Page 1

Monteringsanvisning

Jackon Thermomur

Grunnmur og vegger i: ●

Bolig

Industri

Landbruk

09-2007 erstatter 06-2005

www.jackon.no

T H E R M O M U R


Jackon Thermomur

Produktbeskrivelse

Les hele monteringsanvisningen før du begynner å montere. Gå deretter frem punkt for punkt.

Thermomur er et veggsystem basert på forskalingsblokker av ekspandert polystyren (EPS). Blokkene settes sammen, armeres horisontalt og eventuelt vertikalt under byggingen. Etter stabling, armering og avstiving av forskalingssystemet fylles veggen med betong. Materialet er lett å arbeide med og har lav vekt. En standardblokk veier ca. 1 kg. Enkel tilpasning i hjørner, karnapper og buer gjør at man kan stable opp en hel grunnmur på en dag. På utsiden overflatebehandles veggen med Jackon Fiberpuss over terreng. Under terreng monteres knasteplate av plast. Innvendig kan blokkene pusses eller kles med gipsplater.

Tekniske data: U-verdi for Thermomur med og uten tilleggsisolasjon

1)

Tilleggsisolering1) (mm)

U-verdi (W/m2K) Standardblokk

0 50 70

0,29 0,22 0,20

Tilleggsisolering med deklarert varmekonduktivitet 0,037 W/mK i utforing av tre.

Nødvendig tilleggsisolering med Jackons grunnmursplater og oppfyllingshøyde av tilbakefyllingsmasser for å oppnå U-verdi lik 0,22 W/m2K 2) Jackon Grunnmursplate Ingen Jackopor, 50 mm Jackofoam, 80 mm Jackofoam, 90 mm 2)

Nødvendig oppfyllingshøyde i meter Grunnforhold Sand/Grus Fjell 1,5 1,5 1,0

1,5 1,5 1,0

Gjelder for vegg med Standardblokk, uten innvendig tilleggsisolering.

Betong Anbefalt betongkvalitet B20 M90 (C25) med steinstørrelse 16 mm, 25 % steinreduksjon og slump 16-18 cm. Forbruk: Produkt Standardblokk U-blokk Såleblokk

Betongvolum 130 liter/m2 40 liter/lm 80 liter/lm

Brannmotstand3) REI 30 REI 30 -

3) Brannmotstand for Thermomur forutsatt innvendig kledning med 13 mm gipsplater eller med utforing av tre med 50 mm mineralullisolasjon. Ved bruk av 30 mm mineralullisolasjon kan kledning K2 d.v.s. 15 mm trepanel eller 12 mm sponplate benyttes.

2

Avvikes forutsetningene nedenfor bør man konsultere rådgivende ingeniør eller Jackon AS for å få råd om armeringsmengde, armeringsplassering, fundamentering, etc.

Muligheter- Forutsetninger Med Thermomur har man muligheter til å oppta store laster både i vertikalretningen (egenlast/nyttelast fra byggning, snølast, etc.) og i horisontalretningen fra bl.a. jordtrykk. Kapasiteten for veggene og for fundament bestemmes av byggegrunnens bæreevne, betongkvalitet, armeringsmengde og plassering. I den påfølgende monteringsanvisningen gis det retningslinjer som sikrer tilstrekkelig bæreevne for grunnmurer i typiske småhus under følgende forutsetninger: - bygg med inntil 2 etasjer (inkl. kjeller/underetasje). - utvendig oppfyllingshøyde på maks. 2,0 m - kjellervegger utsatt for fullt jordtrykk (2,0 m) må ha støttevegger ved minimum hver 6. meter - maksimalt 1,2 m bredde på åpninger for dører, vinduer, etc. Bredere åpninger tilleggsarmeres. - veggene er ikke beregnet for store laster, som bl.a. tunge motorkjøretøyer inn til oppfylte kjellervegger

Tomtearbeider • Tomten graves ut. • Utgravd grunn avrettes og komprimeres. • Rør for vann, avløp, og drenering samt elektrisitet føres inn i det fremtidige bygget. (Bruk Jackopor kulvert til frostsikring av VA-ledning). • Fyll opp med min. 20 cm. pukk under hele det fremtidige bygget. • Pukken avrettes og komprimeres.

