Luftkunst fra Danmark

Page 1

Aerial Art from Denmark Aerial photographer and pilot Jesper Larsen

LUFTKUNST

fra DANMARK Pilot og luftfotograf Jesper LarsenNovember 2019 Udgiver: Forlaget Luftfoto Trykkeri: SkandinavianBook A/S © Copyright på alle billeder tilhører Jesper Larsen, Luftfoto Danmark. Det er strafbart at kopiere eller på anden måde videregive indhold fra denne bog uden skriftlig tilladelse. Kontakt: jkl@luftfotodanmark.dk www.luftfotodanmark.dk ISBN 978-87-994961-2-9 November 2019 Publisher: Forlaget Luftfoto Commercial printing: SkandinavianBook A/S © Copyright on all photos belongs to Jesper Larsen, Luftfoto Danmark. It is a criminal offense to copy or otherwise disclose content from this book without written permission. Contact: jkl@luftfotodanmark.dk www.luftfotodanmark.dk ISBN 978-87-994961-2-9 Foto: Ved Københavns Hovedbanegård. Photo: Copenhagen central station.


Vesterhavet stod skarpt, solen skinnede, der var ikke mange bølger denne lørdag formiddag. Jeg fløj langs Vestkysten, nord på, jeg var omkring Hvide Sande, ved Ringkøbing Fjord. I det fjerne, mod vest ud over vandet, kunne jeg se noget orange, nærmest rødt. Jeg blev nysgerrig og svingede mit Cessna fly ud mod det spektakulære syn. Ca. to til tre kilometer ude kunne jeg konstatere, at det var alger, som lå på vandoverfladen. Jeg tog mit kamera, åbnede vinduet i flyet og begyndte at fotografere alle de smukke mønstre som de farverige alger dannede. Sådanne oplevelser har jeg ofte, når jeg flyver omkring i Danmark for at fotografere ejendomme for kunder. Typisk er det gårde, virksomheder, skoler osv. som har bestilt mig til at gå i luften og tage billeder. På disse ture har jeg rig mulighed for at observere og nyde Danmark fra oven. Alle mine flyveture med optagelser af luftfotos er planlagt ned til den mindste detalje. Det hele starter på kontoret, hvor jeg laver en liste over dagens optagelser. I flyet gør jeg klar med kort, GPS, kamera osv. inden jeg går i luften. Jeg holder altid et vågent øje med landskabet under mig, for at fange det næste motiv til min samling. De smukke farver i naturen fascinerer mig, og der er ikke to dage hvor vejret og lyset er helt ens. Derfor er hvert billede unikt, for det vil være svært at genkalde lige disse forhold som var til stede, den dag jeg tilfældigvis kom forbi. Som årene går, bliver det en bemærkelsesværdig samling af billeder, som dokumenterer Danmark fra oven. Jeg oplever det som et privilegie, at dele de fantastiske motiver jeg ser fra luften, når jeg flyver mine ture over Danmark. Det er der kun ganske få, der har mulighed for at opleve selv. Derfor har jeg gennem syv år udsendt mailen ”Glædelig onsdag” til kunder, samarbejdspartnere og andre interesserede. Således modtager over 1000 mennesker hver onsdag en mail fra mig med nye luftfotos fra en af mine ture. Personer i alle aldre finde luftfotos interessante. Det er noget, jeg har observeret gennem de sidste mange år. Ofte sidder både børn og ældre sammen, når de bladrer i én af mine bøger, og i de situationer har jeg bemærket, at de kommer med forskellige observationer og bemærkninger til billederne. Det fik mig til at tænke på, hvad børn mon ville se i mine billeder. Derfor fik jeg en aftale med en 3. klasse på en lokal folkeskole. Børnene brugte to timer på at se mine billeder i denne bog igennem, hvorefter de skulle navngive billederne. Det er der kommet et rigtig sjovt og anderledes afsnit ud af. Det findes bagerst i bogen. Rigtig god fornøjelse.

Tak til min hustru Lisbeth, for indspark, tekst redigering og for at stille de kritiske spørgsmål. Du ser ting jeg ikke selv ser. Tak til Biolog Eigil Holm, som har skrevet tekster til de fleste af billederne i bogen. Jeg kender ingen, som ved så meget om den danske geografi og biologi som dig. Forsidefoto: Udkigstårnet ved Gisselfeld Kloster på Sydsjælland. Tårnet er Sjællands højeste udkigstårn, det måler 45 meter, og det øverste punkt er 135 meter over havets overflade. 4


The North Sea stood sharply, the sun was shining and there were not many waves this Saturday morning as I flew along the West Coast, northbound, near Hvide Sande, at Ringkøbing Fjord. In the distance, to the west out at sea, I could see something orange, almost red. I was curious and turned my Cessna aircraft out towards this spectacular sight. About two to three kilometres away, I could see that it was algae on the surface of the water. I took my camera, opened the window of the plane and began to photograph all the beautiful patterns that the colourful algae formed. I often have experiences like this, when I fly around in Denmark to photograph properties for customers. My typical aerial photography customers are: farms, businesses, schools, etc. who order me to go up into the air and take pictures. On these flights I have the opportunity to observe and enjoy Denmark from above. All my missions, shooting aerial photos are planned down to the smallest detail. It all starts in the office where I make a list of today’s recordings. In the plane I am ready with maps, GPS, camera etc. before take-off. I always keep a watchful eye on the landscape beneath me, to capture the next motif for my collection. The beautiful colours of nature fascinate me, and there are never two days with the same light and the same weather. This makes every picture unique, and impossible to recreate, I have just that one chance to capture the moment, as I happen to fly by. As the years go by, I have gathered a remarkable collection of pictures documenting Denmark from above. It is a privilege for me to share these amazing motifs from my trips over Denmark. Very few people have the opportunity to experience this for themselves. This has also been my motivation for sharing my weekly ”Happy Wednesday” e-mail with new aerial photos from my trips, and over the past seven years more than 1.000 customers, business partners and other interested people have been receiving this newsletter with fresh views of Denmark from above. People of all ages find aerial photos interesting. This is something I have observed over the past many years. Often, both children and the elderly sit together as they browse in one of my books, and often they come up with different observations and comments to the pictures. Therefore, I decided to find out, what children see in my images. I invited a 3rd grade class, from a local school, to have a look at the pictures. The children spent two hours watching the pictures in this book, after which they named them. The outcome is really fun and different. You can see it the section in the back of the book. Enjoy.

