Page 1

indremisjons ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN 03 - 2017

Årsmelding

2016

VELKOMEN TIL SO MMARENS STORSA MLING Årsmøte i Norheimsun d/Framnes Arena 16. - 18. juni

Indremisjonssamskipnaden

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

1


Vi vil bygga varme inkluderande fellesskap, vinna nye for Jesus, og gjera dei til hans disiplar. Indremisjonssamskipnaden

Det rører seg Marit H. Ådnanes Dagleg leiar

Layout: Jan-Ove Fagerheim Trykk: Haugesund Bok og Offset A/S Red.: Marit H. Ådnanes Indremisjonssamskipnaden Postboks 150, 5401 STORD Tlf.: 53 41 07 04 Fax: 53 41 27 40 Bankgiro: 8220.02.80454 Opningstider Indremisjonskontoret: Måndag – torsdag: 09.00 – 15.00 Fredag: Stengt Heimeside: www.indremisjonen.no E-post: post@indremisjonen.no www.facebook.com/Indremisjonssamskipnaden

IMS-styret: Ingebrigt S Sørfonn - formann Anfinn Økland - nestformann John Morten Espevik Bernt Arild Gjøvåg Anlaug Harestad Liv Ingunn Heie Medhaug Per Gunnar Nordbø Vara: Marte Kvilhaugsvik Asle Skogly Bjørn Saghaug

Helgatun 5713 VOSSESTRAND Telefon: 56 51 98 98 Telefax: 56 51 98 99 Bankgiro: 8220.02.80497 Konst. dagleg leiar: Sylvi R. Sørfonn Heimeside: www.helgatun.no

Brandøy 5584 BJOA Telefon: 53 76 98 81 Bankgiro: 8220.02.80470 Dagleg leiar: Andreas C. Våge Heimeside: www.brandoy.no

Framnes KVGS 5600 NORHEIMSUND Telefon: 56 55 05 00 Telefax: 56 55 13 92 Bankgiro: 8220.02.80292 Rektor: Harald Voster Heimeside: www.framnes.vgs.no

SunnBok

Bjarte Leithaug (Pressefoto)

Viktig med glød! Fleire lokalt står i spennande prosess om vegen vidare. Det gler meg å sjå slik glød for arbeidet, vilje til vekst, og nød for folket i bygda! IMS ynskjer å stå med, og vera aktuelle. Strategiplanen med dei nye satsingsområda handlar nettopp om det; korleis me best mogleg kan vera aktuelle for lag og foreiningar. Eg ser med forventning fram til årsmøtet på Framnes, der ei av hovudsakene er samtale om arbeidet.

Første kvartal er over og det er tid for ei økonomisk oppdatering. Rekneskapet viser eit underskot på omlag det same som i fjor. Som du vil sjå lenger bak i bladet enda vi opp med eit underskot på vel 200.000,- det året. Det er noko nedgong i gåveinntektene hittil i år, men det er ein gledeleg stor auke i bladgåva, heile 90.000,meir enn fjoråret! Det som vert spanande er korleis dette påverkar vårgåva som vart sendt ut for ei stund sidan. Har du ikkje fått vårgåvegiro i posten kan du gje gåva di på konto 8220.02.80632 og merka den med Vårgåve IMS.

GÅVEBAROMETER: lagsgåver, gåveaksjonar og gjevarteneste pr. 31. mars 5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0

Hittil 2016 824 244

Nye Framnes Arena Foto: Lars Arvid Oma

Utrustande leiarskap - sleppa yngre krefter til Lenger bak i bladet kan du lesa om Forsamlingskonferansen i Norheimsund. Å få nøkkelgenerasjonen (dei mellom 20 og 40 år) med i forsamlinga er viktig skal den ha framtid. Kanskje må me vurdera både metodar og tradisjonar for å få dei med, samt utfordra fastlåste tankemønster. Og ikkje minst; sleppa dei til i leiing og oppgåver – slik at dei får prega arbeidet. Satsingsområdet vårt, leiartrening, har eit viktig tiltak som heiter motivera for utrustande leiarskap lokalt. Det handlar både om at leiaren tydeleg skal gå framføre, men like mykje gå bak og støtta opp, løfta fram og setja nye leiarar i funksjon. Utrustande leiarskap er smittsomt. Om du i dag har ei kristen tru, skuldast det blant anna at mannen frå Nasaret brukte sine tre siste år på jorda til å utrusta dei første 12 apostlane.

Hittil 2017 600 003

Framside-foto:

Tolmodighet gir frukt! Kanskje ikkje den mest spennande tittelen, men mange erfarer at dette er sant. Det er viktig at forsamlinga er styrt langsiktig, ikkje etter innskytelsesmetoden. Men me treng alle typar menneske – også dei kreative og utolmodige - for å driva arbeidet fram. Det er sagt at det er overvurdert kva du kan få til på kort sikt, og undervurdert kva du kan få til på lang sikt. Så har me nok også ulik oppfatning av kva kort og lang sikt er. Det kan ta 3-5 år å få til ei varig og større endring. «Det hadde vore deilig om Jesus sine likningar innehaldt fleire ord som fastfood og Fjorland i staden for frukt og frø, for det tar liksom så lang tid», har ein pastor sagt. Mange opplever det gjerne slik. I vinter var eg på ei samling som nettopp hadde tittelen «Tolmodighet gir frukt!» Kor mange ynskjer vekst? var første spørsmål. Neste spørsmål: Kor mange vil ha endring? Til slutt: Vil du endra deg? Du skjønar kanskje at svarprosenten «ja», minka for kvart spørsmål. Kanskje er det berre rundt 10 prosent som verkeleg ynskjer å endra seg sjølv. Det startar ofte med at Gud startar ein prosess med den enkelte av oss.

Budsjett 2017 4 545 000

Postboks 23, 5401 Stord Telefon: 53 41 20 01 www.sunnbok.no

Ja, det er nettopp det eg kjenner. Me ynskjer liv – men ikkje nødvendigvis røre – i indremisjonsarbeidet vårt. Me har vore igjennom ein spennande strategiprosess. Den skal opp i årsmøtet, og i neste omgang skal planen setjast ut i live. Samtalane har vore mange og viktige undervegs. Å vera i utvikling krev sitt. Av og til vil me ulik veg. Det opplever nok også mange lokalt. Målet må vera enhet, sjølv om me kan sjå noko ulikt på ting. Det krev mykje visdom å stå i dette, og Jakob 1,5 er blitt eit av mine nye yndlingsvers: Men om nokon av dykk manglar visdom, skal han be til Gud, som villig og utan å klandra gjev til alle, og han skal få.


? r e r d n i h m o s Noe Andakt av Gunnar Ferstad Rektor ved Bibelskolen Bildøy

Midt på 1990-tallet ble jeg kjent med boken Veivisere av den svenske forfatteren Magnus Malm. Boken handler om kristent lederskap. Budskapet i boken var tydelig: Vårt fremste kall som kristne ledere er å ha samfunn med Jesus og følge ham, i neste omgang sender han oss ut som sine gode budbringere og veivisere for andre. Et av spørsmålene som dukket opp i boken var spørsmålet om der er noe som hindrer meg i å følge Jesus? Det må jo være et aktuelt spørsmål å stille når det angår mitt fremste kall. Det var i møte med de tre områdene; synd, sår og bindinger jeg skulle finne meg selv sittende å gråte over eget liv og stilling. Alene, bøyd over en bok av en forfatter jeg ikke hadde hørt om før, møtte Gud meg på dypet i mitt eget liv. Det utfordret meg inn i de innerste og kanskje også ukjente rom og områder i livet.

Forfatteren traff noe i meg som jeg har båret med meg de to påfølgende ti-årene. Det har preget min tanke, mitt liv og også lederskap gjennom forkynnelse og veiledning. Er det noe som hindrer? Sitter vi fast i noe som gjør at vi hverken kan eller fult ut evner å følge og tjene Jesus som han vil? Kan det være at vi ikke snakker helt sant om hindringer vi bærer med oss? Det er ikke forskjell på folk når det gjelder tilbøyelighet til å synde. Vi er også alle som en utsatte for sårbarhet, og kjenner vi etter kan usynlige tråder binde oss fast i forventninger, tradisjoner og mønster på en måte som gjør oss ufrie og hemmet i tjenesten. Synd må bekjennes, sår må bearbeides og leges, mens de usunne bindingene må brytes. Alt dette finnes hos Jesus. Hos ham som bryter lenker og løser fangers bånd.

SOMMARSTEMNE 2017 21. mai

04. juni

25. mai

13. august

Stemne Auklandshamn Talar: Marit Hårklau Ådnanes Venestemne Fitjar Talar: Roald Evensen

28. mai

Sommarstemne for Bømlo Salem -Moster Talar: Arne Lindekleiv

Pinsestemne Tysnes -Tveit Bedehus Talar: Aksel Ingvard Johannessen Solheimsdalsstemne Tysnes

20. august

Brandøydagen Talar: Ingebrigt S Sørfonn og Lise Marie Th Litlabø

Samtidig vil veien noen ganger måtte gå via andre mennesker som gir oss hjelp, sjelesorg og veiledning til et videre liv. Jeg ser frem til å møte deg på Framnes. Kanskje vi kan møtes å snakke litt om hva som hindrer oss i å følge i den gode mesterens spor. Og kanskje det er tid for at noe skal bekjennes, noe skal erkjennes og leges, eller rett og slett skal noe brytes som binder deg. For, det kan ikke stanse nå – evangeliet må bringes videre.

Sommarens Storsamling

ÅRSMØTE 2017 Indremisjonssamskipnaden

Framnes Arena

Ver med og be for IMS sitt Årsmøte på Framnes 16.-18. juni Talar: Gunnar Ferstad Song/Musikk: Bjarte Leithaug Sunnhordlandsmusikken Husorkester og forsongarar Ver med og be... For talarane For song- og musikkreftene For barne- og ungd.opplegget For årsmøtesaker og val Om varmt fellesskap Om å bli fornya, utfordra og utrusta

28. mai

Åsleitestemna Herand

Indremisjonssamskipnaden

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

www.indremisjonen.no

3


Livet på Framnes Av Marit Hårklau Ådnanes

Eg er superheldig! Eg treff Jeanine Heide i gongen, ein ganske vanleg torsdag kveld på Framnes. Jeanine er lærar på Framnes og har tilsyn. Med iver fortel Jeanine om dei fantastiske ungdomane som går her, og kor heldig ho er som får vera del av livet deira for nokre år. Me fortset praten i personalstova. Kan du fortelja litt om deg sjølv? - Eg hadde første kull på Framnes 2004-2005. Tidlegare har eg mellom anna vore miljøvernleiar i Jondal og vore fylkesleiar i Miljøheimevernet. Eg har også arbeidd eitt år i ungdomsskulen. Eg har budd i Norheimsund sidan 1995. Opprinneleg kjem eg frå Kristiansund, seier Jeanine. Ho er gift med ein vossing, og har tre barn. Alle har gått/går på Framnes. Solveig var ferdig i 2011, Knut i 2012, og Tuva er russ no i vår.

Kva fag underviser du i? Geografi, samfunnsfag og sosiologi. Me treng fleire som underviser i engelsk, så no har eg litt redusert undervisning og studerer engelsk. I tillegg til undervisning og studier, sit Jeanine også i PU, pedagogisk utval. Kva er spesielt med å jobba her i forhold til ein annan skule? No når eg har tilsyn blir det ekstra tid til å «mingla» med elevane. Nokon kjem og vil prata. Me får nærare relasjon til elevane ved å også vera meir rundt dei på fritida. Det blir dessutan ekstra dimensjon over jobben å få arbeida på ein kristen skule. Me har lov til å snakka om åndelege ting i undervisninga, og kan i større grad reflektera over etiske spørsmål. Eg har også bibelgruppe i heimen saman med ein kollega, seier Jeanine. Det er veldig kjekt! Elevane er opne og snakkar. Sist hadde me om trusforsvar.

Gongprat På golvet i gongen, hovudbygget på Framnes, sit tre jenter og pratar. Eg slår meg ned, og plutseleg har det gått halvannan time i god prat om livet på Framnes. Dei tre jentene kjem frå vidt forskjellige stadar. Framnes har ført dei saman. Me har hatt eit veldig bra år så langt, seier dei. Yvonne frå Jondal pendla att og fram til Framnes ca ut februar, så flytta ho inn på internatet. No får eg meir tid til venner etter skulen, sidan eg slepp å bruka tid på reising, seier ho. Her er det lett å bli kjent med folk. Det er god kultur, og folk seier «hei!» når me møter kvarandre i bakken på veg til hovudbygget. Når me går på skule med fokus på Jesus og Gud, blir me meir involvert i det, fortel Yvonne. Ettersom det er bra miljø på skulen, føler

4

ho seg trygg og godt tatt vare på. Sidan Yvonne for berre tre veker sidan flytta inn på internat, er ho ikkje blitt med i bibelgruppe enno. Men me har snakka om å starta ei jentegruppe, skyt Silje inn. Silje seier også at ho føler seg meir trygg i eit ope og aksepterande miljø som Framnes er.

Eg er også kontaktlærar, fortel Jeanine. Elevane er ikkje med foreldra i vekedagane, så me lærarar er gjerne meir med og gir omsorg på ein internatskule som dette. Eg er superheldig som får jobba med utruleg kjekke ungdommar på Framnes, avsluttar Jeanine.

Visjon: Framnes kristne vidaregåande skule er ein inkluderande skule og heim der alle trivest, blir møtt med tillitt og respekt og får venner for livet. Elevane opplever personleg vekst, fagleg utvikling og godt åndeleg fellesskap.

Så kult! Eg har tilfeldigvis ei bok i veska der eg har skrive ned visjonen for Framnes. Eg les den opp, og spør om dei kjenner seg igjen. Dei ser på kvarandre, og utbryt: «Jammen, det er jo nesten det me har sagt. Me lurte på om du hadde skrive ned medan me sat her og snakka. Så kult!»

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

F.v. Silje Haugho m (Sirdal), Sunniva Heien Bø rnes (Bergen), Yvonne Hammer (Jondal). Alle går første åre t på Framnes.


Sommarkveld

Framnes Arena, fredag 16. juni kl. 20.00

– konsert og opning av Framnes Arena

Også dette året startar Sommarens Storsamling med storkonsert fredag kveld. Først blir det offisiell opning av Framnes Arena, den nye fleirbrukshallen på Framnes. Her vil ordførar i Kvam, Jostein Ljones, og sentrale personar frå byggjeprosessen delta. Deretter blir det konsert med ulike artistar:

Haldis Reigstad er ein folkekjær diktar. Dikta hennar er for det meste strofiske og mange av dei er tonesett av ulike komponistar. Naturen, menneskelivet og den kristne trua er tema for dikta. Geir Botnen er ein av dei mest kjende pianistane i Noreg. Han har eit repertoar som spenner frå barokkmusikk til modernisme og

nyare verk. Botnen har vore spesielt oppteken av klaververka til Edvard Grieg og Geirr Tveitt. Han har vore solist med ei rekkje av dei norske og utanlandske symfoniorkestera. Nancy Karine Sangolt er songar og pianist. I 2015 kom hennar første plate, «Hjertelig». Ho har henta songtekstar frå bedehuskulturen og sett nye melodiar til. Tanken er å lokke fram gamle songar med litt ny musikalsk vinkling. Synnøve Sandøy Voldsund er ein formidlingssterk songar. Ho er aktuell med ny salme-cd i desse dagar. Saman med ektemannen, Vegard Voldsund, har ho spelt inn kjente og kjære salmar med nytt musikalsk uttrykk.

Mange julekonsertar, men få påskekonsertar Vid a

-Norheimsund og Øystese Ungdomskor på turnè

r

lt ngo Sa

Kvart år reiser koret på turnè for å spreia song- og musikkglede, og samla inn pengar til eit prosjekt. Heilt sidan 1968 har dei gjort dette, fortel Vidar Sangolt, musikalsk leiar i koret. Neste år feirar koret 50års jubileum. Tidlegare reiste me i vinterferien. I fjor og i år reiste me i påska. I år hadde koret basen sin på Stemnestaden leirstad, og heldt konsertar i Sagvåg, Aksdal, Sandeid og Bremnes. I tillegg deltok dei på gudsteneste i Skjold kyrkje. Dei starta med framføring torsdag 6. april, heime i Norheimsund.

I år har koret framført «Påske – ei vandring frå palmesøndag til påskemorgon». Det er Vidar som har satt saman ulike påskesongar og laga arrangement, alt frå tradisjonelle påskesalmar til nyare påskesongar. Alt tilbake i 2006 har Vidar vore med på denne framføringa ulike stader i landet, men då i regi av Gloria AS. I fjor fekk han sitt eige kor med. Han fortel også at dei i fjor såg at dei mangla ein song om oppstoda. Då laga Vidar sjølv like godt ein song før turnèstart som fekk namnet «Påskedag». Kvart år er det mange julekonsertar, men få påskekonsertar, seier Vidar. Det var bakgrunnen for at denne påskevandringa i ord, tonar og bilete såg sitt lys.

Heile konserten kan du sjå på www.bedehusweb.no. Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

Øyvind Nyborg (16) er ein ung og lovande songar som syng alt frå opera til pop. Han er mellom anna solist i Norheimsund og Øystese Ungdomskor og elev ved Kvam Kulturskule. For tida er han aktuell i «Norske Talenter» på TV2. Husorkesteret akkompagnerer allsongen og gjev tonefylgje til nokre av artistane. Orkesteret består av Vidar Sangolt (bass), Audun Galtung (fiolin/ gitar), Vegard Voldsund (piano), Oddvar Ulltang (trommer) og Bjørnar Sangolt (gitar).

Velkomen til Sommarkveld!

Sterke tekstar og flott framført av dei unge kori stane og musik

arane.

God respons – både i kor og blant publikum Det har vore veldig positiv respons i koret på framføringa. Ungdomane lærer mykje av det, både musikalsk og innholdsmessig. Dei blir godt kjent med påskebodskapen. Songane talar for seg sjølv, seier Vidar. Å reisa på ein slik turnè er også veldig samansveisande. Ungdomane finn kvarandre på tvers av alder. Ungdomane er i alderen 13-19 år. Heile reisefølgjet talde 40 personar, og bestod av 25 songarar, ni musikarar, teknikarar, kokkar, sjåførar og dirigent. Mellom 600-700 personar har totalt sett framføringa. Me samla inn kr 50.000 til misjonsprosjektet, som i år var bibeloversetjing i Mali, avsluttar ein fornøgd Vidar.

5


Glimt frå Kombileiren på Helgatun Fingerbingo er alltid kjekt!

“Gi meg Jesus, bare Jesus…” Om du stakk hovudet innom på Kombileiren på Helgatun, hadde du gjerne blitt møtt med frisk song frå store og små i møtesalen. Å syngja saman er det mange som set pris på; særlig er det kjekt for dei med litt lopper i blodet å få hoppa og lea seg litt. Og då tenkjer eg ikkje berre på ein leiar frå Samnanger med førenamnet Marit… Dette året talde vi ikring 70 personar med deltakarar og leiarar. Etter frokost og nistesmørjing veksla det mellom bibelsamlingar for store og små eine dagen - og fellessamling neste dag. Godt å få sitja ned og gje rom for Ordet! Deltakarane disponerer dagen fritt, og dei fleste valde å vera ute på ski. Veret varierte ein del gjennom leiren, med innslag av sol, regn og sludd - utan at det såg ut til å leggja særleg dempar på utferdstrongen.

Palmesøndag fekk vi servert graut ute til lunsj. Etterpå hadde vi skileik i bakken. Både hopping og stafett stod på programmet. Det vart strafferundar og knall og fall, men moro var det!

Borna og ungdommane vart òg godt tekne vare på. Etter kveldssamværa fekk dei største borna tilbod om leikestunder (og bingo ein kveld!) medan ungdommane koste seg i kafeen.

Etter ein lang dag ute gjer det godt å koma i hus, ta ein varm dusj og gå til ferdig middag. Kjekt er det òg å samlast til kveldssamvær med både alvor og leik, og seinare ha rom for den gode samtalen kring kaffikoppen.

Fleire gav uttrykk for takksemd for dagane på Kombileiren. Den gjev deltakarane høve til å sameina ferie, ski og snø med fellesskap og samlingar om Guds ord. Kanskje du òg skulle tenkja på å bli med? K.J.H.

Nordtveit misjonsforeining inviterer til møte Ein kveld i slutten av mars kjem eg køyrande langs Fv121. Sola er i ferd med å gå ned. Fantastisk landskap, tenkjer eg, der eg køyrer over bru, ser sjøen, og nokre hus her og der. Med spenning ser eg etter bedehuset, som eg hugsar skal liggja på venstre side. Der er det! Varmen, med lyset i vindauga, møter meg. Inne sit 12-14 menneske og ventar! Ikkje så verst det, i ei bygd det bur rundt 80 menneske. Det er Nordtveit misjonsforeining som inviterer til indremisjonsmøte. Annankvar onsdag møtest medlemene i heimane til mat og kaffi, andaktsstund og gir gåve til misjonen, kan Irene Nordtveit fortelja. Ho er ei av dei fem kvinnene som er med i foreininga. Bjørg Lygre er leiar. Me arrangerer to-tre møter kvar haust og vår. NLM har også møter kvart semester. I november er det bedehusbasar. Då kjem heile bygda. Det er fantastisk korleis folk sluttar opp om bedehuset, fortel Irene. Ivrig viser ho med fleire det nye kjøkenet dei nett har satt opp i kjellaretasjen. Utanom møter, leiger me også bedehuset ut til minnestund med meir, og bedehuset vert nytta som vallokal. Det er ikkje så mange som driv møteverksemd i bygdene rundt oss. Men i Eikelandsosen er det fleire faste møter, så me kan reisa dit om me vil det, seier Irene.

