPVè−tUèÐv ¸ý¬ Î 34 .èjc£©Pž˙Ô® ¸ä¬èŁm °Š¯ vèÐv

´ °Š¯ vèŁm í|ä√ ¢ ø bèšl` Rü≠ c£Ð¬H ˙Ôð≈ Î 46 °Š¯ ä≈P d`P .¢ Æ š Šâ≠ ˛´¢ Øš d òýË”n PŽ˚¥ ïävPŽd`d ˛´îävIŽd ˛©ò–−ኯŠRü≠ ŽdèÐâý¯tPd ` ê Šâä¬ ³°œ ´ °Š¯ v èðv Í.¢ ä√ £©íâý¡ ü©\üŠ√ ˚Š˜vÐ Pîvý ˛©° ³ Š¬îv èu YU ü’≈Š ¢ (53-45:11èâä ±üŠ√ ;2-1:22èuü≠ ;2-1:14ù¡˙≤) ä√ \üŠ√ äȬð Pd`PèŠvUèâä øü©büý√èÐv XèÅý≈ ³bP †Ł± ¢ ¢ ý≈ H ÿ ø b`U£I´è−t ³bU `U ïC©¢ šØ Xü”Ö≥ °Š¯ Î 2 .è ®¢

26

’® ¢ ø bü´ü≠ ¢ ≠ P` È≠ cdè ÿý≈H ¢ ä√ ¼ Yž£Ð¬ ¢ aèÐv c˚Š˜C≥ `P@ïC©èj¢ ý≈ H äȬŠ Uü©½ ø ó¢ ä√ PîH m d`P ` P@.°Š¯šl YU °Š¯ý⩣Ь èi¢ †äÈfl”t ùŁ± ¢ È≠ cdè ÿý≈H òÆš ¢ ø èŠâä¬UXèŠâ¡½ Øš èŠâ©Vîr` ¢ †äÈfl”t V`.ü≠èðv ü©^P¢ †äÈfl”t ^P óý≈H 3 5 .¢ ïC©büŠÈ©.` £©ípèm ü©½ šØ ò Ë´˛©dèŠâý¬ ä√ óý≈H d`P èåý≈ ètèŠâ𬠰Š¯n .èŠvU èväè客 ä√ bü´ü≠ óý≈H d`P .èåý≈ èiüÔÐ≈°Š¯n ¢ H≤ Ô÷Ł È≠ ¢ ©¢ äȯŠvð •ł◊H® ¢ ø ˙Ô™ìŠâ©P †Ł± °Š¯n .èŠvU¢ bü´ü≠ üý√ èåý≈ d`U¢ ≤ ø b`ž˚ð˜C©˚Š˜ ÖÐ√ °Š¯n ïC©d`P 36 .èŠv èâä Ь ³bèÅ‘≤ ˙Ô™¢ Ô÷Ł ¢ ä√ äȬð P¢ èåý≈ ¢ ≤ È≠ ¢ ©¢ äÈä¯ ð≈ ¢ ä√ óý≈H d`P èåý≈ dèÅŠËЬ °Š¯n èŠvU •ł◊H®¢ Ô÷Ł ¢ ä√ óý≈Hüý√ Y˚Š˜C≥ ¢ H≤ √ @P¢ È≠ ¢ ©¢ äÈÔŒvŠU¢ Ô÷Ł óý≈Hd`Pèåý≈ °Š¯n îŠâ¡ °Š¯n .˛©òæ£ð¬HdèÅŠËЬ .¢ ´ °Š¯ ®Rü≠ ¢ ÷łæ d`Pê îäv`Pî m cdèÅšÆ cP¢ Šâä¬ ¸ý¬ Î 37 Hý≈ ≈ ý ≈ ý H Ô÷Ł Ô÷Ł d`P?èŠvUèväè客 Ô÷Ł ¸©¢ ä√ óšÆ £©•œ ŠvUètèŠâ𬠢 ŠvUèiüÔÐ≈ ¢ £©•œ Hý≈ Hý≈ ø ³°π` è äËý¬ ¢ Ô÷Ł ¢ ä√ óšÆ Ô÷Ł d`P 38 .èŠvU ˛äƒèðv ¸©¢ ŠvU d`U ¢ £©•œ ý≈ Hý≈ © b`ž˚ð˜C©˚Š˜ ÖÐ√ ¢ Ô÷Ł ¸©d`PèŠv èâä Ь ³bèÅ‘≤ ¢ Ô÷Ł ¸©¢ ä√ óšÆ ŠvU¢ £©•œ


50 æ− ³ Ÿ U èi\üŠ√ VPU ü’≈Š ° (6-3:22èuü≠ ;11-10:14ù¡˙≤) ø °Š¯n b`U£I´è−t VdèÐv ¸ý¬ 14 ,èåý≈ ˛ýƒüŠ√£œtP VPU ü’Š≈ ê ŠvP ¢

24- 3:26 òýËN≥

Ω ³ ЬP³bU^PïC©è ®òÓÐ≈ ïŠv d`P¢ èyž£ł± £ð¬ †ŠÈ”p ü©XU@P° šØ ñ‰ îŠâª îÖÐ√ √ èŁm èŠvU£©¢ ≠ Pü± ¢ © büäÈŸ−æU¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ Í.èj¢ © büäÈšØèi£…UPd`P 3 dPU˚¥ ,³°Š¬î vèu YUü’Š≈ RdŽ£Ð¬ d`PèÅäËØš d¢

ä√ ^HP d`P 15 .èŠâ´^èðv ¢ © èÅäËØš d ¢ © büäÈšØèi Xèvä èi³°šØèidPU˚¥ ^P d`P .P üšØ ^ìŁm P £ð¬ Vèj¦ ù √èšld ˛© ³°šØèi £´P ïC©Î èåł∞üð√ ¢ ≤ H ä√ bü’ä≈P °Š¯n ^ìŁmP ^P 4 .èåý≈ èÜ √èi ¯Šðv ¢ äÈý¯C©¢ Ô÷Ł óý≈H üý√ b`£©¢ ≠ Pü± cdè ÿý≈H £©ž£œ ðv ü©\üŠ√ °Š¯n ù©ü©\üŠ√ èŠâ©ïÞâ±èÐâ≥ ¢ ¢ Šâ≠ 5 .°Š¬£©íýâ¡ d`P °Š¬£©îŠâ¡ ¢ ä√ büäÈšØèiÍ?¢ ´ `U ^ìŁmP íšlP ³°œ √ U¢ Nœt ¢ © Yîävèłm ùŠ¯ýv ü©VPUü’Š≈ ¢ ø ½ 16 .¢ †ŸŒm W˙π ø ³bU ^P dèâýΩ£´ü©\üŠ√ £ð¬ õ¡ü≥ ¢ äȬŠ UP`ž£œ © ñ‰Ω îŠâª ü©óšÆ Î è ®¢ ä√ ³bèidP¢ © ©½ ðv ü©\üŠ√ ¢ .èåý≈ °Š¯n dè ÑýÈä¬P¢ ¸¿`VPUü’Š≈ ¢ ýÈœt£© °Š¯ ä≈ ýÈØš èłm °Š¯ ä≈ óšÆ.¢ èiUèáΩ d`P °Š¯ v@P°Š¯n ïNÉH ª Rü≠ ïC©¢ äȬР†Ð¯t Í.¢ ´ °Š¯v èå®èväèå®èiñ‰Ω \üŠ√ ¢ ;23-21,14-7:22èuü≠ ;22-21:14ù¡˙≤) (30-21:13èâä ±üŠ√

√ä èŁm èŠâ©¢ ø ]˙π ˛©a Xèiò∂ü›± TP` ¢ ½ düª ê ŠvP (8-1:12èâä ±üŠ√;9-3:14ù¡˙≤)

” ≈ð ¢ © ñ‰ΩîŠâª 17 —k ¢ äÈ’®£©@P^èðv ¢ © \üŠ√ U£I´è−t ³bU¢ ¢ © ò»ždü©³bü·Ÿ−æ °Š¯n VèŠâä¯r ½ ä√ è客 © ñ‰Ω îŠâª ¢ È≠ c˚Š˜ýv óšÆÎ ïC© °Š¯n ˙Ô™¢ †ŠÈЬ \üŠ√ †Ł± 6 Í?°Š¬£©Xè ÑýÈä¬Pbè ®èi¢ Ë¡ æ − ä√ \üŠ√ 18 ä√ ½ d`PèŠv T˙flª °Š¯šl ³bPU˙flª ë ˛©ô ◊ ùŁ± °Š¯n d`P èŁm °Š¯n ˚ˆ−æ üý√ Î ïC©è ®¢ adüª ê äâøòýËŸŠ ¢ ŠvP ¸ý¬7 .èåý≈ ø ^HPbüšØ èvý£©òÆš îävè−áä√ íŠvžîävP˙flª dPUüЯ−tü ± V`£ð¬ ˚¥¢ √ üšØ ¢ Ôþ˯ŠÐv ¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ èå® Øš ¸Š¬˙¿½ © \üŠ√ ¢ d`P.¢ ¸¿`Vd˙HNÊ≥ ïC©èâä ’®£œ~n¢ ø ^P äȬð P UèâýøP °Š¯n ˙Ô™c˚Š˜ýv èväèå®èiñ‰Ω îŠâª ïC©èâä ’®òÓÐ≈ ïŠv ¢ ¢ ä√ b`U£I´è−t 19 Í. èj¢ √ è宕ý≈èt ¢ © b`U£I´è−t èŠâ©òšÆ èáŠ√` ¢ Ω ä√ è客 © ñ‰ îŠâª d`Pè ®¢ ä√ \üŠ√ ïC© èኯŁm .èŠâ©Xè ÑýÈä¬Pèi¢ ä√ èå®èväè宕ý≈èt ¢ © b`U£I´è−t VdèÐv ¢ äȬð P\üŠ√ °Š¯n Xè−t 20 ¢

.èŠvU Œ v ä√ b` U£I´è−t ¢ ≠ P` ¢ äÈÔ ŠU ü©˙ fläÈ≥ ^P 8 adüª ^HP¢ ïÉ N H ª £ð¬ ½ ä√ ^HP Î è ®d`P ¢ √ üšØ d`P 9 ? èŠâ©õ √è p büŠÈ©ü©˙flª dPUüЯ−tü ± ¢ ä√ bü’ä≈P ø ½ ü©ó¿d ^P £©²ñˊЬ ¢ †ŸŠË¡ òÓł∞P ½ †’Ð≈ ü©^P ïC©è ®¢ √ ý ÈØš èłm èväèŁm èŠâ©óŠËÂÁ °Š¯n bü´ü≠ ¸Š¬˙ ∫ Í.èåý≈¢

Ôý≈ ¢ ä√ \üŠ√ üý√ ¢ °Š¯nÎè ®¢ šØ dèå®èväèå® †ø †Ł± 21 .èåý≈ èåþËŠ¯Ðv ˛ƒ ü©¢ Šâ≠ 10 äÈð¬ P èåý≈ P üšØ èåŁ÷ÿæ ü©ïŁm` ˛©ïÖ¡P` ^P üŁ± \üŠ√ ³°œ ø °Š¯n bü´ü≠ VdèÐv VUüŁ± ü≥ £ð¬ bè Š≈ .büšØ èâý’®²ñæ ¢ ø óý≈H ¢ H≤ Øš d cU úŠÈ”|ý√ büŠÈ©ü©½ ø b`U£I´è−t ≠ Pü±¢ © büäÈŸ−æU¢ Ô÷Ł ê adüª ^P Î ïC©è ®¢ Í.èjc£©¢ ŠvP .üšØ ¢ ä√ ^HP ä√ b` U£I´è−t 22 Øš èŠâ©Xèièåł∞N P òÆš ½ aèÐv ^P ¢ 1 1 .¢ †’Ð≈ °Š¯n û± c˚Š˜C≥ üý√ ¢ †’Ð≈ £©³°ø ü©½ .èŠâ©^üÂΩP ½ Šâ≠ .°Š¯šl òÆš ¢ ø °Š¯n b`U£I´è−td`P üý√ °Š¯n ³°œ ýÈØš d ï−áŠ¯ÅšÆ •ý≈èt cdè ÿý≈H üý√ Rü≠ ¸Š¬˙ ∫ äÈ’®¢ ø \üŠ√ ê !îäv`Pî m cP Î è}≠ ¢ ŠvP ˚šl ¢ © ¢ ä√ ˙≤ c˚Š˜C≥ 12 .èjbüšØd ïäv ï−áŠ¯ÅšÆ •ý≈èt cdè ÿý≈H Í.büšØ °Š¯ ä≈ °Š¯n °Š¯n ½ †ÊŠÈÁ± îÖÐ√ ¢ ä√ \üŠ√ 23 ä√ ùŁ± V` ïC©Î è ®¢ °Š¯n _èÐâπ •ý≈èt c˚Š˜C≥ ¢ Øš èŠv üÐ√žU •ý≈èšl ¢ äȬð P ïC©è ®d`P 24 .èjüšØ ú≠è Ä≤ P˚Š˜C≥ òÆš ` .¢ √ èŁm ˙≤d`Pèj¢ √ èŁm í|ä√ ¢ ø bèšl`XU@P° ¢ ³ ЬPïC©¢ šØ èåŒk°Š¯n b`£Š¬£◊ý≈ Šâ≠ .èj © ^P èåý≈ èŠâ©¢ ≠ Pü± ¢ È≠ ¢ © íýâ¡ ü©^P ¢ ä√ ùŁ± V`³°œ ¢

± ä√ ½ È≠ ¢ © YdèŠâý¬ ˛©³°ºU c˚Š˜C≥ ˙flª £ð¬ ó‰Ł c˚Š˜C≥ ¢ adüª ^P¢ ø óý≈H °Š¯n ïC©è ®d`P 13.¢ Øš ìŠvžîävP ü© °Š¯n èŠâä¬U ïC©büšØ èâý’®²ñæ ¢ √ èŁm èŠvèâä ø ü©Y˚И Ä−æü ± bè Ł∞bè Ł∞ UèŠv òŒtP ü©Xèi^P bèšl` üý√ èj¢ √ èŁm ¢ √ P£©Xü”Ö≥ °Š¯n Í.èj¢


51

40-25:26 òýËN≥ üšØ ˚−˝ý¯äâ≥ °Š¬ž˚Š˜åÐ≈d`P èjb`£© íýâ¡ ü©¢ šØ P`£ł± °Š¯n

È≠ ^P V` üý√ èvý üšØ ïäv òÆš PîŠâð¬ V` £´P ïC©è ®d`P .˛´üšØ ˛ÐƒP£ ± Yž£Ð¬ üý√¢

.˛´°Š¯ vèŁm

© Í.èvý üšØ ˚ý˜ Ð≈ ½ †’Ð≈ °Š¯n û± ¢ ≠ P`¢ ä√ £©¢ ≠ Pü± ¢ © büäÈŸ−æU¢ © ^Pü©\üŠ√ ¸ý¬ 25 ¢

7 : 13èŠv£©Žd Šâ≠ 32 ©¢ ä√ ˙≤ c˚Š˜C≥ ³°œ ø ½ ¸ý¬ .èjb `èŁm èŠv ìIŁm ¢ aü≥ îÖÐ√ ¢ ” ≈ð ¢ ø ¢ äÈ◊łäË’ð≈ bèšl` cdè ÿý≈H èjb `èŁm íŠâ”j°Š¯n büšØd bèšl` °Š¯n òÆš ¢

ä√ PU ü’Š≈ ú≠è Ä≤ P˚Š˜ýv °Š¯n Jèâä Š¯àŠ√ ! UèâýøP c˚Š˜C≥ cP ïC©Î è ®¢

ä√ ùŁ±¢ © büäÈŸ−æU ü©\üŠ√ ¢ èŠâ©ïkPü± ¢ šØ òÆš ` VPUü’Š≈.büšØ°Š¯ ä≈ ä√ \üŠ√ .èåý≈ Í.¢ Í. èj šØ òšÆ üý√ V`bèšl ÎèŠvU aPüŁ± ¢

Øš èâýœt üšØ Î èŠvU a ä√ ^˙flð√ 33 PüŁ± ¢ XèÅý≈ c˚¥`U ïC©¢ Šâ≠ .°Š¯k £©õ √è p ü©³bèÅŠ≈P ¢ ø û”Öý√ c˚Š˜ýv U£I´è−t äȬð P ¢ üý√ °Š¯n ³°œ Í.èjb`£©ïäv Ž£´˚šl èáŠ√P æ äÈŠ¬ U ë ø •Ł◊ý≈ °Š¯n Î 34 ¢ aPd W ³ @PbüšØ èâý’®²ñ ¢ ävèÐv \˙≤ ½ ’® ïÐâý¬˙≤³°Š¯ýv °Š¯n cdèÐv c˚Š˜C≥ üý√ ¢ ” ≈ð¢ ø ø Püý√ °Š¯n ïC©èj¢ èâýä¬èŁm ¢ Í.°Š¯ ä≈ òÆš

˛äƒèÐvNd eèá− ª ;20-15:22èuü≠ ;26-22:14ù¡˙≤) (25-23:11büŠÈÔýË䬣©1 Ôý≈ ¢ Øš dèå®èväèå®V` †Ł± ä√ \üŠ√ üý√ ¢ d`P˛≠èåþ≈P˛þƒ`d¢

26

d`P , `èå®d`P ü≠èåþ≈HPü©^P Î ïC©è ®£©ždüý√ ü©^P d`P èŠâ©PUP £œ−t èiPîH m ± äȬð P Í.¢ šØ ó‰Ł P˚Š˜C≥ ïŠv ïC©èŠvU£©ï ®ïŠv ü©b`U£I´è−t ¢

Šâ≠ 3 5 ä√ ^˙flð√ ³°œ È≠ c˚Š˜C≥ ïC©Î è ®¢ èvä˙≤ •ý≈èt c˚Š˜ýv ¢ È≥ ¢ ä√ \üŠ√ ˙Ôð≈ 27 b`U£I´è−t XèÅý≈ W˙π òæP Í. èjüšØ ïäv îäâÂð√ dè|ä√P P˚Š˜vý £—n, èjüšØ VdPü´ PUP £œ−t èiPîH m £ð¬ ^P d`P èŠvèåþ≈HPïkèŠâð¬ èi¢ ≈ ≈ ≠ ˛ƒð ü©^P˛ ƒü©˚šl ïC©Îè ®d`P èŠâ© ä√ ó èu ü©ïC≥èvä î ∫èŠâä¬ ïŠv 28.¢ .è ®ò‘Š≈ òÓÐ ¢

èrUH °Š¯n ˛ ƒè äˬý ˛©\üŠ√ (46-39:22èuü≠ ;42-32:14ù¡˙≤) ‰ý¯C´ © © ^P˙Ôð≈ 36 äȬð P\üŠ√ îÖÐ√ ¢ òäËŸ •ý≈èt ¢ b`U£I´è−t ¢ © Xèvä ä√ \üŠ√ ¸ý¬ .èŠâ´ü©Xèà≥¢ ø b`U£I´è−t ¢ äȬð P¢ °Š¯ Š≈Îè ®¢ Ôþ˯ŠÐv \üŠ√ 37 Í. b`£©èrU £©èŁm bèšl` °Š¯n ïC©ê ýv †Ł± èâä šØd ¢ © YîÐvŽd d`P ^˙flð√ Šâ≠ •ý≈èt ü©büþÈŠ¯Ðv büä√`U ¢ \üŠ√ ¸ý¬ .èŠâ´£œ ø ³bP£©üšØ ïýâÂœ−tSU¢ √ üšØ ¢ ý√ £©^üÂΩP ½ P˚Š˜C≥ Î 38 .è ®¢ †’Ð≈ ø ó ∫ SIU ø Sìn ` b Øš èŠâ´˙ÔÐ≈ ¢ èšld èŁm èâþÔð≈ ¢ ³ Ž£± †”u P˚Š˜C≥ d`P .¢ Í.üšØddPîŠâЬ •ý≈èt c˚Š˜C≥ £ð¬ °Š¯ Š≈ †ø óý≈HïC©è ®d`P.¢ šØ ø ³bP \üŠ√ ¸ý¬ 39 © ïäâ≥ £ð¬ ³°Š¯nŽd £©èŁm d`U YždüÔý≈ ¢ íÐv ¢

Øš ³bü ± P˚Š˜C≥ èi¢ ä√ £© © bü´ü≠ ¢ ø ½ ˛©büšØèâä ´¢ †’Ð≈ ïŠv d`P .¢ ≈ Ð ä√ èŁm èŠv è Ð≈ ¢ È≠ ¢ © ¦ ^HP °Š¯n 29 .¢ ù− ◊ ` òºèÖ≥ šØ ³bü ± TP` ¢ È≥ ^IP ½ ˛©¼ aèÐv c˚Š˜C≥ ê ¸¿` ýv †Ł± èjbüŠÈ𬠰Š¯ ä≈ ü©¢ ∞ Æ ´ büšØ ïäv õŸŁ VdèÐv`U ˙Ôð≈ óš °Š¯n òÆš è−tUèÐv •ý≈èt cdè ÿý≈ °Š¯n ¸ý¬ ¢ √ üšØ ¢ ýÈ’®W˙π^P.˛´üšØ ¢ È≥ ò Ëä¬ ïŠvd`P.èjbüŠÈð¬ VdèÐv`Uü©^HP V`¢ È≠ ¢ ©¢ äȯŠðv ü©³bP Í.èŠvUcU¢ Ω —k ¢ ä√ èj½ †ŠÈ´èiñ‰ îŠâª U£I´è−t XèÅý≈ ¸ý¬30 V` îÖÐ√ ˙Ôð≈ .¢ È´ ¢ ”mł £ð¬ ždè ð≈ ¢ © ³büýÈŠ¬Žd .¢

I èt− ¢ Øš èâý’®¢ ø b`U£´ Èä ¬ð P \üŠ√ ø PHïC©¢ °Š¬Udž üÔł∞ ¢ ;34-31:22èuü≠ ;31-27:14ù¡˙≤)

(38-36:13èâä ±üŠ√ œt üšØ £´P!¼ ïkèŠâð¬ ïŠv èibüŸ ∫ üý√ ¢ aèÐv c˚Š˜C≥ cPïC©Î˛©èrUd`P P£´ H≤ ø b`U£I´è−t ¢ äȬð P ¢ ä√ \üŠ√ 31 ø ò ∂˙≤Y˚Š˜C≥d`P.£©¢ Øš èłm üŁ± ¢ ø ò ∂˙≤òäËð¬Püý√ .cUïäv ¢ Ô÷Ł †ø óý≈H ½ aPd W ³ P@Î è ®¢ ïäv ¢ © ^P ˙Ôð≈ 40 Í. £© °Š¯nb`£Š¬£◊ý≈.¢ ø û”Öý√ c˚Š˜C≥ ´ ü≠ £©õ √è p ü©³bèÅŠ≈P ¢ äȬð P óý≈H ¢ © b `U£´è−t ¢ äȬð P \üŠ√ îÖÐ√ ¢ aü≠ ^èðv ¢ ¾ ø ^˙flð√ ¢ ä√ ^P £©•œ √ üšØ ¢ ý√ üµ ü©³bP .èŠâ´ ŠvU ¢ èŠâ©Î è ®¢

Øš èåŒk :¢


52 √ @PRü≠ òÓÐËø V` JPdüΩ 51 .èŠâ≠ £©dèâýΩ£´d`PP £žœðvü©\üŠ√ d`P ¢

61-41:26 òýËN≥

È≠ cdè ÿý≈H 41 ?°Š¯ ä≈ ³°œÅ≤ èâäšØddPîŠâЬ ïþâä¯å™ê ŠvP•ý≈èt c˚Š˜C≥ ¢

ä√ ê ø °Š¯n büŠÈÔý≈èt ¢ © \üŠ√ , èåý≈ èšld üšØ ïŠv †Ł± dPü”ýv òäËð¬P ¢ ŠvP ¢

√ üšØ ¢ ýÈšØ d dPîŠâЬ VUèn@Püý√ W`Hd è ®d`P `ž£ð¬ ïäv °Š¯n ¦ ù √ènŽd@PïC©èvý `£©èrU ¢ ± ‰Ł Šâ≠ ¢ Øš © ³°šØèidPU˚¥ Tè|ä√ ü© Øš d`Ž˙ÿ®ó ³°œ .èŠvU¾ aèi³bèièi^Pd`PPdèn ü©£©üä√ ¢ Í.¢ √ üšØ ¢ ý√ £©èrU ïÐâý¬˙≤ Y˚¥`U \üŠ√42 ø ^P¢ ä√ \üŠ√ 52 ê •©d°Š¯n ³bèŠâ≥ü©dPü”ýv òäËð¬Püý√ ïC©Îè ®¢ ýv d`U YždüÔý≈ ¢

ý√ ˙≤ ¢ ø òÆš dPü”ýv Rü≠ ¢ ≠ P` ¢ ä√ £©SèŇý¯tP èidPü”ýv cU .°Š¯šl ¢ ýÈä¬ èŁm óý≈H Jèâä Š¯àŠ√ 53 ø ¼ üý√ èvý£©× Z˙∫ ¢ aèÐv c˚Š˜C≥ °Š¯n £´P ïC©üšØ ¢ ø büŠ√ž£œþvVdèÐv ˛©³WüΩ ˛©büý¯−t˙º ¢ È≠ c˚Š˜C≥ V` c˚Š˜C≥ VUèŠvŽd ¢

ø •Ł◊H≤ üý√ ïkèŠâð¬ èibüŸ ∫ £´P !¼ aèÐv c˚Š˜C≥ cP Î è ® d`PèŠâ´ d`U ¢ È≠ c˚Š˜C≥ £´Pd`PèâýšØèłm °Š¯ ä≈èv䣩 ò ∂˙≤Y˚Š˜ýv üý√ èjcž£ð¬ òšÆ èâä Š¯ðv ïŠv ¢ ä√ üšØ èáŠ√P¢ ø Í.cU¢

≈ È≠ Øš PüšØ èåŒk°Š¯n b`£Š¬£◊ý≈ W˙πùŁ± ïC©è ®d`P54 èvý üšØ èŁÄËÔÐ ^HP¢ Š ¢

© b`U£I´è−t ¢ äȬð P\üŠ√ †Ł± ˙Ôð≈ 43 V`üý√ èvþü≠ ùð√P`^èðv ¢ ÈØš èłm èvä üšØ W˙πòæHPü© üšØ òŒåý≈ ½ †’Ð≈ °Š¯åŒäv@PòŒvä Pd`P.°Š¯šl ¢ Í.¢ šØ èâýÔŒŠvU èŠâ© šØ d£©îä⊯äv V`ïC©¢ ≤ ø W˙fløP 44 .°Š¯åý≈ ˛ ƒ ø bü´ü≠ ³bP¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 55 Ô÷Ł óý≈HïC©Îè ®¢ d`U•ł◊®£©ždüÔł∞ ü©³bP˙Ôð≈ dèÐv ê X£Ł◊≤ ê ŠvP\üŠ√ ¢ ŠvP¢

©¢ ä√ èŁm √ üšØ ¢ È≠ bèŠâÔþ≈Td `P °Š¬dPü”ýv ¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ £©îŠâ¡ W˙π ˛© ä√ £©èrUW˙πòæPîŠvŽ˙≤ïÐâý¬˙≤Y˚˝Š¯ýv îÖÐ√ ¢ @Pbè Š≈ ¢ .è}≠ ¢ √ ý © b`U£I´è−t ¢ äȬð P ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 45 ä√ óý≈H ¸ý¬ èåý≈ èâýŠ¬UóŠË”Ö £©•þ˯ŠÐv °Š¯n èŁm£I´Žd`d˚šl °Š¯n †Ł± .üšØ¢ √ £©¾ aü≠ ùð√P` ^èðv ¢ ¢ ≤ H ≈ ý≈H ä√ büŠÈЯäv ïC©è ®d`P 56 .èŠâ©ïäv îŠâ¡ ¢ Ô÷Ł Vèâä H´ü©XU@P³°Ð¬IP ? üšØ¢ üšØ Pdüð√ V`¢ šØ d £©XPd@Pd`Pîä⊯äv ê šØ èåŒk•ł◊®üŁ± ¢ ýv òÓÐ P ó èŠâ©Î è ® È≠ ¢ ©¢ ä√ ø P U£I´è−t ¸ý¬ Í. ¢ ä√ £©¢ ≠ Pü± ¢ © b`dèj ¸¿` èi¢ £©ždüÔł∞ ¢ cž˙Ô®46 .¢ šØ P üšØ •ł◊® †ø ïŠv ¢ šØ èŠâ´@P ¸Š¬˙¿ ½ ≤ H È´ RèåÐ≈ TP` ¢ ä√ £©¢ ≠ Pü± ¢ © büäÈŸ−æU ¢ Ô÷Ł d`P .èjüšØ èväèŁm °Š¯ÅšÆ ! `èŁmüšØ .¢ Øš èŠâ´²ñä≈ü’ð≈ bè Š≈ ò≤U@P Í.¢ Èä ≥ èt ¢ ©° ¢ ³ Š¬îv èu YUü’≈Š \üŠ√ ,71-63,55-54:22èuü≠ ;65-53:14ù¡˙≤) (24-19,14-13:18èâä ±üŠ√ © ³°šØèidPU˚¥ ¢ ø HP¢ ≠ P` ¢ ä√ £©îŠâ¡ ü©\üŠ√ 57 ≠ ˙Ô™¢ ¢ “≥ È´ © büŠ√Uü’Š≈ d`P½ †·Š√˚−¥ ³°Š¯Å Ö £ð¬ bèšl`.¢ †ø ³°Š¬î vèu RdŽ£Ð¬ ¢

YdèâýΩ£´˛©\üŠ√ ;53-47:22èuü≠ ;50-43:14ù¡˙≤) (12-3:18èâä ±üŠ√ ³bPVPUü’Š≈ d`P.èŠâ´@Pbèšl`PUü’Š≈ ïC©èåý≈ èšldòÆš £©°Š¯ývèÐv \üŠ√47

äÈÔŒvŠU ü©½ © büäÈšØèi.èåý≈ ê ø °Š¯n b`U£I´è−t VdèÐv Ôý≈ õŸŁ∞ ïC— ¢ aèÐv ^P èjüšØ ˚−˝± èŠâ©èi\üŠ√ 58 .¢ ŠvP ¢ Łm ê ŠvP YUü’Š≈ RdŽ£Ð¬ èÅäËšØd¢ ≈ ¬ Ë Š ð ÔÐ Ë Ôý≈ •ý≈èt ¢ © ^P Rü≠ ò Ë©¢ √ üšØ ¢ ýÈ”mł ¢ √ üšØ ¢ ÷ŁŠ ¢ ø ]˙π ˛©³°Š¬î vèu Ô÷ł d`P ¢ √ üšØ ¢ ýÈÔŒvŠU ¢ ø d`U ü©^P ^˙flð√ ¢ È≠ ¢ © V` .¢ P¢ Ôý≈ ¢ √ üšØ ¢ È≠ bèŠâÔþ≈Td`P°Š¬dPü”ýv ,ü¡èłm , Y˙Ôł∞ ä√ VPUü’Š≈ 48 .¢ © Y˚ý˜äâø £©@P°Š¯n ³°◊∂ ¢ © ï~}äÈЬ ¢ © ³°šØèidPU˚¥ ^ ¢ •þ˯ŠÐv •ý≈èt ¢ È´ ³bèŁm V` W˙π ^P èŠâ©Vdè−tP ü© ³bP ±Ł Î ¢ .èŠâ´ ¢ šØ ³bü©\üŠ√ ïC©¢ © büäÈšØèi 59 © íáä√ ˛©büŠ√Uü’Š≈ d`P èÅäËšØd ¢ ¸¿` òæP 49 Í.`£©dèâýΩ£´ü©^P ¢ ½ \üŠ√ Rü≠ ¢ šØ \üŠ√ òšÆ` bü≠ Xüł± °Š¯n ä√ VPUü’Š≈ √ PŽ˚¥ ü© ü©^P¢ √ üšØ ¢ ý√ £©Xìt¢ ø P£©èŁm ^èðv ¢ © Í \üŠ√ Î ¢ È≠ ¢ ©¢ äȬŠ U½ aü≥ ¢ .°Š¬žîävü…žU bèŠâšØPü´˛þƒüÔŁ∞ Yd`˚ ∆ ¢ Øš d¢ ý√ @PRü≠ ò Ë©60 © \üŠ√ d`P¢ þ√ üÔŁ∞ °Š¯n cdèÐv ¢ .èŠâ≠ Xüł± aèÖ¡P`¢ ½ Šâ≠ .¢ ø ^P ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 50 —k ¢ äÈ’® £©òÆš ` üý√!½ È≠ ¢ © ¢ ä√ £©íýâ¡ ü©\üŠ√ ³°œ †ø`U cP Î è ®¢ ïŁm` SüÁ·≥ ˛ ƒ ü©¢ ¬ ý È ä fl Ë —k ¢ äÈ’®d`P 61 .¢ √ @Pò≤U@P`U ¸ý¬ .ò“n ïäv ü©bü≠P` óŠ ä√ £©ü©XèiùŁ± ïŠvÎïC©¢ Í.¢ šØ èŠv@P¢


53

3:27-62:26 òýËN≥ Šâ≠ 70 √ üšØ ¢ ý√ £©dè|ä√P ¢ äÈ≥ èt ¢ © †ø ¢ ä√ ^˙flð√ ³°œ ¢

ø ^P °Š¯n ¢ PüŁ± ú¡P` í|≠èÐv ¢ šØ òšÆd ï ®üŁ± üý√ Î ïC©èŠvU a Í. büšØ°Š¯ ä≈ ∂ ä√ ©ê ^˙flð√ ¸ý¬ 17 ê ŠvP ^èðv ¢ þvèåð≈ .PždüÔł∞ ü©³°◊ ¢ ø bü´ü≠ UüŁ±ü≥ £ð¬ bèšl`¢ ä√ ˛©ž£≠ .è匊vU¢ ø HP¢ ä√ ˛©ž£≠ d`P Îè ®¢ © Y˚∆èvä \üŠ√ ò≤U@PïŠv Í.èåý≈ •ý≈èt ¢

© £©Xî äË≥ü©èŁm£I´¢ © PîH m °Š¯n ïC©¢ büä√UòÆš ³°Š¯ýv ˙Ôð≈ ¢ šØ èâý’®ò≤U@P Í.èjb`£©˚Š˜Å‡ý√ ò Ëä¬ °Š¯n ä√ ³°šØèidPU˚¥ 62 ø \üŠ√ £©üšØ cž˙Ô®¢ Rü≠ ïŠv ïC©Î è ®¢ ’® èŠâ©üý√ °Š¯n cdèÐv ¢ © ³bP°Š¯šl ¢ Øš dè}≠ ü©½ ?èj¢ aènPŽ£≠P³°Ł± £ð¬ •Ł◊ý≈ ∂ Šâ≠63 Í? ¢ ³°œ šØ ñË◊Š V` °Š¯šl ¢ šØ d ï ®•ł◊®üŁ± ïŠv èŠâ©ïC©èåł∞ üð√ d`P

.èšld¦ ^ü≥è m \üŠ√ ä√ ³°šØèidPU˚¥ ø \üŠ√ VdèÐv`U ¢ ä√ ^˙flð√ 72 © \üŠ√ V`ïC©è ®VdèÐv`U¢ ò¿èÐv d`P VîävŽd °Š¯n ïC©Î •ł± üð√ ¢ .èåý≈ °Š¯ ä≈ •ý≈èt ¢ ¡ © PîH m ¢ ≠ P` ¢ äÈØš d ä√ ^P ïC©èâýЬ°Š¯ÅšÆ büšØ èšld •ł± üð√ £©cU ó‰¡ £ð¬ Xèvä ¢ \üŠ√ ò≤U@P^IP °Š¯n ïC©büšØ èâý’®£©èå®ó‰ ˛©Pî m °Š¯n Î è ®¢ ≥ Í.?¢ Rü≠ îäâł± cž˙Ô®£ð¬ bèšl`îÖÐ√ £Š¬UYždüÔý≈ 73 Í.büšØ °Š¯ ä≈ èâýä¬èŁm ü© šØ ñËŠ èâþŠ¯Ðv èiPîH m üý√èŠâ© ˬ ä√ \üŠ√ 64 ©¢ äÈ’®c˚Š˜ýv bèšl ÎïC©è ®¢ —k ¢ äÈ’®£©èŁm ¸Š¬˙¿ ¢ © ^˙flð√ òšÆ °Š¯n V`ûÐ√èÑ≥¢ ä√ @P¢ ”łm ¢ Ô÷łŠð ¢ © \üŠ√ ïC©Î ¢ ¢ ≈ Šâ≠ .büšØ Øš ê ø °Š¯n bü´ü≠ ¢ ≠ P` ¢ ø •Ł◊ý≈ °Š¯n ³°œ © PîH m ü©XU@P³°Ð¬P aP ïC©büšØ èâý’®¢ Uü ± VŽdPîävP èi½ aèÐv ^P d`P .¢ ŠvP òÓÐ üý√ ¢ Øš èšldüšØ ¢ ø ü—ýâ„´Y˚Š˜ýv üšØ èåþ˯ŠÐv £ð¬ bü≠UèÐv °Š¯n ³bèÅæ@Pü©XU@P° Í.¢ ³ ЬPd`PPüšØ èåþ˯ŠÐv ¸ä¬èŁm ò»îŠâø ≈ ä√ èå®ó‰¡ ¢ √ üšØ ¢ ýÈ◊ŁŠËÔÐ ½ ´ üÔŒŠvUóý≈HP d`Pè}≠ ¢ †äÈ·≠ £ð¬ Uü ± ^˙flð√ ¸ý¬ 74 Í.¢ äÈ’® cž˚ð˜C©¢ © Xèvä \üŠ√ ïC©büšØ èâý’®£©èå®ó‰¡ ˛©PîH m °Š¯n ïC©Îè}≠ ¢ ä√ ³°šØèidPU˚¥ 65 äÈð¬ P d`P PüšØ ïNÉH ª ½ †’Ð≈üý√ èâä ø ïŠv †Ł± ¢ ü©ò≤U@P¢ È≠ ždèåð≈ œt P aP ¢ Øš èvý£©ò ∞èâý´¢ ø PîH m ô ◊−æ ïŠv Î è ®d`P ¢ ä√ \˙≤³bPd`UòæPÍ.büšØ °Š¯ ä≈ òÆš èâýä¬èŁmüý√°Š¯n îÖÐ√ ¢ 75 .YUëävèÐv ¢

Æ ø PîH m aPòÆš d°Š¯ ä≈ ò¿èÐv ½ ò Ë´˛©¢ ad`˚ ∆ ˛©òÆš Pü´d`Pò‰©°Š¯Åš ýȱł üµ èŠâ©óý≈ 6 .¢ ø ^HP¢ ä√ óý≈Hü©XPŽ£≠P¢ © ò ∞èâý´ ” ≈ð ¢ ø ¢ äȬŠ U ë ˚šlèÐv ^˙flð√ Í. èjc£©dè|ä√P dèÐv ³°Š¯ýv P˚Š˜C≥ üý√ ¢ šØ èâä ø¢ ävèÐv ?üšØ ¢ ä√ `ddèÑ¡`dPŽd ¢ © £©UèŠv ü©½ ä√ büŠ√U ü’Š≈ .è}≠ ¢ aèÐv ^Pd`P èŠâ´ òšÆ èvä˙≤ üý√ ü©^P d`P.¢ šØ X£Ł◊≤ ïŠv Î èŠvU aPüŁ±¢ ÈØš èłm Í. ¢ ä√ ^HPïC©˛ ƒ@PUèŠv ½ © \˙≤ ïC©Î èåý≈ è ®¢ aèÐv V` ˛©\üŠ√ ü©^˙flð√ ¢

äÈ≥ èt ¢ ©¸ ½ ¿` ó®èm \üŠ√ ¢ (32-28:18èâä ±üŠ√ ;2-1:23èuü≠ ;1:15ù¡˙≤) © büäÈšØèiXèÅý≈ ñË∑ cž£Ð¬ d`PèÅäËšØd¢ Ð ³bUc˚¥`U

27

”n •ý≈èt ê © bü´ü≠ ü©\üŠ√ d`P¢ ŠvP³°Š¬î vèu cž£Ð¬ ¢ ä√ £© íýâ¡ Łm °Š¯n b`˚Š˜ŁÄä≈Žd ü©^PV` 2 .èŠâ≠£©ï~ÉŠÈΩ èi¢ £ä¬dü´£©ž£œ ≠ Pü± ¢ © ^Pd`P¢ È´¢ ≠ ^èðv ¢ © ùπìŠâð¬ .èŠâ©¢

ò‰−©Uü± ˛©VPUü’≈Š (19-18:1SèÅ∫P) ä√ VPUü’Š≈ 3 ä√ bü’ä≈HPïC©è匊vU¢ ä√ dèn ü©\üŠ√ ¢ èŠâ≠£©ï~ÉŠÈΩ èi¢ æ − ≠ Pü± ¢ © büäÈŸ U¢ © ^HP¢ ä√ ùŁ± èåý≈ òšÆ`VPUü’Š≈.¢ ü©\üŠ√ ¢ šØ

ä√ bü´ü≠ ¸ý¬ 6 7 © \üŠ√ ïC— .èŠvUQüÔý≈ £ð¬c˚ˆł∞ ¢ Łm ^P¢ È© îŠâød ˚ ø P d`P ž ð˜åý≈ ¢ ïłÄ≈ä èÅ∏ £ð¬ Sèjd`P .cdèn ïáä√üÔ™ü©^Pd `P ¢ ä√ üšØ òÐËä¬ üý√Î è ®¢ ä√ bü’ä≈P 68 .cdèn .£©¦ ùŠ¯ðv MYüªU èi¢ ≈ ý ä√ ù©¢ Ô÷Ł ,èâýЬ °Š¯ÅšÆ !ñËŠ ≥ cPd`P Í.Pdèn ¢

Øš èâý¬ä èŁm ü©\üŠ√ V` ïC©è|ø ïäv ï ®^˙flð√ VU˙Ž ºü± ¢ ;62-56:22èuü≠ ;72-66:14ù¡˙≤) (27-25;18-15:18èâä ±üŠ√ ∂ ¸¿` ^HP 69 ïC≥ Uè m ê ŠvP .èåý≈ PüšØ èåþ˯ŠÐv °Š¯n ³°◊ ^˙flð√ ½ äÈ’®d`P˛ ƒ@P^èðv ¢ © ^˙flð√ \üŠ√°Š¯n íŠâ”jüŁ± ¢ šØ òÆš ` üý√ ïC©Î ò–k¢ © Í.èåý≈ •ý≈èt ¢


54 © büäÈšØèi12 ä√ ³°Š¬î vèu cž£Ð¬ ¢ © b üŠ√Uü’Š≈ d`P èÅäËšØd ¢ ¢ È© ½ .èåý≈ ¦ ^ü≥è m V`üý√ ¢ ¸Š¬ è|−ø ˛©\üŠ√ †Ł± ä√ ùπìŠâ𬠢 ø ïŁm` ^P 13 ø \üŠ√ ¢ Rü≠ ïC©Î èåł∞ üð√ ¢ √ üšØ ¢ ýÈä¯t ü©³bP°Š¯šl ¢ Øš d£©½ ø û”Öý√ c˚Š˜ýv büŠÈ©üý√ ¢ ¸Š¬è|−ø üŁ± ¢ Í?èâýŠ¬U°Š¯ ä≈ aPüŁ± © ^P 14 ä√ \üŠ√ UüŁ±`èÐv ¢ °Š¯ ä≈ aPüŁ± ˛ ƒü©ü©ùπìŠâ𬠢 ø ½ aèÐv ^Pü©ùπìŠâð¬ d`P .èŠvU †’Ð≈ ¢ .PüšØ †Ł◊‡ý√ ½

21- 4:27 òýËN≥

ä√ VPUü’Š≈ †Ł± 4 .èåý≈ èŠâ© ä√ ^P.¢ ä√ üšØ èŠâ©ïC©è匊vU¢ ¢ šØ TP`¢ © Yîävèłm ùŠ¯ýv V` W˙π ^P .èŠvèâýÔł÷≈ð ½ È© ¢ äÈð¬ P ¸Š¬è ä≈ £ð¬ ¢ ïNCœt ¢ √Ð d`P.èŠv@P^èðv ¢ © bü´dŽ£Ð¬ d`PbüäÈšØèidPU˚¥ £©¢ ≠ íýâ¡ ü©Vèâä H´¢ Øš èŠvU£©¢ ≠ Pü± cdè ÿý≈¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ £© Í.¢ Æ ä√ ³°Š¬î vèu YUü’Š≈ V`!°Š¯ ä≈ VP`£ð¬ ˛©^P°Š¯Åš ÎïC©èŠvU aPüŁ± ¢ Í.°Š¯ ä≈ PdèÅšÆ ¢ šØ ï~nèÖ≥P˚Š˜ýv üý√ ¿ ä√ VPUü’Š≈ ¸ý¬ d`P èŠvU ê ä⊯åð≈ °Š¯n èŁm£I´ü© ó d ^P ¢

5

≠ ò‰ä√èåð≈ òÆš Uü ± £©èŁm¢ ø bèšl` .˛≠ ¢

√ä P£©èšld ü©\üŠ√ ¦ ùµ− ü©Xèièvä ˛©ùπìŠâ¬ð ¢ ;25-13:23èuü≠ ;15-6:15ù¡˙≤) (16:19-39:18èâä ±üŠ√ ©¦ © ñ‰Ω îŠâª Sèt ˚šl15 ûÐ√ èÑ≥¢ ùšØPü ± ˛©bü´ü≠ £ð¬ õ¡ü≥ ¢ ® ^P 16 .èåý≈ ³WP`d èiïävènŽd ^P èväždüÔł∞ ü©YîŠâ¡ ê ŠvP ò‰©èió èm −æ èvýèŁm èŠâ©düN›ý√ Xèvä îÐv ½ ¸Š¬è ä≈ üŁ± èåý≈ °Š¯n ïävè m îŠâ¡ ô ◊ ê ŠvP °Š¯n d`U Rü≠17 .èåý≈ èÐvP£Ð¬ Xèvä èi^P .èåý≈ °Š¯n íŠâŁ± YîŠâ¡ ]`˙‡≥.èåý≈ ø ³bP¢ ä√ ùπìŠâð¬ .¢ Ôý≈ õŸŁ∞ ^èðv ¢ © Vèj¦ üð√ ¢ ù √èšld˛© ùπìŠâð¬ ≥ È≠ cdè ÿý≈H °Š¯n ïC©Î èåł∞ ñËŠ èŠv ü©èÐvNP£Ð¬ ?b`£©èšld ü©YîŠâ¡ ù©¢ ≠ P`¢ ä√ ì ® Í.ü©\üŠ√ ¢ √ P`ž£œ ðv cîá± ü©\üŠ√ Rü≠ ïC©èåý≈ èâýä¬èŁm ùHπìŠâð¬18 .°Š¯šl ¢ È≠ ¢ © ï~ÉŠÈΩ †Ł± ùπìŠâð¬ 19 ˛ ƒ@PYüŠÈЬ ˛©^P üý√ èåý≈ PüšØ èåþËŠ¯Ðv ¢ ≈ ^P¢ šØ °Š¯ ä≈ X£Ł◊≤ V`£©ïäv •ł◊®ü©ò≤U@P^P Î.èŁÄŠËÔÐ Xè ÖŠÈð¬ ê ŠvP d`P ≈ ð ø û”Öý√ ¢ © ÍbüšØ ˛ ƒèåþ≈PúŠÈ”|ý√ ½ aPdò“åł÷ ¢ †’Ð≈ °Š¯n aPü ± °Š¯n ½

Nœt ¢ © Yîävèłm cž£ð¬ °Š¯n èŁm£I´èÅäËšØd ¢ © büäÈšØèi 6 d`P ³°ł±H ¢ ¿ È≠ ¢ © íýâ¡ üŁ± ó¿d V` ïC©è ® °Š¯n ó d ˛©èኯ~iü©^P üšØ ò Ë´YU ¢ Øš ]ì m ¢ ©½ È≠ ^P 7 Í. ¢ †·Š√˚−¥ òËÐ šØŽîn YdèÅšÆ ïŠv èv䣩ínè−t ¢ äȯŠk îŠv£ ± ³°Š¯nŽd ˛©Xèvä ͽ ø ó¿d^P¢ ä√ bü’ä≈P èi¢ †ŠÈÔ®èidè ÿ®Î¢ ≠ P` ¢ ä√ @P£ð¬ ˙‚ø ü©ó“−t`£Š¬ .èŠâ©ï~ÉŠÈΩ ^P ü©³bP üý√ °Š¯ vèŁm ˙≤ £´P ¢ π èv䣩³°ºU °Š¯n ½ ³WP@ü©½ †ŠÈÔ®^P ïC©¢ †ŠÈÔ® šØ ïŁm` ò‘Š≈ 8 .èŠvèðv ¢ Øš èvýèŁm è ®Í † ½ ŠÈÔ®èi³b ü ± Î òÓÐ≈ ˛©òËäÐ ¬ VèŠâ≥£Š¬ W˙π ^P 9 .¢ :˛ ƒüšØ Ydüð√ ½ aèÐv ˛ ƒ üšØ ò‘®

È≠ ¢ ≠ ¢ Nœt ¢ © Yîävèłm ùŠ¯ýv ¢ ä√ bü’ä≈HP Î ü’Š≈ .¢ ý≈ ä√ büŠ√U ò‘Š≈ V` òÓ ˛©d˙Ê≥ ½ †ŸŠË¡ üŁ± ˛©˛´îävIŽd ˛©^P ¢ ≤ H Ô÷Ł ¢ ä√ îäv`Pî m 10.òÓý≈ © ^P.èåý≈ èŠvU óŒm •ł◊®èኯŁm ¢ ¢ ø büNœt ùŠ¯ýv ¢ © Yîävèłm ¢ ä√ bü’ä≈P ûÐ√èÑ≥ èidè ÿ®¢ Í.èŠâ≠îŠv£ ± ½ †ŠÈÔ®

.èåý≈ Xè ÖŠÈð¬ V` ò‘Š≈ Šâ≠ 20 © büäÈšØèi³°œ ³ Š¯vÐ b ° ³ èåł∞ ˛©\üŠ√ ˛©ùπìŠâ¬ð ó®èm èÐvNP£Ð¬ , ³°Š¬î vèu YUü’Š≈ RddŽ£Ð¬ d`P èÅäËšØd ¢ (38-33:18èâä ±üŠ√ ;5-3:23èuü≠ ;5-2:15ù¡˙≤) È≠ ¢ © cdè|þÈÔł∞ ¢ © È≠ ¢ © ¢ ä√ £©íýâ¡ ü©\üŠ√ d`P ¢ bü´ü≠ ¢ äÈ≥ èt ¢ © ùπìŠâð¬ ó®èm ü©\üŠ√ 11 .°Š¯k£©¦ ^dPŽ£´˛©½ aèÐv ^PV`ïC©èŠvèá©HPü© ùπìŠâð¬ .èŠâ´èŠâ©Pž˙Ô®¢ ä√ ùπìŠâð¬ 21 È≠ cdè ÿý≈H °Š¯n ïC©Î èåł∞ üð√ ¢ ø ^P ¢ ä√ Øš Vè−tUèÐv èibüŠ√ Uü’Š≈ üý√ èŠâ©Îèåł∞ üð√ ¢ èšld ü©ù©¢ Í?¢ ä√ \üŠ√ ©¢ äÈ’®c˚Š˜ýv bèšl ÎïC©èŠvU aPüŁ± ¢ ä√ bü´ü≠ ü©\üŠ√ èŠvü´èÐvNP£Ð¬ ?b`£© °Š¯n V`ûÐ√èÑ≥¢ aPüŁ± °Š¯n îŠâ ¬èvý ˛©èÐvNP£Ð¬ ¢ Í.èŠvU

Í.büšØ òšÆ


44-22:27 òýËN≥

55

ŠÈ”p ü”É≥) èŠâ´èy£žł± £ð¬ † \üŠ√ (a ;43-26:23èuü≠ ;32-21:15ù¡˙≤) (8-6:1SèÅ∫P27-17:19èâä ±üŠ√ Ôý≈ ¢ Øš d èŁm ˚šlèÐv¢ ø ˚ˆ−æ •ý≈èt ¢ © \üŠ√ òÆš èðâø 32 .¢ ä√ büŠÈšØèðâø È≠ ¢ © \üŠ√ ü©ô ◊−æ d`P ê †ŠÈ”p ¢ ŠvP òýËøU£Ð¬Žd ¢ æ − ø òäËŠ¯k£©üŁ± èåý≈ ³bü·Ÿ Xèvä è|øP .èŠvUd`Žd £ð¬ ¢ ä√ èåþ≈HP 33.èåý≈ ¢ ≈ ’ð Ë ä ≥ © ùŁ± è —~jÎ .¢ ÷ł ïC— Í.( ïC— Łm ˛©èâý—~j V` Łm ˛©Yž£ð¬üÔ®òäË· ¢ âý È≥ ¢ È≠ ¢ ©¢ äȯŠvð ü©^P°Š¯n èâý—~j¢ ä√ büŠÈšØèðâø 34 ^Pd`P.YU¢ È≥ ¢ ä√ \üŠ√.òÓý≈ ò Ë´˛ ƒìn ˛ ƒP`U ˛©¢ ä√ £©d`U UdU °Š¯n ¢ È≥ èi¢ Šâ≠ èåŒłm VŽ˙≤ ä√ büŠÈšØèðâø 35 .èŠvU£©dè|ä√P¢ ø ¢ äÈŠ¯ðv ¢ ø HP° ³œ ü©\üŠ√¢ ø íŠâ©£ð¬ †ŠÈ”p ä√ £©ípèm Qè−t üð√ ˛©^P ˙Ôð≈ .èŠvU ê ¢ ävüÔþ≈ ¢ ä√ £©YŽdPîävPïr˙¿°Š¯n ùð√@P¢ È≠ ¢ © ïC© †Ł± 36 .èŠâ≠£©ï~ÉŠÈΩ èi¢ Ôþ˯ŠÐv £ð¬ °Š¯šl`¢ √ üšØ ¢ ý√ £©YdPUV˚ˆð≈ ˛©\üŠ√ òÆš èðâø 37 .¢ šØ d¢ © ^P © ^P£©•œkü©XPŽ£≠P^Pèåý≈ èŠâ´èðvüÔý≈ XPŽ£≠PüŁ± £ð¬ ^PV`ìr¢ ¢ Øš \üŠ√ ïŠv Î èåý≈ ò‘Š≈ XPŽ£≠P V` d`P .èŠâ´è}≠ £ð¬ ˚¥ èibüŠ√Uü’Š≈ üŁ± ¢ © \üŠ√ 38 Í.¢ Øš Vè−tUèÐv £ð¬ †ŠÈ”p òÓÐ≈ ü©b`düł± `U°Š¯n ü” ð≈ ¢ ü©c˚¥`U d`P ¸ä¬èŁm òäËØš PU ˛©^P ü©düł± ê ŠvP .èåý≈ èŠâ´èŠv èyž£ł±

≥ ä√ ùπìŠâð¬ äȬð PüŁ± ü©\üŠ√ ÎïC©è ®¢ èvýdè|ð√ ñËŠ ü©¼ aP@¢

22

Í.b`£©èŠâ©°Š¯n ¢ šØ ä√ bü´ü≠ Í.`Uèyž£ł± £ð¬ †ŠÈ”p ü©^PÎèŠvU aPüŁ± ¢ ø ³bP¢ ä√ ùπìŠâð¬23 ä√ èyž£ł± £ð¬ †ŠÈ”p ü©^PÎïC©èåł∞ üð√ ¢ ¢ Øš X£Ł±èŠâ©èi^Pd`PüšØ ¢ ýÈ’®büŠÈ©óý≈H Í.¢ ø ŽdP`@Pòł÷ä≈ `P Rü≠ —k ¢ äÈ’®¢ √ üšØ ¢ ýÈ ◊ËŠ±ł ¢ £ð¬ †ŠÈ”p ü©^PÎïC©¢ Í.`Uèyž£ł± © bü´ü≠24 Øš °Š¯ ä≈ ³°œÅ≤ ¢ ø •Ł◊≤ èâä ≠îÐv ü©½ aTèŠâ ± ¢ ^P.¢ √ üšØ ¢ ýÈä¬ èŁm ü©½ È≠ ^P °Š¯šl ¢ √ @P£ý¬HP£ð¬ UèáΩ Rü≠ ïC©¢ aèÐv ùπìŠâ𬠢 ä√ äÈð¬ P ¢ äÈ≥ èt ¢ © bü´ü≠ XèÅý≈ d`P èŠâ≠ ˛äƒèðv èt PždüÔý≈ ¢ ü©büÔý≈èšl ¢ √ üšØ¢ ý√ ü…U aü≥ ˛©ò≤U@P^PïC©Îè ®¢ .büšØ °Š¯ ä≈ dPUïC≥ŽU °Š¯n èi½ © ^PüŁ± üšØ üý√ Rü≠ òÆš óý≈HïC©büŠÈ© Í.°Š¯šl dPUïC≥ŽU ¢ ä√ bü´ü≠ XèÅý≈ 25 ©½ òÆš óšÆ ¢ aü≥ ˛©^PïC©ÎèŠvU aPüŁ± ¢ ® È≠ ¢ ©½ aü≥ ˛©^Pd`P.°Š¯šl dPU ïC≥ŽU ^Püý√ üšØ d˙Ê≥ •ł◊ PŽ˚¥ düflÐ√ ¢ ´ °Š¯k ½ Í.¢ †—åÐ≈ UT`PYdèÅšÆd`PóšÆ ü© ä√ ùπìŠâ𬠸ý¬ 2 6 ø b`ždü©ü©\üŠ√ d`PèŠâ©èšldü©èÐvNP£Ð¬ ¢ ¢ ≠ Pü± ¢ © büŠÈšØ èðâø¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ èyž£ł± £ð¬ †ŠÈ”p d`P èŠvPüþÈð¬ .èŠvU£©¢

≠ P`¢ ä√ dŽ£´£ð¬ ¢ ý¯t Pd 39 .èŠâ´èŠâ© aü”É≥ ¸ä¬èŁm °Š¯ vèÐv ˚¥ Rü≠ ¢ © ùπìŠâ¬ð TP` ¢ √ä èŁm èŠâ©£ð¬ \üŠ√ ä√ üý√ , ¢ ýÈ’®d`P Î 40 .¢ Øš d ¢ ý√ £©èåþËþ¬ è|øP¢ √ üšØ ¢ ý√ ìšl _PîŽ n èibüŠÈØš èðâø ¢ ïC©è ®¢ (3-2:19èâä ±üŠ√ ;20-16:15ù¡˙≤) œt £©Xî äË≥ü©èŁm£´ .èjc£©˚Š˜Å‡ý√ VdèÐv`U°Š¯n büä√U³°Š¯ýv d`P.èj¢ © ùπìŠâð¬ 27 È´ ¢ ≠ °Š¯n íÄ≤ òÆš è−t ü©\üŠ√ òÆš èðâø ¢ ø †ŠÈ”p üý√ ¢ ¢ †ÊŠÈÁ± üý√ £´P ! èłÄ≈Ð ü©Uü ± ùÐ√ d`P .¢ šØ èâþŠ¯Ðv èiPîH m °Š¯n ½ ä¬ © ^P 28 .èŠâ≠ ˚Š˜å™ü©\üŠ√ ¢ ä√ büŠÈšØèðâøXèÅý≈ Í.èŁm@P£©£ý¬P ¢ ł÷ËŠ dèvýHP cž˚ð˜C©¢ ≥ “ © büäÈšØèi 41 √ U ø íŠâЬ ˛©büþÈä¬èi29 .èŠvèâä ’ð≈ ï rüł± YŽ˙≤˙¿ü©^Pd`P ¢ †·Š√˚−¥ ³°Š¯Å Ö èÅäËØš d ¢ PüšØ èâä Ь ¢ YU ü’Š≈ ŽdŽ˙‡≥ d`P ½ Ôý≈ UüŁ± ü≥ £ð¬ bèšl` ³°Š¬î vèu Yž˙Ôł∞°Š¯n •ý≈èšl ¢ … îŠâø ¢ © ^Pd`P.èåN®d£ð¬ ˚¥ ¢ © ^P³Wèvý ê ŠvU òÓÐ≈ V` .¢ èi\üŠ√ W˙π ˛©bü´ü≠ £— ŠvP ≈ ý þ≈ ® ® Æ ’ ’ ´ ≥ ä√ ^HP,¢ Ô ¢ ýÈ V` 42 .¢ √ üšØ ¢ ýÈ ïŠv d`P .¢ È ê —k ¢ ä√ £© èåþËÔ ¢ äÈ èt ¢ © \üŠ√ òš èðâø ¸ý¬ .YU ü©bü´ü≠ c˚¥`U¢ åŁ∞ ¢ Šâ≠ .èŠv èłÄÐ≈ ýÈ’®Rü≠ ! èâýœt °Š¯ ä≈ èłÄÐ≈ ü©Uü ± ³°œ èiíŠâ ¬P˚¥P ïŠv ïC©°Š¯šl ¢ Øš Vè−tUèÐv ïŠv £´P.¢ Øš Vè−tUèÐv ÈØš èłm ü©^Püý√ ¢ ÷łËŠä¬ ¢ ø †ŠÈ”p ïŠv ïC©¢ ¢ ä√ ^IP 43 .¢ ´ °Š¯ vT ³bèÅŠ≈P £ð¬ ^P óšÆ ¸ý¬ ¢ √ @P£©£ý¬P £ð¬ Pî m ¢

—k ¢ ä√ dèn £ð¬ ˚¥ ¢ © ^P d`P .˛≠ ³°Š¯åł∞ ò–NkU W˙π ^P 31 .¢

√ èłÄ≈Ð ü©^P aP òÆš Pî m ¢ È≠ ^IP.èŠâ©èt`˙ÔÐ≈ ^P ü©Pî m ò‡¡P` £´P ¢

©¢ ä√ £© © ^P d` P¢ √ U Sè|ä√ ï rüł± èi^P îÖÐ√ ¢ VdèÐv`HU cž˚ð˜C©¢

^P 44 Í.büšØ èâþŠ¯Ðv èiPîH m °Š¯n΢ ad`˚ ∆ ˛© šØ èâý’®Uü ± V`.üšØ ½

—k ¢ ä√ £© _PŽîn © büŠ√Uü’Š≈ cPüšØ Xìt£ð¬ •Ł◊ý≈ ÎïC©¢ Í.Vè−tUèÐv ¢ ä√ büŠÈšØèðâø 30 ø •ý≈èšl ¢ © ^P ¸ ý¬ èiüÔý≈ £ð¬ \üŠ√ ¢ Yž˙Ôł∞ V` ¢

È´ ¢ ≠ ü©^P¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ èyž£ł± £ð¬ †ŠÈ”p d`P¢ √ Uèâä ’ð≈ ¢ ø HP .¢


56 ± —k ¢ äÈ’®d`P ¢ √ P˚И噽 ŠvU ü©½ aèÖ¡P` îŠvU ó−‰ł d`Pïk£≠Žd ïC©¢ †’Ð≈ £©•œ !Íèåý≈ èâþŠ¯Ðv èiPîH m V`°Š¯n½ †ÊŠÈÁ±Î ˬ ÷ŠËð¬ ø íŠâ”jüŁ±°Š¯ývdüª ò Ë©55 Ôł ¢ © \üŠ√ ¢ Ô÷łŠð ¢ ˛©^P ¢ ø d`U,°Š¯åý≈ ˛ ƒ üšØ ˛ ƒ@P¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ £©½ ŠvU Yž˙Ô®¢ †≥î m òÆš d •œ ≈ ≈ ¯ ¬ √ t äË èâä ±üŠ√ , óŠ ˙≤ bèn ˛©ùŠ üŠ√ d`P a üÁ·Š ò ŠîC—nóŠ ˙≤ 56 .°Š¯åý≈ .°Š¯åý≈ bèšl`òÓÐ≈ bèn ˛© aüÁ·Š√d`P

64- 45:27 òýËN≥

È© aü”É≥ ¸ä¬èŁm °Š¯ vèÐv d`PòäËØš PU˛©\üŠ√ W˙π ä√ b`düł± ¢ È´ ¢ ¢ © ^PòÓÐ≈ .°Š¯ ®°Š¯ývèÐv Y£Ð¬H°Š¯n cdèÐv ¢

½ †ŸËŠ¡ ˛©\üŠ√ ;49-44:23èuü≠ ;41-33:15ù¡˙≤) (30-28:19èâä ±üŠ√

˚Ð ˜u ˛©\üŠ√ ;56-50:23èuü≠ ;47-42:15ù¡˙≤) (42-38:19èâä ±üŠ√ èi˚ˆ−æ VèŠâý¯n dP ïŠv .èŠv@Pü©ó“−t`£Š¬ úø üŠ√ dPîkèn Xè−t ^P 57 © ùπìŠâð¬ ïŠv 58 .èåý≈ U£I´è−t èi\üŠ√ V` èåý≈Vîäâ−øèÐv d`P èŠâ´^èðv ¢

÷ŁÐ≈ ³°Š¯ýv ¢ ø ¢ ÷ŁÐ≈ VdèÐv ˚ˆð≈`U³bU^P 45 °Š¯n ˙ÔÐ≈ ê ~nê ýv ¢ © ¢ ¸¿` ¢ \üŠ√ °Š¯n ½ Ł÷Ð≈ ³°Š¯ýv JèÐ⊬˙Êý√ 46 .èåý≈ èŠâ´èåł∞ P˚Š˜yîävP √ üšØ ¢ ýÈ ◊ËŠ±ł °Š¯n ŽdP`@PdPU P`Žd ¢ ä√ èŨ ò“ŠvP ò“ŠvP Î ïC©èåý≈ è ®¢ ≤ H Ô÷Ł PîH m c˚Š˜C≥ cP , PîH m c˚Š˜C≥ cP Î òäË·Š√ Í?òäËÁýÈЯ−t ìŠâ©P ¢ Í? *èŠvUždüÔł∞ büŠÈ©

ä√ ^HP ïŠvÎïC©è ®£©³°Hø ü©^P¢ ä√ bü´ü≠ îäâł± cž˙Ô®£ð¬ bèšl` 47 ä√ £©¢ ≠ Pü± ¢ © ^HP ¦ d`P.˛©¦ ^dPŽ£´˛©¢ ^T ˛©\ üŠ√ ¢ ä√ ùπìŠâ𬠩 úHøüŠ√H ü©¦ ¢ ^T˛©\üŠ√ V`ïC©èŠvUóŒm ü©büŠÈšØèðâø¢ Í¢ šØ èvýdè|ð√ ü©VèŠâ”ŠvP ¯ Èä¬ ü©^Pd`P£©¢ ≠ ü©¦ ≠ Pü± ^HPd`P èŠvT ñ √ üšØ cžd`U ê ø °Š¯n ³bPH48 ˛ýƒüµ ¢ ^T^PúHøüŠ√H 59 .°Š¬£©¢ ²äËðt d`P èŠâ´¢ ŠvP ¢ ø Yž˙Ôł∞ ê ÷łŠËä¬ ¢ © ³bèâþł± ¢ ä√ ^HPd`P 6 0 .èâþŠ¯ðâ≠ °Š¯n cž˚ð˜C© d`P , èŠvU fîävèÐv ¢ üŁ± °Š¯n ³°Š¯nŽd ¢ ŠvP ü©^HP d`P èŠvU ˙ÔÐ≈ £©üÐ√žU ïC©˚¥ °Š¯n ø P¢ ø Yž˙Ôł∞ òæHP ≠ ˛ðƒ ¢ ø P V` ïC©èvý èŠvU ü©\üŠ√ ü©²ñäËð¯t ¢ © ˚Иu d`P.YU•©d°Š¯n ^PòÓý≈ ˛ ƒP`îå®˚Иu .¢ ˙Ôýˬð Yž£Ð¬ ê ŠvP£ð¬ ïäâ≥ ¢ Šâ≠ 49 ä√ bü´ü≠ c˚¥`U³°œ © ^PïC©è ®Î¢ ˚Иu óŠ≈˙≤ Y˚¥`U d`P òäËŠ¬îC—nóŠ≈˙≤ 61 .èŠâ´ìłm £©è|…ž£≠ ü©³bèâþł± ˛© îäâ≥ £œs°Š¯n cdèÐv ¢ ¯ ´ °Š¯åŒŠvU ïŠv óšÆ ïC©büŠÈ©büšØ ïäv È≠ ¢ ©½ © ïC— † πèܱ ˛©^P èŠâ©ïC©¢ .°Š¯åý≈ ˛ ƒ üšØ òÓþËŠÐv ¸Š¬˙¿¢ Łm ^P ˛© ¢ √ @PVèŠâ”ŠvP Í?èj¢ .YîŠvU³bèŁm £© ñËŠł± °Š¯n ŽdP`@PdPUd`Žd ˙Ôð≈ \üŠ√ ¸ý¬ 50 ä¬ ø ± ¬ ¬ I´ ≈ ïNÉ Y£ð `PVU£ð èièŁm£ ˙Ôð 51 `U£©¾ †Ôð≈ ¸ä¬èŁm ˛©¢ ł÷ËŠ ¢

˛äƒèÐâ’–äv ˛©˚Ð ˜u ˛©\üŠ√

©¢ ä√ èŁm dŽ£´èåý≈ ³bU P˚¥`U èiYdèŠâý¬ üŁ± Žd`d ¢ ”j P 62 îÖÐ√ ¢ ¾ üþ√ °Š¯ävèâþł± ˛©˙ÔýËð¬ d`P ò Ë´íšlU ° a ³ Š¯nŽd d`P .èŠâ´¾ ¸Ð¬ °Š¯n büN›± ”n ¢ ø ùπìŠâð¬ ò‰Š√˙ºèÅäËØš d¢ © büäÈšØèi Rü≠ ˛ ƒPî m ò Ë©¢ √ üšØ c˙≤ , °Š¯ â´íå®°Š¬ ˚Иu 52 .°Š¯ â´ ïC©ü…UV`ïC©è ®d`P 63 .¢ Ôþ≈ P £©üšØ VîävŽd ¢ ø b`˚Иu √ @P˚šlèÐv ¢ ø b`˚Иu Rü≠ V` 53 .¢ Ł± ŽdèÐv ¢ ³ Š¯ýv Î ïC©èåý≈ è ®d`P .èåý≈ VîävŽd † büÔþ≈P ò∞Ł VdèÐv`U °Š¯n îÖÐ√ ³bU ° Æ È≠ ^P 6 4 . ¢ È´ ¢ ”łm ü©˚ˆ−æ ^îNàH≥ Rü≠ V`d`P èåþ≈PòŁ∞ VdèÐv`U˙Ôð≈ \üŠ√ ê aèÐv ïŠv èj ò Ë©d`P.¢ šØ UèŠv °Š¯Åš ê ýv ³bU ³°Š¯ýv ¢ ýv aP ½ æ Œ m ø òýË ◊ ˛©˚Иu ^P È≠ ^P`Uó èi˛äƒP£—äv¢ ø büÔŒäv@PòäËð¬P°Š¯ ä≈HP¢ ä√ bü´ü≠ © ^PïC©¢ .è匊vU¢ ^PU£I´è−t ¢ ´ °Š¯ ®ïŠv ¢ ø bü´ü≠ d`P.°Š¯ vèŁm ¢ ≠ £©P£ł± ü©¦ Ôý≈ ¢ Øš d £©˛äƒèÐâ’–äv ˛©\üŠ√ üŁ± òÆš èðâø d`P dTèt ïðâø 54 ^T ˛© .¢ VîävŽd V`ïC©¢ ø ˚Иu £© üšØ ø ¢ ” ≈ð ïC©ü…U ìåł÷ð≈ ïŠv d`P.¢ P£Ð¬H òÓÐ≈ ¢ šØ èŠâ´•þ≈HP ¢ Í.èjüšØ

1:22düÐ√Žd ?Í èŠvU dž üÔł∞ büŠÈ©ˇ Pîm Hc˚Š˜C≥Î


18:28-65:27 òýËN≥

57

ý≈H äÈ’®d`P,PüšØ UüŁ±ü≥@P¢ äÈ≥ èt ¢ © ³bP \üŠ√ Í.üšØ QdèÐâ≥°Š¯ ÿ ïC©Îè}≠ ¢

ä√ ùπìŠâ𬠸ý¬ 65 •ý≈èt ü©büŠÈšØèðâø îäâł± óý≈H ïC©Î èŠvU óŒm ¢

© ^Pd`P°Š¯ v üšØ ¸Š¬˙¿¢ ø \üŠ√ °Š¯ývdüª V` ¸ý¬ ˛äƒP£—äv•ý≈èt ¢ © ò‰©üł± Yd üð√ £ð¬ ˚Иu üšØ ¢ ýÈšØ èłm W˙π ùŁ± d`P `èŁm¢ ≠ £´£ð¬ b`˚Š˜ðv ¢ ý≈ H ø büý√düª ³bP¢ ä√ \üŠ√ 10 .˛©½ © £©˚ˆ≤ ¢ ø ˙ÔýËð¬ ïäâ≥ ¢ © ˚Иu d`P ¢ È´ V` 6 Í.`£© ó ÎïC©è ®¢ aUèÐâªòŒtP £© ˛©büŠÈšØèðâø ¢ © büŠÈ ¬èåÐ≈ c˚Š˜C≥ , ½ √ UèåþˬРc˚ˆð≈ ½ °Š¯n íŠâ”jü©³bP d`P `èŁm ^èðv ¢ †≥ `P˚Ð˜å™ .¢ † ◊æ £ð¬ bèšl`°Š¯n ˛äƒP£—äv È”tP.`î ®¢ È≠ ¢ © ¢ ä√ @P ´ °Š¬£©dPîŠvUP˚Š˜C≥ £ð¬ bèšl`V`ïC©¢ Í.¢ Ëä ’≈ð ³ Š¬îv èu YUü’≈Š \ìqP ˛ ƒ üšØ ò÷ł ê vý ° È≠ ¢ ©¢ ä√ £©˚ИC ±èÐv ü©b`U£I´è−t °Š¯ývdüª V` 11 .°Š¯ â´ò“łm ¢ √ @P¦ ≠ P`¢ ä√ £©˛äƒP£—äv£ð¬ ˚Иu £…UPd`P ¢ ùŠ¯ðv £©èŁm °Š¯n ˚ˆ−æ òÆš èðâøîäâł± ¢ ¸ý¬

√ èâä øèÅäËšØd ¢ © büäÈšØ èi ½ √ üšØ 12 .¢ aTèm cdèt ¢

èâä Ôþ≈P ò∞Ł VdèÐv`Uèi\üŠ√ (10-1:20èâä ±üŠ√ ;12-1:24èuü≠ ;8-1:16ù¡˙≤) ” ≈ð ¢ ©¢ ýÈ„Øš ïŠv .èŠâ´dŽ£´³bU èi½ P£Š¬ üµ èi³bU ¢ †Ð¯t ≈ ≈ Œ v äÈÔ ŠU ü©˚Иu óŠ ˙≤ Y˚¥`U d`P òäËŠ¬îC—n óŠ ˙≤.èåý≈ ¢

28

ä√ èÅäËØš d¢ © büäÈšØèi È≠ ¢ © © £©½ ø büŠ√Uü’Š≈ ŽdŽ˙‡≥d`Pcž£Ð¬ ¢ .°Š¯ v@P¢ ¢ aèuìn¢ ø ³bP d`P ¢ —k ¢ ä√ £©ü—ýâ„´ £ý¬P ¢ È≠ ¢ © ¢ ä√ Pü” ®¾ ø ³bèÅæ@Pïýâ−ø˙º ê Yž£Ð¬ ê aüÔŁ∞ ¢ ŠvP ¢ ŠvP èiîäv`Pî m .èŠv@PïkŽ£≠Žd Qèâä Ωü ± ¸ý¬ 2 ø ïäâ≥ £©èŁm ø ˚Иu ïýâ−ø˙º V` .èŠv@P£© ä√ bü’ä≈P 13 .¢ —k ¢ äȱł üµ ˚Š˜Ðvîýv òÓÐ≈ ˛©¢ äȬŠ U ½ ¢ aü−µd düflÐ√ ó¿d ^P ˛©˙NÔýË¬ð ¢ ¸Š¬˙¿ ¢ ≈ ø büŠÈšØèðâø ò“ŁÄÐ ïýâ−ø˙º V` 3 .èŠâ´•þËŠ¯Ðv £ð¬ ³bèâþł± ^P d`P èŠv è|…ž£≠ ü© ³bèâþł± ø bü´ü≠ Î ïC©è ®d`P èŠâ©\`˚−¥ èâä ’®¢ aPd ïC©ü’®ïŠv ¢ ½ Æ Ôý≈ °Š¯n îä⊯äv óš †Ł± ½ © W˙π˛©]£Ð¬ Q √ @PU£I´è−t ¢ © \üŠ√ üý√ ¢ ¸¿` ¢ ˛©^Pd`P¢ è−t üð√ ˛©^Pd`P.èåý≈ Q èâä Ьèvý W˙π˛©ê Åł∞ ˛© È´ ¢ ≠ P£ł± ü©¦ aèÐv ïŠv ü©ó®èm £´PïC©è ®d`P 14 .¢ òÓÐ≈ Xü”Ö≥ ½ ^T ≥ fi Æ ý≈ H © ® ¯ ‰ ¯ ¬ ´ °Š d`P¢ ´ °Š U£©³° Å ü©^Póš üý√ ¢ √ èŁm üšØ ò ü©ó ïC©¢ ¿ ´ °Š¬£©XèÅýËšØP èi¢ ä√ üšØ ïäv úŠÈ”|ý√ ˛©ó‰¡ ó d òšÆèðâø 15 Í.¢ © ¢ äÈ’®¢ © ³bP d`P ¢ È≠ ¢ ≠ òÓÐ≈ ³WP@ïÉ¡ ïŠv .cdŽ£´£©ûÐ√èÑ≥ ¢ Øš Xèr °Š¯nbüŠ√Uü’Š≈ .¢

äv ˛©˚Иu 4 .òÓý≈ ]èNÜ−ø ]èp d`P îŠâ„ø ³ Š¯ÖýÈ≥ £ð¬ ˛äƒP£— ° ä√ büŠÈšØèðâø √ üšØ VUŽ˙ºü ± ½ †Ł± ¢ d`P ¢ †’Ð≈ üý√ è匊vU ü©ïýâ−ø˙º È´üšØ VU˙≤¢ √ üšØ ¢ ýÈð¯äv èi¢ © džU cdèn .¢ ý≈ ø ³°Š¯ývPü ± ³b P¢ ä√ ïýâ−ø˙º 5 †≥ `P˚Иå™ó ïC©Îè ®¢ ïC©büŠÈ©½ H≤ Ô÷Ł Øš ˛ýƒ üšØ Xü”Ö≥ ½ Øš d £©¦ aèÐv ïŠv ¢ ¢ ^ìýv ü©\üŠ√ aü”É≥ óý≈H ïC©¢ È≠ ^HP.¢ ©¢ äÈ’®¢ © ^PïC©¢ ¢ šØ °Š¯ ä≈ bè Š≈ üý√ \üŠ√ aP 6 .üšØ

I èt− ¢ ø b`U£´ äÈð¬ P ˛©\üŠ√ °Š¯výèÐv Y£ ±P@˛ ƒ üšØ ò‘®¢ ;49-36:24èuü≠ ;18-14:16ù¡˙≤) (23-19:20èâä ±üŠ√ È´ £ð¬ ždè ð≈ V`.¢ È´ ü©íŠâ”jU£´è−t VdèŠâ´16 ä√ \üŠ√ bè Ł∞ ¢ ¢ ä√ b`U£´è−t £ð¬ ždè ð≈ 17.èåý≈ è ®¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ èŁm °Š¯ ä≈P ü©\üŠ√ ¢ Šâ≠ .˛©½ ø °Š¯n ³bP ° ä√ bü’ä≈P.è匊vU ô·Ð√ ¢ × ³œ aUèÐ⪠˛©^P ¢ ä√ U£I´è−t È≠ ^P 18 .èŠâ©ïäv óŠË”áý√ ü©¢ ä√ üšØ ¢ © \üŠ√ òÊŠÈÁ± ¢ ¢ äÈ’®d`PèŠv @P^èðv ¢ © ³bP \üŠ√ Pdètèi³°Š¯nŽd ^Pd`Pèi³bèÅæ@PïC©Îè}≠ ¢

ä√ èŁm ¢ Ô®d ¢ ©¦ ˛©¢ ^T ˛©^P d`P `P@.¢ šØ èåþ≈HPòŁ∞ VdèÐv`U V` ûÐ√èÑ≥ ø b`U£I´è−t ¢ © ^P d`P `£©½ †”ŁÄ∫ 7 .üÔŒŠvU ü©ïC— ³bPHü’®£©èŁm ¢ Łm ý≈ ”j ∞ â √ ø Ø Ø ó .¢ š èšl dèŁm ü©íŠ V` d`P .¢ š èåþ≈HP òŁ VdèÐv`U \üŠ ïC©¢ ” ≈ð ¢ ø ´ üÔŒŠvU bèšl` ü©^P óý≈H .èj¢ ¸ý¬ .Í¢ šØ d bèšl` V` òÆš ¢ ä√ ¢ ý¯−t ˙º è ®¢ ≈ ý Øš ò‘Š≈ V`büšØ èâýšØèłm èväèâä ø˚ИC ± üŁ± °Š¯Å Î Í.°Š¯ ä≈ èâä ≠üÔÐ≈ ¢ © ]ü ± •ł◊®°Š¯ývdüª V` JPdüΩ 8 ` ò−æü ± cdîu d`P •ý≈èt ¢ © ½ √ üšØ ¢ √ @Pù ø ïC— a˚˝≥ ¢ ¦Š¯ðv .°Š¯ â´ò“łm ¢ Łm ˛©˚Иu •ý≈èt ¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ èâä ø¢ ø b`U£I´è−t ü©½ 9 .°Š¯åý≈ òšÆdèŁm Yžd`UV`¢ aèÖ¡P`


58

20-19:28 òýËN≥

H≤ ä√ £©¢ © büý√èÐvXèÅý≈ °Š¯n èŠâä¬ UH^ Pd`P `èŁm óý≈H ¢ ø ïŁm`^P 19 .¢ © ^P büšØ èŠvU óŒm ü©óý≈H èi¢ Ô÷Ł dèŠâý¯ mP bü´ü≠ ûÐ√èÑ≥ ¢ šØ èŠâ´èŠvU ¢ Ë”Öý√ ý≈H ä√ £©YdPU˚Иävè ˙º ü© ¢ þÈŠ¯Ðv ,¢ ©¼ ≠ P` ä¯áÐ√ ê aèÐv . `èâä Ь U£I´è−t c˚Š˜C≥ ü©bü´ü≠ XèÅý≈ ¢ ¢ ýv èŠâä¬HU òýËšØd°Š¯n,ïC©è ®d`P.`UóŠ ó ˛©¢ n © W`Hd ^îNàH≥ d`P ¢ © Í.èjbüšØdòÆš •ý≈ètcdè ÿý≈H ³°Ł± °Š¯n 20 .`Uïʼný¯ðâЬ ü© †ø ³bP£ð¬ Xèvä ¢


59

ä≈ © ¡ Ł ◊ â íŠ P ˛ ù ˙≤ ø •Ł◊H≤TP` ˛©büŠÈý¬ üŁ± ˛©^HP £©ê ¸¿èq VUèŠvŽd ¢ åŁ∞H °Š¯n èjüšØd` ½ ©¢ äÈ≠ üÔ® ïʼný√ ø ˛äƒèðv ü©óý≈H °Š¯n 8 Í.°Š¯ ä≈ û √T òÓÐ≈ ¢ ïʼný¯ðâЬ ¢ Šâ≠ büšØèâýŠ¬U ø W`Hd ^îNàH≥ ü©óý≈HV`³°œ Í.è}Š√Uïʼný¯ðâЬ ¢ ïʼn¯ýâðЬ ü©\üŠ√ N) (22-21:3èuü≠ ;17-13:3òýË≥

înP@˛©\üŠ√ N) ;17-15,9-1:3èuü≠ ;12-1:3òýË≥ (28-19:1èâä ±üŠ√ þÈŠ¯Ðv ¢ © PîH m ø ñËŠ ≥ \üŠ√ ¢ .ePîýâЬPïŠv ˛©Y˚ИC ± ¦ ^üH ± û”ÖýÈ≥ ¢ Øš èåŒk W˙π^P¢ ä√ òËäÐ ¬ VèŠâ·ÂŠ√ 2 :¢

1

© íŠâ”j\üŠ√ büä√U³bP 9 © èâä ±üŠ√ ¢ ø ½ èŠv @P^èðv ¢ a˚∆èvä ¢ ä√ èâä ± üŠ√ √ èŠvdUü©\üŠ√ ¢ \üŠ√ †Ł± 10 .èŠvU ïʼný¯ðâЬ °Š¯n ³bU£Š¬ ¢

≈ ≈ äȬð P°Š¯n !üä¯t Î ” ð ¢ ø •Ł◊Hý≈ ü©˚ИŠ‡ŠÈ𬢠.büšØ èšld³ñËÔÐ Š ¢

ä√ ^P èåý≈ èšld@P£ð¬ `P ¢ ø ˛äƒèðv ê ŠvP ^îà≠P W`Hd d`P ì害bèÅæ@Pè匊vU ¢

1 : 3 ˛©ìn

ø ³bèÅæ@P¸ ê ý¬ 11 .èåý≈ èšld@P]˙π ˛©^P îäâä¬èn ˛©£ý¬üÐÈ© ŠvP ¢ ø •Ł◊Hý≈°Š¯n .¢ Í.büšØ ¦ ^üH ± ¢ šØ èâþŠ¯Ðv èâýŠ¯ ł∞ P˚Š˜C≥ òÆš üý√ β ƒ@PŽdP`@P

³bèÄËý≥P èi\üŠ√ N) (13-1:4èuü≠ ;11-1:4òýË≥ ≈ ∂ ä√ W`Hd ½ ¸¿üµP12 \üŠ√ 13 .èŠvU³ñËÔÐ Š °Š¯n P£◊ ü©\üŠ√ ¢ © £©˚˝Ð√ •ý≈èt ¢ © b`îävdU ê ³bèÑŠ¯−t ¢ aîn ˛©³bUùŠ¯kèłm bèšl` ýv ½ √ @P¢ ý¯−t ˙º ¸ý¬.èŠâ´èŠvènŽdP@¢ ø .˛©Uîn ˛©\üŠ√ d`P ¢

I èt− ¢ ” ≈ð aè ÄËý¬ä P èiU£´ N) (11-1:5;15-14:4èuü≠ ;22-12:4òýË≥

È≠ c˚Š˜ývV` Í.èjc£©dPüŸšÆ ü©VPd¢

… îŠâø ü©VPd˛©^P`£©dPüŸšÆ ü©VPd¢ È≠ ¢ © îäv`PîH mÎ ¢ æ − ∂ Í¢ šØ èšldè}≠ ŽdP`@P°Š¯n P£◊ ô ◊ ê ŠvPW˙π^P `èâä Ь 3 : 40 VèŠâ·ÂŠ√

3

ä√ ¢ ≠ P` ¢ äȬŠ U* ïʼný¯ðâЬ èâä ± üŠ√ W˙π òæP 4 £©@P°Š¯n í}äÈŁ± ¢ √ üšØ ¢ ý√ £©ïÐvüý√ £ð¬ büšØèâä H´cdè ÿý≈H óý≈H Î .èŠvU ïʼný¯ðâЬ ü©bü´ü≠ ¢ Vèâä H´cdè ÿý≈H òÆš ¸ý¬ .ü≠ ïʼný¯ðâЬ £©üšØ \üŁ±Hd ]˙π ˛© îäv`PîH m ´ büšØ ]èÖ≥ © èâä ±üŠ√ ó“−t`£Š¬ d`P ïŠvU ü’Š≈ ³bèŠâ”šlP 5 .¢ @P^èðv ¢

ä√ \üŠ√ èŠâ´èŠâ©îŠâ¡ †Ł± ü©èâä ± üŠ√ 14 ü©bü´ü≠ £©èŁm íŠâ”j¢

ä√ èâä ± üŠ√ ½ äȬð P d`P ¢ √ ü©³bPH¢ ¸¿` ^HP.èŠâ©]P˚ý˜CªP èibüšØèâä H´¢ ¬ Ð √ èŠvdU ©¾ èâä HЬ èibü≠èÐv ¢ ¸ä¬ `P èâä ± üŠ√ 6 .èŠvU ïʼný¯ðâ °Š¯n ³bU£Š¬ ¢ ø ˙ÿ®£© fžd`P èâä …žd`P d`P bèŠvžîþv V` .èåý≈èâýŠ¯k fîävèÐv ïʼný√èicž˙ÿł∞ ¢

Øš èŠâ´üšØ Pd üð√H ½ ˛ ƒPîH m .¢ ¸¿` Î 15 .YU Y˚ИC ± ¦ ^üH ± ˛©PîH m

ä√ @PîÖÐ√ c˚Š˜C≥ ÎèâýŠ¬U öª`ü©bü´ü≠ èâä ±üŠ√ 7 .èåý≈ èvýèå®î −æ ò“}äÈŁ± ¢

© £©ïÐvüý√£ð¬ büšØèâä H´cdè ÿý≈H ¢ îäv`PîH m ¢ †šØè−tUèÐv šØ ò Ë´@P ¸Š¬˙¿ ½ Í. `T³bèÅŠ≈P£ð¬ Y˚ИC ± ¦ ^üH ± d`P ` èŁm üšØ ïŁmüýÈ≥ ]˙π ˛©

H≤ © ùŁ± ¢ °Š¬Ž˚Š˜Cł± ˚ıýÈ ◊ èŠv èv䣩³°ºUü©ò≤U@PèŠv èväüÐ√žU ,èväüÐ√žU òäË·≥ ¢ šØ ö„≠˛äƒèväüŠ√ ïŠv ïʼn¯ýâð¬Ð ÷łŠËä¬ ¢ © ˛äƒèðv .¢


60 —k ¢ ä√ £©SPüµ °Š¯n ùð√@PV`.¢ È´ üšØ dî−á−ø `³bP˚Š˜C± ³°Š¬˚ ∆èm 27 ¢ ý√ £©üšØ dîýâÁ≥ †±èp ïŠv .¢ šØ óŠË”Ö ò Ëä¬ ê šØ ï~nèÖ≥èŠâ©ïŠv Î ŠvP ïŠv ? ¢ Œ m Øš èvý£©³°Š¯à”ýv Øš èvýìłm ó ê °Š¯m`dV`d`P¢ ýv £ð¬ bü±`Hd îÐv ïC©Mòý˱ !¢ © íŠâ”j˚ИC ± Ydèt ïŠv ˛© \üŠ√ 28 Í.°Š¯šl ˛ýƒèŁm üšØ dPU˚Иäv èn˙º ¢ ≈ æ l ¯n ¿ .ò Ë´íŠâÔð ½ †Ÿ ˚š °Š ¢ìr

½ ◊∂ ü©bü´ü≠ ò Ë© òýËødîâä ¬ý ` † N) (41-38:4èuü≠ ;17-14:8òýË≥ © ^P d`P \üŠ√ 29 ø Vèj½ £©í|ä√ ¢ aUèÐ⪠YUü’Š≈ U£I´è−t ¢ © ^èŠvdîävPd`P³bü·Ÿ−æ •ý≈èt ¢ © èâä ±üŠ√ d`P aüÁ·Š√ È´ ˙Ô™¢ 30 .¢ © ^P ¢ ä√ bü´ü≠ ¢ © bèšl` .òÓý≈ ìýâЯn °Š¯n dè Ä≈Ð ^èt ˛©³bü·Ÿ−æ ¢ ä√ \üŠ√ W˙π^P 31 .˛©× ø \üŠ√ °Š¯n cdèÐv ï ÉŠ√˙≤¢ Z˙∫ ¢ ø ˚ý˜áÐ√ ü©^HPd`P èŠâ≠ ž£œ © ˚ý˜áÐ√ ¢ © ðv •ý≈èšl èi^HP£©èŁm ¸Š¬˙¿ ¢ ¢ äÈÔþ≈P £ð¬`P òŒtP£©•þ≈PV`d`P.ò Ë´üšØ aèŠvèÜ−ø V`JPdüΩ ˛©Uîn òŒtP°Š¯n ¢ ý√ ä√ £©óŠË fl· .ò–k¢ © aèâýΩ@P a`˙ ∫ Xè−t ^P îÐv ü©bü ›Š√˙≤ Rü≠ îÖÐ√ ¢

32

√ T ^èðv ¢ © ^Pü©bü´ü≠ V£Þ¬èâý≥ ¢ ø bü±`Hd © b `èj33 .¢ ¢ ∞ √ üšØ õŸŁ ¢ © ^P Rü≠ XèÅý≈ äÈ≥ èt ¢ © VŽdP`dU ¢ © ˙Ô™¢ 34 .¢ ≈ Ð ≤ ä√ bü±`Hd îÐv ,ò−‰ ◊ eèÜ−ø ü©bü´ü≠ ìýâЯn °Š¯n büŠ√dèŊˬРú”ýâ ◊ ¢ \üŠ√ Šâ≠ .èŠvTU Pdè|þÈÔł∞ ¢ ø ^Pü©bü´ü≠ ò Ë©£Þ¬èâý≥ ¢ ø bü±`Hd îÐv ³bP ° ³œ ä≈ ä√ £©½ ä√ \üŠ√ü© aèÐv ¢ bü±`Hd îÐv ïC©büŠÈ©.èŠvU °Š¯ òšÆ õ¡ü≥ èi¢

37-16:1 ù¡˙≤

ø ê © íŠâÔŁ∞ ˛©íŠâ”j¢ ä√ \üŠ√16 ý√ dŽîC´H¢ ¸¿`¢ ½ ŠvUŽ£ä¬¢ © ^P d`P *³bü·Ÿ−æ ˚Š˜C´òšÆèn büä√`U ïŠv .è匊vU ü©^èŠvdîävP ˛ ƒèåÐ≈ ¢ ÔŁ∞ ä√ £©dè ø è ò“åł÷≤ ïŠv¢ Ôý≈ ¢ Øš d ê Ôý≈ 17 .¢ ä⊯åð≈ SèŁm °Š¯n íŠâ ¢ |− i ¬ Ë ¡ Ô÷łŠð c˚Š˜C≥ `@PÎ è ®¢ ä√ \üŠ√ èió‰ òÆš c˚¥`HU üœÅHý≈ °Š¯n ü”łm ¢ ≤ © ^P.èjb `èâä Ь ˚Š˜C´òÆš èn ´ `ž£œ ðv ü©bü´ü≠ óý≈H îÖÐ√ ¢ büŠÈ”åł÷ ïC©ïäv ¢ äÈð¬ P V` ½ ¸¿` ^P 18 Í.ü© ^P £©ždüÔł∞ ïC— Łm òæP ü©bü≠èŁm ¢ ˬ È≠ üšØ ¢ Ô÷łŠð¢ © .¢ ∞ © íŠâÔŁ íŠâ”j\üŠ√ 19 ïC©èåý≈ èšld òÆš ˙Ôð≈ XüÔ™cdèâä ©¢ © YîÐvŽd ïC©è匊vU ü©büŠÈ ¬èåÐ≈ büä√`U ò≤èvä èâä ± üŠ√d `P aüÁ·Š√ büþÈŠ¯Ðv ¢ © ≈ ý Ô ¢ ä√ £©dè|I−ø èibüŠÈ”åł÷≤ V` òýË− òäËð¬Pd`P¢ †ødUü©bü≠èŁm ¢ šØ d£©½ © büŠÈ ¬èåÐ≈ òÓÐ≈ d`UŽ˙≤ d`P YîÐvŽd ¼ © ³bP 20 .¢ Ôý≈ °Š¯n ¢ aèÐv ¢ Ôý≈ °Š¯n òýË−© •ý≈èt äȬð PV`òÆš JPdüΩ èŠvìÐv JPdüΩ ü©³bP¢ ä√ \üŠ√ .¢ aèÐv ¢ ¼ ¬ Ë È≠ üšØ ¢ Ô÷łŠð ¢ © \üŠ√ £©ždüÔł∞ ü© .¢

ø a © W`dH îÐv ½ P£¬ÞP ¢ Vdè|ÈþÔł∞ ü©ò≤U@P£¬Þèâý≥ ¢ (37-31:4èuü≠) ©½ © ^P d`P \üŠ√ ³bU ¢ È´ Xü◊ä≈ ˙‚©U£I´è−t ¢ †Ð¯t 21 .¢ © ½ ä√ £© öª`ü©bü´ü≠ V` £©èŁm°Š¯n Vèj½ †Ð¯t ¢ aUèÐâªYUü’Š≈ ³bU¢ √ üšØ ³bP˚Š˜C± Rü≠ £©³°ø ½ —k ³bP V` .¢ aèÅŠË”Öý√ ˛©\üŠ√ 22 .¢ ø ½ ©½ †ŠÈÞ¯Šâ± ˛©UèâýøP ¢ †·Š√˚−¥ü© W˙π ˛©ó®èm ê ŠvP ïCœ~Ðv °Š¯ ä≈ ¢ äȬŠ UóŠË”Öý√ ü©³bP üý√ èåý≈ °Š¯n Vèj½ aUèÐâªYUü’Š≈ †Ł± \üŠ√ 23 .è}≠ ¢

ø ½ aP£Þ¬P W`HdîÐv ÎèŠvèN~łm V` 24 .èåý≈ UüŁ±ü≥ bèšl`ò≤U@Pê ŠvP£Þ¬èâý≥¢ Æ Æ Øš ³bü©\üŠ√ ïC©èåý≈ Xü”Ö≥ ü© VèÐâý¬ °Š¯Åš üý√ èŠâ©? ¢ Øš èâýšØèłm èŠâ©¢ ø óš üý√ ! Y˚∆èvä \üŠ√ cP .¢ H≤ Ô÷Ł ?¢ Øš èŠv @P¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ £© ø ¸ä¬èŁm ˛©PîH m üý√ ¢ Øš Xü”Ö≥ ¢ PüšØ èŠv@P¢

È ≠ ¢ ©¢ √ä £©b ³ ìrP èiY˚Ð ˜C± ^ ¦ ü± H YdèŠâN ¬ý ˛©\üŠ√ ¢ (44-42:4èuü≠) V`.èŠâ´ìłm ˚šlèÐv £©•þ≈P\üŠ√ òÆš _Uèp ñË∑ Ð ³bUc˚¥`HU 35 © ^P 36 .è}≠ ¢ ä√ £©½ d`P³bü·Ÿ−æ îÖÐ√ ¢ aUèÐâªd`PèŠâ´£ð¬ Xèà≥ è äËý¬ © ^P ”|ä√ °Š¯n ¦ ^ìýv ˛©\üŠ√ òÓý≈èt ¢ d`P èŠvèðv ü©\üŠ√ V` 37 .¢ —k ¢ äÈ’® ŠvUVPdòšÆ Ydè ÿý≈HRü≠ ÎïC©¢ Í.°Š¯šl ¢ šØ d•œ

Øš ^îNà≥ Í.¢ ø °Š¯n ^PVd¼ ä√ \üŠ√ 25 ÍèŁm@P˚šlèÐv £©í|ä√ ¢ †ł± Îèâþä¬PžU ¢ √ üšØ ¢ ý√ £©˛ ƒènŽd@PïŁÄäË𬠢 ø ^P W`Hd îÐv 26 dü−µ `d`Žd cd üð√H d`P ¢ ø °Š¯n ^P¢ √ üšØ ¢ ý√ èN~łm ¢ ø .˛ ƒ@P˚šlèÐv £©í|ä√ ¢

Øš ^˙flð√ Xèvä P˚¥`HU è|øP b ³ ü·Ÿæ− .¢


14:2-38:1 ù¡˙≤

61

© cŽdP`dU ¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ ˚ˆÓþ≈ ¢ ©ê òÓÐ≈ ˚šlèÐv ¢ ŠvP ò‰©bèšl`.èåý≈ ä√ bü´ü≠ îäâł± 3 .èåý≈ èšldcUóŠË”Öý√ °Š¯ ä≈P\üŠ√ .òÓý≈ ïäv ïC— ê Łm ŠvP¢ Ôý≈ ¢ √ üšØ ¢ √ èåþ≈Pò≤U@Pdèłm ¢ ø PèŠvT^èðv ¢ © ^Pü©ò≤U@PVUŽd ñ .¢ ³¨ès È”tP èåý≈ P üšØ P˙ÔÐ≈ ½ œt T ïäv ê †’Ð≈ ïCœävüł± ˙Ô™4 .¢ ýv \üŠ√ ü©^P V` ¢

Æ ø bè Š≈ Î è ®¢ ä√ \üŠ√ 38 èvä èŁm °Š¯Åš ü©büŠ√˙¿ òËÐ ¬Š˙¿ ¢ ≤ H ¬ ý ÷ ” ÔŁ £ð¬ ½ ÈšØ èłm èŠv@Pbè Š≈ °Š¯n ˙πè m ˛©^P ¢ aènèà≥ ³bP ¢ šØ èv䣩õŠÈ Ðâ ¢ © £©Vd`U ]˙π b`dèłm ¢ © íŠâ”j\üŠ√ W˙π ^P 39 Í.büšØ ¢ bü±`Hd îÐvd`P ˛© õŠÈ”Ðâý¬ ˛© bü´ü≠°Š¯n büšØèj½ aUèÐ⪠YUü’Š≈ ˛©³bP

ø ïŁm` ^P È´ £ð¬ ½ ^Pd`P¢ †Ôł∞ ^Pèåý≈ °Š¯n ˙Ô™ùŁ± \üŠ√ Rü≠ V`¢

ø .˛ ƒTU½ aèŁÄ≈ä ü©bü´ü≠ £Þ¬èâý≥ ¢

© ïC— Pdüµ °Š¯n ½ †Ôł∞ ¢ bèšl` W˙π ^P .èåý≈ \üŠ√ bè Ł∞èŠvU SPžU W Łm © bü´ü≠ ³bPH5 .èŠvUdèvýP½ ø ^P¢ †ŠÈŸæ ˚ý˜áÐ√ ü©× ôŠ√˙≤£©èâä Ь ïC— Łm ¢ ø ò≤U@PW ä√ \üŠ√ £©•œ ŠvU ü©³bèÅŠ≈P c˚ˆ™ cP Î ,è ®¢ ³ ü”Ü≥ ¢

òýËødîâä ¬ý ˛©ò»dž ü© N) (16-12:5èuü≠ ;4-1:8òýË≥

È´ üšØ ]èÖ≥Vèâä H´c˚Š˜ýv ! b Í.°Š¯šl ¢ ³ PüŁ±üä√ ≥ “ N Ö ¯ ≈ ý Ë þ v Ð ©½ ä√ bü’äËŁ± ¢ Ô ¢ √ üšØ ¢ Ô Š bèšl`³°Š¯Å ¢ †·Š√˚−¥ îäâł±6 ¢ èâý’®büŠÈ©èáŠ√P ïŠv Î 7 .èłmüµ d`P èâä Hø ü©b üý√èÐv ˛ ƒüšØ ò‘®˛©\üŠ√

äÈþ¯å™d`P P üšØ ˚ ∆èm ^èðv ¢ © \üŠ√ ò»ždü©ê £©ê Šâþ¬ ¢ ŠvP40 H≤ ≈ ◊ Ð ÷ ∂ ø ^P ÔŁ üý√ ¢ ä√ £©ï p`˙‡≥ ¢ èâýœt ¦ ù ½ †◊ ¢ šØ èłm üý√ £´P Î è}≠ ¢

≠ P`¢ ä√ £©˛ýƒNŽ˙∫¢ √Ð ˛©PîH m ½ Øš aèÅ“iïŠv ?¢ ]˚∆ ïC©büŠÈ©!°Š¯šl ¢

ø ¢ ∑ èàý√ ¢ © ó∞d £ð¬ ^P ¢ ä√ \üŠ√ 41 è ®£©üÔł∞ ¢ ≈ ý H Ô÷Ł .¢ †◊∂ Y˚Š˜ýv Î Í.üšØ †ŠÈ›ä√ ½ †◊∂ ¢ šØ `Ždd@PY˚Š˜C≥ ˛ÐƒèŠv ½ ø PJPdüΩ òšÆ •ý≈èt ¢ © ^P42 aüÔł∞ ždü©.˛ ƒ üšØ †ŠÈ›ä√ òýËødîäâý¬ ¢ ¾

Øš èâýœt£©]èÖ≥ü©büšØèâä H´òÆš PîH m Í.¢ æ ä√ © ½ © ^P ³°Š¯ÅN“Ö≥ ¢ \üŠ√ 8 †·Š√˚−¥ ïC©èåŁ÷Hÿ ¢ û”ÖýÈ≥ ¢ ý≈ H ýȱł üµbüŠÈ©W˙π ^P èáŠ√P ó Î è ®üý√ °Š¯šl ¢ Øš d ²Wüµ ^P 9 ? üšØ ¢ Øš ³°Š¬£ý¬ ³bèt@Pèâä ’®èŠâ©ü©ò≤U@P ³Wü”Ü≥ £©]èÖ≥ Vèâä H´c˚Š˜ýv Î ? ¢

Øš Í.¢

.èŠâ´ìłm ò»žd ü©d`PèŠâ´ æ ø òýË ◊ d`P èŠâ©ïävP`d ü©^P \üŠ√ 44-43 ÎïC©˛©îŠâ©èvý ¢ äȬð P £©èŁm £—nèâä ’®ïäv ¢ ø ò‰©û”ÖýÈ≥¢ © Ž˚Š˜Cł± ^P èå®U ü©³°šØèi°Š¯ âý¬ ¢ ä√ MòæHü≥ üŁ± èib`Ž˚Š˜Cł± ³bPH ¸ ä√ èŁmüšØ ]èp Qèðv ¢ äÈð¬ P d`P ¢ ½ ЬèÐv ˛©¢

ÈØš èłm èâä ’®W˙π ^PèŠv °Š¯šl ¢ È´ ¢ ȬŠ U ≠ èåþ≈P ˚ý˜áÐ√ P˚Š˜ýv d`P •þ≈P ïC©¢ ¢ Šâ≠ 10 .èŁm ä√ £©]èÖ≥ ü©b üšØèâä H´£ð¬ ³°Š¯nŽd ü©XU@P° ³ ЬP ° ³œ û± èi¢ æ Øš È≠ ¢ © ³bPHïC©èvý £©¦ ø × ä√ \üŠ√ ¸ý¬ Í èjüšØ èâä ÔŁ÷Hÿ °Š¯ ÿý≈H ïŠv .¢ ùŠ¯ðv ïävPdŽîäv ˛©dN˙ÊH≥ bèšl` V` 45 Í.üšØ òÆš Pü´¢ W˙π ^P ¢ ôŠ√˙≤ ¢ ø bü´ü≠ £©èŁm¢ ø ä√ \üŠ√ ïC©è ®¢ ≠ ˚ý˜áÐ√ P˚Š˜ýv d`P•þ≈PbüšØ èšldï ®¢ ø •Ł◊Hý≈ °Š¯n Î 11 Í.è ® W˙π ^P .YU èÜI−ø ü©^P òÆš ¢ ˙Ô™d`P¢ È≠ òæIP d`P .ò Ë´íŠâÔð≈ ]˙π ˚šl ˚ИC ± °Š¯n cdèÐv ¢ © \üŠ√ √ üšØ ¢ ýȯŠk ˚ý˜áÐ√ èâä ð¬P d`P P üšØ Pž˙Ô®•þ≈P ô × Š√˙≤ JPdüΩ 12 Í.èŁm †Ł± ¢ †ø ¢ ä√ bü´ü≠ £©•œ ø bèšl` ¢ äÈ≥ èt ¢ © ŠvU ü©˙ fläÈ≥ ^P .èŠâ´ìłm ˚šlèÐv ¢ ¢ Ë© Æ ä√ óš Îè ®£©üšØ ³bP˚Š˜C± ” ≈ð ïÖ¡P`˛ ƒ ü©èáŠ√P¢ V`d`PÍ.è匊vUïäv òÓÐ ¢ —k ¢ ä√ £©úŠ√˙‡ý√ ˛©PîH m .¢

ý√ üšØ ¢ ŠvU Rü≠ ¸¿`^HP,°Š¯šl ¢ .è|øüšØ ïäv í mPU°Š¯n ˚ˆ−æ \üŠ√ ½ šØ d•œ Šâ≠ .üšØ ¢ ý√ £©˚˝Ð√ ïäv Rü≠ bè Ł∞ èvý£©XèŠâ¡ïC— XèÅý≈ Rü≠ ³°œ Łm ò‰Š√P \üŠ√ ≈ ý√ @P¢ ø b`˚ˆ−æ ýÈ◊łäË’ð bèšl`d`P¢ .èvýüšØ \üŠ√ bè Ł∞ ¢

ˬ Ô÷łŠð ¢ © \üŠ√ (òýËN ≥) Y`T èŠâ≠üšØ ¢ N) (32-27:5èuü≠ ;13-9:9òýË≥

³ ü”Ü≥ ½ ◊∂ ˛©ò≤UP@W ˛ƒÐ èŠv † N) (26-17:5èuü≠ ;8-1:9òýË≥

ˬ Ô÷łŠð ¢ © ^P Rü≠ ò Ë©èŠâ´^èðv ¢ © íŠâÔŁ∞ VdèÐv`U \üŠ√ 13 ¢ © íŠâÔŁ∞ \üŠ√ †Ł± 14 .YU óŠË”Öý√ ü©³bP ¢ ä√ ^P ¢ È´ ¢ © ò÷‚”m ¢ ≠ P`¢ ä√ £©Sü∑` Sü›◊≤ ê ¢ ŠvP èåý≈ èšl ddŽ£´ cdèâä ©

©¢ ä√ dŽîC´ ³bU îäâł± ïŠv .èŠv@Pùð√P` ü©Xü◊ä≈ ˙‚©\üŠ√ îÖÐ√ ¢ ≈ ˚Š˜âÞ©Rü≠ 2 .¢ šØ èŠâ´@Pùð√P` ˙Ô™\üŠ√ ïC©ò Ë´íŠâÔð ˚ИC ± √ üšØ õŸŁ∞ ¢ È≠ ¢ © ¢ äÈä¯t õŠÈ”Ðâý¬ ˛©\üŠ√ °Š¯n UPîÖý√ èŠâ´˙ÔÐ≈ ˙Ô™.¢

2


62

28-15:2 ù¡˙≤

Èä¬ £ð¬ Qè−t üð√H ˛ ƒ üšØ òþËÔð≈ d`P ˛äƒP£ð¬ òäˬðP òÓÐ≈ ˛ ƒü©Î 21 © ˛≠ü∑` Sü›◊≤ Y`T .è匊vU ü©Y`T ¢ þȯŠÐv èåþËŠ¯Ðv £ð¬ c£ý¬üÐÈł± ¢ ¢ ˬ ≈ Ô÷łŠð c˚Š˜C≥ Î è ®¢ ä√ \üŠ√ .èåý≈ © \üŠ√ £©•þ≈P V` ¸ý¬ Í `P@¢ V` üý√ ¢ šØ òÓÐ èvýè}≠ îävüŠÈð¬ èáŠ√P V` £´P .èvý è}≠°Š¯ ä≈ îävüŠÈð¬ èicž˚ð˜C© ¢ ˬ ≈ Ô÷łŠð Øš èvý èâä Ь Pž£Ð¬ îŠvŽ˙≤ü©ïC— .èŠâ≠üšØ ¢ Rü≠ W˙πòæP 22 .¢ Łm ˛ ƒ üšØ òþËÔ𠣩ž£œt îävüŠÈð¬ ýÈÔ®d °Š¯ ä≈ £œkPžU °Š¯n büœ−á≥¢ ä√ P£ð¬H ü©^d¢ © dü—ävP ¢ Èä¬ ïC©büŠÈ©¢ ø ¢ ä√ £©èáŠ√P õ √è p òÓÐ≈ ^d èidü—ävPd`P ¢ aüþ√ òÓÐ≈ ê šØ ˛ýƒèŁm ¾ −á≥¢ Æ © dü—ävP¢ Èä¬ ï−ኯŚ Rü≠ ¢ È≠ ^P.¢ büœ−á≥ ò Ëä¬ü©ü©^d¢ šØ ˛ýƒèŁm üšØ

© Y`T\üŠ√ îÖÐ√ £Š¬UYždüÔý≈ ³bU^P15 èšldèå®èväèå®°Š¯n ˙Ô™¢ ≠ P` ¢ ä√ £©Sü∑` Sü›◊≤ ê ŠvU d`P ¢ dPU £©îÐv £— ŠvP ò Ë©bèšl` .èåý≈

ýÈÔ®d£©SPžU °Š¯n Í.°Š¯šl ¢

© \üŠ√ UîÖýÈ≥ °Š¯n bü´ü≠ ³bP Ôý≈ ³°Š¯ÖÐ√èvý ¢ ©½ ¢ †·Š√˚−¥ 16 .¢ ÔŒvŠ U ¢ Ôý≈ ò‰Š√˙ºüŁ± ³°Š¯ÅN“Ö≥ ≠ P` ¢ ä√ £© Sü∑` Sü›◊≤ ïC© ¢ ¢

Ôý≈ ¢ © b`U£I´è−t ¢ © ³bPd`P\üŠ√ òÓÐ≈ Rü≠ .¢ šØ dèå®èvä è宕ý≈èt ¢

© bü´ü≠ dPU £©îÐv £— ŠvU d`P b`dPîŠvî ∫ üý√ èåý≈ èšld èå® \üŠ√ •ý≈èt ¢ √ý £©îŠâÁÈä ¬ý £ð¬ \üŠ√ YUü’≈Š îäⱳ °Š¯lš ¢ N) (5-1:6èuü≠ ;8-1:12òýË≥

ä√ bü’ä≈P ø b`U£I´è−t ¢ © \üŠ√ ¢ b`dèjVèâä H´büŠÈ©V` Î , èåł∞ üð√H¢ © b`dPîŠvî ∫ ¢ ≠ P` ¢ ä√ £©Sü∑` Sü›◊≤ d`P èväèå® •ý≈èt ¢

Øš èvýèå® © ½ © b`U£I´è−t ¢ äȬð P \üŠ√ ³bU ¢ Í?¢ †Ð¯t 23 îäâł± •ý≈èt ¢ ø ³bP d`Pèâä Hø ïŠv ¢ ä√ \üŠ√ 17 © b`îäâ≥ ½ ä√ b`U£I´è−t üý√ ¢ Ôý≈ ¢ ø büýÈŠ¯å® ¢ †◊∂ Î è ®¢ ¢ šØ d íłm V` †Ł± .èåý≈ èšld dŽ£´¢ ä≈ ä√ PU ¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ èå® ˛© †ŠÈЯq ¢ È≠ ¢ © b`dèÅŠËЬ .°Š¯ ½ È≠ ä√ büŠ¯áŠ√˙º 24 .°Š¯kždüý√ bèŠâ≠èÐv îäâł± ˛©¢ ad`˚ ∆ ˛© †ŠÈЯq ¢ ¢

©½ ©½ © büŠ√Uü’Š≈ èŠâ©èv䣩èáŠ√P³bU¢ †Ð¯t °Š¯ ä≈ ]ì m ¢ †·Š√˚−¥ ¢

È≠ ¢ ©¢ ä√ ìÐv ü©bü´ü≠ úŠ√˚−¥ °Š¯n .¢ Øš ˛ýƒ üšØ ½ èŠv@P°Š¯ ä≈ ¢ ad`˚ ∆ È≠ ¢ ©¢ ä√ ìÐv ü©b`dèjVèâä H´°Š¯nbüšØ Í.¢

Øš Í.¢ ý≈ H ä≈ ä√ ó èŠâ©ÎèŠvU ä√ \üŠ√ 25 èyž£ð¬ °Š¯ ¢ aPüŁ± ü©³bP ¢ © ^Pd`PU `PUïC©¢ Ôý≈ ¢ © üÔÐ≈ Øš †Ł± R ü≠¢ †Ł± d`P¢ bü’ä≈HP

šØ °Š¯ ä≈ W˙π ˛©b`` PüÂ−Š¯vð òËÐ Øš îŽ n c˚¥`UH \üŠ√ ¢ N) (39-33:5èuü≠ ;17-14:9òýË≥

ý√ £©büŠÈ©èáŠ√P U£I´è−t c˚Š˜ýv Îèåł∞ üð√H ¢ ø \üŠ√ d`Pè匊vUïŠv ? °Š¯šl ¢

È≠ ¢ © ³bP ¢ ä√ ^P üý√ è}ä√èn èväè客 ä√ V` 26.èåý≈ èŠâ©èŠâ©¢ © PîH m U `PU .èåý≈ d`U èi£ý¬èŠv ˛ÐƒP ³°šØèi dPU˚¥ d`P èŠâ´°Š¯n ˙Ô™¢

Ôý≈ ¢ ýÈÔ®d VŽd`d R © èâä ±üŠ√18 .¢ ü≠* ò‰Š√˙º d`P U£I´è−t ¢

© èâä ±üŠ√Îèåł∞ üð√H d`P ¢ √ @P^èðv ¢ © \üŠ√ R ü≠ îäâł± d`P U£I´è−t ¢ ≈ ® ≠ þ Šâ .°Š¯šl ¢ ä√ ^HP büŠÈ©VŽd`d U£I´è−t c˚Š˜ýv ³°œ ýÈÔ d VŽd`d òÓÐ ò‰Š√˙º ˛© Mòæü≥ .˛ƒèå®˛ƒ`d ˛ƒ üšØ ˛© dŽîäv ü© îäv`PîH m ¢ ä√ U `PU¢ Øš èâýœ Øš òýË’®½ ýÈÔ®d °Š¯ ä≈ ¢ †·Š√˚−¥ Í?¢ tèå®˛þƒ`dòÆš ³°šØèi]˚∆ ¢ äȬð P è ¨HU †Ł± ,¢ Øš òÆš düšØ YUè−t †Ł± ÎèŠvU aPüŁ± ¢ ä√ \üŠ√19 Í.YU˛þƒ`dòÓÐ≈ ü©bü´ü≠ UüŁ±ü≥ •ý≈èt ¢ © ^P 27 ø büŠ¯áŠ√˙º¢ ä√ \üŠ√ îÖÐ√ ¢ ýÈÔ®d VŽd`d ïäv d`P¢ ý√ £©°Š¯ ä≈ ó ∫ ½ œt P üý√ ¢ ³bUèi½ †Ð¯tÎè ®¢ ¢ †ø`U ¢ šØ èâýšØd •ý≈èt ≈ ý Šâ≠20 .°Š¯šl È≠ ^P ždüÔł∞ ü©üý¯t`U ¢ √ @P¸ äÈð¬ P V` †Ł± èj¢ ½ ¿` ê ³œ ûŠÈ” Ä ˛©bü´ü≠ ïC©ïäv üšØ Uîn ˛©bü´ü≠ °Š¯n ^P ïC©PüšØ d˙Ê≥ ¢ ŠvP ° Øš ïŠv îÉÁ≥èi °Š¯å®d VŽd`d d`P ¢ ≠ Pü± ¢ © ^P ³bU ¢ ©½ ´ büšØ îäâ≥ £œs½ œt P ¸ √ èŁm ìłm£© Í.°Š¯ vèŁm üšØ ¢ †Ð¯t V` ïC©¢ †ø`U ¢ ý¬, èj¢ È≠ ¢ © ³bU ¢ © ½ È≠ òæP 28 büä√U XèÅý≈ d`P ¢ †Ð¯t XU@P³°Ð¬P ¢

´ .¢

Øš îäv`PîH m ¢ È≠ ¢ © Í.¢ dPUîŠvüªU[èâý◊≤ èi³WP`dd`P½ †·Š√˚−¥ YUü’Š≈ üŁ± ¢ šØ V`£´òÐËØš Žîn YUü’Š≈ ò‰Š√˙ºïŠv ò‰Š√˙º .¢ šØ


63

21-1:3 ù¡˙≤

ä¬ äÈ≥ © ý√ £´¢ Ôý≈ d`P ¢ èt ¢ ^P £œåŒŠvU ü©\üŠ√ °Š¯m`Hd îÐv 11 ¢ ł÷ŠË ¢ Ôý≈ ¢ ýÈ ◊ËŠ±ł ¢ ø d`Žd È≠ ^P 12 Í.¢ ä√ \üŠ√ ¢ ¢ šØ èâþŠ¯Ðv èiPîH m üý√ ÎïC©¢ æ ý≈ ø òýË ◊ ˛©½ aèÐv ^P ü© ³bP üšØ ïäv Xü”Ö≥ ü©bü´ü≠ ïC©òÓ ˛©îŠâ©èvý ¢

òýËødîâä ¬ý ˛©^P èåý≈ PüšØ èå®üµ •ý≈èšl èiùŁ± V` N) (11-6:6èuü≠ ;14-9:12òýË≥

ê aUèÐâªYUü’Š≈ \üŠ√ ³bU c˚¥`U ŠvPbèšl`.èŠâ´°Š¯n ïävè m ½ Øš ³bü©V` ïC© \üŠ√ YUü’Š≈ îäâł± UüŁ±ü≥ £ð¬ bèšl` 2 .èåý≈ ò≤U@PPüšØ èå®üµ •ý≈èšl .¢ ä√ üšØ ¢ ø Ôý≈ ˙ flýÈä¯n ¢ ©¦ ^Ž˙ ‡≠ òÓÐ≈ ò‰©˛≠P`¢ XPŽ£≠PUdü≥ üœtPV`ïC©èvý ¢ ≈ ý ® Ô ¢ √ üšØ ¢ Ô d ˙ flä√ Rü≠ V` °Š¯ vP ˚ˆÓþ≈ Š¯C©ïC©¢ èv䣩a èÄ Ëý¬ä P èibü≠üµd VdèÐv èi\üŠ√ cž£œt ^P \üŠ√ ¢ N) (16-12:6èuü≠ ;4-1:10òýË≥ È≠ ^P èåý≈ ³bU èi½ ≠ P` •ý≈èšl V` ¢ †Ð¯t ïŠv .èjc£©è}äÈł± ü©ò≤U@P¢ √ üšØ ¢ Ô®üµ •ý≈èšl ¢ ä√ \üŠ√ 3 .c˚ˆÓþ≈ òÆš ¸Š¬˙¿¢ ä√ \üŠ√ .èŠâ´fž£ł± £ð¬ ždè ð≈ ê © ^P ò≤U@P¢ îäâł± ¢ ŠvP \üŠ√ ¸ý¬13 ≈ ý H È≠ ¢ ©¢ ä√ @P^èðv ¢ äȬð Pü©bü´ü≠ ø © îäâÂð√ d`P½ äÈÔŒvŠU¢ Ô÷Ł ü©bü´ü≠ òÓÐËø èŁm üšØ Pž˙Ô®Îè ®¢ ¢ †šØèłm ˛©\üŠ√ è ®¢ Í.cU¢

3

ä√ ^HP14 .¢ È´ £ð¬ `P ^èðv¢ © \üŠ√ Rü≠ ïŠv .°Š¯šl ò‘Š≈ Rü≠ ³bP ¢ ø ½ œt Pü©büŠÈ≥U@PVdèÐv ¢ ø °Š¯n †ŠÈÞ¯Šâ± ˛©bü≠üµd¢ \üŠ√ .èŠâ≠³°ł± ¢ ä√ © ^P ò≤U@PVdèÐv ïŠv ïC©èšlèłm ¢ c˚¥`HU ü©³bP d`P °Š¯šld •ý≈èt ¢ ≈ È≠ ¢ © ^P 15 ¢ √ èŁm èŁÄËÔÐ © óŠË”Öý√ ˛©bü´ü≠ £ð¬ ½ V`ìr ¢ aènèà≥ Š ¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ TUVdè|þÈÔł∞ ¢ ø ³bPü©bü´ü≠ £Þ¬èâý≥¢ ø bü±`HdîÐv ü©³bP¢ ä√ \üŠ√ ü©büŠÈ≥U@PVdèÐv ³bP 16 .èšlèłm èâä Š¬U a ½ PdèŠâý¯ mP : V` èŠâ≠ ³°ł± ¢ ä√ \üŠ√ ³bü·Ÿ−æ þȯŠvÐ ¢ © YîÐvŽd 17 .èŠvU Xèvä ^˙flð√ ü©^P ¢ ¢ ä√ \üŠ√ èâä ±üŠ√ d`P a üÁ·Š√ èi^P .èŠvU Xèvä èiù´£ä¬PüÐ√H ü©³bP ¢ N ,˛ ƒèn£”ýv£Ð¬d`P¼ © ³W£´Î †”Ñ≥ þÈŠ¯Ðv ¢ ,òýË≥ †”s ,^èŠvdîävP 18 .Í¢ d`P 19 . *½ †ø£ð¬ Xü¡ ³bü·Ÿ−æ d`PYNîýv, aüÁ·Š√ èâþŠ¯Ðv èiò‚”m ,ènüý√ ä√ ùŁ± ¢ Øš òÆš ` ˛ýƒüŠ√£œtP PU ü’Š≈ © büäÈŸ−æU ¢ © ^P ü©\üŠ√ ¢ ¢ ≠ Pü± .èŠâ©¢ © W`dH îÐv £ð¬ ñËŠÂ≥ \üŠ√ ½ P£¬ÞP ¢ XPŽ£≠P èia N) (10:12;23-14:11èuü≠ ;32-22:12òýË≥ ∞ Šâ≠ .èŠâ´ü©˙Ô™\üŠ√ ¸ý¬ 20 õŸŁ Rü≠ ò Ë©VdèÐv`U bèšl` ³°œ ø ïŁm`^P .¢ È´üšØ ä√ b`U£I´è−t ¢ © ^Pd`P\üŠ√ ¢ èå®ïäv òÓÐ≈ èväè客 “ © \üŠ√ 21 .¢ œt aTèm XèÅý≈ ³bPü©³bPîävè m UP˙ºP ¢ .PüšØ ó r èi½ ä√ bü´ü≠ •ł◊H®ïCœävüł± © ^P .èåý≈ íjèðv \üŠ√ ïC©è ®¢ ³bPîävè m UP˙ºP ¢

© ½ ø bü´ü≠ ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 4 XèièŠâ©³bU ¢ †Ð¯tÎèåł∞üð√H ¢ ∂ Øš ñË◊Š ïŠv èŠâ©?XèiP£Ð¬H èŠv Xèiê Øš ½ ä√ £© ê aŽdèŁmP˛©¢ Šâä¬ ¢ ŠvPïC©¢ Šâ≠ Í? ¢ √ èŁm YU£©UüÐ√Hèvä èŠv ¢ √ èŁm ˛ ƒèłÄ≈Ð ü©˛´îävŽd ˛© ^ü≥è m V` ³°œ ¦ Ôý≈ ˚∆èu¢ ø ¢ äȬŠ U aPüŁ± V`ïC©büŠÈ©¢ .¢ šØ d ä√ \üŠ√ 5 ø ïNÉ ª ¢ î p ˛©³bP .è匊vU ]˙π ˛©bü´ü≠ ¢ ø P¢ ä√ äȬð Püý√ Î,è ®¢ ø ò≤U@P^P¢ ä√ \üŠ√ .èŠâ©VîŠâŁ◊ä≈d¢ ü©•ý≈èšl ¢ äȬð P ¢ ä√ ^P Í èyž£Ð¬¢ ´ @P ´ @P]˙π ˛©\üŠ√ ü©•ý≈èšl ¢ JPdüΩ .èŠvèyž£Ð¬ ¢ © büŠ√Uü’Š≈ ò‰Š√˙º ½ ¸¿` ^P 6 .èŠâ´üšØ aèŠv èÜ−ø •ý≈èšl èi^P òÆš ¢ È´ ˚šlèÐv •ý≈èt ü©\üŠ√ W˙π ù©ïC©èŠâ©\`˚−¥ èâä …îävèÐv ïÐvü›äÈ≥ d`P ¢ √ èŁm èŠâ©íýâ¡ .¢ ˬ © ñËŠÂ≥ \üŠ√ Ô÷łŠð ¢ ž˚Š˜åÐ≈ ˛©bü´ü≠ ¢ © íŠâÔŁ∞ •ý≈èt ¢ © b`U£I´è−t ¢ äÈð¬ P\üŠ√ 7 íŠâ”j.èŠâ´]˙π¢ È≠ üšØ •ý≈èt ¢ © ^P Rü≠ ò Ë©¢ © ïŠvUü’Š≈ Rü≠ °Š¯n UPîÖý√ ˚Š˜âÞ©8 .¢ ø © ]˙π ^P ¢ © ³bU£Š¬ ¢ √ èŠvdU ¢ ø ïŠâä¬`UP d`P ¢ ø ó“−t`£Š¬ ¢ ¢ ≠ P`]èâä ©P`]P˙πP¢ © PîŠâ∑ d`Pdü∑ d`P¢ ø ¢ ¿ ìr ø bü’–Łm ¢ ¢ √ @P ä√ \üŠ√ 9 .¢ Ôý≈ ¢ √ @PV`£©³°ø ü©büŠ√dPŽ£´dèi˛©\üŠ√ .¢ ¢ È≠ ¢ œt Pè ®¢ ø b`U£I´è−t ¢ äȬð P£©•œ ŠvUü©ž˚Š˜åÐ≈ ^P˛©bü´ü≠ ê ŠvP¢ ® ä√ \üŠ√ 10 .°Š¬U ïäv íłÄ Rü≠ V` ïC©èvý c£©dèŠâý¬ òýË−© ò Ë©¢

√ @P¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ èŁm ¢ ≠ ü©^P .¢

È≠ ^P .èŠâ© aèŠvèÜ−ø ü©bü´ü≠ © ¢ ä√ üÔł∞ ü©^P × ôŠ√˙≤ XèÅý≈ ¢ ¢

Øš V`£´òæèŠâøèibüŠ√Uü’Š≈ ïŠv † ½ ø£ð¬ Xü¡ .¢

ø bü±`Hd Qèðvèvä .¢ Ôý≈ cž£ð¬ c£´£ð¬ ^P¢ È≠ bèšl`Rü≠ ò Ë©£Þ¬èâý≥¢


64

10:4-22:3 ù¡˙≤

ŠvU ]˙π .°Š¯šl ˛ ƒèåÐ≈ c˚Š˜C≥ d`P bèn Y˚Š˜C≥ Rü≠ ò‘≈Š Î ,è ®£©•œ ≈ ”łm ûÐ√èÑ≥¢ © ò ∂˙≤˛©PîH m ˛ƒü©üŁ± 35 d`P³°’Ð ˛ƒèåÐ≈ P˚Š˜C≥ òšÆ`èj¢

© ½ ä√ ¢ Ôý≈ ¢ √ @P¢ ø ó“−t`£Š¬ üŁ± ³°Š¯ÅN“Ö≥ ¢ †·Š√˚−¥ 22 è ® ¢ “Ðv ø Uîn ˛©dPU˚¥ bü±`dîÐv V` .¢ îÐv ¢ šØ °Š¯n ^P (³bèÑŠ¯−t)íÐâŁ◊ Î

Í.˛´üšØ bèn Y˚Š˜C≥

Øš èvý TUVdè|þÈÔł∞ ü©bü´ü≠ £Þ¬èâý≥¢ ø bü±`Hd Í.¢ È≠ ^P 23 ä√ \üŠ√ ¢ ³bPd`P°Š¯ v@P£©ín V`ïC©èŠv ìÐv ü©bü´ü≠ ¢ © bü”ŠâÞ¯ÅHý≈ ü© ä√ \üŠ√ ÎYUóŠË”Öý√ ïÖŠ√dŽU ¢ ³bèÑŠ¯−t ü©³bèÑŠ¯−t ïC©è ®¢

ý≈ ≠ P` ¢ ä√ £©YŽ£Š¬d ó÷ SèâÞ≥ ˛©b ³ èá©¢ N) (8-4:8èuü≠ ;9-1:13òýË≥ © íŠâÔŁ∞ \üŠ√ £ð¬ õ¡ü≥ c˚¥`HU ê ü©bü´ü≠ cdèâä ©¢ ŠvP ∞ Ë”Öý√ © ^P ž˚Š˜åÐ≈ Yž£Ð¬ ê üšØ õŸŁ ]P˙πP ¢ ŠvP .èåý≈ èšld cU óŠ © íŠâÔŁ∞ d`PèåþËŠ¯Ðv èŁm °Š¯n òýË−©ê d`UYždüÔý≈ cdèâä ©¢ ŠvP\üŠ√ .ò Ë´ Ôý≈ cdèâä ©¢ © ˛äƒèðv Rü≠ XèÅý≈ èŠâ´ìłm £ð¬ ï~pès ä√ \üŠ√ 2 .¢ òýË−©¢ ý√ © bü”ŠâÞ¯ÅHý≈ ú”ýâ ◊≤ ü©bü´ü≠ £©•þ˯ŠÐv °Š¯n ^P .YU óŠË”Ö ïÖŠ√dŽU ¢ ý≈ È≠ ¢ ©¢ ä√ £©YŽ£Š¬d ó ÷ ³bèá©ê ä√ ü©½ †ŠÈÔ®¢ ŠvP üä¯t Î 3 è ®¢ ý ÷≈ ©¢ ý¯t Pd ¢ ä√ PU îäâł± YŽ£Š¬d ó ½ c£´cdèâä ©¢ ¸¿ üÐ√ 4 .èŠâ´ È´ ë ä√ PU V` d`P ¢ √ @Pcîäv£ð¬ îäâł± ä√ PU îäâł± 5 .¢ ò“Šv˙ÔýË𬠢 łmH ¢

4

äÈð¬ P Uü ± üŁ± ½ †šØè−tUèÐv 24 .¢ ]ì m ¢ šØ èâýœt Sè|ä√ W˙π ù© Øš ˛ýƒž£≠ V` üšØ èŠâ´¾ ¸Ð¬ ³bPîävè m üŁ± 25 .òýËœt Vd °Š¯ ä≈ ó ≈èu Uü ± .¢ äȬð P Uü ± ³bèÑŠ¯−t£´P 26 .èâýœt Vd °Š¯ ä≈ ò¿èÐv †”ðv ]ì m òÆš ¢ ¾ √ èŁm ¾ √ èŁm ¸Ð¬ d`P¢ ïÅHý≈è m èi½ †≥üœm˛©^P èâýœt Vd °Š¯ ä≈ Pž˙Ô®V` ¢ ™ © © ò≤U@PdüýÈ¡èq ò‰ ò≤U@P˛ƒ ü©£´P 27 .¢ ùÔ °Š¯n ˙Ô™¢ šØ èvýèŁm@P ÈØš èłm ü©^P üý√ üšØ èâýšØèłm èvä P£ł± ü©b`Ž˚Š˜Cł± £© ” ≈ð V` ïC©¢ ü©d`@Pd`Žd ¢ ≤ © d`@Pd`Žd ü©^P°Š¯ ® ¸ý¬ .¢ … îävèÐv ø ˙Ô™¢ ³ œÅ èväP£ł± èieèŠâ−øP¢ ° ≠ P`¢ ä√ üšØ¢ ø bü´ü≠ büšØ èâý’®˛ ƒèłÄæ ¢ ø óý≈H°Š¯n 28 .èj¢ œt üšØ ¢

Šâ≠ 29 .¢ ³°œ aèÅ“i˙‚©d`P ü©büšØèâä H´XèÅý≈ šØ òýËœt ín òºèÖ≥ ˛©½ ý≈ Ë© ä√ üšØ ïäv Y˚ˆ™³°Š¯nŽd .òÓ ïäv òþË≥ VUèŠvŽd £ð¬ ³°Š¯nŽd ^P c£´£ð¬ ³°Š¯nŽd ïäv òºèÖ≥òÓÐ ¢ ø Pèjc£©Vèâä H´˛ ƒ ü©üŁ± ]ì m ¢ © * ^îà≠P W`Hd ¢ Šâ≠ 6 .¢ ø ïŁm` ˛© ”n È´ RHPòÆš î~Łm ½ Øš dX£Ł◊≤ èiVèâä H´^Pï−áŠ¯ÅšÆ V`ïC©büŠÈ©˛´¢ †’Ð≈ ¢ Í.èj¢ èyž£ł± £ð¬ `P W ³ düµ †Ł± ³°œ N“ ≥ È≠ ^PïŠv ¢ ä√ \üŠ√ 30 ýÈ’®½ È´ •©üµ cU üð√H V` ¢ ø ïŁm` ˛©¢ ä√ üšØ ïäv °Š¬ž£Ł±Y˚ˆ™ ïC©°Š¯šl ¢ †·Š√˚−¥ ³°Š¯Å Ö ïC©è ®¢ d`P îäâł± 7 .¢ ≈ äÈ”åð bèŠvždèåŁ∞ dPU dè m ,c£´°Š¯n büŠ√ždèåŁ∞ dPU dè m ¢ ä√ PU © \üŠ√ äÈ≠ üÔð≈ ¢ .¢ ¢ šØ W`Hd Qèðvèvä dîävP¢ © ø ïŁm` ˛©ùŁ± .èŠvUQ`d ¢ ø ¢ äÈ… ž£Ð¬ ¢ ´ @Pü©b`U üð√H ¢ Ô∞ł PîÖÐ√ ¢ ¢ ±© I èt− ¢ © ^P òÆš U£´ © \üŠ√ ä√ PU c˚¥`HU îäâł± 8 .¢ ȬŠ Uïäv íåð≈ ˛ ƒü©cUüð√HV` °Š¯lš UP˙ºP òÊŠÈÁ ¢ ³ Pîvä èm ¢ b ³°Š¯nŽd Ž˚Š˜C ±dŽd ¢ ´ @Pd`P¢ ´ HP¢ ä√ PUV`.c£´£ð¬ √ üšØ d`@P˙ÿÞ≈ £©fž£Ð¬ ¢ îäâł± °Š¯n ³bP.¢ èâä ´üµ ½ † ±dU îäâł± c˚¥`HU d`P èâä ´•þ≈ètîäâł± d`P èâä ´ùŠ¯ýv ½ † ±dU ȬŠ Uíåð≈VUèŠvŽd Í.¢ Øš d ³°ø ü©büý√èÐv Y˚Š˜C≥ üŁ± Rü≠ óý≈ Î è ®¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ ¢

