Page 1


2.1

Cijfers en feiten 2010

5

2.2

JACK WOLFSKIN Point of Sales

6

2.3

Omzetontwikkeling 2005-2010

8

2.4

Organigram JACK WOLFSKIN

10

2.5

Productsegmenten

12

3.1

Sociaal producentenmanagement

16

5.1

Inkoopstrategie en prijsbepaling

20

5.2

Productiecyclus

20

5.3

Keuze nieuwe producenten

20

6.1

Audit- en beoordelingscriteria

22

6.2

Auditen van producenten

24

6.3

Producenten, productielanden en audits 2010

26

6.4

Samenvatting van de auditresultaten

28

6.4.1

28

Vietnam

6.4.2

Bangladesh

29

6.4.3

China

30

6.4.4

Thailand

31

6.4.5

India

32

6.4.6

Indonesië

33

6.4.7

Laos

34

6.4.8

Cambodja

35

6.4.9

Italië

36

6.4.10 Slovenië

37

6.4.11 Turkije

38

6.5

Klachtensysteem

39

6.6

Tot nu toe ingediende klachten en maatregelen

39

6.7

Verifiëren van de maatregelen door de Fair Wear Foundation

39

7.1

Scholingsmaatregelen voor JACK WOLFSKIN-producenten

41

7.2

Activiteiten voor de scholing van medewerkers

41


Voor het jaar 2010 hadden we ons veel voorgenomen – en we hebben veel bereikt: hoewel in 2009 reeds 98% van de voor JACK WOLFSKIN werkzame producenten was doorgelicht, kon dit aandeel nogmaals worden verhoogd, waardoor we ons doel van een 100% dekking opnieuw een stap nader zijn gekomen. Bovendien hebben we bij 44% van onze producenten een verbetering van hun resultaten sinds de eerste audit weten te bereiken. De consequente intensivering van de audits – inclusief de follow-up bezoeken – hebben daaraan een doorslaggevende bijdrage geleverd. De toetreding tot het multi-stakeholder-initiatief 'Fair

Overal waar een verslechtering van de situatie werd ge-

Wear Foundation' (FWF) was wat dat betreft een belang-

constateerd, zijn actief maatregelen getroffen; voor zover

rijke en tegelijkertijd betekenisvolle stap: Als onafhanke-

er geen positieve ontwikkeling kon worden genoteerd,

lijke non-profit organisatie heeft de FWF als doelstelling

werd als consequentie de samenwerking met de produ-

om te zorgen voor menswaardige arbeidsomstandighe-

centen beëindigd.

den in de gehele textiele toeleveringsketen en deze te bevorderen. Daarbij werkt ze zowel samen met bedrijven

In principe behandelen we al deze processen fair en met

alsook met producenten en ondersteunt deze o.a. door

gezond verstand, wederzijds respect en passende verant-

uitwisseling van experts, dialogen en een benaderings-

woordelijkheid om de resultaten continu te verbeteren.

wijze die gericht is op verbeteringsprocessen.

Een niet eenvoudige taak die we echter nooit uit de weg

Tegen deze achtergrond verheugt het mij zeer dat we nu

zijn gegaan en die we ook in de toekomst consequent op

voor de eerste keer onze activiteiten en inspanningen

ons zullen blijven nemen.

openbaar kunnen maken en daarvan gedetailleerd verslag kunnen doen.