A special thanks goes to my wife Lisbeth, for input, text editing and for asking the critical questions. You see things I don’t see myself. Thanks to the biologist Eigil Holm, who has written the texts for most of the pictures in this book. I don´t know of anyone who knows so much about the Danish geography and biology as you do. Cover Photo: The lookout tower at Gisselfeld Castle in South Zealand. 5


Denne bog er en samling af luftfotos fra de sidste 5 ĂĽr. Alle billeder er fra Danmark, og optaget da jeg tilfĂŚldigvis kom forbi. This book is a collection of aerial photos from the past 5 years. All pictures are from Denmark, and taken as I happened to fly by. Jesper Larsen November 2019

6


27.9.16 Traktor på mark. Vindelev ved Jelling.

27.9.16 Tractor on Field. Vindelev at Jelling.

Vinterbyg eller vinterhvede er lige spiret og farver jorden grøn. De sorte partier er jord, hvor kornet er længere om at spire. De parallelle striber skyldes såmaskinen, der sår frøene gennem rør. Såmaskinens traktor laver de kraftige dobbeltstriber.

Winter barley or winter wheat has just spiked, colouring the earth green. Black patches of soil is visible, where the grain is slower to spike. The parallel stripes are created by the sowing machine, which wounds the seeds through pipes. The tractor produces the strong double stripes.

7


17.8.16 Alger og planter i vandet. Odsherred.

17.8.16 Algae and plants in the water. Odsherred.

Storebæltskysten i Odsherred har en fin badestrand med revler. Hvor en bæk strømmer ud, blandes saltvand og ferskvand. Havets grønne og røde planter vokser side om side med landjordens planter, og alle vokser der, hvor de har det bedst.

The Great Belt Coastline in Odsherred has a fine beach for swimming with sandbars. Where a brook flows out, salt water and fresh water are mixed. The green and red plants of the sea grow side by side with land plants, and all grow where they are at their best.

8


24.5.18 Lavvande, Mors.

24.5.18 Low tide, Mors.

Høj- og lavvande i Limfjorden har skabt dette landskab. De grønne planter forsøger at stabilisere revler med deres rødder, men ved stort højvande kan bølgerne angribe mellem planterne. Traktorsporet må flyttes en gang imellem.

The high and low tide of the Limfjord has created this landscape. The green plants try to stabilise the sand banks with their roots, but at high tides the waves attack the plants. The tractor track must be moved every once in a while.

9


10


1.6.16 Mark i det tidlige forår. Kongerslev. Mark på sandjord. Sandet er lyst; det mørke er sand farvet af planterester fra tidligere år. Vinden i det tidlige forår har ødelagt det spirrende korn, derfor er marken lige sået om. 1.6.16 Field in early spring. Kongerslev. Field on sandy soil. The sand is bright; The dark is sand coloured by plant remains from previous years. Winds in the early spring have destroyed the initiating grains. That is why the field is just sown again.

11


19.3.19 Hindsholm. Fyn. Hindsholm er en halvø på Nordøstfyn. Den er frugtbar og helt opdyrket. Halvøen præges af flere parallelle rækker af store bakker. I det pløjede areal til venstre er der ringe; det er rester af bortgravede kæmpehøje.

19.3.19 Hindsholm. Funen. Hindsholm is a peninsula on North East Funen. It is fertile arable land, and is completely cultivated. The peninsula is characterised by several parallel rows of large Hills. In the plowed area on the left there are rings; These are remnants of exhumed burial mounds.

12


23.2.18 Tilfrossen Bølling Sø. Silkeborgegnen. Store træer er væltet i en storm og ligger nu i en tilfrossen sø. Hvis træerne får lov til at blive liggende, rådner de helt eller delvist og er med til at fylde søen op.

23.2.18 Frozen Lake Bølling Sø. Silkeborg. Large trees have fallen in a storm and are now lying in a frozen lake. If the trees are allowed to remain there, they will rot in full or in part and help fill the lake.

13


8.5.18 Den uendelige bro. Århus. Syd for Århus, ved Marselisborg Dyrehave. Broen er 188 meter i omkreds og 60 meter i diameter. Her er adgang for alle. Kysten danner to radier i cirklen, en gammel høfde af store sten danner den tredje radie.

14

8.5.18 the Endless Bridge. Aarhus. South of Aarhus, at Marselisborg Dyrehave. The bridge is 188 meters in circumference and 60 meters in diameter. The Endless Bridge is open to the public. The coast forms two radii inside the circle, an old rock groyne forms the third Radie.


25.3.19 Rundkørsel. Egå Engsø. Djurslandsmotorvejen går diagonalt i billedet. Sådan ser afkørslen ud fra luften, altså et helt andet billede end det, man ser, når man selv kører i rundkørslen.

25.3.19 Roundabout. Egå Engsø. Djurslands Highway goes diagonally in the picture. This is how the exit looks from the air, that is, a completely different picture from what you see when you drive the roundabout yourself.

15


2.8.18 Nord for Endelave. Nogle kilometer nord for Endelave er der undersøiske sandrevler. De er grønne, fordi der kun er lidt vand over det hvide sand. Det øvrige område med den mørkeblå farve viser, at havet er dybere her.

16

2.8.18 North of Endelave. Some kilometres north of the island Endelave there are underwater sand reefs. They are green because of the shallow water above the white sand. The rest of the area with the dark blue color shows that the sea is deeper here.


10.6.17 Sejlbåd. Faxe bugt. Parallelle sandrevler. Vand i tynde lag er farveløst, i tykkere lag grønt, mens dybt vand er blåt. Vandet absorberer først røde og gule solstråler, derpå de grønne og sidst de blå.

10.6.17 Sailboat. Faxe Bay. Parallel Sand Reefs. Shallow water appears colourless, as it deepens it appears green, while deep water is blue. The water first absorbs red and yellow sun rays, then the greens and eventually the blue.

• 17


3.8.18 Bornholms østkyst. Snogebæk.

3.8.18 Bornholm’s east coast. Snogebæk.

Klipperne er gennemsat af to sæt revner, der står vinkelret på hinanden. De findes overalt i Bornholms grundfjeld. Farverne på klipperne skyldes bevoksning af havets planter. Sandbundens grønne farve skyldes havets dybde. Jo dybere vandet er, jo nærmere kommer farven til mørkeblå.

