Page 1

Læring anno 2013 – første evalueringsloop

Et survey af deltagernes erfaringer fra første workshop, skoleåret 2012/2013


Indholdsfortegnelse Læring anno 2013 ............................................................................................................... 3 Baggrund for 1. evalueringsloop ......................................................................................... 3 Faglig repræsentation af besvarelser i forhold til 1. workshop ............................................. 4 Vurdering af egne it-kompetencer før og efter 1. workshop ................................................. 5 Kollegial sparring om web 2.0 værktøjer fra workshoppen .................................................. 6 Læringsfællesskaber ........................................................................................................... 7 Web 2.0 værktøjer i undervisningen .................................................................................... 8 Hvilke web 2.0 værktøjer har eleverne selv arbejdet med? ................................................. 9 Deltagernes oplevelse af didaktisk brug af IWB i undervisningen .......................................10 Kommunikation i forløbet op til 1. workshop .......................................................................11 Forslag til forbedringer .......................................................................................................12 Opsamling..........................................................................................................................12

Marts 2013

Jakob Neergaard Hausted Pædagogisk konsulent jakob.hausted@hedensted.dk

2


Læring anno 2013 I forbindelse med Hedensted Kommunes digitaliseringsstrategier har Center for Pædagogisk Udvikling (CPU) i samarbejde med University College Lillebælt (UCL) tilbudt kommunernes skoler og lærere et it-kompetenceudviklingsforløb. Projektet bærer titlen ‘Læring anno 2013’. 19 af kommunens 21 folkeskoler deltager i projektet med 396 deltagende lærere og vejledere. Forløbet afvikles fra september 2012 til maj 2013 og er sammensat af en bred vifte af aktiviteter og tilbud, som afklarer behov og afprøver e-læring i praksis. Forløbet forventes at fortsætte i skoleåret 2013/2014. Under hvilke rammer er endnu ikke besluttet. Forløbet er sammensat af forskellige dele og afvikles såvel på skolen som i web. 2.0 løsninger: Workshops: Her arbejder lærere konkret i forhold til et undervisningsprojekt og eksperimenterer med forskellige web 2.0-værktøjer støttet af undervisere fra UCL, CPU og skolens interne vejledere. Blogs: Her deler lærere viden og erfaringer og afstemmer behov sammen med andre lærere, samler op og evaluere forløbet sammen med vejledere. Forløbet tager udgangspunkt i læringsforståelser, hvor samarbejde og fælles udvikling vægtes højt. Intentionen er, at lærere skal udvikle kompetencer i at sparre og dele med andre i web 2.0, at designe e-læringsforløb og bruge interaktive tavler målrettet deres undervisning.

Baggrund for 1. evalueringsloop Som et led i Læring anno 2012/2013 er der blevet foretaget en spørgeskemaundersøgelse af forløbet op til workshoprunde 2. Spørgeskemaet er sendt ud til alle deltagerne umiddelbart efter, at alle har gennemført 1. workshoprunde. Spørgsmålene er konstrueret ud fra projektets opstillede målsætninger (hedskole.dk/laering), og besvarelserne giver derfor nogle pejlemærker ift. hvor projektet er på vej hen, og hvor projektet skal justeres yderligere for at nå målene. Projektets målsætninger: 1 2 3 4

Lærerne skal udvikle digitale-/e-læringskompetencer. Udviklingen af digitale kompetencer skal ske i samarbejde med; kollegaer, vejledere, og i kobling til undervisningspraksis. Deltagerne skal udvikle kompetencer i brugen af IWB Deltagerne skal inddrage web 2.0 værktøjer i deres undervisning, og dette dokumenteres og reflekteres didaktisk på en selvoprettet blog.

