Wijkkrant Noord ed1 2022

Page 1

Wijkkrant Noord is het nieuwsblad voor TilburgNoord. De krant wordt gemaakt door vrijwilligers en verschijnt in 2022 achtmaal.

NOORD EDITIE 1 | FEBR. 2022 | JAARGANG 23 | OPLAGE 10.250

W I J K K R A N T N O O R D. N L | F A C E B O O K . C O M / W I J K K R A N T N O O R D

p.04 p.04

Trouwe huurder woont al 50 jaar in appartement Bachflat

p.05

Gea Casadei Pratesi, een Zwitserse, Italiaanse Nederlandse in Tilburg-Noord

p.11

Ondernemend stel opent Streekwinkel in Udenhout

Norbertijnenparochie Heikant-Quirijnstok “Laten zien dat je meer bent dan de viering van zondagochtend om half elf.” Door: Hans Happel Vrijdagmiddag half twee. Ik bel aan bij het statige, monumentale pand van de pastorie aan De Schans. Denis Hendrickx, abt van de Norbertijnen van Berne, doet de deur open en laat me binnen. Ik heb mezelf uitgenodigd om met hem en Eveline Sitskoorn, Norbertijner participant, te spreken over het afgelopen jaar 2021. Voor de Norbertijnen een buitengewoon, bijzonder jaar.

Priorij De Schans opgeheven

In de ruime hal en gang, typisch voor zo’n oude pastorie, komt bij binnenkomst de geur van een zojuist genoten middagmaal mij tegemoet. Denis heeft tussen de middag een warme maaltijd bereid voor hemzelf en Harrie van de Berg, de laatste Norbertijn die nog op de pastorie woont. Harrie laat zich niet verkassen naar de abdij, zo gehecht is hij aan die vaste stek waar hij meer dan vijftig jaar pastoraal werk heeft verricht. Iedere vrijdag eet hij nog samen met abt Denis in de keuken van de pastorie, zoals zij vele jaren samen met andere Norbertijnen hun dagelijkse maaltijden gebruikten. De communiteit aan De Schans bestaat niet meer. Priorij De Schans hield definitief op te bestaan toen vorig jaar Arockiadoss Belavendran, Norbertijn en priester uit India, terugkeerde naar zijn thuisland. De priorij ontstond in 1964, toen de abt van Berne op verzoek van de bisschop van Den Bosch enkele van zijn Norbertijner broeders naar het nieuwe stadsdeel Tilburg-Noord zond om daar het pastoraat onder bewoners van de nieuwe wijk ter hand te nemen. Op het hoogtepunt bedienden deze paters drie kerken in Noord en leefden ze met een zevental broeders tezamen in twee panden aan De Schans.

Coronajaar 2021, een bijzonder jaar voor de Norbertijnen

Het had een groots en uitbundig gevierd feest moeten worden…. In 2021 vierden de Orde van Norbertijnen wereldwijd het 900-jarig bestaan van de congregatie, die door St. Norbertus in 1121 in het Noord-Franse Prémontré was gesticht. Maar opnieuw wierp de pandemie het nodige roet in de feestelijkheden. “De invloed van Corona op het kerkelijk leven valt niet te onderschatten” vertelt Denis Hendrickx me tijdens ons gesprek. “Het oude normaal komt in het kerkelijk leven niet meer terug. De vaste kerkgangers zijn hun zondagochtend anders in gaan delen. Het vaste ritme is eruit. Liturgische diensten kun je

Pastorie aan de Schans

ook streamen en thuis bekijken. De afgelopen twee jaar zijn er op de kerstavonden geen avond- en nachtmissen meer geweest. Ik denk dat de hausse van drie à vier kerstvieringen op één avond niet meer terugkomt”.

Hoe levensvatbaar is de Norbertijnenparochie in Tilburg-Noord?

“De Katholieke Kerk heeft de laatste jaren ferme klappen gekregen. Denk bijvoorbeeld aan het misbruik, maar niet alleen dat. Er is in de maatschappij sprake van een algehele ontkerkelijking. De oude volkskerk keert niet meer terug”, aldus abt Denis. “Kleine kernen van mannen en vrouwen die zich geïnspireerd voelen door wat 900 jaar geleden in Prémontré gebeurde, hebben wel perspectief. Religieuze gemeenschappen, zoals de Abdij van Berne,

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Voor een beter pensioen,

Voor een beterzorg, pensioen, zorg, wonen en veiligheid! wonen en veiligheid! www.50pluspartij.nl www.50pluspartij.nl/tilburg

Op 16 maart aanstaande zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Wijkkrant Noord heeft een aantal vragen voorgelegd aan de partijen die zich verkiesbaar stellen met het verzoek daarop te reageren. Zo kunt u lezen in hoeverre partijstandpunten overeenkomen met uw verwachtingen. De wijkkrant heeft de partijen ook gelegenheid gegeven om te adverteren. De redactie wil benadrukken dat zij op geen enkele wijze een politieke voorkeur of kleur vertegenwoordigt. De redactie stelt zich wat dit betreft neutraal op en wil u alleen oproepen gebruik te maken van uw democratische recht: GA STEMMEN!

/tilburg Adv.-nw.indd 1

26-01-22 12:16

kunnen daar een belangrijke rol in spelen. "De Norbertijnenparochie in Tilburg-Noord heeft daarom ondanks de afgenomen aanwezigheid van Norbertijner priesters in het pastoraal team nog volop mogelijkheden. “We dragen als parochie ook zorg voor het Heiligdom Peerke Donders en het Ronde Tafelhuis”. Daarnaast is het Norbertijner gedachtegoed niet exclusief voorbehouden aan de reguliere broeders en zusters van de orde. Lekenparticipatie is mogelijk. Zo bestaat de mogelijkheid om als participant deel te nemen aan het leven van de religieuze gemeenschap. Thea van Blitterswijk, directeur van het Ronde Tafelhuis en al jarenlang pastoraal werker in de parochie, is bijvoorbeeld zo’n participant.

Lees verder op pagina 8

>>>


P. 2 | W I J K K R A N T N O O R D | F E B R . 2 0 2 2

Babbeltrucs zijn van alle tijden Door: Lambert Winkelmolen Regelmatig wordt via de media gewaarschuwd voor nietsontziende oplichters die via babbeltrucs aan de deur argeloze bewoners geld afhandig maken. Ook ‘digitale babbeltrucs’, zoals phishing, maken voortdurend slachtoffers, waarbij mensen via e-mail, WhatsApp of sms naar nagebootste websites worden gelokt om daar -niets vermoedend- hun creditcardgegevens achter te laten

C OLOFON CORRESPONDENTIEADRES:

Wijkkrant Noord, De Symfonie, Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg. www.wijkkrantnoord.nl Facebook: facebook.com/wijkkrantnoord Twitter: @wijkkrantnoord/#wijkkrantnoord

'Een nieuwe Tijl Uilenspiegel'

Onder deze titel verschijnt in De Nieuwe Tilburgse Courant van 18 december 1892 een artikel over een handige oplichter die aan de Heikant en in Quirijnstok slachtoffers gemaakt heeft. Ter verduidelijking: Tijl Uilenspiegel was een personage uit onder meer de Nederlands-Duitse folklore, stammend uit de late middeleeuwen. Volgens de verhalen was hij een deugniet die vrij als een vogel door de Nederlanden en toenmalige Duitse gebieden trok en iedereen voor de gek hield met zijn streken. De verhalen over deze kwajongen waren in de 19e eeuw zeer populair bij jong en oud. Het artikel vermeld het volgende: ‘Verleden week deed zich aan den Heikant en in Quirijnstok een vreemd geval voor. Een rooie huzaar van het 3e regiment, gelaarsd en gespoord, klopt bij een landbouwer aan, opent de deur, zet de colbac (berenmuts) op tafel, werpt er de handschoenen naast, plaatst sabel en tasch in den hoek en zegt met een stuursch gezicht: “ik ben adjunct van de vee-inspecteur; vanmiddag komt de Majoor en zal onderzoek instellen naar den gezondheidstoestand van het vee; intussen zal ik den stal gaan zien”. De soldaat haalt een fleschen met eenig vocht voor den dag, betast een koe, wrijft het beest hier en daar, trekt een bedenkelijk gezicht en zegt; “Ja man het beest heeft ongedierte, uw stal zal door vijf man, die ge in kwartier krijgt, bewaakt worden”’. Of de boer nu hoog of laag springt en beweert dat de beesten op stal veelal last van het ongedierte hebben, ’t baat niet. De zoon van Mars verklaart, dat bij de ‘heerschende’ veepest streng gehandeld moet worden. Eindelijk toch – want een huzaar heeft een goed hart – laat hij zich verbidden. Als men hem 83 cent betaald zal hij de zaak met den Majoor afmaken. De boer geeft liever die enkele centen dan vijf man in kwartier te krijgen. De 83 centen verdwijnen in den bodemloozen zak, zooals slechts een soldaat heeft. Thans wordt de huzaar spraakzamer, vertelt dat hij weldra den dienst verlaat om bij de veeartsenij over te gaan, als wanneer hij 30 gulden daags kan verdienen. Met een militair salut verdwijnt de deskundige, om op verschillende plaatsen van voren te beginnen. Hoeveel boerderijen hij heeft bezocht en hoeveel malen 83 cent opgestreken, zal wel niet bekend worden, daar de boeren zich schamen te bekennen, dat zij zich zo hebben laten beetnemen. Deze nog steeds zeer herkenbare schaamte zorgt ook nu nog dat veel oplichterstrucs lang voor het grote publiek verborgen blijven en dat deze niets en niemand ontziende criminelen slachtoffers kunnen blijven maken.

Scan de code hiernaast om naar onze facebookpagina te gaan.

DE KRANT WORDT VERZORGD DOOR DE VOLGENDE VRIJWILLIGERS: Coördinator: Peter Korsmit Redactie: Myriam Krol, Ab Kuiper, Jacques van der Borght, Miek Korsmit, Hans Happel, Safaa Bouzambou en Ria de Kock Lay-out: Ria de Kock en Jasper Razenberg Medewerkers: Henk de Kock, Marco van der Sijpt, Jessica Köhler-Bracke, Ad van Dunen Cora Rooijakkers Wijkkrant Noord valt als werkgroep onder juridische verantwoordelijkheid van de wijkraden Noordraad Heikant-Quirijnstok en Stokhasselt DRUKWERK: DKZET E-MAIL

redactie@wijkkrantnoord.nl tips@wijkkrantnoord.nl jeugdpagina@wijkkrantnoord.nl BEZORGKLACHTEN: Stuur binnen een week na verspreiding een e-mail met vermelding van adres en postcode naar bezorging@wijkkrantnoord.nl

Rode Huzaar

ADVERTENTIES VIA: advertenties@wijkkrantnoord.nl of tel. 06-10 26 08 89 Digitale foto’s apart aanleveren: Minimaal 2500px (bxh) Maximaal 4000px (bxh) in jpg Alle edities zijn ook digitaal te lezen op onze website: www.wijkkrantnoord.nl DE REDACTIE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN INGEZONDEN STUKKEN EN BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR KOPIJ IN TE KORTEN OF TE WEIGEREN

Een illustratie van Tijl Uilenspiegel in een 19e eeuws boek

Voor editie 2 van 2022, die uitkomt op 19 t/m 21 maart 2022 moet de kopij binnen zijn op 18 februari 2022

Vragen of opmerkingen? Ga naar lajwinkelmolen@hotmail.com

Wandelingen op inschrijving 2022

Wijzigingen wandelingen voorbehouden

De Stadsgidserij verzorgt in 2022 weer een aantal mooie wandelingen door de stad. Deelname is alleen op basis van inschrijving. Ingeval u niet over Internet beschikt kunt u zich ook telefonisch aanmelden via (06) 48 26 27 11. De Corona Crisis speelt een belangrijke rol ten aanzien van de wandelingen. Onze maximale groepsgrootte is 12 personen. We respecteren de 1,5 mrt. norm en ingeval van verkoudheidsklachten verzoeken we om niet mee te wandelen. Indien nodig en mogelijk worden extra wandelingen ingezet. Onze agenda is onder voorbehoud. Afhankelijk van de besluitvorming kabinet inzake Covid-19 zullen wandelingen wel of geen doorgang vinden. Zaterdag 19 februari 13.00 uur Westendwandeling. Inschrijven: hal@stadsgidserij.nl Over sommige delen van de stad valt zoveel te vertellen dat er met recht een wandeling aan wordt gekoppeld. ‘t Westend is zo’n voorbeeld van een wijk die, door zijn veelzijdigheid alleen al, het wandelen meer dan waard is. Vanaf Stapperij De Korenbloem nemen we u o.a. mee door Zorgvlied waar we uiteraard stilstaan bij het verhaal van Mariengaarde, we steken over naar de (voormalige) kerk aan de Ringbaan-West, vervolgen langs het oude Rex-theater, het Kromhoutpark, het monument voor Coba Pulskens en de watertoren. Het ene verhaal volgt het andere vrijwel naadloos op, ook al zijn ze allemaal verschillend. Een uniek stukje Tilburg dat veel interessante sporen achterliet.Start: Stapperij de Korenbloem, Bredaseweg Tilburg. Kosten € 5.00 p.p. Zaterdag 5 maart 13.00 Centrumwandeling. Inschrijven: teunissen@stadsgidserij.nl De centrumwandeling wordt steeds populairder voor mensen buiten de stad, maar is eigenlijk ook een must voor ‘echte’ Tilburgers. Vaak verwonderen die zich namelijk nog het meest over hetgeen de eigen stad voor hen in petto blijkt te hebben. Bijzondere dingen waar ze tientallen keren aan voorbij zijn gegaan zonder ze op te merken. Natuurlijk doorspekt met leuke anekdotes en

wetenswaardigheden van de stadsgids. Na de centrumwandeling bent u in ieder geval zeker geen vreemdeling meer in eigen (binnen)stad. Natuurlijk is -zoals altijd- het standbeeld van Willem II op De Heuvel het vertrekpunt van deze wandeling. Met uitgestoken hand wijst ‘onze’ koning immers al jarenlang de weg naar al het moois dat hartje Tilburg te bieden heeft. Start: Standbeeld Willem II Heuvel, Tilburg. Kosten € 5.00 p.p. Zaterdag 12 maart 13.00 uur Spoorzonewandeling. Inschrijven: bruggen@stadsgidserij.nl We nemen u graag mee door de immens populaire Spoorzone. De plek waar - om in de juiste termen te blijven- ontwikkelingen elkaar in sneltreinvaart opvolgen. Dit tweede centrum van Tilburg wordt steeds meer trendsetter in een stad die flink aan de weg timmert. En dan te bedenken dat het gebied achter het station (D’n Atelier) vroeger zelfs als ‘Verboden Stad’ werd gezien. Wie er niet werkte, mocht er ook niet komen! Natuurlijk bezoeken we tijdens onze wandeling de LocHal, de nieuwe ‘huiskamer van Tilburg’ die wordt overladen met complimenten en prijzen uit binnen- en buitenland. Maar er valt uiteraard nog veel meer te ontdekken. Graag vertellen de stadsgidsen u anekdotes uit het verleden en plannen voor de toekomst. Maar bovenal geven ze u een kijkje achter de schermen van wat er

al (nog) staat. Daarbij bekijken we ook verschillende gebouwen vanbinnen en werpen we een blik op de maquette van het gebied. Al met al meer dan de moeite waard om eens mee te lopen. De voorgaande wandelingen bleken erg populair en waren snel volgeboekt. Zorg dus dat u deze keer de trein niet mist en spoor met ons mee door een rijk verleden op weg naar een verrassende toekomst! Start: Burgemeester Stekelenburgplein, Tilburg. Kosten € 5.00 p.p. Vrijdag 18 maart 13.00 uur Koning Willem II wandeling. Inschrijven: reuver@stadsgidserij.nl Uiteraard verdient onze koning een eigen wandeling bij Stadsgidserij Tilburg. In de voetsporen van Willem II wandelen we door het centrum en staan we stil op alle plaatsen waar hij herinneringen voor ons heeft achtergelaten. De Lancierskazerne, het standbeeld en het paleis komen zeker aan bod, maar ook vrouwke Van Hest, Guus Hersmus en zijn lievelingspaard Wexy maken hun opwachting. Want er valt uiteraard nog veel meer te vertellen over ‘onze’ koning die hier vrij kon ademen en zich zo gelukkig voelde in zijn geliefde Tilburg. Totdat hij er op 17 maart 1849 zijn laatste koninklijke adem uitblies...! Start: Standbeeld Koning Willem II, Heuvel Tilburg . Kosten 5,00 p.p.


P. 3 | W I J K K R A N T N O O R D | F E B R . 2 0 2 2

Om over naar huis te schrijven Persoonlijke notities over opmerkelijke zaken

Door: Jacques van der Borght

www.rondetafelhuis.nl

HET RONDE TAFELHUIS ACTIVITEITEN IN EN ROND HET RONDE TAFELHUIS Het Ronde Tafelhuis is weer open! Langzaam starten onze activiteiten weer op. U kunt weer aansluiten voor een heerlijke maaltijd uit onze Wereldkeuken. Ook afhalen is weer mogelijk. U bent van harte welkom iedere werkdag tussen 11.30 en 14.30 uur.

