Page 1


Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde

Kerkdiensten in de komende periode 3 nov

10.00 uur ds. K.M.v.d.Plas

Kk/K/Ter Borch

10 nov

10.00 uur ds. F.S.Karelse 19.00 uur ds. K.M.v.d.Plas

Kk/C/Avondmaal Cantatedienst

17 nov

10.00 uur ds. K.M..d.Plas

Kk/TL

24 nov 10.00 uur ds. F.S.Karelse Kk/K/Gedenken overledenen 19.00 uur Vesper/Avondgebed 1 dec 10.00 uur ds. K.M.v.d.Plas Kk/TL 8 dec

10.00 uur ds. F.S.Karelse

Kk/K

Kk: er is kinderkerk en kinderoppas K:

gelegenheid elkaar te ontmoeten na de viering met koffie/thee

TL: deze viering wordt uitgezonden door radio Tynaarlo Lokaal C:

de cantorij verleent medewerking aan deze viering

2


Inhoud Voorwoord 4 De dag van de rechten van de mens

5

Samen een dag zinvol aan de slag

6

Uit de kerkenraadsvergadering 7 Wereldlichtjesdag 9 Oikocredit 10 Cantatedienst 12 Gemeenteberaad 28 november 2013

13

Koffietied

13

Clubseizoen gaat van start! 14 Agenda 15 Inleveren kopij 15 De arbeider(st)ers in de boomgaard

16

Collecteopbrengsten 17 Koperpoetsen en bladharken 17 Bericht van ZWO 18 Wat betekent de kerk voor mij?

20

Puzzel 24 Wijziging plaatselijke regeling 25 In herinnering 26 Van het kerkelijk buro 26 Colofon 27

3


Voorwoord Ik schrijf dit voorwoord in de stilte voor de storm. Ruig herfstweer is de voorspelling voor komende weken. Van dat weer dat je het liefst op de bank blijft zitten met een kop thee en een goed boek, of het KC natuurlijk! In deze KC aandacht voor de harde werkers in de boomgaard die heel wat fruit hebben gepukt en geraapt. Het clubseizoen dat weer van start gaat met een vossenjacht. Informatie over de studiereis van Oikocredit en binnenkort is het wereldlichtjes dag. Genoeg te lezen dus weer, waarbij we iedereen veel plezier wensen. Namens de redactie, Hannah Matter

4


De dag van de rechten van de mens 8 december Amnesty petitie in de kerk voor Koptische Christenen in Egypte. “De Dag van de Rechten van de Mens” is altijd op 10 december. De zondag daarvoor – 8 december, een dienst met koffiedrinken na afloop - zal de Amnesty afdeling Eelde in ‘t Loughoes een petitie neerleggen. U wordt gevraagd die te ondertekenen. Het gaat dit jaar om de koptische christenen in Egypte. Sinds president Morsi is afgezet worden de christenen vervolgd en bedreigd, hun kerkgebouwen en andere gebouwen worden geplunderd door extremistische groeperingen. Middels de petitie vraagt u aan de Egyptische overheid om de christenen te beschermen tegen deze discriminatie en dit geweld. En om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar alle geweld. Goed nieuws: De acties van Amnesty zijn zeker zinvol. Vorig jaar voerden ook wij actie voor een mensenrechtenadvocate in Iran, die zich inzet voor ter dood veroordeelde kinderen. Nasrim Sotoudeh is tot grote vreugde van velen plotseling vrijgelaten met nog 11 andere politieke activisten. Nasrim bedankte Amnesty International en iedereen die zich heeft ingezet voor haar vrijlating. “Ïk ben me bewust geweest van jullie Inzet en ik wil jullie bedanken voor al het werk dat jullie hebben gedaan”. We hopen dat de actie op Egypte voor de koptische christenen ook snel succes heeft. Tot ziens op 8 december in ’t Loughoes. Namens Amnesty Eelde: Grace Molegraaf

5


Samen een dag zinvol aan de slag Dorpskerk Eelde werkt mee. Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Stichting Present. Dat is mooi. Want helaas zijn er altijd mensen die hulp kunnen gebruiken, mensen met (te) weinig geld of met gezondheidsproblemen, maar zonder sociaal netwerk. Maar gelukkig zijn er ook veel mensen die een ander willen helpen. Maar hoe?¬¬ Want de samenleving is veranderd. Het is lastiger geworden om tijd vrij te maken voor structureel vrijwilligerswerk… Wat dacht u van de aanpak van Stichting Present: geen langdurige verplichting, maar eenmalig maatwerk. Werkt prima. St. Present levert als een sociale makelaar via professionele verwijzers(!) de hulpklus. Vrijwilligers geven zich op voor een klus op een bepaalde zaterdag. Denk aan tuin aanpakken, kamer verven of behangen, schoonmaken. Of een middag op stap met gehandicapten. Present koppelt het aanbod aan een specifieke hulpklus. Op de afgesproken datum gaat de vrijwilligersploeg aan de slag en aan het einde van de dag is de vrijwillige inzet afgerond. En wat mooi is: elk project geeft voldoening en plezier. De ontmoeting is een waardevolle ervaring. Wederzijds: je geeft niet alleen maar ontvangt ook. Dankbaar werk dus. En haalbaar. Samen met anderen gaan we ‘helpen via Present’ ook in/vanuit Eelde Paterswolde e.o. realiseren. Groningen. Daarbij streven we er dus naar het lokale hulpaanbod te koppelen aan de lokale hulpvraag. Is die lokale vraag te beperkt of (nog) niet goed in beeld? Dan koppelt Stichting Present het aanbod aan een hulpvraag uit Groningen. Bij voldoende animo (aanbod/vraag) wordt lokale invulling (EPE) verder uitgewerkt. Maar in beide gevallen kunnen wij helpen. En daar gaat het om. Hoe starten? We zijn nu op zoek naar vrijwilligers voor zaterdag 15 februari en zaterdag 10 mei. Wij zoeken vrijwilligers in ons netwerk, o.a. bij Geloven Nu en via onze Dorpskerk. 6


