Page 1

Round 4, 17-18 October 2009 at Wing 46 Air Force, Phitsanulok

MOTORSPORT FESTIVAL

2009


TOYOTA MOTORSPORT FESTIVAL 2009

เทศกาลแห่งความสุขสู่ครอบครัว 17-18 ตุลาคม 2552 ณ กองบิน 46 จ.พิษณุโลก 

โตโยต้ า มอเตอร์ ส ปอร์ ต เฟสติ วั ล ประจำปี 2552 ซึ่งเป็นเทศกาลส่งความสุข ความ สนุกสนานให้กับครอบครัวมอเตอร์สปอร์ต ได้ เดินทางมาถึงครั้งที่ 4 แล้วในฤดูกาลนี้ หลังจาก โตโยต้าพาไปโรดโชว์มาแล้ว 3 ครั้งคือ กรุงเทพมหานคร, อุดรธานี สงขลา ล้วนแล้วแต่ได้รับการ ตอบรับจาก ผู้ชมอย่างล้นหลาม ครั้งนี้พาไปภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก หรือ เมืองสองแคว เมืองที่ได้ชื่อว่า “พระพุทธชิน ราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่าน ล้ ว นเรื อ นแพ หวานฉ่ ำ แท้ ก ล้ ว ยตาก ถ้ ำ และ น้ำตกหลากตระการตา” โดยเฉพาะวัดพระศรีรัต นมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นพระอารามหลวง ชั้นเอก เป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐานพระพุ ท ธชิ น ราชเป็ น พระพุทธรูปที่งดงามที่สุดองค์หนึ่งในโลก ก่ อ นอื่ น ต้ อ งขอขอบคุ ณ พ่ อ เมื อ ง พิ ษ ณุ โ ลก คุ ณ ปรี ช า เรื อ งจั น ทร์ ผู้ ว่ า ราชการ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกและ น.อ.สรกฤต มั ง สิ ง ห์ ผู้บังคับการกองบิน ผบ.บน.46 ที่อำนวยความ สะดวกและเอื้ อ เฟื้ อ สถานที่ เ นรมิ ต ให้ เ ป็ น สนามแข่งรถทางเรียบชั่วคราว ภายใต้มาตรฐาน ความปลอดภั ย เป็ น สำคั ญ ด้ ว ยระยะทาง 1.5 กิโลเมตรต่อรอบ ภายในงาน ท่านจะได้สัมผัสความสนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจอย่างใกล้ชิดกับการแข่งขัน ความเร็วทางเรียบจากนักแข่งระดับชั้นนำทั่วไทย

ซึ่ ง เป็ น การการแข่ ง ขั น รถยนต์ ทั้ ง 3 รุ่ น ได้ แ ก่ โตโยต้ า ยาริ ส วั น เมคเรซ (มื อ อาชี พ ) ถั ด มา เป็นรุ่นมือใหม่ โตโยต้า วีออส ซี วันเมคเรซ และ โตโยต้า วีออส เลดี้ สำหรับสตรีล้วน โดยจัดการ แข่งขันเก็บคะแนนสะสมรวม 5 สนามตลอดปี พร้ อ มทั้ ง ถ่ า ยทอดสดการแข่ ง ขั น ผ่ า นทาง ทรู สปอร์ต ให้แฟนมอเตอร์สปอร์ตรับชมพร้อมกัน ทั่วประเทศ

สี สั น การแข่ ง ขั น ที่ ท่ า นไม่ ค วรพลาด ในงานนี้ก็คือ ท่านจะได้สัมผัสดารานักแสดงที่เข้า ร่วมแข่งขันอย่างใกล้ชิดในนามโตโยต้าทีมสตาร์ เพื่ อ สร้ า งแบบอย่ า งที่ ดี แ ก่ เ ยาวชน ได้ แ ก่ (ไผ่ ) พาทิ ศ พิ สิ ฐ กุ ล ลงแข่ ง ขั น รุ่ น โตโยต้ า ยาริ ส วันเมคเรซ ส่วนในรุน่ วีออสวันเมคเรซ จะมีนกั แข่ง หน้าใหม่ (บีม) ศรัณยู ประชากิจ ดีเจและดาราจาก ไทยที วี สี ช่ อ ง 3 รุ่ น เลดี้ มี (แตงโม) ภั ท รธิ ด า

ท่านจะได้สัมผัสความสนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจ อย่างใกล้ชิดกับการแข่งขันความเร็วทางเรียบ จากนักแข่งระดับชั้นนำทั่วไทย พร้อมสีสันการแข่งขันที่ท่านไม่ควรพลาดในงานนี


ภาพโดย : อนันตชัย จันทรัตน์

[+]

พัชรวีระพงษ์และ (ใหม่) สุคนธวา เกิดนิมติ ร นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม PIT WALK เพื่อให้ผู้ชมเข้า เยี่ยมชมเบื้องหลังการเตรียมตัวก่อนการแข่งขันของดารา นั ก แข่ ง มื อ อาชี พ แต่ ล ะที ม อย่ า งเป็ น กั น เอง อี ก ทั้ ง ยั ง มี โ ชว์ พิเศษการขับ โตโยต้าวีโก้ ดริฟท์โชว์ โดย ศักดิ์ นานา (กีกี้) แชมป์การแข่งขัน ดริฟท์ แบทเทิล่ จากประเทศอังกฤษ ตลอด จนการขับโชว์รถแข่ง โตโยต้า ซูเปอร์คาร์ โดยนักแข่งในสังกัด โตโยต้าทีม อัตโต้และโตโยต้าทีมไทยแลนด์, การขับสลาลม กับโตโยต้า ยาริส รวมทั้งร่วมเล่นเกมส์สนุกสนานไปกับทีม ประชาสัมพันธ์พเิ ศษของโตโยต้า ตลอดจนกิจกรรมอีกมากมายที่โตโยต้าจัดเตรียมให้ กับผู้มาร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็น Motor Sport Zone การแสดง เทคโนโลยี่ที่ล้ำยุค ศูนย์รวมอุปกรณ์ตกแต่ง โครงการถนน สีขาว เป็นการถ่ายทอดความรู้วิธีใช้รถใช้ถนนและแนะนำการ ขับขี่ปลอดภัย ขั้นพื้นฐานให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม การจัดซุ้มนิทรรศการของตัวแทนจำหน่าย สนุกสนานกับยูโรบั้นจี้ การโชว์ดริฟท์รถบังคับวิทยุ เกมส์ตา่ งๆ ช้อปสินค้าชัน้ นำมากมาย และมินิคอนเสริต์จาก บิ๊กแอส ขณะนี้ จังหวัดพิษณุโลกมีความพร้อม 100%ในการ เนรมิตงานเทศกาลโตโยต้ามอเตอร์ สปอร์ต เฟสติวลั ทัง้ พืน้ ที่ การแข่งขัน พื้นที่จัดแสดงต่างๆหลากหลายกิจกรรม ณ กอง บิน 46 วันที่ 17-18 ต.ค.2552 ขอเชิญสัมผัสเทศกาลแห่ง ความสุขกับโตโยต้า…O

