Page 1

OVER DE MUSHA RENRITSU

Jelle Strybosch

Musha Renritsu


I am a martial artist. I see through different eyes. I see a bigger picture when others see grey skies. Though many can't conceive it, I stand...facing the wind. My bravery, not from fighting, but from my strength within.

I am a martial artist. I'll walk the extra mile. Not because I have to, but because it's worth my while. I know that I am different, when I stand on a crowded street. I know the fullness of winning, I've tasted the cup of defeat.

I am a martial artist. They say I walk with ease. Though trained for bodily harm, my intentions are for peace. The world may come and go, but a different path I'll choose. A path I will not stray from, no matter, win or lose.

-Karen Eden


Woord Vooraf Over de Musha Renritsu is nog niet veel gezegd en nog minder geschreven. Omdat het nog geen echte organisatie is, omdat we nog niet actief aan het rekruteren zijn, omdat de vraag naar papieren neerslag er nog niet is. Met deze bundel doorbreken we de stilte die om ons heen hangt. We laten u binnen in onze geest, in onze visie. Daarnaast is deze bundel ook voor ons, de stichtende leden, belangrijk. “Het is goed om te weten waar je heen wil”, zei één van mijn sensei ooit. En hij had gelijk. Door deze bundel hebben wij iets om naar terug te grijpen wanneer we onszelf dreigen te verliezen, wanneer we door politieke spelletjes het spoor bijster dreigen te geraken. Deze bundel is dus het fundament van de Musha Renritsu. Het is waar we op verder zullen bouwen.

Jelle Strybosch, Stabroek, 22 januari 2012


Inhoud Woord Vooraf ............................................................................................................................. 1 Inhoud ........................................................................................................................................ 2 Inleiding ...................................................................................................................................... 3 Ontstaan & Missie ...................................................................................................................... 5 Ontstaan .................................................................................................................. 5 Missie ...................................................................................................................... 5 Filosofie ...................................................................................................................................... 7 Filosofie van de Krijgskunsten ................................................................................. 8 Werkwijze ................................................................................................................................... 9 Training ................................................................................................................... 9 Bos- en tuintrainingen .......................................................................................... 9 Gasttrainingen .................................................................................................... 10 Samen Zen en Zanshin ......................................................................................... 10 Initiaties ................................................................................................................. 10 Gambatte! ............................................................................................................. 10


Inleiding Heden ten dagen worden krijgskunsten wereldwijd beoefend. Het aanbod aan stijlen is enorm groot en naarmate de globalisering toeneemt, stijgt ook de mogelijkheid om ze te beoefenen. We merken echter dat de krijgskunsten op een andere manier op de verwereldlijking reageren. Terwijl alle andere facetten van het leven zich aan elkaar aanpassen en integreren, groeien de verschillende krijgskunsten steeds verder uit elkaar. Steeds vaker lijken de beoefenaars van de verschillende stijlen hun gemeenschappelijke achtergrond te vergeten. De banden die de verschillende scholen ooit met elkaar verbonden, zijn doorgesneden tijdens politieke twisten om geld en winst; zaken waar de gewone beoefenaar slechts weinig weet van heeft én die de gewone beoefenaar totaal niet interesseren. Wat de gewone krijgskunstenaar ongetwijfeld wel merkt, is een toename van competitiedrang. Steeds vaker zien we hoe stijlen zich willen bewijzen en zichzelf willen profileren als ‘de beste’. Maar wat is nu de beste krijgskunst? Wanneer we daar in alle eerlijkheid op zouden antwoorden, nadat we diep in ons hart en onze ziel hebben gekeken, zou het antwoord zijn dat er geen antwoord op deze vraag gegeven kan worden. Er bestaat namelijk niet zoiets als ‘de beste stijl’. Iedere stijl heeft zijn sterkere en zwakkere punten, punten waar zij meer aandacht aan besteden en zaken die zij van ondergeschikt belang vinden. Judo en karate, bijvoorbeeld, zijn beide afstammelingen van de ongewapende krijgskunsten die zo’n grote rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van het Oosten. Toch verschillen zij sterk van elkaar, behalve wanneer we ze beter gaan bekijken. Het judo kent net als het karate stoten en trappen, maar het zwaartepunt van de judo-beoefening ligt in het aanleren van worpen, houdgrepen, klemmen en verwurgingen. Het karate kent deze technieken ook, maar legt de nadruk dan weer op het trappen en het stoten. In de meeste ‘hogere’ kata’s van het karate zitten veel worpen verborgen, maar men moet goed weten waar hij mee bezig is om dat op te merken. Feit is echter dat de parallel die we hierboven getrokken hebben, tussen zo goed als alle stijlen kunnen trekken. Vele stijlen maakten dezelfde stappen door in hun ontwikkeling en ze kunnen daarom niet in ‘goede’ en ‘minder goede’ stijlen onderverdeeld worden. Dat men stijlen niet objectief kon gaan vergelijken, leidde vanaf de jaren tachtig tot een toename van de ‘gemengde’ wedstrijden, waarin vechters van verschillende stijlen het tegen elkaar op konden nemen. In 1985 werd in Japan de Shooto Associatie opgericht, wat samen met het Braziliaanse Vale Tudo als de voorloper van het MMA kan beschouwd worden. Enkele jaren later stichtte men in Japan ook het K1 en brak de ‘hel’ helemaal los. Vechters van verschillende stijlen namen het tegen elkaar op en probeerden de superioriteit van hun eigen stijl te bewijzen. Al snel bleek echter dat dat niet ging. Vechters die zich niet aanpasten en bleven denken in hokjes die we stijlen noemen, vielen snel uit. Enkel de vechters die zich aanpasten en opnamen wat hen nuttig leek en verwierpen wat hen niet lag, bleven over. De vechters die vandaag de dag groot zijn in MMA, K1, Freefight, Vale Tudo, Shooto, etc. zijn 3