The rocks are intersected with two sets of cracks that stand perpendicular to each other. They are found everywhere in Bornholm’s bedrock. The colors of the rocks are due to vegetation of sea plants. The green color of the sand is due to the depth of the sea. The deeper the water is, the closer the color will move to dark blue.

• 18


4.7.16 Stavnsfjord. Samsø.

4.7.16 Stavnsfjord. Samsø.

Mod vest (tv) ses den smalle landtange, der forbinder Nord- og Sydsamsø. I selve fjorden er der mange ubeboede øer med et rigt fugleliv. Den største af øerne hedder Hjortholm, her ligger ruinerne af en borg fra Middelalderen. Den dybblå sejlrende slynger sig gennem Stavnsfjord og ender i havet. I vikingetiden var der en stor base for krigsskibe. De kunne sejle ud mod vest gennem en gravet kanal, der stadig kan ses. Skyerne markerer en tordenbyge på vej over Samsø.

To the West (left) is the narrow isthmus that connects North and South Samsø. In the fjord itself there are many uninhabited islands with a rich birdlife. The largest of the islands is Hjortholm, here you find the ruins of a medieval castle. The Deep Blue fairway hurls itself through the Stavnsfjord and ends up in the sea. In the Viking age there was a large base for warships. They could sail out to the west through a dug channel that can still be seen. The clouds mark a thunder storm on the way across Samsø.

19


17.4.19 Et træ og dets skygge. Toreby (Lolland).

17.4.19 A tree and its shade. Toreby (Lolland).

Et gammelt piletræ står alene i marken. Gammel overtro på Lolland-egnen sagde, at hvis man fældede et bestemt træ på gården eller de tilhørende marker, ville gården brænde.

An old Willow tree stands alone in the field. Old superstition of the Lolland area said that if you cut down a certain tree on the farm or the corresponding fields, the farm would burn down.

• 20


14.10.19 Efterårsskov. Hareskoven.

14.10.19 Autumn forest. Hareskoven.

Det er lige før løvfald. Bladene skifter farve og nogle er allerede visne.

It is just before leaf fall. The leaves change color and some have already withered.

21


22


3.2.19 Aften sol. Lillebælt. Den nye Lillebæltsbro ses i aftensolen. Kolding fjord bugter sig mod vest. Der er overskyet på min position i mit fly, men mod vest er der plads til solen. Så kan man spekulere over ordsproget: Over skyerne er himlen altid blå. 3.2.19 Evening Sun. Lillebælt. The new Little Belt bridge is seen in the evening. Kolding Fjord is visible to the west. It is cloudy from my position, but to the west there is room for the sun. It makes you speculate about the proverb: Above the clouds the sky is always blue.

• 23


4.12.18 Århus by night. Århus Havn.

4.12.18 Aarhus by night. Aarhus Harbour.

Den store, kantede bygning på sin egen halvø er Dokk1 som er kulturhus, der blandt andet rummer hovedbiblioteket. Til højre for det ligger Toldbodens to fløje, der mødes i et tårn.

The large, angular building on its own peninsula is Dokk1. It is the cultural house, which includes the main library. To the right of Dokk1, you see two large buildings that meet in a tower, this is Aarhus Customs House. Aarhus is the second largest city in Denmark.

24


3.2.19 Solnedgang ved Vigelsø. Odense Fjord.

3.2.19 Sunset at Vigelsø. Odense Fjord.

Vigelsø på en vindstille aften hvor øens høje del spejler sig i fjordens rolige vand. En del af øen er inddæmmet. Det er den største Ø i Odense fjord. Øen er yngleplads for ande- og vadefugle.

Vigelsø on a calm evening where the high part of the island mirrors the calm water of the fjord. Part of the island is reclaimed land. It is the largest island in the Odense fjord. The island is a breeding ground for ducks and wading birds.

25


7.1.18 Rimtågen har været der. Brædstrup.

7.1.18 The feezing fog has been there. Brædstrup.

Rimtågen er en sky af underafkølede vanddråber. De fryser til is, når de rører ved kolde grene og kviste. Lag på lag lægger sig på træerne, og de yderste grene i trætoppene bliver meget tunge og kan knække.

Freezing fog is a cloud of undercooled water droplets. They freeze to ice when they touch cold branches and twigs. Layers on layers lay on the trees, and the outer branches of the treetops become very heavy and can crack.

26


26.2.18 Sø med varme kilder. Midtsjælland.

26.2.18 Lake with hot Springs. Central Zealand.

Valsølille Sø har kilder på bunden. Herfra kommer vand, der er ca. 7 grader varmt. Det smelter isen og danner de mange cirkler med åbent vand i midten. En rand af is markerer overgangen til et tyndt islag, hvor sneen er smeltet ud til periferien af cirklen.

Valsølille Lake has hot springs on the bottom. From here comes water that is approx. 7 degrees hot. It melts the ice and forms the many circles with open water in the middle. A rim of ice marks the transition to a thin ice layer where the snow has melted out to the perimeter of the circle.

27


13.6.18 Malerisk sandbanke. Lyngså.

13.6.18 Picturesque sandbank Lyngså.

Sandbanker ud for Kattegatkysten dannes af havstrømmene. Da sandet er uden plantevækst, flyttes det af de skiftende strømme.

Sandbanks off the Kattegat coast are formed by the sea currents. Since the sand is without plant growth, it is moved by the shifting currents.

28


24.8.19 Kraner på land. Århus.

24.8.19 Cranes on land. Aarhus.

Århus havn med de store kraner dukker frem fra morgentågen. Havnen er Danmarks næststørste havn målt på godsomsætning i ton.

Aarhus Harbour with the large cranes emerging from the morning fog. The port is Denmark’s second largest port, measured in freight turnover in tonnes.

29


26.5.16 Æbelø. Nordfyn. Æbelø ligger ca. 3 km nord for Fyn ved Bogense. En lang revle af sand forbinder øen med Fyn. Man kan gå ud til øen på revlen, men man må ofte vade. Der er en gammel skov med mange store egetræer. Der er kun en enkelt beboelse på øen. Havet angriber øen, og danner de lyse klinter. Herfra kommer sandet til revlen.

