Page 1

Kajaanin Nuorkauppakamari jäsenlehti 2/13

Puheenjo hta jan pal stall a

Kesäterveisiä ja tulevaisuutta

senaat to r i lta:

Parhaimmillaan JC-ura tukee kamarin brändiä


Sisällys

www.jckajaani.fi

Pääkirjoitus

3

Pressan palsta

5

Sennaattorin palsta

6

samppanja ja bbq

7

iso D golf

9

Yritysvierailu angry birds

10

johtamisen johtamiseksi

12 - 13

hiihtoloma 2013

14 - 15

päivä parrasvaloissa

16 - 17

vuositurnajaiset

18

jci official courses

19

Minna Haataja,

koejäsenesittelyt

20 - 21

sxc.hu

jc wappu

22

tulevia tapahtumia

23

Kannen kuva 123rf.com Kajaanin Nuorkauppakamarin jäsenlehti Julkaisija Kajaanin Nuorkauppakamari PääToimittaja Minna Haataja LIO 2013 Taitto MInna haataja Kuvat Teppo kauppinen, 123rf.com,

Mediamyynti Minna Haataja p. 044 5134 057 Painopaikka Kajaanin Offsetpaino Jakelu

Kajaanin Nuorkauppakamarin hallitus 2013

Kajaanin nuorkauppakamarin jäsenet, koejäsenet, kunniajäsenet, senaattorit sekä eri

To n i K eränen Puheenjohtaja (PRES) 050 534 7864 pres(at)jckajaani.fi

A n n i Y li- Lo n t ti n e n Kansainvälisyysvastaava (INT) 044 551 4648 int(at)jckajaani.fi

M i kko H e i kki n e n Sihteeri (SECY) 050 530 9313 secy(at)jckajaani.fi

Kat r i Hei kki n en Yhdistyslohkovastaava (LOM) 050 301 7234 lom(at)jckajaani.fi

M i n na H a ata ja Tiedottaja (LIO) 044 5134 057 lio(at)jckajaani.fi

O u t i Jau h i a i n e n Edellisen vuoden puheenjohtaja (IPP) 044 253 0111 ipp(at)jckajaani.fi

Kai sa Mar i n Yksilölohkovastaava (IND) 044 288 5253 ind(at)jckajaani.fi

M i i k a Mo n o n e n Rahastonhoitaja (TREAS) 040 412 9155 treas(at)jckajaani.fi

2

sidosryhmät

Yhteistyö


Pääkirjoitus Oppia kamaritoiminnasta Kajaanin Nuorkauppakamarin

Kajaanin Nuorkauppakamarin

Kädessäsi oleva K antaa kuvan mo-

uudistunut K -lehti toi viestintätiimille

visuaalista ilmettä työstetään edelleen

nipuolisesta kamaritoiminnasta, valit-

hyvää palautetta. Ammattilaisen taitta-

- niin SNKKn meille asettamissa rajois-

tavana on lehdessäkin esiteltyjä, monia

mana lehti olikin mitä mainioin - kiitos

sa, kuin myös omien, kamarin brändiin

mahdolllisuuksia. Urasuunnitelma,

sisällöstä kuuluu kaikille kamarilehteen

kuuluvien elementtien muodossa. Vi-

koulutukset, johtaminen - kullekin kiin-

kirjoittaneille ja kuvanneille!

suaalinen ohjeistus valmistuu kuluvan

nostuksen mukaan.

vuoden aikana ja tulee tulevina vuosina

Tämänkertainen numero on ollut

helpottamaan LIOn työtä.

Kaikki ideat ovat tervetulleita, jatke-

itselleni oppimiskokemus - oppimisen mahdollisuuksiahan järjestö tarjoaa

Viestntätiimi tarjoaa mahdollisuu-

taan hienoa, palkittua kamaritoimintaa

kaikille niistä kiinnostuneille ja niitä

den halukkaalle oppia (kamari)vies-

myös viestinnässä!

janoaville. Jälki ei ole yhtä hienoa kuin

tintää, ja toivotankin kaikki rohkeasti

viimeksi, mutta koittakaa kestää, lupaan

mukaan omien resurssien sallimissa

Minna, LIO 2013

parantaa mitä pidemmälle vuoteen

rajoissa.

( jo lähes puolessa välissä - mihin aika

mennään. l

katoaa!)

Nuorkauppakamari

Kajaanin Nuorkauppakamari ry on

yhdessä kunniajäsenten, koejäsenten

laan maailmakokouksessa voi olla yli

alle 40-vuotiaiden nuorten aikuisten

ja senaattoreiden kanssa, muodos-

10.000 osallistujaa ja Suomestakin

oppimisjärjestö ja Suomen Nuor-

tamme noin 5000 nuorkauppakama-

satoja. Lisäksi monilla kamareilla

kauppakamarit ry:n jäsen. Vaiku-

rilaisen aktiivisen verkoston.

on ystävyys- eli twinningkamareja eri puolilla maailmaa. Missä tahansa

tamme yhteiskuntaan positiivisesti kehittämällä nuorten aikuisten joh-

Olemme osa yli 100 maassa toimi-

kohtaatkin nuorkauppakamarilasen,

tamistaitoa, sosiaalista vastuuta,

vaa Junior Chamber Internationalia

on heillä yhteinen harrastus, joka

yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä.

. Suuret määrät nuorkauppaka-

helopttaa ystävystymistä, liikesuh-

Suomen Nuorkauppakamarit ry on

marilaisia matkustavat vuosittain

teita ja verkostoitumista.

perustettu vuonna 1957. Suomessa

alueellisiin, kuten Eurooppa, sekä

varsinaisia jäseniä on noin 2500 ja

maailmankokouksiin. Parhaimmil-

3


4


Puheenjohtajan palsta Pressan kesäterveiset Tämä on se hetki kun kannattaa pysähtyä jo hetkeksi miettimään jo vuotta 2014. Mitä juuri sinä haluaisit seuraavana vuonna tehdä? Kajaanin Nuorkauppakamarin kevät on

nut kehitystä ja olemme saaneet käyn-

seuraavana vuonna tehdä? Onko jotain

jo ovella ja kesä 2013 lähestyy nopeasti.