Met Facebook heb ik nooit iets gehad maar ik gebruik wel Twitter. U kent dat waarschijnlijk vooral van de horrorverhalen die de ronde doen; bedreigingen van politici en andere publieke figuren. Ik kan u ook verzekeren dat dit regelmatig alle perken te buiten gaat waarbij het schokkend is wat mensen elkaar aandoen. Als ik al ooit getwijfeld heb of er een grens is aan vrijheid van meningsuiting? (VvM op Twitter). Nou en of die er is! Je kunt niet zomaar alles zeggen en roepen en je kunt wel degelijk te ver gaan.

HET RECHT OM TE ZIJN: lezing, film en boekentafel. Meermalen moesten wij de start van het VerHalenHuis programma ‘Recht om te zijn’ uitstellen. Intussen vertrouwen wij erop dat de bijeenkomst met Mardjan Seighali op 3 maart door kan gaan. U kunt hiervoor aanmelden. Entree € 10,=. Mardjan gaat in gesprek met Paul Cornelissen, projectleider van ForWart in Tilburg-Noord. In dit nummer van de Wijkkrant vindt u een artikel over deze boeiende vrouw. Mardjan Seighali heeft een boek en film voorgedragen voor onze Boekentafel en Filmavond.

Twitter kent echter ook een andere kant. Mijn bubbel (de mensen die ik volg en die mij volgen) bestaat vooral uit journalisten, wetenschappers, politici, feministen en kunstenaars. Daar liggen mijn interesses en dat zijn de mensen die zaken te melden hebben die ik interessant vind. Even geleden postte een jonge kunstenaar dat ze een tandartsrekening had gekregen van €500 waar ze niet op gerekend had. Ze was in paniek want wist niet hoe ze moest betalen. “Zet toch een Tikkie op je tijdlijn”, suggereerde iemand. Enigszins beschaamd deed ze dat en zie… het bericht werd gedeeld en een dag later(!) was er meer gestort dan ze nodig had. Ze was er beduusd van en het teveel heeft ze overgemaakt naar een goed doel. Een jonge vrouw maakt elk jaar Kerstpakketten voor mensen die in armoede leven. Ze zet daarvoor eveneens een Tikkie online waarop gedoneerd kan worden maar krijgt ook spullen in natura (een bedrijf doneerde bijvoorbeeld 100 rookworsten). Ze heeft dit jaar 120 mensen een Kerstpakket kunnen brengen. Dat emotioneert me; gewoon jonge mensen die iets voor anderen willen doen. Zo lief! Gisteren kwam mij een bericht onder ogen dat de ouders van een Syrische jonge vrouw met een verstandelijke beperking en ernstig overgewicht, geen geld hebben om kleding in haar maat te kopen. Dat bericht kwam van een Christelijke digitale krant en iemand uit de omgeving van Apeldoorn had dat gedeeld op Twitter. Iemand die ik volg had dat weer verder gedeeld, vandaar dat ik het tegenkwam. Ik ken iemand die het afgelopen najaar een ‘gastric bypass’ (populair gezegd een maagverkleining) heeft ondergaan en inmiddels heel veel kilo’s lichter is. “Wil jij jouw kleding die te groot is geworden schenken aan een goed doel?” stuurde ik via Whatsapp. Haar reactie was kort maar krachtig: “Kom maar halen”. De persoon in kwestie was weliswaar te zwaar maar heeft een goede smaak en kennelijk ook de middelen om mooie kleding aan te schaffen. Via Twitter contact gelegd met degene die de oproep had geplaatst voor dat Syrische meisje in Zeeland. Een enorme berg merkkleding in haar maat, inclusief winterjassen, colberts, talloze jurken, broeken en leggings, heeft inmiddels zijn weg naar haar gevonden. En weer schiet ik vol als ik me realiseer dat we met een stel wildvreemde mensen uit het hele land binnen een dag zo’n mens in nood hebben kunnen helpen. @BorghtJacques

Wil je snel Nederlands leren?

10 maart 12.30-14.30. Boekentafel rond het boek Brieven aan mijn kleinzoon van Abel J. Herzberg. Het is mogelijk om hierbij ook een lunch te gebruiken. Entree € 12,50 met lunch, alleen boekentafel € 5,=. 15 maart 19.30-21.30. Filmavond: Dancer in the Dark van Lars von Trier met muziek gecomponeerd en gezongen door Björk, die tevens de hoofdrol speelt van de naar Amerika geëmigreerde Tsjechoslowaakse Selma. De immigrante Selma werkt daar dag en nacht in een fabriek om geld te verdienen voor de operatie van haar zoontje. Als Selma op een dag thuiskomt en ontdekt dat haar spaargeld is verdwenen, gaat ze verhaal halen bij haar buurman, die haar bedreigt met een wapen. Er ontstaat een worsteling, waarbij Selma hem doodschiet. Er komt een rechtszaak, waarbij Selma een verzonnen verhaal vertelt dat ze het geld spaarde en opstuurde naar haar vader in Tsjecho-Slowakije. De leugen komt uit. Selma wordt door de jury ter dood veroordeeld. Entree € 5,=, inclusief koffie of thee Aanmelden voor deze activiteiten: reserveren@rondetafelhuis.nl.

Oproep vrijwilligers voor taallessen

Nu wij het coronavirus wat meer onder controle lijken te krijgen, zien wij een toename van wijkbewoners die graag geholpen worden met het leren van onze taal. Wilt u helpen? Het Ronde Tafelhuis verzorgt in een boeiende omgeving taallessen. Wij zijn daarvoor op zoek naar mensen die hierbij willen helpen. Daar zijn vele mogelijkheden voor, zowel een lesprogramma volgen als het hebben van een gesprekje uit de krant, Libelle of de Groene Amsterdammer. Aanmelden en meer informatie: zaher@rondetafelhuis.nl

Sop- en Zeepplank

Eenmaal per maand ziet u in het Ronde Tafelhuis een lange rij mensen die zich melden voor onze Sop- en Zeepplank. Onze parochie levert hieraan een belangrijke bijdrage. Uw producten voor de badkamer, schoonmaakkast of wasmachine worden heel dankbaar in ontvangst genomen. Tegen een kleine vergoeding kunnen mensen die zijn aangemeld via ons VerWijsspreekuur hiervan gebruik maken. In de Mariakerk aan de Schans en in de Goirkese kerk kunt u uw Sop- en Zeepproducten inleveren, maar ook tijdens openingsuren van het secretariaat of in het Ronde Tafelhuis. Wij zeggen vaak: een mooie aanvulling op de Voedselbank, zeker voor gezinnen met kinderen.

Nederlands voor anderstaligen: In februari 2022 starten aan het ROC weer enkele cursussen Nederlands voor anderstaligen. De cursussen stappen in op elk niveau: voor middelbaar en hoger opgeleide volwassen anderstaligen, voor anderstaligen met weinig vooropleiding en zelfs voor anderstaligen gericht op alfabetisering. De leslocatie van het ROC is aan de Gershwinstraat 10 in Noord. Wil je de cursussen ’s avonds volgen, dan kan dat in het ROC aan de Stappegoorweg 183 in Tilburg Zuid. Voor de meeste cursussen betaal je een bijdrage en schaf je zelf de leermiddelen aan, maar de alfabetiseringscursus is gratis.De taalcursussen maken geen deel uit van inburgering; voor inburgering biedt het ROC ook trainingen. Kijk daarvoor op de website roctilburg.nl Voor meer informatie over alle taaltrainingen van het ROC kun je binnenlopen bij het spreekuur dat elke woensdag van 16.00 uur tot 17.00 uur aan de Gershwinstraat 10 in Tilburg-Noord is. Of bel of mail met (088) 293 44 41 of via infopunt@roctilburg.nl of kijk op roctilburg.nl

Uw iphone is kapot ? Uw laptop of pc is heel traag ? Bij CityComputers in Tilburg Noord bent u op het juiste adres voor een supersnelle en goedkope reparatie van uw laptop, pc, tablet of smartphone ! Dit al 16 jaar ! Bijv:Uw iphone scherm gerepareerd al vanaf 35,Bijv:Uw laptop/pc 5x sneller met ssd upgrade 99,-

Bel voor afspraak of kom langs ! De meeste reparaties zijn klaar binnen 30 minuten terwijl u wacht, onder genot van een verse kopje koffie of thee ! City Computers Tilburg, sinds 2002 úw computer en smartphone winkel in Tilburg Noord ! Leharstraat 107-b (tegenover dierenspeciaalzaak Baloeke) Telnr: 0135820322 / app : 0641495215 / www.citycomputers.nl


P. 4 | W I J K K R A N T N O O R D | F E B R . 2 0 2 2

Al vijftig jaar een trouwe huurder Tekst en foto: Myriam Krol Paul Briels ontvangt me in zijn appartement op de 13e etage van de Bachflat. De Bachflat is een van de drie reuzenflats die aan de poort van Noord staan, langs het kanaal. Paul woont er sinds 1971. ‘De flat werd op 19 november 1971 opgeleverd en wij kwamen er op 22 november 1971 wonen. Ze waren nog bezig de etages onder ons te stuken. Van boven naar beneden trokken de mensen er achtereenvolgens in. Alles was nog brandnieuw.’

Het uitzicht vanaf de 13e etage

Afgelopen november woonde Paul 50 jaar in de flat. WonenBreburg zette hun trouwe huurder in het zonnetje met bloemen, bonbons, een cadeaubon en het pas verschenen boek ‘Heikant een Wereldwijk’. Het was een grote verrassing voor Paul. Het boek vindt hij prachtig. Na 50 jaar mag je jezelf wel een Heikanter noemen toch? Ook al is Paul niet geboren in deze wijk. Paul werd 76 jaar geleden geboren aan de andere kant van Tilburg. Het gezin woonde aan de Ringbaan West. Als kleine baby liep Paul een zeer ernstige meningokokkeninfectie op. Hij kroop door het oog van de naald en moest als klein kind naar een internaat voor speciaal onderwijs. Hij had zo’n heimwee en herinnert zich nog goed de op-

De Bachflat

Paul in zijn woonkamer in het appartement

luchting toen hij eindelijk in Tilburg naar school mocht. "Ik ging dagelijks op mijn stepje. Ik had een moeilijke start in het leven waardoor ik een leerachterstand opliep, maar heb wel een fijne jeugd gehad." Zijn moeder werd op haar 52e weduwe en wilde graag zorgelozer wonen door een appartement te gaan huren. De nieuwbouw in Noord lonkte en Paul verhuisde met zijn moeder en een nog thuiswonende zus naar de Bachflat. Met zijn drieën hadden ze het prima naar hun zin in de ruime flats van Wonenbreburg. "De Bachflat heeft 16 etages en in totaal 356 appartementen. Het is een dorp op zich," vertelt Paul. Wonen op de 13e etage heeft zijn eigen uitdagingen. Paul herinnert zich nog dat ze een parasol op het balkon hadden, en ineens was het ding verdwenen. "Hoe kan dat nou" vroeg hij zich af. Toen bleek dat de wind er onder was geschoten en de parasol van het balkon naar beneden was gewaaid. "We hebben toen een elektrisch zonnescherm aan de gevel laten maken." Paul woonde jaren samen met zijn moeder in de flat. Hij werkte in de textielindustrie, bij drukkerij Gianotten en nog vele jaren bij de Diamantgroep. "Ik was net een half jaar met de vut toen mijn moeder overleed, ze was bijna 93. Toen ben ik in een zwart gat gevallen, maar samen met

mijn familie krabbelde ik langzaam toch weer op." Paul laat de woonkamer, het balkon en de eetkamer zien. Het is een prachtig appartement, keurig bijgehouden en bijzonder smaakvol ingericht. Er klinkt zacht klassieke muziek, een hele grote liefhebberij van hem. We drinken lekkere koffie uit mooi porselein. Op mijn vraag of zijn moeder deze meubels had uitgezocht, reageert Paul ontkennend. Het is allemaal van zijn hand. "Dat dressoir is best nieuw, en moest door een hijskraan omhoog getild worden, het paste nét niet in lift. Ook al had ik berekend dat het precies zou passen." Paul vertelt dat er nog drie bewoners van het eerste uur zijn in de Bachflat. "Toen we hier kwamen wonen was er nog bijna geen nieuwbouw in Noord. De drive-inwoningen waren er nog niet. Er was een zandpad en het Lijnsheike was nog zo’n gemoedelijk boerenstraatje. Je had verder nog de Leharstraat en de Schans. Als jonge man was ik vroeger al eens voorbij het kanaal gaan kijken, naar dit boerengebied. Ik vind het leuk dat de straten nu allemaal componisten zijn. Ik kan niet zonder muziek, dus deze wijk past wel bij mij." Dank je wel Paul voor je gastvrijheid en we wensen je nog fijne jaren in je appartement toe!

Wordt verwacht: Mardjan Seighali in het Ronde Tafelhuis Op donderdag 3 maart gaat Paul Cornelissen, projectleider van ForwArt in PACTwijk Noord, in gesprek met Mardjan Seighali over het thema ‘identiteit’.

Het recht om te zijn

Hoe kijken wij naar onszelf en hoe belangrijk vinden wij het hoe anderen naar ons kijken? We menen dat de beantwoording van deze twee vragen een antwoord is op wie we zijn, op onze identiteit. Maar bestaat er wel zoiets als identiteit? Koningin Maxima ging op zoek naar de ‘Nederlandse identiteit’, maar kon hem niet vinden. Massaal vielen opiniemakers over haar heen. Kijken wij anders naar hen die zeggen dat zij uit Beiroet of Marrakesh komen dan naar mensen uit Maastricht of Delfzijl? Willen we eigenlijk niet gewoon als mens gezien worden? Heeft ieder van ons niet gewoon het recht om te zijn? Over dit soort vragen organiseert het VerHalenHuis in 2022, als Covid 19 het toelaat, een serie gesprekken met bekende Nederlanders van allochtone afkomst, met als titel ‘Het recht om te zijn’. Uitgenodigd zijn Sinan Çankaya, auteur van het spraakmakende boek ‘Mijn ontelbare identiteiten’, tv-presentator Kefa Allush en Mardjan Seighali, directeur van de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF tevens voorzitter van het Humanistisch Verbond. De laatste zal donderdag 3 maart, indien de lockdown is opgeheven, in het Ronde Tafelhuis acte de présence geven.

In gevangenschap in Iran

Mardjan Seighali werd in 1964 in Noord-Iran geboren. Toen er in 1978 een einde kwam aan het regime van de sjah ontstond bij haar interesse voor politiek. Nadat het bewind in 1979 in handen kwam van ayatollahs onder leiding van Khomeini, sloot zij zich aan bij een progressieve partij om te strijden voor vrijheid en gelijke kansen. Ze

verspreidde pamfletten en ging naar bijeenkomsten waar ze deelnam aan discussies. Vanwege deze politieke activiteiten moest ze op 17-jarige leeftijd een paar maanden onderduiken bij haar tante in Teheran. Toen ze besloot en het aandurfde terug te keren naar haar ouderlijk huis om daar het Perzisch nieuwjaarsfeest te vieren, werd ze gearresteerd terwijl ze lag te slapen, waarna zij 1,5 jaar in de gevangenis zat. Ze heeft in detentie dagelijks met doodsangst geleefd, ze is gemarteld en verschillende vrouwen waarmee ze gevangen zat zijn geëxecuteerd. Seighali kwam uiteindelijk vrij nadat haar ouders in een deal met het regime, waarin veel losgeld werd betaald, overeenkwamen dat ze zou trouwen en niet meer zou studeren of werken. Na enig verzet tegen het afgedwongen huwelijk trouwde ze met Rasul, een vriend die ze al langer kende. Ze kregen twee zoons.

De vlucht naar Nederland

de reclassering en bij Erfgoed Nederland. Sinds 2013 is ze directeur en bestuurder van de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. In juni 2016 kwam ze in de Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens, en sinds 21 november 2020 is Seighali voorzitter van het Humanistisch Verbond.

In 1989 filmde Rasul als cameraman in het geheim een executie met de bedoeling de beelden het land uit te smokkelen. Hij werd betrapt, moest halsoverkop vluchten en kwam in Nederland terecht. Mardjan Seighali ging met haar kinderen weer bij haar ouders wonen. Ze werd verschillende keren opgepakt. Ze deed meerdere mislukte vluchtpogingen. In 1990 nam Rasul weer contact met haar op en vertelde met een subtiele hint dat hij in Nederland was en gaf zijn telefoonnummer. Kort daarna lukte het met behulp van een mensensmokkelaar om met haar twee kinderen te vluchten. Ze kwam naar Nederland, vroeg asiel aan en kwam in een AZC terecht. Daar leerde ze Nederlands om vervolgens te kunnen gaan studeren. In 1997 voltooide ze haar studie maatschappelijk werk en maatschappelijke dienstverlening. Van 1996 tot 2013 was Mardjan Seighali werkzaam bij onder meer jeugdzorg, Mardjam Seighali


W I J K K R A N T N O O R D | F E B R . 2 0 2 2 | P. 5

Kijk, mijn wijk ...

een plaatje met een praatje

Tilburg-Noord belichaamt de multiculturele samenleving met inwoners van wel 120 verschillende nationaliteiten. De wijkkrant portretteert deze mensen; Miek fotografeert, Jacques interviewt. In iedere editie een mooi plaatje met een praatje.

Door: Jacques van der Borght en Miek Korsmit

tie met haar vriendin in Lugano, Zwitserland, leert ze een Zwitsers meisje kennen en gaat daarmee corresponderen. Uiteindelijk gaat ze als au pair naar Basel. Dat valt zeker in het begin niet mee, ze verstaat er geen woord want er wordt daar geen Hoogduits gesproken maar ‘Schwyzerdütsch’, “Toch ging er na een paar maanden een knop om en leerde ik dat in korte tijd spreken. Zwitsers kunnen dat erg waarderen. Ik moest hard werken in de huishouding maar hielp ook mee in het bedrijf, die mensen hadden een pompstation. Ik moest van alles doen, ze hebben echt van me geprofiteerd.”