Een originele manier om vrijwilligers te werven is via een tijdcollecte. En dat gaan we, met dank aan de kerkenraad, doen op zondag 3 november, een datum die bij het schrijven van dit stukje nog voor ons ligt. Alle vrijwilligers worden bovendien maandagavond 18 november om 19.30 in het Loughoes verwacht. Dan geeft St. Present Groningen een nadere toelichting, wordt de groepsindeling bekendgemaakt en delen enkele lokale vrijwilligers iets van hun ervaringen tijdens een recente ‘Presentklus’. Nieuwsgierig geworden? Zie www.stichtingpresent.nl/groningen Bij vragen: Hielke en Harma Verbree | 06-27870899 | verbreeding@ gmail.com p.s.: wie dat prettiger vindt kan zich rechtstreeks opgeven via de volgende link: www.stichtingpresent.nl/groningen/cm/2179/aanmelding-eelde-e-o-2014. Kom dan wel maandagavond 18 november naar het Loughoes!

Uit de kerkenraadsvergadering Op 16 oktober was de Grote Kerkenraadsvergadering bijeen. Hielle Tillema ontsteekt de kaars en opent de vergadering met het lezen van een gedicht van Nel Benschop. De kerkenraadsvergaderingen worden bij toerbeurt genotuleerd door 3 vrijwilligers, te weten Reint Jan Schipper, Mattie de Jonge en Jaap Lubbers. Jaap heeft te kennen gegeven te willen stoppen. Harma Sijtsema neemt zijn plek over. De kerkenraad is daar erg blij mee. De werkgroep Audiovisuele middelen Dorpskerk is bij elkaar geweest en zal over enige tijd met voorstellen komen. De CvK zal een plan van aanpak maken rond de advertenties in Kerkelijk Contact. Dit plan zal binnenkort besproken worden in de Kerkenraad. Er is een brief van de Wereldwinkel binnengekomen met de vraag of de Kerkenraad in overweging wil nemen de avondmaalswijn via de

7


wereldwinkel te betrekken. De Kerkenraad staat hier in positief tegenover. Binnen de Diaconie zal dit nog besproken worden waarna besluitvorming volgt. Wim Schoolderman en Tom van der Velde geven vervolgens een toelichting op het concept van de Plaatselijke Regeling voor onze Gemeente , die opnieuw zal moeten worden vastgesteld. Na een aantal aanvullingen zal deze worden aangepast en ter bespreking en informatie worden geagendeerd voor het te houden Gemeenteberaad op 28 november. In de kerkenraadsvergadering daaropvolgend zal de Kerkenraad een besluit nemen. In Kerkelijk Contact van november zal de Gemeente over de Plaatselijke Regeling worden geïnformeerd. Roel Kikkers licht –als beoogd ouderling-kerkrentmeester- de conceptbegroting en de meerjarenraming van de CvK toe. Deze wordt na bespreking onder voorbehoud goedgekeurd en zal worden voorgelegd aan de gemeente in het eerder genoemd Gemeenteberaad. Jan Menno Medendorp licht de begroting van de Diaconie toe en ook deze wordt na bespreking inclusief een aantal opmerkingen onder voorbehoud goedgekeurd en zal eveneens voor het Gemeenteberaad van 28 november worden geagendeerd. De Kerkenraad gaat akkoord met de wens van de Diaconie om (opnieuw) een ZWO-dienst te organiseren in het voorjaar van 2014, waarbij het project Uganda centraal staat. De Stichting Present (zie informatie in eerdere KC) vraagt toestemming een zogenaamde Tijdcollecte te houden. Het gaat hier om een oproep aan gemeenteleden om kleine klussen in 2014 te doen. De Kerkenraad is akkoord en geeft in overweging dit in de dienst van 3 november in Ter Borch te doen. Er zijn gesprekken met Kaj en een afvaardiging van de Kerkenraad gehouden en gepland in verband met het vertrek van Frederique. De Kerkenraad is akkoord met een (overigens jaarlijks terugkerend) verzoek van Amnesty International om na de dienst van 8 december een petitie in het Loughoes ter ondertekening neer te leggen. Er zal vooraf over worden gecommuniceerd via de Zondagsbrief. Nog steeds is de ‘werving’ van ambtsdragers een zorgpunt. De suggestie wordt gedaan om in KC of op de website een algemene oproep te doen voor klussen in en om de kerk. Jan Menno Medendorp sluit de vergadering met het lezen van de tekst “Luisteren” uit de bundel Medemens. Hielle Tillema, scriba 8


Wereldlichtjesdag

Wereldlichtjesdag in het Noorderplantsoen De grote vijver in het Noorderplantsoen in Groningen, vol met drijvende lichtjes. Een gelegenheid om kinderen die gemist worden, te herdenken. Elk jaar op de tweede zondag in december wordt Wereldlichtjesdag georganiseerd. Dit jaar, op zondag 8 december, staan we met elkaar stil bij alle kinderen die, op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Er worden bootjes met lichtjes te water gelaten. Een eenvoudig en mooi gebaar. Het initiatief voor Wereldlichtjesdag (WLD) is een aantal jaren geleden genomen om overleden kinderen die gemist worden wereldwijd te herdenken. Als u een kind hebt verloren, bent u van harte uitgenodigd. Er komen mensen van alle leeftijden. Broertjes, zusjes, grootouders, andere familieleden en mensen die zich verbonden voelen zijn allemaal welkom. Er zijn mensen voor wie het verlies nog zo vers is en anderen voor wie dat al 30 jaar geleden is. De pijn van het gemis en het verlies van hoop en dromen die niet uitkwamen blijven hetzelfde en verbinden mensen die elkaar verder niet kennen. Wereldlichtjesdag begint om 18.45 uur bij de Vijver in het Noorderplantsoen. Ook voor kinderen die hun broertje of zusje willen herdenken, zijn er lichtbootjes om te laten drijven. Vanaf 18.30 tot 19.45 uur is iedereen welkom. Lichtbootjes zijn beschikbaar. En het herfstweer houdt ons niet tegen. Heel graag tot dan. 9