tiin yhteistyön Kajaanin kauppa

erityisosaamista mitä haluaisit Kajaa-

Tätä kirjoittaessani neljä ensimmäistä

kamariosaston kanssa. Tarkoitukse-

nin Nuorkauppakamarin kautta hank-

kuukautta vuodessa on käytännössä jo

na on järjestää yhteisiä koulutuksia ja

kia? Ehkä juuri sinulla on idea uudeksi

ohitse. Takana on Rovaniemen Nuor-

tapahtumia heidän kanssaan. Lisäksi

projektiksi? Haluatko hankkia koke-

kauppakamarin Alue D:n vuosikokous

Kajaanin nuorkauppakamari osallistuu

musta hallitustyöskentelystä tai nähdä

sekä Mikkelin kansallinen vuosikokous,

Kainuun maakuntastrategiatyöryh-

mitä aluetasolla tapahtuu? Ns. pöydälle

joista juttua enemmän tässä lehdes-

män työskentelyyn mm. toimittamalla

hyppäämisiä tulee tapahtumaan pitkin

sä. On ollut kiva nähdä miten kevään

oman skenaarionsa vuoden 2035 kai-

vuotta erinäisissä paikallisissa ja alu-

aikana kamarimme jäsenet ovat olleet

nuulaisesta nuoresta osaajasta. Halli-

eellisissa tapahtumissa, joten suositte-

aktiivisesti mukana toiminnassa ja

tus kävi myös esittelemässä Kajaanin

len lämpimästi olemaan niissä mukana.

projektipäälliköitäkin on alkanut taas

Nuorkauppakamarin toimintaa Yritys-

Jos jokin näistä kysymyksistä osui ja

löytymään viemään asioita eteenpäin.

Suomelle ja sen alla toimiville organi-

upposi, niin ota yhteyttä allekirjoitta-

Nasakka-hanke on hyrskähtänyt kun-

saatioille. Katsotaan mitä mielekästä

neeseen tai keneen tahansa hallituksen

nolla käyntiin ja ”työllistää” mukavasti

toimintaa heidän kauttaan ja avullaan

jäsenistä, hoidetaan asiaa yhdessä

kamarilaisia erilaisilla tehtävillään.

saadaan järjestettyä. Mahdollisuuksia

eteenpäin. Tässä järjestössä itseään saa

Kevään aikana järjestetty Päivä Johtaja-

on, sillä Yritys-Suomen alta löytyvät

ja kannattaa haastaa!

na sai hyvin huomiota paikallisesti sekä

kattavat palvelut yrityksen perustami-

Nähdään siis mahdollisimman monessa

valtakunnallisella tasolla. Hankkeeseen

sesta erilaisiin täsmäkoulutuksiin.

kamaritapahtumassa!

osallistuneista yrityksistä on tullut hy-

Edessä on vielä lähes kaksi kolmannes-

vää palautetta ja kamarimme on saanut

ta vuodesta sekä paljon mielenkiintoista

siitä hyvää oppia. Päivä Johtajana aio-

tekemistä. Tämä on se hetki kun kan-

Hyvää alkukesää toivottaen

taan järjestää jo syksyllä uudestaan.

nattaa pysähtyä jo hetkeksi miettimään

,

Yhteistyökumppanipuolella on tapahtu-

jo vuotta 2014. Mitä juuri sinä haluaisit

Toni Keränen, PRES 2013

5


Ura-elämän tukena - Parhaimmillaan JCura tukee kamarin brändiä. Miten? tuloksista. Projekteja, jotka kehittävät kamarin imagoa omalla paikkakunnalla sekä profiloi kamarin todelliseksi yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi. Sanotaan, että projekti on aina tekijänsä  näköinen, niin myös kamari on projektiensa näköinen. Tänä vuonna SNKK:n keskipisteenä on Kestävä Johtajuus – kun kestävän johtajuuden punainen lanka kulkee kaikessa toiminnassa, on kamarin ja jäsenen toiminta linjassa koko järjestön imagon luomisessa. Kestävän johtajuuden ilosanoJokaisella jäsenellä olisi hyvä hetkeksi pysähtyä miettimään, mitä haluaa tältä hienolta järjestöltä. Mikä on se korkein virka, jonka haluaa tehdä  ja montako vuotta sen saavuttamiseen menee? Sen jälkeen urasuunnittelu onkin paljolti mate-

man vieminen työyhteisöihin on aitoa vaikuttamista meidän jokapäiväiseen arkeen. Tänä päivänä, kun työuria pyritään pidentämään ja halutaan lisää työpaikkoja, niin kestävän johtajuuden kautta saavutettu hyvinvoiva työyhteisö luo menestyksen mahdollisuudet ja pohjustaa nousevan kansantalouden elementit.

matiikkaa. Mutta tämän matematiikan lisäksi urasuunnittelu

Kajaanin Nuorkauppakamarilla on pitkä historia paikallises-

on täynnä valintoja: Johtajuusputken ja kouluttajaputken

ta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta: kaupunkikeskustan

välillä valintaa tai ristiin seikkailua. Mikä virka ja koulutus

kehittäminen, kotiseututietouden lisääminen lasten keskuu-

hyödyttää parhaiten oman osaamisen ja oman johtajuuden

dessa, on haastettu päättäjiä nuorille aikuisille tärkeissä ai-

kehittämistä? Miten näillä opeilla voin parhaiten kehittää

heissa ja kuluvana vuonna innovatiivinen osaaminen tarjo-

omaa kamaria, aluetta, SNKK:a.

taan yrityselämän käyttöön. Tämä kehitys jatkuu ja syvenee

Kamaritasolla ura alkaa usein projekteilla. Tässä vaiheessa

entisestään, jos jäsenet sitä jatkavat.

on hyvä miettiä, että kaikki projektit luovat kamarille imagoa.

Sinä nuorkauppakamarilaisena voit aidosti olla kehittämässä

Millaisen imagon siis haluamme omalle kamarillemme?

yhteiskuntaamme kohti entistä parempia aikoja. Sinä! Omilla

Nuorkauppakamari on nuorten aikuisten johtajuustaitojen

valinnoilla, millaisia projekteja

kehittämistä ja näiden johtajuustaitojen kautta kehitämme

haluat tehdä ja mihin haluat

yhteiskuntaa. Nuorkauppakamarissa yhteiskuntaan vaikut-

vaikuttaa aktiivisesti. Haluat-

taminen on rakenteisiin vaikuttamista. Me emme hae nopeita

ko siis tarjota disperiiniä vai

onnistumisia projekteilla hyvän lehtijutun toivossa. Me emme

ratkaisuja? Päätös on sinun

anna disperiiniä vakaviin tauteihin. Emme keskity vain seu-

- urasi jokai

rauksiin, vaan aidosti ja rohkeasti ongelmien ytimeen. Me

heessa.

sessa vai-

olemme niitä aktiivisia vaikuttajia, jotka haluavat rohkeasti vaikuttaa kauaskantoisesti pitkälle tulevaisuuteen, eikä tarjota hetkellistä helpotusta ilman vastuuta tulevasta.