9

ø dü ª üšØ Í!üä¯t¢

N) (21-19:8èuü≠ ;50-46:12òýË≥ √ @Pbèšl`˛ ƒèåÐ≈ ¢ © ^Pd`Pbèn ˛©\üŠ√ ¸ý¬ 31 ˚šlèÐv V`¢ ≥ ≈ È´ üšØ cž˙Ô® ä√ @P˚šlèÐv ü©ñËŠ \üŠ√ ïC©èŁÄËÔÐ ¢ Š dîävPü©ò≤U@Pê ŠvPd`P¢ Ôý≈ ¢ √ üšØ ¢ Ôþ˯ŠÐv ]P˙πP¢ © \üŠ√ Rü≠ ò Ë©32 .¢ ’® ¢ È≠ ¢ © ¢ ä√ bü’ä≈P ø \üŠ√ ¢ P˚Š˜ýv ˚šlèÐv ˛ ƒèåÐ≈ c˚Š˜ýv d`P bèn Y˚Š˜ýv Î ïC©è ®¢ Í.°Š¯šl ¢ šØ d £©dè ÑýÈä¬P

Øš † ø ¢ ä√ £©b ?¢ ”Ñ≥ èŠâ©¢ ³ èŠâ¬Ð ü©bü”Šâ¯ÞÅýH≈ èi\üŠ√ N) (10-9:8èuü≠ ;17-10:13òýË≥ © ^P üý√ èåý≈ ìŠâ©P \üŠ√ †Ł± 10 ^P d`P *bü≠üµd VdèÐv ¢ ä√ \üŠ√ bü≠üµd È≠ ¢ äȬð P¢ .èåý≈èŠâ≠³°łH± ü©b`dèjUîn Zè m ³bPI¢

ä√ \üŠ√ 33 ˛ ƒèåÐ≈ c˚Š˜C≥ ?³bü©bèn Y˚Š˜C≥ÎïC©èŠvU aPüŁ± ¢ √ üšØ ¢ Ôþ˯ŠÐv ]P˙πP ¢ äȬð P ¢ ä√ ^P ¸ý¬ 34 Í? ³bü© ˛©bü´ü≠ ¢ ≈ ø ¢ ÊŠ√ ˙π³° ¯Åfi≥ d`PW`Hd ˛©ñËŠ ≥ .¢ d`PPîH m ¢ šØ ˛ýƒì ®òÓÐ W`d˛©PîH m ïŠv ^îà≠P W`d ≥ © PîN m ³bèŠâ≥dU¢ © bü´ü≠ ¢ ≠ P`¢ äÈšØ d°Š¯n èŠâä¬HU ïŠv ¢ .¢ šØ ˛ýƒ£©Xèi¢ šØ ˛ýƒìnü©ñËŠ


65

31-11:4 ù¡˙≤

© £© SüÐÈ¡ üý√°Š¯šl ¢ ýÈä¯t ü© XìiV` †Ł± büšØ c£´£ð¬ 11 èåł∞ üð√H ¢ ø ^P ½ ä√ b`U£I´è−t £— © ŠvU ¢ íåð≈ ¢ ¸Ð¬èÐv ˛©bü”ŠâÞ¯ÅHý≈ ³bP ¢ æ ý≈ H ÿ H √ √ ä√ \üŠ√ ýÈŠ¬ U ¢ ýÈœt •Ł◊ ó ]˚∆ ŽdPdèi˛ƒèłÄæ ˛©½ †šØè−tUèÐv ˛ƒPîH m Îè ®¢ •þ≈èt ½ aèu`P ô × ·Ð d`P VUèŠvŽd Vèâä H´ùŠ¯ýv £ð¬ bü·¡Pü≥ × ô·Ð °Š¯šl¢ ≈ ý H Šâ≠ üšØ © òÆš bü”ŠâޯŠ°Š¯n ü©bü´ü≠ c˚¥`HU ° ø üµ ½ ø èâä ´ Ž˚Š˜Cł± ˚šl ïÖŠ√dŽU ¢ ýȬŠ Uíåð≈ VUèŠvŽd ¢ ³œ aèu`P× ô·Ð√ d`PVUèŠvŽd ¢ Í.°Š¯šl ¢ ´ °Š¯åŒŠv U,¢ ´ °Š¯åŒŠvUV`Î 12 .büšØ èvýèåŁ÷Hÿæ :¢ Šâ≠ ýÈÔŒvŠU °Š¯ ä≈ òÓÐË© °Š¯n ½ üäȬРW˙π ˛©\ P£ł± ° ³ ø− `d °Š¯Häâø V` ¢ †ÊŠÈÁ± ³°œ æ Hÿ (18-16:8èuü≠) Šâ≠ ¢ ´ ´ °Š¯åŁ÷ °Š¯ ä≈ òÓÐË©³°œ ´ °Š¯äâHø¢ V` £´P .¢ æ ÿ ý≈ H ýÈœt üšØ íŠvîÐâý¬ îŠvè−t üý√ ,¢ ´ °Š¯åŁ÷ d`P °Š¯åŒŠvU © ³°ý¬£Ð¬ ò‰©ü© \P£ł± ¢ ýÈ”mŁ ó èŠâ©Îè ®¢ ä√ \üŠ√ ˙Ôð≈ 21 ¢ ¢ ÷łŠËä¬ ¢ ©ë ´ üÔ®d ¢ Øš òýËœtín òºèÖ≥d`P °Š¯šl Í.¢ \P£ł± ü© \P£ł± óý≈H ïCœ~Ðv °Š¯ ä≈ ? ¢ äâ”ðv ù©èŠv dîävP ∞ √ @P˙ flä√ ]èp ¢ ýÈÔ®d°Š¯n ³bPU ¢ šØ ˛ ƒ üšØ òËÔł ð üŁ± Ž˚Š˜Cł± ˚šl 22 .üšØ ¢ √ èŁm üšØ ñ ∂P`d`Pò“å®üšØ ˛ ƒ üšØ òðËÔł∞ d`PVîŠâ−ø üð√HüŁ± Ž˚Š˜Cł± ˚šl d`P˛´ .˛´¢ ø ïŁmüý√ ¢ ≠ P`¢ äÈä¯t ½ !üä¯t¢ aèÐv Y˚Š˜C≥ 23 ø dü ª üšØ ¢ Øš d ³°ø ü©büý√èÐv ³°Ł± óý≈H Î24 ³°Ł± óý≈H .üä¯t ¢ ä√ óý≈H¢ ´ `èŁm ¢ ýȬð èvä ¢ ø büð√Hèvä ¢ šØ èŠvUèâä ý¯Łm ¢ ð√ èvä óý≈H°Š¯n ò‘ä≈PüšØ ¢ ® H ´ °Š¬UV`£©fž£Ð¬ ¢ ø ^P © ùŁ± 25 .¢ d`Pü©^P¢ šØ •ł◊ ^èðv ¢ © ùŁ± .èj¢ √ èŁm èŠvU VUèŠvŽd ≠ ¢ Øš òÓÐ≈üŁ± ¢ ø ^PüšØ ïäv •ł◊H®^èðv ¢ ¢ √ èŁm èŠâ≠ Í.èj¢

10.9 : 6 VèŠâ·ÂŠ√ Èý≥ ø büä√PU ¢ √ üšØ ¢ √ üÐ√ †±èp ½ ` ˛©\üŠ√ û”Ö ¢ ýË≥ N (15-11:8èuü≠ ;23-18:13ò ) ä√ óý≈H èŠâ©Î è ®¢ ø b`U£I´è−t ¢ äȬð P ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 13 ^P ¢ æ ÿ ≈ ý H ¯ Þ ÷ √ ä ÔŁ ïäv ü©íŠâ Å ^P óý≈H £´P èåŁ÷Hÿæ ü©íŠâÞ¯ÅHý≈ ò‰ ü©Y˚¥`HU ˙Ôð≈ üý√ ¢ æ Øš èvýüÐ√ üŁ± ³bèá©14 ?¢ ´ üÔŁ÷ÿ ü©íŠâÞ¯Åý≈ èáŠ√` † ½ Яáä√ ˛©^P ¢ Øš èvý£© õŠÈ”Ðâý¬ °Š¯n bü´ü≠ ü©½ Øš òÆš •ł◊H®15 .¢ aèÅŠË”Öý√ ˛©PîH m üŁ± ¢ Šâ≠ .°Š¯šl ¢ È´ ¢ ≠ PžU °Š¯n ³bP³°œ ýÈä¯t ½ © îäv`PîH m Rü≠ ü©Xìi¢ aèÅŠË”Öý√ ¢

≈ýH ≥ ä√ PU ¢ √ üšØ ¢ √ üÐ√ ø † ½ Яáä√ ˛©¢ íŠâ¯ÞÅ ˛©ñËŠÂ \üŠ√ ¢ ý≈ ¯ ¯ ÷ ä√ \üŠ√ ˙Ôð≈ 26 YŽ£Š¬dó °Š n ³°Š nŽd ½ †šØè−tUèÐv ˛©PîH m Îè ®¢

©¢ ý¯t PdRü≠ ïŠv d`P.¢ üÐ√ cdèâä ©¢ šØ èâýŠ¬U£©˚šlèÐv £©Sè|ä√ ³bèÑŠ¯−t ý√ £©˛´îäâ ¬èÅä≈ ˛©³ñËŠ¬Ð ¢ √ üšØ ¢ √ c˚¥`HU •ł◊H®d`P 16 .°Š¯šl ¢ ø ò−æüH ± d`P °Š¯šl ¢ ýÈä¯t Xìièiîäv`PîH m üŁ± Rü≠ Øš èâý…ž£Ð¬ ³bU a Øš îäâä¬èn ˛©ò≤U@P¢ ≠ P` ¢ ä√ £© £©òÓÐ≈ SüÐÈ¡ Yî~Łm ¢ ¢ ½ Pd ïävPU 27 .¢ Šâ≠ 17 .°Š¯šl ¢ äȬð P ü©Xìi^P V` ³°œ ýȯŠk ýÈ… ž£Ð¬ ïävPU üšØ èâý´èŁm ïC©üšØ èšld üµ ³bèá© ž£Ł± °Š¯n ˛ ƒP˚ˆ™˛©SIU ¢ èâýä¬èŁm °Š¯ ä≈ ³bèá©¢ šØ èâýšØd òÆš ¢ ” ð≈ ³°Š¯nŽd 28 .¢ ýÈŠ¬ U°Š¯ ä≈ òšÆ õ¡ü≥ èi ¢ ä√ ž£œ È≠ ¢ © £Š¬UYždüÔý≈ ü©Xìi^PV`.¢ ðv büŠÈ≠èÐv ˙Ôð≈ ü©cU üð√H ¢ šØ èâý…ž£Ð¬ W˙πù©ïävPU ïC© ¢ © ^Pd`Pü© èŠv ¢ ø büä√PU îÖÐ√ ¢ Øš ˛ýƒ£©PîŠâð¬ Uü ◊Ð≈ Uü ± ü©˛≠èÐv Y˙ÔÐ≈ ¢ √ @P† ø ½ ýÈÔ®dòÆš .¢ ½ ÐÈŠ¯É≥ ˛ ƒü©£ð¬ ³bP¢ †Ð¯áä√ ˛©Xìi^P.°Š¯šl ¢ Øš èvý üšØ èâý ◊ð≈ ïävPU °Š¯n ˛≠èÐv †Ł± è ®˙Ôð≈ 29 .°Š¯šl ¢ ýȬŠ UždüÔł∞ òÆš î~Łm ½ èâýþ¬èiíÉΩ ³bèá©üý√ ¢ †’Ð≈ ü©^PV`üšØ ˛ýƒUèŠvŽd `ó“ q ˛ ƒü©£ð¬ ³bP ýÈ’®ïävènŽd èi¢ äÈþ¬ èiíÉΩ üœtP΢ ä√ £´³ñˊЬ £ð¬ ³°Š¯nŽd ò“Šv˙Ôýˬð íŠâÞ¯ÅHý≈ ˛©³bP îäâł± d`P 18 .¢ Í.°Š¯šl ¢ šØ šØ W˙π˛©¢

√ä PU ¢ © ˛ ƒPd † ½ šØèt− UèÐv ˛©îvä ` Pîm H šØ W˙π ˛©¢ ¢ N) (19-18:13èuü≠ ;35-34;32-31:13òýË≥

´ büšØ ¢ Š¯Łm ¢ √ üÐ√ £ð¬ ³°Š¯nŽd ˛©½ ≠ P`büþÈä¬èi Rü≠ Rü≠ ïŠv ¢ † ±dU¢ Šâ≠ 19 .°Š¯šl ¢ ýÈä¯t üý√ü© Xìi © ˛´îävŽd ° ²ñ¨Tèi½ ¸≠`U,½ aP£œÜý√ ¢ ³œ © ³bP°Š¯ v`Ždd@PY˚¥`HU ò Ë©d`P üšØ d`@P˚ˆÐ≈ ü©½ aèÐv Y£ý¬P°Š¯n bü≠U¢

© ½ ä√ \üŠ√ ˙Ôð≈ 30 °Š¯n cdèÐv ¢ †šØè−tUèÐv ˛©PîH m Î è ®¢ Hý≈ È≠ ¢ ©¢ ä√ £©½ ^P 31 ? b`U íŠâޯŠò‰ä√ü©ü©óý≈H °Š¯n ¢ †±è p`

ä√ ø ïŁm`^P.¢ ýȬŠ U°Š¯ ä≈ ¢ °Š¯ ä≈ d`@P˙ÿÞ≈ XìiïŠv °Š¯n ˛´îävŽd ˛©³bP¢ ¬ Ë √ ý√ üšØ W˙π˛©³ñŠÐ ^PRü≠ × ô·Ð d`P 20 .èvýüšØ ³°Š¯nŽd Ž˚Š˜C ±dŽd üŁ± °Š¯šl ¢


66

12:5-32:4 ù¡˙≤

© ˛ ƒPd ½ ä√ ø c˚¥ `U ê È´ üšØ VUŽd ]ü ± U£I´è−t 41 ³ Š¯nŽd óý≈H ¢ ° †šØè−tUèÐv ˛©PîH m è ®¢ ïŠv Î è ®¢ šØ ˛ýƒ üšØ îäâä¬èn ˛©ïävPU ¢ ŠvP d`P ¢ ≈ ä ý√ üÐ√ ü©büä√PU ³°Ł± °Š¯n †’Ð≈ ê Í.¢ šØ ]˚Nıý√ èi^PòÓÐ £ð¬ ˛ƒèðv d`PPüšØ ?¢ šØ èâýœtüšØ ³bü© ïävPU èvþüÔł∞ ½ ŠvP ˛ƒPd °Š¯n ³bP üšØ ¢ ý√ üÐ√ ü©¢ ä√ PU ^P óý≈H †Ł± 32 .¢ Øš èâý…ž£Ð¬ aü ± V` üý√ üšØ ¢ Øš ¢ ø W`dHîÐv © \èÐv cdè ÿý≈H d`P Øš èvý üšØ Pž£Ð¬ ½ ŠvU¢ ½ èŁÄä≈ ü©ò≤UP@£¬Þèâý≥ ¢ a ˛©^P.¢ †’Ð≈ V`°Š¯n b`ž˚Š˜ðv £— N) (39-26:8èuü≠ ;34-28:8òýË≥ © í}äÈŁ± .°Š¯šl ˛ýƒ üšØ °Š¯ mè−t Yž£Ð¬ Yž£Ð¬ £©@P bèšl` cîäv£ð¬ ¢ äÈð¬ P ø ò≤£´˛©³Wdüµ d`P .°Š¯šl ¢ ý√ èâä Ь ¢ ”áä√üÔ™¢ ý√ üšØ [ü„◊≤ ¢ © büŠÈ䯊âøP£´dèðv ¢ © íŠâÔŁ∞ U£I´è−t ¢ œt Pd`P\üŠ√ ¢ °Š¯n ê ~n¢ ø òýË−© †Ł± \üŠ√ 2 .¢ È´ Í.°Š¯šl ò≤U@Pê ŠvP ïC©è匊vUüý√ èŠv@P˚šlèÐv ¢

5

© W`HdîÐv £ð¬ ^P èŠv@P^èðv ¢ © ^P £©í|ä√ ¢ ø b`˚Иu aP£Þ¬P ¢ ½ Ôý≈ È≠ ¢ © ò‰©èâä Ô®d fîävèÐv ü©^P èåý≈ èâýšØd °Š¯n b`˚Иu V` 3 .¢ ¢ Łm °Š¯n b`˚Š˜ŁÄä≈Žd ü©^Pèåý≈ ïäv³°œÅ≤ ïäv ½ ¸Ð¬èvÞ îäâ≥ Vî vès ˛ ƒ ü©òÓÐ≈ èâä Š¬Už£œ È≠ ¢ ©¢ äÈ… îävèÐv˚Š˜ðv •ý≈èšl ¢ © ^P ïÐâý¬˙≤ ò Ë©¢ ä√ bü´ü≠ 4 .PüšØ ¢

æ © bü”ŠâÞ¯ÅHý≈ dèÅ−æ ¢ √Ð ¢ Â√Š P \üŠ√ 33 •Ł◊Hÿ ˛äƒèt@PïÐv ïÖŠ√dŽU ¢ ý√ ä√ @P°Š¯n bü”ŠâÞ¯ÅHý≈ ï−áŠ¯ÅšÆ \üŠ√ 34 .èšld èâýŠ¬U óŠË”Ö ˛©büý√èÐv ˛≠P` ¢ Šâ≠ èåý≈èâýŠ¬UóŠË”Öý√ ü©bü´ü≠ ïÖŠ√dŽU ¢ © © ^PU£I´è−t ¢ © ^P †Ł± ³°œ ¢ æ © © ± ◊H® ø © ý√ ý√ Ø äÈ≥ .èåý≈ èvý èåŁ÷ÿ ¢ £½ † è p`•ł † V`ü ³bPü ¢üš ¢èt

Šâ≠ .èŠâ©SèŇý¯tPèi b`˚Š˜ŁÄä≈Žd °Š¯n ò‰©.èŠvUê ä⊯åð≈ ždèå®Pü©³bPV`³°œ aNü¡ òäËý¬P ³bU a ½ Pd V` 5 .c£©°Š¯nüÐ√èu ü©^P ïC©òÓý≈ °Š¯ ä≈ ½ © b`˚Иu °Š¯n ³bèâýø˚Иu d`P èåý≈ èvý˙Ôð≈ èâý”łm £ð¬ b`ždè ð≈ d`P ]P˙πP ¢ ® ø b`˙ÔýËð¬ üœ äȬð P¢ √ üšØ¢ ýÈ ◊ËŠ±ł .èåý≈ èâýŠ¯kíłÄ ¢ ðv @P¢ ø ^P\üŠ√ 6 ø HP¢ ä√ ô ◊−æ ^Pèåý≈ £ð¬ ï~pès èid`U½ †’Ð≈ ¢ ¢ äÈ≥ èt ¢ œt P£©èŁm ¢ √ üšØ ¢ ý√ žd`Ud`P è匊vU d`PèŠv TèŁÄ≈Ð aPU@PPüšØ ŽdPdU¢ © ^P W`HdîÐv cP Î è ®¢ ø ^P ¢ ä√ \üŠ√ 7 -8 .èŠâ©VîŁÄæ ¢

‡√ý © \üŠ√ YdP£Ž ´† ½ ªèqP ˛©ò»îvä P@°Š¯n íŠâŸ ˛©óŒm ¢ ýË≥ N (25-22:8èuü≠ ;27-23:8ò ) ø b`U£I´è−t ¢ äȬð P ¢ √ä \üŠ√ Xè−t Žd`d ^P 35 Î ïC©è ®¢ ´ °Š¯ vèŁm cdèâä ©^P ¢ © íŠâÔŁ∞ `P@•ý≈èt c˚Š˜C≥ \üŠ√ 36 Í.¢

ø dîävP √ üšØ ¢ ý√ Nìłm °Š¯n ŽdP`@Pò÷ł≈ä `P ¢ ä√ ô ◊−æ ^PÍèŁm@P˚šlèÐv üý√ ¢ è ®¢ ª ø †ø \üŠ√ cP èŠâ©× ø •Ł◊H≤ èâþŠ¯Ðv èiPîH m óŠË fl ¢ Z˙∫ d`P Î èŠâ©üý√ ¢ ≤ H ¡ ‰ ÷ ÔŁ büšØ èâý’®£©èå®ó ˛©îäv`PîH m ?¢ Í.cUïäv úŠÈ”|ý√ ¢ šØ èâýšØèłm ø ^P¢ ä√ \üŠ√ ˙Ôð≈ 9 Í¢ šØ èŠâ©Xèvä P˚Š˜ýv Îèåł∞ üð√H¢

© bèšl`U£I´è−t ¢ © ³bP d`P È´ ¢ ”łm £©ždüÔł∞ £ð¬ °Š¯šl`ü©bü´ü≠ ¢ ùŁ± .¢ √ ý Ë”Ö © ³bP .¢ È´ ¢ ”mł £ð¬ òÆš ` èåý≈ èšldcU óŠ \üŠ√ £©•þ˯ŠÐv °Š¯nòýË−© ¢ Øš d òÆš èŁm V` 37 .°Š¯åý≈ UüŁ±ü≥ bèŠâý¯−á©òæ ½ È≠ ¢ †’Ð≈ Y˚¥`HU ¢ ä≈ ä≈ ÔŁ∞ Ôý≈ ò÷ł `P ò÷ł `P .ò Ë´üšØ \`˚−¥ òäË”łm ò»îäv@Pê ävèŠâÔÐ≈ £ð¬ íŠâ ïC©¢ ø òýË−© °Š¬˚ˆ¨ ø ˛äƒèðv JèÐ⊬˙Êý√ òýË−©.°Š¯ v üšØ \`˚−¥ èväP£œþv¢ ˙ÔÐ≈ ¢

Øš * £œ−á≠ Xèvä P˚Š˜C≥ ÎèŠvU aPüŁ± ¢ ä√ ^P ò Ë©°Š¯n •Ł◊H≤ïC©büŠÈ©¢

”å÷łð≈ ¢ © òýË−©\üŠ√ 38 .ò Ë´ èšld üµ £©•©d ˚¥ £ð¬ ïŠâœýv°Š¯n ïNɱ ¢

© ò≤U@P^P 10 Í.°Š¯šl °Š¯m`d îÐv ø \üŠ√ °Š¯m`d îÐv ˛©dîävP ¢ ¢

ø ^PèŠv è}Ł± ¢ ø P£©èŁm ¸Š¬˙¿¢ © ^PU£I´è−t.èåý≈ !UèâýøP cPÎè ®¢ ø óšÆ Pdè ÿý≈H èŠâ© Í..°Š¯šl ¢ šØ dèŁm ¢ Ð√ `žU °Š¯n ˛äƒèðv óšÆ ?°Š¯ ä≈ û”Öý√ ¢

ä√ £©èŁÄËý≠P dèÐv dèÐv √ èŁm ïäv Tè|ä√ ˚šlèÐv ¢ ø ïuìr ^P ïC©°Š¯C—k¢ 11 .¢

ø bèšl` óŒm ü©b`˚ˆ¨ d`P ò»îäv@P£©üšØ dPîŠâЬ ¢ ø îä⊯äv ¢ ä√ \üŠ√ 39 12 .èåý≈ èšld £ł± VüÐÈä¬P ê ŠvP èib`dNüµ £ð¬ Yždè ð≈ ¸Š¬˙¿ ¢ √ üšØ ¢ ýÈ’®ïŠv ¢ ä√ bü±`dîÐv ø \üŠ√ ¢ ü© †ø óšÆ ÎïC©èŠâ©ï p`˙‡≥ ¢ ≈ ä√ üšØ í mPU °Š¯n ³bP °Š¯ÅšÆ d`P .cU ñ © b`dNüµ ˛©¢ ³ËÔÐ Š •ý≈èt ¢

© £œ−á≠ £œá− ≠ ïýâøUòŁ∞üΩ èibüŠÈŁ±üΩ dPŽ˚šl 6000òäË·≥ ¢

ý≈ ∞ £ð¬ íŠâÔŁ d`P ò Ë´óÓ ò»îäv@P ¸ý¬ üšØd ¦ ^ü≥è m üšØ ïäv ³bèŁÄËŠšØ Î ïC© èŠvU .èŠâ´èåł∞ ½ aüœtèt èi½ aü≥ ý≈ H ™ ¬ ý√ P˚Иå büŠÈ©ó Îè ®¢ ä√ \üŠ√ 40 ø b`U£I´è−t ¢ äÈð P¢ üšØ ¢ ä≈ Í.PüšØ °Š¯ PîŠâ𬠳°Š¯àŠ√ òÓÐ≈P°Š¯n óý≈HèŠâ©?


67

34-13:5 ù¡˙≤

È´ üšØ õŸŁ∞ ]P˙πP ¢ © íŠâÔŁ∞ © ^P Rü≠ cdèt ½ .¢ †’Ð≈ cdèâä ©¢

ä√ ^P èåý≈ äÈ≥ èt ¢ © ^Pd`Pè匊vUü©\üŠ√ ¢ †’Ð≈ d`PèŠâ©VîŁÄæ £©£´¢ ½

ø \üŠ√ ü©³bP ò‘ä≈ üŁ± 13 Í.cUa ½ ŽdèŁmP ^P V` üý√ ò“n ½ aŽdèŁmP ¢ ™ ´ ø °Š¯n ò≤U@P ždè ð≈ dNüµ XèÅý≈ ¸ý¬ .°Š¯ â ùHÔ °Š¯n b`dNüµ £©í|ä√ ¢ È´ a`žU £©£´°Š¯n íŠâÔŁ∞ £©£ý¬P ¢ ø dPŽ˚šl `U ˛ ƒ ü©°Š¯n VüÐÈä¬P ^P .¢

© £©˛äƒèÐv˚ˆ≤ ¢ Øš òÆš d˙≤òþËŠ¯Ðv ˛þƒüÔł∞ Y˚Š˜C≥ Î 23 .˛©èŁÄËý≠P d`P@Püý√ ¢

Ôý≈ dNüµ .¢

£ ¬ èŠv Xèvä èi^P.èŠv @Pbèšl`dPîŠvî ∫ê aUèÐâªYUü’Š≈ ŠvPèiïävè m ½

22

ø büÔý≈èšl c˚Š˜ýv ¸¿` ^P üÔł∞ ü©^P ¢ üšØ VîävŽd £©èðv ½ †◊∂ V` ½

√ @P°Š¯n ˚ˆ−æ Rü≠ ¢ ≠ P` ¢ ä√ £©SèåÐ≈ •œ ŠvU ˛©dNüµ 14 d`P ¢

Í.˛´ Ë÷ 𬠊 Ôł ¢ © \üŠ√ Rü≠ ò Ë©.èŠâ´•ý≈èt ¢ © dPîŠvî ∫ \üŠ√ 24 ¢ Ôý≈ ¢ Øš d£©íŠâð¬ è|…U]P˙πP¢ © ^PV`d`P¢ È≠ üšØ .¢ ø Sèt VdèÐv ¢ ±Ł òÓý≈ ½ ³bü ± ¢ adüª ê ŠvP°Š¯n bü´ü≠ ³bP 25

È´ °Š¯n ½ aè rèÐv ùŠ¯ðv ïÖ¡P`üŁ±Rü≠ ¸ý¬ .èŠvP£©ú¡P`ü©bü´ü≠ d`P¢ ¦ √ @P^èðv ¢ © \üŠ√ V` 15 .¢ √ @P¢ È≠ ¢ ©¢ äÈÔŒvŠU üœtP èŠv@P bü’ä≈P ¢ ä√ ø bü±`Hd îÐv ú”ýâ ◊≤ üŁ± ò≤U@Pê cž˚ð˜C©d`Pèåý≈ £Þ¬èâý≥¢ ŠvPïC©è匊vU¢

ø úŠÈ”|ý√ ü©^P .òÓý≈ ìýâЯn °Š¯n úŠÈ”|ý√ ½ ¢ †’Ð≈ V` 26 .èåý≈ YdèŁm ä√ TU a © ^P ˛©¦ ä√ büÐÈŠ¯Ðâπ ¢ ø ½ ½ èŁÄä≈ ¢ ù−µ ü©½ ¸Š¬è ä≈¢ †’Ð≈ ¢ © ^P.èŠâ´üšØ ²W£ ± †ø V`èåý≈ ïኯðv ïŠâð¬`düŁ± ^èðv †◊∂ V`UüŁ±`èÐv ¢ ½ © \üŠ√ ü©^P 27 èåý≈ èšld üšØ £ý¬îÐv × cdèÐv ¢ Z˙≤ èi^P .˛ ƒèðv ïäv ˬ © ^P£©@P¢ ø ¢ Ô÷łŠð °Š¯n ž˚Š˜åÐ≈ ˛©bü´ü≠ V`¢ È≠ ^PPüšØ Xü”Ö≥ °Š¯n ¢

√ üšØ¢ äÈ’≈ð ^PRü≠ V`èåý≈ °Š¯n ^Pü± `¦ ^üšØ ò≤U@PV`.¢ šØ èåþËŠ¯Ðv bèšl`¢ È´ džU £©•œ Ôý≈ UüŁ±ü≥ bèšl` Rü≠ × ä√ \üŠ√ d`P ¢ ŠvU ü© ô·Ð√ 16 .¢ ¢ ø bü´ü≠ c˚¥`U ¢ ä√ bü´ü≠ ³bPI.è匊vU ü©^HPèŠâ©üŁ± ^P ïC©è ®¢ © ùŁ± ü©ô ◊−æ ùŠ¯ðv èŠâ©ü©^HP°Š¯šl °Š¯m`HdîÐv dîävP¢ bü’ä≈Pd`P.èŠv@P¦ ä√ bü´ü≠ ¸ý¬17.è ®òÓÐ≈ °Š¯n cdèÐv ¢ © b`dNüµ¢ ä√ ü©\üŠ√ ¢ ä√ èŁmždüÔł∞ ê .˛©¦ ^dPŽîC´˛©¢ ~nèâä ð¬P

ä√ ³büý√è m ^P 28 .˛ ƒüÔł∞ ü© ¢ È≠ ¢ © ¢ ä√ èŁm ¢ ø bèšl` \üŠ√ †Ł± 18 ‡±ł üšØ dPüµ °Š¯n òýË−©¢ èväüÔł∞ ^èÐâ≠èi^PÎïC©èłmüµ ¢ Øš òºèi ½ ý√ üÔł∞ 29 Í.˛´b `èŁm üšØ îäâ≥ ½ ø bü±`HdîÐv üŁ± ò≤U@PV`½ ä√ èi^P òÆš ¢ †◊∂ °Š¯n ¢ aèŁÄ≈ä ¢ ¸¿` ^Püý√ èåý≈ èšld£©YdèŠâý¬ ˛©¢ ø \üŠ√ .òÓý≈ ˛ ƒèðv ø Pèi˛ÐƒèŠv ½ \üŠ√ 30 .PüšØ ^èá±P¢ †øPü ±dU ¢ †◊∂ òäˬðPèŠâ´QHdb ³ ü ± YdèŁm bü”łm •ý≈èt c˚Š˜ýv òÓÐ≈ °Š¯n ïC©˛©½ ä√ ø °Š¯n ^PïC©èŠâ©^üÂ◊≤¢ d`PPüšØ ^èá±P¢ aNüH¡ •ł◊H®¢ šØ ò Ë´ò“łm ½ ¬ Ë Š ð Ô÷ł £©˚ˆÓþ≈ £ð¬ °Š¯šl` V` ù©ü©^èÐâ≠c˚Š˜C≥ Îèåł∞ üð√H d`Pè匊vU£©ž˙≤¢

Šâ≠ 19.èj ä√ \üŠ√ ³°œ ø ¢ ä√ èŁm ¢ ≠ •ý≈èt ¢ äÈð¬ P ü©^P ¢ £©dè|ä√P ¢ äȬð Püý√ Î ,è ®d`PèŠvU © büý¯t`U ¢ äȬð P d`P èŁm ü©˙Ô™¢ d`P .èŁm ^èðv ¢

ä√ Øš PüÔł∞H¢ Í?¢ ≤ ÷ ýÈÔŒvŠU óý≈H Î è ®¢ ä√ b`U£I´è−t 31 ]˙π ˚šl £ð¬ óý≈H õŸŁ ïC©üšØ ¢ H≤ ý≈ H ÷ Š√ P ¢ ø ÔŁ ïC© üšØ ¢ ³bü© ¢ šØ d •ł± üð√H ó °Š¯n ¢ šØ èšldž£ð¬ P£I´ ¢ Øš PüÔł∞ Í?¢

ä√ ^Pd`P¢ Øš ˛©˛ ƒìåÐ≈ üŁ± •ý≈èt c˚Š˜ýv ¢ ä√ îäv`PîH m •ý≈èt c˚Š˜ýv ¢ bèšl` V` ½ ¸¿` ^P 20 Í.èâýЬ ü©³bP ¢ šØ èŠâ©Qü”t èi˛äƒèÐv˚ˆ≤ üŁ±

ä√ ^P 32 ä√ ùŁ± ïC©èvý ˛©Vè}ä√ ]˙πb`dèłm ¢ èåý≈ èŠâ©XèiïŠv ¢ ÔŒvŠ U ¢ ø HP adüª 33 .¢ ¢ šØ ò Ë´üšØ e èÜ−ø ü©^P ïC©èåý≈ Xü”Ö≥ ü©½

√ üšØ .¢

ø ïŁm` ^P äÈ≥ èt ¢ © \üŠ√ ˛ ƒ üšØ ˛ýƒdžU £©üšØ cž˙Ô®½ adüª V`¢ ˛ ƒ @P¢ ä√ \üŠ√ 34 .èŠvUèâýЬ ²ñæ ²ñæ Sèm Pdèt d`Pò Ë´£´°Š¯n VîŁÄæ d`P ^P¢ Hý≈ Øš ˛ ƒ üšØ èÜ−ø ¢ Ô÷Ł ¢ ø ïŁm` ˛©òÆš VîŠâÁª c˚Š˜ýv òþËŠ¯Ðv Î è ®¢ ø .¢

ø ä√ ^HP¢ ø HPèåý≈ èŠâ©³bèá±P üŁ± •ý≈èt ¢ œt P ¢ ä√ \üŠ√ d`P èŠâ´ìłm ¢ ¢ ≥ © *ù”Hðâ©IU ¸Š¬è ä≈ Rü≠ V` üý√ .èŠvUP £©Xü”Ö≥ ü©bü´ü≠ ¢ †Ł◊‡ýÈ ½

èv䣩a èŠv èÜø− ü©a ½ düª dèŊˬРd`P èâä ¬ŠU ˛´îvä dŽ ü©˛©£ž ≠ ˛ ƒ üšØ Y˙≤ N) (56-40:8èuü≠ ;26-18:9òýË≥ © íŠâÔŁ∞ °Š¯n òýË−©VdèÐv`U \üŠ√ 21 èłÄËä ’ð≈ cdèâä ©dèðv ^P ¢

Hý≈ © ^P .èŁm ¢ ø òN“áý√ ` ³bèâä Š¯Å∏P Ô÷Ł îÖÐ√ ¢ ˛ ƒ ü©˛©YdèÅŠËЬ ^P ¢ Í.˛´üšØ ïäv úŠÈ”|ý√

© ù”Hðâ©U ù”ðâH©U b `èj^UòäË·≥ ¢


68 ä√ ù©ü©^P ? ¢ bè ®½ ¸¿èq ˛©c£Ł◊‡≥ ïŠv ü©^P d`P ? èŠvU ¢ šØ ≈ ø ïŠv .¢ šØ óŠ ˙≤ bèn ˛©^P .¢ šØ ò Ë…ž£Ð¬ ]˚∆ üý√ ïŠv 3 ? ˛ƒ@P¢ ≈ Øš ˛ ƒèåÐ≈ èi³bü·Ÿ−æ d`PVPUü’Š≈ ,ùŠ¯tüŠ√ , aüÁ·Š√ °Š¯äâ’Ð ˛©^P.¢

13:6-35:5 ù¡˙≤

îäâł± eèâä Þ¬P òæP .èåý≈ èšld òÆš £©°Š¯ývèÐv d`P £ð¬ bèšl` \üŠ√

35

© £ ¬èŠv dPîŠvî ∫ ¢ © ïävè m ½ ø ^P £©@P¢ ø ˙Ô™¢ aUèÐ⪠YUü’Š≈ Rü≠ ¢ äȬŠ UúŠÈ”|ý√ ü©ñ∂èvä aP.¢ Øš ò Ë´˙≤òþËŠ¯Ðv Y˚Š˜ýv Î è ® ad`˚ ∆ ˛©¢ ½ Øš °Š¯ ä≈ Í.¢

ä√ bü´ü≠ ³bPHÍ°Š¯šl •ý≈èt cdèÅšÆ bè Š≈ .èŠâ©°Š¯ ä≈ SüÐÈ¡ ü©\üŠ√ ¢ √ ý · Šâ≠36 ø bü´ü≠ ¢ ä√ \üŠ√ 4 ȬŠ UïŁmüý√ £ð¬ büý√èÐv ˛©³bP\üŠ√ ³°œ óŠË fl ˛©òËäÐ ¬ üý√ Rü≠ c˚¥`HU Î è ®¢ ½ UèÐâªYUü’Š≈ ˚Š˜ ÖÐ√ ¢ a Šâ≠ .°Š¯šl ¢ äÈð¬ Pü©òÐËä¬ ³°œ ý√ £© VîŠâÁª ` ° äÈð¬ Pd`P°Š¯n ³°π`¢ ø dPîŠvî ∫ ¢ © ïävè m `P°Š¯n bü´ü≠ Zè m ¢ ³ Š¯àŠ√ ]˚∆ ½ †≥ P˚Иå™üý√ Î ïC©è ®¢ äȬð Pd °Š¯n b `èj^P \üŠ√ 5 Í.òýË”n °Š¯ ä≈ ½ Í•©d aŽ˙∫ òÆš °Š¯n ˙Ô™òÆš ¢ ä√ ^HP.è|ø £©ïäv cŽ£Ł◊‡≥ VUèŠvŽd äȬð P ¢ © b`dèŊˬРîäâł± ü©büÔý≈èšl ¢ ¢ ä√ ^PV`ìr¢ © ^P.èŠâ©½ †ødîäâý¬ üœävP£©•©d £ð¬`P VŽ£Ł◊‡≥ ˛ ƒ ü©¢ ≈ ð ◊ ü©\üŠ√ £©èðv ïäv ü©ò–ýâ ˛©VîŠâÁª °Š¯n bü´ü≠ ³bP 6 .èŠâ© °Š¯ ä≈

ä√ @P•ý≈èt ¢ äȬð P ü©èâä ±üŠ√ U£I´è−t ïŠv d`P \üŠ√ 38 .YU ½ aŽdèŁmP ˛© ¢ © £ ¬èŠv dPîŠvî ∫¢ © ïävè m ½ È´ ˙Ô™¢ ä√ \üŠ√ .¢ aUèÐ⪠YUü’Š≈ è匊vU¢

≤© ¡ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ .˛ ƒ üšØ ½ a˚Š˜C± °Š¯n büŠ√˙¿ ú”ýâ ◊ ¢ bü ìr ³bP ¢ √ ý .YUóŠË”Ö ü©bü´ü≠£©èŁm

Øš d`d ¢ ø d`Žd Rü≠ ¢ ø ½ †’Ð≈ bèšl` ïC© VUèŠvŽd ½ †’Ð≈ £ð¬ bèšl` .°Š¯šl ¢ ø bü´ü≠ ³bP d`P P üšØ í mPU °Š¯n ˙Ô™\üŠ√ 39 .èåý≈ dü−µ Î ïC©è ®¢

≈ Èä ¬ð P \üŠ√ šØ èâýŁ◊ËŠÔÐ £ð¬ îÉÁ≥ ü©bü≠üµH d ¢ ¢ N) (6-1:9èuü≠ ;15-5,1:10òýË≥

Y˙≤˛©ž£≠ ïŠv ?üšØ ¢ šØ d£©büŠÈ©dü−µ èâä ý¬P?üšØ ¢ šØ d`dbüŠÈ© †ø óý≈H Šâ≠ 40 Í¢ ä√ bü´ü≠ †ø ³bP³°œ £ð¬ \üŠ√ ¢ šØ ˛ ƒ üšØ ˛ ƒ üµ ïCœ~Ðv°Š¯ ä≈ ≈ ä√ \üŠ√.èŠâ©\`˚−¥ èâä Â䯚l © ˙Ô™ü©bü´ü≠ XèÅý≈ ³bP¢ èŁÄËÔÐ Š ˚šlèÐv ¢ © b`U£I´è−t büäÈŠ¯ýv ¢ äȬð Pd`P¼ © ˛©ž£≠ ^PèŠâ´°Š¯n V˙ÿ®d`P ¢ aèÐv bèn ¢

Yžd üŁ± ˛©`U `U ˛©³bP £©ìÐv •ý≈èᜠŠvPü©büŠ√dPü± V dèÐv \üŠ√ 7 ≈ ® äÈÔ d°Š¯n ï ÉÐÈ¡ ü©bü±`Hd îÐv \üŠ√ èŠvU³ñËÔÐ ü©³bPdèŠâý¯ mPèi¢ Š ˚šlèÐv £©èâä Ь ø ³bP¢ ä√ \üŠ√ 8 .èŠvU cU äȬð P¢ È≠ ¢ ©¢ äÈ”|ä√ £ð¬ ˙‚ø óý≈HÎè ®¢ ¢ © òÓþ≈T •ý≈èt ˛ ƒ ü©•ý≈èt d`P ï−tüý√ ïäv .èâä Š¯k ïäv Ž˚Š˜Cł± ˛ ƒ ü©d`P Püµ ¢ ¯Šðv ˛ ƒ ü©°Š¯n büÐÈŠ¯Łm cdè ÿý≈H ïäv d`P ò“ŠâÔý≈ üäÈ’ð≈ bèŠâý¬ üŁ± 9 .°Š¯šld ¢ äÈ’ð≈ ü©^èÐâ≠ ùŁ± óý≈Hd`P ò‰©óý≈H †Ł± 10 .¢ šØ òºèiòšÆ` ùÐ√ üšØ ¢ ä√ ždüÔł∞ ü©b `èj^Püý√ üšØ í mPU°Š¯n ˙Ô™ .üšØd°Š¯n ˙Ô™^Póý≈Hê ýv ¢

äȬð P\üŠ√ 37 © aüÁ·Š√ d`P, aüÁ·Š√ ,^˙flð√ •ý≈èt ¢ ˛ ƒèåÐ≈ ¢

ø ^P£©ž£œ ä√ \üŠ√ 41 .èŠâ´°Š¯n c˙ÿ®•ý≈èt ðv •ý≈èšlèi˛©ž£≠ ^P¢ ¢ © ^PÍò≤ü¡ èâýŠ¯~ýv Îè ® ø •Ł◊Hý≈°Š¯n èŁm •þ≈P ˛©ž£≠ ˛þƒüÔł∞ cP ÎòäË·≥ ¢ ¢ þ≈ ˙ÿ∫ ˛©^P.èŠvU £©\`˚−¥ èâä ”łm d`P òÓ P ˛©ž£≠ JPdüΩ 42 ÍbüšØ èšldï ® © ˛©ž£≠ ^P òÓý≈ Sèt VdèÐvJèÐ⊬˙Êý√ VUŽd ½ a˚Š˜C± ½ †’Ð≈ U£I´è−t d`P³°Š¬îkP`¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ £©ïäv ³bèŠâЬ ¢ ø ò‰©ü©ïÖ¡P` ^P 43 .¢ √ üšØ \üŠ√ ¢ æ √ üšØ ¢ ý√ £©îŠâ©èvý ¢ ø òýË ◊ ¢ ø ³°Š¬îkP` ¢ © ˛©ž£≠ ¢ ä√ ˛©ž£≠ ^P ¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ ìå®èväèå®ü© .è ®¢

ü©½ aèÅŠË”Öý√ Ydè ÿý≈H d`P °Š¬£©ïäv SüÐÈ¡ ü©óý≈H °Š¯n b `èjùŁ± 11 ø ¢ äÈä¯t `UždèåŁ∞ ü©U£´d`PSü…U˛©b`˚Š˜ðv cdè ÿý≈H bèšl`°Š¬£©è|ä√P¢ È≠ ¢ © ³bP½ Í.˛´üšØ ˛©VèÐâý¯ävP¢ aèÐv ïŠv .`UždüÔł∞ ü©b `èj^P d`P È´ ü©bü≥èà≥ £— ø bèšl` U£I´è−t 12 ŠvU £©í|ä√ ¢ bü´ü≠ d`P ¢ ø büšØèâä H´¢ äȬð P ïC©è ®d`P ˛© õŠÈ”Ðâý¬°Š¯n bü±`Hd îÐv 13 .`£©ïÐvüý√ ¢ Ð≈ ◊∂ ä√ ø ò Ë©d`P ò−‰ ◊ ½ † ¢ b`U£I´è−t ü©bü´ü≠ dèÅ−æ ¢ Ð√ £Þ¬èâý≥ ¢ ¬ ý ∂ È© aèŠv ½ .¢ †◊ £©ín íŠâ ü©b`dèÅŠËЬ

≥ È ≠ ¢ © òýËÂÐ√ òäˬðP ˙‚ø èiñËŠÂ \üŠ√ ¢ N) (30-16:4èuü≠ ;58-53:13òýË≥ ø bèšl` \üŠ√ © ^P .P üšØ ùð√P` ü©³°π` ¢ äȬð P £©í|ä√ ¢ ¢ © ½ Ôý≈ •ý≈èt ¢ © ^P òÓÐ≈ U£I´è−t †Ð¯t 2 .¢ \üŠ√ ³bU ¢ ä√ bü´ü≠ ò Ë©£©³°ø ³bèŠâЬ è|øP YU óŠË”Öý√ °Š¯n ïävè m ½ ¢ aUèÐ⪠YUü’Š≈ “ r ø bè ®¢ ä√ ^HPü©½ è匊âø ¢ ¸º˙‡≥ ` ó ^P Î è ®d`P èŠâ© †Ł◊‡ý√

6


69

31-14:6 ù¡˙≤

© íŠâ”jd`Pü©dTèt ïðâø ¢ © ³WüΩ d`Pü©b`dPîŠvî ∫ óšÆP ü©³°Š¬î vèu ¢ ä√ èå® aüªU ˛©¢ ^P òþËŠ¯Ðv ˛©^èŠvU`˚Š˜šl 22 .èåý≈ èŠâ©üªîn £ð¬ ½

Èä ¬Š U ïʼn¯ýâð¬Ð \üŠ√ ïC©èâä ±ł üµ èiùŠ√U`˚Š˜lš ¢ šØ èâä ±üŠ√ TP` ¢ N) (9-7:9èuü≠ ;12-1:14òýË≥

© ^P ü©Vè−tUèÐv ùŠ√ U`˚Š˜šl èåý≈ è|ł± üšØ dü’−‰≥ aP \üŠ√ 14 © ^Pd`PùŠ√U`˚Š˜šl .ò–k¢ ä√ £©ô¡d£©@P°Š¯n ½ √ä èå® ¢ ¢ aüªU˛© ¢ ä√ èå®èväè宕ý≈èt ïŠv ,TP`¢ Èä ¬Š Uïʼný¯ðâЬ èâä ±üŠ√ V` Îè ®¢ ä√ bü´ü≠ îäâł± PüšØ Xü”Ö≥ û”Ñ≥ .˛ ƒ üšØ ò−æüH ± ½ †’Ð≈ ü©bü≠P`¢ ø ïŁm` òæP .¢ ø ˛©ž£≠ ^P¢ ä√ ùŠ√U`˚Š˜šl Vè−tUèÐv ½ ©¢ ä√ èâýЬ c£Ł◊‡≥ V` ¢ Îè ®d`PèŠâ©Vîr`¢ ¸¿` ^P û √T ¢ šØ èåþ≈P ò∞Ł VdèÐv`U ˙Ôð≈ Hý≈ Hý≈ Ô÷Ł °Š¯n ¢ ≠ ë Ô÷Ł Í.¢ ^P˙Ôð≈ 23 Í.èjb`£©èѪ¢ šØ šØ èâä —ävèn üŁ± ¢ ävèn V`¢ ø ½ ≠ Vîr` ¢ ä√ ïÐâ≠èÑ≥èi½ †äÈfl”t ò»U@P¢ †äÈfl”t Y˚Š˜C≥ £´P:è ®£©¢ ý÷≈ ¯n H ÔŁ °Š üý√ c£©òÓÐ≈ Í.èjb`U¢ © bèn òäˬðP ¢ ä√ ˛©ž£≠ üð√H èŠâ©°Š¯n ÎïC©èåł∞ üð√H £©èŁm ^èðv ¢

24 Í?büÔł∞

≠ P`¢ äȬŠ Uïʼný¯ðâЬ è ®¢ ä√ bèn ˛© ^P Í.ë ävèn ˚¥ èièâä ±üŠ√ ¢ © Vè−tUèÐv ¢ ø YŽ˚Š˜ýv ˛©ž£≠ V` 25 ïʼný¯ðâЬ Îè ®d`Pò Ë´^èðv ¢ ≠ P` ¢ äȬŠ U Í.cU½ ¸¿`òæP°Š¯n ûÐÈπ ê ŠvP˚¥ èièâä ±üŠ√ ¢

Øš VèŠâ”ŠvPïŠv Îè ®¢ ä√ bü´ü≠ îäâł± ˙Ôð≈15 Í¢ Øš òËäÐ ¬ ê ä√ bü´ü≠ c˚¥`HU d`P ˛©büŠÈЯäv ¢ ŠvP\üŠ√ Îè ®¢ ≈ ” ≈ð üŁ±¢ œłm dŽîC´¢ Í.°Š¯šl ¢ šØ ê ŠvPòÓÐ ïŠv W˙π ä√ Vè−tUèÐv ùŠ√U`˚Š˜šl 16 © \üŠ√ ¢ bü´ü≠ °Š¯n cdèÐv ¢ ä√ èŁm ò‘®¢ ø ˚¥ èiùŁ± èâä ±üŠ√Î è ®d`P èâä ø ü©büý√èÐv XèÅý≈ ³bP ˛≠P` ¢ Øš èŠvUPüþÈ©¢ ä√ °Š¯n Øš èŠv @P£©üšØ VîävŽd ˙Ôð≈ aPV`èŠâ©¢ Í?¢

¡ √ä È © âý¡ © √ Èä ¬ ‰¯ýâð¬Ð Šâ≠ P üšØ VîŠâŁ◊ä≈d † ø ˛©ž£≠ ¢ ä√ ^P ° ó‰ ˛©¢ èŁm ¢ í ¢ èâä ± üŠ TP` ¢ Š U ïÅ Vîr` ¢ ³œ ½ ’Ð≈ ùŠ√U`˚Š˜šl 26 ≈ È≠ ¢ © ¢ ä√ £©îŠâ¡ ü©èâä ± üŠ√ ¢ ä√ Vè−tUèÐv ùŠ√U`˚Š˜šl Uü ± 17 √ èŁm èŠvU ü©^P ˛´¢ —äv èn òÓÐ üŁ± V` ïC©èåý≈ èŠâ© ¢ U`˚Š˜šl üŁ± Rü≠ †øèj¢ Øš d èå®èväè宕ý≈èt ¢ © ùŠ√ .èŠvUSPžU °Š¯n îŠâ¡ ü©èâä ±üŠ√ V`¢ Ôý≈ ¢ äȬð P È≠ ^P . èâä ø òÓÐ≈ ¢ ä√ bü’ä≈P ¢ È≠ ^Pèåý≈ èŠvUóŒm ü©büŠÈšØèðâø ¢ ¢ æ È≠ ¢ © ¢ ä√ £©¦ ä√ ^P èáŠ√P ¢ ä√ ùŠ√U`˚Š˜šl èièâä ±üŠ√ ùŠ√U`˚Š˜šl Vè−tUèÐv 27 .èåŁ÷Hÿ ïäv †øèâä ≥èvä £©dè|ä√P¢ ^ü ± ü©^èŠvU`˚Š˜šl YüŠÈЬ òäˬðP ¢ Šâ≠ .òÓý≈ YüŠÈЬ ˛©ùð¯~s ˛ ƒèåÐ≈ ¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ T £©¾ © ùŠ√ U`˚Š˜šl ^èŠvU`˚Š˜šl .èŠâ© °Š¯n ïävè m îŠâ¡ d`P èŠâ©ïävP`d ü©òšÆèðâø ê aèi˚¥ ³°œ ŠvP ¢ ø ^èŠvU`˚Š˜šl ¢ ä√ ùŠ√U`˚Š˜šl °Š¯n îÖÐ√ ä√ èâä ±üŠ√ 18 .˛≠£©YUè−t ¢ aèi˚¥ èièâä ±üŠ√ ¢ ü©˛©ž£≠ ^P d`P èŠvT £©•©d °Š¯n ûÐÈπ 28 .£©¾ ∂ ø ùŠ√U`˚Š˜šl üŁ± Øš °Š¯ ä≈ ñË◊Š ¢ È≠ c˚Š˜ýv ïŠv Î ïC©èåý≈ è ®¢ © èâä ±üŠ√ ü©ïÖ¡P`^P 29 .èŠvUü©bèn òäËð¬Pü©˚¥ ^P ¢ ä√ ^P.èŠvU üý√ ïC©¢ ¢ ø ïŁm` òæP 19 .c £©YUè−t ¢ ø YüŠÈЬ ˛© ˛ ƒèåÐ≈ ¢ äȬð P È´ ¢ ≠ 󉣱 èièâä ±üŠ√ £©@PV` èŠâ≠ ³bèŁm ¢ ä√ b`U£I´è−t ¢ ê ŠvP üœtP d`P ¢ .èŠvU•©d°Š¯n ˚Иu

Á√ý ø dP˚ Ž šl ñ ²ä≈èðv óŠË ˛©PîŽ r ü©bü´ü≠ VUèŠvŽd ¢ N) (14-1:6èâä ±üŠ√ ;17-10:9èuü≠ ;21-13:14òýË≥

ø èâä ± üŠ√ ^èŠvU`˚Š˜šl ä√ £©½ .èšlèłm èväP`£©íýâ¡ ü©^P d`P.ò–k¢ a˙‚ä√ ¢ Šâ≠ 20 ©¢ ä√ P£©íýâ¡ ü©èâä ± üŠ√ ùŠ√U`˚Š˜šl .òŒt ïäv £©èáŠ√P V` ³°œ ¢ ä√ bü´ü≠ PüšØ VUŽd ]ü ± ¢ È≠ d`P ê Šâä¬ ,ò≤U@P^îNàH≥ ü©èâä ±üŠ√ ¢ æ ÿ Ôý≈ ¢ ýÈÔ÷Ł ò≤U@PúŠ√˚−¥ aèÐv ïŠv ¢ ïŁm` òæP .òÓý≈ Xü”Ö≥ü©ùŠ√U`˚Š˜šl ½

ä√ ùŠ√U`˚Š˜šl¢ ø ˛©èâä ±üŠ√ †Ł± ùŠ√U`˚Š˜šl .˛©½ † πèܱ ˛©èâä ±üŠ√ ¢ ¬ ý ≈ © ^P .èåý≈ èvý èŁmüšØ ³°Š¯łm ¢ √Ð üý√ èåý≈ èâýä¯t õŠÈ”Ðâý¬ È≠ ¢ ©¢ ä√ £© õŠÈ”Ðâ ü©bü≠üµd ³°Ł± ¢ ä√ \üŠ√ 30 ˛©^P UüŁ±`èÐv ¢ èåý≈ èŁÄËÔÐ Š ¢ √ @Pùð√P` V` ä√ bü’ä≈P •ł◊H®üŁ± d`P ¢ ø ò−æüH ± d`P³bèâä Š¯Å∏Pcdüð√HV`ü©½ 31 .èŠvèâäø ü©½aèÖ¡P` ³bP è ®¢ .èåý≈ èâýä¯t¢ aèÅŠË”Öý√ © ^Pd`P \üŠ√ ü©^èŠvU`˚Š˜šl õ¡ü≥ V˚ˆäËø èi¢ Ôý≈ ïC— äÈ≠ PžU dèn ü©èâä ±üŠ√ ïÐâý¬˙≤ê Rü≠ aèá±¢ Ð√ bè Ł∞ .¢ Łm ò‰Š√Pê ŠvPU£I´è−t ¢ ŠvP 21 ≈ ý È≠ ¢ © ¢ ä√ èå®ü©b`U£I´è−t ¢ © ^P d`P .¢ Ô ¢ ý√ èŁm ¢ ý√ @P ¢ ©½ ê †≥üœmùŠ√U`˚Š˜šl .èåý≈ ³bU èiV£—kèt ˛©ùŠ√U`˚Š˜šl ³bU ^P .ìn ýv ¢


70

52-32:6 ù¡˙≤

¸Š¬Pîšl d`P°Š¬Uü©b`U£I´è−t £©žd üý√ ¸ä¬èÐv °Š¯n bü´ü≠ ü©^PïC©˛©½ ¾ ý√ © £©cž£œ þv ü©büŠÈ”åł÷≤ büä√`U W˙π òæP .°Š¬U óŠËÁ °Š¯n bü´ü≠ ¢

ø b`U£I´è−t ¢ äȬð P¢ ä√ \üŠ√ .èåý≈ èâýšØdïäv ½ ¸¿` •ý≈èt c˚Š˜C≥ Îè ®¢ Æ ´ °Š¬£©XPd@PPždüÔý≈ £©èŁm £ð¬ ïC— Í.¢ Łm ³büœt£ð¬ óš ü”łm © ^Pd`P\üŠ√ ùð√ 32 √ üšØ dPüµ £ð¬ òýË−©U£I´è−t ¢ √ è宣©üšØ ˚Š˜t R äȬð P ¢ ä√ £© ò‰Š√Pd`P¢ .¢ ü≠ XèÅý≈ 42.èŠvU ü©b`U£I´è−t¢ ≈œ Ôý≈ °Š¯ ä≈ Rü≠ bè Ł∞ ¢ È´ ïC— √ üšØ ¢ ý√ èŁm ü©³bP 33 .¢ © ^P 43 bü´ü≠ ò Ë©¢ t ïäv èå®bèŠâþ¬`dYdüð√H üŁ± R bèŠâþ¬`d˛ ƒ üšØ ò÷łÐ ¢ ü≠ îÖÐ√ ¢ Łm ≤ ∞ ä≈ ÷ ŸŁ Æ ¯ ä√ ø ïŁm`^P.èåý≈ òš \üŠ√ V`ïC©èåý≈ Xü”Ö≥ °Š Pè匊vU¢ ø ³bPüý√ èŠâ©õ ïC— ä√ b`U£I´è−t ü©büŠÈ”åł d`P XèÅý≈ R ü≠¢ VdèÐv ¢ †Ł± ¢ Łm ê ŠvP ≈ ä ´ ø büŠ√˙¿ ” ð≈ ¢ ø ¢ ä√ @Pbèšl` ¢ © ^P £©@PïC— ä√ bü´ü≠ dPŽ˚šl ²ñèðv JèÐ⊬˙Êý√ bèšl` 44 .°Š¯ â ˙ÔÐ≈ bèŠv£©üþ√ UüŁ±ü≥ V` òšÆ ¢ èå®èväè客 Łm ^P ¢ Ôý≈ .¢

.èŠv

© ^PRü≠ ¢ ø ½ ¢ †’Ð≈ ïC©è匊vUüý√ èŠv@Pbèšl` †Ł± \üŠ√

èâä ”łm £ð¬ ˛äƒèðv N) (21-15:6èâä ±üŠ√ ;33-22:14òýË≥ ä√ üšØ dPüµ °Š¯n òýË−©ü©b`U£I´è−t ¢ äȬð P ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 45 ¢ È≠ ¢ © ä√ \üŠ√ .è ®¢ © íŠâÔŁ∞ V` ïC©˛©½ ¸Š¬Pîšl ¢ cdèâä ©^P ¢ √ @PV` îÖÐ√ £Š¬U Yžd üÔý≈ è ®d`P °Š¯ vèŁm PîŠâ∑ ½ †ŠÈЬ £ð¬ bèšl` \üŠ√.èj¢ æ √ èŁm èŠvèåŁ÷ÿ ¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ èŁm ˙Ô™ü©bü´ü≠ ïC©èvý èŠâ´QHd \üŠ√ 46 .¢ ©¢ ä√ £©½ √ èŁm ˛©½ †› ±dü©bü´ü≠ .¢ aUèÐâªïC©èvý èŠâ´£ð¬ ždè ð≈ îÖÐ√ ¢ © íŠâÔŁ∞ òýË−©½ aPd ^P 47 òÆš ìŠâ©P \üŠ√ òÓý≈ °Š¯n ²ñˊЬ ¢ ∞ © ÔŁ ä√ \üŠ√ 48 .èåý≈ £ð¬ ³°Š¯nŽd d`U ½ †’Ð≈ °Š¯n íŠâ üŁ± è匊vU ü©òýË− ¢

34

©¢ äÈØš d W˙π ˛©büŠ√£œ Ðv ˚Š˜ ÖÐ√ ¢ bü≠P` ¢ šØ P`£ł± V` .°Š¯šl °Š¯n dè ÑýÈä¬P ý√ ŠvUü© .YUóŠË”Ö ˛©büý√èÐv ò Ë©ü©³bPd`PPüšØ òÓ®U£©•œ ý≈ ” ≈ð 35 © ^PU£I´è−t ¢ © \üŠ√ .òÓ òŒłm üšØ £Š¬UòÆš ¢ ¸Š¬˙¿¢ −æ ≈ ø ^Pd`P ¢ √ @P d`P .èvý£©°Š¯ ä≈ ˚˝Ð√ ïC— Łm ^P ô ◊ òÓÐ ˛ ƒü©Î è ®¢ ≈ È≠ òæP 36 .¢ ^P°Š¯ ä≈P.`U³ñËÔÐ ½ ’Ð≈ šØ òŒłmüšØ £Š¬U † Š ü©bü´ü≠ ¢ ≈ ≠ P` ]P˙πP ïC— © ¢ ä√ èå®ïC©èvý `îŁÄŠËÔÐ ü©b`˚ˆ−æ d`P ü©½ aè rèÐv ¢ ¢ Łm È≠ Í.°Š¬îŠv£ ± •ł◊H®¢ Šâ≠ 37 ä√ \üŠ√ ³°œ Í`îŠvUèväèå®ètPždüÔý≈ ü©°Š¯ ä≈P óý≈HÎè ®¢ ä√ b`U£I´è−t È≠ ¢ © b ü´ü≠ ³bP Î è ®¢ ø \üŠ√ ¢ †Â± óšÆ ¢ Æ ® ® È≠ ¢ © ^P °Š¯Åš .°Š¯ vT ¢ ø bè ®˛þƒ`d ½ üµ `U ó ŽdP ó ¢ ad`˚ ∆

ø ùŁ± ¢ ÈØš èłm* dèâä Š¬U ÷łä≈ ü’ð≈ PŽî r aü”Ñ≥ °Š¯ ä≈P¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ èłÄäË’ð≈ £ð¬ cdèâä ©ü©^PU£I´è−t V`d`P òÓý≈ Í.¢ î Ł∞ `îŁmN ½ † ◊æ ¢ ý≈ © ñË∑ © ³bPPüšØ .¢ Ôý≈ ¢ Øš d £© òäËý¯C©^èðv cdè ÿý≈H Î è ®¢ ø b`U£I´è−t ¢ ä√ \üŠ√ 38 ¢ †Ÿæ ú≠è Ä≤ ¢ Ð òÓ òÆš díłm °Š¯n ½ © ¢ ø ³°Š¯ýv © òýË−©¢ √ üšØ ¢ ýÈ”łm £ð¬ ˛äƒèðv \üŠ√ ³bèŠâ≥dU ¢ ¢ ÍüÔŒŠvUd`P `èŁm?°Š¯šlbèŠâþ¬`d Ł÷Ð≈ •ł± ¢ Šâ≠ 49 .èšlèłm èväèŁm í|ä√ ¢ √ üšØ ¢ ýÈ”łm £ð¬ ˛äƒèðv ³°œ √ @Pùð√P` d`P èâä ´£©èŁm ¢ ä√ b`U£I´è−t ´ @P¢ ø ³bP£©@P ¸Š¬˙¿ ^èðv cdèÅšÆ Î è ®d`P ¢ ¢ æ ≤ ø P üý√ è匊vU ¢ ø P¢ ä√ b`U£I´è−t ¢ © ^P †Ł± Í.°Š¯šl bèŠâ”åł÷ `Ud`PbèŠâþ¬`d ñ d`P èåŁ÷ÿ ½ aüÔÐ≈ ¢ ²ä≈èðv ä√ b`U£I´è−t XèÅý≈ 50 .¢ —k ¢ ä√ ìłm ¢ © ]ü ± cdèn bü´ü≠ £ð¬ ^èå™Y˚šl Îè ®¢ ø b`U£I´è−t ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬39 \üŠ√ †Ł± ¢ Šâ≠.¢ ø √ P˚И噽 ø ³bP ¢ ä√ \üŠ√ ³°œ è ®d`P ˛©°Š¯ývèÐv ¢ †’Ð≈ üý√è匊vU ü© V`£´£©èâä Ь °Š¬dèÑ¡Rü≠ 40 Í.°Š¯ vèŁm •þËŠ¯Ðv £©fîävèÐv dèÑ¡ïC©ü’®¢ ™ ø ^èłÄð≈ °Š¯n dèÑ¡ ê È´ •þËŠ¯Ðv °Š¯n í|−ø ˛© ^P\üŠ√ ˙Ôð≈51 Í.½ †≥ `P˚Иå !büšØ òšÆ °Š¯n ïŠv!`£©½ †≥ £œsÎ Rü≠ ê ýv üµ ¢ ŠvP ˚šl .¢ ≤ ä√ \üŠ√ 41.¢ Ôý≈ © ³bP °Š¯n òýË−© ˛©³bèÅæ@P£©Sè|ä√ bèŠâ”åł÷ `U d`P bèŠâþ¬`d ²ñä≈èðv ¢ ü©b`U£I´è−t ò Ë´ QdP üšØ ¸ý¬ P üšØ dPüµ •ý≈èt ¢ © ^PèŠâ©PUPïŠv£œ−tèiPîH m ¢ È≠ ¢ © ˛þƒ`dè匊vU ]˙π ä√ è客 © bü´ü≠ dPŽ˚šl ²ñä≈èðv ¢ ø büŠÈþ¬`d²ñä≈èðv 52 .˛ ƒ üšØ ½ a˚Š˜C± ü©büŠÈþ¬`dîÖÐ√ ¢ ¢ æ Šâ≠ ¢ © ^P ê Ôý≈ ¢ œłm •œ ŠvU ü©ïÖ¡P` èi ïäv •Ł◊Hÿ òäË·≥ ¢ ³œ ýv aP ° ≈ ý Ô ¢ È´ üšØ îäâЬ ³°šØŽU ¢ © ³bP.¢ œt .¢

© ˛äƒîn@PïävTèt ˛≠P`¢ äÈ”n ü©ò≤U@Pê Y`èá≥dèâä Š¬U dèâä Š¬U,£Ð¬P£Ð¬ ¢ ŠvPdèâä Š¬Uüµ`U dèâä ¬ŠU üµ `U © ò≤U@Pê .Yd`UŽ˙≤˛©Žd`d¢ ŠvP


71

17:7-53:6 ù¡˙≤ ý√ Šâ≠ °Š¯šl ¢ ýÈ’®Rü≠ ïŠv ¢ √ üšØ ¢ ý√ £©óŠË fl· Y˚Š˜C≥ ³bP ° ³œ © ø •Ł◊H≤SIU ¢ .°Š¯šl d`U¢ √Ð ¢ Øš °Š¯ ä≈ Vî vès ˛ ƒü©°Š¯n ¢ ä√ £©½ ¢ aUèÐâªY˚Š˜C≥d`P √ ý Øš dèi ýȬŠ UóŠË”Ö ïŠv ˛©òÆš Sü∑P˛äƒèáä√PV`ïC©büŠÈ©¢ ¢ 13 :29VèŠâ·ÂŠ√ .°Š¯šl Šâ≠ .èŠâ©Ud ü©óŒm ¢ © Pî m ¢ ä√ óý≈H è ®¢ ä√ ^P ˛©bü´ü≠ ³°œ

šØ èâýÂ−◊ ≈Ð eèÜø− ü©bü´ü≠ ò Ë©\üŠ√ ¢ N) (36-34:14òýË≥ © £©düÐȪ íŠâÔŁ∞ U£I´è−t ¢ © \üŠ√ 53 7 ü©b `èj½a˚N˝Š¯äâ´¢ © íŠâÔŁ∞ òýË−©d`P ¢ √ @P òýË−© †Ł± V` 54.YU fîävèÐv cdèâä ©¢ ä√ bü´ü≠ üý√ ¢ √ @P˚šlèÐv ¢ ø în@P˛©\üŠ√ 55 .èŠâ≠ ³bèłÄ‘ð≈ ü©\üŠ√ ¢ Ëø ¿ ìr ^P .YU \ìqP ˛© —k ¢ ä√ žd`U Rü≠ òÓÐ ¢ ≠ P`¢ äÈšØ d °Š¯n ¢ ¢ ä√ bü´ü≠ òÓÐ≈ bè Ł∞ Øš èŠv@P\üŠ√ ïC©èâä ø ¢ 8 ü©b`dèŊˬРRü≠ üý√ ¢

Øš d£©Y`˚Š˜ðv ˛©½ Í.üšØ ¢ aèÅŠË”Öý√ © îäv`PîH m ¢ ø ˛©Tèłm Yž£Ð¬ Î è ®¢ ø ³bP ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 9 ¢ √ ‡ý Ÿ ý√ £©íŠâ ˛©½ ý√ £©dè|ä√P èi½ .üšØ ¢ aèÅŠË”Öý√ òäËð¬P d`P üšØ ¢ aènè|±P ·ý√ © ý≈ H fl Ë ÈØš èłm °Š¯ ÿ èåý≈ è ®¢ ä√ Mòæü≥ 10 óŠ ˛ ¼ aèÐv bèn cdè ÿý≈H ïC©¢ äȬð Pô ◊æ− òÓÐ≈ ˛ ƒ ü©.*°Š¬£© aü≥ üœtPüý√ è ®ìåÐ≈ P£Ð¬Hü©¼ ½ aèÐv bèn ¢ Šâ≠ 11 . *¢ ÈØš èłm ˛äƒ üšØ PŽ˚¥ ˛© äȬð PòÓÐ≈ ˛ ƒ ü©üšØ ¢ ýÈ’®óý≈H ³°œ bèn ¢ ø ¼ ø ùŁ± èåý≈ •ł◊H®^èðv c˚Š˜C≥ Î ¢ aèÐv °Š¯n ¢ šØ èâýœt ï ®ïŠv ¢ ≈ ý È≠ ¢ © PîH m Jïýâ„◊ ïŠv °Š¯n £—nbüšØ èâýœt£©Uîn Ydè ÿý≈H .büšØ è|ł± •©d ¢

©¢ ¿ ìr ^P \üŠ√ 56 .¢ Ôý≈ ¢ Øš d T † b`˚ˆ−æ ¢ ½ ŠÈŸæ b`˚ý˜áÐ√ °Š¯n b`dPŽdèÐv Rü≠ èåý≈ èvýèŁm ]˙π ùŁ± V` èŠâ´ü©½ aè rèÐv d`P b `èj Ôý≈ ¢ ý√ T ìÐv ü©b`dèÅŠËЬ Ôý≈ ¢ ý√ £©¦ ø \üŠ√ V` d`P ¢ ^dPŽ£´¢ ³bP ïC©¢ œt P ü© © ï Öł± ¢ ä√ üÔł∞ ü©³°≥PU¢ bü’ä˱Ł Rü≠ XèÅý≈ V`.cUïÖ¡ü≥èi¢ © ^P¢ ä√ È´ üšØ ½ .¢ †ødîäâý¬ V`èåý≈ PüÔł∞ ü©ï Öł± ¢

√ üšØ ¢ √ èâä ¬Ð ¢ Èä ¬ð P ¢ © bü´ü≠ d`P a Sü∑P ¢ èâý©òËÐ Øš îŽ n ˛©PîmH N) (20-1:15òýË≥

©½ √ @P¢ ø ó“−t`£Š¬ ³°Š¯ÅN“Ö≥ ¢ È≠ ¢ ©¼ äȬð P ïC©°Š¯ ä≈ ½ †·Š√˚−¥ •ł◊H®d`P ò‰Š√˙º îäâł± a ŽdèŁmP ü©^P W˙π ^P12 ¢ aèÐv bèn ¢ •ł◊H®¢ √ ‡ý © PîH m üšØ ¢ ýȬŠ UóŠË”Öý√ óý≈H ¢ È≠ ^P 13 .¢ œt £© ½ √ üšØ õŸŁ∞ ]P˙πP¢ © \üŠ√V` †·Š√˚−¥ d`P büŠ√˙º 2 .¢ íŠâŸ ˛©½ aènè|±P¢ √ ý ý≈ H Æ Ë”Ö ý≈ H ä≈ © ä√ ³°Š¯ÅN“Ö≥ ¢ ýÈł± üµ ó °Š¯ óš P ü…U ü©b üÔý≈èšl ¢ © \üŠ√ ïC©è匊vU ¢ äÈð¬ P U£I´è−t îäâł± ¢ ýÈŠ¬ Uü©bü´ü≠ óŠ ˛©bü±`Hd ° ³ Ł± ó ïC©üšØ ¢ üšØ ¢

7

Øš Yd`˚ ∆ èvä T èŁÄ≈Ð èi^P d`PbüŠ¯áŠ√˙º 3 .°Š¯šl ¢ √ ý√ èå®èväè客 ø ÍbüÔý≈èšl cîäâ´Î˚Š˜ ÖÐ√¢ Í.¢ ≥ ä√ ñËŠ \üŠ√ 14 äȬð P ü©bü´ü≠ VdèÐv`U ˙Ôð≈ ¢ ø ¢ Ê√Š ˙πZè m ê ä√ bü´ü≠ YUü’Š≈ XèÅý≈c˚¥`HU £©ìÐv ^èðv ¢ ü©büÔý≈èšl ¢ ŠvP¢ æ Hÿ √ üšØ ¢ √ @P¢ ø UPîŁmP `èÐv@P¢ äȬð P ¢ Ôý≈ ¢ ý√ èå®ïäv èväèå®˚Š˜ ÖÐ√ ¢ √ ü…U .üÔŁ÷ ü©^P d`P üä¯t †ø óý≈H ü©^P büšØ èšld ï ®òÓÐ≈ °Š¯n Î è ® ¢ √ ‡ý ≈ Ÿ ≈ ý © √ ä≈ ø ˚šlèÐv ïC©üŁ± ¢ Ô ¢ ý√ £©V`íŠâ ˛©bü≠ü∑P í mPUdîävP°Š¯n ³bèáä√P¢ šØ °Š¯ ò‰Š P˚Š˜Cł± ˛ƒ ü©15 Ž˚Š˜Cł± òÓÐ ò‰ V`°Š¯n dPŽdèÐv †Ł± 4 .¢ ý√ èå®°Š¯ ä≈ Ž£´˚šl ˚Š˜ ÖÐ√ ¢ √ ü…Uü©^PZè m düflÐ√ üý√ ¢ ý√ îŠv£ ± ü© ¢ ©¢ ä√ ü…U V˚Š˜CG ª` ³°ý¬£Ð¬ ,VdüþÈ©èvþü≠.¢ Ôý≈ äȬð P V` òÓÐ≈ ½ ≠ P` ¢ ä√ @P¢ ø dîävP ¢ © ^P ü© b`ž£Ð¬ ¢ ¸¿` ¢ ü©³bèáä√P òÆš cUPdP ` a ½ TènèÖ≥ ¢ Ôý≈ ¢ ý√ £©YîäâЬèðv ˛©bü≠ü∑P¢ √ üšØ ¢ √ @P¢ ø ýȬŠ Uèâä Ь Qèðvèvä d`P cîäâ´ .¢ Í.°Š¯šl ¢ ≥ “ Ö ©½ ä√ ³°Š¯NÅ ¢ ä√ \üŠ√ ˙Ôð≈17 *16 ø \üŠ√ ¢ †·Š√˚−¥ d`PbüŠ¯áŠ√˙º 5 Îèåł∞ üð√H¢ ˙Ô™d`P P dž üÔł∞ £ð¬ °Š¯šl` ü©bü´ü≠ ¢ ≈ ý H ø ^P ¸ ä√ b` U£I´è−t èŠâ´ìłm °Š¯n cîäâ´U£I´è−t c˚Š˜ýv ¢ √ üšØ ¢ ý√ ždüý√ü©³WP`d ¢ © bü´dŽ£Ð¬cdèÅšÆ .èåł∞ üð√H ¢ ½ ЬèÐv ˛©íŠâޯŠ^P ¢ ä√ ^Pd`PüšØ òýËŠ¬U£©Qèðvèvä d`PVîäâ´ü©^P£© üšØ ò≤U@Pê ŠvP£—nè ®¢

ý√ ·√ý fl· 16:5óŠË”Ö òäËŠ¬U 12:20Vdè|þÈł± `£©óŠËfl ˇ cdè ÿý≈ È Øš èłm ˛äƒüšØ ˇ òÓÐ≈ ˛ ƒü© 17:21Vdè|þÈÔł∞ ¢ ∂ ý≈ H ¯n ¯n ◊ ¬ È Ø ½ Š¬P@ èâý’®°Š üŁ± Rü≠ ó Î ¢ ¸Š @P°Š bü„Š ³bèväüŠ√ cždüÔý≈ 16 ¸ š èŠâ´PždüŁ± ü©16½ Í.üä¯HtbüšØ

ý√ èå®büŠÈ©èväè客 ø büÔý≈èšl Í?°Š¯šl ¢ ä√ \üŠ√ 6 °Š¯n cdèÐv cdè ÿý≈H .üšØdèièŠvd † ø óý≈H Î è ®¢ ä√ VèŠâ·ÂŠ√ .¢ †’Ð≈ ¢ šØ è ® aü ± ½


72 äÈ≥ èt ¢ © büýÈ© N ˛þƒ`d˛≠P` ˛©îäâÂð√ òäˬðPd`P .°Š¯ ä≈ †øèâä ≥ èâä Š¬îkPžU ¢ ä√ è客 ” ð≈ ü©büł◊N≈Ð PŽî r Í.°Š¬U¢ Šâ≠ .¢ Øš ²ñæ ïŠv îäv`PîH m Î èŠvU a ä√ ½ PüŁ± ¢ adüª 28 büł◊NÐ≈ ³°œ äÈØš d¢ ÷łŠËä¬ ¢ © Ž˚Š˜C≥ cž£œþv¢ © ˛þƒ`d¢ √ üšØ ¢ ÷NłÐ≈ ˚Š˜ ÖÐ√ ¢ √ èå® ¢ ø ¢ ýÈœtèå®üý√ ¢ NýÈ© ¢ ≠ P` Í.°Š¯šl ¢ ø ½ ä√ \üŠ√ ½ ä√ üý√ Î ïC©è ®¢ ¸¿` ^P 29 adüª ^P ¢ ¢ ø £ð¬ òþËŠ¯Ðv Y˚Š˜ýv èŁm èŠvU aPüŁ±èåł∞P òÆš ½ üšØ d `U ïŠvèt èiW`Hd îÐv ¢ †’Ð≈

37-18:7 ù¡˙≤

æ ä√ \üŠ√ 18 PüŁ± ¢ •Ł◊Hÿ ïŠv ü©óý≈H W˙π ˛©b`˚¥`HU èŠâ©Î , èŠvU a ≈ © ä√ èŁm dîävP ¢ © ò≤U@Pê ü©ò‰ òÓÐ Ž˚Š˜Cł± ˛ƒ ü©˛≠P` ¢ ŠvP ? èvý@P°Š¯ ä≈°Š¯n ý≈H aèÐv ïŠv èŠâ©˛ýƒ£©°Š¯ ä≈ Qèðvèvä d`P Vîäâ´ ^P 19 .°Š¯ ä≈ Xü”Ö≥ °Š¯ ÿ ½ ± ä√ © dîävP¢ ©¾ †ŠÈ𬠰Š¯n ó‰Ł ˛äƒèáä√P òÓÐ≈ ò‰©PŽî r ïC©è ®¢ °Š¯n ïNɱ ¢ © ^P.°Š¯n †”u ïC©ïäv¢ © ˛≠èvä ê ïÖŠ√dŽU ¢ šØ ˛ýƒ üšØí mPU ŠvPV`îÖÐ√ ¢ ä√ èŁm ˛ ƒèå®W˙π^PÍ.¢ ø bèšl` òÓÐ≈ ˛ ƒ ü©˛≠P`¢ šØ ˛ýƒèŁm í|ä√ ˚šlèÐv ¢ .˛ýƒ üšØ °Š¯ ä≈ Qèðvèvä d`PYîäâ´PŽî r

© ^P 20 ø ò≤U@Pê ø ³bP ¢ ä√ \üŠ√ V`ìr ¢ Øš èŠâ´ ¢ Í.¢ ŠvP Î ,è ®¢ Œv äȬð P † Ł± ½ adüª V` 30 òäˬðP ïC©¢ šØ òýËÔ Š UèŠâ©üý√ ò Ë´˙Ô™¢

ý√ èâä Ь Qèðvèvä d`P Vîäâ´ü©^HP òÆš cUPdP ¢ ≠ P` ¢ ä√ @P ˚šlèÐv .°Š¯šl ¢

© W `d îÐv ¢ ø £ð¬ ^P d`P ¢ d`U a ½ P£Þ¬P ¢ šØ ˛ ƒüšØ ˛ ƒ üµ £ð¬ ˚ý˜áÐ√ ˛©ž£≠

© ò≤U@P°Š¬Ž˚Š˜Cł± Y£Ð¬H Ydèt ïŠv °Š¯n ³°πèÐv ¢ © ò≤U@Pê dîävP¢ ŠvP 21 ø Ydüł± , bèŠvdèiîÐv ½ aTèŠâ ± c£Ð¬H °Š¯n \ènU ,°Š¯šl ˛ýƒ üšØ \`˚−¥¢

È´ üšØ °Š¯šl ¢

YdèièŠvd,ïC©ü…U,˛ ƒP£Ð¬ ,Z£± ˛©büŠ¯ðv YdèièväŽd 22 ,íýâ¡ d`P °Š¬Ž˚Š˜Cł± aP£ ± XèÅý≈ 23 .òºü¡` ¢ Ð√ d`P d`˙ ∫ ,Ydü ◊“ Öł± ,îá± ,

˛ÐƒèŠvèÜø− ˛©c˚ˆÐ≈

¿ ìr ^P ¢ © ˚ˆ−æ ˚Š˜ vèvý \üŠ√ ˙Ôð≈ 31 ø dîävP¢ © ³bèáä√P°Š¯ývèÐv aP£ ± `½ Vîâä ´ü©ò≤U@P£©@P¢ aTèŠâ ± c£Ð¬H ˚ˆ−æ PîŠâ∑ £©ždüÔł∞ ü©¢ ∞ © √ üšØ ¢ ý√ dŽ£´¢ ø ¢ ¿ ìr¢ © ù”ðâ U¢ ø VPd ˛© Í.°Š¯šl ˛ýƒèâä Ь Qèðvèväd`P ü©íŠâÔŁ ˛©íŠâ”j¢ ä√ bü´ü≠ üý√ èåý≈ bèšl` V` † d`P c˚ˆÐ≈ ê Ł± 32 .èłÄËä ’ð≈ ŠvP ¢ √ T ìÐv ü©¢ ”|šØ ø \üŠ√ d`P ¢ ^P £©˚Š˜åð≈ •ý≈èšl £ð¬ ^P ïC©èŠâ©ï p`˙‡≥ ¢ .°Š¬U òýËødîäâý¬ü© ≠ ë ø °Š¯n ž˚Š˜åÐ≈ ü©^P ¢ ä√ \üŠ√ 33 òäËð¬P d`P èŠâ´¢ k P¢

È ≠ ¢ ©a ½ düª YUü’≈Š ˚Š˜Cª Uîn ˛©\üŠ√ ¢ N) (28-21:15òýË≥

© ^P bèŠâ”}ä√P ` ]P˙πP ¢ © ˚ˆ−æ ¢ © ˚Š˜ vèvý £©ždüÔł∞ ü©ïC— .PüÔł∞ ü©³b èÐvŽd ˛©^P£©QüÔý≈ d`P°Š¯kPžU °Š¯n büä√èi¢ Łm ^P \üŠ√ 24 ≠ P`]èâä ©P ŠvU]˙π˛©³bèÅæ@P˙Ôð≈34 ˛©^P.èŠâ´°Š¯n ³bè|≥ ê ÎòäË·Š√ ñýËΩPÍñýËΩPÎè ®d`PY˙ÔÐ≈ V@P£©•œ ŠvPbèšl`\üŠ√ èŠâ´°Š¯n bü¡ìr¢ ý≈ ùšØPü ± ® ® ˛ƒ üšØ dPîCœ © ^P ü©bü´ü≠ ïC©bèšl` èj¢ È´ íå ³bèi¢ © ^P½ ¸¿`òæP 35 ÍèŁm íå ¢ šØ d £ð¬ Xèà≥ ùŁ± V` ïC©òÓ ¦ łÄ¨ ³bèÐvŽd .¢ ä√ üšØ UüŁ±ü≥ © ^P .üšØ ïäv ó“r èi¢ ä√ £©½ †Ôł∞ üœtP òÓÐ≈ UüŁ±`èÐv ¢ .è}≠ ¢ aèÐv ñ ∂P`d`P]èp í|≠èÐv V` d`P èâä šØd £©¼ æ ≤ ø òýË ◊ ü©bü´ü≠ ¢ ä√ \üŠ√ 36 adüª ê bèšl` \üŠ√ ïC©P üšØ Xü”Ö≥ ü©½ ò‰©V` ïC©èŠvU óŒm ¢ ŠvP òÆš î~Łm 25 .PüšØ ïäv ³°œÅ

äȬð P°Š¯ vèâýЬ ïäv ü©ïÖ¡P`^P ¢ ø ïäv Xü”Ö≥ ü©ò‰©°Š¯n cdèÐv ¢

Ôý≈ ¢ √ üšØ ½ © W`Hd îÐv ü©òþ˯ŠÐv ˛þƒüÔł∞ ˛©^P.¢ ïŁm`^P.¢ aP£Þ¬P¢ šØ ø © ^HPd`P ˛ƒ@P^èðv ¢ © \üŠ√ ½ adüª V` ¢ ^HP £©£´£ð¬ bü≥îu ¢

√ èðv ¢ ä√ üšØ © ^P .èåý≈ èvý£©½ ¢ ¸Š¬Pîšl ü©bü´ü≠ \üŠ√ ïC©¢ ä¯ Ω ý√ £©˚Š˜ −‰ý√ VUèŠvŽd d`P°Š¯n cdèÐv ¢ © ^PR © èŠv˚Š˜t V` 26 .èŠâ©VîŁÄæ¢ ä√ 37 .¢ ü≠ UüŁ±`èÐv V`òÓý≈ ˛ ƒ üšØ PîŠâ𬠰Š¯n òŒ~Šâ Šâ ïuìr¢ ä√ bü´ü≠ üŁ± £ð¬ òþËŠ¯Ðv ˛©^P ïC©èŠâ©ï p`˙‡≥ ¢ Ô∞ł P Ž˚Š˜Cł± ˚šl \üŠ√ Î è ®£©üšØ VUŽd ½ ä√ ^P .òÓý≈ ˛äƒèvä üŠ√ ø \üŠ√ ¢ a˚Š˜C± ½ †’Ð≈ ¢ ¢ © ¢ äÈä¯t ü©bü´ü≠ c˚ˆÐ≈ V` ¢ ø ŽdPîävP èvýèâä Ь íÐvèu ¢ šØ èvý£©¢ ©¢ ä√ £©½ ävü´d`P ¢ Í.¢ aèÐv ü©bü— šØ

© W`Hd îÐv .cUSè|ä√ ˚šlèÐv V`ü©^P.°Š¯šl ½ aP£Þ¬P¢ ä√ èŁm YUü©bü©ž£≠ Î ,è ®¢ ’æ ½ ä√ \üŠ√ 27 ¢ adüª ^P ¢


73

19-1:8 ù¡˙≤ ä√ büŠ¯áŠ√˙º ¦ µ− ü©¢ °Š¯v èndŽ P@ü©\üŠ√ ïC©˛©ù N) (4-1:16òýË≥

ÂÁ√ý ø bü´ü≠ dP˚ Ž š l dèłm óŠË PîŽ r ü©bü´ü≠ VUèŠvdŽ ¢ N) (39-32:15òýË≥

È≠ ¢ ©¢ ä√ ènŽd@Pü©^P£©@Pê © \üŠ√ ò‰Š√˙º 11 ^P¢ ŠvUŽîäv ¢ ≤ø —k ¢ ä√ £©½ ä√ bü’ä≈P .¢ ø \üŠ√ ¢ aTPüµ ú”ýâ ◊ ¢ Î ïC©èåł∞ üð√H ¢ ≈ ø ]˙π ˛©Pî üý√ £´P èŠv èâýЬ ˛äƒè−áä√ ˛äƒèÅæ@P˛ ƒü©üý√ ¢ šØ èŠâ´èŁÄËÔÐ Š ¢ H m ø ³bP £©¢ ≠ ùä√èt Y˚ˆ™¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 12 ?£©VŽ£Ł◊‡≥ è ®¢

© ³bP .¢ Ôý≈ Rü≠ ò Ë©•ý≈èt ¢ © \üŠ√ £ð¬ õ¡ü≥ d`P ê ¢ ŠvP ä√ èå®^èðv äȬð P¢ ä√ \üŠ√ .èåý≈ ïäv •ł◊H®ü©¢ èŠv ìÐv ü©b`U£I´è−t ¢ büä√U³°Š¯ýv ïŠv büšØ èvýèå®^£ý¬ ½ †’Ð≈ £ð¬ bü´ü≠ ³bP°Š¯nÎ 2 .è ® d`P

8

È≠ ¢ ©¢ ä√ èå®^èðv ¢ © ³bP °Š¯šl •ý≈èt c˚Š˜C≥ ¢ ø °Š¯ ä≈ òÓÐ≈ •ł◊H®¢ ý≈ H ý≈ H ý≈ H ‡≥ √ è宕ł◊H®ïŠv ïC©è ®d`P 3 .¢ È≠ ¢ © ˙Ô™˚Š˜ ÖÐ√ ¢ ø ó °Š¯n ?üšØ ¢ ýÈÔ∞ł üð√H büŠÈ©ü©VŽ£Ł◊ Rü≠ ó Î °Š¬£©\`˚−¥ ˙‚ø ¢ Øš °Š¯ ÿ büšØ èâý’®²ñæ ¢ √ èŁm °Š¯ ä≈ ˛ ƒèå®U˛äƒè−áä√ ˛äƒèÅæ@P˛ ƒ ü© üŁ± °Š¯šl V`× ´ °Š¯ vèŁm üšØ Sèyžîäv °Š¯n ¢ ý¯t Pd üý√ büŠ√˙º\üŠ√ £…UP 13 Ͳ´¢ ô·Ð√ °Š¯n bü´ü≠ ³bP.¢ © òýË−©£©í|ä√ ¢ ø ^èðv ¢ © © íŠâÔŁ∞ ïÖŠ√dŽU ¢ √ @P¢ ø d`U ½ ìłm VdèÐv`U dèðv ^P ¢ Í.°Š¯šl ¢ †’Ð≈ ø bè Š≈ Î èŠvU a ä√ b`U£I´è−t 4 .èŠâ´ b `èj˛ƒ ü© ¸Š¬˙¿ ¢ PüŁ± ¢ ø bè ®bèŠâþ¬`d òäËý¬P óšÆ ¢ È≠ ¢ © bü´ü≠ ³bP .¢ Øš °Š¯ ä≈ óšÆP˙º ¢ © îv èu YUü’≈Š îŠâ©èvý ` ¸ ½ Š¬Pîšl ˛©\üŠ√ °Š¯n cdèÐv ¢ N) (12-5:16òýË≥ © © b`U£I´è òÓý≈ ˛þƒ`dòšÆ ê ŠvP]˚∆ °Š¯n òýË− ^èðv ¢ −t

È≠ ¢ © †ø üŁ± ïC©°Š¬£© Í.büšØ òºèi¢ ø ³bP ¢ ä√ \üŠ√ 5 bèŠâþ¬`d òäËý¯C© ^èðv cdè ÿý≈H Î èåł∞ üð√H ¢

14

ä√ \üŠ√ 15 .¢ Ôý≈ ¢ È´ SüÔÐ≈ èväTbèŠâþ¬`dVUèŠvŽd V` ˛©îŠâ©èvý ü©³bP¢ © ˚Š˜Å ∞ ˛©ùŠ√U`˚Š˜šl d`Pò‰Š√˙ºüšØddèŠâ−ø üšØ Î dPU˚ИC ± °Š¯n cdèÐv ¢

Í?°Š¯šl ä√ b`U£I´è−t bèŠâþ¬`d ½ aèt ^èðv cdèÅšÆ Î ïC©èŠvU aPüŁ± ¢ Í.°Š¯šl

Í.üšØd —k ¢ ä√ £©¹ aèÐv ^PU£I´è−t 16 †◊≈Ð d`Pü—ýâ„´£ð¬ ½ ïC©èłmüµ d`P¢ Øš è ®èáŠ√P¢ ä√ ^P¢ ø ïŁm`˛©¢ ä√ üšØ ïäv ˛þƒ`d^èðvcdèÅšÆ Î Í.¢

È≠ ¢ ©¢ äÈÔþ˯ŠÐv £ð¬ ³°Š¯nŽd ü©bü´ü≠ ³bPH ¢ ä√ \üŠ√ 6 ^P .è ®¢

ý≈H È≠ ¢ © büŠÈ≥U@PdPŽ˚šl ²ñä≈èðv ¢ ä√ °Š¯n YU °Š¯ ÿ £©ždüý√ bèŠâþ¬`d ²ñä≈èðv ¢ ≈ © ¢ ä√ èå® °Š¯ ä≈ UèŠv °Š¯ ÿý≈H èŠâ© °Š¯åý≈ büŠÈþ¬`d ˛ ƒ üšØ ò÷łÐ îÖÐ√ ¢ © Í.èåý≈èŠâ´èŠvU˙ÔÐ≈ °Š¯n büŠ√£©üþ√ òäËý¯C©ü©b`ž£œþv¢

√ üšØ \dès ¢ ø ¢ ä√ èå®V` †Ł± ¢ Ôý≈ ò≤U@PU˙≤ dPŽ˚šl ä√ \üŠ√ üý√ ¢ ³bP ¢ ≈ © b`U£I´è−t ¢ äȬð P¢ ä√ ^P˙Ôð≈ 10 .èŠvU ³ñËÔÐ °Š¯n òýË−©•ý≈èt ¢ Š ü© © ïývüäÈŸ¨U£©üšØ dPüµ .èŠâ´°Š¯n ïuìr¢

© © £©£œ−t èiPîH m d`P £©¢ ≠ ü©büŠÈþ¬`d ½ dž üý√ü©³bP ¢ aèt ³bP îÖÐ√ ¢ √ ý Á äȬð P £© .cU£©óŠË °Š¯n bü´ü≠ ³bPH ïC©Î èŠvU ü©b`U£I´è−t ¢ °Š¯ývèÐv °Š¯n cdèÐv ^HP U£´è−t ïC©èŠâ´üšØ Xü”Ö≥ ü©\üŠ√ 17 © b`U£I´è−t 7 .èŠâ©òÆš èáŠ√P ¢ © ˛þƒ`d Î è ®¢ ø ³bP ¢ ä√ ^P ¢ ø ïŁm` ^ P .°Š¯šl ¢ ä√ b`U£I´è−t üšØ ïäv ¢ šØ d£© ˛þƒüÔł∞ îäâł± ^èðv ¢ ≤ ý≈ H ý≈ H ý≈ H ÿ ä≈ ýÈœt °Š¯ •œ ý√ £©büŠÈ©ü—ýâ„´ó £ð¬¢ ä√ © £©PUP£œ−tèiPîH m ¢ È≠ ¢ © büŠÈ”åł÷ ³bP¢ ä√ \üŠ√ .°Š¯åý≈ bèŠâ”åł÷≤ ŠvU ó èŠâ©? üšØ ¢ °Š¯ èŠâ©¢ ¢ Â√Š PSIU cdè ÿý≈HèŠâ©?èvý@P°Š¯ ä≈ °Š¯n •Ł◊Hÿæ 8 .YU ½ È´ üšØ ½ È≠ ¢ ©¢ äȬŠ U ¾ ¸ä¬èÐv °Š¯n bü´ü≠ ³bPH 18 ?°Š¯šl ¢ † ◊æ ¢ ¸Š¬Pîšl ü©b`U£I´è−t ¢ ýÈÔ®d b ýÈœt °Š¯ ä≈ •œ ýÈÔ®d °Š¯åŒäv@Póý≈H ïC©ïłm£´P ¢ © ^P.¢ √ üšØ ˚Š˜t ¢ ø ¢ ä√ èå®Rü≠XèÅý≈ ä√ b`U£I´è−t †Ł± îÖÐ√ ¢ ŠvU üšØ ¢ ³°ø üšØ ¢ ³ èióý≈H d`P ¢ ¡ ø ^P ¢ ýÈœt °Š¯ ä≈ ¢ ø ^P üý√ èŠâ©õŸŁ∞ ü©b`ž£œþvXèÅý≈ ¢ © ¢ ä√ èå® √ üšØ ¢ Nł÷Ð≈ îÖÐ√ ¢ dPîà≥ VUèŠvŽd ^èðv cdèÅšÆ ïCœ Ð⣱ ïÐâý¬˙≤ ê ŠvP íÐâ ¢ ý≈ ä√ èå®èväèå®bèšl` 9 .ò Ë´˙ÔÐ≈ bèŠv£©üþ√ ½ ä√ °Š¯n üý√ °Š¯å ïäv bèŠâþ¬`d °Š¯n dèłm ˛ƒ ü©°Š¯n bü≠P`¢ 19 ?`£©UèŠv èåý≈ èŠâ©èŠâ©½¸¿`^P¢ aèt


74 Hý≈ äȬŠ U ïʼný¯ðâЬ ¢ Ô÷Ł Rü≠ × ä√ b`U£I´è−t 28 ¢ ô·Ð√ Î èŠvU aPüŁ± ¢ ≈ ý H ® H ÷ ýÈ’®èâä ± üŠ√ TP` ÔŁ Rü≠ •ł◊ d`P VèŠâ”ŠvP Rü≠ £— ŠvU d`P °Š¯šl ¢ °Š¯n büŠÈЯäv ¢ ýÈ’®ê ø Í.°Š¯šl ¢ ŠvP¢ ýÈ’®èŠâ©óý≈H °Š¯n cdèÐv c˚Š˜C≥ Îèåł∞ üð√H¢ ø ³bP¢ ä√ \üŠ√29 ¢ Í? üšØ ≥ Ë ä√ ^˙flð√ Í¢ šØ ñŠ üý√ÎèŠvU aPüŁ± ¢ ø b`U£I´è−t ¢ äȬð P ¢ ä√ \üŠ√ 30 ò‰©büšØ ³bü©°Š¯n ÎïC©è ®¢ ø Í.èväèâýЬ ïäv¢ ø PHïC©b ³ ìrP èi\üŠ√ šØ èvä˙≤ ¢ ¢ N) (27-22:9èuü≠ ;28-21:16òýË≥ ä√ äȬð P \üŠ√ ¸ý¬ 31 èâý’®d`P ¢ †◊ŠË› ü© b`U£I´è−t ¢ šØ èvý£©½ .°Š¯šl ˛ýƒž£ð¬ ˛äƒ£©½ †−øPU£Ð¬ úŠÈ≠è|ý√ òæ ½ †’Ð≈ ü©XU@P³°Ð¬P Î ïC©¢ šØ

38-20:8 ù¡˙≤

ä√ óšÆ Î èŠvU aPüŁ± ¢ ä√ b`U£I´è−t ³bP büŠ√£©üþ√ VdèÐv ü©³bP ¢ Í.èåý≈ èŠvU˙ÔÐ≈ °Š¯n © bü´ü≠ dPŽ˚šl dèłm ¢ ä√ °Š¯n Î 20 È≠ ¢ ždüý√ bèŠâþ¬`d ½ aèt ¢ ©¢ ä√ èå®V` .`£©U èŠv °Š¯åý≈ YU £© © büŠÈþ¬`d ¢ √ üšØ ¢ ÷NłÐ≈ îÖÐ√ ¢ ¢ ä√ óý≈H cž£œþv Í?èåý≈ èŠvU˙ÔÐ≈ °Š¯n büŠ√£©üþ√ òäËý¯C©¢ ý≈H ä√ b`U£I´è−t £ð¬ ^P ÍP¢ ¢ aèÐv ïŠv èŠâ©d`P šØ °Š¯ ä≈ UèŠv °Š¯ ÿ ½ ä√ \üŠ√ 21 Í.¢ Ôý≈ ¢ ȬŠ U ˙ÔÐ≈ bèŠv£©üþ√ ½ ¢ aèt óšÆ Î èŠvU aPüŁ± Øš èŠvU XèŁÄ≈ä P ü©bü≥èi³°Ł± ¢ ä√ °Š¯n Î èåł∞ üð√H ¢ ø ³bP UèŠv ü©³bP óý≈H ¢ ÿ÷ æ ¯ ä≈ H ýÈÔŁ °Š ü©³bPóý≈HèŠâ©UüŁ±`èÐv ¢ © ^PüšØ¢ Ô®d Í?¢

… îvä P ê ½ ŠÈ¬Ð ³°Š¬U ˛©˛ ƒèâä ¯ŠvÐ ü©¢ ŠvP °Š¯n PîŠâ∑ † I è−t ¢ √ @P ü© PîŠâ∑ ½ © ^P d`P \üŠ√ .¢ †ŠÈЬ U£´

22

ä√ bü´ü≠îäâł± √ T ü©¢ … îävP ê © \üŠ√ ¢ ø \üŠ√ d`P ¢ ¢ ŠvP ^èðv¢ N“ ≥ © ·Š√ −¥ © büäÈšØèi³°Š¬î vèu RdŽ£Ð¬ YUü’Š≈ ^P \üŠ√ ¸ý¬ 23 .¢ † ˚ d`P èÅäËØš d ¢ ½ ³°Š¯Å Ö ¢ —k ¢ ä√ £©¦ … îävP^PïC©¢ √ üÔł∞ü©¢ ^dPŽ£´ ≠ ¡ ¯ œ ¬ ¬ v ý Š â â ý © Š ø ´ þ≈ ˝ • PVîävŽd ¢ ½ aü≥ V`³bUc˚ ³° ¢ °Š £ í ü©XU@P° ³ Ð P \üŠ√ ˙Ôð≈ .èŠâ´¢ ≠ ˚šlèÐv ¢ © b `èjü©^P £©ž£œ … îävP ðv •ý≈èšl èi ¢ ¯ v ð ≠ P` ¢ ä√ @Pù √ @P è ©Î è ∞ üð√H £©•©d •ý≈è è ð¬P £ð¬ ^P d`PPè üÔý≈ °Š¯n büÔŒäv@P˛©^P¢ aèÖ¡P` cdèt ¢ ¦Š Vîäâ ¬@P32 .èj¢ \üŠ√ ü©½ ä√ Šâ åł šl âä i © ä≈ ä√ ^HPd`Pè ®¢ ø ³bP¢ ä√ ^˙flð√ .èå®d°Š¯ °Š¯n ŽdPdü©½ aèÐv ò‰ ¢ ŠvU aPüý√ Í?¢ šØ èâýœt•œ © ý≈ ± ‰ Ë √ ¬ ≠ ý√ © Š Ô ý ©³ ´¢ è W è ü \ü ò ü Î ïC©Šâ ŁÄ P £ð ½ aèÐv ^P d`P èŠâ d`U Yždü ä√ ¢ … îävP ^H24 P ü©bü´ü≠ °Š¯n bèšl Î ïC©è ®d`P èŠv èåþ≈P ˚¥ ¢ ¬ © √ ý¬ ´ I È ä √ ä ø ]˙π ˛ b`U£ è−t ¢ ð P ¢ \üŠ ¸ 33 Í.èâä ’®ïäv èáŠ√P ¢ íłm ]P˙πP üŁ± °Š¯šl ¢ ýȬŠ U ˛ ƒèå®U îäâä¬èn ˛©büýÈ ±dU V` büšØ èâýœt •œ ŠvU ø b`˙ flä√ Y˚Š˜C≥ ³b èÑŠ¯−t cPÎïC©èŠvU¾ ŠvU ¸ä¬PžU ü©^˙flð√ £©•œ d`U¢ Øš d ˙Ôð≈ Í.°Š¯šl ¢ ä≈ © Pî m ¢ Í.!°Š¯ èኯŁm ¢ šØ èኯŁm bü´ü≠ £œsŽdPîävPP˚Š˜ýv !èŁm üšØ èå®d £ð¬ büÔŒvä @P˛©¢ ä√ \üŠ√ 25 … îävP VdèÐv`U ˙Ôð≈ •ý≈èšl èâä ð¬P ¢ © ^P .èŠv ìÐv ^èðv ¢ äȬð P ü©bü´ü≠ ¢ ä√ \üŠ√ ˙Ôð≈34 ∞ Œ v U£I´è−t ¢ ä√ ^HP ¸ ý¬ òÓł P°Š¯å ä @P˛©^P.TüÔ®W˙πYdüð√Hü©büÔŒäv@PòäËð¬ P¢ ≈ ý ƒ √ ¬ ´ Ô ø √ ä Ø ïC©¢ š èâýšØèłm ˛ ü©£ PÎïC©è ®¢ ³bP ¢ \üŠ .¢ UüŁ±ü≥ £ð bèšl` ïŠv ü©^P ¢ ä√ \üŠ√ 26 .è}≠ ¢ äÈÔŒvŠU ]èp ü©Ž˚Š˜Cł± ˚šl V` °Š¯ â´üšØ √ ä ≈ ‚ ¬ √ T£ð¬ Xèà≥¢ © ò ü©¼ äÈð PV`üý√ c£©Y`˚Š˜ðv Y˚Š˜C≥ V` d`P¢ aP@¢ äȬð PèyîŠâø üý√ ïC©èŠvU³ñËÔÐ Í.èvä èŁm ïäv b `èjd`PÎ .èŁm ìłm ü©˙Ô™¢ Š £©ï ® √ èŁm ë √ üšØ ¢ √ èåþ≈Pü© †ŠÈ”p òäËð¬P 35 .¢ k °Š¯n Y`˚Š˜ðv Y˚Š˜C≥ ¢ Øš èâýšØèłm èväèłÄ≈Ð ³bèŁm òäËð¬PüŁ± V` ^Pd`PY˚Š˜C≥ üŁ± èjcUüÔ®ü©^PV` ¢ Øš èâýŠ¬U b .èjc£©½ † πèܱ ˛©^P ¢ ³ èŁm òäËð¬P ˙πè m ˛©Y˚ИC ± ¦ ^üH ± ≠ ¬ äË ≤ œ â ³bèŁm ò ðP V` £´P ° ³Š¢ šØ üý√ ê kèn èièŠâä¬HU Ydèt üŁ± ò U@Pê ŠvP 36

≥ ³ ìrP èi^˙flð√ šØ ñËŠÂ òÆš \üŠ√ ïC©b ¢ N) (21-18:9èuü≠ ;20-13:16òýË≥ Nð ïŠv ˚ıŠÈ¡ U£I´è−t ¢ ”mł °Š¯n b `èj¢ © òË”s © ^P d`P \üŠ√ 27 ¢

îŠv£ ± ³bèŁm VdèÐv`Uò≤U@Pê šØ èvý üÔ® Rü≠ °Š¯n cdèÐv c˚Š˜C≥ Îèåł∞üð√H¢ ŠvP 37 ?Vî vès èŠâ©ü©^P˙Ôð≈ üý√ ¢ È´ ø ³b P¢ ä√ \üŠ√ ˙‚ø ³bPd`U.¢ ä√ \üŠ√ ˙Ôð≈ 38 .?¢ Øš èâýœtcUèŠâ©¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ YdèiîÐv è ®¢ ýÈ’®èŠâ© ?Í°Š¯šl ¢


19-1:9 ù¡˙≤

75

ø •Ł◊H≤òÓÐ≈ ˛ ƒ ü©°Š¯n íáä√ aP£ ± ^PW˙π ˛© ä√ £©°Š¯ývèÐv °Š¯n ùð√@P°Š¯n ¢ ”á”t ^P .¢ ½ èÅŠË”Öý√ Y˚Š˜C≥ d`P¢ ¢ šØ èŠâ© †”Ñ≥ èi^P Í èvä @P a N“ ≥ © ·Š√ −¥ ∞ √H ø Š√ ä√ ©¼ ø —k ^îNà≥H °Š¯n SìŁm ¢ aèÐvc ˚Š˜C≥ d`P ¢ † ˚ Îèåł üð ¢ \ü ¢ b`U£I´è−t 11 .¢ ½ ³°Š¯Å Ö ¢ šØ èvýèn ˚−¥ ˛ ƒ ü©£´P ¢ ≈ ýÈ’® √ èn˚−¥ ¢ ø ^HPüý√ èj¢ √ @PòÓÐ XU@P³°Ð¬P•ý≈èt ¢ © büý¯−t˙º ” ≈ð ü©VèŠâ”ŠvPïC©°Š¯šl ¢ Øš èŠâ©ïŁm`˛©^P¢ ÈØš èłm èvä@P¢ .èj¢ Í?¢ Øš ½ ä√ \üŠ√ 12 ø óý≈H °Š¯n Î è ®¢ ø bü´ü≠ ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ †ødU èâä ’®èi³bP èŠvU a PüŁ± ¢ VèŠâ”ŠvP Î ïC©¢ èâý’®òÆš ²ñæ ¢ ø °Š¯n óý≈H ¢ √ üšØ c˚ˆÓþ≈ bè Š≈ .büšØ ÈØš èłm èvä@P¢ ” ≈ð èi½ ÈØš èłm èväüšØ W˙πùŁ± ïC©büŠÈ©.¢ aü≥ Rü≠ îäâł± ¢ ü©Ž˚Š˜Cł± ˚šl V`W˙π^IP¢ Šâ≠ .èj¢ ´ °Š¯åŒłm °Š¯ ä≈ VŽ˙≤ √ T £ð¬ ¢ ý¯t Pd ,½ ŠvUïäv ïŠv ê †äÈfl”t ˛©PîH m ïC©°Š¯k •œ †−øPU£Ð¬ ü©úŠÈ≠è|ý√ òæ ½ ½ ³ ЬP ° ³œ †’Ð≈ XU@P° ýv †Ł± ¢

9

´ °Š¯ävèŁm ˚Š˜à± ü©^P Rü≠ d`P èj c£© òýË’®büŠÈ©èáŠ√P °Š¬£Š¬£◊ý≈ ¢ Šâ≠ 13 .?¢ Øš è|ł± @PèiòÓÐË©VèŠâ”ŠvPbüšØ èâý’®°Š¯ ÿý≈H°Š¯n ³°œ Øš ˙Ôð≈ d`P¢ © ^P .˛©˛ ƒP£Ð¬ ˛©^P òÆš èáŠ√` èŠv@PèኯŁm °Š¯n SIU ¢ äȬð P Rü≠ •ý≈èt ¢ Š√ P ” ð≈ °Š¯n b`£Š¬£◊ý≈ ½ aèÐv ˛©Qü”t ¢ Í.èåý≈ PüšØ èåŒkòšÆ ¢

© £ž ≠ dèŊˬРê ø ]˙π ˛©\üŠ√ òýËødîâä ¬ý ˛©¢ ŠvP ¢ N) (43-37:9èuü≠ ;20-14:17òýË≥ b`U£I´è−t c˚¥`HU èâä ±üŠ√ d`P aüÁ·Š√ ,^˙flð√ \üŠ√ ˙Ôð≈ 14 √ üšØ õŸŁ∞ Rü≠ ¢ © b`U£I´è−t ³bPüý√ ¢ È´ ^èðv¢ © ø ½ ¢ †’Ð≈ ]P˙πP¢ ©½ Ôý≈ © ³bP³°Š¯ÅJ“Ö≥ ¢ Ôý≈ ¢ †·Š√˚−¥.¢ 15 .¢ †◊Ð≈ •ý≈èt ¢ šØ d£©¹ ä√ bü´ü≠ ³bP † √ üšØ †Ł◊‡ýÈ≥ üý√è匊vU ü©\üŠ√ ¢ Ł± èi^P d`P ¢ ≈ ’ð Ë ä ÷ł ê © ^P¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ £©SèÐâÁý¯tP .¢ ŠvUŽ£ä¬ ¢ ≥ N“ © ·Š√ −¥ ý≈H ø ³bP ¢ ä√ \üŠ√ 16 † ˚ ó ÎïC©èåł∞ üð√H ¢ ½ ³°Š¯Å Ö ¢ Ôý≈ ¢ © Í?¢ šØ d£©ü—ýâ„´èŠâ©•ý≈èt ¢ ≤ ÷ ä√ ò≤U@Pê ø °Š¯n õŸŁ 17 c˚Š˜C≥! UèâýøP cP Î è ®¢ ŠvP ¢ þȯŠvÐ c˚Š˜C≥ ¢ ä√ W`Hd ^IP¢ Øš èŠâ´üšØ £Þ¬PèiW`Hd îÐv ü© ¢ Èþ¯ŠvÐ aèÐv ˛©¢ ½ ø ïŁm` ˛©ùŁ± .¢ Øš ˛≠ Q`d † ä√ £©½ ü©^ P ¢ ½ ŠÈ±ìp ˛©¢ †ŠÈł± ˛ýƒ üšØ × ôÐ√èu £ð¬ ^PòÓÐ≈ †Ł± W`Hd îÐv V` 18 .büšØ èŠv T^èðvc˚Š˜ýv ø ïäâ≥ èâþŠ¯Ðv P˚Š˜C≥ ¢ ¢ šØ èvýP£´ú©¢ šØ òýËŠ¬UP£´£ð¬ ³°Š¯nŽd ü©^Püý√ ¢ šØ Øš èâýŠ¯ðv ü©büýÈä¬PU d`P Øš èvýèŁm ³°Ð¬ ½ †’Ð≈ d`P¢ ^Pü©^P¢ † ◊æ òÆš ½ ø b`U£I´è−tc˚Š˜ýv ¢ ä√ °Š¯n ¢ È≠ ¢ © ¢ ä√ P £©UPŽd@P¢ ø W`Hd îÐv ¢ ≤ø Šâ≠.èåł∞üð√H Í.è|ø üšØ ïäv ³°œÅ ¢ ³bPXèiïŠv ³°œ ä√ \üŠ√ 19 °Š¯n íáä√ UèàýȪP ¢ Ð√ cP Î ,èŠvU aPüŁ± ¢

Øš òÆš d•ý≈èt¢ © dPîýâ¡P`a ½ dîu Í.¢

© VèŠâ”ŠvP d`P ò M æü≥ \üŠ√ •ý≈èt ¢ N) (36-28:9èuü≠ ;13-1:17òýË≥ ä√ \üŠ√ ïC©PüšØ èáŠ√PîÖÐ√ ³bU•ł± 2 èâä ±üŠ√ d`P, aüÁ·Š√ ,^˙flð√ ¢ √ Püµ ¢ © ³bP bèšl` èŠâ´ìłm £ð¬ ždè ð≈ ¢ ≠ •ý≈ètü© ïäv ˛ ƒ ü©d`P ¢ ł÷ä≈ `P £©¢ Ôý≈ ¢ © \üŠ√ 3 .èŠâ´SIîÐv V`ïC©¢ ŠvUü©\üŠ√ U£I´è−t ïŠvèåý≈ ¢ šØ dòšÆ •œ Øš d ê äÈý¬ P .¢ Ôý≈ ¢ ò‰©èv䣩dèŠâý¬ cž˚ð˜C©îŠâ„ø ¢ Åł∞ îŠâ„ø cž˚ð˜C© √ üšØ ˚šlè q bèšl` VèŠâ”ŠvP d`P Mòæü≥ ¸ý¬ 4 .èåý≈ ïäv ³°œÅ≤ ¢ È≠ ¢ © d`P ¢ © \üŠ√ ä√ ^˙flð√ 5 .°Š¯C©\`˚−¥ ˛äƒ£©°Š¯ývèÐv •ý≈èt ¢ ø \üŠ√ ¢ ¢ Æ ä√ èŠâ≥è−t ³°Š¯ýv bè Š≈ óš .¢ ¢ šØ ˚ý˜ Ð≈ èâä šØd bè Š≈ PdèÅšÆ UèâýøP cPÎ è ® È≠ ¢ © Mòæü≥ ê È≠ c˚Š˜ýv ê ´ °Š¬£© †›ä√ ê ŠvP¢ ŠvP.¢ ŠvPd`P¢ ’® èŠâ©ïC©èåý≈ èâýä¬èŁm °Š¯ ä≈ ^˙flð√ 6 Í.¢ È≠ ¢ © VèŠâ”ŠvP V` ïC©büŠÈ©,¢ Ôý≈ VUŽd ]ü ± VUèŠvŽd ½ ŠvU d`P .¢ †’Ð≈ U£I´è−t £— ø °Š¯n SIUèÐv ^P.PüšØ ³°—sïŠvèt £ð¬ ³bPHd`PèŠv@P£Ð¬P ¸ý¬ P 7 ê ŠvP¢ © ^P¢ Øš èâþŠ¯Ðv èâýŠ¯ ł∞ P˚Š˜C≥ ïŠv β ƒ@PŽdP`@P Í. ` èŁm üšØ dPU˚Иävèn˙º¢ bèšl`üý√ è匊vU£©SüÔ®•œäv@Pèâä ±üŠ√ d`P aüÁ·Š√,^˙flð√ ¸ý¬ 8 © ³bP\üŠ√ ]˚∆ èåý≈ °Š¯ ä≈ òÓÐ≈ ˛ ƒ ü© .èåý≈ bèšl`•ý≈èt ¢ ä¬ ø Ôý≈ ¢ ^HP¢ ždè ð≈ U£I´è−t V`d`P\üŠ√ 9 šØ d@Pùð√P`£©£ý¬P¢ ł÷ËŠ ¢ ä√ ø ò‰©ü©³bP¢ Øš è匊vU£ð¬ ždè ð≈ ¢ ä√ óý≈H•ł◊H®üŁ± Î èŠvUóŒm ü©³bPH¢ ïäv ¢ © XU@P³°Ð¬P .èâä ’® ä√ @P£©üšØ VîävŽd ˙Ôð≈ £©˙≤¢ Í.`£©dè ÑýÈä¬Pèi¢ ä√ b`U£´è−t W˙π^P10 aèÐv ˛©\üŠ√ ¢ è匊vU•ł◊®üŁ± d`P˛äƒèn ½ Šâ≠ .è ®ïäv •ł◊®°Š¯n cdèÐv ¢ © ^HP ©¢ ä√ ˙≤γ°œ ùð√P`£©•þ≈PòŁ∞ îÖÐ√ ¢


76

37-20:9 ù¡˙≤

©a ½ ü≥ òäˬðP ³bìrP èi\üŠ√ °Š¯n cdèÐv ¢ N) (45-43:9èuü≠ ;23-22:17òýË≥

†−øPU£Ð¬ ½ ½ aNîn òäËý¯C©d`P? büšØ d ½ aNîn òäËý¯C©îŠvŽ˙≤ •ý≈èt cdè ÿý≈H

© ^P30 ä√ b`U£I´è−t ¢ © ^P d`P \üŠ√ îÖÐ√ ¢ Xèà≥ ^P ¢ ø ¢ ý¯t Pd¢ © íŠâ”j£©í|ä√ ¢ ø ïC©èåý≈ ïŠv îÉÁ≥ èi\üŠ√ .èŠâ©˙‚ø ¢

© ž£≠ ^P U£I´è−t ¸ý¬ 20 √ T ^èðv ¢ © \üŠ√ü©¢ îÐv ^IP.¢ ä√ W`Hd © ž£≠ ^PòÆš ¢ ýÈÔŒvŠUü©\üŠ√ ¢ ÷łŠËä¬ èiž£≠ V`.YU£©ï~Å∞ £ð¬ ¢ P£´¢

V`ïC©büŠÈ©3 1 .¢ aèÐv ^Pü©bü´ü≠ šØ bè ®V`ïC©üšØ ïäv ŽdPîävPèi½

©¢ © ž£≠ ^P ¢ ä√ \üŠ√21 .è}≠ ¢ äȬ𠞣ý¬ PüšØ èvýP£´ú©¢ ø ïäâ≥ d`P ¢

© ž£≠ ^P?b`£© Í. `T^èðv c˚Š˜C≥ ü©¢

ø ³bP¢ ä√ \üŠ√ .èåý≈ èâýšØèłm èv䣩³°Š¯à”ýv °Š¯n ˛ ƒè äËý¬ ü©b`U£I´è−t ¢ äÈð¬ P ¢

Øš ½ ø ïp˙∫¢ äÈý¯C©Îèåł∞ üð√H¢ ø ¼ Í?¢ †ŠÈ„ŠÈ©ïŠv ¢ aèÐv ≈ √ èŁm èŠâ©¢ ≠ Pü± ¢ © bü´ü≠ ü© XU@P³°Ð¬PÎ è ® .¢ Øš èvý üšØ èáŠ√P¢ ø òÆš ³°ð¯łÄÐ ÎèŠvU aPüŁ± èi½ ä√ ¼ ü©^P Rü≠ d`P .èj¢ aèÐv ^P¢ aèÐv ≈ ¯ Š åð ¡ ¡ ä ¯ â ä ýËœ ¬ ¯ ¯ v ý Š © â ý â ý n n ƒ © © © √ ä ´ Ø ø ø ˝ ˜ C VdèÐv`U£ üšØ VîävŽd V`³bUc˚ ¢ ¢ üšØ í .¢ °Š £ í ¢HP ïC©èvý ¢ °Š ˛ èðv d`P °Š R@P¢HP ˚Þ P W`Hd 22 š ò ≠ ä œ â ø b`U£I´è−t ¢ ä√ \üŠ√ ³° Š 32 Í.èj ¢ √ @P £ð¬ `PcdèÅšÆ ¢ ø ˛ƒèÐv˚ˆ≤ üý√ üšØ ³°œÅ≤ ½ ø •Ł◊Hý≈ £´P.°Š¬£©Qìšl èi^P V` è ®üŁ± ¢ aèÐv ïŠv ¢ √ üšØ ¢ ýÈÔ∞ł üð√ V` ü©½ œt •Ł◊ÿæ ïäv †”Ñ≥ Í.£©Uîn d`P£©ó∞d ¢ aèÐv ^P d`P .¢ šØ dP˚И噢 © ^P ¢ ä√ \üŠ√ 23 ø •Ł◊Hý≈£´PÎèŠvU aPüŁ± ü©¼ Ôý≈ ³°œÅ≤ ¢ aèÐv¢ .¢ © ò≤U@P¢ ≠ P` ¢ äÈÔ®d b Øš èâý’®büŠÈ©üý√ ½ œt üšØ ¢ ³ èÅŠ≈P ? ¢ aèÐv ò‰Š√P ¢ ªø ≤ √ä \üŠ√ È≠ óŠËfl ¢ øb † ³ ü©è ®¢ Í.¢ aèÐv ˚šl¢ šØ ˛ýƒ üšØ ³°œÅ ½ N) (48-46:9èuü≠ ;5-1:18òýË≥ © ^Pd`P\üŠ√ 33 È´ Xü◊ä≈ ˙‚©U£I´è−t ¢ ˙Ô™ê ŠvP †Ł± V`.¢ ý¯t Pd W ø b`U£I´è−t ¢ äȬð P ¢ ä√ ^P üý√ ¢ Ôý≈ °Š¯n óý≈H °Š¯n ¢ ³ P@Î èåł∞üð√H ¢ © ù© óý≈H , ˛≠ ³°ø ¢ ä√ °Š¯n V` ¢ Ôý≈ ¢ †◊Ð≈ £©¹ †◊Ð≈ û”ÖýÈ≥ ¢ šØ d £©¹

ø ò−æüŁ±£ð¬H ¢ ä√ ¼ ©¢ © ž£≠ ^P 24 °Š¯n Î èŠvU a PüŁ± ¢ aèÐv ¢ È≠ ¢ © ³°Š¯àŠ√ ïýâ ◊ðËð¬ VUèŠvŽd d`P.büšØ èvý£©³°Š¯àŠ√ Í.£©Uîn Y˚Š˜C≥ ¢ È≠ ¢ ©¢ äÈÔŒvŠUü©½ √ üšØ ¢ √ @P¦ XèÅý≈ ¢ aèÖ¡P` ¢ ùŠ¯ðv bèšl` 25

Šâ≠ 34 ?Í¢ ä√ b` U£I´è−t ³°œ Ôý≈ ¢ ïC©büŠÈ©èŠvU ïäv aPüŁ± ˛ ƒü©¢ šØ d ª ø fl Ë Ôý≈ ¢ Øš d £© ¹ †◊Ð≈ °Š¯n ùð√@PV` ³bü©óŠ ¢ †ø °Š¯n ³bP ïC©¢

ø ïŁm`^P¢ √ @P¢ √ üšØ ¢ ý√ žd`U Rü≠ ø W`Hd îÐv ^P¢ ä√ \üŠ√ ¢ è ®¢ Øš èŠvUèâä Ь è}ä√ü´d`P P˚ˆÐ≈ ü©¢ © ž£≠ ^IP ¢ ä√ üý√H !W`Hd îÐvcPÎ °Š¯n .¢

Øš .¢

ø ¢ © ž£≠ ^IP ïC©büšØ èâýŠ¬U óŒmü©•Ł◊Hý≈ VdèÐv`U °Š¯n ^HPd`P , èŁm@P˚šlèÐv ¢

ø ³bP £©ìÐv ^èðv ¢ äȬð P ü©bü≠üµd VèÐv d`P èŠâ´•þËŠ¯Ðv \üŠ√ 35 Í.üšØ ½ †≥í mPU ¢ ý≈ H © ž£≠ ^PW`Hd V`.˛ƒèN~łm W`Hd îÐv V` 26 äÈä¯Ðv ò≤U@PPž£Ð¬ ˛ƒü©£´P ¢ ø °Š¯n ó Î è ® P£´£ð¬ ³°Š¯nŽd VdèÐv`Uü©¢ ü©^P üý√ c£©`Ždd@P˛©¢ æ æ H ÿ ÿ H ÈØš èłm ïC©¢ Ô÷Ł Rü≠ ò Ë©èåý≈ PüšØ P£´W˙π˛©cU˙≤èiž£≠ V`˛ ƒ @P˚šlèÐv £©èðvž£ý¬ £© ø Uü ± ü© †ø ³bP V` ïC© ¢ Ô÷Ł Pž£Ð¬ ¢ †≥îH m ˛©³bP d`P ¢ ½ Šâ≠ 27 Í.¢ © ž£≠ ^P¢ ä√ \üŠ√ ³°œ Øš èŠâ´˙≤ V` Î ðv •ý≈èšl èi¢ Í.c£© èåþ≈P£©ž£œ Nł÷Ð≈ ^P£©ìÐv ü©¢ Nł÷Ð≈ ¢ þ√ üÔł∞ ê ä√ üšØ Pž˙Ô®d`P èŠv b`U£I´è−t ü©¢ .˛©Uîn òŒtP°Š¯n ¢ ŠvP\üŠ√ ˙Ôð≈36 © ^P üý√ èŠâ´ìłm °Š¯n ˙Ô™ †Ł± \üŠ√ 28 °Š¯n ˛ ƒ è äËý¬ U£I´è−t ¢ Æ äȬð P £ð¬ Xèvä c˚Š˜C≥ ˛ ƒü©üŁ± Î 37 .Îè ® büŠÈ©¢ ø °Š¯n büł◊NÐ≈ ¢ ø óš ¢ ä√ TU½ ø W`Hd îÐv ^P ÎèŠâ©½ ø ^HP ü©ê aèŁÄä≈ ¢ ¸ºèŠvdU ¢ ŠvP ¢ ≤ ≤ ≤ Ô÷Ł ˛ ƒü©üŁ± d`P .¢ Øš èvý£©SüÐÈ¡ ¢ Ô÷Ł V` , ¢ Øš èvý£©SüÐÈ¡ èvý£©SüÐÈ¡ ¢ ?Íè|ø üšØ ïäv³°œÅ ≤ ≤ ≈ Ô÷ ¢ Ô÷Ł V`, ¢ Øš ø HPïCœ~Ðv °Š¯ ä≈ ¢ © èrU ü©W`Hd îÐv ˛©ó‰¡ ^P Î èŠvU aüŁ± ¢ ä√ \üŠ√ 29 èvý£©SüÐÈ¡ ,¢ ¢ šØ èŁÄËÔÐ Ł ä√ ùŁ± ¢ Š ¢ äÈ≥ èt ¢ © © £©Pž˙Ô®¢ äÈð¬ P ü©^P ¢ ø ³bP £©èåþ≈P °Š¯n büÔý≈èšl ¢ ¢

Øš .¢

Øš èâýœtèŁm èŠv TUVdè|þÈÔł∞ ¢ ø òšÆ ïÖŠ√dŽU Í.¢


77

9:10-38:9 ù¡˙≤

÷Ð≈ ý√ ˙≤ òÓÐË©cž˚Š˜C© ¢ ≠ P` òýËÔŁ R@P˛© WŽd`U òÆš ïäv d`P °Š¯ ä≈ ¢ √ èŁm YUPŽ˚¥ ¢ ø R@Pü©ò≤U@P˚šl 49.¢ .˛´¢ šØ Šâ≠ ¢ Øš Ž˚Š˜Cł± ³°Š¬˚ý˜ Ð≈ ê ä√ ^P 50 £´P ³°œ ŠvP ê Åä≈ Î è ®¢ ý≈H äȬð P ê °Š¯ ä≈ ê Åä≈ Åä≈ VdèÐv`U˙Ôð≈ ü©^Pó üý√ cU£©õ √è p ü©ïà √PŽU ¢ ≤ ý≈H ø ï `òæP.¢ ‰Ł◊ ýÈœtèâä Ь © c˚¥`HU ê ¢ Łm ŠvPd`P.üäÈЬ ó èi˛ ƒèåł∞Pó ¢ ø ³°≥P •ý≈èt Í.üšØd¢ ” √ý © _ìq óŠË Ö ˛©\üŠ√ °Š¯n cdèÐv ¢ N) (12-1:19òýË≥ © ïŠvUü’Š≈ £©žd üÔł∞ ïC— d`P °Š¯n ïuìr ¢ Łm V` \üŠ√ ¸ý¬

10

© ³bU£Š¬ ¢ √ èŠvdU˙Ôð≈ ê ŠvP ˛©bü´ü≠ .èŠâ´dèðv ^P ¢ √ ý © ^P VdèÐv`U ž˚Š˜åÐ≈ óŠË”Ö W˙π ˛©ï−ኯŚÆü©³bP \üŠ√ d`P ˛ ƒ@P^èðv ¢

äȬŠ U .è}≠ ¢ —k ¢ ä√ ènŽd@Pü©^P d`P ¢ √ @P^èðv ¢ © \üŠ√ ò‰Š√˙º îäâł± 2 d`P ¢ ∂ Øš ñË◊Š èâä Š¬U_ìqü©YüŠÈЬ òäËð¬Pèiò‰©ÎïC©èåł∞üð√H ?Í¢ ä√ Mòæü≥ ÎèŠvU aPüŁ± ¢ ä√ \üŠ√3 Øš èŠvUóŒm èŠâ©°Š¯ ÿý≈H¢ Í?¢ ä√ Mòæü≥ Î ,èŠvU aPüŁ± ¢ ä√ büŠ¯áŠ√˙º 4 ˛ ƒ ü©£´P ïC©¢ šØ è ®¢ −æ ïC≥èvä _ìq ü©YüŠÈЬ òäËð¬P V` üý√ ¢ šØ èłm èâä Š¬U _ìq ü©YüŠÈЬ òäËð¬P ô ◊ Øš èâýœtždüÔł∞£©•œkY£Š¬£◊ý≈ Í.¢ √ èŁÄ≈Ð ˛©¢ ä√ £©SüÐÈ¡ ü©½ ä√ \üŠ√ 5 ¢ aèÅŠË”Öý√ ˛©PîH m Î è ®¢ ä√ Mòæü≥ ¢ ø ¢ ä√ £©dè|ä√P ä√ PîH m †Ł± 6 .¢ ¢ šØ èŠvU óŒm V` ü©óý≈H ¢

*,èŠâ©PîŠâ𬠰Š¯n í|−ø ˛©½ adüª U˙≤ü©büä√èáä√Püý√ ,èŠâ©PîŠâð¬ ü© èŠâä¬HU ä√ U˙≤ ¢ ø ïŁm` òæP 7 . äȬð P ¢ aèÐv bèn ¢ èâä ð¬P ü©½ adüª £©ždüÔł∞ ü©¼ .èŠv èâä Ь ½ aèŠâ± ûÈŠΩd È´ ³°Ð¬ ê ø ïŁm` ˛©ùŁ± .*¢ büä√`U V` ¢ ŠvP büä√`U V` ˙Ôð≈ 8

æ− ½ ø`U PdèÅšÆ V` °Š¯ ä≈ ° ³ Ÿ U PdèÅšÆ üŁ± šØ òÆš † ¢ (50-49:9èuü≠) ø ^P ¢ ä√ èâä ±üŠ√ ½ ˛ ƒ ü©!UèâýøP cP Î è ®¢ ¸¿` ^P 38 æ − ø öøüý√¢ © Xèvä c˚Š˜ýv ô ◊−æ ê îÐv (½ aüÔÐ≈) ü©ô ◊ ê ŠvP ŠvP ¢ ä√ óšÆ ¢ √ üšØ ¢ ý√ TU Vdè|þÈÔł∞ ¢ ø W`Hd PdèÅšÆ V` ïC© †Ł± .¢ šØ è匊vU ¢ Æ ø ^P ¢ ä√ óš ¢ ø ïŁm` ^P .¢ ïC©büŠÈ©,QHdïC©è ®¢ šØ °Š¯ ä≈ ò≤U@P ø V`£´cdèÅšÆ V` Í.èåý≈ èâýÔ®d°Š¯ ä≈ û”Öý√ ¢ ≠ Xèvä P˚Š˜C≥ ü©`d † ø ³bP ¢ ä√ \üŠ√ 39 ¢ ½ ≥ ü©^P Î è ®¢ √ èå®UcŽ£Ł◊‡≥ üŁ±£© °Š¯ ä≈ °Š¯ývèÐv Y£Ð¬H °Š¯n cdèÐv c˚Š˜C≥ V`.èj¢ −æ ’® •ý≈èt cdèÅšÆ V`,¢ šØ °Š¯ ä≈ ú≠è ÄH≤PdèÅšÆ ô ◊ üŁ± .40 .èj ¢ ý≈ H ý≈ H ø ó °Š¯n 41.¢ Øš ò≤U@P˛ ƒ ü©£´P ü©ó ïC©b üšØèâý’®òÆš ²ñæ ¢ ≥ æ È≠ ¢ ©¢ äȯŠv𠣩•Ł◊Hÿ ò÷ËŠÂ òŒŠâä¬ ˛©^Pü©^Pd`˚ ∆ üý√ cU˛äƒèðv ¢ ”n ïkîÐvèi .èj¢ © ≈ þ√ üÔł∞ ³bP Î 42 ø °Š¯n büł◊NÐ ¢ Vèâä H´˛ƒ ü©£´P ü©ê ŠvP ò‰ ¢ äȬð P V` ïC©èjüšØ ˚ý˜ Ð≈ ïŠv ¢ È≠ ¢ © ^P üý√ üšØ TP` ¢ ä√ ìłm £ð¬ ¢ ý¯t Pd ¢ © ¢ √ èŁm a`žU °Š¯n dîäâŸæ £©fîävèÐv ¾ ø ¢ ”j 43 .¢ aèðv ê ŠvP èiòNŒłm ¢ Hý≈ Ô÷Ł •ý≈èšl P˚Š˜ýv£´P ü©^PïC©èjüšØ ˚ý˜ ≈Ð üý√ üšØ èšldèâýÂä√èåð≈ °Š¯n büšØèâä H´òÆš ¢ ≈ ∞© äÈÔ÷ŁÐ ïäv ¢ √ üšØ ¢ ýÈÔ®d•ý≈èšl büä√`U SPžU òšÆ¾ °Š¯n óäË’Ł ¢ R@P˛≠P`¢ aèi ø ¢ ä√ èŁm √ èðv ü©òÆš ˛´îävŽd YîÐvP£©üšØ d`ŽîÖ≥ïC©èjüšØ ïŠv ˚ý˜ Ð≈ ¢ V`d`P¢ ≈ Ô÷ŁÐ ïäv Ž£´˚šl RP@˛©bè Ł∞ ïC©èjüšØ èáŠ√P ïýâøPd £´P45-*44.˛´¢ Hý≈ © büšØèâä H´¢ Ô÷Ł b `èðv P˚Š˜ýv ü©^P üý√ üšØ èšld £©¹ aü”n °Š¯n bü≥èi¢ ä√ èŁm ¢ ÈŠ¬ Uê √ üšØ ¢ ýÈÔ®d˚Š˜ðv büä√`USPžU a ¢ ¾ èi ä⊯åð≈ °Š¯n WŽd`U¢ Øš ïŠv ˚ý˜ Ð≈ ¢ Øš d £©³°Ð¬ Pž£—äâ≠ üý√ ïC©¢ ø Y˚Š˜ýv 47- * 46 .¢ Hý≈ ýÈÔ®d•œäv@Pbüä√`Uüý√ büšØ òÆš dSPžU °Š¯n büšØèâä H´¢ Ô÷Ł £´P °Š¯åŒäv@P üšØ ¢ √ èŁÄ≈Ð ˛©¢ ä√ èŁm °Š¯n WŽd`U ¢ √ TP` •œäv@PòÆš ê ŠvP ïC©èjüšØ ò‘≈Š ˚ý˜ ≈Ð ¢