โปรแกรมการแข่งขัน เวลา รายละเอียด วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2552 08:30-08:45 ซ้อมฟรี (1) โตโยต้า วีออส เลดี้ วันเมคเรซ 08:45-09:00 ซ้อมฟรี (1) โตโยต้า วีออส ซี วันเมคเรซ 09:00-09:15 ซ้อมฟรี (1) โตโยต้า ยาริส วันเมคเรซ 09:15-09:30 ซ้อมฟรี (1) โตโยต้า วีออส วันเมคเรซ เอ็คเซ็คคูทีฟ 09:30-09:45 ซ้อมฟรี (2) โตโยต้า วีออส เลดี้ วันเมคเรซ 09:45-10:00 ซ้อมฟรี (2) โตโยต้า วีออส ซี วันเมคเรซ 10:00-10:15 ซ้อมฟรี (2) โตโยต้า ยาริส วันเมคเรซ 10:15-10:30 ซ้อมฟรี (2) โตโยต้า วีออส วันเมคเรซ เอ็คเซ็คคูทีฟ 10:45-11:10 การเปิดให้ชมพิทของนักแข่ง-ทีมแข่ง (Pit Walk) 11:10-11:25 ซ้อมฟรี (3) โตโยต้า วีออส เลดี้ วันเมคเรซ 11:25-11:40 ซ้อมฟรี (3) โตโยต้า วีออส ซี วันเมคเรซ 11:40-11:55 ซ้อมฟรี (3) โตโยต้า ยาริส วันเมคเรซ 11:55-12:10 ซ้อมฟรี (3) โตโยต้า วีออส วันเมคเรซ เอ็คเซ็คคูทีฟ 12:10-12:25 การแสดงขับโชว์ โตโยต้า โคโรลล่า อัลติส # 1 12:25-13:25 ประชุมนักแข่งทุกรุ่น ณ เต้นท์ โตโยต้า พาวิลเลี่ยน 13:25-13:40 การแสดงขับโชว์ โตโยต้า โคโรลล่า อัลติส # 2 13:40-13:55 การแสดงขับโชว์ โตโยต้า ยาริส #1 13:55-14:15 การแสดงขับโชว์ โตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้ ดริฟท์ # 1 14:15-14:35 จับเวลารอบคัดเลือก โตโยต้า วีออส ซี วันเมคเรซ เอ็คเซ็คคูทีฟ 14:35-15:05 จับเวลารอบคัดเลือก โตโยต้า วีออส เลดี้ วันเมคเรซ 15:05-15:35 จับเวลารอบคัดเลือก โตโยต้า วีออส ซี วันเมคเรซ 15:35-16:05 จับเวลารอบคัดเลือก โตโยต้า ยาริส วันเมคเรซ 16:05-16:25 การแข่งขัน โตโยต้า วีออส วันเมคเรซ เอ็คเซ็คคูทีฟ 16:25-16:40 การแสดงขับโชว์ โตโยต้า โคโรลล่า อัลติส # 3 16:40-16:55 การแสดงขับโชว์ โตโยต้า ยาริส สลาลม #2 16:55-17:15 การแสดงขับโชว์ โตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้ ดริฟท์ # 2 17:15-17:30 การแสดงขับโชว์รถซุปเปอร์คาร์ & ซุปเปอร์ 2000 วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2552 09:00-09:20 วอร์มอัพ โตโยต้า วีออส เลดี้ วันเมคเรซ 09:30-09:50 วอร์มอัพ โตโยต้า วีออส ซี วันเมคเรซ 10:00-10:20 วอร์มอัพ โตโยต้า ยาริส วันเมคเรซ 10:30-10:50 การแสดงขับโชว์ โตโยต้า โคโรลล่า อัลติส # 1 10:50-11:05 การแสดงขับโชว์ โตโยต้า ยาริส #1 11:05-11:30 การเปิดให้ชมพิทของนักแข่ง-ทีมแข่ง (Pit Walk) 11:50-12:05 การแสดงขับโชว์ โตโยต้า โคโรลล่า อัลติส # 2 12:05-12:25 การแสดงขับโชว์ โตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้ ดริฟท์ # 1 13:00 พิธีเปิดการแข่งขัน 13:30-14:00 แข่งขัน โตโยต้า วีออส เลดี้ วันเมคเรซ (20 รอบ) 14:00-14:30 แข่งขัน โตโยต้า วีออส ซีวันเมคเรซ (20 รอบ) 14:30-15:00 แข่งขัน โตโยต้า ยาริส วันเมคเรซ (22 รอบ) 15:00-15:15 การแสดงขับโชว์ โตโยต้า โคโรลล่า อัลติส # 3 15:15-15:30 การแสดงขับโชว์ โตโยต้า ยาริส #2 15:30-15:45 การแสดงขับโชว์ โตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้ ดริฟท์ # 2 15:45-16:05 การแสดงขับโชว์รถซุปเปอร์คาร์ #3 16:05-16:35 พิธีมอบรางวัลทุกรุ่น>>>


ลัดฟ้าไปแดนซากูระ

เชียร์สองนักแข่งไทย 

เป็นไปตามนโยบายของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกั ด ที่ ป ระกาศ เจตนารมณ์มาตลอด 20 ปีด้วยการเป็นผู้นำใน วงการมอเตอร์สปอร์ตอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ยาวนานที่ สุ ด ในประเทศไทย ตลอดจนสร้ า ง นักแข่งรุน่ ใหม่ๆ เข้าสูว่ งการตัง้ แต่ระดับสมัครเล่น ไปสู่ มื อ อาชี พ พร้ อ มทั้ ง นำแชมป์ โ ตโยต้ า ยาริ ส วันเมคเรซในแต่ละปีไปร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ ในงาน “NETZ CUP VITZ RACE 2009 ” เป็นครั้งที่ 3 แต่ ปี นี้ ย้ า ยมาที่ ส นาม TWIN RING MOTEGI ซึ่งตั้งอยู่ ณ เมือง Motegi ทางด้านตะวันออก ของ TOSHIKI ประเทศญี่ ปุ่ น เมื่ อ วั น ที่ 3-4 ตุลาคม 2552

ภายในงาน จะมีการจัดการแข่งขันรถยนต์ หลากหลายประเภท อาทิ การแข่งขันรถยนต์อย่าง เป็นทางการระดับภูมิภาค ได้แก่ VITZ Race, Netz Cup VITZ Race Champion, เน็สคลับ, ฟอร์มูล่า ซีรสี ์ ส่วนภายนอกสนามก็มีการ ออกร้านจำหน่าย สิ น ค้ า อุ ป กรณ์ แต่ ง รถ การโชว์ ร ถแข่ ง จากที ม ต่างๆ TWIN RING MOTEGI จะบรรจุ 2 สนาม เข้าไว้ด้วยกันคือ Super Speedway และ Road Course ซึ่งรูปแบบสนามจะมีความหลากหลาย มาก เรียกได้ว่าเป็นสนามแข่งขันมาตรฐาน FIA สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับรายการแข่งขันระดับโลก เช่ น Indy Car ของสหรั ฐ อเมริ ก า, Moto GP World Championship สนามที่ใช้ทำการแข่งขัน