Casadei Pratesi

Ik ben een open boek

Gea Casadei Pratesi heeft vijftig jaar in Zwitserland gewoond en gewerkt. En hoewel die naam anders doet vermoeden is zij van geboorte Nederlandse, haar meisjesnaam is Geertje Anna van den Ende. Ze wordt vlak voor de oorlog geboren in Rotterdam maar het gezin verhuist al snel naar Dordrecht. Haar vader verliest ze als ze één jaar oud is. Hij werkt op een drijvende bok in Terneuzen, in de ijzige kou krijgt hij een acute vorm van reuma die op zijn hart slaat. Haar moeder blijft alleen achter met twee kinderen in een tijd waarin hiervoor nog geen verzekeringen bestaan. “Mijn moeder was een sterke vrouw, een vissersdochter, ze kon alles; koken, naaien, breien, wol spinnen.” In het laatste oorlogsjaar evacueert het gezin naar Wieringen (kop van Noord-Holland) en blijft daar uiteindelijk een jaar, ze kunnen niet terug vanwege bombardementen op het spoor; er rijden geen treinen meer. Ze herinnert zich de ingekwartierde Duitsers, hun aftocht en het wittebrood dat iedere familie bij de bakker kon gaan halen op de dag van de bevrijding. “Dat was gewoon koek voor ons.”

De Jan Ligthartschool

Haar moeder hertrouwt met een weduwnaar met twee kinderen. “Vooral mijn zus heeft dat heel moeilijk gevonden.” In 1953 verhuizen ze naar Tilburg omdat haar stiefvader hierheen moet vanwege zijn werk. “Ik kwam terecht op de Jan Ligthartschool en die was in die tijd niet best; ik was mijn klasgenoten ver vooruit. Ik werd echter elke dag om vier uur meegenomen door de hoofdonderwijzer die mij bij hem thuis heeft klaargestoomd voor de HBS, de Willem II aan de Ringbaan Oost.” (ze heeft nog steeds reünies met haar eindexamenklas 1957) Tijdens een vakan-

“In de zomer leerde ik mijn man kennen. Die was door zijn moeder op de trein gezet vanuit Italië naar Zwitserland omdat hij daar een betere toekomst zou kunnen opbouwen. Het Italiaanse consulaat heeft hem daarin geweldig ondersteund. Mijn man is geadopteerd, zijn moeder, een oorlogsweduwe, is omgekomen bij een bombardement. Vanwege de adoptie heeft hij die dubbele achternaam, in Italië raak je namelijk nooit je eigen naam kwijt. Na mijn periode als au pair ben ik teruggegaan naar Nederland. Mijn ouders wilden niet dat ik een Italiaanse vriend had. Na een jaar ben ik toch weer teruggegaan naar Zwitserland en gaan werken bij een bedrijf in de drukwerkvoorbereiding. Daarna ben ik overgestapt als exportsecretaresse naar een internationale firma in lasmaterialen. Toen de directie zich vestigde in Zwitserland werd ik directiesecretaresse. Dat leverde wel eens scheve ogen op bij collega’s omdat die vonden dat zo’n baan eigenlijk door een Zwitserse gedaan moest worden. Maar ja, ik sprak de vereiste talen en dat was belangrijk voor een internationaal opererend bedrijf. Zwitsers zijn een apart volkje; wat afstandelijk, het systeem is kapitalistisch, je bent voor jezelf verantwoordelijk en je kunt met vlijt veel bereiken. In de jaren zestig hadden de Zwitsers heel wat vooroordelen tegen gastarbeiders. Ik werd gewoon gezien als buitenlandse, maar Italianen (mijn man!), Spanjaarden en Portugezen waren ‘gastarbeiders’ en daar had men een mening over. Vaak heb ik me eraan gestoord hoe met gastarbeiders werd omgegaan. Oh, ik heb zo’n hekel aan dat woord!”

“Ik zou met niemand willen ruilen”

In 1965 trouwt Gea met de liefde van haar leven in Nederland. Ze betrekken een klein appartement in Zwitserland. Haar man is erg introvert en kampt met veel onverwerkt verdriet uit het verleden. “De eerste vijf jaar van ons huwelijk heb ik nodig gehad om mijn man te laten worden wie hij eigenlijk was. We hebben bewust geen kinderen; mijn man niet door zijn jeugdtrauma’s en ik doordat ik hem alle liefde wilde geven die ik in me had.” Samen bouwen ze hun droomhuis in Italië en gingen er wonen. Dat hebben ze een jaar volgehouden. Als je gewend bent aan het ordelijke Zwitserland moet je in Italië wel aan heel veel wennen. Gea’s Italiaanse man placht te zeggen: “Als toerist geniet ik van Italië maar ik vind het geen fijn gevoel om burger van dit land te zijn.” Ze hebben het Italiaanse huis verkocht en zijn in Zwitserland gebleven. Als haar man ziek wordt, is dat heel bitter. Hij heeft asbestkanker en het is nooit duidelijk geworden waar of hoe hij dat heeft opgelopen. Ze heeft hem thuis verzorgd tot zijn laatste adem. Hij overlijdt in 2007. Nooit zal ze de woorden van hun geweldige huisarts vergeten: “Ik heb in een huis nog nooit zoveel liefde gezien.”

Terug naar Tilburg

Gea woont prachtig in Zwitserland en heeft daar ook een vriendenkring. Toch is dat anders dan in Nederland. Daar bij zal ook wel meespelen dat je je nooit echt Zwitsers voelt ook al spreek je de taal (Ze spreekt vloeiend Duits en Italiaans). “Ik hou van taal, ik lees graag en ben trots op mijn talenkennis.” Ze krijgt contact met haar eerste vriendje; ze had even verkering met hem op haar achttiende maar dat vonden haar ouders niet goed omdat hij katholiek was en zij protestant. Hij ligt ongeneeslijk ziek met longkanker in het ziekenhuis. Ze komt spoorslags naar Tilburg en logeert in de Postelse Hoeve. Vanuit Zwitserland koopt ze haar huidige appartement aan de Brucknerlaan op basis van de tekeningen en brochure. Voor deze man besluit ze weer in Tilburg te gaan wonen, ze heeft voor hem gezorgd tot hij stierf. Haar definitieve verhuizing naar Tilburg heeft hij niet meer mogen beleven.

Sehnsucht

Inmiddels is Gea op een leeftijd dat haar steeds meer mensen gaan ontvallen. Haar beide zussen en broer zijn inmiddels overleden. Ze heeft een vriend, een klasgenoot van vroeger die gezondheidsproblemen heeft. Ze doet veel voor hem. “Ik ben er voor de ander.” Ze is een gevoelsmens en kijkt terug op een geweldig leven. “Ik heb af en toe ‘Sehnsucht’ (verlangen, red.) naar mijn vader die ik nooit gekend heb.” Ze laat ons foto’s zien en haar oude poëziealbum. Ze wil graag iets betekenen voor anderen en zou bijvoorbeeld wel huiswerkbegeleiding of taalles willen geven. “Maar dan kom je terecht bij een of andere instantie en moet je op cursus. Ik heb zelf genoeg in huis, ik heb in Zwitserland Duitse les aan asielzoekers gegeven. Woordenkennis doet ertoe, daarmee leer je een taal spreken en later kun je je in de grammatica verdiepen. Ze was in Syrië toen de burgeroorlog daar nog niet woedde en voelt zich betrokken bij vluchtelingen uit dat land. Afijn… We hadden nog uren door kunnen praten, Gea heeft een boeiend leven geleid en dientengevolge veel verhalen te vertellen. Maar eigenlijk zijn er maar 600 woorden beschikbaar voor Kijk mijn Wijk en we zitten al op ruim het dubbele. We kijken terug op een mooi gesprek met een heel interessante wijkbewoonster. Dank je wel Gea Casadei Pratesi- van den Ende.

Persoonlijk, transparant en professioneel

Fysiotherapie na Covid-19 Bent u hersteld van het corona virus maar heeft u restklachten? Neem contact op met onze praktijk. Een gespecialiseerd team van fysiotherapie, ergotherapie en diëtiste werkt samen met u aan uw herstel. Benatzkystraat 38 • Beethovenlaan 330 013 5470257 • info@fysiosport-mb.nl www.fysiosport-mb.nl

Waarom naar de mondhygiënist: U kunt een bezoek brengen aan de mondhygiënist om bestaande mondproblemen te verhelpen of te verminderen. Daarnaast is de mondhygiënist er ookom gaatjes en tandvleesontstekingen te voorkomen. Heeft u dus geen last van mondproblemen, maar wilt u wel een fris en gezond gebit behouden? Ook dan bent u van harte welkom. Wist u dat u voor de mondhygiënist geen verwijzing nodig heeft? U kunt rechtstreeks een afspraak maken. Tel. 013-2083450

www.mondhygiene-akkerman.nl

Beethovenlaan 171, 5011 LE Tilburg

Plan snel een eerste afspraak in en krijg een

GRATIS AG GOODIEB T.W.V. €20,-


P. 6 | W I J K K R A N T N O O R D | F E B R . 2 0 2 2

Het Zwaailicht..............

Babbelaars

Stroomstootwapen

Vanaf begin 2022 worden ruim 17.000 politiemensen, werkzaam in de incidentafhandeling, opgeleid in het gebruik van het stroomstootwapen. Onderzoek en praktijk wijzen uit dat het wapen escalatie voorkomt en zo een goede aanvulling is op de wapenuitrusting van de basispolitiezorg.

Wanneer zet de politie het stroomstootwapen in?

Het stroomstootwapen is een geweldsmiddel dat politiemensen bij direct dreigende gevaarsituaties kunnen inzetten. Inzet van het stroomstootwapen is bedoeld om gebruik van zwaardere geweldsmiddelen of zwaar fysiek geweld, met soms blijvende schade, te voorkomen. Als de situatie daarom vraagt, mag de politie geweld gebruiken. Het geweld moet dus noodzakelijk zijn, effectief, maar ook in verhouding. Wanneer de politie geweld mag gebruiken staat beschreven in de ambtsinstructie/geweldsinstructie. Het stroomstootwapen mag niet langer dan strikt noodzakelijk worden gebruikt. Dit blijft een overweging die de bedienaar van het stroomstootwapen in elke afzonderlijke praktijksituatie moet maken. Over het algemeen is het toedienen van een stroomstoot van vijf seconden voldoende. Dit wordt de ‘window of opportunity’ genoemd; het geeft politiemensen de mogelijkheid de verdachte te benaderen en onder controle te krijgen. Foto: Miek Korsmit

Door: Marco van der Sijpt Laten we maar meteen met de deur in huis vallen: het gaat niet goed met de goede voornemens. Daar sta ik vast niet alleen in, herkennen jullie dat ook? Op 1 januari begin je vol goede moed en overtuiging en dan langzaam sluipt het er toch in gaandeweg het jaar. Je blijft er wel steeds in geloven en het lijkt alsof je gestaag je doel bereikt. Stap voor stap. Kilo voor kilo. Blaadje voor blaadje. De scheurkalender baalt als een stekker. Het ging zo goed. Elke dag een stukje lichter en meer dan stralend begon hij aan de kerstdagen. Het zelfvertrouwen dat diep van binnen kwam, vulde de ruimte met licht en warmte. Zelfvertrouwen dat terecht bleek want het hele jaar is hij onvermoeibaar doorgegaan. Zijn doel heeft hij nooit uit het oog verloren en dan dus deze terugval. En wat een terugval. Driehonderdvijfenzestig blaadjes hangen aan de perforatierand te wachten tot hun dag is gekomen. Totdat ook zij door hun sterven kunnen bijdragen aan het grotere doel; de goede voornemens van de scheurkalender. Ach ja. Zomaar weer eens een stukje beeldspraak wat in me opkwam toen ik aan deze column begon. Ook aan het begin van het jaar met, we weten nog niet wat het ons gaat brengen. We weten wel dat we er zelf een beetje invloed op uit kunnen oefenen. Of ben jij echt een stuurloos schip? Ikke niet. Ik blijf aan het stuur draaien en probeer in ieder geval de rotsen te vermijden. Probeer mijn schip inclusief bemanning weg te houden bij de scherpe kliffen en vaar automatisch voorzichtiger als het mistig wordt. Daar kan nog wel eens een verrassing uit opduiken, dat geef ik toe. Dan voel ik me automatisch ‘de Vliegende Hollander’ uit de Efteling. Eerst voorzichtig door de mist, mistklokken en dan toch dat onverwachte noodlot. We moeten er als een speer vandoor, met een bloedgang, als een achtbaan storten we ons richting de nooduitgang, de deurtjes klappen open en gelukkig, daar is weer licht. En zelfs een zonnetje want we hebben een zachte winter tot op heden. En nu we toch in een beeldspraak-achtbaan zitten, blijf nog even zitten. De beugels zijn nog niet geopend. Kijk eens even mee vooruit. Zie je dat spoor daar voor je? Die route richting de toekomst? Dat zou een saai vlak spoor kunnen zijn. Dat zou een monotoon gekabbel worden in een saai voortglijdend bootje. Van lockdown naar lockdown. Dat zou een achtbaankarretje worden op een normale treinrails. Uitgerust voor snelheid, flinke bochten, sensatie en plezier en jij besluit op de treinrails te blijven! Dat mag hoor. Ik ben blij dat er treinen rijden van het ene station naar het andere maar ik kies toch liever een achtbaan en dat betekent dat er hoogte moet komen. Zo'n helling waar je in je karretje tikkend tegen omhoog kruipt. Zo'n helling waarvan je weet dat er een dal gaat komen want dat hoort er nou eenmaal bij. Maar zet je schrap voor de volgende want ook die maak je zelf. Misschien is het een kleine helling, een fietstochtje, een wandeling, maar het is er een. Een cappuccino afhalen bij Peerke Donders, het is een heuveltje maar je moet het wel willen zien. Van helling naar helling en van dal naar dal. Dat is onvermijdelijk. Zo. Als dat geen stichtelijk en beschouwelijk begin van het jaar is. Nou nog even die scheurkalender uit de put praten.

Veiligheid stroomstootwapen

De politie twijfelt niet aan de veiligheid van het stroomstootwapen, de Taser X2/NL. De kans op ernstig letsel als direct gevolg van het stroomstootwapen is zeer gering. De Taser is inmiddels honderden keren ingezet sinds de start van de praktijkproef bij vier teams begin 2017, zonder noemenswaardige gevolgen (schade/letsel). Bijna alle personen (meer dan 200 personen) die zijn blootgesteld aan stroom door middel van het stroomstootwapen zijn kort na de inzet onderzocht door een medisch professional. In vrijwel alle gevallen bleef het letsel beperkt tot één of twee penetratiewondjes. In een enkel geval is letsel geconstateerd door het omvallen (schaafwond, bloedneus, gekneusde arm) of dat het pijltje op een kwetsbare plek zat (genitaliën, oor, hals), dit noemen we secundair letsel.

Zo werkt het stroomstootwapen Het stroomstootwapen is ontwikkeld om een persoon op korte afstand (van 0 tot 7,6 meter) korte tijd handelingsonbekwaam te maken. Het stroomstootwapen, de Taser X2, heeft twee standen: de schietmodus en de schokmodus.

In de schietmodus vuurt het stroomstootwapen twee pijltjes af. De pijltjes blijven met een geïsoleerde stroomdraad met het wapen verbonden en zijn zo ontworpen dat ze vast blijven zitten in de huid of kleding. Ook als de pijltjes niet de huid van de getroffene binnendringen, maar via de kleding tot vier centimeter voor het lichaam komen, wordt door het hoge voltage toch een stroomcircuit opgebouwd. Nadat een persoon geraakt is, geeft het wapen een aantal korte stroomstoten per seconde (22 stuks) met een hoge elektrische spanning en lage stroomsterkte. Dit verstoort het motorisch- en zintuiglijk zenuwstelsel een aantal seconden en veroorzaakt daarmee onvrijwillige samentrekkingen van de spieren. De getroffene verliest tijdelijk de controle over de spieren en valt om. Het stroomstootwapen is dus ook effectief bij personen met een hoge pijntolerantie (bijvoorbeeld een drugsgebruiker, personen met een ernstige psychose of een getrainde vechtsportbeoefenaar). In de schokmodus (ook wel stunmodus genoemd) wordt het stroomstootwapen direct op de huid van een persoon gezet, die hierdoor een korte pijnprikkel krijgt.


W I J K K R A N T N O O R D | F E B R . 2 0 2 2 | P. 7

GEMEENTENIEUWS Meer woningen voor Tilburg Noord Tilburg groeit. In de periode tot 2040 krijgt de stad ongeveer 36.000 nieuwe inwoners. Daarvoor zijn 25.000 extra woningen nodig. En er is meer ruimte nodig ruimte voor bedrijven, scholen, parken en winkels. Zodat de stad een fijne plek blijft om te wonen, te werken en te leven. Ook in Tilburg Noord wil de gemeente extra woningen bouwen. Bijvoorbeeld voor ouderen, zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Maar ook huur- en koopwoningen in verschillende prijsklassen. In totaal komen er de komende jaren in Tilburg Noord ongeveer 5000 woningen bij. De gemeente wil tegelijkertijd de wijk versterken door bijvoorbeeld meer groen aan te leggen, te zorgen voor nieuwe voorzieningen en voor een goede mix van bewoners. Waar bouwen? Waar en hoe de stad kan doorgroeien, staat in hoofdlijnen beschreven in de Update Stedelijke Ontwikkelingsstrategie Wonen. Waar er precies gebouwd gaat worden en om hoeveel woningen het dan gaat, moet de komende jaren verder duidelijk worden. Hiervoor wil de gemeente graag in gesprek. Waar ziet u als wijkbewoner kansen en mogelijkheden? Rond het voorjaar hoort u hier meer over. Wilt u nu meer weten? Neem dan een kijkje op www.tilburg.nl/toekomstvantilburg. Over het onderwerp is een korte animatiefilm gemaakt. De link naar het filmpje staat op de website.

