Page 1

-

ประมวลศัพท์ธุรกิจ

ส่งออก-นำเข้า

l

l

รวบรวมคำศัพท์ที่ ใช้ ในธุรกิจส่งออก-นำเข้าพร้อมการอธิบาย ความหมาย ที่สมบูรณ์ เหมาะสำหรั บ ผู้ ป ระกอบการ และผู้ ส นใจด้ า นธุ ร กิ จ การค้ า ระหว่างประเทศ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานและการติดต่อ สื่อสารให้เห็นภาพเดียวกัน

รวบรวมและเรียบเรียง โดย : ธนพร รักเริ่มวงษ์


ประมวลศัพท์ธุรกิจ

ส่งออก-นำเข้า

l

l

รวบรวมคำศัพท์ที่ ใช้ ในธุรกิจส่งออก-นำเข้าพร้อมการอธิบาย ความหมาย ที่สมบูรณ์ เหมาะสำหรั บ ผู้ ป ระกอบการ และผู้ ส นใจด้ า นธุ ร กิ จ การค้ า ระหว่างประเทศ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานและการติดต่อ สื่อสารให้เห็นภาพเดียวกัน

รวบรวมและเรียบเรียง โดย : ธนพร รักเริ่มวงษ์


ประมวลศัพท์ธุรกิจส่งออก-นำเข้า

รวบรวมและเรียบเรียง โดย ธนพร รักเริ่มวงษ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2552 ISBN 978-974-8349-58-9 ราคา 110 บาท สงวนสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามคัดลอก ถ่ายเอกสารไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน ออกแบบรูปเล่ม นายเจด็จ แสงกลาง จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์ โทร. 081-921-0173 จัดจำหน่าย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2218-9872 โทรสาร. 0-2254-9495 CALL CENTER โทร. 0-2255-4433 http:// www.chulabook.com ร้านค้าติดต่อ แผนกขายส่ง อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 สยามสแควร์ ซอย 9 โทร. 0-2218-9889-90 โทรสาร. 0-2254-9495


คำนำ คำนำ

การค้าขายระหว่างประเทศ มีผทู้ เี่ กีย่ วข้องเป็นจำนวนมาก นอกเหนือ จากผู้ซื้อและผู้ขายแล้ว ยังมีบุคคลในกระบวนการส่งออก-นำเข้าทั้งที่เป็น ภาครัฐ ซึ่งทำหน้าที่ให้การส่งเสริม และควบคุมกฎกติกา และภาคเอกชนใน ส่วนต่างๆ เช่น การขนส่ง การประกันภัย สถาบันการเงิน ชิปปิ้ง เป็นต้น ทั้งที่เป็นของประเทศต้นทาง และของประเทศปลายทาง ด้วยเหตุนี้ จึงได้มี การบัญญัติศัพท์เพื่อใช้ในการค้าระหว่างประเทศ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความ เข้าใจที่ตรงกัน จะได้ไม่เกิดข้อโต้แย้งจนเกิดความสูญเสียในภายหลัง หนังสือ “ประมวลศัพท์ธุรกิจการส่งออก-นำเข้า” เล่มนี้ เป็นการ รวบรวมศัพท์ในการค้าระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลใน แวดวงธุรกิจการส่งออกและนำเข้าได้ ใช้เป็นคู่มือในการทำธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง สามารถติดตามสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ ได้อย่างมีความเข้าใจมากขึ้น โดยผู้รวบรวมได้จัดเรียงคำศัพท์ตามตัวอักษร แบบพจนานุกรมเพื่อความสะดวกในการค้นหา ผู้รวบรวมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่าน ผู้อ่านทุกท่าน ธนพร รักเริ่มวงษ์ ผู้รวบรวมและเรียบเรียง


A

Accept and Pay a Time Draft การรับรองและการจ่ายเงินตามตั๋วแลกเงินชนิดมีระยะเวลา Acceptable Daily Intake (ADI) ปริมาณที่บริโภคได้ในแต่ละวัน

Acceptance เป็นวิธีการขึ้นเงินที่ต้องใช้ตั๋วแลกเงินประเภท Usance Draft ของ ผู้รับประโยชน์ประกอบมากับเอกสาร เพื่อรอการชำระ ณ วันครบ กำหนด หรือเป็นวิธีการที่ธนาคารจ่ายเงินให้ผู้รับประโยชน์โดยการ รับรองดร๊าฟท์ให้ก่อน Accredited Testing Lab หน่วยงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ACMECS ดูที่ Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy Active Packaging บรรจุภณ ั ฑ์แอ็กทิฟ คือบรรจุภณ ั ฑ์ที่ได้พฒ ั นาเทคโนโลยีสำหรับบรรจุ ผลิตผลทางการเกษตรและอาหาร สำหรับใช้เป็นภาชนะห่อหุม้ อาหาร เพือ่ ป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่งและจำหน่ายสินค้า รวมทัง้ 

A


A

Active Surveillance Category

ยืดอายุและรักษาคุณภาพความสดใหม่ของผลผลิตและอาหารให้คงอยู่ ได้นาน Active Surveillance Category กลุม่ อาหารทีต่ อ้ งตรวจสอบอย่างใกล้ชดิ AD

ดูที่ Anti-dumping Duty

Ad Valorem อัตราค่าระวางตามมูลค่าของสินค้า Ad Valorem Taxes อัตราภาษีทคี่ ดิ เป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าสินค้า Additives in Feedingstuffs สารปรุงแต่งในอาหารสัตว์ Admission - Temporarie - Temporary Admission เอกสารสากลทางด้านศุลกากรทีอ่ อกโดยสภาหอการค้าของแต่ละประเทศ เพื่อใช้ในการอนุญาตให้นำสินค้าที่ระบุไว้ในเอกสารเข้าประเทศภาคี สมาชิกอนุสญั ญา A.T.A Carnet Convention ได้เป็นการชัว่ คราวและ ส่งกลับคืนออกไปภายในระยะเวลาทีก่ ำหนด โดยได้รบั การยกเว้นการ วางประกันค่าภาษีอากรและการทำเอกสารด้านพิธกี ารศุลกากร Advance Commercial Information (ACI) เป็นระเบียบของแคนาดาที่กำหนดให้ผู้บริการขนส่งสินค้าทางเรือต้อง จัดส่งข้อมูลสินค้า และการขนส่งทางเรือให้ศุลกากรแคนาดาทำการ ตรวจสอบล่วงหน้าภายในระยะเวลาทีก่ ำหนดก่อนส่งสินค้าไปแคนาดา หรือก่อนทีเ่ รือสินค้าจะ เดินทางถึงแคนาดา 


Advance Payment

Advance Payment การชำระเงินล่วงหน้า เป็นวิธกี ารทีผ่ สู้ ง่ ออกจะได้รบั ชำระเงินค่าสินค้า ตามเทอมและเงือ่ นไขในสัญญาเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว จึงจัดส่งสินค้าให้ ผูน้ ำเข้า Advance Payment Guarantee หนังสือค้ำประกันการชำระเงินล่วงหน้าที่ผู้ขายขอให้ธนาคารของตน ออกและส่งไปให้ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ขายจะได้รับชำระเงิน ค่าสินค้าก่อนทีจ่ ะส่งสินค้า Advice of Acceptance ใบแจ้งเมือ่ มีการรับรองการชำระเงิน Advice of Payment ใบแจ้งเมือ่ ได้รบั ชำระเงินแล้ว Advising Bank ธนาคารที่แจ้งแก่ผู้รับประโยชน์ว่ามีธนาคารเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต มาให้ (Issuing Bank) Advising Bank โดยทัว่ ไปจะอยู่ในประเทศผูร้ บั ประโยชน์ตาม L/C AEC

ดูที่ ASEAN Economic Community

AFTA ดูที่ ASEAN Free Trade Area Agreement for the Promotion and Protection of Investment ความตกลงเพือ่ การส่งเสริมและคุม้ ครองการลงทุนร่วมกันระหว่างไทย และบาห์เรน เมือ่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2545 

A


A

Agreement on Textiles and Clothing (ATC)

Agreement on Textiles and Clothing (ATC) ข้อตกลงว่าด้วยสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป ของ WTO เพื่อยกเลิก การกำหนดโควต้านำเข้าสิ่งทอให้สมาชิก WTO ทั้งหมด โดยมีผล บังคับใช้อย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2548 Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) ความตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีศุลกากรพิเศษที่เท่ากัน ภายใต้ ความตกลง AFTA Agrotech สิ่งทอเทคนิคทางการก่อสร้าง AHTN ดูที่ ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature AICO

ดูที่ ASEAN Industrial Cooperation Scheme

Air Waybill ใบตราส่งสินค้าทางอากาศที่ ใช้เป็นหลักฐานในการรับดำเนินการ ขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างผู้ส่งออกกับผู้ประกอบการขนส่งทาง อากาศต้นทาง Airport of Departure ท่าอากาศยานต้นทาง Airport of Destination ท่าอากาศยานปลายทาง
AISP

AISP

ดูที่ ASEAN Integration System of Preferences

AJCEP ดูที่ ASEAN - Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement Amendment เอกสารที่ ผู้ ข อเปิ ด L/C ได้ จั ด ทำขึ้ น เพื่ อ ขอแก้ ไ ขข้ อ ตกลงและ เงื่อนไขใน L/C ที่ได้เปิดออกไปก่อนหน้านั้นแล้ว Anti-dumping Duty ภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด Applicant ผู้ที่ขอให้ธนาคารเปิด L/C ซึ่งหมายถึงผู้นำเข้าหรือผู้ซื้อ AQIS (ออสเตรเลีย) ดูที่ Australian Quarantine and Inspection Service Aquaculture Certification Council Inc. หน่วยงานรับรองมาตรฐานสินค้าสัตว์น้ำของภาคเอกชนในสหรัฐฯ เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 ASEAN ดูที่ Association of Southern Asian Nations ASEAN - China Free Trade Agreement ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน 

A


A

ASEAN - Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement

ASEAN - Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุ่น ASEAN Economic Community ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือการที่อาเซียนจะเป็นตลาดและฐาน การผลิตเดียวกัน มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี ASEAN Free Trade Area เขตการค้าเสรีอาเซียน ประกอบด้วยสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ASEAN Hamonised Tariff Nomenclature (AHTN) พิกัดอัตราภาษีฮาร์โมไนซ์ของกลุ่มอาเซียน ASEAN Industrial Cooperation Scheme (AICO) โครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน เป็นโครงการ แลกเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือส่วนประกอบรถยนต์ของผู้ผลิตรถยนต์ใน อาเซียน ASEAN Integration System of Preferences (AISP) สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร แก่ประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน สำหรับ ราชอาณาจักรกัมพูชา สหภาพพม่า และสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว Aseptic Packaging บรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ 


Association of Southern Asian Nations

Association of Southern Asian Nations สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ATA Carnet เอกสารสากลทางด้านศุลกากร ดูเพิ่มเติม Admission - Temporarie - Temporary Admission ATC

ดูที่ Agreement on Textiles and Clothing

Australia - China Free Trade Agreement ความตกลงการค้าเสรีออสเตรเลีย - จีน Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) บริการตรวจสอบกักกันโรคออสเตรเลีย สำหรับสินค้านำเข้าและ บรรจุภัณฑ์ เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่อาจติดมากับบรรจุภัณฑ์ Authentication การตรวจสอบความจริงแท้ของเครดิตที่จะแจ้ง (การลงนามรับรอง กำกับจุดแก้ไข) Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง ระหว่างกัมพูชา ลาว พม่า ไทย และเวียดนามA

B/L BAF

B ดูที่ Bill of Lading ดูที่ Bunker Adjustment Factor

Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI) หน่วยงานของบังคลาเทศที่ทำหน้าที่กำหนด ควบคุม ตลอดจนตรวจ สอบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าทั่วไป ยกเว้นสินค้าเวชภัณฑ์ BAP, มาตรฐาน ดูที่ Best Aquaculture Practices Bareboat Charter วิธีการเช่าเหมาเรือเปล่า ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ที่ผู้เช่า มีความสามารถที่จะหาบุคลากรได้เอง Basic Customs Duty การเก็บภาษีนำเข้าตามระบบมาตรฐานสากล Basic Freight Rate ค่าระวางพื้นฐานในการขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ ที่กำหนดเป็น มาตรฐานในการขนส่งสินค้า ซึ่งพิจารณาถึงระยะทางของเมืองท่า 

B


B

Basis

ปลายทางต่างๆ โดยอาจคำนวณจากน้ำหนัก ปริมาตร มูลค่าสินค้า และต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริษัทเรือ Basis

เกณฑ์การชำระเงิน เป็นข้อตกลงที่คู่ค้าใช้เจรจาหรือระบุในสัญญา ซื้อขาย

Beneficiary ผู้รับประโยชน์ตาม L/C อาจเป็นผู้ขายหรือผู้ส่งออก Best Aquaculture Practices (BAP) เป็นมาตรฐานสำหรับผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำไปสหรัฐอเมริกา โดย กำหนดให้ผู้ผลิตสินค้าสัตว์น้ำ ทั้งโรงเพาะฟักอนุบาลฟาร์ม และ โรงงานแปรรูป ต้องดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง แวดล้อม รวมทั้งใส่ใจในความปลอดภัยของสินค้าอาหารโดยสามารถ ตรวจสอบย้อนกลับสินค้าได้ Bill of Lading (B/L) ใบตราส่ง นับว่าเป็นเอกสารสำคัญทีส่ ดุ ในระบบการขนส่งทางเรือ ซึง่ มี หน้าที่ 3 ประการ คือ 1. เป็นใบเสร็จรับสินค้า เมื่อบริษัทเรือรับสินค้าลงเรือเรียบร้อยแล้ว ก็จะออกใบเสร็จให้เป็นหลักฐานยืนยันว่าบริษัทเรือได้รับสินค้า ตามจำนวน ตามสภาพหีบห่อที่ระบุไว้ใน B/L 2. เป็นสัญญาการขนส่งสินค้า (Contract of Carriage) 3. เป็น Document of Title คือเอกสารที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของ หรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสินค้า Bill of Lading Fee ค่าธรรมเนียมออกใบตราส่ง 10


Bill of Sight

Bill of Sight ใบขอเปิดตรวจ หมายถึงเอกสาร (ใบแนบ 3) ที่ผู้นำของเข้าหรือ ตัวแทนยืน่ ต่อเจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากร เพือ่ ขออนุญาตเปิดดูของทีอ่ ยูภ่ ายใน หีบห่อสินค้าหรือของที่นำเข้ามา เนื่องจากผู้นำของเข้าไม่ทราบรายละเอียดสิ่งของที่จะสำแดงในใบขนสินค้าให้ถูกต้องตามระเบียบของ กรมศุลกากร เพราะไม่มีบัญชีราคาสินค้าหรือมีแต่ไม่ชัดเจนเพียงพอ เช่น น้ำหนัก รุน่ ของสินค้า (Model) ส่วนผสม เป็นต้น Bills for Collection การชำระเงินโดยเรียกเก็บเงินผ่านธนาคาร เป็นบริการที่ธนาคารรับ ฝาก เอกสารการเงินหรือเอกสารการค้า จากผู้ฝากเรียกเก็บหรือ ผูข้ ายส่งไปเรียกเก็บเงินจากผูจ้ า่ ยเงิน หรือผูซ้ อื้ ผ่านธนาคารของผูซ้ อื้ ต่อเมื่อเรียกเก็บเงินได้ ธนาคารจึงจะนำชำระให้แก่ผู้ขาย Biodegradable Plastic พลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

Blank Endorsement การสลักหลังลอย คือ การลงนามและประทับตราบริษทั ผูร้ บั ประโยชน์ Bonded Warehouse คลังสินค้าทัณฑ์บน คือสถานที่ที่กรมศุลกากรอนุมัติให้เอกชนหรือ รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นเพื่อเก็บของที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยให้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ กฎหมายบัญญัติไว้ ซึ่งมี 3 ประเภท ได้แก่ คลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภททั่วไป ประเภทร้านค้าปลอดอากร และประเภทโรงผลิตสินค้า BRC, มาตรฐาน ดูที่ The British Retail Consortium Standard 11

B


B

Breach of Contract

Breach of Contract การทำผิดสัญญาการขนส่ง Break - bulk เรือสินค้าประเภทหีบห่อ เป็นเรือขนส่งสินค้าที่มี ลักษณะ เป็นชิ้น ก้อน หรือ กล่อง เช่น รถยนต์ เครือ่ งจักร เป็นต้น The British Retail Consortium Standard มาตรฐานสินค้าอาหารเพือ่ คุม้ ครองผูบ้ ริโภค และสิง่ แวดล้อม ทีจ่ ดั ทำ โดยกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตในอังกฤษ เพื่อให้ผู้ผลิต และผูจ้ ดั ส่งสินค้าอาหารให้รา้ นค้าปลีกและซูเปอร์มาร์เก็ตถือปฏิบตั ิ Brokerage ค่านายหน้าหรือค่าคนกลาง หมายถึง ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่ ผู้ขาย และหรือผู้ซื้อจ่ายให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลผู้เป็นตัวกลางใน การติดต่อซื้อขายจนสำเร็จ ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าเป็นผล ตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับ “คนกลาง” ซึ่งทำงานโดยอิสระ ไม่ใช่ลูกจ้าง หรือพนักงานของผู้ซื้อหรือผู้ขาย Buildtech สิง่ ทอเทคนิคทางการก่อสร้าง Bulk Carrier เรือสินค้าประเภทเทกอง เป็นเรือขนถ่ายสินค้า ปริมาณมากๆ ที่มีทั้งสินค้าแห้งและสินค้าเหลว เช่น ข้าว น้ำมัน ฯลฯ