[+]

>>

ครั้งนี้เป็นแบบ Road Course มีระยะทางความ ยาว 4.801 กิโลเมตร และความกว้าง 12-15 เมตร ซึ่ ง มี ค วามงดงามที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของโลกไฮไลท์ สำคัญของการเดินทางไปครั้งนี้อยู่ในรายการ VITZ Race (วิซ คือ โตโยต้า ยาริส ที่ทำตลาดในไทย) ซึง่ มีสองนักแข่งไทยตระกูล “ศรีแสนสุชาติ” จินดา และ สุชาติ จากเกาะภู เ ก็ ต เจ้ า ของที ม BLAST OFF BY PHUKET SRISUCHAT หรือ กรีนทีม ผู้มี คะแนนสะสมนำมาเป็นอันดับ 1-2 ในรายการ โตโยต้า ยาริส วันเมคเรซ ถึงแม้การแข่งขันปีนี้ ยังไม่จบฤดูกาลก็ตามที ปี นี้ VITZ Race มี ร ถสมั ค รจากทั่ ว ทุ ก ภาคของประเทศญีป่ นุ่ เข้าแข่งขันทัง้ สิน้ กว่า 90 คัน


สุทธิพงษ์ สมิตชาติ “สังเกตได้ว่า ฝีมือของนักแข่งไทย นั้ น ไม่ ไ ด้ ด้ อ ยไปกว่ า นั ก แข่ ง ต่ า งชาติ สามารถสู้ได้สบายๆ ภายใต้กฎกติกาเทคนิค มาตรฐานเดียวกัน รถก็เหมือนกัน ต่างกัน ตรงที่ยาง จึงเป็นเหตุให้ผมต้องการผลักดัน ให้มีนกั แข่งรุน่ ใหม่ๆ เกิดขึน้ มาจากมือสมัคร เล่ น ก้ า วสู่ ร ะดั บ มื อ อาชี พ และสู่ ร ะดั บ นานาชาติ ทั้งนี้เพื่อต้อง การยกระดับและ พั ฒ นาฝี มื อ นั ก แข่ ง ไทยให้ ทั ด เที ย มกั บ ประเทศเพือ่ นบ้าน ซึง่ เราได้พยายามสานฝันนี้ มาเป็นปีที่ 3 แล้วภายใต้การสนับสนุนของโต โยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย)

เผยความในใจในต่างแดน

จินดา ศรีแสนสุชาติ “รู้ สึ ก ดี ใ จนะที่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม แข่งขันกับ นักแข่งต่างชาติ และการ ต้อนรับจากรายการ Net Club Vitz Race ทีม่ นี กั แข่งไทยเข้าร่วมแข่งขัน... ผมมั่นใจที่จะทำให้ผลงานออกมาดี ที่ สุ ด เมื่ อ ไปถึ ง สนาม ก็ เ ริ่ ม ศึ ก ษา รูปแบบสนามและความเป็นไปได้ใน การขับแข่ง… และนาทีระทึกใจก็มา ถึง ซึ่งเป็นช่วงออกสตาร์ทเพื่อให้ได้ อันดับดีทสี่ ดุ ด้วยจำนวนรถร่วมแข่งขัน 45 คัน ซึ่งทุกคันก็พยายาม ที่จะไป ข้ า งหน้ า หมด ทำให้ ช่ ว งออกตั ว จะ ตื่นเต้นมากที่สุด..ถ้าถามว่าพอใจกับ ผลงาน มั๊ย ยังไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจ เพราะด้วยเหตุผลหลายๆ ประการ ทั้ ง สภาพอากาศ การซ้อมน้อยครั้ง ความเข้าใจในสนามมีนอ้ ยมาก นอกจากนี้ ทางผู้จัดในญี่ปุ่นเอง ก็ให้ความสำคัญและจัดงาน welcome party แก่นักแข่งไทยเราอย่างสมศักดิ์ศรี จนกระทัง่ มีการพูดคุยเชิญชวนที่จะส่งนัก แข่งแชมป์จากญี่ปุ่นมาร่วมการแข่งขันใน สนามปิดฤดูกาลประจำปี ณ สนามบาง แสนในบ้านเรา ซึ่งเป็นการต่อยอดที่จะ พัฒนาฝีมือนักแข่งไทยต่อไป”

สุนิจ ศรีแสนสุชาติ “ไปแข่งครัง้ นีร้ สู้ กึ สนุกดี ไม่ได้ผดิ หวัง แต่เป็น เพราะโชคไม่เข้าข้าง นอกจากไม่คุ้นกับรถแล้ว ความ เร็วรอบก็ต่ำกว่าที่เคยใช้ โอกาสซ้อมค่อนข้างน้อยแค่ 2 ครัง้ ...ช่วงซ้อม บังเอิญฝนตกเข้าทางผมเพราะชอบ สนามเปียก สามารถทำเวลาต่างกับแชมป์เพียงแค่ ไม่ถึงวิ ส่วนจินดาห่างกันแค่วิ เราทั้งคู่ขับ คู่ ท ะยาน Amazing มาก ไม่คิดว่าจะทำได้ จึงมีความหวังว่า น่าจะติด 1 ใน 10 แต่ วั น ถั ด มาทั้ ง ควอลิ ฟ ายและรอบแข่ ง ขั น อากาศดี ไม่มีฝน รถที่เซ็ทไว้กับถนนเปียก ก็ต้องมา ปรับเปลี่ยนใหม่ ต้องใช้เวลาปรับตัว โดยเฉพาะการ เข้าโค้ง ถ้าเปลีย่ นเกียร์ผดิ รอบตัดนิด ลูกสูบเดินไม่เต็ม ตำแหน่งก็เปลี่ยน แต่ผมก็สู้ สู้แบบมีชั้นเชิงในการ แข่งขัน เพื่อพิสูจน์ให้ญี่ปุ่นได้เห็นฝีมือของนักแข่งไทย ซึ่งผมตั้งเป้าหมายแซงให้ได้อย่างน้อย 10 คันและ เวลาที่ทำได้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆ”