geen vechters die maar een stijl kennen. Ongewild misschien, bewezen zij iets wat vele meesters al eeuwenlang claimen; iedereen moet zijn eigen weg volgen en zijn eigen stijl ontwikkelen om een volledige vechter te zijn. Wie aan slechts één iets vasthoudt en zo arrogant is om de ogen te sluiten voor anderen, bewandelt niet de ware weg. Bij de Musha Renritsu zijn we niet van plan ‘de beste, complete vechters’ te maken, noch willen we een nieuwe stijl ontwikkelen die bij zo’n idee aanleunt. Wel willen wij verder zetten wat de vechter van de gemengde competities ongewild zijn begonnen. We willen de ogen van alle vechters openen en hen doen inzien dat ze niets zijn wanneer ze hun ogen sluiten. We willen zo het respect tussen de verschillende stijlen herstellen en de muren die hen van elkaar scheidden met de grond gelijk maken. De duizenden paden moeten samen weer de Weg gaan vormen, zonder dat er op ieder kruispunt een bloedbad los moet barsten. Wij gaan daarom verder in de geest van één van Japans grootste samoerai, Miyamoto Musashi die in zijn Go Rin No Sho (Boek van de Vijf Ringen) een belangrijk advies gaf aan al zijn leerlingen:

"Wordt bekend met iedere stijl."

4


Ontstaan & Missie Ontstaan Het idee voor de Musha Renritsu ontstond in 2006, binnen een groep Antwerpse judokas. Zij hadden door het bijwonen van stages en trainingen van andere stijlen geleerd dat in iedere stijl een zekere waarheid zat. Iedere stijl bleek efficiĂŤnte technieken te hebben en deze judokas meenden dat iedereen de mogelijkheid moest hebben ze aangeleerd te krijgen. Zij vatten toen het plan op om vaker met andere stijlen samen te trainen en dit later op grote schaal te gaan promoten. De jeugdige groep viel echter uit elkaar en vele van hen stopten ook met het beoefenen van krijgskunsten. Op deze manier verdween het plan, dat we als de blauwdruk van de Musha Renritsu mogen beschouwen, ergens in een la. Diegenen die verder gingen met het beoefenen van de krijgskunsten droegen het idee wel met zich mee en brachten het voor zichzelf ten uitvoer. In April 2011 was het een van deze judokas die het plan terug bovenhaalde. Jelle Strybosch, die na vele omzwervingen bij het kyokushin karate zijn gading had gevonden, had de gewoonte om bij andere stijlen te gaan meetrainen behouden en herinnerde zich het plan dat hij vroeger met zijn judo-vrienden had gesmeed. Hij legde het aan vrienden uit verschillende stijlen voor in de hoop dat er een positieve respons zou komen. Vele reageerden afwachtend, maar Jens Overlaet, een naaste vriend van Jelle en beginnend beoefenaar van het shogai-jutsu, sprong meteen mee op de kar. Zij werkten samen de plannen voor het Musha Renritsu uit en hielden in december 2011 de eerste Musha Renritsu Bostrainingen.