Støtte for jordtrykk Vegg med jordtrykk må ha sideveis støtte mot betonggulvet dersom utvendig fyllingshøyde er over 1 meter. Settes veggen oppå støpt stripefundament eller helstøpt plate fastholdes veggen med vertikalarmering. Vertikalarmeringen plasseres med avstand c/c 600 mm mot veggens ytterside og skal stikke 1000 mm opp i veggen. I tillegg åpnes det for kontakt mellom betonggulvet og stripefundamentets betongkjerne. Kontaktpunktene skal ha min. bredde 50 mm og innbyrdesavstand maks. 1 meter Se tegning side 15. Støpes veggene og sålen i ett før gulvet, må støtten mot jordtrykket utføres ved at det lages kontaktpunkter mellom betongkjernen i veggen og gulvet. Kontaktpunktene skal ha minimum bredde 50 mm og innbyrdes avstand maks. 1 meter. Se tegning side 15.

www.jackon.no


Jackon Thermomur

Produktoversikt Standardblokk Leveres med åpne ender. Alternativt med tett ende. Høyde = 300 mm

Øvrige produkter

FORMAT mm

ISOLASJONSTYKKELSE mm

INNHOLD PR. PAKKE stk.

Fiberpuss. Tilsettes kun vann. Leveres i sekker á 25 kg. Forbruk ca. 1/2 sekk pr. m2 pusset flate, ved ca. 8 mm tykkelse. Armeringsvev. Legges direkte i pussen. Leveres på rull á 20 og 50 m2. Forbruk 1,1 m2 vev pr. m2 vegg.

m2

bxhxl 250 x 300

2 x 50

4

1,44

x 1200

1/2-Blokk Leveres med åpne ender. Alternativt med tett ende. Spesialelement for tilpasning under vinduer og til eksakt etasjehøyde. Høyde = 150 mm

45° Blokk Brukes til karnapper og 45° hjørner. 2 typer, høyre og venstre. Leveres i sett for komplett hjørne. Høyde = 300 mm

U-Blokk Leveres med åpne ender. Alternativt med tett ende. Benyttes ved overgang mellom etasjer, topp av grunnmur. Høyde = 300 mm

L-Blokk Leveres med åpne ender. Alternativt med tett høyre side, sett fra innsiden. Benyttes ved overgang mellom etasjer. Kantisolering for betongbjelkelag.Høyde ytterside = 300 mm Høyde innside = 150 mm

Såleblokk Såleblokken benyttes ved dårlige grunnforhold der det kreves større fundamentbredde. Innvendig bredde = 400 mm Høyde = 250 mm

Strips 5 cm påforingsstrips for tilpassning av høyden ved vinduer, topp mur, ved sammenkopling til såleblokk og ved kombinasjon stålblokk og standardblokk. Høyde = 50 mm

FORMAT mm

ISOLASJONSTYKKELSE mm

2 x 50

Tetningsmembran For å beskytte mot fuktighet på den nedre delen av grunnmuren, ved overgangen mellom vegg og fundament. Dekkevne ca. 20 m2.

0,18

x 1200

FORMAT mm

ISOLASJONSTYKKELSE mm

STK. m2

Trelast 48x98 mm til stendere og grime for avstivning. Antatt forbruk ca. 6 lm pr. lm. mur. 22x98 mm bord til fastholding av grime (anv. nr. 18 ). Antatt forbruk ca. 1 lm pr. lm vegg. NB! Materialene kan benyttes senere i det øvrige bygget. Målebånd

Tommestokk

bxhxl 250 x300 x 450*

2 x 50

0,12*

*sentermål! FORMAT mm

ISOLASJONSTYKKELSE mm

STK. m2

bxhxl 250 x 300

2 x 50

0,36

x 1200

FORMAT mm

ISOLASJONSTYKKELSE mm

Spikerslag for innvendig kledning. Leveres i stål, ferdig hullet for innfesting med spiker. Mål: 40 x 1200 mm. Leveres i pk. á 24 lm. Anbefalt forbruk ca. 2,2 lm pr. m2 vegg. Spiker. Kammet 100 mm. Forbruk ca. 1 pk. pr. 100 lm spikerslag.

STK. lm

bxhxl 250 x 300

Forskalingsbøyler for bruk ved vertikal avstivning. Trekiler brukes sammen med forskalingsbøylene.

75/50+50

1,2

x 1200

TYPE Beteg.

HØYDE mm

BREDDE mm

LENGDE mm

STK. lm

R 250

250

500

750

0,75

Muresnor

Stikksag (rotterompe)

Andre materialer Betong

HØYDE mm

LENGDE mm

INNHOLD PR. PAKKE stk.

