Page 1

Nyheter · Distrikt Fagfolk mener det finnes rundt 3500 naturbaserte reiselivsbedrifter spredt over hele Norge. I vinter skal de samles for å sikre videre vekst i distriktene.

✱✱ Naturbasert reiseliv

Storsamling for reiseliv – Aktiviteter og opplevelser i naturen er en viktig del av Norges reiselivsstrategi. Samtidig er kunnskapen om det naturbaserte reiselivet mangelfull og kan hemme veksten, sier forskningsleder Stian Stensland. Han er leder for forskning og utdanning i naturbasert reiseliv ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås – og leder i vinter et prosjekt som ser nærmere på omfang og karaktertrekk ved nettopp naturbaserte reiselivsbedrifter.

Savner eget register

– Vandring, rafting, surfing, toppturer, fuglekikking, naturguiding, jakt og fiske. Tilbudet av ulike naturaktiviteter og opplevelser som du kan betale en bedrift for å bli med på øker, sier Stensland. Han understreker at det er mange små- og deltidsaktører i denne bransjen, der det så langt ikke har eksistert et eget register for disse tilbyderne. – Da er det vanskelig å få statistikk på omfanget og betydningen av det naturbaserte reiselivet, sier Stensland. Å lage et bedriftsregister er, ifølge Stensland, en stor jobb, og her har flere UMB-studenter allerede lagt inn mye arbeid, med hjelp av turistkontorer og destinasjonsselskap, samt Hanen og Din Tur.

med de mange tusen aktørene som kun leier ut jakt eller fiske eller selger jakt- og fiskekort.

Mange utenlandske firma

– Aktørene må koble jakt- og fiskeproduktet med noe mer – for eksempel overnatting, servering eller guiding for å være inkludert, sine/siden han. – Finnes det tall for verdiskapningen de naturbaserte reiselivsbedriftene i Norge representerer? – Nei, det er blant annet dette vi håper å kunne si noe mer om med undersøkelsen. Vi kjenner tall fra Hanen der rundt 2/3 av bedriftene har under 1 million i omsetning. Jeg vil tro at gjennomsnittsbedriften i vår undersøkelse er mindre, da de fokuserer sterkt på aktiviteter, sier Stensland.

– Småaktører viktige

Innovasjon Norges utviklingsprogram for Grønt reiseliv og Skogtiltaksfondet støtter det UMB-ledede forskningsprosjekt som i disse dager sender ut en webbasert spørreundersøkelse til flere tusen tilbydere. – I spørreundersøkelsen er det viktig med svar fra så mange som mulig, både små og større aktører, slik at vi kan få et riktig bilde av

Tusenvis av bedrifter

Så langt er rundt 2100 naturbaserte reiselivsbedrifter registrert, men Stensland regner med at det finnes godt over 3000 slike bedrifter i Norge. – Med de antagelser vi har lagt til grunn, og de krav vi har brukt, så er det trolig opp mot 3500 naturbaserte reiselivsbedrifter i Norge i dag, sier han. En tilsvarende undersøkelse i Sverige konkluderte med nesten 4000 naturbaserte reiselivsbedrifter fra Lappland i nord til Skåne i sør. Stensland understreker at den norske undersøkelsen ikke har

12

Mangler oversikt «Kunnskapen om det naturbaserte reiselivet er mangelfull og kan hemme veksten i distriktene.» Stian Stensland Forskningsleder UMB Ås

Fakta Naturbasert reiseliv ✱✱Naturturisme er en voksende næring over hele verden. ✱✱I Norge er det rundt 3500 naturbaserte reiselivsbedrifter. ✱✱Mangelfull oversikt og kunnskap om disse hemmer veksten. ✱✱Et nytt forskerprosjekt skal kartlegge og samle denne bransjen.

hvordan det naturbaserte reiselivet i Norge faktisk er, sier Stens­ land. Turoperatøren Din Tur kvalitetssikrer og samarbeider med flere hundre små og mellomstore naturbaserte reiselivsbedrifter over hele landet. Kjersti Lunde, daglig leder i Din Tur, forklarer hvorfor UMBs undersøkelse er viktig: – For mange inngår inntekt fra reiselivet som en del av deres årsinntekt/fortjeneste. Dette har stor betydning for næringsutvikling og bosetting i distriktene, sier Lunde.

– Distriktsvekst

Hun mener kunnskap om naturbasert reiseliv, og økonomisk og samfunnsøkonomisk betydning av små og mellomstore bedrifter i næringen må dokumenteres. – Veksten kommer i distriktene, og grunneiere og andre bygdefolk som sitter på ressursen og produktet må gripe muligheten, sier Lunde. Denne oppfattelsen deles av Ole Jonny Trangsrud, markedsog mediesjef i Hanen – en næringsorganisasjon for 500 bedrifter innen bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske. – Undersøkelsen er svært nødvendig, for med kunnskap kan vi lettere få oppmerksomhet og tiltak fra det offentlige, samarbeidspartnere og nettverk slik at vi kan utnytte mulighetene best mulig, sier Trangsrud. Lars Kristian Steen redaksjonen@nationen.no

Tilbake Tilbake til til naturen: naturen: Studenter Studenter ved ved naturbasert naturbasert reiseliv reiseliv på på UMB UMB Ås Ås vil vil satse satse på på Lone Lone Kallekleiv, Kallekleiv, Osterøy. Osterøy. 

