Page 1

et blad for oss p책 Siggerud utgave 1 - 2011

nytt menighetshus stor konsert i november var startskuddet for innsamling til 책 finansiere menighetshuset

siggerud skole

Kjekke og flinke barn - Norges beste fremtid

barnas dag

en aktivitetsdag for store og sm책 p책 Siggerud

utgitt av Siggerud Menighet


ordet er ditt...

av sogneprest Tom Egil Nordengen

små anledninger er det godt å samles, og kirken vår er et flott samlingspunkt, som høster mange godord fra mange forskjellige mennesker som er innom i løpet av et år.

Det er ikke med rent lite stolthet jeg for første gang har skrevet under vignetten ”ordet er ditt…” For bladet du nå leser er for oss som bor på Siggerud, og det er laget av oss på Siggerud. Det skjer mye spennende, bra og godt i vårt nærmiljø, men det er ikke alltid vi er like flinke til å fortelle hverandre om det. Så her er Siggerud menighets bidrag.

Nå skal også kirkegården utvidet, det samles inn penger til menighetshus, og planer legges for trosopplæring for alle barn fra 0 til 18 år. Og fra 1. søndag i advent skal også vi på Siggerud ta i bruk en helt ny liturgi i vår gudstjeneste. Kanskje vil vi bruke litt tid til å venne oss til det nye, slik er det gjerne. Kirken er i endring, og vi er med. Derfor trengs temasiggerud, så du også er med, og får ta del i det nye og spennende som skjer i kirken vår.

Vi har en jevn strøm av mennesker til Siggerud kirke for å feire dåp, for å bli konfirmert. Vi møtes til glede og fest i brylluper, og vi samles om minner og kjenner på både sorg og savn i begravelser og bisettelser. Ved alle livets store og

Til sist vil jeg hilse dere med et vers fra Paulus brev til menigheten i Filippi, kapittel 4, vers 8 : ”Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verd å elske og akte, all god gjerning og alt som fortjener ros, legg vinn på det!”

aktiviteter: Jubelgjengen Tirsdager kl. 17:30 til 18:15 er det kor og samvær for barn fra 3 år opp til og med 1. klasse. Tilbudet er til alle, og gratis.

Bønnesamling De fleste mandager samles vi i kirken for bønnestund mellom 11.00 og 12.00. Ledere for bønnesamlingene er Ellen Overrein, Elna Jørgensen og Jorid Holand Hansen.

Møt opp liten og STOR ved kirken

Seniortreff Treffene som tidligere ble holdt på Siggerud gård holdes nå hjemme hos Ellen Overrein. Det serveres lunch med te eller kaffe. Det er ofte en gjest som holder andakt eller foredrag.

Babysang La babyen få en hyggelig og harmonisk formiddag i kirkestuen. Vi synger med barna, bruker instrumenter og har regler. Etter babysangen serveres det lunch til alle fremmøtte.

Barnas Dag 7. mai er det igjen klart for Barnas Dag. Vi satser på finevær og mange glade barn denne formiddagen sammen med oss.

Konsert - Kjærlighet i toner 8. mai er det konsert i Siggerud Kirke. Lokale artister har satt sammen et repetoir som vil passe de fleste. (se senere i bladet for mer informasjon om konserten).

7. mai 2011 vil det nok en gang bli arrangert Barnas Dag på Siggerud. Her vil det være flere morsomme aktiviteter for små og store barn. Det vil være ansiktsmaling, snekkerverksted, tegne-verksted og natursti for å nevne noe. I år vil det også bli

tårnvandring. Barna får være med opp i klokketårnet i kirken, og får der oppleve en av de beste utsiktene over Siggerud. Vi starter kl. 12.00 og avslutter kl. 15.00