ENHET Plate

50

800

20 plater = 80 lm

sett av 5 stk. = 4 lm

Byggeskum (0,7 l) for tetning av mindre hull og åpninger.

B20 M90 (C25) D max = 16 mm 25% pukkreduksjon Synk/slump = 160-180 mm Antatt forbruk; 0,13 m3/m2

Armering 10 mm kamstål. Forbruk; ca. 10 lm pr. lm vegg. (Ved høyde 2,4 meter)

Ventil med kanal. Mål 150x150 mm. 4

Nivelleringskikkert

STK. m2

bxhxl 250 x 150

Hjelpemidler

N.B. Ved spesielle belastninger må det tilleggsarmeres.

www.jackon.no


Jackon Thermomur

Montering – fundament A

På ferdig pukket og komprimert byggegrunn, måles hjørnene ut og markeres. Fundamentet, eller sålen, utføres på tradisjonell måte om stripefundament med U-blokk eller Såleblokk.

A B

B

Fundament for god byggegrunn Stripefundamentet utføres med U-blokk armert med 2 stk. 10 mm kamstål. Sett ut blokkene, og lås med plastkile. Rett opp og legg armering opp i U-blokkene, se figur B. Fyll blokkene med betong og avrett i toppen. Før betongen i U-blokken herder stikkes vertikalarmering ned i blokken. Vertikalarmeringen skal stikke 1000 mm opp i veggen og innbyrdes avstand maksimalt 0,6 meter. Støping av gulv Jackopor gulvisolasjon og plast legges ut, rørleggerarbeid utføres og armeringsnett monteres. Vegger med jordtrykk skal ha kontaktpunkter mellom betongkjernen i fundamentet og gulvet, se side 3. Kontaktpunktene lages før gulvet støpes.

C C

Fundament med Såleblokk Såleblokken settes ut og armeres med 2 stk. 10 kamstål, som legges på bakken før blokkene plasseres ut. Armeringen løftes opp og festes til underkant av steget. Armeringen plasseres på undersiden av steget for å gi størst mulig styrke på fundamentet. Rett opp fundamentet langs snoren og niveller. Fyll Såleblokken med betong og avrett i toppen. For å unngå oppdrift bør Såleblokken belastes under støping. Støping av gulv Veggen stables oppå fundament, armeres og støpes. Jackopor gulvisolasjon og plast legges ut, rørleggerarbeid utføres, armeringsnett monteres og gulvet støpes. Vegger med jordtrykk skal ha kontaktpunkter mellom betongkjernen i veggen og gulvet. Se side 3.

6

Montering – grunnmur

1

2

3

1. Start i hjørnene Sett ut hjørnene etter målene på tegningen. Begynn med et tett element. Med stikksag (rotterompe) sages ut en halvmåne oppe og nede i siden på den tette blokken, ca. 150 x60 mm.

2. Låsing av hjørnet Hjørnet låses ved at skift 2 legges i forband. Husk alltid å skjære halvmåne ut i hjørnene for å få betongforbindelse.

3. Fyll ut mellom hjørnene med åpne blokker Monter to skift fra hjørnet og inn mot midten. Blokken i midten må tilpasses. Se pkt.4. Når to blokkhøyder er montert er veggen låst i riktig lengde mål.

4 4. Tilpassing Kapping skjer med sag/stikksag (rotterompe). Systemet er basert på modul på 5 cm. Tilpassing eller deling av blokken må alltid skje på den markerte streken mellom knottene. www.jackon.no


Jackon Thermomur

Montering – grunnmur

Montering – grunnmur 5. Kapping av element Ved korte tilpassninger løses dette ved å kappe to elementer. Minimum 5 knotter ved omskjøt (forband). Ikke noe element må være kortere enn 250 mm.

5

6

9

6. Låsing i hjørne Lengdemål og diagonalene kontrolleres. Når alle mål stemmer, slås det fast en trekloss i fundamentet for låsing av hjørnene.

7. T-Hjørner Det skjæres ut halvmåner på langveggen og det settes en åpen blokk inntil.

7

9. Tilpasning ved karnapp Ved 45˚vinkel benyttes 45˚ blokk. Det finnes 2 typer blokker, høyre og venstre. Disse benyttes vekselvis i annet hvert skift for å sikre låsing/forbrand i hjørnene

10

Byggeskum benyttes i skjøtene fra bunn til topp på begge sider.