6

Fusa Soul Children er med andre kvelden i Nordtveitgrend. Koret består av jenter frå Eikelandsosen og bygdene rundt, frå sjuande klasse og oppover. Også i Nordtveitgrend vert det framleis drive barnekor. Songbuketten heiter koret, og vert leia av Norunn Rød Markhus og ekteparet Bente og Sigbjørn Sund-

fjord. Denne kvelden er den flotte møtesalen, med gamle tømmervegger og fantastisk altertavle, nesten fullt opp. Det vert ein fin kveld med fellesskap, Guds ord, song og utlodding. Takk for meg, og takk for godt vertskap i Klara og Magnar Nordtveit. MHÅ

Klar for utlodding. Jentene i Fusa Soul Children sit på dei første rekkjene, med leiar Norunn Rød Markhus i forgrunnen.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017


Berre Gud kan gi vekst

Forsamlingskonferanse Norheimsund 18. mars

Rundt 50 personar frå bygdene i Kvam, Jondal, Voss, Odda og Samnanger var tilstades på Forsamlingskonferansen i Norheimsund 18. mars. Det vart ei sterk og lærerik stund, med ærlege vitnesbyrd. Det kom tydelege signal på at ein slik konferanse er ønska også til neste år.

Med utgangspunkt i 1. Kor 3, 5-9, poengterte Runar Landro under Forsamlingskonferansen at det er Gud som gir vekst. Me er Guds medarbeidarar. Det er Jesus som bygger si kyrkje (Matt 16, 18). Forskjell på metode og prinsipp For eksempel er det eit bibelsk prinsipp at Kristi ord skal få rikeleg rom hos oss (Kol. 3, 16). I Apg. 13,2 kan me lesa om forsamlinga i Antiokia som fasta medan dei feira gudsteneste. Dette er metode. Likedan er «elsk kvarandre» eit bibelsk prinsipp. «Hels kvarandre med eit heilagt kyss» er metode. Ofte blandar me desse begrepa. Me gjer metode til prinsipp og motsatt. Finn bibelske prinsipp og omsett dei til praktisk handling, utfordra Runar. Me har lagt ned mange følelsar i bedehuset, sa Runar. Ofte blir det konflikt av småting, som meir handlar om følelsar, metodar eller anna. Hjelpemidlar til bygginga Runar viste til Naturleg menighetsutviklikng (NaMu) som har åtte kvalitetsteikn for sunne forsamlin-

gar. Vekst skjer av seg sjølv (Mark. 4, 26-29). Vår oppgåve er å fjerna hindringar for vekst. Gjennom å ha fokus på kvalitetsteikna vil me vera med å bygga forsamlinga, og me blir bevisstgjort på kva som hindrar vekst. Utrustande leiarskap er eit kvalitetsteikn. Eg har brukt mykje av tida mi som leiar på det eg er dårleg på, kanskje heile 80 prosent. Mange tenkjer at ein leiar skal gjera. Men ein leiar skal utrusta. Min viktigaste jobb som pastor er å utrusta nye pastorar, sa Runar. Forventar meir Vårt fjerde bod lyder: Du skal heidra far din og mor di, så du kan leva lenge i landet. Å heidra betyr ikkje at me skal vera einige i alt. Korleis kan me respektera? Det betyr ikkje nødvendigvis å kopiera. «Sjå eg gjer noko nytt..» står det.. Eg savnar eldre, modne heilage kristne menneske som tenkjer meir på neste generasjon enn å bevara gamle tradisjonar, sa Runar. Eg forventar meir av eldre menneske enn

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

unge nyfrelste. Ta deira tru til føredøme, står det i Hebr. 13,7 – ikkje deira metodar. Nøkkelgenerasjonen må med – behov for vaksengenerasjonen Heile 49 prosent mellom 18-25 år forlet trua si. Mange har ikkje ei mobil tru. Gang på gang møter eg unge som ikkje har førebilete i sine foreldre. Kyrkje og bedehus har ikkje besvart spørsmåla dei unge har. Me (eldre) må gå ned til dei unge. Det er annan kultur no enn før. Dei unge har behov for vaksengenerasjonen. Kva generasjon er den viktigaste, spurte Runar. Og han svarte sjølv: jo, den neste. Vår generasjon er den lettaste å vinna med evangeliet. Den neste er viktigast for forsamlingsarbeidet. Dei mellom 20-40 år er nøkkelgenerasjonen. Dei føder barna me vil ha med oss vidare. Dei har også kontakt med besteforeldregenerasjonen. Viss me vil ha fleirgenerasjonsforsamling, må me ha nøkkelgenerasjonen med. Det betyr ikkje at dei unge nødvendigvis kan gjera nett som dei vil. Dei lyttar om dei veit me er glade i dei, sa Runar.

7


LIK OSS

Lise Marie - Ingfr id

barne- og fam .arbeidar

barnesekretær

Leirar framover Brandøy:

Helgatun:

Sommarminileir Superhelg 2.-4. klasse 27.-29. juni Kr. 740,-

0-9 år m/fylje 26.-28. mai Kr. 630,-/950,-

Sommarleir

Minileir

Familieleir

Tweensweekend

5.-7. klasse 29. juni-2. juli Kr. 950,-

5.-9. juli Max familie-----6500,3-7 år --------------840,8-12 år ----------1050,13-16 år --------1155,vaksen -----------2050,-

Juniorhelg på Brandøy!

2.-4. klasse 23.-25. juni Kr. 740,5.-7. klasse 23.-25. juni Kr. 840,-

ActiveTen

8. klasse og opp 10.-13. august Kr 1050,-

Indremisjonssamskipnaden

Meir info finn du på nettsida vår under fana ”leir”. Her kan du melde deg på leir og lese meir om kva ein leir inneheld. www.indremisjonen.no post@indremisjonen.no tlf 53 41 07 04

www.indremisjonen.no

På Golgata stod det eit kors. Jesus hang på det korset. I hagen var det ei grav, Jesus låg i den grava. Men korset er tomt, grava er tom, Jesus stod opp og han lever! Fin song på Juniorhelga.

Norheimsund 16.-18. juni Framnes Arena 8

Sjå side 12-13

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

-


-

Mitt bibelv ers! nes

Johan

Jakob

ungdomssekretær

-

Frykt ikkje , for eg e ver ikkje redd, for r med deg, eg er din Eg gjer d Gud! eg ste og held d rk og hjelper deg eg oppe m e d mi rettferds høgre Jesaja 41 hand. ,10 Anders B alc elev på Fr hen, Stord, amnes, 1 8 år

Johannears leirarbeid

Joy feira 10 år med stor konsert Joy er eit kor for jenter og gutar frå 5. klasse og oppover. Dei har øving annakvar torsdag i Bømlo kyrkje. I løpet av desse 10 åra har det vore om lag 70 medlemmer i Joy. Visjonen for Joy har alltid vore at folk skal bli overraska over kor kjekt det kan vera å syngja i kor, og at ein kan møta Jesus gjennom song og musikk. Sidan koret feirar 10 år dette skuleåret, ville me markera dette med ein konsert. Me bad inn alle gamle medlemmer til å delta i eit reunionkor. Det vart til slutt ein super gjeng som ville vera med. Laurdag 8. april starta med øving for felleskoret og avslutta med konsert. Me trur at dei kring 100 personane som kom på konserten vår fekk ei fin oppleving. På menyen var det fleire bildesnuttar med minner frå ting Joy har fått vore med på gjennom desse 10 åra, det var solosong av tidlegare medlem June Lodden, dirigentane hadde eit songnummer, eksisterande Joy song åleine og kvelden vart toppa med felleskoret. Det var kjekt å treffast igjen, høyra om kva dei som er blitt vaksne driv med no og ikkje minst få dela minner, gamle songar og nye songar med kvarandre. Dette er ein dag som i alle fall underteikna seint vil gløyma.

Kjekt på Tweensleir!

Hanne Synnøve Tislavoll

I slutten av mars var Brandøy fullt opp med leirdeltakarar frå 5., 6. og 7. klasse. Flotte ungdommar og leiarar hadde ei fin helg, været til tross. Me kosa oss inne og ute; hadde fine bibelsamlingar, kjekk leik, uteaktivitetar, god mat og godteri. Takk for leiren!

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

9


Viktig satsing snart i mål Den nye idrettshallen til Framnes kristne vidaregåande skule, Framnes Arena, er snart ferdig. 28. april vert det formell overtaking. Då er hovudentreprenøren Brødrene Ulveseth AS ferdig med byggeoppdraget, og skuleeigaren kan overta anlegget. I følgje studieinspektør Odd Inge Austevoll, som har vore skulen sin kontaktperson og pådrivar både før og under bygginga, har arbeidet gått som planlagt. Ikkje nok med det, det har heller ikkje vore kostnadsoverskridingar undervegs i bygginga. Viktig for skulen 16. juni skal hallen innviast, og til hausten vert den nye storstova på Framnes teken i bruk, til glede for elevar, tilsette og gjester. Det er ikkje tvil om at Framnes Arena er eit viktig løft for Framnes i konkurransen om elevane.

Flott inngangsfasade på Framnes Arena.

Det nye anlegget inneheld fotballbane med kunstgras, handballbane (inkludert volleyball- og badminton), treningsrom, klasserom, kiosk/kjøkken, stor foaje, heis, 4 garderobar og 2 lærargarderobar. – No ser me verkeleg fram til opninga av hallen og årsmøte i den nye «storstova» på Framnes, seier Austevoll. Dugnad Det er allereie utført ein heil del dugnadsarbeid, mellom anna montering av spilepanel. Men enno må det ein viss innsats til for å få alle detaljar på plass. Av dugnadsarbeid som må utførast i tida framover kan nemnast montering av 464 stolar på teleskoptribune og 165 stolar på galleriet. Det skal også monterast kjøken, benkar og knaggar. I tillegg skal det leggjast kunstgras på fotballbanen.

Etter planen skal det også monterast klatrevegg, men dette må førebels venta til ein har fått på plass ei god finansiering. Asfalteringsarbeidet rundt hallen er allereie i gang. Vil du sponsa ein stol? – Folk har vore flinke til å delta økonomisk i satsinga på Framnes. Til no har me fått sponsa 230 stolar, men me manglar like mange. Så dersom du har lyst til å sponsa Framnes med ein stol, er du hjarteleg velkomen til det! oppmodar Austevoll. Ynskjer ein å «kjøpa» fleire stolar, står ein sjølvsagt fritt det også. Å sponsa éin stol kostar kr. 1.500,-. Kontonummeret ein skal bruka er 3530.51.51503. Alle sponsorar som ynskjer det får gravert inn namnet sitt på stolen. Tekst og foto: Lars A. Oma, webmaster på Framnes

Personalet på omvisning i den nye idrettshallen

Reiseruta juni, juli og august Marit Ådnanes 16.-18.06 Sommarens Storsamling 24.-26.07 Lyngdal Bibelcamp 19.08. IMS-styremøte 20.08 Brandøydagen Lise Marie Thuestad Litlabø 09.06 Prosjekt Finnås 17.-18.06 Sommarens Storsamling 20.08 Brandøydagen 22.-24.08 EQUIP Marit Andresen Røen 09.-11.06 Nordmøre og Romsdal IM 17.-18.06 Sommarens Storsamling 23.-25.06 Minileir Helgatun Aksel Ingvard Johannessen 04.06 Pinsestemne Tysnes

Ingfrid Byrkja Hystad 01.06 Awanaoppfølging 17.-18.06 Sommarens Storsamling 27.-29.06 Sommarminileir Brandøy 05.-09.07 Familieleir Brandøy 20.08 Brandøydagen 22.-24.08 EQUIP

Ingebrigt S Sørfonn 17.-18.06 Sommarens Storsamling 19.08. IMS-styremøte 20.08 Brandøydagen

Jakob Saghaug 09.06 UKS/IUF Leirvik 16.-18.06 Sommarens Storsamling 10.-13.08 Active Ten 20.08 Brandøydagen 22.-24.08 EQUIP

Marius Økland 01.06 Laurhammer Indremisjon

Johannes Olsen 17.-18.06 Sommarens Storsamling 29.-02.07 Sommarleir Brandøy

Klaus Muff 08.-11.08 Helgatuntreff

Olav Eikemo 23.-25.06 Børsheim krins

10

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

Johannes Olsen 17.-18.06 Sommarens Storsamling 29.-02.07 Sommarleir Brandøy

Svein Bjarne Aase 08.-11.08 Helgatuntreff 14.-18.08 Sunnhordlandstreff Helgatun

Martha og Edgar Paulsen 14.-18.08 Sunnhordlandstreff


Velkommen til

Sommarens Storsamling på Framnes

Harald Voster Leiar for Hovudkomiteen

Det er ei glede å få ønskje velkommen til årsmøtet for Indremisjonssamskipnaden på Framnes! Ikkje berre ønskjer me alle hjarteleg velkomne, men me ønskjer dykk også velkomne til den nye, fine idrettshallen vår, Framnes Arena! Me gleder oss veldig til å vise dykk hallen, og vonar at mange av dykk finn vegen både til årsmøtet og opningsfesten for hallen. I år vert heile arrangementet avvikla på Framnes. Det klarer me nå når me får eigen hall. Likevel er arrangementet

så stort at me ikkje hadde klart å avvikle det åleine. Eg er derfor utruleg glad og takksam til alle som stiller opp til frivillig innsats på mange ulike område for å legge til rette på best muleg måte! Å stille opp på denne måten illustrerer årsmøtet sitt tema, Sendt, på ein fin måte. Det er i det kvardagslege Jesus sender oss, både i vårt yrke og i vår fritid. Martin Luther skal ha sagt omtrent slik til ei kone som vaska golv at å gjere arbeidet sitt skikkeleg er ei sann gudsteneste. Jesus seier at me skal elske vår neste som oss sjølve. Me er sende av Jesus – ikkje berre til dei som er langt vekke og som me aldri

ser, men også til dei som me omgåast dagleg. Det er eit godt perspektiv, både på kva misjon handlar om og kven me skal drive misjon for. I dette perspektivet betyr det ikkje noko kva utdanning me har, kvar me arbeider, høg eller låg stilling – alt dette som me bruker for å plassere kvarandre i båsar og ordne tilværet vårt etter. Det som betyr noko er om me vil la Jesus sende oss, og ta han med oss der me går, - om me vil leve liv som ærar han. Det er å vere misjonær.

Ingebrigt S. Sørfonn

Formann i styret for IMS

Seinare minner Jesus om innhaustinga: ”Men når grøda er mogen sender han (Gud) straks sigden ut, for hausten er komen”. “Du sende Ditt Ord til Noregs fjell og ljos over landet strøymde!” Sendt er temaet for sommaren si Storsamling! Sendt er eit sterkt, og mykje brukt, bibelsk uttrykk! Det heile starta med at ”Gud sende ikkje Son sin for å døma verda, men for at verda skulle verta frelst ved han ”. Gud sende Jesus, for å gje oss framtid og håp! Då Jesus sende ut dei 12, sa han m.a.: ”Sjå eg sender dykk som sauer mellom ulvar”. Realistisk, men ikkje særleg oppmuntrande. Så la han ut for dei om Guds ufattelege omsorg, og trøysta dei med ”Ver difor ikkje redde”.

Kjære vener! Gud har gitt oss så mykje; sendt oss så ufatteleg store åndelege rikdomar! Me takkar og lovprisar for hans frelsande, beskyttande og leiande Nåde! I dette har me ekte livsinnhald, trygghet og evighetshåp! Så er det vårt kall og vår oppgåve å bringa gledesbodskapen ut! Me kan ikkje halda denne rikdomen for oss sjølv. Den må delast med andre! Difor driv me indremisjonsarbeidet vårt. Til tider kan dette vera rimeleg krevande. Difor treng me å oppmuntra kvarandre, ja av og til også gje varme og vennlege dytt.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

Ananias gjekk til Paulus, og ved handspålegging sa han: ”Saul, bror! Det er Herren som har sendt meg”. Ananias var lydig mot det himmelske kallet og fekk gjennom det dytta i gang tida sin største evangelist og misjonær. Det er godt og oppmuntrande å treffast! Me treng kvarandre i den viktige tenesta me er plasserte i! Eg håpar, og ber om, at Jesus må stiga fram for oss i denne Storsamlinga! At me kan få bli stille og trygge hos Han som vart sendt til og for oss. Og at me gjennom det kan få ny frimodighet i vår eiga sendeteneste! Varmt velkomen til sommaren si Storsamling!

11


Sommarens Storsamling Tema:

Det vert kafè før og etter samlingane heile helga.

Årsmøte Framnes 16.-18. juni - Framnes KVGS Fredag 16. juni

Etterpå samling for ungdomane

15.30-16.30 Øving med Bjarte Leithaug i hallen 17.00 Konsert med Bjarte Leithaug 18.00 Kveldsbuffèt 20.00 Stormøte Tale ved Gunnar Ferstad Tema: Kva hindrar oss i å verta sendt? Song ved husband og forsongarar Presentasjon av arbeidarane Misjonsoffer

Laurdag 17. juni

Etterpå samling for ungdomane

16.00-20.00 Registrering og innkvartering Kveldsmat (for dei som bur på Framnes) 20.00 Sommarkveld konsert og opning av Framnes Arena - Helsing frå ordførar Jostein Ljones 21.30-22.30 Registrering og innkvartering

08.30-09.30 Fleksifrukost (for dei som bur på Framnes) 09.00-14.30 Registrering og innkvartering 09.00-11.45 Registrering av utsendingar 10.00 Bibeltime Helsing ved Harald Voster (formann i hovudkomiteen) Bibeltime ved Gunnar Ferstad Tema: Sendt med ein bodskap frå 2. Kor 5,16-21 Song: Husband og forsongarar Misjonsoffer 10.00 Barnas sommarfest 11.30-13.00 Barneopplegg Framnes 11.45 Utsendingsmøte 13.00 Middag 14.00 Utsendingsmøte fortset 14.00-15.30 Barneopplegg Framnes

LIK OSS

www.facebook.com/Indremisjonssamskipnaden

Søndag 18. juni 08.30-09.30 Fleksifrukost (for dei som bur på Framnes) 09.30 Bønemøte 10.30 Festmøte med Søndagsskule Opningshelsing ved prest Lars Arne Vik Tale ved Gunnar Ferstad Tema: Sendt – det kan ikkje stansa no! Sunnhordlandsmusikken, husband og forsongarar Presentasjon og bøn for styret Nattverd - Misjonsoffer 12.15 Pause med forfriskningar 13.00 Storsamling Andakt ved Ingfrid Byrkja Hystad Song ved Sunhordlandsmusikken og gruppe frå Shine Misjonsoffer til Framnes, Brandøy og Helgatun 14.00 Middag

www. indremisjonen.no


Sommarkveld

Framnes Aren a, fredag 16. juni kl. 20.00

– konsert og o pning av Fram nes Arena

Offisiell opning av Framnes Ar ena, den nye fle på Framnes. H irbrukshallen er vil ordførar i Kvam, Jostei og sentrale pe n Ljones, rsonar frå bygg jeprosessen de Deretter blir de lta. t konser t med ulike ar tistar:

Haldis Reigsta d Geir Botnen Nancy Karine Sangolt Synnøve Sand øy Voldsund Øyvind Nybor g m.fl. Husorkester:

Gunnar Ferstad

Vidar Sangolt , bass Audun Galtun g, fiolin/gitar Vegard Voldsu nd, piano Oddvar Ulltan g, trommer og Bjørnar San golt, gitar

t r e s n Ko Foto: d Sigve Fersta

na Framnes Are 17.00 juni kl. Laurdag 17.

BJARTE G or LEITHeAd U barnek m

sier n er konferan Marit A. Røe s n re a å Somm Husbandet p er med Storsamling llekt Fri entrè – Ko m vil vera Alle barn so velkomne er t med i kore .30-16.30, til øving kl 15stad. og g da e sam

Velkomesnert! på kon

ent i rten Konse arrangemIMS si g er eit and med torsamlin sambmarens S Som

Velkomen til Sommarkveld!


INNMELDINGSSKJEMA Sommarens Storsamling i IMS, Framnes kr.vg.skule 16.-18. juni 2017 NAVN: 1. 2.

ADRESSE:

Navn born: 1. 2. 3. 4. 5.

Mobiltlf:

Alder:

FOREININGA/LAGET SITT NAVN:……………………………………………………………………………. Navn på utsending:……………………………………………………………………………………………… INNKVARTERING: Romynskje (sett kryss) Overnatting på Framnes. Alle prisar er pr. pers og inkl. måltid Fredag kvelds til og med søndag middag

Dobbeltrom m/dusj

Dobbeltrom u/dusj

Enkeltrom m/dusj

Enkeltrom u/dusj

Familierom m/dusj

Kr. 1000

Kr. 900

Kr. 1100.-

Kr. 950

Kr. 950.-

Laurdag middag til og med søndag middag

Kr. 650.-

Kr. 600

Kr. 800

Kr.625.-

700.-

Campingvogn/bubil/båt m/straum: kr. 275.-pr.døgn u/mat (begrensa plass. Må vera påmeldt!) Max. familiepris 2 døgn: kr. 3000,- Barn og ungdom 4-12 år: 50% rabatt. 13-18 år: 25 % rabatt 1 døgn: kr. 1800,Kaffiservering/ evt.grilling er ikkje med i pris til Framnes Har med sengetøy (dyne og pute ligg på rommet ) Har med sovepose og laken Leiga sengetøy/handkle (må reie opp sjølv): kr. 100.- pr.sett

Set kryss.