Prosjekt tilbygg av kirkestua på Siggerud av Harald Stokkeland

Det er nærmere 25 år siden Siggerud menighet begynte å planlegge nytt menighetshus. Det har vært flere utredninger, og i 2002 tegnet også Olav Skogseth skisser på hvordan et nytt menighetshus vil se ut i miljøet. Ved fjorårets årsmøte i menigheten ble prosjektet på nytt presentert, og godkjent. Historien bak Siggerud menighet har lenge hatt behov for større lokaler til sine aktiviteter. I ca. 25 år har det vært arbeidet med planer for et menighetshus, alternativt et tilbygg til dagens kirkestue. Etter flere utredninger, har Siggerud menighetsråd konkludert med at et tilbygg til dagens kirkestue vil være den beste og rimeligste løsning. Saken har tidligere vært til behandling i Ski Kirkelige Fellesråd. I fellesrådets tidligere langtidsprogram var det vedtak om å satse på tilbygg til kirkestua/ menighetshus på Siggerud. Saken hadde den gang prioritet som nr. 2, etter nytt orgel til Kråkstad kirke. Saken har også tidligere vært til behandling hos Akershus fylkeskommune ved fylkeskultursjefen. Arkitekt Brit Kyrkjebø fra fylkes-

kultursjefen foretok en befaring på stedet i november 2000. I brev fra fylkeskommunen ved avdeling kulturvern den 29.03.2001, er fylkeskommunene positive til et tilbygg til eksisterende kirkestue.

Status for planarbeidet Tilbygg til kirkestua er tenkt bygget i vinkel til eksisterende kirkestue mot nord og øst. I størrelse snakker vi da om et tilbygg på to plan med en grunnflate på ca. 130 m2. Samlet flate for tilbygget blir på ca. 260 m2. I tillegg til nybyggets totale grunnflate kommer nåværende kirkestue som er på 57 m2. Det forutsettes at dagens uthus på 40 m2 for redskap og oppholdsrom for kirkegårdsarbeidere, blir revet og erstattet med nødvendig areal i underetasje for tilbygget. Det er laget oversikt over aktiviteter/funksjoner som kirkestua skal dekke. Det forutsettes videre at området mellom tilbygget og kirken kan opparbeides til et fint tun. Høyden for tilbygget tilpasses slik at hovedinngang til tilbygget blir fra dette tunet, med lett adgang for rul-

lestolbrukere. Tilbygget utformes slik at det ikke blir for høyt og dominerende i forhold til kirken. Det er tegnet fasadeskisser som viser tilbygget sammen med eksisterende kirkestue, og fasadeskisse sett fra nord, som viser ferdig utbygget kirkestue i forhold til kirken.

Finansiering av tilbygget Kostnad for tilbygg til kirkestua er vurdert til ca. 4 millioner kroner. Siggerud menighet, har gjennom mange år samlet og avsatt midler til dette formål, og kan pr dato bidra med ca. 2,4 millioner kroner (60%). Finansiering av kirkestuen er også satt inn i Ski Kirkelige Fellesråds langtidsbudsjett fordelt over de kommende 4 år. Det vil være naturlig at kirkevergen står som byggherre for tilbygget.

andelsbrev En del av finansieringen av det nye menighetshuset vil være forskjellige arrangementer og ved salg av andelsbrev. Fotogruppen på Siggerud tok utfordringen med å tolke kirken i fotografier. Menighetsrådet har valgt ut 5 stemningsfulle bilder som alle er trykket i et opplag på 50 stk. Andelsbrevene fås kjøpt i kirken, og betales over giro. Inntektene av salget går uavkortet til finansieringen av menighetshuset.


Større kirkegård på Siggerud av Bjarne Kjeldsen

I løpet av våren går arbeidet med kirkegårdsutvidelse i gang på Siggerud. På området mellom kirken og det nye gravfeltet ved Revehiet barnehage skal det bli plass til ca 275 nye graver, parkeringsplass og driftsområde. Å anlegge kirkegård er et stort og ressurskrevende prosjekt. Mange hensyn må tas både under og over bakken. Særskilte krav til jordsmonnet gjør store masseutskiftninger nødvendig. Forholdsvis kompliserte drenssystem må på plass og litt utfordrende grunnforhold har gjort det nødvendig med grundige geologiske undersøkelser. Snarveier her kan føre til at kirkegården ikke

fungerer som den skal, slik at man ikke får utnyttet gravene som planlagt på sikt. Men når alt er på plass vil utvidelsen gi kirkegården kapasitet til å møte behovet for gravplasser lokalt i bygda i lang tid fremover. Ansvarlig landskapsarkitekt for prosjektet er Aud Wefald hos Asplan Viak. Samlet areal for tiltaket vil bli på 7 dekar, hvorav gravfeltene vil omfatte ca 2,5 dekar.