Miariikka Tervonen

Millaisia projekteja siis Sinä haluat urallasi tehdä, jotta joh-

NP2010

tajuuspolkusi varrelle kertyy aidosti johtajuutta ja yhteis-

Senaattori #68775

kuntaa kehittäviä merkintöjä? Projekteja, joista oman johtamiskokemusten lisäksi voit olla aidosti ylpeä myös projektin

6


Kajaanilaisten grillit pöhisee kesän aikana! Alue D BBQ lähestyy, kisoihin on enää neljä kuukautta. Tapahtumaan voi jo ilmoittautua netissä sivulla www.jckajaani.fi/ilmoittautuminen, ilmoittaudu mukaan jo tänään ettei unohdu. Laittakaa myös kalentereihin harjoitusgrillailut 27.7. Vietetään porukalla hauskaa grillaten ja hiotaan samalla reseptit kohdilleen, ettei vahingossakaan grillauspokaali lähde elokuun lopulla Kajaanista. Harjoitusgrillailujen isäntänä toimii Antti Rönty ja tästä päivästä saatte lisätietoja lähempänä. Alue D BBQ -kisojen projektipäälliköt Noora ja Kaisa rohkaisevat teitä kaikkia grillaamaan paljon kevään ja kesän aikana sekä erityisesti kutsumaan heidät mukaan! Grillailuvalokuvia tarvitaan markkinointiin, joten aina grillien savutessa, napatkaa pari otosta!

SAMPPANJAKOULUTUS 8.6. Kesäisin juoma on ehdottomasti kuohuvaa ja parhaat kuohuvat ovat tietysti samppanjaa! Sirpa ja AP Kitusuo tutustuttavat meidät samppanjoiden maailmaan kesäkuun ensimmäisenä lauantaina alkaen klo 17. Sitovat ilmoittautumiset IND Kaisalle, osallistumismaksu on 20 euroa. Osallistumismaksuilla katetaan maisteltavat samppanjat. Haluatko kokeilla kuohuvan avaamista sabragetyyliin? Nyt on siihenkin mahdollisuus, kysy lisää! ind@jckajaani.fi

7


Kamarin internet-sivut ovat uudistuneet! Skannaa koodi mobiililaitteellasi, tai kirjoita selaimeen suoraan >> www.jckajaani.fi

8


9


Villiinnyttiin Vuokatissa

Lapsia vilisee jaloissa. Ihmettelen kuinka yhdellä tytöllä voi olla noin hikisen punainen naama ja sähköinen tukka. Välillä joku tenava mätkähtää maahan täydestä juoksusta, mutta huoli pois, lattia on pehmustettu. No seinät eivät sentään. Vuokatissa ollaan, Kajaanin Nuorkauppakamarin yritysvierailulla Angry Birds aktiviteettipuistossa. Ja meno on kova. Taneli Sutinen, toimitusjohtaja ja aktiviteettipuiston suunnittelusta vastannut tekijämies, esittelee meille Vuokatin uusinta vetonaulaa. Puisto on valtava. Muistan lukeneeni ennen vierailua 8000 neliömetristä. Mutta paikanpäällä vasta tajuan mitä kaikkea sen kokoiseen halliin mahtuu.

Liikuttavaa tekemistä

Angry Birds puiston idea on liikuttaa lapsia, teinejä ja perheen isompiakin omalla lihasvoimalla. Tekemistä valtavassa puistossa on moneen lähtöön. Pienimmille on kiipeilyä ja liukumista leikkipaikoissa, jotka on suunniteltu myös aikuisten mittojen mukaan. Tenavien perässä ei tarvitse ryömiä ja kopistella otsaa ahtaisiin tunneleihin. Isommille on trampoliineja, skeittiparkkia ja tarkkuutta vaativia pelejä. Ja kovin juttu lienee vaahtomuovimonttu, jossa voi vaikka hioa lumilautatemppuja tai peuhata muuten vain. Niin, ja kun jälkikasvu temmeltää

10

naamapunaisena pitkin hallia, saattaa muutama huoltaja lipsahtaa odotellessa golf areenan puolelle. .Liiketoimintakonseptin kannalta en voi olla miettimättä, kuinka vähän henkilökuntaa tai sähköä tarvitaan toiminnan pyörittämiseen. Tivoliyrittäjä saattaisi olla kateellinen.

Angry Birds meininkiä Vierailumme kulminoituu pitkälti Tanelin persoonaan ja yrittäjätarinaan. On kiehtova kuunnella nuoren yrittäjän historiaa sekä haasteita ison puiston toteuttamisessa. Taneli kertoo Vuokatin puiston


brändäämisestä, yhteistyökuvioista Rovion kanssa sekä tulevaisuuden kehitysideoista. Kun toteuttaa uutta ja isoa, saa kuunnella myös kritiikkiä. Puistoa on arvosteltu lehtienkin mielipidepalstoilla usein kysytyllä kysymyksellä, eikö Angry Birds ole jo ensivuonna vanha juttu? Tai kävijämäärätavoitteita on valistuneesti pidetty mahdottomina – jokaisen vuokattilaisenhan täytyisi käydä puistossa lukuisia kertoja, jotta tavoite tulee täyteen. Epäilijöille Taneli näyttäisi myhäilevän. Konsepti on rakennettu nokkelasti, eikä kaikkia munia ole suunniteltu yhteen vihaiseen koriin. Vai miten se sanonta nyt meneekään. Vierailun päätteeksi olemme ampuneet possuja, on stepattu interaktiivisella lattialla, juotu Angry Birds -limua ja kuultu yksi innostava tarina kainuulaisesta tekemisestä. Vuokatin Angry Birds puisto on mahtava esimerkki asenteesta ja rohkeudesta tehdä uusia juttuja isolla mittakaavalla. Minulle ei ainakaan ole epäselvää, mihin kärrään kummilapseni, kun seuraavan kerran vierailevat Kainuussa. Anni Yli-Lonttinen