Tilburg Noord

Verkeerssituatie rond Wagnerplein De gemeente kreeg verschillende berichten over de drukke verkeerssituatie rond het Wagnerplein. Onderzoeksbureau Groen Licht deed hier onderzoek naar, net voor het begin van de coronapandemie. In 2020 zijn al kleine optimalisaties doorgevoerd. Maar voor het oplossen van de opstoppingen bij de kruispunten (zoals bij het oostelijke parkeerterrein (bij AH), de Brücknerlaan, de Beethovenlaan en de Haendellaan) zijn meer ingrijpende maatregelen nodig.

Gratis warmtescan en energieadvies voor alle inwoners van Quirijnstok

De gemeente Tilburg vindt het belangrijk dat uw wijk ook in de toekomst een fijne en gezonde plek is om te wonen. Samen met wijkbewoners werken we daarom aan energiebesparing. De gemeente ondersteunt Quirijnstok met gratis warmtescans en energieadviezen. Een gratis warmtescan Voor de gratis warmtescan hebben eigenaren van geselecteerde woningen een brief ontvangen. Het bedrijf Heatpulse scant tijdens een koude nacht in februari de voorgevels vanaf de straat. De speciale camera ziet waar het huis warmte lekt. Veel warmte uit woningen gaat onnodig verloren via ramen, daken en gevels. U verlaagt de energierekening en verhoogt het wooncomfort, als u warmteverlies tegengaat. Dat kan door slim te isoleren. Een warmtescans geeft zicht op wat isolatie van uw woning opleavert. Energieadvies op maat Maaike Wolfs, duurzaamheidsmakelaar in Quirijnstok, licht de scans persoonlijk toe. Krijgt u geen warmtescan en wilt u toch graag energieadvies op maat voor uw woning? Of heeft u het isolatierapport ontvangen en wilt u een toelichting? Als inwoner van Quirijnstok krijgt u gratis onafhankelijk advies van Maaike Wolfs.

Wagnerplein

Inloopspreekuur U kunt ook binnenlopen bij het inloopspreekuur van Maaike. Dit is iedere vrijdagochtend van 09:00 uur tot 12:00 uur in de keet op de hoek van de Nobelstraat en de Van Kalmthoutlaan. Of het nu gaat over isoleren, zonnepanelen of subsidies voor energiebesparende maatregelen. Met haar slimme bespaartips kunt u meteen aan de slag in uw huis. U bespaart op die manier geld en u woont prettiger. Kijk voor meer informatie en het maken van een afspraak op www.duurzamertilburg.nl/quirijnstok

Uit het onderzoek van Groen Licht bleek dat er vooral lange wachtrijen ontstaan op drukke momenten, zoals tijdens de avondspits en de markt. Het eenrichtingsverkeer op de Brücknerlaan wordt vaak als oorzaak genoemd voor de opstoppingen. Uit het onderzoek van Groen Licht blijkt dat het vele verkeer op met name de Beethovenlaan de grootste boosdoener is. Door de grote stroom doorgaand autoverkeer op de Beethovenlaan kan het verkeer van de Brücknerlaan en de Haendellaan niet doorrijden. Vooral daardoor ontstaan langere rijen wachtende auto’s op de verschillende kruispunten. Het openstellen van de Brücknerlaan in twee richtingen zal dit probleem alleen maar groter maken en meer verkeer aantrekken. Aangepaste planning Inmiddels zijn er nieuwbouwplannen voor het Wagnerplein. Afgelopen september zijn de eerste schetsontwerpen toegelicht tijdens een online bewonersbijeenkomst, maar vanwege de lockdown is de planning wat vertraagd. Rond de zomer verwacht de gemeente een besluit te nemen over de nieuwbouwplannen. Parralel hieraan loopt de besluitvorming over een oplossing voor het verkeerprobleem. De situatie moet verbeteren, om de nieuwbouwplannen van Wagnerplein en andere locaties in Tilburg Noord mogelijk te maken. Als de nieuwbouwplannen van het Wagnerplein doorgaan, worden de plannen verder uitgewerkt en moet er ook een nieuw bestemmingsplan komen. De bestemmingsplanprocedure duurt een klein jaar. De eerste werkzaamheden zouden dan starten in 2024. Om de verkeerssituatie al op korte termijn te verbeteren, onderzoekt de gemeente of er nog voor de zomer tijdelijke maatregelen kunnen komen. De gemeente is hierover in gesprek met de wijkraad, de klankbordgroep Wagnerplein en de winkeliersvereniging.

Foto: Jimke Joling

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw wijk? Abdelkader Barkane, omgevingsmanager abdelkader.barkane@tilburg.nl / 06-25739978 Twitter: @Tilburg_Noord Instagram: tilburgnoord Facebook: www.facebook.com/TeamTilburgNoord


P. 8 | W I J K K R A N T N O O R D | F E B R . 2 0 2 2

KRUISWOORDPUZZEL 2

1

3

4

5

12 15

16

22

23

19

29

25

34

39

54

35

27 32

36

37

41

42

45

43

46 49

51

52

55

56

61

57

62

66

59

74

70 75

78

79

82

71 76

80

83

84

86

60

64 69

81 85

87 2

62

83

8

44

51

74

49

16

43

25

37

58

18

Puzzel gemaakt door Ad van Dun

1. oorheelkundige; 7. ambtgenoot; 12. voor (in samenstelling); 13. jaargetijde; 14. rivier in Utrecht; 15. slechthorend (afk.); 17. echtgenoot; 19. gemalen graan; 21. mobiele eenheid (afk.); 22. tabulator (afk.); 23. iemand die de regie voert; 27. roeipen; 28. vrouwelijk dier; 30. gymnastiektoestel; 31. Philipine National Railways (afk.); 32. (kleine) rekening; 33. Explosieven Opruimings Dienst (afk.); 35. versiering lijkende op een roos; 37. droog (kaal); 38. visgerei; 41. deel van hals; 42. goed schoon (keurig); 44. eikenhout van schors ontdoen; 46. vismand; 47. insectenetend zoogdier; 48. schriftelijk bewijs van een met gunstig gevolg afgelegd examen; 49. de fijnste en zachtste veren van vogels; 50. snoer van samengevlochten darmen of draden; 52. drietal; 54. vierdaagse-wandelaars hebben hier vaak last van; 56. Bart’s Neverending Network (afk.); 58. hinderen (belemmeren); 61. lengte- en afstandsmaat; 62. grondvlak; 64. Atlantic Southeast Airlines (afk.); 65. breuk (opening); 67. voormalige Chinese partijleider; 68. soort (variëteit); 70. deel van gebit; 72. Japanse munteenheid; 73. vissoort; 76. bloeimaand; 77. selenium (scheik. afk.); 78. uitvinder van telefoon; 79. regenboogvlies in het oog; 81. boomsoort; 82. afgemat; 83. plaats in Duitsland; 84. plaats in Gelderland; 86. blaasinstrument; 87. gevoel van welbehagen (overdreven vrolijkheid). Verticaal

58

68

73

77

53

63

67

72

11

21

48 50

10

20

31

40

47

9

26

30

44

65

8 14

18 24

33 38

7

13 17

28

6

Horizontaal

4

39

87

86

1. algemene oproer (verzet); 2. résponse payée (afk.); 3. vlaktemaat; 4. deel van schip; 5. mannelijk beroep; 6. gezellig en gemoedelijk; 7. metselspecie; 8. gelooide huid; 9. deel van oor; 10. eminentie (afk.); 11. roofvogel; 16. beet; 18. gereformeerd (afk.); 20. Europa (afk.); 21. insect; 23. bibliotheek (afk.); 25. InterKerkelijke Omroep Nederland (afk.); 26. varkensvlees; 27. gemeente op het platteland; 29. prijs die door de Zweedse academie der wetenschappen jaarlijks wordt uitgereikt; 32. windrichting; 34. scheepsvloer; 36. Nederlandse provincie; 37. spoedig; 39. groot muziekinstrument; 40. motief (oorzaak); 42. kleur van de boete; 43. slot (afloop); 45. muurholte; 46. Katholiek Militair Tehuis (afk.); 51. Engels bier; 53. drieletterige landcode Italië; 54. iemand die op een baby past; 55. slotwoord; 56. houtachtig gewas; 57. wreed Romeins heerser; 59. venster; 60. naaktloperij; 62. artistieke figuurdans; 63. krijgswezen ter zee; 66. hertensoort; 67. raar (vreemd); 69. Sociaal Economische Raad (afk.); 71. ontkenning; 73. schoonmaak-, en reinigingsmiddel; 74. de helft van een wisselspanning (elektr.); 75. goed van karakter (aardig); 78. met springlading gevuld projectiel; 80. sociaal pedagogisch onderwijs (afk.); 82. middelbaar onderwijs (afk.); 85. erbium (scheik afk.).

De oplossing van puzzel 8 - 2021 is: EEN BRUISEND 2022 GEWENST Uit de vele inzendingen die we ontvingen is als prijswinnaar getrokken:

Wilma Kennedy, Vivaldistraat, Tilburg. De prijs bestaat uit een cadeaubon van Kaatje Jans. De winnaar krijgt hiervan bericht, waarna de prijs bij u thuis wordt afgeleverd. De oplossing van deze puzzel voor 18 februari naar redactie@wijkkrantnoord.nl sturen of naar Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg. De winnaar krijgt een cadeaubon van Slagerij Pessers.

ZONNEBLOEM HEIKANT-QUIRIJNSTOK 2022

Kom je ook bij ons spelen?

Ook in 2022 staat er elke tweede donderdagmiddag van de maand een inloopmiddag gepland van 13.45 tot 16.00 uur in het Ronde Tafelhuis, Wagnerplein 4. Helaas is dit in januari 2022 nog niet mogelijk geweest vanwege corona, maar we hopen op betere tijden. Zodra het weer mogelijk is, nodigen wij onze gasten van de Zonnebloem maar ook overige wijkbewoners van harte uit. Er is gelegenheid om samen een spelletje te spelen, zoals kaarten, sjoelen, rummikub. Maar het is ook mogelijk om gewoon gezellig een praatje met elkaar te maken. De kosten hiervoor bedragen met ingang van 1 januari 2022 € 3,00, inclusief koffie of thee. Indien u daarnaast ook nog iets anders wilt drinken zoals bijvoorbeeld frisdrank of een advocaatje met slagroom etc. dan vragen wij hiervoor een bijdrage van € 1,50. Voor mensen met een lichamelijke beperking is het altijd mogelijk om aan te melden als deelnemer van onze afdeling. Er zelfstandig op uit trekken is voor u niet meer zo

vanzelfsprekend. Wilt u weten wat de Zonnebloem voor u kan betekenen, neem dan contact op met onze secretaris Marian Schipper: (013) 455 90 13 of stuur een mailtje naar: marian.schipper@ziggo.nl. Wij zoeken nog vrijwilligers die het leuk vinden om van tijd tot tijd iets te ondernemen met een van onze gasten. Dit kan een kleine activiteit of een bezoekje zijn. Ook zijn er nog functies beschikbaar in het bestuur. Denkt u dat dit wellicht iets voor u is, neem dan contact op met Marian Schipper. Wij hopen u binnenkort een keertje te mogen ontmoeten. Zonnebloem afdeling Heikant-Quirijnstok Marian Schipper (secretaris).

Norbertijnenparochie Heikant-Quirijnstok <<<

vervolg van pagina 1

Eveline Sitskoorn en liturgische vernieuwing

Wij bieden: Kinderopvang (0-4 jaar) VVE gecertificeerde peuteropvang (2-4 jaar) Kleinschalige voor- & naschoolse opvang op verschillende locaties in Tilburg Noord Voor meer informatie bezoek onze website:

www.kindercreche.nl/locaties

Met het vertrek in 2021 van Arockiadoss en het terugtreden van Thea uit het pastoraal team, leek de betrokkenheid van de Norbertijnen in de parochie tot een minimum teruggebracht. Maar gelukkig biedt Gods zegen uitkomst in de persoon van Eveline Sitskoorn, studente theologie en nieuwe participant en stagiaire in het pastoraal team. “In mijn werk voor de Norbertijnenparochie wil ik laten zien dat je meer bent dan de viering van zondagochtend om halfelf. We wachten niet stilzwijgend op het moment dat we slechts kunnen terugkijken op wat ooit was. Vooruit kijken, aanpassen en afstemmen; de boodschap niet Eveline Sitskoorn en abt Denis Hendrickx verliezen, maar brengen op een manier die de mensen bereikt. Corona dwingt ons meer dan ooit naar nieuwe vormen te zoeken. Bijvoorbeeld een spirituele wandeltocht door de wijk of themabijeenkomsten over religieuze symboliek in de kunst zoals bijvoorbeeld in het Het Lam Gods van Van Eyck.” Meer en andere ideeën en suggesties zijn welkom op info@norbertijnenparochiehq.nl.


W I J K K R A N T N O O R D | F E B R . 2 0 2 2 | P. 9

HEY KANJER! Kom je uit Tilburg-Noord en ben je tussen de 7 en 12 jaar? Vind je het leuk om te schrijven, fotograferen of vloggen? Wil je nieuwe dingen ontdekken in je wijk? Wil je leren samenwerken in een leuk team?

DAN ZOEKE N WI J J O U!

MELD JE NÚ AAN EN WORD OOK WIJKREPORTER! KINDERPERSBUREAUNOORD.NL

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA! @KPBNOORD

Met de nieuwe generatie pers aan de slag!


P. 10 | W I J K K R A N T N O O R D | F E B R . 2 0 2 2

Straatklinker: Van Oosterzeestraat De enige en ondubbelzinnig naar een vrouw vernoemde straat in Tilburg-Noord Door: Hans Happel We hebben nu in Nederland een ministersploeg die voor de helft uit vrouwen bestaat. De straatnamen in de componistenbuurt Tilburg-Noord zijn voor 99 % vernoemd naar mannen. Heren wel te verstaan. Cornélie van Oosterzee - 1912

Foto's: Miek Korsmit

Mendelssohn, Schumann en Joplin

Met een beetje goede wil zou je kunnen volhouden dat de Mendelssohnstraat niet vernoemd is naar Felix Mendelssohn-Bartholdy maar naar zijn zéker zo talentvolle zus Fanny. Clara Schumann-Wieck, de vrouw van Robert Schumann, en Janis Joplin doen het niet met een straat maar moeten het doen met het Schumannpad en het Joplinpad… Het ligt echter meer voor de hand dat de twee paden vernoemd zijn naar Robert Schumann en Scott Joplin. Bij de Van Oosterzeestraat is er gelukkig geen enkele sprake van dit soort tweeslachtigheid en twijfel.

Cornélie van Oosterzee in Nederlands-Indië

Cornélie van Oosterzee, geboren in Batavia en gestorven in Berlijn, was een Nederlandse pianiste, dirigente en componiste. Ze werd geboren in wat nu Jakarta heet, de hoofdstad van Indonesië als jongste dochter in een zeer welgestelde, koloniale familie. Haar vader was president-directeur van de ‘Factorij der Nederlandsche Handel-Maatschappij’. Toen Cornélie vijf jaar was, verruilde het gezin Batavia voor het sjieke Den Haag. Op zestienjarige leeftijd begon zij met pianolessen en studeerde ze mu-

ziektheorie aan de Koninklijke Muziekschool in Den Haag. Haar studie stopte toen de familie opnieuw naar Nederlands-Indië vertrok. In Indië kon ze zich muzikaal niet verder ontplooien: ze ervaarde het Hollandse milieu in de kolonie als “leven in een land als een doofpot dat vrijwel alle artistieke scheppingsneigingen deed uitblusschen".

Cornélie van Oosterzee in Duitsland

Op 25-jarige leeftijd pakte ze haar muziekstudie weer op toen ze na de dood van haar moeder terugkeerde naar Nederland. Op aanraden van de internationaal vermaarde, Nederlandse componist Julius Röntgen besloot ze haar opleiding in Duitsland voor te zetten. Na twee jaar studie op het conservatorium van Berlijn werd ze door Heinrich Urban in 1892 als enige vrouwelijke student toegelaten tot zijn 'Meisterschule' voor orkestratie, omdat zij "helemaal niet componeerde als een dame". Hij bedoelde dat als een compliment. Buiten Nederland studeren als vrouw was in die tijd lastig. Zelf schreef ze: "Het ‘vrouw-zijn’ heeft heel wat wantrouwen en koele afwijzing gewekt, hoevele stenen me niet op den weg gelegd zijn! Mocht ik eenigszins baan gebroken hebben en éénigszins voor mijne me-

dezusters dat ontmoedigende wantrouwen overwonnen hebben, - hoe gelukkig zou mij dat maken!"