En gravplass og en park Kirkegårder er et sted for å minnes og sørge. Men kirkegården er også en park for de levende. Et sted for ro

og ettertanke. Som det fremgår av tegningen vil kirkegårdsutvidelsen få veier, benker og fredelige rom mellom beplantning. Nå er ikke Siggerudfolket sultefôret på turmuligheter, men her får vi en mulighet som gir en annen ramme og en annen slags ro enn den skogen har å by på.

Plass til nytt menighetshus På tegningene er det gjort plass til et nytt menighetshus. Dette er tenkt bygd som en utvidelse av den nåværende kirkestuen. Sammen med selve kirkebygget vil menighetshus og kirkestue gi et hyggelig tun. Den nåværende driftbygningen vil på sikt bli revet i forbindelse med byggingen av menighetshuset. Det er planer om at menighetshuset i tillegg til rom for menighetens aktiviteter også skal innholde funksjoner for kirkegårdsbetjeningen.

17. mai programmet for Siggerud 08.00 08.05 10.30

Flaggheising ved Siggerud speidertropp i skolegården. Siggerud skolekorps spiller. Avmarsj til Siggerud kirke. Siggerud skolekorps spiller. Kransnedleggelse på graven til John Gjevik ved Siggerud speidertropp. Sokneprest Tom Egil Nordengen deltar. Siggerud skolekorps spiller. Oppstilling i skolegården for Siggerud skolekorps og alle klasser. Siggerud skolekorps spiller. Tale for dagen ved elever fra 7. klassetrinn. Felles avmarsj til Siggerud kirke. Siggerud skolekorps spiller.

10.35 12.00 13.45 14.00

Tale for dagen på kirkebakken ved sokneprest Tom Egil Nordengen. Jubelgjengen barnekor deltar. Siggerud skolekorps spiller. Barnetoget marsjerer fra kirken. Rute: Siggerud kirke, Vevelstadveien, Måltrostveien, Vevelstadveien, Siggerud skole. Siggerud skolekorps spiller. Arrangement i skolegården med underholdning, leker og kafeteria. Trekning av loddpremier. Avslutning av arrangementet.

Arrangør: Siggerud idrettslag og Siggerud skolekorps


jubileumskonsert 12. november 2010 ble det arrangert stor konsert på Siggerud. Store artistnavn stilte opp og spilte gratis, og inntektene gikk uavkortet til finansiering av nytt menighetshus på Siggerud. Artister som Lucy Swann, David Pedersen og Eva and the Heartmaker, i tillegg til lokale talenter som Charlotte Tepstad Carlsen, Odd og Frid Nordheim, og ikke minst Christian Ingebrigtsten var å høre på scenen i gymsalen på Siggerud skole. Backet opp av profesjonelle musikere, og med lyd og lys av lokale Ricardo Dominguez ble det en helaften utenom det vanlige. Menighetsrådet håper at dette har satt standarden for fremtidige arrangementer for innsamling av midler til det nye menighetshuset.

jubelgjengen Siggerud kirke satser stort på de små! Så godt som hver tirsdag er alle barn fra 3 år til og med 1. klasse velkommen til Kirkestua fra kl. 17.30 til 18.15. Her er det sang og sangleker, fortellinger m.m. Jubelgjengen er et populært tilbud, både for små og store. For det

er ikke bare barna som blir kjent med hverandre. Det er også en fin møteplass for foreldrene. Barna skal ha med mor eller far (eller andre voksne) på Jubelgjengen. Vi har fremføring under utvalgte familiegudstjenester, og har flere år fremført sanger på kirkebakken i forkant av 17. mai togets avgang. Jubelgjengen drives av Ane Holand Hansen med god hjelp av Jorid

babysang En fin mulighet for deg som er hjemme i permisjon med babyen. Siggerud Kirke har i mange år tilbudt babysang for de aller minste og deres foresatte. Hvorfor ikke gi babyen en fin og sosial start på uken. Babysang er bygd opp rundt frelsersarmeens babysangprogram; Boom Chicka Boom. Vi lærer fine og rytmiske sanger, sangleker og regler som vi kan gjøre sammen med babyen. Etter en fin seanse, serveres det lunch for alle fremmøtte; både store og små.