bij wind, regen, sneeuw of kou moeten onze klanten kunnen vertrouwen op onze kleding, schoenen en uitrusting. Wij gaan daarvoor te werk volgens toepassingsgerichte concepten die integraal rekening houden met de speciale eisen bij de verschillende activiteiten. Zelf ontwikkelde en deels gepatenteerde technologieĂŤn alsmede functionele materialen uit zeer uiteenlopende ontwikkeDaarbij richten we ons in principe tot mensen die graag

lingslaboratoria van gespecialiseerde fabrikanten vormen

en vaak buiten zijn, die er plezier in hebben om te bewe-

daarvoor de basis. Daarop voortbordurend ontstaan met

gen, doelen te bereiken, vreemde streken te ontdekken,

de knowhow van bijna 30 jaar productontwikkeling en

van landschappen te genieten en de natuur en de men-

de feedback van onze gebruikers de typische doordachte

sen met respect te behandelen. Dat omvat evengoed de

JACK WOLFSKIN-producten. Daarbij is het altijd ons stre-

bergsport als een trekkingtocht, een dagwandeling of

ven om functionaliteit en comfort met elkaar te verbin-

verre reizen.

den. Eersteklas kwaliteit is voor ons vanzelfsprekend.

JACK WOLFSKIN is in 1981 opgericht en ontwikkelt sindsdien met voortdurende terugkoppeling naar de praktijk eersteklas functionele producten. Met verschillende octrooien en innovatieve, eigen technologieĂŤn zijn producten van JACK WOLFSKIN tegenwoordig qua functie, comfort en customer value toonaangevend. Ze worden inmiddels wereldwijd verkocht en gebruikt.


Onze trekking-kleding is uiterst robuust en bijzonder beHoge functionaliteit bij bescherming tegen regen, wind en

trouwbaar en biedt zo bescherming tegen elk weertype.

sneeuw, thermisch comfort en bewegingsvrijheid in combina-

De trekking-schoenen zijn absoluut waterdicht, robuust en

tie met een zo laag mogelijk gewicht zijn naast specifieke uit-

comfortabel. De omvangrijke trekking-uitrusting omvat

rustings- en constructiedetails de belangrijke productcriteria.

grote rugzakken, tenten, slaapzakken en matten.

Ontworpen op multifunctionaliteit voor het gebruik bij wandelen, lopen, fietsen en nog veel meer andere activiteiten. Bescherming tegen regen, wind en sneeuw en draagcom-

Met alle belangrijke materialen en technologieĂŤn van de

fort alsmede veelzijdigheid hebben hierbij een zeer hoge

producten voor volwassenen ontwerpen we specifiek voor

prioriteit.

kinderen gemodelleerde en uitgeruste producten met veiligheids- en op de leeftijd aangepaste details.


Als Europa's toonaangevende outdoor-merk streeft JACK WOLFSKIN voortdurend naar het doel om een optimale kwaliteit tegen concurrerende prijzen aan te bieden, zonder daarbij het duurzaamheidaspect met betrekking tot sociale en ecologische randvoorwaarden te verwaarlozen.

Dienovereenkomstig wordt de duurzaamheidsaanpak als harmonie van economie, ecologie en sociaal gedrag begrepen: alleen door het evenwichtige samenspel van deze drie elementaire basiswaarden kan een bedrijf volgens onze overtuiging op de lange duur duurzaam en succesvol handelen. Een belangrijk onderdeel daarbij is de sociale verantwoordelijkheid ten opzichte van onze producenten en hun medewerkers.


Afhankelijk van het resultaat van de audit worden bij de producenten ĂŠĂŠn tot drie vervolgbezoeken, zogenaamde 'Follow up Visits', tussen de audits uitgevoerd. Deze korte bezoeken van de auditoren in de productielocaties dieJACK WOLFSKIN streeft bij de keuze van producenten

nen om begonnen verbeteringsmaatregelen te controle-

naar een duurzame zakelijke relatie. Vanuit ons stand-

ren en eventueel gezamenlijk aanzetten voor oplossingen

punt is een zorgvuldige keuze van de partners van emi-

uit te werken die de producenten vervolgens zelfstandig

nent belang met het oog op duurzaam handelen.

verder kunnen uitwerken.