PRISAR ENKELT MÅLTID: Frukost og kvelds: kr. 100.- pr. måltid. Kveldsbuffet lørdag kr. 150.Middag laurdag og søndag kr. 150.- pr. måltid. PÅMELDING INNAN: Torsdag 08. JUNI 2017 til www.indremisjonen.no Indremisjonssamskipnaden, Pb 150, 5417 Stord tlf. 53410704 post@indremisjonen.no

14

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017


Sakliste til forhandlingsmøte, årsmøte 2017 1. Konstituering a) Val av møtedirigent og varadirigent b) Val av to til å føra møteboka c) Val av to til å signera møteboka 2. Årsmeldingar a) Indremisjonssamskipnaden b) Barne- og ungdomsavdelinga (Meldingane frå Brandøy, Framnes

og Helgatun vert tekne til orientering)

3. Rekneskap a) Indremisjonssamskipnaden b) Brandøy c) Framnes Eigedom

(Rekneskapen for Helgatun vert teken til orientering)

4. Korte rapportar/innlegg a) Framnes KVGS b) Brandøy c) Helgatun 5. Val a) Formann for 1 år b) 3 styremedlemmer for 2 år c) 3 vararepresentantar for 1 år d) Val- og fullmaktsnemnd e) Val av revisor f) Val av 2 medlemer til BUR for 2 år g) Val av 3 vararepresentantar til BUR for 1 år 6. Samtale om arbeidet

(meir info side 18-21 her i bladet)

a) Prosjekt Helgatun b) IMS sine satsingsområde c) Økonomi – spesielt opp mot satsingsområda

Framlegg frå val- og fullmaktsnemnda Formannskandidat: 1. Ingebrigt S. Sørfonn, Fitjar Styremedlemer: 1. John Morten Espevik, Bømlo (attval) 2. Brit Gjerde Voster, Kvam 3. Bjørn Saghaug, Stord 4. Marte Kvilhaugsvik, Fitjar 5. Svein Johan Bakke, Jondal 6. Egil Lee, Voss

Frå tidlegare sit Anfinn Økland, Sveio Liv Ingunn Heie Medhaug, Vindafjord Per Gunnar Nordbø, Kvinnherad

Varamedlemer: 1. Tor Espen Kristensen, Stord 2. Ole Bernar Innvær, Bømlo 3.-5. Dei som ikkje vart vald til styremedlemer

Det skal veljast 3 kandidatar til styret. Dei som ikkje vert vald inni styret går vidare til varamannsvalet på plass 3-5 etter stemmetal.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

15


Formannskandidat:

Presentasjon av kandidatar til styrevalet Ingebrigt S. Sørfonn

John Morten Espevik

Brit Gjerde Voster

Bjørn Saghaug

Fødd 1950, Fitjar. Mastergrad i økonomi/leiing og har jobba både i offentleg og privat verksemd. Er no sjølvstendig næringsdrivande. Var formann i Fitjar Indremisjon i 4 år og i Indremisjonsforbundet i 8 år. Fritidsforkynnar. Har hatt tillitsverv og vore folkevald for KrF på ulike plan, m.a. stortingsrepresentant i 12 år. Er formann i styret for Egill Danielsen Stiftelse og i styra for dei 8 Danielsenskulane. Har vore formann i IMS dei tre siste åra.

Født 1967, Bømlo Jobbar som byggmester, aktiv på Yngres og U-alpha Laurhammer. Sit i bedehusstyret, Helgatunstyret og IMS-styret. Har tidlegare vore med i Brandøystyret.

Født 1971, Stord Jobbar som automasjonsingeniør Wärtsila. Har vore med i IMS-styret tidlegare. Er leiar i Leirvik Junior-ving, og har vore med i husstyret for Leirvik bedehus. Eg meiner IMS har ei viktig oppgåve i arbeide for born og unge der leir er ei viktig oppgåve. IMS bør vera ei støtte inn mot lokale lag.

Født 1968, Kvam. Bur i Norheimsund, er frå Moster. Rektor på Norheimsund Friskule, lærarutdanna og har jobba i kristne friskular sidan 1991. Vore med i styret for Indremisjonen i Norheimsund, sit i Helgatunstyret og har hatt mange leiarverv innan barne- og ungdomsidrett.

Svein Johan Bakke

Marte Kvilhaugsvik

Født 1945, Jondal Pensjonist. Arbeid og utdanning tidlegare innan offentleg forvaltning og tilsynsarbeid. Tidlegare styremedlem i IMS og framleis leiar i Jondal Indremisjon, sidan om lag 1980.

Født 1986, Fitjar Gift med Rune, 3 born. Utdanna fysioterapeut, jobbar som miljøterapeut. Har dei 4 siste åra vore ein av hovudleiarane på Klubben Fitjar (5.-7.klasse), ansvar for det organisatoriske. Aktivt med på Storsamlingane på Fitjar Bedehus i fleire år. Tidlegare drive Tweensarbeidet i Tremorkirken på Sotra. Har vore 1. vara i IMS-styret det siste året.

Egil Lee

Født 1952, Voss Er tida inne for å tenkje nytt? Kva er den største utfordringa for IMS i dag og om 5 år? Korleis utnyttar me ressursane best? Kva ynskjer me med Helgatun og Brandøy?

Kandidatar til varavalet: Tor Espen Kristensen

Født 1973, Stord. Kjem frå Stavanger, er gift og har tre born. Er lærar på Stord vidaregåande skule/Universitetet i Bergen i matematikk. Aktiv på Horneland bedehus der eg blant anna er med og forkynner Guds ord. Eg meiner det er viktig at IMS hjelper dei lokale bedehusa til å bli solide forsamlingar bygd på Guds ord.

16

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

Ole Bernar Innvær

Født 1967, Bømlo Utdanning innan økonomi og administrasjon. Jobbar som teamleiar hos Wärtsilä på Rubbestadneset. Er med i styret for Gilje Bedehus, og som leiar for Yngstes. Medlem i ei av møtegruppene på bedehuset. Eg meiner barneog ungdomsarbeidet, og “varme og inkluderande fellesskap” må ha stort fokus.


Presentasjon av kandidatar til BUR (Barne- og UngdomsRådet) - NB! Lista er sett opp alfabetisk Sindre Aarbø Fødd 1997, Fitjar. Elektrikar-lærling. Medleiar i Klubben 5.7. klasse Fitjar. Aktiv på Ten Treff. Kyrkjetenar i Fitjar kyrkje. Har vore BUR-medlem fleire år tidlegare.

Erlend Nordtun Fødd 2002, Bømlo. Skuleelev ved Bremnes ungdomsskule. Er med i styre på UKS Leirvik bedehus. Aktiv i Yngres Laurhammer, på leir og i ulikt lagsarbeid. Ny kandidat til BUR.

Mari-Anne Tislavoll Født 1992, Fitjar. Barnehagelærar i Fitjar sokneråds barnehage. (Bakken barnehage) Tidlegare med i styret for Fitjar IUF.

Lovise Andreassen. Født 2000, Bømlo. Elev ved Stord vidaregåande skule. Er med i ZoomIn-styret. Aktiv leirdeltakar. Har ikkje vore med i BUR før.

Kandidat til varavalet:

Silje Fyllingen Født 1978, Stord. Kyrkjelydspedagog frå NLA. Jobbar i kyrkja på Fitjar. Driv barnekor i Sagvåg. Har tidlegare vore vara til BUR.

Det skal velgjast inn to medlemmer for to år og tre varamedlemmer (ettårig) til BUR.

Desse er med i BUR og sit eitt år til: Theodor Hellesøy, fødd 1999, frå Stord Reidun Teistedal Dyrøy, fødd 1976, frå Stord Johannes Espevik, fødd 1993, frå Bømlo

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

17


Viktig samtale om arbeidet Me starta samtalen i fjor om Helgatun og moglegheiter for framtida. Me vil få grundig orientering frå prosjektgruppa, og spesielt om reguleringsplanen som er i startfasen. Meir om dette under. Kva skal IMS vera for lag og foreiningar, og korleis skal me best mogleg satsa for å vera livskraftige? I fjor vår gjennomførte me ei undersøking som gav oss nokre svar. Desse, saman med innspel frå utsendingsmøtet i fjor, gav viktig grunnlag for strategigruppa då dei i haust starta arbeidet med å sjå på satsingsområde for dei neste åra. Desse har vore med i gruppa: Jakob Saghaug (ungdomssekretær), Silje Fyllingen (BUR), Anfinn Økland (IMS-styret) og Marit Hårklau Ådnanes (dagleg leiar). På dei neste sidene vert satsingsområda presentert. Me gler oss til ein god og viktig samtale omkring desse under utsendingsmøtet.

Økonomi. Me er trygge for at IMS gjer eit viktig arbeid i Guds rike. Satsingsområda er ei ytterlegare spissing, slik at IMS heile tida kan vera plassert midt i det praktiske livet og i dei aktuelle utfordringane. Det overordna målet er at menneska skal få møta Jesus og at dei skal bli verande hos han. For å greia dette treng me også økonomiske midlar. I fleire år har IMS sin økonomi vore noko ustabil. Dette skapar usikkerhet i arbeidet vårt. Det er ønskeleg med ein meir pårekneleg økonomi. Me utfordrar difor Årsmøtet 2017 til ei drøfting av dette, med sikte på å finna tiltak som kan gi IMS ein meir stabil økonomi.

Prosjekt Helgatun IMS sitt Årsmøte 2016 gjorde slikt vedtak: «Årsmøtet takkar prosjektgruppa for eit interessant og godt gjennomarbeidd forslag til vidareutvikling av Helgatun. Med bakgrunn i forslaget, og dei merknader som kom fram i årsmøtet si drøfting av saka, får IMS-styret fullmakt til å gjera nødvendige vurderingar og vedtak med sikte på å få laga reguleringsplan for ei samla utvikling av Helgatun sin eigedom. IMS-styret får vidare fullmakt til å å gjera nødvendige vurderingar og vedtak i samband med konkrete tiltak for vidareutvikling/utbygging av Helgatun. Årsmøtet føreset at det først og fremst er Helgatunstyret som følgjer opp desse tiltaka og har den nære kontakten med prosjektgruppa. Før handsaming i IMS-styret er det naturleg at Helgatunstyret har gjort vurderingar og tilrådingar.»

18

Prosjektgruppa er samansett av tre entusiastiske vossingar: Bjarte Tolaas, Nils Tveite og Øystein Måkestad. I samsvar med fullmakta i årsmøtevedtaket har IMS-styret gitt grønt lys for at det vert sett i gang reguleringsarbeid for Helgatuneigedomane. Reguleringsplanen vil visa korleis eigedomane kan utnyttast. Ein godkjend reguleringsplan vil vera bestemmande for kva som kan gjerast av utbygging og utnytting. Det er difor viktig at reguleringsplanen vert så omfattande som mulig. Detaljreguleringsplanen vil difor gi føringar for korleis ”eksisterande” Helgatun kan utvidast (høgder og areal), korleis leilighetskompleks kan inkorporerast og korleis aktivitetsområde kan utformast. Detaljreguleringsplanen er no heilt i startfasen. I utsendingsmøtet vil Prosjektgruppa gje ei grundig orientering om korleis ein så langt ser føre seg utnytting av Helgatun-eigedomane.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017


VÅRE SATSINGSOMRÅDE IMS sine satsingsområde bygger på IMS sin visjon:

Vi vil bygga varme, inkluderande fellesskap, vinna nye for Jesus og gjera dei til hans disiplar

Mål Utrusta til teneste

Mål Ungdommar skal bli kjent med bibelen og bli utrusta til å leva livet saman med Jesus

RT

KO

N

BE

Fordi Livet med Jesus gir styrke til kvardagen og håp for morgondagen

ID

Fordi Mange menneske har ikkje i dag eit aktuelt tilbod om kristent fellesskap

AR

ML SA

F OR

ING

IA

NG

Mål Fleire lokale kristne fellesskap som kan nå sine lokalsamfunn

NT

LE NI

AP

Fordi Arbeidet skal leva vidare og utviklast

Fordi Fleire skal kjenna, elska og tena Jesus

RE

SK

LA

Mål Våre forsamlingar skal vera livskraftige

LES

A

NT

G

SB

YG

FEL

G GIN

SP

IN

I 2014 vart det laga ny strategiplan, gjeldande til 2020, med utgangspunkt i visjonen vår. Strategiplanen finn du på: http://indremisjonssamskipnaden.no/om-oss/strategiplan

M FIR

Dei nye satsingsområda gjeld for perioden haust 2017 til haust 2019. Også etter dette vil områda vera gjeldande, men kanskje med ulikt fokus og anna prioritering. Leir og talarhjelp, som også er våre bidrag inn mot lag og foreiningar, vil me fortsetja med. Dei er ikkje nye eller vesentleg endra satsingsområde, og vil difor ikkje bli tatt med her.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

19


FORSAMLINGSBYGGING Ordet forsamling er eit gresk ord som i vanleg samanheng betyr folkeforsamling eller «dei som kjem saman, fordi dei er kalt ut/saman» (bedehushåndboka pkt 3.1 og 3.11.2.) Me tenkjer vidt om omgrepet forsamlingsbygging. IMS ynskjer å vera ressurs inn mot forsamlingsbygginga lokalt. Det gjeld støtte både til dei som ynskjer å vera sjølvstendig forsamling med eit fullverdig tenestetilbod til sine medlemmer, og dei som ynskjer å stå i samarbeid med andre – men som er klar for å utvikla seg til å bli ei meir sunn og voksande forsamling. GÅ I PROSESS MED AKTUELLE LOKALE FORSAMLINGAR Mål: Stilla med kompetanse, slik at lokale forsamlingar som ynskjer det kan få hjelp å staka ut vegen, og hjelp til å gå den. Korleis: Prosess driven av lokal gruppe der IMS kan gå inn som vegleiar. Naturleg menighetsutvikling (NaMu) kan vera aktuelt hjelpemiddel. HJELP TIL SJØLVHJELP Mål: IMS skal vera medspelar for foreiningane og stilla hjelpemiddel til disposisjon, slik at dei kan vera sjølvhjelpne i eiga utvikling. Korleis: · Oppnemna personar frå IMS sentralt som kan foreta dåp og gravferder, evt. andre tenester. Opplæring av lokalt leiarskap til å utføra tenester. · Gjera kjent aktuelle ressursar frå ImF, eks. Awana og nettbasert undervisning for korleis utføra tenester lokalt. · IMS stiller aktuelle malar og opplegg til disposisjon, eks møtekonsept, liturgiar til bruk i møter, opplegg for livsnære grupper/bibelgrupper, opplegg for nattverd som naturleg del i enkelte møter. · Vera behjelpeleg i lokal dialog, eks. samarbeid mellom bedehus og eventuelt den lokale kyrkja.

HA FOKUS PÅ TEMAET LIVSKRAFTIGE FORSAMLINGAR Mål: Lokal leiing skal vera opptatt av temaet. Korleis: Haldnings- og kulturendring over tid: · Skriva om temaet i Venen. · Fokus i ressursgrupper og leiarsamlingar. · At tilsette og frivillige i IMS er gjennomsyra av temaet, fokus i arbeidarsamlingar m.m. FORSAMLINGSKONFERANSE NORHEIMSUND Mål: Hjelp til forsamlinga, korleis den kan vera sunn og voksande. Målgruppe: Aktive og potensielle leiarar i alle aldrar, open for alle.

Mål: At våre forsamlingar skal vera livskraftige Fordi: Arbeidet skal leva vidare og utviklast

Mål: Utrusta til teneste Fordi: Fleire skal kjenna, elska og tena Jesus

LEIARTRENING MOTIVERA FOR UTRUSTANDE LEIARSKAP LOKALT Mål: Utrusta lokale leiarar til opplæring og oppfølging av aktive og potensielle leiarar, slik at forsamlinga kan byggast opp. Målgruppe: Lokale leiarar som ynskjer å gå i prosess.

ÅRLEGE REGIONALE LEIARSAMLINGAR Mål: Samtala om arbeidet, oppleva fellesskap og setja fokus på aktuelle tema. Målgruppe: Lokale leiarar.

LEIARKURS FOR UNGDOM, TRE LAURDAGAR VINTERSTID Mål: Bevisstgjera og utrusta som leiar og førebilete. Målgruppe: Aktive og potensielle leiarar.

ÅRLEG LEIARKONFERANSE FOR HEILE IMS-OMRÅDET, 29. SEPTEMBER 2018 Mål: Kunnskap til vekst og handling. Målgruppe: Aktive og potensielle leiarar i alle aldrar, open for alle.

RESSURSGRUPPER, TO GONGER I SEMESTERET Mål: Skapa trygg arena der lokale hovudleiarar kan oppleva støtte, utvikling og utrusting. Målgruppe: Lokale hovudleiarar i lag og foreiningar.

20

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017


FELLESSKAPSPLANTING Med fellesskapsplanting tenkjer me på nye kristne fellesskap som vert starta, primært på stadar der det er få eller ingen fellesskap. Desse fellesskapa startar oftast som små spirer, i eksempelvis bibelgrupper, men har potensiale i seg til å veksa til forsamlingar. Fellesskapa har ein visjon utover seg sjølv, og arbeider målretta for å nå sitt lokalsamfunn gjennom det vesle fellesskapet. Fellesskapsplanting kan skje gjennom å byggja fellesskap rundt personar som allereie bur i område utan fellesskap, og gi dei oppfølging, eller at fleire personar flyttar til ein ny stad for å starta/leia fellesskapsplantinga. KOMMUNISERA TEMAET Mål: I løpet av dei to neste åra skal misjonsvenner i IMS ha høyrt om fellesskapsplanting og forstå innhaldet av ordet. Korleis: Formidla temaet i ulike fora som leiar- og temasamlingar, fokus i Venen og tema på ungdomsleirar. IDENTIFISERA MOGLEGE PLANTARAR Mål: Knyta til oss plantarar for at nye fellesskap skal kunne oppstå. Korleis: Vera vaken for enkeltpersonar og miljø som har lengt/kall etter å starta nye fellesskap.

Mål: Fleire lokale kristne fellesskap som kan nå sine lokalsamfunn Fordi: Mange menneske har ikkje i dag aktuelt tilbod om kristent fellesskap

STØTTA OG FREMMA FELLESSKAPSPLANTING Mål: Menneske som vågar å ta steget til å planta nye fellesskap skal oppleva støtte frå IMS. Korleis: · Dei vert tala vel om. · Vera i dialog med aktuell moderforsamling som kan vera til støtte gjennom bøn, evt. økonomi og samtale. · Sørga for oppfølging gjennom aktuelt/nasjonalt læringsfellesskap. MILJØ FOR LÆRING Mål: Vera del av miljø for læring. Oppretta gruppe på kretsnivå som kan ha fokus på tema. Korleis: Dra nytte av erfaringar frå fellesskapsutviklarar, og sikra at enkeltpersonar og grupper i IMS får oppfølging gjennom plantenettverk i ImF.

Mål: At ungdommar skal bli kjent med Bibelen og bli utrusta til å leva livet saman med Jesus Fordi: Livet med Jesus gir styrke til kvardagen og håp for morgondagen

KONFIRMANTARBEID UNDERVISNINGSOPPLEGG Mål: Laga eit bibeltru opplegg med fokus på aktuelle tema for å skapa ein solid grunnmur for ungdommen. Skapa gode rammer for samtale og nære relasjonar. Korleis: Undervisning med påfølgande samtale. Stilletid med lesing av bibeltekst. Samtala om kva det betyr det for meg. Avslutning med kvelds. PRAKSIS Mål: At konfirmanten finn sin plass i si forsamling. Korleis: Hjelpa konfirmanten med å finna ut kva kvar enkelt synest er kjekt å driva med, og få dei til å innsjå at det dei har å bidra med er veldig nyttig.

WEEKEND HAUST OG TUR I VINTERFERIEN Mål: Skapa gode relasjonar som vil auke læringsutbyttet. Bevisstgjering av tru. Korleis: Bibelundervisning, aktivitetar og bli bevisstgjort på tru gjennom dialog med andre ungdommar. KONFIRMASJONSDAGEN Mål: At konfirmanten denne dagen har tatt eit val om å fylgja Jesus og at seremonien er prega av dette. Korleis: Forbønnshandling for kvar enkelt konfirmant. Me vil engasjera ungdommane slik at det blir deira dag og deira seremoni. At dei får vera med å planlegga denne dagen er viktig.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

21


Årsmelding 2016 Må han lysa opp auga til dykkar hjarte, så de får innsikt i kva håp han har kalla dykk til, kor rik og herleg arven er for dei heilage og kor overveldande hans kraft er mellom oss som trur. For hans makt og styrke er veldig. Ef. 1, 18-19 Vårt 152. arbeidsår er til ende, og det er tid for statusrapport. Samtidig ynskjer me også å læra av erfaringar, både gjennom året og lenger tilbake i tid, for å sjå korleis me best mogleg kan utvikla arbeidet for framtida. Dit, ja! I ein for mange hektisk kvardag, er det viktig å løfta hovudet for å sjå om me er på rett veg. Visjonen vår er etter kvart kjent for dei fleste: «Me vil bygga varme inkluderande fellesskap, vinna nye for Jesus og gjera dei til hans disiplar». Mange bygder har også gjort denne, eller liknande visjon til sin. «En visjon er å ligne med et fyrtårn, et fyr som blinker i det fjerne og hjelper oss å holde kursen. Som sender lysstråler mot oss når det er mørkt og kaldt og ingen vet riktig hva som skjer, før vi ser lyset: Dit var det ja! Det er dit vi skal seile! Ikke til fyret, men langt forbi. En visjon skal derfor ikke være målbar, den skal ikke engang nås. Den skal gi oss krefter til alltid å ville nå lenger» (frå boka «Ona fyr» av Ingebrigt Steen Jensen). Sjølv om ein visjon ikkje er direkte målbar, er det viktig å etterstreba den, og sjå om me er på rett veg. Ofte måler me arbeidet etter aktivitet, samarbeidsklima eller andre ting. Viktig ja, men når me nye, vert menneske disippelgjort? Me er glade for at fleire og fleire lokale foreiningar spør seg nettopp desse spørsmåla. Dei etterspør hjelp til utviklingsprosess for å koma eit steg vidare. Eit mangfaldig IMS Korleis kultur og arbeid har utvikla seg gjennom mange år i den enkelte bygd og foreining, kan vera ganske ulikt. Vårt mål er å innlemma alle i den store samanhengen, det vera seg visjon, årsmøte, leiarkonferansar, leiarartiklar med meir – der me kan peika på ynskja retning. Samtidig er det i utviklinga av arbeidet viktig å ta utgangspunkt i den enkelte bygd. Kor er ein, kor vil ein og kva tiltak skal setjast i verk for å koma dit? Å

22

spørja kva planar Gud har for kvar stad er sjølvsagt også vesentleg. Sidan bygdene er ulike, og IMS er summen av lokale lag og foreiningar, har me eit mangfaldig og fargerikt IMS. Samarbeid kyrkje – bedehus Tradisjonelt har IMS vore ein av dei kretsane tilslutta ImF som har hatt nære bånd til kyrkja. For mange er det framleis kyrkje om føremiddagen og bedehuset om kvelden. Etter at eit stort fleirtal i Kyrkjemøtet i april 2016 stemte for at Den norske kyrkja skal få liturgi for kyrkjeleg vigsel av likekjønna par (og dette vart vedtatt i januar 2017), er fleire innan både kyrkje og bedehus spent på utviklinga og samarbeidet. ImF laga i 2016 eit skriv inn mot kyrkjesituasjonen, der dei gav tre råd: 1. Klargjer ditt forhold til Bibelen 2. Ver med og bygg den kristne forsamlinga på bedehuset 3. Du må gjera eit bevisst val angåande medlemsskap i DnK. Nokre i samanhengen har meldt seg ut av kyrkja, fordi dei ikkje har samvit til å stå som medlemmer lenger. Andre igjen vel å bli verande i kyrkja for å kjempa mot ytterlegare liberalisering. Me ynskjer ikkje binda opp samvitet til folk, og kvar og ein må gjera det som er rett i forhold til si overtyding. Vel nokon å melda seg ut, anbefalar me innmelding annan stad, og då kan ImF-trussamfunn vera eit godt alternativ.

leiarar i IMS sine lag og foreiningar. Målet var å finna meir ut om korleis me best mogleg kan vera til hjelp for våre lag og foreiningar, no og i framtida. Svara frå spørjeskjemaet er eit nyttig verktøy når me no er inne i strategiprosess, og skal jobba med satsingsområda for vidare arbeid. Ei eiga gruppe har frå hausten jobba med strategi for IMS. Desse har vore med i gruppa: Anfinn Økland (nestleiar i IMS-styret), Silje Fyllingen (medlem i BUR), ungdomssekretær Jakob Saghaug og dagleg leiar Marit Hårklau Ådnanes. IMS har i dag tre hovudarbeidsfelt: leir, leiartrening og talarhjelp. Også vidare vil me tilby dette. Likevel er spørsmålet om dette skal vera hovudsatsingsfelt også framover, eller om me skal omprioritera/satsa på nye område for å vera best mogleg til hjelp for utviklinga i laga og foreiningane. Styret har gitt klarsignal til strategigruppa om å arbeida vidare med desse fire satsingsområda: forsamlingsbygging, leiartrening, konfirmantarbeid og fellesskapsplanting. Du finn meir om satsingsområda lenger bak i bladet.

