Хемија, лабораторијске вежбе са збирком задатака за 8. разред основне школе

Page 1

Данијела Малинар Даница Павловић

ХЕМИЈА

Ed

uk a

pr om

o

Лабораторијске вежбе са збирком задатака за осми разред основне школе


Данијела Малинар Даница Павловић ХЕМИЈА Лабораторијске вежбе са збирком задатака за осми разред основне школе ГЛАВНИ УРЕДНИК Др Бошко Влаховић ОДГОВОРНИ УРЕДНИК Др Наташа Филиповић

ПРЕЛОМ И ДИЗАЈН Алекса Бабовић

pr om

o

РЕЦЕНЗЕНТИ Весна Антонијевић, професор хемије, ОШ „Браћа Вилотијевић”, Краљево и Машинско-техничка школа „14. октобар”, Краљево Др Гордана Ракић, професор хемије, ОШ „Ослободиоци Београда”, Београд и ОШ „Мајка Југовића”, Београд Снежана Илић Јанковић, професор хемије и биологије, ОШ „Карађорђе”, Београд

uk a

ЛЕКТУРА И КОРЕКТУРА Биљана Никић

Ed

ИЗДАВАЧ Едука д.о.о. Београд Ул. Змаја од Ноћаја бр. 10/1 Тел./факс: 011 3287 277, 3286 443, 2629 903 Сајт: www.eduka.rs; имејл: eduka@eduka.rs

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:54(075.2)(076.1) МАЛИНАР, Данијела, 1966Хемија : лабораторијске вежбе са збирком задатака за осми разред основне школе / Данијела Малинар, Даница Павловић. 3. изд. - Београд : Едука, 2023 (Београд : Цицеро). - 114 стр. : илустр. ; 29 cm

ЗА ИЗДАВАЧА Др Бошко Влаховић, директор

Тираж 2.000. - Решења задатака: стр. 93108. - Речник основних хемијских појмова: стр. 110-114. - Библиографија: стр. 114.

Штамап: Цицеро, Београд

ISBN 978-86-6013-514-0

Издање бр.: 3, Београд, 2023. година Тираж: 2000

1. Павловић, Даница, 1954- [autor] COBISS.SR-ID 120552969

© Едука д.о.о. Београд

Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одобрио је издавање и употребу овог уџбеника Решењем број: 650-02-00341/2020-07. Није дозвољено: репродуковање, дистрибуција, објављивање, прерада или друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму или поступку, укључујући и фотокопирање, штампање или чување у електронском облику, без писмене дозволе издавача. Наведене радње представљају кршење ауторских права.


Драги ученици,

pr om

o

Научна сазнања су резултат експеримената. Експерименти у хемији су занимљиви и важни. Упознајмо нове супстанце, њихова својства, примену и значај за нашу свакодневницу. Ове године упознаћете неметале, метале и њихова својства и примену. Упознаћете чудесни свет угљеникових атома – органска једињења. Лабораторијске вежбе ће вам помоћи да потврдите теоретски стечена сазнања у експериментима. Поред лабораторијских вежби у збирци се налази велики број разноврсних питања и задатака. Решавајући их, проверићете колико сте савладали градиво из одређених области.

Ed

uk a

Желимо вам успешан експериментални рад.

Ауторке


САДРЖАЈ

1. МЕТАЛИ, ОКСИДИ И ХИДРОКСИДИ........................................ 7

pr om

o

I ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА . ...................................................................................................8 • Испитивање физичких својстава метала ............................................................................9 • Реакција метала са разблаженим растворима киселина ...................................................9 • Испитивање агрегатног стања и боје гвожђа, алуминијума и бакра ...............................10 • Испитивање проводљивости топлоте гвожђа, алуминијума и бакра ..............................10 • Испитивање електричне проводљивости гвожђа, алуминијума и бакра ........................11 • Одређивање густине гвожђа, алуминијума и бакра .........................................................11 • Одређивање тврдоће гвожђа, алуминијума и бакра ........................................................11 • Испитивање магнетичности . ..............................................................................................12 • Реакција разблаженог раствора сумпорне киселине са магнезијумом, цинком и гвожђем . ...13 • Питања и задаци .................................................................................................................13