Geëerd en geridderd

In eigen land werd Cornélie van Oosterzee wel degelijk geëerd. Ze werd in 1897 geridderd in de Orde van Oranje-Nassau. Een jaar later dirigeerde ze bij de opening van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in Den Haag het Concertgebouworkest in een door haarzelf gecomponeerde openingscantate. Ze componeerde in een Laat-Romantische stijl waaruit een grote bewondering voor Wagner en Strauss sprak. Ze schreef liederen, koorwerken, muziek voor piano en orkest, kamermuziek, een symfonie en een opera. Haar muziek werd regelmatig uitgevoerd, zowel in Duitsland als door het belangrijkste orkest van Nederland; het Concertgebouworkest. Van haar privéleven is relatief weinig bekend. Ze bleef ongehuwd en kinderloos en woonde tegen het einde van haar leven met haar zuster Carolina in Berlijn. Ze stierf in 1943, kort voor haar 80ste verjaardag. Veel van haar muziek is verloren gegaan, mogelijk na haar dood bij de oorlogsverwoestingen van de Slag om Berlijn in 1945.

Afghaanse vrouwen in beeld Afghaanse Tilburgers en Tilburgse organisaties slaan de handen ineen De wereld houdt sinds 15 september 2021 de adem in als het gaat om Afghanistan. Na 20 jaar vertrokken de westerse troepen. Het land siddert nog na. De nieuwe machthebbers worden vooralsnog niet erkend. Dat betekent dat er nauwelijks afspraken te maken zijn over mensenrechten en de opbouw van de economie. Die is volledig ingestort; hongersnood treft vele gezinnen. nen komen giften gegarandeerd goed terecht. Het gaat van 2022. Dan gaat Tilburg zich inzetten voor ondersteuDe wereld houdt sinds 15 september 2021 de adem in als hier om families in Sar-e Pol en omgeving, Herat en Kabul. ning van kleine vrouwenprojecten, opdat vrouwen die niet meer kunnen werken in gezondheidszorg, bedrijven het gaat om Afghanistan. Na 20 jaar vertrokken de westerof onderwijs toch in hun eigen levensonderhoud kunnen se troepen. Het land siddert nog na. De nieuwe machthebvoorzien. Vrouwen die door het huidige regime nauwebers worden vooralsnog niet erkend. Dat betekent dat er lijks erkend worden. Sinds de overname van de taliban nauwelijks afspraken te maken zijn over mensenrechten heeft elke persoon in Afghanistan het moeilijk, maar vrouen de opbouw van de economie. Die is volledig ingestort; wen in het bijzonder. De taliban wil voorkomen dat ze hongersnood treft vele gezinnen. gaan studeren en werken. Vrouwen worden op die manier Afghaanse Tilburgers slaan de handen ineen afhankelijk van het inkomen van hun man. In onze stad kennen we de Afghaanse Vereniging Tilburg en de stichting Afghaanse vrouwen Tilburg. Beide organiOm hen op weg te helpen, willen de Tilburgse Afghaanse orsaties zijn gevestigd in het Ronde Tafelhuis. Zij hebben de ganisaties met het project‘Afghaanse vrouwen in beeld’, een handen ineen geslagen. In samenwerking met het Ronde eerste naaiatelier opzetten. Daar zullen ongeveer 20 vrouTafelhuis, Bibliotheek Wagnerplein, de Norbertijnenpawen opgeleid worden door twee docenten. Om dit prorochie Heikant en leden van de familie Alizadah (bekend ject uit te voeren zijn ten minste 10 naaimachines, stoffen van restaurant Sarban) zijn zij in december 2021 de actie en andere benodigdheden nodig. Dankzij ondersteuning ‘Afghaanse vrouwen in beeld’ gestart. via de subsidieregeling Mondiale bewustwording van de De eerste stap op dit moment is de grootste nood lenigemeente Tilburg zullen activiteiten worden ondernomen gen en daarvoor geld inzamelen. De hongersnood is zó Afghaanse vrouwen om het verhaal van Afghanistan, in alle veelzijdigheid, te groot, dat mensen wanhopige keuzes maken. Ondanks vertellen. de uitzichtloze situatie is er ook veel mogelijk. Voor €100 Een aantal van deze families is uit hun huizen verdreven kunnen 14 gezinnen een voedselpakket krijgen waarmee doordat de taliban hen alles heeft afgepakt. Voor meer informatie: info@rondetafelhuis.nl Uw bijdrage zij maanden vooruit kunnen. Kleine leveranciers en mekunt u overmaken op: NL16 INGB 0002 9846 16 t.n.v. het dewerkers in ziekenhuizen in Afghanistan werken hieraan Een vrouwenproject Ronde Tafelhuis o.v.v. van Afghanistan. . mee. Via contacten en netwerken van de Tilburgse Afgha- De volgende stap zal worden gezet in de eerste maanden Team Alzheimer Café Tilburg


W I J K K R A N T N O O R D | F E B R . 2 0 2 2 | P. 1 1

IK KOOK - JIJ OOK? Tekst: Jacques van der Borght

Als je kunt lezen, kun je koken. Gewoon doen wat ik opschrijf en je tovert heel gemakkelijk lekkere en gezonde gerechten op tafel. Deze keer een classy voorgerecht; salade of naar keus een carpaccio van rode biet met gerookte forel. Daar kun je mee voor de dag komen, het is heerlijk, beetje sjiek en toch makkelijk te maken. Nodig: (latex handschoenen als u geen rode vingers wilt) • Pakje voorgekookte rode bieten; • 1 rode ui; • 200 gram gerookte forel; • Krop ijsbergsla (niet nodig als u voor de carpacciovariant gaat); • bekertje zure room; • 1 el mayonaise; • Sap van 1/2 citroen; • 1 tl scherpe mosterd (die zo in je neus schiet!) of 1 tl wasabi. Bereiden: Schaaf de rode bieten in dunne plakjes (pas op voor je vingers!). Halveer de rode ui en snijd dunne halve ringen. Meng de zure room met de mayonaise, het citroensap en de mosterd of de wasabi. Haal de forel uit de verpakking en trek hem voorzichtig met je vingers uit elkaar. • Voor de carpaccio: drapeer de schijfjes rode biet op een mooi bord, leg er de stukjes forel op en dresseer het met hier en daar een lepeltje van het zure roommengsel. Strooi er de halve uienringen over. • Voor de salade: Haal een of twee hele bladeren van de krop ijsbergsla en vorm daar een kommetje mee op een bord. Verdeel de rode biet hierover, voeg de forelstukjes toe en strooi er de halve uienringen over. Dresseer het geheel met het zure roommengsel. Makkelijk toch! En heerlijk, smakelijk.

Ons Erf; Streekwinkel in Udenhout Door: Ab Kuiper

COLUMN

Jessica Köhler-Bracke

D E RE D D E N DE E N GE L ? Laatst las ik dat Lijst 30 meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg. De partij van Willem Engel. Willem wie? De voorman van Viruswaarheid of -waanzin, net wat je wilt. Maar dan nu in een politiek jasje. Of dragen engelen geen jasje? Ik dacht meer aan een soort witte jurk, met vleugels en bijpassend aureool. Je weet wel, dat vreemde rondje boven hun hoofd. Zou hem goed staan, onze Willem, met zijn pijpenkrullen en engelachtige glimlach. De onschuld zelve. Eigenlijk is hij dansleraar. Maar daar valt op dit moment geen droog brood mee te verdienen. Daarom is hij een andere weg ingeslagen: die van politiek activist. Willem is namelijk tegen het coronabeleid. Tja, wie niet? Hart voor Vrijheid heet de partij. Het doel is om Nederland te bevrijden van het coronajuk, te beginnen in Tilburg. Dat lijkt me een goed idee. Iedereen snakt naar een beetje meer lucht en met zo’n toeter op je bakkes lukt dat niet echt. En overal de ramen open met een gasprijs die tig keer over de kop gaat is ook geen aantrekkelijke gedachte. Een reddende Engel dus. Daarbij wil ik hem bij voorbaat veel succes wensen. Net zoals ik alle andere partijen veel succes wens. Ga er maar aan staan, om alle Tilburgers op één lijn te krijgen. Nou ja, er is natuurlijk wel een manier: de polonaise! Helaas is die ook alweer enkele jaren afgeschaft. Ik citeer van zijn eigen website: ‘Willem gaat met iedereen in gesprek. Hij staat voor een eerlijke en rechtvaardige samenleving, die vanuit oprechtheid, waarheid en bovenal liefde wordt vorm gegeven.’ Meer liefde, Vrede op aarde, Heb uw naaste lief, check! Pardon Willem, maar was jij een tijdje geleden ook niet van die oproep tot actie op het Binnenhof? Desnoods met geweld? En nu dacht je natuurlijk: If you can’t beat them, join them? In de vorm van een gemeenteraadszetel. Niet alleen in Tilburg, maar liefst in het hele land. Of ik ga stemmen? Wat denk je zelf? Ik doe alles om van die ###corona af te komen: mondkapje dragen, handen wassen, testen, inenten, boosteren… Ik heb laatst zelfs mijn eigen dochter vijf dagen opgesloten voor ieders bestwil. Als het OMT morgen bedenkt dat we allemaal een onderbroek op ons hoofd moeten zetten, omdat dat helpt tegen de besmettingen, ben ik de eerste die zijn slip uittrekt. Maar dan wil ik wel dat alle politieke leiders, inclusief de nieuwe gemeenteraadsleden, het goede voorbeeld geven, Rutte en de burgemeesters voorop. ‘Broek uit, op je hoofd! Broek uit, op je hóófd!! tralala’ Hebben we toch nog een beetje dat carnavalsgevoel. O ja, Willem, mocht jouw partij winnen, dan ben je uiteraard van harte welkom in onze mooie raadszaal. Natuurlijk snap ik best dat jij hier niet persoonlijk komt zetelen. Daar heb jij je apostelen voor. Bovendien zit jij waarschijnlijk liever op je yogamatje om van bovenaf wat liefde over het land uit te strooien. Vergeet Tilburg dan alsjeblieft niet. Ik wens iedereen die volgende maand gaat stemmen veel wijsheid en een kusje van Willem. Alaaf!

Wat is dat precies, een Streekwinkel? Het verschil met een supermarkt is groot; in de streekwinkel koopt u uitsluitend streekwaren. Hiervan is bekend waar het vandaan komt en hoe het gemaakt is. Aardappels en groente direct van het land. Vlees komt deels uit eigen huis; eigen slacht van de boerderij. Het brood komt van een gerespecteerde warme bakker.

Tim en Emmelie zijn een jong ondernemend stel dat met de Streekwinkel hun droom heeft waargemaakt. In een prachtig ingerichte oude Vlaamsche schuur staan de producten voor u klaar. De winkel ziet er geweldig uit, geen truukjes met licht om de kleur van het vlees mooier uit te laten komen. Voor de liefhebber is er zelfs bier van een plaatselijke brouwer. Het geheel heeft indruk op me gemaakt. Ik zie niet alleen varkensvlees maar ook rund en kip zijn volop aanwezig. En vergeet de groente niet, het brood, de drinkwaren, melk en verschillende kazen. Ga vooral een keer zelf kijken om te ontdekken dat er nog producten zijn met de heerlijke smaak van vroeger De streekwinkel is een mooi initiatief van Tim en Emmelie dat een bezoek meer dan waard is. U vindt Streekwinkel Ons Erf op het adres Kuil 31, 5071 RH te Udenhout. Er is volop parkeergelegenheid. Komend van Tilburg-Noord vindt u op de weg naar Udenhout de ingang en de markering van de STREEKWINKEL. Openingstijden zijn: woensdag van 11.00 – 18.00 uur, donderdag en vrijdag van 09.00 – 18.00 uur en zaterdag van 09.00 – 15.00 uur. Ik wens Tim en Emmelie heel veel succes.

Foto's: Miek Korsmit

Bestel de Proefbox!

Bestel nu 3 maaltijden voor maar

15,00

Verse gerechten bij u thuisbezorgd. U proeft dat er met zorg voor u is gekookt. Probeer het nu zelf!

Edwin&Marina

Bestellen? Bel Edwin en Marina Smits: 013-8200 954 smits@etenmetgemak.nl, www.etenmetgemak.nl De Wouwerd 39, Udenhout


P. 12 | W I J K K R A N T N O O R D | F E B R . 2 0 2 2

N IE UWS WIJ KR ADE N NOO RD SECRETARIAAT@NOORDRAAD.NL

CARIN VAN VOORST

INFO.WIJKRAAD@STOKHASSELT.NL

Burgerparticipatie bij uitbreiding Wagnerplein Het Wagnerplein krijgt over enkele jaren opnieuw een uitbreiding. Projectontwikkelaar BPD en de gemeente Tilburg onderzoeken de mogelijkheden van een uitbreidingsplan en op korte termijn volgen besluiten. Bijeenkomsten met bewoners De bewoners worden bij de plannen betrokken en hebben op 13 september een online bijeenkomst kunnen bijwonen. Vooral de plannen voor 270 nieuwe woningen, de functie van het Von Weberpark, het verkeer en de parkeervoorzieningen zijn belangrijke onderwerpen. Op 24 november heeft een fysieke bijeenkomst voor bewoners plaatsgevonden over de sociaal maatschappelijke kanten zoals voorzieningen voor ontmoetingen en ruimte voor maatschappelijke initiatieven. Er komt nog een vervolgbijeenkomst maar er wordt gewacht op de mogelijkheid om dat ook weer fysiek te kunnen doen. Dat is namelijk een wens van meerdere deelnemers. Maar nog even terug naar de bijeenkomst van 24 november, door de gemeente genoemd ‘wijkbrede participatie Wagnerplein… primair bedoeld voor het ophalen van het sociaal Impressie BPD, de rode gebouwen zijn toekomstige gebouwen maatschappelijk programma voor de toekomstige ontwikkeling’. Met andere woorden; voor de sociale kanten van de uitbreiding. En dus niet voor de flinke nieuwbouwplannen zeer beperkt geweest. De Noordraad wijst erop dat er bij de visie op de stedelijke onten ook niet voor de verkeerssituatie, noch de parkeervoorziening(en). De wijkbewoners wikkeling (die op 13 december door de gemeenteraad werd aangenomen) juist door de mogen zich alleen bemoeien met de toeters en de bellen. Hier zijn we als Noordraad niet gemeenteraad is aangedrongen op een zo breed mogelijke bewonersparticipatie. Bij een blij mee en we hebben dat op 20 december schriftelijk laten weten aan de projectleider zo breed mogelijke bewonersparticipatie denken wij ook aan ondernemers, bezoekers van de gemeente. Nou ja, in nette bewoordingen dan en met de volgende strekking. van het Wagnerplein en het Von Weberpark en niet te vergeten de verkeersdeelnemers, inclusief de gebruikers van het openbaar vervoer vanwege het busstation. Strekking brief aan de projectleider De Noordraad constateert dat de bewonersparticipatie m.b.t. de plannen voor het Wag- Het gebied van het Wagnerplein en haar directe omgeving ligt centraal in Tilburg-Noord nerplein en haar directe omgeving, in het bijzonder de communicatie met zo mogelijk en bevat voorzieningen zoals het sportcomplex De Drieburcht, de bibliotheek en het alle bewoners, minimaal is. Issues als nieuwbouw, bouwmassa’s, verkaveling, Von Weber- gemeenteloket. Veel bewoners hebben daar een gevoel bij; hier ligt een economische, park, verkeer, parkeren en groen worden alleen met het bewonersklankbord Wagner- maatschappelijke en emotionele binding. En dan verwachten we initiatieven van de geplein besproken. De bewonersparticipatie en communicatie met en naar de wijkbewo- meente om echte en zinvolle bewonersparticipatie te realiseren zodat alle wijkbewoners ners blijft daarmee onderbelicht. betrokken kunnen worden in dit voor hen relevante proces van vernieuwing en naar wij hopen, verbetering van Wagnerplein en omgeving. In het hele proces (van burgerparticipatie) wordt communicatie via de gebruikelijke media als Facebook, een website, de wijkkrant e.d. met de wijkbewoners maar minimaal U kunt reageren toegepast. Te denken valt ook aan enquête- en inventarisatiemogelijkheden in het win- Wilt u als wijkbewoner naar de Noordraad reageren? kelcentrum zelf. Stuur dan een bericht naar: secretariaat@noordraadhq.nl. Het gebruik van de communicatiemiddelen om informatie op te halen is tot op heden Wij verzamelen alle berichten (dat kan anoniem) en gaan er mee aan de slag.

Mestfabriek; communicatie met wethouder Het plan voor de mestfabriek op de Spinder – waarvoor de provincie in 2018 een vergunning heeft verleend - blijft voor de wijkraden een zorgelijk, zelfs beangstigend onderwerp. We hebben u hierover al enkele keren in deze krant geïnformeerd. Een uitgebreid, inhoudelijk artikel vindt u op de website van de Noordraad.

teerde Staten, kan de gemeente ook verder niets communiceren naar de eigen inwoners, anders dan in gesprek te zijn. Zodra de gemeente meer informatie heeft, zal deze direct worden verspreid. In de tussentijd zijn de wijkraden ook in afwachting van de reactie van gedeputeerde Staten over het verzoek dat zij hebben ingediend om de vergunning in te trekken.