Det er i eige hus me kan påverka og utvikla arbeidet, difor ynskjer me at lokal foreining med frimod skal tenkja på korleis dei best mogleg kan driva eit tenleg arbeid for folk i bygda.

Konfirmantarbeid Fleire familiar i regionen vår er innmeldte i ImF trussamfunn, og ynskjer at kretsen er trussamfunnet sin forlenga arm og kan tilby nødvendige tenester meir lokalt. Temaet konfirmantarbeid vart tatt opp i undersøkinga IMS hadde til lokale leiarar våren 2016, og har dessutan vore til debatt både i IMSstyret og under utsendingsmøtet på Fitjar. Signala er positive, og det er no bestemt at IMS går i gong frå hausten 2017. ConTeenNew blir namnet på konfirmantarbeidet, uttala som engelsk “continue” og tyder fortsetjing på norsk. Med det signaliserer ein at konfirmantane byggjer vidare på grunnmuren frå oppveksten i heim og forsamling. Konfirmantarbeid er eit av satsingsområda til IMS. Hausten 2016 vart det oppretta eiga konfirmantgruppe der desse er med: Jakob Saghaug, Kjetil Fyllingen, Bernt Arild Gjøvåg, Johannes Olsen og Kjerstin Stokken.

Undersøkinga – strategi Våren 2016 sendte me ut spørjeskjema til kontaktar og hovud-

Det har i haust blitt gjennomført tre lokale leiarsamlingar der

Sidan kultur og samarbeid med kyrkja varierer lokalt for foreiningane, tenkjer me også at kvar bygd må finna sin farbare veg. Mange stader er det nært samarbeid, og slik vil det vera i mange år framover, medan andre forsamlingar meir ynskjer å stå på eigne bein. Fleire stader er det gjennomført dåp, bl.a. gjennomførte Horneland sin første dåp mai 2016. Fleire i yngre generasjon ynskjer alle tenester under eitt tak.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

Leiarsamlingar – eit livskraftig arbeid


temaet har vore «eit livskraftig indremisjonsarbeid» Uttrykket er henta frå IMS sine lover som seier at IMS har til føremål å fremja Guds rike og halda oppe eit livskraftig indremisjonsarbeid. Dette kan bety at arbeidet skal vera funksjonsdyktig, sterkt og robust. Arbeidet skal leva vidare og utviklast. Det er dette me ynskjer for arbeidet. Sidan IMS sitt arbeid først og fremst skjer lokalt, er det viktig å koma ut til foreiningane å møta leiarane. Det finst fleire verktøy for å utvikla arbeidet. Eit av dei som er blitt presentert for fleire dette året er NaMu, Naturleg Menighetsutvikling. Her vert åtte kvalitetsteikn presentert på sunne og voksande forsamlingar: 1. utrustande leiarskap 2. nådegåvebasert teneste 3. engasjert trusliv 4. hensiktsmessige strukturar 5. inspirerande møte/gudsteneste 6. livsnære grupper 7. behovsorientert evangelisering 8. varme relasjonar Foreiningane i IMS i dag: Pr nyttår var det totalt 163 lag, foreiningar og kontaktar, fordelte slik: • Indremisjonsforeiningar 62 • Kontaktar 19 • Kvinneforeingar 14 • Mannsforeiningar 1 • Andre lag og foreiningar 1 • Kor 9 • Barne- og ungdomslag 57 Dette er ein nedgong på 4 lag/ foreiningar frå 2015. Arbeidarane Arbeidarane er vår viktigaste ressurs, og det er nødvendig å satsa på fast tilsette arbeidarar. I tillegg er me svært glade for alle frivillige som stiller opp i forkynnarverksemd, pakkar Venen og hjelper til med andre oppgåver. Nokre foreiningar har eigne tilsette arbeidarar som dei lønar sjølv. Dette gjeld Voss Indremisjon og Norheimsund og Øystese Indremisjon. Liv Rolfsnes vart formelt pensjonist frå nyttår av, og har vore tilsett som områdesekretær i Odda/Ullensvang. I tillegg til arbeidet i området, har ho også tatt oppdrag for kretsen. Kåre Johan Hamre brukar noko av arbeidstida si lokalt i Granvin, og Marit Andresen Røen har også i 2016 vore engasjert i barnekor på heimstaden.

Arbeidarane i 2016 har vore: Marit Hårklau Ådnanes Dagleg leiar 80 %

Håkon Urangsæter, Lars Magne Ådnanes, Solveig Hosøy, Reidar Brevik, Marius Økland og Theodor Hellesøy.

Guri Bjørnevik Kontorleiar 80 %

Frå ImF-samanheng: Erik Furnes, Håkon Garvo, Tor Ingvald Lauvrak, Leiv Nesheim, Marit Stokken, Irene K. Alnes, Roald Evensen, Aud Karin Kjølvik Ringvoll, Ragnar Ringvoll, Ingbjørn Vingen, Otto Dyrkolbotn, Bjarte Vesetvik, Torgeir Skrunes, Per Gunnstein Nes, Runar Landro, Harald Tjervåg, Marie Lode Hornnes og Ole Magnus Breivoll.

Kåre Johan Hamre Forkynnar 100 % Marit Andresen Røen Evangelist 50 % Liv Rolfsnes Områdesekretær 50 % Olav Eikemo Forkynnar 50 % januar – mars og september – november Aksel Ingvard Johannessen Forkynnar, avtalte dagar Arne Lindekleiv Administrasjonskonsulent ca 20 % Ingfrid Byrkja Hystad Barnesekretær 80 % Jakob Saghaug Ungdomssekretær 85 % Lise Marie Thuestad Litlabø Barne- og familiearbeidar 50 % Johannes Olsen Leirarbeidar 20 % Lars Magne Ådnanes Ungdomsarbeidar 25 % fram til 1. august Adelin Fylkesnes Inga Lill Nord Morten Habbestad Rebekka Vartdal T2-elevar fram til sommaren Tilsett av lokalforeiningar Knut Kvamme Forsamlingsleiar Voss 60 % Berit Hauge Våle BUF-arbeidar Voss 30 % fram til sommaren Vidar Sangolt Ungdoms- og forsamlingsarbeidar i Norheimsund og Øystese 80 % Tilsette Brandøy og Helgatun Sjå eigne årsmeldingar. Fritidsforkynnarar: Gjennom året har me mange fritidsforkynnarar som tar enkeltmøte og møteveker for oss. I 2016 har desse vore ute på møte: Ingebrigt S. Sørfonn, Toralf Steinsland, Svein Bjarne Aase, Jens Tveit, Ola Malvin Lomheim, Arne Lindekleiv, Ove Tvedt, Klaus Muff, Halvard N. Sveen, Marit Dahl Hollund, Håkon C. Hartvedt, Hans Arne Børsheim, Karl Johan Hallaråker, Harald Rydland, Kjetil Fyllingen, Arnfinn Norheim, Martin Nygård, Jorunn Eikemo, Nils

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

Frå andre organisasjonar og DNK: Aksel Lygre, Martin Cave og Leif Nummela. ARRANGEMENT Sommarens Storsamling, Fitjar 10.-12. juni «Eit hav av godhet» var temaet for helga. Hovudtalar Martin Cave snakka mellom anna om korleis godhet banar veg for evangeliet. Det som kjenneteikna Jesus, må kjenneteikna oss og. Jesus var salva av Anden, og han gjekk omkring og gjorde vél. Godheten er den kristne kyrkja si fyrstelinjekontakt. Tom Børge Frøvik frå Open Air Campaigners deltok i barneprogrammet både laurdag og søndag. Frøvik hadde mellom anna andakt under storsamlinga søndag der han fortalde om Job. Det var lagt opp til eit flott program for born med Barnas sommarfest, myldregrupper, moro i Fitjar sentrum og søndagsskule. For ungdommane var det bruskasseklatring og stemning i sentrum laurdagen, og leik og kos på Smedholmen med overnatting. Av songkrefter var det mange som tok del. På konserten fredag kveld kunne du høyra Fitjar skulekorps, Frøydis Grorud og Trude Kristin Klæboe ved sida av Praise Him, som saman med bandet la ned mykje arbeid under heile helga. Fitjar Ad Hoc, Fitjar kyrkjekor, Sunnhordlandsmusikken og Fitjar barnegospel var også med, og gav oss eit breitt spekter av kristen song og musikk. 107 utsendingar var samla til årsmøtesaker. Det var tre saker på dagsordenen: 1. Ei framtid for Helgatun, med fokus på prosjektgruppa si framlegging av Helgatun Hytteutvikling AS. 2. Vidareutvikling av arbeidet i IMSområdet. 3. Satsing på nye barne- og ungdomslag, presentasjon v/ImF-UNG

23


Lokal komite skal ha mykje av æra for at gjennomføringa av arrangementet gjekk så godt. Tusen takk til indremisjonsforeiningane på Fitjar med alle sine frivillige som stilte opp, og gjorde ein fantastisk innsats før, under og etter arrangementet. Evangelisering under Skånevik bluesfestival og Tysnesfest Det er sjette året på rad at frivillige, saman med utsendte frå OAC (Open Air Campaigners) og IMS-arbeidar var tilstades med evangeliseringsteam under Bluesfestivalen i Skånevik. I Katinkasvingen ved sjøen vert det sett opp partytelt og her kjem ein borti mange djupe samtalar. Også på Tysnes stiller OAC opp med mannskap, i tillegg til IMS sine eigne arbeidarar og 30-40 frivillige lokalt. Utanfor bedehuset vert det sett opp partytelt der forbigåande på veg til festivalområdet kan få seg ein kopp kaffi, vaffel og ein god prat. Fleire kjem innom år etter år, og veit å setja pris på tilbodet. Det er eit unikt høve til å samtala med menneske som har eit perifert forhold til kristendommen. Brandøy 50 år På sjølve Brandøydagen 21. august var det nøyaktig 50 år sidan Brandøy vart innvia. Feiringa starta alt dagen før med festmiddag, konsert med Garness, Linn Borgny og Benjamin Røen. Me gjekk frå høgdepunkt til høgdepunkt denne helga. Søndagen var Ingebrigt S. Sørfonn festtalar under føremiddagsmøtet. Etter betasuppe, populær kiosk for barna, og innbydande kake- og dessertbord, var me klare for familieshow med Tore Thomassen. Her var det ekstra kjekt å sjå utover ei blanda forsamling aldersmessig, der latteren sat laust. Det vart laga til jubileumslotteri i samband med Brandøy 50 år. Trekning vart gjort i familieshowet, og lotteriet gav gode inntekter til Brandøy. Styrarparet Annbjørg Naterstad og Andreas C. Våge hadde saman med styret lagt ned stor jobb for å få jubileet vel i hamn. Haustmøte Haustmøtehelga låg i år ei helg tidlegare enn vanleg, mellom anna for å unngå haustferien. 30. september – 1. oktober var me samla på Leirvik bedehus til ulike arrangement. For andre året på rad hadde me “Go`fredag”. Dette var ein festkveld der det berre skulle 24

vera godt å vera til; ein kveld med humor og alvor hand i hand, slik det ofte er elles i livet. Me opplevde på fleire måtar ein smakfull kveld, med tre-rettars meny, konferansier Gjert Asle Tolås, og kveldens husorkester Kjersti og Tor Helge Valvatne med fleire. Talar for helga, Leif Nummela frå Finland, tok oss med storm allereie frå første kveld. Laurdag ettermiddag var det undervisning og «Vi møtes» om kvelden. Lovsongsteamet Kerysso frå Auklandshamn leia allsong og berika med solosong. Under «Vi møtes» hadde me tre gjester i ulik alder som ærleg fortalde om livet saman med Gud i kvardagen: Gunstein Innvær, Elisabeth Aadland Liodden og Leif Nummela. Temaet for helga var «visdom». Sjølv om temaet var stort og vidt, fekk Nummela formidla mykje på kort tid, blant anna gjennom aktuelle undertema «Korleis kan eg gjera kloke val i livet?» og «visdom i motgong og smerte!» Søndagen var IMS representert på gudstenesta i Stord kyrkje. Glimt i auga og gløtt av himmel Revyen som vart laga til IMS si 150-års markering på Husnes, vart nok ein gong sett opp – to år etter sist framsyning. Denne gongen vart den sett opp i Bremnes kulturhus søndag 2. oktober, som ei fin avslutning på haustmøtehelga. Igjen vart revyen kjempesuksess. Alt tidleg i veka var alle billettar selde, og storsalen har over 350 seter. Stor takk til våre sju hovudaktørar som drog lasset nok ein gong, samt band, ungdommar og gode medhjelparar som gjorde dette mogleg. Viktige arrangement elles: Kvinnehelger: Damehelg Brandøy: februar Kvinnehelg Brandøy: september Damehelg Helgatun: oktober Brandøytreffet: februar Vårtreff Brandøy: april Pusterom Helgatun: oktober Ressursgrupper 2015 vart det starta ressursgrupper for hovudleiarar i lokale foreiningar. Det er i dag tre slike grupper; to i Sunnhordland og ei i Hardanger. Ei gruppe består av seks - åtte medlemmer, vert leia av dagleg leiar i IMS, og møtest to gonger i semesteret. Samtale og case om arbeidet står i fokus, så ei økt på tre timar går fort unna. Målet med gruppene er mellom anna at ein gjennom samtale og Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

refleksjon skal hjelpa kvarandre til å voksa som sunne leiarar, og utrusta kvarandre til tenesta. Julemesser Berre dei som sjølv har vore med i gjennomføring av basar og messer, veit kor mykje jobb det er å stå i dette arbeidet. For mange er det eit «før» og «etter». Tusen takk for fantastisk innsats til alle involverte. På Tysnes reduserte dei julemessa frå to til ein dag, 19. november. Likevel vart det sendt kr 80.000,- til IMS etter messa, ca det same som året før. Julemessa på Bremnes 25.-26. november, var i år igjen tilbake på ungdomsskulen. Heile kr 160.000,vart sendt IMS etter messa. I tillegg til at julemessene gir kjærkomne inntekter til IMS sitt arbeid, er messene viktige møtestader for bygdefolket, både åndeleg og sosialt. FRAMNES, BRANDØY og HELGATUN Me er svært glade for institusjonane våre Framnes, Brandøy og Helgatun. Dei er viktig reiskap i arbeidet vårt for å fremja Guds rike. Gjennom leirar og arrangement på Brandøy og Helgatun har mange møtt Jesus, blitt bevart i trua, og gode møtepunkt mellom menneske er blitt til. På Framnes har me vårt største ungdomsarbeid med rundt 250 elevar. Me har eit dyktig og stabilt personale som gjer at skulen står fram som fagleg god og med stor trivsel blant dei som går der. Tusen takk til personalet på desse stadane som gjer ein formidabel innsats.

Viser elles til eigne årsmeldingar. MEDIA www.indremisjonen.no og Facebook I skrivande stund har Facebook-sida 903 likarar. Dette er eit nyttig verktøy om me raskt vil ha ut beskjedar, invitera til ulike arrangement m.m. I 2015 lagde me nye rutinar for påmelding til leir og andre arrangement. Påmeldingane skjer direkte via påmeldingsskjema på nett, og dette fungerer veldig greit. Me har framleis eit potensiale i å få ut meir info på nettsida. Dette er arbeidskrevande og har hittil ikkje hatt første prioritet. IndremisjonVenen Kretsbladet vårt har i dag ca 3.600 abonnentar, og kjem ut med fem nummer i året. Her finn du glimt frå arbeidet, oversikt over arrangement, reiserute for arbeidarane, andakt med meir. Dessverre har me mista ein del abonnentar dei siste to åra på grunn av posten si innskjerping


på gateadresser. Samtidig har det heldigvis også kome nye abonnentar til. Gjennom året får abonnentane tilsendt fire gåvegiroar, i tillegg til bladgåvegiro. Slik får IMS inn ei kjærkomen gåve. Ei stor takk til Jan-Ove Fagerheim som har ansvaret for layout på bladet.

sonar, lag, julemesser med meir, men kor mange foreiningar som alt hadde sendt si gåve per 31. oktober var uvisst.

Me er svært takknemlege for ei testamentarisk gåve me mottok i sommar på kr 836.148,-. Det er viktig for oss å poengtera at me SunnBok A/S ynskjer eit driftsresultat i balanse Å handla bøker på SunnBok er til eller helst i pluss. Ekstraordinære nytte for eige liv, og til god støtte gåver og inntekter ynskjer me å for butikken. Det er viktig at me nytta til spesielle føremål, og ikkje nyttar bokhandelen vår i ein pressa til å dekka eit driftsunderskot. Frå kvardag, der stadig fleire bokhand- 2016 vert ekstraordinære gåver larar vert nøydd for å leggja ned. sett av på fond. I større grad vert SunnBok sel ikkje berre bøker og då driftsresultatet synleggjort, og musikk. Her finn du også instrume har større handlerom til å nytta ment, gåveartiklar, kontorrekvisita ektraordinære gåver til prosjekt og med meir. Rekneskapen viser eit prioriteringar som dukkar opp. årsoverskot på kr 30.157,-. SunnAlt i alt, med situasjonen slik den Bok er eigd av IMS og Stord var pr 31. oktober, vart resultatet Indremisjon. Tove Iren Notland er betre enn forventa. Etter reviderdagleg leiar og Rune Kvilhaugsvik ing, sit me igjen med eit underskot styreleiar. på kr 207.623. Nok ein gong vil Plussreiser me takka misjonsvenner som trør Hausten 2016 skifta SI-reiser til og trufast stiller opp. Sjølv om namn til Plussreiser. Bakgrunnen gåveinntektene ligg ca kr 600.000 for namneendringa er selskapet sin under 2015, ligg dei ca kr 50.000 fusjon med Ravinala i 2015, og op- høgare enn budsjettert. Det er pkjøp av Sabra Fokusreiser i 2016. positivt. Diverre ligg utgiftene også IMS har aksjar i Plussreiser med ein del høgare enn budsjettert, andel på 2 %. I tillegg til oppsette som gjer at me alt i alt endar slik turar, er Plussreiser også konkurme gjer. ransedyktig på bestillingsreiser, og har dessutan fleire avtalar med Spesielt trur me at det er potensial i å auka fast givarteneste. IMS har hotell, busselskap m.m. Ta gjerne mykje bra arbeid som me ynskjer ein tur innom www.plussreiser.no. å vidareføra, og me har fleire nye Økonomien satsingsområde som me trur vil Å driva misjonsverksemd er risikos- vera til stor velsigning for kretsen. port økonomisk sett. Då rekneska- Me håpar mange ynskjer å stå sapen pr 31. oktober viste eit under- man med oss i dette arbeidet, og skot på over 1,2 millionar, var det bed kvar enkelt om å vurdera fast grunn til bekymring. På same tida givarteneste. Me vil ha fleire tiltak i 2015 var underskotet på vel 1 på dette i året som kjem. Fleire har million. Den hausten gjekk me ut også bede om å få auka beløp på med krisemelding, og takka vera den faste givartenesta dei har. fantastisk støtte frå misjonsvenner Eige husstyre for IMS-bygget hamna me i pluss til slutt. I 2015 vart det gjeninnført eige Det var fleire grunnar til at me husstyre for IMS-bygget. Framleis ikkje gjekk ut med krisemelding i er dei same med i dette styret: haust. For det første ynskjer me Svein Bjarne Aase (leiar), Arne ikkje å gjera det kvart år. Målet er Lindekleiv (sekretær), Oskar Emil å driva utan underskot. Me jobLangeland, Dag Myhre og John bar kontinuerleg med kostnadsMorten Espevik. Styret skal ha reduserande tiltak, og ser etter nye ansvar for dagleg tilsyn og vedlikemåtar å auka inntektene på. Me hald av eigedommen. Det har vore lever ofte i uvisse kva tid gåver frå litt oppussing av kjøkenet og satt i lag og foreiningar kjem. Me veit at ny ytterdør. november og desember er gode gåvemånader, både frå enkeltper-

Ingebrigt S. Sørfonn – formann Anfinn Økland - nestformann Anlaug Harestad

Bernt Arild Gjøvåg John Morten Espevik Per Gunnar Nordbø

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

IMS-styret Fram til årsmøtet i 2016 var styret samansett slik: Ingebrigt S. Sørfonn – formann Edmund Thormodsæter – nestformann Marit Lindekleiv, Anlaug Harestad, Anfinn Økland, Bernt Arild Gjøvåg, John Morten Espevik – styremedlemer, Anne Marie Solsvik – 1. vara, Kristoffer Tjelle – 2. vara Etter årsmøtet 2016 var samansetjinga slik: Ingebrigt S. Sørfonn – formann Anfinn Økland - nestformann Anlaug Harestad, Bernt Arild Gjøvåg, John Morten Espevik, Per Gunnar Nordbø, Liv Ingunn Heie Medhaug – styremedlemer, Marte Kvilhaugsvik – 1. vara, Asle Skogly – 2. vara, Bjørn Saghaug – 3. vara. Styret har hatt 7 styremøte og handsama 84 saker. Mellom anna har styret handsama økonomi- og budsjettarbeid, større møter, hall Framnes, dagleg leiar situasjonen Helgatun, samtale om arbeidet. Styret har jamleg fått orientering om arbeidet på Brandøy, Helgatun, Framnes og SunnBok. Styret har hatt eit styremøte på Helgatun der me møtte Helgatunstyret, eit på Brandøy og eit på Framnes der me møtte avdelingsleiarane og formann. Takk og glede Først og fremst; takk til Gud. Takk for at Hans makt og styrke er veldig, og at Han går med i arbeidet – gjennom utfordringar og gleder. Mykje har me lært gjennom året, og me takkar for gode treffpunkt med misjonsvenner og tilsette. Me gler oss over å få stå saman i tenesta med flotte og trufaste tilsette og frivillige medarbeidarar. Det gjeld arbeidarar på Framnes, Helgatun, Brandøy og SunnBok, forkynnarar, barne- og ungdomsarbeidarar, tilsette på kontoret, tilsette på bedehus og områdearbeidarar. Nok ein gong vil me også retta ei STOR TAKK til misjonsvener som trufast held oss og arbeidet oppe gjennom bøn, oppmuntringar, økonomiske gåver og dugnad. Takk til deg som står på i lokalt arbeid. Må Gud velsigna deg rikt!