ä√ PîH m †Ł± W˙π ^P 9 .°Š¯šl ¢ ý√ üšØ ê √ èðv ü©˛´îävŽd ˛©ï−áŠ¯ÅšÆ £©üšØ ä√ èå®ü©büä√èáä√P°Š¯n WŽd`U 48 .¢ ³bP ¢ kP ¢ ŠvP ïCœ~Ðv °Š¯ ä≈ ë ≠ PžU ïäv ˛ ƒPîŁm °Š¯n ³bP³bèáä√PòÓÐ≈ ˛ ƒü©üý√ ¢ Øš èŠv ìnü©büä√`U Í.¢ Øš èŠâ©óŠË”áý√ òšÆ ½ ä√ bü ◊‰ä√ ˛äƒPüŠ√ îäâł± ü©44 ¸ ½ Š¬P@ 48½ ¸Š¬@PïŠv d`P.¢ ¸Š¬@PbP`44¢ 27:1¦ ù √PîŠâð¬ èŠâ©PîŠâ¬ð ˇ ü©büä√èá√ä PI

Øš òšÆ ½ .¢ ¸Š¬@PbP` ý√ ä√ bü ◊‰ä√ ˛äƒPüŠ√ îäâł± ü©46 ¸ ½ Š¬P@ 48½ ¸Š¬@PïŠv d`P.¢ ¸Š¬@PbP`46¢ šØ èŠâ©óŠË”á òšÆ ½

È ´ ° ³ Ь ê 24:2¦ ù √PîŠâ𬠢 ŠvP ˇ ˙Ôð≈

Øš òšÆ ½ .¢ ¸Š¬@PbP`


78 ø ¢ äÈ≠ üÐ√ ¾ äȬð P üý√ d`P cU ïäv ïC©ü…U ü©ò≤U@Pò‰©d`P , ²ñ≈Ð ¢ aüÔŁ∞ ¢ ·ý√ *Í.£©óŠË fl ˛©³°Š¬ îkP` ø òÆš ³°ð¯łÄ≈Ð üý√ °Š¯n!UèâýøPcPÎèŠvU aPüŁ± ¢ ä√ ^P 20 ³bP¢ Í.büšØèšld£©YîäâЬèðv ˛©½ aènè|±P ä√ \üŠ√ 21 ø b`˙ flä√ Y˙ÔÐ≈ ½ †ÐÈN◊≤ ü©ò≤U@P^P ¢ è匊vU ¢ Hý≈ ¬ Ë Ô÷Ł Î è ®d`P ²ñŠÐ ü©UPî vèŁm Ydèt Y˚Š˜ýv d`P èŁm .¢ šØ èv䣩X èiê ŠvP ¢ äÈ”n ¢ ø ^P d`P cU ¸ä¬èÐv °Š¯n büÐÈŠ¬˙ ∫ ü©ó¿d Yd üð√H ˛≠P`¢ ¾

29-10:10 ù¡˙≤

© ³bP d`P \üŠ√ 10 ä√ b`U£I´è−t ¢ Ôý≈ °Š¯n ˙Ô™ †Ł± U£I´è−t ¢ ¢ © _ìq ä√ \üŠ√ 11 .èåł∞ üð√H VdèÐv`U ¢ ø \üŠ√ £ð¬ ï~Ká≥ ¢ ü©³bP ¢ ø ½ YUè−t ¢ adüª Y˚¥`HU £©ždüÔł∞ ü©YüŠÈЬ òäËð¬P üŁ± Î ,èŠvU aPüŁ± Øš èvý üšØ †œýv˙≤ èièväŽd ]ì m ¢ © YüŠÈЬ òäËð¬Püý√ c£© d`P 12 .¢ ø U ˙≤ c˚¥`HU üý√ cU _ìq ü©˚šlü−µ ¢ äȬð P ½ ¢ adüª ê ŠvPïC©è ® ä√ £©YUè−t Í.˛´cì ®ïŠâä¬PŽd òÓÐ≈ ˛≠P`¢

”n ïkîÐv èåł∞P èi^P °Š¯n³bèÅæ@PcU © ^P ˙Ôð≈ èj¢ Y˚Š˜C≥ £©@PîÖÐ√ ¢ Í.èv䣩Y`˚Š˜ðv V`d`P.èŠâ´üšØ îŠâ≥Pèvä V˚ˆł∞ èi^P£©³°ø °Š¯ývèÐv ïŠv ˛©\üŠ√ 22 −æ òäËð¬P d`P èåý≈ dPîkèn ½ †’Ð≈ V` ïC©büŠÈ©,èŠâ´üšØ ^üŠ√èn ô ◊ V` .èŠâ´ìłm .èåý≈ èâýšØèłm èâä Ô®dó ≈èu ü©UPî vèŁm äȬð P ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 23 ŠvU ]˙π ˛©b`U£I´è−t ¢ Î è ®£©•œ Øš í|−Â≥ ½ †äÈfl”t ˛ ƒPîH m ü©ò≤U@P dPîkèn †’Ð≈ èvä üšØ í mPU°Š¯n ½ Í.¢

√ä \üŠ√ èŠâ©SüÐÈ¡ ü©büł◊N≈Ð ¢ N) (17-15:18èuü≠ ;15-13:19òýË≥ äȬð P ¢ ä√ bü´ü≠ 13 þ√ üÔł∞ ¢ © \üŠ√ ü©büł◊NÐ≈ ¢ √ T ^èðv ¢ ¢ Šâ≠ PüÔł∞ ü©³bP ¢ ä√ \üŠ√ √ üšØ ¢ ýÈ’®ïŠv ¢ ä√ b`U£I´è−t ³°œ ü©bü´ü≠ ¢ √ üšØ ¢ ýÈÔŒvŠU ïŠv 14 .°Š¯ v@P¢ äȬð P V` ïC©èŠvU ¾ ≠ ïäv ü©büł◊NÐ≈ ¢ ¸ä¬PžU ¢ ≈ ä√ \üŠ√ ø ïNÉ ª ¢ þ√ üÔł∞ Îè ®üœävP¢ ä√ @P^èðv c˚Š˜C≥ ü©büł◊NÐ ¢ `U¢

© èvä ¢ © ˛ ƒüµ èi¾ ¢ ¸ä¬`P 25 .¢ †’Ð≈ èvä üšØ í mPU °Š¯n šØ í|−Â≥ ½

Øš ˛©bü´ü≠ ³bP½ †≥ü©`dü©³bP d`P ³bPIüŁ± ¢ †äÈfl”t ˛ ƒPîH m ïC©büŠÈ©½ ø óý≈H °Š¯n 15 .°Š¯šl îäâä¬èn ¢ © büł◊NÐ≈ ˛©PîH m óý≈H büšØ èâý’®²ñæ ¢ ´ `£©ïäv SüÐÈ¡ W˙π˛©¢ Nł÷Ð≈ ü© òÆš è−tUèÐv í mPUòÓÐË©°Š¯n ^Póý≈H üý√ ¢

ø °Š¯n © ò≤U@P˚Š˜C≥P^Pï~Ðvèà≥ïÐv ¢ ˛ ƒPîH m üŁ± ïC©¢ šØ ³bèt@Pèvä üšØ dèðv ¢

ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 16Í.¢ äÈð¬ Pü©büł◊N≈Ð ³bP ¢ ø büÔý≈èšl¢ ´ üœtüšØ ïäv ¢

Í.üšØ í mPU°Š¯n ½ †äÈfl”t

© ³bPHd`PèŠv è}≠ ¢ ”j £©èåþ≈P .°Š¬U°Š¯ v èrUü©³bP£©•©d•ý≈èšl èâä ð¬P£ð¬ `P¢

© ^P £© ³°ø °Š¯ývèÐv ïŠv ˛© \üŠ√ 24 ê ävüł± U£I´è−t ¢ Šâ≠cž£ð¬ ä√ ¢ ä√ \üŠ√ ³°œ †äÈfl”t ˛ ƒPîH m !üł◊Ð≈ c˚Š˜C≥ Î è ®VdèÐv`U ¢ ½

—k ¢ äÈ’®¢ ø c˚¥`HU ê ÎïC©¢ ŠvP£©üšØ èâä N©üł± îŠvŽ˙≤U£I´è−t 26 ´ °Š¯ vèŁm ¢ √ èłÄ≈Ð ³bü©˙Ôð≈ Í?¢ ä√ \üŠ√ 27 ŠvU ]˙π ˛©b`U£I´è−t ¢ üý√ ½ aèÐv ïŠv Î è ®£©•œ Šâ≠ ¢ È≠ ¢ © büä√èáä√P È≠ ¢ © PîH m °Š¯ ä≈ ¢ È≠ ¢ © PîH m ³°œ Øš í|−Â≥ ¢ ˚šl ¢ Øš ³°œÅ≤ Ž˚Š˜Cł± Í.¢ ¬ Ë ä√ ^˙flð√ 28 È≠ ¢ ©¢ äÈ”łm ¢ Ô÷łŠð c˚Š˜ýv Îè ®¢ ø \üŠ√ ¢ óšÆ ¢ ä√ Í!¢ šØ èŠvU£©³bèÐv˙¿•ł◊H® †ø üý√¢ ý≈ H ø ó °Š¯n Î è ®¢ ä√ \üŠ√ 29 Y˚Š˜C≥ üŁ± ïC©, büšØ èâý’®²ñæ ¢ È≠ ¢ © Y˚ИC ± ¦ ^üH ± d`P ˙πè m èŠv ¼ aèÐv bèn èŠv ³°’Ð≈ èŠv ˛ ƒèåÐ≈ èŠv ˙Ô™èâä ð¬P¢

·√ý ³ ü± ` íâý¡ fl· 20-16:5eèâä −Âý¯tIP :16-21:20³W`N£ ± £©óŠËfl ˇ b

èŠâ©ïäv Y`˚Š˜vð ˛©\üŠ√ üŁ± dPîkèn V` N) (30-18:18èuü≠ ;30-16:19òýË≥ Šâ≠ èåý≈ èâýšØèłm èâä ”|ä√ ¢ äÈý¬ P ° ø bèšl` \üŠ√17 ò≤U@Pê ³œ ŠvP °Š¯n ¢ æ − ȬŠ U ê äÈþ¯å™¢ äÈ≥ èt ¢ © ^P d`P èŠv@PP üšØ èvýžd`U äȬð P ¢ ô ◊ ^HP¢ Šâþ¬ ¢ ≤ Ô÷Ł ¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ èðv ˛´îävŽd YîÐvP UèâýøP ¢ NÔ∞ł P cPÎ ,è ®¢ ä√ èv䣩èŠâ©¢ ÈšØ èłm Í?¢ H ≤ Ô÷Ł üý√ Î è ®¢ ä√ \üŠ√ £©³°ø ïŠv 18 büŠÈ©£©ï ®ò≤U@Pê Šâä¬ ¢ Øš ê Øš èvý ìÐv 19 .¢ Šâä¬ òÆš PîH m ]˚∆ °Š¯ ä≈ ê Šâä¬ ò≤U@P˛ ƒ ü©? ¢ ýÈä¬ èŁm óý≈H üŁ± üý√ ¢ `£©Y`˚Š˜ðv òŒt P üšØ ¢ šØ èâýšØèłm ˛´îävŽd YîÐvP üý√£´P Hý≈ ¡ Ô÷Ł aènè|±P üý√ ¢ ,£©ïäv Ydüł±, £©ïävèväŽd £©ïäv íýâ Î.èjüšØ ó“r èi½


79

45-30:10 ù¡˙≤

Nł÷Ð≈ ä√ ô ◊−æ ùŁ± ü©³°Š¯nŽd èŠv¢ £Ł±PVUèŠvŽdèâä ´üµ V` 30 .èŠvU£©³bèÐv˙¿¢ √ èðv ÈšØ èłm èv䣩 ü©büŠÈ ¬èåÐ≈ ü©b`˙Ô™ò Ë©ô ◊−æ V` °Š¯n ˛´îävŽd ˛©èŠâä¬HU ^P èj¢ Í?¢ √ èðv ü©b`ž£œþv¢ © ³°Š¯nŽd d`P ü©büł◊NÐ≈ ü©b `èn , ü©büäÈ’Ð≈ ä√ büä√`U ³bP 37 £—n.èj¢ °Š¯n ½ †äÈfl”t òäËð¬P üý√ †Ł± Î èŠvU a PüŁ± ¢ ä√ @PV`ìr ¢ © ^P .•ý≈èt ¢ © ˛ýƒUèŠvŽd ` ó“ q ø °Š¯n büä√`U óšÆ üý√ èj¢ Øš d •ý≈èt ¢ © SìŁm ˛©ï−áŠ¯ÅšÆ °Š¯n èŠâä¬HU ˛≠P` ¢ °Š¯ vPUc˚Š˜ýv ê ŠvP ¢ ø ½ ” ≈ð üŁ± ïC©Rü≠ ¢ √ èðv ü© ˛´îävŽd ä√ èåþËЬ ]˙flŠÈ©•ý≈èšl °Š¯ vèÐv c˚Š˜ýv P˚¥`HU d`P ]˙π ˛© •ý≈èšl ¢ †’Ð≈ V` ïC©è ®˙Ôð≈ d`P 31 .èj¢ ˛©¢ ä ´ °Š¯ vèŁm üšØ °Š¯n bü≠P` îÖÐ√ V` .°Š¯šl °Š¯n bü≠P` Í.èv䣩˛ƒèÐv˚ˆ≤ bü≠P` îÖÐ√ üŁ± d`P ¢ H≤ šØ ± ‰ä√ © ý≈H ä√ \üŠ√ Yd üð√H üœåŁ÷ ¦ ù Pü ò ü Ydè ÿ Î ïC©èåł∞ üð√H ¢

36

ýÈä¬ èŁm °Š¯ ä≈ óý≈H è ®¢ ø ³bP ¢ ä√ \üŠ√ 38 •ł± üð√H èŠâ©óý≈H Î ïC©¢ √ èåþ≈P¢ ä√ °Š¯n üŁ± üšØ ¢ ýÈœtèåþ≈P•©U ¸ ¬èÉ≥V`óý≈H èŠâ©?üšØ¢ Øš d °Š¯šl ¢ È≠ cdè ÿý≈H èŠâ©büšØ TP` ¢ äȯŠk ü©ïʼný¯ðâЬ ùŁ± °Š¯n ? èiïʼný¯ðâЬ ^P ¢ œt üšØ ³°œÅ≤ èâä Š¯k Í?èj¢ Øš ³°œÅ≤ ¢ È≠ cdèÅšÆ bèšl Î ,èŠvU aPüŁ± ¢ ä√ bü’ä≈P 39 Í¢ ´ `èåþ≈P •©U W ˙π òæP òÓÐ≈ óý≈H Î è ®¢ ø ³bP ¢ ä√ \üŠ√ ùŁ±¢ ≤ H Ô÷Ł büšØ èšld èŁm ¢ ä√ èåþ≈P °Š¯n W˙π ü≠ óý≈H V` èŠâ©ïC©¢ šØ èâä Š¯k ïʼný¯ðâЬ üŁ± ¢ ≠ P`¢ äÈÔþ˯ŠÐv °Š¯ vèÐv d`P°Š¯ vPUc˚Š˜C≥ Î 40?¢ ´ aè ÄýËä¬PèiUP˙ºP¢

´ büšØ °Š¯n ³°Š¯k`PV`°Š¯šl °Š¯n Í.¢

©a ½ ü≥ òäˬðP ³bìrP P˚˝Š¯vý èi\üŠ√ °Š¯n cdèÐv ¢ N) (34-31:18èuü≠ ;19-17:20òýË≥ Ôý≈ •ý≈èt ¢ © ^PüŁ± Rü≠ V`d`P\üŠ√ Øš dèŁmü©ó“−t`£Š¬ ¢ ¢

32

Ôý≈ © \üŠ√ £©•œ ŠvUü©^P.èåý≈ èšld£©˛´îäâ ¬èÅä≈ ˛©³bP\üŠ√ ¢ U£I´è−t ¢ ˬ Šâ≠ .¢ È´ P˚Иå™Rü≠ ¢ ≠ P` ¢ äÈ”łm ¢ Ô÷łŠð ¢ © ³bP ³°œ È´ üšØ VUŽd ½ .¢ a˚Š˜C±

Øš ò Ë´˛©dèŠâý¬ ¢ ä√ £© ˛ ƒè äËý¬ ¢ ø ³bP èŠâ©èâNþÔ®IP VdèÐv`U ü©bü≠üµd VdèÐv ¢ äȬð P ¢ ä√ \üŠ√ È≠ ¢ © ³°Ł± ïC— ³bP.¢ Łm V`büšØ °Š¯ ä≈ °Š¯n TP` ¢ ä√ \üŠ√ .˛©½ È≠ ¢ © òÆš ¢ ≠ P` ¢ √ä P@¦ äȬð P °Š¯n ó“−t`£Š¬ ¢ Øš ò Ë´˛≠£© [ü„◊≤ ïC— aèÐv°Š¯n ùŠ¯ðv •ý≈èt ¢ Í.¢ Łm V`¢ ä√ b`U£I´è−t 10c˚¥`HU 41 © ïÖ¡P` ¢ £©³°ø ü©½ aèÐv ^P ¢ šØ d èŁm ó“−t`£Š¬ óšÆ Î 33.èŠâ©\`˚−¥ èvä èâä ø °Š¯n cdèÐv ¢ ≥ “ Ö © büäÈšØèiü©XU@P³°Ð¬P .°Š¯šl ≠ Pü± ¢ ©½ ä√ \üŠ√ 42 .èŠâ©ïNÉ ª £ð¬ èâä ±üŠ√ d`P aüÁ·Š√ ¢ †·Š√˚−¥ ³°Š¯Å d`PèÅäËšØd¢ ü©b`U£´è−t XèÅý≈ ¢ © YUü’Š≈ ˚Š˜C ª Î ïC©è ®£©ìÐv •ý≈èt ê ´ °Š¬£©íýâ¡ £œ √ èŁm èŠâ© ŠvUPŽ˚¥ ˛©½ £ð¬ bü´ü≠ ü©³°Ł± dPU˚¥ V` ¢ aü≥ ü©^PV`.èj¢ ŠvP ü©^Pd`P¢ ý√ £©¦ ä√ èå®U£ð¬ bü´ü≠ V`ü©½ Øš dèŠâý¯ mP £©•œ ´ °Š¬£©¢ ≠ Pü± ¢ © büŠ√Uü’Š≈ ˚Š˜C ª ŠvU ü©^P Rü≠ V` 34 .¢ ¢ ù−µü©˛©¢ aPdèŠâý¯ mP³bPd`P¢ ýÈä¬ èŁm óý≈H V` °Š¯šl ê ´ °Š¯ vPždHP _PŽîn èi ^P ´ °Š¯C©üÔý≈ £ð¬ ^Pd`P ¢ dè ∏P èi½ aüNH¡ òäˬðP £ð¬ bü´ü≠ ³°Š¬î vèu V` ïC© üšØ ¢ Ðvèłm ü©^P d`P ¢ Šâ≠ .¢ ´ °Š¬dèn¢ ø © ³bPH d`P , °Š¯šl ¢ ýÈÔ®d ù ä√ £© ³bUòÆš c˚˝Š¯ýv V`³°œ ´ °Š¬£©íýâ¡ ü©^P˙Ôð≈ ¢ ¦šØPü ± ˛©¢ bü´ü≠ ³°Š¬î vèu óšÆP ¢ Ôþ≈ Pò∞Ł ˙Ôð≈ ýÈÔ®d † ä√ £©SèŇý¯tP a äȬð P£ð¬ Í.èj¢ 43 .°Š¯šl¢ ½ šØèłm ˛©¢ ½ PdèŠâý¯ mP XèÅý≈¢ Øš °Š¯ ä≈ èáŠ√P °Š¯n óý≈ £—n Øš èłm èväüšØ Pž£Ð¬ °Š¯n óý≈ üŁ± ïCœ~Ðv .¢ Pdè ÿý≈ V` ¢ ä√ £©¦ äÈä¯Ðv óšÆP¢ ø †ø üŁ± °Š¯n óý≈H 44 .¢ äȬРXUè m ¦ dPîŽ C´ò∂ü›± ˛©èâä ±üŠ√ d`P a ^ üÁ·Š√ TP`¢ ùšØPü ± ˛©¢ †≥îH m ˛© †ø óý≈H W˙π ˛©Xì r ê òæP 45 .c£©½ šØ ŠvP V` ¢

N) (28-20:20òýË≥

ø bü´ü≠ XU@P° Øš èŠv@P°Š¯ ä≈ ¢ È≠ ¢ ©¢ äȯŠk ½ †≥îH m ¢ ³ ЬP W˙π ïCœ~Ðv ¢

þȯŠvÐ ¢ © YîÐvŽd ˙Ôð≈ 35 © \üŠ√ büä√`U èâä ±üŠ√ d`P a üÁ·Š√ ¢ ¢ ýÈØš èłm óšÆ !UèâýøP cP è ®d`P ¢ √ @P^èðv ^dPŽîC´ê ¦ ŠvP YdèÅšÆ °Š¯šl ¢

Øš èŠv@P¢ È≠ ¢ © ¢ ä√ £©½ ³bèŁm òäËð¬P Uü ± XU@P° ³ ЬP .¢ †≥îH m ˛©bü´ü≠ È≠ ¢ ©¢ äȬŠ U .°Š¯Cœt²ñ≈ÐRü≠ ïC©èvý .¢ šØ èŠv@P¢

Í.`£©Ydüð√H¢ šØ


80 ´ `èðv PüšØèyîäâЬ ä√ ò‰©òÓÐË©£ð¬ ùŁ± ïC©¢ ^P .üšØ ˛©ïäv YdPüµ ¢ ý≈ H ∞ Ôł üð√H ˛ƒü©¢ ø ó £´P 3 . `T^èðv c˚Š˜C≥ £©SüÔ®ü©¢ … îC´ ïC©¢

11:11-46:10 ù¡˙≤ … îvä P èâä ¬ŠU ˛ ƒèâä ¯ŠvÐ ü©¢ N) ≠ (43-35:18èuü ;34-29:20òýË≥

Øš ½ Øš d £©büŠÈ©èáŠ√P ¢ √ @P°Š¯n b `èj¢ © üœ äȬð P \üŠ√ ¢ ^P V` d`P .¢ ad`˚ ∆ ˛©^P ü©èu@Pèâä ’®üý√ üšØ ¢ ý¬ 46 Šv£Ł± †ø V` ¸ ≈ √ © bü´ü≠ ò Ë© £— ŠvU d`P b`U£I´è−t †’Ð≈ ü© í|ä√ £©ždüÔł∞ ü©b `èj^P •ý≈èt ¢ Í.èjcU³ñËÔÐ Š ùð P`Yî~Łm ½ äÈ”n °Š¯n ïýâøPd üý√ ¢ √ üšØ í mPU °Š¯n b `èj †Ł± U£I´è−t 4 ©¢ ý¯t Pd.èåý≈ èyîävPüŁ± ˛ ƒèÅý≈£Ð¬èâþŠ¯Ðv èi ˛ ƒèÅHý≈.èåý≈èšld ¢ •þËŠ¯Ðv £ð¬ cdèâä ©¢ ≠ P` ^PY˚∆èvä \üŠ√ ïC©èâä ø¢ ä√ ^P †Ł± 47 .èåý≈ èšldë √ üšØ ¢ … îäâЬ cdèâä ©¢ © ˙Ô™ê Nł÷≈Ð ¢ ©¢ … îC´ê ü©¢ ŠvP ¢ ŠvP¢ ävèn ê ŠâÔÐ≈ £© ä√ b`U£´è−t ,è匊vU ¢ ä√ bü’ä≈HP U `PU!\üŠ√ cPÎèŠâ©\`˚−¥ èväèN~łm ¢ ø ¢ ý¯t Pd … îC´^P £©èŁm ¢ ä√ ^Püý√ ¢ Øš èvýdŽîC´¢ 5 .üý√ TüÔ®ü©¢ ä√ bü´ü≠ îäâł± ¢ √ üšØ cž˙Ô®bèšl` Øš d£©èŠâ©óý≈HÎïC©èåł∞üð√H¢ d`P?üšØ ¢ ä√ \üŠ√ 6 Í? üšØ ¢ … îC´^P •ł◊H®üŁ± ¢ šØ d SüÔ®büŠÈ© ü© ¢ ÈŠ¬ U a Š√ ` V` èåý≈ è ®¢ ø b`U£I´è−t bü´ü≠ ½ ¸¿` ^P .¢ PüŁ± òšÆ ¢

… îävP ^P ¢ ä√ b ü´ü≠ ò Ë©48 Vd ^ ¦ ü≥è m ïC©è ®d`P èâþä¬PžU ü©¢ Šâ≠ þÈŠ¯Ðv ¢ © U `PU cP èŠv èN~łm ¢ ø d`Žd d`P ÎèyîävP V` ° ³œ X£©£ð¬ •Ł◊H≤! ¢

È≠ ¢ © ¢ ä√ èŁÄË≠Š ü©b`U£I´è−t ü©¢ ä√ … îC´^P ¢ 7 .èŠvUždüÔł∞ ¢

Í!èn˙º

ä√ b`U£I´è−t … îC´ ¢ äȬð P d`P èŠvT ^èðv ¢ © \üŠ√ ü©¢ ^P cž˚ð˜C©¢

þȯŠvÐ ¢ © Í.£©˛ ƒèn˙ºX£©£ð¬ •Ł◊H≤¢

ä√ \üŠ√49 Í `ìÐvü©^PÎ ,è ®£©QHd¢

ä√ bü´ü≠ cdèt äÈð¬ P £ð¬ ¢ ý¯t Pd ¢ È≠ ¢ © \üŠ√ ¢ èåł÷≈Ð cž˚ð˜C©¢ ý¯t Pd °Š¯ mè−t ˛©büýÈ ±dU ¢ ä√ bü´ü≠ îäâł± c˚¥`HU d`P ¢ ȬŠ U £ð¬ ¢

… îävP ¢ ä√ bü’ä≈P ^üH ± Î ,è ®d`P èŠv ìÐv ü©¢ ïC©b üŠÈ©Vd Pž˙Ô®üšØ ¦ èâä …žd`Pèâä ð¬Pd`PèŠâ´üšØ Pž˙Ô®JPdüΩ èyîävPV` 50 .΢ šØ èšldìÐv ü©•Ł◊Hý≈\üŠ√ © \üŠ√ £©ždüÔł∞ °Š¯šl` .èŠâ´^èðv ¢

±Ł .°Š¬UìŠâÔð≈ ø büýÈ ±dU ¢ ä√ bü’ä≈P ¢ Rü≠ × ô·Ð√ 9 .°Š¯åý≈ ˛þƒèi¢ Ë÷Š¬ð Ôł ¢ © ^P Rü≠ c˚¥`HU d`P .¢ Ôý≈ ¢ äÈ≥ èt ¢ © \üŠ√ èŁm ¢ šØ dèŁm ¢

ø ^P¢ ä√ \üŠ√ 51 Øš èâýšØèłm èŠâ©üý√H¢ ø •Ł◊H≤Î,èåł∞üð√H¢ Í?¢ ≤÷ H ÔŁ !UèâýøPcP Î,èŠvU aPüŁ± ¢ ä√ ¢ … îävP ^HP ¸ adèÉÐ√ ¢ ½ ý¬

ȬŠ U SPžU £ð¬`P ¢ © †’Ð≈ 8 .èŠâ´•þËŠ¯Ðv £ð¬ •þËŠ¯ðv ˛©^P \üŠ√ ¸ý¬ ¢ ½

ä√ bü´ü≠ XèÅý≈ d`P.¢ Ôý≈ ¢ √ è}≠ c˙‡ä√ ¢ ïC©¢ šØ d

Í `U ø ïŁm` ˛©³bèÅŠ≈P c˚Š˜ýv èŁm Î è ®¢ ø ^P ¢ ä√ \üŠ√ 52 üý√ ¢ æ − ©¢ äÈÔŒvŠU VdèÐv`U ô ◊ V` ¸ý¬ Í P üšØ aèŠvèÜ−ø \üŠ√ V` .PüšØ íÐvèu ¢ ˬ äÈ”łm °Š¯n VPd ¢ Ô÷łŠð ¢ © .è}≠ ¢

ø Xèvä ¢ © îäv`PîH m Î `£©³bèŠâЬ úŠ√˙‡ý√ ˛© ^P ¢ ’® QdèÐâH≥ PîH m ü©¢ ≠ P` ¢ ä√ @P !¢

26-25: 118 düÐ√Žd d`P üšØ £ð¬ ½ †äÈfl”t ˛©U `PU ¼ aèÐv cdèÅšÆ ½ †Ÿ∞d ˛©PîH m ½ äÈfl”t V` °Š¯n ³bèÅæ@P úŠ√˙‡ý√ ˛©PîH m .¢ šØ òÆš d@P† Í.`£© “ bèšl`d`PèŠâ´ü©èŁm£´V`PüšØí mPU°Š¯nó −t`£Š¬ †Ł±\üŠ√11 Šâ≠ è匊vU ü© Ž˚Š˜Cł± ˚šl ˛© ò Ë´ üšØ £Š¬U ê ¸¿` ^P ³°œ ýv ½ È≠ ^P .òÓý≈ © bü≠üµd VdèÐv \üŠ√ ¢ †ŠÈЬ •ý≈èt ¢ ½ .èŠâ´ü©VèŠâä¯r

10

ø † ½ ŠÈ¯Þ⊱ ˛©Vèt− UèÐv ï~m PU °Š¯n ó“t− `£Š¬ ¢ N) (19-12:12èâä ±üŠ√ ;40-28:19èuü≠ ;11-1:21òýË≥ © ^P d`P \üŠ√ © ó“−t`£Š¬ U£I´è−t ¢ ê ýv ¸Š¬˙¿ ¢ © ždè ð≈ ¢ © ³büýÈŠ¬Žd V` .¢ Ôý≈ ¢ œłm @P †ŠÈЬ ¸Š¬˙¿ ¢ ½ √ @P^èðv ¢ © büŠ√˙¿ ¢ ¯ŠmŁ VèŠâä¯r ½ —s ä√ \üŠ√ £ð¬ bèšl` ¢ †ŠÈЬ d`P ¢ ¢

11

ø °Š¯n b`U£I´è−t ¢ äȬð P È≠ ¢ ©¢ ä√ £©•ł◊H®ü©`U ¢ \üŠ√ 2 .èŠâ©ïävP`d¢ ”łm ü©b `èj¢ ≠ P`¢ ä√ @P˙ flä√ bèšl`,è ®¢ ø b`U£´è−t ¢ ä√ †Ł± . `èŁm ¢ ý≈ H Š√ P ê ´ büšØ í mPU °Š¯n ^P óý≈H ©¢ … îC´¢ ü©ïłÄNÐ≈ ¢ ŠvP ó bèšl üý√ ¢


81

28-12:11 ù¡˙≤ ½ ³ èÅŠ≈P ¸¿èq ˛©VîŠâÁª èŠv b N) (22-20:21òýË≥

≈ Ø ® Š√ √ èŁm˙≤ † èj¢ ½ ± dU èi˚Š˜ÄŁä P ïC©¢ š èâý’ \ü N) (19-18:21òýË≥

© b`U£I´è−t ¢ äȬð P \üŠ√ ñË∑ èšld èŁm •ý≈èt ¢ Ð ³bU c˚¥`HU20 © ˚Š˜ŁÄä≈P ùŁ± ³bU ¢ ä√ \üŠ√ ü©½ ”å÷ł≈ð .èåý≈ † ±dU ¢ òÓý≈ YU èrU îÐv ¢ ≈ ä√ b`U£I´è−t ü©^P .èåý≈ èŠâ´•©üµ ½ †ŠÈŸæ ž£Ł± ½ † ±dUèi˚Š˜ŁÄä PV`è匊vU¢

ø Püý√ èåý≈ èšldèŁm ¢ ø VèŠâä¯r½ ¢ †ŠÈЬ \üŠ√ †Ł± ³bUc˚¥`HU 12 ≈ ä√ ^P 13 .òÓý≈ ò–k QüÔÐ≈ ø büýÈ𬠣ð¬ ï~pès ¢ èi˚Š˜ŁÄä Pê ŠvPP˙ÔÐ≈ ¢ æ ´ °Š¯~n ˚Š˜ŁÄä≈P•ł◊H®°Š¯n ½ † ±dU † ±dUïC©£©•Ł◊ÿ ïŠv V`.èŠv èðv ü© ½ ^P¢ ≈ ≠ ä Šâ èŠâ´ ¸Š¬˙¿ ¢ © NýÈð¬ ]˚∆ bèšl` .èŠv èðv ïäv ˚Š˜ŁÄ P V` °Š¯n ½ ¢ † ±dU ° ³œ ≈ æ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 14 .èåý≈ ïäv òÆš ó ü≥ èi˚Š˜ŁÄä PV`ïC©büŠÈ©.¢ Ôý≈ ^P ¢ © ^P Î , è ®¢ ø ½ ä√ èå®òÓÐ≈ ˛ ƒü©cüŠÈ≥ c˚Š˜ýv îÖÐ√ ¢ † ±dU ïäv ¢

© £©UèŠv ü©½ ä√ ^˙flð√ 21 ø \üŠ√ ¢ † ±dU^P ¢ UèâýøPÎïC©è ®¢ ≈ ý≈ ä√ üý√ £ð¬ ½ © ˚Š˜ŁÄä PùŁ± íi! üÔŒŠvU † ±dUV`òÓ ˛©½ ½ †äÈ·≠ ¢ † ±dU¢ Øš èŠâ´•©üµ aP Í.¢ ä√ \üŠ√22 ø óý≈H °Š¯n 23 .üÔ®d ³b èÅŠ≈P £ð¬ PîH m Î ïC©è ®¢ ¢ ý≈ H ø ždè ð≈ ^Póý≈H.büšØ èâý’®òšÆ ²ñæ ó £´PèŁm£´°Š¯n dîäâŸæ £©èŁm üý√ ïC©ü’®¢ ä√ óý≈H .`£©³°Š¯àŠ√ ¢ © ïÐâH−ø ` ê Øš è ®•ł◊H®üŁ± ¢ Pdüð√H Jèâä Š¯àŠ√ V` ¢ −t ˚Š˜ ÖÐ√

√ èðv ä√ \üŠ√ Í.¢ .YUèâä ø½ aèÐv ïŠv ü©b`U£I´è−t ¢

èŠâ´ü©èŁm£´\üŠ√ N) (22-13:2èâä ±üŠ√ ;48-45:19èuü≠ ;17-12:21òýË≥

ø óý≈H °Š¯n 24 .èjc£©QdèÐâ≥ ü©^P ¢ È≠ cdè ÿý≈H PîH m.èjüšØ ¢ © ^P d`P \üŠ√ 15 √ èŁm ín †ø V` ïC©üÔ®d VîŠâÁª d`P .`£©èrU óý≈H ïC©büšØ èâý’® °Š¯n èŁm£´\üŠ√ ¢ üý√ èj¢ ł÷ä≈ ü’ð≈ ó“−t`£Š¬ U£I´è−t ¢ √ √ üšØ ¢ ýÈ’®ïŠv d`P25 .èjüšØ òšÆ Pdè ÿý≈HV`ïC©`£© ³°Š¯àŠ d`P è匊vU ü©½ ä√ bü’ä≈P bèšl` P üšØ í mPU ïC©èŠvU aPüŁ± ¢ † ±`˙º ` îŠv£ ± ˛©bü´ü≠ ¢ ¡ ≤ ý≈ H ý≈ H ¿ ‰ © ò‰©ó d`P`£©YdèŠâý¬ ˛©¢ © b`£´PUüµ ä√ £©èrUó †Ł± ïkUèÐâý¬ èió d ˛©ó ú”ýâ ◊ üŁ± èâþ”ðv ]˙π ˛©Ž˚Š˜C≥ ¢ ïŁm`ò‰©°Š¯n cdèÐv ¢ ø √ @PUèŠv °Š¯ ÿý≈H ½ ø ïNÉ ª ¢ Ôý≈ ¢ Øš d £©õŸŁ∞ ïŠâð¬`d ¢ © £©˚Š˜åð≈ ˚Š˜šl d`P ¢ Ôý≈ ¢ Øš d£© ü©^Püý√ ¢ aèÐv ïŠv £´Pd`P.üšØ × ZPdèvä ¢ £ý¬üÐÈ©d`P ¢ äÈØš d £ð¬ ³bèÅæ@P.`U£© ]èÖ≥ ¢ Ôý≈ ¢ ý¯t Pd ¢ © èŁm£´òÓÐ≈ ü©ò‰©¢ ä√ ^P 16 .¢ ü©büšØèâä H´cdè ÿý≈H ¼ aèÐv Pdè ÿý≈H TP` ¢ † ±`˙º šØ d £©½

*26 Í.èjcU£©]èÖ≥ ©a © \üŠ√ ©° ½ PdèŠâ¯ým P ¢ ³ Š¬îv èu YUü’≈Š °Š¯n cdèÐv ¢ Qüœt− ¢ N) (8-1:20èuü≠ ;27-23:21òýË≥ © ^P d`P \üŠ√ È´ °Š¯n ó“−t`£Š¬ VdèÐv`U U£I´è−t `U ¢ .¢

27

© büäÈšØèiüý√ èåý≈ èšld £©ò≤îu í ł∞ °Š¯n èŁm£´ †Ł± \üŠ√ d`P èÅäËØš d ¢ “≥ √ @P^èðv ¢ © ^P³°Š¬î vèu YUü’Š≈ RdŽ£Ð¬ d`P½ †·Š√˚−¥³°Š¯Å Ö ^Pd`P¢ —k ¢ ä√ £©½ ø ¸ºèŠvdU V` 28 .èåł∞ üð√H ¢ dèŠâý¯ mP èáä√ü©èáŠ√P Î ïC©¢ ïŠv d`P?¢ šØ ^èðv c˚Š˜ýv šØ èvý£©°Š¬Ž˚Š˜Cł± †ø ïŠv üý√ £ð¬ èâä Ь ˛©ùŁ± ïC©¢ Hý≈ Æ Øš èŠvU¢ ä√ ù©¢ Ô÷Ł dèŠâý¯ mP .èâýЬ °Š¯Åš Í?¢

≠ P`¢ ä√ èŁm ¢ ≠ ¢ ä√ T ¢ ø © ^P 17 .YUïäv ½ aŽdèŁmPü©bü´ü≠ ¢ ¢ √ ý Ë”Ö ä√ \üŠ√ îÖÐ√ XèÅý≈ ïävè|Ôþ≈ d`P Ž£©˙≤ P˚Š˜C≥ Î ïC©YU óŠ ü©bü´ü≠ ¢ È≠ ¢ © bü´ü≠ °Š¯n b`£Š¬£◊ý≈ W˙π^PÍ. * èjcì ®ïävè m ½ aUèÐ⪢ © PîH m ¢ ä√ bü´ü≠ óý≈H ïC©è ®d`P ¢ © b`düł±Î ü©˙Ô™¢ ¢ šØ PüšØ èåŒk äÈšØ d ¢ Í*.¢ ðÈÔ∞ł šØ èŠâ≠èâä Ь ïC— Łm ˛©¢ “≥ © büäÈšØèi18 ä√ ½ aèÖ¡P` b ½ ³ P¢ †·Š√˚−¥ ³°Š¯Å Ö d`P èÅäËØš d ¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ P£©íýâ¡ ü©\üŠ√ £©³°ø ü© \`˚−¥ £œs˛©˚Š˜Ðvîýv †øèâä ≥¢ ä√ üšØ VUŽd ½ ¢ a˚Š˜C± è ýËä¬P¢ aèÅŠË”Öý√ ˛©\üŠ√ V`.YU £© Ð√ £©³°ø ü©½ © ^Pd`P\üŠ√ ½ È´P˚И噢 ø ïŁm` ˛© ø \üŠ√ ¢ aPd^P 19 .¢ ¢ ä√ b`U£I´è−t .èŠvUždüÔł∞ ˚ˆ−æ ¢

Øš °Š¯n ½ ½ Š¬P@ ¢ †äÈŁN± üŁ± òÓÐ≈ ¼ aèÐv Pdè ÿý≈ üý√ `£©ïäv ]èÖ≥ü©bü´ü≠ c˚¥`HU óý≈H£´P 26 ¸ ¸Š¬@Pb`UüÂ≥ ïŠâ≠èm îäâł± ˛©³bèväüŠ√ W˙π^IPÍ.èjc£©ïäv ]èÖ≥ü©büšØèâä H´cdè ÿý≈ ½ È© ïsè pIP°Š¯nÍ26Î .°Š¯šl ¢

√ ì ®ˇ P˚Š˜C≥ 7:56VèŠâ·ÂŠ√ èj¢ Øš èŠâ≠èâä ¬Ð ˇ bü´ü≠ óý≈H 11:7 VèŠâ≥£Š¬ ¢


82 ≈ © ^P ä√ büä√èÐâ ªèÐv èŁÄËÔÐ ä√ ê ^P ¢ Š ü©XUè m d`P ê ŠvP ¢ kèn îÖÐ√ ¢ ≈ œŠv ¢ ä√ ê ŠvU îÖÐ√ ¢ ü©bü≥UèH m ò Ë©£— kèn ˙Ôð≈ TPžUdèn òÓÐ ü©XUè m ≈ ä√ büä√èÐâ ªèÐv .èŁÄËÔÐ © büä√èÐâ ªèÐv d`P èâþŠ¯ðv ü©bü≥Uè m îäâł± ¢ Š ^ èðv ¢ .TPžU £©íýâ¡ ü©× ô·Ð√ ≈ È≠ ¢ ©¢ äÈ◊ŁŠËÔÐ ^èðv ¢ © büä√èÐâ ªèÐv ü©ê èâþŠ¯Ðv èâä ð¬P¢ kèn ^PÎ 6 ≈ ËÔÐ .èåý≈ èâþŠ¯Ðv Zè m èi^PV`èåý≈ èšld³ñŠ ü©U˙ºY£ ±@PV`èåý≈ ò¿èÐv òšÆ ê ŠvP √ ý · æ fl Ë Hÿ ´ °Š¬£©óŠ ˛©¢ þȯŠvÐ c˚Š˜C≥ ³bèÐâ ªèÐv ä√ ê üœtP ¢ kèn £©•Ł◊ ïŠv ¢ ≈ .èŠvU ñ ³ËÔÐ Š —k ¢ äÈ’®ïŠv ¢ ø c˚¥`HU ê ê ŠvP³bèÐâ ªèÐv ¸ý¬ Î 7 kèn ïŠv ïC©¢

14:12-29:11 ù¡˙≤

ø †ø óý≈H òÓÐ≈ °Š¯n Î,è ®¢ ø ³bP ¢ ä√ \üŠ√ 29 ê ŠvP ¢ ý≈ H ´ `U aPüŁ± èiSPüµ c˚Š˜C≥ ó £´P.büšØ èâýÔł∞ üð√H SPüµ °Š¯n üý√ ¢ ø dèŠâý¯ mP ù©°Š¯n ïC©èjb `èâýЬ ü©óý≈H .büšØ èvý£©Xèicdèt ïŠv ¢ H≤ Ô÷Ł 30 ä√ èâä ±üŠ√ ïC© `P£©Xü”Ö≥ ¢ PîH m V`èŠâ©üý√ èŠvUïáý¯ðâЬ üŁ± ü©bü´ü≠ ¢ ø dèŠâý¯ mP¢ © bü´ü≠ èŠv èåý≈ ¢ ø dèŠâý¯ mP ¢ © Í?¢

ý√ £©ü—ýâ„´°Š¯n cdèÐv ¢ © SPüµ ^P³°Š¬î vèu YUü’Š≈ 31 üšØ ¢ Æ —k ¢ äÈ’®¢ ø c˚¥`HU ê √ ä√ èâä ± üŠ√ ïC©°Š¯ ®ïŠv óš £´P Î ¢ ¢ ŠvP ¢ ø dèŠâý¯ mP ¢ √ üšØ ¢ √ @P¢ © PîH m ü©bü´ü≠ üð√H \üŠ√ ˙Ôð≈ üý√ èŠvU ïʼný¯ðâЬ ¢ Ô∞ł √ T°Š¯ ä≈ büŠÈ©³bèÅŠ≈P£ð¬èâä ±üŠ√ óý≈H ïC©èj¢ °Š¯ ®ïŠv £´P 32 ?Í¢ ø dèŠâý¯ mP¢ © bü´ü≠ ¢ ä√ èâä ±üŠ√ ïC© ¸¿`^Püý√ èŠvUïʼný¯ðâЬ ¢ dü—ävPüý√ °Š¬U£©íýâ¡ ü©^PóšÆ £´P¢ šØ ê šØ èâþŠ¯Ðvèi óšÆ Rü≠ ½ kèn èi \èÐv ^PüŁ± ¢ ´ büšØ ïNÉ ª £ð¬ Øš ³bèÅŠ≈Pèibü´ü≠ ïCœävüł± Í ¢ √ èŁm üšØ PdèÅšÆ \èÐv èi ^P.èåý≈ òËäÐ ¬ èâä ±üŠ√ ïC©¢ þȯŠvÐ ¢ œt P¢ ä√ bü’ä≈P 8 .èj¢ ðv ü©¢ £©íýâ¡ £©ž£œ ø bü´ü≠ V` ïŁm` ˛©ùŁ±.¢ —k ¢ ä√ £©°Š¯ývèÐv °Š¯n ùð√@PV` W˙π © \èÐv ¢ © dü—ävPüœtPd`Pd`PèŠvU ¢ .èŠvUê ä⊯åð≈ £©èåþ≈P˚šlèÐv ¢ Uü ± ü© \èÐv V` ? èjc£©èŠâ©ê kèn èi \èÐv V` üý√ üšØ £´P èáŠ√P Î 9 © £©íýâ¡ ü©˛≠èn ¢ © \èÐv ^P d`P .èj¢ √ èŁm ˛≠èn c˚¥`HU ü© \èÐv ¢ ý≈ H ≈ ý ä√ ó èŠâ©10 .èjc£©¢ ≠ Pü± ¢ © °Š¯ ä≈ èyž£ð¬ ü©£Š¬£◊ ¢

ýÈä¬ èŁm °Š¯ ä≈ Í¢ © ù©òÓÐ≈ °Š¯n üý√ ¢ Øš èáŠ√P£´PÎ,èŠvU aPüŁ± °Š¯ ä≈P ¢ ä√ \üŠ√ ¢ ø óý≈HV`büšØ èšld£©ü©bü≥èiXèÅý≈ ³bP¢ ø dèŠâý¯ mP Íèjbü’®ïäv ¢

ä√ ü©˙Ôýˬð òÆš ` èŠâ©Ud¢ ä√ b`dèŇ≥ ü© ùŁ± ˙Ôýˬð èi¢ .èŠâ´üšØ Æ ø òÆš îäv`PîH m ïŠv ` †ŠÈŁ◊∫ ü©óš èvä üšØ èáŠ√P d`P .PüšØ ¢

Øš dVUŽd ]ü ± .¢ Æ ø ïŁm` ˛©ùŁ± 33 ä√ bü’ä≈P ¢ óš ïC©èŠvU aPüŁ± ü©\üŠ√ ¢

11

Øš èâý—k ¸Š¬˙ ∫ Í.¢

23-22: 118 düÐ√Žd ä√ ³°Š¬î vèu YUü’Š≈ ü©ùŁ± íŠâÞ¯ÅHý≈ ïŠv ˛ ƒ üšØ ò‘®¢ ø \üŠ√ 12 ¢ ≈ ý H æ ä√ bü’ä≈P üý√èâä ø © òÆš ³bP ¢ ä¯t P íŠâޯŠïŠv ïC©èåŁ÷Hÿ ïŠv ¢ ò‘®û”ÖýÈ≥ ¢ È≠ ^ P .¢ Øš ä√ bü’ä≈P ¢ © b`˚Š˜Ðvîýv ˛©¢ ä√ £©dèâýΩ£´ü©\ üŠ√ ¢ ¢ ø bü´ü≠ V`UüŁ±`èÐv È´ ¢ ”łm £©ždüÔł∞ ü©^Pd`PcdžU ¢ .¢

Èä ¬Š U ¸ Š¬˙º ü©\üŠ√ ³ Š¬îv èu YUü’≈Š ¢ ¦ ùµ− ü©˛©° N) (26-20:20èuü≠ ;22-15:22òýË≥ © ^P 13 ä√ ³°Š¬î vèu YUü’Š≈ îÖÐ√ ¢ d`P ü©büŠ¯áŠ√˙º îäâł± ¢ ® H √ ’® •ł◊ ïC©èŁÄŠËÔÐ≈ ü©büŠ√U`˚Š˜šl d`Pò‰Š ˙º14 .°Š¯k ùä√èåð≈ ü©^Püý√ ¢

înP@˛©Pîm H ° ³ ЬP N) (19-9:20èuü≠ ;46-33:21òýË≥ ý√ © bü”ŠâÞ¯ÅHý≈ü©bü´ü≠ ¢ ä√ \üŠ√ d`PYUóŠË”Ö ïÖŠ√dŽU ¢ æ − ø ³bP ä√ ô ◊ ê b`dèłm èŠvè}≠ \èÐv èidü—ävP ¢ ŠvPÎè ®¢

12

È≠ ¢ © ¢ äÈ≠ è|ä√ ^d èidü—ävP d`P ˛©Yž˙Ô®dPüŠ√U ]˙π èyž£´ê ŠvP ¢ È≠ ¢ © SèåÐ≈ •œ ŠvU ` ½ V` d`P .èŠvPüäÈЬ ³bèłÄ≤ ê † πèܱ d`P .èŠvP`îå® ŠvP ¢ ˙ÿÞ≈ ˙Ôð≈ 2 .èŠâ´ìłm ü©˙‚ø £©cU £ð¬ ïCœ ŠâÔþ≈ ü© \èÐv ü©bèÐâ ªèÐv îäâł± ä√ èðv äÈð¬ P üý√ èŠv@Póæü≥ èi ¢ ä√ £©ípèm dü—ävP ¢ ≠ P` ¢ äÈ”n °Š¯n ïNɱ ¢ ¢ ≈ ä√ büä√èÐâ ªèÐv ¸ý¬ 3 .èŁÄËÔÐ ä√ ^P¢ È≠ ¢ © äȬð P ¢ ¢ Š ü©XUè m ê ŠvP ¢ ø P ˙Ôð≈ èâþŠ¯ðv d`P Pž£œ ȬŠ U •ł◊H®¢ ðv ü©XUè m ^P .èŠvU èvþü≠ ùð√P` òÆš ˚Š˜ ÖÐ√ ¢ © büä√èÐâ ªèÐv ü©XUè m d`P ê ä√ ê ^èðv ¢ ŠvP ¢ kèn ^HPVdèÐv`U ˙Ôð≈ 4 © ^P bèÐâ ªèÐvèŁÄŠËÔÐ≈ ˙Ôð≈5 .èŠâ©íŠâ≠ŽU ü©^Pd`P˛ ƒè}≠ ¾ aüł±£ð¬ ˚¥ ¢


31-15:12 ù¡˙≤

83

ø °Š¯n ³bP a ´ °Š¯ v@P£©èðv ˛´îävŽd Y˚¥`HU Rü≠ ˛©ù©¢ ½ düª V` üý√ ¢ √ ì ®YüŠÈЬ Í.˛´¢ ý≈ H ý√ £©büŠÈ©òfi” r ò‰Š√P ó Î è ®¢ ä√ \üŠ√ 24 ^îNàH≥ ? üšØ ¢ ýÈä¬ èŁm °Š¯ ä≈ óý≈Hü©^PüšØ ½ üšØ c˙≤ 25 .?¢ ¸¿èq ˛©PîH m ïC©üšØ£Š¬£◊ý≈ ý√ èðv óäËŁ± VdèÐv`U †Ł± Rü≠ ¢ √ YUè−t VdèÐv`U°Š¯ývdüª d`PU˙≤üý√ °Š¯šl ¢ ≈ ä≈ ≈ ý√ £©°Š¯ ä≈ äÈð¬ P d`P ¢ ý√ £©°Š¯ YUè−t òÓÐ ˛©büł◊NÐ ¢ †ø V` .¢ ýÈØš dW˙π˛©büý¯−t˙º¢ ≠ P`¢ äÈØš d°Š¯n ³bèÅæ@P üšØ c˙≤ 26 .°Š¯šl ¢ © óäËŁ± c˚¥`HU ¢ © bü´ü≠ ¢ √ ˛ ƒ üšØ ò‘®˛©PîH m °Š¯n cdèÐv ¢ ø Mòæü≥ ¢ ä√ PîH m .üšØ ¢ ýÈ… ž£ð¬ Jèâä Š¯àŠ√ óý≈Hü©büý√èÐv èiXèšl£Ð¬P°Š¯n ÎïC©è ®¢ óý≈ èŠâ©.*büšØ PîH m òÓÐ≈ èi aüÁ·Š√ d`P,büšØ PîH m èi_èÄ∂P,büšØ PîH m © YždèåŁ∞ °Š¯n aèâý©˛©Mòæü≥ ¢ ä√ °Š¯ ä≈ ü©½ aèÐv ^IP °Š¯n £©ŽU ¢ Øš PîH m èib`îävŽd PîH m ïC©büŠÈ©,c˙≤°Š¯ ä≈ †ø ïŠv27 ?èyž£ð¬ ïäv ¢ √ üšØ ¢ ýÈ’®ïŠv d`P.èi b`U˙H≤ ä√ óý≈H ! üŠÈ¡`îp cP ïC©èŠvU aPüŁ± ¢ ¢ æ Í.¢ †ÊŠÈÁ± ^P šØ èåŁ÷Hÿ ö” r ü©½

H≥ ø ^Pd`P¢ √ @P^èðv ¢ © \üŠ√ ò‰Š√ U`˚Š˜šl —k ¢ äÈ’®¢ óN“Ö cPÎïC©¢ Hý≈ Æ Ø æ ý√ Ô÷Ł d`P¢ aèÐv ^P¢ ïC©°Š¯ ä≈ ]ü ± òÓÐ≈ èi½ š èłÄN ü ! šØ Xü”Ö≥ °Š¯Åš ¢ ýȱł üµ èŠâ©°Š¯ncdèÐv c˚Š˜ýv Rü≠ °Š¯n ˙ flä√ Y˚Š˜ýv Rü≠ XèÅý≈ d`P °Š¯šl ¢ Æ Ø Š¬ “Öý√ ÷Næ ”ÖýÈ≥ ø © PîH m üý√ d`P °Š¯šl ê òÓł∞P°Š¯Åš ¢ š èâý Uó òł û ¢ VPd¢ ŠvP Æ ≤ ¡ È ≠ Š ø óš ¢ È ^P¢ èâä Š¬U èiSü›◊ ü©˚ı ïC©cUï ®¢ šØ Xü”Ö≥ W˙π Æ ä≈ ÈšØ èłmèâä Š¬U³bè}≠°Š¯Åš ïC©èåł∞üð√Hd`P?ö” r èŠv ¢ ?Í°Š¯ èŠv ¢ šØ ê ŠâÔþ≈ æ äȬŠ U ïC©ü…U °Š¯n ½ †ÊŠÈÁ± Rü≠ ïŠv èŠâ´•Ł◊Hÿ \üŠ√ 15 ˚Š˜Ðvîýv ˛©¢ ø ³bPH¢ ä√ ^P ¢ È≠ ^P°Š¯šl ¢ Øš d £© °Š¯nbüý√èÐv c˚Š˜C≥ Î ïC©è ®¢ ≤÷ H ÔŁ ?¢ ä√ ž£œ ðv ü©büŠÈfl” r ê ù−µü©büŠÈ©˛©¢ šØ ˛ýƒèŁm ˛©¦ ŠvPèiYîävèłm¢ ä√ bü’ä≈P 16 Í.büšØ èâýšØèłm èâä ÔŒŠvU V` °Š¯n Î `U ïNCœt ê ŠvP ü©^P ¢ ø ³bP ¢ ä√ \üŠ√ .èŠvU ïNCœt Øš £Š¬ü›ý√ ˛©ù©£ð¬ ïNCœtÎ ,èåł∞ üð√H ¢ ?¢ Øš Xèvä èiù©£ð¬`P ¢ © ^Pd`P ä√ bü’ä≈P ? ¢ ˚ıŠÈ¡ ïŠv Î èŠvU a PüŁ± ¢ Øš Xèvä èi˚ıŠÈ¡ d`P¢ Í.¢ šØ £Š¬ü›ý√ ˛© ø ³bP¢ ä√ \üŠ√17 ü©PîH m èiPîH m d`P`Uü©˚ıŠÈ¡ èi˚ıŠÈ¡ Îè ®¢ È´ž£ð¬ °Š¯n ½ √Ð V`£©³°ø ¢ ø HPè ®üŁ± ¢ ä√ \üŠ√ Í.`U .¢ a˚Š˜C± îm ¢

ø † Øš èáä√ ü©óŒm ° ø ³ Š¬£¬ý óšÆP ¢ ?¢ N) (28-25:10èuü≠ ;40-34:22òýË≥ “ ≥ ≠ ä¯t © ± ≥ P` ¢ ü ¹ † èÐâ ` † ¹ ◊≈Ð ^P 28 °Š¯n ½ †·Š√˚−¥ ³°Š¯Å Ö ¢

Èä ¬Š U ¸ ¦ Š¬˙º ü©\üŠ√ ùµ− ü©˛©büŠ¯áŠ√˙º ¢ N) (40-27:20èuü≠ ;33-23:22òýË≥

ø ä√ ^HP , èŠv@P^èðv ¢ © \üŠ√ ê büŠ¯áŠ√˙º d`P büŠÈ¡`îp ¢ ŠvP ¢

−æ Øš ³bèÅŠ≈P èibüŠÈ¡`îp × ô·Ð√ ¸ý¬ 18 ô ◊ òÓÐ≈ ˛ ƒü©ïC©¢

© ä√ ^HP.èâä Hø ¢ √ üšØ ¢ ý√ £©½ †Ł◊H∞ ü©\üŠ√ •ý≈èt ¢ \üŠ√ ïC©è匊vU¢

©¢ ä√ ˙≤ © @P^èðv ¢ © \üŠ√ .èvýüšØ °Š¯ ä≈ VîävŽd îÖÐ√ ¢ büŠÈ¡`îp ¢ ä√ Mòæü≥ UèâýøP cPÎ 19 .èŠâ©SPüµ ¢ ä√ ø \üŠ√ ¢ Y£Š¬£◊ý≈ ïŠv¢ È≠ cdèÅšÆ ïC≥èvä óŒm ü©˛©ùŁ± ³bèáä√P Vî−t YUè−t ê šØ PždüÔł∞ ¢ ŠvP ¢

ä√ ^HP¢ È≠ ^IP .¢ ȬŠ U a ©½ © ³bPH ¢ ä√ ¢ PüŁ± ³°Š¬˚ý˜ ≈Ð ¢ aTüµ ¢ Æ ø †ø °Š¯n Xè|±Pè ®¢ ø \üŠ√ Í?¢ šØ èáä√ü©³°Š¬£ý¬ óš P¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 29 PîH m PdèÅšÆ îäv`PîH m ü´ü≠ ò“Šâ ¬P˚¥PcPÎè ®¢ äȬð P îäv`Pî m30 .¢ Øš îäv`PîH m ê ˛©SIU óý≈H ü© Pî m ¢ ŠvP òÆš

ø VüŠÈЬ ˛©Xü±˙≤üý√ ¢ √ èŁm ˙≤V`d`PüšØ ïäv UT`P ˛ ƒ YUè−t ˛ ƒèåÐ≈ èi^P¢ © ˛ ƒèåÐ≈ ¢ √ üšØ c˙≤ d`P¢ ≠ £© ïŠv c£©YdèŁm ï~á”t èiíáä√ ˙Ô™¢

Œ ä√ Mòæü≥ ½ Ôý≈ ¢ ýÈØš d ˛ ƒèåÐ≈ ½ © Yîä⟓ઠY düð√ •ý≈èt ¢ © ³bèŁm Yd üð√H •ý≈èt ¢ © ˛ ƒüÂœ Šv ˛ ƒèåÐ≈ ì ð≈ ¢ aèt 20 .¢ aèÐv d`P •ý≈èt ¢ šØ òÓ k ¢ Æ ≤ ø ^P •ý≈èt ¢ © ½ © UT`P£—nèŠâ≠£©üý√ YUè−t ³°Š¬£ý¬ óš P ½ †’Ð≈ ò‘Š≈.`£©½ †ÐÈN◊ ¢ ¸¿èq XèÅý≈ ˛ƒèåÐ≈ c˚¥`HU ¸ý¬ 21 .èŠâ´˙≤òšÆ ˚Š˜ ÖÐ√ ¢ ≈ Œ m Øš èvý£©½ ø Uü ± ¢ ¯ŠmŁ üý√ è ®d`P 31 .¢ Øš *ó © UT`P òÓÐ V` ˛©YUè−t¢ ø VüŠÈЬ ^P ¢ ä√ W˙π òæP ¢ †ÐNÈ◊≤ ¢ d`P èŠâ´˙≤ òÆš ˚Š˜ ÖÐ√ ¢ ø büŠ¯t`ž£ð¬ ¢ äȬð P ¢ ø òæP ˛ ƒèåÐ≈ büý√èt 22 .PüšØ ˚−˝± ò‘Š≈ òÓÐ≈ èi˛ ƒèåÐ≈ c˚˝Š¯ýv óŒm P˚¥`HU ³°Š¬£ý¬ óšÆP ò‘Š≈ £© ½ †ÐÈN◊≤ òÓÐ≈ ¢ È´ ˙≤ †ø ¢ © †ø d`P˛ ƒ üšØ ïäv UT`Pü©^P¢ ø ò‰©£—n¢ È© YUè−t ¢ Æ ¯ n ± Ø š b ü P î ò ° Š 6:3³W`N£ m ˇ š ä√ bü´ü≠ ¸ý¬ 23 .ò Ë´˙≤òÓÐ≈ ½ adüª V`dèi£ ±@P †Ł± ÎïC©èåł∞ üð√H¢ Œm Øš ó ˇ cP 5-4:6eèâä −Âý¯tIP ¢


84 ©† ½ ·Š√˚¥− ˛©\üŠ√ îŠâÁäȬý £ð¬ büŸ“NÖ≥ ¢ N) (47-45:20èuü≠ ;36-1:23òýË≥ ý√ “≥ ä√ \üŠ√ 38 ³°Š¯Å Ö Î ïC©è ®d`Pèå®d YdèŁm ü©óŠË”Ö òäËð¬P ¢ © ½ †·Š√˚−¥ îäâÂð√ èâä ≥üÔ™£©³°’ð≈ ï rüł± V` üšØd èâNä ©üł± °Š¯n cdèÐv ¢

1:13-32:12 ù¡˙≤

* Í.°Š¯šl °Š¯ývèÐv Yd`˚ ∆ d`P ° ³ Š¬£ý¬ óšÆP`U ïŠv °Š¯n Xè|±P XèÅý≈.¢ šØ N“ ≥ ä√ ^P ¸ý¬ 32 aPüŁ± èåł∞PòšÆ ½ †’Ð≈ ê ŠvPV`!ó HÖ cPÌÎè ®¢ ä√ üý√ d`P .¢ Øš Øš è ®ê †’Ð≈ ¢ PîH m òÆš ê ŠâÔþ≈ òÆš ½ ŠvP îäv` PîH m ïC©¢ ÈØš èłm ü©³bèáä√P d`P 33 .¢ ø ˛ ƒP˚ˆ™˛©SIU XèÅý≈ ïC©¢ Øš Yd üð√H ¢

¡ ýÈØš èłm èv䣩ípèm ½ ø bü´ü≠ °Š¯n b`dPŽdèÐv V` d`P .¢ ø PîH m ¢ ø ½ ø YîäâŸ−‰ä√PU ¢ aŽ˙∫ ¢ ½ ÐNÈ◊≤ ¢ ¸¿èq ` a ½ NüH¡ ˛©ó‰ ˚šl d`P ¢ šØ èvý£© † Øš èvý£©½ ø Uü ± ò≤U@Pê ÈšØ èłm èv䣩 büý¯á−Âä√ Mò“rPV`°Š¯n büý√üªUd`P°Š¯n büšØè}ý√UèÐâªYUü’Š≈ 39 .°Š¯šl .¢ †ÐÈN◊≤ ò‰Š¯Łm ¢ ŠvP W˙π ùŁ± .¢ ≈ Æ ø b`˚¥`HU òÆš ò‰Š√P ý√ £©èâNä Ÿý≈ ˛© ˛© b`düä√èŁm óš .c£© ½ †ÐÈN◊≤ òÓÐ ¢ .°Š¯šl ¢ ý√ èŁm £©¼ °Š¯šl ¢ a˚ ž š l ü©b`UPîŠâ ¬èŁm ˛©b `PüŠÈЬ V`ïC©è ®d`P 40 ø b `èrUíŠvüπ òŒvä P ä√ èâýЬ eès˚−¥ V`ü©¼ äȬð P°Š¯n bü´ü≠ ¢ ˛©¢ aP@¢

ø ^P °Š¯šl ¢ ý√ £©dŽîäv ˛©PîH müŁ± ü©büŠÈä¬èÐv˙¿ aènè|±P ïŠv £©fž£Ð¬ ¢ ½ Í.°Š¯šl óšÆP ½ †’Ð≈

ý√ £©¦ ø ^P 34 ø ^P¢ ä√ \üŠ√ £©³°ø aPüŁ± èiYîä⟓ઠ¢ ù−µü© è ®¢ Í.èjcU°Š¯ vPŽ˚¥ ½ † ◊æ ü©bü´ü≠ ³bPPîH m °Š¯šl ¢ ø ½ ø ½ Øš ¸Š¬˙¿½ †šØè−tUèÐv ˛ ƒPîH m üý√ Î °Š¯n ò‰©¢ ¸¿`^P¢ †’Ð≈ ¢ È© ½ ø \üŠ√ îŠvŽ˙≤ïC©òÆš dïäv ½ ½ düª VüŠÈЬ ¸ Š¬˙∫ ïÜ◊≈ý èia †ŸšÆ òäËý¬P .°Š¯ vèŁm ¢ aTüµ ¢ (4-1:21èuü≠) © _`îäâ∑ ¢ © ïävPdŽîäv °Š¯n èŁm£´\üŠ√ 41 èåþËŠ¯Ðv †Ł± ^èðv ¢ Øš d SPžU °Š¯n _`îäâ∑ ó¿d ˛©¢ ä√ PdŽîäv Rü≠ ïC©è匊vU üý√ èåý≈ ò Ë©°Š¯šl ¢ ¿ ä√ b`îäâ≥ ½ ˛ ƒ@PVüŠÈЬ ¸Š¬˙ ∫ ê ¸≠`U ŠvP ˙Ôð≈ 42 .YUó d˚Š˜âÞ©¢ .TPžU ïNCœtèi¢ ÐÈä¬ èvý ê ŠvP d`P ø óý≈H °Š¯n Îè ®£©ìÐv ü©b`U£I´è−t ¢ äÈð¬ P\üŠ√ 43 èâý’®²ñæ ¢ ≠ PžU ¢ ä√ PdŽîäv ¢ ä√ bü´ü≠ ³°Ł± büšØ VüŠÈЬ ^P °Š¯n †ø ³bP °Š¯šl ¢ Øš TPžU VUèŠvŽd ¢ ø †ø ¢ ä√ ½ ä√ bü´ü≠ c˚¥`HU 44 .¢ adüª ¢ ≈ ý≈ ¯ ¯ ø °Š n ^P üšØ èšld ²ñÐ üŁ± ¢ ø °Š n ½ äȬð P aèŠvd`˚ ∆ ¢ d`P .TPžU èt PždüÔ ¢ © ½ œt P •ł◊H®üŁ± UüŁ±`èÐv ¢ ä√ ½ ¸Ð¬˙ ∫ òäËð¬P ¢ ^HPèåý≈ ^èðv ¢ adüª ^P Í.èåý≈ ïÞvèvÞPèi˛´îävŽd òŒtPòÆš `ïCœ Ð⣱ èŠvUSPžU °Š¯n

≥ ? èiPîm H èŠv ¢ šØ èâþ¯ŠvÐ èiU` PU ñËŠÂ èŠâ© N) (44-41:20èuü≠ ;46-41:22òýË≥ “≥ √ üšØ ¢ ýȬŠ UóŠË”Öý√ ü©³bP°Š¯n èŁm£´¢ ä√ \üŠ√ 35 ³ Š¯Å Ö Îè ®¢ ° ýÈ’®½ †·Š√˚−¥ U `PU 36 ?büŠÈ©èáŠ√P ¢ šØ èâþŠ¯Ðv èiU `PU \üŠ√ ïC©°Š¯šl ¢ ø Uîn ˛©^îHà≠PW`Hd ¢ ä√ :è ®Uü ± ¢ ø îäv`Pî m c˚Š˜C≥ ¢ ä√ îäv`PîH m .è ®¢

ïäv ˛©üł± ˛©˚Š˜ðv c˚Š˜ýv ü©büäÈŸ−æU c˚Š˜ýv ê ýv †Ł± ý≈ Ôþ˯ŠÐv ]˙πòäËšØPUc˚Š˜C≥ óH b `èâä Ь Í.üšØd¢

1 : 110 düÐ√Žd ≥ òÆš èÐâ¬ý ˛©èŁm£´°Š¯n íÐâÁ¯ýá N) (33-5:21èuü≠ ;44-1:24òýË≥ © ^P üý√ èåý≈ èšld@P ˚šlèÐv ¢ ø èŁm£´ †Ł± \üŠ√ ¢ ø ^P ¢ ä√ ê ø °Š¯n b`U£I´è−t Î ïC©è ®¢ ŠvP ¢

13

äÈý¯C©°Š¯n ¢ ä√ èâä Ь ü©èŁm£´ïŠv ! üÔŒŠvU UèâýøP SèŇý¯tP ˙Ôýˬð cž£Ð¬ cž£Ð¬¢ È´¢ Í.°Š¯šl °Š¯ývdèÅ∫ ½ adü›Ð√ü ± òäËý¯C©ïŠv d`P°Š¯šl ¢ ŠÈ©

Øš èŠâ©UèŠv ¢ ø Xèvä ¢ © îäv`PîH m ü©ñËŠ ≥ òšÆ Uü ± ¢ ä√ U `PU 37 ^P.¢ ≤ ø ïŁm` Øš èâýœt üšØ ³°œÅ ¢ ¯ŠC©èvä üšØ èâþŠ¯Ðv èiU `PU òÆš ñËŠ ≥ ¢ Rü≠ ò Ë©?Í ¢ Ôý≈ ¢ Øš d³°ø ü©\üŠ√ ä√ bü’ä≈Pd`P¢ .°Š¯ vèâä ≥bèŠâ−øü ± ¢

¯ŠmŁ üý√ 18:19dèÐâ±P °Š¯lš ˇ ¢


85

25-2:13 ù¡˙≤

ä√ \üŠ√ 2 ä√ £©Y`˚Š˜ðv Y˚Š˜C≥ óý≈H 13 .¢ ´ °Š¯ vP£©íýâ¡ üœävP £©üšØú≠è Ä≤ ïŠv ?üšØ ¢ ŠvUü©büý√dèÅ∫ Yž£Ð¬ ³bPóý≈HèŠâ©Îè ®¢ ¢ šØ d•œ ý≈ H ≠ Šâ ¢ ø ó Rü≠ ¢ ø ïŁm` ˛© èŠvU è|…ž£≠ £ð¬ ³°Š¯nŽd ü©˙ÔýËð¬ ˚šl .˛´°Š¯ vèŁm üšØ VèÐâý¬ üý√°Š¯ývdèÅ∫ XèÅý≈ ´ °Š¬£©½ †−øPU£Ð¬ ê ½ a˙‚ä√ ¢ ýv XU£ ±@P³°œ √ èðv ½ ä√ £© Øš dïäv˙ÔýËð¬ P˚¥`HU £ð¬ ˙ÔýËð¬ ê √ èŁm .èj¢ aèŁÄä≈ òÆš TP`¢ Í.èj¢ ŠvP.èj¢ ≠ P` ¢ ä√ £©PîŠâð¬ òÆš èÐâý¬ Î óý≈H ü©b`Ž˚Š˜Cł± Q èvä ˙fl ± óý≈H ¢

14

´ üÔŒŠvU äÈšØ d cž˙Ô®ïäv ïŠv ¢ °Š¯åŒŠvU ü©óý≈H £©üšØ cž˙Ô®£ð¬ ïC— Łm ˛≠P` ¢ æ ÈšØ èłm èâä ÔŁ÷Hÿ ü©òäË·≥ ¢ © ^P TP` ¢ äÈ… ž£ð¬ Í.¢ ´ ¸¿üµPÎ .¢ ïŠvU ü’Š≈ ½

© ³büýÈŠ¬Žd \üŠ√ °Š¯n îÖÐ√ 3 d`Pèâä ±üŠ√ , aüÁ·Š√ ,^˙flð√ £ð¬ ždè ð≈ ¢ ø bèšl` ü© †ø ³bP .èåý≈ èåþËŠ¯Ðv •ý≈èt ¢ © ^èŠvdîävP ˛ ƒèå®U èŁm£´¢ ä√ b`U£´è−t ³bPH 4 .èŠvU ø \üŠ√ ¢ aèÖ¡P` †ø ïŠv Î ïC©èåł∞ üð√H¢ ½

ä√ è m TèÐv 15 .¢ ÈØš èłm èväèŁm R ≠ P` ¢ äÈØš d °Š¯n ¢ èåÐ≈ °Š¯n b`ždè ð≈ R ü≠ ¢ ø °Š¯n ³bè|≥ ¢ ÷łŠËä¬ £©£ý¬P TP` ¢ äÈØš d °Š¯n √ èŁm R È≠ •ł◊H®¢ ¢ èåÐ≈ òÆš ˚Š˜ ÖÐ√ ¢ ¬ Ë ≠ Ô÷łŠð ¢ È ¢ © ¢ äÈŠ¯k èâä …žd`P èâä ð¬P T` ¢ äÈšØ d °Š¯n ½ ž˙≤ ¢ †ŠÈÔ®16 .èj È≠ ¢ © büý√düª ï~nèm ½ ÔŒvŠ U ïäv£© ¸¿` ^HP17 .èj¢ b `èn ³bP d`P¢ ® È≠ ¢ © d`P ³°ÔþË©½ †’Ð≈ °Š¯šl òýËÔ d ü©Xü›·≥ °Š¯n b`Uü´òäËð¬P üŁ± ¢

ä√ @P¦ ´ °Š¯ v@P¦ ˛äƒè−áä√ èŠâ©˛©¢ ùŠ¯ðv ü©½ aèÖ¡P` ³bP d`P ? ¢ ùŠ¯ðv ¸©

’® ¢ Øš bèšl` ñËŠ ≥ ïC©èj¢ Øš bè Š≈ V` èj¢ ’® ˛ ƒ ü©èŠv üÔŒŠvUÌ ¢ ø Ï¢ Šâ≠ © PîH m 22 .`£©ïäv ït`˙ÔÐ≈ £ð¬ ³bP ³°œ ïC©ü…U ü©bü´ü≠ ïÐâ ◊ýËä¯n ¢

´ büšØ ¢ ≠ P`büýÈЯŠâ›≥ W˙π˛©VŽdUdU½ .¢ aèÖ¡P` ïŠv

ø ùŁ± ˛´ üšØ ≠ P` ¢ ä√ @P¦ aèÖ¡P` ïC©èjüšØ Xü”Ö≥ ¢ ¢ ùŠ¯ðv JèÐ⊬˙Êý√ ½ Í?°Š¯šl

ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 5 ïC©`U ïäv õ¡ü≥ ˛ ƒü©ü©ò‰©! dPU˚ИC ± Î è ®¢ ý≈ H ´ °Š¯ ®¢ ø ó¢ ´ °Š¯ v@PRü≠ ò Ë© 7-6cU ïC©ü…U °Š¯ ÿý≈H ïC©¢ ´ °Š¬U ¸Š¬˙º ü©bü´ü≠ ò Ë©¢ √ üšØ ¢ ýÈ’®ïŠvbüšØ ñËŠ ≥ òÆš °Š¯n 19 .büšØ ïäv°Š¯nb`ždèŁm ½aèÖ¡P` ïŠv !`£©èrU 18 .èjüšØ ½† ◊æ 7 .¢ ä√ üšØ £ð¬ bü”pès ¢ © d`Ud`P ŽdP`@P˛©bü—ä⣱ ˛≠P` ¢ ä√ üšØ °Š¯n ¸Š¬˙¿ ø ´ büšØ £ð¬H ¢ ø büýÈЯŠâ›≥ XèŠvP V` ïC©büŠÈ© ¢ ^P PîH m ¢ †Ł± .¢ Šâ≠ ¢ ´ üä¯t óý≈H °Š¬˚ИC ± ˛©bü—ä⣱ ˛≠P` îäâ ¬@Pd `P ˛ ƒ@P°Š¯ ä≈ ê aP † ½ ÐÈŠ¯É≥ ò‰Š√` ¢ šØ èŠvèn˙º PîŠâð¬ ü©_ü” Ä≤ ^ P .èvä üšØ ïäv VUŽd ]ü ± ³°œ ýv Šâ≠ .¢ Øš ò¿èÐv òÓÐ≈P Xèâýý¯ mP ° ÈØš èłm òÆš èvä üšØ ½ © ó‰¡ ä√ £©ó®ü©büä√UVUŽd † èi¢ ½ ÐÈŠ¯É≥ ³bPPîH m 20 .˛´üšØ ïäv õ¡P` òÓÐ≈ 8 .¢ ³œ aèÖ¡P` ¢ Å≤ èâä ł◊Ð≈ VîävŽd èi³bèáä√P ò‰©üý√ P üšØ ïäv èáŠ√P £´P .¢ © bü≥ü¡ Y˚¥`HU °Š¯nü¡ Øš èŠâ© VUPdP °Š¯ýâ≥üœ m ³bPd`U ^P ˛´°Š¬ž£≠ ]ì m ¢ üšØ ïäv ³°œ √ @PèáŠ√P½ ø °Š¯ýâ≥üœm Y˚¥`HU Šâ≠ èj bü´ü≠ ïC©èj¢ È≠ ¢ © bü´ü≠ Zè m Vî−t äÈð¬ P PîH m ³°œ ¸¿`ê °Š¯n ½ ¸¿` ^P ¢ † ◊ýËä¯n ¢ ŠvP.˛´°Š¬ž£≠ ¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ èå® ü© ≠ Ž£≠Žd £ð¬ bü’–Łm ú”ýâ ◊≤ .˛´üšØ ïäv PŽî r ¢ ´ °Š¯ v@P¢ Š√ P 21 .èjc£© úŠÈ„ ◊ý≈ ¢ óý≈H òÓÐ≈ ˛ ƒ ü©°Š¯n ½ ¸¿` aü−µ@P£ð¬ ¢

Å≤¢ È≠ ¢ © ¢ ´ °Š¯ v@PòËäÐ ¬ ¢ þ√ üÔŁ∞ ¢ äÈŠ¬ U þ√ üÔŁ∞ d`P ñËŠ ≥¢ d`P ¢ šØ ³°œ ´ °Š¬£©˚šlè q cŽ£Ł◊‡≥ .üšØd ˚ИC ± èÐv£ð¬ èâä Ь ˛©½ aèšlüŁ±` ³bP 23 .¢ © XèÅý≈ ³bP ¢ ” ≈ð ¢ ø ¢ ä√ üšØ õ¡P` ¢ © büý√èÐv XèÅý≈ ³bP °Š¯n cdèÐv ¢ .büšØèvý£©VèÐâý¯ävPü©óý≈H

© ½ ä√ èŁm d ŽîC´¢ †ÐÈŠ¯É≥ ^P Î 24 üšØ ê Švdèvý ³Wdüµ £ð¬ ¢ √ èŁm èj¢

ø ³bèÅæ@Pcdèvý 25 .è}Š√Uïäv òäË−ø`d îävèłm £©¾ aüþ√ ¢ ´ °Š¬ž£ð¬ £´ .˛´°Š¯åþ≈P¼ ¸ä¬èi°Š¯ýâ¡èq ˛äƒèÅæ@P˙Ôð≈ .¢ 13: 10 34: 4 VèŠâ·ÂŠ√

ý≈H ø ä√ £©Y`˚Š˜ðv Y˚Š˜C≥ !üšØd dèŠâ−øüšØÎ °Š¯ ÿ Rü≠ ¢ ïŁm` ˛©¢

9

´ `èŁm ¢ √ èŁm ¢ ≠ ü©büýÈ≠Pîr .¢ ´ °Š¬£©dèâýΩ£´ ˛©büŠ√Uü’Š≈ d`P .¢ © büŸ®èm d`P büšØè−tUèÐv ¢ ´ °Š¬£©èâþŠ¯ðv P dèn ü©óý≈H °Š¯n büšØè}ý√UèÐ⪠¢ äÈ≥ èt ø û”Öý√ c˚Š˜C≥ ¢ © £©Pž˙Ô®ü©óý≈H ¢ È≠ ¢ ©¢ äȬŠ U òÆš Pü´¢ ¢ ø ¢ ä√ @P¦ © ½ ” ≈ð ¢ ´ °Š¬£©òýËøU£Ð¬Žd ùŠ¯ðv ¢ aèÖ¡P` ³bP 10 .¢ ¢ ý√ ^üH ± ü©bü´ü≠ †ø óý≈H dèâýΩ£´óý≈H 11 .èâä Š¬ U óŠË”Ö ˛©Y˚ИC ± ¦ Šâ≠ èjüšØ V˚¥èÄ≤ Pdè ÿý≈H ¢ ´ `èŁm ¢ èŠâ©ü©óý≈H bèšl` ïC©`£©ïäv £œsóý≈H ³°œ ŠÈ© √ èåŒt üŁ± °Š¯ ÿý≈H PîH m ½ ^P èjüšØèâä ’®òÆš ` èj¢ ¸¿üµP .èjcž£ð¬ èâä ’® ´ büšØ °Š¯ ä≈ óý≈H¢ ≠ P`¢ ä√ £©½ aèÐv ½ ¸¿` .˛´üšØ W`Hd ^îNàH≥ ïCœ~Ðv ¢ ≠ Pü± ¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ £©íýâ¡ ü©˛ ƒèåÐ≈ ¢ —t ¢ äȬð P ˛ ƒèåÐ≈ Î 12 ¢ © ³°Š¬îkP`Zè m ¢ äÈð¬ PUT`Pd`Pü©UT`PZè m òäËð¬P³°Š¬îkP`¢ ´ °Š¬U£© ¢


86 È ≠ ¢ ©¢ ä√ £©íâý¡ ü©\üŠ√ ˚Š˜vÐ îvý ˛©° ³ Š¬îv èu YUü’≈Š ¢ N) (53-45:11èâä ±üŠ√ ;2-1:22èuü≠ ;5-1:26òýË≥ È≠ ¢ © *˚Š˜ÑΩ îŠâª d`P *ñ‰Ω Vdò¿èÐv ³b U`U]˚∆ ¢ “≥ © büäÈšØèi.¢ Ôý≈ ¢ È´ ïŠv ½ †·Š√˚−¥ ³°Š¯Å Ö d`PèÅäËØš d¢ Ôý≈ ¢ ýÈØš èłm ø ¢ Ê√Š ˙π ¢ © ¸Š¬˙º ˚šl ïC©¢ d`P °Š¬£©dèâýΩ£´ü©\üŠ√ ¢

14

7:14-26:13 ù¡˙≤

© SìŁm •ý≈èt ¢ © dPîýâ¡P ü©XU@P³°Ð¬P ½ ¢ ¸¿` ^P Î 26 Œ v Š ´ °Š¯å U R √ üšØ ¢ ý√ @P°Š¯n bü≠UèÐv •ý≈èt ³°Ð¬P 27 .¢ ü≠ ¢ ≈ © ³°Š¯nŽd ü©büý¯−á−ø˙º ¢ äȬð P XU@P äȬð P £©³ñËÔÐ ¢ Š °Š¯n ïNɱ ˚šl ¢ ø ¢ ä√ ü©¢ ä√ ü©¢ © èŠâä¬HU ü©bü´ü≠ ïÐâ ◊ýËä¯n .èjc£©VèŁÄŒŠv ¢ ≈ Æ ± ¢ † dU èi˚Š˜ŁÄä P Î 28 šØ èšld èåŒt ûЯt ê ŠvP °Š¯Åš ½

Šâ≠ ¢ Èä¬ d`P .°Š¯šl ˛ýƒ üšØ X£ä¬ bèŠâ≠PžU ˛©½ © îŠâª ³°œ ä√ bü’ä≈PÎ 2 .°Š¬U£©íýâ¡ èibüýÈ𬠢 dèâýΩ£´ü©\üŠ√£ð¬ õ¡ü≥ ¢ † ±dU †Ł± æ ÿ H ≤ ý≈ H Æ ýÈÔ÷Ł ó üý√ ¢ Øš èvý üšØ \`˚−¥ èâä …ž£Ð¬ Øš °Š¯ ä≈ ³°œÅ ½ ÈØš èłm èv䣩 °Š¯ ä≈ aèÐv ïŠv .¢ ¸Š¬˙¿ïävènŽd èiò≤£´ïC©üšØ ¢ dèâýΩ£´ü©\üŠ√ óš ïC©¢ ø óý≈H ¢ ä√ °Š¯n W˙π òæP ê Øš èŠâ´@P ýÈœt³°Ð¬ †Ð¯tèiUèáΩd`P°Š¯šl ¢ ýÈœt@P°Š¯n † › ª `× ¢ ôŠÈ ª Rü≠ °Š¬£© ½ aèÖ¡P` üŁ± ¢ ŠâÔþ≈ 29 .¢ ý√ üšØ cdüð√H V`.°Š¯šl ¢ ´ üÔŒŠvUü©³bPóý≈H ¢ √ èâä ø Í.°Š¯šl ½ ¸¿`V`¢ ý≈ H æ È≠ ¢ ©¢ ä√ @P °Š¯n 30 . `èŁm •Ł◊ ü©^Pó ¢ ¸Š¬˙¿ šØ ˙ flýÈä¯n ¢ √ä a © \üŠ√ èŠâ©Xèi† ŠÈŁ◊∫ ê ½ düª ê ŠvP ¢ ŠvP •ý≈èt ¢ ýË≥ N (8-1:12èâä ±üŠ√ ;13-6:26ò ))

ø óý≈H © íáä√ ^P ïC©büšØ èâý’®òÆš ² ñæ ¢ òÆš VîävŽd òÓÐ≈P R ü≠ ¢ ´ °Š¯šld ´ °Š¯ v@P¦ ` ³°Š¯nŽd 31 .¢ ùŠ¯ðv ½ a èÖ¡P` XèÅý≈ V` ïC©¢

Å≤ èvä üšØ VèÐâý¬ ínèièi³b èÅæ@P Šâ≠ ¢ ˛ ƒ üšØ ò‘®Y˚Š˜C≥ ³°œ tüšØ ³°œ šØ èâýœ t üšØ °Š¯ ä≈ ½ © ^P˛ ƒ@P^èðv ¢ © ^P½ ê adüª ê ¸¿` V` ïC©üšØ ³bU V` Î 32 .°Š¯ý✠†ÂŠ¯äv°Š¯ývèÐv ŠvP^èðv ¢ ŠvPüý√ èåý≈ èšldèå®èväèå® ½ Ë¡ ý≈ þȯŠvÐ ¢ © ^P°Š¯n ³bèÅæ@Pïäv èj¢ √ @P¸ Øš Xü”Ö≥ ü©¢ ø òæènèâþŁ± ô≠è m ˙flª ïŠv .òÓ ò−‰Š¯−t ˛©˙flª dPUüЯ−tü ± òýËŸŠ ½ ©üšØ ¢ †’Ð≈ òÆš ïäv ¢ Øš ïýâð¬ èi½ Øš Xü”Ö≥ ü©büý¯−t˙º ä√ ^P .èåý≈ èŠâ´èŠv èâä Ь .¢ © \üŠ√ ü©íŠâý¬ d`P Y ždüý√ ò−‰Š¯−t ¢ aèÐv ^P ü©¼ aèÐv ]˚∆ ¢ £ð¬ ˚¥ ¢ √ @P .èŠvU íŠvžîävP óý≈H èj¢ ¸©½ ¸¿` V` üšØd dèŠâý¬ ï−áŠ¯ÅšÆ !üšØd dèŠâ−ø üšØ 33 © ³bü·Ÿ−æ ò»ždü© †Ł± \üŠ√ °Š¯n VèŠâä¯r ½ †ŠÈЬ 3 °Š¯n ˙Ô™¢

ä√ b`U£I´è−t îäâł± UüŁ±ü≥ bèšl` 4 †’Ð≈ d`P è匊vU ü©ïÖ¡P` ^P ¢ ½

−æ ýÈä¬ èŁm °Š¯ ä≈ ü©˙‚ø üŁ± ¢ šØ îäâä¬èn ˛©ô ◊ ^P ïŠv 34 .¢

Øš èâý”|ä√ äȬð P V` d`P .¢ Øš èvýždüÔł∞ ˙Ô™èâä ð¬P d`P ¢ ä√ £©õ √è p ü©˙flª ^PÎè ®d`P¢ ÈŠ© îŠâÁäÈý¬ £ð¬ ½ ¢ adüª ^Pd`PèŠâ©ïNÉ ª ˚ИC ± ˛©˙Ô™¢ Ë¡ ý≈ ad`˚ ∆ è ©˛© êP ˚šl V` ¢ Øš èâýŠ¬U £©¢ ≠ Pü± ¢ © bü≥Uè m ¢ È≠ ¢ © Y˚Š˜C´ ø ˛ ƒèÅ®˛©˙ÔÐ≈ Sèt ê òýËŸŠ £©fž£Ð¬ ¢ Šâ ŠvPV` 5 ?òÓ ½ Šv äÈ”n ¢ ø òæP ¢ © £©½ d`P ¸Š¬˙ ∫ ü©ó¿d˛≠P`¢ † ±`˙ºü©^PòÓý≈Ž˚Š˜Cł± ü©XUè m ê šØ èâýŠ¬U YdPU ïC≥ŽU ò∂ü› ± ê ŠvP ü©XUè m ŠvP .¢ æ − ø XUè m ^HPô ◊ V` d`P.¢ ÈšØ èłm èâä Š¬U¾ Í.èåý≈ ¢ ¸ä¬èÐv °Š¯n b`îäâŸý≈H`˚ ∆ èâý’®¢ šØ èâýŠ¬U YdPU ïC≥ŽU ˛©³bèÐvdU ø óý≈H °Š¯n W˙π òæP Vd dèŠâý¬ ï−áŠ¯ÅšÆ üý√ Î ïC©¢ Øš ä√ \üŠ√ 6 .büšØ èâý’®¢ ü©^P óý≈H .`U ïäv úŠÈ”|ý√ ü©½ adüª ^P Î ïC©è ®¢ þ√ ü≠ ùð√P` ¸ ä√ ½ ý√ £©íÖý¯−á≥ büŠÈ© °Š¯ ÿý≈H èj¢ adüª ^P ? üšØ ¢ †’Ð≈ •ý≈èt c˚Š˜C≥ üý√ ¢ ½ ©ê kèn èi˙Ô™üšØd dèŠâý¬ ï−áŠ¯ÅšÆ 35 òÆš ï−áŠ¯ÅšÆ Rü≠ ¸Š¬˙ ∫ üý√ •ý≈èt cdè ÿý≈H 7 .¢ aPdò»U@PèŠv ¢ t@P°Š¯n ˚ˆð≈`UV`¢ tüšØ °Š¯ ä≈ Xü”Ö≥ šØ èŠâ©Xèièi˛ ƒìåÐ≈ ü©½ šØ èâýœ šØ èâýœ

Ω Øš ³bU^îNà≥óšÆPèibüŠ√Uü’Š≈ ïŠv ñ ý√ èå®èväèå®Zü› ◊≤ ³bU^IPYUü’Š≈ .¢ ‰ ˚šl .°Š¯šl ¢ ý√ £©UèŠv ïŠv Sèt ä√ ènŽd ¢ © Mòæü≥ °Š¯n ˚ı≥ ¢ ä√ PîH m ïC©°Š¯šl ¢ ≠ P`¢ äÈšØ d°Š¯n ¢ ü©bü≥ìH r ¢ .èŠâ©UPŽd@P Øš ïýâ„šØ óšÆPèibüŠÈþ¯Håł∞ ¢ © büŠ√Uü’Š≈ ïŠv ˚Š˜ÑΩ îŠâª © ñ‰Ω ïŠv °Š¯n ïC≥èvä î ∫óŠ≈îu .¢ ³bU¢ Šâ≠ .¢ © Øš èvýüšØ \`˚−¥ îÖÐ√ ¢ .°Š¯šl ˛ýƒèŁm@PdèÐv òšÆ ê ¸¿`^IP³°œ ŠvPbèŠâþ¯åł∞ `U½

æ ê †Ł± ävèÐv \˙≤ ävèłmP ê kèn 36 .£ð¬ £◊ \ü”q èŠv cU ë ý≈ H √ @P† √ @Pùð√P`£© ¾ ¢ Ł± V`üý√ üšØddèŠâý¬ ï−áŠ¯ÅšÆ ó £´Pèj¢ †”ðv ø óý≈H °Š¯n37 .¢ ´ büšØ ïäv îä⊯äv ½ ˚šl d`P ¢ ¸≠èÄ≈Ð óý≈H üý√ èj ø ê Í!üšØddèŠâý¬ÌïC©büšØ èâý’®ò‘≈Š ¢ ŠvP


25-8:14 ù¡˙≤

87

ýÈØš d ýÈœt£©Uîn ˛©³b P óý≈H ¢ ï−áŠ¯ÅšÆ °Š¯n üšØ ¢ šØ èłm †Ł± ò∞Ł Pdè ÿý≈H .°Š¯šl¢ ä√ ½ adüª ^P 8 .èjbüšØd°Š¯ ä≈ •ý≈èt cdè ÿý≈H c˚Š˜C≥ •ł◊H®üŁ± üý√ ¢ È≠ ¢ © ˚Иu ü©ó‰Ł± c˚Š˜C≥ ¢ ” ≈ð ¢ ø ¢ ä√ ˙≤èŠâ©òÓý≈ òýËœt£©¢ È≠ .èŠâ© dèŠâý¬ ¢ © bü≠üµd VdèÐv ¢ äȬð P \üŠ√ °Š¯n Xè−t 17 ä√ ^P¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ £© °Š¯n ˙Ô™^P •ý≈èt ¢ èŠvUQž˙Ôł∞ ü©íŠâý¬ dPUüЯ−tü ± £ð¬ ³bîÐv c˚Š˜C≥ ¢ Ôý≈ ¢ Ôþ˯ŠÐv £ð¬ Ž˚Š˜C≥ †ø V` †Ł± 18 .èŠâ´ ˛©Y˚ИC ± ¦ ä√ \üŠ√ üý√ ¢ ¢ ^üH ± òÓÐ≈ bè Ł∞ °Š¯n èŠâä¬HU ïC©.büšØ èâý’®òÆš ²ñæ °Š¯n9 .¢ šØ dèå®èväè客 šØ ý√ ý≈ H ý≈ H Ë”Ö æ ≥ ý ø °Š¯n ó ïC©büšØ èâý’®òšÆ ²ñ c ó °Š¯n Î è ® û”ÖýÈ ¢ © Xèi¢ √ üšØ ¢ È© ¢ ©½ •ý≈èt c˚Š˜C≥ ê adüª ^Pbèšl`¢ šØ ˛ƒèŁm YU óŠ ŠvP¢ Øš èšldèå®èväè宕ý≈èt c˚Š˜C≥ aPV`d`Pèjc£© ¸Š¬˙º ´ °Š¯åN®dUèŠv ü©^PRü≠ üý√¢ √ èŁm è ® Í.¢ Í.¢ ˚šl ¸ý¬P üšØ •©U ½ †’Ð≈ ü©b`U£´è−t üý√ òäËø ½ aèÐv ïŠv †Ł± 19 È´ °Š¯n ˚ˆ−æ £©í|ä√ ¢ ø bèšl`U£I´è−t ¸ý¬ 16 äÈ’®¢ © \üŠ√ ¢ ¢ Ω ‰ © ä√ b` U£I´è−t .P üšØ •ł◊H® †ø òšÆ ûÐ√èÑ≥ ¢ dèŠâý¬ èväèå®èiñ îŠâª ¢

œŠv ¢ ø \üŠ√ U£I´è−t ê —k ¢ äÈ’®c£— ŠvU îÖÐ√ ¢ °Š¯ ä≈ V` °Š¯n ÎïC©¢ ŠvP

È ≠ ¢ © Uîn ˛©büäÈŸæ− U ¢ © \üŠ√ Yîâä ≥ èp d ˛©PUü’≈Š ¢ N) (6-3:22èuü≠ ;16-14:26òýË≥

Í.èjb`£©ïäv ïC©ü…U˛ ƒ ü©•ý≈èt c˚Š˜ýv °Š¯n ïC©büšØ èvýTU³°Š¯àŠ√ büšØ ä√ \üŠ√ 20 ]ì m c˚Š˜C≥ ê ŠvP °Š¯n bü´ü≠ VdèÐv ³bP Î è ®¢

ø °Š¯n bü≠üµd VdèÐv ³bP ¸ ý¬ ˛ýƒ üŠ√£œtP VPUü’Š≈ ê ŠvP ¢

Øš èšld £©òäËŸæ− U ˛þƒ`d òäËð¬P °Š¯n ï âø èiòÆš ê ŠvP •ý≈èt c˚Š˜C≥ òÆš ` .¢ °Š¯n b`£Š¬£◊ý≈ ïC©èኯŁm èjc˙≤ XU@P³°Ð¬P 21 .¢ šØ èšld ü—åÐ≈ £©üÐ√žU

© b üäÈšØèi √ä £©½ ä√ £©¢ ≠ Pü± ¢ © \üŠ√ èÅäËØš d ¢ .èŠâ´¢ aèÐv ˛©¢ © büäÈšØèi11 √ üšØ ¦ ^Pd`P ¢ ^üH ± ½ †’Ð≈ °Š¯n cdèÐv ^P èÅäËšØd ¢

Šâ≠ ¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ £©íýâ¡ ü©XU@P° © ^P ¢ ³ ЬP ° ³œ šØ èŠâ´èåŒkû”ÖýÈ≥ ¢

ø ïŁm`˛©ùŁ± .èŠâ©Vîr`èi¢ äÈŠ¬ Uó¿dü©¢ ø P£ð¬ eèâä Ь ü©\üŠ√ VPUü’Š≈ ¢

È≠ ¢ ©¢ ≠ P` ¢ ä√ P`ž£œ ðv ½ Š¬è ä≈ ¢ V` £´P Î ïC©è ®d`P .èjüšØ QèväUdU ¸ © ^PîŠvè−t üý√ èvý üšØ PüšØ ïäv òÆš PîŠâð¬ Í.èvý üšØ ìåÐ≈ °Š¯n û± ¢

È≠ ¢ ©¢ ä√ £©¢ ≠ Pü± ¢ © ³b P£©ž£œ ðv .èåý≈ °Š¯n Qèvý ˛©õ¡ü≥ †øèâä ≥¢

10

Ω ‰ èvä èå®èiñ N) ;23-21,14-7:22èuü≠ ;25-17:26òýË≥ √ èá− ª ˛äƒèÐvNd ¢ N) ;20-15:22èuü≠ ;30-26:26òýË≥ ¬ ýËä (25-23:11ùŠ¯å dü©1

(30-21:13èâä ±üŠ√ © büŠ√Uü’Š≈ d`P èåý≈ ³bU ì ≈ð èi˚Š˜ÑΩ îŠâª ³bU V` 12 îŠâª ^èðv ¢ Ω © ^PU£I´è−t ¢ © \üŠ√ èåý≈ ½ ¸¿`ò‘≈Š èi˛äƒèÐv˙¿˛©b`ž˚Š˜åÐ≈ °Š¯n ñ‰ ¢

Ω È≠ ø ^Pd`P¢ √ @P ¸ Ôý≈ ¢ ä√ \üŠ√ üý√ ¢ Š¬˙¿ èväèå®èiñ‰ îŠâª ¢ c˚Š˜ýv óšÆ ÎïC©èåł∞ üð√H ¢ èiPîH m d`P˛≠ ˛þƒ`d¢ šØ dèå®èväèå®V` †Ł± 22 ý√ ¯n Á Ë ä√ ^HPèŠâ©PUP £œ−t äȬð P£©žd üý√ ˛þƒ`d ¢ d`P.˛©óŠ °Š b`U£I´è−t ¢ Í?°Š¬£©dèŠâN ý¬ bè ® ≈ ø ³bP¢ ä√ \üŠ√ ½ ä√ \üŠ√ 13 äȬð P ¢ ˛þƒ`dïŠv ïC©è ®d`P `èå®d`Pü≠ èåþ≈Pü©˛þƒ`d^P Î,è ®¢ ¸Š¬Pîšl °Š¯ ä≈P d`P èŁÄËÔÐ Š ü©b`U£I´è−t `U ¢ ´ büšØ í mPU°Š¯n ˚ˆ−æ óý≈H †Ł± ïC©è ®d`PÎYU Í.¢ šØ ³bîÐv P˚Š˜C≥ èi˛äƒèðv ò≤U@Pê ŠvPüý√ ¢ ˬ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 23 Ô÷łŠð ¢ © ^Póý≈H èj¢ √ @P˙ flä√ ¢ √ üšØ¢ ý√ èåþ≈Pè|þÈ≥ PUP£œ−tèiPîH m £ð¬ ^Pd`PèŠâ≠ïkèŠâð¬ èi aP˚−¥ ¢ ê ŠvPV` 14 .ü≠ üšØ¢ ý≈ H √ èŁm ìłm °Š¯n ˙Ô™ ø ê © ˙Ô™^P ó èj¢ ø HP¢ ä√ b`U£I´è−t XèÅý≈ d`P.èŠvUü©b`U£I´è−t ¢ äȬð PV`d`P èŠâ© ¢ ä√ UèâýøP Î ïC©ü’®¢ .èŠâ𬠢 kèn ¢ ä√ \üŠ√ 24 Øš ³bü ± P˚Š˜C≥ ïŠv Î ïC©è ®¢ ³bü ± èiVîšlèÖ≥ïŠv d`P ¢

Ω Øš è ® © b`U£I´è−t ¢ äȬð P°Š¯n bè Ł∞ ¢ Øš bè ®V˙ÿ®V`ïC©¢ ñ‰ •ý≈èt ¢

√ èå®UV˙ÿ®èiïävè m TèÐv ê ä√ èŁm ¢ √ è Ð≈ ¢ È≠ ¢ © bü´ü≠ ¢ ø ½ ïŠv .èj¢ 25 .¢ †’Ð≈ ïŠv¢ šØ šØ ³bü ± TP`¢ kèn èi³bè|≥ 15 .büœtèå®èväèå® èi © dü—ävP ê ø óý≈H °Š¯n Î ¢ ¸¿` ^P aP °Š¯n .büšØ èâý’®òšÆ ²ñæ ¢ ýv ½

È≠ cdèÅšÆ .¢ È≠ cdè ÿý≈ V˙ÿ® Í.`£©dNèŠâý¬ èväèå®bèšl`¢ šØ dNèŠâý¬ ¢


88

43-26:14 ù¡˙≤

Ôþ˯ŠÐv °Š¯ Š≈ óý≈H b ü≠£©ïäv ½ ^˙flð√ V` 33 Í.üšØd ¢ aUèÐ⪠°Š¯n

ïäv ^d èidü—ävP èŠâä¬ °Š¯n ½ †šØè−tUèÐv ˛©PîH m ê ýv †Ł± èjbüŠÈð¬ ü©^d

≠ •ý≈èt ¢ äÈð¬ Pü©èâä ±üŠ√ d`P , aüÁ·Š√ ³bP˚Š˜C± òšÆ ½ †’Ð≈ \üŠ√ ˙Ôð≈ .èŠâ´¢ ø ³bP ¢ ä√ \üŠ√ 34 .òÓÐ≈ òÓ®U † ³bèŁm Y˚Š˜C≥ Î è ®¢ ½ ’Ð≈ d`P P üšØ Øš ò Ë´˙ÔÐ≈ òäËý¬P ¢ Øš £Ð¬P£Ð¬ ¢ © ½ ø büŸ ∫ aü≥ üŁ± ïC©¢ ïC©è ®d`P ¢

Í.büŠÈ𬠩 ^P.èŠvèj½ ä√ b`U£I´è−t XèÅý≈ ¸ý¬ 26 †ŠÈ´ê V`îÖÐ√ ¢ ŠvP¢ √ üšØ ïävP`d]˙π˛©³büýÈŠ¬Žd .¢

√ üšØ¢ ýÈ´èŁm Í.`£©dè ÑýÈä¬PP˚Š˜C≥ £ð¬ °Š¯ Š≈ ¢ © ³bP\üŠ√ 35 ©¢ ä√ èŁm d`UYždüÔý≈ •ý≈èt ¢ P£´£ð¬ ³°Š¯nŽd îÖÐ√ ¢ H≤¸¿` è ½ œt üšØ ³°œÅ≤ £´P β©èrU d`P ä√ @Pïäv ê ¢ ýv •Ł◊ ½ i†ÐÈŠ¯É≥ ïŠv üý√ ¢ È≠ c˚Š˜ýv ! ¼ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 36 Í.`U ˚šlüý√ ¢ aèÐv èÐvNPβ©èrU ¢ ≤ ≠ èŠâ𬠢 ©½ ø •Ł◊H≤ü©¢ aèÐv †ÐÈŠ¯É≥ ^PïC©˛©èrUd`P¢ ¢ šØ ³°œÅ ½ ≠ ä≈ Šâ ¢ © ò ∂˙≤Y˚Š˜C≥ d`P£©üµ ¢ ÈŠ¬ U èâþšØ Í.°Š¯ ûÐ√èÑ≥¢ šØ èłm üŁ± üý√ ³°œ ý√ üµ ü©³bPüý√ èvþ ü≠ ^èðv ¢ © b`U£I´è−t ¢ äȬð P\üŠ√ †Ł± 37 ¢ ø ^˙flð√ ¢ ä√ ^PèŠv èðv¢ √ üšØ Øš èšldüµ üý√ èŠâ©³bü·Ÿ−æ cPÎïC©è ®¢ ¢ ≤ þÈä¯å™ê È≠ c˚Š˜ýv èŠâ© ? ¢ aèÐv ïŠv ¢ ŠvP•ý≈èt c˚Š˜C≥ üý√ ïC©°Š¯ ä≈ ³°œÅ ½ ≥ œt VddPîŠâЬ üý√ W`Hd üšØ ïäv íÖý¯−á üý√ ïC©èvý£©èrU d`P Vd èâý´èŁm 38 ? ¢ Šâ≠ ¢ Øš °Š¯ ä≈ ½ Øš îäâ≥ ¦ Í.¢ ¸¿èq òºèi°Š¯n ³bîÐv ³°œ ùšØPü ± ” ≈𠣩èŁm d`U \üŠ√ ïÐâý¬˙≤ Y˚¥`HU °Š¯ vèrU W˙π ˛©òÆš ¢

39

I èt− © ˛ ƒès` ¢ √Ð ˛©b`U£´ ¦Š¯vð °Š¯n cdèÐv ¢ òæèŠâ¡ ù ýË≥ N ;34-31:22èuü≠ ;35-31:26ò ) (38-36:13³°±üŠ√ ø b`U£I´è−t ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 27 ü©³bèÅŠ≈P † ø óý≈H Î ,è ®¢ ´ `U üÔ® :¢ šØ èåŒk°Š¯n b`£Š¬£◊ý≈ ïŠv ¢ Øš P`£ł± °Š¯n Ðv Ydè ÿý≈H ¸ý¬èjb`dèn ü©¢ ˚−˝ý¯äâ≥ bèŠv£œ .˛´°Š¯ vèŁm üšØ

13: 7 èŠv£©Žd Šâ≠ 28 © ¢ äÈÔþ≈P ò∞Ł VdèÐv`U£©˙≤ ³°œ ” ≈ð ¢ ø óý≈H îÖÐ√ ¢ °Š¯n òÆš ¢ Í.èjb `èŁm ü©íŠâ”j

© b`U£I´è−t ¢ äȬð P † ä√ £© b ä√ ^˙flð√ 29 ŠvU Î ,èŠvU aPüŁ± ¢ üý√ èŠâ´VdèÐv`U ^èðv ¢ Ł± \üŠ√ 40 .è}≠ ¢ ³ èÅŠ≈Pèâä ð¬P U£I´è−t XèÅý≈ £— Œ v ä≈ Šâ≠ ¢ ý√ üµ ü©³bP ´ °Š¬UüÔ® Í.èjb `üÔ®°Š¯ ³bèÅŠ≈Pèâä ð¬P°Š¯n ³°œ ê †’Ð≈ °Š¯å ä @PòŒävP ïC©èåý≈ èvý üšØ Xü”Ö≥ èáŠ√P èŠv èðv ¢ åý≈ ½ ≈ ä√ \üŠ√ 30 ø b`U£I´è−t V` ïC©èŠv@Pïäv °Š¯n •Ł◊æ òÓÐ •ł◊H®˛©\üŠ√ °Š¯šl °Š¯ â´ \˙≤½ aPd˛©³WP@.büšØèâý’®òÆš ²ñæ °Š¯n ÎïC©è ®¢ èŠâ©¢ ’® üý√ ïC©èj¢ © ’® ïŠv ïÐâý¬˙≤ ³°Š¯ýv üý√ òÆš íÐâ¡ ¢ ø ¢ äȬŠ U ë .¢ ävèÐv ïÐâý¬˙≤ `U ¢ H≤ © ¢ ä√ £©èrU ïÐâý¬˙≤ Y˚˝Š¯ýv 41 äȬð P \üŠ√ îÖÐ√ ¢ Ô÷Ł b`U£I´è−t ¢ Í.èâýä¬èŁm °Š¯ ä≈ ¢ H≤ ý≈H Šâ≠ 31 © ³°Š¯àŠ√ ¢ ä√ ^˙flð√ ³°œ Ô÷Ł £´PÎïC©èŠvU aPüŁ± •ý≈èt ¢ ø ³bPd`PèŠv@Pùð√P`^èðv ¢ © ¢ XPd@Pd`PüšØ ¢ šØ düµ ê ýv aPó Î ,è ®¢ ≈ Øš ê ä√ £©¢ ≠ Pü± ¢ © b`dè}’äËH´ aPü©XU@P° Øš d £© ïŠv Ž£´˚šl °Š¯n òÓÐ≈ ¸ý¬ ¢ @P¸ ½ ¿`èi¢ ³ ЬP.üšØ ¢ ŠâÔþ≈ üý√ cž£ð¬ òÓÐ èvä ˙≤ •ý≈èt c˚Š˜ýv Hý≈ H≤ Øš èŠâ´ ¢ √ä b`U£I´è−t c˚¥`HU Í °Š¯ ä≈ èâýä¬èŁm ¢ Ô÷Ł °Š¯n ïC©èjbü’®ïäv ½ Ô÷Ł üŁ± V` ¢ ÈØš èłmèväèŁm ü©óšÆ !üÔþ≈P 42 .¢ ðv ü©bü´ü≠ ³bP ¢ aèÐv P` £ž œ Øš èšld@Pbè Š≈ aPPTP` ¢ äȬŠ U Í.¢

.è ®òÆš èáŠ√P

YdèâýΩ£´˛©\üŠ√ N) (12-3:18èâä ±üŠ√ ;53-47:22èuü≠ ;56-47:26òýË≥

aUèÐ⪠˛©˛ ƒè äˬý ˛©\üŠ√ ½ N) (46-39:22èuü≠ ;46-36:26òýË≥

VdèÐv ³bP VPUü’Š≈ èŠv@Pbèšl` VPUü’Š≈ ïC©èåý≈ èšld òÆš £©°Š¯ývèÐv \üŠ√43 ø °Š¯n bü≠üµd © V PUü’Š≈ .èåý≈ ê d`P °Š¬dPü”ýv Rü≠ ò Ë©•ý≈èt ¢ ŠvP ¢

N ŸýË©Xèvä èiùŁ± Xèà≥ ê © ^P d`P \üŠ√ 32 òäËI ŠvP U£I´è−t ¢ √ @PïC— ä√ \üŠ√ ¢ ø b`U£I´è−t ¢ äÈð¬ P ¢ ïC©ê Łm ^P èåý≈ ýv †Ł± Î ,è ®¢


65-44:14 ù¡˙≤

89 “≥ √ üšØ ¢ È≠ ü©büŠÈÔþ≈T © büäÈšØèi.¢ Ôý≈ ¢ d`P½ †·Š√˚−¥ ³°Š¯Å Ö èÅäËšØd¢ ä√ ³°Š¬î vèu YUü’Š≈ RdŽ£Ð¬ .èåý≈ èŁÄŠËÔÐ≈ ü©bü´ü≠ ³bP¢

ä√ ½ © büäÈšØèi 55 © \üŠ√ ¢ ¸≠Pîr Idîp d`P èÅäËšØd ¢ ¢ ≠ ¡ Šâ .¢ √ èŁm èŠâ©íýâ ü©^PïC©èvý ˛©\`˚−¥ èv䣩¦ ^ìýv ½ aUè −æ ]ì m ³°œ √ @PRü≠ ò Ë©56 .¢ Øš d˚∆èu¢ ø ¢ ä√ èðv ½ d`P¢ aUè −æ ˛ ƒ ü©ò‰Š√P V` ≤ ä√ Šâ≠ .¢ © \üŠ√ ȬŠ U ½ þ√ üÔŁ∞ ]ì m ¢ ú”ýâ ◊ ¢ bü´ü≠ ³bP ³°œ aüÐÈÞ¬ ¢

ä√ ø bü´ü≠ ³bP¢ ä√ PUü’Š≈ .èŠâ©Vdè−tP]˙πê ÎïC©è ®¢ ŠvP°Š¯ ä≈P ¢

ø c˚¥`HU ê .°Š¯åý≈ òÆš dèå®°Š¯ ä≈ íŠâ≥¢ ŠvPüŁ± °Š¯ ®°Š¯ývèÐv

© £©dèâýΩ£´ü©^P.¢ üšØ ½ †’Ð≈ ¢ šØ \üŠ√ òÆš `b`UïtüÐ√ ü©ùŁ±°Š¯n

ä√ bü´ü≠îäâł± ¸ý¬ 57 Ôý≈ cž˙Ô®bèšl` üŁ± ¢ © \üŠ√ d`P ¢ ¢ Æ ä√ bü´ü≠ ³bP 58 .¢ È© ¦ þ√ üÔŁ∞ ]ì m óš Î ïC©è ®¢ ùŠ¯ðv ½ aüÐÈÞ¬ ¢ Øš èâä ø ¢ ä√ èjb`U£©VèÐâý¬ ü©èŁm £´^P °Š¯n ïC©èåý≈ èšld ï ®ò≤U@PïŠv ïC©¢

ä√ PUü’Š≈ ¸ý¬ 45 Í.èväèŁm ¢ ≠ •ý≈èt °Š¯n ˛äƒP£—ävd`P YdèŠâ−ø \üŠ√ ¢

Øš ³bü©\üŠ√ 44 © ¢ ä√ P£©Xü”Ö≥ ü©bü´ü≠ ¢ È≠ ¢ PUü’Š≈ ¢

© bü´ü≠ ³bP˙Ôð≈ 46 .èŠâ≠ïtüÐ√ d`Pè ®ÍUèâýøPcPΣ©èŁm ê ŠvUŽ£ä¬ ¢ ä√ © \üŠ√ 47 .èŠvU fîävèÐv ü©^P d` P èŠâ©dèâýΩ£´ü©\üŠ√ ¢ ¢ ® ä√ ê ø °Š¯n b`U£I´è−t ¢ √ üšØ cž˙Ô®ê ²ñäËŠ¯å dPü”ýv òäˬðP¢ ŠvUŽ£ä¬ ŠvP¢

±Ł ä√ büÔý≈èšl ˛äƒèáä√P ¢ ˚Š˜Å‡ý√ èŁm£´P˚¥`HU °Š¯n ³bU ° ³ Š¯ýv d`P ¢ šØ èŠv èâä Ь ¢ ÂŁ± èjb`£© ä√ büÔý≈èšl ˛äƒèáä√P ¢ © ³°šØèidPU˚¥ d`P˛≠ ³bP òÓÐ≈ ¸ý¬ 59 Í.èŠv èâä Ь °Š¯ ä≈ ¢ .èŠvU¾ aèi³bèièiXUè m ¢ ý≈ H © bü´ü≠ d`P b`dPü”ýv büŠÈ©Rü≠ ó Î è ®¢ ø ³bP ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬48 .ò Ë´˛ ƒèðv ïäv ½ †ÊΩPü≥ ˛ ƒ ü©°Š¯n büý√èÐv ˛ ƒüšØ ò‘®¢ H≤ √ @P¢ ä√ £©dèâýΩ£´¢ Ô÷Ł •ý≈èt ¢ © büŠÈÔþ≈T ?büšØ X£Ł◊≤ °Š¯n èŠâ©?üšØ ¢ äÈ≥ èt ¢ © bü´ü≠ XèÅý≈ ¢ ä√ ³°šØèidPU˚¥ ˙Ôð≈ 60 È≠ ¢ © ¢ äȬŠ U óŠË”Öý√ °Š¯n èŁm£´ïävPŽd`d ïC©è ®d`P49 cdè ÿý≈H °Š¯n ¢ £©üšØ cž˙Ô®¢ H≤ Šâ≠ èŠâ©°Š¯ ä≈ dèâýΩ£´bèšl` ¢ ø \üŠ√ cdèt ïŠv ³°œ Ô÷Ł ¢ ä√ óý≈H .èåý≈ •ý≈èt ¢ aènPŽ£≠P]ì m c˚Š˜ýv üŁ± ³°Š¬˚ ∆èm ïŠv ÎïC©èåł∞ üð√H¢ šØ dè}≠ ½ È≠ ¢ ©¢ äÈ’®°Š¯n ˛ ƒèÜ∑òäËð¬P]ì m ¢ © ³bPüý√ èŠâ© °Š¯šl ¸ý¬ 50 Í.èjüšØ òÆš èáŠ√` ¢ Øš PüšØ èåŒk °Š¯n b`£Š¬£◊ý≈ èኯŁm ½ aèÐv ˛ ƒ ü©¢ ½ aèÖ¡P` ’®°Š¯ ä≈ Øš d ï ®]ì m c˚Š˜ýv üŁ± Rü≠ ïC©èåł∞ üð√H d`P ?èj¢ V` èŠâ©°Š¯šl ¢ Šâ≠ 61 Í?¢ ïäv aPüŁ± ˛ ƒ ü©èi^Pèšld¦ ^ü≥è m í|≠èÐv \üŠ√ ³°œ šØ ²ñæ .èŠvU ≥ ä√ ³°šØèi dPU˚¥ Øš ñËŠ üý√ èŠâ©ÎèŠâ©SPüµ P˚¥`HU ¢ ø \üŠ√ ¢ ¢ √ PîH m ? Í?èâþŠ¯Ðv èióŠË±d¢ ä√ \üŠ√ 62 d`P.büšØ èâþŠ¯Ðv èiPîH m °Š¯n bèšl Î ïC©èŠvU aPüŁ± ¢ ¯ Ë þ v Ð © ³bèÅæ@Pd`P¢ Ô Š ¸ä¬èŁm òäËšØPU˛©û”Ñ≥ dIUèu ü©XU@P ° bü≠UèÐv ¢ ³ ЬP ý√ @PdPüµ £ð¬ ´ üÔŒŠvU¢ Í.¢ ä√ ³°šØèidPU˚¥ 63 √ üšØ ¢ ý√ ždèåð≈ cž˚ð˜C©¢ äȬð P ¢ Î ïC©è ®¢ Æ †ø óý≈H 64 !òÆš d°Š¯ ä≈ ò¿èÐv ½ ad`˚ ∆ ˛ ƒ ü©˛©òÆš Pü´îŠvŽ˙≤ °Š¯Åš √ üšØ ¢ ýÈ’®]ì m ¢ © PîH m¢ ø P ¢ ä√ óý≈H £ð¬ ^P ïC©èåł∞ üð√H d`P èâä ø ¢

© \üŠ√ È´ RèåÐ≈ £©ždüÔł∞ ü©^P U£I´è−t XèÅý≈ ¢ .¢ ˛ýƒüµ V` .èåý≈ UüŁ± ü≥ bèšl` U£I´è−t ³bPüŁ±üä√ ê ŠvP èi\üŠ√ 51 ä√ bü´ü≠ .èåý≈ ¢ √ üšØ ¢ äÈ’ð≈ cž˚ð˜C© © ^HP 52 .èŠâ≠ ž£œ ðv ü©^HP¢ ¢ ø bèšl`ïäâšØ£Ð¬ V`d`P,èŠâ´£I´Pž˚ð˜C©¢ ø 󉣱 .PüšØ Pž˙Ô®RèåÐ≈ ¢

Èä ≥ èt ¢ ©° ³ Š¬îv èu YUü’≈Š \üŠ√ ¢ N) èâä ±üŠ√ ;71-63,55-54:22èuü≠ ;68-57:26òýË≥ (24-19,14-13:18 ä√ bü´ü≠ ³°Ł± ü©\üŠ√ 53 ä√ bü’ä≈HPèŠâ©dèâýΩ£´¢ ü©^P ¢

© ³°šØèidPU˚¥ © büäÈšØèiXèÅý≈ .¢ È´ ¢ ≠ ˙Ô™¢ RdŽ£Ð¬ d`P èÅäËšØd ¢ ≥ ∞ “ Øš ï~ÉŠÈΩ èŠâ©èi †ø 54 .¢ Ôý≈ õŸŁ £ð¬ bèšl` † © ³°Š¬î vèu YUü’Š≈ Í?¢ ½ ·Š√˚−¥ ³°Š¯Å Ö V`ìr ¢ ¬ Ë ä√ bü´ü≠ †ø Øš dP`dü›¡ V`ÎïC©è ®¢ √ üšØ ¢ ýÈ”mł £ð¬ ¢ ”p ès ¢ © d`U ¢ Ô÷łŠð ¢ © \üŠ√ , ^˙flð√ aü≥ d`˚ ∆ ü©^Pd`P¢ ½ ³°šØèidPU˚¥ ¢ ä√ bü´ü≠ îäâł± UüŁ±ü≥ £ð¬ bèšl` 65 .¢ © © ˙Ô™¢ © bü flΩèÄ≤ d`PüšØ í mPU°Š¯n ³°◊∂ ¢ ÈØš èłm ˛äƒ üšØ PŽ˚¥ ˛© R@Pd`PèŠâ´•þËŠ¯Ðv •ý≈èt ¢ £ð¬ \üŠ√ ¢ Æ äÈð¬ èvý —k ¢ äÈ’®d`Pcdèn¢ Nœn d`PèŠvèðâÔł∞ P˚ˆł∞ è|øPd`PèiüÔý≈ .è}≠ ¢ aüÐÈä¬ °Š¯Åš ÎïC©¢ ½


90 √ý ø ]˙π ˛©ùπìðv ¦ ùŠ¯âý„ ˛©\üŠ√ ¢ N) ;5-1:23èuü≠ ;14-11,2-1:27òýË≥

11:15-66:14 ù¡˙≤

äȬð P¢ ø HP£©dèn dèn ¢ ä√ b`UèŠâð¬ d`PÍ èâä Hø °Š¯ývèÐv ˛© °Š¯n ï ÉÐÈ¡ ¢ ł÷ä≈ èÅ∏ ¢ .èŠâ≠

(38-28:18èâä ±üŠ√ © büäÈšØèiWèÐâ›≠PMò“r ,³°Š¬î vèu YUü’Š≈ cž£Ð¬ èÅäËØš d¢ “≥ ä√ UP˙ºP ¢ © ½ ¢ ¸≠Pîr Idîpd`P † ½ ·Š√˚−¥ ³°Š¯Å Ö

15

Èπ ïŠv d`P èŠv ìÐv ^ìŁmP ÈšØ èłm èv䣩èŠâ©ü©\ üŠ√ ïC©èŠâ©¢ ü©\üŠ√ V` .¢ œt Pd`P¢ È´ ¢ ≠ ^èðv ¢ © ^Pèåý≈ £ä¬dü´èi˚ˆ−æ üŁ± ùπìŠâ𬠣©fîävèÐv ¢ ≠ Pü± .èŠâ©¢ ä√ ùπ ìŠâð¬ 2 ø \üŠ√ ¢ Vè−tUèÐv èibüŠ√Uü’Š≈ üý√ èŠâ©Î ïC©èåł∞ üð√H ¢

√Ð ˛©^˙flð√ ˛ ƒès` ¢ N) ;62-56:22èuü≠ ;75-69:26òýË≥ (27-25,18-15:18èâä ±üŠ√ ∂ ¸¿`^P 66 ˛©³°šØèidPU˚¥ ïC©èåý≈ °Š¯n òÆš ³°◊ òÓÐ≈P^˙flð√ ½ © ^˙flð√ Yžîävü≠ ê R@P°Š¯n b`ždèŁm ü©^˙flð√ 67 .˛ ƒ@P^èðv ¢ ŠvP ø ¸Š¬˙¿ ü©^˙flð√ ¢ ä√ Yžîävü≠ ^P £©•œ √ üšØ¢ ýȬð èvý ŠvU ¢ è匊vU¢

Í?¢ šØ Øš ê Øš è ®üŁ± ¢ ä√ üý√ bèšl ÎèŠvU aPüŁ± ¢ ä√ \üŠ√ Í.¢ ŠâÔþ≈ V`¢ √ è}≠ ½ ä√ èÅäËØš d¢ © büäÈšØèi3 ¸ý¬ 4 .¢ aènPŽ£≠Pò Ë©£ð¬ \üŠ√ ¢ ä√ ùπìŠâð¬ ø \üŠ√ ¢ ¢ aènPŽ£≠Pò Ë©£ð¬ •Ł◊Hý≈ Rü≠ ïŠv ÎïC©èåł∞ üð√H ¢ šØ dè}≠ ½ †ł± üý√ °Š¯šl Í?èâýŠ¬U°Š¯ ä≈ aPüŁ± ˛ ƒ ü©¢ šØ ¼ © ^P 5 ò−æü≥è m ˛©^Pd`P.èšld¦ ^ü≥è m í|≠èÐv \üŠ√ UüŁ±`èÐv ¢

è ®d`P Øš òÆš `üý√Î © \üŠ√ Y˚∆èvä ^PüŁ± ¢ Í.èåý≈ •ý≈èt ¢ Šâ≠ 68 ä√ ^˙flð√ ³°œ °Š¯n d`P èâýä¬èŁm °Š¯ ä≈ °Š¯n Î è ®d `P èŠâ©dè|ä√P ¢ Hÿæ √ üšØ ¢ ýÈ’®ïŠv Í ¢ © ³°◊∂ d`P èåþ≈P ¢ ¢ šØ òÆš d ï ®èŠâ©üý√ ïC©èâýÔŁ÷ °Š¯ ä≈ © ï~ mPîkP a . *èŠâ´^èðv ¢ èÐv ä√ ˛©ž£≠ ^P 69 √ üšØ cž˙Ô®bèšl`d`Pè匊v VdèÐv`Uü©^˙flð√ ¢ ¢

ø bü´ü≠ Øš ê ø °Š¯n b`U£I´è−t ¢ © ^P ò≤U@PïŠv ÎïC©è ®¢ ŠvU ü© Í.¢ .˛ ƒüšØ ½ a˚Š˜C± Yž£Ð¬ ü©ùπìŠâ𬠣©•œ ŠvP¢

ø ùπìŠâ¬ð È ≠ ¢ © ˛ ƒèšld ˛©\üŠ√ ¢ ¦ −µ ü©Xèièvä ò Ë´˛©¢ ù N) ;25-13:23èuü≠ ;31-15:27òýË≥ (16:19-39:18èâä ±üŠ√ ‡ý√ © £ä¬dü´£ð¬ õ¡ü≥ ¢ © ñ‰Ω îŠâª Sèt ˚šl °Š¯n íŠâŸ ˛©óŒm ¢

6

ø ïävè m îŠâ¡ ê ¸¿`^P7 .èåý≈ èvý èðv ˛ ƒ èšldYîŠâ¡ ê ŠvPò≤èvä èÐvNP£Ð¬ ½ ŠvP ¢ ä√ è m îŠâ¡ •ý≈èt ¢ © büŠÈ” vèÐâ¡ YîŠâ¡ ê ŠvP ü≠Pž£—åŁ∞ †ø ïŠv èåý≈ °Š¯n ¢ Ôý≈ ŽUü ±èn °Š¯n XPŽ£≠P ¢ © íýâ¡ ½ © cž£—åŁ∞ ¸¿` ¢ ùπìŠâð¬ Rü≠ 8 .¢ È≠ ¢ äȬð P W˙π ˛©ï−áŠ¯ÅšÆ d`P ¢ √ @P^èðv ¢ © ˛ ƒèšld ˛©YîŠâ¡ ê ŠvP ¢

ä√ ^˙flð√ 70 .èŠâ©dè|ä√Pèibüý√èÐv ˛©^PVdèÐv`U¢ © ^˙flð√ îÖÐ√ £Š¬U YždüÔý≈ √ üšØ cž˙Ô® ¸Š¬˙¿ ¢ büŠÈ≥U@Pîäâł± ¢ ≈ ýÈä¬ èŁm óšÆ Ì è ®¢ ø ^P ¢ ä√ © ^P òÓÐ üý√ ïC©°Š¯šl ¢ °Š¯n b`U£I´è−t ¢ Øš èiòÆš íŠâ”jòÓÐ≈ üý√ d`P¢ Øš ê ø Í.¢ ŠvP¢ äȬð P^˙flð√ ¸ý¬ £©èN~łm d`P èŠâ©\`˚−¥ èv䣩½ †äÈ·≠ £ð¬ ¼ aP@¢

71

© ùŁ± ò≤U@PïŠv büšØ èvý£©Vîr`¢ È≠ ¢ © PîH m°Š¯n ïC© è ® °Š¯n cdèÐv ¢ ýÈ’®¢ ø •Ł◊H≤óý≈H Í!èâýä¬èŁm °Š¯ ä≈ ü©^P°Š¯n üšØ ¢

ä√ \˙≤ è ®ïŠv ä√ ^˙flð√ 72 ïÐâý¬˙≤ Y˚¥`HU¢ †Ł± ¢ ä√ ^˙flð√ ä√ \üŠ√ ïC©èŠâ©UèŠv ¢ ¸ý¬ èŠvU ë Î .èåý≈ è ®èŠâ©¢ ävèÐv

” ð≈ ¢ ø ¢ äÈŠ¬ U ë © \˙≤ —k ¢ ä√ £©ë .¢ ävèn ˛© üý√ ïC©è}ŠÈ’®dèÐv ³°Š¯ýv üý√ ¢ ävèÐv dèÐv `U ¢ H≤ ý≈ H © £©UèŠv ½ Øš èâýä¬èŁm °Š¯ ä≈ ¢ Ô÷Ł ø bü´ü≠ ¢ ä√ ùπìŠâð¬ 9 V` ¢ aèÐv ˛ ƒüšØ ò‘®˛©\üŠ√ Í.¢ îäâÂð√ ü©½ aèÐv ^P ó èŠâ©Î ïC©èåł∞ üð√H ¢ ä√ `d d`PPüšØ ìýâЯn °Š¯n •©U ý√ £© È≠ cdè ÿý≈H ïC©üšØ ¢ © büŠ√Uü’Š≈ ¢ .è}≠¢ 10 Í?üšØ ˛ ƒèšl d˛©Vè−tUèÐv ¢ ø ³°”Łmd`Pîá± ¢ © èÅäËšØd¢ © büäÈšØèi © ^P¢ © £©îŠâ¡ ü©\üŠ√ ¢ ¢ ý≈ ä√ èŁm ¢ È© ¢ ≠ Pü± büäÈšØèi11 .òÓ Xü”Ö≥ ü©ùπìŠâ𬠽 aèÐv ˛©¢

Øš ínè−t ïŠv °Š¯n bü ◊‰ä√ ˛äƒèväüŠ√ cdèt ½ ½ Š¬@P †’Ð≈ 68 ¸ Í.XüŁ◊šÆ èib`îäv£ð¬ d`PÎ.¢


91

33-12:15 ù¡˙≤

—k © èâý—~j.¢ √ T£ð¬ ïC— òäË·≥ ¢ Łm ˛©Xèvä èâNý—~jü©\üŠ√ V`d`P 22 .¢

ä√ èÅäËšØd ¢ © ø ùπìŠâð¬ V`ïC©èŠvèá©Pü©bü´ü≠ ¢ ˛ ƒèšld˛©^èÐâä¬P£Ð¬ ¢

ä√ büŠÈšØèðâø °Š¯n èâNý—~j23 Í ïC— äÈŠ¯ðv ü©\üŠ√ ¢ ¢ Łm ˛© Yž£ð¬üԮΠŠâ≠.èåý≈ ^dèidü—ävPPüšØ ò“n˙H≤ïŠv ,èŠvUïkèŠâ𬠢 È≠ ¢ © ä√ \üŠ√ ³°œ ü©^P¢ Ë≥ ä√ büŠÈšØèðâø 24.èŠâð¬ ïäv °Š¯ ÄŠ d`P èŠvU è|þÈ≠ £ð¬ †ŠÈ”p ü©\üŠ√ ¢

È≠ ¢ © \üŠ√ °Š¬£©¦ ^dPŽîC´˛© .°Š¯ ä≈ ¢ ø bü´ü≠ ¢ ä√ ùπìŠâð¬ 12 © büŠ√Uü’Š≈Î ïC©èåł∞ üð√H VdèÐv`U ¢ ¢ ý√ dè|ð√ ü©ò≤U@PùŁ± óý≈H ¢ ø Xèvä ¢ © Vè−tUèÐv èŠâ©°Š¯n ü©^P üšØ ¢

ä√ büŠ√Uü’Š≈ ˙Ôð≈ .°Š¬U ê © \üŠ√ d`P TPžU ïr˙¿ ¢ ü©b`ž˚ð˜C©¢ ävüÔþ≈

Í?b`£©

—k ¢ äÈ’®d`P èŠv èłÄ≤ dü−µ VdèÐv`U ¢ ä√ bü´ü≠ 13 ø P Î ïC©¢ .èŠâ≠¾ ¸ä¬èÐv °Š¯n ùð√@P ¢ © ñË∑ √ èyž£ł± £ð¬ †ŠÈ”p ü©\üŠ√ †Ł± V` 25 üä√ ¢ Ð üý√ ¢ © \üŠ√ 26 .èåý≈ ½ ÷ŁÐ≈ ¸¿` èi¢ Î ïC©ïŠv V` èåý≈ XPŽ£≠P üŁ± ]ì m ¢ ^P 27 .òÓý≈ ò Ë´˛ ƒPüÔŒk £ð¬ †ŠÈ”p £Š¬£◊ý≈ ïŠv Í Vè−tUèÐv èibüŠ√Uü’Š≈ © ä√ bü’ä≈PV`ìr ¢ © \üŠ√ ¢ è|þÈ≠£ð¬ †ŠÈ”p òÓÐ≈ ü©b `ü©PžU `U•ý≈èt ¢ ä√ bü’ä≈P.èåý≈èŠvU c˚¥`HU d`P ¸ä¬èŁm òäËšØPU˛©\üŠ√ ü©ü©PžU ê ŠvP¢ ø bèšl` 29 *28 .èåý≈ èŠvUè|þÈ≠ ]˙π °Š¯ vèÐv ü© ≠ P`¢ ä√ dŽîC´¢ ¢ √ üšØ ¢ ý√ ìšl ü©b`˚¥ ¢ äȬð P Rü≠ ýÈ’®d`P ¢ ý√ £©˛ýƒŽ˙∫ ¢ ¢ Ð√ ˛©\üŠ√ ¢ © £©Xî äË≥ü©èŁm£´üý√ Î £©˚Š˜Å‡ý√ VdèÐv`U °Š¯n büä√U³°Š¯ýv ˙Ôð≈ ü©^P ¢ ¬ ä Ë ÷łŠ £©£ý¬P ¢ ø †ŠÈ”p üý√ aP 30 .¢ Øš èŠv èâýЬ ½ ä√ d`P èŁm@P¢ aèÐv ˛©¢ äȬð P Í.£©½ † πèܱ˛©¼ aP@¢ “≥ © büäÈšØèiUüŁ±ü≥ £ð¬ bèšl` †·Š√˚−¥ ³°Š¯Å Ö d`P èÅäËšØd ¢ ½

31

—k ¢ äÈ’®£©PždP_PŽîn òÓÐ≈ ä√ ^HP ÎïC©¢ ŠvU¢ £—n˛©½ † πèܱ˛©bü´ü≠£—

Í.`£© aü”É≥ ä√ ùπìŠâð¬ 14 Øš X£Ł± èŠâ©èi^Pd`P?büŠÈ©ÎïC©èåł∞üð√H¢ Í?¢ ä√ bü´ü≠ £ð¬ ^P èyž£ł± £ð¬ †ŠÈ”p ü©^PÎïC©è ®d`PèŠv èłÄ≤ ïC≥è}äÈšØ ¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ £©¦ ò≤U@Pò≤èvä èÐvNP£Ð¬ ¢ ^üH ± ü©bü´ü≠ ùπìŠâð¬ 15 Í.` È≠ ¢ © ¢ äȬŠ U † ŠÈ”p £©dèn cNdUd`P .èŠvU £©èšld ü© ü©\üŠ√ ¢ ≠ Pü± ¢ © büŠÈšØèðâø .èŠâ©¢ ∂ © Ä≤ © ä¬ ´ © Š√ Æ © π ð¬ í ¢ £ dü ü \ü òš èðâø ¢ ù ìŠâ 16 ³◊ ¢ ° È´ ¢ ≠ °Š¯n ä√ bü’ä≈Pd`P èåý≈ èvýì ®³°Š¬düýÈŠ¬£ð¬ üŁ± ¢ ŠvU ¢ XèÅý≈ £— ä√ büŠÈšØèðâø 17 .èŠvìÐv •ý≈èt ê © \üŠ√ ¢ £ð¬`P ¢ ŠvP ü©büŠÈšØèðâø © ^P£©èâä Ь ³Wèvý ê ¢ ŠvPèibüþÈä¬èid`P£©èâä ’ð≈ ï rüł± èië ävd ˛äƒPü ªdP ä√ bü’ä≈P ¸ý¬ 18 .èNå®d £ð¬˚¥ d`P èŠâ©\`˚−¥ èv䣩Xìt ü©\üŠ√ ¢ ý≈ H ý√ £©Xìt ü©ó óšÆ Vè−tUèÐv ¢ © büŠ√Uü’Š≈ cP Î è ® 19 Í! °Š¯šl ¢ © ^P òÆš èðâø ý√ dèn ¢ ø Yž˙Ôł∞ £ð¬ ˚¥ ¢ ýÈ©üÔý≈ £ð¬ ^P d`P ¢ \üŠ√ d`P ¢