Elke producent die samenwerkt met JACK WOLFSKIN moet vooraf een gedragscode, de zogenaamde Code of

Om de vinger aan de pols te houden wat betreft veran-

Conduct (CoC) accepteren en ondertekenen.

deringen, problemen of nieuwe ontwikkelingen bij lokale vakbonden, regionale arbeidersgroepen of andere stakeholders, onderhoudt het externe audit- en kwalificatie-

Bij het begin van de verbintenis met een potentiĂŤle nieuwe

bedrijf een permanente dialoog met verschillende

producent wordt de productielocatie intern doorgelicht

organisaties binnen de productielanden. Een gemeen-

(d.w.z. gecontroleerd en beoordeeld). Vervolgens worden

schappelijke uitwisseling tussen de leden van de Fair

de producenten regelmatig door een onafhankelijk audit-

Wear Foundation op nationaal en internationaal niveau

en kwalificatiebedrijf gecontroleerd om veranderingen

bevordert bovendien het begrip voor de problemen van

met betrekking tot de sociale verantwoordelijkheid te do-

betrokken groepen en kan helpen om oplossingen aan

cumenteren en de producenten nieuwe impulsen voor ver-

te reiken.

dere verbeteringen te geven. JACK WOLFSKIN biedt voor zijn producenten trainingen aan om de vaardigheden op de verschillende niveaus (management, middenmanagement, arbeiders) uit te breiden en te bevorderen. De onderwerpen van de trainingen worden individueel afgestemd op de behoeften van de betreffende doelgroepen en zijn voor de producenten kosteloos.


A (06/2010) Opstellen van een uitgebreid Work Plan vóór de toetreding tot de FWF

A Interne Newsletter over het onderwerp duurzaamheid met melding van de toetreding tot de FWF A Informatie door de directie aan alle medewerkers A Informatie over de toetreding tot de Fair Wear Foundation en de daaruit resulterende aanpassingen van het reeds door JACK WOLFSKIN geïmplementeerde systeem als bedoeld in de voorschriften van de Fair Wear Foundation A Publicatie van de toetredingsinformatie op de homepage van het bedrijf A Bekendmaking op de OutDoor-beurs in Friedrichshafen (07/2010) A Info-bijlagen in persmappen voor verkopers, mediavertegenwoordigers en klanten A Persbericht n.a.v. de toetreding tot de Fair Wear Foundation A Infogedeelte over de FWF op de homepage van het bedrijf A Brochure over sociale duurzaamheid bij JACK WOLFSKIN A Thematiseren van de duurzaamheid op het Globewelt-festival in Keulen A FWF-logo en fundamentele informatie in de catalogus

A Meer dan 98% van het inkoopvolume is afkomstig van geauditeerde producenten A Ook met producenten in Europa (Italië en Slovenië) die door de FWF als 'low-risk countries' worden ingeschaald, is in 2010 in het auditproces rekening gehouden


A Aanpassing van de bestaande bedrijfsinterne gedragscode om te voldoen aan de specifieke eisen van de FWF en onze inzichten uit de voorafgaande audits erbij te betrekken A Publicatie van de aangepaste Code of Conduct op de homepage van het bedrijf A Overhandiging van groot formaat posters van de Code of Conduct en van het Fair Wear Foundationklachtensysteem aan alle producenten om in de fabrieken op te hangen A Inrichting van klachtenhotlines in de belangrijkste productielanden A Implementering van de Communication Box (daarbij gaat het om een webportal met behulp waarvan anoniem klachten kunnen worden ingediend) A In de belangrijkste productielanden staan contactpersonen van het certificeringsbedrijf permanent ter beschikking