Liv Ingunn Heie Medhaug Marte Kvilhaugsvik – 1. vara Marit Hårklau Ådnanes – dagleg leiar

25


Årsmelding for barneog ungdomsarbeidet 2016 Tilsette: Ingfrid Byrkja Hystad Barnesekretær, 80 % Jakob Saghaug Ungdomssekretær, 85% Lise Marie Thuestad Litlabø Barne- og familiearbeidar, 50 % Johannes Olsen Leirarbeidar, 20 % Lars Magne Ådnanes Ungdomsarbeidar, 25 % tom 31.07.16 Vidar Sangolt Ungdoms- og forsamlingsarbeidar Norheimsund og Øystese, 80 % Morten Habbestad T2 Student frå Bildøy, til mai Rebekka Vartdal T2 Student frå Bildøy, til mai Inga Lill Nord T2 Student frå Bildøy, til mai Adelin Fylkesnes T2 Student frå Bildøy, til mai Lagsarbeidet Ved utgongen av 2016 hadde me 66 (mot 70 i 2015) barne- og ungdomslag, fordelte slik: 19 ungdomslag 38 barnelag 9 barne- og ungdomskor 51 av desse 66 laga har sendt inn medlemsliste for å få frifondmidlar, og 1047 unge har betalt medlemskontingent. Her er ein merkbar oppgong frå 820 i fjor. Gledeleg! Medlemslistene våre viser kor vidtfamnande arbeidet er i mange bygder og kor stor variasjon me har i kretsen. Ein utruleg innsats frå lagsleiarar vert utført veke etter veke. Nokre leiarar er nye i samanhengen, medan andre har stått på i opp mot 50 år. Imponerande! De er bærebjelken i IMS sitt arbeid. De er med i arbeidet for IMS sin visjon som er å vinna nye for Jesus og gjera dei til disiplar.

26

Leirar 2016 2015 23 (20) leirar 20 leirar 897 deltakarar 916 deltakarar 169 leiarverk 169 leiarverk Det har jamt over vore bra deltaking på dei fleste leirane gjennom året, og talet på deltakarar held seg jamt med året før som hadde ein liten nedgong. Me har mange med, det er flott! Mange av dei litt opp i alder, òg ungdom, reiste på leir for første gong, til stor begeistring. Dei aller fleste leirane har vore avvikla greitt. Me måtte avlyse ungdomsleiren på Helgatun i haust grunna svært få påmelde, sjølv etter vesentleg større innsats på førehand enn tidlegare. Me tenkjer her at ressursane må brukast til noko anna og har ikkje sett opp denne leiren for 2017. Det ser jamvel ut til at rekrutteringa mot Helgatun er bra ettersom Førjulshelg hadde bra med deltakarar. Det same hadde Juleverkstadleir som var ei nysatsing. Leiren ”2030” vart ikkje arrangert, men ungdomsleir i påsken vart igjen delt i to aldersdelte leirar, etter at behovet syner seg for det. God deltaking på ungdomsleir! Elles er me takknemlege for at leirane går fint, det er eit stort ansvar å ta imot så mange born utan foreldre og med mykje spenning i kroppen. Me ser med glede på alle dei born og unge me får fylgja eit lite stykke i eiga meistring, i utprøving av fellesskap og i møter med Jesus, bibel og eiga tru. Leirleiarar Ein ting er sikkert; utan frivillige leirleiarar hadde det ikkje vore mogleg å arrangera 20 leirar. Det krev 10-12 leiarar på ein leir. Me prøver å ha leiarar av begge kjønn, ulik alder og ulik utrustning. Ungdomane er flinke til å stilla som leirleiarar. Mange melder seg frivillig, og merkar av på kalenderen sin straks ny leirbrosjyre kjem ut. Det set me stor pris på! Verre er det

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

ofte å få tak i vaksne leiarar, noko som er ei utfordring for å kunne gi eit trygt og godt leirtilbod. Det er ekstra flott med lagsleiarar som stiller på leir. Då kan dei lettare dra med seg unge frå sitt lag. Det er tryggare, særleg for dei yngste borna, å reisa på leir der dei kjenner nokre vaksne. Forbedarar I den hektiske leirkvardagen er me utruleg glade for å ha 62 forbedarar med på laget. Kvar leir har 8-10 forbedarar, og den enkelte forbedar får ein leir dei skal be for kvar av dei to leirsemestera. I forkant av leiren får forbedarar tilsendt deltakarliste, leirprogram, arbeidsskriv og anna informasjon. Me har fleire gonger sett bønesvar, og får oppleva den krafta som er i bøn. Leirleiarfest Det er blitt ein tradisjon at me arrangerer leirleiarfest på Brandøy. Dagen før BULK-start, 15. januar, var ca 40 leirleiarar samla til fest rundt fint dekka bord, festmat, underhaldning og mimring frå leirlivet. Me syns det er flott å få gi litt tilbake for all frivillig innsats, og er glad for at invitasjonen vert sett pris på. T2-Elevar Skuleåret 2015/2016 var IMS så heldige å ha fire andreårs-elevar frå Bildøy bibelskule med på laget. Desse var Adelin Fylkesnes, Morten Habbestad, Rebekka Vartdal og Inga Lill Nord. Dei hadde 12 veker skule på Bildøy gjennom året og 22 veker praksis hjå oss. Dei varierte praksisen men var likevel sterkare knytt til kvart sitt lag. Morten hadde sitt arbeid retta mest inn mot UFO ungdomslag på Langevåg, Adelin hadde eit ekstra ansvar for ZoomIn på Gilje, Rebekka var med på Junior Ving på Leirvik og Inga Lill var med og dreiv Laurhammer Yngres. I tillegg til ”sine lag” hadde dei alle bibelgrupper og deltok på andre lagsbesøk, leirar og arrangement i kretsen vår. Ein fin gjeng ungdom.


Andre arrangement BULK, barne- og ungd.leiarkonferanse 16.-17. januar vart det arrangert BULK på Brandøy for leirleiarar, lagsleiarar og andre interesserte. Me gjennomførte ei innhaldsrik helg med mykje bra undervisning av bl.a. Håkon Garvo og Jorunn Singstad Djupvik. Hovudtemaet var «Finn din plass», og me ynskte eit fellesskap på tvers av alder, oppgåver og utrusting. Garvo hadde fine bibeltimar og Singstad Djupvik underviste om det å ta autoriteten i rommet, og fleire måtar å fortelje bibelforteljingar på. Bildøyelevar leia oss i lovsong, og dei fekk oss med i aktivitet i gymsalen. Me delte også glimt og tips frå ulike lag. Inspirasjon, utrustning og fellesskap er viktige stikkord frå helga. BULK står som ein av dei viktigaste samlingane der me er saman på tvers av generasjonar, dette er svært positivt. Sommarens storsamling/ Årsmøte Fitjar 10.-12. juni Me ynskjer at årsmøtet kvart år skal vera ei storsamling for alle generasjonar. Det følte me dette året òg vart. For barna var det Barnas Sommarfest laurdag føremiddag, og midt på laurdagen var det lokale barneleiarar som laga til kjekke aktivitetar og tur for borna. Det var òg arrangert torgmøte med Tom Børge Frøvik frå OAC. Der var det m.a. høve til å prøve seg i bruskassestabling og vasslopper. Søndag føremiddag var det søndagsskule for borna under deler av gudstenestemøtet, der òg Frøvik deltok. Alle generasjonar var samla til konsert fredag, møte laurdag kveld og stormøte søndag. Ungdommane deltok på fleire av fellesmøta, men hadde òg mykje kjekt eige opplegg. Fredag kveld var dei med på konserten, og seinare på kvelden hadde dei sosial samling og overnatting. Smedholmen var overnattingsbasen deira heile helga. Laurdag var det frukost før dei reiste inn til Fitjar og deltok på årsmøte og aktivitetar. Laurdag kveld var det ny båttur, grilling og bål på Smedholmen. Søndagen var det full fart med frukost og pakking før dei tok båt tilbake til sentrum og samlingar i hallen. Det

var nokon flotte og travle dagar! Tusen takk til lokale leiarar som bidrog flott med barne- og ungdomsopplegg. PitStop Ordet PitStop tyder ein stopp eller stad for kvile og påfyll. 13.15. oktober, torsdag til laurdag i haustferien vart Pit stop arrangert på Leirvik bedehus. Pit stop er eit ungdomsarrangement i samarbeid med ImF-UNG og lokale lag. Draumen for Pit stop er at me ynskjer å sjå menneske forandra av Gud, og som eit resultat av det sjå deira heimstad forandra. Stikkord for dagane er undervisning, seminar, aktivitetar, lovsong og kafè. Marius Økland hadde bibeltimane, Solveig Hosøy frå ImF-UNG hadde talar på kveldstid, samt eit seminar ”Kva prioriteres på mitt lag?”. Der var òg seminar om: ”Kvifor lovsong” ved Robin Evensen Haverkamp, ”Den heilage ande” ved Marius Økland, ”Vitenskap vs Gud” ved Kjetil Fyllingen og ”KRIK – nye leikar til laget” ved Johannes Olsen. Rundt 110 ungdomar møtte på kveldsmøta og 70-90 ungdomar til bibeltimane. Guds ord vart rikelig sådd desse dagane, og det er verdifullt at ungdomar frå ulike bygder vert betre kjent med kvarandre. Laurdag ettermiddag var det foredrag ved Marte Wexelsen Goksøyr frå organisasjonen Menneskeverd. Eit sterkt møte med ei målbevisst ung dame. Flott å være med på for dei vèl 100 personane som møtte fram. Framnes «Framnes kristne vidaregåande skule er ein inkluderande skule med internat, der alle trivest og blir møtt med tillit og respekt og får vener for livet. Elevane opplever personleg vekst, fagleg utvikling og eit godt åndeleg fellesskap.” Dette er visjonen til Framnes. BUarbeidarar frå IMS er på besøk på skulen nokre dagar per semester; har kveldsmøte og gode treffpunkt med elevar og personale. Det set me stor pris på. Å ta vare på 260 elevar i si beste ungdomstid, kan vera krevjande og er også eit stort privilegium.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

BUR IMS sitt barne- og ungdomsråd BUR har i 2016 hatt fire møte og handsama 34 sakspunkt. BUR har mellom anna vore med i planlegginga og gjennomføringa av BULK, og som leiarar på leir. Me har snakka om prioriteringar i BUarbeidet, leiartrening og meir. Ei av hovudoppgåvene til BUR er å vera rådgivande organ for barne- og ungdomsavdelinga. Våren 2016 var desse med i BUR: Olaug Fagerheim, Egil Petterteig, Theodor Hellesøy, Reidun Teistedal Dyrøy og Sindre Aarbø med Margrethe Thuestad (1.), Silje Fyllingen (2.) og Inger Kristine Hatlevik (3.) som varamedlemer Desse er med i BUR etter førre årsmøte: Theodor Hellesøy, Reidun Teistedal Dyrøy, Sindre Aarbø og Johannes Espevik. Vara er Silje Fyllingen (1.), Sigrid Gunnarsjaa (2.) og Margrethe Thuestad (3.) Egil Petterteig bad om permisjon frå november 2016. Barne- og ungdomsavdelinga møter med to representantar i møtene. Glede og utfordringar Me håpar at du gjennom rapporten har sett mykje glede, samstundes som me har utfordringar. Me gler oss over alle som reiser på leir, samtidig saknar me dei som sluttar å reisa. Skulle me gjort meir? Noko me burde gjort annleis? Me gler oss over flotte, nye frivillige medarbeidarar, samtidig som me saknar dei som slutta. Alt i alt: 2016 er vel i hamn, og me har mykje godt å sjå tilbake på. Takk til trufaste misjonsvener som oppmuntrar, hugsar oss i bøn og bidrar økonomisk. Takk til lokale leiarar og leirleiarar som står på. De gjev oss inspirasjon i arbeidet. Takk til deg som er ung, som reiser på leir og går i eit lag. Fortsett med det! Å fylgja Jesus er spanande. «Framfor alt legg eg dykk på hjartet å bera fram bøn og påkalling, forbøn og takk for alle menneske..» 1.Tim 2,1 Theodor Hellesøy – leiar Reidun Teistedal Dyrøy Sindre Aarbø Johannes Espevik Silje Fyllingen Sigrid Gunnarsjaa Margrethe Thuestad Ingfrid Byrkja Hystad – Barnesekretær Jakob Saghaug – Ungdomssekretær

27


Helgatun Fjellpensjonat Årsmelding 2016 Verksemda Årsmeldinga for Helgatun skal vera eit tilbakeblikk, men samtidig er det viktig at den og blir ein kveik for vidare satsing på denne flotte misjonsstasjonen i Myrkdalen. Det å ha eit alkoholfritt alternativ, der heile verksemda er tufta på det kristne verdigrunnlaget, er det svært mange gjester som set pris på. Mottoet vårt er: ”Ekte livsglede i eit varmt og inkluderande miljø”. Dette er det viktig å ha fokus på i ei uroleg tid, der mange kjenner på utryggheit og einsemd. Overnattingar Overnattingane er grunnlaget for drifta. I 2016 hadde me 8962 overnattingar mot 8798 i 2015. Ein auke på 164 frå 2015. Bygningar/Inventar/Utstyr Det nye kjøkenet fungerer godt, og i tillegg vart det i 2016 laga nytt ”gjestekjøken” i deler av det gamle. Her kan ”gruppegjester” laga kaffi, pynta kaker, eller setja opp blomar. No er det stort sett berre oppvaskmaskin som manglar der. Elles vart det i 2016 gjort klart for utviding av matsalen og den vart innlemma i den gamle i januar i år. Veldig triveleg plass som gjestene set stor pris på. På Annekset vart dei fleste rom pussa opp, alle punkterte ruter skifta, korridoren malt og nytt teppe lagt.

28

i 2016 til Geilo og Langedrag. Det var først to gode dagar på Helgatun der Kåre Johan Hamre hadde bibeltime. Marit og Per Helleve var med og hadde andakt og gav glimt frå misjonsmarka. Så starta turen med Klaus Muff som talar og Svein Bjarne Aase som sjåfør. Det vart ei flott oppleving med god forkynning, lun humor og gode natur- og matopplevingar. Solveig Norheim var dyktig og engasjert turleiar. Sunnhordlandstreffet vart og ei flott oppleving med fulle hus. Her var Olav Eikemo talar og Svein Bjarne Aase sjåfør. Også her var det god, solid forkynning og gode bønestunder i tillegg til samtalar, fellesskap humor og latter. Blåturen gjekk til Østerbø Turisthytte, forbi Aurland, Aurlandsdalen og mot Geiteryggen. Utruleg flott! Solveig Norheim var også her ein strålande turleiar. Alle gåvene og alle gode ord er med og understrekar at dette er viktige samlingar.

Økonomi/Gåver Det var gitt mange flotte gåver også i 2016. Totalt kom det inn kr 822 526,- og det er me svært takksame for. Gåvene gir oss moglegheit til å driva leirarbeid og til å halda lave prisar slik at flest mogleg får høve til å reisa på leir og høyra bodskapen om Jesus. Styret meiner årsrekneskapen gjev eit rett bilete av eigedelar og gjeld, finansiell stilling og resultat.

Brukargrupper Det er svært forskjellige grupper som vitjar Helgatun. IMS har sine leirar for born og ungdom, medan Helgatun har Kombileir i samband med palmehelga. Elles har Helgatun ansvar for ovannemnde turar, Damehelg og juleopphald. Desse gir mykje inspirasjon og velsigning. I påskehelga er det godt å ha støtte frå familiar som hjelper til med program både ute og inne. Me har besøk av både store konfirmantgrupper og skuleklassar. Mange flotte ungdomar som me set stor pris på å få besøk av. Ungdomsgrupper/familiesamlingar knyta til forskjellige forsamlingar, har me og mykje av. Det gir oss god kontakt med misjonsfolket, både dei som høyrer til i vår samanheng og andre menigheter. Veldig godt og verdifullt for oss.

Turar Helgatun er med i Reisegarantifondet og kan driva som turoperatør. Helgatuntreffet med busstur gjekk

Bustadtilhøve Helge Røyksund har flytta inn i den eine leilegheita i Annekset, medan den andre er tenkt nytta til dugnadsfolk.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

I styrarbustaden har Sylvi Røssland Sørfonn flytta inn, og i kjellarleilegheita bur Marta Dworakowska og Joanna Malgorzata - to dyktige, positive polske sesongarbeidarar som har vore til god hjelp denne vintersesongen. Personalet Det vart ein del skifte av personale og i 2016. Solveig Norheim skulle eigentleg gå av med pensjon ved årsskiftet 2015/2016, men sa ja til ”å trø til på nytt” då styrarparet Synneva og Tarjei Midttun slutta i mai. Elles har dei faste vore Ingvild Reistad Afdal, Ingunn Bystøl, Anne Mette Norekvål og Natalia WojtasikSzczerba. Helge Røyksund starta som konsulent i august for å sjå på driftsform og moglegheiter på Helgatun. Etter kvart kom og Sylvi Røssland Sørfonn med i det arbeidet, og dei to er no tilsette -Sylvi som dagleg leiar og Helge som nestleiar. Styret Styret har vore slik samansett: Kåre Stautland – styreleiar, Sylvi Røssland Sørfon – nestleiar fram til ho vart konst. som dagleg leiar, Anne-Marie Aase Solsvik – nestleiar frå 15.11.2016, Per Augestad – styremedlem, John Morten Espevik – styremedlem, Brit Gjerde Voster – skrivar, Kåre Johan Hamre – varamedlem, Knut Johan Ullestad - varamedlem Helgatunhelsing Helgatunhelsing kom ut med to nummer i 2016. Bladet er viktig for å halda kontakten med misjonsfolket, både som marknadsføring, informasjon om arrangement og gjevarteneste. Framleis drift Årsrekneskapen for 2016 er sett opp under føresetnad om fortsatt drift. Arbeidsmiljø Styret vurderer arbeidsmiljøet på Helgatun som godt. Det var ikkje skader eller ulukker i 2016.


Ytre miljø Verksemda forureinar ikkje det ytre miljøet. Takk Me vil retta ei hjarteleg takk til alle som står med oss i tenesta. Tusen takk for den store dugnadsinnsatsen, gåver, oppmuntringar og forbøn. Me treng dykk! Me helsar med 1. Kor 15,58: Difor mine kjære brør, ver faste og urokkande, alltid rike i Herrens gjerning, då de veit at arbeidet dykkar ikkje er fåfengt i Herren. Vossestrand 01.04.2017

Av

Kåre Stautland Styreleiar

Anne-Marie Solsvik Nestleiar

John Morten Espevik Styremedlem

Per Augestad Styremedlem

Brit Gjerde Voster Styremedlem

Sylvi Røssland Sørfonn Dagleg leiar

. . . r å f g e j t l a e nåd

Dugnadsveke på Helgatun 27. juni - 02. juli 2017 Ta med deg heile familien og kom og gjer ein dugnadsinnsats for Helgatun! VI stiller med oppgåver som skal gjerast, utstyr som trengs, god mat og ei seng å sova i. DU kjem og er med dei dagane det passar for deg, ein eller fleire. DU har med arbeidslyst og pågangsmot, innsatsvilje og godt humør! SAMAN skaper vi noko nytt i eit godt fellesskap. Vi skal ha det kjekt i lag!