Som en del af arbejdet med bloggen har et krav været, at deltagerne skulle skrive fire indlæg mellem 250 og 500 antal tegn: 1) Overvejelser om mål og midler, 2) Hvordan de vælger at

3


instruere eleverne, 3) dokumentation hvor de indlejrer eksempler på elevproduktioner og 4) didaktisk refleksion over deres undervisningsforløb. Spørgeskemaundersøgelsen er en del af det samlede evalueringsdesign, der også inkluderer en række fokusgruppeinterviews planlagt ved skoleårets udløb (maj/juni). Besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen kan således danne baggrund for en række tematikker, som vil blive taget op i de forskellige interviewsessions. Udover interviews består evalueringsdesignet også af deltagerobservationer fra workshops og i undervisningen med elever på udvalgte skoler. Evalueringen består derfor samlet af en række loops i projektet, hvor forskellige metoder vil blive taget i brug. Intentionen er, at skolerne fortsætter kompetenceudviklingsforløbet efter 1. projektår. Hvordan og med hvilket tværgående indhold for skolerne er endnu ikke planlagt.

Nedenfor kan du læse en kondensering af besvarelserne. Forhåbentligt kan besvarelserne danne baggrund for yderligere drøftelser og refleksioner på skolerne mellem ledelse, vejledere og lærere ift. planlægningen af næste skoleår og det fortsatte arbejde med Læring anno 2013/2014.

Faglig repræsentation af besvarelser i forhold til 1. workshop Det samlede antal besvarelser er på 215 ud af 396 deltagere i projektet. Ud af det samlede antal besvarelser er der 15 respondenter, der delvist har besvaret alle spørgsmål. 61 % har deltaget på dansk workshoppen, og 35 % har deltaget på matematik. 2 % skriver de har deltaget på naturfagsworkshoppen og en enkelt deltager skriver, at vedkommende har deltaget på kulturfag. På tidspunktet for besvarelsen har der dog ikke været afholdt workshops i disse fag. 2 % har svaret under ‘andet’.

4


Vurdering af egne it-kompetencer før og efter 1. workshop For at evaluere på lærernes oplevelser af deres it-kompetenceudvikling i forløbet er de blevet spurgt om at vurdere deres it-kompetencer før og efter 1. workshop. Intentionen er, at besvarelserne fra 1. evalueringsloop kan fungere som indikator på lærernes udvikling ved tilsvarende spørgsmål i fremtiden.

5


Det samlede billede viser, at over halvdelen af respondenterne (60 %) vurderer deres itkompetencer som værende middel eller derover. Graferne viser, at der på den relativt korte periode mellem afholdelse af workshops og tidspunktet for besvarelsen er en mindre udvikling i positiv retning. Besvarelserne giver dog ikke et entydigt billede af, hvordan deltagerne vurderer deres kompetencer ift. didaktisk inddragelse af it i undervisningen. Besvarelserne tyder dog på, at størstedelen af respondenterne har en god oplevelse af færdigheder og føler sig sikre i brugen af it, og som har stor betydning for skolernes videre arbejde med lærernes it-didaktiske kompetencer.

Kollegial sparring om web 2.0 værktøjer fra workshoppen På spørgsmålet, ‘har du på tidspunkter efter 1. workshop i samarbejde med kollegaer afprøvet, eksperimenteret eller fået hjælp til nogle af workshoppens præsenterede værktøjer’, er der 27 % der svarer ‘slet ikke’. 33 % svarer ‘i mindre grad’ og 27 % har ‘i nogen grad’ sparret med kollegaer med henblik på brug af værktøjerne. Kun 9 % har ‘i overvejende’ eller ‘i høj grad’ sparret med kollegaer. De 3 % der har svaret ‘andet’, er det generelle billede, at de enten ikke har deltaget på 1. workshop eller, at tiden mellem workshoppens afslutning og besvarelsen af spørgeskemaet har været for kort til, at de har kunnet nå at sparre med kollegaerne.

6


Besvarelserne tyder på, at størstedelen af respondenterne primært har arbejdet selvstændigt med deres undervisningsforløb og afprøvelser af web 2.0 værktøjer. Dette skal dog ses i kobling til den vejledning, de har fået fra vejlederne på deres blog. Svarene viser, at der er belæg for at optimere ift. den faglige kollegiale sparring på skolerne som en del af indsatsen for Læring anno 2013 og 2014. Dette både med fokus på afsøgning af kendte eller nye web 2.0 værktøjer og den didaktiske inddragelse i undervisningen.

Læringsfællesskaber På spørgsmålet ‘i hvilken kontekst under forløbet har du oplevet størst udvikling i forhold til dine it-kompetencer’, er der 79 % af respondenterne, der har besvaret ift. de fire muligheder og 21 % har besvaret under ‘andet’.