Geruchten over mestfabriek De laatste tijd bereikten ons geruchten waar we niet vrolijk van worden. De Efteling zou geen bezwaar hebben tegen de mestfabriek omdat zij de inzet van de provincie te hard nodig zou hebben bij haar doelstellingen. Een soortgelijk gerucht doet ook de ronde over de gemeenten Loon op Zand en Tilburg. De wijkraden constateren ook dat gemeente, VTII (het bedrijf dat de mestfabriek gaat exploiteren), noch de provincie enige actie hebben ondernomen om de inwoners te informeren over de consequenties van de vestiging van een mestverwerkingsinstallatie, hetgeen op zijn minst verwacht had mogen worden. Contacten wethouder We hebben de verantwoordelijk wethouder, Oscar Dusschooten, in december over de geruchten en onze constatering gemaild. Nog diezelfde dag ontvingen wij een reactie van de wethouder met het bericht dat hij niets kan met de geruchten. Maar gelukkig heeft hij de geruchten – voor

zover ze de gemeente Tilburg aangaan - in een latere fase ontkracht. De wethouder heeft ook de actuele stand van zaken toegelicht: in december is de – door de gemeenteraad goedgekeurde – motie over de mestverwerker naar de gedeputeerde én naar alle fracties in Provinciale Staten gestuurd. De gemeente is nog steeds in gesprek met de provincie. Zo heeft de wethouder twee gesprekken gehad met de gedeputeerde en ook ambtelijk zijn er diverse contacten. Verder geeft de wethouder aan dat de invloed van de fracties in de Provinciale Staten zelf sterker en directer is dan de invloed van de gemeente. Omdat de gesprekken en acties nog volop lopen, en de gemeente nog geen formele reactie heeft gehad van het college van Gedepu-

 freelancecreative.nl

Petitie De wijkraden hebben een petitie geplaatst om deze mestfabriek tegen te houden. Voor bewoners is dit waarschijnlijk de enige en laatste mogelijkheid hun mening te laten horen. Je vindt deze petitie op de websites van de wijkraden en van de wijkkrant: www.noordraad.nl, www.stokhasselt.nl en www.wijkkrantnoord.nl. We kunnen nog wel wat steun gebruiken. Kort voor het ter perse gaan van deze krant lazen we in het Brabants Dagblad dat de bouw van de mestfabriek van start is gegaan. De wijkraden zijn, evenals de milieuorganisaties, verbolgen over deze situatie. De provincie heeft nooit gereageerd op het gezamenlijk verzoek van de wijkraden, de Brabantse Milieufederatie, Natuurmonumenten en Brabants Burgerplatform de vergunning in te trekken en ook de gemeente heeft de wijkraden niet geïnformeerd (terwijl we toch verwachten dat het college op de hoogte was van de bouwstart).


W I J K K R A N T N O O R D | F E B R . 2 0 2 2 | P. 1 3

N IE UWS WIJ KR ADE N NOO RD SECRETARIAAT@NOORDRAAD.NL

CARIN VAN VOORST

Jongeren Op Gezond Gewicht - JOGG Al sinds 2013 is JOGG actief in Tilburg-Noord, toen nog alleen in de voormalige focuswijk Stokhasselt. Inmiddels in heel Tilburg. Tijd om het werk onder uw aandacht te brengen. Wat is JOGG en wat doet JOGG? JOGG bestaat uit een netwerk van organisaties, die willen werken aan een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving door te letten op voeding en bewegen, in het bijzonder van kinderen. Het geheel staat onder leiding van een regiegroep. De gemeente die een bestuursakkoord sloot met als titel Gezond en Gelukkig 2018-2022 vindt in de JOGG-aanpak een instrument om de voornemens te helpen uitvoeren.

Eerste acties JOGG

Toen in 2013 in de Stokhasselt de eerste stappen werden gezet, werd er vooral gekeken naar kinderen in de basisschoolleeftijd. In wijken met een aanzienlijk aantal minder draagkrachtige gezinnen, waren en zijn grote verschillen in eetgewoontes en er is vaak geen geld om naar sportclubs te gaan. Ook kan er bij ouders nog veel onwetendheid zijn. Zo worden er teveel frisdranken met veel suiker gedronken. Een van de eerste acties was dan ook het stimuleren van het drinken van water. Kinderen kregen een bidon en mochten zelf water tappen. Om dit te bevorderen werden op schoolpleinen en openbare plaatsen watertaps aangelegd. Je vindt deze nog in bijvoorbeeld de Corellistraat, Bartokstraat en Offenbachstraat. Om kinderen zover te krijgen moest er heel wat missiewerk worden verricht. In een werkgroep kwamen vertegenwoordigers van scholen (vaak vakleerkrachten), de GGD, ContourdeTwern en de wijkraad Stokhasselt bij elkaar om strategieën te bespreken. Ook het bewegen had veel aandacht. Naast de scholen kreeg ook Buurtsport daarin een rol. Scholen werden gestimuleerd om een certificaat te halen voor hun prestaties, met name de prestaties van de kinderen. U zult zich afvragen hoe deze worden afgemeten. Gezonde snoeptomaatjes, foto gemeente Tilburg

INFO.WIJKRAAD@STOKHASSELT.NL

Welnu, regelmatig neemt de GGD gezondheidstoetsen af bij de jeugd in Tilburg en hieruit zijn vorderingen te lezen, hoewel nog kwetsbaar. Ik herinner me een uitspraak van een van de leerkrachten na de eerste lockdown: “Bij een aantal kinderen is het gewicht weer toegenomen o.a. door het te weinig bewegen!" De GGD heeft als partner ook een rol bij het indiceren van kinderen die extra aandacht nodig hebben.

Vervolgacties JOGG

Al snel na het begin ging de aandacht ook uit naar sportkantines, wijkcentra, kinderdagverblijven en het voortgezet onderwijs. Dat was geen gemakkelijke stap. Het weglaten of vervangen van bijvoorbeeld de vette hap is een aanslag op de sympathie én op de omzet. Toch zijn ook daar successen bereikt. Zo loopt sportcentrum De Drieburcht voorop en is de Cobbenhagenmavo een van de eerste scholen van voortgezet onderwijs die de JOGG-aanpak heeft overgenomen. Inmiddels is het aanbod gericht op de hele stad en wordt volop samengewerkt. We geven een paar voorbeelden: Basisschool Noorderlicht aan De Schans houdt elk jaar een Noorderlicht-festival waarbij – elk jaar met een ander thema - een relatie gelegd wordt tussen de school en de omgeving. Helaas kon deze vorig jaar vanwege corona niet doorgaan maar afgelopen jaar lukte dat wel. Al waren de deelnemende organisaties enigszins beperkt, er werden wel workshops verzorgd door buurtbewoners en door de werkgroep Zwerfafval van de Noordraad. En door Buurtsport werd er een BMX – fietsenrace opgezet. Een tweede voorbeeld is het regionale Dikke Mik– project. Dit is een ontbijtproject (dat nog in de pilotfase verkeert) waarbij op een viertal scholen in Tilburg, o.a. De Vlashof, aan een twaalftal gezinnen een ontbijt wordt aangeboden. Eenmaal per week wordt een ontbijt op school of in de omgeving verzorgd en voor de andere dagen is er een pakket met ingrediënten om zelf voor het ontbijt te zorgen. De doelstelling is breed: gezond ontbijten, op een goede manier samen aan tafel gaan en ook structuur aanbrengen in eet-en leefgewoontes. De pilot moet leren hoe verder om te gaan met dit initiatief – dat helaas door corona ook tijdelijk moest worden afgeblazen. Maar de eerste ervaringen zijn positief. Dusdanig dat nu ook met basisschool De Lochtenberg – als tweede school in Noord - wordt gesproken over een eventuele deelname. Maar ook andere acties in de wijk kunnen gesteund worden door JOGG, zoals de avondvierdaagse of een te organiseren sporttoernooi. Dat alles ten behoeve van de jeugd tussen 0 en 19 jaar!

Bijeenkomsten werkgroep zwerfafval 2022

Kinderfietsenactie

De werkgroep zwerfafval komt – als de coronamaatregelen het toelaten - elke drie weken bij elkaar om ergens in de wijk zwerfafval op te ruimen. We starten steeds om 13:30 uur en sluiten om 15:30 uur gezellig af met een gezamenlijk drankje. De locatie van samenkomst en afsluiting is wisselend en afhankelijk van de plek waar we aan de slag gaan. Dat bepalen we kort van tevoren. De ruimplanning voor dit jaar is de volgende: di 8 maart, wo 30 maart, do 21 april, vr 13 mei, di 7 juni, wo 29 juni, do 21 juli, vr 12 augustus, di 6 september, wo 28 september, do 20 oktober, vr 11 november, di 29 november en wo 21 december. Wil je meer informatie of wil je een keer meedoen, stuur dan een e-mailbericht naar carin.van.voorst@planet.nl .

De ANWB heeft in oktober een inleveractie van kinderfietsen opgezet. Die actie was eenmalig op zondag 17 oktober 2021 maar wist u dat we in Tilburg-Noord al lange tijd bezig zijn om kinderen die dat nodig hebben, aan een fiets te helpen? In onze wijk is een organisatie actief die fietsen die anderen over hebben, inzamelt en repareert. Die organisatie is de fietsenwerkplaats van BeterStokhasselt. Daar werken mensen (vooral vrijwilligers) die de daar ingeleverde fietsen fraai opknappen. BeterStokhasselt zorgt er bovendien voor dat de fietsen bij de juiste kinderen terecht komen. BeterStokhasselt is te vinden in de Corellistraat 281 (dichtbij De Ypelaer).

Vergaderingen Noordraad en wijkraad Stokhasselt De bestuursvergaderingen van de beide wijkraden zijn openbaar. Wil je een keer een vergadering bijwonen? Dat kan. De Noordraad vergadert in 2022 op de donderdagen 17 maart, 14 april, 19 mei, 16 juni. 14 juli, 15 september, 13 oktober, 17 november en 15 december; steeds om 19:30 uur in MFA De Symfonie. Wel even vooraf aanmelden via secretariaat@noordraad.nl . De wijkraad Stokhasselt vergadert om 19:30 uur in De Ypelaer op de woensdagen 9 maart, 6 april, 11 mei, 1 juni, 6 juli, 7 september, 5 oktober, 9 november, en 7 december. Aanmelden kan via wijkraad@stokhasselt.nl .

Fiets nodig?

Wie een fiets zoekt voor zijn of haar kind – en in aanmerking denkt te komen voor dit project - kan contact opnemen met Stichting Leergeld. Ga voor meer informatie naar de website van Stichting Leergeld. Bezoek de website van Stichting Leergeld.


P. 1 4 | W I J K K R A N T N O O R D | F E B R . 2 0 2 2

Gemeenteraadsverkiezingen - 2022 Op 16 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De redactie legde verkiesbare partijen een aantal vragen voor die belangrijk zijn voor de inwoners van Tilburg-Noord. Op deze pagina’s leest u de antwoorden. De vragen: • Welke speerpunten heeft uw partij voor Tilburg-Noord? • Welke activiteiten ontwikkelt uw partij om Noord als PACTwijk te realiseren? Zou u bij de beantwoording van deze vraag extra aandacht willen besteden aan het terugdringen van armoede, diversiteit van woningbouw en de kwaliteit van het onderwijs. • Waar en wanneer zijn raadsleden van uw partij in Noord aanspreekbaar voor bewoners? • Hoeveel verkiesbare kandidaten van uw partij zijn in Tilburg-Noord woonachtig en kunt u deze met naam noemen?

50PLUS

D66 Tilburg maakt dromen waar

Speerpunten voor Tilburg-Noord: • Meer woningen voor senioren, waardoor jongeren door kunnen stromen; • Stadsranden benutten door bijvoorbeeld perken met sedumplanten, waardoor er meer CO2 wordt afgevangen en de lucht zuiverder wordt; • Vergroten van de veiligheid op straat, door onder andere meer cameratoezicht; • De WMO voor ouderen ruimer toepassen, zodat langer thuis wonen mogelijk gemaakt wordt; • Gratis zwemdiploma voor onze (klein) kinderen zodat hun ouders meer geld in de portemonnee kunnen houden in deze dure tijden; • Meer investeringen in de wijken en minder in het centrum; • Het wordt tijd om meer te investeren in de wijken en ook het groenonderhoud op een goed niveau te brengen.

Als grootste coalitiepartij maken we al acht jaar het verschil. We durven te dromen van een mooier en sterker Tilburg én maken die dromen waar. Kijk naar het Spoorpark, de bruisende Piushaven en Spoorzone, de creatieve en culturele sector. Maar we gaan ook voor levendige wijken, waaronder Tilburg-Noord met een nieuw Wagnerplein, een prachtig sportcomplex de Drieburcht, ruimte voor goed onderwijs en een fijne leefomgeving. De komende jaren werken we aan de uitdagingen van vandaag en morgen: meer betaalbare woningen in een groene, gezonde leefomgeving en een klimaattransitie waaraan iedereen kan meedoen. We investeren in onderwijs, gezondheid, cultuur, bestaanszekerheid en een moderne economie. Want kansengelijkheid is de sleutel naar geluk. We staan pal voor inclusie en diversiteit; een Tilburg van en voor iedereen! Omkijken naar elkaar en verder kijken dan morgen, dát is D66.

Welke activiteiten ontwikkelt uw partij om Noord als PACTwijk te realiseren? Zou u bij de beantwoording van deze vraag extra aandacht willen besteden aan het terugdringen van armoede, diversiteit van woningbouw en de kwaliteit van het onderwijs? • Wij zijn voor de PACT-aanpak. Willen vooral de jeugd meer bieden. Dat kan prima met cultuuruitingen ook samen met senioren, zodat er meer begrip voor elkaar ontstaat; • De AOW moet gekoppeld worden aan het minimumloon zodat ouderen uit de armoede gehouden worden; • Ruimere tegemoetkoming in de energiekosten die bekostigd kan worden uit de €200 miljoen die Tilburg kreeg met de verkoop van Essent; • Meer woningen voor ouderen met minimaal één slaapkamer, daardoor woningmarkt in Noord meer opentrekken; • Inzetten op extra mogelijkheden voor onderwijs met bijvoorbeeld extra Nederlandse taalcursussen, zodat drempels en achterstanden makkelijker geslecht kunnen worden.

Speerpunten voor Tilburg-Noord: ...een fijne woonplek • We willen met nieuwe betaalbare woningen zorgen voor sterkere en meer gemengde buurten; • We zetten ons ervoor in om de geplande mestfabriek bij de Spinder te voorkomen; • We willen de Kanaalzone transformeren naar een bruisende plek om te wonen, werken en recreëren en zorgen voor een goede verbinding door de Kanaalzone tussen binnenstad en Tilburg-Noord.

Waar en wanneer zijn raadsleden van uw partij in Noord aanspreekbaar voor bewoners? We gaan altijd in gesprek, daartoe worden we graag uitgenodigd via fractievoorzitter 50PLUS Tilburg henkvantilborg@raadtilburg.nl Hoeveel verkiesbare kandidaten van uw partij zijn in Tilburg-Noord woonachtig en kunt u deze met naam noemen? Vijf kandidaten uit Tilburg-Noord: Mevrouw Ans Rademakers (88), Stephanie Ronowikromo, Evelien Maessen, Bart Maessen, Christ Schuurmans.

Lijst Smolders Speerpunten voor Tilburg-Noord: Speerpunten zijn veiligheid, armoedebestrijding, onderhoud groen, verloedering tegengaan en zwerfafval beter opruimen. De Lijst Smolders wil ook een eigen LST wijkwethouder voor Tilburg-Noord Welke activiteiten ontwikkelt uw partij om Noord als PACTwijk te realiseren? Zou u bij de beantwoording van deze vraag extra aandacht willen besteden aan het terugdringen van armoede, diversiteit van woningbouw en de kwaliteit van het onderwijs. De Lijst Smolders vindt het cruciaal om een eigen LST wethouder full-time in te zetten om de problemen in de wijken eindelijk eens aan te pakken. De afgelopen 10 jaar is er teveel gepraat en te weinig gedaan voor de wijken. Daarnaast moeten er in uw wijk minimaal 2 toezichthouders komen die sociaal vaardig zijn en gezag uitstralen, zoals een portier van de horeca in de binnenstad. Waar en wanneer zijn raadsleden van uw partij in Noord aanspreekbaar voor bewoners? Onze LST raadsleden zijn makkelijk aanspreekbaar en u kunt ze altijd bereiken via de mail of telefoon. Hoeveel verkiesbare kandidaten van uw partij zijn in Tilburg-Noord woonachtig en kunt u deze met naam noemen? In Tilburg-Noord woont Perry Janssen. Hij is een zeer betrokken en sociaal raadslid van de Lijst Smolders. Zijn mailadres is; perryjanssen@raadtilburg.nl

...een duurzame toekomst • We investeren structureel in een inclusieve energietransitie waarbij we ervoor zorgen dat iedereen mee kan verduurzamen, ook als je zelf de middelen niet hebt. Een mooi voorbeeld hiervan is de Mozartflat; • Samen met de corporaties en particuliere woningeigenaren zetten we in op een grootschalige aanpak voor isolatie en zonnepanelen; • We verbeteren in elke wijk samen met de bewoners de klimaatadaptatie, bijvoorbeeld door meer groen toe te voegen en koele plekken te creëren. ...gelijke kansen voor iedereen • We zetten ons in voor een rijke schooldag, waarbij kinderen in hun eigen buurt kennismaken met gezonde voeding, sport, cultuur, natuur, taal en huiswerkbegeleiding in frisse en energieneutrale gebouwen; Wij staan voor een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn en waar geen plaats is voor racisme en ongelijkheid; Het PACT initiatief ForWart is een mooi voorbeeld van krachten samenbrengen in de wijk. Daar zetten wij ons graag voor in; • Het manifest ‘Op naar nieuw Noord’ ondersteunen wij van harte; • We willen meer en blijven investeren in de PACT-aanpak; • Kansengelijkheid staat bij D66 hoog op de agenda, daarom willen we extra investeren in onderwijs, opvang en ouderkamers; • We zetten in op een zeker bestaan voor iedereen door de armoede achter de voordeur op te zoeken en hulp op maat te bieden. Welke activiteiten ontwikkelt uw partij om Noord als PACTwijk te realiseren? Zou u bij de beantwoording van deze vraag extra aandacht willen besteden aan het terugdringen van armoede, diversiteit van woningbouw en de kwaliteit van het onderwijs? Het mooie aan de PACT aanpak is dat die gedragen en uitgevoerd wordt door de wijkbewoners en wijkpartners zelf. De activiteiten komen voort uit een wijkagenda die samen met de wijkraad gemaakt is en richting geeft aan Noord2040. Hier staat D66 volledig achter en wil dit ook de komende periode ondersteunen en faciliteren vanuit de gemeenteraad. We willen zelfs een stapje verder gaan. Nu wordt het vooral neergezet vanuit een sociale beweging maar het zou zo mooi zijn om hier ook het woningvraagstuk aan te koppelen evenals het armoedeprobleem. Vanuit samen dromen van een mooie wijk, naar samen bouwen aan die wijk en verder groeien. Waar en wanneer zijn raadsleden van uw partij in Noord aanspreekbaar voor bewoners? Wij zijn via de website van de gemeenteraad Tilburg bereikbaar: https://www.raadtilburg.nl/raadsleden-en-fracties/ Daarnaast ook via onze D66 Tilburg website: https://d66.nl/tilburg/mensen/ Hoeveel verkiesbare kandidaten van uw partij zijn in Tilburg-Noord woonachtig en kunt u deze met naam noemen? Roberto Hessels https://d66.nl/tilburg/mensen/roberto-hessels/ Woont in Tilburg-Noord. Beppie Smit https://d66.nl/tilburg/mensen/beppie-smit/ Heeft 7 jaar in MFA de Symfonie en MFA de Dirigent gewerkt.