A 5-daagse kosteloze 'Train The Trainer'-workshop voor alle Chinese producenten in mei 2010. De workshop was bedoeld voor personen die interne cursussen voor medewerkers organiseren en uitvoeren A Opleiding van de ambulante technici voor het auditproces, de Code of Conduct en de handelwijze bij overtredingen van de Code of Conduct A Informatie-evenement voor grote klanten over het onderwerp duurzaamheid bij JACK WOLFSKIN A Oppakken van het onderwerp duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid in het opleidingsprogramma voor stores en winkeliers A Uitvoerige informatie naar aanleiding van vragen van klanten over het onderwerp duurzaamheid A Informatie van eindverbruikers op het Globeweltfestival in Keulen A Regelmatig contact met geselecteerde NGO's (o.a. landenvertegenwoordigingen van de 'Campagne voor Schone Kleding') A Auditen van een producent in China en een in Vietnam door de Fair Wear Foundation A 03/2010 – Versterking van het bedrijfsinterne team A 12/2010 – Uitbreiding van het team met een procesmanager voor de documentatie en optimalisatie van alle relevante processen – van de producenten-acquisitie via inkoop en productie tot aan de verkoop


In principe zet JACK WOLFSKIN in op langjarige relaties met producenten. Niet alleen om de producenten ter plaatse zo goed mogelijk te ondersteunen, maar ook om de kwaliteit te controleren en te verbeteren, begeleiden steeds meer gekwalificeerde ambulante technici de productie. In het acquisitieproces van de producenten moeten de afdelingen inkoop, productmanagement; techniek, Eco & Social Compliance Management worden betrokken om de verschillende velden van de producentenbeoordeling integraal af te beelden. Alle genoemde afdelingen zijn gevestigd in het hoofdkantoor in Idstein en bevinden zich bovendien in hetzelfde gebouw, hetgeen een gunstige invloed heeft op korte informatie- en besluitvormingskanalen.

Daarbij wordt samen met de producenten een gedetailleerde kostencalculatie van elk artikel gemaakt. De toewijzing van de verschillende artikelen aan een bepaalde

In de voor de productie ingeplande fabrieken worden ver

producent wordt met diens beschikbare capaciteiten ver-

voor de orderdatum monsters gemaakt. Tijdens de pro-

geleken en aangepast. Om voor de producenten een ge-

ductie van de monsters kunnen de producenten de kosten

detailleerde planning mogelijk te maken worden deze in

voor de productie en de geplande productietijden per ar-

de planningsprocessen ge誰ntegreerd.

tikel nauwkeurig en gedetailleerd vooraf calculeren om later op een realistische basis over de prijzen te onderhandelen. In principe zijn er voor de verschillende seizoenen gestaffelde bestellingen. Aan de producenten wordt bij de gestaffelde orderdata de respectievelijke productiehoeveelheid bekendgemaakt.


A het voldoen aan de door JACK WOLFSKIN vastgelegde kwaliteitsnormen; A het zich houden aan de Code of Conduct (d.w.z. controle door middel van audits en ondersteuning bij een duurzame verandering via follow-ups); A het beschikbaar stellen van voldoende capaciteiten om opdrachten van JACK WOLFSKIN binnen een vastgesteld tijdskader aan te kunnen (management-knowhow); A het land waarin de producent gevestigd is (zo zijn bijvoorbeeld landen met een militaire dictatuur uitgesloten); A de transparantie bij de prijsvorming. Om de criteria te controleren, doorlopen mogelijke nieuwe producenten eerst een testfase waarin monsters of series prototypes kunnen worden geproduceerd. Aan de hand van de monsters kunnen de verschillende afdelingen inschatten of een samenwerking kwalitatief realiseerbaar is of niet. Parallel controleert het Eco & Social Compliance Management de 'Social Performance' en evt. de bereidheid tot het aanbrengen van veranderingen van de producenten. Pas als er aan de bovengenoemde criteria wordt voldaan, wordt de producent opgenomen in de portfolio van JACK WOLFSKIN.


Fabrikanten worden gemiddeld ĂŠĂŠn keer per jaar onderworpen aan een audit. Tussen de audits volgt een auditor ter plaatste de implementering van de zogenaamde 'Corrective Action Plans' en biedt desgewenst ondersteuning bij het realiseren van de voorschriften aan.