ภาพโดย : อนันตชัย จันทรัตน์

ซึ่งจะต้องมาจับเวลาเพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้า แข่งขัน โดยผู้ที่ทำเวลาได้ดีที่สุด 45 คันแรกจะ ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ปรากฏว่า นักแข่งไทยทัง้ คูไ่ ม่ได้ทำให้ผดิ หวัง ทัง้ สุ นิ จ ในรถหมายเลข 102 และ จินดา ในรถ หมายเลข 101 ผ่านฉลุยในลำดับที่ 32 และ 42 สามารถเข้ า รอบในจำนวน 45 คั น และทั้ ง คู่ สามารถฝ่าฟันอุปสรรคด้วยการเร่งแซงไต่อันดับ จนร่นตำแหน่งขึ้นมาได้อย่างน่าทึ่งทีเดียว โดย สุ นิ จ สามารถจบเข้ า เส้ น ชั ย มาเป็ น อั น ดั บ ที่ 24 ส่วนจินดา เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 31 ทั้งๆ ทีม่ เี วลาซ้อมเพียงเล็กน้อย ถึงแม้ผลการแข่งขันจะออกมาเช่นไร หรือ อาจจะไม่เป็นไปตามทีห่ ลายๆ คนคาดหวัง แต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจำดีๆ ของนักแข่ง ไทยทีม่ โี อกาสได้เรียนรูแ้ ละพัฒนาฝีมอื ตลอดจน เสริมสร้างประสบการณ์ให้กับตัวเอง เชื่อแน่ว่า สักวันหนึ่ง คงมีชื่อนักแข่งไทยติดอยู่ในอันดับ ท็อปเท็นได้ไม่ยาก ขอเพียงแต่หวังว่า ความ มุ่งมั่นของโตโยต้าที่ยังคงยืนหยัดพัฒนาวงการ มอเตอร์สปอร์ตของไทยให้ก้าวหน้าสืบต่อไปนั้น ยังคงดำเนินต่อไปแม้จะต้องผ่านการกลั่นกรอง จากผู้บริหารในยุคใดก็ตามที….O[+]

[+]

[+]


TOYOTA YARIS ONE MAKE RACE 2009 สนามที่ 4 วันที่ 17-18 ตุลาคม 2552 ณ สนามกองบิน 46 จ.พิษณุโลก

สักครั้งกับ

อ่ำ-อัมรินทร์ นิติพน 

แม้จะไม่ใช่ที่ 1 แห่งปี แต่!..ขอสักครั้งกับแชมป์ ประจำสนาม ณ ชายหาดสมิหรา จังหวัดสงขลาของอ่ำอัมรินทร์ นิติพน สามารถสร้าง ปาฏิหาร์ยให้กับตัวเอง ได้กลับมาเป็น อ่ำ-อัมรินทร์ คนเดิมสักที หลังจากที่เคย มาประเดิมการแข่งขันบริเวณชายหาดสมิหราแห่งนี้เมื่อ 11 ปีกอ่ น (พ.ศ.2541)

อ่ำ-อัมรินทร์ สลัดมาด ”พระยาวิสุทธิ์” ละคร รอยรักรอยบาป เปิดตัว ในสนามนี้ “แร้งสสส” มั๊กมากด้วยการจับเวลารอบคัดเลือกอยู่ในตำแหน่ง โพลพู สิ ชั่ น เล่ น เอาที ม Blast Off Phuket Srisuchart ไม่ อ าจสยายปี ก เป็ น พญากรีนทีมปกคลุมบนเวทีนี้ ได้เลย [+]

9

15

32

33

39

43

44

72

90

99


ก่อนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ทางผู้จัดฯ จะ ต้องเปิดให้นักแข่งได้ลงซ้อมฟรีเพื่อทำความรู้จัก พร้อมๆ กันกับไลน์สนามที่มีความยาวถึง 1.550 กิโลเมตร ถึง 3 ครั้งในวันเสาร์ช่วงเช้า จากนั้น ช่วงบ่ายเป็นการจับเวลารอบคัดเลือก ด้วยการจับ เวลารวมกันทั้ง 9 คันเป็นเวลา 15 นาที ผู้ที่ทำ เวลาได้ ดี ที่ สุ ด อยู่ ใ นตำแหน่ ง โพลพู สิ ชั่ น นั่ น คื อ อ่ำ-อัมรินทร์ ทำเวลาได้ดีที่สุด 1.04.290 นาทีใน รอบที่ 6 ส่วนทีม Blast Off Phuket Srisuchart ตามหลัง 4 คันรวด นั่นก็คือ สุนิจ ศรีแสนสุชาติ, พิ ษ ณุ ศิ ริ ม งคลเกษม, อาทิ ต ย์ เรื อ งสมบู ร ณ์ , ชาริยะ นุยา ลำดับที่ 6-9 เป็นของ สุทธิลักษณ์ บุ ญ เจริ ญ , จิ น ดา ศรี แ สนสุ ช าติ , ไผ่ - พาทิ ศ พิสิฐกุล, วิจักษณ์ พันธ์พาณิชย์ ทายาทโตโยต้า บางนา ส่วน ภิษณุ ภูษิตานนธกูร ขอเป็นผู้ชมไป ก่อนในสนามนี้ เมื่อสัญญาณการแข่งขันในรอบชิงชนะ เลิศเริ่มขึ้น อ่ำ-อัมรินทร์ พยายามรักษาตำแหน่ง หัวแถวไว้ได้ด้วยการพุ่งทะยานบังไลน์ไม่ให้คัน หลั ง สบโอกาส ด้ ว ยความกดดั น ต่ า งฝ่ า ยต่ า ง เหยียบขยี้คันเร่งเพื่อหาจังหวะเร่งแซงขึ้นมาอยู่ใน ลำดับต้นๆ หากพลาดจุดนี้ไปก็ต้องร้องเพลงรอ ไปอีกอึดใจ แต่ปรากฏว่า รถของวิจักษณ์ ขับไป ชนกองยาง ตามมาด้วย ชาริยะ นุยา และพิษณุ ศิริมงคลเกษม ก็มาเกิดอุบัติเหตุนี้เช่นเดียวกัน แต่สามารถวิ่งต่อได้ ยกเว้นรถของวิจักษณ์ ต้อง

ภาพโดย : อนันตชัย จันทรัตน์

ท่ามกลางกองเชียร์ชาวสงขลาและจังหวัด ใกล้ เ คี ย งที่ แ ห่ แ หนกั น มาชมเทศกาลความเร็ ว โตโยต้ า มอเตอร์ ส ปอร์ ต เฟสติ วั ล อย่ า งคั บ คั่ ง เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติ จาก ดร.สนธิ เตชานันนท์ ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายอุทิศ ชูช่วย นายกเทศมนตรีนครสงขลา, นายวิเชียร เอมประเสริฐสุข และนายวุฒกิ ร สุรยิ ะฉันทนานนท์ ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ อ าวุ โ ส โตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย พร้ อ มผู้ แ ทนจำหน่ า ย “โตโยต้า สงขลา” และ “พิธานพาณิชย์ หาดใหญ่” รถที่ใช้ทำการแข่งขันนั้น ในรุ่นนี้ เป็น โตโยต้ า ยาริ ส รถเอนกประสงค์ แ ฮทช์ แ บ็ ค อี ก เวอร์ ชั่ น หนึ่ ง ที่ มุ่ ง เน้ น วิ ถี ชี วิ ต คนรุ่ น ใหม่ ใ นทุ ก ไลฟ์สไตล์ด้วยจุดเด่นมากมาย มากด้วยศักยภาพ และสมรรถนะที่สูงส่งที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นำมาแต่งองค์ทรงเครื่องด้วย การนำมาพิสูจน์จ้าวความเร็วบนถนนทางเรียบ ให้ชมกันอย่างใกล้ชิดทั่วภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 3 ด้วยขนาดเครื่องยนต์ 1NZFE VVT-i ปริมาตรความจุ 1,500 ซีซี DOHC 16 วาล์ว พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า EPS ด้วยวงเลี้ยว ที่แคบสุดเพียง 4.7 เมตร