12


Bunker Adjustment Factor (BAF)

Bunker Adjustment Factor (BAF) ค่าใช้จา่ ยพิเศษทีเ่ กีย่ วกับค่าน้ำมันทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง ในการบริการ ขนส่งทางทะเล BYO (Bring Your Own) License ใบอนุญาตสำหรับการจัดตัง้ ร้านอาหารของนิวซีแลนด์ที่ไม่ให้จำหน่าย เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอลล์ในร้าน แต่อนุญาตให้ลกู ค้านำเครือ่ งดืม่ ทีม่ ี แอลกอฮอล์เข้าไปดืม่ ได้

13

B


14


C/O CAC CAF

C ดูที่ Certificate of Origin ดูที่ Corporate Affairs Commission ดูที่ Currency Adjustment Factor

Call Option สิทธิ์ที่จะซื้อหรือไม่ซื้อเงินตราต่างประเทศจากธนาคาร Cambodian Investment Board (CIB) คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของกัมพูชา ทำหน้าทีพ่ จิ ารณาคำขอ อนุมัติการลงทุนของเอกชนทั้งที่เป็นนักลงทุนท้องถิ่น และนักลงทุน ต่างชาติ Canada Revenue Agency : CRA ศุลกากรแคนาดา The Canadian Food Inspection Agency (CFIA) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลแคนาดาที่มีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุม คุณภาพของปลา และผลิตภัณฑ์ปลานำเข้าให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ทีส่ ำคัญ 15

C


Car Container

C Car Container

เป็นตู้คอนเทนเนอร์ คล้ายตู้แท้งเกอร์ เป็น ตู้ โ ปร่ ง ที่ มี พื้นที่ตู้ และโครงเหล็กยึดเสาตู้ ภายในอาจจะมีโครงเหล็กเพิ่มเติมใช้สำหรับ บรรทุกรถยนต์ที่ วางซ้อนกันได้

Carbon Dioxide Release บรรจุภัณฑ์แอ็กทิฟชนิดหนึ่งที่ช่วยเพิ่มปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในอาหาร ใช้สำหรับอาหารที่ เกิดเชื้อรา ได้ง่าย เช่น เนื้อสด เนยแข็ง สตรอว์เบอรี่ เป็นต้น Carriage Insurance Paid to ผู้ขายเป็นผู้ชำระค่าขนส่งสิ่งของไปจนถึงสถานที่ปลายทางที่ระบุ ชื่อไว้ และต้องรับผิดชอบเพิ่มเติมในการทำประกันภัยให้กับผู้ซื้อใน ความเสี่ยงภัยต่อการเสียหาย หรือสูญหายของสิ่งของระหว่างการ ขนส่งจนถึงสถานที่ปลายทางด้วย ทั้งนี้ผู้ขายจะเป็นผู้ทำสัญญาและ ชำระค่าประกันภัยเอง Carriage Paid to ผู้ขายเป็นผู้ชำระค่าขนส่งสิ่งของไปจนถึงสถานที่ปลายทางที่ระบุ ชื่ อ ไว้ ผู้ ซื้ อ จะเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบความเสี่ ย งต่ อ การเสี ย หาย หรื อ สูญหายของสิ่งของรวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุ ใดๆ หลังจากที่ผู้ขนส่งได้รับมอบสิ่งของนั้นแล้ว Carrier

ผู้ประกอบการขนส่ง

Carry Forward (CF) การยืมโควต้าจากปีโควต้าถัดไปมาใช้ล่วงหน้า 16


Carry Over (CO) การนำโควต้าเหลือใช้จากปีก่อนมาใช้

Carry Over (CO)

Cash Discount ส่ ว นลดเงิ น สด เป็นส่วนลดที่ผู้ขายลดให้ผู้ซื้อเนื่ องจากการชำระ เงินสด หรือชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด CC CCC

ดูที่ Change of Tariff Charter ดูที่ China Compulsory Certificate

CCC Mark ดูที่ China Compulsory Certification Mark CDC

ดูที่ Council for the Development of Cambodia

CE Marking ดูที่ Conformit Europene Marking Central Statistical Organization สำนักงานสถิติของพม่า CEPT

ดูที่ Agreement on the Common Effective Preferential Tariff

Certificate for China Compulsory Product Certification ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตและโรงงาน 17

C


Certificate in Regard to Certain Handicraft Product

C Certificate in Regard to Certain Handicraft Product

หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าสำหรับสินค้าหัตถกรรม เพื่อขอรับ สิทธิยกเว้นภาษีนำเข้าภายใต้ระเบียบการให้สิทธิพิเศษทางการค้า ของ EU

Certificate of Analysis ใบรับรองการวิเคราะห์ของผู้ผลิตสินค้า ซึ่งมีรายละเอียดเพียงพอ ที่จะใช้พิจารณา พร้อมด้วยกรรมวิธีการผลิต (ถ้ามี) และการนำสินค้า ไปใช้ประโยชน์ เป็นเอกสารที่ผู้นำเข้าต้องยื่นเพิ่มเติมในกรณีนำเข้า เภสัชเคมีภัณฑ์ และสินค้าที่ ไม่สามารถแยกชนิดและคุณภาพได้ โดยง่าย Certificate of Free Sale ใบอนุญาตการขายสินค้า Certificate of Fumigation ใบรับรองสินค้าเกษตรที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยวิธีรมควัน แก๊ส หรือการ ใช้ความร้อนเพื่อทำลายเชื้อและแมลงที่อาจปนเปื้อนในสินค้า รวม ทั้ ง ระบุ ส ารเคมีที่ ใช้ ในกรรมวิธีการฆ่าเชื้อในสินค้าก่อนบรรจุเข้า ตู้คอนเทนเนอร์ ใบรับรองนี้ออกโดยบริษัทผู้ดำเนินการฆ่าเชื้อหรือ บริษัทตรวจสอบคุณภาพ Certificate of Health ใบรับรองการปลอดโรคและแมลง ใช้เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ พืช หรืออาหาร ผู้ออกใบรับรองมักจะ เป็นกระทรวงเกษตร หรือกรมอนามัย การตรวจเอกสารยึดหลักถูก ต้องตามข้อตกลงและเงื่อนไขใน L/C

18


Certificate of Inspection

Certificate of Inspection ใบรั บ รองการตรวจสอบมาตรฐานออกโดยหน่ ว ยงานตามที่ L/C เรียกร้อง

Certificate of Insurance เอกสารที่ ใ ช้ กันแพร่หลายในการค้าระหว่างประเทศ เป็นเสมือน กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ฉบั บ ย่ อ ที่ มี ข้ อ มู ล ที่ จ ำเป็ น ทุ ก อย่ า ง ซึ่ ง ผู้ รั บ ประกันภัยถือว่าเป็นเอกสารที่ใช้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ และ ผู้เอาประกันภัยสามารถโอนผลประโยชน์ของการประกันภัยให้กับ ผู้ซื้อสินค้าได้ Certificate of Origin (C/O) ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า เป็นเอกสารที่ ใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ศุลกากรของประเทศผู้นำเข้า เพื่อนำไปใช้ขอลดหย่อนตามสิทธิ พิเศษทางภาษีอากร หรือเพื่อใช้พิสูจน์ตัวสินค้าว่าไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์ การนำเข้าของประเทศนั้น Certificate of Pesticide Residues ใบรับรองสารพิษตกค้าง Certificate of Posting ใบรับรองการส่งทางไปรษณีย์ Certificate of Weight ใบแสดงน้ำหนักของสินค้าทั้งจำนวนที่ต้องออกให้ตรงตามเงื่อนไขใน L/C หน่วยงานที่ออกเอกสารนี้ เช่น สำนักงานตรวจสอบมาตรฐาน สินค้า ส่วนราชการสภาหอการค้า เป็นต้น

19

C


Certificate Relating to Silk or Cotton Handloom Products

C Certificate Relating to Silk or Cotton Handloom Products

หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าสำหรับผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอด้วย มือ เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นภาษีนำเข้าภายใต้ระเบียบการให้สิทธิพิเศษ ทางการค้าของ EU

CFIA CFR

CFS

ดูที่ The Canadian Food Inspection Agency ข้อตกลงการส่งมอบของในทางการค้าระหว่างประเทศ ดูเพิ่มเติม Cost and Freight ดูที่ Container Freight Station

CFS/CFS เป็นอักษรย่อระบุลกั ษณะการขนส่งทางคอนเทนเนอร์แบบสหรัฐอเมริกา ดูเพิ่มเติม LCL/LCL CFS/CY เป็นอักษรย่อระบุลกั ษณะการขนส่งทางคอนเทนเนอร์แบบสหรัฐอเมริกา ดูเพิ่มเติม LCL/FCL Change of Tariff Chapter (CC) เกณฑ์การได้แหล่งกำเนิดโดยการเปลี่ยนแปลงพิกัดฯ ในระดับตอน Change of Tariff Heading (CTH) เกณฑ์การได้แหล่งกำเนิดโดยการเปลี่ยนแปลงพิกัดในระดับประเภท

20


Change of Tariff Split - Heading (CTHS)

Change of Tariff Split - Heading (CTHS) เกณฑ์การได้แหล่งกำเนิดโดยการเปลี่ยนแปลงพิกัดในระดับประเภท แยกย่อย

Charter Party Contract สัญญาเช่าเหมาเรือทั้งลำ โดยทั่วไปจะมี 3 รูปแบบ คือ เช่าเหมาเรือ เฉพาะเที่ยว เช่าเหมาเรือแบบมีระยะเวลา และเช่าเหมาเรือเปล่า Charterer ผู้เช่าเหมาลำ China Compulsory Certificate (CCC) ใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าของจีน China Compulsory Certification Mark เครื่องหมายมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของรัฐบาล จีน ที่กำหนดให้สินค้าที่จำหน่ายในจีนทั้งที่นำเข้าและผลิตเอง ต้องมี มาตรฐานตามกำหนดเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้สินค้า China Quality Certification Center (CQC) หน่วยงานของจีนในการกำหนดและตรวจสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ CIB CIP

ดูที่ Cambodian Investment Board ข้อตกลงการส่งมอบของในทางการค้าระหว่างประเทศ ดูเพิ่มเติม Carriage Insurance Paid to

21

C


CIS

C CIS

ดูที่ The Commonwealth of Independent States

Claiming Bank ธนาคารที่เรียกร้องเงินคืน Clean B/L ใบตราส่งแบบที่ไม่มถี อ้ ยคำเกีย่ วกับการชำรุดเสียหายของตัวสินค้าหรือ หีบห่อ ซึง่ บริษทั เรือจะออกให้เมือ่ หีบห่อสินค้าอยู่ในสภาพเรียบร้อย Clean Collection การเรียกเก็บโดยไม่ใช้เอกสารทางการค้า เป็นการเรียกเก็บเมื่อผู้ขาย ได้ปฏิบัติตามสัญญาหรือให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Clean Shipped on Board บริษัทผู้ขนส่งสินค้าได้รับสินค้าไว้ครบถ้วนถูกต้องไม่มีสินค้าชำรุด เสียหาย Clearance Control การตรวจสอบขณะตรวจปล่อย Clothtech สิ่งทอเทคนิคสำหรับเครื่องนุ่งห่ม Collection Instruction ใบสั่งให้เรียกเก็บ Collective Bank ธนาคารที่ช่วยเรียกเก็บ เป็นธนาคารอีกแห่งหนึ่งในประเทศผู้ซื้อที่ เข้ามาเป็นตัวแทนช่วยดำเนินการเรียกเก็บเงิน 22


COMESA

COMESA ดูที่ Common Market of Eastern and Southern Africa Commercial Invoice บัญชีราคาสินค้า Commercial Presence ความตกลงการค้าบริการระหว่างประเทศภายใต้กรอบ WTO ที่ผู้ให้ บริการเป็นนิติบุคคลที่เข้าไปดำเนินธุรกิจให้บริการในประเทศของ ผูร้ บั บริการ เช่น บริษทั ต่างชาติเข้ามาตัง้ กิจการและให้บริการคนไทย ในประเทศไทย Common Agricultural Policy Reform การปฏิรปู นโยบายเกษตรร่วมของ EU เพือ่ ลดภาระของรัฐบาลประเทศ สมาชิกทีม่ รี ายจ่ายด้านการอุดหนุนภาคเกษตรกรรม Common Effective Preferences on Tariff ข้อตกลงว่าด้วยอัตราภาษีศุลกากรพิเศษที่เท่ากัน Common Market ตลาดร่วม เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงกว่าสหภาพ ศุ ล กากร ไม่ มี ข้ อ กี ด กั น ทางการค้ า ระหว่ า งกั น ประเทศสมาชิ ก สามารถเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตต่างๆ ระหว่างกันได้อย่างเสรี เช่น เงินทุน แรงงาน เป็นต้น Common Market of Eastern and Southern Africa (COMESA) ตลาดร่วมแอฟริกาตะวันออกและใต้ The Commonwealth of Independent States (CIS) กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช 23

C


Conference Line

C Conference Line

เรือในชมรม

Confirmed Letter of Credit L/C ที่ได้รับการยืนยันการชำระเงินจากธนาคารผู้ยืนยัน (Confirming Bank) แทนธนาคารผู้เปิด L/C Confirming Bank คือ ธนาคารที่เข้ามารับรองการชำระเงินตาม L/C ให้กับธนาคาร ผู้เปิด L/C Confirmit’ Europe’ene Marking เป็นเครื่องหมายแสดงว่าสินค้าอุตสาหกรรมที่จำหน่ายใน EU ทั้ง สินค้านำเข้า และสินค้าที่ผลิตใน EU มีการออกแบบและผลิตได้ มาตรฐานความปลอดภัยของ EU โดยกำหนดให้สินค้าอุตสาหกรรม ทุกประเภทที่จำหน่ายใน EU ต้องติดเครื่องหมายดังกล่าว อาทิ ของ เด็กเล่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น Congestion Surcharge ค่าธรรมเนียมท่าเรือแออัด Consignee ผู้รับมอบสิทธิ์ในสินค้า Consular Invoice ใบกำกับสินค้าที่กงสุลรับรอง คือ ใบกำกับสินค้าที่ผู้ส่งออกได้ให้สัตย์ ปฏิญาณต่อกงสุลของประเทศผู้นำเข้า ณ ประเทศของผู้ส่งออกว่า เป็นราคาสินค้าทีถ่ กู ต้องตามความเป็นจริง และเจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากรของ ประเทศปลายทาง จะถือว่าเป็นเอกสารทีถ่ กู ต้องตามความเป็นจริงและ เก็บภาษีนำเข้าตามราคานั้น 24


Consumption Abroad

Consumption Abroad ความตกลงการค้าบริการระหว่างประเทศภายใต้กรอบ WTO ที่ผู้รับ บริการเดินทางไปรับบริการยังประเทศผู้ให้บริการ เช่น การศึกษาต่อ ในต่างประเทศ Consumption Tax ภาษีการบริโภค Container เรือสินค้าบรรจุตู้ Container Freight Station (CFS) 1. โรงพักสินค้า คือ สถานที่ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าเข้าตู้ หรือแยก สินค้าจากตู้ ซึ่งอยู่ในบริเวณท่าเรือ หรือ อาจอยู่นอกท่าเรือก็ได้ 2. ตู้ CFS หมายถึง ตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้า ที่มีเจ้าของสินค้า หลายคน Container Yard (CY) 1. ลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ 2. ตู้ CY หมายถึงตู้คอนเทนเนอร์ที่ลากออกไปขนถ่าย หรือ บรรจุ สินค้าที่โรงงาน หรือ นอกท่าเรือ Contemporary Consumer กลุ่มผู้บริโภคสมัยใหม่ Contract of Carriage สัญญาการขนส่งสินค้าทางเรือที่เกี่ยวข้องกับบุคคล 3 ฝ่ายด้วยกัน คือ ผู้ส่ง ผู้ขน และผู้นำเข้าหรือผู้รับสินค้า 25

C


Controlled / Modified Atmosphere Packaging

C Controlled / Modified Atmosphere Packaging บรรจุภัณฑ์ควบคุม / ปรับสภาวะอากาศ

Conventional Vessel เรือเอนกประสงค์ระบบเก่าธรรมดา Conveyance Data ข้อมูลการขนส่ง Corporate Affairs Commission (CAC) หน่วยงานของรัฐบาลเวียดนามซึ่งมีหน้าที่จดทะเบียนธุรกิจ และ ตรวจสอบการทำงานของธุรกิจรวมทั้งจดทะเบียนกับ NIPC เพื่อรับ สิทธิพิเศษในการลงทุน Correlation Table ตารางเปรียบเทียบพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ Cost, Insurance and Freight ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าขนส่งต่างๆ ที่จำเป็นในการนำ ของไปส่งจนถึงปลายทางตามที่ระบุไว้ รวมทั้งต้องรับผิดชอบการทำ ประกันภัยให้กับผู้ซื้อในความเสี่ยงภัยต่อการเสียหาย หรือสูญหาย ของของระหว่างการขนส่งจนถึงท่าปลายทาง ทั้งนี้ผู้ขายเป็นผู้เข้า ทำสัญญาและชำระค่าประกันภัยด้วยตนเอง แต่หากมีสินค้าเสียหาย หรือสูญหายผู้ซื้อต้องจัดการเรียกร้องจากบริษัทประกันภัยเอาเอง ผู้ขายเป็นเพียงคนจัดทำและจ่ายค่าเบี้ยประกันเท่านั้น Cost and Freight ผู้ขายจะต้องรับภาระค่าใช้จ่าย และค่าขนส่งต่างๆ ที่จำเป็นในการนำ ของไปส่งจนถึงปลายทางตามที่ระบุไว้ แต่ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับภาระความ 26