30

26.5.16 Æbelø. Nordfyn. Æbelø is located about 3 km north of Fyn near Bogense. A long reef of sand connects the island with Funen. You can walk out to the island on the reef, but you often have to walk in water. On the island is an old forest with many large oak trees. There is only one habitation on the island. The sea attacks the island, forming the bright cliffs. From here, the sand moves to the reef.


9.9.16 Vadehavet ved Skallingen. Esbjerg. Ved ebbe blottes den store sandflade nord for Fanø. Esbjerg ligger i baggrunden. Billedet viser halvøen Skallingen med sine mange vandløb, der fyldes ved flod og tømmes ved ebbe. Midt i bugten ligger øen Langli. Sommerskyerne dannes af solvarm luft, der stiger til den når op til luft med samme temperatur.

9.9.16 The Wadden Sea at the Skallingen. Esbjerg. At low tide, the big sand surface north of Fanø is visible. Esbjerg is seen in the background. The picture shows the peninsula Skallingen with its many streams, which is filled by flood and emptied at low tide. In the middle of the bay is the island of Langli. The summer clouds are formed by hot air, which rises up untill it reaches air at the same temperature.

31


27.9.16 Odense Havnebad. Odense. På en del af havneterrænet er der anlagt områder til sportsaktiviteter. Her ses Odense Havnebad, der er konstrueret som et selvstændigt bassin med klorvand. Desuden ses to orange basketbaner. 27.9.16 Odense Harbour Bath. Odense. On a part of the harbour terrain, areas for sporting activities have been built. Here you see Odense Harbour Bath, constructed as a separate swimmingpool with chlorine water. Next to that, two orange basketball lanes are seen.

• 32


30.6.18 Tinderbox Festival. Odense. Tinderbox Festival er en 3 dags festival. Festivaldeltagerne kan ikke bo pĂĽ festivalpladsen. I 2019 var der ca. 45.000 festivaldeltagere. 30.6.18 Tinderbox Festival. Odense. Tinderbox Festival is a 3-day festival. Festival guests cannot overnight at the festival site. In 2019, approximately 45,000 people visited the festival.

• 33


25.7.16 Alger i havet ud for Bornholm.

25.7.16 Algae in the sea off Bornholm.

Skibet sejler hen over alger og trækker en kølvandsstribe efter sig. Folkene ombord aner næppe, at de sejler hen over algerne.

A ship sails across algae and pulls a wake line after it. The people on board, will hardly know they are sailing across the algae.

• 34


5.5.18 Sjællandsk kyststrækning. Præstø.

5.5.18 Zealand coastline. Præstø.

Der sker kraftige strømninger på lavt vand, og strømmene flytter om på havbundens sand. Det danner revler, og tang forsøger at vokse her. De sorte skygger er tangplanterne.

There are strong currents in shallow water and the currents move the sand of the seabed. It forms reefs, and seaweed try to grow here. The black shadows are the seaweed plants.

• 35


14.5.18 Rapsmarker ved Vindeby. Svendborg.

14.5.18 Rape fields at Vindeby. Svendborg.

Rapsen blomstrer, Dette syn kan opleves næsten overalt i Danmark i maj måned. Bierne henter en masse honning fra rapsen. I juli og august høstes de olierige frø. Olien anvendes blandt andet til madolie og biobrændsel.

The Rape fields are blooming, this sight can be experienced almost everywhere in Denmark in May. The bees pick up a lot of honey from the Rape. In July and August, the oil-rich seeds are harvested. The oil is used, among other things, for food oil and biofuels.

• 36


12.5.17 Rapsmark. Lemvig.

12.5.17 Rape field. Lemvig.

Den vestlige Limfjord har marker lige ud til kanten af en klint. Her ses rapsmarker i fuld blomst. Et vandløb har gennem tiden skåret en dal i klinten. Her er fred, og selvsåede træer er vokset op til en lille skov.

The Western Limfjord has fields right on the edge of a cliff. Here you can see rape fields in full bloom. A small stream has cut a valley in the cliff through time. Leaving a small undisturbed patch of wild greens, grow into a small forrest.

37


19.3.19 Kolonihaver. Brøndby.

19.3.19 Allotment Gardens. Brøndby.

Haveforeningen Harekær er beliggende i Den Grønne Kile i Brøndby Kommune. Der er 284 kolonihaver fordelt i 12 rotunder.

The Garden Association Harekær is located in The Green Wedge in the municipality of Brøndby. There are 284 allotment gardens distributed in 12 circles.

38


26.11.18 Rundkørsel i aftenlys. Søndersø.

26.11.18 Roundabout in the evening light. Søndersø.

Natbillede af rundkørslen i Søndersø på Nordfyn. Med det nyeste kamera udstyr er det muligt at lave billeder også når det er mørkt og det foregår fra et fly. Tidligere anvendtes gyrosystemer for at stabilisere kameraet under forhold med sparsomt lys og den påkrævede lange lukketid.

Night Shot of the roundabout in Søndersø on Nordfyn. With the latest camera equipment, it is possible to make pictures also when it is dark and from a plane. Previously, gyro systems were used to stabilize the camera in conditions of sparse light and the required longer closing time.

• 39


31.8.16 Hollænderdrivhus. Odense.

31.8.16 Dutch greenhouses. Odense.

Der dyrkes Tomater, Agurker og blomster i stor stil i drivhuse som dette, kaldet en Hollænderblok. De fleste Hollænder drivhuse har ikke borde til dyrkning. Dyrkningen foregår istedet på gulvet, med indbyggede vandingssystemer. Så blomsterne dyrkes på betongulve, og flyttes rundt med truck.

Tomatoes and cucumbers are grown i large numbers in greenhouses like these, so called Dutch greenhouse blocks. Most Dutch greenhouses don’t have tables for cultivation. Instead cultivation is done on the floor, with built-in irrigation systems. The flowers are grown on concrete floors and moved around by truck.

40


7.8.18 World Cup sejlads 2018. Århus.

7.8.18 World Cup Sailing 2018. Aarhus.

God vind og krappe bølger. Sejlere fra mere end 100 nationer dystede om VM-medaljer og OL-kvalifikation på Århusbugtens bølger.

Good wind and choppy waves. Sailors from more than 100 nations were competing for World Cup medals and Olympic qualification on the waves of the Århus Bay.