11

8

Armering av hjørne

Ved skjøting av armering skal det være minimum 500 mm omlegg. I hjørner med jordtrykk legges en bøyle med bøylelengde ca. 600 mm (10 mm kamstål med lengde på 1,2 m som bøyes på midten i 90°). Bøylen legges i ytterkant av veggen (se figur).

8

11. Vinduer og dører Vinduer og dører merkes ut i.h.t plantegning. Målene beregnes vanligvis ut fra lik høyde i toppen i forhold til ferdig gulv. Halvblokk kan benyttes for å redusere kapping. N.B. Armering, se pkt. 8.

12

I tillegg armeres det med 2 stk. kamstål over og under vinduer, dører og andre mindre åpninger. Husk maks. 1,2 m bredde på åpninger.

OK. VINDU/DØR

UK. VINDU

I andre skift legges en blokk med tett ende mot langsidenes ytterkant. Halvmåne skjæres på begge sider, oppe og nede.

8. Armering Det skal legges horisontalarmering med 2 stk. 10 mm kamstål i skift nr. 1, 3, 5, 7 og 9 (øverste skift).

10. Ved andre vinkler tilpasses blokkene i skrådelen som vist på skisse.

12. BLOKKSTABLING forts. I 3., 5., 7. og siste skift (9. skift) legges armering. Armeringen legges kontinuerlig over vinduer og dører. NB. Husk vinduer/dører. (se punkt nr. 8 og 11)

Armering av hjørne

Det fortsettes deretter videre til det siste skiftet. Antall skift avhenger av ønsket netto høyde. www.jackon.no


Jackon Thermomur

Montering – grunnmur

Montering – grunnmur 13. Etasje høyde For standard takhøyde er det behov for totalt ca. 8 skift over gulv. Eksakt etasjehøyde kan tilpasses på 3 alternative måter;

13

15. Vertikal avstiving Forskalingsbøylene stikkes inn i skille mellom 2. og 3. skift og i skille mellom 7. og 8. skift. Det lages en åpning med en liten håndsag. Mens sagen står inne, stikkes bøylen inn langs med sagbladet. Som avstivere benyttes 48x98 mm trestendere. Avstiverne skal kappes i lengde 50 mm kortere enn veggens høyde. Avstiverne plasseres parvis på begge sider av veggen med en avstand på ca. 3 m. I tillegg plasseres det avstivere på hver side av dør og vindu. Avstiverne stikkes ned gjennom bøylen. To trekiler benyttes på den ene siden av veggen for å stramme stenderne. Den underste trekilen spikres fast i stenderen.

15

Alt. 1 Vegghøyden avsluttes med U-blokk (h = 300 mm) eller L-blokk (høyde innv. = 150 mm). Alt. 2 I veggen f.eks. under vindu benyttes 1/2-blokk (h = 150 mm). Alt. 3 Blokkene på toppen tilpasses ved å kappes før montering. Gjøres med sag med fast anlegg.

14

Tilpassning alt. 3

14. Spikerslag for montering av platekledning Spikerslag i stål monteres minimum langs gulv, i annet hvert skift c/c 600 mm, i topp vegg og eventuelt rundt dører og vinduer.

NB. Ikke stram før spikerslag er montert.

16

Bruk kniv eller hjørne på spikerslaget og lag et 10 mm dypt spor for montering. Press spikerslaget inn i sporet og stikk inn 4" galvanisert spesial spiker i hvert hull.

16. Avstiving på toppen "grime" Grimene skal legges på toppen for å stabilisere veggen. Grime monteres sammenhengende fra hjørne til hjørne. Skjøtene laskes. Det samme gjøres i hjørnene. NB. Avstanden mellom vangene må være 3-4 mm tykkere enn tykkelsen på blokkene i toppen. Grimen skal spikres fast i vertikale stivere.

Spikerslagene må monteres før man strammer opp de vertikale avstiverne for veggen. Se pkt. 15. Før muren støpes, må det foretas en nøye gjennomgang av behov for spikerslag. Nødvendige spor lages i Thermomuren rundt vinduer og i riktig høyde for lister. NB ! Spikeren kan komme ut under støping. Når betongen er herdet (min. 14 dager) etterslås all spiker. Spikeren bøyer seg nå mot betongen og drar lekten inn. 10

Hjørne

www.jackon.no


Jackon Thermomur

Montering – grunnmur

17

Montering – grunnmur 17. Skråstiver Det vil oppstå stort strekk/trykk i skråstiverne under betongfylling. Der det er vanskelig å få godt feste i bunnen, må det settes skråstivere både utvendig og innvendig.