Missie In de vijf jaar die tussen het ontstaan van het idee en de effectieve oprichting van de organisatie verstreken zijn, zijn er heel wat dingen veranderd. Ikzelf heb lang gezocht naar een stijl en een dojo waar ik mezelf helemaal goed voelde. Op deze zoektocht ben ik in vele clubs te gast geweest. Ik heb getraind met mensen uit alle lagen van de bevolking en heb vele dingen gezien en ervaren die ik voor onmogelijk hield. Ik heb in vele stijlen getraind en ben met verschillende filosofieĂŤn in aanraking gekomen. Ik heb onder vele meesters getraind en allemaal hebben ze hun stempel op mij gedrukt. Ze hebben mijn kijk op vele zaken veranderd en daardoor is ook de oriĂŤntatie van de Musha Renritsu licht gewijzigd. De missie die ik voor de Musha Renritsu zie, leidt ons langs een parcours vol hindernissen. De vooroordelen die in de verschillende stijlen heersen over zichzelf en andere stijlen, vormen veelal het fundament van hun gedachtengoed en daardoor zal het een zware dobber zijn om daar iets aan te veranderen.

5


Toch is dat wat de Musha Renritsu moet proberen; We moeten het vertrouwen in elkaar herstellen, respect opbouwen tussen de beoefenaars van de verschillende stijlen en zo maken dat we de Weg met z’n allen kunnen bewandelen. De wereld van de krijgskunsten moet een veilige, warme omgeving zijn, waarin iedereen zich welkom mag voelen, thuis kan komen en er geen plaats is voor vooroordelen en arrogantie. We zullen grenzen en muren af moeten breken om de verschillende stijlen weer samen te brengen en daarom zal de Musha Renritsu zich in de eerste plaats richten op de jeugdige beoefenaars van de krijgskunsten. Zij, de instructeurs van morgen, zijn de uitgelezen personen om deze moeilijke weg te gaan. Jongeren zijn voldoende flexibel en nog niet vastgeroest in traditie en routine. Ze hebben dat tikkeltje meer lef, dat nodig is om met een op niets gebaseerd en als traditie vermomd vooroordeel te breken. De Musha Renritsu zal zich dus allesbehalve bezighouden met de vraag wat nu net de beste stijl is, noch zullen we proberen een nieuwe stijl te ontwikkelen. We zullen proberen een sfeer te creÍren waarin iedereen overal welkom is, zodat iedereen die de krijgskunsten serieus neemt, competiteur of recreant, een eigen, persoonlijke stijl kan vormen door te trainen in verschillende stijlen. We zullen dit zelf aanmoedigen door met verschillende stijlen samen te trainen en later door gasttrainingen van meesters uit verschillende stijlen te organiseren, maar we willen vooral een trend zetten en een beweging in gang brengen.

6


Filosofie

De Filosofie van de Musha Renritsu wordt afgebeeld in het logo van onze organisatie en kan dan ook het beste aan de hand daarvan uitgelegd worden. Een voorstelling van ons motto, dat duizenden paden onze weg vormen, staat centraal op ons logo. Het witte vlak waarin dit wordt afgebeeld, staat voor het individu. Door de verschillende, samenkomende paden in het individu af te beelden, willen we duidelijk maken dat de Weg voor iedereen anders is. Ieder aspect van het leven is in onze ogen een aspect van de Krijgskunsten en dat samen vormt de zware weg die ieder voor zich moet afleggen. De witte kleur van de binnenste cirkel symboliseert de onbeschrevenheid van ieder persoon. Wat er in het verleden ook gebeurd is, niets staat vast en iedereen is in staat te veranderen en zijn eigen verhaal verder te schrijven. Iedereen komt de Musha Renritsu als een onbeschreven blad binnen en niemand wordt uitgesloten. Het Kanji dat onder de naam van de organisatie staat, wordt in de Chinese dialecten als ‘Tao’ of ‘Dáo’ gelezen en in het Japans en het Koreaans als ‘Do’. Wanneer we het vertalen, betekent het zoveel als ‘weg’, maar het omvat veel meer dan enkel het afleggen ervan. Als filosofisch begrip is het een alomvattende, uit zichzelf bestaande, oneindige, tijdloze kosmische eenheid. De bron van alles én de bestemming van alles zonder een beginpunt te erkennen en zonder een eindpunt te markeren. 7