Council for the Development of Cambodia (CDC)

เสี่ยงต่อการเสียหายหรือสูญหายของสินค้า รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากเหตุใดๆ หลังจากที่ได้ขนของขึ้นพ้นกราบเรือ ณ ท่าเรือส่งออก Council for the Development of Cambodia (CDC) สภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา รับผิดชอบในการวางนโยบายด้านการ ลงทุนของประเทศ มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติส่งเสริมโครงการลงทุน ทั้งหมดในประเทศโดยเฉพาะการลงทุนของภาคเอกชน Countervailing Duties(CVD) ภาษีตอบโต้การอุดหนุนการส่งออก Country of Origin Labelling (COOL) ระเบียบว่าด้วยการปิดฉลากประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า ของสหรัฐอเมริกา

Cover Note เอกสารที่บริษัทประกันภัยออกให้ผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นหลักฐาน รับรองว่าสินค้าดังรายละเอียดที่ระบุอยู่ใน Cover Note จะได้รับการ คุ้มครองตามเงื่อนไขการประกันภัย และตามจำนวนเงินที่ระบุอยู่ใน Cover Note CPT

CRA

ข้อตกลงการส่งมอบของในทางการค้าระหว่างประเทศ ดูเพิ่มเติม Carriage Paid to ดูที่ Canada Revenue Agency 27

C


A Criterion of Change in Tariff Classification = CTC

C A Criterion of Change in Tariff Classification = CTC

เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านพิกัดฯ หมายถึง เกณฑ์แหล่งกำเนิด สิ น ค้ า ที่ ก ำหนดจากการเปลี่ ย นแปลงพิ กั ด ฯ ระหว่ า งพิ กั ด ฯของ วัตถุดิบที่นำเข้ากับพิกัดฯของสินค้าสำเร็จรูปที่ส่งออก นั่นคือความ แตกต่างของพิกัดฯ ที่เกิดจากการนำวัตถุดิบที่นำเข้าไปแปรสภาพ เป็นสินค้าสำเร็จรูปโดยผ่านขบวนการที่ซับซ้อน

CRO

ดูที่ Cumulative Rules of Origin

Cross Border Economic Zone เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อยู่บริเวณเกาะกงของกัมพูชา Cross - border Trade ความตกลงการค้าบริการระหว่างประเทศภายใต้กรอบ WTO ที่ผู้ให้ บริการและผู้รับบริการอยู่คนละเขตแดน เช่น การบริการโทรศัพท์ ทางไกลระหว่างประเทศ CTC CTH

ดูที่ A Criterion of Change in Tariff Classification ดูที่ Change of Tariff Heading

Cumulative Rules of Origin (CRO) กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าแบบสะสม ซึ่งอนุญาตให้ประเทศผู้ส่ง ออกสินค้าที่ใช้วัตถุดิบจากประเทศสมาชิก ASEAN อื่นสามารถนำ มูลค่าวัตถุดิบจากประเทศเหล่านั้นมาสะสมเพื่อให้ได้สัดส่วนมูลค่า วัตถุดิบที่มีแหล่งกำเนิดใน ASEAN รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคาสินค้า FOB 28


Currency Adjustment Factor (CAF)

Currency Adjustment Factor (CAF) ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น เป็นค่าใช้จา่ ย พิเศษที่เรียกเก็บเพิ่มเติม จากค่าระวางพื้นฐาน

Currency Option เอกสารแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศตามราคาและ เวลาที่ระบุไว้ Currency Swap วิธีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนโดยทำสัญญากำหนดอัตรา แลกเปลี่ยนปัจจุบันและสัญญาส่งมอบในอนาคต Custom Tariff Law กฎหมายว่าด้วยภาษีศุลกากร Customs Bond หนังสือค้ำประกันที่ผู้นำเข้าหรือผู้ซื้อขอให้ธนาคารของตนออกเพื่อ เป็นหลักประกันต่อกรมศุลกากร Customs Broker ตัวแทนออกของรับอนุญาต Customs Clearance การตรวจปล่อยทางศุลกากร Customs Escort Fees ค่าธรรมเนียมสินค้าที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษ Customs House Broker ตัวแทนบริษัทบริการด้านพิธีการศุลกากร 29

C


Customs Invoice

C Customs Invoice

ใบกำกับสินค้าที่ผู้รับประโยชน์ออกในแบบฟอร์มพิเศษของศุลกากร ตามข้อกำหนดของบางประเทศ เช่น ประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการคำนวณภาษีขาเข้าที่ปลายทาง

Customs Storage Fees ค่าเก็บรักษาสินค้าทัณฑ์บน Customs Union สหภาพศุลกากร เป็นการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในระดับที่ลึกและ กว้ า งกว่ า FTA ไม่ มี ก ำแพงภาษี ร ะหว่ า งกั น ประเทศสมาชิ ก ใน สหภาพศุลกากรเก็บภาษีศุลกากรในอัตราเดียวกัน สามารถส่งออก และนำเข้าสินค้าและบริการระหว่างกันได้อย่างเสรี CVD CY

ดูที่ Countervailing Duties ดูที่ Container Yard

CY/CFS เป็นอักษรย่อระบุลกั ษณะการขนส่งทางคอนเทนเนอร์แบบสหรัฐอเมริกา ดูเพิ่มเติม FCL/LCL CY/CY

เป็นอักษรย่อระบุลกั ษณะการขนส่งทางคอนเทนเนอร์แบบสหรัฐอเมริกา ดูเพิ่มเติม FCL/FCL

30


D/A D/O

D ดูที่ Document against Acceptance ดูที่ Delivery Order

D/P Sight ดูที่ Document against Payment Sight D/P Term ดูที่ Document against Payment Term DAF

DDFI DDP

ข้อตกลงการส่งมอบของในทางการค้าระหว่างประเทศ ดูเพิ่มเติม Delivered at Frontier ดูที่ Department of Domestic and Foreign Investment ข้อตกลงการส่งมอบของในทางการค้าระหว่างประเทศ ดูเพิ่มเติม Delivered Duty Paid 31

D


DDU

D

DDU

ข้อตกลงการส่งมอบของในทางการค้าระหว่างประเทศ ดูเพิ่มเติม Delivered Duty Unpaid

Deductive ราคาหักทอน เป็นการกำหนดราคาศุลกากร โดยระบบราคาแกตต์ วิธีหนึ่ง สำหรับสิ่งของที่นำเข้ามาแบบให้เปล่า หรือเป็นของที่ยืมเข้า มาใช้ชวั่ คราว หรือเช่า เช่าซือ้ มา เป็นต้น ไม่มกี ารซือ้ ขายเกิดขึน้ จริง และไม่เคยมีการนำเข้าของที่เหมือนกัน หรือคล้ายกันเข้ามาก่อน แต่หากว่ามีการนำเข้ามาขายต่อในประเทศไทย ก็ให้นำราคาขายต่อ มาหักทอนค่าใช้จ่ายต่างๆ Deferred Payment เป็นวิธีการขึ้นเงินที่ผู้รับประโยชน์ยื่นเพียง Shipping Document ต่อ ธนาคารที่ ก ำหนดไว้ โ ดยไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งใช้ ตั๋ ว แลกเงิ น หรื อ การที่ ธนาคารจ่ายตามสัญญาที่รับประกันการจ่ายเงินในภายหน้าโดยไม่ ต้องใช้ดร๊าฟท์ Deferred Payment Undertaking ใบรับประกันการจ่ายเงินในวันข้างหน้า Delivered at Frontier ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบต้องนำของผ่านพิธีการศุลกากรขาออก และ ส่งมอบของ ณ จุดผ่านแดนทีร่ ะบุไว้ ก่อนถึงเขตศุลกากรของประเทศ ที่ติดต่อกัน Delivered Duty Paid ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบในการส่งมอบของ ณ สถานที่ที่ระบุชื่อไว้ใน ราชอาณาจักร รวมถึงความเสี่ยงภัยและค่าใช้จ่าย ตลอดทั้งค่าภาษี 32


Delivered Duty Unpaid

ค่าอากร และค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งมอบของดังกล่าว และการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าด้วย

Delivered Duty Unpaid ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบในการส่งมอบของ ณ สถานที่ที่ระบุไว้ ใน ราชอาณาจักร โดยผู้ขายต้องรับภาระค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงภัย ทั้งปวงในการส่งของนั้น ตั้งแต่ประเทศผู้ขายจนถึงสถานที่ดังกล่าว แต่ไม่รวมค่าอากร ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมทางราชการอันเนื่อง จากการนำของเข้า รวมทัง้ ค่าใช้จา่ ยในการผ่านพิธกี ารศุลกากรขาเข้า สำหรับผู้ซื้อจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และความเสี่ยงภัยที่ เกิดจากผู้ซื้อไม่สามารถนำของออกจากศุลกากรได้ทันเวลา Delivered Ex Quay ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบในการส่งมอบของ โดยต้องขนของขึ้นจาก เรือมาวางไว้บนท่าเรือ ณ ท่าปลายทางที่ระบุชื่อไว้ และรับผิดชอบ ความเสี่ยงภัยทั้งหมดในการส่งมอบของดังกล่าว ผู้ซื้อจะต้องผ่าน พิธีการศุลกากรขาเข้า รวมทั้งชำระค่าภาษี ค่าอากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Delivered Ex Ship ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบในการส่งมอบของจนถึงเวลาที่เรือบรรทุก ของเดินทางมาถึงท่าปลายทางที่ระบุชื่อไว้ แต่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการ ศุลกากรขาเข้า บรรดาค่าใช้จ่ายตลอดจนความเสี่ยงภัยที่เกี่ยวข้อง กับการนำของมาส่ง ณ ท่าปลายทางที่ระบุชื่อไว้นั้นเป็นของผู้ขาย ทั้งสิ้น Delivery Order ใบสั่งปล่อยสินค้า ซึ่งจะออกโดยบริษัทขนส่งที่ Terminal ปลายทาง โดยการอ้างอิงจากคำสัง่ และข้อมูลของเอกสารขนส่งที่ Carrier ต้นทาง ออกมา 33

D


Delivery Order Fee

D

Delivery Order Fee ค่าธรรมเนียมออกใบสั่งปล่อยสินค้า Delivery Terms ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้า Demurrage Charge ค่าเสียเวลาในการใช้ตู้ขณะที่วางตู้อยู่ในท่าเรือ, ค่าใช้จ่ายหรือค่าปรับ จากการขนถ่ายล่าช้า Department of Domestic and Foreign Investment (DDFI) คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของลาวมีหน้าที่บริหารนโยบายและ พิจารณาอนุมัติโครงการลงทุนทุกประเภท รวมทั้งรับผิดชอบด้านเงิน กู้และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ DEQ

DES

ข้อตกลงการส่งมอบของในทางการค้าระหว่างประเทศ ดูเพิ่มเติม Delivered Ex Quay ข้อตกลงการส่งมอบของในทางการค้าระหว่างประเทศ ดูเพิ่มเติม Delivered Ex Ship

Detention Charge ค่าเสียเวลาในการใช้ตู้ ขณะที่ตู้วางอยู่นอกท่าเรือ Disbursement ค่าทดรองจ่าย 34


Discharge Port

Discharge Port ข้อความที่ระบุลักษณะการขนส่งทางคอนเทนเนอร์ หมายถึง การส่ง สินค้าที่ปลายทาง Discharging การขนถ่ายสินค้าออกจากยานพาหนะ

Discrepancies คือ การดำเนินการเอกสารส่งออกที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ L/C หรือ รายละเอียดของสินค้าที่แสดงในเอกสารส่งออกทั้งหมดไม่ตรง กับ L/C เป็นเหตุให้ธนาคารของผู้ซื้อหรือผู้ซื้อปฏิเสธการจ่ายเงิน Discrepancy หนังสือแจ้งการตรวจพบข้อผิดพลาดในเอกสาร Document Against Acceptance การส่งมอบเอกสารเมือ่ มีการรับรองว่าจะชำระเงิน - เป็นเงือ่ นไขในการเรียกเก็บเงินจากผูน้ ำเข้าทีผ่ สู้ ง่ ออกจะต้องระบุไว้ ในตัว๋ เรียกเก็บ B/C - คำสั่งที่ผู้ส่งออกกำหนดเวลาในการเก็บเงิน โดยมอบสิทธิการ ครอบครองสินค้าให้ผนู้ ำเข้า Document against Payment การส่งมอบเอกสารเมื่อมีการชำระเงิน Document against Payment Sight - เป็นเงื่อนไขในการเรียกเก็บเงินจากผู้นำเข้าที่ผู้ส่งออกระบุไว้ในตั๋ว เรียกเก็บ B/C 35

D


Document against Payment Term (D/P Term)

- เป็นคำสั่งที่ผู้ส่งออกต้องแจ้งให้ธนาคารที่ตนใช้บริการทราบถึง เงือ่ นไขในการเรียกเก็บเงินทันที ก่อนส่งมอบเอกสารให้ผนู้ ำเข้าไป รับสินค้า

D

Document against Payment Term (D/P Term) - เป็นเงือ่ นไขในการเรียบเก็บเงินจากผูน้ ำเข้าทีผ่ สู้ ง่ ออกต้องระบุไว้ใน ตัว๋ เรียกเก็บ B/C - เป็นคำสัง่ ทีผ่ สู้ ง่ ออกกำหนดเวลาในการเก็บเงิน โดยทีผ่ สู้ ง่ ออกยังมี สิทธิในการครอบครองสินค้า Drawer

ผู้สั่งจ่าย

36


e-Certificate การออกใบรับรองแบบอิเล็กทรอนิกส์

E

e-Commerce การค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Customs ศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบการให้บริการผ่านพิธีการศุลกากร ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องใช้เอกสาร (Paperless) e-Export ระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร เป็นระบบที่ กำหนดให้การผ่านพิธีการศุลกากรในการส่งออกไม่ต้องใช้เอกสารที่ เป็นกระดาษยื่นต่อกรมศุลกากร e-Freezone เขตปลอดอากรอิเล็กทรอนิกส์ โดยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออก e-Licensing การออกใบอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์

37

E


Early Harvest Scheme

E

Early Harvest Scheme รายการสินค้าเร่งลดภาษี ในกรอบความตกลงว่าด้วยการจัดตั้ง FTA ไทย-อินเดีย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2546 East - West Economic Corridor (EWEC) เส้นทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก เป็นเส้นทางตามแผน พัฒนาเศรษฐกิจในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ้ โขง เพือ่ เชือ่ มโยงพืน้ ทีท่ างฝัง่ ตะวันตกจากทะเลอันดามันกับพืน้ ทีท่ างฝัง่ ตะวันออกด้านทะเลจีนใต้ ECHA

ดูที่ European Chemical Agency

Economic and Monetary Union (EMU) สหภาพเศรษฐกิ จ และการเงิ น ยุ โ รป จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ดำเนิ น การให้ สหภาพยุโรปได้มีระบบเศรษฐกิจการเงิน และการคลังเป็นหนึ่งเดียว Economic Cooperation Strategy ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยไทย สหภาพพม่า ลาว และกัมพูชา ได้ร่วมลงนามในปฏิญญาพุกาม เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2546 เพื่อสนับสนุนให้การค้าชายแดนระหว่างกันเติบโตยิ่งขึ้น Economic Union สหภาพเศรษฐกิจ เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงกว่า ตลาดร่วมมีการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจเป็นแบบแผนเดียวกัน มีระบบเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังเป็นหนึ่งเดียว มีการใช้เงิน สกุลเดียวกันคือ “เงินยูโร” ดังเช่น สหภาพยุโรป (EU) Economic Zone เขตเศรษฐกิจ 38


ECS EDC EEZ EFSA EFTA EHS

ECS

ดูที่ Economic Cooperation Strategy

E ดูที่ European Distribution Center ดูที่ Exclusive Economic Zone ดูที่ European Food Safety Authority ดูที่ European Free Trade Association ดูที่ Early Harvest Scheme

Emission Regulations กฎหมายควบคุมมลภาวะของรัฐบาลชิล ี EMU

ดูที่ Economic and Monetary Union

Environment and Food Bureau สำนักงานอาหาร และสิ่งแวดล้อมของฮ่องกง EPZ

ดูที่ Export Processing Zone 39


Equivalent Electronic Message

Equivalent Electronic Message ข้อความทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้ได้เสมือนกัน