äȬð P aP °Š¯n ½ †ÊŠÈÁ± V` £´P 32 .è|ø £©ïäv ½ † πèܱ ˛©¼ aP@¢ ≥ √ @P¢ ÷łŠËä¬ £©£ý¬P ¢ ø †ŠÈ”p aP üý√ ¢ Øš ñËŠ Vè−tUèÐv èi íŠâ ¬P˚¥P d`P ¢ äȬð P °Š¯ vT b ³ èÅŠ≈P £ð¬ ^ P óšÆ ½ ¸¿` ^P üý√ c£©½ † πèܱ ˛©¼ aP@¢

Øš d £©£ð¬ düπ ¢ © _PŽîn ½ ýȬŠ U ê äÈþ¯å™¢ äÈ≥ èt ¢ © ¢ aUèÐ⪠òŒtP ¢ Šâþ¬ ¢ ± ä√ büŠÈšØèðâø †Ł± 20.¢ Ôý≈ bü’ä≈P üý√ èŠâ©óýË H èväPždP _PŽîn èi^P ¢

—k ¢ äÈŠ¬ U ïäâ·π V` W˙π ^P Í ¢ ´ © \üŠ√ .¢ £ð¬ †ŠÈ”p `ŽdèÐv ¢ ý≈H Ÿ ≈ ‰ —k ¢ ä√ £©£ ◊ èi^PòÓÐ düł± ¢ È´ ¢ √ èyž£ł± .¢

© òæPd`P.èŠvUSè|ä√ ü©¢ ∫ üł± ˛äƒPü ªdP¢ ä√ èŠv èâä ’ð≈ VdèÐv`Uü©b`ž˚ð˜C©¢ È´ ¢ ≠ •ý≈èt ¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ èyž£ł± £ð¬ †ŠÈ”p ü©\üŠ√ V`˙Ôð≈ .¢

aü≥ ˛©\üŠ√ ½ N) ;49-44:23èuü≠ ;56-45:27òýË≥

PüšØ a ü”É≥ \üŠ√ ;43-26:23èuü≠ ;44-32;27òýË≥)

(30-28:19èâä ±üŠ√

(27-17:19èâä ±üŠ√

èåý≈ PüšØ èÐv`žU °Š¯n c˚Š˜yîävP ê ¸¿` èi˚ˆð≈`U 33 ~n Pdèt èåý≈ ½ È© ínè−t ü©½ ½ Š¬@P ¸Š¬@P^P°Š¯n bü ◊‰ä√ ˛äƒèväüŠ√ îäâł± 28 ¸ èŠâ´èåN®d°Š¯n bü≥£Ł◊≤ V`Î,°Š¯šl ¢ √ ¬ Øš Í.PüšØ Pdüð√ W˙π^IP½ ¸Š @PïŠv èi½ †·Š ˚−¥ .Í¢

V` èåý≈ ³bü·Ÿ−æ Xèvä èiùŁ± ò≤U@Pê ŠvP èi˚ˆ−æ òäËŠ¬£© ¸ý¬ 21 ø ½ aèÐv èiò‰Ω`dd`PdîäâœtV`.èåý≈ èšld@P¢ †ŠÈÔ® ˛©\üŠ√ òÆš èðâø.èåý≈ ¼ ä√ £©òýËøU£Ð¬Žd ¢ ø ³bü·Ÿ−æ ¢ È≠ ¢ © ¢ ä√ èŁm ¢ √ èåþ≈P † ¢ ŠÈ”p ŠÈ≠ ¢


92

6:16-34:15 ù¡˙≤

Ë fläÈý¬ ä√ \üŠ√ ¢ †øPü ±dU îäâ”Ðv ¢ PîH m .èåý≈ ³°©dóšÆPê Ł÷Ð≈ ³°Š¯ýv 34 .èåý≈ ê Ł÷Ð≈ ³°Š¯ýv ˚ˆð≈`U P˚Š˜yîävP ïŠv Ð⣱ ˛©½ ŠvP°Š¯n óŠ YUü’Š≈ úøüŠ√ ïCœ ýv ¢ ≈ ø °Š¯n bü≠P` ¢ ä√ £©`Ždd@P˛©½ © ùŁ± Í? òäËý¯àЯt èŨ òšÆü”ŠvP,òšÆü”ŠvP Î Pdè|ð√ ¢ ø ŽdP`@P 44 .èåý≈ ê †šØè−tUèÐv ˛© òäË·≥ ¢ ŠvP òÓÐ ïŠv ¢ © \üŠ√ ä√ üý√!PîH m c˚Š˜C≥ !PîH m c˚Š˜C≥Î ä√ èŁm ˙≤î~Łm dîu ^P¢ a˚Š˜C± ü©ùπìŠâ𬠣𬠢 \üŠ√ ˛ ƒ üšØ òÆš ½ Í?* èŠvUždüÔł∞ büŠÈ©•ý≈ètP˚Š˜C≥ ¢ ≥ ä√ ùπìŠâð¬ ü©dPîŠvî ∫òÆš èðâøê ä√ bü´ü≠ îäâł± ¢ √ üšØ cž˙Ô®£ð¬ bèšl`35 üð√H d`PèŠv ìÐv ¢ ŠvP³°Š¯ÖýÈ £ð¬ ˛äƒP£—äv ˛© è匊vUd`Pèâä øü©^P¢ ä√ dPîŠvî ∫ ^HP45 ?¢ ’® d`P Î V` bèšl Î è ®¢ Í.¢ šØ èŠâ´˙≤ \üŠ√ èŠâ©Î ïC©èåł∞ šØ èvýdè|ð√ ü©VèŠâ”ŠvPV`ïC©¢ ≠ ü©¦ ø úøüŠ√ ¢ ä√ ùπìŠâð¬ W˙π ^P Í èŠâ´˙≤ èâýœtèŁm ¢ ^T V` è ®¢ ø †ŠÈ”p d`P èŠv T Pž˚ð˜C©èvþü≥ èi½ ä√ úøüŠ√ 46.¢ Øš ^T ¢ ¦ aüµ¢

ø bèšl` 36 ü©^P d`PèŠâ≠ ³ñä˯ðt d`P èŠv@PP üšØèvý žd`U ò≤U@Pê ŠvP ¢ þ≈ ø òÓ T ê äȯŠvð ü©\üŠ√ £©fîävèÐv ¢ ¢ ŠvP ü©^P d`P èŠv üÐ√žU °Š¯n ïC©˚¥

© ^P˙Ôð≈ .èŠvU¾ †ŠÈð¯k °Š¯n cž˚ð˜C©^Pü©^P£©dèvýP ˛≠P`³bèâþł± îÖÐ√ ¢

È≠ ¢ © √ üšØ¢ ýȬŠ U¢ ^PVèŠâ”ŠvPèŠâ©ïC©büšØ èâýšØèłm èâä ÔŒŠvUïŠv °Š¯n ÎïC©è ®¢ ä¬ ø ŠÈ”p © √ @P¢ √ ¢ ©¢ ä√ dèvýP¢ Í.°Š¯ ä≈ èŠv èj¢ † ü ł÷ŠË ¢

îäâЬ ü©^P£©è|…ž£≠ ü©˙Ôýˬð cž£ð¬ °Š¯n ˚Иu ^Pd`PPdèvýPü©^P°Š¯n ˚Иu ≈ ≈ òšÆîävè−áä√ ˛©ïC— Łm óŠ ˙≤ bèn ˛©ùŠ¯tüŠ√ d`P òäËŠ¬îC—nóŠ ˙≤ 47 .èŠvU £©

ø d`Žd \üŠ√ ¸ý¬ 37 .èŠâ´˙≤d`PèŠvèN~łm ¢ ¬ ä Ë ÷łŠ ¢ ø £ð¬`P VU£ð¬ èièŁm£´½ Øš èŠâ´èå®dïC— ^T˛©\üŠ√ ïC©°Š¯åý≈˛≠£© °Š¯n bü›± `U ê ¸¿` ^P 38 ?¢ Łm ù©ü©¦ ýv ¢ äÈ≥ èt ¢ © †ŠÈ”p 39 .èŠâ´¾ †Ôð≈ üŁ± dPîŠvî ∫ ò∞Ł üΩ ò≤`d PüšØ Pž˙Ô®¢ √ üšØ ¢ ý√ ždüý√ XU¢ © \üŠ√ ŠvUü©˙ fläÈ≥ ¢ ò≤U@PïŠv ÎïC©è ®d`Pèåý≈ èšld•œ

èâä Ôþ≈P ò∞Ł VdèÐv`U èi\üŠ√ N) (10-1:20èâä ±üŠ√ ;12-1:24èuü≠ ;8-1:28òýË≥ © ½ ≤ ü”t òäËŠ¬îC—nóŠ≈˙≤ ³bU c˚¥`HU ¢ †Ð¯t d`P ¢ ≈ ý≈ Ø ýË ¯ dPUüЯ−tü ± îäâł± ïC©°Š å ò š èłm ïŠv óŠ ˙≤ bèn ˛© aüÁ·Š√ ¸¿` èiñË∑ ½ ^T˛©\üŠ√ °Š¬Ž˚Š˜Cł± Ð èåý≈ ³bU ì ð≈ èiïýâ„šØ 2 .°Š¯ vè}≠ ü©¦

16

Øš òšÆ èâþŠ¯Ðv èiPîH m °Š¯n ½ Í.¢ †ÊŠÈÁ± üý√ © d`U¢ ø †ŠÈ”p °Š¯ývdüª îäâł± bèšl`40 üšØ cž˙Ô®£ð¬ ï~pès ¢ ŠvUïÖ¡P`Pdèt ïŠv £© ,òäËŠ¬îC—nóŠ≈˙≤üý√ îäâł± °Š¯n büý√düª ³bP°Š¯åý≈ òÆš d•œ üÁ·Š√ óŠ≈˙≤ d`P cü”t üÁ·Š√,bèn ˛©\üŠ√ d`P a èvþüÔł∞ èi^P a © \üŠ√ °Š¯n íŠâ”j °Š¯ývdüª ïŠv 41 .°Š¯åý≈ ínè−tèâþŠ¯Ðv •ý≈èt ¢

≈ ý≈ †≥î ˛©^P d`P °Š¯åý≈ òýËšØd ¸¿` ^P .°Š¯ â´ò“łm ïC— ˙Ôð≈ èåý≈ èšld üšØ \ü”q ³Wdüµ ïCœävTèm ½ H m Łm ˛©˚Иu V` ò Ë© òÓÐ Y˚¥`HU d`P °Š¯å °Š¯n ½ “ ý≈ t − ¯ å ƒ ¬ ¢ √ üšØ ¢ ý√ £©°Š¯ývèÐv °Š¯n ùð√@P °Š¯ývdüª ïŠv 3 .òÓý≈ òŒŠvdèvý òÓÐ≈ © ý≈ .°Š ˛ @Pü©ó `£Š • èt ¢ \üŠ√ üŁ± °Š¯åý≈ òÓÐ≈ °Š¯ývdüª äÈ’® © ³bèâþł± Yž£Ð¬ ˛©˙Ôýˬð ÎïC©°Š¯C—k¢ © ˚Иu ïÖŠ√dŽU ¢ èŠvU£©îäâЬ ü©ïäâ≥ ¢ ´ °Š¯ vè|…ž£≠ ³bü©¢ È≠ cdèÅšÆ ³bèâþł± ïŠv ïC©è ®d`P¢ ?¢ šØ èŠâ´ ≈ ’ð Ë ä ä√ bü’ä≈P ò÷ł £ð¬ ˚Иu °Š¯ývdüª V ` †Ł± 4 ³bèâþł± V` ïC©è匊vU ¢ Šâ≠ .òÓý≈ Yž£Ð¬ ½ Øš ˛ ƒüšØ òŒyž£≠ ˚Иu ü©^P ³°œ †’Ð≈ ³bèâþł± V` ïCœ Ð⣱ d`P ¢

³°Š¯sîvý ˛©\üŠ√ N) ;56-50:23èuü≠ ;61-57:27òýË≥ (42-38:19èâä ±üŠ√

ø ïäâ≥ ¢ © üý√ °Š¬£ý¬P°Š¯n ˚Иu †Ł± °Š¯ývdüª V`5 .èåý≈ èŠâ´èŠv è|…ž£≠ d`U¢ Œ v Š ä√ èåł∞ P˚Š˜yîävP ¸ ½ Яt òäË·Š√ èåý≈ ³bU èiYdèŠâý¬ V` è}≠ ¢ òäËšØPU ˛©˚Иu ³bPüŁ±üä√ ê ý¬ 42 ŠvP P üšØ èâä ’ð≈ ï Öł± îŠâ„ø ïC©°Š¯šl òýËÔ U èŠâ© † © ùπìŠâð¬ úøüŠ√ TP`¢ äÈØš dèib `èjïý⊯ndP 43 .³bUèi¢ ” ≈ð ¢ ø Øš PüšØ èåþ˯ŠÐv ¸ä¬èŁm ¢ ŠvUüœtP¢ .°Š¯ â´P˚Иå™ïŠv £©•œ Šâ≠ 6 √ üšØ ¢ ý√ £©½ ä√ èŁm¢ ≠ Uü ± ¦ ä√ ^P ° aeP£Ł± d`P èŠâ´^èðv ˛©¢ ^T ˛©\üŠ√ ¢ èŠvèyž£ł± £ð¬ †ŠÈ”p ! ½ †≥ `P˚Иå™Î ïC©è ®¢ ³œ V`d`P.¢ šØ èåþ≈Pò∞Ł VdèÐv`UüšØ òÆš džîävü…žU óý≈H ü©\üŠ√ Y˚∆èvä ùŁ±PüšØ ò‘Š≈ V` òÓý≈ ò Ë´òÓ®d ïC— ^T ˛©^P üÔŒŠvU ¢ šØ °Š¯ ä≈ bè Š≈ 1:22düÐ√Žd èŠvUdž üÔł∞ ˇ c˚Š˜C≥ Łm ùŁ± ¦


20-7:16 ù¡˙≤

93

I èt− ¢ ©b ³ P d`P \üŠ√ ü—âý„´°Š¯n b`U£´ N) ;49-36:24èuü≠ ;20-16:28òýË≥ (8-6:1SèÅ∫P;23-19:20èâä ±üŠ√ Ôý≈ ¢ Øš d èå®èväèå®U£I´è−t VdèŠâ´ †Ł± 14 , èŠv@P˙ flä√ ü©³bP \üŠ√ ¢ ø ïŁm` ˛©ùŁ± èåý≈ ó®³bèÅŠ≈P ïCœävüł± °Š¯n b`U£I´è−t ä√ \üŠ√ ¢ ˛©³bP ¢ ä√ £©³°Š¯àŠ√ £ð¬ ½ Ôý≈ YNî p V` ˛© ½ ¢ aèÐv ^P ˛©bü´ü≠ d`P ¢ †‚≠è Ä≤ ø ©¢ ä√ ˙≤\üŠ√ ïC©èŠvU£©dè|ä√P¢ Øš èNåþ≈HPò∞Ł îÖÐ√ ¢ .¢ ø b`U£I´è−t XèÅý≈ ¢ ä√ \üŠ√ ˙Ôð≈ 15 Ydèt d`P `èŁm Î ,è ®¢ −æ Ôð≈ üŁ± V` 16 . `èâä ø Y˚И Ä ü ± ü©ê ŠvP ˚šl d`P `èŁm íŠâ °Š¯n ³°Š¯nŽd √ Tïäv ³bèÅŠ≈PüŁ± d`Pèj¢ √ èðv ½ ≠ ïʼný¯ðâЬ d`P¢ √ T ³bèÅŠ≈P V` ¢ aèŁÄä≈ V`¢ ≈ © X£Ł◊≤ ≠ P` ¢ äÈÔ®d b òÓÐ ¢ ³ èÅŠ≈P 17 èjüšØ ínè−t °Š¯n c˙≤Žd ¢

© \üŠ√ `èŁm aP 7 .¢ Zè m düflÐ√ .`£©YUèâä ≥ °Š¯n b`U£I´è−t ¢ šØ ý≈ H ”j ø ³bP ó d`P `P£©Xü”Ö≥ ½ aèÐv ïŠv ü©^˙flð√ èŁm ü©íŠâ \üŠ√ ïC©èâä ’®¢ ý≈ H ” ≈ð ¢ ø ó¢ ä√ ^P.èj¢ Øš dbèšl`íÐâ¡ ¢ ø óý≈H V`d`P¢ Øš èšld òÆš ¢ Øš è ® ´ üÔŒŠvUbèšl`üœtPóý≈HïC©¢ Í.¢ © džU °Š¯ývdüª V` 8 òÆš d ¼ ¸ä¬èid`P °Š¯ â´üšØ ^Pü± îÐv cdèn ¢ VUŽd ]ü ± VUèŠvŽd ½ †’Ð≈ V` ïCœävüł± .°Š¯ â´RèåÐ≈ £©ždüÔł∞ ˚Иu d`P °Š¯åý≈ È≠ ^P °Š¯åý≈ ø ò‰©ü©ïÖ¡P`^PV`¢ .è ®°Š¯ ä≈ ¢

(°Š¯šl ˛ýƒüšØ óýË ± £ð¬ °Š¯ Š≈ °Š¯Ðvèâý©˛äƒèväüŠ√ ˛©ù¡˙≤óŠ≈îu îäâł±)

´ °Š¯ vèå®U cŽ£Ł◊‡≥ îÐv £©cU ïÑøP` èiXèvä c˚Š˜C≥ V` d`P .¢ ´ °Š¯ vTUVdè|þÈÔł∞ ¢ ø bü±`Hd ýÈä¬ èŁm ïŠv ü©ùŁ± ïC©³bèÐvŽd V`d`P.¢ òÆš ¢

I èt− dPîŠvU èi\üŠ√ ü©b`U£´ N) ;18-11:20èâä ±üŠ√ ;10-9:28òýË≥

´ °Š¬£©°Š¯ývèÐv ïŠv °Š¯n ^P °Š¯ ä≈ ðv ü©büðÈHä¬èt ïŠv £´P 18 .¢ òÓÐ≈ ž£œ ´ °Š¯tžU ü©³bP V` üý√ °Š¯k £ð¬ ³bP üý√°Š¯k ˛ƒð òÓÐ≈ ˚šlŽd ïŠv £´P .°Š¯ ä≈ ¢ ´ °Š¯å®d½ †øU,è ®d`PèjüšØ ïäv òÓÐ≈ £Þ¬P˚ ı≥ ˛ ƒü©èi^P üý√ ¢ †NÊ„−ø I½

(35-13:24èuü≠

—äâ ¬ èŁm üšØ aèŠv ½ Í.¢ †◊∂ òÓÐ≈dèÅŠËЬ

èŠâ´a ¾ ü≠ ü©b ³ èÅæP@\üŠ√ (11-9:1SèÅ∫P;53-50:24èuü≠)

” ≈ð ¢ © ïýâ„šØ 9 ” ≈ð \üŠ√ .èåþ≈Pò∞Ł VdèÐv`U\üŠ√ òÆš ñË∑ ¢ Ð ˛©³bU¢ ≈ ”å÷łð .èŠv@P˙ flä√ ü©òäËŠ¯kîC—nóŠ≈˙≤ í ð≈ ä√ \üŠ√ òÓÐË©büä√U ¢ óŠ≈˙≤ ¢ ø £ð¬ òä˯ŠkîC—n ò Ë´óŠ≈˙≤10 .èåý≈ èŠâ©˚šlèÐv Sè|ä√ ü©bü±`Hd îÐv ½ aèt ¢ Šâ≠ .èŠvP£©Xü”Ö≥ ü©b`U£I´è−t ¢ © ^P d`P °Š¯n ó ∫ ê ýv aP V` ³°œ ≈ ý≈ H ä√ óŠ ˙≤ †Ł± 11 .¢ Ôý≈ ¢ Øš d£©ó èn ¢ √ üšØ¢ √Ð `žU ïŠv ü©b`U£I´è−t ¢ ä√ °Š¯n ïC©èŠvP£©Xü”Ö≥ Øš è匊vU¢ Ôþ≈ Pò∞Ł VdèÐv`Uü©\üŠ√ ¢ b`U£I´è−t üý√ ¢

ø b`U£I´è−t ¢ äȬð Pü©½ ¢ aèÖ¡P` b ³P† Ł± \üŠ√ îäv`PîH m 19

ä√ ïC©PüšØ èáŠ√P ïÖΩU ê aèÐv ˛©^P ¢ ŠvP 12 .èŠâ©ïäv ït`˙ÔÐ≈ £ð¬ ½

.èŠâ´•þËŠ¯Ðv ¸ä¬èŁm òäËšØPU˛©PîH m d`PèŠâ´èŠâ≠èåþ≈P°Š¯n ³bèÅæ@PV`üý√ èŠâ©³bèŠâЬ ≈ d`PYU£©YUèâä ≥ °Š¯n bü´ü≠ £©íŠâÔð ]˙π˚šl °Š¯n ³°Š¯nŽd U£I´è−t 20

ø b `èjê © \üŠ√ Ôý≈ ¢ ü©³bP\üŠ√ üý√ ¢ šØ dŽîC´¢ ŠvP †Ł± U£I´è−t `U¢

≤ ä√ èyž£Ð¬ ¢ ´ @Pü©Xèi•ý≈èt ¢ © ³bP Uü ± îäv`Pî m ú”ýâ ◊ d`P .è}≠ ¢ ≥ Â Ë ý © b`Ž£Ł◊‡≥ .èšldèvý£©óŒÄ ü©½ aèÐv ˛©Y˚ИC ± ¦ ^üH ± ïÖŠ√dŽU ¢

d`Pc˚¥`HU U£I´è−t ïŠv 13 .èŠvU ˛ ƒèå®U °Š¯n í|−ø òÆš Y˚¥`HU ê ŠvP ≠ √ œ â ð ´ I Š √ þ © ä≈ bü’ P³° èŠv èâä øïÖ¡P`ïŠv ü©³bPd`P¢ ü≠ ù P`^èðv ¢ b`U£ è−t ä√ .èŠâ©ïäv ³°Š¯àŠ√ £ð¬ ½ aèÐv ˛©³bP ¢


94

ä≈ © Ł ◊ â íŠ P ˛ èuü≠ © Uüª .òÓý≈ ž˚Š˜åÐ≈ Yž£Ð¬ ˛©bü´ü≠ ˚šlèÐv 10 .èŠâ´ìłm °Š¯n èŁm£´¢ ä√ £©¦ Ôý≈ ¢ Øš d £©èrUV` ¸ ý√ ìŁm ¢ ùŠ¯ðv Uüª ½ ¸¿` ^P 11 .¢ ½ ¿` ¢ äÈ≥ èt ¢ © èŠv£©Žd ïýâ−ø˙º ê © ¢ ³ Pd`U ¢ ŠvP èiîäv`Pî m ¸ä¬èŁm òäËØš PU b ‘æ ý¯−t ˙º ¢ © îäv`Pî m 12 .PüšØ ˚šlè q ŠvU ü© ¢ èŠâ´ó èŠv£©Žd £© •œ Šâ≠ 13 .ò Ë´èåł∞ ½ ø ^P¢ ä√ ïýâ−ø˙º³°œ èŠv£©Žd cPÎè ®¢ †−šØUd`P

© ˛´îvä dŽ ˛©\üŠ√ £Š¬£◊≈ý ˛©èu ü≠ °Š¯n cdèÐv ¢ Øš ˛©¦ ä√ bü´ü≠ ò Ë©ù”IÜÔý≈H ŽdŽ˙‡≥ ù−µ ü©¢ ùŠ¯ðv °Š¯n óšÆ ïC©¢ ¦

1

√ üšØ ¢ √ @P ³bPH °Š¯ývèÐv òÆš ` 2 .°Š¬U † ŠÈý¬£ý¬ ü©½ aèÖ¡P` ¢

ä√ bü’äËŁ± .°Š¯ â´˛ ƒèâýЬ ½ òäËð¬P ü©³bP °Š¯nPeîýâЬP ¢ ¸º˙‡≥ ˛©bü´ü≠ Æ ø büÔŒäv@P ä√ óš £©•œ ø büÔŒäv@Pü©½ ŠvU¢ aèÖ¡P`³°Ł± d`Pè匊vU¢ èâä ø¢ © òæP © Xè ÖŠÈð¬ ˛ ƒPî m d`P .¢ Øš èåŒk ¢ ä√ bü’ä≈P û√Ð èÑ≥ ¢ üšØ XUè m ¢

Š√I © ž£≠ ê ä√ PîH m èrUY˚Š˜ýv džU † ¢ ½≥ ŠvPõŠÈЯH−á PYüŠÈЬ Y˚Š˜ýv d`P˛≠ ³°ø ¢ äË © £©ûŠÈÁ◊ý≈ òÆš ¢ ø ePîýâЬP UüH ± ¢ ä√ °Š¯n ïCœävüł± 3 .¢ ø üý√ d`P .˛´cU ó ±Ł ü© † √ ŠÈý¬£ý¬ ¢ ˛©^P d`P 14 .èâä Š¬U Xèvä èièâä ±üŠ√ ¢ ý≈ H ≈ ä≈ ÿ ø †ŠÈý¬£ý¬ °Š¯n í|−ø ˛ƒÐ èâý©¢ äÈ≥ èt cdè ÿý≈ °Š¯ Pd`PèåŒk¢ ø ø ¦ ^ü ± òÓÐ Rü≠ ò Ë©d`P ˛´üšØ ½ ¦ ùŠ¯ðv ¢ a˚˝≥ ` ò−æü ± °Š¯ ¢ ù √PîŠâ𬠦 √ ý ª ý≈ H fl ý≈ H Ë”Ö Ë ´ `èŁm ³bèŁm ¢ ø düπ ]èp ó 4 .büšØ èšld £© ´ büšØ °Š¯ ÿ óŠ üŁ± ïC©¢ V`.èjüšØ ò≤U@PóŠ ê ŠvPèâä ±üŠ√ °Š¯n ˙ flä√ ˛©îäv`Pî m 15 .¢ ø * ^îà≠PW`d¢ ø ¦ È¬ð ¢ È≥ Øš ò÷łæ V`¢ Øš ò Ë´YU ù √PîŠâð¬ ïC©Mòý˱ dü—ävP_˙∫ïäv èj¢ P˙ÔÐ≈ ¢ .¢ \üŁ±d¢ šØ Pî m èi³bPüŁ± îäv`Pî m ü©büŠ√Uü’Š≈ ò Ë©V` 16 .èjüšØ P üšØ ä√ üšØ äÈ≥ èt ¢ © îäv`Pî m ¢ ” ð≈ V` 17.èjc£©Uîn °Š¯n ¢ ˚ИC≥èŠâ𬠢

õÐ ¯Iá−Š¯kP d`P èŠv£©dŽ

© ^P èj¢ √ èŁm ¢ ø düπ ¢ © V` ˛´üšØ ½ aNü¡ ˛©VèŠâ”ŠvP d`P W`Hd ^èðv ¢ √ T òýË≥ìt ³bèŠâ≥dU ¢ © büþÈŠ¯Ðv d`P ¼ ü©büä√èn˙º èvä ò Ë©.èj¢ aèÐv

èŠv£©Žd bèšl` èåý≈ èšld £©½ †≥üœm£ð¬ VPUü’Š≈ ¸ý¬ ùŠ√U`˚Š˜šl Vè−tUèÐv 5 ø V`£´¢ © ò‘ä≈P VèŠâNЬPèŠv£©Žd d`P.èåý≈ ³°šØèiê ˛©èŠv£©Žd .èåý≈ ¢ ŠvP ò≤èvä

È≠ ¢ © în@P˛©îäv`Pî m ü©bü´ü≠ d`P èj¢ √ ìłm £ð¬ VPd ˛©McüÁý√ dNèŠâý¬ ¢

ø ³bPîävè m ¢ © ³b`dèšl YüŠÈЬ 6 .èåý≈ õŠÈЯ−áŠ√P Xèvä èi^P d`P .òÓý≈ ¢

Ôý≈ ¢ Ô∞ł P½ †ÊŠÈÁ± büä√`UõŠÈЯ−áŠ√Pd`P èŠv£©Žd †’Ð≈ °Š¯n ˙ flä√ ˛©PîH m °Š¯n ½ Í.èjc£© .¢ ø ¢ ý¯−t ˙º¢ ä√ èŠv£©Žd 18 Ôý≈ ¢ ≠ P` ¢ ä√ £©½ © îäv` PîH m ï−áŠ¯ÅšÆ V` ¯ŠC©°Š¯n Îè ®¢ ¢ †ªèqP ˛©½ aènè|±P XèÅý≈ ¢ èšldï ®üý√ üŁ± ïC©büä√èŁm ¢ Ôý≈ P˚Ð ˜NC≥ ¢ ø büŠÈfl” r V` d`P Øš ²ñæ V` ¢ Øš ò»ždüÐ√ òÓÐ≈ YüŠÈЬ Y˚Š˜C≥ d`P büšØ èŠâ´üšØ èyždüÐ√ üý√ °Š¯n ¢ õЯI−ኯkP d`P .òÓý≈ ïäv UT`P ˛©³bP 7 .¢ Ôý≈ ˙ÿ‡≥ ½ †’Ð≈ büä√`UV`d`PòÓý≈ •Ł◊ä≈èÐv .¢ Í.¢ šØ © ^P ä√ ¢ ý¯−t ˙º19 èŠv£N©Žd üý√ ˛ ƒ@PYdèÐv ˛©V`£´¢ †Ł± ïÐâý¬˙≤ ê PîH m ï−ኯŚưŠ¯n büšØ íŠâ ¬P˚ИCŁ± °Š¯n ÎèŠvU aPüŁ± ¢ ŠvP 8 ≤ H ä√ büäÈšØèi9 .èåý≈ èšldcUXèŁÄä≈P³°šØèidüflÐ√ ½ © ¢ ä√ £©Xìi^èðv c˚Š˜ýv ¢ Ô÷Ł ¢ ä√ PîH m büšØ èâýšØd Pž˙Ô®°Š¯n dü ›± ¢ ¢ †≥î m ˛©PîH m ≈ ý H ≈ È≠ ¢ © ³WP`d`óæd¢ © ³bP¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ ìŁm Uüª Ô÷Ł d`P ¢ Øš èŁÄËÔÐ © SPžU ïr˙¿û√Ð èÑ≥¢ 20 .b`U Y˚ИC ± ¦ ^ü ± ˛©büý√èÐv ³bP ¢ Š ¢ © èŠv£©Žd V` ïÐâý¬˙≤ ^P .¢ Ôý≈ ¢ ý√ £© ¢ aè ÄËýä¬P èi³°šØèiê ŠvP £© ≥ ýÈ’®òÓÐ≈ VîäâšØUXPd@P.W`d˛©ñËŠ ≥ .W`d˛©Pî m ü©^P ^îà≠P W`d ñËŠ d`PPî m °Š¯šl ¢ ø È≠ ¢ © bü´ü≠ °Š¯n èŠâä¬U£œ~n¢ .¢ šØ òýËŠ¬UXèŁÄä≈PXèièiPî m ¢

È≠ ¢ © ¢ ä√ ìŁm üЯ−tü ± èŠv£©Žd ¢ ø ïŁm` ^P .ì|ä√ Xèvä îäv`Pî m ¢


95

47-21:1èuü≠ ≤ ¯C© ø ïýâ−ø˙º ¢ ä√ óŠ≈˙≤ 34 üý√ °Š¯n ¢ šØ ³°œÅ ¢ Š ïŠv Î ïC©è ®¢

Í?büšØ °Š¯ ä≈ Vî−t YUè−t ø óŠ≈˙≤¢ ä√ ïýâ−ø˙º 35 √ @P£ð¬ •Ł◊Hý≈^îHà≠PW`Hd ÎïC©è ®¢ ˛´¢ ≈ ý H È≠ òæP ˛´¢ ≠ ˚Š˜å™¢ Ô÷Ł ½ üŁ± ïłÄN≈Ð ^îà≥ ¢ ¸¿èq ˛©PîH m ³°Š¬£ý¬ Mò“rP √ ì ®èâþŠ¯Ðv èiPîH m ¢ ä√ üšØ PîŠâ𬠩 ^HP36 .èj¢ Y˚Š˜ýv V`ìr¢ šØ TP`¢ I √ ≈ Š ¯ Ð I ¸Ð¬P˙¿ †’Ð≈ V`¢ U˙≤ V` d`P ¢ šØ ï~nèm òÓÐ õŠÈ −á P dPU ½ šØ VîŠâød ˙ÿ∫ ½ ± ý≈ äË ÷Nł≈Ð adüª V` ˛´cU ó Ł ü©¢ ï~nèm ˛©Vèn •ł± aP òÓ ˛ýƒì ®•Ł◊ä≈èÐv ½ Øš °Š¯ ä≈ ³°œÅ≤èvä ½ È≠ ¢ © PîH m 37.¢ Øš Í.¢ aèÐv ˛ ƒ ü©¢ ä√ óŠ≈˙≤ 38 üý√ èኯŁm d`P büšØ ïC≥Uè m ˛©îäv`Pî m °Š¯n Î ïC©è ®¢ ø bèšl`ïýâ−ø˙º ¸ý¬ ÍcU¢ ä√ üšØ ¢ È≠ c˚Š˜C≥ òšÆ èáŠ√`¢ ä√ ¢ šØ è ®¢ .èŠâ´ìłm

³bU^Pèjc£©°Š¯ ä≈ ½ aèÐv üý√ d`PèjcUüÔ®£Š¬˙Êý√ òäˬðPüý√ ³°ø aP ä√ üý√ ïC©büŠÈ©üšØ ïäv °Š¬Ž˚Š˜Cł± ïŠv ê £ð¬ büý√èÐv Y˚Š˜C≥ ¢ ýv †Ł± ê ýv Šâ≠ èŠâ©ïäv³°Š¯àŠ√ Í.˛´büšØ Ydüð√ °Š¯ývèÐv Y˚Š˜C≥ ³°œ —k ¢ ä√ £©½ Ôý≈ ¢ Øš d£©dè ÑýÈä¬PèièŠv£©Žd Rü≠21 a˚Š˜C± d`P¢ ïC©¢ äÈ”|ä√ ˚šlèÐv ¢ ø èŁm£´ 22 .¢ šØ òÆš düšØ büŠÈ©˚Š˜C ±èvý òäËý¬Pü©^P°Š¯n ¢ ø ¢ ä√ £©½ ø ³bP V` üý√ èŠv@P˚šlèÐv èŠv£©Žd † bü´ü≠ èåý≈ ˚∆èu ¢ aèÐv ¢ Ł± æ ä√ ä√ ^P î vè−t ïC©£©•Ł◊ÿ ïŠv ¢ bèšl` V` èjüšØ è匊vU aPü ±°Š¯n èŁm£´¢ ä√ £©cdè−tP ü©³bP d`P èåý≈ ˚∆èu ¢ ø ¢ ä√ £©½ .è}≠ ¢ aèÐv V` èšld Pž˙Ô® äȬð P èŠv£©Žd P üšØ íÅŒnd`U èi½ †≥Ždìn òŒtP ³°šØèi½ †ŠÈÞ¯Ä≈Ð 23 ˙Ô™¢ ò Ë´üšØ ï~nèm õŠÈЯH−áŠ√IP YüŠÈЬ ˛©èŠv£©Žd ïC©PüšØ èáŠ√P ¸ ý¬ 24 .èvþü≠ ü© √ ä≈ Šâ≠ äȬð Pê ä√ õŠÈIЯ−አP 25 .ò Ë´ïäv ˚šlèÐv ¢ ø ˙Ô™¢ è ®¢ ýv Vèn ²ñèðv V` ³°œ ≤ H ø ¢ ä√ üšØ ïäv ¢ ÷NłÐ≈ ¢ Ô÷Ł ïC©˛©YdPîs˙πò‰Š¯C©Y˚Š˜C≥ îäv`Pî m üÔŒŠvUÎ ïC© ¢

·ȊЯá−Š√P d`P èŠv£©dŽ ˛©óŠ≈˙≤ aèuìn ¢ ½ © ^P 39 © VPUü’Š≈ d`P òÓþ≈P óŠ≈˙≤ Yî~Łm îÖÐ√ ¢ ïuìr Yždè ð≈ ¢ © VèŠv£©Žd V` 40 .ò Ë´]˙π ˛©b `èjê d`P ò Ë´°Š¯n ˙Ô™¢ ŠvP °Š¯n

ä√ ^P ü© ^P òÓý≈ ˛´îäâ≥˚−¥ üŁ± ¢ äÈ≥ èt ¢ © bü´ü≠ £© d`U ¢

ä√ õŠÈЯ−áŠ√P †Ł± 41 .èŠâ©Xìtü©õŠÈIЯ−áŠ√P ^P üý√ èâä ø Xìt èióŠ≈˙≤ ¢ ø ^îà≠PW`Hd õŠÈЯ−áŠ√P ¸ý¬ è}≠ ¢ äÈ”łÄ≤ ïłÄN≈Ð èi°Š¯n ¾ © üšØ düð√ ˙ÔÐ≈ ¢ †ŠÈ𬠢 ≈ ä ≈ ý H ä√ PîH m Î ïC©Yž£ð¬ ¾ ý¬ 42 .˛ ƒ †Ôð≈ °Š¯n ŽdP`@Pòł÷ `P V ` ¸ ü©•Ł◊ ¢ Øš ò−‰ ◊Ð≈ ½ ä√ üšØ PîŠâ𬠢 ø •Ł◊Hý≈ d`P¢ ŠvU †”Šâ ›Ω Yž£Ð¬ £ð¬ büý√düª XèÅý≈ £— ¢

ý¯−t ˙º ¢ äȬð P PîH m üý√ òÓý≈ ï~nèm ˛©Vèn •ł± †Ł± õŠÈIЯ−áŠ√IP27.26 ¢

Øš TP`½ ïC©PüšØ ïÖ¡P`ïŠv •ý≈èt c˚Š˜C≥ èኯC©43 .¢ †”Šâ ›Ω òÓÐ≈ ïłÄN≈Ð TP` äÈ”n ¢ ø •Ł◊H≤bèn ˛©îäv`Pî m c˚Š˜C≥ †ŠÈ›ä√ ¦ ^ü ± òäËý¯C©°Š¯n ¢ šØ ˛ ƒ@P¢ Š¯Łm 44 .¢ äÈ”n ¢ ø •Ł◊H≤ bèn ˛©PîH m c˚Š˜C≥ ïC©büšØ òšÆ ¢ šØ ˛ ƒ@P¢ ä≈ †ŠÈð¬ c˚Š˜C≥ üý√ ò÷ł ü’ð≈ ê ¾ ýv büä√èic˚Š˜C≥ ŽdP`@P˛©Xìt c˚Š˜ýv ≤ ø −æ ≈ Pdè ÿý≈ ïC©büŠÈ©PüšØ í ÉΩ £ð¬ óý≈H45 .èŠâ´íłÄ ¢ ò ü ± ïłÄNÐ èi °Š¯n ø óý≈H¢ ä√ îäv`Pî m ïC©¢ Í.èj¢ šØ ³bèÅŠ≈P šØ d£©üšØ Pdüð√ V`¢ šØ è ®üŁ± ¢ šØ ˛ýƒ£©úŠ√˙‡√ý ˛©Pîm H óŠ≈˙≤ ¢ ä√ óŠ≈˙≤ ¸ý¬46 .è ®¢ SU P˚Š˜C≥ .¢ šØ ˛ýƒ£©èâä Þ¬ `îÅ∞ ˛©TP` PîH m ³bèŁm Y˚Š˜C≥ Î 47 ^ü ± .¢ aèŁÄä≈ P˚Š˜C≥ PîH m ïC©büŠÈ©¢ šØ ¦ šØ VîäâšØU½

Øš èŠvU Í.¢ óŠ≈˙≤ YdPüäÈ©

äÈØš d °Š¯n ½ © ˚ˆ−æ íŠâ”jü©íŠâ ¬P˚ИCŁ± ˛≠P` ¢ a˚ ∆èvä b `èjê ŠvP ¢ © ³bPîävè m U `PU˛©ùŁ± èŁÄŠËÔÐ≈ ^èðv ¢ © ˛©ž£≠ YdPüäÈ© úøüŠ√ ê ŠvP¢ ý≈ ≈ ø ò≤èvä ä√ ïýâ−ø˙º 28 .èåý≈ óŠ ˙≤ Xèvä èi^P d`P òÓ ˛ ƒ üšØ ˛ ƒè}ø ¢ ¢ ý÷≈ H © ^P ÔŁ üšØ X£©`í ÉΩ èiPîH m XìtÎïC©è ®£©@P^èðv ¢ aèÐv ïŠv ¢ ½ Í.¢ šØ •ý≈èt c˚Š˜ýv îäv`Pî m ïC©üšØ QdèÐâ≥ ≈ aèÐv ˛©ïýâ−ø˙º 29 ^P ˛ƒ üšØ ³bè−áŠ√£ð¬ ½ †’Ð≈ óŠ ˙≤ £©³°ø ½ © XìtÎ Í?°Š¯šl òäË·≥ èŠâ©¢ ø ^P¢ ä√ ïýâ−ø˙º30 PîH m üšØ ½ †≥ VUŽ˙ºü ± óŠ≈˙≤cPÎïC©è ®¢ ≠ ³°ø 31 .èjc£©í ÉΩ VUèŠvŽd ½ †’Ð≈ £ð¬ •Ł◊Hý≈ £©üšØ ï~nèm üý√ ! ¢ Hý≈ Ô÷Ł ˛´cU óä˱Ł ü©¢ © ž£≠ ê .èjüšØ èâä Ô®d Í\üŠ√Î Xèvä èi^P ¢ ŠvP äȬРò≤U@PóŠË flª Pž£Ð¬ ê èâþŠ¯Ðv èi³°Š¬£ý¬ Mò“rP ü©^P Rü≠ d`P èj¢ ŠvP V` 32 © ^P ü©^P PîH m îäv`Pî m ¢ ´ °Š¯ ® .èjcU dèŠâý¯ mP èiU `PU UPîŁmP ¢ c£©˛äƒP˙ÿŒm ï−áŠ¯ÅšÆ £ð¬ èŠvèrd ˛© aüÁ·Š√ W˙π ˛©Vè−tUèÐv \üŠ√ 33 ä√ üšØ óýË H± òÓÐË©½ Í.˛´üšØ ïäv ˛≠P`¢ †šØè−tUèÐv ˛©^Pd`P.èj


96 ø õЯ−áŠ√P ¢ ä√ bü´ü≠ 61 Xèvä ïŠv °Š¯n ³bPîävè m c˚Š˜ýv Î è ®¢ © £©Vdè−tP ü©¼ œt P V` ¸ý¬ 62 Í.¢ üð√ ¢ aèÐv ¢ šØ °Š¯ ä≈ èiò‰©üý√ ýÈØš èłm èâä Ô®dXèvä èŠâ©èi^Póý≈HÎ ïC©èåł∞ Í?üšØ ¢ ý≈ © £©Vdè−tPèŠv£©Žd ¸ ý¬ 63 ^PÎïC©èåŒkd`PèŠvè}äÈ≥òýË ◊ ê ŠvP¢ òæP 64 .˛ ƒ üšØ ½ a˚Š˜C± Yž£Ð¬ ü©b ü´ü≠ †øÍ ¢ šØ èâä ±üŠ√ Xèvä èi ä√ £©°Š¯ývèÐv ˙Ôð≈ VdèÐv`UèŠv£©Žd¸ ½ ¿` .˛©\`˚−¥ úŠ√˙‡ý√ ˛©PîH m d`Pè}≠ ¢ ¿ ìrYždè ð≈ ¢ © VPUü’Š≈ PüšØ ]ü ± ü©büŠ¯t`ž£ð¬ £©³°ø †ø ïŠv 65 ¢

73-48:1 èuü≠ È≠ c˚Š˜C≥ ˛äƒèÐv˚ˆ≤ òäˬðP ¢ ä√ PîH m 48 ^P ¢ šØ ˛ ƒèå®U ¢ ≤ H ÷ ® ÔŁ ¢ ø ³WP@Rü≠ XèÅý≈ ¢ È≠ ¢ © ˛©ž£≠ dPŽ£´½ °Š¯ ¢ †≥î m ´ Øš PüšØ í ÉΩ £ð¬ •Ł◊H≤ïC©¢ .¢ È≠ c˚Š˜C≥ ¢ Øš TP` a Yž£Ð¬ ¢ ½ dîu üŁ± ê ŠvP ïC©büŠÈ© 49 Øš ^îNàH≥ Xèvä èi^Pd`P°Š¯šl ˛©°Š¬Ž˚Š˜Cł± .¢ ˛©^P üŁ± ¢ šØ èâýŠ¬U ó∞d èâä ð¬P ü©bü´ü≠ ³bP ï−áŠ¯ÅšÆ PîH m

50

ý√ £©½ .°Š¯šl ¢ aUèÐâª

—k ¢ ä√ £©ü—ýâ„´°Š¯n ùð√@P°Š¯n cdèÐv ¢ © ïÖ¡P`^PRü≠ °Š¯n 66 .¢

ä√ ^P aNü¡ òäËð¬P¢ £©˚−˝ý¯äâ≥ ü©b`d`˙ ‡≥ £©èå®U`ŽdèÐv ½

√ üšØ £Þ¬èâý≥ Rü≠ XèÅý≈ ¢ ≠ P` ¢ äȯä t ü©ïÖ¡P` ^P èiž£≠ ïŠv Î ïC©è ®d`P ¢ äÈЬ òÐËä¬ îÖÐ√ ¢ ©¢ ä√ üšØPž£Ð¬ ©¢ Nł÷≈Ð ^Pîäv`Pî m ïC©büŠÈ©Í?èj¢ •ý≈èt ¢

© ³bPH üŁ± .èŠvU£©UüÐ√èvä ü©büÐ√ü›äÈ≥ ¢ © ³bP d`P èŠvU ¢ Ôý≈ °Š¯n bü ªènU .¢

.èåý≈

÷łËŠä¬ ¢ ø ½ èŠvU dèvý HP¢ † ◊ý≈ ü©büŸ®èm cž£Ð¬ cž£Ð¬ PîH m

52

Øš .èŠv èåþ≈Pü©b`Ž£Ł±èr d`P¢ fi≥ ˛≠è m ü©b`îäâ≥ ½ ¸≠`U d`P ¢ šØ èŠâ©³° ¯Å ü©bü©üÔÐ≈V`

53

šØ èvý£©úŠ√˙‡√ý ˛©Pî mH èŠv£©dŽ ¢ ø ^îà≠P W`Hd èŠv£©Žd ¼ ˛©òÐËä¬ düŸ‡≥ ¢ aèÐv èièâä ±üŠ√ ¸ý¬67 .è ®W˙π

© íŠâ ¬P˚¥PÎ ä√ ^HPüšØ úŠ√˙‡ý√ ˛©PîH m îäv`Pî m ¢ £©@P¢

68

Øš èŠvTUdè|þÈÔł∞ ü©bü´ü≠ ¢ äÈð¬ P .¢ © U `PU XUè m ¢ äȬð P d`P È≠ cdèÅšÆ °Š¯n ¢ ä√ P˙Ô™¢ ¢

69

© büŠÈЯäv ^îà≥ ¢ äÈð¬ P Øš èŠâ©¢ ” ð≈ ½ .¢ †’Ð≈ ïÖŠ√dŽU ¢ Æ Æ ø óš d`P¢ ø büäÈŸ−æUcdèÅšÆ ü©óš ¢ ä√ PîH m ½ ˙‚ä√ ¢ a

.èŠv èvþü≠ •ý≈èšl © ^Pd`Pbü”Šâ ¬P˚¥P PîH m 55.54 Uîn ˛©Xèšl£Ð¬PXUè m ¢ È≠ ¢ © ^P ï−áŠ¯ÅšÆ ü©íáä√ ˛©Xèšl£Ð¬P XUè m è|øP .èŠv@P¢ È≠ H¢ © ¢ äȬŠ U ˛≠U ó∞d ˛© ä√ ^P ïC©èኯŁm ¢ cdèÅšÆ ¢ ø PUPU a Í.èŠâ©Vîr`¢ ¼ èÐv ≈ © õЯ−áŠ√Pê äȬð P˙Ôð≈ òÆš d•ý≈èt ¢ ¢ ýv Vèn ³°Š¯ýv JèÐ⊬˙Êý√ óŠ ˙≤ 56 .˛þƒ ü≠ ùð√P` ˙Ô™

.Tè|ä√ ë aèŁÄ≈ä ä⊯tèi½ ä√ ^P Vîr` èi ¢ ä√ £©ü©½ ä√ PîH m ¢ aèÐv ^P è ®¢

51

70 71

Øš èŠv èłÄ≈Ð ¢ ø bü´ü≠ ¢ ≠ P` ¢ ä√ £© .¢ È≠ ¢ © ¢ ä√ £©˚šlè q ü©ó∞d ¢ äȬð P 72 UPîŁmP`èÐv@PcdèÅšÆ ¢

¦ ù√ PîŠâ¬ð ˛©èâä ±üŠ√ ∞ © õЯ−áŠ√P èiž£≠ ê ½ ¿` èiíÅ õ ∑` ¢ ŠvP ü©^P d`P èŠâ´@P¸

57

© ^P˛ ƒüšØ ˛äƒèÐv˚ˆ≤ üŁ± £ð¬ ^P˛©îäv`Pî m 58 .PüšØ PîŠâð¬ büŠ¯t`ž£ð¬ ¢ © ^P †ø V` d`P .è匊vU ¢ ä√ b`dPU ïýâ−ød ¢ © ^P d`P ¢ ä√ ¢

√ üšØ ¢ È© ¢ ø ä√ ^P ü©Vîr` ^îà≥ ¢ äÈð¬ P ¢ èŠâ©UèŠv ¢

√ üšØ ínè−t °Š¯n ò−æü ± •ý≈èt .¢

Øš .¢

√ @P¢ È≠ ¢ © ïäâý¯ m V`üý√ PüšØ èi³bU•þ≈@P† ^PV`d`P¢ Ł± ïłÄNÐ≈ 59 Ôý≈ ¢ ýÈØš èłm èâä Ô®d èŠv£©Žd Xèvä èi ïłÄ≈Ð ©¢ ÷NłÐ≈ V` ïC©büŠÈ©¢ Xèvä èi¼ aèÐv ¢ Šâ≠ 60.èåý≈ ä√ bèn ˛©¢ Nł÷Ð≈ ³°œ èâä Ô®dÏèâä ±üŠ√ÌXèvä èi^PΰŠ¯ ä≈ è ®¢

© ó‰¡ ü©Xèšl£Ð¬P°Š¯n UPîŁmP`èÐv@PcdèÅšÆ ¢ ä√ PîH m •ý≈èt ¢ ¸º£´˛©büäÈŸ−æUcdèÅšÆ ü©óšÆ V`ïC©¢ ½ šØ èŠâ© Vîr` ø √ Pž˙Ôł∞¢ .èj¢

73

ÈØš èłm Í.¢


97

17:2-74:1èuü≠

“k ∞ © óŠ≈˙≤üý√ ¢ Ôý≈ °Š¯n ó÷ P½ †ŠÈЬ †Ł± V` 6.òÓý≈ ¸¿`èiíÅ õ ∑`¢ ½ √ P˚¥ °Š¯ ä≈P PüšØ PîŠâð¬ ïłÄNÐ≈ èåþ≈ü” ð≈ èi^P 7 .èŠâ´@P ïäv ïC— Łm ˛ ƒ ü©°Š¯n ¢ © b`düä√èŁm £©¾ ä√ óŠ≈˙≤ ¢ È≠ òæP .ò“n ¢ †ŠÈð¯k °Š¯n cž˚ð˜C©ü©ïłÄNÐ≈ ¢ äÈ… îävèÐv ÷NłÐ≈ °Š¯šl ¢ ý√ èå®V˚Š˜C ª` ^èå™düä√èŁm ¢ ø bè Ł∞ ïC— ü©¢ Łm V` ˛©¢ æ .èŠvUìHt °Š¯Å P

èâä ”n èiXèÖ ŠÈ¬ð ü©büšØP`£ł± ø büýÈŠ¯å®¢ Øš P`£ł± îäâł± °Š¯n ïuìr òæP a Š¬˙¿ ¢ ¸ ½ Pd ^P 8 Ôý≈ ¢ äȬð P ïýâ−ø˙º ê šØ d £©˛äƒP£—äv ˛© ždüŠ√d ¢ ŠvP èi îäv`Pî m 9 .¢ © ³bPèåý≈ UüŁ± ü≥ ¢ äÈ≥ èt ¢ © büšØP`£ł± ê Åł∞ SìŁm èiîäv`Pî m ]P˙πP¢ ø ³bP ¢ ä√ ïýâ−ø˙º 10 .¢ È´P˚Иå™VUèŠvŽd ½ Øš P`£ł± .èåý≈ èšld ¢ †’Ð≈ ¢ È≠ cdè ÿý≈ °Š¯n üšØ ½ büšØ èšldTY˚ИC ± ¦ ^ü ± ¢ †≥ VUŽd ]ü ± ÎïC©è ® © ³WP@11.˛´¢ √ T bèŠâ−øü ± Yž£Ð¬ ¢ È≠ ¢ © bü´ü≠ †ø óý≈HüŁ± ¢ Øš PüšØ PîŠâð¬ VîäâšØU½ © U `PU¢ È≠ cdè ÿý≈ ³bU ¢ aèŁÄä≈ ê ŠvP°Š¯n b `èj¢ Øš îäv`Pî m òÆš ñËŠ ≥ ïŠv ˛äƒ£ł± ïłÄNÐ≈ ê ŠvP PüšØ èâþŠ¯ðâ≠ °Š¯n cž˚ð˜C©12 .¢ È≠ ¢ ©¢ äÈä¬ èłÄ‘ð≈ ü©óý≈H¢ ´ üÔŒŠvUóý≈HPüšØ èŠv üµ °Š¯n Í.˛´üšØ ˛äƒè−áä√ ò‘Š≈ ¢ ø ³bèÅæ@Pê †’Ð≈ ˛©büý¯−t˙º ¢ d`P ˛ ƒ@PUPîÖý√ Yž£Ð¬ ½ ävèłmP 13

†≥î m ˛©^P óšÆ ïC©¢ ½ šØ eè−áä¯n èi^P ïC©büŠÈ©75.74 © YŽdèÐâ©èðv d`P YdèjŽ˚Š˜šl£ð¬ ]ü ± ìÐv Ydèt •ý≈èt ¢ Í.°Š¬dPŽ£´˛´îävŽd √ ì ®òËäÐ ¬ èiPîH m ³°Š¬£ý¬ óŠË flª üý√ Î ¢ © ž£≠ cP üý√ .èj¢

76

È≠ ¢ © în@P˛©^P ü©bü´ü≠ ¢ ´ @P¢ © îäv`Pî m dèŠâý¬ ¢ √ èŁm¢ ä√ £© .èj¢ æ √ èåŁ÷ÿ ü©bü´ü≠ ¢ © ^P üý√ 77 © ³bP °Š¯ ä≈P ïC©èj¢ ¢ © òºèÖ≥˛©b üšØèâä ´ √ èŁm YU½ .˛´¢ aèŁÄ≈ä ïÖŠ√dŽU ¢ © PîH m cdèÅšÆ Î 78 © X£©` í ÉΩ cž£Ð¬ ¢ ïÖŠ√dŽU ¢ È≠ cdèŚƢ ø ³bèÅæ@P .èjüšØ \ü”q ³bUèŠâä¬ ê ŠvP¢ È≠ ¢ © bü≠P` ¢ äÈØš d °Š¯n c˚Š˜yîävP ³bP ïŠv d`P 79 d`P ¢ œÅ∞ł ¢ È≠ ¢ © bü´ü≠ ¢ ≠ P` ¢ ä√ £©]ü ± èi½ V` èj¢ aü≥ ýË≥ √ èâýЬ ïýâøPdèiò ìt °Š¯ÅšÆ Í.èj¢

èšld üšØ dPU ½ aNü¡ £ð¬ düπ ˛äƒèm`d Yž£Ð¬ d`P èåý≈ èšld üšØ Pž£Ð¬ èiž£≠ V` 80 ø bü´ü≠ V`ê ä√ @PïŠâä¬ìr¢ äÈ≥ èt ¢ © bü”Šâ ¬P˚¥Pèâä ±üŠ√.èåý≈ d`U¢ ýv ¢ .èåý≈ èâýšØd°Š¯n bü”}äÈŁ±

ý¯−t ˙º †ø .¢ È´ üšØ ínè−t †ø •ý≈èt ¢ © ïýâ−ø˙º ¢ ≠ P` ¢ ” ð≈ ˛©PîH m ¢ Ôý≈ ¢ ýÈ’®èâä Þ¬ `îÅ∞ .¢ ³bPH £ð¬ ³°Š¯nŽd d`P üšØ îŠâŁ◊ÿý≈ ˛© Pî m °Š¯n TèÐv Ió¨èrÎ 14 ø ³°Ł±°Š¯nbüŠÈ≥U@P Í.ñ“Hp ¢ šØ ò ∂PdV`¢

þ√ ü≠ £ð¬ ³bèÅæ@P¢ ø ^èðv ¢ © büšØP`£ł± ¢ ý¯−t ˙º 15 üý√ ¢ “÷ k ø c˚¥`U ê ä√ büšØP`£ł± ½ ŠÈЬ ½ ¸¿` òæP óšÆ Î è ®¢ ó P† ŠvP ¢

ù√ PîŠâ¬ð ˛©\üŠ√ ¦ N) (25-18:1òýË≥ ä√ ùHý¯t ü´`P ˚ıŠÈ¡ °Š¯n ¢ ä√ ènŽd ^P © dPîýâ¡P ¢ © ïC≥`d ¢ ¢

2

ä√ P`£©YdèÅ−æ XU˙≤°Š¯n b`˚ˆ−æ XèÅý≈ ¢ ≠ P`¢ ä√ @P°Š¯n U`îm ¢ ý≈ Œm èiïŠvdüµ ê Ð⣱ òÓ YdèÅ−æ XU˙≤ò“ ð≈ ïŠv 2 .èŠvU ó èi ~n ùŠ¯Hävdü©ïCœ äȬð PRü≠ †ø 3 .èåý≈ £ä¬dü´ ©¢ ä√ P`£©³WPdîävPèibü≥èvä ¢ äȬð P¢ ¢

Æ ä√ ´ °Š¯ vèŁm îäv`Pî m d`P ¢ ü©^P ¢ šØ èŠâ©Xü”Ö≥ ü©ïÖ¡P` ùŁ± °Š¯Åš ¢ ´ °Š¯åŒŠvU .Í¢

È© \`˚−¥ èväèŁm ü©b `èj¢ äȬð P¢ äȬð P¢ È≠ .¢ © Xèvä ½ © íŠâ”jòÓÐ≈ úøüŠ√ ¢ ø ïŁm` ^P 4 b `èj¢ a˚ ∆èvä ¢ ¨ “k ÷ ÷ ø © ïŠvUü’Š≈ £©í|ä√¢ †ŠÈЬ .èŠâ´ü©b `èjó P½ †ŠÈЬ ¢ ˚ˆ−æ èiU `PUó P½

ä√ bü’ä≈HP ùð√ 16 d`P è匊vU ü©úøüŠ√H d`P óŠ≈˙≤ £©èŁm Yî~Łm ¢ ä√ büšØP`£ł± †Ł± 17 .è匊vU ü©¢ Nł÷Ð≈ °Š¯n ˛äƒ£ł± ^P è匊vU ü©ïłÄN≈Ð ¢ ä√ büý¯−t˙º°Š¯n cdèÐv ¢ © ©¢ Nł÷≈Ð èåý≈ èŠvP`£©Xü”Ö≥ •ł◊H®üŁ± ¢ û”ÖýÈ≥ ¢

Øš èvýì ® © U `PU ¢ È≠ òæP èåý≈ èi³bPîävè m ¢ © U `PU ïCœävüł± úøüŠ√ ¢ ¢ “ k © ³WPdîävP òÓÐ≈ ü©óŠ≈˙≤ •ý≈èt ¢ äȬð P V` 5 .èŠâ´ü©ó÷ P † ¢ ½ ŠÈЬ b `èj ý≈ ≈ ø ^P ïCœ ≠ ¢ È≠ òÓÐ ï~nèm V` òÓ òŒłm üšØ ˛ƒè}ø ˛©^P ¢ Ð⣱ .èŠâ´¢


98

38-18:2 èuü≠

È´ ü©èŁm£´büä√`UúøüŠ√ d`PóŠ≈˙≤c£©Pdüð√ ü© ^Pè ®•ł◊H®üŁ± ¢ ø ³bP¢ ä√ büšØP`£ł± †ø V`18 .èŠâ©³bèŠâЬ ü©^P \üŠ√ ïłÄN≈Ð V`d`P¢ ≈ ≈ æ − äÈð¬ Pü©ïłÄNÐ≈ ³bü·Ÿ 28 .¢ √ @P¢ ≠ °Š¯n èŁm£´òÓÐ ü© ü©½ √ üšØ VUŽd ½ ä√ óŠ ˙≤ 19 .¢ èåþ≈P£ð¬ büÔý≈èšl ¢ a˚Š˜C± V` £©³°ø ü© aèÖ¡P` b ³ P¢ ä√ £©W˙π^PúŠÈ∑üý√ ˛©PîH m £© .èŠâ©\`˚−¥ èâä ł±üµ °Š¯n cdèÐv ¢ © ³bP d`P èNå®d °Š¯n òÆš SU ¢ äȬð P .è}≠ ¢ Ôý≈ ¢ ÔŒvŠ Ud`P èåý≈ è匊vUd`Pèâä ø ü©½ ä√ büšØP`£ł± 20 V`¢ aèÖ¡P`³°Ł± ¢ ©¢ ä√ ˙≤ ¢ ø ³büœt ûÐ√èÑ≥ ¢ © Vîr` ¢ äȬð P îäv`Pî m Î ¢

È´ ¢ ”łm ïC— √ üšØ ¢ ý√ £©£œ−td`PúŠ√˙‡ý√ ˛©PîH m 29 ³bPbè Ł∞ ¢ Łm ^PòäˬðP¢

È≠ äÈð¬ P¢ .YUcU½ aŽdèŁmPü©XUè m ¢

ý¯−t ˙ºd`P°Š¯åý≈ bèŠv£œ Ôý≈ ¢ √ P£©Xü”Ö≥ ü©³bP•ł◊H®èኯŁm ¢ Ðv ˛© èáŠ√`¢ √ @P°Š¯n dü’ ∏ ½ aèÖ¡P`V`òÆš .¢

ø büÔŒäv@PòäËð¬P UüH ± ¢ ä√ °Š¯n è匊vU ü©½ aèŁÄä≈ Y˚Š˜ýv ¢

30

Øš .¢ Øš èŠvU£©dèŠâNý¬ ü©^P¢ È≠ ¢ © bü´ü≠ XèÅý≈ ¢ ä√ üý√ .¢

31

È≠ ¢ ©¢ ä√ èâýЬ ïýâøPd P˚Š˜ýv ü©büŠ√Uü’Š≈ ˚Š˜C ª V` üšØ düä√ ¢

32

Ł± ïłÄN≈Ð 21 Xèvä èi^P˙Ôð≈.˛ ƒ üšØ ïäâý¯ m òŒtPüý√ PüšØ èi³bU•þ≈@P† © óŠ≈˙≤ èŠâ´èå®d Í\üŠ√Î ä√ ïýâ−ø˙º òÆš ¢ ” ≈ð ¢ ø ¢ ä√ üšØ ï~nèm ¢ òÓÐ≈ ¢ äÈÔ®dü©Xèvä òæP .èåý≈ è ®ü©¢

ø ïŁm` ˛©^P èj ìŁm °Š¯n íŠâ ¬P˚¥P ü©bü´ü≠ c˚Š˜ýv ¢ ”n S Í.èj¢

èväüšØ UüŁ±ü≥ èi\üŠ√°Š¯n èŁm£´

© ˛©èðv 22 ò Ë´YU °Š¯n ½ †·Š√˚−¥ ˛©Mòæü≥ °Š¯n cdèÐv ¢ ≈ æ − ® ä√ £©Pdüð√ ¢ È≠ ¢ © úøüŠ√ d`PóŠ≈˙≤ü©óŠË”Öý√ ø ¢ Nł÷Ð ¢ ä√ ³bü·Ÿ 33 ½ ¿`èi¢ ü©\üŠ√ .èŠv@P¸ ³°ø ü©büý√èÐv ³bP °Š¯ °Š¯ývèÐv üŁ± ¢ © ^P £© ü©^P büä√`U óŠ≈˙≤ d`P úøüŠ√ ¢ È≠ ¢ © ¢ ä√ £©dŽîäv ˛©îäv`Pî m ä√ ³bü·Ÿ−æ ¸ý¬ 34 .PüšØ †Ł◊‡ý√ Pž£Ð¬ ü©¼ aèÐv bèn ¢ ³bP ¢ ø óŠ≈˙≤ bèn ˛©\üŠ√ °Š¬U °Š¯ vèrU ü© ïC©¢ Øš èåŒk°Š¯n ³büä√èu ¢ © îäv`Pî m ïC©büŠÈ©23 .¢ ø ïŁm` ˛©¢ ÷NłÐ≈ ^P Î ïC©è ®¢ √ @P¢ ≠ ó“Šâ−ø`£Š¬ ¢ ´ °Š¯åþ≈P ò Ë©d`P ¢ ´ °Š¬£´ò Ë©°Š¯n büŠ√Uü’Š≈ Zü› ◊≤ ¢ È≠ ¢ © îäv`Pî m ü©^P üý√ üšØ èiž£≠èåþ≈ü” ð≈ °Š¯n ³bPîävè m ˚šl Î ü©^P × ô·Ð√ d`P .¢ ≈ ø ¸ä¬èŁm ˛©PîH m ïŠv .¢ ´ °Š¬£©ïäv SüÐÈ¡ ïC©¢ ÈšØ èłm èv䣩 dŽîäv Rü≠ •ł◊H®ü©ùŁ± èjüšØ ³bè−áä√ ¢ šØ èâý’®òÓÐ ïŠv ³büä√èu èiîäv`Pî m 24Í* .¢ ´ °Š¯łmüµ ü©büý√èÐv VîŠâ−ø üð√ ³°Ł± Rü≠ 35 .¢ ´ °Š¬£©Ud ïŁm`^PÍ* ¢ ÈØš èłm èv䣩dŽîäv ˛äƒèÐv˙¿düflÐ√ ü©büŠ√˙ÿ¿ `UèŠvb`£ý¬üÐÈ©`UÎ ˚šlè q V` ¢ ø È´ ü©ó“−t`£Š¬ büä√`UóŠ≈˙≤d`PúøüŠ√ ¢ ø ½ ≠ P` ¢ ä√ @P¦ ´ °Š¯ vèŁm üšØ .¢ SU c˚Š˜ýv ¢ aèÖ¡P` ¢ ùŠ¯ðv Vîäâ ¬@P.¢ ’ð≈ †’Ð≈ü© Í.èj¢ ł÷äË ïC≥îp ½ √ä b ³ ü·Ÿæ− M è匊vU ü©\üŠ√ ¢ −æ √ä VèâNä ± è匊vU ü©\üŠ√ ¢ òÆš ½ †’Ð≈ V` èåý≈ èâýšØd °Š¯n ó“−t`£Š¬ ò≤U@Pê ŠvP èiXèvä ³bü·Ÿ 25 © Xèvä £Þ¬@PV` .òÓý≈ ïŠâN Яäv ê ï~ŠâЯu ¢ aèÐv ^P ³bü·Ÿ−æ èåý≈ ò≤U@PòËÐ šØŽîn d`P èåł∞P Pî m ¸©ïC©èåý≈ ˙ flýÈä¯n èi½ ŠvP ò≤èvä V èâNä ± °Š¯n èŁm£´ 36 ® ø ³bPîävè m ¢ © íŠvPüäÈΩ ¢ © W`Hd26 ..èåý≈ ^îHà≠P W`Hd °Š¯n ^HP.èjc£©Uîn ˛© íŠâ ¬P˚¥P †’Ð≈ èâNä ± .òÓý≈ òýËÔ d û”Öý√ ¢ VîŠâød ˙ÿ∫ ½ ÔÐ≈ ø ä¬ © © YUè−t òäËð¬PV`.òÓý≈ òŒłm üšØ ¢ äÈð¬ P°Š¯n Sèt ½ ä√ èŁm ¢ ø ³bü·Ÿ−æ ¢ ä√ ^îHà≠P aèt ¢ òŒłm üÔ®ü©˚šlü−µ ¢ ¸ èŁm ˛ îäv` PîH m Î è ®¢ Ł÷ËŠ ¢ ý≈ ÔŒvŠ U ü©ñËŠ ≥¢ ≠ P` ä√ ³bü·Ÿ−æ 27 Í.èjc˙≤ ïäv üý√ ˚Š˜ ÖÐ√ ¢ V`½ ¸¿`^PYdPŽ£´£©VdVüŠÈЬ ˙ÿ∫ Ydèt ò¿èÐv òäËð¬P ¸ý¬ 37 .òÓ W`Hd ¢ ø ˛ ƒèÅäËØš d˛©^îà≠P d`P °Š¯ ®V` òÓý≈ òýËšØd °Š¯n òÆš èŁm£´ï−áŠ¯ÅšÆ èâNä ± .òÓý≈ ˛©Sèt òNæPdüł± büý√d`˚ ∆ ˛©½ †·Š√˚−¥ YUü’Š≈ ïC©èvý èŠv@Pü©èŁm£´¢ ® √ üšØ ¢ ý√ £©èrU³bU½ ˛©PîH m ¢ aPdd`PòÓý≈ òýËÔ dVŽd`dV`.òÓý≈ ˛ýƒèŁm ïäv ≈ aUèÐ⪠PUPïŠv£œ−tèiPîH m £©²ñäË’ð bèšl`½ ¸¿`òæPV` 38 .òÓý≈ ˛ýƒ£© ½

È Øš èłm ˇ ˚š l 12-2:13³W`N£ ± ¢ È Øš èłm ˇ `U 8:12dèÐâ±P ¢


99

5:3-39:2 èuü≠

≤H ÈØš èłm èâä šØd ¢ Ô÷Ł bèšl` ¢ 50 Í.¢ aèÐv c˚Š˜C≥ šØ èvý üšØ bè Ł∞ Xèièi¼ æ ÿ H Šâ≠ ä√ ^P•ł◊H®üŁ± ³°œ .èŠv@Pïäv °Š¯n •Ł◊ ˛©³bP †”Ñ≥ èi^Pè ®¢

© \üŠ√ ü©bü´ü≠ d`P èŠâ© ©½ ˙ flýÈä¯n ¢ aèŁÄ≈ä ^P üŁ± è ®°Š¯n cdèÐv ¢ ä√ PîH m üŁ± ¢ Ôý≈ äÈŠ¬ Uü©ó“−t`£Š¬ ¢ .èåý≈ TP`¢

© ³bP\üŠ√ 51 èšlddPU£Ð¬ bèn˙ºèi³bPd`PèŠv@Pü©½ a˚ ∆èvä •ý≈èt ¢ äȬð P ü©büý√èÐv XèÅý≈ ³bP ¢ ä√ bèn ˛©^P 52 .èåý≈ èNå®d °Š¯n òÆš SU ¢

ò‰ð√P` ü©˙Ô™˛©óŠ≈˙≤ d`P úøüŠ√

d`P PîH m èšld èâý…ž£Ð¬ ³bîÐv ³bU £ð¬ düπ ˛äƒèʼnŁ± d`P °Š¯n ½ †ŠÈ±ìp òÿ“r \üŠ√ √ üšØ ¦ ø ^P Rü≠ .¢ ^ü ± ¢ ” √ý óŠË Ö ˛©èâä ±üŠ√ N) (28-19:1èâä ±üŠ√ ;8-1:1ù¡˙≤ ;12-1:3òýË≥ ©½ ïŠv .Sèt °Š¬üšØdîäâ𬠢 †≥üœm˛©˚ıŠÈ¡ ùŠ√˚Иýv ½ ¸¿`ó®èm Ôý≈ ½ :¢ †≥üœm£Š¬Žd ˛©ïŠv˚ıŠÈ¡ ò≤U@P

3

© íŠâ”jùŠ√U`˚Š˜šl ¢ È≠ ¢ © ïuìr¢ © ïŠvUü’Š≈ ùπìŠâð¬ ùŠ¯IÑäÈH𬠢

È≠ È≠ ¢ © ùý√ ˛ýƒü ±£ý¬ d`PïŠvNdüý√P,ùð¯~s ˛ ƒèåÐ≈ èiùŠ√U`˚Š˜šl d`P¢ d`P¢ Ôý≈ ó®èm ¢ È≠ ¢ ©¢ äÈŠ¯~šl P,^èŠâä¬èá≠ .¢

©¢ ä√ £©Pdüð√ ü©½ ©½ ¢ aènè|±PXèÅý≈ ¢ †·Š√˚−¥ ˛©îäv`Pî m 39 äÈð¬ P °Š¯n ïuìr íŠâ”jóŠ≈˙≤ d`P úøüŠ√ îÖÐ√ ü©½ a˚ ∆èvä b `èjZè m ¢ þ√ ü≠ ùð√P` èšld üšØ düýÈ¡èq d`P èåý≈ èšld üšØ Pž£Ð¬ ïłÄNÐ≈ ³bPd`U ^P 40 .¢ ø ½ © ^PX£©`í ÉΩ èiPîH m d`Pèåý≈ èšldüšØ düŸ‡≥ ¢ †ŸŒm d`P.èåý≈ •ý≈èt ¢ .èåý≈

\üŠ√ ïłÄN≈Ð © \üŠ√ Sèt ˚šl41 ä√ èâä ≥ñ‰Ω îŠâª ¼ aèÐv bèn ¢ èŠvèŁm ü©ó“−t`£Š¬ ¢ Ôý≈ ¢ ý√ £© ï−áŠ¯ÅšÆ V`üý√ ˛ ƒ üšØ ˛©^£Ð¬ VdèÐv ˙ÿ∫ ˛©\üŠ√ †Ł± 42 .¢

È≠ ¢ ©¢ ä√ èâä ≥ ñ‰Ω îŠâª W˙π ˛© È´ ü©ó“−t`£Š¬ V`¢ ³bUèiîŠâª43 .¢ Šâ≠ ¢ © ¢ ä√ èŁmdŽ£´ äȬð P îÖÐ√¢ © ˙Ô™¢ √ üšØ ïävP`d £ð¬ ˙‚ø ¢ \üŠ√ ïłÄNÐ≈ ³°œ © ^PèŠâ´QHd°Š¯n òÆš ó“−t`£Š¬ Ôý≈ ³°šØ èidPU˚¥ ,èÜ √èiVèâNä ± 2 aèÐv ^Pü©¼ aèÐv bèn ¢ d`Pèåý≈ ïäv ó“r èi½ èâä ±üŠ√ èâþŠ¯Ðv èièŠv£©Žd ½ ¸¿`^P.¢ Hÿæ Ô÷Ł V` © ³°Š¬˙ºèá≥ V` î vè−t ïC©¢ .èåý≈ °Š¯n P£◊∂ èâä ±üŠ√ ìnóŒm èiPîH m ü© d`P úøüŠ√ 44 .èjüšØ °Š¯n V`£´¢ ä√ büä√`U óŠ≈˙≤ √ èðv ïäv ü©ïłÄNÐ≈ V` †Ł± èŠâ©˙‚ø èi˙ÔÐ≈ ³bU¢ äÈð¬ Püý√ ¢ © ]èâä ©P`]P˙πP¢ © ³bU£Š¬ ¢ √ èŠvdUèâä ±üŠ√ 3 °Š¯n bü¡ìr¢ ¢ —k ¢ ä√ £©¦ äȬð Pd`P ³bPîävè m ^ìýv ü©^P°Š¯n b`dPUïýâ−ødbüý¯t`U¢ òºèÖ≥ ˛©büšØèâä H´óý≈H ïC©èvý èåý≈ èvý£© õŠÈ”Ðâý¬ °Š¯n bü´ü≠ d`P .èšld èvý£©Vd`U .¢ Šâ≠ 45 √ èðv ïäv ü©\üŠ√ òÓÐ≈ °Š¯ ®V` ³°œ È≠ ¢ © ü©^P VdèÐv`U V` üý√ ¢ *òËäÐ ¬ VèŠâ·ÂŠ√ 4 .ü≠ ïʼný¯ðâЬ d`P `èŁm üšØ ïŁmüýÈ≥ ]˙π ˛©PîH m ¢ ©¢ ä√ dŽ£´³bU ° È≠ ¢ © ¢ ä√ žîävü…žU È´ ó“−t`£Š¬ ¢ ÔŒk èኯŁm °Š¯n aèâý©òäˬðP îÖÐ√ ¢ ³ Š¯ýv 46 .¢ PüšØ õ¡P`òÆš èáŠ√`°Š¯šl ¢ ≥ “ Ö ä√ bü’ä≈P ©½ •ý≈èt ¢ †·Š√˚−¥ ³°Š¯Å °Š¯n èኯ~i\üŠ√ .è匊vUü©^P ¢ √ ý Ë”Ö ø ³bP½ © ^P `£©dPüŸšÆ ü©VPd ¢ È≠ ¢ © îäv`PîH m ¢ Øš ïŠv V` Î ³ Hø dü ·Ð√ ü©óŠ ˛©³bP£©•þ˯ŠÐv ¢ ad`˚ ∆ †Â± d`P.èåý≈ èšld ° ¢ … îŠâø ü©büý¯tPd ˛©^P îŠvŽ˙≤ £©³°ø ü©büý√èÐv ˛©^P 47 .èåý≈ èšld£©òÓÐ≈ ½ aTPüµ . `èâä Ь ¢ ‘º √ ä ‰ − ¯ © ^Pd`Pó ` •Ł◊ÿæ √ èŁm èŠvU£©îäâЬ ü©YUP` ê a˚Š˜C± †ø V`£ð¬ ½ aèÐvPüŁ± ïävPîä⟠PU¢ d`P dž è ð≈ ê ŠvP ˚šl èj¢ ŠvP ˚šl 5 ž£ð¬ °Š n ½ © \üŠ√ 48 .¢ È© †Ł◊‡ý√ £©èðv bèšl`ü©^P ¼ È´ √ U£©¢ … îŠâø ¢ ý¯t Pd¢ … ž˚Š˜vþ èj¢ √ èŁm èŠvU£©ñfiøï~Šâþ¬ aèÐv bèn ¢ óŠ≈˙≤ ¢ ¢ ® Æ ø óš ¢ ä√ üý√ ¢ þȯŠvÐ Îè ®¢ ø ^P¢ ä√ √ èâä Ь dPüŸšÆ d`P ¢ ý¯t Pd ¢ ÷Nł d`P dPüŸšÆ èvä .¢ ´ °Š¯ vèŁm aèÐv c˚Š˜ýv ?èŠâ©büŠÈ©èáŠ√P¢ ¼ ¢ ≈ ý H Ô÷Ł d`P.¢ Ôý≈ ¢ √ üšØ îäâ≥ £œscž£Ð¬ °Š¯n cdèÐv c˚Š˜ýv °Š¯n d`P ´ °Š¯ vèŁm óšÆ ¢ .¢ © büý√èÐv ò‰Š√PòÐËä¬ ½ Øš èâý’®û”ÖýÈ≥ ¢ © PîH m ò≤U@PïŠv òËÐ ¬ä èâý’®°Š¯n cdèÐv ¢ ¸¿`cždüÔý≈ ¢ ä√ üšØ Vîäâ ¬@PüŁ±¢ .°Š¯šl ˛≠P`¢ šØ

ý√ žîävü…žU Í.¢ šØ d¢ H≤ ý≈ H ÷ ø ³bP¢ ä√ \üŠ√ 49 ÔŁ ¢ ä√ ó ÎïC©è ®¢ ?èŠâ©¦ ^ìýv büŠÈ©¢


100

24-6:3 èuü≠

Šâ≠ èj b`U ÔŒvŠ Uü©½ √ @Pd`@Pd`Žd ê ø •Ł◊H≤³°œ aèŁÄ≈ä ˛©PîH m ò≤U@P ˚šl 6 °Š¯nbèÐvèŠâЬ W˙π^Pèj¢ ïʼný√ èi˛ýƒ üŁ± ˛©^Pèj¢ Šv PVUèŠvŽd¢ ø ^îà≠P W`d ü©óý≈H üý√ V` °Š¯ ä≈ û √T °Š¯n òÓÐ≈ ¢ © ¢ äÈ≠ üÔ® d`P ¢ Í.¢ šØ èšlddè|ð√ ò≤U@Pê ŠvP ©¢ ä√ £©]èp ü©dèÐâä¬P¢ © ïN~ r V` 17 .èjcUïʼný¯ðâЬ ¢ ø R@P ¢ 5 -3 : 40VèŠâ·ÂŠ√ ø aP£ ± ü©³ñˊЬ ¢ Ô∞ł PV`d`P.èj¢ √ @P£©üšØ dèŠâý¬¢ È≠ .èjc£©ë kP¢ Ô®d°Š¯n bü≥PUü´d`P³bèŠâ”客 © ^PîÖÐ√ d`Pèj¢ äȬð PüœtPd`P ¢ ø ³bP ¢ ä√ èâä ±üŠ√ ¢ √ @P¢ È≠ ¢ ©¢ äȯŠk ïʼný¯ðâЬ ¢ ø èâä ±üŠ√ Rü≠ 7 ïtüÔÐ≈ ¢ ≈ ≥ Ð ¯ ý ÷ á Á ø ³bP¢ ä√ èâä ±üŠ√ 18 Í.èj¢ √ ìŁm °Š¯n R@P˛≠P`¢ äÈÔŁ ïäv ü© PîH m ¢ ≠ P` ¢ ä√ @P°Š¯n íÐâ üšØ W˙π ˛©büðÈä¬èt ¢ ”Šv ˚šlŽd óý≈H Î è ® †’Ð≈ d`P¢ ½ ä√ ù©ü©óý≈H ¢ È≠ ¢ ©¢ äÈ◊ł≈Ð ¢ ø aPŽîr ¢ © È≠ ¢ ©¢ ä√ £©˛ ƒPŽ˙ºP † ^ü ± ü©³bP d`P ¢ ¦ ½ ŸšÆ ˛©³bP°Š¯C©°Š¯ývèÐv òæ Vîäâ ¬@PüŁ± ?èŠâ©dèŠâ−ø üšØ ¢ √ ý Øš TP` ¢ ä√ @P Øš è|ÔŁ∞ ]˙π˛©PîH m °Š¯n ½ .YU óŠË”Ö ˛©Y˚ИC ± ¢ †ÊŠÈÁ± £´PSUPdè ÿý≈ 8 .¢ ø íÅ∫ ê © ^P üý√ äȬð P óý≈H °Š¯n ½ `£©˚šlè q ¢ aüÐÈÞ¬ ¢ Šâä¬ d`P Xèi¢ © èâä ±üŠ√ Xèâý¯ým P èib ü≥èi¢ aèÐv PdèÅšÆ Xèšl£Ð¬P èâýšØèłm PîH m £´P`£©ïäv °Š¯ývèÐv ˛©d`˙ ∫ `£ ◊º £©ï ®¢ šØ ¼ ® ø b`˙ÔýËN ð¬ cž£ð¬ bè Š≈ ¢ È≠ ¢ © Xèšl£Ð¬P üý√ ø ^èŠvU`˚Š˜šl YüŠÈЬ ˛©˛ ƒèåÐ≈ ¢ äȬð P ùŠ√U`˚Š˜šl ó èm 19 èâýœt£©PîŠâð¬ UT`P ¢ ˚Š˜C ª ¢ Ô∞ł P ¢ Øš dèŠâý¬ Yždè “i¢ È≠ ¢ ©¢ äÈþ¬ èiü©büýÈ ±dU 9 .¢ ä√ èâä ±üŠ√ £ð¬ büŠÈ ¬P£Ð¬H ˛©ùŠ√U`˚Š˜šl ˙Ôð≈ d`P £ð¬ ½ Øš aèà”Öý√ ïýâ √è−t VUèŠvŽd d`P ¢ îŠâÁäÈý¬ ¢ äȬð P £©P`£©îŠâ¡ ü©èâä ±üŠ√ ¢ ä√ ùŠ√U`˚Š˜šl ¢ ø ïŁm` ^P 20 .˛© Í.èj¢ √ èŁm èŠvUìŁm °Š¯n R@P£©¾ ≠ P`¢ äȬŠ Uïäv íåð≈ ¢ aèiü©½ † ±dU˚šl ¢ ÈØš èłm èv䣩èŠâ©°Š¯ÅšÆ aPÎèåł∞ üð√ ¢ ä√ bü´ü≠ ¢ È≠ ^P10 .èŠâ≠£©ïsè pPèi˛ ƒP£Ð¬Hd`Pê ŠvP°Š¯n bü≥èic£Ð¬H Í?¢ ý√ £©`U ^èðv cdè ÿý≈ £´P Î è ®¢ ä√ èâä ±üŠ√ 11 ùŁ± üý√ büšØ ¢ H® ø èâä ±üŠ√ © ïʼn¯ýâð¬Ð èi\üŠ√ ¢ ^èðv cdè ÿý≈ £´P `U cU ïýv£©ê ŠvP ü©^P büšØ ïäv •ł◊ ^èðv ¢ N) (11-9:1ù¡˙≤ ;17-13:3òýË≥ ≠ P` ¢ äȯŠk Sü›◊≤ 12 Í.`U£©¾ ø °Š¯n ^Püý√ üšØ èväèå® òÓÐ≈ ¢ ¸ä¬èÐv ¢ ø ^P Rü≠ XèÅý≈ ¢ ” ð≈ ¢ ø ¢ ä√ üšØ îŠâ¡ ¢ © èâä ±üŠ√ 21 ¢ ≈ È≠ ïʼný¯ðâЬ ø ^P £©@PòÓÐ \üŠ√ ½ ¸¿` ^P ¢ †Ł± .èŠâ≠ ïʼný¯ðâЬ ¢ © ^P ^îà≠P W `d 22 .ì害bèÅæ@P ¸ý¬ üý√ èåý≈ èšld £©èrU \üŠ√ ¢

ø ^HPd`P ¢ √ @P^èðv ¢ © èâä ±üŠ√ ¢ È≠ ¢ ©¢ äÈŠ¯k ïʼný¯ðâЬ cP Î èåł∞üð√ ¢ ÈØš èłm èv䣩èŠâ©°Š¯ÅšÆUèâýøP Í?¢ ø ³bP ¢ ä√ èâä ±üŠ√ 13 ø ³bè}≠ V d˙Ê≥ Î ïC©è ®¢ óý≈H £©fž£Ð¬ ¢

© ^P ˛ ƒ@P£©£ý¬P °Š¯n í|−ø ˛©£ý¬üÐÈ©£ð¬`P ø ³bèÅæ@PîÖÐ√ JPdüΩ ¢ ø bü´ü≠ ê Í.èv䣩ïäv Sü∑`VUèŠvŽd ¢ ŠvP ¢ ≈ Æ ≈ ý H ø •Ł◊ °Š¯n ¢ ø èâä ±üŠ√ òÓÐ ¢ ä√ büŠÈšØèðâø 14 ^ü ± d`P ò ∂Pd ¢ ¦ šØ èâþŠ¯Ðv èâýŠ¯ ł∞ P˚Š˜C≥ üý√ Î ïC©˛ƒ@P ŽdP`@P èv䣩èŠâ©ü©óš Î ïC©èåł∞ üð√ ¢ ÈØš èłm Í.büšØ Í? ¢ © úøüŠ√ aTèm ` ñ ½ ≈Šdèvý ˛äƒPîvä è m ¢ N) (17-1:1òýË≥ ä√ \üŠ√ 23 ¸¿` ^P üý√ èŠâ©\`˚−¥ Xèièi^P † ½ Ł± ¢ æ ÿ Ôý≈ ¢ ýÈÔ÷Ł èâþŠ¯Ðv èiúøüŠ√ Rü≠ ü©\üŠ√ èåý≈ èi^£Ð¬ ùŠ¯ývèÐ⊬˙Êý√ .¢ .èåý≈ èâþŠ¯Ðv èiò“ŠâªúøüŠ√ .èåý≈ èâþŠ¯Ðvèi½ aèâNý≥ ò“Šâª 24

ý≈H ø ³bP ¢ ä√ èâä ±üŠ√ °Š¯ ÿ V` ïC©`£©ïäv òýËøU£Ð¬Žd ü©bü´ü≠ Î è ®¢ ý≈H © £©˛ ƒü´ \`dUd`P°Š¬U ó¿d VPü ◊äËý¬ üŁ± °Š¯ ÿ d`P `P˚ˆþ≈ ½ †≥ dü›¡ ¢ Í.`£©½ †ªèâä ¡£ð¬ òæP¢ šØ òýË”n ≥ Ôý≈ ¢ Øš d £©dè ÑýÈä¬P èiîn@P˛©ñËŠ ïCœävüł± Rü≠ XèÅý≈ 15 V` ¢ —k ¢ äȱł üµ d`P ¢ È´ ž£ð¬ °Š¯n ½ © èâä ±üŠ√ a˚Š˜C± °Š¯n cdèÐv ¢ òÆš `Î ïC©¢ ≥ Í.üšØ ñËŠ ø ˛äƒèðv ü©óý≈H °Š¯n Î è ®¢ ä√ èâä ±üŠ√ £ð¬ ½ ïʼný¯ðâЬ ¢ aèÐv ^P16


101

6:4-25:3 èuü≠

Vdèvý èåý≈ èâþŠ¯Ðv èiVdèvý Xèšl£Ð¬P èåý≈ èâþŠ¯Ðv èiXèšl£Ð¬P _èÄ∂P .èåý≈ èâþŠ¯Ðv èidü ◊ä≈ ³ñ“s üªd .èåý≈ èâþŠ¯Ðv èiüªd ³W`˚¥ èåý≈ èâþŠ¯Ðv èi³W`˚¥dü ◊ä≈ 35 .èåý≈ èâþŠ¯Ðv èiñ“It ˚ИCª èåý≈ èâþŠ¯Ðv èi˚ИCª ³ñ“s d`Pèåý≈ èâþŠ¯Ðvèi “ èâþŠ¯Ðv èiê sdP èi³b èâä Š¯u d`Pèåý≈ èâþŠ¯Ðv èi ³b èâä Š¯u ñIt 36 Iæ Iæ èiê Ũ Wüä√ èåý≈ èâþŠ¯Ðv èiWüä√ ó èåý≈ èâþŠ¯Ðv èió V`dd`Pèåý≈ .èåý≈èâþŠ¯Ðv Qüäȱ èåý≈ èâþŠ¯Ðv èiQüäȱ ñ“tüýÈ≥ èåý≈ èâþŠ¯Ðv èiñ“tüýÈ≥ ê Ũ ³bèâä Š¯uíŠvPí~ ≤ èåý≈ èâþŠ¯Ðv èiíŠvPí~ ≤ UdèŠv èåý≈ èâþŠ¯Ðv èiUdèŠv

37

.èåý≈èâþŠ¯Ðv èiúøHüŠ√ PNèŠâä¬ èâþŠ¯Ðv èi^ü≥èr èŠâ¯ýâŠNý¯n d`P èâþŠ¯Ðv èièŠâý¯ŠâNý¯n úø üŠ√ d`P

38

.èåý≈ èâþŠ¯Ðv èiPîH m XU@Pd`Pèåý≈ èâþŠ¯Ðv èiXU@P

√ä b èŠâ≠ b ³ èÄËý≥P èi\üŠ√ ¢ ³ èÑŠ¯t− ¡ N) (13-12:1ù ˙≤;11-1:4òýË≥

.èâþŠ¯Ðv èŠâý¯ýâ≥ èåý≈ èâþŠ¯Ðv èièŠâý¯ýâ≥ ½ †ªèn d`èåý≈ èâþŠ¯Ðv èi½ †ªèn ïC´üä√ æ − −æ èiVPUüŠ√ ñæüŠ√ èåý≈ èâþŠ¯Ðv èi ñËø Š üŠ√ ò‡Ÿ èåý≈ èâþŠ¯Ðv èi ò‡Ÿ

4

ä√ W`Hd èåý≈ düŸ‡≥ .èšld èvýP˙Ôð≈ °Š¯n ³bèÐvèŠâЬ ` í}äÈŁ± ü©\üŠ√ ¢ v ä√ \üŠ√ büä√U ³bP èšld èvýèá©P ê ¢ ýv büä√U ùŠ¯kèłmü©ùŠ¯~Ð P bèšl` 2 © ^PèŠv èå®ïäv •ł◊H® †’Ð≈ ü©\üŠ√ îÖÐ√ ¢ .ò–kQüÔÐ≈ ½ ä√ ùŠ¯~ÐvP ¸ý¬ 3 ø \üŠ√ ¢ Øš èâþŠ¯Ðv èiPîH m üý√ £´PÎïC©è ®¢ üý√ ¢

26

.èåý≈ èâþŠ¯Ðv

27

.èåý≈ èâþŠ¯Ðv èiY˚Š˜äv íŠvP òýË”Šâø Xètü¡ YNUPd`Pèåý≈ èâþŠ¯Ðv èiYNUP òŒ~Hnèåý≈ èâþŠ¯Ðv èiòŒ~Hn Y˚Š˜äv 28 èi˚Š˜Cª XPUüŸ¨Pd`Pèåý≈ èâþŠ¯Ðv èiXPUüŸ¨PXètü¡d`Pèåý≈ èâþŠ¯Ðv èi .èåý≈èâþŠ¯Ðv dŽ˙‡ŠÈ≠Pèåý≈ èâþŠ¯Ðv èidŽ˙‡ŠÈ≠P\ü−Š√ d`Pèåý≈ èâþŠ¯Ðv èi\ü−Š√ XPUüŸ¨P Y`T½ aèâNý≥d`Pèåý≈ èâþŠ¯Ðv èi½ aèâNý≥óŠ≈düŠ√ èåý≈ èâþŠ¯Ðv èióŠ≈düŠ√

ø ^îà≠P W`Hd V` .èvþü≠ ùð√P` ¢ ø ³bU£Š¬¢ √ èŠvdU \üŠ√ ¢

25

èiïC´üä√ VèŠâ”tPèâþŠ¯Ðv èiVèŠâ”tPXü±èvä èâþŠ¯Ðv èiXü±èvä ^ü≥èr

èáŠ√d èåý≈ èâþŠ¯Ðv èièáŠ√d Vèâä ±üŠ√ èåý≈ èâþŠ¯Ðv èiVèâä ±üŠ√ V PUüŠ√ èåý≈ èâþŠ¯Ðv èi íŠvP òýË≠èŠâø íÐvèÐv NdŽdèåý≈ èâþŠ¯Ðv èiíÐvèÐvNdŽd

.èåý≈èâþŠ¯Ðv èi †Š¯t èåý≈ èâþŠ¯Ðv èi½ ½ †Š¯t ^üä√Pèåý≈ èâþŠ¯Ðv èi^üä√P b ³ èâä Š¯u

≥ ≥ ,èâþŠ¯Ðv èièŠâN ä¬ òŒ~Šâ ,èâþŠ¯Ðv èiòŒ~Šâ Y`T,èâþŠ¯Ðv èiY`T½ aèâNý≥

29

.èåý≈ èâþŠ¯Ðv èi − æ èåý≈ èâþŠ¯Ðv èiVPUü’Š≈ ³bü·Ÿ d`P èåý≈ èâþŠ¯Ðv èi³bü·Ÿ−æ Y`T 30 d`Pèåý≈ èâþŠ¯Ðv èi³bèväüŠ√ úøüŠ√èåý≈ èâþŠ¯Ðv èiúøüŠ√ VPUü’Š≈ .èåý≈ èâþŠ¯Ðv èióŠËý¬èŠâ≠IP³bèväüŠ√

Í.èŁm üšØ ˛þƒ`d ïC©ü©˙Ôýˬð ^P£©óŒm ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 4 Øš èåŒk°Š¯n b`£Š¬£◊ý≈ ÎïC©èŠvU aPüŁ± ¢ :¢

È≠ ¢ ©¢ äȯŠmŁ £©èå®˛þƒ`d]˚∆ Rü≠ Í°Š¯šl °Š¯ ä≈ ¢

3 : 8 Vèâä−Âý¯tP ≠ •ý≈èt ü©\üŠ√ ùŠ¯~ÐvP ¸ý¬ èŠâä¬HU °Š¯n ïÄÿ¨ òÆš ê ŠvPd`PèŠâ´¢

5

ü©büýÈ≥üœmXèÅ≈ý ³bPÎ 6 .è ®d`PèŠv èå®Uü©³bèÐv ³bP@˛©büýÈ≥üœm ˛© Hý≈ Ô÷Ł °Š¯n ü©SìŁm ˛©³bP d`P ü©½ © ³bP d`P ïŠv èjb`U ¢ aPdèŠâý¯ mP íi¢ cU ïŠv büšØèłm ü©ùŁ± °Š¯n d`P °Š¯šl °Š¯n dèŠâý¯ mP c˚Š˜C≥ °Š¬Ž˚Š˜Cł± XèÅý≈

”n èåý≈ èâþŠ¯Ðv èiV@P¢ ”n óŠËý¬èŠâ≠IP31 èiVèâNý≥VèâNä ≥ èåý≈ èâþŠ¯Ðv èiVèâNä ≥ V@P¢ .èåý≈ èâþŠ¯Ðv èiU `PU³°ý¬èvä èåý≈ èâþŠ¯Ðv èi³°ý¬èvä VèâNý≥èåý≈ èâþŠ¯Ðv èiŽ˙∫üÐ√ îŠâЬüª èåý≈ èâþŠ¯Ðv èiîŠâЬüª òN‰Š¯kèåý≈ èâþŠ¯Ðv èiòN‰Š¯k U `PU èâþŠ¯Ðv èi ³büÂ◊ä≈ ³büŸ“t èåý≈ èâþŠ¯Ðv èi³büŸ“t Ž˙∫üÐ√ èåý≈èâþŠ¯Ðv .èåý≈ d`Pèåý≈ èâþŠ¯Ðv èi˛äƒdP aPŽîŠâŸ∫ èåý≈ èâþŠ¯Ðv èi aPNŽîŠâŸ∫ ³büÂ◊ä≈ d`Pèåý≈ èâþŠ¯Ðv èiZdès ³b`˚ı± èåý≈ èâþŠ¯Ðv èi³b`˚ı± ˛äƒdP .èåý≈ èâþŠ¯Ðv èiPUü’Š≈ Zdès èåý≈ èâþŠ¯Ðv èi_èÄ∂P aüÁ·Š√ èåý≈ èâþŠ¯Ðv èi aüÁ·Š√ VPUü’Š≈

32

33

34


102

23-7:4 èuü≠

ý√ ä√ \üŠ√ 15 .ò Ë´ •ł◊H® †ø ïŠv °Š¯n üý√ èjc£©½ aUèÐâªY˚Š˜C≥ üý√ £´PÎ 7 .büšØ èâýœt òäˬŠU óŠË”Ö °Š¯n büšØèj ½ aUèÐ⪠YUü’Š≈ ¢ Hý≈ Ëø Ô÷Ł —k ¢ ä√ £©úŠ√˙‡ý√ ˛©^PRü≠ òÓÐ ˛©\`˚−¥ Í.èjb`U ¢ .¢ ä√ \üŠ√ £ð¬ ^P 8 Øš èåŒk°Š¯n b`£Š¬£◊ý≈ ÎïC©èŠvU aPüŁ± ¢ ïC©¢ Èä ¬ð P ˛©\üŠ√ ò–vä P`d ü©˚ˆæ− ˛ ƒèÐvP@¢ N) (6-1:6ù¡˙≤ ;58-53:13òýË≥ √ üšØ ¢ √ èðv ¦ ©½ a˚ ∆èvä Xèà≥¢ ^d`£ð¬ òäËð¬P\üŠ√16 £ð¬ ˙‚ø ¢

Hý≈ Ô÷Ł ÍèjüšØ èv䣩½ aUèÐâª]˚∆ ˛©PîH m c˚Š˜ýv îäv`Pî m üý√ ¢

13: 6 Vèâä−Âý¯tP

© ½ © ³WP`d .ì|ä√ †Ð¯t V` ûÐ√èÑ≥ ¢ èłÄäË’ð≈ Vèj½ aUèÐ⪠YUü’Š≈ ³bU¢ È≠ ¢ ©¢ äÈ… ž£ð¬ \üŠ√ ü©^P aèâý©˛©òËäÐ ¬ VèŠâ·ÂŠ√ 17 .PüšØ Pž˙Ô®•þ≈P¢ È≠ ¢ © ¢ äÈ… ž£ð¬ ^P d`P .T üÔ®ü© aèâý©^P \üŠ√ d`P òÓý≈ ò Ë´YU ¢

≠ °Š¯n ó“−t`£Š¬ ü©\üŠ√ ùŠ¯~ÐvP ¸ ý¬ 9 èŁm£´ü©\üŠ√ d`P èŠâ´¢ © ¢ šØ èâþŠ¯Ðv èiPîH m üý√ £´P Î ïC©è ®d`P èŠâ©Pž˙Ô®£ð¬ Xèà≥ ³°Š¬£ý¬ îäâ”Ðv ò‰©¢

‰Ł± .èåý≈ èåŒk°Š¯Å è匊vUü©£Š¬£◊ý≈

ä¬ Øš èåŒk°Š¯n b`£Š¬£◊ý≈ ïŠv ïC©büŠÈ©!èŁm Uü©¢ .¢ ł÷ËŠ üý√

Øš °Š¯n •Ł◊H≤W`Hd ˛©îäv` PîH m Î 18 ^P ê ýv bü´ü≠ ¸Š¬˙ ∫ ¢ ≤÷ H ÔŁ ¢ ä√ PîH m ¢ È≠ ¢ © ¢ ä√ èłÄËä ’ð≈ ü©Y˚ИC ± ¦ ¢ ^ü ± ˛© ý≈ H È≠ ¢ © bü´ü≠ d è}’äËH´¢ Vdè|þÈÔł∞ ó ¢ šØ èŠâ© † ◊ýËä¯n ”ÄłH®.b `èâä Hø˚ИC ± ˛©¢ ä√ èðv ˛ ƒèâä Š¯Ðv ü©bü…îävPd`P ¢ √ èðv ¢ .b`£©UPŽd@Pü©b `üšØ ‰Ł± È≠ © òäˬðPîäv`Pî m °Š¯Å ¢ ¢ YUèâä ≥˛©SüÐÈÁ≥ Sèt d`P 19 ≈ Ô÷H≤ ¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ èå®U bèŠâ ¬èåł∞P Í¢ šØ èŁÄŠËÔÐ ¢ Ł ä√ ^P¢ 2 -1 : 61VèŠâ·ÂŠ√ ©¢ äÈ… ž£ð¬ ü©ïNɱ ^P 20 © £©îäâЬ ü© aèâý©^P\üŠ√ îÖÐ√ ¢ ¢ © XUè m ¢ © Vèj½ ^P èŠâ´•þËŠ¯Ðv £©cU °Š¯n •ý≈èšl ¢ aUèÐ⪠YUü’Š≈ æ − ø ïŁmüý√ ü©òšÆ \üŠ√ ô ◊ ˚šl UüŁ±ü≥ °Š¯n Vèj½ ŠvU ¢ aUèÐ⪠YUü’Š≈ •œ ≈ ø ³bP¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 21 .èåý≈ èšld ü©büý√èÐv ³°Ł± òÓÐ P°Š¯n ÎïC©è ®¢ √ üšØ ¢ ýÈä¯t óý≈HüœävPbüšØ èyž£ð¬ ý√ üšØ íÅŒnV` èŠvü´òÆš ¢ Í.°Š¯šl ¢ ä√ bü´ü≠ XèÅý≈22 ^P V` ˛©\`˚−¥ èv䣩úŠ√˙‡ý√ ˛©\üŠ√ ¢ ¡ ‰ —k ¢ äÈ’® £©³°ø ü©büý√èÐv £Þ¬ü≥ d`P òÓþ˯Šn ˛© ˛©ó ^IP èi^IP Î ¢ Øš èâýœt üšØ ³°œÅ≤ W˙π ù©èv䣩 °Š¯ývèÐv èâþŠ¯Ðv èiúøüŠ√ ïŠv èŠâ©d`P ? ¢ Øš °Š¯ ä≈ Í?¢ ø ³bP ¢ ä√ \üŠ√ 23 ¸ ¬è|± ïŠv óý≈H ïC©büšØ èâýä¬èŁm °Š¯n Î è ®¢ ½ m Ëœ ø •Ł◊H≤ ” ð≈ ¢ È≠ ^PüšØ óŠ üý√ óý≈H ¢ ´ ü’®¢ äÈð¬ P¢ ü≠ £©èåł∞P üý√ ü©¼ aP@¢

äȬð P ¢ È≠ ¢ © ¢ ä√ £©½ ü©büý¯−t˙º ¢ † πèܱ Y˚Š˜ýv PîH m 11: 91 düÐ√Žd .èjcU óŒm

10

Øš PüšØ èåŒkòÓÐ≈ ïŠv 11 ¢ —k £©üÔþ≈ ˛©˙Ôýˬð ü©b`˚Š˜ðv c˚Š˜ýv ïC©üšØ ïäv èáŠ√P °Š¯ ® ¢ Hý≈ äȬð PV` ´ °Š¯kèåþ≈P¢ Ô÷Ł ¢ ø büÔý≈èšl ¢ Í¢

12: 91 düÐ√Žd Šâ≠ èŠvU aPüŁ± ¢ Øš èåŒkòÓÐ≈ ïŠv γ°œ ä√ \üŠ√ £ð¬ ^P 12 .¢ ý≈H ÈØš èłm èv䣩ïäv ¦ Í¢ ù √ènŽd@P˛©PîH m îäv`Pî m °Š¯ ÿ

16: 6 eèâä−Âý¯tP ø W˙π ˚šl ¢ ä√ ùŠ¯~ÐvP 13 ê ŠvP îÖÐ√ ˙Ôð≈ èŠvèá©P ü©\üŠ√ ¢ ©½ .èŠâ´ìłm £©ždüÔł∞ ü©^P°Š¯n dè ÑýÈä¬P¢ ¸¿`† øèâä ≥ √ý óŠË”Ö ˛©\üŠ√ ü©bü´ü≠ N) (15-14:1ù¡˙≤;17-12:4òýË≥ ø ½ ü©íŠâ”j£©üšØ düŸ‡≥ ¢ ¸¿èq ˛©^îà≠P W`Hd \üŠ√ 14 ≈ Ôð ¿ ìr ¢ ≠ P` ]P˙πP ¢ © íŠâ”j˚ИC ± ˛©\üŠ√ PüšØ ùð√P` íŠâ °Š¯n ¢


43-24:4èuü≠

103

ä√ üý√ ÎüšØ ¢ ýÈØš èłm èâä ’®óý≈H ïC©büšØ èâýä¬èŁm °Š¯n íÞ⟨P a˚ ∆ ïŠv Xü◊ä≈ ˙‚©¢ ä√ óšÆ °Š¯n cdèÐv ¢ © ³bP èåý≈ èŠvèâýЬ ü©büŠÈä¬è−áä√ ³°Ł± °Š¯n .ò Ë´ ³bP èåý≈èâä ø¢ ý≈ H äȬð Püý√ ü©büŠÈä¬è−áä√ òÆš ø c˚¥`U ê √ üšØ ³bP˚Š˜C± òºèiRü≠ 36 èâä ’®ó W˙π^PÍ èå®U £©°Š¯n b `èjZè m ¢ ü—ýâ„´¢ ŠvPd`P ¢ äȬð P òËäÐ ¬ ïC©büšØ èâý’®²ñæ ¢ ø óý≈H °Š¯n :Î 24 Í.üšØ ¢ ýÈØš èłm ø ½ äȬð P V` °Š¯šl °Š¯ývèÐv ò‰Š¯C©ïŠv Î ˛©\`˚−¥ èv䣩 Zè m¢ òäËð¬P d`P ¢ aPdèŠâý¯ mP ¢ ø ½ © VèŠâ”ŠvPbüšØ èâý’®˛ ƒèłÄæ °Š¯n25 .èvý üšØ °Š¯ ä≈ SüÐÈÁ≥ °Š¯n b `èj aNü¡ d`U¢ Í.°Š¯šl ˛ýƒèŁm ò“łm £©ždüÔł∞ V` üý√ ¢ šØ èâýŠ¬U óŒm ü©bü±`Hd îÐv ¢ ≈ © íŠâ ¬P˚¥P ¢ È≠ ¢ © Sèt ³°Š¯ýv ¢ … ždèt°Š¯n .ò Ë´íŠâÔð °Š¯n ˙ÔÐ≈ ½ †øèŠvd^P˚ИC ± ˛©\üŠ√ W˙π^P 37 °Š¯ ä≈ ¦ ^dèÐv °Š¯n ïuìr ¢ ≈ ©ê íŠâ ¬P˚¥P ½ ¸¿` ^P èšld ïäv ³WèväP òÓÐ °Š¯n ïNɱ ò‰©¢ ~n .˛ ƒüšØ ø \üŠ√ èibèn ˛©YüŠÈЬ ˛©^˙flð√ Šâ≠ 26 .°Š¯åý≈ °Š¯ vPüŠÈЬ ¢ © VüŠÈЬ ò‰©ü©VèŠâ”ŠvP ° ø ½ èv䣩ípèm eèÜø− ¢ ¢ ³œ †’Ð≈ °Š¯n N ;17-14:8òýË≥ N) ≈ (34-29:1òýË≥ Šâ≠ èŁÄËÔÐ ø ê ]˚∆ ˛©b `èj½ ¸Š¬dèp PüšØ ìn¢ Š °Š¯ ä≈^èðv ~nPîŠâ∑ ³°œ ä√ ènŽd ¢ © òÐËä¬ õЯ−áŠ√P 27 .èŠâ´èŁÄŠËÔÐ≈ ^èðv ¢ © VüŠÈЬ ê © ³bü·Ÿ−æ £©í|ä√ ¢ ø Vèj½ °Š¯n ¢ ¢ aUèÐ⪠YUü’Š≈ \üŠ√ ¸ý¬ 38 ŠvP ä¬ äÈ≥ © √ èłÄËä ’ð≈ ³bèÉÁä√ èió‰¡ ò‰©£©P£´¢ èt ¢ ò“łm £©ždüÔł∞ ˚Š˜ ÖÐ√ ¢ ł÷ŠË ¢

Šâ≠ ¢ ø °Š¯n ³bP ° Ôý≈ ¢ ýÈØš d ò»ždü©ò Ë©°Š¯n íŠâ ¬P˚¥P Uîn ˛©^P .òÓý≈ ìýâЯn °Š¯n dè Ä≈Ð Ž˚Š˜ýv ^èt ˛©³bü·Ÿ−æ èŠâ´ìłm ü©˙Ô™ ïäv eèÜ−ø ü©ò‰©¢ ³œ —k ¢ ä√ £©¦ ø ^P Rü≠ UüŁ±ü≥ £ð¬ bèšl` ¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ £© © ³bèŇä√ ¢ © Xè−t ê √ Püµ ˛ ƒüšØ .¢ ^dPŽ£´¢ Í.¢ ~n¢ ä√ èšl˚G¥ ¢ © ^P\üŠ√ ä√ ^P d`PPPüšØ Pž˙Ô®¢ ïC©èiž˙IÔŁ∞ ü©dè Ä≈Ð ¢

Ôý≈ UüŁ±ü≥ üŁ± °Š¯n Vèj½ 39 bü’ä≈P ¢ aUèÐ⪠YUü’Š≈ Rü≠ XèÅý≈ 28

√ èŁm üšØ d`U ¢ ø ½ V` ò Ë´üšØ aèŠv ½ adüª ^P V` †◊∂ V` JPdüΩ d`P ¢

ä√ √ üšØ ïÉ ª ½ ø ˚ˆ−æ ü©\üŠ√ 29 .¢ †’Ð≈ d`Pèâä øü©büý√èÐv ³bP¢ ¢

.˛©\`˚−¥ èv䣩½ †≥î m ˛©³bP£©üšØ Yž˙Ô® \üŠ√ Rü≠ V`èåý≈ PüšØ èâä Ь £ð¬ ïuìrYždè ð≈ ê ŠvP˚ˆ−æ V`d`PèŠvUSè|ä√ ˚šlèÐv Ôý≈ ¢ ýÈØš èłm èâä Š¬U íŠâœyU ¢ ÷łŠËä¬ ¢ ø bèšl` £©èŁm ¢ ≠ £ð¬ ˛þƒüł± ˛©ždè ð≈ ü© .¢ Šâ≠ 30 √ üšØ ¢ ý√ üšØ ¢ ø ³bèŠâ≥dU¢ © ³bP\üŠ√ ³°œ ½ ◊∂ ü©bü´ü≠ ò Ë© ïÜ◊≈ý èi˛ƒÐ èŠv † .èŠâ´í|ä√ ¢ © aèâýΩ@P a`˙ ∫ 40 äÈð¬ P Rü≠ îÖÐ√ ¢ ïýâ−ød ` ½ †ø`U dèÅŠËЬ ¢ ¡ ≤ ‰ √ T ^èðv ¢ © \üŠ√ ü©b`dPU bèŠvdèŊˬР˛©ó ú”ýâ ◊ ü©³bP .¢ ©× ä√ \üŠ√ £ð¬`P ¢ ôŠ√˙≤ ˚šl .°Š¯åý≈ û±T ü©³bP £©•©d •ý≈èšl èâä ð¬P ¢ ø £ð¬ bü´ü≠ ò Ë©41 .YU eèÜ−ø í|ä√ ˛ ƒ üšØ ˛ýƒèN~łm °Š¯m`d îÐv ¢

ø W`dHîÐv èväTU Vdè|ÈþÔł∞ èi\üŠ√ ü©ò≤UP@£¬Þèâý≥ ¢ ¡ (28-21:1ù ˙≤)

ä√ bü´ü≠ .èŠâ´ïC— ü©^IP¢ Łm UèÐv@P˚Š˜C ª \üŠ√ ³bU c˚¥`U 42 ’ð≈ ù−µü©˛©½ ¦ aèÐv ^P V` èåý≈ V` bè Ł∞ ¢ ł÷äË bèšl` d`P èŠâ©\`˚−¥èväžîävü…žU

ø ]˙π˛©PîH m üý√ .¢ Øš ³bü©üý√ büšØ èâýä¬èŁm °Š¯n ?¢ Øš èŠv@Pbè Š≈¢ È≠ ¢ ≈ Šâ≠ 35 Í.¢ ä√ \üŠ√ ³°œ è ®ü©W`Hd îÐv ^P¢ šØ ^îà≥ê Š ŠvPèŠâ´èŁÄËÔÐ

© íŠâ”j\üŠ√ 31 ©½ © Xèvä Xü◊ä≈ ˙‚©¢ ¢ †Ð¯tèŠâ´ü©b `èj¢ ý√ ý√ √ üšØ ¢ ýÈ’®ïŠv Í ¢ ä√ \üŠ√ ³bU °Š¯ â´ò“łm £©ždüÔł∞ £© ñËŠ±ł ¢ šØ èâþŠ¯Ðv èiPîH m üý√ Î °Š¯ vP@ £©³°ø ü©óŠË”Ö ˛©\üŠ√ 32 .YUóŠË”Ö ü©bü´ü≠ ¢ æ Œ m ø òýË ◊ ü©bü±`Hd îÐv ³b P ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ .èåý≈èšld £©ü—ýâ„´dèŠâý¯ mP èÐv V` ïC©büŠÈ©¢ √ üšØ VUŽd ½ a˚Š˜C± ½ †’Ð≈ V` aèÐv ˛ ƒ ü©V` ïC©èŠvUó ¢ ½ ≥ Øš ÍñËŠ ÎòÆš \üŠ√ ïŠv ïC©èŠâ´üšØ Xü”Ö≥ ü©bü±`Hd d`P°Š¬£© ïäv V`èåý≈ ò≤U@Pê © W`Hd îÐv °Š¯n Vèj½ .¢ aP£Þ¬P¢ aUèÐâªYUü’Š≈ 33 ŠvPTP`½ ä≈ ©½ ø óšÆ üý√ \üŠ√ ¢ a˚ ∆èvä cPÎ 34 .èåý≈ èšlddè|Hð√°Š¯n ŽdP`@Pò÷ł `P ¢ ≤ È≠ cdèÅšÆ üý√ ? ¢ ½ èuìn ˛©\üŠ√ °Š¯n büŠ√˙¿ ú”âý◊ a cdèÅšÆ ? ¢ šØ ³bè−áŠ√£ð¬ büŠÈ©¢ šØ èâýšØèłm èŠâ© ýË≥ N Æ (39-35:1ò ) ©¢ ä√ £©VèÐâý¬ °Š¯Åš üý√ èŠâ©d`P ¢ Øš èšld üšØ èŠâ©³bèŠâ≥dU cdè ÿý≈ ¢

Šâ≠ 43 .¢ —k ¢ ä√ £© bü´ü≠ XèÅý≈ ü©^P W`Hd îÐv Í èŁm ìłm ˚šlèÐv £©ždüÔł∞ ü©^P èŁm üšØ ¼ √ èŁm ïäv £©ždüÔł∞ ü©³bP \üŠ√ ïC©¢ ä√ \üŠ√ ³°œ †ł± Î ¢


104 © ³bü·Ÿ−æ büä√`UïŠv ¢ —k ¢ ä√ £© †Ł◊‡ý√ •ý≈èt ê ¢ ŠvPèâä ±üŠ√ d`P aüÁ·Š√ Ôý≈ dPUïNɱ •ý≈èt ¢ ø ³bU ¢ © ³WP@üšØ ½ ø ³bü·Ÿ−æ ¢ ä√ \üŠ√ ¢ †≥ VUŽ˙ºü ± Î è ®¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ £©õŸŁ∞ ü©bü´ü≠ ïCœ~Ðv èjcž£œ ðv ïäv bèŠâ”åł÷≤ üý√ † ◊æ üý√ ¢ ½ Í.èjc£©½ †äÈ◊≤ √ T cdèâä ©bèŠâý¯−á©òäËð¬P V` † Ł± 11 ždèåł∞ ždüÔł∞ •ł◊H® †ø ¢ ˬ È≠ üšØ ¢ Ô÷łŠð ¢ © \üŠ√ £© .¢

17:5-44:4 èuü≠

H≤ Ô÷Ł Î è ®¢ ø ³bP ˛©òÆš è−tUèÐv ˛©PîH m £©èŁm òÓÐ≈ ü©büŠ√˙¿ c˚¥`U ¢ −æ ≈ ä È≠ ¢ © îÉÁ≥ ^P]˚∆ °Š¯n ¢ Í.büšØèŠâ´èŁÄŠËÔÐ ¢ šØ ˛ƒèâä øY˚И Ä ü ± ä√ £© õŠÈ”Ðâý¬ °Š¯n büšØèj½ .è}≠ ¢ aUèÐâª˛©ïŠvUü’Š≈ \üŠ√ ˙Ôð≈ 44

ˬ Ô÷łŠð ¢ © \üŠ√ © èâä ±üŠ√ , a ³ ü·Ÿæ− ¢ `˚Š˜vð ¢ üÁ·Š√ , b ¡ N) (20-16:1ù ˙≤;22-18:4òýË≥ © íŠâÔŁ∞ ˛©½ a˚˝Š¯äâ´\üŠ√ †Ł± ˛©PîH m üý√ èåý≈ Pž˙Ô®^èðv ¢

5

√ üšØ ¢ ý√ £©íŠâð¬ è|…U Rü≠ ò Ë©¢ È≠ ¢ ©¢ äÈä¯t ½ ¢ aèÅŠË”Öý√ © íŠâÔŁ∞ 2 .¢ √ üšØ õŸŁ∞ ]P˙πP ¢ © ^P bèŠâý¯−á©`U cdèâä ©¢ ≤ ∞ ø büŠÈý¯−á© òäËð¬P c˚Š˜åł÷ è匊vU ¢ ä√ \üŠ√ èåý≈ èâýšØd ò»ždü©ê íŠâÔŁ £©@P ˚šlèÐv ¢ ŠvP 12 ŠvP bè Ł∞ èåý≈ °Š¯n ˚ˆ−æ \üŠ√ ïÐâý¬˙≤ ê ä√ £©èŁÄËý≠P£©ê Ôý≈ ¢ Øš d ü…U SèŁm cdèâä ©¢ © äÈ≥ èt ¢ © ^Pd`Pè匊vUü©^P¢ ä√ ò»ždü© òýË−©ê ø °Š¯n ³bP \üŠ√ 3 .¢ èj¢ åŁ∞ ¢ ŠvP ¢ H≤ ø ^P d`P òÓý≈ ˛©³bü·Ÿ−æ üŁ± PüšØ dPüµ °Š¯n Ô÷Ł üý√ c£©VUPdP üý√ £´P büšØ èâýä¬èŁm °Š¯n îäv` Pî mH Î ïC© cdèâä ©ü©òýË−©ïC©è ®¢ èâýœt cU eèÜ−ø ¢ Hý≈ ý√ ø ä√ \üŠ√ 13Í.¢ Ô÷Ł üšØ ½ óŠË”Ö ü©bü´ü≠ £œåþ˯ŠÐv £ð¬ òýË−©\üŠ√ .èâä ”ŠâœyžU ê ¢ †ødîäâý¬ üý√ ïC©büšØ èâýšØèłm °Š¯n Î è ®¢ šØ ýv d`U dîuù©¢ ø HP¢ √ üšØ ¢ ýÈ’®ïŠv Í!üšØ eèÜ−ø .˛©\`˚−¥ òäËŠ¬U .èåý≈ è|ł± èðv èÜ−ø ò»ždü©V`JPdüΩ .PüÔł∞ ¢ ≈ ý H ø ^P ¢ ä√ \ üŠ√ 14 ˛äƒèðv ü©òýË−Â©Î è ®¢ Ô÷Ł Î ïC©è ®¢ ø ³bü·Ÿ−æ ¢ ä√ \üŠ√ üý√ ˛©óýË H± ½ ïŠv ˛ ƒ üšØ ½ †◊∂ W˙π ù©¢ aèÐv 4 ≤ © ä æ ‰ Ø ¯ ¯ ≠ ø P³bîÐv èâä ð¬P£©èŁm ^èðv¢ © ³°š èid`PèväèâýЬ ïäv ¢ ø ò ½ È ¢ ©¢ ä√ ž£œ ðv bèŠâ”åł÷ d`P °Š vìłm ê Mò ü≥ èâýЬ ¢ aèÐv °Š n ˛ƒèðv ¢ Łm ˛©˛ ƒP˚ˆ™°Š¯n ýv ïC— ≠ P` ¢ √ä èðv eèÜø− ¢ ø \üŠ√ ò»dž ü©¢ N) (45-40:1ù¡˙≤;4-1:8òýË≥

©½ aèÐv ò‘Š≈ ïC©èvý cU b ½ ³ dPŽ£´ü©PîH m dŽîäv ˛ ƒü©ûÐ√èÑ≥¢ †·Š√˚−¥ ˛© ä√ èðv eèÜ−ø c˚Š˜vý ¢ È≠ ¢ © bü´ü≠ Íc˚ˆþ≈ VPü´£ð¬ ¢ ≈ Šâ≠ 15 © \üŠ√ ³°œ Rü≠ ò Ë©ò“łm òÆš òýË”ŠâÔð ½ aèÐv °Š¯n cdèÐv ¢ © ^P d`P ¢ È≠ ¢ ©¢ äÈä¯t ü©½ büŠ√dèÅŠËЬ òäˬðP ïÖŠ√dŽU ¢ aèÅŠË”Öý√ ˛©^P √ @P¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ èðv eèÜ−ø ¢ ø £ð¬ bü’–Łm ³bP£Š¬` ˚Þ˜C©P \üŠ√ 16 .¢ © èŁm .èåý≈ èvý£©èŠâ©°Š¯ vèrU ¢ æ− ” ≥ √ä ø \üŠ√ ³ ü Ü TP` ¢èðv eèÜø− ¢ ô◊ W N) (12-1:2ù¡˙≤;8-1:9òýË≥

Í.b`UìŠâÔð≈SèŁm ä√ ³bü·Ÿ−æ 5 © £©½ aPd óšÆ! UèâýøP cP Î è ®¢ ¢ †äÈ◊≤ ˙ÔÐ≈ ½ ≤ Šâ≠ .ò“n ïäv òÓÐ≈ ò“åł÷ ê Šâ≠ ¢ È´ ë èjb`UìŠâÔð≈ ü©SèŁm °Š¯n ³°œ ŠvP³°œ åý≈ ≤ ý≈ H ÷ ® ’ ¬ ýÈ èáŠ√P ó ïC©büŠÈ© äÈð P ¢ ä√ b`˚Š˜åł †Ł± 6 Í.üšØ ¢ ü©bü≠èŁm ¢ ≤ ø büŠÈ”åł÷ VUèŠvŽd òäËý¬PSèŁm èi³bPüý√ èŠvUSPžU °Š¯n ˛äƒèðv ïC©èåý≈ èŠâ´˙ÔÐ≈ ¢ √ èŁm ïäv ¾ °Š¯n ùŁ± °Š¯n òýË−©d`Pê †Ôð≈ SèŁm °Š¯ ® ŠvPV` ¸ý¬ 7 .¢ È≠ ìÐv ¢ È≠ ¢ © Uîn òäËð¬P¢ © £©Vdè−tPü©³bP¢ Ôý≈ ½ © ³bP V`¢ †ø`U¢ ø büŠÈ”åł÷≤ †ø —k ¢ ä√ ˙ÔÐ≈ bèŠâý¯−á© büä√`U ¢ V` èåý≈ ¸Š¬˙¿ ¢ .°Š¯ vèŁm a`žUbèŠâý¯−á©

ý√ d`P* ò‰Š√˙º.èåý≈ èšldcUóŠË”Ö ü©bü´ü≠ \üŠ√ ³bUê ŠvP 17 “≥ ø íŠâ”jV`.¢ Ôý≈ ¢ Ôþ˯ŠÐv bèšl`òÓÐ≈ ½ †·Š√˚−¥ ³°Š¯Å Ö ïuìrïŠvUü’Š≈ d`P¢ dPîŠvüªU[èâý◊≤ èi³WP`dd`P½ †·Š√˚−¥ YUü’Š≈ üŁ± ¢ šØ V`£´òÐ˚؎în YUü’Š≈ ò‰Š√˙ºïŠv ò‰Š√˙º Øš .¢

ä√ bü’ä≈P üŁ± ü©büŠÈ”å≤ òäËý¬P 9 - 8 ŠvU ¢ †ø d`P ^˙flð√ £©•œ È´ üšØ VUŽd ½ Ôý≈ •ý≈èt ¢ © ^P üŁ± d`P c˚Š˜åł÷≤ ³bü·Ÿ−æ .¢ a˚Š˜C± ¢ H≤ Ô÷Ł îäv`Pî m Î ïC©è ®£©ê äÈþ¯å™¢ ä√ ^˙flð√ äÈ≥ èt ¢ © \üŠ√ ¢ ¢ Šâþ¬ ¢ þÈŠ¯Ðv ¢ © YîÐvŽd 10 Í.büšØ dè}’äËH´°Š¯n ïC©büŠÈ©èŁm ìłm £©ždüÔł∞ ¢


105

37-18:5èuü≠

ˬ ø ≠ üšØ ¢ Ô÷łŠð c˚Š˜C≥ ïC©Îè ®¢ òäˬðPd`PPüšØ Pž˙Ô®•þ≈PY`T 28 Í.¢ Ë𬠊 ÷ Ôł ¢ © \üŠ√ £©ždüÔł∞ °Š¯šl`ü©b`Ž˚Š˜Cł±XèÅý≈ .èŠâ≠üšØ ¢ äȬð PY`T ¸ý¬ 29 ä√ èå®Yž£Ð¬ ê © \üŠ√ °Š¯n ˙Ô™¢ È≠ ¢ ¢ ŠvP¢ ± ‰Ł ≠ P` ¢ ä√ £©Sü∑` b d`P ¢ ³ è}≠ ò Ë©°Š¯Å .èŠâ©Xè ÑýÈä¬P èi½ aüªU ˛© Ôý≈ ¢ È´ •þËŠ¯Ðv ¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ èå®òÓÐ≈ Rü≠ c˚¥`U¢ ø ½ .¢ †’Ð≈ ≥ “ Ö ≠ √ Šâ 30 ˛©büŠ¯áŠ√˙º û”Öý√ è|äÈŁ± ½ †·Š√˚−¥ ³°Š¯Å d`P ò‰Š ˙º ³°œ

ø büŠ√˙¿ ú”ýâ ◊≤ ¢ © √ @P¢ ø ó“−t`£Š¬ d`P ¢ Ôý≈ ¢ ü©b`dèÅŠËЬ .¢ ý≈ äÈŠ¬ UeèÜ−ø ê ¸¿èq ˛©îäv` PîH m ˛©¢ ŠvP £ð¬ bèšl` 18 .òÓ °Š¯n ^P ½ ≈ ø ¢ þ√ üÔł∞ ê ü©^P ò≤U@PU ˙≤ îäâł± £ð¬ ˚ý˜áÐ√ ¢ ŠvP èåý≈ òÓÐ ò≤U@P³Wü”Ü≥ √ üšØ ¢ √ èåþ≈P © \üŠ√ ¢ Øš d £©¦ äÈÔ®d £©T ¢ äÈ≥ èt ¢ ¢ ù−µü©˛©¢ Šâ≠ 19 .¢ È≠ ^P¢ Ôý≈ ò≤U@P½ Ôý≈ bü´ü≠ ³bP¢ †’Ð≈ ïCœävüł± £ð¬ bèšl`³°œ ø P ü© Ôþ≈ ü©V`¢ ø ïŁm`^Pèåý≈ ïäv ³°œÅ≤ èväèŁm ¢ ≠ ^èðv ¢ © \üŠ√ ¢ £ð¬ ¢

ø½ √ üšØ ¢ ý√ £©îŠâÁäÈý¬ £ð¬ b`U£I´è−t ¢ © \üŠ√ èåý≈ ¢ †ªèÅŁ∞ óý≈H Î è ®¢ © bü≠P` ¢ äȯŠk Sü›◊≤ bü´ü≠c£Ð¬H òÆš ½ †’Ð≈ c˚¥`U d`P •ý≈èt ¢

√ U dèvýP ¢ äÈ≥ èt ¢ © \üŠ√ © bü´ü≠ ³bP 20 .¢ ŠvU ü©VîŠâÁª ¢ £©•œ

ý√ èå®èväèå®büŠÈ©•ý≈èt ¢ © ýȯŠðv büŠÈ©d`PüšØ ¢ Í?üšØ ¢

ø × ä√ \üŠ√ √ U £©]èÖ≥ Vèâä H´c˚Š˜ýv ½ ôŠ√˙≤ ¢ ¢ †ø`U Î ïC©è ®¢

© ^P ü©ò≤U@PW ø °Š¯n íŠv˚ð˜å®£©fž£ł± †ŠÈŸæ ˚ý˜áÐ√ ¢ ½ ³ ü”Ü≥ ^P ¢

Øš ˛ýƒ È≠ ¢ © b`îäâ≥ ½ ü©b`dèjŽ˚Š˜šl£ð¬ °Š¯n 32 .°Š¯ ä≈ ¢ †◊∂ ¢

È´ .Í°Š¯šl¢ ≥ “ Øš d ²Wüµ °Š¯n ùð√@Pò‰Š√˙º d`P ½ ¢ †·Š√˚−¥ ³°Š¯Å Ö YUü’Š≈ 21

È≠ ¢ ©¢ ä√ £©XUèvä £ð¬ büšØèâä H´¢ œäv P \üŁ±d ]˙π ˛©PîH m °Š¯ ä≈P d`P ¢

Ôý≈ Øš èâý’®°Š¯ývèÐv ]ì m ¢ © PîH m üŁ± ?¢ Øš ³bü©ò≤U@PïŠv ÎïC©¢ ]˚∆ ¢

ø ³bP¢ ä√ \üŠ√31 üšØ ü©dèÅŠËЬ ½ ad`˚ ∆ ˛© †ŠÈЯqÎïC©è ®¢

ä√ £© íŠvîÐâý¬ ü©bü≠U d`P büŠÈ´îävŽd ˛©bü´ü≠ c£Ð¬H ïCœ~Ðv èŠv@P°Š¯ ä≈ ¢

Øš èâýœt£©]èÖ≥ü©büšØèâä H´òÆš PîH m Í.¢ Šâ≠ 22 œäv P \üŠ√ ³°œ ä√ £© óý≈H Î è ®¢ ø ³bP èåý≈ èŠâ´•Ł◊ÿæ ü©½ aTèŠâ ± ¢ Í.büšØ èŠv@P¢

© cŽd`d aPüŁ± èi\üŠ√ °Š¯n cdèÐv ¢ N) (22-18:2ù¡˙≤ ;17-14:9òýË≥ ä√ bü’ä≈P 33 ø VŽd`d˚Þ˜C©PU£I´è−t ¢ © èâä ±üŠ√ Îè ®¢ ø \üŠ√ ¢ ¢ ≈ Šâ≠ °Š¯šl ¢ ý√ £©òÆš `òÓÐ U£I´è−t ¢ © büŠ¯áŠ√˙ºd`P°Š¯šl ¢ ý√ £©èrU£©Vd ³°œ ýȯŠvð ¢ ý√ èå®ï−áŠ¯ÅšÆ U£I´è−t c˚Š˜ýv ýÈØš d¢ Í.°Š¯šl ¢

Øš èŠâ©³bèt@P23? üšØ ¢ ýȱł üµ büŠÈ©W˙π ^P c˚Š˜ýv ïC©èâä ’®ïŠv ? ¢ Šâ≠ 24 .èŁm d`P •þ≈P ïC©èâä ’®ïŠv èŠv °Š¯šl ¢ È´ ¢ √ U £©]èÖ≥ Vèâä H´ °Š¯n ³°œ ]èÖ≥ ü©büšØèâä H´°Š¯n èŠâä¬HU ^P ü©X U@P° ³ ЬP ïC©èjb`£©í vèu ü©óý≈H ø ò≤U@P³Wü”Ü≥ ¢ ä√ ^P ¸ý¬ Í¢ ä√ £© d`P •þ≈P Î ïC©è ®¢ šØ dèŠâý¯ mP èi¢ √ üšØ ¢ √ èåþ≈Pü©˚ý˜áÐ√ c˚Š˜ýv Í!èŁm ìłm ü©˙Ô™¢ © ^P 25 äÈ≥ èt ¢ © bü´ü≠ V` îÖÐ√ JPdüΩ ¢ d`P £©üšØ cž˙Ô®¢

√ üšØ ¢ √ èåþ≈P ü©˚ý˜áÐ√ ¢ äȬð P √ üšØ ¢ ý√ £©úŠ√˙‡ý√ ˛©PîH m d`P ¢ äÈØš d•ý≈èt ¢ ©¢ ’¨ `U°Š¯n YUè−t Îè ®¢ ø ³bP¢ ä√ \üŠ√ 34 ¢ ˙Ô™¢ Šâ≠ 35 .¢ √ üšØ VUŽd a ≠ P` úŠ√˙‡ý√ ˛©PîH m d`P ¢ ýÈœt°Š¯ ä≈PüÔ®dVŽd`dóý≈H ü©büý¯t`U¢ ½ ˚Š˜C± ½ †’Ð≈ Rü≠ 26 .èŠâ´ìłm ü© ¢ ¸¿`³°œ šØ èvý@P½ ± ‰Ł Æ © ^P ¸ý¬ ¢ Øš èvý üšØ ë ø büý¯t`U è ¨`U °Š¯Å ïC© ¢ ä√ óš b © ³WP@Îè ®ïŠv £©džU ¢ ø PîH m d`P ˛©\`˚−¥ èv䣩³bèŠâЬ †ø`U ¢ ½ ³ U¢ kP ¢ ýÈÔ®d VŽd`d .°Š¯šl ¢ Í.°Š¯šl òÓŒŠvUbèŠâä¬è−áä√ Ž˚Š˜C—ävP a ½ ˚Š˜C± ý≈ ø ä√ \üŠ√ ¸ý¬Î 36 ò≤U@P˛ ƒü©Î˛©³bèŠâЬ íŠâޯŠïŠv ¢ ³bP¢ ø Qè−tüð√ ò Ëä¬ £´P èvý è}≠ °Š¯ ä≈ îävüŠÈ𬠰Š¯n Qè−tüð√ ˛äƒP£ð¬H £©ždèåð≈ Pž˚ð˜C©¢ ä√ ^P èŠv ü´üý√ ¢ Øš èâýŠ¯k òÓÐ≈ £©˛ ƒ ü©èáŠ√P èŠâ≠ ždè}Ð√ ü©Qè−tüð√ ò Ëä¬ òäËð¬P¢ È≠ ¢ © Qè−tüð√ ˛äƒP£ð¬ Pž˚ð˜C©èiQè−tüð√ ò Ëä¬ V`ìr ¢ © ^P òÓÐ≈ ¸Š¬Žd ¢ © dü—ävP ¢ ä√ P£ð¬H ü©^d ¢ © dü—ävP ¢ Èä¬ W˙π òæP 37 .èâýŠ¬U °Š¯ ä≈ ¢ © ^d ø ïŁm`ò‰©èâýÔ®d°Š¯ ä≈ £©˙ÔÐ≈ ˛ ƒ ü©°Š¯n büœ−á≥ ¢ _èÜý√P£´P¢