41


27.9.16 Byens bro. Odense. Broen er for fodgængere og cyklister, den fører over jernbanens sporterræn. Her kører gods- og passagertog til Jylland og Sjælland samt til fynske byer. Broen åbnede i 2015. Formålet med broen er at forbinde Odense by med havneområdet.

27.9.16 The City Bridge. Odense. This bridge is for pedestrians and cyclists, and it leads over the railroad tracks. Freight and passenger trains run to Jutland and Zealand, as well as to Funen cities. The bridge opened in 2015. The purpose of the bridge is to connect Odense city with the harbour.

• 42


1.4.19 Traktorspor ved Gislinge. Odsherred.

1.4.19 Tractor track by Gislinge. Odsherred.

Med lidt fantasi, kan dette mønster ligne den ene side af en stregtegning af en kvindekrop, med hofte og skulder.

With a little imagination, this pattern could look like one side of a line drawing of a female body, with hip and shoulder.

•

43


22.8.19 Lille ø i Vadehavet. Rømø.

22.8.19 Small island in the Wadden Sea. Rømø.

Ved ebbe dukker sandbanker op og ligger tørre til næste flod. To turister er vadet ud til en sådan sandø. Bølgerne kommer nedefra, på billedet. Når en del af bølgen rammer kysten, bremses den, og bølgefronten bliver derfor næsten parallel med kysten, når vandet skyller ind over stranden.

At low tide, sandbanks pop up and lie dry to the next high tide. Two tourists has walked out, on to such a sandbank. The waves come from below, in the picture. When a part of the wave hits the coast, it is slowed down, and the wave front is therefore almost parallel to the coast when the water washes over the beach.

• 44


16.6.17 Klippe på Bornholm.

16.6.17 Rock on Bornholm.

Alle der har besøgt Jons Kapel, kender Bornholms stejle granitkyst, der danner en klippevæg som er 50-80 meter høj. Havet angriber den, men med begrænset effekt, den rykker kun langsomt ind i landet. Skoven vokser oven på grantiklippen.

All who have visited the Johns Chapel know the steep granite coast that forms a cliff wall which is 50-80 meters tall. The sea attacks it, but with limited effect, it only moves slowly into the country. The forest grows on top of the granite cliff.

• 45


46

11.12.18 Solnedgang. Odderegnen.

11.12.18 Sunset. Odder region.

SolstrĂĽlerne finder vej gennem skyerne. Horsens fjord ses i baggrunden.

Rays of Sun, finding their way through the clouds. Horsens Fjord is seen in the background.

•


47


10.6.17 Faxe Kalkbrud. Stevns. Faxe Kalkbrud er et koralrev, der var fyldt med liv for ca. 65 millioner år siden, da Danmark lå meget nærmere ækvator end nu. Alt det hvide er koralstokke, vandet dækker de områdder, hvor korallerne er gravet væk. Kalken bruges bla. i bygningsindustrien. Der er adgang for alle, og man må gerne samle koraller, søpindsvin og andre forsteninger. Der ligger et geologisk museum lige ved siden af kalkbruddet.

48

10.6.17 Faxe Limestone Quarry. Stevns. Faxe Limestone Quarry is a coral reef that was filled with life about 65 million years ago, when Denmark was much closer to the equator than now. The white in the quarry are coral sticks, the water covers the areas where the corals are dug away. The lime is used in the construction industry. The quarry is open to the public, where you can collect corals, sea urchins and other fossils, or visit the geological museum located at the quarry.


4.7.18 Grenen. Skagen.

4.7.18 The branch. Skagen.

Her ses Skagens Gren, toppen af Danmark, hvor Kattegat (til venstre) møder Skagerak. Grenens spids skifter hele tiden form, for bølger og strøm varierer. Grenen er opbygget af parallelle revler af sand og grus, som havet henter i Lønstrup Klint og Skagens Odde. Det tog ca. 7000 år for havet at opbygge Skagens odde fra ingenting til nutidens 45 km. Skagen by og havn er med på fotoet.

Here you see Skagen, most northern the top of Denmark, where the Kattegat (left) meets Skagerak. The tip of the peninsula constantly changes shape, because waves and currents vary. The tip is constructed of parallel cracks of sand and gravel, which the sea picks up in Lønstrup Klint and Skagens Odde. It took about 7000 years for the sea to build up Skagen Odde from nothing to to present days 45 km. Skagen City and Port are on the photo.

49


7.1.18 Vinterskov. Brædstrup.

7.1.18 Winter Forest. Brædstrup.

Skov ramt af rimtågen. Løvtræernes grene bliver indkapslet i is.

Forest covered in a winter coat of freezing fog. The branches of the trees are encapsulated in ice.

50


27.11.18 Horsens Fjords munding. Horsens.

27.11.18 Horsens fjord. Horsens.

Den brede halvø, Gylling Næs, og den slanke halvø Borre Knob skyder ud i Fjorden. Der ses to lag skyer: De vattede skyer, der danner et skylag i lav højde, og de lange, vandrette iskrystalskyer i ca. 10 kilometers højde.

The wide peninsula, Gylling Næs, and the narrow Peninsula Borre Knob, shoot out into the fjord. Two layers of clouds are seen: The padded clouds, forming a low-height cloud layer, and the long, horizontal ice-crystal clouds at about 10 kilometres altitude.

51


52


4.7.18 Mariager Fjords sejlrende. Treå Møllebugt. Billedet er taget med fotoapparatet holdt udenfor vinduet. Propellens rotationer kan anes. Sejlrenden vedligeholdes af specielle skibe med graveredskaber. Det er lavvande, og den hvide revle langs kysten stikker op over vandet.

4.7.18 Mariager Fjord fairway. Treå Møllebugt. This photo is taken holding the camera outside the window. The rotation of the propeller is visible. The fairway below is maintained by special vessels with digging tools. It is low tide, and the white reef along the coast is visible above the water.

53


13.5.19 Sandbanke. Læsø.

13.5.19 Sandbank Læsø.

Her ses spidsen af den 4 km lange odde, Knotten, ved Læsøs sydvestkyst. Odden vokser i takt med, at Læsø hæver sig. Oddens retning er lodret på billedet, men den udsender mindre odder mod højre. Hver af disse odder skyldes en storm, der tilføjer ekstra meget sand til odden.