Påmelding til dugnad@helgatun.no

Alle er hjarteleg velkomne, store og små, handy eller ikkje! Det vert ute- og innearbeid, store og små prosjekt. Det er satt av tid frå tysdag til søndag, men du bestemmer sjølv kva dagar og kor mange dagar du vil vera med. Laurdag kveld har vi basar så ta med gevinstar til denne så får vi til ein knakande kjekk kveld til inntekt for Helgatun! Det er gratis kost og losji for alle som bidrar.

tlf. 56 51 98 98

Program tysdag til laurdag: 08.00 09.00 12.00 15.00 17.00 18.00 21.00

Frukost med ord for dagen Arbeidsdagen startar Enkel lunch Motivasjonssnacks Arbeidsdagen vert avslutta Middag Litt å bita i og ord for kvelden

Laurdag vert det i tillegg: 12.00 Laurdagsgraut 19.00 Basar til inntekt for Helgatun


Årsmelding for Brandøy 2016

Brandøy har no avslutta sitt 50. driftsår. Leirstaden vart vigsla i august 1966, og har gjennom alle desse åra hatt stor verdi for dei mange tusen som har vore på besøk her. Nokre er innom berre ein gong på ein leir, ei lagssamling, eit bryllaup eller i eit anna høve, medan andre er her mange gonger i året. Aktivitet Av arrangement som IMS eller Brandøy sjølv har hatt ansvar for har det vore 18 leirar, inkludert jubileumshelga i august. Dei andre helgene gjennom året er Brandøy leigt ut til lags- og forsamlingsweekendar, konfirmantleirar og skuleklassar – der fleire av desse kjem att år etter år. I tillegg har det vore både slektstreff, konfirmasjonar, leir for familiar med dårleg råd og ei gruppe frå England. Dei aller fleste helgene har her vore utleigt, men det var heile 7 avbestilte helger, noko som syner godt igjen på inntektssida. Styre har jobba systematisk for å få ned talet på avlyste helger.

Styret er glade for alle dei gåvene som kjem inn gjennom året. Dette viser ei gjevarglede og eit storsinn som varmar oss som har ansvar for plassen. Personalet Dette har vore fyrste heile året der Andreas (40%) og Annbjørg Våge (60%) har vore styrarpar. Daria Holowinska (100%) har vore fast tilsett som kokk. I tillegg har me hatt fleire timetilsette som hjelper oss under tilstellingar: Kristine Bastlien, Ida Bjørnevik, Astrid-Helene Fagerheim, Ragnhild Naterstad, Marita Nordtun, Kristoffer Pedersen, Rakel Saghaug, Bodil Stave, Anny Storvik, Barbro Sælevik og Sonja Sælevik. Rekneskap Rekneskapen viser eit overskot på kr. 357.967,-.

Gjennom året har her vore 4345 gjestedøger, og 1041 personar på dagsbesøk. Dette er ein liten nedgang i overnattande frå året før grunna dei avlyste helgene, men nær ei dobling av dagsbesøka.

I styret for Brandøy Misjons- og konferansesenter Alf Jarle Langeland, formann Iren Sævik, nestformann Harald Thuestad, styremedlem Otto Martinsen, styremedlem Aud Jorunn Baustad, styremedlem Rune Hjelmeseter, 1. varamann Rakel Saghaug, 2. varamann Guri Bjørnevik, IMS Andreas C. Våge, Dagleg leiar Annbjørg N. Våge, Nestleiar

* Ingebrigt S Sørfonn * Ingrid Tveit m/band * JOY * Eige barneopplegg * Gåve til IMS

Utstyr/ Bygningar/ Uteområdet Dugnadshelga er ei av dei viktigaste helgene i året for oss. Då får me god hjelp av trufaste brandøyvener, og får gjort mykje. I år har dei store prosjekta vore nye dusjar på internatet, fornya resepsjonsområde, terrasse for den eine leilegheita og generell oppussing av den andre leilegheita. Me har òg god hjelp frå fleire støttespelarar som stiller opp som vaktmeistrar, bakarar og vaskarar. Dette er me særs takkasame for.

* Lise Marie Th. Litlabø * Ingrid Tveit m/band * JOY * Gåve til Brandøy

Gåver Det er kome fleire flotte gåver gjennom 2016. Mange av dei i samband med 50-årsjubileet, der me hadde nærare 300.000 i inntekt på lotteri, opphald og gåver og kollektar.

Sal av lapskaus, pølser, kaffi og kaker mellom møta – pauseaktivitetar - kiosk

Det er mogeleg å leiga rom på Brandøy frå laurdag til søndag

Lag og foreiningar har basarar gjennom året der inntekta vert gjeve til Brandøy, og ein del kyrkjeoffer får me. I tillegg har me motteke nokre minnegåver og gåver i samband med gebursdagar.

30

Takk Brandøystyret vil takka for alle gåver og støtte. All dugnadsinnsats som vert lagt ned, både gjennom dugnadshelger, vaktmeisterteneste og elles gjennom året. Takk til alle som bed for arbeidet på Brandøy. Det har i 2016 vore 5 styremøte og det er handsama 41 saker.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017


Årsmelding for Framnes kristne vidaregåande skule 2016 Styret

Styret var etter vala i representantskapsmøtet sett saman slik i 2016: Hans Arne Børsheim, leiar, Svein Ludvigsen, nestleiar, Guri Bjørnevik, styremedlem, Kirsti Angvik Frugård, styremedlem, Jan Inge Wiig Andersen, styremedlem, Kenneth Foss, 1. vara., Jostein Sandvik, 2. vara., Alvrunn Urangsæter Hagerup, 3. vara. Frå personalet har desse delteke: Ingvill Sørheim, pedagogisk personale, Tor Tveitane, sørvispersonalet, Fredrik Straume, elevrepresentant, Annbjørg Laupsa, fylkeskommunen, Norunn Repål Løyte, referent og Harald Voster, rektor og sekretær for styret. Om verksemda

Framnes kristne vidaregåande skule driv skuleverksemd og er godkjend etter Lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova). Verksemda held til ved Norheimsund i Hordaland og er eigd av Indremisjonsforbundet og Indremisjonssamskipnaden. Det var gjennomsnittleg 55,57 stillingar ved skulen i 2016. Av dette er det fleire deltidsstillingar. Skulen leiger reinhalds¬tenester av LT Hordaland. Rekneskapen har i 2016 vore ført av Framnes i samarbeid med Kvam rekneskapskontor som tidlegare år, og Kvam rekneskapskontor overtok rekneskapsføringa i oktober på grunn av morspermisjon. Dei tilsette ved Framnes gjer ein stor innsats for å nå skulen si faglege og åndelege målsetjing. Det vert drive eit medvite arbeid for å utvikle og fornye skulen si pedagogiske verksemd. Me oppmodar også eigarane og misjonsfolket om å vere med Framnes i bøn og aktivt arbeid for at Framnes kan ha ein stab som deler indremisjonen sitt åndelege og faglege skulekall.

eller betre skår til eksamen om ein samanliknar med fylket eller det nasjonale nivået. Slik har det vore i fleire år. Samstundes trivest elevane ved skulen mykje godt både med kvarandre og med lærarane. Dette gjev skulen godt skussmål. Det vert lagt ned mykje arbeid i rekruttering, både av personalet, elevane og tidlegare elevar. I 2016 søkte i alt 400 elevar om plass ved skulen til skuleåret 2016/2017. Det var ein oppgang på ca 5 % i høve til året før. Skulen gler seg over det gode samarbeidet med eigarorganisasjonane. Me tykkjer det er flott når ein legg styremøte til skulen, og når tilsette ved skulen får møte styrerepresentantane. Det styrkjer fellesskapet mellom skule og eigar. Åndeleg situasjon

Det er ei viktig oppgåve for skulen å peike på Jesus som frelsar for den enkelte. Gjennom onsdagsmøte, søndagsmøte, minimøteseriar, møteveker og bibelgrupper, prøver ein å leggje til rette for møte med Guds ord, forbønn og invitasjon til samtale om det å leve som ein kristen. Framnes er takksam for den støtta og det arbeidet som eigarorganisasjonane deltek med i dette arbeidet. Me har også i 2016 hatt veldig godt oppmøte av elevar på møta våre. Mellom 60 og 100 elevar er ikkje uvanleg frammøte. Dette ser ut til å vere ein trend som har styrka seg særleg dei to siste åra. Dette er me svært glade for. Me nyttar mest forkynnarar frå vår eigen organisasjon, men også andre

er innom. Mange elevar deltek på møta med song og musikk og anna praktisk tilrettelegging. Rekneskap

Rekneskapen for 2016 viser inntekter på kr. 47 838 466,-. Det ordinære årsresultatet for alle avdelingane er kr. 2 666 799,-. Skuledrifta viser eit overskot på kr. 1 390 159,-. Anna drift har eit samla overskot på kr. 1 276 639,-. Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet er godt både fysisk og sosialt. Det er registrert sjukmeldingar med legeerklæring som utgjer 1,8 %, og sjukmeldingar med eigenerklæring som utgjer 0,5 %. Likestilling

Den kvinnelege andelen av styret er 37,5 %. 76,2 % av sørvispersonellet er kvinner, og 36,8 % av det pedagogiske personellet er kvinner. Påverknad på det ytre miljøet

Framnes ureinar ikkje det ytre miljøet. Vilkår for framtidig utvikling

Rekneskapen viser eit overskot for skuleverksemda. For anna verksemd er det også eit overskot. På denne bakgrunnen er det vilkår både for å drive vidare og utvikle skulen framover. Resultatet for 2016

Overskotet på skuledrifta for 2016 vert sett på investeringsfond nr 3 som skal nyttast til undervisningsrom. Hans Arne Børsheim, leiar Svein Ludvigsen, nestleiar Jan Inge Wiig Andersen, styremedlem Guri Bjørnevik, styremedlem Kirsti Angvik Frugård styremedlem

Velkomen på Elevstemne 23.-25. juni 2017 Sjå www.framnes.vgs.no eller ta kontakt på tlf 56 55 05 00

I 2016 var det 256 elevar om våren og 245 elevar om hausten. Dette er eit fint elevtal, men det kunne også vore høgare. Skulen har i dei aller fleste faga like god Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

31


Indremisjonssamskipnaden Resultatrekneskap 2016 Driftsinntekter

Note

2016

2015

2014

2013

2012

2011

4 649 611

5 170 117

5 331 381

4 105 664

4 342 382

3 981 132

Leigeinntekter

225 468

210 660

193 200

193 600

188 500

151 900

Anna driftsinntekt

618 253

251 365

637 834

424 200

440 090

320 429

5 493 332

5 632 142

6 162 415

4 723 464

4 970 972

4 453 461 2 405 599

Gåver m.m.

Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønskostnader

1

3 451 772

3 438 986

3 091 892

2 722 217

2 747 795

Avskriving på varige driftsmiddel

2

42 000

42 000

47 000

48 000

51 600

67 500

Anna driftskostnad

1

2 257 101

2 110 452

2 895 826

2 204 064

2 373 921

1 859 794

5 750 873

5 591 438

6 034 718

4 974 281

5 173 316

4 332 893

-257 541

40 704

127 697

-250 817

-202 344

120 568

Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader

50 634

91 404

118 251

118 450

120 899

95 194

Andre finansinntekter

Renteinntekter

0

3300

600

17751

1600

22000

Rentekostnad

0

0

116

63

0

0

50 634

94 704

118 735

136 138

122 499

117 194

-206 907

135 408

246 432

-114 679

-79 845

237 762

Resultat av finanspostar Resultat før ekstraordinære postar Skattekostnad

7

716

5 682

5 257

2 844

4 518

11 684

-207 623

129 726

241 175

-117 523

-84 363

226 078

Ekstraordinær inntekt

0

0

0

75 000

280 000

20 000

Ekstraordinær kostnad

0

0

0

100 000

Sum ekstraordinære inntekter

0

0

0

-25 000

280 000

20 000

-207 623

129 726

241 175

-142 523

195 637

246 078

Ordinært resultat Ekstraordinære inntekter og kostnader

Årsresultat

Balanse 2016 Eigneluter Eigedom

2

Inventar og utstyr

2

Sum varige driftsmiddel

2016

2015

1 280 800

1 322 800

100

100

1 280 900

1 322 900

Finansielle driftsmiddel

Eigenkapital Fri eigenkapital Evangeliseringsfond Sum eigenkapital

2016

2015

7 515 959

6 887 434

331 800

331 800

7 847 759

7 219 234

131 207

85 399

Gjeld

Aksjar

6

134 000

134 000

Leverandørgjeld

Lån til Brandøy

4

600 000

700 000

Betalbar skatt

Lån til Helgatun

4

1 800 000

1 900 000

2 534 000

2 734 000

Sum anleggsmiddel Sum anleggsmiddel

3 814 900

4 056 900

Fordringar Kundefordringar Andre fordringar

8 8

92 551 152 004

198 111 39 186

Bankinnskot og kontantar

3

4 800 739

4 008 136

Sum omløpsmiddel

5 045 294

4 245 433

Sum eigneluter

8 860 194

8 302 332

7

3 583

5 707

Skuldig trekk og off. avg.

346 547

364 835

Påløpt ferielønn

516 362

514 457

Anna kortsiktig gjeld

32

5

14 735

112 700

Sum gjeld

1 012 434

1 083 098

Sum eigenkapital og gjeld

8 860 194

8 302 332

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017


Notar til årsrekneskapen for Indremisjonssamskipnaden Note 1 Tilsette, godtgjersler m.v. Lønskostnader Løn tilsette

2016

2015

4 638 528

4 621 716

200 940

222 850

-2 229 288

-2 232 959

Kollektiv pensjonsordning Refusjon løn Arbeidsgivaravgift

674 969

694 375

Andre personalkostnader

166 622

133 005

3 451 771

3 438 987

13

13

446 230

436 179

Sum lønskostnader Talet på årsverk Godtgjersler Dagleg leiar

lønn anna godtgjersle

Revisor

7 745

7 745

revisjon

24 000

27 600

andre tenester

17 000

18 000

Indremisjonssamskipnaden er pliktig til å ha tenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tenestepensjon. Det er oppretta pensjonsordningar som oppfyller krava i denne lova. Note 2 Varige driftsmiddel

Gårdseigedom

Inventar/utstyr

Totalt

2 026 900

27 113

2 054 013

Tilgang

0

0

0

Avgang til innkjøpskost

0

0

0

2 026 900

27 113

2 054 013

-704 100

-27 013

-731 113

-42 000

0

-42 000

1 280 800

100

1 280 900

Innkjøpskost 01.01.

Innkjøpskost 31.12. Tidlegare avskrivingar Avskrivingar i år Balanseført verdi 31.12. Note 3 Bankinnskot

Av bankinnskot utgjer bundne midlar kr. 166.139,- for skattetrekk. Note 4 Langsiktig fordring Lån til Brandøy er renteberekna med kr. 10.500,Lån til Helgatun er renteberekna med kr. 19.500,Note 5 Eigenkapital Fri eigenkapital 01.01.

2016

2015

6 887 434

6 757 707

Testamentarisk gåve

836 148

Årets resultat Fri eigenkapital 31.12.

-207 622

129 727

7 515 960

6 887 434

Note 6 Aksjar Aksjar i SunnBok, eigd med 72,22 %, er oppført til kostpris som er kr. 97 500,-. Øvrige aksjar utgjer mindre postar. Note 7 Skattekostnad Samskipnaden må betala skatt av nettoinntekt på utleigedelen når denne overstig kr. 140 000,- i året. For 2016 blir det ingen inntektsskatt på grunn av skattemessig underskotsframføring. Resultatført skatt er betalt skatt for fjoråret. Formuesskatt for 2016 er kr. 3.583,- som resultatføres i 2017. Note 8 Ekstraordinær inntekt Fordringane er ført opp til pålydande, og det ventast ikkje tap på desse. Andre fordringar gjeld refusjonar som er innbetalte i januar 2017.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

33


Gåveliste 2016 2016

2015

BØMLO KOMMUNE Bremnes Sokneråd

19 679,00

25 565,00

Bømlo Indremisjon

26 000,00

3 000,00

Bømlo Kvinneforening

42 000,00

45 000,00

Bømlo Sokneråd

2 314,00

Prosjekt Finnås Bømlo MiniMax

2016

5 000,00

Børsheim Indremisjon

1 280,00

1 485,00

Fosse Indremisjon

7 830,00

13 040,00

Gravdal Indremisjon Norheimsund Indremisjon

4 350,00

3 515,00

10 745,37

35 666,00

10 955,00

Steinsdalen Indremisjon

2 290,00

2 100,00

1 000,00

Tørvikbygd Indremisjon

24 000,00

32 500,00

50 495,37

103 422,00

Finnås Indremisjon

3 590,00

1 000,00

Øystese Indremisjon

Håvik Kvinneforening

5 900,00

1 800,00

Sum

Meling Yngstes

15 116,00

500,00

1 000,00

80 000,00

96 500,00

KVINNHERAD KOMMUNE

8 000,00

5 130,00

Baugstranda og Åkra Ving

2 000,00

Hiskjo Indremisjon

14 000,00

25 000,00

Sandvoll Ving

1 000,00

Håvik Indremisjon

16 235,00

51 700,00

Høylandsbygd Indremisjon

Gilje/Thormodsæter IM Gilje IUF

Aktiv Moster Laurhammer Indremisjon Laruhammer YA

441,00 69 000,00

84 000,00

6 000,00

650,00

Fjelberg og Eid Sokneråd Guddalsdalen Indremisjon Haugland og Musland Kvinnefor.

5 750,00 1 391,00

22 310,00

2 820,00

1 700,00

1 440,00

Gilje Yngstes

3 000,00

4 500,00

Holmedal Indremisjon

22 000,00

20 000,00

Meling Barnekor

3 000,00

3 000,00

Husnes Indremisjon

70 469,00

71 750,00

6 471,00

4 157,00

Meling Indremisjon

32 000,00

63 000,00

Husnes og Holmedal Sokneråd

Moster Indremisjon

111 800,20

46 973,00

Halsnøy Indremisjon, Sætre

8 000,00

Hobbyklubben Uskedalen

2 500,00

Gilje Bedehus

16 000,00

UFO Bømlo Rubbestadneset IM

2 970,00

3 420,00

Matre Krins

3 950,00

Omvikdalen Indremisjon

2 450,00

2 550,00

16 485,00

14 850,00

Sum

466 988,20

476 934,00

Rosendal Indremisjon

8 400,00

11 820,00

Julemesse Bremnes

160 000,00

188 500,00

Ølve Sokneråd

1 755,00

1 040,00

Sandvoll Indremisjon

16 065,00

9 950,00

Kvinnherad Sokneråd

3 979,00

ETNE KOMMUNE Ebna Krins

3 330,00

3 987,00

Sunde Indremisjon

21 900,00

Etne Sokneråd

1 643,00

5 058,00

Valen Misjonsforening

16 000,00

Frette krins

1 550,00

1 200,00

18 880,00

18 000,00

Rygg og Grindheim Kvinnef.

4 670,00

5 785,00

Skånevik Sokneråd

2 898,00

Molnes Indremisjon

Dei Krative 8-88

2 000,00

Titoklubben Valen Småbarnstreff Uskedalen

22 830,00 2 000,00 1 000,00

4 000,00

Valen Hobbyklubb

5 000,00 1 000,00

Skånevik Indremisjon

35 250,00

24 220,00

Halsnøy Indremisjo, Tofte

Sum

68 221,00

58 250,00

Tofte Ving

1 667,00

2 500,00

Åkra Sokneråd

1 025,00

1 029,00

FITJAR KOMMUNE

100 kluben

Fitjar Indremisjon

77 052,00

62 000,00

Uskedalen Indremisjon

Fitjar Kvinneforening

45 532,00

49 000,00

Ekstremt Gøy

5 000,00

Valen Kyrkjelydslag

2 500,00

2 500,00

Valen Ope Hus

Osterneset Kvinneforening

16 400,00

15 246,00

Varaldsøy Misjonsforening

Osterneset Indremisjon

26 975,14

23 559,00

Varaldsøy Sokneråd

3 660,00

16 060,00

Åkra Indremisjon Husnes IUF

Fitjar ten-Treff Klubben Fitjar

Stranda Indremisjon Øvrebygda Indremisjon

55 700,00

55 000,00

227 819,14

228 365,00

Herand Indremisjon

2 400,00

7 760,00

Jondal Indremisjon

60 000,00

58 785,00

Os Indremisjon

Sum

62 400,00

66 545,00

Osøyri Kvinneforening

Sum JONDAL KOMMUNE

Sum

10 948,00

27 988,00

1 667,00 19 000,00 1 000,00 5 600,00

3 700,00

8 800,00

4 800,00

952,00 2 000,00

2 000,00

268 137,00

280 298,00

OS KOMMUNE

FUSA KOMMUNE

Neset Indremisjon

Sum

Bogøy Indremisjon

10 650,00

12 382,00

Eikelandsosen Indremisjon

14 340,00

7 684,00

Barnekoret Songbuketten Fusa Sokneråd

24 481,00

1 666,00 18 130,00

4 050,00

3 200,00

34 373,00

21 715,00 2 934,50

Søfteland Indremisjon

34

2015

KVAM HERAD

855,00 3 510,00

Hålandsdal Yngre Kvinnefor.