ออกจากการแข่งขันไปก่อน นายสนามจึงสั่งให้ รถเซฟตี้คาร์เข้าสนามเคลียร์พื้นที่ด้วยการวิ่งนำ รถแข่งทั้งหมด ก่อนปล่อยให้ทำการแข่งขันกัน ต่อไป ในที่สุด โผไม่มีพลิก เมื่อ อ่ำ-อัมรินทร์ สามารถนำรถผ่านเข้าเส้นชัยรับธงตราหมากรุกได้ สำเร็จเป็นครั้งแรก เมื่อจบการแข่งขัน 25 รอบ ด้วยเวลา 28.18.470 นาที ส่วนอันดับ 2-3 สลับ กันอีกครั้ง เมื่อสุนิจ ถูก อาทิตย์ แซงขึ้นมาได้ใน รอบที่ 12 จนเข้ า เส้ น ชั ย ไปได้ ก่ อ นเป็ น คั น ที่ 2 ทิ้งห่างสุนิจเพียง 4.081 วินาที จินดา นั้นนอนมา เลยในอันดับ 4 ตั้งแต่รอบที่ 2 จนจบการแข่งขัน ทางด้าน ไผ่-พาทิศ หนึ่งเดียวของโตโยต้าทีม สตาร์ ทำได้ ดี แ ค่ อั น ดั บ 5 มาปิ ด ท้ า ยอั น ดั บ 6 ด้วยรถของสุทธิลักษณ์ ส่วนชาริยะ ออกจากการ แข่งขันตั้งแต่ในรอบที่ 5 การแข่งขันงวดเข้ามาทุกที มาดูว่าใครจะ สามารถพิ ชิ ต แชมป์ บ นสั ง เวี ย นนี้ ไ ด้ ก่ อ นกั น ... โตโยต้า รับประกันความมันส์…O

แม้จะไม่ ใช่ที่ 1 แห่งปี แต่!..ขอสักครั้งกับ แชมป์ประจำสนาม ณ ชายหาดสมิหรา จังหวัดสงขลา(YARIS) คะแนนสะสมรวม 2 สนาม

ผลการแข่งขันโตโยต้า ยาริส วันเมคเรซ สนาม 3 วันที่ 8-9 สิงหาคม 2552 ณ สนามติณสูลานนท์ จ.สงขลา อันดับ เบอร์ ชื่อนักแข่ง 1 72 อัมรินทร์ นิติพน 2 3 4 5 6

9 44 43 99 39

อันดับ

เบอร์

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

43 44 9 90 72 39 15 99 32 33

ทีมแข่ง SINGHA LIGHT การบินไทย PTT.PERFORMA RACING TEAM อาทิตย์ เรืองสมบูรณ์ BLAST OFF BY PHUKET SRISUCHAT สุนิจ ศรีแสนสุชาติ BLAST OFF BY PHUKET SRISUCHAT จินดา ศรีแสนสุชาติ BLAST OFF BY PHUKET SRISUCHAT พาทิศ พิสิฐกุล TOYOTA TEAM STAR สุทธิลักษณ์ บุญเจริญ TRUE VISION MOTORSPORT THAILAND รถหมายเลข 9 อาทิตย์ เรืองสมบูรณ์ ทำเวลาดีที่สุด 1.03.899 นาที

ชื่อนักแข่ง จินดา ศรีแสนสุชาติ สุนิจ ศรีแสนสุชาติ อาทิตย์ เรืองสมบูรณ์ พิษณุ ศิริมงคลเกษม อัมรินทร์ นิติพน สุทธิลักษณ์ บุญเจริญ ชาริยะ นุยา พาทิศ พิสิฐกุล ภิษณุ ภูษิตานนธกูร วิจักษณ์ พันธ์พาณิชย์

เวลา/นาที จำนวนรอบ 28.18.470 25 28.25.177 28.29.258 28.49.521 28.26.470 29.07.866 รอบที่ 24

25 25 25 22 21

สนาม 1 9-10 พ.ค. 20 12 10 8 6 4 15 3 -

สนาม 2 20-21 มิ.ย. 15 12 8 20 0 10 0 0 6 0

สนาม 3 8-9 ส.ค. 10 12 15 DNF 20 6 DNF 8 DNS 0

คะแนนรวม 45 36 33 28 26 20 15 11 6 0


MOTORSPORT

[+]

MOTORSPORT>>>

[+]

>>>


ภาพโดย : อนันตชัย จันทรัตน์MOTORSPORT


TOYOTA VIOS ONE MAKE RACE 2009 สนามที่ 4 วันที่ 17-18 ตุลาคม 2552 ณ สนามกองบิน 46 จ.พิษณุโลก

วีออสวันเมคเรซ…

ลุ้นระทึกแชมป์…ช่วงกระชากใจ

10 นั บ เป็ น อี ก รุ่ น หนึ่ ง ที่ น่ า ลุ้ น ระทึ ก ทั้ ง จำนวนรถที่ ม ากเต็ ม กริ ด ทั้ ง ความแรงที่ ฉุด กันไม่ อยู่ ทั้ง ความสดใหม่เปิดซิงบนเวที แห่งนี้ ทั้งความเก๋าที่ต่างพกติดตัวกันมาเต็ม อั ต ราศึ ก แต่ ทั้ ง หลายทั้ งปวงต้องอยู่ภายใต้ ขี ด จำกั ด ของกฎกติ ก ามาตรฐานเดี ย วกั น เครื่องยนต์แบบเดียวกัน ยกเว้นประสบการณ์ ทีต่ า่ งกันเท่านัน้ จากรถบ้านสู่รถแข่ง ท่านผู้ชมจะได้ ชมเทคโนโลยี่ ข องโตโยต้ า วี อ อส สายพั น ธุ์