-t

HIIHTOPÄIVÄ “ Talvipäivässä ei kyllä juuri mitään kirjoittamisen arvoista tapahtunut, edes hiihtämään ei päässyt. S.e parituntinen oli vain makkaran syömistä ja kaakaon juomista :) “

Tässä olisi tilaa vaikuttaa ja kertoa hyvät uutiset muillekin! - Kajaanin Nuorkauppakamari

25

11


Johtamisen johtajaksi maisin. Molempia hallitustyyppejä olen järjestöurani varrella

Johtamisen johtajaksi?

nähnyt. Samat asiat pätevät myös yritysmaailmassa ja siksi Näin kesän korvalla alkaa kamarilaisten puheissa vähitellen

nuorkauppakamarin hallitus on hyvä paikka oppia hallitus-

tulemaan esiin tuleva vuosi ja haku seuraavan vuoden hal-

työskentelytaitoja myös työelämää varten.

litusvirkoihin. Jotkut puhuvat jopa monen vuoden päähän ulottuvista urasuunnitelmista ja siitä, mitä virkaa aikoo

Avataanpa hieman hallituksen jäsenen roolia. Hallituk-

minäkin vuonna hakea. Usein ihmetellään että mikä saa

sen jäsen ei ole yrityksen tai järjestön työntekijä, mutta ei

ihmiset hyppäämään pois omalta mukavuusalueelta ja lähte-

myöskään täysin johtaja. Hallituksen jäsen on osittain sisällä

mään järjestön hallitukseen mukaan. Siinähän on niin suuri

toiminnassa, mutta toisaalta tarkastelee myös toimintaa

vastuukin. Omalta kohdaltani voin sanoa, että yksi kipinä

ulkopuolisen näkökulmasta. Hallituksen jäsenen tulisi olla

hallitustoimintaan ja aluejohtoryhmään mukaan lähtemiseen

enemmän strateginen kuin operatiivinen, mutta hyvin usein

on halu oppia. Ja mikäpä olisikaan sen parempi paikka hy-

ajankäyttö ajautuu arkisiin askareisiin.

pätä pois omalta mukavuusalueelta kuin oppimis- ja koulutHallituksen jäsenellä on loppujen lopuksi aika suuri vapaus

tautumisjärjestön hallitusvirka.

valita oma roolinsa. Toki tietenkin nimitetyn viran puitteissa Hallituksen tekevät sen jäsenet. Hallitus voi olla vahvasti

näin nuorkauppakamarimaailmassa. Kuitenkin on muistet-

päättävä ja asioita valmisteleva tai vain hyväksyvä kumilei-

tava, että hallituksen ei tulisi olla tekevä toimielin, sen tulisi

12


Hallitustyöskentely on mukava harrastus. Lähde sinäkin mukaan tähän sosiaalisen ja opettavaisen lajin pariin!

olla enemmän valvoja ja analyyttinen tarkastelija, joka osaa katsoa toimintaa myös ulkopuolelta. Tämän etäisyyden hakeminen voi olla tuoreella virkailijalla alkuun hyvinkin vaikeaa, mutta kun ajattelee siltä kannalta, että pohjimmiltaan hallitustyöskentelyssä on kyse johtamisen johtamisesta, asian hahmottaminen helpottuu. Hallitustyöskentely on sparrausta, keskustelemista, rohkaisua, kysymistä, tiedon tarjoamista ja valitettavasti myös puhelimen pitämistä auki. Ei siis ole kovinkaan yllättävää, että päätöksenteko on vain yksi, harvinaisempi hallitustyöskentelyn muoto. Sen sijaan se on enemmän valmisteltujen esitysten täydentämistä ja siunaamista. Johtamisen painopisteen tulisi olla enemmän tulevassa kuin menneessä, joten voidaankin sanoa, että hallitustyöskentely on 80% ennakoimista ja 20% menneen toteamista. Jos eletään tulevassa, voidaan helposti tuudittautua siihen että tehdään vain strategian mukaisia päätöksiä. Kuitenkin strategiapohdiskelu ilman kosketusta konkretiaan on vain kiva powerpoint-esitys ilman varsinaista vaikutusta järjestön toimintaan. Kamarin hallituksen tärkein tehtävä onkin huolehtia siitä, että

henkilöön ja miksipä ei myöskin heihin,

hyviä paikkoja auki ja valinnat tehdään

järjestössä on paras mahdollinen pro-

jotka ovat virkaa aiemmin hoitaneet.

syksyn vaalikokouksessa. Kun aloitat

jektipäälliköstö vetämässä projekteja ja

Hyvällä valmistautumisella voi saada

valmistautumisen nyt, tulet olemaan

aktiivinen jäsenistö viemässä järjestöä

niin lentävän lähdön omaan virkailija-

hyvässä vauhdissa kun oma virkailija-

eteenpäin.

vuoteen, että toukokuun alkaessa on jo

vuotesi pyörähtää käyntiin. Hypätään

elokuun asiat hoidossa.

yhdessä!

hallitustyöskentelyyn? Siihen ei var-

Hallitustyöskentely on mukava har-

Teppo Kauppinen

masti ole yhtä oikeaa tapaa, mutta se on

rastus. Lähde sinäkin mukaan tämän

Alueviestintäpäällikkö 2013

kuitenkin varmaa että valmistautumi-

sosiaalisen ja opettavaisen lajin pariin!

Alue D, Suomen Nuorkauppakamarit ry

nen auttaa. Kun mieleinen hallitusvirka

Kamarin tulevaisuuden tekijöille on

PRES 2014 ehdokas, Kajaanin Nuor-

Miten sitten kannattaisi valmistautua

kauppakamari

on löytynyt, kannattaa ottaa yhteyttä samaa virkaa parhaillaan hoitavaan

13


Hiihtoloma 2013 Alue D vuosikokous Rovaniemell채


Tyotä, keskustelua ja juhlahumua napapiirillä Iltapäivä päättyi puhekilpailuun, jossa yllättävän moni puD-alueen vuosikokous pidettiin 22.3- 24.3.2013 Rovaniemellä.

heenjohtaja ml. allekirjoittanut oli edustamassa kamariaan.