Here is the tip of the 4 km long isthmus, the Knotten, at the south west coast of Læsø. The isthmus grows as Læsø rises. The direction of the isthmus is vertical on the image, but it sends out smaller isthmus to the right. Each of these isthmuses are created by each storm that adds more sand to the isthmus.

54


13.5.19 Havbund. Læsø.

13.5.19 Seabed. Læsø.

Læsø er den ø, der hæver sig hurtigst i Danmark, 5 mm om året. Her bliver havbund til land. Kysten ses nederst i billedet. På havbunden ses lyse sandbanker, der er ved at hæve sig over havoverfladen. Brændingen er der, hvor stranden begynder.

Læsø is the island in Denmark that rises the fastest, with 5 mm a year. This is where the seabed turns into land. The coast is seen at the bottom of the picture. On the seabed you see the bright sand banks, that are about to rise above sea level. The surf is where the beach begins

55


29.5.19 Korn, græs og blomstrende purløg ved Skibby. Hornsherred.

29.5.19 Grain, grass and chives in bloom at Skibby. Hornsherred.

Purløgene bruges til frøproduktion. Ca. d. 1 juli høstes marken.

The chives are used for seed production. About July 1st the field is harvested.

56


23.5.19 Raps og korn. Hadsten.

23.5.19 Rape and grains. Hadsten.

De forskellige afgrøder på samme mark, er en del af et forsøg hvor landmanden ønsker at følge afgrøderne tæt, i forhold til hinanden.

The different crops on the same field are part of an experiment where the farmer wants to follow the crops closely, relative to each other.

57


5.6.19 Bellevue Strandbad. Klampenborg.

5.6.19 Bellevue Strandbad. Klampenborg.

Københavnerne kaldte denne strand ”Fluepapiret”, fordi folk ligger lige så tæt som fluer på en klæbrig gammeldags fluefanger.

The Copenhagen people called this Beach ” the fly paper” because people lie just as close as flies on a sticky old-fashioned fly-catcher strip.

• 58


25.5.19 Håndbold på stranden. Kerteminde. Billedet er taget lodret ned, så det er skyggerne der ses på stranden. 25.5.19 Handball on the beach. Kerteminde. The picture is taken vertically down, so it is the shadows seen on the beach.

• 59


60


22.8.19 Tidevandsrende. Rømø. Tidevandsrende med løbende tidevand, her er små, tætte bølger. Alger vokser, hvor der er lidt ro.

22.8.19 Tidal. Rømø. Tidal river running with small dense waves. Algae grow in the calmer water.

• 61


2.8.19 Tidevandsrender. Nordlige Rømø.

2.8.19 Tidal Rivers. North Rømø.

Her løber tidevandet ind og ud af bestemte render ved flod og ebbe. Det ligner åer og bække, men er det ikke. Rømø ligger ca. 10 km ude i Nordsøen, og er forbundet med fastlandet med Rømø-dæmningen.

Here the tide runs in and out of certain rivers by high and low tide. they look like streams, but they are not. Rømø is located around 10 km out in the North Sea, and is connected to the mainland by the Rømø Dam.

• 62


22.6.19 Alger. Vesterhavet.

22.6.19 Algae. North Sea.

Mikroskopiske alger trives i havet. Undertiden danner de store bestande, som flyder med havstrømmene.

Microscopic algae thrive in the sea. Sometimes they form large mats floating with sea currents.

•

63


3.5.19 Havbund. Læsø.

3.5.19 Seabed. Læsø.

En masse mønstre i havbunden. De skyldes vandrende sand. Læsø er den største ø i Kattegat beliggende omtrent midtvejs mellem Frederikshavn og Göteborg. Øen er på 118 km² og har 1.807 indbyggere.

A lot of patterns in the seabed. They are caused by migrating sands. Læsø is the largest island in the Kattegat located roughly halfway between Frederikshavn and Gothenburg. The island is 118 km² and has 1,807 inhabitants.

64


3.5.19 Gjerrild Klint. Djursland. Gjerrild Klint er en op til 20 meter høj og næsten 2 kilometer lang klint af kalksten der ligger på Djurslands nordøstlige kyst ud til Kattegat. 3.5.19 Gjerrild Klint. Djursland. Gjerrild Klint is up to 20 meters tall and an almost 2 kilometre long limestone cliff that lies on the northeast coast of Djursland, next to the ocean Kattegat.

65


66


7.9.19 Regnslør. Herning. En regnbyge læsser vand af, mens solen skinner på den som en projektør.

7.9.19 A Veil Of Rain. Herning. A rain shower pours it’s rain down, while the sun shines on it as a floodlight.

67


Luftfoto fra børnehøjde Når der bladres igennem en bog med luftfoto, bliver de fleste betaget. Ung som gammel. Det er ret unikt. Det er fordi hver person ser noget forskelligt i billederne, ligesom det er fascinerende, at se vort land, Danmark, fra luften. Det er ikke mange bøger som kan det, med at fascinere så mange forskellige målgrupper, men lige præcis luftfotos kan det. Derfor har jeg længe gået med den ide, at få nogle børn til at kommentere mine billeder. Børn tænker uden filter, de ser andre ting end vi voksne gør. Jeg fik en aftale med en 3. klasse på en lokal folkeskole, som var med på ideen. Børnene fik alle billeder udleveret i A4 print, og så skulle de navngive billederne ud fra, hvad de syntes, de så på billedet. Det kom der rigtig mange sjove og forunderlige titler ud af. Børnene så ting, som jeg ikke selv havde set. Jeg har her udvalgt nogle af de billeder, der fik interessante og sjove titler. Aerial photo from a child’s view When scrolling through a book of aerial photography, most people are captivated. Young as old. It is quite unique. That’s because every person sees something different in the pictures, just as it is fascinating to see our country, Denmark, from the air. Not many books are able to fascinate so many different audiences, but aerial photos do. For some time, I have had the idea of having some children comment on my pictures. Children think without a filter, they see other things than we adults do. So, I approached a 3rd. grade class at a local primary school and they were inn on the idea. The children got all the photos handed out in A4 prints and were asked to name the pictures based on what they thought they saw in the picture. The result was a lot of fun and marvelous titles. They saw things that I had not seen myself. I have selected some of the photos that got the most interesting and fun titles.