In de volgende afbeelding is bij wijze van voorbeeld het categoriseren van de verschillende beoordelingscriteria van 2009 en 2010 te zien zoals het in het auditrapport wordt weergegeven.

hoogste kritische categorie Aansluitend op de audit wordt door het bedrijf dat de

kritische categorie

audit uitvoert een totale beoordeling van de producent

voor verbeteringen vatbare categorie

opgesteld en deze wordt samen met het 'Corrective

weinig riskante en goede categorie

Action Plan' naar JACK WOLFSKIN toegezonden.

stabiele en zeer goede categorie 2010

2009


Aandeel van het inkoopvolume in % van gecertificeerde JACK WOLFSKIN-producenten De onderstaande afbeelding laat de ontwikkeling in een

Voorschrift van de FWF over het

oogopslag zien:

aandeel van het inkoopvolume aan geaudite producenten


AL NT AA

D AU

ITS

AANTAL FOLLOW UPS

In de afbeelding links is te zien in welke mate de auditen kwalificatiemaatregelen in de afgelopen jaren door JACK WOLFSKIN zijn ge誰ntensiveerd.


Producententraining mei 2010 Individuele trainingen*

Uitnodiging voor het FWF 'Sumangali System' informatie-evenement

* extra, voor de producent kosteloze kwalificatiemaatregel (15 adviseursdagen), die speciaal zijn toegesneden op de behoeften van de producent. :


Vergelijken we de eerste audit met de meest recente audit per producent, dan wordt duidelijk dat bijna de helft (44%) de eigen prestaties wist te verbeteren. 37% van de producenten bevestigde het oude resultaat en slechts bij 19% moest er een verslechtering van het resultaat worden geconstateerd.


De in Vietnam meest geconstateerde overtreding tegen de Code of Conduct heeft betrekking op de werktijden. Zo moest bij drie producenten op grond van een ontoereikende documentatie van de werktijden worden aangenomen dat de arbeiders meer dan de toegestane overuren hebben gewerkt. Omdat bij een van deze producenten – ondanks intensieve ondersteuning, controles en waarschuwingen – er geen verbetering kon worden bereikt, is de samenwerking – op basis van de momenteel niet oplosbare problemen – beëindigd. Bij de andere producenten worden in versterkte mate controles uitgevoerd en de ontwikkelingen verder in de gaten gehouden.


Bij de in Bangladesh gevestigde producenten is een met de Code of Conduct grotendeels overeenstemmende handelwijze vastgesteld. Het goede audit resultaat kon in de vervolgaudit van 2010 worden bevestigd.


Op grond van de schaarsheid van arbeiders, die in 2010 in China tot aanzienlijke problemen heeft geleid, zijn er in enkele productiebedrijven in toenemende mate veel meer overuren gedraaid, die deels de in de Code of Conduct toegestane mate overschrijden. Wegens de daarnaast ontoereikende documentatie van de arbeidstijd kon in enkele productiebedrijven een adequate betaling van de overuren door de auditoren niet zonder twijfel worden aangetoond. Dat leidde tot een afwaardering in de beoordelingscategorie 'Vergoeding'. Omdat de situatie zich in de betrokken regio's inmiddels weer heeft gestabiliseerd, zijn hier in de toekomst duidelijke verbeteringen te verwachten. Om de prestatie van de producenten met betrekking tot de sociale standaarden verder te verbeteren, heeft Jack Wolfskin in mei 2010 een kosteloze 'Train The Trainer'workshop gegeven. Deze dient de leidinggevenden te helpen om inhouden via geschikte trainingen begrijpelijk en efficiĂŤnt aan de medewerkers door te geven om zodoende een effectieve kennistransfer te waarborgen. De workshop is door de producenten zeer goed ontvangen.