เจนเนอเรชั่นที่ 3 ที่จะแสดงพลังมหาศาลจากใต้ ฝากระโปรงรถซึง่ ใช้เครือ่ งยนต์ 1NZ-FE DOHC 16 วาล์ว VVT-i ขนาด 1,497 ซีซี ซึ่งพร้อมแล้วที่จะ แสดงศักยภาพจ้าวความเร็วบนสนามทางเรียบ อย่างใกล้ชดิ ขณะนี้ การแข่งขันรถยนต์โตโยต้า วีออส วันเมคเรซ ผ่านพ้นมาแล้ว 3 สนาม โดยสนาม ล่าสุดทำการแข่งขันเพิ่งเสร็จสิ้นเมื่อต้นเดือน ส.ค. ทีผ่ า่ นมา ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ ริมหาดสมิหรา จ.สงขลา ก่อนจะลงทำการแข่งขัน รถแข่งทุกคัน

จะต้องผ่านการจับเวลารอบคัดเลือกแบบ HOT LAP เพี ย งรอบเดี ย ว เพื่ อ จั ด หาลำดั บ สตาร์ ท ว่ า ใคร ทำเวลาได้ดที สี่ ดุ ก่อน-หลัง เพือ่ เข้าสูร่ อบชิงชนะเลิศ ผู้ ที่ ท ำเวลาดี่ สุ ด 6 อั น ดั บ แรก นั่ น คื อ นั ก แข่ ง ชาวไต้หวัน (อาหงส์) เฉิน หงส์ ซู จากทีม Blast Off by Phuket by Srisuchart , พีรพงศ์ เตชะเทพ ประวิทย์, กรกฎ เมี้ยนทอง, ศรัณยู ประชากริช (บีม) ดารานักแสดงและวีเจชื่อดัง สังกัดโตโยต้า ทีม สตาร์, เพียว หงษ์ปาน, ณัยณพ ภิรมย์ภักดี ทายาทเบียร์สงิ ห์ทมี่ ฝี มี อื ดีวนั ดีคนื เป็นต้น


ภาพโดย : อนันตชัย จันทรัตน์

เมื่ อ เข้ า สู่ รอบชิงชนะเลิศ (อาหงส์) เฉิน หงส์ ซู ผู้ออกสตาร์ทหัวแถว ค่อนข้างระวังปิดไลน์ไม่ให้ผู้อื่นใด ช่วงชิงหรือแซงขึ้นมาได้ อีกทั้งไม่ยอมให้เกิดประวัติศาสตร์ ซ้ำรอยจากสนาม 2 ที่ทำให้ไม่สามารถเก็บแต้มได้เพราะนำ รถออกมาจับเวลารอบคัดเลือกช้ากว่าเวลาทีก่ ำหนด ในทีส่ ดุ อาหงส์ ประกาศศักดาด้วยการขับนำแบบม้วนเดียวจบไม่มี แกว่งอีกทัง้ ไร้ความกดดันวิง่ เข้าเส้นชัยไปได้กอ่ นเป็นคันแรก ด้ ว ยเวลารวมทั้ ง สิ้ น 24:39.684 นาที ทิ้ ง ห่ า งอั น ดั บ 2 พีรพงศ์ เตชะเทพประวิทย์ เพียง 18.630 วินาทีเท่านัน้ [+]

21

22

24

25

26

28

11 29

30

32

33

35

36

>>> ผลการแข่งขันโตโยต้า วีออส วันเมคเรซ สนามที่ 3 วันที่ 8-9 สิงหาคม 2552 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ จ.สงขลา อันดับ เบอร์ 1. 43 2. 24 3. 21 4. 99 5. 66 6. 35 7. 69 8. 72 9. 88 10. 30 11. 77 12. 98 13. 32 14. 22 15. 89 16. 49 17. 25 18. 45

ชื่อนักแข่ง CHEN HONG SHU พีรพงศ์ เตชะเทพประวิทย์ ณัยณพ ภิรมย์ภักดี สภา กฤษณาชูวงศ์ กรกฎ เมี้ยนทอง เพียว หงษ์ปาน จิรายุ ห่วงทรัพย์ ปาลีรัฐ ปานบุญห้อม ศุภกิจ บุญมีมา ติณห์ ศรีตรัย WAILUN HUNG อัศวิน พลเยี่ยม ภิษณุ ภูษิตานนธกูร ศรัณยู ประชากริช ศักดิ์ชัย เยี่ยมวัฒนา ปรมัต ประกอบผล ปิยะพล วนอุกฤษฎ์ ฐกร อนงค์นวล

ทีมแข่ง BLAST OFF BY PHUKET SRISUCHAT NITTO HEADER BENDIX BRAKE RACING TEAM SINGHA RACING SCHOOL เมืองไทยประกันชีวิต BY TEIN MASTER SHOP T-MT RACING TEAM BARA WINDSOR C MAX CAR PTT.PERFORMA RACING TEAM PTT.PERFORMA RACING TEAM TOYOTA GATEWAY FAMILY SINGHA RACING SCHOOL - 3K BATTERY T-MT RACING TEAM SUPER CLUB THAILAND RACING TEAM โรงโม่หินสีเขียวศิลาสานนท์ TOYOTA TEAM STAR TOYOTA BANGKOK SUPER CLUB NITTO GRT RACING TEAM TRD ASIA-TOA-ONE NINE TEAM NITTO HEADER BENDIX BRAKE RACING TEAM TRD ASIA-TOA-ONE NINE TEAM

รถหมายเลข 22 ศรัณยู ประชากริช ทำเวลาดีที่สุด 1.05.444 นาที

เวลา/นาที จำนวนรอบ 24.39.684 22 24.58.314 22 25.06.156 22 25.06.780 22 25.06.495 22 25.07.148 22 25.14.175 22 25.15.002 22 25.20.446 22 25.27.713 22 25.28.788 22 25.47.507 22 24.39.955 21 24.49.314 21 24.51.415 21 25.09.946 21 25.09.983 21 25.27.603 21

รอบที่ 9

>>>


ส่วนอันดับที่ตามมามีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาตัง้ แต่รอบแรก เนือ่ งจาก กรกฎ ตืน่ เต้น เก็บอาการไม่อยู่ขับเสียหลักพุ่งชนกองยาง ทั้งๆ ที่มีตำแหน่งดีในอันดับ 3 ส่งผลให้รถของ (บีม) ศรัณยู ประชากริช ซึ่งขับตามหลังมา มีอันสะดุด หยุดลงชั่วครู่ เท่ากับเปิดโอกาสให้เพียว หงส์ปาน ได้ ที เ สี ย บขึ้ น มารั้ ง ตำแหน่ ง ที่ 3 แทน ตามมา ด้วย (โต้ง)สภา กฤษณาชูวงศ์, (ต่ อ ย) ณั ย ณพ ภิรมย์ภักดี โดย ศรันยูและจิรายุ ห่วงทรัพย์ ตาม มาเป็นคันที่ 6-7 กรกฏ นั้น ร่วงไปอยู่อันดับที่ 8

[+]

43

44

45

49

55

66

69

72

77

83

88

89

90

98

99

12

>>> POINTS SUMMARY (VIOS C) DRIVERS’ PROVISIONAL STANDINGS after Round 3 อันดับ เบอร์ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