Oikocredit Oikocredit werkt wereldwijd met 850 partners in 65 landen. Dit jaar organiseerde Oikocredit een studiereis naar projecten in Senegal. Zo kon een beperkt aantal vrijwilligers met eigen ogen iets van de projecten zien om daar thuis over te vertellen. Ik laat hier een deel van het verslag van de Amerikaan Stuart Krengel volgen – zie http://oikocreditusa.org “Het was een verbazingwekkende dag. Dit zeg ik uit de grond van mijn hart. Ik heb in veel landen gereisd, maar nooit heb ik gevoeld wat ik vandaag gevoeld heb. We vertrokken al vroeg over een landelijke weg naar de ”COöperative des Producteurs et EXploitants du SUD (COPEX SUD) in Bignona. COPEX produceert biologische mango’s voor export en heeft een lening van Oikocredit.

10


Eerst werden we begroet door de hele coöperatie. Een moment dat ik nooit zal vergeten. Drummers drumden, handen klapten en stemmen zongen. Sommigen hadden afstanden gereisd en in het naburige dorp geslapen om erbij te zijn. Ik heb die dag wel 300 handen geschud. We dansten mee of werden in de dans getrokken! Na de ceremonie kregen we een rondleiding door het nieuwe gebouw. Functioneel en niet overdreven duur. De apparatuur is makkelijk te repareren en onderdelen kunnen worden besteld uit de hoofdstad Dakar. Vóór 2011 ging 75% van de mango’s verloren bij gebrek aan afzet. De investering van € 400.000 voor de nieuwe infrastructuur gaat daarin verandering brengen! Oikocredit heeft de coöperatie geholpen, in de eerste plaats bij het vormen van partnerschappen in Europa voor export. Daarnaast is het volledig betrokken geweest bij de financiën en het opzetten van de Coöperatie en het business model. Niet een typische bankier, toch? Deze streek van Senegal is een van de armste in West Afrika. Investeringen zijn zeldzaam. Maar dat is Oikocredit: gaan waar anderen het af laten weten! Een koper voor de mango’s is gevonden in Nederland. Hij verwacht dit jaar de eerste scheepslading van verse en gedroogde mango’s. Dankzij Oikocredit en de toewijding van zijn mensen ter plekke gloort er hoop voor de kansarmen in Casamance .” Tot zover Stuart Krengel. Uit zijn verhaal kunt u iets zien oplichten van de blijvende structurele veranderingen die Oikocredit wereldwijd biedt aan nameloos velen voor wie anders in onze maatschappij geen eigen plaats is. Laat u van uw beste kant zien en doe mee met Oikocredit door een deel van uw spaargeld tijdelijk in te zetten voor deze kansarme, ondernemende mensen, die zoeken naar eigen verdiend brood en een stukje recht. Zie www. oikocreditnederland.nl, of neem contact op met Rien Gehrels Regiocoördinator Oikocredit Drenthe en Groningen magehrels@hotmail.com

11


Cantatedienst Op zondag 10 november is er een cantatedienst in de Dorpskerk, aanvang 19 uur. Centraal in deze dienst staat cantate BWV 161 Komm, du süsse Todesstunde, van J.S. Bach, een van zijn vroege cantates die hij in 1716 in Weimar schreef. De tekst beschrijft het in Bach’s tijd wijdverbreide doodsverlangen, d.w.z. het verlangen naar betere tijden, namelijk het eeuwige leven bij Christus. Maar het is zeker geen sombere muziek! Cantate 161 wordt gezien als een van Bach’s mooiste cantates. Twee blokfluiten zorgen voor een fraaie, milde orkestklank. Het Cantatekoor zal ook twee verschillende versies van het koraal Ach wie nichtig, ach wie flüchtig ten gehore brengen. Medewerking wordt verleend door een barokensemble, altus David van Laar en tenor Martin Sprenger. Het geheel staat onder leiding van cantor-organist Vincent van Laar. Voorganger is ds. Kaj van der Plas.

12


Gemeenteberaad 28 november 2013 Op donderdagavond 28 november vindt er weer een Gemeenteberaad plaats. Deze wordt gehouden in het Loughoes en begint om 19:30 uur. Op de agenda staan de concept begroting 2014 en meerjarenraming van de Commissie van Kerkrentmeesters en van de Diaconie. Deze zijn besproken in de kerkenraadsvergadering van 16 oktober en worden nu voorgelegd aan de gemeente. Verder zal de concept Plaatselijke Regeling worden toegelicht. U leest hierover elders in deze uitgave van Kerkelijk Contact meer. Waar mogelijk zult u verder worden bijgepraat over de gevolgen van het vertrek van onze predikante da. Frederique Karelse. Als er tijd over is dan zal de voorzitter Dick Hoogendoorn u nog meenemen in zijn persoonlijke zeer recente ervaringen over zijn diaconale activiteiten in Ghana. De kerkenraad vindt de inbreng en betrokkenheid van de gemeente onontbeerlijk voor het vele werk waarvoor zij zich gesteld ziet en de verantwoordelijkheden die dat met zich meebrengt. Zij nodigt u en jou allen dan ook van ‘harte’ uit om deze avond aanwezig te zijn. Namens de Kerkenraad, Hielle Tillema, scriba

Koffietied Woensdag 6 november organiseert “Koffietied” weer een maaltijd voor iedereen. Vanaf 11.00 uur (i.p.v. 9.30 uur) staat de koffie klaar en aansluitend genieten we van een gezamenlijke maaltijd. Men is uiteraard vrij om alleen koffie te komen drinken. Wilt u gezellig met ons aanschuiven dan graag uiterlijk 3 nov. opgave bij Janny Koops tel: 0503095286. Kom langs, iedereen is van harte welkom. Een financiële bijdrage is geheel vrijwillig. Tot ziens op woensdag 6 november. Team “Koffietied”.