7


30 % af respondenterne oplever workshoppen som konteksten, der på svartidspunktet har haft størst betydning for deres udvikling af it-kompetencer. Ca. samme procentdel (31 %) oplever samarbejdet med kollegaer/vejleder som den vigtigste kontekst, og 15 % peger på undervisningen med eleverne som vigtigste kontekst. Kun 3 % af respondenterne tildeler vejledersparring på bloggen størst betydning for deres kompetenceudvikling. Af de 21 %, der har svaret under ‘andet’, er der 13 respondenter, der ikke har oplevet udvikling ift. deres it-kompetencer. 10 af respondenterne oplever tidspunkterne, hvor de har arbejdet alene med værktøjerne (selvstudie), at de har udviklet sig mest. Dette betyder dog ikke, at det er et bevidst (fra)valg, de har foretaget. Dette kan også indikere, at de ikke har oplevet tid/rum for at sparre med kollegaer eller vejleder. Besvarelserne viser tydeligt, at lærerne på tidspunktet for deres besvarelse tildeler det fysiske rum og læringsfælleskaber med vejledere, kollegaer og elever størst betydning for deres itkompetenceudvikling. Dette antyder i kobling til foregående besvarelser, at der ligger gode muligheder for at styrke projektet ved at organisere læringsfællesskaber i teams (fag/afdeling/klasse) lokalt på skolerne og kommunalt på tværs af skoler stilladseret af vejlederne. Ligeledes viser besvarelserne, at der er behov for at organisere og formidle deltagernes blogs, således at den viden, der lærerne producerer her, kan supplere og støtte læringen, der finder sted i det fysiske rum mellem lærere, vejledere og elever.

Web 2.0 værktøjer i undervisningen 71 % af respondenter har inddraget web 2.0 værktøjer fra første workshop i deres undervisning. Størstedelen har benyttet Google docs eller mindmeister som også har været centrale på første workshop. Der er ligeledes mange skoler som inden første workshop har været i gang med at inddrage Google apps i undervisningen.

8


Kun 9 % har benyttet Screencast-O-Matic (skærmoptag). Dette værktøj var bl.a. tænkt som mulighed for, at lærerne kunne dokumentere elevprodukter eller elevernes arbejde med et værktøj. Grunden til, at det ikke er blevet prioriteret så meget af lærerne, kan skyldes, at programmet ofte er blevet præsenteret som noget af det sidste på førsteworkshop. 29 % har svaret under ‘andet’. Størstedelen (25 respondenter) har på tidspunktet for deres besvarelse endnu ikke nået at inddrage værktøjer i deres undervisning. 12 respondenterne har benyttet værktøjer fra skoletube.dk og 6 respondenter har benyttet fagportaler eller gratis tjenester på nettet.

Hvilke web 2.0 værktøjer har eleverne selv arbejdet med? I kobling til foregående spørgsmål gør samme billede sig gældende. 33 % af respondenterne svarer, at deres elever har arbejdet selvstændigt med Google docs. Dermed er Google docs det værktøj, som lærerne oftest stiller til rådighed for deres elever. 23 % af respondenternes elever har arbejdet selvstændigt med Mindmeister.

9


Der er 35 %, der har svaret under ‘andet’. Heraf svarer 35 respondenter, at eleverne endnu ikke har arbejdet med værktøjerne selvstændigt. Dette er oftest begrundet med den korte periode mellem 1. workshop og besvarelsen. 5 af de 35 respondenter svarer, at det skyldes, at de underviser elever i 0. eller 1. klasse. Dette tyder på, at lærere, der underviser lave aldersgrupper har haft sværere ved at omsætte indholdet fra første workshop til egen praksis, så eleverne kan benytte værktøjerne ift. faglige mål.

Deltagernes oplevelse af didaktisk brug af IWB i undervisningen På spørgsmålet, om deltagerne på 1. workshop har fået indsigt i, hvordan de kan inddrage IWB didaktiks i deres undervisning via workshoppens præsenterede værktøjer, har 66 % af respondenterne oplevet dette i ‘mindre’ eller ‘nogen grad’. 27 % mener ‘slet ikke’, at 1. workshop har givet dem indsigt i didaktisk brug af IWB. Det samlede billede viser, at der ift. 3. målsætning synes at være et stort behov for at optimere dette fokusområde.