De grootste uitdagingen van onze Thaise producenten hebben betrekking op een duidelijke en goed gestructureerde productieplanning. Daarvan uitgaande zijn overtredingen tegen de in de Code of Conduct vastgelegde werktijd- en overurenregelingen vastgesteld. Om deze uitdaging tot een succes te maken, heeft Jack Wolfskin samen met de producenten diverse oplossingsstrategieën ontwikkeld: Zo is een workshop productieplanning van een week opgezet waarvan de kosten door Jack Wolfskin worden gedragen. Bovendien is de producenten – eveneens kosteloos – een gekwalificeerde trainer ter beschikking gesteld om management-processen te definiëren en samen met de producenten uit te werken. Op deze manier kon de producent zelfstandig de basis voor duurzame handelwijzen leggen. De producenten blijven regelmatig bezocht worden en blijven ondersteuning door medewerkers van JACK WOLFSKIN en door het team van auditoren krijgen. Eerste verbeteringen konden al worden opgetekend.


In India werkt JACK WOLFSKIN samen met een SA8000gecertificeerde producent. Om een eigen inschatting van de situatie te krijgen, heeft JACK WOLFSKIN besloten om ook deze producent door een onafhankelijk bedrijf te laten auditen. Op het moment van de audit was er geen sprake van volledige conformiteit met de SAI-voorschriften. De auditor moest een verwaarloosde documentatie in het Corrective Action Plan noteren. Ontoereikende documentatie leidt automatisch tot een drastische afwaardering van de beoordelingscriteria 'Werktijd' en 'Vergoeding', omdat het bewijs van een met de Code of Conduct overeenstemmende handelwijze niet kan worden geleverd.


Bij een producent in IndonesiÍ is door de auditoren geconstateerd dat afspraken met een vakbond niet zijn nagekomen. Wegens economische impasses had het bedrijf met de vakbond uitonderhandeld dat werknemers zouden afzien van door het bedrijf verstrekte extra's – zoals een bijdrage aan de maaltijden. Bovendien is van de kant van de vakbond de gedurende een korte tijd geldende concessie gedaan om binnen een beperkte periode langere werktijden te tolereren. Van de kant van het bedrijf is deze afspraak, ondanks een aantoonbare verbetering van de situatie, niet nagekomen. Tot nu toe is de oorspronkelijke situatie niet hersteld, zodat de lonen op basis van de doorgehaalde extra's naar verhouding lager uitvallen. JACK WOLFSKIN heeft als consequentie contact opgenomen met het moederconcern om dit op de hoogte te stellen van de huidige toestanden in de fabriek in IndonesiÍ en opgeroepen om onmiddellijk een begin te maken met verbeteringsmaatregelen. In het kader van de volgende audit zal JACK WOLFSKIN een nieuwe controle uitvoeren en als er geen sprake is van verbetering passende maatregelen nemen.


In Laos werkt JACK WOLFSKIN indirect sinds 2009 samen met een onderproducent. Omdat deze niet op betrouwbare wijze kan voldoen aan de kwaliteitseisen en er bovendien sprake is van niet acceptabele resultaten met betrekking tot de Code of Conduct en een te geringe inzet van het management voor de verbetering hiervan, is de relatie beĂŤindigd en de producent wordt in de toekomst niet meer ingezet.


Een probleem in de Cambodjaanse productielocaties is de aanwezigheid van enkel slecht onderhouden en deels geheel ontbrekende veiligheidsuitrusting. Over veiligheidsinformatiebladen en een persoonlijke beschermende uitrusting (bril, handschoenen, gehoorbescherming etc.) kunnen de arbeiders niet op elke werkplek beschikken. Qua oorzaak wordt deze problematiek herleid tot een gebrekkige aansturing door het management. Met het oog daarop is het management getraind in veiligheidsbewustzijn en is er een begin gemaakt met maatregelen ter verbetering.


Bij de in ItaliĂŤ gevestigde producenten kon een met de Code of Conduct grotendeels overeenstemmende handelwijze worden vastgesteld.