13


Clubseizoen gaat van start! De eerste club zal zijn op 30 oktober 2013. In het clubrooster hieronder is te zien wanneer welke club is, het kan zijn dat er een keer met een datum geschoven wordt. De clubleider zal dat dan doorgeven aan de kinderen van de betreffende groep. Om de kosten van club (activiteiten) te betalen, is het clubgeld vastgesteld op 10 euro. We vragen ieder clublid direct de eerste clubavond te betalen. Clubrooster: Groep 5: Jantine en Marieke 18.30 – 19.30 donderdag; 31 okt, 28 nov, 19 dec, 16 jan, 13 feb, 13 mrt, 10 apr, 8 mei Groep 6: Harma en Rianne 18.30 – 19.30 woensdag; 6 nov, 11 dec, 8 jan, 5 feb, 5 mrt, 2 apr, 23 apr, 21 mei Groep 7: Nienke en Melanie 18.30 - 19.30 woensdag; 30 okt, 27 nov, 18 dec, 15 jan, 12 feb, 12 mrt, 16 apr, 14 mei Groep 8: Jantine en Marieke 19.30 – 20.30 donderdag; 31 okt, 28 nov, 19 dec, 16 jan, 13 feb, 13 mrt, 10 apr, 8 mei Brugklas: Nienke en Melanie 19.30 – 20.30 woensdag; 30 okt, 27 nov, 18 dec, 15 jan, 12 feb, 12 mrt, 16 apr, 14 mei 2e klas: Marja, Melanie, Rianne 19.00 – 20.30 zondag; 3 nov, 8 dec, 12 jan, 9 feb, 16 mrt, 13 apr, 18 mei 3e Klas: Saskia en Editha 19.30 – 21.00 zondag 10 nov, 15 dec, 19 jan, 16 feb, 23 mrt, 20 apr, 25 mei

Startactiviteit: Vossenjacht met opdrachten 9 november 15.00-17.00u. Sinaasappelactie : 15 februari Disco: 15 februari Playbackshow: 17 mei Kamp: data volgen

14


Agenda 2 november 3 november 6 november 9 november 10 november 18 november 28 november 30 november

Allerzielen tijdcollecte voor Stichting Present Koffietied + maaltijd, 11 uur ‘t Loughoes inspiratiedag middengeneratie Zuidlaren Cantatedienst, 19.00 uur Dorpskerk informatieavond St. Present, 19.30u ’t Loughoes Gemeenteberaad, 19.30u ’t Loughoes Koperpoetsen en bladharken, 9.30u ’t Loughoes

Lezing van generatie op generatie 20.00 uur ‘t Loughoes 25 november 2013 – thema Muziek 20 januari 2014 – thema De sociale media 24 maart 2014 – thema Levenswijsheid Koffietied in 2013: 6 nov, 4 dec. OPA in 2013: 20,21 december De container staat langs de Mozartweg nabij de vijver. Open: Vrijdag 8.00 tot 17.00 uur en zaterdag tot 16.00 uur. Activiteiten die buiten onze gemeente plaats vinden: • 16 november Vijfde oecumenisch Liedfestival in de Janskerk te Utrecht. Het programma omvat o.a.: Een mis, een cantate, samenzang, instuderen van nieuwe liederen enz. Zie website. . 1 december om 15.00u, Jachtlaan 11, Haren, toneel “Op het leven” . 8 december om 18.45u, Noorderplantsoen, Wereldlichtjesdag.

Inleveren kopij Website cr@pkn-eelde.nl Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met vrijdag 29 november 2013, 24.00 uur per email naar cr@pkn-eelde. nl. Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van ’t Loughoes deponeren o.v.v. “redactie KC”. Dorpsklanken kerkelijke kopij voor “Dorpsklanken” vrijdags voor 18:00 uur naar Greet Hartman, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail. com Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per email: protgem.ep@gmail.com

15


De arbeider(st)ers in de boomgaard

Het was in september en oktober iedere dinsdag- en vrijdagmiddag een drukte van belang in boomgaard ´Het Grote Veen” van Janny Koops. Na het overlijden van Jans hadden vrienden en bekenden, leden en niet-leden van de Dorpskerk, haar toegezegd om te komen helpen bij het plukken en rapen van de pruimen, de appels en de peren. Gewapend met ladders, stokken, manden, kisten en kruiwagens trokken iedere dinsdag- en vrijdagmiddag zo’n 10 à 20 arbeiders de boomgaard in. Er werd niet alleen geplukt, er werden ook halsbrekende toeren uitgehaald op de ladders, want natuurlijk moest het laatste appeltje uit elke boom worden gehaald! Er viel wel eens iemand van een ladder, er bezeerde wel eens iemand zijn rug, maar dat mocht allemaal de pret niet drukken!Want leuk was het daar in die boomgaard, wat werd er vaak gelachen! Het prettigst was natuurlijk de “koffietied” na afloop van de arbeid: ook de arbeider die het laatste half uur kwam helpen kreeg z’n kopje koffie met een stuk appeltaart, al moest ie daar natuurlijk wel heel wat over horen! Het was een bijzonder rijke oogst dit jaar. Naast het plukloon in de vorm van pruimen, appels en peren dat de arbeiders mee mochten nemen is er in totaal 4000 kg fruit vervoerd naar Niehove, waar er in totaal 2500 liter appelsap van is geperst. Alle arbeiders waren het er over eens dat we een goede en rechtvaardige bazin van de boomgaard hebben gehad: Janny bedankt! Wim Schoolderman