2. НЕМЕТАЛИ, ОКСИДИ И КИСЕЛИНЕ....................................... 21

Ed

uk a

II ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА . ................................................................................................22 • Испитивање физичких својстава неметала ......................................................................22 • Испитивање агрегатног стања ...........................................................................................22 • Испитивање растворљивости сумпора .............................................................................23 • Испитивање растворљивости јода ....................................................................................24 • Испитивање растворљивости угљеника ...........................................................................25 • Питања и задаци .................................................................................................................26 III ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА . ...............................................................................................31 • Доказивање киселости неорганских киселина помоћу лакмус хартије . .........................31 • Питања и задаци .................................................................................................................32

3. СОЛИ.......................................................................................... 36 IV ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА ................................................................................................37 • Добијање соли и испитивање растворљивости различитих соли у води .......................37 • Припремање раствора соли ...............................................................................................37 • Добијање баријум сулфата . ...............................................................................................38 • Доказивање угљеник(IV)-оксида и настајање калцијум-карбоната . ...............................39 • Питања и задаци .................................................................................................................40

4. ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА И ЊИХОВА СВОЈСТВА ............... 43 •

Питања и задаци .................................................................................................................44


5. УГЉОВОДОНИЦИ.................................................................... 47 V ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА .................................................................................................48 • Састављање модела молекула, писање структурних формула и именовање угљоводоника ..48 • Састављање формула . ......................................................................................................49 • Прављење модела, писање формула ...............................................................................50 • Прављење модела према задатим формулама ...............................................................51 • Питања и задаци .................................................................................................................51 • Реакције угљоводоника: сагоревање, супституција, адиција ..........................................53 • Нафта и земни гас ...............................................................................................................55

6. ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА КИСЕОНИКОМ......................... 59

pr om

o

VI ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА ................................................................................................60 • Испитивање растворљивости алкохола и карбоксилних киселина са различитим бројем угљеникових атома у води и неполарним растварачима ....................................60 • Испитивање растворљивости карбоксилних киселина са различитим бројем угљеникових атома у молекулу . ........................................................................................61 • Реакција соде бикарбоне са етанском и лимунском киселином .....................................62 • Питања и задаци .................................................................................................................63

7. БИОЛОШКИ ВАЖНА ЈЕДИЊЕЊА......................................... 69

Ed

uk a

VII ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА ...............................................................................................70 • Испитивање растворљивости масти у води . ....................................................................70 • Испитивање растворљивости угљених хидрата у води ...................................................71 • Доказивање постојања скроба у намирницама ................................................................72 • Денатурација протеина .......................................................................................................73 • Питања и задаци .................................................................................................................74

8. ЈОШ ЗАДАТАКА ЗА ПРИПРЕМУ ЗАВРШНОГ ИСПИТА....... 80 9. РЕШЕЊА ЗАДАТАКА .............................................................. 92 10. РЕЧНИК ОСНОВНИХ ХЕМИЈСКИХ ПОЈМОВА................... 109 ЛИТЕРАТУРА............................................................................114


ВОДИЧ ВОДИЧКРОЗ КРОЗУЏБЕНИК ЗБИРКУ

H

H

N

Питања и задаци:

O

Циљ вежбе

o

O

pr om

N

Увод у нову наставну област хемије (бројеви поглавља прате уџбеник).

После огледа које изводи наставник дата су питања која се односе на изведени оглед. Одговоре запиши у свеску или у књигу, графитном оловком.

Ed

uk a

Наглашени одељци са Допуни текст речима које недостају огледима, занимљивостима и важним Закључак знањима.

На крају сваке области су питања и задаци, који су обележени различитом бојом према нивоу знања.

Упућује се на одговарајућу лабораторијску вежбу која се налази у збирци, а која је у комплету са уџбеником.

Дефиниције су обележене наранџастом бојом.

На крају сваке области укратко је описано најважније из дате области. Објашњење појмова налази се на крају збирке.

6


1

uk a

pr om

o

ИСПИТИВАЊЕ АГРЕГАТНОГ СТАЊА, ИСПИТИВАЊЕ БОЈЕ ИСПИТИВАЊЕ ПРОВОДЉИВОСТИ ТОППЛОТЕ ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ПРОВОДЉИВОСТИ ОДРЕЂИВАЊЕ ГУСТИНЕ ОДРЕЂИВАЊЕ ТВРДОЋЕ ИСПИТИВАЊЕ МАГНЕТНИХ СВОЈСТАВА РЕАКЦИЈЕ РАЗБЛАЖЕНОГ РАСТВОРА СУМПОРНЕ КИСЕЛИНЕ СА МАГНЕЗИЈУМОМ, ЦИНКОМ И ГВОЖЂЕМ