De producenten in Slovenië maken allemaal deel uit van één contractpartner van JACK WOLFSKIN. Een verregaande overeenstemming met de voorschriften van de Code of Conducts kon door de onafhankelijke auditor worden vastgesteld. Bovendien onderscheidt één fabriek zich door een bijzondere sociale betrokkenheid.


De in Turkije gevestigde producent van JACK WOLFSKIN heeft zijn prestatie op het gebied van duurzaamheid en sociale belangen in de loop van het afgelopen jaar verbeterd. De tijdens de audit geconstateerde zwakke punten op het gebied van 'bescherming van de gezondheid en veiligheid', konden worden verminderd. Deze producent heeft eind 2010 bovendien besloten om deel te nemen aan een project van de Fair Wear Foundation ter verbetering van de bedrijfsinterne communicatie. Na afronding van dit project in 2012 wordt door de Fair Wear Foundation een Best Practice Report opgesteld dat in andere landen – op basis van dit pilotproject – kan worden toegepast. Voor de deelname aan deze studie zijn uitsluitend geselecteerde producenten aangesproken waarmee een langjarige en intensieve samenwerking bestaat.


A Indienen van schriftelijke klachten bij een van de externe instanties – daaronder valt in de regel een lokale NGO

Gerechtvaardigde klachten worden door JACK WOLFSKIN

of organisatie, de lokale, via audits bekende contactper-

onmiddellijk onderzocht, zonder de identiteit van degene

sonen, de Fair Wear Foundation of JACK WOLFSKIN

die de klacht heeft ingediend prijs te geven. In gevallen

A Telefonisch opnemen van contact met de lokale NGO

waarbij het noemen van de betrokken personen voor de

of organisatie of gebruik maken van de door JACK

arbitrage noodzakelijk is, wordt vooraf de toestemming

WOLFSKIN in samenwerking met de auditor geïnstal-

van de betrokkenen gevraagd.

leerde klachtenhotline (tegen het gebruikelijke bin-

Tot nu toe zijn alle klachten direct aan de auditoren voor-

nenlandse tarief) A Indienen van een anonieme klacht via een door JACK

gelegd. De zo blootgelegde misstanden komen zonder verder ingrijpen direct ter plaatse worden opgelost.

WOLFSKIN in samenwerking met een audit-bedrijf geïnstalleerde webportal – de zogenaamde 'Communication Box'. Het opnemen van contact met de persoon die de klacht indient is eveneens via het webportal mogelijk. Open vragen kunnen zo snel en onbureaucratisch worden opgelost. Bij gerechtvaardigde klachten die een overtreding van de Code of Conduct vormen, reageert JACK WOLFSKIN per omgaande en individueel op passende wijze. De klachteninstanties en organisaties staan vermeld op de Code of Conduct-posters – die in elke productielocatie in de betreffende taal van het land voor alle medewerkers toegankelijk en goed zichtbaar moeten zijn opgehangen – en op de informatieformulieren van de Fair Wear Foundation.

A Verifiëringsaudit bij een producent van JACK WOLFSKIN in Vietnam in december 2010 A Presentatie van de resultaten en doelstellingen bij de nationale Multi Stakeholder Meeting in februari 2011 A Management System Audit bij JACK WOLFSKIN in Idstein in juni 2011 A Samenwerking met de Fair Wear Foundation bij verschillende projecten en uitwerkingen


A Management: scholing producenten op twee locaties in Vietnam over het onderwerp 'invoering van een klachtensysteem'; uitgenodigd waren alle in Vietnam gevestigde producenten A Management: workshop over productieplanning in Thailand A Management/HR: 5-daagse 'Train The Trainer'-seminar voor alle Chinese producenten

A De bedrijfsleiding informeert regelmatig tijdens de medewerkersvergadering over de nieuwste gebeurtenissen van de duurzame bedrijfsontwikkeling bij JACK WOLFSKIN

A Management/HR/Compliance Manager/vakbond: regel-

A Interne Newsletter voor de informatie over de toetre-

matige producentenscholing over de inhoud van de

ding tot de Fair Wear Foundation en de inzet van JACK

Code of Conduct in het kader van de audit A Regiomanagers: training in de Thaise productielocaties