Holand Hansen og Mette Lilleeng.

konsert:

kjærlighet i toner Søndag 8. mai kl. 20:00 er det duket for konsert i Siggerud Kirke. “Kjærlighet i toner” er en konsert som hyller kjærligheten - alle sider av den. Lokale krefter går her sammen for å bringe våren til Siggerud med vakker sang og musikk. Dette blir en opplevelse vel verdt å få med seg! Medvirkende er Odd og Frid Nordheim, Endre Hariede Hallre, Eivind Thoresen Skarpaas, Terje Fjeldvig, Tom Egil Nordengen og Anna Rubach Inngang kr. 100,-


Siggerud skole av rektor Walter van Heesch

“En inkluderende skole som utvikler hele menneske for fremtiden.” Skolen ble bygget på 30-tallet og har blitt utvidet i flere omganger siden den gang. Flere byggetrinn måtte til for å kunne ta imot elevtilstrømningen gjennom årene. I dag er skolen en to-parallell skole og har 380 elever fordelt på 10 klassetrinn og vi er fremdeles i vekst. SFO har 124 barn og deler rom med 1. klassene. I dag benytter 95 elever seg av leksehjelpen. I naturskjønne omgivelser med mye skogs- og innsjøområder skaper 62 ansatte sammen med våre elever en fin læringsarena.

“Vi arbeider der, hvor andre ønsker å ta feriene sine.” Vår skoleprofil er preget av våre vakre omgivelser. Mange uteaktiviterter gjennomføres i løpet av ukenepå alle klassetrinn. Hele året drives sesongdefinerte turer fra skigåing om vinteren til bade-/ kanoturer om sommeren og soppinnsanking om høsten. De store elevene er guider for våre minste. De organiserer kunnskapsløyper og andre trivselsfremmende aktiviteter. Årets store nyhet er at Siggerud skole skal utvides, påbygges/ utvides, renoveres og fornyes. Kommunestyre besluttet dette i 2009. Den nye skolen skal bli et kultursentrum på Siggerud og skal brukes aktivt av alle i nærmiljøet. Mange aktører har i den senere tid deltatt på utallige prosjekt- og byggemøter på skolen for å kunne gi den nye skolen den utformingen

som en fremtidsrettet, moderne og pedagogisk tilrettelagt skole skal ha. Ansatte er i gang med å utvikle gode pedagogiske modeller for å sikre en god og effektiv skole for fremtiden. Innskriften på skolens fane forplikter: “Kjekke og flinke barn – Norges beste fremtid!” (Se også vår hjemmeside med detaljerte planer og tegninger av vår nye skole samt oversikt over fremdriften - www.siggerudskole. no). Alle er vi innstilte på å klare oss gjennom en tøff byggeperiode. Det vil bli noe trangt for oss en stund. Samtidig vet vi hva som venter oss når den nye skolen står ferdig. Nemlig et flott moderne bygg med mange gode muligheter. Og for ha presisert et annet viktig moment: Elevene skal ha en sikker og forsvarlig skolegang også mens byggingen pågår.

“KIEL” Ved siden av å utvikle en felles forpliktende pedagogisk plattform for skolens læringsstrategi, er både foresatte og skolen i gang med å kvalitetssikre en god kommunikasjon og samhandling mellom alle skolens partnere (elever, foresatte og skolens personell). Gjennom et prosjekt som vi kaller KIEL, Kaptein I Eget Liv, skal vi bygge opp et system for god bevissthet mht. sosial adferd og samhandling for alle på skolen. I samarbeid med Follopolitiets forebyggende tjeneste, FAU´ s foreldregruppe for KIEL og plangruppen på skolen utarbeides det en årsplan for dette arbeid som er en viktig del av skolens fremtidige sosiale læreplan. Gjennom tett samarbeid med foreldrene våre, vi har i løpet av de siste 12 måneder gjennømført 3 store samlingsmøter i gymsalen der alle aktører på Siggerud