10


Kommunikation i forløbet op til 1. workshop Som et vigtigt element i kommunikationen omkring Læring anno 2012/2013 har hedskole.dk/laering, i kombination med informationer til skoleledelserne, været det primære kommunikationsmiddel til deltagerne. Besvarelserne viser dog, at hele 23 % af respondenterne ikke har benyttet hedskole.dk/laering til at finde informationer om projektet, hvor bl.a. rammer og krav til deltagerne også står beskrevet. Erfaringer undervejs viser også, at mange ikke har været ordentligt informeret om opgaverne vedr. bloggen. Efter første workshoprunde er der derfor oprettet en mailliste, således af relevant info sendes direkte ud til deltagerne.

11


Forslag til forbedringer Ud af de adspurgte deltagere er der 79 (ca. 36 %), der har bidraget med forslag til forbedringer af projektet. Generelt har mange oplevet den første tid i projektet som kaotisk og forvirrende. Derfor efterspørger deltagerne tydeligere informationer om målsætninger, kriterier og rammer for de enkelte workshops. Mange har oplevet 1. workshoprunde som meget komprimeret ift. indhold og værktøjerne, der skulle gennemgås. De føler ikke, at der er tid nok til at sætte sig ordentligt ind i værktøjerne. Derfor ønsker deltagere mere tid og rum til at eksperimentere med værktøjerne. Der bliver bl.a. foreslået at fag- eller klasseteamet som rum for dette arbejde. Ligeledes er der en stor del af respondenterne, der efterspørger flere konkrete eksempler på undervisningsforløb med web 2.0 værktøjer, som er afprøvet i praksis. Med andre ord er der stor efterspørgsel efter viden og erfaringer vedrørende didaktiske muligheder og måder at inddrage værktøjerne i undervisningen. I kobling til dette er der også flere deltagere, som foreslår, at workshops i højere grad differentieres ift. klassetrin, som lærerne underviser på. Flere deltagere ønsker, at vejlederne får en tydeligere rolle i projektet, og at man optimerer deres uddannelse som vejledere yderligere.

Opsamling ● ●

● ●

● ●

Størstedelen af respondenterne føler sig kompetente og sikre i brugen af it. Der er dog behov for yderligere at skærpe fokus omkring den didaktiske brug af it i undervisningen. Besvarelserne viser, at en stor del af deltagerne ikke indgår i faglig sparring omkring it. Her er der gode muligheder for at optimere dette felt. Ved fokus og prioritering af eksperimentale rum med it og didaktik understøttes også den gruppe af lærere, som føler sig usikre ift. brug af it i undervisningen. På tidspunktet for besvarelsen har størstedelen af deltagerne inddraget web 2.0 værktøjer i deres undervisning. Den resterende del er godt på vej. Besvarelserne viser, at elever arbejder selvstændigt med værktøjerne. Dog giver deltagere fra indskolingen (primært 0./1. kl.) udtryk for, at det er besværligt at overføre workshoppens værktøjer til elevarbejde til denne aldersgruppe. Dette indikerer et behov for at sætte fokus på it-didaktik i indskolingen. Der bliver efterspurgt tydeligere rammer, krav og forventningsafstemning ift. arbejdet i projektet. Ligeledes efterspørger respondenterne større differentiering på efterfølgende workshops/det videre forløb, samt konkrete undervisningsforløb og didaktiske metoder jf. inddragelse af it i undervisningen. Vejlederstilladset ønskes styrket ved yderligere uddannelse af vejlederne.

12

Læring anno 2013 - første evalueringsloop  

- et survey af deltagernes erfaringer fra første workshoprunde i it-kompetenceforlløbet Læring anno 2013 i Hedensted Kommune.

Læring anno 2013 - første evalueringsloop  

- et survey af deltagernes erfaringer fra første workshoprunde i it-kompetenceforlløbet Læring anno 2013 i Hedensted Kommune.

Advertisement