Mange muligheter: Naturen gir mange muligheter til vekst og utvikling i distriktene. Her studenter ved naturbasert reiseliv som oppdager nye fjellområder i Buskerud.  Foto: Mariken Kjøhl

naturturisme naturturisme ii regionene regionene de de kommer kommer fra. fra. Fra Fra venstre venstre Eli Eli Cora Cora Myrseth, Myrseth, Vadsø, Vadsø, Karianne Karianne Johansson, Johansson, Porsgrunn, Porsgrunn, Per Per Erlend Erlend Enebo, Enebo, Lillehammer, Lillehammer, Atle Atle Sogn, Sogn, Oslo, Oslo, Eirik Eirik Sivertsen, Sivertsen, Sandnes Sandnes og og Therese Therese Foto: Foto: Mariken Mariken Kjøhl Kjøhl

Ville opplevelser: Firmaet Serious Fun i Dagali ved Geilo er ett av mange nye distriktsfirma som tilbyr spennende naturopplevelser – som for eksempel rafting.  Foto Stian Stensland

Naturlig vekst: Iungsdalshytta i Ål merker voksende interesse for naturturisme. Her UMB-studenter på studietur i fjellheimen. Fra venstre Bianca Gelink, Bergen, Karianne Johansson, Porsgrunn, Maren Kjølberg, Vestby, Marit Storås, Meldal og Anita Natvik, Ås.  Foto: Stian Stensland

Ungdommer i kø for å satse på naturturisme Stadig flere ungdommer ser for seg en framtid i distriktene som tilbydere av naturbaserte aktiviteter til turister fra inn- og utland.

– Jeg elsker å være på tur og det er min ambisjon å jobbe innenfor naturbasert reiseliv, og da helst aktivitetsturisme, sier student Johannes C. Apon. Han er oppvokst i Apeldoorn i Nederland, og bosatt i Norge siden 2006. I vinter studerer Apon naturbasert reiseliv på UMB i Ås. – Det hadde vært fantastisk å kunne kombinere det å være ute i naturen og gi turister en natur-

opplevelse, med produktutvikling og markedsføring av det norske landskapet og dets mangfoldige naturattraksjoner, sier Apon.

Søker suksessfaktorer

Dette skoleåret er Apon student ved naturbasert reiseliv ved UMB på Ås og deltar blant annet i kartleggingen av flere tusen naturbaserte bedrifter over hele landet. I tillegg skriver han i vinter NATIONEN · mandag 25. februar 2013

masteroppgave om nærhet og adgang til nasjonalparker som suksessfaktor for naturbaserte reiselivsbedrifter. – Jeg håper å kunne bidra til en kartlegging/analyse av antall bedrifter som driver med naturbasert reiseliv innenfor og rundt norske nasjonalparker, samt hvilke typer aktiviteter de tilbyr, sier Apon. Han viser til at nasjonalparkene våre finnes gjerne i mer urørte og perifere strøk som preges av en nedgang i folketall og arbeidsmuligheter innenfor mer tradisjonelle næringer. – Samtidig ser vi en økende grad av urbanisering og velferd som medfører en økende og enNATIONEN · mandag 25. februar 2013

dret etterspørsel etter rekreasjonsmuligheter nær byene og i distriktene, sier Apon. Han vil også se på hvordan vi i Norge kan bruke våre nasjonalparker til å bidra til utvikling av det naturbaserte reiselivet på en bærekraftig måte.

Apon vil i tillegg analysere om det er flere naturbaserte reiselivsbedrifter klynget rundt nasjonalparker enn ellers i landet, og hvordan deres økonomiske situasjon er. Han stiller også spørsmål om slike bedrifter ser på nasjonal-

Drømmearbeid «Det hadde vært fantastisk å kunne kombinere det å være ute i naturen og gi turister en fantastisk naturopplevelse.» Johannes Cornelis Apon student naturbasert reiseliv UMB Ås

parkstatusen som en attraksjon for turister og hvorvidt brukes den i deres markedsføring.

Tilbake til hjembygda

Apons medstudenter Anne Marte S. Eikrem fra Ulsteinvik og Ida Grubben fra Hamar ser også fram til arbeid innen naturbasert reiseliv når de er ferdig med studiene. – Etter ferdige studier er planen å flytte hjem til Ulsteinvik. Håpet er å få jobbe med noe som er koblet opp mot naturforvaltning, og kanskje en gang i framtiden starte egen bedrift der jeg får vist fram den flotte sunnmørsnaturen, sier Eikrem. Denne vinteren skriver hun

masteroppgave med fokus på naturbasert reiselivs effekt som verktøy for å utvikle Bygde-Norge. Grubben ønsker også en jobb som er nært knyttet opp mot naturbasert reiseliv. – I masteroppgaven ser jeg blant annet på suksessfaktorer og flaskehalser i den naturbaserte reiselivsnæringen, sier hun. Alle tre Ås-studentene håper på mange svar og godt samarbeid med flere tusen aktører innen naturbasert reiseliv i alle fylkene. – En samlet næringsoversikt er viktig for både å utvikle og skape trygge arbeidsplasser innen naturbasert reiseliv over hele landet, sier Grubben.

13

Nationen - Storsamling for reiseliv