W I J K K R A N T N O O R D | F E B R . 2 0 2 2 | P. 1 5

Groen Links

Partij van de Arbeid

Speerpunten voor Tilburg-Noord: • GroenLinks wil de bouw van nieuwe woningen mogelijk maken door de transformatie van de Kanaalzone; • GroenLinks wil blijven investeren in de PACT-aanpak in Tilburg-Noord, in zowel fysieke als sociale verbeteringen voor de wijk; • GroenLinks wil dat er extra capaciteit wordt vrijgemaakt voor sociaal- en jongerenwerkers, om zo de inwoners te ondersteunen bij die initiatieven die zij als waardevol voor hun buurt zien. Daarnaast vinden we het van belang dat gewortelde initiatieven en organisaties die al langer actief zijn in de wijk optimaal hun rol kunnen blijven spelen (oa Ronde Tafelhuis, BeterStokhasselt, de ruilwinkel); • GroenLinks wil de ontwikkeling van landschapspark Pauwels (gebied tussen Tilburg-Noord en Loonse en Drunense Duinen) voortzetten en een betere verbinding maken met wandel en fietspaden tussen Tilburg-Noord en het landschapspark. Het gebied Zwaluwenbunders wordt tot natuur ontwikkeld en wordt onderdeel van waterlandschap Pauwels. De noordelijke stadsrand wordt een aantrekkelijk en samenhangend overgangsgebied tussen stad en natuur; • GroenLinks wil dat de stadsverwarmingsleverancier van het Amernetwerk de komende vier jaar meer investeringen gaat plegen in het isoleren van het verouderde netwerk met energieverspillende leidingen en het verbeteren van de woningaansluitingen in Tilburg-Noord. Dit draagt bij aan een aanzienlijke verlaging van CO2 -uitstoot en leidt tot lagere energielasten.​Daarnaast wil GroenLinks een pas op de plaats maken met verdere uitbreiding van dit warmtenet, vanwege terugkerende problematiek rondom de betaalbaarheid en het gebrek aan serieuze verduurzaming van dit net; • GroenLinks wil géén mestverwerkingsfabriek in Tilburg-Noord.

Speerpunten voor Tilburg-Noord: De Partij van de Arbeid in Tilburg gaat voor meer sociaal en meer democratie. Tilburg-Noord is een fantastische wijk met kleurrijke inwoners, maar kent diverse buurten met verschillende uitdagingen. Woningbouw, zwerfafval, talentontwikkeling en armoedebestrijding zijn belangrijke onderwerpen. Wij sociaaldemocraten vinden tevens dat inwoners van Tilburg-Noord meer gehoord mogen worden. De afgelopen jaren zijn vele ideeën en suggesties aangedragen ter verbetering van de wijken in Noord. De gemeente moet deze zaken vertalen naar een praktische aanpak. Met voldoende en herkenbare gezichten van wijkagenten, huisartsen, huismeesters en sociaal werkers in de wijk. En genoeg plekken waar je elkaar kunt ontmoeten en kunt sporten en bewegen. Daar waar bewoners samen met elkaar en met hulp van de gemeente de wijk vooruit willen brengen, mag geld niet de beperkende factor zijn. We willen het budget voor deze activiteiten verdrievoudigd zien.

Welke activiteiten ontwikkelt uw partij om Noord als PACTwijk te realiseren? Zou u bij de beantwoording van deze vraag extra aandacht willen besteden aan het terugdringen van armoede, diversiteit van woningbouw en de kwaliteit van het onderwijs? GroenLinks zet erop in dat iedereen mee kan doen en bestaanszekerheid en ontwikkelkansen heeft. We willen armoede actief blijven bestrijden. Bijvoorbeeld door te investeren in onze sterke maatschappelijke organisaties in de wijken, kinderopvang breder gratis toegankelijk te maken, mobiliteits- en energiearmoede actief tegen te gaan, de regels binnen de bijstand te versoepelen en te investeren in het versterken van Nederlandse taal- en digitale vaardigheden. We gaan door met projecten zoals ForwArt. Ieder kind verdient een goede start. We hechten dan ook aan goede voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang. Daarom willen we gratis kinderopvang voor peuters uitbreiden. Onderwijs is hét middel om kansen in het leven te vergroten. Verlengde schooldagen, zomerscholen en de IMC Weekendschool voor groepen 7, 8 zijn hiervan voorbeelden, maar ook middelbare scholieren en mbo ‘ers zouden van dit soort voorzieningen gebruik moeten kunnen maken. In Tilburg komen Tilburgers van allerlei kleur, gender, afkomst, geaardheid en religie bij elkaar. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en zich thuis voelt in Tilburg. Initiatieven die ontmoeting en dialoog bevorderen blijven wij ondersteunen. Daarbij is taalvaardigheid van groot belang. Daarom is de inzet van de taalhuizen onmisbaar en willen wij stevige ondersteuning met en voor tolken in de hulpverlening. Iedereen moet fijn kunnen wonen en werken in Tilburg-Noord. We zorgen voor meer, betaalbare en duurzame woningen. En voor een groene en prettige woonomgeving. ​We vinden het belangrijk dat voor inwoners uit de wijk die willen verhuizen naar een andere meer geschikte woning binnen de wijk, hiervoor passende woningen beschikbaar zijn. We zorgen voor meer ruimte voor sport, spel, bewegen, recreatie en ontmoeting in de openbare buitenruimte (jeu-de-boules-banen, speeltuinen, beweegtuinen). Waar en wanneer zijn raadsleden van uw partij in Noord aanspreekbaar voor bewoners? Vragen richting GroenLinks Tilburg kunnen gesteld worden door een mail te sturen naar fractiemedewerkergl@gmail.com. Hoeveel verkiesbare kandidaten van uw partij zijn in Tilburg-Noord woonachtig en kunt u deze met naam noemen? Het gaat om twee kandidaten, namelijk Marcel van Dieren en Ouahib El Aissoudi.

Welke activiteiten ontwikkelt uw partij om Noord als PACTwijk te realiseren? Zou u bij de beantwoording van deze vraag extra aandacht willen besteden aan het terugdringen van armoede, diversiteit van woningbouw en de kwaliteit van het onderwijs? Arm of rijk, iedereen is voor ons gelijk en heeft recht op gelijke kansen. Mensen worden met respect behandeld en met meer persoonlijke aandacht geholpen naar een leven zonder armoede. Er komt één (digitaal) loket waar mensen makkelijk kunnen zien voor welke regelingen van gemeente en organisaties zij in aanmerking komen en waar zij deze op een eenvoudige wijze kunnen aanvragen. We zien nog te vaak dat mensen geen gebruik maken van hun recht en de potjes die er zijn. Kinderarmoede moet de wijk uit. We verdubbelen het bedrag van de meedoen-regeling naar 200 euro per jaar, zodat je lid kunt worden van een sportvereniging en de sportkleding kunt aanschaffen. Iedere peuter voor wie dat nodig is, heeft recht op goed en gratis taalonderwijs. Schoolzwemmen moet terug in het basisonderwijs en er komt een gratis schoolontbijt voor kinderen waarvan de ouders het niet kunnen betalen. Er komt tevens gratis huiswerkbegeleiding voor kinderen waarvan de ouders het niet kunnen betalen. We willen meer balans in de woningen in de wijk. Bij ieder bouwproject is 40% sociale koop of huur en 40% middel dure koop of huur totdat het tekort aan betaalbare woningen is ingelopen. Er komt een opkoopverbod voor betaalbare woningen (tot de NHG-grens). We maken een groot bedrag vrij voor het versneld energiezuinig maken van woningen om energiearmoede te voorkomen. Waar en wanneer zijn raadsleden van uw partij in Noord aanspreekbaar voor bewoners? PvdA raadsleden zijn altijd en overal aanspreekbaar. Yusuf Celik en Bea Mieris hebben dat de afgelopen jaren ook laten zien. Ze zijn veelvuldig in Tilburg-Noord geweest. Bij inwoners, wijkraden, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Als u mailt naar PvdA@raadtilburg.nl voor een afspraak dan krijgen Yusuf en Bea dit bericht en komen we graag naar u toe. Hoeveel verkiesbare kandidaten van uw partij zijn in Tilburg-Noord woonachtig en kunt u deze met naam noemen? Onze kandidaten die in Tilburg-Noord wonen zijn Paul van Duijnhoven (nummer 10) en Peter Korsmit (nummer 18).


P. 16 | W I J K K R A N T N O O R D | F E B R . 2 0 2 2

Nieuwe raadszaal gemeentehuis Tilburg

Forum voor Democratie

Partij voor de Dieren

Speerpunten voor Tilburg-Noord: Forum voor Democratie wil gedegen, betaalbare woningen in een omgeving waar mensen zich veilig en thuis voelen. We willen een socialere, groenere publieke ruimte waarin de menselijke maat de toon aangeeft. Nieuwe gebouwen moeten gebouwd worden in een stijl die zich schikt naar de regels van esthetiek en die past in de traditie en geschiedenis van ons Tilburg.

Speerpunten voor Tilburg-Noord: Ons belangrijkste speerpunt voor Tilburg-Noord is dat wij alle middelen in zullen zetten om de mestfabriek bij de Spinder tegen te houden. Omdat onze lijsttrekker ook actief is in de Brabantse Staten kunnen we er vanuit beide politieke hoeken aan trekken.

Welke activiteiten ontwikkelt uw partij om Noord als PACT-wijk te realiseren? Zou u bij de beantwoording van uw vraag extra aandacht willen besteden aan het terugdringen van armoede, diversiteit van woningbouw en de kwaliteit van het onderwijs? De gemeente Tilburg is onlangs begonnen met het PACT-traject, een aanpak van de gemeente om een aantal wijken in een achterstandspositie te ondersteunen. De gemeente wil, samen met de inwoners van Tilburg-Noord, invulling geven aan een verbetering van de leefbaarheid en de veiligheid. Een aantal initiatieven binnen het traject oogt goed, flats worden ’aangepakt’ en de openbare ruimte wordt ‘aangepast.’ Alhoewel een aantal initiatieven binnen het PACT-traject sympathiek overkomt, zien wij in de plannen geen toegevoegde waarde voor het terugdringen van armoede, de diversiteit van de woningbouw en kwaliteit van het onderwijs. Het PACT-traject spreekt van ‘vrijgekomen bedrijfspanden’ opnieuw ’inrichten’ tot cultuurcentra met de nadruk op ‘muziek en dans’. Dat woningen getransformeerd worden tot ’huiskamerrestaurants’. Deze plannen hebben geen effectieve en realistische aanpak om de armoede in de wijk terug te dringen. De gemeente moet afstappen van een ’idealistisch beeld’ hoe Tilburg-Noord er uit moet komen te zien. In plaats daarvan moet de gemeente luisteren naar de inwoners naar wat Tilburg-Noord nodig heeft. FVD wil dat ‘vrijgekomen bedrijfspanden’ gewoon normale bedrijven worden. Dat ’huiskamerrestaurants’ gewone restaurants worden. Dat bedrijven de ruimte krijgen om zich te vestigen in Tilburg-Noord en werkgelegenheid met zich meebrengen. Dat is vele malen effectiever om armoede te bestrijden dan de wereldvreemde plannen uit het PACT-traject. Wat de kwaliteit van het onderwijs betreft hebben wij een aantal speerpunten: scholen niet verder laten fuseren; kleinere klassen; focus op individuele begeleiding door leraren met daarnaast een buddysysteem, het lerarentekort aanpakken door hogere beloningen en het stimuleren van fulltime arbeidsverbanden. Investeren in de vroegtijdige signalering van kindermishandeling door leraren hierin ondersteuning te bieden en op te leiden en het creëren van een meldpunt. De maatschappelijke betrokkenheid van jongeren bevorderen door het aanmoedigen van vrijwilligerswerk en projecten bij lokale organisaties en bedrijven en als laatste: ontmoetingsplekken creëren voor jongeren. Waar en wanneer zijn raadsleden van uw partij in Noord aanspreekbaar voor bewoners? Vanzelfsprekend kunt u ons binnenkort verwachten op straat in Tilburg-Noord, maar wij hebben de intentie om wekelijkse ontmoetingen te organiseren. Dit kan zijn in de vorm van open avonden, waarbij het persoonlijke contact voorop staat. Het moet afgelopen zijn dat Tilburgers voor een gesloten deur of loket komen te staan, de ‘bestuurscultuur’ moet ingeperkt worden. De drempel tussen volksvertegenwoordiger en (Til)burger hopen wij, met een aantal van dit soort initiatieven, te verkleinen. Hoeveel verkiesbare kandidaten van uw partij zijn in Tilburg-Noord woonachtig en kunt u deze bij naam noemen? Helaas kan ik geen tipje van de sluier oplichten. U zult, net als de rest van Tilburg, moeten wachten totdat de gemeente de officiële lijst bekend maakt.

Paleis Raadhuis Tilburg

Verder hebben wij vooral een wereldwijde visie waar Tilburg en uiteraard ook Tilburg-Noord onderdeel van is. Zo willen wij stevig inzetten op het vergroenen van de wijken en meer leefruimte maken. Dus minder ruimte voor auto’s en meer ruimte voor de bewoners. Ook kan het speelbos in Stokhasselt wel een opknapbeurt gebruiken. Welke activiteiten ontwikkelt uw partij om Noord als PACTwijk te realiseren? Zou u bij de beantwoording van deze vraag extra aandacht willen besteden aan het terugdringen van armoede, diversiteit van woningbouw en de kwaliteit van het onderwijs? Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zijn wij een van de nieuwe partijen dus wij moeten nog kijken wat er allemaal mogelijk is met betrekking tot de PACTwijk. De Partij voor de Dieren weet wel dat iedere inwoner telt en op een eigen manier een bijdrage levert aan diens wijk en omgeving. Om armoede te bestrijden willen wij dat er landelijk een basisinkomen ingevoerd wordt, dat je giften tot 20% mag ontvangen zonder gekort te worden op je uitkering en dat huisdieren niet gedwongen verkocht moeten worden als er toch een deurwaarder aan te pas komt. Huizen worden nu gebouwd waarbij gekeken wordt naar wat de projectontwikkelaar snel kan verkopen en niet persé naar waar de behoefte ligt. Dit wordt wat de Partij voor de Dieren betreft omgedraaid. De gemeente moet samen met de bewoners kijken naar waar behoeftes liggen en ervoor zorgen dat de huizen energieneutraal gebouwd worden. Zo verminderen we de energiearmoede en is het meteen beter voor de wereld. De Partij voor de Dieren denkt dat onderwijs een krachtige basis is. Zo willen we dat meer peuters gratis naar de opvang kunnen. Veel schoolpleinen in Noord bestaan nu vooral uit stenen. Dit kan anders, een stuk groener en is er ook plek voor een moestuin. Zo leren kinderen waar ons voedsel vandaan komt. Daarnaast worden fruit en gezonde, duurzame lunches gratis aan de leerlingen gegeven. Ook gaan de scholen meer aandacht besteden aan discriminatie en aan gendergelijkheid. Waar en wanneer zijn raadsleden van uw partij in Noord aanspreekbaar voor bewoners? Omdat wij op dit moment nog een kleine partij zijn, lukt het ons niet om in elke wijk op specifieke momenten aanwezig te zijn. Als bewoners van de wijk met ons in gesprek willen, maken we daar graag tijd voor. Er kan daarvoor gemaild worden naar tilburg@partijvoordedieren.nl. Ook zijn we beschikbaar via www.facebook.com/pvddtilburg of www. instagram.com/pvddtilburg. Voor meer informatie over ons verkiezingsprogramma en onze standpunten is er onze website: tilburg.partijvoordedieren.nl Hoeveel verkiesbare kandidaten van uw partij zijn in Tilburg-Noord woonachtig en kunt u deze met naam noemen? Onze lijsttrekker Anne-Miep Vlasveld woont in Tilburg-Noord (Quirijnstok).