16


Collecteopbrengsten september 2013 bestemming € 1 Syrië 189,82 1 Eredienst en communicatie 80,75 8 Diaconie plaatselijk werk 133,16 8 Vorming en toerusting 116,57 15 Diaconie plaatselijke ondersteuning 153,29 15 Jeugd- enjongerenwerk 123,40 22 Diaconie bloemen 149,57 22 Jeugd- enjongerenwerk 144,27 29 Regionaal Diaconaal Fonds 158,17 29 Onderhoud orgel 135,40 Totaal 1.384,40

Koperpoetsen en bladharken Zoals elk jaar gaan we op zaterdag 30 november de kroonluchters weer poetsen, hiervoor roepen wij uw hulp in. De vaste groep “poets dames” is zeker van de partij maar enige extra handen zijn altijd welkom. We beginnen om 9.30 uur. Naast het werk is het ook nog eens erg gezellig om met elkaar een klus te klaren. Op deze dag proberen we ook de vele kilo’s blad rondom de kerk op te ruimen. Hier komen ook altijd vele vaste mensen, maar alle extra handjes die ons helpen maakt dit werk voor ieder lichter. Neemt u zelf een hark/bladblazer en eventueel een kruiwagen mee? Na gedane arbeid genieten we met zijn allen van een heerlijk kop soep. GRAAG TOT ZIENS OP ZATERDAG 30 NOVEMBER OM HALF TIEN in ’t Loughoes/Dorpskerk Met vriendelijke groet, Peter en Marjan Dijk koster/beheerder 050-3092308

17


Bericht van ZWO Diaconie en ZWO steunen via Kerk in Actie Dwelling Places in Uganda, het project Karamojong straatkinderen weer naar huis en naar school. Uw bijdrage is welkom op rekening: 63.58.01.728 t.n.v. ZWO PKN-Eelde.

Het verhaal van John John was 7 jaar toen hij wegging van huis om op zoek te gaan naar een beter leven. Hij woonde bij zijn (oudere) ouders en er was niet genoeg geld om het hele gezin te voeden. De familie woont in het droge en arme noordoosten van Uganda, tegen de grens met Kenia. Hij ging naar Jinja, een stad die 500 kilometer van zijn geboorteplaats ligt. Daar leefde hij met andere kinderen uit dezelfde streek. Ze droegen bagage voor mensen, verzamelden kleine dingen om die te verkopen. Ze hadden weinig of geen eten, geen gezondheidszorg, school of onderdak. John was hard op weg om een volleerde crimineel te worden. Hij maakte ruzie voor geld, eten, kleren‌ Daarbij lopen de meeste jongeren uit deze vriendengroep ook nog het risico op een hiv-besmetting omdat ze in de prostitutie werken. Nog weer een tijd later vonden hulpverleners van Dwelling Places John op straat in Kampala, zo’n 80 kilometer van Jinja en evenveel kilometer verder van huis. Ze hoorden het verhaal van John en zijn strijd om het bestaan. John is behoorlijk ingetogen, hij durfde eigenlijk niet terug te gaan naar huis, hij was bang dat hij zonder geld niet terug mocht komen. Hij had heel hard gewerkt in de afgelopen jaren, maar hield geen geld over voor thuis. Hij kon immers nauwelijks in zijn eigen levensonderhoud voorzien. Uiteindelijk bleek dat John in aanmerking kwam voor hulp. Hij ging

18


naar een pleeggezin dichter bij zijn geboortedorp. Daar wende hij er weer aan dat hij zich aan regels van volwassenen moest houden, dat er vaste tijden waren voor eten en slapengaan. En daar werd hij ingeschreven voor school. Een wens die hij al heel lang had. Dwelling Places werkt daarbij samen met Katakwi Children’s Voice in de regio Karamoja. Pleegzorg in de eigen regio is vele malen beter dan een kinderhuis in een grote stad, terugkeer naar het eigen dorp en de familie zijn hierdoor makkelijker. De overheid van Uganda stimuleert pleegzorg, zij is van mening dat kinderhuizen eigenlijk overbodig zijn. Uiteindelijk is John na 7 jaar weer bij zijn ouders gaan wonen. Hij is nu 14 jaar en is heel erg blij dat hij weer bij zijn ouders woont. Ook zijn droom om onderwijzer te worden kan uitkomen, hij gaat nu naar school en is daar heel ook blij mee. De verhalen in zijn dorp over kinderen die het niet hebben gered worden soms nog met veel verdriet verteld. John en zijn familie zijn heel blij dat ze weer bij elkaar zijn. Ze hadden het niet gedacht dat dat zou gebeuren. Met uw steun maakt u het mogelijk dat jongeren als John hulp krijgen en niet langer dakloos rondzwerven in Aletta Jongma, Jan Menno Medendorp en Door-Elske Cazemier.