ˬ Ô÷łŠð ¢ © \üŠ√ Y`T èŠâ≠ üšØ ¢ ¡ N) (17-13:2ù ˙≤;13-9:9òýË≥ © Sü›◊≤ ¢ √ üšØ ¢ ý√ èŁm ¢ ø bèšl`\üŠ√ ¸ý¬ 27 c£ý¬üÐÈł± ¢ √ üšØ ¢ Ôþ˯ŠÐv ò‰©£ð¬ ä√ \üŠ√ .èåý≈ Y`TXèvä èi^Pè匊vUü©ò≤U@P¢ ^P¢


106

18:6-38:5 èuü≠

ø © dü—ävP èŠâä¬ üý√ cU òÓÐ≈ ˙ÔÐ≈ ˛ ƒü© ¢ ©½ èŠv Xèièåł∞P ? ¢ †Ð¯t Î ïC©èåł∞ Uü ± £©ždèåð≈ ü©büœ−á≥ ^d ¢ šØ èvý üšØ èåł∞P èväèŁm èŠâ©Xèièáä√ü©³bU ¢ ≈ ≥ © Æ √ èŁm ï Ð≈ òÓÐ≈ \üŠ√ 10 Í?èv䣩UèÐv£Ð¬ èi^PèŠv èvä èłÄÐ≈ ü©˛´îävŽd ò‰ XèiPH£Ð¬ ˛ƒü© ï−ኯŚ Rü≠38 .˛´°Š¯ vèŁm üšØ õ √è p òÓÐ °Š¯Cœ−á d`P˛´¢ Èä¬ ü©_˙∫ ¢ © dü—ävP¢ Èä¬ ä√ äȬð P ¢ ýȬŠ U ˙ÔÐ≈ °Š¯n büœ−á≥¢ √ üšØ cž˙Ô®] P˙πP ¢ ùŁ± 39 .°Š¯šl ¢ ò≤U@P^P d`P è匊vU ü©bü´ü≠ XèÅý≈ ¢ H≤ ø ´ @Pü©•ý≈èšl ¢ äȬð P ¢ ä√ ^P ÍèâýЬ ¢ Ô÷Ł •ý≈èšl èâä ð¬P üý√ Î ïC©è ®¢ èŠvèyž£Ð¬ ¢ “≥ †·Š√˚−¥ ³°Š¯Å Ö d`P ò‰Š√˙º 11 .èŠvèðv eèÜ−ø •ý≈èšl è|øP îÖÐ√ JPdüΩ †’Ð≈ ½ ½ √ üšØïÉ ª ä√ bü’ä≈Pd`P¢ © \üŠ√ óšÆ Îè ®¢ ^PÍ?°Š¬£©èŠâ©•ý≈èt ¢ —k ¢ ä√ £©˚Š˜Ðvîýv °Š¯n ùð√@PV`W˙π .¢

© \üŠ√ Süµd VdèÐv ¢ N) (19-13:3ù¡˙≤ ;4-1:10òýË≥ È≠ ¢ ©¢ ä√ £©èrU \üŠ√ ½ ¸¿` ^P 12 PîH m èŠâ´£ð¬ ždè ð≈ ê ŠvP ¢

ä√ P£ð¬ ¢ ä√ ïC©büŠÈ©èâýšØèłm °Š¯ ä≈ ^dèidü—ävPèŠâä¬ V`˛ƒð ^d˛©dü—ävP¢ Øš èåł∞P^dèidü—ävPèväP£ð¬ ΢ Í.¢ šØ èâý’®V`

©† ³ U¢ ½ Яt îvä `Pîm \üŠ√ ê kèn èib ¡ N) (28-23:2ù ˙≤ ;8-1:12òýË≥ ©½ ø büýÈŠ¯å®¢ © ³WèväP \üŠ√ ³bU ò‰©¢ †Ð¯t d Ž£´£©üšØ ¢

6

© ³bPd`P£©ždüý√ °Š¯kèÐv U£I´è−t ¢ © ^Pèåý≈ èšld ø büÔý≈èšl ¢ ¢ ä√ büŠ¯áŠ√˙º îäâł± 2 .¢ Ôý≈ ¢ ý√ èŁm ¢ ý√ è宣©ín ín Pdè ÿý≈ Î ïC©è ®¢ Øš YŽdd`]ì m ˛©½ ©½ ¢ †·Š√˚−¥ ˛©Mòæü≥ èŠv ü´èv䣩èáŠ√P³bU¢ †Ð¯t

√ üšØ ¢ ý√ £©°Š¯ vèrU¢ ø aPdV`¢ ³bUc˚¥`U 13 .èšld°Š¯šl`˙ÔÐ≈ ½ ä√ ^P ¢ ø °Š¯n ³bP d`P èŠv ìÐv ü©b`U£I´è−t ¢ äȬð P ¢ ä√ \üŠ√ ñË∑ VdèÐv ¢ Í.?üšØ ¢ šØ d£©büŠÈ©èáŠ√Póý≈H Ð ä√ \üŠ√ £ð¬ ½ ä√ óý≈H Î ïC©èŠvU a aèÐv ^P 3 PüŁ± ¢ 14 .èŠvU Xèvä èiÍ bü≠üµd Î ü©büŠÈ≥U@PVdèÐv ³bP \üŠ√ èŠâ≠ ³°ł± ü© ïC©¢ šØ èyž£ð¬ ¢ ý≈ © ^Pd`P U `PU ä√ \üŠ√ )³bü·Ÿ−æ °Š¯n ˙Ô™¢ © PîH m U `PU 4 .¢ Ôý≈ ¢ © üÔÐ≈ †Ł± òÓ èt ¢ ˛ ƒèåÐ≈ èi^˙flð√ d`P ( èåý≈ èå®d ^˙flð√ Xèvä èi^P ¢ N 15 .˛ ƒèÅ“ýv£Ð¬ d`P ùð¯~s d`P èâä ± üŠ√ d`P aüÁ·Š√ , ^èŠvdîävP üŁ± •ý≈èt ¢ äȬð P d`P °Š¯k è宣©èåþ≈P bèŠâþ¬`d ˛ ƒ üšØ ˛©dŽîäv ˛©PîH m d`P èŠâ´ ,òýË≥ ä√ ì ®* † .³bü·Ÿ−æ TP` ¢ ½ ø£ð¬ Xü¡ d`P( èâþŠ¯Ðv èiò‚”m) , aüÁ·Š√ ,ènüý√ −æ ¢ šØ ô ◊ V` ïŠv VPUü’Š≈ ˛ýƒüŠ√£œtP d`P( èâþŠ¯Ðv èi aüÁ·Š√) VPU ü’Š≈ 16 −æ ø Š√ ä√ Ł± .˛©òäËŸ U¢ \ü ¢ ù

Ôý≈ Rü≠ ©½ ¢ †·Š√˚−¥ ˛©Mòæü≥ ½ aèÐv ïŠv èŠvU PždüÔý≈ PždüÔý≈ òÓÐ≈ ü©³bP ¢ ýÈœt èå®˛þƒ`d V` òšÆ ³°šØèi]˚∆ .¢ †·Š√˚−¥ ½ ½ aèÐv ïŠv °Š¯šl ¢ šØ ]ì m ø ò‰Š√˙º ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 5 Í.¢ Øš òýË’® òÆš XU@P³°Ð¬P Î ïC©è ®¢ Øš ê ©½ Í.¢ †Ð¯t kèn èi³bU¢

” √ý ½ ◊∂ ˛©bü´ü≠ d`P óŠË Ö ˛©\üŠ√ ˛ƒÐ èŠv † N) (12-1:5;25-23:4òýË≥

©† ø \üŠ√ b √ä èðv † ³ U¢ ½ Яt ½ ◊∂ ¢ ò≤UP@TP` ¢ ¡ ýË≥ N (6-1:3ù ˙≤ ;14-9:12ò )

÷łËŠä¬ £©£ý¬P ¢ ø ždè ð≈ ¢ ä√ bü≠üµd d`P \üŠ√ 17 ïC— Łm ]èp ¢ ©½ ä√ è m ½ œt P ¢ √ @P èŠâ´°Š¯n ¢ †Ð¯td`Pò‰©6 aUèÐâªYUü’Š≈ \üŠ√ ³bU¢ èibü´ü≠ òÓý≈˚ ∆èm bèšl` ½ †ªèÅŁ∞ Yž£Ð¬ ê ŠvP ˛©b`U£I´è−t ¢ ≈ ø ¢ ¿ ìr ¢ © ïŠvUü’Š≈ V`£´Pž£Ð¬ ê äȬŠ U óŠË”Öý√ ü©bü´ü≠ d`P ø ó“−t`£Š¬ ¢ dîäâŸæ ímèt d`P ¢ ŠvP èiùŁ± èåý≈ òÓÐ ò≤U@PèáŠ√P ê ŠvP £ð¬ bèšl` è}≠ ¢ “≥ © †ø V` 18 .èŠv@Pbèšl`òÓÐ≈ ¢ ø bü¡ìr¢ © ³bPîŠâ≥d`Pdü∑ ¢ © ¢ ©½ ¢ aèÐv ^P ò‰Š√˙º d`P ½ †·Š√˚−¥ ³°Š¯Å Ö 7 .èåý≈ ³Wü”Ü≥ •ý≈èšl èâä šØPU Ôý≈ ˙ flýÈä¯n ø büŠ√dèŊˬР¢ ø ^Pd`P¢ È≠ ¢ ©¢ äÈä¯t ü©½ ©½ ¢ aèÅŠË”Öý√ ˛©\üŠ√ †ø ^PV`üý√ cUeèÜ−ø ³bU¢ †Ð¯tü©ò≤U@P^P\üŠ√ £´PïC©¢ æ © ³bP\üŠ√ 8 .¢ ø ½ © bü±`HdîÐv .¢ Ôý≈ ¢ ý√ @P¢ È≠ ¢ © ¢ ä√ èðveèÜ−ø ¢ ä√ \üŠ√ èŠâ´•Ł◊ÿ ü©½ ´ °Š¯ vè}≠ XPŽ£≠P £ð¬ aTèŠâ ± ¢ Rü≠üŁ± ¢ aP£Þ¬P ¢ ø ò≤U@P¢ √ üšØ ¢ Ô®üµ •ý≈èšl Í èŁm üšØ Pž˙Ô®°Š¯n ³bèŠâ≥dU d`P P@Î ïC©è ®¢ Øš ¼ ½ ø£ð¬ Xü¡ .¢ a`£´òæèŠâøèibüŠ√Uü’Š≈ ïŠv †

ø ³bP¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 9 .èŠâ´üšØ Pž˙Ô®¢ äÈ≥ èt ¢ © \üŠ√£œåþ≈P V` üð√ ¢


38-19:6èuü≠

107

© bü≠P`¢ ä√ £©èrUîÐv £©Vèłm ˛ ƒP£Ð¬ Ydè ÿý≈ 28 .`£© ˛ ƒìåÐ≈ û± ¢ ø óý≈Hd`P`U°Š¯ vèrUóý≈H°Š¯n © bü´ü≠ ¢ ≠ P`¢ ä√ £©½ °Š¯n û± ¢ a˙‚ä√ ¢ óý≈Hüý√ cdèn ïłÄä≈èÅ∏ £ð¬ Sèjê ŠvPcdè ÿý≈ ˛ ƒ ü©£´P29 .üšØèłm ˛ ƒìåÐ≈ È≠ ¢ œäv P c£© †”q ï rüł± P˚Š˜ýv ˛ ƒ ü©£´P`£©¦ ùŠ¯ðv òÓÐ≈ SèjP˚¥`U¢ ø óý≈H ˛ ƒü©üŁ± 30 .èâä Š¬U cU òÓÐ≈ ³°šØ˚Š˜ðv èidîävP üœtP üý√ üý√ ¢ ø HP ¢ —äv èn ø HP üý√ ¢ ≠ •©d •ł◊®Pdè ÿý≈H ˛ ƒü©£´P.`U ¢ .`£©ïäv †”q ¢ © Qü”t dPü—−tü ± óý≈H ¢ ø bü´ü≠ c˚¥`U 31 üý√ büšØ îäâŸ−‰šØPü ± ¢ ýÈØš èłm °Š¯ ÿý≈H üŁ± Rü≠ V` 32 .`£©òÆš èáŠ√`•ý≈èt ¢ © ³bPòÓÐ≈ óý≈H °Š¯šl ¢ ä√ óý≈H £´P ÈØš èłm büŠÈ©úŠ√˙‡ý√ òŒtP °Š¯ ÿý≈H üý√ èšlèłm °Š¯ ä≈P òÓÐ≈ ¢ ¢ ø ³bP üšØ ¢ ýÈÔ®d † ø ³°Ł± óý≈H !°Š¯ ä≈ ? †ÐÈN◊≤ òÓÐ≈ dè}’äË´V` üý√ ¢ ½ ½ ÐÈN◊≤ ¢

Ôý≈ £Þ¬èâý≥ © †ø 19 .ò−‰ ◊Ð≈ eèÜ−ø ü©³bP ¢ ä√ \üŠ√ ¢ Rü≠ †ø ¢ —k ¢ ä√ £©¦ ä√ üÔł∞ ü©\üŠ√ ø ^P ïC©büŠÈ©¢ ù−µü©˛©¢ ê ŠvP ¢ ≈ Ð ý≈ .òÓ òýË− ◊ eèÜ−ø ü©b`dèŊˬРXèÅý≈ ½ ¸¿èq V`d`Pèvý üšØ dè ∏Pèi½ ¸¿èq äȬð P¢ ä√ \üŠ√ 20 ŠvUü©`U£´è−t ¢ è ®£©•œ Ydè ÿý≈ òšÆè−tUèÐv ˛©PîH m üšØ QdèÐâH≥ ü©büÐÈŠ¬˙ ∫ óý≈HÎ Øš .¢ ´ büšØ VUüµ@Póý≈H üšØ QdèÐâ≥üšØ ¢ © üÔÐ≈ üŁ± Rü≠ óý≈H aP ¢ ø ò−æü ± ò‰ä¯šl ïC©büŠÈ©.üšØ QdèÐâ≥ °Š¯ ÿý≈H èvä`d óý≈H ¢

21

´ `P£œá≥ ¢

ø ^HPòÓÐ≈ óý≈Hüý√ ¢ Øš èvý£©˛ ƒìåÐ≈ ¢ ø óý≈H˛ ƒü©£´P33 .°Š¯šl¢ ýÈÔ®d ¢ È≠ ¢ © ^P üý√ `£© ˛ ƒìåÐ≈ ýÈØš èłm úŠ√˙‡ý√ büŠÈ©óý≈H ¢ Rü≠ dè}’äËH´üšØ ¢ ä√ óý≈H £´P34 .°Š¯šl ¢ ý√ £©òÆš èáŠ√P üý√ òÓÐ≈ óý≈H `P èŠvU × Z˙¿ ü©ò‰©¢ ”n òŒŠâä¬ èŠâ©ü©óý≈H ¢ ø ^P üšØ ¢ ýÈÔ®d õ¡üý√ ˛©ò‰ð√P` ¢ ø ³bP ? ˛´¢ ≈ ýȯŠk ùð√P`Pdüð√ ¢ ø ^P£©cU× ¢ Z˙¿ü©ò‰©òÓÐ dè}’äË´ïC© †Ł±

ä√ üšØ ínè−t °Š¯n c˙≤Žd ¢ © XU@P° ïŁm`˛©¢ ³ ЬPcdè ÿý≈H Î 22 ý≈H ´ ¬ ý≈H ´ ¬ © äËŸ−æ ø ý≈H ≠ ø °Š¯ ÿ d`P¢ °Š dè|ýÈ…U°Š¯ ÿ d`P¢ °Š £ ò U¢ ó Rü¢ ý≈ H ´ °Š¯ vèâýЬ Rü≠ c£Ð¬H °Š¯ ÿý≈H d`P¢ ´ °Š¬£©Püµd ` íŠâ≠ŽU ó üý√ ¸ý¬ ¢ ø ò−æü ± d`P `èŁm üšØ ¦ `Uü©¢ ^ü ± óý≈ ½ ¸¿`^P 23 .üšØ QdèÐâ≥ †ø

ø büäÈŸ−æU ¢ äȬð P óý≈H ¢ ø ïŁm` òæP 35 !°Š¯šl b ”n íåð≈ Pž£Ð¬ ½ ³bHP d`P `£©½ †ÐÈN◊≤ ¢ ³ P .èj¢ †’Ð≈ è|øP ü©óý≈H °Š¯n ³bèÅæ@PïC©büŠÈ©ü”åł∞P © ³bP òÆš èáŠ√` èŠâ©Qü”t èኯŁm •ý≈èt cdè ÿý≈ ¢ ä√ bü´ü≠ ø îŠâ≥P ^P üý√ `U Z © büð√èÐv ¢ ïäv ¢ × ˙¿ °Š¯ ä≈P † Ł± óý≈H `£© ìåÐ≈°Š¯n û±¢ ý ≈ ÿ ≈ ý © büŠÈЯäv¢ ä√ ´ °Š¯ vèvþü≠üœÅ V`ïC©`U ”n aPüÞ√ `£Ł±PPž£Ð¬ ½ .èåý≈ èŠâ©•ý≈èt ¢ ¢ †’Ð≈ èi^P°Š¯ ¸ý¬ ¢ ý≈ H ý≈ H ´ `Pü” ®¢ þȯŠvÐ ¢ © PîH m ³°Š¬£ý¬ Mò“rP ½ †’Ð≈ ó ¸ý¬èj ¸≠`U cP ^üÂΩPÎ 24 ïC©büŠÈ©! bèšl ¢ ` ˛´Uüµ@Püý√ ó !^üÂΩP ! `îäâ≥ ½ © b`dPŽ£´£œ−tèvä d`P b`dè}’äËH´PîH m Øš èåł∞P † ÔŒmł üý√ VŽ˙≤èi˛´îävŽd ˛©˛≠èÄ−æü ± .¢ ½ ’Ð≈ òÓÐ≈°Š¯n û± ¢ .üšØ ¢ ä√ £©½ òæP¢ †ÐÈN◊≤ d`Pó∞dW˙πùŁ± ¼ aèÐv ˛äƒèÅæ@PPdè ÿý≈36 †ŠÈð¬ cP a P ^üÂΩP 25 óý≈H ïC©büŠÈ©! bü´ü≠ c˙ÔÐ≈ ¾ šØ TP`¢ ≠ P`¢ ä√ £©½ .üäÈЬ ¢ †ÐNÈ◊≤ d`Pó∞dòÓÐ≈ óý≈H W˙π

ü≠ VŽ£¬ èŁm èiUü± H N) (5-1:7òýË≥ ý≈H †≥ dP`dü›¡ ü©ò‰©Î 37 è ®°Š¯ ä≈ dP`dü›¡ òÓÐ≈ °Š¯ ÿ üý√ü’®½ √ èŁm ä√ üšØ X£Ł◊≤ ü©c˚¥`U .èj¢ Ydè ÿý≈ .`£©ïäv ˛ ƒüŁ± †ŠÈª ˛©¢ √ èŁm ˛©ïäv ˛ ƒüŁ± †ŠÈª òÓÐ≈ ü©óý≈ ¸ý¬ `£©]èÖ≥ü©b`˚¥`U.˛´¢ √ èŁm èŠâ©]èÖ≥ òÓÐ≈ òÓÐ≈ ü©óý≈ ¸ý¬ `£©èѪü©b`˚¥`U 38 .èj¢ ´ °Š¬U¢ ø SU¢ ”å®°Š¯ ÿý≈H V`èjüšØ aèŠâý¯tU aPU aPUïävèÅŠËð¬ èåł∞P¢

´ üšØd ¢ © üÔÐ≈ ù䯚l aP óý≈H üŁ± !ü´ü≠ cP ^üÂΩP.¢ ý≈ H ´ ``d aü ± d`P¢ ´ üšØ VîŠâŁ◊ä≈d ó ,üšØ ¢ Øš d .¢

³bPH ïC©büŠÈ©°Š¯ ®ìåÐ≈ °Š¯ ÿý≈H Rü≠ †ø †Ł± £ð¬ óý≈H ^üÂΩP Î 26 Ôý≈ ¢ ý√ £©èŠâ©òÆš èáŠ√PòÓÐ≈ •ý≈èt ¢ © büŠÈNЯäv ¢ þ√ üÔŁ∞ PUPU¼ © aèÐv ¢ .¢ ø büäÈŸæ− U ¢ Èä ¬ð P `£©† ½ ÐÈN◊≤ ¢ N) (12:7 ;48-38:5òýË≥ ø óý≈H °Š¯n ü≠P` ¢ äÈä¯t ü©büý√èÐv Y˚Š˜C≥ Î 27 büšØ èâýšØèłm èâä ’®ïŠv ¢ ø óý≈H üŁ± `£©dèŠâ𬠢 ø büäÈŸ−æU ¢ äÈð¬ P óý≈H ïC© ø ³bP °Š¬£©½ ¢ a˙‚ä√ ¢


108 Øš èvý@P¸ ý√ £©°Š¯ ä≈ íÅ∫ £ð¬ ^P `P¢ Š¬˙¿ c˚Š˜C≥ ˛ ƒü©üŁ± 47 ? ¢ ≈ ¢ šØ èvý üšØ dPU£Ð¬ bèn˙ºèibüý√èÐv ³bPd`P¢ šØ èâýä¯tòÓÐ ü©büý√èÐv Y˚Š˜C≥d Øš èvý£©îäâÂð√ èŠâ©V` ïC©b `èâýЬ°Š¯n Øš W˙π ˛©ò≤U@P^P V` 48 ! ¢ ¢

8:7-39:6 èuü≠

© £©Ž£Š¬˚Иk d`P £©ìIšlìIšld`P £© èŠvîkPžU°Š¯n ³°≥PU cdè ÿý≈ òÆš èâä ý¬P.ü≠PžU ¢ ý≈ H ø òæP üšØ ¢ ýÈð¬ èvä ¢ ø ïävèÅŠËð¬ ùŁ± óý≈H .èj¢ √ èŁm √ èŁm P˙ÔÐ≈ ü©ó ¢ ¢

Í.èj ý ≈ Þ¯ ä√ ùŁ± ê ø bü´ü≠ ³bP ¢ ä√ \üŠ√ 39 äȬð P £ð¬`P ¢ © ³bèâþł± d`P YU üÔ®UèŠâä¯Ðv Y˚ˆ™¢ ˚Š˜Å‡ý√ ˛©˙Ô™¢ ŠvP èŠâ©Î ˛©³bèŠâЬ íŠâ Å ïŠv ¢ © ^P £©f £žł± `è Ð≈ èi˛äƒèðv ¢ ø °Š¯ ®¢ ø ˙Ô™¢ œt £©˛ ƒèÅäËšØd˛©¢ … îävPc˚¥`U èyîävP òÓÐ≈ £©P£œþv¢ šØ èvý£© büä√`UV`ïCœ~Ðv !°Š¯ ä≈ ?èj¢ ≈ ä≈ √ èŁm èðv ½ ´ °Š¯ vèŁm £´°Š¯n ¢ … ž£´ê ïàŠ√˙π[üÐÈ ›≥ ˙Ô™V` ïC©büŠÈ©èâýœt°Š¯ òÓÐ ìšl ü©˙Ô™^PV`üý√ ¢ †”Šâ ›Ω £ð¬ UèâýøP U£I´è−t 40 .¢ ŠvPòšÆ √ “ Šâ≠ èâýœt °Š¯ ä≈ Øš èŠâ´èŠâ©˚Š˜Å‡ý ¢ ø Øš èâýŠ¯k£©ípèm ó r W˙πYdüð√ U£I´è−t †Ł± ³°œ ü©büý√èÐv Y˚Š˜C≥ üŁ± W˙π òæP ê ¸ý¬ üý√ ¢ ŠâÔþ≈ 49 .¢ Øš èáŠ√P ò≤U@PV` üý√ ¢ Øš èvý£©°Š¯ ä≈ íÅ∫£ð¬ ^P £—n¢ Øš èâýä¯t Øš èâýä¯Ðv îäâä¬èn ˛©UèâýøP V` .¢ ïC©èኯŁm ¢ © UèŠâä¯Ðv ˚Š˜ ÖÐ√ò‰© °Š¯n ¢ √ èŁm@P aìŠâø èi˛äƒèðv £´P .èŠvèâä Ь ˙Ô™èâä ð¬P £ð¬ ½ Â√Š Püý√ èâýÔŒŠvU°Š¯ ä≈ ü©˚Š˜ýâ’−æ ¢ © •œäv@PòäˬðPüý√ †Ł± Î41 ¸Š¬d ¢ ¢ Œn ø ˛äƒèt@PV` üý√ ^P üý√ 42 .? ¢ œäâý¬ ¢ © •œäv@P˛©˛ ƒèåÐ≈ ¢ äÈð¬ P büŠÈ©üý√ èvýèŁm üšØ UèÐv£Ð¬ ` VèÐâý¬ £ð¬ düπ íÅ £©üšØ Xî äË≥ ˙Ô™¢ šØ èâýÔŒŠvU ü©¢ ≤ H Øš © •œäv@PY˚Š˜ýv ¢ Ô÷Ł ˛ ƒèåÐ≈ ¢ Øš èâýœtï ®èáŠ√PW˙πù© ¢ ø Í.¢ ü©büœäâý¬ ¢ Øš Øš èâýœt ï ®¢ ¯ŠC©W˙fløP üý√ .¢ èâä ≠è|ä√ èi•œäv@PY˚Š˜ýv ïC© †Ł± ? ¢ Hý≈ ø °Š¯n •œäv@P¢ äȬð Püý√ ¢ ” ≈ð .¢ Ô÷Ł òÆš ˚Š˜ýâ’−æ ¢ šØ ûΩèâä ≥üý√ èvý@P°Š¯ ä≈ ˙ flä√ ¢

√ä üšØ a XUèm TP` ¢ èŠv èÜø− N) (54-43:4èâä ±üŠ√ ;13-5:8òýË≥ ©¢ ä√ èâä øü©½ ø bü´ü≠ \üŠ√ aèÖ¡P`XèÅý≈ ³bP¢ ˙‚©îÖÐ√¢ ê ŠvPbèšl` 2 .èŠâ´ìłm ü©Xü◊ä≈ ŠvPèi^P.èåý≈ ˚˝ΩPò∞Ł üΩ ê

7

œäâý¬ ¢ ø •œäv@P˛©˛ ƒèåÐ≈ c˚Š˜ýv ¸ý¬ cU Sè|ä√ ü©˚Š˜ýâ’−æ èâä ≠è|ä√ ü©¢ Hý≈ √ @P˙ flä√ ]èp ¢ Ô÷Ł Í.èj¢

ä√ ^P †Ł±3 .èåý≈ ¸Š¬˙¿¢ ©¢ ä√ ˙≤¢ ø YdèÅŠËЬ èåý≈ XUè mèâýŠ¯ ł∞ ¢

© ó‰¡ `U íåð≈ ¢

© ^Pü©RdŽ£Ð¬ YUü’Š≈ îäâł± V`üý√ èâä øü©˚ИC ± ˛©\üŠ√ èŠâ©ïävP`d^èðv ¢ ä√ £©¦ È≠ ¢ ©¢ ä√ èłÄ≈Ð ³bèŁm ˛©XUè m ¢ äȬð Pd`P Rü≠ V` 4 .è}≠ ¢ ^dPŽ£´¢

N) (35-34:12 ;20-17:7òýË≥

—k ¢ äÈ’®d`P ¢ √ @P^èðv ¢ © \üŠ√ èiUîn Y˚Š˜ýv ˚˝ΩP ò∞Ł üΩ ïŠv Î ïC©¢ ø bü´ü≠ cdèÅšÆ üý√ V` 5 .¢ d`P¢ †ÐÈN◊≤ ½ †’Ð≈ ¢ šØ èvý£©½ šØ ³Wèâý◊≤ È≠ cdèÅšÆ Í.¢ aUèÐâªYUü’Š≈ ê šØ èŠvU£©èâä Ь Vèj½ ŠvP¢ ø ïŁm`^P 6 © ³bP\üŠ√ ¢ © ˙Ô™\üŠ√ †Ł± .èŠâ´ìłm •ý≈èt¢ ¢ ≈ © ½ äȬð P ˚˝ΩP ^P üý√ èåý≈ ¸Š¬˙¿ †ø`U ê èŁÄËÔÐ Š Xè ÖŠÈð¬ ïÖŠ√dŽU ¢ ŠvP ¢ äȬð P °Š¯ ÿý≈H ïC©büšØ °Š¯ ä≈ û √T ^P °Š¯n !îäv`Pî m cPÎ .b `T ˙Ô™¢ È≠ ^PbüšØ °Š¯ ä≈ íšlèu¢ ©¢ ä√ @P^èðv c˚Š˜ýv °Š¯n 7 UüH ± ½ aPŽU ïÐv ¢ √ èðv òýËødîäâý¬ XUè m P˚Š˜C≥ üý√ cî ®¢ ø ³bèÐvŽd ]˚∆ üý√ èŠv@P°Š¯ ä≈ .èj¢ Øš èŠâ≠³bèŁm ¢ ä√ °Š¯n üý√ ü©½ aPdèŠâý¯ mPc˚Š˜ýv 8 ò‰©üý√ °Š¯n ïC© †Ł± ¢ òÆš èðâø ê †◊ý≈èn c˚Š˜C≥ d`PbüšØ õÐ√èvý èi ŠvP °Š¯n .°Š¯šl òÆš èðâø ò Ë©½ ø ø òšÆèðâø ê bü’®ÏèŁm@PÌ ¢ šØ èvýèŁm ìłm V` üý√ ÍèŁm ìłmÎ bü’®¢ ŠvP d`P ¢

W˙π òæP èâýœt cU °Š¯ ä≈ íåð≈ aP£ ± ½ † ±dU èåł∞PÎ 43 äȬð P½ † ±dU˚šl 44 .èâýŠ¬U °Š¯ ä≈ íåð≈ èåł∞P ½ òÆš íåð≈ ¢ † ±dU a P£ ± ≈ ø büŠ√ždèåŁ∞ dPU dè m èŠv ˚Š˜ŁÄä P °Š¯n büýÈ ±dU dPUdè m Rü≠ ¢ šØ èvýèŁm èväèłÄ‘ð≈¢ ýÈœt °Š¯ ä≈ èðv dü—ävP °Š¯n © ò≤U@P¢ Ô∞ł P 45 !¢ òÆš ½ aèÐv òÓł∞P °Š¯n SU ¢ Øš ïŁm`ò‘Š≈ ¢ ø SU¢ © ò≤U@P¢ Ô∞ł PïC©¢ Øš òýËšØd òÿŁ∞ òÆš °Š¯ývèÐv òÓł∞P¢ © ò≤U@Pc£Ð¬H d`P °Š¯šl òýË”|ä√ ^P °Š¯šl ˛ýƒ üšØ òÆš °Š¯ývèÐv Y£Ð¬H °Š¯n SU ¢ ø SU ¢ © ^P ¢ È≠ °Š¯n SU ½ aèÐv üŁ± °Š¯šl òýË”|ä√ òÆš °Š¯ývèÐv Y£Ð¬H ¢ Øš ˛ýƒèŁm@P£ð¬ ³bèÐvŽd ½ .¢ aèÐv òšÆ`¢ šØ òýËšØd √ý üšØ ¢ © ó‰¡ `U Rü≠ °Š¯lš ¢ N) (27-24:7òýË≥ H≤ Šâ≠ üšØ ¢ ý√ dè|ð√ üý√ îäv`Pî m,îäv`Pî m ¢ Ô÷Ł Î 46 büšØ èâý’®üŁ± °Š¯n ³°œ


109

27-9:7 èuü≠

ø °Š¯n b`U£I´è−t ¢ äȬð P ¢ ä√ èâä ±üŠ√ üý√ èŠâ© bèŠâЬ °Š¯ ä≈P d`P èŠv ìÐv ü©`U ¢ äÈÔ∞ł üð√ ïŠv¢ ø îäv`Pî m ÈšØ èłm èvä@P¢ ÂŁ± V`Î 19 .èŁÄŠËÔÐ≈ ¢ èŠv ¢ šØ òšÆ üý√ V`èvý ¢ æ − Æ Í?èjüšØ èv䣩dè ÑýÈä¬P°Š¯Åš èiô ◊ c˚¥`U

ø ïŁm` ^P20 √ @P^èðv ¢ © \üŠ√ V` ¢ Î ïC©èåł∞ üð√ d`P ¢ ≈ äÈÔ∞ üð√ ¢ ä√ ¢ ≠ P` ¢ äȬŠ U ïʼný¯ðâЬ èâä ±üŠ√ .¢ šØ èŁÄËÔÐ ł ø óý≈H ¢ Š ü©¢ Æ ÈšØ èłmèvä@Pü©ùŁ± dè ÑýÈä¬P °Š¯Åš èic˚¥`U ò‰©èŠv ¢ šØ òšÆ üý√ V` ¢

È≠ c˚Š˜C≥ V`üý√ Ï£©èáŠ√PÌïC©bü’®ïŠv ü©£©üä√ c˚Š˜C≥ ¢ ¢ šØ èvýèŁm@PV` üý√ √ èŁm üšØ dPŽ£´½ Í.èj¢ †ªèqP Ë÷ 𬠬 Š ä√ \üŠ√ 9 ä√ £© †Ł◊‡ý√ d`P èâä ø ü© ^HP ¢ Ôł ¢ äÈð P d`P è}≠ ¢ ¢ ≠ P` ¢ äÈÔ®d a ≠ P` ¢ äÈ”mł ŠvU ü©bü´ü≠ ¢ ¢ ½ îŠâÁª Yž£Ð¬ òäËý¬P Î è ®£©•œ Í.è匊vU°Š¯ ä≈ òÓÐ≈ °Š¯ ®°Š¯n íŠâ ¬P˚¥PòÓÐ≈ ü©ò≤U@Pê ŠvP ä√ ˚˝ΩP^P 10 üšØ ùð√P`˙Ô™V` †Ł± èåý≈ èŁÄŠËÔÐ≈ ü©bü´ü≠ ³°Ł± ¢ √ .èŠvèðv ½ †ødîäâý¬ ü©£©üä√ ^P½ ¸¿`òæP ¢

Í?èjüšØ èv䣩 ø büŠ√dèŊˬР˛©³bPü©bü´ü≠ ò Ë©¢ ä√ \üŠ√ ½ ¢ ¸¿`^P 21 ≤ © bü±`Hd îÐv d`P.YU eèÜ−ø °Š¯ ä≈P ¢ ø × îÐv ¢ ZP˙≤P ú”ýâ ◊ d`P Ôý≈ £Þ¬èâý≥üŁ± ¢ ø ½ ä√ \üŠ√ èŠvP£©UPŽd@PV`ü©³bP¢ bü…îävPò Ë©¢ aP£Þ¬P

èv䣩Vîvä dŽ ü©cU˙≤Hèi\üŠ√

ø ê ŠâÔþ≈ ü©b`˚Š˜ðv cž£—äâ≠ d`P ò“n ˛ ƒèâä Š¯Ðv ü©bü…îävP ïC©.èâä Š¬U èâä ø ¢ ¬ Ð —k ¢ äÈä¯t c˚ˆÐ≈ d`P ¢ √ èðv èÜ−ø ò»ždü© d`P .°Š¯äâ ¢ ýÈ”łm £©èðv ¢

ä√ ^Püý√ èŠv@P^èðv ¢ © cŽdP`dU √ üšØ c˙≤Rü≠ ïC©è匊vU¢ ü©ò≤U@P¢

© Xèvä ³°Š¯ vèvä \üŠ√ ³bUc˚¥`U11 © \üŠ√ èŠâ´ü©b `èj¢ ¢ © ³bP .¢ Ôý≈ òÓÐ≈ U£I´è−t ¢ © ^P •ý≈èt ø ½ © èâä ±üŠ√ ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 22 .YU˛ ƒèâä Š¯Ðv ˛©büÔŒäv@Pü© cž£Ð¬ Rü≠ ¢ †’Ð≈ •ý≈èt ¢ b`U£I´è−t ¢ ÔŒvŠ U d`P ¢ ä¯t bè Š≈ ü©½ ø © b `èj\üŠ√ †Ł± 12 .¢ Ôý≈ ¢ Øš dèŁm °Š¯n í|−ø ˛©\èÅý˱Ł P èâä ±üŠ√ £©èŁm ü©³bP üšØ ¢ aèÖ¡P` ° ³ Ł± óý≈HÎ è ®¢ dîp ¢

−æ ý√ èŁm ¢ È© VîävŽdcU˙≤d`P Y˚И Ä ü ± ˛©½ †šØè−tUèÐv ˛©PîH m d`P °Š¯šl ¢ ≤÷ ƒ H ÔŁ ˛ ü©üŁ± ˚Š˜ ÖÐ√ ¢ © ïÐâ−ø `ê ¢ −t 23 .ò Ë´YUü©bü´ü≠ ¸Š¬˙ ∫

È≠ ¢ ©¢ ä√ èâä ΩU †Ł± èåý≈ èâþŠ¯Ðv èvýü”iPèiVüŠÈЬ ò‰©V`.°Š¯šl ¢ šØ dèŁÄŠË≠ ¢ © b `èj½ ý√ èŁÄË≠Š èåþ≈Pü©¦ ø ½ ¸¿`¢ VüŠÈЬ ^PRü≠ ¢ †’Ð≈ ¢ ^T˛©^P Ôý≈ •ý≈èt ¢ © ½ ä√ îäv` PîH m †Ł±13 .¢ adüª ü©½ adüª ^P ¢

Í.èjüšØ UèÐâ©dèÐâ≥íÐvèu V`èjc£©SüÐÈ¡

äȬð P d`Pè匊vU ä√ \üŠ√ 14 Í `d † ½ ≥Î è ®£©èå®^£ý¬ °Š¯n SU ¢ ¢

È´ ¢ ”łm U£I´è−t ¢ © èâä ±üŠ√ †Ł± 24 ø bü´ü≠ \üŠ√Îüý√ ¢ ¢ ý≈ H ∂ © èâä ±üŠ√ aèÐv °Š¯n cdèÐv ¢ b `P£◊ ó Î è ®d`P èŠâ©\`˚−¥ èv䣩½ ≠ P` ¢ äÈ”lš ¢ Ôý≈ ¢ È´büŠÈ©°Š¯n ø PüšØ èŠâ©¢ Ôý≈ ¢ ýÈØš èłm èâä ÔŒŠvU èŠâ©d`P ? ¢ ¢

© ½ ä√ èŁm¢ ≠ èåþ≈Pü©½ aüÐ√èvý ¢ aüÐ√èvý ^PPüÔł∞ ü©^Pd`PèŠâ´ ¸Š¬˙¿¢ æ − È´ QHd¢ ≠ P` ø ô ◊ VU˙≤^P\üŠ√ ¢ •Ł◊Hý≈ °Š¯n ³bPüŁ± cPÎïC©è ®¢ æ − ø ¸ý¬ èŠâ´•þ˯ŠÐv £©•þ≈Pô ◊ VU˙≤V` ¸ý¬ 15 Í!•þ≈PbüšØ èâý’® ¢

È´ ˚šlèÐv óý≈H †Ł± ¢ Ôý≈ ¢ ýÈØš èłm èâä ÔŒŠvU èŠâ©óý≈H 25 ?cžîäâ©˚¥ ¢

≠ Pü± ¢ © bèn ˛©^PüœtP \üŠ√ .èŠvU£©¢

ä√ £©³°ý¬ ¸Š¬Žd Qè−t üð√ ˛©Žd˙π¢ Èä¬ èŠâ© ?¢ Ôý≈ üŁ± V`°Š¯ ä≈ ?ü©bü≠P`¢ © büšØè−tUèÐv ¢ ø XPd@P¢ ≠ P` ¢ äÈä¯ ð≈ ^èÐâ≠ ¢ © ó‰¡ VîÅ∫ d`P ¢ Èä¬ ¢ ýÈØš d °Š¯n ½ È≠ ¢ ©¢ äÈÔŒvŠU °Š¬Ž˚Š˜Cł± èŠâ©óý≈H dèi£ ±@P26 .°Š¯šl ¢ aèN~Ä≤ ¢ ý≈H È´ ˚šlèÐv ïC©ïŠv V` b üšØ èâýšØèłm èväèâýЬ üŁ± °Š¯ ÿ °Š¯n bèšl ? ü©òËäÐ ¬ èŠâ©? ¢ ·ý√ ø òÐËä¬ èâä ±üŠ√ .èjüšØ óŠË fl íÐvèu VUèŠvŽd ¢ Øš PüšØ èåŒk°Š¯ncdèÐv ¢ © èâä ±üŠ√ W˙π^P 27 :¢

È´ üšØ dî−á−ø ` b ³bèŠâЬ eèâä Þ¬ ˛©PîH m V` ¢ ³ P˚Š˜C± Rü≠ †ø 16 —k ¢ äÈ’®¢ √ üšØ ¢ ý√ £© èŠv@Pb ³ èŠâ≥dU cdèÅšÆ òäËЬ Pž£Ð¬ ½ †’Ð≈ ê ŠvP Î ïC©¢ Øš èâý’®V`¢ Øš Øš èŠv@P¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ £©Uîn ˛©bü´ü≠ ¢ äȬð PPîH m ¢ Í.¢ ä√ \üŠ√ •ł◊H®üŁ± 17 © ^P d`P °Š¯n ïŠvUü’Š≈ ˚ИC ± V`èŠâ©¢ P˙πP ¢ ≈ .ò Ë´íŠâÔð °Š¯n bü’–Łm ˛©]èâä ©P` ]

≈ ” ≈ð ü©¢ ý¯−t ˙º ¢ äȬð P °Š¯n !üä¯t üý√ V` büšØ èâýŁ◊ŠËÔÐ ^èðv c˚Š˜ýv ¢ È≠ c˚Š˜ýv èjc£©dPüŸšÆ ü©büšØPd¢ ìn

1 : 3 ˛©

ø \üŠ√ èièâä ±üŠ√ èv䣩SPüµ ¢ N) (19-2:11òýË≥

ý√ ä√ ø èâä ±üŠ√ü©½ © èâä ±üŠ√ 18 ¢ aèÖ¡P`ò“Šâ›„ ³bP¢ b`U£I´è−t ¢


110

47-28:7 èuü≠

ä√ ^PòÓý≈½ © ò‰Š√˙º\üŠ√ ïC©èâä ø¢ ä√ èå®èväèå®°Š¯n ˙Ô™¢ adüª èåþËŠ¯Ðv¢ ¯ ä√ ^P .¢ ^PV`38 .˛ƒT˙flª °Š¯n ò−‰Š −t ê šØ ŠvP ˛©˙≤˙≤ë äâø¢ ¬ Ë ≈ ä Š ð ø ¢ Ô÷ł ^èðv¢ © √ üšØ ¢ Ôþ˯ŠÐv ^èðv ¢ © bü≥îu ò÷ł ü’ð≈ ¢ òÆš d ˛ýƒ`d ¢

≠ P`¢ ä√ üšØ PîŠâ𬠰Š¯n èŠâä¬HU ^PbüšØ èâý’®¢ ø óý≈H°Š¯n 28 °Š¯n bü´ü≠ ¢ Šâ≠ °Š¯ ä≈ ˛ ƒü©Pž£Ð¬ ¢ ø †ø °Š¯n ½ ø èâä ±üŠ√ ˚ý˜Å®¢ †šØè−tUèÐv ˛©PîH m ³°œ ø ^PòÓÐ≈ ò≤U@P Í.èjüšØ òÆš Pž£Ð¬ d`PèłÄä≈`P¢

äȬð P d`P © ˚¥ ¢ äȬð Pd`PòÆš d˛ýƒü—åÐ≈ ü©bü≥îu ¢ © ^P¢ ø b `üÂä√@P¢ ¢ ≈ ä ø bü≠èÐv © ^P ïÐâý¬˙≤ UîÖýÈ≥ V` ò–k¢ äÈÔ÷ł üð√ ü©bü≥îu ¢ © \üŠ√ ¢ ¢ √ ä√ ùŁ± ò‰Š ˙º V`39 .ò–k ¢ ä√ è}≠ ˙flª £ð¬ ^P £©Xüł± ü©bü≥îu ¢

ý√ ä√ èâä ±üŠ√Î 29 bü´ü≠ †ø üý√ YU óŠË”Ö üŁ± ˛©Xìi˛ ƒPî m ¢ ≠ P`¢ ä√ £©Sü∑`Sü›◊≤ èŠâ≠£©SüÐÈ¡ ü©^P ¢ ä√ ü©½ aèÐv ^PòÓÐ≈ ¢ Ë”á ¬ Ð ≠ √ Šâ 30 .¢ È≠ ïʼný¯ðâ ¢ ø èâä ± üŠ√ †ø ïŠv d`P èŠâ©óŠ ý√ d`P ò‰Š ˙º ³°œ

äȬð P ýÈÔŒvŠUü©½ ä√ èå®ü©\üŠ√ °Š¯n ˙Ô™¢ ¢ aèÐv ^PòÓý≈ YU½ aüªU˛©¢

“≥ ø èâä ±üŠ√ ¢ © £©Udü©ïÐvü›äÈ≥ ^P¢ © Pî m ½ ïʼný¯ðâЬ ¢ †·Š√˚−¥ ° ³ Š¯Å Ö

√ üšØ © Uü ± üý√ èvý üšØ òÆš ò≤U@PïŠv £´PÎè ®°Š¯n SU¢ äȬð P¢ ü©bü≥îu ¢

èŠâ≠ °Š¯ ä≈

©½ ä√ üÔł∞ Øš dè}’äËH´V`ïC©èâýä¬èŁm °Š¯n cdèÐv ¢ adüª ˛≠P` ¢ Í.¢ ø ò‰Š√˙º ¢ ä√ \üŠ√ £ð¬ ½ aèÐv ^P 40 ³bü·Ÿ−æ cP Î ïC©è ®¢ Hý≈ Ô÷Ł °Š¯n ÍbüšØ èvýèâýЬ ½ aèÐv ê ŠvP¢ È’®Îè ®¢ ä√ ³bü·Ÿ−æ Í.UèâýøP¢ ä√ \üŠ√ 41 Ôý≈ ò≤U@P`U Î ïC©è ®¢ òÆš ê ŠvP ò‰©büä√`U V` ¢ ≈ ä ä√ ê È≠ ó¿d ¢ ø dèiüšØèt È≠ ¢ Nœt ¢ © Yîävèłm üÂł◊ èðv ¢ d`P ¢ ŠvP ¢ ¿ © ³bP 42 .¢ È≠ ¢ Nœt ¢ © Yîävèłm ^èłÄ≈ð ¢ ä√ c˚¥`U ó d^èðv ¢ ≤ø ø ïŁm`˛©ùŁ± òÆš d ïäv ¸ý¬ òŒt üšØ ïäv ³°œÅ ¢ ³bPò–Šâ ¬PUP˛©× Z˙¿¢ ä√ ò≤U@P˚Š˜C≥P ø ³bP ¢ ä√ ^P ¸ Z˙¿ ¢ ý¬ èŠvU £© WüÂä¯n ü©× ïC©èåł∞ üð√¢ ø dèiüšØèt ³bü©¢ ø °Š¯n büä√`U b ?Í¢ †ÐÈN◊≤ VUèŠvŽd ¢ ³P šØ èvý£©½ æ ÿ ä√ ³bü·Ÿ−æ 43 äȯŠk × TP`¢ Z˙¿VUèŠvŽd büšØ èâýÔŁ÷ °Š¯n ÎïC©è ®¢ Øš èvý üšØ Xü”Ö≥ òÆš Í¢ ø ³bü·Ÿ−æ ¢ ä√ \üŠ√ ä√ üý√ Î ïC© è ®¢ è ®òÆš ê ŠâÔþ≈ ¢ æ − ø ³bü·Ÿ £©•œ ŠvU ]˙π ˛©½ èâý’®¢ adüª \üŠ√ ¸ý¬ 44Í.¢ šØ ý≈ H Øš ýÈœt •œ ŠvUü©½ adüª ^P ó èŠâ©Î ïC©¢ èŠv@P˙Ô™c˚Š˜ýv †Ł± °Š¯n üšØ ¢ Šâ≠ èŠvUïäv ê ä√ ½ ä√ üý√ üý√èåý≈ ¢ adüª ^P³°œ ýv ˛äƒèðv ü©bü≥îu c˚Š˜C≥ ¢

© bü´ü≠ ¢ © d`U ^P Î 31 °Š¯n d`P b `èâýЬèŠâ©°Š¯n cdèÐv ¢ ø ³°©ü©³bP © ù©V`ïC©b`UïŠâЯ−áý√ ¢ .°Š¯šl ïÐvè−á≥¢ √ üšØ ¢ Ôþ˯ŠÐv °Š¯n dPŽdèÐv Rü≠ ¢ © d`UVUüŁ±ü≥ 32 îäâä¬èn ˛©büł◊NÐ≈ ¢ © V˙≤Žd c˚¥`U ¢ ÷NłÐ≈ ¢ © V˙≤Žd ê ýÈ’®£©ìÐv ü©büł◊NÐ≈ ¢ ¢ ŠvP °Š¯šl ïC©°Š¯šl

Šâ≠ ˛ ƒèŁÄ≈Ð ˛≠˙≤ ¢ ä√ bü´ü≠ óý≈H ³°œ È≠ cdè ÿý≈ ¢ ä√ óšÆ ¢ Šâ≠ ¢ √ èjèväèjèió ∫ ` ñ °Š¯ ä≈ óý≈H ³°œ ³ä≈d óšÆ °Š¯ ä≈ èłmèvä √ `d .¢

äȬŠ U ïʼný¯ðâЬ ïC© †Ł± 33 èŠvèå®W˙π ˛©b`˚¥`U V` èŠv@Pèâä ±üŠ√ TP` ¢ Šâ≠ .èŠâ𬠰Š¯ ä≈ ^dèidü—ävPèŠv °Š¯ ä≈ ýÈ’®°Š¯ncdèÐv ¢ © ^Póý≈H ³°œ üšØ ¢ © W`Hd îÐv £ð¬ ^P ïC© aP£Þ¬P¢ c˚¥`UV`èŠv@PXU@P³°Ð¬P 34 .Ï°Š¯šl ½ ≈ Šâ≠ ¢ óý≈ ³°œ šØ èâýŠ¯ðv òÓÐ ^dèidü—ävP d`P¢ šØ èvýèå®èväèå®W˙π˛©b üŠÈ≥U@P ≤ ä√ £©Sü∑` Sü›◊ !dü ± ¢ È≥ ¢ Øš üþÈŠ¯ðv ê ýÈØš Q ¢ ŠvP V` üšØ ¢ © ^P òÆš R ≠ P` .°Š¯šl ½ †ø`U ¢ ü≠ c£Ð¬H c˚¥`U d`P ¢

© büÔŒvä @PòäˬðP © ˚¥ ¢ äȬð PèŠvü—åÐ≈ ü©bü≥îu c˚Š˜C≥ ¢ ø b `üÂä√@P¢ ¢ ä≈ ä√ üý√ 45 .òÓł÷ üð√ ¢ ø bü≠èÐv ènüł±H °Š¯ ä≈ ü©b ü≥îu c˚Š˜C≥ ¢ Šâ≠ ø †Ł± ¢ ä√ ½ ø ¸ý¬ büšØ èŠv@P°Š¯n ˙Ô™°Š¯n ¢ adüª ^P ° ³œ ïŠv ¢ ä√ üý√ 46 .! ¢ Øš òÆš d Xüł±H ü©bü≥îu c˚Š˜C≥ °Š¯n ˚¥c˚Š˜C≥ ¢

Šâ≠ 35 äȬð PòÆš ¢ ø bü≥èi¢ äȬð P½ d`½ ¸¿èq ü©¼ aP@¢ †ŸŒm ³°œ ËýÂ≥ Í.¢ šØ ˛ýƒèâä Ь óŒÄ d`P

Šâ≠ èŠv è}≠ °Š¯ ä≈ òÓÐ≈ íŠâý¬ ä√ ½ ˙flª ü©bü≥îu c˚Š˜C≥ üý√ ¢ adüª ^P ³°œ

ä√ èå®ü©\üŠ√ ò‰Š√˙ºê © ^P\üŠ√ d`PèŠâ©üªîn £ð¬ ¢ ¢ ŠvP 36

È´üšØ ]èÖ≥ Vèâä H´ò Ë©¢ œt P ïC©büšØ èâý’®°Š¯n 47.˛ ƒè}≠ ïC©büŠÈ©¢

ä√ è宣©èŁm ˙Ô™ dèjVèâä H´ê ŠvP °Š¯n b `èj^P 37 .èŠâ´•þËŠ¯Ðv £ð¬ ¢

³bü·Ÿæ− ò‰Š√˙º


111

14:8-48:7èuü≠

È´üý√ RPV`¢ È´ £´°Š¯n büŠ√ždèåŁ∞ dPUdè m ³ñˊЬ îäâł±7 .¢ È´ •©üHµ ¢ ø ¢ Šâ≠ —k ¢ äÈ… ž£Ð¬ £Ð¬P£Ð¬ ¢ œäv P bèŠvždèåŁ∞ dPU dè m ³°œ —k ¢ äÈþ¬ üÔ™ìjè|ä√P d`P ¢ ¢ œt ïäv ¼ ø ïŁm` òŒtP °Š¯n ³°Š¯nŽd Ž˚Š˜C ±dŽd d`PVîÅ∫ üý√ ³ñËŠ¬Ð îäâł±8 .¢ †äÈ𬠢

ä√ ^HP †’Ð≈ ¢ †ÐNÈ◊≤ ½ YždüÔý≈ V` ¢ šØ òýË”n òºèÖ≥ YždüÔý≈ ü©ùŁ± . ˛©½ Í.¢ †ÐNÈ◊≤ òæ šØ èvý£©dè ∏Pèi½ ø ^P ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 48 £©]èÖ≥ Vèâä H´c˚Š˜ýv Î ïC©è ®¢

È´ ¢ √ U Ͳ ƒ üšØ íÉΩ VUèŠvŽd èâä ´üµ £©üšØ Ž˚Иt ˚¥ £©RP³ñˊЬ ïŠv c£´ Í.°Š¯šl ¢ ©¢ ä√ £©³bèŠâЬ ü©íŠâÞ¯Åý≈ ^P ¢ ä√ \üŠ√ Ôý≈ ¢ © \üŠ√ üŁ± c˚¥`U 49 Y˚Š˜C≥ Î ïC©è ®îÖÐ√ ¢ ùð√@PV` ¢ šØ d èå®èväè宕ý≈èt ¢ æ ÿ ≠ P`¢ ä√ £©dü ª £ð¬ büý√èÐv èibüšØèâä H´d`P ? ¢ —k ¢ äÈ’®°Š¯n äÈð¬ P ïŠv Î ïC©¢ Í.üä¯tü´ü≠ ¢ aP@¢ šØ èŠâ≠ •Ł◊ èŠâ©ü©¼ ≈ ý ≤ ø ^P ¢ ä√ b`U£I´è−t 9 Øš èâýœtüšØ ³°œÅ W˙πù©¢ È≠ ¢ © ^Pèv䣩]èÖ≥ ¸ºèŠvdU¢ èŠâ©èiíŠâޯŠ^PÎïC©èŠâ©½ Í?¢ ø ½ ä√ \üŠ√ 50 Øš †”Ñ≥ ˛©³bèÅŠ≈P c˚Š˜ýv Î ïC©è ®¢ adüª ^P ¢ Í?¢ ø ³bP ¢ ä√ \üŠ√ 10 ø òýË≥ìtò Ë´²ñ≈Ðüý√ òÆš ½ © ½ Í.èŁm ò“łm ¢ ¢ †šØè−tUèÐv ˛ ƒPî m ü©óý≈H Î ïC©è ®¢ ¸≠`îÐv æ ý≈ H ÿ ¯ ä ÿ Ë ý n È≠ ¢ © Xèi^P ¢ È≠ ^P ¢ ÈšØ èłm èâä ÔŁ÷ ü© b`îŠâÔÐ≈ † ◊ °Š¯ ¢ æ ≈ ý Ô≈ý •ý≈èt ¢ © \üŠ√ üŁ± Rü≠ V` Šâ≠.¢ © bü”ŠâޯŠü©b`˚¥`U °Š¯n ³°œ Øš èŠâ´èŠâ© ¢ Î büšØ èvýèåŁ÷ÿ ïÖŠ√dŽU ¢ ´ büšØ ¢ ≠ P`¢ äÈÔŒvŠUïäv òÓÐ≈ £©•œ ý√ dŽ£´¢ ø büŠ√˙¿ d`P b`˚ˆ−æ îäâł± \üŠ√ ³bU c˚¥`U ŠvUV`ïC©büŠÈ© üšØ ¢ :¢ ä√ £© õŠÈ”Ðâý¬ °Š¯n bü´ü≠ ¢ √ ^ü ± ˛©½ ¦ †šØè−tUèÐv ˛©PîH m d`Pè}≠ ¢ ≈ ≈ ≈ ý äÈä¯t ïäv òÓÐ £©³°ø ¢ ø ³bèiV`d`P Ô •ý≈èt ¢ © ^P òÓÐ Süµd VdèÐv è}≠ ¢ äÈŠ¬ U Y˚ИC ± büšØ îäâä¬èn ˛©bü≠P`¢ °Š¯ývdüª îäâł± 2 .¢

8

´ .¢

9 : 6 VèŠâ·ÂŠ√

ø ^P °Š¯ývdüª ïŠv °Š¯åý≈ •ý≈èt ¢ © ^P òÓÐ≈ †◊∂ °Š¯n büŠ√dèŊˬР¢ ½ ø bü±`Hd îÐv d`P °Š¯åý≈ ˛ ƒ üšØ ˛ ƒèðv ³bPH°Š¯åý≈ ˛ ƒ üšØ ˛ ƒèðv Vdè|þÈÔł∞ ¢ ø °Š¯n büý√düª £ð¬ ^P\üŠ√ òÓý≈ ˛©b `èjòäˬŠîC—nüŁ± òÓý≈ óŠ≈˙≤ê ŠvP¢

© büŁ◊ËÐ ¬Š aìŠâ›„√ý ˛©\üŠ√ °Š¯n cdèÐv ¢ ½ N) (20-13:4ù¡˙≤;23-18:13òýË≥

© ^P 3 .èåý≈ èŠâ©˚šlèÐv Sè|ä√ ü©bü±`Hd îÐv ½ ø VŽdü ± V`ìr ¢ aèt¢

ø Vèâä ð¬ ˛©PîH m V` ¢ ø ïŁm` ˛©¢ ä√ üšØ ïäv ý√ üšØ X`£◊≤ ¢ 13 .°Š¯šl ¢

N) (12-1:4ù¡˙≤ ;17-1:13òýË≥

†’Ð≈ Y˚¥`Ud`PVèâNä øüµ ,ïävPüŠ√ YüŠÈЬ ˛©ùŁ± (dèjUîn èiùŠ√U`˚Š˜šl) ½ ý ≈ ø ³ñˊЬ ,°Š¯šl W˙fløPòäË·≥ ¢ © ^P d`P ˛©\üŠ√ °Š¯ývdüª ïŠv °Š¯åý≈ °Š¯ývdüª òæ © íŠâޯŠ^Pbè Š≈Î11 òäËð¬P ˛©bü≠üµd ¢ PîH m UP˙≤¢ ø ó¿d ø ³ñËŠ¬Ð ¢ √ üšØ c£´£ð¬ ¢ ý¯t Pd 12 .°Š¯šl ½ .°Š¯åý≈ ˛ýƒ£©èŠâ©Uîn ¢ ¢ aèÅŠË”Öý√ ˛© šØ UP˙≤èŠâ©¢ Šâ≠ °Š¯šl ¢ © ³bP£©@P³bèÑŠ¯−t ³°œ ýÈä¯t Rü≠ •ł◊®ü©½ aèÅŠË”Öý√ ˛©PîH m ? bü≠U¢ ≈ý ≠ √ä © ¬ ÷ ≈ý √ä \üŠ√ Øš èâýŠ¬USè|ä√ ˚šlèÐv ü©Xìi^P¢ ø °Š¯n YU íŠâ¯ÞÅ ˛©¢ P` ¢£ Y£Ž Š d ó ê ³bèÅŠ≈Pèi³bP£ð¬ ½ aèÅŠË”Öý√ ^P¢ ŠvP ¢ ø b `èjú”ýâ ◊≤ Rü≠ ½ √ @P£©üšØ èâþNÔ®IP^èðv ¢ © \üŠ√ ¢ †’Ð≈ 4 ¢ ≈ ý ¯ Þ ø ³bP¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ .˛©¦ ùŠ¯ðv íŠâ Å ïŠv ¢ ≈ ý ¬ ÷ ä√ èŁm ê È≠ ¢ © ³bP ó V` †Ł± èŠâ´°Š¯n ½ È≠ ¢ ©¢ ä√ üÐ√ ³ñËŠÐ ³bèá©ê V` ïCœävüł± °Š¯ýv üšØ °Š¯ ä≈ °Š¬ž£Ł± ˛≠P` ¢ †ŠÈÔ®¢ ýv ˛ ƒP˚ˆ™¢ ŠvPÎ 5 ≤ ý√ T ³bèÅŠ≈P £ð¬ ^P òÆš ¢ È≠ ¢ © ½ © bü´ü≠ d`P¢ È´ £´£ð¬ VPd˛©¢ äÈ”mł SîŠâ𬠳ñˊЬ îäâł± üý√ èåý≈ èšld£©YŽ£Š¬d aîNn ˚ıýÈ ◊ ê •ł◊H® ¸ý¬ °Š¯šl ¢ ŠvP ¢ ý√ èŁm ˙Ô™°Š¯n ¸ ¬èÉ≥ .¢ äȬð P üý√ °Š¯šl ¢ ýȬŠ U üÔ®ü©³bèÅŠ≈P ¢ È´ ë √ @Pcîäv£ð¬ ¢ È´ cîäv`d¢ ”ýv b`˚Š˜ðv PîH md `P °Š¯šl ¢ łmH ü©büä√PU³bPd`P¢ ¬ Ë Ë ä ≠ P` ¢ ä√ £´°Š¯n büŠ√ždèåŁ∞ dPU dè m 14.°Š¯šl ¢ ý√ èŁm üšØ d`U ¢ ø äÈ”n ïäv ˛ƒèðv £—n¢ È´ üý√ RHP¢ È´£´£ð¬ ³bèâþł± ˛©˙ÔýËN 𬠳ñŠ¬Ð îäâł± 6 ³ñŠÐ ¢ ïŁm` ˛©¢

≠ P`¢ ä√ £´£ð¬ ³bèâþł± ˛©˙ÔýË¬ð ˛©PîH m Rü≠ îäâł± ?¢ šØ †”Ñ≥ èŠâ©èi³ñˊЬ ¢ ý√ Šâ≠ .°Š¯šl ¢ ý√ £©SüÐÈ¡ üœtP ¢ ø ³büœt òšÆ ½ ³°œ †’Ð≈ £©³°ø ü© óŠË”Ö


112

29-15:8 èuü≠

I èt− ü©a ä√ b`U£´ è匊vU ¢ ½ üN ¡ ˛©\üŠ√ N) (41-35:4ù¡˙≤ ;27-23:8òýË≥

Šâ≠ .°Š¯šl¢ ýÈä¯t óŠË”Öý√ ˛©PîH m Rü≠ × ø èŠâä¬HU V` ° ³œ ô·Ð√ ? ¢ šØ UP˙≤èŠâ©¢ ± Ë ýÈŠ¬ UñŠŁ £ý¬ ü©³°Š¯łm `³büœt¢ © ˛´îävŽd d`P½ ¢ ¸≠`U`Sèn d`Pb`£œs˛©

√ üšØ dPüµ £ð¬ òýË−©U£I´è−t ¢ œt Pd`P\üŠ√ ³bUê \üŠ√ ¢ ŠvP 22 ∞ © íŠâÔŁ `P@Î è ®¢ ä√ È≠ ¢ © dèðv ^P V` W˙π ^P Í°Š¯~łmdèðv ^P ¢ ¢ ∞ Ôý≈ ¢ ”|ä√ ü©\üŠ√ üý√ ¢ šØ dèŁm £ð¬ òýË−©°Š¯n íŠâÔŁ V` †Ł± 23 .¢ ∞ ÔŁ äÈ”łm è|ä√üÔŁ∞ èiPüšØ Ž˚Š˜ýv °Š¯n íŠâ ]˙π ^P ò–k ¢ ä√ @Pîä⊯äv d`P è}≠ ¢ ä√ ˙ÔÐ≈ ˛äƒèðv °Š¯nòýË−© .PüšØ èâä ≥èt èiV˙fl ± ü©b`dPüµ òýË−©XèÅý≈ d`Pè}≠ ¢

ø ïŁm` ^P °Š¯šl ý√ èðv °Š¯ ä≈ íåð≈ d`P °Š¯šl ¢ ý√ èŁm QHd¢ ø ¢ äÈ… ž£Ð¬ ¢ ¢ ≠ P` ¢ ä√ £´°Š¯n ³°Š¯nŽd Ž˚Š˜C ±dŽd 15 .¢ ý√ üšØ °Š¯ ä≈ UP˙≤ èÐvd`P ³ñˊЬ ¢ © ˛≠U ê Ô∞ł P Rü≠ × ø ˛©PîH m •ý≈èt ¢ ô·Ð√ ? ¢ šØ UP˙≤ èŠâ©¢ Šâä¬ d `P ¢ Ë”Ö ý√ £©½ ýÈä¯t óŠ ý√ ` ˚Иp °Š¯šl ¢ †ªèqP ˛©½ aèÅŠË”Öý√ ˛©PîH m °Š¯šl ¢

ä√ b`U£I´è−t V` ¸ý¬ 24 È´ ^èðv ¢ © \üŠ√ ¢ è ®£©è}Ł± ü©^P ¢ Í°Š¯šl ¢ ø óšÆ ! †±èp †±èpÎ šØ d a`žU † ä√ ^Pd `P èåþËŠ¯Ðv •þ≈P \üŠ√ JPd üΩ ¸ý¬ èŠvU óŒm ü©b`˚ˆ¨ ˛©PüšØ ¢ ∞ äȬð P ¢ ä√ \üŠ√ 25 .èŠâ´èåł∞ ½ ¢ aüœt°Š¯n íŠâÔŁ d`P ˛©d ò»îäv@P

ýȬŠ Uíåð≈ èåł∞P•ý≈èt ¢ ©½ .°Š¯šl ¢ †−øPU£Ð¬

æ µ Èä ¬ ²ü ¢ `£©SèŇ¯ýtP ü©íઠd`P •Ł◊ÿ W ðP ýË≥ N (25-21:4ò )

© ³°ý¬£Ð¬ ò‰©ü©^P£©ìŁm \P£ł± ô ◊−æ òÓÐ≈ ˛ ƒ ü©Î16 ¢ ä¬ © ø c˚¥`Uê ø ³bP˚Š˜C± ¢ √ üšØ ¢ ý√ üšØ VUŽd ]ü ± U£I´è−t ë ¢ °Š¯n˙Ô™ïCœ ł÷ŠË ¢ ävTèm èâýÔ®d °Š¯ ä≈ £©èðâÔł∞ ¢ ŠvP¢ äâ”ðv ò‰©èŠv dîävP È≠ ¢ ©¢ ä√ £©óšÆP˙ºòäË−ø`dü©bü≠P`¢ ä√ @P —k ¢ äÈ’® ³bPîÖŸ−æ ü©^PV`¢ d`P¢ šØ èâýœtüšØ ³bü©ïŠv ΢ šØ èâýŠ¬UóŒm ü©˛äƒèðv d`Pü©PüšØ ïŠv ?¢ ä√ @Pïäv°Š¯n òäË−ø`d 17 .¢ Øš èâýÔ®d £ð¬ ý√ £©½ Í.°Š¯šl ¢ †ªèqPòŒtP V` °Š¯ ä≈ òÆš ŽdPd ˛ ƒ ü©TP` ¢ Øš °Š¯ ä≈ îŠâÔÐ≈ ˛ ƒü©TP`¢ ä√ üšØ ïäv ˚šlè q d`P ¢ Øš ïŁm`òæP 18 .¢ −æ ø bü±`dH îÐv ø ò≤UP@£¬Þèâý≥ ¢ aèÐv ò‰©óý≈H †Ł± ¢ üŁ± ô ◊ ê ŠvP üšØd dèŠâ−ø üšØ üý√ üä¯t ü©½ N ;34-28:8òýË≥ N) æ ® ÿ √ ä (20-1:5òýË≥ äÈÔ d•Ł±üÐ√ •Ł◊ YždüÔý≈ èâýœ ù PUVUèŠvŽd üšØ TP`¢ t£©ípèm Yîäâ≥ ¦ ∞ æ Šâ≠ ¢ © ^PüšØ ïäv YdPîåŁ÷ÿ °Š¯n ùŁ± ô ◊−æ V`³°œ Øš ø íŠâ”j¢ ä√ b` U£I´è−t ¢ © ^P d`P \üŠ√ 26 dèðv íŠâÔŁ ¢ °Š¯n SèŠâ ± ¢ æ Øš YdPîåŁ÷ÿ üŁ± Øš èâýŠ¬UüÔ®òÓÐ≈ ü©^HP¢ © büŠÈ䯊âøP£´ ¢ © £© ø òýË−©\üŠ√ †Ł± 27 .èŠâ©˙‚ø èiïuìr ¢ ¢ Í.¢ © \üŠ√ ò≤U@Pê W`Hd îÐv £ð¬ ò≤U@P^PèŠv@Pê ŠvPèi˚ˆ−æ ^Püý√ P£ý¬P ŠvUŽ£ä¬ ¢ ∂ ý≈ I èt− ¢ ©b œt P òšÆ U£´ © \üŠ√ ø ïp˙∫ ¢ °Š¯lš UP˙ºP ñËŠ◊ ¢ ³ Pîvä èm ¢ °Š¯n ˙Ô™d`P èåý≈ èâýä¯ ð≈ ïäv òšÆcž˚ð˜C©V` ¢ ÐÈŸ¨ ê ŠvP òÓ dPüµ ¡ N) (35-31:3ù ˙≤ ;50-46:12òýË≥ © b`˚Иu d`P èåý≈ èâýšØd°Š¯ ä≈ W`Hd îÐv 29.28 .èåý≈ èâýšØd b ³ èŠâ≥dU ¢ ø b`U£I´è−t Í?³bèÅŠ≈PPdè ÿý≈ èŠâ´bè ®ÎïC©èåł∞ üð√ ¢

ø ïp˙∫ê ^P£œkPžU °Š¯n ïävè m îŠâ¡ ü©ò≤U@P^PòÓý≈ × ôÐ√èu ¢ ŠvP£ð¬ ^P ©¢ ä√ ž£œ © Łm °Š¯n b`˚Š˜ŁÄä≈Žd ü©b `èðv •ý≈èšl ¢ £©ždèå®Pü©³bP V` UüŁ±`èÐv ¢

È≠ ¢ ©½ ø ^P˛ ƒèåÐ≈ ¢ © ^Pd`Pbèn ˛©\üŠ√ 19 ¢ aèuìn¢ ø ïŁm` ˛©ùŁ± .¢ Ôý≈ õŸŁ∞ Rü≠ ½ √ @P d`P bèn ˛©\üŠ√ ¢ †’Ð≈ £ð¬ bèšl` ¢ ≤ © ^P ü©˛ƒèåÐ≈ ¢ © ^P © ^P èåý≈ èâýœä⊯åð≈ UüŁ±ü≥ £ð¬ bèšl` è|ø üšØ ïäv ³°œÅ èväèŁm ¸Š¬˙¿ ¢ °Š¯n bü’–Łm ³bP£Š¬` ü©^P W`Hd îÐv ˛©dîävP ¢ ý≈ Œ m ≠ òýËøU£Ð¬Žd ˛ ƒèåÐ≈ c˚Š˜ývd `P bèn Y˚Š˜ýv Î 20 .è ®¢ ä√ ò≤U@Pê ä√ \üŠ√ .òÓ ˛ýƒ£©èŠvèŁm ¢ ø \üŠ√ ¢ Î ïC©èŠvU ó ü©W`Hd îÐv ^P ¢ ŠvP ≈ ý H ä÷≈ © ∞ äÈ≥ © Š√ ä√ ≤ ø P ýÈØš èłmèâä ÔŒŠvU¢ Ô÷Ł V`°Š¯šl cž˙Ô®˚šlèÐv Í.°Š¯šl ¢ òł `P £ ê åŁ ¢èt ¢ \ü ¢ ò U@P^PÍ èŁm ò“łm £©ždüÔł∞ ¢ ø ŽdP`@P íÅ∫ £ð¬ ^P £œäâø óŠË”Öý√ ˛©PîH m Î èŠvU aPüŁ± ¢ © M˛≠èÖý√¢ √ PîH m \üŠ√ cP Î è ®¢ þȯŠÐv ¢ ä√ \üŠ√ 21 ø •Ł◊H≤! ¢ èŠâ©üý√ ¢ ≤ H ÷ ä √ P£Ð¬ ?¢ ÔŁ ˛ƒèÐv˚ˆ≤ ¢ ≠ P`¢ ä√ üšØP˚Š˜ðv Í.cUïäv ½ ¸Š¬ŽUP¢ Í!°Š¯šl ˛ƒèåÐ≈ c˚Š˜C≥ d`Pbèn Y˚Š˜C≥ òšÆ Rü≠ ¢ šØ èâýšØèłm


113

50-30:8èuü≠ ½ düª dèŊˬРd`P èâä ¬ŠU ˛´îävŽd ü©˛©£ž ≠ ˛ ƒ üšØ Y˙≤ ½ ◊∂ ˛©a ˛ƒÐ èŠv † N) (43-21:5ù¡˙≤ ;26-18:9òýË≥

Øš èŠâ©Xèvä P˚Š˜ýv Îèåł∞ üð√ ¢ ø ^P¢ ä√ \üŠ√ 30 Í?¢ ä√ ^P òæ ½ †’Ð≈ °Š¯n ^P ïC© büŠÈ© Í £œ−á≠Î èŠvU aPüŁ±¢ ä√ WP`dPîÐv31 .°Š¯åý≈ ˛ ƒ üšØ õŸŁ∞°Š¯m`dîÐv ø \üŠ√ ¢ ò–ävèn ê ŠâÔÐ≈ ¢ ≈ ÷ŁŠËÔÐ ïäv °Š¯n WP`dP Xèà≥ ü©³bP V` ïC© .èåý≈ ždè ð≈ ê ŠvP£ð¬ bèšl` 32 .¢

ä√ bü´ü≠ üý√ èvþü≠ ùð√P`ü©íŠâ”j\üŠ√ †Ł± 40 èi^P¢ Ôý≈ ¢ Øš d £©dè ÑýÈä¬P èi^P ê ˚Š˜ v èŠv 41 .¢ ŠvP ˚šl èŠâ©SèÐâÁý¯tP © \üŠ√ ô ◊−æ ê ä√ bü±`Hd îÐv ³bPèåý≈ èšld£ł± Sü ª ê © ždè ð≈ èåý≈ î vèu èiVèj½ aUèÐâªV`èŠv@P^èðv ¢ ŠvPèib`dNüµ £ð¬`P¢ ŠvPèiXèvä \üŠ√ ¢ äÈð¬ P £©ê © \üŠ√ V` ¢ ä√ @P ˙Ô™¢ ø ä√ èŁm °Š¯n b`dNüµ ü©³bP ïC©òšÆèłm ½ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ cU ¢ aŽdèŁmP¢ ^dPŽ£´˛©¢ ¦ åŁ∞ £ð¬ bü≥îu ¢ ý≈ ä√ £© £©@P˚šlèÐv ¢ ø ò≤U@P^P °Š¯m`d îÐv ¸ý¬ 33 .YU ½ ˛©Sèt VdèÐv V` òÓ òþËŠ¯Ðv ˛ýƒü”iP ˛©^P 42 .è}≠ ¢ aŽdèŁmP ü© ³bP .òÓý≈ £ð¬ R ˙≤˚ý˜áÐ√ d`P òÓý≈ © ˚Š˜ vèŠv \üŠ√ †Ł± ø ]˙π˚šl ü©^P Rü≠ üý√ èåý≈ èšld èŁm ˙Ô™¢ ¢

© ždè ð≈ Sü ª èib`dNüµ ïC©PüšØ èáŠ√P ¸ ý¬ °Š¯ â´üšØ ínè−t °Š¯n b`dNüµ ¢ ∞ √ ä¬ ý√ žd`U ¢ .èŠâ´ a`žU d`PPž£ð¬ £´°Š¯n íŠâÔŁ £©èŁm ¢ üšØ ¢ ł÷ŠË

ø ^£Ð¬ VdèÐv ü©ùŁ± ¢ ©½ √ @P¢ ýÈ”ŠâœyU ¢ adüª ò‰Š√P ê ŠvP 43 .¢ òŒłm £©²W£ ± £ð¬ büÐÈŠ¯Ðâπ ó¿d Ydèt òäËð¬P V` òÓý≈ bèšl` èåý≈ YdèŁm ³bü ± Šâ≠ òÓý≈ adüª V` 44 .è|ø cUïäv VèÜ−ø ü©^P †ŠÈЯq òÓÐ≈ ˛ ƒü©³°œ ½ ¬ Ë ”łÄä≈ ¢ ©¢ ∫ üł± ¢ © ^P d`P ˛ ƒ@P¢ Ô÷łŠð ¢ © \üŠ√ P JPdüΩ PüÔł∞ ü©³°≥PU ¢ ≤ H ÷ ÔŁ Î èåł∞ üð√ ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 45 .èŠâ´Qdèâä ’Ð≈ èi³bü ± è|ø ù©¢ ä√ Øš PüÔł∞¢ Í?¢

√ @P ^èðv ¢ © \üŠ√ Rü≠ ä√ bü’ä≈P ¢ W`Hd îÐv £ð¬ ùŁ±è匊vU ü©ò≤U@PP ¢ √ üšØ ¢ äÈ’ð≈ cž˚ð˜C©V` òÓý≈ ò Ë´ í|ä√ © bü≥îu ¢ © \üŠ√ d`P èåý≈ ¢ ¢ äȬð P V` d`P .èåý≈ èåþ˯ŠÐv^èðv ¦ üšØ ¢ VUŽd ]ü ± Rü≠ .èåý≈°Š¯n ^Pü± ` ^

ä√ ^˙flð√ üý√ ¢ —k ¢ ä√ £©dè|ä√P †ø †Ł± ò Ë©èu@PcP ÎïC©è ®¢ ≈ ý H Ô÷Ł d`P°Š¯šl ]P˙πP¢ ©¼ Í.°Š¯šl ¢ aP@Rü≠ šØ díŠâœyU¢ ≤ H ÷ © ÔŁ ¢ ä√ ò‰ Î è ®¢ ä√ \üŠ√ £ð¬ ^P 46 ä√ °Š¯n ¢ ¢ šØ PüÔł∞ ¢ Øš èŠâ©^üÂ◊≤ Øš òÆš dí|ä√ ½ ø 󉣱 ïC©¢ adüª ^P 47 Í.¢ ½ aNü¡ ¢

√ üšØ ø ïàŠ√˙πùŁ± ¢ ä√ \üŠ√36 .¢ ü’ä˱Ł d`PYUèÜ−ø ü©ò≤U@P^P¢ ø P¢ ä√ b √ üšØ ¢ √ @P¢ äÈÔŒvŠU ü©ò≤U@P^P ¢ ä√ bü’ä≈HP è匊vU ¢ ŠvU¢ £— √ ý „ › ø bü´ü≠ ý√ èâä ø íŠâ ¢ © ïÖ¡P` ¢ büäÈŠ¯ItP£´ ¸ý¬ 37 .¢ šØ d ¢ ý≈ H ø bè Š≈ ó ˛©èŁÄýË≠P¢ ä√ bü´ü≠ XèÅý≈ ¢ © õ” p ø \üŠ√ ¢ `èŁm í|ä√ ¢

≤ ÈðÔ∞ł °Š¯ ®¢ Ôþ˯ŠÐv ¢ ä√ È≠ ¢ œt P aP ïC©èåŁ÷ÿæ ïŠv ¢ V` üý√ °Š¯ ä≈ ³°œÅ èâä šØd ¢

ø ïŁm`^P¢ Ôý≈ ¢ √ üšØ cdžU † ½ ’Ð≈ †ø V`ïC©büŠÈ©Í òýË−©\üŠ√ ¢

È´ RèåÐ≈ ¢ ≠ P` ¢ ä√ P£ł± ü©b`dNüµ 34 b`˚ˆ−æ ˚ИC ± ïŠv d`P , ¢ È≠ ¢ ©¢ äÈä¬ èŁm ü©ïÖ¡P` ^P 35 .ò Ë´íŠâÔð≈ °Š¯n büŠ√˙¿ d`P °Š¯n ¢

ø bü±`Hd îÐv 38 .èvþü≠ ùð√P` ü©íŠâ”j˙Ôð≈ d`P P üšØ dPüµ °Š¯n ä√ ^HP˙Ôð≈ ò Ë´ê äÈ≥ èt ¢ © ^P ¢ √ üšØ ¢ ýȯðäv èi ¢ \üŠ√ ¢ åŁ∞ d`P ˛ ƒ@P¢ H≤ ä√ üÔł∞ü© •ý≈èt ¢ ©¢ ä√ üÔł∞ ü©^PïC©è ®d`P˛©³bèŠâЬ ïŁm`˛©¢ ä√ ¢ ≠ P` ¢ ä√ èðv Vdè|þÈÔł∞ äÈð¬ P üý√ òÓÐ≈ ¢ Ô÷Ł ïC©˛©èŁÄýË≠P ¢ ø \üŠ√ ¢ V`òšÆ îÖÐ√ JPdüΩ ¢ ø ^P ¢ ä√ \üŠ√ 48 .ò Ë´üšØ ½ ≠ c˚Š˜ýv òþËŠ¯Ðv Î ïC©è ®¢ .èŁm ¢ †ødîäâý¬ ≈ ý H äȬð P üý√ Î 39 èŠâ©ïävP`d¢ √ üšØ ¢ ýÈ’®ïŠv üœtP ¢ ä√ \üŠ√ ø òýË≥ìt¢ Ô÷Ł ¢ ø ïŁm`˛©³bèÅŠ≈P ü©˙Ô™¢ Øš ò“n ½ Í.èŁm ò“łm ¢ †◊∂ ¢ © Vèj½ î vèu ¢ aUèÐâªYUü’Š≈ ê ŠvPèåý≈ èšldòÆš £©°Š¯ývèÐv \üŠ√49 −æ © ø ˙Ô™ ¢ ¢ šØ ò Ë´˙≤ üý√ òþËŠ¯Ðv Y˚Š˜ýv Î ïC©è ®d`P èŠv@Pô ◊ ê ŠvP ¢ ¡ ≠ P`¢ äȬŠ UóŠË”Öý√ aP Í.cUïäv úŠÈ”|ý√ ˛©ó‰ ò‰©ü©¢ ø ˚Š˜ vèŠv £©³°ø ïŠv ¢ ä√ \üŠ√ 50 ³bèÅŠ≈P † ½ ≥ `džUÎ ïC©è ®¢ © Í.˛´üšØ òNÓł∞Pòþ˯ŠÐv Y˚Š˜ýv üšØd•ý≈èt ¢

H® ä√ PîH m d`P èŁm üšØ ùð√P` ê ýv bü´ü≠ ü©³bP èŠâ©•ł◊ üŁ± •ý≈èt c˚Š˜ýv ¢ Íèâä ø ≈ ø bèšl` ò≤U@PV` .èŠvU ñ ä√ ^P £©ï ®W˙π ^P ìłm ¢ ³ËÔÐ Š ü©^P ¢ ø bü´ü≠ †ø ¢ © b `èjd`P .èŠâ´ ä√ \üŠ√ •ł◊H®üŁ± ¢ èâä ’®V` èŠâ©¢ Í.èŠâ©\`˚−¥


114 © \üŠ√ ˛äƒP˚Š˜C± ˛©ùŠ√U`˚Š˜lš °Š¯n cdèÐv ¢ N) (29-14:6ù¡˙≤ ;12-1:14òýË≥ ≠ P`¢ ä√ @P¦ ä√ ùŠ√U`˚Š˜šl ó®èm †Ł± 7 aèÖ¡P`XèÅý≈ ³bP¢ ½ ùŠ¯ðv ¢ © ¸Š¬è ä≈V`üý√ èâä ø°Š¯n cdèÐv ¢ ï ®Rü≠ × ô·Ð√ ïC©büŠÈ©PüšØ ³bè−áŠ√£ð¬ ½ ø °Š¯n bü≠P` ¢ ä√ ˙≤ èâä ±üŠ√ TP` ¢ äȬŠ U ïáŸý˯ðÐv Î ¢ Ôý≈ ¢ ò∞Ł VdèÐv`U ¢ šØ d —k ¢ äÈ’®ïŠv Rü≠ c˚¥`U 8 Í.¢ èŠv @P^èðv cdèÅšÆ VèŠâ”ŠvPÎïC©¢ šØ èåþ≈P Ôý≈ ¢ ýÈ’®Rü≠ × Øš ©¢ ä√ ènŽd ¢ √ üšØ cdŽ£´ÎïC©¢ ô·Ð√ d`PÍ ¢ büŠÈЯäv ¢ ä√ °Š¯n Îè}≠ ¢ äÈ’®ùŠ√U`˚Š˜šl 9 Í.¢ Øš èåþ≈P ò∞Ł VdèÐv`Uê ø °Š¯n ¢ Šv P¢ Šâ≠ èŠvU ¾ œá±Ł ¢ ïŠv °Š¯n û”ÖýÈ≥ ¢ aèi˚¥ èièâä ±üŠ√ üý√ šØ ò≤U@P³bü©ïŠv ³°œ Œ v È≠ ¢ ©¢ äÈÔ ŠUü©\üŠ√ V``PbüšØ èšld³°ø °Š¬Ž˚Š˜Cł± Í.èåý≈ ³°Š¯łm ¢ Ð√ ¢

14:9-51:8 èuü≠

© ˚Š˜ vèŠv \üŠ√ 51 d`P aüÁ·Š√ èâä ±üŠ√ ^˙flð√ ]˚∆ V`èŠâ´˙Ô™¢ äÈ”łm •ý≈èt ¢ äÈð¬ Pü©bèn d`P¼ © ˛©ž£≠ ä√ \üŠ√ YU½ aŽdèŁmP˛©¢ aèÐv ¢ è ®¢ ≈ ≈ √ @Pïäv dîävPòÓÐ ˛ ƒü©c˚¥`U `dRü≠ †ø £ð¬ ½ aü≥ ˛©ò÷NłÐ 52 .¢ Šâ≠ ¢ Ôý≈ ìýâЯHn°Š¯n ó ∫ d`P ¢ Ôý≈ ¢ Øš d ø ³bPH¢ ä√ \üŠ√ ³°œ †≥Î ïC©è ®¢ ½ Í.¢ šØ °Š¯ ä≈ Y˙≤V` èvä`d šØ òÆš düµ V`ïCœ~Ðv¢ È≠ ^P ¢ —k ¢ ä¯á䯚l £ð¬ \üŠ√ Rü≠ ¸ý¬ 53 ü©bü´ü≠ ³bP ïC©¢ Šâ≠ 54 .¢ ä√ \üŠ√ ³°œ Øš ò Ë´˙≤˛©ž£≠ ïC©èåý≈ ³°Š¯àŠ√ •ý≈èšl èi˛©ž£≠ ^P¢ ¬ ðv @Pùð√P`W`Hd °Š¯n ˛©ž£≠ ïÄÿ¨ òæP 55 Í!èŁm •þ≈HP˛©ž£≠ òÓäËä ÎïC©è ®£©ž£œ ø ³bP ¢ ä√ \üŠ√ ˛ ƒ üšØ Yž˙Ô®•þ≈P V` d`P ˛ ƒ ä√ èå®ü©^P Î ïC©è ®¢ ¢ © ˛©ž£≠ 56 Í.`U •ł◊H®¢ È´ž£ð¬ °Š¯n †Ł◊‡ý√ ³°Š¬îkP` ¢ È≠ ¢ © \üŠ√ ¢ Œ m ä√ ø ò‰©ü©ïÖ¡P`^PV`ïC©èŠvUó ü©³bP ¢ .°Š¯ ®ïäv ¢

ø dPŽ˚š l ñ ²≈ä èðv èväèå®ü©bü´ü≠ VUèŠvdŽ ¢ N) (14-1:6èâä ±üŠ√ ;44-30:6ù¡˙≤;21-13:14òýË≥ ©¢ ä√ èâä ø Y˚ИC ± ¦ ä√ bü≠üµd 10 ^ü ± òäËð¬P †Ł± ¢ ˙‚ø îÖÐ√ ¢ þ√ ü≠ ùð√P` ¢ ø ä√ bü’ä≈Püý√ ¢ ø \üŠ√ ¢ Øš èŠâ©¢ ä√ bü’ä≈P•ł◊H®üŁ± ¢ ¢

èŁÄËŠÔÐ≈ ü©bü≠üµd \üŠ√ (13-7:6ù¡˙≤ ;15-5:10)

äȬð Pü©³bPV` ¸ý¬ ¢ √ Uèâä øü©½ äȬð P îŠâ∑ ½ †ŠÈЬ •ý≈èt ¢ aèÖ¡P`cdèt¢ © ³bP bè Ł∞ èŠâ´¢ ≠ ü©b `èjP ¸ý¬ 11 .èåý≈ ïäv d`P ˛ ƒ ü©•ý≈èt ¢

ä√ \üŠ√ ü©³bP d`P èŠv ìÐv •ý≈èt ê ŠvP ü©bü≠üµd VdèÐv ¢

ˬ È≠ üšØ ¢ Ô÷łŠð ¢ © ^P V` d`P PüšØ Xü”Ö≥ ü©bü´ü≠ èväèŁm bèšl` èi \üŠ√ ¢

©½ äÈÔ®d °Š¯n bü´ü≠ °Š¯n cdèÐv ¢ †šØè−tUèÐv ˛©PîH m2 .èŠvUdèŠâý¯ mPèi ¢

©½ © PîH m d`PèŠâ©SèÐâÁý¯tP èi³bP ¢ ä√ \üŠ√ °Š¯n cdèÐv ¢ †šØè−tUèÐv ¢

ä√ TU VèÜ−ø ü©b`dèŊˬРd`P ¢ ä√ £© Y`èâä ≥ ä√ \üŠ√ ¢ ü©bü≠üµd ¢ ≈ ø bü≠üµd¢ ä√ ^P 3 .èŁÄËÔÐ ,òÓþ≈Tüý√ ü”|ä√ £ð¬ ˙‚ø óý≈H †Ł±ÎïC©è ®¢ Š

.YUeèÜ−ø ü©b`dèŊˬРd`P èŠvèâýЬ °Š¯ ä≈P

äȬŠ U èÜ−ø °Š¯nbüŠ√dèÅŠËЬ °Š¯n üÐ√èu ü©bü±`Hd îÐv d`P a ½ Nü¡ ˛©¢

9

√ @P^èðv ¢ © \üŠ√ SüµdVdèÐv Xè−t ^P 12 È≠ ¢ äȬð PŽ˚Š˜Cł± ˛ ƒü©d`P ïኯðv ïŠâð¬`d,PŽî r ˛≠üÔŁ∞ ^PÎè ®£©@Pd`P¢ ïäv d`Pèâä Ô®dïäv •ý≈èt ¢ ≈ © ò‰©óý≈H †Ł± 4 .èâä Ô®d •ý≈èt ^èÐâ≠ `UòšÆ ø ïŁm` ^P ¢ ³ËÔÐ V` ïC©èvý cU ñ šØ èâýšØd °Š¯ ä≈ ˛ ƒ ü©£ð¬ ïC— Łm üý√ `£©XèŠâ¡ °Š¯n ˙Ô™¢ Š ü©bü´ü≠ ¢ ý√ èŁm £©ždüÔł∞ ü©b `èj^P °Š¯n ½ aPd d`P °Š¯k îŠv£ ± èväè宣©èŁm °Š¯n b `èjd`P büýÈŠ¯å®dPüŁ± ` a ˙¿ `èj^P£´P5 .èâä šØd°Š¯šl`óý≈H ê ¸¿`¢ ýv ½ È≠ ¢ ©¢ ä√ üµ ˚šlèÐv ¢ © b `èj^P óý≈H üý√ èŠâ©ïäv SèÐâÁý¯tP Pdè ÿý≈ ¢ ä√ bü´ü≠ ¢ ©b ŠvUïC— Í.°Š¯k •œ Łm ¢ ø bü≠üµd¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 13 äȬð P £©èŁm èväèå®èt PždüÔý≈ ü©³bPóý≈H Îè ®¢ V`d`P `U ê þâÔŁ∞ £ð¬ °Š¯šl` ü©U£´` S ü…U ò–k °Š¯n b`˚Š˜ðv ¢ Í `UcU ≤ Æ ä√ bü≠üµd bèŠâ”åł÷ `U d`P bèŠâþ¬`d ²ñä≈èðv ]˚∆ üý√ óš Î è ®¢ È≠ ¢ © bü´ü≠ ³bP ü©óšÆ °Š¯n¢ Â√Š P°Š¯šl ¢ ýÈÔ®d ^èðv ¢ äȬð P èväèå®òÓÐ≈ ¢ Ôý≈ UüŁ±ü≥ ò≤U@PdPŽ˚šl ²ñä≈èðv JèÐ⊬˙Êý√ £ð¬ bèšl` 14 Í?èjüšØèväîŠv£ ± .¢

È≠ ¢ © bü´ü≠ ³bP a Ͳ´üšØ VèÐâý¯ävPê ½ èÐv ŠvP¢ ”|ä√ ¢ ø bèšl` Süµd ¸ý¬ 6 £©èŁm b `èj, b `èjd`P èŠâ©˙‚ø ¢ —k ¢ ä√ £©Y`èâä ≥ ˛©Y˚И Ä−æü ± ìn õ¡ü≥ bè Ł∞ eèÜ−ø ü©b`dèŊˬРd`P ¢ .YU


115

33-15:9èuü≠

“≥ √ èŁm Pdèn d`Pèj¢ √ èŁm Vdè|ýÈ…U¢ ø ½ c˚˝Š¯ývd`Pèj¢ †·Š√˚−¥ ³°Š¯Å Ö Ôþ≈ PòŁ∞ ³bUòšÆ Í.èj¢ ø †ø ³bPèå®dYdèŁm ü©£Š¬˙Êý√ òäËð¬P¢ ä√ \üŠ√ 23 ÎïC©è ®¢

ø b`U£´è−t ¢ äȬð P¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ ^èłÄ≈ð ^èłÄ≈ð °Š¯n ³bP Ó ïC©è ®¢ Í. ` èåþËЬ £©èâä Ь°Š¯Ü∑ ˛©bü´ü≠ ä√ b`U£I´è−t ûÐ√èÑ≥¢ ©¢ äÈ’®¢ œt HP15 Rü≠ †ø èŠâ©òÆš èáŠ√`¢

ÈØš èłm ¢ ø HP üý√ ¢ ÈØš èłm èâä ä¯Ðv V U£I´è−t P˚Š˜C≥ ˛ ƒü©£´P büŠÈ”åł÷≤ `Ud`PbüŠÈþ¬`d²ñä≈èðv ³bP\üŠ√ ¸ý¬ 16 .¢ È´ •þ˯ŠÐv £ð¬ ³°Š¯nŽd dè|ä√P òÆš èâä ð¬P V` ïC©¢ √ üšØ ¢ √ èåþ≈P ü© †ŠÈ”p òäˬðP ïävPŽd`d d`P c£© ¢ ©b ≠ °Š¯n •ý≈èšl ¢ äȬð P ü© YU£´è−t Y˚Š˜C≥ ¢ ³ Pè匊vU£©èåþ≈P˙ flä√ ]˙π˛©³bèÅæ@Pd`P£©¢ ý√ È≠ © £©óŠËÂÁ ˙Ôð≈ èŠâ©PUPïŠv£œ−t°Š¯n VèjdèÐv ˛©PîH m ¢ ýÈšØ èłm èväèłÄÐ≈ ü©˛´îävŽd òäËð¬P üŁ± 24 .c£© èŠvUü©b`U£I´è−t ¢ ü©^P V` üý√ °Š¯šl ¢ ≥ fi Ëø ä√ £©³bèÐv˙¿ ü©³bèŁm òäËð¬P ¢ ø ˙πè m Y˚Š˜C≥ èjcUüÔ® ³° ¯Å £©èå®òÓÐ 17 Í.`U¾ ¸ä¬èÐv °Š¯n bü´ü≠ ü©³bPÎïC©è ®d`P ü©^P òÆš TP` ¢ Šâ≠ ¢ Øš èŠâ≠ èÅ®ü©èŠâä¬U Ydèt üŁ± ò≤U@Pê √ èłÄ≈Ð äȬð P ° ³œ ¢ ŠvP 25 .èj ¢

∞ ©¢ ä√ è客 √ üšØ © PŽî r ˛ ƒ üšØ ò÷ł≈Ð îÖÐ√ ¢ õŸŁ ïC— Łm ê ŠvP †Ł± ü©b`ž£œþv¢

ø ^P ¢ aP@ üŁ± 26 ? èjüšØ Vî vès èŠâ©¢ šØ èvý£©VèÐâý¬ èŠv ¢ šØ èvýüÔ®ü©¼ √ ý ≈ Ë”Ö √ èn˚−¥ ¢ È≠ ¢ © óŠ Y˚Š˜C≥ èŠv ¢ È≠ c˚Š˜C≥ òÓÐ ˛ ƒü© XU@PI³°Ð¬IP èj¢ √ @P°Š¯n SìŁm ¢ © büý¯−t˙º Qèðv d`P ¢ ©¼ äȬð P † üý√ èj¢ aèÐv ¢ Ł± òÓÐ≈

ø ^Püý√ èŠâ´èŠâ© .°Š¯ â´˙ÔÐ≈ bèŠv£©üþ√ VdèÐv ¢ ≥ šØ ñËŠÂ òÆš \üŠ√ ¢ N ;19-13:16òýË≥ N) (29-27:8òýË≥

Šâ≠ 27 ..èj¢ © ˛ ƒèłÄNæ ¢ ø óý≈H °Š¯n ³°œ √ èn˚−¥ ¢ ø ^HP èâý’®•ý≈èt ¢ Â√Š P •ł◊H®bè Š≈ .büšØ ^P ¸ý¬ èåý≈ èšld ë VŽ˙≤ èi½ aü≥ ê ¸¿` ^HPüŁ± ,°Š¯šl cž˙Ô®¢ ŠvP 18 ävèn èrU è äËý¬ \üŠ√ ïC©PüšØ èáŠ√P ïÖΩU ê ýv ½ Œ m ä≈ ł √ @Pbèšl` U£I´è−t ¢ © ´ °Š¯å °Š¯ c˚Š˜C≥ Rü≠ Î ïC©èåł∞üð√ ¢ ø ³bP ¢ ä√ \üŠ√ ¢ ŠvUü©½ Í.°Š¯k ïäv •œ †šØè−tUèÐv ˛©PîH m ê ýv †Ł± ,¢ ýÈ’®èŠâ©°Š¯ncdèÐv ?Í°Š¯šl ¢ ≈ ý H ä√ b`U£I´è−t£ð¬ ½ Ô÷Ł Rü≠ × M æü≥ \üŠ√ d`P VèŠâ”ŠvP ò aèÐv ^P19 ¢ ô·Ð√ Î ïC© è ®¢ N) √ (8-2:9ù¡˙≤ ;8-1:17òýË≥ ® ® ·Ð ¯ ¯ ’ ’ ýÈ VèŠâ”ŠvP Rü≠ × ýÈ èâä ±üŠ√ TP ` ¢ äȬŠ U ïáŸý˯ðÐv d`P .°Š šl¢ ô d`P .°Š šl ¢ © büä√U•þ≈@PJèÐ⊬˙Êý√ 28 äÈ’®°Š¬Ž˚Š˜Cł± Ydèt ïŠv \üŠ√ îÖÐ√ ¢ —k ¢ äÈ’®Rü≠•ł◊H® ø °Š¯n büŠÈЯäv ¢ ©¢ ä√ ènŽd ¢ √ üšØ cdŽ£´ïC©¢ è}≠ ¢ ê ŠvP¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ £©èrU£©¢ ≠ •ý≈èt ü© aüÁ·Š√ d`Pü©èâä ±üŠ√ ,^˙flð√V` ždè ð≈ ¢ èŠâ´üšØ ˚Š˜ ÖýÈ≥ V˚ˆł∞ èi^P ¸ý¬ èåý≈ èšld£©èrU\üŠ√ †Ł± 29 .èŠâ´ìłm £ð¬ —k ¢ äÈœÅ∞ł £©üšØ îŠâ„ø cž˚ð˜C©¢ © ^P d`P ^PZè Ä−æP`U ¸ý¬30 .¢ Ô≈ý VèŠâ”ŠvPd`PMòæü≥ büä√`UV`¢ Ôý≈ ¢ © ïŠv 31 .¢ šØ d£©°Š¯ývèÐv •ý≈èt ¢ ≈ “ Ôý≈ Qèâä Ьèvý òÓÐ büä√`U ©½ ä√ üšØ õ¡P` °Š¯n ó −t`£Š¬ .¢ ¢ aü≥ V` ˛≠P` ¢ ø îä⊯äv c˚¥`Ud`P^˙flð√32 .¢ Ôý≈ ¢ Øš d£©°Š¯ývèÐv °Š¯n cdèÐv ¢

Øš èåþ≈Pò∞Ł VdèÐv`U Í.¢ H ≤ ýÈ’®èŠâ©¢ Ô÷Ł óý≈H Î èåł∞ üð√ ¢ ø b`U£I´è−t ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 20 ¢ Í?üšØ ≥ Ø ø Ë ä√ ^˙flð√ ñŠ Püš èŠv@P¢ ]˙π ˛©PîH m üý√ Î ïC©èŠvU aPüŁ± ¢ Øš Í.¢ ä√ \üŠ√ ø ò‰©V` ïC©˛©ïŠâЯäâý¬ ü©³bP ¢ ïäv ½ aèÐv ïŠv ¢

21 .°Š¯ ®

√ üšØ dPîŠâЬ †Ł± © SìŁm ¢ © \üŠ√ üý√ ¢ √ üšØ cž˙Ô®•ý≈èt ¢ `U³bP¢ ä√ bü’ä≈P † © büŠÈ≥U@P Ł± 33 .è匊vU •ý≈èt ¢ d`P ò M æü≥ üý√ è匊vU ¢ ä√ ^˙flð√ ¢ Ôý≈ ¢ Øš dèŁm £©ždüÔł∞ üœtP óšÆ UèâýøP cP Ì ïC©è ®¢ Øš ˚ý˜ Ð≈ ïŠv °Š¯šl ä√ èŠâ≥è−t ³°Š¯ýv bè Š≈ óšÆ ïC©è ®d`P ¢ †›ä√ ¢ È≠ ¢ © Mòæü≥ P˚¥`U¢ È≠ c˚Š˜ýv ê ´ VèŠâ”ŠvPP˚˝Š¯ýv d`P¢ ŠvP¢

VèŠâ”ŠvP bè Š≈

©a √ä \üŠ√ òÆš èjP@°Š¯n cdèÐv ¢ ½ ü≥ òäˬðP ¢ ¡ N) (1:9-30;8ù ˙≤ ;28-20:16òýË≥

ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 22 ø ½ °Š¬£© ¸ ¬èÉ≥ ¢ ³ ЬP Î ïC©è ®¢ †’Ð≈ ü©XU@P°

È≠ ¢ © Øš èšldï ®èŠâ©V` ïC©è|øüšØ ïäv Xü”Ö≥ ïŠv ü©^˙flð√Í¢ .¢

ø ø èÅäËšØd ¢ © ³°Š¬î vèu ¢ © YUü’Š≈ cž£Ð¬ V` ¢ d`P ¢ šØ èvädŽ£´¢


116

50-34:9 èuü≠

©a ½ ü≥ òäˬðP ³bìrP èi\üŠ√ °Š¯ncdèÐv ¢ N) (32-30:9ù¡˙≤ ;23-22:17òýË≥

Ôý≈ °Š¯n SUèÐv V` †Ł± èŠâ´˙Ô™£©@P]P˙πP `P aüÁ·Š√ ^˙flð√ ¸ý¬ ¢

≈ ø ³bPèŠvèå®U£©ü©büŠÈä¬è−áä√ d`Pbü≥èi³°Ł± \üŠ√ ê ýv òÓÐ PRü≠ ¢ Ôý≈ ³bP˚Š˜C± ½ ø b`U£I´è−t ¢ äȬð P \üŠ√ ¢ †’Ð≈ XU@P° ³ ЬPÎ 44 ïC©è ®¢

ø °Š¯n bü≠UèÐv 35 .P üšØ ]ü ± ü©èâä ±üŠ√d V` YU ˛ ƒèâä ø dP`@Pê ŠvP ¢ Øš P üšØH èŠâ© † ◊ýËä¯n P˚Š˜C≥ V` d`P ¢ Øš èâþŠ¯Ðv P˚Š˜C≥ ïŠv Î ïC©ïŠv ^P óý≈H d`P ¢

© ³bPSUèÐv ê ¢ aèÖ¡P`³bP †Ł± ^˙flð√ 34 ŠvPèåý≈ èšldèâä øü©½

√ èŁm èŠvUcU°Š¯n íŠvü◊ý≈ ˛©bü´ü≠ × © ô·Ð√ ü© ü©½ aèÐv ^Póý≈H d`Pèj¢ Í. `èŁm üšØ dPU£Ð¬bèn˙º¢ æ ≠ ÿ Šâ 45 Í.èâä ≠üÔÐ≈H ïäv ]˚∆ ¢ œt ïäv •Ł◊ U£I´è−t ü©büý√èÐv ³bP˛©\üŠ√ ³°œ © ŽdP`@P^P 36 © ¢ äÈŠ¬ U ˛ƒèâä ø ¢ ä√ bü’ä≈HPîÖÐ√ ¢ ^P¢ Šâ≠ ¢ Ôý≈ VîŠâ−ø üð√ ¢ ø ³bPòäË·≥ ¢ È≠ Ôý≈ ¦ ä√ \üŠ√ ³°œ © ^PïC©¢ ^ü≥è m èâä ±üŠ√ d`P a üÁ·Š√ ,^˙flð√ .è匊vU òÆš ü©\üŠ√ büý√èÐv ³°Ł±¢ ïÖ¡P` ^P ¢ œt £©ïäv ³bèŠâЬ ¢ ø ò‰©ü© È´ P˚Иå™U£I´è−t ¢ È≠ ¢ ©¢ äÈÔ∞ł üð√ü©büý√èÐv ³bPèåý≈èŠv èâýЬ ü© .¢ M.¢ æ− fl ª ½ †ŠÈ› ◊ óŠË N) (37-33:9ù¡˙≤;5-1:18òýË≥ ä√ b`U£I´è−t ¢ © \üŠ√ 46 †◊Ð≈ °Š¯n ùð√@P¢ ³bPïC©˛©\`˚−¥ ¹ ª ≈ ¯n −æ © HP ¢ ä√ \üŠ√47 .¢ ¢ †ŠÈ› ◊ £ý¬ óŠË fl ½ †’Ð °Š šØ ˛©ù©½ äÈð¬ P d`P èŠâ≠ ü©¢ © £©Xü”Ö≥ SèŠâ ± èibü≠U Nł÷≈Ð ê .èŠâ©Pž˙Ô®^èðv ¢ ŠvP ¢ ø b`U£I´è−t ¢ äȬð P \üŠ√48 £ð¬ Xèvä c˚Š˜C≥ ˛ ƒ ü©üŁ± Î ïC©è ®¢ ≤ H Øš èvý£©SüÐÈ¡ ü©¢ ÷NłÐ≈ ¢ þ√ üÔł∞ Ô÷Ł ¢ ä√ ^P ïC©èŠv ü´üý√ ¢ èŠâ©SüÐÈ¡ òÆš ¢ ≈ ≤ H äÈ◊ŁŠËÔÐ c˚Š˜C≥ ¢ ä√ ^P èŠvü´üý√ ¢ Ô÷Ł ˛ ƒü©£´P d`P¢ ¢ šØ èvý£©SüÐÈ¡ ¢ šØ ≠ P` Š¬˙ ∫ üŁ± °Š¯n óý≈H ¢ óý≈H òšÆ` ¢ šØ èvý£©SüÐÈ¡ ü©PîH m¢ šØ d `Ž˙ÿ®d` ¸ Æ Øš èâýä¯Ðv Pž£Ð¬ d`Póš P °Š¯n Í.¢

Øš °Š¯ ä≈ ú≠è Ä≤ Pdè ÿý≈ üŁ± V` šØ òÆš Pdè ÿý≈ V` ¢ ¢ (40-38:9ù¡˙≤)

ø W`dH îÐv ÷łN≈Ð ê Vdè|ÈþÔł∞ ü©¢ ŠvP £¬Þèâý≥ ¢ ¡ N) (27-14:9ù ˙≤ ;18-14:17òýË≥ ä¬ √ @P¢ ø ždè ð≈ V` ³bU òÆš c˚¥`U 37 ˛©bü´ü≠ ¢ ł÷ŠË £©£ý¬P ¢ ø °Š¯n ž˚Š˜åÐ≈ 38 .òÓý≈ °Š¯n dè ÑýÈä¬P¢ © \üŠ√ ž˚Š˜åÐ≈ Yž£Ð¬ ê ê ŠvP¢ ŠvP ≥ ≈ “ N ÷NłÐ c˚Š˜C≥ d`P P@ïC©˛´üšØ ˛äƒèÐv˚ˆ≤! ó HÖ cP Î è ®`P èŠv èN~łmI ò≤U@P ü©¢ È≠ ^P •œ Øš èâþŠ¯Ðv èvýü”iPP˚Š˜C≥ V`ïC©¢ ŠvU c˚Š˜C≥ W`HdîÐv ê ŠvP 39 .¢ þȯŠÐv Øš èâýÔþ˯ŠÐv üÔ®^Pü± ¢ ¢ šØ èvý£©dè|ð√ `V@PV` ¸ý¬ ¢ šØ ˛ýƒèŁm èÅæ °Š¯n ¢ ∞ äËÔŁ ø ïäâ≥d`P ø Pd`P¢ ¢ šØ èvýP£´ú©¢ šØ ˛ýƒždüÔŁ÷ ü©^PW`Hd îÐv d`P¢ ©¢ ä√ TUVdè|þÈÔł∞ ¢ ø W`Hd îÐv ü©¢ þȯŠvÐ c˚Š˜C≥ °Š¯n40 .¢ Øš ˛ýƒž£œ Łm ¢ Šâ≠ èŠâ©ï p`˙‡≥ ¢ ø b`U£I´è−t c˚Š˜ýv ¢ È≠ ø °Š¯n ³bP ° aèÐv ïŠv ¢ ½ ³œ ≤ Í.òŒt üšØ ïäv³°œÅ äÈÔ®dïäv ³bèÅŠ≈PcPÎèŠvU aPüŁ± ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 41 ó¨è q ˛≠P`¢ ©½ ¢ †−øPU£Ð¬ `˚Иp •ý≈èt cdè ÿý≈ ïp˙∫èâä ý¯C©îŠvŽ˙≤ °Š¯n ˛´îävŽd !Xü¡

ä√ èâä ±üŠ√49 ø ½ ø ò≤U@P^P¢ √ üšØ ¢ ýȬŠ U aPüŁ± W˙π^P?ÏbüšØd •ý≈èt ¢ †Ð¯áä√ ˛©Xèvä c˚Š˜ýv !UèâýøPcPÎïC©è ®¢ ÎïC©è ®¢ ≠ bè Š≈ ü©¢ Nł÷Ð≈ ¢ äȬð P üý√ ä√ óšÆ ¢ √ üšØ ¢ ý√ TUVdè|þÈÔł∞ ¢ ø bü±`HdîÐv ô ◊−æ ê Í.@P¢ óšÆ ¢ šØ è匊vU¢ ŠvP ä√ W`HdîÐv üý√ èåý≈ èšld@PïłÄNÐ≈ V` †Ł± 42 .YU ñþˬð £ð¬ ³°Š¯nŽd ü©^P ¢

ø ^P ¢ ä√ V` ïC©büŠÈ©c£©ïäv SèŇý¯tP èiXèvä c˚Š˜ýv V` ïC©è ®¢ Øš °Š¯ ä≈ ¢ ø ½ Í.¢ †ªèÅŁ∞ YdèÅšÆ ä√ \üŠ√ 50 a`èid°Š¯n VPd˛©^PÎïC©è ®¢ ïC©büŠÈ©üäÈЬ ïäv ¾

ä√ ïłÄNÐ≈ äȬð P¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ èŠvUüÔ®¦ ^üšØ ¢ ïłÄNÐ≈ ^PdP`èâþä¬PžU ü©W`dîÐv ¢ ≠ Pü±¢ © ¼ œt P ü©ïłÄN≈Ð ^P ˙Ôð≈ YU èÜ−ø ü© Rü≠ 43 .èŠvU£©¢ aèÐv ¢

Øš èvýüšØ òÆš Pdè ÿý≈ V`èvý üšØ °Š¯ ä≈ ú≠è Ä≤ Pdè ÿý≈ üŁ± V` Í¢

ª ŠvUü©½ .cž£ð¬ ê ¸¿èq óŠË fl ^P ˛©Pî m ävüł± £©•œ


11:10-51:9 èuü≠

117

≤H ≈ œ Ô÷Ł ¢ ” ð ³° Šâ≠ èjbü”łm •ý≈èt c˚Š˜ýv üý√ °Š¯n !îäv`Pî m c˚Š˜C≥ c˚Š˜C≥ ¢

˚ˆæ− èibüŠ√˙≤èt

ä√ £©\PU`£©èŁm ^èðv ¢ © bü≠P` ³bPîävè m Í.cU½ aŽdèŁmP˛©¢ Ë÷ 𬠩 æ − Š ä√ \üŠ√ 62 Ôł £ •©d •ý≈èšl £ð¬ íšl üŁ± ô ◊ V` Î ïC©è ®¢ ¢ Øš °Š¯ ä≈ íÐvèu ¢ ©½ Øš èâýÔŒŠvU £©ž˙≤ Í.¢ †šØè−tUèÐv ˛ ƒPî m V`üý√ ¢

© \üŠ√51 äÈþ¬ ü≠ ùð√P` ü©³bèÅæ@P˙Ôð≈ ¢ ¸Š¬˙¿ ½ ¸¿` èi¢ “ ä√ ^P¢ È”tP.èŠv@P ä√ èŁm ü©ó −t`£Š¬ ¢ Øš èŠâ≠£©ï~ÉŠÈΩ èi¢ \üŠ√ 52 .¢ ≈ ´ @P¢ ø ¢ äȬð P ü©bü´ü≠ îäâł± ¢ ä√ È≠ ¢ © \üŠ√ .èŠvU ñ ³ËÔÐ ˚šl ¢ Š ¢ È´ ü©˚ˆ−æ ê © büŠ√˙≤èt V` ¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ £©dèŠâý¬Ž˚Š˜Cł± 53 .¢ ŠvP ¢

≈ èâä Ł◊ËŠÔÐ ü©büŠÈ≥UP@72 èi\üŠ√ © ^P ä√ \üŠ√ îäv`Pî mîÖÐ√ ¢ bü´ü≠* 72 îŠvŽ˙≤ ¢ ≤ UüH ±£ð¬ bü’–Łm ú”ýâ ◊ d`P °Š¯n b`˚ˆ−æ ³°Ł± £©³°ł± ü© ≈ 2 .èŠvU ³ñËÔЊ ü©büšØ`£´`U `U òÆš ½¸¿` ŽdP íÐâ¡ £ð¬ bèšl` èåý≈ èâýšØèłm èväèŁm Šâ≠ ¢ ø ³bP¢ ä√ \üŠ√ © ^P³°œ ¢ †’Ð≈ üý√ íÉΩ ÎïC©è ®¢ šØ VUèŠvŽd ½

10

≠ P` ¢ ä√ £©Xèi¢ È≠ È≠ ^P°Š¯šl cždüÔý≈ d`UŽ˙≤ ¢ © íÉΩ ¢ ê kèn ¢ ≈ ýÈœtèŁm aP óý≈H 3 .¢ ø ÷ŁŠËÔÐ ü©b`d`UŽ˙≤ VUèŠvŽd V` ïC©`£©½ N ¢ üšØ ¢ †äÈ≥ ≈ Šâ≠ äÈ◊ŁŠËÔÐ ü©büŠ√£œ © b`ž˚Š˜åÐ≈ ! üä¯t °Š¯ývèÐv Y˚Š˜C≥ ³°œ Ðv ³ñˊЬ ¢ W˙π ˛©¢ ≈ ý≈H ý≈ ³ËÔÐ üšØ bèŠâý¬ üŁ± èŠv üšØ ïŠâð¬`d ïC©üšØ ò“ŠâÔ ˛©•ý≈èšl 4 .büšØ èšld ñ Š ü©ó ø bü´ü≠ £©QHd°Š¯n ¢ ý¯t Pd ïäv d`P°Š¯ vèŁm ¢ ≠ ïäv •ý≈èt .`£©°Š¯ývèÐv ¢ ” ≈ð ¢ ø ¢ ä√ üšØ í mPU °Š¯n b`˙Ô™óý≈H 5 òýË≥ìt °Š¯n ˙Ô™^P ü’®¢

ä√ bü´ü≠ ¢ © bèšl` ¢ È≠ ^Pèåý≈ èšldèŁm ü©ó“−t`£Š¬ V` ïCœävüł± èi^HP¢ © \üŠ√ 54 .èŠâ©ïäv SèÐâÁý¯tP ä√ èâä ±üŠ√ d`P aüÁ·Š√ U£I´è−t ¢ ^P ¢ Øš èâýšØèłm üý√ èŠâ©!îäv`Pî m cPÎïC©è ®£©•œ ø ³bèÅæ@PïC©¢ ŠvUü©½ aèÐv ¢ Æ Œ m ¬ ¬ ≠ È ¢ ©¢ äÈŠ U£©VèÐâý¬ ü©bü´ü≠ ³bP£©èt£Ð¬ R@P Í.*°Š U ó óš ¢ Šâ≠ 55 ä√ \üŠ√ ³°œ .*èŠvU ¾ ¸ä¬PžU £©¾ †”ðv ]˙π ˛©³bP ¢ È´ ¢ ”mł ü©˚ˆ−æ c˚¥`UU£I´è−t ¢ © ^Pd`P\üŠ√ ¸ý¬ 56 .¢

`£©Y`˚Š˜vð ˛©\üŠ√ N) (22-19:8òýË≥

Ydè ÿý≈ üý√ üšØ ò≤U@Pèi½ †·ŠÈЯq ³°≥P £ð¬ ˛ ƒ ü©°Š¯n ˙Ô™^P £´P 6 .ÏüšØ ’ð≈ ø Ydè ÿý≈ üý√ üšØ ïäv ù„äÈ≠P úŠ√˚−¥ V` £´P d`P ˛´¢ èrU ˛©òýË≥ìt ł÷äË ¢

ä√ ò‰©¢ Ôý≈ ¢ Øš dŽ£´¢ ø ¢ ý¯t Pd †Ł± †ø V` 57 ø \üŠ√ ¢ ¢ Šâ≠ ¢ √ èŁm òÓÐ≈ °Š¯ ®üý√ ÎïC©è ® Í.èjbü”łm òÆš •ý≈èt c˚Š˜ýv °Š¯n ³°œ ä√ \üŠ√ 58 … ž£´¢ È≠ ¢ © büŠ√ž˙≤ü≠ Î ïC©èŠvU aPüŁ± ¢ °Š¯šl ¢

aü≠ ]˙π òÆš Ydè ÿý≈ °Š¯ vèrU ˛©òýË≥ìt °Š¯n ˙Ô™7 .˛´°Š¯ v@P£©¾ äȯŠvð ¢ ä√ èå®òÓÐ≈ üŁ± °Š¯ ÿý≈H V` `£©XèŠâ¡ ^P óý≈H üý√ °Š¬£©¦ ùŠ¯ðv Ž˚Š˜Cł± ˛©¢

Šâ≠ °Š¯šl ¢ È≠ ¢ © b`îäv£ð¬ d`P ä√ èðâÔł∞ ˚¥ü©XU@P³°Ð¬P ³°œ ”áä√üÔ™¢ ¢ ≈ È≠ ¢ © Øš °Š¯ ä≈ ïC— Í.¢ Łm ˛ ƒü©òÓÐ ¢

ø ò≤U@Pc˚¥`U¢ ä√ \üŠ√ 59 È≠ ^P èjüšØ û◊ýËÂ≥ èi¢ äȯŠk VPü ◊äËý¬ òäˬðP d`UŽ˙≤ ü≠ èłÄ≈Ð d`P ü≠ èå®ü© Í.£©Y`˚Š˜ðv Y˚Š˜C≥ Î è ®¢ XèŠâ¡ ¢ ý≈ H Šâ≠ È≠ ¢ © £©èŁm ¢ ä√ ò≤U@P^P ³°œ ” ð≈ °Š¯n ïC©`U½ aŽdèŁmPîäv`Pî m ÎïC©è ®¢ 8 .`£©ïäv SüÐÈ¡ ˙Ô™P˚¥`U ˛ƒü©£©ždüÔł∞ ü©˙Ô™^P ó ¢ ≠ P` b `èjd`P `èŁm °Š¯n b `èjò‰©óý≈H †Ł± d`P °Š¬£©SèÐâÁý¯tP Pdè ÿý≈ ¢ Í.b `P@£©³°Š¯sîýv ˛©¼ aèÐv c˚Š˜C≥ Šâ≠60 © bèšl` d`P 9 . `èå®ü©^P óý≈H üý√ °Š¬£©¦ ø ^P ¢ ä√ \üŠ√ ³°œ È´ ˙≤ üŁ± Î ïC©è ®¢ ¢ ùŠ¯ðv èväèå®˛ ƒü©V` £´P °Š¯ ä≈P °Š¯šl ¢ © bèšl` d`P ü− ◊Ð≈ eèÜ−ø óý≈H ü©b`dèÅŠËЬ ¢ ©½ ä√ £©³°Š¯sîýv ˛©bü´ü≠ ¢ ≠ P`¢ ä√ ˙≤ †šØè−tUèÐv ˛©Pî m `èŁm óý≈H `U¢ ˛©PîH m ïC© ü’®ü©bü´ü≠ ¢ Šâ≠ 10 .¢ Øš ˛≠P` ¢ ä√ @P ¸Š¬˙¿ òšÆ ½ ³°œ †šØè−tUèÐv †’Ð≈ cdè ÿý≈ ½ ý≈ H © bèšl`d`P `èŁm ü©b `èjò‰©óý≈H †Ł± îŠvîn@P¦ ^ü ± °Š¯ ÿ Rü≠ ò≤èà≥¢ cdèÅšÆ 11ïC© ü’®£©èŁm °Š¯n büŠÈ”j˛©b `èj^P óý≈H üý√ °Š¯ ®ïäv ü©^P]ì m òÆš cdè ÿý≈ ü©Sü…U˛©˚ˆ−æ cdè ÿý≈ ò–k°Š¯nb`˚Š˜ðv Øš èâý’®70¢ .¢ šØ èièuü≠ ïC©üŁ± °Š¯n bü ◊‰ä√ ˛äƒèväüŠ√ îäâł± 72

ø bü´ü≠ °Š¯n cdèÐv Í.ü’®¢ ä√ ò≤U@Pc˚¥`U ò‰© 61 ø \üŠ√ ¢ cP Î ïC©èåł∞ üð√ ¢ Øš ínè−t °Š¯n ^PW˙π^Pè ®èኯŁm ¢ ä√ ÍVèŠâ”ŠvPΰŠ¯n bü ◊‰ä√ ˛äƒèväüŠ√ îäâł± 45 ¸ ½ Š¬@P .¢ ý≈ H ø ³bP\üŠ√΢ ½ Š¬@P Uü ± °Š¯ ÿ ¢ šØ ˛´èŠâ©ínè−t ü©^IP°Š¯n bü ◊‰ä√ ˛äƒèväüŠ√ îäâł± 55 ¸ .°Š¯šl °Š¯ývUèr èŠâ©Ydè ÿý≈HïC©°Š¯ ä≈Xü”Ö≥


118 ý≈H ¿ ø ½ †≥ ¦ ^ü ± ¢ ¸ èq ïŠv ïC©üšØ ½ ^ü ± ïCœ ¦ aèÐv šØ ípèm °Š¯ ÿ ½ ~Ðv ¢ È≠ ^P È´ ¢ √ U•œ k °Š¯n ³b èÅæ@PXèvä cdè ÿý≈ ïC©üšØ ¢ Í.°Š¯šl ¢

27-12:10 èuü≠

Šâ≠ °Š¯šl ¢ ÈØš èłm èâä ä¬èŁm °Š¯ ÿý≈H ³°œ ýȬŠ U ê †šØè−tUèÐv ˛©PîH m ïC©¢ ½ þâÔŁ∞ ©¢ ”ÉŠÈΩ büšØ èâý’®¢ ø óý≈H °Š¯n12.ü’®¢ ³bU ¢ šØ ˛≠P` ˛äƒ@P ¸Š¬˙¿ ø Sèm ¢ © bü´ü≠ ¢ © X`ît Sèm èibü´ü≠³bP d`P aP£ ± VUèŠvŽd ¢

ø a èrU ˛ ƒ üšØ ˛©¢ ¼ èÐv ˛©\üŠ√

.èjüšØ ½ † ◊æ

N) (17-16:13;27-25:11òýË≥ © ^îà≠P W`Hd \üŠ√ ¸ý¬ 21 ^P £©üšØ ¦ ^ü ± ½ †’Ð≈ ïÖŠ√dŽU ¢ © ³°Š¯nŽd ` ³bèÅæ@PcP Î; ˛©èrU W˙π Y˚Š˜ýv °Š¯n ! ¼ aèÐv îäv`PîH m ¢ ä√ üý√ büšØ èvý£©úŠ√˙‡ý√ ü©½ aèÖ¡P` ³bP £ð¬ b`îä⟓ઠd`P £ð¬ büŸ¨èr ¢ Šâ≠ büšØ èvý£©úŠ√˙‡ý√ Y˚Š˜ýv °Š¯n ¢ È≠ òæP .èå®d VîŠâ−øüð√ ä√ üý√ ³°œ ¢ þ√ üÔł∞ ≠ P` ¢ äÈšØ d W˙π ˛©büł◊N≈Ð ¢ èŠâ©˚šlè q ü©ïÖ¡P` ^P £ð¬ bü´ü≠ ¢

È ≠ ¢ © bü≠P` ¢ √ä T ïäv b ³ èÅŠ≈P VèÐâ¯ývä P èi\üŠ√ ¢ ýË≥ N (24-20:11ò ) †ŠÈЬ cP ^üÂΩP £ð¬ óý≈H ³°Š¬ŽdP£ ± cP ^üÂΩP £ð¬ óý≈HÎ 13 ½ ä√ °Š¯n PîŠâ∑ PîŠâ∑ d`P dü∑ cŽ£Ł◊‡≥ V` £´P ¢ ŠÈ© cŽ£Ł◊‡≥ ò Ë©°Š¯n óý≈H ¢ © bèšl` üý√ ¢ ý√ üšØ ¢ √ üšØ £ð¬ ½ ” ð≈ ½ Š¯Łm ü≠ ò≤èà≥ ¢ aènèà≥ ¢ †’Ð≈ R òÆš ¢

Øš .òÓý≈ ò ∂˙≤Y˚Š˜ýv üý√ òÆš `¼ aèÐv cP!bèšl.¢ ≤ H Øš ³bü©èâþŠ¯Ðv ¢ Øš YU Ž˚Š˜Cł± ˚šl ¢ Ô÷Ł ¢ ä√ ¼ ¢ aèÐv c˚Š˜C≥Î 22

ý√ £©ïÐv üý√ £ð¬ büšØèâä H´¢ äȬð Pd`P¢ ý√ TbèŠâ”ŠvîÐâý¬ °Š¯n büŠÈ´îävŽd òäËð¬P d`P¢ Šâ≠ 14 .¢ © ï~ÉŠÈΩ ³°œ Ôý≈ ¢ ýȯkŠ ¼ ýȯkŠ fžd`P ¾ ³bU ¢ †ŠÈ≠ •©Pd d`P ¢ aèvþ ≈ © ä≈ Æ ‰ ¯ ÓÐ ø ½ © PîŠâ∑ d`P dü∑ ½ aèÐv ]˚∆ è äËý¬ d`P ¢ d`P ¢ üšØ aP£ ± ò ¢ ¸≠èm ˛©bü´ü≠ ¢ ¸≠èm Y˚Š˜ýv šØ Xü”Ö≥ ïŠv ü©òš ¼ šØ °Š Xü”Ö≥ ü©ò ≈ ý H æ − ÷ þÈŠ¯Ðv ]˚∆ ¢ © ô ◊ ^P d`P .¢ ÔŁ èŠâ©! *Xü◊ä≈ ˙‚©cP 15 .˛´ aèÐv èâä ý¬P d`P ˛´üšØ ½ ¢ †”Šâ ›Ω òäËý¬P ¢ šØ ³bü©¼ šØ Xü”Ö≥ ü©òšÆ ¢ ÈØš èłm èv䣩˚šlè q ¢ ø HPèâþŠ¯Ðv £ð¬ ùŁ± ¢ √ èŁm PdèvýP °Š¯n WP`dP ó Í¢ ³ èÅæ@PïC©èኯŁm èjüšØ îäâ”Ðv I ¨èr üý√H ïCœ ~Ðv !°Š¯ ä≈ ? b

© b`U£I´è−t ¢ äȬð P\üŠ√ †Ł± 23 £©¾ †”ðv V`üý√ èåý≈ è äËý¬ •ý≈èt ¢ ø ³bP ≠ P` ¢ ä√ üšØ õ¡P` a óý≈H ü©½ aTèm ¢ P ïC©üšØ í ÉΩ £ð¬ óý≈H Î è ®¢ ý≈ H ø ó °Š¯n 24 .üšØ ¢ ýÈÔŒvŠU büšØè−tUèÐv d`P büŠÈЯäv ò Ë©ïC©büšØèâý’®¢ Šâ≠ üšØ ¢ Øš d •œ ä√ ŠvUóý≈H üŁ± èšlèłm èâä ÔŒŠvUü©½ °Š¯ ä≈ òÓÐË©V` ³°œ aèÖ¡P`³bP¢ È© èâNä Ÿý≈ ˛©¢ äÈä¯t òÓÐ≈ V` üšØ ¢ Øš d ³°ø óý≈H ü©½ ÔŒvŠ U ¢ aèÖ¡P` ³°Ł± d`P .¢ Šâ≠ √ èðv ³°ø °Š¯ ä≈ òÓÐË©V`³°œ Í.¢

.èj

V` ¢ šØ èâýä¯t °Š¯ývèÐv Ydè ÿý≈ ˛ ƒ ü©üŁ± Î ïC©è ®d`P 16 H≤ Ô÷Ł V` èŠv ü´èâýä¬èn °Š¯ ä≈ °Š¯ ÿý≈H üŁ± ¢ ¢ šØ èâýä¯t ü©büý√èÐv Y˚Š˜C≥ H≤ Ô÷Ł üŁ± d`Pèâýä¬èn °Š¯ ä≈ ùŁ± èâýä¬èn °Š¯ ä≈ ü©PîH m V`èŠv ü´èâýä¬èn °Š¯ ä≈ ¢ ≈ Ô÷H≤¢ Øš èŁÄËÔÐ Í.¢ Ł ä√ Š ¢

SP`dŽ èib ³ èÑŠ¯t− Ôł∞N P ê ˛äƒè ®˛©Y˙≤èt¢ ŠvP ©½ ä√ óN“Ö≥ ¢ ©¢ ä√ ènŽd@Pü©\üŠ√ ¢ †·Š√˚−¥ ê ý¬ 25 ¢ ŠvP ¸ È≠ ˛©ï−áŠ¯ÅšÆ ïC©b`£©èŠâ©°Š¯n UèâýøP cP Î ïC©èåł∞ üð√ d`P PüšØ Pž˙Ô®•þ≈P¢

äȬð P U£I´è−t ˚ý˜N Ð≈ þ√ ü≠ ùð√P` ¢ ø ˙‚ø ¢ †Ł±17 †’Ð≈ V` üý√ ¢ ½ Ôý≈ ¦ ä√ bü’ä≈P¢ ø \üŠ√ ¢ ä√ óšÆ ¢ †Ł± !îäv`Pî m cPÎïC©è ®¢ ^ü ±

18Í.°Š¯ â´üšØ dPU£Ð¬ bèn˙ºcdèÅšÆ òÓÐ≈°Š¯m`dîÐv üý√ è ®Xèvä P˚Š˜ýv

Í?b `èðv ˛´îävŽd

≈ø ä¬ ø ³bP¢ ä√ \üŠ√ ¢ ³bèÅæ@Pü©³bèÑŠ¯−t ÎïC©è ®¢ ł÷ËŠ W˙π˛©ò“ŁÄÐ ¢

ø ^P ¢ ä√ \üŠ√ 26 © ^P °Š¯n ½ ¢ †·Š√˚−¥ Î ïC©èåł∞ üð√ ¢ ýÈ… ž£ð¬ èŠâ©bèšl`óý≈Hd`P?¢ Øš PüšØ èåŒkèŠâ©û”ÖýÈ≥ Í?üšØ ¢ ≈ ý H ä√ ^P 27 Ô÷Ł ïC©¢ ˛©îäv`Pî m c˚Š˜ýv ¢ šØ èåŒkW˙π^PÎè ®¢

ä√ °Š¯n ïC©!üä¯t 19 ¢ Øš è匊vU ¢ ä√ °Š¯n P üšØèvý£´ d`PbüðÈä¬èt ü©óý≈H ¢ −æ Ø ø ½ äÈ”mł £ð¬ b `üÔł÷Ð≈ °Š¯n £©fž£Ð¬ ¢ ¸¿èq ˛©³°Ÿ U.¢ ¸¿èq ˛©¢ š YU½

ø ½ ø W`Hd Yd üð√ ¢ ø ³bèŁm ` SU cd üð√ üð√ d`P ¢ ¸¿èq Yd üð√ d`P ¢

^P ˛´b üšØ dPŽ£´½ †ªèqP Ydè ÿý≈ °Š¯m`d ïC©bèšl è ®d`P

œ ä√ t èłÄËä ’ð≈ ïäv ³bèÉÁä√ ü©óý≈H Ž˚Š˜Cł± ˛ ƒü©d`P ¢ ¸¿èq ü©óý≈H¢ ¢ šØ YU ½

20 .˛´


119

1:11-28:10 èuü≠

ÈØš èłm èv䣩½ © ³°šØŽU cd ŠvU ˛©ò≤U@Pòÿ ∞Žd ^P ïC©è ®£© cUü© üý√ W˙π ùŁ± ˙Ôð≈ d`P Í*¢ îŠvŽ˙≤ •ł◊H®£´P èv䣩SèåÐ≈ •œ †ÐÈN◊≤ •ý≈èt ¢ ø büŠ¯t`ž£ð¬ W˙π òæP ¢ ø ¼ äÈð¬ P †Ł± ˙Ôð≈ üý√ büšØ ½ Í.èjb`£©PUPü©•Ł◊Hý≈üý√ b `P@VdèÐv`U°Š¯n aèŁmP£ ±P ½ †ÐNÈ◊≤ òÓÐ≈ ¢ †ÐNÈ◊≤ ¢ aP@¢ šØ èvý£©½ ä√ \üŠ√ 36 ø °Š¯n büŠÈ≥U@PbüäÈŠ¯ývÎ b ÈØš èłm èv䣩 ¢ ³ P ïC©èåł∞ üð√ üœt P ¢ Í. *¢ ∂ ø ^P¢ ä√ \üŠ√ 28 Øš ñË◊Š í|≠èÐv aPüŁ± P˚Š˜ýv ÎïC©è ®¢ ø ü©PžU ¢ ä√ ù© .¢ èŠâ©½ ¸Ð¬èvÞ èvä üšØ òæ`ž£ð¬ èiYU@Pc£´£©üšØ òÿ ∞Žd ¢ ≈ ý H Ô÷Ł °Š¯ ® ¸ý¬£©òÆš èáŠ√` üý√ Í.˛´üšØ †ŠÈ›ä√ ˛´îävŽd ˛©ï−áŠ¯ÅšÆ ¢ Í ?¢ šØ ≥ ä√ ½ ä√ ùŁ± ˛©^PÎïC©èŠvU aPüŁ± ¢ †·Š√˚−¥ ó“NÖ 37 ˛©Uîn ¢ ÍòÆš ` üšØ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ ø büŠ¯t`ž£ð¬ ¢ äȬð P £©èŁm üý√ üý√ ¸ý¬ Î ïC©è ®¢ èáŠ√P ¢ Í.£©òÆš