ble utfordret til samarbeid via organiserte gruppeoppgaver og behandling av problemstillinger gjennom case. Verdiferdighetene som vi tar sikte på å utarbeide skal forstille et paradigmeskifte i måten vi bygger opp et godt læringsmiljø på. Dette forutsetter at vi kalibrerer alles språkbruk og samhandlingsmønstre forbundet med en bevisst holdning til respekt og toleranse til andre vi er sammen med. Dette skal hjelpe alle til å unngå misforståelser, minske faren for konflikter og samtidig øke omsorgsgraden for hverandre. Elevenes sosiale og faglige behov skal styre arbeidet vårt. I forlengelse av dette arbeid er skolen i ferd med å foredle “elevbedrift” som ble startet i fjor. Med forankring i kommunens intensjon “Fra spesialundervisning til tilpasset opplæring” og med tanke på at skolen med tiden har blitt mer og mer teoretisk, gir skolen elevene muligheten å tilegne seg læring på en mer praktisk orientert måte. Alle skolens elever kan søke om opptak i elevbedriften som tilbyr ulike praktiske tilnærminger til læring. Elevbedriften består av tre avdelinger: catering, treprodukter og entreprenørgruppen. Hele elevbedriften drives som et konsern med ansvar for økonomi, produksjon og salg. Som ØB skrev på vårparten “Det er mye matematikk i en fuglekasse”. Både elevene og lærerne er meget fornøyd med dette alternative i skolehverdagen som fører til økt motivasjon for læring. Som bonus er skolens elever så heldige å få lov til å restaurere Sagstua Bruk som er et kulturminnesmerke i Ski kommune. Kiwanis støtter oss i dette arbeid med å bevare dette historiske sted.


etter dette skillet. Hva kan kirken bidra med? Hva trenger folk? Hva er mulighetene og utfordringene her på Siggerud? Til høsten skal det velges nytt menighetsråd for fire år. De personene som da blir valgt vil bli med på en svært spennende periode i Den norske kirkes historie. Siden reformasjonen har Norge hatt en statskirke og i Grunnloven har det stått at den Lutherske religion skal være statens offentlige religion. I 2012 vil relasjonene mellom stat og kirke endres fundamentalt. Et av de store spørsmålene blir hvilken rolle kirken skal spille i lokalsamfunnet

Prosessen med skillet mellom stat og kirke drives fra sentralt hold med storting og sentrale kirkelige organer. Men skal kirka fortsatt ha livets rett må man ha et levende og engasjert lokalnivå. Dåp, barnearbeid, konfirmasjon, gudstjenester, vigsler, gravferd, alle møtepunktene mellom enkeltmennesker og kirken skjer lokalt. Den norske kirke er et trossamfunn hvor alle medlemmer stiller likt. Hvor ofte du går i kirken eller hvor ”kristen du føler deg” har ikke

betydning. Alle medlemmer har samme status og rettigheter. Vi vet også at mange har et sterkt forhold til kirka, selv om hvordan man vil beskrive dette forholdet vil variere sterkt. I valget og i menighetsrådet trenger vi at mangfoldet av medlemmene kommer på banen. Det er bare med et slikt bredt engasjement at vi kan opprettholde en mangfoldig folkekirke, også i fremtiden. I tillegg til det lokal menighets-arbeidet skal menighetsrådet også stille kandidater til Ski kirkelige fellesråd. Fellesrådet har ansvar for forvaltningen av kirkegårder og kirker. I tillegg sørger fellesrådet ved kirkevergen for at den kirkelige virksomheten i Ski har nødvendige administrative ressurser.

nattcup 2011 Nattcupen på Siggerud er en flott begivenhet for både store og små. ”B-gjengen og politiet” fra J10 vant prisen for beste kostyme. Det var mange som hadde finnet veien til Siggerudhallen. Tribunen var full og stemningen høy. -”Uteliggerene” fra J12 spilte en utrolig morsom kamp mot ”Babyene” fra G12. Jentene har snakket om og gledet seg til denne kampen lenge. De så frem til å vise guttene at de er ganske tøffe de også. Det ble en jevn kamp. Vi fikk se mye bra håndball. Jentene overrasket både publikum, guttene, og trenerene sine med seier. Etter en hel kveld med håndballkamper avsluttes cupen med et stort fyrverkeri som lyste opp hele Siggerud. Takk til alle som har stilt opp for at Nattcupen på Siggerud kan holdes i live år etter år. Styret