En Delfin A dolphin 68

Kranie med åben mund Skull with open mouth

En fugl A bird


” Store flod ” Big river

” Fisk på en strand med beskidt vand ” Fish on a beach, with dirty water

” Smadre is med sten ” Smashing ice with rocks

” New York havn ” New York harbour

” Hjulspor og slanger ” Wheeltracks and snakes

” Slangehale og fødder ” Snaketail and feet

69


70

” Øerne i havet ” Islands in the ocean

” Solsikkeland ” The land of sunflowers

” Kongens tegn og mennesker ” The king’s sign and humans

” Pyramiderne ” The Pyramids

” Sky broen ” The Skybridge

” Mand ” A Man


” Hjulspin og græs ” Wheelspin and grass

” Kranie med åben mund ” Skull with open mouth

” Kød ” Meat

” Flystyrtet ” Airplane crash

” Parkeringsplads ” Parking lot

” Skæg ” Beard

71


Historien bag billederne Danmark byder på mange fantastiske motiver og magiske øjeblikke. Ofte er det en række tilfældigheder, der spiller ind, når jeg ser et godt motiv; alle billederne er taget, fordi jeg tilfældigvis kom forbi i det rette øjeblik. The story behind the pictures Denmark offers many great motives and magical moments. Often, it is a series of coincidences when I see a good motive; all the pictures are taken because I just happened to be flying by at the right moment.

Jeg flyver altid alene, når jeg arbejder. Det giver mig plads i flyet til mit udstyr, og ikke mindst arbejdsro. Jeg skal dog stadig kommunikere med de forskellige kontrolenheder, for at få lov til at flyve igennem deres områder. Mange tror ikke, at man f.eks. kan få lov at flyve over København, fordi det ligger så tæt på Kastrup. Men faktisk er det ikke et problem. Ofte er der ikke andre små fly i luften over København, så det giver mig god plads til at flyve rundt. Når jeg ser et motiv, åbner jeg vinduet i flyet, og gør kameraet klar. Min hastighed er typisk omkring de 180 km/t, så det handler om at reagere hurtigt når et motiv dukker op. Mit fly er en Cessna 172, et af verdens mest solgte fly. Flyet er fra År 2000, hvilket lyder gammelt, men det er det ikke, når det gælder fly. Fly skal nemlig vedligeholdes efter nogle stramme regler. Hver gang flyet har fløjet 50 timer, skal det på værksted og tjekkes. I always fly alone when I work. It leaves free room in the plane for my equipment, and not least the peace and quiet to work. However, I still need to communicate with the various control units in order to get permission to fly through their territories. Many people think it’s not permitted to fly above Copenhagen, because it is so close to Kastrup Airport. But actually, it’s not a problem. Often there are no other small planes in the air above Copenhagen, so it gives me lots of room to fly around. When I see a motive, I open the window in the plane and make the camera ready. My speed is typically around the 180 km/h, so it’s all about reacting quickly when I see a subject. My plane is a Cessna 172, one of the world’s most sold aircraft. The plane is from the year 2000, which sounds old, but it is not when it comes to planes. Aircraft must be maintained according to strict rules. Every time the plane has flown 50 hours, it must enter the workshop for a check. 72


Faktisk var jeg på en tur, hvor jeg trak et reklamebanner efter flyet. Jeg fløj rundt omkring Odense en times tid. Langs motorvejen så jeg dette nyanlagte område. Jeg greb mit kamera, som altid er med på mine flyvninger, og skød nogle billeder. On this flight I was actually towing an advertisement banner after the plane. I flew around Odense for an hour. Along the highway I saw this newly landscaped area. I grabbed my camera, which is always by my side when I am flying, and shot some pictures.

På Læsø er der altd smukt. Kysten forandrer sig og står altid knivskarpt. Jeg var egentlig færdig med min optagelser, da jeg på vejen tilbage til fastlandet så disse motiver i sandet. Jeg drejede skarpt rundt igen, mens jeg steg op i 1 km højde. Min position var perfekt, jeg tog en masse billeder. Det var dog først da jeg kom hjem på kontoret, at jeg så denne fantastiske skulptur i sandet. The Island of Læsø is always beautiful. The coast is changing and always razor-sharp. I was actually done with my shoot and on my way back to the mainland, when I saw these motives in the sand. I took a sharp turn and went back while ascending to around 1 km altitude. My position was perfect, I took lots of pictures. However, it was only when I came back to the office that I saw this amazing sculpture in the sand.