Šâ≠Î 29 äÈÔ∞ł üð√ SPüµ è|øP V` ïC©èšlèłm èväèâýЬ ¢ ä√ ò≤U@P° °Š¯n ¢ ³œ È≠ ^P¢ Øš èyîŠâø ø \üŠ√ V`¢ Øš ³bü©òæ`ž£ð¬ P˚Š˜C≥ ïC©èåł∞üð√ ¢ Í?¢ ä√ \üŠ√ ø ó“−t`£Š¬ ò≤U@Pê ¸ý¬ 30 ¢ ŠvP Î ïC©è ®¢ © ü◊Š≈£Š¬ ø P¢ ä√ b `ü©PžU îäâł± ïC©èåý≈ èšld èŁm °Š¯n ïýâøPd ¢ ˚Š˜å™¢ ≠ PžU dž èåð≈ cž˚ð˜C©¢ © ^PV` .èŠâ≠ èâþŠ¯ðv VUèŠvŽd † ½ ’Ð≈ ü©^Pd`P¢

tP ü©PžU V` èŠâ´üšØ VU ˙≤ óŠËä¬ V` ïC©˛ ƒ üšØ ½ ¸≠èm ïŠv ˛©^P òÓÐ≈ üœ

èåý≈˙≤ d`P óŠ≈˙≤

È´ ¢ ”mł d`P¢ ȬŠ UždüÔł∞ bèšl` ê ŠvP ïC©PüšØ ïÖ¡P` èáŠ√P 31.¢ ø VPd ^P ³°šØèiYUü’Š≈ ä√ ½ √ P@ ü©ò≤U@P^P ³°šØèiV` .èåý≈èšld dŽ£´¢ äȬð Pü©\üŠ√ ¢ adüª ò≤èvä èåý≈˙≤ ¢ 39 .èŠâ©üªîn °Š¯n ˙Ô™¢ ≈ È© Uîn ˛©ó‰¡ òÓÐ≈ ò‰©˛©^P UüŁ±`èÐv¢ © ¢ äÈÔŒvŠU © bü≥îu ¢ © \üŠ√ óŠ≈˙≤ òÓý≈ ³°’Ð≈ ê ¸Š¬˙¿ ¢ ŠvP ò≤èvä óŠ ˙≤ òŒtP ˚Š˜ ÖÐ√ ¢ ´ @Pü©˙‚ø ¢ äȬð P Šâ≠ 40 .òÓý≈ òýËä¯t ü©óŠË”Öý√ ˛©^P £©•þ˯ŠÐv òæP *Y`T ¸ èåý≈˙≤ ³°’Ð≈ ˛©^P ³°œ ý¬ 32 .PüšØH ïävP`d ]˙π ˛©¢ © ^P d`P \üŠ√ 38 √ üšØ ¢ ý√ £©˙‚ø U£I´è−t ¢ b `èjê ŠvP ¢

© ^P¢ √ üšØ ¢ ý√ dŽ£´¢ ø £ð¬VPd ŠvU˛©büä√èÅ‘≤ ò≤U@Pòÿ ∞Žd ^P òÓÐ≈ V`.èŠv@P ¸Š¬˙¿¢ Xèièt ½ †’Ð≈ °Š¯n ˙Ô™.òÓý≈ òýËšØd]`˚ı≥ °Š¯n SèåÐ≈ •œ ø ïŁm`˛©ùŁ± èåý≈èvý üšØ ³Wèi ïC©PüšØ èáŠ√P ˙Ôð≈ 33 .èŠâ´fž£Ð¬ ¢ © \üŠ√ £©üšØ Uü≠@P† äÈð¬ P ˚Š˜ ÖÐ√ ¢ È© Uîn •ł◊H®˛© ´ @P£ð¬ ˙‚ø ¢ › ª èåý≈˙≤¢ ^èðv ¢ äÈ’®d`P˛ ƒ@P VPd V` èŠv@PïC— ä√ ³°’Ð≈ Y˚Š˜C≥ !îäv`Pî m cP Î ïC©ò–k ¢ ý¯t Pd ^P üŁ± *Y˙≤èt ê √ üšØ ¢ ý√ £©˙‚ø £ð¬ ¢ XèiPdèt èi˙Ô™¢ Łm ^P ¢ ŠvP ® ø ^P¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ £©Uîn Y˚Š˜C≥ ¢ È”tP¢ Øš èŠvUždüÔł∞ £ð¬ •Ł◊H≤ 34 .PüšØ òÓ U † √ üšØ ¢ ýÈÔŒvŠUü©ò≤ U@Pòÿ ∞Žd ¢ √ üšØ cž£ð¬ £ð¬ !Íü’®¢ ½ ’Ð≈ ¢ Šâ≠ 41 ä√ îäv`Pî m ³°œ © ^P £©èŁm © ^P ¢ ä√ Y˙≤èt †’Ð≈ üý√ Íèåý≈˙≤,èåý≈˙≤Î èŠvU aPüŁ± ¢ ½ íŠâý¬ èi³büýÈŠ¬Žd £ð¬ büŸ ∞Žd ¢ ¸Š¬˙¿ ¢

ê aìnèÖ≥ò Ë©d`P¢ šØ îäâ≥ £œs°Š¯n ½ šØ ]`˚ı≥ ŠvP ]˚∆ 42 .¢ ä√ óŠ≈˙≤d`P¢ d`P¢ šØ èŠâ© aè ÄýËä¬PV`¢ šØ ˚ý˜ Ð≈ üŁ± ¢ šØ Yd`˚ ∆ òšÆŽ˚Š˜Cł± √ èŁm èŠâ≠ïäv ùð√P`òÓÐË©V` ¢ ø ^P Í.èj¢

ä√ Y˙≤èt V` .èŠvU fîävèÐv ¢ ø cž˚ð˜C©£©è}≠ ^d èidü— ävPd`P ïCœ ävüł± ¢ ≈ √ üšØ ¢ ý√ £©YdPüµ £ð¬ ¢ … îC´ ê .èåý≈ èłÄäË’ð bèšl` ˙‚ø ïÖŠ√dŽîÐv ¢ ŠvP √ üšØ ¢ √ èåþˬР£ð¬ ¢ äȬð P ü©ò≤U@Pòÿ ∞Žd ¢ ä√ ^P … îC´¢ ê ŠvP ü©^P ¢ ≠ °Š¯n¢ √ P˚¥ ^HP ³bU c˚¥`U 35 .èŠâ©³Wìr èi^P d`P èŠâ´¢ ≠ P` ¢ √ P˚¥ ü©^P d`P ¢ È≠ ¢ Nœ © Yîävèłm `U ¢ ä√ Y˙≤èt t ¢ ¢

√ý © èrU óŠË”Ö ˛©\üŠ√ °Š¯n cdèÐv ¢ N) (11-7:7 ;15-9:6òýË≥ èåý≈ èšld £©èrU ïC— ŠvP Łm ê ŠvP \üŠ√ ïC©ïC©PüšØ èáŠ√P ïÐâý¬˙≤ ê ± ýË H ¯ ø °Š n b`U£I´è−t¢ © ^Püý√ èŠâ©ó ü©èrUV` †Ł± d`P ¢

È Øš èłm ˇ W˙flø fløP 5:6eèâä −Âý¯tIP ¢ È šØ èłm ˇ üý√ 18:19dèÐâ±P ¢

11

ä√ ê ä√ £©èrUü©b`U£I´è−t ¢ äÈð¬ Pèâä ±üŠ√ !îäv`Pî m cPÎïC©è ®¢ èi¢ ŠvP

Øš èvýüšØ dèjUîn èibüŠ√Uü’Š≈ °Š¯n èŁm£´³bPîävè m ïŠv .ò≤U@Pê †ªèÅŁ∞ Y`T .¢ ŠvPèi½ Šâ≠ ¢ ≠ P`¢ äÈØš d¢ © ïŠvdèÅæ Y˙≤èt Øš ïNɱ ê ü©³bPIYUü’Š≈ ³°œ ŠvPèiV`£´YUü’Š≈ ïŠv ¢ ¯š ¬ ä l © È ý √ ý .°Š ¢£ ½ a˙‚ä√ ïCœ~Ðv ¢èn °Š¯ ä≈ YUü’Š≈ ô≠è m


120 Šâ≠ büšØ c£Ð¬H d`P a ýȬä èŁm óý≈H ³°œ P£ ± W˙π ˛©bü´ü≠ ïC© üšØ ¢ ∞ ê šØ èâä Š¬U °Š¬Ž˚Š˜Cł± VîÅ∫ d`P òÓł P W˙π ù©ü©büł◊N≈Ð cdè ÿý≈ ŠâÔþ≈ ¢ äÈ—ävèn òÓÐ≈ ¼ d`˚ ∆ ^îà≠P W`Hd ü©bü≠P` ¢ aèÐv ˛äƒèÅæ@PPdè ÿý≈ W˙π òæP Øš èâýŠ¬U Í.¢

ø ]˙π ˛©Pî mH ¸ ½ ¿èq ˛©\üŠ√ šØ ¢ ¢ ¡ N) (27-20:3ù ˙≤;30-22:12òýË≥ ø W`Hd îÐv ò–ävü´ê ò≤U@Pê ŠvP 14 ŠvP¢ ŠvPïC©PüšØ èáŠ√PïÐâý¬˙≤ê

22-2:11 èuü≠

Æ ä√ £©èrU ˛äƒèÐv˚ˆ≤ ¢ √ P£Ð¬ ¢ èåŒt òÓÐ≈ °Š¯Åš ïàŠ√˙π èi¢ šØ èŠv èåŒt ïàŠ√˙π Í.cU ý≈ H ø ³bP¢ ä√ \üŠ√ 2 ü’®d`P:`£©èrUW˙π^Pó Îè ®¢ Øš ^îà≥ ï−áŠ¯ÅšÆ Xèvä P˚Š˜ýv !¼ èrU óšÆ d`P ¢ aèÐv cP ý√ £© √ @P½ .¢ †šØè−tèÐv Y˚Š˜ýv ïC©°Š¯šl ¢ Æ .£©èѪŽd`d˛þƒ`d˛©Žd`d °Š¯Åš

3

äȬð P óšÆ W˙π ùŁ± £© ]èÖ≥ ü© büšØèâä H´cdèÅšÆ ¢ Æ ý√ £©]èÖ≥ ü©dPî p˙¿ ïäv °Š¯n bü− √ènŽdP@°Š¯Åš d`P°Š¯šl ¢

4

√ üšØ £ð¬ ø ò≤U@P^P †Ł± W`Hd îÐv V`èåý≈ èšldPž˙Ôł∞ \üŠ√ ü©½ aP£Þ¬PîÐv ¢ ¢

Í.SPžU

È´ üšØ ³bP˚Š˜C± £©•œ ä√ £©°Š¯ývèÐv V`üý√ ò Ë´@P ˚šlèÐv ŠvURü≠ è}≠ ¢ 15 .¢ Šâ≠ ø W`Hd îÐvÎè ®¢ ä√ bü´ü≠ îäâł± ³°œ ˛©SüÐ√ Ž£”ÖÐ√ ïŠv ü©bü´ü≠ V£Þ¬èâý≥¢ ø ½ Øš èvý Pž˙Ôł∞ ¢ Øš ó®èm èiW`Hd îÐv SüÐ√ Ž£”ÖÐ√ d`P¢ aNü¡ Í.¢ ® H ≠ ä√ bü´ü≠ •ł◊ 16 È ¢ ©¢ ä√ ènŽd@Pü©\üŠ√ ¢ ˛©PîH m ïC©è ®¢ ≠ Šâ 17 . `èå®U¢ © ³bP³°œ ø ³bèÅæ@Pb ø ]˙π aTèŠâ ± ¢ ½ ³ è−áä√ ˛ ƒü©¢ Áý√ Ë ≠ P` ¢ äȯŠk ³bèŁm ü© ø ³bP ¢ ä√ \üŠ√ ¢ †šØè−tUèÐv ˚šlÎ ïC©è ®¢ óŠ ½ Øš d ˛ýƒž£≠ °Š¯n ùð√@Pd`P ¢ √ èŁm üšØ ˛ýƒèŁm üšØ UèÐv £Ð¬ V` VèÐâý¬ ½ †≥üœmV` üý√ ¢ ý√ √ èŁm üšØ óŠËÂÁ ³bPîävè m üŁ± ¢ èvýèŁm ¾ aüþ√ V` cž£—åŁ∞ °Š¯n ùð√@Pd`P ¢ šØ ≈ äÈð¬ P òÓÐ ³bèÑŠ¯−t £´P W˙π òæP 18 .¢ üý√ c£©˛ƒPž£≠ ]ì m ¢ šØ ýÈ’®óý≈H ¢ Øš òýËœtfž£Ð¬ ¢ ´ @P¢ ¯ŠC©½ ¢ †šØè−tUèÐv ˛©^P°Š¯n ½ adü∑ ò‰Š√P ø ½ .büšØ èvý TUVdè|þÈÔł∞ ¢ ¸¿èq ˛©SüÐ√ Ž£”ÖÐ√ ü©bü±`Hd îÐv °Š¯n ïC© üšØ ø ½ ¸¿èq ˛©SüÐ√ Ž£”ÖÐ√ °Š¯n £´P 19 üý√ büšØ èvý Pž˙Ôł∞ ü©bü±`Hd îÐv ¢ ø ½ ý√ Pž˙Ôł∞ ¢ aNü¡ ù©ü©bü±`Hd îÐv Rü≠ cdè ÿý≈ °Š¯n ½ adü∑ò‰Š√P ¢ ý≈H ø ïŁm` ^P ?üšØ ý√ £©½ äȬð P cdè ÿý≈ ¢ ¢ ¸Ð¬èvÞ ö” r °Š¯ ÿ òÆš Rü≠ ¢ Šâ≠ 20 .°Š¯šl ø ½ büšØ èâý≠è|ä√ ¢ ¸¿èq ˛©PîH m ü©bü±`Hd îÐv °Š¯n £´P³°œ .¢ †šØè−tUèÐv ˛©PîH m ïC©˛´üšØ òÆš Pü´ïŠv üý√ šØ ˛ ƒ@P^èðv cdè ÿý≈ ½ ≥ © b`dèŠâÔýËšØ ¢ © ó‰¡ ú”ýâ ◊≤ düýÈ¡èq ê ñ“á ïÖŠ√dŽU ¢ ŠvPÎ 21 ≤ äȬð P V` £´P £© üšØ Øš èvý£©½ † πèܱ ˛©˙Ô™¢ [ü„◊ °Š¬Ž˚Š˜Cł± ˛©˙Ô™üý√ ¢ Šâ≠ 22 .°Š¯šlòýËšØd ø ^P³°œ P˚¥`Ud`P˛ ƒü©£´PTP`½ ¸¿èq £©fž£Ð¬ ¢

≥ `£©èrU íá”á æ ø ³bP ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 6 .5 ø °Š¯n óý≈HÎ ïC©üÔŁ÷ÿ büŠ√ è ®¢ ¢ ©½ äȬð PüŁ± ïC©¢ †ø`U¢ aPdü©˙Ô™¢ ˚Š˜C ±èvý ½ †’Ð≈ °Š¯n ½ šØ ò≤U@Pê ŠvP ≤ H ø ½ äÈð¬ PV` èŠâ´¢ ø ø •Ł◊ ½ †ø`U¢ †ø`Uê ¢ šØ èâý’®¢ ŠvPP˚Š˜C≥ ÎïC©¢ Šâ≠¢ È≠ ¢ © ¢ äÈ”n ä√ ì客 ø P° Øš èŠv@P^èðv c˚Š˜C≥ ¢ ø d`U ½ ¢ ³œ †’Ð≈ ¢ ≤ H È≠ ¢ © Ô÷Ł ¢ ø ˛äƒèÐv˚ˆ≤ ¢ Øš °Š¯ ä≈ •ł◊H®^èðv c˚Š˜C≥ ¢ ³°Š¯ýv ¢ ø dîävP¢ © ˙Ô™½ †ø`UV`7 .ÏcU bèŠâþ¬`d í|ä√ ¢ šØ èâýŠ¬U aPüŁ± ¢ H≤ ≈ Nł÷Ð c˚Š˜C≥ d`P °Š¯n ! ¢ Ô÷Ł d`PèŁm ¢ šØ îäâЬ VŽdP`dU d`P cU ïäv úŠÈ”|ý√ ¢ Hý≈ Ô÷Ł £©•þ≈P a Øš d üµ P °Š¯n °Š¯šl ¢ ]˚∆ 8 .èâýœt cU °Š¯ ä≈ ˛þƒ`d ¢ Øš òýËœtcU˛þƒ`dïäv d`PòýËœtèåþ≈P°Š¯ ä≈ ü©^PòÆš òýËø`U òŒtP ¢ ≥ Šâ≠ äȬð P£©•þ≈PV`üý√ ¢ Jèâä Š¯àŠ√ ü©½ †ø`U¢ ³œ šØ dòÆš èâýÔł∞ üð√ íá”á V`£´P ° © ïÐâ≠èÑ≥ ¢ © ^P ø óý≈H °Š¯n ¢ È≠ ^P 9 .èjcU ˛þƒ`d ûÐ√èÑ≥ ¢ ¢ ý≈ H ý≈ H ´ `èðv ó d`P `£©¦ ”n °Š¯ ÿ d`˚ ∆ üý√ ü—ävèn büšØ èâý’® .¢ ^ìýv.èj¢ ≥ ”å®VŽdP`dU ¢ È≠ cdè ÿý≈ ¸ý¬ `èâþÔŒþâÔ® íá”á üŁ± bèšl 10 .èj¢ √ èðv üý√ ¢ √ èðv ¢ üŁ± èj¢ ^ìýv ò≤U@Pê šØ d èvý£©¦ šØ èâý—ävèn ŠvP £´P èj¢ ® È≠ ¢ © ^P dèi£ ±@Püý√ ¢ √ èŁm èŠvU SüÔ®VŽdP`dU ¢ .èj¢ šØ èvýèâþÔŒþâÔ äÈý¯C©°Š¯n óý≈H 11 äȬР¼ aèÐv üŁ± ïC©°Š¯šl Rü≠ ¢ ˛ ƒü© Pdè ÿý≈ £´P °Š¯šl ¢

≤ ´ `U ¼ —äv èn ò“åł÷ ¢ ø óý≈H ïłÄN≈Ð °Š¯ ä≈ Ž£´˚šl ?¢ ¸ä¬èt ü©^P óý≈H èŠâ©üý√ ¢ ≤ √ èŁmP@ üý√ ¢ äȬð P d` ½ ´ `UòÆš ò“åł÷ óý≈H ïCœ~Ðv Ô∞ł üð√ PžîävP ¢ ø óý≈H ïłÄN≈Ð Pdè ÿý≈ £´P12 .¢ ¸¿èq ì ð≈ cU † ½ Âœ−t V` ü©^P d`P ¢ [ü„◊≤ ü©˙Ô™¢ äË≥ È≠ ¢ ©¢ äÈÔ®d c˚¥`U óý≈H £´P 13 .°Š¯ ä≈ Ž£´˚šl ? ¢ ´ `U üÔł÷Ð≈ ü©^P óý≈H èŠâ© TP`½ aNü¡ òšÆ P˚¥`Uü©³bPèåý≈ ˚ı◊ V`£ð¬ ³°Ł± dèŠâÔýËšØ V`¢


121

36-23:11 èuü≠

òýËØš èłm èâä ÔŒŠvU ü©VŽ£Ł◊‡≥ ïŠv V` ! ¢ †ÊŠÈÁ± íáä√ šØ íáä√ Y£Ð¬H ê ŠvP °Š¯n ½ Šâ≠ ¢ È´ ¢ ÔŒvŠ U °Š¯n ˛´îävŽd ˛©VèväüŠ√ ³°œ © VŽ£Ł◊‡≥ ¢ P˚¥`U ü©^P Püµ ¢ šØ © Xèà≥ VüäÈŠ¯äv 30 .èâý”n °Š¯ ä≈ ³bè−áä√ ≠ P` ¢ äÈØš d ¢ üŠ√ °Š¯n bü´ü≠ ¢ © íáä√ VUüŁ±ü≥ W˙π òæP ê © ³bè−áä√ ê ¢ ŠâÔþ≈ èåý≈ £ð¬ düπ ¢ ŠvP Vèvä © ³bè−áä√ ê È≠ ê šØ £ð¬ düπ ¢ ŠvPXU@P³°Ð¬P¢ ~n˛ÐƒüäÈŁ± £ ±@PXüŠ√ 31 .¢ © íáä√ ^P *ïCœ~n˛© ˛´c£©½ ¸Ð¬èvÞ V` d`P ˛´üšØ Yž˙Ô®•þ≈P •ý≈èt ¢ ø d`U † ˛©³bèÅŠË”t ¢ ½ ’Ð≈ ïCœ~n V` ïC©büŠÈ©°Š¯šldP` dü›¡ ïŠv ïC©

© ò ∂˙≤ü©³bènèt ¢ © ò≤U@P^PdüýÈ¡èq P˚¥`U ¸ý¬ èj¢ √ èŁm ¢ ≠ èåþ≈P ¢ .èjc£©SèŇý¯tPûÐ√èÑ≥ Øš ]ì m c˚Š˜C≥ V` °Š¯ ä≈ •ý≈èt c˚Š˜C≥ üŁ± Î 23 ¢ Øš èvý üšØ TP`¢ ä√ £©˚−˝ý¯äâ≥ TP`¢ ä√ £©ïäv õŸŁ∞^èðvc˚Š˜C≥ .¢

ò≤U@P˛≠èm N) (45-43:12òýË≥

ø óý≈H°Š¯n °Š¯n ¢ Â√Š P¢ Øš ˛ýƒ@Pbè Š≈ ¢ È≠ ¢ ©¢ äÈä¯t °Š¯ývèÐv ˛©½ Øš ˛ýƒ@Pí|ä√ ¢ ø ò≤U@Pò‰©W`HdîÐv ê ¢ aèÅŠË”Öý√ XPd@Pd`P ¢ Ł±Î24 ŠvP † ª fl Ë Ω ä ý È ¯ Ø ©¢ ”ÉŠ 32 !büšØ óŠ VUèŠvŽd ¢ È≠ ¢ © äÈš d ïäv ˛ƒèðv dèi£ ±@Pd`P ¢ ø ³bèÅŠË”t °Š n ïC©büšØ èâý’® V` ïC— ³bU ¢ ^ìýv ïC— šØ ˛ƒ£©¦ Łm ¢ Łm ˛©¢ √ ä ä≈ äÈð¬ P ¢ ø ïŁm` ^P òýË”n °Š¯ ïC— ä√ £©XPd@P¢ ø P¢ © bü´ü≠ ¢ © íá ^P Rü≠ ¢ © ˚ˆ−æ VüäÈŠ¯äv ¢ ïŠv £©üšØ cž˙Ô®íÐvèà≥ ¢ šØ òýË≥üÔ™ Łm ˛ƒü©¢ Øš òýË’®W`Hd a ´ °Š¬£©½ ä√ bü’ä≈P ïC©büŠÈ©°Š¯šl dP` dü›¡ V` ïC©¢ ¼ P@ ¸Ð¬èvÞ ùð√P` °Š¯n ïC— ˛©VèväüŠ√ ¢ Łm üŁ± °Š¯n ¢ Łm òÆš ` büšØ ˛ ƒ@PždüÔł∞ ïC— Šâ≠ ¢ ©¢ ä√ @P£©¾ © ˙Ô™^P W`Hd V` †Ł±25 Í.ò–äv `èŁm √ üšØ ¸ ¬èvý ¢ ø büšØèâä H´¢ äȬð Pd`P£©³°ø ü© õŠÈ”Ðâý¬ ¢ †”ðv ^èðv ¢ Vèâä ±üŠ√ °Š¯n ³°œ ª ø òËäÐ ¬ .büšØ óŠË fl VUèŠvŽd ¢

†’Ð≈ ü©˙Ô™^PW`Hd îÖÐ√ V` ¸ ý¬ 26 .¢ šØ ˛ýƒèðv PüšØ èŁÄæ d`P]èp ½ ≠ •ý≈èt ü©bü±`Hd îÐv ½ ø UüH ± £©èŁm W`Hd îÐv £©¢ aèt aP£ ± VUèŠvŽd d`P¢ Øš ˛ýƒ@P ïC— Łm °Š¯n ^P £©üšØ í mPU °Š¯n ò≤U@P^P °Š¯m`d îÐv XèÅý≈ V` d`P ¢

È ≠ ¢ © èŠâ¬ä UH üäȬРòäËø− `d ¢ N) (23-22:6 ;15:5òýË≥

”vÐ èà≥ ¢ ©¢ ” ≈ð ½ VUèŠvŽd d`P °Š¯n ¢ ¸≠èm ˛©ò≤U@PV` ¸ý¬ .°Š¯šl òýËŠ¯kèâä Ь Í.¢ šØ ˛ýƒèŁmüšØ a P£ ±

© ³°ý¬£Ð¬ ò‰©£©è}”t ü© \P£ł±Î 33 ïC— Łm d`P ò‰©èŠv dîävP ¢ ± ä√ @P˙ flä√ òäË−ø`d ü©bü≠P` ¢ ä√ @P˚šlèÐv èvýèŁm °Š¯ ä≈ èå®d £©èðâÔł∞ £ð¬ Rü≠ † ŠÈ›ä√ ^ ¦ ü± òÊŠÈÁ ¢ ýÈÔ®d £ð¬ ³bPU ³°−ø`d ü© \P£ł± R È≠ ¢ © bü´ü≠ ¢ © bèšl `üý√ è ®ü©½ ä√ \üŠ√ †Ł± 27 aèÖ¡P` ³bP ¢ Y˚Š˜ýv 34.°Š¯šl ¢ ü≠ ¢ H ≈ ý È≠ ¢ © ³bîÐv •œ ø ŽdP`@Pîäâ”Ðv ¢ ä√ ½ ø °Š¯n ø \üŠ√ ¢ Ô÷Ł Î ïC©è ®¢ äv@P PîŠâ𬠢 adüª ê üý√ büšØ òÓł∞P °Š¯åŒäv@PY˚Š˜ýv £´P ¢ šØ òäË−ø`d ¢ ŠvP ¢ ä√ £©¦ © £© ^d`£ð¬ Y˚Š˜ýv d`P ¢ aP£ ± °Š¯åŒäv@PY˚Š˜ýv £´P d`P èjüšØ ³°−ø`d òÓÐ≈ ³bîÐv Pdèt P˚Š˜ýv üšØ ˛≠P` í ÉΩ òÆš bèn Y˚Š˜ýv ˛≠P` ¢ ≈ È≠ ^P 35 .èjüšØ °Š¯n c˚Š˜yîävP òÓÐ ³bîÐv P˚Š˜ýv üý√ büšØ Í.˛´ ¢ Šâ≠ 28 ä√ \üŠ√ ³°œ ä√ bü’ä˱Ł Rü≠Î ïC©è ®¢ aèÅŠË”Öý√ ˛©PîH m ¢ ïäv íŠvîÐâý¬ °Š¯n c˚Š˜yîävP òäË−ø`d ˛©dîävP c˚Š˜ýv ïC©Vd dèŠâ−øüšØ ½ ø òäË−ø`d 󉣱 Pdüð√ P˚Š˜ýv £´P ïC©è ®d`P 36 .¢ √ èðv ¢ ä√ üšØ düŸ‡≥ ¢ ø ò−æü ± òÆš Rü≠ ¢ ≠ P` ¢ ä√ üšØ dPU £Ð¬ bèn˙º ¢ © ^P £© ³°ø ¢ √ èŁm˙ÔÐ≈ ˛©òäË−ø`ddüð√ ˙ÔÐ≈ üý√ üý√ ¢ šØ dïäv ê Švdèvý ïNÉI± ˛ ƒü©d`P¢ ≈ ý H Ô÷Ł °Š¯rèÖ−ø ˛© \P£ł±I ¢ ¯ŠmŁ èjüšØ îäâä¬èn Í.büšØ òÆš dè|Ÿ∞ł ¢

´ büšØ Í.¢

Æ `U a ½ üÐÈ¬Þ °Š¯Åš N) (12:8ù¡˙≤ ;42-38:12òýË≥ © PîH m ¢ ø Vè−tUèÐv ³bèÅ“t¢ ä√ ^P¢ aèÅ“iîä⟓ઠ¢ ½ šØ ïCœ~n˛©èÐâЯ−t ïŠv ïCœ~n ˛©ê ~n ˛ƒÐ üäȱŁ È≠ ¢ ©¢ äÈÔŒâŠø 3-1:10³°Š¯qìt.èŠâ©˙‚ø èiíŠâ≥ 1000¢

≤ ø ³bP ¢ ä√ \üŠ√ èŠâ´èâý…ž£Ð¬ õŸŁ÷ ¢ Š¯Łm ¢ Š¯Łm 29 ïŠv Î ïC©è ®¢


122 ∫ © Yd`@PèŁÄ≈Ð ˛©½ ¢ aènè|±P ³bP d`P ,¢ šØ í|−Â≥ èv䣩íÅ £ð¬ ùŁ± ïC© Šâ≠ üšØ ¢ È≠ ä√ £©íÅ∫ £ð¬ ½ ý√ £©ó“ q £ð¬ b`˚¥`U óý≈H¢ ¢ aènè|±P ³bP ³°œ ≈ ý≈ H ý≈ H ý≈ H Øš ^üÂΩP£ð¬ ó 47 .¢ ý√ £©°Š¯ ä≈ òÓÐ ¦ büŠÈЯäv ó !¢ ù−µü©ó ˛©

3:12-37:11 èuü≠ îŠâÁÈä ¬ý£ð¬ büŠ¯áŠ√˙º ˛©\üŠ√ N) ;40-38:12ù¡˙≤;36-1:23òýË≥ (47-45:20èuü≠

Šâ≠ üšØ ¢ © büŠÈЯäv ³bP³°œ ý√ èâä Ь üý√ °Š¬˚Иu ¢ © aèÐv cdè ÿý≈ üý√ íývèu ¢ ¼ Ôý≈ üý√ òÆš PUPU È© ¢ ø b `PUPU a äȬð P óý≈H ¢ ø W˙π ^P 48 !¢ ¢ ¼ èÐv ¢ È´ ý√ £©]P˚ý˜CªP èiíÖΩ ¢ ä√ bü’ä≈P, üšØ ¢ d`P èŠâ©íýâ¡ ü© büŠÈЯäv ¢ √ ý≈ H È≠ ^P 49 .üšØ ¢ Øš d £©˚Š˜Å‡ý °Š¬˚Иu ˛©büŠÈЯäv ³bP ó aP PîH m ¢

ýË H± ä√ ò‰Š√˙º ê ä√ \üŠ√ †Ł± 37 ¢ ŠvPüý√ ˛©ó ü©£Š¬˙Êý√ òäËð¬P ¢

“≥ ä√ óý≈H ¢ Øš ^üÂΩP £ð¬ óý≈H ! † ½ ·Š√˚−¥ ³°Š¯Å Ö cP Î 52 PîH m ¢ äÈÔŒâŠø ü©óý≈H.èåN®d¢ √ èðâÔł∞ ü©ò÷ŁäË©˛©½ òÓý≈ ïäv ¦ ùšØPü ± ˛©¢ ¸º˙‡≥ ˛© ø Œ â ý¯t Pd¢ ©¢ äÈÔ Š ¢ © b`˚¥`U äÈЬ ¾ a`èid°Š¯n ¢ Í.¢ ≥ “ ø bèšl` † Ł± \üŠ√ 53 d`P † ½ ·Š√˚−¥ ³°Š¯Å Ö üý√ ì|ä√ ¢

¯ŠmŁ aPîHt , ïä⊬U üð√ °Š¯n dP`PîŠâð¬ ˛© þ√ üÔł∞ ¢ °Š¯n íÉΩ ˛≠P` b`U üð√ ¢ Šâ≠ °Š¯šl ¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ èâýЬ ]èÉä√Pü©b`˚¥`U³°œ ýȬŠ U òÓÐ≈¢ ø PîH m d`P¢ ý≈ H ≤ ¯ Ë þ v Ð ” ð≈ .üšØ ¢ Ô Š ìHåÐ≈èv䣩½ ø d`P¢ †ÐÈN◊ ¢ šØ èv䣩ü©büý√èÐv XèÅý≈ ³bPó ¢

äȬð P ü© \üŠ√ È”tP èŠvìÐv ¢ È≠ ˛©¢ ä√ èå®èväè宣ð¬ ˙Ô™¢ © ^P \üŠ√ ¢ ¢

ä√ ^P 38 .èŠâ´•þËŠ¯Ðv ¢ ä√ èå®èväè宣©èŁm˙Ô™ V` ïC©è匊vU ü©\üŠ√ ¢ ä√ èå®èväèå®òÆš ˚Š˜ ÖÐ√ ¢ √ ü…U •ý≈èšl ¢ äȬð P †Ł◊‡ý√ ü©ò‰Š√˙º üý√ èŠâ´•þ˯ŠÐv ¢ Øš ïŠv V` è ®üŁ± ¢ ø ^P ¢ ä√ îäv`Pî m 39 .PüšØ Øš òýË’®ïŠv ½ © ³bP °Š¯n ïC©¢ †ŸŒm ˛© ! üŠ¯áŠ√˙º óý≈H Î ïC©¢ ü©bü≠üµd d`P büŠÈЯäv ^èðv ¢ © bü´ü≠ ³bPSüµdd`PòËäÐ ¬ îäâł± c˚Š˜C≥ èjbüŁ◊ËŠÔÐ≈ üšØ ¢ © £ð¬`P¢ © cdüþÈ©d`P³°ý¬£Ð¬ üý√óý≈H ýÈÔ®dP˙ÔýËø ]èp üý√ ü©ïNɱ ¢ büšØ íýâ¡ ïÖŠ√dŽU ¢ √ PîýâЬP¢ ø ïŁm`^P50 .¢ ø büŠÈ ¬P£Ð¬H d`P ²ñ¨T ° ´ °Š¯ ®ìåÐ≈ P£Ð¬Hü©b`˚¥`Ud`P, ¢ ´ ¢ ¢ ³ πèÐv Pdè ÿý≈ ïCœ Ð√ óý≈H 40 .¢ šØ PüšØ P˙ÔÐ≈ ¢ Ð⣱ È”t PüšØ ]ü¡` Øš èŠvèâä Ь ü©˚šlè q cdè ÿý≈ ¢ ä√ PîH m ùŁ± ïC©¢ È≠ ¢ © ½ È´ ¢ È© íâý¡ ¢ ø ¦ ^P ¢ aü≥ ˛©büŠÈЯäv XèÅý≈ ¢ ù䯊v˙º @P ³°πèÐv òÆš `¢ ý≈H © b`düþÈ©d`P ³°ý¬£Ð¬ ¢ È≠ òæP41 .¢ ”n PŽ˚¥ ü©bü´ü≠ ¢ © ¢ ä√ ènŽd ˛©dîävP ¢ Øš èŠv èâýЬ òÓÐ≈ ü© °Š¯ ÿ ˛©èŠv£N©Žd d`P íÐvèšl 51 .˛´¢ © èŁm£´d `P Vèj˛äƒèÐv˙¿ ü©èŠv£N©Žd .˛´¢ ”n PŽ˚¥ ˛©íýâ¡ .¢ ´ `èŁm üšØ QèðvW˙πYdüð√ óý≈H°Š¯ ® ¸ý¬ `£©èŠvUü©büÐÈŠ¬˙ ∫ °Š¬Ž˚Š˜Cł± °Š¯n ³bèŠâ≥dU ¢ ©¢ äÈ≠ PžU dèn ¢ © †ø ³bPbüšØ èâý’®¢ ø óý≈H°Š¯n bèšl .èŠâ´èŠvU£©íýâ¡ ˛©^èðv cdè ÿý≈ ïC©büŠÈ©! £ð¬ óý≈H ¢ ¢ šØ ^üÂΩP !üŠ¯áŠ√˙º cP 42 ý≈ H ø °Š¯n b`Ž˚Š˜Cł± X èÅý≈ ýȬŠ UVPd˛©PîH m ïNɱ bPüµU¢ ”n PŽ˚¥ ü©ó °Š¯šl VîävŽd üŁ± aP¢ È≠ \èÐv cdè ÿý≈ üšØ ¢ .˛´¢

ø ^P V` .èŠâ©\`˚−¥ èâä Š¬U úŠÈ”|ý√ VUèŠvŽd d`P ¢ ø P¢ ä√ büŠ√˙º ¢ ≤ Ôý≈ ¢ ý√ £©W£Ł± ¢ √ üšØ ¢ ýÈÔ∞ł üð√ ½ ýÈØš èłm V` 54 .¢ aTPüµ ú”ýâ ◊ ¢ Ôý≈ ≠ ùä√èåð≈ ¢ ø HP£ð¬ òfi” r ò‰©˛©\üŠ√ ïC©¢ .¢

¯ŠmŁ büŠ¯áŠ√˙º üäȬРïäv ¢ Ôý≈ õŸŁ∞ ò≤U@P b`dPŽ˚šl c£I´ £ð¬ c˚¥`U ê ŠvP ¢

Øš èv䣩ŽdPîävP ˙ flä√ òÓÐ≈ ü©b`Ž˚Š˜Cł± ˛ ƒ üšØò÷ł≈Ð óý≈H !üŠ¯áŠ√˙º cP 43 .¢ Øš ^üÂΩP òÆš Pž£Ð¬ £ð¬ ` Mò“rP üý√ °Š¯n büšØèj½ aUèÐ⪠YUü’Š≈ óý≈H ïC©! ¢ ©½ ø bü´ü≠ °Š¯n b`dPŽdèÐv d`P¢ © büý¯á−Âä√ ò÷łä≈`P îäâŸ−‰šØPü ± ¢ aŽ˙∫¢ ý√ üšØ b`˚Иu VîŠâ−ø üð√ ³bP ùÐ√üý√ óý≈H ïC©£ð¬ óý≈H ¢ šØ ^üÂΩP 44 .üšØ ¢ æ ÿ H ø £ð¬ ùŁ± üšØ W˙π ˛© ý√ dŽ£´¢ ø £ð¬ ³bP ¢ Ô÷Ł ˚Š˜ ÖÐ√ Rü≠ ¢ Í.°Š¯šl ¢

” ð≈ ¢ ø ¢ ä√ £© †πè Ä≤ ü©bü´ü≠ ¢ Ôý≈ ¢ \üŠ√ ¢ šØ dèŁm ä√ ø b`U£I´è−t ¢ äȬð P ¢ ø ˚Š˜Å ∞ ¢ © büŠ¯áŠ√˙º Î ïC©è ®¢ dèŠâ−ø üšØ ¢ Øš ïŠv †”Ñ≥ èi¢ äÈ’®c˚Š˜C≥ .èâä šØd èðâÔł∞ •ł◊H®2 .°Š¯šl ûΩèâä ≥ V` ïC©¢

ø UèâýøP YUü’≈Š ˛©\üŠ√ ½ ½ èÐv ¢ †ŠÈ±ł a ©½ ä√ ³°Š¯ÅN“Ö≥ ¢ ø \üŠ√ ¢ †·Š√˚−¥ ò‰©45 cP Î ïC©è ®¢ ýÈ’®û”ÖýÈ≥ ¢ © ò‰Š√˙º°Š¬Ž˚Š˜Cł± ïŠv óý≈H †Ł±! UèâýøP îŠâÁäÈý¬ £ð¬ óšÆ üý√ üšØ ¢ ý√ £©òÓÐ≈ Í.üšØ ¢

√ èŁm èŠvU£©°Š¯ ä≈ ˚šlè q üŁ± ¢ üšØ ˚šlè q Ž˚Š˜Cł± VîŠâ−øüð√ ˚šl d`P .èj¢ šØ °Š¯ ä≈

“≥ ä√ \üŠ√ £ð¬ ^P 46 †·Š√˚−¥ ³°Š¯Å Ö cP Î èŠvU aPüŁ± ¢ ½

12

ä√ èŁm ò‘®Ydè ÿý≈ üŁ± °Š¯n c˚Š˜yîävP ïC©è ®d`P 3 .˛´ üšØ ¢ ý√ £©XŽdTü©½ Š√ P¢ È≠ ¢ © bü´ü≠ ¢ °Š¯ývèÐv ˛≠P` ¢ aènè|±P¢ šØ ^üÂΩP£ð¬ óý≈H!


21-4:12èuü≠

123

´ `£©\èsUèâä ð¬PW˙πù©óý≈HïC©`£© ¢ ä√ èŁm ˛©òæüÔð≈ èväèiYdè ÿý≈ °Š¯n b`˙ÿ®ïŠâ„ ± ˛´°Š¯ vèŁm ò‘®°Š¯n òäË−ø`d ´ ü’®èŠâ©èŠv ¢ ¸¿`^P 12 .¢ ½ © ^P ?¢ ÈšØ èłm èâä ’®èŠâ©ü© óý≈ √ èŁm èŠâ©³bìrP¢ ø büä√è m TèÐv ¢ © b`˙Ô™°Š¯ývèÐv ˛≠P` üœÅý≈ òšÆ ^îà≠P W`Hd °Š¯n cdèÐv ¢ Í.èj¢ Í.ò–Šâ ¬èâýЬ ä√ ©Z × ˙ ∫ Uü± H ½ †◊ËŠ› ˛©\üŠ√ °Š¯n cdèÐv ¢ ≤ ä√ ò≤U@Pê ø °Š¯n õŸŁ÷ 13 ø \üŠ√ ¢ UèâýøPcPÎïC©è ®¢ ŠvP¢ Øš èŠâ´˙≤ °Š¯n òÆš Sèm ¼ °Š¯n UPîŠâ ¬èŁm ˛©¼ aèÐv c˚Š˜C≥ ¢ aèÐv P˚Š˜C≥ ≤ Ô÷Ł ø ˛ ƒèåÐ≈ c˚Š˜C≥ ¢ äȬŠ Uû± P˚Š˜C≥¢ Í.ü’®¢ Šâ≠ 14 ä√ ò‰©¢ ø óý≈H Î èåł∞ üð√ ¢ ø ^P ¢ ä√ \üŠ√ ³°œ ïC©è ®¢ ü©UPîŠâ ¬èŁm ˛©¼ a èÐv Ydè ÿý≈ üŁ± V` èŠv Ydè ÿý≈ ïC©büšØ ú›äÈ≥ °Š¯n ý√ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 15 ?Í b`£©óŠËÂÁ °Š¯n büä√`U UüŁ±ü≥£ð¬ bèšl` ¢ ¡ ø bü´ü≠ óý≈H èiò ∂˙ ∫ UüH ± ˛©ó‰ òÓÐ≈ ò‰©ïC©èvý üšØddèŠâ−ø üšØ ÎïC©è ®¢ © ê òýËœt üšØ UPîŠâ ¬èŁm aèá± ¢ Ð√ ^èðv ¢ ŠvP ïC©è ®d`P .üäÈЬ dè|−ø Šâ≠ ¢ ø ^P³°œ Í.èâýœt£©ípèm °Š¯ ä≈ ü©˛´îävŽd òäËð¬PV`¢ šØ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 16 òÆš ½ †’Ð≈ ê ŠvPÎ:èŠâ©³bèŠâЬ ü©˛äƒè ®^P¢ ý≈ ïÐâý¬˙≤ ê †’Ð≈ ê ŠvP òŒtP d`P .èåý≈ ò≤U@P îäâŸýË≠`U ŠvP.òÓ ³°Š¯nŽd Yž£Ð¬ ½ © ^P äÈ’®ò≤U@PdPîkèn V` ¸ý¬ 17 .˛ ƒ üšØ íÉΩ òÓł∞P½ †’Ð≈ bèšl ¢ ¢ ® Ω ® È≠ ¢ ©¢ äÈÔ d ü©V˚Š˜C ±ŽU ¢ © íÉ Y˚Š˜C≥ ?b`£©èŠâ©°Š¯n è}≠ °Š¯ ¢ ≈ äȬð P¢ ä√ ^P ¸ý¬ 18.¢ Øš °Š¯ ä≈ ïC— aP@¢ èv䣩èŠâ©ïC©èłmüµ °Š¯n ¼ ŁmòÓÐ ÈØš èłm äȬð P°Š¯n ?¢ cž£Ð¬ cž£Ð¬ d`P , èjb`£©Xî äË≥ ü©bü≥PUü´¢

ø Pîm H ]˚∆ `dUž ¢ N) (31-28:10òýË≥ ø bü´ü≠ ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 4 óý≈H °Š¯n !üý¯t`U Î è ®büŠ√ ¢ ý≈ H Øš ïŠv V`büšØ èâýšØèłm èâä ’®üŁ±¢ ø ø bü´ü≠ ó ïC©¢ V`, `è宽 †≥ ]ü ± ¢ ý≈H Šâ≠ °Š¯šl ¢ © ^P ³°œ ýÈœt£©üý√ íýâ¡ £ð¬ düπ ˛äƒèʼnŁ± °Š¯ ÿý≈H °Š¯ ÿ V` îÖÐ√ ¢ ý≈H ´ °Š¯ vèłÄËä ’ð≈ ïäv ³bèÉÁä√ •ł◊H® d`P ü©óý≈H ïC©èjb `èâýЬ °Š¯ ÿ °Š¯n 5 .¢ ∞ © © ýâ¡ © ý≈H ± ø æ ý≈H ÈØ ø ù© °Š¯n óäË’Ł ¢ £ í ü ó üŁ `džU ¢ ò Pó ïC©¢ š èłm èvädžU ¢ ý≈ H ø òæP ]˚∆ ü©ó bèšl d`P ¢ Øš èâýÔ®d dèŠâý¯ mPèi¢ äÈ≠ PžU èv䣩]ü ± ¢ ÈØš èłm .¢ ¯Šðv `U ]˚∆ bèŠvž£ł± ²ñä≈èðv Î 6 ³bP üý√ , ¢ † ±`˙º °Š¯n ¢ šØ ˛ýƒüšØ ½ ø °Š¯n °Š¯n ˚¥ cdè ÿý≈ bèšl 7 .èâý≠üÔÐ≈ °Š¯ ä≈ òÓÐ≈ ü©ê ŠvP PîH m ¢ ý≈ H ýÈœtüšØ SèÐv¢ äÈý¯C© Øš Xü”Ö≥ •ł◊H® †ø V` ü©PîH m °Š¯šl ¢ ïäv ³bè−áŠ√£ð¬ ó .¢ ©½ ø büŠ√ž£ł± ò Ë©óý≈HïC©büšØ .üšØ û √T¢ †ŸŠË¡`dîu VUèŠvŽd ¢

© \üŠ√ büšØ ïäv Vîâä ≥˚¥− óý≈H°Š¯n cdèÐv ¢ N) (20-19:10 ;32:12 ;33-32:10òýË≥

ø óý≈ °Š¯n Î 8 äÈ≥ èt ¢ © bü´ü≠ òÓÐ≈ ˛ ƒü©ïC©ïŠv V`büšØ èâý’®¢ Èä¬ ¢ äȬð P°Š¯n !èjb`£©˚Š˜Å‡ý√XPUü´ ïŠv ¢ b`Ž˚Š˜Cł± òNÓł∞PòNÓł∞P°Š¯n bü≥PUü´¢ ’® © ˙ÔÐ≈ bü’ŠË´d`P ü© ¢ ä√ ^PèjbüÔ®d¢ © büý¯−t˙º ü©^ P òÓÐ≈ °Š¯n üý√ ¢ UüH ± °Š¯n ¸ý¬ 19 d`Pèłmüµ ¢ šØ èâýÔ®d ³bèÅŠ≈P °Š¯n •Ł◊H≤V` ïC©¢ æ − ä√ £©Pdüð√ ü©½ ø © c˚¥`U ò‰©ô ◊ ˛ ƒü©£´P 9 .èjb `èâýЬ Ž£Š¬Ž˙∫ èâä ð¬P ¢ äÈ≥ èt ¢ ad`˚ ∆ Y˚Š˜C≥ ê ¢ ýv bü≠èt ò Ë©ïC©büšØ èâýœtï ®¢ Øš d õŸŁ∞ V˚Š˜C ±ŽU TP` ¢ ’® ¢ äÈ≥ èt © PîH m ŠòÓÐ≈°Š¯n üý√èj¢ Øš °Š¯ ä≈ Ž£Š¬Ž˙∫ P˚Š˜C≥ V` ïC©¢ √ èâýЬ ¢ .£©ípèm ˛´îävŽd ˛©³bèâä Š¯Å∏P d`P ˛ƒð Ïèå®Ì èj¢ Šâ≠ 20 ø ^P¢ ä√ PîH m ³°œ È≠ ^P!¢ äÈ≥ èt ¢ © büý¯−t˙º .èjb `èâýЬ ¢ ïC©¢ šØ íઠó®üý√ üý√ ïC©è ®¢ šØ °Š¯ ä≈ Ž£Š¬Ž˙∫P˚Š˜C≥ üœtP¢ ∞ ≈ © XU@P° ä√ ˙≤ üý√ ½ ³ ЬPòÓÐ ˛ƒ ü©Î 10 õŸŁ üý√ ü©eèŠâ−øP ³°Ł± ïC©ï ® aP .¢ aPd ˛© ³WP@ ]èÖ≥V`üý√ c£©°Š¯ývèÐv ]ì m ¢ šØ TP` ¢ Šâ≠ ¢ ’® ]ì m ¢ © ^îà≠P W `d ˛ ƒü©£´P ³°œ Øš èâýœt èŁm èŠâ© ≠ Pü± ¢ © ù©V`d `P ? èjüšØ ˚−˝± èŠâ©èi^P ¢ Øš èå®d ¢ © £© V` üý√ ¢ büšØ ¢ √ èŁm èŠâ©°Š¯ ä≈]èÖ≥ .èj¢ ∞ È≠ © H ± ≠ ± Ø ó®èm V` èŠv °Š¯n büšØèj½ aUèÐ⪠YUü’Š≈ ü©óý≈H £´P Rü≠Î 11 õŸŁ ¢ ¢ Uü ½ ¸ `U üŁ ¢ †Ÿ‰¡ ˛©ò≤U@P^P ïŠv Î 21 š ½ ≠ ²ñä˯Šå®°Š¯ ÿý≈H ¢ äÈ≥ èt ¢ © ½ Í.èjüšØ °Š¯ ä≈ dPîkèn °Š¯n ˙ flä√ ˛©PîH m V`¢ aèÐv ^P óý≈H üý√ °Š¯ vèŁm ¢ ¸¿` šØ èvý£© £œs˛©½ ´ ?¢


124 © ^P üŁ± `U ¸ ä√ üšØ ípèm ¢ ø ¢ ¾ ä¬èÐv °Š¯n bü´ü≠ ³bP ü©ó¿d ˛≠P` ¢ ≈ ä≈ ø ïŁm`^PòýËšØd°Š¯ ó èu ½ ¢ ¸≠`U˛©èŠâä¬HU ^Pd`P°Š¯šl îäâ≥ ½ ad`˚ ∆ ä√ PŽ£ ± ¢ © ³bèÅæ@Pd`P . `èÅ®½ äÈØš d ï−áŠ¯ÅšÆ ü≠£©V˚Š˜C ±ŽU èi¢ ¸≠`U ˛≠P` ¢ ä√ PŽ£ ± ^P d`P ¢ Øš íÐâÁý¯á≥ ¢ È≠ ¢ © ï−áŠ¯ÅšÆ üŁ± ïäv òÓÐ≈ düł± ü©¢ ´ °Š¯CœtP£ł± ´ °Š¯Cœt£©ïäv UèÐv£Ð¬ ü©^PòÓÐ≈ cž˚Š˜C©˛ ƒü©d`P.¢ .¢ .èjüšØ òÓÐ≈ SUPdè ÿý≈ £ð¬ bèšl`èjüšØ òÓÐ≈ bè Ł∞ ïävPŽ£ ± Pdè ÿý≈ 34

üšØd dèŠâN ¬ý ïá−Š¯ÅšÆ N) (51-45:24òýË≥

42-22:12 èuü≠ ” ≈ð ü©† ½ šØèt− UèÐv ˛ ƒPîm ñËŠ±Ł £¬ý ¢ N) (21-19 ;34-25:6òýË≥

ä√ \üŠ√ 22 ø b`U£I´è−t ¢ äȬð P ¢ È≠ ^P Î ïC©è ®büŠ√ ¢ °Š¯n ¢ ø óý≈H È≠ ¢ ©¢ ä√ dPŽ£´˛´îävŽd Ydè ÿý≈ ïC©büšØ èâý’®¢ `Pèväèå®Yd`˚ ∆ ¢ ø PŽî r 23 .`£©ïäv £œsóý≈H ˛©b`ž˚ð˜C©Yd`˚ ∆ ¢ √ ¢ © ¢ äÈä¯ ð≈d ¢ ± ø b`ž˚ð˜C©d`P ¢ †ŠÈŸšÆP ˛©ó‰Ł £©fž£Ð¬ ¢ ½ †’Ð≈ ˛´îävŽd šØ ˛ýƒ üšØ óšÆP ½ ≈ ý ý≈ H ÷ Øš ˛ýƒ üšØ ý√ £©YŽ£Š¬dó V`ïäv !üÔŒŠvUü©b`îäv£ð¬ ó 24 .¢ ïäv °Š¯šl ¢ ýÈþ¬ èiíÉΩ °Š¯n bü≥PUü´ïäv °Š¯n b`˙Ô™ïäv ü©PŽî r òäËð¬P V` .°Š¯šl ¢ © ^P .°Š¯šl ¢ ý√ £©V˚Š˜C ±ŽU ŠvU` ^ SèåÐ≈ •œ ¦ d`£ð¬ ˛©³bP PîH m UüŁ±`èÐv ¢

≠ P`½ ø b`îäv£ð¬ óý≈H ¢ òäËý¯C©óý≈H 25?üšØ¢ †ŸŠË¡`dîu VUèŠvŽd ¢ šØ èvý£© Šâ≠ `£©ïäv büŠÈ©¦ ä√ üšØ ïsè pP °Š¯n ˙ÿ∫ Ydè ÿý≈ ³°œ ù−µü©òÆš üý√ TP` ¢ ≠ P`¢ ä√ £©dè ÑýÈä¬Pèiê È≠ cdè ÿý≈ èv䣩èibü≥èi¢ þ√ üÔł∞ 26 .°Š¯ ä≈ ≠ P`¢ ä√ @P£© üý√ °Š¯ ä≈ ³°œÅ≤ ¢ †Ł± üšØdW˙π˛©bü≥Uè m ¢ kèn ¢ ® ý≈H È≠ ¢ È≠ ¢ © ^PXUè m üý√ ¢ © bü≥èi cž£Ð¬ ˙Ôð≈ SüÔ®VdP`dUJPdüΩ ¢ šØ èvýèâþÔŒâþÔ VŽdP`dU£©@Pê kèn í}äÈŁ±27 .üšØ îäâ≥ £œs büŠÈ© ó ¢ äȔ客 © bü≠üÔð≈°Š¯n ý√ £©°Š¯ ä≈ ½ ýÈŠ¬ U .¢ †äÈ◊≤ V` ïC©`£©dü ª £ð¬ ¢ †Ê−Â≥ ` ½ dèŠâý¬ üŁ± ïC©büŠÈ©.°Š¯šl UèÐv QdèÐâ≥íÐvèu òšÆ XUè m V` 37 .°Š¯šl ¢ ý≈ H Šâ≠ .°Š¯šl ¢ ø ó °Š¯n ³°œ ýȯŠt cž˚ð˜C©¢ È≠ ¢ © UüH ± ïäv d`P ø HP°Š¯šl ¢ Øš d£©˛äƒP£—ävüŁ± d`P¢ È≠ ¢ © ^Püý√ °Š¯šl büšØ èâý’®¢ èâýÔŒŠvUê kèn üý√ ¢ © £© ³°ý¬ ¸Š¬Žd ^èÐâ≠Î 35 ! üšØddèŠâý¬ W˙π Yd üð√ ¢ √ ìŁm ü© \P£ł±cdè ÿý≈d`P ø ½ aü≠ ¢ ¾ aüªU˛©YUè−t 36 .üNÔ®d¢

æ ø óý≈H °Š¯n .¢ Øš ^èÐâ≠ èibü≥Uè m òÆš ê kèn ¸ý¬ ïC©büšØ èâý’®²ñ ¢ È≠ ¢ © ^Pd`P¢ 38 ¢ šØ èâýŠ¬Uè}≠ èväè客 šØ èâýŠ¬UèåþËЬ ü©XUè m£© ³°’ð≈ ø ^PèŠv ê È≠ ¢ ©ê äÈð¬ Pü©bü≥Uè m ³bP VUèŠvŽd ¢ aPdò»U@P¢ ýv ½ kèn ¢

©¢ äÈØš d •ý≈èt ¢ ©½ UüŁ±èÐv ¢ ¸©ü−µ ` b ³ è−t Ydèt òäËð¬P Vè−tUèÐv ³bèÅŠË”t ø °Š¯n bü≠üÔð≈ ³bP © ˛ýƒdü›Ð√ü ± ˛©SüÔð≈ ê òÓÐ≈ £Ð¬P£Ð¬ ¢ ŠvP ò‰©¢ ”å®PîH m 28 .èŠâ©°Š¯ ä≈ ³°ý¬ ¸Š¬Žd ^èÐâ≠ ^P ü©^èå™˛©³bPîŠâ≥ ¢

√ @Pê PüšØ èâý´èŁm ü©³bPd`Pèj¢ ¸¿` kèn ¸ý¬ èjüšØ èv䣩òÆš dè ÑýÈä¬Pê ýv½

Øš èvýèâä ’ð≈ ^èÐâ≠ èi³°Â± W˙π °Š¯n R@Pü©íi£©Vd ³WP@^èå™ïŠv ïCœ Ð⣱ ¢ √ èâä ’ð≈ èâä ý¯C©ü©óý≈H £©fž£Ð¬ ¢ ø ^PPîH m °Š¯n ½ ”mŁ ?èj¢ adü∑ ò‰Š√P˛´¢ È≠ ^P ≠ P`³bèÅŠ≈Pd`Ž˙ÿ®óý≈H ¢ ïäv £œs˛©½ aèÐv ^Póý≈H29 .üäÈЬ ïäv ¢ ¡ £œsòÓÐ≈ òÓÐË©£ð¬ büý√èÐv ˛©ó‰ ^P?°Š¯ âð¬ èŠâ©d`P?°Š¯ vèå®èŠâ©ïC©`£©

√ èðv °Š¯n ³°šØŽU cdè ÿý≈ ½ aèÐv ïŠv 39 .˛´üšØ ò−æü ± ü©³bP UüH ± üý√ èj¢ ä√ @P¢ © düł± £´PïC©: ¢ ¸¿`èi¢ V`èŠâ©üý√ ¢ šØ d šØ dXü”Ö≥ ü©ê kèn £´P½ ý≈ H ä äÈð¬ P ä√ üšØ ˛ƒŽd † ó W˙π òæP ê Êä√ °Š¯n ˙Ô™¢ ŠâÔþ≈ 40 ? èjcU ¢ È≠ ^P ! üšØd dèŠâý¬ òÓÐ≈ XU@P³°Ð¬P °Š¯n ½ ¸¿` õ¡üýÈ≥ ˚Š˜C ª cdè ÿý≈ ïC©¢

³bü©XUèm ït`˙ÔÐ≈ íÐvèu ä√ ^˙flð√ Øš ˛ ƒèâä ø˛äƒè ®ïŠv ¢ ä√ üý√ îäv`Pî mÎïC©èåł∞üð√ ¢ ¢

È≠ ¢ © Sü›± ¢ © b`Ž˚Š˜Cł± ³bP 30 .`£©dü ª ïäv d`P üšØ ½ ¢ †≥ îäâ≥ √ P@ ˛©b`Ž˚Š˜Cł± ³bP òÓÐ≈ °Š¯ ÿý≈H °Š¯šl ¢ ý√ £©¦ © èŠâä¬HU Í!èj¢ ù−µü©Yd üð√ üý√ Rü≠ ¢ Šâ≠ ¢ ad`˚ ∆ aèÐv cdè ÿý≈ ó“r è|øP³°œ ˛©PîH m óý≈H31 .¢ šØ ½ šØ ü©¼ ý≈ H ± Ë ÿ ” ð≈ ü© ½ .˛´°Š¯šldòšÆ òýË”nèŠâ−øP°Š¯ ¸ý¬ `UñŠŁ £ý¬ ¢ †šØè−tUèÐv

41

È ≠ ¢ © bü´ü≠ XèÅý≈ èŠv ¢ Øš ¢ È≠ cdèÅšÆ ]˚∆ V`èŠâ© Í?¢ ä√ îäv`Pî m42 Øš ³bü©XUè m ït`˙ÔÐ≈ íÐvèu d`Pîä⟓àªÎïC©è ®¢ ¢ ÂŁ± òšÆ` ? ¸¿`ü©b`d`UŽ˙≤c£©d˙Ê≥ ê d`PcUPŽî r £ð¬ Vd˙Ê≥ ½ kèn ¢

`£©ïäv ït`˙ÔÐ≈ £ð¬ ïኯvð ïŠâ¬ð`d È”tP½ þ√ üÔł∞ cPÎ 32 †≥ P˚Иå™V`£´¢ óý≈H üý√ ¼ aèÐv Pdè ÿý≈ ïC©¢ ^P d`P ,`U ²ñËŠ¬Ð ü©UPîŠâ ¬èŁm òäËð¬P 33 .¢ ½ šØè−tUèÐv ü© šØ èâýšØèłm èâä Š¬U †


125

1:13-43:12 èuü≠ a ¼ èÐv

©ê 53 YdPUïC≥ŽU òäˬðPXUè m V`£´P 43 .c£©SèåÐ≈ •œŠvU˛©˙Ô™¢ kèn

þÈŠ¯Ðv ¢ äÈð¬ P¼ .èjüšØ ú≠è Ä≤ èi¢ aèÐv d`PèjüšØ ú≠è Ä≤ èi¼ aèÐv bèn òäËð¬P òþËŠ¯Ðv .èjüšØ PîŠâð¬ ]ìýâ ±P °Š¯n òþËŠ¯Ðv d`P bèn

¨ √ @Pê © YîÖý¯á≥ d`P òðËÂł◊ U Yd üð√ ü© èj¢ kèn †Ł± d`Pc£©•ý≈èt ¢ æ ø óý≈H °Š¯n 44 .˛´üšØ ò−æü ± ½ ø P üý√ ê †’Ð≈ ¢ kèn ïC©büšØ èâý’®²ñ ¢

© òþËŠ¯Ðv òäËð¬Pbèn ˛´üšØ ]ì m ¢ © ^èt .˛´üšØ ]ì m ¢ © ^èt òäˬðPü’Ð≈ d`P.èjüšØ ïu˙‚ý√ °Š¯n ü’Ð≈ d`P ú≠è Ä≤ ¢

Šâ≠45 .¢ Øš èvý£©d˙Ê≥ ³bP£—äv£ð¬ UPîŠâ ¬èŁm Ydüð√ òäËð¬Pü©XUè m ^P ³œ ° Hÿæ Ô÷Ł ïŠv d`P¢ †”É ± Y£Ð¬HXUè m V`£´P ùð√P`î~Łm ê šØ èi½ kèn èi^PïC©¢

ø ü’Ð≈ òäËð¬P^èt .˛´üšØ Í.˛´¢ šØ dú≠è Ä≤ ¢

√ @Pïäv £©¾ ©ê aü≠ ¢ kèn XUè m V`ïC©èjüšØ ïŠv ïŁÄŠËý¯äv ?èjüšØ èŠâ© ¸ý¬ èj¢

äȬð P èâþŠ¯Ðv .èjüšØ PîŠâð¬ ]ìýâ ±P °Š¯n ¢ þȯŠÐv d`P ¢

—k ¢ äÈþ¯âŠ¬ð ¢ ä√ dèn ü©bü≥Ždìn d`P bü≥Uèm c˚¥`U £©˛ƒð èå®˙Ôð≈ èj ¢ —k ¢ ä√ üšØ düł± °Š¯n ï−áä√ ê kèn èi^P Yž˙Ô™^P ¸ý¬ 46 .èj¢

©¢ ä√ ènŽd `£©dü ª £ð¬ a ½ Tèm ¢ N) (3-2:16òýË≥

√ èŁm@P `P èjc UPŽ˚¥ üœtP ê kèn d`Pèjc£©ïäv îŠâ≥P V` ˛©ùŁ± èj¢ ý≈ H œ y ø bü´ü≠ ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 54 .èjcUíŠâ žU ü©^P ïC— ïC©üÔŒŠvU ó †Ł± Î ïC©è ®¢ Ð√ d Łm ˛©b `ès` ¢ ý≈ H Øš èšld •þ≈P °Š¯n ½ © ^HPd`P¢ Øš èâýä¬èŁm ¦ äȬð PüŁ± ÎXUè m V` 47 ´ ü’®ê †Ÿæ ˛© a˙ ‡≥ £Ð¬P Pž£Ð¬ ê ùšØPü ± ˛©ê ¢ ŠvP ¢ ävèłmP ó d`P ¢ kèn ¢ Øš èâýšØèłm ê È≠ †Ÿæ ˛ƒÐ üäÈŁ±55 .˛´üšØ ¦ ½ ^dèÐv ³bU^PW˙πòæP.˛´üšØ ^ ¦ dèÐv ³WP@ üý√ èvý£©°Š¯ ä≈ èáŠ√` ¢ kèn èi^HP èኯŁm èŠv èâýšØd °Š¯ ä≈ dNèŠâý¬¢ Šâ≠ 48 .ò–Šâ”n PŽ˚¥ ü©XUè m ^HP —k ¢ äÈ”łm PüšØ †Ł± ¢ ø ´ ü’® ¸ý¬ ¢ äȬð PüŁ± XUè m èáŠ√P³°œ ` ò≤£´VUèŠvŽd † ½ ’Ð≈ ³WP@ïC©¢ ò ∂˙≤˛©ê kèn ¢ ∂ Š√ `òÓÐ≈ V`?èjüšØ ˚−˝± èŠâ©èi^Püý√ üšØ èåŁ÷ÿæ ïäv ü© PüšØ` aP@òÿæü≥ !üšØ ûΩèâä ≥üý√ óý≈H 56 .üšØ ñË◊Š óý≈Hd`P˛´üšØ½ adP£± èjc£©XèiòšÆ ¢ ý√ £©°Š¯ ä≈ dü ª büŠÈ©£ð¬ ½ ýÈä¬ èŁm óý≈H ü© ¢ äÈØš d°Š¯n ½ È≠ ^PèjüšØ û◊ýËÂ≥ èiPŽ˚¥ V`£ð¬ eèâä Ь ˛©ùŁ± ?¢ aTèm VUüŁ±ü≥ èŠâ©üý√ üšØ ¢ †”Ü ª ü©^P¢ ® ø XUè ¢ ø ¢ ≠ P`¢ ä√ èðv VUèŠvŽd ïCœ VUèŠvŽd ¢ Ð⣱ .˛´üšØ PŽ˚¥ ó üœtP¢ m ≠ P` Èä ¬ð P ø ¢ ≠ P`¢ ä√ èðv îŠvŽ˙≤°Š¯n ¢ ”Ðv èà≥¢ © ^P.¢ `£©ím ü©ív èá≥ ¢ ¢ šØ ˛ýƒèŁm ˛©îŠâ≥P ˛© N) (26-25:5òýË≥

Øš òýËœtüšØ îŠâ≥PèŠâ©VUèŠvŽd d`P Í.¢

∂ ý√ £©°Š¯ ä≈ büŠÈ©ï~ÉŠÈΩ òÆš UüH ± óý≈HÎ 57 Øš ñË◊Š èŠâ©ïC©¢ ¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ £©£ ¬PU ïC≥îà≥ ]ì m cdè ÿý≈ üŁ± ïC©ò≤U@Pê ¢ ŠvP 58 ? Â√Š Püý√ ¢ ù−µü©ïäâœÅ≤ òÆš óý≈H °Š¯n ¢ ¸≠Pîr ïýâøPd ïC©`£©¦ šØ èâýšØèłm èväèŁm ½ ® ¯ ý≈ H Ë ä å äÈ≥ èt ¢ © ú›äÈ≥ü©ó V` ïävd` .¢ √ èŁm üšØ ím ï~ âÂ≥ òšÆ °Š¯n ²ñŠ ¢ ý≈ H ≠ Pü± ¢ © ˚˝ΩPú›äÈ≥ d`P.èj ¢ √ T ü©ó ˚˝ΩPV`d`Pèjc£©¢ ©× ≠ PžU °Š¯n îŠâ¡ Z˙¿ cd üð√ c˚Š˜ýv .59 .èj¢ ü©ïNɱ Y£ ±@P¢ ø îŠâ¡ ê ä√ £©PUP Í!èjüšØ ïäv òÆš ïýâøPd˛ ƒü©èicdè|þÈÔł∞ ¢ ýv ¢

äȬð P ü≠îÐv ü©bü≠U ¢ —k ¢ äÈ’®d`P¢ √ @P^èðv ¢ © \üŠ√ Rü≠ îäâł± ½ ¸¿`òæP ¢

13

ä√ £©¦ ùπìŠâð¬ ü©bü≠P` ¢ ùŠ¯ðv ˛äƒèÐv˙¿ °Š¯n íŠâ”jïC©

ä√ £©½ ä√ aUèÐ⪠W˙π ù©¢ üšØ ³bèÐv˙¿ d`Pèåý≈ èŠvP` £©íýâ¡ ü©bü≠P` ¢

√ Pd ú”âý◊ ≤ °Š¯n cdèÐv ¢ © \üŠ√ ¢ N) (36-34:10òýË≥ ä√ \üŠ√ 49 ^P °Š¯n Î ïC©è ®d`P èå®d YdèŁm ü©£Š¬˙Êý√ òäËð¬P ¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ è}≠ R@Pü©èŠâä¬HU òÆš òýË”Łm R@PïC©büšØ èâýšØèłm °Š¯n d`P!büšØ èŠv@P¢ ≤ H Ô÷Ł 50 .¢ Øš d ÈØš èłm èâä Š¯k ïʼný¯ðâЬ èió‰¡ òÆš Y˚¥`U ê ^P¢ ŠvP ¢ ä√ èðv ü© ïʼný¯ðâЬ .èåý≈ ìýâЯn °Š¯n XT@P` ¸ ¬èÉ≥ òÆš ½ †’Ð≈ °Š¯n ê ýv ¢ ÿæ ýÈÔ÷Ł ïŠv óý≈H èŠâ©51 È≠ ¢ ©¢ äÈŠ¬ U³büœt`³°Š¯łm ü©èŠâä¬HU °Š¯n ïC©üšØ ¢ èŠv@P¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ £©PîŠâð¬ ïu˙‚ý√ °Š¯n èŠâä¬HU °Š¯n ïCœ~Ðv °Š¯ ä≈ ? büšØ .büšØ èŠv@P¢ ø ³WP@52 üšØ PîŠâð¬ ]ìýâ ±P °Š¯n ³bP büšØ UP˙ºP ²ñä≈èðv °Š¯n ˙Ô™ùŁ± ¢ ´ °Š¯ vèŁm büšØ ú≠è Ä≤ ¢ © `U ³°Š¯ýv ¢ ø °Š¯n ³bP d`P .èj `U üŁ± d`P .¢ ´ °Š¯šldú≠è Ä≤ ¢ © ³°Š¯ýv V`°Š¯šl .¢


126

21-2:13 èuü≠

≤ø … îŠâø d`P.òÓý≈ ˛ ƒ üšØ òŒåŁ∞ ˙ÿ®˛©½ adüª ³ œÅ ¢ ° ^Pèâä šØdcž˙Ô®¢

© ³bü ± ¢ © b`düä√èŁm¢ √ \üŠ√ 2 .èåý≈ èŠv ìnòÓÐ≈ ³bü ± èi³bP•ý≈èt ¢ Ëø ý≈ ”j äÈð¬ P£©•œ ä√ \üŠ√ 12 .èåý≈ ïäv büŠÈ”Šâ”jòÓÐ c˚¥`Uò“Šâ ïŠv ïC©üšØ ¢ ýÈł± üµ èŠâ©ó ÎèŠvU aPüŁ±¢ ä√ ŠvUü©½ ^Pd`PèŠv ìÐv ^èðv ¢ adüª ^P¢ Ôý≈ dè}’äË´£ý¬îÐv¢ ø ø Øš ò Ë´üšØ d`U ¢ ø •Ł◊Hý≈ YdèŊˬРY˚Š˜ýv ! ½ 3 ?.Pž£ð¬ èâäý¯C—HåÐ≈ •ł◊H® †ø ïŠv °Š¯ ä≈P ïC©büŠÈ©,¢ Í¢ adüª cP Î ïC©è ®¢ Šâ≠ !°Š¯šl °Š¯ ä≈ dèjVèâä H´¢ Â√Š PV` °Š¯ ä≈ Â√Š PV`ïCœ~Ðv !°Š¯šl °Š¯ ä≈ ¢ … îŠâø °Š¯n ^PJPdüΩ üý√ èå®d•ý≈èšl büä√`U¢ äȬð P£ð¬ ^P ¢ ä√ \üŠ√ 13 £´P³°œ ¢ ´ büšØ ïäv ïŁmüýÈ≥ ]˙π˛©PîH m ¢ © £©ïÐvüý√ £ð¬ büšØèâä H´¢ äȬð Póý≈H ä√ ^HP d`P .ò Ë´@P½ ä√ üšØ cž˙Ô® óý≈H üý√ ¢ èv䣩úŠ√˙‡ý√ ˛©PîH m ¢ ¸¿èq ˛©¢ ´ `èŁm üšØ VèÐâý¬ òÓÐ≈ †ø .YU£©\`˚−¥ üý√ èåý≈ èŠâ´£´dèâä Š¯n †Ł± £ð¬ Xèà≥ Wü”Šâ−ø 4 ! ¢ È≠ ^P èåý≈ èŠvU eèÜ−ø ³bU ¢ ©½ †Ð¯t \üŠ√ ïCœävüł± 14 YUü’Š≈ ¢ äÈ’®¢ ø bü´ü≠ d`P PüšØ ïNÉH ª dPU˚¥ ê ³bU •ł±Î ïC©è}≠ ¢ ŠvP èiVè}ý√UèÐ⪠È≠ ^IP¢ ÈØš èłm èv䣩Xèi°Š¯n ³°Ł±°Š¯n ïýâ„šØ VèÜI−ø £©@P°Š¯n büä√UòÆš ³bPH¢ ©½ Í.³bU¢ †ÐN¯tïC©ïäv `èðv ý≈ H ä√ îäv`Pî m £ð¬ ^P 15 äȬð P üšØ ûΩèâä ≥ Rü≠ ó Î ïC©èŠvU a PüŁ± ¢ ¢ ≠ ¢ ä√ ìðv ˛äƒèðv ü©³bP ¢ ø ï~Švü𠣩SüÔ®ü©bü…îC´d`P bü”ŠâЬ ³bP ¢ ©½ ý√ èŁm ý√ £©òÆš ` SüŸ‡≥ †Â± óý≈H òÓÐ≈ ³bU ¢ †Ð¯t üšØ ¢ 16 .üšØ ¢ ≈ ä√ °Š¯n adüª ùŁ± ¢ ¢ šØ YU eèÜ−ø ü©½ šØ ³°’Ð YUü’Š≈ ê ŠvP V` ¢ äȬð Pü©^P¢ ø Sèt Vdèåþ≈Pïýâ−øŽ£´³bèÑŠ¯−t ïŁm`^Pèåý≈ èå®d°Š¯n ï ÉÐÈ¡ ¢ ∂ ø YdèŊˬР³bU ¢ ©½ ø °Š¯ ä≈ ñË◊Š èŠâ©èväTU Vdè|þÈÔł∞ ¢ †Ð¯t ü©^P ¢ ä√ \üŠ√ †Ł± 17 ?Í ¢ †−—ävP£ð¬ ^PüŁ± Rü≠ XèÅý≈ üý√ è ®ïŠv ¢ ½ šØ ý≈ √ üšØ Vîäâ≥˚−¥ °Š¯n ùð√@PòÓ ˛©˛ƒèÅä≈ ä√ üšØ õ¡P` ¢ ø \üŠ√ d`P ¢ ¢ ª √ üšØ ¦ ≠ P` .¢ ^ü ± Rü≠ £ð¬ bü≥èióŠË fl ˛≠üŸ‡≥ ˚Š˜C ª ¢

Øš ïÐvèá− ≥ ¢ © ù©† ?¢ ½ šØèt− UèÐv ˛©Pî mH ¡ N) (32-30:4ù ˙≤ ;33-31:13òýË≥ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 18 © ù©½ ïÐvè−á≥¢ †šØè−tUèÐv ˛©PîH m ÎïC©è ®¢ ø ù©èi^P°Š¯n d`P?¢ †šØè−tUèÐv ˛©PîH m 19 ?b`£©ïävŽdPü≥ ¢ ½ šØ ä√ PU¢ © ˛ ƒPd ä√ ô ◊−æ ò‰©.¢ œt P°Š¯n \èÐv ¢ äÈð¬ P¢ ³ËŠ¬Ð ¢ ñ šØ W˙π˛©¢ Øš èâýä¯Ðv ½ òŒtPcîäv £ð¬ d`P.¢ † ±dUê ŠvP£©èðv èÅä≈ü−Âä√ V`d`P.èŠvUüÐ√ ü© ý√ èâä Ь ¢ ”áä√üÔ™°Š¯n büŠÈ≠PžU Í.°Š¯šl ¢ ä√ \üŠ√ 20 ù©°Š¯n ü©½ †šØè−tUèÐv ˛©PîH m Î : ïC©è ®VdèÐv`U ¢ ∞ ø adüª ê ½ šØ îäâä¬èn ˛©˚Š˜Å ê ŠvPüŁ± ¢ ŠvP ïŠv 21.b`£©ïävŽdPü≥ ¢

© büŠÈ≥U@PVdèåþ≈P b ≠ P` ¢ ä√ ˙≤ °Š¯n ^P èŠâ©Pdè ÿý≈ °Š¯n cdèÐv ¢ ³ P¢ æ ÿ ýÈÔ÷Ł óý≈H èŠâ©?¢ Øš SèŠâ ± ≠ P`¢ ä√ dPŽ£´˛´îävŽd °Š¯n ó“−t`£Š¬ ïC©üšØ ¢ ³bP¢ Â√Š ` V` 5 ? ¢ Ôý≈ dè}’äËH´V` £©fž£Ð¬ ¢ ø bü´ü≠ XèÅý≈ °Š¯ ä≈ dè}’äËH´¢ ý≈ H ý≈ H ä≈ Šâ≠ .¢ ø ó °Š¯n ³°œ Ôý≈ äÈð¬ P ó £´P ïC©büšØ èâý’®¢ °Š¯ ü©bü≠U ¢ ´ `èŁm üšØ VèÐâý¬ òÓÐ≈ †ø óý≈Hüý√ ¢ ´ ü≠îÐv Í.¢ Èä ¬Š U ïäv õ„√ä ½ †± dU TP` ¢ Þ¯ ý≈ ä√ \üŠ√ 6 äÈð¬ P ¢ ä√ ô ◊−æ ê ¢ ŠvP Î : ˛©³bèŠâЬ íŠâ Å ïŠv ¢ ≈ ©½ ^P^èðv ¢ † ±dUV`³bUê † ±dUèi˚Š˜ŁÄä Pê ŠvPèŠv è}≠ ½ ŠvP°Š¯n \èÐv Šâ≠.¢ ä√ ^HP° ´ büšØ ¢ —k íåð≈ °Š¯n ½ ¢ ³œ † ±dU î vè−t ïC©èŠv@P°Š¯n îŠâ≥P È≠ ¢ © ˛äƒP£—äv˛© \èÐv ¢ äȬð PV` 7 .èŠvèðv ïäv òÓÐ≈ íåð≈ ê † ±dU ¢ ŠvP°Š¯n ½ ä√ ^P èŠâ©d˙Ê≥ ü©³bèÐv \èÐv ê ø £©üä√ ¢ äÈð¬ P ¢ Sèt ³°Š¯ýv ïC©è ®¢ ŠvP ´ büšØ íåð≈ °Š¯n ½ ø ¢ † ±dU ^P ïC©èšld èvý £©dè ÑýÈä¬P èi½ aèÐv ^P¢ Šâ≠ ä√ °Š¯n ê ¾ èiü©^P.èŠvèðv °Š¯ ä≈ òÓÐ≈ ê ³œ ïC©!SPžU a ŠvP¢ ýv aP ° Šâ≠ 8 ?Í c£©õ √è p büŠÈ©ü©½ ^P ° ³œ †ŠÈ±ìp ` ½ a ü¡ ˛©³°Š¯nŽdïŠv ä√ £©üä√ © ˚Иp Sèt ê `£©dè ÑýÈä¬P •ý≈èt ¢ ŠvP îŠvŽ˙≤ !èu@PcP ïC©è ®¢ © ^P èjüšØ d`@P˙ÿÞ≈ V` ïC©î vè−t bü≠PžU Uè害°Š¬˚ý˜ Ð≈ £©UüÔ®] P˙πP ¢ ”j P°Š¯ ® ¸ý¬ 9 .èj ïŁm`ò‰©£´PcUíåð≈ îŠvè−t ½ † ±dUïŠv Sèt ¢ ø Í.SPžU ¾ aèiü©^Püý√ cUïäv íåð≈ ïŠv¢

©† ø \üŠ√ üŁ± a ½ düª ê ³ U¢ ½ Яt ˛ ƒèðv † ½ ◊∂ ¢ ŠvP b √ ý ©½ †Ð¯t10 cUóŠË”Ö °Š¯n Vè}ý√UèÐâªYUü’Š≈ ê ŠvP\üŠ√ ³bU¢ ¯ ø W`HdîÐv °Š n Vèj½ bèšl`£Þ¬èâý≥ ¢ aUèÐ⪠YUü’Š≈ ^P 11 .èåý≈ èšld ø ^£Ð¬ Vdèåþ≈P ¢ ø ½ © W`Hd îÐv .òÓý≈ ½ ^P ¢ aP£Þ¬P ¢ adüª ê ŠvP


127

6:14-22:13 èuü≠

ý≈H —k Ô÷Ł ùŠ√U`˚Š˜šl ïC©büŠÈ©èŁm ìłm d`P°Š¯ ®£©ždüÔł∞ bè Š≈ÎïC© ¢ íýâ¡ ¢

©¢ ä√ èâä Ь ˛þƒ`d È≠ ¢ V` d`P ¢ šØ ˛ýƒìn ¢ šØ èvþ@P°Š¯n ùŁ± ³°ý¬£Ð¬ cž£Ð¬ ¢ þ√ @P¢ √ üšØ ¢ √ ü—åÐ≈ ˚Š˜Å ∞ Í!¢ Í.¢ šØ èâýšØèłm èv䣩 šØ èvýìŠâÔð≈ ü©¢

ø ³bP ¢ ä√ \üŠ√ 32 ø Yž˙≤ü≠ ^P £©èŁm óý≈H Î ïC©è ®¢ èâä ’®¢ ø bü´ü≠ °Š¯n íid`P ³WP@ïC© b`dèŊˬРd`P èjb`£©d`U ü©bü±`d îÐv ¢ Œn ä¯−á ◊Ð≈ eèÜ−ø ¢ ø üšØ íNÅ XèiP˚Š˜C≥büµ£ð¬ d`P èjb`£©Pd üð√ Xèièi¢ ≤ H ÷ ä≈ © ^P 33 Íèj ¢ ÔŁ îÖÐ√ ¢ È≠ ^P¢ ÈšØ èłm èväèŁm ¢ √ èŁm °Š¯ èłmüµ ïŠv ¢ “ © ó −t`£Š¬ ü©büŠÈЯäv ïC© èâýœtèŁm ÈØš èłm èvä˙≤°Š¯ ä≈ ïC— .¢ Łm d`Pò‰©V`ìr¢ Øš V` üý√ ! ó“−t`£Š¬ cP ó“−t`£Š¬ cPÎ 34 íýâ¡ ü©büŠÈЯäv üŁ± ¢

VdŽ P`dU ë âä ¬ý N) (23-21 ;14-13:7òýË≥ ý√ ä√ \üŠ√ 22 PüšØ èâýŠ¬U óŠË”Ö °Š¯n ¢ Š√ ˙¿ d`P b `èjê ŠvP ˚šl ¢ “ ä√ ò≤U@Pê ø \üŠ√ ¢ Î èåł∞ üð√ ¢ ŠvP 23 .èŠâ©˙‚ø ]˙π ˛©ó −t`£Š¬ äÈý¯C©!îäv`Pî mcP aèŁÄ≈ä ü©büŠÈ≥U@P¢ Í?˛©büŠÈ≥U@PòÆš •ł◊H®èŠâ©?˛´üšØ ½

≈ È≠ ¢ ©¢ ä√ èŁm ü©½ ä√ \üŠ√24 ä√ PîH m .¢ †äÈŁN±Î è ®¢ üý√ £ð¬ ³bP ¢ šØ èŁÄËÔÐ šØ ˛ýƒ£© cŽdP`dU ë Š ^èðv c˚Š˜ýv ü©bü´ü≠ ³°Ł± ¢ äâý¬ ¢ äȬð P ü©b`Ždüł± ¢ äÈð¬ P ò ∫˙≤ W˙π ùŁ± ¢ ¢ šØ òýË≠PžUdèn £©èt£Ð¬ ˙ÔýË𬠩 ¢ ä√ £©Uîn Y˚Š˜ýv ¢ ä√ °Š¯n W˙π òæP ¢ Øš òýËŠ¯kèåþˬР¢ ”ýv b`£ð¬ ¢ ≤ H Šâ≠ .èšlèłm ïÖΩU ò Ë©¢ Ô÷Ł ¢ ä√ óý≈H ³°œ È≠ È≠ ^P 35 .èŠvU ïäv òÆš õ¡ü≥ ¢ ¢ ≤÷ ý≈H H ÔŁ ó ,büšØ èvýèâýЬ °Š¯ ÿý≈ °Š¯n .¢ ´ °Š¯ vèŁm üšØ ˛≠è m ˙Ô™cdè ÿý≈ ^HP¢ √ èŁm@Pïäv ½ ´ üÔŒŠvU°Š¯ ä≈ ˙Ôð≈ ê ¸¿` óý≈H †Ł± ¢ ¸¿`V`ê ýv½ ýv †Ł± ¢

ä√ èŁm ¢ ø ¢ ý¯t Pd^PRü≠ ò Ë©!`£©¦ ä√ üšØ í mPU ¢ ø ˛©¢ ù−µü©˛©¢ ≤ Šâ≠ .°Š¯šl ¢ œt üšØ ïäv ³°œÅ ¢ ø ³bP ° ý√ £©¦ ³œ ù−µü© èi˙Ô™25 .èj¢ Øš èvý£©îäâЬ VŽdP`dU èi˙Ô™ †Ł± £©•þ≈P ê © ˙Ô™óý≈H üý√ ¢ ˚šlèÐv ¢ kèn ® œ ≠ ýÈ t ï ®]˚∆ £©üšØ cž˙Ô® È cdèÅšÆ aèâä Ł± ïC©üšØ ¢ ü≠üÔ VŽdP`dU ¢

ý≈H ý≈H d`Pèâýä¬èŁm °Š¯ ä≈ °Š¯ ÿ °Š¯n ?üšØ ³bü©óý≈HïC©èjcU aPüŁ± °Š¯ ÿ V` üý√ Øš èšld@P£ð¬ Xèvä ¢ © îäv`Pî m üŁ± V`¢ Øš *QdèÐâH≥ ,¢ ´ ü’® \`˚−¥ èâä ’®óý≈H ½ ≠ P`¢ äÈØš d ¢ © bè ®óý≈H ¸¿` ^HP 26 ? üšØ ¢ Í.¢ ´ `£© ä√ üý√H d`P èŠâð¬ èŠvèå®`H£Ð¬`d c˚Š˜ýv üý√ ¢ ä√ óšÆ ïC©¢ cdèÅšÆ ¢ ©† ’® ¢ ø óý≈H V` ¸ý¬ 27 .YUóŠË”Öý√ °Š¯n b`dPŽdèÐv ?¢ ³ U¢ ½ Яt èŠâ© šØ ê ³bü©óý≈HÎïC©èj¢ ŠâÔþ≈ èâä ¬ŠU eèÜø− b © ½ © bè ®óý≈H d`P!èâýä¬èŁm °Š¯ ä≈ °Š¯n üšØ © ò‰Š√˙º Mò“rP ê ”łm ¢ ø bè Š≈ ?üšØ ¢ ≠ P`¢ äÈšØ d¢ †Ð¯t ¢ ¢ ŠvP \üŠ√ °Š¯n ³bU ¢ ä√ èå®èväèå®°Š¯n ˙Ô™ ≠ P`¢ ä√ £©Xèi¢ © Vèâä H´üý√ óý≈H ! `èŁm Rü≠ XèÅý≈ UüŁ±ü≥ £ð¬ bèšl` èŠâ´ìłm ¢ ,_èÄ∂P,Xèšl£Ð¬P 28 !üšØ Rü≠ ¢ äÈ≥ èt ¢ © \üŠ√ 2 .¢ Ôý≈ ¢ Øš d •œ ø dü ª ü©òÆš \üŠ√ d`P ¢ ´ üÔŒŠvU óý≈H °Š¯n ½ ŠvU ¢ bü’ä≈P ¢ †šØè−tUèÐv ˛©PîH m ü©b üŠÈЯäv XèÅý≈ d`P aüÁ·Š√ ø ïÉ ª £©P˚Иå™óý≈H ¸ý¬ .èj¢ √ èŁm èŠvU£©˚šlèÐv ¢ ø bèšl`ü© óý≈H ä√ ñËŠł± ¢ d`P büŠ¯áŠ√˙º \üŠ√ 3 èåý≈* dîä┣m ü©ùŁ± èŠvTü©× ôŠ√˙≤ê ŠvP ¢ ∂ “≥ ø ø ½ ´ `£©dè|ð√ ` ©½ aüäÈŁ± d`P SèÅ−æ, a ˙ ‡≥ ,_˚−˝≥ Rü≠ 29 .¢ †·Š√˚−¥ ³°Š¯Å Ö ¢ ¢ †Ð¯t Î ïC©èåł∞ üð√ ¢ šØ ñË◊Š èâä Š¬U eèÜ−ø ³bU ¢ ¯ Ôý≈ ˚∆èu ¢ ø ¢ äȬŠ U aPüŁ± ˛ ƒü©V` 4 Í?ö” r èŠv? °Š¯åþËŠÐv £ð¬ ½ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ .¢ ä√ èå®°Š¯n ½ ´ °Š¯ v@P ¢ aüªU ˛©¢ †šØè−tUèÐv ˛©PîH m V` .¢ ≈ ´ ý√ üšØ ¢ ≠ P`£ ±@PüŁ± V`× ³ËÔÐ \üŠ√ 5 .èŠvU ñ ô·Ð√ °Š¯n ½ †šØè−tUèÐv ˛©PîH m 30 .¢ Š üœtHP d`P YU èÜ−ø £©üHÔł∞ •ý≈èšl èi ò≤U@P ^HP üšØ ¢ “ ≥ © ¯áŠ√ ø ½ ýÈä¬ èŁm óý≈H ÎïC©èåł∞ üð√ ¢ ´ büšØ ¢ ≠ P`³°Š¯k`PV`òÓÐ≈¢ √ büŠ ˙º °Š¯n bü≠P`³°Š¯k`PüŁ± ïC©V`× †·Š√˚−¥ ³°Š¯Å Ö ¢ †Ð¯tïC©üšØ ¢ ½ ô·Ð√ d`P¢ ≈ ý≈ H © ø ³°Ł± düä√èŁm V` cdè ÿý≈ ïC©üšØ èâþŠ¯Ðv Pdè ÿý≈ ³bU ¢ ýÈŠ¯k ½ ´ büšØ £ ±@P°Š¯n ½ √ üšØ ¢ ý√ üšØ †≥î m ó ¢ ¢ Í.¢ †šØè−tUèÐv ˛©PîH m òÓÐ ¢ ý≈ H ø °Š¬üäÈ©òÆš UüH ± ü©³bP ó üý√ ¢ √ èŁm£´°Š¯n °Š¬üäÈ©V` £´P üšØ ˚šlèÐv ¢

14

≥ √ èłÄ≈Ð £©Sè|ä√ †·Š√˚−¥ ó“Ö d`Pò‰Š√˙º 6 Í.üšØ ¢ aèÐv ^P˛©\üŠ√ ½ ½ œt cUïäv aPüŁ± ˛ ƒü©èi .¢ ¦ ü± H 26:118düÐ√Žd îvä `Pîm H ˇ îŠvînP@^ © ùŁ± × Øš èvýèŁm ˙ÔÐ≈ ˛äƒèðv °Š¯n ¾ †ŠÈ𬠢 Z˙≤èáŠ√P dîâä ”Łm ¢

aü≥ ˛©\üŠ√ °Š¯n ó“t− `£Š¬ ½ N) (39-37:23òýË≥ äÈ’®d`P ¢ √ @P ¸Š¬˙¿ ¢ © \üŠ√ ò‰Š√˙º îäâł± ½ ¸¿` ^P 31 ¢


128 ø aìŠâ›„ý√ ³bP ê °Š¯n ½ †šØè−tUèÐv ˛©PîH m Î ïC©è ®£©³°ø ü©½ ŠvP ¢

26-7:14 èuü≠ Èä ¬ð P üý√ ¼ P@¢ èâä ¬Ð ïäv óšÆP ü©a

© YUèÐv QdèÐâ≥òšÆ ¢ ≠ P`¢ ä√ èå®èväèå® ¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ èå®èväèå®Rü≠ îäâł± ¢ ≠ P` ¢ ä√ @P¢ © ³°Ð¬ ³bèÅ‘≤ 7 Í.°Š¯šl û √T¢ © bü´ü≠ ³bPH ¢ Ôý≈ ¢ √ üšØ ¢ ýÈÔþ˯ŠÐv ïC— ø ^P ¢ ä√ \üŠ√ ä√ è客 ä√ ò‰©ïC©è ®¢ ¸ý¬ 16 ê cdèÐv ¢ ŠvP ˛©¢ Łm VîÅ∫ d`P bèŠvèÅä≈ ≈ ý H ý≈ ä√ Ô÷Ł ¢ ä√ ò‰©£´PÎ 8 .˛©¦ √Ð ¢ ä√ ò≤U@P^P ˛©½ .èŠâ©üªîn ü©bü´ü≠ dèÅ−æ ¢ aüªU Yž£Ð¬ ½ †’Ð≈ °Š¯n YUè−t ¢ ùŠ¯ðv íŠâޯŠïŠv ¢ \üŠ√°Š¯n ≈ È≠ ^P .•þËŠ¯Ðv ïäv £ð¬ ïC— äÈð¬ P¢ ä√ ^Püý√ èŠv@P½ ä√ èå®èväèå® ¸¿`èi¢ †Ł±17 ^P¢ £©PüŁ◊ÓÐ ü©XUè m ¢ šØ èâýœt üšØ ïC©¢ Łm õΩdP` Mò“rP üý√ üý√ èŠâ©üªîn Šâ≠ 18.¢ XèÅý≈ ³°œ šØ dèŠâý¬ èväèå®ïC©è ®d`P YU \ìqP ü©büä√èÅ‘≤ t@P°Š¯ ä≈ V` ïC©è ®¢ ä√ büä√èÅ‘≤ ä√ ê ø °Š¯n ³bP ¢ ýÈœ èŠâä¬ ¢ ŠvP ˚šl ¢ ≈ ä√ °Š¯nÎ ï ©è ®¢ ø °Š¯n ³bP .è−tP£ý¬ èväè Ð≈ ê C ä√ ê ŠvP ¢ ŠvP òÓÐ P ¢ H≤ H≤ ≠ Ô÷Ł ¢ Ô÷Ł ¢ È ^P .¢ ]èÖ≥ ¢ †ŠÈÔ® šØ èâä ÔŒŠvU £©èŁm ¢ šØ èŠâ≠ îŠv£ ± ü© ½ ä√ c˚¥`U 19.°Š¬U£© ä√ °Š¯nÎ ïC©è ®¢ YždüŁ± ²ñä≈èðv òÓÐ≈P ¢ ≤÷ © ¬ H H≤ ÔŁ X£ VP£Ð .¢ Øš èâä ÔŒŠvU ü©³bP £©èŁm ¢ Ô÷Ł d`P °Š¯šl cîŠv£ ± íŠâЬ ¢ ä√ c˚˝Š¯ýv 20 .°Š¬£©]èÖ≥ ä√ °Š¯nÎ ïC©è ®¢ ˛©YUè−t òÓÐ≈P ¢ äÈð¬ Pd`PPüšØ ùð√P`£©üä√ V` È”tP ¢ ¢ ¸ý¬ 21.èâýœ t@P°Š¯ ä≈ °Š¯n ¢ šØ

ä√ ø •Ł◊Hý≈ ¢ üý√ £´P 9 .èjüšØ èŠâ©üªîn ü©ò≤U@PŽdŽ˙‡≥ d`P cž£Ð¬ VUèŠvŽd ¢ ’® ¢ ø •Ł◊Hý≈ £©@Pb ³ èÐvŽ˚Š˜C≥ üý√ üšØ èŠâ´•þ˯ŠÐv £ð¬ ïC— ïŠv ïC©èj¢ Łm bèŠvèÅä≈ ò‰© ≈ ý H ≤ © ò≤U@Pbìs ïC— Ô÷Ł ¸ý¬ .cU£©˛≠è m ¢ È≠ ¢ ïC— Łm Łm Y£ ±@P˛©íÜ◊ ¢ ý÷≈ ≠ H ∞ ± ¯ ¬ ¯ þË ÔŁ ¢ È ^P 10 .èjüšØ ˚šlè q ³°ð ûŸ P ¢ ø ùŁ èjüšØ èâä Ô ŠÐv °Š n ¢ ¬ ≈ ý H Ë Š ð ÷ ÷ ÈšØ èłm ¢ ÔŁ üý√ c£©üªîn ò≤U@P˛ ƒü© Ôł £©èŁm ïC©¢ •þËŠ¯Ðv °Š¯n £ ±@Pd `P ¢ ’® ¢ ø •Ł◊Hý≈ £©@Pb ³ èÐvŽ˚Š˜C≥ ¸ý¬ †ø`UcPïC©èj¢ •þ˯ŠÐv £ð¬ ïC— Łm Mò“rP^P½ ´ °Š¬£©½ üŁ± ê aŽ˙∫Y˚Š˜ýv Rü≠ ³bèÅ‘≤ XèÅý≈ ¸ý¬ ! èŁm ŠvP˚šl 11 .¢

≠ £©ìÐv bè Š≈ ü©b`ž£— äâ≠ ü©bü…îävPü©b`d`ŽîÖ≥d`Pü©büÐÈŠ¬˙ ∫ . `P@¢

”n P£Ž Ł± °Š¯ ÿý≈H ˛´¢

äȬð P˛ ƒü©üŁ± d`Pèj¢ √ èŁm üšØ èłÄË䊬 V`èj¢ äȬð P aP@¢ ¼ aP@¢ šØ èłm èväèâä Ь Pž£Ð¬ ü©¼ √ èŁm èåŁ÷ÿæ Pž£Ð¬ d`PèłÄä≈`PV`üý√èjc£©dü›ý√ èŠâþ¯å™d`P˚ý˜Å®ü© ä√ £©³bèŠâЬ °Š¬Ž˚Š˜Cł± XèÅý≈ ¢ ø ê †’Ð≈ ê ½ Í.èj¢ kèn èi^P ˙Ôð≈ è}≠ ¢ kèn ø £©üä√ d`P PüšØ Q £©èŁm °Š¯n büł± ü©ò“jd`P büý¯tPdÎ ïC©è ®¢ èâä Я É ª

ø ò‰Š√˙º¢ ≠ P`¢ ä√ £©üªîn ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 12 ä√ £©üä√ ^P ä√ °Š¯n !èu@Pc˚Š˜C≥ cP ïC©è ®£©@P¢ ¸ý¬ 22 üý√ÎïC©è ®¢ òÆš ` ¢ ≈ ≈ ý≈ H ≠ ä√ è客 ©½ ä√ è客 © ˚ˆð≈`U äÈð¬ P£ð¬ ¢ Šâ è ®¢ ä√ ó ïC©èኯŁm èŠâ© büŠÈ ¬èåÐ≈,büý¯t`U¢ aPdèŠv £ð¬ ¢ ³œ .¢ šØ ïC— Łm ˛©bü´ü≠ d`P òÓÐ òÓÐ P ° ø £©üä√ ¢ äȬð P¢ ä√ ê ŠvUd`P£ð¬ büšØP˚šlè−t ïC©è ®¢ ¸ý¬23 £— kèn ^HP

Hý≈ Ô÷Ł òÓÐ≈ V`üý√ èjc£©üªîn ü©b`dPîkèn d`P b`Ž£Š¬Ž˙∫, ïÐâý¬˙≤Y˚¥`U¢

≠ P` ¢ äÈØš d ¢ © bèšl` d`P èŁm ìłm £ð¬ büý¯tPd d `P T ìÐv ü©bü´ü≠ XèÅý≈ ¢

´ °Š¬£©üªîn £ð¬ ¢ ä√ èå® d`P ePŽ£Ł± °Š¯n û± c˚Š˜ýv ½ aèÐv òÆš ` ¸ý¬ ¢

Šâ≠ 24 .¢ ø bü´ü≠ ˙Ô™P˚Š˜C≥ ïC©¢ √ èŁm ˙ÔÐ≈ ¢ ³œ ° šØ `Ždd@PïŠv Y˚Š˜C≥

© SîÐv ¢ © ^P 13 .˛´¢ äȬРïkîÐv ˚ý˜ ≈Ð ˛ ƒü©üý√ †Ł± £ð¬ düπ ¢

ø •Ł◊Hý≈°Š¯n ä√ °Š¯n ïC©büšØ èâý’®¢ ä√ èå®ü©bü´ü≠ ³°Ł± ïÐâý¬˙≤ ò“ ð≈ ¢ £ð¬ ¢

ä√ èå® ü©bü…îävP d`P ü©b`ž£—äâ≠ ü©büÐÈŠ¬˙ ∫ üý√ èjc£©½ aüªU ˛©¢ ≈ ý H Ô÷Ł ¸ý¬ 14 .£©üªîn Rü≠ ïŠv ïC©büŠÈ©.˛´°Š¯~n bèŠvUèÐv QdèÐâ≥ ¢ Hý≈ ´ büšØ ïäv íÐvèu ¢ © ¢ ä√ £©üªîn °Š¯n ½ Ô÷Ł ¸ºèŠâ ∑ òäËð¬P ¢ ïC©büŠÈ©¢ ≈ œäv P ˛©˛´îävŽd †Ł± Rü≠ òÊýÈ≥ ïC©è ®d`P ¢ šØ °Š¯ ä≈ òÓÐ •ł◊H®^èðv ¢ Hý≈ ÷ ”n ïkîÐv ¢ ÔŁ üý√ ¢ ´ °Š¯þvü≠ ]˙π Í.èj¢

äÈÔŒmł èväèå®°Š¯n ½ ø °Š¯n ³bP èåý≈ èŠâ©üªîn ¢ aüªU Y˚Š˜C≥ òÓÐ≈ ê ŠvP ˛ ƒü©¢ √ èðv ïäv Í.èj¢

ad`˚ ∆ ˛©Yîâä Ь ïÐvü›äÈ≥ ½ N) (38-37:10òýË≥ © \üŠ√ ž˚Š˜åÐ≈ ê £©üšØ V`£´dU V`£´•ý≈èt ¢ ŠvP ˛©bü´ü≠ 25 äÈ’®W˙π^P¢ ø ³bPHd`P Pž˙≤V`òÓý≈ òšÆd íłm üŁ± ˛ƒü©£´PÎ 26 .è}≠ ¢

≤ ½ ºèŠâ∑ íÜ◊ ˛äƒè ®˛©¸ N) (10-1:22òýË≥ √ üšØ ¢ Ôþ˯ŠÐv ¢ ä√ èå®èväè宕ý≈èt ¢ © \üŠ√ °Š¯n bü´ü≠ ¢

15


129

10:15-27:14 èuü≠ ³ èÅæP@ òæ− ü± °Š¯n b N) (14-12:18òýË≥

≠ P`¢ ä√ £©Sü∑`Sü›◊≤ ê \üŠ√ dè}’äËH´d`P¢ ŠvPò Ë© ∞ È≠ © äÈä¯t © üšØ õŸŁ ¢ ¢¢ ½ aèÅŠË”Öý√ ˛©^P ]P˙πP ¢ N“ H≥ Ôý≈ ¢ ý√ ä√ ½ ˛©½ aèÐv ^P¢ †·Š√˚−¥ ³°Š¯IÅ Ö d`P ò‰Š√˙º ¸ý¬ 2 .¢

15

äȬð P VUèŠvŽd ¢ ø ½ √ @P^èðv c˚Š˜C≥ YüŠÈЬ ¼ aèÐv bèn ¢ †ÐÈN◊≤ Y˚Š˜C≥ d`P¢ ≤ È≠ ¢ ©¢ ≠ P`¢ ä√ £©½ ø ¼ äÈð¬ Pd`PbüäÈ’Ð≈ büŠÈ ¬èåÐ≈büł◊N≈Ð ¢ †ÐNÈ◊ ¢ aP@¢ äȬРU£I´è−t P˚Š˜C≥ V`ïC©°Š¯ ä≈ ³°œÅ≤ c£©ïäv Y`˚Š˜ðv Y˚Š˜C≥ üŁ± 27 .¢

√ èåþ≈HP ü© †ŠÈ”p ò Ë´YU ¢ ø P d`P üšØ ïäv U£I´è−t P˚Š˜C≥ V` c˙Ôð≈ ïäv ¢ √ adè ∫ êPüý√ £´P 28 .è ¢ ” ≈ð üý√ ¢ ¢ šØ èâýšØèłm èv䣩˚Š˜Å‡ý ˛©½ Å Šv j œt Hý≈ Ô÷Ł ÈšØ èłm ¢ œäv Pd`P¢ √ @PW ¸ ¬è|−ø ^P èŠv@P£© aèá± d`P .£©dü ª èj¢ ¢ ² £ ± èŠâ©£ð¬ ^P ïC©¢ šØ èvý ìÐvü©b`dè}’äËH´ò≤U@PïŠv üÔŒŠvUβ©\`˚−¥ èv䣩½ È≠ ¢ © ˚Š˜Å‡ý√ ˛© ½ Øš èvýèå®èväè宕ý≈èt ïኯðv °Š¯n dPîà≥ ˙ºP` ^èðv c˚Š˜C≥ èŠâ©¢ adèÅ∫ Í.¢ ≈ ý ä√ üý√ üý√ üšØ ïäv èáŠ√P £´P 29 .°Š¯ ä≈èŠv¢ ø ³bP¢ ä√ \üŠ√ ½ Øš \`˚−¥ ˚Š˜Å‡ý√ ˛©½ adèÅ∫ ¢ ¸¿`^P 3 Z˙ºÎ 4 :˛©³bèŠâЬ íŠâޯŠïŠv ¢ × ≈ ý H Šâ≠ ¢ ø °Š¯n ³bP £´P °Š¯šl bèŠv£œ © ò≤U@Pê Ô÷Ł Rü≠ d`P ˛´¢ œt üšØ ïäv Yd üð√ü©˚Š˜Å‡ý√ ˛©^P ³°œ Ðv üµ ^èðv ¢ ê šØ YU£© ŠvP ¢ ŠvP ïC© `£© ¢ √ ‡ý ® √ èŁm üÔ®Y£œ ´ °Š¯ ¢ √ üšØ ¢ ý√ PždP _PŽîn £©•œ ä√ ^P30 .¢ Ðv Xèièi˚Š˜Å ¢ Ðv cüä√èâä ä¬ ³bP V` üý√ ¢ Ðv ê ŠvU ˛©Y£œ ŠvP £©ždüÔł∞ ü©büŠ√£œ Œ v ý Šâ≠ èŠvU£©\`˚−¥ äÈ”n ¢ © Y£œ ø ^PíŠâŸ ˛©Xèi³°œ Ðv ^Pd`Pèjc˙Ôð≈ èvýžîävü…žU˙πè m òÆš ¦ ^ìýv ü©^PV`ê .òŒt ïäv üšØ ¢ ýv ¢ √ @P˙ flä√ Y£œ ø P †Ł± 5 .èj¢ Øš dèvý£© ¢ ä√ ž£≠ ]ì m ¢ © Vè−tUèÐv c˚¥`U †Ł± Vè−tUèÐv ê Ðv V`¢ ˛©ò−æü ± ˛©^Püý√ ˛´¢ ŠvPÎ 31 äȬð Pü©Y£œ © Vè−tUèÐv £´P d`P ¢ È≠ ¢ © Ðv ^PV`d`P˛´¢ ˙Ô™£©èåþ≈P£ð¬ bü…îäâ©¢ šØ dïäv è ýËä¬P ˛ ƒü© ^èðv ¢ šØ èvýèâä Ь ïÐvü›äÈ≥ ê šØ èvýèŁm ¢ ŠvP V` ¢ √ èŁm¢ ≠ œáŁ± Vè−tUèÐv P˚¥`U üý√ büšØ òŁ∞üΩ dPŽ˚šl ^U ]˚∆ ’® £©ìÐv ü©büŠ¯t`ž£ð¬ d`Pbüý¯t`U¢ äÈð¬ PV` ¸ý¬ 6 .èj¢ dPŽ˚šl ùŠ¯Ðv ^èðv ¢ èj¢

œt cU † Ðv ˛ ƒ üšØ ˛ ƒüÔ®Y˚Š˜C≥ ïC©büŠÈ© `èŁm üšØ ¦ ^ü ± •ý≈èt c˚Š˜C≥ ïC© ? èj¢ ˙Ôð≈ Y£œ ½ Âœ−t ü©^P V` èŠâ©ïC©èjc£©dü ª V` üý√ büšØ ò∞Ł üΩ ≤ H äȬð P dè}’äËH´ê äȬð PV`üý√ èâýœtcU°Š¯ ä≈ ½ Ô÷Ł ¢ ø ¢ ¢ †Âœ−tü©Vè−tUèÐv c˚¥`UV`£´Pd`P 32 ŠvP £´P büšØ èâý’®°Š¯n W˙π òæP 7 .ò Ë´ín ¢ ≈ ø ^P £©³ñËÔÐ © ^HP üý√ .¢ ^dPŽ£´˛©VîšlèÖ≥ ³°≥P ¢ ò−æüH ± VUèŠvŽd £ð¬ ³bèÅæ@P¹ †ªèÐv ¢ šØ èvýT ò“ŠvîÐâý¬ °Š¯n SU 33 .èjc£©¦ Š ü©˚Š˜Üø ” ð≈ òÓÐ≈ ü©óý≈H W˙π òæP ê ÈšØ èłm èv䣩˚Š˜Ðvîýv ¢ ýÈšØ èłm óý≈H £´P d`P ¢ ýÈÔ®d °Š¯ ä≈ ½ ¢ †Ł±èm ˛©ïÐvüý√ üŁ± ½ †Ð¯áä√ ˛©b`ŽdèÐâý¯tPd cüä√èâNä ä¬ ˛´üšØ üšØ¢ ŠâÔþ≈ ý≈H ” ≈ð üý√ `£©Y`˚Š˜ðv Y˚Š˜C≥ ï © © dè}’äË´¢ ≠ P` ¢ ä√ £©ïÐvüý√ ê ò−æüH ± VUèŠvŽd £ð¬ ³bèÅæ@P† ¹ ªèÐv ¢ C ŠvP èväždüÔł∞ ü©Ž˚Š˜Cł± ˚šl ˛©^èðv cdè ÿý≈ ü©ó ¢ ä≈ ý ¯ œ ≥ ƒ t ´ I È ý Ø ˜ C .¢ üšØ °Š U£ è−t c˚Š ïävd`èjüšØ .¢ š ˛ üšØ Nœ © Yîävèłm ^U^èðv ¢ ©½ t¢ Z˙ºÎ 8 ¢ adüª ê ŠvPïC©`£©× ø °Š¯n ³bPH½ adüª V` d`P .°Š¯šl \P£ł± V` üý√ ¢ šØ òýËŠ¬U üÔ®ïNCœ tê ŠvP ¢ äÈ”n ïNCœ √ T Yž£Ð¬ ü©^P ê t V` ˛´c£©˛ ƒèÜ∑ ˛©˙Ô™d`P ˛´ ¢ ýv ¢ Øš ˛ýƒèðv ü©ïNCœ ø [èŠâý¯mP †Ł± V` 9 .˛´cžîävü…žU ¢ V`üý√ ¢ t Vî−៙

Èä ¬ð P óý≈H `£©ïäv õ √èp üµH d `£¬ÞP ¢ ü©W N) (50:9ù¡˙≤;13:5òýË≥

∞ Šâ≠ ¢ ïà √PŽU èâä ð¬P ê ³œ šØ Ž˚Š˜Cł± òNÓł P ê Åä≈ £´P ° ŠvP ê Åä≈Î 34 ≈ ä ý≈ H Ë¡ †ŸŠ ˛ƒü©òŒtP üý√ cUüÔ® òæP 10 .èŠâ´ín ˙Ôð≈ ïNCœ ^ü ± èâä Ь ³°Š¯CœÅ VdèÐv`U ü©^P ó ˛´üšØ ïäv ½ tPüšØ èŠvüÔ®P˚Š˜C≥ ïC©büŠÈ© `èŁm üšØ ¦ Øš èvýT ò“ŠvîÐâý¬ °Š¯n \ènU ` SU ¢ äȬð P dè}’äË´ê ø ^P °Š¯n ½ ýÈœt °Š¯ ä≈ adü∑ ò‰Š√P üý√ 35 .¢ ïÐvüý√ d`P ¢ ŠvPW˙π ü©Uèå®èŠv ü©òþË≥ ¢ äÈ≥ èt ¢ © büý¯−t˙º üý√ ¢ Øš èvý üšØ \üŁ±d ]˙π ˛©PîH m ¢ © £© üŁ± Rü≠ óý≈HV`Î.°Š¯šl¢ ýȬŠ Uê ¢ ä⊯åð≈ ˚šlèÐv ü©^PRü≠ èjüšØ ïäv Vî vès ˛ ƒü© ø büŠ¯t`ž£ð¬ d`Pb`Ž£Š¬Ž˙∫ ¢ äÈð¬ P •ý≈ètc˚Š˜C≥ †ø óý≈HÎïC©¢ šØ òýË’®¢

Í.˛´üšØ ò−æü ±

ýÈä¯t ü©büý√èÐv Y˚Š˜C≥ Í!`£©£œsdü ª °Š¯šl ¢


130

1:16-11:15 èuü≠

© ^Pd`P `èâä ’ð≈ òÓþ≈ü—ävP°Š¯n ò“}ä√P˛©^Pd`P. `èâä ’ð≈ ¢ ø P °Š¯n b`˚Š˜ðv ¢ ≈ Æ ≈ Ð ý√ üŁ± d`P ½ aüªU óš ïC©èvý `£©ñÐŽU £©T ü©cž˙Ôł÷ ïÐv˙º 23 . `èâä ’ð≈ ¢ ´ °Š¯ vèâä ≥ bèŠâ−øü ± ˙Ôð≈ aP d`P èåý≈ èŠâ´˙≤ üý√ èâþŠ¯Ðv P˚Š˜C≥ 24 .¢

Ôý≈ ¢ © ž£≠`U¢ © ò≤U@Pê ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 11 12 .¢ ŠvPÎ è ®¢

Øš èŠâ´ín VdèÐv`U a Øš PüšØ VîävŽd VdèÐv`U ïŁm ` ^P ¢ P èåý≈ èŠâ´üšØ ó™ïŠv ! ¢

äÈ”n ä√ ¼ bü©ž£≠ büä√`U UPîŠâ ¬èŁm òäËð¬P ¢ aèÐv ¸ý¬ cU cU ïNɱ TP` ¢

—k ¢ ä√ èâä ≥bèŠâ−øü ± V` aP¢ ø .¢

èŠvP@èâþ¯ŠÐv P£žÐ¬ aü≠ ùð√P` V` †Ł± èåý≈ °Š¯n ½ üý√ èåý≈ èšld ¾ †ŠÈÔ®èâþŠ¯Ðv Pž£Ð¬ Î 25 ä√ èŁÄ≈Ð ¢ ä√ èjèŠv@P ¸Š¬˙¿ ¢ © ˙Ô™ V` 26 .èâäø ü©ŽdP`@P˛©²Wèvä d`P ¢ ø °Š¯n b`£©üä√ ¢ äÈð¬ P V` ¢ ø ïŁm` ^P ïŠv ïC©èåł∞ üð√ d`P èŠv ìÐv ü©ê ŠvP ¢ ä√ £©üä√ ^P 27 ?¢ Øš èŠv@P£©¾ Øš èŠâ© †ø ¢ aü≠ ˛ ƒèåÐ≈ P˚Š˜ýv ïC©è ®¢ Øš èŠvP£©ñ≈ÐŽU ü©cž˙Ôł÷Ð≈ ïÐv˙º ¼ aèÐv P˚Š˜ýv d`P ` ˚Š˜C ± ˛ ƒèåÐ≈ P˚Š˜ýv .¢ äÈþ¬ ü≠ ùð√P` ¢ ø ½ aèÐv P˚Š˜ýv ïŁm` ˛©¢ †ŠÈΩèr !¢ ^ü ± ½ †’Ð≈ ¼ šØ PüšØ ¦ ≤ ä≈ ◊ aüªU£©@P°Š¯n ïNÉH ª èâþŠ¯Ðv Pž£Ð¬ 28 èi^P ¸ý¬ èŠâ´°Š¯ °Š¯n íÜ ˛©½ äÈ’®¢ ø ¼ ä√ èåŁ÷ÿæ ü©^P £©@P˚šlèÐv ¼ è}≠ ¢ aèÐv èâþŠ¯Ðv Pž£Ð¬ 29.è}≠ ¢ aèÐv Ë© ¯ n © © ø ˜ v ý °Š d`Pèšldèvý £ ½ †≥î m Y˚Š ¢ bü≠èt ò W˙π˛ Xì r ê ŠvP°Š¯n

√ä èŁm £©dž üÔł∞ ˙Ô™ èâþ¯ŠvÐ TP` ¢ H≤ þ√ üÔł∞ ä√ ¢ þȯŠvÐ ¢ ø ¼ äȬð P ¢ Ô÷Ł ¢ ø °Š¯n UPîŠâ ¬èŁm Y˚Š˜ýv ïC©èåł∞ üð√ ¢ aèÐv ¢ ¢

äȬð P èâþŠ¯Ðv èvþüÔł∞ äÈ”n °Š¯n ïNɱ ¢ XèÅý≈ ˛≠P` ¢

13 .YU ¾¸ä¬èÐv °Š¯n

© d`Ud`PèŠâ©õŸŁ∞ ü©b`Ž˚Š˜Cł± èŁm ¢ Ð√ V`£ð¬bèšl`d`Pìłm £ð¬ ˙‚ø ü©ê ~n¢ √Ð ¢ © £©]P˚¥P Pž£ð¬ ö◊¿ °Š¯n ê ~n^P ¸ý¬ 14 .èŠâ´³°Ð¬ ]ü¡`¢ ©ê aèt£Ð¬ bèšl` d`P èšldïäv ³WèväPòÓÐ≈ °Š¯n ïNɱ ò‰©¢ ~n^P˛ ƒ üšØ ïäv ½ ø Pd`Pèåý≈ èiüÔÐ≈ ½ †’Ð≈ V` ^P 15 .òÓý≈ ½ ad`˚ ∆ îŠvî−t ˛©büŠ¯ðv ¢ © Yd`UŽ˙≤ ^èðv ¢ © Y˚ˆ−æ ê ©ê ø ïŁm` £ð¬ Xèi¢ ŠvP ¢ ~n ^P V` ¢ © ^P¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ P£ł± ¢ © b`dNüµ ü©^Pò≤U@PV`èŠâ´ë †ŠÈÔ®¢ ½ k ≈ ËÔÐ ± ≈ Ł ¿ ≈ ø © ¸ `^P 16 .èŠvU³ñŠ ü© †’Ð V`½ V`¢ ïŁm`¢ ù .èåý≈ èiüÔÐ ½ Ø Æ ø P £—n˛©¦ ä√ èå®òš ü©bü”åð≈ ¢ ©¢ ä√ è客 © b`dNüµ ¢ ùš Pü ± ˛©¢ © ò“ઠó®òäËð¬P ¢ ø P¸ èibü≥èi¢ ý¬ 17 .èåý≈ èâýŠ¬U ïäv ˛ ƒü© äÈ’®¢ ø ¼ äȬð Pd`P.PüšØ^èá±P ©¼ aP@¢ Xèi^èðv ¢ aèÐv c˚Š˜C≥ ïC©è}≠ ¢ Øš èâý”n ³WèväP °Š¯n dPîà≥ ˙ºP` ü©b`£©üä√ ¢ ≠ P` ¢ ä√ £© UüH ± °Š¯n ïCœ Ð⣱ ¢

Šâ≠ ˛©YdPU£Ð¬ bèn˙º˛©½ ä√ üý√ ³°œ ˙πè m Y˚Š˜C≥ ¢ aènè|±Pc˚Š˜ýv ï−áŠ¯ÅšÆ H≤ Ë©ø © büý¯t`U c˚Š˜C≥ d`P ¢ Ô÷Ł .˛©ïäv ñ≈ÐŽU òÓÐ≈ Y£œ Ðv ê ¢ ŠvP òÓÐ ¢

äÈ”n ïäv èväèå®bè Š≈ ø bè Š≈ °Š¯n 18 .büšØ èšld ˙≤ èiüÔÐ≈ £ð¬ ¢ c˚Š˜C≥ ¢

ø ½ ÈØš èłm èvä üšØ ¦ Øš òÆš P˚Š˜ýv ^ü ± ½ †’Ð≈ ü©óšÆ 32.¢ ¢ a˚˝≥ d`P ¢

èŠvP@a ¾ ü≠ ùð√P` èâþ¯ŠvÐ èvþüÔł∞

ø ¼ © ¼ aèÐv c˚Š˜C≥ d`P èjb ` èŁm ìłm ^èðv ¢ aèÐv èÐvèÐv ïC©èjbü’®¢ Ë© © PîH m°Š¯n ä√ èå®ê ä√ üý√ ¢ È≠ .büšØ PüšØ †œýv˙≤èiVèâä H´cž£Ð¬ ]ì m c˚Š˜ýv d`P]ì m ¢ 30 .èŠâ©ïäv XèÅÿýËšØP èi½aüªU ˛©¢ ŠvP òÓÐ ¢ H ≤ ≥ Šâ≠ ¢ Ô÷Ł üý√ d`P büšØ °Š¯ ä≈ û◊ýË èi¢ ä√ Pü” ®èâþŠ¯Ðv P˚Š˜ýv °Š¯n 19 äȬð P ¢ ]˚∆ £ð¬ b `è−á±ès ü©ïŠvèn˚¥ cdèt c˚Š˜ýv èâþŠ¯Ðv èvþüÔł∞ P˚Š˜ýv ³°œ È≠ ¢ © ^P ¢ ä√ üý√ üý√ èvþü≠ ùð√P` ˙Ô™V` †Ł± d`P èŠâ© ¢ Â√Š P 20.¢ ≠ £©ínè−t ¢ ø ½ ïÐv˙º ê †ŠÈÞ¯Šâ± ˛©£©üä√ ê ŠvP ¢ Šv P°Š¯n b`£©üä√ Šâ≠ 31 .èŠvP£©ñ≈ÐŽU ü©cž˙Ôł÷Ð≈ ø ^P¢ ä√ ¼ ©¼ äÈð¬ P£©í|ä√ V` °Š¯n aèÐv ³°œ üý√ !èâþŠ¯ÐvÎïC©è ®¢ .èŠâ´ìłm ^èðv ¢ aèÐv ¢ ≈ È≠ ^P ¢ Øš èšld •ý≈èt c˚Š˜C≥ ï−áŠ¯ÅšÆ Øš òÓÐ •ł◊H®üŁ± P˚Š˜C≥ ¢ †ø V` ¢

È≠ ^P ¢ ÈØš èłm èvä üšØ dè−t ˚¥ VdèÐv`U˙Ôð≈ aPd`Pèåý≈ èŠâ´˙≤˛ ƒèåÐ≈ P˚Š˜ýv ïC©¢ Í.¢ šØ èŠv@P£©üšØVîävŽd šØ PüšØ aèŠâý¯tU aPèåý≈ èŠâ´üÔ®V` ïC©è ®d`P¢ ± ½ ¸≠`U òÊŠÈÁ ä√ \üŠ√ ø b`U£I´è−t ¢ äȬð P¢ ä√ ènŽd ò‰©ÎïC©è ®¢ °Š¯n ¢ ä√ ò≤U@PdPîkèn ^MHP èåý≈ ò≤U@PîäâŸýË≠`U ê òäËð¬P ¢ ŠvP

16

© ^Pè匊vU¢ ø P¢ ä√ ¼ †’Ð≈ òÓÐ≈P èâþŠ¯ÐvÎ SU¢ aèÐv ïC©èåý≈ òÆš d`U½ ”j ¢ ø P d`P èŠv@P¢ √ üšØ ¢ ý√ žd`U ¸ ¢ Š¬˙¿ V` ˛ ƒ üšØ PîŠâ𬠽 †Ê„−ø °Š¯n ä√ ¢ þȯŠvÐ 21 .èŠâ©dèŠâð¬ d`P èŠv è}≠ ¢ äȬð P ¢ ø ¼ ø aèÐv ¢ cP ïC©è ®¢ Øš ˛©òfi” r ]ì m cdè ÿý≈ d`P ]ì m ¢ © PîH m ¢ ä√ °Š¯n !¼ d`P ¢ aèÐv ≥ Â Ë ý ≠ ä≈ ¯ œ â ä√ ì ®èâþŠ¯Ðv P˚Š˜ýv °Š¯n ä√ ¼ ¢ aèÐv ³° Š 22.büšØ °Š û◊ èi¢ ø bü≥Ždìn ¢ äÈð¬ P © ó‰¡ VîÅ∫ !`£©½ £©T a ½ ètüÐÈ”n ¢ †”ŁÄ∫ ïC©è ®¢


131

18-2:16èuü≠

± ýÈœt È≠ ¢ © SèåÐ≈ •œ ´ üœt³°Ð¬ ït`˙ÔÐ≈ W˙πù©óý≈H°Š¯n ½ ŠvU˛© ½ adèŁÄ≈ý ïp˙∫•ł◊H®èŠâ©d˙Ê≥ ü©dèi³bP£—ävê ¸≠`UòÊŠÈÁ üý√ ¢ óý≈H12 ?¢ ŠvP¢ äÈð¬ P°Š¯n ½ ´ `£©½ aP@¢ ¸ä¬ènP˛©ò‰©£©@P üý√ ¢ ¸Ð¬èvÞ ïäv ït`˙ÔÐ≈ íÐvèu ü©¼ √ èvþü≠ ïäv ˛ ƒü©ü©óý≈HòÓÐ≈ ½ .èj¢ ¸ä¬ènP Ydè ÿý≈ èâýœt°Š¯ ä≈ £©½ †≥î m ˛©büœkèn `U½ ¸¿`ê ŠâЬ £©üä√ ˛ ƒü©Î 13 ø c˚¥`U ¢ © £©½ èŠv èjc£©½ †ÐÈN◊≤ ¢ †‚≠è Ä≤ ˛©ê ŠvP ò‰©V` Š√ P èjc£©dè|ä√P èic˚¥`U ¢ © £©Xèièiê óý≈H °Š¯n ¢ ŠvP ò‰©

£©õ √è p ü©UPîŠâ ¬èŁm ˛©^Pdèi³bP£—ävïC©°Š¯~n °Š¯ýâ ¬è|−ø ü©dPîkèn ^P îÖÐ√ ä√ ^P ¸ý¬ 2 .¢ Øš èšld c˚Š˜ýv ïC©è ®d`P èŠv ìÐv ü©dèi³bP£—äv^P ¢ ä√ °Š¯n ¢ ø û”Öý√ üý√ ü©½ ¸≠`UY˚Š˜C≥ °Š¯šl òäËø °Š¯ý⊬è|−ø òæ ½ †’Ð≈ ¢ ý√ ä√ adüð√d ò“Šâ›„ ^èðv c˚Š˜C≥ ? ¢ ¾ šØ èŠâ©²W£ ±°Š¯n ]˚ı≥ ù©¢ © ^P d`P .£©¦ ø îÖÐ√ ¢ ùŠ¯ðv adèŁÄý≈ Y˚Š˜C≥ üý√ ¢ ³bP£—äv½ †ŠÈÞ¯Ä≈Ð °Š¯n ½

äÈ’®¢ ø ¼ äȬð Pdèi³bP£—ävV` ¸ý¬ 3 .èj¢ ´ üœt£©ïäv ½ œt Vdïäv d˙Ê≥ dèi aP@¢ Í.¢ †≥î m ˛©½ ¸≠`Ud`P˛©PîH m °Š¯n ½ ¸¿`òÆš ê ŠvP ïC©è}≠ ¢ H≤ ≤÷ H Ô÷Ł aP ÈØš èłm èv䣩èŠâ©¢ ø ½ ÔŁ ê ¢ †≥î m ^P ¢ kèn P˚Š˜C≥ ïC©büŠÈ©?¢ … žîC´ïC©ê ä√ UüÔ®žîå®d`P¢ ^`îCœ •Ł◊H≤üý√ ˛©¢ šØ èšld£© ¦ ýv bè Š≈ !¢ Ðâø Ë©½ ·Š√˚¥− ˛©Pî òýË≠îÐv °Š¯ ä≈ òÓÐ † mH ýË≥ N (13-12:11ò )

H≤ H≤ —äv Ô÷Ł aP 4 .¢ Ô÷Ł ¢ äÈ èn ½ èŠâ©¢ aP˚Š˜C ± °Š¯ ä≈ ½ ¸¿èq °Š¯n šØ ˛ýƒ@PX˚−¥ ¢ ≤ H Ô÷Ł V`¢ ÈØš èłm èv䣩 ©¢ ä√ èŁm í|ä√ ¢ ø Xèi°Š¯n !¢ Øš Xü”Ö≥ ¢ èáŠ√PîÖÐ√ ¢ ≤ H äȬð P ¢ Ô÷Ł Rü≠ ïC©èjb`£©Xèi ´ °Š¯ vìÐv °Š¯n b`˙Ô™¢ V` ùð√ 5 .¢ ø °Š¯n b`dPUï p˙¿¢ ©ê äȬð P¢ ä√ dèi ³bP£—äv èŠv ìÐv ü©ê ŠvP˚šl ¢ kèn ¢

Ôý≈ ¢ Øš d ° ³ ø ü©½ aèÖ¡P` XèÅý≈ ³bP ò‰Š√˙º 14 ò‰Š√˙º ïCœävüł± .¢ ø ïŁm` ^P ¢ Ôý≈ ¢ ýÈÔ®d ½ ø ½ ä√ £©îŠâÁäÈý¬ £ð¬ \üŠ√ V` ¢ †ÐNÈ◊≤ ¢ ¸≠`U ¢ ý≈ H Hý≈ ø dPî p˙¿¢ ” ð≈ ¢ ä√ ^P ø büŠ¯áŠ√˙º¢ ä√ \üŠ√ 15 .¢ äÈð¬ P°Š¯n bü´ü≠ ó ÎïC©è ®¢ —k × ˙¿èâä ý¯C©èiê Z ¢ kèn c˚Š˜C≥ £ð¬ •Ł◊ ïC©èåł∞ üð√ ¢ ä√ ^HP6 ?¢ ýÈØš èłm èväPü” ®úŠ√˚−¥ d`P¢ Ô∞ł Pü©¼ Øš P`TP † aP@ .íŠâý¬ èi³büýÈŠ¬Žd XP£´ü”Šâ©dPŽ˚šl dèłm è ®¢ Ł±P` ˛©bü≠Ucdè ÿý≈ ïCœävTèm .üšØ ¢ Ë¡ ≠ Ž£Š¬`èâýøU òäËð¬P è ® ¢ ø ^P ¢ ä√ ^HP Øš èâýä¬èŁm òÆš PîH m ]˚∆ üý√ ü©½ òýËŸŠ °Š¬Ž˚Š˜HCł± üŁ± °Š¯n ˙ flä√ ˛äƒèáä√P ¢ aèÐv £© •þ˯ŠÐv î~Łm d`P ¢ ø c˚¥`U ˙Ôð≈ 7 .cU•œkXP£´ü”Šâ©dPŽ˚šl`U .°Š¯šl ½ †ŸŠË¡ ¢ Ð√ °Š¯n ˙ flä√ ˛©PîH m V`°Š¯šl èvý@PèŠâ©£ð¬ •Ł◊ý≈ ,è ®¢ ø ^HP¢ ä√ ^HP.bü’ŠË´XP£´ü”Šâ©dPŽ˚šl ùŠ¯ývè ®¢ ä√ ^HP? ¢ ©½ ¢ d`PûÐ√èÑ≥¢ †·Š√˚−¥ ˛©Mòæü≥ ïC©òÓý≈ ò ∂˙≤˛©PîH m ïŠvÎ 16 šØ ≈ ≈ ý ð Šâ≠ Ž£Š¬`è øU òäËð¬P è ® ïʼný¯ðâЬ .°Š¬dPŽ£´˛´îävŽd òäËð¬PRü≠ °Š¯n òäË−ø`d˛©b`£Š¬£◊ ˛© büŠÈЯäv ê kèn ¸ý¬ 8 .cîåŒIk XP£´ü”Šâ©dPŽ˚šl ùŠ¯łÄ £œ âý ø ½ Øš èŠv@P¢ ø †Ł± èâä ±üŠ√ TP` ¢ äȬŠ U ˛©½ †šØè−tUèÐv ˛©PîH m ¢ ¸¿`^P¢ í mPU°Š¯n ½ †šØè−tUèÐv ˛ ƒPî m Rü≠ ò Ë©.¢ ^ü ± šØ òÆš dèŁm ˛ ƒèâä øY˚ИC ± ¦ È≠ ¢ ©¢ ä√ üšØ ù−µü©òšÆ Yž£Ð¬ ¢ èi³bèÅæ@P`³°Š¯nŽd17 .°Š¯šl ¢ šØ d£©¦ ≤ Šâ≠ ¢ ø ½ ø ¢ þ√ üÔł∞ ê Øš èâýœtüšØ ³°œÅ èväèŁmíþv †·Š√˚−¥ òËÐ šØŽîn ³°œ ¢ ŠvP¢ ≤ .èâýœtüšØ °Š¯ ä≈ ³°œÅ èâä ≠îÐv èiïÑÁä√

YUèt− Y˚¥`U d`P _ìq

ä√ ø dèi³bP£—ävŽdèÐv ïC©ü…U ^P ¢ ø Yîä⟓ઠüý√Hüý√ ïC©è ®¢ èŠâ≠ Xèi¢ ø bü´ü≠ ˛äƒèm`d°Š¯n dèÐv`dèiüý√ Rü≠ ¢ © èŠâä¬HU ^Pbèšl¢ üšØ £©fž£Ð¬ ¢ šØ ý√ üšØdèŠâ−ø .°Š¯šl ¢ È≠ ^P 9 ³ Ł± óý≈H °Š¯n ˛´îävŽd ˛©èŠâä¬HU ^PÎ büšØ èâý’®°Š¯n ¢ ° ´ `£©èáŠ√Póý≈H £´P.`£©òýËø`U¢ ø ³bPüšØ ¢ √ èðv ü©b`Ž˚Š˜Cł± èŠâä¬HU d`P¢ ≈ ≈ ´ °Š¬UždüÔł∞ •ý≈èt Pdè ÿý≈ °Š¬Ž˚Š˜Cł± ïŠv ˛© äÈšØ dó èu `ó PUüý√ ¢ ˙Ô™TP`¢ ý≈H èŁm èŠâ©ït`˙ÔÐ≈ £ð¬ ó®d`PcždüÔý≈ èiùŁ± 10 .èjc£©SüÐÈ¡ °Š¯ ÿ Øš èâýœt Øš èâýœtèŁm èŠâ©ït`˙ÔÐ≈ òÓÐ≈ £ð¬ VUèŠvŽd † ½ ’Ð≈ èi^Püý√ ¢ PždüÔý≈ üŁ± ¢

ø ½ Øš èâýŠ¬U_ìqü©YüŠÈЬ òäËð¬PüŁ±Î 18 ¢ adüª Y˚¥`Ud`P¢ äÈ”n äÈ”n ½ ø ½ ¸ä¬èŠvUîÐv £ð¬ ¢ ³ Ь ½ ¸ä¬èŠvUîÐv V`òÓÐ≈ £ð¬ ¢ †’Ð≈ V`üý√ ¢ YUè−t ¢ adüª ïà”Ñ≥ d`P .¢ šØ èâýœtüšØ ½ šØ èvý£©YUè−t ° šØ X£Ł◊≤ èièväŽd V` üý√ ¢ © èŠâä¬HU11 .¢ ä√ £©èväŽd èŠvü´òÓÐ≈ TP` ¢ ä√ £© °Š¯ ä≈ ° ³ Ь ït`˙ÔÐ≈ íÐvèu óý≈H°Š¯n \èâý≥`Sèn ¢ Í.¢ šØ èvý üšØ TP`¢ šØ èâýœt


132 ø ^P¢ ä√ Xèšl£Ð¬P d`P˛©Mòæü≥ ˛ ƒèåÐ≈cdè ÿý≈ !°Š¯ ä≈ ÎïC©è ®VdèÐv`U¢ ≈ þ ä≈ ≠ P`¢ äÈÔ PòŁ∞ VdèÐv`U°Š¯n b`U˙≤V`üý√ .òäËHø °Š¯ ˛©büŠÈЯäv aèÐv ˛©¢ ½ ´ °Š¬£©ïäv ïÐvüý√ òÓÐ≈ òÓÐË©£ð¬ Í.¢

©¢ √ä £©]èÖ≥ d`P üšØd † È ≠ ¢ H ½ ≥a ¹ ü”n °Š¯n büšØèâä ´ üšØd dèŠâN ¬ý ¢ N) (42:9ù¡˙≤ ;22-21;7-6:18òýË≥ ø b`U£I´è−t ¢ äȬð P ¢ ä√ \üŠ√ ü©bü´ü≠Î ïC©è ®¢

17

©¢ ä√ £©¹ ø ½ aü”n °Š¯n büšØèâä H´ üý√ ½ aèÖ¡P`¢ †’Ð≈ ¢ Šâ≠ ¢ ´ °Š¯ v@P¦ V` 2 .èjüšØ †Ð¯t èib`Ž˚Š˜Cł± ³bP b ùŠ¯ðv ³ ü©^üÂΩP ³°œ ≠ £ð¬ büšØPd ˛©büšØèâä H´ü©b`d`Ž˙ÿ®³bP üŁ± ïC©ô ◊−æ V` ¢ šØ èvýèŁm ¢