Vil du annonsere her? Ta kontakt med temaSiggerud på e-post: tema@siggerud.org


kunngjøringer døpte:

Nora Nordblom Haug William Buer Halvorsrud Aleksander Nystuen Rasch-Olsen Linnea Skjørsæter Benjamin Saraiva Eriksen Sander Haugen Fanny Johanne Wang-Olsen Erik Gunerius Wang-Olsen

Siggeruddagene 2011 Partytime arrangerer årlig Siggeruddagene her i bygda sammen med fritidsklubben og idrettslaget. Det er aktiviteter og underholdning for barna på dagtid, og underholdning og servering for de voksne på kvelden. Både lokale og nasjonale artister har funnet veien til Siggerud for å underholde oss i denne forbindelse. Dette er et kjærkomment sosialt arrangement for store og små. Hold av dagene allerede nå!

begravde: Torstein Borgemoen Valborg Amalie Krosser Reidar Wilhelm Hansen Egil Alexandersen Sverre Mikal Svendsen

Siggerud dagene 2011 arrangeres 19. og 20. august.

gudstjenesteliste

helt på tampen...

8. mai kl 15. mai kl 22. mai kl 29. mai kl 12. juni kl 13. juni kl 19. juni kl 3. juli kl 24. juli kl 14. august kl 28. august kl 4. september kl kl 18. september kl

For ris eller ros, forslag til artikler, ønske om annonsering e.l., ta kontakt med oss på e-post: tema@siggerud.org

12:00 11:00 18:00 11:00 11:00 12:00 11:00 11:00 11:00 11:00 18:00 11:00 13:00 11:00

Friluftsgudstjeneste på Verpåsen NB merk tidspunkt! Gudstjeneste Kveldsgudstjeneste Gudstjeneste Høytidsgudstjeneste 1. Pinsedag Pinsefest på Oscarsborg festning. NB merk tidspunkt! Gudstjeneste m/ Tore Thomassen i borggården Gudstjeneste Gudstjeneste Gudstjeneste Gudstjeneste Kveldsgudstjeneste, Samtalegudstjeneste for konfirmantene Konfirmasjonsgudstjeneste Konfirmasjonsgudstjeneste Gudstjeneste

Med forbehold om endringer. Gudstjenestene i Siggerud kirke annonseres også i Østlandets Blad og i Vårt Land.

Pinsefest på Oscarsborg festning For sjette gang ønsker den norske kirke i Follo velkommen til pinsefeiring på Oscarsborg festning ved Drøbak. Vi håper dette blir en glad og minnerik dag for små og store. Årets gjest er trubadur og forkynner Tore Thomassen, som både bidrar på gudstjenesten og holder en minikonsert senere på dagen. Etter gudstjenesten vil det bli satt frem griller og alle kan grille medbrakt mat. Det vil bli grottevandring for barna, og sosialt samvær for alle.

Sett av dagen og få en innholdsrik og hyggelig dag sammen med oss! Pinsefesten holdes 13. juni 2011 og begynner kl. 12.00. For mer informasjon, følg med på Siggerud kirkes facebooksider.

temaSiggerud er gitt ut av Siggerud Menighetsråd, og er ment som en informasjonskanal til alle innbyggerne på Siggerud. For å komme i kontakt med Siggerud Menighet:

Kirkekontoret: tlf. 67 20 82 00 Sogneprest Tom Egil Nordengen: tlf. 98 24 11 41 e-post: tom.egil.nordengen@ski.kirken.no Kateket Lene Beate Østerås: tlf. 98 24 11 44 e-post: lene@ski.kirken.no temaSiggerud: tema@siggerud.org

opplag: 500 foto: Bjørn-Egil Brekke, Stig Børre Elvegård, Marius Elind utgiver: Siggerud Menighetsråd nr. 1/2011

Siggerud Kirke er på facebook! Besøk oss på: http://www.facebook. com/siggerudkirke.

temaSiggerud nr. 1  
temaSiggerud nr. 1  

1. nummer i et nytt blad for oss som bor på Siggerud. Bladet er ment å komme ut 3 ganger om året, og skal ha informasjon om ting som skjer o...

Advertisement