Voor ons betekent het Kanji zoveel als de weg die we ons hele leven zullen bewandelen, alle obstakels, tegenslagen of mislukkingen inbegrepen. Het staat er voor dat we doorgaan en, net als water, een weg zoeken naar het grotere iets waar we deel van uitmaken. Het kanji symboliseert dus het eeuwige leren en de eeuwige beoefening van de krijgskunst, het streven naar iets dat ons volmaakt, zonder te weten wat dat is of wanneer we het bereikt hebben. De meshand staat voor de traditionele stijlen. Net als de meshand worden zij namelijk vaak onderschat en door de moderne vechtsporten als ineffectief beschouwd. Wie echter in deze traditionele stijlen traint, weet dat de meshand of shuto – mits goed gebruikt – enorm effectief en krachtig is. Ze staat dus voor de onderschatte doeltreffendheid van de traditionele stijlen, maar ook voor de kracht van iedereen die in zijn leven bespot of beschimpt werd omdat hij niet aan de verwachtingen of standaard voldeed. De vuist staat dan weer voor de kracht en strijdvaardigheid van de beoefenaars en onze organisatie. Het staat voor het feit dat we, al dan niet letterlijk, een vuist durven maken wanneer we dat nodig achtten. We wijzen er met de vuist op dat we bereid zijn te vechten voor wat in onze ogen goed is, dat we op zullen komen voor iedereen die hulp nodig heeft en dat we daarin steeds samen zullen staan. De tweede kring, die om het individu heen ligt, staat voor onze organisatie en de rest van de wereld. Ze staat voor het feit dat iedereen deel is van iets groter dan slechts zichzelf. Daarnaast ‘omhelst’ ze het individu, zoals ook onze organisatie een veilige haven en hechte groep wil zijn, waarin iedereen welkom is en iedereen voor elkaar klaarstaat. De tweede kring is ellipsvormig en deint dus uit. Hierdoor drukt het logo ook onze hoop uit om onze boodschap te verspreiden en om, zowel als organisatie als individu; te groeien. De rode kleur van deze kring staat voor verschillende dingen. Aan de ene kant staat rood voor de positieve eigenschappen die we nastreven; respect voor elkaar, strijdvaardigheid, moed, liefde, doorzettingsvermogen, vastberadenheid en loyaliteit. Anderzijds staat het ook voor negatieve zaken als impulsiviteit, jaloezie, woede en de bijbehorende slechte zelfbeheersing. Het rood in ons logo staat dus voor de goede eigenschappen die we nastreven, maar waarschuwt ons ook voor de slechte gewoonten die we moeten verleren.

Filosofie van de Krijgskunsten De Musha Renritsu wil ook bijdragen aan een beter begrip van de krijgskunstfilosofie in het algemeen en zal hier extra aandacht aan besteden tijdens de door de organisatie gehouden evenementen. Ook in de nieuwsbrief van de Musha Renritsu, ‘Gambatte!’, zal er een column over krijgskunstfilosofie gaan. Daarnaast werkt de Musha Renritsu aan twee bundels over dit onderwerp, ‘De Weg bewandelen’ en ‘De Bushido’, die in de toekomst uitgegeven en verspreid zullen worden.