E

Ethylene Scavenging บรรจุภัณฑ์แอ็กทีฟชนิดหนึ่ง ที่ช่วยลดปริมาณเอทิลีน เพื่อชะลอการ สุกของผักและผลไม้ EU Enlargement การขยายสมาชิกใหม่ของสหภาพยุโรป European Chemical Agency (ECHA) องค์การจัดการสารเคมีแห่งสหภาพยุโรป ทำหน้าที่กำกับดูแลในส่วน ที่ เ กี่ ย วกั บ การจดทะเบี ย น การประเมิ น ผล การจำกั ด และการ อนุญาต ใช้สารเคมี ซึ่งผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกไทยที่จะส่งสินค้าไป EU ต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าสินค้าของตนมีสารเคมี ที่จดทะเบียน ไว้แล้วหรือยัง มิฉะนั้นจะส่งออกไป EU ไม่ได้ The European Commission คณะกรรมาธิการยุโรป European Distribution Center (EDC) ศูนย์กลางการกระจายสินค้าของยุโรป European Food Safety Authority (EFSA) หน่วยงานด้านความปลอดภัยของอาหารแห่งสหภาพยุโรป European Free Trade Association (EFTA) สมาคมการค้าเสรียุโรป ประกอบด้วย สมาชิก 4 ประเทศ ได้แก่ ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ และลิกเตนสไตน์ 40


EWEC

EWEC

เส้นทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก - ตะวันตก ดูเพิ่มเติม East - West Economic Corridor

Ex Works คือข้อตกลงการส่งมอบของในทางการค้าระหว่างประเทศที่ผู้ขายรับ ภาระน้อยที่สุด ผู้ขายส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ณ สถานที่ของผู้ขาย เอง เช่น โรงงาน หรือโรงพักสินค้า ฯลฯ ผู้ขายจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ต่อสินค้าที่ส่งมอบนั้นอีก ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับภาระการดำเนินการและ ค่าใช้จา่ ยรวมทัง้ ความเสีย่ ง หลังจากรับมอบสินค้าแล้ว เช่น การผ่าน พิธีการขาออก การขนของขึ้นยานพาหนะ เป็นต้น Excise Taxes ภาษีสรรพสามิต Exclusive Economic Zone (EEZ) นิคมอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์นำ้ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล เวียดนาม Export Processing Zone (EPZ) เขตอุตสาหกรรมผลิตเพื่อการส่งออก Export Quotation การจัดทำหนังสือเสนอการขาย EXW

ดูที่ EX Works

41

E


42


F.P.A. FAS

FCA FCL

F ดูที่ Free From Particular Average ข้อตกลงการส่งมอบของในทางการค้าระหว่างประเทศ ดูเพิ่มเติม Free Alongside Ship ดูที่ Free Carrier ดูที่ Full Container Load

FCL/FCL หรือ CY/CY เป็นอักษรย่อระบุลกั ษณะการขนส่งระบบคอนเทนเนอร์แบบยุโรป FCL หรือ CY ลักษณะตัวแรก หมายถึง ต้นทางที่ผู้ส่งออก นำตูค้ อนเทนเนอร์ไปบรรจุสนิ ค้าเองจนเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงส่งมอบตู้ นัน้ ให้กบั บริษทั เรือทีท่ า่ เรือต้นทาง FCL หรือ CY ลักษณะหลัง หมายถึง ปลายทางทีร่ ะบุให้ผนู้ ำ เข้านำตูค้ อนเทนเนอร์ไปเปิด และนำสินค้าออกเองที่โกดังของผูน้ ำเข้า การขนส่งลักษณะนีท้ างบริษทั เรือจะไม่รบั ผิดชอบในการตรวจนับสินค้า หากสินค้าขาดจำนวน เพราะบริษทั เรือไม่ได้มกี ารตรวจนับสินค้า 43

F


FCL/LCL หรือ CY/CFS

F

FCL/LCL หรือ CY/CFS เป็นอักษรย่อระบุลกั ษณะการขนส่งระบบคอนเทนเนอร์แบบยุโรป FCL หรือ EY ลักษณะตัวแรก หมายถึงผูส้ ง่ ออกต้นทางนำตู้ คอนเทนเนอร์ไปบรรจุสินค้าเองที่โกดังจนเสร็จเรียบร้อย แล้วจึงส่ง มอบตูน้ นั้ ให้กบั บริษทั เรือทีท่ า่ เรือต้นทาง LCL หรือ CFS ลักษณะตัวทีส่ อง หมายถึง ปลายทาง เมือ่ สินค้าถึงปลายทาง ผูน้ ำเข้าจะรับมอบสินค้าจากโกดังท่าเรือปลายทาง โดยทีบ่ ริษทั เรือเป็นผูน้ ำสินค้าออกจากตูม้ าเก็บรักษาไว้ FDI Inflows ดูที่ Foreign Direct Investment Inflows The Federal Agency for Technical Regulations หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องมาตรฐานสินค้าของรัสเซีย Feeder Road ถนนสายรองหรือเส้นทางสายรอง FI FIC FILO

ดูที่ Free In ดูที่ The Union of Myanmar Foreign Investment Commission ดูที่ Free In Liner Out

44


Financial Management Law

Financial Management Law กฎหมายงบประมาณประจำปีของกัมพูชาที่จะกำหนดช่วงเวลาการ ให้สิทธิประโยชน์ในโครงการลงทุนแต่ละประเภทต่างกัน FIO

F

ดูที่ Free In and Out

FIPB (อินเดีย) ดูที่ Foreign Investment Promotion Board FIRB

ดูที่ Foreign Investment Review Board

Flat Rack Container ดูที่ Platform Based Container FLT FOB

ดูที่ Full Liner Term ข้อตกลงการส่งมอบของในทางการค้าระหว่างประเทศ ดูเพิ่มเติม Free on Board

The Food and Drugs Regulations ข้อกำหนดเกี่ยวกับอาหารและยาของฮ่องกง Food and Environmental Hygiene Department กรมอาหารและสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมของฮ่องกง เป็นหน่วยงานที่ ดูแลการนำเข้าเนื้อสัตว์ของฮ่องกง 45


Food Sanitation Law

Food Sanitation Law กฎหมายว่าด้วยสุขอนามัยอาหารของญี่ปุ่นที่มีข้อกำหนดต่างๆ เพื่อ ความปลอดภัยของผู้บริโภค

F

Food Standards Agency (FSA) สำนักงานมาตรฐานอาหารของสหราชอาณาจักร Foreign Currency Packing Credit การขอสินเชื่อจากธนาคาร เพื่อจัดเตรียมสินค้าโดยใช้ Order หรือ Contract หรือ L/C ส่งออกเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจากผู้สั่งซื้อ เป็นหลักฐานในการขอกู้ Foreign Direct Investment Inflows (FDI Inflows) เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหลเข้า Foreign Investment Promotion Board (FIPB) คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติของอินเดีย Foreign Investment Review Board (FIRB) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของต่างชาติของออสเตรเลีย Form AISP Thailand หนังสือรับรองถิน่ กำเนิดสินค้าจากราชอาณาจักรกัมพูชา สหภาพพม่า หรือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Form D

ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (C/O) ที่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาลของ ประเทศสมาชิก ASEAN ที่ส่งออก

46


Forward Contract

Forward Contract สัญญาประกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้า Forward Contract - Bought สัญญาที่ธนาคารจะรับซื้อเงินตราต่างประเทศภายในวันที่ซึ่งกำหนด ไว้ล่วงหน้า Forward Contract - Sold สัญญาที่ธนาคารจะขายเงินตราต่างประเทศภายในวันที่กำหนดไว้ ล่วงหน้า Free Carrier ข้อตกลงการส่งมอบของในทางการค้าระหว่างประเทศ ผู้ขายต้อง ดำเนินการพิธีการศุลกากรขาออกจนเสร็จสิ้น แล้วส่งมอบของให้อยู่ ในความรับผิดชอบของผู้รับขนส่ง ณ สถานที่ส่งมอบของซึ่งผู้ซื้อเป็น ผู้กำหนด Free From Particular Average การประกันภัยที่จะคุ้มครองความสูญเสียของสินค้าตาม Invoice ทั้งหมด ถ้าเสียหายบางส่วนจะไม่ได้รับความคุ้มครอง Free In and Out (FIO) ค่าระวาง ทีค่ ดิ ค่าใช้จา่ ยเฉพาะการขนส่งสินค้าจากต้นทางไปปลายทาง ส่วนค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายสินค้าลงเรือ และขึ้นจากเรือผู้ว่าจ้างต้อง จัดการเอง

47

F


Free In Liner Out (FILO)

Free In Liner Out (FILO) ค่าระวาง ที่รวมค่าใช้จ่ายการขนส่งสินค้าจากต้นทางไปปลายทาง และค่าขนถ่ายสินค้าขึ้นจากเรือ

F

Free on Board ข้อตกลงการส่งมอบของในทางการค้าระหว่างประเทศ ผู้ขายมีภาระ รับผิดชอบ ต้องส่งมอบของลงเรือ ณ ท่าส่งออกที่ได้ระบุไว้ รวมทั้ง ผ่านพิธีการและเสียภาษีส่งออก ส่วนผู้ซื้อจะต้องรับภาระค่าใช้จ่าย ทั้งหมด รวมทั้งความเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือสูญหายของของที่ เกิดขึน้ รวมทัง้ ดำเนินการจัดหาใบอนุญาตนำเข้า ผ่านพิธกี ารศุลกากร และเสียภาษีนำเข้าเอง Free Trade Area (FTA) เขตการค้าเสรี เป็นการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของสองประเทศที่เรียกว่า ทวิภาคี (Bilateral Agreement) หรืออาจเป็น 3, 4 หรือ 5 ประเทศ หรืออาจเป็นทั้งภูมิภาคที่เรียกว่าพหุภาคี (Multilateral Agreement) เป้าหมายเพื่อลดภาษีศุลกากรระหว่างกันภายในกลุ่มให้เหลือน้อย ที่สุด หรือเป็น 0% Free Zone (FZ) เขตปลอดอากร เขตพืน้ ทีท่ กี่ ำหนดไว้สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจกรรมอืน่ ทีเ่ ป็นประโชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ โดยของที่นำเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากร ตามที่กฎหมายบัญญัติ Freely Available L/C L/C ที่สามารถขึ้นเงินที่ใดก็ได้โดยอิสระ

48


Freight Charge ค่าระวางสินค้าที่นำไปแสดง

Freight Charge

Freight Collect การเก็บค่าระวางปลายทาง คือ การชำระค่าระวางเมื่อสินค้าไปถึง ปลายทางแล้ว Freight Prepaid ผู้ขายจ่ายค่าระวางแล้ว Freight Rate ค่าระวาง หมายถึง ค่าบริการในการใช้บริการขนส่ง Freight to Collect ผู้ซื้อจะต้องถูกเรียบเก็บที่ปลายทาง FSA FTA

ดูที่ Food Standards Agency ดูที่ Free Trade Area

Full Container Load (FCL) ตู้ FCL หมายถึง ตู้บรรจุสินค้าที่มีเจ้าของเพียงคนเดียว Full Liner Term (FLT) ค่าระวางที่รวมค่าใช้จ่ายการขนถ่ายสินค้าลงเรือ การขนส่งสินค้าไป ยังปลายทาง และขนถ่ายสินค้าขึ้นจากเรือ

49

F


Full Restaurant

Full Restaurant ร้านอาหารเต็มรูปแบบ

F

FZ

ดูที่ Free Zone

50


G Garment Transport System วิธีการผลิตโดยใช้สายพานลำเลียงในการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป GATT

ดูที่ General Agreement on Tariffs and Trade ดูเพิ่มเติม GATT Valuation Agreement

GATT Valuation Agreement ระบบราคาแกตต์ คือ การตีราคาของที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดย ยึดราคาที่ผู้ซื้อจ่ายให้จริงกับผู้ขาย หรือผู้ผลิตในต่างประเทศ GCC GDP

ดูที่ Gulf Cooperation Council ดูที่ Gross Domestic Product

Geared Containership เรือคอนเทนเนอร์แบบมีอุปกรณ์ยกขนติดตั้งบนเรือ Gearless Full Container Ship เรือคอนเทนเนอร์แบบไม่มีอุปกรณ์ยกขนติดตั้งบนเรือ 51

G


General Agreement on Tariffs and Trade

General Agreement on Tariffs and Trade ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า General Food อาหารทั่วไป

G General Product Safety Directive

ระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยโดยทั่วไปของสินค้าของ EU

Generalized System of Preference (GSP) สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป Genetically Modified Organisms การตัดต่อทางพันธุกรรม เป็นเทคนิคการดัดแปลงหรือตัดต่อสารพันธุกรรมจนทำให้สงิ่ มีชวี ติ รวมทัง้ พืช และสัตว์มคี ณ ุ สมบัตเิ พิม่ เติมหรือ แตกต่างไปจากเดิม เช่น โตเร็วขึน้ ทนทานต่อโรคและแมลงมากขึน้ Geographical Indication (GI) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Geotech

สิ่งทอเทคนิคทางธรณี

German Patent and Trademark Office (GPTO) สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าเยอรมนี GHS

ดูที่ Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 52


GI

GI

ดูที่ Geographical Indication

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) ระบบสากลการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมี เป็นระบบ การจัดกลุ่มสารเคมี การติดฉลาก และการแสดงรายละเอียดบน เอกสารข้อมูลความปลอดภัย GMOs GMS

ดูที่ Genetically Modified Organisms ดูที่ Greater Mekong Subregion

Good Compliance Processors ระบบการปฏิบัติตามกฎที่ดีของแคนาดาเพื่อลดปริมาณการตรวจ สอบคุณภาพสินค้า GPTO (เยอรมัน) ดูที่ German Patent and Trademark Office Greater Mekong Subregion (GMS) อณุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ้ โขง Green Line ใบขนสินค้าขาเข้าที่ไม่ตอ้ งตรวจสอบพิธกี าร Gross Domestic Product ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 53

G


Gross Weight

Gross Weight น้ำหนักรวมของสินค้าและหีบห่อรวมทัง้ เครือ่ งช่วยในการบรรจุทงั้ หมด เช่นไม้รองพืน้ Pallets มีหน่วยเป็น “กิโลกรัม” GSP

G GTS

ดูที่ Generalized System of Preference ดูที่ Garment Transport System

Gulf Cooperation Council (GCC) คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ ประกอบด้วยสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ บาห์เรน คูเวต โอมาน กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย และ สหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์ (UAE)

54


H HACCP

ดูที่ Hazard Analysis and Critical Control Point

Halal Food หมายถึง อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนา อิสลามให้มุสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้ กล่าวคือ เป็นอาหารที่ได้ ผ่านกรรมวิธีในการทำ ผสม ปรุง ประกอบ หรือแปรสภาพตามศาสน บัญญัต ิ HARL

ดูที่ Home Appliances Recycling Law

Haulage การขนส่งสินค้าจากต้นทางไปปลายทาง Hazard Analysis and Critical Control Point ระบบวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤติทตี่ อ้ งควบคุม เพือ่ ป้องกันอันตราย ทีเ่ กิดจากเชือ้ โรค สารพิษ และวัตถุแปลกปลอมทีอ่ าจตกค้างในอาหาร Hazard Analysis and Critical Control Point System (HACCP) เป็นระบบการจัดการเพือ่ ความปลอดภัยของอาหารโดยใช้การควบคุมจุด วิกฤติที่ต้องควบคุม (CCP) ของการผลิต โดยยึดหลักเกณฑ์ตาม 55

H


Hazardous Products Act

โครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex) เป็นการสร้างความ มัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริโภคในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และเป็นประโยชน์ กับผูส้ ง่ ออกเพือ่ ลดการกีดกันทางการค้า

H

Hazardous Products Act กฎหมายว่าด้วยอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้สินค้า ที่กำหนดขึ้นเพื่อ คุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค Hide Container ตู้บรรทุกหนังเค็ม เป็นตู้คอนเทอนเนอร์ที่ มีลกั ษณะคล้ายกับตูส้ นิ ค้าแห้ง หรือสินค้า ทั่วไป แต่ผนังและพื้นภายในจะเคลือบ ด้วยสารพิเศษ ทีจ่ ะไม่ดดู ซึมกลิน่ และทน ต่อการกัดกร่อนของน้ำเกลือ ใช้บรรทุกหนังสัตว์ดองเกลือ ทีม่ กี ลิน่ แรง และมีการคายน้ำเกลือออกมาตลอดเวลา เมือ่ นำสินค้าออกจากตู้ สารที่ เคลือบผนังและพืน้ จะช่วยให้การทำความสะอาดตู้ได้งา่ ยขึน้ High Cube Container ตู้สูงหรือจัมโบ้ เป็นตู้คอนเทนเนอร์เหมือน กับตู้แห้งหรือสินค้าทั่วไป แต่จะมีความสูง เพิ่มขึ้น 1 ฟุต จากความสูง 8 ฟุต 6 นิ้ว เป็น 9 ฟุต 6 นิ้ว ใช้ สำหรับบรรจุสินค้าทั่วไปที่ต้องการให้ได้ปริมาตรมากขึ้น Home Appliances Recycling Law (HARL) กฎหมายรีไซเคิลเครื่องใช้ในครัวเรือนของญี่ปุ่น Home - Cooked Food อาหารที่ปรุงในครัวเรือน 56


Hometech

Hometech สิ่งทอเทคนิคสำหรับเครื่องเรือน House Air Waybill ใบตราส่งสินค้าทางอากาศที่ออกโดยบริษัทนายหน้าขาย Freight ที่ รับส่งสินค้าจากหลายบริษัทมารวมส่งไว้ด้วยกัน Household Goods Quality Labeling Law กฎหมายว่าด้วยการติดฉลากสินค้าอุปโภคบริโภคของญีป่ นุ่ ทีก่ ำหนด ให้ตดิ ฉลากสินค้าเพือ่ แสดงข้อมูลต่างๆ เช่น ชือ่ สินค้า ข้อควรระวังใน การใช้ ชือ่ และทีอ่ ยูข่ องผูผ้ ลิต เป็นต้น Humidity Control บรรจุภณ ั ฑ์แอ็กทีฟชนิดหนีง่ ทีค่ วบคุมความชืน้ ไม่ให้ผกั ผลไม้ และ ดอกไม้ คายน้ำมากเกินไป

57

H


58


IATA ICC ICD

I ดูที่ International Air Transport Association ดูที่ International Chamber of Commerce ดูที่ Inland Container Depot

Identical Goods ราคาซือ้ ขายของทีเ่ หมือนกัน เป็นวิธหี นึง่ ในการกำหนดราคาศุลกากร โดยระบบราคา GATT เป็นการกำหนดราคาของที่ให้เปล่าไม่มีการ ซื้อขายเกิดขึ้นจริง หรือเป็นของที่ยืมเข้ามาใช้ชั่วคราว หรือเช่า เช่าซื้อมา เป็นต้น โดยการตรวจสอบราคาซื้อขายของที่เหมือนกันที่ ศุลกากรเคยยอมรับแล้วก็ให้ใช้ราคานั้นเป็นราคาศุลกากร ILO IMO

ดูที่ International Labour Organization ดูที่ International Maritime Organization

59

I


Import Declaration Detail Permit

Import Declaration Detail Permit ข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในส่วนใบอนุญาต Import Licence ใบอนุญาตนำสินค้าเข้า

I

Import Permit ใบอนุญาตนำเข้า INCOTERMS ดูที่ International Commercial Terms India- Thailand Free Trade Area ความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างไทย - อินเดีย Indian Standards Institution Mark เครื่องหมายรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมของอินเดีย Indigenous Materials เฟอร์นิเจอร์ทำจากวัสดุธรรมชาติ Industech สิ่งทอเทคนิคทางอุตสาหกรรม Inland Container Depot (ICD) สถานที่ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าเข้าตู้ หรือ แยกสินค้าจากตู้ ที่อยู่นอก ท่าเรือ โดยได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร แบ่งออกเป็น 1. โรงพักสินค้าเพื่อตรวจของขาเข้า และบรรจุของขาออกที่ขนส่ง ด้วยตู้คอนเทนเนอร์ นอกเขตทำเนียบท่าเรือ (รพท.) 60


Inspection Certificate

2. สถานที่ตรวจและบรรจุสินค้า เข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก (สตส.)