Teemana oli Hiihtoloma 2013, ja kelitkin olivat sen mukaiset.

Aiheena oli Intohimoinen Johtajuus. Alue D:n voiton tällä ker-

”Valitettavasti” en säästä päässyt juurikaan nauttimaan, sillä

taa vei Oulun nuorkauppakamarin Jukka Kontula luontevalla

viikonlopun aikana sain viettää paljon laatuaikaa muiden pu-

ja kerronnallisella puheellaan.

heenjohtajien, aluejohtoryhmän ja SNKK:n edustajien kanssa Illalla oli tietenkin gaala, joka huipentui alueellisten palkinto-

erilaisissa kokouksissa.

jen jakamiseen. Kajaanin Nuorkauppakamari menestyi siellä Saavuttuamme perjantaina iltapäivällä Rovaniemellä ehdim-

aivan loistavasti ja keräsimme puolet palkinnoista:

me rekkaroinnin jälkeen viemään tavarat hotellihuoneeseen,

Vuoden Koejäsen 2012, voittaja: Anni Yli-Lonttinen

jonka jälkeen kiiruhdimme ravintola Oppipoikaan, jonka yhteyteen oli järjestetty Hiihtoloma-henkinen tulojuhla sekä perjantain PuheenJohtajakokous. Kokous venyi käsiteltävien asioiden vuoksi noin yhteentoista. Tämän jälkeen seurasi lyhyt pyörähdys tulojuhlassa, josta ajoissa unten maille. Aamu alkoi Hotel SantaClausissa Alue D:n BBQ-kisojen banneria pystyttäen, josta sujuvasti siirtäydyin mui-

Paras Tiedotustoiminta 2012, voittaja: Teppo

Kauppinen Paras Aluevirkailija 2012, voittaja: Antti Rönty

Viikonkopun aikana sain viettää paljon laatuaikaa muiden puheenjhtajien, aluejohtoryhmän ja SNKK:n edustajien kanssa”

Paras Kamaritoiminta 2012, voittaja: Kajaanin Nuorkauppakamari ry eli kaikki me! Kiitokset kaikille hyvästä työstä vuonna 2012, etenkin vuoden 2012 puheenjohtajalle Outi Jauhiaiselle! Sunnuntai-aamusta vielä kokoonnuttiin Alueen avoimeen vuosikokoukseen, jossa valittiin Alue D:n 2014 aluekokouksen järjestäjät (vuosikokous: Kuusamon Nuorkauppakamari ry ja vaalikokous: Oulun Nuorkauppakamari ry) sekä Vuoden

den puheenjohtajien ja kansallisen

2013 hallitusakatemia järjestäjä (Liminganlahden

puheenjohtajan (NP) Henna Väätäisen seuraan ns. NP-aamiaiselle. Aamiaisen aikana vaihdoimme

nuorkkauppakamari ry). Vuoden 2012 kansallinen puheenjoh-

kuulumisia kamareista, sekä keskustelimme erilaisista pro-

taja Jami Holtari esitteli vuoden 2012 toimintakertomuksen

jekteista ja yhteistyötahoista.

sekä tilinpäätöksen. Lisäksi tietenkin palkittiin Rovaniemen

Puolelta päivin kokoonnuimme taas puheenjohtajien kanssa

vuosikokouksen projektipäällikkö Heikki Mustonen.

PRE-Akatemian merkeissä uudelleen ja keskustelimme Johtajuusakvaario-metodin avulla mm. siitä mitä Nuorkauppaka-

Paluumatka Kajaaniin oli perinteinen, pl. yksi hajonnut ren-

mari voisi tarjota yhteistyökumppaneille. Hyviä ideoita tulikin

gas ja matkan venyminen neljästä kuuteen tuntiin. Kaiken

ja osaa viedään tälläkin hetkellä eteenpäin

kaikkeaan reissu Rovaniemelle oli mukava ja raskas. Ja itse

.

pääsi näkemään asioita jälleen kerran erilaisista näkökul-

Iltapäivä alkoi Key Notella, jonka piti Lapsetin toimitusjohtaja

mista yhdessä muiden puheenjohtajien kanssa ja sitä kautta

Johanna Ikäheimo. Key Note oli erinomainen ja antoi erilaisen

oppimaan uutta sekä myös tietenkin tutustumaan uusiin

kuvan ison organisaation inhimilliseen ja intohimoiseen joh-

ihmisiin. Seuraavaa kokousta odottaen,

tamiseen. Lapset tuntui olevan enemmänkin iso perhe kuin Toni.

organisaatio.

15


Suomen Nuorkauppakamarit ry vuosikokous

Päivä Parrasvaloissa kongressitalossa puheenjohtajien suunnatessa kohti valtakirjojen tarkastusta ja General Assemblyä eli GA:ta. Allekirjoittanut jäi hetkeksi ihmettelemään trade show –alueen rakentumista ja verkostoitumaan ennen ryhtymistä valokuvaajan vaativiin tehtäviin kuvaamaan SNKK:n kuvapankin ensimmäisiä otoksia samalla kun suurin osa kokousväestä suunnisti koulutuksiin. Iltapäivän kruunasi tietenkin keynote, jonka piti erinomaisesti esiintynyt ja hyviä vinkkejä menestykseen tarjoillut Lisa Sounio.

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n vuosikokous järjestettiin 19.-21.4.2013 Mikkelissä elokuvateemalla, olihan kokouksen nimikin Päivä Parrassavaloissa. Kokousmatkalle Kajaanista lähtivät herrat Kauppinen, Keränen ja Kalermo yhteiskuljetuksella Kuusamon ja Rovaniemen delegaation kanssa. Muita Kajaanilaisia saapui paikalle lauantaina; Anni Yli-Lonttinen seuralaisineen sekä Seija Heikkinen. Koska oltiin liikkeellä melkeinpä Hollywood-tunnelmissa, niin perjantai-illan tulojuhla vilisikin julkisuuden henkilöitä pienistä paikallisista kuuluisuuksista aina Marilyniin saakka ja nähtiinpä illan aikana myös pienimuotoinen talent-show. Varsinaiseen asiaan päästiinkin heti lauantai-aamusta Mikaelin konsertti- ja