W I J K K R A N T N O O R D | F E B R . 2 0 2 2 | P. 1 8

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis

Lokaal Tilburg

Lokaal Tilburg stelt voor: Jan Heijman Een betrokken en menselijke politicus in hart en nieren. Dat is Jan Heijman. Hij heeft veel politieke ervaring, en zat eerder al in de Tilburgse gemeenteraad én in de Brabantse Provinciale Staten met zijn partij Lokaal Brabant. Daarna was hij wethouder in Bladel en Oirschot. Ondertussen woont Jan al vele jaren in Tilburg-Noord en kent hij dit stadsdeel van binnen en van buiten. Bovendien is hij een fervent supporter van Willem II en gaat hij graag mee naar alle uitwedstrijden. Jan heeft als belangrijkste onderwerpen verkeersveiligheid, onderwijs en jeugdzorg, en is voor Lokaal Tilburg ónze kandidaat in Tilburg-Noord. Dus: stem 16 maart op Jan Heijman!

-

Speerpunten voor Tilburg-Noord: • Voor Lokaal Tilburg zijn de bewoners leidend! We willen het geluid van alle Tilburgers laten horen, dus ook van Noord. We waarderen allerlei initiatieven en willen die omarmen; • De bewoners van Noord moeten zich veilig en thuis voelen; • iedereen moet recht hebben op gelijke kansen. Dat geldt voor onderwijs maar ook bij het vinden van werk dat je past, maximale inzet van je talenten; • Noord moet leefbaar zijn, waar bewoners zich prettig voelen, zowel in het wonen als ontspannen (sport en bewegen) en ontmoeten. Dat betekent ook veel groen, speelmogelijkheden en maatschappelijke voorzieningen op loopafstand; • In Noord willen we nog meer investeren in samenzijn en samen ontdekken wat goed is voor de wijk. Daarbij staat de bewoner centraal; • We willen specifiek aandacht voor beter openbaar vervoer zodat bewoners van Noord zich makkelijk kunnen verplaatsen; • Het bouwen van woningen in Noord heeft aandacht maar wel duurzaam en betaalbaar en in overleg met wijkraad en omwonenden. Welke activiteiten ontwikkelt uw partij om Noord als PACT wijk te realiseren? Zou u bij de beantwoording van deze vraag extra aandacht willen besteden aan het terugdringen van armoede, diversiteit van woningbouw en de kwaliteit van het onderwijs? • We willen armoede terugdringen, niemand mag in de kou komen te staan. We moeten meer gesprekken voeren om te kijken tegen welke problemen mensen aanlopen. Het kan zijn dat bewoners begeleid moeten worden bij het vinden van betaald werk. Of sociale en maatschappelijke problemen van mensen die snel moet worden opgelost. Daarnaast moet maximaal gebruik worden gemaakt van minimaregelingen waarbij schuldsanering prioriteit heeft; • De diversiteit van woningbouw moet aansluiten bij de behoefte. Dat betekent meer duurzame en betaalbare sociale woningbouw in Noord. Voor toekomstige generaties moet voldaan worden aan meer starterswoningen tegen betaalbare prijzen. Senioren willen vaak zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving blijven wonen. Het levensloopbestendig maken van woningen moet ondersteund worden. Samen met woningcorporaties, bewoners en gemeente hier invulling aan geven met een zware stem van de bewoners; • Onderwijs biedt perspectief op de toekomst. Iedereen moet gelijke kansen krijgen. Dat start al bij de vroeg- en naschoolse opvang, de kinderdagverblijven, het primair onderwijs en het passend onderwijs. Het onderwijs zit in de wijk en wij vinden dat nog meer overleg moet plaatsvinden met de bewoners om de agenda van het onderwijs beter af te stemmen op hun wensen. Niet alleen gesprekken met individuen maar ook met groepen van inwoners om aan te sluiten bij de leefwereld van de wijk. Zo zal bijvoorbeeld een relatie met de zorg moeten plaatsvinden; • De diversiteit is groot en een extra aandachtsgebied (LHBTIQ+ en emancipatie, culturele diversiteit/ gelijkheid, vrouwenemancipatie en bewoners met een beperking). We moeten hier op de scholen en ook op de ontmoetingsplekken meer bij stilstaan. Maak het bespreekbaar, iedereen is gelijk. Waar en wanneer zijn raadsleden van uw partij in Noord aanspreekbaar voor bewoners? Lokaal Tilburg is te allen tijde aanspreekbaar via onze site; www.lokaaltilburg.nl en wil er ook echt voor de inwoners zijn. We zijn niet alleen benaderbaar maar willen ook samen de problemen oplossen en doen dat door direct actie te ondernemen. Wij zorgen voor een directe terugkoppeling wat we met ieders opmerking/melding hebben gedaan. Zo hebben we de afgelopen periode al vele problemen succesvol aangekaart in de Raad. (zie www.lokaaltilburg.nl)

Meer weten? Zie Lokaal Tilburg.nl

Hoeveel verkiesbare kandidaten van uw partij zijn in Tilburg-Noord woonachtig en kunt u deze met naam noemen? Jan Heijman en Harry van Poppel wonen in Noord en staan op onze kandidatenlijst.


P. 1 7 | W I J K K R A N T N O O R D | F E B R . 2 0 2 2

SP Speerpunten voor Tilburg-Noord: • De speerpunten van de SP specifiek voor Tilburg-Noord komen veel overeen met onze standpunten voor de gemeente Tilburg te weten: • Iedereen heeft recht op een goede en betaalbare woning • Kinderen groeien niet op in armoede • Iedereen heeft recht op goede zorg • Mensen met schulden krijgen extra hulp • Sporten tot en met 18 jaar gratis • Iedereen is gelijk en wordt ook gelijk behandeld • Extra investeringen in wijken, buurten en de dorpen Daarnaast willen we voor Tilburg-Noord: • Geen vervuilende en stinkende mestverwerkingsfabriek. • Meer aandacht voor de gezondheid van de inwoners • dat de verduurzaming van woningen voor iedereen bereikbaar is, ongeacht de dikte van je portemonnee. • Meer aandacht voor het mooie initiatief de ouderkamers op de basisscholen. • Dat er meer aandacht is voor projecten, die bewoners zelf aandragen voor verbetering van de leefbaarheid van de wijk. Dus niet dat de gemeente projecten aandraagt voor een paar jaar, die daarna ophouden. • Dat de wijkregisseur in de wijk aanwezig is en niet op het gemeentehuis. • Groen in de wijken zoveel mogelijk met bewoners samen oppakken, dankzij de goede inzet van Beter Groen Noord. • Meer vergroening bij het winkelcentrum Wagnerplein. Welke activiteiten ontwikkelt uw partij om Noord als PACTwijk te realiseren? Zou u bij de beantwoording van deze vraag extra aandacht willen besteden aan het terugdringen van armoede, diversiteit van woningbouw en de kwaliteit van het onderwijs? • Uiteraard is de SP voor het terugdringen van armoede en dat niet alleen in TilburgNoord. We willen de bezuinigingen die per 1 januari 2022 zijn ingezet op o.a. de collectieve ziektekostenverzekering terugdraaien. De minimaregelingen zijn belangrijk om er in ieder geval voor te zorgen dat alle inwoners mee kunnen doen. • We ondersteunen mensen met schulden om zo snel mogelijk schuldenvrij te zijn. • De meedoenregelingen moeten meer onder de aandacht komen en de voorgenomen bezuinigingen op die regelingen draaien we terug. • Kinderen uit PACTwijken horen gratis te kunnen sporten bij sportverenigingen. Sporten betekent een betere gezondheid zowel lichamelijk als mentaal. • We denken dat de wijk gebaat is bij basisbanen ingevuld door wijkbewoners voor

• •

• •

toezicht en ondersteuning bij activiteiten waardoor we voor deze mensen een inkomen creëren en waardoor ze weer onderdeel uitmaken van de samenleving door de sociale contacten die ze daarbij opdoen. De energiearmoede gaan we aanpakken door ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen met de verduurzaming van de huizen ongeacht de dikte van je portemonnee. Door te kiezen voor het bouwen van koopwoningen met name voor starters en mensen die teveel verdienen voor een sociale huurwoning krijg je meer doorstroming, maar ook meer mix van woningen, dan alleen sociale huurwoningen. Zo voorkom je dat inwoners, nadat ze iets meer gaan verdienen uit de wijk vertrekken en wijzigt de bevolkingssamenstelling en kun je gaan spreken over een gedeelde wijk. De peuteropvang willen we zoveel mogelijk gratis en de ouderkamers willen we meer ondersteunen met structureel geld en niet dat ze elk jaar moeten lobbyen voor een bijdrage. Wij zien een belangrijke functie van die ouderkamers. Het haalt ouders uit hun isolement van thuis, activeert hen en ze kunnen er cursussen volgen. Huiswerkbegeleiding op school en niet via particuliere bureautjes. Ondersteuning voor gezinnen met jonge kinderen. Daar starten we zo vroeg mogelijk mee, als dat nodig is al vanaf de consultatiebureauleeftijd. Want nu meedoen, is later meetellen.

Waar en wanneer zijn raadsleden van uw partij in Noord aanspreekbaar voor bewoners? • SP raadsleden zijn altijd aanspreekbaar en te bereiken en komen ook graag op de koffie/thee om te horen wat de inwoners vinden van de leefbaarheid van hun wijk en wat voor ideeën zij hebben voor verbetering. • De telefoonnummers van onze raadsleden staan op onze website www.tilburg.sp.nl en wij zijn ook bereikbaar via de mail op tilburg@sp.nl. • Op onze website is ook ons verkiezingsprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2022- 2026 te vinden Hoeveel verkiesbare kandidaten van uw partij zijn in Tilburg-Noord woonachtig en kunt u deze met naam noemen? Positie 3 op onze lijst: Thijs Kruiver Haydenstraat Positie 8 Ron Veer heeft jarenlang in Noord gewoond en heeft bij zijn kandidaatstelling aangegeven zich juist voor Tilburg-Noord te willen gaan inzetten. En op de voorlaatste plaats maar daardoor niet minder belangrijk een dame die al heeeel lang in Tilburg-Noord woont en zich samen met haar man Joop altijd al heeft ingezet voor de wijk: Hannie Hakken

Een goede, betaalbare woning voor iedereen, geen wachtlijsten sociale huurwoningen. Een armoedevrij Tilburg, waar iedereen meedoet en kinderen niet in armoede opgroeien. Goede gezondheid en recht op de zorg die je nodig hebt, niet op wat betaalbaar is. Sporten en het bezoeken van cultuur, we draaien de bezuinigingen op de minimaregelingen terug. Samen met de bewoners zorgen we voor groene, veilige en fijne wijken om te leven en op te groeien. Voorrang aan wijkinitiatieven die vanuit bewoners zelf komen. Structureel geld voor ouderkamers op basisscholen.


P. 1 9 | W I J K K R A N T N O O R D | F E B R . 2 0 2 2

Wat ga jij maken? In de werkplaats Workshops digitale vaardigheden - voor 7 jaar en ouder

Tilburg – In de werkplaats van de Bibliotheek Wagnerplein wordt elke maand op zaterdagen een workshop georganiseerd, waarbij kinderen hun digitale vaardigheden ontwikkelen en hun talent kunnen ontdekken. Er wordt steeds met een andere thema gewerkt. Onderweg naar de zomer van 2022 zijn er verschillende workshops, waar kids vanaf 8 jaar zich voor kunnen inschrijven. De workshops voor digitale vaardigheden ‘In de Werkplaats’ van De Bibliotheek worden goed ontvangen. Veel kinderen hebben al enthousiast meegedaan. Ze vonden het erg leerzaam en vooral heel leuk om te doen. “Ben je 7 jaar of ouder? Vind jij robots, games en 3D gaaf? Wil jij leren hoe je je eigen robots, games en 3D-werelden bouwt? Kom ook mee doen in de werkplaats!” Goed om te weten Aanmelden: bij de balie van bibliotheek Wagnerplein of via wagnerplein@bibliotheekmb.nl. Deelnemers: Max 10 Leeftijd: 7 jaar en ouder Entree voor enkele workshop: € 2,Entree voor alle vier de workshops (VIP bandje): € 6,Een overzicht van de werkplaatsen op Wagnerplein vindt u via: bit.ly/Wagnerplein_Werkplaats

Campagne 'Dat is makkelijk praten' om escalatie van burenproblemen te voorkomen

Eén op de vier Nederlanders ergert zich weleens aan de buren. Een deel van deze ergernissen escaleert en mondt zelfs uit in een burenruzie. Buurtbemiddeling kan er in zo’n geval voor zorgen dat de buren met elkaar in gesprek gaan en samen tot een oplossing komen. Maar zou het niet mooi zijn als de escalatie voorkomen kan worden? Buurtbemiddelingsorganisaties in heel Nederland sloegen de handen ineen voor een landelijke campagne met informatie en tips om zelf op een effectieve manier het gesprek aan te gaan: ‘Dat is makkelijk praten!’ De campagne startte 12 januari met de lancering van de webpagina en de video. Daarop staan vijf stappen om tot een constructieve oplossing te komen: blijf kalm, kies het juiste moment, leg uit wat het met jou doet, zoek naar een oplossing waar jullie allebei tevreden mee zijn en maak duidelijke afspraken. Naast de video zijn er posters, flyers en social mediaposts die de boodschap van de campagne

versterken. Daarnaast geven buurtbemiddelaars uit het hele land tips via persoonlijke vlogs onder de hashtag #datismakkelijkpraten. Marianne Grooten, coördinator buurtbemiddeling Zwolle en lid van het campagneteam licht toe: “Met de campagne willen we voor zorgen dat mensen zich bewust zijn dat een gesprek pas effectief is als je dat op de juiste toon en op het juiste moment inzet. Het heeft namelijk geen zin om in het heetst van de strijd het gesprek aan te gaan. Je vervalt dan in verwijten en dat werkt niet probleemoplossend.” Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met buurtbemiddeling ContourdeTwern via: www.buurtbemiddelingbrabant.nl of (013) 549 86 46 Meer informatie vindt u op webpagina: https://datismakkelijkpraten.nl


W I J K K R A N T N O O R D | J A N . 2 0 2 2 | P. 2 0

ContourdeTwern Noord

Wilt u deelnemen aan activiteiten? Kom dan gezellig naar de Huiskamer voor 55-plussers Wilt u: •

Gezelligheid?

Soms wordt er een uitstapje georganiseerd of een andere activiteit.

Even de deur uit?

Wilt u graag aansluiten bij de Huiskamer in het wijkcentrum de Ypelaer?

Even niet alleen zitten?

Vraag dan naar sociaal werker Yolanda Huijsmans.

Andere mensen ontmoeten?

Meedoen aan leuke activiteiten?

Yolanda Huijsmans, sociaal werker Wijkcentrum de Ypelaer

In de Huiskamer komen 55-plussers bij elkaar voor een gezellige middag.

mobiel: 06 238 61 533 | email: yolandahuijsmans@contourdetwern.nl

U kunt er een kopje koffie of thee drinken, een praatje maken of een spelletje doen.

Aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag

Even voorstellen... Ik ben Marieke Pennings, 26 jaar oud en woonachtig

maar niet goed weet hoe je deze vorm kunt geven.

in het mooie Tilburg met mijn vriend Mees en kat Nico.

Misschien maak je je zorgen om een andere bewoner,

Sinds 1 oktober van dit jaar ben ik werkzaam bij Con-

of zou he juist wel wat hulp kunnen gebruiken? Of kom

tourdeTwern als trainee buurtondersteuner.

je ergens niet alleen uit en kun je wel wat individuele ondersteuning gebruiken, maar weet je niet waar je het

Vanaf 1 maart mag ik mijzelf buurtondersteuner van

beste aan kunt kloppen. Ik ben veel te vinden in de wijk,

Stokhasselt noemen. Daarnaast neem ik een aantal

maar ook in Wijkcentrum de Ypelaer.

activiteiten over van sociaal werkers in Tilburg-Noord en ben ik veel bezig met de Compaan Tablet.

Mocht je na het lezen van bovenstaande nou het idee hebben dat we eens samen een bakkie moeten doen,

Ik wil de komende periode graag de buurt leren kennen

twijfel dan niet om contact met mij op te nemen!

en zoveel mogelijk mensen spreken die in Stokhasselt wonen. Want hoe leer je een buurt nou beter kennen

Je kunt mij bellen of bereiken via WhatsApp op 06 231

dan in gesprek te gaan met de mensen die er wonen?

08 999 of door een mail te sturen naar:

Ik kan je in de toekomst ondersteunen wanneer je een

mariekepennings@contourdetwern.nl

tof idee heeft voor bijvoorbeeld je woonomgeving,

MFA De Symfonie • Eilenbergstraat 250 • 5011 EC Tilburg • 013 355 38 00 Wijkcentrum De Ypelaer • Corellistraat 10 • 5049 EM Tilburg • 013 455 29 28 internet www.contourdetwern.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.