Het weerzien met zijn grootmoeder, Een emotioneel moment

19


Wat betekent de kerk voor mij? In een fotolijstje dat op de radio tussen de familiefoto’s stond, keek een man inzwarte toga met witte bef mij met doordringende blik aan. Het was een foto van professor K.S. Schilder, de in 1952 plotseling overleden voorman van de Vrijgemaakte kerk. Een eerste herinnering aan het kerkelijk milieu van mijn vroege jeugd in Utrecht. Mijn ouders waren in 1944 lid geworden van de Vrijgemaakte kerk en gedachten op deze manier deze charismatische leider van de Vrijmaking. Dit kerkgenootschap vormde een minizuil binnen het verzuilde landschap van die tijd:grote gezinnen, een eigen krant, een eigen politieke partij en eigen scholen. Samen met mijn tweelingbroer Henk, ging ik als zesjarig met de stadsbus naar de Vrijgemaakte lagere school aan de andere kant van de stad. De gedrevenheid van ouders om hun kinderen consequent binnen het eigen gedachtengoed op te voeden, was kenmerkend voor de meeste Vrijgemaakten.In ons gezin waren we gewend om twee keer per zondag naar de kerk te gaan. Zodra je dat als kind“aankon” werd je in die traditie meegenomen. Bij elke maaltijd werd Bijbel gelezen, soms uit de kinderbijbel, maar meestal uit de “gewone”Bijbel. Mijn vader ving aan met Genesis en eindigde na verloop van tijd met Openbaring. Daarna begon hij gewoon weer opnieuw bij Genesis. Zo werden wij groot gebracht met de Bijbel, zonder toepassing vancensuur ofdat vervallen werd in persoonlijke voorkeurverhalen. Bidden gebeurde ook hardop aan tafel. Dat gebed was niet alleen een zegenbede voor het eten, maar een uitgebreid persoonlijk gebed. Als vader er niet was, dan nam moeder die rol waar. Vaste rituelen die de normaalste zaak van de wereld waren. Toen we in 1965 naar Ermelo verhuisden heerste er veel onrust in de Vrijgemaakte kerken. In het begin begreep ik niet veel van al deze toestanden, maar wat ik als kind wel merkte was dat er grote spanningen ontstonden tussen bepaalde mensen.Van sommige gemeenteleden werd gezegd dat zij zich niet hielden aan de belijdenisgeschriften, een heel belangrijke basis van het geloof in die kerken. Het leidde er toe dan mijn ouderszelfs de toegang tot het avondmaal werd ontzegd. Ik herinner mij dit als een heel pijnlijk en verdrietig moment. Eind jaren zestig kwam het hierdoor tot een scheuring in de plaatselijke gemeente. Deze breuk betekende tegelijkertijd het einde van vriendschappen, niet alleen vanouderen, maar ook van hun kinderen die met elkaar bevriend waren. Van het ene op het andere moment ging ik niet meer met bepaalde vriendjes om.Onbegrijpelijk, nu ik er weer over nadenk.Wij werden: “Buiten 20


Verband”, zoals dat toen heette. Later werd dit een echt kerkverband met de naam “Nederlands Gereformeerde Kerk”. In die kerk heerste gelukkig meer openheid naar andere christenen (laten we zeggen: andere gereformeerden). In hun ogen was hun kerk niet de enig “ware kerk”. In deze kerk ben ik opgegroeid. Toen wij in 1970 in Lemmer gingen wonen, sloten wij ons uiteindelijk aan bij de Nederlands Gereformeerde Kerk in Emmeloord, waar ik mijn vrouw Atty leerde kennen. Het was een orthodoxe gemeenschap met veel jongeren die een warme band met elkaar haddenen een actief verenigingsleven onderhielden. Enkele jonge ouders zetten bijbelstudiekringen op voor de jeugd, waar zich ook jongeren uit andere kerken bij aansloten. Dit groeide uit tot een orthodox-oecumenische geloofsgroep die elke zaterdag koffiebaravonden organiseerde, waar Bijbelstudie, samen zingen en gesprek belangrijke programmaonderdelen waren. Deze fase van mijn leven isvoor mij belangrijk geweest door de vriendschappen die ontstonden. Ik hoorde ergens bij en voelde me gelukkig met de overtuigingen die ik had. In 1978 gingen Atty en ik voor het eerst naar Israël. Werken als volontairs in een kibboets. De kennismaking met dit land vond ik overweldigend. Israël, wat ik kende uit de Bijbelse verhalen, bleek een werkelijk levende maatschappij te zijn met een enorme diversiteit aan mensen en culturen. Toen we kort na ons trouwen in Dronten gingen wonen bleef Israël mij bezighouden. In 1983 zijn we met ons jonge gezin van twee kinderen, voor vijf jaar naar Israëlverhuisd. We gingen wonen en werken in Nes Ammim, een christelijke nederzetting in West-Galilea. Het was een unieke mogelijkheid om mijn tuinbouwachtergrond te combineren met een ideaal. Nes Ammim is in 1963 opgericht als solidariteitsproject van christenen met joden, die sinds 1948, na tweeduizend jaar weer een eigen staat hadden. Nes Ammim staat symbool voor een nieuwe verhouding tussen christenen en joden, na de diepe crisis die het joodse volk had doorgemaakt in het christelijke Europa. Dit leidde uiteindelijk tot de vernietiging van de Europese Joodse gemeenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor het eerst leerde ik echt over de muren kijken van mijn eigen beschermde wereld. Ik leerde mensen kennen die anders waren, anders geloofden of helemaal niet geloofden; mensen die soms de meest gruwelijke dingen hadden meegemaakt. Een bevolking die de trauma’s van veel nieuwe oorlogen kreeg te 21