16


Varsinainen kokousviikonlopun huipentuma, eli Vuoden Nuoret Menest yjät –palkintogaala oli vuorossa lauantai-iltana, jossa näimme lavalla myös Kajaanilaisia, sillä yksi VNM-palkinnon voittaja oli Kajaanilaislähtöinen Johanna Sistonen. Voittaneen hakemuksen kynäili kukas muukaan kuin hakemus-, ja koulutuseksperttimme Seija.

oikein mainio reissu, mainiota matkaseuraa sekä hienoja muistoja. Olethan muuten rekkaroitunut jo seuraavin kinkereihin, aluevaalikokoukseen MeriLapissa ja kansalliseen vaalikokoukseen, joka järjestetään tänä vuonna

Sunnuntaiaamu valkeni juhlien jälkeen nopeasti ja muiden jäädessä nukkumaan, suuntasi Strategia! –kouluttajatiimi, jossa allekirjoittanutkin on mukana, pitämään kokousta Lahdessa tänä vuonna järjestettävän koulutuksen tiimoilta. Hyvän keskustelun ja mukavan pikku aamulenkin jälkeen olikin aika hypätä autoon ja suunnata kotia kohti. Jälleen kerran

17

Joensuussa? Niitä ei kannata missata! Teppo Kauppinen Alueviestintäpäällikkö, Alue D


JCI KAJAANIN VUOSITURNAJAISET RAATIHUONEELLA Kamarin vuosikokouksen jälkeen löysättiin kravatteja ja avattiin paidan ylänapit, kun vietettiin iltaa Vuositurnajaisten merkeissä. Vuositurnajaisten järjestelystä vastasivat Kajaanin Nuorkauppakamarin koejäsenet. Vuositurnajaisissa miteltiin haastavien lajien, kuten mielenterävyyden, fyysisen voiman ja kädentaitojen parissa. Tarjolla on lajien ja hyvän seuran lisäksi lämmintä ruokaa sekä virvokkeita.

Poikkeuksellisen runsaan ja maittavan aterian jälkeen polkaistiin pystyyn varsinaiset turnajaiset. Illan aikana kisailtiin tiimeittäin mm. visaisen tietokilpailun, erilaisten viestien ja näppäryyttä vaativien pulmien ratkaisussa. Lopullinen voittaja ratkottiin perinteisen debatin avulla. Erityisen jännittäväksi ohjelmanumeroksi muodostui tietokilpailu, joka oli hyvin monipuolinen. Tietokilpailussa tentattiin

mm. laulujen sanoituksia, urheilijoiden taustoja, kemiaa ja maantiedettä. Kysymyksiin vastaaminen vaatikin melkomonipuolista yleistietoa unohtamatta kuitenkaan hyvän tuurin merkitystä menestyksen kulmakivenä. Tunnelma Raatihuoneella pysyi korkealla koko illan ajan ja kaikki osallistujat olivat poikkeuksetta erittäin tyytyväisiä illan antiin. Vuositurnajaiset onnistuivat yli odotusten, ja niinpä rohkenenkin toivoa tilaisuudelle jatkoa ensi keväänä. Suuret kiitokset kaikille projektin toteuttamiseen osallistuneille koejäsenille! Antti Rönty

sivat i a k l o p net Koejäse en perinteen ud jalalle u

18


järjestää näitä koulutuksia tarpeen mukaan. Koulutukset ovat aina avoinna kaikille ja näihin pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos siis olet menossa vaikka ensi kesänä Maltalle Eurooppakokoukseen, niin ole kärppänä ilmoittautumassa näihin koulutuksiin heti kun se on vain mahdollista ennen kuin paikat menevät.

JCI OFFICIAL COURSES JCI koulutuskuvio on kokenut alkuvuoden aikana remontin. Aiemmin JCI Presenterin ja JCI Trainerin käyneet jäsenet ovat keränneet koulutustunteja ja edenneet niin sanotussa ”kouluttajaputkessa” kohti esimerkiksi CLTarvoa. Noooh, näin ei enää toimita… Mitäs tehdään sitten nykyään? Tervehdys myös teille, joille edeltävät lauseet olivat hepreaa. Otetaanpa siis koontina JCI koulutusten aakkoset ihan alusta lähtien uusien systeemien mukaisesti.

Ketkä ovat kouluttajia, miten kouluttajaksi pääsee? Suomessa kouluttajia alkaa pikkuhiljaa olla valmiudessa enemmän ja enemmän, maailmalla vielä enempi. Käytännössä kamaritoiminnassa aktiiviset jäsenet, jotka ovat läpäisseet JCI Impactin ja JCI Achieven, ovat kelpoisia kouluttamaan myös muita koulutuksia, kunhan ovat tietysti ensin itse ne käyneet ja testit läpäisseet.

Mitä ne JCI viralliset kurssit oikein ovat? JCI International eli siis se meidän kansainvälinen kattojärjestö koordinoi ja valvoo muutamia koulutuksia, joita koulutetaan samalla tavalla ympäri maailmaa. Näiden koulutusten tarkoituksena on kehittää osallistujien valmiuksia toimia niin kamarimaailmassa kuin siellä kamarin ulkopuolisessakin elämässä. Nämä koulutukset ovat in English. Jotta kurssin läpäisee, täytyy osata vastata tarpeeksi kurssin jälkeen Knowledge testiin.

Ja mitkä ihmeet tähdet? Kouluttajat keräävät tähtiä sen perusteella, kuinka hyvin he ovat onnistuneet osallistujien taitojen perusteella. Tämä tähtien keräily on uusi ”kouluttajaputki”. Vain JCI viralliset kurssit kerryttävät tähtisaalista. Missä näihin koulutuksiin ilmoittaudutaan?

Mitä nämä koulutukset ovat?

www.jci.cc – sivusto on kansainvälinen JCI jäsensivusto. Siellä on tietoa kaikenlaista ja siellä ilmoittaudutaan koulutuksiin sekä kansainvälisiin kokouksiin. Kannattaa siis käydä luomassa on profiili sinne vaikka heti, niin onpahan olemassa. Kamarimme puheenjohtaja käy vielä hyväksymässä sinut ennen kuin profiilisi on käyttökelpoinen, joten on hyvä tehdä se nyt kun pikku viive profiilin aktivoinnissa ei haittaa.