Inspection Certificate ใบรับรองคุณภาพของสินค้า หรือใบสำคัญแสดงการตรวจสอบสินค้า เป็นเอกสารที่สถาบันตรวจสอบคุณภาพสินค้าเป็นผู้ออกเพื่อรับรอง คุณภาพ น้ำหนัก และสภาพของสินค้าที่ตรวจสอบ

I

Inspection of Goods การตรวจสอบสินค้า Inspectorate of Food Hygiene and Safety เป็นหน่วยงานของเวียดนามทีท่ ำหน้าทีต่ รวจสอบมาตรฐานสุขอนามัย และความปลอดภัยของอาหาร Insulated Container ตู้ ฉ นวน เป็ น ตู้ ค อนเทนเนอร์ ที่ ควบคุ ม อุณหภูมิ มีลกั ษณะแบบตูท้ วั่ ไป แต่ภายใน บุด้วยแผ่นโฟมทุกด้าน เพื่อป้องกันไม่ให้ ความร้อนจากภายนอกแผ่เข้าไปในตู้ หรือ ป้องกันไม่ให้อุณหภูมิภายในตู้เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมินอกตู้อย่าง รวดเร็ว ส่วนมากจะใส่ น้ำแข็งไว้ในตูเ้ พือ่ ให้เกิดความเย็นตามทีต่ อ้ งการ เพือ่ ยืดอายุของสินค้า ใช้บรรทุกผักและผลไม้สดบางชนิด Insurance Certificate ใบรับรองการประกันภัย Insurance Declaration ใบแจ้งให้ความคุ้มครองการประกันภัย 61


Insurance Policy

Insurance Policy กรมธรรม์ประกันภัย International Air Transport Association (IATA) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

I

International Chamber of Commerce (ICC) สภาหอการค้าระหว่างประเทศ International Commercial Terms (INCOTERMS) ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ ทีก่ ำหนดโดยหอการค้า ระหว่างประเทศ เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายนำมาระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายที่ ต้องปฏิบตั ติ อ่ กัน อีกทัง้ เพือ่ กำหนดภาระค่าใช้จา่ ยและความเสีย่ งของ แต่ละฝ่ายให้แน่นอน ประกอบด้วยข้อตกลง 13 ข้อ คือ EXW (Ex Works) FCA (Free Carrier) FAS (Free Alongside Ship) FOB (Free on Board) CFR (Cost and Freight) CIF (Cost, Insurance and Freight) CPT (Carriage Paid to) CIP (Carriage Insurance Paid to) DAF (Delivered AT Frontier) DES (Delivered Ex Ship) DIQ (Delivered Ex Quary) DDU (Delivered Duty Unpaid) DDP (Delivered Duty Paid) International Labour Organization องค์การแรงงานระหว่างประเทศ International Maritime Organization (IMO) องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานที่ดูแลและจัดการ เกีย่ วกับการเดินเรือระหว่างประเทศของไทย มีหน้าทีอ่ อกกฎระเบียบ 62


International Organization for Standardization (ISO)

และข้อปฏิบัติต่างๆ ให้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย เพื่อกำกับดูแล และควบคุมการจัดการขนส่งทางทะเล International Organization for Standardization (ISO) องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน International Payment Terms ข้อตกลงในการชำระเงินระหว่างประเทศ International Sugar Organization (ISO) องค์การน้ำตาลทรายระหว่างประเทศ INTERPAYTERMS ดูเพิ่มเติม International Payment Terms Investment License ใบอนุญาตลงทุน Irrevocable L/C L/C ประเภทที่เพิกถอนไม่ได้ แต่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ แต่ต้อง ได้รับความยินยอมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อน ISI Mark ดูที่ Indian Standards Institution Mark ISO

ดูที่ International Organization for Standardization

Isolation ดูเพิ่มเติม Isomer Separation 63

I


Isomer Separation

Isomer Separation การแยกสารที่มีสูตรโมเลกุลเหมือนกัน Issuing Bank ธนาคารที่ออก L/C ตามคำขอของผู้นำเข้าหรือผู้ซื้อ ให้จ่ายเงินแก่ ผู้ขายไปก่อน

I

ITFTA

ดูที่ India - Thailand Free Trade Area

64


J Japan Bank for International Cooperation (JBIC) ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น Japan International Cooperation Agency (JICA) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น Japan Thailand Economic Partnership Agreement ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 Japanese Industrial Standards (JIS) มาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น JBIC JICA JIS JTEPA

ดูที่ Japan Bank for International Cooperation ดูที่ Japan International Cooperation Agency ดูที่ Japanese Industrial Standards ดูที่ Japan Thailand Economic Partnership Agreement 65

J


66


K

Kimberley Process องค์กรนานาชาติทจี่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยกลุม่ อุตสาหกรรมเพชรทัว่ โลกทัง้ หมด 52 ประเทศ เพื่อกำหนดแนวทางและจัดตั้งระบบการออกใบรับรอง สำหรับเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นที่ ยอมรับของนานาชาติ Kimberley Process Certificate ใบรับรองการนำเข้าหรือส่งออกเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไนหรือเพชรดิบ (Rough Diamond) สำหรับการนำเข้า และส่งออกทุกครั้ง Kosher Food อาหารโคเชอร์ คืออาหารตามพระบัญญัติ (Torah) กำหนดให้ชาวยิว ผูน้ บั ถือศาสนายูดาห์ รับประทานอาหารทีท่ ำจากวัตถุดบิ ทีถ่ กู ต้องตาม หลักศาสนา ซึง่ ประกอบด้วย เนือ้ จากสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมทีเ่ คีย้ วเอือ้ ง หรือสัตว์มีเท้าเป็นกีบยกเว้นหมู ปลามีครีบและเกร็ด ผักและผลไม้ที่ ไม่มหี นอนและแมลงสัตว์ปกี บางชนิด เนยที่ได้จากการตกตะกอนด้วย เชือ้ จุลนิ ทรีย์ และผลิตภัณฑ์นม ห้ามนำนมหรือเนยมาปรุงแต่งร่วมกับเนือ้ สัตว์ ห้ามนำเครือ่ งครัว ภาชนะ และเครือ่ งจักรต่างๆ สำหรับประกอบอาหาร โคเชอร์มาใช้ประกอบอาหารชนิดอืน่ KP Certificate ดูที่ Kimberley Process Certificate 67

K


68


L

L/C Expired การนำเอกสารมายื่นขายหลังจากวันที่กำหนดไว้

LCL/FCL หรือ CFS/CY อักษรย่อระบุลักษณะการขนส่งระบบคอนเทนเนอร์แบบยุโรป LCL หรือ CFS ลักษณะตัวแรก หมายถึง ต้นทาง ทีผ่ สู้ ง่ ออก นำสินค้ามาส่งมอบให้บริษทั เรือทำการบรรจุตทู้ ที่ า่ เรือต้นทาง จำนวน สินค้าอาจจะมีนอ้ ยกว่าที่บรรจุให้เต็มตู้ หรือบรรจุทีละหลายๆ ตู้ก็ได้ FCL หรือ CY ลักษณะตัวหลัง หมายถึง ปลายทางที่ระบุให้ ผู้นำเข้านำตู้คอนเทนเนอร์ไปเปิดและนำสินค้าออกเองที่โกดังของ ผู้นำเข้า LCL/LCL หรือ CFS/CFS อักษรย่อระบุลักษณะการขนส่งระบบคอนเทนเนอร์แบบยุโรป LCL (CFS) ตัวแรก หมายถึง ต้นทาง กล่าวคือ ผูส้ ง่ ออกนำ สินค้ามาบรรจุตทู้ ที่ า่ เรือต้นทาง โดยทีบ่ ริษทั เรือจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบใน การบรรจุ จำนวนสินค้าอาจน้อยกว่าทีจ่ ะบรรจุให้เต็มตูห้ รือทีละหลายๆ ตูก้ ็ได้ LCL (CFS) ตัวทีส่ อง หมายถึง ปลายทางผูน้ ำเข้าจะรับมอบ สินค้าจากโกดังท่าเรือปลายทาง ซึง่ บริษทั เรือได้นำสินค้าออกจากตูม้ า เก็บรักษาไว้

69

L


LDC

LDC

ดูที่ Least Developed Countries

Late Shipment การส่งสินค้าช้ากว่าวันที่กำหนดไว้ Latest Shipment Date กำหนดวันสุดท้ายที่ผู้ส่งออกจะต้องส่งสินค้าลงเรือ

L

The Law on Foreign Investment กฎหมายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศของรัสเซีย ออกมาเพือ่ ส่ง เสริมและดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนเพิ่มมากขึ้น โดยให้ สิทธิประโยชน์ดา้ นการลงทุนเท่าเทียมกับนักลงทุนท้องถิน่ ทุกประการ Laytime Calculation การคำนวณเวลาทำงาน Least Developed Countries กลุ่มประเทศที่มีระดับการพัฒนาน้อยที่สุด Less - Than Container Load (LCL) ตู้ LCL หมายถึง ตู้บรรจุสินค้า ที่มีเจ้าของสินค้าหลายคน Letter of Indemnity หนังสือค้ำประกันความเสียหาย LIFO

ดูที่ Liner in Free Out

70


Limited Goods

Limited Goods ดูที่ Restricted Goods

Liner in Free Out (LIFO) ค่าระวางที่เป็นค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายสินค้าลงเรือ (Loading) และ ขนส่งสินค้าจากต้นทางไปปลายทาง ไม่รวมค่าใช้จา่ ยการขนถ่ายสินค้า ขึน้ จากเรือ Liner Services บริการสายการเดินเรือประจำเส้นทางเป็นการให้บริการขนส่งทางทะเล ที่มีเส้นทางเดินเรือ กำหนดเวลา หรือตารางเดินเรือที่แน่นอน มีการ เรียกเก็บอัตราค่าระวางทีแ่ น่นอนในช่วงเวลาหนึง่ ๆ โดยมีการประกาศ ให้ทราบโดยทั่วไป Liquor License ใบอนุญาตสำหรับการจัดตั้งร้านอาหารของนิวซีแลนด์ที่ให้จำหน่าย เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ Loading

การขนถ่ายสินค้าขึ้นยานพาหนะ

Loading Cost ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าเข้าระวาง Loading Port ข้อความที่ระบุลักษณะการขนส่งทางคอนเทนเนอร์ หมายถึง การรับ ขนส่งสินค้าที่ต้นทาง

71

L


72


MAFF

M ดูที่ Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan

Manifest บัญชีสินค้าสำหรับเรือ Marine Bill of Lading ใบตราส่งสินค้าทางทะเล เป็นเอกสารการขนส่งที่ออกโดยบริษัทผู้รับ ขนส่ง หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง Master Air Waybill ใบตราส่งสินค้าทางอากาศที่ออกโดยผู้ประกอบการขนส่ง ซึ่งเป็นผู้รับ ผิดชอบในการขนส่งสินค้า รวมทั้งความเสี่ยงภัยของสินค้าระหว่าง ขนส่งด้วย Material Safety Data Sheet คือ เอกสารข้อมูลความปลอดภัย ดูเพิ่มเติม Certificate of Analysis Maximum Residue Limits (MRLs) ปริมาณสูงสุดที่สามารถมีได้ Medtech สิ่งทอเทคนิคทางการแพทย์ 73

M


MERCOSUR

MERCOSUR ตลาดร่วมแห่งอเมริกาใต้ ประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล ปารากวัย อุรุกวัย และเวเนซุเอล่า Mercury Certificate เอกสารรับรองการปลอดสารเจือปนของอาหารทะเล ออกโดยกรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข Method of Disposal วิธีดำเนินการโยกย้ายเงิน MFA

ดูที่ Multifibre Arrangement

M MFN RATE

ดูที่ Most-Favoured Nation Rate

MHLW MIC

ดูที่ Ministry of Health, Labour and Welfare Health ดูที่ Myanmar Investment Commission

Microwavable Pack บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ได้กับเตาอบไมโครเวฟ Mini Restaurant ร้านอาหารขนาดเล็ก

74


Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan (MAFF)

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan (MAFF) กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น Ministry of Agriculture and Rural Development กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนาม Ministry of Food Processing Industries กระทรวงอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของอินเดีย Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น Ministry of Health, Treatment and Medical Education of Iran กระทรวงสาธารณสุข การบำบัด และการแพทย์ของประเทศอิหร่าน กำหนดกฏระเบียบการนำเข้าสินค้าประเภทอาหาร เวชภัณฑ์ เครื่อง สำอาง เครือ่ งมือแพทย์ เข้ามาในประเทศอิหร่าน เพือ่ เป็นการควบคุม ปริมาณการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และการตรวจสอบแหล่ง ต้นกำเนิดของผู้ผลิตสินค้า Ministry of Labour and Social Affairs กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของสาธารณรัฐเช็ก Ministry of Mines กระทรวงเหมืองแร่ของพม่า Ministry of National Planning and Economic Development กระทรวงการวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติของพม่า

75

M


Ministry of Planning and Investment

Ministry of Planning and Investment กระทรวงการวางแผนและการลงทุนของเวียดนาม ทำหน้าที่กำกับ ดูแลการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งพิจารณาอนุมัติโครงการลงทุน ให้แนวทาง และคำแนะนำ เบื้องต้น ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง Ministry of Public Works and Transport หน่วยงานที่รับผิดชอบในการก่อสร้างและพัฒนาเส้นทางคมนาคม ของกัมพูชา Ministry of Trade (MOT) กระทรวงการค้าของเวียดนาม Importation M Mission Textile หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมของฝรั่งเศส มีหน้าที่ออก ใบอนุญาตนำเข้า

Mixed Criteria การนำเกณฑ์แหล่งกำเนิดสินค้าหลายๆ แบบมาผสมผสานกัน ทำให้ เกณฑ์แหล่งกำเนิดสินค้าที่ได้ใหม่ มีเกณฑ์หลายเกณฑ์อยู่ในสินค้า ชนิดเดียวกัน Mobiltech สิ่งทอเทคนิคในยานยนต์ เช่น ผ้าใบยางรถยนต์ ถุงลมนิรภัย เข็มขัด นิรภัย เป็นต้น Modified Starch แป้งมันสำปะหลังแปรรูป 76


Most - Favoured Nation Rate

Most - Favoured Nation Rate ภาษีนำเข้าในอัตราปกติตามหลักการประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความ อนุเคราะห์ยิ่ง MOT MPI MRLs MSE

ดูที่ Ministry of Trade ดูที่ Ministry of Planning and Investment ดูที่ Maximum Residue Limits ดูที่ Myanmar Sugarcane Enterprise

Multifibre Arrangement (MFA) ข้อตกลงว่าด้วยการค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของ WTO กำหนดให้ ประเทศสมาชิกต้องยกเลิกโควต้านำเข้าสิ่งทอ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2548 Myanmar Gems Enterprise หน่วยงานควบคุมดูแลการผลิตและจำหน่ายอัญมณี ควบคู่กับการ พัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีของพม่าให้เติบโตต่อเนื่อง Myanmar Investment Commission คณะกรรมาธิ การการลงทุ น ของสหภาพพม่ า ทำหน้ า ที่ พิ จารณา อนุมัติโครงการลงทุนจากต่างประเทศ ที่ ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการการลงทุนจากต่างประเทศของสหภาพพม่า 77