8:17-19:16 èuü≠ ½ ≠`U ê d˙Ž ‡≠ d`P ò≤U@Pîâä ≥ ¸ ŠvP

ä√ \üŠ√ 19 ^èÐâ≠ °Š¬˚ý˜ Ð≈ V` .èåý≈ ò≤U@PdPîkèn ê ŠvPÎ ïC©è ®¢ ø ïŁm`^Pèåý≈ dPîkèn ½ ˚šl V`¢ †’Ð≈ V`ïCœävüł± .èåý≈ èvý£©èŠâ©³°ý¬ ¸Š¬Žd ©½ èiXèvä dŽ˙‡≠£ð¬ bèšl` 20 .èvý£©°Š¯ývüªU•ý≈èt ¢ ¸©ü−µ `³bè−t Žd`d © ^P .èåý≈ èâýšØd òÓÐ≈ ò≤U@P ¸Š¬˙ ∫ ê cždüÔð≈ £ð¬ ³bîÐv XèÅý≈ ¢ ŠvP © ò≤U@PdPîkèn ^P ï−áŠ¯ÅšÆ V` d`P ¢ Ôý≈ bèŠâÂä¯åð≈ © ˙Ô™¢ VŽdP`dU dîp ¢ ø ¢ ä√ èå® †Ł± ò≤U@PdPîkèn 21 .èåý≈ èâýšØd Pž£ð¬ ˚šlèÐv ¢ © èvý üšØ \dès ¢ ø ^P üý√ èâýŠ¬U ê √ üšØ ¢ ÷NłÐ≈ ¢ © òæP üý√ dŽ˙‡≠ ¢ ä⊯åð≈ †Ł± cž£œþv¢

≠ fîävèÐv ü©˙ÔýËð¬ cž£Ð¬ ê ”j ¢ äȬð P a`žU °Š¯n dîäâŸæ d`P ¢ ŠvP °Š¯n ¢

ý√ @P¢ NýÈ© ïC©PüšØH èáŠ√P ¸ ý¬ .èåý≈ èvýèâþ≥ QüÔÐ≈ òäˬðP büŠ¯áä¯åð≈ ˛©^P d`P ¢ Ôý≈ ¢ ý√ èŁm ¾ ü©dŽ˙‡≠ ïýâ−ø˙º .èŠâ´˙≤ dŽ˙‡≠ îÖÐ√ ïp˙∫ •ł◊H®22 .¢ aèłm ü© ≈ ≈ òÓÐ dPîkèn V`ïC©èŠv@PòÓÐ èáŠ√P³bUê ŠvPèŠvUSPžU °Š¯n Uü´˛©Xèšl£Ð¬P£©èåþ≈P

È≠ ^P 3 .¢ √ èŁm üšØddèŠâ−ø üšØ ¢

Šâ≠ 23 .èŠâ´èŠvU £©³°ºU °Š¯n ˚Иu ü©^P d`P èŠâ´˙≤ WP`dP ó I ¨èr V` ° ³œ

© Vèâä H´˛ ƒèåÐ≈ P˚Š˜ýv £´PÎ _èÜý√P £´P`U ¸ ¾ ä¬PžU ü©^P c£©Xèi¢ ø Püý√ üšØ XUèvä £ð¬ büšØèâä H´¢ äÈð¬ P¢ ø P˚Š˜ýv £´PïC©è ®d`P 4 .£©]èÖ≥¢ ≈ ø •Ł◊Hý≈ d`Pc£©òfi” r òÓÐ dèÐv ½ aèt °Š¯n ³bU•ý≈èt c˚Š˜ýv ˛ ƒèåÐ≈ ˚šl ¢ H≤ ® ’ ïŠv ¢ © @PïÐâý¬˙≤ Ô÷Ł ïC©¢ Í.£©]èÖ≥¢

√ üšØ ¢ ý√ èåþ≈PúŠÈ≠è|ý√ °Š¯n †’Ð≈ ¢ Pž£ð¬ °Š¯n Uü´˛©Xèšl£Ð¬Pü©dŽ˙‡≠£ð¬ d`U½ ¼ èÐv c˚Š˜C≥ cPPdè|ð√ V` 24 .è匊vU d`P èn˙º ó∞d £ð¬ •Ł◊H≤ Xèšl£Ð¬P a ≈ ˛äƒèðv ò“}ä√PòäËð¬PV`ïC©˛©¦ ^dPŽîHC´d`PcU³ñËÔÐ Š ^èðv c˚Š˜C≥ ü© dŽ˙‡≠ úŠÈ”|ý√ °Š¯n R@P°Š¯n ïC©büŠÈ©cU£©£ý¬ ü©³bèÐvŽd Y˚Š˜C≥ £©ü—åÐ≈ °Š¯n

?¢ ³ èÅŠ≈P Pdè ÿý≈ šØ P£žÐ¬ èâä ¯ýC©b

ä√ XèšlP£Ð¬P ¸ý¬ 25 !büšØ èšld èåþ≈P þȯŠÐv ïC©èŠvU aPüŁ± ¢ †Ł± üý√ £©UèŠv ¢ Hý≈ ≠ Šâ .èåý≈ XPd@Pèió‰¡ ˚šl ¢ Ô÷Ł £ð¬ bèšl`èåý≈ VîävŽd ¸ ¬èÉ≥VdèłÄŠËЬ üý√ dŽ˙‡≠³°œ

ø îäv`Pî m ¢ ä√ bü≠üµd ïsè pP°Š¯n ³bèÅŠ≈PcdèÅšÆÎïC©è ®¢

5

Øš ¢ ø ³°Š¯łm d`P •œt V` üý√ aP .èåý≈ °Š¯n ˛´îävŽd ˛© üý√ ïCœ Ð⣱ d`P ¢

Øš P˙Ô™°Š¯n úŠÈ≠è|ý√ © ^P 26 .¢ Í.£© cdèÅšÆ d`P c˚Š˜ýv V`ìr ¢ ≈ ≤ ø ‰© © ø ³bP¢ ä√ îäv`Pî m 6 ä√ PU¢ © ˛ ƒPd³bèÅŠ≈PPdè ÿý≈ £´PÎïC©è ®¢ ¢ ³°œÅ òÓÐ≈ ¢ ò èvä£ Uîn Y˚Š˜ýv £©²ñäË’ð £ð¬ bèšl`¢ šØ èyž£´Pž£Ð¬ ³bèŠâ≥dU ≤ ≈ ≈ ý≈ H ä≈ ýÈ’®¢ ø ½ ©½ © 27 .¢ ø ò‰©¢ ø bè Š≈ ïC©¢ √ @P¢ ø bèšl` ïC©¢ † ±dU ¢ aüýÈ’−æ ó üý√ èvý üšØ òÓÐ £Ð¬P£Ð¬ ¢ ¢ šØ °Š¯ ³°œÅ òÓÐ ïŠv ¢ šØ °Š¯ ä≈ ä√ dPîkèn © £© ˛äƒèÐv˚ˆ≤ üý√ ¢ Øš ½ aèÐv ò‰Š√P £´P ïC©è ®¢ .èvý üšØ dPU£Ð¬ bèn˙ºPdè ÿý≈ V`òÓÐ≈ üý√ èŁm£´°Š¯n dîäâŸæ d`P èŁm £©ž˙Ô®P èŠâä¬HU ü©dŽ˙‡≠ ¢ ≈ ©¼ c˚Š˜C≥ ïC©büŠÈ©28 .cU ñ aèÐv c˚Š˜C≥ õ¡P` °Š¯n ³ËÔÐ Š ˙Ô™¢ d`P ˛ ƒètd PŽîŠvP ^IP V` ïC©èjc£©Vèj@P°Š¯ ä≈HPdŽ˙‡≠ .°Š¯šl ˛ ƒèåÐ≈ ²ñä≈èðv

Ô∞ł P üäÈЬ XUèm ¢ æ È≠ ¢ ©¢ ä√ £©Xèi°Š¯n ½ ¢ †ŠÈÔ®^èðv cdè ÿý≈ ïC©üÔŁ÷ ïŠvÎ

ä√ XèšlP£Ð¬P 29.°Š¯ v@Pïäv £ð¬ ïC— †·Š√˚−¥ ˛©Mòæü≥ ïC©è ®¢ ½ Łm ˛© aPŽîr æ ÿ ≈ ý äÈÔ÷Ł °Š¯ ä≈P£©fž£ð¬ ü©³bP°Š¯šl ^èðv ¢ Øš £©üä√ ê © ³bP°Š¬£Š¬£◊ ˛©büŠÈЯäv d`P Øš èâýý¬ üŁ± íšl °Š¯n ³°Š¯nŽd üŁ± ïC©¢ Ðv èŠv ¢ èvýP£ł± ü©büŠ√£œ ŠvP ¢ © £©óýË H± Xèi°Š¯n ½ Øš ä√ dPîkèn ¸ý¬ 30.`U Øš èâýþ¬ü≠ü©˙Ô™ †Ł± ¢ †ŠÈÔ®£©üä√ V`¢ ïäv W˙π^Püý√ Xèšl£Ð¬P¼ aèÐv c˚Š˜C≥ cPè ®¢ üý√ ¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ èå®d`P!@Pdîäv P?èj¢ ’® èŠâ©üý√ ¢ ø ^P òäˬðP V`üý√ ¢ Ôþ≈ P ò∞Ł VdèÐv`U ¢ ø °Š¯n büŠÈ≥U@P¢ √ üšØ c˙≤ ˛ ƒü©£´Pï ® òÓÐË©8 ?èŁm •þËŠ¯Ðv ¢

7

’® ¢ ø ^P üý√ ! °Š¯ ä≈ È≠ c˚Š˜C≥ ïC©èj¢ ]èp d`P è|ð√ èväèå®èiXè−t ¢

´ °Š¯ vT ò“ŠvîÐâý¬ ê äÈð¬ P °Š¯n büŠÈ´îävd ˙Ôð≈ 31 .¢ ŠvP °Š¯nbü≠U ¢


133

30-9:17èuü≠ Šâ≠ ˛´¢ √ @Püý√ ½ ä√ \üŠ√ ^PV`³°œ †šØè−tUèÐv ˛©PîH mÎèŠvU aPüŁ± ¢

√ @PW˙π √ @Pïäv ˙ flä√ ü©büÔŒäv@PYdè ÿý≈ ïC©˛´¢ ïŠv Rü≠ 21 .˛´¢ ´ °Š¯ ®°Š¯ ä≈ Øš bè Š≈ ½ bèšl` üý√ V` ! ¢ †šØè−tUèÐv ˛©PîH m ! üÔŒŠvU ïC©¢ Øš dîävPòÆš cdè ÿý≈ üý√ ½ Øš Í.¢ †šØè−tèÐv ˛©PîH m !¢ ø b`U£I´è−t ¢ äȬð P ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 22 cdè ÿý≈Î ïC©è ®¢ √ @P³bU V` ¢ È≠ ø °Š¯n büä√U ¢ © XU@P³°Ð¬P †Ł± ïC©èj¢ ³bU ê ŠvP ¢ Šâ≠ ¢ ´ üœt ïäv •œ ´ `£©¦ äÈÔŒvŠU ¢ © ŠvU ü©^HPóý≈H ³°œ .¢ ùšØPü ± ˛©¢ ´ °Š¯ ®¢ ø óý≈H Rü≠ 23 Øš bèšl` V` üÔŒŠvU ïC©¢ bè Š≈ V` üÔŒŠvU èŠv ¢ Ë÷Š¬ð ø P¢ √ üšØ ¢ ý√ èŁm ¢ Ôł ¢ © ³bPüšØd°Š¯šl`üšØd£ð¬ bè Ł∞ óý≈H!¢ †≥ ¢ ½ šØ .`žîävü…žU

ä√ èå®c˚Š˜C≥ d`PcU³°ł± èväè客 È≠ c˚Š˜C≥ d`P@P£©³°’ð≈ cž˚ð˜C©c˙ÔýËø ¢ © ¢ ≠ èå®èväèå®òÓÐ≈ üý√ îÖÐ√ ¢ äÈŠ¯ðv ä√ ùŁ± £©üä√ V` 9 .¢ XèŁÄä≈P½ †≥î m òäËð¬P ¢

Hý≈ ≠ ä√ £©PUP ïŠv£œ−t ò∂ü› ± ˛ ƒü©èi^P ¢ Ô÷Ł ¢ È ¢ © ^P ¢ Øš YU ˛©¢ Øš òÆš èvý üšØ £©üä√ ïC©büŠÈ©°Š¯ ä≈ ½ äȬð P V`ïC©èvý ¢ ad`˚ ∆ ˛ ƒü© ê kèn ¢ ‡ý√ ≈ © ¢ šØ èvý üšØ ü´TòÓÐ £ð¬ óý≈HóŒm ò‘≈Š ùÐ√ 10 .c£©íŠâŸ ˛©óŒm ¢ È´ ¢ È© U˚ð˜t cdè ÿý≈H ïC© üý√ óšÆ ïC©ü’®d`P `£©Pdüð√ óý≈H ü©bü≥èi¢ Æ Øš èŠvUXèŁÄä≈P¢ ä√ óš ü©× Í.¢ Z˙ºcdèÅšÆ d`P°Š¯šl £©üä√]˚∆

üäȬРdP£Ž ´£œt− ”j ø ó“−t`£Š¬ \üŠ√ 11 ø íŠâ PüšØ èvý£©˙‚ø ¢ .èŠâ´ìłm ü©ïŠv˙≤èt ¢ ø ^P ò≤U@P^U £ð¬ bèšl` .èłÄäË’ð≈ °Š¯n b `èjê ¢ ŠvP V` bèšl` 12 » ¬ ”n √ © © Š ò ždü© †ø V` ïC©büŠÈ ¢@Pïäv ¸ ˙¿ ¢ \üŠ√ V` d`P ¢

—k ¢ äÈ’®d`P¢ —k ¢ ä√ dè|ð√ ¢ ø ŽdP`@Pîäâ”Ðv ü©\üŠ√ÎV` 13 .¢ Ôý≈ ½ ¢ ¸≠èm ˛©èŠâ¬ä UH £ð¬ înP@VdèÐv`U ˛©\üŠ√ ý≈H √ @PVdèÐv`U XU@P³°Ð¬P †Ł± Î24 ø ˛äƒèÐv˚ˆ≤ èu@Pîäv`Pî mÎ ïC© .èjüšØ Xü”Ö≥ °Š¯ ÿ üý√ èj¢ Í.èn˙ºUîn YdèÅšÆ ¢ ä√ \üŠ√ 14 äȬð P óý≈H d`P `èŁmÎ ïC©è ®d`P è匊vU ü©³bP ¢ äÈœÅ∞ł ò“ŁÄ≈Ð ]˙π Y˚¥`U ¢ ø ]˙π ê © ³bèÅæ@P ¼ aP@¢ V` W˙π ˛©¢ ŠvP ¢ Šâ≠ 25 .èj¢ √ @P ” ≈ð ¢ ø ^P ³°œ Íü≠èâýЬ ü©büäÈšØèi †−øPU£Ð¬ úŠÈ≠è|ý√ ò Ë© XU@P³°Ð¬P ¢ ½ © bü´ü≠ ¢ © d`U ^P d`P èjc£© ü©³bP ¸ý¬ ¢ √ èŁm èŠvU £©íýâ¡ büÔý≈èšl ¢ Ôý≈ ¢ © büäÈšØèiò≤U@P^U V` †Ł± .èj¢ šØ d èŁm ^èðv ¢ ©¢ ä√ @P£©¾ ò‰Š√P½ ¸≠èm ˛©èŠâä¬HU ^P°Š¯n büä√U¢ aü≠ XU@P° ³ ЬP 26 ý≈ ¯ŠmŁ ˛´üšØòÆš ä√ ènŽd ¢ © Wüä√ 27 .òÓ °Š¯n ïävènŽd¢ © Wüä√ ïC©¢ °Š¯n ¢ Øš d¢ ý√ èłmdbèŠvUè−t d`P¢ ýȯŠvð ¢ ý√ èå®Rü≠ üšØ í mPU°Š¯n òýË−©˛©Wüä√ .¢ Ôý≈ ¢ ý√ £©èŠâ©òÆš èáŠ√`V`òÓÐ≈ °Š¯n ³bU¢ © ¢ ä√ d`PèŠv@P aìŠâø ¸ý¬ ¢

ø °Š¯n ³bP˙Ôð≈ P 15 .˛ ƒ üšØ eèÜ−ø ŠvUïŠv ê èŠâ´èðv eèÜI−ø °Š¯n ïC©£©•œ ŠvP ¢ © \üŠ√ aü≠ ^èðv ¢ .˛©úŠ√˙‡ý√ ˛©PîH m °Š¯n ŽdP`@P îäâ”HÐv d`P èŠv@P£©¾ © \üŠ√ V` 16 .èŠâ©PUP ïŠv£œ−t èi^P d`P èŠâ´ê åŁ∞ °Š¯nbü≥îu ¢ ä√ \üŠ√ 17 c˚¥`U! ˛ ƒ üšØ eèÜ−ø üý√ ü©büŠÈ≥U@P^UÎ ïC©èåł∞ üð√ ¢

ä√ ènŽd ¢ © [ü≠ 28 .¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ £©PUP ïŠv£œH−t èiPîH m ïC©èåł∞üð√H ˙Ôð≈ 18 ? °Š¯šl bè ® üä√ PîH m òÓÐ≈ °Š¯n ¢ šØ èŠvU £©Qìšl ü©bü´ü≠XèÅý≈ ¢ © Y˙≤èt ^P Ôý≈ ¢ © W˙π òæP ùÐ√ ½ ä√ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 19 ?ÍèŠv@P°Š¯ ä≈ P˚¥`HU ˛ ƒü©V`ìr¢ .¢ aTèm üý√ èŠâ©Qìšl ü©X`ît †Ł± ¢ ¢ ý ÷≈ ø ^P ä√ üý√ ïCœävüł± ïC©è ®d`P ! èŁm ìłm ü©˙Ô™üý√ aP d`P •þ≈PÎ è ®¢ ý√ £©½ ýȯŠvð ¢ ý√ èå®Rü≠ V` ïCœ YŽ£Š¬dó ¢ adèŁÄ≈ý d`P½ † ±`˙º`îŠv£ ± ¢ Ð⣱ ¢ ≈ ý H Ô÷Ł ¢ ø ïŁm`òŒáŁ± èŠvT ³bèÅŠ≈P È≠ ¢ © ¦ ý√ £© Í.˛ ƒ üšØ eèÜ−ø ¢ ù √èšld ˛©UüH ± d`P ¢ ]`˚ı≥ °Š¯n ˚Š˜Å‡ý√ ˛©b `˙Ô™¢ Ôý≈ büä√U b ³ P üý√ èåý≈ èšld èŁm £©ždüÔł∞ ü©˚ˆ−æ ^P [ü≠ ³bU ùŁ± 29 .¢ Ôý≈ ¢ Øš d ˛ƒð èå®òÆš èáŠ√` Rü≠ òÓÐ≈ ø ³bèÅæ@PïC©P üšØ èáŠ√P ¸ý¬ .¢ ¢ √ üšØH Qìšl †ø V` d`P ò–k¢ ä¯t £Ð¬ ¦ 30 .¢ ^dèÐv ˛©R@Pd`P ê yîäâ´ √ @P£©¾ òæP í|≠èÐv ½ ¸≠èm ˛©èŠâä¬HU üý√ èj¢ aü≠ VdèÐv`U †Ł± XU@P ° ³ ЬP .˛´üšØ W˙π

Øš dîvä P cdè ÿý≈ † ½ šØèt− UèÐv ˛©Pîm ¢ N) (41-37;28-23:24òýË≥ ä√ × ø °Š¯n büŠ¯áŠ√˙º ø \üŠ√ ¢ ô·Ð√ ¢ PîH mÎ ïC©èåł∞ üð√ ¢

20

√ @P ¸©½ Í?˛´¢ †šØè−tUèÐv ˛©


134 H≤ Ô÷Ł ½ V`ïävd` .˛´cUïäv úŠÈ”|ý√ ¢ adüª ïŠv üý√ b `TUû± èi^P ïÖŠ√dŽU H≤ ý√ èâýø ¢ Ô÷Ł Í.˛´¢ šØ dòšÆ ¢ ä√ îäv`Pî m 6 ≠ P` ¢ ä√ £©òºèÉä√P èvä ^ P ïC©! üä¯tÎ ïC©è ®¢ ¢ © PîH m 7 .¢ Øš †”Ñ≥ d`P òäË·≥ •ł◊H®òÓÐ≈ °Š¯n ½ ¢ aèÐv ˛©ú›äÈ≥ ý√ dè|ð√ ¢ ø Pb d`P ¢ ³ Ua ½ Pd Rü≠ VîŠvîäâÂð√ šØ èâýä¯t ˛©³bP PîH m °Š¯šl ¢ ≈ ä≈ äÈŠ¬ U a PüŁ± °Š¯ P PîH m d`P ¢ òÓÐ °Š¯n ¢ šØ èâýŠ¬U ]èÉä√P °Š¯ ä≈P èJâä Š¯àŠ√ ø óý≈H °Š¯n d`P 8 .èvý£©°Š¯ ä≈˚Š˜C ±èvý äȬð P PîH m ïC©büšØ èâý’®ïŠv ¢ büł◊NÐ≈ ¢

14:18-31:17 èuü≠

ä¬ äȬð P èj¢ √ èŁm ïäv ¢ äÈØš d £ð¬ ¢ Ôþ≈ ü©³bU ^PÎ 31 ¢ ł÷ŠË ò≤U@PTP` ¢ √ Tïäv ˚šlèÐv ¢ © ˙Ô™ü© ³bènèt °Š¯n ½ †ŠÈÔ®ò≤U@PüŁ± W˙π^Pd`P.èj¢ Øš èšld£©Xèi √ @Pïäv ü©˙Ô™£©¾ aü≠ V`ïC©¢ ü©YüŠÈЬ ˛©[ü≠ 32 .èj¢ ä√ èłÄ≈Ð ü©³bèŁm òäËð¬P 33 ?¢ Øš UèŠv V`èŠâ©èŠv@Pù ¦ −µü©˛©¢ ù ¦Š¯ðv ïÖ¡P` üŁ± Šâ≠ èjcUüÔ®ü©^PV`TP` ¢ ä√ £©³bèÐv˙¿ü©³bèŁm òäˬðPüŁ± ³°œ ä√ £© TP`¢ √ èłÄÐ≈ ü©^P V` üý√ èjüšØ ¸¿` ^P 34 .èj¢ `U °Š¯n V˙ÿ®ê ŠvP £´P ½

√ èŁm èŠâ≠ èåþ≈P ü©ê ø °Š¯n ³bP üý√büšØ ¢ È´ òÓÐ≈ üµ ò≤U@P d`P èj¢ ŠvP ¢ √ èŁm èŠvU dž üÔł∞ ü©c˚¥`U ÔŒvŠ UV` èŠâ©üý√ èj¢ √ @PVdèÐv`U XU@P° Øš èvý£©Uîn ½ èj¢ ³ ЬP †Ł± ¢ †”ŁÄ‡Ð√ ˛© ê ŠvP °Š¯ývdüª `U £´P £ð¬ °Š¯ ®35 .èj¢ ≠ ü©ê ø °Š¯n ³bPüý√ büšØ òÆš d ùŠ¯ðv ³WèväP £©ín •ý≈èt Í.¢ šØ VîŠâÁª °Š¯n èŠâä¬HU ïC© èŠâ≠ ¢ ŠvP ¢ √ èŁm √ èŁm èŠvUždüÔł∞ ü©Y˚¥`Ud`Pèj¢ b`U£I´è−t 37 *36 Í.èj¢ ä√ ø \üŠ√¢ Í?èjüšØ õ¡P`bè ® †ø ïŠv îäv`PîH mÎïC©èåł∞ üð√ ¢

M üÁ√ý Y æ ÿ ä√ \üŠ√ ýÈä¬ èŁm Rü≠Î ïC©èŠvU aPüŁ± ü©³bP ¢ Ôý≈ ¢ ýÈÔ÷Ł eès˚−¥ ü©¼ äȬð PRü≠ îäâł± £ð¬ bèšl` 9 îC´bè Ł∞ ïC©°Š¯šl ¢ Rü≠ ïŠv d`P.¢ aP@¢ ý√ Tžîäâ≥ äȬŠ U a ä√ üšØ ¢ NÔ∞ł P °Š¯n ¢ ”Ðv èà≥ ¢ © b`˚¥`U ü©UüH ± Í.¢ ˛©¢ ½ üÐÈÞ¬ èi¢ šØ èvý üšØ dPU˙NH≤bèšl`büšØ ¢ √ ý Ë”Ö ≈ ý ä Ô ¢ © ˛ƒè ®^P \üŠ√ ¢ äÈŠ¬ U óŠ üœävP ïÖŠ√dŽU¢ ù−µü© .è}≠ ¢ šØ d £©¦ Sü›◊≤ ê ŠvP d`P ò‰Š√˙º ê ŠvP °Š¯n ³°Ł± ò≤U@P`U ïÐâý¬˙≤ ê ŠvPÎ 10

Èä ¬ð P aPüŁ±èiPîm H ü©bü´ü≠ ¢

© ˛äƒè ®^P¢ ø b`U£I´è−t ¢ äȬð P¢ ä√ \üŠ√ È´ ü©èŁm£´¢ È≠ ¢ © ¢ ä√ £©èrU d`P èåý≈ TP` ¢ ä√ £©Sü∑` ïÖŠ√dŽU ¢ 11 .¢ ≠ P` ¢ ä√ £©Sü∑` Sü›◊≤ ò‰Š√˙º ŠvU ü©¢ ^P d`P èŠâ´üšØ Pž˙Ô®d`U £©•œ

√ üšØ ¢ ýȬŠ U óŠË”Öý√ √ üšØ ^üŠ√èn ` îŠâ≥P èvä ïC©è ®ïŠv ¢ ¢

18

ä√ £©èrUò‰Š√˙º W˙π èšld ú›äÈ≥ ê ÈšØ èłm èv䣩èrU ï−áŠ¯ÅšÆ ˚Š˜ ÖÐ√ °Š¯n ïC©büšØ èvý£©£œ−t°Š¯n PîH m c˚Š˜C≥ cP.è}≠ ¢ ŠvP °Š¯n b `èjê ŠvPÎ 2 .¢ √Ð °Š¯ ä≈ ò÷ł¨T W˙π ˛©b`˚¥`U ½ Sü∑` Sü›◊≤ ïäv d`P °Š¯ ä≈ ³bèÅŠ≈P ¢ aèÐv ^Pd`PèŠâ©ïäv òÆš VP`£ð¬ ˛©PîH m V`d`Pèåý≈ ïäv džU èiPîH m ü©^Pèåý≈èvý£© ä√ ^HP£ð¬ ≠ P`¢ ä√ £© 3 ?°Š¯šl ¢ ýÈ’®èŠâ©°Š¯ncdèÐv ¢ © ^P Rü≠ ïC©YU ïäv ïŁmüý√ ¢ òÓÐ≈ VŽd`d ïÐâý¬˙≤ `U °Š¯n ïýâ„šØ °Š¯n 12 .büšØ W˙π ˛©¢ ø °Š¯ÅæP d`P büšØ èvýèÅ®°Š¯n üŁ± ïC©è ®d`P büšØ èâýÔ®d ò Ë©£©@P^èðv ¢ © ú›äÈ≥ V` .òÓý≈ òýËØš d VüŠÈЬ ê ïNɱ bPüµU ¢ ŠvP °Š¯n b `èj òæP !büšØèâýŠ¬U ≤ ä√ £©Sü∑`Sü›◊ 13 ^HP.èåý≈ PüšØ Pž˙Ô®òÆš è äËý¬ £ð¬ bèšl`TP`¢ ä√ äÈ≥ èt ¢ © PîH m ïCœ~Ðv è匊vU ïäv £©èåþ≈P •œäv@PòÓÐ≈ ]˙π ˛©³bèÅæ@P ¢ ¢ ä√ £©èrU•ý≈èt¢ © YdèáœävP`YŽ£Ł±èr òÆš ½ PîH m c˚Š˜C≥ cPè}≠ ¢ †’Ð≈

ä√ £©¦ È≠ c˚Š˜C≥ ò≤U@Pê ^dPŽ£´ ïÐâý¬˙≤ í vèá≥ ¢ ŠvP £ð¬ bè Š≈ ïC©ò–k¢ Šâ≠ 4 .` £©]èÉä√P •ý≈èt c˚Š˜C≥ ¢ ø ˛äƒèÐv˚ˆ≤ ¢ Øš èšld £©PîŠâð¬ V` ° ³œ Šâ≠ .èåý≈ èâýšØèłm ïäv èv䣩Uîn ê V`³°œ adüª ^P ú›äÈ≥ ýv ïp˙∫ê ŠvPü©½ H≤ ø ¼ äȬð P ú›äÈ≥ Ô÷Ł ïC©è ®¢ aP@¢ ïäv òÓÐ≈ ïŠv d`P ¢ šØ °Š¯ ä≈ džU èiPîH m üý√ ¢

È≠ ^P èn˙º ó∞d £ð¬ Sèmc˚Š˜C≥ dèÐv dèÐv ½ ýÈ’®èŠâ©°Š¯n cdèÐv ¢ œt PRü≠ ïC©èłmüµ óý≈H °Š¯n 14 .büšØ dè}’äËH´°Š¯n ïC©¢ adüª ïŠv ¸ý¬ 5 ?°Š¯šl ¢ ≈ Šâ≠ .èvþü≠ ü©˙Ô™¢ ø © ŽdèÐâý¯tPd ½ äȬð P ¢ © ]èÉä√P °Š¯n £´P .¢ Øš ò Ë´³°Ð¬ •Ł±üÐ√ ¢ È≠ c˚Š˜C≥ d`P ¢ Øš ˛ýƒ@P †ŠÈÞ¯ÄÐ V` ïC©büšØ èâý’®¢ V` ³°œ ¢ äȬð PüŁ± ê dü›ý√ èłÄ≈ä `Pd`PPž£Ð¬ ü©¼ aP@¢ †øPd ò‰Š√˙º ŠvP˚šl è|ø ì ®ïäv ŽdèÐv ½ ä≈ ½ Š¬@P ¢ ¸Š¬@P°Š¬`36ü©bü ◊‰ä√ ˛äƒèväüŠ√ îäâł± ˛©íŠâŁ◊ P˛©èuü≠ 36¸ šØ èŠâ´èŠâ©ínè−t °Š¯n ½ äȬð PüŁ± d`P¢ V`¢ aP@¢ šØ èvýèŁm èŠvUP£´V`¢ šØ èvý£© šØ èâýä¬èŁm ˚ý˜Å®`˚Š˜à± ü©¼ √ èŁm èŠvU£©½ Í.èj¢ aŽ˙∫èÐv d`P èłÄä≈`P

√ èŁm èŠvU£©ê ø ³bP¢ ´ °Š¯šld°Š¯n ½ d`Pèj¢ †ŠÈÔ®òšÆ ê kPü©ê ŠvP¢ ŠvPU˙≤ `UÎ √ èŁm èŠvUždüÔł∞ ü©c˚¥`U .èj¢


34-15:18 èuü≠

135

ä√ \üŠ√ ¸ý¬24 ŠvU ü©^P ¢ ˛©PîH m èibü´ü≠ dPîkènÎ ïC©è ®£©•œ

? èjüšØ ím PU b ³ ü©°Š¯n † ½ šØèt− UèÐv ˛©PîmH N) (16-13:10ù¡˙≤ ;15-13:19òýË≥

†šØè−tUèÐv †’Ð≈ èvä üšØ ínè−t °Š¯n ½ ¸ä¬`PÎïC©è ®d`P 25.¢ ¾ šØ í|−Â≥ ½ ≤ äȬð PRü≠ îäâł± 15 þ√ üÔł∞ ¢ Øš ³°œÅ èväèŁm í|ä√ dèðv ¢ ø °Š¯n ¢ © èvä ¢ © ˛ ƒüµ èi ïC©èvý ¢ √ T^èðv ¢ © \üŠ√ ü©büł◊NÐ≈ ¢ èidPîkèn ê Ð⣱ ¢ ŠvPïCœ ≤ Šâ≠ ¢ ä√ b`U£I´è−t †Ł± ³°œ √ üÔł∞ ü©³bP \üŠ√ Í.°Š¯ ä≈ ³°œÅ èvä üšØ í mPU°Š¯n ½ †šØè−tUèÐv ˛©PîH m üý√ òÓŒŠvU a ½ èÐv ïŠv ¢ ø bü´ü≠ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 16 Í.°Š¯ vT ïäv ü©büł◊NÐ≈ ïC©Î è ®¢ ¢ √ èðv a ½ èŁÄä≈ b ³ ü© èj¢ ä√ bü´ü≠ 26 aèÐv ïŠv ˛©\üŠ√ ¢ èáŠ√P ¸ ý¬Î ïC©èåł∞ üð√ £©³°ø ½ Øš Í.˛´üšØ ü©ù©½ aèŁÄ≈ä üý√ ¢ ä√ \üŠ√ 27 büä√èáä√P üŁ± ïC©X èiV` Î ïC©èŠvU aPüŁ± ü©³bP ¢ ≤ È≠ © ä Í.¢ ¢ šØ èâýœt£©PîH m ˛ƒèt@PïÐv V`¢ šØ °Š¯ ä≈ ³°œÅ ¢ Æ ä√ ^˙flð√ 28 ä√ óš üÔŒŠvUÎ ïC©è ®¢ ždüÔł∞ •ł◊H® †ø èâä ð¬P üý√ ¢ ˬ È≠ üšØ ¢ Ô÷łŠð c˚Š˜ýv ¢ © £© Í.°Š¯šl ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 29 ø óý≈H°Š¯n ÎïC©è ®¢ PîH m ïC©büšØ èâý’®òÆš ²ñæ ¢ ü©UT`PòäËð¬PèŠv ¼ †šØè−tUèÐv ˛© aèÐv bèn ,˛ƒèåÐ≈,YüŠÈЬ,˙Ô™èâä ð¬P˙πè m ˛©½ ä√ ždüÔł∞ ø ^P V` ¢ Øš Pžd üÔł∞ èâä ý¯Łm °Š¯n VPd ^P üŁ± ô ◊−æ ˚šl TP` ¢ ¢ √ èðv VUèŠvŽd ^P °Š¯n òÆš ˛´îävŽd ˛©èŠâä¬HU ^P V` ïC©è ®d`P 30 .èj¢ © PîH m °Š¯n ˛´îävŽd ò“jP òäˬðP d`P èj¢ √ èðv £Ł±P £©fž£Ð¬ èâä ´ò Ë© ¢ ø ¢ Í.èj¢ šØ dVîävŽd ï−áŠ¯ÅšÆ V` •ý≈èt

©¢ ä√ ˙≤ \üŠ√ √ èŁm èŠvìŁmI îÖÐ√ ¢ èj¢ N) (34-32:10ù¡˙≤;19-17:20òýË≥ äÈð¬ P\üŠ√ ¸ý¬ 31 ≠ ]˙πê ³bP £©èŁm ¢ ŠvPü©bü≠üµdVdèÐv ¢ “ ø © büŠÈЯäv °Š¯ývèÐv òäËý¯Łm d`P°Š¯šl ¢ Øš dèŁm ó −t`£Š¬ óšÆ !üä¯tÎïC©è ®¢ ¢ © XU@P° ø ïÖŠ√dŽU èłÄNæ ïÖ¡P` ˚šl °Š¯šl ò Ë´òÓŒk °Š¯n cdèÐv ¢ ³ ЬP ¢ © òæP Rü≠ ¢ © òæP 32 .èjüšØ ½ ˚Š˜C ª ü©^P £©üšØ ]ì m ¢ ¸Ð¬èvÞ

þ√ üÔł∞ äÈð¬ Pü©büł◊N≈Ð ¢ ø b`U£´è−t ¢ äÈð¬ P£©ìÐv ^èðv ¢ þ√ üÔł∞ ÎïC©è ®¢ ¢ È≠ ¢ © ³bPd`P`U¢ ä√ @P^èðv c˚Š˜C≥ ü©büł◊Ð≈ büŠÈ©.üäÈЬ ïäv ¾ a`èid¢ þ√ üÔł∞ ³bP½ ≠ P`¢ äÈØš dW˙π˛©büł◊NÐ≈ ¢ †šØè−tUèÐv ˛©PîH m ïC© ˛©bü´ü≠ ¢ ø óý≈H °Š¯n 17 Í.˛´üšØ †šØè−tUèÐv ˛©PîH m ïC©è ®d`P.büšØ èâý’®²ñæ¢ ½ ý≈H ø ½ Nł÷≈Ð ê ˚šl °Š¯n ^Póý≈H ïävd` èjüšØ èv䣩SüÐÈ¡ ¢ †ŠÈÞ¯Šâ± ˛©¢ ŠvPó ü© ´ üœtüšØïäv í mPU Ž£´ Í.¢

ø \üŠ√ èiò≤UP@dPîkèn ê SPüµ ¢ ŠvP N) (31-17:10ù¡˙≤ ;30-16:19òýË≥ ä√ î vèu YUü’Š≈ ê ø \üŠ√ ¢ ê ŠvP 18 Šâä¬ cPÎ ïC©èåł∞ üð√ ¢ ≤ H ÈØš èłmèv䣩èŠâ©¢ Ô÷Ł ¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ £©ípèm ˛´îävŽd ˛©ï−áŠ¯ÅšÆ UèâýøP ?¢ H≤ Ô÷Ł üý√ Îè ®¢ ø ^P¢ ä√ \üŠ√ 19 Í?¢ šØ èâý’®büŠÈ©ê Šâä¬ ¢ ≈ ý H ÷ ÔŁ ½ © PîH m 20 .¢ aènè|±P¢ °Š¯šl òšÆ Xü”Ö≥ ¢ šØ ê Šâä¬ òšÆ PîH m]˚∆ c˚¥`U P£ł±H ïäv ü©Ž˚Š˜Cł± ˛©ò‰©d`P £©ïäv íýâ¡ èiò‰©d`P £©ïäv èväŽd üý√ © bü´ü≠ ˛©³°Š¬îkP` c˚Š˜ýv d`P SüÐ√ ïäv ¾ aüÔŁ∞H üý√H °Š¯n cdèÐv ¢ fl·ý√ Í. *£©óŠË ä√ ^P ¸ ø òšÆ ³°ð¯łÄ≈Ð °Š¯nÎ ïC©èŠvU a PüŁ± ¢ ý¬ 21 ³bP ¢ Í.büšØddPU£Ð¬ bèn˙ºèi½ aènè|±P ý÷≈H √ ø √ ä Ô ê ŠvP¢Ł ÎïC©è ®¢ î vèu ^Püý√ èâä øïŠv ¢ \üŠ †Ł± 22 ø ^Pd`PSPžU ñ ¢ ²ËŠÐ¬ ü©UPîŠâ ¬èŁm Ydèt òäˬðPüý√ ïC©ïŠv V`¢ šØ èv䣩Xèid`P Hý≈ ý¬ © ËÂÁý√ ¯n ¿ ÷ ä√ üšØ ípèm ÔŁ ¸ .£ óŠ °Š büÐÈŠ¬˙ ∫ ü©ó d ˛≠P` ¢ †äÈŁN± ¢ ½

ø ^HP V` d`P ¢ ´ °Š¬U£© ¢ ≠ Pü± ¢ © bü´ü≠ YUü’Š≈ N þ≈¢ èåþËÔ © ^HP ¢ ø òÿ∞d ¢ √Ð ¢ √ üšØ ¢ ý√ £© Y`˚Š˜ðv Y˚Š˜C≥ £©íłm •ý≈èt c˚Š˜C≥ d`P èj¢ ´ °Š¬U QüÔý≈ £ð¬ c˚ˆł∞ ¢ ”n ïkîÐv èåł∞P èi^P °Š¯n .¢ ä√ ^HP †Ł± 23 Í.£© ´ °Š¬dèn ¢ ø cždü©ü©^PV`ïC©è ®d`P33 •©HU ½ ø P üý√ °Š¯äâø °Š¯ývèÐv ˛©\üŠ√ ¢ °Š¯kPžUdèn ü©^Pd`P.¢ †’Ð≈ ¢ Šâ≠ ¢ Ôþ≈ Pò∞Ł VdèÐv`U¢ ø ½ ©½ ´ ¢ aü≥ ³bUc˚˝Š¯ýv ¢ aü≥ òäˬðPV`³°œ .èåý≈ îäâ≥ ½ ¸≠`UòÆš ½ †’Ð≈ V`ïC©büŠÈ©PüšØ ≤ È≠ ¢ © bü≠üµd 34 Í.èj òäË·≥ V` ïC©òŒt üšØ ïäv ³°œÅ ½ aèÐv ïŠv ¢

·√ý fl· 20-16:5eèâä −Âý¯tIP ;21-16:20³W`N£ ± £©óŠËfl ˇ ïäv èvädŽ üý√


136 ä√ £©Sü∑` Sü›◊≤ V` ]˙π Y˚¥`U üý√èåý≈ dPîŠvî ∫ Mò“rP èibü≠P` ¢ ©¢ äÈÔŒvŠU ü©\ üŠ√ d`P .èåý≈ èvý £©èâä Ÿý≈ ˛©¢ äÈÔŒvŠU ü©\üŠ√ V` 3 .èåý≈ ¢ È≠ Ôý≈ UüŁ±ü≥ bèšl` Rü≠ cdèt ½ †’Ð≈ ¢ †’Ð≈ ˛ ƒèiŽd ïCœävüł± .¢ †Âð√ ½ ½ ≤ ø ž˚Š˜åÐ≈ ˛©bü´ü≠ ¢ ø P¢ È≠ ^P èåý≈îu üšØ ïäv ³°œÅ èâä ÔŒŠvU ü©\üŠ√ ¢ ø ïŁm`^P 4 .è|ø © £ä¬dü´ê † ±dU¢ ½ Łm Y˚¥`UV`¢ ŠvPd`PPžd`UïC— ∞ œt •œ ŠvUü©\üŠ√ V` ïC©èvý èŠâ´fž£ł± £ð¬ Xü”Ö≥ ïŠv W˙π òÓł P ü©˛ƒèiŽd d`P ¢ ø VPd òæP \üŠ√ ïC©èåý≈ d`P èŠv@PïC— Łm ^P †Ł± \üŠ√ 5 .èjcdŽ£´¢

12:19-35:18 èuü≠

ÿæ æ © ¢ ä√ £©¦ ù−µü©°Š¯åŁ÷ †ÊŠÈÁ± ^P V` òÓÐ≈îÖÐ√ ¢ ïäv •Ł◊ÿ ü© ½ © ³bPòäË·≥ ¢ œt √ UèðâÔł∞ ¢ È≠ ¢ È≠ ^P ¢ È´ ¢ © ^PïC©¢ .¢ √ä èðv °Š¯åŒvä P@¢ ø \üŠ√ èyîvä P TP` ¢ N) (52-46:10ù¡˙≤;34-29:20òýË≥ © ¢ ý¯t Pd üý√ .èłÄ‘ð≈ ¸Š¬˙¿ ¢ © ˚ˆ−æ ü◊≈Š£Š¬ †Ł± \üŠ√ 35 ¢ VPd ^P 36 .èåý≈ èšld ë ävèn ê ŠâÔÐ≈ PüšØ èåþ˯ŠÐv èyîävP ê ŠvP £ð¬ cdèâä ©

√ üšØ ¢ Ôþ˯ŠÐv £©fž£ł± £ð¬ ½ ^P d`P è匊vU £©èåþ≈P •œäv@Pü©˛ ƒèiŽd ¢ † ±dU ¬ ä Ë Š ¯ ™ ø ø Yî~Łm! ˛ƒèiŽd cPÎ ïC©è ®¢ ˙Ô c˚Š˜ýv °Š n ³WP@£©£ý¬P ¢ ł÷ ¢

ä√ ¢ … îävP ^P £©³°ø ŽdP`@P˛©ž˙ÔÐ≈ ˛©bü´ü≠ £ð¬ èšld üšØ èŠâ©Î ïC©èåł∞ üð√ ¢

Í.èjbüšØd³bèÅ‘≤°Š¯n ¬ ä Ë ø ò−æü ± Yž£Ð¬ d`PèŠv@P¢ ÷łŠ £©£ý¬P¢ ø Yî~Łm ˛ ƒèNiŽd ¸ý¬ 6 \üŠ√ ¢

ø ^P ¢ ä√ bü´ü≠ 37 a˚ ∆èvä Î è ®¢ èŠv@Pbè Š≈ \üŠ√ èi½

Í? ¢ šØ

Øš Í.¢

ä√ ¢ … îävP ^P 38 ä√ bü´ü≠ †Ł± 7 .èŠâ© SèÐâÁý¯tP èi ¢ © U `PU \üŠ√ cPÎ ïC©è ®£© ñËŠł± ¢ è匊vU ü© ˙ fläÈ≥ ^P ¢ √ üšØ ¢ ý√ Pž£Ð¬ž£Ð¬üý√ © ò≤U@P¢ © ó‰¡ ù©\üŠ√ÎïC©è ®¢ ø ˛äƒèÐv˚ˆ≤ ¢ þȯŠÐv Í!£©Uîn Y˚Š˜C≥ ¢ èŁm °Š¯n ˙Ô™¢ Øš dè}’äË´ê Í.¢ šØ èšld ŠvP˛ ƒèiŽd ?¢

… îävP ^P ¢ ä√ bü´ü≠ ¢ ≠ P` ¢ äÈ≥ èt °Š¯n ž˚Š˜åÐ≈ 39 èâþä¬PžU ü©¢ ä√ ¢ … îävP ^P ¸ý¬ c£©ïäv °Š¯ývèÐv V` ïC©è ® d`P £© ñËŠ±ł ñËŠ±ł d`P ¢

ø îäv`Pî m ¢ ä√ ˛ ƒèNiŽd 8 ˛©bü´ü≠ ïC©büšØ èâýšØèłm °Š¯nÎïC©è ®¢ äÈ’® ø ˛äƒèÐv˚ˆ≤ !¢ þȯŠvÐ ¢ © U `PUcPïC©Îè}≠ ¢ ø °Š¯n ó¿d Y˚Š˜C≥ b`£©Uîn Í.£©Uîn Y˚Š˜C≥ ¢ è ®d`P b`U ¸ ¾ ä¬èÐv °Š¯n büÐÈŠ¬˙ ∫ ò»U@P¢ −æ ø ò‰©¢ ä√ °Š¯n ïC©cUï ®˛ ƒü©£´P ïC© c˚Š˜C≥ ü©¢ … îävP ^PÎ ïC©è ®d`P èšld Pž˙Ô®°Š¯šl` \üŠ√ 40 ô ◊ ^Püý√ ¢ šØ èŠâ©ïC©ü…U¢ ø ^P ü© 41 .è ®¢ ø ^P ¢ ä√ \üŠ√ üý√ èŠv@P¸ Í.èjb`Uùð√P`VUèŠvŽd èâä ´dèłm ¢ Š¬˙¿ èyîävP V` † Ł± Í `T^èðv ∂ ä√ \üŠ√ 9 Øš ê Øš èâýšØèłm èŠâ©¢ ø •Ł◊H≤üý√ÎïC©è ®d`P ñË◊Š ¢ †ÊŠÈÁ± üý√ ò≤U@PïŠvÎ ïC©è ®¢ ?Í¢ Šâä¬ °Š¯n ½ ≤ H ä√ ¢ … îävP ¸ý¬ Ô÷Ł îäv`Pî mÎ ïC©è ®¢ © Xèšl£Ð¬P û”Öý√ èi^P ¢ ø düπ ïC©èvý cU cU a È”tP ¢ Øš ¢ ø †Âä√ ï~á”t ¢ ½ dèÉÐ√ ¢ òÆš ³WP@¢ ø ¢ ý¯t Pd XU@P° ø büšØèâä H´˛ ƒèNiŽd ¢ ³ ЬPïC©è ®d`P 10 .èŠâ´èðv ½ aèŁÄ≈ä ¢ È≠ ¢ © ¢ ä√ TU a √ üšØ ¢ œþâÔ≈Ð èŠv@P¢ ½ èŁÄä≈ ü©³bP £©žîävü…žU ü©bü´ü≠ ¢ Øš Í.¢

ŠvU°Š¯n Í.büœt•œ ø ^P ¢ ä√ \üŠ√42 ≠ ùð√P` a ≠ Î ïC©è ®¢ üý√ ¢ ½ dèÉÐ√ ¢ ≈ ý H Ô÷Ł ¢ ø ïŁm`˛©ùŁ± èŠv T ³bèÅŠ≈P Í.˛ ƒüšØ eèÜ−ø ¢

`£©SèŇ¯ýtP ü©büýÈŸ‡√ä ˛ ƒüšØ YU ˛©Pîm H N) (30-14:25òýË≥

ý¬43 úŠ√˙‡ý√ ˛©PîH m V`d`P.èŠâ´üšØ èâä Š¯Ðv èyîävPV`ïC©PüšØ èáŠ√P ¸ ¬ Ë ≠ P` ¢ äÈÔŒvŠUü©˙ fläÈ≥ ^P.èŠâ≠üšØ ¢ Ô÷łŠð ¢ © \üŠ√ PüšØ èvý£© Rü≠ XèÅý≈ ¢ —k ¢ ä√ £©úŠ√˙‡ý√ ˛©PîH m £ð¬ cŽ£Ł◊‡≥ ^P .¢

Ôý≈ ¢ Øš d³°ø ü©büý√èÐv ³bP †Ł± Rü≠11 ä√ \üŠ√ üý√ ¢ ê ŠvP¢ √ üšØ¢ ý√ £©Vd`U \üŠ√ ïC©büŠÈ©ò‘®íŠâÞ¯Åý≈ © ó“−t`£Š¬ ¢ ¸Š¬˙¿ ¢

˛ ƒèi N dŽ

ä√ bü´ü≠ × ä√ @Pî~Łm ½ ô·Ð√ .èåý≈ †šØè−tUèÐv ˛©PîH m ïC©èłm üµ ¢ †’Ð≈ ½ ¢ ø ïŁm`^P.PüšØ Xü”Ö≥ ü©\üŠ√ SèŠâ ± ïŠv èibü´ü≠ 12 .¢ ¢ šØ ˛≠P`

ø °Š¯n ˚ˆ−æ £©üšØ í mPU°Š¯n ü◊Š≈£Š¬ \üŠ√ .èåý≈ èšlddŽ£´¢ dPîkèn V`.èåý≈ ò≤U@Pê ŠvPèiXèvä Š˛ ƒNèiŽd °Š¯n˚ˆ−æ ^P 2

19


35-13:19 èuü≠

137

ä√ Vè−tUèÐv ¸ý¬ 24 .èåý≈ èâýœt £©ípèm bü´ü≠ UüŁ±ü≥ £ð¬ bèšl` ¢ ø ≠ ó¿d¢ ø ^èðv ¢ © £©üä√ ^PïC©è ®¢ ïC©`UcUü©ò≤U@P^P£©¢ ø Vè−tUèÐv ¢ ä√ bü´ü≠ ³bP 25 .¢ Øš èŠv èÅ®VUèŠvŽd èâä ´^U ¢ ä√ ùŁ± ¢

ä√ ^P †’Ð≈ ê ípèm ü©dPîýâ¡PòÆš è−t ò≤U@PPž£Ð¬ ½ ŠvPβ©³bèŠâЬ ˛äƒè ®ïŠv ¢ © ¢ ä√ £© © d`U ¢ È≠ ¢ V` ïC©èåý≈ ïÐvü›äÈ≥ èi^P .èŠâ©˙‚øèi ê ~n ¢

© ¢ ä√ £©ípèm ü©dPîýâ¡P òÆš èt− aü≠ ùð√P` îÖÐ√ ¢ £ð¬ ê ~n £©¾ ø °Š¯n b`£©üä√ ¢ äȬð PV`¢ ø ïŁm`^P 13 .c£©½ © £©üä√ ^P ! ê †≥üœm èâä ´^U ½ ¸¿` ^P ^èðv ¢ kèn cdèÅšÆ cP ïC©è ® ü©^U¢ ý≈ ý≈ H ¿ Ô ± “ ¯ ¯ ¯ ≈ ø °Š n ³bP £©ìÐv •ý≈èt ê ø ó °Š n è ®¢ ä√ Vè−tUèÐv 26.°Š šl ¢ ùŁ büšØ èâý’®ïŠv ¢ ð√ `d VUèŠvŽd è ®d`P YU ó d ˙ÔÐ òŠâ ü©ê ŠvP ˚šl ¢ ŠvP ¿ ý≈ H ý√ £©½ ø ó d^Pó ê ä√ @Pùð√P` c˚Š˜C≥ © ùŁ± d`P ¢ √ èŁm èŠvU îŠvŽ˙≤ ü©^P üý√ c£©²W£ ± V` ¢ © 14 .üšØd¢ adèŁÄý≈ ¢ ¢ šØ ^èðv ¢ ýv ¢ ≈ Šâ≠ ø ^P Rü≠ ¢ ©ê È≠ ^P ¢ Ôý≈ ¢ ý√ £©½ √ èŁm èŠâ≠ ¢ ≠ òÓÐ V` ¢ ø ^P üý√ c£©ïäv ²W£ ± V` £—n¢ Øš üý√^èðv bü´ü≠ ¢ ³œ a˙‚ä√ ¢ .¢ ~n ^ P ° ¬ Ë © ^P V`£´ê © d`U ¢ ä√ bü´ü≠ ¢ © V`£´^PèŠvU è}≠ ¢ Ô÷łŠÐ ¢ Ôý≈ ¢ ýÈØš èłm °Š¯ ä≈ üŁ± ?°Š¯šl bè ®³°Ÿ−æU c˚Š˜C≥ 27 ¢ èi³b P °Š¯n ïC©¢ ŠvPèi Æ æ − ä≈ ¯ ¯ Ø ¬ ýÈš èłm °Š óš ïC©è ®£©èŁm °Š n ê äÈÐ Vè−tUèÐv PdèÅšÆ V`ïC©¢ .¢ Y˚Š˜C≥ ü©³bP d`P `T bè Š≈ ü©büäÈŸ U XèÅý≈ c˚Š˜C≥ büäÈЬ Vè−tUèÐv ~n äÈ≥ èt ¢ © b`˙ flä√ Í!`£©íýâ¡ ¢ ï~m PU èi\üŠ√ °Š¯n ó“t− `£Š¬ N) (19-12:12èâä ±üŠ√ ;11-1:11ù¡˙≤;11-1:21òýË≥

Šâ≠Î15 äÈð¬ P V` †Ł± èŠâ´³°Ð¬ Vè−tUèÐv V` ³°œ èvþü≠ ùð√P` ü©ê ~n ¢ Ôý≈ ¢ È≠ ó¿d¢ ø •Ł◊H≤üŁ± £©üä√ c˚Š˜C≥ V`ïC©è ®üý√ è ®d`P. `ìÐv °Š¯ ä≈P¢ Øš ˛©˛ ƒèÅ®òäËý¯C©¢ ø ó¿d^PV` ïC©büšØ èâýšØèłm èâä ÔŒŠvUïŠv °Š¯n ïC© :¢ äÈ’®d`P èŠv@P£©üä√ ì ð≈ ä√ °Š¯n! èu@Pc˚Š˜C≥ ïC©è}≠ ¢ ó¿d Ydè ÿý≈ ¢

16

©¢ äÈ’®°Š¯ývèÐv Ydèt ïŠv 28 ä√ \üŠ√ îÖÐ√ ¢ ˛©ó“−t`£Š¬ dèvý è}≠ ¢

ø XUè m ^P¢ ä√ Vè−tUèÐv 17 .büšØ èŠvèÅ®VUèŠvŽd èâä ´^U ¢ ø ïC©è ®¢ æ È≠ ^P ¢ Øš £©üä√ úŠ√˚−¥ ê äȬð P ]˙π ¢ —s ½ þ√ üÔł∞ £ð¬ •Ł◊Hý≈ ïC©èŠâ´•Ł◊ÿ °Š¯n ¢ †ŠÈЬ d`P¢ ½ †ŠÈЬ †Ł± \üŠ√ 29 .èå®dYdèŁm ü©˙‚ø ¢ ŠvP üý√ ÈØš èłm èv䣩ït`˙ÔÐ≈ òÓÐ≈°Š¯n ½ © ždè ð≈ ¢ © ³büýÈŠ¬Žd ½ © VèŠâä¯r ˛©b `èj^U c˚Š˜C≥ ïC©è ®d`P ¢ aìnèÖ≥ ¸Š¬˙¿¢ aènèà≥V`ïCœ Ð⣱ èłÄËä ’ð≈ ¸Š¬˙¿¢ ≈ ý H ¯ ä ≈ ý ÷ Ë ý n ¯ ≠ Ô ø ³bP d`P èŠv ìÐv ü©b`U£I´è−t ¢ ä√ \üŠ√ .¢ ÔŁ °Š n ¢ È ¢ © ˛äƒP˙ÿŒm d`PèŠv@P£©üä√ P˚¥`U 18 .büšØ èvý£© † ◊ ¢ ^PÎ 30 ïC©è ®¢ ´ büšØ í mPU°Š¯n b `èj^Póý≈H †Ł± üœt•œ ÂŁ± `èŁm ü©b `èj VUèŠvŽd èâä ´²ñä≈èðv ¢ äÈ’® ø ó¿d Y˚Š˜ýv ¢ ä√ °Š¯n èu@Pc˚Š˜C≥ cPÎ ïC©è}≠ ¢ ŠvUóý≈H¢ üý√ ¢ ý≈ H ä≈ ø XUè m ^P ¢ ä√ Vè−tUèÐv 19 .¢ ´ `èðv PüšØ èyîäâЬ ü©¢ … îC´³bPüŁ± ê Øš èŠvèÅ® ò‰©ê ŠvP bèšl`ó ²ñèðv c˚Š˜C≥ üý√ ïC©è ®¢ ýv aP d`P .¢ ä√ Øš ˛©°Š¯ ä≈ YdPüµ £ð¬ ¢ … îC´^P ¢ … îC´^P ¢ äÈ’®¢ ø Vè−tUèÐv d`PèŠv@P£©üä√ P˚˝Š¯ýv 20 .èŁm ³°Ð¬ ó®èm èi b`˚ˆ−æ d`P `U SüÔ®ü©¢ è}≠ ¢ Ô∞ł üð√ ˛ ƒü©ïŠv ¢ ø óý≈H £´P 31 . `T bè Š≈ cž˚ð˜C©üœtP¢ … îC´^P ïC©¢ ä√ °Š¯n ¢ büŠÈ©ü©¢ šØ UüŁ±ü≥ bè Š≈ ó¿dY˚Š˜ýv ê kèn c˚Š˜C≥cP ý≈ H ý≈ H ø ³bP ó üý√ üšØ ¢ ≠ È≠ ^P èáŠ√P¢ ä√ °Š¯n 21 .¢ … îC´^P ü© îäv`PîH m ïC©èâä ’®¢ †ŠÈð¯k °Š¯n ˛©¢ ó °Š¯n ïC©èŠâ©¢ šØ dèŁm ¢ šØ èå®d£©¾ ø Øš ½ ø HPèNå®d °Š¯ ä≈ ¢ ä√ üý√ üŁ± ¢ Øš ò≤U@P½ Í.¢ ad`˚ ∆ ¢ † ◊æ üý√ ïC©büŠÈ©èåý≈ èvýdžU ¢ √ HüšØ í mPU °Š¯n b `èjU£I´è−t büä√`U V` 32 Øš èâýþ¬èi¢ ø HP,èŠvüÐ√ °Š¯ ä≈ ¢ ä√ üý√H üŁ± d`P ¢ Øš èâýŠ¯k ³°Š¯åł∞ ¸ý¬ 22 .¢ \üŠ√ ïC©èኯŁm .¢ ä√ ä√ bü’ä≈PW˙πòæPèåý≈ è ®¢ … îC´^HP¢ ø £©üä√ ^P ¢ ä√ Vè−tUèÐv ^P †Ł± 33 .è匊vUü©¢ Y˚Š˜ýv UüH ± .¢ šØ £©üä√ P£Ð¬H ê ŠvP üý√Î è ®¢ ≈ ý H ≤ H ÷ ÷ æ ø b`U£´è−t £©@P˚šlèÐv ¢ ä√ büœkèn ¢ © ¢ … îC´üý√ TüÔ®ü© ½ ÔŁ °Š¯n ¢ ø òšÆ büý√èÐv ÔŁ üý√ ¢ ä√ üý√ .büšØ èâýŠ¬U •œkï~ÉŠÈΩ ¢ ïC©èåł∞ üð√ ¢ † ◊ ¢ ≤ H ý≈ H ¿ … îC´^PÎ d`P TP` ¢ ýÈ≠ üÔ®büŠÈ©ó ü©¢ © ½ Ô÷Ł d`P ¢ Øš èŠvU ï ®ò≤U@P äȯŠk ó d ˛©½ Í.üšØ ¢ †äÈ◊≤ ˚Š˜ ÖÐ√ ¢ †‚≥ ¢ ä√ b`U£I´è−t 34 ad`˚ ∆ ˛©^P ü©îäv`Pî m ïC©Î èŠvU aPüŁ± ¢ ½ ä√ b`U£I´è−t W˙π^P 35Í.¢ … îC´^P¢ © \üŠ√ ü©¢ ^èðv ¢ šØ ä√ b`U£I´è−t d`P ¢ √ T äÈð¬ P¢ … îC´cž˚ð˜C©¢ d`PèŠvUSPžU £ð¬ •þËŠ¯ðv ˛©¢

© £©YždèÐv òýËŠ¯å®˚Š˜ ÖÐ√ Øš è ®TP`¢ ä√ £©èâþÔ®Pü©³WèväPïC©¢ £´P 23 .¢ ≈ ý H Ô÷Ł üý√ üšØ òËäÐ ¯n £ð¬ ½ ÈØš èłm ¢ aèÐv V` †ÊŠÈÁ± ½ dèiüšØèt ü©ó¿dY˚Š˜C≥ ïC©èåý≈ ¢ © © Uüµ ü©^P°Š¯n üý√ èvý@P£©¾ •ý≈èt ¢ aü≠ °Š¯n †Ł± ïC©èvý èâýÔ®d bèšl ¢


138 ï~m I PU èi\üŠ√ °Š¯n èŁm£´ N) ;19-15:11ù¡˙≤;17-12:21òýË≥ (22-13:2èâä ±üŠ√

5:20-36:19 èuü≠

… îC´\üŠ√ 36 .èŠvUèåþËЬ £ð¬ ¢ … îC´ü©\üŠ√ ó“−t`£Š¬ £©üšØ dPüµ £ð¬ ¢ äÈð¬ P ¢ ä√ b`U£I´è−t °Š¯n ïýâøPd ì|ä√ £ð¬ ˙‚ø ]˙π ˛© \üŠ√ cž˚ð˜C©¢ äÈ≥ èt ¢ © √ UìŠâÔð≈ ¢ .¢ © ³büýÈŠ¬Žd d`P èŠv@P ¸Š¬˙¿ ¢ © ó“−t`£Š¬ †Ł± \üŠ√ 37 ždè ð≈ ¢ © © ^Püý√èłÄ≈ä ü’ð≈ ¸Š¬˙¿ ¢ ³°Ł± d`PPüšØ ¦ ^ü ± ïà”mPdüð√èib`U£I´è−t ¢

èv䣩èåł÷ŠËð¬ èibü´ü≠ ³bP £ð¬ bèšl` d`P èŠâ´°Š¯n èŁm£´\üŠ√ 45 ø ³bP¢ ä√ ^P 46 .¢ Ôý≈ ¢ ¢ † ±`˙º°Š¬Ž˚Š˜Cł± üŁ± èŠâ©\`˚−¥ šØ d£©½ Âø Pèåý≈ è匊vUü©½ ^ü ± ¢ aPŽ£Ł◊‡≥ d`P büŠÈä¬è−áä√ ¢ šØ ˙Ô™èièrU˙Ô™P˚Š˜C≥Î ïC©è ® PîH m °Š¯n ŽdP`@Pîäâ”Ðv V`£©üšØ ¦ šØ PüšØ èåŒk°Š¯n b`£Š¬£◊ý≈ W˙π^P *¢ Šâ≠ —k ¢ ä√ £©úŠ√˙‡ý√ ˛© Øš èŠvU£©íŠvîÐâý¬ °Š¯n dè r ¢ © b `ü©PžU ü©^P¢ ä√ óý≈H³°œ Í. * ¢ .¢ √ ý Ôý≈ ¢ Øš ddè|ð√ V` 38 ¢ büäÈšØèi.èåý≈ èâýŠ¬U óŠË”Ö ü©bü´ü≠ ïävPŽd`d °Š¯n èŁm£´\üŠ√ 47 “≥ © ø °Š¯n ³°Š¬î vèu ¢ © bü´ü≠ d`P½ È≠ ¢ © Vè−tUèÐv ¢ ≠ P`¢ ä√ @P£ð¬ Xèvä ¢ © îäv`Pî m Î ô·Ð√ ¢ × †·Š√˚−¥ ³°Š¯Å Ö d`PèÅäËšØd ¢ ^ü ± ¢ ¦ Šâ≠ 48 . ¢ Ôý≈ ¢ ýÈšØ èłm èv䣩íýâ¡ ü©\üŠ√ büý√èÐv ˛©\üŠ√ Rü≠ XèÅý≈ ³°œ Ôý≈ ¢ ýÈä¯t ¢ ø ïŁmüý√ ü© V` °Š¯n ³bP èåý≈ è ®ü©büý√èÐv ³°Ł± \üŠ√ d`P .¢ ¨ © büäÈšØèi¢ ø ïŁm` ˛©ùŁ± .¢ Ôý≈ ¢ Øš d ¢ ≠ òË d`PèÅäËØš d ¢ ð ł◊ U “≥ √ èðv ³bèŁm °Š¯ ä≈ ³°Š¬î vèu ¢ © bü´ü≠ d`P½ †·Š√˚−¥ ³°Š¯Å Ö \üŠ√ V`ïC©¢ .°Š¬£©íýâ¡ W˙πù©ü©

ø \üŠ√ èi° ³ Š¬îv èu YUü’≈Š SPüµ PüšØ èŠâ©¢ N) (33-27:11ù¡˙≤;27-23:21òýË≥

20

ý√ óŠË”Ö ü©bü´ü≠ V`d`P.èåý≈ °Š¯n èŁm£´\üŠ√ ³bUê ŠvP ≥ æ − “ © büäÈšØèi.èåý≈ èšld èâä ø Y˚И Ä ü ± ¢ √ üšØ ¢ ýȬŠ U ³°Š¯Å Ö èÅäËØš d ¢ √ @P^èðv ¢ © \üŠ√ ³°Š¬î vèu YUü’Š≈ RdŽ£Ð¬ cž£Ð¬ d`P ½ †·Š√˚−¥ 2 .¢

Í.îŠvîn@P

26 :118 düÐ√Žd È≠ ¢ © PîH m d`P üšØ ³büœt ` b ¢ ³ èâä Š¯Å∏P °Š¯n b ³ èÅæ@PÎ ÍüšØ ½ †Ÿ fiª `SìŁm ≤ ä√ büŠ¯áŠ√˙ºîäâł± ¢ ø °Š¯n õŸŁ÷ 39 äȬð P!UèâýøPcPÎïC©è ®¢ ¢ Í.°Š¯ ®ïäv W˙π^PïC©cU£©îŠâ©èvý ü©b`U£I´è−t ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 40 ÈØš èłm òÆš èâä ’®èáŠ√P ü©³bPÎ ïC©èŠvU aPüŁ± ¢ ¢ ´ °Š¬dè|ð√ ïC— Í.¢ Łm ˛©³bP˙ÔýËð¬ ïŠv üý√ °Š¯ ®ïäv èáŠ√PV`£´P ïC©

È ≠ ¢ © ó“t− `£Š¬ èvä`d èi\üŠ√ ¢ ø óšÆÎ ïC©è ®d`P è匊vUü©˚ˆ−æ ^Pd`PèŠv@P ¸Š¬˙¿¢ © ó“−t`£Š¬ \üŠ√ †Ł± 41 ø ½ b`Ž˚Š˜Cł± XèÅý≈ ïŠv ¢ aPdèŠâý¯ mP ³°©üý√ ! ïC©ü’®¢ Hý≈ √ U¢ ä√ ù©¢ Ô÷Ł ½ ä√ ^P 42 .èŠv`d V`¢ ø ó“−t`£Š¬ ¢ È≠ ¢ © ^P üý√ Í?°Š¯šl ¢ aPdèŠâý¯ mPïŠv ?¢ šØ èšld£©ü© èåł∞PïŠvÎïC©è ®¢ æ ≈ ý H ÿ ý≈ H ä√ \üŠ√ 3 ø ó °Š¯nÎïC©è ®¢ Øš òýË≥ìt ¢ ø ù©¢ Ô÷Ł ïC©èâýÔŁ÷ ü©½ 4 .büšØ èâýÔł∞ üð√ SPüµ ê ¢ aèÐv ^P üý√ ³WP@£´P ïC©èvý üšØ ŠvP¢ Šâ≠ ø •Ł◊H≤ PüšØ èðâÔł∞ ¢ ø ˙ flä√ Y˚Š˜ýv V` ïC©büŠÈ©.èâýœt °Š¯ ä≈ •Ł◊ÿæ ü©^P üý√ ³°œ äȬŠ Uïʼný¯ðâЬ ü©bü´ü≠ ïC©ü’®¢ V`èŠâ©èåý≈ ìnüŁ± ü©èâä ±üŠ√ dèŠâý¯ mPèi¢ ø büä√èáä√PèŠv èåý≈ ìn¢ ø PîH m c˚Š˜ýv ³°Ÿ−æU c˚Š˜C≥ †Ł± èj¢ √ @P£ð¬ óý≈H ½ Í?¢ ¸¿` ê šØ ŠvP 43 .¢ ≈ ý H ≥ “ N Ö ÷ ™ ©½ ÔŁ ¢ ø ]˙π b`dèłm £©èâä Ь ïà”m W˙π ˛©V˚∆èÄ≤ ]P˙πP †·Š√˚¥− V`³°šØèi5 ê °Š¯k ˚Š˜å ¢ ŠvPXèÅý≈ ³°Š¬î vèu YUü’Š≈ d`P³°Š¯Å ¢ Hý≈ ø c˚¥`U ^P ¢ ´ ´ °Š¬£©VèÐâý¬ ü©bü´ü≠ †ø c˚Š˜ýv d`P ¢ Ô÷Ł V` 44 .¢ PîH m £´PdèŠâý¯ mPèièâä Š¬UïáŸýËð¯Ðv ü©èâä ±üŠ√Î èŠâ©SèŠâ ± ïkUèÐâý¬ ¢ Ô∞ł üð√ V`üý√ °Š¯ ®¢ Øš ìn ¢ ø ´ °Š¬£©W˙π Â√Š P ïC©èj¢ Øš dïäv ˙ÔýË¬ð ˛ ƒü©£ð¬ b`˙Ôýˬ𢠩 büý√dèÅ∫ Y˚Š˜ýv ïC©¢ büŠÈ©³bèÅŠ≈P£ð¬ èâä ±üŠ√ óý≈H °Š¯n ¢ ¢ ä√ óý≈H ïC©büŠÈ©˛´°Š¯ v@Pù ¦Š¯ðv •ý≈èt cdè ÿý≈ °Š¬Ž˚Š˜Cł± †ø ïŠv ^P ¢ Øš ˇ P˚Š˜C≥ 7:56VèŠâ·ÂŠ√ ¢ ä√ èłÄÐ≈ °Š¯ ÿý≈HPîH m †Ł± èåŁ÷ÿæ °Š¯ ä≈ ü©½ Í.èåý≈ èŠv@P¢ ¸¿` Øš èŠvU ˇ b` ü©PUž 11:7VèŠâ≥£Š¬ ¢


139

24-6:20èuü≠ ý≈ ä√ bü´ü≠ èvä üšØ ïäv Ž£´˚šl èáŠ√P°Š¯ ä≈ÎïC©è ®d`Pèâä øü©íŠâޯŠ^P¢

ø P £´P dèŠâý¯ mP èi¢ äȬŠ U ïʼný¯ðâЬΠïC©°Š¯ ®óšÆ £´P 6 ?Í ¢ √ T ïäv ¢ Æ ± ýË H ø dü ª ü©³bP ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 17 Í.¢ ÈšØ èłm °Š¬£©ó £©dèn ¢ ø b`˙ÔýË𬠰Š¯Åš Rü≠ üý√ ¢ ø bü´ü≠ ^PïC©Îè ®`Pè匊vU¢ šØ ìn ¢ ´ Øš †”Ñ≥ èŠâ©èi˛äƒè ® òËäÐ ¬ èâä ±üŠ√ ïC©°Š¯šl ¢ ý√ T b :¢ ³ èÅŠ≈P £ð¬ ½ aèÐv ^P V` ïC© büŠÈ©.¢ ýÈä¬ èŁm °Š¯ ä≈ óšÆÎè ®¢ ä√ bü’ä≈P ¸ý¬7 Í.¢ Øš Í?¢ ø ³bP ¢ ä√ \üŠ√ 8 ø óý≈H °Š¯nüý√ ¢ © £©Vdèièvä ü©˙Ôýˬð ùŁ± ¢ ä√ b`dèŇ≥ ïC©Î ïäv ¢ èŠvU £©Ud ¢ šØ èáŠ√P £´PÎ ïC©è ®¢ ä√ ü©˙ÔýËð¬ òšÆ`èåý≈ ?Í.èŠâ´³°Ð¬˙ÔýËð¬ èic˚¥ °Š¯n ¢

ø ½ Í.büšØ èvý£©¢ aPdèŠâý¯ mP³°©½ aèÖ¡P`cdèt ïŠv ïC©èjbü’®

22: 118 düÐ√Žd èvý üšØ cž£œþvcž£œþv¢ šØ èvý£´£ð¬ ˙Ôýˬð ^PüŁ± ê ŠvP˚šl ïC©è ®d`P 18 ® √ èŁm£´£ð¬`P¢ © ò‰©˙ÔýËð¬ V`£´P¢ Í!èjcUíłÄ ü©^PV`üý√ ¢ šØ ý≈ “≥ ä√ \üŠ√ 19 ³ Š¯Å Ö ü© ^P èŠâ©³bèŠâЬ ü© íŠâޯŠùŁ± ¢ ° æ ä√ büŠ¯áŠ√˙ºd`P † È´ •Ł◊ÿ W˙πòÓł∞PV`d`Pèâä ø¢ ä√ ^PïC©¢ ½ ·Š√˚−¥ ¢ ø ïŁm` ˛©ùŁ± ¢ È≠ ¢ © ³bP a ¸¿` òæP V` ¢ ½ ½ èÐv ïŠv šØ ò‘®òÆš ¢ Šâ≠ ¢ ø bü´ü≠ V`³°œ Ôý≈ ¢ ýÈšØ èłm èv䣩dèâýΩ£´ü©\üŠ√ dèâýΩ£´ü©^P£©džU ¢ œt £©ïäv .¢

äȬŠ U ¸ Š¬˙º ü©\üŠ√ ¦ ³ Š¬îv èu YUü’≈Š ¢ ùµ−ü©˛©° N) (17-13:12ù¡˙≤ ;22-15:22òýË≥ “ ≥ È≠ æ ä√ £©dèâýΩ£´ü©\üŠ√ ³°šØèid`P½ ò P20 †·Š√˚−¥ ³°Š¯Å Ö ¢ ¢ ∂ —k ¢ ä√ £©dè ÑýÈä¬P èi½ © \üŠ√ d`P ¢ È≠ ¢ © îäâł± ^èðv ¢ ¸¿` ñË◊Š ¢ ≈ ýÈØš èłm V` °Š¬£©P`èåI®U W˙π ˛©bü´ü≠ ¢ NÔ∞ł P V` ïC©èvý èŁÄËÔÐ ¢ Š ü©bü´ü≠

Èþ¯ŠvÐ ¢ Èä ¬ð P ¢ √ä Pîm H èŁÄËŠÔÐ≈ ü©¢ N) (12-1:12ù¡˙≤ ;46-33:21òýË≥ Þ¯ ý≈ ø bü´ü≠ ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 9 ò≤U@Pê ŠvPÎïC©˛©³bèŠâЬ íŠâ Å ïŠv ¢ ä√ V` ˙Ôð≈ .èŠvU £ð¬ ïŠvP£©ü©büä√èá©îäâł± üœtP d`P èŠv è}≠ \èÐv èidü—ävP ¢ ø bèšl` .èŠâ©XèŠâ¡ ê ÐÈŸ¨ £©èŁm ü©ê ýv ïp˙∫ ¢ ~n c˚¥`U ê ŠvP ¢ äÈð¬ P V` ¸ý¬ èŠv@P¸ ä¯−t P£ý¬ dü—ävP îÖÐ√ ïp˙∫ •ł◊H®10 © ïNɱ ¢ ½ ¿` èi¢ ¢ ≈ Šâ≠ èŁÄËÔÐ © büä√èÐâ ªèÐv ³bPü©£©üä√ ¢ äȬð P¢ È≠ ¢ ©¢ äȯŠk dü—ävP ³bP³°œ Š ^èðv ¢ ä√ büä√èÐâ ªèÐv †ŠÈð¬ dèn ü©£©üä√ ^P ¢ ùŁ± 11 .èŠvU èvþü≠ •ý≈èšl ˛≠è m £©¾ ≈ ä√ ^P ¢ ø ïŁm` ˛© büä√èÐâ ªèÐv ³bP ¸ ý¬ .èŁÄËÔÐ Š ü©£©üä√ c˚¥`U ¢ ≠ ä√ © ^P 12 .èŠvUèvþü≠ •ý≈èšl ˛≠è m d`PèŠâ©íŠâ ŽU èâþŠ¯ðv Pdèn ü©£©üä√ ^P¢ ¢ © büä√èÐâ ªèÐv ³bP ü©£©üä√ d`P ê äȬð P ïÐâý¬˙≤ Y˚˝Š¯ýv ¢ ä√ ^P îÖÐ√ ¢ ŠvP ¢ ≈ ä√ bü’ä≈Püý√ èŁÄËÔÐ .èŠvUíŠâœyžU ˚šlèÐv `PèŠvU£©òÿ ∞Žd £©dèn òÓÐ≈üœtP¢ Š ^èðv ≤ H ä√ ê © \èÐv ¸ý¬ 13 ÈØš èłm èv䣩èŠâ©¢ Ô÷Ł aP ïC©Î èłm üµ ¢ ?¢ kèn ¢ ≈ ÔÐ Ë þÈŠ¯Ðv ¢ ýÈŠ¯ ł∞ ¢ äÈð¬ P °Š¯n aP [èĨ èi^P ³bèÐâ ªèÐv V` î vè−t èjbüŁ◊Š ü©òšÆ ¢

Ôý≈ √ @P˙ flä√ òfi” r ˛ ƒ ü©°Š¯n büý√èÐv ˛©\üŠ√ ïC©¢ ü©^P YdüΩ üý√ ¢ äÈ≥ èt ¢ © ó®èmd`P °Š¬£© dèâýΩ£´ ê ´ °Š¬£© þȯŠvÐ ³bèÐâ ªèÐv V` 14 .¢ ŠvU ü©¢ èâýÔ®ddèŠâý¯ mP£ð¬ ³bPüŁ± .°Š¬£©¦ ùŠ¯ðv ¢ ŠvP °Š¯n ùð√@P £©•œ ø ïŁm` ^P 21.èåý≈ û± èi½ ä√ bü’ä≈P ¢ ø \üŠ√ ¢ —k ¢ äÈ’®¢ ø c˚¥`U Øš èâþŠ¯Ðv èiê üý√! UèâýøP cPÎ èåł∞üð√ ¢ †ŠÈÔ®^P d`P ¢ kèn ïŠv ïC©¢ Æ Ø Š¬ Ë”Öý√ Ø ’® Æ æ ý√ ¬ ŠÈÔ® ý√ ´ ¬ © ýâ¡ © Æ ´ Ø ł◊äË’ð≈ © æ ÓÐ≈ † ^Pü ¢ °Š U£ í ü ^Póš £ P¢ †›·ý√ d`P¢ š èâý UóŠ d`P¢ š èâý òš ²ñ ü £ð ½ š èâý ü ò P ò šØ Xü”Ö≥ °Š¯Åš üŁ± ¢ ý√ © ƒ æ šÆ ”ÖýÈ≥ ø ý¯ © ≈ Ë”Ö ä≈ © ^P¢ ä√ bü’ä≈P ¸ý¬15 .èjüšØ ï ÉÐÈ¡ òšÆ PdèÅšÆ ø \èÐv ü©¢ þÈŠ¯Ðv ¢ t Pd ¢ PîH m èvý£©°Š¯ òÓÐ ¢ óŠ ˛ ˛ èłÄ ï−ኯŠüý√ û ¢ ¢ ≤ Øš èâýŠ¬U √ U£©íýâ¡ d`P¢ È´ ¢ ≠ ¢ √ üšØ ¢ ýȔ⊜yžU˚šlèÐv ê ¢ ŠâÔþ≈ èâä Š¬U èiSü›◊ ü© ˚ıŠÈ¡ PdèÅšÆ ïC©ü’® aP 22 ! ¢ Øš Â√Š P üý√Î Í?ö” r èŠv¢ Í ? èjc£©èŠâ©èibüä√èÐâ ªèÐv ³bP ê kèn èi \èÐv °Š¯n ¢ äȬŠ UïC©ü…UüœtPRü≠ ïŠv ïC©òÓý≈ Xü”Ö≥ü©\üŠ√ ½ aèÐv ïŠv 23 ˛©¢ È≠ òæPÎ 24 .°Š¯šl ¢ ø ³bP ¢ ä√ \üŠ√ ¢ ù−µü© ïC©è ®¢ šØ d£©¦

© ^Pd`Pèjc£©íýâ¡ ü©büä√èÐv \èÐv ³bP£©@PV` 16 \èÐv ^PîÖÐ√ ¢ Îè}Š√îŠvUü©büä√èÐv \èÐv c˚¥`U ü©


140 ´ °Š¯äâЬ ¢ Nł÷Ð≈ ¢ © PîH m V` ©½ aü≥ V` ïC©büŠÈ©.¢ ˛´îävŽd VdèÐv`U îÖÐ√ ¢ ≈ ® ≠ Šâ 37 .¢ äÈÔ d û”Öý√ ¢ ø YždèåŁ∞ òÓÐ ¢ ä√ Mòæü≥ ³°œ ´ °Š¯ vèðv ˛≠P` ¢ Øš èŠâ©˚šlè q ü©½ ä√ ^HPïCœ ´¢ √ ìIŁm ¢ √ HüšØ c˙≤ïC©¢ aèÐv ¢ Ð⣱ .°Š¯šl ¢

46-25:20 èuü≠

H≤ Ô÷Ł £ð¬ ^Pd`P?¢ šØ Xèväèiù©£ð¬ ïNCœt^Pd`P. `èâýЬ ïNCœtèidèâä Š¬Uê ŠvP ¢ Øš Vîäâ©£Š¬ü›ý√ ˛©ù© Í?¢ ä√ bü’ä≈P .˛©Í˚ıŠÈ¡ÎïC©è ®¢

ø ³bP ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬25 Øš PîH m èiXèšlP£Ð¬PÎ,Pî m ,èåý≈ è ® `U cUü©˚ıŠÈ¡ èi˚ıŠÈ¡Î ïC©è ®¢ Øš PîH m èi aüÁ·Š√ PîH m èi_èÄ∂P¢ .*¢ Šâ≠ °Š¯ ä≈ PîH m èib`U˙H≤PîH m 38 ø òæPïC©büŠÈ©èib`îävŽd ° ³œ XèÅý≈ ¢ Í.`UcUü©PîH m èiPîH md`P ª ý√ èðv ˛´îävŽd üý√ èâä ø aPüŁ± èiYîäâŸ“à ¢ ø ^P † ä√ bü´ü≠ ³bP 26 Í.°Š¯šl ¢ Ł± ¢ N“ H≥ —k ¢ äÈ’®× ø °Š¯n ½ ô·Ð√ ¢ †·Š√˚−¥ ³°Š¯IÅ Ö cPÎ ïC©¢

39

ä√ üý√!UèâýøP Øš èŠvU a üð√ SPüµ P˚¥`U 40 Í.¢ PüŁ± èåł∞P † ½ ’Ð≈ üý√ ¢ È≠ ¢ ©¢ äÈÔ∞ł .˛ ƒ üšØ ïäv ½ †ŸšÆ°Š¯n ò‰©¢ ≥ ?¢ šØ èâþ¯ŠvÐ èiU` PU ñËŠÂ èŠâ© N) (37-35:12ù¡˙≤;46-41:22òýË≥ ä√ \üŠ√ ¸ý¬41 ýÈ’®büŠÈ©èâþŠ¯Ðv èiU `PURü≠ ü©ñËŠ ≥ÎïC©è ®¢ ¢ Øš è ®èáŠ√P¢ ä√ U `PUUüH ± °Š¯n düÐ√Žd aèâý©42 ?°Š¯šl ¢

äÈ≥ èt ¢ © bü´ü≠ d`P.¢ —k ¢ ä√ £© ½ a˚Š˜C± °Š¯n büý√èÐv ö” r ˛©\üŠ√ ¢ ä¯áä√èåð≈ È≠ ^P¢ È´ üšØ Xèièvä V`°Š¯n¢ ä√ bü’ä≈P¢ .˛©dèŠâý¯ mPò−æü≥è m ¢

√ä T°Š¯n ¸ Š¬˙º ü©\üŠ√ ¦ ùµ−ü©˛©büŠÈ¡`îp îâä ±ł ¢ ¡ N) (27-18:12ù ˙≤ ;33-23:22òýË≥ √ @P^èðv ¢ © \üŠ√ *ò¿`îp îäâł± 27 ³bèÅŠ≈PèibüŠ¯t`îp ¢ ©¢ ä√ ˙≤Rü≠ ïC©èåý≈ ý√ üšØ °Š¯ ä≈ VîävŽd îÖÐ√ ¢ ä√ bü’ä≈P ¢ ø \üŠ√ ¢ üð√ ¢ ä√ Mòæü≥ UèâýøPcPÎ28.èåł∞ ˛ ƒ üšØ YUè−t ˛©ò‰©£´PïC©¢ šØ èåŒk¢ √ èŁm˙≤ ˚Š˜ ÖÐ√ ¢ √ üšØ UT`P V` d`P üšØ adüª ^P ˛ ƒèåÐ≈ P˚¥`U èi^P üý√ ¢ ½

ä√ îäv`Pî m ¸ä¬èŁm òäËšØPUY˚Š˜C≥ è ®ü©îäv`Pî m c˚Š˜C≥ ¢

√ èðv UT`P¢ È≠ ¢ © ˛ ƒèåÐ≈ ¢ √ üšØ c˙≤d`Pc£©YUè−t¢ ø 29 .¢

.èŁm •þËŠ¯Ðv æ − ”ýv b`˚Š˜ðv c˚Š˜ýv ü©büäÈŸ U c˚Š˜ýv °Š¯n 43 ˛©üł± ˛©¢

ø ½ ä√ ˛ ƒèåÐ≈ ¢ ” ≈ð ¢ Ôý≈ ˛ ƒèåÐ≈ ½ ä√ ènŽd ò‰© ¢ adüª ê aèt °Š¯n ¢ ŠvP¢ P˚¥`U ¸ ý¬ 30 .òÓý≈ °Š¯ ä≈ UT`P ˛©^P d`PèŠâ´˙≤ V` £—n˛©YUè−t ø ½ adüª òæHP ˛ ƒèåÐ≈ ˙Ôð≈ 31 .èŠâ´˙≤ òÓÐ≈ V` d `P ˛©Y Uè−t ¢

.èjb`Uèâä Ь

© büŠÈ ¬èåÐ≈ ò¿èÐvd `P èŠâ´˙≤ òÓÐ≈ V` d`P ˛©YUè−t¢ ä√ ˛ ƒèåÐ≈ c˚˝Š¯ýv ¢ ≥ ä√ È´ ˙≤ òÆš ˚Š˜ ÖÐ√ ¢ © UT`Pbüý√èt V` èŠv@P¦ èâþŠ¯Ðv è|øP V` üý√Pdè|ð√ £©ï ®îäv`Pî m ü©ñËŠ ¢ U `PU †Ł± 44 .¢ ùŠ¯ðv ïÖ¡P` ò‘≈Š òÓÐ≈ •ý≈èt ≤ ¯C© ƒ ≈ ý√ ≈ adüª V` dè £ ±@P32 Í?¢ šØ èâýœtüšØ ³°œÅ ¢ Š ˛ èåÐ bü èt V` ïC© †Ł± 33 .ò Ë´˙≤ òÓÐ ½ i ý≈ √ Ó ‰Š ¯ n © ø Ł ± √ ∑ ∞ è üð d`Pò ˛ YUè ¢ a ½ düª ^P † °Š a ½ dü ò Pï ïC© C©åł −t ≥ “ ©† ´ büšØ VîävŽd VdèÐv`U ˛ ƒèåÐ≈ büý√èt V` îŠâ©èvý °Š¯n cdèÐv ¢ ½ ·Š√˚¥− ° ³ Š¯Å Ö YüŠÈЬ ˛©ù©½ adüª V` üý√ ¢ N) ;40-38:12ù¡˙≤ ;36-1:23òýË≥ Í?˛´¢ šØ d£©³°Ð¬ (54-37:11èuü≠ ø büŠÈ¡`îp ¢ ä√ \üŠ√ 34 °Š¯n ˛´îävŽd ˛©èŠâä¬HU ^PÎ ïC©è ®¢ ä√ bü´ü≠ XèÅý≈ 45 ä√ \üŠ√ èŠâ©dü ª èâä ø ü©büý√èÐv ˛©\üŠ√ ¢ ý√ èłmd bèŠvUè−t °Š¯n ùð√@PRü≠ üý√ ¢ üšØ VîävŽd VdèÐv`U Rü≠ üŁ± 35 .°Š¯šl ¢ ≥ N“ ©½ ø b`U£I´è−t¢ äȬð P ¢ ´ °Š¬dPŽ£´˛´îävŽd ò Ëä¬ VdèÐv`U £©•þ≈P ò∞Ł V` .¢ ´ büšØ û √T ¢ ©¢ ä√ üšØ °Š¯n cdèÐv ¢ †·Š√˚−¥ ³°Š¯IÅ HÖ Î 46 .è ®¢

1 : 110düÐ√Žd

Øš Pîm H ˇ Xèšl£Ð¬P 6:3³W`N£ ± ¢

´ °Š¬£©ïäv YUè−t VdèÐv`UV`°Š¯n ˛´îävŽd ò Ëä¬ ^P d`P èŠâä¬HU ^P 36.¢ ´ büšØ W˙π˛©büý¯−t˙ºV`üý√ °Š¯n d`P˛´üšØ ïäv òÓÐ≈ ½ aü≥ ü©³bP.¢


17:21-47:20 èuü≠

141

ä¬ © £©³°ý¬ ¸Š¬Žd ^èÐâ≠ VîÅ∫ W˙π ˛©bü´ü≠ óšÆ V` üšØd dèŠâ−ø È≠ ^P èj¢ √ èŁm èŠvUP£´¢ ýÈ≥ üÔ™¢ ê ł÷ŠË ˙Ôýˬð ê ŠvP ê ŠvP ¢ Iþv ˙ÔýËN ¬ð £ð¬ ˙ÔýËN ¬ð ïC©¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ èðv ½ ø bü´ü≠ °Š¯n b`dPŽdèÐv d`P °Š¯šl ¢ ý√ ˙Ôð≈ aŽ˙∫ ¢ Í.èâýœt°Š¯ ä≈ `Ždd@P¢ ä√ b`U£I´è−t 7 ø \üŠ√ ¢ Ydèt ïŠv !UèâýøP cP Î ïC©èåł∞ üð√ ¢ d`P büýÈ≥ìr ³°©üœÅšÆ ½ ¸¿` ^P d`P? ˛´büšØ õ¡P` ¸ ©°Š¯ývèÐv ø büŠÈä¬è−áä√ Í?èjüšØ Xü”Ö≥¢ © ø ³bPH ¢ ä√ \üŠ√ 8 © ò‰ ! üšØd dèŠâ−ø üšØÎ ïC©è ®¢ ö” r ¢ ´ °Š¯ v@PRü≠ ò Ë©£œ Šâ≠ Xèvä P˚Š˜C≥ .üäÈЬ ïäv dè|−ø èi˛ ƒèÅäËØš d °Š¯ ®d`P .¢ ´ ´ °Š¯ ®d`PbüšØ ñËŠ ≥ òÆš °Š¯n ïC©¢ Øš èŠv@P¸ ¢ ½ ¿` †øèâä ≥ aPïC©¢ ¬ Ë Šâ≠ © bü—ä⣱ 9 .èväèŁm ïäv ¢ Ô÷łŠð ¢ © ³bP ° büŠ√UèáΩ d`P °Š¯n cdèÐv ¢ ³œ È≠ ^P èväèŁm ïäv P˚Иå™óý≈H £©³°ø °Š¯n cdèÐv ¢ © °Š¯ývèÐv Ydèt ïŠv ïC©¢ Šâ≠ è ®d`P˛´°Š¯ v@P¦ © ^P³°œ ” ≈ð ùŠ¯ðv òÆš ¢ Í.èjüšØ ïÅý≈è m èi^PîÖÐ√ ¢ ø ³bP ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬10 Xü¡ Y˚¥`U Xü¡ ê ŠvPÎ ïC©è ®¢ © ½ ø ž£≠ ]ì m ¢ †≥üœmY˚¥`U ½ †≥üœmê ŠvP ˛´cž£≠ ë ä⣱ ¢ ¡ ‰ ´ °Š¯ v@P¢ ≠ Ž£≠Žd ¢ © ó Qèâä Ωü ± 11 .ò–Švž£ð¬ ö◊¿ £ð¬ bü’–Łm ò Ë©¢ büä√èÅæ@Pd`P a ½ èÖ¡P` Qèvä ½ †ÐÈŠ¯šl ˛´°Š¯ v@PbèŠvdèŊˬРV` d`P bèŠâ≠èt .˛´büšØ ˚šlè q bèŠâä¬è−áä√ Ydü…UPd`PXèÅý≈ èvä °Š¯n Šâ≠Î 12 ” ≈ð ¢ ø ¢ ä√ üšØ ˚šlè q ¢ © büýÈ≥ìr ³bP ³°œ Rü≠ òÆš ¢ ý≈H ´ ¯ v ´ °Š¬£©îŠâ¡°Š¯ ÿý≈H °Š èâýød`P¢ büšØèj½ aUèÐâªYUü’Š≈ °Š¯ ÿ .¢ ≈ ´ °Š¬U³ñËÔÐ ä√ è m îŠâ¡ °Š¯ ÿý≈H d`P¢ ´ °Š¬U£©¢ ≠ Pü± ¢ © d`P.¢ Š °Š¯n ¢ äÈ≥ èt ¢ © büŸ®èm d`P¢ äÈ≥ èt ¢ © büšØè−tUèÐv èŠâ©Pž˙Ô®òýËøU£Ð¬Žd ü©óý≈H ¢ ≤ ý≈H √ èŁm ¦Š¯ðv °Š¯ ÿ üŁ± °Š¯ývèÐv Ydèt ïŠv d`P èj¢ Y˚Š˜C≥ × ô◊ V` ˛´°Š¯ v@Pù ©¢ äÈ’®¢ ø û”Öý√ c˚Š˜C≥ ¸ý¬ 13 .˛´büšØ ¢ ø ïŁm` ˛©Y`˚Š˜ðv ¢ ≈ ∞ ”n ïäv òÓÐ õ¡ü≥ ê flø P`cdè ÿý≈¢ È≠ W˙πòÓł Pü©^P 14 .èj¢ ŠvP¢ ÈØš èłm èâä ’®èŠâ©ü©óý≈H üÔ®d °Š¯n ³°šØŽU aèÐv ^P óý≈H ¢ ïC©`£©ïäv £œs˛©½ ÈØš èłm ¢ äÈ’®èŠâ©°Š¯n \èsU cdè ÿý≈ °Š¯ ÿý≈H ü©óý≈H °Š¯n ïC©büŠÈ©15 .¢ −æ ø ïŁm` ˛©ùŁ± èjb`U † ³°Ÿ U cdè ÿý≈ ¢ ½ ŸŒm d`P °Š¯ývèÐv ò‰Š√P ´ °Š¬£©ïäv ½ ´ °Š¯Cœt °Š¬U aPüŁ± òÆš ïäv d`P ¢ †Ÿ∞PŽ˙≤ Ydè ÿý≈ .¢ òÓÐ≈ aèÐâ±P † ½ ø`U d`P dPU ïýâ−ød , büŠÈ ¬èåÐ≈ ³°Š¬îkP` cdè ÿý≈ 16 ø °Š¯n óý≈H ¢ ´ büšØ ú≠è Ä≤ cdè ÿý≈ £©òÓÐ≈ íýâ¡ V` üý√ ü©× ô·Ð√ ¢ ´ °Š¬U ø ïŁm` ˛©¢ äÈ”łm £ð¬ ¢ ý¯t Pd c˚Š˜C≥ óý≈H ïC©büŠÈ©17 .¢ Rü≠ ¢

ý√ üšØ îäâ≥ ä√ èå®d`P °Š¯n büšØè}ý√UèÐ⪠YUü’Š≈ .°Š¯šl ¢ büý√üªU ˛©¢ Šâ≠ 47 .°Š¯šl ¢ ý√ £©èâNä Ÿý≈ ˛©büý¯á−Âä√ òÓł∞P d`P ò÷łä≈`P V` °Š¯n V` ³°œ © ³bP£©cUïC©ü…Uü©b `PüŠÈЬ ýȯŠk ³°Š¯åł∞ ü©b`˙Ô™¢ îŠvŽ˙≤˙Ôð≈ °Š¯šl ¢ ý√ £©P`èå®U ` ¾ © £©°Š¯ vèrU òÐËŸ¨ °Š¯šl ¢ a`èâä Ь W˙π ˛©bü´ü≠ ê Šâä¬ ¢ Í.èjcUPŽ˚¥ îŠvî−t d`P½ † ◊æ ü©³bP PîH mÎ

ïävPdîŽ vä èłÄNæ (44-41:12ù¡˙≤) ä√ \üŠ√ °Š¯n èŁm£´Rü≠ dPU ïŠvèn˚¥ îäâł± ïC©èŠâ©dü ª ¢ ¿ © Pî m °Š¯n ò÷ł `îäâ∑ ˛©¢ äÈ≠ PžU ïävPdŽîäv ò Ë´ òÓ®d ¢

21

äȬð P¢ È≠ VüŠÈЬ ê šØ d S PžU ü©ïävPdŽîäv ¢ ŠvP °Š¯n eèâä Þ¬P òæP 2 .°Š¯šl ¢

≠ PžU °Š¯n ïłÄ¿`îäâ∑ ^P¢ Nœt ¢ þ√ üÔł∞ `Ud`P˛ ƒ@P½ ä√ \üŠ√ 3 .¢ adüª ¢ ý≈ H ø ó °Š¯nÎïC©è ®d`Pè匊vUü©íÅ∫ ^P VüŠÈЬ ¸Š¬˙ ∫ ïŠv büšØ èâý’®²ñæ ¢ Øš YU ¢ Nœt ¢ © ¢ ÈÐ ä¬ èvý ¢ þ√ üÔł∞ `U üŁ± XèÅý≈ ³bP °Š¯n ½ †ÊŠÈÁ± V` ¢ È≠ ¢ © b`îäâŸýË≠`U 4 .¢ ø b`dPîkèn ad`˚ ∆ üý√ ¢ ½ šØ YU VUèŠvŽd ¢ √ U üŁ± V` d`P ¢ ø ïŠv ¢ ad`˚ ∆ ˛©³bP °Š¯šl ¢ šØ °Š¯ ä≈ èi½ šØ VUèŠvŽd ¢ äȬð P UüŁ±`èÐv ¢ ©¢ ä√ üšØ ¸Š¬˙ ∫ ½ adüª †ø è æ èšld èi^èðv ¢ †’Ð≈ ½ © ïävPdŽîäv ³°Š¯r ˛©ó¿d ^P ü©^P ïC©è ®d`P èŠvU SPžU °Š¯n ïłÄ¿`îäâ∑ ¢ Í.òÓý≈ ½ ad`˚ ∆

òÆš èÐâ¬ý ˛©èŁm£´ N) (13-1:13ù¡˙≤ ;14-1:24òýË≥ Ôý≈ ¢ © èŁm£´U£I´è−t îäâł± 5 ïC©è ®d`P ïC©¢ šØ d £©°Š¯ývèÐv û”ÖýÈ≥ ¢ È´ ¢ È© dŽîäv ü©PîH m d`P ¢ ø b`˙ÔýË𬠢 © ó‰¡ VîÅ∫ òÆš ½ ¢ †’Ð≈ ïŠvÎ Øš ½ ø bü„◊ý≈ Í.¢ adèÅ∫ ½ adü›Ð√ü ± òäËý¯C©ò Ë´˛ ƒèâä Ь¢ Šâ≠6 ø ³bP¢ ä√ \üŠ√ ³°œ ü©b`Ž˚Š˜Cł± XèÅý≈ ³°Ł± bè Š≈ óý≈HÎïC©è ®¢ √ @P¸ ä√ üšØ VèÐâý¬ ¢ © ^P üšØ ¢ ŠvU èi½ adèÅ∫ ^P èj¢ ½ ¿` èi¢ šØ d •œ


142

38-18:21 èuü≠

© ^P 18 .¢ ø óý≈H √ üšØ ¢ È≠ •ý≈èt ü©S ïäv ždè}Ð√ •ł◊H®Pè ÿý≈ UüŁ±`èÐv ¢ ´ °Š¬£©½ ³bP †Ł± 28 .¢ a˙‚ä√ ¢ šØ èšld@P£©üšØ dPüµ £ð¬ bü≠UèÐv ¢ äÈð¬ P üý√ üšØd ó ≈èu °Š¯n ³bèÅŠ≈P ¢ äÈð¬ P óý≈H £´P 19 .¢ ´ °Š¯ vèðv ŠvU£ð¬ `P.°Š¯ ä≈ èväP˚Иå™óý≈H üý√ üÔŒŠvUü©½ aP@¢ büŠÈ© `èŁm üšØ ¦ ^ü ± £©•œ aèÖ¡P` ¼ ý≈ H Øš èŠâ´@P½ ´ ü≠ èłÄ≈Ð ü© √ TUVdè|þÈÔł∞ ü©ó PîH m ïC©¢ ¸¿`°Š¯šl bèŠâä¬è−áä√ ïŠv ïC© .¢ Í.¢

äÈØš d ïá−Š¯ÅšÆ °Š¯výèÐv ˛©\üŠ√ °Š¯lš ˛≠P` ¢ N) (31-28:13ù¡˙≤;35-32:24òýË≥

òÆš èÐâ¬ý ˛©ó“t− `£Š¬ N) (19-14:13ù¡˙≤ ;21-15:24òýË≥

ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 29 büýÈ ±dUXèÅý≈ ÎèŠâ©³bèŠâЬ ü©˛äƒè ®^P ¢ ≈ Øš SèâÞ≥³°Š¬˚ý˜ Ð≈ ê ^P 30 .¢ † ±dUèi˚Š˜ŁÄä P°Š¯n ³bPüÔŒŠvU ü© ŠvP½ ¯ŠŁm °Š¯n ´ `èŁm •Ł◊ÿæ óý≈H üý√ °Š¯C´büšØ \`˚−¥ ˛äƒ@P°Š¯~ðâä¬ü©òÆš ¢ ïC©¢ ý√ @Pù ¢ ¦Š¯ðv ½ aèÖ¡P` XèÅý≈ ïŠv W˙π ^P 31 .¢ šØ ¸Š¬˙¿ èn£´óæü≥ ÿæ ´ ŒŠv √ üšØ üÔ U ü©³bP óý≈H †Ł± ¢ †šØè−tUèÐv ˛©PîH m ïC©üÔŁ÷ üý√ ¢ î~Łm ½

© ³WüΩ ]P˙πP¢ © ó“−t`£Š¬Î20 ´ üÔŒŠvUóý≈Hü©ïqèmP¢ ¸ý¬ ¢ æ ´ üÔŁ÷ÿ óý≈H Øš èŠv@P½ ¸¿` èiYUèÐv£Ð¬ ` òÆš èÐâý¬ ˛©ó“−t`£Š¬ ïC©¢ 21 .¢ ≠ P`¢ äÈØš d°Š¯n ïŠvUü’Š≈ ½ ¸¿` ^P üšØ èväèŁm RèåÐ≈ °Š¯n b`ždè ð≈ ü©bü´ü≠ ¢ “ t − √ ä ä√ £©³bè|≥ íà ¢ ø bèšl` ü©bü´ü≠ ¢ ≠ P` ¢ äÈšØ d ¢ © ó `£Š¬ d`P èj ¢ æ ÈØš èłm °Š¯ ä≈P °Š¯šl ¢ ýÈØš d ¸Š¬˙¿ ¢ © ˚ˆ−æ üŁ± `U ïäv í mPU °Š¯Å P ïC©¢

©¢ ä√ ènŽd ¢ ©¢ äȬŠ U PŽ˚¥ ü©b`îäâЬ ¢ äȬð P PîH m 22 .büšØ Øš ˛≠P` ¢ ä√ @P cdèÐv ¢ .¢ ø óý≈H °Š¯nÎ 32 ©¢ ä√ ènŽd ^PïC©büšØ èâý’®²ñæ¢ ä√ büŠÈЯäv d`P °Š¯n òÓÐ≈PRü≠ ¢ üð√ ½ ¸¿` ^P †ø V` ¢ aèÖ¡P` ° ³ Ł± ¢ šØ èåŒkü©½ ´ °Š¯šld òšÆ VîävŽd ³bPd`P¢ ä√ ènŽd ^P 23 .¢ ´ büšØ £Š¬Žîðv \ü¡` a ´ büšØ cd È≠ ¢ © büý√düª ï~nèm °Š¯n ¢ ½ èÖ¡P` XèÅý≈ ïŠv ïC©¢ 33 ! ¢ Šâ≠ ¢ ´ °Š¯ vèŁm üšØ VèÐâý¬ ³bèÅæ@P` ³°Š¯nŽd èŠâä¬HU Ydèt ˛ ƒ üšØ ò‘®Y˚Š˜C≥ ³°œ .˛´°Š¯ vèðv ïäv ¾ †≥ òÓÐË©°Š¯ývèÐv

Èä ¬ð P ¸ ¼ P@¢ ½ ¿` ˚š l üÔ®d dèŠâ¬ý ü©a üšØ ½ †Â≥ °Š¯n ï−áä√ £©˛ƒð d`P °Š¯n òÆš P`£ð¬T ! üšØd dèŠâ−ø üšØÎ 34 √ üšØ ¢ ý√ aP£œÜý√ Y`èŠâä¬U d`P ¢ cdè ÿý≈ ïävd` üšØd ïäv Sü ·−Â≥ óý≈H °Š¯n ½ √ èŁmüšØ íj \P£ł± èi˛´îävŽd ê √ üšØ ¢ ý√ üšØ íåŁ∞ üÐ√ aü”u .èj¢ ävèłmP¢ È≠ ¢ © bü≠P` ¢ äÈšØ d £ð¬ °Š¯nŽd íšlP üý√ ³bU V` 35 a˚Š˜C± òšÆ Pž£Ð¬ üý√ ¢ ½ È≠ òæP36 .èjüšØ Ž˚Š˜C—ävP äȬð Póý≈H¢ ¸¿`˚šl ü©¼ aP@¢ ¦Š¯ðv .üÔ®ddèŠâý¬ ½ ù

È≠ ¢ © b `èn © ³bP büšØ ¢ ÷Nł≈Ð ¢ ýȯŠvð fU`U ¢ þ√ üÔł∞ °Š¯n Uü´˛©³°Ł± ¢ ¢ ´ büšØ ³bU¢ © úŠÈ”|ý√d`P½ È≠ ³ Š¯nŽd ^PïC©büŠÈ©.¢ ° †ÐÈŠ¯É≥ Yž£Ð¬¢ üšØ ½ ¸¿` èib `PŽ˚¥ ˛©bü´ü≠ ³bP ¸ ½ ¿` ïŠv d`P .˛´üšØ òÆš èÐâý¬ Yž£Ð¬ £ð¬ © büŠÈšØ èðâøRü≠ × ´ büšØ Qìšl büÔý≈èšl ¢ ô·Ð√ °Š¯n ³bP 24 .èj .¢ ´ büšØ V` × ô·Ð√ d`P ü©b`˚ˆ−æ c˚¥`U £©üšØ Y îŠâ¡ ò–ä⣱ üŁ± ïC©¢ ≈ ´ °Š¯ vèŁm ¢ ÷ŁŠËÔÐ ä√ üšØ óýË H± ½ V` ê ¸¿` èâä ð¬P Rü≠ YUü’Š≈ ˚Š˜C ª .¢ ýv ¢ ´ °Š¯šld Sènèðv °Š¯n ó“−t`£Š¬ .¢

½ ≥ VUdŽ ]ü± üšØ † N) (27-24:13ù¡˙≤ ;31-29:24òýË≥

≠ P` ¢ ä√ @P È≠ ¢ © ¢ ä√ £©ï~Ðvèà≥ èi½ aèÖ¡P` XèÅý≈ ³bP ¢ ü©^P d`P ¢ äÈ≥ èt ü©XU@P° È≠ ¢ © ¢ ä√ èyž£Ð¬ ¢ ´ @P¢ ø ïàŠ√˙π [ü„◊≤ ˛©ó‰¡ ¸Š¬˙ ∫ V` †ŠÈŁ◊∫ °Š¯n b`dèâýø d`P îävèłm ³WdüµÎ 25 ¢ ³ ЬP d`P ¢ È≠ ¢ ©½ È≠ ¢ ©¢ äÈšØ dcž˙Ô® £ð¬ ° ø ŽdP`@P˛©b`˚ˆ¨ ˛©dîäâŸæ .˛´büšØ ˚šlè q bèŠâä¬è−áä√ Í.`£©èrU¢ ¸¿èq `½ aNü¡ ¦ ùŠ¯ðv dU¢ ³ Š¯nŽd ¢ ý√ Ë”Ö √Ð ü©¼ äȬð P °Š¯nü¡ ä√ £©^üÂ◊≤ ³bè−áŠ√£ð¬ d`P Pdè æ ¢ d`P èåý≈ èšld cU óŠ ü©bü´ü≠ °Š¯n èŁm£´˙ÔÐ≈ ³bU \üŠ√ 37 aP@¢ .˛´°Š¯C—k¢ ´ büšØ VUŽ˙ºü ± Rü≠ .˛´¢ √ èŁm ˛ýƒìIšl½ © ³büýÈŠ¬Žd ˚šlèÐv ¢ ø ˚ˆ−æ °Š¯ ®°Š¯n ½ aNü¡ òŒävèÅæ@PïCœävüł± 26 aPd d`P¢ 38 .èåý≈ èvý£©èšld £ð¬ ždè ð≈ ¢ ´ °Š¯łmüµ ¢ ø ïC≥îp ´ °Š¯ v@Pù È≠ ¢ ©¢ äÈä¯t ü©óŠË”Öý√ ˛©\üŠ√ °Š¯n èŁm£´£©•þ≈PYî~Łm Rü≠ ñË∑ ¦Š¯ðv ½ aTèm èŠâ©èŠâ©£ð¬ ³°Š¯nŽd ïC©¢ ¢ Ð Žd`d˚šl .¢ Ôý≈ ¢ ý√ èŁm .¢

ª ´ °Š¯åŒŠvURü≠ ¸ý¬ 27 ìŁm óŠË fl d`P½ aNü¡ ½ †øU£Ð¬Žd XU@P³°Ð¬PïC©¢


143

20-1:22èuü≠

ˬ ýÈ”łm ¢ Ô÷łŠð ¢ © òæP .èjüšØ èvýèŁm ¢ √ üšØ ¢ √ èåþ≈P Pž˙Ô™ ê ŠvP V` ˙Ôð≈ .üšØd ¢ © ˙Ô™11 . `èŁm ¢ ”łm •ý≈èt ¢ © ^P òÓÐ≈ óý≈H .èjüšØ í mPU °Š¯n ˙Ô™ ¢

È ≠ ¢ ©¢ √ä £©íâý¡ ü©\üŠ√ ^dŽ èt ˛©° ¦ ³ Š¬îv èu YUü’≈Š ¢ N) ;11-10,2-1:14ù¡˙≤ ;16-14 ;5-1:26òýË≥

(53-45:11èâä ±üŠ√ ø ê Øš èâýÔł∞ üð√ UèâýøPïC©ü’®¢ © b`U£´è−t ¢ äȬð PV`ïC©¢ •ý≈èt ¢ kèn ^P ≈ √ èå®èväèå®èiñ‰Ω °Š¯n V˙ÿ® ù© ò÷łäË’ð ³bP@ ¸Š¬˙¿ ñ‰Ω îÖŠ√ òäË·Š√ ˚Š˜ÑΩ îŠâª ˛©büŠ√Uü’Š≈ £ð¬ ïävè m TèÐv ê kèn èi˙Ô™ ¸ý¬ 12 ?¢ “≥ ’® d`P.èjc£©òÆš îävè−áä√ ˛©V˙ÿ®cž£Ð¬ê © büäÈšØèi2 .òÓý≈ †·Š√˚−¥ ³°Š¯Å Ö d`P èÅäËšØd ¢ ]˚∆üý√ V˙ÿ®ïŠv ïC©èj¢ ŠvP ½ Ω ’® d`P ¢ È≠ cdè ÿý≈ ¢ Ôý≈ ¢ ä√ £©íýâ¡ ü© \üŠ√ ä√ £©íýâ¡ ü©\üŠ√ V` ¢ dèŠâý¬ £ð¬ bèšl` èväèå®èiñ‰ ïC©èj¢ šØ èŠâ´èŠâ©dèŠâý¬ ¢ šØ d £©£œs˛©¢ ø bü´ü≠ V` ¢ È≠ ¢ œá±Ł ¢ Ôý≈ ¢ Øš d £©¦ È≠ ¢ © Í.`£© ¢ ^ìýv õ¡ü≥ †øèâä ≥ ¢

22

È´ ¾ È≠ ^P 13 © \üŠ√ ½ aèÐv ˚šl ¢ aü≠ èâä ±üŠ√ d`P^˙flð√ ¢ ¢ Ω ©¢ äÈ’® .èŠâ©dèŠâý¬ £ð¬ °Š¯šl`èväèå®èiñ‰ V`d`P˛ ƒ@P¦ ùŠ¯ðv ûÐ√èÑ≥¢

Ôý≈ òÓÐ≈¢ √ üšØ cdžU .¢

© \üŠ√ ^dŽ èt ˛©VPUü’≈Š ]ìm ¢ ¦ © \üŠ√ .èåý≈ ê ŠvP ˛ýƒüŠ√£œtP VPUü’Š≈ °Š¯n bü≠üµd VdèÐv ¢ √ èá− ª ˛äƒèÐvNd ¢ N) ;26-22:14ù¡˙≤;30-26:26òýË≥ ¬ ýËä © Ô (25-23:11büŠÈ £ 1

3

© èÅäËØš d ¢ © büäÈšØèiVPUü’Š≈ 4 .èåý≈ èŠâ´üšØ í mPU °Š¯n ^P ³bèÑŠ¯−t ¢ © büŠÈšØèðâø îäâł± öΩèÄ≤ ©¢ äȬŠ UP`ž£œ ðv ü©\üŠ√ d`P èŠâ´^èðv ¢ cdèÐv ¢ √ üšØ ¦ ä√ bü’ä≈P ¸ý¬ ¢ ø ³bP °Š¯n ^ü ± ½ †’Ð≈ V` 5 .˛©ü—ýâ„´¢ ¢

ä√ è客 © ñ‰Ω îŠâª 14 ¸¿` èi ¢ Süµdd `P \üŠ√ .èŠâ´@P ½

ø V PUü’Š≈ ≠ Pü± ¢ © ³bP£©ž£œ ðv ü©\üŠ√ V`ïC©èŠâ©Vîr`¢ üý√ èjc£©¢ ø ½ ä√ VPUü’Š≈ 6 .¢ È´ •þ˯ŠÐv ¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ èå®èväèå®]P˙πP¢ © ³bPü ±˚ý˜tU d`P èŠâ©_èÜý√P ¢ ´ °Š¬U ó¿d ¢ ø P V` aèÐv ^P ¢ \üŠ√ 15 .¢ Ω ” ≈ ø ä√ ø ³bP ¢ ä√ È”Šâ©¢ ä√ P`ž£œ ðv ü© \üŠ√ •ý≈èt cdè ÿý≈ èväèå®èiñ‰ ¢ ïŠv ˛©^P .èšld °Š¯n Qèvý ˛©õ¡ü≥ †øèâä ≥ ¢ ð ¢ ¢˙≤ °Š¯nÎ ïC©è ®¢ ∞ ý≈ ø ó °Š¯n ïC©büŠÈ©16 .büšØ èâýÔ®d`Ždd@PYž£Ð¬ ˛©¢ Š√ P XèiïŠv V` ïC©òÓý≈ ¦ ä√ èå® õŸŁ Rü≠ ïC© †Ł± ïC©c£©°Š¯n ½ ùšØPü ± büšØH èâý’®¢ ¸¿` ¢ Ω .büšØ ïäv ñ‰ VdèÐv`U°Š¯n ê †šØè−tUèÐv ˛©PîH m ïC© ýv ¸ý¬ èâýŠ¯küšØ °Š¯ ä≈ Pdüð√HïŠv °Š¯n ½ Í.èjb `èå®°Š¯ ä≈ èväèå®èi © ^HPd`P èŠvèåþ≈HPïkèŠâð¬ èiV˚Š˜t− ¢ © dü—ävèn ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬17 ¢ ý≈ H È≠ ä√ ^HP˙Ôð≈ ¸ý¬ èŠâ©PUP£œH−tèiPîH m ¢ ó d`Pü≠ ü©ïkèŠâð¬ ^PÎïC©è ®¢ ä√ @P½ ¢ †šØè−tUèÐv ˛©PîH m ïC©è ®d`P 18 Í.ü≠ ¾ ¸ä¬èÐv °Š¯n ùð√@P† ø

√ä è客 © ñ‰Ω YdèŠâ¬ý ˛©¢ N) ;21-12:14ù¡˙≤;25-17:26òýË≥ (30-21:13èâä ±üŠ√

‰Ω È≠ ¢ © büŠ√Uü’Š≈ .èŠv@P½ ¸¿` èi˛þƒ`d ˛©˚Š˜ÑΩ îŠâª 7 Í.èjbüŠÈ𬠰Š¯ ä≈ VdèÐv`UòÓÐË©V˚Š˜t− èidü—ävP°Š¯nê ýv ˛©ñ ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 19 ä√ \üŠ√ 8 .èåý≈ ³bUòÆš `èi¢ ä√ £©ñ≈ÐŽU ü©b`ž˚Š˜åÐ≈ ä√ ^P.˛ ƒèåþ≈P˛þƒ`dòæ YždüÔý≈ ¢ èâä ±üŠ√ d`P^˙flð√ ¢ ˛©˛þƒ`d¢ È≠ √ üšØ ¢ ý√ £©úŠ√˙‡ý√ ˛©PîH m¢ ø ä√ è客 © ñ‰Ω ¢ È≠ cdèÅšÆ d`P `èŁmÎïC©è ®¢ bü≠üµd ü©b`ž£œþvd`P Pždüý√ ü©^P ¢ Í.`£©Xè ÑýÈä¬Pèi¢ ý≈H ä√ \üŠ√ ¸ý¬ .èŠvU ¾ ä√ èâä ±üŠ√ d`P ^˙flð√ 9 ø \üŠ√ ¢ ¸ä¬èÐv °Š¯n dèŠâý¬ bè ®èväèå®Î ïC©èåł∞ üð√ ¢ büšØ èšld cU üŁ± °Š¯ ÿ °Š¯nÎ ïC©è ®¢ ≤ H Øš ³bîÐvP˚Š˜C≥ V` È≠ ¢ © ¢ ä√ £©UèŠv ¢ Ô÷Ł ïC©è ®d`P ¢ ÈØš èłm èv䣩 W˙π ^P óý≈H ¢ Í?¢ © dü—ävP¢ ä√ \üŠ√ üý√ PüšØ óýË H± èväèå® †Ł± £ð¬ ïàŠ√˙πòæP 20 Í.`£© ¢ ø ³bP¢ ä√ \üŠ√ ä√ üšØ í mPU°Š¯n ˚ˆ−æ óý≈H!üä¯tÎ 10,ïC©è ®¢ ¢ ý≈H ä © Š√ P ê ´ üÔŒŠvU ü©ò≤U@P¢ ø ˛ƒèðv üŁ± ïC©¢ ä√ PîH m ïC©Î è ®d`P èŠv èåþ≈P ïkèŠâð¬ èic˚Š˜t− ê ø b`îäâЬ ¢ äÈð¬ P ¢ èŠâä¬ üŁ± ¢ ŠvP ó îÖÐ√ ¢ ŠvP P˙ÔÐ≈ ¢


144

37-21:22 èuü≠

ý≈H büšØ èšldcU³bü ± üŁ± °Š¯ ÿ °Š¯n .¢ šØ èvý£©˚šlè q üœtPïŠv ¢ šØ èŠâ©î ∫

`£©ïäv õ √èp ³ èÅŠ≈P cdè ÿý≈ ü©b N) ;31-27:14ù¡˙≤ ;35-31:26òýË≥

Èä¬ ¢ ø ^P Í. *¢ šØ èvý üšØ Ždè r@Pèiî ∫¢

(38-36:13èâä ±üŠ√ Øš èâý≠èåł∞P bü’ŠË´èâä ð¬P W˙π ùŁ± ³bèá©ê W˙π òæP ¢ ŠvPÎ 31 ý≈ H ÿ ÓÐ ¯ ≠ È ¢ © ¢ ä√ ènŽd@P°Š ò ≈ ¢ ä√ ³bèÑŠ¯−t cP .¢ aŽdèŁmP ¢ šØ ˛≠ ½ æ − © ¢ ä√ üÔ®ïäv ³bèÅŠ≈P P˚Š˜ýv ïC©è ®d`P 32 .³bü·Ÿ cP! b ³ ü·Ÿ−æ ¢ √ @Pùð√P` üý√ †Ł±d`P ¢ Øš ˛©èrU¢ ä√ °Š¯n ¢ È≠ büŠÈ ¬èåÐ≈ c˚Š˜ýv üý√ ¢

Šâ≠ èjc˙≤ ûÐ√èÑ≥ ¢ © ïÐvü›äÈ≥ Øš °Š¯n óšÆ üŁ± £ð¬ ^P ¢ Øš ^üÂΩP ° ³œ ¢

… ž£Ð¬ ½ Í.¢ aNü¡ ˛©

Í.èjc£©XèiïŠv V`d`P

ä√ ^˙flð√ £ð¬ ½ ø \üŠ√ ¢ aèÐv ^P 33 !îäv`Pî m cPÎïC©è ®¢ ≈ È≠ ¢ © ¢ ä√ ˙≤ d`P ¢ È≠ ¢ © ¢ ä√ èŁm íŠâŁ± •ý≈ètc˚Š˜ýv°Š¯n dNèŠâý¬ òÓÐ ¢

´ büšØ ú≠èÄ ≤ b © \üŠ√ ?¢ ³ ü©¢ ä√ \üŠ√21 ä√ £©òäËŸ−æU¢ ø •Ł◊H≤ÎïC©è ®¢ •ý≈èt c˚Š˜C≥ TP`¢ © PîH m XU@P° È≠ ¢ ©¢ ä√ èå®°Š¯n ú∑ òæP ¢ ³ ЬP 22 .¢ šØ èåþËŠ¯Ðv ¢

ä√ üšØ °Š¯ývèÐv ¢ ø c˚¥`Uê °Š¯C—k¢ ŠvP°Š¯n bü≠üµd ¸ý¬ 23 ø °Š¯n óšÆÎ ïC© Í?èjc£©XèiïŠvüŁ± ïC©¢ šØ ³bü©V`¢

Í.büšØ Ë∑ ä√ \üŠ√ £ð¬ ^HP34 ë ävèÐv \˙H≤ñÐ íi!^˙flð√ cP Îè ®¢ ’® ¢ √ üšØ ¢ ý√ £©dè|ä√PP˚Š˜C≥ dèÐv ³°Š¯ýv üý√ ¢ ” ≈ð ¢ ø ¢ äȬŠ U ø HP°Š¯n ïC©èj¢ ¢ Í.èâýä¬èŁm °Š¯ ä≈

È ≠ ¢ ©¢ ä√ £©ï~Ðvèà≥ èiúŠ√è|√ý `èŁm üšØ dèŠâ¬ý ¢ ý≈H ø bü≠üµd ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 35 °Š¯ ÿ °Š¯nÎ ïC©èåł∞ üð√ ¢ ý≈ Ô È≠ ¢ ©¢ äÈŠ¬ UóŠË”Öý√ ü© bü´ü≠ © ò“Šâ ˚Š˜ ÖÐ√ ¢ © büŠ¯ðv ˚Š˜ ÖÐ√ ¢ d`P¢ ≈ © büý√üŁ± ˚Š˜ ÖÐ√ È≠ cdè ÿý≈ èŠâ©°Š¯n ½ ¢ adü∑ ò‰Š√Püý√ büšØ èŁÄËÔÐ Š ¢ Øš ˛ ƒüšØ òÿ®˛©Ž˚Š˜Cł± ò‰© Í?¢ ä√ bü≠üµd Í°Š¯ ä≈ÎïC©èŠvU aPüŁ± ¢ ≠ Šâ Î ïC©è ®¢ ø ³bP ¢ ä√ \üŠ√ 36 ^èðv cdè ÿý≈ aP £´P ° ³œ ≠ •ý≈èt üœtPüšØò“ŠâÔý≈ ïC©üšØ ó¿d ïäv dPü”ýv ^èðv cdè ÿý≈ £´Pd`P `èŁm ¢ ˬ °Š¯n ïC©büŠÈ©37 .ü≠ îŠv£ ± dPü”ýv ê ŠvP£©²ñŠÐ ü©Qè−tüð√ Ydè ÿý≈ üý√ üšØ ý≈H ¢ šØ èåŒk°Š¯n £Š¬£◊ý≈ ïC©büšØH èvýèâýЬ°Š¯ ÿ æ H≤ .èåý≈ èŠâ´•Ł◊ÿ X£Ł◊H≤ê ŠvPV`.èjüšØ Pdüð√HòÆš Jèâä Š¯àŠ√ £ð¬ •Ł◊ 12: 53 VèŠâ·ÂŠ√ ä√ üšØ YdHüð√ ½ òÆš d@Pü©¢ aèÐv ïŠv ò Ë´òÓŒk °Š¯n cdèÐv c˚Š˜C≥ bèšl Øš Í.¢

üšØd W˙π ˛©b`£©üä√ ä√ Süµd ¸ý¬24 —k ¢ ä√ £©ü—ýâ„´°Š¯n ùð√@P¢ ø °Š¯n óšÆ ïC©¢ ¢ ≠ Šâ 25 .¢ ä√ \üŠ√ ˙Ôð≈ ³°œ ³ ü© ³bPH ¢ šØ ]˚−¥P d`P ŽdŽ˙‡≥ VUèŠvŽd b ýÈÔ®d Y£ý¬£Ð¬£ð¬ ³bP Vè−tUèÐv ¢ © bü≥ü¡ ˚Š˜C ªÎ , è ®¢ ø üŁ± V` d`P °Š¯šl ¢ ý√ £©SèŇý¯tP èi ½ Vî vès èibü´ü≠ ü©UüH ± ,°Š¯šl¢ aPdèŠâý¯ mP £ð¬ ³bPH Â√Š PŽ£´˚šl óý≈H ïC©è ®d`P 26.°Š¯šl ¢ ý√ èâýŁ± d`P ¢ ä√ èłÄËä ’ð≈ d`P.èâä ä¯Ðv ïäv ¢ ø †ø V` ¢ äÈЬ èvþüÔł∞ ¢ ÈšØ èłm ü©³°Š¬î vèu d`P¢ V`ïC©¢ šØ Pž£Ð¬ üŁ± °Š¯n óý≈H Øš ³bü©ô ◊−æ ³°Š¬£ý¬ óšÆP 27 .°Š¯šldW˙π˛©b`£©üä√ üŁ± V`èŠâ©?¢ Øš èvý£©½ Øš èåþ˯ŠÐv ¢ Ȕ⊩ ¢ ä√ èå® óý≈H èŠâ©? ¢ †≥î m ˛©^P üŁ± V` èŠv ? ¢ ÿæ ýÈÔ÷Ł È≠ ¢ ©¢ ä√ èå®èväèå®üŁ± V` ïC©üšØ ¢ ?¢ šØ èvý üšØ Pž£Ð¬ V` ¢ šØ èåþËŠ¯Ðv ¢ ý≈H Šâ≠ !büšØ W˙π˛©XUè m ê ŠvP°Š¯n ó üý√ °Š¯n³°œ Øš d°Š¯n ½ aì|−Â≥ ò Ë©•ý≈èt c˚Š˜C≥ üý√ óý≈HÎ 28 d`P 29 .üšØ ¢ ý≈ aèÐv c˚Š˜C≥ ò‰Š¯Łm büšØH èšld cU † ¼ ½ ≥üœmê ŠvP òÆš ò‰Š√`°Š¯ ÿ °Š¯n ≤ H Ô÷Ł ½ ä√ †≥üœm¢ òÓÐ≈ óý≈H °Š¯n ½ †šØè−tUèÐv Y˚Š˜C≥ 30 .òÓý≈ YU ¢ ý≈ H ≈ ý ´ üŠÈ ¯ðv d`P ¢ ´ `èå®èväè宕ý≈èt c˚Š˜C≥ £©•þËŠ¯Ðv£ð¬ ½ † ◊ ó ˙Ôð≈ ¢ © íŠâ ¬P˚¥P£©üšØ ³° ¯Åfi≥ ´ `£©ï~ÉŠÈΩ èibü¡˙ºVdèÐv ¢ .¢

∂ ©¢ N›± Y£ ±@P ö„≠¢ ½ Š¬P@ ¸Š¬@P¢ ½ šØ °Š¯ ä≈ \üŠ√ °Š¯n bü„ŠÈ◊ ˛äƒèväüŠ√ cždüÔý≈ 20-19 ¸ Øš °Š¯n 20½ .¢ ¸Š¬@PYdHüð√d`P 19


58-38:22 èuü≠

145

≠ P` ¢ ä√ @Pù Ôý≈ ¢ √ üšØ cž˙Ô®°Š¯šl` V`ü©½ aèÖ¡P` ¢ ¦Š¯ðv £ð¬ bèšl` .¢ ä√ b`U£I´è−t .¢ Ôý≈ ¢ ø \üŠ√ ¢ ŠvU !îäv`Pî m cPÎïC©èåł∞ üð√ ¢ šØ d •œ Æ ø °Š¯n b`U£I´è−t 50 ?Í°Š¬£©SèŇý¯tPü©b`dPü”ýv óš èŠâ© ê ŠvP¢ © ³°šØèidPU˚¥ ¢ ä√ © £©ï~Å∞ £ð¬ £©üä√ ¢ .TPžU ¾ aèi³bèièâä šØU¢ ø ^P¢ ä√ \üŠ√ 51 © £©üä√ £…HUPd`PÍèŁm QHdÎïC©è ®¢ ³bèi¢

ä√ b`U£I´è−t 38 `U üÔŒŠvU bè Š≈ îäv`Pî mÎ ïC© è ® ¢ ä√ \üŠ√Í°Š¯šl°Š¬dPü”ýv Í.¢ šØ ê ŠâÔþ≈ èâä ý¬PùÐ√ÎïC©è ®¢

ø bü≠üµH d ¢ √ä \üŠ√ `£©èrUH ïC©è ®¢ N) (42-32:14ù¡˙≤;46-36:26òýË≥

© ¢ ä√ ždüÔł∞ ˚ˆ−æ \üŠ√ 39 © ³büýÈŠ¬Žd îÖÐ√ ¢ .èŠâ´üšØ è}äÈł± V`d`PPüÔł∞H ü© ü©ždè ð≈ ¢ È´ ¢ ”mł •ý≈èt ¢ © ^P òÓÐ≈ U£I´è−t ¢ © ^P 40 .èŠâ´ © büäÈšØèi£ð¬ bèšl` ¢ È≠ ¢ © ¢ ä√ £©dèâýΩ£´ü©\ üŠ√ 52 ¢ \üŠ√ ¢ ý≈H ø b`U£I´è−t ¢ äȬð P ¢ ä√ Ôý≈ ¢ √ üšØH ¢ √ @PòÓÐ≈ òÆš èðâø YUü’Š≈ d`P ° ³ Š¬î vèu YUü’Š≈ RdŽ£Ð¬ èÅäËØš d ïäv èŠvèá©P°Š¯ ÿ ïC©`£©èrUóý≈HÎïC©è ®¢ .¢ √ èŁm ø ³bP ¢ ä√ \üŠ√ √ üšØ ¢ È≠ ü©büŠÈÔþ≈T d`P ü©b`dPü”ývÎ ïC©è ®¢ ¢ Í.¢ æ ý≈H ÿ ≤ ÷ ™ ýÈÔŁ ó èŠâ©?ÍüšØ ¢ √ @PbüŠÈ©bè Š≈ ê äÈþ¯å d`PèŠâ´ìłm d`U Ž£´^èłÄð≈ JèÐ⊬˙Êý√ ¢ ø ³bP\üŠ√ ¸ý¬41 ˚šl 53 ?büšØ X£Ł◊ °Š¯n ïC©üšØ ¢ Šâþ¬ ¢ ≤ H ý≈ H Ô÷Ł ó .èåý≈ °Š¯n èŁm£´•ý≈èt cdè ÿý≈ °Š¯n Žd`d ³bP üý√ ¢ Øš èâýšØèłm üý√ £´P ! a ä√ £©èrU d`P ¢ √ U °Š¯ ä≈ büŠÈ©£ð¬ bèšl` ¢ ¼ èÐv cP Î 42 .è}≠ ¢ È≠ ^P ?Pž£œ Øš dèŠâý¯ mPèiòŒŠvdèvý d`P½ © bü„ŠÈ”|ý√ √ èŁÄ≈Ð ˛©ò ∂˙≤ Y˚Š˜C≥ d`P £©d`U ¢ ø •Ł◊H≤ ü©ïkèŠâ𬠢 ðv ¢ Í.¢ ¸¿`Pdè ÿý≈ ïŠv ïC©¢

Ð√ ˛©^˙flð√ ˛ ƒès` ¢ ¡ N) ,54-53:14ù ˙≤;75-69,58-57:26òýË≥ (27-25,18-12:18èâä ±üŠ√ ;72-66 ä√ bü’ä≈P 54 © ³°šØèiMò“rPd`PèŠâ©dèâýΩ£´ü©\üŠ√ ¢ °Š¯n ˙Ô™¢ ¬ Ë Š ð Šâ≠ èŠâ≠ üšØ ¢ Ô÷ł ¢ © ³bP ^˙flð√ .¢ √ T © \üŠ√ ³°œ .èŠv@Pïäv ¸Š¬˙¿ ¢ Ôþ˯ŠÐv £©üšØ õŸŁ∞ †ø £©è}”t R@P°Š¯n ³°◊∂ ˛äƒèŠâ≥dU òÆš èðâø 55 ¢ © ³bPòÓÐ≈ ^˙flð√ d`P.¢ Ôý≈ ¢ √ HüšØ ^˙flð√ 56 .èåý≈ PüšØ èåþËŠ¯Ðv •ý≈èt ¢ ¯ Ë þ v Ð √ HüšØ ¢ Ô Š bèšl` ü© ä√ ïC≥Uè m ê ŠvU ¢ °Š¯n òäË−ø`d ˛©R@Pd`P .èŠâ≠ •œ ŠvP ¢

ø ³bèÅæ@P¸ ˚šlè q ïýâ−ø˙ºê ý¬ 43 Í.üšØ Ydüð√ ò ∂˙≤òÆš Y˚Š˜ýv ŠvP¢ ý¯−t ˙º ^P P üšØ È≠ ¢ © Uîn ˛©\üŠ√ ü©¢ ü©\üŠ√ 44 .èŠâ´èŁÄŠËÔÐ≈ ¢ © ^P .è}≠ ¢ ä√ £© èrHU ¢ ø YŽdüÂ≠U d`P ˛ ƒ üšØ û±T ˛äƒè−áŠ√£ð¬ ½ † ◊æ ¢ .*èåý≈ èšld£´£ð¬ ³°Š¯nŽd °Š¯n í|−ø ˛©îävüÐ√ Yž£Ð¬ ˛©³bü ± ïä⊯áð√ èic˚ˆł∞ © b`U£I´è−t ¢ äȬð P V` üý√ ˛©óýË H± èrU ¢ ä√ \üŠ√ †Ł± 45 ^èðv ¢ ý≈ H ≈ ý ø ³b P ¢ ä√ \üŠ√ 46 .¢ Ô ¢ √ üšØ ¢ √ üµ V` .èŠâ´ ó Î ïC©è ®¢ Øš d üµ büŠÈ© ïäv ìýâЯn °Š¯n ¦ ù √ènŽdP@ïC© `£©èrU ? `èŁm üšØ dPîŠâЬ ? üšØ ¢ Í.büšØ

YdèâýΩ£´˛©\üŠ√ N) ;50-43:14ù¡˙≤ ;56-47:26òýË≥ (11-3:18èâä ±üŠ√

ä√ ^HP `Pè匊vU dü ·Ð√ ü©½ adü∑ ˛©^˙flð√ ˛≠ £©½ † ±èâä −ø ˛©^˙flð√ ¢ Øš ò≤U@PòÆš `üý√ ïŠvÎïC©è ®d © \üŠ√ üŁ± ¢ Í.èåý≈ •ý≈èt ¢ ∂ Šâ≠ 57 ä√ ^˙flð√ ³°œ ä√ ^P d`P .¢ bèšl` ˚ ž Š˜åÐ≈ ê ¢ šØ °Š¯ ä≈ ñË◊Š ïŠv ïC©è ®¢ ŠvP ˛©bü´ü≠üý√ èåý≈ èšld£©°Š¯ývèÐv †Ł± \üŠ√ 47 ø ^P .èåý≈ VPUü’Š≈ òšÆ`.èåý≈ Pü−Š¯ðv èiž˚Š˜åÐ≈ ê ø Püý√ °Š¯n !½ ø °Š¯n bü≠üµdVdèÐv ³bP˛ ƒ@P adüª cPÎïC©è ®¢ ³bü©V`ïC©°Š¯ ä≈ òšÆ èâýä¬èŁm ¢ ŠvP¢ H® Øš ŠvU ü©^˙flð√ ò≤U@Pd`P ê üý√Î ïC©è ®£©•œ ŠvP îÖÐ√ £Š¬U •ł◊ 58?Í ¢ Øš ê ø °Š¯n bü´ü≠ ³bPòÓÐ≈ Í¢ ŠvP¢ √ üšØ ¢ ý√ £©dè|ä√P èi½ ä√ ^˙flð√ aèÐv ^P ¢ °Š¯n °Š¯ ä≈Î ïC©è ®¢ ä≈ ø °Š¯n ³bP Í.büšØ °Š¯ ê ŠvP¢