JCI Achieve – Kamarin toiminnan kehittämistä. JCI Admin – Kamarin hallituksiin haluaville ja/tai jiicee uraa suunnitteleville koulutus kamarien hallinnosta. JCI Impact – Kuinka kamaritoiminnalla voi vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Networking – Nyt on kyllä varmasti vaikea arvata koulutuksen sisältö…? Omoiyari – parituntinen koulutus japanilaisesta konseptista, missä eletään harmoniassa ja kunnioittaen ja ymmärtäen ympärillä olevia. Presenter – Esiintymistaidon koulutus, missä opetellaan esitelmän pitoa. Social Responsibility – Yhteiskunnallisen vastuun koulutus. Käydään läpi YK:n Global Compactin periaatteiden mukaisesti toimintamalleja.

Kiinnostaa, mistä lisää tietoa? www.jci.cc –sivuilla kirjauduttuasi sisään on TRAINING-osio. Sieltä löydät kuvaukset kaikista koulutuksista sekä tiedon missä ja milloin niitä järjestetään. Seuraa myös kamarin, alueen ja SNKK:n ilmoittelua. Ja IND Kaisahan tietää tästäkin kaiken, joten lähde Kaisan kanssa terassille nauttimaan kesäillasta ja kysy.

Koska ja missä näitä koulutuksia järjestetään? Näitä koulutuksia järjestään pääsääntöisesti kansainvälisten, kansallisten ja alueen kokousten yhteydessä. Kamarit voivat myös

19


Koejäsenet Ville Keränen ”Hei Kajaanin nuorkauppakamarilaiset!

vikaakin voi olla ilmassa. Keskusteluissa tästä saattaa sellaisen kuvan etten

Olen 29-vuotias Kajaaniin tykästynyt paluumuuttaja.

välitä toisesta ihmisenä. Onneksi vai-

Lukion loppumiseen asti kotikaupunkini oli pelkäs-

moni osaa jo ohjata minut näkemään

tään Kajaani. Siitä eteenpäin olen ehtinyt kiertää

ettäkeskustelussa voi olla myös syväl-

Oulun, Jenkkien ja Helsingin kautta takaisin Kajaa-

lisempi puoli. Toivottavasti sinäkin.

niin. Kajaanissa olen asunut eri pituisia pätkiä aiemminkin mutta useimmiten seuraava reissu on jo ollut tiedossa tai ainakin suunnitelmissa. Liekö sitten

Mukavia yhteisiä keskusteluja

naimisiin menon syytä, mutta nyt tuntuu, että on

odottaen,

aika asettua vähän aloilleen. Tässä vaiheessa nuor-

Ville Keränen

kauppakamarin toiminta sopiikin kuvioihin erittäin hyvin Nuorkauppakamari oli sanana etäisesti tuttu aiemminkin, mutta ensimmäisen varsinaisen kosketukseen toimintaan sain Expeditus Novus messuilla helmikuussa. Messuille menin verkostoitumaan ja mikäs sen parempi paikka kuin JCI:n ständi ja sitä kautta osallistuminen JCI:n toimintaan. Jos asumiseni on ollut rikkonaista, niin sitä on ollut myös työurani. Työnantajia ja työtehtäviä on ollut rintasyöpätutkimuksesta Sirkus Finlandiaan, mutta silläkin saralla suunta alkaa hahmottua. Pääosaamisalueekseni on muotoutunut rakennusten lämmityksen ja ilmanvaihdon energiatehokkuus. Tällä hetkellä olen töissä sähkösuunnittelufirmassa tarkoituksenani edistää yhteistyötä sekä asiakkaiden että muiden suunnittelutoimistojen suuntaan. Vastapainon kaikelle tälle rikkonaisuudelle antavat harrastukseni. Niin kauan kuin muistan, olen vastannut harrastavani partiota, suunnistusta ja metsästystä. Suunnistuksessa saavutukseni ovat enimmäkseen järjestelypuolella, mutta erävaelluksen SM-kilpailuissa olemme parini kanssa sijoittuneet kympin sakkiin useamman kerran. Partiossa olen

senille

NKK:n jä

ehtinyt toimia sudenpennusta lippukunnanjohtajaan

nus!

10% alen

ja kaikkea siltä väliltä. Tällä hetkellä olen mukana lippukunnan hallituksessa, vastuualueenaani aikuisten rekrytointi. Jos kaksi edellä mainittua vievät aikaa ympäri vuoden niin metsästys tunnetusti keskittyy syksyyn. Tähän loppuun voisin luonnettani kuvata tinkimät-

Senaattori Sirpa Kitusuo #65505

töksi ja kehittämishaluiseksi. Pientä perfektionistin

20


Koejäsenet Koejäsenet Toni Piirainen Elina Kurikka teisötoimintaan opiskelujen päätyttyä, ja nuorkauppakamari

”Porokeisari idän korpihemlen vuonna metistä.” 1986 syntynyt

kuulosti hyvältä jatkolta. Oulu jäi taakse, unohtui myös kaupunginvaltuutetun työt Kun ammattikorkeakoulun johtokunajatukset kamarista. Vasta parin vuoden Kajaanissa olon nassa ja sote-kuntayhtymän hallituksessa. Liityin politiikanjäl-

Parin vuodenuusiokainuutakainen paluumuutto sai muistelemaan lainen. Muutin peruskoulun

keen heräsin ajatukseen automatkalla Tampereelta Kajaaniin, mustalle puolelle silkasta idealismista ja uteliaisuudesta, ja että JCI on olemassa myös täällä. uskon silti että elämässä kaikki on mahdollista. Kiinnostuk-

kaverini luonnehdintaa jälkeen Sveitsin Zürichiin minusta ja kotikaupungista. jossa vietin teinivuoteni mm.