73


JESPER LARSENS KARRIERE – SÅ LANGT SÅ GODT: Jesper Larsen startede som pilot i 1991, og oprettede sit første luftfoto firma året efter. Dette ledte til mange muligheder; med årene er han både uddannet trafikflyver, har opnået tilladelse til bannerflyvning - og er blevet certificeret luftfotograf hos PAPA, verdens største sammenslutning af professionelle luftfotografer. Spændende opgaver, som f.eks. et samarbejde med Garmin omkring luftfoto-optagelser af alle havne i Europa, har givet solid international erfaring. INTERNATIONAL HÆDER TIL DANMARK: Jesper Larsens arbejde, hovedsageligt med danske motiver, har kastet flere internationale priser af sig – hvilket vi som dansk firma naturligvis er stolte over! Best Artistic Photographer; prisvinder med billedet ”Naboer” (PAPA, 2010) Best Construction Progress Photograph; prisvinder med billedet ”Teamwork” (PAPA, 2012) På baggrund af sin erfaring i faget, blev Jesper Larsen i 2019 udnævnt som dommer ved den årlige, internationale fotokonkurrence hos PAPA, i Texas, USA. LUFTFOTO DANMARK; LANDMÆND OG LUFTKUNST Kombinationen af høj kvalitet, fleksibilitet, og blikket for ”Det gode motiv”, har gjort Jesper Larsens billeder eftertragtet blandt både landmænd og entreprenører, hoteller og kulturhuse – og alle genrer der imellem. Mens opgaverne stille og roligt greb om sig, overtog Jesper et par andre luftfotofirmaer - så i 2009 samlede han sine aktiviteter og stiftede Luftfoto Danmark, i dag ét af Skandinaviens største luftfoto-firmaer. NYE TIDER – NYE MULIGHEDER: LuftfotoDanmark omfavner ny teknologi og de muligheder, det giver. Luftfotografi har udviklet sig meget gennem tiden, og i dag stilles stadig større krav til både udstyr og fleksibilitet. Jesper Larsen søger konstant nye, innovative veje, og investerer i nyt udstyr og software, så luftfoto kan bringe ekstra værdi til kunderne. Et godt eksempel er de imponerende, digitale Ortofotos, hvor f.eks. campingpladser eller hele byområder dokumenteres digitalt i en ultraskarp opløsning; en slags ”Google maps” – men optaget fra meget lav højde. Bygherrer bruger ortofotos til at se, hvorledes byggepladsen udvikler sig – og Luksusresorts kan bruge ortofotos til at vise deres herlige beliggenhed i smukke omgivelser. Og således fortsætter Jesper Larsen sin mission om at levere ”alt fra luften”; med en ægte entusiasme for at levere netop dé billeder, der skaber værdi og vækker opsigt! Se Jesper Larsens arbejde på: www.luftfotodanmark.dk Jesper Larsens arbejde er også dokumenteret i de 3 fotobøger: ”Som en fugl ser det” (fra 2011), ”Danmark, en smuk plet på jorden” (fra 2015), samt nærværende bog, ”Luftkunst fra Danmark” (2019). JESPER LARSEN’S CAREER - SO FAR SOO GOOD: Jesper Larsen started as a pilot in 1991, establishing his first aerial photography company the following year. This led to many opportunities; over the years he got his commercial pilot license, he has been licensed to do banner towing - and became a certified aerial photographer at PAPA, the world’s largest association of professional aerial photographers. Exciting tasks, such as collaborating with Garmin on aerial photography of all European ports have provided solid international experience. INTERNATIONAL HONORS TO DENMARK: Jesper Larsen’s work, mainly with Danish motifs, has won several international awards - which we as a Danish company are obviously proud of! Best Artistic Photographer; award winner with the image “Neighbors” (PAPA, 2010) Best Construction Progress Photograph; award winner with the image “Teamwork” (PAPA, 2012) Based on his experience in the field, Jesper Larsen was appointed judge in 2019 at the annual international photo competition at PAPA, Texas, USA. LUFTFOTO DANMARK; AGRICULTURE AND AERIAL ART The combination of high quality, flexibility and his ability to ”catch the Good Motif ” has made Jesper Larsen’s work attractive among farmers and contractors, hotels and cultural institutions - and all genres in between. While the tasks gradually evolved, Jesper took over a few other aerial photography companies - so in 2009 he combined his activities and founded Luftfoto Danmark, one of Scandinavia’s largest aerial photography companies today. NEW TIMES - NEW OPPORTUNITIES: At Luftfoto Danmark we embrace new technology and the opportunities it offers. Aerial photography has evolved a lot over time, and today there is an ever greater demand for updated equipment and flexibility. Jesper Larsen is constantly seeking new, innovative ways to approach his work, investing in state-of-the-art equipment and software, so aerial photography can bring added value to the customers. A good example would be the impressive digital Orthophotos, where campsites or even entire urban areas are documented in ultra-sharp resolution; a kind of ”Google maps” - but recorded from very low altitude. Building developers use orthophotos to see how the construction site is developing - and Luxury resorts might use orthophotos to proudly display their wonderful location in beautiful surroundings. And so Jesper Larsen continues his mission to deliver ”everything from the air”; with a genuine enthusiasm for delivering precisely those images that create value and call for attention! See Jesper Larsen’s work at: www.luftfotodanmark.dk Jesper Larsen’s work is also documented in the 3 photo books: ”From a birds view” (from 2011), ”Denmark, a beautiful spot on Earth” (from 2015), and this book, ”Aerial art from Denmark” (2019).


LUFTKUNST fra DANMARK Vejret var perfekt, morgentågen var brændt af, jeg var på vej mod Århus området til dagens første optagelse. Da jeg nærmede mig, kunne jeg se, at tågen stadig hang lavt over vandet i Århus bugt. Jeg svingede mit fly ud over vandet, og fulgte kysten nord på mod Århus Havn. Århus by var skjult i tågen, men de store kraner på havnen nåede op igennem tågen. Jeg greb mit kamera og skød nogle billeder. Sådanne oplevelser har jeg mange af, når jeg flyver i luften over Danmark. De fleste billeder i bogen er opstået tilfældigt på en af disse flyvninger. Når jeg flyver rundt i Danmark for at tage luftfotos for kunder, holder jeg øje med alt det som passerer under mig, og griber kameraet når jeg ser et sjovt motiv, smukke farver eller former, eller andet spektakulært. Ofte giver det nogle unikke billeder der er svære at gøre efter. Vinklen, højden, lyset , tiden på dagen, og ikke mindst årstiden gør billederne i bogen unikke. Billederne repræsenterer alle årstider, og mange forskellige steder i Danmark. Der er sommerbilleder med en masse farve, vinter billeder med sne og tåge, forårsbilleder med de gule raps marker. Med denne bog ønsker jeg at dele noget af det smukkeste vi har, nemlig vores natur. Og når man ser det hele sådan lidt fra oven , bliver det endnu smukkere. Alle billeder er taget fra min flyvemaskine, i perioden 2015-2019 God fornøjelse. The weather was perfect, the morning fog was gone, I was heading to the Aarhus area for the first job that day. As I approached, I could see that the fog was still hanging low over the water in the bay of Aarhus. I swung my plane out over the water and followed the coast north towards the Port of Aarhus. The city of Aarhus was hidden in the fog, but the large cranes at the harbor reached through the fog. I grabbed my camera and shot some pictures. I have many such experiences when flying in over Denmark. Most of the images in the book have occurred randomly on one of these flights. When I fly around in Denmark to take aerial photos for customers, I keep an eye on everything that passes under me, and grab the camera when I see a fun subject, beautiful colors or shapes, or anything else spectacular. Often it provides some unique images that are difficult to imitate. The angle, the height, the light, the time of day, and not least the season make the pictures in the book unique. The pictures represent all seasons and many different places in Denmark. There are summer pictures with a lot of color, winter pictures with snow and fog, spring pictures with the yellow rape fields. With this book I want to share some of the most beautiful we have, our nature. And when you see it all from above, it becomes even more beautiful. All photos are taken from my airplane, in the period 2015-2019 Enjoy.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.