verwerken. Ik leerde de taal, het Hebreeuws. Door de talloze lezingen, die bijna wekelijks werden gegeven,leerde ik het Jodendombeter kennen en liefhebben. Ook het leven in Nes Ammim was een belevenis op zich. Christenen van allerlei achtergronden, uit Nederland, Duitsland, Amerika, Engeland, Zuid Afrika, Zwitserland en nog andere landen, leefden daar met elkaar samen, met een gemeenschappelijk doel: het leven en werken in Israël, zonder missionaire bedoelingen. Naast werkgemeenschap was het dorp ook een kerkgemeenschap en een sociale leefgemeenschap. Geen gemakkelijke opgave, maar een bijzondere belevenis. Heel bijzonder was het experiment wat Nes Ammim als kerkelijke gemeenschap begon met de sabbat. In Israël wordt de sabbat gevierd, de zevende dag, die in het scheppingsverhaal als rustdag werd ingesteld. Uit praktisch oogpunt hield Nes Ammim de kerkdiensten op de sabbat. Dat is de rustdag voor de hele omgeving en daar sloot Nes Ammim zich bij aan. In de periode dat wij daar verbleven werd verder nagedacht over de betekenis van shabaten zondag voor christenen. Het leidde tot het invoeren van een experimentele liturgie met een ochtenddienst waarin de wekelijkse Thoralezing uit de synagogewerd gevolgd, en een avonddienst, na het beëindigen van de shabat, waarin de nadruk op de zondag lag met lezingen uit het Nieuwe Testament. In die dienst werd het avondmaal/de communie gevierd. Bij dit experiment ligt de oorsprong van mijn interesse voor liturgie, waardoor ik nu al vele jaren voorzitter ben van de werkgroep eredienst. Het leven in Israël heeft mij wezenlijk veranderd. Hoewel ik weet dat ik soms nog heel stellig kan zijn, heeft de tijd in Nes Ammim mij geholpen om mijzelfopen te stellen voor het geloof en de overtuigingen van anderen. Toen we in 1988 met vier kinderen terugkwamen in Nederland en terugkeerden in de Nederlands Gereformeerde Kerk van Dronten, voelden wij ons daar niet echt meer thuis. Desondanks vonden we het moeilijk om uit die gemeenschap te stappen, omdat we er veel mensen kenden die ons dierbaar waren. De verhuizing naar Eelde in 1990 was het moment waarop we de keuze maakten om ons aan te sluiten bij de Gereformeerde Kerk in Eelde-Paterswolde. In deze gemeenschap werden we heel snel opgenomen. De kinderen gingen naar de Menso Altingschool en ontmoetten in de kerk ook veel klasgenootjes. De innige samenwerking met de Hervormde Gemeente en de

22


gemeenschappelijke diensten die werden gehouden, boden ons de ruimte die wel wat leek op wat we in Israël hadden ervaren in de oecumenische gemeenschap van Nes Ammim. Een aantal jaren ben ik actief geweest in de Raad van Kerken waar de oecumene nog breder werd beleefd, samen met Rooms Katholieken en Remonstranten. Met het ontstaan van de Protestantse Kerk ben ik heel blij. Ik vind het prachtig dat het mogelijk is gebleken, na zoveel jaren scheiding weer tot elkaar te komen. Een heelwordingsproces waar ik zelf deel van ben. Het schisma tussen de Kerk en de Synagoge heeft een veel groter gat geslagen dan de kloof die er bestond tussen de protestantse kerken. Een kloof die niet zomaar overbrugd kan worden. Nes Ammim heeft in het gesprek tussen Kerk en Israël een belangrijke rol gespeeld. De laatste vijftig jaar is er een dialoog op gang gekomen, waarbij wederzijds respect het uitgangspunt is. Ik maak deel uit van een leerhuisgroep bij rabbijn Zvi Marx, die ook geregeld te gast was in Nes Ammim. Hij woont nu in Nederland. Zes keer per jaar komen we bij elkaar in Varsseveld en daar leren we met elkaar, onder zijn begeleiding, uit joodse bronnen. Bronnenwaarin het leven in deze wereld zo’n belangrijke plaats inneemt. Het zijn de zondagen dat ik niet bij ons in de kerk ben, maar in deze groep de gemeenschap beleef van het samen lernen met Joden en Christenen. Ondanks die verbondenheid die ik voel met Israël en met Jodendom, blijft de kerk mij lief. Het is de gemeenschap waarin ik ben opgegroeid en waar ik mij thuis voel. Maar die boodschap van de Thora, daar draait het wat mij betreftwel om. De rest is er alleen maar een gevolg van. Voor de volgende KC geef ik de pen door aan Jaap Koopmans, met wie ik dit jaar samen de nieuwe vesperserie heb voorbereid. Het is een plezier om dit samen met Jaap te doen. Ik ben benieuwd naar zijn verhaal… Tom Stellingwerf

23


Puzzel De oplossing van de vorige puzzel was: AMBTSDRAGERS. Er is wel iets fout gegaan met afdrukken, er staat di en dat moest Dijk zijn. Deze nieuwe puzzel gaat als volgt: de woorden van de omschrijving bestaan uit zeven letters. De eerste letters zijn al gegeven en de middelste letters vormen de oplossing. Zie het eerste woord. Succes! Ina RawĂŠe cgrawee@gmail.com