19. Forberedelser for innfesting av vindu og dør Det skjæres ut en åpning oppe og nede i sidene på vindusåpningen. I åpningene monteres impregnerte treklosser på 48x150x150 mm. Klossen festes med byggeskum. For døråpning monteres i tillegg en kloss på midten.

19

Det monteres skråavstivere for hver stender, d.v.s. med ca. 3 m mellomrom. Skråavstiverne festes i toppen på stenderne. Det sørges for godt feste i bunnen. Veggen justeres i lodd og skråavstiver festes i bunn.

22 x 98 mm

Det festes 2 stk. 5" spiker i hver kloss før den monteres. Spikerne fester seg senere i betongen. Treklossene gir godt feste for senere montering av vinduer og dører.

48 x 98 mm

20 48 x 98 mm

18 18. Hjørneavstiving Hjørne avstiving (med små anleggsflater). Når vindu eller dør er så nært hjørne eks. 300-400 mm må man sikre hjørnet med ekstra vertikale avstivere.

21

21. Ventiler Skjær ut i blokken på begge sider, slik at ventilen passer i åpningen. Ta ventilen fra hverandre. Skyv den største delen av ventilen fra utsiden og inn helt gjennom blokken.

Stift Sett utenfra

12

20. Forskaling av vinduer og døråpninger Det tettes i overkant vindu- og døråpning. Tetting og avstivning løses som vist.

Snor

På innsiden skyver du den minste delen med hvitt ventillokk på plass før støp. Behold plasten p.g.a. betongsøl. Ventil monteres vanligvis ett skift fra toppen.

Sett innenfra

www.jackon.no


Jackon Thermomur

Montering – grunnmur

Etterbehandling og fylling Betongsmuss fjernes og spyles av veggen, innvendig og utvendig like etter støp. Tidligst 1 - 2 dager etter støp fjernes grimer og vertikale stivere. Støtter i dør og vinduer bør stå noen dager ekstra.

Støp av gulv:

Kjellergulvet støpes før muren tilbakefylles på utsiden, se figur med Såleblokk. Vegg med jordtrykk må ha sideveis støtte mot betonggulvet. Dersom utvendig fyllingshøyde er over 1 meter støpes betonggulvet i kontakt med veggens betongkjerne i kontaktpunkter med bredde 50 mm og innbyrdes avstand maks. 1 meter.

Behandling utvendig:

Over terreng pusses veggen, se side 16. Pussen legges over øvre del av grunnmurslista.

22. Ferdig montert mur, avstivet, klar for betong fylling.

22

STØPEPROSEDYRE Betong kvalitet B20 M90 (C25) Dmax =16 mm 25% pukkreduksjon Synk/slump 160-180 mm (levert byggeplass)

Mellom såle og grunnmur tettes det hele veien rundt med byggeskum.

23

N.B! om det fylles med for høyt trykk kan blokkene sprekke.

Etter støp:

«Svanehals»

Betong pumpe Det oppnås gode resultater ved bruk av betongpumpe. For å redusere belastning på veggen skal det påmonteres en "svanehals" på enden av slangen, og pumpen kjøres med redusert mengde.

23. Støpehastighet I første omgang fylles det opp 3 blokkhøyder hele veien rundt. Deretter fylles det opp til 6. skift hele veien rundt før det til slutt fylles helt opp. Ved eventuelt for tykk betong, tilsettes et plastifiserende stoff, uttynningsmiddel for betong (ikke vann), noe som betongtransportøren har med på bilen. Toppen av veggen trekkes av på vanlig måte. Spyl bort betongrester på veggen både innvendig og utvendig, det sparer arbeid senere. Etter avsluttet støpning, sjekkes retning og lodd på veggen. Juster eventuelt skrå-avstiverne før betongen herder.

Under terreng monteres grunnmursplate med grunnmurslist. Det anbefales å påføre tetningsmembran, i høyde ca. 0,5 meter slik at eventuelt vann blir ledet bort fra veggen.

Drenering:

Byggegrunnen må være tilfredsstillende drenert. Drensrøret må ligge min. 200 mm lavere enn innvendig gulv. Drenerende masser tilbakefylles mot muren i minimum 200 mm tykkelse. Alternativt kan Jackopor Grunnmursplate benyttes. Ferdig planert terrreng må utformes med fall bort fra bygningen. Det anbefales å følge retningslinjene i NBI Byggdetaljblad 514.221 "Fuktsikring av bygninger".