13 851,00

6 440,00

Nordtveit Misjonsforening

10 027,00

25 323,00

Sum

52 378,00

52 684,00

5 840,00 38 423,00

33 689,50

ULLENSVANG HERAD Lothe og Alvsåker Indremisjon

5 265,00

5 700,00

Vingklubben Vines

4 000,00

6 000,00

Sum

9 265,00

11 700,00

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017


2016

2015

GRANVIN HERAD Granvin Misjonslag Granvin Sokneråd Sum

Odda Kvinneforening Sum

2015

Samnanger Misjonsforsamling

36 948,00

44 668,00

36 948,00

44 668,00

5 000,00

11 000,00

20 000,00

42 000,00

7 000,00

12 000,00

17 082,00

12 820,00

450,00

780,00

17 532,00

13 600,00

Sum

27 000,00

23 000,00

Tveit Indremisjon

7 700,00

6 603,00

Tysnes Ope Hus

34 700,00

29 603,00

ODDA KOMMUNE Odda Indremisjon

2016 SAMNANGER KOMMUNE Samnanger Barnekor King Sing

TYSNES KOMMUNE

Tysnes Støtteforening Uggdal Indremisjon

STORD KOMMUNE Sagvåg B:Kids

2 000,00

32 000,00

69 000,00

Julemesse Tysnes Støtteforening

80 000,00

78 325,00

1 500,00

2 300,00

Horneland Indremisjon

30 000,00

28 800,00

VOSS KOMMUNE

Huglo Indremisjon

35 053,00

28 217,00

Voss Indremisjon

3 000,00

3 000,00

Leirvik IUF Fredagsklubben Leirvik

7 463,00

Raundalen Sokneråd

1 873,00

2 000,00

Evanger Krins

1 150,00

Sum

4 523,00

10 000,00

8 463,00

69 797,00

77 180,00

Sagvåg Indremisjon

50 205,00

50 592,00

Stord Indremisjon

40 000,00

100 000,00

Stord Sokneråd

12 617,00

9 137,00

263 172,00

319 152,00

SVEIO KOMMUNE 23 947,00

Auklandshamn YA

4 000,00

1 000,00

Bråtveit Indremisjon

5 920,00

Rød Krins

3 720,00

95 000,00

VINDAFJORD KOMMUNE Innbjoa Indremisjon

1 520,00

500,00

Utbjoa Indremisjon

1 260,00

1 835,00

Vikebygd Krins

2 730,00

2 100,00

Vikebygd Sokneråd

1 871,00

2 060,00

Ølensvåg YA 15 275,00

Bua Bedehus

95 000,00 1 500,00

1 000,00

UKS Leirvik

Auklandshamn Indremisjon

Sentrumstreff Voss

10 000,00

Sagvåg Indremisjons Kvinnefor.

Sum

4 000,00

Sum

Nordbygda Indremisjon

Leirvik Jr. Ving

2 000,00

Ølen Sokneråd

2 500,00 1 875,00

5 322,00

Ølen/Ølensvåg Indremisjon

19 893,00

22 560,00

5 000,00

Ølensvåg Kvinneforening

50 091,00

60 000,00

8 500,00

Sum

79 240,00

96 877,00

500,00

Sveio Indremisjon

11 650,00

Fellesmøteaksjon

50 588,69

Sveio Mannsforening

24 450,00

Sveio Sokneråd Sum

12 100,00

ULVIK Ulvik Sokneråd

26 350,00

Sum

1 950,00 0,00

1 950,00

3 932,00 116 103,69

80 829,00

Fredag

Laurdag

Søndag

Talar

Go’fredag

Bibeltime og kveldsmøte

Lokale haustmøte

Erik Furnes

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

35


Brandøy Resultatrekneskap 2016 Driftsinntekter

Note

Balanse 2016 2016

2015

Eigneluter

Note

Salsinntekter

2 806 336

2 577 451

Eigedomar

2

Sum driftsinntekter

2 806 336

2 577 451

Inventar og utstyr

2

Sum anleggsmiddel

2016

2015

5 905 858

6 040 358

67 000

30 600

5 972 858

6 070 958

39 480

Driftskostnader Varekostnad

Fordringar

547 194

540 887

Lønskostnad

1

971 586

1 027 858

Kundefordringar

44 880

Avskriving på varig driftsmiddel

2

176 750

243 604

Andre fordringar

82 234

Anna driftskostnad

1

729 592

665 789

Sum fordringar

127 114

39 480

2 425 122

2 478 138 Bankinnskot og kontantar

964 300

627 434

Sum omløpsmiddel

1 091 414

666 914

Sum eigneluter

7 064 272

6 737 872

5 409 731

5 347 858

Sum driftskostnader Driftsresultat

381 214

99 313

3 144

3 867

Finanspostar Renteinntekter Rentekostnad Resultat av finanspostar

26 392

41 306

-23 248

-37 439

Eigenkapital Fri eigenkapital Årets resultat

Årsresultat

357 967

61 873

Sum eigenkapital

357 967

61 873

5 767 698

5 409 731

Gjeld

Takk!

Styre og leiing for Brandøy ynskjer retta ei stor takk for alle gåver som er kome inn gjennom året! Mange er med og bidreg, og kvar gåve er kjærkomen og mottatt med takksemd. Det er kome gåver frå privatpersonar, lag og foreiningar, sokneråd og grupper som leiger Brandøy. Det kjem inn gåver etter basarar og utloddingar, etter gebursdagar og andre selskap.

Styre og leiing for Brandøy ynskjer retta Enno ein gong;for TUSEN HJARTELEG ei stor takk alle gåver TAKK! som er kome inn gjennom året! Mange er med og bidreg, og kvar gåve er kjærkomen og mottatt med takksemd. Det er kome gåver frå privatpersonar, lag og foreiningar, sokneråd og grupper som leiger Brandøy. Det kjem inn gåver etter basarar og utloddingar, etter gebursdagar og andre selskap.

Gjeld til kredittinstitusjonar

3

540 000

603 840

Øvrig langsiktig gjeld

3

600 000

700 000

40 808

16 679

Leverandørgjeld Kortsiktig gjeld

Sum Eigenkapital

Note 1 Tilsette, godtgjersle m.v.

7 622

1 296 574

1 328 141

7 064 272

6 737 872

2016

2015

Refusjon av lønskostnader til Samskipnaden

971 586

1 027 858

Sum lønskostnader

971 586

1 027 858

Godtgjersler Revisor

revisjon inkl. mva andre tenester inkl mva

2016

2015

16 750

14 750

5 750

5 375

Heimen har ikkje bligatorisk tenestepensjonsordning då han ikkje har arbeidsgjevaransvar.

Note 2 Varige driftsmiddel

Eigedomar

Inventar

Totalt

8 014 506

804 083

8 818 589

26 700

51 950

78 650

0

0

0

Innkjøpskost 31.12.

8 041 206

856 033

8 897 239

Tidlegare avskrivingar

1 974 147

773 483

2 747 630

161 200

15 550

176 750

5 905 859

67 000

5 972 859

Innkjøpskost 01.01.

Enno ein gong; TUSEN HJARTELEG TAKK!

115 766

Tilgang Avgang til innkjøpskost

Årets avskrivingar Balanseført verdi 31.12.

Note 3 Langsiktig gjeld og pantsetjing Balanseført verdi av eigedom som er pantsett Pantegjeld utgjer

5 311 258 540 000

Det er i 2016 betalt kr 10.500,- i renter på lån frå Indremisjonssamskipnaden

36

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017


Framnes Eigedom Resultatrekneskap 2016 Driftsinntekter

Note

Leigeinntekt Anna driftsinntekt Sum driftsinntekter

Balanse 2016 2016

2015

3 278 223

3 210 588

0

10 000

3 278 223

3 220 588

Eigneluter

Note

Eigedom

1

Inventar og utstyr

1

Part i Vikøy Vassverk Sum varige driftsmiddel

2016

2015

24 591 239

22 361 344

2 000

2 000

35 000

35 000

24 628 239

22 398 344

Driftskostnader Avskriving på varig driftsmiddel

1

655 900

655 900

Anna driftskostnad

2

79 688

60 075

735 588

715 975

2 542 635

2 504 613

Sum driftskostnader Driftsresultat

Finansielle driftsmidlar Andre langsiktige fordringar

4

Sum anleggsmiddel

Finanspostar 35 839

69 683

Rentekostnad

56 501

75 403

-20 662

-5 720

2 521 973

2 498 893

Resultat av finanspostar Årsresultat

45 000 22 443 344

Omløpsmiddel Kundefordringar

Renteinntekter

3 800 000 28 428 239

272 915

Bankinnskot og kontantar

5 985 405

10 464 209

Sum omløpsmiddel

6 258 320

10 464 209

34 686 559

32 907 553

30 303 692

27 804 799

Sum eigneluter

Eigenkapital Eigenkapital 01.01.

NOTAR

Årets resultat

2 521 973

2 498 893

32 825 665

30 303 692

1 835 980

2 570 372

1 835 980

2 570 372

Påløpt gjeldsrente

24 914

33 490

Sum kortsiktig gjeld

24 914

33 490

1 860 894

2 603 862

34 686 559

32 907 553

Sum eigenkapital 31.12. Note 1 Varige driftsmiddel

Eigedomar

Inventar

Totalt

Kostpris 01.01.

48 431 353

1 241 781

49 673 134

2 885 795

0

2 885 795

0

0

0

51 317 148

1 241 781

52 558 929

-26 070 009

-1 239 781

-27 309 790

Tilgang Avgang til kostpris Kostpris 31.12. Tidlegare avskrivingar Årets avskrivingar Balanseført verdi 31.12.

-655 900

0

-655 900

24 591 239

2 000

24 593 239

Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjonar Sum langsiktig gjeld

3

Kortsiktig gjeld

I kostprisen er det gjort frådrag for arealtilskot og investeringstilskot Sum gjeld

frå Husbanken. Note 2 Godtgjersler m.m.

2016

2015

0

0

revisjon

9 875

10 000

bistand

7 500

4 375

Leiing og styre Revisor

Sum eigenkapital og gjeld

Verksemda har ikkje eigne tilsette. Note 3 Langsiktig gjeld og pantsetjing Balanseført verdi av eigedom som er pantsett Gjeld til kredittinstitusjonar

2016

2015

24 591 239

22 924 400

1 835 980

2 570 372

Note 4 Langsiktig fordring Lånet er til Framnes Kristne Vidaregåande skule, til delfinansiering av Framnes Arena. Lånet er usikra, og det er rente- og avdragsfritt fram til 31.12.2020, då det skal gjerast ny avtale om vilkåra.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

37


Helgatun Resultatrekneskap 2016 Driftsinntekter

Note

Salsinntekter Mottekne gåver

1

Sum driftsinntekter

Balanse 2016

2016

2015

4 562 827

4 105 377

Tomter, bygningar, fast eigedom

3

822 526

786 754

Driftslausøyre, inventar og utstyr

3

5 385 353

4 892 131

Driftskostnader

Eigneluter

Note

Sum anleggsmiddel

2016

2015

13 900 780

14 276 780

710 100

762 900

14 610 880

15 039 680

76 168

38 100

Lager av varer og anna beholdning

Varekostnad

941 325

868 272

Lønskostnad m.m.

2

2 258 282

2 539 063

Avskriving på driftsmiddel

3

474 300

417 700

Kundefordringar

40 155

7 500

Anna driftskostnad

2

1 668 417

1 330 290

Andre fordringar

195 841

167 346

5 342 324

5 155 325

Sum fordringar

235 996

174 846

43 029

-263 194

148 175

607 760

460 339

820 706

15 071 219

15 860 386

6 630 733

6 167 111

Sum driftskostnader Driftsresultat

Fordringar

Bankinnskot, kontantar ol

4

Sum omløpsmiddel Finanspostar Anna renteinntekt

1 739

5 623

Anna rentekostnad

160 554

216 884

Resultat av finanspostar

158 815

211 261

-115 786

-474 455

Sum eigneluter Eigenkapital 5

Eigenkapital 01.01. Ordinært resultat

Årets resultat Sum eigenkapital 31.12.

463 621

6 514 947

6 630 732

Mottatt arv

0

0

Motatt gåve frå Vossestrand IM

0

345 000

Gjeld

Mottatt gåve til nytt kjøkken

0

593 076

Gjeld til kredittinstitusjonar

6

5 003 164

5 306 388

Ekstraordinær inntekt

0

938 076

Øvrig langsiktig gjeld

6

2 800 000

2 900 000

Leverandørgjeld

409 739

618 247

Skuldige trekk og off. avg

117 727

161 592

Anna kortsiktig gjeld

225 643

243 426

8 556 273

9 229 653

15 071 219

15 860 386

Årsresultat

-115 786

463 621

Sum gjeld Sum eigenkapital og gjeld

Takk!

Følg med på IM

S sine nettsid

www.indremis

er

jonen.no

Styre og leiing for Helgatun ynskjer retta ei stor takk for alle gåver som er kome inn gjennom året! Mange er med og bidreg, og kvar gåve er kjærkomen og mottatt med takksemd. Det er kome gåver frå privatpersonar, lag og foreiningar, sokneråd og grupper som leiger Helgatun. Det kjem inn gåver etter basarar og utloddingar, etter gebursdagar og andre selskap. Enno ein gong; TUSEN HJARTELEG TAKK!

38

-115 786

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017


Notar til årsrekneskapen for Helgatun Note 1 Gåver Mottekne gåver reknast ikkje som skattepliktig inntekt. Note 2 Tilsette , godtgjersle m.v. 2016

2015

1 883 233

2 036 102

270 884

300 995

Lønskostnader er samansatt av følgjande postar Løner inkl. feriepengar Folketrygdavgift Pensjonskostnad

68 177

46 971

Andre personalkostnader

35 987

154 994

2 258 281

2 539 062

5

5

Sum lønskostnader Talet på årsverk Det er fleire som har ytt frivillig innsats. Dette er ikkje inkl. i talet på årsverk. Helgatun er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Gjennom Indremisjonssamskipnaden har Helgatun pensjonsordningar som oppfyller krava. Godtgjersler

2016

2015

Løn til styrar

233 825

429 297

Styrehonorar

0

0

revisjon

23 500

24 750

andre tenester

17 000

23 000

Driftslausøyre

Sum

Revisor

Note 3 Varige driftsmiddel

Eigedom

Innkjøpskost 01.01. (-tilskot) Tilgang i året (-tilskot) Avgang til innkjøpskost

20 963 260

1 132 508

22 095 768

45 500

-

45 500

-

Innkjøpskost 31.12.

21 008 760

Tidlegare avskrivingar

-6 686 480

Avskrivingar dette år

-421 500

Balanseført verdi 31.12.

13 900 780

0 1 132 508 -369 608 -52 800 710 100

0 22 141 268 -7 056 088 -474 300 14 610 880

Note 4 Bundne midlar I posten inngår bundne skattetrekksmidlar med kr. 50.227,Note 5 Eigenkapital, eigar Indremisjonssamskipnaden er 100% eigar av Helgatun. Note 6 Langsiktig gjeld Gjeld til kredittunstitusjonar på kr. 5.003.164 er sikra med pant i fast eigedom, som er balanseført med kr. 13.901.680,-. Spesifikasjon av anna langsiktig gjeld Indremisjonssamskipnaden Stord Indremisjon Lån Indremisjonssamskipnaden til nytt kjøkken Sum anna langsiktig gjeld

2016 1 200 000 1 000 000 600 000 2 800 000

2015 1 300 000 1 000 000 600 000 2 900 000

Renter 2016 19 500 0 0 kr 19 500

Skattemessige tilhøve Det skattemessige resultat dei siste ti åra har vore negativt, og Helgatun har av den grunn ei samla skattemessig underskotsframføring på kr. 14.531.266,- pr. 31.12.2016. Dette inneber ein utsatt skattefordel på kr. 3.487.504,-. Då det er lite truleg at ein i næraste åra kan gjere seg nytte av denne skattefordelen, er den ikkje oppført i balansen.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

39


40

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017


Hovudsponsorar

Thon Hotel Sandven ligger idyllisk til i Norheimsund, midt i hjertet av Hardanger, og kun 80 km fra Bergen. Hotellet har 102 gjesterom. I den historiske delen er det 31 gjesterom – alle med sitt særpreg. Den nye delen inneholder leiligheter med 1-3 soverom, standardrom, familierom og suite. MAT OG DRIKKE I den historiske delen ligger Spisesalen, her serverer vi frokost, lunsj og middag hele året. Vi tar imot bestilling på små og store selskaper. Hva med å ha din egen brudeferd i Hardanger? KURS OG KONFERANSE Kurs- og konferanseavdelinga har 3 ulike møterom med kapasitet til inntil 200 personer. Flotte pauseområder og alt av teknisk utstyr tilgjengelig. Møterommene har utsikt over Hardangerfjorden og Folgefonna. I tillegg harhotellet møterom i den historiske delen. AKTIVITETER Vi kan organisere aktivteter som «Best i Mest» i regi av Hardanger Trening eller et besøk på Hardanger Fartøyvernsenter.Her kan du stå på ski hele året: I Furedalen Alpin på Kvamsongen om vinteren, og på Folgefonna sommarskisenter om sommeren. Ta kontakt så skreddersyr vi et opplegg. -Kun 1 time fra Bergen-.

Thon Hotel Sandven Kaien 28, 5600 Norheimsund Tel: 56 55 20 88 Epost: sandven@thonhotels.no www.thonhotels.no/sandven www.facebook.com/thonhotelsandven

Kontakt Thon Hotel Sandven på e-post sandven@thonhotels.no eller telefon 56 55 20 88.

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

41


Hovudsponsorar

Blink Hus Voss Byggsenter Brynalii 101, 5705 Voss Telefon: 56 51 15 55 Direkte mob. 911 11 255 Epost: firmapost@vossbyggsenter.no

42

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017


Hovudsponsorar

Byggmeister Byggmeister

Tlf.950 56 59 55 910 28 70 • Mob.: 950 59 910 Tlf. 56 55 28 70 • Mob.: Fax Byggmeister 56 55 28 71 • E-post: per.augstad@c2i.net Fax 56 55 28 71 • E-post: per.augstad@c2i.net Tlf. 56 55 Byggmeister 28 70 • Mob.: 950 59 910 Fax 56 55 28 71 • E-post: per.augstad@c2i.net www.mesterhus.no www.mesterhus.no Tlf. 56 55 28 70 • Mob.: 950 59 910 Fax 56 55 28 71 • E-post: per.augstad@c2i.net

www.mesterhus.no www.mesterhus.no

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

43


Hovudsponsorar Alt i mur og heller

Store heller til Trollplatting og finare heller til hage og gangvegar kan du kjøpa hos Hardangerskifer

Logolink AS, Foto: Opplysningskontoret for egg og kjøtt

rissgrafisk.no

Ring oss og få eit godt tilbod Tlf. 56 55 35 50

Alt til storkjøk

Din regionale matvaregrossist

www.encon.no Encon Servicegrossisten AS Tlf: 56 52 09 20 Opelandsvegen 2, 5700 Voss

44

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

ken

!


Odda - Ullensvang - Jondal Lokal ekspertise akkurat når du trenger den

Eitrheimsneset 8 5750 Odda

Tlf.: 53 64 40 10 post@vebenstad.no

Tlf. 53 64 32 09

- ODDA -

NORSK VASSKRAFT- OG INDUSTRISTADMUSEUM 5770 TYSSEDAL. Tel: 53 65 00 50 www.nvim.no post@nvim.no www.facebook.com/vasskraftmuseet

T.G. Alvsaker AS 5778 Utne

Tlf.: 94155907 www.jondalmur.no Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

45


Tysnes - Samnanger - Jondal

www.tysnes-kraftlag.no

Haaheim Gaard Tlf. 900 30 794 www.haaheimgaard.no

Heie og Vevatne Bygg AS 5685 Uggdal Tlf. 53 43 22 09

46

PTT INVEST A/S ELEKTRIKAREN PÅ TYSNES Våge kai - 5680 Tysnes - Tlf. 53 43 22 44

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

Per Tveit Tlf.: 92245560 ptt.invest.as@gmail.com


Jondal - Kvinnherad Tre Tradisjon Herand SPAR Jondal

taurerin R es g

Jondal

www.spar.no

www.spar.no

Tre Tradisjon Herand R es

taurerin

g

Tre Tradisjon Herand Vedl ikehald

Vedl ikehald

(+47) 410 86 016 � arjenlhstolk_herand@hotmail.com www.tretradisjon.net � Arjen L. H. Stolk � N - 5628 Herand

(+47) 410 86 016 � arjenlhstolk_herand@hotmail.com www.tretradisjon.net � Arjen L. H. Stolk � N - 5628 Herand

VIVITILBYR: TILBYR: Alt graving, Altinnen innen graving, VI TILBYR: ogog Alttransport innen graving, 40 års Vi tilbyr alt transport innen graving, erfaring i knustemassar masser og transport ogtransport knuste VI TILBYR: bransjen knuste masser knuste masser KONTAKT OSS: 40 års erfaring i 40 års bransjen

erfaring i bransjen

«ærlig arbeid varer 906OSS: 90 272 KONTAKT «ærlig lenergst»

Alt innen graving, 906 90 272 - Edmund 40 års transport og 958 82 299 - Edvard erfaring i bransjen knuste masser e-post: edvard@thormodsaeter.no Totland Transport AS - Edmund 958 299 - Edvard KONTAKT OSS: 906 90 27282 - Edmund

«ærlig arbeid varer958 82 299 - Edvard e-post: post.te@hotmail.com edvard@thormodsaeter.no gst» lene-post: arbeid var lengst»

Ventilasjon og kjøling Telefon 53 40 99 70 www.kes.no

e-post: edvard@thormodsaeter.no www.thormodsaeter.no www.thormodsaeter.no www.thormodsaeter.no

www.thormodsaeter.no

Varetransport - Varebilutleige - Utleige av minigravar

5450 SundeKONTAKT tlf. 41OSS: 46 00 00 «ærlig arbeid varer På906 hjul 90 for 272 deg!- Edmund » lengst

958 82 299 - Edvard

Nesvegen 283 5474 Løfallstrand

Nesvegen 283 5474 Løfallstrand

Husnes 5460 Hu

Husnes Industriområde 59 5460 Husnes

Totalleverandør av tekniske installasjoner til skip,- offshore og landbasert industri

e-post: edvard@thormodsaeter.no www.thormodsaeter.no Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

Mob: 970 29 453

47


Kvinnherad Ă…pningstider 10 - 19 (16)

Du finn oss i 2. etg i Husnes Storsenter

Husnes

Mett & Go Husnes

Godt utvalg av mat og kioskvarer! TLF. 53 48 60 35

Husnes Storsenter - Tlf: 53 48 01 00 www. mekk.no

Senter Woman A/S Sentrumsv. 15 - 5460 Husnes

Tlf.: 22 22 55 55

www.peppes.no

Husnes Storsenter 5460 HUSNES www.spar.no

KlĂŚr for den motebevisste kvinne Husnes Storsenter - Tlf. 53 47 30 87

www.spar.no PEPPES Husnes Ola Normann

Markedssjef/Husnes Storsenter mob +47 932 09 705 tlf +47 53 47 23 68 fax +47 53 47 23 69 email ola.normann@husnessenter.no adr Postboks 148, 5480 Husnes web www.husnessenter.no

TEIGEN

Teigen Bygg & Trelast AS

Opsangervegen 18 - 5460 Husnes

48

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017


Kvinnherad - Fitjar Har du bruk for både

elektrikar og røyrleggjar? Husnes Tannlegesenter Stabburshaugen 5 5460 HUSNES - Tlf. 53 47 70 00

Husnes

Storkiosk - Varm mat - Bilvask Tlf.: 53 48 65 00 - OPE TIL 23

VI HAR BEGGE DELER! Når du byggjer nytt eller pussar opp er det som oftast trong for både elektrikar og røyrleggjar. Då er det berre å ta ein telefon til oss, så hjelper vi deg med planlegginga og arbeidet. Slik blir det mykje enklare når du berre har eitt firma å forhalda deg til.

www.husnesroyr.no

VI HAR BEGGE DELER!

du til byggjer Vi er storeNår nok å ta nytt eller pussar opp er det som oftast trong for både elektrikar og røyrleggjar. Då er det berre å ta ein telefon til oss, så større oppdrag og små hjelper vi deg med planlegginga og arbeidet. Slik blir det mykje enklare nok til å ha til deghar eitt firma å forhalda deg til. nårtid du berre Vi er store nok til å ta større oppdrag og små nok til å ha tid til deg

Telefon 98 29 17 29 E-post: kvinnherad@allianceplus.no

Sundsvegen 77, 5450 Sunde • Telefon 53 48 20 30 • E-post: tore@intoelektro.no • thomas@intoroyr.no

Sundsvegen 77, 5450 Sunde • Telefon 53 48 20 30 • E-post: tore@intoelektro.no • thomas@intoroyr.no

ALT I BYGG OG GLAS…. Mobilnr. Frode: 900 84145 Saghaugen 1, 5450 SUNDE post@sunde-bygg.no

5419 FITJAR Besøk eit ekte lakseoppdrett og få ein flott båttur i Fitjarøyena. Opent heile året. Visning og båttur; 120,- per pers. www.engesund.no

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

49


Fitjar

www.spar.no

K. Halstensen A/S Mestervindu kan nå stolt tilby sitt helt ny TS80 vindu.

Velkommen til SPAR Fitjar

Les mer om dette på www.mestervindu.com SpørMestervindu din byggmester ellernå forhandler omsitt en god pris Mestervindu nå stolt kan stolt tilby helt nypå TS80 kan vindu. tilby sitt helt ny TS80 vindu. Les mer om dette på www.mestervindu.com TS80. Ett vindu med U-verdi på 0,8 - VakuumimpregnertSpør din byggmester eller forhandler om en god Les prismer påomTS80. Et vindu med dette på www.mestervindu.com U-verdi på 0,8 Vakuumimpregnert -103 mm karm og solid åpningsramme. 103mm karm og -en solid åpningsramme. Spør dinen byggmester eller forhandler om en god pris på

NY HE

TS80. Ett vindu med U-verdi på 0,8 - Vakuumimpregnert103mm karm og en solid åpningsramme.