M


Myanmar Pearl Enterprise

Myanmar Pearl Enterprise หน่วยงานที่ควบคุมการผลิตและจำหน่ายไข่มุกของพม่า Myanmar Sugarcane Enterprise (MSE) องค์การอ้อยแห่งพม่า สังกัดกระทรวงเกษตรและชลประทาน จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ส่งเสริมการเพาะปลูกและพัฒนาพันธุอ์ อ้ ย Myanmar’s Energy Ministry กระทรวงพลังงานของพม่า

M

78


NADFC

N ดูที่ The National Agency of Drug and Food Control

NAFDAC ดูที่ The National Agency for Food and Drug Administration and Control NAFTA NAP

ดูที่ North American Free Trade Agreement ดูที่ National Automative Policy

National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC) เป็นหน่วยงานของประเทศไนจีเรียซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบสินค้าที่ผลิต ในประเทศและสินค้านำเข้าประเภทอาหาร เวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง และเคมีภณ ั ฑ์ The National Agency of Drug and Food Control (NADFC) สำนักงานควบคุมอาหารและยาของอินโดนีเซีย ทำหน้าที่ตรวจสอบ มาตรฐานคุณภาพ และการปิดฉลากสินค้าก่อนทำการส่งสินค้าไป อินโดนีเซีย 79

N


National Automotive Policy (NAP)

National Automotive Policy (NAP) นโยบายเกีย่ วกับอุตสาหกรรมรถยนต์แห่งชาติของมาเลเซีย ประกาศใช้ เมือ่ วันที่ 22 มีนาคม 2549 เพือ่ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมรถยนต์ และผลักดันให้มาเลเซียเป็นศูนย์กลางการ ผลิตรถยนต์ที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Natural Food without Additives อาหารธรรมชาติที่ปราศจากสิ่งปรุงแต่ง Negotiable Document เอกสารที่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นต่อไปได้ ถ้าทำถูกต้องตามวิธี

N

Negotiating Bank ธนาคารผู้รับซื้อเอกสารตาม L/C เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง ตามเทอมและเงื่อนไขใน L/C (คือธนาคารที่อำนวยความสะดวกใน การรับจ่ายเงิน รับซื้อตั๋วและเอกสารไปก่อน) Negotiation การขึ้นเงินที่ต้องใช้ดร๊าฟท์หรือตั๋วแลกเงินของผู้รับประโยชน์ประ กอบมากับเอกสาร Net Weight น้ำหนักสุทธิของสินค้าไม่รวมน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ New Gemstone Law กฎหมายของพม่าที่อนุญาตให้บริษัทอัญมณีเอกชนมีส่วนร่วมในการ สำรวจและขุดเจาะเหมืองแร่ รวมทั้งการผลิตและจำหน่ายอัญมณีทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ 80


Nigerian Investment Promotion Commission (NIPC)

Nigerian Investment Promotion Commission (NIPC) หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศของไนจีเรีย จัดตั้งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนต่างชาติ และพิจารณาอนุมัติ ธุรกิจที่จะได้รับการส่งเสริม NIPC

ดูที่ Nigerian Investment Promotion Commisstion

Nominated Bank ธนาคารที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่ผู้ขายนำ มายื่นสำแดงเพื่อขอขึ้นเงินตามเงื่อนไขใน L/C Nominated Party ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนรับซื้อเอกสาร

N

Non - Negotiable ห้ามโอนสิทธิ์ Normal Trade Relations ความสัมพันธ์ทางการค้าแบบปกติ North American Free Trade Agreement ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ North - South Economic Corridor เส้นทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ - ใต้ ซึ่งเชื่อมระหว่างมณฑลยูน นานของจีน ลาว และไทย

81


Notify Party

Notify Party ผู้ที่ได้รับแจ้งเมื่อมีการส่งสินค้าหรือแจ้งเมื่อสินค้ามาถึงปลายทาง NSEC

เส้นทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ ดูเพิ่มเติม North - South Economic Corridor

N

82


OBM OCP

O ดูที่ Own Brand Manufacturing ดูที่ Operational Certification Procedure

Ocean Bill of Lading ดูที่ Marine Bill of Lading Oekotech สิ่งทอเทคนิคเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม OEM

ดูที่ Original Equipment Manufacturing

Off - Shore Zone เขตส่งเสริมการลงทุนนอกชายฝั่ง Official Commercial Invoice ดูที่ Consular Invoice Official Export Authorization หนังสือยินยอมให้มีการส่งออกจากภาครัฐ 83

O


Official Import Authorization

Official Import Authorization หนังสือยินยอมให้มีการนำเข้าจากภาครัฐ On Board การเข้าระวาง หมายถึง การนำสินค้าซึง่ อยูน่ อกตัวเรือเข้าไปในระวาง เรือ โดยผ่านกราบเรือด้านบน (Ship’s rail) On Board B/L ใบตราส่งที่ออกให้โดยระบุวันที่ที่สินค้าได้นำขนขึ้นเรือ On Board Notation การทำหมายเหตุเข้าระวาง

O

On Consignment - การฝากขายสินค้า - ผู้นำเข้าจะชำระเงินให้ผู้ส่งออกเมื่อขายสินค้าได้ แต่ถ้าผู้นำเข้ายัง ไม่ได้จำหน่ายสินค้านั้นออกไป ผู้ส่งออกก็ยังคงความเป็นเจ้าของ สินค้านั้นอยู่ One Tambon One Product หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นสินค้าที่ผลิตจากภูมิปัญญาของชาว บ้านในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งใช้วัฒนธรรมและความเป็นไทย เป็นพื้นฐาน ในการออกแบบและผลิต Open Account การเปิดบัญชีเงินเชือ่ เป็นวิธกี ารชำระเงินภายหลังการส่งสินค้า โดยขึน้ กับเทอมและเงื่อนไขในข้อตกลงทางการค้า คือผู้ส่งออกจะส่งสินค้า ไปให้ผู้นำเข้า พร้อมเอกสารการขนส่งเพื่อไปรับสินค้า 84


Open Cover

Open Cover กรมธรรม์เปิด

Open Sky Policy นโยบายน่ า นฟ้าเสรี ของรัฐบาลกัมพูชาที่อนุญาตให้สายการบิน ต่างชาติบินตรงสู่เมืองเสียมราชได้ เพื่อส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ โรงแรม ร้านอาหาร และบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว Open Top Container ตู้เปิดหลังคา เป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่มี ลั ก ษณะเหมื อ นตู้ สิ น ค้ า ทั่ ว ไป แต่ เ ปิ ด หลังคาได้ โครงหลังคาจะใช้ผ้าใบคลุม แทน เพื่อกันไม่ให้ น้ำฝนหรือน้ำทะเล เข้าไปในตู้ โดยหลังคาสามารถถอดออก และติดตั้งกลับได้อย่าง รวดเร็ว เพื่อความสะดวกในการใช้ปั้นจั่นยกสินค้าผ่านทางหลังคา แล้ววางลงกับพื้นตู้ ใช้บรรทุกสินค้าหรือเครื่องจักรที่มีน้ำหนักมาก หรือสินค้าที่มีความสูงเกินกว่าหลังคาตู้แบบทั่วไป ตู้ประเภทนี้จะ บรรทุกอยู่ชั้นบนสุดของฝาระวางเรือ Operational Certification Procedure (OCP) ระเบียบพิธีการภายใต้กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า Order Party ผู้รับมอบสิทธิ์ในสินค้าตามคำสั่ง OREC

ดูที่ The Organization of Rice Exporting Countries

85

O


Organic Cotton

Organic Cotton เส้นใยฝ้ายอินทรีย ์ The Organization of Rice Exporting Countries กลุ่มผู้ส่งออกข้าวแห่งเอเชีย ซึ่งมีสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เวียดนาม พม่า และไทย โดยจะมีการร่วมกันกำหนดราคาขาย ข้าวในตลาดต่างประเทศ Original Equipment Manufacturing (OEM) การรับจ้างผลิตให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าต่างๆ ทั่วโลก OTOP

O

ดูที่ One Tambon One Product

Overtime Goods List A บัญชีของค้างบัญชีเรือ List A หมายถึง บัญชีแสดงรายการสินค้าที่ อยู่ในอารักขาของศุลกากรถึงสองเดือน โดยไม่มีใบขนสินค้าอันได้ รับรองและไม่ได้ชำระอากร หรือวางประกันค่าอากรที่พึงเรียกเก็บแก่ ของนั้น และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ปิดบัญชีสินค้าสำหรับ เรือลำนั้นแล้ว Own Brand Manufacturing (OBM) การส่งออกภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง Oxygen Scavenging บรรจุภณ ั ฑ์แอ็กทีฟชนิดหนึง่ ทีช่ ว่ ยลดปริมาณออกซิเจน เพือ่ ป้องกัน ไม่ให้อาหารเน่าเสียและเกิดเชือ้ ราได้งา่ ย เหมาะสำหรับอาหารประเภท อบ เค้ก คุ้กกี้ ฯลฯ 86


P

Packing List - ใบแสดงจำนวนและรายการบรรจุหีบห่อที่ไม่มีราคาสินค้าเข้ามา เกี่ยวข้อง - ใช้ ในกรณีที่จำนวนน้ำหนักหรือชนิดของสินค้าที่ส่งมาแตกต่าง กันมาก Packtech สิ่งทอเทคนิคในบรรจุภัณฑ์ Partial Shipments การส่งสินค้าบางส่วน หมายถึง ผู้ขายสามารถทยอยส่งสินค้าให้ผู้ซื้อ ได้หลายเที่ยวจนกว่าจะหมด Parts per million (PPM) ส่วนในล้านส่วน Payment Instrument เครื่องมือในการชำระเงิน Payment Terms ข้อตกลงในการชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ

87

P


Peak Season Charge

Peak Season Charge - ค่าใช้จ่ายกรณีเป็นช่วงฤดูของการขนส่งสินค้าที่ออกมาก - เป็นค่าใช้จา่ ยพิเศษ (Surcharge) ทีเ่ รียกเก็บเพิม่ เติม จากค่าระวาง พื้นฐาน Period for Presentation ช่วงวันที่ต้องยื่นเอกสาร Permit Issue Authority หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต Pest Risk Analysis การตรวจสอบโรคพืชและแมลง Phnom Penh Special Economic Zone เขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ ตั้งอยู่ตามเส้นทางถนนหมายเลข 4 ระหว่างกรุงพนมเปญไปยังท่าเรือน้ำลึกกรุงพระสีหนุวิลล์

P Phytosanitary Certificate

หนังสือรับรองสุขอนามัยพืช ใบรับรองปลอดศัตรูพืช เป็นเอกสารที่ ประเทศผู้นำเข้าส่วนใหญ่กำหนดให้ผู้ส่งออกผัก ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง และอบแห้ง ต้องแสดงใบรับรองจากประเทศผู้ส่งออก

Pilot Organic Certification Project โครงการสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ ดำเนินการโดย UNEP - UNCTAD Place of Final Destination สถานที่ส่งมอบปลายทาง 88


Place of Receipt

Place of Receipt สถานที่รับภาระขนต้นทาง Plant Quarantine Order มาตรการตรวจสอบและกักกันโรคพืชของอินเดีย Plant Quarantine Station ด่านตรวจสอบและกักกันโรคพืช

Platform Based Container ตู้ แ พลตฟอร์ ม เป็ น ตู้ ค อนเทนเนอร์ ที่ มี ด้านข้างและหลังคาเปิดโล่ง มีแต่พื้น ผนัง ด้ า นหน้ า และด้ า นหลั ง สิ น ค้ า ที่ บ รรทุ ก สามารถยกเข้าออกได้ทั้งทางด้านบน และ ด้านข้าง ใช้สำหรับบรรทุกสินค้าทีม่ นี ำ้ หนักมากกว่าปกติ หรือมีความ กว้างเกินกว่าด้านกว้างของตู้ทั่วไป เช่น ซุง เหล็กแท่ง เครื่องกล Plus Size Furniture เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถรับน้ำหนักได้มาก Port of Discharge ท่าเรือที่รับสินค้าออกจากระวางปลายทาง Port of Discharge Notation หมายเหตุท่าขนถ่ายออกจากระวาง Port of Loading ท่าเรือที่รับสินค้าเข้าระวางที่ต้นทาง

89

P


Positive List System

Positive List System ระบบควบคุมปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรที่อาจตกค้างในสินค้า อาหาร สิ่ ง ปรุงแต่งในอาหารสัตว์ ยาฆ่าแมลง และยารักษาโรค สำหรั บ สั ตว์ ที่ ก ำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุ ข แรงงาน และ สวัสดิการของญี่ปุ่น หากสินค้าอาหารส่งออกจากประเทศใดถูกตรวจ พบว่ามีสารเคมีตกค้างเกินกว่ามาตรฐานกำหนด สินค้าอาหารนั้นจะ ห้ามนำเข้าไปจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น

P

Post Clearance Audit การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ณ สถานประกอบการ คือระบบ ควบคุมทางศุลกากร ที่กรมศุลกากรนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การจัดเก็บรายได้ของรัฐ ได้แก่ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษี เพื่อมหาดไทย อากรพิเศษเพื่อป้องกันการทุ่มตลาด ฯลฯ ตลอดจน ป้องกันและปราบปรามการทำความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้วยการตรวจสอบระบบบัญชี บันทึกข้อมูลระบบธุรกิจ และข้อมูล ทางการค้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับศุลกากรซึ่งนิติบุคคล หรือบุคคล เก็บรักษาอยู่ Post Clearance Control การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย Post Release Review การทบทวนหลังการตรวจปล่อย Post Review การทบทวนหลังการตรวจปล่อย หมายถึง การตรวจสอบพิธีการและ ประเมินอากรในใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก ของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ภายหลังจากที่ได้มอบหรือส่งของออกไปจากอารักขาศุลกากรแล้ว 90


PPSEZ (นิคมอุตสาหกรรม)

PPSEZ (นิคมอุตสาหกรรม) ดูที่ Phnom Penh Special Economic Zone PRA

ดูที่ Pest Risk Analysis

Pre - Clearance Control การตรวจสอบก่อนการตรวจปล่อย Pre - Debit Notification ใบแจ้งล่วงหน้าว่าจะถูกหักบัญชี Pre - Notification of Debit Account ใบแจ้งล่วงหน้าว่าจะมีการหักบัญชี Pre - Notification of Reimbursement Claim ใบแจ้งล่วงหน้าว่าจะมีการเรียกร้องเงินคืน Pre - Shipment Inspector ผู้ตรวจสอบสินค้าก่อนส่งจากต้นทาง Premises License ใบอนุญาตสำหรับการจัดตั้งร้านอาหารทุกประเภท ของนิวซีแลนด์ Prepaid Freight ข้อความที่ระบุในสัญญาขน หมายความว่า เป็นการชำระค่าระวาง ล่วงหน้า

91

P


Presence of Natural Persons

Presence of Natural Persons ความตกลงการค้าบริการระหว่างประเทศภายใต้กรอบ WTO ที่ผู้ให้ บริการเป็นบุคคลธรรมดาเดินทางเข้าไปให้บริการในประเทศผูร้ บั บริการ เช่น คนไทยไปเป็นพ่อครัวในต่างประเทศ Presenting Bank ธนาคารที่ช่วยยื่นสำแดงเอกสาร คือ ธนาคารในประเทศผู้ซื้อที่เข้า มาเป็นตัวแทนในการยื่นสำแดงเอกสาร หรือทำการวางบิลเพื่อขอ เรียกเก็บ Pretech

สิ่งทอเทคนิคเพื่อการป้องกัน

Product Liability Law กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของผู้บริโภคของญี่ปุ่น เพื่อป้องกัน การอุปโภคหรือบริโภคสินค้าที่อาจเป็นอันตราย Rules (PSR) P Product Specific การกำหนดเกณฑ์แหล่งกำเนิดของสินค้าแต่ละชนิดขึ้นมาตามความ เหมาะสม

Product Testing Report ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานต่างประเทศเพื่อการ ส่งออก ซึ่งออกโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม Profit Remittance Tax ภาษีการโอนผลกำไรกลับประเทศ เป็นระบบภาษีเงินได้นิติบุคคลของ เวียดนาม ที่อนุญาตให้ผู้ประกอบการชาวต่างชาติ สามารถโอนกำไร 92


Proforma Invoice

กลับประเทศได้โดยไม่ต้องเสียภาษี ตามกฎหมายว่าด้วยระบบภาษีฯ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2547 Proforma Invoice ใบเสนอสินค้าล่วงหน้า

Prohibited Goods ของต้องห้าม หมายถึง ของที่มีกฎหมายกำหนดห้ามนำเข้ามาใน หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด หรือบางกรณีห้ามนำ ผ่านประเทศด้วย ผู้ใดมีไว้ถือเป็นความผิดตามกฎหมายนั้นๆ และ ตามกฎหมายศุลกากร Proof of Delivery ใบพิสูจน์การส่งมอบ Protest

PSR

การคัดค้านตั๋วแลกเงิน คือ การทำหลักฐานเป็นคำคัดค้านการที่ตั๋ว แลกเงินไม่มีการรับรอง หรือไม่มีการจ่ายเงินจาก Drawee ดูที่ Product Specific Rules