Tilfylling:

Betongen må ha min. 14 dagers herdetid før det tilfylles utvendig. Husk Jackopor grunnmursplate eller min. 200 mm drenerende masse av pukk, singel etc. ut for muren. Det anbefales benyttet lette fyllmasser.

Rør for vann Det kan freses/skjæres et spor i Jackoporen for rør med små dimensjoner. og elektrisitet Rørene legges i sporet uten noe mer rørisolasjon. Rørene festes ved å spraye isoleringsskum fra sprayboksen og skjære vekk det overskytende skummet etterpå. Rør med større dimensjoner anbefales lagt i innvendige skillevegger eller i kasse. Rørene bør legges før spikerslagene monteres.

Innvendig behandling

14

De faststøpte lektene fungerer som spikerslag eller feste for innvendig kledning. Standardblokk har brannmotstand REI 30 forutsatt innvendig puss, kledning med 13 mm gipsplate eller utforing av tre med 50 mm mineralull. Ved utforing og bruk av mineralull kan kledning K2 d.v.s. 15 mm trepanel eller 12 mm sponplate benyttes. www.jackon.no


Puss

• Thermomur pusses med Jackon Fiberpuss som er utviklet for å gi god vedheft til Jackopor/Thermomur. Elastiteten og fiberarmeringen i pussen gir større sikkerhet mot oppsprekking og større slagfasthet enn ved normal puss. Pussen armeres med glassfibernett. Jackon Fiberpuss leveres i 25 kg’s sekker.

Forberedende arbeid på underlag

• På grunn av UV - påvirkning, sollys, kan det dannes støv på overflaten av forskalingselementene. Før pussing fjernes dette støvet og flaten rubbes med stålbørste/slipepapir e.l. Eventuelle hull og skader fylles med byggeskum. Sprang slipes ned med slipepapir. Deretter rengjøres flaten for løse partikler.

Blandingsinstruks

• Bland grundig i et blandekar/bøtte ved hjelp av drill med spesialvisp. Totalt vannbehov ca. 6 liter. Til en sekk på 25 kg tilsettes først ca. 5 liter vann. Pussen blandes nøye til det ikke er klumper i massen. La pussen «hvile» i 5 minutter. Tilsett deretter resten av vannet, ca. 1 liter til pussen får en glatt og smidig konsistens.

Påføring

• Pussen trekkes direkte på isolasjonen med stålbrett i ca. 8 mm tykkelse. Tips! brettstørrelse 13 x 28 cm. Direkte i den våte massen legges armeringsvev som glattes inn med stålbrettet. Der er en fordel å ikke jobbe med for store flater av gangen, f.eks. begrense arealet til 1 meters bredde. Armeringsveven legges med 10 cm omlegg, og i strimler á 20 cm bredde rundt hjørner. På utvendige hjørner kan det eventuelt benyttes spesialprofiler med armeringsnett ferdig montert. Påse at armeringsnettet er godt dekket av puss.

Etterbehandling • Veggen kan etterbehandles etter at fiberpussen har tørket (2-3 døgn), ved å påføre ett tynt skikt som slemmes eller filses på veggen. Om ønskelig kan den ferdige veggen påføres murmaling, edelslemming eller edelpuss i ønskede farger og strukturer.

Forbruk

• Jackon Fiberpuss. Ca. 1/2 sekk pr. m2 inkl. etterbehandling. Glassfibernett. 1,1 m2 nett pr. m2 veggflate. Som ekstra forsterkning av hjørner v/ dør og vindusåpninger, kan prefabrikerte glassfiberhjørner benyttes. Ved innpussing av utsparinger (vindu/dør) er det å anbefale å ta utsparingene først. Da unngås synlige skjøter i pussen. Ved større pusseflater, anbefales det å ta kontakt med lokal forhandler/murmester.

Jackon AS Postboks 1410, 1602 Fredrikstad Telefon: 69 36 33 00 Telefaks: 69 36 33 99 E-mail: jackon@jackon.no

www.jackon.no

Ordrekontor: Ordrefaks: 800 32 874 E-post: ordre@jackon.no

– tungvekter på lette løsninger

117321 - Møklegaards Trykkeri AS, Fredrikstad - 09/07

Jackon Thermomur

Pussing

Jackon thermomur 250 monteringsanvisning  
Jackon thermomur 250 monteringsanvisning  
Advertisement