WOLFSKIN voor sociale standaarden in de productielocaties

ter verbetering van de communicatie met de medewerkers A Arbeiders: permanente training en uitbreiding van de

A Scholing over inhoud van de Code of Conduct

vaardigheden door de ambulante technici van JACK

A Informatie over de eisen van de Fair Wear Foundation

WOLFSKIN

A Verloop van een audit door de auditoren in Idstein en deels in de productielocaties

A Interculturele training AziĂŤ


A Gedachtewisseling over de doelen

A

en eisen van de verschillende MSI's A De Engelse en Vietnamese versie

en uitwerking van een matrix voor

van de Code of Conduct zijn beschikbaar

besluitvorming A

A Audits van alle producenten in Vietnam (invoering van een klachtensysteem)

A

A Producenten-scholingen in Vietnam A

A De Turkse en Bengaalse versie van

A Integratie van het onderwerp verant-

de Code of Conduct zijn beschik-

woordelijkheid van Jack Wolfskin

baar A De verantwoordelijkheid voor het onderdeel duurzaamheid wordt centraal op één plaats voor het hele bedrijf gebundeld. A Keuze voor een onafhankelijk auditbedrijf als externe advies-, kwalificatie- en audit-partner

A Uitbreiding van het Eco & Social Compliance Team A Audits van alle producenten in Turkije en Bangladesh A De Chinese versie van de Code of Conduct is beschikbaar A Audits van alle producenten in China

op de homepage A Audits van de producenten in Indonesië, India, Thailand en Cambodja


Het hoofddoel van Jack Wolfskin is om de processen in A Uitbreiding van het Eco & Social Compliance Team A Keuze voor het lidmaatschap van de Fair Wear Foundation

de zin van de wettelijke criteria voortdurend te verbeteren en zo in steeds hogere mate onze verantwoordelijkheid na te komen. Dienovereenkomstig zijn voor het jaar 2011 de volgende doelstellingen gedefinieerd:

A Eerste audits in Slovenië en Italië A Producenten-scholingen in China ('Train The Trainer') en Thailand (communicatie en productieplanning)

PRODUCENTEN A Integratie van alle producenten binnen alle productielanden in het audit-systeem A Audit-, kwalificatie- en verbeteringsmaatregelen met

A

de producenten in hoge mate voortzetten A Publicatie van uitgebreide gedetailleerde

A Verdere uitbreiding van de producenten-scholing

informatie over het onderwerp sociale ver-

A Ondersteuning van de Turkse producent bij zijn deel-

antwoordelijkheid overeenkomstig het 'Clean

name aan het Fair Wear Foundation-project ter verbe-

Clothes'-vragenformulier op de homepage

tering van de interne communicatie

A Informatie van de medewerkers, producenten en klanten met betrekking tot de toe-

A Verdiepende systeemoptimalisering van het 'Wage Ladder System'

treding tot de Fair Wear Foundation MEDEWERKERS

A

A SA 8000 Basic Auditor Course van medewerkers van het Eco & Social Compliance Team A De positie van beleidsmedewerker voor mi-

A Interne scholing van de medewerkers van Jack Wolfskin

lieu wordt bij JACK WOLFSKIN gecreëerd

en informatiebijeenkomsten over het onderwerp 'Fair

A Standaard opname van de 'living wage'berekening wordt in het audit-rapport geïntegreerd A Uitbreiding van het Eco & Social Compliance Team door een procesmanager A

Wear Foundation'


D-65510 Idstein www.jack-wolfskin.com

plaatsv. persvoorlichter Head of Vendor Control

intention Werbeagentur GmbH, Bonn

sustainability@jack-wolfskin.com

Jack Wolfskin – Social Report 2010 (NL)  

Sociaal Verslag Leveranciers 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you