Purification การทำให้สารบริสุทธิ์ Put Option สิทธิ์ที่จะขายหรือไม่ขายเงินตราต่างประเทศให้แก่ธนาคาร

93

P


94


Q

Q Mark ตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าไทยจาก 3 หน่วยงาน คือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ สมาคมธนาคารไทย เพื่ อ แสดงว่ า ผู้ ป ระกอบการไทยทั้ ง ในภาค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และภาคบริการสามารถผลิตสินค้าและ บริ การที่ มี คุ ณ ภาพตรงตามที่ ร ะบุ บ นฉลากสิ น ค้ า ซึ่ ง ครอบคลุ ม มาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม และประเทศ คูค่ า้ และเป็นการช่วยสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ขี องสินค้าและบริการ ซึง่ เป็น หนึง่ ปัจจัยทีเ่ อือ้ ต่อการขยายตลาด QMPI

ดูที่ The Quality Management Program for Imports

The Quality Management Program for Imports (QMPI) เป็นโครงการสำหรับผูน้ ำเข้าทีม่ รี ะบบการจัดการด้านการนำเข้าทีด่ ตี าม มาตรฐานทีก่ ำหนดโดยเสียค่าใช้จา่ ยในการขอใบอนุญาตนำเข้า Quality Mark ดูที่ Q Mark Quantity Discount ส่วนลดปริมาณ เป็นส่วนลดที่ผู้ขายลดให้สำหรับการซื้อในปริมาณสูง ในช่วงระยะเวลาหนึง่ 95

Q


96


R/A R/U

R ดูที่ Reimbursement Authorization ดูที่ Reimbursement Undertaking

Radio Frequency Identification เทคโนโลยี RFID เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดเก็บและแสดงผล รายละเอียดของวัตถุโดยใช้คลื่นวิทยุเป็นสื่อกลางส่งผ่านข้อมูล เช่น บัตรโดยสารรถไฟฟ้า หรือการผนึก RFID ไว้ที่อุปกรณ์ล็อกประตูตู้ คอนเทนเนอร์ ช่วยให้สามารถติดตามตำแหน่งของตู้คอนเทนเนอร์ และป้องกันการเปิดตู้คอนเทนเนอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น Radio Frequency Identification Tag คือแผ่นป้ายอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถบ่งชี้บุคคล สัตว์ หรือสิ่งของ ภายใต้การทำงานของไมโครชิป และเสาอากาศขนาดเล็ก ไมโครชิป ทำหน้าที่เก็บข้อมูล เสาอากาศทำหน้าที่รับ - ส่งข้อมูลจากไมโครชิป ไปที่เครื่องอ่านผ่านคลื่นความถี่วิทยุ Radioactivity Certificate เอกสารรับรองการตรวจสารกัมมันตภาพรังสี ออกโดยสำนักงาน พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นการรับรองว่าสินค้านั้นๆ ไม่มีสาร กัมมันตรังสีเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ 97

R


RAPEX

RAPEX

ดูที่ Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Rapid Alert System for Food and Feed ระบบเตือนภัยสินค้าอาหารของสหภาพยุโรป ในการกำหนดปริมาณ สูงสุดของสารอันตรายที่ปนเปื้อนในสินค้าอาหารในระดับที่ ไม่เกิด ความเสี่ยงต่อ ผู้บริโภค Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products เป็นระบบแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนสำหรับสินค้าที่มิใช่อาหาร ซึ่งกำหนด โดยคณะกรรมาธิการยุโรป ภายใต้ระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยโดย ทัว่ ไปสำหรับสินค้าของ EU ทีก่ ำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องแลกเปลีย่ น ข้อมูลระหว่างกัน โดยเฉพาะข้อมูลด้านความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค RBI

R

ดูที่ Reserve Bank of India

Re - Export ของส่งกลับไปต่างประเทศ หมายถึงของที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ภายหลังได้ส่งของนั้นกลับออกไปยังเมืองต่างประเทศ เช่น ของที่นำ เข้ า มานั้ น ไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ หรือเป็นของที่นำเข้ามาจำหน่ายใน ประเทศแต่จำหน่ายไม่หมดจึงส่งกลับออกไป REACH

ดูที่ Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

Real-Time Compliance Control การควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขณะผ่านพิธีการและ ตรวจปล่อยสินค้า 98


Received for Shipment

Received for Shipment รับไว้เพื่อรอขน

Received for Shipment B/L B/L ที่บริษัทเรือออกให้ผู้ส่งออกก่อนที่สินค้าจะบรรทุกเข้าระวางเรือ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ขึ้นเรือเพียงแต่บรรจุตู้รอไว้ Received Form เป็นรูปแบบของใบตราส่ง ที่บริษัทเรือออกให้เมื่อได้รับสินค้าเอาไว้ที่ คลังสินค้า ก่อนที่จะนำสินค้าเข้าระวางเรือ Red Clause Letter of Credit เลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดเบิกเงินได้ล่วงหน้าเป็น L/C ที่ผู้นำเข้าแจ้ง ให้ธนาคารของตนออกให้แก่ผู้ส่งออก โดยมีเงื่อนไขพิเศษให้ผู้ส่งออก สามารถเบิกเงินได้ล่วงหน้าก่อนการส่งสินค้า คือ L/C ที่ผู้ซื้ออนุญาต ให้ผู้ขายสามารถเบิกเงินออกจากธนาคารก่อนส่งสินค้าได้ Red Line ใบขนสินค้าขาเข้าที่ต้องตรวจสอบพิธีการ Reduction in Particle Size การลดขนาดของสาร

R

Reefer Container ตูห้ อ้ งเย็น เป็นตูค้ อนเทนเนอร์แบบควบคุม อุณหภูมิที่ติดตั้งเครื่องทำความเย็นไว้หน้า ตู้ ภายในตู้บุด้วยฉนวนที่เป็นโฟมทุกด้าน เพื่ อ ป้ อ งกั น ความร้ อ นจากภายนอกแผ่ เข้าไปในตู้ ระบบให้ความเย็นจะมีทั้งแบบเป่าจากบนลงล่าง หรือเป่า 99


Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals (REACH)

จากพื้นตู้ขึ้นข้างบน ให้ความเย็นต่ำสุด -10 ฟาเรนไฮท์ หรือ -23 เซลเซียส ใช้บรรทุกสินค้าประเภทอาหาร ผัก และผลไม้สด รวมทั้ง เคมีภัณฑ์บางชนิดที่จำเป็นต้องเก็บอยู่ในอุณหภูมิคงที่ หรือต่ำกว่า อุณหภูมิทั่วไป Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals (REACH) ระเบียบว่าด้วยการควบคุมเคมีภัณฑ์ของ EU กำหนดให้ผู้ผลิตและ ผู้นำเข้าจดทะเบียนเคมีภัณฑ์ที่นำมาใช้ ในกระบวนการผลิต แจ้ง ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตและสินค้า ปิดฉลากสินค้าเพื่อระบุถึงส่วน ประกอบที่เป็นเคมีภัณฑ์ Reimbursement วิธีการชดใช้เงินคืนสำหรับเฉพาะเกณฑ์ L/C Reimbursement Amendment ฉบับแก้ไขหนังสือมอบอำนาจให้ชดใช้เงินคืนแทน Reimbursement Authorization (R/A) หนังสือมอบอำนาจให้ชดใช้เงินคืน

R Reimbursement Bank

ธนาคารที่จะชดใช้เงินคืนแทนตามคำมอบอำนาจ หรือตามคำร้องขอ ของ Issuing Bank

Reimbursement Claim(s) การเรียกร้องให้ชดใช้เงินคืน Reimbursement Undertaking (R/U) หนังสือรับประกันว่าจะชดใช้เงินคืนแทน 100


Reimbursement Undertaking Amendment

Reimbursement Undertaking Amendment ฉบับแก้ไขหนังสือรับประกันว่าจะชดใช้เงินคืนแทน Remittance วิธีการส่งเงินเพื่อชำระ

Remitting Bank ธนาคารที่ ได้รับมอบหมายจากผู้ส่งออกให้ทำหน้าที่ส่งเอกสารไป เรียกเก็บจากธนาคารของผู้นำเข้า Reserve Bank of India (RBI) ธนาคารกลางของอินเดีย Resident Buyer ตัวแทนจัดซื้อ Restricted Goods ของที่มีกฎหมายกำหนดว่าหากจะนำเข้ามาใน หรือส่งออกไปนอก ราชอาณาจักรหรือนำผ่านประเทศ จะต้องปฏิบัติ ให้ครบถ้วนตาม เงื่ อ นไขหรื อ ข้ อ บั ง คั บ ของกฎหมายนั้ น ๆ เสี ย ก่ อ น เช่ น ต้ อ งไป จดทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้าที่ต้องกำกัดหรือจำกัดนั้นๆ เป็นต้น ผู้ใดฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตามกฎหมายที่กำกัดนั้นๆ และยังเป็นความ ผิดตามกฎหมายศุลกากรด้วย Revocable L/C L/C ประเภทที่เพิกถอนได้ หมายถึง ธนาคารผู้เปิดสามารถยกเลิกได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ขาย ยกเว้นแต่ว่าผู้ขาย ได้ส่งสินค้าก่อนที่จะได้รับคำสั่งยกเลิก ธนาคารผู้เปิดจะยกเลิกไม่ได้ 101

R


Revolving Guarantee Service (RGS)

Revolving Guarantee Service (RGS) การวางประกันลอย Revolving Letter of Credit L/C ชนิดที่หมุนเวียนการใช้ได้ เป็น L/C ที่สามารถนำมาใช้ได้หลาย ครั้งตามที่กำหนด โดยแบ่งเป็น L/C ที่หมุนเวียนได้ โดยอัตโนมัติ และ L/C ที่ถูกควบคุมการหมุนเวียน RGS

ดูที่ Revolving Guarantee Service

Risk Categorized Food กลุ่มอาหารที่มีความเสี่ยง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ โดยง่าย หากกระบวนการการผลิตไม่ตรงตามมาตรฐาน Road Vehicles Act มาตรฐานยางรถยนต์นำเข้าของญี่ปุ่น Rough Diamond เพชรดิบ

R RUA

ดูที่ Reimbursement Undertaking Amendment

Rules of Origin (ROOS) กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า หมายถึงการหาสัญชาติของสินค้า เป็น หลักเกณฑ์สำคัญที่ประเทศต่างๆ ใช้พิจารณาแหล่งกำเนิดของสินค้า นำเข้า และให้สิทธิประโยชน์ทางการค้าระหว่างกัน

102


SACU SADC

S ดูที่ Southern African Customs Union ดูที่ Southern African Development Community

Safety Assessment กระบวนการประเมินความปลอดภัย Safety Good Mark (SG Mark) เป็นฉลากสินค้าสำหรับเด็กและทารกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน ความปลอดภัย จาก The Consumer Product Safety Association ของญี่ปุ่น Safety Toy Mark (ST Mark) ฉลากสินค้าสำหรับของเล่นเด็กอายุไม่เกิน 14 ปี ที่ผ่านการรับรอง มาตรฐานความปลอดภัยจาก The Japan Toy Association Sanitary Certificate เอกสารรับรองความปลอดภัยสินค้าประเภทอาหารทะเล ที่ปราศจาก สารเคมี ยาฆ่าแมลง สารกันบูด และเหมาะกับการบริโภค ซึ่งออก โดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 103

S


Savan - Seno Special Economic Zone

Savan - Seno Special Economic Zone เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน ของรัฐบาลลาว เป็นนโยบายส่งเสริม การลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาตั้ง ฐานการผลิตในลาวให้มากขึ้น Savan - Seno Special Economic Zone Authority (SEZA) องค์การเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน - เซโนของรัฐบาลลาว SDE

ดูที่ Shanghai Diamond Exchange

Selling Commission ค่าบำเหน็จตัวแทนจากการขาย หมายถึง ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่ ผู้ขายจ่ายให้แก่บุคคล หรือ นิติบุคคลผู้เป็นตัวแทนของตนในการ ขายของที่นำเข้า SEZ SEZA

ดูที่ Special Economic Zone ดูที่ Savan - Seno Special Economic Zone Authority

S SG Mark

ดูที่ Safety Good Mark

Shanghai Diamond Exchange ตลาดกลางการค้าเพชรในจีน

104


Shipped Form

Shipped Form เป็ น รู ป แบบใบตราส่งที่ออกให้หลังจากที่ ได้มีการนำสินค้าไปเข้า ระวางแล้ว Shipping Guarantee สินเชื่อเพื่อขอให้ธนาคารพาณิชย์รับรองต่อบริษัทเรือเพื่อให้ปล่อย สินค้าไปก่อนได้รับเอกสารจริง Shipping Particulars ใบจองระวางเรือ Shipping Terms ข้อตกลงในการจัดส่งของ

Short Packing จำนวนหีบห่อสินค้าที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรไม่ครบตามจำนวน Side Open Container ตู้เปิดข้าง เป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่มีลักษณะ เหมือนตู้แท้งหรือตู้สินค้าทั่วไป แต่ผนัง ด้านข้างของตู้สามารถถอดออกได้ หรือใช้ ผ้าใบแทนผนังด้านข้าง ใช้สำหรับบรรทุกสินค้าที่มีขนาดกว้างและ ยาวมาก ที่จำเป็นต้องยกเข้าออกจากตู้ทางด้านข้างแทนประตูหลัง Sight Bill ตั๋วเงินประเภทต้องจ่ายทันที

105

S


Similar Goods

Similar Goods ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน เป็นวิธีหนึ่งในการกำหนดราคาศุลกากร โดยระบบราคา GATT เช่นการกำหนดราคาของที่ให้เปล่า ไม่มกี ารซือ้ ขายเกิดขึน้ จริง หรือเป็นของทีย่ มื เข้ามาใช้ชวั่ คราว หรือเช่า เช่าซือ้ มา เป็นต้น และไม่เคยมีการนำเข้าของที่เหมือนกันมาก่อน ให้กำหนด ราคาศุลกากรโดยตรวจสอบราคากับของทีเ่ คยนำเข้ามาคล้ายกัน Single Window ระบบการให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หรือพิธกี ารหน้าต่างเดียวกัน เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ขององค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มารวมไว้ในทีเ่ ดียวกัน เช่น ตัวแทนเรือ สายการบิน ผูน้ ำเข้า ผูส้ ง่ ออก กรมศุลกากร ฯลฯ เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยน ข้อมูลซึง่ กันและกัน SIZ

ดูที่ Special Industrial Zone

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication สมาคมสื่อสารสากลทางการเงินระหว่างประเทศ

S

Southern African Customs Union (SACU) สหภาพศุลกากรแอฟริกาใต้ ประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ บอตสวานา เลโซโท นามิเบีย สวาซิแลนด์ และแอฟริกาใต้ โดยที่ สมาชิกในกลุ่มสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการได้อย่างเสรี โดย ยกเว้นการเก็บภาษีศุลกากรระหว่างกัน Southern African Development Community (SADC) กลุ่มประชาคมเพื่อการพัฒนาภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ 106


Special Economic Zone

Special Economic Zone เขตเศรษฐกิจพิเศษ Special Industrial Zone เขตอุตสาหกรรมพิเศษ Specific Endorsement การสลักหลังเฉพาะ เป็นวิธีการสลักหลังที่ต้องระบุข้อความมอบโอน สิทธิ์ในสินค้า Specific Taxes อั ต ราภาษี ค งที่ ต่ อ หน่ ว ย เป็ น อั ต ราภาษี น ำเข้ า ของคาซั ค สถาน ประเภทหนึ่ง Sporttech สิ่งทอเทคนิคทางกีฬาและนันทนาการ ST Mark ดูที่ Safety Toy Mark Standard Analyses การกำหนดมาตรฐานสินค้า Standardization and Metrology Organization for GCC (GSMO) สำนักงานมาตรฐานและการชั่ง ตวงวัด ของกลุ่มประเทศความร่วม มืออ่าวอาหรับ Standby L/C เป็น L/C ที่นำมาใช้เพื่อการค้ำประกันต่างๆ เช่น ค้ำประกันทาง การเงิน ค้ำประกันสัญญาของผู้ขาย เป็นต้น 107

S


The Standing Committee on the Food Chain and Animal Health (SCFCAH)

The Standing Committee on the Food Chain and Animal Health (SCFCAH) คณะกรรมการด้านห่วงโซ่อาหารและสุขภาพสัตว์ประจำสหภาพยุโรป Straight B/L ใบตราส่งชนิดที่ระบุผู้รับมอบสิทธ์ในสินค้า (Consignee) ที่ปลายทาง ไว้ โดยตรง ฉะนั้นผู้ ไปรับสินค้าหรือขอแลกเปลี่ยนกับใบสั่งปล่อย สินค้าต้องเป็น ผู้ถูกระบุชื่อเท่านั้น Stuffing List บัญชีจำนวนหีบห่อที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ Surcharge ค่าใช้จา่ ยพิเศษ เป็นค่าใช้จา่ ยทีเ่ รียกเก็บเพิม่ เติมจากค่าระวางพืน้ ฐาน เช่นค่าความเสี่ยงในการขนส่งสินค้า ระหว่างที่เกิดสงคราม (War Risk Charge) ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับค่าน้ำมันทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง ฯลฯ Surrendered Endorsement การสลักหลังโอนกรรมสิทธิ์คืนให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งปลายทาง เพื่อขอแลกเปลี่ยนกับใบสั่งปล่อยสินค้า (D/O)