äȯŠk ïtüÐ√ èi\üŠ√ V` .èłÄäË’ð≈ ¸Š¬˙¿¢ ø ^P ¢ ä√ \üŠ√ 48 äȯŠk ïtüÐ√èŠâ©! VPUü’Š≈ cPÎ ïC©èåł∞ üð√ ¢ ¢ © © \üŠ√ 49 Í? èjcUP`ž£œ ðv ü©XU@P° òÓÐ≈ U£I´è−t ¢ ³ ЬP üý√ îÖÐ√ ¢ ∂ Øš °Š¯ ä≈ ½ ½ Š¬P@ .¢ ¸Š¬@P45-44ïŠv °Š¯n bü„ŠÈ◊ ˛äƒèväüŠ√ cždüÔý≈ 44-43¸


146

8:23-59:22 èuü≠

þÈä¯å™ê ä√ ò≤U@Pc˚¥`U ê ä√ büÔÐËø ³bP 70 Øš èâþŠ¯Ðv èiPîH m üý√ èŠâ©üý√Î ïC©èåł∞ üð√ ¢ ³ Š¯àŠ√ ïýâ ◊ð≈ ¢ ° ¢ ŠvP îÖÐ√ ¢ ŠvP JèÐ⊬˙Êý√ 59 ý≈ H ”j © ø ³bPH¢ ä√ \üŠ√? èiíŠâ ïŠv ïC©è ®d`P.èåý≈ •ý≈èt ¢ © ^Pò≤U@PïŠv Jèâä Š¯àŠ√ÎïC©è ®•ý≈èt ¢ ä√ üšØ c˚Š˜C≥Î ïC©è ®¢ òšÆ UüH ± ó ü©½ aèÐv ˛©¢ ýÈ’® Øš TP` ¢ äÈØš d Í.üšØ¢ Í.¢ ä√ ^˙flð√ ¸ý¬ 60 ä√ bü’ä≈P ¸ý¬ 71 ø ^P ¢ Øš èšld ï ®üŁ± üý√Î ïC©è ®¢ ÈØš èłm òÆš Pü´èŠâ©d`PîŠvŽ˙≤°Š¯ÅšÆÎïC©è ®¢ °Š¯n ¢ ?¢ œłm ³°Hø óšÆ ïC©büŠÈ© ä√ ^PUüH ± ïC©°Š¯šl ¢ Í.¢ ÍbüšØ °Š¯ ä≈ ú¡P` šØ è ®èŠâ©¢ ä√ \˙≤ïC©èåý≈ èšldòšÆ £©°Š¯ývèÐv ïŠv òÓÐ≈P ^˙flð√ 61 .YUëävèÐv ¢ ˬ √ý ø ùπìŠâ¬ð ó®èm Ô÷łŠð¢ ä√ îäv`Pî m ½ ¦Š¯âý„ ˛©\üŠ√ ¢ ù ˛©îäv`PîH m ü©^˙flð√ è匊vUü©^˙flð√ £©ž˙≤¢ ¸¿` ^P ¡ ýË≥ N ý≈ ä√ ^HPüŁ± ˛ ƒ@PUè ½ ,5-1:15ù ˙≤;14-11,2-1:27ò ) ” ≈ð ¢ ø ¢ äȬŠ Uë ¢ Šv aèÐv V` ävèÐv \˙≤ÎïC©òÓ ò‘®¢ (38-28:18èâNä ±üŠ√ ` dPŽd d`P èŠv@P˚šlèÐv ^˙flð√ ¸ý¬ 62Í.èjc£©dè|ä√P P˚Š˜C≥ dèÐv ³°Š¯ýv üý√ Ôþ≈ P¢ Ôý≈ õŸŁ∞ bèšl` üŁ± †ø V` ïC©PüšØ èáŠ√P ¸ ä√ `d dèÑ¡ d`P ¢ ý¬ .è}≠ ¢ Ëø È´ ¢ ≠ ^èðv ¢ © ùπìŠâð¬ ü©\üŠ√ òÓÐ V` 2 .¢

23

—k ¢ äÈ’®¢ ø ùπìŠâð¬ d`P ¢ ÈŠ© \`˚−¥ èväè}≠ ½ aènPŽ£≠P £ð¬ \üŠ√ ïŠvÎ ïC©¢

√ä bü´ü≠ èŠâ©èâNþÔþ≈ èi\üŠ√ ¢ N) (65:14ù¡˙≤ ;68-67:26òýË≥

©¢ äÈ”łm £ð¬ büšØPd ˛©òÆš P˙ÿ™ü©bü´ü≠ cdèÅšÆ ò≤U@P èvýèâä ø ½ aèÖ¡P` ¢ © ^P ¢ ä√ £©PUP Sü›◊≤ ü©˚ıŠÈ¡ d`P .èåý≈ ¢ ä√ bü´ü≠ îäâł± 64.63 © \üŠ√ V` .èåý≈ èŠâ≠ ž£œ ðv ü©\üŠ√ ¢ ïŠv V`ìr ¢ šØ ú≠è Ä≤ èi¢ ≥ ≈ Øš èâýŠ¯k ï ®òÓÐ ñËŠ Vè−tUèÐv ü©¼ äȬð P ïC©¢ —k ¢ äÈ’®d`P ¢ —k ¢ ä√ dèn ü©^P d`P ¢ √ U SPžU a Í.¢ aP@¢ èàä√ £ð¬ c˚ˆł∞ ≈ ý H ≤ ä√ ä√ ùπìŠâð¬ 3 ø \üŠ√ ¢ Øš òËäÐ ¬ üý√ üý√Î ä√ ù©¢ Ô÷Ł ïC©èâýЬ ¢ Vè−tUèÐv èibüŠ√Uü’Š≈ üý√ èŠâ©Î ïC©èåł∞ üð√ ¢ ú”ýâ ◊ ¢ bü’ä≈P65 ?Í Pdèn ¢ ø büÁŠ√˙π Í? ¢ .˛©˛ýƒNŽ˙∫¢ šØ Ð√ ˛©\üŠ√ ¢ ä√ \üŠ√ Øš èâý’®üý√ òšÆ üý√H½ Í.¢ aèÐv ïŠvÎïC©èŠvU aPüŁ± ¢ ø bü´ü≠ d`P èÅäËØš d ¢ © büäÈšØèi¢ ä√ ùπìŠâð¬ 4 °Š¯nÎ ïC©è ®¢ © ^PïC©èvýèðv °Š¯ ä≈ òfi” r ˛ ƒ ü©°Š¯n ^P Í.°Š¯ vè}≠ XPŽ£≠P˛ ƒ ü©]ì m ¢ ø dP˚∆P ¢ ä√ bü’ä≈P £ð¬ ½ ä√ ^PÎ ïC©è ®¢ aèÐv ^P 5 ïŠvUü’Š≈ ¢ √ ý ¡ ‰ Ë”Ö ¿ ìrXèÅý≈ ¢ © aìàä√Pèió ê ŠvP°Š¯n bü´ü≠ £©cUóŠ °Š¯n ¢ ≈ ä√ ^P Ždè r@Pèi^P .¢ Øš èŠâ©èðv£Ð¬ òÓÐ bè Š≈ aP V` èåý≈ èŠâ©°Š¯n íŠâ”j¢

©° Èä ≥ èt ¢ ³ Š¬îv èu YUü’≈Š \üŠ√ ¢ N) ;64-55:14ù¡˙≤ ;66-59:26òýË≥ (24-19:18èâä ±üŠ√

© Rü≠ cž£Ð¬ ñË∑ büäÈšØèid`P ³°Š¬î vèu ¢ Ð ³bU c˚¥`U 66 “≥ © √ @P£©ín •ý≈èt ê Øš èŠvP@ V` d`P .¢ †·Š√˚−¥ ³°Š¯Å Ö èÅäËØš d ¢ Í.¢ ŠvP †ø ½ ≥ ä√ bü’ä≈P 67 .¢ È´ ¢ ≠ °Š¯n ½ ñËŠ üý√ £´PÎïC©è ®¢ ¸≠Pîr ü©\üŠ√

Èä ≥ èt ¢ © ùŠ√U`˚Š˜lš \üŠ√ ¢ Vîäâ−øèÐv èiíŠâ”jïŠv èŠâ©Î ïC©èåł∞üð√ £©³°Hø ü©^P ùπìŠâð¬ 6 © ùŠ√U`˚Š˜šl \üŠ√ ïC©˛ ƒ üšØ Xü”Ö≥ ½ Øš aèÐv ïŠv ü©ùπìŠâð¬ 7 Í.¢ ¢ ≥ © óŒm .èåý≈ óŠËÁ °Š¯n òÆš ó“−t`£Š¬ ùŠ√U`˚Š˜šl ³bPd`U^Pd`P¢ šØ õÐ√èvý ¢ ≈ ä√ ùπìŠâ𬠢 ø ïŁm` ˛©ùŁ± © ^P ü©\üŠ√ ¢ 8 .èŠvU ñ ³ËÔÐ Š ^èðv ¢

ø óšÆ üý√¢ Íï ®¢ šØ ≥ ø ³bP¢ ä√ \üŠ√ üý√ ø óý≈H °Š¯n £´PÎïC©è ®¢ ñËŠ °Š¯n ïC©bü’®¢ ø óý≈H °Š¯n £´P 68 .¢ ´ `£©ïäv ³°Š¯àŠ√ P˚Š˜C≥ óý≈H üý√ büšØ üý√ büÔł∞ üð√ ¢ Šâ≠ 69 .¢ ´ `U ïäv òÓÐ≈ aPüŁ± èi^P óý≈H ø ³WP@!³°œ PîH m XU@P³°Ð¬P ¢ © Í.èj¢ † ◊ý≈ ¢ šØ dèåþËŠ¯Ðv ¸ä¬èŁm òäËšØPU˛©½


147

27-9:23èuü≠ Šâ≠ ä√ bü´ü≠ XèÅý≈ ³°œ íýâ¡ üœtPÎïC©èŠvU£©\`˚−¥ èâä ◊ËŠ±ł ¢

ä√ ùŠ√U`˚Š˜šl †Ł± ^ü ± ½ †’Ð≈ üý√ è匊vU ü©\üŠ√ ¢ V` ïC©büŠÈ©.PüšØ ¦ H® © \üŠ√ ø ŽdPdUïp˙∫ê ä√ èÐvNP£Ð¬ ïCœävüł± 19 Í.`£©UPŽd@Pü©èÐvNP£Ð¬ d`P ! `£© V`¢ ïC≥è}äÈšØ °Š¯n ˚ˆ−æ ¢ ŠvPd`Pèåý≈ è|ł± ³°ø •ł◊ †ø °Š¯n cdèÐv ¢ ‡≥ ä√ ùŠ√U`˚Š˜šl 9 .¢ ø \üŠ√ V` ïC©èåý≈ èâýšØèłm ÔŒvŠ U VŽ£Ł◊ ˛ ƒü©¢ ä√ ^HPd`P .èåý≈ °Š¯n îŠâ¡ V` ¢ ø ïŁm` ˛©ùŁ± èåý≈ èŠâ©èðv£Ð¬ UèáΩ d`P \üŠ√ ¢ îäâł± ¢ Šâ≠ ¢ È© ½ ø °Š¯n ³bP ¢ ä√ \üŠ√ ³°œ ø aTPüµ ò Ë©¢ èåý≈ èŠâ©òÓÐ≈ íâý¡ èibü´ü≠ òÓÐ≈ èiê ŠvP ¢ “≥ © büäÈšØèi10 .èŠvU ïäv aPüŁ± È≠ ^P .èåý≈ èâýšØèłm èväP`£©èšld ü©\üŠ√ ùπìŠâð¬ 20 bèšl` † ½ ·Š√˚−¥ ³°Š¯Å Ö d`P èÅäËšØd ¢ VdèÐv`U ¢ ± Ë ≈ ý ø bü´ü≠ ¢ ä√ ùπìŠâð¬ .¢ Ôý≈ cž˙Ô® Ô ¢ .èjüšØ èväždüÔł∞ ü©\üŠ√ ïC©è ®£©üšØ †πè Ä≤ ¢ Šł °Š¯n ½ †‚≠è Ä≤ ˛©\üŠ√ V` d`P ¢ šØ d£©dè|ð√ ` ñ Šâ≠ 21 ¢ ä√ bü’ä≈P ³°œ ø d`Žd ˙Ôð≈ ¢ © ^Pd`PùŠ√U`˚Š˜šl ¸ý¬ 11 ä√ £©èâNþÔþ≈£©•œ ŠvUü©\üŠ√ òÆš èðâø¢ £ð¬ †ŠÈ”p üœtPÎ ïC©è ®£©dè|ð√ ¢ —k —k ¢ ä√ £©èNåþËÔþ≈ £©èâä ’ð≈ Qè−tüð√ dPîCœÅł∞ ê Í!`Uèyž£ł± £ð¬ †ŠÈ”p ü©^P ,`Uèyž£ł± ˙Ôð≈ ¢ ŠvP ü©\üŠ√ V` d`P ¢

18

ø bü´ü≠ ¢ ä√ ùπìŠâð¬ ïÐâý¬˙≤ Y˚˝Š¯ýv 22 ? büŠÈ©Î ïC©è ®¢ © ¢ ä√ P£©íýâ¡ ü©^P ? ¢ ä√ ^P ¢ šØ èŠâ© aè|ý√dP èiX£Ł± ù©¢ H≤ ≠ ≈ Ô÷Ł ¢ È £©cUPŽ˚¥ ü©^P ïC©è ®d`P .˛ýƒ@P°Š¯ ä≈ ˙ flä√ òÓÐ ïŁm` ˛ ƒü©¢

ä√ ùŠ√U`˚Š˜šl © ùπìŠâð¬ ü©\üŠ√ ¢ ^P 12 .èŠvUèvþü≠ VdèÐv`U^èðv ¢ ¡ø Ôý≈ ³°Ÿ−æU ¢ © c˚¥`U ê .¢ ŠvP ùŠ√U`˚Š˜šl d`P ùπìŠâð¬ ïC©íÐâ ¢ © c˚¥`Uê ø ³bU^Pd`P üšØ ½ †ø`U¢ ŠvPùπìŠâð¬ d`PùŠ√U`˚Š˜šl ¢

Í.büšØ èâýŠ¬Udž üÔł∞ Šâ≠ 23 ýÈÔ®d YdèŁm ü©dè|ð√ ` ñËŠł± òäˬðP ¢ ä√ bü´ü≠ ³bP ° üšØ ¢ ³œ √ √ èŁm èŠâ© aü”É≥ ü©\üŠ√ ïC©èŠâ©ïÐâ≠èÑ≥ ¢ d`P í r ` dü−µ èi³bP .¢ ä√ £©Pdüð√ ü©¦ ä√ ùπìŠâð¬ 24 .è}≠ ¢ Èä … £žÐ¬ XŽ˙∫ èi¢ ùšØPü ± ˛©³bP ¢

È´ .¢

½ ü≥ ü©\üŠ√ P˚ Ž ¥ ˛©a ¡ N) ,15-6:15ù ˙≤ ;26-15:27òýË≥

(16:19-39:18èâä ±üŠ√ —k ¢ ä√ £©ë PîŠâð¬ UèáΩ`ïäâý¯s.¢ ävèn ˛©˛ ƒèšld˛©èÐvNP£Ð¬ Rü≠ 25 .èŠâ≠ £© © büäÈšØèi,¢ ä√ ùπìŠâð¬ 13 ø ïŁm` ˛©¢ ä√ £©íýâ¡ d`P ¢ ø ïŁm` ˛©¢ ä√ £© d`P ü©³°Š¬î vèu YUü’Š≈ ü©èÅäËšØd ¢ .èšld °Š¯n îŠâ¡ èÐvNP£Ð¬ ¢ © £©èšld ü©èÐvNP£Ð¬¢ ä√ ùπìŠâð¬ üšØ †πèÄ ≤ ¢ ø ³bP ¢ ä√ ^HP14 .èŠâ©õŸŁ∞ •ý≈èt ê ≠ Pü± ¢ © bü´ü≠ ü©\üŠ√ ¢ ŠvU èŠvU £©¢ ŠvPü©bü´ü≠ £— ý≈ H ý≈ H © ^HP¢ Øš èłm üŁ± Rü≠ V` ïC©èvý èåý≈ è ®¢ ä√ büÔÐËø ó èŠvT^èðv c˚Š˜C≥ ü©ò≤U@P^P¢ ä√ ó ÎïC©è ®£© .c£©Qü”t •ý≈èt ¢

èväèŁm èŠvUèy£žł± £ð¬ † ŠÈ”p ü©\üŠ√ N) ;32-21:15ù¡˙≤ ;44-32:27òýË≥ (27-17:19èâä ±üŠ√ Ôý≈ ¢ È≠ ¢ Øš dèŁm ¢ ©¢ ä√ £©íýâ¡ ü©\üŠ√ V` †Ł± 26 ^Püý√ ¢ © Xèvä ³bü·Ÿ−æ ¢ √ üšØ ¢ ý√ @Pü©˚ˆ−æ ¢ ø ½ ü©ò≤U@P¢ †ŠÈÔ®½ ¸¿` ä√ bü´ü≠ †ŠÈ”p ˛©\üŠ√ .èåý≈ Vîäâ−øèÐv òäËŠ¬£©³bü·Ÿ−æ d`P è匊vU ¢ ¬ ¬ Ë Ë Š Š ð ð √ üšØ ¢ √ èåþ≈P È≠ ¢ © ¢ äÈ”mł ¢ Ô÷ł ¢ Ô÷ł ¢ © \üŠ√ ü©³bü·Ÿ−æ ¢ ¢ ä√ büŠÈšØèðâø .èŠâ©dHüÐÈŁ◊≤ ¢ ¬ Ë √ üšØ ¢ Ô÷łŠð ¢ © \üŠ√ Rü≠ dèÅ−‰Š¯Ðv 27 èibüý√düª °Š¯n ³bP ¢ ≤ © \üŠ√ V` .èåý≈ òÓÐ≈ õŸŁ÷ ˚Š˜âÞ© óý≈Hèn £©¾ †ŠÈð¬ ïä⊯t °Š¯n ó ∫ d`P •©HU ¢

Šâ≠ ¢ äÈ≥ èt ¢ © †ø óý≈H üý√ ¢ ä√ °Š¯n ³°œ Øš èšldì rd`ü©bü´ü≠ ïŠv ^P¢ ¡ ý√ Šâ≠ .˛©¦ ä√ °Š¯n ³°œ d`P òfi” r ˛©ó‰ òÓÐ≈ ò‰©°Š¯n ^P üý√ ¢ ùŠ¯ýâ„ ˛© ä√ óý≈H üŁ± ½ £ð¬ ^P ¢ aènPŽ£≠P XèÅý≈ V` cdè ÿý≈ d`P .èŠvèðv ïäv ü©dü›¡ ∂ ≈ √ è}≠ ä√ ùŠ√U`˚Š˜šl Vìr ¢ © ^P 15 .°Š¯šl °Š¯ ä≈ ñË◊Š °Š¯šl ¢ òÓÐ ¢ ä√ ùŠ√U`˚Š˜šl d`P èŠv èðv ïäv ü©X£Ł±d`P òfi” r ˛ ƒ ü©°Š¯n ^P ü©\üŠ√ ¢ ≈ ä√ \üŠ√ üÔŒŠvU .¢ ³ËÔÐ òfi” r ˛ ƒü©¢ šØ èŠvU ñ Š VdèÐv`U ˙Ôð≈ ^èðv cdèÅšÆ ø P¢ È≠ ^P .¢ ˛äƒ üšØ °Š¯ ä≈ òÓÐ≈ PŽ˚¥ ˛©½ aü≥ ¢ šØ ˛© °Š¯ ä≈ ø P°Š¯n ùð√ 16 .¢ ÈØš èłm *17 Í.èjb`UždüÔł∞ £©cUPŽ˚¥ ¢ ½ Š¬P@ Sèt˚šlΰŠ¯n ^Pd`P¢ ¸Š¬@P°Š¬`17°Š¯n bü ◊‰ä√ ˛äƒèväüŠ√ îäâł± 17 ¸ šØ YU£©ínè−t ½ ≤ È≠ ¢ © bü´ü≠ ùHπìŠâ𬠣ð¬ õ¡ü≥ ¢ © ñ‰Ω îŠâª ÈšØ èłm èväèŁm èŠvU£©èšldü©X£Ł◊ ê W˙π^P¢ ŠvP¢ Øš èåŒk ¢


148 ý≈H Šâ≠ 40 ä√ dèiîÐv P˚¥`U³°œ Ô÷Ł ÎïC©è ®d`P˛©îŠâÁäÈý¬ £ð¬ ^P¢ PîH m ¢ È≠ ^P¢ ÈšØ èłm èvädžU ¢ ø ≠ P`¢ ä√ ˙≤òšÆ î~Łm †ø óšÆ ïC©¢ 41 !°Š¯šl ¢ Æ ≤ Øš ˛©òfi” r üŁ± ¢ ä√ óš °Š¯šl X£Ł◊ °Š¯n d`P üý√ ÈØš èłm èâä ý¯C—åÐ≈ PŽ˚¥ òŒtP¢ ¢ Šâ≠ ïC©è ®d` P Øš èŠâ©°Š¯ ä≈ X£Ł± ˛ ƒ ü©¢ ä√ ò≤U@PïŠv ³°œ ¸ý¬ 42 Í.¢ ä√ ^P üý√ èjc£©ó ≈èu ½ †≥üœmòäˬðPüý√ †Ł±!\üŠ√ cPÎïC©è ®¢ H≤ Ô÷Ł Í!èv䣩UèŠv ¢ ø ^P¢ ä√ \üŠ√ 43 ø •Ł◊ý≈ °Š¯n !³°øÎïC©è ®¢ èâý’®òÆš ²ñæ ¢ © òÆš ³WP@büšØ Í.è}ŠÈ ¬èŁm °Š¯n *^`U˙º•ý≈èt c˚Š˜C≥ üý√ ³bU¢

49-28:23 èuü≠

ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 28 .°Š¯C—k¢ ä√ £© £©¾ †”ðv ]˙π ˛©büý√düª ³bP ¢ ý≈ H “ t − äÈð¬ Pó . ``d½ ¢ †≥ ˙πè m Y˚Š˜C≥!³°Š¯ývPü ± ˛©ó `£Š¬ cPÎïC© è ® äÈ’®ïŠv ü©bü´ü≠ 29 . ``d ¢ È≠ äȬð P d`P ¢ È≠ ¢ © büł◊NÐ≈ ¢ ¸¿` èi¢ ½ √ @P äÈä¯mŁ ïäv .˛´b üšØ †ŠÈ›ä√ ¦ ˛≠P` ¢ ^ü ± òÆš °Š¯ýâý¬düª •Ł◊ä≈èÐv ïC©èj¢ ä√ ìðv fU`U d`P °Š¯ývdüª .˛´büšØ †ŠÈ›ä√ ¦ ^ü ± òÓÐ≈ °Š¯ývdüª ˛≠P` ¢ ´ °Š¯ ®¢ ø b`ždè ð≈ Rü≠ ¸ý¬30 büŠ√ždè ð≈ d`P ! èŁm£´£ð¬ óšÆ ïC©¢ ´ °Š¯ ®¢ ø ≠ èðâÔł∞ °Š¯ÅšÆ ïC©¢ ˛≠P`³büœt`³°Š¯łm ˛´îävŽd 31 * .¢ ´ °Š¬£©Qü”t W˙π^PRü≠ üý√ üšØ ¸ ¬èÉ≥`úŠÈ≠è|ý√ ˛´îävŽd £´Pd`P¢ ´ °Š¬£©èŠâ©Rü≠ üý√ üšØ ìýâЯn °Š¯n Í?¢ © \üŠ√ 32 íýâ¡ ü©bü´ü≠ dPU £©îÐv d`P X£Ł◊≤d`P `U •ý≈èt ¢

aü≥ ˛©\üŠ√ ½ N) ;41-33:15ù¡˙≤;56-45:27òýË≥

ä√ £© ä√ bü’ä≈Pèi¢ ü©b`dèiîÐv `U³bPd`Pü©\üŠ√ 33 .èŠâ©VUPdP¢

(30-28:19èâä ±üŠ√ Šâ≠.ò Ë´üšØ ˚ˆð≈`U ë ïuìr Pd üð√ ³°œ åÐ≈ ë k °Š¯n eèâä Þ¬P òæP 44 ÷Ł≈Ð ³°Š¯ýv JèÐ⊬˙Êý√ òÆš òäË−ø`d˛©³Wdüµ 45 .èŠâ´ a`HžU °Š¯n òŒŠvdèvý ê ýv ¢ ¸Ð¬ °Š¯n büN›± `U VU£ð¬ èi èŁm£´òÆš d ïäv ¸ý¬ 46 .èŠâ´¾ †Ôð≈ £©¾

ä√ büŠÈšØèðâø£ð¬ bèšl`¢ È´ ¢ ≠ £ð¬ Xèà≥¢ © Xèvä ÍYž£ð¬üԮΠV` \üŠ√ ¢ Łm °Š¯n †ŠÈ”p ü©bü≥£Ł◊≤ d`PèŠâ© aü”É≥ ü© ˛©\üŠ√ ü©ê ŠvP.èŠvUž£œ 34 .èŠvU ž£œŁm]˙π °Š¯ vèÐv ˛©^P ü©c˚¥`U d`P ]˙π òäËšØPU ä√ \üŠ√ büŠÈ©cU£©]èÖ≥ü©³bP¼ aèÐv c˚Š˜C≥ cPÎïC©˛©èrU¢ ýÈä¬ èŁm °Š¯ ä≈ V` ïC© Øš d£©èŠâ©V`ïC©¢ Í.°Š¯šl ¢

ä≈ ä√ \üŠ√ W`Hd Y˚Š˜C≥ °Š¯n !¼ aèÐv c˚Š˜C≥ cPÎïC©è ®°Š¯n ŽdP`@Pò÷ł `P¢

È≠ ^P ¢ ≠ PžU ïr˙¿ òÆš èðâø äÈ”n ü©ù©cž˚ð˜C©¢ © \üŠ√ ïC©¢ ¢ √ üšØ ¢ ýÈÔŒvŠU Rü≠ 35.¢ Ôý≈ cž˙Ô®bèšl` ¢ ©¢ äÈ’®ïŠv ÍbüšØ èvý£©¢ ≠ Pü± c˚Š˜ýv ü© ³°Š¬î vèu YUü’Š≈ .¢ ÈšØ èłm .èŠâ´˙≤V`îÖÐ√ ¢ ä√ ˚˝ΩP ò∞Ł üΩ UüŁ±ü≥ £ð¬ bèšl`47 ä√ √Ð Î è ®d`P è匊vU ïÖ¡P` dèt ¢ ý√ £© èâNþÔþ≈d`P ¢ ýÈÔŒvŠU ü©\üŠ√ ¢ ä√ bü’ä≈P d`P .¢ ¢ ïŠv £´PÎ ïC©è ®¢ ≥ Øš ñËŠ † ◊ýËä¯n èiPîH m ä√ ^PèŠâ©¢ ≠ èłÄ≈Ð ü©¼ äȬð Püý√ ¢ Øš ŽdèÐâý¯tPdïŠv ê ä√ £©îŠâŁ◊ÿý≈ ˛©PîH m d`PÍ¢ aP@¢ .è}≠ ¢ −t b`˚¥`U¢ √ @P˚šlèÐv ¢ © ˚ˆ−æ Rü≠ ò Ë©¢ È≠ ¢ ©¢ äÈÔŒvŠU ü©ïÖ¡P` ^P48 Í.?èŠv èłÄ≈Ð °Š¯ ä≈ ü© ¢ —k ¢ ä√ £©_PŽîn èi\üŠ√ òÓÐ≈ òšÆèðâø36 © \üŠ√ d`P¢ ä√ bü´ü≠ †Ł± d`P .¢ Ôý≈ ¢ √ HüšØ ¸Š¬˙¿¢ ý√ £©^üÂΩP ½ †’Ð≈ üý√ è匊vU ïŠv ¢ ¢ © \üŠ√ 49 .¢ √ üšØH ùð√P`¢ √ üšØ UüŁ±ü≥ £ð¬ bèšl` † ½ ø`U òËÐ Š¬˙¿ ¢ ¬ ¬ Ë Ë äÈ”mł ¢ ø íŠâ”j¢ Ôý≈ Ô÷łŠð ¢ Ô÷łŠð ¢ © \üŠ√ ¢ bèšl` òÓÐ≈ °Š¯ývdüª îäâł± ˛≠P` ¢ ø †ŠÈ”p †ø V` °Š¯åý≈ ü©ïÖ¡P` cdèt ^P £©üšØ Yž˙Ô®d`U ¢ ŠvU .°Š¯åý≈ òšÆd•œ

Øš Vè−tUèÐv èibüŠ√Uü’Š≈ üý√ £´PÎ 37 .è ®¢ √ üšØ ¢ ýȬŠ Uü©ïC©˚I¥ £©@P ¢ © †ŠÈ”p 38 Í.èłÄ≈Ð ü©¼ äȬð P üý√ èåý≈ PüšØ èåŒk£ð¬ ïC— aP@¢ Łm bèŠvèÅä≈ £ð¬`P¢ Øš Vè−tUèÐv èibüŠ√Uü’Š≈ ïŠvÎ ïC© Í.¢ ± Ë ý√ £©dè|ð√ ` ñ ä√ ê ø °Š¯n b`dèiîÐv`U b üšØ ¢ Šł ¢ ³ P39 ŠvP ¢ ≥ √ ø \üŠ√¢ Øš èáŠ√Püý√ £´PÎ?¢ Øš °Š¯ ä≈ ñËŠ üý√H èŠâ©ïC©è ®¢ äȬð Püý√ ¢ ¢ Í?èvýèłÄ≈Ð °Š¯ ä≈ büŠÈ©ü©óšÆ d`Pü©¼ aP@

P ý√ ˙≤Rü≠ ¢ NÔł∞ P¢ © PîH m bè Ł∞ ¢ .°Š¯šl ¢ šØ ïC— Łm ò‰Š√PïŠv ^`U˙º

≠ èðâÔł∞H ˇ Rü≠ 8:10õŠ¯tüšØ ¢


18:24-50:23 èuü≠

149

äȬð P d`P °Š¯ vP˚Ð˜å™ úøüŠ√ èiïŠâ≥d .°Š¯ â´üšØ Yž˙Ô®£©è|ÔŁ∞ ]˙π ˛©³°Š¯nŽd ü©b`˚ˆł∞ ¢ N) ý≈ H ;47-42:15ù¡˙≤ ;61-57:27òýË≥ ä√ büŠÈ≥U@P³bP ý√ £©¦ üšØ ¢ ^ìýv büŠÈ©bè Š≈ ü©ò≤U@PVîävŽdÎ ó ïC©è ®¢ (42-38:19èâä ±üŠ√ ä√ èâä ΩUü©b`U˙H≤üý√ ïŠv ïC© †Ł± ? Øš ïC— °Š¯ ä≈ bè Š≈ \üŠ√ 6 !¢ Łm ˛©¢ ä√ ^P ¢ Øš èåþ≈Pò∞Ł VdèÐv`Uüý√ V`.¢ Øš ˛ ƒèâýЬ ½ aèÐv üŁ± °Š¯n íŠâ”jü©óý≈H¢ ^PúøüŠ√ d`P.èåý≈ b `èjê ŠvPèibüŠ√Uü’Š≈ ïŠâN ≥dP 51. 50 ý≈ †šØè Uè ˛©Pî ï d`P.è ý≈ ò≤U@PòËØš Žî Pž£Ð¬ êPï è ý≈ Vî −øè è b `è ø óý≈H ¢ ä√ \üŠ√ èŠâ©7 ? ¢ ïC©èåý≈ è ®°Š¯ ä≈ ¢ šØ °Š¯ ä≈ UèŠv V` èŠâ© òÓ ½ Ð n Šv Šv å äâ Ðv i j −t Ðv H m Šv å ≤ √ èŁm èŠâ©¢ ≠ Pü± ¢ © büŠÈ≥U@Pc£Ð¬HXU@P³°Ð¬P ³°©dê © în@P˛© ˙Ôð≈ èjüšØ aüH”É≥ d`Pèj¢ ŠvPèiù”ŁÄ ˛©büŠ√Uü’Š≈ úøüŠ√ .èåý≈ °Š¯n òšÆ dè ÑýÈä¬P¢ ä√ büý√düª ³bP ¸ Ôþ≈ P ò∞Ł VdèÐv`U b ¢ ý¬ 8 Í? èj ¢ ³ U òÆš c˚˝Š¯ýv .èŠâ©UèŠv ü©büý√èÐv ˛©\üŠ√ ø ³bèâýø˚Иu °Š¯ývdüª V` †Ł± 9 d`P bü≠üµd VdèŠâ´°Š¯ â´í}ä√ ¢ © ˚Иu °Š¯ývdüª V`.°Š¯ â´^èðv ¢ © bü≠P`¢ äÈ”łm •ý≈èt c˚¥`UXèÅý≈ ¢ ø ³bP ü©½ √ @P¦ aèÖ¡P` cdèt ¢ ùŠ¯ðv ^èðv ïŠv 10 .èŠâ©³bèŠâЬ ¢ © ³bPóŠ≈˙≤bèn ˛© aüÁ·Š√ ,ïävNPüŠ√d`Pd`PòäËŠ¯kîC—nóŠ≈˙≤°Š¯ývdüª V`ìr¢ √ üšØ ¢ √ @P¦ ä√ büý√düª ³bP .°Š¯åý≈ °Š¯ývdüª îäâł± Y˚¥`U ³bP ¢ ùŠ¯ðv¢ Šâ≠ 11 .èŠâ©³bèŠâЬ ¢ ä√ bü≠üµd ³°œ ø bü≠üµd ü©½ ¢ aèÖ¡P` XèÅý≈ aèÐv ˛©ò–ävPüŠ√U °Š¬Ž˚Š˜Cł± XèÅý≈ ïŠv ü©³bP d`P .èŠâ©ïäv ³°Š¯àŠ√ üšØ Xü”Ö≥ ½ Šâ≠ 12.˛ ƒ √ üšØ ¢ ý√ žd`U èåþ≈P^˙flð√ ³°œ V` †Ł± ,ìłm ]˙π˛©˚Иu ¢ ø ùŁ± ¢ ¢ šØ ³°‚©òÆš ³°‚©]˚∆ ïC©è匊vU £©ê ävèåŁ∞ £©èŁm dîävP √ ‡ý ø bèšl`¢ √ üšØ ¢ ý√ £© †Ł◊ ^˙flð√ .èåý≈ èŠâ´èâþŠ¯ðâ≠ ü©\üŠ√ .èŠâ´ìłm ¢

ä√ ³°Š¬î vèu YUü’Š≈ c˚¥`U †Ł± .èåý≈ ä√ £©íýâ¡ ü©\üŠ√ ¢ èi¢ © ùπìŠâð¬ úøüŠ√52 .èŠâ©ïäv _èÜý√P¢ ø ^PïŠv üý√ èŠâ©ï~ÉŠÈΩ ^èðv ¢ ø ^P d`P èŠâ´ ø P^ ^dPŽ£´¢ .cU cU ¢ ¦ T ˛©\üŠ√ V` ïC©˛©¦ ä√ ^P 53 ø †ŠÈ”p ü© ¦ ê ^T ˛©\üŠ√ ¢ ŠvP d`P £©dèvýP ¢ ¯ Ë v ä ÷łŠÐ ¢ © ³bèâþł± £©¾ °Š¯n ˚Иu ò Ë´YUüÔ®¢ †ŠÈð¯k °Š¯n cž˚ð˜C© cž£Ð¬ ” ≈ð ¢ ø ^P°Š¯n ˚Иu ^Pd`P.èŠvU dèvýP °Š¯ ä≈ ³°ºUü©ò‰©d`PòÓÐ≈ òÓÐË©¢ †Ð¯t üý√ PüšØH a`˙ ∫ ³Wdüµ.èåý≈ ³bU èiYdèŠâý¬ V` 54 .èåý≈ èŠâ´ èŠâ© ½ © .èåý≈ PüšØH Ždè r@Pèi³bU ¢ ø íŠâ”j 55 © \üŠ√ ¢ °Š¯ývdüª XèÅý≈ ˛ ƒ üšØ ˛ ƒ@P •ý≈èt ¢ ˬ Ô÷łŠð ¢ © úøüŠ√ òÓ®d ü©½ †ŠÈ≥ ˛©\üŠ√ d`P ü©˚Иu V` ïC©èvý °Š¯ â´üšØ ¢ ä√ è}≠ ü©¦ ŠvUü©ïC— ¢ ^T˛©\üŠ√ °Š¯ývdüª `U ¸ý¬ 56 .°Š¯k •œ Łm ò Ë´ È≠ ¢ ©¢ ä√ £©dèŠâý¬ ½ ŠvUd`P°Š¬Ž˚Š˜Cł± ˛©üЯ−tü ± .°Š¯ â´ò“łm ¢ aènŽdPü≠ £— © ½ © ½ ä√ bü’ä≈HP b ³ U¢ †Ð¯t ¢ †·Š√˚−¥ ˛©Mòæü≥ .èŠâ©XPd@P¢

¯ýt Pd ¢ © ^` ènNPI °Š¯n ¢ (13-12:16ù¡˙≤) © Xèvä ^ `èNnIP `U ¢ ø °Š¯n b`U£I´è−t ¢ © \üŠ√ ³bU òæP 13 ¢ “ Ôý≈ ¢ Øš d èŁm ü©˚ˆ−æ ø ó −t`£Š¬ V` d`P ¢ £ð¬ Yd`U ˛©íŠâ≥ ½ aèt JèÐ⊬˙Êý√ ¢ √ üšØ ¢ √ @P¦ © ïÖ¡P` ˚šl ¢ ùŠ¯ðv 14.èåý≈ £©°Š¯ývèÐv V` °Š¯n cdèÐv ¢ Ôý≈ ¢ Ôý≈ ¢ © ³bP UüH ± \üŠ√ üý√H¢ ¢ šØ d £©°Š¯ývèÐv ïŠv †Ł± 15 .¢ šØ d ≠ ® H Šâ 16.èŠâ≠üšØ •ý≈èt ¢ œäv PUüH ± d`PèŠv@P ¸Š¬˙¿ ^Pü©³bP°Š¬Ž˚Š˜Cł± •ł◊ ³°œ ä√ £©½ ø ³bP¢ ä√ \üŠ√ 17 °Š¯äâЬ ¾ a`èid°Š¯n ¢ † ± èâä −ø ˛© èåł∞ üð√ ¢

ý√ £©ò‘Š≈ Rü≠ XèÅý≈ ³bU¢ ©½ .°Š¯šl ¢ †Ð¯t û√Ð èÑ≥

èâä Ôþ≈P ò∞Ł VdèÐv`U èi\üŠ√ N) (10-1:20èâä ±üŠ√ ;8-1:16ù¡˙≤ ;10-1:28òýË≥ Ë∑ © ïýâ„šØ ” ≈ð ¢ V` .èåý≈ òÆš P˚Š˜yîävP ïCœ Ð⣱ ñÐ ˛©³bU ¢ £ð¬ ˚Иu °Š¯åý≈ ˛©dèŠâý¬ °Š¬Ž˚Š˜Cł± ˛©üЯ−tü ± üŁ± °Š¯ývdüª Šâ≠ 2 .òÓý≈ ò Ë´òÓ®d † ä√ b ü’ä≈P ° ³œ ˚Иu ¢ ½ ŠÈ≥ ˛©\üŠ√ bè Ł∞ °Š¯ â´

24

© 3 .°Š¯ â´dîävP V` èŠv èðv PüšØ è|…ž£≠ ü©^P èåý≈ è|…žU ˙ÔýËð¬ üŁ± £ð¬ ï~ mPU ¢

± © Šâ≠ Øš d£©°Š¯ývèÐv cdèÐv ¢ ©½ √ üšØ ¢ ýÈ”mł óý≈HÎ ïC© a ŠvU ïäv ü©ó‰Ł ¢ îäv`Pî m V` ³°œ ½ èÐv ïŠv ü©büý√düª 4 .°Š¯Cœt •œ Í?üšØ ¢ aèÖ¡P`³°©¢ æ © ³bP d`P .¢ È´ ˚ˆþ≈ £ð¬ °Š¯šl` büä√`U V` aèÐv ïŠv ˛© †Ł◊‡ý√ d`P òÓý≈ ˛ýƒ@Pïäv °Š¯n •Ł◊ÿ °Š¯n ^èÐâ≠ dPîCœÅł∞ ïC©òÓý≈ ½ VUŽd ó ∫ c˚ˆł∞ ¢ ä√ ò≤U@Pê Ôý≈ èâýœt üšØ .èŠvU aPüŁ± ¢ ŠvP ò≤èvä ^èð⊯~Ii°Š¯n ³bP 18.¢

© ³bP ¢ ý¯−t ˙º `U ^üÐÈ”n È´üšØ cž˙Ô®^èðv ¢ †’Ð≈ °Š¯ývdüª V` 5 .¢ ½


150

39-19:24 èuü≠

È≠ ^P ¢ ä√ èŁm èåł∞ P˚Š˜yîävP èi½ óý≈H ¢ aPd d`P ¢ ¸¿` šØ ü©¢ šØ è|ł± üšØ ½

Ôý≈ °Š¯n ó“−t`£Š¬ üŁ± üšØ ò≤U@PV`òÆš óý≈H ]˚∆΢ ýÈä¬ èŁm °Š¯ ä≈ d`P¢ ïC©¢ šØ

È≠ ¢ ©¢ äÈšØ d •ý≈èt ¢ © ³bP V` ¢ È≠ ^ P Í.üšØd •ý≈ètcdèÅšÆ b `èj¢

√ @P¦ aèÖ¡P` ³bPH Í.¢ ùŠ¯ðv °Š¯n büä√Uîäâł± ïýâ−øŽ£´ïC©üŁ± ü©½ ý≈ H ø ³bP¢ ä√ \üŠ√ 19 © b`Ž˚Š˜Cł± ³°©ó ÎïC©èåł∞ üð√ ¢ cdèÐv ¢ Ôý≈ ¢ Øš d£©°Š¯ývèÐv °Š¯n ùð√@P°Š¯n ?¢

È´ ¢ ”mł °Š¯n .¢ È≠ ¢ © ¢ ä√ è宕ý≈èt ¢ © ³bP \üŠ√ 30 £ð¬ ³bPü ±˚ý˜tU ¢ ä√ ^P d`P .èŠâ´•þËŠ¯Ðv È≠ ¢ © PŽî r V` d`P .˛≠ Sè|ä√ ˛þƒ`d òæ YždüÔý≈ ¢ ¢

ø ^P ¢ ä√ bü’ä≈P © Y˚ ∆èvä \üŠ√ ïC©è ®¢ V` ïC©°Š¯n cdèÐv ¢ ª fl Ë ä√ ^P.èåý≈ òÐËä¬ óŠ ê düýÈ¡èq ò Ë©¢ ŠvP°Š¯n ˙ flä√ ˛©bü´ü≠ d`P˛©PîH m ≈ 20 .èŠv èå®U £©òÓÐ bèŠâä¬è−áä√ ¸Š¬˙ ∫ ` †ŠÈŁ◊∫ d`P .°Š¯C© °Š¬Ž˚Š˜Cł±

ä√ bü’ä≈P ¸ý¬ 31 .èŠvUü©³bP£©ždüý√ üœtPPüšØèvý£©PUPïŠv£œ−t èiPîH m ¢ È´ ³bèŁm V` îÖÐ√£Š¬U•ł◊H®èŠâ≠³bèłÄ‘ð≈ ü©\üŠ√ Øš \üŠ√ ò‘Š≈ ïC©¢ ³bPV`d`P¢ ∞ ø b`˙ flä√ ˛© ¢ ä√ Pü≠UPŽ˚¥ ˛©½ © büäÈšØèid`P³°Š¬î vèucdèÅšÆ ê aü≥ ü©^PèÅäËØš d¢ ŠvP °Š¯n ùð√@P büä√`U V` 32 .èŠâ´üšØ íåŁ `P ¢ —k ¢ ä√ £©°Š¯ývèÐv ¢ ø c˚¥`U îŠâ≥HP ^P óšÆ 21 .èŠvUèyž£ł± £ð¬ †ŠÈ”p d`P èŠvP`ž£œ ý¯t Pd †Ł±ÎïC©¢ È≠ ¢ © ðv ü©^HP ¢ cdèÅšÆ \üŠ√ °Š¯n ¢ æ ≈ ý ≈ ý ¬ ÿ Ô °Š¯n √ TU Vdè|þÈÔł∞ ü©bü´ü≠ ò“Šâ P˚¥P òšÆ \üŠ√ ïC©¢ èåý≈ èšldüšØ Xü”Ö≥ èáŠ√Püý√ èåý≈ èšldèåŁ÷ ü©b`£Š¬£◊ d`Pèåý≈èšld£©°Š¯ývèÐv •ý≈èt XèÅý≈ èj¢ Æ Øš òÆš díŁm R@P°Š¯n óš ïC© ïCœ √ @Pù Øš èŠv@Pù Í.¢ P £—n¢ ¦Š¯ðv ½ aèÖ¡P` ¦Š¯ðv ïÖ¡P` d`P ê Ð⣱ aP ¢ ŠvP a © ^P 33 Ôþ≈ P büä√`U V` îÖÐ√ JPdüΩ ¢ üšØ ùð√P` ü©ó“−t`£Š¬ d`P ¢ √ √ üšØH õŸŁ∞ U£I´è−t ¢ © \üŠ√ °Š¯n ó“−t`£Š¬ .¢ Süµd VdèŠâ´.¢ ® ä√ bü’ä≈P 34 ..¢ √ HüšØ ¢ NþÈÔ P •ý≈èt ¢ œäv HPRü≠ c˚¥`HUd`P ïC©è ®¢ Øš èŠv@P˙ flä√ ü©³bü·Ÿ−æ V`!¢ Øš èåþ≈Pò∞Ł VdèÐv`UJèâä Š¯àŠ√ £©˙≤ îäv`Pî mÎ Í.¢ √ üšØ ¢ √ @P¦ ý¯t Pd büä√`U ïŠv ¸ý¬ 35 ü©½ aèÖ¡P` ¢ ùŠ¯ðv °Š¯n ¢ ä√ ^P †Ł± è ®d`P ¢ —k ¢ ä√ èâä ø ø P¢ ä√ bü’ä≈P üý√ Pždüý√ ü©˛þƒ`d ¢ ¢ .èŠâ≠ ³bèłÄ‘ð≈

√ üšØ ³bU ° °Š¯ývdüª îäâł± YdèÅšÆ òÆš ³WP@22 .°Š¯šl ¢ ³ Š¯ýv £©˙≤ ü©^P © ñË∑ √ èâä ø ½ ¸¿` ¢ ½ aèÖ¡P` ¸Š¬˙ ∫ V` †ŠÈŁ◊∫ òÆš Yž£Ð¬ Ð .°Š¯šl ¢ Šâ≠23 .°Š¯ â´°Š¯ývdüª `U^èðv ¢ © ˚Иu ò Ë´òÓ®d½ ³°œ †ŠNÈ≥ ˛©\üŠ√ œt èðv ïäv ü©¦ d`P °Š¯ â´üšØ ùð√P` °Š¯ývdüª V` d`P ¢ ^T ˛©^P £ð¬ bèšl` äÈ’® ä√ bü’ä≈PïC©°Š¯C—k¢ büý¯−t˙º³bPd`Pè匊vUü©büý¯−t˙º`U°Š¯n èŠv`Hd ¢ ø °Š¯n V`£´cdèÅšÆ 24 .¢ ø ³bP ¢ ä√ îäâł± ¢ šØ VîävŽd \üŠ√ ïC©è ®¢ ý≈ ≈ È´ £ð¬ ˚Иu òÓÐ Rü≠ büý√düª ïC©èኯŁm òÓ ˛≠è m ˚Иu d`P è匊vU£©ê ävèåŁ∞ ¢ ä√ Í.èåý≈ è ®¢

I èt− ¢ Èä ¬ð P \üŠ√ èŠvU ˛ ƒèå®U ü©b`U£´ N) ;18-14:16ù¡˙≤ ;20-16:28òýË≥ (8-6:1SèÅ∫P;23-19:20èâä ±üŠ√ Ôý≈ ¢ Øš d èâä ø ü©½ ¸ý¬ üý√ ¢ aèÖ¡P` ³bP büä√`U V` †Ł± 36 © V`£´¢ © b`U£I´è−t \üŠ√ ø ³bP£©üšØ cž˙Ô®²ñˊЬ büł◊ŠËЬ ¢ ïC©è ®¢ ý≈H Í.üšØ †ŠÈ›ä√ òýË≥ìt °Š¯ ÿ Î Ôþ≈ P ê V` d`P .P üšØ ]ü ± ü©³bP d`P .¢ ävüł± U£I´è−t ¸ý¬ 37 —k ¢ ä√ £©SèŠâ ± Øš d •œ ŠvU üŁ± V` ïC©¢ .üšØ ½ aüÔÐ≈ ˛ ƒ ü©î vè−t °Š¯šl ¢ Šâ≠38 ä√ \üŠ√ ³°œ Øš d£©¦ d`P ? üšØ ¢ ùŠ¯ðv ` ùð√ büŠÈ©óý≈HÎ ïC©è ®¢ ý√ £©büŠÈ©ê ýÈœt •œ ŠvU •ł◊H®üŁ± óý≈ óý≈H 39 ? üšØ ¢ −t £ð¬ ^P üšØ ¢ H≤ Ô÷Ł !büšØ òšÆ`üý√ °Š¯n üÔŒŠvUü©b`˚Š˜ðv d`PbüÔý≈èšl c˚Š˜C≥ d`P. `üÔł∞ ¢

ø büŠÈ≥U@P`U³bP¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬25 d`PüšØ ûŸ∞Póý≈HÎïC©è ®¢ ä√ £©SüÐÈ¡ ½ üšØ ò‘®˛©òËäÐ ¬ °Š¯šl ½ ¸¿Pîp †Âø †”u cdè ÿý≈ °Š¯n ¢ ý≈ H ÿ ä√ büŠÈЯäv 26 .èjüšØ òšÆ èväT ³bèÅŠ≈P °Š¯ £ð¬ ½ aèÐv ˚šl ˛ ƒ ¢ šØ è ®¢ ” ≈ð ¢ ø ¢ ä√ üšØ í mPU °Š¯n SìŁm ¢ © ^P ü©ñËŠ ≥ ïC© ü©úŠÈ≠è|ý√ ¢ © UüH ± ¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ 27 Í.èjüšØ èv䣩½ †−øPU£Ð¬ °Š¯n cdèÐv ¢ †·Š√˚−¥ ˛©Mòæü≥ d`P ˛©½ ½ †±è p` £ð¬ ½ aèÐv ò Ë´òÓŒk°Š¯n b`£Š¬£◊ý≈ © £©\`˚−¥ ¢ ø © ^P ¢ ä√ büŠÈä¯Ðv ïC©¢ .èåý≈ è ®üŁ± °Š¯n cdèÐv ¢ æ ø Šâ›„ý√ © ä¯t .èŠv èåŁ÷ÿ ¢ í ü ³bP ¢P ÷łäË’ð≈ ¸Š¬˙¿¢ © b `èj^`èNnPV` †Ł± 28 W˙π^PUüH ± V`üý√¢ —k ¢ ä√ £©˚šlè q È≠ ¢ © ¢ ä√ ˚ˆþ≈ bèšl` V` ïC©¢ .°Š¯šl ¢ šØ d èŁm °Š¯ ä≈ ¢ ø ^P ¢ ä√ bü’ä≈P ¸ý¬ 29 ^dPŽ£´ dèvýè}≠ ¢ ïCœävüł± aPÎ ïC©˛©¦


53-40:24 èuü≠

151

© bü´ü≠ óý≈Hè ®d`P üšØ VPü´£ð¬ ^P òÆš óý≈H d`P ¢ ä√ óý≈H ¢ šØ è匊vU ¢

± ± °Š¯ ä≈ ó‰Ł èáŠ√Pèi½ aüÔÐ≈ ïC©è ®d`P.üÔŒŠvU ü©ó‰Ł VîävIŽd ^IP c˚Š˜C≥

ø ³bPd`P `èŁm^èðv © £©ïÐv üý√ £ð¬ büšØèâä H´¢ äÈð¬ Pü’®¢ ïŁmüý√ òäËð¬P˛ ƒü©üŁ± ¢ ý≈ H ´ büšØ ]èÖ≥Vèâä H´¢ © ^Püý√ ¢ Øš èâýŠ¯k£©]˙π˛© PîH m ^Pó ¢ ø Xèvä c˚Š˜C≥ °Š¯n ó“−t`£Š¬ ü© õŠÈ”Ðâý¬ Y˚ИC ± ¦ ^ü ± ïŠv d`P`£©\`˚−¥ ¢ © èŠâä¬HU èi¼ aèÐv c˚Š˜C≥ !üä¯t 49 . `ìŠâÔð≈ °Š¯n bü´ü≠ XèÅý≈ ¢ ≈ ý≈H ¯n ËÔÐ ³ Š ü©ó °Š V` ¢ †Ł± ïC©è ®d `P èjb`U ñ šØ Vîr` üŁ± •ý≈èt cdè ÿý≈

Øš P˚Š˜C≥ ïC©èኯŁm èvý üšØ Í.¢ ©¢ äÈ’®¢ ø ³bP \üŠ√ 40 äȬð PîÖÐ√ ¢ °Š¯n b`˚Š˜ðv d`P büÔý≈èšl ¢ ä√ èâýЬ ³bè−áä√ ¢ © büŸ ∞Žd õ¡P` a˚Š˜C± VUèŠvŽd † ½ ½ ’Ð≈ U£´è−t 41 .è}≠ ¢

√ üšØ VUŽd √ üšØ ¦ ŠvU VîävŽd ü©\üŠ√ d`P ¢ ^P .¢ ^ü ± îm ¢ Ð√ £©•œ √ © ø ³bP¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬ .èŠv@Pïäv ³°Š¯àŠ ínèiü©³bPòÓÐ≈îÖÐ√¢ ïC©èåł∞üð√H¢ ý≈ H ý≈ H ¨ ä√ èå®bè Š≈ ^èðv cdè ÿý≈ aP èŠâ©Î ø TèÐv Ió èr ê Øš •ł◊H®ü©¢ óê ¸¿` ^P ` èðv ïäv ^èÐâ≠ èi½ aNü¡ ó ¢ ýv ½ ýv bü’ä≈P üý√ 42 ?Í ¢ ÷≤ äÈ≥ èt ¢ © b`U£I´è−t 43 .èŠvU Pž£œþvê ä√ Í.`£©dè ÑýȬä P°Š¯n òÆš ó“−t`£Š¬ ¢ ŠvP èi ò“åł ˛ ƒ üšØ ˛ ƒè|ð√ ¢ ≤ ä√ \üŠ√ .èŠâ≠èå®d`PèŠâ≠ü©ò“åł÷ ^P¢ ø ³bP ¢ ä√ \üŠ√ 44 ” ð≈ ¢ ø ^P °Š¯nÎ ïC©è ®¢ ò–vä P`d ü©b ³ èÅæP@˛©\üŠ√ †Ł± ¢ ¡ ∫ (11-9:1SèÅ P ;20-:16ù ˙≤) ø û”Öý√ c˚Š˜C≥ `£©UèŠv ü©½ Mòæü≥ ¢ ¸¿`^Püý√ èåý≈ •ý≈èt cdè ÿý≈ äȬð P\üŠ√ 50 © VèŠâä¯r½ ø ó“−t`£Š¬ ü©b`U£I´è−t ¢ Øš èåŒk•ł◊H®üŁ± °Š¯ndüÐ√Žd °Š¯n aèâý©˛©büŠÈЯäv d`P°Š¯n ½ ¢ †ŠÈЬ ˚šlèÐv ¢ †·Š√˚−¥ ˛© ¢ äȬð P d`P èŠâ´¢ ä√ ìÐv ê © b`U£I´è−t £©èåþ≈Pü©büÔý≈èšl ¢ Í.¢ û± ¢ šØ èvä üšØ Pdüð√ ü©^P ýv ¸Š¬˙¿ æ ÿ ÷ ä≈ ª ä√ ^HP¢ È≠ ¢ © ¢ äÈÔŁ ü©^îNàH≥ I aèâý©˙Ôð≈ 45 ³bPV` ¸ý¬ èåý≈ èšldcU°Š¯ vèrU°Š¯ P †Ł± \üŠ√ 51 .˛©èrU °Š¯n íà ˛©³bPH¢ ø ³bP ¢ ä√ \üŠ√ ˙Ôð≈ 46 .èŠvU SüÔ®VŽdP`dU èi ø ä√ b` U£I´è−t 52 .èŠâ´èŠâ≠ èåþ≈P £ð¬ ³bèÅæ@P£©üšØ ë èŠâ´èåŒkïŠvÎ ïC©è ®¢ £ð¬ bèšl` ¢ kP ¢ È´ ¾ aUèÐ⪠˛©^P aü≠ ü©˚ˆ−æ V` ˙Ôð≈ ¸ý¬ .˛©½ VUèŠvŽd † ½ ’Ð≈ V` ¢ —k ¢ ä√ £©èâä Þ¬ `îÅ∞ ˛©PîH m °Š¯n èŁm£´ï−áŠ¯ÅšÆ V`d`P 53 .¢ Ôý≈ ¦ .¢ ^ü ±

Øš © ñËŠ ≥ ïC©¢ ø ½ © ¢ ä√ üšØ aü”É≥ ¢ V`¢ aü≥ ³bU c˚˝Š¯ýv ¢ √ üšØ ¢ ý√ üšØ Pd üð√ ü©½ Ôþ≈ P ò∞Ł VdèÐv`U ¢ aèÖ¡P` ³bP 48.47 .èj¢


152

ä≈ © Ł ◊ â íŠ P ˛ èâä ±üŠ√ ä√ óšÆ .èšld°Š¯n óšÆ d`P˛≠ í|−ø ˛©³bèáä√P ¢ ä√ Xìi14 èi^HP¢ þȯŠvÐ ¢ ý√ ü”iP ¢ ©¼ d`P ˛ ƒèłÄNæ Xìi.SìŁm èi¢ aèÐv ïC©èኯŁm .è匊vUSìŁm

≥ înP@°Š¯n èŠâ¬ä UH ˛©ñËŠÂ © PîH m Xìièåý≈ bèšl` *Xìi¢ ” ≈ð ¢ ø ePîýâЬP ¢ © èŠâä¬HU •ý≈èt ¢ © PîH m °Š¯n ePîýâЬP V` 2 .èåý≈ PîH m Xìid`P èåý≈ 3 .èåý≈ •ý≈èt ¢

1

ä√ èâä ±üŠ√ 15 ..èåý≈ düð√ ˙ÔÐ≈ ¢ ø í ÉΩ äȬð P ¢ bü´ü≠ °Š¯n cdèÐv ¢ ä√ èâä ±üŠ√ .è ® ¢ ø œáŁ± ¢ © ^P °Š¬Ž˚Š˜Cł± †ø © ^P .°Š¯ vüšØ PîŠâð¬ ïÖŠ√dŽU ¢ aèÐv °Š¯n û”ÖýÈ≥ ¢ ½ Ž Š˜Cł± ˛ ƒü©˚Š˜ ÖÐ√ ¢ ˚ šØ òšÆ` ïŠvÎ ïC©èŠâ©ñ ∂P` ¢ ª fl ý≈ Ë Øš èvý@PîÖÐ√c ˚Š˜C≥ üŁ± V` èåý≈ èšld £© bü´ü≠ ¢ È”tP ¢ Øš óŠ VUèŠvŽd ¢ ø •Ł◊≤ V` ¢ © èŠâä¬HU ˛´îävŽd V` d`P òÓ ½ ¢ aèŠâ± °Š¯n ^HP 4 .òäËЬ °Š¯ ä≈ Šâ≠ ¢ ” ≈ð ¢ ø •Ł◊≤ V` ïC© £ð¬ düä√ ^PòŒŠvdèvý ³°œ È≠ ¢ © Øš èâýœÅł∞ °Š¯n òŒŠvdèvý düä√5 .òÓý≈ dHüä√ ¢ Í.èåý≈ ¢ ø í ÉΩ d`P˛ ƒèłÄæ Xìi16 ä√ XèÅý≈ óšÆ d`Pèåý≈ düð√ ˙ÔÐ≈ ¢ ^HP¢ .òŒtèðv ïäv üÐ√èu òÓÐË© © Mòæü≥ üý√ ½ ø VUèŠvŽd¢ ø †·Š√˚−¥ 17.èŠv èðv í ÉΩ VUèŠvŽd ¢ ïÖŠ√dŽU ¢ ≥ Šâ≠ ò Ë´YU © ñËŠ \üŠ√ ˛ ƒèłÄæ d`P í ÉΩ ³°œ ò‰©18 .ò“n ïÖŠ√dŽU ¢ Šâ≠ è匊vU°Š¯ ä≈ ü©PîH m òÓÐ≈ òÓÐË©¢ ø ¼ Øš PîH m èâþŠ¯Ðv ]˚∆ ³°œ ä√ ¢ aèÐv V`¢ Æ ä√ þȯv Ø ¢ .¢ ŠÐ d`P¢ š ¸Š¬˙¿ šØ èኯC©PîH m ïC©èŠvèâýЬ °Š¯Åš ¢

ø bü´ü≠ èâä ±üŠ√ © \üŠ√ ¢ šØ èâý’®°Š¯n cdèÐv ¢ ¢ ¡ N) (17-15:3èuü≠ ;8-2:1ù ˙≤;12-1:3òýË≥ © ó“−t`£Š¬ 19 ä√ büŠ√Uü’Š≈ ¢ èâä ±üŠ√ ü©*Y`Td`PbüäÈšØèiîäâł± ¢ È≠ ¢ ©¢ äÈÔ∞ł üð√ ïŠv èŁÄŠËÔÐ≈ ^èðv ¢ © Í?¢ šØ ³bü©V`ÎïC©¢ ≥ ”客 ä√ èâä ±üŠ√ 20 °Š¯ ä≈ ñËŠ °Š¯nÎ èŠâ©dP˙¿P d`P è ®£ð¬ düπ ¢ Í.büšØ ý≈ H ý≈ H ≈ ø èâä ±üŠ√ ¢ ä√ büŠ√Uü’Š≈ 21 ó èŠâ©? üšØ ³bü©ó ˙Ôð Î èåł∞ üð√ ¢ Í?üšØVèŠâ”ŠvP ä√ èâä ±üŠ√ Í.büšØ °Š¯ ä≈ VèŠâ”ŠvP°Š¯nÎèŠvU aPüŁ± ¢ ä√ büŠ√Uü’Š≈ ˙Ôð≈ Í?üšØ òËäÐ ¬ óý≈HèŠâ©ÎïC©èåł∞ üð√ ¢

.èåý≈èvý£©èŠâ©Uîn °Š¯n èŁm£´˛©büäÈšØèiYUü’Š≈ üŁ± èiV`£´YüŠÈ≠ èåý≈ò≤U@Pê ŠvPY`T Y`T

ä√ PîH m ü©^HPèåý≈ ò≤U@Pê 7 .èåý≈ èŁÄŠËÔÐ≈ ¢ ŠvP ò≤èvä * èâä ±üŠ√ 6 äÈ’®û”ÖýÈ≥ ¢ © düä√ ^P¢ ø bü´ü≠ èâä ±üŠ√ © èâä ±üŠ√ ïC©èvý èŠv@P¢ Rü≠ ïÖŠ√dŽU ¢ © düä√ ïäv düä√ UüH ± èâä ±üŠ√ 8 .°Š¯Cœt ³bèn d`P .°Š¯Cœt ³bèŁm û”ÖýÈ≥ ¢ ± Šâ≠ .èåý≈ ä√ èâýЬ û”ÖýÈ≥ ¢ © düä√ ü©bü´ü≠ V` ³°œ düä√ òÊŠÈÁ èłÄNæ 9 .èŠv@P¢ ä√ ùŁ± düä√ ïŠv .èåý≈ èšld@P°Š¯n èŠâä¬HU .YUòäË−ø`dü©bü´ü≠ XèÅý≈ ¢ ø ï~Šâø` ¢ © òæP èŠâä¬HU èåý≈ UüŁ±ü≥ ¢ ø òÆš ¢ ” ≈ð °Š¯n èŠâä¬HU V` 10 ¢ Šâ≠ ˛ ƒüšØ PîŠâð¬ ø P¢ ä√ bü´ü≠ ¢ © èŠâä¬HU ³°œ òŒtP V` 11 .èväèłÄ‘ð≈ °Š¯ ä≈ ¢ Šâ≠ èŠv@P°Š¯n èŠâä¬HUòäˬðP ø P¢ ä√ bü´ü≠ ¢ äȬð P ¢ © ^P ³°œ .èŠâ©ïäv SüÐÈ¡ ¢ ä√ bü’äËŁ± èŠâ©SüÐÈ¡ ¢ ø P¢ ä√ bü´ü≠ •ł◊H®12 ³bèÅŠ≈P V` èŠâ©SüÐÈ¡ ¢ ä√ bü’ä˱Ł d`P¢ √ T ä√ ^P èŠâ´èŠâ©èѪ •ł◊H®ü©³bP èŠv T ³bèÅŠ≈P ¢ ü©³bP ¢ ÷łNÐ≈ ïŠv 13 .èŠvU û±èi¢ ä√ üšØ UT`P ˛©PîH m üšØ PîŠâ𬠰Š¯ ä≈ W˙π ^IP ¢ ý√ üšØ PîŠâ𬠢 ø düπ Xèr W˙π ùŁ± ¢ √ W˙fløP V` .°Š¯šl ¢ ł÷NÐ≈ ¢ ø ¦ √ üšØ PîŠâ𬰊¯ ä≈ PîŠâ𬠢 ùšØPü ± èŠv èâNä Ÿý≈ ˛©¼ aèÐv bèn ò‰©ïC©èኯŁm ¢ È© PîŠâ𬠢 ä√ PîH m ¢ ÷Nł≈Ð ïŠv £—nbüšØ ¢ ý√ üšØ .¢ ≥ œt Pbè Š≈ Xìi ñËŠ °Š¯šl òäË·≥ ¢ ý√ © © ËÂ≥ Ë”Ö ± ¯ ý ýË≥ N â ð ¬ ‰ Ł √ ä È ä : 3. ò .YU óŠ ˛ în@P˛ ñŠ ü©bü´ü≠ ¢ ù TP` ¢ Š U ïŠЬ èâä ±üŠ√ èâä ±üŠ√ 3.èuü≠


153

42-22:1 èâä±üŠ√

≥ ä√ èâä ±üŠ√ 33.32 ³bü©ñËŠ ïC©èâýä¬èŁm°Š¯ ä≈ òÓÐ≈ ïŠv °Š¯nÎè ®¢ H≤ ≈ ¬ Ð ä Šâ≠Î ¢ È≠ ¢ ©¢ äÈŠ¬ Uïʼný¯ðâ ¢ ø ˛ƒèðv ¢ Ô÷Ł ¢ ä√ PîH m ³°œ PîH m d`PèŁÄŠËÔÐ ¢ šØ ä√ ø •Ł◊≤ ¢ ò≤U@PòÆš ` V` d`P ˛´üšØ SŽdèvä £ð¬ ò≤U@Pê ŠvP *W `d ïC©è ®¢ ä√ èâä ±üŠ√ Í èjcU ïʼný¯ðâЬ ¢ ø W`Hd ^îNàH≥ ü©bü´ü≠ üŁ± èjüšØ Î è ®¢ ä¬ ø ä√ °Š¯n ˛©£ý¬üÐÈ©ê ³bèÅæ@PW`Hd V` ïC©è匊vU ¢ ł÷ŠË ¢ ŠvP W`Hd V` ˛ ƒ@P¢

ä√ èâä ±üŠ√ Í.büšØ °Š¯ ä≈ òËäÐ ¬ °Š¯n °Š¯ ä≈Îè ®¢ ý≈ H ä√ büŠ√Uü’Š≈ ¸ý¬ 22 äÈð¬ P ? üšØ ³bü©ó ˙Ôð≈Î èåł∞ üð√ ¢ cdèÐv ¢ Æ ä√ ùŁ± .°Š¯Cœt cU a PüŁ± °Š¯ ä≈P ïC©èvý ü’®d`P Í `èâýЬ °Š¯n °Š¯Åš ¢ ≈ ýÈ’®èŠâ©°Š¯n cdèÐv ¢ äȬð Póý≈H.¢ Øš èŁÄËÔÐ Í.üšØ ¢ Š ’® [èÜ≠P¢ © òËäÐ ¬ VèŠâ·ÂŠ√ ¢ ä√ èâä ±üŠ√23 :¢

ø bü´ü≠ °Š¯n ¢ È≠ òæP 34Íò Ë´•þËŠ¯Ðv £ð¬ ^Pd`PòÓý≈îäâä¬èn büšØ èâý’®¢ Øš èâþŠ¯Ðv èiPîH m V`Î ïC© Í.¢

≠ P` ¢ ä√ dè|ð√ °Š¯n P£◊∂ °Š¯nÎ ˛©îäv`Pî m büšØ ŽdP`@P˛©¢ Í.`£©ò»îŠâø VPd

3 : 40 VèŠâ·ÂŠ√ ≥ U£´èt− ì ≈ð èiñËŠÂ \üŠ√ © b`U£I´è−t `U¢ © ^Pbèšl`VdèÐv`Uèâä ±üŠ√ ³bUc˚¥`U35 ¢ ä√ èâä ±üŠ√ †Ł± 36 .èåý≈ •ý≈èt Øš èšld@Pbèšl` \üŠ√ ïC©è匊vU ¢ üý√ ¢ © PîH mÎ;è ®¢ ä√ ^P Í.üÔŒŠvUü©V£Ð¬N ¢

ÔÐ≈ ø Ôý≈ ¢ È´ ¢ .¢ ]˙π ˛©* büŠ¯áŠ√˙º YUü’Š≈ ïŠv24 Ł÷ËŠ ¢ ≥ ý≈ H ýÈ’®óý≈HÎèåł∞ üð√ ¢ ø èâä ±üŠ√ ¢ ä√ bü´ü≠ ³bP 25 °Š¯ ä≈ ñËŠ ó ïC©üšØ ¢ ýÈ’®òÓÐ≈ ïŠv d`PüšØ óý≈H ˙Ôð≈ °Š¯ ä≈ òÓÐ≈ òËäÐ ¬ d`P üšØ °Š¯ ä≈ VèŠâ”ŠvP óý≈H ïC©üšØ ¢ ýȬŠ UbüŠÈ©ü©bü´ü≠ ïʼný¯ðâЬ Í?üšØ ¢ ø ˛äƒèðv ü©bü´ü≠ °Š¯nÎèŠvU aPüŁ± ¢ ä√ èâä ±üŠ√ 26 èâýŠ¬Uïʼný¯ðâЬ ¢

ýÈ’®ü©èâä ±üŠ√ ¢ ä√ b`U£I´è−t büä√`U ³bP †Ł± 37 \üŠ√ üý√ èâä ø ¢ ˬ ý≈H Šâ≠ büšØ ä√ \üŠ√ †Ł± 38 .¢ È≠ üšØ ¢ Ô÷łŠð ¢ © V` 27 Í.¢ ýÈä¬ èłÄ‘ð≈ °Š¯ ä≈ óý≈H ¢ ±Ł ¢ Øš ò≤U@Pê †”ðv ¢ ^Pbüä√`UïC©è匊vU£©¾ ŠvP °Š¯n ó ³°œ Øš d£©îŠâ”àý√ ˛© ¢ ýÈØš èłm èŠâ©óý≈HÎèåł∞ üð√ ¢ ä√ \üŠ√ üý√ °Š¯šl ¢ ÿ‰ý√ ¢ © büŠÈý¬üŁ± òŒtP üý√ °Š¯n èj¢ √ @PîÖÐ√ c˚Š˜C≥ ò≤U@P äÈ≠ üÔ®¢ Í?üšØ ¢ © ä√ büä√`U Í?°Š¯šl c˚ˆþ≈ bè ®¼ aP@UèâýøPòäË·Š√ ˛ÐNƒdcPÎè ®¢ Í.°Š¯ ä≈ íÐvèu òÓÐ≈ ¢ ý≈ H ¬ Ð ® H © òäËý¯Šâ dèðv ¢ ä√ \üŠ√ 39 © ³bU£Š¬¢ √ èŠvdU •ł◊ †ø ïŠv 28 üšØ °Š¯n ïuìr ¢ Í üÔŒŠvU d`P `@P•ý≈èt c˚Š˜C≥ ó Î èŠvU aPüŁ± ¢ È´ •ý≈èt ¢ © \üŠ√ büä√`U ¸ ý¬ \üŠ√ bè Ł∞ è匊vU ü©ïC— .èåý≈ èšldcUïʼný¯ðâЬ ü©bü´ü≠ èâä ±üŠ√ bè Ł∞P Łm ^P d`P ¢ © \üŠ√ V` b ÷ŁÐ≈ dèłm JèÐ⊬˙Êý√ ïŠv c˚ˆþ≈ •ý≈èt ¢ ä√ èâä ±üŠ√ ³bU c˚¥`U 29 ³ U ^HPd`P .èåý≈ P˚ˆþ≈ èšld@P]˙π òŒtP \üŠ√ ïC©è匊vU ¢ èi¢ .èåý≈ ½ ¸¿` ø èâä ±üŠ√ û”ÖýÈ≥ ¢ © \üŠ√ ò≤U@Pbüä√`UV` \üŠ√ £©³°ø ¢

40

ø °Š¯n büä√`U b È´ üšØ •ý≈èt ¢ © ^èŠvdîävP Xèvä è|ÂŁ± ò≤U@Pê ³ P¢ ŠvP ¢ ø †ø ¢ ä√ ^P 41 .èåý≈ ˛ ƒèåÐ≈ èi^˙flð√ ³bü·Ÿ−æ üŁ± ïŠv Xèiì ≈ð ¢

ä√ èâä ±üŠ√ .¢ ø èŠâä¬HU ïŠv ¢ ü©büšØèâä ´¢ šØ šØ VN£Ð¬ èiPîH m ïŠv üÔŒŠvUÎè ®¢ ± ý≈ H Ł ø ó °Š¯n ½ ä√ èŁm ¢ ≠ ¢ aèÐv òŒá ¢ šØ ò≤U@PòšÆ` ïŠv 30 .¢ šØ èŠv@P¢ ª ø ◊≤ æ − fl Ë √ @PîÖÐ√ c˚Š˜C≥ ô ◊ ê óŠ ¢ •Ł V` d`Pèj¢ ŠvPïC©èåý≈ èšld ï ® ø •Ł◊≤ V`ïC©büŠÈ©èjüšØ ø ï−áŠ¯ÅšÆ bèšl`d`P.èåý≈¢ ” ≈ð ¢ 3 1 .èåý≈ èšld¢

Šâ≠ èåý≈ ³bü©V` èåý≈ ïävèâýä¬èŁm¢ ø ˛äƒèðvü©bü´ü≠ °Š¯n ³°œ ø P °Š¯n ïC©Mòý˱ ä√ ^Pd`Pì|ä√ °Š¯n ¦ äȬð PV`ïC©èŠâ© ¢ ^ìýv ˛©³bü·Ÿ−æ ˛ ƒèåÐ≈ ¢ óšÆ ÎïC©è ®¢ ≥ ýÈœt³bèŁm ò“Šâ ¬P˚¥PW˙π^P.èŠv@P¢ È≠ ¢ ©¢ äÈŠ¬ U ïʼný¯ðâЬ ä√ © ùŁ±) èÄŠËÂ≥¢ \üŠ√ ïC©°Š¯šl ¢ Í.èŠâ≠èðv ü©(ñËŠ òäË·≥ ¢ ≥ ä√ ^èŠvdîävP ˙Ôð≈ 42 © \üŠ√ ü©³bü·Ÿ−æ ¢ Í.°Š¯šl ñËŠ òÆš \üŠ√ èŠv T ^èðv ¢

≥ ýÈ’®òÓÐ≈ VîäâšØUXPd@P.W`d˛©ñËŠ ≥ .W`d˛©Pî m ü©^P ^îà≠P W`d ñËŠ d`PPî m °Š¯šl ¢ ø È≠ ¢ © bü´ü≠ °Š¯n èŠâä¬U£œ~n¢ .¢ šØ òýËŠ¬UXèŁÄä≈PXèièiPî m ¢

dPîŠvüªU[èâý◊≤ èi³WP`dd`P½ †·Š√˚−¥ YUü’Š≈ ïŠâ”|≠èÐv¢ šØ V`£´òÐ˚؎în YUü’Š≈ ò‰Š√˙ºïŠv ò‰Š√˙º Øš .¢


154

12:2-43:1 èâä±üŠ√

YUèt− °Š¯nèâä ¯ŠC© ”j bè Ł∞ ˛ ƒ üšØ YUè−t ê ŠvP°Š¯n èväèu ˚ˆ−æ °Š¯n íŠâ îÖÐ√ ³bU`U œt P d`P \üŠ√ 2 .òÓý≈ bèn ˛©\üŠ√ °Š¯n YUè−t òÓÐ≈ òÓý≈èt ¢ Ôý≈ ¢ È´ ¢ È© üªîn óýË ± P˚Š˜t− èidü—ävP †Ł± °Š¯n ¸Š¬˙Êý√ ˛©YUè−t3 .¢

© èâä ±üŠ√ óý≈H èŠâ©è ®d`P è匊vU ü©³bü·Ÿ−æ ¢ ä√ þȯŠÐv ¢ óý≈H? üšØ ³bü·Ÿ−æ ¢ √ Š ´ `ì ®^˙flð√ òäË· èÜŠÈ© Í.¢ ä√ \üŠ√ ³bU c˚¥`U 43 Èπ ¢ √ èŁm íŠâ”jïC©èŠâ©¢ V` d`P ¢ ø ¼ ≠ üšØ •ý≈èt c˚Š˜C≥ÎïC©è ®£©ín ¢ †”s û”Öý√ èi¼ †”s 44 Í.¢

© ³b PÎ è ®¢ ä√ bèn ˛©\üŠ√ ¸ý¬ èŠâ´üšØ èidü—ävPîŠvŽ˙≤ ^èðv ¢ Í.¢ šØ °Š¯ ä≈P˚Š˜t− H≤ ø ^P ¢ ä√ \üŠ√ 4 Ô÷Ł ïC©ü’®ïäv ïŠv óý≈H ½ adüª cPÎ è ®¢ ¢ Øš èŠv@P°Š¯ ä≈ òÓÐ≈P½ Øš èv䣩èŠâ© Í.¢ ¸¿`P˚Š˜C≥ ?¢ ø b`£©üä√ ¢ ä√ bèn ˛©\üŠ√ 5 \üŠ√ üŁ± `£©òÆš ` óý≈HÎ è ®¢ ’® ü©¢ ä√ £© Í.¢

ø PîŠâ∑ ½ .èåý≈ òÓÐ≈ èi^˙flð√d`P ^èŠvdîävP ˚ˆ−æ ïŠv èåý≈ ¢ †ŠÈЬ ˚ˆ−æ ø íŠvP³°ý¯äv ¢ ä√ ¼ †”s 45 °Š¯n ½ †·Š√˚−¥ ïC©`£©UèŠv Î;è ®£©ín ¢

2

Ôý≈ ¢ Ô®d ¢ œþâ≥ cž£Ð¬ ¢ © ˙ÔýË𬠕ł± ïC— YUü’Š≈ °Š¯ äËŁ± ¢ Łm ^P 6 œþâ≥ ˚šl ¢ Ôý≈ ¢ ý√ £©SèŇý¯tP ¢ È≠ ¢ © ½ èŠv 20 °Š¯n ¢ adè ∏ ˛ ƒèÜ∑ .òÓý≈ ¦ ù √èłÄËä ´˛©˛äƒèðv ³°”Šâ´30 ø b`dPŽ£´½ ä√ \üŠ√ 7 ˛äƒèðv ü©büäÈý¬£Ð¬ ³b PÎ.è ®¢ †≥î m ¢

ä√ Mòæü≥ èåý≈ èåŒkèŠâ©¢ ä√ Mòæü≥ Øš TP` ¢ ä√ @Pô ◊−æ ê .¢ ŠvP ïC©èåý≈ èåŒk¢ ä√ óšÆ èåý≈ èåŒkû”ÖýÈ≥ ¢ © ^PòÓÐ≈ ¢ ä√ büŠÈЯäv c˚¥`U d`P èðv üœtP¢ èiV˚ ∆èvä V` d`P ¢ šØ èâþŠ¯Ðv èiúøüŠ√ üŁ± ¢ šØ \üŠ√ Xèvä èi^IP èŠâ≠ Øš Vîäâ−øèÐv Í.¢ ∞ Šâ≠ 46 ø ¼ ä√ íŠvP³°ý¯äv ³°œ òÓł P˛ ƒü©èŠâ©!½ a˚ ∆èväÎè ®¢ †”s ¢ ä√ ¼ Øš òýËœt@P¢ ø ýV˚ ∆èvä Ž˚Š˜Cł± PüŁ± ¢ †”s Í? ¢ Í.üÔŒŠvU d`P `P@Î èŠvU a −æ ä√ \üŠ√ ô ◊ ïŠvÎè ®üý√ ¢ šØ èšld@P]˙πòŒtPíŠvP³°ý¯äv è匊vU¢

47

°Š¯ ä≈ ò≤è m ˛ ƒü©°Š¯n ^P ¢ †ÊŠÈÁ± ¢ šØ èšld@P üŁ± šØ ò“Šâ ¬P˚¥P °Š¯n ½

ø Øš ø ˛äƒèðv ¢ ä√ b`dèj½ Í.¢ \üŠ√ 8 .èŠvU £©Ž£Š¬˚Иk ¢ †≥î m d`P `U˙ÔÐ≈¢ ≤ H ø b`dèj½ ä√ ø °Š¯ÅæP Î ïC©è ®¢ Ô÷Ł óý≈HÎèåł∞ üð√ ¢ ä√ íŠvP³°ý¯äv 48 ýÈä¬ èŁm ¢ ¯ŠC©¢ †≥î m ³bP ¢ d`P ü≠è|ä√ ˛äƒèðvPždüÔý≈ ¢ Í?üšØ ¢ ≤ ý≈H ä√ ¯n ≠ ^èðv¢ © ù”ŁÄ ˚Š˜C≥ ü©^P óý≈H †Ł± è匊vU½ ä√ \üŠ√ Í. `èŁm ¢ ¸¿`^P°Š¯ ÿ ¢ °Š ÎèŠvU aPüŁ± ¢ ≤ ý≈ H ¬ ä Ë ≥ ≈ ý ÿ ä © ù”ŁÄ ˚Š˜C≥ ü©˛ƒèðv ¢ ä√ b`dèj½ ä√ ¼ Ô ¢ ©½ © ˚Š˜ŁÄä≈P ùŠ¯ðv ^èðv ¢ ¦ †≥î m ïłÄä≈èâä ł± û”ÖýÈ c˚Š˜C≥ °Š¯ ¢ †”s ïCœ † ±dU¢ ł÷Š ¢ Ð⣱ ¢ ä√ ˚Š˜C≥ ¢ ©½ aüªU †Ł± d`P 9 .èŠâ© ïC©PüšØ Xü”Ö≥ üý√ èåŒłm VŽ˙≤èi^P¢ Í.èåý≈ èŠv èâýЬ ä√ bü´ü≠ ³bP èåý≈ èŠâ´üšØ íŠvîÐâý¬ °Š¯n ^d ¢ © dü—ävP ˛äƒèðv èväèŁm °Š¯ ä≈ ïŠv ¢ Šâ≠ èŠv@P¢ Ôý≈ ¢ √ T ˛äƒèðv üŁ± dèj½ ø bè ®^d èidü—ävP ïC© ¢ †≥ î m ³°œ ≤ ä√ ù”ŁÄ ˚Š˜C≥ .èŠv@P¢ Š¯C©^d èidü—ävP ïC©èåý≈ Xü”Ö≥ °Š¯ ä≈P ü©è ¨`U ¢ ” ≈ð ï−áŠ¯ÅšÆ Rü≠ Î: è ®¢ ø è ¨`U d`P 10 .èŠâ© †”q dü—ävP ° ³ Š¬˚ý˜ Ð≈ ¢ ý√ èŁm üšØ ˚Š˜t £©˛ƒð †Ł± d`P °Š¯šl ¢ ý√ £©õ ∑Püý√ ¢ ø ^d¢ © °Š¯šl ¢ Šâ≠ °Š¯šl ¢ ä√ óý≈H ³°œ ýȬŠ U ^d èidü—ävP ô¡èvä ¸ý¬ ^d èidü—ävP VîÅ∫ ¢ ® Í.¢ šØ òÓ dèłÄÐ≈ ê ýv aP ‡≥ © íŠâ”j ¢ ±Ł èŠâ©¢ ä√ \üŠ√ üŁ± èåý≈ VŽ£Ł◊ ì ð≈ ïŠv 11 èväèu ˚ˆ−æ ¢

ä√ íŠvP ³°ý¯äv ¸ý¬49 ø \üŠ√ ¢ PîH m ¼ aP@UèâýøP cPÎ è ®¢ © íŠâ ¬P˚¥P¼ þȯŠÐv ¢ © Í.°Š¯šl Vè−tUèÐv ¢ aP@°Š¯šl ¢ ý≈ H ø ó¢ ä√ °Š¯n Î.: è ®¢ ø íŠvP ° ä√ \üŠ√ 50 èåý≈ è ®¢ ³ ý¯äv ¢ Øš ïŁm`ò‘Š≈ .èåý≈ è匊vU¢ ÷łËŠä¬ ¢ ©½ © ˚Š˜ŁÄ≈ä P°Š¯ ÿý≈ ¢ ä√ °Š¯n ïC© ¢ † ±dU¢ ª Šâ≠ .üšØ ¢ ø ^P óý≈ ! ³°œ ýÈÔ®d ³°Š¯àŠ√ £ð¬ •Ł◊H≤ óý≈H ïC© óŠË fl VUèŠvŽd òÓÐ≈ ¢ ø óý≈H °Š¯nÎ è ®îŠvŽ˙≤ ¢ ä√ \üŠ√ 51 Í.¢ ´ üÔŒŠvU °Š¬Ž˚Š˜Cł± èâý’®²ñæ ¢ ´ üÔŒŠvU óý≈H ïC©büšØ ý¯−t ˙º ¢ © PîH md `P ¢ XU@P³°Ð¬P¢ šØ ì害bèÅæ@PïC©¢ Øš d@P¢ ÷łËŠä¬ d`P°Š¯šl ¢ Øš dèŁm£ð¬`P£ð¬ *Í.°Š¯šl ¢

ä√ büŠÈÔý≈èt ¢ © ^Pd`PèŠv èâýЬ ü©½ .èŠvT³bèÅŠ≈P¢ †Ÿ fiª òäËð¬Pd`P °Š¯n © b`U£I´è−t d`P büŠÈ ¬èåÐ≈ bèn òäˬðP \üŠ√ ¸ý¬ 12 •ý≈èt ¢ .P˚ˆþ≈ ³bU•ł◊H®bèšl`d`P èŠâ´ü©Xü◊ä≈˙‚©

Øš d@P ¢ ÷łËŠ¬ä ˇ ¢ ¯ýt− ˙º 12:28¦ ù √PîŠâ𬠰Š¯lš ¢


8:3-13:2 èâä±üŠ√

155

ä√ ^P ïC© ä√ bü’ä≈P d`P èåý≈ è ®èáŠ√P ¢ © \üŠ√ d`P £ð¬ £Š¬£◊ý≈ ¢ £ð¬ Sü¡ ¢ .èŠvT ³bèÅŠ≈P Ω “ ä√ bü´ü≠ ò Ë©èåý≈ °Š¯n ó −t`£Š¬ £ð¬ ñ‰ îŠâª \üŠ√ †Ł± 23 ^HP¢ Šâ≠ 24 .¢ © ä√ \üŠ√ ³°œ √ T ³bèÅŠ≈P £ð¬ \üŠ√ £©•œ ŠvUü©b`Ž£Ł◊‡≥ ¢ ¢ Ôý≈ Xü”Ö≥ Rü≠ XèÅý≈ V`ü©\üŠ√ ïC©büŠÈ©èŠâ©°Š¯ ä≈ ït`˙ÔÐ≈ £ð¬ ³bP .¢ © bü´ü≠ ¢ ø P ˛ ƒü©ïC©èåŁ÷ÿæ ïäv Yd`˚ ∆ ïŠv \üŠ√25 °Š¯n cdèÐv ¢ È”tP ¢ √ èâýЬ ø P ïC©¢ © bü´ü≠ ³bP ïC©èåý≈ Xü”Ö≥ ¢ èŠâ©°Š¯n bü ªènU ¢ Øš .¢ © ùŸ≈ŠUžüœvä d`P \üŠ√ ïÞâ±èÐâ≥ b ³ èŠâ≥dU ¢ ≈ ä¬ ø ¯n −æ V`.èåý≈ ô ◊ ê Šâ ¢ °Š büŠ¯áŠ√˙º ŠvP ò≤èvä ùŠ¯ÅŠ žUüœ ≈ŸŠ ä¬ Æ Pè büŠ√Uü’Š≈ ù žUüœ aPdê Šâ ½ ŠvP 2 .èåý≈ VP£Ð¬˚¥ óš Pê Šv i Æ ý≈ H ¯ ¬ ä © \üŠ√ ýÈ èŁm óš !UèâýøP cPÎ ïC©è ®d`P èŠv@P^èðv ¢ UèâýøPó ïC©°Š šl ¢ ≈ ÔÐ Ë ‡≥ È´ ¢ ø ]˙π ˛©PîH m üŁ± üšØ ü©b`Ž£Ł◊ ³bP ò≤U@Pd`P ˛ƒ ü©.üšØ ¢ Ł÷Š ¢

3

© Uîn ˛©PîH m ˚Š˜ ÖÐ√ Í.èâýœtèå®U°Š¯ ä≈ ¢ ø óý≈H °Š¯nÎ : èŠvU a ä√ \üŠ√ 3 PüŁ± ¢ ü©ò≤U@PïC©büšØ èâý’®²ñæ ¢ ÈØš èłm èvä üšØ PîŠâð¬VdèÐv`U ˛©PîH m V`üý√ èvý üšØ PîŠâ𬠰Š¯ ä≈ VdèÐv`U V` £´P ¢ Í.¢ †šØè−tUèÐv šØ èâýœtVd°Š¯ ä≈°Š¯n ½ Šâ≠Î è ®¢ Øš èyždüÐ√ òÆš ¢ ” ≈ð üŁ± ò≤U@Pê ä√ ùŠ¯ÅŠ≈žUîCœ ¢ ŠvP ³°œ Šâä¬ 4 ±© Øš èâýœt üšØ PîŠâð¬ W˙π ù© V` °Š¯n ó‰Ł ¢ bèn òäËð¬P VdèÐv`U ò≤U@P.¢ È≠ òæPèâýœtüšØ °Š¯ ä≈í mPU Í.èâýœtüšØ °Š¯ ä≈ PîŠâð¬ VdèÐv`Uò≤U@P˛ ƒü©¢ Šâ≠ 5 ø óý≈ °Š¯nÎ : è ®¢ ä√ \üŠ√ ³°œ ˛äƒèðv ò≤U@PïC©büšØ èâý’®²ñæ¢

°Š¯n èŁm£´\üŠ√ N) ; 17-15: 11 ù¡˙≤;13-12: 21 òýË≥ (46-45: 19 èuü≠ Ω .èŠâ´ó“−t`£Š¬ \üŠ√ ïłÄä≈èâä ł± òÓý≈ ¸Š¬˙¿ *ñ‰ ˛©büŠ√Uü’Š≈ 13 ä√ ^HPbèšl` èŠâ´˙Ô™èŁm£´°Š¯n ó“−t`£Š¬ \üŠ√14 bèšl`Rü≠ ïC©è匊vU¢ £ð¬ Ž˚Š˜C≥ Rü≠ c˚¥`Ud`P..°Š¯šl ¢ † ±`˙º£ý¬üÐÈ©ž˚Š˜åÐ≈ò−‰Š√ü≥ šØ d£©½ √ üšØ ¢ Ôþ˯ŠÐv Ôý≈ ¢ Øš d £©ïkUèÐâý¬ èibüŠ¯ðv ¢ ä√ \üŠ√ 15.¢ büŠ¯td ¢ ø ò−‰Š√ü≥ XèÅý≈ d `P °Š¯ ä≈P £©PdžU ü©bü´ü≠ d`P èŠâ©dèŠâý¬ Pždü©¢ Ôþ˯ŠÐv £ð¬ Ž˚Š˜C≥ d`PèŠvU £©˚šlèÐv ¢ © ˙Ô™èŁm£´ü©b`£ý¬üÐÈ©d`Pb`ž˚Š˜åÐ≈ ¢ © ³bP £©èŁm ^èðv ¢ © bü´ü≠ ³bP d`P .èŠvU £©˚šlèÐv `P èŠvU èâþ≠P ü©Ž˚Š˜C≥ ¢ ø bü´ü≠ ³bP¢ ä√ \üŠ√ ¸ý¬16 .èŠvUìŠâÔð≈ ü©ó¿d ˛© £ý¬üÐÈ©üŁ± è ®¢ Ôý≈ ¢ Øš d £©½ ø bè Š≈ £©¢ ≠ •ł◊® †ø ïŠvÎ .¢ † ±`˙º . `èŁm í|ä√ ¢ ™ ≈ ©¼ aèÐvc˚Š˜C≥ adèŁÄýü©˙Ô ¢ ïÖ¡P` ïŠv †Ł± 17 Í. `èâä Ь ïäv ïC— Łm ˛©½ ä√ b`U£I´è−t ¢ © \üŠ√ ¸ý¬ èŠv@P ¦ ùŠ¯ðv üŁ± °Š¯n b `£Š¬£◊ý≈ ïC©èŠâ©UèŠv ¢ Øš èåŒk ¢ H ≤ Ô÷Ł ½ Í.˛´cU£©VèÐâý¬ ¢ a˚Š˜C ª ˛©˙Ô™c˚Š˜ývÎ

9 : 69düÐ√Žd ä√ büŠ√Uü’Š≈ 18 ø \üŠ√ ¢ VŽ£Ł◊‡≥ èáŠ√P èáä√ü©ü©óšÆÎ è ®¢ ´ `èå®U ýÈÔ®dû± èi¢ ä√ £©èáŠ√Póý≈HïC©c£©½ ¸Ð¬èvÞ ïŠv üŁ±¢ Í.üšØ ¢ ä√ \üŠ√ 19 üœtP°Š¯n `U£©VèÐâý¬ ü©˙Ô™èŁm£´^PÎ:èŠvU aPüŁ± ¢ Í.èjb`Uèâä Ь °Š¯n ³bU³°Š¯ýv ˙Ôð≈

ø W`Hd d`P ø W`Hd d`P˛äƒèðv ò≤U@P£´P¢ ÈØš èłm èvä üšØ PîŠâ𬠢 PîŠâ𬠰Š¯ ä≈¢ Øš èvýüšØ ò≤U@Pê †šØè−tUèÐv ˛©PîH m üý√ ¢ ŠvP 6 .èâýœtüšØ °Š¯ ä≈ í mPU°Š¯n ½

ä√ büŠ√Uü’Š≈ 20 ä√ èâä Ь ü©èŁm£´^P ¢ ä√ b ü´ü≠Î ïC©è ®¢ °Š¯n ¢ Øš ³°Š¯àŠ√ °Š¯ ÿý≈H èŠâ©°Š¯šl ¢ √ è}≠ Sèt 46 ³°Š¯ýv ü©^P VdèÐv`U ïC©¢ Šâ≠ ¢ © ³°Š¬îkP` ¢ © ^P 󉣱 èi ´ `èâä Ь °Š¯n ³bU Í?¢ èiò≤U@Pê ³œ šØ èvý üšØ PîŠâð¬ ïÖŠ√dŽU ¢ ŠvP ° ý≈ ø ³bî ¢ Šâ≠ 21 ø ¢ äÈ’®èŁm£´³°œ ø ¢ äÈ’®c˚Š˜C≥ 7 .¢ ø W`Hd ¢ ¢ šØ èvý üšØ PîŠâð¬ ˚Š˜Å ∂ ˛äƒèm`d ]˚∆ .òÓ ¢ Ðv äÈð¬ P UP˙≤ ˛©\üŠ√ ¢ ÈØš èłm èvä üšØ PîŠâð¬ VdèÐv`U ü©óý≈H üšØ ½ © ^P ¸ý¬ PüšØ VîävŽd °Š¯n b`U˙H≤V` †Ł± 22 †≥ ³bP˚Š˜C± èŠv@PUèŠv ü©b`U£I´è−t ¢ °Š¯ ®è|ä√üÔŁ∞ èiPüšØ 8 .¢ Šâ≠ üšØ ¢ © PüšØ óý≈ ¢ Øš èâýœt íłm òÓÐ≈ ¢ ø ýÈœt ³°ø ü©¢ œäv üÔŁ∞ ¢ ïŠv ³°œ ýÈä¬ èŁm °Š¯ ä≈ ø bè ®˛ ƒ@PPüšØ ïC©¢ ò≤U@P^P ˚šl ò‘≈Š ò–Šâ ¬èŁm bè ®d `P ¢ Øš èvý üšØ PîŠâ𬢠ø W`Hd üŁ± ¢ © Í.¢ šØ èvý üšØ •ý≈èt ¢

‰Ω È≠ ¢ ©¢ äÈÔ®dUèŠv ïŠv ¢ Øš èâýä¯Ðv èväèå®Zè m ê ^PïC©¢ ŠvPŽd`d^P³bU^NîàH≥ èibüŠ√Uü’Š≈ ñ “ ä≈ r H ≥ ä√ ènŽd ¢ © Mòæü≥ èåý≈èŠâ©UPŽd@P¢ ø òÿ °Š¯ P¢ ä√ PîH m °Š¯n ˚ı ³bU .°Š¯n ¢


156 Øš èvý£©üŁ± V` Xèiê ¢ šØ èâýä¬èŁm V`¢ šØ èâý…ž£Ð¬ ]˙π˛©düä√¢ šØ Šâä¬ ïC©¢ ø ]˙π˛©PîH m *.¢ šØ ¢

≠ P` ¢ Èä ¬Š U ïʼn¯ýâð¬Ð èâä ±üŠ√d`P \üŠ√ ¢ © ^P 22 © ^P d`P \üŠ√ îÖÐ√ ¢ ˛©ïuìr ïŠvUü’Š≈ òÓý≈èt ¢ ¬ Ð √ üšØ ïävP`d ]˙π © £©XèŠâ¡¢ ä√ \üŠ√ bèšl`¢ * ïʼný¯ðâ ü©bü´ü≠ ¢ ≈ ä√ èâä ±üŠ√ 23 .èŠvU ³°Š¯ä⪠.èŠvU ïʼný¯ðâЬ°Š¯n ³°Š¯ä⪠ü©bü´ü≠ òÓÐ ¢

30-9:3 èâä±üŠ√

Øš ³°œÅ≤ W˙πù© †ø ïŠvÎèåł∞ üð√ ¢ ä√ ùŠ¯ÅŠ≈žUüœ Í.¢ Šâä¬ 9 ý≈ H Æ ä√ \üŠ√ 10 © büŠ√Uü’Š≈ ê UèâýøPóš P¢ ŠvPó ïC©ïłm £´PÎè ®¢ æ ý ≈ ýÈœt •Ł◊ÿ °Š¯ ä≈ ü©büý√èÐv ³bP óý≈H òÓÐ≈ ˙Ôð≈ üšØ ²ñæ°Š¯ ÿ °Š¯n 11 .¢ ý√ £©½ © ^P °Š¯šl ¢ ýÈä¬ èŁm •ł◊H®üŁ± óšÆ: ïC©büšØ èâý’® ¢ aèÐv û”ÖýÈ≥ ¢ Šâ≠ °Š¯šl ¢ ýÈÔŒvŠU óšÆ üŁ± °Š¯šl ¢ ýÈ’®òÆš ` óšÆ °Š¯šl SüÐÈ¡ °Š¯ ä≈ ïŠv Rü≠ óý≈H ³°œ © b`Ž˚Š˜Cł± ³bP ¢ ø óý≈H°Š¯n 12 .°Š¯šl ¢ ýÈ’®¢ ø óý≈H óšÆ üŁ± ¢ ý√ £© ¢

Šâ≠ büšØ è|ł± ï ®°Š¯šl £ð¬ ³°Š¯nŽd üŁ±û”ÖýÈ≥ ý√ £©°Š¯ ä≈ ³°Š¯àŠ√ £ð¬ •Ł◊≤ óý≈H³°œ üšØ¢ ´ `£©³°Š¯àŠ√ èi½ © bèšl` ¢ ä√ èâä ±üŠ√ .¢ Øš ¸Š¬˙¿ ¢ © ó¨èt ˛äƒèʼnø@P°Š¯ ÿý≈ °Š¯n £´P¢ aèÐv ^PW˙πù©óý≈H˙Ôð≈ üý√ èŠvU ïáŸýËð¯Ðv ü©bü´ü≠ ¢ ≈ ≥ © büý√èÐ © ï ‰ŸýËð¯Ðv bèšl` Rü≠ .òÓý≈ ½ È≠ ¢ ¢ aèâý’Ð≈ ˛©˛äƒèðv bèšl` ïC© büŠÈ© èŠâ´°Š¯ ä≈ ê ýv ³bèÅæ@PòÓÐ ˛ ƒü©13 .b `èâýЬ û”ÖýÈ ¢ v √ ≈ ý Š Ô ¢ ý√ èŁm ” ð≈ ¢ ø ¢ ä√ èŁm ¢ ≠ PžU °Š¯n îŠâ¡ ¢ © èâä ±üŠ√ ïÖ¡P`ïŠv 24 .¢ ø ³bèÅæ@PüŁ± ¢ œt P ¢ √ Püµ *.XU@P³°Ð¬PòäË· èŠv@P¢ èi¢ ∂ Øš ä√ Mòæü≥Î 14 ø P£◊ ¢ .¢ ü©XU@P° ³ ЬPW˙πòæPèŠâ≠èåþ≈P¼ ¸ä¬èt ¢ © èâä ±üŠ√ 25 ä√ b` U£I´è−t •ł◊H®¢ Øš èvýT³bèÅŠ≈P£ð¬ XU@P³°Ð¬PüŁ± ò≤U@PV`¢ È”tP 15 .èj¢ √ èŁm èŠâ≠èåþ≈P òÓÐ≈ ø YUü’Š≈ c˚¥`U ¢ ¢ ¢ Ôý≈ ¢ ýÈØš èłm ½ © ˛´Ž˚Š˜C©èðv òËÐ Øš Žîn èŠâ©ïÞâ±èÐâ≥ †±è p` û”ÖýÈ≥ ¢ Í.¢ 26 .¢ šØ èvýèðv ˛´îävŽd òÿ ≈PU V` √ @P^èðv ¢ © ^HPU£I´è−t ¢ © èâä ±üŠ√ aP@èŠâ©UèâýøP cPÎ .: è ®d`P ¢ ¼ ä√ ^P¢ È≠ òæP¢ Øš òÓ®d½ ø èŠâä¬HU ¢ ä√ PîH m !bèšl 16 ©¼ © ³bU£Š¬¢ √ èŠvdU üŁ± ¢ Øš UèŠv ò≤U@PV` ü© ¢ †ÐNÈ◊≤ ¢ èåý≈ •ý≈èt ¢ aP@dèðv ^P ¢ æ − ä√ PîH m .¢ Øš èŠvUèâþŠ¯Ðv èâä ð¬P üœtHP Ôý≈ ¢ Øš d ï ®û”ÖýÈ≥ ¢ œt P ü©bü´ü≠ ¼ aP@ èÅŠ≈P£ð¬ ^PüŁ± ò≤U@P˚šl ïC©èvý èŠvUèâþŠ¯Ðv èâä ð¬P¢ èšld cU ïáŸýËð¯Ðv ô ◊ V` ¢ √ T b ä√ PîH m 17 .¢ © ^PRü≠ ò Ë©d`P .èåý≈ ¢ ³ Í.°Š¯šl ¢ šØ èvýèðv ˛´îävŽd ˛©ï−áŠ¯ÅšÆ £—n°Š¯ ä≈ èvý üÔ®üŁ± ¢ šØ dèŁm ^èðv ¢ È”tP °Š¯n èŠâä¬HU èâþŠ¯Ðv èâä ð¬P ≠ òšÆ` ò≤U@PÎ è ®¢ ø PîH m üŁ± ¢ ä√ èâä ±üŠ√ 27 ïCœ~Ðv.c£©ï~ÉŠÈΩ èib`dP`dü›¡ V` ïC©èŁÄŠËÔÐ≈ ¢ èѪ ¢ šØ èâýœt ¢ ≈ ý≈ H È≠ ^PèâþŠ¯Ðv èâä ð¬P¢ ä√ PîH m © ^PïC©èŁÄËÔÐ ä√ bü´ü≠ ó è ®¢ ä√ °Š¯n •ł◊H®üŁ± 28 .c£© .üšØ ½ aèŁÄ≈ä ˛©èŠâä¬HU ïÖŠ√dŽU ¢ \üŠ√ °Š¯n èŠâ≠ ³°ø ¢ Š ¢ æ − Øš èvýT ³bèÅŠ≈P £ð¬ ¢ þȯŠvÐ ¢ © PîH m ô ◊ üŁ± 18 È≠ ¢ © ¢ ä√ èâýЬ VPd òŒtP ¢ ä√ PîH m ¢ ±Ł büšØ òÆš ` °Š¯n büšØ °Š¯ ä≈ óŒm èiPŽ˚¥ £ð¬ ^P ¢ ¢ ≈ ¢ Šâ≠ èjüšØ°Š¯ ä≈ È”tP ˛´üšØ ¦ È≠ ¢ © è ¨`U ]˚∆ ³°’¨U 29 .èŁÄËÔÐ ùIµ£ð¬H ˛©^P èvýT °Š¯ ä≈ ³bèÅŠ≈P £ð¬ ^P üŁ± ³°œ è ¨`U üŁ± ½ †ø`U .¢ šØ ˛ýƒ üšØ ¢ Š þÈŠ¯Ðv ¢ © Pî m ¢ ä√ ^P ïC© ý√ £©dè ÑýÈä¬Pèiîn@P˛©è ¨`Ud`P°Š¯šl ¢ ýÈä¯t °Š¯šl ¢ ý√ £©Uîn ˛© ˛©bü´ü≠ 19 .èŠv T °Š¯ ä≈ ³bèÅŠ≈P £ð¬ ¢ ïŠv d`P°Š¯šl ¢ ý√ üšØ ¦ ýÈä¯t ŽdP`@P˛©è ¨`U üŁ± ½ ò−æü ± òÆš ` d`P °Š¯šl ¢ ^ü ± üý√ °Š¯šl ¢ †ø`U Øš ò Ë´üšØ íÅŒn aP ò−æü ± Y˚Š˜C≥ d`P büšØ èvý£©^üÂ◊≤ °Š¯n 30 .¢ .˛´üšØ ó®½ †ŠÈŸšÆPY˚Š˜C≥ d`PèjüšØ TP`½ †Ÿ fiª ½ †’Ð≈ V`

Šâ≠ èŠv@P°Š¯n èŠâä¬HU düä√ ïC©˛´üšØ W˙π^P ½ ¸≠Pîr ]˙π˛©òŒŠâä¬ ³bèáä√P³°œ èvý£©°Š¯ýâ©£± Y£Ð¬H V` ïC©büŠÈ©.P üšØ í vèn ]˙π ˛©Vèâä H´V` èŠv@P °Š¯ ä≈ d`P èvý£©°Š¯ ä≈ òŒŠâä¬ V`¢ šØ èvý£©Ž˚Š˜Cł± YH£Ð¬ üŁ± ò≤U@P˚šl 20 .¢ šØ ø ¢ ä√ @P]˙π ˛©òŒŠâä¬ ïC©büŠÈ©èvý@P°Š¯ ä≈ ]˙π ˛© òŒŠâä¬ ˛©^P ¢ −æ Šâ≠ 21 .°Š¯šl ˛ýƒ üšØ ˚šlè q bèŠâ ¬HP£Ð¬ èvý£©dèŠâý¯ mP ïýâøPd èłÄNæ ô ◊ üŁ± ³°œ

© 21-16 ¸ ýȱł üµ °Š¯n cdèÐv ¢ ½ Š¬P@ ½ Š¬@Pí pès cždüÔý≈ 21-16 ¸ ïŠv ïC©°Š¯šl ¢ ýÈł± üµ c˚¥`HU .Xìièi\üŠ√ ä√ èâä ±üŠ√ïC©°Š¯šl ¢ .¢ šØ èâä ÔŒk¢ ≤ œáŁ± ¢ °Š¬Ž˚Š˜Cł± ˚ıÞÈý¯ Ä èŠv èv䣩³°ºU ü©ò≤U@PèŠv èâä Ь`žU , èväüÐ√žU òäË·≥ ¢ šØ ö„≠ ˛äƒèväüŠ√ ïŠv ïʼn¯ýâð¬Ð ÷łŠËä¬ ¢ © ˛äƒèðv .¢

È≠ ¢ äȬð PUü ± \üŠ√ Xèvä ïŠv XU@P° ³ ЬP .èŠâ©SèŇý¯tP¢


20:4-31:3 èâä±üŠ√

157

≤H Ô÷Ł X£©VP£Ð¬Î .è ®¢ ø ^P È≠ ¢ ©¢ äȯŠðv ¢ ^P ïŠv 8 Í.°Š¬U ˛äƒèðv ¢

ø b ³ èÅæP@üŁ± V` ê šØ èŠv@P¢ ¢ ŠvP

È≠ ¢ ©¢ ä√ îŠv£ ± PŽî r òäËð¬P °Š¯n˚ˆ−æ U£I´è−t ¢ © \üŠ√ ïCœ ¢ ¸¿` Ð⣱ PüšØ ½

ø bü´ü≠ XèÅý≈ c˚¥`U ¢ ø ³bèÅæ@PüŁ± Î 31 ¢ šØ èŠv@P¢ Øš èi³°Š¯nŽd ¢ Øš û”Öý√ ¢ ø ³°Š¯nŽd üŁ± ò≤U@PV` d`P ¢ Øš óŠË flª VUèŠvŽd V` ¢ Šâ≠ .èj¢ Øš èŠv@P¢ ø ³bèÅæ@PüŁ± V`³°œ ’® òÆš û”ÖýÈ≥ ¢ © b`Ž˚Š˜Cł± ˛©³°Š¯nŽd ¢ flª ø †ø V` ä√ ^ P 32 .¢ ¢ šØ óŠË ¢ šØ èâä ø d`P è匊vU •ł◊H®üŁ± ¢ Šâ≠ ¢ ýÈä¬ èn °Š¯ ä≈ ü©¢ äÈ’®¢ œt P Rü≠ ³°œ üŁ± ò≤U@PV` 33 .¢ šØ èâý’®òšÆ` Øš ½ Øš èâýä¬èn è ®èi\üŠ√ aèÐv ^P ¢ aüÐÈÞ¬ ïŠv ¢ òÆš ²ñæ ï−áŠ¯ÅšÆ PîH m ïC©èi½ ≈ ä√ PîH m üŁ± ¢ Øš èâý’®òÆš `d`PèŁÄËÔÐ ä√ PîH m 34 .¢ Øš èâý’® è ®¢ Š ü©^P¢ Œn ä√ PîH m ø ¢ þȯŠÐv ¼ aèÐv 35 .èŠvU£ð¬ düπ íÅ dèŠâý¯ mPPdüð√ èiW`Hd üœtP¢ ¢

Ôý≈ ¢ È´ .¢ H ≤ Ô÷Ł Î è ®¢ ä√ ½ Øš †Ł◊‡ý√ ¢ äȯŠvð ¢ ø •Ł◊≤ óý≈H ïC©¢ adüª Y˙≤èt 9 ¢ ý≈ H ¯ È≠ ¢ © adüª YdèÅæ °Š n d`P üšØ YUü’Š≈ ó .üšØ ¢ ½ šØ d ë ävèn ˛äƒèðv ¢ ä≈ © büŠ√˙≤èt YUü’Š≈)ÍbüšØ (°Š¯šl °Š¯ ½ †ø`U¢ © ^HP¢ Øš èâýŠ¬UPîH m üŁ± Îè ®¢ ä√ \üŠ√ 10 °Š¯ ä≈ °Š¯n cdèÐv ¢ ý≈ Ô÷Ł d`P ¢ ýÈä¬ èŁm ø •Ł◊ý≈ üŁ± d`P Í büšØ ³bü©°Š¯n ïC©Xü”Ö≥°Š¯ ä≈ ¢ ˛äƒèðv ¢ ∞ ø ◊H≤ ý√H ý√ ýËä¬ ý√ © ý√ d`P òýËÔł üð√ ¢ •Ł ü ü ò èŁm ü ü bü èÐv ³bP £´P .¢ šØ èšld ë ävèn Hý≈ Ô÷Ł °Š¯n Í.èâýŠ¬U˛äƒèðv èi˛´îävŽd ¢ ©¼ ä√ ½ °Š¯ ä≈ Ž˚Š˜Cł± ˛ ƒü©^èðv ¢ aP@! a èâä Ł±Î è ®¢ adüª 11 ø ùŁ± Øš P˚ˆ™½ †’Ð≈ bPüäÈ©d`P °Š¯k ˛äƒèðv¢ aP@W˙π ù©˙Ôð≈ ¢ ¼ H≤ ø aüÁ·Š√ ¼ ´ °Š¬U ˛äƒèðv èi˛´îävŽd ¢ Ô÷Ł aèÐv cdèÅšÆ üý√ èŠâ©12 .¢ ¢ Æ ä√ Ł± Ø Ð¬ þÈŠ¯Ðv ¢ © ^P V` UüH ± d`P? ¢ ¢ ù ¢ šØ èŠvU bPüäÈ©ïŠv°Š¯Åš ¢ š Pž£ Øš èŠâð¬ ˛äƒèðv ¢ ø ^P¢ ä√ ò−‰Š√ü≥ ¢ œt Pdd`P Í.¢ ÈŠ¬ð ˛äƒèðv¢ ø ^PüŁ± ò≤U@P˚šlÎèŠvU aPüŁ± ¢ ä√ \üŠ√ 13 V`èj¢

−æ ô ◊ üŁ±36 .¢ ½ ÐÈN◊≤ šØ èŠvUdèŠâý¯ mP£ð¬˚Š˜Cł± ˚šl ü©^Pd`P¢ šØ èâýÔ®d† √ T b þȯŠvÐ þȯŠvÐ ô ◊−æ üŁ± d`P ˛´îävŽd ˛©ï−áŠ¯ÅšÆ ˛´îävŽd òŒtP ¢ ³ èÅŠ≈P £ð¬ ¢ ¢ Â√Š P † › ª èiPîH m d`P °Š¯ ä≈ ˛´îävŽd YîÐvP òŒtP c£©ïäv ½ ¢ †ªèqP ˛© Øš èvý üšØ £ð¬ ³bèáä√P Í.¢

ø a èv䣩ü—âý„´¢ ½ düª YdèÅæèi\üŠ√4

ä√ büŠ¯áŠ√˙º ø èâä ±üŠ√ ïC©èâä ø¢ äȬð P\üŠ√ VUèŠvŽd ¢ èšldèâä Ь U£I´è−t ¢ Šâ≠ 2 .¢ Šâ≠ 14 .èjüšØ ètèŠâð¬ òÓÐ≈ ˙Ôð≈ ¢ ä√ \üŠ√ ³°œ ü©^P °Š¯n üŁ± ü©˛äƒèðv ^P ˛ ƒ ü©üŁ± ³°œ šØ èšld cU ïʼný¯ðâЬ °Š¯ ä≈P d`P ¢ šØ ¬ Ð ä≈ È≠ ¢ © ^P PüšØ èŠvU P˚Š˜C≥ d`P èjüšØ ïäv ètèŠâð¬ ê Èð¬ èjb`U òŒtP ¢ ä√ b`U£I´è−t ¢ œt P èŠvU °Š¯ ïʼný¯ðâ ü©b ü´ü≠ Uü ± a ¢ ½ PŽîÐv ýv îÐvP V` èj¢ È≠ ¢ © ˛´îävŽd ˛©ï−áŠ¯ÅšÆ üŁ± èj¢ √ èŁm ³°Ð¬ ïÅ−‰ł± ê ä√ \üŠ√ 3 .èŠvU ïáŸýËð¯Ðv ü©bü´ü≠ ¢ ø ]˙π ä√ büý¯áŠ√˙º ïC©èâä ø ¢ Í.èjüšØ ¢ ŠvP ¢ ≤÷ äƒ ä√ ½ ø \üŠ√ ¢ ÔŁ ˛ èðv V` ˙Ôð≈ üý√Î è ®¢ ä√ \üŠ√ 4 .¢ Øš èâä ø û”ÖýÈ≥ ¢ œt P ø ïŠvUü’Š≈ ¢ adüª15 ïC©èvý cU ¢ íŠâ”j£©üšØ ùð√P` ¢ ý√ èŁm ¢ ø ¢ ý¯t Pd ¢ © íŠâ”jèłÄ≈ä ü’ð≈ äȯŠk ˛äƒèðv òÓÐË©˙Ôð≈ òÆš ïäv d`PbüšØdïäv òæèŠâð¬ òÓÐË© ˙Ôð≈ èvädŽ£´¢ ø ïŠv˙≤ètü©\üŠ√ ½ ¸¿` ¢ Í.b `P@bè Š≈ ¢

4

≠ ü©˚šlü−µ ¢ äÈð¬ P£©èŁm d`PèŁmÎè ®¢ ä√ \üŠ√ 16 Í.@P¢ ® ä√ ½ Í.òýËÔ d°Š¯ ä≈ ˚šlü−µ °Š¯nÎè ®°Š¯n aPüŁ± ¢ adüª 17 ä√ üý√H Îè ®¢ ä√ \üŠ√ †Ł± 18 .°Š¯ ä≈ ˚šlü−µ Pdè ÿý≈H ïC©è ®²ñæ ¢ © ùŁ± üý√Hd`P¢ ˚šlü−µ P˚Š˜ýv V` ¢ šØ aP•ý≈èt ¢ šØ òŒłm £©˚šlü−µ ²ñä≈èðvüý√H ïC© ä√ üý√ ïŠv d`P°Š¯ ä≈ Íè ®²ñæ ¢ ä√ ½ 20 .üšØ òËäÐ ¬ óý≈H ïC©büšØ òýËœt•œŠvU°Š¯nÎè ®¢ adüª 19

© °Š¬üäÈ©½ äȯŠk ˛äƒèðv ¸Š¬˙¿ ¢ ä√ \üŠ√ ˛ ƒ@P¢ adüª* YdèÅæ ê ¢ ŠvP

Šâ≠ ˛©½ ä√ PUPU ¼ aUèÐ⪠£ð¬ Yždè ð≈ ^P ¢ aèÐvcdèÅšÆ ïŠv YUü’Š≈ óý≈H ³°œ ∂ “ Ë◊ ýÈ’® ˛äƒèŁm ˛©½ aUèÐ⪠bè Ł∞ ¢ šØ ïC— Łm ñŠ V` òÆš ó −t`£Š¬ ïC©üšØ ¢ ÈšØ èłm Í.¢

Šâ≠ .°Š¯šl ïNɱ ê äÈšØ d ˛©ïŠvdèÅæ YdèÅæ ü©³bP YUü’Š≈ ³°œ ŠvP èiV`£´YUü’Š≈ ïŠv . ˛≠P` ¢ ý√ £©°Š¯ ä≈ óŠË”áý√ YUü’Š≈ ô≠è m ý√ £©½ .°Š¯šl ¢ a˙‚ä√.¢

.Pž£ð¬ òæHP ˚ˆ−æ ïŠv ˛ ƒ üšØ °Š¯n dèłÄËø Š ˚ˆ−æ în@P˛©\üŠ√ °Š¯n ïŠv˙≤èt 5 ±Ł ¢ Øš ¸Š¬˙¿ ¢ © ½ ä√ aüÁ·Š√ ¢ þȯŠvÐ ¢ äȬð P ¢ †ŠÈÔ® èŠvU ü©úøüŠ√ ¢ ø ˙‚ø ¢ äȬð P \üŠ√ .èåý≈ °Š¯šl` bPüäÈ©èi aüÁ·Š√ 6 .èåý≈ ê ÐÈŸ¨ ¢ åý≈ ¢ © °Š¬üäÈ©V` d`P èåý≈ ½ 7 .èŠâ´•þËŠ¯Ðv ¸Š¬˙¿ ¢ ¸¿`èi˚ˆð≈`U V` èåý≈ è|ł±


158 ä√ PîH m üŁ± b`£©óýË H± ü©Xèi^P Ł± 35 .¢ † šØ èŠâ©ïC≥ŽU c˚Š˜C≥ ¢ Šâ≠ ¢ ýÈ’®üý√ üšØ ¢ ý√ üÐ√óý≈H ÈšØ èłm ¢ äÈŠ¯ ≤ dèłm °Š¯n¢ ä√ @PíÉΩ ïC©üšØ ¢ óý≈ °Š¯n ³°œ ø îäâä¬èn ˛©íÉΩ V`üÔŒŠvUü©bü´ü≠ d`Pü≠ üÔ®°Š¯åŒäv@PòäËð¬PbüšØ èâý’®¢ äÈþ¬ èiíÉΩ d`P 36 .°Š¯šl dèŠâN ý¬ ¢ È≠ ¢ ©¢ äÈþ¯C© d`Pèvýèðv ½ a£Ł±PòäËð¬PTP`¢ ∞ È≠ ¢ © ˛´îävŽd ˛äƒ`˚Š˜Ðv äÈþ¬ èid`P¢ ä√ üÐ√ íÉΩ ïC©èvý ¢ ¢ šØ èvý£©õŸŁ ³WèväP¢ ∂ ýÈ’®üŁ± Rü≠ 37 Ï.°Š¯šld ^ íÉΩ ¢ ¦ ü ± büä√`U TP` šØ ñË◊Š V` °Š¯šl ¢ ý≈ H Øš èvý èåþ≈P P˚¥`U Vî vès d`P ¢ Øš ê ä√ °Š¯n 38 .¢ °Š¯ ÿ ¢ ŠvP èvýüÐ√

45-21:4 èâä±üŠ√

ä√ \üŠ√21 Øš èšld@P¸ adüª cPÎè ®¢ ¢ ½ ¿`V`ïC©£©³°Š¯àŠ√ ½ .˛´`£©½ aUèÐ⪠˛©PîH m £ð¬ Yždè ð≈ òšÆ ïäv d`P ˛´ `èŁm ó“−t`£Š¬ óý≈H ïäv ïC© ý√ £©½ UüH ± óý≈HüŁ±üšØ ¢ aUèÐâª˛©b`Ž˚Š˜Cł± ò‰Š√P•ł◊H®Rü≠ YdèÅæ óý≈ 22 ýÈä¬ èŁm °Š¯ ä≈ ý√ £©½ ýÈä¬ èŁm YUü’Š≈ óšÆ Í¢ °Š¯šl¢ aUèÐ⪠˛©ù©°Š¯šl ¢ ø büŠ√Uü’Š≈ ½ aèŁÄ≈ä ïC©büŠÈ© V` d`P ¢ ¸¿` V` 23 .¢ šØ èšld@P½ šØ ¢ Nł÷æ ïCœ ˛ ƒèłÄæ d`P W`Hd ¦ ùý¯t£ð¬ ˛©¼ aèÐvdèâýø£ð¬ ¢ šØ bè Š≈ aP Ð⣱ ¢ œt PüŁ± ¢ Øš èâýšØèłm ü©bü´ü≠ òÆš ¢ Â√Š P¼ ´ °Š¬£©¢ ø ¢ aèÐv ^îNàH≥ üý√ .¢

≈ È≠ ¢ ä√ óý≈H °Š¯n ¢ ä√ üÐ√ ¢ © ùŁ± èŁÄËÔÐ ©½ †äÈ◊≤ ¢ ½ †−øèi˛©íÉΩ Š ¢ Šâ≠ ˛©°Š¯ ä≈ ä√ b`˚¥`U ³°œ íåð≈ èi½ †äÈ◊≤ ˛©³bP óý≈H d`P ˛©½ †äÈ◊N ≤ ¢

œt P d`P ¢ Øš W`Hd PîH m 24 .üšØ dèâýø£ð¬ ˛ ƒèłÄæ d`P W`Hdü©b`dèâýø£ð¬ ¢

ý√ èðv Í.üšØ ¢

ä√ ½ òäË·Š√)èÄŠËÂ≥ ïC©büšØ òýËä¬èŁm °Š¯nÎèŠvU aPüŁ± ¢ adüª 25 æ Æ ´ °Š¯ v@PV` †Ł± d`P °Š¯šl ¢ Øš d@P( ñËŠ ≥ °Š¯ vèåŁ÷ÿ Ž˚Š˜Cł± ˚šl °Š¯Åš ¢

√ @P¢ ≠ ³bèÅŠ≈P£ð¬ \üŠ√ Rü≠ Y˙≤èt ò Ë©¢ © ˚ˆ−æ ^P 39 ³bP¢ ä√ ^P üŁ±èŠâ©³°Š¯àŠ√ £ð¬ ½ ä√ bü´ü≠ aèÐv ˛©½ adüª ^P¢ ïC©èåý≈ è ®¢ ä√ \üŠ√Î ä√ °Š¯n üŁ± è ®•ł◊H® †ø V`¢ \üŠ√ ³°Š¯ýv dèÅæ 40 Í.èŠâ©¢

ø Í.èjüšØ èv䣩¦ ùý¯t£ð¬¢

´ Í.¢ ä√ \üŠ√ 26 ø óý≈H ô ◊−æ òÆš `Îè ®¢ °Š¯n d`P¢ aèÐv ¢ šØ èšld£©½

ø ^HPd`P¢ √ @P^èðv ¢ © © ³bPV`ïC©˛©½ †øPü ±dU¢ c˚ˆþ≈ ^èðv ¢

≥ Í.büšØ ñËŠ

© ³bP ¢ ä√ \üŠ√ W˙π ^P ò Ë©d `P 41 .èŠâ©XèŠâ¡ ³bU `U ^èðv ¢ ä√ bü´ü≠ ä√ \üŠ√ •ł◊H®üŁ± ¢ .èŠvT³bèÅŠ≈P£ð¬ ^Pè ®¢ ” ≈ð ¢ ø †øÎ è ®¢ ø ½ ä√ bü´ü≠ 42 adüª ¢ £ð¬ \üŠ√ óšÆ ¢

√ @Pùð√P`¢ ø ˚ˆ−æ U£I´è−t ¢ © \üŠ√ ½ ¸¿`^P 27 †’Ð≈ V`¢ ½ Šâ≠ ¢ √ üšØ³bP˚Š˜C± ä√ ò‰©³°œ Øš èšld £©½ ø ½ ¢ aèÐv¢ adüª \üŠ√ ïC©¢ ø ½ ÈØš èłm èŠâ©°Š¯ ÿý≈HÎ èåł∞ üð√ ïäv ïŠv òÓÐ≈ ¢ adüª ^P óý≈HÎ d`P Í¢

Šâ≠ è ®¢ √ T b ýÈÔ®d ³°Š¯àŠ√ óšÆ aP ° ø óšÆ ¢ ä√ óý≈H ïC©büŠÈ©¢ ³ èÅŠ≈P ¢ ³œ Æ Æ œmł ³°ø ¢ ø ³bP UüH ± óš ïC©büŠÈ©.°Š¯šl Xü”Ö≥ ˛ ƒèłÄæ °Š¯Åš .°Š¯šl ¢ Øš ≠ èłÄ≈Ð ü©èŠâä¬HU üŁ± ¢ Øš VîäâšØU½ Í.èj¢ aèŁÄ≈ä òÆš `ïC©¢

© £ž ≠ ¢ © £Š¬dŽ ` ¢ √ä \üŠ√ èŠâ©W ³ ìr èi¢ N) (10-1 : 7 èuü≠ ;13-5 : 8 òýË≥ ä√ \üŠ√ îÖÐ√ ³bU `U43 44 .PüšØ ïävP`díŠâ”jd`PPždüÔł∞ ˚ˆ−æ ¢

Í.üšØ¢ aèÐvbüŠÈ© šØ d£©½ d`P ò Ë´ò“łm ˚ˆ−æ ùð√P` £©ždüÔł∞ ïCœþâ≥ èi˛äƒèðv ½ adüª V` ¸ý¬28 ä√ ò≤U@Pê ø •Ł◊≤ ¢ ø bü´ü≠ °Š¯n ˚ˆ−æ¢ ä√ ^P ˚šl ¢ ŠvPÎ 29 .è ®¢ ≤ È© ¢ ä√ °Š¯n üŁ± ¢ V`¢ aèÐv V` šØ ò‘®½ šØ ³°œÅ üÔŒŠvUü©^Pd`P `@P°Š¯šl ¢ äÈÔŒvŠUü©\üŠ√ Rü≠ d`P 30 Í.üšØ ñËŠ ≥ —k ¢ ä√ @P£©ždüÔł∞ ˚ˆ−æ ¢ .¢ ä√ b`U£I´è−t ¢ © \üŠ√ òÓý≈ °Š¯n˚ˆ−æ ½ adüª V` †Ł± 31 ¢ ÈŠ ¬ è宕ł◊H®UèâýøPcPβ©èŁÄËý≠P Í.¢ Šâ≠ 32 È≠ ¢ ©¢ ä√ èå®^èðv c˚Š˜C≥ÎèŠvU aPüŁ± ¢ ä√ \üŠ√ ³°œ ¢ ýÈä¬ èŁm °Š¯ ä≈ óý≈H¢ ÂŁ± ¢ Í.¢ šØ èväèå®èáŠ√P

ä√ bü´ü≠ íÐâ¡ ¢ ø ^P ïC©èåý≈ è|ł± ï ® \üŠ√ äÈð¬ P¢ ò‰©°Š¯n ˚ˆ−æ òšÆ ¢ —k ¢ ä√ £©SPüµ °Š¯n ùð√@PU£I´è−t ˙Ôð≈ 33 üý√ èłÄä≈ü’ð≈ íŠâ”j \üŠ√ †Ł± 45 .òÓý≈ ˛©°Š¯ ä≈ ½ aŽ˙∫ ü©òËäÐ ¬ ˛ ƒü©èŠâ©Î ïC©¢ È≠ ¢ ©¢ ä√ è客 © \üŠ√ Øš èŠvT•ł◊H®¢ ä√ bü´ü≠ ³bP . è ®îŠvîn@P¦ ä√ bü´ü≠ Í?¢ òäËð¬P •ł◊® †ø V` ¢ ^ü ± °Š¯ ä≈P¢ © ò ∂˙≤ òŒtP ïC©¢ ä√ \üŠ√ 34 ø büÔŒvä @P ¢ © ³bP £ð¬ ñ‰Ω îŠâª ¢ ä√ \üŠ√ °Š¯n ó“−t`£Š¬ üŁ± èåý≈ è匊vU ¢ ¢ šØ ò‘≈Š èväèå®P˚Š˜C≥Î: è ®¢ ≤ H ≈ ÷ äÈ≥ èt °Š¯n ïC©¢ ÔŁ ¢ ä√ ùŁ± b`£©XèiûÐ√èÑ≥ .èåý≈ èŠâ©¢ šØ ò‘Š≈ PŽî r Y˚Š˜C≥ .¢ šØ èŁÄŠËÔÐ ¢


159

15:5-46:4 èâä±üŠ√

©× … îävP dèÅŠËЬ ò Ë©3 .¢ ¢ Zü± ^P Rü≠ VUŽd ñ ³¨ès d`P cž£—äâ≠ ¢ šØ ä ýÈšØ d˙ flýÈä¯n ¢ ©¢ äÈ”šl ¢ © ˛ƒèðv d`P°Š¯šl¢ ýÈšØ d^èðv òæP 5* 4 .°Š¯šl ¢ ø Sèt ùŠ¯ývždPJèÐ⊬˙Êý√ èåý≈ ô ◊−æ ê †Ł± 6 .èåý≈ dèŊˬР¢ ŠvP £ð¬ Xèà≥ √ üšØ cž£ð¬ bèšl` üœtP ¢ ä√ \üŠ√ ùŠ¯ývždP V` ïC©£©³bèŁm ïŠv d`P è匊vU ¢ ø ^P¢ ø Sèt ’Æš èâýšØèłm èväèðv ½ Í:¢ †◊∂ üý√ èŠâ©Î!èåł∞üð√ ¢ šØ dèÅŠËЬ ¢ ä√ ò≤U@P^P 7 ò≤U@P˛ ƒ ü©^èðv c˚Š˜C≥ aèâä Ł±Î! èŠvU a PüŁ± ¢ H≤ Øš èvýìšl ü©˛äƒèðv ïýâ−ø˙º †Ł± ¢ œt cUUîn ½ Ô÷Ł üŁ± °Š¯ ä≈ ¢ ¸¿`^P¢ Øš èvýèŁm £ý¬P°Š¯n ^PP˚¥`U˛ ƒ ü©b `èŁm°Š¯n ê Í.¢ ýv †Ł±d`P ø ^P¢ ä√ \üŠ√ 8 V` 9 Í.íłm d`Pèåþ≈P˚ý˜áÐ√ èâä ð¬P•þ≈PÎè ®¢ −æ äÈ”łm £©èåþ≈P˚ý˜áÐ√ èâä ð¬Pd`PèŠâ´üšØ ½ .è}≠ ¢ †ødîäâý¬ èåł∞PJPdüΩ ô ◊ È≠ ^P 10 .èåý≈ ³bUèi½ ¢ †Ð¯t³bUV`PüšØ ½ ¸¿`ùŁ± ïÖ¡P` ïŠv

Øš ˚ˆ−æ V` òÆš èväèu .P üšØ ïävP`d èväèu˚ˆ−æ íŠâ”jVdèÐv`U \üŠ√ 46 ¢ © Vè−tUèÐv .èåý≈ èŠâ©íŠvîÐâý¬ °Š¯n ^d¢ © dü—ävPü©˛äƒèðv ¢ ä√ \üŠ√ bè Ł∞ ¢ Æ ø °Š¯n b`˚˝ΩP © Xü◊ä≈ ˙‚©˚˝ΩPóš Pê ^Pèåý≈ èâýšØd°Š¯n˚ˆ−æ ¢ ŠvP¢ ïŠvUü’Š≈ \üŠ√ ïC©PüšØ Xü”Ö≥ ü©bü´ü≠ 47 .èåý≈ dèŊˬРèiž£≠ ê ŠvPèi˚˝ΩP ø © \üŠ√ °Š¯n èväèu ˚ˆ−æ Rü≠ V`d`P ¢ ^èðv ¢ šØ °Š¯n ò“Šâ”jd`P¢ šØ èŠv@P¢ ≈ ä È´ © ž£≠ ¢ © ^Pd`P¢ √ @Pü©Xü◊ ˙‚©˚ˆ−æ \üŠ√ ïC©˛©èrîýâøPd`P¢ èi¢ ø ^P¢ ä√ \üŠ√ 48 .èåý≈ è|Hł±˙≤ ¸Š¬˙¿èiž£≠ èi˚˝ΩP.c£©³Wìr ¢ °Š¯ ä≈ °Š¬Ž˚Š˜Cł± ¸Š¬˙ ∫ ` † ŠÈŁ◊∫ d`P a ½ PŽ£Ł◊‡≥ Rü≠ óý≈H ê ýv †Ł±Î è ® ä≈ ¯ ´ üÔŒŠvU ´ `T°Š ³bèÅŠ≈P£ð¬ •Ł◊≤ ¢ Í.¢ ä√ £Š¬Žd` ¢ © Vè−tUèÐv 49 ä√ ˙≤ ïłÄNÐ≈ P˚Š˜C≥Î ïC©˛©½ †øPü ±dU ¢ ¢ ” ≈ð ¢ ø ½ Øš ¸Š¬˙¿ ¢ © aü≥ ˛©^P¢ Í.°Š¯~łm ¢

ø ^Pèåý≈ PüšØ ½ ä√ büŠ√Uü’Š≈ †ødîäâý¬ ò≤U@PüŁ± ¢ èi½ †Ð¯t³WP@ÌïC©è ®¢ ©½ ©½ †·Š√˚−¥ YdèŚƢ ¢ †Ð¯t ˚ý˜áÐ√ èâä ð¬P óý≈H ïC©¢ šØ ]ì m ¢ šØ ³bU

Øš dVîävŽd ïłÄN≈Ð Pdè ÿý≈ `èŁmÎè ®¢ ä√ \üŠ√50 Í!èj¢ −æ äÈ’®¢ © \üŠ√ èåý≈ ³bèÅŠ≈P£ð¬ ½ aèÐv ˛©\üŠ√ ü©ô ◊ ^Pd`P £ð¬ ¢

Í. `èåþ≈Pb ³U ≤÷H Šâ≠ 11 ÔŁ ¢ ä√ ò≤U@PùŁ±Î è ®¢ ä√ ò≤U@P^P ° ^P YU eèÜ−ø ¢ ³œ ä√ Í.bü”łm d`Pb `èåþ≈P˚ý˜áÐ√ èâä ð¬P°Š¯n è ®¢

ä√ XUè m ¢ © ò≤U@P^P°Š¯n òšÆ¢ ý¯t Pd 51 .PüšØH ïävP`d˙Ô