24


Wijziging plaatselijke regeling In de kerkorde van 2004 is bepaald dat iedere plaatselijke kerk een “Plaatselijke regeling” maakt ten behoeve van het leven en werken van de gemeente. De huidige plaatselijke regeling voor onze gemeente is in 2004 door de kerkenraad vastgesteld. De afgelopen jaren is de kerkorde door de Generale Synode geëvalueerd en op een flink aantal punten gewijzigd. De gewijzigde kerkorde is op 1 januari 2013 in werking getreden. De belangrijkste wijzigingen hebben te maken met de werkwijze en samenstelling van de kerkenraden. De zittingstermijnen en de regels voor de verkiezing van de ambtsdragers zijn aangepast en sluiten daardoor beter aan op de huidige situatie binnen de gemeenten. De verandering van de werkwijze van de kerkenraad is wel het meest ingrijpend. Binnen onze gemeente wordt al enige jaren gewerkt met een kerkenraad en werkgroepen. Formeel was dat niet in overeenstemming met de “oude” kerkorde. Deze werkwijze is nu opgenomen in de nieuwe kerkorde en komt vrijwel overeen met de werkwijze zoals wij die al enige tijd kennen. Hier en daar zullen we nog wat puntjes op de i moeten zetten. De nieuwe regels van de kerkorde moeten echter ook in de plaatselijke regeling worden verwerkt zodat ieder gemeentelid die dat wil kennis kan nemen van de “spelregels” binnen onze gemeente. De kerkenraad zal binnenkort een concept van de gewijzigde plaatselijke regeling vaststellen en deze op het geplande gemeenteberaad van 28 november a.s. voorleggen aan de gemeente. U kunt op het gemeenteberaad uw mening over de gewijzigde plaatselijke regeling kenbaar maken en suggesties ter verduidelijking of verandering naar voren brengen. Uw suggesties kunnen een rol gaan spelen bij de definitieve vaststelling van de gewijzigde regeling. De kerkenraad heeft daarin echter haar eigen verantwoordelijkheid. Suggesties vanuit de gemeente kunnen ook voorafgaande aan het gemeenteberaad bij de scriba worden ingediend. De conceptregeling zal voor alle gemeenteleden voor het gemeenteberaad ter inzage worden gelegd in ’t Loughoes. Op verzoek is er een digitaal dan wel een schriftelijk exemplaar van de conceptregeling beschikbaar. Stuur daarvoor een e-mail naar tomvelde@home.nl. Bellen mag ook. (050-3093765). Verzending zal plaats vinden zodra de kerkenraad het concept heeft goedgekeurd. Namens de kerkenraad, Tom van der Velde, ouderling-kerkrentmeester

25


In herinnering ‘Dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, zal ons kunnen scheiden van de liefde van God…’ Romeinen 8:38-39 In God met ons verbonden, gingen ons voor in de dood: Mw. M. Veenhuis Dhr. M.H.J. de Roos

4 mei 1919 8 juli 1941

- -

27 september 2013 3 oktober 2013

Van het kerkelijk buro Ingekomen: van: naar: Fam. Roos – Smit Groningen Azaleaweg 11 Dhr. H.J. Helmantel en Mw. M.J.D. Oostinga Garrelsweer Rembrandtweg 58 Vertrokken: van: naar: Dhr. E. Martini Otto Eerelmanweg 8 Groningen Verhuisd: van: naar: Mw. J. Tolner – Wietzes Boslaan 18 Hooiweg 18

26


Colofon Dit is een uitgave van de Protestant-

se gemeente te Eelde-Paterswolde en verschijnt op de eerste zaterdag van de maand (behalve in juli en augustus). Kopij dient uiterlijk 8 dagen voor verschijnen van Kerkelijk Contact (KC) te zijn ingediend.

Ledenadministratie/adreswijzigingen Mw. A. Crielaard, tel. 050-3095482 E-mail: kerkburo@pkn-eelde.nl

Bezorging

Postadres

Dhr. H. Lieben, tel. 050 3093228

Kosterijweg 2 9761 GE Eelde

Bank en girorekeningen

Website www.pkn-eelde.nl Centrale redactie

Editha Huisman, Hannah Matter, Johan Matter, Joke Lambour, Wim Schoolderman, Jack Schoo, Antje van Til en Tom van der Velde

E-mail CR@pkn-eelde.nl Handgeschreven kopij ’t Loughoes (o.v.v. KC)

Predikanten

Ds. K.M. van der Plas, tel. 050 5494081; ds.vanderplas@gmail.com Da. F.S. Karelse, tel. 050 4027475; frederiquekarelse@gmail.com; aanwezig op maandag, dinsdag en woensdagochtend.

Scriba

Hielle Tillema, tel. 050 3091016 E-mail: pknkerk@gmail.com

College van Kerkrentmeesters Voorzitter: Penningmeester: Administrateur: E-mail:

Drukwerk Peter Dijk

Dhr. P.J. Voogd Dhr. G. Hof Dhr. B. Beelen tel. 06 132 19 556 cvk@pkn-eelde.nl

Diaconie

Voorzitter: Dhr. J. Kadijk E-mail: diaconie@pkn-eelde.nl

Koster/beheerder ‘t Loughoes

Peter en Marjan Dijk, tel. 050-3092308, E-mail: koster@pkn-eelde.nl

Diaconie 31.58.09.191 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Eelde-P’wolde, voor alle bijdragen, o.v.v. de bestemming van de gift ZWO-werkgroep 63.58.01.728 t.n.v. Z.W.O. werkgroep Kerk 69.98.78.934 t.n.v. Prot. Gem. Eelde-Paterswolde 69.98.78.985 idem inzake Kerkbalans 31.58.02.774 t.n.v. Prot. Gem. Eelde-Paterswolde. (betalingen s.v.p. onder vermelding van de bestemming: vrijwillige bijdrage, collectebonnen [aantal, soort] enz.)

Copyright van teksten, foto’s en grafische voorstellingen berust bij de centrale redactie. Foto’s, teksten en grafische voorstellingen e.d. in een uitgave van KC mogen zonder schriftelijke toestemming van de centrale redactie niet worden overgenomen, gedownload, openbaar worden gemaakt of vermenigvuldigd. Disclaimer De centrale redactie heeft elke uitgave en de daarin vermelde informatie zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat de aangeboden informatie niet volledig of niet juist is. De Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde, de centrale redactie en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van informatie in uitgaven van KC.

27


3. KC november 2013  
3. KC november 2013  

Kerkelijk Contact november 2013, Protestantse Gemeente te Eelde-Paterswolde

Advertisement