Ed

• • • • • • • •

МЕТАЛИ, ОКСИДИ И ХИДРОКСИДИ


I Испитивање физичких својстава метала. Реација метала са разблаженим растворима киселина.

pr om

Допуни текст речима које недостају.

o

„Људи бронзаног доба упознали су метал који је био тврђи од бронзе. То је био метал гвожђе.” И. Асимов

Неки метали у природи се могу наћи у елементарном стању, то су ________, ________, ________ и гвожђе метеорског порекла. Остали метали са неметалима граде: руде и ______________. Метали и њихова једињења заступљени су у Земљиној кори, то су: алуминијум, калцијум, ____________, ____________, ____________. Од осам најзаживог света.

uk a

ступљенијих елемената, ____________ су метали. Метали улазе у састав једињења Јони магнезијума улазе у састав ____________, јони гвожђа су састојци ____________, јони калцијума улазе у састав ____________, јон натријума је основни састојак

Ed

____________ течности.

Циљ вежбе

Циљ ове вежбе јесте да се испитају основна физичка својства метала: гвожђа, алуминијума и бакра, њихова агрегатна стања, боја, проводљивост електричне струје, топлоте и магнетичност. Такође се испитује понашање метала магнезијума, цинка и гвожђа у присуству сумпорне киселине.

8


Потребан прибор и хемикалије: (односи се на I лабораторијску вежбу).

Испитивање проводљивости топлоте Fe, Al и Cu: метални штапићи дужине 15 cm, дебљине 3 mm, клема, метални статив. Куглице од парафина или од сапуна (направи 3 куглице од парафина – свећа и три куглице од сапуна), шпиритусна лампа, чаша од 100 cm3, вода, термометар. Испитивање електричне проводљивости Fe, Al и Cu:

pr om

Одређивање густине Fe, Al и Cu:

o

батерије, сијалице, клеме, метални штапићи.

мензура од 100 cm3, вага, вода, метални предмети разних облика, најлон. Одређивање тврдоће Fe, Al и Cu:

плочице од гвожђа, алуминијума и бакра 3 cm са 2 cm.

uk a

Испитивање магнетних својстава Fe, Al и Cu: магнет, разни облици метала Fe, Al и Cu.

Реакција разблажених раствора H₂SO₄ са Fe, Zn и Mg:

Ed

неколико гранула Zn, трака Mg, раствор H₂SO₄ (1:1), гвоздена жица.

9


o pr om

Ed

uk a

Металне штапиће од гвожђа, алуминијума и бакра, дужине 15 cm дебљине 3 mm, причврсти клемом за метални статив као на слици. Метални штапић провуци кроз куглицу од парафина или сапуна. Металне штапиће загревај истовремено пламеном шпиритусне лампе на супротној страни од куглица (као на слици). Посматрај шта се дешава са куглицама и да ли постоји разлика? ____________________________________________________ Која куглица се најбрже топи? Шта мислиш, зашто? ____________________________________________________ ____________________________________________________ У чашу од 100 cm3 сипај 50 cm3 воде и загревај до температуре кључања. Урони редом сваки од ових металних штапића у чашу са загрејаном водом. Руком држи супротан крај штапића. Шта запажаш? Који метал најбоље проводи топлоту? ____________________________________________________

10


Састави апаратуру као на слици. Спој батерију, сијалицу и метал клемама. Редом мењај штапиће гвожђа, алуминијума и бакра. Шта запажаш? _______________________________________ Који метал најбоље проводи електричну струју? ____________________________________________________

.

pr om

V

o

:

Масу тела ћеш одредити вагом, а запремину тела неправилног геометријског облика помоћу мензуре, као што си радио/радила у шестом разреду из физике.

uk a

Fe маса: ___________; густина: ___________;

запремина: ____________;

Ed

Al маса: ___________; густина: ___________;

запремина: ____________;

Cu маса: ___________; густина: ___________;

запремина: ____________;

11


o

Који метал је најмекши, а који најтврђи? ________________________________________ На основу чега си то закључио/закључила? _______________________________________ __________________________________________________________________________.

Ed

uk a

pr om

Поређај метале према проводљивости испитиваних својстава тако што ћеш уписати број 1, 2 или 3 испред елемента од најбоље ка најмањој проводљивости.