T!

www.spar.no 50

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

NY HE

T!


Fitjar

Har duplaner planer omå åbygge bygge bolig? r du planer om å bygge bolig? Har du om bolig?

Daåkan det lønne å være RASK. t lønne være RASK. Daseg kan det lønne seg åseg være RASK. Dersom det søkes byggetillatelse innen et søkes byggetillatelse innen Dersom det søkes byggetillatelse innen 31. juli 09, kan en bygge etter nåværende kan en bygge etter nåværende 31. juli 09, kan en bygge etter nåværende Dette vil bety vesentlige kostnadstte vilregler. betyregler. vesentlige kostnadsDette vil bety vesentlige kostnadsbesparelser. Engevik & RASK. Tislevoll as har Da detEngevik lønne seg å være er. Engevik &kan Tislevoll as har& besparelser. Tislevoll as har Dersom det søkes innen tomter i Søre Stølen på Fitjar. e tomter ibyggeklare Søre Stølen påbyggetillatelse byggeklare tomter i Fitjar. Søre Stølen på Fitjar.

Har du planer om å bygge bolig?

Har du planer om å Ta kontakt for informasjon og pristilbud. t for mer informasjon ogmer pristilbud. Ta kontakt for mer informasjon og pristilbud. bygge bolig? 31. juli 09, kan en bygge etter nåværende regler. Dette vil bety vesentlige kostnadsbesparelser. Engevik & Tislevoll as har byggeklare tomter i Søre Stølen på Fitjar.

Ta kontakt for mer informasjon og pristilbud.

Vakkert og verneverdig

rhus.no www.mesterhus.no www.mesterhus.no www.mesterhus.no

46x180mm.indd 1 200903_Engevik-Tislevoll_246x180mm.indd 1 200903_Engevik-Tislevoll_246x180mm.indd 1

Mail: fitjar@carfix.no

P.b. 13 • 5418 Fitjar • Tlf.53 45•73 00 •Fitjar 45 10 P.b. 5418 • Tlf.53 00 • fax:53 73 10 53497121 P.b. 13 • 13 5418 Fitjar •fax:53 Tlf.53 4573 7345 0073 • fax:53 45 7345 10 Telefon P.b. 13 • 5418 Fitjar • Tlf.53 45 73 00 • fax:53 45 73 10

23-02-09 16:58:32

200903_Engevik-Tislevoll_246x180mm.indd 1

23-02-09 16:58:32 23-02-09 16:58:32

23-02-09 16:58:32

FERIEHUS TIL LEIGE FÆRØYSUND HANDELS– OG GJESTGJEVARSTAD 5419 FITJAR | tlf. 900 52 059

Fluid Film stoppar rust! Prisar frå 3900,- inkl. mva.

Tlf. 904 10 931 Besøk vår heimeside: www.sunnhordlandantirust.no

Varehuset Larsen 5419 Fitjar Tlf. 53 49 95 00

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

5419 FITJAR

51


Fitjar - Stord

fitjar sjØ og camping SmåSkatter.no butikk 5419 Fitjar sentrum

garn og utstyr, barneklær, håndlagede produkter, Drops Design garn, garnpakker, med mye mer.

5419 Fitjar Tlf.: 53 49 77 22

bestill på nett eller ved tlf: 41201669 eller epost: smaaskatter@haugnett.no

Tannregulering for barn og voksne Vi tilbyr behandling med tannregulering på fremsiden av tennene, men også på baksiden av tennene, slik at det ikke viser! Kjeveortoped Per Magne Djupvik Heiane 31 - 5412 Stord

Tlf. 990 99 571 www.stordtannregulering.com 52

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017


Stord

Jarle Steinsland as Telefon: 909 37 265 •  www.jarlesteinsland.no

• SERVICE OTALREHABILITERING AV VÅTROM Baderom - Kjøkken

Jarle Steinsland as

- Sanitæropplegg JarleVaskerom Steinsland as Telefon: 909 37 265 •  www.jarlesteinsland.no

Telefon: 909 37 265 •  www.jarlesteinsland.no TOTALREHABILITERING AV VÅTROM • SERVICE

HABILITERING AV VÅTROM • SERVICE

Stord Begravelsesbyrå Vakttelefon 534 16 405

STORD

De fineste hagene kommer herfra Hornelandsveien 154 Tlf.: 53 41 71 91

Stord begravelsesbyrå Vakttelefon 534 16 405

Mvh Leif Arne Milje

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

53


Stord

Tysnes og Sunnhordland Gravferdsbyrå 5693 ÅRBAKKA

Grov Grasklypp

5693 Årbakka den 29. mars 2014

Harald Heie

* Barneklær 0-14 år * Alt du trenger av babyutstyr

5685 Uggdal

Logo skal vera i fonten ”Avant Garde MT BT” skrive med feite bokstavar. Forholdet mellom ”G” og ”rov” og ”G” og ”rasklypp” skal vera slik at toppen på Sender som”rasklypp” avtalt opplysningar annonse i bladet. ”rov” og når tiltilmidt på den store ”G”en. Dette så mye tekst at det sikkert ikkje er plass på en liten annonse, og ønsker derfor gå opp en Stord,ble 14.11.08 størrelse. Får dere plass til denne teksten da? Eller må jeg opp enda en størrelse? Firmanavnet skrivers i skrifttype: ”Garmond”. Ellers er teksten med vanlig skrift. KjartanBesøksadresse: B. Grov Vikahaugen 17, 5411 Stord v/ Sportsenter Ta kontakt om lurer på 46 noe. 53 64 41 du 40 60 - Mobil: 82 06 92 T: 93 44Tlf.98 Epost: Ole@vestcatering.no

www.vestcatering.no

Din lokale kristne forhandlar

www.sunnbok.no Tlf.: 53 41 20 01

Tysnes og Sunnhordland

Gravferdsbyrå

5693 ÅRBAKKA Telefon 53 43 40 30 Kontor: Stord: Torgbakken 10, (ved sida av SunnBok)

Telefon 53 41 52 00 Hjelper til med alt i forbindelse med gravferd

VALVATNE

SJÅ DEN NYE KATALOGEN til Noregs største bustadbyggjar!

Med vennlig hilsen Tysnes og Sunnhordland Gravferdsbyrå Dagfinn Brandsæter

Bestill

en på katalog tne.no alva www.v

Vakttelefon: 53 43 40 30

Ringvegen 12 5412 Stord Telefon: 53 40 20 70 post@valvatne.no www.valvatne.no

Org.nr: 970003096 mail: byraet@steinservice.no

Din lokale faghandel. Me vil inspirere deg til å realisere din eigen husdraum. Med vår trygge og oversiktlege byggeprosess som «grunnmur», kan du bruke tida på alle dei spanande detaljane som Ringvegen 12, 5412 Stord – Tlf. 53 40 20 70 skapar heimen Sveiogata 66, 5550 Sveio – Tlf. 98 28 99 39 din! www.valvatne.no

54

1900-2015

For deg som vil ha det litt proft!

FAGFOLK I 115 ÅR

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017


Stord

534 11 0 68 / www.brilleriet.com

Heiane

Stomas AS www. stomas.no - Tlf: 53 40 23 40

Eldøyane Næringspark AS Stord - Tlf. 53 40 96 00/03 e-post: oystein@grand-hotell.com nett: www.grand-hotell.com

Meatjønnshaugen 4 - 5412 Stord Telefon: 53 40 21 70 E-post: malst@online.no

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

55


Stord - Bømlo

STEINSBOrekt.pdf 03.07.2008 11:22:28

HEIANE

Tlf. 53 42 85 00 - Fax: 53 42 85 01 firmapost@kr-steinsbo.no www.kr-steinsbo.no

RØR - ELEKTRO

56

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017


Bømlo

Sunnhordland - Haugalandet

Tlf. 53 44 84 40 • E-post: p

S. ØSTENSEN & SØNNER A/S

Tlf. 53 44 84 40 • E-post: post@bremnesauto.no

SAKSEIDE

De fineste hagene kommer herfra 5437 Finnås - Tlf: 53 42 54 02

Hollundsdalen - 5430 Bremnes Åpningstider mandag –fredag 07-23

Lørdag 08-21

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

57


Bømlo

Hollunddalen 5430 Bremnes Tlf. 53 42 21 00

Sakseid, 5437 Finnås Telefon: 47 64 60 00 E-post butikk: bomlo@monter.no

A U T O R I S E R T

R Ø R L E G G E R

5430 Bremnes

Hovlandsvegen 240 - 5443 Bømlo Telefon: 53 00 15 00 - Email: post@bsse.no

COMFORT BREMNES - HELLE as

5430 Bremnes - Tlf.: 53 42 81 50 - E-post: bremnes@comfort.as

58

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017


Bømlo

TRELAST - BYGGEVARER - MALING - JERNVARER 5443 Bømlo • Tlf: 53 42 45 10 • E-post: eide.miljobygg@haugnett.no

Avdeling Bømlo og Sveio

BØMLO MASKIN AS Tlf.: 909 15 854

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

59


Bømlo - Etne Logo Auto Service AS til trykksaker Font: Trajan Pro Logo Auto Service AS til trykksaker Font: Trajan Pro

www.apply.no

Auto Service AS Godkjent bilverkstad for alle merker • Bilskade • Lakkering Esso bensinstasjon • Vaskemaskin og sjølvvaskeanlegg Mat, drikka og bilrekvisita • Dekk og dekkhotell Sal og reperasjon av tilhengarar • Bil- og hengarutleige Sandblåsing • Industrilakkering

Auto Service AS

Godkjent bilverkstad for alle merker • Bilskade • Lakkering Esso bensinstasjon • Vaskemaskin og sjølvvaskeanlegg Mat, drikka og bilrekvisita • Dekk og dekkhotell Sal og reperasjon av tilhengarar • Bil- og hengarutleige Sandblåsing • Industrilakkering

Logo og tekst

Logo og tekst

FERSK FERSKARE FERSKAST Skånevik Ølen Kraftlag

Logo og tekst som path

Tlf. 53 42 87 80 • post@auto-service.as • www.auto-service.as

…det er hos lokalbakaren du får den rykande ferske baksten - rett fra ovnen og direkte til butikkhylla!

Logo og tekst som path

Tlf. 53 42 87 80 • post@auto-service.as • www.auto-service.as

KJENN FORSKJELLEN!

...det lokale bakeriet i Skånevik Tlf. 53 75 51 26 n

un

gr

k Ba

nn

ru

g ak

B

u

Ba

B

nn

nn

nn B

B

n

un

r kg

Ba nn

ru

g ak

nn

ru

g ak

nn

u

r kg

Ba

ru

g ak

B

B

n

un

gr

k Ba

nn

ru

g ak

nn

u

r kg

Ba

ru

g ak

B

B

n

un

gr

k Ba

nn

ru

g ak

nn

u

r kg

Ba

ru

g ak

B

n

un

gr

k Ba

nn

ru

g ak

nn

r kg

n

un

gr

k Ba

B

nn

ru

g ak

Finnås Kraftlag

i hjertet av Sunnhordland

Tlf.: 537 70 700

www.fjordhotellet.no

5593 Skånevik

Tlf: 53 77 12 50 mail: post@johansen-ror.no

Er du interessert i natur og kultur. Då er Rullestad staden for deg. Hytter - Turstiar - Kafe - Møterom Oppstillingsplass for bubilar og campingvogner

Besøk vår nettbutikk på www.spekehuset.no 60

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

Rullestad Aktiv Fritid Tlf.91318271 www.rullestad.org


Etne - Vindafjord

Montér Etne Etne Senter Tlf. 46 84 30 00

SPAR Jondal Trelast og byggevarer - Ferdighytter - Byggesett

Skånevik www.spar.no

www.spar.no

Circle K Ølensvåg

www.smv.as

Postboks 222, 5575 Aksdal Telefon 40 47 31 45

- Ølensvåg -

E-post: gravferd@haugnett.no Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

61


Vindafjord Velkommen til vårt

Fabrikkutsalg ... i Ølensvåg!

VELKOMMEN TIL

OPEN DAG

10. JUNI 2017

Hjå oss får du bl.a.

dekorasjonsskinn, nappaskinn og lær.

Besøk våre nettsider for info om beredning og salg av norsk produserte skinn. 5582 Ølensvåg - Tlf. 52 76 50 00

LIK OSS PÅ FACEBOOK w w w . g r a n b e r g g a r v e r i . n o

Hjemmefra, men ikke alene! Lundeneset VGS er en kristen internatskole i Ølensvåg. Vi tilbyr Medieproduksjon, service og samferdsel, studiespesialisering og påbygging til generell studiekompetanse. I tillegg til en god skolegang gir vi deg et trygt miljø, varierte fritidstilbud og venner for livet! Les mer om oss på www.lvs.no

62

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017


Voss - Sveio TOLAAS EIGEDOM AS Relasjonsbygging & Innovasjon Opelandsvegen 39, 5709 Voss

- mail: bjarte@ino.no

Opelandsvegen 39 TOLAAS EIGEDOM AS 5709 Voss

Relasjonsbygging & Innovasjon Opelandsvegen 39, 5709 Voss

- mail: bjarte@ino.no

Ditt lokale bilverksted Vårutfører verkstedservice kjede Meca sikrer oss Vi og carservice reparasjoner kvalitetssikrede deler og teknisk info. Vi utfører EU-kontroll på alle bilmerker. • Dekk • Olje

Frøvik Elektro As

• Rask levering ved timeavtale • Batteri • EU kontroll på biler opp til 7500kg!

Servicehallen Dombås as Besøksadresse Telefon Statoilbygget 2660 Dombås 61 24 24 94

Vakttelefon

Åpningstider

Tlf 53 74 00 00

• Småfeil taes på stedet

• Alle typer rep. 91 12 95 44 Man- Fre: 08.00-16.00 Betal når det passer deg • Vi reparerer alle feil og mangler – be om MECA Kortet • Karosseri skader og bilglass • Diagnose Betal når det passer deg EU-KONTROLL – be om MECA Kortet • Års/km service Du mottar ikke lenger varsel fra Statens Vegvesen. Du kan www.mecacarservice.no- Sveio -

Vi tilbyr bil til utleige ved bilreparasjon! mecacarservice.no Vi utfører EU KONTROLL. Bestill tid i dag! Bil-SpesialistenRas ET JØ

DISK K IO

S TE DS N AV

N

ONTR YK

V ERK

Ø

Besøksadresse Skulevegen, Straumgjerde EU-KONTROLL

Åpningstider

Postadresse, Postnummer Sted Man - fre: 08.00 - 16.30 Tlf.: 012-345678 BILVERKSTED OG BENSINSTASJON www.mecacarservice.no L PER

Tlf: 53 74 25 51

5550 SVEIO

-

OL

Haukås

Tlf: 53 74 25 50

53 74 25 51 Man - fred 7.30 - 15.30

SVEIO 5555 Førde - Tlf: 53 74 34 00

www.mecacarservice.no

www.mecacarservice.no Me tek oss av alle gjeremål i samband med dødsfall og gravferd, gravstein og stell av graver i Sveio kommune

Sveio Gravferdsbyrå Tingveien 37 5555 Førde Tlf. 53 74 08 40 - Døgnvakt Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

Støtt annonsørane våre! - Dei støttar oss! 63


Vi anbefaler minimum 13 cm lengde pga lange adresser

Avsender: Indremisjonskontoret, Pb 150, 5401 STORD

minst 6 cm avstand

Avesnder: Her settes fullstendige returadr på en linje

B

A L V A T PÅ

Returadr på en linje

Portomerke settes inn i 1:1 str

Dugnadsveke

27. juni - 02.

juli 2017

på Helgatun

SørfontnS Sørfonn Ingebrig*t SIngebrig * kk ile familien og kom og gjer ein og*mSuosingkkog musi dugnadsinnsats * SforonHeg lga VI stiller med legg g p tun! opplea g p oppgåver som o e skal gjerast, uts arne e b rn DU kjem og er tyr som treng * Eige b * Eig med dei daga s, god mat og ne det passar S DU har med arb ei IM se S å til for deg, ein elle IMng eidslyst og på r fle*ireG. åve til* Gåvesova i. gangsmot, inn SAMAN sa Ta med deg he

skaper vi noko

Påmelding til

toret er NB! Kon engt st sommar 31 veke 28

ing Påmeld

til Helg

dugnad@helg

tur ed buss gu g stølen o

til Beito

06.-11.

m Pustero - I EIN TRAVEL KVARDAG -

Brimistu

atun.no

tlf. 56 51 98 98

ø tlabø e Th. Liatlriaeb Th. Li * Lise Mari* Lise M usikkog musikk * Song og*mSong y randøtil Brandøy * Gåve til*BGåve

Norheim Helgatun Solveig uff 20. - 22. oktober 2017 Klaus M se a jarne A Svein B atun på Helg Staben

Kvinnehelg Brandøy Annonser, bilder, red. stoff o.l. 8 98 56 51 9

ff Helgatun e tr s d n la rd o h n Sun st 2017 14. – 18. augu

1.-3. september 2017

Talar: Annbjørg Helland Sævareid

Tema:

Leiarar: Gunvor Feed Marit A Røen Kven trur du at du er? Marit Tislavoll Marit Lindekleiv Kjellaug Holtermann Påmelding www.indremisjonen.no IMS-kontoret tlf. 53 41 07 04

sen, a og Edgar Paul th ar M , im he or Solveig N elgatun og staben på H , se Aa e rn ja B Svein s O s, Stord, Fitjar og Buss frå Bremne Ty og snes med Kvinnherad Korrespondanse f. 56 51 98 98 l Helgatun tl Påmelding ti

FAMILIELEIR

/frukostg m ernattfoinrgovmernattin Prisar foønrdaovg:Prisar ag-søndag: 0 kr 6

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2017

laurd kr 63 p. om Enkeltrom Enkeltreltromkr 370 p.p.p. kr 0 kr 30 DobbeltrompåDorobb rom tt mfleire kr på pr 0 ire og 3 kr 45 . nakr 3 og fle e tt Hy e tt Hy

laurdag-s

Dameelghatuenlg 17

20 ptember

22.-24. se

augu

atun tlf.

r ffi keka ffi ,og kaus pørlska-erki, os lslaerps, ka us,l pø kaSa tauseaktivk ite avus ite iv kt pa Sal av lapsøt ea – a pa møt a– mellom m mellom

på H

st 2017

Song og musikk: Hilde Karin og Asle Teigen

64

tsvilje og godt humør! fellesskap. Vi skal ha det kje kt i lag!

Brandøy 5.-9. juli 2017

n-treff m

Helgatu

nytt i eit godt

Talar: emo Jorunn Eik • Basar itetar est ekke aktiv melige gj • Fleire kj med kveldens hem 51 98 98 d el 56 kv . st tlf n Fe tu • ng til Helga • Påmeldi

ne Sjå på liiljGeuds omsorg -om å leva

Venen 2017 nr 3  

IMS (Indremisjonssamskipnaden) sitt meldingsblad. Årsmøte-nummer.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you