43 21 72 24 30 69 99 66 88 44 96 35 22 32 77 83

ชื่อนักแข่ง CHEN HONG SHU ณัยณพ ภิรมย์ภักดี ปาลีรัฐ ปานบุญห้อม พีรพงศ์ เตชะเทพประวิทย์ ติณห์ ศรีตรัย จิรายุ ห่วงทรัพย์ สภา กฤษณาชูวงศ์ กรกฎ เมี้ยนทอง ศุภกิจ บุญมีมา อนุชา ผ่านด่าน ปิยะพล วนอุกฤษฏ์ เพียว หงษ์ปาน ศรัณยู ประชากริช ภิษณุ ภูษิตานนธกูร WAILUN HUNG เดชพล ทองพูน

สนาม 1 9-11 พ.ค. 20 DNS 12 8 15 1 0 0 0 10 6 0 4 3 0 2

สนาม 2 20-21 มิ.ย. 0 20 15 6 12 10 4 3 8 0 1 0 0 0 2 0

สนาม 3 8-9 ส.ค. 20 12 3 15 1 4 10 8 2 DNF 0 6 0 0 0 DNF

[+]

คะแนนรวม 40 32 30 29 28 15 14 11 10 10 7 6 4 3 2 2

[+


+]

>>>

ภาพโดย : อนันตชัย จันทรัตน์

การแข่งขันดำเนินไปจนเหลื อ สองรอบ สุดท้าย มีรถแข่งหลายๆคันเริ่มที่จะแผ่วปลาย ด้วยเพราะล้า หรือสภาพรถเริ่มส่อแววมีปัญหา เช่นเดียวกับรถของเพียว หงษ์ปาน เริ่มมีปัญหา ขัดข้อง เป็นจังหวะให้ณัยณพสามารถขับแซงขึ้น มาคว้าตำแหน่งที่ 3 ไปครองต่อหน้าต่อตา ตาม มาด้วย สภา และ กรกฎ ส่วน เพียว นั้นร่วงมา อยู่อันดับ 6 ทางด้าน จิรายุ ห่วงทรัพย์ (พ่อลูก อ่อนป้ายแดง) รองโฆษกพรรคเพื่อไทย ยังเจียด เวลามาเล่นกีฬาที่ตัวเองรัก ฝีไม้ลายมือนั้นเริ่มดี ติดอันดับท็อปไฟว์กันไปบ้าง แต่สนาม 3 เข้าเส้น ชัยเป็นคันที่ 7 เมื่อรวมคะแนนสะสม 3 สนาม (อาหงส์) เฉิน หงส์ ซู กลับมามีความหวังมากขึ้น เพราะมี แต้ ม รวมนำมาเป็ น อั น ดั บ 1 จำนวน 40 แต้ ม อันดับ 2 กลับพลิกมาเป็นของ ณัยณพ ภิรมย์ภกั ดี ซึ่ ง มี ค ะแนน 32 แต้ ม ทั้ ง นี้ เ พราะตั ว เต็ ง อย่ า ง ปาลีรฐั ปานบุญห้อม และติณห์ ศรีตรัย นัน้ ทำได้ ดี แ ค่ อั น ดั บ 8 และ 10 ตามลำดั บ ในสนามที่ 3 แต่ อ าศั ย ว่ า ปาลี รั ฐ สะสมคะแนนไว้ ดี ใ นสอง สนามแรก จึงมีแต้มรวม 30 แต้มอยู่ในอันดับ 3 ส่วนม้ามืดอย่าง พีรพงศ์ เตชะเทพประวิทย์ ทะลุ ขึ้ น มาอั น ดั บ 4 มี อ ยู่ 29 แต้ ม ทิ้ ง ห่ า ง ติ ณ ห์ เพี ย งแต้ ม เดี ย วเท่ า นั้ น สั ง เกตได้ ว่ า หากใคร สามารถฝ่าด่านสนามที่ 4 นี้ไปได้ จะมีโอกาสที่ จะขึ้ น บั ล ลั ง ก์ แ ชมป์ ไ ด้ ไ ม่ ย ากเย็ น ต้ อ งคอยส่ ง แรงใจเชียร์กันที่ขอบสนามนะขอรับ นอกจากนี้ ก็มีนักแข่งอีกมากมายที่จะ มาร่ ว มสร้ า งสี สั น อาทิ เ ช่ น สองพี่ น้ อ งตระกู ล “หาญจิตต์เกษม”สโมสร และสมัชชา ทายาท MK สุ กี้ , สมศั ก ดิ์ ชาครี ย์ นั น ท์ , เดชพล ทองพู น , อนุชา ผ่านด่าน, Wailun Hung นักธุรกิจอะไหล่ รถยนต์ชาวฮ่องกง, ภิษณุ ภูษิตานนธกูร จากโรง โม่หินศิลาสานนท์สระบุรี, อัษฏกร ธนวงศ์กุล, สองพี่น้องตระกูล ”ประกอบผล” ปฐทวี และ ปรมัต, อัศวิน พลเยี่ยม ทายาทธุรกิจฟาร์มวัว ที่ ร้ อ ยเอ็ ด , ศั ก ดิ์ ชั ย เยี่ ย มวั ฒ นา, ปิ ย ะพล วนอุกฤษฎ์, ธนากร บุตรตะวงศ์, ชาย หวังสัจจะ, ฐกร อนงค์นวล สำหรั บ รุ่ น นี้ มาคอยลุ้ น กั น ว่ า นั ก แข่ ง น้องใหม่คนใดที่เกิดขึ้นบนเวทีแห่งนี้ จะสามารถ พิ ชิ ต รางวั ล พิ เ ศษ Rookie of the year 2009 ต้องคอยมาลุ้นกันหลังจบฤดูกาล 5 สนามปลาย ปีนี้....O

13


TOYOTA VIOS LADY ONE MAKE RACE 2009 สนามที่ 4 วันที่ 17-18 ตุลาคม 2552 ณ สนามกองบิน 46 จ.พิษณุโลก