12


Реакција разблаженог раствора сумпорне киселине са магнезијумом, цинком и гвожђем Жицу или траку магнезијума најпре шмирглај да би се скинуо слој магнезијум-оксида. Комадић магнезијума стави у епрувету и сипај раствор сумпорне киселине (1:1) до трећине епрувете. Епрувету стави у сталак и посматрај. Шта запажаш? ______________________________________________________________________________ Магнезијум реагује према реакцији (допуни формулама које недостају): Mg + ________________ магнезијум + сумпорна киселина

MgSO₄ + ________________ магнезијум-сулфат + водоник

o

Неколико гранула цинка стави у епрувету. Сипај раствор H₂SO₄ (1:1) до трећине епрувете. Епрувету стави у сталак. Шта запажаш?

pr om

________________________________________________________ Магнезијум реагује према реакцији (допуни формулама које недостају): ________________ + ________________ Zn + H₂SO₄ цинк + сумпорна киселина цинк-сулфат + водоник

uk a

Гвоздену жицу шмирглај, комадић стави у епрувету. Сипај раствор сумпорне киселине (1:1) до трећине епрувете. Епрувету стави у сталак. Шта запажаш?

Ed

______________________________________________________________________________ ________________ + ________________ Fe + H₂SO₄ гвожђе + сумпорна киселина гвожђе(II)-сулфат + водоник

13


Ed

uk a

pr om

o

K ____ O ____ Na ____ OH ____ Ca ____ H ____ Mg ____ Al ____ Cl _____ NH₄ _____

Елементи: 12A, 8B, 17C, 3D.

14


uk a

Ed t°

o

pr om

15


.

Базни

Ed

Кисели

uk a

pr om

o

п

16

Неутрални

Остали (амфотерни)


o

uk a

pr om

22. Мира и Ђорђе добили су нове идентичне бицикле са ланцима и зупчаницима од гвожђа. Мира живи на северу, где је ваздух сув и хладан. Ђорђе живи на југу, где је клима топла и влажна. Ланац чијег бицикла ће први зарђати? Образложи свој одговор.

Граде соли сулфате +Н2.

Ed

Граде соли хлориде +Н2.

Не реагује.

17


pr om

o

б) Израчунај колико се грама водоника издваја ако се у 50 g, 5%-ног раствора сумпорне киселине дода Zn.

Ar

Ed

Ar

uk a

у индустрији стакла у виноградарству уљана боја у медицини у производњи сапуна мермер

33. Напиши молекулске формуле и одреди тип хемијске везе у датим супстанцама.

два атома калијума и један атом сумпора један атом алуминијума и три атома хлора три атома кисеоника и два атома гвожђа осам атома сумпора два атома водоника, један атом сумпора и четири атома кисеоника

18


o pr om uk a Ed

Шема повезаности метала, оксида метала и хидроксида

19


uk a

Ed o

pr om


2

НЕМЕТАЛИ, ОКСИДИ И КИСЕЛИНЕ

Ed

uk a

pr om

o

• ИСПИТИВАЊЕ ФИЗИЧКИХ СВОЈСТАВА НЕМЕТАЛА


II Испитивање физичких својстава неметала ”

Допуни текст речима које недостају..

Ed

uk a

pr om

o

Неметали у природи могу бити у слободном (елементарном) стању или у ____________ са другим елементима. Јављају се у сва три агрегатна стања. У слободном стању налазе се: кисеоник, ____________, сумпор, ____________ водоника има веома мало. Ваздух садржи 21% кисеоника, ______ азота и ______ осталих гласова. У састав Земљине коре улазе неметали у облику једињења (C, O, S, Cl и P). Кисеоник је најзаступљенији елемент у Земљиној кори, има га око 50%. Угљеник, водоник, кисеоник, азот, сумпор и фосфор су основни градивни елементи, улазе у састав једињења која чине живи свет и називају се биогени елементи.

угљеник(IV)-сулфид.

22


Ed

uk a

pr om

o

__________________

угљеник(IV)-сулфид о трећине епрувете.

тип хемијске везе у молекуку сумпора?

Који је

23


24

uk a

Ed o

pr om


1. Сипај на врх кашичице угљеника (активни угаљ, чађ или графит) у епрувету. Додај воду до трећине епрувете. Протреси епрувету и стави је у сталак. Шта запажаш?

Ed

uk a

pr om

o

угљеник(IV)-сулфид до трећине епрувете. Протреси епрувету и

25


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.