S

SWIFT

ดูที่ Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

108


T/R TAFTA

T ดูที่ Trust Receipt ดูที่ Thailand - Australia Free Trade Aria

Tank Container ตู้แทงค์เกอร์ เป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นตู้โปร่ง มีโครงเป็นเหล็ก มีถังเหล็กกลมยาวติดตั้งอยู่ กับพื้นตู้ใช้สำหรับบรรทุกสินค้าที่เป็นของเหลว เช่น น้ำยางพารา น้ำมันพืชทั่วไป และสารเคมี ต่างๆ Tariff

พิกัดอัตราค่าระวาง

Tax Code ระบบรหัสภาษี

T

Tax Invoice ดูเพิ่มเติม Customs Invoice

109


Technical Textile

Technical Textile สิ่งทอเทคนิค หมายถึง ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีคุณสมบัติ และรูปแบบ เฉพาะตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน Temporary Importation Under Bond (TIB) หลักทรัพย์ค้ำประกัน Tenor

ระยะเวลาในการชำระเงิน

Tenor of Draft ระยะเวลาการจ่ายตั๋วแลกเงิน Termal Container ตู้ควบคุมอุณหภูมิ เป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่มี ระบบทำความเย็ น อยู่ ภายใน สามารถตั้ ง อุณหภูมิได้ตามต้องการ เพื่อรักษาอุณหภูมิ ของอาหาร หรื อ สิ น ค้ า ประเภทต่ า งๆ ใน ระหว่างการเดินทาง ตู้ควบคุมอุณหภูมิแบ่งได้ 3 แบบ คือ ตู้ห้องเย็น (Reefer Container) ตู้ฉนวน (Insulated Container) และตู้ระบาย อากาศ (Ventilated Container)

T

Terminal Handling Charge (THC) ค่ า ภาระในการให้ บ ริ การขนส่ ง ทางทะเลในการเคลื่ อ นย้ า ยคอน เทนเนอร์ในบริเวณท่าเรือก่อนจะนำมาบรรทุกขึ้นเรือ หรือหลังจาก ขนถ่ายออกจากข้างเรือ TEUs

ดูที่ Twenty - Foot Equivalent Units 110


Textile Labeling Act

Textile Labeling Act กฎหมายว่าด้วยการติดฉลากสินค้าของแคนาดาที่กำหนดขึ้นเพื่อ คุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค Thai Select เครื่องหมายรับรองมาตรฐานร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ซึ่งออก โดยกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ Thailand - Australia Free Trade Area ความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างไทย - ออสเตรเลีย THC

ดูที่ Terminal Handing Charge

Through Bill of Lading ใบตราส่งสินค้าชนิดส่งผ่านประเทศอื่น TIB

ดูที่ Temporary Importation Under Bond

Time Bill ตั๋วแลกเงินชนิดมีระยะเวลา Time Charter การเช่าเหมาเรือแบบมีระยะเวลา ซึ่งผู้เช่าเหมาจะเป็นผู้จ่ายค่าน้ำมัน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมด วิธีนี้เจ้าของเรือจะให้กัปตันและลูกเรือ ไปด้วย Time Within ช่วงกำหนดเวลาที่แน่นอน 111

T


To Order B/L

To Order B/L ใบตราส่งชนิดที่ไม่ระบุเจาะจงว่าจะมอบสิทธิ์ในสินค้าแก่ผู้ใดโดยตรง แต่ให้เป็นไปตามคำสั่งของผู้ที่มีชื่อระบุไว้ ใบตราส่งนี้สามารถโอนเปลี่ยนมือต่อไปได้ โดยทำการสลักหลังลอย หรือสลักหลังเฉพาะก็ได้ Tom Lantos Burmese Jade Acts 2008 กฎหมายคว่ำบาตรพม่าของสหรัฐฯ ที่ห้ามการนำเข้าทับทิมและหยก จากพม่าโดยรวมผ่านประเทศที่สาม โดยเฉพาะไทย อินเดีย และจีน (ฮ่องกง) Total Economic Union สหภาพเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์แบบ เป็นการรวมกลุ่มในระดับสูง ที่สุด เพื่อดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองให้ เป็นรูปแบบเดียวกัน The Trade Descriptions (Marking, Gold and Gold Alloy/ Platinum) Orders เป็นกฎระเบียบของฮ่องกงที่กำหนดให้อัญมณีและเครื่องประดับที่มี ส่วนผสมหรือทำจากทองคำและแพลทินัมต้องประทับตราเพื่อแสดง ปริมาณความบริสุทธ์ของเนื้อโลหะต่อน้ำหนัก

T

Trade Discount ส่วนลดทางการค้า เป็นส่วนลดสำหรับการค้าที่แตกต่างกัน เช่น ขายส่ง ขายปลีก หรือผู้บริโภครายสุดท้าย ฯลฯ Trade Terms ข้อตกลงทางการค้า 112


Trading Firms

Trading Firms บริษัทการค้าระหว่างประเทศ Traditional Consumer กลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ตามแฟชั่น เน้นคุณภาพมากกว่าราคา Tramp Services บริการสายการเดินเรือแบบไม่ประจำเส้นทางหรือประเภทเรือจร เป็น บริการที่ไม่ได้กำหนดเส้นทางหรือตารางเวลาที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับว่า จะมีผู้ว่าจ้างให้ทำการขนส่งสินค้าหรือไม่ Transaction Value ราคาซื้อขายของที่นำเข้า คือ จำนวนเงินทั้งหมดตามความเป็นจริงที่ ผู้ซื้อสินค้าได้จ่ายให้กับผู้ขายหรือผู้ผลิตในต่างประเทศ เพื่อเป็นการ แลกเปลี่ ย นกับสินค้าที่สั่งเข้ามา เป็นวิธีหนึ่งในการกำหนดราคา ศุลกากรโดยระบบราคา GATT Transferable Lelter of Credit L/C ชนิดที่สามารถโอนได้ เป็น L/C ที่ผู้รับประโยชน์สามารถขอให้ ธนาคารผู้โอน โอนสิทธิประโยชน์ตาม L/C ให้แก่ผู้รับโอนได้ Transferring Bank ธนาคารผู้โอน Transhipment การนำสินค้าออกจากยานพาหนะขนส่งหนึ่งแล้วนำไปบรรทุกเข้าอีก ยานพาหนะขนส่งหนึง่ (ไม่วา่ จะเป็นยานพาหนะขนส่งจำพวกเดียวกัน หรือต่างประเภทกันก็ตาม) 113

T


Transhipment is prohibited

Transhipment is prohibited ห้ามการถ่ายลำ Transit Cargo สินค้าผ่านแดน Trim

การเกลี่ยสินค้า เทกองให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้ากองสูง จนไหลมารวมกัน เช่น มันอัดเส้น น้ำตาลทราย ข้าวเปลือก เป็นต้น

Truck Terminal โรงจอดรถบรรทุกสินค้า Trust Receipt (T/R) สัญญาทรัสต์รีซีส คือหนังสือขอรับเอกสารแสดงสิทธิ์ในสินค้า ซึ่ง ผู้นำเข้าที่เป็นผู้เปิด L/C ไว้กับธนาคารเป็นผู้ทำเพื่อขอรับสิทธิ์ในการ ครอบครองสินค้า โดยยังไม่ต้องชำระเงิน Trustee

ผู้รับโอนสิทธิครอบครองทรัพย์เพื่อหาประโยชน์เป็นการชั่วคราว

Turnover Tax ภาษีรายได้หมุนเวียน

T Twenty - foot Equivalent Units (TEUs)

หน่วยเทียบเท่าตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต

114


UCP

U ดูที่ Uniform Customs & Practice for Documentary Credit

UL Mark เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยของสินค้าที่ออกโดยองค์กรที่มิได้ แสวงหากำไรในสหรัฐฯ คือ Underwriters Laboratories Inc. ทำ หน้าทีท่ ดสอบความปลอดภัยของสินค้าประเภทต่างๆ เพือ่ ให้ผบู้ ริโภค ได้รับความปลอดภัยจากการใช้ Unclaimed Goods ของตกค้าง หมายถึง ของที่อยู่ในอารักขาของศุลกากร Uniform Customs & Practice for Documentary Credit ประเพณีและพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครดิตชนิดที่มีเอกสารประกอบ Uniform Rules for Reimbursement กฎระเบียบมาตรฐานในการชดใช้เงินคืนระหว่างธนาคารด้วยกัน The Union of Myanmar Foreign Investment Commission คณะกรรมการการลงทุนจากต่างประเทศของสหภาพพม่า Unit Weight น้ำหนักสินค้าแต่ละหน่วย 115

U


The US - Cambodian Bilateral Textile Agreement

The US - Cambodian Bilateral Textile Agreement ความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการค้าสิ่งทอระหว่างสหรัฐฯ และกัมพูชา ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2542 ถึง 31 ธันวาคม 2547 สหรัฐฯ เพิม่ โควต้าสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มให้กมั พูชา โดยมีเงือ่ นไขว่า ต้องยกระดับมาตรฐานการจ้างงานในประเทศ เช่น การแก้ไขกฎหมาย แรงงานให้เป็นธรรมมากขึน้ The US - Vietnam Bilateral Trade Agreement ข้อตกลงการค้าทวิภาคีระหว่างสหรัฐฯ กับเวียดนาม มีผลบังคับใช้ เมือ่ วันที่ 10 ธันวาคม 2544 United States Department of Agriculture (USDA) กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา United States Food and Drug Administration (FDA) องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา Unloading Cost ค่าใข้จ่ายที่เกี่ยวกับการขนสินค้าออกจากระวาง Upholstered Furniture เฟอร์นิเจอร์บุนวม URR

ดูที่ Uniform Rules for Reimbursement

U Usance Bill

ตั๋วแลกเงินประเภทมีระยะเวลา

USDA

ดูที่ United States Department of Agriculture 116


Vehicle Tracking ข้อมูลผ่านดาวเทียมติดยานพาหนะ

V

Ventilated Container ตู้ ร ะบายอากาศเป็ น ตู้ ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ เหมือนตู้ห้องเย็น (Reefer Container) แต่ ใ ช้ พั ด ลมแทนเครื่ อ งทำความเย็ น สามารถตัง้ ปริมาณการดูดลมออกจากตู้ได้ตามที่ต้องการ พัดลมจะดูด เอาก๊าซอีเทอร์ลีนที่ระเหยออกจากตัวสินค้าออกนอกตู้เพื่อชะลอการ สุกหรือหมดอายุของสินค้าให้ยาวออกไป ใช้สำหรับบรรทุกสินค้าผัก และผลไม้สดบางชนิด ที่ไม่จำเป็นต้องใช้บรรทุกในตู้ห้องเย็น Veterinarian Food อาหารเพื่อการบำรุงรักษา Veterinary Certificate เอกสารรับรองการตรวจโรคสัตว์ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ปลอดจาก เชื้อโรค และการเลี้ยงปศุสัตว์ที่ได้รับการฉีดยาป้องกันเชื้อโรคแล้ว Vietnam Software Association สมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ของเวียดนาม

117

V


Vinasa

Vinasa

ดูที่ Vietnam Software Association

Voluntary Audit การตรวจสอบผู้ประกอบการด้วยวิธีสมัครใจ เป็นการกำหนดระเบียบ ปฏิบัติในการแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการที่สุจริต แต่อาจชำระค่าภาษี อากรไว้ไม่ครบ ให้ทำการตรวจสอบตนเอง และมาชำระค่าภาษีอากร ที่ขาดให้ครบถ้วนด้วยความสมัครใจ Voyage Charter Contract สัญญาเช่าเหมาเรือเป็นเที่ยว การเช่าวิธีนี้เจ้าของเรือจะเป็นผู้จ่ายค่า น้ำมันและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เรียบร้อย

V

118


W

War Risk Charge - ค่าความเสีย่ งในการขนส่งสินค้าระหว่างทีเ่ กิดสงคราม - เป็นค่าใช้จา่ ยพิเศษ (Surcharge) ทีเ่ รียกเก็บเพิม่ เติมจากค่าระวาง พืน้ ฐาน Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) ระเบียบว่าด้วยการจัดการเกี่ยวกับเศษซากของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ของ EU ทีก่ ำหนดให้ผผู้ ลิตและผูน้ ำเข้าต้องรับผิดชอบ การทำลายซากผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว และปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ Weight List ใบแสดงรายละเอียดน้ำหนักของสินค้าแต่ละหน่วย Wholly Obtained Goods Definition (WO) เป็นหลักเกณฑ์การกำหนดแหล่งกำเนิดของสินค้าส่งออกทีผ่ ลิตมาจาก วัตถุดบิ ในประเทศทัง้ หมด หรือผลิตได้จากธรรมชาติโดยตรงในประเทศ ใดประเทศหนึง่ เช่น เหล้าองุน่ ทีผ่ ลิตจากองุน่ ในประเทศไทย Wildlife Protection and Hunting Law กฎหมายว่าด้วยการล่าสัตว์และคุม้ ครองชีวติ สัตว์ปา่ ของญีป่ นุ่ กำหนด ให้ผสู้ ง่ ออกกระเป๋าทีท่ ำจากขนสัตว์บางประเภทต้องได้รบั ใบรับรองการ ส่งออกจากหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบของประเทศผูส้ ง่ ออก 119

W


WIPO

WIPO WO

ดูที่ World Intellectual Property Right ดูที่ Wholly Obtained Goods Definition

World Intellection Property Right องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก World Trade Organization (WTO) องค์การการค้าโลก Wrong Destination ของขนขึ้นผิดท่า หมายถึง ของซึ่งผู้ส่งต้นทางต้องการจะส่งไปยัง ท่าอื่นในต่างประเทศ แต่ด้วยความผิดพลาดบางประการทำให้มีการ ขนส่งของนั้นลงในท่าที่มิใช่ท่าที่กำหนดไว้ WTO

ดูที่ World Trade Organization

W 120


บรรณานุกรม

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย. ทิศทางการส่งออกและ ลงทุน เล่ม 7 กรุงเทพฯ, 2547 ________ ทิศทางการส่งออกและลงทุน เล่ม 8 กรุงเทพฯ , 2548. ________ ทิศทางการส่งออกและลงทุน เล่ม 9 กรุงเทพฯ , 2549. ________ ทิศทางการส่งออกและลงทุน เล่ม 10 กรุงเทพฯ , 2550. ________ ทิศทางการส่งออกและลงทุน เล่ม 11 กรุงเทพฯ , 2551. นทิสม์ ศิริวัฒนเจริญ. Trade@@home ไขการค้าข้ามโลกผ่านเว็บ !. กรุงเทพฯ : วิตตี้ กรุ๊ป, 2550. บุญยง พัวพงศธร และพิชาญ พิทักษ์ศักดิ์เสรี. การชำระเงินเพื่อการค้า ระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ : ธนาคารกสิกรไทย, ม.ป.ป. พิชาญ พิทักษศักดิ์เสรี. เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการชำระ เงินทางการค้าระหว่างประเทศ การจัดเตรียมเอกสารเพือ่ ขอใช้สนิ เชือ่ เพื่อการส่งออก-นำเข้า. กรุงเทพฯ : สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ธุรกิจ-การค้า บริษทั อินฟอร์มเี ดีย อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด, 2551 วิชยั มากวัฒนสุข. e-Customs กฏหมายภาษีและพิธกี ารศุลกากร ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์, 2551. ศิริยุทธ นันทนิตติ. เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการขนส่ง สินค้าทางทะเล. กรุงเทพฯ : สถาบันฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาธุรกิจ-การค้า บริษัท อินฟอร์มีเดีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, 2550. อาวุธ โพธิเ์ ล็ก คำอธิบายกฏระเบียบ UCP 600, e-UCP, URR 525, URC 522. กรุงเทพฯ : เอ็กซิมเอ็ดดิวเคชั่นกรุ๊พ, 2550.


บรรณานุกรม ________ เจาะลึกข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ : Application of Incoterms 2000. พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพฯ : ไอโอนิค อินเตอร์เทรด รีซอสเซส, 2543. ________ เอกสารธนาคารเพือ่ การนำเข้า-ส่งออก. พิมพ์ครัง้ ที่ 5. กรุงเทพฯ : ไอโอนิค อินเตอร์เทรด รีซอสเซส, 2539. ________ L/C & B/C เอกสารเพือ่ การชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ. พิมพ์ปรับปรุง ครัง้ ที่ 9. กรุงเทพฯ : เอ๊กซิม เอ็ดดิวเคชัน่ กรุพ๊ , 2549. ________ ISBP มาตรฐานใหม่ในการตรวจสอบเอกสาร L/C กรุงเทพฯ : อินฟอร์มีเดีย อินเตอร์เนชั่นแนล, 2548.


คู่มือค้นคว้าอ้างอิงและคลังคำศัพท์ ธุรกิจการส่งออก-นำเข้า ที่สมบูรณ์ เหมาะสำหรับ ผู้ที่อยู่ในแวดวงการค้าระหว่างประเทศ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สนใจศึกษา ด้านธุรกิจการส่งออก-นำเข้า

Export Import Terms v v

รวมคำศัพท์ธุรกิจการส่งออก-นำเข้า อธิบายความหมายอย่างละเอียด ถูกต้อง เข้าใจง่าย

จัดจำหน่าย : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์. 0-2218-9872 โทรสาร. 0-2254-9495

ISBN 978-974-8349-58-9

110 บาท

Export Import  

Export Import

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you