จับตาดูคู่แบทเทิ่ล

ทิพวรรณ & กระแต-ศุภักษร

14

อย่ า งที่ บ อก สี่ ล้ อ กลมๆ มั น ยั ง กลิ้ ง ได้ ความไม่แน่นอนย่อมบังเกิดผลฉันใดก็ฉนั นัน้ เป็นที่น่าเสียดายเมื่อสาวกระแต ศุภักษร ราชินีแวมไพร์แห่งตำนานโหดบนเวทีซูเปอร์สตาร์ ซีซั่น 2 รหัส S2 (แอบอวย) ต้องพลาดท่าเสียที พลาดแชมป์แฮททริคสนามที่ 3 ไปครองซะแล้ว อันเนื่องมาจากต้องรับภาระแบก น้ำหนัก ถ่วง handycap weight ร่วม 70 กก. เพราะคว้า แชมป์ ส อง สนามแรกติ ด ต่ อ กันและรองแชมป์ อันดับ 2 เมื่อปีที่แล้ว ส่งผลให้ความเร็วจากจับ เวลารอบคั ด เลื อ กมาเป็ น ลำดั บ ที่ 3 ในขณะที่ ทิพวรรณ ภูร่ ะยับ จากโรงโม่หนิ สีเขียวศิลาสานนท์ สระบุรี เริม่ ส่อแววประกาย เพราะได้พเี่ ลีย้ งดีอย่าง ตรัยธนิษฐ์ ฉิมตะวัน คอยเป็นเทรนเนอร์ แค่นั้น ยั ง ไม่ พ อ เธอยั ง แก้ เ คล็ ด ด้ ว ยการทาสี เล็บด้วย เฉดสีโทนร้อนปรากฏว่า เธอทำเวลาได้ดีที่สุดอยู่ใน ตำแหน่งโพลพูสิชั่น ได้สำเร็จเป็นครั้งแรก อั จ ฉราพร พั น ธ์ พ าณิ ช ย์ ตามมาเป็ น ลำดับที่ 2 ส่วนสองสาวจากโตโยต้า ทีม สตาร์

ใหม่-สุคนธวา เกิดนิมิตร, และแตงโม-ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ อยู่ในลำดับที่ 4 และ 7 ตามลำดับ โดยมีม้ามืดตัวแร้งส์อย่าง น้องพิมพรรณ หงษ์ปาน ซึง่ มีอายุนอ้ ยที่สุดอยู่ในลำดับที่ 5 เมื่อการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศสนามที่ 3 เริ่ ม ขึ้ น บริ เ วณรอบๆ สนามกี ฬ าติ ณ สู ล านนท์ จ.สงขลา จำนวน 20 รอบ ปรากฏว่า ทิพวรรณ ภู่ระยับ สามารถนำตัวเองเข้าเส้นชัยแบบม้วน เดียวจบได้อย่างน่าทึ่งทีเดียว ท่ามกลางสภาวะ ที่กดดัน กับรถที่คอยไล่หลังตลอดเวลา ด้วยเวลา 23.03.702 นาที ส่ ว น 4 ตำแหน่ ง ถั ด มา กลั บ เปลี่ยนแปลงพลิกผัน หลังจากการ แข่งขันผ่าน พ้นไปแล้ว 6 รอบ เนื่องจาก กระแตขับรถเสีย หลักพุ่งไปชนกองยางในรอบที่ 7 มิหนำซ้ำตัวเอง ขั บ ไปกระแทกท้ า ยรถของแตงโมพอดี แต่ ยั ง เคลื่อนตัวไปได้ ทั้งคู่ ด้วยสปิริตของกระแต ถึง กับรอเปิดทางคืนตำแหน่งให้แตงโมแซงขึ้นไปใน รอบดังกล่าว เพราะคิดเพียงว่าทำให้น้องแตงโม เสียโอกาสไป เล่นเอาคนดูรอบสนามถึงกับตะลึง

[+]

25

29

50

55


อันดับ

เบอร์

ชื่อนักแข่ง

ทีมแข่ง

เวลา/นาที

จำนวนรอบ

1 2 3 4 5 6 7

38 35 33 80 60 25 29

ทิพวรรณ ภู่ระยับ พิมพรรณ หงษ์ปาน อัจฉราพร พันธ์พาณิชย์ สุคนธวา เกิดนิมิตร ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ ศุภักษร ไชยมงคล กาญจนา ประกอบผล

โรงโม่หินสีเขียวศิลาสานนท์ BARA WINDSOR TBN RACING TEAM TOYOTA TEAM STAR TOYOTA TEAM STAR SINGHA RACING SCHOOL TRD ASIA-TOA-ONE NINE TEAM

23.03.702 23.19.239 23.23.624 23.38.292 23.39.088 23.39.515 24.04.456

20 20 20 20 20 20 20

รถหมายเลข 38 ทิพวรรณ ภู่ระยับ ทำเวลาดีที่สุด 1.07.078 นาที

รอบที่ 18

(VIOS LADY) คะแนนสะสมรวม 3 สนาม สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 ชื่อนักแข่ง คะแนนรวม อันดับ เบอร์ 9-10 พ.ค. 20-21 มิ.ย. 8-9 ส.ค. 1 25 ศุภักษร ไชยมงคล 20 20 6 46 2 38 ทิพวรรณ ภู่ระยับ 8 15 20 43 3 33 อัจฉราพร พันธ์พาณิชย์ 15 8 12 35 4 29 กาญจนา ประกอบผล 12 12 4 28 5 35 พิมพรรณ หงษ์ปาน 10 0 15 25 6 80 สุคนธวา เกิดนิมิตร 6 0 10 16 7 55 ทัตติยา ฉัตรไชยเดช 3 10 0 13 8 60 ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ 4 - 8 12

เอ่ยปากเป็นเสียงเดียวกันว่า สปิริตแรงกล้าน่าชื่นชม ขณะที่กระแตเสียหลักอยู่นั้น เป็นจังหวะที่ พิมพรรณ (เก็บทุกเม็ด)ขับทะยานแซงพุ่งพรวดขึ้นไป รั้งตำแหน่งที่ 3 และแซงอัจฉราพร ขึ้นไปอยู่อันดับ 2 ได้อีกในรอบที่ 8 จนเขาเส้นชัย ชนิดที่ต้องอึ้งทึ่งเสียว ในความสามารถและความใจเด็ดกล้าตัดสินใจฉับพลัน สามารถเข้าเส้นชัยเป็นคันที่ 2 ตามมาด้วย อัจฉราพร, ใหม่ - สุ ค นธวา, แตงโม-ภั ท รธิ ด า, ศุ ภั ก ษรและ กาญจนา ประกอบผล ถึงแม้ กระแต-ศุภักษร จะเข้ามาเป็นอันดับ 6 สนามที่ 3 แต่อาศัย 2 สนามแรกคว้าแชมป์รวด จึงมีคะแนนสะสมรวมนำมาเป็นอันดับ 1 จำนวน 46 แต้ม โดยมี ทิพวรรณ ตามหลังเพียง 3 แต้มเท่านั้น ทำให้เกมการแข่งขันน่าตื่นเต้นชวนลุ้นในสนามที่ 4 กันทีเดียว เผลอๆ อาจเห็นตาอยู่คว้าพุงปลาไปกิน ก็ได้ ใครจะไปรู้…O

35

38

59

60

80

>>>

TOYOTA VIOS LADY

33

ภาพโดย : อนันตชัย จันทรัตน์

ผลการแข่งขันโตโยต้า วีออส เลดี้ วันเมคเรซ สนามที ่ 3 วันที่ 8-9 สิงหาคม 2552 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ จ.สงขลา

15


MOTORSPORT FESTIVAL 2009

MOTORSPORT4  

motorsport magazine

MOTORSPORT4  

motorsport magazine

Advertisement