Toivon löytäväni ihmisiä, seni kohteitani ovatnuorkauppakamaritoiminnasta psykologia (keittiö ja positiivinen) sekä joiden kanssa voi jakaa kiinnostustaan eri kulttuurien filosofia. Vapaa-ajan harrastuksiini kuuluvat Nuasjärvelläerikoi-

Koulut käytiin Oulussa ja DI:n finanssialan palveluksessa. paperit kädessä tultiin takaiSittemmin aloitin akateemiset

suuksiin. Pidän vaihtelusta. Kärsin laivan virkistyskalastelun ja juustojen lisäksivakavasta kotimaisetruotsin marjaviinit buffetti -syndroomasta, jonka yleisimpänä oireena on vapaa-aikapainotteisessa herrasmies- ja naisseurassa. kaiken

sin. Nykyään Yhdysvaltojen yritän valloittaa kandiopintoni

kokeilu ja kaiken haluaminen. Yksinkertaisuutta löydän hel-

maailmaa perheyrityksen itärannikolla Cambridgen

posti itse,muualle mutta jotain hienompaa voi saavuttaa kun pääsee Kajaanista lähtiessä minut saattaa löytää Helsinki-

toimitusjohtajana Planray yliopistokaupungissa. Tulin

viskomaan ajatuksia porukassa.Cessna 152-konetyypin Malmin kentältä harjoittelemassa Ensimmäisestä Q3:sta jäi hyvät väreet. lentoa kokeneemman pilottiystäväni kanssa. Matkustaminen

Oy:ssä, joka valmistaa sähkölämmitysten viettämään ohjausjärjestelmiä aikaa Kajaanissa valmistavalle teollisuudelle. asuvien vanhempieni luokse keväällä 2011. Käyntini täällä on

kertaan onSeuraavaan luonnollisesti yksi intohimoistani ja toivon viettäväni

Ensimmäisen kerran kuulin nuorkauppakamarista Oulun hieman venähtänyt sillä huomasin viihtyväni rauhallisem-

Toni Piirainen aikaa ulkomailla vastapainona kainuulaiselle säännöllisemmin

opiskelijapiireissä. Aktiiviselle kiltalaiselle jäi pieni aukko yhman kaupungin idyllissä näin aikuisemmalla iällä. Etäopin-

elämäntyylille. On mukava tavata teidät kaikki, olette muka-

tojen lisäksi arkeeni kuuluu mmm. sovellussuunnittelu sekä

vaa porukkaa!

Fotaajakisa! Fotaajakisa!

Oletko sinä vuoden fotaaja? Vielä mahtuu muVuonna 2012kuvat eniten kamaritapahtumissa kelkaan! Kaikki ovat tervetulleita, joten käypäs

Photographers, johon pääsee liittymään pyytämällä ohjeen kautta pääset omaan luomaan oman tilisi, jo- sitä kutsun Tepolta, teppo.kauppinen@jci.fi Lisätietoja

hon kuvat ladataan. Flikr’stä löytyy myös oma ryhmä, vollisia kuvia räpsivä palkitaan kullalla ja mirhamilla halajaville Minnalta lio@jckajaani.fi rohkeasti lataamassa omasi. Oheisen ohjeen kautta JCI Kajaani Photographers, johon pääsee liittymään vuoden - tai ainakin on mainetta ja pääset päätteksi omaan luomaan omanluvassa tilisi, johon kuvat ladakunniaa. Vuoden aikana tiedotustiimi panostaa kutaan. Flikr’stä löytyy myös oma ryhmä, JCI Kajaani vien keräämiseen, joten kamerat laulamaan! Oheisen

pyytämällä kutsun Tepolta, teppo.kauppinen@jci.fi Lisätietoja sitä halajaville Minnalta lio@jckajaani.fi

Fotarikisan linkki: https://www.dropbox.com/s/v3i9ik5wd28zk6a/Flickr-pikaohje.pdf Fotarikisan linkki: https://www.dropbox.com/s/v3i9ik5wd28zk6a/Flickr-pikaohje.pdf

Flickr –pikaohje

21 23


JC Wappu

Kokoonnuimme perinteiseen JC Wappuun jääkäripatsaalle sekä siriukseen tänäkin vuonna. Rentoa yhdessäoloa, pöydälle nousuja sekä ajankohtaista asiaa tulevasta kesästä. Pöydälle nousivat PRES 2013 Toni ilmaisten hakevansa ensi vuonna aluekoordinaattorin virkaa, sekä jo Rovaniemen aluekokouksessa hakemuksensa ilmaissut RIO Teppo, joka hakee Kajaanin Nuorkauppakamrin PRES virkaa vuodelle 2014. TIlaisuudessa jaettiin myös ensimmäinen Kajaanin Nuorkauppakamarin Nälkämaa -stipendi, jonka jakamisen aloittamisen Kajaanin Intotalo on mahdollistanut. Stiepndin saajana oli Katri Heikkinen, joka on 2012 osoittanut potisiivisuutta ja intoa nuorkauppakamaritoiminnassa, todellista Nälkämaa -henkeä! Onnea Katri!

22


Kajaanin Nuorkauppakamari ry Toimintakalenteri 2013 Tapahtumapäivät ohjeellisia, seuraa pikistä tai kysäise lähempänä tapahtumaa! Kuukausi

Päivämäärä

Tapahtuma

Kesäkuu

8.6.

Frisbeegolf

8.6..

Samppanjakoulutus

12.6.

Hallituksen kokous

16.6.

Alue D Golf, Liminganlahti - Siikajoki

Heinäkuu

5.7.

Alue D Golf, Siilinjärvi - Tarina

27.7.

Harjoitusgrillit

Elokuu

.

Debattitreenit KNKK

9. - 10.8.

Sampea ja samppanjaa Varkaus

31.8.

Alue D golf, Kajaani BBQ!

Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Joukuluu

14.9.

Alue D Golf, Ylä-Savo, - Tahko

20.9..

Q3

27.9.

Alue D golf, Meri-Lappi

27. - 29.9.

Alue D vaalikokous, Meri-Lappi

10.10.

Yritysvierailu

18.10.

Q3

11. - 13.10

Kansallinen vaalikokous Rocked in Joensuu

18.10.

Q3

19.10.

KNKK vaalikokous - HUOM! muuttunut päivämäärä!

4. - 9-11.

WC Rio De Janeiro

21.11.

Beaujolais -koulutus

19.4.

Q3

.

Joulupuu -keräys

14.12.

Palkintogaala

28.12.

Virkojenvaihtokokous

Syksyn aikana myös

Vuoden positiivisin kainuulainen

Vireä virkamies

Joulunavaus & Joulupuun avaus & Joulupuu

23


Täyden palvelun painotalo.

Lehdet, esitteet, kirjekuoret, käyntikortit,

julisteet, käsiohjelmat, kirjat, lomakkeet, liput, painotyön suunnittelu

Kainuunportti • puh. (08) 612 0082 • aineistot@kajaaninoffsetpaino.fi

24

K2 - kajaanin Nuorkauppakamari ry:n jäsenlehti  
K2 - kajaanin Nuorkauppakamari ry:n jäsenlehti  
Advertisement