8


Werkwijze Training Bos- en tuintrainingen De bos- en tuintrainingen zijn krijgskunst in zijn oervorm. De grote meesters van weleer hadden namelijk zelden een vaste woonplaats en reisden rond door Azië. Zij trainden wanneer zij zin hadden op de plek waar zij verbleven en onderwezen diegenen die interesse toonden en waardig gevonden werden. Elders werden de vaardigheden van vader op zoon doorgegeven, maar werd een klein aantal andere leerlingen toegestaan om als trainingspartner dienst te doen. Het was pas later, toen de tradities naam en faam verkregen, dat men scholen stichtte. De bos- en tuintrainingen gaan, zoals de naam al zegt, door in bossen of de tuinen van de leden van de Musha Renritsu. Ze gaan uit van het ‘voor, door’-principe. De leden van Musha Renritsu onderwijzen elkaar dus en het staat hen vrij deze trainingen te organiseren en in te richten naar eigen interesse. Het bestuur van de Musha Renritsu zal het organiseren en geven van bostrainingen voor zijn rekening nemen, daarin van tijd tot tijd bijgestaan door gastlesgevers. Ze zullen zich vooral op conditie, explosiviteit, kracht en snelheid richten. Hiervoor zullen verschillende programma’s opgesteld worden. Facing the Wall Trainingen van dit programma dienen als algemene conditietest binnen de Musha Renritsu. Er wordt vooral gekeken naar het uithoudingsvermogen van de deelnemers. De andere programma’s worden op de bevindingen van het Facing the Wall-programma gebaseerd. Tearing down the Wall Deze bostrainingen zijn gericht op het opbouwen en verbeteren van de conditie van de deelnemers en zijn het meest ‘allround’. Er wordt een tour gelopen, met af en toe enkele oefeningen als onderbreking. Fighterspirit De sessies die onder Fighterspirit vallen richten zich op (aankomende) competiteurs en zijn dus een pak intensiever. Ze kenmerken zich door een hoger aantal herhalingen, interval en minder tot geen rustpauzes. Kidstraining Tijdens de Kidstrainingen staat alles in het teken van de jongste beoefenaars van de krijgskunsten. Er wordt op een zeer gevarieerde en minder intensieve manier aan de conditie van de jongsten gewerkt, terwijl ze ook worden ingewijd in de filosofie achter wat ze doen.

9


Gasttrainingen De gasttrainingen, die door zullen gaan vanaf het ogenblik dat de Musha Renritsu een effectieve vzw is, zullen een maal per maand plaatsvinden. De leden gaan dan gezamenlijk bij een club trainen, of er wordt een zaal gehuurd en een gastlesgever uit een willekeurige stijl gevraagd om gedurende twee uur les te geven aan onze leden.

Samen Zen en Zanshin Zoals eerder al is aangehaald, willen we binnen de Musha Renritsu ook aandacht besteden aan het filosofische of het morele aspect van de krijgskunsten. Tijdens de trainingen zullen we telkens enkele minuten aan het begin van de training uitsparen voor een stiltemoment of zelfs meditatie. Van tijd tot tijd zullen we de trainingen ook met een (visualisatie)meditatie afsluiten. Er zal ook iedere training een wijsheid met de leden gedeeld worden. Deze ‘wijsheden’ zijn (filosofische) uitspraken van bekende en minder bekende mensen en bezitten een zekere zin van waarheid of een vraag waar ieder voor zich over na kan denken. Dit nadenken kunnen de leden voor zichzelf doen, maar wanneer daar nood aan is, of er ‘iets’ gebeurd is en daarover gepraat moet worden, zal dat denken samen gebeuren. Daarnaast willen wij echter ook met de geïnteresseerde leden samenkomen voor ruimere meditatie- en filosofiesessies. Tijdens deze sessies zullen we gezamenlijk de verschillende manieren van mediteren verkennen en ons verdiepen in filosofische werken. We beperken ons dan niet enkel tot die werken die over krijgskunsten gaan, maar wagen ons ook daarbuiten.

Initiaties De Musha Renritsu zal ook proberen de interesse voor krijgskunsten te wekken bij jongeren. Om dit doel te verwezenlijken zullen wij initiaties verzorgen op scholen, speelpleinen,… Bij initiaties laten we verschillende aspecten van verschillende stijlen aan bod komen en proberen we de mensen zo veel mogelijk te laten proeven, in de hoop dat zij de smaak te pakken krijgen.

Gambatte! Gambatte! is de nieuwsbrief van de Musha Renritsu, die eens per trimester uitgegeven zal worden. Deze nieuwsbrief zal bestaan uit steeds terugkerende onderdelen (een maandkalender, een column over filosofie(Samen Zen en Zanshin), trainingstips en een spotlightpagina, waarop maandelijks een vechter, een techniek en een spreuk onder de aandacht van onze leden gebracht zullen worden), maar zal verder ook plaats hebben voor aankondigingen en verslagen van evenementen, wedstrijden, etc. Gambatte! zal zowel via mail als via drukwerk verspreid worden.

10

Over de musha renritsu  
Over de musha renritsu  
Advertisement